Sunteți pe pagina 1din 43

P L A N Ş A 2 9 . C ă m a ş ă femeiască de la sfirşitul secolului X I X din c o m u n a B u d i e n i judeţul Gorj.

Este cusută pe p î m ă groasă d e in, folosindu-se punctul bătrînesc — r o m a n e s c iar a ţ a folosită este
u n b u m b a c n e g r u m a i g r o s , m ă r g e l e c o l o r a t e şi f l u t u r i — p a i e t e . A r e u n g u l e r i n g u s t c a r e f i x e a z ă
şi s u s ţ i n e m u l ţ i m e a c r e ţ u r i l o r d e l a c e i d o i p i e p ţ i , s p a t e şi m î n e c i . 1 ) M o d e l u l p e g u l e r a ş . 2 ) O
b r o d e r i e l a t ă d e 1 1 c m p e p i e p t , d e o p a r t e şi a l t a a d e s c h i z ă t u r i i c ă m ă ş i i . 3 ) M a n ş e t a , n u m i t ă î n
a c e a s t ă z o n ă „ g u l e r u l c ă m ă ş i i " . 4 ) B r o d e r i a d e la s p a t e , f o a r t e a p r o a p e d e m î n e c ă , n u s p r e m i j l o c u l
s p a t e l u i c a r e e s t e a c o p e r i t d e v e s t ă . Pe m î n e c i se a f l ă aceeaşi b r o d e r i e g e o m e t r i c ă in d i a g o n a l ă ,
l a t ă d e 3 0 c m c a r e i n c e p e a p r o x i m a t i v la B e m d e la g u l e r şi s e t e r m i n ă c h i a r la m a n ş e t ă . A p a r e
p e o t ă b l i e c o m p a c t ă , b o g a t o r n a m e n t a t ă şi c u o c r o m a t i c ă v i e d a t o r i t ă m ă r g e l e l o r d e d i f e r i t e c u l o r i
şi a p a i e t e l o r c a r e î i d a u s t r ă l u c i r e şi o n o t ă d e b o g ă ţ i e .
P L A N Ş A 30 C ă m a ş ă de bărbat secolul X X , H u e d i n - C l u j . Se caracterizează p r i n t r - u n c o l o -
r i t b o g a t ş i v i u . 1 ) G u l e r u l , l a c a r e se o b s e r v ă f e s t o n u l p e m a r g i n e şi g u r a c ă m ă ş i i o r n a t ă d o a r
cu z i g z a g u r i . 2) M o t i v f l o r a l , pe c ă m a ş ă , peste u m ă r . 3) M o t i v cu f l o r i viu c o l o r a t e , cusut pe m î n e c ă
t o t la u m ă r . 4 ) M o t i v c a r e d e c o r e a z ă p a r t e a d e jos a c ă m ă ş i i .
P L A N Ş A 3 1 . M o t i v e f l o r a l e p e ş t e r g a r e d i n d i f e r i t e z o n e . 1 ) Ş t e r g a r d e la s f î r ş i t u l s e c o l u l u i
X I X d i n S ă b ă d ă u — B i h o r . A r e o l u c r ă t u r ă a p a r t e . C o n t u r u l f l o r i l o r este lucrat î n cruci cu b u m b a c
mai g r o s , a l b a s t r u . U m p l u t u r a este r e a l i z a t ă cu cusătura „peste u n f i r " r e s p e c t î n d u - s e m o d e l u l . 2)
F l o r i şi f r u n z e d e d o v l e a c , c u s u t e p e u n ş t e r g a r d i n T u l c e a . 3 ) F r u n z e ş i b o a b e d e s t r u g u r i lucrate
pe ştergarele din zona laşi.
P L A N Ş A 3 2 . 1 ) M o d e ! p e c ă m a ş ă femelască d i n z o n a S i b i u , lucrat pe s i f o n . Este cusut eu
n e g r u , d o a r la p u n c t u l d e „ c i o c ă n e l e " a r e f i r m e t a l i c — a u r ţ i a r g i n t . P u n c t u l d e „ c i o c ă n e l e " la a c e s t
model are marginea lucrată în punctul „peste un fir", apoi cruci lungi petrecute după un singur
fir din cusătura de pe margine.
Florile care îngrădesc lanţul de ciocănele sînt lucrate în cruci, m ă r u n t , pe două fire.
2) M o d e l pe cămaşă din zona T î r n a v e — lucrat pe sifon, nu în r t u r i ci peste cot.
3) M o d e l de cămaşă din zona Făgăraş, lucrat pe pînză de borangic. Floricelele de pe margine
stnt lucrate eu m u l i n e n e g r u . Punctul de ciocănele este lucrat din cruci prelungite.
P L A N Ş A 3 3 . Ş t e r g a r d i n c o m u n a M o n e a s a j u d e ţ u l A r a d , ţ e s u t p e la a n u l 1 8 5 0 .
I n t e r e s a n t la a c e s t ş t e r g a r e s t e f a p t u l c ă la u n c a p ă t a r e u n m o d e l , i a r l a c e l ă l a l t , altul. La
ţesut a fost folosit f i r u l de b u m b a c g r o s in c u l o r i l e r o ş u , n e g r u ţi p o r t o c a l i u .
P L A N Ş A 3 4 . M o t i v e f i t o m o r f e p e ş t e r g a r e l e d e la î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X . 1 ) si 2 ) M o t i v e
cusute în cruci pe ştergarele din Bîrlad. 3) Flori cusute pe un ştergar din Rconev — N e a m ţ . 4)
S t r u g u r i l u c r a ţ i c u m u l i n e n e g r u şi f r u n z e c u c î r c e i d e v i ţ ă l u c r a ţ i c u m u l i n e r o ş u , a f l a t e p e u n
ştergar vechi din Bîrlad.
PLANŞA 35. Compoziţie ornamentală. întîlnită la populaţia săsească din Ardeal.
V

