Sunteți pe pagina 1din 52

INFANTERIA ROMÂNÃ MODERNÃ

180 ANI

EDIÞIE OMAGIALÃ

EDITATÃ DE CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU INFANTERIE ªI VÂNÃTORI DE MUNTE


nr. 1 / 2010
„Viitorul este un edificiu misterios pe
care-l construim astãzi pentru
mâine...; sã-l fãurim deci din ceea ce
avem mai bun în suflet, sã-l fãurim cu
dragoste.”
Albert Einstein
REVISTA INFANTERIEI - nr. 1 / 2010

Revistã
de specialitate militarã
pentru infanterie
sub egida
Statului Major al Forþelor Terestre LA CEAS ANIVERSAR… - pag. 3
Fondatã în anul 1887
sub denumirea de Revista Infanteriei
Serie nouã, nr. 1 / 2010 INFANTERIE ªI INFANTERIªTI - pag. 5
(18), anul X, 2010.

LOCUL ªI ROLUL „ÎN FORMAÞIE” - pag. 7

REVISTA INFANTERIEI 180 DE ANI DE INFANTERIE


editatã de ROMANA MODERNA - pag. 9
CENTRUL DE INSTRUIRE
PENTRU INFANTERIE
ªI VÂNÃTORI DE MUNTE INFANTERIA ªI PROVOCÃRILE
Apare de douã ori pe an.
Responsabilitatea pentru MILENIULUI III - pag. 13
conþinutul articolelor
revine autorilor.
Reproducerea articolelor
este permisã cu specificarea sursei. INFANTERIA ROMÂNÃ
Manuscrisele nu se înapoiazã “Este ºi va fi” - pag. 16
I.S.S.N. 1842-1660

SCORPIONII ROªII - pag. 21

PARTICIPAREA STRUCTURILOR
COLECTIV DE ELABORARE DE INFANTERIE LA MISIUNI EXTERNE - pag. 25
Lt. col. Stelian PANTAZI
Lt. col. Gheorghe BANCIU BRIGADA 282 INFANTERIE MECANIZATÃ
Lt.col. Eugen TAMBA
Mr. Mihai STANCU „UNIREA PRINCIPATELOR” - pag. 29
P.c.c. Elisabeta IZOTA
P.c.c. Cãtãlina POPESCU INFLUENÞA MEDIULUI OPERAÞIONAL ACTUAL
P.c.c. Veronica BRATU
ASUPRA OPERAÞIILOR MARILOR UNITÃÞI
DIFUZARE ªI UNITÃÞI DE INFANTERIE
DIN FORÞELE TERESTRE - pag. 32
Plt. adj. Gheorghe VÃDUVA
PLANIFICAREA-SUFLETUL CONDUCERII - pag. 35
ADRESA
Fãgãraº INSURGENÞA / ACÞIUNILE TERORISTE - pag. 37
Str. Tudor Vladimirescu nr. 66
Telefon: 0268/ 214042/145,105 FIECARE ZI ÎN CINCU E O ZI ÎN TEATRUL DE OPERAÞII - pag. 41
Fax: 0268/21.33.77
mail: eliandrei2003@yahoo.com INFANTERIA ROMÂNÃ CONTRIBUÞIE DECISIVÃ
LA ELIBERAREA ULTIMEI BRAZDE DE PÃMÂNT - pag. 44
Tiparul este executat la
Centrul Tehnic-Editorial BINECUVÂNTARE - pag. 47
al Armatei
B 630/0409 din 26.03.2010 SCRISOARE ACASÃ - pag. 48
Tel. 021/224.26.34
Fax. 021/224.04.05
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ
Editorial Lt. col. dr. Stelian PANTAZI
LA CEAS ANIVERSAR… AT ANNIVERSARY TIME…
Numirea mea la comanda My appointment at the command of the
Centrului de Instruire pentru Training Centre for Infantry and Mountain
Infanterie ºi Vânãtori de Munte, mi-a Troops offered me the occasion to make a
comparison, rather experienced, between the
oferit prilejul de a face o comparaþie, approach of the Romanian military education,
oarecum expertizatã, între abordarea through the angle of the National Defense
învãþãmântului militar românesc prin University, on the one hand, and on the other
prisma Universitãþii Naþionale de hand, through the point of view of other military

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


Apãrare „Carol I”, pe de o parte ºi prin educational institutions in the Ministry of
National Defense, which form and perfect
prisma celorlalte instituþii militare de
military personnel in this ministry. Generally
învãþãmânt din Ministerul Apãrãrii speaking, I would like to present only two
Naþionale, care formeazã ºi aspects: the organization of education, and the
perfecþioneazã personalul militar din acest minister. În linii mari, aº dori sã progress of research, respectively the military
prezint doar douã aspecte: organizarea învãþãmântului ºi desfãºurarea manuals elaboration activity.
cercetãrii, respectiv activitatea de elaborare a manualelor militare. Referring to the first aspect, the
accreditation of curricula by structures
Legat de primul aspect, … racordarea la învãþãmântul naþional românesc, within the Ministry of Education and
prin acreditarea programelor de studii de cãtre structuri abilitate în acest Research confers the National Defense
sens, ale Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, conferã Universitãþii Naþionale University „Carol I”, new and remarkable
de Apãrare „Carol I”, dar nu numai (Academiile Categoriilor de Forþe, expression and affirmation modalities, both
Academia Tehnicã Militarã), noi ºi remarcabile modalitãþi de exprimare ºi for the institution and the students. The
educational curricula are more flexible, and
afirmare, atât în planul instituþiei, cât ºi în planul studenþilor/cursanþilor. the subject-matters rely on the pre-
Planurile de învãþãmânt sunt mai flexibile iar disciplinele programelor established graduate's model.
analitice converg cãtre modelul prestabilit al absolventului. To us (and I here refer to the Training
La noi (ºi mã refer aici la Centrul de Instruire pentru Infanterie ºi Centre for Infantry and Mountain Troops and
Vânãtori de Munte ºi instituþiile similare), planurile de învãþãmânt sunt other institutions of the same kind), the
curricula are overloaded (35 hours per week),
prea încãrcate (ritm de 35 de ore pe sãptãmânã) fapt care duce la
which leads to compressing the conventional
comprimarea orei convenþionale, lucru ce afecteazã inevitabil îndeplinirea class hour, inevitably affecting the
obiectivelor operaþionale ale disciplinelor. Acelaºi aspect l-am constatat la accomplishment of objectives.
programele analitice. Disciplinele conþin prea multe teme, sau mai bine zis Another issue in the education process is
timpul alocat temelor nu asigurã participanþilor la procesul de învãþãmânt represented by the size of the study groups. At
(instructor ºi cursant) îndeplinirea corespunzãtoare a obiectivelor. certain subject matters, an exceeding number
of students for one instructor greatly affects
O altã problemã pe care am sesizat-o ca ineficientã în procesul de the accomplishment of operational objectives.
învãþãmânt o constituie dimensionarea grupelor de studiu. Sunt discipline There are a few problems that I consider
la care un numãr mai mare de 5-6 cursanþi pentru un instructor afecteazã essential for the good functioning of the
clar îndeplinirea obiectivelor operaþionale din cadrul temelor. military educational process, and which may
Sunt câteva probleme pe care eu le consider esenþiale în buna desfãºurare a be solved in a relatively short period of time.
The perception upon this institution is up
procesului educaþional din armatã, ºi, care pot fi rezolvate într-un timp relativ scurt. exclusively to us, and I say this considering
Modificarea percepþiei beneficiarilor “produsului” acestei instituþii þine the fact that I have received total support
în exclusivitate de noi ºi spun acest lucru având în vedere faptul cã am gãsit from the Training and Doctrine Direction.
o susþinere totalã din partea Direcþiei Instrucþie ºi Doctrinã. With regard to the elaboration of military
În ceea ce priveºte activitatea de elaborare a manualelor militare, PIM- handbooks, I consider that the involvement of
structures using the handbooks is absolutely
urilor ºi ASIE corespunzãtoare armei, consider cã implicarea structurilor care
necessary and beneficial. And this because they
folosesc aceste documente, la începutul demarãrii procedurilor de elaborare, are the most appropriate to point out the
pentru clarificarea unor aspecte fundamentale (termeni ºi concepte de bazã) ambiguous, perhaps even contradictory aspects
este absolut necesarã ºi beneficã. ªi asta deoarece aceºtia sunt cei mai în in the present handbooks and documents, and to
mãsurã sã prezinte aspectele neclare, poate chiar contradictorii, cuprinse în bring forth viable solutions.
manualele ºi documentele în vigoare ºi sã propunã soluþii viabile. Îmbucurãtor We have recently deployed a work
conference on the elaboration of the new
este faptul cã acest aspect a fost însuºit rapid la nivelul eºaloanelor superioare infantry battalion's combat handbook, to
ºi sperãm ca rezultatele sã fie pe mãsura aºteptãrilor tuturor pãrþilor. which all infantry battalion commanders
Recent am desfãºurat o conferinþã de lucru având ca subiect elaborarea attended. The majority of them having once
noului manual pentru luptã al batalionului de infanterie, la care au attended certain career courses in Fagaras,
participat comandanþii de batalioane de infanterie. Majoritatea dintre we all remembered a few unpleasant aspects
in the centre's life, most of them connected to
aceºtia urmând cursuri de carierã ºi la Fãgãraº, este evident cã ne-am a sort of rigidity in exercising the command
amintit cu toþii de aspectele mai puþin plãcute ale vieþii din centru. Trecând process at institutional level. A simple „Yes,
peste lipsurile care afectau traiul zilnic din unitate, au existat ºi unele sir” when receiving an order does not
probleme generate de o anumitã rigiditate în exercitarea actului de necessarily lead to its proper carring out, if
comandã la nivelul instituþiei. Un simplu «am înþeles» la primirea unui the order has not been in fact understood.
Therefore, I believe that a commander's
ordin nu este baza unei execuþii corespunzãtoare, dacã, în fapt, ordinul nu a
challenge does not reside upon issuing orders,
fost înþeles. De aceea, consider cã îndemnuri de genul „spui «am înþeles» ºi but upon issuing fundamental orders.
treci la execuþie” trebuie ºterse din vocabularul oricãrui comandant, la orice Furthermore, an incomplete, or even wrong

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 3


order should be modified or changed,
Editorial
LA CEAS ANIVERSAR…

nivel. Provocarea pentru un comandant nu rezidã în a emite ordine (are acest


without negativelly affecting the
resoluteness of the command process, or drept ºi chiar obligaþia), ci de a emite ordine fundamentate. Iar fundamentarea
the commander's credibility. se poate face, de cele mai multe ori, prin angajarea în procesul de luare a deciziei
My perception upon the institution as a tuturor factorilor, persoanelor care, prin domeniul de activitate propriu, prin
student and now, as commander, obviously experienþã ºi expertizã pot contribui la gãsirea unor soluþii viabile ºi pot
differs. It is normal, I believe, regarding
fundamenta o decizie, concretizatã în ordin. Exagerând puþin consider cã existã
things from totally different angles. Even
more interesting would be a student's un câºtig chiar ºi atunci când un comandant, deºi are o viziune clarã asupra
perception who trained in this institution deciziei pe care urmeazã sã o ia, apeleazã, formal, la opiniile subordonaþilor.
ten tears ago, and presently attends a Mergând mai departe, un ordin care este emis cu lipsuri sau chiar eronat,
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

course here. If this would be positively consider cã trebuie modificat sau schimbat, fãrã sã atenteze, cum s-ar putea
different, then things go for the better. crede, la fermitatea actului de comandã ºi credibilitatea comandantului.
Infantry is a branch of toughness
and much privation. Fundamentally,
Percepþia mea asupra instituþiei în calitate de cursant ºi, acum, de coman-
war means toughness and privation. A dant, evident cã diferã. Este normal, zic eu, privind lucrurile din unghiuri total
lot might be said on this subject, but I diferite. Cred cã mai interesantã ar fi percepþia unui cursant care s-a pregãtit
will sum up everything to only a few aici în urmã cu, sã zicem, zece ani ºi urmeazã un curs acum. Dacã aceasta este
words: we'll continue to train diferitã ºi mai mult decât atât, este pozitivã, lucrurile merg în direcþia corectã.
infantrymen in tough conditions but
Oricum, aprecierile cursanþilor sunt luate în consideraþie de cãtre noi în
only during training classes.
The celebration of 180 years of permanenþã ºi facem tot ceea ce putem pentru a ridica standardul administrativ ºi
Romanian modern infantry brings to educaþional. Important este cã acum avem cu cine face acest lucru ºi suntem
our attention the importance of this optimiºti cã vom avea, mai mult, ºi cu ce.
branch. Beyond the technique, Arma infanterie este arma duritãþilor ºi a multor privaþiuni. În esenþã,
technology and innovation, the power
rãzboiul înseamnã duritate ºi privaþiuni. Este de actualitate ºi va mai fi atâta timp
of infantry results from three
interconnected elements: devotion, cât vor mai exista infanteriºti ºi va mai exista acest flagel. Sunt multe de spus pe
military discipline and tactics. And aceastã temã, dar vreau sã rezum totul la câteva cuvinte: vom continua sã
beyond heroism, infantry is the branch pregãtim infanteriºtii în condiþii dure ºi cu multe privaþiuni, dar, reþineþi, numai în
of the greatest efforts and losses that a timpul orelor dedicate instrucþiei.
battlefield demands an army. Aniversarea a 180 de ani de istorie modernã a infanteriei române readuce în atenþia
The difficult challenges that the
Romanian infantry has been subjected
noastrã, a militarilor în general ºi a infanteriºtilor în mod special, importanþa ºi
to along history, together with the perenitatea acestui gen de armã. ªi importanþa ºi perenitatea au fost suficient verificate
variety and complexity of its operations, de-a lungul istoriei, prin misiunile primite ºi îndeplinite, prin actele de eroism ºi jertfele
allow us to assert that it has always de pe câmpurile de luptã, trecute, prezente ºi, de ce nu ºi viitoare.
represented the boldness, courage and Înainte de tehnicã, tehnologie ºi inovaþie, puterea infanteriei rezultã din trei elemente
decidedness of the Romanian army.
indisolubil legate între ele: devotamentul (eroismul), disciplina militarã ºi tactica.
Military discipline is an element in the
absence of which, devotion, heroism are Grelele încercãri la care a fost supusã infanteria românã în întreaga noastrã
not entirely taken advantage of, and do not istorie, multitudinea, varietatea ºi complexitatea acþiunilor desfãºurate de
provide the success of military actions. aceasta, polarizarea principalelor eforturi ale celorlalte genuri de armã din forþele
Tactics, after a long period of lack of terestre ºi alte categorii de forþe armate, ne permit sã spunem cã ea a întruchipat
progress in the Middle Ages, returns when
întotdeauna dârzenia, curajul ºi tenacitatea armatei române. Dincolo de eroism,
permanent armies are founded (around
1830 in our country), when heroic combat is infanteria este arma celor mai mari eforturi ºi celor mai grele pierderi pe care
replaced by military discipline. Thus, tactics câmpul de luptã le impune unei armate.
differs from the elementary combat that Disciplina militarã reprezintã acel element fãrã de care devotamentul, eroismul, nu
primarily employs force and courage, by sunt puse pe deplin în valoare ºi nu asigurã succesul acþiunilor militare.
relying on knowledge, intelligence and Tactica, dupã o îndelungatã eclipsã în Evul Mediu, revine, cu adevãrat, în
planning capacity to use force and courage.
I consider these elements to be of
epoca înfiinþãrii armatelor permanente (la noi, în preajma anului 1830), atunci
vital importance for the present and când lupta eroicã cedeazã locul disciplinei militare. Astfel, tactica se
future infantry structures' training. diferenþiazã de lupta elementarã, care utilizeazã, în primul rând, forþa ºi curajul
More than 100 years ago, the French prin apelarea la cunoºtinþe, inteligenþã ºi capacitatea de organizare pentru
Colonel (future General) Jean Colin in folosirea forþei ºi curajului. În momentul în care se neglijeazã aspectele legate de
his work entitled „Transformations de la
latura internã a luptãtorilor (teama, panica), toatã acurateþea tacticii ºi
guerre” asserted that “the science called
tactics has its own reason to exist, but it is calculele savante se pot zdrobi de reacþii primare necontrolabile.
futile if eagerness, courage and will of Consider cã aceste trei elemente sunt vitale pentru pregãtirea structurilor de
winning don't enliven the fighters”. infanterie de acum ºi din viitor. În urmã cu peste 100 de ani, colonelul (viitor general)
The advantages of the francez Jean Colin în lucrarea sa intitulatã „Transformations de la guerre” aprecia
informational era will increasingly be
cã „ºtiinþa numitã tacticã are raþiunea sa de a exista, dar ea este inutilã dacã
used in the military actions, and will
replace many of the activities still ardoarea, curajul, voinþa de a învinge nu îi animã pe luptãtori”. Aceastã problemã de
accomplished by man. These will help bazã nu ºi-a pierdut importanþa, în pofida apariþiei ºi dezvoltãrii exponenþiale a
the infantryman, but will not replace puterii de lovire (de toate tipurile) ºi a electronicii, cel puþin pentru arma infanterie.
him. And if robots will fight in Avantajele erei informaþionale vor fi folosite tot mai mult în acþiunile militare ºi vor
infantrymen's place, this would only înlocui multe din activitãþile desfãºurate încã de om. Acestea îl vor ajuta ºi pe infanterist
ascertain the fact that “the first fighter
was an infantryman, and the last will
dar nu îl vor înlocui. Iar dacã roboþii vor lupta în locul infanteriºtilor, se va adeveri cã
certainly still be an infantryman”. „primul luptãtor a fost infanterist, iar ultimul va fi, cu siguranþã, tot infanterist”.
pagina 4 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Despre infanterie
la ceas aniversar Lt. col. Gheorghe BANCIU
INFANTERIE ªI INFANTERIªTI
Înfiinþarea în urmã cu 180 de ani a primelor structuri de infanterie
pe pãmânt românesc, reprezintã un moment istoric în evoluþia unui mod
de manifestare a conflictelor armate, care de fapt existã dintotdeauna ºi
care pentru individualizare odatã cu diversificarea genurilor de armã, s-
a numit simplu - infanterie.
Aºadar, spre deosebire de alte arme, care sunt aniversate de regulã

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


în zile ce marcheazã înfiinþarea primelor structuri de gen, pentru
infanteriºtii români, 30 Aprilie înseamnã un prag simbolic, trecut cãtre
modernitate.
„Primul soldat a fost infanterist ºi ultimul soldat va fi de asemenea
Infantry and Infantrymen
infanterist”, scria generalul francez Craplet, în introducerea operei sale The 180 years ago foundation of
devenitã clasicã, despre istoria infanteriei franceze. the first infantry structures on
El fãcea referire la faptul cã printre caracteristicile principale ale Romanian territory, represents a
infanteristului este faptul cã el acþioneazã de regulã pe jos, acest fapt historical reference in the evolution of
generând ºi conceptul de „armã a ultimilor 300 de metri”. armed conflicts' way of manifestation,
Evoluþiile tehnicii ºi tehnologiile au plasat la un moment dat which in fact has always existed, but
infanteria într-un con de umbrã în preocupãrile strategilor militari. which, in order to be individualized,
was called infantry. Thus, unlike other
Conflictele din ultimii ani însã, au demonstrat din plin eroarea unei
branches, for the Romanian
astfel de abordãri.
infantrymen, the 30th of April signifies a
Sutele de zile de lupte folosind aviaþie, rachete ºi artilerie de toate symbolical threshold, past towards
tipurile, mijloace radioelectronice ºi sateliþi, cu costuri imense dar fãrã modernity.
rezultate aºteptate, au demonstrat cã doar infanteria poate materializa The evolution of technique and
succesul luptei de contact ºi este arma de bazã a controlului permanent technology placed infantry, at a certain
al terenului. moment, in the shadow of military
În luptã, infanteria, este singura armã completã, în stare sã strategists' preoccupations. But the
desfãºoare acþiuni pe orice teren ºi în orice anotimp, este arma latest conflicts fully demonstrated how
fundamentalã în profitul cãreia se întrebuinþeazã toate celelalte arme. wrong such an approach had been.
In combat, infantry is the only
Infanteria luptã atât prin mijloacele sale proprii, cât ºi cu sprijinul
complete branch, able to deploy
celorlalte arme, chemate sã-i mãreascã posibilitãþile de înaintare, sã-i operations on any kind of terrain and in
deschidã drumul în ofensivã ºi totodatã, sã-i sporeascã puterea de any season, it is the fundamental
rezistenþã în apãrare. Pentru a-i rãspunde grelei misiuni, ostaºii branch in the benefit of which all other
infanteriºti trebuie sã fie înzestraþi cu o mare rezistenþã fizicã ºi sã are employed.
posede o considerabilã forþã moralã, ca unii ce aparþin armei care duce Infantry leads a fight by its own
lupta cu inamicul atât la distanþe mari, cât mai ales la distanþe means and with the other branches'
apropiate, inclusiv în lupta corp la corp. support, requested to increase its
Ea este arma celor mai mari eforturi dar ºi a celor mai mari jertfe forwarding possibilities, open the route
in offense and, at the same time,
pe care câmpul de luptã le impune.
augment its defending resistance. In
Prin calitãþile sale, prin marea sa misiune, grea dar mai glorioasã order to accomplish a difficult mission,
ca oricare alta, infanteria rãmâne mai mult ca oricând regina victoriilor. the infantrymen must possess great
Toate aceste consideraþii ºi încã multe altele le analizam ºi eu cu physical endurance and considerable
treizeci de ani in urmã când eram pe punctul de a-mi alege arma, în moral force, as military belonging to the
urma absolvirii liceului militar. branch that leads the fight with the
A prevalat atunci fascinaþia pentru complexitatea rachetelor enemy both on great distance, and in
antiaeriene, în faþa baionetei/pumnal, pentru care folclorul acelor close combat.
vremuri acorda perioade echivalente pentru a fi cunoscute ºi utilizate. By its qualities and its great
mission, infantry remains more than
Era poate prima manifestare a unei indecizii cronice, care avea sã
ever, the queen of victories.
mã urmãreascã în momentele importante ale carierei. I took into consideration all these
Nu am regretat niciodatã acea primã opþiune, dar faptul cã viaþa a some thirty years ago, when I was
fãcut ca jumãtate din cariera de pânã acum, de treizeci de ani, sã o about to choose my branch, after
desfãºor în structuri legate de infanterie ºi printre infanteriºti, mã face graduating Military High school. Back
sã mã simt demult ca unul de-al lor, deºi lipsa epoleþilor roºii mai then, I had been fascinated by the
degrabã nu mi-a ajutat. complexity of rockets in favor of
Stricteþea împinsã uneori pânã la limita duritãþii, o anumitã bayonet. It has been perhaps the first
rigiditate în organizarea ºi desfãºurarea oricãrei activitãþi, transpusã ºi manifestation of an indecision that was
going to pursue me all along my carrier.
în relaþiile dintre oameni, m-au derutat oarecum la început, þinând
I have never regretted that first

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 5


Despre infanterie INFANTERIE ªI INFANTERIªTI
la ceas aniversar
option, but the fact that I spent thirty seamã ºi de formaþia mea tehnicã. Am înþeles însã destul de repede
years in infantry structures, and among vãzând ºi la alþii, cã modelarea calitãþilor necesare unui luptãtor
infantrymen, makes me rather feel one performant nu se poate realiza într-o atmosferã de club englezesc, iar la
of them, although the lack of the red infanterie mai mult ca la orice altã armã omul are rolul decisiv în
epaulets has been to my disadvantage.
obþinerea succesului.
The severity sometimes carried
too far, a certain rigidity in the
Am avut ocazia sã cunosc mii de infanteriºti în ultimii ani, cu unii
organization and deployment of am legat prietenii adevãrate, la formarea altora îmi place sã cred ca am
activities, also transposed in the inter- contribuit ºi eu, le apreciez calitãþile, dorinþa de a face performanþã ºi
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

human relationships, rather confused acum la ceas aniversar îi felicit atât pe ei cât si pe cei pe care nu am
me at first, considering my technical apucat sã îi cunosc personal ºi le doresc sã rãmânã verticali, principiali,
formation. I understood, though, that oameni de succes ºi sã fie sãnãtoºi alãturi de cei dragi.
an infantryman's necessary qualities Astãzi, ne aflãm într-o perioadã în care fundamentul existenþei
cannot be formed in the atmosphere of infanteriei ca gen de armã distinct ºi cu cea mai însemnatã pondere în
an English club, infantry, more than
structura forþelor terestre este în plinã reconstrucþie.
any other branch, bears the decisive
role in obtaining the success in battle.
Fãgãraºul este cunoscut de ºapte decenii drept „templul” sau
I have had the occasion to meet „kilometrul 0” al infanteriei române. Practic nu existã infanterist
thousands of infantrymen, I made autentic care sã nu fi trecut prin „laboratoarele” cu teren atât de variat,
friends with some of them, to whose parcã special alcãtuit pentru antrenarea luptãtorilor infanteriºti.
formation I like to think I contributed, Simbolic, apreciez cã la scara istoriei se poate vorbi de permanenþa
I appreciate their qualities, the desire infanteriei române, aici la Fãgãraº.
to succeed in their careers, and I take În acelaºi timp însã, trecând peste sentimentalisme legate de
this anniversary occasion to tradiþii sau de emoþii personale îmi doresc ca ºi cei care ne vor urma sã
congratulate all of them.
poatã valorifica ºi dezvolta tezaurul nepreþuit al experienþei, al lecþiilor
For seven decades, Fagaras has
been known to be the “temple” or
învãþate ºi al oamenilor crescuþi ºi formaþi în Centrul de Instruire a
“kilometer 0” of Romanian infantry. Infanteriei ºi Vânãtorilor de Munte.
There practically is no authentic
infantryman not having gone through
our terrain “laboratories”, seemingly
especially designed to train infantry
fighters.

