Sunteți pe pagina 1din 66

STEFANTITA

INGHETAT
GHETaER,UL
t -

J T E F A A l T T T A

GHEIZERUL
ITNGHETAT

tr
E D I T A R , 4 T I N E R E T T ] L U T
i,: t!tt tlc D l: ^lI 17'ii U /O.\'tE,SCLl
L',.t

R c d . a c l o r:' IORD..\NA UliICIIE


l c n l ) o t ' c d a c t o r:' G;\DRll:l,A tLIOI)OLOS
Lltit. la cules 0j.C2.1969.Ru.n de tipar 07.0J.t9d3.
'tp:ir.ut l.e6e .contantts ni.- izzil iiiii ao.tto ex.
';;,,if0"i,1: ,,,r2. Coti editoria'te 2.1. crtti :
'.
Xl ,or?rrf bibligiecite nici
f,it:rf.t,rtru
--DeccnrUrie
l r r t r c p r i n d c r e a- I o l i g r . a fi c i i , , 1 3 - - - c u i1
. i9i i1, g . . .
S t i ' . G r i g o r c A l e x a r . i d r - c - s ici ru. g 9 _ 9 7 ,
R c p 1 1 f u 1 1S. ro c i a l i s t i i R o l r r i i n i a .

(
Aitr...Alb...Alb...
Cit poate cuprindepl.ivirca,b irnensi saha|i de
..,ea.Lln alb de o aspr[ incrcmenire. Numai aeftrl gei]-tc
-liitinat de seismele de zi"padd' Aceasta e pi'elunga'
i r,tri u cc at aiar ni P ola rI.
clocotcsc
$i totugi sub nesfirEita, alba impietrire
,.lrci;icrc. Izvoare fier:bin{i care fac posibild via{a iii in
a cca stx ex t r em it at e a g l o [u l u i . N u , g h e i z e re l en u fi cl $
nu
in zrclincuipimintultri polar'. Poate qi acolo' Dat
ci desp'c gheizc-
clcspre cle e vorba in acesie pagini,
r.cic care {iqnesc i' sLrltlctulr'!.runtei populalii cschi-
r,o.tsc caribu. Oameni drep{i, cu irrima de un alb calcl,
incanclcscent. Ei s[liEluiesc in interiot'ul trincrci c;r-
nriclicne. la nord de canalul Cfiesterfield, la aptls dc
Golful Fluclson. Iar printre accste gheizere, ccl mai
clocotitor rni s-a pirut a fi Terignak. Lui vrcau si-i
i r,ch i n ac es t e r indur -i . Ac e s te g i n d u ri . L u i T eri gnak,
fi e l b i n te d i n pusti u-
Pr.i ctcnulm eu es c hi m o s ,g h e i z e l u l
rilc teci ale :ordulr,ri.
:i:

(lu'r l-anr cunosc't 'c T'eriglirk ? Curn l-agr pre..


l L ri t Ei iubit I
lnsoteam irr cerlitatc dc rcpo|tcr o importantl cxllc-
{itic gtiillific[ interpalignitl[ .,Arctica", ale cXrei
obicctive de cercetare crau multiitle : geografi'ce, gco-
ycdcre
logicc, ar"fieologice,soci;rl-istoricectc. Avipd ip