P L A N Ş A 3 6 . C u s ă t u r a „ ş a t r a n g a " g ă s i t ă î n m o d e l e l e 1 si 2 p e n ă f r a m e d i n B t r l a d , 3 s i 4
e x t r a s e d i n „ C u s ă t u r i r o m â n e ş t i " a l e M i n e r v e i C o s m a , T i m i ş o a r a 1904 . 5) M o d e l găsit In satul
Boju — C l u j , lucrat pe un şerveţel — n ă f r a m ă din anul 1 9 0 0 . 6) Rîuri pe o ie din Mălăeşti z o n a
D o l j . ) ) R î u r i d e p e o i e d e l a s f î r ş i t u l s e c o l u l u i X I X d i n z o n a V l a ş c a . 8 ) şi 9 ) M o d e l e p e n t r u c ă m ă ş i
bărbăteşti extrase din „Izvoade de cusături naţionale" ale învăţătoarei Victoria G h . Grigorescu
din Mala — Ilfov, editura Cartea Romanească.
L e - a m r e d a t n u n u m a i p e n t r u p u n c t u l „ ş a t r a n g a " f o l o s i t , c i m a i m u l t p e n t r u g i n g ă ş i a şi f r u m u ­
seţea lor In ansamblu. C e r e mal multă muncă decît crucile dar, are mult mai multă fineţe. Punctul
„şatranga" se realizează uşor pe două feţe.
P L A N Ş A 3 7 . C u s ă t u r ă în cruci cu b u m b a c a l b a s t r u pe o ie cu c i u p a g d i n secolul X X d i n satul
Boju — zona Cluj.
1 ş i 4 ) M o t i v d e o r n a m e n t p e g u l e r a ş şi j o s l a m î n e c ă , c a r e e s t e l i b e r ă . M î n e c ă e s t e î m p o d o ­
b i t ă c u t r e i r î u r i , c a r e p o r n e s c d e l a u m ă r şi p î n ă l a b a z a m S n e c i l . 2 ) M o d e l u l c e n t r a l , r e a l i z a t d i n
s t i l i z ă r i d e f r u n z e şi f l o r i . 3) D e o p a r t e şi a l t a a m o d e l u l u i c e n t r a l se află d o u ă r î n d u r i d e f r u n z e
şi s t r u g u r i l i b e r d e s e n a t e .
P L A N Ş A 3 8 . C ă m a ş ă p e n t r u b ă i a t , secolul X X , z o n a C l u j . Este lucrată în c r u c i , pe p î n z ă de
b u m b a c . C u l o r i l e f o l o s i t e s î n t n e g r u şi r o ş u . 1 ) G u l e r u l d r e p t , b r o d a t cu „ c o a r n e l e b e r b e c u l u i " .
2 ) G u r a cămăşii b r o d a t ă la f e l . 3) Şir d e „flori a p l i c a t e " e x e c u t a t e d e la g u l e r pînă la piept. 4)
O r n a m e n t t o t d i n „ f l o r i a p l i c a t e " p e m î n e c ă , p e s t e u m ă r . 5 ) M o t i v g e o m e t r i c j o s l a m î n e c ă şi la
poalele cămăşii.
P L A N Ş A 3 9 . Ş t e r g a r b ă t r î n e s c d e la î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X d i n z o n a C l u j , e s t e r e a l i z a t p e
o ţ e s ă t u r i d e b u m b a c m a i p l i n i . La c a p e t e , ş t e r g a r u l a r e d u n g i ţ e s u t e î n c u l o a r e a r o ş i e . P e s p a ţ i i l e
a l b e s î n t c u s u t e m o t i v e s t i l i z a t e d e f r u n z e l u c r a t e cu „ b u m b a c ţ ă r ă n e s c " d e c u l o a r e r o ş i e şi n e a g r ă ,
iar p e s p a ţ i i l e roşii apar m o t i v e g e o m e t r i c e specifice acestei z o n e , l u c r a t e t o t cu b u m b a c gros de
c u l o a r e a l b ă şi n e a g r ă î n p u n c t u l „ p e s t e u n f i r " .
•••• •••• mmmu m
•••••• • • • • •• « •• ••••
•••• •••• • • •••• • • ••••• • •• ••
•• • • •• • • * • • • ••• • • • •_• • • ••••••
• • • • • • • • *• • • • • • • • • | • • C * • • • • • •
•••• • • • • a r a • • • • • • • • • • « ***o
• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• •• ••••
•••• •••• b •••• • •••• ••• •••• • •••• ••••
••••
•••• • •••• ai
iii
•••
••• ••••
••••• • ••• iii ••••• ••••
•••••
• • • • • • -•
i ••• ••• * •• ••
• •• •••
• •
• ••• •• • •••• • • • • •
• •• •••• • _•••!_
••• ••••
•• • ••••
••••••
•••• • • •• •••• • • • • • •
• • • • • • ••••
••••• •••• •••• •• •• • •• ••••
•>••
•••• • •• • • • • i•i i •• • • • •
• •• •
• • • • • • •••• • • • • • • • • • O 6 • • • • • •
•••••• a • • • • • • • • • • •
• • ••••• ••••• • • __ • • •
• • • • • • * • mm mm • mm
• • • • • •• •• • • • • • •• • _•
• • •• •• • •
• • • • • • • • • • _ • • •
••••••• ••••• ••• ••••• ••••• • •••• ••• ••••• ••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•a
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

