Sunteți pe pagina 1din 40

TRICOTORU

ANDREI PLE$U

NEA'UT[' ITTRTABA trQ r1" IUIHAIT m*spurumr ptn$u ANDREI


care,la <$tirnvort)ildin Pateric. desprc calugarii intrebarea: tacctitoaffiziualarnfrndstire'/", ,,Ce ne rdspLrncl: dit-t ,,Ci6dem, ridiciurr, noli c6dem, ne Acesttenace efortcle din nor-r ridicfim...". (AndreiPlequ) verticalizare separesenfial">> mi

duhovnicescintr-un loc cu adevdratsfdnt i{i lasdo impresieputemic[ chiar gi atunci cAndse intdmpl[ s[ fii mai pu{in inspirat... 8

Popasuri lazi: sfinti duhovnicegti: Rogu. popas Ortodoxia Noi inolendar Turnu Un canonizidle 2012. ce anului Dupd peste am an
din ofiodoxd, linut rdbojulcanonizlrilor Romdnia e cu folossdaruncdm priviregi prin curlilede o sfin,tenie fralilorortodocAi lumealargd 34 ale din Fotorepoftaj: Triada Bobotezei 2013- Rom6nia, lordania, lsrael. Marelepramical Bobotezei trdit cu evlavieacasd noi gi acasd el, in plindtatea la la gi unorsemnificalii depaEesc meridianele care calendarele lumii acesteia 38

InteruiuAndrei intre ar Plesu: aedinti gira$uneocartedialogurilor a esengiale.


Caanunl a rureicirfi plind de invd.timinte, fiagmentulde dialogcu omul de cultur[Andrei Plequ inviti la o adincirecreqtini a erosului ne hansfigurator 58

Mirturisire Concur. despre ajutoarele Sus. de


BinecuvAntdrile sus auparc[expresie de nu gi maifiumoasd maipurddecdt daruldeprunci gipaza 7l tainicd acestora... a

File jurnal: de larna dulcele alle$lor. in tirg


La lagi, in oragulCuvioasei,viata cregtind cunoaqte cele mai felwite intruchipdri, iar ochiul atent cite$teca intr-o carte deschis[... 12

Adusepogta. cu Gtitorii cuv6ntul. au Texte


trimise Redacliei ceimailldeli dintrecititori 76 de

Din olendarul luniifebruade: Cuvioasi Sfinta Manefa Marile Skopiceva resurse sfinfenie de
alesecolului rdscumplrind 20, rdtdcirile si prigonirile plenar in gi vremii,s-auintruchipat delicate{ea sufletuluifeminin... 62

Uetre nevointi: de Vladimiregibastionul qi Reportaj: la fecioarelor. Obgtea m[icufe surori de Glitorin Rusia, risfiucea
de la Vladimireqti iqi trlieqte consistenfa jertfelnicd la riscrucea dintre mogtenirea a trecutului gi rdvna m6rturisitoarea prezentului 19

prin nostru istodeiM. Periplulcolaboratorului cu Rusiagi China,presdrat celemai pitoregti gi aici, avenhrri experien{e, opre$te dar se 48 carte... continudintr-o aedinfei:lcoana s6ngerindia Maicii Minunile MaicaDonilului sdvArgegte Domnului Ldg. din neincetat minuni,prin icoane vechisaunoi, invocatd toatdincrederea cu acoloundeeste Ei cucemicia... 52

Praznicele 0rtodoxiei: intimpinarea Domnului


praznical' $ c6$egile.Cel mai de seamd lunii februarie esteDrezentat istoria lui in pilduitoareqi in actualitatea eternd... lui il

Reportaj: Mircug o zicu Ministirea pe Alexandra.O crescutd lAngd feti16


mdnlstire aratd,prin farmecul ei irEzistibil, profundl gi vocalia educativda umanitatea 24 duhului cregtinesc

inmormintare indnerare. cenuneardem vs De prilejuiegte morfiilCazul Sergiu Nicolaescu


sufletuluiortodoxo meditaliemai addncd asupra temeiurilorqi rdnduielilormogtenite prin tradilie 9i pdziteprin Bisericd 66

sH-*
!

re t el
t,

W WW.

umeac

UU

UU

lf.

u m e a C r e d n t e .com

Cumpirind acestecirfi, sprijinifi proiectul Nera! Y

Prof.Univ. Pavel Dn Chirili

PREVENINEA BOLITOR PRIN STITUL DE VIATA ,

boli evitabile

Tot mai mulfi oameni ne scriu despre lupta lor cu cea mai perfidd gi agresivl boald a vremurilor din urm6: cancerul! Cei care ne scriu, evident, sunt cei care au cdgtigat sau sunt pe cale sd cdgtige b[tdlia cu aceastd cumplitl maladie. Atdt de cumplitd incAt unii crediteazd cancerulchiar cu... inteligenf[. Maleficd, de bunl seamd, dar inteligenfd. Inteligenla rdului care se incuibeazd in celulele prea hamice, 9i care incep sd se inmulfeascdin negtire. $i o fac, dar in contul organelor vitale - de multe ori. Organe care au fost expuseunei agresiuni din partea "posesorului" - adicd din partea omului - prin diferite practici alimentare, sau vicii, sau neputinle, sau constrdngeriprofesionale. Sau organe care au pur qi simplu o sldbiciune, mo$tenit6genetic. Oricare ar fi cauza, efecful este acelaqi: devastator asupra psihicului uman, distrlgdndu-l de multe ori de la orizontul mdntuirii. Din aceastdcauzd- aceeaa posibilei pierderi duble: suflet gi trup - ne gdndim sI deschidem o linie de comunicare (prin intermediul revistei noastre)prin care cei cei care au traversat experienfa asta sd o poatd impirtigi gi altora. Deja avem cdteva mirturii, pe cdt de emolionante, pe atAt de eficiente ca sfaturi gi abordare"tacticd"; iar num[ru] lor cregte luni de lund. VI rugdm, agadar, sd ne impbrtdgili experien{ele voastre (cele care se pot spune),pentru a putea inlelege mai bine mecanismeleapdrdrii qi luptei contra cancerului. Solidaritateagi ajutorul se manifesti gi aga,vorbindu-i altuia despre"vdmile" prin care ai trecut gi tu. Treputerea aceastateribild care se ascunde buie demascatd in frica gi suferinla produse de cancer.Trebuie dat in vileag rdul, trebuie numit, gi atunci lupta cu el e mai clar5, mai eficientS! Mai duhovniceascd!
LU\ltrA CIIIID|N'l EI / februarie 2013 5

ESTI iNSARCINATA?
A I N E V O I ED E U N S P R I I I N ?
Asocia{ia PRO-VITA sprijini femeile care se confrunti cu o sarcini nedoriti, oferind consiliere gratuite. Tot ce trebuie sd faci este si te programezi la nr. de tel. 0744 982 925 sau la roxana@provitabucuresti.ro

3S9 i **o.ovitabucuresti.ro
rrrn I 8uruRtsrI

MAI PU'II{ U]IA t

| :', r.;'al i:: i t,l 1i)iit \.: i,.,\ 7.. t-t: tt,::, i,lj?,j 2',r :;,liiiririi4"r;,()il lai,l1,,] i-ititi ii; rilj ,i iir:r' iii ;iirr !!i,l l; !lllil, . ii)':n|titir14.t) : r , , i r r:,i l , f ( , , l r r ' r i l i l i il i i i i : ! i i i l i t

f,fi,rsg[g"tei
| 'i\lL /februarie2013 7

Am fnhilat o ofertalastminutepentru revelionul anul acesta, Avrig. de la A c o l om - a mg a n d i tc i e p o t r i v i ts ds t a uc u f a m i l i ai,n l i n i s t e a a r c u l u i p b a r o cd e 5 h a { u n i c a itn E u r o p aa l f o s t u l u d o r n e n i u r u k e n t h ad,e l 6 n g i ) i B l ( 5 i b i u . a z d e l e a c t u a l up r i m a rn e a m !a l , 4 v r i g u l u iF r e ki,n l i m b as a ; i G l l o r )5 i s o l i as a- a u f d c u te f o r t u r c a n u c u m v ac e i c 6 t i v au r i g t is dd u c d i t ( l i p s a e c e v aT o t u g i .c e v ap a r c d i m i )l i p s e aU n d r u m l a m 6 n a s t i r e . . " d " "" .
M i - a m a m i n t i tc d l a i n trarea in Avrig un indicator rutier te imbie cu destinalia ,,MdndstireaTumu Roqu". Mai mult, iegind seara la plimbare prin Avrig, pe un ger de crdpau pietrele, am auzit toacdgi clopot in proximitate, careimbiau la slujba de seard. M-am gdndit ci agezdmAntul este undeva in preajmd,poate chiar la poalele Fdgdraqului. Aqa se face cd duminicd dimineald imi las lamiliain Avrig (prima neascultare, care s-a dodar
8 f e b r u a r i e 2 0 l 3 / L l L ! i . \ r l { t l l l \ . rI i I

(l) neascultirilor $irul

vedit inspiratb),ingfac aparatul foto plus reportofonul gi sar in magin6,cu g6ndul la un drum lejer, de numai cA{iva kilometri. Automobilul. asa cum se vede jos gi in imagine. estefoarte greu. nefiindechipatde iarnd chiar a$a cum se cuvlne (nu aveamlanturi); aqadar, a doua neascultare fa{d de ngorile hibernaleale drumurilor Romdniei. Urmez indicatorul, tes din Avrig spre Tdlmaciu. traversez Oltul de doud ori, intreb pe cineva ca-

re-mi spunecd mai e pu{in. Il cred, fbrd sd verific harla. Merg zdravin, vreo 20 km (intre timp, liturghia avansa, presupuneameu - cu toate gansele s-o ratez).ajung in Tdlmaciu gi cineva imi mai spune sd lin firuI apei in sus,pdnd la mAndstire. Deja in sat drumul era cu gheafS, lar ceeace se prefiguraspre munte era nu tocmai liniEtitor. Afard erau minus 11 grade.. Am inceput sd urc pe un drum forestier ingust, exact cAt sd incapd o singu-

rd maqini. Cu cAt inaintam, cu atat oanta deveneamai abruptdpe alocuri, iar gheaIa mal consistentd. La un momentdat vad oe un mic promontoriu trei maqini parcate. ,,Aici trebuie sd fie", imi zic,.qi incetinesc.Eroare fatald. cdci duod curba strAnsd urrna un urcuq abrupt, cu ghea{d din belgug. T o l i c a i i p u t e r ea i m a g i n i i (qi nu sunt pu(ini) au nechezat. dar in zadar.Duod eforturi inutile. iatd,-m6,orins intre gleauri,in mijloiul pustiet[{ii, pe un ger cumplit, blocdnd unicul drum c6tre mdndstire. Liturghie ioc, repofiaj pierdut, familia care md agtepta. dar cel mai grav drumul definitiv blocat! Abandonez magina cu gdndul sd urc la mdn[stire, dup[ ajutoare.Abandonez insd gi camera foto, sd

nu mai am altd greutate (iardgi. o gravd eroare:niciodatd nu-{i lagi camera,cdnd pleci la treab[) 9i md pun pe urcat. Aerul foarte rece mi-a creat ceva dificultd1i, ins[ dupd o vreme am iegit la liman.Adicd: am aiuns r a p o a l e r e n u l p l a l o uI n s o u rit, cu un cer ireal de albastru (din vdgduna in care md blocasem parci ajunsesem in rai), cu un aer primdvdratec, in care vibrau cAntdrile cSlugdregti! Uimit, fac ochii roat5. Vdd intr-o laturd. oe o muchie de munte,o cruce insoritd,pichetAnd paun raclis. Ridic ochii de-a lungul .drumului (care se ld!ise 91pe care erau mal multe maqini!) 9i v[d scAnteind penultimeizile de in soarele decembrie cupolanoii biserici, in construc{ie.Dau sd fac poze... insd, surprizd!

Aparatul era jos, in magin6. $i afunci am ftcut ceea ce eram convinscd nu voi face in via{a mea: poze cu telefonul. Am scos Samsunsul carese laudain prospectiu c e i 5 m e g a p i x e la i s a i .a m i declanqat butonul 9i a ieqit ceea ce vedeli gi dvs. Poze clare, limpezi intr-un cuv6nt, onorabile. DepSgindacest moment psihologic dificil (o adevSratd palmd pentru un profesionist), cu respira{ia tliatd de efort, intru in bisericu{ade lemn. O cdldurdpldcut6. imbietoare.lume multd (fix cAt sd incap qi eu...), slujba care tocmai se terminase,colindelecareanun{au momentul final al oredicii toate m-au fbcut sd md destind. Am sdrit insd ca un arc l a g a n d u lc d c i n e v aa r m a i vrea sd urce cu maqina sau

t-U\4li,{ C IIEI)lN l-[:l / februarie 2O13 9

sd coboaredin aceqtimunli. $i, stupoare:uga se deschide qi patru tineri se inghesuie in bisericu{d.Pe unde or fi urcat? Asta urma sd aflu intr-o jumdtate de ord...

Acelagi Bukow, aceeati tenacitate ortodoxd Aici, subvdrfulGrohotigului, via{a sihaEtrilor fost a neintreruptd. din vremuri imemoriale. Chiar dacd la 1761 furia iconoclast[a imodrdteseiMaiaTereza a |.aiut agezdmAntul una cu p5mAntul, rugdciunea a tdqnit din nou cu putere, ca din pdmdnt. Bukow qi-a fbcut ascultatortreaba.dar gi calugdrii ortodocgi,la fel. S-au reintors pe locul pustiit, fbcdnd din mun{ii inalti ai Fdgdraguluinu o cetatede apdrare (contra adevdrului credinlei venit din Rdsdrit, aga cum ii vedeau imperialii), ci o rampd de lansare a rugdciunii cdtre Dumnezeu gi catre fralii lor de la miazlzi. Aga se face cd istoria nu poate fi ascunsi sub preg, cu atat mai mult istoria unei jertfe ca aceasta: descos-a perit, din vechea biseric5, o cdramid5. care era inpe s c r i p f i o n a tn u l 1 6 0 1 d a r g i a , o scAndurd steiar din acode perig, datatd 1661. Dar nu cifrele sunt imponante.ci duhul permanen{ei acestui loc. El a fost reinnoitpe la I 850 de cdtre locuitorii sarului din vale.Acestiaau ridicat o bisericuld care a fost prctatd de-abia in 1989. oe vremea unei alte priqoane! Dumnezeulucreazi oiin oameni credinciogi, iarln acest caz pnn mitropolitul Ardea_
10 februarie 2013 / Lttl\1hA (.REtltNTtrl www.lumeacredintei.com

lului, Antonie Pldrnddeala. A c e s t a . n 1 9 9 4r e i n f i i n t e a i zd mdn[stirea. reounAnduo in drepturilesale istorice. canonicegi duhovnicegti. Iar ca stare!este numit inimosul pdrinte Petroniu Tdnase,cel careqi azi se nevoiegte acolo, in munte. Cu rdvnd gi priceperea ridicat chiliile, o altd bisericdde lemn (in care se slujegte),a tras apd qi curent. Dar mai ales a in- la maqind(nici nu se temiceput constructianoii bise- nasepredica),sd fac rost de rici, impundtoaregi... nece- ajutoare. pdrintelemi-a mai sard.Cdci deqi greu accesl- spus: ,,Oricum, nu coboabil, agezdmdntuleste foarle ri nimeni acum, toti stau cdutatde credincioqi. la mas6. Nu vre{i sd rdmdne{i?". N-am mai rdspuns (ll) neascultirilor nimic. m-am intors oe cdl$irul Dupd tot acest recurs cdie qi am luat-o gr:abit la la istorie, am revenit la ve- picior in jos, pe drum. Nu chea mea problema: prins mi-a priit nici bucdfica de intre sleauri. blocdnd dru- s l u j b a .n i c i i n v i t a l i as i n c e mul. Nemaisuportdndacest rd a pdrintelui,nici atmosfeg6nd, md duc la celdlalt cd- ra seninddin jur. Eram doar lugdr al aqezdmdntului un obsedatde gAndulcd trebut6ndr inimos. Ii soun neca- ie sd deblochezdrumul spre zul meu, iar el md ,,linigteq- mdndstire, atAta tot. te", invitandu-md1a... masd, Alung la magindgi, studupa slujba! ..Avem sdrma- poare: in spatelemeu, incd lu{e bune, o ciorbicd, nig- doua magini. incuiate,Iird te colivd...". ,,Pdrinte,mul- pasageri!Acum sd fi putut tumesc, dar nu de sarma- pleca, tot nu mai aveam pe le-mi arde mie! Am blo- u n d e !$ i s t a u .g i s t a u . . S u s , . cat drumul, vreau si md in- imi imaginam cum se termitorc la ai mei...". CdlusS- na slujba, cum oamenii se ruI. ag.o tineape-alui: .,ta- miruiesc, vorbesc in curlea sali asta, haide{i sd sta{i la insoritd, invdluili in mirosul masd, cu noi!". Vdzdnd cd de sarmale care deja se {bnu-i chip sd se inleleagd cu cusesimfit. Eu jos, pe o vale agitatul din fa{a lui, mona- ingustd qi intunecatd,intr-un hul cedeazd,nu inainte de a ger de pomind, fdrd poze ok, md intrebain dreprulcarui fdrd reportaj, fbrd duminic5, st6lp am rdmas blocat. ,,De fbrd familie. Halal situa{ie! unde sd qtiu?!", am repli- De ce n-am stat la ascultacat, dar dupd ce i-am dat re- re, adicdpdnd la finalul slujperele, omul a rostit filozo- bei. apoi la masdcu toti acei fic, ca pe o sentinld: ,,St61- cregtini gi apoi la o convorpul 33...". Inainte sd cobor bire cu pdrintele stare! pe
www.lumeactedintei.com

careastfel l-am ratat?! Dupb vreo doud ore fbrd exagerare- v[d pnma magini cobordnd de la mAndstire. Doi cregtini, mira{i de prezenlamea ,,intre": intre jos qi sus,intre foame, frig qi enervare. intre lipsaoricarei solulii gi nddejdea eliberdrii din stransoarea muntelui. incet-incet,pestevreojumdtate de ord, s-a putut adunamasa criticd de brale vdnjoase. necesareslobozirii mele, dar gi a celor care acum coborau, formdnd o adevdratd coadd de maqini. Dupd ce m-au pus pe direclia bun5, unul dintre ei a exclamat hdtru: ,,Nene, astae magindsd mergi cu ea in parcarela mall, nu in vdrf de munte!". Da, agaeste.C6nd pleci la drum nepregdtit, grdbit, superficial, Ibrd sd ai habar unde trebuiesa ajungi gi ce trebuiesi faci acolo - asase intampla.A existattotugi o mdngdiere: neuitata imagine a mdndstirii ce a rdsdrit in fa[a mea intr-un mod neagteptat, solar, cald, firesc. A irumpt in ochiul meu o lmagine de neuitat, pe care am surprins-o boscorodind, cu un telefonmobil...
RizvanBUCUROIU
11

L t , r i \ ' 1 h A R I I D I N T E I/ f e b r u a r i e 2 0 l 3 C

1
M6nistirea Sfintii lerarhi Trei restauratd,{ in olind iarnimoldav5... t

targal
Iefltor
t
, al

i n m i e zd e i a r n da m , a j u n si n d o u d r 6 n d u r i gi l a l a g i : i n a i n t ed u p a sdrbdtori. Trenuri a g l o m e r a t e ,a m e n i o i n t o r ; id e l a l u c r ud i n Italia, p Iug u;o r ul, din jumdtatein jumdtate f*i tde ceas(Plugarifara q*tnici o vina/ cu brazdar E{ de Nicolina/ care-o manAnca rugina...) paletd ;i, la fiecare ridicatd pe peron, de capra (Aista-icapra din Buzau,din Focgani, Tecuci, Bdrlad etc.). O data ajunsla lagi, tot acestspectacol s-adoveditinsi de un realfolos:aveam s d d e v i nm u l t m a i atent la ceeace se petrece jurul meu, in la pove;tilede viala a l eo a m e n i l o r .D.a , . Romdnia cregtini, oricAde mult ne-am t prefacecd nu observdm,e altfeldec6t c e ad i n c d r l i l e ; ir e v i s tele de la pangar...
www.lumeacredintei.com

Prima zi
Dimineafa. Dupd o noapte de nesomn, merg direct la .Cuvioasa, la Catedral6. Racla nu este incd deschis[. P6nd la incepuhrl slujbei mai e destuldvreme. S-au adunat ins[ cdliva cregtini. care se roagdliniqti{i. Un pdrinte tdndr primegte pomelnice, un alful aranjeazd candelele. la gara. De am venit cu Nichita, conducdtorulunei cetede colinddtori din tren. Ca orice moldovean credincios, a tinut neap[rat sd dea un pomelnic (,,monetarul", fdcut rapid pe peron,^seprezentamulfumitor). Iqi aratd recuno$tiinta sa fatd de mine incd o datd: ?l salvasemde la o

amendd, spre dimineafd, asumAndu-mi, cu jumdtate de gurd, dupi ce s-a a$ezat tiptil pe bancheta de dinainteamea, comandaunui colind zgomotos in vagon (,,Domnul cu barbd ne-a rugat. Vine din Italia!..."). Ne imbrdliqdm in Catedrald ca doi vechi prieteni. Nichita se grdbeqte- pleacd intr-o altA ,,delega!ie". orc La 8 are tren. Colindul nu dureazdmai mult de doud sdptdmdni. Ar fi picat sd piardd ocazra... DupI-amiazI, ajung cu greu la Alexandru, un bun prieten cartierul din Tataragi. Md intdmpind hdtru, moldovene$te. dulapul din hol, Pe aliniate, zeci de gutui. ,,Te

primesc, da' de mdncat nu[i dau niica, in afar[ de gutui!". Dacd n-ar fi a\.ut surui la el, cdnda venit la Eucuregti,de Sf. Spiridon, ar fi murit de foame. Alexandru a Ibcut un masterat in Statele Unite. ,,Calificareade bazd" e insd cea de... ..hramagiu". Nu-i lipsegte, ulin tima vreme, nici un mare praznic de sfdnt. Cdnd nu rdspundela telefon, nu-[i r5mdne altceva de fEcut, decdt sd te uiti cu atenfie in calendar. Doar agaii dai de urm6. De Sfdnta Tatiana, e la Craiova; de Sfdntul Ghelasie,la Rdme{...Masa de hram, desigur, ca un cinstit pelerin ce este,nu o trece nicic6nd cu vederea. ,,Bun prilej de