pagina 6 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Despre infanterie
la ceas aniversar
LOCUL ªI ROLUL „ÎN FORMAÞIE” Cãpitan Gabriel NICUªAN

Sãrbãtorirea a 180 de ani de existenþã a infanteriei române


moderne trebuie sã fie pentru noi, militarii infanteriºti, un bun
prilej de reflecþie asupra locului ºi rolului nostru „în formaþie”. THE ROLE AND PLACE “IN
Având în vedere cã infanteria este principala categorie de forþe a FORMATION”
armatei, locul ºi rolul infanteriºtilor nu poate fi decât unul pe
mãsurã, unul care sfinþeºte dar ºi obligã în aceeaºi mãsurã. The celebration of 180 years
of modern Romanian infantry

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


Centrul de Instruire pentru Infanterie ºi Vânãtori de
Munte reprezintã „kilometrul 0 al infanteriei”, este locul în care se should be, for us, the infantrymen, a
formeazã ºi se specializeazã toþi militarii infanteriºti din Armata good occasion to reflect upon our role
României. Locul ºi rolul nostru „în marea formaþie” a Forþelor and place “in formation”. Due to the
Terestre, este cu siguranþã unul deosebit. De aceea trebuie sã fim fact that infantry is the main army
conºtienþi de rolul nostru ºi de importanþa misiunii ce ne revine. ªi force category, the infantrymen's
suntem cu siguranþã, deoarece fiecare instructor din instituþia role and place must be
noastrã, care reprezintã în fapt arma, îºi doreºte sã vadã încolþind commensurate with its value.
în conºtiinþa cursanþilor acea dorinþã de afirmare, acea strãlucire a The Training Centre for
ochilor care exprimã voinþa de a-ºi demonstra profesionalismul, de Infantry and Mountain Troops
a arãta fiecare cã ºtie ce are de fãcut ºi cã abordeazã fiecare represents “kilometer 0 of infantry”,
provocare cu încredere ºi cu determinare. Atitudinea profesionistã the place where all infantrymen in
trebuie sã ne caracterizeze pe toþi, deopotrivã instructori, cursanþi, the Romanian Army get their
personal auxiliar sau administrativ. training and specialization. Our role
În aceeaºi idee, a locului ºi rolului nostru în cadrul marii and place in the Land Forces' “great
familii de militari, se disting totodatã ºi sarcinile care ne revin pe formation” is certainly a special one.
linia dezvoltãrii ºi modernizãrii armei. Prin îndeplinirea cu succes Therefore, the professional attitude
a responsabilitãþilor din acest domeniu ne constituim practic în should characterize us all, whether
principala forþã de sprijin a unitãþilor de infanterie „din teritoriu” instructors, students, auxiliary or
dar în acelaºi timp suntem „efortul principal” în ce priveºte administrative personnel.
gestionarea viitorului armei. Deloc comodã, aceastã provocare ne We are the main infantry
obligã cu atât mai mult sã ne îndeplinim atribuþiile cu încredere ºi unit support force “on the territory”,
determinare, cu profesionalism ºi responsabilitate. Dar ne dorim but at the same time, we are “the
în acelaºi timp o realã ºi activã interacþiune cu beneficiarii muncii main effort” regarding the branch's
noastre, a cãror aºteptãri trebuie sã reprezinte de fapt obiectivul future administration. Not cozy at
final al eforturilor noastre. all, this challenge compels us all the
Avem în spatele nostru 180 de ani de infanterie modernã ºi more to accomplish our duties with
mai mult de 2000 de ani de istorie asumatã intrinsec. De aceea, confidence and determination,
imediat dupã ce ne ridicãm privirea ºi postura cu mândrie, trebuie responsibility and professionalism.
sã conºtientizãm obligaþiile ºi responsabilitãþile ce decurg din At the same time, we wish for a
aceste impresionante cifre ale trecerii timpului. Un asemenea genuine and active interaction with
our work's beneficiaries, whose
expectations should represent the
final objective of our efforts.
180 years of modern history
compel us to thoroughly analyze and
evaluate ourselves with a sort of
somber objectivity, and then
approach our future with the
highest degree of professionalism.
There are plenty of situations which
demand our sustained efforts,
concrete results or specialized,
expert advice. Therefore, bearing in
mind the memory of the past, the
reality of the present and a clear
vision of the future, while
consciously setting our objectives
a n d p u r s u i n g t h e i r
accomplishments, we will be able to
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 7
Despre infanterie
la ceas aniversar
LOCUL ªI ROLUL „ÎN FORMAÞIE”

confirm the value we have gained ascendent, concretizat în sacrificii duse pânã la suprem, experienþã
along time. We will find both the de necontestat ºi valori umane ºi morale devenite absolute sunt
role and place we wish for, in line departe de a avea un efect de blazare... Acestea toate ne obligã. Ne
with the infantrymen of the world's obligã sã privim cu atenþie „în curtea noastrã”, sã ne evaluãm cu un
modern armies. For this, please soi de obiectivitate sobrã ºi apoi sã abordãm viitorul cu maxim
allow me to wish “Happy profesionalism. Sunt nenumãrate situaþiile când ni se cer eforturi
Anniversary!” to all infantrymen, mult peste medie, rezultate concrete sau opinii avizate,
wherever they are. Happy specializate, expertizate. De aceea, purtând în conºtiinþa noastrã, a
Anniversary to the Romanian fiecãrui infanterist, memoria trecutului, realitatea prezentului ºi
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

Infantry! viziunea clarã asupra a ceea ce ne dorim în viitor, stabilindu-ne cu


d e p l i n ã
conºtiinciozitate
obiectivele,
fiecare pe poziþia
sa, ºi urmãrind
cu ardoare
îndeplinirea
acestora vom
p u t e a s ã
confirmãm
valoarea ce ne-
am dobândit-o în
timp. Fiecare
dintre noi,
f i e c a r e
infanterist,
contribuim astfel
la edificarea
locului ºi rolului
armei ce-o
repezentãm ºi
c a r e n e
reprezintã. Ne
vom gãsi astfel
locul ºi rolul pe
care ni-l dorim, în
r â n d c u
infanteriºtii din
cadrul armatelor
moderne ale
lumii. Pentru
asta, vã rog sã-mi
permiteþi sã urez
succese depline ºi
la mulþi ani
t u t u r o r
infanteriºtilor,
oriunde s-ar afla
ei.
La mulþi ani
infanteriei
române!

pagina 8 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Despre infanterie
la ceas aniversar
180 DE ANI DE INFANTERIE ROMÂNÃ MODERNÃ Batalionul
Cãpitan Paris HISUM
634 Infanterie “Petrodava”
Brigada 15 Mecanizata “Podu Înalt”
Evidenþele istorice ne înfãþiºeazã infanteria ca fiind cea mai
veche armã, ale cãrei începuturi se contopesc cu cele ale
confruntãrii armate. Datoritã posibilitãþilor sale de a executa
întreaga gamã a misiunilor de luptã, a fost supranumitã „regina 180 YEARS OF MODERN
bãtãliei“. Pe parcursul secolelor, necesitãþi de ordin practic ce au ROMANIAN INFANTRY
decurs, în special, din modalitãþile de angajare ºi ducere a luptei The historical evidence

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


au impus specializarea anumitor entitãþi organizatorice ale records infantry as the oldest
infanteriei. Ele ºi-au perfecþionat continuu structura, dotarea ºi branch, whose beginnings
instrucþia în funcþie de tehnicile abordate pentru contracararea coincide with the first armed
confrontations. Due to its
acþiunilor adversarului ºi adjudecarea victoriei.
possibilities to accomplish the
Istoria artei militare consemneazã nenumãrate acþiuni ale
entire series of combat
infanteriei uºoare care au asigurat victoria în bãtãlii celebre. missions, it was called “the
Organizatã în formaþiuni mici, alcãtuite de multe ori ad-hoc, queen of battle”.
pentru obiective limitate în timp ºi spaþiu, aceasta era o armã de The history of military art
temut pentru modul imprevizibil în care îºi fãcea simþitã records numerous light infantry
prezenþa în taberele adverse. Aceasta impunea o instruire actions which led to victory in
continuã ºi policalificatã, o disciplinã ºi o coeziune de grup several famous battles.
superioare celorlalte arme. Datoritã manierei specifice de acþiune Organized in small formations,
ºi rezultatelor spectaculoase obþinute, multe armate au ridicat for time and space limited
objectives, this has been a
unitãþile de infanterie uºoarã la rang de forþe de elitã.
feared branch due to its
Timp de mai bine de 2.000 de ani, de la formarea de cãtre
unpredictable way of making its
Burebista a statului dac unitar ºi centralizat ºi pânã în zilele presence felt among the enemy.
noastre, poporul român a luptat pentru a exista aici, pe aceste This required a continuous and
strãvechi ºi minunate þinuturi. Împrejurãri istorice vitrege au qualified training, group
silit de multe ori poporul român sã-ºi întrerupã munca paºnicã, cohesion and discipline superior
sã punã mâna pe arme, sã meargã la fruntarii, sau acolo unde se to other branches.
întrevedea intervenþia strãinã pentru a-ºi apãra dreptul la For more than 2,000 years, the
existenþã ºi libertate. Romanian people have fought to
maintain its territory. Unlike the
Spre deosebire de Imperiile Otoman, Habsburgic ºi Rus ce- Turkish, Hapsburg and Russian
ºi întreþineau armate permanente ºi cu care a trebuit sã ducã Empires' armies, the Romanian
lupte grele, la români armata era un fenomen de conjuncturã ºi de Army was formed in the concourse
scurtã duratã, având ca forþã principalã a oºtirilor în luptã of events and organized on territorial
pedestrimea, organizatã pe principiul teritorial. În baza principles. Based upon the
prevederilor Tratatului de la Adrianopol încheiat la 2 septembrie Adrianopol Treaty provisions
1829, în urma Rãzboiului Ruso-Turc, þãrile române au obþinut signed on the 2nd of September
1829, after the Turkish-Russian War,
dreptul de a-ºi organiza "un numãr de gãrzi înarmate the Romanian countries obtained
permanent", mai bine spus de a-ºi înfiinþa propria armatã. La 30 their right to organize “a number of
aprilie 1830 s-a hotãrât " permanently armed
formãruirea în Valahia a ºase guards”, in other
batalioane pedestrime ºi ºase words, to organize
their own army. On
escadroane cãlãrime a strãjii
the 30th of April
pãmânteneºti", din care mai 1830, six infantry
târziu s-au înfiinþat trei battalions and six
regimente mixte, a cãror cavalry squadrons
locaþie a fost stabilitã la were formed in
Bucureºti, Ploieºti ºi Craiova. Walachia, and later,
three combined
Concomitent cu aceastã regiments were
acþiune din Þara Româneascã, formed. The
ºi în Moldova s-a înfiinþat un transformation and
batalion de infanterie ºi un progress registered

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 9


Despre infanterie
180 DE ANI DE INFANTERIE ROMANA MODERNA
la ceas aniversar
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

by the Romanian Army in that period


support the assertion that, the escadron de cavalerie, apoi din acestea s-a constituit un regiment
MODERN ROMANIAN INFANTRY mixt dislocat în garnizoana Iaºi. Transformãrile ºi progresele
was born on the 30th of April 1830 in the înregistrate de infanteria românã din acea perioadã ºi mãsurile
Romanian Countries. pe linia înzestrãrii, instruirii ºi încadrãrii ei argumenteazã
The entire evolution of the afirmaþia cã, la 30 aprilie 1830, în Principatele Române s-a nãscut
Romanian infantry was closely
connected to three major events: The INFANTERIA ROMÂNÃ MODERNÃ.
War for Independence in 1877, and the Întreaga evoluþie a infanteriei române a fost strâns legatã
two world wars. These three wars de trei evenimente majore: Rãzboiul pentru Independenþã din
represent distinct stages in the existence anul 1877 ºi cele douã conflagraþii mondiale. Se poate aprecia cã
of infantry, each of them marking aceste trei rãzboaie, cât ºi perioadele premergãtoare ºi ulterioare
obvious progresses in its evolutional
progress. In the interwar period, within lor, constituie etape distincte în existenþa infanteriei, fiecare
the infantry's endowment and marcând progrese evidente în procesul evolutiv al acesteia. În
modernization process, a complex perioada interbelicã, în cadrul procesului de modernizare ºi
system of military personnel was înzestrare a infanteriei s-a elaborat un sistem complex de
elaborated. Special attention was paid pregãtire a cadrelor. O atenþie deosebitã s-a acordat instruirii
to fighters and subunits' training, as well
as to headquarters, staffs and units'
luptãtorilor ºi subunitãþilor, precum ºi pregãtirii de rãzboi a
preparation for war. comandamentelor, statelor majore ºi unitãþilor.
The contemporary military Militarii români astãzi îºi îndeplinesc cu demnitate, dãruire
accomplish their assigned missions ºi profesionalism misiunile încredinþate, în Afganistan, Irak ºi
with great dignity, dedication and Kosovo. Aceºtia demonstreazã valoarea deosebitã a resurselor
professionalism in Afghanistan, Iraq
umane ale infanteriºtilor români, egali ºi uneori chiar superiori
and Kosovo. They prove the Romanian
pagina 10 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Despre infanterie
180 DE ANI DE INFANTERIE ROMANA MODERNA
la ceas aniversar
altor luptãtori din armatele cu tradiþie în activitatea de infantrymen's special value of human
menþinere a pãcii. Infanteria are un loc important în ansamblul resources. Infantry has a special place
Forþelor Terestre deoarece: reprezintã principala componentã a within Land Forces because: it
represents Land Forces' main
Forþelor Terestre, destinatã ca, independent sau împreunã cu
component, aimed to deploy decisive
celelalte arme, sã desfãºoare acþiuni militare decisive, în orice military actions in any area of
zonã de operaþii ºi pe orice direcþie a teritoriului naþional; este o operations and on any direction on the

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


forþã capabilã sã realizeze prezenþa, extinderea, continuitatea ºi national territory; it represents a force
dominaþia în teren ºi sã susþinã în orice moment toatã gama able to maintain the whole range of
acþiunilor militare, iar structurile din compunerea sa sunt military actions, its composing
structures being present on the entire
prezente pe întregul teritoriu naþional. national territory.
Pentru cã istoricul infanteriei române este unul plin de For the history of the
evenimente, se cuvine ca la ceas aniversar sã aruncãm o privire Romanian infantry is full of
înapoi, scoþând în evidenþã numeroasele fapte sãvârºite de important events, we ought to
infanteriºtii români, aducându-le în acest fel mulþumirile highlight some of the numerous
noastre, ale celor care le suntem încã datori pentru cã ne-au deeds accomplished by the
arãtat cum sã ne ridicãm la înãlþimea valorii înaintaºilor noºtri ºi Romanian infantrymen, and
sã facem ca arma infanterie sã dãinuie în Armata României. express our gratitude on this
special occasion.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 11


180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ
Despre infanterie
la ceas aniversar
Maior Gligor VÃIDEAN
INFANTERIA ªI PROVOCÃRILE MILENIULUI III INFANTRY AND THE THIRD
MOTTO:
MILLENNIUM CHALLENGES
„Nu ºtiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea rãzboi mondial,
Infantry is the oldest branch in the
dar cu siguranþã cel de-al patrulea va fi luptat cu beþe ºi pietre” history of humankind and it has always had
(Albert Einstein) the decisive role in ending most armed
Infanteria este cea mai veche armã din istoria omenirii ºi de c o nf l i c t s , r e g a rd l e ss t he a d v a nce d
technology the combatant armies were

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


fiecare datã a avut rolul decisiv în finalizarea majoritãþii
endowed with.
conflictelor armate, indiferent de cât de supertehnologizate au fost The armed conflicts during the last
armatele combatante. twenty years have showed us another facet
Interacþiunea dintre mijloacele, modalitãþile de rãzboi ºi of war, different from the classical one, the
comunitatea umanã organizatã, a determinat în mod evident infantryman being compelled to face new
challenges in this new millennium.
dezvoltarea armelor ºi a armamentului în cadrul marilor imperii,
The Romanian Army infantry pattern-
încã din Antichitate. making was practically started at the end of
Carele de rãzboi mesopotamiene, egiptene, miceniene ºi chineze the second millennium, concomitantly with
din epoca Shang (mileniul II i.Hr.), preponderenþa elementelor de the major political changes in the Romanian
infanterie în civilizaþia greacã postmicenianã, cu falangele de society. The beginning of the third
hopliþi ºi creºterea importanþei politice ºi a ponderii militare a millennium has marked conceptual, form
and structure changes for the Romanian
infanteriei faþã de cavalerie, a avut o contribuþie majorã în Army infantry.
dezvoltarea armamentului ºi mijloacelor specifice luptei These premises constituted the decisive
infanteriei. arguments for our country to join NATO.
Conflictele armate din ultimii douãzeci de ani ne-au arãtat o altã Romania was invited to join NATO at the
faþã a rãzboiului, care diferã de cel clasic, infanteristul fiind nevoit NATO summit from Prague in 2002. On the
29th of March, Romania officially joined
sã facã faþã unor provocãri noi în acest mileniu.
NATO.
Modelarea infanteriei în Armata României, a fost declanºatã 2010 is the year when the New NATO
practic la încheierea mileniului II, odatã cu schimbãrile politice Strategic Concept is issued.
majore din societatea româneascã. Începutul mileniului III a What does this new strategic concept
marcat schimbãri conceptuale, de formã ºi de structurã pentru mean for the Romanian Army?
infanteria Armatei României. The New NATO Strategic Concept finds
Romania in a relevant and strong alliance,
Aceste premise au constituit argumente determinante pentru ca
based on a solid transatlantic partnership,
þara noastrã sã adere la Organizaþia Tratatului Nord-Atlantic. supporting a strong and capable Alliance to
România a fost invitatã sã adere la Alianþa Nord-Atlanticã la efficiently answer the new security
Summit-ul NATO de la Praga din 2002. La 29 martie 2004, challenges.
România a aderat în mod oficial la Tratatul Alianþei Nord- This concept determines the accom-
Atlantice, prin depunerea instrumentelor de ratificare la plishment of responsibilities as NATO state
member regarding the participation to the
Departamentul de Stat al SUA. Depunerea instrumentelor de Alliance's missions and operations. Romania
ratificare a fost urmatã, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborãrii contributes to all the Alliance's missions and
oficiale a drapelului român la sediul NATO. operations, and also to those outside the
Anul 2010 este anul lansãrii Noului Concept Strategic al NATO. Euro Atlantic space.
Ce înseamnã pentru Armata României acest nou concept How will the Romanian infantry
accomplish these responsibilities?
strategic?
Our country's participation to NATO
Noul Concept Strategic al NATO regãseºte România într-o operations and missions offers a stable
alianþã robustã ºi relevantã, bazatã pe un parteneriat transatlantic support of assumed political engagements by
solid, sprijinind o Alianþã puternicã ºi capabilã sã rãspundã eficient Romania as NATO member state, increasing
noilor ameninþãri la adresa securitãþii. Un parteneriat its credibility as ally. The NATO missions
transatlantic dinamic ºi robust reprezintã un factor crucial în and operations to which the Romanian
infantry takes part are: ISAF, NTM-I,
articularea unor rãspunsuri eficiente la noile riscuri de securitate
KFOR, and OAE.
cu care se confruntã comunitatea democraþiilor transatlantice. The third millennium challenges are
Acest concept determinã îndeplinirea responsabilitãþilor de complex. The armed conflict typology to
membru NATO legate de participarea la operaþiunile ºi misiunile which infantry will participate will change
Alianþei. România contribuie la toate misiunile ºi operaþiunile and will be characterized mostly by
Alianþei, inclusiv la cele din afara spaþiului euro-atlantic. asymmetrical threats, by punctual military
operations deployed by mobile small units,
Cum va rãspunde infanteria românã acestor responsabilitãþi? and by joint and multinational operations.
Participarea þãrii noastre la operaþiunile ºi misiunile NATO These changes will also be reflected in the
oferã o susþinere concretã a angajamentelor politice asumate de battlefield transformation into an integrated
România ca membru al Alianþei Nord-Atlantice, amplificându-i combat space, in which asymmetrical
credibilitatea de aliat.
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 13
Despre infanterie
INFANTERIA ªI PROVOCÃRILE MILENIULUI III
la ceas aniversar
actions will be deployed, characterized Misiunile ºi operaþiunile NATO la care infanteria din armata
through a high level of mobility, dynamism României participã sunt: Forþa Internaþionalã de Asistenþã pentru
and flexibility, and equally by a high degree Securitate (ISAF), Misiunea NATO de Pregãtire – Irak (NTM-I),
of technique, efficiency and flexibility.
The characteristics of the area of
Operaþiunea KFOR, Operaþiunea Active Endeavour (OAE).
operations, area of responsibility and Provocãrile mileniului III sunt multiple. Tipologia conflictelor
population, the capacity of structure armate, la care infanteria va participa, se vor schimba ºi vor fi
deployment, armament and protection caracterizate în special de ameninþãri asimetrice, de operaþii
equipment, combat technique, militare punctuale desfãºurate de subunitãþi mici, dislocabile rapid
communication means and compatibility
ºi cu putere mare de lovire ºi de operaþii întrunite ºi multinaþionale.
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

with the NATO partner members' similar


structures, create a relevant image of Aceste schimbãri se vor reflecta ºi în transformarea câmpului de
challenges to which the Romanian infantry luptã într-un spaþiu de luptã integrat, în care se vor desfãºura
has to face at the beginning of the third acþiuni asimetrice, caracterizate printr-un nivel de mobilitate,
millennium. dinamism ºi flexibilitate mare, la care se va adãuga un înalt grad de
All branches rely on people, and here we tehnologizare ºi eficienþã.
make reference to the infantryman of the
Caracteristicile zonei de operaþii, ale zonei de responsabilitate ºi
2015 or 2025. The present characteristics
that define the Romanian infantryman are ale populaþiei, capacitatea de dislocare a structurilor, þinuta,
brought about by his essence as terrestrial armamentul ºi echipamentul de protecþie, tehnica de luptã,
fighter, permanen-tly in contact with the mijloacele de comunicare ºi compatibilitatea cu structurile similare
enemy. This has to be the type of man who is ale armatelor partenere membre NATO, creeazã o imagine
well-developed, strong and resistant. But relevantã a provocãrilor cãrora trebuie sã le facã faþã Infanteria
the future technology, the combat space
compu-terization, will bring about the man-
Românã la începutul mileniului al treilea.
machine interface between the individual Toate armele se bazeazã pe oameni ºi ne raportãm la
combatant and the application system. infanteristul anilor 2015 sau 2025. Caracteristicile actuale care-l
The combat technique will have common definesc pe infanteristul român sunt determinate de esenþa sa ca
constructive elements by the em-ployment of luptãtor terestru, aflat permanent în contact cu adversarul. Acesta
chassis to some of the combat environment
trebuie sã fie tipul de om bine dezvoltat, sã aibã forþã ºi rezistenþã.
specific configurati-ons, such as: the
reconnaissance vehicle, the personnel Însã tehnologia viitorului, digitalizarea spaþiului de luptã, vor
carrier vehicle, combat support vehicle and determinã eficientizarea, funcþionalitatea ºi ergonomia
command support vehicle. echipamentelor ºi vor realiza interfaþa om-maºinã între luptãtorul
The major modernization projects imply individual ºi sistemul de aplicare.
the endowment of infantry with: the infantry Tehnica de luptã va avea elemente constructive comune prin
fighting vehicle 84M „Jder”, the troop
utilizarea ºasiului la câteva din configuraþiile specifice mediului de
armored carrier, the portable antiarmor
missile system, the advanced individual luptã cum ar fi: vehicul de recunoaºtere, vehicul destinat
combat system, (SLIA), optic and optic- transportului forþelor, vehicul destinat sprijinului de luptã ºi
vehicul destinat sprijinului conducerii.

pagina 14 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Despre infanterie
INFANTERIA ªI PROVOCÃRILE MILENIULUI III
la ceas aniversar
Proiectele majore de modernizare presupun înzestrarea
electronic devices and individual ballistic
infanteriei cu: maºina de luptã a infanteriei MLI-84M „Jderul”, protection equipment, NATO specific
transportorul blindat pentru trupe (TBT 8x8/4x4), sistemul de individual armament.
rachete antitanc portabil, sistemul de luptã individual avansat The modernization of equipment and
(SLIA), aparaturã opticã ºi optoelectronicã, echipament de protecþie technique will generate a thorough revision
balisticã individual, armament individual tip NATO. of doctrines and combat manuals, will bring
about the standardization of techniques,
Modernizarea echipamentelor ºi a tehnicii va genera o revizuire tactics and procedures that the infantryman
profundã a doctrinelor, manualelor de luptã ºi va determina thus equipped and the unit he belongs to
standardizarea tehnicilor, tacticilor ºi procedurilor pe care must apply in order to accompli-sh the

