Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Cristiana Ramona Cărăușan (căsătorită: Erdos)


Data: 21 Mai 2018
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național ”Mihai Eminescu”
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie
Aria curriculară: Om-Societate
Unitatea de învăţare: Viața creştinului împreună cu semenii
Subiectul lecţiei: Frumosul în viața creştinului: Frumusețea spirituală a omului
Scopul lecţiei: formarea conduitei moral-religioase a creștinului
Competenţe generale:
.1. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase;
2. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase.

Competenţe specifice:
1.1.Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi socia;l
1.2.Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața personală şi a grupurilor de
apartenență, în relație cu normele civice
2.1.Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie şi a comunității, prin raportarea la valori
moral-religioase
Competenţe derivate:
a) Cognitiv-formative:
C1 - să definească frumusețea spirituală a omului;
C2 - să identifice roadele Duhului Sfânt;
C3 - să facă deosebirea dintre frumusețea fizică și frumusețea spirituală;

1
C4 - să identifice virtuţile creştine în viaţa unor personalităţi biblice şi creştine;
C5 - să recunoască printre virtuţile menţionate pe cele care sunt deja prezente în viaţa lor.
b) Afectiv-atitudinale:
- Să manifeste interes pentru lecţie
- Să participe activ la ora de religie
C) psiho- motorii:
-să păstreze o poziţie corectă în timpul orei;
-să execute corect semnul Sfintei Cruci;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă,
exerciţiul, lectura.
2. Mijloace de învăţământ:, fişa de lucru., planşa „ Scara virtuţilor”
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
Resurse bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1988.
2. Camelia Muha, ,,Religie – creștin ortodox - Clasa a VII, Editura ,,Sf. Mina, Iași, 2009.
3. Plămădeală, Mitrop. Ardealului Antonie, Tâlcuri noi la texte vechi, Editura Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu , 1989
4. Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox, Editura „Humanitas", Bucureşti 1998.
5. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura
„Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.
8. ***, Viu este Dumnezeu, Catehism pentru familie. Editura „Harisma", Bucureşti, 1992.
9. Magdan, Leon, ”Cele mai frumoase pilde și povestiri„, Editura Aramis, București, 1998.

2
DEMERSUL DIDACTIC

Mijloace Forme
Metode
Nr. Etapele Tim de de Evaluar
Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi
crt. Lecţiei p învăţă- organi- e
procedee
mânt zare
1 2 4 5 6 7 8 9
Salutul
Rostirea rugăciunii ,,Împărate Ceresc”
Momentul 2' Prezentarea Activita
1. organizato Mă bucur că văd chipuri atât de frumoase și-mi place să cred că Conversa te
ric sunteți tot așa de frumoși și la suflet! ția frontală
Organizarea managementul clasei pentru începerea activităţii
didactice care urmează să se desfăşoare;
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;

Am pregătit pentru voi câteva cuvinte înțelepte și proverbe Lectura Fișa de Activitat Aprecie
Pregătirea referitoare la titlul lecției de astăzi. Vă îndemn să ascultați cu Conversa lucru: e ri
elevilor 4' atenție ca să-mi puteți răspunde la întrebarea: Despre ce vom ția cuvinte frontală verbale
2. pentru învăța astăzi la ora de Religie? înțelepte
receptarea și
noilor proverbe
cunoştinţe
Anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului lecţiei și a obiectivelor:
Anunţarea Frumusețea spirituală a omului

3
titlului C1 - să definească frumusețea spirituală a omului;
3. lecţiei 2' C2 - să identifice roadele Duhului Sfânt; Explicaţia Activita
şi a C3 - să facă deosebirea dintre frumusețea fizică și frumusețea te
obiectivelo spirituală; frontală
r C4 - să identifice virtuţile creştine în viaţa unor personalităţi
lecţiei biblice şi creştine;
C5 - să recunoască printre virtuţile menţionate pe cele care sunt
deja prezente în viaţa lor.

- Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi ascultă


explicaţiile date.

Trupul şi sufletul sunt darurile cele mai de preţ pe care le-am Explicaţia
primit de la Bunul Dumnezeu în momentul creaţiei. Suntem
creaţi după chipul şi asemănarea Domnului. De aceea,
frumuseţea în sinea ei este un lucru foarte bun, ea fiind
echivalentă cu frumuseţea divină. Dacă Dumnezeu a rânduit ca
trupul unei persoane să fie înnobilat cu o frumuseţe aparte,
atunci aceasta trebuie să conştientizeze darul care i-a fost oferit
şi să aibă grijă să nu-şi urâţească sufletul şi raţiunea. În caz
contrar, frumuseţea nu o va purta spre slava lui Dumnezeu ci
spre pierea ei. Să nu uităm că omul este singura fiinţă dotată cu
puterea de a vorbi, de a gândi. Are voinţă proprie şi libertatea
de a alege, de a lua decizii în ceea ce-l priveşte.
Frumuseţea este absolută. Doar percepţiile noastre sunt relative.
Comunica Cunoaștem oameni care, deşi au un corp şi un chip frumos, nu
rea/ reuşesc să ne atragă atenţia. Întâlnim şi oameni care nu au Activita

