Sunteți pe pagina 1din 138

% I:

C R O N IC A LU N ARA A AN U LU I is m

CL' TREI P O R fR E T I

Bucur eţ l i i y 1 ţ
I lM«9 r«r<« Je Artă Lnopold S .r CJAmpl„ e „ 11„ „
c. G \ N I:

ACUM O SUTA m : AM
C R O N I C A L IJ M A R Ă A A N U L U I 1834

CU TREI PO RTRETE

f *t<m+•
/ ■ &

B ii cu r c $ Iî 1 9 55

Tipograf)» de Arfă I er.fi.oId Geller, S*r. Câmpineaau *»


'
JUDEŢEAN-i
NEAMŢ
Fond

ă . î> (o f
DOUA VORBE

In ciuda vremurilor de azi, când apasă peste


omenire p u m n u l s tâ n g şi p u m n u l d r e p t ai D es­
potismului, revista „ Libertatea“ luptă pentru păs­
trarea, Ia noi, a libertăfilor enunfafe de eterna
Revoluţie Franceză.
In coloanele acelei reviste, bucuroasă la oaspeţii
de bună credinţă, am publicat cronica ce formează
cuprinsul acelui volum. întrunesc astăzi acele ar­
ticole în fr un siugur mănunchi, rugând pe cei
care vor ceti paginelc ce urmează, să le p r i-
vească in spiritul în care au fo st scrise : nu ca o
operă sintetică a unei epoci ( s’au scris destule),
ci ca o simplă cronică — nişte Efem eride — a
întâm plărilor acelor vremuri când, întâia dată,
începuse a m iji în mintea Românului ideia l ib e r ­
tă ţii, care va duce la Unirea Principatelor, la
emanciparea de sub suzeranitatea turcească, la
înfăptuirea reînfregirci Rom âniei şi la garantarea
libertăţii individuale, fără care omenirea nu poate
propăşi, şi care este astăzi totuşi am eninfafă în
sfânta ci existentă.
Efemeridele acesle ne voi da astfel o icoană
vie a zilelor trăite de înaintaşii noştri, cu mări­
rile şi scăderile lor, arătându-ne nădejdile ce hră­
neau sufletele străbunilor, şi lacrimele şi zâmbe­
tele lor.
Cronica aceasta va urma apoi an cu an, dacă
o vrea Dumnezeu.
C. G.
18 3 4
Ia n u a rie

f ă r i l e d u n ă re n e n u a u v o e v o z i.
T im p de u n a n şi ju m ă ta te , d in JM aiu 18 2 8
p â n ă in N o e m b r ie 18 2 9 , JV Loldova ş i A lu n -
en ia a u fo s t o c u p a te de a rm a te le ţa r u lu i,
uare e ra u în lu p tă cu a le S u lt a n u lu i. R ă z ­
b o iu l ru so -tu rc în c h e in d u -se c u p a c e a d e la
A d ria n o p o l, P r in c ip a te le D u n ă r e n e r ă m a s e r ă
d e a tu n c i protejate de p r a v o s l a v n i c a R u s s i e
în v in g ă to a re , c a r e le s tă p â n e ş te a c u m c u titlu
ie „d e p o z it", p â n ă la a c h ita r e a d a to r iilo r de
r ă z b o i ce s ’ a o b lig a t în a lt a P o a r t ă a -i p lă ti.
A ş a d a r, de a p r o a p e ş a s e a n i, ţă r ile n u
nai au D o m n i. E l e a u în sc h im b un s u z e ra n ,
pe P a d iş a h u l d in Is t a m b u l ( S u lta n u l M a h -
m u d -H a n II), u n p ro te c to r, pe îm p ă r a t u l tu -
u ro r R u s iilo r , ( N ic o la e I P a v lo v ic i) , şi u n
g u v e r n a to r (g e n e r a lu l c o n te P a u l K is e l e f f ) .
M a i a u în c ă un s im u la c r u de c o n s titu ţie : o b -
şt a s c a A d u n a r e , ş i o t r is t ă p e r s p e c t iv ă , a c e e a
a f i în c u r â n d în g lo b a te în îm p ă r ă ţia ţ a r is t ă .
6 O. G a n e

L a B u c u r e ş ti ş i la Ia ş i K i s e l e f f este b in e ­
v o it o r cu to a tă lu m ea, m ai a les cu b o erii, p e
c a r e v r e a s ă ş i-i a tr a g ă . D a r su b o m a sc ă <
b u n ă v o in ţă , m â n a lui de fie r a p a s ă g iv
a s u p r a lib e r tă ţ ilo r ; în d eo seb i a s u p ra lib< -
tă ţii de a cu g eta, c â n d a c e ia nu se în v â rte in
c e rc u l v e d e r ilo r m o sco vite. T o tu ş, pe ascu n s.
R o m â n u l m ocn eşte su b p o v a r a focu lu i unei do-
r in ţ i: a c e a d e-a fi slob o d pe p ăm â n tu l s ă u .
*
* *
P e ste d rum de b ise ric a Sfinţilor Apostoli,
în tr ’o c ă s u ţă s ă ră c ă c io a s ă , este re d a c ţia „ C u ­
r ie ru lu i R o m â n e s c " , g azetă p o litică , c o m e r­
c ia lă şi lite ra ră . A c o lo sub im b o ld u l p atrio ţi
a l lu i Io n H e llia d e R ă d u le s c u , d a r su b o p rt
siu n e de g re le atm o sfe re ţa riste , se e la b o re a z ă
o p in ia p u b lic ă a ţă rii. „ C u r ie r u l" , este totuşi
s u p a p a p rin c a re sc a p ă uneori v a p o r ii su­
fletu lu i n a ţio n a l.
L a Ia ş i, G h e o rg h e A s a k i îşi are „A lb in
R o m â n e a s c ă " , re d a c ta tă în două lim bi, ro m â ­
n eşte şi fra n ţu z e şte . E so ra m ai m ică a „ C u ­
r ie r u lu i" din B u c u re ş ti, c ă c i a p a re a b ia din
i 83o, pe c â n d z ia ru l lu i H e llia d e a re un an
m ai m ult (18 2 9 ).
C â t d esp re „ B u le tin u l", p ă rin te le „M o n i
ru lu i O f ic ia l" , el este em an aţiu n ea ocârm
re i, a p ă r u t d u p ă p u n e re a în a p lic a re a I
g u la m en tu lu i O r g a n ic (Ia n u a rie i 832\ A r
d ic te a z ă K is e le ff.
A cu m o su tă d e a n i 7

*
* *
I a t ă în c e p u tu rile p r e s e i ro m â n e ş ti.
H e llia d e - R ă d u le s c u şi G h e o r g h e A s a k i u r ­
m au în ţ a r ă c u r e n tu l n ă s c u t su b T u d o r V l a -
u m ire sc u şi su b c ă r v u n a r i, c u r e n t m e n it s ă
d u c ă la d e s ro b ir e a R o m â n ilo r de s u b ju g u l
stră in , la în ă lţ a r e a P a t r ie i ş i l a d e m o c r a tiz a ­
r e a ei. P e n tr u a a tin g e ţe lu l a c e s ta se c e re a ,
de 12 a n i, U n ir e a P r in c ip a t e lo r ş i o C o n s t i­
tu ţie, ia r de 3 a n i în c o a c e se a d ă o g a r ă la a -
c e ste d e z id e ra te a lte le n o u i : n e a t â r n a r e a ş i
d in a stia stă in ă .
A lă t u r i de a c e ş ti d o i m a r i p a tr io ţi, c a re
su n t p re m e r g ă to r ii o a m e n ilo r d in 18 4 8 şi 180 9,
b ă te a in im a ţă r ii în r e n a ş t e r e ; în s ă d e p a rte
de e i ră m ă se se p r o tip e n d a d a P r in c ip a t e lo r ,
a lc ă t u ită d in s tă in i ş i d in în s t r ă in a ţ i. M a r i i
b o e ri c ă ftă n iţi se sim ţea u fe ric iţi su b o c r o t i­
re a P e tr o g r a d u lu i, c a r e p r in R e g u la m e n tu l
O r g a n ic în g e n u n c h ia s e ţă ră n im e a , s p o r in d în
sc h im b sc u tirile ş i p r iv ile g iile lo r.
In a f a r ă şi d e a s u p r a tu tu ro r, s tă te a v u lt u ­
ru l m o sc o v it cu g h ia r e le în tin se a s u p r a ţ ă ­
rilo r n o a stre , c a r e tr e b u ia u s ă d e v ie în s c u r t ă
v re m e p r o v in c ii ru s e ş ti. C a a ta re p e K i s e l e f f
îl p re o c u p ă d e la în c e p u t c h e s tiu n e a î n v ă ţ ă ­
m ân tu lu i, fiin d c ă p rin ş c o a lă se p o a te d a m in ­
ţilo r fr a g e d e o a n u m ită d ire c ţie , c a r e a r p u te a
ta c e d in R o m â n i s u p u ş i c e tă ţe n i d e -a i Ţ a r u lu i.
P e de a ltă p a r te în să , ş tiin ţa de c a rte d e ş-
s C . G ane

tep tu n d m in ţile, p a tr io ţii n o ştri a şte p ta u d ela


a c e a s tă în c e rc a re u n e fe c t c o n tra r celu i u r­
m ă rit de g u v e r n u l lu i N ic o la e I.
L a în c e p u tu l a n u lu i ş c o la r se fă c e a u în
B u c u r e ş ti, în Ia ş i, în p ro v in c ie , s tră lu c ite s e r ­
b ări ; se în fiin ţa u p rem ii, se a lc ă tu ia u b ib lio ­
teci. D a r o câ rm u ire a v e g h e a . P rin re g u la ­
m en te p u b lic a te în co lo an ele Buletinului ea
c e ţe a „ în d e p ă r ta r e a din v o rb ire a ş c o la r ilo r a
o ric ă re i d e sb a te ri p o litic e ".
C u p a ş i re p e z i m iş c a re a to tu şi în a in ta , şi
e a în se m n a nu n u m ai un p ro g re s cu ltu ral,
d a r c h ia r u nul d em ocratic. P rin tre e le v ii p re­
m iaţi to a m n a tre c u tă se a fla u fii de boeri
a lă tu r i de f ii de n e g u sto ri şi de ţ ă r a n i: G ri-
g o re Ş t ir b e i şi M a n o la c h i G ră d iş te a n u îm ­
p re u n ă cu T u rn a v itu , cu Z u g r a v u l, cu Ion Pe-
tre sc u ş i cu S c a r la t V a s ile s c u .
L a 1 Ia n u a rie so sise la B u c u re şti un ucaz
al îm p ă ra tu lu i N ic o la e c ă tre G e n e ra lu l K i-
s e le ff, p rin c a re Ţ a r u l m ulţum ea pe fu n c ţio ­
n a r u l să u de fe lu l cum sunt ad m in istrate
M o ld o v a şi M m ntenia, vuitoarele p ro v in c ii
m o sc o v ite . L a io Ia n u a rie se d esch id şedinţele
O b ş te ş tii A d u n ă r i, în ain te de ca re , în sa la
S fin te i .M itro p o lii, s ’a săv â r ş it „o să rb ă to re a ­
s c ă ţe re m o n ie " şi o ru g ă c iu n e a P re a S fin ţie i
S a le P ă rin te le IV litropolit „care a chemat coboi â
rea Sfântului D uh, ca să lumineze minfile mă du.
rilor acestei adunări întru cele spre folosul obştesc .
A cu m o su fă d e ani 9

E p ă c a t c ă — de m ulţi a n i în c o a c e — S f â n ­
tu l D u h n u m ai c a ta d is e ş te s ă c o b o a re , m ă ­
c a r d in c â n d în c â n d , în in c in ta P a r la m e n ­
tu lu i R o m â n !
A d u n a r e a se d e sc h id e p rin cuv â n ta r e a E x ­
c e le n ţe i S a le D o m n u l P le n ip o te n t ( K is e le f f ,
c a re p le c a se cu o zi în a in te la Ia ş i) , r o s tită de
S e c r e ta r u l S ta tu lu i G h e o r g h e B ib e s c u (v iito r u l
D o m n ), d u p ă c a r e u rm e a z ă s ilite ş i n e p lă c u te
tă m â ie li la a d r e s a a c e lu ia ş P le n ip o te n t şi a
s tă p â n u lu i să u , Ţ a r u l N ic o la e .
L a Ia ş i, u nde K i s e l s f f so s e ş te la 12 I a n u a ­
rie, el tr a g e în g a z d ă la s p ă t a r u l iM ih a i C a n -
ta c u z in o , de u n d e trim ite, la 1 8 Ia n u a r ie , un
c u r ie r s p e c ia l la B u c u r e ş ti, p r in c a r e c e re c a
h o tă r îr ile c e au n e v o ie de o g r a b n ic ă r e z o l­
v a r e s ă i se tr im ită în M o ld o v a , de u n d e le
v a în a p o ia c â t m ai c u râ n d .
A s t f e l tre b ile m e rg e a u s tr u n ă , d e o c a m d a tă
în c ă în v e d e rile şi pe p la c u l p o litic e i m o s­
c o v ite .
Februarie

L a 4 F e b r u a r ie se fa c e Ia Ia ş i d e sc h id e re a
„ s o le n e lă " a c a b in e tu lu i so cietăţii de m ed icin ă,
în p re z e n ţa lu i K i s e l e f f şi a lui A s a k i. M u ­
z e u l co n ţin e o s a lă de m in eralo gie, una de
z o o lo g ie şi o b ib lio tecă. A g a A le x a n d r u S tu rd z a
d ă ru e şte a c e s te ia din u rm ă o p erile lu i B u ffo n
şi C u v ie r în 42 de tom uri „cu 6000 fig u ri
v ă p s it e " — ia r la i 5 F e b ru a rie d octoru l K ir ia -
c o p o l din G a la ţ i m ai d ă ru e şte in stitu ţiu n ii Soo
de c ă rţi de m ed icin ă. D o c to rilo r Z o t a şi C i-
h a c se d a to re şte a lc ă tu ire a acelei S o cie tă ţi
de Ş tiin ţe N a tu r a le şi de A le d ic in ă .
* * *
D a r nu n u m ai şc o a la ş i ştiin ţa se a v a n .
pe c a le a p ro g re su lu i : a. în cep u t p u b licu l să
p rin d ă g u st p en tru a rtă . L a 2 5 F e b r u a r ie „ s 'a
d e sc h is şc o a la S o c ie tă ţii F ila rm o n ic e , în c a re
se în v a ţă m u zica v o c a lă , lite ra tu ra şi d ecla­
m a ţia , cursurile fiin d slobode pentru o ricin e*. )
1 ) E it iu a d e n a ş t e r e a T e a t r u l N a ţ i o n a l şi a C o n s e r v a t o r ^ t.
E a 7 I a n u a r i e t r e c u t H e l i a d e R a d u l c s c u f ă c u s e in C u r i e r u l
m ăto ru l a p e l :
„ C e a m a i m a r c p a r t e d in b o c r î ş i a l ţ i c e t ă ţ e n i p ă t r u n s ă
Acum o sută d e ani 11

I a r la 27 „ lu c r ă r ile M u z ik ii s 'a u în a v u ţ it de*


u n nou p ro d u c t o r ig h in a l ş i în c ă n e c u n o sc u t
în R u r o p a . ^ 'a u p u b lic a t o c u le g e r e d e 42-
c â n te c e ş i d a n ţu ri m o ld o v e n e , ro m â n e ş ti, g r e ­
c e ş ti şi tu rc e ş ti, p o tr iv ite p e n tru p ia n " .
In a r t a p la s t ic ă a p a r e c a m în a c e le a ş i z ile
un ta b lo u din is t o r ia M o ld o v e i „ T e s ta m e n t u l
lu i Ş t e fa n c e l M a r e " , ia r a n u n ţu l lă m u re ş te
p u b lic u l a s u p r a m e ritu lu i a c e lu i ta b lo u , fiin d
el „ iz v o d it ş i lu c r a t în I a ş i " . ( T ip o g r a f ia A l*
b in a ).
In p r iv in ţ a te a tr u lu i g u s tu l p u b lic u lu i este
to tu şi în c ă în c e p ă to r.
V e n e u , d e m u lţi a n i a c u m , d in 1 8 1 8 , de
c â n d D o m n iţa R a l u C a r a d ja d e s c h is e s e te a =
tr u l ei de p e P o d u l M o g o ş o a ie i ( G a le a V i c ­
to rie i, c o lţ cu S t r . G e n e r a l B e r t h e lo t , u n d e
este p r ă v ă lia „ L a R a d u " ) , v e n e a u , z ic , şi la
B u c u r e ş t i ş i la Ia ş i, m ereu tr u p e s tr ă in e , c a r e
fo rm a u cu în c e tu l p r ic e p e r e a p u b lic u lu i pen»
tru artă. A s t f e l la 1 1 D e c e m b r ie tre c u t, i S 33,.
so sise la I a ş i d o m n iş o a r a G u is le r , o ş v iţ e -

a d e v ă r u l c e l d o v e d it d e a t â t e a v e a c u r i c ă t e a t r u l în s o ţit cu în ­
v ă ţ p u b l i c e s t e c e l m a i d ’ a d r e p fc u l ş i s i n g u r m ij lo c d e a d eră-
a n a o b i c e i u r i l e c e l e m a i u r â t e ş i a f o r m a g u s t u l u n e i N a ţ iu n i * ,
t o ţ i i n t r o p o r n i r e ş i i n t r 'u n c u g e t p r i n t o a t e c a s e l e a u î n c e p u t
a - ş i a r ă t a d o r in ţ a c e a m a r e a se c h ib z u i m ijlo a c e le 6 p re a p u ­
t e a c u v r e m e a a s e d o b â n d i u n T e a t r u N a ţ i o n a l . A ş a s»ra g ă s i t
cu c a le a se fo r m a o t o v ă r ă ş ie sau S o c ie t a t e F ila r m o n ic ă a i,
c ă r o r m ă d u la n v o r c o n t r ib u i c u c â t e un ce pe an s p r e a sc
în t o c m i o ş c o a l ă d e l i t e r a t u r ă , d e d e c l a m a ţ i e ş i m u z i c ă v o c a lă ,,
p e n t r u a p r e g ă t i p e t i n e r i , c a s ă p u t e m a v e a u n t e a t r u c t c . e t c .* '
12 C. G ane

r a n c ă d in B a se l, c a re d ăd u se în c a s a lo g o fă ­
tu lu i T â d ir iţ ă B a lş un c o n c e rt v o c a l, fo a rte
pe p la c u l b o ie rim e i m o ld o ven eşti. D e a s e ­
m eni, la 24 D e c e m b rie , în a ju n u l C ră c iu n u lu i,
to t la la ş i, T e a tr u l F r a n c e z de su b con d u ce­
r e a lu i B a p tis te F o u r a u x , re p re z e n ta se la
Dame Dlancbe de B o'ild ieu , d u p ă c a re m ureau
to ate c u c o a n e le p ro tip e n d a n d e i. In s ă în deob-
ştie p lă c e a u m a i m ult, m a re lu i p u b lic în tot
c a z u l, p ie s e c a acele cum se d ăd u se la
B u c u r e ş t i la 6 D e c e m b rie , in titu la tă „ L a v o ix
du p e u p le “ , cu un p ro lo g ro m ân esc, ro stit de
o fa t ă îm b ră c a tă în co stu m n aţio n al, c a re
p ro lo g , fir e ş te c ă „m ă r tu r is e a re cu n o ştin ţa R o ­
m â n u lu i c ă t r ă A u g u s tu l să u P ro te c to r". S e
m ai re p re z e n ta s e de asem en i, in to am n a tre­
c u tă , tot la B u c u r e ş ti o o p e ră m a g ică „ R o b ie n
d e s B o i s " c u tru p a ş i su b d ire c ţia lui D . M i-
le r — în să de a tu n c i nu m a i v e n ise p rin
M u n te n ia şi p rin M o ld o v a d e cât m ă sc ă ric i,
•ca în v r e m ile v e c h i, sa ltim b a n c i sa u A lb in o ş i.
A b ia acum , la 2 1 F e b r u a r ie so sise în B u cu ­
re şti c e v a m a i de so iu : un ar tist italian dela
A c a d e m ia din R o m a , signov Luzzato, c a re
a dat la teatrul Varietăţilor d ouă re p re z e n ­
ta ţii de g im n a stic ă „ î n c a re a în trecu t toate
c â te p â n ă acu m a ic i s ’a v ă z u t " , căci el
fă c e a şr m od ele de sta tu i an tice : H e rc u le
F a r n e s e , H e rc u le lu p tân d cu leul, şi m ulţi
-altele.
A cu m o su fă d e an i IA

l a tim p u l a c e s ta K i s e l e f f ') a d m in is tr a , a m e -
ste c â n d u -se în to a te . V o r n ic ilo r d in lă u n tr u
le p o ru n c e a c a s tr ă in ii f ă r ă c ă p ă t â i s ă f ie t r i­
m işi p e ste g ra n iţă , în T u r c ia , în S â r b i a , în
U n g a r ia , în A u s t r ia ... n u m ai în R u s i a n u ,
c ă c i e ra u to c m a i m ă s u r i îm p o t r iv a c e lo r c e - a r
p u te a u n elti în c o n tra f a r u lu i. Prin „ B u le t i-
n u l“ îş i îm p ă r ţia p o r u n c ile ş i în a rm a tă . L a
26 F e b r u a r ie s u b -c o m a n d iru l de p lu to n d in a l
d o ile a p o lc , C lin c e a n u , e ste s c o s d in a r m a tă
„p e n tru u r ic io a s e m o r a v u r i" ... c a r e se m a i
p o a te tra d u c e şi p r i n : n e a s c u lta r e la o rd in e le
m u s c ă le ş t i!
*
* X
C o p ii la ş c o a lă , b o e rii la te a tru , K i s e l e f f la
p â n d ă ... d a r în colo , lu m e a m ă r â t ă a tu n c i c a
în to td eau n a. P a h a r n ic u l Ia n c u B ă lă c e a n u n e-
m ai a v â n d m ijlo a c e s ă c a u te d e m o ş ia lu i,
S to ln ic ii d in T e le o r m a n , o a r e n d e a z ă s u b p r e ţ ;
P a r a s c h iv a Id a g i N ic o la e s e c v e s t r e a z ă m a r f a
lu i A n g lie i G h e o r g h iu d in B u c u r e ş ti d re p t le i
0600 p e n tru d a t o r i e ; ş i în tr’ o s in g u r ă zi se
v â n d şa p te c a s e la m ez a t, pe P o d u l C a lic ilo r ,
la O b o r , la D e a lu l S p ir e i.
P e n tr u a c e ste p r ic in i de s e c v e s tr e , de m e -
zate, de a c te de v â n z a r e , s a u de îm p ă r ţe a lă

) Ia tă . t i t u l a t u r a o f i c i a l a a l u i K i s e l e f f : D e p l i n I m p u t e r n l -
it u l P r e z i d e n t a l D i v a n u r i l o r M o l d a v i e i ş i V a l a h i e i . ( r e n e r a l u l
L / c it e n a n t A d i o t a n t şi a f e l u r i d e o r d i n e C a v a l e r , P a v e l D im i-
t r ie v ic i K i s e l e f f .
14 G . G ane

sa u de m oşten ire, era u de pe a tu n ci a v o c a ţi.


D u m n e a lu i S to ln ic u l Io n C ă tu n e a n u se re c o ­
m a n d ă lu m ii c a scriitor de jalbe, de pricini, de
apelafii. N u m a i c ă z i c e : „ D e la cei cu sta re
v o i c e r e b a n i p rin b u n ă tocm eală, ia r către
c e i s ă r a c i v o i fa c e ja lb e le în h a r " . C u alte
c u v in t e , e ra u p e a tu n c i a v o c a ţ i c a re nu c e ­
r e a u b a n i d e la c e i n e v o ia ş i. A s t ă z i nu m ai
su nt.
Martie

O p r im ă v a r ă fr ig u r o a s ă . N in g e . L a ţa r ă
s ’a a şe z a t d ru m u l d e s a n ie . In z iu a d e n
.M a rtie te rm o m e tru l s e c o b o a r ă p â n ă l a 8
g ra d e su b z e ro .
D a r su b v e ş m â n tu -i a lb de z ă p a d ă B u c u -
re ştiu l e în s ă rb ă to a re . S o s e ş te P a ş a M u ş i r -
A h m e d , s o lu l E x t r a o r d i n a r ş i P le n ip o te n t a l
în a lte i P o r ţ i la S t. P e te r s b u r g . E l v in e din
R u s ia , m e rg â n d s p re C o n s ta n tin o p o l *).
L a 22 F e b r u a r ie e l tre c u se P r u tu l, la a3 e r a
în Ia ş i, ia r la 24 „ î n a lt u l C l ir o s şi b o e rii îi
ro s tis e r ă în c re d in ţa r e a d e r e s p e c to a s ă s u p u ­
n e re fa ţ ă de în a lt a P o a r t ă " . A lbin a Rom â­
nească a r ă t a s e în c o lo a n e le s a le c ă „ a c e a s t ă
îm p re ju r a r e e ste cu a tâ t m a i în s e m n a tă , c ă c e a
în tâ ia o a r ă d u p ă o rg a n iz a ţia n o u ă a lu c r u r i­
lo r în T u r c ia 2), u n re p re z e n ta n t a l S u v e r a -
) E x a c t 1 0 0 d e a n i în a in te d e p r im ir e a f ă c u t ă d e B u c u r e ş t e n i
l» ’ T e v f i c - R U fd i B ca’ s o s it p e n t r u t r a t a t i v e l e î n e b e e r i i p a c t u l u i
b a lc a n ic .
) E r a r e f o r m e l o r a în c e p u t î n T u r c i a p r i n s e p a r a ţ i a D r e p ­
t u lu i d e C r e d i n ţ ă f i p r in i n t r o d u c e r e a C o d u l u i d e C o m e r ţ , l a
3 o A p r i l i e i 8 3 o.
( D e c i în a in t e d e H a t t i ş c r i f u l de la G h i u l- H a n e , 18 3 9 ).
16 C . G aoe

n u lu l n o stru a v e n it în a c e a stă ţa ră , şi p rin


a s a în ţe le p c iu n e a a v u t p rile j a ju d eca d es­
p re starea cea fericită a Moldovei, întemeiată sub
umbrirea C u r fi lor Suzerane şi Protectoare'.
E de p ris o s a a r ă t a c ă p ro z a a c e a sta nu
e ra a lu i A s a k i, c i a lu i K is e le ff.
L a i M a r t ie P a ş a p ă r ă s i Ia ş ii — pe o vrem e
în c ă în d o e ln ic ă , fr ig , ca ld , zilele B a b e i — la
2 e ra la V a s lu i, la 3 la F o ş c a n i, şi Ia 4 M a r ­
tie îş i fă c u in tra r e a în B u c u re şti. E în tâ m p i­
n a t — a fa r ă , în ain te de a in tra în o ra ş de
c ă tre A g ă (şe fu l p o liţiei) cu o am en ii să i, u r­
m at de P re z id e n t ( K is e le f f ) şi de m âd u larn
sta tu lu i o ră şe n e sc . A la iu l îl în ch id 24 de jan-
tarmi d in m iliţia p ăm â n te a scă.
E dus în g a z d ă la V o rn icu l M . G h ic a , unde
se a f lă a d u n a ţi m ă d u la rii a d m in istra tiv i şi
V o r n ic u l T r e b ilo r din L ă u n tr u , c a re -i la c c ă ­
zutele în c h in ă c iu n i, la c a re E x c e le n ţa S a „s e
a r a tă s im ţito r".
A doua zi, ca şi la Ia şi, se ad u n ă în c a sa
lu i G h ic a p re o ţim ea şi hoerim ea pentru a
a r ă ta P a ş a le i sen tim en tele lo r de su pu şei i
c ă tre îm p ă ră ţia tu rc e a sc ă . P a ş a M u ş ir -A h m e d
ră sp u n d e fru m o s c ă :
„ e fe r ic it de p rim ire a ce i se fa c e şi m.
lit de sen tim en tele R o m â n ilo r, în să c ă toat
a c este g ă tiri atu n ci îl v o r în d a to ra şi le \ ,
sim ţi c a n işte sem ne de a d e v ă ra tă d ra f
c â n d v o r fi pe c â t se poate m ai sim p le şi r
A cu m o sută d e ani 17

p a rte de v e c h iu l lu x a s ia t ic , c a r e a c u m a tr e ­
c u t c a ş i a n ii c a r e nu se m a i în t o r c " .
A ju n s e s e r ă T u r c ii s ă ne în v e ţe p e n o i s ă nu
m ai fim T u r c i.
T o tu ş i, fr a z a a c e a s ta d in „ B u l e t i n u l " p u s ă
a lă tu r i de a c e e a d in „ A l b i n a R o m â n e a s c ă " ,
s u n ă m a i m u lt a K i s e l e f f d e c â t a A lu ş ir - A h -
m ed, şi e cu a tâ t m ai in d o e ln ic s 'o f i r o s tit
el, cu c â t, la B u c u r e ş ti c a ş i la I a ş i, o d u se
T u r c u l in t r ’ o n e c u rm a tă p e tre c e re . L a s t r ă lu ­
c itu l b a l ce s ’ a d a t în s a la te a tr u lu i în c in s te a
E x c e le n ţe i S a le , P a ş a „deschide s e r b a r e a d a n -
ţu lu i, în c e p â n d în s u ş i polonezuT'• D u p ă b a l s ’ a
d a t o c i n ă ; a d o u a zi a r e lo c d in n o u un
p râ n z str ă lu c it, ia r s e a r a Ia te a tru o tr u p ă
it a lia n ă re p re z in tă „ F r a D i a v o l o " . S a l a de
sp e c ta c o l e ra lu m in a tă „ c u m a re c u v iin ţ ă " ,
p re c u m lu m in a tă e ra şi u liţa c a re d u c e a d e la
c a s a lu i G h ic a la te a tru . T o a te a c e s te a e ra u
p e n tru B u c u r e ş t ii de a c u m 10 0 a n i „ l u x a s i a ­
t ic " , ia r P a ş a nu p ă ru d e lo c n e m u lţu m it de
p rim ire a ce i se fă c u .
A Iu ş ir -A h m e d e şin d p e n tru a p rim i r a p o a r ­
tele m ilita re , ră m â n e în c â n ta t de p r o a s p ă t a
n o a s tr ă m iliţie (în fiin ţa tă p rin d is p o / iţiu n ile
R e g u la m e n tu lu i O r g a n ic ) şi c e r e c a a d o u a zi
s ă fa c ă „ r e v i u " la in fa n te r ie şi c a v a le r ie .
L u â n d d eci tru p e le în r e v is t ă — în d im in e a ţa
d ’a p o i — zice c ă „ S u lt a n u l n ic i d ecu m nu
so c o a te m iliţia ro m â n e a s c ă m a i p re jo s de
18 C. Crane

o sta şii îm p ă ră te şti a i M a je s tă ţe i S a le (! !),


c a r e nu p u ţin ă b u cu rie şi în su fle ţire a ră s p â n ­
d it în to a tă m iliţia ".
M a r ţ i, la 6 M a r t ie , E x c e le n ţ a S a p le a c ă
la G iu r g iu .
T o a tă lu m ea e ra m ulţum ită... num ai H e lia d e -
K ă d u le s c u nu, fiin d c ă nu m ai a v e a bani să -şi
s c o a tă „ C u r ie r u l" . L a io A îa r tie fă c u un apel
d e s p e ra t c ă tre p u b lic , c erâ n d s ă fie ajutat.
P a trio ţii rom âni ră s p u n s e ră la ap el, şi „ C u ­
r ie r u l" îş i u rm ă v ia ţ a m ai d ep arte.
L a Ia ş i, D o c to ru l C ih a c , cel c a re îm p re u n ă
c u Z o t a în fiin ţa s e s o c ie ta te a de A-ledicină,
a n u n ţă c ă v a fa c e un c u rs g ra tu it de Isto rie
N a tu r a lă . C e r e cu in siste n ţă în sc rie re a c o p iilo r
de p este i 5 ani.
S i a s tfe l p ă şe şte ţa ra în ain te , cu în cetul, pe
c a le a p ro g re s u lu i. A le d ic in a v e te rin a ră în ­
cep e şi e a a lu a un a v â n t n e cu n o scu t p ân ă
atu n ci. M o ş ie r ii şi ţă ra n ii a v â n d treb u in ţă
s ă c u n o a s c ă fe lu l cum s ă -ş i cau te vitele, z ia ­
re le , şi 'n d e o se b i „B u le tin u l O fic ia l" d au a-
p ro a p e în fie c a r e n u m ăr câte-o reţetă. L a în ­
cep u tu l lu i M a r t ie a p a re una p en tru v ă r s a tu l
o ilo r, ia r la i 5 a lta p en tru b o ale le de p icio a re
a le b o ilo r, fiin d c ă tot d o fto ru l C ih a c d esco ­
p erise c ă „a c e ste b o li se n a sc din rele h ră n i
în to am n e u m e d e ".
P e de a ltă p arte, B u c u re şten ii, v e şn ic d o ri­
tori de p e tre c e ri, dau n ă v a lă , în aceste zile de
A cu m o sută d e ani ÎS»

f r ig u r o a s ă p r im ă v a r ă , la te a tr u l V a r ie t ă ţ ilo r ,
unde S ig n o r A r a n z o , p e h liv a n it a lia n , c u ­
n o scu t în „ c a p it a lii E u r o p e i" , d ă în fie c a r e
s e a r ă „ r e p r e z e n ta ţii e x t r a o r d in a r e 1'.
O p e r a it a lia n ă c a r e r e p re z e n ta s e p e „ F r a -
D i a v o l o " p a re a nu f i v e n it în ţ a r ă d e c â t
în a d in s p e n tru a fa c e „ l u x a s ia t i c " în c in s te a
lu i M u ş ir - A h m e d P a ş a .
*
Z b u r lit , c a un p u i de p o tâ rn ic h ie , s tă s u ­
fle tu l p o p o ru lu i la ră s p â n tie . S ’a în tin s v o r b a
în ţa ră c ă R u ş i i v o r p le c a . A d e v ă r a t s ă f i e ?
„ B u le t in u l" v e s te ş te că la C o n s u la t u l R u ­
s e s c se v o r v in d e în c u râ n d p rin m e z a t „ e c h i-
p a ju r ile " ru se şti cu c a r e v e n is e A h m e d - P a ş a
din f-t. P e t e r s b u r g : 3 c a re te , 6 c ă le ş ti ş i 9
tr ă s u r i. A r fi o d o v a d ă c ă se p r e g ă te s c A dus-
c a lii s ă se d e s fa c ă de r o s tu r ile lo r p r in ţa r ă .
L a ziu a a r ă t a t ă se fă c u d eci îm b u lz e a lă m a re
de b o e ri şi de p ro stim e în c u r te a d u m is a le
titu la rn o i s o v ie tn ic K â r ja n o v s c h i, c o n s u lu l r u ­
s e sc , c a r e lo c u ia în c a s a lo g o fă t u lu i N iţu ,
lâ n g ă b is e r ic a E n e i, N o . 2 a 5 i *). V o i a u B u -
c u r e ş te n ii să p ip ă ie p u ls u l la f a ţ a lo c u lu i.
L a Ia ş i e ra lu m e a m a i ş tiu to a re , fiin d c ă
P re z id e n tu l K d s e le ff lo c u ia de m a i m u ltă v r e m e