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


infanteristul astfel echipat ºi subunitatea din care face parte, sã le infantry missions within the future armed
aplice pentru îndeplinirea misiunilor infanteriei în viitoarele conflicts. The projection of future military
conflicte armate. Proiecþia operaþiilor militare viitoare, pe termen operations on long term will find the
infantrymen dealing with the opera-tional
mediu va regãsi infanteriºtii fãcând faþã cerinþelor operaþionale ale requirements of the battlefield.
câmpului de luptã. Regardless the evolution of equipment,
Indiferent de evoluþia echipamentelor, armamentului ºi tehnicii, armament and technique, MAN remains the
OMUL rãmâne elementul central al acestor noi sisteme. central element of these new systems. The
Infanteristul va beneficia de avantajele oferite de tehnicã ºi de infantryman will benefit from the
advantages provided by technique and
echipamente ºi va putea face parte din structurile care vor îndeplini
equipment and will be part of the structures
misiunile specifice conflictului viitorului. that will accomplish the future conflict
Adaptabilitatea celui mai complet combatant, infanteristul, se specific missions.
întemeiazã pe capacitatea sa de apreciere a situaþiei, pe iniþiativa ºi The adaptability of the most complete
pe capacitatea de execuþie ºi pe curajul în luptã. fighter – the infantryman – is formed upon
Grupele de infanterie(echipele) vor constitui ºi în viitor cele mai his ability to estimate the situation, on his
initiative and execution ability and boldness
mici subunitãþi care, pentru îndeplinirea misiunilor de luptã, va
in the battle.
trebui sã fie dotate ºi înzestrate cu armament ºi tehnicã de luptã The infantry squads (the teams) will still
performante. form the smallest units in the future, which,
Plutoanele, companiile ºi batalioanele de infanterie reprezintã in order to accomplish their missions, will
elementele de structurã care reunesc calitãþile luptãtorului ºi ale have to be endowed with efficient armament
tehnicii militare din înzestrarea grupelor (echipelor), capabile sã and combat technique.
The infantry platoons, companies and
îndeplineascã într-o concepþie unitarã misiuni specifice conflictelor battalions represent the structure elements
simetrice, asimetrice ºi combinate în câmpul de luptã modern. that reunite both the fighter and military
În anul 2009 au fost activate noi batalioane de infanterie în techniques' qualities within the squad
cadrul unitãþilor mecanizate, capabile sã îndeplineascã misiuni atât (team), able to accomplish symme-trical,
pe teritoriul naþional cât ºi în misiuni înafara þãrii în cooperare cu asymmetrical and combined conflict specific
missions on the modern battlefield.
forþele aliate din NATO.
In 2009 new infantry battalions within
Pânã în anul 2015 Armata României va cuprinde urmãtoarele the mechanized units have been activated,
structuri ale Forþelor Terestre: Statul Major al Forþelor Terestre, able to accomplish missions both on the
comandamente operaþionale de nivel operativ ºi tactic, structuri national and international territory, in
luptãtoare, structuri de sprijin de luptã, structuri logistice, structuri cooperation with NATO allied forces.
pentru operaþii speciale, unitãþi de instrucþie, instituþii militare de Until 2015, the Romanian army will
comprise the following Land Forces
învãþãmânt ºi alte structuri stabilite. Structurile luptãtoare
structures:
destinate ducerii acþiunilor militare vor fi: brigãzi mecanizate ºi The Land Forces Staff, operational
similare, de vânãtori de munte, mari unitãþi ºi unitãþi de rachete sol- headquarters of operation and tactical level,
aer, escadrile de aviaþie, divizioane de fregate, nave purtãtoare de combatant structures, combat support
artilerie, rachete torpile ºi scafandri, batalioane de paraºutiºti, structures, logistic structures, special
infanterie marinã ºi de informaþii, batalioane/companii de operaþii operations structures, training units,
education military institutions and other
speciale ºi alte structuri constituite pentru luptã,. established structures.
Armã a bãrbãþiei, infanteria rãmâne arma care va materializa Branch of manhood, infantry remains the
succesul luptei ºi care va concretiza în cooperare cu celelalte arme, branch that materializes combat success
misiunile care îi sunt încredinþate în luptã. and cooperates with other branches in order
Lumea de mâine nu poate fi decât o proiecþie a celei din prezent. to accomplish the assigned combat missions.
The future world is nothing but a
Cu siguranþã cã, în anii care vor urma, pericole directe sau pericolele
projection of today. It is certain that, in the
care se vor naºte pe scena internaþionalã nu vor putea fi lãsate la years to come, the threats that will arise on
voia întâmplãrii, motiv pentru care infanteria va fi nevoitã sã the international scene must be dealt with,
pregãteascã prezentul pentru viitor, viitor care, cronologic a thus infantry will have to prepare the
început! present for the future, future that,
chronologically, has already begun!

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 15


Despre infanterie
la ceas aniversar
INFANTERIA ROMÂNÃ Col. (rez) Ivaºcu Dan

“Este ºi va fi” THE EVERLASTING


La marile praznice creºtine, la sãrbãtorile þinute de biserica ortodoxã ROMANIAN INFANTRY
On the occasion of great
românã, dupã încheierea liturghiei, preotul unge cu mir frunþile
funeral repasts, or Christian
enoriaºilor ºi îi binecuvinteazã spunând „Iisus în mijlocul nostru”, iar holydays held by the Romanian
creºtinul rãspunde „Este ºi va fi”. orthodox church, the priest
Acestea au fost primele gânduri pe care le-am avut atunci când am smears with chrism the
început sã aºtern pe hârtie rememorarea istoriei infanteriei române. De parishioners' foreheads and
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

aceea, acum, la sãrbãtorirea a 180 de ani de la constituirea Infanteriei blesses them, saying “Jesus is
române moderne sã-mi fie permis a spune „Infanteria în mijlocul amongst us”, while the Christian
Armatei române” sau „Infanteria –fundamentul Armatei române” ºi answers “Is and will be”.
sã continui confirmând „A fost, Este ºi Va fi”. Prin urmare ar rezulta din These have been the first
thoughts that came to mind when
aceste formulãri trei capitole sau trei aspecte ale prezentãrii unor elemente
considering writing about the
din aceastã mare epopee intitulatã istoria Infanteriei române, cum a fost, history of Romanian army.
cum este ºi ce va fi. Therefore, now, at the
La începuturile ei infanteria a fost denumitã de cãtre izvoarele commemoration of 180 years since
istorice ca pedestrime ºi ea reprezenta baza armatelor constituite de the foundation of modern
Burebista ºi regele erou Decebal, fiind de fapt infanteria strãmoºilor Romanian infantry, I should be
noºtri. Istoricul A.D. Xenopol spunea cã armata geto – dacilor era „mai allowed to assert that “Infantry
toatã pedestrã”, iar în opinia lui Vasile Pârvan era formatã „aproape stands in the midst of Romanian
exclusiv din pedestraºi”, celelalte arme precum „cavaleria” ºi „maºinile de army” or “Infantry is the
fundament of Romanian army”,
luptã” fiind în numãr mult mai mic. Înaintând în evoluþie descoperim cã în
and continue with the phrase “It
aceastã vatrã carpato – danubiano – ponticã „Istoria gãseºte pe român, aici, was, is and will be”.
înaintea tuturor ºi nu ca pãstor ci ca ostaº, ca un vajnic apãrãtor al Consequently, this presentation
pãmântului strãbun, fapt ce explicã însuºirile militare aºa de trainice ale focuses on three aspects: the past,
românilor”. present and future in the history
Pedestrimea a avut continuitate ºi în evul mediu reprezentând baza în of the Romanian army.
„oastea cea mare” a domnitorilor din Þãrile române, precum Mircea cel At its beginnings, infantry
Bãtrân, ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul ºi toþi ceilalti iluºtrii voievozi, was referred to as pedestrians by
având rolul decisiv în lupta pentru neatârnarea neamului ºi asigurarea several historical sources and it
continuitãþii noastre pe aceste meleaguri. represented the basic part of
Burebista or Decebal's armies.
Bazele moderne ale constituirii ºi consacrãrii infanteriei ca
The pedestrians were recorded in
armã de sine stãtãtoare au fost puse la 30 aprilie 1830, deci acum the middle Ages as the basis of the
180 de ani, când s-au înfiinþat primele batalioane de infanterie în great Romanian voivods' armies,
Þara Româneascã ºi în Moldova ºi au fost continuate ca urmare a bearing the decisive role in the
procesului revoluþionar de la 1848, a fãuririi statului român prin Marea fight for independence.
Unire de la 1859 ºi a înfãptuirii politicii militare a domnitorului Alexandru On April 30, 1830, that is 180
Ioan Cuza. years ago, infantry was
Pentru iubitorii de istorie, pentru toþi aceia care sunt doritori de detalii acknowledged as separate army
privind evoluþia infanteriei române moderne le recomand cu cãldurã sã branch, and the first infantry
battalions in the Romanian
consulte cele douã volume din „Istoria infanteriei române, Ed. ªtiinþificã ºi
Country and Moldavia were
pedagogicã, Bucureºti 1985”, „Istoria Centrului de pregãtire a infanteriei, founded.
E d . P r o Infantry has always been the
Transilvania, most numerous (60 -81%) and
Bucureºti 2006” ºi complex branch within the
lucrãri care redau Romanian army, but also the most
viaþa ºi faptele de complete, accomplishing
vitejie ale eroilor extremely difficult missions, as
neamului precum specified in the “Infantry Combat
Regulation” of 1930. “In combat,
„Personalitãþi ale
infantry has the main mission;
armei infanterie,
the only complete branch, capable
Bucureºti 1995”. of fighting on any terrain, and any
Dupã cum weather conditions, day and
rezultã ºi din night. Infantry is the
a n a l i z a fundamental branch which is
structurilor supported by all others; none of
unitãþilor ºi them can carry out the missions in
marilor unitãþi ale its place”.
pagina 16 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Despre infanterie INFANTERIA ROMÂNÃ

la ceas aniversar
This judgment is still valid
“Este ºi va fi”
armatei române participante la cele douã conflagraþii mondiale, infanteria
today, when, despite their superior
a fost întotdeauna cea mai numeroasã (60 – 81%) ºi cea mai complexã armã
characteristics, the other branches
remain auxiliary, required to
a oºtirii române, dar ºi cea mai completã, îndeplinind, dupã cum se
support the infantry combat, specificã ºi în „Regulamentul de luptã al infanteriei” din 1930, misiuni
which remains the army's basic deosebit de grele „atât prin mijloacele sale proprii cât ºi cu sprijinul
branch and its fundamental celorlalte arme”. „În luptã infanteria are misiunea principalã;
component. But it must be singura armã completã ºi în stare sã lupte pe orice teren ºi pe orice
admitted that modern combat timp, ziua ºi noaptea. Infanteria este arma fundamentalã în
implies, first of all, an inter-branch profitul cãreia se întrebuinþeazã toate celelalte; niciuna dintre
combat, its common objective acestea nu o poate înlocui în executarea misiunilor ce-i revin”.

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


being the enemy's suppression,
Aceastã apreciere este valabilã ºi astãzi, când, cu toate caracteristicile
and thus, each branch is important
in obtaining the victory.
lor superioare, supertehnicizate, robotizate ºi cibernetizate celelalte arme
The events of December 1989 rãmân totuºi ajutãtoare, chemate sã sprijine lupta infanteriei, care
have opened an evolutionary path reprezintã arma de bazã a armatei ºi componenta ei fundamentalã.
to the Romanian army, and Rãmâne în continuare valabil adevãrul confirmat de evoluþia luptei ºi
implicitly to infantry. In the past înscris în „Istoria infanteriei române” care spune „Niciodatã o victorie nu
20 years, the Romanian infantry a fost desãvârºitã pânã când INFANTERIA ..... nu a rãpus ultima
adapted well to modern standards. rezistenþã a inamicului, nu l-a scos cu forþa din întãriturile lui ºi
The infantry military have nu a pus stãpânire pe poziþiile ocupate de acesta”. Însã trebuie sã
acquired a rich combat experience
recunoaºtem cã lupta modernã este în primul rând lupta interarmelor, este
and consolidated the cooperation
with the allied forces in the
rodul cooperãrii acestora, având ca obiectiv comun nimicirea
theatres of operations of Angola, (neutralizarea, scoaterea din luptã) a adversarului ºi deci, fiecare armã
Albania, the states of former este importantã în obþinerea victoriei.
Yugoslavia, Afghanistan and Iraq. În cei 180 de ani de existenþã, infanteria a consemnat cu
The “Calugareni” 2 Infantry generozitate în cartea de aur a armatei nepieritoare fapte de arme
Battalion was the first infantry ºi jertfele acesteia au fost pe mãsura acþiunilor, în toate cele patru
unit in the Romanian army that evenimente majore ulterioare care au marcat evoluþia poporului român,
employed contractually-staffed respectiv apãrarea fiinþei neamului ºi independenþa sa în rãzboiul din 1877
military. “The Red Scorpions” 26
– 1878, reîntregirea þãrii în cele douã conflagraþii desfãºurate în 1914 –
Infantry battalion was the first
unit in the Romanian army that
1918 ºi 1940 – 1945, dar ºi în revoluþia din 1989. Se poate aprecia cã aceste
accomplished a mission outside patru evenimente, cât ºi perioadele premergãtoare, dar mai ales ulterioare
the state borders, in Angola, and lor, constituie etape dinstincte în existenþa infanteriei, fiecare marcând
its commander, then Lieutenant progrese dar ºi regrese în procesul evolutiv al acesteia.
–Colonel Ionel Palsoiu (Brigade Evenimentele din decembrie 1989 au deschis calea unei evoluþii
General at present), was the first a Armatei României ºi implicit a infanteriei care nu era întrezãritã sub
Romanian Infantryman who nicio formã sub sistemul comunist. Observãm cã Infanteria românã a þinut
carried out the commander ºi în ultimii 20 de ani pasul cu timpul, s-a adaptat foarte bine cerinþelor
position of a Multinational evolutive moderne. A cunoscut dezvoltãrile pe care le-au cerut standardele
Battalion – in September, 1995.
îndeplinirii misiunilor ce i-au fost puse în faþã ºi a demonstrat cã este aptã
The “Transylvanian Dragons”
811 Infantry Battalion is the first sã gestioneze crize de diferite nivele, sã se înscrie cu capacitãþile sale în
unit to have participated to the lupta interarme, dupã caz, atât într-un conflict major, cât ºi într-o
Antica Babylonia mission in Iraq; intervenþie rapidã sau împotriva ameninþãrilor teroriste.
it is the first unit of the kind in the Militarii trupelor de infanterie au acumulat o bogatã experienþã
Romanian Army certified by
NATO.
The “Black Wolves” entered
history not only through the
manner they accomplished their
numerous missions in Angola,
Kosovo, Albania, Afghanistan,
Iraq, but also for having skilled
commanders. On the 8th of January
2004, the US Army Colonel
William B. Garret III – the
commander of Light Infantry 10
Division which comprised the 151
Infantry Battalion during the
mission accomplished in
Afghanistan, asserted that “ the
success the of 151 Infantry
Battalion was the direct result of
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 17
Despre infanterie INFANTERIA ROMÂNÃ

la ceas aniversar
“Este ºi va fi”
de luptã ºi au întãrit cooperarea cu aliaþii în teatrele de operaþii din the battalion commander, Lt. Col.
Angola, Albania, þãrile din spaþiul Ex – Iugoslav, Afganistan, ºi Irak, sub Dumitru Scarlat's efficient
autoritatea dupã caz a ONU, OSCE, Uniunii Europene, Forþei leadership...”
In 15 years of international
multinaþionale de coaliþie sau a Alianþei Nord – Atlantice, devenind
missions, the Romanian
adevãraþi ambasadori ai României peste hotarele ei ºi contribuind infantrymen demonstrated their
covârºitor la fãurirea unei imagini credibile atât pentru þarã cât ºi pentru capacities in all theatres of
armatã. operations, in peacekeeping,
Spicuim din „a fost”, din ceea ce este istorie, dar ºi prezent pentru cã humanitarian or anti-terrorist
unitãþile, marile unitãþi, dar ºi cei care au scris, uneori cu sângele lor aceste missions, among which the
fapte existã, trãiesc. following can be mentioned:
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

Batalionul 2 Infanterie „Cãlugãreni”, a fost prima unitate de MONUA and UNAVEM in Angola,
infanterie din Armata României încadratã cu militari angajaþi pe bazã de IFOR and SFOR in Bosnia
Herzegovina, BELUKROKO and
contract.
KFOR in Kosovo, ENDURING
Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii roºii” a fost prima unitate de FREEDOM in Afghanistan or
infanterie din Armata României care a îndeplinit o misiune în ANTICA BABYLONIA in Iraq and
afara graniþelor þãrii, în Angola, într-o zonã împânzitã de scorpioni roºii, others. There have also been
care i-au dat acest renume, iar comandantul acestuia, pe atunci sacrifices paid by infantrymen such
locotenent-colonelul Ionel Pâlºoiu (astãzi general de brigadã), a as Corporal Ioan Grosaru, Sgt.
fost primul infanterist român care a exercitat funcþia de Leoveanu Valentin, Second
comandant al unui Batalion Multinaþional – în septembrie 1995 – la Lieutenants Ioan Silviu Fogorosi,
exerciþiul „COOPERATIVE DETERMINATION – 95” în Sibiu, primul Anton Samuila, Ionel Gheorghita
exerciþiu NATO/PfP organizat de un comandament NATO pe teritoriul Dragusanu and others.
After 180 years of existence,
României. Batalionul era constituit din 4 companii de infanterie, a câte 3
the present Romanian infantry is
plutoane, cu militari din 9 armate membre NATO ºi non-NATO - respectiv: operational, compatible with
S.U.A., Turcia, Olanda, Ungaria, Luxemburg, Germania, Albania, NATO structures, with
Bulgaria ºi România. institutional and technical
Am folosit expresia „a fost” referindu-mã la acþiune, dar mai corect ar interoperability, respects and
trebui sã spun „este” (ºi intrãm astfel în al doilea aspect al acestei honors the received missions,
prezentãri) pentru cã ºi unitatea ºi cel care i-a fost comandant, existã ºi în contributes effectively to
prezent, desfãºurând cu profesionalism ºi devotament acþiuni care aduc promoting the country's image in
onoare Armatei României. Am putea continua exemplificãrile cu „prima the world and within the Alliance.
What will tomorrow be? The
unitate de infanterie”, sau „unul dintre ofiþerii români care fac cinste þãrii
pessimist answers: there are still
noastre” pentru cã în fiecare teatru de operaþii, ºi nu numai, au existat many things to be accomplished in
ofiþeri de infanterie sau unitãþi de infanterie româneºti, deschizãtoare de all domains of activity, especially in
drumuri pentru Armata României. the technical field. On the other
Batalionul 811 Infanterie „Dragonii Transilvani” este prima unitate hand, the optimist replies: we have
care a participat la misiunea Antica Babylonia în Irak; este prima unitate accomplished a lot, we have
de acest gen a Armatei României certificatã NATO ºi care face parte, din demonstrated we are a reliable
pachetul de forþe pus la dispoziþia Organizaþiei Nord Atlantice. partner, we have valuable people,
we can also find solutions to
Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu” participã constant
technical problems.
din iunie 1999 cu un modul românesc în cadrul Batalionului Mixt Româno – Referring to the future, is there
Ungar de Menþinere a Pãcii dislocat în Cetatea Aradului ºi are succesiv any military who hasn't been
comandanþi ofiþeri români respectiv unguri. impressed by the movie entitled
Un strãlucit strateg de oºti întrebat fiind: „cum poate omul deveni “The Starry Infantry”? Hasn't
erou” a rãspuns „Pot sã spun cum sã ajungi soldat nemuritor .......... anyone considered that it is about
sã ai mari comandanþi”. infantry? That infantry may
Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negri” a intrat în istorie nu numai acquire technical endowment to
prin modul în care ºi-a îndeplinit multitudinea de misiuni executate în reach the stars? That its
contribution is necessary in order
Angola, Kosovo, Albania, Afganistan, Irak ci ºi pentru cã a avut la comandã
to achieve victory? Yes, all is
ofiþeri destoinici. La 8 ianuarie 2004, colonelul US ARMY Wiliam B. Garet possible. The Romanian Infantry is
III – comandantul Diviziei 10 Munte (Infanterie Uºoarã) în care acþiona everlasting.
Batalionul 151 Infanterie pe timpul misiunii executate în Afganistan, Dear infantrymen, “Happy
preciza „Succesul Batalionului 151 infanterie este rezultatul direct Anniversary!”
al modului eficient de conducere ºi al performanþei comandantului May God guard and bless you.
de batalion Lt. Col. DUMITRU SCARLAT .......”.
Referitor la militarii români, scoatem în evidenþã aprecierea
cãpitanului Kevin Poole din armata S.U.A., care, pe timpul unor acþiuni de
cunoaºtere a modului de instruire a militarilor români într-o unitate (B. 2 I.
„Cãlugãreni”) dislocabilã în teatrele de operaþii afirma: „Armata Românã

pagina 18 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Despre infanterie INFANTERIA ROMÂNÃ

la ceas aniversar
“Este ºi va fi”

este foarte motivatã ºi disciplinatã. În batalion, ne-a plãcut atenþia pe care comandanþii o acordã
subordonaþilor (.......) Un comandant de pluton român munceºte foarte mult în comparaþie cu
unul american. La noi, comandantul de pluton îl controleazã ºi are în grijã doar de subordonatul
nemijlocit. De la acesta în jos, aspectul respectiv nu îl mai priveºte. La dumneavoastrã,
comandantul de pluton se ocupã de comandanþii de grupã, dar ºi de fiecare militar în parte
cunoscându-l foarte bine. Îmi place felul de a fi al românilor, m-am acomodat cu stilul lor ºi am
încredere cã vom reuºi sã desfãºurãm cu succes misiuni împreunã”. Adevãr confirmat, de altfel, pe
timpul operaþiilor multinaþionale desfãºurate în diferite teatre de operaþii din lume.
ªi exemplificãrile ar putea continua despre toate celelalte unitãþi de infanterie, pentru cã rotirea

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


periodicã la ºase luni a acestora a fãcut ca în 15 ani de misiuni internaþionale infanteriºtii români sã-ºi
demonstreze capabilitãþile pe toate teatrele de operaþii în misiuni de menþinere a pãcii, umanitare sau de
combatere a terorismului, din care evidenþiem: MONUA ºi UNAVEM în Angola, IFOR ºi SFOR în Bosnia
Herþegovina, BELUKROKO ºi KFOR în Kosovo, ENDURING FREEDOM în Afganistan sau ANTICA
BABYLONIA în Irak ºi altele, dar ºi în miile de exerciþii ºi aplicaþii desfãºurate în þarã ºi în strãinãtate,
naþionale ºi internaþionale, ce au dovedit cã România este un partener credibil ºi sigur.
Aprecierile din partea partenerilor, a comandanþilor, ambasadorilor, preºedinþilor, dar ºi a
populaþiei au urmat firesc ºi au fost elogioase deoarece infanteriºtii au fãcut dovada unui real profesionalism
ºi umanism, au demonstrat capacitãþi ridicate de adaptare la mediile specifice zonelor de operaþii ºi a
misiunilor primite ºi au arãtat flexibilitate conceptualã ºi acþionalã ºi îndeosebi abilitãþi de lucru în echipã.
Nu au lipsit nici jertfele, tributul de sânge ce a fost plãtit de infanteriºti precum caporalul Ioan Grosaru,
sergentul Leoveanu Valentin, sublocotenenþii Ioan Silviu Fogoroºi, Anton Samuilã, Ionel Gheorghiþã
Drãguºanu ºi alþii.
În poezia Peneº Curcanul – Vasile Alecsandri scria despre eroii rãzboiului de independenþã din 1877 –
1878, începând cu „Plecat-am nouã din Vaslui, ªi cu sergentul, zece, ªi nu-i era, zãu, nimãnui, În piept inima
rece ...”. Acum, istoria se repeta sub o altã formã, când poetul Ioan Grosaru, cel care în 21 septembrie 2007
intra, în Irak, în rândul nemuritorilor eroi ai neamului, scria cu ani în urmã, despre ceea ce avea sã fie, fãrã
sã ºtie, destinul sãu, astfel:„Ne-am antrenat sã mergem oriunde la nevoi/Nu plânge dragã mamã cã nu merg
la rãzboi/Ci plec sã apãr pacea departe-n þãri strãine/Frumoasa mea iubitã rãmâi acum cu bine”.
De aceea a apãrut deviza „No one dies today!” („Nimeni nu moare astãzi”), care a devenit crezul
militarilor Batalionului 2 Infanterie „Cãlugãreni” ºi a fost preluatã ºi de alþi infanteriºti. Americanii care i-
au însoþit în misiuni anterioare, spuneau cã aceasta le aduce noroc ºi îi fereºte de nenorociri, pentru cã ea se
aseamãnã cu o rugãciune din suflet cãtre Dumnezeu! Crezul unor luptãtori ... Nu este doar o pãrere, ci un
adevãr constatat în toate misiunile îndeplinite de batalion. Adevãr confirmat ºi de locotenent-colonel
Dumitru Stoian din Centrul de Instrucþie al Infanteriei ºi Vânãtorilor de Munte, prin experienþa proprie în
teatrele de operaþii, pentru cã militarii americani, atunci când aveau posibilitatea sã aleagã, preferau sã
acþioneze în structuri conduse de ofiþeri români deoarece au constatat cã erau mai feriþi de riscuri,
Dumnezeu îi ocrotea mai mult decât pe alþii.
Dacã stai de vorbã cu militari care au acþionat în teatrele de operaþii, sau numai dacã îi observi apoi în
modul lor de manifestare în unitãþi, descoperi acum, dupã ce au stat în faþa morþii, dupã ce ºi-au þinut în
braþe camaradul care murea, cã ºi-au redefinit sistemul de valori, cã se manifestã foarte uman, cã au vizibilã
credinþa în Dumnezeu, nãdejdea într-o lume mai bunã, mai liniºtitã ºi dreaptã.
Aceºti ultimi 15 ani ai Armatei României ºi implicit ai Infanteriei române, au demonstrat
viabilitatea noilor structuri organizatorice, a concepþiei doctrinare care a compensat reducerea efectivelor ºi
tehnicii prin creºterea mobilitãþii ºi a puterii de foc a unitãþilor ºi marilor unitãþi.
Acum la împlinirea a 180 de ani de existenþã, Infanteria românã actualã este operaþionalizatã,
compatibilã cu structurile NATO, având interoperabilitate instituþionalã, acþionalã ºi tehnicã, îºi respectã ºi
onoreazã misiunile încredinþate, contribuie efectiv la promovarea imaginii României în lume ºi la
confirmarea demnitãþii sale de membrã a Alianþei.
Ce va fi mâine? Pesimistul spune: mai sunt multe de realizat în toate domeniile, în special în domeniul
tehnic. Optimistul nu se lasã mai prejos ºi replicã: am realizat foarte multe, am demonstrat cã suntem
partener credibil, avem oameni valoroºi, putem sã gãsim soluþii ºi la problemele tehnice.
ªi vorbind despre viitor, ce militar nu s-a lãsat impresionat de filmul „Infanteria stelarã”? Nu-i dã la
nimeni de gândit cã este vorba despre infanterie? Cã infanteria este cea care poate avea dotare tehnicã sã
ajungã în stele? Cã ea trebuie sã punã piciorul …. pentru a confirma victoria? Da, totul este posibil.
Infanteria Românã este ºi va fi.
Dragi infanteriºti, „La mulþi ani!”
Dumnezeu sã vã ocroteascã ºi sã vã binecuvânteze.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 19


