Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Daraban Gheorghiță


Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VII – a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: : „Fericirile”
Unitatea de Invatare: Noțiuni de morală creștină
Tipul lecţiei: comunicare / însușire de noi cunoștințe
Durata lecţiei: 50 min
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoștințe despre “Fericiri”
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:

O1 să descrie împrejurările rostirii Fericirilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, având la dispoziţie harta Palestina Noului Testament;

O2 să identifice calităţile (virtuţile) creştine şi făgăduinţele pentru dobândirea acestora, prezentate în cele nouă Fericiri;

O3 să definească Fericirile;

O4 să precizeze care este răsplata pentru dobândirea virtuţilor;

O5 să identifice virtuţile creştine, precizate în Fericiri, în viaţa unor personalităţi biblice şi creştine;

1
O6 să recunoască printre virtuţile menţionate în Fericiri pe cele care sunt deja prezente în viaţa lor.

Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, meditaţia religioasă, exerciţiul, audiţia muzicală, lectura

Mijloace de învăţământ: calculatorul, fișă de lucru(Anexa 1);

Forme de organizare: activitate frontală

Resurs temporale: 50 minute


Resurse bibliografice: Sfânta Scriptură, Ghidul creştinului ortodox (Pr. Vasile Răducă), Istorioare morale pentru toate vârstele (Pr. Ioan Bută),
Tâlcuiri noi la texte vechi (Mitrop. Ardealului Antonie Plămădeală); ilustraţie din Mica Biblie cu Mântuitorul vorbind Apostolilor Săi, planşa
Fericirile, harta Palestina Noului Testament, caseta audio cu Fericirile, fişa de lucru

2
SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace Evaluare
Nr. Ob. Metode şi de Forme de
Etapele lecţiei Conţinutul instructiv - educativ
crt. op. procedee învăţămân organizare
t
- Salutul;
conversaţia
Momentul - Rugăciunea ("Tatal Nostru") Activitate
1.
organizatoric - Notarea absenţelor; frontală
exerciţiul
- Pregătirea pentru începerea orei;
-Actualizarea cunoștințelor se face pe baza
Actualizarea întrebărilor: activitate Aprecieri
2. 1.În câte zile a creat Dumnezeu lumea? conversaţia frontala verbale
cunoştinţelor
2.Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea?
anterioare
3.Ce este providența divină?
Dezbaterea Calculatoru activitate
Elevii sunt solicitaţi să citească istorioara morală l frontala
„Cămaşa fericitului” de Preot Ioan Bută, parafrazare aprecieri
după Tolstoi, pentru a putea preciza starea de fericire verbale
a unei persoane. Apoi se poartă discuţii despre starea
de fericire a ciobanului din povestire:
Pregătirea O1 „-Ce condiţii de viaţă avea ciobanul?”
aperceptivă a „-Care este motivul fericirii sale?”
3. elevilor „-De unde vine starea sa de fericire?”
Bunurile materiale nu sunt întotdeauna o condiţie a
fericirii omului. Fericirea vine din inima omului.
Din totdeauna oamenii s-au întrebat cum se poate Explicatia
ajunge la fericire. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a
arătat în Predica de pe Munte, nouă căi de acces la activitate
fericirea veşnică. Aceste căi reprezintă virtuţi ale frontala
sufletului omenesc ce pot fi dobândite prin efort
personal şi ajutor dumnezeiesc.