o
i)
va'ietateascopurilorgtiin{ificeurmXrite,..Arctica,,fu-
se:seimpirfitX in citeva sectii de cercetare.Comanda
secfiiloro avea doctorulLawrenceRobert,un canadian
jovial, cu o vasti experientl,a exploririlor pofare. De
altfel, autoritifile locale ne-au dat tot sprijinul ca pro-
.gramulde lucru, care se intindeape parcursula doi ani,
si fie indeplinit cu succes.Nefiind specialist,'u fuse-
sem ataqatunci anumite secfii de cercetare.lmpreuni
cu alfi doi colegi, danezul Henricsqn Ei italianul Gio-
Iitti, aveamlibertateasi circulim unde voiam.Puteam,
astfel, si surprindemun material viu, vibrant pe care
si-l transmitemprin presi, r'adio,gi telcviziurreintregii
I'r'i. Aceastanu insemnainsi ci arn fi putut sr ne
sustragemdisoiplinei, altm.interinu prea rigidX, care
domneain cantonament.
Dar care reporternu viseazi si scriemicar o carte?
O carte de reportaj, fireqte,unde impresiile si se in-
f'X{easci deplin cu fapte neobignuite,care si smulgi
de.undeva,din realitate,un crimpei de inedit gi sen-
zational ?
De aceea,venind aici cu ,,Arctica",nutream tai'ica
speranfl si pot da de urmele vestitei expeditriiFran-
klirr.
IixpeditriaFranklin... dispirutX in condilii miste-
rioase cu mulqi, foarte multri ani in urmi. In jurul
accstei temerare expeditriise crease chiar ur, fel Ce
legendi. John liranklin, un indrigostit de naturi, in-
drizne{ gi pasionatnavigator englez, ajunsesepini in
accste{inuturi. Dupi, vreun' an s-a inapoiat i;r patrie,
adircinduna drn prirnele hir.{i ale {inutului. Cu aiu-

4
trrui .,n.-,ibulgire stri.lr-rcii,r-,
gi afirnilnd cu td.ric ci
lr fi descoperitun munte de aur, el izbuti sX trezeasc,i
aientia un-orrnari grupuri financiare. Numaidecit lLri
fiinti, S<lcietatea,,Nordaur*, ale cir,ei acfiuni, la'sate
pe piaf5,.trebuiau si sus{ind"o a doua expeditriecc,n-
dusi de Franklin.
Iixpeditriaporni. De data aceasta,Franklin era in-
sofit de numeropioameni. Manevrind un utilaj adcc-
r.'atg relelor conditriiale climei arctice, ii trebuiau si
pr-rniiin valoare muntele de aur. $i au venit primele
'imbucurXtoare.
vegti. Acfiunile ,.Nordaur" au cunos-
cr"rtatunci o creEtereuluitoare. Oameri, pini nu de
*rult calmi qi lucizi, furl cuprinqi d! delirul jocului
la bursi. lqi vindeau totul nunrai sX poati cumpira
ac{iuni. Mi'ajul unei imbog'i{iri rapide invipiia rnin-
tile. A urmat apoi o t5cere prelungi, inexpiicabill.
I)ar, in cele din urmi, realitatea a fignit distrugi-
toare.John Franklin qi oamenii sXi dispiruseri.in mod
rnisterios,ficind si. se prxbugeascisocietatea..Nord-
aur", n5ruind mii de speranfe,ruinind mii de exis-
ten{e. Doar financiar,iiau cules ir'portante beneficii...
Legenda muntelui de aur a continuatinsi sX existe.
IMai tirziu, fXcindu-secercet[ri ample, s-a constatat
cI John Franklin se ingelase.El descoperise, in pcre-
tele unui fiord, un filon de piritx. Strilucirea piritei
l-a ficut si creadi cd"se afli, intr-adevir, in fa{a
unui rnunte de aur. lnsi bulg[-.cle pe care-l adusese,
supusprobelor, nu putea ingela pe nimeni. Cunr a fost
posibili atunci constituirea SocietXtil,.Nordaur" ? Dupi
unele velsiuni s-ar plrea c[ Frankiin, ca sI poati