180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ
Despre infanterie
BATALIONUL 26 INFANTERIE „NEAGOE BASARAB” Locotenent Daniel NISTOR
SCORPIONII ROªII
La 15 septembrie 1994, a fost înfiinþat Batalionul 26 Infanterie THE „NEAGOE BASARAB”
26 INFANTRY BATTALION
„Neagoe Basarab”, prin reorganizarea Regimentului 26 Mecanizat -THE RED SCORPIONS-
„Rovine”. On September 15, 1994, the „Neagoe
Activitãþile de pregãtire ºi instruire, intens coordonate, nivelul Basarab” 26 Infantry Battalion was established,
ridicat de pregãtire ºi disciplinã au contribuit la includerea by reorganizing the „Rovine” 26 Mechanized
batalionului în Forþele Procesului de Planificare ºi Control al Regiment.
The intensely coordinated training

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


Parteneriatului pentru Pace în decembrie 1995. activities and high level of discipline contributed
UNAVEM III.- ANGOLA 1996 to the battalion's inclusion to the Planning and
Începând cu anul 1996, între 25 martie ºi 10 octombrie Control Process Forces of the Partnership for
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, cu un efectiv de 758 Peace in 1995.
militari, sub conducerea locotenent colonelului Ion Pâlºoiu, a fost UNAVEM III - ANGOLA 1996
Starting with 1996, between 25th of March
dislocat în Angola, pentru a participa la operaþiunea UNAVEM III.
and 10th of October, the „Neagoe Basarab” 26
În cadrul acestei operaþiuni militarii batalionului, dislocaþi în patru Infantry Battalion, commanded by Lt. Col. Ion
tabere, cu zone de responsabilitate foarte extinse, au executat Pâlºoiu, was deployed to Angola, to take part in
misiuni de patrulare, escortã a convoaielor umanitare ºi logistice, the UNAVEM III operation. The military
colectare de armament, asigurare a securitãþii taberelor, paza ºi accomplished patrolling, escort, security and
humanitarian assistance missions.
protecþie VIP, precum ºi acþiuni de asistenþã umanitarã. ALBA – ALBANIA 1997
ALBA – ALBANIA 1997 The ALBA operation, deployed in
Operaþiunea ALBA, desfãºuratã în Albania, în perioada aprilie- Albania, in April-July 1997, had as an objective
iulie 1997, a avut drept obiectiv restaurarea ordinii de drept în urma the order restoring following the fall of the
prãbuºirii guvernului din aceastã þarã. government in this country. The military
participated to the Protection Multinational
Militarii craioveni au participat în cadrul ROMDET (detaºament Force in Albania, accomplishing specific peace-
tactic de infanterie format din militari din cadrul Batalionului 26 keeping missions.
Infanterie „Neagoe Basarab”, Batalionului 2 Infanterie „Cãlugãreni" JOINT GUARDIAN – KOSOVO - 2002
ºi Batalionului 151 Infanterie „Rãzboieni”) la Forþa Multinaþionalã At the beginning of 2002, „Neagoe
de Protecþie din Albania, executând misiuni specifice menþinerii Basarab” 26 Infantry Battalion handed over to
the Strategic Reserve, and beginning with the 1st
pãcii: cercetarea ºi asigurarea cãilor de comunicaþii, patrule în zona of March, it successively participated, for nine
de responsabilitate, paza ºi supravegherea punctelor de intrare, months, with two company level detachments,
escorta convoaielor umanitare, acordarea de sprijin umanitar ºi commanded by captains Florin Coman and Liviu
asistenþã medicalã populaþiei, asigurarea securitãþii ºi protecþiei Radu-Mic, to the JOINT GUARDIAN
observatorilor OSCE. operation, in Kosovo, where it operated within
an Italian brigade, in the western part of the
În anul 1997 Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, a fost province.
nominalizat ca parte a Rezervei Strategice SFOR. ENDURING FREEDOM
JOINT GUARDIAN – KOSOVO - 2002 – AFGANISTAN - 2002
La începutul anului 2002, Batalionul 26 Infanterie „Neagoe The ENDURING FREEDOM operation
Basarab” a predat ºtafeta Rezervei Strategice ºi, începând cu 1 represented the Romanian Army's participation
since the Second World War, to “combat” type
martie, a participat succesiv, timp de nouã luni, cu douã operations, “The Red Scorpions”, commanded
detaºamente de nivel companie, conduse de cãpitanii Florin Coman by Lt. Col. Dr. Nicolae Ciucã , being the first
ºi Liviu Radu-Mic, la operaþiunea JOINT GUARDIAN, în Kosovo, nominated to accomplish this mission.
unde a acþionat în cadrul unei brigãzi italiene, în partea de vest a Starting with the 30th of June 2002, the
provinciei. „Neagoe Basarab” 26 Infantry Battalion was
deployed to Kandahar base, operating within the
Au fost executate misiuni de patrulare în zona de American brigades.
responsabilitate, puncte de control trafic, posturi de observare, ANTICA BABILONIA – IRAK - 2004
colectare de armament, scotocire, asigurare a pazei ºi securitãþii Between January-July 2004, the „Neagoe
unor obiective. Basarab” 26 Infantry Battalion, commanded
ENDURING FREEDOM – AFGANISTAN - 2002 again by Lt. Col. Dr. Nicolae Ciucã, participates
to the ANTICA BABILONIA operation in Iraq.
Operaþiunea ENDURING FREEDOM a reprezentat prima Among the missions executed by the battalion,
participare a Armatei României, dupã cel de-al II-lea Rãzboi there were: intelligence gathering,
Mondial, la operaþiuni de tip „combat”, „Scorpionii Roºii”, conduºi de communication traffic monitor in the area of
Lt.col.dr. Nicolae Ciucã (locþiitor - Mr. Nicolae Ioan, ºef de stat major responsibility, the search of an area, patrolling in
- Mr. Ilie Florigoanþã), fiind primii nominalizaþi sã execute aceastã the main localities in the area of operations,
organizing observation posts, CIMIC escorts and
misiune. convoy escorts to the main localities in the
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” a fost dislocat, South-East Multinational Division area of
începând cu 30 iunie 2002, în baza de la Kandahar, acþionând în operations, humanitarian missions, training the
cadrul brigãzilor americane, din compunerea diviziilor 82 ºi 101. Iraqi military within the Operational Support
Cei 405 militari ai batalionului, au desfãºurat misiuni de Group units.
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 21
Despre infanterie BATALIONUL 26 INFANTERIE „NEAGOE BASARAB”

UNAMI – IRAQ -2005


SCORPIONII ROªII

An infantry company within the „Neagoe


patrulare în zona de responsabilitate, puncte de control trafic, posturi
de observare, colectare de armament, scotocire, asigurare a pazei ºi
Basarab” 26 Infantry Battalion was assigned to
securitãþii unor obiective importante.
take part to the UNAMI mission, as a
protection force for the UNO support mission ANTICA BABILONIA – IRAK - 2004
in Iraq, between March and October 2005. În perioada ianuarie-iulie 2004, Batalionul 26 Infanterie „Neagoe
The military commanded by Capt. Basarab” condus ºi de aceastã datã de Lt.col.dr. Nicolae Ciucã (locþiitor
Cãtãlin Giurgiu organized and deployed traffic - Mr. Gabriel Toma, ºef de stat major - Mr. Dan Ionescu), participã în
control points, led UNO escort, logistical
Irak la operaþiunea ANTICA BABILONIA, având zonã de
transports, and providing guard and security
missions to important objectives. responsabilitate la sud de Nassirya, zonã strãbãtutã pe mijloc de
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

ISAF SUPPORT ELECTION – comunicaþia principalã Basra - Nassirya - Bagdad.


AFGANISTAN - 2005 Misiunile executate de batalion au fost: cercetarea în scopul
In 2004, following the successful culegerii de informaþii, monitorizarea traficului pe comunicaþiile din
mission in Iraq, “The Red Scorpions” took over
for the second time the NATO Strategic
zona de responsabilitate, paza ºi interceptarea, blocarea unor puncte
Reserve component responsibilities from the critice situate pe comunicaþii sau în zone urbane, scotocirea unui raion
„Cãlugãreni” 2 Infantry Battalion. T o care necesitã executarea de acþiuni neîntrerupte pe durata a trei-patru
provide maximum security to the zile, patrulare pe principalele cãi de comunicaþii ºi în principalele
parliamentary elections deployment in localitãþi din zona de operaþii a brigãzii (batalionul se afla în subordinea
Afghanistan, NATO decided the establishment
of the Elections Support Force, by employing
unei brigãzi multinaþionale italiene) ºi organizarea posturilor de
three battalions within the Strategic Reserve: observare în comun cu militarii italieni, puncte de control trafic mobile
Romanian, Dutch and Spanish. în punctele obligatorii de trecere, escorte CIMIC ºi escorte convoaie în
KAF FORCE PROTECTION – principalele localitãþi din zona de operaþii a Diviziei Multinaþionale
AFGANISTAN – 2006-2007 Sud-est, misiuni umanitare în folosul populaþiei civile din zona de
Beginning with January 1, 2006,
„Neagoe Basarab” 26 Infantry Battalion operaþii, misiuni de transport, paza taberei White Horse, escortarea ºi
became ISAF operational reserve and KFOR- asigurarea protecþiei echipelor EOD italiene ºi americane pentru
EUFOR strategic reserve. In this posture, since executarea lucrãrilor de neutralizare a muniþiei neexplodate
September 2006 till July 2007, two descoperite de militarii români în zona de operaþii, antrenarea
detachments of the “Red Scorpions” – led by militarilor irakieni în cadrul subunitãþilor Operaþional Support Group.
Captains Marius Bumbac and Decebal
Niculescu – provided the security of the KAF Aprecierile privind executarea misiunii au fost la superlativ...
base. UNAMI – IRAQ -2005
IRAQI SUNSET O companie de infanterie din Batalionul 26 Infanterie „Neagoe
Starting with the second half of February, Basarab” a fost desemnatã sã participe la misiunea UNAMI, ca forþã de
the „Neagoe Basarab” 26 Infantry Battalion, protecþie pentru misiunea ONU de asistenþã în Irak, în perioada martie
led once more by Lt. Col. Gabriel TOMA, was
introduced in the theatre oh operations of Iraq, - octombrie 2005.
where they will accomplish Iraqi Army Sub conducerea Cpt. Cãtãlin Giurgiu, militarii au organizat ºi
training missions, CIMIC missions – civilian- desfãºurat puncte de control trafic, escortã a personalului ONU,
military cooperation missions, medical focus transporturi logistice, precum ºi paza ºi securitatea unor obiective
missions, VIP escort and patrolling missions. importante.
MULTINATIONAL DRILLS
- May, 1995 - „NEW SPIRIT” - KALAMATA / ISAF SUPPORT ELECTION – AFGANISTAN - 2005
GREECE; Dupã revenirea din misiunea executatã cu succes în Irak, în anul
- September, 1995 - „COOPERATIVE 2004, „Scorpionii Roºii" au preluat, începând cu 1 ianuarie 2005,
DETERMINATION 1995” - SIBIU; responsabilitãþile de componentã a Rezervei Strategice NATO, de la
- November, 1996 - „BALKANIC Batalionul 2 Infanterie „Cãlugãreni”. Pentru a doua oarã, militarii

pagina 22 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Despre infanterie
BATALIONUL 26 INFANTERIE „NEAGOE BASARAB”
SCORPIONII ROªII

Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, au preluat respon- PEACEKEEPER 1996” - CRAIOVA;


sabilitãþile specifice Rezervei Strategice, dupã perioada 1998-2001. - August, 1997 - „PEACEFUL EAGLE 1997”
- SOFIA / BULGARIA;
Pentru desfãºurarea în condiþii de maximã securitate a alegerilor
- October, 1997 - „DYNAMIC MIX '97” -
parlamentare din Afganistan, NATO a hotãrât constituirea Forþei de GREECE;
Sprijin a Alegerilor, prin folosirea a trei batalioane din cadrul - October, 1997 - „COOPERATIVE
Rezervei Strategice: românesc, olandez ºi spaniol. DETERMINATION 1997” - SIBIU;
În urma ordinului de activare Batalionul 26 Infanterie „Neagoe - March-April, 1998 - „DYNAMIC
RESPONSE '98” - BOSNIA-

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


Basarab” - „Scorpionii Roºii”, a trecut la executarea unui program HERTEGOVINA;
intens de pregãtire în conformitate cu cerinþele ºi specificul misiunii - December, 1999 -„COOPERATIVE
ºi, începând cu 7 august 2005, a fost introdus în teatrul de Operaþii din DETERMINATION '99”- BUCHAREST;
Afganistan ºi dislocat la Kabul. - March-April, 2000 - „DYNAMIC
De asemenea, în premierã pentru forþele româneºti dislocate în RESPONSE 2000” - KOSOVO;
- June, 2000 - „BLUEDANUBE” - Bulgaria;
teatrele de operaþii, Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, - April-May, 2001 - „DYNAMIC RESPONSE
condus de Lt.col.dr. Gabriel Toma (locþiitor - Mr. Dan Ionescu, ºef de 2001” - BOSNIA HERTEGOVINA;
stat major - Mr. Nicu Dumitrescu), a primit sub comandã tacticã o - July 2005 - ,,ROMEX 2005” - BABADAG;
companie americanã de infanterie „Dragons”, executând combinat - July, 2006 - ,,IMMEDIATE RESPONSE
misiuni de: patrulare ºi monitorizare a principalelor cãi de 2006” – Romanian- American – Bulgarian
drill - NOVO SELO / BULGARIA - CAPU
comunicaþii ºi aprovizionare din provincia Kabul, securizarea zonelor MIDIA / ROMÂNIA.
unor obiective esenþiale finalizãrii procesului electoral, - July, 2008 „JCET2” – Romanian – American
supravegherea posibilelor locuri de lansare a atacurilor de cãtre drill – Cincu.
forþele de opoziþie, securizarea locurilor de dispunere a forþelor ISAF. It may be a coincidence the fact that
Misiunea a fost îndeplinitã cu succes, în luna noiembrie militarii when Romania was invited to join NATO in
2002, “The Red Scorpions” were deploying
revenind acasã. missions in Kandahar, Afghanistan, and in
A fost pentru a doua oarã când Batalionul 26 Infanterie a avut forþe 2004, when Romania adhered to NATO, they
dislocate simultan în douã teatre de operaþii - un detaºament de 400 were performing missions in Southern
de militari - în Afganistan ca Forþã de Sprijin Electoral ºi o companie Nassirya, Iraq.
formatã din 100 de militari - în Irak, în cadrul Forþei de Protecþie a The high training standards, the acquired
experience by participating to different
Misiunii de asistenþã ONU din Irak, prima datã fiind în anul 2002, training drills, accomplishing missions in
când batalionul era dislocat la Kandahar ºi avea o companie în Angola, Albania, Kosovo, Afghanistan and
Kosovo. Iraq theatres of operations, are factors that
KAF FORCE PROTECTION – AFGANISTAN – 2006-2007 assess the “Red Scorpions”' valor within the
Începând cu 1 ianuarie 2006 Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Romanian Army, demonstrating that the
battalion is able to accomplish a wide range of
Basarab”, a devenit rezervã operaþionalã ISAF ºi strategicã KFOR- operations – from peace supporting to
EUFOR. În aceastã posturã, din luna septembrie 2006 pânã în luna humanitarian and urban environment
iulie 2007, douã detaºamente ale „Scorpionilor Roºii” - conduse de operations.
cãpitanii Marius Bumbac ºi Decebal Niculescu - au asigurat The 26 Infantry Battalion received a
name - „Neagoe Basarab” – and won a
securitatea bazei KAF prin executarea misiunilor de pazã în posturile
surname, „The Red Scorpions” – known and
de observare, misiuni de patrulare, intervenþie ºi securizare a zonelor recognized....
de impact/incident, misiuni de iluminare în sprijinul forþelor coaliþiei „SEMPER GLORIOSI!” are not just
care executau misiuni în aria de responsabilitate. words... the deeds turned the device into reality.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 23


Despre infanterie
BATALIONUL 26 INFANTERIE „NEAGOE BASARAB”
SCORPIONII ROªII

IRAQI SUNSET
Începând cu a doua jumãtate a lunii februarie Batalionul 26 infanterie
„Neagoe Basarab”, condus ºi de aceastã datã, de lt.col.dr. Gabriel TOMA,
a fost introdus în teatrul de operaþii din Irak, unde vor desfãºura misiuni
de instruire a armatei irakiene, misiuni CIMIC - de cooperare civili-
militari, misiuni cu focus medical, de patrulare ºi escortã VIP.
EXERCIÞII MULTINAÞIONALE
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”- „Scorpionii Roºii” a
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

participat la numeroase exerciþii multinaþionale desfãºurate atât pe


teritoriul României, cât ºi în afara acestuia:
- Mai 1995 - „NEW SPIRIT” - KALAMATA / GRECIA;
- Septembrie 1995 - „COOPERATIVE DETERMINATION 1995” -
SIBIU;
- Noiembrie 1996 - „BALKANIC PEACEKEEPER 1996” - CRAIOVA;
- August 1997 - „PEACEFUL EAGLE 1997” - SOFIA / BULGARIA;
- Octombrie 1997 - „DYNAMIC MIX '97” - GRECIA;
-Octombrie 1997 - „COOPERATIVE DETERMINATION 1997” -
SIBIU;
- Martie-aprilie 1998 - „DYNAMIC RESPONSE '98” - BOSNIA-
HERTEGOVINA;
-Decembrie 1999 -„COOPERATIVE DETERMINATION '99”-
BUCURESTI;
- Martie-aprilie 2000 - „DYNAMIC RESPONSE 2000” - KOSOVO;
- Iunie 2000 - „BLUEDANUBE” - Bulgaria;
- Aprilie-mai 2001 - „DYNAMIC RESPONSE 2001” - BOSNIA
HERTEGOVINA;
- Iulie 2005 - ,,ROMEX 2005” - BABADAG;
- Iulie 2006 - ,,IMMEDIATE RESPONSE 2006” - exerciþiu româno-
americano-bulgar- NOVO SELO/ BULGARIA – CAPU MIDIA /
ROMÂNIA;
-iulie 2008 „JCET2” - exerciþiu româno - american desfãºurat la Cincu.
Militarii batalionului îºi desãvârºesc pregãtirea profesionalã pe
terenul de instrucþie, în poligoanele de trageri ºi în sãlile de
specialitate, perseverând în aprofundarea cunoaºterii ºi aplicãrii
procedurilor de stat major privind planificarea ºi conducerea acþiunilor
militare (în conformitate cu standardele operaþionale NATO), în
organizarea ºi participarea la exerciþiile de pregãtire prin simulare, în
formarea, dezvoltarea ºi menþinerea potenþialului ºi capacitãþii de
efort fizic ºi psihic necesare îndeplinirii misiunilor în condiþii extreme
de solicitare, specifice câmpului de luptã modern.
O coincidenþã, sau poate nu, este faptul cã în momentul invitãrii
României de a face parte din NATO în anul 2002, „Scorpionii Roºii” se
aflau în teatrul de operaþii din Afganistan, la Kandahar, iar în
momentul aderãrii, în anul 2004, executau misiuni în teatrul de
operaþii din Irak, la sud de Nassirya.
Standardele ridicate de instruire, experienþa dobânditã prin
participarea la diferite exerciþii de instruire cu militari din forþele
coaliþiei, executarea misiunilor în teatrele de operaþii din Angola,
Albania, Kosovo, Afganistan ºi Irak sunt factorii determinanþi ai
recunoaºterii „valorii” Scorpionilor Roºii în elita Armatei României,
demonstrând cã Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” este în
mãsurã sã îndeplineascã un spectru larg de operaþiuni - de la cele clasice
la cele de sprijin al pãcii, de la cele umanitare la cele în mediul urban.
Batalionul 26 Infanterie a primit un nume - „Neagoe Basarab” - ºi-a
câºtigat un supranume „Scorpionii Roºii” - cunoscut ºi recunoscut....
„SEMPER GLORIOSI!” Nu sunt doar vorbe... faptele au
transformat deviza în certitudine.
pagina 24 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Despre infanterie
PARTICIPAREA STRUCTURILOR DE INFANTERIE
Maior Florin APÃFÃIAN
ENGLISH SUMMARY
LA MISIUNI ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI
ROMANIAN INFANTRY
STRUCTURES' PARTICIPATION TO
Pentru întreaga Armatã a României ºi a Forþelor sale Terestre, INTERNATIONAL MISSIONS
ultimul deceniu al secolului ºi mileniului recent încheiate a fost fãrã For the entire Romanian Army and
precedent în întreaga istorie a poporului român ºi a introdus un Land Forces, the last decade of the recent
aspect inedit în viaþa ºi activitatea lor: primele participãri la misiuni century and millennium was unpre-
peste hotare sub egida organizaþiilor internaþionale. cedented in the Romanian history, and