Lt.rlllI:;\ ( RLll)INTEI / februarie 2013 I 3

cele din una Culturii la5i, dintre Palatul frumoase clddiri Rom6nia din mai

comuniune frd{easc6",dupd cum spune el. Doar la Bucuregti, din neaten{ie a ratal, agapat Aauztt, mai intdi, cd pe aceasta line ,,sus, deal, se la Sf. Dimitrie" - qi a alergat intr-un suflet la Palat. Nu era trecutinsd oe nici o listd nici la parintele Veniamin (,,o masd mare..."), nici pe ceade la Sf. Spiridon Vechi(..una oleaca mai micgoard"...).,,Pdrinte,md trec acum!". N-a fost insd chip. O maicd l-a trimis la Arhiepiscopie, apoi, din nou, la Sf. Spiridon, unde masa ,,pentrupopor", din pdcate, luasesf6rgit.De unde sd gtie el, venit tocmai de la Iagi, cum stau lucrurile cq hram u r i l e d i n C a p i t a l i ?I n a i n tea caseimele, a addstatindelung, frrd s[-i rdspundd cineva.Aici aveas6-gipotoleascdfoameacu cdtevagutui rdtdcite prin traista po1 4 f e b r u a r i e 2 0 l 3 / I - t r N I t r A( R h D l \ I I l l

nositd. Alexandru md tartd (,,Amu', hai, treacdde la mine..."). dar nu uitd sd md avetlrizeze'. dacd, la toamnd, de Sf. Dimitrie. liosesc de acasdgi el va fi nevoit ,,sa incalce canoanele",,,findnd post in zi de sdrbdtoare". mA reclamddirect la Patriarh...

zi Adoua
Dimineafa. Slujbd la Trei Ierarhi. O bijuterie de bisericd,unicd in lume. Fald de anii treculi, ins[, credinciogii sunt tot mai pulini. Dupd Liturghie, facem ,,un tur" de biserici gi mdndstiri ,,prin dulcele tdrg al Ieqilor": Sf. Nicolae Domnesc, Golia, Frumoasa,Cetdtuia, Galata.La prdnz, sotia lui Alexandru ne serve$te cu alesebucatemoldovenegt1. DupI prAnz, punem Bisericaqi [ara la cale.,,Mulfi

patriarhi, vl6dici, cdlug[ri gi cdlugdrije vor scipa, cu srguran{d, de judecat6, dupd d i s c u l i an o a s t r A-" e d e p 5 rere Alexandru.Solia lui ia parte doar ,,Ia prima fazd" a,,convorbirilor", nevoitd fiind sa se supunainsd. cu stricte[e. canoanelor (..femeia sd tacd..."). Ya pirdsi definitiv ..masa tratativelor", dupd nici un ceas,partea femeiascdfiind catepo-

xandru e de pdrere cd olten i i s u n to a m e n p u l i n c r e d i n i ciogi. ,,Iaca, intr-o noapte, u n u l a f u r a td e l a u n v e c i n patru curcani. Asta l-a reclamatla qefu'de post.Hoful era un informator de-al m i l i l i a n u l u iA d o u a z i . d e . gura lumii, fbptaqul a fost Atreia zi inchis in cameracu gratii de Diminea{a. Un scurt l a p o s r u ld e m i l i l i e .( U i t e - I . drum pAnd la MAndstirea e in faza cercetdrilor, da' la Haddmbu. O mAndstire ve- el acasd,sd gtii, n-am gdsit che, pe care nu o mai vd- nimic!>. Dupd ce a plecat zusem de ceva ani. In drum omul, mililianul il intreaspre orag, ne oprim in satul bd pe ho!: (MA, tu ai furat de bagtind al lui Alexandru. curcanii?>.<Da, qefu', eu!> Ne intdmoind fratele dum- - i-a rdspuns informatorul. nealui, revenit in casa p5- <$i mai are?>. <Mai are, rinteascd,dupd ce a petrecut cum sd nu!>>, <Ei, la noapte, aproape o viald de om intr- sd imi aduci gi mie patru!>. un sat de lAngdCaracal.So- Noaptea, se furigeazdhoful, lia acestuia,o olteancd har- Ihra sa-l mai vaddcineva.gi nicd, s-a dezlipit cu greu vine cu natru curcani la mide locurile natale. Au vdn- litian. La 6 dimineala, era dut tot gi, in cele din urmd, din nou in camera cu gratii au olecat. Fratele lui Ale- de la post, dupd ce se odihrisitd de Alexandru dreot ..gura spana". Seara, biata solie. degi n-am fi meritat nici mdcar o gutuie de pe hol, ,,faceascultare", plind de congtiinciozitate,gr ne aSternedin nou masb de ptaznrc.

nise acasd. la 7, vine p6Pe rdgul: <Domnu'gef, imi frcui pdcate cu omu' aista. Dafi-i drumul, vd rog! Nu cred cd mi-a luat el pdsdrile, n-amvdzut eu bine, cdqi azi noapte imi dispdrurd patru. Cred cd fu altu'! De ce sd steaomu'inchis? Md ierta{i cd vd deranjai...)). i-a dat $i drumul. Militianul, acum, are pensie bund... De la 50 de ani e pensionar. Aprinde lumdndri duminica la biseric6.Vine gi pleacdrepede, insd. Asta e credin{a la ei. Iaca, bine cd am venit la casamea!". Pe ulifa satului moldav, se aud cete colind6tori careii bucurd inima... Dupi-amiazi, urc agale Dealul Copoului. Teiul lui Eminescu e invegmdntat in mantie imodr[teascd de nea. Addst minute in gir in jurul lui. Linigte de mormdnt pe aleile vechiului
l5

www.lumea<redintei.com

t-t,\lIlA ( l{trl)INII:.1februarie20l3 /

parc ie$ean. Pdnain Jicau. la bojdeucalui Creangd, calea e lungd qi plind de ghetug. Trec pe ldngd un anticariat inchis.Ajung cu greu, pe intuneric, la gazda mea. Nu inainteinsdde a md mai inchina incd o datd la Cuvtoasa.

Ultima zi
Diminea{a. VrAnd sd scap de hdrmdlaiadin tren, intreb la o agenlie Tarom, din apropiereaLibrdriei Junimea, de costul unui bilet de avion pdnd la Bucuregti. Pre{ul e descurajant de-a dreptul. Renun!. Intru la CasaCar{ii,o librarie bine aprovizionatd.Nici !ioenie de om. Printre rafturile ticsite cu cdr{i, descopdr, totugi, o supraveghetoare, ce-qidezlipegte greu pricu virea de pe rAndurilem6runte ale unui tabloid. Cunoagte insd titlul qi locul fiec[rei

cd(i din imensalibrdrie. Inclusivpe cel al unor cdrli teologice. desprecare pulini au auzit. Nu-mi rbm6nedecdt sa-mi promit cd nu voi mai judeca vreodatdpe cineva la prima vedere. Dupi-amiazi md indrept spre gar6. Nichita agteaptd trenul, impreund cu truDasa de colinddtori.Oamenii lui sunt plini de no-

roi din cap pAndin picioare. TotLrldupd o incdierarecu o grupare rivali de colinddtori. Nu mai conteazdcum arati costumele populare... Important e doar faptul cd Nichita a ieqit invingdtor. El e cel carese va urca primul in trenul de Bucuregti. La un moment dat, va inceoe sd colinde. Nichita imi va cere, cu slguranla, ajulor in caz de nevoie (,,Domnu'care merge-nItalia a comandat!..."). Peronulinghefat al gdrii din Iagi pare o imensd scen6, pe care se desldgoard un spectacol greu de redat in cuvinte. Un fel de TArg al Mogilor: trompete, tambururi, bice, capre, urgi, stele, cojoace,clopo{ei, beteald multicolord... Din departdri. rdzbatedangdtul tainic al clopotelor de la Mitropolie. Pe plac, ori ba, acesta este o bund parte din tabloul RomAnieicregtine, Roal mdniei reale, de inceput de an2013... Gheorghili cloclol

VREM SA CONSTRUIM te chiar acest cititor imr va O BISERICA, fErd sd punem scriepe mail. vrdnd sd ajupresiunepe oameni.Nu do- te: marius.matei@lumearim sAaglomerdm cdrdmizi, credintei.com. ci sd incorpordm suflete in MARII DONATORI DE Imp[rdfia eliberdrii.In acest ALTADATA S-AU IMPUTTNAT. moment, in lara noastrdsunt Cu ajutorul lui Dumnezeu, 1000de biserici in construc- cu binecuvdntareapdrinte!ie. Nu le poate construi pe lui mitropolit Andrei 9i prin toate nici Gigi, nici primd- grija pdrintelui paroh Marcel riile. Toatf, lumea vorbegte Andreica, am turnat fundalia despre Floreqti (iud. Cluj), bisericii in noiembrie 2011. fbrd sd gtie cA mul1i dintre Dumnezeu ni l-a trimis in tinerii mutatiaici cu "prima cale pe domnul Bercan, de casd" trdiesc pe credit. Nu la SC 2 INVEST SRL, care outem insista deloc in fa- a construit fbrd sd se g6nmiliile unde rata face legea, deascd decdt la profitul dinici nu vindem indulgen- yin. A construit pe datorie. !e, nici nu consultim Pagini ln 2012, Primlria ComuAurii. Doar ne rugdm, nici- nei Floregtine-adat banii pe odatdnu e preamult. $i vor- fundalie. Apoi, firma dombim sincergi deschis cei nului Bercan a continuat sd cu ce ne deschid poarta. Poa- lucreze pe datorie (materiawww.lumea(redintei.com

le plus manoper[). Astfel, in octombrie 20 | 2, era finalizatd partea de cdrdmid[ (parterul), plus centura. Am fi vrut s6 o acoperim in toamn5, nu am reugit.In aceastA primdvar[, vrem sd punem cele doud cupole gi sd o tencuim, pentru a puteafi sfin{itd gi pentru a se putea sluji in ea.Avem 61 de familii donatoare p6ni acum, din totalul de 3001.Avem nevoiede un ctitor. Promisiuniavem, nimic concret. Nici nu ne oripim. nici nu tragem de vreme. Costurile nu sunt exagerat de mari, nu esteun sacrificiu imposibil. Cost5 cAt un duplex pentru ingeri. Preot Marius MATEI coordonatorul site-ului www.lumeacredintei.com

16 februarie20l3/il \ll \( l{i l)ll'rl-l:l

www.lumeacredintei,com

LLri\IIrA ( RtrDlN llrl/ februarie 2013 l7

WWW

rariasophia.ro

...{
li"r

' : : . ' : . 1 - i' : ' .

1::,'.'

a i',,

Mi palalutcz clilect. cu toata gfcLrtulcil-n spatc. cle Batriinul pclsonal opri la iniiltinrcl scilrii clc ficr pc g r l n i r t da n t r r r S i r r errrrr r ie . r t c r c r l l l p i e l r i ' s . t i n r . i r t t l L r - r t t i l lr iL patinand abil clc bara clc ;:l otectie tunscirtiit prclLrng. pe sine.Conrprcsoarclc. ghif-- P e r s l r - t iLrrt lu l r l e r r r t tl r l c t t z l t t L r i t d c k i l o r r c t l riir r l r r l e r ' r r tp . r c d c s p l i n s n r l i c l c g r a b d c ia lasr-rfli nadLL;it. din c l r nr c s t i t L r l\ c s t s a l l b a t l c c d ;uicrincl t o t i l a r r r r r e l r ris e l l l ( ' n u n u i e l l t t l i r r c s t L r l[ { , ' n r i r r r i e|i5 i . : i alclgdtol cale-giclli cluhLrl la m a n t u l l u t o s ; i g a l b c n i s i capdtulcursci. Ursuz. sltr.rl e x p u u c c L ro s t c n t a l i ec l i i p r . r l dc-atAta alelgilulli. parcir-r'r'ri r i t l r r c l ec l r i r r r r l i l\e e c l c i .u n t e printr-c strecoard clinti cLrLrl- v A n t c a d c ; ' r r c c r . irc. a s c o l c ; t i l n a s n f l a l e : . l c s i . . I c ; i ! . . te in r,'irtc-.juli colbul alb pe . ! lesil .. Utfi']" n'iijlocul clnrnrului. cativa

Haltd suflet de

,i .,&
,.1

3
I'

':.

t:: a .'-

l.i.-.,:1 ': , t:" i'

J
ti

!.": t , i:

4w,,e
iu g

oferte speciale 0% reducere cu5


reduceri *20% lacomenzi mari 400 mai de lei
i

in G0? mal maf e librdrie de on-linecarte crestind

E
*

----.Y

$,:,.]

{t|t

ciulini pribegi se rostogolesc,mAna{i parc6din spate de duhuri nestatornice. Doi r n a i d a n e zrie s e r n n a I i i q c a m anemicdin umila lor coad6, nemaiagteptdnd nimic de la aceastd lume. Mica haltd din cdrdmiddroqie, americani. cu zabrelele ruginii pestegeamurile vechi gi prdfuite,pare o bancdjefuitd de bandeneqtiute. pala O de vdnt izbesteritmic. ca o rdzbunare, reclama nefastd a unui automatvechi de cafea: Defect. . ,,Nu egti de-aici!Aga-i?". e!", raspund timp in ,.Camaqa ce md agezs6-mi trag sufletul pe o bancd de-o gchioapd, agezal6, bdtaiasoarelui. in ,,Mergi la Vladimireqti...?". ,,Cu ajutorul Maicii Domnului, sper sd " a j u n g . . .. Privesc mai bine

spre,,vdzdtorul duhul" cacu re-mi tot pune intrebdri. ,,$i eu tot intr-acolo mers. NurnaicArnerg jos...Elbicepe iul meu de cdnderamcopil!", rdspunde bucuros. el. BdtrAnul de l6ngd mlne e scund,plnuf gi cu mlntea agerd S e

vede cd este familiarizat cu acest loc, De care eu il v6zusem doai cu lupa pe hartd. In spate card un rucsac mic, din care iese, ca o antendtelescooicd. mdnerulde la umbreld.Alura de personaj retro este datd gi de cosfumul Kent demodat, dar bine cilcat, asortat cu sandalelede piele maron qi palariula

(ie, cdruiaii place sd imbine utilul cu plicutul. Din spate, un zgomot de cdruld mb face s6-ntorc capul. ,,Hai cu telegu{a.puneti bagajele aici, c-avefidestulloc!", ne indemni o fhtucamicd si ochioasS, mAnAnd din spate un migdruq ce trage un fel de clrucior de fier rusinit plin cu paie. care scoati un zgomot infernal. Nici una, nici dou6. bdtrAnelularuncd rucsaculin c[rut, indemnAndu-mdsa fac la fel. ca sa-mi conser\,/, ctcd, energia pentru slujbd. Ba mai mult, in spirit de glurnd.se aburcagi el: ,,Nu qtii ce pierzi, frate, astea suntmomente unice!". Dupd un timp, imi aratdprecipitat cu mAna,ca gi cum salbd de paie; la mdnd poar- ca s6-i saturede lucruri sfin- ar ardla la orizont Muntele ti un ceas mecanic vechi, te!". ,,A1i spus /oc sJdnt.. Fuji: ,,Acolo e mAndstirea". cu busold,iar in cealaltdun Acolo n-a fost un lan de pg- Nu mai aveammult. IndicabAt subtire de corn, cu care rurnb?".,,Ei, nu chiar!... In torul aratd3 krn de Ia margialungdcdinii. tirnpuri strdvechi, acolo a nea satului. Aousul se colo,,Yezt halta asta? Aici, fost o mdndstirede cdlusdri ri mirific in spectru de curcAndva, fEceauvdnzdride greci. martirizali de tu-rci. cubeu.Pe cdmo. coloanede se bilete mai mari ca la Gara soartd impartdqitdmai tdr- lSncieri papalungi, fognind de Nord. S-au speriat tova- ziu si de maicile de la Vla- in bAtaiavAntului, cn zalerdsii de aga<fenomen>. Ve- dimiregti in inchisorileco- le pale, strS,lucind lumrin neauoameniiaici ca la ma- muniste, mdndstirea fiind na orbitoare a apusului de nifesta{ie,dar fErd sd-i che- transformatdin gcoald spe- toamnd, par a mdrqdlui nem e n i m e n i . . .E r a u c h e m a l i cial6 pentrucopii cu handi- contenit spre rrdreafa cetade Duhul Sfdnt,aia-i...!Se cap, iar biserica in sal6 de te. La orizont. se aratd dinvindeau bilete in week-end sport... Povestea lungd...". tre ramuri turnurile cu crue g i i n c o n c e d i i n t r ec i n c i m i i ce ale Ultimului Bastion de Cu telegula, g i z e c em i i . u n e o r i h i a rm a i c la estul RomAniei- MAnIsdinrealitate invis... tirea Vladimiregti. O emomult; puteai sd juri cd tot B u c u r e s t i us - a r n u t a ta i c i . l Bdtrdnul se Darecb e in lie imi cuprinde treptat inAsta pAnd ce au inchis m6- ternd gi cu chei de vorb6. treagafiinlI, intrAndpe tdrdgi ndstirea au risipit obgtea, Un tovardgideal de drume- mul de vis al revelatiei Mai-

'?

www.lumeacredintei.com

\rr \ { llf l)t\ I I l/februarie2013 21

cii Veronica... Copila se opri deodatd in mijlocul lanului de porumb cu fala stralucitoare, inconjuratd de lumind Prirea cd vorbeStecu cineva mult mai mare ca ea Dupd gesturi, trebuie sd aibd in ./a1ao persoand cttnoscutd, dar cu mare autoritate Aertrl smerit Si cuminte, gesttrrile stdngace pe core le face din cdnd in cand, revenind apoi cu mainile impreunate, trddeazd gingaEa emolie din sufletul ei. Face caliva pasi mergund parc'd alattrri de Cineva nevdzut, ajttngdnd la o cruce ntare din lemn. Aici se opre.sc. Un strflu ttsor miScd miriStea imprejurul ei, umfldndu-i hainele ca un duh nevdzut. Rdmane un timp nemi,;catd, cu ochii larg deschi.Si. alintili la cer: ltrmina scade lreptat, a.semeni Si vantul, ca Si cum n-arfi fbst.. ..Ce faci. prictene. visezi?Hai ci se intunecddacl rnai sthm mult!". Trezit ca
\ 2 2 f c b r u a r i e 2 O l 3 / l L1 1 \ ( l t l l ) l \ l l I

din visare,md uit jur-imprejur. Copila cu asinul disp6ru ca prin minune pe drumul prdfuit, in timp ce bdtrAnelul irni inghesuiacu sdrgrucsacul in spate.,,Sdne inchindm, frate!", spune bdtrAnelul, bitand metanii cu fruntea pdnd la pdmAnt. ,,Aici amvdzvt primele minuni din viala mea, cAnd eram copil. Aici veneamcu parinlii gi Pe strdbuniimei la slujbe...". chipul vesel al bdtrdnulurse in ivi o lacrimd forma inimii. Dar veseliabdtrdnului nu p5rea sd scadd;din contr6, tr6ia o marebucurie,ca o neagteptatdrevederea unui vechi prleten...

i S u n t e mn l a t ap o 4 i i i m a nresionante unei mari imparalii, inconjurate roatdmprejur cu zid de apirare. Bdtr6nul se simte obligat a face, intr-un fel, oficiul de gazdd, deschizdnd ugile mari, din lemn sculpgdndul md tat. FulgerAtor,

Un mare V intre 5ipamdnt... cer

d u c e l a P o a r t aR a i u l u i .p a zitd cu strdsniciede Arhanghelul Mihail cu sabie de foc Ai inconjuratd de. heruvrmll cgl cu $aseanpl, rldicdnd imn necontenitspre slavalui Dumnezeu.. Strabat aleealungd intr-o deplind tdcere. imit de marelia u a neasemuita acestei lumi in sine: o oazd ridicatd de ingeri in inima pustiei. Lacuri mari cu pegti, rafe s[lluxurianbatice.o vegetalie t d i n c dv i e i n i n i m at o a m n e i , gr[dini intinse oferindu-9i cu ddmicie roadele.Maiciplutesc le aflate la ascultare ca nigte albine in jurul stupului din grddina cu flori. Glasurile lor veselepar a fi Parcd din desorinse Paradis. aud glasul PdrinteluiTeofil, careveneape-aici la indemnul PdrinteluiArsenieBoca: ,,Cruceasd o ducem cu bucurie spre a noastrd mdntuire!". ,,Aici e adevdrata zestrea omului. Ascultarea perrnanentdde Dumnezeu. Bucuria de a fi cu El in Rai incd de pe acestpdm6nt. Lasd totul Si umeazd-Mi Mie.' Cand Maica Veronica a primit revelalia,zeci de fecioare au umat chemdrii de a fi cu Dumnezeu.$i-au inchinat partea lor de mogtenire,primitd de la parinli. pentru a rdspundechemdrii Maicii Domnului qi Mdntuitorului,de a construio m6ndstire...".BdtrAnulnu aDu-

cd a-qi termina vorba. Toaca gi clopoteleridicd la cer intreagasuflarea Vladimiregtiului, in timp ce la stran6, prin sistemul de amplificare, se audeun imn de slav6: ,,Slav6Jie, Durynezeulnostrul Slavd Jie! Impirate ceresc, MAngdietorule,Duhul Adevdrului, Care pretutindeneaegti qi pe toate le imp1inegti...". Seara o oetrec la mormAntul Maicii Veronica, in c6ntdrileVecemiei.Candele qi lumAnari ard pe morm6nt, ca stelele cerului. Tochila prinde a bate spre slava ceLumini reasca,Sinaxarul... coboard din cer pe pdmdnt in stihiri de slavd.Se uneste Cerul cu Pdmdntul.O vdpa-

ie imi cuprinde intreaga fiin!6, uitAndde lume... Duminicd, dis-de-dimineala. dupA ce particip6m la Sf. Liturghie, intr-o mare de oameni ancorali in duhul Vladimiregtiului, bdtranelul md invitd pentru cdteva minute intr-un loc special, la mormdntulMaicii Teodosia, oferindu-mi gi un cadou

