Sunteți pe pagina 1din 21

'^*,,,,'*0 %-M-/N

N,9

Il To 3t9
EV )S7( ,), -j.).;,.. ....-4
,.....

ANUL IV.
(1 Martie 1870 1 Martie 1871.)

Redactor: Iamb Negruzzi.

IASS1 1871.
TIPOGRAFIA SOCIETATII JUNIMEA.
(ee
+%,,,%++

www.dacoromanica.ro
No. 17. - Anul IV. Iassi, 1 Noemvr1e 1870.

CONVORBIRI LITERARE.

Apare la 1 ei 15 a fleeitrei luni.


Abonamentul pe unu anu pentru Romfinia liberit 1 galbenu; pentru Austria 5 11; pentru Germania de Nordu 1 galbenu;
pentru Svitera, Belgia si Italia 15 franci; pentru Francia i Spania 20 franci. .
Abonamentele se facu numai pe unu anu intregu: in Iassi la Tipografia SocietKtii Junimea 5i la libritria Junimea,
in Bucuresci la libriiria Soccec & Comp.

SIIMAILIII. masinele, sit resuffi aburi i fumu, du-te ;


Pe malul mitrei de D. I. Ifegruzoi. (Urmare). ear duct esti ca mine fial unei teri meriffio-
Tractatul de economie politia al D-lui I. Strat de D.
A. D. .Xenopol. nale, ntscatu sub unu cern limpede si albas-
Rtu-Frumosu din lacrima, poveste de D. M. Eminescu.
blitngitere in lacrimi, Craiul Codrului, Rugitciunea Mgrgg- tru, deprinsu, nu la vuetul masinelor, ci la
ritei din Goethe; Noapte-adlicit din Heine, poesii tra-
duse de D. N. Schelitti. sunetul talangelor, nu te duce 1.
Notit.g.
Corespondent&
Cum ajungi la Londra, spune remasu bunu
PE MALUL MAREE bultrmirei sufletesei cend se schimbt, co-
(Urmare). loarea albastrt se preface in o coloare surt-ca-
fenie care te face st te indoesci el mai este
Ix.
ceva dincolo. i duct din intarnplare vre
Fost'ati v'odata, in Englitera ? unu punctu albastru se vede ateodatt la ori-
Duct n'ati fostu, nu ye duceti! Adese ori vi zontu, de indatit se ridica de pe pgra6ntu
s'a inttmplatu sit intIlniti in ctittorii chipuri vre unu balauru de fumu din gura unei ma-
ciudate, care se deoscbescu cu totul de ceilalti sine si-lu astupt, ca nu cumva 81 se puie
oameni, atat prin figura: citt i prin maniere, ffinte vre unu omu pe visuri si sit uite a lucrà la
tacute, intepenite, comice si co mode care-si masinele din fabrice. Peste totu locul =sine,
inchipuescu ct lumea i oamenii sunt acute pe paimëntu, pe apt, pe sub pt.m6ntu, pe
numai pentru d6nsele, care, sau nu te ono- sub apt, pe deasupra caselor . . . . aunt att..
reaza nici cu unu cuv6ntu, sau and iti vor- tea masinei, inctt i se pare et i oamenii
bescu te facu st suferi supliciuri, figure a sunt fabricati in ele. De mergi in citty din
Won vedere te face FA casci de uritu, ori Loudra te convingi et asa trebue st fie,
sit te infuriezi, intr'unu cuvgntu Engleji citci sufletu nu gtsesci in ei. Ei se miscg, cu
Inchipuiti-ve acum o tart intreagt, locuitt rapejunea masinelor art ca unul st-si butt
numai de -asemene fiinte ! D .aceca nu ye du- capul de altul ; toti fugu, mu i mii, toti
ceti in taxa acestor oameni ! Duct te im - aleargt dupt trebi i interese ; individul se
pingu interesele, si-ti place s'auffi vuindu perde cu totul in aoeastal goant grozavt.

www.dacoromanica.ro
170 PE MAUL MXREI.

Ce dar voesci s cauti acolo, tu individu ? sama de n'ai uitatu a luh cu tine in lada fracul,
Ce voeam eu acole, care me interesezu nu- manu§e §i cravata albe cad altfeliu te dau
mai pentru tine, individule, pentru mi§carile afara. Englejii thin milt la curatenie §i pe
nfletului teu, a carui adancime me uimesce haina ce ai avut'o la masa poate au remasu
§i a carui misteru nep6trunsu me atrage cu pete de sange, deaceea trebue sa-ti pui fra-
atata putere? Ce cautam eu acolo in mijlocu cul. Poate e§ti deprinsu a face o primblare
de fabrice, de fabricanti §i fabricati, unde §i iei una din trasurile lor, unde vezeteul
sufletul e mutu, unde simtirea e stinsa, iti sta pe ceafa §i te indrepti spre Hyde-
§i numai mintea iscodesce i bratul execu- Parc cu speranta de a respirh acolo aeru mai
teaza ? Doresci, o calätorule, sa-ti indu- curatu i mirosu de flori . . . Amagire ! Nu
io§ezi sufletul, ascultandu o musica frumoasä, te lasa sa intri, daca, n'ai adusu cu tine pe
sit te inspiri de obiecte de arte? Sermane ! corabie o trasura cu cai, putadu dove& cu
Musica acolo este vuetul ma§inelor §i artele doveli scrise in limba lor (caci nu ei pricepu
frumoase sunt lucrarile fabricelor. Cum so- alta) ca e§ti dreptu §i neprehiinitu proprie-
cotesci c Englezul i§i va perde timpul seu taru a trasurei 9'a cailor. Iii desp irea ta,
(cAci timpul seu e banu), luandu dalta in te intorci catra unu omu al polit ei §i-lu in-
mama, sau penelul §i lucrandu luni §i ani la trebi ce este de facutu? atunci ilu iti res-
acela§u opu ? Elu e mai practicu : peatra ne- punde ca poti naimi o trasura in cutare
cioplita o pune in ma§ina §i. scoate mit de locu, care ar ave aparenta de a fi proprie-
de statue la minuta, panza §i colorile le pune tate privata; ans6 pentru a ajunge Ia locul
in ma§ina; ar pune §i musica in ma§ina, §i iudicatu trebue sa mergi cu vaporul §i cu
ar scoate simfonii dug s'ar putè. drumul de feru pe sub. pam6ntu §i peste case
Chiar tu, o calatorule practicu, cu fata ye- o i i jum6tate. Dar tu, o sermane ca-
sea §i rum6na care nu-ti bati capul cu opuri latoru, cu fatA, :vesela §i rumena poate fu-
de arte, ci iti place sa bei §i s mananci bine, mezi? Nenorocitule ! sa nu cumva sL cutezi
sä ai o camera indamanatica, sa vecli cateva a opri pe cineva §i a-i cere focu. Nu'nte-
figuri zimbitoare in jurul teu i pentra schimbare legi ca 6i furi doue secunde, care sunt apre-
s mergi vre o data la unu spectaculu tmite in bani, §i ca te espui la procesuri
tine-te departe de Englitera ! Pe masa ii pentru daune-interese? §i and, te judeci,
punu unu vitelu sau o vaca, sau o oaie in- scii cine-ti sunt judecatorii? Nisce oameui
treaga §i dud, inspaimantatu iei in mama ra§i la fatit, cu haine negro si peruce albe
sabia §i furca ci-ti infato§eaza §i vrei sa tai cu coada. Ce dreptate poti ascepth de la
o bucata, sangele sare in sus §i te stropesce. peruci albe cu coada? In sfigitu te-ai en-
Ear daca vrei sä te recoresci badu unu pa- mintitu ; te-ai convinsu ca nu pup face alta,
ham, o bgutura neagra §i groasa te otra- decat a te primblà pe strada, atunci ie bine
vesce §i e§ti multumitu de scapi cu Oile. sama, tine o mania Ia lantujelul ornicului §i
Daf poate, ca sit uiti acestu aspectu, vrei alta la punga cu bani de ai ave o a treia
BA mergi la Una spectacula atunci ie la basmaoa din buzunariu, cad din women-

www.dacoromanica.ro
PE MALIN, MXREI. 171

tul ce ai e0tu de a cast mil de vënA- fildiqulpeste care s'ar fi lasatu unu sulk de
tori de buzunare te pIndescu §i cu ghiblcie rose ! Ce gnu, ce mini t Ah! Ce ciutati voi
me0,ereasct ii aproprieazil, aceste obiecte in aceastt atmosfert ? Mergeti intr'o tart
etteodttg, foarte folositoare. .Atunci te hott- unde cerul e albastru, unde lacurile verdi
resci a nu el din cast, ci vrei st stai in dormu liniscite in imobilitatea naturei par-
odaea ce plitesci a§a de scump. Ah 1 Pe fumate ce le ineunjurt; unde natura a datu
unu prete stit scrisu cg, nu-ti este iertatu a mitna cu arta ca si te inalte spre o alit
funit §i pe mast ti-au pusu biblia s cetesci. lume mai frumoast, acolo unde Tizian ye
Integnsa vecli et Moisi opresce a se mand zugravea chipul §i Petrarca ye cAnth frumu-
came de porcu, fiindu pre greu de mistftitu, setele.
gAndul ti se intoarce la vaca, oaea, sau vi- In acea tart frumoast v'a transportatu
telul sangerosu ce ti-au servitu la mast 0 marele vostru geniu. In ora§ul celu' poe-
te acufundi in tristett. ticu, e0tu ca §i Venerea din valurile mirei,
Dar ce este, ce s'a intamplatu, ce neno- s'a niscutu Desdemona ; in acea atmosferi,
rocire a lovitu orapil de pare mortu deo- duke a trAitu Julia. Acolo mintea se lira-
data ? Teri sari' te-ai culcatu in vuetul asur- pec,lesce de noroiul vietei ce o turburt §i ini-
4itoru al ma0nelor:0 astddi Were grozavt? ma suspint induio§ath ca §i intreaga naturt in
Ce calamitate publict ? . . . . Nici una, te-ai liniscea ei mareatt. Acolo me &earn odatt ;
culcatu Stinbiti sara i te-ai sculatu Du- resuflam aerul celu imbalsamitu, privearn
minicg, dimineata. ,Tdcerea e profundA; ma- imaginile eqite din gAndurile inspirate ale
Onel e an incetatu ; trisuri nu se v6du ; ma- marilor maistri §i amintirea mea transporti
gazinele sunt inchise ; nici unu teatru, nici de departe unu altu chipu tot a§a fle fru-
unu concertu, nici o petrecere, nici o tri- mosu
suit, nici unu omu pe stradt, toatt lumea
se inching,. De esi din cast, policemanul se De0 nimicu din tara Englejilor nu se po-
uith strimb la tine, te inspAimAnti de sin- trivet cu natura mea, imi fIceam silt st
guritatea in care te gAsesci i te intorci me mai oprescu pentru, a visith totu ce obici-
grabnic a cast ca st iei biblia in mant. nuitu se arath strAinului in Londra ; chci
Dupg, ce ai r-titu de ajunsu te uiti pe fe- sunt unu omu consciintiosu §i precum Mi se
reastrt. C tot e suriu, tot e posomo- pare cii v'am spus'o, odath ce am inceputu
ritu, atmo a tot e asprt si te pnrun de unu lucru, cu greu me potu hottrl a-lu pt-
unu feliu de groazt. cast. Aa dar am v6dutu o multime de bi-
Cine ar dice-o ? in aceastg, atmosfert unde serice §i palaturi §i vestitul parlamenti care
n'ar trebui sit trieasci, deal figurele cele a servitu de modelu lumei intrgi chiar unor teri
mari, groase i vanjoaso, se gisescu pnin o unde asemene institute nu se pre potrivescu. In
contradicere a naturei i .nisce fiinte blInde camera lordilor stint mai multe tablouri care
§i frumoase ca nictiere. Ce pgru blondu §i se spunu a fi foarte frumoase, dar nu se poate
frumosu ! ce ochi albastri! Ce fete albe ca yea, fiindch ori cum ar stà soarele, ele tot