J
re a .l i za o a doua e x p e d i ti e , i n l o c u i s e b u l g i l ' e l e cl c pi -,
ri i i c u unnl de au r' . D u p l a l tc l e , g ru p u r.i l e L.ancare
clirrtcr'esate au cuircscr.rtadevinrl, dar'. supusc Lln(.lf
vi i 'cgc ir npr eju' i' i. a u p i ' c fc ' a i s i -l a s c u n d X, l ans?ncl
ec{iunile.,Nordaur".
[]ine poate gti care a fost aclc.,'irul ? Oricurn, cxl)c-
d i q i a F r ank lin dis p Xr' .rs c .L l n i l c ? Ia tX c e -rn i i )r opu-
ncelm si ailu !
Dc altfel, ii mirtulisisenr chiar. clor;torului Larvr.ence
Ro b crt ac eas t i dor in { I a rz d to a l c .
I)octorul a sulis sceptic :
-_ N,{e tem cX-tripierzi vfcrnc:r cle pornani !
- De c e ? am ce ru t n u m a i d e c i t c x p l i c a { i i .
- P ent r u c i. . . D a l n u , m a i b i n e s i n u -!i s pun.
Ji n
n u n ra i s i- { i s pun c i s -a u rn a i fi c u t g i a l te i rv esti ga{ i i ,
toiite f ir6 r-ezultate.
-- A s t a nu poat e d e c i t s i -m i n ri l e a s c 5 , d o r i n{ a de
a lc obtrineeu.
-.- lioarte bine ! lmi place aceasti flacirX tine-
l'cclSC5,. Mai de mult scriarn vcrsuLi, irni ficu Larvrencc
iiobert, Ia rindul siu, confiden{e. imi amintesc dc o
p o czi e int it ulat i c h i a r a $ a : ,,l i l a c l rl " . l n e a p reami -
rcanl tinerefea, singura flaclrl pc care n-o poate
sti n g e nic i m ic ar t im p u l .,.
Urmi apoi o pauz6 prelungX, dupi care adiug.i,
pr:cci1:itat:
- Foarte bine ! Cauti ! Caut[ ! Nici o ciutare nu
e zadarnici... In fiecare gisim, in cele din urmi. mi.-
car unul din chipurile noastre... Itri figiduiesc tot spri-
jinul meu !