- Poemele Maicii Teodosia Lalcu cu o dedicalie:,,... Decare 'bucure a ales-o Cerul ca sa Pdmdntul" Arunc o privire pe cerul Vladimiregtilor. Sus, pe bolta albastrd, un stol de pdsdri scrie un mare V ... (Va urma)
EduardGOLESCU GOLESCU Fundalia

iD

inainte masdI de tRugiciunea r'.: ficutdcu maica staretd. 'la :: Asociatia binefacere de lustina ! 5f6nta , il -'

momentul selecfiei, aqa inc a t n u s - al i n u tc o n td e n i c i un alt criteriunalionalitate. l religieetc.). Este vorba despre prima casd familiald din RomAnia in61!atdpe lAngd o mdndstirede maici ortodoxe, careigi propuneasd addposteasca copii nou-ndscu1i. i n t i m o c e t o a t ec e l e l a l t en i stitu{iiprivate de protec{iea copilului aflat in dificultate addpostesc copii de vdrste mai mari. Ideea era aceea de a prelua micu{ele orl n t r - of r u m o a s iz i d e v a r ad e a c u mz e c e n i ,s p r e fane de la frageda vArstd a a prAnz, plecat am val-v6rtej la birouldin Covas- s l a n t u l u b o t e zc r e g t i n e sg i de i c pentru ca deja eram in intarzi- de a le asigurain continuana cAtreBrasov, e r e :M a i c aS t a r e l d M 6 n d s t i r iM a r c u s M a i c a re condr{ii optime de crega i - a j u n s e s ea C e n t r u ld e f , o p i i , , M i c u l tere gi educafie,dupd toate Serafima l principiilepsiho-pedagogiP r i n t " i n B r a g o v ,e u n d e i n z i u aa c e e a r e b u i a ce, dar gi duhovnicegti, d d t intrs d p r e i a p t b e b e l u g i b a n d o n a l i d e a m e l e o r un climat nroral sdndtos, o a m l in maternitatea Bragov. din Asociaqia Binefa- care sd le fereascdde urmdde ale cere,,Sfanta lustina", care func!iona de curAnd rile nefastegi abandonului familial ale influen{ep e l a n g aM d n a s t i r eM d r c u g i a c i r e i p r e g e d i n t a lor tuturor lactorilornocivi a s e r a m a i c as t a r e t eo b l i n u s e c o r d u l l e g ap e n t r u ai societd{iinoastremoder, a l desf6Surarea activitatiin domeniul protecfi- ne. fhrd insa a le rupe nici de Fej e i c o p i l u l u ii,a r c o m i s i au d e t e a n d e s p e c i a l i t b - un moment de societate. d tijele vor fi sprijinite sd inte selectase celeopt dosareprin careopt fetile vele la cele mai bune qcoli n o u - n a s c u t e r m a u s d f i e d a t e i n p l a s a m e n t gi vor avea deplina libertate u f a m i l i a a c e s t en o i a s o c i a t in o n - p r o f i t . l i sd urmeze in viafi ce drum i vor dori. in funcfie de aptipusese MaicaStaretd fiind tudinile gi perseveren{a de ,,lSsaficopiii aceeade a fi feti{e ( o con- care vor da dovadd! ModeSdvini la Mine!" dilie fireascf,,avdnd in ve- lul evanghelical acesteiluNoi, cei din cadrul Aso- dere cd urmau sd creascdin cr[ri sociale este pilda Sacia{iei de Binefacere Sfin- apropierea unei mdndstiride marineanului Milbstiv, in ta Iustina, nu gtiam ce co- maici !) ,,Lisa{i copiii sd carezrce Domnul: <Fd Ei fu pii ne fuseserd,,repafiiza\i", vind la Mine!", acestafuse- la fel >, adicd dSruiegte tot singura condi{ie pe care o se dezideratulcreqtinpentru ce ce po{i, tot ce ai mai bun,
2 4 f e b r u a r i e 2 0 l 3 / iL \ l l \ { l t i r l ) t N T I r l

pentru a-!i ajuta semenul lovit. cdzut.aflatin nevoi...

Acum ani zece (26iunie 2003)...


In drum spre Bragov, mam mai uitat o datd oe lista cu numele qi datele celor opt fetife, cu gdndul cd voi incerca s6 am grij6, in mod special, de una dintre ele. Puteam sd aleg, dar... pe care? Cum nu md duceamintea la nimic, am ales dupa data naqterii, o datd apropiatd de o aniversare din familia mea. Feti{a se numea Alexandra $erban gi avea oatru luni. cred cd era cea mai mica dintre toate (celemai mari aveauun an). Mergind cu magina,am inc e p u ts Am a s i m t c u m v av i novatd in fala Domnului cd pentru alegerea unui suflet eu introduc criterii aiuristice gi atunci am abandonatgdnd u l d i n t d iE i m i - a mz i s : p r i mul cooil din lotul acestora opt pe care il voi vedea, acela imi va fi dat mie de Domnull OK, m-am liniE-

tit! Ca de obicei, am intArziat: candam sosit in incinta centrului bragoveande plasament,Maica StarefdSerafima deja terminaseformalitalilelegalepreluase opi. c ii gi chiar se pregdtea plesd ce direct la Spitalulde Copii din Bragov cu trei dintre bebeluqi, aare prezentau semne evidentede boald. Maginile mici gi toati lumea cu care venise Maica Stareti erau incd pe loc, md aqteptau.eu am cobordt magidin n a c u c a r ev e n i s e ma m d e s , chis la intamplare portiera unei magini din ,,convoi" gi am intrebat ce fetitA este aceea.Se numea...Alexandral Aceeagila caremd gAnd i s e me u ! D a r a c u mn u m a i era vorba de voia mea. Aga incdt am preluat-o gi, din acel moment, Alexandra a rdmas cu mine! "Mare" c6t o s t i c l ad e d o i l i t r i . c u n i q te ochi negri imengi, cu un strabism accentuat gi alte problememajore de sdndtate (unele incd nerezolvate), Alexandra nu avea nici cer25

L l-r11t:A( REI)tN fLll / februarie 20l3

tificat de na$tere,agacd fost usor ca. in afaranumelui cu care era inregistratdin evidenla spitalului,s5 ii ddm gi numele Maicii Domnului, Maria, pundnd-o astfel sub binecuvdntatul ei acoperdmdnt! Botezul Mariei-Alexandra a avut loc in data 12 iulie 2003, ziua de pomenire a IcoaneiMaicii Domnului Prodromita de la Schitul romdnesc Prodromu din Muntele Athos, intdrind proteclia astfel gdndita!in primii ei ani i-am stat al6turi Alexandrei, apoi viata mea a luat o turnurd neagteptatdgi nu am mai putut tine legdtura, multi vreme. Cum Maica StarejdSerafima apare uneori la TV impreund cu feti1ele,in reportaje, am putut sd urm6resc de la distan[6creqterea fetilei gi am constatatastfel ceeace gtiam deja - cd a rdmas cea mai vesell gi vorbdreald dintre toate micufele gi cd a devenit "purtltorul de cuvdnt" al 1or,pentru cd aproapenumai ea... dd interviurilel
26 februarie 2013 / l-UMITA (IREDINTEI

...5i astizi (28 2012) decembrie


in ceea ce md priveqte, Alexandra, surprinzdtor, nu m-a uitat gi in ultima vreme mi-a tot trimis vestitori sd md cheme la ea! Aga incAt acum, imediat dupd Crdciun,am pomit spreMdndstirea M[rcug sd o intdlnesc, fbri insd sd ii dau de gtirel Am plecat de acasdcu noaptea in cap, am mers prin ceala l6ptoasda iernii in sdrbdtoareqi am ajuns la agezdm6ntul la mdndstire de pe cdnd fetilele (acum mari, de 9-10 ani!) abia se treziser5...La bisericdse slujea Sfbnta Liturghie, am intrat qi ne-aminchinat1 9i biserica pare mai mic5, dupd ani de absenfd...), apoi am mers in clsu{a copiilor. Era la fel de caldl 9i de frumos impodobitd cum o qtiam ( numai maica stare![ gtie cdte eforturi face pentru a men(ine aceststandard de via{d pentru opt copii, in vremurile de acum!). Alexandra a cobor6t emo{ionatd - md vazt-

se pe geam - 9i s-a lipit de m i n e . . . A p r o a p ec i n c i a n i de absenlI s-au topit dintr-o dat6, pentru cd aveam senza{ia cd ne-am despdr{it doar ieri! Este uimitor ce poate face dragosteagi rugdciuneafierbinte a unui copil - pentru ce eu sunt convinsd cd Alexandra sa rugat cu tot suflelelul ei pentru mine, in toatd aceasti perioad[! I-am dat rochi!a rogie (ii std foarte bine in rogu) 9i fesul de la SfAntul Serafim din Rusia, sd ii fie de ajutor cdnd face problemele de matematicd, gi neam bucurat una de alta, iar apoi m-am bucurat sd le revdd gi pe celelaltefetife, pe carele cunoscde at6!iani... Elena, Nicoleta, Maria si Mihaela erau aici, in timp ce Ana qi $tefania erau la nagii lor. Maica StarelS Serafima a venit gi ea gi ne-a intdmpinat cu bucurie, gi cdteva ore au trecut frrd sd b5gdm de seam6, cu fotografii vechi pe masd,rememordnd anii frumoqi, dar dificili ai inceputului acestei lucrdri de binefacere lucrare a Bunului Samarinean, aga cum o denumea pe atunci Pdrintele Nil, cel care i-a stat aldturi Maicii Stare{eincd de la inceputuri qi care acum, in noiembrie 2012, a trecut la Domnul... Au fost anii in care. De de o

pafte, ,,ne luptam" cu oficialitafile judetului Covasna, cd, care ne ac:uzau aducdnd opt copii romdni din judeful Bragov...striclm proporlia etnicd a zonei, iar pe de alt[ parte, ani de inceput in care fetilele au fost atent supravegheate medical gi duhovnicegte. fost mereugi au mereu impdrtdgite gi, treptat. tareleqi bolile mogtenite - unele adevdrat handiaal. cain cazul strabismului Alexandrei au fost atent corectate, cu multd dragoste, grij[ 9i alergdturd pe la doctori gi sponsori...C6nd incd erau mici, intr-un decembrie,Maica Stare{6 mi-a ardtat pe stradd la Bragov, in prima zdpada,pe trotuar, un copil mic dezbrdcat, care gi cergea, mi-a spus:,,Agaar fi ajuns'qi fetifele noastre, dacdnu le preluamnoi!". Fosta sa15de mese are aceleagiicoane, la loc central fiind aceeaa Sfintei Mucenife Iustina, protectoarea fecioarelor (sdrbdtoritd in 2 octombrie, o datd cu Sfdntul Ciprian), sfdnta care patroneazd asociafia de binefacereprin care fetilele viefuiesc aldtrlri de Maninstirea M5rcug.In plus, acum sala este pregdtitd pentru ore de curs, cu tabld modern6, cu calculatoare la care fetilele chiar gtiu sd lucreze (giau pus singure nigte filme cu deseneanimate cdt am stat
www.lumeacredintei.com

noi de vorbd), cu o fotografie pe perete a Pdrintelui Arsenie Boca (cel care fbcuse proorocirea cd in aceasti poiani vor cdntaingerii!), iar pestetoate.sus,un mic tricolor romdnesc! Credin!5 9i patriotism - cA{i dintre noi gtim sd ne cregtemacas[ copiii in acest spirit, cu aceste repere esenliale ale viefii? Am luat masaimpreund. apoi am iegit in curte, Alexandra fhcdndu-ne sumrio zd de proporlii: gtie sd bata

toaca atdt de frumos inc6t a luat locul doi la un concurs tematicna{ional!$i am primit de la ea o felicitare pe caremi-o pregdtisedin timp (fErdsd gtiedacdvin saulipsescAi anul acestade sdrbdtori), pe care a scris: "Pentru Naga mea, te iubesc! Alexandra". $i eu te iubesc,Alexandra, gi fii sigurd cd am redescoperit drumul cdtre tine! Maria CHIRCULESCU Miriam Turism

LtrlvlI:A ( R[il)lN II]rl / februarie 2013 27

in termenigazetdretti, secheamdfollow-up. asuun Adicd subiect pracdruia duPdo revii, perioadd timp,si-i de in vezievolu!ia. termeni se duhovnicegti, numegla te revenire comuniude ne,lastarea binepe numai careo regdsegti intrefrali.Agasefaceci praznicul am petrecut mijlocul Bobotezeiin mai celei dintre uneia parocaldecomunitdli cea hiale: de la Sfdntul din Andrei, Oradea.
28 februarie 2Ol3 / LUN'II1A(lREDINTtll

urpriza a fost una de interiorul propor{ii: bisericii monumentale se apropie de sfdrgit, ca picturd.-$i ce picturdl Remus Bradea, tdndrul zugrav (la mare cotd acum gi rAvnit de numeroase parohii sau mdndstiri) care a l6sat qi la chiliile romdneqti din Athos fresce de neuitat, este hot6rit s6-gitermine opera.Mai are pulin 9i gata! De Sfintele PaEti lucrarea va fi complet6, realizdnd una dintre ale referenliale Picfrescele turii bisericegti contemPorane. Impresioneazdnu atdt care e desdvArmegtegugul, git. c6ltmai alesarmoniainterioard pe care locagul a

dobAndit-o in urma pictdrii sale.Opera arhitectului Viorel Cordog ar fi fost incompletd fard pictura lui Remus Bradea. Dar qi cele doud elementede armoniegi Predanie ortodoxd ar fi fost incomplete frrd conlinutul uman deosebit al acestui Da, oamenii dau agezdmdnt. sens, umplu spaliul, il inCdnd vie, il rostuiescaparte. spun oamenii, m[ gdndesc la cei doi preoli slujitori Vasile Bota gi Ioan Alexandru Mizgan - gi la enoriaqii inimoqi gi devotali parohiei lor. $i nu sunt deloc pu{ini. a$a cum aveam sA remarc - a c6ta oarS?!- cu ocazia prezenteimele acolo.
www.lumeacredintei.com

Boboteazade anul acestaaa:rr)tosemnifica{ie aparte pentru mrne, Pe care md grdbesc sd v-o imP[ft6$escca pe o nemeritatdbucurie. Cu doud seri inainte, pdrinteleparoh m-a rugat sd rostesc cuvdntul de inv[!dtur6 chiar la slujba marelui praznic.Ce-i drept. eu mai vorbisem in bisericd, insd niciodatd in timpul Sfinaceastei Lirurghii.$i. cu atAtmai td cu tot acel context sdrb6- am fost marcat de eventmult, la un asemenea ment duhovnicesc! Nu am statprea mult Pe ganduri9i am acceptat invitalia, gdndindu-mdcd am trdit Pe viu. in 2006, minunea intoarcerii Iordanului. Evident, am gdsit in acest lucru un prilej Ioarte bun pentru o depozitie de martor ocular, fbcutb direct, fbrd intermediari. $i, in olus. eram curios sd vdd ."ai1iile oamenilor la o atare mdrturisire. respira{ia- to- nu tu femei leqinate' Nimic La vremea rdnduitd, ina- nul, frazarea, inte de momentul imPdrtd- tul este modifiiat. Am in- din toate astea. Jandatmii qirii credinciogilor, am Pdgit pe solee.in fa{a oameni1or.Pentru prima oar6.Exact a$acum sunt eu, fbrd un costum hieratic, fbr[ tetraPodul din fa{d (de care te mai ,,ag6\ar"cumva, ca de o recuzitd liturgicd), agadarfbrd alte proptele de imagine sau de decor. Dupd primele momente de tatonare vizual6, oamenii s-au relaxat, probabil recunoscAndu-m[ (unii), BUCUROIU Rdzvan sau acceptdndu-md laolal- mald a unora), dar eu unul
www.lumeacledintei'com t-U\1EA ( ltt:.1)lNf l:rl/ februarie 2ol3 29

cuse o zi intreagb pe drumul Schitul Pahomie-MAndstirea Iezer gi retur, pentru c5 erau cdzu{i foarle mulfi copaci gi au trebuit sd-i dea la o parte din drum. Lucru care.cu topoaregi drujbe.a consumatenergiaa vreo trei oamenio zi intreagd! Noi nu aveam drujbd, topor qi nici mdcar lan{urile de iarnl, dar ne-am avAntat in sus.Prumul a fost inghe{at bocnd, dar dupd cAteva derapaje ajunscu bine la am . S c h i r u lP a h o m i eE r a m s i n -

gurii pelerini inziua de Cr6ciun; nici mlcar maicile de la Mdndstirealezer, careveneau in alli ani s6-i colinde pe pdrinfi, nu s-au incumetat sd ajungd pAnd sus anul acesta. Linigtea pe care am gdsit-o acolo a fost dumnezeiascd...Nu bradde Crdciun, nu becule{e, nu televizor, nu radio, nu vizitatori 96lSgioqi, nimic din ce putea sd umbreascd bucuria duhovniceascda Crdciunului. Slujbele igi urmau caden-

ta lor si ne infiorau cAntdrile dumnezeiegti carene aduceaubucuria Nagterii Domnului. Toful era concentrat oe marele eveniment ce venirea aveasd se intAmole: oe lume a Mdntuitorului in cdnihip smerit, asemenea tirilor pe care le auzeam. I-am colindat pe pbrin{i, lar cum eram slngurn col i n d a t o r ia m p r i m i t n u c i . . . . dar nu din cele obignuite,ci de... cocos! Cei mici, cum nu primiser[ aqaceva dec6t la Schitul Iezer, poate cred

Lunadecembrie anuluitrecuta fost un prilejde bucurie DomnulalSturi a in de comunitatea monahalS laSchitul de Pahomie. Planificasem demultsdsdrbdtorimNagterea Domnuluialdturi monahiide la schit, locurile de in unde in vremede iarnase avant; doarvulturii. Vremea ar;ta insacdinoasa, se iar prognoza meteorologica nefavorabila.seapropia era totusiCrdciunul... $i
insese in toatd, ,tara, iar la munte se agtemuse mai mult de un metru de zVpadd. atari In condifii, nici vorbb sd putem pdtrunde pAnd acolo,
3 0 f e b r u a r i e 2 0 l 3 / L - t l \ l I : ,(\ l t l l ) l N f l r l

dar cum hotdr6semsd mergem, nu am dat inapoi. Am plecat! Pe drum zdpadaera din ce in ce mai mare, iar cdnd am ajuns la MdndstireaIe-

zer, am fost sfetuili sd facem cale intoarsd, intrucat panA sus mai urcase doar o magind de teren care avea lanluri zdravene de iarnd. Maqinapdrinlilor de la schit 1dwww.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com Il \ll \('Rt f)1\lt I/februarie2Or3 r 3

la Ortodoxia zi

Fotoreportaj

prin irnpre- cior de plai" de pe "o gurd c.l suntcrescute este un .yurirni!Mare bucurie le-au de rai" din Miot'itra, fhcutpdrinlii cu nucile! loc insorit, inconjuratdupa Masa de Crdciun a fost anotimp de o mare verde, frurnos impodobita, dar nu sau maro, sau alb6. Acum doarcrrmdrncdruri alcse. gi eraun alb imaculat! ci c u l c c t u r id i n S f i n t i iP d r r i n t i . Obgtea Schitului Pahodin Filocalie. petrecut Am un r n i e e s t e r n i c d g i p r i m i t o a Crdciunfilocalic, culr rar sc re. Pdrintelestaret,DamaspoateintAmpla unr.ri mircan,a chin, aldturide parin{ii loafost o adevdratd binecuvAnta- nichie, Chiriac qi Ilanon, gi rc pentru sufletele trupun- gi in-rpreund ceilalli pacu le noastrc. tru-cinci fra!i dc mAndstil a r c a s d n e b u c u r c y i re se ingrijesc de toate sh"rjrnai rnult, Izvorul frurnos bele din noaptegi de peste dc lAngi pe$teraa inceput z i . p A s t r a n di p i c u l a t h o n i t . t sd curgdca primdvara! Cine a j u n sa i c i d c l a M d n a s t i r e a l - a r d z u t v r e o d a t d u r n i z - Frasinei. c bucncEtede sub stinca de Prima datd am ajuns la lingd schit gi cum se rdsfi- s c h i ta c u md o u a z e cd e a n i ; i r d c a o p l a s ai m e n s a c p d - a t u n c ie r a uv r e od o i p a r i n l i . d ianjen printre pietrelealbe, Intre timp lucrurile s-au nu-l mai uita niciodatd$i ii schimbat.Dumnezeua birimAne infipt in inim6. Ca necuvAntat nou locul cu din un coll de rail o via{i duhovniceascd aleaAEczarea schitului rnd s 5 . c u s l u j b c d e n o a p t e$ i duce cu gAndulla accl "pi- privegheriindelungila toa32 februarie2013/ 1 r rli,i ll

te rnarilepraznicc Viala obgtei este impdrlita in mod egal intre slujbe, muncd fizicd qi odihna, qi unneazdo caden{d liniEtitd. Ne-am integratgi noi in ea g i n e - a mb u c u r a td e c u r i n tele parintelui staret pentru c a r er r i c i o d a l o a n u m i t l s i a t u a ! i en u c r e e a z d s t a r e c i o . tocmaipe dos Adicd st crecazd situalia! Intotdeauna! Suntem linigti{i, bucur o g i . n i s e i n t a r n p l du c r u r i l bune, ne insandtogirn. Suq incurQate,gata!, crefun o sF tuatie glea, o boal[ un rEcaz-. Addnci vorbe, la care nu incetdmsd ludu, aminte. Noi. cu acest pelerinaj. ne-ama$ezat temeinic noul in an 5i acum abia agteptdm sd urcdrr din nou acolo unde se avAntd numaivulturii...
l o a nA L D E A
w w w . l um e acr e di n t e i . c o m

