Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : Școala Gimnazială “Gheorghe Săvinescu”, Crăcăoani


Profesor: Daraban Gheorghiță
Data: 27.02.2018
Clasa: a IV-a
Disciplina: Religie
Unitatea de învățare: Sfințenia, calea spre Dumnezeu
Subiectul lecţiei: Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: Dobandirea unor cunoștințe despre sfinții români pentru a le aduce cinstirea cuvenită
Competenţe generale:
 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață
Competenţe specifice:
 1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de viață
 1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața cotidiană, a exemplelor unor sfinți
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
 C 1- argumentează numele de ”Apostol al românilor”, atribuit Sfântului Andrei;
 C 2 – identifică aspecte semnificative din viața sfinților români ;
 C 3 – sintetizează principalele îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor exemple din viața sfinților.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, observarea dirijată, exerciţiul, jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: Manualul de religie/ manual digital, fise lucru, video-proiector, laptop, casetofon – Troparul Sfinților români, imagini cu sfinți
români/ PPT, harta, Calendarul Creștin-ortodox, coli A 3- jetoane colorate, flip-chart/ rebus, marker, post-it.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IV-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Sfințenia, calea spre Dumnezeu
Temporale: durata lecţiei 45 minute.
B. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
4) Achim, Mihaela; Daiu ,Anișoara;Ioniță,Dragoș; Moldoveanu,Maria; Nicula,Florentina, Religie - Cultul ortodox– manual pentru clasa a IV-a ,
sem. al II-lea, Ed. Corint Educațional, București, 2015- disponibil la adresa: https://www.manuale.edu.ro/manual/index/0/3/9
5) Achim, Mihaela; Daiu ,Anișoara;Ioniță,Dragoș; Moldoveanu,Maria; Nicula,Florentina, Caietul elevului – clasa a IV-a, sem. al II-lea, Ed. Corint
Educațional, București, 2015.
Nr.
Etapele lecţiei C Min. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloa- Forme Evaluare
crt. D şi ce de
procedee de organiza
învăţă-
re
mânt

1. Momentul 1’  Salutul  Salutul Activita


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea te
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru lecţia nouă lecţia nouă
2. Verificarea 2’  Verific cunoștințele dobândite anterior  Elevii oferă soluțiile Conversația Coala Activita Apreci
cunoștințelor printr-un rebus (v. Anexa 2)  Descoperă cuvântul te
Jocul flip- eri
dobândite SFINȚII frontală
anterior didactic chart/ verbale
Rebus
3. 2’  Ofer elevilor 12 jetoane/ baloane colorate  Elevii descoperă Conversaţia Jetoane Activita Apreci
Pregătirea te
(roșu, galben, albastru) pe care sunt scrise cuvântul ROMÂNI colorate eri
elevilor pentru frontală
Jocul
receptarea noilor litere și îi rog să descopere cuvântul ce se și observă tricolorul. verbale
cunoştinţe didactic
poate forma prin rearanjarea lor.  Așezând literele în
 Cuvântul descoperit ( ROMÂNI) va fi continuarea
așezat în continuarea cuvântului SFINȚII cuvântului SFINȚII
vor afla tema lecției:

I Ț I SFINȚII ROMÂNI
S F N
O M Â N II
R

4. Precizarea 1’ Anunț titlul lecției : “ Sfinții români și  Elevii scriu data şi Activita
titlului şi a te
creștinismul pe teritoriul țării noastre” titlul în caiete şi
obiectivelor frontală
lecţiei Precizez obiectivele. Notez titlul lecției la tablă ascultă explicaţiile
5. Comunicarea 14’  Îndemn elevii să lectureze, pe roluri  Elevii citesc pe rând Jocul Manualul
/însuşirea noilor
(povestitorul, Ilinca, ghidul) sau prin didactic
cunoştinţe
predarea ștafetei textul lecției din manual
(pagina o află calculând 6x4:3= …) : Video- Activita Apreci
te
Este ziua Sfântului Apostol Andrei. Ilinca Lectura proiector eri
frontală
merge pentru prima data în pelerinaj la peștera verbale
lui.
— Cum a aparut creștinismul în țara noastra? îl
întreaba pe ghid. Bucuros, acesta îi raspunde:
C
— România este o țara binecuvântata cu
D bogații și frumuseți care încânta pe orice
calator. Însa marea ei bogație este credința, pe
care înaintașii au aparat-o și ne-au lasat-o
1 moștenire. Creștinismul a fost adus de Sfântul
Andrei, numit „Apostolul românilor”. El i-a
2
învațat pe strabunii noștri cuvântul lui
3 Dumnezeu, i-a botezat și a sfinit dintre ei
slujitori ai Bisericii.
Din dragoste pentru Hristos, unii creștini s-
au calugarit, viețuind în liniște, rugaciune și
post. Viața lor s-a asemanat cu a îngerilor. Sunt
numiți sfinți cuvioși. Lor li s-au adaugat  Ascultă cu atenție
sfinții ale caror moaște au fost aduse la noi.
Înalți ierarhi au cârmuit Biserica româna cu
dragoste și evlavie.
Având credina în Hristos, românii au
depașit greutațile istoriei, aparându-și glia,
neamul, limba și religia. Le-au fost calauze
voievozi destoinici și credincioși, care au lasat
urmașilor biserici și manastiri cu valoare
istorica și arhitecturala.
Poporul român își cinstește cu pioșenie
sfinții, care se roaga necontenit pentru
mântuirea neamului din care s-au nascut.
Adresez elevilor următoarele intrebări:  Elevii raspund Activita Apreci
1. Ce a facut Sfântul Andrei pentru strabunii te
Conversația eri
noștri? Cum este numit el? frontală
2. În ce fel viețuiau călugarii? verbale
3. Cum au aratat înaintașii noștri ca Îl iubesc
pe Dumnezeu?
Manualul
Notez la tablă principalele idei:
 Notează ideile Laptop

