Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Căpșuna-Cobia


• Profesor: Ichim Alexandru Gabriel
• Clasa: VI-a
• Data: 25.03.2019
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Viața creștinului împreună cu semenii
• Lecţia: Rugăciunea „Tatăl nostru”
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: comunicare și însușire de noi cunoștințe
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competențe generale:

1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii,în conexiune cu diferite manifestari ale credinței.
2. Manifestarea unui comportament moral,în viața personală și în societate,în accord cu valorile religioase.
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase,cu respectarea identității și diversității religioase.

Competenţe specifice:

1.1 Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața și activitatea Mantuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice.
2.1 Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate.
3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală,a grupurilor de apartenență, a comunității.

Competențe derivate:

C1 - cunoașterea rugăciunii ”Tatăl nostru”;


C2 – prezentarea unor date generale precum originea și împrejurările în care a fost rostită;
C3 – explicarea denumirii;
C4 – enunțarea și explicarea celor șapte cereri ale rugăciunii;
C5 – conștientizarea importanței rugăciunii în viața noastră;
Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, problematizarea, explicația,metoda exploziei stelare, diagrama venn, lectura explicativă.
2. Mijloace de învățământ: Biblia, fișe de lucru, prezentare power-point, videoclip, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VI-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
-durata : 50'
3. Bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Benga Cristina,s.a Manual crestin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura Sf. Didactica si pedagogica s.a., Bucuresti, 2018.

Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


lecției: învățământ
Timp

crt procedee organizare

1. Moment - salutul - salutul Conversația Activitate


organizatori 3 - rugaciunea la intrarea în clasa - rostesc rugaciunea frontală
c - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile
indicate
2. Pregătirea Se realizează pe baza unui dialog între Conversația Activitatea Aprecieri
elevilor profesor și elevi. Acesta le pune câteva Elevii răspund la frontală verbale
pentru întrebări legate de rugăciune pentru a întrebările profesorului:
receptarea reactualiza cunoștințele dobândite anterior „Convorbirea omului cu
noilor și pentru a se pregăti receptarea noilor Dumnezeu”, „de laudă,
cunoștințe 7 cunoștințe: „ Ce este rugăciunea?”, „ de de mulțumire și de
m câte feluri este aceasta ?” cerere”.
Profesorul le amintește că în activitatea
Sa pământească, Mântuitorul Hristos îi Elevii ascultă
învață pe oameni ce trebuie să facă pentru explicațiile profesorului Explicația
„a moșteni Împărăția cerurilor”
În ceea ce privește rugăciunea, evrei au
pierdut sensul adevărat al acesteia, așa cum
se vede din pilda vemeșului și a fariseului.
Elevii vizionează o scurtă animație despre
acest subiect. Videoproiec
Din acest motiv, Iisus Hristos îi învață pe tor
oameni cum trebuie să se roage. Elevii răspund că Problematizarea Videoclip
Profesorul le adresează o întrebare modelul i-ar ajuta mai
elevilor: Ce vă ajută când aveți de făcut o mult.
lucrare diferită de ce făceați înainte:
instrucțiunile sau un model?
Deoarece modelul ne ajută foarte multe,
Sfinții Apostoli îi cer lui Hristos un model
de rugăciune. Astăzi vom vorbi despre
acest model.
3. Precizarea • Se anunţă titlul lecţiei: Tatăl nostru – Elevii scriu data Explicația Activitate Aprecieri
titlului și a Rugăciunea Domnească si se comunică, şi titlul în caiete şi frontală verbale
obiectivelor 5 într-o formă accesibilă, competenţele. ascultă explicaţiile
lecției • Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei. profesorului.
m
4. Comunica Se realizează pe baza unei prezentări Elevii ascultă Explicația Videoproiec Activitate Aprecieri
rea power-point. În primul slide este explicațiile profesorului tor frontală verbale
/însuşirea prezentată originea rugăciunii. Aceasta a și notează în caiet când
noilor fost rostită de Mântuitorul Hristos, deci are li se cere.
cunoştinţe o origine dumnezeiască. În cel de-al doilea
2 slide, elevii află că ea se împarte în trei Prezentare
0 părți: chemarea sau invocarea, cele 7 cereri power-point
m și încheierea.
În următorul slide este explicată prima
parte a rugăciunii-chemarea: “ Tatăl
nostru care ști în ceruri.” Ne adresăm lui
Dumnezeu ca unui Părinte iubitor al
nostru, al tuturor.
Începând cu următorul slide, este explicată
fiecare cerere a rugăciunii; Lectura

