Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Data:

Clasa a IV-a

Disciplina: Religie

Şcoala Gimnazială

Titlul lecției: Lumea - Casă pentru toți oamenii

Tipul de lecţie: Transmitere și însușire de noi cunoștințe

Durata lecţiei: 50 de minute

Nr. de ore: 1

Competenţe specifice vizate:

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite


situații de viață
1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații
din viața cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfinți
1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în
diferite contexte de viață familiare
2.2. Analizarea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase,
pornind de la situații concrete

Obiective operaționale (la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili):

O1: să înțeleagă ce datorii are omul față de lume

O2: să identifice modalitățile prin care omul are grijă de lume

O3: să înțeleagă faptul că alte etnii, religii sau confesiuni nu sunt piedici în formarea de noi prietenii sau
în menținerea celor actuale

Strategia didactică:

- sistemul metodelor utilizare: conversația euristică, analiza textelor,problematizarea, studiul de caz.

- resurse materiale: textul biblic, imagini și fotografii cu așa da/așa nu, manualul pentru clasa a IV-a,
edit. Corint

- forme de organizare: individual, frontal

II. Desfășurarea situațiilor de învățare


Obiecti
ve
Etapele Strategia
opera Elemente de conținut
lecţiei didactică
ţional
e

Momentul Rostirea rugăciunii la începutul orei


organizatoric Organizarea clasei pentru începerea lecției

Actualizarea O discuție dirijată, prin care elevii să


cunoştinţelor identifi ce elementele care diferențiază „o casă” de „acasă”
(membrii familiei, camera
proprie, mediul familiar), acordând atenţie situaţiilor particulare ale
- conversaţia
copiilor pentru care fi ecare
dintre termeni poate constitui o sursă de discriminare (de exemplu:
copii provenind din casele de
copii, copii orfani, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate etc.).

Anunţarea titlului Anunţarea titlului lecţiei noi: Lumea - Casă pentru toți oamenii
lecţiei noi şi
prezentarea Prezentarea sintetică a obiectivelor
obiectivelor

O3 Analiza unui text referitor la existența a mai multor confesiuni - lectura


și religii explicativă
Identificarea, cu ajutorul profesorului, a datoriilor ce ne revin față
O1
de lume

Descoperirea modalităților prin care fiecare dintre noi poate avea


O2 grijă de lume

Dobândirea noilor
cunoştinţe

- explicaţia

1
Lectura

Aprecierea Aprecierea verbală și notarea elevilor


rezultatelor elevilor

Activitatea Elevii încep rezolvarea exercițiilor de la pagina 11 din manual (edit.


suplimentară corint)

Precizarea faptului că vor continua exercițiile pe ora viitoare.


Încheierea
Rugăciunea la sfârșitul orei

S-ar putea să vă placă și