1. Sfântul Andrei este numit principale pe caiet. Video-


„Apostolul românilor”. Explicația proiector
Imagini
2. Sfinții ( cuvioși, ierarhi, cu Sfinți
voievozi etc.) sunt modele de
români
urmat. Ei se roaga necontenit
pentru noi. Lectura Activita Apreci
te
 Elevii citesc și oferă Observarea eri
frontală
- “ Să aflăm mai mult!” și “ Să descoperim dirijată verbale
răspunsuri.
împreună!” informații suplimentare, citind
informațiile de la pagina 9 din manual!

6. Fixarea şi 20’ Harta


sistematizarea
 Rezolvă sarcinile de Exercițiul României Activita Apreci
cunoştinţe  Profesorul ofera elevilor, impartiti in 3
lor C lucru Calenda te pe eri
echipe, sarcini de lucru diferite ( v. Anexa)
D r creștin- grupe verbale
Jocul ortodox
1 didactic Manual
2 Fișe de
3 lucru
Laptop/
- Verific împreună cu elevii corectitudinea - Prezintă soluțiile/ Videopro
rezolvării sarcinilor de lucru rezolvarea fișelor iector Activita Apreci
- Lipesc imaginile cu Casetofon/ te eri
frontală
“ Troparul
sfinții pe harta României, verbale
sfinților
la locul potrivit
români”
7. Asocierea, C 2’  Putem urma exemplul sfinților români, al  Oferă exemple ( Să
Generalizarea,
D înaintașilor? Cum? păstrăm valorile Conversația Apreci
Aplicarea Activita
 Oferiți exemple! Formulați îndemnuri! istorice, religioase! te eri
frontală
3  Notez: Să ne iubim tara, să verbale
Să îi cinstim pe sfinții apărăm credința! Să
români și pe înaintașii noștri
urmăm exemplul
care au mărturisit credința
sfinților ! etc.)
creștină pe aceste  Notează
8. Aprecierea 1’  meleaguri!
Fac aprecierile generale şi individuale  Ascultă cu atenție Activita Apreci
activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru te
eri
elevilor lecţie, cat si implicarea lor in predarea frontală
noilor cunostinte. verbale
 Notez elevii care au participat la lectie Notarea
9. Precizarea şi 1’  Precizez și explic tema pentru acasă:  Ascultă explicațiile Explicația Activita
explicarea temei te
pentru acasă Mergi la bibliotecă sau caută pe internet  Notează frontală
“ Legenda mănăstirii Putna” de
Dumitru Almaș! O poți citi în timpul tău
liber.
TROPARUL SFINȚILOR ROMÂNI
10. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii,  Rostirea Activita
activităţii
Cuvantul dumnezeiesc salutul.
pe pamantul romanesc au odraslit, iar Biserica strabuna rugăciunii te aratat
cu Sfinti au impodobit, vrednici luptatori s-au
intru nevointe urmand calea Domnului chipurifrontală
Mucenicii si Marturisitorii care pentru Hristos viata si-au jertfit iar Cuviosii si PustniciiSalutul ingeresti
Anexaau1 dobandit, Arhiereii si Preotii neincetat vestind Cuvantul Evangheliei au marturisit, iar binecredinciosii Voievozi Biserici au inaltat si cu
dreptslavitorii crestini cu ravna si jertfelnicie credinta ortodoxa si tara au aparat, toate cetele Sfintilor impreuna rugati pe milostivul Dumnezeu sa
mantuiasca sufletele noastre.
Oglida tablei:

1. Sfântul Andrei este numit


„Apostolul românilor”.