6
*
Firi ajutorul blgtinagilor, nici o expediqie polarX
nu-gi poate desfi4ura cu succesactivitatea. ,,Arctica"
ajunsesein finuturile nordice inci ta plini vari po-
lari li-li fixase cantonamentul pe malul unui riu,
unde slligluia o mirunti comunitate caribu. Eschi-
mogii caribu reprezinti, dupl afirma{iile unor cerce-
titori, o perioadi foarte veche a civiliza{iei eschi-
rnoase.Cu ochii vii, cu priviri pXtrunzitoare, de sta-
turi mijlocie, sint vioi, iufi in miqciri pi - stabilitri
de reguli p. malurile riurilor qi lacurilor - se inde-
Ietnicesc cu vlnatul Ei,pescuitul. Din piei de ren iqi
confecfioneazi.vegminte frumoase, impodobite cu bun
gust gi terminate cu o coadi ce amintegtefracul.
Oamenii ne-au primit cu bunivoin{i, iar cipetenia
comunitifii, Orpingelik, s-a bucurat nespus vizindu-l
pe comandantul nostru. Era o veche cu:eogtinfi.Mai
rnult, un vechi prieten. Doctorul Lawrence Robert mai
'izitase gi-n alte rinduri aceasti agezare,iar bigiinagii
l-au ajutat si capete o prefioasi experien{i de ex-
plorator.
DupI ce ne-am instalat cabanelenu departe de cor-
turile de vari ale eschimogilor,Orpingelik ne-a poftit
la o serbare.Erau dupi o reugitl vinltoare de foci.
Intr-o linigte deplinE, in care nu se presimte nici o
p.imejdie, cind gi cind focile ies la iveali printre ban-
chize ca si respire.Dar liniqtea e ingelitoare. Identi-
ficat cu peisajul, vinitorul str la pindi. E suficient
doar o clipi qi harponul se infige ca un fulger in
ccafa vinatului. Numeroasefulgere s-au abitut asu-
p ra cef c lc r luc ioase d e fo c x ; b u n a d i s p rz i { i c ci :a atot-
stipinitoare i.r mica agezarecaribn.
cind arn ajuirs in mijl,cul lor, escliirnogii ne-au in-
iirripinat cu voioase strigite :
- Krasluna ! Krasluna !
A'r rxspuns pe datr cu un cald .,lmni ziua", rostit
tle fi--care in graiul maiern, ceea ce a stirnit o mici
babilonie Ei ri.sul zgomotos al doctorului Lanr,ence
\
Rt bert.
- Klasiuna ne-a explicat el n,u inseamnl
"buni ziLta", ci pur' gi sinrplu .,omul ail:". trar rb,ucuria
clr care a rostit Krasluna aratd limpede ci omul alb
este socotit frate. cu priieju'l acelei serbiri, l-am cu-
noscut pe Terignak. lnconjurat de ceilaiti rnembri ai
co n ru nit llii in p ri n r.n l ri n d d e fe rn e i l e c r_ rcopi i i n
spatc. apoi de birbafi Te,ig.nak a-nccput sii
cirrte un cintec de vinittiare, acornpaniart de sr-rr^rctu,l
sec qi ritmic al tobelor'. Llra un fl5cxu de 'reo ?0 de ani
(u l tc' ior am af iat c X i mp l i n i s e 2 ? ), b i ' e l e g a t gi parci
cer.'amai risirit decit ceilalqi eschimoEi.ceea ce ciL-
d e a *n deos ebit f a rr:re c c l i i p u l u i s i u e ra p ri ' ir.ea sc:-
nini, dreapti, pitrunzitoare. care uneori avea luciri
de diamant fierbinte. Glasul lui Terignak. pufin gu-
tural, risfringea totu.qi ar:certe dulcj, nostalgice, iar
cintecul, depi de triumf Ei bucurie, era intonat cu sur-
prinzitoare ntranfe. cind repede qi tunrul,tuos,cintl cu
lente inflexiuni de duioqie qi chiar triste{e.
Larvrence Robert inii tradlrcea confinuttrl.
Ilra vorba de Sila, zcitatea nevilzutd.,care a.iuti oa-
me n i l or c opii, t i n e r:i , v f r s tn i c i s i v i e tu i ascL i n

I
niijlocul primejdiilor, iar vinXtorului si-gi nirnereascil
::iita gi si se inapoiezeacasi incircat de beigug. $i
r.intecul povestea despre-un vinitor c.are,rnergind la
c- vinitoare de vulpi, a zdrit deodati ceva in zdpadd'
Nu era vulpe, nu era iepure, urs sau pasire. Era un
cn inghe{at. Era chiar fiul siu. hi apropie inima sa
caidi de inima celui inghe{at.I-a suflat deasupragurii
:'espira{ia lui, arzdtoare... ZaAarnic ! Trei nop{i tathl
nlr mai dormi, trei zile nu gindi decit la osinda, la
blestemullui. De ce s-au intimplat toate acestea?
Poate vinitorul l-a miniat pe. Sila, zeitatea nevi-
zutYa.
,,Vinitori, nu minia{i pe Sila ! Atunci cind vi-napo-
ia{i printre ai voEtri cu hrani imbelgugati.,cu blir,uri
ri lumini, gindili-vi Ia vinitorul osindit de Sila !
I'reamiritri-l pe Sila, care-i departe,dar e pururi prin-
tre noi !"
Acesta era cintecul interpretat.de Terignak. Cinte-
cul se prelungea apoi in ritmul sec al tobelor, intr-o
cintare muti a capului, a brafelor, a Eoldurilor qi pi-
cioarelor, a intregului trup. Pantomima voia sI ex-
prime pril gesturi 'exact ceea ce exprimaseTerignak
prin cuvi,nte; aproapeintreaga comrrnitateparticipa la
I
desfigurareaei.
DupI serbare,am stat de vorbi cu Telignak. La-n-
ccput prin intermediul lui Lan'renceRobert, apoi de-a
dreptul ajuta{i de rnimicl Ei onomtrtopee. Mi-am ma-
nifestat dorinfa si particip la o vinitoare de foci. Iar
'I'er"ignak,
lloios, s-a anitat gata si mi-nve{e a minui
harpanul

