Sunteți pe pagina 1din 36

IV*».

EDITATA"
NEBULOASA
DE REVISTA
$TII^NTA;
din ANDROMEDA
TEHNICA" -••>« mării — ifif
IVAN ANTONOVICI EFREMOV

NEBULOASA DIN
ANDROMEDA
Roman de anticipaţia

**•

Coleciîa .Povestiri şfiinlifico-fantasfice'


61
Traducerea din limba r u s ă de :
TATIANA BIRINDEI şi A D R I A N ROGOZ
Revizia ştiinţifică de :
ION MINZATU

Coperta-desen d e : D U M I T R U lONESCU
REZUMATUL CAPITOLELOR PRECEDENTE

Călătorind prin spaţiile cosmice, aproape cu viteza luminii, astro­


n a v a „ T a n t r a " se î n t o a r c e s p r e P ă m î n t d i n t r - o m i s i u n e p r i m i t a d i n
p a r t e a C o n s i l i u l u i a s t r o n a u t i c , în n u m e l e M a r e l u i C e r c ( c a r e r e p r e ­
z e n t a un sistem de comunicaţii î n t r e diferitele lumi locuite din cu­
prinsul Galaxiei n o a s t r e ) .
I n a c e s t t i m p , pe P ă m î n t , D a r V e t e r , d i r e c t o r u l s t a ţ i u n i l o r e x t e ­
r i o a r e ale M a r e l u i C e r c , îşi p r e d ă s e r v i c i u l — n o u l u i d i r e c t o r , a f r i c a n u l
M w e n M a s . A r e loc u l t i m a t r a n s m i s i u n e d i r i j a t ă d e V e t e r ; la s f î r ş i t u l
a c e s t e i a , s î n t r e c e p ţ i o n a t e i m a g i n i v e n i t e d e pe e p s i l o n - T u c a n a , o s t e a
a f l a t ă la o d e p ă r t a r e d e 300 ani l u m i n ă . S ' n t c h i p u r i d e b ă r b a ţ i ş i
femei, f o a r t e a s e m ă n ă t o r i o a m e n i l o r , d a r d e o f r u m u s e ţ e d e s ă v î r ş i t ă .
M w e n M a s se sinito f c n i u c a t şi t u l b u r a t d e u n a d i n t r e a c e s t e femei.
I n m e r s u l ei, „ T a n t r a " e s t e a t r a s ă de o u r i a ş ă s t e a d e fier şi c o ­
b o a r ă pe o p l a n e t ă a a c e s t e i a , u n d e s î n t d e s c o p e r i t e a l t e d o u ă astro-;
n a v e : u n a t e r e s t r ă „ V e l a " şi u n a n e c u n o s c u t ă , d e f o r m a u n u i d i s c -
spirală.

(Continuare din numărul 60)

Taron îmbrăcă un scafandru de protecţie, rezistent la tempe­


raturi înalte. N u m a i astfel reuşi s ă sudeze c a p a c u l ; apoi r e z e r v o ­
r u l fu s u p u s u n u i c u r e n t d e a z o t t e r e s t r u p u r . î n c h i s e r ă p r i n s u d u r ă
şi r o b i n e t e l e , î n f ă ş u r a r ă v a s u l cu o b u c a t ă d e b l i n d a j a s e m ă n î i t o a r e ou
a c e e a ce a c o p e r e a n a v a , şi a b i a a t u n c i d e p u s e r ă r e z e r v o r u l în c a ­
m e r a colecţiilor. O b ţ i n u s e r ă victoria cu preţul unei jertfe m a r i : p a ­
r a l i z a r e a b r a ţ u l u i b i o l o g u l u i n u t r e c e a cu t o a t e s f o r ţ ă r i l e m e d i c u l u i .
E o n T a l s u f e r e a c u m p l i t , d a r nici g î n d s ă r e n u n ţ e l a i d e e a d e a
participa la expediţia spre discul-spirală. E r g Noor, c a r e î n ţ e l e g e a
f o a r t e b i n e c u r i o z i t a t e a Iui ş t i i n ţ i f i c ă î n t r - a d e v ă r - m i s t u i t o a r e , n u s-a
î n d u r a t să-l l a s e p e „ T a n t r a " .
S p i r a l o d i s c u l — o a s p e v e n i t d i n l u m i î n d e p ă r t a t e — s e afla l a
o d i s t a n ţ ă cu m u l t m a i m a r e d e „ V e l a " d e c î t c r e z u s e r ă l a î n c e p u t .
î n l u m i n a r e f l e c t o a r e l o r — d i f u z ă în d e p ă r t a r e — n u p u t u s e r ă i n i ­
ţial să-i aprecieze bine dimensiunile. Era cu a d e v ă r a t o construcţie
c o l o s a l ă , a v î n d u n d i a m e t r u a p r o x i m a t i v d e 350 d e m e t r i . C a s ă
î n t i n d ă p î n ă i a el s i s t e m u l d e p r o t e c ţ i e , a u fost n e v o i ţ i s ă d e m o n ­
t e z e c a b l u r i l e de p e „ V e l a " . A s t r o n a v a m i s t e r i o a s ă s e î n ă l ţ a d e a ­
s u p r a o a m e n i l o r ca u n zid a p r o a p e v e r t i c a l , c a r e s e p i e r d e a d e p a r t e ,
în apele î n t u n e c a t e ale c e r u l u i . Nori ca de s m o a l ă î n v ă l u i a u m a r -
g i n e a siipcrioariî a d i s c u l u i u r i a ş . î n t r e a g a Iui s u p r a f a f a e r a a c o ­
periţii cu o m a s ă de un v e r d e d e m a l a c h i t şi c a r e a t i n g e a a p r o a p e
nn metru grosime. Sub stratul acesta, b r ă z d a t de crăpături adinei,
se z ă r e a s t r ă l u c i n d un m e t a l de u n a l b a s t r u v i u . P a r t e a d i s c u l u i
i n t o a r s ă s p r e „ V e l a " e r a p r e v ă z u t ă cu o c r e a s t ă in f o r m ă d e v a l ,
r ă s u c i t ă în s p i r a l ă , a v î n d c i n c i s p r e z e c e m e t r i în d i a m e t r u şi a p r o a p e
z e c e m e t r i în î n ă l ţ i m e . C e a l a l t ă l a t u r ă a a s t r o n a v e i , c a r e se p i e r ­
d e a in b e z n a i n e o n j i i r ă t o a r e , p ă r e a m a i b o m b a t ă şi p ă r e a u n fel d e
c a l o t ă sferică, lipită de u n disc g r o s de d o u ă z e c i d e m e t r i .
Discul a c e l a c o l o s a l se î n f u n d a s e a d i n e cu o m a r g i n e î n s o l .
La p o a l e l e z i d u l u i m e t a l i c v e r t i c a l , o a m e n i i v ă z u r ă s t i n c a t o p i t ă ,
c a r e c u r s e s e î n l ă t u r i ca o s m o a l ă g r o a s ă .
C e r c e t ă t o r i i p i e r d u s e r ă m a i m u l t e o r e c ă i i t i n d v r e o i n t r a r e ori
t r a p ă . Nu g ă s i r ă nici orificii d e - a l e a p a r a t e l o r o p t i c e , nici r o b i n e t e
ale s i s t e m u l u i d e p u r j a r e . S t î n c a d e m e t a l p ă r e a t u r n a t ă d i n t r - o
b u c a t ă . E r g Noor, c a r e p r e v ă z u s e a c e s t l u c r u , h o t ă r î s ă p ă t r u n d ă
î n ă u n t r u l n a v e i cu a j u t o r u l d i s p o z i t i v u l u i d e t a i e r e e l e c t r o h i d r a u l i c ,
c a r e b i r u i a orice b l i n d a j a l a s t r o n a v e l o r t e r e s t r e . D u p ă o s c u r t ă c o n ­
s f ă t u i r e , c ă z u r ă cu toţii d e a c o r d s ă d e s c h i d ă virful c r e s t e i s p i r a l e .
A c o l o t r e b u i a n e g r e ş i t să se afle un gol o a r e c a r e , fie o c o n d u c t ă ,
fie o i n t r a r e circi»«ară în n a v ă , p r i n c a r e p u t e a u să a j u n g ă p i n ă la
încăperile dinăuntru.
O s t u d i e r e t e m e i n i c ă a d i s c u l u i - s p i r a l ă p r e z e n t a un m a r e i n t e ­
r e s . In i n t e r i o r u l n a v e i v e n i t e d i n l u m i î n d e p ă r t a t e , p u t e a să se fi
p ă s t r a t n e a t i n s e a p a r a t e l e şi m a t e r i a l e l e , ca şi o b i e c t e l e de uz c u r e n t
ale celor care au pilotat a s t r o n a v a prin abisurile spaţiale.
De p a r t e a c e a l a l t ă a d i s c u l u i , s p i r a l a a j u n g e a p î n ă la sol. D e ­
p l a s a r ă p i n ă a c o l o u n p r o i e c t o r , t r a s e r ă fire d e î n a l t ă t e n s i u n e . L u ­
m i n a a l b ă s t r u i e r e f l e c t a t ă de disc s e r ă s p i n d i ca o c e a ţ ă t u l b u r e
p e s t e c i m p i e , a j u n g i n d p î n ă la n i ş t e o b i e c t e î n t u n e c o a s e şi f o a r t e
î n a l t e , cu c o n t u r u r i n e d e f i n i t e , p r o b a b i l s t î n c i , p r i n t r e c a r e s e c ă s -
c a u p o r ţ i l e l a r g i ale u n u i î n t u n e r i c f ă r ă f u n d . P r o b a b i l c ă t o c m a i
a c o l o se afla c o b o r î r e a s p r e c i m p i a c e a j o a s ă pe c a r e a u p u t u t
î n t r e z ă r e a s c ă in t i m p u l a t e r i z ă r i i „ T a n t r e i " .
— La d e s c h i d e r e a d i s c u l u i nu vor l u c r a decît Key B e e r şl cu
m i n e , în s c a f a n d r i d e c e a m a i p e r f e c ţ i o n a t ă p r o t e c ţ i e t e r m i c ă şi
î m p o t r i v a r a z e l o r , s p u s e E r g N o o r . C e i l a l ţ i , î m b r ă c a ţ i în s c a f a n d r i
biologici, v o r s t a d e p a z ă . . .
D e o d a t ă , şeful s e o p r i . P r i n c o n ş t i i n ţ a lui t r e c u f u l g e r ă t o r c e v a
ce-i s t i r n i In i n i m ă o t e a m ă d e n e î n ţ e l e s ; s i m ţ i că i se t a i e p i ­
c i o a r e l e . In locul n o b i l e i lui v o i n ţ e u m a n e , f ă r ă d e v e s t e , a p ă r u
s u p u n e r e a o a r b ă a u n u i a n i m a l sleit d e p u t e r i . S c ă l d a t în s u d o a r e ,
Erg Noor î n a i n t a fără să vrea spre p o a r t a cea n e a g r ă . Strigătul
Nizei, r ă s u n i n d în t e l e f o n u l lui, îl d e z m e t i c i p e n t r u o c l i p ă . Se o p r i
î n loc, d a r p u t e r e a î n t u n e c a t ă c a r e - i s t ă p î n e a p s i h i c u l îl m i n ă d i n
nou înainte.
Aflaţi la m a r g i n e a c e r c u l u i d e l u m i n ă , Key B e e r şi E o n Tal
p o r n i r ă î m p r e u n ă cu şeful e x p e d i ţ i e i , o p r i n d u - s e ca şi el in d r u m
şi l u p t i n d d i n g r e u î m p o t r i v a lor î n ş i ş i . Acolo, la p o a r t a î n t u n e r i ­
c u l u i , î n m i j l o c u l n o r i l o r ceţoşi, se s t î r n i o m i ş c a r e , o f o r m ă d e
n e c o n c e p u t p e n t r u m i n t e a o m e n e a s c ă , şi astfel cu a t î t m a i î n s p ă i -
m î n t ă t o a r e . De r î n d u l a c e s t a , n u m a i e r a c u n o s c u t a f ă p t u r ă cu
c h i p d e m e d u z ă ; în p e n u m b r a c e n u ş i e se m i ş c a o c r u c e n e a g r ă ,
cu b r a ţ e l a r g i şi o u m f l ă t u r ă e l i p t i c ă î n c e n t r u . P e t r e i e x t r e m i ­
t ă ţ i a l e c r u c i i s e v e d e a u l e n t i l e c a r e a r u n c a u reflexe i n l u m i n a r e ­
flectorului ce străbătea cu greu emanaţiile umede. Baza crucii S 8
pierdea in b e z n a unei v ă g ă u n i neluminate.
Erg Noor, care mergea mai repede decit ceilalţi, ajunse cam
la o sută de paşi de obiectul acesta neinţeles şi c ă z u . C h i a r m a i
înainte ca oamenii încremeniţi de spaimă să-şi fi p u t u t da seama
că în joc este însăşi viaţa şefului lor, crucea cea n e a g r ă se înălţă
m a i s u s d e c e r c u l firelor î n t i n s e . S e a p l e c ă î n a i n t e c a u n lujer d e
p l a n t ă , cu v ă d i t a i n t e n ţ i e d e a t r e c e p e s t e c î r a p u l d e p r o t e c ţ i e $1 a
ajunge p î n ă la E r g N o o r .
N i z a Krit, c u p u t e r i î n m u l ţ i t e d e d e s p e r a r e , r i d i c ă e m i ţ ă t a r u l c u
s c î n t e i al d i s p o z i t i v u l u j d e t ă i e r e , d ă d u d r u m u l c u r e n t u l u i ş l s ă r i î n a ­
inte, a c o p e r i n d u - l c u t r u p u l s ă u p e E r g N o o r . D i n cele t r e i e x t r e ­
m i t ă ţ i a l e crucii ţ î ş n i r ă f u l g e r e ş e r p u i t o a r e . T î n ă r a f a t ă c ă z u p e s t e
E r g N o o r c u b r a ţ e l e a r u n c a t e î n l ă t u r i . D i n fericire, e m i ţ ă t o r u l , s c ă -
p î n d u - i d i n n i î n ă , s e î n t o a r s e c u c a p ă t u l l ă r g i t al ţevii t o c m a i s p r e
c e n t r u l crucii celei n e g r e . A c e a s t a s e î n d o i c o n v u l s i v , c a ş l «ura a r
fi c ă z u t pe s p a t e , şi d i s p ă r u i n b e z n a d e n e p ă t r u n s d i n t r e s t î n c i .
E r g N o o r şi cei d o i t o v a r ă ş i ai s ă i î ş i v e n i r ă î n d a t ă î n fire, r i d i -
cind-o pe N i z a ; se r e t r a s e r ă dincolo d e m a r g i n e a discului-spîrală.
• I n s e t i t o r i i lor,, c a r e s e d e z m e t i c i r ă î n t r e t i m p , î m p i n g e a u s p r e ei u n
tun improvizat dîntr-un motor planetar. Cu o ferocitate pe cate nu
şi-o c u n o s c u s e p î n ă acum-, E r g N o o r î n d r e p t a ş u v o i u l d i s t r u g ă t o r
al radiaţiilor spre stîncile care formau poarta întunericului, niătu-
r i n d c i m p i a cu c e a m a i m a r e g r i j ă , c ă u t i n d să n u s s a p e nici u » me­
tru pătrat til s o l u l u i . Eon Tal, îngenuncheat în faţa Nizei nemiş­
cată, îi vorliea încet, prin tllefon, căutind să-i distingă faţa prin
silicolui căştii. Tinăra fată ţinea ochii închişi şi n u s e m i ş c a de­
loc. Nici prin telefon, nici p r i n scafandru, biologul nu reuşi să
prirKîă v r e o u r m ă tle respirafîe.
— Monstrul a omorît-o pe Niza ! s t r i g ă cu durere Eon Tal,
a^rindu-l pe Erg Nonr, care se apropia. Prin viziera îngustă a
căştii, nu putea vedea ochii şefului.
— Transfwrtaţi-a imediat pe „Tantra", în îngrijirea Lume! l
^ r u n a i e l , ş i g l a s u l îi s u n a a c u m m a i m e t a l i c d c e i t o r i c i n d . A j u -
tă^î şi d u m n e a t a s ă e l u c i d e z e n a t u r a a f e c ţ i u n i i . . . R ă m i n e n t aici ţ a s e
in.şi p e n t r u d e s ă v î r ş i i r e a c e r c e t ă r i l o r . G e o l o g u l s ă m e a r g ă eu vo».
N u p u t e m z ă b o v i m a i m u l t p e a c e a s t ă p l a n e t ă : C e r c e t ă r i l e d e aici
a r t r e b u i s ă fie d u s e cu t a n c u r i d e o e x c e p ţ i o n a l ă protecţîie, p e c a r e
n u le a v e m la d i s p o z i ţ i e ; i a r f ă r ă e l e r i s c ă m s ă p r ă p ă d i m eameniw
Luaţi a l treilea căruefw şi gră*fţi-vă!
E r g N o o r s e î n t o a r s e şi, f ă r ă să mai a m r r c e v r e o p r i v i r e îndă­
răt, se î n d r e p t ă s p r e a s t r o n a v a - d i s c . „ T u n u l " fu î m p i n s î n a i n t e . I n -
g î n e r u l - m e c a n i c , ca-re s e p o s t ă fîngă el, a r u n c a şuvoiul d e foc d i n
zece în rece m i n u t e , m ă t u r î n d t o t s e m i c e r c u l p î n ă l a m a r g i n e a dis­
c u l u i . E r g N o o r şi Key B e e r t r a s e r ă d i s p o z i t i v u l d e t ă i e r e l î n g ă
c r e a s t a ce^ei d e - a d o u a v o l u t e e x t e r i o a r e a s p i r a l e i , c a r e Ie a j u n g e a
la î n ă l f i m e a pieptului.
U n v u i e t p u t e r u l c s t r ă b ă t u c h i a r şi p r i n g r o s i m e a s c a f a n d r i l o r
de î n a l t ă protecţie. Pe porţiunea pe care o a l e s e s e r ă pe s t r a t u l d e m a -
lachit, î n c e p u r ă să ş e r p i i i a s c ă c r ă p ă l i i r i n i ă r i i n t e . B u c ă ţ i d i n a c e a ­
s t ă m a s ă d u r ă z b u r a u î n l ă t u r i , l o v i n d u - s e cu z g o m o t dc s c a f a n d r i .
Al doilea i n g i n e r e l e c t r o n i s t a d u n a i n t r - o l a d ă m o s t r e din a c e s t e
fragmente. !)eplasîndu-se lateral, dispozitivul de tăiere d e s p r i n s e
d i n s t r a t u l p r o t e c t o r o l e s p e d e î n t r e a g ă şi descoperi o suprafafă
(Ţrunjoasă d e o c u l o a r e i n t e n s a l b a s t r ă . Key B e e r fixă d i m e n s i u n i l e
u n u i p ă t r a t — suficiente p e n t r u a p e r m i t e p ă t r u n d e r e a în i n t e r i o r
a u n o i o m î m b r ă c a t în s c a f a n d r u — şi, d i n t r - o a p ă s a r e e n e r g i c ă ,
I r a s e o linie. T ă i e t u r a p r o f u n d ă in m e t a l u l a l b a s t r u nu r e u ş i t o t u ş i
să-i s t r ă p u n g ă î n t r e a g a g r o s i m e . Beer t r a s e o a d o u a linie, p e r p e n ­
d i c u l a r ă pe cea dinţii, şi î n c e p u să m i ş t e t ă i ş u l î n a i n t e şi î n a p o i ,
m ă r i n d t e n s i u n e a . T ă i e t u r a se a d î n c i m a i b i n e de un m e t r u . O b o s i t ,
Beer îi t r e c u şefului a p a r a t u l C r g N o o r t a i e , în p r i m u l r î n d , a
t r e i a l a t u r ă a p ă t r a t u l u i . T ă i e t u r i l e a u î n c e p u t a c u m să se c a ş t e ,
lărgindu-se înspre afară.
— A t e n ţ i u n e ! î n a p o i , j o s ! s t r i g ă p r i n m i c r o f o n l'.rg N o o r , d e -
r o n e c t î n d a p a r a t u l d e t ă i a t şi t r ă g i n d u - s e î n d ă r ă t . O b u c a t ă g r o a s i i
d e m e f a ! se r ă s f r i n s e d e o d a t ă ca t i n i c h e a u a unei cutii de c o n s e r v e ;
d i n orificiul d e s c h i s ţ î ş n i a f a r ă o f l a c ă r ă n e î n c h i p u i t d e vie. Din
fericire nu b ă t e a p e r p e n d i c u l a r f a t ă de d i s c , cl pe o t a n g e n t ă d e - a
l u n g u l u m f l ă t u r i i s p i r a l e i . N u m a i a c e a s t ă î m p r c i u r a r e le p e r m i s e
n o r o c o ş i l o r c e r c e t ă t o r i să s c a p e cu v i a ţ ă ; de altfel, m e t a l u l a l b a s ­
t r u , topit î n t r - o c l i p ă . î n c h i s e d i n n o u orificiul t ă i a t . E r g N o o r şi
Key Beer s c ă p a s e r ă n u m a i d a t o r i t ă scafandrilor lor. E x p l o z i a îi
a r u n c ă d e p a r t e d e a s t r o n a v a a c e e a c i u d a t ă . îi î m p r ă ş t i e pe c e i l a l ţ i ,
r ă s t u r n ă „ t u n i l l " şi r u p s e c a b l u r i l e d e î n a l t ă t e n s i u n e .
V e n i n d u - ş i în fire d u p ă şocul suferit, î n ţ e l e s e r ă cu toţii c ă a u
r ă m a s fără a p ă r a r e . Din fericire, a t î t o a m e n i i , cît şi u n e l t e l e lor se
aflau în c î m p u l l u m i n a t de p r o i e c t o r . N i m e n i nu e r a r ă n i t . E r g
N o o r h o t ă r î t o t u ş i că le a j u n g e . U r c i n d u - s e pe c ă r u c i o r u l c a r e nu
s u f e r i s e d e t e r i o r ă r i , c e r c e t ă t o r i i se r e t r a s e r ă î n g r a b ă s p r e a s t r o -
niiva lor.
F e r i c i t u l c o n c u r s d e î m p r e j u r ă r i care-I s c ă p a s e în c l i p a deschi­
d e r i i i m p r u d e n t e a a s t r o n a v e i s t r ă i n e nu f u s e s e n i c i d e c u m d e t e r m i ­
n a t d e s p i r i t u l de p r e v i z i u n e al şefului. O a d o u a î n c e r c a r e s-ar
fi p u t u t sfîrşi cu r e z u l t a t e m u l t m a i t r a g i c e . Şi a p o i N i z a . a s t r o n a -
v i g a t o a r e a lui d r a g ă , ce-o fi n i ca ? E r g N o o r t r ă g e a n ă d e j d e a că
s c a f a n d r u l ei m a i a t e n u a s e p u ţ i n p u t e r e a u c i g ă t o a r e a crucii n e g r e .
I.a u r m a u r m e i , nici b i o l o g u l nu f u s e s e o m o r î t de a t i n g e r e a m o n ­
s t r u o a s e i m e d u z e . . . D a r p u t e a - v o r o a r e ei, aici, d e p a r t e de p e r f e c -
ţionatete instituie medicale de pe P ă m î n t , să c o m b a t ă acţiunea uneî
arme necunoscute ?
I n c a m e r a d e t r e c e r e . Key B e e r se a p r o p i e d e şeful e x p e d i ţ i e i ,
a r ă t î n d u - i p a r t e a d i n s p a t e a u m ă r u l u i s ă u s t î n g . E r g N o o r se î n ­
t o a r s e spre o g l i n d ă . Oglinzile acestea din camerele d e trecere, ser­
v i n d u n u i c o n t r o l a t e n t la î n t o a r c e r e a d e p e o p l a n e t ă s t r ă i n ă , r e ­
p r e z e n t a u un mobilier absolut obligatoriu. O pojghiţă subţire de
pe u m ă r a r u l făcut din z i r c o n i u t i t a n i c se d e s f ă c u s e -, d i n r u p t u r ă se
vedea un f r a g m e n t de m e t a l a z u r i u , c a r e i s e î n f i p s e în s t r a t u l Izo­
lator fără a fi s t r ă p u n s stratul interior al s c a f a n d r u l u i . Reuşiră cu
greu să scoată schija aceasta. Puteau acum să aducă pe Pămînt
o mostră din enigmaticul metal d i n c a r e era făcută astronava-disc.
In sfirşit, eliberat de scafandru, Erg Noor reuşi să intre, sau,
m a i b i n e z i s , s ă se t i r a s c ă s u b a p ă s a r e a î n g r o z i t o a r e a t e r i b i l e i
planete, inuuntrul navei sale.
M e m b r i i e x p e d i ţ i e i îl i n t i m p i n a r ă cu u n sentiment de m a r e
u ş u r a r e . U r m ă r i s e r ă p r i n s t e r e o v i d e o t e l e f o a n e l e lor d e s f ă ş u r a r e a . c a ­
t a s t r o f e i d e l i n g ă d i s c , astfel î n c î t n u m a i a v e a u n e v o i e s ă î n t r e b e
de rezultatele încercării.