* ) R e d a c ţ i a * C u r i e r u l u i R o m â n e s c w ele l â n g i i S f i n ţ i i A p o s t o l i
r a in t r o c a s ă c u N o . 1 7 0 1 . S t r ă z i l e a c e s t e b u c u r e ş t e n e , lu n g i
o r t o c h c ia t e , cu o n e s f â r ş it ă n u m e ro ta ţie , a m in te s c p e a c e l e
e v a l e d in O c c i d e n t : E a u d e C o l o g n e N o . 4 7 1 1 .
20 C. G ane

a c o lo . S e ş tia c ă de acu m 4 ani R u s ia în ­


c h e ia se cu T u r c ia o c o n v e n ţie a d iţio n a lă la
tr a ta tu l d in A d ria n o p o l, p rin c a re se h o tă ­
râ s e c ă Ţ a r u l v a e v a c u a P rin c ip a te le atu n ci
c â n d v a p rim i c e l d in tâ i m ilion din d e sp ă g u ­
b irile de ră z b o i. K i s e l e f f se îm p o triv ise , fiin d c ă ,
p e n tru a r u s ific a ţă rile ro m ân eşti, el cerea un
te rm e n de 10 an i. D a r , pe d eo p arte, c o n v e n ţia
e ra în c h e ia tă , ia r pe de a lta d u şm an ii g u v e r­
n a to ru lu i n o stru in trig a s e ră îm p o triv a lui, zi­
c â n d c ă a re de g â n d s ă se p ro clam e rege al
P r in c ip a te lo r D u n ă re n e . P e n tru a tă ia scurt
a c e ste v o r b e nebun e, el în a in ta se Ţ a ru lu i de­
m isia din p o stu l ce ocu pa. C e r e r e a lui fu s e s e
re s p in s ă , în s ă in trig ile nu se p u tu ră cu rm a.
L a 27 Iu lie i 833 K i s e le f f re în o i c e re re a sa,
c a re fu p rim ită , cu co n d iţia c a el s ă ră m â n ă
Ia n o i p â n ă în A p r il 18 34 , cân d , T u rc ia p lă ­
tind, a v e a Ţ a ru l de gân d să re tra g ă p este
P ru t a rm a te le de o cu p aţie.
T o a te a c e s te a se ştiau acum la Ia şi — poate
şi la B u c u re ş ti, d a r n u m ai în c e rc u rile o fic ia l
A ş a în c â t lum ea a şte p ta în frig u ra tă , d e sfă şu ­
r a r e a e v e n im e n te lo r.
Ş i, p â n ă una a lta , p u lsu l v ie ţe i b ătea în ainte.
In D o lj se d e s fiin ţe a z ă D iv a n u l C om ercial
din C r a io v a (în fiin ţa t p rin R eg u la m e n tu l
g a n ic ), p ric in ile p u tân d u -se jud eca şi de
v a n u l C i v i l ; ia r la B u c u re ş ti din potrivu,,
în fiin ţe a z ă pe lâ n g ă trib u n a lu l politices<
A cu m o sută d e ani 21

I lfo v u lu i o n o u ă se cţie . D r e p t d o v a d ă c ă în ­
c e p e v i a ţ a de p r o v in c ie s ă d ea în d ă r ă t f a ţ ă
d e a c e a din c a p ita lă . I a r d a c ă se în m u lţe ş te
în B u c u r e ş ti p o p u la ţia , c a u n in e v it a b il c o r o ­
la r se în m u lţe sc şi h a im a n a le le , c a r e a u d e c i
a z i, d u p ă 10 0 de a n i, t it lu r ile lo r de n o b le ţă .
H o t ă r â r ile c r im in a lic e ş ti râ n d u ie s c h o ţilo r
(se sp u n e a p e a tu n c i „ f u r i l o r " ) b ă ta ia cu
to iege, de la 25 p â n ă la 200. T o tu ş i r e c o r d u l
îl ţin e m a lu l D u n ă r e i. D im it r ie C iz m a r u l s în
C r ă c iu n din C r e v e d ia V l a ş c ă i c a p ă t ă 3oo de
cio m eg e .
C a 22 M a r t ie m o a re la B u c u r e ş t i o fo a r te
c u n o sc u tă fig u r ă a C a p it a le i, b a ro n u l M e ita n i,
b a n c h e r ru in a t şi lo v it de a p o p le x ie , fo s tu l
g in e re a l c e lu i de pe u rm ă v o e v o d fa n a r io t
A le x a n d r u Ş u ţu . I a r la I a ş i, in te r e s a n tă
p e n tru sp iţa n e a m u lu i v iit o r u lu i D om n
a l R o m â n ie i, este h o t ă r â r e a G h e n e r a ln ic ii
A d u n ă r i, c o n fir m a tă de K i s e l e f f , p r in c a r e
,,T o a d e r B o n d r e este îm p u te r n ic it a - ş i tr a g e
ia m ilia d e la C u z a , c a u n u l ce este n e p o t de
s o r ă a l b o ie r ilo r C u z e ş t i" .
U n in te r e s a n t o a sp e te a l I a ş ilo r , în a c e le
z ile de M a rtie , este c a v a le r u l C o s t a c h i S t a -
m ati din B a s a r a b ia — p o e tu l c u n o s c u t su b n u ­
m ele de Lebăda Rasarabici — c a r i tr im ite lu i
is a k i o s c r is o a r e p u b lic a t ă în „ A l b i n a " , şi
rin c a re a r a t ă c ă : „ d u p ă o n e fiin ţă de c â ţ iv a
ini, cu p lă c e r e m ’am în tu r n a t în p ă m â n tu l
22 C . G an e

p a trie i m ele cei de m ai în a in te ". P atrio tu l


m o ld o v e a n d e sc rie b u c u ria lu i de-a-şi re v e d e a
ţa ra cu a lb a s tru l ei cer, şi se m in u n ează de
p ro g re se le în fă p tu ite în Ia ş i d ela 1 8 1 2 în co a ce.
,,O r a ş u l" , zice el... a d e ve n it v re d n ic unei
c a p ita lii. P ă z ito r ii lin işte ! p u b lice in su flă re s­
p e c t şi în c re d e re p rin a lo r arm e şi u rm are,
în v ă ţă tu rile p ă ş e s c c ă tre o m ân tu ito are d ep li­
n ătate, ş. c. l . “
L a 1 8 M a r t ie , „p ă z ito rii lin işte i p u b lice
c a re in s u flă re sp e c t p rin a lo r a r m e " sunt în
fie r b e r e m a re , d e a ltfe l c a to ată p o p u la ţia I a ­
ş ilo r — c ă c i au so sit în c a p ita lă nişte oasp eţi
sim a n d ic o s! : de p este M ilc o v , S e c re ta ru l de
S ta t a l Ţ ă r ii R o m â n e şti, G h e o rg h e B ib e sc u ,
ia r de p este P ru t Ş a m b e la n u l îm p ă ră te sc
W o lk o w ş i L o c o te n e n tu l din S ta tu l M a jo r
R u s e s c F o n to n de V e r a jo n . — Sem ne bune.
L a 19 M a r t ie S fa tu l Ţ ă r ii a şi p rim it d ela
K i s e le f f un „ o f i ţ " p rin c a re a ra tă c ă : „ C u
p rile ju l m erg erei m ele la S t. P e tersb u rg , A d ­
m in istra ţia P r in c ip a te lo r se în cred in ţează dum ­
n e a lu i P re z id e n tu l G h e n e r a l M a io r Mirkovici,
în c e p â n d d e la a A p r i l " şi p o ru n ceşte sfa tu lu i
să su p u ie a c e stu ia toate ra p o a rte le ad m in is-
tr rtiv e şi ju d ic ia re . C o m a n d a tru p e lo r din
P rin c ip a te şi din cetatea S ilis tr e i se în c re ­
d in ţe az ă G e n e ra lu lu i A d ju ta n t b aron Dclings-
hciusen.
I a r lu m ea nu ştia de treb u ie să se bu cu re
A c u m o sută d e ani 23

sa u nu, c ă c i c e -m i este K i s e l e f f , ce-m i este


M i r k o v i c i ş i D e lin g s h a u s e n !
L a 28 M a r t ie , O b ş t e a s c a A d u n a r e îşi în ­
ch eie lu c r ă r ile p e a n u l în c u rs. T o ţ i m ă d u la r ii
ei se p re z in tă în p ă r la palaiu l lu i K i s e l e f f
,,sp re a -i re în o i r o s t ir e a se n tim e n te lo r de r e s ­
p e c t, de r e c u n o ş tin ţă şi de d r a g o s t e " — şi alte
n e s fâ r ş it e v o rb e o fic ia le , s p u s e d in buze d a r
nu ş i d in s u fle t.
I a r K is e le f f , pe c a re , d u p ă cum ştim , b o e r ii
c e i m a ri îl iu b e a u , îş i în c h e ie a d m in is t r a ţ ia
M o ld o v a p r in t r ’ un la r g g e s t de is c ă lir e d e
n o u i d e cre te : V o r n ic u l C . C o n a k i, V o r n ic u l
C . S tu rd z a , H a tm a n u l A le x a n d r u G h ic a şi
v is tie r n ic u l C . C a n ta c u z in o s u n t fă c u ţ i M a r i
lo g o f e ţ i; H a tm a n ii C . B a lş ş i C . M a v r o c o r d a t
su n t în a in ta ţi v o r n ic i de Ţ a r a de J o s ; p o s ­
te ln ic u l fo n C a n ta c u z jn o , v o r n ic de Ţ a r a de
S u s , şi, în s fâ ş it , M a r e p o s te ln ic e n u m it
B e iz a d e a N ic o la e S u ţu , fiu l u ltim u lu i v o e v o d
fa n a r io t A le x a n d r u S u ţu ş i a u to r u l u n o r c u ­
n o scu te ş i p re ţio a s e m em o rii.
T o a te a c e ste fe ţe s im a n d ic o a s e v o r m a i
u m p le a c o lo a n e le , a c e ste i c ro n ic i.
A p r il

P e ste c â te v a zile K i s e l e f f v a p ă r ă s i ţa ra .
A c u oi c ă v e ste a p le c ă re i s a le s 'a lă ţit din
h o ta r în h o ta r şi din con ac la c o lib ă , un
c iu d a t sim ţim â n t a c u p rin s su fle tu l p o p o ru lu i,
a l p o p o ru lu i în în ţeles in te g ra l. D e fa p t, în
a f a r ă de p re a p u ţin i b o e ri din cei d iv ă n iţi,
to a tă lu m ea u ra pe R u ş i, cum nu u ra se n i­
c io d a tă n im en i p e T u rc i, fiin d c ă a c e ş tia din
u rm ă p o ru n c e a u , d a r nu a d m in istrau . P o a rta
nu se a m e ste c a se n ic io d a tă în v ia ţ a n o a stră
d in lă u n tru ; P e tro g r a d u l d im p o triv ă ne t r a ­
ta se c a p e-o p ro v in c ie ru se a sc ă . In tre două
re le a le g e om ul p e c e l m ai p uţin d u reros.
A ş a d ar, p le c a re a lu i K i s e l e f f în sem n ân d în ­
c e ta r e a o c u p a ţie i m o sc o v ite, p o p o ru l n u p u ­
te a d e c â t s ă se b u cu re. T o tu şi acu m c ă E x ­
c e le n ţa S a , d u m n e a lu i P re z id e n tu l P len ip oten t
se p re g ă te a s ă -ş i ia d ela noi un v e ş n ic ră m a s
b u n , p o p o ru l în ţele se d eo d ată c ă R u s u l a c e sta ,
v e n it stră in p rin tre stră in i, era un om cum
se cad e, c a re îi v o is e b in ele. In toate ram u-
G E N E R A L U L C ONTE KTSELEFF
Acum o sută d e ani 23

rile a c t iv it ă ţ ii s o c ia le — in d ife r e n t de m o b ilu l


a c ţiu n e ! — a d u se se o n o tă d e c iv iliz a ţ ie , pe
«care a r fi tr e b u it R o m â n u l s ă f ie in g r a t c a s ă
n u i-o r e c u n o a s c ă , şi c h ia r n e d re p tu l să u R e ­
g u la m e n t O r g a n ic nu p u te a f i p r iv it c a e x p r e -
s iu n e a e x c lu s iv e i s a le v o in ţe . I a r în c o lo se a -
r ă ta s e , în m ă s u r a p e r m is ă , în g ă d u ito r ş i b lâ n d
f a ţ ă de to a tă lu m e a . L u m e a a c e a s t a r o m â ­
n e a s c ă , b lâ n d ă şi în g ă d u ito a r e ş i e a , sim ţe a ,
d in p ric in a a c e s to r n e g a tiv e c a lită ţi, o a f i n i ­
ta te în tre d â n sa şi c e lla lt, c a r e o f ă c u c ă în
c lip a h o tă r â to a re s ă i se m o a ie in im a .
A ş a în c â t o p ă r e r e d e ră u — m a i ş t e a r s ă
s a u m a i a d â n c ă — în tâ m p in ă v e s te a o fic ia lă
a p le c ă r e i C o n te lu i K is e le f f .
B ă t r â n ă c a p ita lă a M o ld o v e i se p r e g ă t i s ă -i
f a c ă str ă lu c ite s e r b ă r i d e s p r in c e n a tă c ă l ă ­
to rie.
D u m in ic ă , 1 A p r il, E x c e le n ţ a S a p rim i în
s a lo a n e le p a la tu lu i p re z id e n ţia l. S e în tr u n ir ă
a c o lo to ţi b o e rii v e liţ i a i M o ld o v e i, p re c u m
şi a c e i so siţi de c u r â n d d in B u c u r e ş ti, în
fr u n te cu s p ă ta r u l A le x a n d r u G h ic a şi cu s e ­
c r e ta r u l de S t a t G h e o r g h e B ib e s c u . A c e ş t ia
în m â n a r ă lu i K i s e l e f f „ u n a d r e s “ d in p a r t e a
A d u n ă r ii din Ţ a r a R o m â n e a s c ă , p r in c a r e
i se e x p r im ă păfrunz.ăfoaveu durere a D i v a n u ­
lu i la a fla r e a v e ste i „ c ă E x c e le n ţ a S a se g â n ­
d e şte a se d u ce p e s te p u ţin d in a c e s te P r in ţi-
p a t u r i" şi „se g r ă b e ş te a -i r o s ti se n tim e n -
26 C, G ane

tele s a le " dc cu tare şi de c u tare... O a d re să


o fic ia lă .
K i s e le f f ră sp u n d e c ă d a c ă v re m e a nu i-a
în g ă d u it a fa c e tot c a a v r u t p en tru bin ele
ţă rii, to tu şi p le a c ă cu m â n g â ie re a că n 'a a vu t
a lt g â n d d e c ât a ei fe r ic ir e — şi a p o i întor-
c â n d u -se d e o d a tă că tre A le x a n d r u G h ic a
şi M ih a i S tu rd z a , le reco m an d ă cu că ld u ră
in te re se le şi a şez ă m in tele p a trie i. P rin aceste
cu v in te v iito r ii v o e v o z i e ra u acum o fic ia l d e ­
sem n aţi. O p r e a la b ilă în ţeleg ere în tre S t. P e-
te rs b u rg şi Istam b u l h o tă râse c a c e l d’întâiu
v a fi dom nul Ţ ă r ii R o m â n e şti şi al d o ilea
D o m n u l M o ld o v e i.
K is e le ff, v o rb in d acum num ai cu ei, d a r în
a u z u l tu tu ror, le fa c e o sc u rtă exp u n ere a
situ a ţiei în c a re se a flă P rin c ip a te le , in sistân d
c a n o ii v o e v o z i s ă se s tră d u ia sc ă a p ăzi cu
sfin ţe n ie lite ra R e g u la m e n tu lu i O rg a n ic . V o r ­
bele sa le c u p rin d e a u p a r c ă o n u an ţă de am e­
n in ţa re în c a z de nesup un ere, în să c u v â n ta re a
o is p r ă v i fru m o s p rin tr’o scu rtă con sid eraţie
filo s o fic ă , dem nă de fir e a su p e rio a ră ce nu se
p o ate tă g ăd u i c ă a c e sta a avu t-o „ C e s in stitu-
tio n s “ zise el (c ă c i v o rb e a fran ţu z e şte) „ne
tendent q u ’â la c o n se rv a tio n des d roits de
toutes Ies c îa s s e s ; et si d an s T acco m plissem en t
d 'u n e refo rm e au ssi v a ste il y a eu des in-
terets fro isse s, m ais iso les et se co n d a ire s, c ’est
q u ’il est m a lh eu reu sem en t d an s la n atu re des
Acu m o sută de ani 27

m stitu tio n s h u m a in e s d’ e n tr a in e r a p r e s elles.


d es m e c o n te n te m e n ts".
Ia tă o c la r ă în ţe le g e re a s itu a ţie i r e a le , c a r e
d o v e d e şte c ă d e p o z ita ru l ru s îşi d ă d e e s e a m a
c ă a tâ t R e g u la m e n tu l O r g a n ic , c â t şi a d m in is ­
t r a ţ ia s a , s tâ r n is e r ă n e m u lţu m iri, c e n u e ra u
de a ltfe l n ici iz o la te n ici s e c u n d a r e , d a r c ă
nu p u tu se fa c e a ltfe l.
A d o u a zi fu r ă n u m iţi d r e g ă to r ii G u v e r n u lu i
P r o v iz o r , ia r in a ju n u l p le c â re i, A 'la rţi io
A p r il, a c e ş tia o r g a n iz a r ă în c a s a H atm anului
T o a d e r B a lş un s tr ă lu c it o s p ă ţ în c in s te a f o s ­
tu lu i g u v e rn a to r. C a s a lu i B a l ş fiin d p e a tu n c i
c e a m ai în c ă p ă to a r e d in la ş i, în ea se f ă c e a u
toate r e c e p ţiile o fic ia le şi to ate s e r b ă r ile . C u
o c a z ia o sp ă ţu lu i de la io A p r il, se d e s fă ş u r ă
a c o lo un lu x g ra n d io s . S u f r a g e r ia fu t r a n s ­
fo rm a ta în t r ’ un fe l de srrăd in ă. P r o fu s ia d e
flo r i, c a re îm p o d o b e a u m esele şi b u fe te le , r ă s ­
p â n d e a un m iro s îm b ă tă to r, ia r d e a lu n g u l
p e r e ţilo r se în ş ir a u , g ru p u ri g r u p u r i, c o p a c i
de d a fin i şi de m ă s lin i — e m b le m a r ă z b o iu lu i
şi a p ă c e i — d e a s u p ra c ă r o r a s p â n z u ra u de
t a v a n zeci de p o lic a n d re cu su te de lu m â n ă ri
a p r in s e . C e le p a tru c o lţu ri a le s ă le i e ra u îm -
p o d e b ite cu a rm e d in to a te ţă rile , în m ijlo c u l
c ă ro ra se p u teau v e d e a in iţia le le lu i K i s e l e f f
ş i stem a fa m ilie i sa le . In t r ’u n a d in o d ă ile d e
a lă tu r i, cu u ş a m a re d e s c h is ă , c â n ta m u z ic a
A liliţie i m o ld o v e n e şti, ia r în a lta ta r a fu l c e lo r
28 C. G ane

m a i v e s tiţi lă u ta r i ţigan i d in C a p ita lă . C â n d


p ă ş i K i s e l e f f sp re m a sa o sp ăţu lu i, m uzicele
a m â n d o u ă in to n a r ă im n u l: „D o a m n e p ăzeşte
pe î m p ă r a t " ; şi în d a tă d u p ă a c e ia un com ­
p a trio t, T u m a n sk i, c iti în s la v a să rb ă to ritu lu i
v e rs u r i de la u d ă p e ru seşte.
E m o ţio n a t, K i s e l e f f ră sp u n se cu un g la s
în d u io şa t c ă m eritu l a d m in istra ţie i trecu te se
c u v in e ş i c o la b o ra to rilo r s ă i — şi, cu gestu l
m odest a l a u to ru lu i la ram p ă cân d a ra tă pe
a c to ri, îşi a r a t ă c a m a ra z ii cu m â n a !
In a c e ia şi s e a r ă ,,n o b le sa ţ ă r ii1' dădu o re ­
p re z e n ta ţie la te a tru V a rie tă ţilo r , a că re i o r­
g a n iz a re fu în c re d in ţată lu i A s a k i, care scrise
şi p ie sa ce se ju c a : ,,S ă r b a r e a p ă s to rilo r m o l­
d o v e n i" , o a le g o r ie is to r ic ă şi o m a g ia lă . A c ­
to rii e ra u n u m ai p e rso a n e din în a lta so c ie ta re :
tin e ri la m o d ă p recu m şi „d e m o â s e le le " A r is t ia
G h ic a , M ă r i a C a n ta c u z in o şi E rm io n a A s a k i.
U n c o r de p ă sto ri c o b o râ de pe sc e n ă peDtru
a d ep u n e o c o ro a n ă de la u ri !a p icio a re le lojei
p re z id e n ţia le — c a re în să era g o ală, fiin d c ă
E x c e le n ţ a S a , d u râ n d u -1 c a p u l de p r e a m ultă
b e u tu ră în tim p u l o sp ă ţu lu i de la am ează, nu
se în cu m etase s ă v ie la teatru . T o tu şi se n ti­
m e n ta lilo r boeri m o ld o ve n i li se u m p lu ră ochii
de lă c rim i c â n d v ă z u r ă f r u m o a s a c o r o a n ă d
la u ri, şi în c e p u ră să strig e toţi î n t r ’ un g la s
„ T r ă ia s c ă K i s e l e f f " . In tr’ o a tm o sfe ră de ne­
crezu t entu ziasm „ a d u n a r e a p arte ru lu i ale
A cu m o sută d e an i »

d e p u ta ţi p e C o s ta c K i ş i L u p u B a lş , p e lo r g u
G h ic a şi N . N . C a n t a c u z in o " p e n tru a d u ce
a c e a c o r o a n ă la E x c e le n ţ a S a .
A d o u a zi, A lie r c u r i 1 1 A p r i l , la c e a s u l 9
d im in e a ţa , d r e g ă to r ii p o lit ic e ş ti şi m ilita r i în ­
t o v ă r ă ş e s c p e K i s e l e f f la M it r o p o lie , u n d e
în a lt P r e a S fin ţit u l A r h ie r e u fa c e o s c u r tă
s lu jb ă în p a r a c lis . D e a c o lo a la iu l p o r n e ş te în
s p r e C o p o u , u nde c ă lă t o r u l e ste în tâ m p in a t de
to a tă b o e rim e a , de n e g u sto rim e , de m ese ria şi,,
de p re o ţim e fir e ş t e şi de to t p o p o r u l Ia ş ilo r ,
slu g i, m işe i, n e p u te rn ic i. M iliţia N a ţ io n a lă
fa c e o n o ru l, ia r K i s e l e f f ţin e u ltim a lu i s c u r tă
c u v â n ta re , sfă tu in d p e to ţi s ă p ă z e a s c ă o rd in e a
şi lin iş te a în ţa ră . In c lip a c â n d s u r u g iu l p o c ­
n e şte d in b ic iu şi t r ă s u r a p o rn e ş te d in c o lo de
b a ri <ra C o p o lu i, fe m e ile şi c o p ii a r u n c ă f lo r i
su b c o p ite le c a ilo r , d o rin d c ă lă t o r u lu i c a „ to a tă
v i a ţ a lu i n u m a i f l o r i s ă c u le a g ă în cale'*.
O su tă de tr ă s u ri u rm e a z ă c o n v o iu l p â n ă
la c o n a c u l d e la S tâ n c a , u n d e K i s e l e f f ia c e a
d in u rm ă m a s ă p e p ă m â n tu l ro m â n e s c . C u ­
v â n t a r e a de a c o lo o ţin e M ih a la c h i S t u r d z a .
L a c e a su l 4 e ra u cu to ţii p e m a lu l P r u tu lu i,
ia r la 4 şi zece m in u te g e n e r a lu l c o n te P a v e l
K i s e le f f se u rc ă p e p o d u l p lu tito r, c a r e -1 d u ce,
p e ste v a lu r ile râ u lu i, în B a s a r a b i a „ l o r “ .
P e m a lu l c e s t la lt r ă m a s e r ă b o e r ii c u o ch ii
p lâ n ş i, S t u r d z a şi G h ic a cu in im i v o io a s e , şi
un A ii r c o v ie i o a r e c a r e .
30 O. G a n e

Ia r în B u c u re şti „ C u r ie r u l R o m â n e s c " a l lu i
H e lia d e R ă d u le s c u n ’a re o sin g u ră v o rb ă d e s­
p re to a tă a c e a s tă în tâ m p la re , c a şi cum nici
n ’a r fi fo s t v r e o d a tă un K is e l e f f în ţ a r ă !
*
D u p ă ia r n a din M a r tie , în c e p u ră în A p r il
s ă se to p e a sc ă z ă p e zile şi să r ă s a r ă g h ioceii.
P e u rm ă , d e la i 5 în colo, zâm b i p rim ă v a r a ,
c a ld ă şi v o io a s ă . Z ia r e le v e ste sc c ă „ c u lt iv a ­
to rii îşi în d o e sc sâ rg u in ţa , toate m enind un
a n fe r ic it". Ia r c e n su ra lui M ir k o v ic i nu poate
fo r fe c a a c e s te ş tir i m eteo ro logice, p rin tre râ n ­
d u rile c ă r o r a se citeşte fio ru l ele n ăd ejd e al
unui neam o ro p sit. G h ic a în M untenia şi
S tu rd z a în M o ld o v a sunt ch ip u rile a e v e a ale
a c este i n ă d e jd i.
C a Iaşi, de cum se au zise c ă M ilia b u he
S tu rd z a v a fi în cu râ n d v o e v o d u l M o ld o v e i,
S o c ie ta te a de M e d ic in ă şi de Ş tiin ţe N a tu ­
ra le se g ră b e ş te a-1 a leg e “ p reşed in tele ei de
-onoare.
L a 14 ale lu n ei, trei zile d u p ă p le c a re a lui
K is e le ff, v iito ru l D om n îşi lu ase o n o rificu l
p o st în p rim ire , m ulţum ind d o c to rilo r C ih a c ,
.Zotta şi B iin g e r p en tru c in ste a pe c a re i-o
fă c u s e ră , şi a d u câ n d u -le în a c e la ş tim p laude
a tâ t p en tru ro d n ic a lo r a c tiv ita te în ţa ră , cât
şi pentru fa p tu l c ă fu s e s e ră tu strei de cu rân d
n u m iţi m em bri ai S o c ie tă ţii A g ro n o m ic e din
R ad en .
A c u m o sută d e an i 31

L a 1 7 A p r i l s p ă t a r u l A le x a n d r u G h ic a
p ă r ă s e ş te în s fâ r ş it Ia ş ii, u n d e p a r e a f i p e tr e ­
c u t de m in u n e, ş i lu â n d -o d e a lu n g u l Ş ir e tu lu i,
so se şte la 19 A p r i l la B u c u r e ş t i.
în a c e ia ş i zi - J o i , 19 — p le a c ă ş i S tu r d z a
în s p r e A lilc o v , p e n tru c a în tâ ln in d u -s e în
c a p it a la A lu n te n ie i cu A l e x a n d r u G h ic a , să
p o r n e a s c ă a p o i a m â n d o i la C o n s ta n tin o p o i
p en tru a p rim i în v e s titu ir ile . în a in te de p le ­
c a r e se a d u n a s e r ă b o e r ii la s lu jb a A litr o p o lie i,
d o rin d u -i o fe r ic it ă c ă lă t o r ie , ia r la ie ş ir e a
d in b is e r ic ă , în su n e tu l tu tu r o r c lo p o te lo r a le
c e l >r n e n u m ă ra te b is e r ic i d in Iaşi, p o p o r u l
b in e c u v â n tă „ p e o b ie c tu l n ă d e jd ilo r şi a d o r in ­
ţe lo r fie ş t e c ă r u i bun p a t r io t " . ’ ).
C u 10 z ile în a in te în c e p u s e la S t a m b u l b a i ­
ra m u l c a re ţin e m u lt, şi d u p ă te r m in a r e a c ă ­
r u ia u rm a s ă a ib ă lo c s t r ă lu c it a n u n tă a lu i
H a lii P a ş a cu f a t a m a i m a re a S u lta n u lu i.
A b ia d u p ă a c e e a d a c ă se v o r p u te a fa c e în ­
v e s titu r ile . A ş a în c â t în to t tim p u l a c e s ta
P r in c ip a te le ră m â n su b o c â r m u ir e a u n u i g u ­
v e r n p r o v iz o r iu , c a re e tru p ş i s u fle t la
p o ru n c a d u m isa le P r e z id e n tu lu i G e n e r a l A l i r -
k o v ic i. L a 22 A p r i l s o s e ş te d in P e t r o g r a d
n u m ire a a c e s tu ia c a ş e f su p re m al In fa n t e r ie i

însoţitoru lu i lu i Sturd za la C o n sta n tin o p o i fu ră post. N .


C a n ta c u z in o , hatm . G rig o re G h ica , post. G h . Sturdza, Aga Th.
G h ica, C o lo n e lu l L a s c a r B o g d a n , căm in a r P . A sak i, căp itan u l N»
M avroco rd at, m ed icu l V io la şi d o i s u b o f i ţ e r i ai M iliţie i.
32 C . G ane

în Ţ ă r ile D u n ă re n e . O c u p a ţia ru s e a s c ă e ra d e c i
în c ă în to iu l ei, d eşi K is e le f f c ă lă to ria acum
p rin a lte m e le a g u ri, în ştiin ţâ n d pe p rieten ii
să i c ă la 27 A p r il so sise la T u lc in „b in e
s ă n ă to s " .
In d ru m u l lui sp re F r a n ţa so se şte în B u c u re şti
şi în Ia ş i, în a c e le zile de ra d io a s ă p rim ă ­
v a r ă , b a ro n u l B o isle co n te, în soţit de se c re ta ru l
de le g a ţie d o m n u l D e L a N o v e . V e n it din
C o n sta n tin o p o l, u n d e fă c u se p a rte din co m i-
siu n e a de re v iz u ire a C o n s u la te lo r în L e v a n t,,
el le d ă R o m â n ilo r v e ş ti d in c a p ita la im pe­
riu lu i tu rc e sc . In te re sa n t p en tru M o ld o v e n i fu
a fla r e a ştire i c ă la a u d ie n ţa a c o rd a tă de S u l­
ta n b a ro n u lu i N a ta n il R o t c h ild 2), fusese de
fa ţ ă b o e ru l g re c o -m o ld o v e a n Ş te fa n V o g o r ii1*
u n u l din m a rii la tifu n d ia ri a i Ţ ă r ii, al căru i
fiu N ic o la e v a a ju n g e mai tâ rz iu C a im a c a n u l
M o ld o v e i, c e l m ult u râ t. 3)
In sch im b u l a c e s to r ştiri d in O rie n t, B o is ­
leco n te a f l ă în ţă rile n o a stre v e ş ti p ro a sp e te

2) A c e s t a se afla la C on stan tin opol pen tru p la ta sumei de


bani ce datora noul stat a l G r e c ie i pen tru i n d e p e n d e n t a o'
nută. D a t o r ia fu sese p relu a ta de A n g lia care p lă tise acum
m ilio an e de p iaştri.
3) D i n cauza atitu d in ci sale an tiunio m ste in anii 1 8 0 7 — 61
Ştefan V o g o r i d c , f o s t şi el c a i m a c a n a l M o l d o v e i in a n u l 1 8 i
era acum interpretul M o ld o v e i la P o a rtă . Fiind creatura R u sie'
fu s e s e num it p rin insistenţele a c e ste ia , p en tru a dosi p lâ n g e rii
iM «ddovcm lor îm p o triv a M o sc o v i p lo r.
A cu m o su (â d e ani 33

d in F r a n ţ a , c a re -1 n e lin iş te s c . F a c o n s u la te ,
d in p r e s a c a r e i se tra d u c e , în s a lo a n e le b o ie ­
rilo r n o ştri, f r a n c o f ili de p e a tu n c i, e l a f l ă c ă
m iş c a r e a re p u b lic a n ă îm p o t r iv a re g e lu i F u d o -
v i c - F i lip a lu a t p r o p o r ţiile u n e i r e v o lu ţii.
G e n e r a lii R u m ig n y , B u g e a u d ş i F e s c o u r s fu s e ­
s e r ă în s ă r c in a ţ i s ă ş a rte z e îm p o t r iv a r ă z v r ă ­
tiţilo r, c a re r id ic a s e r ă b a r ic a d e în m ijlo c u l
P a r is u lu i J), ia r n o u tă ţile s o s ite d in F y o n e ra u
c u r a t „ în s p ă im â n to a r e " . G u iz o t , e x a s p e p e r a t ,
tra ta se pe tu rb u ră to rii lin iş te i d e a s a s in i. „ C ’ e st
de la c b o u a n e rie r e p u b lic a in e " , s p u s e s e el. I a r
z ia re le m o ld o -v a la h e r e p e tă f r a z a a c e a s t a p e
fr a n ţu ş e ş te , c a s ă lu m in e z e în i 834 p e e le v ii
ş i d a s c ă lii ş c o lilo r r u s ific a t e , pe c o a n a M a n d a
d e la O b o r şi p e Iţ ic F r o im d in T â r g u l C u c u lu i.
D a r p o p u la ţia M u n t e n ie i şi a M o ld o v e i fu
m ai im p re s io n a tă d e u n a lt e v e n im e n t, m a i în
le g ă tu r ă c u g r ijile ei z iln ic e d e c â t ş u a n e r ia
re p u b lic a n ă d in F r a n ţ a . O m a re s p a im ă c u ­
p rin se p e toţi, d e la D u n ă r e p â n ă la g r a n iţ a
B u c o v in e i, c â n d în z iu a de 24 A p r i l în c e p u
să se c la tin e p ă m â n tu l. C u tr e m u r u l ţin u „d o u ă
m in u te de c e a s " , în c a r e tim p se a u z ir ă „ v u e te
in a e r “ . E l fu sim ţit m a i a le s în r e g iu n e a
l a ş ilo r , în d e o se b i în C a p it a lă , u n d e p rin
c a s e le o a m e n ilo r „ c ă z u r ă lu c r u r ile de p e p o liţ e "
şi p e a lo c u ri c h ia r c a n d e la b r e le din t a v a n e .
0 C e c o in c id e n ţă cu în tâ m p lă r ile din 1 9 3 ^. P a r c a o am en ii
a c e ia a r f i tră it în c iv iliz a tu l se co l a l X X - a !