Minunile

ffi

www.lumeacredintei com

iL \ll \( ltl l)t\11J/februarie20133

Ortodoxda in anul 2012,Biserica m t r e c u ti n 1 6 n d us f i n l i l o r a i m u l l i l p l a c u l ia i l u i D u m n e z e u . u a v u t A ii l o c c a n o n i z d r n s p e c i ailn B i s e g r r i c i l e u s d , c r a i n e a n d ,r u z i n i g i u a s A r b dN i c iP a t r i a r h iE c u m e n i c d . n a s i n i c iB i s e r i c d i n M a c e d o n i a u trecuteinsi cu vederea. ar trebui N o i im a r t i r ig ic u v i o ga p a r l i n c u i , precddere, perioadei irii stdpAn i t u r c e ; t i n B a l c a n5 ii n s 6 n g e r a 2 c t u l u i s e c o l 0 .i n r A n d u r i l e a r e propuso scurtd urmeazi,ne-am prezentare vietiloracestora. a PATRIARHIA ECUMENICA
(in Sfintul Nichifor leprosul lune: Nicolde - 1890-1964) pruznuit datade4 pe este ianuarie. S-a ndscut in familia unui 15randin satul Sirikari, din insula Creta.La vdrsta de 13 ani s-a imbolndvit de leord. in urmd cu un veac.leprogiidin Cretaeiau trimigi in peninla sula Spinalonga.Pentru aceasta, vdrsta de 16 ari, cdnd boala lui a fost vddit6, Nicolae va pleca la Alexandria, unde va lucra ca frizer. Cdnd lepra a inceput sb se rdspdndeascd pe fald gi pe mdini, a fost sfbtuit de c[tre un arhiereusdmeargdin insulaChios,la o leprozerie. Nicolae a ajuns in Chios in anul 1914,fiind pe atunci in vdrstd de 24 de ani. A lucrat la grddindgi la stranabisericii leprozeriei,nevoindu-se intru virtuli gi rugdndu-seneincetat. Din pricina bolii, el iqi va pierdevederea. Pentru dragosteagi r[bdarea sa fa15de semeni, a primit de la Dumnezeudarul proorociei gi m6ngdierii celor in suferinld, negrlind el weodatb de rdu gi ner[nind pe cineva prin faptd saucuvdnt.Atrecut la cele vegnicepe datade
34 februarie 2013 / I-tJNlEA CREDINTEI

gimului sovietic ateu era cercetatde mullime de inchindton,careii cereau seroagepentru sd vindecarealor. S-a nevoit o weme la Schitul Sf. Proorocllie din Sf. MrurteAthos. iar mai apoi la Lavra Pecerskadin Kiev. In cele din urmd, se va stabili in satulnatal (astdziora$ul Makiivka), unde a trdit fbrd sdaibdun acoperig propriu. $i-a cunoscutmai dinainte moartea, trecdndla celevegnicela vdrstade 109ani. Pteacuvioasa (Grineva), n!itul Mucenic Sofia Sfi (fi5rnJ, Aleksandr Sfintitul Mucenic Filosof (Zeabrev),Sfinlutul Mucenic Protoiereu (StankeurclSfinlitulMucenic gi Feodosie Mitrofan(Vozdvijenki) S-a luat hotdrdrea canonizdrli acestor sfinfi de cdtre de Sfdnful Sinod al Bisericii Orlodoxe Ucrainene.condus de cdtre Mitropolitul Vladimir al Kier,ului, pe data de 25 augtst 2012, ca sfinli cu cinstire loca15.Noii mucenici trecu{i in calendar fost ucigi au in timpul terorii bolqevice din Uniunea Sovieticd.Pomenirea oreacuvioaseiSofia (t 1941) se face pe data de 24 martiel4 apilie qi pe 28 aprilie/11 mai. Sfin{ifilor Mucenici Alexandr

4 ianuarie 1964. Moagtelecuviosului, indatd dupdmoarteasa,au rdspdnditbunbmireasmd, mulqime minr"mi. sdvargind de

se va muta la Miinchen,Alexanderdevenind e-noriaq bisericii rusedin acest al orag.In 1943,fiind studentla Medicind, estearestatsi inchis in temuta inchisoare Stadelheim din Mi.inchen,ca antifascistqi mdrturisitor al credinlei ortodoxe (fiind membru al grupului de rezistenfd"Trandafirul Alb'). A fost condamnat la moarte orin (cu decapitare ghilotina). fiind ingropatin curteabisericii orlodoxe din Miinchen.

R U SIA
prdznuit dota pe Sf. Mucenicexander Af Schmorell pedata del3 iulie,ofosttrecutin rdndul sfinlilor 201 in de4 februorie 2,la Miinden, Germania, Iniliativa canonizdii aceshri sfint fost luatd de cdtre eparhiadin Berlin a Bisericii Ortodoxe Ruse din Exil, in anul 2007. Esteprima cwtonizare dupd revenirea Bisericii Ruse din Exil la Patriarhia Moscovei.Noul mucenic s-a nbscutin anul 7917,la Orenburg,in Rusia.Mama sa erade origine rusd,iar tatll, german. In 1921, fanilia lui Alexander Schmorell

UCRAINA
Preacuviosul Proorocul llia -l (Makeevski| 837 946) pomenit 17aprilie, pe este Este cinstit mai ales pentru profeliile gi tdmaduirile sale.A fost canonizat de cdtreBisericaUcraineandpe data de 23 septembrie 2012. S-a ndscut in oragul Makiivka, raionul Donelk. In timpul rewww.lumeacredintei.(om

$iqin (f 1921),Filo(11937), sof Zeabrev Feodosie Stankievici (f 1950)9i Mitrofan Vozdvijenski (11938), in eparhia Zaporojie, li s-au intocmit tropare gi le-au fost zugrdvite icoanele. La moagtele acestora, scoase la
LtJMtrA CRtTDINTEI/ februarie2013 35

la 26 de ani de la avaria CentraleiAtomoelectricede la Cernobil.

SERBIA
(ei 40decopiimucenici doi preofi- dascili gi aqi ai acestora, devii decitre twci,in anul 1688,inntul Momitici,dinopropierede sint Podgori,ta, pomenilipe 9martie. Moaqtele celor ucigi de trupele lui Soliman Paqa, ca rdzbunarepentru infrdngerile suferite de c6tre armata otoman6, au fost odstrate cu evlavie de cbtre binecredinciogii creqtini din acele vremuri pdnd in zllele noastre.Pomenireal^orse cinstegtein ziua cocelor 40 de mucenici.Ln2006, moagtele piilor-mucenici au fost scoasela inchinare. Astdzi, acestease pdstreazi in Biserica Sf. Gheorghe din Momigici. Canonizareaofici-

a16s-a fbcut pe data de 19 mai, in Catedrala Sfhntul Sava din Belgrad, la slujbd lu6nd parte un sobor de arhierei, condus de c6tre PatriarhulIrinej al Bisericii Ortodoxe SArbe.

MACEDONIA
4(l pe Cei deMucenici Bitola din suntproznuiti datdde9 martie. Canonizareaa fost sdvdrqitdpe data de 28 octombrie 2012,in Biserica Sfhntul Dimitrie din Bitola. Mucenicii din Bitola au fost monahi. Ei s-aunevoit in mai multe mAndstirigi schitun din imprejurimile acestuifaimos orag aromdnesc,in cea de-a doua jumltate a veacului al 14-1ea. Dupd ndvdlireaturcilor in Bitola, monahii s-au strdnslaolaltd in Mdndstirea Sfhntul Gheorghe, Purtdtorul de biruin1d, indemndndpe cregtinisd nu se lepedede credinfa cea dreapt[. Au fost inchigi 9i supugila chinuri groaznicede c6tre turci. Martiriul lor a awt loc pe datade 9 martie 1385.Trupurile le-au fost imprdgtiate prin locuri pustii, in aga fel inc6t cregtiniisdnu le mai poatdafla.Pe locul martiriului celor 40 de mucenicidin Bitola a fost indlfatdo m6ndstire.

inchinare, se fac multime de tdmdduiri. Data pomenirii lor este 13 octombrie. sfe Mucenic Setghei Bondarenko Sf.Sfin1it proznuit datade2l ougust. pe A primit cinul preo{esc,in anul 1907, la Lavra Pecerskade la Kiev, fiind trimis pd slujeascdin oragul sdu natal, Cernobil. In anul 1933, in timpul terorii bolgevice,a fost arestat, petrecdnd vreme de trei ani"in inchisoare.Dupd eliberareadin inchisoare, la a continuat s6^slujeascd Biserica Sf. Ilie drn Cernobil. ln 1937 i se aduc noi invinuiri - cum cd pdrinteleSergheise ruga sd nu fie inchise bisericile ortodoxe din Uniunea Sovietic5.Autoritdlile i-au promis c6-l vor elibera,daci la slujba de Pagteii va indemna pe credinciogi sd nu cread5 in Dumnezeu. Preotul s-a adresatinsl pdstorililor sdi cu salutulpascal:,,Hristosa inviat!". A fost arestat qi torturat ca s[ se lepede de Dumnezeu.Este impugcatpe data de 2l august 1937, datd la care se face gi pomenireasa. Nu este cunoscut locul in care a fost ingropat. A fost canonizatpe data 26 aprilie 2012,
36 februarie20t3 /t ti\,lh/\ ( REDlNl til

brie 2012, pe arhimandritul Gavriil (Goderdzi UrghebadzeVasilievici). Dupd s6vdrgireaserviciului militar, in anul 1950,tindrul Goderdzi a indllat in curteacaseipdrintegtio bisericd cu patru turle. Autoritdgile au ddrAmat-o in mai multe rdnduri. insd. de fiecare datd,ea a fost reftcuti de Goderdzi. in anul 1955, Goderzdiva primi schimamonahald, ludndu-ginumele de Gavriil. Peste l0 ani, in 1965,pdrinteleGawiil, la o manifesta{ie I de Mai, a dat foc unui uriag portret al lui Lenin. PreacuvioEii gi mucenici Evnuvie, Paisie Va fi arestatde cdtre KGB pentru activitate Averchie pomenitiin Macedonio sunf antisovieticS.La anchet6,gi-a motivat ac{ipe2 august pe27martie. 5i unea sa astfel: ,,Am fEcut aceasta,deoarece Ernuvie, Paisie gi Averchie au fost marti- nu se cade sd ne inchin[m unui om. in locul rizali de cdtre turci, in anul 1588, la M6nds- lui Lenin, ar fi trebuit sd se afle Rdstignirea". tirea Kicevo din Macedonia. Canonizarcaa Va fi inchis gi torturat.A trecut la Domnul pe awt loc pe data de 2 august2012. Slujba no- data de 2 noiembrie 1995,in oragul georgian ilor cuviogi mucenici a fost alcdtuiti de insugi Mfkheta. Dumnezeui-a ddruit acestuicuvios vestitul imnografAthanasieSimonopetritul. pdrinte harisma de a indemna oamenii cdtre poc[inld gi darul facerii de minuni. A fost soGRUZIA cotit smnt mai inainte de canonizareaoficia- 1929-1995)ld, fiind adunatesutede mdrturii despresfinPreacuviosuf (Urghebadze Gavfiil lenia vietii lui gi minunile sdvdrqitela moagpraznuit data noiembrie. este pe 2 tele acestuia.

SfhntulSinod al Bisericii Ortodoxedin Gruzial-a canonizat, datade 20 decempe


www.lumeacredintei.(om

Gheorghi!;ClOClOl
il- \ll \{-lij I)l\fl l/februarie2Ot3 37

Prima aruncare a peste gardul crucii, rAului depemalul

40 februarie20l3

44 februarie2Ol3 I I

u r u J u /l u m e a e l e d i n t e i . c o n l

www lumeacredintei.com

\( Itl l)l\il

i / f e b r u a r i e 2 o l 34 5

\ ('l{hDINl trl

www lumeacredintei.com

www.lumeacredintei.com

I t r N t t . AC ' l t h t ) l N I I : l / f e b r u a r i e2 0 1 3 4 7

ttrl
ProfitAnd libertatea a ie;idin larddupa'89,ceimaimullis-au de de Majoritatea agteptau plece abia sd spreEuroindreptat citre Occident. pade Vest, Eu din de Striine, SUA, Canada... insi eram, facultatea Lirnbi pe care studiao saturat cultura de occidentald atit de impregnat, cd suficient. maireprezenta Nu o sem, inc6taveam senzatia o cunosc in o fascinalie curiozitate,mizd, provocare... schimb, o o aveam mare p e n t r u r i e n t$ i atu n cii , l o csi p l e C re n O . sp vest, plecat e am spr est... lncognito la Harbin s-a format cea mai intreagd comunitate de rugi in0ragullntezis mare colonie de ruqi din afaalbi care, din cavza RevoluDar sd revenim la odiseea mea pe tdrdmuri rdsdritene, mai mult sau mai pufin ex-comuniste. in sfhrgit cogmarul voiajuJtti yinzuo se termind. Ajungem la Harbin gi cobordm. In gard, inainte de a pleca la businessullui, Volodea md ajutd s5-mi iau bilet pAn[ la Beijing - incb md descurcam greu cu mersul trenurilor afigate in chinezd - gi zice: ,,Andriuga,aga faci: te intorci, i1i iei pagaportul 9i la revedere!". Ne ludm r[mas bun ca nigte vechi prieteni. Vezi, dgtiasunt rugii, de astai iubesc, au aceasti capacit1te de a fi generogi. Poate ortodoxia e explicalia, saupoate asta a fost experienfa mea cu ei, nu gtiu. Harbin e un ,,mic" orag chinez de 2-3 milioane locuitori, nu-i unul din oraqele cele mai mari. E capitala provinciei Heilongjiang din nordul Chinei. La inceputul secolului XX rugii au construit calea feratd Harbin-Vladivostok gi cu timpul
48 februarle 2013 / LUMf.-i\ CI{l.DlN-lEl

ra Rusiei. Exista acolo gi o misiune ortodoxdrusdputernic6, cu zeci de biserici ortodoxe construitede rugi. $i Sfdntul loan Maximovici a fost acolo. Dal $i o

fiei din octombrie 1917, au fugit de bolgevicirefugiinduse in Harbin. De acolo Sfdntul Ioan Maximovici a plecat la Shanghai,apoi la San Francisco.Pe atunci incd nu

gtiam nimic de el, am aflat clddiri din ghea(6,iluminate mult mai tdrziu citind viala noapteacu felinaredin inteunui ucenic al sdu, Pdrintele rior. Nu m-am dus sd le viziSerafimRose. tez, era frig gi eram prea streIn 1932 Harbinul a fost sat.M-am urcat direct in tren ocupat de japonezi, care in al gi am plecat mai deparle la doilea rbzboi mondial au cre- Beijing. mi-era teamd sd nu at acolo un lagdrde extermi- md depisteze poli{ia. nare pentru prizonierii rugi. In trenul urmdtorera mai chinezi, coreeni,englezi,pe relaxatd situalia, era un accecare au expenmentat afine lerat, iar eu nu mai veneam biologice. In 1945 oragul a de la grani16.Eram un strdin Fostocupat de armata sovie- oarecarece venea de la Harticd, iar it 1946 - de trupe- bin la Beijing, nu era ceva le Kuomingtang-ului, prin neobignuit. acord intre Chiane Kaishek Aici la yinzuo bancheteqi Stalin. in Revolitia Cultu- le erau tapisate, iar pasagera16 lui Mao bisericile orto- rii erau ceva mai civilizati a doxe au fost distruse gi mai pulin insistenti. TdLa Harbin in fiecareiamd tugi am stat cu nigte chinezt e un festival al sculnturilor de vorbd vrei, nu vrei, tot de gheaf[ - animale,^plante, trebuie sd te imprietenegticu
www.lumea(redintei.com www.lumeacredintei,(om

mI ajutein Beijing. Eu i-am povestit ce caut: Yu Yuan Xue Yuan, Institutul unde studiazdstrdinii chineza. l-am dat adresa, Xue Yuan Lu, a$a se numea strada. Bun! Nu gtia unde e, dar zice: ,,Lasd ci o gdsim!". $i coboard cu mine la Beijing. Iatd-mddeci ajuns 9i in Capitala de Nord a Imneriului de Miiloc! Iegimnoi din gard,seintereseazdqi afld unde e Institutul. Gara e in sud-estuloragului, iar Institutul - in nordvest. Trebuia sd travers[m tot oragul.Lu[m un autobuz, apoi mergempe jos, ocolind Oragul Interzis. Nu conta cd

elr $l ei! - si unul mai tdnlr. foa mal mnar. Ioarte prietenos,a linut mor{ig sd oriet

I L \ 1 1 . , \( l , i l l ) l r " ' l t l / f e b r u a r i e 2 0 l 3 4 9

era $ase diminea{a, a finut sd fie primul care mi-l aratd, mdcar in trecere.Md ghida, imi explica pe unde trecem. Ludm alt autobuz. Era un bdiat foarte s[ritor. Dupi aceinJelesmai bine acesea_am te lucrun. Chinezii au gi o politele spontani, sunt prietenogi gi vor sd ajute, dar intotdeauna existd gi un interes, o componentApragmaticd. Ajufi, ok, dar e normal sd te gi alegi cu ceva,nu? El voia s6-gi exersezeengleza, dar mai ales qtia c6, in general, orice strdin e o relastrdinii au 1ieutild, deoarece de obicei bani, rela(ii,se pot ivi lsau isca)nigteoportunit6!i de un fel sau alrul, oricum cu ceva tot te poli alege dintr-o prietenie cu un strAin. Intri in nigte cercuri,de la un strdin ajungi la alt strdin, de la acelala altul.cine gtie. ceva bun poate iegi din asta: un avantaj, o bursd, un job, un cuvant pus undeva,cine qtie, o relafie, un obiect, un cadou, oricum cu ceva tot te-alegil Alt exemplu: banii chierau de doua feluri nezegti ,,banii poporului" (Ren Min Bl, RMB) 9i ,,banii str[inilor" sau FEC (Foreign Exchange .Certificates). FEC erau ce1 pe care-1 pnmea striinul la Bank of China cdnd schimba oficial valutd in yuani (la cursul foarte prost de 5,4 yuani pentru I

dolar). FEC erau un pic mat valoroqidecdtbanii populari. Se puteaucumpdracu ei din magazinelepentru str[ini lucruri ce nu-se gdseauin alte magazine.In plus, FEC puteau fi reconverti{i in valutS. Dac6 nu-i cheltuiai, puteai da FEC la bancdpi primeai inaooi valutd. Astfel chinezii puteau face rost de prelioasavalut6, ddnd RMB contra FEC... Agadar, dacd nu cu alte avantaje,mdcar cu a$a ceva tot se puteau alege,in general, dintr-o rela{ie cu un strf,in. Dar nu pe loc. Nu cereau niciodat[ ceva imediat. Intdi se imprieteneau,construiau o relafie amicalS de increderepe termen lung. iar de acolo decurgeauniqte lucruri in mod firesc. logicd am cuPe aceastd noscutmulli chinezi, care de

pe ulma mea nu prea aveau cum profita, la inceput cel pu{in, n-aveam nici relafii nici bani, dar ei nu gtiau, se gAndeaucd poate iegi ceva. $i oricum, pdnd la urmd tot au avut de cdgtigatgi din rela{ia cu mine, deci s-a confirmat cd nu sunt niciodatd in pierderecu un strdin. Dar eu eram ultimul indreptifit sd-i judec. La urma urmei veneam tot dintro fari (care abia incetase a mai fi) comunistd qi in fond am fEcut oarecum la fel degi cu alte nuanle gi conotalii. Pentru tdndrul cititor romdnde azi,caredin fericire n-a trdit intr-un regim totalitar comunist, e mai greu de in{eles, e nevoie de oarece imaginalie... $i aga se face cd amicul chitez a venit cu mine pdnd la Yu YuanXue Yuan.a gd,www.lumeacredintei.Gom

sit gi cdminul pentru studenli strdini, a intrebat portarul gi a aflat numdrul camerei lui Dinu, colegul care era acolo cu burs6. Dar vd inchipui cd s-a oprit aici? Nicidecum. A urcat cu'mine pdnd la etajul XIII 9i a b6tut la ugd.Deschide Dinu somnoros, pe la opt dimineafa, tocmai se trezea. $i ii explic situalia. St5teain camerd cu alt student, rus, pe nume tot Andrei. Le povestesc- eram foarte inc6ntat -^interesantele mele aventuri. In engIezd,, sd infeleaca gd qi Andrei. Rusul a fost primul care a zis HaraSo, AndriuSa,bine, stai aici,no problem. CFnd am ajuns la partea cu pagaportul, rusul a murit de rds, Dinu insd a inghe{at! ,,Cum adic5? N-ai vizd, n-ai pagaport?Aoleu! Dac[ md prind [gtia, md dau afard
www.lumeacredintei.com

din cdmin!". Era, sdracul,dis- n-a vrut sd audd...Stilul stanperat! Normal, in fond el rds- dard! pundea,la el venisem. Da. Dar aici eu gregisem. ce credeli cd face? Dd Dacd-i souneam cd mi-am $i gi telefon la ambasadd zice: pierdut pur gi simplu paga,,Vd rog cu domnul consul!" portul, poate mi-ar fi dat al- Ionescu il chema. Studen- tul. Dar n-am fost pe fazd, tii rom6ni se cuno$teaucu iar Dinu s-a speriat...DacI consulul, se vedeau perio- mai stdteam, ne gdndeam, dic. $i-i spune:,,Uita1i,dom- poate adoptam altd tacticd,, nul consul, a venit un co- dar aga... panicarespectiIn leg din Bucuregti, uitali ce- vd, mi-am anulat singur gana pd(it cu pa$aportul, sd sa altui scenariu, am ratat ce facd?". $i consulul: ,,Pdi sd ocazia de-a primi alt pagase ducd la polilia chinezl qi port. $i, ca atare,am rlmas sd facd exact ce-i spun eil". aga, fraudulos, in cea mar Evident, s-a spdlatpe mdini, exotici dintre lumi... n-a vrut sd aibdnici o legltuAndrei DIRLAU ri. ,,Dar nu-i pute{i da mdcar un pa$aportprovrzonu, temRedoctlehlnchelem aici potar, ceva?". ,Nu-i pot da, Nota splculilb cd are pagaport.a fost re!i- jurnal dfnintererantul alcolaboratorului nostru nut de polilie. Nu putem im- Andrel va Dirllu.Textul Integral plica statul romAn, e o ches- putea cftitdecelInteresafl fi in tiune parliculard!". Deci, s-a volum reveni aminunte cu {vom c5r1li). spdlatpe mdini complet,nici despeapailtla
I L I M L T A R t l D l N ' l ' I ] l/ f e b r u a r i e 2 0 l 3 5 1 C