P L A N Ş A 4 0 . G a l o a n e de cusături din Suceava. 1) Cusătură pe o cămaşă de băiat. 2) Model


folosit la cămăşi, dar fi la ş e r v e ţ e l e . 3) Rîuri costişate, f o l o s i t e p e n t r u c ă m ă ş u ţ e de f e t i ţ e . 4) B r o ­
d e r i e p e n t r u c ă m a ş ă bărbătească. Se observă I n t r o d u c e r e a a l t o r c u l o r i , pe lîngă c u l o a r e a d o m i n a n t ă —
negru.
P L A N Ş A 4 1 . le d i n z o n a V î l c e a d e la sfîrşitul s e c o l u l u i X I X î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X . 1) A l t l ţ a .
2) R î u r i . 3 ) M a n ţ e t a . 4) G u l e r . 5 ) G u r a c a r n a ţ i i . 6 ) P i e p t .
La a c e a s t ă ie s-au f o l o s i t m a i m u l t e p u n c t e b ă t r î n e ş t i : c r u c e a , j u m ă t a t e d e c r u c e , p u n c t d e
u m p l u t u r ă peste două fire, punct de contur ţi linii, p r i n t r e r î n d u r i , din punctul înaintea acului.
C u l o r i l e f o l o s i t e : n e g r u , d o u ă n u a n ţ e d e r o ţ u ţ i g a l b e n . M o d e l e l e 1 ţ i 2 d e la a c e a s t ă i e s e p o t f o l o s i
cu b u n e r e z u l t a t e la f e ţ e l e de m a s ă .
P L A N Ş A 4 2 . Ş t e r g a r b ă t r î n e s c d e la î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X d i n z o n a C l u j . Este r e a l i z a t p e o
t e ş i t u r i de b u m b a c m a i p l i n i . La c a p e t e , ş t e r g a r u l a r e d u n g i ţ e s u t e în c u l o a r e r o ş i e . P e s p a ţ i i l e
a l b e s t n t c u s u t e m o t i v e g e o m e t r i c e s t i l i z a t e , l u c r a t e c u „ b u m bac ţ ă r ă n e s c " d e c u l o a r e r o ş i e si n e a g r ă .
P e s p a ţ i i l e r o ş i i s t n t c u s u t e cu „ b u m b a c ţ ă r ă n e s c " r o ş u şi n e g r u , m o d e l e s p e c i f i c e z o n e i .
P L A N Ş A 4 3 . C u s ă t u r i m a g h i a r e d i n A r d e a l . A c e s t e c u s ă t u r i s î n t l u c r a t e e x c l u s i v tn c r u c i ,
f o l o s i n d u - s e c u l o a r e a r o ţ i e . 1) R e p r e z i n t ă un ş t e r g a r cu păsări ţi r a m u r i î n f l o r i t e , c u s u t e cu b u m b a c
r o ş u . 2) M o d e l p e n t r u c ă p ă t î i d e p e r n ă sau ş t e r g a r e . 3) M o d e l p e n t r u ş t e r g a r e .
ttttrt