3
34 C. G ane

In a ta re îm p re ju r ă r i fire ş te c ă nim eni nu


. s e m a i p u te a în d o i c ă a c e ste „sem n e re le "
e r a u în d e a d re p tu l le g ă tu ră cu p le c a re a lu i
K is e le f f , şi — D o a m n e p ă z e ş t e ! — p oate cu
v iito a r e le d om nii p ăm ân ten e.
M a i

F r u m o a s e le zile a le lu i A p r i l se f ă c u s e r ă f o ­
c a r de C u p to r, p ă m â n tu l u s c a t în c e p e a s ă
c r a p e , g r â u l şi p o r u n b u l e ra u s ă m ă n a ţi, ia r
p lo a ie n ic ă ie r i p e tot în tin su l ţ ă r ii. L a fe l c a
în z ile le s tr ă n e p o ţilo r din a n u l 19 3 4 , s tă te a u
a g r ic u lto r ii ro m â n i c u o ch ii p iro n iţi p e a lb a s ­
tr u l c e ru lu i, d o a r o r v e d e a a r ă t â n d u - s e de
id e v a un n o u r c a r e a r a d u c e p lo a ie . Ş i în
t i r ş i t la 10 M a i, se în tu n e c ă v ă z d u h u l : a p o i

a tru zile în ş ir f ă r ă în tr e r u p e r e c ă z u p lo a ia
o in e fă c ă to a re , lin iş tin d p e c u lt iv a t o r i.
D a r v â n t u l c a r e de la R ă s ă r i t a d u s e s e
b e lşu g u l o g o a re lo r, a d u se d in a c e le a ş i lo c u r i
ş i o v e s te tr â m b iţa tă cu strid e n te n o te, c a r e
su n a u fo a r te d isc o rd a n t în u re c h e a R o m â n u ­
lu i. E r a p r o c la m a ţia X a r u l ui N ic o la e I p rin
c a r e a r ă t a c ă fiu l s ă u A l e x a n d r u îm p lin in d
16 a n i *), a fo s t d e c la r a t m a jo r. M a je s t a t e a

A) L a 1 7 A p r i l i 834 s e f ă c u s e r ă l a P e t r o g r a d m ari serbări


p en tru a p ro c la m a m a jo ra tu l Ţ a r e v ic iu lu i A le x a n d r u , cel c a r e
le v en it î m p ă r a t a î n c e r c a t e v o lu ţ iu n e a ţ a r is m u lu i c ă t r e sistem u l
r c p r e « e n t a t iv , d a r c a r e în ciu d a b u n elo r sale in te n ţii a fo st
o m o r â t d e n i h i l i ş t i in z i u a d e i 3 M a r t i e 1 8 8 1 .
36 C. G ane

S a îm p ă ra tu l tu tu ro r R u s iilo r în dem n a „p e
c re d in c io ş ii să i su p u şi a uni ru g ile lo r cu
a c ele ce a în ă lţa t el în su şi A to tp u te rn ic u lu i
p e n tru a h ă ră z i a s u p ra M o şte n ito ru lu i b in e fa ­
c e rile s a le " .
„ C r e d in c io ş ii n o ştri s u p u ş i" !? D a r ce e ram
n o i? tr ib u ta r i a i S u b lim e i P o rţi sau p ro v in c ii
a le Im p e riu lu i M o s c o v it ? L a ce g ro z a v ă r ă s ­
p â n tie se a f l a c u rsu l v ie ţii n o a stre n aţio n ale ?
ş i ce se p re g ă te a o are, f ă r ă ştire a R o m â n u ­
lu i, a s u p r a s o a r te i sa le ?
A b ia p e la i 5 M a i so si în s fâ rş it v e ste a
c e a m ult a ş te p ta tă , ce p o tr iv it con ven ţiu n ei
d in tre R u ş i şi T u rc i, d o u ă lu n i d u p ă n u m i­
re a n o ilo r v o e v o z i se v o r e v a c u a tru p ele r u ­
se şti din p rin c ip a te . D a r v o rb a ţă ra n u lu i ca re
sp u n e a b o eru lu i său : „C â n d îi v ă d pe m us­
c a lii a c e ş tia cum se duc, v in , ş i'ş i în to rc sp a-
cele unul a ltu ia , m i se p a re că -s la j o c ; ca
sa -i ştiu p le c a ţi, trebu e să-i v ă d c ’au în tors
sp a te le toţi d e o d a tă ".
E v a c u a r e a a c e a s ta se datoreşte de fa p t
F r a n ţe i şi A n g lie i, m ai ales A n g lie i, ca re nu
p u te a s u fe r i să v a d ă in flu e n ţa ce c ă p ă ta R u ­
sia pe lâ n g ă P o a r ta O to m an ă. în c u rc a tă în
ră z b o a ie le de e lib e ra re ale su p u şilo r ei, G r e c ii
şi A r a b ii, P o a r ta se v ă z u se n e v o ită să p r i­
m e a sc ă a ju to ru l c e i-1 o fe re a R u s ia îm p o triv a
E g ip te a n u lu i M eh m ed -A li, c a re , d u p ă ce se
sc u tu rase de la n ţu rile otom ane, c u c e rise a p
A cu m o s u ta d e a n i 37

A r a b ia , P a le stin a , S i r ia , A n a t o îia , a flâ n d u -s e


c u o a s te a sa de r ă s v r ă t iţ i, p r in Ia n u a r ie i 833,
la oo de le g h e de C o n s ta n tin o p o l. In sc h im b u l
a ju to ru lu i ce fă g ă d u is e Ţ a r u l S u lt a n u lu i (o
p a rte d in flo t a r u s e a s c ă a n c o r a s e în f a ţ a S e ­
r a iu lu i), P o a r ta s tip u la s e p r in tr a t a tu l de la
U n k ia r - S k e le s i c ă în v iit o r n ic i u n v a p o r s t r ă in
nu v a p u te a p ă tru n d e în B o s f o r , în a f a r ă d e
v a s e le ru s e ş ti şi c ă n u v a m ai p rim i n ic i o in ­
te rv e n ţie a rm a tă d e c â t n u m a i d a c ă v in e d e la
R u ş i. L a a u z u l c e lo r s tip u la te A n g l i a a m e ­
n in ţă p e S u lta n c ă flo t a s a ş i a F r a n ţ e i v o r
fo r ţ a D a r d a n e le le ş i v o r a n c o r a ş i e le in
fa ţ a S ta m b u lu lu i p e n tru a s ili P o a r t a s ă r u p ă
a c e l tra ta t. A c e a s t ă a titu d in e h o tă r â t ă a
M a r e i B r it a n ii a v u d re p t u rm a re , nu n u m a i
r e tr a g e r e a flo t e lo r r u s e ş t i d in m a re a de M a r -
m a ra , d a r şi p ro m is iu n e a de e v a c u a r e a P r in ­
c ip a te lo r D u n ă r e n e , d re p t u n se m n d e p o li­
tică c o n c ilia n tă a R u s i e i f a ţ ă d e M a r i l e P u ­
te ri O c c id e n ta le .
L a n o i, c o n su l g e n e r a l a l M a r e i B r it a n ii
e r a un en g le z B lo n d , în s ă v ic e - c o n s u lii d in
M o ld o v a şi din M u n te n ia e ra u de o b ic e i
G r e c i, fie din ţa ră , fie d in F a n a r , fiin d c ă ,
c u n o s c ă to ri ai lim b ilo r o rie n ta le , o a m e n ii a c e ­
ş t ia e ra u de m a re fo lo s a g e n ţilo r c o n s u la r i
d in O c c id e n t.
L a i 3 M a i d e c i, d o m n u l B lo n d c o m u n ic a
g u v e rn u lu i (de fa p t lu i M irk o v ic i) , c ă în lo c u l
38 C . Garve

lu i M a rg a ritti P a p a n ic o la o este num it V i c e ­


c o n su l la I a ş i un dom n B a r o z z i (B a r o ţi.)
A c e s ta , d a c ă c u m v a e C a m ii, e ra Ita lia n de
o rig in ă , v e n it în ţa ră pe c a le a S tam b u lu i, a b ia
de 5 a n i, şi v a f i r id ic a t în c u râ n d la b o erie
de M ih ai V o d ă , c a re -1 v a fa c e sp ă ta r. F a m ilia
ră m â n e în M o ld o v n ro m a n iz a tă .
V la i in te re sa n tă de c â t a c e a stă m işca re c o n ­
s u la r ă din ţa ră e a c e a d ip lo m atică din G recia,,
în c a re g ă sim nu n u m ai num e de fa n a rio ţi,
c a re d u p ă ce tr ă is e ră cu g e n e ra ţiile p rin me­
le a g u rile n o astre, se d u sese ră acum în E la d a
lo r e lib e r a tă —d a r c h ia r num e de fo şti voevozi,.
a ju n ş i d ip lo m a ţi g re c i. A s tfe l în tâm pin ăm în tâi
p e „ P r in ţ u l C a r a d ja “ trim is de reg ele O tto n
a l G r e c ie i, „a m b a sa d o r la V ie n a " . E r a p ro ­
b a b il fiu l lui Io n G a ra g e a , v o e v o d u l M unteniei
( 1 8 1 2 — 18 18 ). In să „ B u le t in u l" , c a re d ă d e a
a c e a s tă v e s t e ,’ se în ş e la a s u p ra c a lită ţii re p re ­
z en ta n tu lu i G r e c ie i, c a re nu era am b asa d o r,
titlu re z e r v a t re p re z e n ta n ţilo r m a rilo r p u teri,
ci sim p lu d ip lo m atic. în a in te de p le c a re a
s a la B a d e n - B a d e n , unde se a fla şi iV letternicb,
îm p ă ra tu l A u s tr ie i p rim e şte în fru m o su l p a la t
de la S c h o n b ru n , p e p rin ţu l C a r a d ja în au ­
d ien ţă, şi în m ân ân d u -i o sc ris o a re a u to g ra fă
p en tru re g e le O tto n , d ăru eşte agen tu lu i o ta­
bachere de a u r cu p o rtre tu l său. D e re m a rc a t
c ă lim b a ro m â n e a sc ă în cep u se să se strice
acu m 10 0 de ani, c ă c i pe vrem e a c ro n ic a r ilo r
A cu m o s u tă d e an i 39

de s ig u r c ă n im en i n ’ a r i i s c r is v r e o d a tă , c a
re d a c to rii B u le tin u lu i O f i c i a l : ,,t a b a c h e r e " s a u
„ ţ ig a r e " sa u „ p ă p u ş e " în lo c d e t a b a c h e r ă ,
ţig a r ă , p ă p u ş ă !
A c e la ş re g e O tto n trim ite p e M ih a i S c h in a
a g e n t la B e r lin ş i la M iin c h en , ia r p e M ih a i
S o u tz o (S u ţu ) îl m u tă d e la P a r i s c a , (a m b a ­
s a d o r " la C u r t e a R u s ie i. M ih a i S u ţu e ste
u ltim u l v o e v o d fa n a r io t a l M o ld o v e i, c e l c a r e
a d o m n it d e la i 8 i g la 1 8 2 1 . S p r ijin in d p e f a ţ ă
m işc a re a e te ristă a G r e c ilo r , p rim in d p e fp s i-
la n ti cu b r a ţe le d e sc h ise la I a ş i, fă c â n d în r o ­
lă r i de v o lu n ta r i in M o l d o v a p e n tru o c a u z ă
s tr ă in ă M o ld o v e n ilo r , d a r b iz u in d u -s e p e
a rm a tă r u s ă în tru iz b â n d a f in a lă a c a u z e i
e llen e , c â n d a c e s t v o e v o d r ă tă c it — c ă c i e r a
d o a r D o m n u l M o ld o v e i — se v ă z u în ş e la t în
n ă d e jd iile sa le , R u ş i i n e tre c â n d P r u t u l ş i b o -
e rii s ă i p ă r ă s in d u -1, el se le p ă d ă de b u n ă v o ie
de sc a u n u l să u ş i fu g i la S t . P e t e r s b u r g în
a ş te p ta re e a e v e n im e n te lo r. D u p ă e lib e r a r e a
G r e c ie i tre c u d e c i la A te n a , ş i ia t ă -1 acu m ,
p e fo s tu l v o e v o d , i 3 an i m ai tâ rz iu , a m b a ­
s a d o r a l M a je s t ă ţ ii S a le R e g e le O tto I. în d ă ­
ră tu l v ă lu lu i fru m o su lu i tre c u t se a s c u n d
m u lte m iz e rii şi m icim i.
D a r v e a c u l îşi u rm e a z ă d ru m u l — a cel
e x t r a o r d ir a r v e a c a l X l X - a , p e c a r e L e o n
D a u d e t l-a c a lific a t d e ,,s t u p id " , d a r c a r e a
fo s t p rin e x c e le n ţă g e n ia l, fiin d c ă e c e l c a r e
40 C . G ane

a d a t o m en irei tem eiul ştiinţific, pe c a re se


c lă d e ş te un nou sistem de v ia tă , e şa fo d a ju l
fiin d în c ă în c u rs, şi a m eţito arele în ălţim i la
c a r e v a p u te a a ju n g e ie şin d în că din sfe ra
p e rc e p ţiu n e i n o a stre actu ale.
.M a şin a de a b u ri e ra in v e n te tă şi p rim a
în c e r c a r e a d ru m u lu i d e fie r fu se se fă c u tă în
O c c id e n tu l în d e p ă rta t *), D a r şi de g ran iţele
n o a stre se a p r o p ia c iv iliz a ţia . L a ia M a i
„ A lb in a R o m â n e a s c ă " a re un an u n ţ îm b u ­
c u r ă t o r : L i n i a d ilig e n t e i n u m ită V e lo c if c r “ (şi ,,
z ia r u l tă lm ă c e şte că v e o c ife r în seam n ă -,re-
p e d e -c ă lă to a r e " ), c a re m e rg e a d ela V ie n a p â n ă
la L e m b e r g , va m e rg e de a cu m în a in te p â n ă la
C .e rn ă u fi în H u c o v in a . P le c a re a d in C e r n ă u ţ i va
f i în to a te D u m in ic il e la o ra 3 după am eazâ, ia r
l o c u r i în d ilig e n t ă v o r f i d ouă p e n tru c ă lă t o r i şi
ba g a je.P rin a c e a s ta se în le sn e a M o ld o v e n ilo r
d ru m u m u rile sp re ţă rile A p u s u lu i, unde vo r
şi p o rn i din ce în ce m ai des fii de boeri şi
de b o e rin a şi, c a re , în torşi în ţa ră , v o r p regăti
pe 1848, p e 1869, pe 1866.
Ş i în c ă a ltă in o v a ţie în a c e a s tă în tâ ia ju ­
m ă ta te a lu n ei M a i, o in o v aţie ca re v a fa c e
*) P r i m a l i n i e f e r a t ă , f u i n a u g u r a t ă î n A n g l i a 1 8 2 2 , între
S t o c k t o n şi D a r l i n g t o n . D u p ă 5 a n i tot în A n g l i a s ' a i n a u g u ­
r a t p rim u l tren p entru transport de c ă r b u n i ( 1 8 2 7 ) , a p o i în
1 S 2 8 lin ia S f . E tie n n e - A n d r e z ie u x în f r a n ţ a ; 1 8 2 9 B alfim o rc-
E l l i c o t s i n S t a t e l e I j n it e , 1 8 0 0 P r a g a - L o h n a în A u s t r i a ş i toi
in 1 8 0 0 A l a n c l i e s t e r - L i v e r p o o l , A l a i t â r z i u a u u r m a t l i n i i l e d m
B e l g i a şî B a v a n a in i S 55 , d i n P r u s i a , R u s i a şi A u s t r i a d i n
1 8 2 8 , I t a l i a şi O l a n d a în 1 8 0 9 ş. o.
Acum o sută d e uni 41

c a r ie r ă , de v a u m p le a p e s te o s u tă de a n i z i­
d u rile o r a ş e lo r cu n e n u m ă ra te , in g e n io a s e ş i
d e se o ri in este tic e a f i ş e : Loteria. D a r c e a r ­
h a ic ă , ce c o p ilă r e a s c ă a p r o a p e , a fo s t a c e a s t ă
s tr ă b u n ic ă a n ă d e jd ii c e tă ţe a n u lu i d e a z i !
P e tr e A lt in o v ic i d in G a l a ţ i — c u a u to r iz a ţia
S ta tu lu i, fir e ş t e — p u n e la lo te r ie ,,b in a le le “
s a le d in S t r a d a M u r e în v a lo a r e de 332.ooo
d e lei, şi o se b it b a n ii în n u m ă r ă to a r e d e le i
40.422 (to tal 370 .4 42 le i). V o r f i 10 .2 0 0 d e n u ­
m ere din c a re 1 2 câştigătoare şi a n u m e : t)
D o u ă b o lţi de p ia t r ă 2), cu c a s e , ş i d o u ă „ m a -
g a z ia le " ; 2) un h a m b a r c u 9 d e s p ă r ţ it u r i; 5 )
Z e c e n u m ere v o r c â ş t ig a u r m ă to a r e le su m e :
3oo, 260, 10 0 , 7 3, 60, 5o, 3 o şi 20 de g a lb e n i.
C o s tu l u n u i b ile t: un g a lb e n . T r a g e r e a v a
a v e a lo c la Ia ş i, la P a la t u l A d m in is t r a t iv ,
p este doi an i, l a 1 M a i i 836.
N o ro c u l lu i A lt in o v ic i e c o lo s a l !
#

Ş tiri m ărunte: L a 2 1 M a i, d e S f in ţ ii Con­


sta n tin ş i E le n a , s ’au fă c u t la I a ş i s ă r b ă t o r i
c u „ a r t ifiţ ii“ în to c m ite de m e şte ru l it a lia n N i-
c o lin i; ia r „ M a d a m a " B e h a r i a fo s t n u m ită
m o a şă la c v a r t a lu l a l tr e ile a d in „ c a p it a lie “ .
N ’a r a v e a n ici o im p o r ta n ţă , de n ’a r f i ?na-
clama, capifalia ş i artififiile.
Ştire m a re , oh ! d a r fo a r te m a re : L a ig / 3 i

2) B o u t i q u e s en p i e r r e , p r ă v ă l i i . Se spunea „bolţi** şi în se-


c lele a l X V I I şi a l X V I I I - a .
42 C-. Cx.ine

M a i, în tr'o S â m b ă tă , s ’a fă c u t la C o n sta n ti-


n o p o l în v e s tir e a v o e v o z ilo r A le x a n d r u G h ic a
şi M ih a la c h i S tu rd z a .
In s fâ r ş it!
B u le tin u l O fic ia l, c a toate fo ile o fic ia le din
c a re nu se p o ate a fla nim ic, fiin d c ă nu sp un
d e c â t ce-i pe p la c u l g u v e rn u lu i, trâm biţă
a c e st e v e n im e n t cu fr a z e u m fla te în stilul de
atu n ci. E l a r a tă c ă în v e s tir e a a a v u t lo c la
o ra n d im in eaţa, ta S e r a i, în p re ze n ţa S u l­
ta n u lu i, c a re a îm b ră c a t p e v o e v o z i „c u
bervani de p rin c ip i d o m n ito ri", ia r c ă a c e ştia
p u rta u ,,o rd in u l în b rilia n tu ri şi sa b ia cu
p ie tre p re ţio a s e ". S tu rd z a ţinu o c u v â n te re
pe c a re S u lta n u l o p reţu i fo a rte m ult. P e
u rm ă n o u ii D o m n ito ri au fo st p o ftiţi la s tr ă ­
lu cita s ă r b a r e ce o râ n d u ise a se fa c e pentru
p a şa le le ad u n ate la S ta m b u l din tot im p eriu
cu o ca z ia lo g o d n ei S u lta n e i Salihe.
C u to tu l a ltfe l v ă z u r ă şi sim ţiră lu cru rile
D o m n ito r ii ei în şişi.
A le x a n d r u G h ic a s c ria fra te lu i său M ih a i
(la 3o A la i 183.4), c ă fu se se ră siliţi să se p re ­
zinte la în v e s titu r ă cu fe s u l în c a p şi cu b a rb a
tu n să m ăru n t, d u p ă p ild a S u lta n u lu i, ia r c ă
S tu rd z a , p en tru a se pune m ai bine cu poten­
ta ţii tu rci, a r fi fo s t g a ta s ă ad o p te fesu l c
p o rt a l arm a te i m o ld o ve n e şti. M ih a i S tu rd z a
p e de a ltă p a rte , sc ria lu i K is e le ff, c h ia r
d o u a zi d u p ă în v e stitu ră , la 20 M ai, c ă ,, c e re -
A c u m o sută d e ani 43.

m o n ia s ’a p e tre c u t cu m u ltă în jo s ir e p e n tru


e i" , c ă a u fo s t o p r iţi să p o a rte d e c o r a ţii ru s e ş ti,
şi c ă d u p ă in v e s titu r ă a u fo s t t r im iş i la m a s a
p a ş a le lo r , în lo c d e -a p r â n z i cu S u lta n u l ş i cu
a m b a s a d o rii s tr ă in i. „ I a t ă - n e t r a v e s t iţ i în fu n c ­
ţio n a r i t u r c i " sc rie a m ă r â t V o d ă M iK a la c h i,
I a r c e ia c e nu m a i sp u n n ic i G b i c a n ic i
S tu r d z a în s c r is o r ile lo r, e f e lu l cu m i-a p r i ­
m it S u lta n u l, to lâ n it p e d iv a n ş i în tin z â n d u -le
p ic io ru l c a s ă i-1 s ă r u t e !
O b ic e iu rile a c e s te , p e c a r e F a n a r io ţ ii le
în g h iţis e ră fo a r te le sn e , c o s t a s e r ă d in p o tr iv ă
m ult pe v o e v o z ii n o ş tri ro m â n i. G h ic a , c a r e
e ra şi m â n d ru ş i fo a r te om d e is p r a v ă , fir e
d re a p tă ş i n e lin g u ş ito a re , s u fe r is e m ai m u lt
d ecât c o le g u l să u , om d e o s e b it d e in te lig e n t
şi de cu lt, d a r la c o m şi fo a r te m lă d io s , c a
tr e s tia c ă n d s u flă v â n t u l p e ste e a — d re p t
d o v a d ă , în tre a lte le , este c ă s ă t o r ia pe c a r e o
fă c u la io zile d u p ă c e r e m o n ia in v e s titu ir e i,
şi c a re a r a t ă m ai b in e d e c ât o ric e a lt lu cru ,,
d e o se b ire a d in tre fir ile a c e s to r doi o a m e n i.
C a p u c h ih a e la P o a r tă (In te rp re ţi, un fe l de
a g e n ţi d ip lo m a tic i) e ra u p e n tru M u n t e n ia L o ­
g o fă tu l N ic o la c b i, ia r p e n tru M o ld o v a N i-
c o la e V o g o r id i, fiu l lu i S t e fa n a c b i, p rin ţ de
S a m o s. A c e s t a d in u rm ă, om b o g a t, in flu e n t
şi cu totul p le c a t T u r c ilo r ‘ ) p ro p u s e s e lu i
) S ’ a m a i v o r b i t d e e i î a a c e a s t ă c r o n i c a şi s e v a m a i v o r b i
d e s e o r i . F i u l s â u N i c o i a e , e v i i t o r u l c a i m a c a m a l M o l d o v e i , c e 4,
c a r e a lu p ta t din r ă s p u t e r i îm p o t r iv a U n i r i i .
-44 C. G ane

G h ic a să ia pe fa ta lui, S m a ra n d a în c ă s ă to ­
rie . D o m n u l M u n te n ie i nu p rim i. V o g o rid i
îşi în to a rs e p r iv ir ile a s u p r a lu i S tu rd z a , căci
a v e a n e a p ă ra t n e v o ie de un gin ere D o m n ,
a tâ t p e n tru a -şi m ai rotunji ve n itu rile , cât şi
p en tru a p re g ă ti p en tru fiu l său N ic o la e
do m n ia v iito a re a u n eia din ţările D u n ă ­
rene.
M ih ai S tu rd z a nu n esoco ti c e ia c e le p ă d a se
G h ic a . P e de o p a rte in flu e n ţa lui V o g o rid i
la P o a r t ă nu-i p u tea fi d ecât de m are fo lo s,
ia r p e de a ltă p arte d u d u ia S m a ra n d a era,
z ice -se , o fa t ă fo a rte p lăcu tă. F iin d şi d e s­
p ă r ţit de so ţia lu i, S ă ft ic a R o s e tti — care era
acu m v ă d u v a h atm an u lu i C o n sta n tin ic ă P a l-
la d i — el p rim ise p ro p u n erea lu i V o g o rid i
în c ă de m a i de m ult, de cum îl a ră ta s e K is e -
l e f f la Ia ş i, în sfa tu l b o ie rilo r, c a v iito r D o m n
a l M o ld o v e i. A c u m , aici în C o n stan tin o p o l,
d u p ă în v e s titu ră , se p re g ă ti pe d ată de nuntă,
p en tru a nu se în to a rc e în M o ld o v a fă r ă
D o a m n a lui. D u m in ic ă deci, la 29 A la i, c ă ­
s ă to r ia a v u loc în c a sa lu i S te fa n a c h i V o ­
g o r id i, c a re -ş i a v e a aco lo p ala tu l pe m alul
B o s fo r u lu i, şi c a re p rim i în ziua nunţii un
în sc ris din m â n a lu i V o d ă , c ă v a con stitu i
zestre tin e rii s a le soţii su m a de g alb e n i o
su tă d o u ă z eci de m ii. B ă trâ n u l vu lp o i, g rec
tu rcisat, cu b oerie şi în tin se m oşii în M o l­
d o v a , m ai sto a rse d ela g in e rile său fă g ă -
Acum o su tă d e a n i 45.

d u ia la c ă tim p de io a n i n u v a r id ic a în d i­
v a n c h e stiu n e a m ă n ă s t ir ilo r în c h in a te . A s t f e l
îş i în tă r e a V o g o r i d i p o z iţia f a ţ ă de T u r c i şi
p re g ă te a c ă im ă c ă m ia fiu lu i să u N ic o la e , d a c ă
nu c h ia r v iit o a r e a lu i D o m n ie .
L u n a de m ie re ş i-o p e tre c u iV Iih ai S t u r d z a
pe m a lu rile în c â n tă to r u lu i B o s f o r — b a c h ia r
d o u ă lu n i în tre g i, c ă c i p le c a r e a n o u ilo r v o e -
v o z i fu m ere u a m â n a tă , m u lte şi m ă ru n te
ch e stiu n i n e fiin d în c ă tr a n ş a te c u p r iv ir e la
trib u t, la v ă m i ş i c â te toate. D e a ltfe l, a m â ­
n a r e a a c e ste i p le c ă r i p o a te f i p r ic in u ită şi de
c iu m a c a re a iz b u c n it la C o n s ta n tin o p o l toc­
m ai în a c e ste zile d e s f â r ş i t d e M a i , p re c u m
şi de c o n v o r b ir ile c a r e a u u rm a t c u p r iv ir e
la c a r a n tin a p e c a re v o r fi n e v o iţi v o e v o z ii
s-o fa c ă la in tr a r e a lo r în ţa ră .
L a n o i T o m ite tu l S a n it a r ia d r a s t ic e m ă ­
s u ri p e n tru un s e v e r c o n tro l la g r a n iţ a d e su d
a ţâ r e i şi p e n tru f i x a r e a z ile lo r de c a r a n tin ă
la G a la ţ i ş i d e a lu n g u l D u n ă r e i.
T e m p e r a tu r a în tot c u p r in s u l P r in c ip a t e lo r
sc ă z u se a tâ t de m ult, în c â t u m b la u o am e n ii
în h a in e de ia r n ă ; ş i a p o i, de o d a tă , d e la a 3
M a i în c o lo , în cep d in n o u n e s u fe r ite le c ă l ­
d u ri d in a in te de p lo i. T e rm o m e tru l a r a t ă
-f- 26 g ra d e R e a u m u r la u m b ră . C e ia c e nu
îm p ie d ic ă p e s e r d a r u l V a s il e D r ă g h i c i să
tr a d u c ă de z o r pe R o b in s o n C r u s o e , fă c â n d ,
la 25 M a i, o e le g a n tă în ş tiin ţa r e p e h â rtie
v e lin ă p en tru „p re m u n e r a ţie ". P re m u n a ra ţia
era o lis t ă de su b scrip ţie p en tru tip ă rire a
c ă r ţe i, şi c o n stitu ia m od u l o b işn u it de a p a ­
riţie a o p e re lo r lite r a r e s a u isto rice.
Iunie

în ţe le g e r e a d in tre în a lt a P o a r t a şi P e te r -
-sourgul a s u p r a n u m ir ilo r D o m n ilo r M o ld o v e i
şi M u n te n ie i nu fu s e s e u ş o a ră . M a i în tâ i, şi
m a i cu s e a m ă , p e n tr u c ă fie c a r e P u te r e v o ia
în fru n te a sta te lo r D u n ă r e n e p e un om d e ­
v o ta t e i ; a l d o ile a , fiin d c ă c o m p e tito rii e r a u
n u m ero şi. D a c ă d e la 18 2 : în c o a c e se in te r ­
z is e se F a n a r io ţ ilo r a c c e s u l sc a u n e lo r ro m â n e ş ti,
a c e a s ta nu în se a m n ă c ă d e c â te o r i e r a u d o m ­
n iile v a c a n te , e ra ş i c r iz ă de d o m n i. B a d in
p o tr iv ă . B o e rii b ă ş tin a ş i, m â n d ri ş i b o g a ţi,
lip s iţi de p e ste 10 0 de a n i d e m ă r ir ile ş i p lă ­
c e r ile c e a d u c e p u te re a cu sin e, se îm b u lz e a u
la c a n d id a tu r i, d â n d n ă v a l ă la c a ş c a v a l. D r e p t
d o v a d ă c ă fir e a o m u lu i este p e s te v e a c u r i a c e ­
ia ş i ; sc u rte ş i d ese d o m n ii, s a u s c u r te ş i d e s e
m in iste re , c a ş c a v a lu l e u n u l.
C a n d id a ţ ii la d o m n iile d in 18 3 4 e ra u to ţi,
c a ra n g so c ia l, b o e ri d e m â n a în tâ i ; v a l o a ­
re a lo r p e r s o n a lă în să l a s ă u n e o ri de d o rit.
P o rtr e te le lo r n e -a u fo s t fă c u te d e c o n s u lii
stră in i, ( A u s tr ia c u l, R u s u l, F r a n c e z u l) c a r e - i
48 G. G a n e

v e d e a u p rin p riz m a sim p a tie i p e rso n a le sa u


p r in t r ’a c e a a in te re su lu i S ta tu lu i ce re p re ze n ­
tau, — ră s p u n d e re a a c e s to r sch ite ca d e d eci
a s u p ra lor.
Ia tă -i, în M o ld o v a î n t â i :
x. Grigoras Siurdza, ta tă l celui c a re v a f i
dom n : „b ă tr â n , c a d u c , n e fiin d în stare s ă su ­
p o rte g re u ta te a a fa c e r ilo r, nu n u m ai din c a u z a
v â r s te i în a in ta te , d a r şi d in p ric in a fir e i sale
g re o a ie ş i le n e ş ă . D e s tu l de cult, d a r cu ltu ra
s a m iro a se a p ed an tism , căci, ştiin d m ai m ult
d ecât a lţii, ţine cu p re a m ultă în c ă p ă ţin a re la
p ă r e r ile sa le. C o n tra z ic e re a îl s u p ă ră şi-l în ­
flă c ă r e a z ă . E ră u tă c io s , in v id io s şi n e sin ce r.
C a a v e re , e u n u l din p u ţin ii c a re p o ate lu p ta
cu R o s n o v a n u . A r e o m are d rag o ste p en tru •*
fiu l să u M ih a i, un tâ n ă r „so u p le , in sin u an t
et a s tu c ie u x ", s tă p â n it de in tere su l p erso n a l,
c ă r u ia a r fi în s ta re s ă je r tfe a s c ă o ric e “ .
C e - a r fi p u tu t eşi din a c e a stă situ aţie a
unui om c a re v o ia să fie D o m n / ş i c a re -şi iu ­
b ea cu p a tim ă fiu l c a re a v e a a c e ia ş am biţie,
nu se p o ate şti, c ă c i din fe ric ire pentru
a m ân d o i, V e l L o g o fă tu l G r ig o r e S tu rd z a m uri
de o a n g h in ă p e c to ra lă , la 14 M a r t ie i 833 —
cu un an în a in te de n u m irea fiu lu i său în
sc a u n u l M o ld o v e i.
2. G h e o r g h e R o s e i ti-R o s n o v a n u , b u n icu l lui
N xco lae, (acel c a re în 1866 v a v r e a şi el s ă
fie D o m n ). E un om b ă trâ n , c a re v a m uri cu
A cu m o sută d e ani 49

d o i a n i m a i tâ rz iu : „ C a fa c u lt ă ţ i in te le c tu a le
ş i m o ra le , n u l. î ş i d a to re ş te re n u m e le u n e i
în tâ m p lă ri, a n u m e a s lu jb e lo r îm p lin ite în
fo lo s u l R u ş ilo r în r ă z b o iu l a c e s to r a c u T u r c ii.
D a r sc o ţin d u -i a c e s t p r e s tig iu , el a p a r e în
to a tă g o lic iu n e a sa , f ă r ă ta le n t, f ă r ă c u lt u r ă ,
f ă r ă e d u c a ţie , n e a v â n d d e c â t u n m e r i t : n e a ­
m u l să u . A r e o a v e r e f o a r t e m a re ş i o m e­
m orie fo a r te sc u r tă . E în z e s tr a t cu u n c a r a c ­
te r b in e v o ito r, d a r p r e a in d e p e n d e n t, ş i s e
la s ă c o n d u s în d e o b ştie ş i de a lţ ii. N u
c ru ţă n im ic p e n tru a îm p ie d ic a p e JV Îih ai
S tu r d z a s ă fie dom n. A ştiu t, în a c e s t s c o p ,
s ă c a p e te în c re d e r e a b o ie r ilo r de m â n a
d o u a ".
3. C o n s f a n f in C a .n fa cu z .in o , fo s t u l v is t ie r n ic :
„ a c t iv , m u n c ito r, în tre p r in z ă to r, d a r fă g ă d u in d
m a i m ult d e c â t p o a te d a. N u e lip s it de in te ­
lig e n ţă , p r in c ip iile s a le su n t c in s tite , e o m e ­
n o s, cu in im ă b u n ă , în s ă in te r e s u l p e r s o n a l
p re d o m in ă de o b ic e i c a lită ţile s a le " . I a t ă p ă ­
r e a R u s u lu i. A A u s t r ia c u lu i se d e o s e b e ş te p u ­
ţin de c e a la lt ă : U n om fo a r te in te lig e n t, c u
o în v ă ţă tu r ă în tin s ă şi a d â n c ă , s p ir it v io i ş i
fo a r te p re g ă tit p e n tru a f a c e r ile p u b lic e . D a r
f a ls ş i i n t r i g a n t ; el ş i- a r tr ă d a p e c e l m a i b u n
p rieten , c â n d a r fi în c u m p ă n ă v r e - u n in te ­
re s de a l să u , — V ic le a n , f ă r ă c r e d in ţă , îş i
c a lc ă c u v â n tu l..."
O a m e n i, o a m e n i! S t a i de te în tre b i, e ra u
4
50 C . Ciane

e i în a d e v ă r a şa , c a în z ile le n o a stre ? şi cu 2
o f i fo st cei ce s c ria u d e sp re e i? !
4 - Alexandru G bica m a re le h a tm a n : C in stit
ş i drep t, de-o p ro b ita te de c a ra c te r f r aru
r a r ă în ţa ra a c e a sta , n e co ru p tib il. E lios
d e a m b iţii p erso n a le , şi d a c ă d oreşte s ă rie
D o m n , a p o i e p en tru a fi fo lo sito r şi a fac*
bine ţă r ii s a le pe c a re o iu b eşte m ult mai
m u lt d e c ât u ră şte pe R u ş i pe ca re -i socoteşti
p e ric u lo şi şi a p ă s ă to r i ai n e a m u lu i...1'. V o r ­
bele a c e ste le sc rie A u s tr ia c u l. D a r J m i­
ra r e să c ite şti la R u s u l A n g h e l V a lii a p 1- a,
a c e le a ş i c u v in te cu p r iv ir e la le alita tea , ns-
tea şi n e c o ru p tib ilita te a lui G h ic a . N u v o r ­
b e şte fir e ş te de ru so fo b ia lui, şi-l g ă se şte „un
om cu p u ţin e cun oştin ţi, d ar cu m ult bun
sim ţ". In s fâ r ş it, un om de tre a b ă , ca re de nu
n e r ă s ă r e a m ă c a r el în cale, cir fi trebu it să
b ăn u im pe dom nii c o n su li stră in i de prea
m u ltă p ă rtin ire .
5. Consfantinică Paladi n ă s cu t B o g d a n (d u p ă
cum sp u n e a un m a liţio s co n tim p o ran a l său,
fiin d c ă m a re le hatm an era de fa p t din nea­
m ul B o g d â n e ştilo r, în fia t num ai de un Pa
la d i). E l e ra b ă rb a tu l S a fte i R o s e tti, în tâia
so ţie a lui M ih a i S tu rd z a , şi deci un m are
du şm an a l v iito ru lu i D o m n . C o n su lii străin i
îl a p r e c ia z ă m ed io cru şi p e el, sp u n ân d că
d in c a u z ă c ’a fo st p re a fe ric it şi p rea neno­
ro cit în v ia ţa lui, a ră m a s un om „c.’o ju m ă-
%

Acum o s u tă d e a n i Dl

ate d e c a r a c t a r " , n e fiin d în s ta r e s ă f a c ă


UlcI b in e le n ic i r ă u l, un a m e s te c d e M o ld o -
- a n de tr e a b ă şi de G r e c v ic le a n , a v â n d
..tu şi o in im ă b u n ă „m a is n ’a y a n t d ’a u tr e
o. ien ce q u e c e lle d es p e tits c a q u e ts , d e s ch u -
o te r ie s e l d e s â n e c d o te s du jo u r, e t d e c e
|ue l’ un et l'a u tr e p ro je tte et p e n s e " . N u tot
is tfe l il ju d e c ă N ic o la e Ş u ţu în „ M e m o r iile "
s a le c a re , c a re sp u n e d e s p r e el c ă e s in g u r u l
r iv a l se rio s a l lu i S tu r d z a .
la tă c a r i a u fo s t cei c in c i c o m p e tito ri ai
sc a u n u lu i M o ld o v e i. S ă - i v e d e m p e M u n t e n i,
în fr u n te a c ă r o r a e r a :
i • D om nul Cjrigore Cihica, fo s t u l v o e v o d de
la 18 2 1 — 18 2 8 . E l e fr a te le m a i m a re a l lu i
A le x a n d r u , c e l c a r e v a ş i c ă p ă t a d o m n ia .
E re p re z e n ta n tu l v e c h iu lu i re g im b in e v o it o r
T u r c ilo r. O m u l e lip s it de c u ltu r ă , d a r n u de
in te lig e n tă , a re m ult bun sim t ş i p r a c t ic ă în
a fa c e r i. D e d o m n ia lu i d ’ în tâ i a f o s t to a tă
lu m e a m u lţu m ită, d a r a c u m n u -1 m ai v o r
b o e rii... fiin d c ă se în s u r a s e , d e -a d o u a o a r ă ,
c u o S ă v e a s c ă „d e n eam p r o s t " , c ă r e ia , d a c ă
s ’a r fa c e D o a m n ă , a r tre b u i c u c o a n e le s ă -i
s ă ru te m â n a ! *).
2. Imanul Clrigore 1 irâncoveanu, c e l m a i m a re
b o ie r a l t ă r ii ş i c e l d in u rm ă c o b o r â to r d in
C o n s ta n tin V o d ă . E fo a r te b ă tr â n ş i m o a re

) R a p o r t u l c o n s u lu l A u s t r ia c clin Au gust
52 C . G ane

în j 833, cu vre-o şase luni înainte c a s c a u ­


nul pe care-1 râvnea s ă devie vacant.
3. Hanul G rigore Băleanu, cu m n atu l c e lu i
de m a i su s (ţin ea în c ă să to rie pe so ra a c e s ­
tu ia, M a r i a B r â n c o v e a n u ). C o n su lu l a u stria c
îi re c u n o a şte un m are s p ir it de d rep tate, d a r
z ice c ă a re p a tim a b ă u tu rii. N u treb u ie în
u itat c ă e ra ru s o fil, a v â n d de n o ră pe-o pri-
c ip e s a ru să , B a g ra tio n .
4> Alexandru Filipcscu, L o g o fă tu l D re p tă ţii,
fiu l lu i R ă d u c a n u F ilip e s c u şi al M ă r ie i V ă -
c ă re sc u . Ig h em o n ico n am eţitor, ru s o fil, 6o de
an i. „ In c ă p ă ţin a t şi lip sit de sin ceritate, din
c a re c a u z ă a fo s t su p ran u m it Vulpe \
5. îordachi Filipcscu , fiu l lui C o n stan tin F i l i ­
p e sc u şi al Z o e i G h ic a , b a ş - b o ie r 2), b o g a t,
m ân d ru , a m b iţio s, 54 de an i. D e ş i nu e ra
a g r e a t de K is e le ff, a r f i putut, p oate, a v e a
s o rţi de iz b â n d ă , d a c ă nu nu i-a r fi fă c u t
b o ie rii a s p r a im p u tare d e-a f i p re a dus de
n a s de so ţia lu i, o M o ld o v e a n c ă , C a tin c a
B a lş , fem eie d e şte a p tă şi am b iţio asă.
D u p ă cum se v e d e , la B u c u re ş ti, elem entul
fem en in ju c a un ro l im p o rta n t în p o litic a vrem ii.
A ş a d a r, e ra u cin ci c a n d id aţi de ţa ră , şi în
fie c a re din ele re u şi al şa se le a . V o m ved ea
în d a tă cin e e ra u a c e şti oam eni în ain te de
fi v o e v o z i.