50 februarie2ol3/ltl\lF\ ( Itt:DIN'lt-l

l c o a n a a i c iD o m n u M i lui Kazanskaio insoil t e t t e p e c r e d i n c i o sn i, p p R u s i a ,e i n t r e g a r cursuvie!ii. socotita l E c e lm a i p r e l i o s a r d e d n u n t i * o f e r i tn r i r e s e l o ri,n s p e r ! ; r-l i n B i s e r i c R u s 5L av e s a . t i t ai c o a n a u a l e r g a t a intotdeauna u doar n o a m e n is i m p l ic i s i i , cneji,mparalori mari i i dregdtori. cinstea n e i s - a ui n a l l a ts u t ed e b i s e r i cg ic a t e d r a l e . i Exista iide copii m - m a i v e c h i o rm a i i n o i - a l ea c e s t e i a . T o tm a ic u n o s c u t 6 , i n u l t i m av r e m e a , d e v e n i ti c o a n a a i c i i M Domnului azanskaia K d i n c a t u n uL o g , e g i l r u n e aV o l g o g r a d . . .
inimd curatdinainteaacestei icoane, Maica Domnului iti ajutd.Alexandru LoO icoand izvordtoa- ban. intdistit[torul biserrre de mir. O icoand sdnge- cii din Log, povestegte cd r d n d d . . O a m e n i id e g t i i n - r n i n u n i l e i c o a n e i M a i c i i . ! d . d u p a i n d e l u n g i e x a m i - Domnului din Kazan au ndri, nu au reugit sd expli- inceput in aceastdparohie ce in vreun anume fel cele in urm[ cu c61ivaani. Mai intdmplate.O rninune,pur intdi, pe icoand au aparut gi simplu... Localnicii sunt cAteva pete rogii, ce se m6de pdrereca dacate rogi cu reau de la o zi la alta. Si-a

Kazanskaia din Log

dat seama cd se petreceo minune. PreotulAlexandru a mers la episcopuluilocului, Gherman.A primit canon ca sd facl rugdciuni gi acatiste, icoanafiind mutatd intr-unloc mai ferit. in curAnd, insd, zvonul despre icoand se va rdspAndi cu repeziciune, dupd un orim caz de tdmdduire.

5 2 f e b r u a r i e 2 0 1 3 / l\ l l \ ( l i l D I \ l l l i

ugisesd fie unsl cu untdelernn de la candeld!O istorie destulde cor.rvingdtoare pentru cei credinciogi: nu doar cd icoana se ardta ca un semn de la Dumnezeu, ci prin ea se {bceauchiar gi tdmdduiri.

J u r n a l u lel ap a r o h i a d icoanei sdnge16nde


Acest caz a fost puncp t u l d e p l e c a r e e n t r us l A v i rea icoanei ca fhcdtoarede minuni Au inceput pelerinajele... Pentru inregistrarea vindecdrilor va fi deschis un jurnal al celor care s-au tirndduit. Toti cei care prin rugdciuneafbcutd inaintea icoanei Maicii Dornnului au primit ajutor nu sau dat in ldturi si consemnezein jurnal cele petrecute. Acesta conline nu unul ori doud cazuri de vindecare. ci zeci de intArnoldri minunate care au avui loc la icoana Maicii Domnului din satul Log. Vd prenei Maicii Domnului de la zentdm, mai jos, doui caVindecarea Kazan. Pdrintele a fost im- zuri de vindecare, relataAnei Dennisova p o t r i v a a c e s t u if a p t . a m i n - te pe larg in acestjurnal, Ana Dennisova. o fe- tindu-i cd efectul ar putea cu men[iuneacd vindecdrimeie in vArstd,care locu- sd fie chiar unul negativ.A le din ultimii ani, petrecute i a i n L o g . s - a a r s c u o s u p a f o s t i n s dn e v o i tp u r g i s i r n - la aceastd icoandsdngerdnfierbinte. Atdt de rdu in- plu sd-i ungd mdinile fe- dd din Log, vor fi inseracdt pe piele se formase o r n e i i c u u n t d e l e r n n l,a i n - te intr-o carte despre lcoacrustd solidd. In chiar sea- sistenfel.e acesteia. doua na Maicii Domnului de la A ra cAnd s-a petrecut incr- zr, creolncloasa nu mal Kazan, ce va apdrea,in cudentul, a venit la biserici avea nici urmf, de arsurd rdnd, la Editura Sophiadin gi a cerut s[ fie unsb pesdoar pielea dintre dege- Bucuresti. te arsurd cu untdelemn tele mai avea o nuan{drosfin1it de la candela icoa- qiatic6, acolo unde nu reGheorghila Ciocioi
54 februarie 2013 / L t i\'l I r'\ ('l{trl )l i\l't:l

in Praznicul Bobotezei Norvegiei fiordurile

Duminicd 6 ianuariea.c., de PrazniculBotezuluiDomRomdnii aflali in capitaSfhntul Cuvios Anti(1816nului, P. S. Pdrinte Episcop la Suedieiau prlznuit cu fast pa de la Calapodegti 1882) a fost sdrbdtoritpe Macarieal Europeide Nord a Soborul Sfinhrlui Ioan Bote20 sdvdrgitSfhnta Lirurghie imzdtorul:luni 7 ianuarie2013, l0 ianuarie 13,in Biseripreundcu un sobor de preoli in biserica' Parohiei Sfan- ca Ortodoxd RomdnS,atdt in qi diaconi in bisericaParohi- ta TreimeSi Sflintul Prooroc tard,,cdt gi in diaspora,unde ei OrtodoxeRomAneSfintele Ioan Botezdtoral din Stock- multeparohiisauagezdminMucenile FiloJieia, TatianaSi holm, Sfhnta Liturghie de te il au ca ocrotitor. In paraclisul Centrului eparhial din Suniva din oragulBergen,de hram a fost oficiati de P. S. pe coasta vesta Norvegiei. Pdrinte Episcop Macarie al Stockholm,P. S. PdrinteEpide gi Europei de Nord, impreund scop Macarie al Europei de acest orai fiind supranumit fiordurilor". ..Poarta cu pdrinlii preoli $i diaconi Nord a sdvdrgitSfdntaLiturin cadrul Liturghiei, dusluji-toridin capitalaSuediei. ghie, impreund cu un sobor pd rugdciunea amvonului, In cuvdntul de invS{6tu- de preoli qi diaconi. Prin ins-a organizat o procesiune, 16,P.S. Macarie a vorbit des- termediul Centrului de pecu prapori gi icoane, la fiore Dumnezeiasca Ardtare lerinaj ,,SfAnful Cuvios Anordul din apropiereabisen- de la Iordan,cdnd S-arevelat tipa de la Calapodegti", al cii, unde s-a sdvArgit sfinlirea Dumnezeuca fiind Treimic, Episcopiei Europei de Nord, mare a apei Ei au fost bine- referindu-se apoi la lucrarea romdnii din Suedia,Norvegi mdrhrrisireaInaintemergd- gia, Danemarca gi Finlanda cuvdntalicu AghiasmaMare numeroqiiparticipanlila slujtorului, Botezdtorului9i Prie- merg in pelerinaj la mdndsb6. La final, potrivit Tradiliei tenului Mdntuitorului, Sffin- tirile din RomAniasau in 1oortodoxe, arhiereul a aruncat hrl ProorocIoan. curile sfinteale Ortodoxiei. Sfhnta Cruce in apd, fiind riCu prilejul hramului, P. La aceastl sdrbdtoare, dicati de unul dintre credin- S. Macarie a oferit parohi- Preasfinlitul Episcop Maciogii care au intrat in apa fiei o icoand cu Sfdntul Ioan carie a sfin{it noua icoand ordului. Dupd slujb6, s-a orBotezdtorul gi a felicitat pe a Sfdntului Cuvios Antioa gmizat hadilionala agapd toli cei care poartd numele care se va pdstrain Paraclifrdleascd gi s-au acordat daSfdnhrlui loan, in frunte cu sul Centrului Eparhial din pdrintele loan Ruja. ruri arhieresti. Stockholm. (S. S.,)

Sfdntul Prooroc loan Botezitorul priznuit Stockholm la

SfintulCuvios Antipa delaCalapodegti cinstit Stockholm la

'l

5 6 f e b r u a r i e 2 0 1 3 / lt \ l l \ C l t L I ) l \ l l

www.lumeacredintei.com

I Lr\ll \CI{trI)l\l I I/februarie20l3 57

PLE$U CU DIN FRAGMENTEINTERVIUt ANDREI

ANDREI ffur PLE$U despre suflet, gi ffiredinffi ciuteriletiherefii


gifeminitate Eros nere{ii,penflu cd m-a pus in ...Ionic toate in scrierile mona- contact cu o tem6 care m1-a hale primele din veacuri creltine mi devenitesen{iald. separe stilul franc discutiei al desDar e o ipocrizie didactiprepornitile ascunse, puter- ci sd credemcd existdsolufoarte nice mereu si rerurente ambien- lii standardla problema eroin pe tulpsihismului Avem de-o sului. $i a corporalitdlii.Poa* uman. parte porttet un atrigitoralzenitu- te fi corpul.luat in sine...vilui,o!inti sublimi totugi si arcesibi- novat"? Jii minte ce spunea ld- anume,,vederealuiDum" Avva Ioan Casian:..lngerii felei -, nezeu" iarpedealti parte dis- au cdzut penfiu cd nu aveau o firi culie menajamente a pulsiuni- corp". Corpul este o limipe lortelurice care mogtenim td gi ne reamintegte le ca mereu de plimadidin !drani... orice V6rta condifia finitudinii. De aceea tineretii asociati este cdutirilor in- spune Sf. Ioan Casian cd inpe tense, deo parte, sizburdi- geni ar fi purut sd nu cadd. dar privirii, dacd ar fi al.ut coro. c6ci Iniciei trupegti, indiscreliei poftelor felurite in genere, toate avdndul, ar fi a'nut, totodareductibiledorinta posesie. td, o salvatoare la de Pe con$tiinfd [a poate o pricini po- mitei. CAndi1i ignori condilia srurt, erosul fi de tirnealiin drumul citrecer. indriz- corporalS, po{i sd cazi spectanesc vi intreb, si retrospectiv, cum culos - aoarent.nimic nu-ti ati defini dumneavoastri aceas- opre$te piiajul, nu mai ai obti tensiune ubicui, reluatipecont propriu fiecare generatie? de Cum rezolvifiii lui Adam int6lnirea cu scandalul frumuselii crea!ieiiposin taza feminind? $tim cu to{ii cd erosul pares[ fie, uneori,mareaproblemb nerezolvat6... Fdri indoiald, potenlialul intAlnirilor cu celdlalt sex esteintotdeauna ambivalent.Ele pot aduce in scend ceva smintitor, dar pe de altd pafie - iatd' cazul Florianei Avramescu oentru rninel - o energiecataluatoarc. Pot spunedespre fiica p5nntelui Avramescu acest lucru:a reprezentat pentrumine releul cel mai imporlant al tiwww.lumeacredintei.com

::l

::il

I i i iilil

: ili.ji:.rlr;i,'ii

: f . , i i i , r r - i , . i . i ' l : - : l . , iliJ a r , :

;
I : ai: J'l- i... i: i''"'1 i i i,' ll , I i rl r i i: fi ; ;; : * I i i ; * Li

nu stacole, mai ai bariere ... Da, prbblema erosului existd qi vine pestetine la diferite vdrste- md tem cd la toate vdrstele.Recent,Gabriel Liiceanu a revizitat tema ,,caluluinegru" (cu o metaford, din Phaidros), marcat oarecum de un anumit patos,de o anumitd disperareromanticd. In tinerefe,il aveamlAngd mine pe Marin Tarangul,care avea qi o sincerd aplecare spremisticd,dar gi o anumitd deschidere spre,,consumism" erotic, dacdnu chiar spre debogd (Dar nu e oare picatul ,perecheametafizicl" a mAntuirii?). E de amintit qi faptul cd existdgi poten{driartificiale, fals virile. ale erotismului. E profilulintelectualului care tr6iqteatit seduqia faustid, Si dt

Am optat,in acestgrupajde semnalare cirlii, pentru reproducea a unui fragment rea,,provocatoare" su d i n a m p l u ld i a l o g , , d e s p r e f l e t , g ic d u t a r i l ei n e r e l i i r e a t " credin!; l i z a td e d - l M i h a i lN e a m l uc u d - l AndreiPle;u,om de culturdrefer e n ! i a 5 ia u t o ra c e l p u t i n d o u d l e d c d r l ic u l a r g d e s c h i d e rte o l o g i c i (Despre ingeri,2003,gi ParaboAdevarulca poveste, lelelui lisus. in 2012), iunie2008,la Colegiul d i N o u aE u r o p a i n B u c u r e g tg,i v a s e z aitn f r u n t e a o l u m u l u i .
58 februarie 2013 / I-t ll\'lI:.\ ('t{ trD INl tr I

|,Lri\'t[:,\['Rl:I)lNl til / februarie 2013 59

FIIJMANITAS
fieitI'inlloIr'lr' lmi l*slls

nr .lrk.r'r-r I en ;lrlvr.slr.
dr..lndn.i l)k.srr

* tentalia boemei simultanin acelasi registru fuzional-nocturn. Coexisten{a celor doui tentafii se exprimd,de regul6, intr-o complicatddialecticda mijlocirii cu nemijlocirea.Se poate intdmpla ca atacinddirect versantul faustic sd reevaluezi, indirect, teritoriul lumescului.$i inven: cufundat in lumesc,sd ai revelatiafulgurantda transcendenlei. Lui Nichita Stdnescu . ' . ii nldceasd repele:,.tJarDaill esteun anr60 februarie20l3/ I I i\ll;,\ ('ltt:l)lN-l t:l

mal indirect" qi se referea,de bund seamd,chiar la el. Este deja proverbiald condilia lui cu de poet, blond, seducdtor, ochi albagtri, mereu sufocat de admiratoare. Ceea ce nul impiedicainsd - ba dimpotrivd - sd fie nu doar seducdtor, ci mereu sedus de misterul CuvAntului.Cu titlu anecdotic, ag men{iona confuzia pe careo introduce,in sferaerotismului, problema celebritd{ii care incepe s6 insofeas-

cd figurile publice la vdrsta maturitdlii. Femeilor pare sd bdrbatule olacd notorietatea lui, putereasimbolic[ pe care acestao eman5.Existd o irezistibild atracfiepentru aura intesau nimbul ..bdrbatului resant" (vezi Ortega...), in care dateleconcreteale insului ajung sd nu mai conteze. Cu sfiald, dar gi fbrd sd ocolesc adevdrul,pot spune cA am v[2t femei indrdgostite de bdtrdnulConstantinNoica

atunci cdnd acestaaveapeste 70 de ani...DomnulNoica nu aveain perioadade la Piltinig nimic dintr-un danfi, - conaceasta sumase laza in oerioadainterbelicd. Qbignuiasd spund, uneori: ,,In tinerefe, tlin cauzacititului, am pierdut cdtevabune imbr6{igdri... Citeam, nu aveam tirrp...". Alli prieteni ai domnului Noica, Alexandru Dragomir, de pildd, adoptauo formuli ceva mai sportivd:,,Eros-ulnu este un capitol prea important,nu trebuienici neghjat,dar nici transformat intr-o dramd metafizicd". Nu complicau gi nici nu dramatizauacest subiect. Uneori, bdrba{ii inzestra{icu o bund animalitate ajung sd trangeze problema sexualitIlii mai simplu, ftrd complica[ii inutile. Revenind laproblema ins6 teoiogiri: salvim puritatea cum inimii, de firi bogaDe o parte, si negim tialumii solul in cireia Dumnezeu a plantat siminla si frumusetii? Este.in primul rdnd o intrebare istoricd: cum a evoluat reflec{ia Bisericii asupra acestei teme? Ce glsim in tradifla iudaicd, apoi in Evanghelii, in comentariile pauline gi, in sfdrqit, in exegeza pastorald din tradilia apuseanl (marcatd scrieride le lui Augustin), sau in dezbatereardsdriteani (marcatd de confruntarea gnosticiscu mul)? In al doilea rdnd. este o intrebare - pentru fiecare dintre noi - profund personald. Eu imi exolic cerzura drastici a sexualitdlii in creghnism in termenii urmdtori: nu erosulin sine ar fi problewww.lumeacredintei,com

ma, ci tot angrenajulde min- firi apel prea la multireflexivitate ciuni gi ingeldtoriepe careli- - -continuitatea biologici. s<urt, Pe bertinajul sexual il implicd. erosul postlapsarian unstrat evoci Marile c[deri sau sminteli profund iralionalitate care pe de vin din haloulde consecinle nu-l putem subestima. 0,,spirituali(are (u declangatede transgresrune: tate" trece vederea tip acest ascunziguri,tactici de camu- derdzboi liuntric, tentafia iresponflaj, duplicitdfi...Toatela un sabilitilii descrisi sus natura mai qi loc ajung sd-!imarcheze via- conflictualicdutirilor a noastre la versteleo asemenea ,,spiri!a, i{i schimbd felul de a fi 9i toate aduc injoc un deznoddm6nt tualitate" ignori care revolta corpoinconfortabil, daci nu dure- ralititiiajunge simplifice si teribil ros. O alunecarede picior in intreaga discutie teologici despre acestteritoriu se termind, de hat, gurare, tlansfi mintuire. reguld,cu o secre{ieteribild $tim vorba din Pateric, de marasmlduntric - un sfdr- desprecSlugdriicare,la intreqit pe care inceputurile zglo- barea:,,Ceface[i toatAziua la biu-aventuroase nu-l antici- mdndstire?", rdspund:,,Cepaserd. dem. ne ridicdm,din nou cdAjungem latema astfel respon- dem, din nou ne ridicim...". sabilititii se care exerciti intr-un ra- Acest tenace efort de vertiport privilegiattimpul cu trecut vi- calizaremi se pare esenfial. si itor.Prezentul gizdui poate uneori Sunt. cred. pdcate mult mai promisiune, puline orice dar figi- gravedecAtimpuritateasexuduinle verifiri parcursul pe se vietii. al6: vanitatea,orgoliul, slava Erosul inselitor face uitiaceas- degartS.Toate aceste patimi te si - legi- ne prostesc teribil. In fond, ti ,,diasto16" a temporalitdtii tura dintre ;i miine, azi conseculia, dragostea sine Qthilautia) de pescurt peenglezeste):ofter- fine de o confuzie identitard: (;i tfe maffi. Ratezi intilnirea persoana incepi sd te identifici cu una cu care trebuie reprezinte sd totalita- dintre inzestrdrile sau calit6teaangajamentelor in trerutul, lile t41e sale mai degrabdaccidenprezentulviitorul Erosul si ei. furtiv tale.Incepesd ifi placdvorba, produce, a;a,doar decupaj chipul sau chiar nasul tlu; te nu-i un dinbiografia celuilalt. 5eamini deci indrdgostegti vocea.de inde cuun exerciliu turistic: o foto- teligenla sau de scrisul tdu, faci grafie veseli te pregite;ti de pierzdnd din vedere cd ele apoi ;i o lungiuitare... unfeldemisca- sunt simple accesorii,fird leEste - !intqti,lo- gf,turd cu ideea de merit. Orrereptilini sufletului a ve;ti;i te retragi alteintrebid. goliul r[spundeprost la intrefiri Teoreticienii evolulionisti pune larea: ,,Ce inseamnd<eu>?". vor (omportamentul instinctului sexual I{i faci iluzia c[ sinele addnc pe acestei masculin seama strategii al persoanei se epuizeazi tale desupravieluire: o povari dar- in gi seconfunddcu reprezentipi< winiani face individ do- tareata publicd... sd-;i l-ar pe leasci incongtient, rumva, reproducerea speciei. acest ajunge fel, in siInterviurealizat de urma locuri promit in ore MihailNEAMJU ;i lase
t-Lli\'ltr,,\ CRht)lN'l-hl / februa.ie 2O13 61