www.dacoromanica.ro
172 PE MALIIL MAREI.

la umbrA se gAsescu. Asemeue este acolo cg, oamenii mergu incet §i liniscit, avgndu
unu tronu pe care §ede regina §i unu sacu de toti vreme destulA ; cA pe strade bivolitele
de IA nit pe care §ede lordul-cancelaru in fatA se primbla nesup6rate de nime, a sergentul
cu dgnsa. In Ztinga tronului este AncA unu le privesce cu nepasare de pe peatra din
scAuna§u, pe care §ede sotul reginei, cAnd Hu coltul stradei unde §ede melancolicu ; di.
ie femeea lui la adunare. Altfeliu nu mai este acolo nu audi altu vuetu cleat acela al unei
nimica de v6dutu cleat scaune in care §eclu trasuri ce trece, sau a unei bivolite ce rage
lordii din tatl in fiu, din neamu in naamu cu duio§ie, me apuca unu doru §i o jale ce
§i din spitA in spitA. Numele acestora se inzadar m'a§u incerch a descrie. Ah! Ce a§u
cetesce in coridoru deasupra cuilor unde i§i fi data sA mai v6du unu asernene animalu,
spAnzurg, pAlAria §i bastonul. Cele mai multe ori unu sergentu melancolicu ce §ede pe o
sunt nume vestite din iistoria Engliterei. De- peatrA, ori s'audu o serenadA ce dit, urmatu
aceea, fiinda strAbunii an fostu odinioarA de o tarafl de lAutari, unu don Juan de
oameni mari, §i strAnepotii lor au dreptul mahala mandrei lui de la fereastra, care-lu
sA stee acolo pe unu scaunu §i sA-§i anine ascultA din casuta ei Iiindu-se ascung in
pAlAria §i bastonul in acela§u cuiu traditio- dosul unor oale cu busiocu §i rosmarinu !
nalu. Am vNutu §i palatul de cristalu care-i Nu! Nu mai putui stk in acea tarA, dorul
foarte mare, §i vestitul Tower. Acolo ti se era pre puternicu §i me pusei in ma§ina care
aratI inchisorile multor barbati §i femei ves- trebuea sA me condua pe pg,m6ntu pAnA la ma-
tite. Ici a fostu inchisI Jane Grey, dincolo §ina care me va conduce pe apl eard§i pe ve-
Anna Boleyn; in altA parte ar fi fostu ucisu chiul continentu. CAnd pArAsii insula, cerul
Enric VI; aici a pusu Ricard sA ucidA pe incepit a se limpedi §i chiar marea, ve-
copii lui Eduard IV ; dincolo au fostu asa- chea mea du§manA se liniscl ca sA me poarte
sinatu Clarence fratelele lui Eduard. Tuate flrA sdruncinare pc spatele ei departe de tara
scenele tragediilor lui Shakspeare ti se in- grozavA in care fusesem.
flto§eazA §i groaza te p6trunde. Ca sA scapi Inaintea mea cerul s'arath tot mai albas-
de aceste impresiuni, alergi afarA din acele tru, pe dud in urmA insnla era invelitA intr'-
ziduri intunecoase, sA respiri aeru liberu §i unu neiru suriu.
dai ear peste aburi §i fumu §i peste oameni Adio, lungu adio §i WA revedere ! "
care aleargA! Juru cA nu me m'oiu mai duce in tine,
In mijlocul acestor sute de mii ce gonescu tarA grozavA! Inzadar me mIgulesci cu cAn-
9i te silescu a merge cu d6n§ii, nepute'ndu tecul a poporul teu e mare §i gloriosu, §i
inainth contra curentului, in mijlocul acestei mAndru,vreu se retnInu fiul unui poporn micu
mi§cAri generale din aeru, de pe pAm6 ntu §i §i negloriosu §i fArA mAndrie. In zadar ca
de desubt, me apuch unu feliu de desperare, nisce fantome mi se infAto§eazg, inaintea ochilor
intram a casg, §i lasam sA me munceasa barbatii mAreti ce ai avutu ; in zadar imi
dorul de tall. CAnd imi aduceam a minte cA s trAbate On in sufietu ochiul marelui vos-
in locul de unde aunt eu, nu e atAta vuetu, tru poetu . . . . tug a aburilor, tu nu me

www.dacoromanica.ro
PE MALUL MXRELTRACTATUL DE ECONOMIE POLITICX. 173

vei mai vede,! De mi-ai propune o baronie privinta prin cugetare asupra ei cugetare din
care se nasch o sciinta noun, acea a economiei
§i unu scaunu in camera lordilor, de mi-ai
politice. Prin mai multe esemple, autorul ne de-
da celu mai frumosu din palaturile tale de monstra binefacetoarea inriurire a acestei sciinti
pe Regent Street, cea mai frumoasltrasurg, cu asupra intregei civilisatiuni, intre altele prin im-
putinarea caaselor de resbelu. Cu aceast a. oca-
cei mai frumosi cai din Hyde-Parc; de mi-ai siune ne -citeaza D. Strat unu lungu pasagiu din
da chiar avuiile celui mai bogatu lord Buckle, istoricul Englezu care a facutu atata sen-
juru cl nu me 'vei mai yea ! Chiar de-mi satiune in lumea invatata prin istoria civilisatiu-
nei in Anglia. Admiratiunea autorultti nostru pen-
vei da cea mai frumoasg, femee, pe cea ce tru Buckle, care, dupa cum e cunoseutu cetitorilor
am v6dutu intr'o sarg, in parcu, cu ochii cei acestei foi, da o importanta nemësurata, economiei
albastri i marl melancolici, cu fata cea albg, politice in omenire*), este fara de margini. In-
riurirea lui Buckle asupra-i se recunoasce din mai
juru ba atunci nu juru. multe locuri a opului sëu; aceasta este apoi causa
pentru care cla economiei politice de papa astatli
(sfirsitul in num6rul viitoru) chiar o valoare cu malt pre mare. De siguru
autorul intrece ori ce mësura cand spune a nu
Jacob Negruzei. remane nici o indoeala di din toate sciintele en-
noscute astadi, economia politica este aceea care
in privirea resultatelor ei finale a adusu celu mai
mare folosu omenirei""). Daca asemënama re-
sultatele capatate papa astildi de sciintele naturale
BIBLIOGRAF1E. cu cele capatate de sciintele sociale in genere
cuprindèndu i economia politic* apoi vomu vedb
user in cotro se plead. cumpana. Pe and sci-
Tractatul de economie politica intele naturale supunu omului natura, prin aceea
ca elu descopere legile fenomenelor ei i capata,
al D-lul ban Strat astfeliu puterea de a se folosi tot mai mull de
Tractetu completu de economie politic& .... de Iona Btrat,
comorile naturei intrebuintandu-le pentru multa-
yeohin profeaorn de economic, polities la nniversitAtile din Iassi si En- mirea nevoilor sale, sciintele sociale au inalta
enresei. 1 rol. 1870 Bucsresei; imprimerea statulni. menire de a introduce intre oameni o impartire
mai egala a acestor mijloace pe care natura su-
Cu multamire venimu a esyune publiculai nos- push prin sciintele naturale le pune la dispositia
tru o dare de sena despre o carte folositoare omenirei. Dar pe cand inventiunile sporescu ye
esita, la lumina, acum de curilndu. Aceasta este li ce merge, pe cand puterea omului cresce tot
tractatul de economie politica de D. Ioan Strat, mai malt, izvoare noue se deschidu in toate par-
barbatu destul de cunoscutu ca publicistu i omu tile si bogatia generala, cresce in modu uriasu,
de statu. Ca autora Ansa apare, daca nu ne in- vedemu cä impartirea acestora intre oameni astfeliu
salamu, acuma pentru anti5.ia oara, eel putin ca sa se bucure toti pe cat se poate si in m6surn,
intr'unu modu mai insemnatu, dandu la lumina unu cu partea lor de munca de foloasele ce ele pre-
tractatu de economie politica. curl, e departe de a fi propilsitu in acelasu grad a.
Autorul incepe cu o introducere, in care luandu Astfeliu vedemu cit sciintele sociale in genere
de basa ideea fundamentala c mersul omenirei cu ele economia politica sunt departe de a fi a-
se face de la intunericu la lumina, de Ia eroare junsu la telul ce-si propunu, stabilirea fiber-
la adev6ru, eplica aceeasi gandire i fencmenelor tatii si a egalitatii intre oameni, doue visuri a-
economice a desvoltarei popoarelor, i arata ca, carora realisare pe cat se poate chiar, ate'rna mai
diva unu lungu timpu de ratacire asupra mo-
dului cum trebue orinduitä viata materialä a unui Vetli studiul nostru asupra istoriilor civi1isaiiniei iu
poporu, oamenii incepur6 din seculul trecutu a-si an. III a acestei foi No. 10 s. u.
indrepth din ce in ce mai malt starea in asta, ") p. 22.

www.dacoromanica.ro
174 TRACTATUL DE ECONOMIE POLITICX.