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


introduced a new aspect in the Romanian
Începuturile participãrii Infanteriei Române (parte componentã
people's life and activity: the first
a Forþelor Terestre ) coincid cu cele ale Armatei României, încã din participations to international missions
1991. as part of international organizations.
Participarea infanteriei (parte componentã a Forþelor Terestre ) The infantry's participation to missions
la misiuni în afara teritoriului statului cuprinde urmãtoarele etape: outside the state territories comprises the
Etapa I – a precedentelor parteneriatului începe în 1991 ºi following stages:
dureazã pânã în ianuarie 1994, când România a fost prima þarã care 1st Stage – starts in 1991 and lasts
a semnat programul parteneriatului pentru pace. until January 1994, when Romania signed
Din prima etapã semnificative sunt participãrile la misiunea de the partnership for peace program.
2nd Stage – refers to Romanian
observare din Transnistria ºi la misiunea UNOSOM din Somalia.
Army's participation within PfP until the
Etapa a II – a – este cea a participãrii în cadrul Parteneriatului beginning of 2000.
pentru Pace pânã la începutul anului 2000. 3rd Stage is the richest in
Despre etapa a II a se poate spune cã aceasta a fost cea mai participations and results, greatly
consistentã în participãri ºi rezultate obþinute, care s-au constituit contributing to confirming Romania's role
în contribuþii substanþiale la afirmarea ºi confirmarea rolului as credible partner of the Alliance,
României de partener credibil al Alianþei. referring to the period comprised between
Etapa a III-a, denumitã ºi etapa preaderãrii la NATO cuprinde 2000 and 2004, up to Romania's
anii 2000-2004, pânã în momentul integrãrii României la Alianþã, integration into the Alliance. This stage is
marked by the beginning of the global war
cuprinde continuarea prezenþei în cadrul SFOR (Bosnia -
against terrorism, concomitantly with the
Herþegovina) dar ºi noi experienþe, elemente inedite sau debuturi deployment of stability and
fãrã precedent. reconstruction operations.
Ineditul din aceastã etapã are mai multe semnificaþii, The 4th stage started when Romania
determinate de declanºarea rãzboiului global împotriva received the NATO member state statute,
terorismului, concomitent cu desfãºurarea unor operaþii de continuing to comply with the previous
stabilizare ºi reconstrucþie. engagements, thus:
Acest eveniment, pentru Infanteria românã, în primul rând a - In the Balkans theatre of operations
însemnat angajarea la misiuni peste hotare, pentru prima datã pe a. Stabilization Force in Bosnia and
Herzegovina (SFOR)
continentul asiatic, în Afganistan ºi apoi Irak. În al doilea rând are
b. Kosovo Force – KFOR (Joint
semnificaþia începerii participãrii la acþiuni militare de tip coaliþie. Guardian Operation)
Pânã acum, Infanteria românã participase atât în Balcani, cât ºi în c. participation within the Strategic
Africa doar la tipurile de misiuni de pace (Peace Operations-PO) sau Reserve in Bosnia-Herzegovina and
în sprijinul pãcii. Din momentul angajãrii lor în Afganistan a Kosovo (SFOR/KFOR) with 400 military
început participarea la misiuni tip coaliþie (Coaliþia Antiteroristã). within Land Forces and a staff squad of 10
Etapa a IV-a a început din momentul primirii statutului military.
României de membru NATO cu drepturi depline. România a - The participation to the Coalition
continuat respectarea angajamentelor asumate în etapele against Terrorism and stability and
precedente astfel:
- În teatrul de operaþii din Balcani
a. Participarea la Forþa de Stabilizare din Bosnia ºi
Herþegovina (SFOR);
b. Participarea la Forþa de Menþinere a Pãcii din
KOSOVO – KFOR (Operaþia Joint Guardian);
c. Participarea în cadrul Rezervei Strategice din
Bosnia-Herþegovina ºi Kosovo (SFOR/KFOR) cu 400 de
militari din Forþele Terestre ºi o grupã de stat major
compusã din 10 militari – 4 din Forþele Terestre.
Participarea la Coaliþia Împotriva Terorismului
ºi la operaþii de stabilitate ºi reconstrucþie.
a. În teatrul de operaþii din Afganistan.
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 25
Despre infanterie PARTICIPAREA STRUCTURILOR DE INFANTERIE
LA MISIUNI ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI

b. În Teatrul de Operaþii din Irak, în cadrul operaþiei de stabilizare


reconstruction operations.
ºi reconstrucþie – ”Iraqi Freedom”.
a. In the Afghan theatre of operations.
b. In the Iraqi theatre of operations,
ISTORICUL PARTICIPÃRII UNITÃÞILOR
within” Iraqi Freedom” stability and SUBORDONATE BRIGÃZII 81 MECANIZATÃ LA MISIUNI ÎN
reconstruction operation. AFARA TERITORIULUI NAÞIONAL
SHORT HISTORY OF 81 Începând cu luna iulie 2003, România participã la eforturile de
MECHANIZED BRIGADE stabilizare a Republicii Irak, atât în cadrul forþelor multinaþionale
SUBORDINATE UNITS TO (MNF-1), cât ºi în cadrul misiunii NATO de instruire a forþelor de
INTERNATIONAL MISSIONS securitate irakiene (NTM-1).
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

At the same time with the Rezoluþia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1511 (2003) a
participation to the IRAQI FREEDOM asigurat baza juridicã a prezenþei Forþei multinaþionale (MNF-I).
operation, Romania contributed with
Prezenþa MNF-I ºi mandatul au fost reconfirmate succesiv, ultima
three instructors to the NATO Training
prelungire fiind consemnatã în rezoluþia Consiliului de Securitate al
ONU nr. 1790 din 18 decembrie 2007, potrivit
acesteia, mandatul MNF-I a încetat la data
de 31 decembrie 2008.
În perioada 01.06. - 31.07.2009,
colonelul MANCI Ioan, conform rezoluþiei pe
raportul nr. CH1-7515 din 14.04.2009 a fost
încadrat pe funcþia de ºef al echipei române
din Comitetul mixt româno-irakian pentru
implementarea Memorandumului de
Înþelegere între guvernul României ºi
guvernul Republicii Irak. Tipul misiuni – în
sprijinul pãcii.
Colonelul (I.) MANCI Ioan, comandant
la Brigãzii 81 Mecanizatã, îl înlocuieºte pe gl.
bg. (Tc.) TOMESCU Tomiþã – Cãtãlin,
comandant la Brigãzii 282 Mecanizatã.
În data de 09 iulie 2009 la Bagdad a fost
semnatã minuta încheiatã cu ocazia ultimei
Mission of Iraqi Forces (NTM-I), which întâlniri a comitetului mixt Româno – Irakian, între gl. mr. dr. Abed
continued after July 2009, based on a KAlaf GALEB, reprezentant al Ministerului Apãrãrii Irakian ºi colonel
memorandum signed between NATO Ioan MANCI reprezentantul Ministerului Apãrãrii Naþionale. În
and the government of Iraqi Republic. deschiderea întâlnirii au fost adresate cuvinte de deschidere de cãtre gl.
THE MAIN ACCOMPLISHED mr. dr. Abed KAlaf GALEB ºi colonel Ioan MANCI, pãrþile fiind de
MISSIONS acord, ca retragerea completã a forþelor române sã închidã oficial
The Romanian forces operated within
lucrãrile Comitetului Mixt Româno – Irakian.
south and central multinational
divisions and force headquarters, În acord deplin s-a confirmat faptul cã pe timpul prezenþei
starting with the following missions: temporare a forþelor române în Irak, acestea au colaborat strâns cu
-providing security to means of forþele irakiene desemnate ºi au îndeplinit toate sarcinile ºi activitãþile
communication and traffic points; prevãzute la articolul 3 din memorandumul de înþelegere, în locaþiile
- providing security to deployment prevãzute la articolul 4 al aceluiaºi document.
bases; În paralel cu participarea la operaþia IRAQI FREEDOM, România
- intelligence support; contribuie cu trei instructori ºi la Misiunea NATO de Instruire a
- civilian – military cooperation and forþelor irakiene (NTM-I), misiune ce a continuat ºi dupã data de
humanitarian actions;
31.07.2009, în baza unui memorandum încheiat între NATO ºi
- medical support;
- infrastructure and small deplo- guvernul Republicii Irak.
yment building construction; PRINCIPALELE MISIUNI EXECUTATE
- Iraqi force training, participating to Forþele române au acþionat în cadrul diviziilor multinaþionale de
the security system reform process; sud, centru precum ºi în comandamentele forþei, având urmãtoarele
- multinational forces operations misiuni:
leading and planning process - asigurarea securitãþii cãilor de comunicaþii ºi a punctelor obligate
participation. de trecere;
ACCOMPLISHMENTS: - participarea la asigurarea securitãþii bazelor de dislocare;
- the acquired experience within
- sprijin de informaþii;
complex and dynamic theatres of
operations;
- cooperare civili- militari ºi acþiuni umanitate;
- sprijin medical;
pagina 26 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Despre infanterie PARTICIPAREA STRUCTURILOR DE INFANTERIE
LA MISIUNI ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI

- improvement of interoperability;
-validation of doctrines, action tactics
- lucrãri de infrastructurã ºi construcþii uºoare de dislocare;
- instruirea forþelor de securitate irakiene ºi participante la
and procedures; procesul de reformã al sistemului de securitate;
- checking of armament and combat - participarea la procesul de planificare ºi conducere a operaþiilor
technique efficiency and identifying forþelor multinaþionale.
their limitations. REALIZÃRI
Romania's advantages regarding its
Participarea forþelor române la operaþiile din Irak a contribuit la
international statute:
- credibility towards allies and consolidarea statutului de partener credibil al Coaliþiei
partners; multinaþionale conduse de SUA ºi în cadrul NATO. Beneficiile

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


- contribution to collective security; obþinute sunt operaþionale ºi de statut internaþional al României.
support of international efforts in the Beneficii operaþionale:
combat against terrorism; - experienþa acumulatã în condiþiile unui teatru de operaþii
-promoting Romanian Army's image complex ºi dinamic;
among local population and officials. - creºterea gradului de interoperabilitate;
THE PARTICIPATION OF 812 - validarea doctrinelor, procedurilor ºi tacticilor de acþiune;
INFANTRY BATTALION TO
-verificarea fiabilitãþii armamentului ºi tehnicii de luptã ºi
INTERNATIONAL MISSIONS
Founded on the 1st of March, 1995 in identificarea limitãrilor acestora.
DEJ and deployed on August 1st, 1995 Beneficii de statut internaþional al României:
in BISTRIÞA, the 812 Infantry - credibilitate faþã de aliaþi ºi parteneri;
Battalion occupies an important - contribuitor la securitatea colectivã;
position within 81 Mechanized Brigade. -sprijinul efortului internaþional în lupta împotriva terorismului;
Through the decision adopted by the - promovarea imaginii Armatei României în rândul populaþiei ºi
Supreme Defense Council on October oficialitãþilor locale.
17, 1995, the unit was nominated to PARTICIPAREA BATALIONULUI 812 INFANTERIE LA
accomplish humanitarian and peace-
MISIUNI INTERNAÞIONALE:
keeping missions, and participate to PfP
joint exercises.
Înfiinþat la 1 martie 1995 în DEJ ºi dislocat la 1 august 1995 în
BELUROKOS 8 Mission – KOSOVO - localitatea BISTRIÞA în baza Ordinului Statului Major General
01.12.2001 – 25.03.2002. numãrul S/B 3/1532 din 16 mai 1995, Batalionul 812 Infanterie ocupã
BELUROKOS 9 Mission – KOSOVO - o poziþie importantã în structura Brigãzii 81 Mecanizatã.
26.03. – 23. 07. 2002 Prin hotãrârea adoptatã de Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii
BELUROKOS 10 Mission – KOSOVO - din data de 17.10.1995, unitatea a fost nominalizatã pentru
24.07 – 26.11.2002. îndeplinirea misiunilor de menþinere a pãcii ºi umanitare, precum ºi
ENDURING FREEDOM Mission– pentru participarea la exerciþii comune în cadrul Parteneriatului
AFGHANISTAN - 12. 2002 – 07. 2003
pentru Pace.
ANTICA BABILONIA Mission – IRAQ -
07. 2004 – 02. 2005
Misiunea BELUROKOS 8 – KOSOVO - (01.12.2001 -
Accomplished operations: 25.03.2002);
Carpathian Thunder - 14-19 .04 2003; Misiunea BELUROKOS 9 – KOSOVO - (26.03. - 23.07.2002);
Carpathian Lightening-18-28.03 Misiunea BELUROKOS 10 – KOSOVO - (24.07 - 26 .11.2002);
2003; Misiunea ENDURING FREEDOM – AFGHANISTAN - (12.
Daring Strike - 14-23. 05. 2003; 2002 - 07. 2003);
Carpathian Odyssey - 14-16 06. 2003; MISIUNEA ANTICA BABILONIA – IRAK - (07.2004 -
Escorting to KAJAKY Barrage – 02.2005).
starting with June 2003;
Operaþii executate:
Patrols at SPIN BULDAK – twice a
week from Kandahar Airport to SPIN
- Tunetul Carpaþilor - desfãºuratã în perioada 14-19 aprilie 2003;
BULDAK; - Fulgerul Carpaþilor - desfãºuratã în perioada 18-28 martie
Alarming and training QRF – the 2003;
battalion's basic mission during the - Loviturã Îndrãzneaþã - desfãºuratã în perioada 14-23 mai 2003;
Afghanistan mandate was the providing - Odiseea Carpaþilor - desfãºuratã în perioada 14-16 iunie 2003;
of security of Kandahar Airport. - Escortã la Barajul KAJAKY - desfãºuratã începând cu luna
For their great accomplishments, the iunie 2003;
Battalion's military were awarded the Patrule la SPIN BULDAK - de 2 ori pe sãptãmânã din Aeroportul
“Italian Army's honor medal”.
Kandahar cãtre localitatea SPIN BULDAK;
ISAF III – AFGHANISTAN – 13.12.
2006 – 18.07. 2007
- Alarmarea ºi antrenarea QRF - misiunea de bazã a batalionului
Deliberate operations:„STRONG pe perioada mandatului în Afganistan a fost asigurarea securitãþii
ENTRANCE ”, „JOINT SWEEP”, aeroportului Kandahar, misiune desfãºuratã cu forþe de nivel
„STORM FRONT”„ZABUL ATAMAD”, companie de infanterie. QRF-ul se constituia din militarii din
„ADALAT”, „TIREDEL”, „TALAKAH”. schimbul la repaus ºi era organizat pe structura unui pluton de
For the activity deployed in mission infanterie întãrit cu grupa de conducere a focului plutonului de

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 27


Despre infanteriePARTICIPAREA STRUCTURILOR DE INFANTERIE
LA MISIUNI ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI

on April 29, the RC South commander - aruncãtoare 82 mm, personal medical, personal de transmisiuni.
Pentru merite deosebite, militarii batalionului au fost medaliaþi
General Ton Van Loon granted the
military from Bistrita the “NATO-ISAF cu „Medalia de merit a armatei italiene”.
Mission”, while the National Ministry Pentru rezultatele obþinute de cãtre militarii batalionului în
of Defense granted the insignia pregãtirea specificã ºi pentru participarea cu succes în teatrele de
„Participant to international missions” operaþii din AFGANISTAN ºi IRAK, Drapelul de Luptã al
to the battalion's military.
batalionului a fost decorat prin Decretul Prezidenþial nr .700 din 15
811 INFANTRY BATTALION'S
PARTICIPATION TO septembrie 2004 cu Ordinul Naþional “Pentru Merit” în grad de
INTERNATIONAL MISSIONS: Cavaler , cu însemn de rãzboi , în teatrul de operaþii din IRAK ,
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

Mission's denomination: activitate executatã de cãtre Ministrul Apãrãrii Naþionale.


“BELUKROKO 11-KOSOVO” MISIUNEA ISAF III – AFGANISTAN - 13 decembrie 2006 – 18
Period: 24.11.2002 – 25.03.2003; iulie 2007.
191 INFANTRY BATTALION'S Operaþii Deliberate: Operaþia „STRONG ENTRANCE”, Operaþia
PARTICIPATION TO INTERNATIO- „JOINT SWEEP”, Operaþia „STORM FRONT”, Operaþia „ZABUL
NAL MISSIONS: ATAMAD”, Operaþia „ADALAT”, Operaþia „TIREDEL”, Operaþia
1.Mission's denomination:
„TALAKAH”.
“BELUKROKO 12 -KOSOVO”
Period: 18.03.2003 – 20.07.2003; Pentru activitatea desfãºuratã în misiune, pe data de 29 aprilie
2. Mission's denomination: comandantul RC South - generalul Ton Van Loon a acordat militarilor
RO FND VI (K.F.O.R.), in T.O. bistriþeni „Medalia NATO-ISAF”, iar Ministerul Apãrãrii Naþionale a
KOSOVO acordat militarilor batalionului insigna de „Participant la misiuni
Period: 20.11.2003 – 15.03.2004; internaþionale.”
3. Mission's denomination: PARTICIPAREA BATALIONULUI 811 INFANTERIE LA
RO FND VII (K.F.O.R.), in T.O. MISIUNI INTERNAÞIONALE:
KOSOVO Denumirea misiunii: “BELUKROKO 11-KOSOVO”(24.11.2002 –
Period: 15.03.2004- 22.07.2004;
25.03.2003);
4. Mission's denomination:
RO FND XIV (K.F.O.R.), in T.O.
PARTICIPAREA BATALIONULUI 191 INFANTERIE LA
KOSOVO MISIUNI INTERNAÞIONALE:
Period: 10.02.2007 – 27.08.2007; 1.Denumirea misiunii: “BELUKROKO 12 -KOSOVO” (18.03.2003 –
5. Mission's denomination: 20.07.2003);
RO FND XV (K.F.O.R.), in T.O. 2. Denumirea misiunii: RO FND VI (K.F.O.R.), în T.O. KOSOVO
KOSOVO (20.11.2003 – 15.03.2004);
Period: 20.08.2007-06.03.2008; 3. Denumirea misiunii: RO FND VII (K.F.O.R.), în T.O. KOSOVO
As a conclusion to this short (15.03.2004-22.07.2004);
historical incursion, the Romanian
4. Denumirea misiunii: RO FND XIV (K.F.O.R.), în T.O. KOSOVO
Army created a valuable and rich
tradition which represented a strong
(10.02.2007 – 27.08.2007);
argument for its becoming a NATO 5. Denumirea misiunii: RO FND XV (K.F.O.R.), în T.O. KOSOVO
member state, through the infantry's (20.08.2007-06.03.2008).
participation to international missions. Decorãri ale militarilor:
Mr. Pop Daniel - Crucea pentru pace a Italiei conferitã de
Preºedintele Italiei din 06.03.2008 pentru cooperare deosebitã în
îndeplinirea misiunilor cu comanda Brigãzii italiene din T.O.
KOSOVO.
- 47 militari decoraþi cu Medalia NATO – Non Article 5.
În cadrul participãrii la misiuni în afara teritoriului statului
român, Infanteria Românã a contribuit substanþial la pregãtirea
detaºamentelor româneºti, la identificarea ºi implementarea
procedurilor de angajare a forþelor ºi ducerea acþiunilor de cãtre
acestea. Toate acestea nu ar fi fost posibile fãrã o cooperare cu
structurile de specialitate din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Statul
Major General, Statul Major al Forþelor Aeriene, Statul Major al
Forþelor Navale.
Ca o concluzie la aceastã succintã incursiune cu repere istorice,
inedite ºi semnificaþiile lor, prin participarea infanteriei la misiuni
peste hotare, România ºi Armata sa ºi-a fãurit o valoroasã ºi bogatã
tradiþie care a constituit un argument forte pentru primirea în
NATO.

pagina 28 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Despre infanterie
BRIGADA 282 INFANTERIE MECANIZATÃ Maior Toni ENE
„UNIREA PRINCIPATELOR” ENGLISH SUMMARY
„THE UNION OF PRINCIPALITIES”
Batalionul 280 Infanterie Mecanizat ºi Batalionul 300 282 MECHANIZED
Infanterie Mecanizat “Sfântul Andrei”, unitãþi reprezentative ale INFANTRY BRIGADE
Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã “Unirea Principatelor” sunt un 180 years since the foundation of
Land Forces' main component, our
exemplu elocvent al calitãþii umane ºi profesionale.
attention focuses upon 280 Mechanized

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


La 180 de ani de la înfiinþarea principalei componente a
Infantry Battalion, which has a NATO
Forþelor Terestre, privirea ni se apleacã asupra unui demn certified visit card, for having participated
continuator al faptelor de armã ºi tradiþiilor glorioase ale infanteriei to numerous important military exercises
române, ce vegheazã neobosit la porþile Moldovei, Batalionul 280 and applications, such as: ”INTEGRATOR
Infanterie Mecanizatã, unitate înfiinþatã conform ordinului 1998”, ”CARPATHIAN EXPRESS 2000 /
General nr. 2 din 26.02.1995 al ministrului apãrãrii naþionale, prin 2001”, ”AUTUMN DREAM 2002”,
reorganizarea Regimentului 282 Mecanizat. ”DEMEX 2005”, ”CERTEX 2006”,
Unitatea de infanterie are o carte de vizitã impresionantã, este ”ROMEX 2006”, ”MILREX 2007”,
”ROUEX 2007”, ”LOYAL LEDGER”,
certificatã ºi afirmatã NATO, a participat la numeroase exerciþii ºi
France 2008.
aplicaþii militare importante cum sunt ”INTEGRATOR 1998”,
280 Infantry Mechanized Brigade
”CARPATHIAN EXPRESS 2000 / 2001”, ”VIS DE TOAMNÃ 2002”, successfully participated to international
”DEMEX 2005”, ”CERTEX 2006”, ”ROMEX 2006”, ”MILREX 2007”, missions in Kosovo, Iraq and Afghanistan.
”ROUEX 2007”, ”LOYAL LEDGER”, Franþa 2008. The unit had three company level
Batalionul 280 Infanterie Mecanizatã a participat cu succes la contingents in Kosovo, starting with
misiuni internaþionale în teatre de operaþii din Kosovo, Irak ºi November 2002. The ROFND III, ROFND
Afganistan. IV and ROFND V detachments returned
Unitatea a rotit trei contingente de nivel companie în teatrul with special appreciations from the Italian
forces to which they were subordinated
de operaþii din Kosovo, începând cu luna noiembrie a anului 2002.
within Task Force „AQUILA”, all the
Detaºamentele ROFND III, ROFND IV ºi ROFND V s-au întors cu
mission military participants being
aprecieri deosebite din partea forþelor italiene cãrora li s-au granted the NATO medal certificate „IN
subordonat în cadrul Task Force „AQUILA”, obþinând certificate de SERVICE OF PEACE AND FREEDOM”.
acordare a medaliei NATO „IN SERVICE OF PEACE AND Between 15.01.2004 – 18.06.2004,
FREEDOM” pentru toþi militarii participanþi la misiune. the battalion's military operated within
În perioada 15.01.2004 – 18.06.2004, militarii batalionului au the antiterrorist coalition to the
acþionat în cadrul coaliþiei antiteroriste la operaþiunea „ENDURING FREEDOM” peace-keeping
multinaþionalã de menþinere a pãcii „ENDURING FREEDOM” în
teatrul de operaþii din Afganistan. Misiunile au avut, evident, un
grad mai mare de dificultate decât cele din Kosovo, dar au fost
îndeplinite la standardele necesare lucrului în comun cu militarii
americani din cadrul brigãzii, sub al cãrei control tactic a acþionat
batalionul.
Anul 2005 a fost un an deosebit de plin pentru militarii
batalionului: primirea noii maºini de luptã a infanterie „JDERUL” ºi
testarea performanþelor acesteia în poligoanele Smârdan ºi Cincu ,
participarea la înlãturarea urmãrilor inundaþiilor din judeþ,
pregãtirea pentru misiunea „ANTICA BABILONIA” din Irak.
Misiunea din Irak, executatã în perioada 20.01.2006 –
28.07.2006 a fost un prilej de a pune în practicã experienþa ºi
cunoºtinþele acumulate în Kosovo ºi Afghanistan. Misiunile care au
asigurat o mare vizibilitate Batalionului 280 Infanterie în Irak au
fost cele de instruire a noii armate irakiene în cadrul Programului de
Reformã a Sistemului de Securitate, precum ºi misiunile CIMIC.
În perioada martie – iunie 2009, Batalionul 280 Infanterie
Mecanizatã a executat MREX – exerciþiu integrat în teren de
pregãtire în vederea introducerii în teatrul de operaþii din
Afganistan. În cadrul MREX, unitatea a participat la un program
multinaþional de instruire prin simulare – DEXR 09 – desfãºurat în
cea mai mare bazã militarã americanã de instrucþie din Europa, în
localitatea Hohenfels, Germania.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 29


Despre infanterie BRIGADA 282 INFANTERIE MECANIZATÃ
„UNIREA PRINCIPATELOR”

joint operation in Afghanistan. These În perioada 12.06.2009 – 25.01.2010, Batalionul 280 Infanterie
missions had a significantly greater Mecanizatã a executat o nouã misiune în teatrul de operaþii din
difficulty degree than those in KOSOVO, Afganistan, de aceastã datã cu efective lãrgite. A fost o misiune
but have been accomplished to required
complexã, plinã de neprevãzut, în care, alãturi de forþele de coaliþie,
standards.
2005 was an important year for the
militarii unitãþii au avut de înfruntat un inamic asimetric, într-un
battalion's military: a new infantry rãzboi asimetric. Infanteriºtii vrânceni ºi-au concentrat efortul în
combat vehicle was received - „JDER”- asigurarea libertãþii de miºcare în aria de operaþii, sprijinirea
and its performances were tested in autoritãþilor locale în efortul de reconstrucþie ºi dezvoltare
economicã la nivel provincial ºi asigurarea legitimitãþii guvernului
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

Smardan and Cincu shooting ranges, and


underwent preparation for the „ANTICA afgan.
BABILONIA” mission in Iraq. În ultima misiune, militarii vrânceni au plãtit tributul de
The mission in Iraq, accomplished sânge, unitatea înregistrând 2 rãniþi în urma atacurilor repetate ale
between 20.01.2006 – 28.07.2006 was an
elementelor insurgente, sergent Cojocaru Emil Florin ºi fruntaº
occasion to practice the experience and
knowledge acquired in Kosovo and
Buturugã Nicolae Constantin. În ciuda rãnilor suferite, militarii
Afghanistan. From March to June 2009, sunt în continuare alãturi de efectivele batalionului, dornici sã-ºi reia
280 Infantry Mechanized Battalion cât mai curând activitatea în cadrul unitãþii.
accomplished MREX – a training În semn de recunoºtinþã ºi apreciere pentru curajul ºi
integrated exercise, where the unit devotamentul dovedit pe timpul îndeplinirii misiunii, militarii rãniþi
participated to a simulation combined au fost medaliaþi de cãtre preºedintele României cu Medalia
exercise program – DEXR 09 – deployed in Naþionalã ”Serviciul Credincios” clasa a II-a, respectiv clasa a III-a.
the greatest American training military Batalionul 280 Infanterie Mecanizatã continuã tradiþia
base in Europe, in Hohenfels, Germany.
glorioasã a Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã ”Unirea
Between 12.06.2009 – 25.01.2010,
280 Infantry Mechanized Brigade
Principatelor”, împãrtãºind acelaºi motto: ”Nimic nu este prea mult
accomplished a new mission in the theatre pentru þarã”.
of operations in Afghanistan. Is has been a Batalionul 300 Infanterie „Sf. Andrei”
complex mission, full of unforeseen, in Situat la confluenþa a trei cursuri de apã, DUNÃREA,
which the military had to face SIRETUL ºi PRUTUL, oraºul GALAÞI a prezentat dintotdeauna
asymmetrical enemy forces, within an interes ºi importanþã de naturã comercialã, economicã, dar mai ales
asymmetrical war. militarã. Acest lucru explicã ºi faptul cã de-a lungul timpului,
During the last mission, the unit indiferent de forma ºi condiþiile politice, în oraºul de la Dunãre au
registered two casualties as a
avut reºedinþa ºi au fost dislocate diferite comandamente, formaþiuni
consequence to the insurgents' repeated
militare, mari unitãþi ºi unitãþi.
attacks, Sergeant Cojocaru Emil Florin
and Private 1st class Buturugã Nicolae În acest context, începând cu 01.03.1995 s-a constituit
Constantin. Batalionul 300 Infanterie subordonat Brigãzii 301 Mecanizatã „
P e t r u
Rareº”.De-a
l u n g u l
t i m p u l u i
batalionul îºi
s c h i m b ã
denumirea ºi
subordonarea.
A s t f e l ,
începând cu
anul 2002,
Batalionul 300
Infanterie se
subordoneazã
Corpului 10
A r m a t ã
Teritorialã
„ªtefan cel
Mare”, iar din
2 0 0 3 s e
subordoneazã
Brigãzii 282
Infanterie
Mecanizatã
pagina 30 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Despre infanterie BRIGADA 282 INFANTERIE MECANIZATÃ
„UNIREA PRINCIPATELOR”