P L A N Ş A 4 4 . j e d e la sfîrşitul secolului X I X din z o n a G o r j . C ă m a ţ a este lucrată din pînză


d e b u m b a c ţ e s u t ă în casă. Este b r o d a t ă cu f i r e d e a m i c i n e g r u , fir m e t a l i c d e aur sau argint ţ i
p a i e t e . 1) A l t i ţ a . 2 ) I n c r e ţ u l . 3) U n s i n g u r r î n d d e c u s ă t u r ă , d e s p r i n s ă d i n a l t i ţ ă , f o r m e a z ă m o t i v u l
d e p e m î n e c ă . P i e p t u l ţ i s p a t e l e s î n t o r n a m e n t a t e cu p ă t r a t e , e x t r a s e t o t d i n m o t i v u l d e p e a l t i ţ ă .
P L A N Ş A 4 5 . Model găsit intercalat în catifeaua ce acoperă tetrapodul din capela o r t o d o x ă
a c i m i t i r u l u i d i n D e v a . D u p ă p î n z ă şi c u s ă t u r a n u m a i î n c r u c i , p a r e a f i d e l a s f î r ş i t u l s e c o l u l u i X I X ,
l u c r a t ă s p e c i a l p e n t r u b i s e r i c ă . P r e d o m i n ă f i r u l a u r i u , p e l î n g ă n e g r u si r o j u .
P L A N Ş A 4 6 . C ă m a ş ă f e m e i a s c ă „ s p ă t o l " — s p ă c e l — d e la s f î r ş i t u l s e c o l u l u i X I X d i n c o m u n a
Brusturi judeţul B i h o r , d i n p î n z ă de c î n e p ă cu b u m b a c . 1) G u l e r a ş îngust „ b e n t i ţ ă " c a r e susţine
c r e ţ u r i l e c ă m ă ş i i . 2 ) C u s ă t u r ă c u d u b i u r o l : î n t ă r e ş t e şi m a s c h e a z ă a p l i c a r e a „ s p e t e l o r " , o a p l i c a ţ i e
d e p î n z ă d e a s u p r a u m e r i l o r c a r e a s i g u r ă şi d u r a b i l i t a t e a c ă m ă ş i i . 3 ) B r o d e r i i cu m o t i v e g e o m e t r i c e
e x e c u t a t e î n a i n t e a acului sau c h i a r ţ e s u t e , a f l a t e pe „ s p a t e " sau „ s p ă c e l " . 4 ) T r e i r î n d u r i de o r n a ­
m e n t e p e l u n g i m e a m î n e c i l d e la u m ă r pînă la p u m n a r ( m a n ş e t ă ) . 5 ) P u m n a r i i , laţi d e 10 c m . , î n c h e ­
i a ţ i cu n a s t u r i c o l o r a ţ i a p l i c a ţ i p e s t e c r e ţ u r i l e m î n e c i i c a m la 1 0 c m d e t e r m i n a ţ i a m î n e c i i .
PLANŞA 47. Motiv maghiar din secolul X V I I I , după aprecierea familiei de colecţionari de
a n t i c h i t ă ţ i , de u n d e l-am c o p i a t . Se foloseşte la d e c o r a r e a p e r n e l o r sau a p e r e t a r e l o r .
P L A N Ş A 4 8 . M o t i v specific m a g h i a r , lucrat în cruci cu b u m b a c roşu d e la s f î r ş i t u l secolului
X I X . M o d e l u l se foloseşte p e n t r u o r n a r e a p e r n e l o r de z e s t r e sau la p e r e t a r e .
unmaan «*u * B S » u 3na IBBBBBBBBBBBBB • • •
• •••••
B 8
ar
.aaaa...aaaaa.r
aa...a
a...aaaaa.a
B B B B B a B . • • •• >> • • • • • • B n . . . . . . B . . . . . • • • •
! • • • • • • • • • Bl fl •• •
a a a l l a a a • • • • ia •
aaaaaaaaaaa a a a a • • • • ••••••••• ••
••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• ••••• ••• I I •••• a i i i i ••• aa a
• • • • a a • • • • • • aaa aaa a a • • • • • • aaa « f a a i a •• aa aa aa •• a
• • • • • •• • • • I • • • I ••• •• ••• a • i i i i a a a a a a i i i ••••
aaaaa aaa aa aa aaa ••• •• aaaaaaa aaa • • • i a a aaa aailaa •••••
aaaaa a a mm mm mm mm mm aaaaaaa aaaaaaaaa • • • • • • • • • aaaaaa

i i i i i i i i i i i
aa
aaaaa
aaa aa a a a
aaaaa aaaaaaaaaBBaa aaaaa
aa aaa • ••
aia ia
«u an o aaa
a a