') S tră b u n icu l Iui N ic u F ilip es c u , m a rele nostru p atriot


Iu lie

A c u m c ă n o ii D o m n i, a i M o ld o v e i ş i a i
luării R o m â n e ş ti, p r im is e r ă în v e s t it u r ile la
C o n s ta n tin o p o l ş i e ra u g a t a s ă se în to a r c ă în
ţ a r ă p e n tr u a se în f ă ţ iş a d in a in te a n e c r u ţă ­
t o a r e i Istorie , s ă v e d e m c in e e r a u e i, d in ce
n e a m u ri, ce c a p e te , ce s u fle te , c e f ir i.
A le x a n d r u G k i c a e ra f iu l m a r e lu i b a n D u m i-
tr a c h i G h ic a , fr a t e le lu i G r ig o r e V o d ă d e c a ­
p ita tu l d in 17 7 7 . M a m ă - s a e r a n ă s c u t ă R a z u ,
v ă d u v ă P r.la d i d in M o ld o v a . D i n n u m e r o ş ii s ă i
fr a ţ i, c e l m a i m a re d in ei, G r ig o r e , d o m n ise
d e la 1 8 2 1 la 1 8 2 8 — în tâ iu l D o m n p ă m â n te a n
d u p ă r ă s c o a la lu i T u d o r V la d im ir e s c u . A c e s t a ,
b u n cu to a te ru d e le s a le , fă c u d in fr a t e - s ă u
A le x a n d r u un V o r n i c a l P o liţ ie i în 18 2 3 , ş i
a p o i, p â n ă c ă tre s fâ r ş it u l D o m n ie i s a le îl
în a in tă p e râ n d c ă m ă r a ş , c a im a c a m a l C r a io -
v e i, şi m a re s p ă ta r . D â n d u -i a s t f e l p r ile ju l d e
cu n o a şte c o n d u c e re a tr e b ilo r S ta tu lu i, G r i ­
go re V o d ă fă c u în s c u r tă v r e m e d in fr a t e - s ă u
A le x a n d r u un om d e sto in ic , c a r e v a f i ş i un
bun voevod.
54 G. Gane

In 1804 A le x a n d r u G h ic a a v e a 38 de a n i.
A v e a re p u ta ţia de a fi in teligent şi cult, şi
m a i a v e a pe a c e e a , destul de n eo b işn u ita, d e
a f i „in te g ru şi d e sin te re sa t" ’). C o n su lu l a u s ­
tr ia c ne a s ig u r ă c ă „p u r ta r e a sa fa ţa de g u v e r ­
n a n ţii ru ş i e ra , în lim itele îm p re ju ră rilo r, a stfe l
în c â t nu se în jo s e a n ic io d a tă ". D e a ltfel am
v ă z u t su fe rin ţe le sa le de om m ândru şi in te­
g ru , cu o c a z ia în v e s titu re i din lu n a trecu ta.
C a u rm a ş a l unui în sem n a t ş ir a g de D o m n i
ce-au s tă p â n it cu râ n d u l ţă rile ro m ân eşti tim p
de a p r o a p e 200 de ani, A le x a n d r u G h ic a
a v e a o în a ltă p ă r e r e de num ele ce p u rta şi
ţin ea s ă - ş i în c o n ju re scau n u l cu tot fa s tu l
p r in c ia r . C u m a u z i d eci c ă v a fi nu m it D o m n ,
el se g r ă b i s ă co m a n d e , la B r e t m a y e r la V ie n a ,
c a le a ş c a d o m n ea sc ă , a u rită şi îm p od ob ită cu
arm e le fa m ilie i şi cu stem a Ţ ă rii. A r g in t ă r ia
şi-o c o m a n d a se la P a r is „ch ez P o u la in , o rfb vre,
au P a la is - R o y a l N o . 14 6 “ 12). L a P a ş c a n i, m o şia
lu i de lâ n g ă B u c u re ş ti, u rm a şii săi m ai p ă s­
tre a z ă ş i a s tă z i a c e a s tă c a le a ş c ă şi o p arte
din a rg in tă rie . S e m a i p o t v e d e a acolo sa b ia
lu i de o n o a re, b iro u l, s fe ş n ic u l d ăru ite de
S u lta n , o p a rte din b ib lio te c ă şi m ulte tab lo u ri
şi p o trete de fa m ilie .
L u x u l, lu c ru rile fru m o a se , scum pe şi ra re.
îi p lăceau şi lui S tu rd z a de a ltfel. „II aim ait
1 ) L a g a n c ă t r e B r o g iie .
2 ) K î l i t t i ; D o m n u l e R o m a n e s u b R e g u l a m e n t u l O o r g a m c . p.
Acum o sută d e ani 55

Ies b e a u x e q u ip a g e s , u n e m a iso n g ra n d e m e n t
ten u e, Ie s c h e v a u x et Ies c h ie n s. II a v a it Ic
g o u t de l ’ a rg e n te rie , d e s m e u b le s d ’ a rt, d e s
c r is ta u x de B o h e m e , d es b e a u x b ijo u x et d e
la toilette re c h e rc h e e , co m m e c e r ta in g ile t â
b o u to n s de d ia m a n t q u i f a is a it l ’a d m ir a tio n
de c e u x q u i le lu i v o y a it p o r te r p a r -
fo is " 3).
D a r în tre a c e şti doi o a m e n i, G h ic a ş i S tu r d z a ,
d o a r a tâ ta a s e m ă n a re e ra . în c o lo , ş i c a om în
o ch ii c o n tim p o ra n ilo r, şi c a v o e v o d d in a in te
Is to r ie i, cu to tu l a ltfe l s ’a în f ă ţ iş a t D o m n u l
M o ld o v e i d e c â t a c e l a l M u n te n ie i.
M ih a i S tu r d z a e r a fiu l m a re lu i lo g o fă t G r i -
g o re S tu r d z a ş i a l D o m n iţe i M a r i a C a llim a c h i
(fa ta lu i V o d ă . G r ig o r e şi v a r ă p r im a r ă cu
S c a r la t V o d ă ) . C u Io n iţă S tu r d z a , D o m n u l d in
a n i 1 8 2 1 — 28, ru d e n ia e r a în d e p ă r ta tă , fo s tu l
v o e v o d a l M o ld o v e i fiin d v ă r d e a l t r e ile a cu
ta tă l lu i M ih a i V o d ă . S e tr ă g e a u în s ă cu to ţii
d in a c e l v e s t it b o ie r Ilie S tu r d z a , c a re în
16 7 3 fă c u s e n e în c h ip u itu l g e st, p e c a r e s t r ă ­
n e p o ţii s ă i nu l-a u re p e ta t, d e -a r e s p in g e
c o r o a n a M o ld o v e i.
M ih a i S t u r d z a se în s u r a s e de tâ n ă r c u S a f t a
R o s e tti, fiic a lu i V a s i l e R o s e t t i ş i a E le n e i
D im a k i, cu c a re a a v u t doi fe c io r i, p e c u n o s ­
cu tele b e iz a d e le D im it r ie şi G r ig o r e . N e p o -

3) A l . A. C. S t u r d z a : R egin e d c M .5c l i c i Stu rd za . p. 5 8 .


56 C. G ane

ti iv ir i de f ir i a d u se m a i tâ rz iu d e sp ă rţen ia
în tre soţi, c o a n a S a f t a re m ă ritâ n d u -se în c u ­
râ n d c u h a tm an u l C o n s ta n tin ic ă P a la d i, cel
c a r e în i 833 fu s e s e şi el u n u l din can d id aţii
la sc a u n u l M o ld o v e i, c e ia c e , d a c a a r fi reu şit,
a r f i fă c u t d in S a f t a o D o a m n ă . In să so ţu l
e i m uri în c u râ n d , lă s â n d în u rm a lu i o n e ­
m â n g â ia tă v ă d u v ă , c a re v a tră i b ă trâ n ă fo a rte ,
p e s te 80 d e a n i (m o are a b ia în 1882). D u p ă
cu m a m a r ă ta t m a i su s, M ih a i S tu rd z a se
în s u r ă şi el a d o u a o a ră , lu ân d p e fa ta lu i
Ş t e fa n V o g o r id i, S m a ra n d a . C ă s ă t o r ia se fă c u se
ia 29 M a i trecu t (1834), la C o n sta n tin o p o l,
zece zile d u p ă în v e stitu ră , ia r n oua D o a m n ă
a M o ld o v e i e ra a şte p ta tă cu n e ră b d a re de
c u c o a n e le ie şe n e, c a re n-o cu n o şteau , d e o a rece
e a nu tr ă is e în ţa ra p e ste ca re so ţu l ei ve n e a
s ă d o m n e a sc ă .
M ih a i S tu rd z a p o se d a o c u ltu ră cu totul
d e o se b ită , nu n u m ai p en tru v rem e a lui, d a r
c h ia r fa ţ ă de o am en ii de m ai tâ rz iu , acei în ­
v ă ţ a ţ i tin eri a i R e n a ş te re i, c a re , cu n oscân d u -1
tâ rz iu la P a r is , îl a sc u lta u cu u im ire recitân d
p e de ro st tira d e în tre g i, pe g re c e şte sau pe
la tin e şte , din H o m e r sau din V ir g il. Lam ba
fra n c e z ă o v o r b e a la p e rfe c ţie , ia r istoria,
lite ra tu ra ş i d re p tu l îi e ra u fa m ilia re . C ă p ă ­
ta se a c e a s tă so lid ă în v ă ţă tu ră de la d a sc ă lu l
să u din c o p ilă rie , ab a tele Lhom m 6e din L u -
n ^ ville. In te lig e n ţa lui e ra d e a ltfe l la n iv e l cu
M IH AI V O D Ă S T U R D Z A
A c u m o s u tă dfe â n i 57

•cu ltu ra, în c â t o m u l a c e s ta a r f i p u tu t f i ş i u n


m a re v o e v o d , d a c ă ....
D a r s ă lă s ă m p e c o n tim p o r a n ii lu i s ă v o r ­
b e a s c ă . B e iz a d e a N ic o la e S u ţu , o m u l in te lig e n t
ş i s u b ţire , c a re a lă s a t în u rm a lu i n e p r e ţu ite
M e m o r ii, s p u n e a d e s p r e S t u r d z a , în a in te de
d o m n ie , c ă a v e a „u n s p ir it s u b til ş i s t r ă lu ­
c ito r , ş i e ra u n f e n ix p r in tr e c o m p a tr io ţii s ă i “ .
I a r d u p ă c â ţ iv a a n i, s c h im b â n d to n u l, n e a s i ­
g u r ă c ă „ M ih a i S tu r d z a a v e a u n a c a r a c t e r
jo s n ic în p e r s e c u ţii, în r ă z b u n ă r i, c a ş i în in ­
terese. N 'a m p u tu t a f l a la el u n s in g u r a v â n t
d e p a trio tism , de g e n e r o z ita te s a u d e a b n e -
g a r e “ . I a r în a ltă p a r te a d a o g ă : „ S t u r d z a a
t r a f ic a t t o t u l: lo c u ri, r a n g u r i ş i d r e p ta te a în
p ro c e se e ra u d a te c e lu i c a r e p lă te a m a i m ult.
V in d e a e g u m en iile , lu a m o ş te n ir ile p e c a r e le
d e c la r a sin g u r v a c a n te , ş i- ş i a p r o p ia e x c e d e n ­
te le b u d g e ta r e ".
S t r ă in ii îl ju d e c a u la fe l. A g e n t u l a u s t r ia c
L ip p a s c r ia în i 835, în tr ’u n r a p o r t c ă t r e C a n ­
c e la r ia d i n V i e n a : , .V is t ie r u l M i h a i S t u r d z a
în tru n e şte u n s p ir it f in ş i v io i cu m u ltă în ­
v ă ţă tu r ă şi o m a re p r ic e p e r e în a f a c e r i ; a r e
în s ă o p re a m a re m lă d ie re în c a r a c t e r , nu
d e sp re ţu e şte n ic i o in trig ă , n u m a i s ă - l d u c ă
la ţel. S ’a a ru n c a t cu to tu l în b r a ţe le R u s ie i...
A r e o a v e r e fo a r te m a re , şi to a tă a m b iţia lu i
tin d e sp re d o m n ie, în c a re s c o p a p u s to tu l
în m iş c a r e " .
E l a p a r ţin e a p artid u lu i ru s o fil a i b o ie rilo r
m ari, c a ri nu v o ia u o M o ld o v ă stă p â n ită de
T u r c i şi g u v e r n a tă de „ c io c o ii" b o ieriţi de
c u râ n d , pe b a n i, de Io n iţă V o d ă S tu rd z a . C u m
v a v e n i în s ă D o m n , v a b o ieri cu n em ilu ita,
pe b a n i şi m ai m ulţi, nu n u m ai pe m azili şi
pe b o ie rn a şi, d a r şi p e n egu sto ri şi slujbaşi»
D e o c a m d a tă D o m n ii am ân d o i e ra u la C on -
sta n tin o p o l, în a ş te p ta re a re g u la rii d iferitelo r
c h estiu n i p en d in te : trib u t, c a ra n tin ă ş. c. L
D a r în ţ a r ă lu c ru rile m ergeau m ai d ep arte,
d eşi lip s e a u v o e v o z ii, ş i d eşi R u ş ii nu se m ai
in te re sa u de tre b ile n o astre lău n trice, în tru câ t
e ra u cu b a g a je le făcu te, g a ta de p lecare.
L a I a ş i, B u le tin u l p u b lic ă , cu data d e 24
Iu n ie , „c o n tr a c tu l p en tru ţin ere a a p e i în o r a ş ".
Ia ş ii fu s e s e r ă în z e stra ţi cu o c a n a liz a re de
a p ă , a d u să d e la C op ou în 180 4, de că tre
A le x a n d r u V o d ă A lo ru z i. D a r in s ta la ţia f ii r d
în c u rs u l a n ilo r d e terio ra tă , a d m in istra ţia
o r a ş u lu i fă c e a acum un c o n tra ct p en tru re p a ­
r a r e a ei.
In B u c u re ş ti, a p a r e în a c e ia ş i vrem e un
„ P r o e c t p e n tru o rg a n iz a re a m ă n ă stirilo r Ţ ă rii
R o m â n e ş ti" . N o rm e le a c e stu i p ro ect sunt in ­
te re sa n te ş i c iv iliz a te . M ă n ă s tir ile se îm p a rt,
d u p ă m ărim ea, b o găţia ş i în sem n ătatea lo r, în
p a tru stă ri şi a n u m e : 1) T ism a n a , C o z ia şi
B is tr iţa . 2) H u re z u l, D e a lu l, M o tr u şi C â m p u ­
lu n gu l. 3) G la v a c io c u l, S a d o v a , Brâncover?
A cum o s u tâ tie a n i 59-

V i e r o ş i , S n a g o v ş i M ă r c u ţ a . 4 ) R â n c ă c i o v u l ,.
S t r e h a ia , A r n o t a ş i G o v o r a *).
A c e a s t ă îm p ă r ţ ir e e r a t r e b u in c io a s ă , fiin d c ă
c h e ltu e lile ş i v e n it u r ile m ă n ă s t ir ilo r fiin d n e ­
e g a le ,,e le v o r tr e c e d e la u n a la a l t a '' ş i s e
v o r r e p a r t iz a a s t fe l în m o d m a i e c h it a b il. D u p ă
în d e s t u la r e a tu tu r o r , p r is o s u l v a tr e c e ,,la
c a s e le fă c ă t o a r e de b in e " — c e ia c e , la u rm a
u rm e i, e a p r o a p e m a i fr u m o s d e c â t „ l a c a s e le
de b in e f a c e r e " . E g u m e n ii s u n t poftişi s ă în -
c h e e r e g u la t s o c o te lile ş i s ă r ă s p u n d ă d e e le .
P e n tr u a - i în d e m n a s ă f ie o a m e n i c in s tiţi ş i
„ c u f r i c a lu i D u m n e z e u " , p r o e c tu l d e le g e le
p ro m ite „ o m e n e ş t e " c ă „ v o r r ă m â n e a e g u m e n i
p e v ia ţ ă s a u se v o r s c h im b a d u p ă cu m le v a
fi p u r t a r e a " .
Z i c c ă u n ii d in e i s ă f i r ă m a s p e v i a ţ ă , ia r
a lţ ii n u , d u p ă c u m le -a fo s t f i r e a lo r m a i
v r e d n ic ă s a u m a i p ă c ă t o a s ă .
In s ă p tă m â n a d e în t â i a lu i Iu lie , „ M o n i t o r u l "
din I a ş i n u a p a r e . N u m ă r u l 5 i lip s e ş t e . D a r
c e ia c e e ste c iu d a t, e c ă în c o le c ţ ia lu i s e a f l ă
c e le p a tr u fe ţe a le n u m ă r u lu i, în s ă a lb e , g o a le
g o lu ţe , f ă r ă a n te te m ă c a r . C e n z u r a s ă f i f o s t
de v i n ă ? C h ia r a c u m 10 0 de a n i, to o o t
e a ? . . . J u d e c â n d d u p ă n u m ă r u l u rm ă to r ,
02, d a, tot e a . C ă c i l a 1 2 Iu lie „ M o n i t o r u l "
a p a r e c u „O ftsu l E x c e le n ţ ii S a le d u m n e a lu i

* ) N u se p o a t e Î n ţ e l e g e c e d i s p o z i ţ i u n i s a u l u a t p e n t r u to a te
l a l l e m .i -n ils tiri d i n M u n t e n i a , n e n u m î t e î n p r o e c t .
V iţe -P re z id e n tu l G e n e r a l M . M ir k o v ic i sub
jN r. 13/6 c ă tre p re a în ă lţa tu l D o m n “ p rin
c a re a c e s ta e ste în ş tiin ţa t c ă „ d e a stă z i înainte
-contenesc lu c r ă rile v re m e ln ic e i ro sie n e şti o-
c â rm u ir e ".
U f f ! C e a d â n c treb u e să f i r ă s u fla t p lă m â n ii
Ţ ă r ii. C e d im in e a ţă cu s o a re în su fle t trebuie
s ă f i fo s în ziu a a c e ia de 12 Iu lie i 834 !
P r e a în ă lţa tu l D o m n M ih a i S tu rd z a V o e v o d
e r a lâ n g ă G a la ţ i ş i-şi te rm in a se c a ra n tin a .
A d o u a zi, M ie r c u r i, i 3 Iu lie , el îşi fa c e
in tra r e a în o ra ş „în m ijlo cu l m ă rtu ris irilo r
c e lo r m ai d u io ase a b u cu rie i lo c u ito rilo r...".
T re c e n u m ai p rin G a la ţ i, c ă c i treb u ie la iu ­
ţe a lă , din c o n a c în con ac, p rin B â r la d şi
V a s l u i , s ă a ju n g ă in c a p ita la sa. M o n ito ru l
ne a s ig u r ă c ă M ă r ia S a a d o rit „ s ă nu în ­
tâ m p in e a sem e n e a în fă ţiş a re , d a r cu toate
a c e ste a , tr e c e re a sa p rin to ate lo cu rile a se­
m ă n a t c a o s ă r b a r e n e p re g ă tită şi în ch ip u ită
n u m ai de re sp e c tu l ş i d ra g o ste a M o ld o v e n ilo r
c ă tre a l lo r D o m n d o rit".
S e r b ă r ile a ceste nepregătite, le cun oaştem
noi î
D u p ă 48 de c e a s u ri D o m n u l e ra la Ia şi.
In d im in e a ţa de i 5 Iu lie , la 10 V2, trei detu ­
n ă tu ri v e s te s c s o s ir e a s a la b a rie ră î
C a r e ta d o m n e a sc ă se o p reşte su b „P o a rta
de tr iu m f", îm p o d o b ită cu „ c if r a " M ă r ie i S a le ,
stem a ţă r ii şi o c o ro a n ă p rin c ia ră . S p ă ta r u l
A cu m o su tă d e an i 6t

V a s i l e B e ld im a n îi ţin e o c u v â n t a r e d e b u n
s o s it, d u p ă c a r e d e p u t a ţ ii c o r p o r a ţ iu n ilo r îi
p re z in tă t r a d iţ io n a la p â in e şi s a r e .
P le c â n d d e la b a r ie r ă , D o m n u l a r e u n g e s t
fr u m o s , In c a r e t a lu i a u r it ă se d u c e d e a d re p ^
tu l la M ă n ă s t i r e a F r u m o a s a s ă a r u n c e u n
p u m n de f lo r i p e m o rm â n tu l în c ă d e s tu l d e
de p r o a s p ă t a l p ă r in t e lu i s ă u .
D e a c o lo , lu â n d lâ n g ă el în t r ă s u r ă p e h a t ­
m a n u l M a v r o d i , p o r n e ş te c u a l a i d o m n e s c şi
cu un p lu to n de c a v a le r ie , c a r e - 1 în c h e ie , d e a -
lu n g u l P o d u lu i L u n g , în o r a ş . L a c a p ă t u l a c e lu i
P o d , E v r e i i c a p it a le i în ă lţ a s e r ă o a lt ă ,,p o a i-tă
t r iu m f a lă " , s u b c a r e -1 a ş t e p t a u p e M ă r i a S a
r a b in ii la ş u lu i, îm b r ă c a ţ i în v e ş m in t e d e p a '
r a d ă , ş i ţin â n d su b u n b a ld a c h in t a b le le lu i
M o is e !
S u b u r a l tr e ile a a r c d e t r iu m f, în c h ip u it
în s t ilu l b is e r ic ii T r e i S fe t it e le , D o m n u l p r i ­
m eşte u r ă r ile p r o f e s o r ilo r ş i e le v ilo r d in I a ş i
ş i a s c u lt ă c u v â n t a r e a lu i G h e o r g h e A s a k i .
D e a c o lo se în d r e a p t ă c u to ţii l a M i t r o p o ­
lie . D e c e a v r u t S t u r d z a s ’ o r u p ă c u t r a d i­
ţia s fâ n tu lu i N ic o la e D o m n e s c , u n d e de d o u ă
v e a c u r i se c ite a L it u r g h ia I n s c ă u n â r e i, n u se
ştie . F a p t e c ă „ V r e d n i c u l e s t e " s ’a c it it la
M it r o p o lie d e c ă tr e în a l t P r e a S f in ţ it u l V e -
n ia m in C o sta le i, de f a ţ ă f iin d to ţi E p i s c o p ii
Ţ â r ii, m ă d u la r ii S fa t u lu i A d m in is t r a t iv , C u r t e a
i b o e rii.
•es C. G ane

E ş in d din b is e r ic ă , V o d ă s -a u rc a t în c a ­
r e ta c a r e l-a dus, d e a lu n g u l U liţii D o m n e şti,
la un a l p a tr u le a A r c de T riu m f, lâ n g ă c a re
se în ă lţa o trib u n ă „ p lin ă de d a m e " — ad eca
d e d o am n e — „ ş i de p e rso a n e în sem n a te ".
„ D o u ă s p r e z e c e fe te de b o ieri, în a lb îm ­
b ră c a te şi cu fio r i în cu n u n ate, p u rtân d e şa rfe
cu c u lo rile n a ţio n a le , se a fla u lâ n g ă a c e a stă
p o a r t ă " . V o d ă , co b o râ n d u -se din c a re tă , p rim i
din m â in ile lo r b u ch ete de flo r i, ia r fa ta lui
G h e o rg h e A s a k i, m icu ţa E u fr o s in a de 5 ani,
i-a ro stit o c u v â n ta re , în v ă ţa tă a c a s ă în sch im ­
bul u n ei p ră jitu ri sau unei b ă tă i — nu se
p o a te şti, c ă c i a s u p r a a c e stu i p un ct Isto ria
ta ce. *)
A p o i s’au a p u c a t fe te le toate să cân te în
c o r un im n n aţio n al a lc ă tu it ,în. cin stea M ă ­
riei S a le , ia r d u pă a c e ia D o m n u l şi-a trecut
tru p ele în re v is tă , p rim in d ra p o rtu l h atm an u ­
lu i, şi fă c â n d , a co lo pe lo c, în a in tă ri în grad e.
D e a c o lo s 'a d us V o d ă la P a la t, pe jos. Ş i
am u ita t să în sem n c ă în tot tim pu l acesta
el p u rta în c a p fe su l.
C le ru l, d re g ă to rii, n o b leţă, s ’au în tru n it în
sa la tro n u lu i „u n d e V o d ă a ro stit un d iscurs,
c a re a em oţionat a d â n c pe a scu ltă to ri, din
c a re m ulţi lă c rim a u ". T rim is u l turc c iti f ir ­
m an u l de în tă rire (tă lm ă c it de h atm an u l M a -

E u i r o u n a e r a sora E rm ion ei (vezi j --•8), c a r e


"Yasl-a l u î E d « r a r d Q u i n e t .
A cum o so tA d e a n i 63

v r o d i) , a r h im a n d r it u l K r u p e n s k i ţin u şi e l o
c u v â n t a r e p lin ă d e e v la v i e , ş i a p o i în c e p u c e ­
re m o n ia s ă r u t a t u lu i m a n e i — c r e a n ţ a ip o t e ­
c a r ă a s e r v ilis m u lu i d e a z i — p e c a r e în s ă
d in c o lo , în M u n te n ia , A l e x a n d r u G h ic a o
d e s fiin ţă .
G a ta . M ih a i S tu rd z a e D o m n . M a i ră m â ­
n e a u s e r b ă r ile „ în c o r o n ă r e i" , d a r e le v o r a v e a
lo c a b ia în A u g u s t .
N ic ă e r i, n ic i o v o r b ă d e s p r e D o a m n a S m a -
Tanda. D a r e a e r a a c o lo , d e f a ţ ă l a to a te , d e
o a r e c e a flă m d in a lt i s v o r c ă „ D o a m n a î n ­
c e p u în d a t ă le c ţ iile de d a n s c u m a e s t r u l B a l -
d u in , s u b c o n d u c e re a m e d ic u lu i f a v o r it , S a -
c h e la r ie J) “ .

L i 1 iiiti •
A u g u st

P e n tru a v e n i în ta ră , A le x a n d r u G h ic a a~
p u c a s e p e a ltă ca le d e c ât M ih a i S tu rd z a -
D in c a u z e n ecu n o scu te — p o ate din p ric in a
s ă n ă tă te i sa le fo a r te şu b red e — el p o rn ise
a b ia la 14 Iu lie d in C o n sta n tin o p o l, a ju n g â n d
în p a tr u zile la G iu r g iu . L a 18 Iu lie C o n s i­
lie r u l F r a p o li îi p re d ă , in a c e l o ra ş, c â rm a .
D a r D o m n u l ră m a se pe m alu l D u n ă re i, în
c a ra n tin ă , p â n ă in d im in eaţa zile i de 6 A u ­
g u st. D e a co lo s c rie el e p isc o p ilo r şi b o erilo r
„n o ştri p re a iu b iţ i" d ân d u -le „c e le din inim ă
s ă r u tă r i" ! E l ve ste şte pe sfe tn ic ii să i că, d u p ă
ce a p rim it la S ta m b u l în v e stitu ra , acu m a
so sit la G iu r g iu , unde e n e v o it să fa c ă 1 8
zile de c a ra n tin ă , d a r c ă v a so si în cu râ n d
la B u c u r e ş ti s ă ia fr â n e le p u te rii în m ân ă,
„ N u lip sim de a v ă v e s ti de a c e a s ta " sc rie
el „n im ic în d o in d u -n e c ă v ă v e ţi b u cu ra cu
to ţi de a v e d e a în m ijlo cu l v o stru p e un fiu
a l p a trie i, c a re le m ai m are m ulţum ire nu
a re d e c ât a se o sâ rd i s ă d o b ân d ească
iu b ire a c o n c e tă ţe n ilo r să i, ce este sin gu ru l
Acum o s u tă d e a n i 65

s f â r ş it a l c e lo r m a i a d â n c i a le n o a s tr e d o r in ţ e " .
I n s e a r a de 6 A u g u s t e l e l a B u c u r e ş t i,
in s ă n u p o a t e m e rg e l a lo c u in ţa c e i s e p r e ­
g ă t is e , fiin d c ă a c o lo c ă z u s e t a v a n u l d in s a l a
c e a m a re , u n d e e r a s ă - ş i p r im e a s c ă b o e r ii. E
n e v o it s ă t r a g ă la g a z d ă în a lt ă p a r t e — n u
ştim u n d e — ş i a c o lo u n d e m e r s e , f ă c u e l
a c e l lu c r u d e o s e b it d e fr u m o s şi d e c a r a c t e ­
r is t ic p e n tr u c ă ile c e le n o u i p e c a r e se în d r u ­
m a ţ a r a în m e r s u l e i s p r e c iv iliz a ţ ie , a n u m e
d e s fiin ţ a r e a o b ic e iu lu i s ă r u t ă r ii m â n ii. „ S o ­
c o te s c " sp u se e l „ c ă c e a m a i d e s to in ic ă d o v a d ă
d in p a r t e a fie c ă r u ia e s te s u p u n e r e a la p r a v i l i
şi la p o ru n c ile s t ă p â n ir ii, n u s ă r u t a t u l m â n e i" .
G h ic a se a r ă t ă la în s c ă u n a r e c e ia ce fu s e s e
în a in te de a f i D o m n , c e ia c e v a f i în tim p u l
ş i d u p ă g u v e r n a r e a s a , u n o m d e t r e a b ă în
c e l m a i la r g în ţe le s a l c u v â n t u lu i. D i n n e f e r i­
c ir e el e ra , de p e a tu n c i, b o ln ă v ic io s . U n a d in
c e le d in tâ i g r i ji a le s a le f u s ă n u m e a s c ă u n d o f­
to r a l C u r ţ ii, p e l A a y e r d in V ie n a , p e c a r e
să -l a ib ă zi ş i n o a p te lâ n g ă el. A g e n t u l A u s ­
t r ia c T im o n i n i-1 în f ă ţ iş e a z ă c a fiin d , d in
c a u z a b o a le i, a tâ t de n e p ă s ă t o r l a m e r s u l t r e ­
b u r ilo r , în c â t n u lu ă m ă c a r m ă s u r a , c e a r
f i tr e b u it s ă fie g r a b n ic ă , d e -a în d r e p t a ş u ­
b r e d a s ta r e f in a n c ia r ă a ţ â r ii. L u a d o ft o r ii
ş i e r a n e r v o s ! ') *)

*) I o n F i l i t i : D o m n i i l e Române sub R egulam en tu l O rg a n ic.

O
66 C . G an e

D in c o lo , în M o ld o v a , M ih a i S tu rd z a din
p o t r iv ă p le sn e a de să n ă ta te , de am b iţii, de
d o rm ţi în c â n e m ă rtu risite .
L a îg Iu lie B u le tin u l O fic ia l p u b lic a „ R â n -
d u ia la S e a n s e lo r D iv a n u lu i D o m n e s c ". Seansă
tre b u ia s ă în sem n e şedinţă. L a g A u g u s t se
în fiin ţe a z ă un „ în a lt E t â - M a jo r al C u r ţii"
E tâ -M a jo r tre b u ia s ă în sem n e Statul Major.
L im b a d ib u ia , c ă c i no u i in stitu ţiu n i cereau
un n o u v o c a b u la r, c ă ru ia îi treb u ia tim p şi
d ib ă c ie p en tru a se ro m â n iz a şi a se s ta to r­
n ic i. A c e s t S t a t M a jo r a l C u r ţii o d ată în­
fiin ţa t p rin lege, V o d ă p rin tr’un „o rd r de
ju r *)“ , a b in e v o it a num i pe C o lo n e lu l L a sc a r
B o g d a n ag h io ta n t in sp e c to r al P o liţiei, pe co ­
lo n elu l T e o d o r B a lş şefu l c a n ţe la rii a lui E tâ -
M ajor ( v a i !), pe m aio ru l M a v r o c o r d a t ad-
g h io ta n t de slu jb ă (aid e de câm p de se rv ic e ),
p e c ă p ita n u l P e tru A s a lt i m are ad gh io tan t şi
In s p e c to r de C a n ţe la r ie , şi în s fâ r ş it pe C ă ­
p ita n u l D . M a v r o c o r d a t al d o ilea ad gh iotan t
de slu jb ă .
O d a tă C u rte a D o m n e a sc ă a stfe l rân duită,
M ih a i V o d ă , în ain te c h ia r de a se ocu pa de
în c o ro n a rea s a , a v u g rijă de fiii lui, b eizad e­
lele D im itrie şi G r ig o r e pe c a ri, p rin „în alte
p o ru n c i de z i“ ‘ el îi num eşte v o e v o z i. A c e ste
b e iz a d ele v o r fi în sc rise în n u m ăru l c a d re lo r

*) Ordre du jour = ordinea zilei.