C e lm a i d e p r e !b u n ne estesSnitatea. d E s t e e j au n t r u i s m d e s c o p e r id e l a c e a t v m a if r a g e d d d r s t a . n D a rd a c i a c e a s t a e l i p s e g t eD i n c o l o ? , d e m e d i c it e r a p i i i 9 se speran!e, atterne, d e s t u ld e c u r i n d ,a d e rea,u neori intrista sea, P d e z n d d e j d e a .e n t r u , c i , g r d b i l i z i d i t i i nn o i i n g i n en u a j u n g e m , preaugorsd accept d m c d c e lm a i d e p r e t b u n r i m d n ec r e d i n l a . Aceastidescoperire d e s t ep r i n c i p a l u l a r al SfinteiManefa.
\ Tdscuti la I aprilie 1 9 1 8 ,i n S e v t u k ,u n I \ sat din Belarus. viitoarea sfdntd a fost diasnosticatd la o vdrstd fragedd cu paralizie cerebra1[. Medicii nu au intdrziat sd le ofere pdrinlilor copilei verdictul implacabil nu va puteamergevreodatd. Pentru Vladimir gi Glicheria Skopicev. vestea era. inainte de orice, reflectare a voii Domnului. De aceea. nici ei. nici fiica lor nu a u f o s t s t r i v i l id e n o u as i tua!1e. Donricd sd iqi ajul\l
l-.A 62 februarie 2ol 3 / l-LiN4 CI{tiDINl hl

te mama, Maria, cea botezatd astfelin cinsteaSfintei Maria Egipteanca, gate$te, ii tunde pe vecini gi invald croitoria. $i nu peste multd vreme! iscusinla sa in crorhainelor derea si coaserea vine cunoscutd in zond. lar mdiestria sa este rod al rugdciunii permanente.Ca gi s[ bucuria cu care reugegte grijile celor din indepdrteze jur qi a celor apropiafi acest o r a . S u r s aa c e s t e ib u c u r i i sunt drumurile la mdndstirea cu hramul Maicii Domnului din Tihvin indl{at[ in Cenki. Adusd in brafelemamei sale,participd la SfAnta Liturghie duminicd de duminicd. Nu lipsegtela praz-

nice. intrebati de aproprali dacd acestdrum nu este obositor, Glicheria, mama, rdspundesimplu: - Pe drum ne rugam. 51 nici nu Stim cum ajungem atdt de repede ! Astfel, prezer]gasa devine familiard maicilor. De are aceea,maica starelA numeroaseintdlniri cu pdrinlii Mariei. Evlavia copilei este evidentS. Trdirea rugdciuc n i i - p i l d ap e n t r u e i d i nj u r . Imbrdcarea straiului monahal devine astfel fireascd. insd nentrumaica Polixenia acesf fapt, dorit, nadajduit, agteptat,este o scar6.Pentru cd, deqi la prima vedere viala nu ar putea sd ii ofere orea multe Mariei. intrarea in mdndstire este,inainte de orice, expresie de libert6{ii. Dupd oblinerea acordului solilor Skopicev, hot6r6qtesb a$teptedecizia Mariei. Pe care o sfrtuiegtesd se roage pentru a primi rdspuns dorintei sale. $i rdspunsul nu intdrzie. De oraznicul Schimbdrii la Fa16, Maria/Manefa estetunsdin monahism.Rupostul gi ascultagdciunea, rea ii devin singure preocuodri. Devine model intregii obgti. Addncirea in grija fa{6 de cele duhovnicegti este incununatd cu imbrdcarea schimei celei mari. Un gest temerar, aldta timp cAt Bisericaestelinta predilecwww.lumeacredintei.com

ta a regimului cornunist. Mdndstirea SfAnesteevacuatd. ta Manefa estegdzduitd de un cuplu in vArstd. CurAnd, liniqtea ii este tulburatd de girul de credinciogi ce ii cer rug6ciune qi sfat. Vesteadespre darurile sale se rdspdndegte. Se vorbeqte despre darul discemdmdntului,al biruirii demonilor, al tdmAduirii, al inainte-vederii.La inceput.Sfdntaezita sa ii prirneasc6. Teamade ispitd, de trufie, grija de a nu tulbura gi duce pe cdi gregitepe cei care i se adreseazdsunt principale cauze.Apoi, faptul cd viala aleasdde ea este croitd din dragosteatdcutd fald de aproapele. Este insd rdzboi gi rlramele ai cdror fii se afld oe front decid sa nu pafaseasca cunea caselpana nu afl6 vegti despreacegtia. Rdspunsurile sunt scurte. Celor ce gi-aupierdutpe cei dragi le spune simplu: Ragali-vd pentru sufletul sdu, rugafi-vd din tot sufletul! Celor ameninlafide pericole le amintegte nu uite de sd pronia divind. Rugdciunile et sunt urmate de intoarcerca acasd celor considera!i a disparuli,impiedicaproduccrea accidentelorgi mai cu seamdoferd linigte. Cele Primite le imparte curdnd. Incheierea rdzboiului

este urmatb de inchiderea mdndstirii. De aceea SfAnta Manefa hotdrdqte sd se intoarcd acasd. Bucurdnduse doar de ajutorul nepotului sdu, trdind intr-o sdr6cie aspra. continudsa ii ajute pe cei care ii cer sfatul. Cuvdntul sdu - rugdciunea, milostenia, gdndul la pdcatele sdv6rqite.$i, mai ales, rugiciunea la Maica Domnului. Ca mai tArziu Macaria Artemieva. poartA grinu ja propriei suferinfe,ci a celui de aldturi.De aceea, orice referire la neputin{a sa o intdmpind mereu cu acelaqi Fiecare lucru ce ni se intanpla este un dar Depinde de noi sd fie qi inceput mantuirii Fiecare dintrecei ce vin sunt primi{i cu cdldurd. Nimeni nu este mustrat. Nimeni nu esterespins.Celor ce se elibereazdde boli le amintegte: Fructul vtermdnos este strdin de frumuseleasa din afard ASaSi noi, sd veghemca nu cumva vietmii sd ni se infrupte din suflet. Acesta este gi motivul pentru eare,cu ajutorul uno-

ra dintre maicile de la Cenki, a ridicat o capel6. Aici, adusd de maici, se roag6, cu liniqtea datd de aflareaacasd.Suferinta fizicit devine tot mai grea. Insd nu aceastao preocuoa. cr ooar temerea cd boala sa ar putea sd pentru fie povard apdsdtoare cei ce i-au ramasalaruri. La25 februarie1984oirase$teaceastalume. Este ingropat[ in cimitirul satului. $i toti cei care simt nev o i a m a n g d i e r is a l e c o n t i i nud s6-i vind la mormdnt, fie pentru a-i impdrtdgi grijile, fie pentru a lua pdmdnt spre grabnicd vindecare. Cu binecuv6ntarea Patriarhului Moscovei si a intregii Rusii, Alexei,- la I I august 2006 are loc deschiderea mormAntului, care este insolita de bund mireasmd. Pesteun an, la 11 august 2007, in Catedrala Sfinlii Petru 9i Pavel din Gomel au loc festivitdlile prosldvirii sale. Via{a Sfintei Manefa nu diferd de cea a sfintilor vremii noastre.Tocmai de aceea ne estede folos. Nu ca o confirmare a celor deja gtiute. Ci ca imbold. Snre trdi^de rea unei credinle care ne indepdrtdm, din pdcate, mult prea frecvent. Vincenliu DASCALU

LLiNlirA ClttrDlN-l'hl / februarie 2O13 63

Ortodoxiei Praznicele

IaDomnului
n t6 ri i Sd r b d t o a rIe a mp i n dD o mn u l u i , la cecade 40 dezilede laCrdciun, medie pria din dateazd perioada l m u l u i i l e n i u r e g ti n ; l i n e a a m c se lerusalim putinde lainceputul'. cel , b s e c o l u l u iS l l e acua ce e ;i u cu adupi unor riecaPagtele, relatarea p e l e r i n ii v r e mi li aR o ma i n d fi a , l i n t r o d u snj u r u a n u l u6 5 0 . . . ii i n
conlinutul Jn vreme ce la romano-catolici Pruncuse I sarbdtorii relerdla prezentarea Ilui Iisus in Templu,dupd cum aratd de(de numirea apuseand dupd 1960) a sdrbdtoDomnului", la creqtinii orrii: ,,Prezentarea todocgi denumirea de ,,IntdmpinareaDomnului" exprimd faptul cd Mesia vine in Templul Siu gi intdlneqtepoporul lui Dumnezeu reprezentatde SimeTestament, din Vechiul^ on qi Ana. In Apus, in trecut, era vdzutd mai ales ca o sdrb[toarea Maicii Domnului, fiind numitd, pdnd in 1960, ,,PurificareaMariei", cu referire laLegea iudaicd. Semnifica{ias6rb6torii este dat6 do Hristos ca lumind a neamurilor.Hristos aducelumina lui Dumnezeu intr-o lume intunecatd de p[cat. Cregtinii trebuie sd ducd aceast[lumind in lume, dat fiind cd impbrldgesc misiunea gi viala lui Hristos. El a implinit acestlucru pentru noi, prin moartea Sa, prin care a nimicit putereardului. Iisus Hristos a devenit asemenea noud prin intrupare gi, deoarece El Insugi a fost ispitit, ii ajutd pe toli cei care sunt ispititi. Iatd ce sg spunein Sinaxarul zilei de 2 februarie: ,,In-aceastdlund, in ziua a doua, se pr6znuiegte IntdmpinareaDomnului Dumnezeu si Mdntuitorului nostru Iisus Hristos, cdnd L-a primit dreptul Simeon in bra{elesale.In aceastA Biserica s[rbdtoregzi

te un evenimentimportant din viala pdmdnteascda Domnului nostru Iisus Hristos (Luca 2,22-40)". Dup[ patruzeci de zile de la nagterea Sa, Pruncul Sfdnt a fost dus la Templul Ierusalimului, centrul vie{ii religioase a nafiuDupd Legea lui Moise (Levitinii evreieqti. cul 12,2-8), femeia care a ndscutun prunc de parte bdrblteascd nu avea voie sd intre in Templul Domnului timp de patruzeci de zile. La implinirea acestora,mama venea cu fiul la Templu qi aduceajertfb Domnului un miel sau un porumbel, pentru ritualul purifiFecioard.Maica Domnului. c6rii. Preasfhnta nu avea nevoie de purificare, deoareceea a ndscut frrl stricdciunepe Izvorul Curd{iei gi ea Sfin{eniei. Cu toate acestea, s-a supus cu smerenieLegii timpului. In aceavreme, pdrintele gi dreptul Simeon (prdznuit pe 3 februarie) trdia in Ierusalim. Lui i s-a proorocit cI nu va muri pdnd

pu va vedeape Mesiacel promis.Prin har de sus,dreptul Simeons-a dus la Templu chiar cdnd SfdntaFecioardMaria gi Sfdntul Iosif \ cueaucu Pruncul Iisus sd implineascdLegea.SimeonIubitorul de DumnezeuL-a luat pc Pruncin brale gi, mullumind Domnului, a rostit cuvintele pe care le auzim repetatela fiecareslujb[ a vecemiei:,,Acum slobozegte pe robul Tdu, dup[ cuv6ntul Tdu, in pace,ci ochii mei vdzurd mAntuireaTa, pe care ai 96tit-o inaintea fefei tuturor popoarelor,lumind spre descoperirea neamurilor gi slavd poporufui Tdu Israel" (Luca2,29-32). Dreptul Simeon i-a spus Sfintei Fecioare;,,Iatd,acesta estepus sprecddereagi spreridicareamultora din Israel gi ca un semn care va stdmi impotriviri. $i prin sufletul tdu va trece sabie,ca sd se descopere gdndurile din multe inimi (Luca 2.34-35). La Templu se afla gi proorocila Ana, o vlduv[ de 84 de ani, fiica lui Fanuel (prdznuitd tot la 3 februarie), ,,ce nu se depdrtade Templu, slu1rndnoapteagi ziua in post gi in rugdciuni. $i venind ea in acel ceas, lduda pe Dumnezeu gi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aqteptaumdntuire in lerusalim" (Luca 2,3738). In icoana care reprezintd, aceastdsdrbdtoare,proorocifa Ana fine in mdni un pergament pe care scrie: ,,Acest prunc a adus cerul gi pdmintul". Inainte de naqterea Hrislui tos, bdrbafii qi femeile drepte in credin{dtr6iau cu speranlavenirii lui Mesia cel promis. Dreplii Simeon gi Ana, ultimii credinciogi adevdra{idin Legea Veche, au fost considerali wednici de a-L intAmpina pe Mdntuitorul in Templu. ^ Sdrbdtoarea Intdmoinlrii Domnului este situati in chiar mijloiul cdslegilor, termen ce desemneaz[intervalul de timp intre doud posturi ortodoxe, cAnd cregtinii pot mdnca de dulce (frupt). Astfel, cdglegileCrdciunului incep o datd cu sfrrqitul PostuluiCr6ciunului, chiar in ziua de Crdciun, si se incheie in Duminicaldsatului de brdnzd- a izsosec nirii lui Adam din Rai,cdndse lasdsecpEntru PostulPagtilor.
www.lumeactedintei,com

perioadddin an se nuln popor aceasta mestecdslegl (din latinescul caseumligat cagului",in sensul sem[nAncdde cd ,,legarea dulce(lat. dulci;)rcagulfiind un alimentdulce, de unde numirea de dulcele Crdciunului, care are doud diviziuni: una, cdnd se mdnAncd gi carne, gi lactate;gi alta, de numai de o sdptdmdnd, numitd S[ptimAna Alb[ sau Sdptf,mAnabrdr'zii, cAndse mdn6nc[ numai lactate gi oud, specificd cregtinismului romdnesctimpuriu, ceeace dovedegte de la inc5, cepufurile sale, cregtinismulromdnesca fost un cregtinism de rit bizantin, oriental, dar in limba latinS,deosebitde ritul apusean limin ba latinS, numit romano-catolic, fiindcd am fbcut parle ca popor neolatin din Ro. mania Orientald, discufiile privind apafienenla de Constantinopol sau Roma, in primele secole cregtine, rdmdnAnd deschise. In unele zone ale {irii se vorbegte gi de carnelegi salu carneleagd (din latinescul carnem ligat -,,legarea cdrnii"). Tot in acestsensestede amintitd qi analogia cu termenul de carnaval , provenit din latinescul carne vale, cu acelaqi sens de inqi cheierea perioadeide sdrbdtoare inceputal PostuluiMare. Prin urmare, cdglegileCrdciunului reprezint5,,in mod tradi{ional, o continuarefueascd a pramicului NaqteriiDomnului, o perioadd in careldranul consumd gunca,cdrna{ii,caltabogii 9i cameade porc din gamildgi in carescurge ultimelepicIturi de molan din butoi, pentruca, astfel intdrit, sd poati face fatp rigorii postului ce va urma. Ziua cregte, ultimele zv6rcoliri ale iemii sepotolesc, aparprimii ghiocei,apoi viorelele. Primdvarapoate sAvind. Mdncdm acum urzici, susai, untigor, loboddgi ldptuci,iarcdglegile au trecutdemult,gi o datdcu ele 9i amintireaporcului sacrificat steaua sub Crdciunuluigi p6ndla ultimul osciorin lungile seri consumat de iam6.panala urmI, poeziaiemii sJimpor molegtenu doar in troienelede omdt, c6t mai ales in zdrlnginitul sticlelordin debarale in gi sfirditul tigdilor cujumiri... A;a sdfie?
Alexandru TURLEA
L t l \ . 1 f, \ ( R t r l ) l N l ' L I / f e b r u a r i e 2 0 l 3 6 5

64 februarie 2013 / LUM I:lA CIthDlN-ltrl

erare vs Inmormdntareinctn
l u l h r i s t i co r i z o n t u l , Recenta incinerare c a r e g i z o r u l u i S e r g i u e s h a t o l o g ia l i n v i e r i i , (conform putereasfAntd sfinNicolaescu ;i dorinteisaleexprimate litoarea moa;telor - caren-ar mai fi cu ,,culimbdde moarp u t i n l dd a c dn e - a m firescal te") 9i refuzul a r d em o r l i i .( A r d e r e a Bisericii a-iacorda de m o r l i l o r- i n p a r a n t e asisten!5 religioasd z d f i e s p u s- l e - a rl u a in aceste condiliiau p 6 n a; i o a m e n i l o d e gi r st6rnit indelungi disculii, mai t t i i n l a p o s i b i l i t a t e a tensionate ADN-ul de a cerceta alesin mass-medio. intr-o voievozilor, zicem, sd ldeeadominantd s p r ea s t a b i l d a c da u i lume descregtinatd ;i cd f o s t r o m d n i a ub a . . . ) dezbisericitd aceea e a v o i n t a m u l u i es u v e - P e n t r u l d m u r i r e o o g ia s u p r a pozitieiortodoxe, r a n dc h i a r pe rAnduielii dumnezeiegti ?ntemeiate cele (facd-se ale voia mea,nu a doui mari izvoare i T a ! ) t ic d ,p 6 n dl a u r m d , c r e d i n t es i r A n d u i e l i n u a r en i c i o i m p o r t a n - lor de viali cregtine, gi cu Sfdnta Scripturd 1dce seintAmplS Traditie, am corpuldupdaga-zisa Sf6nta pentru dvs., in selectat ,,trecere nefiinlS'i pe 16nga otdririh M e n t a l i t a t ela i c 5 , a grabitdsd reprogeze le celemai recente B i s e r i c i i , , o b s c u r a n t i sa l eS f 6 n t u l uS i n o d , i punctelede vedere mul medieval'ieste i n c a p a b i l s d p r i c e a p d a l e u n o rt e o l o g io r t o d r e l a l i aa i n i c d i c o m d o c g i a r ea u r d s p u n s c t ; prompt,ieri sauazi, p l e x dd i n t r es u f l e ts i provocdrilor laicistrup, conformarea l a f i r e s c ullu m i il u i m u l u ig ia t e i s m u l u i (R. D u m n e z e um o d e , contemporan. C)
6 6 f e b r u a r i e2 0 1 3/ I I i \ 4 I ] r \ ( I t t : l ) l N l t - l

MORTII? ARDEM CE DE NUNE

,
l

Pr. Prof. Dr. DUMITRU srANttoAE (pornind de la profesorului incinerarea universitargi omului politic Trancu-lagi): te lagi inciSd nerat, cdnd Biserica osdndeqteacest lucru gi cdnd nu1i acordd, prin preolii ei legiuili. asistenlagi rugaciunile ei, echivaleazdcu o nea socotire Bisericiiqi deci 9i (...) Nici a cregtinismului. nici in Vechiul Testament, in cel Nou, nici in istoria nu cregtinismului se practicd gi deci nu se aprobdincinerarea.Ea nu se conciliazd cu consideraliace-o dd cregtinismul trupului omenesc.Trupul este,in credin{a creqtind, chipul sufletului gi este creat de Dumnezeu printr-un act de atenlie deosebitd.El nu este o inchisoareregretabilda sufletului, ci organul prin care
www.lumeacredintei.com

ilcestase manifestS,imPrirndndasupralui peceteacaracterului sdu. Trupul face atAtde mult parte din fiin{a omului, incAtvia{a vegnicS, va cea dep1in6, fi tot in trupul pe care l-am avut. Truomenescse bucuoul acesta id de a:j;ta cinstire in ochii lui Dumnezeu, incdt Fiul Sau$i l-a fhcut trup propriu gi std cu el in vecii vecilor (...) pe tronul dumnezeiesc. Creqtinismulnu dispreguieqte trupul, nu-l schimonosegte qi nu cautd sd-l omoare, ci se sileqte sd-i descopere adevdratafrumuse{e, fbcdndu-l organ al noblelei spirituale,al harului qi indumnezeirii. (...) Poruncadumnezeiascd de a nu ucide are apoi referinld qi fa{n de ffup. Nimic din ce este omul n-avemvoie sducidem, ci sd ldsdm sd sfrrgeascd prin aceeagivoie dumnezeiascd - pe cale natural[ prin care s-a qi creat.Precum n-avemvoie sd ucidem sufletul, agan-avemvoie s[ distrugem {rupul, ci sd l6sdmlegea naturald s[-gi urmeze cursul ei dup6 plecareasufletului. (...) In arderea trupului se manifestd pur Ei simplu instinctul pdcdtos gi absurd de a destrdmacredin{a cregtind. Ea aratd o totald necredinfd in Dumnezeu gi in demnitatea omului. fbcut dupd chipul lui Dumnezeu. Ea descoperdun suflet pustiu de orice credin!6,gdsind in cenugdgi in praf simbolul cel mai nimerital pustiului din el. Cdci actelenoastre au gi funclia de a simboliza credin[elenoastre.Cine
www.l umeacredintei.(om

respectdtrupul, chiar mort, igi simbolizeazd prin aceasta credinla in ve$nicia lui, iar cine lasd sd i se ardd trunul aratdcd nu credein nimic,(...) Incheind, ne exprimdm credinla fermd ci de aici inainte nu se vor mai intdm(...) pla cazurt ca acestea. Suntemsiguri c[ intr-o bund zi, nu prea depdrlatd, vom citi in Monitorul Oficial decretul de desfiinlare a crematoriului, cuptor de trupuri omenegti loc de sfiEi dare a credinfei romdnegti. Cine vrea sEse ardds-o facd acasl la el, cu ugile zdvorite. Sufletul poporului nostru n-are nevoie de asemenea spectacole. (Fragment din editorialul intitulat ..lncinerare", Telegraful Romdn, an LXXXVIII- nr. 3. 14 ian. 1 9 4 0p . 1 ) ,