3
Anunţarea Astăzi vom învăţa „Fericirile”.
titlului şi a Se notează de către cadru didactic pe tablă / în caiete activitate
4. explicatia
obiectivelor (Elevii) titlul lecţiei noi: Fericirile. frontală
propuse
5. Comunicarea Destinatarii acestor Fericiri n-au fost numai
/însuşirea Apostolii, ci toţi oamenii care doresc dobândirea activitate aprecieri
explicatia
noilor vieţii veşnice. Mântuitorul Iisus Hristos începe frontală verbale
cunoştinţe pregătirea Apostolilor pentru misiunea lor prin
prezentarea acestei liste de fericiri (binecuvântări) ce
pot fi primite dacă se dobândesc anumite virtuţi.
Cele nouă Fericiri ne apar ca treptele unei scări
împărăteşti care are prima treaptă smerenia, iar
ultima răbdarea cu bucurie a prigoanei pentru
Hristos. Fiind vorba de virtuţi prin care ne facem
fericiţi, aceste Cuvinte ale Mântuitorului evidenţiază
şi rolul nostru în dobândirea mântuirii, pe lângă
credinţă şi harul dumnezeiesc.
1. „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este activitate aprecieri
conversatia verbale
împărăţia cerurilor.” frontala
O2 Expresia „sărac cu duhul” înseamnă smerit, modest,
supus, plin de respect. Omul smerit, oricât de multe
fapte bune ar face, consideră că nu a făcut de ajuns şi
se străduieşte să înfăptuiască şi altele. Cel smerit
vede în realizările sale şi ajutorul lui Dumnezeu. activitate aprecieri
explicatia verbale
2. „Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor frontala
mângâia”.
Aici, Hristos promite mângâierea acelora care simt în
inima lor adâncă părere de rău pentru păcatele
săvârşite şi care se roagă pentru iertarea păcatelor lor
şi ale altora. activitate aprecieri
explicatia verbale
3. „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni frontala
pământul”. argumentare

4
Blândeţea este forma de manifestare concretă a a
iubirii prin care este biruită mânia, lăcomia şi
violenţa. Omul blând se simte mulţumit oriunde ar fi
şi răspândeşte pace şi armonie în jurul său. Creştinii
cei blânzi trebuie să dovedească blândeţea Fiului lui
Dumnezeu, cu care Hristos a cucerit lumea. aprecieri
4. „Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de explicatia activitate verbale
dreptate, că aceia se vor sătura”. frontala
Pentru a arăta rolul vital al dreptăţii Mântuitorul
foloseşte metafora „flămânzesc şi însetează de
dreptate”. Aceasta este construită din realităţile vitale
omeneşti: a mânca şi a bea, fără de care nu se poate
trăi. Foamea şi setea de dreptate sugerează dorinţa
nemărginită de a împlini voia lui Dumnezeu. Când a
aflat dreptatea sufletul creştinului se simte senin,
mângâiat, uşurat, sătul de dreptate. conversatia activitate aprecieri
5. „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”. frontala verbale
argumentare
Prin faptele de milostenie Îl întâlnim pe Dumnezeu
Însuşi. „Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai a
Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25,40), le-a
spus Mântuitorul ucenicilor când le-a prezentat
criteriile fundamentale ale judecăţii viitoare. Mila se
concretizează în faptele milei trupeşti (ajutorare
materială) şi faptele milei sufleteşti ( ajutorare
spirituală) izvorâtă din dragoste faţă de Dumnezeu şi
faţă de aproapele. Cei ce săvârşesc fapte de aprecieri
conversatia
milostenie vor avea parte de mila lui Dumnezeu. activitate verbale
6. „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor frontala
vedea pe Dumnezeu”.
Ochiul sufletului nostru se pătează uneori cu gânduri
rele şi cu păcate. Curăţia inimii înseamnă absenţa
oricărui păcat, gândul curat, gândul curăţit de orice

