Sunteți pe pagina 1din 66

TITA STEFAN

iNCrI GHEIzERUL

INGHETAT

GHEIZERUL

C.!.tla

dc D Litt Ii'RLI IO:\,SCU

_ . Redaclof: ]ORDANAURTC E , e n n o r e d 6 c t o:r C A B R I E L A t L l O p O L O s

^p.,.,,,xi 2,t. Coti |iiff i;.ltirf;;!;",'.f*!i:: editotiaie #.fi",ii. nntte .tar de s0 etm,- Cou
ae ttpat 2. A. 15.470.c-z.31entru bibtbteri!c ;ici

(iit poate cuprinde plivirc:r, tr irnens5 Sahari de Numai aetul gcne rca. LIn alb de o aspri incrcn.rcnile. .liriinat de seisrnele zipadi. Aceasta e prelunga, de ir tnuecataiarni polali. gi totu$i sub :resfir'9ita,alba irr4rietrile clocotcsc rircizcrc. Izvoare fierbiu{i care fac posibili via{a 9i in nu accasti extremitatea globuhri.Nu, gJheizerele fierb iu adincul pimintului polar'. Poate gi acolo. f)al nu gheizeclespleclc e vorba ir.t acestepagini, ci c{espre rcic care (iglesc in sul'leiul rrliruntei populalii cschinroir.sc car-ibu. de Oambni dtcp{i. cu irrin.ra un alb cald, incanclcscent. siligluiesc in interiotul tundrei caEi nadicnc. la nord de caralul Chesterfield,la apus de Golful I-Iudson. Iar plintre accste gheizet'e,ccl mai mi clocr.rtitor- s-a pitut a fi Terignak. Lui vrcau si-i ir;chin acestc rinduri. Aceste ginduri. Lui Terignalt, gheizelul fielbinte din pustitrprictenul n.reu eschimos, lilc reci ale :ordrLlui.
:i:

atu... Arr,... ett...

? Cum l-arn ple. C u l r . l - a m c u n o s c u tp c tuit;i iubit? lnsoleam in calitate clc lcpoltcr o iinpoltanti cxpcditic stiintifici interualionirlX .,Arctica", ale circi obicctivc dc cercetale erau nrultiirle: geogr"afite, gcologice, alheologice, social-istorice etc. Avhd irr vcdcre

'I'elignak

r':r:jtlarea sc{rpufilorEtiin{iliceurmirite, ..Arctica,,fu_ srie irnpirtiti in citeva sec{ii de cercetare.Cornanda secliiiol o avea docttr.ulLawlence Rober.t, canadian un

senr unci anumite secfii de ccrcetare. lnpreunl -ata$at cu al{i doi colegi, danezul Henricson italianul Gio9i

sustragem di,soiplinei, altmintefi nu prea r-igidi, car.e donrnea cantonameltt. in Dar care reporternu viseazi sX scr.ie mXcaro cartc ? O carte de repodaj, firegte,unde impresiile si se iu_ f1i(eavi deplin cu fapte neobiqnuite, car.esi smulgi de undeva, din realitate,un crimpei de inedit 6i scirza{ional? De aceea,venind aici cu .,Arctica,,,nutream tainica speran{i si pot da de urmele vestitei expedi{ii b-ran_ klinlixpedilia Franklin... dispir.uti in conditii miste_ rioasc cu multi, foarte mulli ani in urrni. ln jurul accstei temerare expedilii se crease chiar ua fel de

i . , i u i ' . i r : i b u l g i r e s t r . i l u c i t o r , ; i a f i r n i i n c lc u t i r i t c i : ::r li iiescoper.it munte tie aur, el izbuti si. trezeasc,i un ilentia unor rlrari grupuli financiarc. Numaidecit lLii iiinli Societatea ,,Nordaur", ale cXiei acliuni, lansaie ire pia{i, trebuiau si sus{ini o a doua expeciilieci;niusi de Flanklin. Expedilia porni. De data aceasta, Fr.ankliner-ain_ julit de nlrmel'o\sioameni. lvfanevr.ind un utila.j adcc_ ":ri glelelor condifii ale climei arctice, ei tlebuiau sj. punir in valoare muntele de aur.. $i au r.enit primele 'imbucur-Xtoare. i esii. Ac{iur.rile..Nordaur,, au cunos-

eur'", niluind mii de speranfe.ruinind mii de exis_ ten{c. Doa-r' financiarii au cules iurpor.tante beneficii... Legenda uruntelui de aur a continuat insi si existe.

supusprobeltlr, nu putea inqela pe nimeni. Cum a fost posibili. atunci constituirea Societ)i{ii..Nord.aur,,? Dupi t t n c i e v c l s i u n i s - r r p i l e a c i f r . r n k l i n ,c a s i p c : r . L j

realizao o dl.ru "*p.di1i", inlocuise bulgireledc pi: ritd cu urul de aur. Dupi altele,grupulile barcare
cointeresateau cunoscut aclevilr.rl,dar, supuse unor vitrege iurprejuriri. au prcfciai s5-l ascundi, lansind ac{iunile,,Nordaur". Cine poate qti care a fost adcvir-ul? Oricum, cxpcdiiia Flanklin dispXluse. Llndc i) Iati ce-ni propuneam si aflu I Dc altfel, ii mlrturisisen cbiar doctorului Larvlcnce dorinfi arziitoarc. Robcrt aceast5. Doctorul a sulis sceptic: - Ml ten.rci-!i pielzi vreme:rde pomani ! - De ce ? am cerut numaidecit explicalii. - Pentru ci... Dal nu, mai bine si nu-!i spun. fin numai si-!i spun ci s-au mai ficut 9i alte i:vestigalii, to:rtefiri rezultate. * Asta nu poate decii si-rri m easc5, dorin{a de a le ob{ineeu. - Foarte bine ! Imi place aceasti flaciri tinereasci.Mai de mult scriarnvcr-sur-i, flcu Lawrence imi l{obert, la rindr.rl sd.u,confiden{e.lmi amintesc de o poezie intitulate chiar aga: ,,Iilaciri". ln ea preamircan tineretea, singura flacilX pc care n-o poate stingenici micar timpul... Urmi apoi o pauzi prelungi, dupl care adipgi, precipitai: * Foarte bine ! Cauti I Cautd ! Nici o ciutale nti e zadarnici... ln fiecare gXsim, in cele din urmi. mi.car unul din chipuliie noastre... figiduiesc tot splil{i jinul meu I

Far-5 ajutolul bXgtinagilor, nici o cxpedilie polari nu-gi poate desf54ura cu succesactivitatea. ,,Arctica* ajunsese in tinuturile nordice inci ila plind vari polari qi-qi fixase cantonamentul pe nalul unui riu, unde sXliqluia o mirunti comunitate caribu. Eschimogii caribu reprezinti, dupb afirmaJiile unor cercetatori, o perioadi foarte veche a civiliza{iei eschimoase. Cu ochii vii, cu priviri pitrunzitoare, de staturi mijlocie, sint vioi, iuli in mipcir-i $i - stabiliti de legulX pe malurile riurilor 6i lacurilor - se indeletnicesc cu vlnatul qi pescuitul, Din piei de ren iqi confeclioneazi vegminte frumoase, impodobite cu bun gust Ei terminate cu o coadi ce amintegte fracul. Oamenii ne-au primit cu bunivoinfi, iar cipetenia comunitX{ii, Orpingelik, s-a bucurat nespus vXzindu-l pe comandantul nostm. Era o veche cu::,ogtinfi. Mai rnult, un vechi prieten. Doctorul Lawrence Robert mai vizitaseqi-n alte rinduri aceasti agezare, iar'biqtinaqii I :u ajutat sX capete o prc{ioasi exper.ienti dc exPr0raror. Dupi. ce ne-am instalat cabanele departede cornu tulile de vari alc eschimogilor, Or.pingelikne-a poftit la o serbare. Erau dupi o reugiti vinXtoare de foci, Intr-o iinigte depll:i, in care nu se presimte nici o primejdie, cind pi cind focile ies la iveali printr.e ban< h i z et a s i l e s p i r c .D a r . l i n i ; t e a e i n g e l i t o a r e I d e n t i . ficat cu peisajul, vinitorul sti la p'indi. E suficieni doal o clipX qi harponul se infige ca un fulger in ceafa vinatului. Numeroasefulgere s-au abitut asu-

pra cefelcr lucioasede foci.; buna dispozi{ieera atot- : rtipinitoare i: mica alezare carlbu. Cind am ajuns in mijlucul lor, .escli.irnogii ne-au intin;pinat cu voioase str$Xte : - Krasluna I Krasl+tna! Arn r:ispuns pe dati cu un ca.ld .,bund zftra", rostit de fiecare in graiul matf,rn, ceea .ce a stimit o mici babilonie gi risul zgeumtos al doctorutrui Lalt'tence Rubert. * Krasluna - ne-a explicat el - uu inseamni - b u n i z i u a - , c i p u r g i s i n . r p l uo m u l a l b ' - .l a r b u c r r r ' i a cu care a rostit Krasluaa arati li*npede cd omul altr este socotit f'rate. Cu prilejutr acetrei ser$5ri, l-arn cu-_ noscut pe Terignak. lnconjurat de ceilalli mernbri ai courunititii - in primul rind de feureile cu copii in spatg apoi de bi{,hati Te, ignatlt a-nceput si cinte un cintec de vini.toare, acornpaniat de sunetul sec qi ritmic al tobelor. Er.aun flX,ciu de vreo?O de an'i (ulterior am afiat ci implinise ??), bine legat 9i parci ceva mai risirit decit ceilalfi eschinroEi. Ceea ce d5.d e a u n d e o s e b i f a r r n e cc l , i p u l u is i u e r a p l i v i r e a s c t nini, dreapti, pitrunzitoare, care uneori avea l.uciri de diamant fieriir'rte. Glasul lui Telignak, pu{rn gutural, risfringea .totugi accb:te tlulci, nostalgice, iar cintecul, de.pide triurnf Oi br,rcurie, er"aintonat c'rl surprinzitoare nuanNe.Ciad repede qi tum.ultuos,cild cu lente jnflexiuni de duioqie qi chiar triste{e. Laryrence Robert iuri traducea confinutul. Era vorba.dd Sila, zeitateanevd.zutl,care aiuti oamenilor - copii, tineri, r'ilstnici - sL viefuiasci in

::,ij locul plimejdiilor', iar r,'initoruiui si-gi ninrereascH :::;ta 5i si se inapoiezeacasi incilcat de'bei;ug. $i :iriecul povesteadespre un vinitor care, mergind Ia ,, r.iaitoare dr: vulpi, a zirit deodati ceva in zipadi).u er-a vulpe, nu ela iepure, urs sau pasXrc. Era un L'rninghe{at. Era chiar fiul siu. lqi apropie inina sa raldi de inima celui inghe{at.I-a suflat deasupragurii :espira{ia lui, arzitoalc... Zadarnic ! Trei nop{i tatXl r,-i mai dormi, trei zile nu gindi decit la osinda, la lui. De ce s-au intimplat toate acestea ? blesternul Poate vinitonrl l-a miniat pe Sila, zcitatea nevXzula. .,Vinitori, nu miniali pc Sila I Atunci cind vi-napoia{i printre ai voqtri cu hrani imbelgugati,cu bliruri ri lumini, ginditi-ve la vinltoml osindit de Sila ! I'reamXrili-l pe Sila, cale-i departe,dar e pururi plintrenoi !" Acesta era ciniecul interpletat de Tclignak. Cintecul se prelungea apoi in ritmul sec al tobelor, intr-o ciirtare muti a capului, a bralelor, a goldulilor'9i picioarelor, a intregului trup. Pantonina voia si exprime plil gestur-i exact ceea ce exprimaseTelignak prin cuvinte ; aploape intreaga comttnitatcparticipa la de"sf!;u.t....i. Dupi serbale,am stat de vorl,i cu Telignak. La-nRobert, apoi de-a ccput prin intermediul lui Lar,"rence dreptul ajuta{i de mimici gi onomitopee.N{i-am made nifestat dorinfa si particip Ia o vinXtoar-e foci. Iar 'I-erignak, voios, s-a aritat gata si mi-nve{e a m?nui u h; r'ponl.