alesu de la impartiei bogatiei si a puterei. Fara dna, nu le admiteA, sau daa le-a respinsu chiar,
a necunoasce deci marele merite a economiei po- apoi a facutu'o in unu astfeliu de modu, incat
litice pentru propasirea omenirei, trebue s. mar- se vede ca temeiurile D-sale nu stint indreptate
turisimu a ea se afla ana in pruncie, i aceasta contra nouelor argumente aduse de seoala ger-
recunoascere ne va fi de mare ajutoru; aci vomu mano-americana pentru sustinerea lor.
fi totdeauna cu ochiul atintitu spre cercetare 'ft
Aceasta observatie se aplica mai antai teoriei
descoperire in locu de a credo c. sciinta e com:
sistemului protectionistu respinsu cu totul de D.
plecta, a a produsu mai multu bine deat or'
Strat. Argurnentele noue aduse de List si mai
care alta i cA poate sa se odihneasca pe laurele ei.
alesu de Carey pentru acestu sistemu, aplicatu
Atata despre insemnatatea gerterala a sciintei se'ntelege in modu rationalu, sunt foarte puter-
economiei care mai alesu in tail la noi fiindu Ana nice. Desvoltareaindustriei si a comerciului na-
putin respandita ar pute usor rapl flirA m6- tionalu nu are inteadevera numai scopul ,ca sa
sura spirite nepregatite si din causa greutritii sale ne satisfaceinu o vanitate puerila i 84 putemu
celei marl impinge pe cei mai multi a primi prin- clice ca aceste producte sunt create in tam noa-
cipiile espuse in cartea D-lui Strat ca ultimul stra de compatriotii nostri", cum spune Domnul
cuventu al sciintei, ca axiome tot atat adeverate Strat*). Nu! Cu totul allele sunt causele care
tot atat de neresturnate ea -acele a le matema- trebue sa indemne pe unu poporu au disvolta
ticei, lucru ce nu ar produce deat rele in locu industria i comerciul seu. Nimicu mai periculos
de binele la care suntemu in dreptu sit ne aseep- pentru unn poporu (leat de a se deda unu timpu
tAmu de la o asemene publicatiune. indelungatu numai productitmei materielor brute
Autorul se tine in sistemul seu intregu de scoala precum sunt productele agricole. Auteia urmare
anglo-franceza, (le teorille lui Adam Smith, J. B. a acestei stAn do lucruri e decaderea agriculturei
Say, Riccardo, Malthus, Bastiat etc. Aceasta insasi materiile brute fiindu esportate, esportamu
scoall cu toate meritele ei, este numai stadiul en ele i gunoinl ce trebnea sit se'ntoarca in pa,-
anteiu a desvoltarei economiei politice. Done mari mentu pentru a-i mAntinè fertilitatea; acestu
geniuri economice care au deschisu o perspectiv4 gunoiu merge de ingrasa pame'uturi stritine. Cat
noua in accasta sciinta pun a fi, in partea lor timpu o tart e putin impoporata si are plmOntu
cea mai insemnata cel putin, necunoscute D-lui multu, acestu reu nu e pre simtitu ; indatt lase
Strat. Aceste sunt germanul List si arnericanul ce populatia cresce chi devine din ce in ce mai
Carey. Pe acestu din urma D. Strat ilu citeaza siratitoru; lipsa de gunoin slabesce in curendu
numai cu ocasiunea respingerei teoriei rentei a lui productivitatea pamentului**). Materiile brute se
Riccardo, admitendu pe a lui Carey si Bastrat, intorcu apoi in tara sub forma de fabricate, pen-
pentruca cercetarile D-lui Dtihring profesoru de tru care poporul esclusiv agricolu platesce chel-
economic politica de la universitatea din Berlin tueli de fabricatiuni si cheltueli de transportu
au demonstratu in modu vederatu cA Bastiat a cheltueli care arn fi mai niici, respective aru dis-
esploatatu opurile lui Carey pe cand erau putin pare, and fabricatiunea s'ar face in tart insasi.
cunoscute in Europa si si-au apropriatu ganclirile Obiectele de industrie necesare pe de o parte im-
cele mai insemnate dandu-le dreptu ale lui*). bunatatirei agriculturei, pe de alta trebuintelor
Pe List si pe Carey deci D-lu Strat pare a nu-i vietei vont fi deci mai scurnpe; mai putini oameni
curoasce pe deplinu. Astfeliu nu ne putemu es- si le voru pute procura; agricultura ne pnten-
plici cum D-Iui, care arata o atAt de mare li- du-se folosi de nouele inventiuni, descoperiri, nu
bertate de spiritu in tratarea intrebarilor econo- va pute prop*, pitmentul -saracindu apoi prin
mice, care nu se face aparAtorul orbu a unei doc- aceea ea i se ieu sucuri ce nu i se mai inapoescu
trine ci cauta sa aleaga, sa combine si sa gäseasa sub nici o forma, o scadere in productiunea ma-
adeve-rul acolo unde se afla, nu ne putemu esplick
(lieu, cum de uncle din. teoriile economiei politice *). p. 306.
nici a amintitu, raid macar le au respinsu **). Pentru a da munai o idee despre importanta gunoi-
tului in terile desu impoporate, amintimu c valoarPa
gunoiului intrebuintatu in Anglia pe fie-care anu esto
*) cf. Diihring, Kritische Grundlegung der Volkswirth- de 103,000,000 livre sterling !! de doue ori suma in-
schaftslehre. Berlin 1865. tregului esportu englezu I

www.dacoromanica.ro
TRACTATITL DE ECONOMIE POLITICX. 175

teriilor brute insAsi este urmarea necesarn, deci eoncurenta cu Odle mult mai naintate, prin o
si mai patine mijloace de a-si procurn instru- protectiune inteleaptn, ajunse Germania a avi
mente de propitsire s. a. m. m. In o astfeliu de astadi o industrie din cele mai infloritoare. De
tarn singura elasii. dominantn profitA, de bunurile asemene e cunoseutu en America ii desvoltit in-
civilisatiunei, pentrucn acea clash dispune de o mai dustria sa care tine in cumpnnA pe cea engleza
mare cittime de materii brute pentru care sa pri- en ajutorul sistemului protectiunei. Astfeliu de
meascit fabricate; deelderea generaln Ansi o a- fapte si de argumente trebue bine luate in ba-
trage i pe dinsa en timpul in ruina claselor de gare de smug, inainte de a ne pronunta asupra
jos. Cand apoi in aceeasi tarn este consumn- unor intrebAri atAt de grele. In genere capitulul
torul asedatu Ring% producitoru, agricultorul, eroi- despre sistemul protectionistu, care tocmai e de
torul, lemnarul, ferarul cat se poate de apropiati o importantn nemisuratn pentru noi, este tratatu
until de altul, atunci relatiunile dintre ei sunt de D. Strat en pre mare usurintA. De sigura
mai dese. Cheltuelile de transportu ce trebue cit aceasta nu s'ar fi intamplatu dacn D-lui ar fi
altmintrele pliltite unui al treile ce se'ntroduce eunoscutu opurile din urmn a lui Carey.
intre productitoru i consumAtoru scrtdindu din ce Din aceeasi causa D. Strat se aratA prea es-
in ce, se potu face mai multe transactiuni eu a- clusivu respingindu ea ceva eu total eronatu
ceeasi cAtime de muneg; o atingere, o frecare a teoria balantei comerciului. CAtimea de monedA
tuturor elementelor societAtii intrA in jocu; se ce se afla in o tarn are o foarte mare insemna-
produce mai multu fiindca se consumii mai multa tate. D. Strat considern moneda ca o simplA
si se consuna mai multu fiinden se produce mai marfA, unu echivalentu a celorlalte valori de unde
multu. Propasirea tuturor in bunA stare este re- deduce cn intAmplandu-se sA se afle in o tart
sultatul necesaru. Mid din contra o tarn pro- mai multrt monedn decat trebue pentru a se efee-
duce numai materialu brutu producte agri- tun toate transactiunile din acea tarn, apoi altu-
cole relatiunile intre oameni in Inuntrul terei ceva nu urmeazA de aiee, deent ca moneda ye-
sant putine i slabe enci nime nu schimbn cu ye- nindu pe piatA in cAtime mai mare de cam e
cinul sett aceleasi lucruri, gritu cu grau, boi cu eltutatI, ea se depreciazA, valoarea ei scade; cu
boi etc.; solidaritatea intereselor mi esistA, deci alte cuvinte obiectele ce se ieu in schimbu pen-
nici lucrarea impreuna. pentra inAltarea si inde- tru ea se scumpescu. CAnd din contra moneda e
pendinta terei. In fine se impedicrt intr'unu ast- mai rarA, obiectele se eftinescu. Alta influenta nu
feliu de casu formarea unei ease intermediare poate aye catimea de monedn asupra mersului
iutre agricultoru i elasa superioarn a societiitii, afacerilor. Astfeliu ar fi dad. moneda ar fi o
equilibrul politica in läuntru e cn neputintit incat simplA marfn. Aceasta Ansi nu e. Este ea o
peste totu locul o paralisare a existentei este ulti- marfn in adeveru, dar o marfa sui generis, o
mul resultatu a unei asemene stari de lucruri. marfh care inlesnesce schimbul tuturor celorlalte
De aice se poate ved6 en desvoltarea industriei marfuri, o marfa care este totodata unu instru-
in o tarn este ceva absolut necesaru, i fiinden mentu de circulatiune precum sunt trnsurele, va-
aceasta nu e en putintit pe ent timpu teri ina- poarele, drumurile de fern, numai malt mai ne-
intate u secule iii facu concurenta, urrneazA ca cesara, deent aceste. CAnd amnia in o tarn lip-
sistemul protectionistu aplicatu cu intelepciune sescu mijloace de comunicatiune, resultatul e pi)
este necesaru, panit cAnd industria nationahl, a- de o parte en costal transportului cresce, pe de
junginda Ia o desvoltare oare-care, poate sn sus- alta Ansi, i aceasta e importantu, transportul
tinut libera coneurentil. Recunoascemu eu D-lu insusi e iugreuiatu, circulatiuuea e micti ei oa-
Strat dl. sistemul protectionistu are si multe rele menii nu-si preschimba trebuintele lor, astfeliu cA
in sine; dar aceste rile sant ale presentului; bi- o stagnatiune a vietei intregi este resultatul ne-
nolo e ascunsu in viitoru, si de siguru cii. acolo cesaru. CAnd din contra se inmultesen cttile de
unde presentul care e unu momenta vine in cum- comunicatiune etc.. si se imbunatAtescu mijloacele
pnurt cu viitorul care nu are capita, nu vomu de transportu, atunci nu numai ea transportul e
sacrifich pe acesta celui d'Antii. Mai amintitnu mai eftinu, dar circulatiunca fheindu-se cu mai
apoi en sub sistemul protectionistu s'a desvoltatu mare usurinth, obiectele care eirculn sporescu si
industria Germaniei. Pe de o parte nimicindu viata intrA in societate. Moneda se aflh. iutocmai
pedicele in lAuntrul terei, pa de alta slAbindu in acelasu casu. Dacit nu aru fi monedn in o

www.dacoromanica.ro
176 TRACTATIIL DE ECONOMIE POLITICX.