Lector Univ. Dr. RADU PREDA(pomind de la recentul caz Sergiu Nicolaescu): Am vizionat filmul demn de moarteaunui regi-

zor carea manipulat nu doar trecutul,dar gi prezentul.Indeplinirea dorin{ei acestuia, exprimatd in familie, de .a'fi dupd moafie incinerat a provocat apelul Patriarhiei. Restul s-a amplificat de la sine, mass-mediareflectAnd pe l^arg,,delirul funerar". (...)'lntaide toate.ca qi in cazul paqapoartelor biometrice, am ratat prin inflamare o temd important[: inmormAntare versus incinerare. in treacdtfie spus, solulia nu este acordareade bani familiilor, ci ieftinirea locurilor de veci gi, in general, o mai mare transparenApoi, tald administrativd. bloidizarea excesivl a dat din nou mdsuraunui spa{iu public profund poluat, mizdnd pe senzalional, dar ratdnd astfel normalitatea, firescul. Fragmentelede realitate si zvonurile vehiculate au reugit sd plebisciteze o decizie strict personaldgi sd compromitd un subiect comun real. Cel mai mult md ingrijoreazd polarizarea pe temd a majoritdlii ortodoxe insdgi. Este impresia cdgtigati in dialogurile cu ortodocqii urbani. fhrd rdd6cini rurale directe, lucrdnd zilnic in spaliul virhral, care de Crdciun nu taie porcul, ci merg la soarein Republica Dominicandsau la schi in Austria, care vin la bisericS, frrd indoiald, dar avdnd alt bagaj emolional qi simbolic. Poli fi ortodox gi modem in acelaqi timp. Problema este de ,,traducere", a$a cum au tradus Sfintii Pdrinti culhrra anticd prin filtrul Evangheliei. Or,

I L l N i I r , \( ' l t t r t ) l r " ' l h l / f e b r u a r i e 2 0 1 3 6 7

abandonul catehetic golegtc dc inlelesritul. carcdegenereazd rifualism, a$acum in pelerinajul se transformi in gi excursie posrulin dietd. In final, o reflectie teologic6. Argumentul in favoarea inmormAntdrii nu este pdmdntul. Argumentul estecerul. Nagterea Hrislui tos. cobordrea cerului pe pdmdnt.facedin celeale lumii tot atateadaruri. Religie intrupatd, cultivdnd un rapoft privilegiat cu corporalitatea gi astfelcu istoria, Cregtinismul valorificd la maxim si integralcrealia.in acestorizont. truoul nu este o simpra masaororogrca, rnveun liq temporaqo ,,hain[de piele" de carete dezbraci gi pur simplu. Sau pe care o arzl. Iatd de ce Ortodoxia are cultul moagtelor prin care proclamd valoareamateriei lbrd sd cadd in materialism, fbcdnd ,,vizibild",adicdin-trupat6, sfin{enia. Cimitirele nu sunt agadarimense magazii de resturi.asemeni depozitelor de maqinivechi, ci spafii in care continua,dincolo de limitele vdrstei,dialoguldintre pdmAntqi cer. Pdndla lnvlere. Pr.IONATEXANDRU MIZcAN (pornind de la acelagi caz recent): Moartea regizorului Sergiu Nicolaescu la inceputul acestuian ne-a dovedit,incd o datd,cd setea de sAnge gi senzafional in mass-mediadin Romdnia nu e o caracteristicd doar a lui Dan Diaconescu, aga cum s-a incercat sd ni se inoculezein subconEtient, ci apar,tine aproapein-

tregii breasle.(...) Constatdm cu amdrdciune,in calitate de slujitori ai altare1or, cb de mai bine de 20 de ani, Biserica Ortodoxd estesocotitA drept tap isp6gitor pentru toate metehnele neamului romdnesc.Cdte nu s-au spus despreBiserica Ortodoxdin aceqliultimi 20 de ani? S-a spuscA este retrograd6. inadecvatd lumii contemporane, manancA cd banii s6racilor gi pensionarilor, ai spitalelor gi ai qcolilor. ci promoveazd mistigi cismul bolndvicios primitivismul etc.,etc. (...) Semnatarii unor astfel de acuze antiortodoxenu au absolut nimic in comun cu Biserrca OrtodoxA, cu invdfdturile elementare ale credin{ei ortodoxe.(...) E de prisos sd reproducemdiatribelesnoabe ale unor condeieri de prin cotidiene sau ale unor vorbitori de prin televiziuni. Mai regretabild esteintervenlia ministrului Culturii, d-l Daniel Barbu, care a exprimat un punct de vedere de-a dreptul terifiant:ci la cdpdtdiul lui Sergiu Ni-

colaescuse outeau citi molitfele Sfdntului Vasile cel Mare!!! Parcdam fi la emisiunea:Tepui cu blondele?. Au fost. cei drept. gi scriitori sau jurnaligti one$ti,cu picioarele pe pdmdnt, cum se spune, buni cunoscitori ai invdfdturii Bisericii, care gi au prezentat televiziuni la in scrisopinii gi textepertinente pe aceaste tem6 (Dan Ciachir. Radu Preda.George Damian, Adrian Pdtrugc[ etc.). Evident cd din toate aceste evenlmente,nol, ca oameniai Bisericii, avem de invdlatceva.Trebuiemai intdi sd ne intrebdm de ce o parte a societ6liiromAnegti. liber-cugetdtoare, acumua lat atdtaurd fald de Biserica Ortodoxd, inc6t vor sd ne ia p6nd la urmd gi capul?A cui este vina cd suntem suferinzi la capitolul catehizare qi foarte pufini laici sunt in mdsurdsd inleleagdgi sd dea un rdspuns corectgi civ lhzat in asemenea situalii? ASa cum constataIndria Crasnea (Gandul), publicul Si televiziunile Si-au luat tainul din moartea lui Sergiu Nicolaescu. Unii l-au consumat tacticos. Altrii nu se mai saturd Si tot mai vor! De cdnd s-a ridicat la ceruri, comisarul Moldovan a Jbst omorat de o duzind de ori. Nu numai regizorul a fost "ciuruit", ci qi familia lui gi Biserica Ortodoxd. E bine sd gtim, dupd momentul Sergiu Nicolaescu, Bisericd ca Ortodoxd nu intrd cu bocancii in viala nimdnui, respectd libertatea fiecdruia; ii revine insd datoria de pdstra credinta5i rdnduielile blse-

ricegti,qi in acelagitimp nu preofi caterisi{i sau depuqi porte fi obligata,de nimeni din treapt6,doritori de cdgtig de :r de nimic. sd sdvdrqescd gi in totald separare Biseslujba de proslu sa promovezepractici in ricd, sdvdrgesc chiar contradictie cu invdtdtura sa hodirea celor decedali, gi in incinta crematoriului. dogmaticd canonicd. Existd gi situa{ii in care Din HOTARARILE SFAN- incinerarea s-a fdcut fbrd Turur srNoD Ar B.o.R.(din voia sau impotriva donn5 i u l i e 2 0 1 2 ) :D i n m d r t u r i i - 1eicelui decedat. motive din patristice. obiective (financiaresau lelc scripturistice. reie- gale, legi specificeunor staistoricegi arheologice se cd Biserica a practicatde te in care incinerarea este la inceput pdnd astdzi inhu- obligatorie). astfelde siln marea (inmormdntarea). Ea tua{ii, chiriarhul este singucorespunde inv5liturii Bise- rul care are autoritatea de a ricii despretrup gi datoriile acorda saunu dispensa, prin fa[6 de el, trup care trebuie iconomie,in urma sfudierii sd fie redat plmdntului din amdnunfitea fiecdrui caz in parte, cu precizareacd, pencarea fost luat. (...) Abuzdnd de lipsa de rn- tru astfel de cazuri, slujba formarecorectAa credincio- ce se va sdvArqila depunegilor qi de acceptareafacild rea urnelor funerare in cripsi fbrd discerndmdntde cdtre te ar putea fi doar slujba Triacegtia practicii incinerarii saghionului pomenireina cu rno(ilor, ingdduitd de une- dividual[. (...) le biserici cre$tine din OcSfAnful Sinod a hotdrdt cident si din America, unii sd men{in6 in vigoare ur-

mdtoareahotdrArea SfAntul u i S i n o dd i n l 5 i u n i e 1 9 2 8 , reconfirmata prin hotdr6rea Sfdntului Sinod din 20 februarie1933: a. ,,Preofii sd prevind din vreme pe enoriagi,atrdgdndu-leatenjiacd,,in cazul cdnd cinevadintre ei ar voi sd se incinereze,Biserica le va refuza orice asistenfdreligioasS,fie la inmormdntare, fie la pomenirea pentru morli dypd inmormAntare. b. Inainte de oficierea slujbei de inhumare (inmormdntare)a unui cregtin,preotul slujitor sd se informeze, de la familia defunctului, la carecimitir va fi inmormdntat cel decedat. c. Celor ce totuqi au fost incinerafi, sau se vor incrnera din proprie voint5, sd li se refuzeorice serviciureligios, atdt la inmormdntare, cat qi la pomenirilepentru mor{i"... (Sursa: basilica.ro)

68 februarie20l3/ltl\'ll-\ ( ltl:t)lN-lI:1

www.lumeacredintei.com

t-LlN4t,\ ('RLI)lN l'Fll/ februarie 2O13 69

odcf,tosului. A scriecAtbine ti-a lbcut tainicla starea in orimul rAnd.m-am ruDumnezcunu e uEor,dar e qi gat Maicii Domnului. Regina foarle necesar pl6cut. cea Sunt una dintrepdcdtoqii Cerului Ei a PdmAntului, prin Sfin1ii incercaliprin cancer. iulie carcne cheamd In 5i mereu. 20ll arn inceput investigatii- Puterile Cereqti, Subliniez am simtit necd le, pentrucd aveamsimptome alarmante.Cedasern unei de- voia gi datoria sd md rog gi presii- cca mai profunddpe sd le aduc r.nullurnitdEr recunogtin{[ vegnicd Sfhntului careo trarsem Unul dintre sentirnente- Nectarie Taumaturgul,Sffinle profundepe care l-am trdit tului Ioan Rusul. Sffintului dupd ce am aflat diagnosticul Efrem cel Nou, Preacuviosua fostacela nu suntsingurd. lui Monah Arseniede la Priscd Mdhnirea, nemul(umirea, lop, Sfintilor Martiri Romdni, triste{ea,singurdtatea care Sf6ntului Fanurie, Sfhntului cu al m-am luptat ani intregi, toa- Partenie Lamsakului,SffinNicolae, te au fost inlocuitede o iubire tului Mina, Slntului infinita, cer-pdmAnt. Familie, Sfinlilor Arhangheli, Sfinlilor rude, prieteni,colegi, cunog- ldrd de argin{i, Sfintei Tereza tinte. oameni cu suflet si cre- gi altor Sfin{icatolici,pe care din{d mi-au fost aleturi. Sen- ii port in suflet de pe cAnd timent curat, profund, reflec- eramstudentd. ii am in inima mea, md tarea iubirii necondilionate. aici, la mdndstirile 1ar5, din de rog gi md voi ruga c6t voi trdi la MunteleAthos,din S.U.A, tuturorSfinlilorpe care-igtiu. din sufleteqi inimi carenu le saupe carenu-i qtiu gi.carese vor oescopeflmle, pnn vola cunosc. Incercarea mi-a venit din lui Dumnezeu. Am participat la Sfintele mareaiubire a Bunului Dumnezeu. sd oot corecta viata Masluri, m-am uns cu mir qi ca rrr"u.Ato facut q chimiotera- ulei sfin1itde la Ierusalim,am pii. De la inceput,corpul meu purtat un giret atins qi sfin{it in a resimfit durerosefectul tra- MunteleAthos de Br6u1Maitamentului. cii Domnului, am fbcut masacas6.DomIn paralel.am urmat mai luri de sdndtate, multe terapii: spirituald,com- nul Dumnezeu mi-a deschis plementara reteta (o naturistd. calea.Am aflat si am folosit qi detoxifiant-energizant) mul- multe lucruri care mi-au ajute altele.Aceastd reletamira- tat gi-mi vor ajuta, neincetat, echilibrului. culoasdnu a apdrutintdmpld- la menlinerea tor dupd a doua chimio- teraMintea, inima, sufletul, pie, ci din gnja nespusd lui truoul - le avem. dar nu le a Dumnezeu. Care vegheaza sim{im. Trdim strdini de nor
70 februarie2013/| \ll \( l{t:t)l\l}:l t

Cartea cipitii de Concurs


\ 7

Aduse po$ta cu

ltt

ingine gi nu e bine. S6-ncercdm sd ne privim responsabil gi pe noi ingine sddescoperim cum ii putem accepta, tolera, iertagi iubi pe ceilalli, ca fiind una^in Acelagi Dumnezeu. In2.04.2012, dupd 9 luni, P.E.T-C.T-ulconfirmat a remisie total6.Dupd incd 3 luni, in iulie 2012,la un an de la aparitia bolii, R.M.N-ul a confirmat acelagi diagnostic. Sldvit sa fie in veci Domnul Dumnezeu nostru Iisus Hristos.Maica Domnuluigi toate Puterile Cereqti! Slavd Amin! Jie, Doamne!
Maria M. Deva, '1 5.01 013 2
www.lumeacredintei.com www.lumea(redintei.com ('lt l -LrNitr,,\ It)IN l'1..I februarie 2013 71 /

%dp,
Andrei PleSu,Parabolele lui lisus. Adevdrul ca povesterEdl. Humanitas, Bucureqti,2012,314 pagini. Dupd celebra carte Despre ingeri (2003), omul de culturd cregtin gi fostul ministru Andrei Plequ ne ofeilb o foarte doctd gi subtila exegezdselectivi a parabolelorlui Iisus din Sfintele Evanghelii, subliniind nu doar etema lor actualitate, dar gi extraordinara flexiblitate,care lor orienteazd fbr6 sd cadd in retetar gi fbrd sd constrAng[,,spiritulviu" in ,,literamoartd". Dumnezeiesculgi omenesculigi dau m6na in marea,,poveste" mdntuirii, mereureitea rat6, dar niciodatdstrict repetitivi, cdci fiecare experienldpersonald Hristos are taiin nlca e1unrcltate. Nicolae Purc5rea, Urld haitu... PileSti, Canal, Gherla, Jilava, Aiu!, Fundafia Sfinfii Inchisorilor, f.1.,2012,287pagini + 16 plaqe foto. Nou[ mdrturie tulburdtoare a unui bfagovean trecut, cu o admirabild rectitudine morald, prin iadul concentra{ionar la de Pitegti(1949-1951)qi prin alte temnile gi lagdre comuniste din Romdnia "obsedantului deceniu". Scrisd cu simplitate m5rturisitoare (autorul, cunoscut sculptor tradilional in lemn, pretinzandcd adevdrata sa "pand" nu este "condeiul", ci "dalta"), carteaeste foarte pretioasdqi ca document psihologic, gi ca document istoric, reflectdnd o intreagd epocd de mucenicie rom6neascdprin conqtiinfa unui trditor jertfelnic al adevdruluicregtin.
72 februarie20l3/ | tr\'lh,\ ('liLl)lN I'trl

I
I

ti
'i

il
I

culai ce va sdfie. WalaSi nevoinle Cuviosul ui Pdle rintelui nostruAntipa de la CalapodeSfi,trad. lb. din rusi de AnastasiaMitric, cu o prefa(I de Ierom. Teofan Munteanu, Ed. Christiana, BucureSti,2013,126 pagini + 32 planEe color. Mata Sfhntului Cuvios An( tipa de la CalapodegtiI 8 I 6- I 882),careodihnegte la Valaam, scrisi intAi de ucenicii sdi, este completatdcu date la zi (privitoare inclusiv la minnunile gi cinstireasa de cdtreromdni, rugi qi greci) de Lidia Meqkova,o eruditd scriitoaremoscoviti, membrd a Uniunii Scriitorilor Rugi 9i doctor in Filologie. Edilia romdneascd aparesub egida Mdndstirii Christiana din Bucuresti,unde se afli o icoani cu moasteale Cuviosului,ddruitdde chiar Pdrintele PatriarhTeoctist(2003). Rizvan Codrescu, Sonetele lui Dionl's,Ed. Timpul, Iagi, 2013, ll7 pagini. Un volum de versuri la rdscrucea dintre tradilionalism gi postmodernism, atribuind 99 de sonete (prezentate gi glosate cu acrivie de ..editor")... S[rmanului Dionis. celebrul nersonaj din nuvela fantasticd eminesciand (1872-13), reinterpretat ca personaj real. prieten apropiat al lui Eminescu,misterios gi longeviv, frdmdntat de mari probleme existenfiale gi metafizice,la care mediteazd fie in registru grav, fie in registru ironic, cu obsesia desdvdrgiriiartistice, care-i conformeazd gi-i rdscump[rh destinul. Frumoasa in{dfigare graficd a cdrlii i se datoreazd lui Valentin Dan.
www.lumeacredintei.com

Pentrumine e minune si binecuvdntare. m i c e r s c u z ep e n t r uI i p s ai n t r o d u c e r i i . ; , ^^^, , t l n a n u l 2 0 0 6 l a l 7 n o i e m b r i ea m o i e r . d a r a r n b e n e f i c i ag i e u i n d e c u r s uv i e l a t i i d c m a n g d i e r eM a i c i i D o m n u l u ig i a dut o sarcindin luna a $asea. Era o fetila. I mereu,p6nd SlantuluiNectarie, pentrucd am promis Am suferit mult gi plAngeam Ei, cd voi mdrturisi acestelucruri. iatd-mdscri- intr-o noaptedin luna iunie 2007, cdnd parin indr-^r-vd, felul meu stAngaci. cd eram in aceeagi saldunde pierdusemsarIn 1997 eram cdsdtoritd9i imi doream cina, iar feti{a mea s-aridicat de pe masa cu ardoaresi am un copil, rnai ales o feti- unde zdcealdri viala. In spateii crescuse1a.$i iatAcd intr-o noaptemd visez la o m6- rd nigte aripi mari, ude leoarcS.,,Mami, te n6stire. aflati oe o insuld rog nu mai plAnge,cd mr-ar in mijlocul unei ape, unde udat aripile gi nu pot zbura! o rndicu{6ce stdteain praNu mai plAnge,cd i{i progul bisericiilinea de mAnd mit cd am sd md intorc!". o fetitA frumoasd,pe care Fetilapierdutaar fi trebuit rna ruga sa o lau acasa. sd se nascd in oerioada 22 ..Darnu pot sd o iau, nu am februarie - | martie 2001, suficienli bani sd o cresc", iar BiancaAndreeas-andsincercam eu sd md eschicut fa termen,la 25 februar cz. ,,Nu poli sd-ti lagi corie 2008... p i l u la i c i ! C r e d i n l a s d i - o o $i vd intreb: nu este rnsufli tu acas6,nu trebum6na Maicii Domnului? rc sf, creascdin mandstire Dar voi mdrturisi gi pentru asta". $i am plecat despre ajutorul primit de irt vis de acolo.cu un Drunc la SfAntulNectarie.In luna in bra{e,innotdnd prin apd octombrie 2012, feti\a mea Bianca Andreea lEcuse o ;i ndmdl, fugind de cineva care ne dorearaul. Ajunsa bronhopneumonie gravd. scarain fafa scdrii,cu fetifa Eram acasi, boleade doua rn brate,un cdlugdrm-a oprit gi mi-a spus: zile, tocmai ii fEcuseminjecfia intravenoaAi ,,Uiteaici, ia batistaaceasta! plecatprea sd, iar pe postul TV Trinitas se discutadesrepedeqi nu am apucats5-!i ddm cele nece- pre minunile pe care Sfdntul Nectarie le sare pentru a o cregte".Cdnd am desfbcut face mereu.Atunci am luat Acatistul Sfdnbatistaalbd in ea strilucreau.. pietre prefi- tului qi l-am citit, rugdndu-md pentru amdnoasegi bucSlide aur! doui fetilele mele. Md ardeaulacrimile pe M-am trezit nf,ucd. Fostul so! imi spu- obraz, ochii md usturau,dar pestetrei zile, rreacd sunt ndluciri, dar am aflatcd biserica cAndam fost la control,Andreeaera bine, gi er-a 20 km de noi: Schitul Ostrov din C6- de atunci nu a mai avut nici o nroblemd de la Iinrinegti, jud. Vdlcea.CAnds-adeschis uga sanatate. altarului, preotul care mi-a luat bileful cu Tarem-agbucurasi vdd tipdritebinecuvdnIttgiminteasemdna atAtde mult cu cel din tdrile de caream avut pafteeu, nevrednica! t ts! M-am rugat la Maica Domnului gi la lcoanafbcdtoarede minuni de acolo, exact Cu dragvd scrie pc 13 seotembrte 1991 iar la 30 mai 1998s-a Maria CristinaJoraTudorascu, . r r r i s c u ta r i aA l e x a n d r a . M Rm. V6lcea f I
www.lumeacredintei.com i I \il \i ltl t)l\ll l/februarie2Ot3 3 7

