Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Data: 12.V.2011
Şcoala: Şcoala cu clasele I – VIII „Nicolae Bălcescu” Oradea
Profesor: Alina Deliman
Clasa: a IV-a A
Disciplina: Religie
Titlul lecţiei: Urcuş spre Înviere (evaluarea cunoştintelor despre Patimile, Moartea, Îngroparea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos)
Tipul lecţiei: lecţie de evaluare a cunoştinţelor
Scopul lectiei: dezvoltarea capacităţii de trăire afectivă a elevilor faţă de suferinţele Mântuitorului;

Obiective operationale:

O1- să descrie evenimentele care s-au petrecut în Săptămâna Patimilor, observând icoanele prezentate, folosindu-se de cunoştinţele anterioare, fiind
capabili să identifice fiecare eveniment din icoane;
O2- să identifice învăţăturile care se desprind din evenimentele prezentate, din noţiunile repetate anterior, fiind capabili să enunţe cel puţin două;
O3- să precizeze modalităţi concrete de aplicare a învăţăturilor desprinse în viaţa activă de creştin, folosindu-se de îndrumările profesorului, prezentând
cel puţin un caz;
O4- să manifeste interes pentru păstrarea şi transmiterea tradiţiilor de Sfintele Paşti, enumerând tradiţiile specifice acestei sărbători din activităţile
desfăşurate;
O5- să enumere modalităţile prin care ar putea fi ucenici devotaţi ai Mântuitorului Iisus Hristos, discutând cu colegii de echipă, reuşind să identifice cel
puţin două dintre acestea.

Obiectiv formativ –educativ: determinarea elevilor pentru a cinsti Patimile şi Învierea Domnului prin post, rugăciune, bucurie, înfăptuirea binelui şi
participarea la slujbele bisericii

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : M1-conversaţia, M2-exerciţiul, M3-explicaţia, M4-expunerea, M5-povestirea, M6-lectura expresivă, M7-observarea dirijată,
M8 -cântarea religioasă, M9-argumentarea.
2. Mijloace de învăţământ:m1 icoane, m2 fişe de lucru, m3 CD player, CD cu pricesne .
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate pe grupe, activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
1. Oficiale :• Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale : • număr de lecţii: 1
• durata : 50'
3. Bibliografice
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. *** Viu este Dumnezeu, Editura „Harisma", Bucureşti, 1992.
3. Cucos, Constantin, Educatie religioasa, Editura” Polirom”, Iasi 1999
4. Muha, Camelia, Caiet de religie, clasa a IV-ar Editura „Sf, Mina", laşi, 2002.
5. Plămădeală. Mitropolitul Ardealului, Antonie, Cuvinte la zile mari. Sibiu, 1989

II DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Momentele Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt lecţiei op. (min.) şi învăţământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salută elevii Răspund la salut
Momentul 2 Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii Rostesc rugăciunea exerciţiul Activitate
1. organizatoric Notează absenţele şi realizează managementul Se pregătesc pentru începerea frontală
clasei pentru începerea activităţii didactice care activităţii didactice;
urmează să se desfăşoare.
Profesorul va purta o scurtă discuţie despre Elevii ascultă cu interes şi privesc expunerea icoane
Captarea 2 sărbătorile prilejuite de Învierea Domnului şi tradiţii icoanele prezentate Activitate
2.
atenţiei de Sfintele Paşti observaţia frontală

