Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Profesor:Nazare Paraschiva
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.1 Suhurlui
Clasa: a V–a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie-Ortodoxă
Unitatea de învățare:Viața creștinului împreună cu semenii.
Subiectul lecției: Ajutorul oferit semenilor
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: Însușirea unor cunoștințe despre misiunea creștină, consolidarea comportamentului moral-religios: educarea elevilor în spiritul
dragostei față de semeni.

Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 – identificarea aproapelui fiecăruia dintre noi; ;
O2 – precizarea porunci dată de Mântuitorul cu privire la aproapele ;
O3 – numirea faptelor milei trupești și sufletești ;
O4 – formularea învățăturilor folositoare progresului vieți spirituale ;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, observația, expunerea, povestirea, explicația, problematizarea.
2. Mijloace de învățământ: Noul Testament,manual de religie, fișe de lucru, proiector, laptop.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală, frontală și comună/în echipe

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 3393/28. 02.2017, pentru clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristică pentru clasa a V-a.

1
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

Bibliografice:
1. Noul Testamen- Matei 22, 37-38; Isaia 1,17, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1991.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Alex, Cristian, Bîzoi, Marius,Ciucă, Sorina, Ioniță, Dragoș, Șova, Mirela, Religie Cultul-Ortodox, Manual pentru clasa a V-a,Editura
Akademos, București, 2017.
7. Filmul motivațional: https://www.youtube.com/watch?v=52sP2RvDzDA

2
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Etapele O. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Forme de Evaluar
crt. lecției op (min.) organizar e
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salutul - Salută Aprecieri


1. Momentul 2' - Rugăciunea - Rugăciunea Exercițiul Activitate verbale
organizato- - Notarea absenţelor de frontală
ric - Realizează managementul clasei pentru - Pregătirea pentru începerea orei rugăciune
începerea lecției

Verificarea  Se cere elevilor să-și reamintească marea


cunoștințe- 3' poruncă pe care ne-a dat-o Mântuitorul: ,, Elevii răspund la solicitările Activitate Evaluare
lor însușite Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, profesorului. Conversa- frontală și orală,
2.
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi ția individu- frontală
O1 cu tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ală și
ca pe tine însuți” (Matei 22, 37-38) individua
Observație: lă
În funcție de răspunsurile elevilor
profesorul poate să completeze.
Observa-
ția
Vizionarea filmului motivațional „Pilde- Despre Activitate Aprecieri
3. Captarea 15' fapta milei şi iubirea de aproapele”, Elevii vor urmări filmulețul cu atenție, Observa- frontală și verbale
atenției https://www.youtube.com/watch? timp de 15’ minute. ția individu-
v=52sP2RvDzDA, având ca scop descoperirea ală
titlului lecției noi.

3
Anunțarea Notez titlul lecției pe tablă: ” Ajutorul oferit Elevii notează în caiete titlul lecției.
4. titlului și a 1' semenilor” și precizez obiectivele lecției. Conversa- Activitate
competențel ția individu-
or lecției ală
Aprecieri
Comunicare  Profesorul adresează elevilor următoarele verbale
5. a/ însușirea întrebări: ,,....de indiferență la suferință, egoism,
noilor ,,- Care a fost atitudinea femeii față de cei aflați comoditate..etc”. Problema-
cunoștințe în nevoii?” tizarea
,,...orice om aflat în necazuri și nevoi,
,,-Cine este aproapele nostru?” care are nevoie de ajutorul nostru și de
sprijinul nostru.” Activitate
,,- De ce trebuie să ne ajutăm aproapele?” frontală
,,...pentru a împlini porunca iubirii
dată de Mântuitorul nostru Iisus Aprecieri
 Profesorul cere elevilor să citească citatul
15' Hristos.” verbale
scripturistic de la Ioan 13, 34-35.
„Poruncă nouă dau vouă: Să vă
iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am
iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți Noul Testa-
unul pe altul. Întru aceasta vor Conversa- ment
cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, ția
dacă veți avea dragoste unii față de
alții” (Ioan 13, 34-35).

,,...prin fapte de milostenie.”