P l i n g c s t u l i c x p t e s i v cn i - a e x p l i c a t c L r n h a r . p o , r u l r tiehuic tinut stlins cu rnila dreapti gi arrli, la apropiclea vinatului. zvir.iit r.cpcde pr.inti-o br.Lircir dcstildei-c. \rilful har.ponuh.ri. nurrit tsogaLa, Icgat ptinc tr-o curea dc aruucitor.: chrd lnimalul lintit sc r.iclici. pcntrLr a respira. viniior.ul ii infige intlc coasteun cLrIitspecial.E ]ovitura de gr.a{ie. Foca ucisircste irasir lirgi caiac. Plintr.-o ti.ictur.i ficuti sub gir, r,initolul iutloducc o leavi pr.in car.csuflI, ca foca Lrmflati. si poati pluti pe api. Robcr.tLar,r'rence, car.c asista la :rcestptim curs de r.iniioare, rli-a povestit zimbind <uur in alte aqczi.r-ide cschimoqide prin insulelc Atink, focile erau vinate cu ajutorul urubrclcior. colorate. adusc de ncgustor-iiamclicani. pr-in.rivara,cird rriii dc foci poposesc rnalul miir.ii pentr.ureproclu_ pc eclc. ferneilecschimoase a,tiucau le calea,cleschizincl gi inchizind umbrele. Iocilc, speriatc,zipicitc de acesie ciudatc aparilii, nu rnai gtiau incotr.os-o ia, astfcl ci cr-aufoartc uqor uciscdc cschirrro;r. Incet, incct colcctivr"rl care alcitni:L expedi{ia ,,Ar.ctica" s-a adaptat la condifiilc locului gi gr.upelede ccrcctate gi-atr inceput activitatea.Pentr.u o depiinL reugiti, fieclrei gr.upei s-a ataqatumrl sau doi ,bi9tinagi, Telignak, datoriti iste{irnii sale, cipitase o dublir misiune: aceea de a supr.aveghca tfnnspol.tarca apalatclor de prospecti.rigeologicegi de a n.rXajuta pe mine si descopil utmele expedi{iei lir.anklin. Dc altfcl. nu mai cr.aun sccr.ct pentru nirnenj, Larvr.clcc

70.

r ! l:-: i nri pr-,i'Xquise nu mai {ac o taini. dir.r dosI : r : ' . : r r - r c n d e a e l u c i c l ; 'm i , * t c r u lc i u r i a t e id i s p a r . i l i i . 'i-incl caratiianul le-a, cerut tutufor s;-mi dea spr.il:,rul. a fost o uimire gener.ali. - lati un nou obiectiv ptiin{ific al ,,Arciicei. I a i:iclanat ironic confratele lrer-rGiolitti. i:r cclilalt confrate,Henricson,a adXugat: - Vede{i si nu uit5.n celelaltc obiectivepropusegi .:r nu lrai ayem ce comunicaopiniei pnblice, Spuselelui I-Ienricsonau stirnit replica prornptl a r , ,rrrrrrd.rnlii lui - Chial daci va fi aga, rispundcr.eacade asLrpr.a n r e aI D;rl pe nea;teptate doiinla dezviluirii misteruluiexpedi{ici Franklin deveni atit de molipsitoare, incit liecare ci.uta si-mi fie dc folos. Printre cei rrai zeloEise ar'5tari. chiar Gioliiti 6i Hendcson.,. Olpingclik, chestionatprimul cu privire la soar.ta expcdi{iei condusi de John Franklin, ne-a rispuns : - O, e o povesteveche! Imi amintescde un Kras. h.rna,numit Franklin. Eram foarte tinir cind a venit aici. Unbla mult qi mi chema cu el. Igi insemnamereu pe -niqte foi diferite observa{ii.Sipa uneori voiniceqtein zLpadi, scormoneapimintul pietros gi in. ghe{at; I(rasluna scoteabulgir.i, mlsura, cintirea gi-9i nota totul. - Dar a doua oari ? a intrebat Lawrence Robert. - Nu ! N-a fost decit o singuli dati ! veni rispLrusul sigur al lui Orpingelik. - Totu;i noi gtim cI a por.nit incoace qi a doua

111

oari 9i c;i a dispirut i:r condilii ciudatg am stiruit ru. N-ai allat nbnic despreareasti disparilie? Doctorsl traduse lui. Orpingelili intrebarea mea: - Nu 51iu nimic altceva decit ci, la scurt5.vreme dupi ce F'ranlilin a umblat prin. aceste locrui; nu departe de-aici s-ar, fi .intimplai o. nmor.ocire. O .corabie s-ar fi ciocnit de un munte de ghea{X. Am auzit ci oa:neniiraflafi pe. colabie alr pierit pini la u.r,r,rl;.. - A fost cora.bia,luiFlrankliu ? - Nu ptiu.Nu pot si vi. spun. - Cgnoagtelocul unde s-a produs ciocnirea ? l:am nrgAt pe Lawrenee Robert si intrelrc din nou. Rispunsul nu veni numaidecit. Orpingelik se stri, duia si-qi aminteasci. - Noi numai de curi:rd avem mijloace m.a rapide de comunica.re. atunei ins5... Nu,. nu, tbnosc.locui. Fe. Eram foarte decep{ionat.Incepulul investiga{iilcr mele se videa,nebulos, descurajantttria$zrenceRoberl, care se antrenasein a{east;:povesae n:,ai noslt spre a-Ei lerifica o ipotezi, se dovedi insd nrai tenece decit

1C.

- Ei, vezi cX :re po{i fi de {olos !? exclani lracur u s L a r v l e n c eR o l - r e.r S i n t s i g u r c i n c v e i d a r n r r l r e t alte infouatii pentru limpezir-ea acesteiinculcirie istolii. Orpingelik zimbi. Chipul lui se crestX dc zeei de dungi mici qi adinci. - Am si vi-l dau pe Terignak si vX-nso{easci. El vineazi de obiceiin aceastiparte Ei cunoagte mai bine ca oricarealtul locurile. Iati, deci, cum Terignak deveni nu numai paznicul q . a p a r a l e l o r t i i n q i f i c en u n u m a i d a s c i l u l m e u i n r n i nuirea harponului, dar 9i un ajutor de nXdejde, cu ajutorui ci.ruia urma si dau de urmele expedi{iei lui John Franklin, dispiruti in conditii mister.ioase. Telignak mi-a inspirat de la-r:ceput compara{ia cu un gheizer. Clocotitor, fir.i odihni, i6i dovedea iste{irnea in toate imprejurlrile. Ajuta la montarea aparatelor de prospectare geologici, vina gi pescuiacu hirnicie, qtia si fie tandr.u, driglstos cu Tukutu, o fatX deosebit de vioaie, sprinteli, ageri. Pesernne aceste caliti{i l-au ficut pe Terignak s-o numeasci, s-o cheme, s-o alinte Tukutu, "ren canadian,,. curi:.d ln trebuiausi se cisitoreasci. InvXlasem minuiesccu destull ugurin{i halponul, s5. Ei la una din vinitori n-a lipsit mult ca truda mea si {ie incununatX de succes. Zvir.lisem har.ponul, dar zyicriireamea nerlbditoare a avertizat viratul. care. nai rcpededecit mine, s-a gi scufundat. Zgomotul produs dc stingicia mea a zidirnicit intreaEa vinitoare.

'13

liianr. filc5tc, inciuclai. NIi se plrea ci c'arr.rcnii sinf r e c i . j i { i c l d i n p r i c i n ar n e an - a u p u t u t v i n a . I V J ia p i s a stntimentul unei nari vii.rovi11ii. Zirnbetul lui Tcrigr : r k a - r : c c l c ls i -rrn i l i r r i ' l t . r s c i r : t - Krasluna,r'nrfi arrinit ! imi spune gr.aiuiqi pr.ia vilile lui. - lla sint vinovat c5.r'oi plecali fi.r5. vinat I an r-ostit, glasul rigu;it de enen,are. cu Tcriguak 9i cei din jur cortinuau si. zinbeascir, - Altidati o si ai, poate,mai mult ror.ocI rni-ricledin{XTerignali, Altidati... Acest ..altXdatX"ni se-nfi},.se,n ninte ca o obsesie. N-arn avut ribdai'e si agtcpt multi vreme. .l)upir ci-

<lirX zadalnice.Pe ncagteptate, zid de gheal[ imi un b;Lracalca. Iar cercul se stringea tot mai amenin{itor in jurul meu. Atunci, amintindu-rni de sfaturile lui Telignak, am schimbat tactica. Descoperind rleschio ziiurl mai largi, m-arn indr.eptatintr-acolo, de data aceastamanevrind caiacul foarte incet. Voiam parci si i:qel atenlia ur.iaqilorde ghea{i, gindincl cX insi;i r.ri;carearapidl a caiacului putea, eventual, si pr.oI'olce pe nndeva o deplaslle a acestorblocur-i,Ininra

'14

i r n i b l t e e p u t e r n i c . o i r e ' , r 5s e u n u I E r a m a p r o a p e V i r i e d e s c h i z i t u l i .i n c i z e c e ,o p t . p a t r . u . o i m e t r i , u n d t t l i r . . . G a t a ! A n i z b u t i fI N . - u N u n o r o c u lm - a s a l ! -',.:.ci stiruin'ta lui Terignekde a-mi dezvilui toate : - - , i r , c ld e a s c i p a d i n t r ' - oa s e m c D ep r i n e j d i c . e a L,u pu{in inainte, ir.r ciepi.r.tir.i incr:puri si {lutLrre ' r ' :: . i l , , . r t I c lie r z e c ic l en r r a i r l e r r r i i l. ' " n o * e n u l c . r c . L:rrl cliir chipurile ferrrlecate alc aurorii borealc. I);rr L l a r e q i u n s e n s 4 a i p r o f u n d ,p e c a r er . r a m e nlio c u l u i , l i iir indelungatalor exper.ien{i,au inviiat si-l tilrrric . a ' ; c i . A p c l e d e v e n i r i a l b u r . i:i i n c e p u s em u l t i l r i l c rrra lupti dirrtre api 9i ghea{i. in mica a;ezarecaribu er.aupe sfirqitepreg^Xtir.ile dc i.",rni. Olpingelik sfi.tuisepe doctorul Larvre:rceRolr,:r'tsa-9i plegilteasci oarneniiin vedereadesfiSuririi a c i i r i r ; t i i i n c o r . r d i l i i ln o p { i i p o l a r e .D a , n o a p t e ap o e l.u; iti trimisese solia. $i totu5i vinitor.ului nu-i pXsade toate accstea Vo! irrn sX yinez singur. SX zvii.l cu seteharponul in ceafa crneifoci qi apoi, repede,si r.isucesc cureauade care era plins harponul, spre a-mi aduna vinatul. Azl, pri',i:d in urmi, mi se pare nu ir.rdriznca{X, ci naivi. 9i pulin ridicolii aceastX dorinli. D - r r l o f , t es - a up e t r e c u ite r i . . . Caiacul,harponul,puqcade vinXtoare,echipanentul irli stiteau la dispozi{ie.N-am goviit nici o clipi. tr{-am avintat. Abia acum, cind lmi eram siugur.ciliuzX, am pu_ tut si-uri dau seama de jocul perfid al banc'hizelor.. Ferci erau fipturi insuflelite!

'15

Pireau increnenite 9i dcodati, stirnite de cine qtie cc duh al gire{ulilor, ori poate de presimlirea iernii care le-ar fi inclegtatir neclintire pentru o buni buc a t d d e v r c m e .a u i n c e p u rs i s e s r r i n g i i n j u r u l m e u . Primejdia cre$teacu fiecare clipl Unna si deyin plizonierul acestorgiganti arctici, ca:-echiar daci nu m-ar fi zdrobit, m-ar fi ucis, firi indoiali, cu respiraJia lor de gheafd. ZiLra aceastaa fost insemnati in carnetul neu ca o zi a iniimplirilor extraordirare.pent;u ci irr.imejdia c:r:-e mi pindise intre blocuri n-a fost decit inceputul. h l i - a m c o n t i n u a tt e n t a t i v ad e e v i n a f , , c i . A m a i u n s iutr'-un loc numit .,birlogul urqilor". Iira aproane de nral. An.r coborit 6i m-am indreptat spre un mir: arLrole solitar. I)upi socotealamea, de aici puteam si i r : o e d t o s e b i i a e n s i b i l i t a ae d i r i v a f u c i l o r . ' i r t u l , i s tu a \ care de citeya zile dXdeatircoale,se-ntetise. Descopenrea aceastami-a pr.ovocat emolie atit de violent5, o incit - pentru o clipi - an avut impresia cX inima a-ncetatsi-mi mai zvicneascXNingea viscolit 6i zipada clegteavizind cu ochii. Arborelc constituiaun bun adipost in acestbirlog al urqilor, bintuit acum de furtrrni. La tulpina lui am incercat si-mi i:crcpesc rrn fel de culcu5cit mai ferit. Arn dat zipada deoparte 9i an sipat in adincime.Atunci s-a petrecut rrn fapt neaiteptat. Sipind pini la rEdicini, anl dat peste o cutie de aluminiu. Fuseseingr.opatdacolo...Anr rlcschis-o. La-nceput n-am observat nimic. Dar cercetind-o mai atent, am gisit ascu:rsisub rama capacu-

-r+--

'16.
; { j

l'.:i o hartl a (inuturilor nordice, rudimentar lucrati ;i hagurati pe alocuri. Aqadar, ambarcaliunealui Franklin pierise pe aici, pe undeva ! Repedeam scosharta intr-unul din buzunarele mele din cutie $i am ascuns-o impermeabile.Am clutat apoi qi alte obiecte. Dar n-am mai gisit nimic. Poate ag fi continuat si caut, daci, lu departe, printre ghelurile plutitoare, n-ar fi apirut o foci. Singuri ln imensitateanesfir$it;... Sig-uli c[ nu o pagtenici o primejdie... Am ridicat harponul, dar nu qtiu cum, nu gtiu de ce, mi-a fost cu neputin{i si-l azvirl. Am ridicat pentru a doua oari harponul, hotirit s-o ripun. Foca respira in voie. Pentru o clipi mi s-a perut ci surprind privirea ei inteligenti, care, fulgeretor, s-a i:fiorat. Foca a vrut si se scufunde,dar n-a mai avut vrme. O loviturX niprasnici a culcat-o. N-a fost harponul meu. Era laba uriagi a unui urs polar, care, ca qi mine, pornise dupi vinat. Binein{e'' les, el din alte motive... . Am rimas uluit de sprinteneala aproape acrobatici a ursului polar $i de cruzimea lui fIrX pereche cind este foarte infometat. In c?teva clipe; victima a fost sfipiati. Apoi a-nceput s-o infulece c-o pofti imensX. Tabloui acestaal fiarei care-gi s{igie gi devoreazi prada nu poate fi oricind surprins- De aceea am hoterit s;-l {ixez pe peliculI. ,,Daci nu mi puteam intoarce cu vinatul mult dorit, si am ce1 pulin o victorie repotlmi ln tericeascX", spuneam gind. Numaideci! am pus harponul deopalte ti :rm scos

2 -

cl.izer!l

!rBh.ia!