tarn. e foarte clar cä cele mai multe transactiuni cardinalu imprejurul caruia graviteazt valorile
nu s'aru pate efectui. Ar fi destul a suprima tuturor lucrurilor."*) Ca ultimul resultatu a si-
moneda in una din terile civilisate pentru a o re- lintelor sciintei, D. Strat propane definitiunea lui
intoarce in putini ani la barbarie. Cand moneda Riccardo care dice et valoarea unui lucru este
scade sau sporesce in o tarn nu resultd deci nu- representatt prin cheltuelele prodactiunei sale."
mai atäta et obiectele se eftinescu sau se scum- Supun6ndul aceasta difinitiune unei analise auto-
pescu, ci intreaga viatt in societate este stinghi- rul recunoasce Anse neajunsul ei : clact preum-
ritd. Poate o tarn deci sa, fie at de bogata in blAnda-ne pe malul mitrei, unul din noi gasesce
totu feliul de producte, poate sa fie cea mai mare o bucatt de ambra, altul o petricict, e clar, cit
tend;nta i dorintt de a le preschimbt impreuna; celu Anteiu cu aceleasi cheltueli de productiune
dacd nu e monedt de ajunsu ea sit circule in (munca, ostenealt pentra a gdst) posede unu obi-
natnele tuturor, obiectele remtnu la producaoru 0 ectu de o valoare inrniitt poate. Definitiunea nu
nu trecu din mlinit in mitnit intocmai precum s'ar este deci indestuliitoare. Carey adaoge o silabit
iutAmpla, and aru lipsi cai de comunicatiune in- definitiunei lui Riccardo si resultatul e minunatu.
destulttoare. Cand din contra moneda sporesce Elu dice : valoarea unui lucru este representatt
in o tart, ea invitd pe oameni a preschimbt in- prin cheltuelele reproductiunei sale" adect prin
tre sine servicii, atitt dorinta i prin aceasta spo- munca ce ar trebut iutrebuintatit pentru a pro-
resce relatinnile dintre oameni, productiunea, con- duce Ana odatt, i Ana odata, resultatul pro-
sumatiunea etc. Catimea de moneda din o tart dusu. In casul nostru, cola care a gasitu peatra
este deci ceva de o nespust importantt, i balan- n'aredecat 0, se piece pentra a gasi una si Ina
ta comerciului este in acestu sensu o idee de mare una s. a. w. d; cela care a gasitu ambra e pro-
valoare. babil cit va trebul st intrebuinteze multt muna
Carey a contribuitu mutt la propasirea sciintei pentrn a glisi Ana o bucatt de acelu feliu. Aceastit
economice prin o petrundere mai adAnct in ceea definitiune a valoarei are o importantt 'pe care
ce este velo.trea. Definitia datt de Carey si ur- noi nu o putemu urmitri aice, dart, care va fi
mtrile ci pentru sciintt in genere sant cu multa usor intrevNutt (be cei care posedu oare-care
superioare incerctrilor de naintea lui. De obiceia cunoscintl a principiilor economice.
se definesce valoarea intr'unu modu foarte cu- Indrep andu-ne dupt scoala moderna a econo-
riosu in economia politicit, anume ca uuu ra- midi politice, amu mai pate face: si alte obser-
porta intru done servicii care constitue o tran- vari asupra principielor espuse de D. Strat. Dar
sactiune."*) Pentru a intelege dar notiunea va- trebue sa ne oprimu. i cele cgte-va idei espuse
lorei trebne sa ne gandimu totdeauna doue ser- de noi le-ama amintitu nu cu alta scopu deat
vicii call se dau in schimbu unul pentru altul Fill. peutru a atrage ca luarea aminte a publicului,
raportul in care stau aceste servicii este cea ce celui din nenorocire attt de putin numuosu la
se numesce valoarea bor. Se vede usor cit aceastd, noi care se ocupt cu intrebtrile economice, asu-
dcfinitie n'are nici unu intelesu. Cum st me pro- pra acestei noue scoli, privitt pant, in timpurile
m* eu cit cutare obiectu are o valoare mai din urnit cu mare recealt din partea scoalei ce
mare deat altul, arit st am mai Antëi o m6- este Ana predomnitoare, dart care pe 4i ce merge
sant neattrnatt de nici unul de aceste obiecte cu petrande mai puternic in spiritul omenirei culte.
care m6surAndu-1e pe ambele sit potu dice ; acesta Astfeliu vedema cit acum chiar adversarii ei in
are mai multd, valoare pentrua intrece m6sura alte privinte, au trebuitu st :admitt teoria rentei
commit, cestalaltu are mai mica, pentruct ega- lui Carey, respingendu pe aoea a lui Riccardo.
leaza sau e mai mica deal m6sura comunt ? Va- Sistemul lui Carey este Ans6 astfeliu cit primirea
loarea nu se poate deci stabili prin comparatiune, unnia din adevaurile sale atrage dupa sine num ai
ci trebue st existe in fiecare obiectu deja o va- dectt primirea celorlalte, put intru atata sant cu
loare pentru a se puke compart intre sine. D. toate strinsu legate impreunt. Pentra noi Romlnii
Strat, inte1eg6ndu bine aceasta, amintesce de si- acestu sistemu i teoriilo lui List din care a por-
lintele economistilor pentru a gasi unu pinta nitu precum i eminentele scrieri ale D-lui Dithring
*) p. 239 ,,In fiecare transaetinne sunt doi factori din au o insemnttate deosebitt. Desvoltarea noastrt
a eitrora cooperatiune resultii valoarea unni lucru"
ibid. *) ibid.

www.dacoromanica.ro
TRACTATIM DE ECONOMIE POLITICX.--Efall-FRITMOSU DIN LACHIMI. 177

economica nu poate sa rëmäe ceva indiferentu pen- rile lui Carey *) Speramu c pentru o editiu-
tru ori cine se intereseaza de soarta noasträ in ne vitoare D-lu Strat ii va indreptit luarea a-
genere. De la directiunea ce va MA, de la prin- minte asupra acestul mare geniu economicu ei
cipiile puse in aplicare de guvernele noastre va v'omu putè yea in insusu cartea D-lui Strat
atOrna, propasirea sau ruinarea begatiilor terei, deci ceea ce trebue admisu i ceea ce se poate res-
propasirea sau decaderea vietei intregi care e in pinge din scrierile lui Carey. Totodata amu clod
strinsa legatura cu desvoltarea economica. Se tot ca principiile espuse sit fie sprijinite i pe date
repeta acum la noi din toate partile si mai alesu statistice, pe catu se poate din tara noastra eaci
prin circulitrele ministeriale ca suntemu o tara, a- sciinta economica ffindu en deosebire o seiinta
gricola, ct agricultura este si trebuc sa r6mana, practicrt, realitatea trebue sa sfinteasca totdea-
nervul vietei noastre economice, ca fie-care tara una adev6rurile proelamate precum earäsi ea con-
ca fie-ce individu gste inzestrata eu alte insusiri deamna erorile din sistemu. i in aceasta este
aplicrtri, c una e menita a fi agricola, alta Carey unu mare magistru.
manifacturiera, alta comerciala si ea noi sun- A. D. Xenopol.
temu din elasa celor d'antein, c1. libertatea abso-
luta a comerciului e singurul mijlocu de a aduce
propasirea in toate & & &. Toate aceste sunt
principii neadt., 'ate in total sau in parte si deci
mai mult sau ti putin periculoase pentru des- Rtu-Fruinosu din lacrimä,
voltarea §i eo cnta noastra. Tot din neintele-
(Poveste.)
geri de ac teliu, din aplicarea nepriceputa a
unor prim de unu adevèru indoelnicu s'a in- In vremea veche, pe and oamenii, cum
trodusu in \ iata noastra intreagrt o surna de rele
de care suferimu si nu ar mai trebui sa mai sunt ei adi, nu erau decdt in germenii vii-
urmrtmu astfeiu si in sfera economica. torului, pe and Dumnedeu catch Ina cu pi-
S'intelege ancil ea aceste observari nu ieu ni- cioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pl-
mica din valearea publicatiunei D-lui Stat. Car- milutului, in vrem-A veche tiled unu im-
tea D-sale este o carte de sciintrt i ca atare e pe'ratu intunecatu i gInditorn ca meadd-noap-
binevenita. Cele mai multe din principiile espuse
de D-lui sunt adev6ruri neresturnate in esenta tea si aved o imp6rateasd t6n6r 6. §i zimbi-
lor; sciinta viitoare mai are numai sa, le deter- toare ca miedul himiuosu a dilei.
mine mai deaproape. Intrebarile despre rolul ce-lu
are guvernul in viata unui poporu, despre siste-
Oincideci de ani de cdnd imperatul purth
mul eel mai bunu de contributiuni, cspuuerea ten- it'sboiu c'unu vecinu al lui. Murise vecinul
dintclor conmnistice ii respingerea lor, cu care si liisase de moscenire fiilor i nepocilor ura
ocasiuue D-lu Strat ne arata in modu eminentu
§i vrajba de sange. Cincideci de ani, si nu-
HMI ce produce in omenire jumetatea de sciinta"
si alto mite parti a opului D-sale sunt tractate mai impOratul tiled singuru, ca unu leu im-
cu rnulta libcrtate de spirittt si cu unu tactu na- b'aranitu, sldbitu de lupte i suferince,
turalu care-lu face sa se plec e totdeauna ca-
frit opinia ce c mai aproape de adev6ru. Espu- imgratu, ce'n viata lui nu risese niciodatd,
urea D-lui Srat se deosebesce prin o foarte mare care nu zimbed nici la antecul nevinovatu
claritate astfeliu precum rare oH aunt intalnitu chiar al copilului, nici la surisul plinu de amoru
in opuri straine. Notiunile economice stint infa-
tosate astfeliu, incat O. fie intelese (Ie ori-ciue, §i
al sotiei lui tinere, nici la povestile Mane
daca numai limba am fi mai romaneasca atunci §i glumete a ostasilor ind1b4i in bltdlie
aceasta carte am fi intr'adevaru o care pepulara.
°) In traducere germarrX: Socialwissenschaft. 3 vol. si
Recomendamu deci publicului cartea D-lui Strut Grundzilge der Nationaloekonomie 1. vol. (Wien
ca unu opu folositoru. Ca unu complementu ne- 1870.) In traducere francezti: Principes de science
cesaru 511E16 recomendamu pe lauga aceasta scrie- sociale 3. vol.
Cony. Lit. an. IV, No. 17.
www.dacoromanica.ro
178 mu FRUMOSII DIN LACRIBIL