I
P'in gesturi exp'esivc rni-a explicat curn har.porrrl
ti'cbuic fi'ut strins cu rnina dreapti gi apri, la agrr.o-
1>ic'eavinatului, ;:r'irlit lcpecleprintr-o bruscl destin-
de'c. virful harpon'lui, numit tsogata,c legat prin-
tr-o curea de aruncitor: cind animalul iintit sc r.iclici
pentru a respira, vinxtorul ii infige intr.c coasteun
cufit special.E lovitura de gr;rfie.Foca trcisr-r,
cste trasx
ii:rgi caiac.P'intr-o tiieturi ficuti sub git, vinitorul
int'ciducc o {eavX prin care sufli, ca foca umflatx sir
poati pluti pe ap;. Robcrt Lawrence, car-casista la
acest prirn cul's de 'inXtoare, r'i-a povestit zimbincl
(;*rr in alte agcziri de cschi'roqi de prin
insulele
Atink, focile erau vinate cu ajutorul umbrelclor colo-
rate. aduse de ncgustorii americani. prirnLvar-a,cind
rriii dc foci poposescpe rnalul mxrii pentr.urcproclu-
ce'c, femeile eschimoase le a{incau calea,deschizindEi
inchizind umbrele. Focilc, speriate,zipicite de aceste
ciudateaparilii, nu mai gtiau incotro ,s-oia. astfel ci
crall foartc uqor ucisedc cschimosi.

Incct, incet colcctivul care alcituia expeclitria


,,Ar.c-
tica" s-a adaptat la conditriilclocului gi gr-upelede

altfel, nu mai era un sccretpentru nimeni. Larvre'cc

r10"
Robert nri pov5{uisesi nu mai fac o tziini din do-
rinia meil de a elucida misterr.rlciudatei disparifii.
Cind canadianul le-a cerut tuturor s[-mi dea spri*
jinul, a fost o uimire generali.
- Iati un nou obiectiv qtiin{ific al ,,Arcticei" ! a
exclamat ironic confratele meu Giolitti.
Iar celilalt confrate, Henricson, a adiugat :
- Vede{i si nu uitim celelalte obiective propuse9i
si nu mai avern ce comunica opiniei publice.
Spuselelui Henrieson au" stirnit replica promptX a
comandantului: -
- Chiar daci va fi aga, rXspundereacade asupra
nrea ! ,,
Dar pe neagteptatedoiin{a dezviluirii misterului ex-
pedi{iei Franklin deveni atit de molipsitoare,incit fie-
care ciuta si-mi fie de folos. Printre cei mai zeloqi se
ardtard,chiar Giolitti gi Ho:rricson...
Orpingelik, chestionat primul cu privire la soarta
expcdi{iei condusi de Joht Franklin, ne-a rispuns :
- O, e o poveste veche ! lmi amintesc de un Kras'
luna, numit Franklin. Bram foarte tinir cind a venit
aici. Umbla mult gi mi chema cu el. IEi insemo? rn€=
t_ reu pe niEte foi diferite observa{ii. Sipa uneori voi-
t -
nicegte in zilpadd, scormonea pimintul pietros qi in.
ghefat ; Krasluna scoteabulgiri, misura, clntlrea gi-gi
nota totul.
- Dar a doua oar6,? a intrebat Lawrence Robert,
- Nu ! N-a fost decit o singuri dati ! veni rls-
punsul sigur al lui Orpingelik.
: Totuti noi gtim ci a pornit incoace $i a doua