4
4. însuşirea 23' nimic frumos din punct de vedere fizic, dar s-au dovedit a fi te
noilor surprinzător de atractivi. Ne cuceresc cu frumuseţea lor frontală
cunoştinţe interioară. Sunt oameni care încă mai poartă în suflet cicatricile Capacit
unor răni adânci, dar nu şi-au urâţit inima. Ei au întotdeauna un atea de
zâmbet de oferit şi sunt capabili să iubească fără să urască. a
Având puterea sufletească cea mai mare şi moralitatea cea mai identific
înaltă, atrag simpatii, leagă prietenii solide şi duc o viaţă mult a
mai lină, mai plină de iubire şi împlinire. virtutea
Frumusetea vine din interior, este oglinda sufletului, este şi
expresia frumuseții. răsplata
Nimic nu-i mai frumos, nimic nu-i mai plăcut ca frumuseţea
sufletului!
La Sfânta Taină a Botezului am primit de la Duhul Sfânt Fișa de
anumite daruri. Puteți să-mi spuneți ce daruri ați primit de la lucru:Sca
Dumnezeu? ra
Elevii răspund la întrebare. virtuților
Frumusețea spirituală a omului se datorează felului în care
primim și cultivăm virtuțile creștinești.
Se definește virtutea. Virtuțile-calitățile creștinului
Se face clasificarea virtuților. Se notează în schița tablei. Fișe de
Elevii notează în caiete. lucru:
Se dau exemple biblice. Puterea credinței și a nădejdii: Clasifica
Pescuirea minunată. rea
Iubirea aproapelui:Pilda virtuților
Samarineanului milostiv.
Dreptate și înțelepciune: Un exemplu
elocvent este regele Solomon care a făcut dreaptă judecată

5
aflând care este mama adevărată a copilului rămas în viață.
Curajul: Sfântul Ioan Botezătorul a avut Conversaţ
curajul de a-L mărturisi pe Hristos și de a-l mustra pe regele ia
Irod chiar și cu prețul vieții. Au dat dovadă de curaj și martirii.
Cumpătarea:Înfrânarea de la vorbirea
urâtă: Pune Doamne strajă gurii mele și ușă de îngrădire
împrejurul buzelor mele.
La rândul lor aceste virtuți dau naștere altora. De exemplu
virtutea dragostei dă naștere la răbdare, blândețe, iertare,
înțelegere, apoi, dreptatea dă naștere respectului, curajul dă
naștere statorniciei, înțelepciunea dă naștere ascultării.
Elevii ascultă cu atenție și manifestă interes pentru subiectul
lecției.

Concluzie:
Virtuţile alcătuiesc o adevărată scară a desăvârşirii. La
acest urcuş duhovnicesc ne cheamă Mântuitorul. El va fi
alături de noi prin harul Său şi vom urca plini de bucurie,
treaptă cu treaptă, această minunată scară spre cer.
- Elevii ascultă cu atenţie.
14'
Profesorul aminteşte elevilor că virtuțile sunt atât de importante
pentru viaţa oamenilor încât prin ele se reflectă frumusețea
spirituală. Capaci
Se solicită elevilor să definească și să clasifice virtuțile tatea de
creștinești. a reda
Se solicită elevilor să de-a răspunsuri la întrebări. reguli

6
de
Fixarea şi - Elevii răspund solicitării. conduită
5. sistematiza Se cere elevilor să prezinte roadele Duhului Sfânt. Conversa Fișa de din
rea - Elevii dau variante de răspunsuri. ţia lucru viața
cunoştinţe Se adresează elevilor două ghicitori pentru a li se face cunoscut Lectura Povestio Activitat persona
lor că obiectul numit oglindă redă frumusețea fizică, iar ara e jelor
analizatorul vizual ochiul, redă frumusețea spirituală. frontală biblice
Din minunea vindecării orbului din naștere învățăm că unii Ghicitori și
oameni chiar dacă au ochi de văzut nu văd, ei sunt orbiți le patristic
sufletește. e.
Se citește povestea ,,Adevărate minuni”

Concluzie:
Cei care urmează îndemnurile Mântuitorului Iisus Hristos vor fi
binecuvântaţi veşnic de Tatăl Cel Ceresc și vor fi percepuți de
semenii lor ca fiind frumoși la chip și suflet.
Se cere elevilor să se îngrijească și de frumusețea fizică dar în
mod special de cea sufletească pentru că ea ne deschide poarta
Împărăției Cerurilor. Vom primi răsplata pentru felul în care am
primit, am dobândit și valorificat roadele Duhului Sfânt și
talanții primiți de la Dumnezeu.