nevoi. Se simtek slabu, se simteh murindu Si cresca §i se fAcii mare ca braclii codri-
§i n'aveh cui sg, lese moscenirea urei lui. lor. Crescea, intr'o lung, cat altii intr'unu anu.
Tristu se scula din patul imp6rAtescu, de CAnd era destul de mare, puse sa-i facä
Mug impe'rAteasa te'ne'rl patu auritu, 1tns6 unu buzduganu de feru, ilu alma' in sus
pustiu §i nebinecuvgntatu tristu mergeh in de despica bolta cerulni, ilu prinse pe dege-
r6sboiu cu inima neimblAnlitl, §i imp6- tul celu mica §i buzduganul se rupse 'n doue.
rAteasa, re'masA singurl, plAngek cu lacrimi de Atunci puse sa-i fac ti. altul mai greu ilu
valuvie singurAtatea ei. Nrul ei celu gal- arund in sus aproape de palatul de nori al
benu ca aurul celu mai frumosu cAdea pe lunei; capndu diu nori nu se rupse de de-
sinii ei albi §i rotunqi §i din ochii ei al- getul voinicului.
bastri §i mari curgeau §iroae de mArgaritare Atunci Rtu-Frumosu i§i lu& diva bung de
apoase pe o fatl mai albl ca argintul cri- la OHO, ca sl se duck sA se batI elu sin-
nului. Lungi cearcAne vinete se trAgeau im- guru cu Wile imp6ratu1ui, ce-lu du§manea pe
prejurul ochilor, §i vine albastre se trAgeau tatA-sgu. Puse pe trupul s6u imp6rAtescu
pe feta ei albb,' ca o marmurA vie. haine de pastoru, cAme§A, de borangieu, te-
sutl in lacrimele mamei sale, mAndrA, pAlArie
SculatI din patul ei, ea se arund pe trep-
cu flori, cu cordele §i cu margele rupte de
tele de peatrA a unei bolte in zidu, in care
la gAturile fetelor de'mpaati, i§i puse'n brAul
veghea, deasupra unei candele fumegAnde,
verde unu flueru de doine §i altul de hore §i
icoana imbrAcatti, in argintu a maicei dureri-
cAnd era soarele de doug sulite pe ceru, a
lor. InduplecatA, de rugAciunile imp6rAtesei
plecatu in lumea largA §i'n toiul lui de voiuicu.
ingenunchiate, pleopele icoanei reci se ume-
Pe drumu horea §i doinea, ear buzduganul,
§i o lacrimA curse din ochiul celu negru
()ire'
§i-lu arunch sA spintece nourii, de cadea de-
al mamei lui Dumne4eu. Imp6rAteasa se
parte tot cale de-o 4i. ATAile §i muntii se
ridici in toata mAreata ei staturA, atinse cu
uimeau au4indu-i cAutecele, apele-§i ridicau
bu4a ei seacI lacrima cea rece §i o supse in
valurile mai sus ca sA-lu asculte, isvoarele i§i
adAncul sufletului se.u. Din momentul acela ea
turburau adAncul, ca sit-§i asvirle afarg uu-
purcese ingreunatg.
dele lor, pentru ca fiecare din uude sit-lu au-
Treca o lung, trecur6 dou6, trecur6 nou6 (IA, fiecare din ele BA poatä ciinta, ea dOnsul

§i impe'rAteasI flea unn ficioru albu ca spu- and voru §opti vAilor §i florilor.
ma laptelui, cu p6rul bAlaiu ca raclele lunei. Riurile ce ciorAeau mai in jos de brAele
Imp6ratu1 surise, soarele surise §i elu in in- melancolicelor stAnce, .invëtau de la pAstorul
focata lui impërltie chiar stAtil pe locu, in- imp6ratu doina iubirilor, ear vulturii ce stau
cAt trei Ole n'a fostu noapte, ci numai se- amutiti pe crescetele seci §i sure a stAncelor
ninu §i veselie,, vinul curgeh din butii nalte, invqau de la elu Opetul celu plansu
sparte §i chiotele despicau bolta cerului. al jelei.
Si-i puse mama numele: ntu-Frumosu din Steteau toate uimite pe and treceh pAs-
1acrimA. toralul imp6ratu, doinindu §i horindu; ochii

www.dacoromanica.ro
FtTII numosu DIN LACRIMA. 179

cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de catifeh rosie, erau frumosi ca Iilele tineretii
doru; pepturile pastorilor tineri, rezimati si voiosi ca horele. Dar mai alesu unul din
c'unu cotu de-o stinca i c'o mana pe bata, ei, cu fruntea'ntr'unu cercu de auru, batutu
incolteh unu doru mai adancu, mai intune- cu diamante, i cu hainele stralucite era fru-
cosu, mai mare idorul voiniciei mosu ca luna unei nopti de vara. Dar mai
Toate steteau in locu, numai Fau-Frumosu mandrn era Fatu-Frumosu.
merge& mereu, urmarindu cu cantecul dorul Bine-aivenitu, Fe'tu-Frumosul-4ise'mp6-
inimei lui, i cu ochii buzduganul, ce sclipea, ratul; am aulitu de tine, da de vOutu nu
prin lion j prin aeru ca unu vulturu de o- te-am v64utu.
telu, ca o sted n6sdravana. Bine te-am gasitu imp6rate, desi m6
Cand eanspre sara qilei a treia, buz- temu ca nu te-oiu lash cu bine, pentruca am
duganul capndu, se isbi de o poarta de a- venitu sa ne luptamu greu, ca destul ai vi-
ramil, i flea unu vuetu puternicu si lungu. clenitu asupra tatalui meu.
Poarta era sfaramata si voinicul intra. Luna Ba n'am viclenitu asupra tatalui t6u,
resarise dintre munti si se oglindea intr'unu ci totdeauna m'am luptatu in lupta dreapta.
laeu mare si limpede, ca seninul cerului. In Dar cu tine nu m-'oiu bate. Ci mai bine-oiu
fundul lui, se vedea sclipindu, de limpede ce spune lautarilor sa dica, si cuparilor sa im-
era, unu nisipu de auru; ear in mijlocul lui, ple cupele en vinu si-omu lega fratie de cru-
pe o insula de smarandu incunjuratu de unu ce pe catu omu fi si-omu tral.
crangn de arbori verdi i stafosi, se ridiv,a Si se sitrutare' feciorii de'mp6rati in ura-
unit mandru palatu de o marmura ca lapte- rile boeriloru, i b6ur6 si se sfatuied.
le, lucie si alba, atilt de lucie, incat in vise impe'ratul lui Fau-Frumosu: De cine'n
ziduri resfrangea ca'ntr'o oglinda de argintu : lume te temi tu mai malt?
dumbrava i lunea, lacu I i temruri. 0 luntre De nimen lumea asta, garb; de Bum-
aurita vegheit pe undele limpeli ale lacului negeu. Dar tu ?
langa poarta; si'n aerul celu curatu al se- Eu ear de nime, afara numai de Dum-
rei tremurau din palatu cantece mandre ne4eu si de mama padurilor. 0 baba betrana
senine. Rtu-Frumosu se sui'n luntre i vis- si urita, care ambla prin impratia mea de
lindu, ajunse 'Ana Ia scarile de marmura ale maul en furtuna. Pe uncle trece ea, fata pa-
palatului. Pe-trunsu acolo, clu vOit in bol- mOntului se usuca', satele se risipescu, tar-
tele scarilor candelabre cu sate de brate, si'n gurile cadu naruite. Mersu-am eu asupra ei
fie- care bratu ardek cate o stea de focu. Pi- cu batalie, dar n'amu ispravitu nimica. Ca sa
trunse in sail. Sala era nalta sustinuta de nu-mi prapadeasca toata impaatia, am fostu
stilpi si de arcuri, toate de auru, ear in mij- silitu sit stall la'nvoiala cu ea si sa-i clan ca
loud ei stetea o mandra masa, acoperita cu biru tot al 4ecele din copii supusilor .mei.
albu, talgerele toate sapate din cate-unu sin- Si ali vine ca sa-si iee birul.
guru margaritaru mare; ear boerii ce se- Cand suna, meaga-noaptea fetele ratseni-
dean la masa in haine aurite, pe scaune de lor se posomorir6; caci pe meacla-noapte ca

www.dacoromanica.ro
180 FtTTJ FRITMOSII DIN LAGRIMX.