,,- Cum ne arătăm noi dragostea față de semenii
noștri?”
,,...hrănirea celui flămând, adăparea
,,-Da-ți exemple de fapte ale milei trupești!”
celui însetat, îmbrcarea celui gol,
cercetarea celor în necazuri și nevoi, Activitate
cercetarea celor bolnavi, găzduirea individu-
călătorilor, îngroparea săracilor și a ală
celor care nu au cine să-i îngroape,

4
contribuția la construirea unei
bisericii.” Meditația
religioasă Activitate
,,-Dați exemple de fapte ale milei sufletești!” frontală
,,...rugăciunea către Dumnezeu pentru
aproapele nostru, mângâierea celor
întristați, nerăzbunarea pentru răul
făcut de alții, ci răsplătirea răului cu Aprecieri
binele, înmtoarcerea celor rătăciți la verbale
calea adevărului.”

,,- Cum trebuie făcute aceste fapte de milostenie ,,...cu smerenie, cu dragoste <să nu știe Activitate
pentru a fi bineplăcute lui Dumnezeu?” stânga ce face dreapta>.” frontală

Explicația

 Profesorul solicită elevii s citească din Un elev citește versetele:,,De aş grăi


Sfânta Scriptură Imnul Dragostei de la I în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
Corinteni 13,1-3 și să explice acest verset. iar dragoste nu am, făcutu-m-am Lectura
aramă sunătoare şi chimval expresivă
răsunător....Şi de aş împărţi toată Conversa-
avuţia mea şi de aş da trupul meu ca ția
să fie ars, iar dragoste nu am, nimic
nu-mi foloseşte.”( Corinteni 13, 1-3) Activitate
,,- Ce demonstrăm iubindu-ne aproapele?” frontală
,,... că-L iubim pe Dumnezeu.”
,,- Îi ajutăm și îi iubim pe toți oameni la fel?”

 Elevii ascultă cu atenție.

5
Precizare:
De multe ori oamenii îi ajută mai mult pe cei din
familie, iar atunci când este vorba de dreptatea Explicația Activitate
unui om necunoscut, dar vinovat, i se aplică legea  Elevii ascultă cu atenție. frontală
corect, pe când unei rude care are aceeași vină, i
se găsesc tot felul de scuze.

,,..- Să ajutăm pe aproapele, fără a da


 Profesorul citește, expresiv o lectură(**) prilej de sminteală altora!”

,,- Ce învățăm din această lectură?”  Elevii ascultă atenți.

,,- Cine este cel care primește milostenia noastră ,,.. Dumnezeu!”
făcută aproapelui nostru?”

Precizare: Elevii notează pe caiet acest îndemn


În persoana fiecăărui om umilit stă Hristos, Iisus creștin.
așteaptă iubirea noastră la un colț de stradă, pe un
pat de spital, într-un azil de bătrâni, în casa unor
vecini care plâng și pe care nu are să-i ajute. Prin
aceste strădanii ale noastre Dumnezeu vrea să ne
dăruiască Împărăția Sa.
Așadar, să-i ajutăm pe cei aflați în suferință
și să fim apostoli ai lui Hristos în mijlocul celor
aflați în nevoi! Notez pe tablă acest îndemn.

6
Fixarea și O1 8'  Fiecatre elev primește câte o fișă de lucru Exercițiul Fișa de Aprecieri
sistematiza- pe care trebuie să o completeze( timp: 5’) Elevii completează exerciții din fișa de lucru verbale
6. rea lucru.
Cunoștințe- O2  Profesorul verifică prin sondaj, 2/3 elevi prezintă, oral, rezolvarea Activitate
lor corectitudinea răspunsurilor. exercițiilor. individu-
O3 ală

7
7. Asocierea si O4 4' Se adresează elevilor următoarele întrebări: 
Elevii răspund: Conversa- Activitate Evaluare
generaliza- ,,- Care este modelul de iubire și de ajutorare a ,,-...Mântuitorul nostru Iisus ția
 comună orală,
rea aproapelui, pe care trebuie s-L urmăm?” Hristos care S-a milostivit de frontală
oameni( mai ales de cei săraci și
și neajutorați) vindecând pe cei individua
bolnavi, înviind morți, săturând lă
,,- Cunoașteți oameni care I-au urmat pe cei flămânzi.”
Mântuitorul?” ,,-...Sfinții: Paraschiva, Filofteia,
Nicolae etc.”
,,-... Să ne ajutăm aproapele!”
,,- Ce învățături puteți formula din această ,,-...Să fim apostoli ai lui Hristos în
lecție?” mijlocul celor aflați în nevoie!”

Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale și individuale Elevii ascultă aprecierile făcute de


activității privind atât pregătirea elevilor pentru profesor. Conversa- Activitate Aprecieri
elevilor lecție, cât și implicarea în predarea noilor ția frontală verbale
cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.