aaaaaaaa
a. a

a
« a. a„a
aa a
! a aa
aa- i aa
ss aa

a•• «a aaac
aaaaaa a a •••• I • • >•••
••aaaaaaaaa •••• • •••• aaa •• a aa a aa a aa aa aaaa
aa aa a a a aa aaa ta aa a a a a a aaaa aa aa ia aaaaa
aaaaaa aaa aaa aaa aaa i i i i i i aa a •••••••• • •• aaaa aa aaaa
•aaaa aa aa aa a aa aa aaaaaaa •••••••••>••••••••• aaaaia aaaaaa
aaaaa aaa aa aa aaa aaa aa aaaaaaa aaa • • • a • • • • • • aaaaaa aa aa
a a a a a aa a a a aaa | a a a aa aa aaa a aaaaa a a a a a a a ai a a a a
aaaaaa aaa aaa a a aaa a a a a a aa a aaa ia aa a aa
aaaaaaa aa aa a a i a aaa a l l a aa:- aa aa a a a a a aaa aaa aaa aa aaa a aa
• • • • • a aaa a a a a a a aaaaa a a aaaaaaaaa aaaaa aaa i a a a a a a a a a a aa
• •••• a a a a a a aaa« a a aaaaaaaaa aaa •••• a BB
• • aa • I aa aa a a aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa • aa
••••• a aa aa a a . . . . . . a.ÎS. a S • •
aaaaaa aa. aaaaaaa aaa a a aaa aaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a s a B a a a a a a a a a a BB
••••••••••••••••••••••••••••••al» aasaaaasaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa
• • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa
aaaaaa.••••a.aa. a . . . . . . . . . . . . . . . aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa a a a a a a a a a a . . . . . . • • • s u i a

: : : : : : : : ::::sss!sss*!ss:!!!!!!!! !îî;!îs••••••••••••t « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • i

::::::;!!!:::!••••• , , , M
aa. .a.i aaaaaaaaa...a.... aaaaaaaaaaaaaaa.aa......
a.•aaaaaaa.aaa. . . . a a . . . aaaa aaa a aaa a a • • a ••••• a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

P L A N Ş A 49. Modelele 1 şi 2 gisite în zona Cluj, pe cimisi bărbăteşti, lucrate tn cruci cu