lare cu aripi v6ntoase, cu f4a sblucitg ca o marggritarele era a§egata pe fruntea ei ne-
stinca buhavg §i scobitg de pgrae, c'o pg- tedg. Luminata de ragele lunei, ea pareà
dure'n locu de pau, urn, prin aerul cernitu muiatg inteunu aeru de auru. Debetele ei ca
mama padurilor cea nebung. Ochii ei doue din cearg alba, torceau dintr'o furca de aura
nopti turburi, gura ei unu han cgscatu, din- §i dinteunu fuioru de o lang ca argintul
ii §iruri de petre de mori. torcea unu firu de o matasa alba, subtire,
Cum veneh vuindu, F6tu-Frumosu o apuca stralucitg, ce s6mi-Ina mai mult a o vie ra-
de mijlocu i o tranti cu toata puterea in- ga de lung, ce cutreera aerul, cleat a firu
tr'o piug mare de peatrg; peste piug pravgli tortu.
o bucatg de stincg, pe care-o lega din toate La sgomotul u§oru al pa§ilor lui F6tu-
partile cu §epte lanturi de feru. Inauntru baba Frumosu, fatali ridicit ochii albastri ca un-
perk §i se smulgeh ca vèntul inchisu dar dete lacului.
nu-i foloseh nimica. Bine-ai venitu Felu-Fruraosu, gise ea cu
Vent ear la osp6tu; cand prin boltile fe- ochii limpegi §i pe jurn6tate inchi§i cgt e
restelor la lumina lunei ve'clure" done dealuri de malt de cand te-am visatu. Pe and
lungi de apg. Ce era ? Mama padurilor ne- degetele mele torceau unu firugandurile
pute'ndu sit easa, trecea peste ape cu piug mele torceau unu visa, unu visu frumosu,
cu totu §i-i brasda, fata in doue dealuri. ji in care eu m iubeam cu tine; Filtu-Frumosu
fugea mereu, o stinca de peatrg indracita, din fuioru de argintu torceam §i eram sit-
rup6nduli cale yrin paduri, brasdandu pg- li) lesu o haina urgita in discanteee, batu-
m6ntu1 cu dirt lunga, pang cc se Lea ne- ten fericire; s'o porti . sh te iubesci cu
v0guta in departarea noptii. mine. Din tortul meu i-a,§11 face o haing,
Felu-Frumosu osp0ta ce ospeta, dar apoi din gilele mele o viata pling de desmerdgri.
buzduganul de-a um0ru, merse mereu Astfeliu cum priveh. urailita la elu, fusul
pe dira trasg de piug,, pang, ce ajunse Pan- ei scapa din mama, §i furca cap algturi cu
g'o cast frumoasg, alba, care steclea la lumi- ea. Ea se scula §i ca ru§inata de cele ce
na lunei in mijlocul nnei gradini de flori. gisese, manele ei' spanzurau in josu ca la
Florile erau in straturi vergi §i luminau al- unu copilu vinovatu, §i ochii et cei maH se
bastre, rosie-inchise §i albe, ear pintre ele plecare. Elu se apropiè de ea mama, 6i
)

roiau fluturi u§ori, ca sclipitoare stele de aura. cuprinse mijlocul, ear cu ceala desmer-
Mirosu, lumina §i unu cantecu nesfir§itu, in- d a. incetu fruntea §i përul, ipti : Ce
cetu, dulce e§indu din roirea fluturilor §i a frumoas1 eti tu, ce draga-n htl ! A cui
albinelor, imbelau grgdina §i casa. Lang e§ti tu, fata mea ?
prispa steteau dou6 butii cu apt, ear pe A mamei padurilor rtispunse ea suspi-
prispg torceh o fatg frumoasg. Haina ei al- nandu m0 vei iubi tu acuma, and scii
ba qi lung pgrea unu noru de rage §i um- a. cui sunt ? Ea incunjura cu amundoue
bre, ear p6ru1 ei de auru era impktitu in bratele ei goale grumaaul lui, §i se uita lungu
cogi Mate pe spate, pe egad 0 cununa de la elu, in ochii lui.

www.dacoromanica.ro
FtTU FRTJMOSII DIN LACRIMA. 181

Ce-mi pash, a cui esti dise elu des- F6tu-Frumosu o isbi pe ea si o bagh'n pit-
tul c te iubescu. mntu pana-in genunchi.
Dacit m6 iubesci, sa fugimu atuncea Stai, sh, mai bemu apa dise mama pa-
clise ea lipindu-se mai tare de peptul lui durilor ostenita.
dach, te ar gasi mama, ea te-ar omorl, si Statur6 si se resuflar6. Baba b6ii apa, F6tu-
dac'ai muri tu, eu asu nebuni, ori asu murl Frumosu b611 putere, s'unu feliu de focu nes-
ei eu. tinsu 6i cutreerh, cu fiori de recoare toti mus-
N'aibi frica ciise elu zimbindu i desfac6n- chii i toate vinele lui cele slhbite.
du-se din bratele ei.Unde-i murah-ta ? C'o putere indoita, cu braCe de feru o
De cand a venitu se sbuciuma in piva smunci pe babh de mijlocu si-o _bagh'n pit-
in care-ai incuiat'o tu, i roade en coltii la mntu pana'n ghtu. Apoi o isbi cu buzdu-
lanturile, ce-o inchidu. ganul in capu ei-i risipi creerii. Cerul in-
Ce- nai pasa, dise elu rapedindu-se sa carunti de nouri, v6ntu1 incepn a geme rece
vada unde-i. si a scuturh casa cea mica in toate inchee-
F6tu-Frumosu,dise fata i dou6 lacrimi turile chpriorilor ei. Serpi rosii rupeau teas-
mari strAlucir6 in ochii ei nu te duce Inca. nindu poala neagra a norilor, apele pareau cit
SI te'nv60 eu ce sh facemu ca sa invingi latra, numai tunctul canth adiinc, ca unu
tu pe mama. Vedi tu butile aste dou6 ? U- prorocu al perdarei. Prin acelu intunericu
na-i cu aptt, alta cu putere. Sit le mutamu desu i nep6trunsu, F6tu-Frumosu vedekal-
una'n locul alteia. Mama, and se lupth, cu bindu o umbra de argintu, cu pOru de auru
vrajmasii ei, striga and obosesce : Stai, sa despletitu, ratacindu, cu manile ridicate si pa-
mai bemu chte-o leach de apa I Apoi ea be lidh. Elu se apropih, de ea si-o cuprinse cu
putere in vreme ce dusmanul ei uumai apL bratele lui. Ea cadii ca moarta de groaza pe
Deaceea noi le mutamu din locu, ea nu va peptul mi, i miiniI ei reci s'ascunser6'n
sci i va bea numai apa in vreme luptei cu sinul lui. Ca sa se trezeasca, elu 6i saruth
tine. Precum au 41su, asa au si PAcutu. ochii. Norii se rupeau bucaci pe ceru In-
Elu se rapedi dupa cash. nCe faci baba" na rosie ca focul se lye& prin sparturile lor
striga elu. risipite; ear pe sinul lui F6tu-Frumosu ve-
Baba de veninu se smulse odath din piva'n deh cum infloreau doue stele albastre, limpedi
susu i rupse lanCurile, lungindu-se slabh ei si uimite ochii miresei lui. Elu o 1u pe
mare panh,'n nori. brace si incepI sIt fuga cu ea prin furtuna.
A! bine ca mi-ai venitu F6tu-Frumosu Eali culcase capul in sinul lui i phrea ea
Ilse ea, fac6ndu-se ear scurth ia acum hai adormise. Ajunsu lhnga gradina imp6ratu1ui,
la lupta, acu omu ved6 cine-i mai tare. elu o puse'n luntre, duandu'o ca'ntr'unu lea-
Hai ! dise F6tu-Frumosu. gnu peste lacu, smulse earba, f6nu cu. mi-
Baba-lu apuch de mijlocu se lungi rape- rosu i flori din grading, ei-i clad unu patu,
dindu-se cu elu pana'n in nori, apoi ilu isbi in care-o asedh ca'ntr'unu cuibu.
de phra6ntu §i-lu Nigh in 1,6r6n6, pan in glesne. Soarele esindu din r6saritu viva la ei

www.dacoromanica.ro
182 FtTII FRUMOSII DIN LACRIMX.

cu dragu. Hainele ei umede de ploae se li- ochii i se implure de lacrimi. 0 lebedl i§i
pise de membrele dulci si rotunde, fata ei inaltase aripele ca pe nisce panze de argintu
de-o paloare umedl ca ceara cea alba, ma- si cu capul cufundatu in apa sfasia fata se-
nele mici si unite pe peptu, p6ru1 desple- ninI a lacului.
titu si resfiratu pe fenu, ochii mari, inchii imperate? 4ise Fetu-Frumosu
si adanciti in frunte, astfeliu ea era fru- de ce ?
moasl, dar Ora moarta. Pe acea frunte ne- Fetu-Frumosu, vise imperatul binele
ted si alba, Fetu-frumosu presura cateva flori
. ce mi l'ai facutu mie, nu ti-lu potu plati nici
albastre, apoi seqh alaturi cu ea §i'ncepit a ea lumina ochilor, ori-cat de scumpI mi-ar
doini incet. Cerul limpede o mare, soa- fi, si cu toate astea vinu sa-ti cern §i mai
rele o fall de focu, ierburile improspetate, mult.
mirosul celu umedu al florilor inviosate o Ce imperate?
faceau s doarma mult si lin, insotitl in tu lebeda ceea indragita de unde ?
calea visurilor ei de glasul celu plInsu al ten6ru fiindu, a§u trebul sl flu indragitu de
fluerului. Clnd- era soarele'n ameaqi firea tar viata, si cu toate astea de ate ori am vrutu
cea, i Fetu-Fttimosu asculta liniscita ei re- sa-mi facu sama. Iubescu o fata frumoasa
suflare calla si umeda. Incet se pleca la cu ochii ganditori, dnlce ca visele marii
obrazul ei si-o saruta. Atunci ea deschise fata G-enarului, omit mundru si selbaticu ce-
ochii Inca' plini de visuri, si'ntinyndu-se som- isi petrece viata venandu prin paduri b'etra-
noroasa lisc incet Si zimbindu : Tu aici esti? ne. 0, citit e de aspru elu, cat e de frurnoasI
Ba nu sunt aici, nu ITO ca. nu sunt aici? fata lui ! Ori cc incercare de-a o 1.41 a fostu
Vise elu mai lacramandu de fericire. Cum desarta. Incearca-te tu!
§edea elu WTI ea, ea-si intinse unu bratu Ar fi statu Fetu-Frumosu locuiui, dar
si-i cuprinse mijlocul. scumpa-i era fratia de cruce, ca oricarui
Hai scoala clise elu desmerdand'o e gioa voinicu, mai scutnpu decat qilele, mai mint-
'n-ameacla-mare, Ea se scula, ii neteI paul y), decat mireasa.
de pe frunte si-lu dete pe spate, elu ei cu- Imperate pre luminate, din ate no-
prinse mijlocul ea-i incunjura gruma- roacc-ai avutu, unul a fostu mai mare cleat
zul si astfeliu trecure printre straturile toate : acela ca Fetu-Frumosu ti-i frate de
de flori si intrare in palatul de marmurI al cruce. Hai ca' me' ducu eu, sa rapescu pe
imperatului. fata G-enarului.
Eta o duse la imperatul si-i-o arata, spuin- Bili lua cai ageri, cat en sufletu de ventu
du-i ca-i mireasa lui. Impe'ratul zimbi, apoi Fetu-Fr imosu, si era sa plece. Atunci mi-
ilu lua de mana pe Fetu-Feumosu, ca si cand reasa lu Ileana o chema ei lise incet
ar fi vrutu sI-i spue ma in taina si-lu la urecbe, sarutandu-lu cu dulce : Nu uita
trase la o fereastrI mare, pe care vedea la- Fetu-Fr imosu, ca pe cat vei fi tu departe, eu
cul celu intinsu. Ci elu nu-i spuse nimica, oiu tot plunge.
ci numai se uiti uimitu pe mcml lacului si Elu se uita cu mila la ea, o raangaea -