5
patimă. Curăţia gândului transformă inima într-un
loc în care poate fi contemplată prezenţa lui
Dumnezeu.
Aşa cum soarele se reflectă mai mult într-o oglindă
curată, tot aşa, cu cât inima este mai curată, cu atât
bucuria vederii lui Dumnezeu este mai intensă.
Această bucurie este inexprimabilă în cuvinte. Copiii
sunt iubiţi de Mântuitorul, căci ei sunt „curaţi cu
conversatia
inima”. aprecieri
7. „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui activitate verbale
Dumnezeu se vor chema”. frontala
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Fiul Păcii. El a venit
să aducă pace şi dragoste între oameni. „Făcătorii de
pace” sunt acei creştini care încearcă să înlăture orice
dezbinare, ură şi invidie, dintre oameni. Ei îndeamnă
pe cei înrăiţi la împăcare şi prin faptele lor cum să
trăiască în pace şi armonie cu Dumnezeu, cu ei înşişi
conversatia
şi cu semenii. De aceea sunt consideraţi fii ai lui aprecieri
Dumnezeu. verbale
8. „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor activitate
este Împărăţia lui Dumnezeu”. frontala
Creştinii adevăraţi spun şi vorbesc numai adevărul,
ei sunt mereu prigoniţi pentru dreptate. Aşa au făcut
cei răi cu Hristos, cu Apostolii, cu martirii creştini.
Dreptatea înseamnă adevărata credinţă în Dumnezeu.
Cei care dau dovadă de răbdare în timpul prigonirii şi
conversatia
suferinţei pentru credinţă în Dumnezeu, vor fi
răsplătiţi de Acesta. aprecieri
9. „Fericiţi veţi fi, când vă vor ocărî, şi vă vor activitate verbale
prigonii şi vă vor zice tot cuvântul rău împotriva frontala
voastră, minţind din pricina Mea”.
Aici, Hristos fericeşte pe cei care, dintre creştini,

6
suferă în linişte toate ocările şi batjocurile, pentru
credinţa ortodoxă.
Această Fericire completează pe cea dinainte. Ea se
adresează în mod deosebit Apostolilor, care aveau să-
L mărturisească pe Hristos, chiar cu preţul vieţii. Nu
oricine este prigonit va câştiga împărăţia Cerurilor, ci
cel care suferă pentru Hristos fiind nevinovat.
Virtuţile cuprinse în aceste nouă Fericiri alcătuiesc o
adevărată scară a desăvârşirii. La acest urcuş
duhovnicesc ne cheamă Mântuitorul. El va fi alături
de noi prin harul Său şi vom urca plini de bucurie,
treaptă cu treaptă, această scară minunată spre cer.
a). Ce sunt Fericirile?
O3
b). Care este răsplata pentru împlinirea regulilor de
O4 comportament prezentate în fiecare din cele nouă
6 Fixarea şi „Fericiri”?
sistematizarea activitate aprecieri
Conversația
cunoştinţelor c). Unde au fost spuse Fericirile? frontala verbale

d). Cui se adresau aceste îndemnuri?

e). Care sunt virtuţile ce se desprind din cele nouă


„Fericiri”?

7
Blândeţea a fost dobândită de mulţi sfinţi. Sfântul
Serafim de Sarov a urmat atât de mult îndemnul
Mântuitorului, încât blândeţea lui atrăgea până şi explicaţia activitate
animalele ce veneau la el. frontală
Mântuitorul Iisus Hristos nu ne-a îndemnat să avem
un anumit comportament, până ce nu ne-a
demonstrat El acest comportament. observarea activitate pe aprecieri
Asocierea,
Elevii primesc o fişă de lucru şi li se cere să dirijată grupe verbale
7. generalizarea,
O5 mediteze, apoi să răspundă oral:
aplicarea
a) Care dintre virtuţile pe care Mântuitorul le-a
O6 menţionat în Fericiri sunt deja prezente în viaţa ta? activitate
b) Care dintre virtuţi lipsesc cel mai mult din conversaţia frontală
viaţa ta?
c) Ce virtute vrei să fie mai evidentă în viaţa ta?

Profesorul va face aprecierile generale şi individuale


Aprecierea referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie cat si activitate
explicaţia
8. activitatii implicarea lor in predarea noilor cunostinte. frontală
elevilor Se noteaza elevii care au participat la lectie.

Precizarea şi Memoraţi cele nouă Fericiri şi explicaţi


explicarea semnificaţia lor. activitate
temei pentru Ce schimbări ale stilului tău de viaţă te-ar putea frontală
9. explicaţia
acasă ajuta să te conformezi mai mult cu modelul de viaţă
precizat de Hristos în Fericiri?

Încheierea Rostirea rugăciunii împreună cu elevii, salutul.


activităţii activitate
10. exerciţiul
frontală