„Unirea Principatelor”. În anul 2005 este aprobatã denumirea


onorificã de „Sfântul Andrei”, iar din 2007 îºi schimbã denumirea în
280 Infantry Mechanized
Battalion continues 282 Mechanized
Infantry Brigade's glorious tradition,
Batalionul 300 Infanterie Mecanizatã „Sfântul Andrei”.
sharing the same motto:” No sacrifice is
De la înfiinþare ºi pânã în prezent, prin activitãþile specifice too great for the country”.
desfãºurate în procesul instruirii, aplicaþiilor ºi exerciþiilor, 300 Infantry Battalion “St.
unitatea a contribuit la pregãtirea a numeroase contingente, la Andrew” part of 282 Infantry
formarea de specialiºti valoroºi, la îndeplinirea cu succes a Mechanized Brigade's
misiunilor încredinþate ºi la întãrirea continuã a propriei capacitãþi Situated at the confluence of three
de luptã. important streams, Danube, Siret and

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


Participarea la operaþiile din Afganistan (Enduring Freedom Prut, Galati town has always been
VI în perioada ianuarie – iulie 2005 ºi ISAF III în perioada ianuarie commercially, economically and militarily
important. Therefore in time, many
– iulie 2008) atestã capacitatea militarilor batalionului de a acþiona
units, military formations and
efectiv într-un teatru de operaþii, împreunã cu militari din armatele headquarters have been deployed in this
statelor membre ale Alianþei Nord – Atlantice, contribuind totodatã town.
la promovarea unei imagini pozitive a Armatei României în On the 1st of March, 1995, 300
societatea noastrã ºi în lume. Infantry Battalion was founded,
Din nefericire, date fiind complexitatea ºi periculozitatea subordinated to 301 Mechanized Brigade
misiunilor în care au fost angajaþi militarii Batalionului 300 „ Petru Rareº”. In the course of time, it
Infanterie Mecanizatã „Sfântul Andrei”, nu toþi cei cu care am changes its title and subordination. In
pornit la drum se mai aflã alãturi de noi. Resimþim astfel durerea 2007, it changes its title to “St.. Andrew”
300 Infantry Mechanized Battalion.
pierderii unor camarazi dragi – sublocotenentul post-mortem
Its participation to operations in
Narcis ªonei, sublocotenentul post-mortem Sandu Ionuþ Cosmin ºi Afghanistan (Enduring Freedom VI
sublocotenentul post-mortem Covrig Marius Claudiu, care si-au dat between January – July 2005 and ISAF
viaþa în teatrul de operaþii din Afganistan pentru instaurarea III between January - July 2008) certifies
democraþiei ºi libertãþii ºi ale cãror fapte de vitejie vor rãmâne the military's capacity to efficiently
veºnic vii în conºtiinþa noastrã. operate in a theatre of operations.
Ca o recunoºtinþã a îndeplinirii cu succes a acestor misiuni, Unfortunately, due to missions'
Drapelul de Luptã a fost decorat cu Ordinul „Virtutea Militarã” în complexity, we lost some dear comrades –
grad de Cavaler, cu însemn de rãzboi ºi „Emblema de Onoare a Second lieutenant post-mortem Narcis
ªonei, Second lieutenant post-mortem
Forþelor Terestre”.
Sandu Ionuþ Cosmin and Second
Începând cu anul 2009 batalionul este nominalizat ca forþã de lieutenant post-mortem Covrig Marius
rãspuns NATO, în cadrul unei brigãzi multinaþionale sub comandã Claudiu, who sacrificed their lives in the
danezã, parcurgând o etapã de instruire naþionalã ºi una theatre of operations in Afghanistan.
multinaþionalã. Din ianuarie 2010 Batalionul 300 Infanterie
Mecanizatã
„ S f â n t u l
Andrei” se aflã
în faza de
„Stand-By” în
cadrul N.R.F.
rotaþia 14 cu
misiunea ca în
cel mai scurt
t i m p s ã
acþioneze în
orice punct de pe
glob.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 31


ªtiinþã militarã
INFLUENÞA MEDIULUI OPERAÞIONAL ACTUAL Lt. col. ing. Eugen TAMBA
ASUPRA OPERAÞIILOR MARILOR UNITÃÞI ENGLISH SUMMARY

ªI UNITÃÞI DE INFANTERIE DIN FORÞELE TERESTRE THE INFLUENCE OF THE PRESENT


OPERATIONAL ENVIRONMENT
Generalitãþi UPON THE OPERATIONS
Începutul de secol ºi de mileniu aduc tot mai frecvent în OF INFANTRY UNITS WITHIN
discuþie o serie de aspecte legate de complexitatea mediului LAND FORCES
General remarks
operaþional actual, ceea ce determinã reanalizarea conceptelor
At the beginning of this century and
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

clasice ale teoriei ºi practicii militare.


millennium, a series of aspects related to
Analiºtii politico-militari apreciazã cã la nivel mondial se the complexity of the present operational
manifestã tot mai pregnant o serie de fenomene cu impact direct în environment are brought to discussion,
plan politico-militar, între care: determining a reanalysis of classical
a) accentuarea procesului de globalizare cu influenþe asupra concepts of military practice and theory.
securitãþii internaþionale ºi a relaþiilor dintre state; The political-military analysts assert
b) creºterea dezechilibrului de putere la nivel mondial ºi that at world level, a series of phenomena
bearing a direct impact on political-
impunerea SUA ca unica superputere economicã ºi militarã;
military field manifest themselves more
c) existenþa disputelor de naturã etnico-religioasã, and more strikingly, such as:
separatistã; a) the increase of globalization with
d) criminalitatea transfrontalierã; influences upon international security and
e) creºterea semnificativã a rolului actorilor non-statali, în interstate relations;
b) the increase of power imbalance at
conflictele regionale;
world scale, U.S.A. enforcing itself as the
f) sãrãcia ºi inegalitãþile socio-economice; only economic and military superpower;
g) lupta pentru accesul la resurse; c) the existence of separatist, ethnical-
h) implicarea organismelor internaþionale în conflictele religious disputes;
regionale. d) the trans-frontier criminality;
Elementele componente ale mediului operaþional e) the significant increase of non-state
În general, elementele care trebuiesc analizate în studiul actors' role, within regional conflicts;
f)poverty and socio-economical
mediului operaþional, se pot grupa astfel: mediul fizic,
imbalances;
ameninþãrile ºi incertitudinile, populaþia localã, prezenþa ºi g) the fight for access to resources;
implicarea unor agenþii, forþe ºi organizaþii. h) the involvement of international
Mediul fizic – este reprezentat de spaþiul tridimensional în organizations in regional conflicts.
care au loc operaþiile militare. În aceastã idee, terenul are o Elements of operational
importanþã esenþialã care impune necesitatea pregãtirii forþelor environment
atât din punct de vedere fizic, cât ºi psihic pentru cele mai The physical environment –
solicitante provocãri la care sunt antrenaþi militarii. Clima, ca represented by the three-dimensional
space in which military operations take
element al mediului fizic, adaugã încã o dimensiune care vine sã
place. Terrain acquires a tremendous
desãvârºeascã complexitatea acestuia.
importance, the military forces being
Ameninþãrile cãrora forþele trebuie sã le facã faþã, pot cãpãta compelled to train for the most demanding
forme diverse. Ele pot fi de tip clasic, sub forma forþelor militare challenges. The threats that the military
ostile sau ca elemente insurgente care încearcã sã submineze must face, may take different forms. In
puterea de stat existentã, prin acþiuni violent-subversive. most cases they are classical, such as
Lista ameninþãrilor poate fi completatã cu epidemii, hostile military forces or insurgents who
calamitãþi naturale sau industriale etc., care pot afecta stabilitatea try to undermine the state power through
statului sau regiunii aflate în situaþie de crizã ºi indirect structurile violent-subversive actions.
The list of threats may be completed
militare prezente în zonã.
with epidemics, natural or industrial
Populaþia localã. Operaþiile viitorului se presupune cã vor
calamities etc., that may affect the state or
avea loc preponderent în zone populate, iar la nivel tactic, forþele region stability in crisis and indirectly, the
vor avea permanent contact cu populaþia localã. military structures in the area.
Sunt astfel necesare mãsuri mergând de la evitarea pierderilor The local population. It is supposed
în rândul populaþiei într-o operaþie majorã, pânã la planificarea de that future operations will mostly take
operaþii vizând protejarea populaþiei ºi câºtigarea suportului moral place in populated areas, and at the tactical
în campaniile contrainsurgenþe. level, the forces will permanently make
Implicarea unor agenþii, forþe ºi organizaþii. Structurile contact with the local population.
The implication of certain forces and
militare pot acþiona pe timpul operaþiilor alãturi de diverse agenþii
organizations. The military structures
sau organizaþii, în sprijinul lor, sau fiind sprijinite de acestea may operate during operations in
(agenþii guvernamentale, organizaþii nonguvernamentale, cooperation with different agencies or
organizaþii private, forþe de poliþie ºi securitate ale naþiunii gazdã, organizations, in their support or being
pagina 32 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
ªtiinþã militarã
INFLUENÞA MEDIULUI OPERAÞIONAL ACTUAL
ASUPRA OPERAÞIILOR MARILOR UNITÃÞI
ªI UNITÃÞI DE INFANTERIE DIN FORÞELE TERESTRE
supported by them (governmental organizaþii internaþionale sau companii private de securitate, etc.).
agencies, non-governmental organizations, Pe lângã acestea, existã o multitudine de alte elemente, care
private organizations, police and security într-o mãsurã mai mare sau mai micã îºi pun amprenta pe
forces of host nation, etc). modelarea mediului operaþional ºi converg spre completarea
The Infantry M.U. /U tasks in the tabloului elementelor de bazã: timpul, politica, economia,
new operational environment context
tehnologia, informaþiile, imagologia ºi evident puterea militarã.
Whether we speak about combat
operations, stability and support operations, Putem aºadar defini mediul operaþional ca fiind spaþiul socio-
or intermediary operations, a mission is cultural circumscris unui teritoriu în care se manifestã interesele
characterized by purpose and tasks. The politico-militare ale actorilor politici implicaþi într-o stare

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


purpose is the objective pursued by the conflictualã sau în transformarea nonviolentã a acesteia.
mission, while the tasks are specific Diversitatea elementelor componente ca ºi multitudinea de actori
activities, deployed to attain the set purpose. implicaþi, conferã mediului operaþional un caracter deosebit de
The structure evolution within the complex, ceea ce înseamnã cã pentru a face o analizã corectã a
present operational environment has cadrului acþional – operaþional, este necesarã o metodã de abordare
determined the reevaluation or
complexã a operaþiilor.
apparition of certain concepts regarding
Sarcinile M.U./U. de infanterie în contextul noului mediu
the way of leading operations. Such new
concept is represented by the operaþional
asymmetrical operations. Asymmetry is Indiferent dacã ne referim la operaþii specifice luptei armate,
another characteristic that the military operaþii de stabilitate ºi de sprijin sau operaþii intermediare,
analysts highlight more and more conform F.T.-1 Doctrina operaþiilor Forþelor Terestre, o misiune se
frequently lately, complicating even more caracterizeazã prin scop ºi sarcini. Scopul reprezintã obiectivul care
the equation of modern war in the present este urmãrit de misiune, iar sarcinile sunt activitãþile specifice,
operational environment. mãsurabile care se desfãºoarã în vederea atingerii scopului propus.
The general view regarding urban Dacã scopul final al rãzboiului rãmâne impunerea voinþei proprii
operations presents two aspects:
asupra inamicului, pentru operaþiile de stabilitate ºi de sprijin,
a) the eastern point of view, which
supports that the attacker is favored, due to definirea obiectivului final este mai dificilã, depinzând mult de tipul
the fact that the adversary force will be acestor operaþii. Totuºi, se acceptã faptul cã operaþiile militare au în
greatly hampered in action by their civilians; general drept scop: capturarea, izgonirea sau nimicirea inamicului,
b) the western point of view, which respingerea, oprirea sau întârzierea acþiunilor acestuia, menþinerea
decides in favor of the defender and which sau preluarea iniþiativei de la inamic, interzicerea libertãþii de
considers combat in urban areas a great acþiune a inamicului, asigurarea libertãþii de acþiune a grupãrilor
resource consumer. angajate la contact, dezorganizarea dispozitivului de apãrare ºi
Combat in a hostile environment, such zãdãrnicirea manevrei inamicului, etc.
as the urban, leads to an unconventional
Referitor la sarcinile prin care sunt atinse scopurile acþiunilor
conflict, an asymmetrical conflict.
Analyzing the series of Land Forces militare, constatãm totuºi cã evoluþiile înregistrate în structura
military operations, the mission should be mediului operaþional actual, au determinat în mod necesar
placed into a wider context of a new reevaluarea unor concepte sau apariþia unor concepte noi în ceea ce
concept: the conflict specter, a concept priveºte modul de ducere a operaþiilor. Un astfel de concept nou îl
representing another approach of a new reprezintã operaþiile neliniare.
type of military operations, according to Acestea permit desfãºurarea acþiunilor împotriva þintelor cheie
the violence level. The experience of the la nivel tactic, operativ ºi strategic pe lungimea, lãþimea ºi
last conflicts demonstrated the fact that adâncimea spaþiului de luptã într-un ritm rapid, doctrinã relativ
nouã, inspiratã de Rãzboiul din Golf.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 33


ªtiinþã militarã
INFLUENÞA MEDIULUI OPERAÞIONAL ACTUAL
ASUPRA OPERAÞIILOR MARILOR UNITÃÞI
ªI UNITÃÞI DE INFANTERIE DIN FORÞELE TERESTRE
În cadrul acestui tip de operaþii nu existã o linie a frontului,
the military accomplish major operations
lupta fiind o serie de ciocniri discontinue de-a lungul întregii zone de and campaigns, often covering the whole
conflict cuprinzând spaþiul geografic, cyberspaþiul rãzboiului specter of conflict. The commanders no
electronic, cercetarea high-tech ºi comunicaþiile, toate acestea longer focus upon one type of action but,
constituite în elemente ale rãzboiului paralel, care au drept scop due to complexity of the operational
blocarea capacitãþii adversarului de a-ºi comanda ºi de a-ºi controla environment, they must be able to
forþele, anihilându-i posibilitatea de reacþie, forþându-l astfel sã anticipate the way in which the campaign /
întreprindã acþiuni în grabã, neplanificate ºi necoordonate. operation will evaluate. Unlike the
Constatãm de asemenea faptul cã asimetria reprezintã o altã doctrinal approach, that considers
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

military missions as discrete events, in


caracteristicã pe care analiºtii militari o evidenþiazã tot mai frecvent
which the punctual accomplishment of
în ultima vreme, ceea ce complicã ºi mai mult ecuaþia rãzboiului objectives marks the end of the mission,
modern în actualul mediu operaþional. this new approach to military operations
Referitor la mediul urban, teoriile clasice bazate pe experienþa brings forth a perception of missions in a
acumulatã ºi pe lecþiile învãþate, au fost marcate, de ideea wider context.
fundamentalã de evitare a acestui tip de luptã, în toate
circumstanþele. Viziunea asupra operaþiilor urbane prezintã douã
abordãri:
a) punctul de vedere estic, care considerã cã atacatorul este cel
favorizat, datoritã faptului cã adversarul va fi mult stânjenit în
acþiune de civilii proprii, necombatanþi;
b) punctul de vedere vestic, care acordã câºtig de cauzã
apãrãtorului ºi care considerã lupta în localitate ca fiind o mare con-
sumatoare de resurse ºi un demultiplicator al ritmului acþiunilor.
O ºcoalã modernã de gândire, analizeazã oraºul ca un sistem de
sisteme cu numeroase puncte cheie, care trebuie sã fie ierarhizate ºi
detaliate pe baza analizei þintelor, concentrând apoi puterea
militarã împotriva centrelor de greutate ale adversarului. În locul
orientãrii „teritoriale”, casã cu casã, aceastã strategie urmãreºte
modificarea ºi controlul comportamentului adversarului prin înde-
plinirea obiectivelor operaþionale fãrã a viza ºi controlul teritoriului.
Concluzia este cã lupta într-un mediu ostil, cum este cel urban,
conduce cãtre un conflict neconvenþional, un conflict asimetric.
În analiza gamei operaþiilor militare ale Forþelor Terestre,
misiunea trebuie plasatã într-un context mai larg al unui nou
concept: spectrul conflictului, concept care reprezintã o altã
abordare de tip nou a operaþiilor militare, în funcþie de nivelul de
violenþã. Experienþa ultimelor conflicte (Insulele Malvine/Falkland,
Irak, Afganistan), a demonstrat faptul cã armatele executã
campanii ºi operaþii majore, adesea acþionând în tot spectrul
conflictului. Comandanþii nu se mai pot focaliza doar pe un singur
tip de acþiune ci, datoritã complexitãþii mediului operaþional,
trebuie sã fie capabili sã anticipeze felul în care campania/operaþia
va evolua în timp. Spre deosebire de abordarea doctrinarã care
considerã misiunile militare ca evenimente discrete, în care
atingerea punctualã a obiectivelor marcheazã ºi sfârºitul misiunii,
aceastã nouã abordare a acþiunilor militare, determinã o percepþie a
misiunilor într-un context mai larg. Bibliografie
Ca o concluzie generalã, evoluþiile actuale ºi de perspectivã ale 1. Centrul de Studii Strategice de Apãrare ºi
ºtiinþei ºi artei militare, sunt dependente în mare mãsurã de Securitate, Fizionomia acþiunilor militare,
schimbãrile produse în conþinutul misiunilor de luptã (sarcinilor) Editura Militarã, Bucureºti, 2006;
2. FT-1, Doctrina operaþiilor Forþelor
ale structurilor din Forþele Terestre ºi implicit ale marilor unitãþi ºi Terestre, Bucureºti, 2006;
unitãþilor de infanterie. 3. Clinton J. Ancker III, Michael D. Burke,
Din aceastã perspectivã, extinderea gamei vulnerabilitãþilor, Doctrine for Assymmetric Warfare, in Military
riscurilor, ameninþãrilor ºi agresiunilor la adresa securitãþii Review July-August, 2003;
4. Bãdãlan Eugen, Frunzeti Teodor,
statelor, precum ºi apariþia noilor actori ºi a noilor procedee, induse Asimetria ºi idiosincrasia în acþiunile militare,
în câmpul de luptã modern, implicã o viziune nouã în proiecþia Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
structurilor ºi misiunilor armatelor viitorului. 2004.

pagina 34 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Educaþie ºi instrucþie Maior Daniel GÃBUREANU
ENGLISH SUMMARY

PLANIFICAREA-SUFLETUL CONDUCERII PLANNING – THE SPIRIT OF


LEADERSHIP
Planificarea îºi are originile în cele mai vechi timpuri ºi The origins of planning are deeply
reprezintã, aºa cum spunea Carl Van Clausewitz, “acþiunea spiritului rooted in the oldest ages and represents,
asupra materiei ”, iar teoria militarã îi dedicã acesteia un rol foarte according to Carl Van Clausewitz, “the
important în ducerea rãzboiului. action of spirit upon matter”, military
theory granting it an important role
Libertatea spiritului necesarã pentru a putea stãpâni elementele
within war leading process.

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


materiale ºi a nu se lãsa dominat de ele ºi a obþine astfel ceea ce ne Planning is a rational process emplo-
închipuim nu se poate realiza fãrã planificare. yed in daily life, which canalizes the
Planificarea reprezintã un proces raþional utilizat în viaþa de zi cu energies and confers direction, meaning
zi, ce focalizeazã energiile ºi conferã un sentiment al orientãrii, and purpose to any action or activity.
sensului ºi þelului pentru orice activitate sau acþiune. In the military system, planning is a
În sistemul militar, planificarea este o sursã de putere legitimã în source of legitimate power in difficult
situaþiile dificile, împiedicã irosirea resurselor în activitãþi care nu au situations, prevents the waste of
legãturã cu raþiunea de a exista a unei unitãþi militare ºi acþioneazã resources in activities unconnected to
those specific to a military unit, and acts
pentru fiecare membru al acesteia.
in favor of its members.
Prin planificare se realizeazã viziunea de ansamblu a conducerii, Planning accomplishes the
unitatea unor activitãþi/acþiuni care sã concure la realizarea comprehensive view of leadership, the
scopurilor propuse, sã orienteze alegerile ce vor determina natura unity of some activities / actions that
lucrurilor spre direcþia doritã. contributes to carrying out the set goals,
Prin planificare se stabilesc acele direcþii spre care converg toate to directing the courses of actions
activitãþile necesare scopului propus. Planificarea nu presupune doar towards the desired path.
“aranjarea, poziþionarea” în ordine cronologicã a unor activitãþi, Planning not only supposes
evenimente, ci, indiferent de situaþie, planificarea are ºi rolul de a “arranging, positioning” chronologically
certain activities or events, but,
optimiza ºi ordona logic etapele analitice ale procesului de luare a
regardless the situation, also optimizes
deciziilor. and logically sets in order the analytical
Materializat sub o formã sau alta sau doar teoretic, “fructul” stages of decision-making process.
planificãrii, planul, existã la baza oricãrei activitãþi/acþiuni. Either materialized or in theoretical
O condiþie a unui bun planificator este aceea de a fi în acelaºi timp form, the “fruit” of planning – the plan –
bun teoretician dar ºi bun practician, iar experienþa acestuia poate fi represents the foundation of any action/
garantul unui rezultat pe mãsurã. activity.
La prima vedere pare simplu sã stabileºti o succesiune logicã a A skilled planner should be both a
unor activitãþi ºi, atunci când planul este gata, sã spui : “normal, aºa good theoretician and a good practitioner,
while his experience may warrant a
trebuie sã fie!”.
successful result.
Dar drumul planificãrii este mult mai lung! Începe, în general, cu o It might seem easy to establish a
evaluare a situaþiei ºi continuã cu un proces de colectare de informaþii logical succession to certain activities
ºi corelarea acestora cu situaþia ºi condiþiile prezente, identificarea and, when the plan is ready, to say:”
elementelor specifice situaþiei de fapt, evaluarea dinamicii certainly, this is the way it should be!”
evenimentelor ºi a situaþiei în sine, analizare centrelor de greutate, a But the process of planning takes a
punctelor tari ºi vulnerabilitãþilor ºi în final întocmirea proiecþiilor lot! It generally begins with an estimate
asupra posibilitãþilor de evoluþie a evenimentelor. of the situation and continues with an
Este evident faptul cã elaborarea unui plan este un proces de information gathering process and with
its correlation to present conditions. It
duratã, evolutiv, ce are loc pe mãsurã ce se continuã ciclul de activitãþi
further continues with identifying
în cadrul procesului planificãrii, pânã la stadiul la care planul este various elements specific to the given
gata de aplicare ºi, cu cât planificarea este mai fundamentatã, cu atât situation, evaluating the dynamics of
rezultatele vor fi mai bune ºi într-un timp mai scurt. events and situation, and analyzing the
Atu-ul unei planificãri eficiente este dat ºi de asigurarea acesteia strengths and weaknesses. It ends with
a unor condiþii precum: issuing projections on evolution
- flexibilitate - sã poatã fi acordatã permanent cu schimbãrile possibilities of events.
survenite în mediul extern; The success of efficient planning is also
- cuprindere - sã acopere o arie largã de aspecte ce caracterizeazã provided by fulfilling conditions such as:
- flexibility - it should allow
activitãþile desfãºurate pentru realizarea obiectivului;
permanent adjustment to environment
- coordonare - sã creeze consens nu numai în gândire, dar ºi în changes
acþiune; - comprehension - it should cover a
- claritate - sã fie formulatã clar pentru a fi înþeleasã de întregul wide range of aspects that characterize
personal. the activities deployed to achieve the
Desigur cã, asemenea oricãrei activitãþi, planificarea îºi are ºi ea objective
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 35
Educaþie ºi instrucþie
- coordination - it should create consensus
not only in thinking but also in action.
limitele ei, iar uneori poate fi cauza ineficienþei sau chiar a unor
eºecuri.
- clarity - it should be clearly formulated in Printre cauzele ineficienþei planificãrii pot fi:
order to be understood by the entire personnel
- lipsa angajãrii reale a tuturor celor care contribuie la
As with any other activity, planning may
be the cause of inefficiency or even failures. procesul de planificare;
Some of the causes of inefficient planning are: - lipsa obiectivelor semnificative - planificarea nu poate fi
- the lack of real involvement of those eficientã dacã scopurile nu sunt clare, posibil de obþinut prin
contributing to the planning process; acþiuni previzibile;
- the lack of significant objectives – - greºeala de a nu privi planificarea ca pe un proces raþional;
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