r7I,
oari qi cii a dispirut i:r condilii ciudate,flm stiruit
c.u.N-ai aflat nirnic despreaceastXdisparitrie?
Doctorul traCuselui Orpingelih intrebareamea.
- Nu gtiu nimic altceva decit ci, la scurtil vrerne
dupi ce lrranklin a umblat prin acestelocuri, nu de-
parte de-aici s-ar fi intirnplat o nenorocire.o coral-rie
s-ar fi ciocnit de un munte de ghea{X.Arn auzit ci
oarnenii aflafi pe corabieau pierit pini la u:r,ul...
- A fost corabialui I'lranklini)
- Nu Etiu.Nu pot si vi spun.
- Cunoagtelocul unde s-a produs ciocnirea? i-arn
n:gat pe Lalvrence Robert si intrebe clin nou.
Rispunsul nu veni nunraidecit.orpingelik se stri-
duia si-gi arninteascX. .{
,l
- Noi numai de curitd. al,em mijloace rnai :.a1ri<ie .{
4
de cornunicare.Pe atunci insi... i{u, nu cunoscloctri. I
Eram foarte decep{ionat.lnceputul investigaIiiror {.JI
rnele se 'xdea nebulos,descuraiant.iawrence Robert, 't
:i
care-seantlenasein accasti,povestenrai rnult spre a-gi
veriiica o ipotezi, se dovedi insr nrai tenace decit
nune.
'-
Nici uo\b;,.. n-ai cum si curogti locutr,dragi
prietene,spuse,el. insi direcfia unde s-a produs cioc-
nirea trebuie si {i-o aminteqti. De ,olricei,pe acesbe
meleaguri;r'egtilerele sau bune nu vin pe ci.i ocolite,
ci chiar de la izvorul intimplXrilor.
Iar se lisi o ticere intre noi.
- Cred ci nenorocireas-a produs in, zona uncle
primxvara vine mai devreme.Nu e departe de aici.
Era o indica{ieprefioasi.

,I2
- Ei, vezi ci ne pofi fi de folos !? exclami hucu-
ros LawreRce Robert. Sint sigur ci ne vei da multe
alte inforrna{ii pentru limpezirea acestei inculcate is-
torii.
Orpingelik zimbi. Chipul lui se cresti de zeci de
dungi mici gi adinci.
- Am si vi-l dau ire Terignak si vH,.nsofeasci. El
vineazi de obicei in aceasti parte gi cunoagtenrai bine
ca oricare altul' locurile.
Iati, deci, cum Terignak deveni nu numai paaricul
aparatelor gtiintifice, nu numai dascilul meu in mi-
nuirea harponului, dar gi un ajutor de nldejde, cu
ajutorul clruia urrna si dau de urmele expeditiei lui
John Franklin, dispiruti in conditriimisterioase.
Terignak mi-a inspirat de la-nceput compara{ia cu
un gheizer. Clocotitor, firi odihni, ili dovedea iste-
{imea in toate imprejuririle. Ajuta la montarea apara-
telor de prospectaregeologicl, vina gi pescuiacu hir-
nicie, qtia si fie tandru, drlgdstos cu Tukutu, o fati
deosebit de vioaie, sprintdni, ageri. Pesemne aceste
calitifi l-au ficut pe Terignak s-o numeasci, s-o
cheme, s-o alinte ,Tukutu, ,ren canadian". ln curi:rd
trebuiau si se cisitoreasci.

Invitrasem si minuiesc cu destull ugurin{i harponul,


gi la una din vinitori n-a lipsit mult ca truda mea sI
fie incununati de succes. Zvirlisem harponul, dpt
zvicnirea mea nerlbditoare a avertizat vi;ratul, care,
nrai repede decit mine, s-a gi scufundat. Zgomotul pro-
dus de (ingicia mea a zidXrnicit intreaga vinltoare.