Se fac aprecieri generale şi individuale, privind implicarea


6. Aprecierea 1' elevilor în predarea noilor cunoştinţe. expunere Activitat Aprecie
activităţii - Elevii ascultă cu atenţie. a e ri
elevilor frontală verbale

7
Precizarea Se anunţă şi explică tema pentru acasă.
7. şi 3' Privește-te-n oglindă și prezintă frumusețea ta fizică. explicaţia Activitat
explicarea Realizează portretul spiritual al colegului de clasă pe care-l vezi e
temei mai frumos la suflet. frontală
pentru
acasă

8. Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; exerciţiul Activitat
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; e
frontală

8
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

1. Definiția virtuții: virtute = calitatea creștinului


2. Clasificarea virtuților
3. Importanța lor în viața creștinului: înfrumusețarea sufletului și deschiderea spre poarta cerului.
4. Îndatorirea omului de a se îngriji de frumusețea fizică și frumusețea spirituală în mod special.

9
FIȘE DE LUCRU NR.1

Cuvinte înțelepte și proverbe despre frumusețea spirituală


Frumusețea fizică este incompletă dacă nu este animată de frumusețe spirituală. Victor Hugo

Frumuseţea este calea ce-l duce pe omul sensibil spre meleagurile spiritualităţii. Thomas Mann

Dragostea este frumuseţea sufletului. Fericitul Augustin

Nu frumuseţea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumuseţea. Lev Tolstoi

Podoaba minţii este mai de preţ decât frumuseţea trupului.

Frumuseţea fizică deschide uşi. Frumuseţea interioară deschide tot cerul. Gabriel Petru Băiețan

Frumuseţea fizică e trecătoare, dar frumuseţea minţii, bogăţia spiritului şi căldura acestuia nu se pierd
niciodată, ci cresc cu anii. Temessey
Ochii sunt oglinda sufletului Proverb
Calităţile sufleteşti sunt mai presus decât frumuseţea fizică. Proverb

10
FIȘE DE LUCRU nr. 2
Adevaratele minuni
Un tanar fara credinta spunea mereu ca el nu crede in minuni. Dar intr-o zi, mergand pe
strada, a intalnit un om, care, plimbandu-se incet, se oprea la tot pasul si, privind in dreapta si in
stanga, exclama intruna:
- Doamne, ce minune! Ce minunatii mi-a fost dat sa vad!
- Nu te supara, a intrebat necredinciosul, dar la ce te uiti si te minunezi asa de tare ?
- Cum la ce ? La floarea aceasta minunata! Si la copacul de acolo si, uite, priveste norii,
cat sunt de frumosi!
- Ce ti-e, omule, a mai spus necredinciosul, n-ai mai vazut flori sau copaci pana acum ?
Ce, pana acum nu te-ai mai uitat niciodata pe cer sa vezi norii si pasarile zburand ?
- Nu! - a raspuns omul. Vezi dumneata, pana astazi am fost orb din nastere.
Insa, cu o saptamana in urma, familia m-a adus in acest oras la un medic celebru care m-a operat
si m-a ingrijit cu multa dragoste. Chiar azi dimineata mi-a scos bandajele de la ochi si, dupa ce a
vazut ca nu mai am nimic si m-am vindecat complet, m-a lasat sa plec.
De cand am iesit din spital, ma plimb insa pe strazi si nu ma mai satur sa privesc atatea lucruri
frumoase, atatea minuni. Dumneata poate ca, vazand in fiecare zi florile, copacii, oamenii din
jurul tau, nici nu mai realizezi cat este de minunata aceasta lume, cat este de uimitoare. Dar eu,
eu o vad pentru prima oara si, crede-ma, niciodata nu mi-am imaginat ceva atat de frumos.
Multumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat si pentru faptul
ca mi-a ajutat sa pot, in sfarsit, sa le vad si eu si sa ma bucur de ele.

11
FIȘA DE LUCRU NR. 3
GHICITORI

Am două rude de fier


Cu care ajung la cer.
(ochii)

Şi un an de mă priveşti,

Tot pe tine te zăreşti!


(oglinda)

12
CLASIFICAREA VIRTUȚILOR
STATORNICIE

RIDICAREA ÎNȚELEGEREA
SUFLETULUI
PÂNĂ LA CURAJUL
DUMNEZEU DREPTATEA

CREDINȚA
RĂBDARE

NĂDEJDEA VIRTUȚILE VIRTUȚILE VIRTUȚILE


TEOLOGICE MORALE

LINIȘTE
DRAGOSTEA

CUMPĂTAREA ÎNȚELEPCIUNEA

BLÂNDEȚE IERTARE
SMERENIE
ASCULTARE

13
FIȘE DE LUCRU
TEMA DE CASĂ

Privește-te-n oglindă și prezintă frumusețea ta fizică.

Realizează portretul spiritual al colegului de clasă pe care-l vezi mai frumos la


suflet.

14
15

S-ar putea să vă placă și