planning cannot be efficient unless the aims - sprijinirea excesivã pe experienþã, credinþa cã tot ce s-a
are clear, obtainable through predictable întâmplat în trecut se potriveºte unei situaþii viitoare;
actions; - rezistenþa la schimbare - planificarea implicã totdeauna ceva
- the mistake of not regarding planning
nou ºi aceasta înseamnã schimbare; dacã oamenii nu sunt
as a rational process;
- the fact of relying excessively on formaþi, nu sunt pregãtiþi sã accepte schimbarea;
experience, the belief that all that happened in - lipsa informaþiilor ºi a unor tehnici de control adecvate.
the past will happen in the future; Pentru a reduce cât mai mult efectele acestor cauze,
- people's resistance to change – planning planificatorul are o activitate continuã, dincolo de acel registru cu
always implies something new and this means expunere de dorinþe ºi speranþe frumos ordonate, anticipeazã
change; posibile probleme care ar putea apãrea din cauza personalului,
- the lack of adequate information and materialelor sau a altor cauze ºi are capacitatea de a captura toate
control techniques. ideile chiar dacã unele par lipsite de importanþã.
In order to diminish the effects of these
Rezultatele unei organizaþii militare în ansamblul ei,
causes, the organizer must anticipate possible
issues that may arise due to personnel, means indiferent de mãrime, depind mai mult decât oriunde de fiecare
or other causes, and requires the capacity to membru al sãu, de fiecare militar. Acesta trebuie sã ºtie ce are de
capture all the ideas, even if some may seem fãcut ºi trebuie sã devinã un “planificator individual”. E greu sau
deprived of importance. uºor, rãspunsul poate fi cel aºteptat dacã respectãm câteva reguli
The results achieved by a military cotidiene:
organization, regardless its size; depend upon - strãduieºte-te sã planifici fiecare activitate;
the activity of each of its members. The -repartizeazã un timp în fiecare zi pentru a-þi face
military should know his duties and become planificarea;
an “individual organizer”. Be it difficult or not,
- foloseºte primele minute ale fiecãrei zile pentru planul
a good result cannot be achieved unless
several daily rules are followed: acelei zile;
- strive to plan each activity; - când timpul îþi permite, gândeºte-te la urmãtoarea perioadã,
- allow some time daily for the planning la proiectele importante;
activity; - fã-þi planificarea pe hârtie pentru a nu uita ceva, scrie-þi
- use the early hours to issue the plan for gândurile sã le poþi utiliza mai târziu;
the day; - nu te grãbi sã faci planul din prima, stabileºte paºii de
- when time allows, consider the next activitate individual ºi apoi pune-i în ordine în cadrul întregului
period, the important projects; plan;
- write down your plan, so as not to leave
- dacã e nevoie cautã un loc tãcut, unde sã poþi gândi;
something aside, write down your thoughts so
that you could employ them later; - nu grãbi procesul ci mulþumeºte-te cu completarea a unui
- do not hurry to make the plan, but first procent mai mic din proiecte;
establish the activity steps and order them - tu îþi cunoºti cel mai bine limitele, stabileºte-þi propriile
within the entire plan; termene iar dacã nu sunt mai devreme decât termenul oficial,
- if necessary, look for a quiet place where anunþã ºefii ºi colaboratorii;
you can think; - foloseºte experienþa ºi ajutorul colegilor;
- do not try to accelerate the process, better - ai încredere în forþele tale.
present a smaller percentage of accomplished ªi pentru cã organizaþia militarã trebuie sã rãspundã în timp
projects;
de pace, crizã sau rãzboi presiunilor curente exercitate din
- you know your limits best, so set your own
terms, and if they do not coincide with the interior, dar mai ales de cãtre mediul extern, absenþa planificãrii
official ones, let your chiefs and collaborators ar face loc haosului ºi hazardului iar succesul ar fi doar o
know about it; probabilitate, un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile.
- ask for your colleagues' help and use their
experience;
- trust yourself.
The absence of planning would only make
room to chaos and hazard, while success would
only be a probability, a result of favorable
circumstances.
pagina 36 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Educaþie ºi instrucþie
INSURGENÞA / ACÞIUNILE TERORISTE Maior Sorinel ANGHEL
ENGLISH SUMMARY
- ADVERSAR CONTEMPORAN - Insurgency / the terrorist acts – a
Schimbãrile din mediul strategic de securitate, caracterizat de contemporary adversary
mutaþii majore, precum ºi de o dinamicã fãrã precedent, de
evenimente numeroase, intempestive ºi greu previzibile ºi de o evo- The changes within the security
luþie aleatorie a tensiunilor, provocãrilor ºi riscurilor generatoare de strategic environment characterized by
conflicte ºi crize, reprezintã elemente determinante pentru analiºtii unprecedented dynamics, numerous and
unpredictable events and a hazardous

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


politici ºi militari, conducerea statelor, diverselor organizaþii în a-ºi
redefini viziunile asupra problemelor securitãþii ºi apãrãrii. evolution of tensions, challenges and
risks generating conflicts and crises,
Deºi eforturile individuale sau colective ale statelor ºi
represent elements that compel the
organizaþiilor internaþionale pentru menþinerea stabilitãþii ºi political and military analysts, states'
securitãþii regionale ºi globale au la bazã dialogul, totuºi leadership and different organizations to
instrumentele militare rãmân adesea ca o ultimã soluþie pentru redefine their views upon security and
soluþionarea disputelor. Acest aspect a fost evidenþiat de conflictele defense issues.
armate din ultimele decenii, care au reliefat un nou cadru de Although the states and
pregãtire ºi ducere a acþiunilor militare. international organizations' individual
Comunitatea internaþionalã depune eforturi pentru a înlocui and collective efforts to maintain regional
rãzboiul ca mijloc de rezolvare a disputelor între state sau în and global stability and security are
based on dialogue, the military means
interiorul acestora, cu utilizarea mijloacelor paºnice, de naturã
often remain the last solution to solve
politicã, economicã sau diplomaticã. În ziua de azi se vorbeºte tot mai disputes. This aspect has been
mult de acþiuni de prevenire a rãzboiului ºi de folosire a acestuia ca emphasized by the armed conflicts during
mijloc de reinstaurare a pãcii ºi menþinere a stabilitãþii. De cele mai the last decades, pointing out a new frame
multe ori, disputele între state sau în interiorul acestora au la bazã of preparing and leading of military
cauze economice ºi sociale, intoleranþa religioasã, manifestãri actions.
ultranaþionaliste, corupþia, crima organizatã ºi terorismul The international community makes
internaþional. Creºterea alarmantã a actelor teroriste, precum ºi efforts to replace the war as a means of
diversificarea mijloacelor ºi metodelor întrebuinþate de teroriºti solving state or interstate disputes, with
the employment of peaceful political,
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, a determinat comunitatea
economical or diplomatic means.
internaþionalã sã acþioneze pentru apãrarea valorilor ºi principiilor Nowadays, we hear more and more often
democratice. about war preventing actions or the
Cea mai activã ºi periculoasã sursã de terorism internaþional este employment of war as a means of
reprezentatã de Orientul Mijlociu. Þinta acestuia a fost constituitã, restoring peace and maintaining
aproape în permanenþã, de cetãþenii, bunurile ºi interesele SUA. stability. Even more often, the state or
Departamentul Apãrãrii al SUA defineºte terorismul ca interstate disputes are caused by
”utilizarea premeditatã a violenþei în scopul inoculãrii economic, social, religious issues,
sentimentului de teamã, cu intenþia de a constrânge ori intimida corruption, organized crime and
international terrorism. The alarming
guvernul ºi întreaga societate în scopul îndeplinirii unor obiective de
increase of number of terrorist acts,
naturã politicã, religioasã sau ideologicã”. Experienþa demonstreazã together with the diversification of the
cã acesta nu este întotdeauna un adevãr valabil. Dacã pentru un means and methods employed by the
anumit stat, acþiunea unui terorist se vede ca un act terorist, pentru terrorists to accomplish their set
altul aceasta poate însemna luptã pentru libertate. Actele teroriste objectives, has caused the international
vizeazã þinte necombatante, aceasta ducând la influenþarea community to take action so as to defend
populaþiei ºi a exercitãrii unei presiuni asupra conducerii statului democratic values and principles. The
most active and dangerous source of
international terrorism is supposedly
represented by the Middle East.
The USA Defense Department
defines terrorism as “the premeditated
employment of violence with the purpose
of inoculating fear, constraint or
intimidate the government and society to
attain set political, religious or ideological
objectives”. Experience demonstrates
that this is not always true. If for one
state, a terrorist's action is perceived as
an act of terrorism, for another it may
mean fight for freedom. The terrorist acts
aim non-combatant targets, influencing
the population and exercising pressures
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 37
Educaþie ºi instrucþie
upon a state's leadership, in order to
obtain political concessions. Terrorism is
respectiv în scopul obþinerii unor concesii politice pe linia scopului
propus. Terorismul este un fenomen social care a însoþit omenirea de-
a social phenomenon that has a lungul timpului ºi îºi va face simþitã prezenþa cât timp va exista
accompanied humanity along time, and aceasta.
will last as long as humanity.
Terorismul poate constitui un pretext al unei intervenþii militare
Terrorism may constitute a pretext
for foreign military intervention. It is
strãine. El este considerat ca a fi arma celor slabi, celor sãraci. Dacã nu
considered to be the weapon of the poor, of ar executa acþiuni teroriste, ce ºanse ar avea palestinienii împotriva
the weak. Shouldn't they accomplish armatei israeliene? Irakienii ºi afganii nu pot face nimic altceva în faþa
terrorist acts, what chances would they puternicei armate a SUA, decât sã execute acte teroriste.
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

have against Israeli army? The Iraqi and În toate religiile lumii existã extremiºti, dar asta nu înseamnã cã
Afghans have no other choice against the toþi sunt teroriºti. Terorismul a cunoscut o mare dezvoltare o datã cu
powerful US army, but to accomplish creºterea dominaþiei companiilor transfrontaliere asupra lumii.
terrorist acts. Accesul terorismului contemporan la tehnologiile ultramoderne s-a
There are extremists in all areas of
dovedit a fi deosebit de favorabil dezvoltãrii ºi proliferãrii
the world, but not all are terrorists.
Terrorism has widely spread
terorismului. Intrarea în posesia terorismului a unor mijloace de
concomitantly with the trans-border nimicire în masã de tip chimic, bacteriologic ºi nuclear, precum ºi
companies' world domination. folosirea de cãtre acesta a avioanelor de transport civile, în rol de
Terrorism may take different shapes; rachete, a dovedit cã terorismul poate executa lovituri de nivel
it can hide in many places and is regularly strategic. Sursele americane de informaþii susþin cu tãrie cã Al Qaeda
invisible. It doesn't own a territory and reprezintã componenta fundamentalã a terorismului contemporan.
valuable targets to be hit. Tanks, missiles În trecut, aceasta, sub patronajul SUA, a jucat un rol hotãrâtor în
and aircraft carriers have no influence scoaterea ruºilor din Afganistan. Organizaþia Al Qaeda a întors
whatsoever upon terrorism. Al Qaeda
armele împotriva SUA dupã rãzboiul din Golful Persic ca urmare a
suffered very few losses as a consequence to
the military intervention in Afghanistan.
permanentizãrii prezenþei trupelor americane în Arabia Sauditã,
Terrorism is a civilians' war against consideratã de lumea musulmanã ca fiind ,, þara sfântã”.
civilians, there are no boundaries in Terorismul poate lua forme multiple, se poate ascunde în foarte
choosing the objectives, and the parties multe locuri ºi este de regulã invizibil. El nu dispune de un teritoriu
engaged in the conflict have nothing in propriu ºi nici de obiective de valoare pe care sã le loveºti. Se poate
common with army and army rules. The spune cã tancurile, rachetele ºi portavioanele nu au nici un efect
more developed a state, the more asupra organizaþiilor ºi structurilor teroriste. Al Qaeda a avut foarte
catastrophic the terrorist effects upon it. puþin de suferit de pe urma intervenþiei militare din Afganistan.
We can draw a few conclusions from
Terorismul este un rãzboi al civililor contra civililor, nu existã
the period that has passed since the 09 / 11
serious events:
limite în alegerea obiectivelor, iar pãrþile angajate în conflict nu au
· The 09 / 11 terrorist operation with nimic în comun cu armata ºi regulile militare. Cu cât un stat este mai
global effects could not be planned and dezvoltat, cu atât atacurile teroriste asupra acestuia produc efecte
coordinated by “base fanatics”, but by mai catastrofale.
“highly educated and adaptable people”. Putem trage unele concluzii din perioada care a trecut de la
This positive characterization of the 19 gravele evenimente din 11 septembrie 2001:
terrorists is easily understandable. It · Operaþia teroristã cu efecte globale de la 11 septembrie 2001 nu
could not be admitted that a “bunch of putea fi pusã la cale ºi coordonatã de cãtre ”indivizi fanatici de joasã
fools” be able to humiliate the greatest
facturã”, ci de ”oameni cu o înaltã educaþie, poligloþi ºi cu o mare
military power. The 19 terrorists were
featured as disciplined, patient,
putere de adaptare”. Este de înþeles aceastã apreciere laudativã la
sophisticated and lethal; adresa celor 19 teroriºti. Nu se putea admite cã o ”bandã de proºti” sã
· The international terrorism umileascã cea mai mare putere militarã. Cei 19 teroriºti au fost
promoted by the Islamic fundamentalism catalogaþi ca fiind disciplinaþi, rãbdãtori, sofisticaþi ºi mortali;
is a complex phenomenon · Terorismul internaþional promovat de fundamentalismul
thatncorporates not only social and islamic este un fenomen complex ce încorporeazã nu numai aspecte
economic aspects, but also a powerful de ordin economic ºi social, ci ºi o puternicã laturã culturalã de
cultural rejection of western civilization. respingere a civilizaþiei occidentale. Respingerea este reciprocã;
The rejection is reciprocal;
· Dacã lumea musulmanã va percepe rãzboiul împotriva
· If the Muslim world perceives the
war against terrorism as a western
terorismului ca pe un rãzboi al creºtinismului occidental împotriva
Christian war against Islamic religion, religiei islamice, lucrurile ar putea lua o întorsãturã foarte gravã;
things may take a turn for the worse; · Procesul de globalizare favorizeazã organizaþiile teroriste prin:
· Globalization favors terrorist libertatea de miºcare a personalului, resurselor ºi informaþiilor peste
actions through: freedom of movement, graniþe; uºurinþa în a alege ºi a ajunge la obiectivele de atac, care s-au
facility to choose and reach the objectives, înmulþit; uºurinþa în rãspândirea ºtirilor ºi informaþiilor care pot
ease in spreading news and information, ajunge în timp scurt la mase, influenþându-le atitudinea în favoarea
influence upon people's attitude in favor terorismului.
of terrorism.
pagina 38 REVISTA INFANTERIEI NR. 1
Educaþie ºi instrucþie
Terorismul contemporan, indiferent de motivaþie ºi de formele lui The contemporary terrorism,
regardless its motivation and
de manifestare nu se justificã, dar nici intervenþiile militare de
manifestation forms, cannot find a
ocupaþie nu sunt îndreptãþite. justification, but nor do the
Teroristul zilelor noastre seamãnã din ce în ce mai mult cu un occupational military interventions.
militar instruit, inclusiv în folosirea mijloacelor de luptã ale The contemporary terrorist
adversarului. Mai mult, el posedã un înalt spirit de sacrificiu pentru resembles the military, in that he is
binele ºi fericirea familiei ºi crede cu tãrie în martirizarea religioasã. well-trained. Furthermore, he owes a
În grupãrile cele mai cunoscute din lume se disting trei roluri care high spirit of sacrifice for the well-

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


apar în mod frecvent: being and happiness of his family, and
· Liderul - persoanã cu totul dedicatã cauzei, un teoretician strongly believes in religious
martyrdom.
experimentat cu o puternicã personalitate;
There are three distinct roles
· Activistul operator - persoanã cu o puternicã personalitate within the frequently encountered
antisocialã, adesea un fost condamnat, un oportunist; best-known world groups:
· Idealistul - de obicei, un exmatriculat din universitate, · The leader – a person entirely
funcþionar minor. dedicated to the cause, an
Deºi liderul este devotat, nu este, în aceeaºi mãsurã, ca experimented theoretician with a
personalitãþile paranoide din grupare. Individul paranoid refuzã sã powerful personality;
se lase intimidat de fapte ºi, spre deosebire de lider, considerã cã · The operator activist – a
numai interpretarea datã de cãtre lider evenimentelor este corectã; person with a powerful anti-social
personality, often a former convict, an
acesta având întotdeauna dreptate.
opportunist;
Liderul este mai deschis, mai inteligent ºi cu mai multe · The idealist – he is usually an
cunoºtinþe teoretice decât ceilalþi, este mai încrezãtor ºi înclinat sã expelled student from the university,
interpreteze selectiv evenimentele. El pãtrunde bine în sufletul or a minor employee.
oamenilor ºi face apel la nevoile lor. Rolul operatorului este în Although the leader is devoted,
general rol de bãrbat, deþinut de acela a cãrei activitate criminalã he is different from the group's
este anterioarã implicãrii sale politice. El are asemãnãri cu paranoid personalities. The paranoid
personalitatea antisocialã, cunoscut ºi sub numele de sociopat sau individual refuses to let himself
psihopat. În general, operatorul este orb la nevoile celorlalþi ºi intimidated by events, and, unlike the
leader, believes that his own
nestânjenit de sentimentul de vinã sau compãtimire. Este recrutat,
interpretation of events is the only one
de regulã, din rândul deþinuþilor, de cel care deþine al treilea rol în correct; he is always right.
organizaþie, idealistul. Inteligenþa operatorului poate fi destul de The leader is more open-minded,
variatã. more intelligent and owes more
Datã fiind înclinaþia sa spre agresivitate, experienþa criminalã ºi theoretical knowledge than the
orientarea antisocialã, activistul operator este foarte potrivit pentru others; he is more confident and bent
funcþia de comandant al unei grupãri teroriste care opereazã în to selectively interpret the events. The
teren. Fãrã acesta, gruparea este radicalã numai în teorie - el opportunist's role is generally specific
reprezentând elementul de teroare al grupãrii teroriste. to men, whose criminal activity ended
before he got involved in politics. He is
Rolul idealistului în organizaþie îl deþine „soldatul”, adeptul
generally blind to other people's needs
terorist, care îndeplineºte o misiune de recunoaºtere în clãdiri and doesn't feel guilt or pity.
înainte de atentatul cu bombã, îl urmeazã pe oportunist în bancã, The terrorist groups are fluid.
duce mesaje ºi este, în general, „carnea de tun“ în acþiune. Retorica Individuals change, but the roles
sa este încãrcatã de declaraþii care cheamã la rãzboaiele de eliberare remain.
naþionalã dar nu are profunzime ºi repetã aproape papagaliceºte
frazele preferate. Idealistul extrem, sau „adevãratul credincios”, nu
este o persoanã cu reuºite în viaþã ºi pãrerea sa despre sine este
modestã, pentru cã îºi vede viaþa numai ca membru al grupului.
Grupãrile teroriste sunt fluide. Indivizii se schimbã, însã
rolurile rãmân acelaºi.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 39


180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ
Educaþie ºi instrucþie
Maior Cristian BADEA
FIECARE ZI ÎN CINCU E O ZI ÎN TEATRUL DE OPERAÞII ENGLISH SUMMARY

Acum aproximativ trei ani, o echipã formatã din 17 oameni a EACH DAY IN CINCU IS LIKE A
început sã construiascã ceea ce alþii doar gândiserã pânã atunci: un DAY IN THE THEATRE OF
centru de instruire pentru luptã, o idee care este de mult cunoscutã ºi OPERATIONS
utilizatã în armatele avansate conceptual ºi tehnologic. Aºa cã întrebarea
ºi provocarea a fost: de ce nu ºi la noi aºa ceva? Uºor de spus, mai About three years ago, a team
complicat când vine vorba de pus în practicã. formed of 17 people started building
Aþi simþit sentimentul de satisfacþie ºi împlinire pe care îl aveþi what others had only thought about by
atunci când un lucru ieºit din trudã, gândire ºi pasiune începe sã then: a combat training centre, a
funcþioneze? Pot spune cã noi, cei 17, am avut privilegiul sã simþim acest concept that had long been used by the
sentiment. Un privilegiu ºi o onoare. Cu toate acestea, doar un început.

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


conceptually and technologically
Însã un început care ne face sã sperãm cã acest proiect, încã în fazã de advanced armies. Thus, the question
maturizare, va ajunge sã facã diferenþa în ceea ce priveºte instruirea de and challenge was: why shouldn't we
nivel colectiv din Forþele Terestre iar mai târziu, poate chiar din Armata also have something of the kind?
României. Have you ever had the feeling of
Centrul de Instruire pentru Luptã s-a înfiinþat în mod oficial la 1 satisfaction and fulfillment when the
octombrie 2007 pe structura Poligonului de trageri Cincu. În februarie project you've been passionately
2008 a sosit prima tranºã de echipamente de simulare realã ºi în martie s- working at starts functioning? We – the
a desfãºurat primul exerciþiu de instruire din scurta istorie a unitãþii, 17 people team – had the privilege to
care a avut ca scop validarea atât a echipamentelor cât ºi a personalului. experience that feeling. However, this is
De atunci, au avut loc unsprezece exerciþii, din care ºase de repetiþie only the beginning. Yet, this beginning
pentru misiune în vederea introducerii în teatrele de operaþii – patru gives us hope that this project will come
dintre ele cu participare internaþionalã, trei exerciþii de instruire pentru to make a difference within collective
acþiuni specifice operaþiilor militare ºi douã exerciþii cu forþele speciale. training in the Land Forces and later,
În plus, s-au continuat exerciþiile de trageri reale cu unitãþile de artilerie perhaps even in the Romanian Army.
ºi rachete ºi cu aviaþia aparþinând Armatei României sau altor state. La o The Combat Training Centre was
socotealã sumarã, mai mult de jumãtate din forþele luptãtoare officially founded on the 1st of October,
operaþionalizate din Forþele Terestre de nivel batalion au trecut, cel puþin 2007, on the former structure of Cincu
o datã, prin aceastã formã de pregãtire. Însã, pânã la urmã, de ce atât Shooting Range. Since then, eleven
deranj? …instruire s-a mai fãcut ºi pânã atunci. Pentru cã acest concept exercises have taken place, and more
aduce câteva noutãþi care fac necesarã prezenþa sa în peisajul militar. than half of the operational combat
Putem vorbi de douã aspecte majore care dau specificul instruirii forces in the Land Forces have at least
în centru: folosirea intensivã a echipamentelor de simulare ºi a once gone through this type of training.
observatorilor controlori. We may speak of two major aspects
Echipamentele de simulare aduc un grad ridicat de veridicitate a that provide the center's training
acþiunilor din cadrul exerciþiului ºi reprezintã un subiect care este din ce characteristics: the intensive
în ce mai dezbãtut, dezvoltat ºi utilizat în din ce în ce mai multe domenii. employment of simulation equipment
Concepþia de funcþionare a centrului prevede ca finalitate folosirea a trei and controller observers.
tipuri de simulare: realã, constructivã ºi virtualã. Real simulation means Engagement
Simulation System, composed of two
subsystems: MILES/IWS (Multiple
Integrated Laser Engagement
System/Individual Weapons System)
and I-HITS (Initial Homestation
Instrumentation Training System).
Constructive simulation is
represented by the Constructive
Simulation System of Military Actions.
This means that real people use
simulated armament systems, in an
electronically simulated environment.
Although unavailable at present, in
a few years' time the centre will be
endowed with virtual simulation, thus,
a complete simulation capacity will be
attained.
All these simulation systems
provide an element that marks a huge
step within training: the possibility of
quantifying results with an
unprecedented accuracy.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 41