pieldut I Dar- deodati, in tXcefeavituiti, a LXsun;rt slab, ca un vaiet, o impugcdturi,Apoi nurnaidecit inci runa,5i inci una. Namila albl qra pr.ibuqitinsingei.ati, scufuldindu-seprintre banchize.M-am uitat il toate pXltile sX vid cine er.a salvatorul meu ? Dar ninic, nimeni nu se vedea nicXieri. Revcnit din ernolia pr.in carc trecusem, privir-ileni-au fost atrasede foca itacati dc urs.

putinfX I Jur imprejur. ceea ce cu pr.r{ininainte lusese api, acum era solidificat,inghetat.Vintul plesneadin bice niplasnice, iar pilnii uriage de ninsoare {iceau una cerul cu intinder.ile de gheall. Venise iarna polari. Pentru momenttrebuia si mX-ntorcnumaidecitL adipostul pe care-l incropisem la piciorul micului copac singuratic. Dar vintul, cu spulberXri de zXpadi, mi orbea. Am ritXcit ca un nebun in jurul arborelui so_ litar, firi siJ pot distinge.De citeva ori mi se pi.r.use

tlB

cd-l vid lingX mile. ,,Uitc-l !" inti spuneambucuros' Dar cind mi apropiam, displrca. Ce se-ltimpla cu mine ? lmi pierdusem ntintile ? $i iar mI riticisem. La un rnoment dat mi s-a pilut cX aurl glasuri orncneiti. Cine, cine vorbeait lira, poate,salvatorul tneu. oli din nou eram pladi halucinafiilor? $tiam ci daci voi continuasi mi rltXcesca;4, in curind mX voi pr5bugi firi puteri 9i voi pieri in;i-he!at. Gindul acestei nror'(iirbsurdemi-a incordat voin{a qi, printr-un ultirn efort, am rcuqit si ajung in cele din urmi la fintir. Ah ! Ivlinunat imi pilca adlpostul incropit la piciorul accstui copac qi unde. oricurn, eram mnlt mai apirat de loviturile stihiilor deziintuite. cu Am inceput si semnalizcz aparatul tueu de ravor auzi Firi indoiali, cei clin cantonament clioemisie. Punctul X..' in "bi k-,gulurqilor','.,. glasul meu : "Sint latitudine l" lonsitudine... cX lmi ficnsem socoteala pot rezista circa douizcci condi{ie: si nu adorm' patlu de ore. Cu o singur5. si nu este altceva decit o lenti prelungire a ingheful somnului in moarte.'. lntii tc inviluie o ceati catifclati... Parci incepi s-alunecipe-un povirnigfiri-nceput ti firri sfirqit.., ln auz ili cinti sunete moi, al'monii neiutilnite niciunde..' Ima.,".inicindva privite, visate incet, incet ooatc.risar intr-o incintitoate succesiune... sting, icoanelese topesc.Adorm sirnlurile, suuctelese crcierul, inima... Acesta e prcludiul mor'fii: somnul ingheIului. Tlebuia, agadar,sl ltrpt impotriva celci mai ugcare toropcli.

19

I " r ' n a p o l a r i i i i d e s f E s r r r ia j u r . u l m e u n inrrcgul. " t i r s c r n a n t u Ii s p e c t a c oB.u b u i t u ] i n t u l u i. e e l v fii.ceaizit din ce in ce mai puternic. La rXstimpuri,zi.ile intu-

a rezistaimi storceau insi. ultimeleputeri. furi repctam de zeci, de sute de ori : ,,Si nu adorm, si ,ru uiono, sd nu adorm..." Dar ochii mi se-pplienjeneau, o nefireasci, dulce melodieincepeasi-mi sunein urechi. ,,SI nu adorm...Si nu adorm...Si nu adorm...,, Minunate visuri mX-nviluiau in aburul lor,.. ,.Si nu adorm..." " "MX aflu in punctul X.... latitudine...l o n g i t u d i o e . . . nu adorm...si nu adorm...,, ,,Si Culori... unete... S .Si iru a...". -M-am simlit deodati.violent zgil(iit. llnrirul drept mi durea ingr.ozitor. sint acestelunrini ? Ce Oare aLrrora boreali igi fluturi din nou pilpiirile ? str ,,Ciine igi, cine strigi !" - Hai ! Trezegte-te Trezegte-te ! I Nu,mi dXdeamseamace se-ntirnpli cu mine. kli se pirea ci vintul niprasnic mi smulsese din locul unde ziceam gi mi purta acum ulor, ca un fulg, prin yizduh..,

i I

20'

i
I

Nu ! Pluteam, e-adevirat, dar in bra{ele vinjoase am reconsti:rle lui Terignak. Ajuns in cantonament. tuit etaple salvirii mele, plinl de surprize 9i peripetii... Emisiunile aparatului meu de radioemisie-r'ecep{ie i n l a u f o s t r e c e p t i o n a tie c a n l o n a m e n5 i n r r n r h i d c c st a mici echipide salvard. c o n s t i t u io l Am fost nespusde impresionatcind mi s-a povestit m ci Terignak voise si plecesingul in cXuLatea ca. A fost insi oprit de Orpingelik qi de Lawrence Robert. Din echipl urma si facl parte qi cineva care qtia si citeasci pe cadranele aparatelor gtiinti{ice coordonatele transmisede mine. Atunci s-au oferit mai mul{i voluntar.i, printre care se giseau Giolitti ii Henlicson. Cind am aflat gi acest aminunt am fost la fel de viu Ca si atunci cind im aflat cX Lawrence impresionatRobe.t a hotirit si conduci personal echipa de salvare. Tukutu linea cu tot dinadinsul si faci parie din cchipi. Nu gtiu daci numaidecit pentru mine, cit mai ales de teama de a nu-l li.sa pe Terignak departe de ca, in bitaia atitor primejdii. - Tukutu, tu trebuie si rimii aici ! i-a vorbit ferm, dar cu blinde{eOrpingelik. $i Tukutu a rinas. A aqteptatincprdati ca un arc lui intoarcerea Teri6nak. Echipa constituiti din Terignak, Paralu - un es' chimos mi.runt, cam de vreo patruzeci de ani, cunoscut prin pruden{a lui inleleapti (Paralu inseamni

21

",:rtcntie")- 9i Lawrence Robcli a por.nit de indati in ciutarea mea. Dar aga cum aflzrsem apoi, salvatorii nrei nu se puteau apropia de adipostul meu. O r.af;rli dc impu5cbturi .tineadepar.te mine. ii de File5te, echipa condusi de Robert Lawrence a iipoitat firi. intirziere. Dal unul din gloan{eletr.ascde o parte 5i de alta m-a nimer.itin umirul drept. Ilin fericir.e Altminteri, somnul inghe{ului,in carc ! incepuscnsi mX cufund, m-ar fi sorbit cu totul. Iluleler. zgomotul, impugcitura m-au trezit, tn-au irdus numaidecitla realitate.Mi-am dat seamacI eu r?rt obiectul acestei lupte stir.nite pe nea$teptate ir piisiietatcanordului. Dar. de ce ,, De ce ? N-am putLrt iirlelcgeirrrcdiat. Cunr n-irm putut afla nici cine sint cele trei umbr.c crirc voilLr cu or"ice pre{ si-i irnpiedice liobert Larvpe re:rcc,Telignak qi Paralu si sc apropie de mine. ln cele din ulmi, am fost srnuisdin culcuqulin carc ziccarr. Lh glonte zdlobisc farul echipei dc salvar.e. Profitind dc bezni, cele trci unbre au incelcat, cu toatc irr.ipotlivirilemele, si mi ur.ccintr-o sanie.I:rsX. ciinele lui Terignak, Savik, luat in aceasti expedi{ie dc salvare,i-a ajutat nult pe salvatorii mei si-mi dca dc ulrrri. Cind atacatorii au vizut ci nu mai au timp s;i rui cale pini in sanie, au tras o noui rafali dc impuqci.tuli. - Lisa{i-l ! Urca{i iute in sanie! am auzit poruncind un glas de femeie. $i numaidecitam fost zvir'lit in zipadi. lntr.-o clipX sania s-a topit in bezni. lar eu, istovit de ger, de

22

curofii. de hemoragiaprovocati de rana cle la umir, anr lepinat. h'I-am trezit ln bra{ele lui'Ierignak. Aclus in cantonament, am ciutat harta gisiti in cutia de aluminiu. Era la locul ei, in buzunalul impermeabil.Iar cutia de aluminiu, pe care Terignak nu contenea adrnire, s-o i-am diruit-o lui. Gisilea hdrfii in curia de aluminiu stir.nise vic u disputi intre mine gi doctorul Lawr.ence Robert. - Nimic nu arati ci o harti ascunsi in capacul unci cutii este ,tocmai hbrta intocmiti de John F.ranklin. susfinea tii.ie canadianul-E-n adevir o harti cu n.rai vcche, dar nn mi poti convinge ci ar {i a lui Iilanklin. - I)al nimic nu dovedeqte nu cI este harta lui l.'ranklin, replicasem eu enervat. $i i-am arltat ci pe hartX e hagurat un dlum: dr.umul expedifiei. lir pr.rnctulindicat cu litera lf insemna, {iri indoiali, nuntcle de aur'. -''.- Epti sigur cL inscamnii ntuflele de aur,? intrdti canadianul. - Hm, sigur....Deocamdati, e-o simpli prcsupunefe.

ri
I

I
I L I

LarvlenceRobert surise. - Nici in justi{ie nu se admit simple presupuneri, dar inci ln gtiin{i ! $i pentru ci-i plicea si coloreze discufia cu amintiri qrersonaleadiugi: Cindva am scris o poezie ,Dorinla", in ca,rearitam ci. uneori,
92

un abLrr ispititor.. Aburul putea lua formele cele mai consistclte, dupi intensitatea cu care cloi.ca cincva. - Nu-n{elcg de cc mi-a{i recitat poezia ! , - lih, nu in{elegi... inlelegi foar.te bine ! Desigur., inlelegeanr ci Law:.ence Robcr.t prctindea, rici mai mult, nici nai pulin. ci eu _ in mi.stuitoarea mea dorin[l de a dezvS.luirnister.ul].r.anklin _ ii atr.ib u i a m a r r s t u i i rh r r . L a[ i r a r r i c i o j u s t i I i c a r e ,[ t r d nici o dovadi precisi.

l
-i

.''

cunogtcam nici scr.isul,ilcit inserunir.iie nalginale 1:,utcau fi 9i nu puteau lj atr.ibuite lui.

I
I

iiortulile de valii au fost strinse,qi oamenii au intrat rr locuin{elelor de zipadi. An asistatltr ctinstruirel :mor asemcnca ,.apaltamente"qi am fost uirljt de .r.i)itatea constmctorilor'. Folosind in urod exclusiv ca ,rnealtXde lucru un cutit de os, de care nu se plinde zipada nici gre cele mai asple gcruli, oamer.rii carlibu prrr.r unul lingi altul blocuri mari de zipadi ing-heteti. pini. ridici o constluc{iein formi de dom, insi nult redusi ca propor{ii. ln juml igluului - ata se irurnegte locuin{a unde se pitrunde printr-un tunel de L:i1iva metri qi unde un sistempropriu de aerisiremende line condi{ii oarecun satisfS.citoare respirat - se lisegte tot sXpati in ncaua densi, pietrificat5, magazia cu plovizii. Carnea focilor vinate, conservati, eril ricpozitati in acestemagazii. Gr-isimeaservea la intretiner:eaopailului. iar intestir.rele, uscate Si cusute de femeile eschimoase, deveneauniqte originale perdele. Dorind si cunoscmai indeaproapevia{a oanenilol caribu, din cind in cind deveneampentru citeva zile gi nop{i oaspetele I'clignak, in igluul pe care lui irupleuri cu pilinlii lui. 1.i-lconstruise llin intestinelefocei pe care ur-sulo vinasc Dottru l,'irre. Tukutu ii luclase nostime perdele qi ornanrente ' i c i n l c r i o r . l - a l , . . , c t r i ; r a p r o p i c r cf i l p r o r p c ! o : l t ; n
\'r'erneaerau impleunL.

Depi ne aflam in plini iarn5.polari, in cantonanent nu incetase fel activitateagtiinlific5. Intr-o zi, Gasde rrn &Iorand - un binecunoscut specialistin cercetiri gcologiccai care conduceasec{iaprospectirilor subtc. iir:re - vcni tur-huratla LarvrenceRobert :

z3

- Domnule doctor.- i sc adresi el cu un glas dc palci nu rnai era al. lui - din sec{iemi-au dispir.ut doui apalate.

Lawrence Robcr.t firi indoiaii. surprins vesera, de


tea lui Morand, dar nu-9i pierdu buna dispozifie. - $i despre ce fcl dc aparate este vorba ? - De un aparat Geiger pentru depist;u.c:r ziclrnintelor ladioactive qi de-un detectorde minereuri. con{inind aur, platini, argint... Probabil l\rsesc mai de mult, dar abia acum, cinrl avem nel.oie de elc. arn aflat c-au clispirut din sectie. Larvrence Robert sc-ntuncci la chip. Dar nunai pentlu o clipi. Nu voia sI se lase biruit de LnohorcalX. - Vom vedca ce e de fi.cut ! Desigur,le vom gisi... - Binq le- vorn gisi ! Putem cere altcle. $i ni se vor tlimite, asta in mod sigur. Dar ce fac pini atunci 'i Inseamni cX sistim pur gi simplu activitatea sccliei. - Nu c cazul si ne alarmim, scurapepr.ietene Morand ! Vreau numai sX te-ntreb daci crezi ci ti-an fost sustrase cinevacarc,,. de fiaston Morand il intrcrupsc zgomotos : - SocotcX nici unul din membr.iiexpcdi{ici noastre i n-al putea fi binuit clefurtul accstoraparatc. - Atunci cinc cr.czic-ar putca fi binuit ? - I\{de, gtiu cu... Urmi o pauzi, dupi carc Lawrence Robertizbucni: - Cine dintrc eschinoqilucreazi in sec{icla dun. neata? - Tcrignak !