Capitolul IV

CALUL DE PE FUNDUL MARII

Yaren caldă şi transparentă îşi legăna dulce scinteietoarele unde


a l b a s t r u - v e r z u i . Vefer i n t r ă î n c e t în a p ă p î n ă la g î t şi, a r u n c î n d u - ş i
b r a ţ e l e î n l ă t u r i , c ă u t a s ă se ţ i n ă în p i c i o a r e pe f u n d u l p o v î r n i t . P r i ­
v i n d p e d e a s u p r a u n d e l o r line z o r i l e p l i n e d e l u m i n ă , s i m f c a d i n n o u
c ă se d i z o l v ă i n m a r e a a c e a s t a n e m ă r g i n i t ă , c ă d e v i n e el î n s u ş i o
p ă r t i c i c ă d i n n e c u p r i n s u l n a t u r i i . A d u s e s e cu el. la m a r e , o d u r e r e
vecfie, cu g r e u s t ă p i n i t ă . E r a d u r e r e a d e s p ă r ţ i r i i d e m ă r e ţ i a c o s m o ­
s u l u i , de c a r e îl l e g a o a d e v ă r a t ă p a t i m ă , d e n e m ă r g i n i t u l o c e a n d e
cunoştinţe, de aspra concentrare în care îşi trăise fiecare
zi d i n v i a ţ ă d i r e c t o r u l s t a ţ i u n i l o r e x t e r i o a r e . E x i s t e n ţ a lui d e a c u m
t r a î n t r - u n c o n t r a s t p r o n u n ţ a t cu t r e c u t u l şi n u m a i d r a g o s t e a - i m e r e u
c r e s c i n d ă p e n t r u V e d a ii m a i î n f r u m u s e ţ a zilele şi-i făcea m a i p u ţ i n
î m p o v ă r ă t o a r e t r i s t a l i b e r t a t e d e a nu g i n d i . S e c u f u n d a s e cu e n t u ­
z i a s m u l u n u i neofit în c e r c e t ă r i l e i s t o r i c e . Ii e r a r e c u n o s c ă t o r Vedei
K o n g , c a r e o r g a n i z a s e o e x c u r s i e p e h e l i c o p l a n în ţ a r a d r a g ă , u n d e
l o c u i s e r ă in a l t e v r e m u r i s t r ă m o ş i i lui D a r V e t e r şi c a r e e r a a ş a
c u m ş i - o î n c h i p u i s e in v i s u r i l e - i de c o p i l . D u r e r e a şi t r i s t e ţ e a pe c a r e
i le t r e z e a în suflet t r e c u t u l a m a r al p o p o r u l u i s ă u e r a u în a c e l a ş i
t i m p un leac î m p o t r i v a p r o p r i i l o r lui d e c e p ţ i i . Ca şi in f a ţ a i m e n s i t ă ţ i i
m ă r i i , a c e s t e n e c a z u r i ii a p ă r e a u m a i m ă r u n t e şi-l f ă c e a u s ă se î m ­
p a c e cu i r e p a r a b i l u l , cu c a r e d e obicei o m u l se î m p a c ă cel m a i g r e u .
O voce d u l c e , a p r o a p e d e copil, îl s t r i g ă p e n u m e . O r e c u n o s c u
p e A v a E i g o r o , p r i n c i p a l a a j u t o a r e a Vedei K o n g . Cu o m i ş c a r e l a r g ă
cu b r a ţ e l e . D a r V e t e r f ă c u p l u t a , a ş t e p t î n d - o p e t î n ă r a f a t ă . A v a
s ă r i în a p ă şi v e n i l i n g ă d i n s u l . De pe p ă r u l ei a s p r u , n e g r u ca p a n a
c o r b u l u i , se r o s t o g o l e a u p i c ă t u r i m a r i , i a r t r u p u - i o a c h e ş , g ă l b u i ,
p ă r e a v e r d e s u b s t r a t u l s u b ţ i r e d e a p ă . I n o t a r ă a l ă t u r i , în î n t i m p i -
n a r e a s o a r e l u i , s p r e o i n s u l i ţ ă s i n g u r a t i c ă şi p u s t i e . T o ţ i copiii Erei
M a r e l u i C e r c c r e ş t e a u pe m a l u l m ă r i i ca n i ş t e î n o t ă t o r i d e c l a s ă ;
cit d e s p r e V e t e r , a v e a în a c e a s t ă m a t e r i e u n t a l e n t d e o s e b i t . L a î n ­
c e p u t , p o r n i s e în î n o t f ă r ă g r a b ă , t e m î n d u - s e s ă n-o o b o s e a s c ă p e A v a ,
d a r f a t a l u n e c a p e l i n g ă cl u ş o r , f ă r ă e f o r t . V e t e r î n c e p u s ă - ş i m ă ­
r e a s c ă v i t e z a , o a r e c u m u i m i t d e m ă i e s t r i a A v e i . D a r c h i a r şi a t u n c i
c i n d î n o t a d i n r ă s p u t e r i . A v a n u r ă m i n e a în u r m ă , d e ş i c h i p u l ei d r ă ­
g ă l a ş şi imobil p ă s t r a şi m a i d e p a r t e a c e e a ş i e x p r e s i e c a l m ă . D i n s p r e
i n s u l ă se a u z i v u i e t u l s u r d al v a l u r i l o r c a r e s e s p ă r g e a u d e m a l .
V e t e r se l ă s ă pe s p a t e , i a r f a t a , c a r e - ş i l u a s e t o c m a i a v i n t , d e s c r i s e
im cerc şi se î n t o a r s e s p r e el.
— Ava, înoţi m i n u n a t ! strigă, plin d e a d m i r a ţ i e . Dar Veter.
— î n o t m a i p r o s t d e c î t p l o n j e z , m ă r t u r i s i f a t a şi D a r V e t e r se
miră din n o u .
— Mă t r a g din poporul japonez, u r m ă Ava. Pe timpuri existase
un t r i b î n t r e g în c a r e t o a t e f e m e i l e e r a u s p e c i a l i z a t e î n p l o n j a t :
ipescujau p e r i e , admtm a l g e c o m e s l i h i l e . t n d e c u r s de o m i e de a«ii
a j u n s e s e r ă la o r e m a r c a b i l ă m ă i e s t r i e , c a r e s-a m a J M t e s t a t i i i l i m i i l ă t o r
Sin p e r s o a n a m e a a c u m c î o d au m a t e x i s t ă nici ]>opor nici p - a i j a ­
ponez...
^ P r i n t r e stîwcile m a r i d e l i n g ă m a l , m a n e a f4i>rmase t r e c ă t o r i aAinci,
s t r ă b ă t u t e d e s o a r e . C ă p t u ş i t e cu n u i g l l d e ţ e l e i i r t i u i e c a l e a i e bare^tUir
şi Î n c a d r a t e cu c i u c u r i i a l g e l o r , g a l e r i i l e a c e s t e a s u b m a r i n e d u c e a u
spre partea r ă s ă r i t e a n ă a insulei, măr-ginită de adincuri n e c u n o s c u t e
şi n e g r e . V e t e r r e g r e t a a c u m că n - a l u a t d e la V e d a o h a r t ă a m ă n u n ­
ţ i t ă a l i t o r a l u l u i . P l u t e l e e x p e d i ţ i e i m a r i n e s t r ă l u c e a u la s o a r e l i n g ă
p r o m o n t o r i u l vestic ; e l e n - a u a j u n s d e c î t la c î ţ i v a k i l o m e t r i de i n s u l ă .
P e p a r t e a c e a l a l t ă «ira o p l a j ă m i n u n a t ă , p e c a r e se a l i a V e d a î m -
preajmă c u ceiJaiţi t o v a r ă ş i ai l o r . I n a c e a zi se prcs4:hirabaii a n i m i i -
i a t o a r e l e m a ş i n i l o r , şi î n t r e a g a eicpcditie p r o f i l a d e r ă g a z , o d i h n i n d u - s e
p e p l a j ă . N u m a i D a r Veter na p u t u s e r e z i s t a p a t i m e i s a l e d i n c o p i ­
l ă r i e p e a l r u cercctannea insu.îe.lOT fielocuite.,.
D e a s u p r a i n o t ă t o n i l o r a l î r n a u n colţ a m e n i n ţ ă t o r a l s t î n c i l o r
d e amdezjt De c u r î n d , u n c u t r e m u r d ă r i m a s e p a r t e a n m i veche a
m a l u l u i şi b l o c u r i l e d e p i a t r ă m a i p u r t a u u r m e l e p r o a s p e t e a l e c a t a -
d i s w u l i r i . O i n s p r e l a r g b ă t e a u v a l u r i p u t e r n i c e . ,\v.a şi D a r V e t e r
ânotară mult timp prin apa nitunecată d e lingă oiaiul răsăritean ; in
s t i n ţ i t g ă s i r ă o l e s p e d e d e p i a t r ă , pe c;ire D a r Vet>er o î m p i n s e pe A v a ,
c a r e , t a r î n d u l ei, il t r a s e apoi s.ns d e m i n ă .
Cei •dm î n o t ă t o r i SJATM p i n ă in v i r f u l insultei, p r i v i r ă d e s u s zbii-
citwnui v a l u r i i o r . D e a s u p r a c a p e t c i o r lor z b u r a u p e s c ă r u ş i i s p e r i a ţ i .
Ta*cle ce i e ş e a n d i n c r ă p ă t u r i l e s t i n r i l o r r ă s p i n d e a u u n m i r o s a s t r i n -
gsent. V e t e r se î n t i n s e pe o p i a t r ă c a l d ă , p r i v i n d a l e n e t a l a z u r i l e . A v a
•se l ă s ă p e v i n e ciiiar l a raarginea s t î n c i i şi se c ă z n e a să d i s t i n g ă c e v a
d e p e f u n d u l a p e i . In p a r t e a a c e a s t a a i n s u i e i rru e x i s t a u r*ici b a n c u r i
d e n i s i p , nici o i r i ş n u i t u i p i e t r i ş . U n colţ a b r u p t d e s t î n c ă a t i r n a d e a s j i -
p r a a p e i i n t a n e c a t e , u l e i o a s e ; la m a r g i n e a lui, s o a r e l e a p r i n d e a un
ttv orbitor d e tomină.
— C e vezi a c o t o , A v a ?
C u f u n d a t ă î n m e d i t a ţ i a ei, f a t a n u s e î n t o a r s e î n d a t ă :
— N i m i c . P e d u m n e a t a t e a t r a g i n s u l e l e p u s t i i , pe m i n e — f u n d u l
m ă r i i . Mi se p a r e ş i «nie c ă a e e t o poţi g ă s i o r i c i n d c e v a i n t e r e s a n t ,
p o ţ i face o d e s c o p e r i r e . . .
— Vrei s ă p l o n j ă m a c o l o ? i n t r e b ă el, a r ă t î n d n i s i p u l l u w i n o s ^ d i n
a d î n c i m e . Sprinceneile A v e i , r i d i c a t e u ş o r s p r e t î m p i e , se î n ă l ţ a r ă şi
m a i insilt :
— Ai s ă poţi ? Aiici s î n t cel p u ţ i n d o u ă z e c i şi cinci d e m e t r i . . .
k t c r u d e c a r e n u - i în s t a r e decît u n p i o n j o r cu m u l t ă e x p e r i e n ţ ă . . .
— Ara s ă î n c e r c . . . B a r d u m n e a t a ?
In loc d e r ă s p u n s , A v a se r i d i c ă , c ă u t ă in j u r u l ei şi a l e s e o p i a t r ă
m a r e pe c a r e o a d u s e la « n a r g i m e a stînciL
— D ă - m i voie s ă f a ţ întâi e î n c e r c a r e cu o p i a t r ă . E s t e c a m î m p o ­
t r i v a r e f M l i l o r reele, m ă tera in-să s ă n u d * r a d e o a r e c a r e c u r e n ţ i : p r e a
e s t e curat fundul.»
F a t a r i d i c ă m î i n i l e , se a p l e c ă î n a i n t e , a p o i se î n d r e p t ă , l ă s i n d u - s e
pe s p a t e . V e t e r îi u r m ă r e a raişcăiiie r e s p i r a t o r i i cu giîndui 5 - 0 i m i t e .
A v a nil m a i r o s t i mici u n c u v i n t . O i i p ă c i t e v a e x e r c i ţ i i , a p u c ă p i a t r a
şi se a z v î r l i în n e a g i a a d i n c i m e , ca î n t r - o p r ă p a s t i e .
' Andezit = rocă vuicanică {Ni. R.^.
T r e c u m a i b i n e d e u n m i n u t , d a r n u s e v e d e a nici u r m ă d i n c u r a ­
j o a s a f a t ă . V e t e r s i m ţ i o v a g ă n e l i n i ş t e . Î n c e p u şi el să c a u t e o p i a t r ă
p e n t r u lest, f ă c î n d u - ş i s o c o t e a l a c ă lui îi t r e b u i a u n a c u m u l t m a i m a r e .
Ridicase tocmai o b u c a t ă de andezit de vreo patruzeci de kilograme,
c i n d la s u p r a f a ţ a m ă r i i a p ă r u A v a . R ă s u f l a d i n g r e u ţ i p ă r e a f o a r t e
obosită.
— E s t e acolo... un cal I r e u ş i ea c u g r e u s ă r o s t e a s c ă .
— Ce spui ? Ce cal ?
— S t a t u i a unui cal imens... acolo, intr-o firidă. O s ă m ă uit î n d a t ă
mai bine.
— E p r e a g r e u . A v a . A ş t e a p t ă p u ţ i n , n e d u c e m î n a p o i şi luSm
n i ş t e s c a f a n d r i şi o b a r c ă .
— N u ! V r e a u s ă m ă d u c a ş a c u m s î n t ! ş i f a t a îşi aruncă b r a ţ e l e
î n l ă t u r i . A c u m . î n d a t ă ! V a fi i z b i n d a m e a p r o p r i e , n u a a p a r a t e l o r .
P e c e i l a l ţ i îi c h e m ă m m a i t î r z i u !
— B i n e , n u m a i s ă v i u şi e u cu d u m n e a t a ! V e t e r p u s e m i n a p e
piatra lui. Ava zimbi :
— l a u n a m a i m i c ă , u i t e ca asta. D a r cu respiraţia ce faci ?
V e t e r r e p e t ă docil e x e r c i ţ i i l e p r e l i m i n a r e şi s e a r u n c ă în m a r e c u
piîdTa î n m i n ă . A p a îl izbi p u t e r n i c î n o h r a z , îl î n t o a r s e c u s p a t e l e
s p r e A v a , îi strivi p i e p t u l , s t i r n i n d o d u r e r e v i e î n u r e c h i . L u p t ă î m p o ­
t r i v a ei, i n c o r d i n d u - ş i toţi m u ş c h i i t r u p u l u i , s t r i n g i n d d i n f ă l c i . D e d e ­
s u b t , p e n u m b r a r e c e şi c e n u ş i e d e v e n e a t o t m a i d e a s ă , l u m i n a v e s e l ă
a zilei se î n t u n e c a r a p i d . P u t e r e a rece şi d u ş m ă n o a s ă a a d î n c i m i l o r î ş i
p u n e a p e el s t ă p i n i r e a : s i m ţ e a a m e ţ e a l ă , ochii îl d u r e a u . D e o d a t ă m i n a
f e r m ă a Avei il a t i n s e d e u m ă r şi D a r V e t e r s i m ţ i s u b p i c i o a r e n i s i p u l
solid cu s l a b e luciri a r g i n t i i . I n t o r c i n d u - ş i c u g r e u c a p u l în d i r e c ţ i a
indicată de Ava, tresări de uimire, scăpind piatra din mină. i n d a l ă
a n a il î m p i n s e î n s u s . Nu-şi m a i a m i n t e a c u m a a j u n s l a s u p r a f a ţ ă .
Nu v e d e a n i m i c î n c e a ţ a r o ş i a t i c ă ce-l î n c o n j u r a , i n s p i r a d o a r ţ i e x p i r a
convulsiv aerul. După un timp, cind u r m ă r i l e presiunii s u b m a r i n e se
m a i a t e n u a r ă p u ţ i n , l ă s î n d u - i c r e i e r u l l i b e r , î n m e m o r i a lui î n v i a r ă c e l e
v ă z u t e . Tn p u ţ i n e l e clipe p e t r e c u t e p e fund, ochii ţ i c r e i e r u l s ă u r e u ­
şiseră să înregistreze o mulţime d e amănunte.
Stîncile întunecate formau în p a r t e a lor s u p e r i o a r ă o o f i v ă u r i a ş a .
s u b c a r e se afla s t a t u i a u n u i c a l g i g a n t i c . P e s u p r a f a ţ a ei l u s t r u i t ă
n u se p r i n s e s e r ă nici a l g e , nici s c o i c i . S c u l p t o r u l n e a i n o s c u t u r m ă r i s e ,
în p r i m u l r î n d , s ă e x p r i m e v i g o a r e a . M ă r i s e p a r t e a d i n f a ţ ă a t r u p u l u i ,
l ă r g i s e p i e p t u l m o n s t r u o s a) c a l u l u i t r ă s e s e m u l t în s u s g î t u l p u t e r n i c
a r c u i t . P i c i o r u l s t i n g d i n faţă e r a r i d i c a t , i n a i n t î n d s p r e s p e c t a t o r î n c h e ­
ietura rotunjită a genunchiului, i a r copita uriaşă a t i n g e a aproape p e
dedesubt pieptul telegarului. Celelalte picioare p ă r e a u a s e s m u l g e d e
la p ă m î n t îjitr-un efort n e î n c h i p t i i t . a s t f e l î n c î t u r i a ş u l a n i m a l a t î r r a
d e a s u p r a p r i v i t o r u l u i , p a r c ă s t r i v i n d u - l cu p u t e r e a lui f a n t a s t i c ă . P e
g î t u l a r c u i t , c o a m a se g h i c e a c a u n p i e p t e n e z i m ţ a t b o t u l a p r o a p e c ă
se p r o p t e a î n p i e p t , i a r o c h i i p r i v e a u d e s u b f r u n t e a a p l e c a t ă cu o c u m ­
p l i t ă r ă u t a t e c a r e se o g l i n d e a şi in u r e c h i l e m i c i , c u l c a t e pe s p a t e a l e
monstrului de piatră.
L i n i ş t i n d u - s e in ceea c e p r i v e ş t e s t a r e a l u i D a r V e t e r ţ i l ă s i n d i i l
î n t i n s p e s t î n c a n e t e d ă . A v a s ă r i d i n nou in a p ă . In sfirşit, o b o s i t ă d e
aceste scufundări ia a d î n c i m e ţi săturată de priveliştea descoperirii
sale, t î n ă r a fată se întoarse, se aşeză a l ă t u r i d e Dar, a ş t e p t î n d in
t ă c e r e ca r e s p i r a ţ i a a c e s t u i a s ă r e v i n ă la n o r m a l .
9
— A r fi i n t e r e s a n t d e ş t i u t c e vecliime a r e a c e a s t ă s c u l p t u r ă ?
i n t r e b ă ea, i n g î n d u r a t ă .
Veter ridică din umeri, amintindu-şi a m ă n u n t u l care l a mirat
cel m a i m u l t .
— C u m se face că s t a t u i a c a l u l u i n - a fost d e l o c a c o p e r i t ă de a l g e ,
nici de scoici ?
A v a se r ă s u c i d i n t r - o m i ş c a r e s p r e e l :
— D a , c u n o s c a s e m e n e a d e s c o p e r i r i . S-a v ă z u t c ă a u fost a c o p e ­
r i t e d e o c o m p o z i ţ i e s p e c i a l ă c a r e nu p e r m i t e f i x a r e a p e ele a d i f e r i t e ­
lor o r g a n i s m e vii. A s t a a r i n s e m n a c ă s t a t u i a d a t e a z ă d e v r e o d o u ă
mii d e a n i î n a i n t e a E r e i C e r c u l u i .
— Din E r a M a r i i S c i z i u n i , in p r e a j m a d e s c o p e r i r i i e n e r g i e i n u ­
cleare...
P e m a r e , î n t r e l i t o r a l şi i n s u l ă , a p ă r u u n î n o t ă t o r .
A p r o p i i n d u - s e , se r i d i c ă d i n a p ă şi-i s a l u t ă d i n d d i n m î i n i . V e t e r
r e c u n o s c u u m e r i i l a r g i şi p i e l e a n e a g r ă şi s t r ă l u c i t o a r e a lui M w e n
M a s . I n c u r î n d , a c e s t a se c a ţ ă r ă p e s t î n c i . U n z î m b e t p l i n d e b u n ă t a t e
s t r ă l u c e a p e f a ţ a u d ă a n o u l u i d i r e c t o r al s t a ţ i u n i l o r e x t e r i o a r e . Se
î n c l i n ă în f a ţ a m i c u ţ e i A v a şi-1 s a l u t ă pe D a r V e t e r cu u n g e s t l a r g .
— S î n t î n s o ţ i t de Ren Boz. A m v e n i t ca s ă v ă c e r e m u n s f a t .
— Cine-i Ren Boz?
— U n fizician d e la A c a d e m i a Limitelor...
— P a r c ă - I c u n o s c . Se o c u p ă d e p r o b l e m e l e c o l e r a ţ i i l o r s p a ţ i u -
c î m p * ? U n d e l-aţi l ă s a t ?
— P e m a l . Nu p r e a ş t i e s ă î n o a t e , in orice c a z n u ca d u m n e a ­
voastră.
U n clipocit u ş o r î n t r e r u p s e c u v i n t e l e lui M w e n M a s .
— fAă d u c la V e d a , s t r i g ă d i n a p ă A v a . V e t e r z i m b i t i n e r e i fete.
— N-o m a i r a b d ă i n i m a s ă p o v e s t e a s c ă cit m a i c u r î n d d e s p r e
c a l u l d i n a d i n c u r i , făcu el şi-i p o v e s t i lui M a s d e s p r e d e s c o p e r i r e a
lor. A f r i c a n u l îl a s c u l t ă f ă r ă nici u n i n t e r e s . D e g e t e l e l u n g i i se m i ş c a u
n e r v o s , p i p ă i n d u - i m e c a n i c b ă r b i a . In p r i v i r e a î n d r e p t a t ă a s u p r a lui,
D a r V e t e r citi n e l i n i ş t e şi s p e r a n ţ ă .
— V ă d că t e f r ă m î n t ă c e v a g r a v . A t u n c i să n u m a i z ă b o v i m !
M w e n M a s p r o f i t ă d e i n v i t a ţ i e . A ş e z a t pe m a r g i n e a s t i n c i i , d e a s u ­
p r a t a l a z u r i l o r c e a s c u n d e a u e n i g m a t i c a s t a t u i e , îşi m ă r t u r i s i î n d o i e ­
lile c a r e - l c h i n u i a u . I n t î l n i r e a lui cu Ren Boz nu e r a i n t i m p l ă t o a r e .
V i z i u n e a m i n u n a t e i l u m i d e pe e p s i l o n - T u c a n a nu-l m a i p ă r ă s i s e d i n
m o m e n t u l î n t î l n i r i i lor. A t u n c i î n c o l ţ i s e î n s u l l e t u l s ă u u n v i s r n î n u n a t :
s ă se a p r o p i e , fie şi p e n t r u o s i n g u r ă clipă, d e l u m e a a c e e a , î n f r î n g î n d
p e orice c a l e s p a ţ i u l m o n s t r u o s c a r e - l d e s p ă r ţ e a de e a . D o r e a ca î n t r e
t r i m i t e r e a şi r e c e p ţ i o n a r e a u n e i c o m u n i c ă r i , a u n u i s e m n a l s a u t a b l o u
s ă nu m a i e x i s t e u n i n t e r v a l d e s u t e d e a n i , i n a c c e s i b i l unei e x i s t e n ţ e
o m e n e ş t i . S ă s i m t ă a p r o a p e p u l s u l m i n u n a t e i vieţi î n r u d i t e cu a n o a ­
s t r ă , s ă p o a t ă , p r i n c u m p l i t e l e s p a ţ i i ale c o s m o s u l u i , s ă i n t i n d ă o m i n ă
de a j u t o r o a m e n i l o r - f r a ţ i . M w e n M a s îşi c o n c e n t r a s e d e a t u n c i t o a t e
e f o r t u r i l e a s u p r a s t u d i e r i i p r o b l e m e l o r n e r e z o l v a t e şi a e x p e r i e n ţ e l o r
n e t e r*m iCnoa rt e l, a ţîinat r es p ar iţ ni us -ec î dmep m
: iIcfjătura
i d e a n i ce in edxiirset ăc ţ iîan t îrne ţ eslpe agţeiruili c sops amţ i cu l uşii
c aî m po u rfiul en c ţ iuen u ai m a naut emr i te i . l i pE r ad e a cfeoeraţ eş .i D
p reo b le.x.
e m :ă gar a vc iătraeţii a r e şi z o l vsapraeţ i uol
( N . R.).

