Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Prof. Vleju Anişoara


Data: 5.10.2009
Şcoala cu clasele I-VIII Crucea, jud. Suceava
Clasa a II-a
Disciplina: Religie
Subiectul: Casa lui Dumnezeu - Biserica
Tipul de lecţie: mixtă
Durata lecţiei: 50 de minute
Nr. de ore: 1

Competenţe generale:
 Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvarşirii şi mantuirii omului
 Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în difrite contexte de
comunicare.

Competenţe specifice:
 Prezentarea spaţiului bisericii drept casă a lui Dumnezeu;
 Explicarea înţelesului unor termeni religioşi învăţaţi.
 Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăţaţi în enunţuri orale sau scise.

Competenţe derivate:
 Definirea termenului ,,biserică" pe baza explicaţiilor primite de la profesor;
 Identificarea părţii celei mai importante a Bisericii, precizând cine are voie să intre acolo,
valorificând cunoştinţele dobândite în cadrul conversaţiei euristice şi conţinutului lecţiei;
 Enumerarea unor obiecte care se află în Biserică având la bază cunoştinţele anterioare
(observaţia personală) şi cele dobândite în cadrul lecţiei;
 Diferenţierea unei biserici de alte clădiri, precizând elementele ce o disting, având în vedere
cunoştinţele dobândite în cadrul conversaţiei euristice;
 Descrierea comportamentului unui bun creştin în Biserică pe baza propriei experienţe
dobândite la participarea la Sfintele Slujbe din Biserică

Strategia didactică:
- mijloace de învăţământ folosite la lecţie: - icoane, imagini cu Biserici şi Mănăstiri, manualul
- metode de învăţământ utilizate la lecţie: - povestirea, conversaţia, deprinderile morale, îndrumarea
teoretică şi practică, explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul.
- forme de organizare: - frontal şi individual.

Bibliografia folosită la lecţie:


1. Muha, prof. Camelia - Manual ,,Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi’’, clasa a II-a, Ed.
,,Sf. Mina”, Iaşi, 2003,
2.. Şebu, Pr. Prof. Univ. Sebastian - Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002