't-

26

Lal'r'cuce Rohert tres :i, ca lovit. Dupi o clipi, spuscrispicat : - E cu neputin{i ca Terignak sX fie bdnuit ! * $i totusi aparateleau dispirut,.. Telignak e :rrult mai rirfinat deci't parc ! Lawrence Robelt se arit5 foarte afectat, ba chiar' ildignat de binuiala pe care Gaston Morand o lansaseindilect asupra lui Terignak. Ceru lui Morand ca discreiic cl gi colaboratoriilui sl pistreze o deosebite populafia caribu. Plimul cir"uia ii indeosebifa{i de inpirtiqi vesteadisparitieiaparateloram fost eu. Cuprofund care lri lega de acestl'linottea ataSar]rentul c5.u nordului qi-mi ceru pirerea: al - Crezi oare ci binuielile iui Moland al Putczr ! ;rveaun cit de slab temei? Eu nu le pot accepta - Nici cu, am ripostat la fcl de contr';rtiatgi de lcloltat. - Mi bucur ci cel pu[il in privin(a aceastae o dcplini unitate de vederi intre noi, gisi Larvrencepriiejul si plasezeo aluzie glumea{i in legiituri cu John I:r'ankiin. Dupi o clipi de ticele, ui'mi tot el : - T l c l r r r i ec a i m p r e u n i s d i n l l e p r i n d e mu r t c l ei t t vcstiga{ii,bincinfelesficute cu tact qi discrelie,si nu jignim sensibilitatea gingaqXa acestoroameni, citeodati {oarte duri. Din clipa aceea sfera activiti{ii mele se i5r'gi. $i aceasti noui preocuparedeveni cea mai importantl.
o7

.d I)Lrpi.citevazile m-am intilnit cu doctorul Larvrcnce Rober-t 4;i ne-am impXrtiEit unul altiria cele aflate. Cairadianul,de obicei atit de vioi ;i bine ciispus, era sumblu,innegulat,micinat dejndoieli. - Nu gtiu ce si nrai fac, mormii el. Apoi r.epede : Spune-mice-ai ficut, ce-ai allat ? (lelc povestitede mine er.au departede a-l insenina. -Dirnpotrivi, il cufundari. intr-o turburare vecini cu sulerin{a {izic5. Am incoput plin a-i spune ci fiind cind 9i cind oaspetele Terignak, am aflat ci. acestavenea adelui sea,in lipsa lui Moland gi a colaboratorilor si.i, in secde prospectili geologice cerceteze si aparatele. Cu{ia riozitatea lui nestXviliti, firea lui pasionati il irnboldeau si le dibuie modul de functionarespre a le putea stipini ii a le manevra upi voie. d - Tukutu, ii spusese fetei, ai sd vezi, intr-o zi el arn si fiu la fel de invi{at ca un Krasluna. Ca si-i dovedeasci, adusese pe Tukutu {n secfia o Ei cendusi. de l\{orand, cind nu era nimeni acolo, ;i-i aritase cum func[ionau diferitele piese tehnice. - Dar despre striinii care viziteazl" din c?nd iir c i r r d a g e z a r eg t i i c e v aI n r i - n t r e b i c a n a d i a n u l , a - Terignak mi-a spus ci-s nigustori de blinuri. - Da, nigtc abili negustori, carc cunpir5. adesca piei de vulpi qi de urgi de la eschimoqi... Din nou o pauzi, ulmati de-o intrebare: Cind ai vorbit cu Tukutu n-ai obselvatnimic la ea I - Badal
r l

.:.i ..|

1_

't

citeva podoabe Acum irni amintearn : observasen.r noi. Un colier albastru,cu bobi{e translucide,plobabil din matelial plastic, 9i o brXlarl la fel. Podoabecu totul necunoscute in aceste {inuturi pustii ale nordului, unde doar oaselede animale gi aiumite curcluge servesc impodobirea la femeilorPodoabealbastr-e, ochii lui Terignak... ca * Crede(i c-ar putea fi vreo legituri. ? arn intrebat dintr-o dati. foarte curios. - Nu gtiu I Trebuie urniritX, eventual,9i aceastl pist6. - Cine sint striinii ? Ii cunoaqteli Sint, firS-ndo? iali, albi. - Desigur, sint albi. ln privin{a asta ar ur-ma si stau de vorbi. cu Olpingelik. Dar mX tein cl insiqi abordarea problemei poate fi socotitl o indiscle{ie. Mai mult chiar : o imixtiune in viala acesteicomuniqi ti{i de oameni cinstifi, care muncesc valorific5 roadcle ob{inute, vinzind nu, nu e bine rpus schimbind blinuri pe obiecte de primi necesitate. - Credeli ci un colier 9i-o bliqari albastr-i sint obiectedc primi nccesitate ? lntrebarea mea avu darul si-i redea canadiatrului buna dispozi{ie. - Nici volbi ! Nu qtii ci, indiferent de neridian, cind vrci si ;i acesteobiectesint de prini necesitate placi unei lete... - IInui biiat, vrefi si spune{i... - Nu, unei fete. Pentru ci atit colierul, cit 9i bri'o par-ie diu contr-avaloarea pieilor date in lar'?rsint

29

schirnbde Ter.ignak.$i cl a {inut si aibi acesrcpo, doabespre a le dXrui lui llirkutu. ,,Va si zici aga stiteau lucrur.ile podoabclele obI linuse Terignak pentru a fi purtatc cleTukutu. $i eu, care erarrr adeseaoaspetele lui Tcr.ignak,habar n.rvcam de toatc acestea...', - Blavo, doctorc! Sintefi un adevirai Shcr.lok Holmes. - Siai ci n-am tenninat ! Teriglak i-a mai lircrrt Iui Tukutu un dar-: cutia de aluminiu pc cale i_ai dat-o dumneata. - $tiu. Tukutu o poarti mcrcu cu ea. * Lucrul acesta l-au aflat pi str-iinii, ncgustorii. Tocmai de aceeami tcrn pentru ea-9i Tcrig.nai" - Nu-nfelcg cum de-au aflat striinii i, - Pentru ci Terignak chiar in fa{a lor i_;r pus podoabele-n cutie. - Bine, dar nu vid lcgitur.a, qi dac_aua{lat st:"iinii, de ce te temi pentru Tulutu qi Terignak ? Cihipul lui Lawr.ence lloberl se-nnegrui tlin nou. Avea, de altfel, o fa{i extrem de ""p."riuX qi nobill, pe carc se putea citi ca-ntr-o fili de carte stir.ilc lui suflete6fi. Nu a fost cu putinli si aflu de cc se fcme insi. Difer.ite treburi, legate de func{ia lui rle comanclant, se interferari in convolbir.eanoastri. Vrincl, ncvlind a tr.cbuit s-o :rminim. Din pXcatc, nu Lalvrcnce Robcrl mi-a fur.niz;Ltexplicaliile pe care le aqtcptam,ci insigi desfigurar.ea faptelor.

30

Tukutu a fost obiL.rrlincldupi aceast5con\.olbire, ectr.rl unei indriznele tentative dc rlpire. Intr-una din .<cri,ciud aproape intreaga populatie era strtnsi in casade aduniri, au apitut diu nou tr-eiumbre.Tukutu ie5ise tocurai din igluul pirintesc qi se-ndrepta sple casa cle adunili. Ca de obicei era impodobiti cu coiielul si blXfara din plastic qi purta cu ea cuiia de celc trei umbrc au inconjualnt:. iniu.Pe nea$tePtate rat-o 5i-au incercat sl-i smulgi cutia. Fata a-ncet'cat sii-;i apere comoara.Cum si i se ia darul lui Tcrignali ? Nu ! Cu nici un ple{ ! linind strins la piept s-a cutia dc alLrtniniu, luptat din lisputeri, rnuruurind intl-r.rua: - Nu ! Nu i'-o dau ! Nu v-o dau ! au Atnnci necunoscu{ii luat-o Pe sus, cll intcntia clc a , r r ' 5 p i c u c u f i e c u t o t . D i n f e r i c i l c ,G i o l i t t i s e a f l a irlin aplopiet'e6i a intervcuit cu toati vigoarea. Ilar cci trei oarueniinarmali au reuqitdestul dc rt5or sX-l laci inofensiv pe Gioiitti. Acesta ins5, inainte dc-a sc priL:uEi,a dat alarua. intr-o clipi Telignalt ;i cu urine am fost acolo. S-a incins o lupti strinsi, in car-clan.rede cu{it au fulgelat in bezni. N-a lipsit nult ca eu si fiu ucis. Dar Tukutu, scipind cutia pe calc-o {inea strins in bra{e, s-a interpus in ultima clipir. Lama i-a sfigiat veqmintulde blani, fit'[ s-o rineasci. Umblele au fugit, s-au gtersin bezni Repede Trebuia si aflu cine am pornit pe urmele atacatorilor. reuqit.Am auzit insi acelagiglas porunsint. N-am citot de femeie: - Repede... sanie! in

31

l{u i-enr putut ajunge. Au pierit uristrii{i de peisajul rronocrorn al nordului. Cutia de aluminiu dispirruse cu ei, Larrna siirniti a pus in milcar-emul{i oameli crribu. S-a a{lat apoi desple incercareade lipire a lui Tukutri. Cu acestprilej am volbit 9i noi, scuziodLr-nc ci din le-*pectpentru ci nu i-arn anun{at la vreme dr:sprr dispali[ia aparalclor. \restea din urrrl produsese o adevirat5 consternare nijlocul populafiei. in Clriar a doua zi, Orpingelik s-a prezentatla cornandantul nostru. Pirea foarte abitut qi-n toati atitudinra lui - in vorbi, in miSciri * r:azb|Iea o gravi, o n ] a r et r i s t e t e . - S'int foarte mihnit ci unul dintre noi a cilcat lcgea ospitalititrii.Nu cunosc valoarea apiLlatclordisnoastri ar putea irilutc, nu 6tiu nici cuu comunitatea si ri de-slrigubeasc5... incerca totuqi s-o facem. Vom - Noi nu cerem nici o despigubire. Credem cil ap;r;rtelc vor fi regisite in cr.rrind. replici vioi Lawii rence llobert. - RegiLsite sau nu. noi ne vom face datoria. Vom pliti eiit cit va fi nccesargi vom osincii pe .r.inoval. * Dar dcocamdati nu qtim cine-i vinovatLrl. - l3a qtirn. [ l'erignak ! rispunseOrping.eiik, Pc nea$teptate, glasul lui cipiti o sonor.itafe aspri. trn zadar incelci LaryrenceRober.ts5-l ccnving{ pe 'ferignak. Orpingelik rie nevinovilia lui BXtrinul cschimos limase iuflcxibil. Aparent liniqtit, ticea 5i-l a;cui[a pe canatlian,
q9

J
f-

il
{

I
,{

i
I

-,4 tt lutu! ..t,ttu ttLiu.ia A nu ucitlt / acestea ! sint cirliiuzelr: existentei noastre, rispunse el intr-nn '{'elignak iirziu. lal riaci. a socotit ci poate piSi in vi:{i {ili si {ini. seama de ele, trebuie si-9i pr.ii,-,:asci osilda i [u vi-enrea aceea, in afara obignuitelor munci - printre cale hri.nirea,ingrijirea, dresarea ciinilor e:chimo5iiili petlcceau orele la casa de aduni.r-iin vioaic qi fr-urloasepetteceri.La accsteaer.amuneori poftili ti noi. Unul din jocur.ile cele mai inter-esante !i antfenante,la care participau oameniide toatc virsleie, era ,.a.jaratu"- jocul cu sfoara. Cu ajutornl unei sfoli linutl cu abilitate intre din{i qi intr.e degetcle de la miini qi picioare, jucitorii trebuiau si r"ealizcze dilelite contururi geometrice, care arninteanlie un ghcial plutitor, fie o sanie, o lampi sau un urs. 'ferignali o 9i T'ukutu dovediser.S mare priceperc in configulalea acestor. forme qi-n clipa in car.enoi toli - Orpingelik,LawrenceRober.t, GastonMorand, GioIiiti, F{enrics,-rn cu mine - pitrunserin in casa de gi adunili. amindoi recoltau zgomotoase succese. Pe ncastcptate, attnosferade veselie se tr.ausformi ?:itr'-unade solni ;L5teptare. Orpingelik aduse la cunJliinta colrunitilii, cufundati in t5.ccre,faptcle lui Terignak. - A {uiai I rosti caln, dar. tiios qeful comuniti4ii, 1i aceastiglar''l, foarte grar.i acuzare infior.i acluuar.ea. T'eiienalt tresiri chinuit, parci gfichiuit de halapnice. iiirn.rase insi calm gi nisur.at.
,)c
r ch-, ,i l:,r \,'