ao
v i s a s e V e d a K o n g în n o a p t e a c i n d v o r b i s e p e n t r u p r i m a o a r ă in c a d r u l j
emisiunii pentru Marele Cerc.
L a A c a d e m i a L i m i t e l o r c e r c e t ă r i l e de a c e a s t ă n a t u r ă le c o n d u c e a ]
R e n Boz, u n t î n ă r fizician şi m a t e m a t i c i a n . I n t î l n i r e a lui cu M w e n j
M a s şi p r i e t e n i a c a r e s-a l e g a t a p o i î n t r e ei au fost d e t e r m i n a t e d e
c o m u n i t a t e a n ă z u i n ţ e l o r lor.
Ren Boz c o n s i d e r a a c u m c ă p r o b l e m a fusese s t u d i a t ă p i n ă la p o s i ­
b i l i t a t e a t r e c e r i i la e x p e r i m e n t a r e . P r o p o r ţ i i l e u r i a ş e ale p r o b l e m e i ins.i
c e r e a u şi o e x p e r i e n ţ ă t o t a t i t de u r i a ş ă . Ren Boz a j u n s e s e la c o n c l u z i a
c ă e s t e n e c e s a r să se c e a r ă e f e c t u a r e a a c e s t e i e x p e r i e n ţ e p r i n s t a ţ i u ­
n i l e e x t e r i o a r e , cu c h e l t u i r e a î n t r e g i i e n e r g i i de f o r ţ e tere.ţtre, i n c l u s i v .
a s t a ţ i u n i i de r e z e r v e e n e r g e t i c e Q de pe A n t a r c t i d a . j
I n t u i ţ i a unei m a r i p r i m e j d i i s e t r e z i in sufletul lui D a r V e t e r in i
t i m p ce s c r u t a c h i p u l f r e m ă t ă t o r al lui M w e n M a s . ;
— Ai v r e a să ştii c e - a ş face eu i n t r - u n a s e m e n e a c a z ? p u s e el '
calm întrebarea hotăritoare. î
M w e n M a s d ă d u a f i r m a t i v din c a p şi-şi t r e c u virful limbii p e s t e j
buzele arse.
— Eu u n u l n - a ş face e x p e r i e n ţ a , s p u s e r ă s p i c a t D a r V e t e r , i g n o -
r î n d g r i m a s a de d u r e r e c a r e t r e c u i n t r - o c l i p ă pe f a ţ a a f r i c a n u l u i şi
d i s p ă r u tot a t î t d e r e p e d e , î n c î t u n i n t e r l o c u t o r m a i p u ţ i n a t e n t n - a r :
ti r e m a r c a t - o . ;
— E r a m s i g u r i ! ii s c ă p ă lui M w e n M a s .
— A t u n c i de ce-ai a t r i b u i t o i m p o r t a n ţ ă a t i t d e m a r e s f a t u l u i m e u ? :
— C r e d e a m că o să te p u t e m c o n v i n g e pe d u m n e a t a . . . i
— Ei b i n e , î n c e a r c ă ! D a r să m e r g e m la ceilalţi ! S î n t , d e s i g u r , p e i
c a l e să p r e g ă t e a s c ă s c a f a n d r i i p e n t r u a s t u d i a c a l u l d i n m a r e . |
V e d a c i n t a şi d o u ă voci n e c u n o s c u t e de femeie c i n t a u î m p r e u n ă j
cu ea. V ă z i n d pe cei doi c e r c e t ă t o r i v e n i n d înot s p r e m a l , î n c e p u s a 1
le facă s e n m e c o p i l ă r e ş t i , i n d o i n d d e g e t e l e m i i n i l o r d e s c h i s e . Cinteciil
a m u ţ i , t n a d i n t r e femei era E v d a N a i . Veter o v e d e a p e n t r u p r i m . i
o a r ă f ă r ă î m b r ă c ă m i n t c a - i a l b ă d e m e d i c şi r e m a r c ă s i l u e t a sa fru- ;
m o a ş ă , î n a l t ă şi m l ă d i o a s ă , c a r e n - a v u s e s e î n c ă t i m p u l s ă se b r o n z e z e : j
se c u n o ş t e a c ă r e n u m i t a p s i h i a t r ă f u s e s e f o a r t e o c u p a t ă în u l t i m a j
v r e m e . P ă r u l f o a r t e n e g r u al E v d e i , p i e p t ă n a t cu c ă r a r e la m i j l o c ,
e r a r i d i c a t la t î m p i e . P o m e ţ i i p r o e m i n e n ţ i , d e a s u p r a o b r a j i l o r u ş o r
traşi, subliniau tăietura p r e l u n g ă a ochilor negri, p ă t r u n z ă t o r i . Obrazul i
ei a v e a o i m p e r c e p t i b i l ă a s e m ă n a r e cu s t r ă v e c h i u l sfinx e g i p t e a n , cel ]
c a r e d i n d e p ă r t a t a a n t i c h i t a t e v e g h e a în m a r g i n e a d e ş e r t u l u i m o r m i n - j
t e l e p i r a m i d a l e ale r e g i l o r celui m a i vechi s t a t d e p e p ă m i n t . T r e c u - «
s e r ă o s u t ă cincizeci de v e a c u r i d e c i n d d e ş e r t u l d i s p ă r u s e , în m i j l o c u l ^
n i s i p u r i l o r f o ş n e a u a c u m c r î n g u r i de p o m i r o d i t o r i , iar sfinxul e r a a c o - '
p e r i t cu u n clopot de s t i c l ă , c a r e nu a s c u n d e a nici cea m a i m i c ă s c o - ^
b i t u r ă de pe o b r a z u l Iul m i n c a t d e v e c h i m e . ^
Veter nu-şi mai amintea prea bine genealogia Evdei Nai, peru-ţ
v i a n ă s a u c h i l i a n a d e o r i g i n e . Se l ă s ă în f a ţ a ei p e u n g e n u n c h i şi,^
cu braţele depărtate înlături, se a p l e c ă spre spate, după obiceiurile i
t r i b u r i l o r s u d - a m c r i c a n e , ce se î n c h i n a u la s o a r e . ;
— Ţi-a priit faptul că ai m u n c i t cu istoricii, s p u s e E v d a . Pentru:^
asta insă trebuie să mulţiuneşti Vedei, nu m i e . i
V e t e r se î n t o a r s e s p r e p r i e t e n a lui, d a r Veda îl a p u c ă d e mînă|
şi-l c o n d u s e s p r e o femeie pe c a r e n-o c u n o ş t e a d e l o c . ]
— A c e a s t a e s t e C i a r a N a n d I ! S î n t e m aici cu t o ţ i i o a s p e ţ i i ei şi a i i