ititorii
rilor lui Dumnczeu, careau predicatgi prorocit insistent gi convingdtor despre sfAr;;itLrl lumii, al timpurilor. Gata, nu rnai aveam mult, RUGACIUNE v e n i s ef i n a l u l . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , DE NUt OU A N o datd dincolo de care. Tatd ceresc, rog sd-mi d u p d u n i i . n u r n a i u r m a n i te p b i n e c u v i n t e z a r n i l i a . r i e - rnic. Prilej de contabilizdri li t c n i i , 1 a r a s d b i n e c u v i r r t c z i p r i p i t e . u l t i r n a t u r n u r ip a . , deznddejde, omenireaintrcagd,licAnd-o nicd, depresie, ic s d c o n S t i e n t i z e zm e n s i t a - isterie ori, dimpotrivS, de Talepentruea. rnanipulare,profit gi imbotea dragostei Fiule, ajutd-rn5 pretu- ga{ire in urma comercialisd iesc cum se cuvinejertfa Ta z d r i i d e k i t u r i d e s u p r a v i e gi cur6!6toare sddevinprin acal ceptarea cetdtean rarului. TE ei 5IRIG |NTRUNA Duhule Sfant. ddruieqt e c e l o r i n -n e v o i ep a c e ag i rnila Ta. Impdrtaqegtedin Da-mi de sIard lacrimi foc pacatul, harul Tdu tuturor qi risipeg- Invilvdtaia s-aprind inimii te uneltirilevrdjmagului rug care si cel Un pe ruga mi-nalle pierzdtorde oameni. [umiini cerulating. curate si Binecuvinteazd, Trerme pe S l d n t a , u n c am e a ,m d c d - Atilia au m spini inflorit cale, lduzegtespre adevdr gi md (ugrija sufletu-miimbrac. lumii ocrote$teclipi de clipd, de Amigitor evuietulaege, ce acum gi pa.na ceasulmor- lareu Doamne-al totmai in sunt meu, sirac... mele.Amin. (Bogdan I. {ii ginduri cuvinte, Stanciu,prin e-mail) M-am risipitin 1i-n De;arte hotar visurijn lumesc. Acestea ;i-altele grele toate mai sFAR$tTU[, AtTFEt griiesc. La ceasul adevirului La televiziunr, ziare, in tot mai desin ultima vreme, Te Preamilostive, beau chem, di-misi au apArut interprefiai Apo- Din firi de cel moarte lzvorl Sfant pa5ii indreapta pociinla imi calipsei SfAntului Apostol Prin gi Evanghelist loan, specra- Asemeni rbticitor. fiului ligti in versetelelui Nostrad a r n u s ,o r i c u n o s c d t o ra i Nadijduind Ta mare, i lamila cea semnifi cafiilor calendarului Te intruna, Dumnezeu! strig Domn;i maya$,astrologi,ghicitori, 5unt mari,prea valuri e puternicvintul, clarvdzdtori, rnedii,oracole, D5-mi ca Petru, meu! mana lui Doamne-al infelepfi, care rnai de care (Elena m a i s t i u i o r ir i r n e r s u l uiis Dinu-Gavrili, toriei qi revelatori planuai Ciliraqi)
7 4 f e b r u a r i e 2 0 l 3 / l l\ 1 1 : ( l t l l ) l \ l l \ I

luire, locuri in buncdre orr pietreenergizate salvatoare. p e s e a r n a r e d u l i t a ! i$ i s l a c i biciunilor omenesti. Cine a picrdut,cine a cAEtigat? Da, e finalul unui an, cu siguranfd. dacdvrem (de $i, noi depindc), poate fi sfArqitul pentru tot ce nu nr se mar potnve$te,nu ne ma1 incape, nu ne mai este de folos. oentru tot ce-i vechi gi ne trageinapoi in urcugul nostru spiritual: tipare, paprejuderadigme, jr.rdecd{i, cd{i, relafii, anturaje,ataqapreocupiri Sd ne lemente, odddrn tot ce ne intunecd de gi ne limiteazd existenfa. Sd h o t d r A m d e s t eu l t i m az i a c vielii noastre celeivechi,sd ne innoim, sd ne transformdm benefic. Este un eforl necesar, chiar dacdnu ugor, de celemai rnulteori. Avem Modelul, tocmai S-a ndscut iar, pentru tofi cei ce-L primesc in iesleasufletului, Pruncul Care ne-aratd censeamnd desdvArqirea., . O datd cu anul cel nou, s d d e v e n i mm a i b u n i . m a i l u m i n o q im a i b u c u r o g i . a i . m generoqi. mai intelepli.mai iubitori, sd ne redescoperim, in adAnculsufletului,giuvaerul neprejuit - scAnteia divind. aducdnd un olus de frumuse{elumii care va incepeo datdcu noi. (Dr. Maria Dragoti, prin e-mail)

PARTNTT$rCoPrl
F d r d r e l i g i e . . .c o p i i f E rd religie. Pare un nonwww.lumea(redintei.com

. . ' n s , . L d s a {c o p i i i s d v i n a . i n M i u e 5 i n t r - io p r i l i .c a r c u l l ( ) t ic a a c c s t i a s t c i n l p a l lalirr lui Dumnezeu" (Luca I x . I r r1 . s p u n e M A n t u i t o d l r , l O u r e e u n d cs t i uc o p i i i ei ir- poaletrai fbra religie. adica lird Dumnezcu?!... Ei rcprezintdoglinda famrl i e i P a r i n t i io p r e s cp r u n c i i de la El. $i despreacegtia Domnul nostruIrsus a spLrs Hristos:cd ,,rnaibine i-ar fi d a c ap i - a rl e g ad e g d t o p i a trd dc moard gi s-ar arunc a i r r r n a r e e c d ts d f i e p i a d tli de poticnire unuia din acegtia mici" (Luca 17,2). E s t ec u m p l i t d e t r i s t . . . O a nreni lErd Dumnezeu... ii clezrlddcinalipe fiii voqtril Lc distrugem violent Imag i n e aC r e a t o r u l u i . .N u n e . dbm seamacd efectelevor fi dcvastatoare, tsunami un : r r f l e t e sc e n e v a i n g h i l i g i c p en o i ! Mirajul lurnii ii absoarbe, ii aga{a cu mii de fire dc pdianjen. Suntpringiputin cAtepu{in, la inceputnu sirnt firigoarele,dar in momcntul in care incearcdsd se migte, pdianjenul necl'utdtor se apropie pentru a-;i devora prada - sufletele copiilor. Cu cdt te zba\t mal tare,te incurci.^Trebutc doar sd spui: ,,Inapora r.nca...". Of... ii vezi in banci, cLt fafa tristS, fhrd lel. Nu I ol sd facd nimic, nu vor . i - n v c l e .n u r t r a ig t i u s a i u l - r _ .' l r s c 5 . r -r s ad a r u i a s c a . l u p sa lc llcntru libertatealor. Tewww.lumeacredintei.com

liltelui, aga cb . el primea revistcle de la preot. Ag mai fi putut sd-i fac bdtrAnei invatdtoaredin sat, dar ea mi-a spusodatdcd citegte numai in vacantclegcolare. asa cd arn renunlat.La fel staulucrurilegi prin alte pdr{i, unde arn diverse cuno;tlnIe, cunosc mal putlnd lurne pe-acolo.dar. oricum, nimeni din cei pe care-i cunoscnu cred cd ar fi citit Rosnl nici daca l-ar fi prirnit gratis acasd, cumde pdratexclus. se gAndeasSd cd la faptul cd revistatrebui e c u m o d r a t c h i a r d a c an u d CHESTIUNE e i n t o t d e a u ntam p d e c i t i t . i DE ATITUDINE cd trebuiecurnpdratd pentru Referitor la articolul din a o intrefine, pentru a puLumea Crcdinlei nr.ll3tea existao astfelde revista, 1 1 4 a l u i C l a u d i u T d r z r u , nici nu poate fi vorba descel cu ,,dece mor rcvistele pre asta! E o chestiune de (Tudor Giugaru, cregtin-ortodoxe intr-o lard atitudine. ortodoxd",uitali ce cred eu: prin e-mail) nivelul de educalie estemodest, iar de aici derivd nepdsarea. Acest fapt nu poaECOAGRIS: PR0DUSE te fi cunoscutdecat de cei NATURATE care gtiu bine satul rom65l n e s c( . . . ) . TRADTTT0NAtE Mn cu un exempluconcret. I-am licut abonament Sdmbdtd, ianuarie l2 a.c., (pe un an) preotului din sat in cufteaBisericiiTomaCozla Rost, Ei la Lumea Cre- ma din Iaqi, s-a deschisofica dinlei Si Lumeo Monahilor. cial magazinulECOAGzuS, M-am gAndit,luna viitoare, ce funclioneazdca punct de gi preluarede comenzigi achicui sd mai fac abonament am ajuns la concluzia, sur- zilionare zilnicd de produse gi prinzdtoare pentru rnine. proaspete naturalegi traditicd nu mai am cui. Dintre onalede la Targul Ecoagris. cei carevin la bisericd... ex- Incb din pima zi, s-au inrec l u s . C r e d c d m u l t i a u a n i gistrat zeci de vizitatori dorb u n id e c d n dn u a u r n a ic i t i t nici sd obtin6 cdt mai muln i r n i c . D i a c o n u le f i u l p h - te infonnatii privind alimen-

Ievizorr.rl jocurilc pe cal;;i culator le-au absorbitpute, rile, min!ilc, tincrctea,pur i t a t e a , o p t i m i s r n u l . . .N L r r n a is i r n td e c a t r a b u g i r eg i p a dcznadejdea. . Parinti, luptati-vd pent r u c o p i i i v o g t r i . e n t r uv o i . p pentru noi! Reclddi{i-vd in Dumnezeu! Prindeti-vi de bra{ul puternic 9i dulce al Maicii Domnului! Suntem n e p u t i n c i o td e u n i i s i n g u r i . i dar atAt de putemici in Iisus Hristos! (Prof. Andreea Con{iu, TArgu Mureg)

Cititorii
ca Mi- Voicu gi mul{i al{ii. Tuturor tatia sdndtoasd echilibrat6. lor noastre Pdrintele 9i Accst punct va asrgura co- hail, Tudora Luca, dr. Maria l e m u l p r n i r n5 i l e r e i n n o i m o gi rnunicare operativd eficien- Dragotd,CameliaCiobotaru urarea noastrS:FIE CA SI sA td cu clien{ii,precumgi ritmi- (doud frumoaseurdri in ver- iNeNur- 2013 RAMAiX citateaaproviziondrii pro- suri), Laurenfiu Constantin, NEMLAOLAUIA, NUcu gi duseproaspete de calitate. AlexandraMachita, Bogdan HUL DREPTEI CREDINin funcfie de op{iunileclien- I Stanciu, pr. Dorin, Mi- TE $I AL BUNEI SLUJIRI! h a i r i M i h a i e l a a s .P d r i n t e S Illor. Maria M. (prin e-mail Programul de funcliona- le Valerian.Elena si Valeriu re al punctului de preluare Dinu (cu colindd). Adrian - text publicat in cuprincomenzi ECOAGRIS este: Nicolae Pelcu, Manuel Va- sul numirului), Camelia luni. ma(i. miercuri.vineri: leriu, Arhim. Macarie Mo- Ciobotaru (prin e-mail), j, 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0 o i : 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 . togna gi obgteaSfintei MA- Elena-Dinu Gavrill (CIOrice alte informalii sau de- ndstiriRohia, Floricica$te- liragi), Dr. Maria Dragotalii se pot obline la numere- fan, Ligia, Torna gi Andreea tI (prin e-mail), Prof. Anle de telefon: 0741.106.602, Banea, Alina Dima-Geor- dreea Con{iu (Tg. Mureq), 0 7 5I . 218 . 8 3 4 0 l 6 1 , . 6 2 1 . 9 9 4g e s c u .P r . F e l i x g i L a v i n i a Tudor Giugaru (prin e, , 0332.44 .l I 6; 0232.268.228. cu cooii lor. David Constan- mail). Sorin Ridulescu l tin 9i Livia Ioana, Protos. (prin e-mail - am pistrat Nicolae Moldovan cu ob- in arhivi unul dintre texMESAJ TARA gteaSfintei Mdndstiri Nicu- te), Corina Radu (Iagi - ne UN DIN SFANTA la, $coala AnastasiaPopes- pare riu, dar manuscrisecu qi GrddinileleArc-en-Ci- le nu se returneazi): A{i MESAJE DE $rArTE (RACTUN NoU el, Radu Petrescu,Roberto, fost foarte aproape de preANUt $r Dana,Luca qi Matei Vasiliu, miul oe luna ianuarie2013. Dragd domnule Bucrtro- Maica Athanasia. Roxana Va mai aqteptdm. itr, deSi ne cunoastemdoar virtual, "vorbim" rar Si pe un singur -subiect (Mihai nvvan lruc,,nri Nurmq ntdimft,.com u@ Radulesar...).ntt pot ca in + ajun de sdrbaloare sd nu ,' DnEii rmeiimfnutln;zfn, datr glas urdrilor Si gandurilor de bine: vd doresc un Crdciun Jericit, in pace Si bucurie aldturi de cei dragi, multd sdndtate in Noul An Si realizarea a tot ce visali sd implinili! Cu drag, Monica Levinger Numeroase astfel de mesaje de sdrb[tori ne-au r4t/nu,.lkizfw Cu dhngilfL Q mlhL xfkatuzia parvenit la Redac{ie,adresate fie directorului publin4Te d-vn4fhc +it Jnhlt it1tuta.&nfa// nz/a d-vntt'ncl +tfi -(nn/t iorlrrw.ant'd-2,' cafiei, fie intregului coleczhi,ni iqtf -un /-l-um dtrt.... 0 adfupl .4hi,jd imtn-u,n ^/l-um d,,d O nzlrnl , / tiv redaclional. la cititori de im 4tuli . * *V /ituht fideli qi atat de dragi inimi7 6 f e b r u a r i e 2 O l 3 / l( \ l l - ' \ ( l { l I ) l \ l t r l

PREDANIA esentffi un loc al intdlnirilor ? tll 1e

T\, in ianuarie 2013 | | ;i-a deschispo4ile t-J Libraria-CafeneaualCeaindria-Galeria ..Predania",. realizatd de mai multe grupdri tinere din editorialistica gi presa creqtin-ortodoxd: Predania, Filos, Rost, cu sprijinul generos al unor sponsoriinimogi gi discre{i, unili de dragostea de tradilie (nalionalagi religioasd). Este in primul rdnd un loc de intdlnire tihnita. lamuritoare cuminegi cdtoare. iurul unei cdni de in ceai sau de cafea,.cupriete1111, Cartea, lcoana,cu CU cu tot ce line de domeniul pis |1tualitatii, culturii gi artei cre$ttne. Adresa este: Str. Vulturilor 8. sector 3 honaHala
www.lumeacredintei.com

sau Traian), iar programul de nute la teL 0746116813 funclionare(cu excep{iadu- 0'721656001. Fotografiile minicilor qi a marilor praz- care insolesc aceastdscurtd nice din calendarul bisen- prezenlareau fost fbcute de cesc) este intre orele 10.00 d-l Irinel Cirldnaru. (vA.M.) Si 22.00.Rela{iipot fi ob!iI t \ll,\( Ittjt)l\l'El/februarie20l3 77

SI MAI 1 PASTE 2013 SPANIA


a s r l e c i ap e n t r u d u m n e a v o a S t r a m l r r e . r tu n P r o g r a mi n e d i t ,d e 1 1 z i l e , i r . ,r r l f u a s a r b a t o r S f a n t aI n v i e r ea b o r r n u l u ii n o r a s u lB a r c e l o n a b i j u Pe de ierrea Spaniei. langaexperienta orgav ata elenaoferita in excursiile llzate pana in acestmoment,va inviimpreunao noua tam sa descoPerim in clestinatie, celalaltcapatal Meditea t r a n e iC e l e r e i m a r io r a s e l e S p a n i e i : . Valencia asteapne Barcelona, Madrid, in celeimai ta sa le exploram preajma r i m p o r t a n ts a r b a t o ail ec r e s t i n a t a t i i e e c P r o q r a m u lx c u r s i e iu p r i n d e : . B i l e t e a v i o nB u c u r e s-t i M a d r i d i d s BarcelonaBucuresti . 4 caza(i cu mic dejunin Madrid 3" . 2 cazati cu mic dejunin Valencia 3* . 4 cazari 3*cumic dejunin Barcelona . Autocarpus la dispozitiaturistilol in Soania . Insotitor grup vorbitorde spade niola

persoanacu plecarein ziua de 11 . 0 6 . 2 0 1 3 l P a n aa i n c e p u t ullu n i im a r t i ep u t e t i i b e n e f i c i d e r e d u c e rd e p a n al a 4 5 a A s ac u m v - a mo b i s n u i ti,n c o n t i n u a r e c e v o m o r g a n i z ai r c u i t e ld i n t o a m n a : . C i r c u i t - P e l e r i nG j e c i a 1 1 z i l e i n , ar - . c a r e c u p r i n d e mc e l e m a i i m p o r tante zone continentalesi insulare ale Greciei . Pelerinajul dedicat SfantuluiNec3 tarie intre 07.-1 1.201 2.1 GARANTATE. SUNTEM PLECARI singura agentie din !ali (are nu anuleazi excursiileprogramate. De asemeneanu se cil6toregte noaptea Guauto<arul.Ne stau d mArturie utele e credincio$i s careau participatla pelerinajele de organizate noi.

Pret765 + 350 (biletele avion) de 2013 Plecare aprilie 27

Varaaceasta ne-amPropussa va lncantamorin seriade noi Progra2013. me pregatitepentru-sezonul InsuCeamai maresi mai frumoasa meritao atentle la a Greciei Creta, , Din deosebita. acestmotiv am crepentru a-i at doua circuitecu sejur, s n c d e s c o p e r io m o r i l e a t u r a l e i a r h i tecturale . Circuit cu sejur de 1Ozile in Grecia Continentalasi Insula Creta: 530/ persoanacu plecari in zi3 1 l e l e d e 17 . 0 5 . 2 0 1 , 1 8 . 1 0 . 2 03 . Circuit cu sejur de I I zile in Gre(ia Continentala,Insula Creta si Peloponez:635/ persoana,cu plecari in zilele de 26.06.2013,1 .09.20r3 1 . Circuit(usejurdeSzile in Insula Evia:33o/persoana cu plecari in zilelefe de 01,06.2013 ,13.07.2013, 31.08.203. 1 . C i r c u i t c us e j u r d e l 0 z i l e i n I n sulele Mytilini si Chios:675l

2013 tlARA E)((URSll

ei
PlStilibona a mentudirectpesite-urevi www.rur? I I stei: eo(edintei.com Mult simplu:trimiteli mai 7575in unsimplu $iviabonali,numdrul sms la relelele Vodafone giCosmote lanumirul gi prenumeadresa 7470in releaua Orange, textul insolit nume, LC de cu $i comoletd.
ASIA, creatiedivinasi credintapagana(bucuria naturii, bucuria raiului): o NEPAL (Jungla si Hlmalaya),3 - 13 februarie(9 zile) o TIBET (Zbor transhlmalayan si Lhasa), 13 - 16 februarie o SRI LA untele lui Adam si parcuri nationat e ) , 1 7- 2 2 t e b ( 6 e ) fSRAEL pt seniori nu numai), 25 leb -1 martie (5 zile, 499 eurol) 5 zile in ISRAELsi 5 zile In EGIPT.Plus SINAI:25 feb (9 crq) lS din ntl aa luatl Lumlnal Procesiunile Saptamana Patimilor, april - 6 mai (7 zile, 830 euro,toate 30 taxeleincluse); optional, adaugaSinai2 zile se GRECI,A, optlune Athos pt barbatl. 12 - 22 mai (11 cu zile,in lucru) RUSIA : St Petereburg, Valaam, Solovet , Peciora, Tallin24 mai - 3 iunie(12 zile,in lucru) Maicii Domnulul: 17-28august (12 zile,875 euro+ bilet avion) ARMENIAsl GEORGIA, 17-28august(12 zile,in lucru) ALASKA si SUA ortodoxa: Sf Gherman din Alaska, Sf loan Maximovicl, Platina (Pr Serafim Rose), I - 22 sept (14 zile,in lucru) If,UNTELEGRU,CROATIA. 30 SERBIA, MACEDONI,A, sept- 12 oct (14 zile,in lucru) AMERICA DE SUD: Cascada lguassu, Amazon, Rlo de Janeiro, Patagonlal Optional:Insula Pastelui. 15 30 oct (14 zile,de la 3899euro+avion) ITALIA si FRANTA prlmelor veacurl crestine (moastele a 10 sfintiapostoli), - 16 nov (14 zile,800 euro+op3 tionalbiletavion): o EGIPTUL GRESTIN,pe urmele Sfintei Familll. 9-20 n o v ( 1 1z i l e , 8 9 0 u r o ) e

Beneficiar: SC Lumea Credinlei [societatea editeazd SRL revista], fiscal: care Cod 30151757, Cod RO95 0000 IBAN: INGB 999902997374deschisBank laING pl5lii ordin plati/mandat po$tal,copie documentuluiplata Dupiefectuarea prin de o de a personale prenume, trebuie trimisi impreund datele cu de de numdr telefon, [nume, $iadresa livrare (redactia@lumeacredintei.com), prin prin e-mail, adresa completal e-mail fax:(004)0217181 310 prin pe sau po5tS/firm; curierat: adresa Pictor Str. Luchian 12,sc. et.3,ap. Sector nr. 7, 2, de C, $tefan Bucure5ti, 023958, precizarea cod cu ?bonament Lumea Lumea Credinlei/ Monahilor'i
78 ffi dtu.l9ro 11 ULLUfi {t{{ItrIDiNit-t:fl

Helslnkl, Noul Valaam, Llntula, Solovet, Valaam, St Petorsburg,1 iuli6 (11 zile, 860 euro+ bilet avion Helsinki) RUsiA, la sf soratlm de Sarov, 11- 19 iulie(9 zile,730

Pe site-ul www.midamtuftmJo peblogul si prcgnm,eh, vol agentiei fi afisate toate detaliat prcgnme pruudnegodate, Ptgrupud: si grdtuitati oryanizatod. pt

S-ar putea să vă placă și