- $tiu, au dispilut doui aparate. Chiar eu, cel dintii, anr observatIipsa lor. $i n-am ascuns-o IJar ! nu le-am iuat eu. N-am furat ! E adevXrat, r'oiam si-nviq a le minui, ins5,nu rn-am gindit s-o fac fir.i ajutolul lui Krasluna.Pini acurn n-arl nesocotitinr:i nici una din lcgile sfintc ale comunitiqii noastr.e... Liniqtel gravi, demnitateacu care se apir.a T'er.ign i r l c e - a ui m p r c s i o n ap e t o { i . n t Phi 9i Gaston Morand d}.Cu inapoi. El se-ndoisc la-nccptrt de ciustealui Terignak. il socotise,.ru hot ralinat, care - spre a-Ei riasca furtul - semnair:e pr-inul clispari(iaaparatclor". Acum insir il pr.ivca cu zrl{i ochi, ca pi cum abia atunci il dcscoperise adccu v11rat. - NLr! Terignak n-ale nici o vili ! r'osiiftnri Caston Moland Iar d'.ipi el Lavrence Rol.relt, Giolirti, l.lcnlicson qi eu am incercat sX doveclimnevinoviqia eschinrosqiui. Iiram cu to{ii inclcdin{a(i ci apiiarrr o ininrii cr-rlati,prccrul albuI ziapczilor. Tuhutrr urrnirea cu vizibili emo(ie desfi5nlarca a c e s t u i c a 5 t c p t ap r o c e s . l f i v l u t s l v o l b e a s c i .s i n t A sllige in gula rnale ncvinov5{ialui Ter.ienak.Dar, cu un gcst, Orpini;elik o oirri. TukutLt qedea deopartc, mici, iullicriuratX,sfirimati, cu risuflalea precipitatii. Dinile eschimogi, singurul care lui. apir.arealui Tcrignali {u Par-alu. insX chiar gi el avca unele rezer.r'e. - Sint aproapesigur, Terignak nu a {urat obieciele dispirute. Nici nu gtiu ce-ar putea face cu ele. Dar l clignak a gre;it cind a ascunsfa{i. de comunitate, fali de teful nostru Orpingelik disparilia lor.
o+

't

nu i=am cerut-o! izbucni Gaston \{orand, roqu la fa[i. De ce nu vreti si-n{elege{i? Terignak n-are nicl o vini ! Venise turburat, aproape inspiimintat r;i-rni vesteasci dispari{ia aparatelor. I-am cerut sX iac.l pini cind mX voi sfitui cu cor:randantul expeditici. Pe urm.l i-am oldonat chiar sX nu rosteasci un ctrvint.l{-a ascultat.Intr-un fel eram qi eu geful lui. 'ficerea grea, densi, aproapcmateriali care a urmat dupir explicaiialui Morand a fost niruitX de rispunsul lui Orpingelik. - Noi indrigim pc otice Klasluna care vine la noi, clal tliiim dupl legile noastre. Sint convins ci Tcrignak a gregit.Terignalt a furat. De aceeatrebuic si piriseasci agezareacaribu. i1 alungdm dintrc noi ! r\tunci a {i9nit stligltul disperat al lui Tukutrr: - Pentru totdeaula ? tiirni o ticere hpgi, apisitoare, Pe urmi cuvintul rrai blind al lui Olpingelik : - Nu pentru totdeauna.Daci la aduce obicctcle inapoi..,daci va dovedi ci nu lc-a furat, ne vom sf.{gi-l vom ingidui, poatc, iar printre noi. Dar acnm tLri... sir plcce din mijlocul nostlu. Si plece! Atunci glasul adunilii suni ca ur ecou r - Si plece! Si pleceI Alungarea lui Terignak punea celor din cantonanlent grave probleme de congtiinfi. Osinda ni sc pXlea prca aspri. Oricun arn fi interpretat faptele, in sufletele noastre stiruia sentimentul unei responsabiliti{i, nr: considerampini la un punct rispunzitori de soalta

35

acestui flXciu. $i apoi chiar daci prin imposibil arl fi vrut si uitim tristeleintimpliri, prezentalui Tukutu n i l c a mi ni e a p e l m a n e n t . l'ata aceastaspontani, juciugi ca nelinigtea unei fliciri, ela acum de nerecunoscut. Slibise. pirea o umbr; riticiti. Aproape ci. nu mai vor.bea.Uneor.i dispirea ore intregi. Pleca pe furiq, cu un sac iacircat cu alimente, si i le duci lui Terignak. Dar, dupi indelungate c5.utiri prin tundr-a viscoliti, se inapoia cu sacul plin, mai ticuti, mai de nerecunoscut. D i n z j u a j u d e c X l i i . e r . i g n a k i e ri s e f i r i u r m i . p i T p risise adunarea;i nimeni nu Etia incotro por.nise. Pentru noi tofi deveniseri acute doui chestiuni. Prima : aflarea ascunzigului unde se refugiascTerign;rk, spre a-i veni in ajutor si poati vie{ui singur. In privin{a aceasta aveamaliati pe Tukutu. A doua , o descoperirea adevira!ilor vinova{i. Desigur,Tukutu, cunoscindlocurile, putea mai bine decit noi si dibuie urmele lui Terignak. Asupra ei l r e c r rr e z o i v a r e a e l e i d i n t i i c h e s t i r r n iI.l r a i r j u t r t a c ;i de Giolitti. Noi trebuia si descoperimfirX-ntirziere pe oclioqii fipta;i cale declanqaser-i aceasLi dr-anri. Trelruia sI gisim apalatele. Nu incipea indoiali: era o legituri dir.ectXintr.e apari!ia negustor-ilor. bliinuri Ei fur-tul aparatelor. de - Cine-s negustor-ii l-am intrebat pe Orpingelik. ? Spre surprinderea noastr.i, Orpingelik nu fu cici supdlat, nici micar nir.at ci cerean rcla{ii. DinrpoJO

tlivd, ni lc dXclea bunivoin{) 9i cu foarte pletioase cu arninunte. Iil incepusi ne povesteasci: - ll'rei Kraslura vin de multX vreme si ceari pieile vinatului nostru.Sosesc, obicei,dinsple partea unde de se r-cfugiazi morsele atunci cind se polnegte lunga fut'tunl de zipadi. Unul din ei estevirstnic, are pirul lrrng gi barba ca ziapada.Cind l-am cunoscut eram sisur cX-l rnai intilnisem cindva, mai t{e mult, rnai ales ci rosteaqi r.inele din cuvinlele noastre. La arzul acestuiaminunt, am trcsirit. - $i-n adevir, era o yeche cunoqtin{li' - Nu, rispunse Olpingelik. De buni seami, me-nnl. $elase - $i ceilal{i doi ? iqtrebi canadianul. - Au.rindoi sint tiner-i,buni cunoscXtori pieilor ai dc vLrlpeqi urs. Tofi trei poalti ochelari intunecali si-i aper"e luciriie plirnejdioaseale zipezilor. de - (lel virstnic e $efui lor, nu-i a;a ? am intrcbat, urmXrind un gin<l pe care rispunsul trebuia si-l confit rne. - Nu ! $cful lor cste unul din cei tineri. Are o nusia[6.nrici, neagrd.il cheami Pedro. - Dar pe cel virstnic cum il cheami ? am stiruit pr urrneleaccluia$i gind nerrXrturisit. - Jelifer. lar pe cel cle al treilca, Flarry. Aiurci LarvrenceRobert rn-a uirnit clin nou cu suba t i l i t a L e a i p c r s p i c r c i t a t cs p i r i t u l u is ; u . $ - NegLrstolii blinur-i gtiar.r va sosi aici expcde ci nu-i e9a? intlcbi. el. di{ia noastr-ir,

37

- Da, gtiau. Cunoqteau aproape cu precizie data sosirii. Nu voiam si mai aflim nimic. Eram acum steDini pe suliciente date penl.r'u nu ne mai pierde vrenrea a cu alte amanunte. I-am mullumit lui Orpingelik pentru relaJiile date pi le-am ridicat si plecim. Inainte de-a ne despXr.fi, ne--apus o intrebare. Aparent, intrebarea n-avea nimic conun cu cele discutate pini atunci. - Socoii{i cA veti putea regXsi obiectele furate ? Am schimbat repede o privire de inlelcgere cu LawrenceRobert,care s-a gribit si rispundi: - Vorn incerca ! Un suspin, rizbit de undeva, din adinc, a fulgerat pieptul lui Orpingelik. Iii a linut se adauge : -- Paralu vi poate fi de mult folos. Intuise perfect inten{iile noastre. Voiam si por.nim neintirziat spre sud, direc{ia unde migreazi morsele la venirea iernii polare. Echipa era alcituiti din cinci persoane: Larvlence, Gaston Morand, Henricson, Paralu gi cu mine. Autoriti{ile canadiene, sesizate de comandantul nostru, ne-au oferit un necondilionat concurs, de care, deocamdati, nu voiam si facem uz. Giolitti rim[sese in cantonamentpentnl a-i da lui Tukutu spriJinul de care avea nevoie in ciutarea lui Terignak. Plecasemin doui sinii trase de doisprezececiini pi pregitili a face fald celor mai grele situafii, Drumul

38

splc sutl n-a fost lipsit de peripe{ii. Degi ne aflan dLrpi o puternicXrXzvrltile a natulii, deci intr-o perioadi de relativ calm, lotugi piedici de tot felul, care dc care mai primejdioase, iveau la tot pasul... se Gropi mascatede straturi groase de nea, in care liscam sX ne impotmolim, ripi adinci, ciscate cind ne lilcptan mai pulin, gata si ne inghiti la cea mai nici neatenfie,avalangepuse-n miqcareparci de sufiul imaterial al ecourilor... La acestea s-a adiugat una, intrucitva alteptati. Dupi o bunX bucati dc vreme, de cind ne aflaur pe tlunr, a risunat in linigtea catifelati a zipezilor un pocnet sec.Apoi, la o foalte scurti vreme, inci unlrl. ir plima clipi nu ne-am dat seamace se petlece.Dat' cincl aur vizut doi din ciinii de 1a sania din fatX cizind, cind am vizut singele lor abulind in zipacli, arn in{clesci sint impuqc[tuti. - Ei, amicii nu sint progti ! exclami Lawrcnce R,-,bert.Sigur, de ce si se incarce cu rispunderea asasinirii noastre? Mai bine sX ne opreasci undeva, pe ci d l u n r .C u m ? l m p u q c i n d r r - n c i n i i . Robert Lawrence a luat hoSfituiudu-se cu Paralr.t, larirea si trecem, fiecale pe lind, iu dreptul ciinilot', sl)re a constitui astfel un fe1 dc scut viu. Mergcam cu lirrclLrl pe jos, prin zipada viscoliti, apir'ind cu trupul nostru acegtitovarXqide nepre{uit ai omului nordic. Riscul ela mare, S-al fi putut foarte bine descitca un glonte impotriva aceluia care apira ciinii. Dar'. canadianul judecase bine. AtacanJii voiau. cel pu{in pentru un moment, si ne crule via{a. Altfel ar

89

fi pntut sX ne impugte inci de cind ne aflam in sanie. lnair,tarea se ficea acum nult mai anevoie, Aveara nunai zececiini la doui sinii, zece ciini care ar fi pornit-o in goani daci n-al fi fost tinuti in friu, spre a nu obosi peste mXsur.i pe inso{itorii car.e ii api.rau.Pentru intimidare, am descircatqi noi citeva glc.an{enu chiar la intimplare. Rinile celor.doi ciini impugcali au putut constitui un punct de orientare. Umrl fusese rinit mortal in cap, pe partea dleapiS, iar celilalt, in mugchi sus, lingi. ceafi, tot pe partea dleapti. Aqadar se inpuneau doui concluzii.Pr.irla: a:acantiierau pe undeva,pe dreapta.A doua: silagul Ior se afla prin apropieregi aveau, probabil, un post de obselvafie, unde au surprins apropiereanoastrd. de Urna si Ie 9i verificim. Lawrence Robert, Paralu gi cu nine pornirim in direc{ia de unde scipiraser.i puqtile. Era o succesiune coline ninse, mai mari gi de nrai mici. Ne-am dat seama cX - adiposti{i aici riuficitorii ne-au pindit qi atacat,apoi, vizind intorsitula pe care a luat-o desfiqurareaintimpli.rilor.,au pref:clat si se retr-agi. lnsi urmele lor au rimas imprirnate in zXpadi. Anr pornit deci dupi acesteurrne. Dar nu ficurim nici dou5zecide pagi Ei auziriin-r s t i i g i t u l c o m a n d a n l u l u io s t u . n r - Ajutnr ! Pripastia ! lntr-o clipi, Lawrence Rober.tdispiru din fa(a privirilot' mele. Cu un gest rapid, Paralu m-a ot_-'rit sx rnai inaintez.Versantul celiialt al colinei era situat pe m a r g i n e eu n o r p r i p a s t i i n e b i n i , i t c .T r c h r r i a, i f a , e n r tohrl sple aJ gXsi pe Lawrence Robert. Proiectarirn

40

o lr-rlrini puternici spre adincimile can.ruflate dc zip-ldi. Nu se vcdea insi decit o irrensitate albi, uni ' , i t a p c r l t , , u r i d e u S , , f , f c c p re s i t t n i . d (ium si-l gisirn ? Era cu neputinfi I Atunci nri-aiu spus ci daci accidentul nu l-a - ca;iLrsin irnposibilitatea de a acliona in vt'eun fcl irarlianul va pnne in func{iune micul apalat de radiocu cale eraln previzu{i {iecare, semcr:risie-r'ecep{ic, iraljzind locul undc se aili. Am ascultat o clipi, doui, ti-ei... Ninic ! Nu se auzea nici un setnnal. Numai Jrrcnete sur"dc, hir-iieli. Paralu, cu toati pruden{a lui, rrii zolea. $i avea toate motivele s-o {aci. Nu puteam lirsir ca aventrua canadianr.rlui,in fund de pt'Xpastie, rI se 1>rclungcasci.Am incercat din nou si ascult in rpaiat. Acelea5i zgomote sLrrde.pocnete, hiriieli... - flc faccnr, Klasluna ? mX imboldea Palalu. De ce si pier-dem vlemea ? Flirninzi, lupii coboari uneori 5i irr pripastie dupi pradi. ilesigur. per-specti'. nu cra de loc entuziasmanti a lri u c o r r r a n d a n I trtrlo . l I r t . l)cl .{rr ciutat totugi perrtnr rrliirna oar-i si piincl un :crrnal... Am a$ieptat incor-dat. l'4inune ! Pliutle pocnete qi hiliieli am auzit distinct glasul lui l,ll'r-ence Robcrt: - Sint in dcpresiunea de mijloc ! Sint in dcplesiuuca din rnijloc ! Ia punctul X Z2 latitudine... IongiiLrCine... - Sinteti r5nit ? nu m-anr putut letine si-l ?ntreb. - l);r' de unde lNu nri ailu la male adincitne. Conro{ia a fost anror-tizati de puful zipczii. Dal da{i-i