li
p i c i o r u l u i K a r t S a n . Ei locuiesc pe a c e s t l i t o r a ! d e o l u n ă d e z i l e .
S t u d i o u l lor m o b i l se a f l ă la c a p ă t u l g^olfului.
V e t e r î n t i n s e m i n a t i n e r e i , c a r e r i d i c ă s p r e el n i j t e ochi a l b a ş t r i
i m e n ş i . O clipă i se t ă i e re&pirafia : f e m e i a a c e a s t a a v e a in e a c e v a
ce-o dejfsebea d e t o a t e c e l e l a l t e . Şi acel c e v a nu c o n s t a n u m a i în
frumuseţea ei.
S t ă t e a in p i c i o a r e î n t r e V e d a K o n g şi E v d a N a i , m i n u n a t d e fru­
moase amfndouă, de o frumuseţe spiritualizată, purtînd pecetea unei
i n t e l i g e n ţ e vii şi a d i s c i p l i n e i u n e i a c t i v i t ă ţ i ifldelung-ate în d o m e n i u l
cercetărifor ştiinţifice.
I n acel m o m e n t se a p r o p i e d e ei şi M w e n M a s . A f r i c a n u l u m b l a ,
ca d e obicei, c u p a ş i m ă s u r a ţ i şi u ş o r i . V c t e r o b s e r v ă c ă C i a r a a v u o
u ş o a r ă t r e s ă r i r e ; obrajii* ei b r m i z a ţ i se î m b u j o r a r ă d e p a r c ă s o a r e l e ,
p a t r u n z m d ' u - i în t o a t e fibrele şi c e l u l e l e c o r p u l u i , a r fi s t r ă l u c i t d e o ­
d a t ă p r i n p i e l e a ei b r u n ă . M w e n M a s s c Î n c l i n ă n e p ă s ă t o r .
— M ă d u c să-1 a d u c pe Ren B o z . A r ă m a s d i n c o l o , pe o p i a t r ă . . .
— S ă m e r g e m la el, p r o p u s e V e d a , şi în î n f i m p i n a r e a Avei, c a r e
s-a tfu» d u p ă a p a r a t e . C i a r a N a n d i , vii cu noi ?
Tinăra fată dădu negativ din cap.
— V i n e d o m n u l şi s t ă p î n i t o r u l m e u . S o a r e l e a a p u s şi In eurinU
începem lucrul...
— T r e b u i e s ă fie f o a r t e g r e u s ă p o z e z i , s p u s e V e d a . Eu luia n - a ş
putea.
— Şi e u a m c r e z u t t o t a ş a , că n - a r o s ă p o t . D a r d a c ă a j u n g i s ă
t e p a s i o n e z i d e i d e e a p i c t o r u l u i , î n c e p i s ă p a r t i c i p i şi t u la c r e a ţ i a
l u i . C a u ţ i î n t r u p a r e a i m a g i n i i în p r o p r i u l t ă u t r u p . . . In o r k e m i ş c a r e ,
în orfce m l ă d i e r e a h n e x i s t ă m i i d e n u a n ţ e ! S ă le p r i n z i î n t o c m a i ea
pe n i ş t e a c o r d u r i m u z i c a l e c a r e p l u t e s c în aer...
— C i a r a , eşti o c o m o a r ă p e n t r u u n p i c t o r !
— Da, î n t r - a d e v ă r a c o m o a r ă ! o î n t r e r u p s e p« V e d a o p u t e r n i c ă
v o t e de bas. O comoară descoperită intr-un mod extraordinar...
P i c t o r u l K a r t S a n îi s a l u t ă cu m î n a r i d i c a t ă . P ă r u l s ă u g a l b e n
c a p a i u l e r a r ă v ă ş i t d e v î n t , o b r a z u l a r s se r o ş i s e . P i c i o a r e l e p u t e r n i c e
ş i pTăroase îi i n t r a u a d î n c î n n i s i p .
— D a c ă ai t i m p , c o n d u - n e p u ţ i n şi p o v c s t e ş t e - n e , se r u g ă d e
el V e d a .
— Sînt un povestitor cam prost. Totuşi, este foarte interesant.
D u p ă m a r e l e s u c c e s al p i c t u r i i mefe „ F r i c a G o n d v a n e i " , a m s i m ţ i t o
ctbriftţă a r z ă t o a r e s ă c r e e z o î n t r u c h i p a r e a s e m ă n ă t o a r e , folosind
î n s ă c a m o d e l u n alt t i p u m a n . F r u m u s e ţ e a t r u p e a s c ă e s t e c e a nuii
p e r f e c t ă e x p r e s i e a u n e i r a s e d e - a l u n g u f a g e n e r a ţ i i de v i a ţ ă s ă n ă t o a s ă
şi c u r a t ă . F i e c a r e r a s ă p o s e d ă o a n u m i t ă c i z e l a r e a e i . a n u m i t e p a r t i ­
c u l a r i t ă ţ i a l e f r u m o s u l u i , e l a b o r a t e în c o n f o r m i t a t e cu c o n d i ţ i i l e ei d e
e x i s t e n ţ ă . A m c o n c e p u t , a ş a d a r , t a b l o u l „ F i i c a Iui T h e t i s " , a d i c ă a
M ă r i i M e d i t e r a n e . A m fost f r a p a t d e f a p t u l că în G r e c i a a n t i c ă , în
A m e r i c a , î n P o t i n e z i a , zeii i e ş e a u d i n m a r e . Ce p o a t e fi m a i f r u m o s
d e c î t m i t u l elin, al Afrodrtei A n a d i o m e n a , cea n ă s c u t ă din s p u m ă , ieşită
din m a r e ? E s t e cît se p o a t e d e g r ă i t o r . O z e i ţ ă n ă s c u t ă d i n s p u m a
f e c u n d a t ă d e l u m i n a s t e l e l o r d e a s u p r a m ă r i i n o c t u r n e ! C a r e alt p o p o r
a fost in s t a r e s ă g ă s e a s c ă o i m a g i n e m a i p o e t i c ă ?...
— Din l u m i n a s t e l e l o r şi s p u m a m ă r i i , a u z i V e d a K o n g ş o a p t a
C i a r e i . Se u i t ă cu c o a d a o c h i u l u i la t î n ă r a f a t ă . Profilul d u r , p a r c ă
s c u l p t a t , a l C i a r e i a m i n t e a d e p o p o a r e l e a n t i c e . N a s u l m i c ş i drept^
u ş o r r o t u n j i t l a vîrf, f r u n t e a p u ţ i n a p l e c a t ă inafmi, b ă r b i a p u t e r n i c ă ,
12
d a r m a i cu s e a m ă m a r e a d i s ( a n ) ă d e Ia n a s la u r e c h e — t r ă s ă t u r i c a ­
r a c t e r i s t i c e p e n t r u p o p o a r e l e a n t i c h i t ă ţ i i m e d i t e r a n e e n e — se r e g ă s e a u
in f i g u r a C l a r e i .
V e d a o e x a m i n a pc furiş d i n c r e ş t e t p î n ă - n t ă l p i şi g ă s i că t o t u l
e r a n i ţ e l u ş e x a g e r a t in a c e a s t ă t i n ă r ă f a t ă . Lin t e n p r e a n e t e d , o t a l i e
p r e a s u b ţ i r e , ş o l d u r i l e m u l t p r e a l a r g i . Se şi ţ i n e a e x a g e r a t de d r e p t ,
d i n c a r e c a u z ă sinii ei p i e t r o ş i i e ş e a u p r e a m u l t în relief. D a r t e p o m e ­
n e ş t i că u n p i c t o r a v e a n e v o i e t o c m a i de a s e m e n e a e l e m e n t e , p u t e r n i c
conturate.
Un g r i n d d e p i a t r ă le t ă i e c a l e a . V e d a îşi s c h i m b ă p ă r e r e a for­
m a t ă a d i n e a u r i , v ă z i n d cu c i t ă u ş u r i n ţ ă şi g r a ţ i e C i a r a N a n d i s ă r e a
d i n p i a t r ă în p i a t r ă , d e p a r c ă a r fi d a n s a t .
— I n v i n e l e ei c u r g e , f ă r ă d o a r şi p o a t e , s î n g e i n d i a n , îşi zise
V e d a . A m s-o î n t r e b m a i tîrziu...
— C a să c r e e z t a b l o u l m e u ,,Fiica lui T h e t i s " , u r m ă p i e t o n i i , t r e ­
b u i a s ă m ă a p r o p i i d e m a r e , s ă m ă î n r u d e s c cu e a , d e o a r e c e cretan;»
m e a t r e b u i a să i a s ă d i n m a r e î n t o c m a i ca A f r o d i t a , d a r î n t r - u n c h i p
c a r e să fie pe î n ţ e l e s u l t u t u r o r . P e c î n d m ă p r e g ă t e a m să p i c t e z „ F i i c a
G o n d v a n e i " , a m l u c r a t trei a n i la E c u a t o r , în Africa C e n t r a l ă , la o s t a ­
ţ i u n e s i l v i c ă . T e r m i n î n d u - m i t a b l o u l , m - a m a n g a j a t ca m e c a n i c pe u n
g l i s o r p o ş t a l şi, t i m p de doi a n i , a m î m p ă r ţ i t s c r i s o r i la u z i n e l e d e
p e ş t e , a l b u m i n ă şi s a r e , d e p e u r i a ş e l e p l a t f o r m e m e t a l i c e c a r e p l u t e s c
pe apele Atlanticului.
I n t r - o s e a r ă s t r ă b ă t e a m cu m a ş i n a m e a o c e a n u l , la v e s t d e
A z o r e , u n d e c o n t r a < u r e n t u l se î n t i l n e ş t e cu c u r e n t u l n o r d i c . Acolo
s î n t t o t d e a u n a v a l u r i m a r i , c a r e vin r î n d u r i - r î n d u r i , u n u l d u p ă a l t u l .
G l i s o r u l m e u c î n d se a v î n t a s p r e norii g r e i , c î n d c ă d e a v e r t i g i n o s în
a b i s u r i l e d i n t r e v a l u r i . Elicea iiruia, eu s t ă t e a m in p i c i o a r e s u s , p e
p u n t e , a l ă t u r i d e t i m o n i e r . Şi d e o d a t ă . . . N - a m să uit n i c i o d a t ă clipa
aceea !
I n c h i p u i ţ i - v ă u n t a l a z m a i î n a l t d e c î t t o a t e c e l e l a l t e v e n i n d in
g o a n ă s p r e noi. P e c r e a s t a a c e s t u i v a l u r i a ş d e c u l o a r e a a m c t i s t u l u i ,
p e f o n d u l n o r i l o r g r e i şi c o m p a c ţ i , t r a n d a f i r i i şi cu luciri de c o r a l ,
s t ă t e a o f a t ă cu p i e l e a b r o n z a t ă . V a l u l g o n e a f ă r ă z g o m o t , şi f a t a
z b u r a , n e î n c h i p u i t d e m î n d r ă în s i n g u r ă t a t e a ei, în m i j l o c u l n e c u p r i n ­
s u l u i o c e a n . G l i s o r u l se a v î n t a în s u s şi a m t r e c u t î n g o a n ă p r i n
f a ţ a fetei, c a r e ne f ă c e a s e m n e p r i e t e n o a s e cu m i n a . A m p u t u t d i s t i n g e
c ă s t ă t e a în p i c i o a r e pe o „ p l a c ă " , ş t i ţ i d i n a c e l e a cu a c u m u l a t o r şi
m o t o r pe c a r e le c o n d u c i cu p i c i o a r e l e . . .
— Ş t i u , r ă s p u n s e D a r V e t e r , p e n t r u p l i m b ă r i pe v a l u r i . . .
— C e e a ce m - a i m p r e s i o n a t cel m a i m u l t a fost f a p t u l c ă în j u r u l
fetei nu m a i e x i s t a nimic... I n c h i p u i ţ i - v ă n o r i i ce a t î r n a u jos, d e a s u p r a
oceanului pustiu, pe d i s t a n ţ ă de sute de mile, l u m i n a a m u r g u l u i şi f a t a
c a r e z b u r a pe v a l u l u r i a ş . Era...
— Bineînţeles, Ciara Nandi ! spuse Evda Nai. Dar de u n d e venea ?
— In o r i c e c a z , nu din s p u m a m ă r i i şi nici d i n l u m i n a s t e l e l o r !
C i a r a r î s e cu u n fis n e a ş t e p t a t d e î n a l t şi s o n o r . V e n e a m d e pe p l a t ­
f o r m a u z i n e i de a l b u m i n e . S t a ţ i o n a m a t u n c i la m a r g i n e a s a r g a s e l o r ,
u n d e se c u l t i v ă c h i o r e l l a şi u n d e l u c r a m c a b i o l o g .
— Fie şi a ş a I c o n s i m ţ i î m p ă c i u i t o r K a r t S a n . D a r d i n c l i p a a c e e a
ai d e v e n i t p e n t r u m i n e fiica M ă r i i M e d i t e r a n c , n ă s c u t ă d i n s p u m a ei,
modelul p r e d e s t i n a t p e n t r u tabloul meu viitor. Am a ş t e p t a t un an de
zile...
— A ş p u t e a s ă vin Ia d u m n e a t a să I v ă d ? î n t r e b ă V e d a K o n g .
13
— C u m s ă n u , n u m a i s ă nu fie la o o r ă d e l u c r u , m a i b i n e s e a r i .
L u c r e z f o a r t e i n c e t şi nu s u p o r t p r e z e n ţ a n i m ă n u i in a c e s t t i m p . . .
— P i c t e z i în culori ?
— F e l u l n o s t r u d e a l u c r a s-a s c h i m b a t p r e a p u ţ i n în m i i l e d c
a n i d e cînd e x i s t ă p i c t u r a . E s t e şi firesc : d o a r l e g i l e o p t i c e şi ochiul
o m u l u i a u r ă m a s t o t a c e l e a ş i ! S-a s e n s i b i l i z a t i n t u i r e a u n o r n u a n ţ e ,
s - a u i n v e n t a t o a r e c a r e v o p s e l e noi c r o m - c a t o p t r i c e i, p r e c u m şi noi
m e t o d e de a r m o n i z a r e a c u l o r i l o r . D a r , în g e n e r e , p u t e m s p u n e că
pictorii din c e a m a i î n d e p ă r t a t ă a n t i c h i t a t e l u c r a u î n t o c m a i ca şi m i n e ,
a c u m . C h i a r şi m a i b i n e în u n e l e p r i v i n ţ e . . . D a r m - a m a b ă t u t d i n n o u
d e la s u b i e c t ! A r c a m fi t i m p u l să plec... Să m e r g e m , C i a r a !
— Ş t i u a c u m cine e s t e el, r o s t i V e d a . A m v ă z u t t a b l o u l s ă u „ F i i c a
Gondvanei".
— Şi eu, r ă s p u n s e r ă i n t r - u n g l a s E v d a Nai şi Mweri M a s .
— De ia ce p r o v i n e a c e s t c u v i n t — G o n d v a n a ? d e la ţ a r a g o n -
zilor din India ? întrebă Dar Veter.
— Nu. V i n e de la d e n u m i r e a g e n e r i c ă a c o n t i n e n t e l o r d i n s u d . Dc
fapt, este ţ a r a vechii r a s e n e g r e .
— Şi c u m a r a t ă a c e a s t ă „ F i i c ă a n e g r i l o r " ?
— T a b l o u l e s t e s i m p l u . In f a ţ a u n u i p l a t o u d e s t e p ă , in m a r g i n e a
u n e i s ă l b a t i c e p ă d u r i t r o p i c a l e , o f a t ă n e a g r ă , cu d e s ă v i r ş i r e g o a l ă ,
î n a i n t e a z ă in o r b i t o a r e a l u m i n ă s o l a r ă . J u m ă t a t e d i n f a ţ a ei şi d i n
t r u p u l d u r , e l a s t i c , m a r m o r e a n , e s t e viu l u m i n a t ă d e r a z e l e d o g o r i ­
t o a r e ; j u m ă t a t e a c e a l a l t ă se află î n u m b r a s t r ă v e z i e şi t o t u ş i d e n s ă .
L a g î t u - i p r e l u n g p o a r t ă u n colier d i n d i n ţ i a l b i d e a n i m a l e , p ă r u l s c u r t
îi e s t e l e g a t in virful c a p u l u i şi î m p o d o b i t cu o c u n u n i ţ ă d e flori, r o ş i i
c a focul. Cu m i n a d r e a p t ă r i d i c a t ă d e a s u p r a c a p u l u i d ă la o p a r t e d i n
c a l e o u l t i m ă r a m u r ă d e c o p a c , cu s t i n g ă î m p i n g e d i n d r e p t u l g e n u n ­
c h i u l u i u n lujer plin d e g h i m p i . In Î n t r e a g a m i ş c a r e a t r u p u l u i , în r e s ­
p i r a ţ i a ei l i b e r ă şi in g e s t u l p u t e r n i c al m i i n i l e s t e e x p r i m a t ă o v i a ţ ă
t i n ă r ă şi f ă r ă g r i j ă c a r e se c o n t o p e ş t e cu n a t u r a î n t r - u n s i n g u r t o t ,
v e ş n i c s c h i m b ă t o r ca u n d a r i u l u i . . . I n ochii n e g r i ai fetei, î n d r e p t a ţ i
c ă t r e z ă r i , p e d e a s u p r a m ă r i i a l b ă s t r i i pe c a r e o f o r m e a z ă i a r b a , s p r e
m u n ţ i i c a r e se d e s e n e a z ă a b i a p e r c e p t i b i l în d e p ă r t a r e , s i m ţ i l i m p e d e
o frămîntare, aşteptarea unor încercări mari, intr-o lume nouă, care
a b i a i s-a d e s c h i s 1
Evda Nai tăcu.
— Nici m ă c a r a ş t e p t a r e , ci o s i g u r a n ţ ă c h i n u i t o a r e , a d ă u g ă V e d a
K o n g . F a t a p r e s i m t e a m a r u l d e s t i n pe c a r e r a s a n e a g r ă il va a v e a
d e s u f e r i t p î n ă la î n c e p u t u l Erei U n i u n i i Ţ ă r i l o r , şi î n c e a r c ă să-l î n ţ e ­
leagă. D a r cum a izbutit să redea acest lucru Kart San ? P o a t e prin
i n t e r m e d i u l s p r i n c e n e l o r î n g u s t e şi î n c r u n t a t e . » C u a j u t o r u l g i t u l u i
a p l e c a t î n a i n t e şi al cefei d e s c o p e r i t e , f ă r ă d e a p ă r a r e . . . P r i n acei ochi
u i m i t o r i , p l i n i d e î n t u n e c a t a î n ţ e l e p c i u n e a n a t u r i i p r i m o r d i a l e . . . şi
l u c r u l cel m a i s u r p r i n z ă t o r , p r i n s e n z a ţ i a s i m u l t a n ă a unei f o r ţ e lip­
site de g r i j i , d ă n ţ u i t o a r e şi a c u n o a ş t e r i i p l i n ă d e n e l i n i ş t e . . .
— î m i p a r e r ă u că n - a m v ă z u t şi eu a c e s t t a b l o u I oftă D a r V e t e r .
De d u p ă o s t i n c ă , a p ă r u c a p u l u n u i b ă r b a t r o ş c o v a n , cu ochi a l b a ş t r i ,
spălăciţi :
^ — S î n t Ren B o z , se p r e z e n t ă , t i m i d , o m u l , c î n d f ă p t u r a lui m ă r u n ­
ţ i c ă , cu u m e r i i n g u ş t i , a p ă r u d e - a b i n e l e a .
' Vopsele care au o mare capacitate dc reflectare a luminii înă­
u n t r u l s t r a t u l u i ( N o ţ i u n e f a n t a s t i c ă . — N. A . ) .
114
— P e d u m n e a t a te c ă u t a m , i se a d r e s ă V e d a a p u c î n d u - 1 pe fizi­
c i a n d e m i n ă . Ţi-1 p r e z i n t pe D a r Veter.
Ren Boz r o ş i , şi p i s t r u i i c a r e - i a c o p e r e a u din b e l ş u g o b r a z u l ţi
c h i a r g î t u l d e v e n i r ă şi m a i vizibili.
I n d e p ă r t a r e se a r ă t ă o b ă r c u ţ ă din m a t e r i e p l a s t i c ă , t r a n s p a r e n t ă ,
în c a r e e r a u doi o a m e n i .
— l a t - o şi pe A v a î m p r e u n ă cu î n s u ş i Frit D o n , şeful e x p e d i ţ i e i
n a v a l e ! P î n ă s e a r a , V e t e r , r ă m i n e t i n u m a i în t r e i . P e E v d a o iau cu
mine !
Cele d o u ă femei a l e r g a r ă s p r e m a r e a u ş o r v ă l u r i t ă şi p o r n i r ă î n o t
s p r e i n s u l ă . B a r c a coti s p r e ele, d a r V e d a ii făcu s e m n cu m i n a să
m e a r g ă î n a i n t e . R e n Boz r ă m a s e n e m i ş c a t , u r m ă r i n d din ochi pe cele
d o u ă femei.
— T r e z e ş t e - t e . R e n . să ne a p u c ă m de t r e a b ă I îi s t r i g ă M w e n M a s ,
i a r f i z i c i a n u l z î m b i b l i n d şi s t i n g h e r i t .
P o r ţ i u n e a de n i s i p c o m p a c t d i n t r e d o u ă r i n d i i r i de p i e t r e fu p r e ­
f ă c u t ă i n t r - o s a l ă d e c u r s u r i . î n a r m a t cu o b u c a t ă d e s c o i c ă . Ren Boz
s c r i a şi d e s e n a pe n i s i p , apoi, în p l i n ă î n f l ă c ă r a r e a d e m o n ­
s t r a ţ i e i , ş t c r c e a cu p r o o r i u l lui t r u p cele s c r i s e şi d e s e n a din
n o u . M w e n M a s îşi e x p r i m a a p r o b a r e a şi-1 î n c u r a j a p r i n e x c l a m a ţ i i
s c u r t e şi g e s t u r i . P r o p t i t cu c o a t e l e pe g e n u n c h i . D a r V e t e r a s c u l t a ,
ţ t e r g î n d u şi c î n d şi cînd n ă d u ş e a l a de p e f r u n t e : il o b o s e a u r m ă r i r e a
e x p u n e r i i . In cele din u r m ă , f i z i c i a n u l cel r o ş c a t t ă c u şi se a ş e z ă pe
n i s i p , g i f i i n d . cu un a e r a b ă t u t .
— D a , Ren Boz. rosti D a r V e t e r , d u p ă o t ă c e r e î n d e l u n g a t ă , ai
făcut o descoperire remarcabilă I
— Nu s i n g u r . . .
— F i e şi a ş a I Nu s î n t u n c u n o s c ă t o r p r o f u n d în m a t e r i e de m a ­
t e m a t i c ă b i p o l a r ă ', cu a t î t m a i p u ţ i n m ă p r i c e p î n t r - u n c o m p a r t i m e n t
al ei d e felul c a l c u l u l u i r e p a g u l a r ^, in c e r c e t a r e a l i m i t e l o r t r a n z i ţ i e i .
D a r ceea ce ai r e a l i z a t d u m n e a t a în m a t e r i e d e funcţii ale u m b r e i , e s l e
n o u c a p r i n c i p i u , deşi î n c ă g r e u d e î n ţ e l e s p e n t r u o a m e n i i de r î n d , lin-
siţi de o v i z i u n e m a t e m a t i c ă c l a r ă . Nu p o t t o t u ş i s ă - m i d a u s e a m a d e
î n s e m n ă t a t e a a c e s t e i d e s c o p e r i r i . U n s i n g u r lucru...
V e t e r se o p r i .
— De ce ş o v ă i ? i n t r e b ă î n g r i j o r a t M w e n Mas.
Dar Veter continuă, neîncrezător :
— C u m să e x p e r i m e n t ă m o idee d e a m p l o a r e a a c e s t e i a ? N u - m i
v i n e s ă cred că v o m fi in s t a r e să o b ţ i n e m u n astfel d e c î m p de forţe
electromagnetice...
— î n c î t , ii t ă i e v o r b a M w e n M a s , să e g a l ă m cu a j u t o r u l lor f o r ţ a
c î m p u l u i g r a v i t a ţ i o n a l şi s ă a j u n g e m î n t r - o s t a r e d e t r a n z i ţ i e I?
— î n t o c m a i , r ă s p u n s e D a r Veter. Căci d a c ă nu r e u ş i m a c e a s t a ,
s p a ţ i u l c o s m i c p e c a r e v r e m să-l c e r c e t ă m v a r ă m i n e c a şi p i n ă a c u m
în a f a r a i n f l u e n ţ e i n o a s t r e .
M w e n se g î n d i o c l i p ă , apoi s p u s e :
— I n t r - u n fel, d a . S-ar p ă r e a că ai d r e p t a t e . D a r nu u i t a că d i n
p u n c t d e v e d e r e d i a l e c t i c , p r o b l e m a nu p o a t e fi r e z o l v a t ă d e c î t cu
' Matematică bazată pc logica dialectică asociată cu analiza şî
s o l u ţ i o n a r e a b i l a t e r a l ă ( N o ţ i u n e f a n t a s t i c ă . — N. A . ) .
2 C a l c u l în m a t e m a t i c a b i p o l a r ă c a r e s e o c u p ă cu a f l a r e a d i r e c ­
ţiilor în m o m e n t e l e d c t r e c e r e ( r e p a g u l u m ) d i n l r - o s t a r e î n a l t a , d e
la un s e m n la a l t u l . ( N o ţ i u n e f a n i a s t i c ă . — N. A . ) .
13
c o n d i ţ i a e x i s t e n ţ e i t e r m e n u l u i c o n t r a r celui în c a u z a . C e a r ti d a c ă a r a
c ă u t a s ă o b ţ i n e m u m b r a a n t i g r a v i t a ţ i o n a l ă p e o a l t ă c a l e ?..,
— A h a ! D a r c u m ? P e ce c a l e t r e b u i e s ă p o r n i m ?
Ren Boz d e s e n ă în g r a b ă trei linîi d r e p t e c o n c u r e n t e , t ă i a t e d e
u n a r c d e c e r c cu r a z a suficient d e m a r e . N e r i d i c î n d u - ş i p r i v i r i l e d e p e
figură, matematicianul răspunse :
— Cu m u l t î n c ă m a i î n a i n t e d e c r e a r e a m a t e m a t i c i i b i p o l a r e , s ă
t o t fie v r e o p a t r u m i l e n i i d e a t u n c i , o a m e n i i e r a u f r ă m î n t a ţ i d e „ p r o ­
b l e m a s p a ţ i u l u i cu p a t r u d i m e n s i u n i " . C r e d c ă - ţ i a m i n t e ş t i d i n f a c u l ­
t a t e c ă în a n t i c h i t a t e nici nu e r a î n t r e z ă r i t ă s o l u ţ i a p r i n c a r e s ă se
a j u n g ă la d i m e n s i u n e a a p a t r a . E a d e v ă r a t c ă o m u l u i îi e g r e u s ă - ş i
reprezinte o altă d i m e n s i u n e decit cele trei obişnuite : l u n g i m e a , lăţi­
m e a şi î n ă l ţ i m e a . T o t u ş i cliiar şi ş t i i n ţ a acelei Î n d e p ă r t a t e epoci a j u n ­
s e s e s ă b ă n u i a s c ă f a p t u l c ă c e a de a p a t r a d i m e n s i u n e , c e a m a i b u c l u ­
c a ş ă , a r fi t i m p u l . F u s e s e a f l a t ă şi l e g e a d u p ă c a r e t r e b u i e să s e m i ş t e
u n c o r p p e n t r u c a t i m p u l vieţii s a l e s ă fie v e ş n i c . P e a t u n c i se s p u n e a
c ă u n c o r p c a r e se d e p l a s e a z ă cu v i t e z a l u m i n i i a r e o v i a ţ ă p r o p r i e n e -
s f î r j i t ă s a u , cu a l t e c u v i n t e , c ă t i m p u l î n c e t e a z ă s ă se m a i s c u r g ă ,
d e v i n e e g a l cu z e r o . T i m p u l î n c r e m e n e ş t e p e n t r u u n c o r p î n t r - u n z b o r
cu v i t e z a l u m i n i i . . . D a r , ştii şi t u , c a l c u l u l c o h i e a r * a fost d e s c o p e r i t
abia de curînd !
— F o a r t e b i n e t D a r m i ş c a r e a In s p i r a l ă e r a c u n o s c u t ă cu ş a p t e
mii de a n i în u r m ă , se a m e s t e c ă p r u d e n t în v o r b ă M w e n M a s .
Ren Boz făcu u n g e s t d e d i s p r e ţ :
— M i ş c a r e a a p a r e n t ă d a , e r a c u n o s c u t ă ; d a r nu şi l e g i l e ei fi­
z i c e ! Ştii b i n e c ă f o r ţ e l e g r a v i f i c e şi cele e l e c t r o m a g n e t i c e s î n t d o u ă
h i c r u r i d e o s e b i t e ca f o r m ă , d a r c a r e r e p r e z i n t ă a s p e c t e a l e a c e l u i a ş i
c o n ţ i n u t : m a t e r i a . Dacă forţele gravifice constituie funcţia spaţiului,
cefe e l e c t r o m a g n e t i c e a l c ă t u i e s c f u n c ţ i a a n t i s p a ţ i u l u i . O t r a n z i ţ i e î n t r e
s p a ţ i u ^ i a n t i s p a ţ i n n e d ă f u n c ţ i a d e u m b r ă — d e n u m i t ă şi v e c t o r i a l ă —
a s p a ţ i u l u i z e r o s a u , c e e a ce e s t e a c e l a ş i l u c r u : a t i m p u l u i z e r o . Iti
v o r b i r e a c u r e n t ă , a c e a s t a î n s e a m n ă că s-a a t i n s v i t e z a l i m i t ă — v i t e z a
luminii.
Eu c o n s i d e r cu p u t i n ţ ă s ă o b ţ i n e m s p a ţ i u l z e r o în orice d i r e c ţ i e . . .
M a s v r e a «ă a j u n g ă p e e p s i l o n - T u c a n a , i a r p e m i n e nu m ă i n t e r e s e a z ă
d e c î t e f e c t u a r e a e x p e r i e n ţ e i . N u m a i e x p e r i e n ţ a în s i n e ! r e p e t ă fizicia­
n u l , l ă s i n d u - ş i o b o s i t î n j o s g e n e l e s c u r t e şi a l b i c i o a s e .
— P e n t r u a c e a s t ă e x p e r i e n ţ ă a v e ţ i n e v o i e de s t a ţ i u n i l e e x t e r i o a r e
şi d e e n e r g i a p ă m î n t u l u i , d u p ă c u m s p u n e a şi M w e n , d a r şi d e o a r e ­
c a r e I n s t a l a ţ i i . C r e d e ţ i că s î n t c h i a r a t i t de s i m p l e şi u ş o r d e r e a ­
lizat ?
— I n p r i v i n ţ a a c e a s t a a m a v u t p u ţ i n n o r o c . P u t e m folosi i n s t a l a ­
ţiile lui Kor Yull, a f l a t e în a p r o p i e r e a o b s e r v a t o r u l u i d i n T i b e t . A c u m
o s u t ă şi ş a p t e z e c i de a n i s-au f ă c u t a c o l o n i ş t e e x p e r i e n ţ e p e n t r u c e r c e ­
t a r e a spaţiului. N-am a v e a nevoie decît de t r a n s f o r m ă r i neînsemnate
in u t i l a j . Cit d e s p r e v o l u n t a r i c a r e s ă n e d e a a j u t o r , g ă s e s c o r i c i n d
cinci, zece, d o u ă z e c i de mii de o a m e n i . N u m a i să-i c h e m şi-şi i a u
imediat concediile respective...
— î n t r - a d e v ă r , aţi p r e v ă z u t t o t u l . Nu m a i r ă m î n e decît un s i n g u r
l u c r u , d a r şl cel m a i s e r i o s : p r i m e j d i a Pe c a r e o p r e z i n t ă a c e a s t ă
e x p e r i e n ţ ă . R e z u l t a t e l e a r p u t e a îi d i n t r e cele m a i n e a ş t e p t a t e , d e o a r e c e .
» R a m u r a cohleară a matematicii bipolare se ocupă cu analiza
t n i ş c ă r u în s p i r a l ă ( N o ţ i u n e f a n t a s t i c ă . — N . A . ) .

46
in v i r t u t e a l e g i l o r s t o h a s t i c e i n u p u t e m face o e x p e r i e n ţ ă p r e a l a ­
bilă, pe s c a r ă mai r e d u s ă . Iar să accepţi dintr-o d a t ă o scară extra­
terestră...
— Care este s a v a n t u l care se t e m e de risc ? dădu din umeri Ren
Boz.
— Nu v o r b e s c d e r i s c u l p e r s o n a l ! Ş t i u c ă p e n t r u orice a c ţ i u n e
p l m ă d e r i s c şi î n c ă n e e x p e r i m e n t a t ă s î n t g a t a s ă se p r e z i n t e mii d e
o a m e n i . D a r in e x p e r i e n ţ a a c e a s t a se i n c l u d s t a ţ i u n i l e e x t e r i o a r e şi
observatoarele, tot a p a r a t a j u l care a costat omenirea o m u n c ă g i g a n ­
tică, a p a r a t a j care a deschis o fereastră spre cosmos, d i n d u - n e posibili­
t a t e a să n e î m p ă r t ă ş i m d i n v i a ţ a , a c t i v i t a t e a c r e a t o a r e şi ş t i i n ţ a a l t o r
lumi locuite. F e r e a s t r a aceasta este cea m a i m ă r e a ţ ă realizare a o a m e ­
n i l o r şi m ă î n t r e b d a c ă d u m n e a t a , eu, u n i n d i v i d i z o l a t s a u v r e u n g r u p
d e o a m e n i a v e m d r e p t u l d e a r i s c a s-o î n c h i d e m , fie şi n u m a i p e n t r u
un t i m p . A ş v r e a s ă ş t i u d a c ă d u m n e a t a te s i m ţ i în d r e p t s ă preiei u n
a s e m e n e a r i s c şi p e ce a n u m e se b a z e a z ă o a s e m e n e a c o n v i n g e r e ?
— M ă s i m t în d r e p t , r ă s p u n s e M w e n M a s , şi a c e s t d r e p t s e
b a z e a z ă pe... n u ş t i u d a c ă o să m ă î n ţ e l e g i ! T i m p u l , i a t ă j u g u l d e
n e î n f r î n t c a r e a p a s ă p e s t e t o t ce e s t e v i u , e f e m e r , p e s t e „ v i a ţ a în
c u r g e r e a ei r a p i d ă " , c u m s p u n e a u p o e ţ i i d i n a n t i c h i t a t e . Ai p a r t i c i p a t
la s ă p ă t u r i l e c o n d u s e de V e d a . . . O a r e m i l i a r d e l e d e s c h e l e t e n e c u n o s ­
c u t e d i n m o r m i n t e l e a n o n i m e n - a u r i d i c a t s p r e d u m n e a t a s t r i g ă t u l lor,
n - a u c e r u t d r e p t a t e , nu t e - a u m u s t r a t ? V ă d în g i n d m i l i a r d e de v i e ţ i
o m e n e ş t i c ă r o r a t i n e r e ţ e a , f r u m u s e ţ e a şi b u c u r i a vieţii Ie-a c u r s p r i n ­
t r e îlegete i n t r - o c l i p ă , c a n i s i p u l . Vieţile a c e s t e a cer i m p e r i o s să fie
d e z l e g a t ă m a r e a e n i g m ă a t i m p u l u i ; să n e a n g a j ă m in l u p t ă cu el 1
V i c t o r i a a s u p r a s p a ţ i u l u i e s t e t o c m a i i n f r î n g e r e a t i m p u l u i , l a t ă d e ce
s i n t c o n v i n s c ă cele ce a m p u s la c a l e s î n t m ă r e ţ e şi j u s t i f i c a t e !
— Eu a m u n a l t s e n t i m e n t , s p u s e R e n Boz. D a r a c e a s t a n u i
d e c î t u n a l t a s p e c t al u n u i a şi a c e l u i a ş i l u c r u . S p a ţ i u l e s t e , ca şi m a i
î n a i n t e , d e n e b i r u i t în c o s m o s ; el d e s p a r t e l u m i l e , n u ne p e r m i t e s ă
g ă s i m p l a n e t e l e cu o p o p u l a ţ i e î n r u d i t ă cu noi şi s ă d e v e n i m o s i n g u r ă
f a m i l i e infinit d e b o g a t ă în b u c u r i i şi p u t e r i . A r fi c e a m a l g r a n d i o a s ă
r e v o l u ţ i e d u p ă e r a U n i r i i M o n d i a l e , d e a t u n c i d e cî.nd o m e n i r e a P ă m î n ­
t u l u i a p u s în sfirşit c a p ă t a b s u r d e i e x i s t e n ţ e i z o l a t e a p o p o a r e ­
lor s a l e .
Ren Boz t ă c u . A c u m vorbi d i n n o u M w e n M a s .
— M a i a m apoi u n m o t i v p e r s o n a l . I n t i n e r e ţ e , a m d a t o d a t ă
p e s t e o v e c h e c u l e g e r e d e r o m a n e i s t o r i c e . E x i s t ă în e a o p o v e s t e d e s ­
p r e s t r ă m o ş i i d u m l t a l e . D a r V e t e r . F u s e s e r ă c o t r o p i ţ i de u n o a r e c a r e
cuceritor celebru, un fioros nimicitor de o a m e n i , dintre aceia c a r e
a b u n d a u în i s t o r i a o m e n i r i i în e p o c a f o r m e l o r i n f e r i o a r e a l e s o c i e t ă ţ i i .
I n p o v e s t e a a c e e a se v o r b e a d e s p r e u n t î n ă r p u t e r n i c c a r e i u b e a d i n
t o t sufletul o f a t ă . I u b i t a lui f u s e s e f ă c u t ă p r i z o n i e r ă şi d u s ă d i n ţ a r ă .
p e v r e m e a a c e e a a ş a se f ă c e a . I n c h i p u i ţ i - v ă b ă r b a ţ i şi femei l e g a ţ i
şi m i n a ţ i c a v i t e l e î n p a t r i a c u c e r i t o r i l o r . T i n ă r u l a fost d e s p ă r ţ i t d e
i u b i t a lui p r i n t r - o d i s t a n ţ ă d e c i t e v a mii d e k i l o m e t r i , c a d e aici p i n ă
în c e n t r u l Asiei. P e v r e m e a a c e e a , n i m e n i n u c u n o ş t e a g e o g r a l i a , s i n g u ­
r e l e m i j l o a c e d e t r a n s p o r t e r a u a n i m a l e l e d e c ă l ă r i e şi d e p o v a r ă .
L u m e a a c e e a e r a pe a t u n c i tot a t i t d e e n i g m a t i c ă şi d e n e c u p r i n s ă ,
p r i m e j d i o a s ă şi g r e u d e s t r ă b ă t u t , c u m e s t e p e n t r u n o i î n z i u a d e a z i

' Stohastică = ramură a matematicii care se ocupă cu stiuliul


m i i i i c r e i o r m a r i . ( N o ţ i u n e f a n t a s H c ă . — N. A . ) .