2. Sfinții ( cuvioși, ierarhi,


voievozi etc.) sunt modele de
urmat. Ei se roaga necontenit
pentru noi.

3. Să îi cinstim pe sfinții români și


pe înaintașii noștri care au
mărturisit credința creștină pe
aceste meleaguri!
Anexa 2 Rezolvă rebusul pentru a descoperi adevărații mărturisitori și trăitori ai credinței (AB)!

1. A înființat pe cheltuială proprie aziluri, spitale, orfelinate- Sfântul...


2. L-a mărturisit pe Hristos fără teamă - Sfântul …
3. A fost medic și este sărbătorit la 27 iulie – Sfântul…
4. A descoperit Crucea Mântuitorului- Sfânta…
5. A dat o lege prin care creștinismul devenea religie acceptată- Sfântul…
6. A vindecat bolnavi alături de Sf.Cosma- Sfântul…
7. A miluit mulți săraci- Sfântul…
Anexa 3

Grupa 1
1. Fiecărei cifre îi corespunde o literă. După ce identifici litera, vei afla ce ocrotesc cei doi sfinți.

1= Â; 2= B; 3 = C; 4 = E; 5 = I; 6 = L; 7 = M;

8 = N; 9 = O; 10 = R; 11 = Ș; 12 = T; 13 = U

a) Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul ___________________________________

2 13 3 13 10 4 11 12 5 13 6 13 5

b) Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul_________________________________

10 9 7 1 8 5 4 5

2. Apreciază cu A ( adevărat) sau F ( fals) următoarele enunțuri:

 Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Sucevei

 Sfântul Apostol Andrei este numit Apostolul românilor

 Duhovnicul Sf. Ștefan cel Mare a fost Sf. Cuvios Daniil Sihastrul.
Grupa 2
1. Citește lectura de la pagina …. ( 20- 5x2) și completează apoi
spațiile punctate din textul de mai jos:

Moaștele Sfântului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au fost


cumpărate cu _ _ _ de Barbu C_ _ _ _ _ _ _ _ _ de la un t_ _ _, iar în
prezent se află la Mănăstirea _ _ _ _ _ _ _ _ din județul _ _ _ _ _ _ .
Sfântul este pomenit la data de …. Noiembrie.

2. În apropierea noastră, la Catedrala Miropolitana din Târgoviște, se


află moaștele Sfântului _ _ _ _ _ , sărbătorit la 11 august.
Grupa 3

1. Stabilește locul unde se află sfintele moaște, alegând varianta


corectă:
 Sfântul Cuvios Nicodim de la:
a.Timișoara ; b. Tismana; c. Tulcea

 Sfânta Cuvioasă Teodora de la:


a. Sibiu; b. Sihla; c. Argeș.
2. Calculeaza și așează în ordine silabele, astfel încât să afli ziua și luna în care este
sarbătorit sfântul ierarh din imaginea alăturată. Cercetând calendarul creștin
ortodox, observi că numele lui este _________ cel Nou de la Partoș.
Ziua: ___ Luna:______________

1+7x7-
5x7= ?
Grupa 4

1. Folosind calendarul, calculând, asociază corect informațiile și află în ce zi îi


cinstim pe sfinții:

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (8-6) iulie

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare ( 5x2x2) noiembrie

2. Descoperă cele 2 indemnuri!

a.
Cinstește-ți căci ai o țară,
înaintașii,

o limbă, o religie! datorită lor

_______________________________________________________________________________________

b.
Păstrează urmași valorile
pentru

și tu pe care le-ai
moștenit!

________________________________________________________________________________________

Grupa nr. 5
1. Colorează cu aceeași culoare localitatea , ziua pomenirii și casuța din dreptul
sfântului!

Numele sfântului Localitatea Ziua pomenirii

Sf. Ioan cel Nou Sibiu 27 octombrie


Sf. Dimitrie cel Nou Suceava 30 noiembrie
Sf. Ier. Andrei Șaguna București 2 iunie

2. Despre care sfânt este vorba în textul de mai jos? Scrie numele său pe spațiile
punctate după o cercetare atentă a imaginilor de mai sus sau a manualului.

Sfântul __________ _____________ ____________a arătat o mare grijă


pentru bunul mers al școlilor . S-a ocupat si de organizarea invatamantului ortodox
romanesc din Transilvania. Sub îndrumarea lui s-au înfiintat aproape 800 de scoli.

Ierarhul a tipărit mai multe manuale scolare, a înfiintat tipografia din Sibiu, aici
tiparindu-se si ziarul "Telegraful Roman” si calendarul bisericesc, in forma de
agendă.

S-ar putea să vă placă și