.41

zor, ci - olicum - nu stau prea comod. Repet, dep r c s i u n e ld i n n r i j t o c ,p u n c t u lX 2 2 I a t i t u c t i n c . l.o n g i . t L r r l i l c . .P u n c t u lX Z 2 l a t i t u d i n e . .l.t r n c i t u d i n c . . . . Busola electronicirm-a ajutat si gircsc crr u;ur.in1i locul indicat dc canadian. Iar opera{ia de snulgere d i n a d i n c i m ea c o n r a n d a n l u l u io s t r ui i r I ; i c u t d c s t u l n de lepede. Sub lurnina puternici a r.eflectorului am lansat o fringhie de sir.mi exact in punctul indicat rlc comandant. Prevcnit, Robert Lawrcncc :r putut s-o airuce tepede cu amindouir miinile. Mai rnult: qi-a trecut-oin julul mijlocului. L-am tras apoi cu puter-e6i-n citeva urinute canadianLrla fost lingX noi. in adevir, nu stitnse de fel comod. Spre a nu aluncca in hiul alb, igi proptise pieptul de uu ciot de co1>ac pitit. Era un punct de sprijin destul dc r.ezislcnt. Nu-qi pierduse insi buna dispozi{ic;i volubilitatca.Raliona r.epedc, judicios,la obiect. - Bandifii au lucrat bine ! Ne-au intins o capcani. Au atacat dir dleapta...s5. picXleascl. In cane zul unei ner-eugite atacului, s-au gindit ci-i vom a c i u t l a c o l o 5 i a s l f e l n c v o r n p r } . v i l i i n a l r j s .( j c e a c c tle altfel s-a 9i intimplat. Din fericir.e, numai cu mine 1i-n condi{ii acccptabile...Apoi mi-a qoptit tainic: in $tii, starea de suspcnsic care mI aflau, gata oricind si fiu sor.bit dc abis, tri-a sugerat o poezie : .,ln ultima clipi"... In fa{a ficclruia se dcschide,uneori pe ncatteptate, cite-un abis. Totul este s[ girsclti mijl o c u l d e a - l o c o l i .f n L r l t i m a l i p i . . , c
'..tO

L-am privit cu emoJie qi admir.a{ie.Era uimitor.! I

- Am. cutreierat impreuni cu Tukutu locurile pc u,nde Te,rig'nak obignuia si vineze. Vr-emeaeste lin\_ titi, astfel ci ne putenr continua cercetirile. Uneie

pctrece ccva neobignuit.Drumul era aner.oios. Bezna ingreuna gi mai mult inaintarea,cu toate pr"oiectoarelc noastre puternice. O vegetatie nebinuit de dens6, o adeviratX pi.dure de conileri pitici se ridica in {afa pagilor nogtr.i. Trebuia si ne croim cale printre ar_

43

buqiii incilcafi de zipadi, depresiuni,goluri primejdioase. I;5l'i experien(a 9i prudenla lui paralu ne_am fi ponrenit pur 6i simplu inghi(i{i de aceasti pldu,re minusculi, dar foarte densi, tentaculari. Un adevlrat

luaqi pe oeagteptate. Dupi. atacul destul de ingenios prrs la cale impotriva noastri, am pr.esupusci. nici aici lucrulile nu vor mefge chiar foarte uqor. Lalvrence Robert a ciocinit cu arma in uga cabanei. Nici un rispuns ! Paralu qi cu mine, de o parte gi de alta a uqii, pindeam cu degetul pe trdgaci. Diniuntru sc auzeau sune,tele unei melodii moderne.Lawrence Robert citxini a doua oari cu mai multi puiere. Iar5.9inici r.rnlispuns ! Apoi a tr.eiaoari. ln sfirgii, uga se deschide lare. (lauadiarrulse didu cu doi paqi inapoi, iar Pnlalu gi cu minc clam gata si descircim armclc automate. lnsi in cadr-uluqii apiru... o femeie irubricati. birbiteqte.Tiniri. Blondd. - (iine-i rr (line bate ? intrebi ea cu un glas la fol de seducitor', intreagaei fiin{i. ca - Oerneni buni ! ii replici Lawr.encelloberL stupefac(ia rnca,ci-;i prrne $i nurraidecitvizui, spr.e arml pc umir. Ela totuli o gravl impruden{i, chiar tiaci in u5i n-a apilut un fioros bandit, ci o fermecitoare lemeie. .-Si fiu eu atent l" hli spurreanr. Pa-

'41

;-aiu,peserlne,gindea ca rnine, pehtru ci gi el conti_ qi contirua si steaincordat,cu arrnaintinsi. - Ce e cu voi ? ne apostroli canadianul. Nu ve_ de(i ! Avcrr de-a face cu o gazdl admirabili ! -- Asta nu se gtie ! zinbi femeia. Dal pentr.uci a{i pronuntat cuvintul gazdi, poftili, vi rog, iniuntr.u ! Oli poate dirrsii (9i aritX spr.e mine 9i palalu) se tem c l cm i n e . . . Arn pus gi eu ar.rnape urnir. Iq cele din ur.ni, es_ cbimosul imi imiti gestul. Am intrat. In buzunarul h a i n e i r n e l e d e p l o t e c l i ea v e a r n u u p i s t o l a u t o m a l . I am desfXcutpicdica. Misura se dovedi insi inutili. ln cal:ani nu se afla, in afar.i de seducitoarea noas-

Inuzici modelni, transmisi. de un magneto{on.prezeirta noastr; provoci bitr.inului o stare de agita{ie. - Cine sint, H6ldne ?
- Nigte cilltor.i, rispunse ferncia. ascultd muzica ! - Nu mai vrlltr i cunlirrua si se t:ine sint ? Spune mi cine sint ?

Srai liniftit si agite bitrirrul.

i1i vor spunesinguri. Nicr eu nu,r currosc. Sinteti poiitigti ? stimia bi.tr.inul si afle. Atunci fenreia se intoar.sespre Lawrence Robert: - A1i auzit ce,ntreabi ? Sinte{i politigti ? - Dumneata ce ctezi ? ii rispunse Lawrence Ro_ bc:-tplintr,o alti intrebare.

lii

l cureia ne misur')i cu pt-ivirea strecuiati pe sub pleoapclc ci grele, cu geue ca spicul 9i vor"bi astfel : - $i da ! $i nu ! Oricuru dacii ulmiri{i nilte riuIicitori, ali nimerit foarte binc. Noi vi vom aiula. - Calc ,,noi" ? - Eu qi soful urctt. llitlinul nu se plrtu'irpri sX nu rinjeascii ri"uticios, - Ce e. papa i' I lai. stai cuminteqi asculti muzici I - Ii tatil dumitalc l' inh'ebl canadianul. - Nu ! E un unchi al so(ului rleu, vor$i in goapfi fcnrci:r.Dar ii pl;rcc si-i spuncmpapa. E'orb qi dr4ri crrm vi pute{i da seama si pr(in nebun. Are urreoli obscsii.Clize de neliniqte.sc temc ce e rumilit, a5sir-1 Numai muzica reuiieqtc icaptirpolilia si.-l salvcze,.. fac datolia de calnczc. Apoi spuse tarc : Dal si-nli gtztl)i, si vi ospitez cu rnincarc qi biutuli. Poatc sinteti fliminzi, nu i' lntr-r.r clipi trecu dincolo, fili sir mai aftepte rispr.rnsul nostru. AtLrnci se pctl'ccu ccva cxtraoldinar. Bitrinul i9i s c o a s c c h e l a r i is i n c I I c t r s c r r r rs i n e a p r o i r i c r r . t o - Nu sint nebunI topti cl gribit. Nu sint nici olb ! Aur suferit cindva de ochi din cauza z|pezilor. - Aha ! o{talmia zlpezilor, spusecanadianul. - Da, mi dureau ochii ingrozitor, pieldusemqi vederea, insX acum mi-a rcvcnit. Ei insi nu qtiu. - Care ,,ei" ? . - Banda carc mi tcrolizcazi. Hillnc $i toti ceilalti.

46
I

Am r'irnas uinitri. B5trinul voia si ne mai vorbeasci, dal se ,tenea s; nu se intoalcX ferneia. Adiugi precipitat: - Toati povestea mea e inlcgistrati pe o bandi de nagnetofon. Ei habar n-au cA am invilat si imprim. Citita{i banda de magnetofon. Este ascunsXin fundul pernei pe care dorm. - Cine sinteli dumneavoastrl.? l-am intlebat eu in ;oapti qi la fe1de repede. - John Franklir ! Rispunsul m5.'coplegi dc-a dreptul. Ei nu, era prea mult I Existi - neEtiut5,nebinuiti - o logici inter-ioari a lucrurilor, care poate crea situalii nepr^evizute.Dar' depiqea orice inchipuire. Imi scointirnplarea aceasta tea in cale chiar pe cel pe care-l cXutam gi pe care toati lumea il qtia mort. De emo{ie sim{eam ci mXnibuq. Nu-mi giseam astirnpir. Simleam nevoia irezistibili sl mL migc, s; actionezintr-un fel. - Stai linigtit ! incerci. Lawrence Robert si mX calmeze. Dar el insugi pirea coplegitde aceasti neagteptiti intilnire. Bitlinul iqi puse repcde ochelarii. A'uzi pagii femeii. $i-n adevi.r, dupX citeva c1ipe, ea reintri. cu o sticli cu rom gi c-o farfurie cu fi'ipturi de ren. Dintr-o ochire iqi didu seama ci bitrinul vorbise. - Ce e, papa ? Iar ai trincinit vrute gi nevlute ? Pe urrni, adresindu-senoui : - V.a spus, de -buni seami, ci e John Franklin, conducitorul unei vestite expeditii pierdutX de mult.

'47,

V-a mai spus,probabil, c5.e terorizat de o bandi din c a r e f r c g i e u p a r t e . . A 9 a . i , p a p a , a i p r e z e n t aitn t r e g . repertoliul l' Nu mai qtia.rnce sX credenr. Scninitatea cu care vorbea aceasti fermec6toare femeie, faptul ci ea qtia ce ne spusese bitrinu;I, ne umbrise certitudinea cX. omul din cabani ar fi John Fmnklin. " Cine spusese adevXrul ? Dacl povestea bitrinului n-a fost declt delirul unui om bintuit intr-adevir de obsesii? Daci nu era decit un biet nebun, care-qi inchipuia ci e John Franklin ? Un suflet chinuit de refiJliri acumulate, care igi glseau,supapa in aceasti poveste, pe 'care ne-o debita crispat ? Da' cine spusose adevlnr,l ? Femeia, siguri de sine, cu zimbetul cucedtor, ori acestnefericii bitrin ? flrmi o ticere prelungitS, pe care femeia ciuti s-o curme : - Hai, agezafi-vi a masi ! ln curind va veni gi

Orravi. papa ?l! rise femeia. netemeini.cia $i. ca si ne dovedeascd celor afirnrute de bitrin, veni lingi noi, mugci din friptura de rcn 1 i s o r b io g u r i d e r o m . - H6ltne ! Blestemato! strigi din nou bitrinul. tremurind din tot corpul. De ce ai incuiat uEa? Vrei sI

"48

-ll
ii

te strecori afari plin fcrczrstlr din bucitiric, cum'au ficut-o qi ceilalli cind a\i auzit ci-s dinEii la u9i ? Atunci femeia igi pierdu curnpXtul. ln{elese ci bitrinul iqi recipitase vedetea.firi ca ea si fi observat. Chipul ei se schimb; brusc. Iiarmecul se qterse,iar spaimaii acoperi,ca o masci, trlsiturile. - Papa,tu vezi ?! ! -- Da, vid. Zadarnic mi chinuili. $tii bine cl harta din cutia de aluminiu nu mai exi:ti. h{-a!i tor-turat, y-arn spus unde-am inglopat-o in tundri. cind m-ati iuat ultima oari cu voi. A{i ciutat-o, dal n-ati reugit s-o gi.si{i. $i firi ea nu vi pute{i descurcain nici un fel... cu toate aparatelevoastre perfectionateCele ce-au urmat s-au petrecut rapid, intr-un ritrn ertrem dc plecipitat, ca gi cum iotul s-ar fi desfigurat inlr-un fiim de acliune. Dintr-un sa.lt,Lawrence Rcadevirul: uqa.ra bert fu lingi ugi. Bitrinul spusese i C i,a t c l : e i ud i s p i r u s c . h i a r i n a c e e a 5c l i p d i n incuiata lui Gaston 1\{oleceptoarele noastre a sunat -*lasul
iand:

- Sintemataca{i! Sintematacaii ! Plintrc cuvintelepe care le tostease auzeauimpugcitur-i. Pocncteslabe,dar repetate, intretiiate de mici explozii.Elau grenade.$i njci Morand, nici Henriqson n-aveau glenade. Situatia era, deci, serioasi. Lupta se desf5.qura condilii inegale.Trebuia si plecXmfiri in intirziere. - Di-ne cheia ! o somI.Lawrence Robert pe femeia care acum nu nrai ela decit umbra infricogati a celei care ne primi"*e.