A cu m o su ta d e ani 67

m iliţie i, n u m ă r â n d u -s e p e s te c o m p le c t, d e
o a r e c e e i v o r tre c e în c u r â n d g r a n i ţ a p e n t r u
a m e r g e la în v ă ţ ă t u r ă . B e i z a d e D u m itru e ste
r â n d u it la p e d e s trim e , c o m p a n ia I, i a r f r a t e -
s ă u G r ig o r e la c a v a le r ie , în e s c a d r o n u l I.
L a 29 Iu lie e i s e î n f ă ţ iş e a z ă l a a r m a tă ,
fiin d ş i V o d ă a c o lo , c a r e le ţin e o s c u r t ă c u ­
v â n t a r e de în d r u m a r e în v i a ţ ă , în c e a m ili­
t a r ă , în c e a s tu d e n ţe a s c ă , în c e a p o lit ic ă d e
m a i tâ rz iu , c ă c i n im e n i n u s e în d o e ş te , n ic i
ta tă l, n ic i fiii, n ic i o s t a ş ii o r â n d u iţ i în p ă t r a t ,
c ă c e l p u ţin u n u l d in e i e ste m e n it a f i m o ş ­
te n it o r u l s c a u n u lu i M o ld o v e i.
In a c e ia ş i s e a r ă demoaselele (se m a i s p u n e a
a ş a şi în 18 8 0 ) pansionei nobile a m adam ei G a ­
r d d ă d u ră , în c a s a m a re lu i lo g o f ă t T o a d e r
B a lş , o r e p r e z e n ta ţie t e a t r a lă în c in s t e a M ă ­
r i r i lo r L o r D o m n u lu i şi D o a m n e i. E r a u f i ­
re şte ş i b e iz a d e le le a c o lo , p re c u m ş i b o e r ii
„ c a p it a le i" c u ju p â n e s e le lo r , c a r e în 18 0 4
a ju n s e s e r ă d in ju p â n e s e d a m e ! *) C u n o s c ă t o r ii
lim b ii fr a n c e z e a v u r ă p r ile ju l s ă s e c o n v in g ă
d e p r o g r e s e le u im ito a re fă c u t e d e a c e le e le v e
de a v o r b i în g r a iu l lu i M o lik r e , ia r în ă lţ im e a
S a D o a m n a fe lic it ă p e d ir e c to a r e a G a r e t , „ lu i
te m o ig n a n t s a s a t is f a c t io n " — sp u n e G h e o r g h e
A s a k i în „ A l b i n a " .

) Ia c o b N e g ru z z i, fo st P re şe d in te a l A c a d e m ii R o m â n e , m o rt
m ai an ii trecu ţi la v â r s ta de 9 0 an i, s p u n e a în c â D o m n iş o a r e lo r
şi D o a m n e lo r , d e m o a s e le şi d am e.
68 C. G ane

Z e c e zile m ai tâ rz iu , la 9 A u g u s t, — p ro ­
b a b il c ă am eţit şi g e lo s de su c c e su l D o a m n e i
G a r e t — p ro fe s o ru l fr a n c e z de la G im n a siu l B a -
silia n , T is s o t, c e ru şi obţinu dela v o rn ic u l
T r e b ilo r d in L ă u n tr u l în v o ir e a d e a d eschide
un p e n sio n a t de b ă e ţi în tre 8 şi 14 ani. Ş c o a la
v a lu a fiin ţă la 1 S e p te m b rie în c a s a v o rn i­
c u lu i G r ig o r e G h ic a .
A c e a s t ă lim b ă fra n c e z ă a fă c u t de atu n ci
c a r ie r ă în ţă rile n o a s tre , de au a ju n s de a o
v o r b i ş i b ă e ţii de p r ă v ă lie , ia r c e a ro m â n e ască
a ră m a s p e loc. S e m ai a u d e sp u n ân d u -se —
la ş c o li c a şi în b a ro u l- C a p ita le i — „e ste
m u lţi e le v i" , „s e în m ulţeşte a v o c a ţ ii" , „d ă-m i
o ţig a re ", „ A d iv o r u l" şi „ M o a r te a m u ştele ".
A d e v ă r a t c ă a c e ste v o r b e d in lu rm ă su nt stri­
g ă te le v â n z ă to r ilo r am b u lan ţi, c a ri, co p ii fiin d ,
au d in istin c t o p ro n u n ţa tă a n tip a tie îm po­
t r iv a g e n e tiv e lo r.
A b ia D u m in ic ă , la 26 A u g u s t, în cep să r-
b ă rile de în tro n a re a le P r e a în ă lţa tu lu i D o m n .
A l e lu i G h ic a în B u c u r e ş ti v o r a v e a loc a b ia
în O cto m b rie . D a r M ih a i V o d ă e m ai g ră b it.
D u p ă un p ro g ra m — se zicea o p ro g ram ă —
s ta b ilit în to ate a m ăn u n tele s a le şi p u b licat
cu zece zile în ain te în B u le tin u l O fic ia l, ele
în c e p d im in eaţa, la c e a s u l n o u ă, cu o slu jb ă
d u m n e z e ia sc ă „în p a r a c lis u l C u r ţ ii" .
D a r m ai în tâ i o m ică p a ra n te z ă . „ P a r a c lis u l
C u r ţ ii" d e sp re c a re v o rb e s c şi B u letin u l O fi-
A cu m o su tă d e a n i 69

c ia l ş i A l b i n a lu i A s a k i , n u m a i p o a te f i i-
d e n tific a t a s t ă z i, d u p ă 10 0 d e a n i. V e c h i a
C u r t e D o m n e a s c ă a I a ş i l o r a r s e s e , p e n tr u a
n e n u m ă r a ta o a r ă , la xg I u lie 18 2 7 . O d a t ă c u
e a a r s e s e şi p a r a c lis u l. C â n d , d u p ă ş a p t e a n i,
se u r c ă iV Iih ai V o d ă în s c a u n u l M o l d o v e i ,
C u r t e a V e c h e e r a în c ă o r u in ă , p e c a r e s e a-
p u c ă e l, c e v a m a i t â r z iu , s - o c lă d e a s c ă d in
n o u , d ă r â m â n d p o a r t a d in f a ţ ă p e n tr u a d a
n o u lu i p a la t o p e r s p e c t iv ă d in s p r e U l i ţ a M a r e .
A c e a C u r t e se p r e f ă c u a tu n c i în P a la tu l O -
c ă r m u ir c i ( ju d ic ia r ş i a d m in is t r a t iv ) a l la ş u lu i,
i a r p a r a c lis u l r ă m a s e ş i a tu n c i în c ă o r u in ă .
A b i a G r ig o r e V o d ă G h ic a , lu â n d u - ş i, d u p ă
t r a d iţ ie , r e ş e d in ţ a în C u r t e a D o m n e a s c ă , r e ­
c o n s tr u i b is e r ic u ţ a a r s ă , îm p o d o b in d -o c u o-
d o a re , d â n d u -i h r a m u l S f . G r i g o r e ş i s fin ţ in d -
o la 4 M a r t ie i 8 5 i.
A ş a d a r n u a c o lo a s c u lt a s e M i h a i V o d ă ,
în d im in e a ţa z ile i de 26 A u g u s t i 83<4, S f â n t a
L it u r g h ie a în s c ă u n ă r e i. D a r a t u n c i u n d e ?
E l lo c u ia ş i m a i în a in te ş i a c u m c a D o m n ,
in c a s a lu i p r o p r ie d in s p a t e le M i t r o p o l ie i
( a s t ă z i s e m in a r u l V e n ia m in K o s t a k i ) p e n tr u
c a r e c ă p ă t ă d e la O b ş t e a s c a A d u n a r e s u m a
de 38.ooo de g a lb e n i p e n tr u a şi=o m ă ri. A d =
m iţâ n d c ă şi=o f i fă c u t cu b a n ii a c e ş t ia ş i u n
m ic p a r a c lis d o m n e sc , a c e s t a n u p u te a f i g a t a
6 s ă p tă m â n i d u p ă în s c ă u n a r e a s a .
R ă m â n e d a r o în d o ia lă a s u p r a lo c u lu i u n d e
70 C. G ane

a sc u lta se M i h a i V o d ă S tu rd z a slu jb a dum ­


n e z e ia sc ă o fic ia tă de P r e a s fin ţia S a M itro p o ­
litu l M o ld o v e i în ziu a în c o ro n ă re i sa le. In
tim p u l a c e s ta se fă c e a a ltă slu jb ă pe c â m p ia
din fa ţa M â n ă s t ir e i F r u m o a s a , p en tru a rm a tă .
J u r ă m â n t u l u rm a în să s ă fie fă cu t, d u p ă
v e c h iu l o b ic e i d in to td e au n a , în b ise ric a
S fâ n tu l N ic o la e D o m n e sc , din p o arta C u rţii
V e c h i. A ş a d a r, la c e a su l zece, se în tru n iră ,
din d o u ă p ă r ţi d ife rite , două a l a i u r i : a cel al
m iliţiei de pe c â m p ia F ru m o a se i ş i acel aL
lu i V o d ă d e la c u rte a sa, u rm ân d să se în­
tâ ln e a s c ă a m b ele la b ise ric ă . R â n d u ia la c o r­
te g iu lu i d o m n esc fu destul de s t r ă lu c it ă :
m e rg e a în c a p o co m p an ie de In fa n te rie cu
m u zică, u rm a c ă p ita n u l P etre A s a k i, m arele
agh io tan t, d u p ă c a re v e n e a Is p ra v n ic u l de
C u rte cu 1 2 c o p ii de c a s ă (n um iţi acum
pagi). In u rm a lo r u m b lau d reg ă to rii dom ­
n e şti, d u cân d p e p erin e de caiife in sig n ele
C u r ţii su b e sc o rta a 24 de o fiţeri. D u p ă ei,
m in iştrii, a d e c ă : lo g o fă tu l, v istie rn ic u l, h at­
m an u l şi v o rn ic ii. U n m ic loc — şi pe urm ă,
în m are u n ifo rm ă , a ş a cum e în fă ţişa t şi pe
p o rtre te le sale, v e n e a V o d ă c ă la re , urm at de
a g h io ta n ţii să i. U n e sc a d ro n de c a v a le r ie
în c h e ia a la iu l.
P e d ru m u l de a c a s ă la b ise rică , străzile
su nt îm p o d o b ite cu flo r i, cu drapele, cu c o ­
v o a re pe b a lc o a n e şi la fe re stre . L a S fâ n tu l
A c u n i o su tă <ie a n i 71

N ic o la e , D o m n u l c o b o a r ă de p e c a l ş i in tră
în n a o s u l b is e r ic ii, în tâ m p in a t fiin d de In a lt u i
C l e r (s a u C lir o s ) , c a r e în c e p e , în s o b o r , s ă
sp u ie r u g ă c iu n ile de o c a z ie . A p o i u rm e a z ă
ju r ă m â n t u l o r â n d u it de R e g u la m e n tu l O r g a n i c
pe c a r e V o d ă M i h a la c h i îl fa c e în p ic io a r e ,
in m ijlo c u l n a o s u lu i — d u p ă c a r e , în a in t â n d
s p re a lt a r , el p rim e ş te s fâ n t a m ir u ir e . A b i a
d u p ă a c e ia „ s e u r c ă pe t r o n “ , a d ic ă în s t r a n a
d o m n e a sc ă din d r e a p ta , s p r ijin it fiin d d e P r e a
S f in ţ ia S a P ă r in t e le M it r o p o lit ( V e n ia m in
K o s t a k i) ş i de e p is c o p u l d e R o m a n .
L a c e a s u l 12 to a t ă lu m e a e d in n o u la p a ­
la t. V o d ă se r e tr a g e în a p a r t a m e n t u l s ă u
p e n tru a - ş i s c h im b a u n ifo r m a , i a r „ s a la tr o n u ­
lu i" se u m p le în u r m ă to a r e a r â n d u ia lă : l a
d r e a p t a c le r u l, la s tâ n g a m in iş t r ii ş i în fu n d
b o ie rii. L â n g ă tr o n — n u ş tiu cu m e r a a c e l
tro n — p e o m a s ă a c o p e r it ă cu u n fr u m o s
c o v o r p e rsa n , e r a a ş e z a t I f a t i - Ş e r i f u l S u l t a ­
n u lu i, d e c re tu l îm p ă r ă te s c d e n u m ire a lu i
M i h a i S tu r d z a c a D o m n a l B o g d a n ie i !
D o u ă s p r e z e c e şi ju m ă ta te ! U ş ile d in fu n d
se d e sc h id şi a p a r e în p r a g u l lo r M ă r i a S a
V o d ă , ţin u t d e s u b ţio r i la d r e a p t a d e M i n i s ­
tru l de J u s t i ţ i e şi la s tâ n g a d e a c e l a l T r e b i-
lo r d in L ă u n tr u . P ă ş e ş te m a je s to s p â n ă în
m ijlo c u l s ă le i şi u rc ă tre p te le tro n u lu i, r ă ­
m â n â n d în p ic io a r e . A r h iv is t u l S ta tu lu i ia
I la t t i- S e r if u l de pe m a s ă ş i i-1 în tin d e . A l a ri a
72 C . G ane

S a îl d u ce la in im ă, la fru n te şi la buze, şi-l


în a p o ia z ă h a tm a n u lu i M a v r o d i, c a re -1 citeşte,
în a u z u l tu tu ro r, a ş a cum e ra s c ris, pe tu rceşte.
D a r lu m e a au d e şi nu în ţeleg e, c ă c i în 400
d e a n i de d o m in aţiu n e tu rc e a s c ă nu s -a putut
d e p rin d e R o m â n u l s ă în v e ţe o v o rb ă din
lim b a stă p â n ire i. C e v a c iu la m a , c e v a b a c la v a ,
v e s tita m u şam a, fo a r te în cetă ţe n ită la noi,
d a r în c o lo io c ! V is tie rn ic u l N ic o la e C a n ta -
c u z in o e d eci n evo it să trad u că H a tti-Ş e r ifu l
pe m o ld o ve n e şte .
.M ereu în p ic io a re pe trep tele tronu lui, V o d ă
ţin e acu m o c u v â n ta re . V o rb e şte , cu fra z e um­
fla te , d e sp re Ş te fa n cel M a r e , al c ă ru i chip
stă în fa ţ a lu i, z u g ră v it pe perete. A m in teşte
de S u lta n ş i de Ţ a r „b u n i p rie te n i“ , d ar a re
c e l p u ţin b u n a c u v iin ţă să nu sp u n ă ai cui.
S e în tin d e a p o i a s u p r a u n ei te o rii a ordinei
so c ia le , ţin u tă p rin o râ n d u ire a d a to riilo r sfin te
„d e bun fiu , bun soţ, bun p ărin te şi bun ce­
tă ţe a n ".
Ii ră sp u n d e m itro p o litu l în v o rb e scu rte şi
p lin e de în ţă les, a şa cum e ra şi fire a bună,
b la jin ă şi cum inte a celu i m ai sfâ n t p ărin te
b ise ric e sc pe c a re l-a a v u t M o ld o v a , V enia-
m in K o s ta k i.
D e o d a tă.... se p etrece c e v a d u ios. P e f e ­
re strele d esch ise, s b o a ră din lău n tru l sălei un
sto l de p o ru m b ie i.
S u n t h u lu b ii c ă lă to ri trim işi, câte o pereci
A cu m o su tâ d e ani 73

de fie c a r e ţin u t, s ă v e s t e a s c ă A l o l d o v e i c ă
M i h a i l S t u r d z a V o e v o d a f o s t n u m it D o m n .
D e g â t u l lo r s u n t le g a te c u p a n g lic i c o lo r a te
u r m ă to a r e le v e r s u r i:
Dineoară, în vechime, un porumb înaripat
A adus la Arha Noii l) vestea cea cu bucurie.
De la E şi2) sburând eu astăzi prin a cerului tărie.
Zic : că Domnul a Moldovei Mihail s=a întronat!
A u ! ! O f i A s a k i ? N u c re d e m !
A u g u sf în 2 7 , ziua a doua.
S e r b ă r ile se m u tă l a C o p o u . A c o l o a o r â n ­
d u it D o m n u l s ă s e s ă d e a s c ă , s a u m a i b in e s ă
se în fig ă în p ă m â n t, o m ie d e b r a z i p e n tr u a
în c h ip u i o g r ă d in ă — B u le t in u l z ic e „ u n p a r c "
p r o v iz o r . In m ijlo c u l lu i s - a r i d i c a t u n m a r e
ş i e le g a n t „p a v ilio n * * , ia r m a i l a o p a r t e „u n
a m fite a tr u c u c ir c , în s til a n t i c " , u n f e l de
A r e n e R o m a n e d e c i.
A v e n it a c o lo , d u p ă a m ia z ă , to t o r a ş u l :
b o e r ii, b o e r in a ş ii, s lu jb a ş ii, n e g u s to r ii, p o p i­
m e a , m ilita r ii, s lu jn ic i, ro b i, c a lic i, ţ ig a n i, c in e
cu m s ă -i m a i n u m e re . C â n d a s o s it V o d ă , în ­
c o n ju r a t de m in iş tr ii ş i de a d g h io t a n ţ ii s ă i, a
iz b u c n it un „ t r ă ia s c ă D o m n it o r u l" de s-a u
c lă t in a t b r a z ii c e i p r o a s p ă t s ă d iţi.
U n b a lo n — s a u m a i b in e z is, p e n tr u a r ă ­
m â n e în n o ta v r e m e i d e a tu n c i, u n G l o b A e r o s -
ta tic e s c — a fo s t s lo b o z it d e -a s u p r a g r ă d in ii,

1 ) A r h a N o ii corabia lu i N o e .
2) E ş i = Iaşi.
>4 C_. G a o e

din lă u n tru l c ă r u ia a c ă z u t p este „ p r iv it o r i*


o p lo a ie de h â rtiu ţe , c a a le h u lu b ilo r din a-
ju n , cu n işte v e r s u r i în g u stu l c e lo r de m a i
su s. T em en eh , fire ş te , fă c u te m arelui v o e v o d
M ih a la c h i.
A u u rm at jo c u ri c ă lă r i şi c u rse antice, su b
c in d u c e re a a doi F ra n c e z i : F o u r a u x şi M a r *
ta u x . A c e s te au a v u t loc, f ă r ă în d o ia lă, în
A re n e le su s pom enite. T o t a co lo s-a u dat şi
sp ec ta c o le de lu p te, cu a se d ii de cetăţi de
c a rto n , cu lu area şi a rd e re a lo r, c a în v re m ile
lu i V a s ile L u p u şi ale lu i .M atei B a s a r a b .
D e a m n a S m a ra n d a n ’a lu a t p a rte la toate
a c e ste p e tre c e ri, p re a p o p u la re p en tru o b razu l
ei su b ţire de fa n a rio tă . E a a ve n it a b ia se a ra ,
pe la c e a s u l 9, şi cum s ’a a r ă ta t „ a în cep u t
b a lu l!“ S ă nu uităm cu lu a se lecţii de d an s
d e la m a estru l B a ld u in .
28 A.ugusf, ziua. a treia-
E a o ra 1 1 dim i n e a ţa , pe p la to u l d ela C o p o u ,
r e v is ta tru p e lo r — c a la 1.2 0 0 de oam en i,
râ n d u iţi p e p a jiş te a din fa ţa p a v ilio n u lu i
dom nesc. U rm e a z ă o m a să pe ca re o dă V o d ă
so ld a ţilo r să i, în ă lţim e a S a b in evoin d a gu sta
din b u ca te le le a tu rilo r pe c a re le g ăseşte bune.
A r fi fo st m ai fru m o s să m ănânce cu ei. D a r
M ă r i a S a le în to a rce sp ate le şi se u rcă în
P a v ilio n , unde ia m a sa cu m in iştrii şi cu ad-
g h io tan ţii.
S e a r a la teatru , m are rep rezen taţie de g a lă .
Acum o sută d e an i 73

S e d ă o p ie s ă de o c a z ie ( a l c ă r e i a u t o r nu
este c u n o s c u t): „ D r a g o ş V o d ă , în t â iu l D o n rn
S u v e r a n a l M o ld o v e i" .
B ie ţilo r s tr ă b u n i m o ld o v e n i li s-o fi r ă s c o lit
o a se le în m o rm in te a f lâ n d de a c e a s t ă n e le ­
g iu ire . D r a g o ş , su p u s u l r o b a l re g e lu i|L u d o % ic
d ’ A n jo u a l U n g a r ie i, în n u m ele c ă r u ia c u c e r is e
şi g u v e r n a s e ţin u tu rile d in p r e a jm a R ă d ă u ţ u -
lu i ş i S u c e v e i, D r a g o ş p r o c u r a to r u l G o r o a n e i
U n g u re ş ti, a i c ă r u i m o şte n ito ri au f o s t a lu n -
I, g a ţi cu h u lă d in M ^old ova de c ă tr e B o g d a n
V o d ă în te m e ie to ru l, a c e s t D r a g o ş d e v e n it, d u p ă
| 5o o de an i, în t â iu l D o m n S u v e r a n a l M o k
d o v e il" .
E t v o ilâ co m m en t on e c r it l'Id is to ir e .
I
Septembrie

Ie şe n ii, o b o siţi de sb â n ţu ia la c elo r trei zile


a le în c o ro n ă re i, stă te a u acu m a c a s ă şi citeau
g a z e te .
E i a f la r ă a s tfe l c ă a c este s e rb ă ri nu a v u ră
lo c n u m a i în c a p ita la M o ld o v e i, ci în tot c u ­
p rin su l ţă re i, o ra şele ţin u tale se rb â n d şi ele
p rin ru g ă c iu n i şi d e s fă tă ri p u b lice în tro n a re a
lu i M ih a i V o d ă S tu rd z a . A s tfe l G a la ţii, „ca re
p rim is e ră d in p a rte a P r e a în ă lţa tu lu i D om n
n o u i d o v e z i a p ă rin te şte i sa le în g r ijir i" (p rin
sc u tiri v a m a le ), fă c u s e ră s e a ra m are ilu m in a­
ţie p e s tra d a D o m n ească, în p ort, şi de-a
lu n g u l D u n ă re i. L a D oroh oi se a d u n a se ră
c e tă ţe n ii la b is e ric a „d e c ă p e te n ie " a o raşulu i
fă c â n d şi un /<? deum. D u m n ealu i Chrisfescu, ş e f
d e se cţie la trib u n a lu l o ra şu lu i, a a lc ă tu it
v e r s u r i în cin stea lui V o d ă, ca re au fo st
c â n ta te de „o c e a tă " de tineri.
S tu rd z a , în c â n ta t de fe lu l cum a fo st e x e ­
c u ta t p ro g ra m u l a c e lo r se rb ă ri, a tâ t la Ia şi
c â t şi în p ro v in c ie , a trim is com isiei în sar-
A cu m o sută d e a n i 77

c in a tă c u lu c r ă r ile , u n rescripi d o m n e s c d e
m u lţu m ire . D in a c e a s t ă c o m is iu n e f ă c u s e r ă
p a r te lo g o fă tu l D r e p t ă ţ ii Lupu B a l$, h a tm a n u l
Theodor B a lş, s p ă ta r u l Vasile Beldim an ş i a g a
Gheorghe Asaki.
L a 6 S e p te m b r ie E x c e le n ţ a S a Generalul
M irkovîci, fo s t V ic e -P r e z id e n t a l P r in c ip a t u lu i,
a p ă r ă s it I a ş i i p e n tru a se în a p o ia în R u s i a .
O „ s lă b ic iu n e " (c a re este o tr a d u c e r e a v o rb e i
fra n c e z e indisposilion) — o b o a lă d e c i, — îl
re ţin u se în c a p it a la M o ld o v e i p â n ă l a a c e a
d a tă . F ă r ă v o ia lu i d e ci, e l fu s e s e de f a ţ ă l a
1 s e r b ă r ile în c o r o n ă r e i şi la b u c u r ia p o p o r u lu i
d e -a v e d e a în s f â r ş it în s c a u n u l M o ld o v e i p e
un M o ld o v e a n . M â n d r i a lu i de g e n e r a l m o s-
f c o v it tre b u ie s ă ti s u fe r it d e v e s e l ia a c e a s ta
o b ş te a s c ă , c e ia c e p e n tru n o i n ’a p u tu t f i de
c â t u n b in e , c ă c i, p e c a le în to a r s ă , a a v u t
R o m â n u l p rile j s ă a r a te R u s u lu i c a re e ra u
a d e v ă r a te le sa le sim ţim in te f a ţ ă de el.
T r e i zile m a i tâ rz iu . D u m in ic ă g S e p te m ­
b rie , M itro p o litu l Veniam in K osfaki a d a t, în
p a la tu l să u , u n m a re p râ n z în c in s te a M ă r i e i
S a le lu i V o d ă , la c a r e a u lu a t p a r te d r e g ă ­
to rii S ta tu lu i ş i „ c o r p o s u l d ip lo m a tic ".
O d a tă to ate a c e s te is p r ă v it e , lu c r u r ile au
re in tra t în o rd in e a n o rm a lă ş i a în c e p u t f ie ­
c a re să -şi v a d ă d e tr e a b ă . G a z e te le , n e m a i
a v â n d cu c e -şi u m p le a c o lo a n e le , în c e p s ă
dea ştiri din s tr ă in ă ta te . D a r ele v e n e a u cu
78 C . G ane

g re u , p rin c u rie re so site cu d ilig en ţia. în ­


tâ r z ie r ile e ra u deci m ari, şi a p o i nici v e ştile i
n u era u d in cele m ai in tere san te. P u b lic u l
c it ito r p u rta pe a tu n ci mai m ult in teres n i - >
m ic u rilo r e x te rio a re şi fa p te lo r d iv e rse , d ecât
p o litic e i in tern aţio n ale. D e a c e ia v e ştile ven ite
din T u rc ia , d in G r e c ia , din Ita lia , din A n g lia ,
din A m e r ic a c h ia r, se re fe ră m ai m ult la
fa p te de a c e ste a : c o p ii n ăscu ţi cu două capete,
fu rtu n i c a ri rid ic ă a c o p e rişu rile , co ră b ii în e­
c a t e şi a lte le la fe l.
I a r c â n d e v o r b a de politică, ap o i ştirile
su n t ca m u rm ă to a rele : „ D in P a ris a flă m c ă
dom nul d e T a lle y r a n d a so sit aco lo în tr’o
b e rlin ă cu p atru ca i, u rm ată de o c a le a ş c a
cu doi c a i, în c a re se a fla d u cesa de D in o ,
ce-1 în to v ă ră ş e a ".
E x h ib iţ iile a ceste de pe m alul S e n e i, nu
cred em să f i fă c u t pe b o ie rii de pe ap a B a -
h lu iu lu i să se m in u n e z e —m ai a le s acum când
ei v ă z u s e r ă d o a r se rb ă rile de în co ro n are ale
lu i V o d ă M ih a i.
A lt e v e ş t i : îm p ă ra tu l A u s tr ie i ţIo sef al
IT le a ) a m ers in ta b ă ra d ela T u ra s, în M o -
r a v ia , p en tru a fi fa ţ ă la m arele m a n e v re ;
ia r p rin ţu l W ilh e lm de P ru s ia , fiu l craiu lu i,
a so sit la 27 A u g u s t la S t. P e tersb u rg . A c e a s tă
ştire e m a i in tere san tă, fiin d c ă s e rb ă rile din
R u s ia a v e a u tâ lc u l lor, d esp re c a re vom vo rb i
a ltă d a tă , şi fiin d c ă a c e st p rin ţ W ilh e lm este
A cum o su tă tic a n i 79

v iit o r u l îm p ă r a t a l G e r m a n ie i, în v in g ă t o r u l lu i
N a p o le o n I l I - l e a l a S e d a n .
in B u c u r e ş t i A le x a n d r u V o d ă a m â n a s e , d in
p r ic in a s ă n ă t ă ţ ii s a le , f e s t iv it ă ţ i l e în c o r o n ă r e i
p e n tru m a i t â r z iu . D a r la 5 o A u g u s t tr e c u t el
îm p lin ise 38 a n i. B u c u r e ş te n ii ţ in u s e r ă —
p o ate c h ia r îm p o t r iv a v o in ţe i lu i — s â - i s e r ­
beze a n iv e r s a r e a , s a u , d u p ă cu m z ic e a u e i,
aniversarea . In p it o r e a s c a m ă n ă s t ir e a lu i M ă -
h a i V o d ă , c a r e a g ă z d u it a lt ă d a t ă v o e v o z i f a ­
n a r io ţ i şi c a r e g ă z d u e ş te a z i a r h iv e le lo r , s - a
fă c u t o s lu jb ă c u lit u r g h ie p e n tr u s ă n ă t a t e a
ş i f e r ic ir e a M ă r i e i S a le . E r a u d e f a ţ ă m ă d u -
l a r i i to ţi, şi b o e r ii c e i f ă r ă s lu jb ă , ş i t o a t ă
p ro s tim e a B u c u r e ş t ilo r c â t a în c ă p u t în b is e ­
r i c ă ş i în c u rte . S e a r a , c a s e le p u b lic e ş i p a r ­
tic u la r e , c o n s u la te le ş i p r ă v ă lii le , to t t â r g u l a
fo s t ilu m in at. S ’ a u îm p ă r ţit m ilo s te n ii c e lo r
s c ă p ă t a ţ i ş i s 'a u d e s c h is u ş ile p u ş c ă r iilo r , s lo ­
b o z in d p e c e i „c u v in e m a i m ic i".
P e u rm ă a în c e p u t p lo a ia c u d e c o r a ţ ii. î n ­
tr u c â t T u r c ii e ra u s g ă r c iţ i cu a s t f e l d e d i s ­
tin c ţii, ia r R o m â n ii nu în fiin ţ a s e r ă în c ă d e ­
c o r a ţiile n a ţio n a le , c e le îm p ă r ţite f u r ă r u s e ş t i.
F ir e ş te c ă la a lc ă t u ir e a lis t e lo r fu c o n s u lta t
în p rim u l r â n d c o n s u lu l Ţ a r u lu i N i c o la e , c a r e
n u -şi d ă d e a în c u v iin ţ a r e a d e c â t a tu n c i c â n d
b o ie ru l ce u rm a s ă fie d e c o r a t f u s e s e un p le ­
c a t ro b a l G u v e r n a t o r u lu i iv is e le f f .
L a 6 S e p te m b r ie B u le tin u l O f ic i a l p u b lic ă
80 C . G ane

râ n d u ia la îm p ă rţire i o rd in elo r. E l e erau t r e i :