17
s p a ţ i u l c o s m i c . T i n ă r u l e r o u a p o r n i t in u r m ă r i r e a v i s u l u i s ă u , r ă t ă ­
c i n d a n i d e zile pe d r u m u r i n e m a i p o m e n i t d e p r i m e j d i o a s e , p î n ă c î n d
r e u ş i să-şi g ă s e a s c ă i u b i t a în i n i m a m u n ţ i l o r Asiei. E s t e d e s t u l d e
g r e u s ă r e d a i i m p r e s i i l e din t i n e r e ţ e , d a r m i se p a r e şi a c u m c ă şi eu
a ş ii in s t a r e să p o r n e s c în î n t i m p i n a r e a s c o p u l u i d o r i t , i n f r î n g î n d t o a t e
piedicile c o s m o s u l u i !
D a r Veter avu un zîmbet palid.
— Te î n ţ e l e g , d a r nu p o t s ă - m i l ă m u r e s c t e m e i u l r a ţ i o n a l c a r e
l e a g ă p o v e s t e a a c e a s t a r u s e a s c ă de n ă z u i n ţ e l e d u m l t a l e de a s t r ă b a t e
c o s m o s u l . II î n ţ e l e g m a i c u r i n d pe Ren Boz. De altfel, n e - a i şi p o v e s t i t
c ă e v o r b a de c e v a p e r s o n a l . . .
D a r V e t e r t ă c u . Şi r ă m a s e astfel în t ă c e r e u n t i m p a t î t d c î n d e ­
l u n g a t , încît M w e n M a s î n c e p u s ă se f r ă m i n t e . c u p r i n s d e n e ' i n i ş t e .
— î n ţ e l e g a c u m , î n c e p u din nou fostul d i r e c t o r al s t a ţ i u n i l o r e x t e ­
r i o a r e , de ce p e v r e m u r i o a m e n i i f i m i a u , se i m b ă t a u , se s t i m u l a u cu
d i f e r i t e n a r c o t i c e în o r e l e lor de ş o v ă i a l ă , s l ă b i c i u n e şi s i n g u r ă t a t e . In
clipa d e f a ţ ă m ă s i m t şi eu tot a t î t de s i n g u r şi n e s i g u r . Ce a ş p u t e a
deci să vă s p u n ? Cine s i n t eu ca s ă m ă p u n în c a l e a r e a l i z ă r i i r n ă r e j
ţel v o a s t r e e x p e r i e n ţ e ? D a r a m o a r e p u t e r e a s-o î n g ă d u i ? T r e b u i e s ă
v ă a d r e s a ţ i C o n s i l i u l u i şi a t u n c i . . .
— Nti, nu v r e m a s t a ! M w e n M a s se r i d i c ă în p i c i o a r e în f a ţ a Iui
D a r Veter, şi t o t t r u p u l Iui m a r e se i n c o r d ă ca în f a ţ a u n e i p r i m e j i ' i i
d e m o a r t e , r ă s p u n d e - n e : D U M N E A T A ai face a c e a s t ă e x p e r i e n ţ ă ? In
c a l i t a t e d e d i r e c t o r al s t a ţ i u n i l o r e x t e r i o a r e . Nu ca Ren Boz... Cu el
e altceva !
— N - a ş face-o ! r ă s p u n s e ferm D a r V e t e r . A ş m a i a ş t e p t a . . .
— Ce a n u m e ?
— Construirea unei i n s t a l a ţ i i e x p e r i m e n t a l e pe Lună.
— Dar energia necesară ?
— C î m p u l d e g r a v i t a ţ i e al L u n e i e s t e m a i m i c , deci m a i m i c ă a r
Ii şi s c a r a e x p e r i e n ţ e i . Ar p u t e a a j u n g e d o a r c î t e v a s t a ţ i u n i Q...
— E s t e a c e l a ş i l u c r u . D o a r p e n t r u a c e a s t a va fi n e v o i e d e o s u t ă
d e a n i , şi a t u n c i eu n a ş m a i v e d e a n i c i o d a t ă n i m i c .
— A c e s t a m ă n u n t e s t e i m p o r t a n t p e n t r u d u m n e a t a , nu şi p e n t r u
o m e n i r e . Ce î n s e a m n ă p e n t r u e a d a c ă se face a c u m s a u d u p ă î n c ă o
generaţie ?
— D a r p e n t r u m i n e î n s e a m n ă s f î r ş i t u l , sfîrşitul o r i c ă r u i v i s ! C i t
d e s p r e Ren...
— P e n t r u m i n e a r î n s e m n a i m p o s i b i l i t a t e a s ă - m i verific t e o r i a p r i n
e x p e r i e n ţ ă , deci şi i m p o s i b i l i t a t e a s ă - m i c o r e c t e z , s ă - m i c o n t i n u i o p e r a
începută !
— V - a m s p u s că p ă r e r e a m e a n u c o n t e a z ă . A d r e s a ţ i - v ă C o n s i ­
liului 1
— C o n s i l i u l a şi h o t ă r î t p r i n g i n d u r i l e şi c u v i n t e l e d u m i t a l e . Nu
m a i a v e m ce a ş t e p t a d e l a el. P a r c ă nu ştii şi d u m n e a t a ? rosti încet
Mwen Mas.
— Ai d r e p t a t e . C o n s i l i u l va r e l u z a şi el.
— N u te m a i î n t r e b n i m i c . M ă s i m t v i n o v a t în f a ţ a d u m i t a l e : R e n
şi cu m i n e ţ i - a m p u s în s p i n a r e s a r c i n a g r e a a h o t ă r i r i i .
— D a t o r i a m e a in c a l i t a t e d e o m cu o e x p e r i e n ţ ă m a i m a r e e r a
s ă v ă a j u t . D a c ă p r o b l e m a s-a d o v e d i t a nu fi t o c m a i s i m p l ă , nici
u ş o r d e r e z o l v a t , voi n - a v e ţ i î n a c e a s t a nici o v i n ă . î m i p a r e r ă u . . .
Ren Boz p r o p u s e cel d i n ţ i i s ă se î n t o a r c ă la t a b ă r a e x p e d i ţ i e i ,
118
Trei o a m e n i a b ă t u ţ i p o r n i r ă pe n i s i p , f i e c a r e r e s i m ţ i n d in felul
s ă u a m ă r ă c i u n e a p r o d u s ă d c r e n u n ţ a r e a la a c e a t e n t a t i v ă de o n e m a i ­
pomenită anvergură !

Capitolul V

LEGENDA SORILOR ALBAŞTRI

Din cabina-spital, în întimpinarea lor, porniră anevoie doctoriţa


L u m a L a s w y şi b i o l o g u l E o n T a l . E r g N o o r se g r ă b i s p r e e i .
— Ce face N i z a ? ^
— Mai trăieşte încă, d a r . . .
— Nu c u m v a - i pe m o a r t e ?
—- D e o c a m d a t ă n u , d a r e s t e p a r a l i z a t ă . R e s p i r a ţ i a ii e e x t r e m d e
î n c e t i n i t ă ; i n i m a - i f u n c ţ i o n e a z ă , d a r f o a r t e l e n t : o b ă t a i e la 110 s e ­
c u n d e . A c e a s t a nu î n s e a m n ă d e s i g u r m o a r t e a b i o l o g i c ă , d a r în o r i c e
c a z u n c o l a p s '* c o m p l e t , c a r e p o a t e d u r a u n t i m p n e d e f i n i t .
— A ş a d a r ş i - a p i e r d u t c u n o ş t i n ţ a şi n u m a i s i m t e d u r e r i l e ?I
- Da.
Erg Noor a r u n c ă o privire î n t r e b ă t o a r e biologului. Acesta dădu
afirmativ din cap.
— Ce m ă s u r i i n t e n ţ i o n a ţ i să l u a ţ i ?
. — O m e n ţ i n e m în r e p a u s a b s o l u t , la t e m p e r a t u r ă e g a l ă şi l u m i n ă
s l a b ă . D a c ă c o l a p s u l n u v a d e v e n i p r o g r e s i v , a t u n c i . . . P a r c ă nu e s t e
tot u n a d a c ă d o a r m e s a u ?... S ă r ă m i n ă astfel m ă c a r p î n ă la s o s i r e a
pe P ă m i n t . A t u n c i o v o m t r a n s p o r t a la I n s t i t u t u l d e c u r e n ţ i n e r v o ş i .
Ş o c u l a fost p r o d u s d e u n c u r e n t p u t e r n i c , i a r s c a f a n d r u l a fost s t r ă ­
p u n s în trei l o c u r i .
— U n s i n g u r lucru..., i n t e r v e n i L u m a . D a c ă , la d e c o l a r e , p u l s u l
s - a r îrKetini d e d o u ă o r i , i n i m a a j u n g i n d s ă b a t ă la i n t e r v a l e d e 220
d e secunde, atunci a l i m e n t a r e a creierului cu singe a r deveni insufi­
c i e n t ă şi...
— A r u r m a s f î r ş i t u l ! î n c h e i e p o s o m o r i t b i o l o g u l . E r g N o o r se
c u f u n d a s e a t i t d e a d i n e î n m e d i t a ţ i i l e s a l e , i n c i t p ă r e a s ă fi u i t a t d e
cei d e l i n g ă el. D u p ă c î t e v a clipe, se d e z m e t i c i î n s ă şi s u s p i n ă a d i n e .
C o l a b o r a t o r i i săi a ş t e p t a u r ă b d ă t o r i .
— Nu s-ar p u t e a să s u p u n e m o r g a n i s m u l unei p r e s i u n i m a i
î n a l t e , î n t r - o a t m o s f e r ă cu u n c o n ţ i n u t d e o x i g e n m a i b o g a t ? i n t r e b ă
p r u d e n t E r g N o o r şi, d u p ă z î m b e t e l e m u l ţ u m i t e a l e L u m e i L a s w y ţ i
ale lui E o n T a l , îşi d ă d u s e a m a c ă i d e e a e r a b u n ă .
— M i n u n a t ! S ă s a t u r ă m s î n g e l e cu o x i g e n la o f o a r t e m a r e p r e ­
s i u n e p a r ţ i a l ă **. D e s i g u r , v o m l u a m ă s u r i l e n e c e s a r e î m p o t r i v a t r o m -
bozei *** şi a t u n c i nu ne m a i p a s ă d a c ă v o m a v e a o b ă t a i e d e i n i m ă
la 220 de s e c u n d e .
E o n Tal z î m b i , a r ă t i n d u n ş i r a g d e d i n ţ i a l b i s u b m u s t ă c i o a r a lui
n e a g r ă ; f a ţ a i s e v e r ă d e v e n i d e o d a t ă f o a r t e t i n ă r ă şi v o i o a s ă .
* C o l a p s =- s t a r e d e i n c o n ş t i e n t ă ( N . A . )
— O r g a n i s m u l v a r ă m i n e î n v i a ţ ă , d e ş i în s t a r e de i n c o n ş t i e n ţ ă ,
s p u s e** u şPur reas ti ău n eL u pmaar .ţ i aNe
l ă d u c ep m
r e s isă
u n epar e guăntui im <^az
c a mîn
e r a f. u nAcşţ i ev r de ae sdăe nfolo-
sita­
t e a lui ( N . A . ) .
*** T r o m b o z ă = c o a g u l a r e a s î n g c l u i , c e e a ce p r o v o a c ă trombe^
adică cheaguri, care astupă vasele s a n g u i n e (N.A.).

19
Msc v i t r i n a m a r e de silicol *. I n e a a r e s ă î n c a p ă cit se p o a t e d e
b i n e u n m a r e fotoliu h i d r a u l i c , p e c a r e il v o m t r a n s f o r m a i n t r - u n p a t .
p e n t r u m o m e n t u l d e c o l ă r i i . D u p ă ce a c c e l e r a r e a v a fi r e d u s ă , a r a n j ă m
poate altfel.
— S ă - m i c o m u n i c a ţ i la p o s t u l d e c o m a n d ă î n d a t ă ce o v e ţ i fi i n ­
s t a l a t pe N i z a ! Nu m a i z ă b o v i m aici ntci o c l i p ă . . . S î n t s ă t u l de
a c e a s t ă liime d e b e z n ă .
Cu toţii se g r ă b i r ă s p r e d i f e r i t e l e c o m p a r t i m e n t e a l e n a v e i , l u p t i n d
f i e c a r e d u p ă p u t e r i l e lui cu g r o a z n i c a a p ă s a r e a î n t u n e c a t e i p l a n e t e .
S e m n a l e l e d e c o l ă r i i le d e t u n a r ă î n u r e c h i c a o m e l o d i e v i c t o ­
rioasă.
Cu u n s e n t i m e n t d e i m e n s ă u ş u r a r e se c u f u n d a r ă în b r a ţ e l e m o i
a l e fotoliilor h i d r a u l i c e . D e c o l a r e a unei n a v e d e p e o p l a n e t ă cu o
f o r ţ ă d e g r a v i t a ţ i e a t i t d e m a r e e r a şi a n e v o i o a s ă , şi p l i n ă d e pe­
ricole. M a r e a a c c e l e r a r e d e c a r e a v e a u n e v o i e se afla la l i m i t e l e r e z i s ­
t e n ţ e i u m a n e , a s t f e l Încît c e a m a i m i c ă g r e ş e a l ă a p i l o t u l u i p u t e a
d u c e la c a t a s t r o f ă .
E r g N o o r c o n d u c e a cu măifcstrie a s t r o n a v a pe o c u r b ă t a n g e n t ă la
orizont. Motoarele planetare vuiau asurzitor; pîrghiile amortizoarelor
h i d r a u l i c e se î n f u n d a u t o t m a i m u l t s u b g r e u t a t e a c r e s c i n d ă c a r e
a p ă s a a s u p r a o a m e n i l o r . î n c ă p u ţ i n şi f r a g i l e l e o a s e o m e n e ş t i se
vor fringe sub presiunea accelerării î n t o c m a i ca pe o n i c o v a l ă .
D e s c r i i n d u n u r i a ş a r c d e c e r c . „ T a n t r a " s e r i d i c ă t o t m a i s u s d i n în­
tunericul compact spre n e a g r a t r a n s p a r e n ţ ă a infinitului. Erg Noor
n u - ş i m a i lua ochii d e l a d u n g a r o ş i e a e g a l i z a t o r u l u i o r i z o n t a l , c a r e
se l e g ă n a î n t r - u n e c h i l i b r u i n s t a b i l , i n d i c î n d c ă n a v a e s t e g a t a - g a t a
s ă t r e a c ă d e la u r c u ş la c o b o r î r e , u r m î n d a r c u l d e c ă d e r e . P l a n e t a c e a
g r e a n u - i e l i b e r a s e î n c ă d e tot d i n c a p t i v i t a t e a sa. V i b r a ţ i i l e s o n o r e
a l e m o t o a r e l o r cu a n a m e z o n f ă c e a u s ă se c u t r e m u r e t o a t ă n a v a .
D u n g a c e a r o ş i e se r i d i c ă cu v r e o z e c e m i l i m e t r i d e a s u p r a liniei z e r o .
î n c ă p u ţ i n şi...
P r i n p e r i s c o p u l s u p e r i o r , şeful e x p e d i ţ i e i v ă z u că „ T a n t r a " se
a c o p e r ă cu un s t r a t s u b ţ i r e d c f l ă c ă r i a l b ă s t r i i c a r e se s c u r g î n c e t
s p r e p a r t e a d i n d ă r ă t a n a v e i . S t r ă b ă t e a u a t m o s f e r a p l a n e t e i , şi, c o n ­
f o r m legii s u p r a c o n d u c t i b i l i t ă ţ i i **, c u r e n ţ i i r e z u l t a ţ i se s c u r g e a u d e
pe carcasa navei de-a dreptul în vidul cosmic.
S t e l e l e se v e d e a u d i n n o u a s c u ţ i t e ca n i ş t e a c e . i a r „ T a n t r a " eli­
b e r a t ă se d e p ă r t a t o t m a i m u l t de î n s p ă i m î n t ă t o a r e a p l a n e t ă . G r a v i ­
taţia acestei lumi străine descreştea clipă de clipă. Trupul omenesc de­
v e n e a t o t m a i u ş o r . A p a r a t u l d e g r a v i t a ţ i e a r t i f i c i a l ă îŞi i n t o n a m e ­
l o d i a , şi p r e s i u n e a lui f a m i l i a r ă , p ă m î n t e a s c ă , li se p ă r u o a m e n i l o r
e x t r e m d e m i c ă , d u p ă n e s f î r ş i t e l e zile d e v i a ţ ă s u b a p ă s a r e a p l a n e t e i
î n t u n e c a t e . S ă r i r ă cu toţii d e pe fotoliile lor. I n g r i d , L u m a şi E o n
î n c e p u r ă să e x e c u t e cele m a i g r e l e f i g u r i a l e u n u i d a n s f r e n e t i c . D a r
în c u r î n d veni şi i n e v i t a b i l a r e a c ţ i e , şi m a j o r i t a t e a e c h i p a j u l u i se
c u f u n d ă în s o m n u l s c u r t al o d i h n e i t e m p o r a r e . Nu m a i v e g h e a u d e c î t
E r g Noor, Pel L y n , P u r H i s s şi L u m a Lasvi'v. T r e b u i a u s ă d e t e r m i n e
* Silicol = material transparent format din combinaţii silico-
o r g a n i c e . ( N o ţ i u n e fan';astică — N . A . ) .
** S u p r a c o n d u c t i b i l i t a t e = î n s u ş i r e pe c a r e c o r p u r i l e c o n d u c ă t o a r e
d e e l e c t r i c i t a t e o a u î n a n u m i t e condiţii (de ex. la t e m p e r a t u r i l e foarte
j o a s e ale s p a ţ i u l u i c o s m i c ) d c a nu m a i o;)une c u r e n t u l u i e l e c t r i c d e c î t
o rezistenţă extrem de mică ( N . R . ) .
20
p u n c l u l î n c a r e se a i l a u şi s ă c a l c u l e z e d r u n n i l p r o v i z o r i u al a s l n i -
n a v e i , pe c a r e să-l s t r ă b a t ă cu v i t e z a n o r m a l ă , pufin i n f e r i o a r ă a c e ­
l e i a a l u m i n i i . A p o i , d u p ă o s c u r t a o d i h n ă , u r m a u sii t r e a c ă la o
m u n c ă m a i î n d e l u n g a t ă , l a c a k u l u l i n t i n e r a r u l u i cel a d e v ă r a t , cu t o a t e
v e r i f i c ă r i l e şl c o r e c ţ i i l e d e r i g o a r e .
D o c t o r i ţ a s u p r a v e g h i a s e s t a r e a Nizei d u p ă d e c o l a r e şi d u p ă r e v e .
n i r e a la i u r t a d e g r a v i t a ţ i e n o r m a l ă p e n t r u u n o m p ă m i n t e a n . fn
c u r î n d c o m u n i c ă e c h i p a j u l u i v e s t e a î m b u c u r ă t o a r e c ă p u l s u l , deşi î n ­
c e t i n i t , d e v e n i s e c o n s t a n t : o b ă t a i e la 130 d e s e c u n d e . In c o n d i ţ i i l e
luiui r e g i m dfe o x i g e n s p o r i t , c a t a s t r o f a e r a e v i t a t ă . L u m a L a s w y i n ­
t e n ţ i o n a să r e c u r g ă la a g r e g a t u l t r r a t r o n i c " şî la s t i m u l e n t ! o r g a n i c i

Pereţii navei vuiră 18 ore de-a rîndul sub acţiunea vibraţiilor mo­
toarelor cu a n a m e z o n p i n ă cind indicatoarele de bord ajunseră să
a r a t e v i t e z a d e 970.900.000 d e k i l o m e t r i p e o r ă , a p r o p i a t ă d e l i m i t a
s e c u r i t ă ţ i i . In d e c u r s d e 24 de ore, s o c o t i t e î n t i m p u l p ă m î n t e n t i o r ,
d i s t a n ţ a d i n t r e n a v ă şi s t e a u a d c fier se m ă r i s e cu m a i b i n e d e 20
m i l i a r d e d e k i l o m e t r i . U ş u r a r e a r e s i m ţ i t ă d e cei 13 c ă l ă t o r i d u p ă t o a t e
încercările atît de grele prin care au trecut — descoperirea p l a n e t e ;
m o a r t e , p i e i r e a „ A l g r a b u l u i " şi,. în sfirşit, c o n t a c t u l cu î n s p ă i m î n t ă t o .
rul soare negru — era greu d e redat. D a r bucuria a c e a s t a a elibe­
r ă r i i nu e r a d e p l i n ă : cel d e - a l p a t r u s p r e z e c e l e a m e m b r u al e c h i p a j u l u i
— t i n ă r a a s t r o n a v i g a t o a r e , „ î n f l ă c ă r a t ă c a şi p ă r u l e i " , c u m obi.jnuia
s ă s p u n ă î n g l u m ă b i o l o g u l — z ă c e a i n e r t ă , pe j u m ă t a t e a d o r m i t ă , pe
j u m ă t a t e moartă, intr o d e s p ă r ţ i t u t ă a cabinei-spital.
C e l e cinci t e m e i a f l a t e p e n a v ă : I n g r i d , L u m a , i n g i n e r u l e l e c t r o ­
n i s t s e c u n d , g e o l o g u l şt p r o f e s o a r a d e g i m n a s t i c ă r i t m i c ă , l e n e M a r ,
c a r e î n d e p l i n e a şi f u n c ţ i i l e de d i s t r i b u i t o r al h r a n e i , o p e r a t o r a e r i a n
ş i c o l e c t o r d e m a t e r i a l e ştiinţifice, l i l m e şi c ă r ţ i , se a d u n a s e r ă c a
p e n t r u o c e r e m o n i e f u n e b r ă d i n a n t i c h i t a t e . T r u p u l Nizei, cu d e s ă v i r ­
ş i r e e l i b e r a t d e o r i c e v e ş m i n t e şi s p ă l a t cu s o l u ţ i i s p e c i a l e , T.M. şi
A..S., fu c u l c a t pe u n c o v o r g r o s , c u s u t m a n u a l d i n cei m a i m o i btireţr
d i n M a r e a M e d i t e r a n ă . A ş e z a t pe o s a l t e a p n e u m a t i c ă , c o v o r u l a c e s t a
fu i n t r o d u s s u b o c u p o l ă r o t u n d ă d i n silicol t r a n d a f i r i u . U n t e r m o .
b a r o o x i t a t * * * d e m a r e p r e c i z i e p u t e a să m e n ţ i n ă a n i d c - a r î n d u l t e m ­
p e r a t u r a , r e g i m u l a e n i l u i şi p r e s i u n e a c a r e e r a u n e c e s a r e în i n t e r i o r u l
a c e s t u i c l o p o t g r o s . N i ş t e p r o e m i n e n ţ e moi d e catffîuc o m e n ţ i n e a u pe
N i z a t n a c e e a ş i pozifie. O m a r e p r i m e j d i e î n s ă r e p r e z e n t a u e s c a r e l e ****
p » s i b i l e în c o n d i ţ i i l e i m o b i l r t ă ţ i i a b s o l u t e . T o c m a i d e a c e e a , m e d i c u l
L u m a L a s w y , r e n u n ţ i n d , p e n t r u p r i m i i doi a n i ai d r u m u l u i ce-i^ a ş ­
tepta, la t e r a p i a somnului de l u n g ă d u r a t ă , h o t ă r ţ să stabilească u n
c o n t r o l p e r m a n e n t a s u p r a t r u p u l u i Nizei, a c ă r u i p o z i ţ i e îşi p r o p u n e a