Precizarea Profesorul anunță tema:,, Scrie cum ai fi putut Elevii ascultă explicațiile la ceea ce Conversa- Activitate
8. temei 1' ajuta tu personajele care aveau nevoie de ajutor vor avea de făcut ca temă și iși notează ția frontală
pentru din filmul vizionat. tema.
acasă Explicația

Încheierea  Rugăciunea . • Rugăciunea . Exercițiul Activitate


9. activității 2'  Salutul. • Salutul. . de frontală
rugăciune

8
SCHIȚA LECȚIEI

AJUTORUL OFERIT SEMENILOR

„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și
voi să vă iubiți unul pe altul.” (Ioan 13,34)

săracii

cei triști,
abătuți bolnavii
Cine sunt
cei aflați în
suferință?

orfanii bătrânii

Învățătură:
Să-i ajutăm pe cei aflați în suferință și să fim apostoli ai lui Hristos în
mijlocul celor aflați în nevoi!

9
AJUTORUL OFERIT SEMENILOR

„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și
voi să vă iubiți unul pe altul.” (Ioan 13,34)

Cine sunt
cei aflați în
suferință?

10
ANEXA *

Iată cum a rezolvat problema un judecător dintr-un mic orășel de


provincie.I-a venit spre judecată un caz ciudat. Inculpatul era tocmai prietenul
lui cel mai bun. Fusese reclamat de cineva într-o anumită cauză, pasibilă cu
amendă de la cinci la 10 mii de dolari. Cunoscând prietenia lor, tot oraşul era
curios să vadă cum va rezolva judecătorul cazul. Sala unde avea să se dea
verdictul devenise neîncăpătoare pentru numărul mare al asistenţilor care voiau
să audă cu urechile lor sentinţa. Majoritatea era de partea reclamantului care, li
se părea tuturor, avea dreptate. Ştiau însă şi de prietenia judecătorului cu
inculpatul. Spre surprinderea tuturor, judecătorul a fost foarte aspru. Sau, mai
bine zis, s-a străduit să fie drept, imparţial, aşa cum îi şade bine unuia care
reprezintă justiţia.

La sfârşit, deşi ar fi putut să-i dea inculpatului minimum de pedeapsă, de


cinci mii de dolari, precum avea dreptul prin lege, sau măcar o sumă
intermediară între 5000 şi 10000, l-a amendat cu maximul posibil prevăzut. Cei
din sală au întâmpinat hotărârea cu aprecieri asupra obiectivităţii judecătorului,
dar prietenul său s-a supărat. El ar fi dorit să fie chiar achitat, dar prietenul său îl
declarase vinovat şi, ca atare, i-a aplicat maximum de pedeapsă admisă de Codul
Penal. La plecare, cei doi nu s-au mai întâlnit.

Peste câteva zile, cel pedepsit s-a dus la bancă să plătească suma stabilită
de instanţă. Funcţionarul de la ghişeu a deschis registrul, l-a verificat puţin, după
care i-a spus: „Eram sigur că memoria nu mă înşeală. Amenda dumneavoastră a
fost plătită. Aţi trimis pe cineva şi a achitat-o. Doar nu doriţi să o mai plătiţi încă
o dată!“ „N-am trimis pe nimeni, spuse zâmbitor dar şi mirat omul care pierduse
procesul. „Nu e nici o greşeală, domnule, banii au fost aduşi de domnul
judecător, spunând că l-aţi trimis dumneavoastră!“

Aşa s-a făcut şi dreptate şi bunătate. Şi pace şi justiţie. Iar prietenia dintre
cei doi a fost salvată. Căci ea nu putea dura sprijinită pe nedreptate! (Adaptare
după o pildă din volumul Tâlcuri noi la texte vechi, Mitropolit Antonie
Plămădeală, Sibiu, 1989)

11
ANEXA**

Să ne ajutăm aproapele

FIȘĂ DE LUCRU

Completează spațiile punctate:


a. Aproapele meu este…………………………………………
……………………………………………………………..
b. ,,Să iubești ……………………………… ca pe …………..
……………………….....”

c. Fapte ale milei trupești:


 ...............................................................
 ...............................................................
 ................................................................
 ...............................................................

d. Fapte ale milei sufletești:


 ………………………………………….
 ………………………………………….
 ………………………………………….
 ………………………………………….

12