Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Liceul „Lascar Rosetti” Raducaneni


Clasa : a V – a
Disciplina : Religie
Subiectul lecţiei: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Credința în Dumnezeul cel adevărat.
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Nr. de ore: 1
Profesor : Lerca Mihaita Cosmin
Competenţe generale:
 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
 Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase.

Competenţe specifice:
- lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul Testament;
- realizarea de organizatoare grafice de diferite tipuri (de exemplu, tabele cronologice, scheme) pentru sistematizarea informațiilor referitoare la viața
persoanelor biblice din Vechiul Testament;
- povestirea unor evenimente biblice „pas cu pas” pornind de la un cuvânt, simbol, pretext, utilizând tehnici interactive (de exemplu, „Pânza de păianjen”,
„Răspunde, Aruncă, Întreabă”);
- exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme (de exemplu: legământ), utilizând dicționare sau alte surse de informare;
- analizarea unor texte sau expresii figurativ-plastice cu relevanță pentru valori religioase, precum unicitatea fiecărei persoane, prietenie;
- povestirea unor fapte săvârşite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul, prietenia,
respectul, ajutorul;
Competenţe derivate:
 Construirea unor propoziţii cu ajutorul cuvântului idol şi al sintagmei „Pământul Făgăduinţei";
 Identificarea virtuţilor (calităţile) lui Avraam și lui Noe;
 Numirea unei virtuti (calitate) pe care ar dori să o dobândească;
 Enumerarea unor modalităţi de cinstire ale Sfintei Treimi;
 Formularea unor învăţături moral-religioase pornind de la modelele prezentate.

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : exerciţiul, povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia cu substitute, audiţia, expunerea.
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Compendium introductiv pentru gimnaziu, Monitorul Oficial, București, 2017.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

1
DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Com.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei Gen.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii
1. Momentul didactice care urmează să se desfăşoare; exerciţiul Activitate
organizatoric 2' - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii frontală
didactice;
Profesorul confecționează din hârtie o bărcuță în același timp cu elevii.
- Elevii rezolvă sarcinile de lucru.
Pregătirea Observaţie: Exerciţiul Activitate Activitate Aprecieri
elevilor pentru Se valorifică cunoştinţele dobândite de elevi în clasele primare. practică individuală verbale
2. receptarea Profesorul va adresa elevilor următoarele întrebări:
noilor 10' „- De ce a hotărât Dumnezeu în vremurile acelea să trimită potopul pe pământ?" Povestirea Activitate Aprecieri
cunoştinţe „ - ... pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, erau foarte răi". . „ frontală verbale
„- Pe cine a salvat Dumnezeu de la potop?"
„ -... pe Noe împreună cu familia sa". „
„- De ce l-a salvat Dumnezeu pe Noe?"
„ - ... pentru că era un om drept şi plăcut lui Dumnezeu".
„- Ce a făcut Noe după ce a scăpat de potop?"
„ -... a mulţumit lui Dumnezeu" Conversa-
„- Ce trebuie să facem noi după ce primim ajutorul lui Dumnezeu?" ţia Activitate
„ -... să-i mulţumim lui Dumnezeu". frontală
Concluzie: Explicaţia
Dumnezeu ajută celor buni şi credincioşi.
Elevii ascultă cu atenţie.
Profesorul va anunţa titlul şi obiectivele operaţionale.
Dumnezeu vrea să fie prieten cu toți oamenii. Depind în schimb și de fiecare om în Explicaţia Activitate
parte. frontală
Precizarea Lecţia se numeşte: „Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Redința în
3. titlului şi a 1' Dumnezeul cel adevărat." Activitate
obiectivelor - Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia frontală
Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei.
- Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete.
Profesorul prezintă aspectele semnificative din viaţa patriarhilor Noe și Avraam.
- Lumea până la Noe Povestirea Activitate
01 17' - Starea oamenilor din timpul patriarhului Noe frontală Aprecieri
- Pregătirea construirii corabiei Explicația verbale
4. Comunicarea - Potopul

