Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Profesor: Burcea Adrian Marin


Data: 12.04.2016
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni
Clasa: a V-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Patimile și Răstignirea Mântuitorului
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției:

 Completarea cunoștințelor despre Patimile și Răstignirea Domnului;


 Dezvoltarea capacităților afective față de suferințele Domnului.

Competențe generale:
CG1: utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
CG2: înțelegerea importanței evenimentelor din Săptămâna Mare.

Competențe specifice:
CS1: cunoașterea locului, timpului morții și îngropării Domnului;
CS2: înțelegerea scopului pentrua care s-a jertfit Mântuitorul și modul prin care noi putem beneficia de jertfa Lui;
CS3: respectarea tradițiilor creștine referitoare la Învierea Domnului.

Competențe derivate:
a) cognitive:
CC1: explicarea semnificației Patimilor Domnului;
CC2: descrierea contextului Răstignirii Domnului;
CC3: prezentarea importanței slujbelor din preajma Învierii Domnului.
b) formativ-educative:
C.E.1: formarea deprinderilor recunoașterii caracterului special al slujbelor din Săptămâna Mare;
C.E.2: însușirea modalităților de cinstire a Patimilor Domnului.

Strategia didactică:

 Metode și procedee: conversația, meditația religioasă, audiție muzicală, explicația, descrierea, lectura;
 Mijloace de învățământ: fișe de lucru, telefon și boxă bluetooth, icoane, laptop, prezentare PPT;
 Forme de organizare: frontal, individual.

Resurse
1. Oficiale:

 Programa școlară pentru disciplina religie ortodoxă;


 Planifiacarea calendaristică pentru clasa a V-a;
 Proiectarea unității de învățare: Sfinițirea timpului – sărbători creștine.

2. Temporale:

 Număr de lecții: 1;
 Durata: 50 de minute.

3. Bibliografice:

 Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982;
 Muha, Camelia, Caiet de religie creștin-ortodox, pentru clasa a V-a, editura „Sf. Mina”, Iași, 2009;
 Șerbu, pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2000.
Strategia didactică

Nr. Etapele lecției C.S. Timp. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia didactică Evaluare
crt. (min) Metode/ Mijloace de Forme de
procedee înv. organizare
1 Momentul 2 -Salutul; -Salutul; Conversația Activitate
organizatoric -Rugăciunea; -Rugăciunea; frontală
-Notarea absențelor;
-Pregătirea pentru -Pregătirea pentru
începerea orei. începerea orei.
2 Verificarea 3 -Profesorul adresează -Elevii răspund Conversația Activitate Aprecieri
cunoştinţelor elevilor o serie de întrbări întrbărilor profesorului. frontală verbale
din lecția despre sărbători.
3 Pregătirea 2 Se adresează elevilor -Elevii răspund: Conversația Activitate Aprecieri
elevilor pentru următoarele întrebări: frontală verbale
receptarea noilor „-Ce sărbătoare mare se „-Învierea Domnului”
cunoştinţe apropie?”
„-Cum se mai numește „-Paște”
ea?”
„-Cum se mai numește „-Săptămâna Mare”
săptămâna pregergătoare
ei?”
4 Anunţarea 2 Se anunta si se scrie titlul Elevii notează în caiete Explicația Caiet de Activitate
titlului lecţiei şi pe tabla. titlul lecției. lucru frontală
a obiectivelor Patimile și Rastignirea
Domnului
Se precizeaza
competențele urmărite.
5 22 Profesorul ofera elevilor o Descrierea Fișă de Activitate
Comunicarea fisa pe care elevii o vor Elevii asculta cu atentie lucru frontală
noilor completa pe parcursul indicatiile profesorului
cunoştinţe lectiei.
Profesorul povesteşte care
au fost patimile
Mântuitorului Iisus Conversația
Hristos, ultimile rostiri ale
Sale pe cruce, şi explică
participarea întregii naturi
la moartea Domnului
nostru Iisus Hristos. Pe Prezentare
parcursul prezentării sale Elevii completeaza fisa PPT Aprecieri
profesorul se ajută de o verbale
prezentare PPT pentru a
ilustra cât mai bine ideile Explicația
detaliate.
Profesorul expune
CS1 evenimentele importante
din Saptamana Patimilor
pe zile, iar elevii vor
consemna in fisa lor ideea
principala a fiecarei zile
completand fisa pana in
ziua de sambata.
Luni – dreptatea lui Tabla
Dumnezeu Meditația
Marti – pilda celor 10 religioasă
fecioare
Miercuri – Iuda vinde pe
Iisus
Joi – Cina cea de Taina
Vineri si Sambata –
Rastignirea si Ingroparea
Se evidentiaza importanta
faptelor din saptamana
CS2 Patimilor dar mai ales a
Invierii pentru mantuirea
oamenilor
6 Fixarea şi 7 - Profesorul înmânează - Elevii ascultă Conversația Fișa de Activitate
sistematizarea elevilor o fișă de lucru și indicațiile profesorului Exercițiul lucru individuală
cunoştinţelor le cere elevilor să o și completează fișa de
completeze individual. lucru;
- În timp ce elevii Telefon
completează fișa vor audia Boxă
un fragment muzical din bluetooth
Prohodul Domnului.
- Profesorul verifică - Elevii răspund Conversația Activitate Aprecieri
împreună cu elevii cerințelor profesorului. frontală verbale
corectitudinea
răspunsurilor din fișa de
lucru.
7 Asocierea şi 7 -Profesorul le cere elevilor -Elevii răspund Conversația Activitate Aprecieri
generalizarea să precizeze obiceiuri întrebărilor frontală verbale
legate de Săptămâna profesorului:
Mare. „-Datul pe sub masă”
-Profesorul le explică -Elevii ascultă cu Explicația
CS3 semnificația obiceiului atenție.
creștin din ziua de Vineri,
atunci când creștinii merg
la biserică, în haine curate, Prezentarea
pentru a se da de trei ori PPT
pe sub masa care are pe ea Descrierea
sfântul epitaf.
-Profesorul prezintă -Elevii ascultă cu
semnificația obiceiului atenție.
încondeierii ouălelor de
Paște, mai ales în culoarea
roșie.
8 Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale Elevii ascultă Conversația Catalogul Activitate Aprecieri
activităţii și individuale privind aprecierile făcute de clasei frontală verbale
elevilor pregătirea elevilor și profesor.
implicarea în predarea
noilor cunoștințe și îi
notează pe cei care au
răspuns.
9 Precizarea temei 2 Se îndrumă elevii să Elevii ascultă cu Explicația Activitate
pentru acasă participe la slujbele atenție. frontală
religioase din Săptămâna
Mare, iar după vacanță
fiecare să-și prezinte
impersiile.
10 Încheierea 1 -Rugăciunea; -Rugăciunea;
activităţii -Salutul. -Salutul.
Oglinda clasei

Patimile și Răstignirea Domnului

Luni – dreptatea lui Dumnezeu


Marți – pilda celor 10 fecioare;
Miercuri – Iuda vinde pe Iisus;
Joi – Cina cea de Taină;
Vineri – Judecata, Patimile, Răstignirea și Îngroparea.