3. O1 Astăzi ne vom aminti de evenimentele care s-au Elevii ascultă şi identifică materialele
Anunţarea O2 2' petrecut în Săptămâna Patimilor folosindu-ne de de pe bănci. explicaţia Activitate pe
temei şi a O3 cunoştinţele dobândite la ore. Va trebui sa grupe
obiectivelor O4 recunoaşteţi evenimentele din imaginile pe care le
O5 aveţi pe fiecare bancă, să le descrieţi, să identificaţi
învăţăturile care se desprind din evenimente şi
modalităţi concrete de aplicare a acestor învăţături
în viaţa activă de creştin. De asemenea veţi enumera
câteva modalităţi prin care am putea fi ucenici
devotaţi ai Mântuitorului Iisus Hristos.
În partea a doua a orei vom organiza un concurs de
ordonare în ordine cronologică a evenimentelor
petrecute în Săptămâna Mare
Notează titlul lecţiei pe tablă: Urcuş spre Inviere
4. O1 2 Profesorul va preciza grupelor de elevi sarcinile de Elevii ascultă indicaţiile profesorului, Expunerea Icoane Activitate pe Aprecieri
lucru şi timpul realizării lor: identifică materialele pe bănci şi îşi grupe verbale
- fiecare grupă îşi va alege un lider care va însuşesc cerinţele. Explicaţia
reprezenta echipa şi va expune rezolvarea
cerinţelor;
- descrierea evenimentului prezentat în imaginile Imagini
aflate pe bancă (prezentarea evenimentului,
persoanele prezente la eveniment, ziua în care a
Desfăşurarea O2 avut loc, locul desfăşurării, alte momente Elevii vizualizează icoanele şi
lecţiei O3 importante) – 4 min. imaginile şi redactează, pe fişă,
O4 25 - expunerea descrierii 1-2 min. răspunsurile la cerinţe. (Fişa nr. 1) exerciţiul Fişă de lucru Activitate Aprecieri
- identificarea unor învăţături care se desprind din Liderul fiecărei echipe prezintă (Anexa 1) frontală verbale
evenimentul prezentat – 1-2 min. evenimentul.
Pe fiecare bancă, alături de imagini, se va afla o fişă
pe care sunt notate cerinţele şi pe care elevii vor
putea nota răspunsul.
Fiecare echipă îşi va alege un lider care va prezenta
răspunsul echipei.
Grupa nr. 1
- icoană cu intrarea Domnului în Ierusalim;
- imagine cu ramuri de finic;
Grupa nr. 2
- imagine cu trădarea lui Iuda;
Grupa nr. 3
- icoană cu Spălarea picioarelor Apostolilor;
- icoană cu Cina cea de Taină;
- icoană cu Rugăciunea din Grădina Ghetsimani;
Grupa nr. 4
- Icoană cu Iisus în faţa arhiereilor;
- Icoană cu Iisus în faţa lui Pilat
- icoană cu Patimile lui Iisus
- icoană cu Răstignirea Domnului;
- Icoană cu punerea în mormânt a lui Iisus
- Imagine cu un aspect din Slujba Prohodului
Domnului;
Grupa nr.5
- Icoană cu Învierea Domnului;
- Icoană cu femeile mironosiţe la Mormântul lui
Iisus
- Imagine cu un aspect din Slujba Invierii
Domnului;
Grupa nr. 6
- Imagine din timpul slujbei Deniilor;
- Imagine cu un coş cu ouă;
- Imagine din timpul Spovedaniei şi Împărtăşaniei;
- Imagine cu coşul cu bucate pentru Sfintele Paşti;
- Imagine cu un aspect din Slujba Invierii
Domnului.
Profesorul propune un concurs de ordonare a Elevii lucrează în echipă la elaborarea Conversaţi Aprecieri
8 evenimentelor în ordine cronologică. Profesorul va răspunsului completând fişa de lucru. a verbale
Obţinerea înmâna fiecărui lider de echipă o fişă de lucru pe (Fişa nr. 2) Activitate pe
performanţei care se află înşiruite enunţuri legate de grupe
evenimentele petrecute în Săptămâna Patimilor.
Elevii vor trebui să noteze în dreptul enunţului cifra
corespunzătoare ordinii cronologice a desfăşurării
evenimentelor.
Va câştiga grupa care termină prima şi care are cele
mai puţine greşeli. Premiul concursului va fi un ou
de ciocolată pentru fiecare membru al echipei
câştigătoare. Ceilalţi participanţi vor primi câte o
5.
bomboană.
In timp ce elevii elaborează răspunsurile, profesorul audiţia CD pricesne
pune un fond muzical cu pricesne. muzicală

O3 Profesorul cere elevilor să precizeze modalităţi Elevii răspund la întrebări. conversaţia Activitae Aprecieri
concrete de aplicare a învăţăturilor desprinse în frontală verbale
viaţa activă de creştin.