muline negru si roţu. 3) Coroniţe geometrice în care au fost introduse ghirlande de flori lucrate
pe rochiţe de fetiţe si m i l i e u r i , z o n a Rădăuţi — Suceava. Se lucrează cu muline negru, florile pot
fi lucrate cu roţu sau albastru. 4) Frîntură dlntr-o ie bătrînească din zona Dorohoi. Modelul face
parte din ornamentaţia numită „pomul vieţii". A m redat rîurile de pe mînecă si de pe piept. Lucrat
In cruci cu negru ţi roţu. Acest model, mijlocul ţi o parte din crengi sau chiar In întregime, se
poate coase pe feţe de masă, mileurl.
P L A N Ş A 5 0 . C o m p o z i ţ i i o r n a m e n t a l e cu . . . 1 ) Panglică răsucită. 2) M o t i v g e o m e t r i c . 3) C u s ă ­
t u r ă b ă t r î n e a s c ă ?n p u n c t u l „ p e s t e u n f i r " , s e r e a l i z e a z ă c u d o u ă f e ţ e . 4 ) C o l ţ d e m i l i e u , l u c r a t i n
c r u c i , i a r d a c ă v r e m s ă a i b ă d o u ă f e ţ e f o l o s i m p u n c t u l „ ş a t r a n g a " şi p u n c t u l d e u m p l u t u r ă .
P L A N Ş A 5 1 . le cu ciupag de la î n c e p u t u l secolului X X d i n satul Z a h a r e ş t i , judeţul Suceava.
D i s t i n g e m l a e a : 1 ) A l t i ţ a . 2 ) i n c r e ţ u l , j o c d e l i n i i o r i z o n t a l e şi v e r t i c a l e . 3 ) R î u r i c o s t i ş a t e . 4 )
Modelul de pe ciupag — guieraş mic — care strînge bine creţurile cămăşii. 5) Florile de pe pieptul
cămăşii.
P L A N Ş A 5 2 . l e d e l a s f î r ş i t u l s e c o l u l u i X I X d i n z o n a V l a ş c a . la a r e b r e z ă r ă u . D i s t i n g e m l a
e a : 1 ) A l t i ţ a , c a r e p r e z i n t ă u n m o d e l cu c o a r n e l e b e r b e c u l u i , d e s p ă r ţ i t ă î n t r e r î n d u r i p r i n l ă n ţ u j e l e
l u c r a t e cu f i r m e t a l i c a u r i t . 2 ) i n c r e ţ u l , c a r e o b i ş n u i t e s t e l u c r a t î n p u n c t u l d e ţ e s ă t u r ă , cu c u l o a r e
g a l b e n ă sau r o ş i e . 3) R î u r i de m o t i v e pe m î n e c i . 4) Felul c u m se a p l i c ă m o t i v u l d i n a l t i ţ ă pe faţa
c ă m ă ş i i şi p e s p a t e l e e i .
P L A N Ş A 5 3 . l e d e la î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X d i n N e a m ţ . A r e u n o r n a m e n t g e o m e t r i c s i m p l u
si e s t e f o l o s i t ă p e n t r u i i l e d e s ă r b ă t o a r e . 1) A l t i ţ a , m ă r g i n i t ă d e ş i r u r i d e t ă n ţ u j e l e l u c r a t e cu f i r
"!"?''.':' ^ R î u r i l e v e r t i c a l e de pe m i n e c ă . 3) C i u p a g u l sau g u l e r a ş u l îngust c a r e p r e c e d e c r e ţ u r i l e
cămăşii. 4) O r n a m e n t u l de pe piept. 5) O r n a m e n t u l de pe spate.
P L A N Ş A 5 4 . lecu b r e z ă r ă u de la începutul secolului X X , din judeţul B i s t r i ţ a N ă s ă u d . 1) A l t i ţ a .
d i n r î u r i costişatc cusute î n cruci cu m u l i n e n e g r u ţ i î m p r e j m u i t e cu r o ţ u v i ţ i n i u . 2 ) P i e p t u l .
3 ) S p a t e l e . Ţ i n s i p r e c i z e z c i ia cu b r e z i r i u ţ i a l t i ţ a au a p i r u t î n z o n a B i s t r i ţ a N ă s ă u d s u b I n f l u ­
e n ţ a c e l o r d i n M o l d o v a . C i m a ţ a veche din aceste p ă r ţ i f i i n d cea cu f o d o r l ţi f o r m e p e s t e c o t , c u m
se p o a r t ă în zonele învecinate din Transilvania.
P L A N Ş A 5 5 . l e d i n A r g e ş , î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X , l u c r a t ă î n c r u c i , p u n c t d e c o n t u r şi b r ă d u ţ i .
1) A l t i ţ a , u n d e î n t r e p u n c t e l e de o r n a m e n t g ă s i m „ b r ă d u ţ i i " . 2 ) I n c r e ţ — l u c r a t în p u n c t de c o n t u r .
3) M î n e c a — m o t i v g e o m e t r i c dispus costişat. 4 ) M a n ş e t a cu o r n a m e n t d e z i g z a g . 5) G u r a c ă m ă ş i i .
6 ) P i e p t u l , a r e u n m o d e l c a r e se l u c r e a z ă u ş o r şi e s t e d e m a r e e f e c t p e f e ţ e d e m a s ă . 7 ) Poale.
•BBBBBBBBaaBBaBBBBBBBaBBBBBBSBBBBBaBaBBaaaaBaaBBaBaBaBBBBBBBaaaB
• BBBBaaaaBBaaBBBBaaaaBBBBBBBBaBaaaaBaaaaaBBBaflBaBaaaaaBBaaBaaBBaaaaaaaaaaaaaaaa
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
M B i i i a m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
• • a • • • • • • • a a a B • • • • • • a • a a aaa
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a •••
bbb • • aaa aaa • • • • aaa • • • • • • • • • • bbb • • • a • a a a aaa a a aaa aaa • • aaa • • • •••
• • B B B B • B B B B • B •••
• • • B B B B B B B B B B •••
BB BB BBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB ••••
!• aa b b aa •• aa sa bb bb bb aa aa aa aa aa aa
BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB ••'
BB BB BB BB BB BB - • BB BB BB BB BB BB BB B B Ba
• B B BB BB BB BB BB • • ••
• • • B • BB BB BB B B 8 B BB
• aaa aaa b • aaaaa a a aaa b b b a a a a a b b b a a aaa aaa a a aaa aaa a a aaa aaa i i aaaaaal

•aa
•bb
a
b
a
b
a
a
a
a
a
a
b
a
b
a
b
a
b
a

a a
3 a a
aa
•aaa aa bb aia aa bb aa aa aa aa aa aa aa aa
•aaaa aa aa aa aa aa aa aa bb aa bb aa aa aa aa
• a a aa bb aa aa aa bb bb bb aa aa aa aa aa aa a
aaa aa aa aa aa aa bb bb aa aa aa aa aa aa b b aa a * aa
•bb a a a a a a a a b b i a a a a a ia
bbb a a a a a a b b b b a a a a 9 m aaj
aaaaa a a aaa aaa a a aaaaa a a aaa aaa a a aaa aaa a a aaa aaa a a aaa aaa a a aaa aaa
s:s r •
* " " " " • • " " " """"" " " " " ! " " " """"! """"! !"""" " " " ! """"" ""**" ! " " " •""* • •""*• I "
• • " • • • • " • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a " ! »
••••• • • aaa • • • • • • • ••• ••• • • ••• • • • • • ••• ••• • • ••• ••• • • ••• •••
••• a a „ a a • • • • • • • • • •
i i i i î i9
• • • • • • • • • •
•a •• •• •• •• •• •• al •• •• i a aa i a aa i a
• a a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa •
aa a a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aaa
aa a aa aa aaa aa aa aa a a a a •• aa aa a a aa aaa aaa Baa
•aa a a a a a a a a a a a a a a a a i aaa
ai a a a a a a a a a a i a a

:: 5" 5 5 : " : : i :" : : " : : : : 5 "5 " * : S !