49
,4 Clr.izeful irsl'riri

-- $i nu nuinai atit i /rrail-ne drurr,ul cel rnai scurt pc car-e co*rpJicii Cuniitales-airstreculatdoar.in citcva ruimrtc1a slniile noa,strc. Sripusi, femeia deschist: rr5a.Dfr: inaintc dc_a icli, se lcpezi la bitr.in. Voia; frir.diadoiali, si se rlzbuic in vreun fel, sX-l loveasci. inutili, tar.divi r.Xzbunar.e ! l l i i l r i n u l ' c p r i b r , ; i s c i.\ j L r r i . ci . p r r r i n e l c l i p r .c , r n e a dulat foiala noastrl plin cabani. Virstir foar.icinaintati. n-a putut suDor.ta chinurile,poate qi fizice, tr.aunatisneie morale la catc fusescsupus. fost de ajuus A o emo{ieviolenti - cum a fost intiinirea loastri _ ca si se niluie. Lawr.ence Robert posedapi cuno5tintc mcdicale. Il examinir...Corrstati.dccesul. - Nu-l n.rai ioatc ajuta rriureni;i nirnic ! Si mo.gcn ! Tlcbuia si venim gr.abnicin ajutoruillui Moraucl -_ 6i Ilcnlicson. Mai mult. Larvrcncc intuisc binc ci. mai e,ristagi o alti cale decit acecape care vcnrscm no,. Mai dilecti. Mai scur.ti. * Ne vei duce pe dr.unul pe carc au luat_o conr_ p i i c i i d u r n i r a l e i i r e p c r i l c n r c i ip o r . u n c a . I F'eueia se supuse. doua oari. De;i nu o amenin A tase cu arma, era incrediu{atl ci LalyrenceRober-t ar fi suprimat-ofiri preget la cca mai mici impotr.ir.jre sau incercalcde misluire a rcaliti{ii. ln citeva ninute, pr.intr.-o poteci ugor dc trccLrt, cc luneca chiar pe tingi rnargincapiduricei, ajursclilr. An infelcs numaidecitci ne aflam inaintea unei desfigtrlir-i de forle, ciror.a l\{or-and;i Henricsonputeau

50

c L rg r e u s i l e f a c l f a 1 I . E x p l o z i i l eg r e n a d e l o rc a r e , , din felicire, nu nimeriserl linta, ii obligaseri si abard o n e z eu n a d i n s i n i i l e n o a s t r . en m i i n i l e c e l o r t r c i i at;rcanfi.Sania cealalti le servea dlept pavizi inrpoh iva impuEciturilorrepeiate. in vasta ticere alb5, irnpuiciturile avcalr o r.ezonar.rfi ciudati. Scheliliitul ciinilor {inu{i in friu sunr insX qi mai ciudat. Aproape lugubru. Venea parc; dc pe alt tirim. Iar descilcS.r'ile armelor, de-o parte 9i de alta, transformaser.i noapteapolarXintr-un straniu firnament cu stele multicolore, a cir.or respiralie dura doar o clipi. Intre timp, in aceasti nea$teptat;ciocnire, {iri si observinr,femeia reugi si se refugiczela cornpliciiei. -'La naiba ! guier"iinciudat canadianul.Duci-se ! Paralu ela gata si porneascidupi ea, dar Lawrence 1 l t r a s cr e p e d ci n a p o i . P l c z e n l a o a s t r i s c i r i m b a so l n e recurn situalia luptei. Nu pentru ci. acum ne aflaur cinci contra patru (femeia iqi dovedi curind capacitatca de a conduce a lupta alituri de ceilal{i trei banqi difi), ci pentru cX noi trei - Lawrence, Paralu gi co mine * nu avusesem prilejul si ne descircim ar.mele, pe cind adversarii nogtri i9i epuizaserXaproape toate nuniliile. Aici, in mijlocul complicilor. sii, Hiltne, feneia care ne cilSuzise supuse$i t).cuti, redevenise acccatipe care o cunoscuscm cabani. Intr-o figie dc in lurninl o sulprinsesemcu acclaEizimbet cuceritor.,irnbirtati oarecumde ineditLrlsituaJiei,ac{ionind fulgeritor, poruncind celor trei biu.ba{icar.cii indeplineau rt ra crLurecomenzrle-

'51

- Rcpede...in sanieI ii auzir-im elasul. r . : a ; c e l a : i g l a s .p e r r r . e - l m a i a u z i i c mc i n d v a . $i, pini si ne dXm seama ce se petrece,sania pe c a r c o c a p t u r a s c r ; c t . n ii n t r - o g o a n i n e b u n X n a i n i : , p i peste intindcri. Cu pletele fluturind, friul in {inind ririini, biciuind fir.i mili ciinii, H6ldne conducea sania. Phrea intruparea cine gtie cirui duh rizvritit al aces_ tor imensititrialbe,pustii, inghelate. Nu ne rimlnea altceva de ficut decit si-i ur.mi.rirn. Ciinii no;tri abia aqteptausi porneascX dupi ceilalli, care le-o luaseri inainte. Acum Paralu i9i dovedi intreaga lui miiestrie. ii mina, firj si-i oboseasci pr.ea mult, firi sd-i atingi mi.car cu bicirrl. Le uorb.a, ii indcmna, ii alinta, le poruncea. Ciinii ascultau.pireau cX pitrund fiecare gind, ci. pricep fiecare cuvint, gi printr-o tainici infelegereintre ei rispundcau la r r n i s o r f ; g s ; r . 1 c h e m d . r iA d v e r s a l i i n o 5 f r i a v c a u u n . apreciabilavans.Tr-ebuiasi recuperim timpul, sl abs o r b i m d i s t a n t ac a r e n e d c s p i r f e a . - n c e p u t o c u r s i A r r l u i t o a r ef.i r i p o p a s u r i f d r i p o t i c n i r . iL i n i i . I u t e c a . . zborul min{ii. Parci plutean.r deasuprazipezilor.infi_ n i l e . P r o i e c t o a r e l e o a s t r ep u t e r n i c ed e s f i c e a up i r . t i i n l a r g i d e I u m i n i . l n a i n t e : rn o a s t r . es a n i a c o n d u s ad c , Hdldne apirea ca o nXIucXriti.citoare. Goana se inteti. Ne despirfeau acum numai vreo suti de metr.i. - Mai repede nu se poate, Paralu ? intr.ebi La.rvrenceRobert. - Ba da ! Se poate! r.ispunse eschimosul. $i. in adevir, sin{eam cum timpul, spaliul se contopesc intr-o alunecaredin ce in ce mai ame{ito ,e. Ne
xct

apropiam vcltiginos. Acum vedeam bine chipurile lor crispatc. Vedearn siiueta dleapti a femeii care lovea ciinii silbatic, nebunegte. - Mai lt.pede Paralu ! . $i din nou distan{a se-mpufini. Henricson igi pregati pufca. Vru sI ocheascS, fu oprii de canadian. dar - Nu I Trebuie si-i prindem ! Si aflim unde-s aparatelc ! i!{ai repede, Paralu I Si le iesim, in faid. s lii din noudistan{a e-mpu1ini. Dai pe nea$tcptate sania din fa{a noastr.i o coti la dreapta-qi dispiru I Se topi pur gi simplu in neautul alb. Auzilim clteva str.igitedisperate : - Nu ! Nu ! Ce {aci, H6ldne ? Apoi totul se cufundi intr-o nefireasci ticere. Ciinii noqtri,care urmau orbegte sania dinainte.er.au gata si porneasci i.g aceasti direcfie. Nurnai iscr.rsin{a lui Paraiu izbuti si-i opreasci la vreme. Coboririm. La dleapta c;sca un hiu cuiremurXtor. Era cu nepnt i n 6 i s i m a i i e s dc i n e y ai a i v c a l ad i n a c e a s t ip r ; p r i t i e firi fund. N-am aflat niciodati dac5 Hline minase in rnod deliberat sania spr.eprlpastie, sau totul n-a foit dccit o ncdil-'arie-jocul unei tr:rgice intirnpliri. - $i acum...ce lacqn ? rupsetlcer.ea Morand. Aparalelc tot nu le-am gisit. Tirrpul trece,iar Terignak... Canadianul ii privi irdelung, dar nu-i rispunse. Pirea obosit, deprimat. Nu-l mai vizusem niciodatl !n asernenea stare. - Trebuie si ne inapoiem la cabani ! am vorbit in locul lui. Lawrence Robert.

53

C.. si facem la crrbani? intr.ebi lienr.icson. Si cirutinr bandir dc ma3nctofon cle car"cnc-a pome .|rrlinFranhlin. nit 1n puiine cuvirte ie-rrn povcstit lui gi lui C}astorr l,folend intimplXlile de la cabani. Lali'rence llolier.t sc insrrfle{i. * Da, sXplecim numaidecii! .\nr ajuns. Arn ingropat in pirninlul rece, tar-e,asplu, inghe(at,trupul neinsu{le{ital iui John Fr.anklin. Am ciutat banda de magnetofon.Am gisifo. In cele ce uLneazi am tlanscris,cuvint cn cuvint, miqcitoarea spovedanie indr'Szneluluiexplorator. Iat-o : a .,Md nunrcsc John" Franhlin Si sint ln airstii dc 99 de ari. Parc ciudat, clttr ucesla-i ad.euftnrl: sint ol)toal)cctttenar La a|,rsttt 18 de ani atntinfftltuit ! de

tlcscolterit utl ntunte, carc pdrca a li dc aur, Retirttors cutsii, an reusit sd, conuing ut grnp de fi,nanciari si. utd sttsyinlibdncSlepctttrzt a. ltorni, intr-o noud axltcdilie. Din ltittate, bulgd.relcde ninernt adus tle n ne se rloaedi a nu auea nici un liricel tl,e atu., At:castii tonstaiare ju cil lte-aci sd 6mfietlice organi;areu cclei ic-,t do a c:'lrdilii... Prutt.t ninr et qu(.t o ttnt.t tinsantniitate aoiam si desduirsesc : lmrta geogrnlitd ;i. geologicit pc (le o intoonisem. Iinanciatii insd auttur ncvoie de-a afarcre in4)ofla tii., care sd-i'scrLati din antntite tnctrcdtu,ri bdnesti. Astlel ltt conjtituitd. so-

54

cielotca,,Nordaur" benlnt (xploatarea zdcfrmintclor airi.lere d.escoperite,chilturile, de mine. Trcbuia sii ptnnesc tntr-o noud, amltl exfedili.e; alcittu;td din rnnneroti oameni., brintre care ti doi s[ecialisli ni' ncralogi. Conducdtorul exbediriei am lost, fireste, eu. Mi se tlltrluse insd un ajulor de nd.dcjd'eal linanciatilor, Jenifer, Aceastd. d,ouaexPedilie n-a avut loc ! In largul a apelor nesfirsi.teJenifer imi puse altematizsa: ori sit fiu ucis le loc Si zvirlit i'n ualuri, ori sd brimesc o s ntit oarecarede bani, Si sd renunl nu nzlmai la exlte'diSie, dar si Ia itlentitatea mea. Aceeari alternativti a' pusd Si.speci.alistilor.Ei n-au acceptat olerta de lost a rcntinto. la cercetdri,$ au lost sftrteeali de rechi'ni. cu Eu am primit banii, O suntd ?nod,estd' care-mi' pu' 'Americii reanr|ncropi o existenld intr-unul d'in statele Latine! Bi.neinleles $ub un nutue fals, Lazaros Ai a. Cit priveSte ceilalli. oanxeni, erau. toli' in shtjba financiarilor. Unul, si'unul, alesi ile J eni,fer dintre cele mai d.ezolanteela*ede ale speclei umane. Am trdit multft 'tle cafea. Lazaras AiDa ureme tn Brazilia m !:Iantator cra un.om respedat, csre, muncind organi:at, rc ti\e sd stringd ceaa cuete. lmbdtrinisem. N-aaenn fami' lie. Oameni ca mine 6ti inteibiazd' cu grext u?t nllcll. lanziliar tlin care sd.tzu nzai.ioatd evada. Aisul tinc' stins, dhnpottiuilo relii mele, d.eparte de-a li 6nd.buSi.t, ! rJeueniseai.lad.taie, ! Blestenzalii.,.sosesc Trebuie Ah sd o!)resc |nragistrarn, Nmnai de'aS Putea 5-D (onI i t t tir. . . "
JC