2
noilor - O lume nouă Problemati
cunoştinţe - Curcubeul și legământul. zarea
- Lumea de la Noe până la Avram
02 - Călătoria lui Avram Demon-
- Arătarea Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri straţia cu
- Făgăduința lui Dumnezeu pentru Avram și schimbarea numelui în Avraam substitute Activitate Aprecieri
- Isaac , rodul credinței frontală verbale
- Elevii ascultă cu atenţie.
Se explică elevilor cuvântele, idol, legământ, arcă şi expresia „Pământul Exerciţiul
Făgăduinţei" şi se cere acestora să alcătuiască, oral, propoziţii cu acestea.
- Elevii ascultă cu atenţie, apoi alcătuiesc, oral, propoziţii cu acestea.
Elevii vor efectua fișa de lucrcuprinsă în Anexa 1. Activitate
Fixarea şi 01 Explicaţia Fișă de lucru frontală Aprecieri
sistematizarea 10' verbale
5. cunoştinţelor Exercițiul Activitate
02 individuală
Asocierea, 5' Se face cu ajutorul Anexei nr. 2. Explicația
Generalizarea Se cere elevilor să desprindă învăţături folositoare din comportamentul lui Avraam şi
6. și Aplicarea al Sarrei, soţiei sale. Orgnizatoul Aprecieri
„ - Să-L iubim pe Dumnezeu!" Exercițil grafic Activitate verbale
„ - Să fim credincioşi!" frontală
„ - Să fim ascultători!" Tabla
„ -.Să credem că Dumnezeu împlineşte toate promisiunile!" Orgnizatou
Precizare: l grafic
Avraam a avut încredere în Dumnezeu şi L-a ascultat. Noi îl ascultăm pe Dumnezeu,
ascultându-i pe părinţii noştri!
- Elevii ascultă cu atenţie.
Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul poate interveni cu întrebări pentru a-i
ajuta pe elevi să formuleze învăţăturile.
Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie cât
Aprecierea şi implicarea, participarea directă în predarea noilor cunoştinţe.
activităţii 2' - Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. explicaţia Aprecieri
7. elevilor Se notează elevii care au participat la lecţie. verbale
Precizarea şi Profesorul anunţă, explică şi apoi scrie pe tablă tema: Alcătuiţi câte o propoziţie cu
8. explicarea ajutorul cuvintelor care denumesc calități ale celor doi patriarhi Activitate
temei pentru 2' - Elevii notează tema în caiete. expunerea frontală
acasă
Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală;
Încheierea 1' - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; exerciţiul Activitate
activităţii frontală

3
ANEXA 1 – FIȘĂ DE LUCRU
1. Colorează litera B şi citeşte îndemnul.

B S Ă B A I B C R E D I N Ţ Ă
B B P U T E R N I C Ă B B B B
B P R E C U M B N O E B Ș I B
B A V R A A M B ! B B B B B B

.......................................................................................................................................................................................................................................

2. Adevărat sau fals?


A/F a. Urmaşii lui Noe erau oameni foarte credincioşi.
A/F b. Dumnezeu l-a ales pe Avraam pentru credinţa sa.
A/F c. Avraam a primit poruncă de la Dumnezeu să plece din ţara sa în „pământul făgăduinţei”.
A/F d. Avraam şi soţia sa Sarra aveau mulţi copii.
A/F e. Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam (tată a mulţime de popoare).
A/F f. La stejarul Mamvri i s-a arătat lui Avraam un înger trimis din cer.
A/F g. Urmaşii lui Avraam au fost foarte mulţi.

2. Păsările s-au amestecat în zbor. Refă mesajul!

pe

şi credincioşi întotdeauna

oamenii

Dumnezeu
răsplăteşte ascultători îi

...............................................................................................................................................................................................................................

4
4. Ajută-l pe Avraam să ajungă din Haran în pământul făgăduinţei (Canaan).

5
ANEXA 2

Dumnezeu

Prieteni Prieteni

Atent la ce i se spunea
Voios
Nădejde în Dumnezeu ASCULTARE Răbdător
Omenie CREDINȚĂ Ambițios
Evlavie IUBIRE Abil
Modest

S-ar putea să vă placă și