aaaaaaBBBaaaaaaaaaabbbabbbbaaaaaaaaaaaaaaaabbbaaaaaaaaaaaaabbbaaaaabbbbbbbbaaaabbbbaaaa

PLANŞA 56. Cămaşă — ie — cu a l t i ţ i , î n c r e ţ i ţ i la g î t , d e la s f î r ş i t u l s e c o l u l u i X I X din Mehe­


dinţi. Altiţa a r e d i m e n s i u n i a p r e c i a b i l e , b r o d a ţ i cu n e g r u , în punctul românesc, încreţitul este reali­
z a t p r i n c u s ă t u r a î n c r u c i f o l o s i n d u - s e c u l o r i l e g a l b e n , r o ş u şi n e g r u . De la încreţ, pîni )os la mîneci,
pornesc trei rîuri desprinse din modelul de pe altiţi.
P L A N Ş A 5 7 . le cu brezărău d i n j u d e ţ u l Bistriţa N ă s ă u d , î n c e p u t u l secolului X X .
A l t i ţ a şi r l u r i l e d e p e m î n e c ă s î n t c u s u t e m ă r u n t , p e d o u ă f i r e , î n c r u c i c u m u l i n e viţiniu
si r o ş u d e s c h i s . M î n e c a n u a r e m a n ş e t ă , e s t e d o a r î n c r e ţ i t ă s i m p l u c a l a g î t . P e p i e p t s î n t lucrate
r l u r i l e d e pe m t n e c ă . Pe spate r o m b u r i în r î u r i sau r o m b u r i d i n m o d e l u l de pe a l t l ţ ă .
P L A N Ş A 5 8 . C ă m a ş ă bărbătească de la î n c e p u t u l secolului X X din z o n a S i b i u . 1) O r n a m e n ­
t a ţ i a d e la g u r a c ă m ă ş i i p r e z i n t ă a c e l a ş i m o d e l p e u n g u l e r a ş î n g u s t . S p e c i f i c a c e s t e i z o n e s î n t î m b i ­
n ă r i l e d e c u s ă t u r i c a r e f o r m e a z ă u n t r a p e z p e c o t u l p i e p t u l u i . 2) R î u r i pe m î n e c ă — d o a r d o u ă —
u n u l s p r e f a ţ ă , a l d o i l e a s p r e s p a t e . R î u r i l e î n c e p d e l a u m ă r , u n d e e s t e c u s u t a c e l a ş i m o d e l şi
c o b o a r ă p î n ă î n p a r t e a d e jos a m î n e c i i , u n d e se a f l ă u n m o d e l m a i m a r e . 3 ) M o d e l u l d i n p a r t e a
d e j o s a m î n e c i i . A c e l a ş i m o d e l s e a f l ă şi i a p o a l e l e c ă m ă ş i i , c a r e e s t e d e s t u l d e s c u r t ă .
P L A N Ş A 6 0 . le cu b r e z ă r ă u d e la î n c e p u t u l secolului X X , d i n z o n a Bacău. A r e o r n a m e n ­
t a ţ i a s i m p l ă , g e o m e t r i c ă , c a r e - i dă m u l t ă d i s t i n c ţ i e . 1) A l t i ţ a . 2 ) î n c r e ţ u l , c a r e p o a t e fi cusut cu
r o ş u p e n t r u t i n e r e sau cu g a l b e n p e n t r u f e m e i m a i v î r s t n i c e . 3 ) R î u r i c o s t i ş a t e . 4 ) F l o r i p e p a r t e a
de jos a m î n e c i i . 5) C u m sînt dispuse f l o r i l e pe piept.