* TiratBon - a p a r a t e l e c t r o n i c ( „ l a m p ă " ) c a r e p o a t e s t i m u l a şi î n -
treţirte p r o c e s e l e n e r v o a s e a l e o r f r a n i s m u l u i u m a n , in s p e c i a l b ă t ă i l e
inimii ( N . A . ) .
** S t i m u l e n ţ i o r g a n i c i rrtedicamente care au o acţiune nemij-
locită a s u p r a u n o r a n u m i ţ i n e r v i ; se e x t r a g d i n s e c r e ţ i i l e n e r v o a s e a l e
organismului (Noţiune fantastică. — N.A.).
* • * T e r m o b a r o o x i t a t ^- a p a r a t d e î n a l t ă p r e c i z i e p e n t r u r e g l a r e a
t e m p e r a t u r i i , a p r e s i u n i i şi a c a n t i t ă ţ i i d e o x i g e n . ( N o ţ i u n e f a n t a s ­
t i c ă . — N. A . ) .
•**• Escare = răni pe care le face bolnavul din pricina unei
imobilităţi prelungite (N. R.).
211
8.0 s c h i m b e o dată.cfie l u n ă . S t a r e a c a t a l e p t i c ă a Nizei p e r s i s t a . S i n ­
g u r u l l u c r u pe c a r e reuşfse să-l o b f i n ă L u m a e r a a c c e l e r a r e a p u l s u l u i
p i n ă !a o b ă t a i e Ia fiecare 70 d e s e c u n d e . O a s e m e n e a r e a l i z a r e , oricit
d e n e î n s e m n a t ă e r a , p e r m i t e a t o t u ş i s ă se î n l ă t u r e s a t u r a r e a cu oxi­
gen, d ă u n ă t o a r e plăminilor.
T r e c u r ă astfel p a t r u luni. A s t r o n a v a îşi u r m a d e m u l t i t i n e r a r i u l
cel a d e v ă r a t , c a l c u l a t cu m a r e precizie, d e s c r i i n d u n m a r e a r c d e c e r c
şi o c o l i n d r e g i u n e a m e t e o r i ţ i l o r liberi. I s t o v i ţ i d e m u n c a lor s u p r a ­
o m e n e a s c ă şi d e n u m e r o a s e l e a v e n t u r i p r i n c a r e t r e c u s e r ă , m e m b r i i
e c h i p a j u l u i d o r m e a u . De r î n d u l a c e s t a , v e g h e a u n u trei, ci p a t r u o a ­
m e n i : m e d i c u l L u m a L a s w y şi b i o l o g u l E o n Tal se a l ă t u r a r ă lui E r g
N o o r şi P u r l l i s s , c a r e e r a u d e g a r d ă .
C o n d u c ă t o r u l e x p e d i ţ i e i , c a r e ieşise î n v i n g ă t o r d i n c e a m a l difi­
cilă s i t u a ţ i e în c a r e a u n i m e r i t v r e o d a t ă a s t r o n a v e l e P ă m î n t u l u i , se
s i m ţ e a cit se p o a t e d e s i n g u r . P e n t r u p r i m a o a r ă în v i a ţ a lui, cei
p a t r u a n i ai c ă l ă t o r i e i s p r e P ă m î n t i s - a u p ă r u t n e s f i r ş i ţ i . Şi ş t i a
p r e a b i n e d e ce a n u m e : p e n t r u că n u m a i a c o l o , pe P ă m î n t , p u t e a
s p e r a s-o s a l v e z e p e d e v o t a t a a s t r o n a v i g a t o a r e , a t i t de s c u m p ă
inimii lui.
A m î n a s e m u l t t i m p o p e r a ţ i a pe c a r e în a l t e c o n d i ţ i i a r fi î n d e p l i ­
n i t - o c h i a r a d o u a zi d u p ă d e c o l a r e : v i z i o n a r e a s t e r e o l i l m e l o r e l e c -
I r m i c e l u a t e d e pe „ V e l a " . A r fi v r u t a t î t d e m u l t c a N i z a să p o a l ă
v e d e a şi a u z i , î m p r e u n ă cu el, cele d i n ţ i i v e ş t i d e pe p l a n e t e l e n e p o ­
v e s t i t d e f r u m o a s e ale stelei a l b a s t r e ce l u m i n e a z ă în t i m p u l n o p ţ i l o r
d e v a r ă pe c e r u l n o r d i c al P ă m î n t u l u i .
F i l m e l e , l u a t e la ş a p t e p a r s e c i d i s t a n ţ ă d e „ T a n t r a " , cu 80 d e a n i
î n u r m ă şi r ă m a s e d e - a t u n c i în n a v a d e p e p l a n e t a c e a î n t u n e c a t ă
a stelei T, se p ă s t r a s e r ă a d m i r a b i l . S t e r e o e c r a n u l e m i s f e r i c îi t r a n s ­
p o r t ă p e cei p a t r u s p e c t a t o r i de pe „ T a n t r a " în s p a ţ i i l e u n d e , d e a s u ­
p r a lor, s t r ă l u c e a V e g a c e a a l b a s t r ă .
I m a g i n i l e a l t e r n a u r a p i d . P e e c r a n a p ă r e a cînd a s t r u l o r b i t o r d e
a l b a s t r u , cind a s p e c t e d e o i m p o r t a n ţ ă s e c u n d a r ă , i n s t a n t a n e e d i n v i a ţ a
n a v e i . T i n ă r u l c o n d u c ă t o r al e x p e d i ţ i e i , in v î r s t ă a b i a d e 2S d e a n i ,
l u c r a la o m a ş i n ă d e c a l c u l a t ; a s t r o n o m i i , şi m a i t i n e r i d e c î t el, îşi
f ă c e a u o b s e r v a ţ i i l e . I a t ă şi s p o r t u l şi d a n s u r i l e z i l n i c e o b l i g a t o r i i p e
c a r e m e m b r i i e c h i p a j u l u i le r i d i c a s e r ă la u n g r a d d e m a r e p e r f e c ţ i u n e .
U n g l a s Ironic d e c o m e n t a t o r s p u n e a c ă în c u r s u l d r u m u l u i î n t i i c t a t e a
în a c e a s t ă m a t e r i e o d e ţ i n u s e tot timpul fata-biolog. într-adevăr,
b l o n d a a c e a s t a cu p ă r u l s c u r t e x e c u t a cele m a i g r e l e e x e r c i ţ i i , în p o ­
ziţiile cele m a i n e v e r o s i m i l e a l e t r u p u l u i s ă u a d m i r a b i l d e z v o l t a t .
E r a u n l u c r u c i u d a t s ă vezi pe e c r a n u l e m i s f e r i c i m a g i n i l e a c e s t e a
vii şi a t i t d e r e a l e , c a r e îşi p ă s t r a s e r ă c o l o r i t u l n o r m a l . Nu-ţi venea
s ă c r e z i că a s t r o n a u ţ i i a c e ş t i a a t i t d e t i n e r i şi de energici fuseseră
d e m u l t î n g h i ţ i ţ i d e m o n ş t r i i d e z g u s t ă t o r i d e pe s t e a u a de fier.
Scurta c r o n i c ă ' ce r e l a t a viaţa expediţiei trecu repede prin faţa
celor d e p e „ T a n t r a " . T o a t ă a t e n ţ i a le e r a a c u m c o n c e n t r a t ă asupra
V e g ă i şi a p l a n e t e l o r ei. A m p l i f i c a t o r i i a p a r a t u l u i d e p r o i e c ţ i e î n c e p u r ă
să bîziie : lumina astrului violet era atit de puternică, încît pină
şi r e f l e c t a r e a el p a l i d ă pe e c r a n îi sili pe o a m e n i să-şi p u n ă ochelari
d e p r o t e c ţ i e . S t e a u a a c e e a a v e a o m a s ă c o l o s a l d e m a r e şi n formă
n e t t u r t i t ă , î n t r e c e a în d i a m e t r u s o a r e l e a p r o a p e d e t r e i ori şi se r o t e a
22
cu o v i t e z ă t u r b a t ă , c a r e la e c u a t o r a t i n g e a 300 k m pe s e c u n d ă . P ă r e a
o sferă a l c ă t u i t ă d i n g a z e o r b i t o r d e i n c a n d e s c e n t e şi a c ă r o r tempe­
r a t u r ă a j u n g e a la s u p r a t a ţ ă p î n ă la 11.000" C. P e d i s t a n ţ ă d e m i l i o a n e
dt; k i l o m e t r i , V e g a î n t i n d e a a r i p i d e foc t r a n d a f i r i i cu reflexe d e sidef.
I n p r o f u n z i m e a s t r ă l u c i r i i lor, se a s c u n d e p l a n e t a c e a m a i a p r o p i a t ă
d'i s t e a u a cea a l b a s t r ă . Acolo î n s ă , în acel o c e a n d e f l ă c ă r i , n u p u t e a
p ă t r u n d e nici o n a v ă a P ă m î n t u l u i s a u a v e c i n i l o r săi d i n s i s t e m u l
M a r e l u i C e r c . P r o i e c ţ i a v i z u a l ă făcu loc unei d ă r i d e s e a m ă v o r b i ' e
d e s p r e o b s e r v a ţ i i l e e f e c t u a t e ; pe e c r a n a p ă r u r ă liniile s e m i f a n t o m a t i c e
a ' e d e s e n e l o r s t e r e o m e t r i c e , a r ă t i n d a ş e z a r e a p r i m e i şi a celei d e - a
d o u a p l a n e t e a l e s t e l e i . „ V e l a " n u se p u t u s e a p r o p i a nici d e a c e a s t ă
a d o u a p l a n e t ă , a f l a t ă la 90.000.000 d e k i l o m e t r i d e V e g a .
Din a d î n c u r i l e u n u i o c e a n d e t r a n s p a r e n t e f l ă c ă r i v i o l e t e — a t ­
m o s f e r a stelei — a p ă r e a u p r o t u b e r a n t e * m o n s t r u o a s e î n t i n s e în s p a ţ i u
ca nişte b r a ţ e atotmistuitoare. E n e r g i a raditiilor Vegăi era foarte
m a r e ; s t e a u a i r a d i a l u m i n a c o m p u s ă d i n cele m a i e n e r g i c e c u a n t e * * ,
ale s e c t o r u l u i u l t r a v i o l e t d i n s p e c t r u l s o l a r . A c e a s t a c r e a o c i u d a t ă i m ­
p r e s i e f a n t o m a t i c ă , de a r ă t a r e n e m a i v ă z u t ă , ce p u r t a în e a o p r i m e j ­
d i e m o r t a l ă . I n j u r , î n f r î n g î n d p u t e r e a d e g r a v i t a ţ i e a stelei, b i n t u i a u
v î r t e j u r i l e fotonice. E c o u r i l e lor d e p ă r t a t e l e g ă n a u şi s ă l t a u p r i m e j ­
d i o s „ V e l a " . C o n t o a r e l e s p e c i a l e p e n t r u r a z e c o s m i c e şi a l t e radiafil
d u r e n u m a i f u n c ţ i o n a u . P î n ă şi în i n t e r i o r u l n a v e i b i n e a p ă r a t e , i o -
n i z a r e a c r e ş t e a î n t r - u n m o d p r i m e j d i o s , s e m n a l i n d p r e z e n j a u n e i fre­
n e t i c e e n e r g i i r a d i a n t e , c a r e se r e v ă r s a în e t e r ca u n p u h o i m o n s t r u o s .
C o n d u c ă t o r u l „ V e l e i " îşi a p r o p i a s e a s t r o n a v a cu m u l t ă p r u d e n t ă
de o a treia p l a n e t ă m a r e , d a r î n v ă l u i t ă d o a r de o a t m o s f e r ă subţire
şi i n v i z i b i l ă . P r o b a b i l că s u f l a r e a d e foc a stelei a l b a s t r e a l u n g a s e î n ­
v e l i ş u l d e g a z e u ş o a r e c a r e se î n t i n d e a c a o t r e n ă l u n g ă c u luciri
s t i n s e in u r m a p l a n e t e i , p e p a r t e a ei u m b r i t ă . Nu r ă m ă s e s e r ă d e c i t
emanaţiile d i s t r u g ă t o a r e ale iluorului, otrava oxidului de carbon, ga­
z e l e i n e r t e , a t m o s f e r ă î n c a r e nici o fiinţă p ă m î n t e a s c ă n - a r fi p u t u t
trăi măcar o secundă.
Incandescenta înfiorătoare a soarelui albastru stimula activitatea
s u b s t a n ţ e i m i n e r a l e . D i n s t r ă f u n d u r i l e p l a n e t e i i e ş e a u la s u p r a f a ţ ă
p i s c u r i şi c r e s t e a s c u ţ i t e , p e r e ţ i v e r t i c a l i , z i m ţ a ţ i , r o ş i i , c a n i ş t e r ă n i
proaspete, sau negre ca abisurile. Pe platourile vulcanice, bătute de
v î n t u r i t u r b a t e , p e c a r e n u se p u t e a p ă s t r a nici u n firicel d e praf,
s e v e d e a u c r ă p ă t u r i şi p r ă p ă s t i i , d i n c a r e se r e v ă r s a m a g m a i n c a n ­
d e s c e n t ă a s e m e n e a u n o r v i n e d e foc s î n g e r i u .
Nori g r o ş i d e c e n u ş ă , o r b i t o r d e a l b a ş t r i pe p a r t e a l o r l u m i n a t ă
şi n e g r i c a s m o a l a pe cea u m b r i t ă , se I n ă l f a u s u s d e t o t . F u l g e r e
u r i a ş e d e mii d e k i l o m e t r i l u n g i m e s c î n t e i a u în t o a t e d i r e c ţ i i l e , d o v e ­
dind s a t u r a ţ i a electrică din acea atmosferă fără viată.
Un s o a r e violet şi a m e n i n ţ ă t o r , u r i a ş şi s p e c t r a l , u n cer n e g r u
p e j u m ă t a t e a e o p e r i t d e c u n u n a s c î n t e i e t o a r e a l u m i n i i sidefii, i a r
d e d e s u b t , p e p l a n e t ă , u m b r e roşii cu c o n t r a s t e p u t e r n i c e p e h a o t i c a
î n g r ă m ă d i r e a s t î n c i l o r , d i r e , c e r c u r i şi linii ş e r p u i t o a r e d e foc, n e î n ­
t r e r u p t e sclipiri d e f u l g e r e v e r z i , — t o a t e a c e s t e a , r e d s t e d e s t e r e o -
telescoape, fuseseră înregistrate cu o preciziune impasibilă, supraome­
n e a s c ă , de c ă t r e filmele e l e c t r o n i c e d e m e m o r i z a t .
D a r î n d ă r ă t u l t u t u r o r a c e s t o r î n r e g i s t r ă r i e r a s e n t i m e n t u l v i u al

V * P r o t u b e r a n t e = erupţii ale gazelor incandescente de pc supra­


faţa unui astru (dc e x e m p l u : soarele nostru) care sînt a r u n c a t e la
înălţimi uriaşe (N.A.).
I *• C u a n t ă =- o c a n t i t a t e infinit d e m i ţ ă d e e n e r g i e . ( N . A . ) .

23
«tihiei dezlănţuite, era conştiinţa pe care o a v e a u d e s p r e ostilitatea
acelei l u m i , î n c a r e focul c o s m i c b i n t u i a cu n e m a i p o m e n i t ă f r e n e z i e .
Cei p a t r u s p e c t a t o r i s c h i m b a r ă i n t r e ei p r i v i r i a p r o b a t i v e cind
auziră glasul care vestea că ,,Vela" porneşte spre cea de-a p a t r a
planetă.
Selecţia făcută de om în noianul de evenimente scurta timpul ca
l e g e n d a r u l c o v o r z b u r ă t o r . P e s t e c i t e v a clipe, s u b t e l e s c o a p e l e d e l a
c a r e n a „Velei'", a p ă r u u l t i m a p l a n e t ă a V e g ă i , c e a m a i d i n m a r g i n e ,
şi a l e c ă r e i d i m e n s i u n i e r a u a s e m ă n ă t o a r e c u a l e P ă m î n t u l u i . C o s -
m o n a v a c o b o r a tot m a i m u l t . P e s e m n e , c ă l ă t o r i i h o t ă r î s e r ă s ă c e r c e ­
t e z e cu o r i c e p r e t a c e a s t ă u l t i m ă p l a n e t ă — c e a d i n u r m ă s p e r a n ţ ă
a lor d e a d e s c o p e r i o l u m e , c h i a r d a c ă n u p r e a f r u m o a s ă , cel put<n
accesibilă vieţii.
„Cel puţin"... Aceste d o u ă cuvinte î n s e m n a u un adio spus visului
d e s p r e m i n u n a t e l e l u m i a l e V e g ă i , v i s u l u i că v o r afla, p e f u n d u l n e ­
m ă r g i n i t e l o r spatii ale universului, plantele m ă r g ă r i t a r e , de d r a g u l că­
r o r a o a m e n i i P ă m î n t u l u i a c c e p t a s e r ă o c l a u s t r a r e d e 45 d e a n i î n i n -
teritorul unei astronave.
E r g N o o r „ s t r ă b ă t e a " a c u m î m p r e u n ă cu „ V e l a " a d î n c u r i l e e c r a ­
nului emisferic, spaţiul d e a s u p r a unei p l a n e t e n e g r ă i t d e d e p ă r t a t e .
Din n e f e r i c i r e , şi c e a d e - a p a t r a p l a n e t ă s-a d o v e d i t a fi a s e m e n e a lui
M a r t e , cel m a i a p r o p i a t v e c i n al n o s t r u din sistemul solar. Acelaşi
î n v e l i ş s u b f i r e şi s t r ă v e z i u d e g a z e , cu u n cer v e r d e - n e g r i c i o s , p u r u r e a '
s e n i n , a c e e a ş i s u p r a f a ţ ă n e t e d ă d e d e ş e r t cu c r e s t e l e u n o r m u n ţ i sfă-
n m a ţ i . E x i s t a u î n s ă şi d e o s e b i r u
P e M a r t e d o m n e ş t e g e r u l a s p r u al n o p ţ i i ţ i s c h i m b a r e a b r u s c ă 4
temperaturii din timpul zilei ; a c o l o e x i s t ă mări mărunte, asemenea
unor lacuri liniştite, care, evaporindu-se, lasă pe s u p r a f a ţ a planetei
d o a r n i ş t e p e t e u m e d e şi m l ă ş t i n o a s e ; a c o l o c a d , c i n d şi c i n d , cite n
ploicică, promoroacă ori zăpadă, domneşte viaja meschină a unor
p l a n t e a m o r ţ i t e şi e x i s t ă a n i m a l e c i u d a t e lipsite d e v l a g ă , îngropate
în p ă m i n t .
Aici, în s c h i m b , f l ă c ă r i l e v i c t o r i o a s e ale s o a r e l u i a l b a s t r u încăl­
zeau atît de puternic planeta, incit aceasta r ă s p i n d e a d o g o a r e a celor
mai calde deserturi ale Păraînlului. Aburii de apă se î n ă l ţ a u spre
straturile superioare ale învelişului de aer în cantităţi minime, iar
c i m p i i l e î n t i n s e n u le î n t u n e c a u d e c î t v î r t e j u r i l e c u r e n ţ i l o r de c ă l d u r ă
c a r e t u l b u r a u c o n t i n u u a t m o s f e r a . P l a n e t a se r o t e a tot a t î t d e repede
c a şi c e l e l a l t e t r e i . R ă c i r e a d i n t i m p u l n o p ţ i i m ă c i n a rocile, transfor-
i n î n d u - I e î n t r - o m a r e d e n i s i p , — u n n i s i p p o r t o c a l i u , violet, verde,
albăstrui sau orbitor d e a l b , ce f o r m a pete uriaşe, care de departe
păreau mări sau desişuri dc plante născocite de închipuirea ome­
n e a s c ă . O c r u s t ă s t r ă l u c i t o a r e , n e a g r ă ori c a f e n i e , a c o p e r e a lanţurile
d e m u n ţ i m ă c i n a ţ i m a i î n a l ţ i d e c i t p e M a r t e , d a r tot a t i t d e lipsiţi de
v i a t ă . S o a r e l e a l b a s t r u ţ i a r z ă t o r , c u r a d i a ţ i i l e lui p u t e r n i c e ultravio­
lete, d i s t r u g e a mineralete, volatilizind elementele mai uţoare.
24 Cimpiile d e nisip păreau să e m a n e flăcări. Erg N o o r îşi aminti
c ă , în v e c h i m e , in a n i i c î n d î n v ă ţ a ţ i i n u f o r m a u î n c ă m a j o r i t a t e a popu­
laţiei P ă m î n t u l u i , ci d o a r n n g r u p e x t r e m d e raic, se r ă s p î n d i s e p r i n t r e
artişti ideea despre existenţa unor oameni din alte planete careJ
ţi-ar fi adaptat viaţa la o temperatură înaltă. Gindiţi-vă numai :
oVisul
s oa rmi leonria caeltbsr tăaaişnt rdeir a si ănf r uvm
riănosăsu f în
lşai r eîpanotei tm
fi icpe, irnbsaipnr oteerai n dcao ncfprrelaadţ ni lneoţtrae l olor
r dapitănom
ia t pî unstiesrnt nei m ui al
i c!...
n a l a r i i o m e n e ş t i . E r a u n v i s î n d r i i i n e f . D a r a c e s t v i s e r a cu t o t u l
i r e a l , c o n t r a z i c i n d t o a t e l e g i l e d e z v o l t î i r i i b i o l o g i c e c u n o s c u t e , cu
m u l t m a i d e a p r o a p e a c u m , in e p o c a M a r e l u i C e r c .
E r g N o o r t r e s ă r i : s u p r a f a f a p l a n e t e i o g l i n d i t ă pe e c r a n p o r n i
v e r t i g i n o s în î n t i m p i n a r e a lui. N e c u n o s c u t u l pilot al „ V e l e i " î n c e p u s e
s ă „ a t e r i z e z e " . A p r o a p e d e t o t , t r e c u r ă c o n u r i n i s i p o a s e , stînci n e g r e ,
strălucitoare zăcăminte de cristale verzi. Astronava descria o spirală,
î n c o n j u r i n d p l a n e t a la nivelul p a r a l e l e l o r ei şi c o b o r î n d t r e p t a t de la
u n pol la a l t u l . Nici u r m ă d e a p ă s a u d e v i a f ă v e g e t a l ă , fie e a o r i c i t
de primitivă.
I se păru c ă e c u p r i n s d e un val d e s i n g u r ă t a t e , a v u senzaţia
i z o l ă r i i î n s p a t i i l e cele m o a r t e d i n sfera s t ă p î n î r i i stelei a l b a s t r e şi
arzătoare... Simţi d e a s e m e n e a nădejdile zadarnice ale celor care tur­
n a s e r ă filmul c e r c e t î n d p l a n e t a în c ă u t a r e a u n e i v i e ţ i , fie e a c h i a r şi
trecute.
P e e c r a n g o n e a p ă m î n t u l u n u i u n i v e r s s t r a n i u , pîrjolit, spulfycrat
d e v î n t u r i n ă p r a z n i c e , lipsit d e orice u r m ă d e u m b r ă . A j u n g i n d t r e p ­
t a t la c o n ş t i i n ţ a u n u i s t r ă v e c h i v i s s p u l b e r a t , E r g N o o r se c ă z n e a
a c u m să-şi i m a g i n e z e cum de a putut să se n a s c ă o i m a g i n e atit de
i n e x a c t ă d e s p r e d o g o r i t o a r e l e l u m i d i n s i s t e m u l stelei a l b a s t r e .
— F r a ţ i i n o ş t r i p ă m î n t e n i v o r fi d e z a m ă g i ţ i a f l i n d a c e s t l u c r u ,
s p u s e î n c e t b i o l o g u l c a r e se a p r o p i a s e î n t r e t i m p d e şeful e x p e d i ţ i e i .
M i l i o a n e d e l o c u i t o r i ai P ă m î n t u l u i ş i - a u î n d r e p t a t p r i v i r i l e s p r e V e g a
t i m p d e m i l e n i i . L u c r u l a c e s t a l - a u f ă c u t toti î n d r ă g o s t i ţ i i , toţi v i s ă ­
torii c a r e p r i v e a u c e r u l b o r e a l în n o p ţ i l e d e v a r ă , p a r c ă a n u m e c r e a t e
p e n t r u cei t i n e r i . Î n a l t a V e g ă , cea m a i l u m i n o a s ă s t e a a l b a s t r ă , s e
află v a r a a p r o a p e la z e n i t . C u m poli să n - o a d m i r i ? C h i a r î n c ă a c u m
t r e i mii d e ani o a m e n i i ş t i a u d e s t u l d e m u l t e d e s p r e s t e l e , d e s p r e
G a l a x i e . Dar, d i n c a u z a unei c i u d a t e o r i e n t ă r i a g î n d i r i i . ei nici n u
b ă n u i a u c ă a p r o a p e orice s t e a îşi a r e p l a n e t e l e ei, d u p ă c u m a p r o a p e
o r i c e p l a n e t ă d i n s i s t e m u l n o s t r u îşi a r e s a t e l i ţ i i ei. Nu c u n o ş t e a u
a c e a s t ă l e g e , d a r c u p r i n ş i d e n ă p r a z n i c u l s e n t i m e n t al s i n g u r ă t ă ţ i i .
v i s a u s ă se î n t î l n e a s c ă cu c o n f r a ţ i i l o r d i n a l t e l u m i , în p r i m u l r î n d
d e p e V e g a , s o a r e l e cel a l b a s t r u . . .
— După comunicarea primită de pe „Vela" a m trăit mereu cu
V e g a în g î n d , d o r i n d r e a l i z a r e a v i s u l u i m e u , s p u s e şeful e x p e d i ţ i e i ,
î n t o r c i n d u - s c s p r e E o n T a l . T o c m a i . d i n a c e a s t ă c a u z ă a m şi t ă l m ă c i t
a c e a s t ă c o m u n i c a r e cu t o t u l altfel d e c i t t r e b u i a . A ţ u m î n s ă a m î n f e l e s
că m u l t i m i l e n a r u l nostru dor d u p ă l u m i d e p ă r t a t e şi f r u m o a s e m a
o r b i t , ca şi pe a t î ţ i a a l ţ i i . . .
— Şi c u m ai d e s c i f r a d u m n e a t a a s t ă z i c o m u n i c a r e a „ V e l e i " ?
— F o a r t e simpUi. , Cele p a t r u p l a n e t e ale V e g ă i s î n t cu d e s ă v i r ş i r e
l i p s i t e d e v i a ţ ă . Nu e x i s t ă n i m i c m a i f r u m o s d e c î t P ă m î n t u l n o s t r u .
C i t d e fericiţi v o m fi să n e î n t o a r c e m !"
— Ai d r e p t a t e ! făcu b i o l o g u l . C u m d e n u s a g î n d i t p î n ă a c u m
n i n t e n i la a c e s t l u c r u ?
— P o a t e c ă s a şi g î n d i t c i n e v a , î n o r i c e c a z n u şi noi, a s t r o ­
n a u ţ i i . Şi c r e d c ă nici cei d i n C o n s i l i u . P ă r e r e a m e a e s t e î n s ă c ă
f a p t u l a c e s t a ne face c i n s t e : în v i a ţ ă î n v i n g e v i s u l .cel î n d r ă z n e ţ şi
na d e z a m ă g i r e a sceptică.
P e e c r a n . î n c o n j u r u l p l a n e t e i se t e r m i n a s e . U r m a r ă î n r e g i s t r ă r i l e
s t a t i u n i i - r o b o t , l a n s a t ă p e n t r u a face o a n a l i z ă a c o n d i ţ i i l o r d e pe s u ­
p r a f a ţ a p l a n e t e i . Apoi s e a u z i o b u b u i t u r ă p u t e r n i c ă . E r a b o m b a