'13
Eram, firegte,inciudat..Mi se pirea ci oamenii stnt
neciji{i ci din pricina mea n-au putut vina. Md apisa
sentimentul unei mari vinovitrii. Zimbetul lui Terig-
nak a-ncercatsi mi linigteasci:
- Krasluna,nu fi amirit ! fmi spuneagraiul qi pri-
virile lui.
- Ba sint vinovat cX voi pleca{i firi vinat ! am
rostit, cu glasul rigugit de enervare.
Terignak gi cei din jur continuau si zimbeasci.
- Altidati o si ai, poate,mai mult noroc ! mi-n-
credinfi Terignak.
Altidati...
Acest "altidatiu mi se-nfipse-nminte ca o obsesie.
N-am avut ribdare si aqtept multi vreme. Dupi ci-
teva zile am pornit singur si aduc micar o foci. Orgo-
liul vinitorului incepitor este nemisurat. In piienje-
nigul lui mi prinsesemgi eu. Voiam cu orice pref si
nri reabiritez in ochii lui Terignak li a tovarrgilor
sii de vinitoari:. Am inclreptat atunci cu r.epeziciune
caiacul oriuncle mi sq pirea c6 descoplr un spafiu
potrivit... si mi pot strecura.Dar incercirile sg dove-
<lir6, zadarnice.Pe neagteptate,qn zid de gheafi imi
Itara calea. Iar cercul se strtngea tot mai ameninfitor
in jurul meu. Atunci, amintindu-mi de sfaturile lui
Terignak, ?rl schimbat tacti.ca.Descoperind o deschi-
ziturl mai largi, m-am indreptat intr-acolo, de data
a-ceastamanevrind caiacul foarte incet. voiam parci
si ingel atenfia uriagilor de gheaf[, gindind ci ins6gi
migcarea rapidi a caiacului putea, eventual, .s[ pro-
voace pe undeva o deplasarea acestorblocuri. Inima

'14
i r n r b l t e a p u t e r n i cV . o i r e ' ' r 1si e u n u J [ i r a m a p r o a p e
r i c d c s c h i z i t u r f ,i.n c i z r . c eo, p t , p a t r u . d o i m e t r i , u n
n i e t l u , . .G a t a ! A m i z b u t i t! N u ! N u n c r o c u lr n - a s a l -
\,i.t1ci stXruinfalui Terignak de a-rni dezvilui toate
t i i n e l e d e a s c i p a d i n t r - o a s e m e n e pa r i n i e j d i e .
Cu puiin inainte, in clepiltiri incepuri si {'ltrtr.rre
lungi peldele ie zeci de nuanfe aurii. lienomenulestc
r:i;ul ciin chipurilefermecatealc aurorii boreale.Dar
cl a.r"e gi un sensmai profund,pe care oameniilocului,
in indelungatalor expelien{X,au tnvi{at si-l tllnri-
cia:;cX.Apcle deveniri alburii : incepusemultinrile-
r)aralupti diirtreapi gi ghea{i.
in mica a$ezarecaribu erau pe sfirgitcpregltirile de
ialnI. Orpingelik sfXtuisepe doctorul Larvrerce Ro-
bclt si-gi pregiteasci oameniiin vedereadesfdguririi
acti';itX[iiin condiqiilenop{ii polare.Da, noapteapo-
larX i9i trimisesesolia.
$i totuqi vinitorului nu-i plsa de toate acestea! Vo-
inrn sI vinez singur. Si zvtrl cu setehar,ponulin ceafa
r"rneifoci gi apoi, repede.sX risucesc cureauade carc
cra prins harponul, spre a-mi aclunavinatul. Azi, pri-
.,i::d in urmi, mi se pare nu indriznea[X, ci naivi 9i
pu{in ridicolii aceastidorinfi.
Dar toate s-au petrecutieri...
Caiacul,harponul,pugcade vini.toare,echipamentul
irni stitearu la dispozitrie.N-am govlit nici o clipi.
I,I-am avintat.
Abia acum, cind imi eram singur cilduz6, am pu-
tut si-rni dau seama de jocul perfid al banchizelor'.
Farci crau fXpturi insuflefite!