Educaþie ºi instrucþie
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

But let's not forget that technical Simularea realã înseamnã Sistemul de Simulare Realã a Luptei
equipment is worth nothing without the SSRL, care este compus din douã subsisteme: MILES/IWS (Multiple
human element to give it value. Thus, we Integrated Laser Engagement System/Individual Weapons System) ºi I-
need to highlight the controller observers' HITS (Initial Homestation Instrumentation Training System). Primul
tremendous importance, making clear înseamnã oameni reali care folosesc, în mediu real, sisteme de armament
that a controller observer has nothing to reale dar cu efecte simulate, adicã realizeazã simularea tragerii cu diferite
do with the old concept of arbitrator. categorii de armament ºi lovirea unei þinte care este echipatã cu acest
Beyond the linguistic appearances echipament. Al doilea subsistem transformã acþiunea realã în imagini
generated by the syntagma, a controller is electronice suprapuse peste harta terenului. SSRL realizeazã câteva
not a person who evaluates or controls, lucruri care îi dau valoarea - transpune militarii implicaþi în situaþii unde
but one who exerts control upon the ameninþarea este cât se poate de apropiatã de cea realã ºi poate influenþa
environment in which the exercise is acþiunile proprii.
taking place. Simularea constructivã este reprezentatã de Sistemul de Simulare
This combines with the highly Constructivã a Acþiunilor Militare SSCAM. Aceasta înseamnã oameni
promoted AAR concept within the centre, reali care folosesc sisteme de armamente simulate, într-un mediu simulat
using a combination of interactive electronic. Dacã primul este destinat în primul rând instruirii trupelor,
acest sistem este destinat instruirii statelor majore.
Simulare virtualã nu existã încã în centru, însã se preconizeazã sã
intre în dotare în câþiva ani, moment care va marca atingerea unei
capacitãþi complete de simulare.
Toate aceste sisteme de simulare furnizeazã un element care
marcheazã un salt uriaº în domeniul instruirii - posibilitatea cuantificãrii
rezultatelor cu o acurateþe nemaiîntâlnitã pânã acum. Unitãþile
beneficiazã de analize post acþiune instrumentate, care conþin
exemplificãri înregistrate ale acþiunilor ºi, mai mult, iau cu ele în
garnizoana de reºedinþã aceste înregistrãri care pot constitui un punct de
plecare bine fundamentat pentru planul viitor de instruire pentru
misiune.

pagina 42 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Educaþie ºi instrucþie
discussions, electronic captures of
Sã nu uitãm însã cã echipamentele tehnice nu valoreazã nimic fãrã
actions in the simulation systems, video,
elementul uman care sã le punã în valoare. Ele rãmân numai niºte
audio and photo captures, executed by
instrumente care vin în sprijinul instruirii. În acest context, trebuie
specialized teams or even controller
evidenþiatã importanþa fundamentalã pe care observatorii controlori o au.
observers, who try to teach the military
Ce trebuie remarcat în primul rând vorbind despre acest subiect
what needs to be maintained and what
este faptul cã un observator controlor nu are nimic de-a face cu vechiul
needs to be improved, not by imposing
concept de arbitru. Dincolo de aparenþele lingvistice generate de sintagma
one's own point of view, but by their own
controlor, militarul aflat în acest rol nu este persoana care
understanding and acceptance.
verificã/evalueazã pe cineva, ci acel care îºi exercitã controlul asupra

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


In addition, due to its specialized
mediului în care se desfãºoarã exerciþiul. Metaforic vorbind, el este pentru
structures, the centre supports the
structura militarã instruitã ceea ce sunt dirijorul, partitura ºi vioara întâi
echelons that plan these exercises by
pentru o orchestrã. Iatã de ce, Centrul de Instruire pentru Luptã nu
elaborating sceneries reaching a high
evalueazã, nu verificã, nu dã verdicte ci ajutã comandanþii sã-ºi
degree of thoroughness and realism.
instruiascã unitãþile.
And because planning is not enough,
Aceasta se combinã cu promovarea foarte accentuatã în centru a
what is on paper needs to be transposed
conceptului de executare a analizelor post acþiune folosind o combinaþie de
into action. That is why, a geographical,
discuþii interactive, capturi electronice ale acþiunilor din sistemele de
social, military, economic and cultural
simulare, capturi video, foto ºi audio executate de echipe specializate sau
environment is being created, employing
chiar de cãtre observatorii controlori care încearcã sã facã militarii
elements of infrastructure and personnel
instruiþi sã determine ce trebuie menþinut ºi ce trebuie îmbunãtãþit nu
that mark civilians on the battlefield,
prin impunerea punctului de vedere al celui care a observat acþiunea, ci
forces representing the threat, role
prin înþelegerea ºi acceptarea venite chiar din partea celor instruiþi.
players – friendly forces, representatives
Centrul dispune în acest moment de un corp de cadre înalt calificat în acest
of governmental and non-governmental
sens care, acþionând în baza unor principii cum sunt profesionalismul,
institutions, etc., under the slogan
realismul ºi echilibrul – valori fundamentale ale instituþiei, au adus un
“Each day in Cincu is like a day in
suflu nou în acest domeniu. Deºi, redusã din punct de vedere numeric,
the theatre of operations”.
aceastã echipã a reuºit sã impunã aceastã filozofie ºi pentru observatorii
All is destined to accomplish the final
controlori care vin din alte structuri ale Forþelor Terestre sã sprijine
purpose established by the Land Forces
desfãºurarea acestui tip de exerciþii. ªi poate cã acest aspect este unul
Staff, through the center's mission: to
dintre cele mai importante efecte pe care le poate avea acest gen de
plan, organize and deploy training
activitate: generalizeazã folosirea acestui tip de instruire ºi la alte unitãþi
exercises in as close to real conditions as
prin intermediul personalului care activeazã temporar în rolul de
possible. As time goes, more and more
observator controlor ºi nu numai. Analizând baza de date constituitã pânã
military become acquainted with this
la acest moment se poate observa cã sunt unii ofiþeri care au participat de
type of training, and the Combat
douã sau chiar de trei ori la instruire fie în rol de þintã a instruirii, fie în rol
Training Centre of Land Forces
de observator controlor.
„GETICA” undoubtedly becomes the
În plus, faþã de cele prezentate pânã acum, datoritã structurilor sale
engine of the training modernization
specializate, centrul sprijinã eºaloanele care planificã aceste exerciþii prin
process.
elaborarea de scenarii care ating un grad de detaliu ºi de realism care nu
poate fi atins de unitãþile menþionate deoarece acestea nu sunt nici
specializate suficient ºi nici nu dispun de timpul fizic necesar, ele trebuind
sã-ºi îndeplineascã ºi sarcinile de bazã ca ºi unitãþi operative. ªi pentru cã a
planifica nu e de ajuns, ce e pe hârtie trebuie transpus în acþiune. De aceea,
se realizeazã o replicã geograficã, socialã, militarã, economicã ºi culturalã
realã a mediului operaþional care foloseºte elemente de infrastructurã ºi
personal care marcheazã civilii pe câmpul de luptã, forþe care reprezintã
ameninþarea, jucãtori de rol – forþe militare prietene, reprezentanþi ai unor
instituþii guvernamentale sau nonguvernamentale, etc. sub deviza „Orice
zi în Cincu este o zi în Teatrul de Operaþii”.
Totul destinat scopului final care este indicat de cãtre Statul Major
al Forþelor Terestre prin misiunea care a fost ordonatã centrului: sã
planifice, organizeze ºi desfãºoare exerciþii de instruire în condiþii
cât mai apropiate de cele reale.
Timpul trece ºi, pe mãsurã ce tot mai mulþi militari intrã în contact
cu acest tip de instruire, Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor
Terestre „GETICA” devine, în mod indubitabil, motorul modernizãrii
instruirii.

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 43


Din istoria armei
INFANTERIA ROMÂNÃ CONTRIBUÞIE DECISIVÃ ENGLISH SUMMARY
THE ROMANIAN INFANTRY
LA ELIBERAREA ULTIMEI BRAZDE DE PÃMÂNT
ITS DECISIVE
DIN TERITORIUL NAÞIONAL, CONTRIBUTION TO THE
ÎN TIMPUL CELUI DE-AL II- LEA RÃZBOI MONDIAL LIBERATION OF THE LAST
Locotenent colonel CÃLIN Dumitru STRIP OF LAND ON THE
Comandantul Batalionului 1 Instrucþie „Olt” NATIONAL TERRITORY,
DURING THE SECOND
WORLD WAR
Istoria infanteriei este The infantry history relies heavily
indisolubil legatã de istoria upon the Romanian Army history,
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

Armatei române, care, la which, on its turn, is tightly connected


rândul ei, se înscrie, ca to the history of Romanian people.
ramurã sau parte When forming the infantry
componentã, istoriei structures, the most numerous
poporului român. branch of the Romanian army, the
În constituirea people had a decisive role at all
times, as the soldiers recruited from
structurilor de infanterie
its midst bore the difficulty of fights
(pedestrime), arma cea mai in defending the national and
numeroasã a oºtirii spiritual patrimony, making the
române, un aport decisiv l- greatest sacrifices on the
au avut, în toate perioadele, battlefields. Besides, infantry has
masele populare, din sânul always been the most complex and
cãrora s-au recrutat întot- complete branch of the Romanian
deauna oºteni care au army, the only one able to engage,
purtat greul luptelor pentru deploy and improve combat,
accomplishing extremely difficult
apãrarea patrimoniului
missions, sometimes without the
naþional ºi spiritual, fãcând cele mai mari sacrificii pe câmpul de luptã. support of other branches.
Infanteria a fost întotdeauna, pe lângã cea mai numeroasã armã a In order to accomplish the difficult
oºtirii române, ºi cea mai complexã ºi completã, singura armã missions received on the battlefield, the
capabilã sã angajeze, desfãºoare ºi sã desãvârºeascã lupta, infantrymen have always stood out for
îndeplinind misiuni deosebit de grele, uneori fãrã sprijinul altor arme. their special physical endurance and
În regulamentul de luptã specific structurilor de infanterie, considerable moral strength.
apãrut în anul 1930, se menþiona: „În luptã, infanteria are misiunea This is why, infantry, by its
principalã” ºi „…singura armã completã ºi în stare sã lupte pe orice multitude, variety and complexity of
missions it has always been requested
teren ºi pe orice timp, ziua ºi noaptea, infanteria este arma
to accomplish, is also the branch of the
fundamentalã, în profitul cãreia se întrebuinþeazã toate celelalte greatest efforts and sacrifices that a
arme….”, ori „ Prin calitãþile sale, prin marea sa misiune, grea, dar battlefield imposes to an army.
mai glorioasã decât oricare alta, infanteria rãmâne, mai mult ca The difficult challenge the
oricând, regina bãtãliilor ºi baza combinaþiilor comandamentelor”. Romanian infantry was subjected to
Pentru a rãspunde grelelor misiuni primite pe câmpul de luptã, during the entire national history,
ostaºii infanteriºti s-au evidenþiat întotdeauna printr-o rezistenþã thoroughly confirms the above
fizicã deosebitã ºi o considerabilã forþã moralã, ca unii care fac parte presented aspects.
din arma care duce lupta nemijlocit cu inamicul, atât la distanþe mari, One of the Romanian army's
glorious episodes, to which the
cât mai ales, la distanþe apropiate, inclusiv lupta corp la corp.
infantrymen brought an important
De aceea, infanteria, prin multitudinea, varietatea ºi mai cu contribution, is represented by the
seamã complexitatea misiunilor pe care a fost permanent chematã sã combats fought in the fall of 1944 for
le îndeplineascã, este ºi arma celor mai mari eforturi ºi celor mai grele the liberation of the last patch of land
jertfe pe care câmpul de luptã le impune unei armate. under German occupation.
Grelele încercãri la care a fost supusã infanteria românã în întreaga This honorable mission was assigned
istorie naþionalã confirmã pe deplin aspectele prezentate mai sus. to the 4th Romanian Army's military,
Unul dintre episoadele de glorie ale Armatei române, la care ºi-au during the 14th – 25th of October,
adus o contribuþie substanþialã ostaºii infanteriºti, îl reprezintã within the decisive actions for the
liberation of North –West territory of
luptele purtate în toamna anului 1944 pentru eliberarea ultimei
the country, developing a powerful
brazde de pãmânt de sub ocupaþia trupelor germane. and ample offensive operation with
Aceastã onorantã misiune a revenit militarilor Armatei a 4-a the main thrust on direction
române, care, în perioada 14-25 Octombrie 1944, în cadrul acþiunilor Bonþida, Jibou, Carei.
decisive pentru eliberarea teritoriului din nord-vestul þãrii, au The 4 Army's device for this
dezvoltat o puternicã ºi amplã operaþiune ofensivã cu lovitura mission accomplishment, insofar as
principalã pe direcþia: Bonþida, Jibou, Carei. infantry is concerned, comprised: the

pagina 44 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Din istoria armei
Mountain Corps of 6 Infantry and 8
Dispozitivul Armatei a 4-a, pentru îndeplinirea acestei misiuni, în
ceea ce priveºte infanteria, a cuprins: Corpul de Munte al diviziilor 6
Cavalry divisions in the first echelon Infanterie ºi 8 Cavalerie în eºalonul întâi ºi Divizia 1 Munte, regrupatã în
and 1 Mountain Division, reshuffled
eºalonul doi. Corpul 2 Armatã cu diviziile 11 ºi 21 infanterie în eºalonul
in the second echelon, then 2 Army
Corps with 11 and 21 infantry
întâi ºi Divizia 3 Infanterie în eºalonul doi.
divisions in the first echelon and 3 Corpul 6 Armatã îºi constituia eºalonul întâi cu Divizia 18 Infanterie
Infantry Division in the second ºi Divizia 9 Infanterie, având în eºalonul doi, Divizia 7 Infanterie.
echelon. Declanºarea acþiunilor ofensive în ziua de 14 octombrie a dus la o
The 6 Army Corps formed its pãtrundere pe o adâncime de 20 kilometri în adâncimea dispozitivului
first echelon with 18 Infantry inamic, imprimând ulterior un ritm de luptã înalt, fapt care a dus la

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


Division and 9 Infantry division (at cucerirea unor spaþii importante în câmpul tactic, fiind depãºit masivul
the right), having 7 Infantry Division Meseº ºi ajungându-se în depresiunea Jibou, în seara zilei de 16
in the second echelon.
octombrie.
The start of the offensive actions
on the 14th of October led to a
Dupã 17 octombrie ofensiva a continuat cu dispozitivul Armatei a 4-a
penetration of twenty kilometers in restructurat, având în compunere Corpul 2 Armatã cu diviziile 11 ºi 21
the depth of the enemy device, infanterie, ºi 8 Cavalerie, iar Corpul 6 Armatã cu diviziile 3, 9 ºi 18
subsequently imprinting a high infanterie; în rezervã au fost regrupate diviziile 6 Infanterie ºi 1
combat rhythm, which further led to Cavalerie.
the conquest of some important Prin eforturi susþinute, din cauza comunicaþiilor puþine ºi a ploilor
territories in the tactical field, over abundente, care desfundau drumurile ºi îngreunau înaintarea,
passing the Meseº Mountain and rezistenþele opuse de inamic au fost zdrobite una dupã alta ºi infanteriºtii
reaching the Jibou depression, on the
români s-au apropiat de Munþii Fãget, ultima barierã naturalã din fâºia
night of October, 16.
Through sustained efforts, due
de ofensivã a Armatei a 4-a, în Transilvania.
to scarce communication and heavy Pãtrunderea Diviziei 11 Infanterie în masivul Fãget ºi atacurile
rains, the enemy's endurance was hotãrâte ale celorlalte mari unitãþi de infanterie, pe la sud de munþi, au
gradually put off by the Romanian silit pe inamic sã înceapã retragerea. Ca urmare, trupele române au
infantrymen, who approached the trecut la urmãrire pe direcþii, iar pe data de 20 octombrie, ajunseserã,
Fãget Mountains, the last natural practic în numai o sãptãmânã, sã rupã poziþiile organizate ºi apãrate de
barrier of the offensive strip in inamic pe munþii Lãpuº, Meseº ºi Fãget ieºind în câmpia de vest a þãrii.
Transylvania. Ele au pãtruns în adâncime aproximativ 80 de km, realizând un ritm de
11 Infantry Division seized the
înaintare de 11 kilometri în 24 de ore.
Fãget Mountain and compelled the
enemy forces to start retreat. In less
În zilele urmãtoare, infanteriºtii ºi cavaleriºtii Armatei a 4-a române
than a week, the Romanian troops au continuat ofensiva pentru eliberarea în timp cât mai scurt a oraºului
succeeded to break the positions Carei.
organized and defended by the enemy În scopul încercuirii trupelor inamice din zona Carei, comandantul
on Lãpuº, Meseº and Fãget Armatei a 4-a a ordonat o manevrã de dublã învãluire, combinatã cu un

REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 45


Din istoria armei
atac frontal, Corpului 2 Armatã, dispus în partea dreaptã a Mountains, reaching the country's
west plain.
dispozitivului, revenindu-i misiunea de a învãlui pe la sud, cu forþele During the next days, the
Diviziei 11 Infanterie, rezistenþele inamicului din Satu Mare. Romanian 4th Army cavalry and
În seara zilei de 24 Octombrie au pornit la atac infanteriºtii Diviziei infantrymen continued the offense
21 Infanterie ºi cei ai Regimentului 36 Infanterie din Divizia 9 for the liberation of Carei town.
Infanterie, de pe aliniamentul Terebeºti – Mãdaº, cu misiunea de a In order to envelop the enemy
învãlui Careiul pe la nord–est. În acelaºi timp, pe la sud ºi sud-vest de troops in Carei area, the 4th Army
oraº înaintau regimentele Diviziei 18 Infanterie, iar patru batalioane commander ordered a double
din Divizia 9 Infanterie se apropiau în liniºte de marginea de est a envelopment maneuver, combined
with frontal attack. On the night of
localitãþii, urmând ca la un semnal, sã înceapã asaltul ºi sã lichideze
180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

24th of October, the 21 Division and


orice rezistenþã a duºmanului.
36 Infantry Regiment within 9
Pe direcþia loviturii principale a Diviziei 9 Infanterie se afla Infantry division started to attack
regimentul 34 Infanterie, care, dupã ocuparea unei baze de plecare la atac, on Terebeºti – Mãdaº line, with the
la marginea de est a oraºului Carei, urma sã porneascã atacul în a doua mission to envelop Carei by north-
jumãtate a nopþii. Primul care a pãtruns în localitate a fost Batalionul 2. east. At the same time, 18 Infantry
La ivirea zorilor, din ascunziºuri, din pivniþe ºi din alte locuri mascate, au Division regiments were heading
început sã iasã tineri care s-au oferit sã ajute ostaºii în identificarea the town by south and south-west,
cuiburilor de foc ale inamicului, sã le arate porþiunile minate, iar unii while four battalions were silently
approaching the town's eastern
dintre ei au cerut arme pentru a lupta împotriva duºmanului.
border, whereof at a signal, they
Acþiunea de curãþare a oraºului Carei s-a desfãºurat rapid. În zorii
should start the assault and destroy
zilei de 25 Octombrie oraºul de la marginea de vest a þãrii îºi recãpãtase the enemy's resistance.
liniºtea, trãind cu intensitate bucuria eliberãrii. 34 Infantry Regiment was
Fostul comandant al Regimentului 34 Infanterie mãrturisea, placed on the 9 Division's main
amintindu-ºi acele clipe: „ Casele erau împodobite cu steaguri ºi attack direction and was going to
coroane. Peste tot auzeai strigãte: Bine aþi venit fraþilor!” start the attack by Carei's eastern
Luptele glorioase desfãºurate de Armata a 4-a în campania de border during the second half of the
eliberare a pãrþii de nord-vest a României a fost plãtitã cu pierderea a night. 2 Battalion was the first to
enter the town. At dawn, young men
mii de militari, morþi, rãniþi ºi dispãruþi, în dese situaþii, ostaºii
came out of hiding-places and
infanteriºti cucerind obiective importante în urma unor încleºtãri
cellars and offered to help the
crâncene cu duºmanul în care au luptat numai cu pieptul ºi voinþa lor, military identify the enemy's fire
fãrã nici un fel de sprijin de tancuri sau aviaþie, sãvârºind adevãrate nests, show them the mined places,
acte de eroism legendar. and some of them asked for
Lor, infanteriºtilor care au fãcut sacrificiul suprem pentru mai weapons to fight the enemy.
binele generaþiilor viitoare, meritã pe deplin sã le cinstim memoria, sã The mopping-up action of Carei
le închinãm respectul nostru ºi sã le aducem un cãlduros omagiu, într- town was rapidly accomplished. On
un gest de recunoºtinþã perpetuã. the early morning of 25th of October,
the western side of the town had
regained its peacefulness, intensely
experiencing the feeling of freedom.
The former commander of 34
Infantry Regiment confessed,
referring to those moments: “The
houses were adorned with flags and
wreaths. Loud voices everywhere:
Welcome brothers!”
The glorious fights led by 4
Army during the campaign for the
liberation of the north-west side of
the country were paid with the
blood of thousands of military who
had accomplished deeds of
legendary heroism.
The infantrymen, who
sacrificed their lives for the benefit
of the next generations, fully
deserve our respect and gratitude,
expressed through a reverential
regard on their behalf.

pagina 46 REVISTA INFANTERIEI NR. 1


Spiritualitate
BINECUVÂNTARE
Am rãspuns cu pãrinteascã dragoste ºi bucurie rugãminþii
adresate de domnul locotenent colonel dr. Stelian Pantazi,
comandantul Centrului de Instruire pentru Infanterie ºi Vânãtori
de Munte „Constantin Brâncoveanu” Fãgãraº, de a adresa un

180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ


cuvânt de binecuvântare cu ocazia aniversãrii a 180 de ani de la
înfiinþarea Infanteriei române moderne. Dorinþa noastrã este ca
prin intermediul lui, la acest ceas aniversar, sã ne exprimãm
aleasa preþuire ºi deosebitul respect faþã de cadrele de conducere,
faþã de soldaþii ºi toþi ostenitorii acestei diviziuni a armatei
române, dar ºi recunoºtinþa sfântã ºi cinstirea faþã de cei care, în
cadrul infanteriei ºi nu numai, ºi-au dãruit viaþa lor în trecut pentru
existenþa noastrã paºnicã de astãzi - eroii neamului românesc. Ne bucurãm, de
asemenea, sã constatãm cã presa militarã se alãturã, adeseori, eforturilor presei noastre
bisericeºti de a înfãþiºa credincioºilor ºi militarilor preocupãrile Bisericii Ortodoxe Române
în vederea cultivãrii spiritualitãþii neamului ºi întãririi tuturor în dreapta credinþã.
Alãturi de Biserica noastrã strãmoºeascã, Armata Românã a fost instituþia
fundamentalã pe care poporul român s-a sprijinit în toate momentele de cotiturã din istoria
sa, ºi, care, au sprijinit salvarea fiinþei naþionale, împlinirea marilor aspiraþii de libertate,
independenþã ºi unitate a naþiunii noastre. Semnarea, la 11 octombrie 1995, a Protocolului
privind organizarea ºi desfãºurarea asistenþei religioase în Armata Românã, a constituit nu
numai un act istoric, ci mai ales o reluare fireascã a unei colaborãri armonioase dintre
Bisericã ºi Armatã, care fusese întreruptã în 1948, ºi care a slujit de veacuri la acelaºi mãreþ
altar al demnitãþii ºi spiritualitãþii neamului românesc.
Binecuvântãm, aºadar, cu deosebitã consideraþie, pe membrii redacþiei ºi pe cititorii
Revistei Infanteriei, încredinþându-i în acest moment aniversar, când se împlinesc 180 de
ani de la înfiinþarea Infanteriei române moderne, de preþuirea ºi rugãciunile noastre.
Cu arhiereºti binecuvântãri ºi doriri de bine,

† Dr. Laurenþiu Streza


Arhiepiscopul Sibiului ºi Mitropolitul Ardealului
REVISTA INFANTERIEI NR. 1 pagina 47
Scrisoare acasã

Îþi sãrut mâna dragã mamã ºi dreapta ta tãtucã drag


Mi-e dor de voi si de-a mea sorã ºi-mi este dor de-al casei prag.

Vã scriu de pe tãrâmuri sterpe sã ºtiþi de mine ce-am trecut


Zile cu soare... ºi cu tunet, bune ºi rele am petrecut.

Nenumãrate luni de vreme trecut-au de când am pornit


180 DE ANI DE INFANTERIE MODERNÃ

Sã alungãm cotropitorul pe calea de unde-a venit.

Sunt multe nopþi de nedormire prin fum ºi schije de oþel


ªi printre gloanþe nemiloase ºi baionetele de fier…

Vâltoarea luptei ne cuprinde ºi sã trãieºti o zi mai speri


Azi încã-un camarad mai cade, dar n-am uitat de cel de ieri.

E vuiet, urlet ºi durere, pãmântul tot s-a înroºit


O lacrimã mi se prelinge ºi sã ucid am obosit.

Rãpus de plumbii reci stegarul ºi-a luat rãmas bun de la noi


Ridic din colb flamura sfântã... nu-ºi are locul în noroi.

Pornim din nou cu-ncrâncenare ºi pe duºman l-am izgonit


Alerg grãbit s-ajung pe culme... un pocnet însã m-a oprit.

Tresar... ºi ce frumos e cerul, ce-albastru limpede ºi pur


Ce pace e în mine acuma...ºi câtã liniºte-mprejur.

Mã odihnesc acum în ceruri ºi sufletul mi-e împãcat


Cã n-am trãit degeaba-n lume, ci am iubit ºi am luptat.

Iar de-mi citiþi aceste rânduri sã nu mã plângeþi prea amar


Cãci am murit luptând cu toþii, pentru-al patriei hotar.

Cruce de lemn aº vrea la capãt ºi... poate un buchet de flori


Ca sã mai simt când vântul bate parfumul lor de sãrbãtori.

Mi-e dor de voi si de-a mea sorã, mi-e dor sã vã mai vãd în prag
Îþi sãrut mâna dragã mamã ºi dreapta ta tãtucã drag.
Cãpitan Rãzvan BARBU

pagina 48 REVISTA INFANTERIEI NR. 1