S fâ n tu l S t a n is la v , S fâ n tu l V la d im ir şi S fâ n ­
ta A n a , îm p ă rţite în p a tru c la se. începem cu
a rm a ta . C e a m a i m a re d istin c ţie o a v u m a­
re le s p ă t a r Cosfachi Ghica, fr a te le D o m n u lu i.
U r m a r ă a p o i p o lc o v n ic ii Odobcscu, Văleanu şi
Solom on, m a io rii Câmpineenu şi Golescu, c ă p i­
ta n ii Crcfulcscu, Cre{canu şi Voinescu. IVIai era
şi un c ă p ita n de n eam stră in , dc Franc, p re ­
cum ş i doi R o m â n i n e a o şi, n e lip siţii şi sim ­
b o lic ii Popeşti, n u m e r o ta ţi: P o p e sc u I şi Po-
p e sc u II.
U r m e a z ă a g a o ra şu lu i (P re fe c tu l P o liţiei)
lancu F i lip eseu, c ă ru ia i se d ă o rd in u l S fâ n t a
A n a c la s a 2 -a , a p o i D ire c to ru l D e p a rta m e n ­
tu lui, v o rn ic u l Corncscu, şi c u lc e ru l Gradiş~
tea mi şi lo g o fă tu l lancu Crcfcanu. P e urm ă
v in e Faca, p re fe c t de Ilfo v , c ă ru ia i se zice
o c â rm u ito ru l ţin u tu lu i, şi Făîcoianu o cârm u i-
to ru l B u z ă u lu i, sin g u ru l p re fe c t de jud eţ din
p ro v in c ie d eco rat. Ş i lis ta se în ch ee cu un
act de re c u n o ştiin ţă : O rd in u l S fâ n ta A n a
c la s a 3-a p en tru d u m n ealu i clu c e ru l Câlincscu,
d ire c to ru l c a ra n tin e i G iu rg iu lu i, c a re , se v ede
tre a b a , în g r ijis e cu d e o se b ită sâ rg u in ţă de să ­
n ă ta te a M ă r ie i S a le în tim pul c â t a ştep tase
V o d ă A le x a n d r u pe m a lu l D u n ă re i pentru a
p u te a in tra n eciu m at în c a p ita la sa.
F in a n ţe le ţă rii m erg ea u p ro st, şi, p en tru un
în cep u t c e l p u ţin , D om n u l nu se p rice p u să
A cu m o s u lă d e an i 81

le în d re p te . C u r g e a u c e r e r ile d e s e c h e s t r u , d e
p o p r ir i, de v â n z ă r i s ilite . In m a h a la u a T a b a ­
c u lu i se v in d e p e n tr u d a t o r ii c a s a lu i Ş t e f a n
Io n , şi tot la T a b a c , N ic o la e A iu n g e s c u , p e n ­
tru 5 o de g a lb e n i, s e c h e s t r e a z ă c o f e t ă r i a lu i
P e tre G h e o r g h e D im u . S e p o p r e ş t e m a r f a
lu i Ia n c u B o g a s ie r u l, şi le a f a c u t ă r u ia ş i v e ­
n itu l n u m a i ş tiu c u i. D a r c e a m a i d u io a s ă
d in tre a c e s te v e c h i n e n o r o c ir i a le u n o r o a ­
m en i m o rţi d e m u lt, e ste v â n z a r e a la m e z a t a
u n e i v ii d in d e lu l A îă g u r e l i l o r a c a s e i r ă p o ­
s a tu lu i G r ig o r e Ş t e fă n e s c u , îm p o v ă r a t ă fiin d
fa m ilia cu p a tr u fe te d e m ă r i t a t ! !
T o a m n ă f r ig u r o a s ă . U n v â n t de m ia z ă n o a p te
v e s te şte s o s ir e a ie r n e i, tim p u rie . S t o lu r i d e
c o c o ri în tu n e c ă v ă z d u h u l şi în n o a p te a d e 2 1
S e p te m b r ie se a ş te r n e , p e ste c â m p ii, z ă p a d a .
A d o u a zi s o a r e le o to p e şte , d a r c e r u l r ă m â n e
în n o u ra t. P o d g o r e n ii z o r e s c c u le s u l v i i l o r ,
c a r e se în c h e ie , în to t c u p r in s u l ţ ă r e i, la 2 0
a le lu n e i. V a l i v in m u lt şi b u n . In M o ld o v a
s -a c u le s p e s te 10 0 de v e d r e de p o g o n şi lu ­
m ea c re d e c ă , f ă r ă în d o ia lă , c a lit a t e a lu i v a
în tre c e p e a c e a a a n ilo r d e m a i în a in te .
In g e n e re s t a r e a lin a n c ia r ă şi e c o n o m ic ă e
m a i b u n ă în M o l d o v a d e c â t în M u n t e n ia ,
u nde v is t e r ia este s e c a t ă ş i le fu r ile su n t ne-
p lă tite de tr e i lu n i. ( N im ic n o u s u b s o a r e ) .
R e g u la m e n tu l o r g a n ic o p r e ş te în f iin ţ a r e a d e
n o u i d ă r i şi ce s ă f a c ă a tu n c i V o d ă A l e x a n -
t;
82 C . Gar>e

d ru G h ic a ? E l c a u tă un îm prum ut pentru a
fa c e fa ţîî n e v o ilo r. C a s a O p ra n , H a lfo n şi C o .
e în s ă rc in a tă cu c ă u ta re a c a p ita lu lu i, d a r nc-
p u tâ n d u -1 g ă si, guvrern u l lio tăreşte în fiin ţa re a
u n ui îm p ru m u t in tern de două m ilioane de lei.
S u b s r ie r ile v o r în cep e la 20 S e p te m b rie şi
v o r ţin e o lu n ă în c a p ă t, p â n ă la 26 O cto m ­
b rie. .Z a p isele se v o r i’ace, în câtim i dela 100
p â n ă la 10 .0 0 0 de g a lb e n i, sub isc ă litu rile
c ile n ilo r S ta tu lu i, şi d o b ân d a v a fi de 10 %
p e a n „ ia r nu m ai m u lt". E a se v a p lă ti „d e
la ziua îm p ru m u tă rii".
T o t în le g ă tu ră cu p ro a sta stare fin a n c ia ră
a ţă rii — s ă r ă c ia lu cie — este d e s tră b ă la re a
v ie ţii în B u c u re şti, în m u lţire a h aim an alelo r,
a p u n g a şilo r şi a h o ţilo r. C e tă ţe a n u l nu mai
a re lin işte . E jă fu it la drum ul m are, e c ă lcat
de tâ lh a ri în c a s a lui. C e a dintâi m ă su ră ce
tre b u e şte lu a tă , este n u m ără to a rea p op ulaţiei,
p en tru a şti cin e ce anum e fa c e în B u c u re şti,
cin e ir ă e ş te cin stit din m unca lui şi cine din
h oţii. B u le tin u l o fic ia l p u b lică , în p riv in ţa a-
c e a sta , u rm ă to a re a o rd o n a n ţă d om n ească :
„ D in p ric in a a tâ to r fa p te ce se com it în
B u c u re şti, A lă r ia S a D o m n u l, pentru lin iş ti­
re a o b şte a sc ă , p o ru n ceşte S fa tu lu i A d m in is ­
tr a t iv să fa c ă c a ta g r a fia lo cu ito rilo r cu a ră ta ­
re a d e slu şită a m eşteşu gu lu i şi a m eseriei ce
a re fie c a re sp re a g o n isire a vieţii sale. C e i ce
nu v o r putea fa c e d o v a d a a cesto r legiuite
A cu m o su tă d e ani

m ijlo a c e , de v o r fi s tr ă in i s ă se t r e a c ă p e s te
g r a n iţă p rin c o n s u la te le lo r , ia r d e v o r f i
p ă m â n te n i d in a lte ju d e ţe s ă se t r im it ă a c o lo ,
s u p u n â n d u -i su b p r iv e g h e r e a p o liţ ie i lo c u lu i.
D a c ă v o r fi d in B u c u r e ş ti, p o liţ ia c a p it a le i îi
v o r a v e a su b p r iv e g h e r e a s a . P r o p r ie t a r ii,
c h ir ia ş ii, h a n g ii, v o r d a n u m e le p e r s o a n e lo r
ce g ă z d u ie s c ... ş. c. l . “ .
A m in tim c ă o rd o n a n ţa e d in 18P 4, n u d in
iy5_j. C ă c i, p r in d e p la s a r e a c â t o r v a n o ţiu n i
ş i a c â t o r v a v a lo r i, c o n fu z ia a r fi u ş o a r ă ş i
s -a r p u te a în c u r c a v e a c u r ile . B u n ă o a r ă cu
p r iv ir e la p u te re a e x e c u t iv ă a o r d o n a n ţe i de
m a i su s. iV lă su rile ce se lu a r ă p e n tru îm b u n ă ­
t ă ţ ir e a c o r p u lu i în s ă r c in a t cu p a z a ş i lin iş te a
c e tă ţe a n u lu i fu r ă u r m ă to a r e le :
A g a P o liţ ie i v a p u r ta e p o le ţi de p o lc o v n ic
d e a r g in t cu c a p a c u l d e m e ta l, m u n d ir lu n g
d e p o s t a v a lb a s t r u (p e a tu n c i n u se s p u n e a
bleu, n ic i ble) cu chi p u ş c ă ro ş ie , g u le r ş i m â n e c i
a lb a s tr e , s a b ie cu te a c ă de a rg in t, p ă lă r ia în
tr e i c o lţu ri cu p a n ă n e a g r ă . P e n tru p o m o ş n ic u l
a g â i şi p e n tru c o m is a r i, u n ifo r m a v a f i . . . .
to t a ş a , ro şie , a lb a s t r ă , n e a g r ă , a lb ă , c u f ir e t u r i
ş . c. 1.
N u sp u n e a m eu ! D a c ă n ’a r fi în v ă lm ă ş a la
a :ei a d e c ă i fe r a t e , de a v io a n e , de t e le g r a f,
ie te le fo n , de ra d io , c e u ş o r s - a r z ă p ă c i
v e a c u r ile ! U n n e b u n d e p e rp e tu u m m o b ile ,
enit de p e ste g r a n iţe le O c c id e n tu lu i s ă în -
84 C. G ane

tin d ă m ân a u n ei sta tu i a Im o b ilită ţii O rie n ­


ta le, a su lim e n it o b ra z u l R o m â n ie i neputân-
d u -i s p ă la tru p u l m o ld o -v a la c .
D o r in ţ a de c u ltu ră e to tu şi ve ch ie la n o i.
S tr ă b u n ii de acu m o su tă de an i, ieşiţi din
b e z n a n eştiin ţei, d o re a u să c u n o a sc ă v e şn ic u l
dece ş i cum a l tu tu ro r ta in elo r, pe ca re p ân ă
a tu n c i le p r iv is e r ă su b u n gh iu l su p e rstiţie i.
S e d e p r in s e s e ră a c u m a şti c ă un cutrem ur
de p ă m â n t sa u o com etă tre c ă to a re sunt f e ­
n o m en e g eo lo g ic e sa u astro n o m ice, fă r ă le g ă ­
tu ră cu re a u a sau cu b u n a d isp o ziţie a b ă ­
trâ n u lu i D u m n e z e u d in cer. H e lia d e R ă d u le sc u
în M u n te n ia , şi m ai a le s A s a k i în M o ld o v a
se în s ă rc in a s e ră cu lu m in a re a m inţilor tuturor,
a c e lo r n e c o a p te p rin şco li şi a celo r coapte
p r in z ia re . A s t f e l „ A lb in a “ din 3o S e p te m b rie
v o rb e şte d e sp re com eta lu i H a lle y , c a re v a
a p a r e în N o e m b rie i 835. N u i se m ai zice,
c a a ltă d ată, ste a cu co a d ă , şi nu i se m ai
a trib u e to ate n e a ju n su rile p ăm ân teşti. D in
p o tr iv ă , A s a k i a r a tă c ă astro n o m u l B o g u -
s la v s k i a r f i sp u s cum c ă g ro z a v a c ă ld u ră
din v a r a tre c u tă nu se d ato reşte, d u pă cum
c re d u n ii, a p r o p ie rii a c e le i com ete. « N ic i o-
d a tă “ zice el „n ici [m ăcar în 1769, cân d a
fo st ea c e l m ai a p ro a p e de păm ânt, nu s-a în ­
sem n at v re -o în râ u rire asu p ra m eteo ro logiei".
S fâ r ş it u l lu n ei S e p te m b rie răm ân e frig u ro s.
N im ic d e o se b it nu se p etrece. L a la ş i, V o d ă
Acum o s u tă d e a n i 85

-M ih a la c h i p r im e ş te p e D i v a n - E f f e n d i M u s ­
ta ţa , c a re -i a d u c e d in p a r t e a P a ş e i d in R u s c i u c
o s c r is o a r e t u r c e a s c ă p r in c a r e i s e u r e a z ă ,
c u p r ile ju l în tr o n ă r e i s a le , f e r i c i r e ş i m u lţi
a n i.
L a B u c u r e ş t i, la 26 S e p t e m b r ie , V o d ă A -
le x a n d r u se m u tă , d in lo c u in ţ a c a r e i se
p r e g ă t is e , în c a s a lu i p r o p r ie — a c e a s t a în
a ş t e p t a r e a g ă t ir e i p a la t u lu i d o m n e s c . A c e l
p a la t, la c a r e s e lu c r a d e z o r, e r a c a s a G o -
le s c u lu i d e p e P o d u l M o g o ş o a ie i, c e l p e c a r e
l- a lo c u it ş i A le x a n d r u I o n C u z a , ş i R e g e l e
C a r o l I, c a r e c â n d l-a v ă z u t în t â ia d a t ă , a
în tr e b a t „ w a s is t d a s ? " *)— ş i a p o i a m a i s ta t
în el şi r e g e le F e r d in a n d ş i- l m a i lo c u ie ş t e şi
C a r o l a l I l - l a . C a s a G o l e s c u l u i a fă c u t c a r ie r ă
ş i a d e v e n it în 10 0 d e a n i m o n u m e n t is t o r ic ,
c e l m a i G n ă r d in to a te m o n u m e n te le is to r ic e ,
d a r u n u l din c e le m a i in te r e s a n te .

1) L a r ă s p u n s u l c e i s - a d a t „ c ' e s t le p a l a î s , e l a m a i î n ­
t r e b a t „ o u le p a l a î s 7 P r i n s u l C a r o l d e H o h e n z o l l e r n e r a o b i ş ­
n u it în G e r m a n i a c u a l t f e l d e p a l a t e , p e c a r e to tu ş i s - a c ă z n i t
s a le i m i t e , d e s t u l d e b i n e , şi î n m e l e a g u r i l e n o a s t r e .
Octombrie-

P lo u ă . P e ste Ţ a r a R o m â n e a s c ă şi p este
M o ld o v a c a d e o p lo a ie c a ld ă , de v a r ă . Ia rb a
c a re se u s c a s e în c e p e a în v e rz i şi tem p eratu ra
se rid ic ă a tâ t de sim ţito r, de-şi le a p ă d ă oam enii
c o jo a c e le p e c a ri a b ia le îm b ră case ră .
L a C o n sta n tin o p o l e cium ă şi în F r a n ţa
h o le ră . A flă m din P a r is o v e ste in teresan tă.
N o u l a m b a s a d o r al în a lt e i P o rţi, M u s ta fa
R e ş id B e y , e p rim it în au d ien ţă de reg ele
L u d o v ic - F ilip p en tru p rezen tarea s c riso rilo r
sa le de a c re d ita r e (se sp u n e a pe atun ci dresuri
creditive ). E l e p rim it la cu rte de „S e c re ta ru l
D ra g o m a n p en tru lim b ile ră s ă rite n e " dom nul
Jouaunin. T itu la tu r a lui o fic ia lă este pe fra n ­
ţu zeşte „ P re m ie r In terp rete du R o i p o u r Ies
la n g u e s e tra n g â re s ". E un om c a re a că lăto rit
m ult, c a re a tră it o vrem e la C o n stan tin o p o l
ş i c a re v a sc rie în cu rân d (1840) o fo arte in­
te re sa n tă isto rie a Im p eriu lu i otom an, în care
v o rb e şte m ult şi cu sim p atie despre ţara n oastră
M a lu r ile B a h lu iu lu i nu se lă sa ră m ai
A c u m O s u t ă ile a n i 87

jo s d e c â t a le S e n e i. P e c â n d L o u is - P h il ip p e
p rim e a la P a r i s p e M u s t a f a R e ş id , M ih a i
V o d ă p rim e a la I a ş i p e c a v a l e r u l v o n W a l -
le n b u r g , a g e n tu l c o n s u la r a l Î m p ă r a t u lu i A u s ­
tr ie i. M o l d o v a fiin d în c ă u n s t a t t r ib u t a r ,
a c r e d it a r e a se f ă c e a de f a p t la S t a m b u l.
W a l l e n b u r g se p r e z in tă d e c i la I a ş i c u un
fir m a n d e -a l S u lta n u lu i, c a r e fu c itit în „ s a l a
tr o n u lu i" în p r e z e n ţa M ă r i e i S a l e şi a m i­
n iş t r ilo r s ă i. N o u l a g e n t ţin u a p o i o c u v â n ­
ta re d e stu l d e s c u r tă , la c a r e M i h a i S t u r d z a
r ă s p u n s e c u u n a fo a r t e lu n g ă , f iin d c ă î n v ă ­
ţa tu l D o m n se c re d e a ş i e lo c v e n t ş i- i p lă c e a
s ă se a u d ă v o r b i n d '). A d m in is t r a ţ ia s a m e r g e a
in s ă s tr u n ă şi în c e p u tu l a c e s t e i d o m n ii e r a p e
p la c u l tu tu r o r , c a to a te în c e p u tu r ile de a ltfe l.
Corner fu l în flo r e a şi M i h a i V o d c a v e a o
d e o s e b ită s o lic itu d in e p e n tru o r a ş u l G a l a ţ i , a
c ă r u i im p o r ta n ţă e c o n o m ic ă îl p r e o c u p a . S e
lu c r a de zo r „ la s t a t o r n ic ir e a o r a ş u lu i c a
p o r t o fr a n c o " .
Şcoala a le c ă r e i b u n e în c e p u tu r i le f ă c u s e r ă
R u ş i i, tr e b u ia n a ţio n a liz a tă . F i r e ş t e c ă M o s ­
c o v a v e g h e a , d a r o ric u m p le c a r e a lu i K i s e l e f f
lă s a s e p a t r io ţ ilo r m â n a m a i lib e r ă . L a G im -
n a s iu l B a s ilia n se a d a o g ă d e c i o c l a s ă „ p e n tr u
d e sen u l ş i z u g r ă v it u r a is t o r ic ă " , a l c ă r e i p r e -

A u d ie n ţ a este d e la 2 7 S e p te m b rie , Jo i, d a r p u b licata în B u ­


le tin a b ia la 1 1 O c to m b rie .
83 C. G an e

fe s o r v a fi G h e o rg h e A s a k i, cel ca re ştia cu
m u ltă m ă e strie să e v o a c e scen e d in trecutul
n o stru , a tâ t cu p a n a c â t şi cu p en elu l.
Biserica nu este u ita tă . P e n tru în g rijire a ei
m a i de a p ro a p e , se în fiin ţe a z ă la C a n c e la ria
M itr o p o lie i un D ir e c to r şi un Ş e f de Secţie.
Ju stiţia u rm ă re şte stâ rp ire a hoţilor. V e s titu l
b a n d it Io n Iftim ie n 'a p utu t f i în că p rin s,
în s ă p rie te n ii l u i : P la to n , C h e tr a ru şi D a s c ă lu l
su n t o sâ n d iţi la „g r o a p a o c n ii“ p en tru a-1 ii
tă in u it. In lu m e a m are fa c e v â lv ă h o tă râ re a
tr ib u n a lu lu i p rin c a re v o rn ic u l G h e o rg h ie ş
S tu r d z a e o sâ n d it la re stitu ire a zestrei fostei
lu i so ţii C a s a n d r a G h ic a .
In A rm ată n u m ai p a r a m erge lu cru rile m ai
p ro st. M i liţ i a a c e a s ta e ra p rea nouă pentru
R o m â n ii o b işn u iţi de m ai bine de două v e a c u ri
s ă n u -şi p ă r ă s e a s c ă n ic io d a tă o go ru l. E i d e­
şe rta u p e un cap . M a re le P o steln ic m stitueşte
p re m ii p en tru acei ce v o r p un e m âna pe de-
se rto ri. P e n tru fie c a re so ld at p rin s —un galb en .
Ş i în cep e în ţa ră g o a n a după cătan e.
In tim pu l a c e sta B u c u re ş tii erau în s ă r b ă ­
to are. A le x a n d r u V o d ă G h ic a se în cunu nase
în s fâ r ş it D o m n al Ţ ă r ii R o m â n e şti.
L a 14 O c to m b rie , la ceasu l 9 d im in eaţa,
pe-o m in u n ată zi de toam n ă „ce este la noi
n e p ild u ită ", V o d ă p o rn i cu a la iu l său dela
p a la t la B is e r ic ă .
P a la tu l e ra în c ă atu n ci în c a sa lui, p re -
AL EX A N D R U VODĂ GHJCA
Acum o sută de in i 89

f ă c u t ă de el c u o lu n ă în a in te a s t f e l c u ra se
m a i v e d e ş i a s t ă z i, a p r o a p e n e s c h im b a t ă
( P r e fe c t u r a ju d e ţu lu i I l f o v p e m a lu l D â m b o -
v iţe i) . F u s e s e c a s a a c e ia a b ă t r â n u lu i b a n
D u m it r a c h i, t a t ă l lu i V o d ă ş i f r a t e le v o e -
v o d u lu i G r ig o r e G h i c a a l A lo ld o b e i, c e l o-
m o r â t de T u r c ii în 1 7 7 7 . D e l a b ă t r â n u l b a n
a l c ă r u i fr u m o s p o r tr e t se v e d e în c a b in e tu l
s ta m p e lo r d e la A c a d e m ia R o m â n ă , c a s a tr e ­
c u s e p r in m o şte n ire l a a l p a tr u le a fiu a i s ă u ,
b a n u l M i h a i , N e n e a - M a r e c u m i s e z ic e a , ş i
d e la a c e s t a o c u m p ă r a s e f r a t e - s ă u Vodă
A le x a n d r u . B i s e r ic a la c a r e se d u c e a D o m n u l
e r a S fâ n t u l S p ir id o n d in C a l e a Ş e r b a n V o d ă ,
-căci a c e l s fâ n t lă c a ş e r a c t it o r ia n e a m u lu i s ă u
G h ic u le s c .
C a a ta r e , a v â n d în f a ţ a o c h ilo r c lă d ir ile ,
a s t ă z i a id o m a c a a tu n c i, c a s a ş i b is e r ic a , şi
d ru m u l c a re d u c e d e la u n a l a a lta , n e p u te m
m a i u ş o r in d e n tific a c u a c e l tr e c u t, în clvip u -
in d u -n e c ă su n te m u n b u c u r e ş t e a n d e -a c u m
10 0 de a n i, c a r e u m b lă c u d e r b e d e ii d u p ă
a la iu l D o m n u lu i— s a u s ă a m i e r t a r e — p a r ie z
p o u r v o u s , mi s - a r p u te a s p u n e — c a r e u m b lă
ţa n ţo ş în a la iu l d o m n esc .
C a S fâ n t u l S p ir id o n s lu jb a f u n u m a i u n
a c t de p ie ta te în c in s te a s t r ă b u n ilo r . U n g e r e a
lui V o d ă u rm a s ă a ib ă lo c la b is e r ic a d e la
C u r t e a V e c h e , c e a d e p e p ia ţ a c u f l o r i ( S f .
A n to n ), c a r e p ia ţ ă p e a tu n c i m a i e r a în c o n -
90 C . G ane

ju r a tă de ru in ele vech iu lu i p a la t dom n esc,


a stă z i d is p ă ru t de m ult în n o ap tea a m in tiri­
lo r. V o d ă A le x a n d r u se în to a rse d e c i de pe
C a le a Ş e r b a n V o d ă , p este g â rlă , pe la h an u l
lu i M ă n u c (H o tel D a c ia ) , la b ise ric a dom ­
n e a sc ă . F u în tâ m p in a t a co lo de în a ltu l C le r,
c a re -i citi ru g ă c iu n ile A x io n u lu i, d u p ă ca re
D o m n u l d ep u se ju ră m â n tu l. U n g e re a se fă c e a
în a lta r. S p r ijin it de doi b o ie ri m ari — frate -
să u M ih a i şi G . F ilip e s c u — V o d ă trecu u şa
îm p ă ră te a s c ă , în sp a te le c ă re ia se îm p lin i
ta in a b ise r ic e a s c ă , cea c a re fa c e d in tr'u n biet
m u rito r un u n s al D o m n u lu i!
în to r s în n ao s, V o d ă se aşeză în stran a
d o m n e a sc ă , cea d in d rea p ta a lta ru lu i, în care
m ai s tă tu s e r ă — d acă nu pe a c e la ş scau n d ar
în a c e la ş lo c —M a t e i B a s a r a b , Ş e rb a n C a n ta -
cu zin o, C o n sta n tin B r â n c o v e a n u , M a v r o c o r -
d aţii, şi to ţi stră b u n ii s ă i G h ic u le şti, şa se la
n u m ăr, a l c ă ru i p om eln ic se şi c it i: G h e o rg h e ,
G r ig o r e , G r ig o r e , M a te i, S c a r la t şi A le x a n d r u !
E p is c o p u l de A rg e ş , Ila rio n G h e o rg h ia d i,
ro ste şte o c u v â n ta re pe c a re V o d ă o a sc u ltă
cu n e ră b d a re , căci e p re a lu n gă. Ş i în s fâ rş it
c ere m o n ia se is p r ă v e ş te . A la iu l se în to a rce
la P a la t, cu V o d ă în cap , că lare . A ic i, în fa ţa
lum ei ad u n a te (m in iştrii, b o erii, corposul diplo-
maficesc) se d ă citire h a tiş e rifu lu i şi firm a n e ­
lo r îm p ă ră te şti, pe c a re unul din b cie ri, ştiu ­
to r a l lim bii tu rc e şti, le tălm ăceşte pe rom a-
A c u m o sută d e an i 9%

n e şte . D o m n u l în p ic io a r e a s c u lt ă re c u le s..
A p o i în c e p e e l s ă v o r b e a s c ă , o c u v â n t a r e
s c u r tă d a r p lin ă de m ie z , în c a r e a r a t ă c a r e
su n t n o u ile d r e p tu r i c â ş t ig a t e d e ţ a r ă d u p ă .
p le c a r e a R u ş ilo r '). F i r e ş t e în s ă c ă în f a ţ a
s tr ă in ilo r d in s a lă , p r in tr e c a r e s e a l i a ş i c o n -,
s u lu l m o s c o v it R u c k m a n n , e l e n e v o it s ă a-
d a o g e c ă se v a su p u n e R e g u la m e n t u lu i O r ­
g a n ic , d a r c ă - ş i d ă s e a m a c e g r e a e s te s a r c i n a
s a , „ c â n d ie i m o ş te n ire a u n u i o m s u p e r io r ,
c a r e a c â r m u it ţa r a cu a t â t a d i b ă c i e " . O m ic ă
p e r ia tă s ilit ă la a d r e s a lu i K i s e l e f f , de c a r e
c e l d 'in tâ i c a r e o f i s u fe r it tr e b u ie s ă fi fo s t
V o d ă A le x a n d r u e l în s u ş i.
S e a r a tr e b u ia u s ă a ib ă lo c m a r i s e r b ă r i în
o r a ş , cu ilu m in a ţii ş i f o c u r i de a r t i f ic i i. D a r
p â n z a c e r u lu i se d e s c h is e ia r , în c e p â n d să c a d ă
o p lo a ie c a r e c u r m ă e n tu z ia s m u l b u c u r e ş te n i-
lo r. N u m a i la te a tr u a v u lo c o r e p r e z e n ta ţie
de g a lă .
L ip s e a u d e la to a te a c e s te a n u m a i d o a m n a
lu i G h ic a ... fiin d c ă n ’o a v e a şi n u v a a v e a - o
n ic io d a tă . A le x a n d r u V o d ă v a r ă m â n e a u n
b u r la c în r ă d ă c in a t.
*

In s e a r a de 14 s p r e i 5 O c t o m b r ie p lo u a s e
în B u c u r e ş t i n u m a i p e n tr u a s t r ic a c h e fu l o a -

) D r e p t u l d e -a a r b o r a p a v ilio n u l n a ţ io n a l, c la u z a n a ţiu n e i
c le i m a i f a v o r iz a t e cu p r iv i r e I a t a x e l e v a m a le ş i c o m e r ţ u l p e
a p ă e t c ..
92 C. G ane

m e n ilo r c a re v ro ia u s ă p e tre a c ă cu fă c lii şi


jo c u ri p en tru a s e rb ă to ri în sc ă u n a re a lu i A -
le x a n d ru V o d ă . A d o u a zi ceru l se în sen in ă
din nou şi fru m o a sa to am n ă „n e p ild u ită "
z â m b i p este ţa ră . E r a de a ltfe l în toată E u ­
r o p a o v re m e cu m nu se m ai p om en ise n ic i­
o d a tă în O c to m b rie . S e v o rb e a că în F r a n ţa
p e re le se c o p s e s e r ă a d o u a o a ră , ia r la noi
c â m p iile se a c o p e re a u cu flo ri. L a Ia ş i, în
ziu a de 16 , term o m etru l a ră ta s e la am ează 20
de g ra d e „ r o m iu r i" , ad ecă R ea u m u r.
S o a r e le de p e c e r se fu r iş ă şi în su fletu l
R o m â n u lu i c â n d a f lă el, în ziu a de 17 , că m i-
sioanelc sa u elcile stră in e (leg aţiu n ile) p rim i­
se ră de la R e is s - E f f e n d i ') în ştiin ţa re a că S u l­
ta n u l a h ă ră z it M u n te n ie i şi M o ld o v ii d rep tu l
d e -a a v e a „ p a v ilio a n e s p e ţia le ". Sim ţim ân tu l
n a ţio n a l e ra în p lin ă cre şte re şi fie c a re nouă
v e s te ce a lu n e c a p e co a rd ele lire i su fletu lu i
ro m â n e sc le fă c e a s ă v ib re z e cu o in ten sitate,
pe c a re b la z a ţii de azi cu greu şi-o pot în ­
ch ip u i.
L a 2u O c to m b rie un c u rie r din P e te rsb u rg
ad u ce d e c re te le d e c o ra ţiilo r ru seşti ale lui
M ir k o v ic i p en tru ră s p la ta M o ld o v e n ilo r ca re
fu s e s e r ă cu m in ţi cu R u ş ii. B u le tin u l O fic ia l
p u b lică num ele a 97 de a ta ri boeri m oldoveni,
p rin tre c a re g ăsim pe p ărin ţii tu turor oam e­

) Reiss-Effendi M inistrul A facerilor Străine din Istambul.


Acu m o su4ă d e ani 93

n ilo r m a i de s e a m ă d e m a i t â r z iu , lu p t ă t o r i
a i L ib e r t ă ţ ii şi p u r t ă t o r i a i f ă c l i i c u lt u r ii r
s p ă t a r u l V a s i l e A le x a n d r i, t a t ă l p o e t u lu i; a g a
llie K o g ă ln ic e a n u , t a t ă l lu i A l i h a i ; c o m is u l
A la t e i G a n e , t a t ă l lu i N i c u ; c o m is u l V a s i l e
P o g o r , ta tă l lu i V a s i l e , în te m e e to r u l „ J u n i -
m e i“ , etc.
L a s fâ r ş it u l lu n e i a r e lo c o s e rie d e c o n ­
c e d ii m ilita re , ia r p o r u ş n ic u l P a l a d i ie s ă cu
to tu l d in s lu jb a A liliţ ie i A lo ld o v e i, p le c â n d la
B u c u r e ş ti. A c o lo V o d ă A l e x a n d r u îl p rim e ş te
în m iliţia lu i ş i- l râ n d u e ş te a g h io ta n t a l s ă u .
In c e r c u r ile fe m e ie ş ti d in în a lt a a r is t o c r a ţ ie
v i a ţ a r o m â n e a s c ă in te r e s e a z ă to tu ş i p u ţin .
■ L im b a s a lo a n e lo r , g r e c e a s c a , fu s e s e în lo c u ită
de v r e - o i o — 15 a n i cu c e a fr a n c e z ă şi a n u m e
de c â n d în c e p u s e r ă u ltim ii F a n a r io ţ i s ’ o v o r ­
b e a s c ă , de c â n d b o ie rii lu a s e r ă p e n tru c o p iii
lo r d a s c ă li d in tre e m ig ra ţii fr a n c e z i, ş i de c â n d
m e rg e a u u n ii tin e r i s ă c u tre e r e m e le a g u r ile
S e n e i p e n tru în v ă ţ ă t u r ă . D e a tu n c i în c e p u p e
m a lu rile D u n ă r e i ş i a le P r u tu lu i s c h im o n o s i­
re a lim b e i lu i A lo lie r e ş i n e s u fe r ita s c h im b a re
a lim b e i ro m â n e , in tr o d u c e r e a lu i honjour, bon-
soir şi merci, de c a r e râ d e a u o am e n ii c u b u n
sim ţ d in 48, d a r c a r e d u p ă 10 0 de a n i a t r e ­
cu t din s a lo a n e la m a h a la şi de la m a h a la
la ţa ră .
In d e o se b i, d u p ă cu m am s p u s , fe m e e le p a ­
la v r a g e a u în în tru n irile lo r a r is to c r a tic e nu-
'g-t C . G ane

mai a c e a lim b ă, c ă c i d o a r nu erau să v o r ­


b e a s c ă în te ele cum v o rb e a u cu slu jile a casă .
In 18 34 g re c e a s c a nu e şise cu totul din c o n ­
v e r s a ţie — b ă trâ n ii m ai a le s o v o rb e a u cu re n t;
d a r tin erii şi tin erele la m od ă se o b işn u ise ră
m ai m ult cu fra n c e z a . A s a k i fu n evo it, pentru
a v in d e z ia ru l a c ă ru i notă e ra fo a rte în d e­
o seb i p a trio tic ă , fu n e vo it, zic, să-l red acteze
în d o u ă lim b i, pe d ouă co lo an e. C e a în tâi era
s c r is ă ro m ân eşte, în c h irilic e , a doua în fr a n ­
ţu zeşte. Ii în d em n ase la a c e a s ta şi d o rin ţa ca
„ A lb in a " lui să fie c itită de co n su lii stră in i
de la noi p recu m şi de p re sa străin ă , d a r d e­
sig u r c ă şi „o b ice iu l s a lo a n e lo r" fu sese un
c u v â n t d e stu l de p u tern ic pentru a-1 h o tăra,
p e el, n a ţio n a listu l, să-şi îm b race o p arte din
z ia r în tr’ un v e ştm â n t străin , că ci a v e a om ul
d o a r n e v o e de p u b lic citito r, c a re pe atu n ci
se g ă s e a m ai m ult în sa lo a n e d ecât in c a fe ­
nele. P e n tru a fi pe p la c u l a c e stu i d ’intâiu,
n o u ţâ ţile c a re ve n e u din F r a n ţa — sau pe
c a r e le c u le g e a din a lte zia re — um pleau de­
se o ri o bună p a rte din coloanele s a le , d eşi
a leg e re a lo r nu e ra în to td eau n a d eosebit de
in te re sa n tă .
In tr ’a c e le fru m o a se zile de to am n ă cucone­
tu l ieşan , c a re c â n ta şi la „ c la v ir " , se în tru ­
nea ziln ic la una din b o ie ro aicele m ai de
s e a m ă p en tru a a fla am ăn un te despre m o ai-
t:ea scu m p u lu i lo r co m p o zito r B oield ieu . C u
A cu m o s u fă d e a n i 95

c ă p ş o a r e le lo r la e s a u b ă la ie p le c a te p e ste
„ A l b i n a " lu i A s a k i , e le p u tu r ă c it i în t r ’ o zi,
cu la c rim e le îu o c h i, u r m ă t o a r e a v e s t e :
„ L ’in h u m a tio n de B o ie ld ie u eh t lie u a u x In -
v a lid e s . T o u t P a r i s y 6 ta it p re s e n t. A u m o­
m en t ou l ’ on d e s c e n d a it le c e r c u e il d a n s le
c a v e a u , la m u siq u e , c a c h e ă d a n s u n a n g le d u
d o m e, e x e c u ta u n e m a rc h e c o m p o s e e s u r u n
d e s a ir s Ies p lu s to u c h a n ts de B o 'ie ld e u :
„ T o u r n e z , f u s e a u x le g e r s “ d e la „ D a m e B la n -
c h e “ . T o u s Ies y e u x se so n t r e m p lis d e ia r -
m es, et il s e m b la it q u ’on s e n tit e n c o r e m ie u x
la p e r te q u e l ’on v e n a it de f a ir e , en e n ta n -
d a n t c e s a c c e n ts e n c ’i ia n te u r s p e n d a n t q u e
le u r a u te u r p r e n a it p o s s e s s io n de s a d e r n iă r e
d e m e u re ".
C u r ie r u l din V ie n a a d u s e în a c e ia ş i zi o
in fo r m a ţie fo a r te in te r e s a n tă , c a r e p o a te f i şi
pe p la c u l p u b lic u lu i de a s t ă z i. C i c ă în v a r a
tr e c u tă , i 833, un n o b il p o lo n d in îm p r e ju r i­
m ile L e m b e r g u lu i p r in s e s e b a r z a c a r e d e a n i
d e zile îş i fă c u s e c u ib u l pe a c o p e r iş u l c a s e i
s a le . O a s p e t e le c ă lă t o r v e n e a în f ie c a r e p r
m ă v a r ă , şi în f ie c a r e to a m n ă p le c a . P r o p r ie ­
t a r u l c a s e i a t â r n a s e de g â tu l p a s e r e i un c o la n
de fie r , p e c a re g r a v a s e u r m ă to a r e le c u v in te :
ftaec ciconia
fix Polonia.
C u m v e n ir ă c o c o r ii, b a r z a c u fa m ilia ei
ni în c ă lă t o r ie i s ă - ş i ia r e ş e d in ţa de ia r n ă
96 O. G ane

D u m n e z e u ştie u nd e. D a r în A p r il v iito r o a s­
p ete le se în to a rse , c a în toţ;i c e ila lţi an i, cu
d e o se b ire a c ă în ju ru l g â tu lu i să u stră lu c e a
u n c o la n de a u r, c a re în lo c u ise pe cel de fie r,
a tâ r n a t în to am n a trecu tă de p ro p rie ta ru l
c a s e i. A c e s t a p rin s e b a rz a din nou, îi d esfăcu
c o la n u l, şi c iti c u v in te le g r a v a te pe el:
indlae, cum donis,
Remltif ciconiam Polonis1).