In adevir, urmari citeva sunetcspecifice urei brusce i r r l l c r u p c i ia i n r p r i n r i r . i iA p o i s p o v e d , m iIr c o n t i n u u:, . ,,Anr. lletat intprcuniicu un tindr^ pcrlros _ care-ni ajulu in treburilc plantatriei - tlin nou itt l.itttrttu.ile albe dupi care ttnj<,a sulltlul rneu,.pedros st dot,ctli u.n ont.dinatnic, bintu,it ittsi de tl iavo! I uunrhti. Erotz Ir,a bilrin sl]c a l,onti tlt t!!! s; gIt rltior :i tttrduua nult mai, afroape, tu atit nuli nnlt in o.cele[intrItui. trndr uoatlca pindt$l( lt litt-arc 1tns,L)oiottttttr nu tai .tii-?rli desduirsescharto - allasen tliu :iore ui dupii ciutlata disparitriea exltcdiyit,i Fruthlin ntultr: altclc ii urmard ,ri, ldrd irttloiali, au intoctttit hdrSi excelcnle - tlar Siteam \ntlcoscbi sit t.citid o uticti asetare de eschinoSi caribu, dc ccu.entd lcgasttn cit atn trdit .printrc ei. Orpingclik, un atlola.s<.cnt uioi, utii irtsolisc ndeseain. dlznrurilc, itt citutdrilt ntt,lc. Sositirt na*], l-nnt thtilnit pe naaltert(rte pe Jtnilo. liro schimbat,6ncdnntlise, ldsaseborbii. Sc .,;tobilire i;i ctit.i cu. unul. din Jii, Ilarry, 1i ctt solia actstuiu, M,line. Locuitru de nuild u|c tc ccun nai lu stttl dt, Galjul IttrJson Si se htdclatniccrut at achi:iyirnnrut b!duurilor ainrltttc de eschintoSi. raolilotc" unnrireou.;i tlcsln trtpere mutcle tlc atr. Muntele rnut tlc aur ! Eruu j,osulalide orela;i diouol corc-l :litltirtis, ltc'prtltos sii tnii ittsoleoscit in itsrd. Refcde s-o licut tirgu! intre ei, Iar eu.trebuia sd.Ie scrucsc drcl nijloc sltre a-Si atingc scopul. Zadarnic cnt tncertat sit. i incredit(az cd nu-i aorba cle aur. Nu toiou sitrreadd. Au intefut scintd ameniule,si ntd chinuittscti. Mi-au cou! sd recanslilui harta, le cart' sd insenrc: dtutnul Si

56

punctul undt se alld niunlalede atir. An reconsi itui.t-tt, atril cit t iou in-gdtfuit ltuter c. Ant lucrct-o rrrrtinrcnlar. M-au tirit cu ri pretutindcni. Dar orgtrtisritul n&u nu rtai rezista ca inaintc. Am dtzut bolpav. Lledcrea tni slfrbise nu t- Zdpcda, tu slrdlucirilc ti orhitoorc, tni pricirutia *tgro..ilottreduru'i de orlti, cu toate cd Purlam oclrclttri. Respira?n grirt. .tlir(an (1.u.rt'ri ti tol trittn!. I)aci ftu n?-ou lnsai slr ntor tri nt-cu inilrijit, au fftcul-o Portrtt td aur;urttr?irie d., in( Ifilhrc deat'ni.se calnl bunlri. Ea halirn. in'-iua cind s-.r, atum(cl prin rodio sosirea cxPtdili(i ,.Aitticri' nt lost rupriusi dc-o L,{'tit bilit lrene:ie. Dupd zrularnite cdnltiri, Illliuc holiiri. sii lnre cela p?u; t)(tf(.lionete de ftferote l)enttu ollnrea zciriitrthitelor aur si, cu ajuIorul hblii nclc, sil destaPtre,in slirit, Dt .ttl(le (l aur. A4-um opus din. rdsl;ultri. $linn d t'ina lis|urilici itrclioasclor{t|aral( .t( aa rdslringe in ccle dirt urnti 5i atupra lnpula(iri brilino;t. Cd unul sau rnui nulli din rindurilc ci t,cr liiti gtcu. N-cn lost asctitut. Oizilintl atrc:orta coribu ca negustoriic blinuri, ou i:butit sii-rtst'la brna ottlinlit a unui lindr esrhintos (i aD?.tinccrcat la :idir(l,atatclc. jll sit Si-uu fuat haila, l;e cetco lin(at inlr-o uircsc flauitl. tlnt tt.seutts c t r l i r r l c u l r t , r i t t i- l u r d i u i k a u t u i o t b , t t t ! , t l t c . i n locul ntrtit ,-bitlogi rriihrr". inneburili de ciuli, nt-utt clinuil sd le spun unrlt ttlt ingropat culia, Lc-arn in sfrrrs. g<iseant prttjnu ictnii ptiktrc 1i cran in.tr'c oedin(oL tii ttztltor lnrni in tuntlrit s-o caute. M-an inlclat. Au Pl.(at n ntaii((it. Din tlisculiile lor ant ajlat cd i intl itor cxlie luticse tlescoperitdde un

57

Si fc nine. Dar Hiline s-a opl,s. Sfueraca intr_o zi sii ltot reconstituihartu din tnunorie, ilictinthrle lor rtun,s-o alciitui,ascd. Alutci am simulat nebunia.Am

ft uI, dad nu nzai l)ot face areun bitze ltopulaliei cnribu,pe care arn intlrdgit-o negrdit'de mult, trebuie sii f(rc toh spre a-i crula ttdul care-o onenintd. De acecaa?ninpritnat oce(stAstoaedani.e.., Dar...o ..Cce. papa?'.., Ilrusci opr-ire inregistiirii... a Ticer.e... T'i.cere... .Am ascultatinfiorafi cuvintul precipitat al lui John lilanklin. Par-ci fuseseaici, in cabani 9i ne voi.bise lepede,goptit, de teami si nu fie surprins.poate ci acel ,,dar" voia si insemne ceva important,culmat inaintcincXde-a fi rostit.Ticerea s-a prclungitintr.e

'58

ce noi o bnnl bucltii de vi crlc'. 11u1-.1 tnag;uciofltiitl glasnl. i incc'r.'lrsi-r icproduciL * ' \ l a r l a r ' , i p c i c z : rn r t r t s c c o l l i t u r i , s p t - i sie t i - L r t r n 1irziu J,arrr-cncc liobclt. -- tlrle iprtczi ? a in'rlr-lr.rIculicsr..u. Ii * A c c e a c i a d o u a c r p c d i l i . : I r l e n k l i n r r - a p i c ri t , c a i c i , i n c o n c l i { i in r i s l c i i o a s cp c i r i l r - r i i p , . r r;' i s i r r r p i L t n i c i u - i ra v u L c . h .r\ut iti'Lc';t : rlit - Nrr cir-ro:tStcm ipotcz;tdrrnncavoasl-fI Dlr acLlrn i'i r,ii in{eleg czitir-ile de la irccpLrt...atulci cinci v-art c c r u tc o n c r t r s u i . - Da. cla,arn ezitat,vorLi, putin cintat, caradiauLrl. i S i i a r l i i s - a f u r i 5 a t t i c c r - e an t l c n o i . l l r a m f i e c a r e apiisa{idc ginduli. Cind voi'bc$iicu intimpl ile vir:(ii dialoguJe rrut. de Cite clipe dc apalenti somnolenfX, cvadai'c din irrediatl trecurJ. Gaston Morand s-a snrnls lealitatea i' piirnul clin accst tulbur;tol piricnjciri; al ticelii: - S i r r r c r g e r n o s l ic l g r i r r . ! r Larvlence Robelt tresili. Pir"ea cir inccalcl si urce consLiiirlci. Dal nu izbuii'a. clc undeva,din subtcranele - Ilndc se nergem ? - Dupi aparate! glisr.ii aproapc asplu Hcnricson in locul lui Morand. Tin.rpul nu a$teapt;! - Sigur, si mergem! se tt'ezi de-a l:inclea djr viDaci nu pLticiu si facetn vt'ettn alt sare caDadianul. isbinc accstorninuna{i oameni catibn, sX-mpiedic5m calca vrcunui riu, exprimi e1 intr-o vcrsiunc proprie gindul d!n urm:. al hri Johu llanltlin.

59

Irlr-r: lriniuli de ninut redevcni omul de mai inaintc. I'reiui conrarda 9i toii cinci pornirirn dupi aparatc. La o suti de metri de cabani, spre sud, sern$irau vi'eo dor:izeci de pini pitici. Sub cale din ei se afla excavaliapoiireniti in spovedaniah.ri Franklin ? A-nccput o rnuncXaprigi. Ne-am impir{it in doui g lLrpe. am inceputsi sipirn in zipada inghe[ati. Tir9i nicoapele spirgeau clusta cale se desficea in zeci gi zcci de bLrciqi mai mari, rnai mici. Lucram in grupi cu PalalLr.Sub primul pin n-:rrn gisit. Sub al doilea, al tlciJcatot aga. - IIei, voi a{i dat pestcvreo excar:a{ie l-am in? tlebat pc Flenlicson. - inci nu I sunl rispunsul. Anr continuat si muncim in ticere. Priu bufniturile vintului, prin loviturile de tirnicop gi de sapi se auzea doar lisuflarca noastri obositL. Lawrence Robert schinrbacind qi cind pe cite unul din noi gi anevoie dirdea apoi sapadin mini. Rind pe rind, am sipat la ridicina celor douXzcci pini. Nimic ! Nici urmi de de excava(ie boltiti, amenajatX special pentru a ocroti aparatclc.Un fel de minie su.rdX urca in noi. * Sn fi muncit oare zadarnic? intlebi Henricson. * Aga se pale. Bdtrinul s-a-ngelat,firi indoial5, nrorrnii Morand. - Nu cred ! am rispuns cu vehemenfi. Nu gtiu de ce am sim{.itnevoia s5.-laplr pe John lranklin. Iar LawrenceRobertmi sus{inu: - Nici eu nu cred c; bltrinul s-a-nqelat ! Atunci Paralu, ciruia canadianulii tradusese spo-

60

vedania bltrirrului explorator, ne arJt5 la o distan{i dc citeva zeci de nrctri un pin singurati.. e.op.rii, covirqit de zipadi, trecea cu totul neobser.vat. Am reinceputmunca noastri aspri cu 9i mai nrulti riirzenie. Bitrinul nu se-ngelase !

guratic...Ciudilenii ale vieiii !

nou vaPara.

Adunarea, convocati fi.ri intirziere de Oipingelik, _r , l d I i . j

61

n i c a j u t o r p e n t r u r e g i s i r . c a c l t r o s i n d i t5 i a l u n g a t . . . c Tlclruie si se porncascir indati. T'er.ignali cle n-are nici o v i n i . N i c i u n ; rl ' S-ar.r format echipe.Au pur.nitpesteinensitiqile alLe, br urlate de noaptea poiar-i. iu ciutarea acclui IliciLr pe care-l indr"igiseur atit de mult. pini. depar.te, spre ncmirginirea zir.ilor, au sigctat rcflectoareputcr.nice. P l i v i r i l e a u c e r . c e t r i r c tut i n d c n i . p Am plecat cu grupul alcituif din Tukutu, Gjclitti, Paraln, Lawlence Rober.t.Tukutu qi Giolitti {;curei[ neobositeinvestigajii. Au dat peste unele urne. Z;ipada era riscoliti de labe. PLrteaufi ale lui Savirr. Pentru ci Savik, credinciosulprieten crescrrt,hr.init, alintat de Terignak, a pornit dupi. stiphrul lLri. Cind Terignak pir.isise a;ezar.ea sX.-9i ispigcascii osirda, Savik a-nceput si se smuceasci,si. urle, si nu nrai aibi o ciipi astimpir. - Savik simte ca un om ! spuneaTukutu. lar tirziu, cind oamenii caribu er.aucufundali ii.r somn,fata s-a apr.opiat furig de locul unde sc allarr pc lega{i ciinii. A desfdcut leg5tura lui Savik. Ciinii o cuno$teau. N-au litrat. S-au gucluratpe lingi ea. i-a qoptit tainic fata, du-te dupi sti.pi_ favik, nul tXu ! Apiri-l ! El e singur in vuietul r.intului. !n deznidejdea lui poate va rosti cu gtnrlul cur.intcnccugetate. poatc i_tr Iar Sila ar putea si-l pedepseascir. ieqi inainte in chip de fiari, ori poate l-ar nroicaiinviluinclu-l in somn. Trr gtii cit de puternic e Sila ! ti pt'etutindeni.Vine cind nu te altepfi. Apir.i-I, Savik,

62

pe Terignak sA ns Srefearci, si nu stirneasci miuia lui Sila ! Apiri-I, Savik ! Ciineie asculta cu urechile ciulite. Privilile lui calde, luminoase, scinceiul slab ii erau rispunsul, ln{elegea. - Savik simte ca un o;n.., Dezlegat, a ti$nit ca o impuqcituri fi s-a topit cit ai clipi in albul nesfirfit aI deplrtXrilor. Tukutu qi Giolitti au dai Peste zipada riscoliti Lic labe. Se vedeabine tiparul lor. Puteau fi ale lui Savik N-au fost ! Lupi innebunili de foame cutreierauintinderile, riscoleau zipada, cXutaupradi. O simleau poate in allru-. piere... Terignak ? Savili ? Cine Etie?!! Peste imensitilil a1be, bmmate de bezni, au sig&at reflectoare putemice. PinX departe, spr:enem;r'ginirea zirilor... Privirile au cercetat pretutindeni. Terignak, Savik n-au fost gisili ! Poate alti dati... Poate mai tirziu, in scurtul triumf al primivelii.. Alb... Alb.,, Cit poate cup{nde privirea' O imensi gheizerc...In ca'c Sahrrl de nea, sllb care c]oeotcsc inghealXgheizere.., Ora tainici a beznei polare se apropie de sfir'git... l\{ari presirnlili plutesc peste cristalele de zipadi.. tresare... herul geme.,. : Lawrence Robcrt mi-a citit nltimul lui poen.r ,,Niciodati"... oriunde pe pinrint, ,,Oamenii, Oricine ar fi,.. sint de neinlocuit!

63

Iiecare om, Fiecaresuflet de om Are sunetul lui propriu, Fiecare om e un clntec... Pielind, n-ai si-i mai auzi niciodati I Niciodati..." Ora tainici a beznei polale sc apropie de sfirtit... In culind va izbucni biruitoarealumini boreali. Voi mai atzi oare vreodati sunetul acela minunat, cald, cati{clat, care este sufletul iui Terignali ? Post-scriptuntr In plimXvali am plecat din canto-. namentul ,,Arcticei". Curind Henricson mi-a trimis o fotografic: Tukutu qi Terignak iqi setbau cisitoria.

S-ar putea să vă placă și