1. În prima cerere Sfinţească-Se numele


Tău recunoaştem şi afirmăm că Dumnezeu
este Sfânt. Tot odată Îi cerem ajutorul ca
numele Lui să fie sfinţit şi prin cuvintele şi
faptele noastre bune Elevii ascultă cu atenție
explicațiile și notează în
2. În cererea a doua: Vie Împărăţia Ta, Îl caiet când li se cere
rugăm să reverse în lume pacea, dreptatea Sfânta
şi bunăvoirea între toţi oamenii şi să ne Scriptură
facă moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti. Activitate
frontală
3. În cererea a treia: Facă-se voia Ta, Aprecieri
precum în cer aşa şi pe pământ, cerem ca verbale
Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui
cea Sfântă, aici pe pământ, aşa cum o
împlinesc îngerii în ceruri.

4. În cererea a patra: Pâinea noastră cea de


toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, rugăm pe
Dumnezeu să ne ajute ca prin muncă
cinstită să putem avea tot ceea ce ne este Explicația Aprecieri
de trebuinţă în fiecare zi. verbale

5. În cererea a cincea: Şi ne iartă nouă


greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri, Îl rugăm să ne ierete
păcatele noastre, în măsura în care şi noi
iertăm celor ce ne greşesc nouă.

6. În cererea a şasea: Şi nu ne duce pe noi Activitate


în ispită, rugăm pe Dumnezeu să ne frontală
ferească de păcate şi să ne ajute să le
biruim.
Elevii ascultă cu atenție
7. În cererea a şaptea: Ci ne izbăveşte de explicațiile și notează în
cel rău, Îl rugăm să ne scape şi să ne apere caiet când li se cere
de cel tot ceea ce este rău precum și de
uneltirile celui viclean.

În slide-urile 12 și 13 este explicată


încheierea rugăciunii, partea doxologică
precum și cuvântul “Amin!”

Următoarele slide-uri prezintă importanța


acestei rugăciuni. Ea este un model Conversația
desăârșit de rugăciune, care cuprinde cereri
pentru toate nevoile trupești și sufletești. Explicația

Ea a fost rostită întotdeauna atât în Activitate


Biserică cât și în rugăciunile personale, iar frontală
atunci cânt o rostim folosim cuvintele
Mântuitorului Hristos.
5. Fixarea şi 5 Profesorul se folosește de metoda Elevii răspund la Explozia stelară Fisă de Activitate Aprecieri
sistematizar m exploziei stelare care conține mai multe întrebări și lucru frontală verbale
ea întrebări formulate de profesor despre completează Conversția Activitate
cunoştinţelo această lecție: răspunsurile la individuală
r Ce este Tatăl nostru? întrebări.
Ce fel de rugăciune este? Expicația
Cine ne-a învațat-o?
Cine o poate rosti?
Unde o putem rosti? Exercițiul
De ce este importantă această rugăciune?
Când o putem rosti?
Elevii vor ieși pe rând să completeze Diagrama Venn
răspunsurile.

Elevii primesc o fișă de lucru individuală.


La prima cerință elevii trebuie să bifeze Elevii rezolvă
răspunsul corect. cerințele
La a doua trebuie să aleagă dacă afirmația
este adevărată sau falsă iar în a treia, elevii
trebuie să realizeze o paralelă între
Dumnezeu și tatăl pământesc.
6. Asocierea, 4 Profesorul le prezintă pe scurt pilda Elevii ascultă cu atenție Lectura Sfânta Activitate Aprecieri
Generaliza m datornicului nemilostiv din care elevii trag și își exprimă părerile. Conversația Scriptură frontală verbale
rea, concluzii referitoare la iertarea aproapelui. Problematizarea
Aplicarea

7. Aprecierea 2 • Se fac aprecieri generale şl individuale • Elevii ascultă Explicația Activitate Aprecieri
activității m pentru implicarea lor în predarea noilor aprecierile răspunsurilor frontală verbale
elevilor cunoştinţe. orale
• Se notează elevii care au participat la
lecţie.
8. Precizarea şi 2 • Se precizează şi se explică tema pentru Elevii noează în caiete Explicația Activitate
explicarea m acasă: „ -Enumeră momentele dintr-o zi frontală
temei pentru obișnuită când se poate rosti rugăciunea
acasă ”Tatăl nostru”.
9. Incheiere 2 - Rugăciune Rugăciunea
m - Salutul Salutul