25
g e o l o g i c ă * a r u n c a t ă d e pe „ V e l a " . Un n o r u r i a ş d e p a r t i c u l e m i n e r a l e
a z v i r l i t e în s u s a j u n s e p i n ă la a s t r o n a v ă . P o m p e l e s-au p o r n i t p e
u r l a t , c u l e g i n d p a r t i c u l e l e în filtrele c a n a l e l o r a b s o r b a n t e laterale.
C i t e v a p r o b e d i n t r - o p u l b e r e m i n e r a l ă e x t r e m d e fină, p r o v e n i t ă d i n
n i s i p u r i l e şi m u n ţ i i acelei p l a n e t e c a l c i n a t e , u m p l u r ă e p r u b e t e l e d e
silicol; a e r u l p r e l u a t d i n strak^irile s u p e r i o a r e ale a t m o s f e r e i a fost
c i p l a t in b a l o a n e d e c u a r ţ . „ V e l a " p o r n i i n d ă r ă t p e c a l e a - i ce u r m a
s ă ţ i n ă 30 de a n i şi pe c a r e nu Ie-a fost d a t s-o m a i s t r ă b a t ă p i n ă la
capăt. Acum o altă navă terestră aducea oamenilor aceste descoperiri.
C e l e l a l t e î n r e g i s t r ă r i — ş a s e b o b i n e d e o b s e r v a ţ i i — u r m a u s ă fie
s t u d i a t e cu a m ă n u n ţ i m e pe p ă m î n t d c cei m a i b u n i a s t r o n o m i , i a r
a p o i e s e n ţ i a l u l să lie t r a n s m i s p r i n M a r e l e C e r c .
N i m e n i n - a m a i v r u t să v i z i o n e z e filmele p r i v i t o a r e la s o a r t a t r a ­
g i c ă a c e l o r d e pe „ V e l a " , î n t r u c î t in m e m o r i e le m a i e r a u î n c ă p r o a s ­
p e t e p r o p r i i l e lor a m i n t i r i . H o t ă r î r ă deci s ă a m i n e v i z i o n a r e a g e n e r a l ă
p î n ă la t r e z i r e a î n t r e g u l u i e c h i p a j . D e o c a m d a t ă cei ce f u s e s e r ă d e
g a r d ă , c o p l e ş i ţ i d e i m p r e s i i , se d u s e r ă la o d i h n ă , l ă s i n d Ia p o s t u l c e n -
l i a l d o a r pe şeful e x p e d i ţ i e i , c a r e îşi e x p r i m a s e a c e a s t ă d o r i n ţ ă .
E r g Noor nu se m a i g i n d e a la v i s u l s ă u s p u l b e r a t . C ă u t a s ă s a l ­
veze acele f ă r i m e d e c u n o ş t i n ţ e pe c a r e cele d o u ă e x p e d i ţ i i , a lor ţ i
a „ V e l e i " , a v e a u s ă le a d u c ă o m e n i r i i cu p r e ţ u l u n o r s f o r ţ ă r i şi jertfe
atit de mari.
Şi p e n t r u i n t i i a o a r ă se g i n d i la f r u m o a s a lui p l a n e t ă c a l a o
n e s e c a t ă c o m o a r ă d e suflete o m e n e ş t i e v o l u a t e , p l i n e d e s e t e a c u n o a ş ­
terii, e l i b e r a t e d e p r i m e j d i i l e n a t u r i i s a u a l e unei s o c i e t ă ţ i p r i m i t i v e .
D e s i g u r , şi a c u m , în e p o c a M a r e l u i C e r c , m a i d ă i n u i a u vechj sufe­
r i n ţ e , c ă u t ă r i şi e ş e c u r i , g r e ş e l i şi d e c e p ţ i i , d a r t r a n s p u s e î n t r - u n p l a n
superior de creaţie ţi c u n o a ţ t e r e . Numai datorită ştiinţei, P ă m î n t u l
fusese s c ă p a t de g r o z ă v i i l e f o a m e t e i , a l e s u p r a p o p u l a ţ i e i , ale b o l i l o r
l i i u l i p s i t o a r e şi a l e a n i m a l e l o r d ă u n ă t o a r e , f u s e s e s c ă p a t d e p r i m e j d i a
secării combustibilului, a insuficienţei elementelor chimice, a morţii
p r e m a t u r e şi a s l ă b i c i u n i i u m a n e . I a r a c e s t e f ă r i m e d e c u n o ş t i n ţ e , pe
c a r e „ T a n t r a " Ie v a a d u c e cu s i n e , r e p r e z e n t a u , la r î n d u l lor, u n a p o r t
la p u t e r n i c a a v a l a n ş ă a g i n d i r i i , ce v e a c d e v e a c i n f ă p t u i a cite u n
m a r e p a s î n a i n t e pe c a l e a p r o g r e s u l u i .
E r g N o o r d e s c h i s e m i c u l safe în c a r e se p ă s t r a j u r n a l u l d e b o r d
al „ T a n t r e i " şi s c o a s e d e a c o l o c u t i a ce c o n ţ i n e a f r a g m e n t u l m e t a l i c
d i n c a r c a s a a s t r o n a v e i s p i r a l e d e pe p l a n e t a î n t u n e c a t ă . S c h i j a a c e e a
g r e a , d e u n a l b a s t r u viu c a al c e r u l u i , se c u i b ă r i în p a l m a Iui. A m i n î n d
pe m a i t î r z i u s t u d i e r e a a m ă n u n ţ i t ă a p r e ţ i o a s e i m o s t r e , c a r e n u p u t e a
fi f ă c u t ă d e c i t în u r i a ş e l e l a b o r a t o a r e de pe P ă m i n t , E r g N o o r ş t i a
p r e a bine c ă nici p e p l a n e t a lui n a t a l ă , nici pe cele î n v e c i n a t e , ce
f ă c e a u p a r t e din s i s t e m u l n o s t r u s o l a r , nici pe stelele cele m a i a p r o ­
p i a t e n u e x i s t a u n a s e m e n e a m e t a l . Tot u n i v e r s u l e s t e a l c ă t u i t d i n
c l e m e n t e s i m p l e ş i . i d e n t i c e , s i s t e m a t i z a t e cu mii d e a n i î n a i n t e p r i n
t a b e l a Iui M e n d e l e e v . A c e a s t a c o n t r a z i c e a p o s i b i l i t a t e a d e s c o p e r i r i i
unui metal nou, adică a unui element. In dinamica formării elemente­
lor, n a t u r a l e s a u a r t i f i c i a l e , p o t e x i s t a î n s ă n e n u m ă r a ţ i i z o t o p i c a r e
d i f e r ă m u l t p r i n î n s u ş i r i l e lor fizice. De a s e m e n e a şi r e c r i s t a l i z a r e a

* B o m b ă g e o l o g i c ă = b o m b ă de o p u t e r e e x p l o z i b i l ă u r i a ş ă c a r e
e s ' e a r u n c a t ă d c p e o a s t r o n a v ă pe p l a n e t a c e r c e t a t ă p e n t r u a se o b ­
ţ i n e o e r u p ţ i e a s u b s t a n ţ e i de la s u p r a f a ţ ă s p r e s t r a t u r i l e s u p e r i o a r e
aJe a l n i o s f e r e i ( N o ţ i u n e f a n t a s t i c ă . — N . A . ) .

'26
o r i e n t a t ă * m o d i f i c ă s i m ţ i t o r a c e s t e î n s u ş i r i fizice. L r g Noor e r a c o n ­
v i n s că şi b u c ă ţ i c a a c e e a l u a t ă din b l i n d a j u l a s t r o n a v e i s p i r a l e p u t e a
fi a l c ă t u i t ă d i n t r - u n m e t a l c u n o s c u t pe P ă m i n t , d a r m o d i f i c a t p r i n t r - u
p r o f u n d ă r e s t r u c t u r a r e a a t o m i l o r . Aceast.i e r a i n c ă o i n f o r m a ţ i e im-
p o r t a n t ă , p o a t e cea m a i i m p o r t a n t ă pc c a r e ei u r m a u s-o d u c ă P ă m i n -
tiilui şi M a r e l u i C e r c , pe l i n g ă v e s t e a pieirii Z i r d e i .
S t e a u a de fier fiind f o a r t e a p r o p i a t ă de P ă i n i n ' , c e r c e t a r e a plaiieîci
celei Î n t u n e c a t e de c ă t r e o e x p e d i ţ i e s p e c i a l p r e g ă t i t ă n a v e a să m a i
fie a c u m , d u p ă e x p e r i e n ţ e l e f ă c u t e de „ V e l . i " şi d c „ T a n t r a " , tot a t i t
d e p r i m e j d i o a s ă ca Î n a i n t e , o r i c i t c cruci ne^^re şi m e d u z e a r fi e x i s t a t
in a c e l e v e ş n i c e t e n e b r e . D e s c h i d e r e a a s t r o n a v e i s p i r a l e fusese efec­
t u a t ă i n t r - u n loc p r i m e j d i o s . D a r d a c ă ei a r fi a v u t t i m p u l să se g î n -
(iească m a i b i n e la cele ce a v e a u de făcut, a r fi p r i c e p u t i n c ă a t u n c i
c ă u r i a ş a ţ e a v a in s p i r a l ă făcea p a r t e din s i s t e m u l m o t r i c e al a s t r o ­
navei.
In m i n t e a lui, r ă s ă r i din nou i m a g i n e a e v e n i m e n t e l o r din u l t i m a
ş î f a t a l a zi : o i c v ă z u pe Niza, c a r e - l a p ă r a s e c a o p a v ă z ă c î n d el c ă ­
z u s e f ă r ă p u t e r e în f a ţ a m o n s t r u l u i . Cit d e s c u r t ă f u s e s e î n f l o r i r e a
t i n e r e i ei i u b i r i , c a r e Î n t r u n e a d e v o t a m e n t u l eroic al f e m e i l o r din a n t i ­
c h i t a t e a P ă m î n t u l u i şi c u r a j u l i n t e l i g e n t , a v î n t a t al epocii c o n t e m p o ­
r a n e !...
In s p a t e l e şefukii e x p e d i ţ i e i r ă s ă r i f ă r ă z g o m o t P u r H i s s , v e n t
s ă preia g a r d a , t r g Noor trecu in b i b l i o t e c a l a b o r a t o r , d a r n u - ş i î n ­
d r e p t a paşii s p r e c u l o a r u l c a r e d u c e a , p r i n c o m p a r t i m e n t u l c e n t r a l .
c ă t r e d o r m i t o a r e , ci d e s c h i s e u ş a g r e a a c a b i n e i - s p i t a l .
L u m i n a b l i n d a a z i l e l o r p ă i n i n t e ş t i s t r ă l u c e a pe d u l a p u r i l e d e
silicol. cu m e d i c a m e n t e şi i n s t r u m e n t e , şi se o g l i n d e a in m e t a l u l
a p a r a t a j i i l u i de r a d i o l o g i e şi in a c e l a al i n i m i l o r şi p l ă m i n i l o r a r t i ­
ficiali, L r g d ă d u la o p a r t e p e r d e a u a g r o a s ă c a r e a j u n g e a p i n ă la
t a v a n şi p ă t r u n s e in î n c ă p e r e a ciifiiiidată in p e n u m b r ă . Doi s t i m u l a ­
t o r i t i r a t r o n i c i , b r a n ş a ţ i pe c u r e n t în v e d e r e a u n u i e v e n t u a l c o l a p s ,
m e n ţ i n e a u cu u n i m p e r c e p t i b i l ţ ă c ă n i t b ă t ă i l e i n i m i i b o l n a v e i . In
lumina palidă, l u n a r ă de sub clopot, Niza, întinsă fără mişcare,
p ă r e a c u f u n d a t ă î n t r - u n s o m n l i n i ş t i t şi ferice. S u t e de g e n e r a ţ i i d e
s t r ă m o ş i c a r e au t r ă i t o v i a ţ ă s ă n ă t o a s ă , c u r a t ă şi î m b e l ş u g a t ă a j u n ­
s e s e r ă să c i z e l e z e p î n ă l a o î n a l t ă p e r l e c ţ i u n e a r t i s t i c ă liniile m l ă ­
d i o a s e şi p u t e r n i c e ale a c e s t u i t r u p f e m e i e s c , c a r e a c u m a lui E r g
ti p ă r e a c ă a p a r ţ i n e celei m a i f r u m o a s e f ă p t u r i n ă s c u t e c î n d v a pe
ţ ă r m u r i l e P ă m î n t u l u i , O a m e n i i a f l a s e r ă d e m u l t că p l a n e t a d e c a r e
a u a v u t ei p a r t e e r a e x t r e m d e I j o g a t ă în a p ă . A p a s t i m u l a v i a ţ a
v e g e t a l ă î m b e l ş u g a t ă , c a r e , la r î n d u l ei, a p e r m i s s ă se c r e e z e r e ­
z e r v e u r i a ş e de o x i g e n in s t a r e l i b e r ă . A t u n c i v i a ţ a a n i m a l ă s-a
r e v ă r s a t ca u n t o r e n t n ă v a l n i c — o v i a ţ ă c a r e s-a p e r f e c ţ i o n a t t r e p ­
t a t in d e c u r s de m u l t e s u t e de m i l i o a n e d e a n i p i n ă s ă a p a r ă o m u l ,
f i i n ţ a c u g e t ă t o a r e . U r i a ş a e x p e r i e n ţ ă I s t o r i c ă în d o m e n i u l d e z v o l t ă r i i
vieţii pe s i s t e m e l e p l a n e t a r e ale n e n u m ă r a t e l o r l u m i d o v e d i s e a c e s t
a d e v ă r : cu cit m a i g r e u şi m a i l u n g e s t e d r u m u l o r b , e v o l u t i v al
selecţiei, c u a t i t m a i f r u m o a s e s î n t şl f o r m e l e f i i n ţ e l o r c u g e t ă t o a r e
s u p e r i o a r e o b ţ i n u t e pe a c e a s t ă c a l e , cu a t i t m a i a m ă n u n ţ i t e l a b o r a t ă

* Cristalizare orientată = acţiune prin care o substanţă işi orien­


t e a z ă s t i u c t u r . i a t o m i c ă în a ş a fel î n c î t inrnieaz;i fitjuri (.geometrice cu
ielele c i i r e s p i i n z ă t o a r c p a r a l e l e ( N . R . ) .