www.dacoromanica.ro
FRTII FRUMOSU DIN LACRIPLK. 183

dar apoi desace'ndu-se de imbrAtosdrile ei se Genarul perdutu in selbateeele sale vtl,n6-


av6nth pe seaua calului i pled in lume. tori se depdrtase cale de-o 41.
Treceh prin codri pustii, prin munti cu Rtu-Frumosu lua fata'n brate i pun6n-
fruntea ninsd, i and resdreh dintre stinci d'o pe calu sburau amundoi prin pustiiul
Mane luna cea panda ca fata unei fe- gului marei ca doue abie ve4ute inchegäri
te moarte, atunci vedeh din cand in and ale vdsduhului.
ate-o streantd uriasd at6rnatá de ceru, ce Dar Genarul, omu naltu:si puternicu, a-
ineunjurh cu poalele ei ve'rful vre-unui mun- yea unu talu nasdrdvanu cu doue inimi. Mo-
teo noapte sfe'rticatd, unu trecutu in ruind, tanul din castelu mieunh dintr'unu capu, ear
unu castelu numai petre i ziduri sp arte. calul Genarului nechezh cu voacea lui de
Cdnd se lumina de qiud, Yau-Frumosu ve- bronzu.
de cd. sirul muntilor d. intr'o mare verde si Ce e ? ilu intrebh Genarul pe calul rids-
intinsA, ce trliesce in mii de valuri senine, drdvanu ti s'a uritu cu binele ?
stritlucite, cari treerd aria mArei incet pi Nu mi s'a uritu mie cu binele, ci de
melodies, plind unde ochiul se perde in al- tine-i re'ut. Fau-Frumosu ti-a furatu fata.
bastrul cerului si in verdele mdrii. In ea- Trebue sit ne grabimu mult ca sd-i a-
p6tul sirului de munti, drept asupra ma- jungemu ?
rei se oglindeh in fundul ei o mdreatd stin- Sit ne grAbinau si nu pre, pentru cd-i pu-
cd de granitu, din care rèsdreh ca unu temu ajunge. Genarul incline& si sbura ca
cuibu albu o cetate frumoasd, care de spaima cea b6trdna in urma fugitilor. In cu-
alba ce erh, pArea poleitä cu argintu. r6ndd 6i i ajunse. SA se bath; cu elu Fau-
Din zidurile areate resdreau ferestre strdlu- Frumosu nu put* pentruca Genarul era cre-
cite, ear dintr'o fereastrd deschisd se zlireh stinu i puterea lui nu era in duhurile in-
pintre oale de flori unu capu de fata oachesu tunericului, ci in Dumnegeu.
pi visAtoru, ca o noapte de yard. Erh fata Rtu-Frumosu, gise G-enarul mult
Genarului. esti frumosu i mi-e milli de tine. De astd-
Biue-ai venitu Fau-Frumosu gise ea, data nu-ti facu nimica, dar de altd-datd....
Wind!" de la fereastrd i deschipndu portile tine minte! Si luandu-si fata aldturi cu
mdretului castelu, unde ea locueh singurd ea elu, per! in ve'ntu, ea i cdnd numai fusese.
unu geniu intr'unu pustiiu astd noapte mi Dar Rtu-Frumosu era voinicu i scià dru-
se plink cit vorbescu c'o steh, i steaoa mi-a mu inapoi. Elu se reintoarse i gdsi pe fa-
spusu, cd vii din partea imp6ratului ce m6 td ear singurd, Ans6 mai palidd si mai plan-
iubesce. sd ea pareh si mai frumoasd. Genarul era
In sala cea mare a castelului, in cenusa dusu ear la v6nUoare cale de done Ole.
vetrei vegheh unu motanu cu septe capete, F6tu-Fruinosu 1u. alti cai dia chiar graj-
care cdnd urn, dintr'unu capu s'ausleh cale diul Genarului.
de-o 4i, ear and urla din cdte septe, s'au- Astd-datd p1ecar6 noaptea. Ei fugeau cum
4ea cale de septe 4ile. fugu ragele lunei peste adAncile valuri ale

www.dacoromanica.ro
184 FtTU-FRIMIOSII DIN LACRIMA.

marei, fugeau prin noaptea pustie §i rece ca manele sale facetoare de minuni. Apoi §e-
done visuri dragi; ci prin fuga lor airdeau dure amundot in umbra, Domnul, cugetan du
miautele lungi §i indoite ale motanului din la tatal seri din ceru, i St. Petrea ascultandu
vatra castelului. Apoi li se pani ca numai pe cugete doina isvorului plangetoru. Cand
potu merge, asemene celor ce voru sa fugit se sculare spre a merge mai departe, lise
in visu §i cu toate aceste flu potu. Apoi unu St. Petrea : Doamne, f ca acestu isvoru sa
noru de colbu ei cuprinse, caci Genarul ye- fie, ce-a fostu mai inainte." Amin !" dise
nek in fuga calului, de rupek pamentul. Domnul ridicandu mana sa cea sfanta, dupa
Fata lui era infrico§ata, privirea crunta. care apoi se departare inspre mare WI a
Fara de-a dice o vorba, elu apuca pe Pau- mai privi inapoi.
Frumosu §i-lu asverli in nourii cei negri §1 Ca prin farmecu peri isvorul i copacii §i
plini de furtuna ai cerului. Apoi dispani cu Fetu-Frumosu trezitu ca dinteunu somnu
fata cu totu. lungu se uita imprejuru. Atunci vedft chi-
Fetu-Frumosu arsu de fulgere nu cadii pul celu luminatu al Domnului, ce merge
din elu decat o mama de cenu§a in nisipul pe valurile marei, care se plecau inaintea
celu ferbinte §i secu al pustiului. Dar din lui, intocmai ca pe uscatu; §i pe St. Petrea,
cenu§a lui se facii unu isvorn limpede ce care mergendu in urma lui i invinsu de fi-
curgeh pe unu nisipu de diamantu; pe langa rea lui cea onreneasca se uità, inapoia sa §i-i
elu arbori ni1i, verdi, stufo0 respandeau o facel lui Fetu-Frumosu din capu. Feta-Fru-
umbra recorita i mirositoare. Daca cinevh mosu Ci urmari cu ochii pang, ce chipul St.
aru fi priceputu glasul isvorului, aru fi in- Petrea se risipi in departare, §i nu se vedea
telesu cl jllea intr'o lung% doinape Bea- decat chipul stralucitu al Domnului arun-
m, imperateasa cea balae a lui Mu-Fru- candu o dung de lumina pe luciul apei, ast-
mosu. Dar eine sit inteleaga glasul isvoru- feliu incat dad soarele n'ar fi fostu in amea-
lui intr'unu pustiu, uude pitnit atunci nu cal- di, ai fi credutu ca soarele apune ! Elu
case picioru de omu? intelese minunea invierii sale §i ingenunchia
Dar pe vremea acea Domnul ambla anca inspre apusul acelui soare dumnedeescu.
pe pamentu. Intr'o di se vedeau doi oameni Dar apoi isi aduse aminte ca, fagaduise a ra-
calatorindu prin pustiu. Hainele i fata unuia pi pe fata Genarului, §i ceea ce fagaduesce voi-
stralucea ca alba lumina a soarelui; celálaltu, nicul anevoe o lasa nefacuta.
mai umilitu, nu parea decal umbra celui lu- Deci se porni §i inspre sara ajunse la Cas-
minatu. Erau Domnul §i St. Petrea. Picioa- telul generalului ce streluceh in intunericul
rele lor inferbentate de nicipul pustiului cal- serei ca o uria§a umbra. Elu intra in casa...
care atuncea in recoarele i limpedele parau fata Genarului plangeh. Dar cand un vedll
ce curgeh din isvoru. Pin cursul apei cu fata ei se 'nsenina, cum se 'nsenina, o unda
glesnele lor sfe§ieau valurile pana la umbri- de o rada. Elu ei povesti, cum inviese, a-
tul lor isvoru. Acolo Domnul bell din apa, tunci ea-i dise: De rapitu nu me poti rapt
spala fata sa cea sfanta §i luminata qi pana ce nu-i ave unu calu asemene cu acela

www.dacoromanica.ro
FETU-FRUMOSU DIN LACEDIA. 185

ce-lu are tatal meu, pentru c'acela are dou6 unu calm fara inima, care-i mai r6u cleat u-
inimi ; dar eu am sä-lu intrebu in asta sara nul de randu Esti multamita, fata mea ?
de unde-si are calul, ca s poti i tu SI ca- Multamita respunse ea zimbindu.
peti unul ca acela. Pná atunci arise, pentru Totodata ans6 Genariul 6i arunca, in fata
ca s. iu te afle tata-meu, eu te voiu preface o batista rosie, usoara, miroqitoare. Fata
intr'o floare. Ele secyii pe unu scaunu, ear se uita, mult in ochii tatalui seu, ca nu omu
ea sopti o vraja dulce, si cum ilu sitruta pe care se desceapta dintr-unu visu, de care
frunte, elu se prefaca intr'o floare rosie in- nu-si poate aduce aminte. Ea uitase totu ce-i
chisa ca visina coapta. Ea-lu puse intre flo- spusese tata-seu. .4kns6 floarea din fereasta
rile din fereasta si canta de veselie, de re- vegheh pintre frungele ei, ca o stea rosie
suna castelul tatalui ei. prin incretiturile unui nom.
Atunci intra i Genarul. A dona 4i Genarul pled, earasi des di-
Iresela fata mea ? si de ce esti vesela ? mineata la v6natoare.
intreba elu. Fata saruta murmurandu flloarea rosie gi
Pentruca numai este F6tu-Frumosu, ca sA, F6tn-Frumosu nasal ca din nimica inaintea ei.
m6 rapeasca, respunse ea ricl6ndu. Ei, scii ceva ? o infra& elu.
Se puser6 la cina. Nu sciu nimica gise ea trista i punendu
Tata intreba, fata de unde ai calul dosul manei pe fruntea ei am uitatu totu.
D-tale, cu care ambli Ia v6natu? Ans6 en am augitu totu 4ise elu.
La ce-ti trebue s'o scii ? qise elu incrun- Remai cu bine, fata mea ; incure'ndu ne voinu
tandu sprincenele, ved6 ear.
Scii pre bine respunse fata, ca, nu .Elu incalica pe unu calu i dispara in
vreau ca s'o sciu, cleat numai ia-a§a ea s'o pustiuri.
sciu pentru c'acu nu mai e F6tu-Frumosu sa m6 In arsita cea dogoritoare a 4ilei v64h a-
rapeasca. proape de padure unu tintaru svircolindu-se
Scii tu, ca nu m6 inpotrivescu tie nici o- in nisipul celu ferbinte. F6tu-Frumosu 4ise
data 4ise Genarul. tintarul ia-ma de m6 du plina'n padure,
Departe de-aicea Ring mare, sede o baba cg, ti-oiu prinde 1 i eu bine. Sunt imp6ratu1
care are septe iepe. Ea tine oameni, cari s. tintarilor. Rtu-Frumosu ilu duse pan in pa-
i le pazeasca unu anu, (cu toate cit anul ei durea, prin care era sa tread..
nu e cleat de trei 4ile) i dacit cineva i le Esindu din padure trecu. ear prin pustiu
pazesce bine, ea-lu pune sa-si aleaga drept de-a lungul marei i v64it unu racu atat de
resplata unu manzu, ear de nu, ilu omoara arsu de soare, incat nu mai avea nici putere
gi-i pune capul intr'unu paru. Chiar ans6 da- sa se mai intoaranapoi... Felu-Frumosu
ca pazesce cineva bine iepele, totusi ea-lu vi- gise elu arunca-m6'n mare, ca ti-oiu prinde
clenesce pc omu, caci scoate inimele din call gi eu bine. Sunt imparatul racilor ! 1'6W-
toti i le pune intr'unul singuru, incat Frumosu ilu mind in mare sili uran't calea.
celu ce-a pazitu, alege Mai intotdeauua Gaud inspre sara ajunse la unu bordeiu
Cony. Lit. an. IV, No. 17.