T r im u l vci*6 l a t i n îr is e a m n ă : A c e a s t a b a r z a e d in P ol
Ia r a l d o i le a : I n d i a î n a p o i a z ă , c u d a r u r i , b a r z a p o lo n ilo r .
IMoembrie

M i ş c a r e a in s u r e c ţ io n a lă s â r b ă în c e p u s e cu
3 o de a n i în u rm ă , p rin 18 0 4 — 00, s u b im ­
b o ld u l m a re lu i p a t r io t G h e o r g h e P e t r o v ic i z is
G a r a g h e o r g h e v ic i. S p r i ji n it ă d e R u ş i — d a r
n u a ţ â ţ a t ă de e i— e a lu ă un n e a ş te p ta t s f â r ş i t
d u p ă şa p te a n i de n e c u rm a te fr ă m â n t ă r i,
fiin d c ă d u p ă în c h e ie re a p ă c e i d e la B u c u r e ş t i,
c u c a r e se s f â r ş i s e r ă z b o iu l ru so = tu rc d in
18 0 b — 12 , Ţ a r u l A l e x a n d r u r e fu z ă s ă m a i în ­
le s n e a s c ă r ă s v r â t ir ile c r e ş t in ilo r d in im p e r iu l
o tto m a n . S c â n t e ia a r u n c a tă d e G a r a g h e o r g h e ­
v ic i a p r in s e to tu şi un fo c , c e u rm a s ă m o c ­
n e a sc ă p â n ă în z iu a c â n d îl a ţ â ţ ă d in n o u
M ilo ş , fiu l v it r e g a l lu i O b r e n ( i 8 i 5). B ă t r â n a
P o a r t ă , s lă b it ă şi s ă t u lă d e 1 jp t e , p r im i c o m ­
p r o m is u l în c h e ia t în tre v iz ir u l A \ a r e h li- A li ş i
M i lo ş O b r e n o v ic i, p r in c a r e i s e re c u n o ş te a
S â r b ie i un fe l d e a u to n o m ie c u d u b lu re g im ,
c re ştin e sc şi m a h o m e ta n , c o e x is t â n d in c u ­
p rin s u l a c e lu ia ş i te r ito r iu . D a r n o u l O b o r -
c n e a z M ilo ş e r a un om a m b iţio s , c a r e v i s a
93 C. Gano

pentru ci o d in a stie e re d ita ră şi pentru fata Iui


n e a tâ rn a re a . C a a ta re ei c u râ ţi m ai în tâ i
c a le a lu i de d u şm an i, om orând pe ep isco p u l
N ic k c ic i şi pe în s u ş i C a ra g h e o rg h e , în tors din
B a s a r a b ia din în d em n u l lui Ip sila n ti ( 1 8 1 7 ) ;
sili a p o i p e cn ejii şi b anii sâ rb i să i se în ­
ch in e, şi la u rm ă nu m ai, a b ia în 1820, ceru
d e la T u rc i să fie re cu n o scu t P rin ţ, trib u ta r
fir e ş te , re z e rv â n d u -le lo r d o ar ju risd icţiu n e a
în fo rtă re ţe le m usulm ane.
P o a rta e ra g a ta să p rim e a sc ă toate aceste
c o n d iţiu n i, d a c ă o b o rcn ea z u l n 'a r fi cerut şi
lu c ru ri cu n ep u tin ţă de a c o rd a t (e lib e ra re a
te rito riilo r o cu p ate de S p ah ii). T o tu şi, d u p ă
C o n v e n ţia d e la A k e rm a n (1826), p o ziţia lui
A iilo ş în tă rin d u -se din ce în ce m ai m ult,
S u lta n u l a c o rd ă S â rb ie i au to n o m ia d eplină,
e lib e râ n d te rito riile S p a h iilo r , fă c â n d re c tifi­
c ă ri de g ra n iţe , şi in terzicân d M u su lm a n ilo r
s ta b ilir e a pe p ăm ân tu l noului sta t creştin . L i
se m ai g a ra n ta dx'eptul de lib e ră p ro fe sie a
re lig ie i, de lib e r ă p e tre c e re a n egu sto rilo r, de
a fa c e sp ita le , şc o li si tip o g ra fii, im p ozitu l
u n ic ş. c 1. — un fe l de R e g u la m e n t O rg a n ic,
c o n firm a t de P o a rtă .
In x8a 7 cn e jii se în tru n iră din nou pentru
a -1 recu n o aşte p e M ilo ş c a ş e f al lor. In 1829
(N o e m b rie ) şi în i 83o (Sep tem b rie) P o arta
dete un firm a n şi un h a tiş e r if p rin c a re re ­
cu n o scu tot ce se d o b ân d ise de fa p t în
Acum o su tă de an i 99

S â r b i a , *) în 18 0 1 se o r g a n iz ă b is e r ic a , în i 833
s e m ă ri te r it o r iu l s ta tu lu i ( N e g o tin ş i C r u ş e -
v â ţ ) ş i în s fâ r ş it , în a n u l D o m n u lu i i 83 4 S u l t a ­
n u l îi r e c u n o a ş te titlu l de „ c n e a z e r e d i t a r 2) " .
D i n c lip a a c e ia M i l o ş O b r e n o v i c i s e s im te
p r in ţ s u v e r a n şi tr im ite s t a t e lo r a lă t u r a t e s o lii
d e b u n ă v e c in ă t a te .
B u le tin u l O f ic i a l d in o N o e m b r ie ( B u c u r e ş t i)
a r a t ă c ă la 22 O c to m b r ie tr e c u t M ă r i a S a
V o d ă A le x a n d r u G h ic a a p r im it p e t r im is u l
In ă lţim e i S a le P r in ţu l S â r b i e i M i l o ş O b r e ­
n o v ic i, pe C a v a l e r u l S im ic i „ c a r e a a d u s o
s c r is o a r e şi a a r ă t a t ş i p r in g r a i c u v in t e le
în c h in ă c iu n e i d in p a r t e a g o s p o d a r u lu i p e n tr u
s u ir e a în sc a u n a M ă r i e i S a l e " . M i l o ş d o re ş te
lu i A le x a n d r u „ a t â t p e n tru r e la ţ iile d e v e c i ­
n ă ta te , c â t şi p e n tru s im ţim in te le c e h r ă n e ş te
c ă tr e p e .s o a n a M ă r i e i S a le , a f i în t r 'o v e ş n i c ă
a rm o n ie şi p r ie te ş u g , nu n u m a i p e n tr u c ă p e ­
te n iile , ci şi p e n tr u lo c u it o r ii a c e s to r d o u ă
ţă r i în v e c in a te , c a r e ş i p r in r e lig ie ş i p r in
p o lit ic a lo r şi p r in f e lu l d e o c â r m u ir e s u n t
p o v ă ţ u iţ i c ă t r e u n ir e b in e c u v â n t a t ă ş i le g i­
tim ă ".
V o d ă A le x a n d r u , a r ă t â n d c ă tr e d o m n u l
S im ic i o d e o se b ită b u n ă v o in ţ ă , a r ă s p u n s „ c ă
e s te fo a r te sim ţito r la se n tim e n te le c e I n ă l-

*) N . I o r g a . H i s t o i r e d e s K t a t s B a l c a n i q u e s .
) In a 835 s - a v o t a t C o n s t i t u ţ i a ş i s ’ a c r e a t un S e n a t.
100 C. (jane

ţinm a S a P rin ţu l A lilo ş h ră n e şte pentru el ş i


p en tru ţa ra sa, şi c ă a c e le a şi sentim ente a -
v â n d u -le p en tru g o s p o d a ru l S â rb ie i, se v a
g ră b i a trim ite în t’a d in s un boer d e-al M ă rie i
S a le c a să -i a ra te c â t ştie a p reţui p rie te şu g u l
unui asem e n e a de bun şi v re d n ic v e c in ".
D e la B u c u re ş ti S im ic i se duce la Iaşi cu o
so lie la fe l c ă tre D o m n u l A ii hai S tu rd z a ,
c a re -1 p rim e şte cu a c e ia ş i b u cu rie şi bună
v o in ţă c a şi D o m n u l M u n te n ie i (8 N o em b rie).
S u n t în isto rie coin cid en ţe iz b ito a re : nu
n u m ai bu n ele re la ţiu n i c a re d ă in u e sc deci
în tre a c este d o u ă ţări v e c in e de e x a c t un ve a c,
d a r şi îm p lin ire a so ro cu lu i de o su tă de ani
de c â n d în tâ ia d a tă am p rim it noi în ţa ră o
m isiu n e o fic ia lă a p o p o ru lu i s â rb , tocm ai in
zilele c â n d , d u p ă un seco l, în tristele îm p re ­
ju ră ri de m ai deunezi, p le c a la B e lg r a d p rie ­
te n e a sc a m isiu n e ro m â n e a sc ă , in fru n te cu
re g e le C a r o l, p en tru a a ră ta la m orm ântul
re g e lu i A le x a n d r u c ă sim ţim intele de b u n ă
v e c in ă ta te au ră m a s a c e le a ş i din 1 8 pâ nă azi.
A c e le a ş i co in cid en ţe c a re lu n ecă peste v e a c
dă stă re i a tm o sfe ric e o sim ilitu d in e a z ile lo r
de a z i cu a a c e lo r de atu n ci : o toam n ă aurie
cu so a re p este tot, de p a r c ă nu se în d u ra
v a r a s ă p lece din ţ a r ă ; ş i a p o i, pe la 7 N o ­
em brie, c e ru l se în tu n e c ă de odată şi frig u l
îşi a ra tă c o lţii. In tre 8 şi 10 ale lunei term o­
m etru l a r a tă -f- 2 g ra d e R ^ au m u r.
A c u m o su ta de ani 101

D u p ă a u d ie n ţa lu i S i m i c i— în a c e i a ş i zi —
V o d ă A l e x a n d r u G h ic a p rim e ş te la C u r t e
R ă s p u n s u l la M e s a j, c ă r u ia B u le t in u l O f i c i a l
îl z ice (c ă c i e x p r e s iu n e a de m a i s u s n u e x i s t a
p e a tu n c i) „ R ă s p u n s d e m u lţu m ire d in p a r t e a
A d u n ă r e i O b ş t e ş t i la c u v in t e le A l ă r i e i S a l e
la s u ir e a în s c a u n şi la d e s c h id e r e a A d u n ă -
r e i“ . S e a r a t a în el „ c e le m ai a d â n c i r e c u n o ­
ş t i n ţ ă a le Ţ ă r e i c ă t r e M ă r i a S a p e n tr u d o ­
b â n d ir e a a t â t o r d r e p tu r i şi „ p r i v i l e g iu ir i de
bun p r e ţ " . B o e r ii în s ă r c in a ţ i d e A d u n a r e cu
în m â n a r e a r ă s p u n s u lu i e r a u v e l v o r n ic u l G r i -
g o r e F ilip e s c u , v e l lo g o fă t u l Ş t e f a n B ă lă c e a n u ,
v e l b a n u l G r ig o r e B ă le a n u şi E p i s c o p u l I l a -
rio n al A r g e ş u lu i.
A c e ş t i d o i d in u rm ă e r a u fo ş t ii c a p i a i
p a r tid u lu i n a ţio n a l d in 1 8 2 1 , c a r e s im p a t iz a s e r ă
ş i cu E < e r ia lu i I s p ila n t i şi c u P a n d u r ii lu i
l u d o r V la d im ir e s c u , fiin d c ă n ă d ă jd u is e r â c ă
d a c ă r e v o lu ţ ia g r e c e a s c ă v a iz b u ti, a p o i v o r
v e d e a în s f â r ş it p e G r e c i p le c a ţi d in ţa r ă , ia r
d a c ă nu v a iz b u ti, a p o i ii v o r a lu n g a to tu ş i
c u a ju to r u l p a n d u r ilo r . C e l m a i în d â r jit d in
to ţi fu s e s e c iu d a tu l, în v ă ţ a t u l, d e ş te p tu l, a d o ­
r a b ilu l de Ila r io n . Ş i e c â t se p o a te de in t e ­
r e s a n t s ă - l r e g ă s im p e a c e s t E p i s c o p în a n u l
i 83_|, a d u c â n d lu i V o d ă la C u r t e a D o m n e a s c ă
(s ă nu u ită m c ă e P r e f e c t u r a « Ju d e ţu lu i de
a z i, c ă c i e b in e s ă in d e n tific ă m şi lo c u r ile în
c a r e se p e tr e c e a u a c e le lu c r u r i d e d e m u lt)
102 C. G ane

a d u câ n d u -i re c u n o ştin ţa A d u n ă r e i „p en tru
d o b â n d ire a d re p tu rilo r de bun p re ţ“ , să -l re ­
g ă sim , zic, pe in im o su l a c e l de p o p ă , c a re în
1 8 1 9 p u se se pe d a s c ă lu l P a v ă l s ă câ n te b o ­
ie rilo r a d u n a ţi la E p is c o p ia de A rg e ş , în loc
de o b işn u ita D o c s o lo g h ie ( M ă r ir e Ţ ie D o a m ­
n e), ja ln ic a d o in ă p o p u la ră :
Bate-i Doamne, pe ciocoi
Cum ne bat şi eî pe noi.
Mugur, Mugurel...

In Ia ş i alte d a ra v e r i, din c a re unele fo a r te


c a ra c te ristic e .
D e la în fiin ţa re a M iliţie i su b R egu lam en t
în c e p u se ră a se în g ră m ă d i în o fiţerim e fel de
fe l de oam en i, şi ch em aţi şi nechem aţi. O
c a r ie r ă n o u ă se d e sch isese c o a te lo r g o a le, c a re
se îm b u lz ea u la ro su l c io la n u lu i. D a r în tru
a c e l în c e p u t de v e a c c a rie r a m ilita ră e ra în că
fo a rte cu v a z ă în E u r o p a cea re a c ţio n a ră de
d u p ă re v o lu ţie . M ih a i V o d ă în ţelese c ă în ­
c e p u tu rile „c a s te i o fiţe re ş ti" să fie la noi în
ţa r ă la în ă lţim e a celei din stră in ă ta te : b ăeţi de
fa m ilie , bin e c re sc u ţi şi bogaţi, c a re să -şi ţie
ra n g u l şi d em n itatea. D e a c e ia el p orun ci,
p rin tr'u n „ o r d r de ju r “ p u b lica t în B u letin ,
c ă .,n o ii d o ritu ri a se în ro la în slu jb a dom neştii
n o a stre s tr ă ji să fie în tem eiaţi pe fo rm aln ice
în c re d in ţă ri a d re g ă to riilo r lo cale, de un:
s-a r a fla c ă ei au ve n itu l lo r sig u r pe au, şi
A cum o su tâ de an i 10 3

a n u m e : p e n tr u C a v a l e r i e 25o de g a lb e n i ş i
p e n tru I n fa n t e r ie 1 0 0 d e g a lb e n i, p e n tr u c a
l a în a in t a r e a lo r în r a n g d e o f iţ e r i s ă f i e în
s t a r e a - ş i ţin e r a n g u l ş i a se p u r t a p re c u m s e
c u v in e u n u i o fiţe r. Ş i d a r de a e u m în a in te
d u m n e a lu i h a tm a n u l B a l ş f ă r ă a c e s t te m e i
n ic i cu m s ă ne s u p u ie a s e m e n e a c e r e r i " .
T o t cu p r iv ir e la a r m a t ă , V o d ă m a i d e c r e ­
t e a z ă c ă C a p e i = M a is tr u lu i M u z i c e i D o m n e ş t i
„ i se h ă r ă z e ş te a p u r t a u n ifo r m a , f ă r ă cpoîc-
turi, c u c u s ă tu r i de f i r g a lb e n l a g u le r , spagă
c u fcatnlcac de f i r ş i trigonoi de p a n ă n e a g r ă " ...
Ş i s -a u d u s în n u -m a i-e s te s p ă g ile ş i tr ig o -
n o a ie le !
S im io n B â r n ă ş i V a s i l e B u d iş , ţă r a n i d in
s a t u l B u d e ş t i- P r e c is t a , a u p u s m â n a p e v e s ­
tiţii la n a c h i C a r a m a n lă u ş i T o a d e r B ă lţ ă t e s c u ,
h o ţi s c ă p a ţ i d in O c n e . E i a u a r ă t a t m u ltă
v it e jie cu a c e st p r ile j, S im io n f iin d îm p u ş c a t
„ p r in g u r ă " ş i V a s i l e „ p r in u m ă r " . V o d ă , d r e p t
r ă s p la t ă , îi ia r t ă de b ir , p e n tru to td e a u n a .
Ş i de c â n d B â r n ă ş i B u d iş p r in d h o ţii p e
c a r e p o liţ ia , c a ş i a s t ă z i p e C o r o i, nu p o t
p u n e m â n a , b o ie r ii se c e a r t ă în tre ei, to t c a şi
a s t ă z i, p e n tru m iz e re in te re se b ă n e ş ti. D u m ­
n e a e i a g o a ia N a s t a s i c a G r e c ia n u se îm p a c ă
to tu şi cu b a n u l C o s t a c b i B o te z , d e p a r ta m e n ­
tu l tr e b ilo r din lâ u n tr u în t ă r in d c o m p r o m i s u l
in te r v e n it în tre e i, d u p ă ce b a n u l a p r im it de
la a g a G h e o r g h e G r e c ia n u , so ţu l N a s t a s i c ă i ,
104 C , G ane

nn sân et de 160 de g a lb e n i „în tem eiul în v o ­


ie lilo r ce au s ă v â r ş it p en tru m oşiile S ă lişte a ,
G iu r g e ş ti şi M e r e ş t i" . A c e ia ş i G re c e n i, a c e ­
ia ş i B o tezi, a p a tr a g e n e ra ţie , m ai tră ie s c a s ­
tă z i în a c e le a ş i m ele a g u ri a le G iu rg e ş tilo r şi
M e r e ş t ilo r din ţin u tu l S u c e v e i (B a ia ), fă r ă ca
m ulţi din ei s ă ştie m ă c a r c ă a g o a ia N a sta -
sic a G r e c ia n u a fo st m od elu l C o a n e i C h iriţei
a lu i A le x a n d r i. Ş i fiin d c ă a fo st şi ră sb u n ica
a u to ru lu i a c e sto r rânduivi, el crede de d ato ria
s a să a ra te c ă C o a n a A n a s t a s ia — Iaca, cum
i s -a sp u s în fa m ilie — era o fem ee d eoseb it
de c u m secad e şi fă r ă pic de rid ico l, pe ca re
în să a im o rtaliz at-o V a s ile A le x a n d r i d in tr’un
om en esc sim ţim ân t de ră sb u n a re , c ă c i ceruse
pe u n a din fiic e le sa le în c ă s ă to rie şi fu sese
re fu z a t de ig h em o n ico a sa b o ie ro a ic ă (n ăscu tă
B a lş ) , c a re nu în ţeleg ea să -şi „le p e d e fetele
d u p ă v e r s ific a to r i".
8 N o e m b rie . S fin ţii A rh a n g h e li M ih a i şi
G a v r il.
E ziu a lu i V o d ă . S e f a c s e rb ă ri m a ri în Ia ş i
şi în p ro v in c ie : T e D e u ra la S fâ n tu l S p iri-
don, re v is ta tru p ei şi b in e -c u v â n ta re a d ra p e ­
le lo r, p rim ire la p a la t. — M ă r ia S a D o am n a
„ a p rim it şi E a , la c e a su l 1 1 , pe dam ele în a
s a s p ă tă r ie ". S e fa c e cu a c e st p rile j şi des­
c h id e re a Ş c o a le i de F e te de la M ă n ă stire a
B ă r b o i, c e a d 'in tâ i de fe lu l a c e sta , şi b oierii
ie şa n i sunt atât de în c ân ta ţi de v iito a re a cui-
Acum o silfii d e a n i 10i

tu ră c e se v a d a fiic e lo r lo r , în c â t a g a S c a r l a t
D o n ic i d ă r u ie ş t e ş c o a le i 5o o o d e p ia ş t r i.
D a r de z iu a M ă r i e i S a l e s e f a c e un lu c r u
m a i fr u m o s d e c â t to a te c â te se f ă c u s e r ă p â n ă
a tu n c i, a n u m e u r m ă t o r u l: V o d ă M i b a l a c b i
p o r u n c i c ă d in tr ’ u n s a t a l f ie c ă r u i ţin u t s ă se
a le a g ă şi s ă v ie la I a ş i c â te un f l ă c ă u şi c â te
o fa t ă , d in a c e le c u m a i b u n e p u r t ă r i ş i lo ­
g o d ite m a i d in a in te , s p r e a s e f a c e a ic i, în
a c e a zi, a lo r c u n u n ie " . Ş i d r e p t a c e ia , la
c e a s u l io d in zi, se a d u n a r ă l a S f â n t a M itr o ­
p o lie cei 16 m iri ş i m ir e s e , d in d e o s e b ite le
p ă r ţ i a le M o ld o v e i, c u a i lo r p ă r in ţ i ş i c u
b o ie rii c a r e le -a u f o s t n a ş i, ş i s e c u n u n a r ă
îm p r e u n ă su b o b lă d u ir e a lu i V o d ă şi b in e c u ­
v â n t a ţ i fiin d de p r e a b u n u l p ă r in t e V e n ia m in
K o s t a k i ').
R e c la m a fiin d s u fle tu l c o m e r ţu lu i, este f ir e s c
c a e a s ă fi lu a t n a ş t e r e la n o i în ţ a r ă o d a tă
c u în flo r ir e a n e g o ţu lu i la în c e p u t u l v e a c u lu i
tre c u t. T ip o g r a f i a A lb in a d in I a ş i (a lu i A s a k i)
r ă s p â n d in d „o fr u m o a s ă lit o g r a f ie a S u lt a n u lu i
M a h m u d d u p ă u n o r ig in a l p rim it d e la C o n - *)

*) B o i e r i i nuni au fo s t : v is t - N . C a n ta c u z in o , N ic o la e S u ţu
(N e a m ţ), S p ă t a r u l V a s t le A le x a n d r i < R o m a n ), v o r n ic u l S a n d u
K ru p e n e k i ( B a c ă u ) , h a tm . T h e o d o r S t u r d z a ( P u t n a ) , C o lo n e lu l
T h e o d o r B a l ş ( T e c u c i ) , lo g o f ă t u l L u p u B a l ş ( G a l a ţ i ) , p o s te ln .
I o n K o s t a k i ( T u t o v a ) , s p a t a r N . M .1I0 ( V a s l u i ) , s p a t a r l a n c u
K o sta k i ( F ă lc iu ) , s p a ta r Io r d a c h i C a r a m f il ( H e r ţ ă ) , h a tm a n
T h e o d o r B a l ş ( D o r o h o i ) , a g a S c a r l a t M - ic le s c u ( B o t o ş a n i ) . V o r ­
n ic u l Ş t e f a n C a t a r g i ( H â r la u ) , a g a G h e o r g h e A s a k i ( C â r l i g ă -
u r a ) , şi s p ă t a r u l V a s i l e B e l d i m a n ( I a ş i ) .
10 6 C. G aoe

s ta n tin o p o l", se a p u c ă , p en tru a -şi vin d e m a rfa ,


s ă la u d e pe P a d iş a h . R e fo rm e le sa le , zice z ia ­
ru l, fiin d în ţele p te ş i h o trâte, fa c din a c e st
S u lta n un m a re m on arh , c ă tre c a re se în alţă
cu re c u n o ştin ţă in im ile M o ld o - R o m â n ilo r ;
suni cm deci încredin{a{i cum că io{i sc vor grăbi
a avea accsi p o ri r e t".
R e g e le F r a n ţe i num i co n su l la Ia ş i pe dom ­
nu l Cochelei, c a r e este a şte p ta t s ă so sea sc ă
în c u râ n d în M o ld o v a . P â n ă la v e n ire a a c e s ­
tu ia, c a p ita la a p rim it cu p lă c e re pe d o ctorii
Tol/hausen şi Murgu, so siţi la Ia ş i c a p ro fe so ri
ai A c a d e m ie i Ş tiin ţe lo r. Z id ir e a acestei în a lte
in stitu ţiu n i nu este în c ă g a ta , în s ă în sem n ă ­
ta te a a c e stu i a şe z ă m â n t şi fo lo a sele „ce au
s ă rimeze din e le “ fa c a se d o ri g ra b n ic a sa
d e sc h id e re — a ş a în cât, p en tru a nu p ierd e
v re m e a , c u rs u rile v o r în cep e în G im n a ziu l
V a s ilia n , şi anu m e cu L o g ic a , A lg e b r a şi Is ­
to ria U n iv e r s a lă Rezonată.
K c a ra c te ris tic p en tru ep o ca a c eia a în ce­
p u tu lu i R e n a ş te r e i, am estecu l de v e c h i vo rb e
ro m â n e şti cu n eo lo gism e p ro asp ete şi în c ă
n e sta b ile . C u un s fe rt de v e a c în ain te de Fi­
n ire se z ic e a „ M o ld o -R o m â n i" (o trad u cere a
stră in u lu i M o ld o - V a la q u e s ), rezon at în loc de
ra ţio n at, şi a riu ri p en tru a iz v o r i (a riu ri
dela râ u , a cu rg e c a un râu ). D a r să nu u i­
tăm c ă ne a flă m în p lin ă e p o c ă de refacere*
c â n d în toate dom en iile în c e rc a R o m â n u l s ă
A cum o s u ia i i e ani 10 7 "

ş t e a r g ă u rm e le f a n a r i o t i s m u l u i ş i c â n d d o r in ţ a
d e -a în v ă ţ a c a r t e e r a u im it o a r e p e n tr u a c e ş t i
o a m e n i t r ă iţ i a t â t e a v e a c u r i în în tu n e r ic u l
n e ş tiin ţe i. P â n ă şi ş c o a la de fe te d e c a r e s 'a
v o r b it m a i d e u n ă z i, a f o s t a s a l t a t ă d e e le v e .
Puile i inul a n u n ţă c ă „ t o a te lo c u r ile su n t c u ­
p r in s e " în ş tiin ţâ n d p e p ă r in ţ i c ă „ l a a n u l ş c o a la
v a f i m ă r it ă " .
P e n s io n a tu l lu i monseur Ciienim , d e s p r e c a r e
a s e m e n e a s 'a m a i v o r b it , a d a t cu p r ile ju l
s fâ n tu lu i M ih a i, p a tr o n u l v o e v o d u lu i, o r e ­
p re z e n ta ţie în lim b a f r a n c e z ă l a T h e a t r u l
V a r ie t ă ţ ilo r . P e tr e c e r e a s ’ a în c h e ia t cu o m ică.
p ie s ă în lim b a românească ( a ş a d a r nu în lim b a
m o ld o v e n e a s c ă , c u m se z ic e a în c ă cu v r e - o
5 — 6 a n i în u rm ă ). C o m e d ia , cu c â n te c e , e r a
in titu la tă „ S ă r b a r e a M i l i t a r ă " ş i a fo s t ju c a t ă
d e i 5 e le v i a i p e n s io n a tu lu i C u ^ n im 1), p rin tre
c a r e s - a d istin s în p r im u l r â n d t â n ă r u l P la tei
M illu . S u c c e s n e m a ip o m e n it, a p la u z e p r e lu n ­
g ite . I se f a c e le v u lu i M illu o v a ţ ii, i a r V o d ă ,
c a r e e r a de fa ţ ă , îi d ă ru e ş te u n c e a s de a r ­
g in t — p e n tr u c ă c e a s u l d e a u r îl p rim e ş te
d a s c ă lu l ş c o la r u lu i, c a r e lu â n d u -1 d in m â n ile
D o m n ito r u lu i, c ite şte , e m o ţio n a t, u r m ă to a r e le
c u v in te g r a v a t e p e u n u l d in c a p a c e : „ L e s

A c e ş ti e le v i e r a u : M a t e i M ill o , P liila d e lp lie C u e n ir a ( f i u l


lir e c lo r u lu i) Io n A le x a n d r i ( fr a t e le p o e tu lu i), K o g a l n ic e a n u
( f r a t e l e l u i M i h a i ) , A l . M a v r o c o r d a f , C . V a r n a v , I . N e g r i , I.
şi C . C r u p e n s e h i , I . şi O . D i a m a n d i , I . ş i P . D o c a n , T . R r ă -
ir s c u şi Io n B r â n iş t e a n u .
108 C. G an e

s o in s c o n s a c r i â l ’^d u cation p rep aren t l’a v e n ir


d ’une so cietd ".
la t ă a ş a d a r d eb u tu l lu i M atei M illo — pe
c a re A lb in a îl o r to g r a fia z ă pe fran ţu zeşte
M illo ! şi p e ro m ân eşte M illu. N u m e le de la
o rig in ă este în să M illo, a s tfe l p recum şi-l sc ria
a c to ru l şi şi 1 m ai sc riu c o b o râ to rii lu i a stă z i,
c ă c i p rim u l m em b ru a l fa m ilie i in trat in ţa ră
p rin an ii 17 6 0 e ra un fran ce z , J e a n M illo ,
d e ve n it în m ele a g u rile n o a stre m arele b o ier
E n a c a c h i M ilu . M a rc h iz u l de C a ste lla n e , A m ­
b a sa d o ru l F r a n ţe i la C o n sta n tin o p o l, sc ria lui
V o d ă G r ig o r e G h ic a (d eca p ita tu l) d esp re acest
„ S e ig n e u r M illo , o rig in a ire F ra n p a is, qui est
a v o tre s e r v ic e " , şi c a re se g ăse şte am estecat
în to ate tre b ile m ai r ă s ă r ite a le A d old o vei din
u ltim ele d ecen ii ale v e a c u lu i a l 18 -le a . F iu l
lu i E n a c a c h i a fo st v e l b an u l M a te i M illo ,
p o e t m o ld o ve a n , c e l care, îm p reu n ă cu b ei­
zadea D u m itra c h i G h ic a (fe cio ru l lui V o d ă
G r ig o r e ) stu d ia se la A c a d e m ia din P e tro g ra d
şi o cu p a se a p o i c ele m ai în alte situ a ţii p ân ă
p â n ă la m o artea lui, c a re se în tâm p lă in anu l
1790. P o etu l M a te i a v " un fiu V a sile , tatăl
c e lu i d ’al d o ile a M a t e i, ca re în i 83q a v e a
i 5 — 16 ani.
în ru d it cu cele m ai m a ri fa m ilii a le ţăru ,
R o se te ştii, S tu rz e ş tii ctc., tân ăru l şc o la r al
c ă ru i su c c e s a l p e n sio n a tu l lui C uen im fu ses
ră su n ă to r, a p ă r u un a n m ui tâ rz iu , în S
A cu m o su tă d e ani 109.

te m b rie i 835, p e o a lt ă s c e n ă de v e r d e a ţ ă în,


g r ă d in a d e la H o r o d n ic e n i a lo g o fă t u lu i N ic o -
la e C a n t a (în ro lu l b ă t r â n u lu i p r i s ă c a r d in
„ P ia t r a T e iu lu i" ) , in la ţ a c e le i m a i a le s e s o ­
c ie tă ţi din M o ld o v a , d in a in te a lu i V o d ă , a
D o a m n e i şi a M it r o p o lit u lu i V e n ia m in K o s -
ta k i. M a t e ie ş b ă ie ţa n d r u l îş i d e s f ă ş u r ă a tu n c i
to t ta le n tu l să u în c ă în fa ş e , p r o v o c â n d un
e n tu s ia s m în c ă m a i m a r e d e c â t în f a ţ a p u b li­
c u lu i de la te a tr u l V a r ie t ă ţ ilo r . In a n u l u r ­
m ă to r, i 836, el o r g a n iz ă în I a ş i u n te a tr u de-
s o c ie ta te , în c a r e ju c ă p ie s e s c r is e d e e l : „ P o e t u l
r o m a n tic " ş i „ P o s t e ln ic u l S a n d u C u r c ă " . Ş i în
s l â r ş i t în a n u l 18 0 7 „ t in e r ii n o b ili c e c u n o c c
r â v n a sp re în v ă ţ ă t u r ă a p r ie te n u lu i lo r d o m n u L
M ilo... au so c o tit să d e a z e c e r e p r e z e n ta ţii în
în fo lo s u l s ă u " , d in b e n e fic iu l c ă r o r a v iit o r u l
m a re artis*: fu tr im is la P a r i s s ă u rm e z e C o n ­
s e r v a t o r u l.
In tim p c e la I a ş i e le v u l lu i C u e n im îş i
d e s fă ş u r a p e n tr u în t â ia o a r ă a r i p i le c u c a r e
v a s b u r a fo a r t e su s , la B u c u r e ş t i se s f â r ş i a o
v ia ţ ă de om cu m se c a d e , c a r e fu s e s e şi d o m n
a l ţ ă r ii r o m â n e ş ti : G r ig o r e V o d ă G h ic a , f r a ­
tele m a i m a re a l a c tu a lu lu i v o e v o d A l e x a n d r u .
C a p it a la , c e r n it ă , îi u r m ă c o n v o iu l fu n e b r u ,
în tă c e r e ş i r e c u le g e r e . P e n tr u în to c m ir e a a l a ­
iu lu i, p e c a r e V o d ă A l e x a n d r u îl d o r is e „ f o a r t e
d o m n e sc ", fu în s ă r c in a t m a io r u l B a n o v , c a r e
p o r u n c i u r m ă to a r e le :
110 G. G a n e

D in c a s a fo stu lu i v o e v o d se v a rid ic a m o r­
tul de o pt b o ie ri, b a n i ş i v o rn ic i, p â n ă la
c a p u l s c ă r e i de s u s ; a p o i alţi opt b o ie ri, lo ­
g o fe ţi, îl v o r d u ce dela c a p u l s c ă re i la dric.
C o r te ju l — a ş a se sp u n e a pe atu n ci, ba
a la i, b a co rte j — în c e p e a cu d o ro b an ţii agiei,
a v â n d în fru n te pe c ă p ita n u l lo r şi în c o a d ă pe
d u m n e a lu i V e l A g a (P re fe c tu l P o liţiei). P e
u rm ă o ju m ă ta te d e escad ro n de c a v a le r ie cu
trâ m b iţa ş ii lu i, u rm aţi de d o ro b an ţii V o rn i-
c ie i d e p o liţie . V en ea u a p o i c o rp o ra ţiile cu
s ta ro s tii lor, în râ n d c â te cin ci. V e l V o rn icu l,
ş e fii de se cţii şi sto ln a c ia ln ic ii d ep artam en ­
te lo r P o ste ln ic ie i, V is t e r ie i, L o g o fe ţie i şi V o r-
n ic ie i (a d e c ă fu n c ţio n a rii m in iste re lo r de F i ­
nanţe, J u s t i ţ ie şi In terne), d ire c to rii şco alelo r
c u d e le g a ţiile p ro fe so rilo r, şi m ă d u la r i tr i­
b u n a le lo r cu p rezid en ţii lor.
C a p a c u l co sc iu g u lu i îl duc m ă d u la rii s fa tu ­
lu i o ră şe n e sc , d u p ă c a re u rm ează 9 c a i de
c ă lă rie (d in g ra jd u rile m ortu lui) a v â n d z ă ­
b ra n ic e n egre, şi a p o i nişte o fiţe ri îm b ră c aţi
p este m on d ire cu m antale negre şi ca re p oartă
p e p ern e de c a tife a ro şie firm a n ele de în tărire
ale do m n iei lu i G r ig o r e V o d ă şi topuzul (la
d re a p ta ) şi s a b ia (la stân ga).
In sp a te le a c e sto r in sig n e dom neşti um blă
doi o fiţe r i a siste n ţi cu să b iile sco ase şi 12
iu n c ă ri cu puşti, d u p ă c a re u rm ează în s fâ rş it
„ p a r te a d u h o v n ic e a s c ă ", a d ic ă num ai preoţii
A cu m o su tă d e a n i 111

c â t e d o i în r â n d , ş i a b ia p e u rm ă A r h i e r e i i ,
tot c â te d o i în r â n d , M it r o p o lit u l ş i E p is c o p ii.
V i n e c o s c iu g u l p ă d r ic u l t r a s d e o p t c a i.
L â n g ă f ie c a r e c a l u m b lă p e jo s „ u n v i z i t i u "
îm b r ă c a t în m a n ta n e a g r ă şi c u p ă lă r ia lă s a t ă
in jo s ! T o t c u p ă lă r iile lă s a te în jo s m e r g p e
d e o p a rte şi de a lt a a d r ic u lu i c â te 1 2 in ş i,
ţin â n d în m â n ă to r ţ i a p r in s e , i a r a p r o a p e d e
to t d e c o s c iu g p a t r u o fiţ e r i c u s ă b iile s c o a s e .
In s p a te le d r ic u lu i m e rg e p e jo s , g â n d it o r ,
M ă r i a S a V o d ă , u rm a t d e r u d e le c e le m a i
a p r o p ia t e , de c o n s u lii s tr ă in i, d e m in iş t r i ş i
d e şta b u l d o m n esc ( a d g io ta n ţii) .
D a r a la iu l e în c ă lu n g : m u z ic a M i l iţ i e i ,
c a r e t a m o rtu lu i t r a s ă de 6 c a i, c u v iz it ii p u r t â n d
>-ăbranic n e g ru la m â n e c ă , ito ţi ,,a m p lo ia ţ ii"
c i v i l i şi m ilita r i (?) şi în s f â r ş it , d in n o u , o
ju m ă ta te de e s c a d r o n d e c a v a le r ie , c u c a r e se
în c h e e c o n v o iu l.
A c e s t im p u n ă to r a la i tre c e p r in to a tă C a ­
p it a la , d e la c a s a m o rtu lu i v o e v o d , c a re tr e b u ie
s ă fi fo s t p e lâ n g ă S f â n t a V in e r i, p e u liţ a de
lâ n g ă c a s a s to ln ic u lu i P e t r a c h i (o s t r a d ă f ă r ă
n u m e d e c i), p e la C o n s u la t u l r u s e s c ş i p e la
c ă m in a r u l S t e fi, p â n ă în u liţa S f . G h e o r g h e
N o u , D e a c o lo , p r in L ip s c a n ii , p e d in d o s u l
rra n u lu i Ş e r b a n V o d ă ( B a n c a N a ţ io n a lă ) ie s ă ,
în P o d u l M o g o ş o ie i ( C a l e a V ic t o r i e i ) , a p u c â n d
- >re N o rd , d re p t la A lă n ă s t ir e a S ă r i n d a r
ţ C e r c u l M a lita r ), f r e c â n d p e a c o lo , z ic e o râ n d u -
113 C . G ane

ia la , fără a se opri, c â c i se ve d e tre a b a c ă


în d eo b şte toate a la iu rile p o p o seau la b ise ric a
S ă r in d a r ilo r , ca re e ra pe v re m u ri una din
cele m a i cu v a z ă din C a p ita lă .
A ju n s c a m în d re p tu l c a s e i G o le sc u ( P a ­
la tu l R e g a l) sa u la E p is c o p ie (A te n e u ) c o n ­
v o iu l o lu ă, d a r nu m ai ştim pe unde, în sp re
C o le n tin a , m o şia lui G r ig o r e V o d ă .
A s tă z i m o şia a c e ia e în ra z a B u c u re ştilo r
ş i m erg e tr a m v a iu l h ă t d ep arte d e con acu l în
c a re -ş i p e tre c u s e fo stu l v o e v o d cei din u rm ă
a n i a i u n ei v ie ţ i tihnite. D a r pe atu n ci acel
fru m o s ,,p a la t " e ra fo arte d eparte de o ra ş,
în c o n ju ra t, pe d o u ă p ărţi, de a p a C olen tin ei,
c a re a s e c a t de atu n ci, şi pe o a treia la tu ra
de Un p a r c m are şi fru m o s, din ca re se m ai
v ă d p ă ră je n ite le ră m ă şiţe. C o n a c u l, c lă d it de
sig u r de un ita lia n cam p rin a n ii 1 8 1 0 — 20,
p ă s tr e a z ă in tacte p ic tu rile ta v a n e lo r cu m otive
ro m an e şi p om p eian e '). U n ii p e re ţi au u râte
p ic tu ri de m ai tâ rz iu în g u stu l ro m an tic dm
18 4 0 —5o, ia r a lţii su n t v ă p s iţi m odern, a sc u n ­
zâ n d su b stra tu rile su cce siv e, în fo aste le dor­
m ito a re d om neştt, p o rtre te le lui V o d ă, ale
D o a m n e i şi a le c o p iilo r lor. în c ă p e rile fo aste i
locu in ţe a v o e v o d u lu i rom ân d in ain te de R e ­
g u la m en tu l O r g a n i c z) a d ă p o ste sc a stă z i un

P i c t u r i l e t a v a n e l o r p a r a f i fost f ă c u t e d e p ic t o r u l
P r o p r i e t a t e a c to tu ş i î n c ă în m â in ile c o b o r â t o r i l o r G h :
Acum o s u fă d e a n i 113

o r fe lin a t, c â ţ iv a c o p ii c u r ă ţ e i şi o h a r n ic ă
d ir e c to a r e .
L â n g ă a c e s t c o n a c , d e s p ă r ţit de el p r in t r ’ un
z id g r o s de b o lo v a n i d e p i a t r ă —c a s ă n u s a r ă
s t a fiile n o a p te a p e s te g a r d — e o b is e r ic ă r o ­
tu n d ă îm p r e ju r u l c ă r e ia o d ih n e s c to ţi m o iţ ii
a c e lu i n e a m a l G h ic u le ş t ilo r , d e la n e v a s t a c e a
d ’in tâ i a lu i V o d ă G r ig o r e , n ă s c u ţ ă D o m n iţ ă
H a n g e r li, p â n ă la a c e l f o a r t e d e i s p r a v ă om
N ic o la e G h ic a , m o rt xoo d e a n i d u p ă s t r ă ­
m o şu l s ă u ( S e p t e m b r ie ic ,3 4 ).
A c o lo d e c i se o p r i a la iu l m o r tu lu i v o e v o d ,
d e-1 in g r o p a r ă l â n g ă D o a m n ă - s a , s u b u n
fru m o s m o n u m e n t de p ia t r ă , a s t ă z i f o a r t e
în n e g rit d e p lo ile ş i z ă p e z ile v r e m ilo r , a t â t
de în n e g r it în c â t a b ia de s e m a i p o a te c iti
in s c r ip ţ ia c ir ilic ă , c u p r e t e n ţ ie d e a f i v e r ­
s ific a t ă :

Pietrile d u p ă uliţele ale cetăpî vecine


Mărturisesc călătorilor ce lapte Iaudate
Ghica Grigore a lucrat. Domn plin de înţelepciune.
La=al lui mormânt eşti dator smerenia a*ti depune !