Profesorul cere elevilor să enumere modalităţile Activitate Aprecieri


O5 prin care ar putea fi ucenici devotaţi ai conversaţia frontală verbale
Mântuitorului Iisus Hristos.

Profesorul, împreună cu elevii, va stabili echipa Elevii echipei care a terminat prima Conversa- Fişă de lucru Activitate Aprecieri
Evaluarea câştigătoare a concursului, în urma verificării rezolvarea fişei citesc răspunsul, ţia (Anexa 2) frontală verbale
rezultatelor 3' răspunsurilor. aşteptând rezultatul. Celelalte echipe Premierea
6.
fac verificarea şi, dacă este cazul, explicaţia echipei
corecterea fişelor. câştigătoare

Se fac aprecieri generale şi individuale privind Expunerea Activitate Aprecieri


Aprecieri şi 4' pregătirea elevilor şi implicarea în lecţie. frontală verbale
7.
recomandări
Se noteaza elevii care au participat la lectie. conversaţia
8. Încheierea 2' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, Elevii rostesc rugăciunea şi răspund la exerciţiul Activitate
activităţii salută şi iese din sală; salut; frontală
ANEXA 1

FIŞA NR. 1

Priveşte imaginile de pe bancă şi răspunde următoarelor cerinţe:

1. descrie evenimentul prezentat în imagini împreună cu echipa (prezentarea evenimentului, persoanele prezente la
eveniment, ziua în care a avut loc, locul desfăşurării, alte momente importante);

2. identifică cel puţin două învăţături care se desprind din evenimentele prezentate.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXA 2

FIŞA NR. 2
1. Ordonează în ordine cronologică următoarele evenimente:
Tot în acea noapte a început judecarea lui Iisus la curtea arhiereului Caiafa.
Rugându-Se lui Dumnezeu, Iisus binecuvântează pâinea şi vinul instituind Sfânta Taină a Euharistiei.
Atunci femeile mironosiţe i-au anunţat pe ucenicii lui Iisus cele aflate de la înger: Hristos a înviat!
Vineri, înainte de apusul soarelui, Iisus a fost pus în mormânt.
O hlamidă roşie I-a fost pusă pe umeri după ce a fost dezbrăcat de hainele Sale, la curtea guvernatorului Pilat.
Schingiuit, batjocorit, încununat cu spini, Iisus Îşi purta crucea grea pe dealul Golgota.
Iuda este descoperit Apostolilor ca fiind cel care-L va vinde.
Hristos intră în Ierusalim în timp ce poporul striga: Osana, Fiul lui David!...Osana întru cei de sus!
Nicodim şi Iosif, cu permisiunea lui Pilat, dau jos de pe cruce trupul lui Iisus.
Iar îngerul le-a spus: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? A înviat!
Temători, soldaţii care păzeau mormântul, au alergat în cetate ca să spună arhiereilor cele petrecute.
A fost răstignit între doi tâlhari.
Spre seară, Domnul merge să se roage în grădina Ghetsimani împreună cu Apostolii.
În mari chinuri, după trei ore, Mântuitorul moare pe cruce.

2. Completând în căsuţe cu prima literă a fiecărui enunţ (după ce le-aţi ordonat) veţi obţine cuvintele cu care creştinii se salută de
la Paşti până la Înălţarea Domnului la Cer.

!
SUCCES!!!