Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATE GENERALE :
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Bălăceana
Profesor: Dolhascanu Marian
Data: 11.02.2020
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Aria curriculară: Om- societate
Unitatea de învăţare: Ce înseamnă să fii creștin
Titlul lecţiei: Alegerea binelui în viață
Tipul de lecţie: formare a deprinderilor
Timp: 50 de minute

Competenţe specifice:
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață;
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii,pe baza valorificării unor experiențe din viața
cotidiană;
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență.

Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competențe :
O1 – să definească termenii: libertate, binele cu ajutorul informațiilor primite de la profesor;
O2 – să argumenteze cu citate biblice, faptul că libertatea și binele sunt valori umane fundamentale în creștinism, având la dispoziție
fișa de informații, precizând cel puțin câte un verset pentru fiecare dintre cei doi termeni;
O3 – să formuleze soluții pentru diferite probleme cu care se confruntă, astfel încât alegerea făcută să nu-l afecteze pe aproapele, dar
nici pe el.

1
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: exercițiul, conversația, explicația, jocul didactic, brainstorming, ciorchinele, argumentarea, problematizarea,
2. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, laptop, videoproiector, imagini
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, pe echipe şi pe grupe.

Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
1 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988;
2 Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Chițiu, Mihaela, Niculae , Ioana, Manual, Religie Cultul Ortodox, Clasa a
III-a , Semestrul I, Editura Corint Educațional, București, 2015.
3 Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Chițiu, Mihaela, Niculae , Ioana, Caietul elevului, Religie Cultul
Ortodox, Clasa a III-a , Semestrul I, Editura Corint Educațional, București, 2015.
4 Muha, Camelia, Religie. Caiet pentru elevi, clasa a III-a, Editura Sfântul Mina, Iași, 2013.
5 Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2000
6 Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metode active de predare-învățare- modele și aplicații la religie , Editura Sfântul
Mina, Iași, 2008

2
Scenariul didactic

Nr. Etapele C. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Crt. lecţiei D. (min) Activitatea procedee Învăţământ organizare
profesorului/activitatea elevilor
• Salutul
1. Momentul 2 • Rugăciunea „Doamne Doamne •conversația •activitate •observarea
organizatoric Ceresc Tată” frontală comp.
• Notarea absenţelor
•Pregătirea pentru începerea lecţiei.

• Profesorul propune spre rezolvare • jocul didactic • fișă de lucru •activitate •observarea
2. Pregătirea 2 un joc (anexa nr. 1) individuală sistematică,
aperceptivă • Precizare aprecieri
Existenţa omului pe pământ nu este verbale
o întâmplare, cum, de altfel, nici
viaţă nu trebuie trăită oricum. Felul
• explicația • activitate
în care omul îşi trăieşte viaţa ţine, în
mare parte, de propriile alegeri. frontală
Cum putem face cele mai bune
alegeri, care sunt consecințele
faptelor noastre vom încerca să
descoperim în lecția de azi.

3. Precizarea • Tema lecției de azi este : Alegerea • conversația • activitate


titlului lecției binelui în viață. Scrie titlul lecției • observarea frontală
noi și pe tablă. dirijată
prezentarea
obiectivelor • Profesorul va încerca să
definească împreună cu elevii cele

3
2 două cuvinte „libertate” și „binele”,
vor vedea dacă omul este o fiinţă
liberă şi vor argumenta acest lucru
cu citate biblice, iar, la sfârşit vor
identifica situații problemă cu care
se confruntă și vor găsi soluțiile
cele mai bune pe care să le aplicăm,
atât pentru noi cât și pentru cei din
jurul nostru

• Împarte elevii în 2 grupe și le cer • conversația • activitate pe • aprecieri


ca timp de un minut să scrie tot ce • branstorming grupe verbale
cred ei că înseamnă binele prima
grupă și libertate a doua grupă.
Fiecare grupă își prezintă ideile.
Actualizarea 20
4. unor cunoștințe • Urmează proiectarea definițiilor
pregătite de profesor • observaţia, •videoproie- • activitate •observarea
•lectura, ctor, laptop, frontală sistematică
„Libertate” = Posibilitatea de a
acționa după propria voință sau •explicaţia, fișa se lucru
O1 dorință, fără nicio constrângere •problematizare
venită din exterior sau interior a,

„Binele” = Obiectul moralei, ceea


ce corespunde cu morala, ceea ce
este recomandabil din punct de
vedere etic.

• Precizare
Dumnezeu Cel ce ne iubește atât de
mult ne-a dăruit libertatea de a

4
alege între bine și rău.

• Se argumentează, cu citate biblice,


faptul că omul este o fiinţă liberă,
chiar de la crearea sa:

„Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om


după chipul şi după asemănarea
Noastră...»” (Facerea 1, 26);
„A dat, apoi, Domnul Dumnezeu lui
Adam poruncă şi a zis: «Din toţi
pomii din rai poţi să mănânci, iar
din pomul cunoştinţei binelui şi
O2 răului să nu mănânci, căci, în ziua
în care vei mânca din el, vei muri
negreşit!»” (Facerea 2, 16-17);
„Iată, Eu astăzi ţi-am pus înainte
viaţa şi moartea, binele şi răul...
Alege viaţa ca să trăieşti tu şi
urmaşii tăi!” (Deuteronom 30, 15,
19);
„Iată, stau la uşă şi bat, de va auzi
cineva glasul Meu şi va deschide
uşa, voi intra la el şi voi cina cu el
şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).

• Precizare
După cum s-a văzut din versetul 26,
capitolul 1 de la Facere, omul este
creat după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că •explicația •activitate •observarea
avem întipărit în sufletele noastre frontală sistematică
binele, căci El este Binele absolut.
Îi stă deci în firea omului să urmeze
calea binelui. Ce cale urmează însă,
este doar alegerea lui.
5
• Propune realizarea unui ciorchine
plecând de la sintagma: „A alege • ciorchinele • fișa de lucru •activitate •observarea
binele și a-l săvârși înseamnă” frontală sistematică
(Anexa nr 2)
O3
7 • Împarte clasa în 3 grupe și fiecare • exercițiul • fișa de lucru • activitate pe •observarea
5. Formarea grupă va primi câte o fișă de lucru. grupe sistematică
deprinderii (Anexa nr 3)
moral-spirituale

• Precizare • explicația
Un bun creștin atunci când ia o
Evaluarea 14 hotărâre se raportează mai întâi la
6. modului de Dumnezeu și apoi la cei din jurul
formare a său. ( adică își imaginează cum va
deprinderii afecta hotărârea pe care o va lua
relația sa cu Dumnezeu, prietenii,
familia și colegii etc)

Propune un joc – Alegem binele sau jocul didactic •fișa de lucru • activitate pe • observarea
răul: explică regulile, le oferă grupe sistematică,
exemple iar fiecare grupă va scrie aprecieri
câte o situație problemă la care au verbale
găsit o rezolvare alegând binele.
(Anexa nr 4)
Profesorul îndeamnă elevii să
realizeze un semn de carte ,,colț" fișă de lucru  activitate
după modelul primit. individuală

6
• Se fac aprecieri generale şi • conversația •activitate •aprecieri
7. Aprecierea 2 individuale privind atât pregătirea frontală verbale
activităţii elevilor pentru lecţie cât şi
elevilor
implicarea, participarea directă în
predarea noilor cunoştinţelor
• Rugăciunea „Toți cu inima curată” • exercițiul • icoana •activitate • observarea
8. Încheierea 1 • Salutul frontală comp.
activităţii

S-ar putea să vă placă și