In s p a te le a c e s tu i c im itir e g â r l a s e a c ă a
C o le n t i n e i; d in c o lo d e g â r l ă z a c e , a p r o a p e
n ă r u ită , s t r ă v e c h e a m ă n ă s tir e a P lu m b u ite i,
c t it o r it ă de u r m a ş ii Iui M â h n e a c e l R ă u ş i
îm p o d o b ită de M a t e i B a s a r a b ; ia r a lă t u r i d e
a c e s t lă c a ş e a b a t o r u l d e b e r b e c i ş i c â r c iu m a
u n d e , in lu n ile tă ie r ii, p e tr e c m a h a la g ii d in
114 C. G ane

p a rte a lo c u lu i la lu m in a c h io a ră a unei lă m p i
de p e tro l (c ă c i e le c tric ita te a e a c o lo „ d e fe c t "
ş a s e zile d in şa p te ). Ş i a s tfe l în v e a c u l lu-
m inei, se a p ro p ie şi se a m este că în în tu n ericu l
d e a co lo , c h e flii d e a z i, b e rb e c ii de ie ri şi
m o rţii d e dem ult.
D ece brie

A m d e s c r is m a i s u s a la iu l d e în m o r m â n ­
t a r e a l fo s t u lu i v o e v o d G r ig o r e G h ic a , a s t r u -
-cat lâ n g ă b is e r ic a d e p e m o ş ia s a C o le n t in a .
In s p a te le a c e s te ia — s p u n e a m — se r i d i c ă
z id u r ile v e c h ii m ă n ă s t ir i a P lu m b u it e i, d in
c a r e , în s p re Ş o s e a u a C o le n t in a , e a b a ­
to ru l de b e rb e c i, zcihanaua, c u m se m a i
s p u n e şi a s tă z i, d u p ă v o r b a t u r c e a s c ă r ă m a s ă
în g r a iu l o o p o ru lu i. A c e a s t ă z a h a n â fu s e s e
în tru a c e l în c e p u t de v e a c a b o e r u lu i g r e c
p a h a r n ic u l A n d o n a c h i T h e o h a r i, c a re , c ă t r e
s fâ r ş it u l v ie fii lu i ş i p e n tr u c u v in te p e c a r i nu
le c u n o a şte m — c ă c i b e rb e c i a u m â n c a t B u c u -
re şte n ii în to td e a u n a cu m u ltă p o ftă — s ă r ă c i,
n e v o it fiin d a s t fe l s ă se îm p ru m u te p e n tru
m e rsu l m a i d e p a rte a l în tr e p r in d e r e i s a le c u
su m a ro tu n d ă de î.S o o d e g a lb e n i, p e c a r i i
le d ete p a h a r n ic u l E n a c h i A r i s o n , g r e c ş i el.
O m ie tre i su te d e g a lb e n i s u n t u n a s u tă m ii
le i a u r, c e ia c e la v a lo a r e a b a n u lu i d e a tu n c i
a r fa c e a z i m u lt p e s te 3 m ilio a n e . A r i s o n c e r u
116 C . G an e

d e c i o ip o te c ă în z a h a n â , ia r T h e o h a ri, după
ce i-o dete şi în g h iţi b an ii, m uri. L a 6 D e ­
ce m b rie i 834 (s-o fi ju d ecân d oam enii p e a -
tu n ci în zi de s ă rb ă to a re ?) p a h a rn ic u l E n a c h i
A r is o n c e re sc o a te re a în v â n z a re „ a zah an a-
le i d e la C o le n tin a a ră p o sa tu lu i T h eo h a ri
d re p t g a lb e n i i . 3oo, b e z d o b â n d ă ce a re a lu a “ .
In a c e ia ş i zi de 6 D e c e m b rie Casa ră p o s a ­
tu lu i b a ro n M e it a n i se ch e stre a z ă „tot avu tu l
m e d e ln ic e ru lu i A n d r e i p en tru 6.000 lei ce a re
a lu a “ . B a r o n u l G h e o rg h e M e ita n i, m ort la
22 M a r t ie trec u t *)» fu se se g in e rile celu i din
u rm ă v o e v o d fa n a rio t M ih a i S u ţu , un g in e re
p o stu m , c ă c i se în s u ra s e cu fa ta a c e stu ia .
D o m n iţa R a lu , a b ia de vre-o 5 — 6 ani, p rin
18 2 8 . F a t a a c e a sta fru m o a să , d eşteap tă şi m u­
z ic a n tă , lo c u ia la B r a ş o v cu m am a ei, v ă d u v a
D o a m n ă E u fr o s in a S u ţu , n ă scu tă K a llim a k i.
F u s e s e lo g o d ită , a p ro a p e co p ilă , cu b eizad ea
N ic o la k i M o r u z i, de ca re se d e sp ă rţise fă r ă
o s ă ru ta re m ă c a r şi f ă r ă u m bră de p ă re re de
r ă u , ju râ n d c ă nu se v a m ă rita n icio d ată ).

*) V e z i p . 21.
2 ) C a u z e l e r u p e r e i lo g o d n e i a u r ă m a s n e c u n o s c u t e c h i a r f r a ­
t e l u i e i , b e i z a d e a N i c o l a e S u ţ u ( V e z i M e m o r ii l e a c e s t u i a , p . 56).
T o t u ş i N i c o l a k i M o r u z i e r a o p e r s o a n ă f o a r t e b in e , c a r e in c a ­
l i t a t e d e m a r e d r a g o m a n a l F l o t e i O t t o m a n e b ă g a s e s p a im a m
p i r a ţ i i A r c h i p e l a g u l u i . I n t e l i g e n t şi a r t i s t , e l c u m p ă r a s e in i8 t» o
d e l a u n p r e o t d in i n s u l a M i l o o s t a t u ie a V e n e r e i , d e s g r o p a t a
d e c u r â n d d in p ă m â n t . C ă l ă t o r u l f r a n c e z C o n t e le M a r c e l l m 1-0
s u f l ă , d â n d p r e o t u l u i o s u m a î n d o it ă , c e i a c e î n f u r i e p e d r a g o ­
m a n a t â t d e m u lt, î n c â t a d u s e I a S t a m b u l p e P r i m a ţ i i d in M i l o „
A cum o sută d e a n i 11 7

D a r s ă r ă c ia în c a r e a ju n s e s e r ă a t r ă i, e a
ş i m a m a ei, o h o t ă r â s ă p r im e a s c ă c e r e r e a în
c ă s ă t o r ie a b o g a tu lu i b a n c h e r b u c u r e ş te a n
G h e o r g h e M e it a n i. în d a t ă d u p ă n u n tă b a r o ­
n u l îş i a d u s e s e n e v a s t a ş i s o a c r a în c a p it a lă ,
lo c u in d cu to ţii în f r u m o a s a c a s ă d e p e P o ­
d u l M io g o şo a ie i, c a r e e s te a s t ă z i P r e f e c t u r a
P o liţie i. F o s t a D o a m n ă a Ţ ă r i i p r im e a a c u m
în s a lo a n e le d e s u s a a c e le i c a s e p e b o ie r ii
c a r i, în a m in t ir e a u n u i tr e c u t c u to tu l tr e c u t,
v e n e a u s ă - i s ă r u t e s im a n d ic o a s a m â n ă . D a r
u n a n m a i t â r z iu se m u tă a c o lo g e n e r a lu l
K i s e le f f , o c u p â n d to t e ta ju l d e s u s , ş i t r im i­
ţâ n d p e p r o p r ie t a r i, c u to t ig h e m o n ic o n u l lo r ,
în o d ă ile m a i jo a s e a le p a r t e r u lu i. A c o lo m u ri,
în fa c e r e . D o m n iţa R a l u la în c e p u tu l a n u lu i
i S 33. în n e b u n it d e d u re re , s o ţu l e i n u m a i
p u tu s ă p o a r te g r i ja b ă n c ii s a le , şi a s t f e l
„ m o flu z i" în c u r â n d , m u rin d l a r â n d u l lu i
s a r a c , a b ia un a n d u p ă s o ţia lu i.
A c u m „ c lir o n o m ii" , m o ş te n ito r ii s ă i, a d u n a u
d in d r e a p ta ş i d in s tâ n g a c e b r u m a m a i p u ­
te a u s tr â n g e de p e l a d e b ito r ii b ă n c ii, p r in t r e
c a r e g ă s ir ă , d u p ă c u m am v ă z u t, p e a m ă r a -

t r a g â n d u » le l a s c a r ă c â t e 3o d e f u n i i „ c u m â n a l u i “ . Ş i d r e p ­
t a t e a e r a d i n p a r t e a lu i M o r u z i , c ă c i a c e a s t a t u e , c u m p ă r a t ă d e
M a r c e U i n în n u m e le r e g e l u i L u d o v i c a l X V I I I - l e a . e s t e v e s t it a
e n e r e d in M i l o * c a p o d 'o p e r a s t a t u a r ă a a n t i c h i t ă ţ i i , a d m i r a t ă
• o lu m e î n t r e a g a in M u z e u l L u v r u l u i d in P a r i s .
t o r u z i m u r i d e c a p i t a t , d o i a n i m a i t â r z i u , în 1 8 2 2 , d i n f u r i a
x b u n ă n i S u lt a n u lu i îm p o t r iv a E t e r i ş t i lo r .
118 C. G ane

tu i de m ed eln icer A n d re i, c ă ru ia i se se ch e ­
s tra tot a v u tu l „p en tru S g S i de lei, ce are
de d a t".
O a lt ă a fa c e re cu ră d ă c in e le în fa n a r o-
tism -—- c ă c i, să nu uităm c ă a b ia i 5 a n i ne
d e sp a rte de a c e a e p o c ă în c a re p este ţările
n o a stre erau stă p â n i g recii din S ta m b u l —
este a d r e s a c o n su la tu lu i ru se sc p rin c a re se
fa c e cu n o scu t c in stite i L o g o fe ţii a D re p tă ţii
(ce fru m o s e n e a o şu l c u v â n t de D re p ta te
fa ţ ă de n e o lo g ism u l J u s t i ţ ie !) c ă d u m nealu i
K a t a k a z d in O d e s s a este îm p u tern icit cu le­
g iu ita vechilimea (p ro c u ră ) p en tru toate p ri­
c in ile fa m ilie i k n e a z u lu i Ip sila n ti, ce se ju ­
d e c ă „ la fe lu r i de lo c u ri în p rin c ip a tu l V a -
la h ie i". A c e s t p ro cu ra to r g en e ral este a şte p ­
ta t în B u c u r e ş ti d in tr’o zi în tr ’a lta , şi n e ră b ­
d a re a îm p ric in a ţilo r este m a re , c ă c i ei sunt
n u m ero şi, sim a n d ico şi, şi cu m ulte şi în sem ­
n a te in tere se. V o e v o d u l C o n sta n tin Ip sila n ti,
d e v e n it în v o c a b u la ru l tim p u lu i „c n e a z ", fu ­
se se ta tă l v e stitu lu i E te r is t A le x a n d r u (acum
m ort) şi a l m u ltor a lţi c o p ii, c a r i îm p reu n a
cu m am a lo r D o a m n a S a ft a (n ăscu tă V ă c â
re sc u ) se ju d e c a u cu v e r ii lo r p rim a ri M â n u
p en tru „ fe lu r i de fe lu r i" de p ric in i — de fa p t
m esch in e, d a c ă nu c h ia r ru şin o a se *) pentru o

*) V e z i a s u p r a a c e e t e i a f a c e r i c a p . 22 clin V o i. I I „ T recu li
V i e ţ i d e D o a m n e pi D o m n i ţ e " .
A cu m o su tă d e ani 119

v ă d u v ă şi n işte c o p ii de v o e v o d ro m â n ( R o ­
m ân ?
A c e la ş c o n s u la t R u s e s c , c a r e v e g h e a de a -
p r o a p e a s u p r a in t e r e s e lo r o b ş t e ş t i c e le a g ă
Im p e r iu l M o s c o v it d e v iit o a r e le s a le p r o v i n ­
c ii ro m â n e ş ti ( c ă c i c u p le c a r e a lu i K i s e l e f f
p o lit ic a K c a t e r in e i a I î - a n u în c e ta s e o c lip ă
s ă in te r e s e z e c a b in e tu l d in P e t r o g r a d c u p r i­
v ir e la p o fte le g a s t r o n o m ic e a le îm p ă r ă ţ ie i)
a c e la ş c o n s u la t, z ic, ta c e c u n o s c u t g u v e r n e lo r
d in B u c u r e ş t i ş i d in I a ş i c ă „ e s te în in t e r e ­
su l tu tu r o r d e a o p r i c a o s t a ş ii c e d e z e r te a z ă
d in o ş t ir ile îm p ă r ă t e ş t i s ă g ă s e a s c ă s c ă p a r e "
la n o i. C a a ta r e , Ţ a r u l N ic o la e P a v l o v i c i fă -
g ă d u e ş te „ g r a t i f ic a ţ i i în b a n i l a c e i ce v o r
p rin d e o a m e n i dezertori* ş i a n u m e c â te 4 r u ­
b le 80 c o p e c i p e n tr u s o ld a t u l d e p ih oiă şi 7
ru b le 20 c o p e c i p e n tr u c e l de călărime.
D e p e a tu n c i D o a m n e ! d e a c u m o s u tă de
a n i, a c e a s t ă n e r o a d ă d e o s e b ir e în tr e p ih o tă
— p ifa n ii, in fa n t e r ia , — ş i c ă lă r im e a , c a v a ­
l e r ia ! P e n tr u c ă in r ă z b o i lu p ţ i p e jo s , d u ­
c â n d de a ltfe l to t g r e u l r ă z b o iu lu i, p r im e ş ti
în tim p d e p a c e 4 ru b le c â n d p r in z i un dc-
zerfor, ş i p e n tru c ă lu p ţi c ă la r e p r im e ş ti 7
-ruble, în tim p de p a c e , p e n t r u a c e ia ş i f a p t ă !
A c e s te lu c r u r i, p e c a r e le -o fi în ţe le g â n d n u ­
m ai o a n u m ită e lită , ( a c e ia ş i în c u r s u l v e a c u ­
r i lo r ) d a r c a r e o a ltă e lit ă — c e a d e s p r e
c a r e v o r b e ş t e B i b l i a în C a r t e a lu i L u c a 6 ,20
120 C . G ane

— n u a în ţele s-o , nu o în ţeleg e şi nu o v a


în ţeleg e.
P e la io D e c e m b rie , în B u c u re ş ti se fa c
r a z i i? A u d ? D a , ra z ii, în to cm ai ca astăzi.
S e p rin d şi se trim it a c a s ă „o a m en i fă r ă c ă ­
p ă t â i" , de p ild ă pe Io n Z a p o r o ja n ot B o to ­
ş a n i (în a lt, b lon d , fru m o s, 27 de ani), pe N i-
c o la e H o lte iu l din F o c ş a n i (m ic, n egru , s tr i­
c a t de v ă r s a t , 28 de an i), pe C o n stan tin G r e ­
c u l din T â r n a v a (şch io p , d c 34 de ani), pe...
ce a re a fa c e , pe m ulţi... in d e z ir a b ili!
C u c in c i zile în a in te , la 5 D ec e m b rie, se
să rb ă to re ş te la C o le g iu l N a ţio n a l al S fâ n tu lu i
S a v a „z iu a a n iv e r s a r ă a p atro n u lu i Ş c o a le i"
( C u v io s u l S a v v a cel S fâ n t, cu doi de v).
D u p ă cân tece şi re c ită ri, to ata lum ea p râ n z u ia
îm p re u n ă „în p e n s io n ", e lev i, p ro fe so ri, o a s ­
peţi. E de b ăn u it c ă s ’a b ăut m ult la acel
o sp ă ţ, de o arec e s-au în c h in a t o g ro z ă v ie de
s ă n ă tă ţi în c in ste a M ă r ie i S a le lui V o d ă , a
E f o r ilo r (m ulţi ia nu m ăr, pentru fie ca re câte
o să n ă ta te), a p ro fe s o rilo r (şi m ai m ulţi) şi a
ş c o la r ilo r (d a r n u m ai co le c tiv ). S -a închinat
şi în c in ste a „T in e riin e i R u m â n e " (m ai sunt
şi a s tă z i o am en i cu c a rte c a re spun R u m â n
în lo c de R o m â n ) şi s-a pom enit m ereu, p re ­
tu tin den i, cu o ric e p rile j, num ele lu i G h e o r-
ghe L a z ă r . B u le tin u l O fic ia l el în su şi m ărtu ­
riseşte c ă to a tă lu m ea s-a îm b ătat... a d e v ă r a t
c ă a d a o g ă : de d ra g o ste p en tru N eam .
Acu m o su tă d e a n i 121

In M o ld o v a (am m a i s p u s - o , d a r tr e b u e s-o
m ai r e p e tă m ) b a n d iţii e r a u s t ă p â n i i c o d r ilo r .
T o tu ş i, m a i b in e d e c â t a z i c â n d ei s u n t s tă ­
p â n ii s a t e lo r şi a i o r a ş e lo r , c â n d e le g a n tu l
„ D o m n " C o r o i în t o v ă r ă ş it d e p r ie te n u l s ă u
D o m n u l S im io n e s c u , f u r ă ş i o m o a r ă l a c o d r u ,
f u r ă şi o m o a ră la c â m p , f u r ă ş i o m o a r ă l a
sa te , fu r ă şi o m o a r ă la o r a ş e , s c u z â n d u - s e a-
p o i de m ic ile fa p t e îm p lin ite ş i s ă r u t â n d c u
-c a v a le rism m e d ie v a l m â n a fe m e ii p e c a r e o
p r a d ă c u r e v o lv e r u l la tâ m p lă '). D e n ’ a r f i
r e v o lt ă t o r , a r f i cu to tu l a d o r a b il. Ş i în ­
ţ e le a g ă v o r b a a c e a s t a c in e c u m o v r e a !
D a r a c u m o s u tă d e a n i, V o d ă IV L ih alach i
S t u r z a , c a ri a jă fu it M o ld o v a c u c e a m a i se ­
n in ă c o n ş tiin ţă d in lu m e , n u p u te a în g ă d u i
C o r o ilo r de a tu n c i s ă - i f a c ă c o n c u r e n ţ ă . G a
a ta r e , el d ă d u : „ ţ ă r c u la r ile p o r u n c i s lo b o z ite
p e n tru n e în d o s ir e a fă c ă t o r ilo r d e r e le t â l h a r i" .
C it ă m — t e x t u a l, c ă c i e p r e a s u g e s t iv — :
„ D e p a r t a m e n t u l are încredinfăioare idei c ă
cei m ai m u lţi d in t â lh a r i c e în tr e c u t a v a r ă
au u rm a t fe liu r i de p r ă d ă c iu n i, a c u m în v r e ­
m ea ie rn ii (n u ie r n e i) supt' m a s c ă d e o a m e n i
b u n i s lu je s c pe la f e liu r i de fe ţ e , c a p r in a -
c e s t m ijlo c s ă p o a tă s c ă p a n e p r in ş i p â n ă în
v iit o a r e a p r im ă v a r ă . S p r e s t â r p ir e a d a r u n o r
a ş a r ă i se s c r ie is p r a v n ic ilo r c a n u m a id e c â t

ezi z ia re le d in 2.4 N ^ o e m b r i e 1934.


122 G. G ane

s ă se d e i (d ea) o b şte şti a s p r e p o ru n c i tu tu ro r


lă c u ito r ilo r i a lto r feţe p r iv a t e c ă nim eni să
în d ră s n e a s c ă a p rim ii s lu g ă pe o ricin e fă r ă
v re d n ic e d e c re d in ţă d o ve zi închizâşluiioavc că
este om b u n şi c in stit...".

E ia r n ă g re a . N in g e . U n cojoc de z ă p a d ă
a c o p e re ţa ra . C ă c iu le ţu gu iate şi cizm e ca re
sc â rţâ ie v in , se duc, se în c ru c işe a z ă . B a te , în
g e r, p u ls u l v ie ţ ii în ain te. C e a so rn ic u l tim pu lui
m erg e f ă r ă c a să -l în to a rc ă nim eni. T ic-ta c,
a z i; tic -ta c , m âin e, — tic-ta c, tic-tac, tict-tac,
ie ri, a z i, m â in e !
T im p u l ? O p ă re re de r ă u : trecu tu l — şi o
n ă d e jd e :v iito r u l. Ia r din îm b in a re a a două
sen tim en te, c a re ele e x is tă , ţesem noi noţi
u n ea u n u i T im p c a re nu este, scu tu rân d
p este el o v ia ţă de om, a n o a stră ! D a r tim pul
şi v ia ţ a tot u n a este, şi ele în seam n ă num ai :
a z i, az i, a z i !
T ic -ta c ... a z i V o e v o z ii M u n te n ie i şi M o l­
d o v e i v o r să m ai a d a o g e la b in e fa c e rile
sc u rte i lo r d om nii a lte le noui, p en tru a c â ştig a
re c u n o ştin ţa c e lo r de c a re au n e v o ie . A le ­
x a n d r u G h ic a fa c e în a in tă ri în tag m a boie­
r e a s c ă şi în a c e a m ilita ră . D o u ă z e c i de c ă ftă -
niţi, din c e i cu a u r în com orn ice, îşi mai
în alţă c a lp a c u l cu c â ţiv a cen tim entri. R a n g u rile
A c u m o su tă d e a n i 123 -

b o ie r e ş t i c e li s e d a u s u n t to a te o n o r ific e *
titlu r i, nu s lu jb e . D a r c â n d e v o r b a d e s lu jb ă
a d e v ă r a t ă , d in a c e le c a r e s e p lă t e s c d in V is -
t e r ia S ta tu lu i, G b i c a V o d ă , d e ş i om c in s tit
ş i d rep t, to tu şi se p r ic e p e s ă - ş i c ă p ă t u ia s c ă
ru d e le , lo v in d p o a te în o a m e n i n e v o ia ş i*
A s t f e l, la 16 a le lu n e i, p o s t e ln ic u l A l e c u
G b i c a ( fiu l lu i f r a t e - s ă u ) e n u m it D ir e c t o r
a l D e p a r t a m e n t u lu i L o g o f e ţ ie D r e p t ă ţ i i, în
lo c u l a g ă i C o s t a c h i M .a n u , „ c a r e a c e r u t s ă
fie slo b o z it d in s lu jb ă d in p r ic in a s lă b ic iu n e !
s ă n ă t ă ţ ii" ! C u n o a ş te m n o i s lă b ic iu n ile a c e ste ,,
p r ic in u ite de „ m ic r o b u s n e p o t is m u s " !
Tn m iliţia p r e a p r o a s p ă t ă a ţ ă r ii f a v o r i t i s ­
m u l n u e ste în c ă in tro d u s . în a i n t ă r il e se f a c
p e n o rm e d e r a p o a r t e ie r a r h ic e . L a a c e i a ş i
d a tă — 1 6 D e c b e m b r ie — Huletinul fa c e c u ­
n o sc u t c ă se în a in t e a z ă : „ d in p a r u c i c i în c ă ­
p ita n i a d g h io ta n t u l N o s t r u ( a l lu i V o d ă ) P a -
la d i *), B ib e s c u ş i F i l i p e s c u ; d in p r a p o r c ic
în p a r u c ic i B ă le a n u ş i F i l i p o v i c i ; d in iu n c ă r i
în p r a p o r c ic i M a r c o v e s c u , Z ă d ă r i c e a n u , C a -
ra ca ş şi V r a n a .
In M o ld o v a M i h a i V o d ă S t u r z a e m a i
s g â r c it cu în a in tă r ile . In a ju n d e S â n V a s i l e ,
la 3 i D e c e m b r ie , c o m a n d ir u l r o ţii de g r e n a -
d iri, c ă p it a n u l A le c u I a c o v a k i , e în a in t a t

M o ld o v e a n u l d espre c a re am m ai vo rb it in aceasta ru-


L ricâ, vezi lu n a O c to m b rie .
124 C , Cjane

m a io r „p e n tru r â v n ă şi c re d in ţă ". R a p o rtu l


—c a re se ch em a pe atu n ci m ă rtu ris ir e —îl fă c u se
M in is t r u l A rm a te i, d u m n ealu i h atm an u l B a lş .
P lo ile , c a re în c e p u s e ră tâ rz iu d u p ă o p re a
lu n g ă to a m n ă cu s o a re , nu stro p ise ră destul
să m ă n ă tu rile , în g rijo râ n d pe a g ric u lto ri. D e a -
c e ia g u v e r n e le din a m â n d o u ă ţă ri o p resc e x ­
p o rtu lu i g râ u lu i, p o ru m b u lu i, o rz u lu i şi o v ă ­
z u lu i, p â n ă la 1 M a i i 835, cân d a b ia se v a
p u te a şti cum v a fi re c o lta v iito a re .
D a r , b o g ă ţie sa u să ră c ie , oam enii se ju ­
d e c ă de zor, a p ro a p e c â t a z i — b o ie rii p e n ­
tru m oşii, o ră ş e n ii p en tru case, n egu sto rii
p en tru m a rfă ... d a r şi p en tru alte m ici d a ra -
v e r i, n ă sc u te din u rile c a re în ch eie d rag o stele.
JLa în a lt a C u r t e de R e v iz ie din B u c u re şti se
ju d e c ă p ric in a d in tre p a h a rn ic u l R ă d u c a n u
F ă r c ă ş a n u c u M ă r io a r a V u ltu r e a s c ă „p en tru
în to a rc e re a c h e ltu e lilo r fiu -s ă u “ . C e s 'o f i ascu n s
su b v o rb e le aceste ? şi ce alte p atim i o fi dus la
p r ic in a d in tre Z a m f ir G â r b e a şi v iste rn ic ia sa
U ţa R o v in ă r e a s a „p e n tru p â ră de o m o r"? — S e
m a i ju d e c ă a p o i „p e n tru n e cin ste" Ion P e lia d is
cu G h e o rg h e I lr is t u , g re c i am ân d o i, şi m ulţi,
m ulţi a lţii —- d a r pe atun ci a p ro a p e toţi
stră in i — p rin tre c a re a flă m pe a re n d a şu l
c lu c e r D in u , d e la H e ră stră u , cu D o c to ru l T a -
v e rn ie r, a i c ă r o r d escen d en ţi au ră m a s în ţară,
ro m â n iz a ţi, de se m ai g ă s e s c şi a stă z i din ei
în B u c u r e ş ti.
Acum o s u tă d e a n i 125

Ş i a n u l m e rg e s p r e s f â r ş i t , în c h e in d u - s e a -
p r o a p e fru m o s în z ile le lu i c e le d e p e u rm ă .
L a 3o D e c e m b r ie M ă r i a S a M i b a i d ă o
Î n a lt ă P o r u n c ă de zi c ă t r e M i l i ţ i a P r i n ­
c ip a tu lu i M o ld o v e i : „ P r in p r e z e n t a ţ ia (a -
c u m e r a p o r t u l mărturisire, a c u m e pcezen-
tafie) h a tm a n u lu i D o m n ie i N o a s t r e , în c r e -
d in ţâ n d u -n e de s â r g u in ţ a în s lu jb ă ş i b u n e le
p u r t ă r i a le d u m n is a le m a io r u lu i Ia n c u F o a t e
( F o t e a ) c o m a n d a n tu l ctc p u n c t u l G a l a ţ i şi
fiin d c ă a lip s it P r in c i p a t e le d e b o a la c iu m ii...
p e n tru p a z a D u n ă r ii şi a c a r a n t in e i d e a-
c o lo .... (u rm e a z ă u n ş i r de la u d e ) —- N o i,
M i b a i S t u r d z a V o e v o d , D o m n u l M o ld o v e i,
d ă m d u m n isa le m a io ru lu i F o a t e o tabacheră de
a u r jm ă lţu ită , cu ţ i f r a N o a s t r ă .... ş. c. 1. *). A -
c e a s tă p o r u n c ă se la c e c u n o s c u t p r in t o a t ă a
N o a s t r ă D o m n e a s c ă M i l i ţ i e " . E o m u lţu m ire
a d u s ă v a jn ic u lu i p a z n ic d e la D u n ă r e , nu n u ­
m a i în n u m e le p o p o r u lu i m o ld o v e n e s c , c i c h ia r
în tr ’ al M ă r i e i S a le , c a r e — n e a m in tim — a
tre b u it s ă t r e a c ă şi să p ă t im e a s c ă în c a r a n ­
tin a G a l a ţ i l o r în a in te d e -a u r c a tr e p t e le s c a ­
u n u lu i d o m n e sc . L a 3 i D e c e m b rie , z iu a c a r e
în c h e ie a n u l, A le x a n d r u V o d ă d ă în B u c u r e ş t i

) M i h a i V o d ă S t u r d z a a fo st f o a r t e d a r n ic în d a r u r i de
t a b a c h e r e , c e a s u r i e t c . I^ lai s u n t a s t ă z i o s u m e d e n i e d e c e a s u r i
imălţuite c u p o r t r e t u l l u i î n m i n i a t u r ă , p e c a r e l e d ă r u i a d e s e o r i
i sch im b u l m o şiilo r lu a te „ d in î n a lt ă P o r u n c ă " . U n e o r i — m ai
irziu — c e a su rile de a u r e r a u în lo cu ite c u fo to tip ii pe tab la .
326 C. G ane

-o c ir c u la r ă c ă tre „ E p it r o p ii de c a s ă să rm a n ă ' ,
p re cu m ş i m ă n ă s tir ilo r p ăm â n te n e şi străin e,
c a s ă -ş i a ib ă „în o rig in a l, docum entele m o­
ş iilo r ce au în M o ld o v a , p en tru a le în fă ţiş a la
c o m isiile ce se v o r o râ n d u i". E în cep u tu l unei
m a ri d a r a v e r i, — a unei p ro b lem e p olitice şi
n a ţio n a le — d e sp re c a re v a fi v o rb a a ltă d a tă
d e se o ri şi m ult.
G a ta a !

Pluguşorui se porneşte,
Amili nouă ne vesteşte...

D a r orcum v a fi an u l c a re bate la u şă,


to a tă s u fla r e a ţă rii ştie c ă nu v a p utea să-
m â n a cu cel c a re a trecu t, cu cel c a re a a-
lu n g a t pe M u s c a l d in co lo de P ru t, cu cel c a re
n e-a a d u s d in nou d om niile păm ântene, cu
c e l c a re a d e sch is — se ştia de pe atu n ci
E r a R e n a ş te re i N a ţio n a le .
T ic -ta c ... to tu şi în su flete se n aşte o nădejde
— cea pe c a re o num im m îine! F i- v a ea L
n ire a P r in c ip a te lo r şi D o m n u l stră in şi N e ­
a tâ rn a r e a ?... T ic -ta c !...
L a M u lţ i a n i, b o ieri D u m n e a v o a stră !
DE ACELA3 AUTOR

A M IN T IR IL E UNUJ FOST HOLER1C (Premiate de


Academia Română). Ed. L „Minerva” 1914, Ed. JT
„Flacăra" 1916.
PR IN VJROAGE s i C O C LA U R I. Ed. „Cultura Naţio­
nală". 1922.
P E ARJPA VREMII. Tip. „Steaua" 1923.
ÎN T Â M P L A R E A C E A M A R E . Ed. „Cartea Româ­
nească" 1928.
r A R M E C E (Viata lui Despot Vodă) Ed. „Universul" 1933.
TRECUTE VIEŢI D E D O A M N E $1 D O M N IT E (P re­
miate de Academia Română). Voi. I. Ed. L „Lu­
ceafărul" 1932. Ed. II. ..Universul1' 1933. Voi. II.
„Fundaţia Regele Carol“ 1935.
Im p rim ată în ate lie re le T ip o g ra fiei de A rtă ţi E d itu ri

E c o p o ld G e lle r, B ucureşti

Strad a C a m p in e a nu ^7* T ele fo n 3.8 2 -6 8 .

S-ar putea să vă placă și