27
e l o g i c a a d a p t ă r i i lor l a c o n d i j i i l e i n c o n i u r ă t o a r e şi l a c e r i n } e l e vieţii
— logica aceea care reprezintă însăşi frumuseţea...
T o t ce e x i s t ă s e m i ş c ă şi se d b z v o l t ă , u r m î n d o c a l e s p i r a l ă . Şi
E r g N o o r îşi î n c h i p u i a c o n c r e t a c e a s t ă s p i r a l ă s u p r e m ă a a s c e n s i u n i i
u n i v e r s a l e a o a m e n i l o r în ceea ce p r i v e ş t e v i a ţ a şi s o c i e t a t e a . î n ţ e ­
l e g e a a c u m , p e n t r u p r i m a oarii, cu o l i m p e z i m e u i m i t o a r e , c ă , cu cîţ
m a i dificile s î n t c o n d i ţ i i l e d e v i a ţ ă şi d e f u n c ţ i o n a r e a o r g a n i s m e l o r .
cu ţ î t e s t e m a i a n e v o i o a s ă cafea c o n s t r u i r i i s o c i e t ă ţ i i , cu a t i t m a i
u i u l t e s t e r ă s u c i t ă şi s p i r a l a d e z v o l t ă r i i . Iar v o l u t e l e ei m a i a p r o p i a t e
u n a d e a t t a , a ş a d a r cu a t î t m a i l e n t ă e s t e şi a s c e n s i u n e a , c u a t î t
m a i a s e m ă n ă t o a r e î n t r e ele şi f o r m e l e c e a p a r . D a r , c o n f o r m legifor
d i a l e c t i c i i , cu cit mal^ i m p e r c e p t i b i l ă e s t e a s c e n s i u n e a , cu a t î t m.ii
t r a i n i c e s i n t şi r e a l i z ă r i l e , i a r î n s c ă u n a r e a n o u l u i d e v i n e u n i v e r s a l ă .
N a v e a d r e p t a t e c i n d g o n e a cu Î n d ă r ă t n i c i e d u p ă m i n u n a t e l e p l a ­
n e t e a l e s o r i l o r a l b a ş t r i şi o î n d r u m a s e g r e ş i t şi pe N i z a . Z b o r u l
c ^ t r e l u m i l e cele noi n u se făcea d e d r a g u l d e s c o p e r i r i i u n o r p l a ­
n e t e nelocuife c a r e se o r g a n i z a s e r ă î n t î m p l ă t o r ; el r e p r e z e n t a m e r ­
s u l c o n ş t i e n t al o m e n i r i i , î n a i n t a r e a el p a s cu p a s d e - a l u n g u l br.i-
ţ u l u i G a l a x i e i cel m a l a p r o p i a t d e s i s t e m u l nostru,, m a r ş u l v i c t o r i o s
a l ş t i i n ţ e i şl al f r u m u s e ţ i i vieţii... F r u m u s e ţ e a vieţii...
C u o n e a ş t e p t a t ă s i r i n g e r e d e i n i m ă , E r g N o o r î n g e n u n c h i e iu
f a ţ a s a r c o f a g u l u i d e silicol în c a r e e r a c u l c a t ă t î n ă r a a s t r o n a v i g a ­
t o a r e . R e s p i r a ţ i a Nizei n u s e s i m f c a ; p l e o a p e l e îi e r a u l ă s a t e ; g e ­
n e l e ii a r u n c a u u m b r e viorii p e o b r a j i ; p r i n t r e b u z e l e î n t r e d e s c h i s e
s t r ă l u c e a u d i n ţ i i ei a l b i . P e u m ă r u l s t i n g , p e b r a ţ m a i s u s d e cot şi
pe g i t se v e d e a u p a l i d e p e t e viorii — s e m n e l ă s a t e d e c u r e n t u l u c i g ă t o r .
— S p u n e - m i , v e z i t u c e v a , îţi a m i n t e ş t i d e c e v a î n s o m n u l t ă u
« t i t d e a d i n e ? î n t r e b a c h i n u i t E r g N o o r , s i m ţ i n d c ă v o i n ţ a - i d e fier
s e î n m o a i e c a o c e a r ă fa f l a c ă r a m a r i i l u i d u r e r i , i a r in g i t i se
»uie u n n o d , î m p i e d i c i n d u - i r ă s u f l a r e a . D a r f a t a cu p ă r u l r o ş u r ă ­
m a s e n e m i ş c a t ă ca o s t a t u i e din m a r m u r ă t r a n d a f i r i e .
I n o d a i a d e s p i t a l I n t r ă î n c e t d o c t o r i ţ a L u m a L a s w y . D î n d bini­
ş o r l a o p a r t e p e r d e a u a , il v ă z u pe şeful ei î n g e n u n c h e a t , i m o b i l , c a
u n m o n u m e n t î n ă l ţ a t m i l i o a n e l o r de b ă r b a ţ i c ă r o r a le-a fost d a t
s ă - ş i p l i n g ă i u b i t a . N u e r a p r i m a o a r ă c ă - l g ă s e a aici pe E r g Noor,
si u n v a l d e c o m p ă t i m i r e îi c u p r i n s e i n i m a . E r g N o o r s e r i d i c ă m a -
fiorît. L u m a se a p r o p i e r e p e u e d e el şi-i ş o p t i e m o ţ i o n a t ă :
— Trebuie să-ti spun c e v a !
C u u n s s m n al c a p u l u i , ^ r g N o o r t r e c u In a n t i c a m e r a s p i t a l u l u i .
N u se a ş e z ă n e s c a u n u l oferit d e L u m a , ci r ă m a s e in p i c i o a r e .
L u m a l a s w y s t ă t e a în f a ţ a lui, m i c u ţ ă şl d r e a p t ă :
— Ştii şi d u m n e a t a , î n c e p u e a ş o v ă i t o r , c ă m e d i c i n a d i s p u n e d e
ţiosibtlitatea influenţării centrelor din creier care dirijează emoţiile
p u t e r n i c e . Aş p o t e a . . .
î n ochii lui E r g N o o r s e a p r i n s e » l i c ă r i r e d e î n ţ e l e g e r e ; p e bu­
z e l e ?ui }ucă u n z î m b e t f u g a r :
— fml p r o p u i s ă a c ţ i o n e z a s u p r a d r a g o s t e i m e l e , scuti n d i i - m i în
a c e s t fel s u f e r i n ţ e l e ? ,
Medicul îşi plecă fruntea, t e m î n d n - » e să a l u n g e prin cuvinte
î n e v i t a b i l b r u t a l e , m î n g i i e r e a SMupatiei.
E r g N o o r ii î n t i n s e r e c u n o s c ă t o r m i n a , c l ă t i n i n d n e g a t i v d i n c a p .
— O r i c i t a ş s u f e r i , nu r e n u n ţ la b o g ă ţ i a s e n t i m e n t e l o r m e l e .
S u f e r i n ţ e l e c a r e n u î n t r e c p u t e r i l e o m e n e ş t i d u c la î n ţ e l e g e r e , i a r
î n ţ e l e g e r e a d u c e la d r a g o s t e , şl astfel c e r c u l s e î n c h i d e . Eşti foarte
d r ă g u ţ ă , Luma, d a r n-am nevoie de a s t a I
Şi, r e p e z i t c a î n t o t d e a u n a , şeful d i s p ă r u î n d ă r ă t u l u ş i i .
•k
Grăbiţi ca în timpul unei avarii, cel doi ingineri electronişti şi
m e c a n i c i i i n s t a l a u din n o u a c u m , d u p ă 13 a n i , la p o s t u l c e n t r a l d e
c o m a n d ă şi la b i b l i o t e c ă , u n e c r a n p e n t r u e m i s i u n i t e r e s t r e .
G l a s u r i l e , s u n e t e l e , f o r m e l e şi c u l o r i l e r e c e p ţ i o n a t e d e p e s c u m p a
lor p l a n e t ă n a t a l ă îi î m b ă r b ă t a u pe c ă l ă t o r i , s p o r i n d în a c e l a ş i t i m p
şi n e r ă b d a r e a lor ; m a r e a d u r a t ă a c ă i l o r c o s m i c e le d e v e n e a t o t m a i
greu de suportat.
In cele d i n u r m ă , c h e m a r e a a s t r o n a v e i a t i n s e P ă m î n t u l . E r g
N o o r r e u ş i s ă t r a n s m i t ă în linii g e n e r a l e r e z u l t a t u l d e s c o p e r i r i l o r lor
şi să se a d r e s e z e I n s t i t u t u l u i c u r e n ţ i l o r n e r v o ş i cu r u g ă m i n t e a d e
a î n t r e p r i n d e s t u d i u l p r e g ă t i t o r p e n t r u t r a t a m e n t u l Nizei ; c o m u n i c ă
d e a s e m e n e a cele a f l a t e d e s p r e „ V e l a " . P ă m î n t u l îşi s a l u t ă eroii p r i n
s c u r t e e m i s i u n i pe c a r e „ T a n t r a " le p r i n d e a î n t î m p l ă t o r . A s t r o n a v a
c h e m a s a t e l i t u l a r t i f i c i a l 57 pe u n d a o b i ş n u i t ă a e x p e d i ţ i i l o r c o s m i c e
d e p ă r t a t e , şi t ă c e r e a a c e s t u i p u t e r n i c e m i ţ ă t o r c a r e î n t r e ţ i n e a l e g ă t u r a
i n t r e P ă m î n t şi C o s m o s p ă r e a c i u d a t ă . P e s t e o l u n ă r ă s p u n s e s a t e ­
litul 3 6 . A c e s t a le c o m u n i c ă v e s t e a c ă in u r m ă cu d o u ă luni s a t e l i t u l
57 f u s e s e d i s t r u s în t i m p u l unei e x p e r i e n ţ e r i s c a t e , e f e c t u a t ă d e c ă t r e
d i r e c t o r u l s t a ţ i u n i l o r e x t e r i o a r e . E r g N o o r e r a plin d e n e d u m e r i r e .
II c u n o ş t e a p e D a r V e t e r , d i r e c t o r u l s t a ţ i u n i l o r e x t e r i o a r e c a p e u n
om extrem de disciplinat.
Tot e c h i p a j u l a s t r o n a v e i v e g h e a a c u m în f a ţ a a p a r a t e l o r d e r e ­
c e p ţ i e , î n t o r ş i la v i a ţ ă d u p ă 13 a n i t e r e ş t r i şi 9 a n i d e p e n d e n ţ i , in
t i m p u l c ă r o r a f u s e s e r ă lipsiţi d e o r i c e l e g ă t u r ă cu p a t r i a lor, o a m e n i i
s o r b e a u a c u m cu n e s a ţ o r i c e c o m u n i c a r e de pe P ă m i n t , d e z b ă t e a u
p r o b l e m e l e noi p e c a r e le r i d i c a u , c a d e obicei, pe r e ţ e a u a m o n d i a l ă ,
unii s a v a n ţ i .
Astfel, o p r o p u n e r e a lui H e b U r , r e c e p ţ i o n a t ă cu t o t u l î n t î m p l ă ­
t o r , s t i r n i s e p r i n t r e ei d i s c u ţ i i vii şi c a l c u l e d i n t r e cele m a i c o m p l i ­
cate.
„ D i s c u t a ţ i p r o p u n e r e a lui H e b U r ! — îi i n v i t a g l a s u l d e p e P ă ­
m î n t . Toţi cei c a r e aţi m e d i t a t şi aţi a c t i v a t î n a c e a s t ă d i r e c ţ i e , cei
c a r e a v e ţ i idei a s e m ă n ă t o a r e s a u c o n c l u z i i n e g a t i v e e x p r i m a ţ i - v ă p ă ­
r e r i l e !" F o r m u l a a c e a s t a o b i ş n u i t ă ce c h e m a l a d e z b a t e r i l a r g i s u n a
pentru călătorii noştri deosebit de a t r ă g ă t o r . Heb Ur prezentase
C o n s i l i u l u i A s t r o n a u t i c p r o p u n e r e a de a s t u d i a s i s t e m a t i c p l a n e t e l e
a c c e s i b i l e a l e s t e l e l o r a l b a s t r e şi v e r z i . D u p ă p ă r e r e a iui, a c e s t e
l u m i s p e c i a l e p r e a b o g a t e în r a d i a ţ i i e n e r g e t i c e p u t e r n i c e , p u t e a u s t i ­
m u l a pe c a l e c h i m i c ă c h i a r şi a c e l e c o m p o z i ţ i i m i n e r a l e cu t o t u l i n e r t e
în c o n d i ţ i i t e r e s t r e ; p u t e a u s ă le s t i m u l e z e î n l u p t a l o r î m p o t r i v a
e n t r o p i e i *, cu a l t e c u v i n t e să le c h e m e Ia v i a ţ ă . F o r m e s p e c i a l e d e v i a ţ ă
p o r n i n d d e la e l e m e n t e cu g r e u t a t e a a t o m i c ă m a i m a r c d e c î t a m u l t o r

* Entropie = noţiune folosită în fizică, mai precis în acea parte a


fizicii c a r e se o c u p ă d e p r o c e s e l e l e g a t e d e c ă l d u r ă şi t e m p e r a t u r ă . E n ­
t r o p i a e s t e o m ă r i m e i m a g i n a t ă p e n t r u a n e a r ă t a e v o l u ţ i a cea m a i
p r o b a b i l ă pe c a r e t i n d e să o aibă s t a r e a fizică a u n e i r e g i u n i î n c h i s e
d i n U n i v e r s . P r i n a c e a s t a se c a u t ă m e r s u l p r o b a b i l ce-l v o r a v e a t e m ­
p e r a t u r a şi deci şi c ă l d u r a ( e n e r g i a ) şi deci şi t e m p e r a t u r a acelei

29
g a z e * şi c o r e s p u n z i n d p r o t e i n e l o r t e r e s t r e a v e a u p o s i b i l i t a t e a s ă d e y i n l
a c t i v e la t e n i p e r a t u r i l e i n a i t e şi l a i r a d i e r i l e f a n t a s t i c e a l e s t e l e l o r d m
clasele spectrale superioare.
A s t r o n o m i i e x p e d i ţ i e i , în f r u n t e cu E r g N o o r , r e d a c t a r ă o c o m u ­
n i c a r e , c a r e a şi fost t r a n s m i s ă ca o p i n i a c e l o r d i n ţ i i o a m e n i c a r e o b ­
s e r v a s e r ă V e g a , în filmul t u r n a t d e „ V e l a " , şi p ă m i n t e n i i a s c u l t a r ă
e m o ţ i o n a ţ i g l a s u l cu inflexiuni m e t a l i c e c a r e le v o r b e a d e pe a s t r o ­
n a v a a f l a t ă in d r u m s p r e ei.
„ T a n t r a " se p r o n u n ţ ă î m p o t r i v a t r i m i t e r i i u n e i e x p e d i ţ i i d u p ă
p r o p u n e r i l e lui H e b Ur. E s t e a d e v ă r a t c ă s t e l e l e a l b a s t r e g e n e r e a z ă
p e p l a n e t e l e lor o e n e r g e t i c ă a t i t d e p u t e r n i c ă , incit a r fi s u f i c i e n t ă
p e n t r u c r e a r e a vieţii d i n c o m b i n a ţ i i de e l e m e n t e g r e l e . P r e m i s a es'.e
j u s t ă , c o n c l u z i i l e î n s ă s î n t e r o n a t e . Un o r g a n i s m viu, filtru şi b a r a j
al e n e r g i e i g e n e r a l e în l u p t ă cu a d o u a l e g e a t e r m o d i n a m i c i i **, a c -

re^iuiu închise (acelui sistem izolat), Elste ştiut că energia trece din­
t r - o f o r m ă în a l t a , şi a c e s t fapt c a r a c t e r i z e a z ă e x i s t e n ţ a o r i c ă r u i p r o ­
c e s de v i a ţ ă s a u m i ş c a r e d i n n a t u r ă , [".ntropia a r a t ă că, î n t r - o r e g i u n e
i z o l a t ă a U n i v e r s u l u i , t o a t e f o r m e l e d e e n e r g i e se d e g r a d e a z ă t r e p t a t ,
t r a n s f o r m î n d u - s e , î n cele d i n u r m ă , în e n e r g i c t e r m i c ă ( c ă l d u r ă ) , c a r e
s e r e p a r t i z e a z ă u n i f o r m p e s t e t o a t ă r e g i u n e a ; d i n acel m o m e n t , s c h i m ­
b u r i l e d e c ă l d u r ă ( e n e r g i e ) î n c e t i n d , se a j u n g e la o t e m p e r a t u r ă unică.
şi c o n s t a n t ă . V i a ţ a şi m i ş c a r e a a u d i s p ă r u t , p r o d u c î n d u - s e a ş a - n u m i t a
, . m o a r t e t e r m i c ă " . T o a t e a c e s t e a s î n t v a l a b i l e n u m a i p e n t r u r e g i u n i li­
m i t a t e ş i ' i z o l a t e d i n n a t u r ă , i d e a l i ş t i i au c ă u t a t să s p e c u l e z e a c e a s t ă
l e g e , v a l a b i l ă la s c a r ă r e d u s ă , e x l i n z î n d - o la î n t r e g u l U n i v e r s . A c e a s t a
e s t e o e x t r a p o l a r e a b s u r d ă pe c a r e m a t e r i a l i s m u l d i a l e c t i c a c o m b ă ­
tut-o de mult.
R c z u m î n d cele d e m a i s u s , p u t e m s p u n e că v i e ţ u i t o a r e l e s e î m ­
p o t r i v e s c e n t r o p i e i , l u p t i n d cu î n v e r ş u n a r e î m p o t r i v a d e g r a d ă r i i e n e r ­
giei, a d i c ă , m a i precjs, l u p t i n d p e n t r u c î ş t i g a r e a d e noi f o r m e ale e n e r ­
giei, c a r e le a s i g u r ă e x i s t e n ţ a ( d c la f o r m a r u d i m e n t a r ă a h r a n e i şi
p î n ă la u r i a ş e l e a t o m o - c e n t r a l e ) ( N . R . ) .
* A u t o r u l se r e f e r ă la p o s i b i l i t a t e a c o n s t r u i r i i u n e i c e l u l e vii, por­
n i n d nu d e l a c a r b o n ( g r . a t o m . 6 ) , ci d e la e l e m e n t e cu g r e u t a t e a
atomică mai m a r e . ( N . R . ) .
• * T e r m o d i n a m i c a SC o c u p ă d e l e g i l e c a r e g u v e r n e a z ă p r o c e s e l e d a
t r a n s f o r m a r e a e n e r g i e i s a u , m a i s i m p l u , d e p r o c e s e l e d i n n a t u r ă în
c a r e a p a r e m i ş c a r e a e n e r g i e i şi a c ă l d u r i i .
P r i m a lege a termodinamicii e legea conservării energiei : „nimic
nu se p i e r d e , n i m i c nu se c î ş t i g ă , ci t o t u l se t r a n s f o r m ă " . A c e a s t a ex­
clude posibilitatea construirii unui „pcrpetuum mobile" (maşină veş­
n i c ă ) d e spefa 1, c a r e , o d a t ă p o r n i t , să nu se m a i o p r e a s c ă şi să p r o ­
d u c ă l u c r u m e c a n i c fără a m a i c o n s u m a e n e r g i e .
L e g e a a I l - a a t e r m o d i n a m i c i i ne a r a t ă că e s t e i m p o s i b i l să t r e c e m
e n e r g i a c a l o r i c ă d e la u n c o r p m a i rece, la u n u l m a i c a l d , fără să chel­
tuim e n e r g i e sau lucru mecanic.
P r i n a c e a s t ă lege, n a t u r a interzice posibilitatea fabricării unui pcr­
p e t u u m m o b i l e d e s p e ţ a a l l - a , c a r e , o d a t ă p o r n i t , să f u n c ţ i o n e z e p e
s c a m a e n e r g i e i c a l o r i c e a a e r u l u i s a u a p ă m î n t u l u i etc. D e s i g u r , or-
^ani.sTTlcIe vii pot l u p t a î m p o t r i v a legii a d o u a a t e r m o d i n a m i c i i , p e n t r u
a ş i c î ş t i g a e n e r g i a c a l o r i c ă şi d e la c o r p u r i m a i roci, d e o a r e c e c h e l ­
t u i e s c în a c e s t p r o c e s o a n u m i t ă e n e r g i e . L e g e a a d o u a a t e r m o d i n a ­
m i c i i şi e n t r o p i a e x p r i m ă , In e s e n ţ ă , acela-u l u c r u . ( N . R . ) .

30
t i o n e a z ă n u m a i pe c a l e a unei m a r i c o m p l i c ă r i a m o l e c u l e l o r d e m i ­
n e r a l e şi d e g a z e s i m p l e . A c e a s t ă c o m p l i c a r e n e c e s i t ă o l u n g ă d u r a t a
a d e z v o l t ă r i i istorice, a ş a d a r şi p e r m a n e n t a c o n d i ţ i i l o r f a v o r a b i l e . Şi
t o c m a i a c e a s t ă p e r m a n e n ţ ă a c o n d i ţ i i l o r n u e x i s t ă pe p l a n e t e l e s t e l e ­
lor cu t e m p e r a t u r i î n a l t e , c a r e d i s t r u g r a p i d c o m p o z i ţ i i l e c o m p l e x e ,
î n v î r t e j u r i l e şi v î l t o r i l e p u t e r n i c e l o r r a d i a ţ i i . Acolo nu e x i s t ă n i m i c
c a r e s ă a i b ă o e x i s t e n ţ ă î n d e l u n g a t ă , nici n u p o a t e e x i s t a , deşi m i n e ­
r a l e l e c a p ă t ă o e x t r e m d e r e z i s t e n t ă s t r u c t u r ă c r i s t a l i n ă , cu o reţe.i
atomică cubică.
După părerea colectivului „Tantrei", Heb Ur relua concepţia uni­
laterală a astronomilor antichităţii, care nu pricepuseră dinamica
d e z v o l t ă r i i p l a n e t e l o r . De fapt, orice p l a n e t ă Îşi p i e r d e e l e m e n t e l e
u ş o a r e , c a r e z b o a r ă în s p a ţ i u şi se r i s i p e s c . E l e m e n t e l e cele m a i g r e l e ,
d e s c o m p u n i n d u - s e în p l u m b şi h e l i u , î m p r ă ş t i e d e a s e m e n e a p a r t e a
u ş o a r ă a p r o d u s e l o r d e s c o m p u n e r i i lor. O p i e r d e r e d e o s e b i t de î n s e m ­
n a t ă a e l e m e n t e l o r u ş o a r e se p r o d u c e în c o n d i ţ i i l e î n c ă l z i r i i p u t e r n i c e
şi ale p r e s i u n i i r a d i a n t e a s o r i l o r a l b a ş t r i .
„ T a n t r a " a d u c e a apoi un şir î n t r e g d e e x e m p l e , î n c h e i n d cu afir­
m a ţ i a că p r o c e s u l „ î n g r e u n ă r i i " p l a n e t e l o r s t e l e l o r a l b a s t r e n u p e r ­
mite apariţia formelor de viaţă.
S a t e l i t u l 36 t r a n s m i s e obiecţiile s a v a n ţ i l o r de pe a s t r o n a v ă d i r e c t
la o b s e r v a t o r u l C o n s i l i u l u i , u n d e l u n i i A n t a ş t e p t a , p o s o m o r i t , î n t o a r ­
c e r e a Iui D a r V e t e r , c a r e se afla la u z i n e l e p r o d u c ă t o a r e d e b l i n d a j e
metalice. . ,

( C i t i ţ i în n u m ă r u l v i i t o r c a p i t o l u l :
„ S I M F O N I A I N FA M I N O R - 0 , 4 7 5 M I U " )

P e n t r u a p u t e a r ă s p u n d e cu p r o m p t i t u d i n e n u m e r o a s e l o r
m a n u s c r i s e pe c a r e le p r i m i m la r e d a c ţ i e , r u g ă m p e t o ţ i a c e i a
c a r e n e t r i m i t l u c r ă r i s p r e p u b l i c a r e ca t e x t e l e lor să fie d a c t i ­
l o g r a f i a t e . De a s e m e n e a i n t u r c i t p l a n u l d e a p a r i ţ i i al Colecţiei
n o a s t r e c u p r i n d e u n n u m ă r s u i i c i e n t d e r o m a n e , r u g ă m pe a u ­
tori ca p o v e s t i r i l e lor s ă n u d e p ă ş e a s c ă o f a s c i c o l ă ( 5 0 — 5 5 p a ­
g i n i d a c t i l o g r a f i a t e la d o u ă r i n d u r i ) .

311
BELETRISTICA
M. Gnrkl Opere (Nuvele, povestiri, schi(e 1906—1907),
vot. Vil
648 pag. — 23 lei Cartea rusa
V. Maiakovskl Hatire. Colecţia „Antologie populară Ma-
iakovski"
68 pag. — 2 lei Cartea rusă
O vi diu
Tristele — Tălmăciri, cuvint înainte şi note
de Eusebiu Camilar. Colecţia „Cele mai fru­
moase poezii"
160 pag: — ^l,'>0 lei Hd. tinrretuliii
Mâricz Zsigmond Opere alese, voi. l. Colecfia „Clasicii litera­
turii universale"
« * • 524 pag. — 12 lei E.S.P.L.A.
Din clntecele lui Li-Tai-pe
224 pag. — 8,50 lei E.S.P.L.A.

G. Bacovia Poezii — Edijie revăzută şi adăugită de


autor
316 pag. — 14 lei E.S.P.L.A.
Valeriu Cimpeanu Ne vom vedea la primăvară — roman
384 pag. — 10 lei Ed. M.F.A.
llya Ehrenburg Şi a jost ziua a doua — roman
300 pag. — 6 lei Cartea rusă
A. Fadeev Tnfringere — nuvelă
204 pag. — 5,25 lei Cartea rusă
Konst. Fedin Opere, voi. V (O vară neobişnuită — roman)
816 pag. — 23 lei Cartea rusă
Nazim Hikmet Versuri
292 pag. — 12 lei E.S.P.L.A.
I. Markîn Pa malurile Dunării — roman
572 pag. — 12,.50 lei Ed. M.F.A.
]. Peltz Max şi lumea lui — roman
572 pag. — 13 lei E.S.P.L.A.
A. O. Vaida Eşecul Bandei V. 5
244 pag. — 3.25 lei E.S.P.L.A.
A. G. Vaida Povestea unei mame
152 pag. — 2,75 lei E.SP.L.A.
Tudor Vianu Problemele metaforei şi alte studii de sti­
listică
264 pag. — 4.50 lei E.S.P.L.A.
Abonamenfele la revista .Şfiin-
iâ şi Tehnică" $i la colecţia de
-Povestiri ştiinlifico-fantastice" se
primesc pînă cel mai tîrziu în
ziua de 23 a lunii, cu deservirea
în a doua lună următoare.
Abonamentele se primesc de
către difuzorii de presă din în­
treprinderi, instituţii ş\ de la
sate, secţiile de difuzare a pre­
sei, precum şi de către factorii
şl oficiile poştale.