' I
I
P L A N Ş A 6 1 . I e d e la sfîrşitul secolului X I X d i n zona M u s c e l , c o n f e c ţ i o n a ţ i p e pînză d e b u m ­
bac s u b ţ i r e — p t n z i t o p i ţ i — şi b r o d a ţ i cu a m i c i s u b ţ i r e , m i t a s e , f i r de aur şi a r g i n t , f l u t u r i .
P e m î n e c i d e o s e b i m : 1 ) A l t i ţ a , care p r e z i n ţ i un m o t i v o r n a m e n t a l compus d i n două p ă r ţ i .
P a r t e a de sus cu d e n u m i r e a de „ b r ă d u ţ i " , partea de jos are „ s t e l u ţ e " care ies d l n c î m p u l n e g r u .
2 ) Increţul f o r m a t d i n t r - u n joc g e o m e t r i c , cu m u l ţ i f l u t u r i . 3 ) R î u r i verticale pe m î n e c i , care s e
r e p e ţ i şi pe cămaşă.
P L A N Ş A 6 2 . O r n a m e n t e l e d e la î n c e p u t u l s e c o l u l u i X X d i n D o r o h o i . O r n a m e n t e l e s î n t l u c r a t e
7 n c r u c i s i p u n c t u l d e c o n t u r . d e r e m a r c a t că p r e d o m i n ă c u l o a r e a n e a g r ă . 1 ) R î u r i v e r t i c a l e p e m î n e c ă
unei cămăşi de toată z i u a , r e a l i z a t e din c r e n g i . M o d e l u l se n u m e ş t e „ p o m u l v i e ţ i i " . 2) Rîuri pe o
c ă m a ş ă d e c o p i l . 3) A l t i ţ a u n e i c ă m ă ş i de s ă r b ă t o a r e . 4) R î u r i c o s t i ş a t e pe m î n e c ă .
P L A N Ş A 64. Cămaşă bărbătească cu rîuri bătrîneşti secolul X I X . din Judeţul D î m b o v i ţ a .
1) Se o b s e r v i g u l e r u l ţ i g u r a c ă m ă ş i i . 2 ) M o d e l u l m a i l a t , f o l o s i t la p o a l e l e c ă m ă ş i i , jos la m î n e c i
ţi peste umăr.
P L A N Ş A 6 5 . le d i n S ă l i ş t e z o n a S i b i u . E s t e l u c r a t ă cu m u l i n e negru pe sifon. Mînecă este
l a r g ă . 1 ) La g i t a r e u n c i u p a g î n g u s t î m p o d o b i t cu f l o r i c e l e , u r m e a z ă 2 ) încreţitura - cusătură peste
muchie de creţuri.
V e r t i c a l , pe m î n e c ă u r m e a z ă o o r n a m e n t a ţ i e f o r m a t ă d i n : 3) c i o c ă n e l e , c u l ă ţ i m i m a i p r o ­
n u n ţ a t e şi m ă r g i n i t e cu ( 4 şi 6 ) m o t i v e f l o r a l e . 5 ) L a u m ă r g ă s i m u n o r n a m e n t d e u n s i n g u r r î n d ,
d e n u m i t u m e r a ş . 7) M a i jos d e c o t , m î n e c ă a r e d i n nou î n c r e ţ i t u r ă cu c u s ă t u r ă peste m u c h i e de
creţuri. Urmează volanul — fodor.
P L A N Ş A 6 6 . le c u b r e z ă r ă u d e l a s f î r ş i t u l s e c o l u l u i X I X , d i n j u d e ţ u l I l f o v . 1 ) A l t i ţ a , l a c a r e
o b s e r v ă m în locul d u n g i l o r un m o d e i mic c a r e î n c a d r e a z ă m o d e l u l g e o m e t r i c p r i n c i p a l . In m i j l o c
s e a f l ă o s t e l u ţ ă l u c r a t ă î n p u n c t „ p e s t e u n f i r " . A l t e p u n c t e f o l o s i t e s î n t c r u c e a şi ş a t r a n g a . 2 , 3)
R î u r i p e m î n e c ă . La m o d e l u l p r i n c i p a l se d i s t i n g c o a r n e l e b e r b e c u l u i . 4 ) M o d e l p e m a n ş e t ă . 5 ) G u l e -
r a ş u l . 6 ) G u r a c ă m ă ş i i . 7 ) M o d e l p e n t r u s t a n i d i s p u s î n r î n d u r i p e p i e p t şi î n p ă t r a t e p e s p a t e .
8) M o d e l p e n t r u p o a l e l e c ă m ă ş i i .
P L A N Ş A 6 7 . O r n a m e n t e l e din d i f e r i t e c o l ţ u r i a l e ţ ă r i i . 1) O r n a m e n t găsit pe o casă d i n oraşul
R ă d ă u ţ i . 2 ) M o t i v l u c r a t p e s t e î n c r e ţ u l d e l a m i n ă î n z o n a C l u j . 3 ) şi 4 ) M o t i v e l u c r a t e p e c ă m ă ş i
b ă r b ă t e ş t i din R î m n i c u S ă r a t . 5) B r o d e r i e r e a l i z a t ă în punct r o m â n e s c pe o c ă m a ş ă b ă r b ă t e a s c ă de
s ă r b ă t o a r e d i n D o r o h o i . 6 ) şi 7 ) C u s ă t u r i î n c r u c i p e c ă m i ş u ţ e d e c o p i l d i n z o n a V a s l u i .
P L A N Ş A 6 9 . C u s ă t u r i d u p ă m o d e l e f i t o m o r f e , l i b e r d e s e n a t e d i n z o n a C l u j . 1) F r u n z e p e n t r u
o r n a t o f a ţ ă d e m a s ă . 2 ) B u c h e t d e m a r g a r e t e cu f r u n z e p e n t r u c o l ţ u l u n e i f e ţ e d e m a s ă . P l a n ş a le
r e d ă n u m a i tn n e g r u , p e n t r u a p u t e a f i f o l o s i t ă şi p e n t r u d a n t e l ă , d a r e l e s e p o t l u c r a şi î n d i f e r i t e
culori.
PLANŞA 71. Modele lucrate în cruci pe ş t e r g a r e , n ă f r ă m i — zona Cluj.

S-ar putea să vă placă și