www.dacoromanica.ro
186 FEW-FRI:310W DIN LACRIMA.POESII.

uritu §i acoperitu cu gunoiu de calu. Impre- Ah nu! acolo n'am s'ajungu


juru gardu nu era, ci numai nisce lungi Ie- Sta pre sus ca sa speru,
Lucesce bland s'asa frumos
ru§e ascutite, din care §ese aveau fie-caren Ca steaoa cea din ceru."
virfu ate unu capu, ear al §eptele fara, se
clatina mereu in vatn qi died : capu! capu !
De stele sa ne bucuramu,
capu! capu! Ear nu O. le dorimu,
(Va urmh.) Si cu placere noaptea-ades
M. .Eminescu. La ele s. privimn.

n§i cu placere pe'ntregi


Privescu ades la ea,
Lasati, ca noptile sa plAngu

r) 0 7E1 S X I. Cat inimamea vrea ! "

MiNGAERE IN LACRIBEL
(Din Goethe.) CRAIUL CODRULUL

De ce amice, esti mahnitu, (Din Goethe.)


CATO veeIi toti ne-arnil strinsn?
Eu dupa ochii tëi cunoscu: Prin vantu prin codru'n al noptii s6nu
De sigur tu ai plansu. Trece calare tatul bëtranu,
Elu tine'n brute copilul sett
§i-lu striuge dulce la peptu meren.
,,§i dac'am plansu, retrasu de voi,
Am plansa de chinul greu,
lacrimi curgu asa de dulci Copile draga, ce teama ai?
Alinu sufletul men." Tata nu vegli pe al codrului craiu
Cu-asa coroana pe capul seu?
E ceata numai copilul men.
Amicii tei voiosi te rogn
In sinul lor sa vii,
Si ori ce'n lume ai perdutn, Copile dulce mult te-asceptamn,
Mahnitu sa nu mai fii. Jocuri frumoase hai s jucamu,
Flori pentru tine am cate-i vra,
Rochiti de aura numa ti-a da."
Strigati, vuii, dar s v spunu
Ce patimescu, nu potu,
Ah nu! eu n'am perdutn nimicu, Tata pe craiul n'ai autlitu
Deei-mi lipsesce totu." Cate in tainft mi-a juruitu?
Copile-ti pare, te-ai insalatn,
Prin frungli uscate v6ntu-a suflatu.
Fii sprintenu dar 1 en curagin,
Esti t6n6ru plinu de focu,
In anii tei ori unde7ajungi . Cu mine draga de vei veni,
Cu-amoru i cu norocu. ,,Fetele rack te vorn WA,

www.dacoromanica.ro
POESII. 187

Fete le mele te-oru dismerdA, De'su singurg, vre-odatA, eu plIngu fArA'ncetare,


Si'n visuri duke te-oru legani. $i inima din mine se frInge'n desperare .

Nu vedi tu tatA, colo cum jocu CAnd ti-am culesu in ci.ita buchetul ista de fiori,
A craiuki fete pe negrul Ion? En l'am udatu ea lacrimi team plAnsu de multe oH.
Veda bine dragl, sunt trunchiuri mari
iji crengi cAdute din vechi stejari !
Si and se ridicase pe cern mAretul soare,
Elu m'a gAsitu pe patu-mi veranda lacritni amare.
rata ta dulce mult o iubeseu,
De nu vii singuru, ea te rApescu",
Tata, ah tatA, mAna 'ntinsu, Ah scapl-me de moarte, rusine i durere,
Craiul padurei cumplitu m'a strinsu! Pe roaba ta revarsI cereascA mInglere I

Tatul in spaimA fuge mereu,


Copilul geme, suspinA greu,
Si. cAnd in curte elu a sositu,
Mortu pe copilul seu l'a gAsitu. NOAFTE ADANCA.. . .

(Din Heine.)

Noapte-adancA m cuprinse
Rece, palidu eu eram
RUGACItTNE A MARGARETEI DIN FAUST. Si cu inim'amortitA
In mormentu1 men sedeam.
(Din Goethe.)

0! pleael a ta fata, tu maid, de durere,


Nu potu spune cAtA vreme
Fe-a mea nenorocire, ce mila ta o cere,
In mormentu eu am sedutn
Dar deodatA, l'a mea groapI
Cu inima sdrobitA vedi fiul ten in sAnge, Cineva parc'a batutu.
vedi pe crucea neagrA cum viata lui se stinge.

DragA, draga hai te scoalA


Privesci la Peul mare §i gemete, suspinuri, lnvierea a sositu
Inalti pentru a sale si pentra-a tale chinuri. Mortii esu din gropi afarl
Fericirea ne-a venitu.
Ah reul care ferbe cu atata foeu in mine,
FA-lu muml de durere o ! fA-lu se, se aline. Nu me potu sculA, drgn
Ai uitatu stu a de plansu
Scii singurA ce teamA, ce neagrA presimtire, Si. de lacrimi mult amare
X'apas1 ah! si face a mea nenorocire. Ochii mei de tot s'au stinsu ?

Si on i unde-oiu merge simtescu dureri cumplite, Intnnerieul iubite


Ori unde pretutindeni dureri nemArginife, De pe ochi eu ti-lu sArutu

www.dacoromanica.ro
188 POESIL NOTITA. CORESPONDENTA. ANUNCIU.

SA veqi Ingerii cum shoal./ rilor crçi1e editate de societate in timpu de patru ani de
Cat e raiul de placutu. and a infiintatu tipografia sa:
BODNARESCU S. RIENZI. Tragedie in cinci acte.
CARAGIANI, I. P. CURSU COMPLETU DE GRAM-
Nu me potu scu1, dragutA MATICA ELENA.CULIANU N. LECTIUNI DE CAL-
Sange curge nencetatu CULUL DIFERENTIALU I INTEGRALU. 110 Ian'
FLACCU : ODEL.E SI EPODELE. Esplicate in usul
Dintr'o rana ce-mi facuseBi scoleloru de G. T. Munteanu.MAIORESCU T: POE-
C'unu cuventu inveninatu. SIA ROMANA, cercetare criticit urmatIt de o alegere
de poesii. CONTRA SCOALEI BARNUTIU. Despre
scrierea limbei Romane.MELIC. I. 31. ELEMENTE DE
Drag/ eu incet voiu pune ARITMETICA. Editiune in usul scoalelor secundare.
Mana mea pe rana ta, NEGRUZZ1 lamb. MIRON SI FLORICA. Idila in cinci
Sangele n'a BA mai curga citntiiriPAICU Pavel: EPITOME IIISTORIAE SACRA.E.
Si durerea va'nceta. Editiune in usul scoalelor cu adnotatiuni Rornane §i cu unu
vocabularu Latino-romanu.POMPILIII Miron: BALADE
P OPULARE R OMAN E. I' oz. w: GEOGRA FIA SI
HISTORIA EVULUI VECHIU, MEDIU SI NOU, Manualu
Nu me pot scula, drAguta prelucratu pentru clasele superiore gimnasiale §i reale de
Scii arn capu m'am impuBcatu Dr. Ioan Marta.
CAnd pe tine tc furase
Si pe mine mai tradatu.

CORESPONDENTA.
Cu-al meu peru, o draga, las/
SA-ti legu eapul durerosu, D-lui P. Tr. Blasi. Ve" inultitmimu peutru amabila D-
SA oprescu Bi al teu sInge voastrti epistolit §i vomu urmh §i in viitorn ca mai inainte.
SI te facu ear sanatosu. D-lui 1. S. Vaslui. Se TR face precum cereti.
D-lui M. Z. Bucuresci. Avemu de regulg de a nutipitri la-
lucreri trimese mai Antei la alte diare §i publicate de acestek
L'a sa voace dulce, bland/ Bed.
Cine poate resistà?
Eu me miBeu sa esu din groapa
SI me ducu la draga mea.
BIBLIOGRAFIE.
Dar deodata se deschide
Rana me aBa cumplitu
C'unu torentu de sange curze A e0tu de sub presil 0 se atill de TWare:
atuncea m'am trezitu.
CIJIISU COMPLETIT
de
Gramatica Elena.
Partea a dorm.
NOTITA..
A §eptea aneversarI a infiintrtrei Societittei Junimea din SY1N7ILIA_XE
lassi s'a serbatu de curendu dupX usul adoptatu itntei prin dupii unu planu nou cu privire la theme.
cetirea mai multoru produceri literare, apoi prin unu ban- De
chetu veselu care s'a prelungitu pin in dioX. Cu aceastti I. 11 CARAGIANI.
ocasiune nu credemu de prisos de a pute .sub ochii lecto- profesoru.

Redactoru: _Taco') Negruzzi. Tipografia Societatii junimeh.

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și