II. Desfăşurarea lecţiei:


Obiec
Etapele tive Metode
Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecţiei operaţi şi mijloace
onale
- Salută elevii - Răspund la salut.
- Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii (dacă aceasta - Rostesc rugăciunea.
Momentul nu a fost rostită de elevi) - Spun absenţii şi motivul absenţelor.
organizator - Notează absenţii interesându-se de motivul - Se pregătesc pentru începerea lecţiei.
ic absenţelor
- Asigură un climat propriu pentru începerea orei de
religie
Verificarea - Profesorul verifică lucrările realizate acasă. - Elevii îşi prezintă lucrările realizate acasă.
-
cunoştinţel
conversaţia
or
Plecând de la reprezentarea Răstignirii Domnului de pe
desenele lor, profesorul va adresa următoarele - Elevii solicitaţi răspund la întrebări.
întrebări: - Oamenii răi...
- Cine L-a răstignit pe Domnul nostru Iisus Hristos pe - Deoarece Îl urau pentru că mulţi oameni Îl
Pregătire Cruce ? iubeau şi-L ascultau pe Iisus Hristos. -
pentru - De ce L-au răstignit ? - A fost bun cu ei, s-a rugat Tatălui Ceresc să-i conversaţia
lecţia nouă - Cum s-a comportat Iisus Hristos cu acei oameni răi ierte pentru tot răul pe care I L-au făcut. euristică
care L-au răstignit ? - Unii spun da, alţii nu...
- Iisus Hristos i-a iertat chiar pe cei care L-au omorât.
Dar voi iertaţi uşor pe cei ce vă fac câte un rău ? - Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute şi pe noi
- Ce ar trebui să facem să devenim şi noi mai iertători ? să fim mai iertători.
Anunţarea - Astăzi vom învăţa care este locul unde Îi place lui - Elevii ascultă atenţi -
subi-ectului Dumnezeu să ne rugăm, vom învăţa Despre Sfânta povestirea
lecţiei noi şi Biserică
prezentarea Profesorul scrie la tablă titlul lecţiei - Elevii notează în caiete titlul lecţiei
obiectivelor
propuse
Comunicar - Cum se numeşte clădirea în care merg creştinii - Clădirea mare şi frumoasă unde creştinii se -
1
duminica şi sărbătorile, ca să se roage ? adună Duminica şi în zilele de sărbătoare să se O1
roage lui Dumnezeu se numeşte Sfânta Biserică. O2
- Care este partea cea mai importantă parte a Sfintei - Altarul. O3 prezentare
Biserici ? - Preotul care se roagă împreună cu credincioşii. a
- Da. Sfântul Altar care este aşezat în partea de răsărit O4 imaginilor
a Bisericii. Cine stă în Altar ? - Elevii ascultă atenţi şi în acelaşi timp notează în
- Sfântul Altar este despărţit de restul bisericii printr- caiete ideile principale ale lecţiei
un perete numit catapeteasmă. Pe catapeteasmă se - Cruci, icoane, policandre, sfeşnice, candele... - conversaţia
ea noilor
află pictate multe icoane. - Biserica seamănă cu o casă foarte mare, dar are
cunoştinţe
- Ce obiecte aţi observat voi că se află în Sfânta totuşi o formă deosebită.
Biserică ? - explicaţia
- Cum deosebim Sfânta Biserică de alte clădiri ?
- Da, iar deasupra Sfintei Biserici se află turla, în
interiorul căreia se află clopotul. În vârful turlei se află
crucea.
- Am aflat câteva lucruri despre cum arată Biserica,
numită şi Casa lui Dumnezeu.
- Cum se numeşte clădirea în care merg creştinii - Clădirea mare şi frumoasă unde creştinii se
duminica şi sărbătorile, ca să se roage ? adună Duminica şi în zilele de sărbătoare să se
roage lui Dumnezeu se numeşte Sfânta Biserică.
- Care este partea cea mai importantă parte a Sfintei - Sfântul Altar.
Biserici ? - Preotul care se roagă împreună cu credincioşii.
- Da. Sfântul Altar care este aşezat în partea de răsărit - Catapeteasma, pe care se află pictate multe
Fixarea a Bisericii. Cine stă în Altar ? icoane. -
noilor - Sfântul Altar este despărţit de restul bisericii printr- - Cruci, icoane, policandre, sfeşnice, candele... conversaţia
cunoştinţe un perete. Cum se numeşte acesta ? - Biserica seamănă cu o casă foarte mare, dar are euristică
- Ce obiecte aţi observat voi că se află în Sfânta totuşi o formă deosebită.
Biserică ? - Se află turla.
- Cum deosebim Sfânta Biserică de alte clădiri ? - Ce află clopotul.
- Ce se află deasupra Sfintei Biserici ? - Crucea
- Ce se află în interiorul turlei ?
- Dar în vârful turlei ce se află ?
2
- Am aflat câteva lucruri despre cum arată Biserica,
Aprecierea,
numită şi Casa lui Dumnezeu. - Trebuie să nu facem gălăgie, să ne închinăm la -
asocierea,
- Cum trebuie să ne purtăm în Sfânta Biserică voi icoană şi să o sărutăm când intrăm în Sfânta O5 deprinderil
generalizar
ştiţi ? Biserică, să fim îmbrăcaţi curat şi frumos, să ne e morale
ea
rugăm împreună cu toţi credincioşii....etc
- Profesorul evaluează răspunsurile elevilor (notându-i
Evaluarea
în caietul personal şi/sau în catalog, după caz).
- manualul
de religie
Activitatea
- Acasă aveţi de completat pe manual exerciţiul de la -
suplimenta - Elevii notează tema pe caiete.
paginile 6-7, de învăţat lecţia de la pag. 60 îndrumarea

teoretică şi
practică
- Ora viitoare vom învăţa despre rugăciunea din viaţa
noastră: când şi unde ne rugăm. - Rostesc rugăciunea.
Încheierea
- Să facem rugăciunea. - Răspund la salut.
- Profesorul salută şi iese din clasă.

S-ar putea să vă placă și