'15
PXreau incremenite 9i deodati, sttrnite de cine gtie
ce duh al ghefurilor, ori poate de presimfirea iernii
care le-ar fi inclegtat fur neclintire pentru o buni bu-
cati de vreme, au inceput si se stringi in jurul meu.
Primejdia cregtea cu fiecare clipi. (Jrrna si devin
prizonierul acestor giganfi arctici, care Chiar daci nu
m.-ar fi zdrobit, m-ar fi ucis. firl indoial5, cu respira-
fia lor de gheafi.

Ziua aceastaa fost insemnati in carnetul meu ca


o zi a intimplirilor extraordinare,pentru,ci primejdia
care mI pindise intre blocuri n-a fost decit inceputul.
Mi-am contiriuat tentativa de a vina foci. Am ajuns
intr-un loc numit "birlogul urEilor". Era aproape de
mal. Am coborit gi m-am indreptat spre un mic ar-
bore solitar. Dupi socotealamea, de aici puteam si
ingel deosebitasensibilitateauditivl,-a focilor. Virtul,
care de citeva zile didea ttrcoale, se:nte{ise.Descope-
rirea aceastami-a provocat o emotie atit de violenti,
incit - pentru o clipi avut impresia ci inima
a-ncetat si-mi mai zvicneasci. Ningea viscolit qi zi-
pada cregtea vizind cu ochii. Arborele constituia un
bun ad[post in acestbirlog al urgilor, bintuit acum de
furtun5. La tulpina lui am incercat si-.mi hcropesc
un fel de culcug cit mai ferit. Am dat zdpada deoparte
gi am sipat ln adincime. Atunci s-a petrecut un fapt
neaqteptat.Slpind pinl Ia ridicini, ?R'dat peste o
cutie de aluminiu. Fusese ingro-pati acolo... Am des-
chis-o. La-nceput n-am observat nimic. Dar cerce-
tind-o mai atent, am gisit ascu-rsi sub rama capacu-

'16.
lui o harti a finuturilor nordice, rudimentar lucrati
gi hagurati pe alocuri. Agadar, ambarcafiunealui Fran-
klin pierisepe aici, pe undeva! Repedearn scosharta
din cutie $i am asctms-ointr-unul din buzunarelemele
imperrneabile.Am ciutat apoi qi alte obiecte. Dar
n-am mai glsit nimic. Poate ag fi continuat si caut,
dacX,nu departe, printre ghefurile plutitoare, n-ar fi
apirut o foci, Singuri in imensitatea nesfirqiti... Si-
guri cI nu o pagtenici o primejdie...
Am ridicat harponul, dar nu qtiu cum, nu qtiu de
c€, mi-a fost cu neputinfl si-l azvirl. Am ridicat
pentru a doua oari harponul, hotirit s-o ripun.
Foca respira in voie. Pentru o clip[ mi s-a pirut
ci surprind privirea ei inteligenti, care, fulgeritor,
s-a i;rfiorat.
Foca a vrut si se scufunde,dar n-a mai avut vreme.
O loviturX nlprasnici a culcat-o.
N-a fost harponul meu. Era laba uriagi a unui urs
polar, care, ca Ei mine, pornise dupi vinat. Bineinfe-
Ies,el din alte motive...'
Am rimas uluit de sprinteneala aproape acrobatici
a ursului polar Ei de cruzimea lui firX pereche cind
este foarte infometat. In citeva clipe, victima a fost
sfiqiati. Apoi a-nceput s-o infulece c-o pofti imensi.
Tabloul acestaal fiarei care-EisfiEiegi devoreazi prada
nu poate fi oricind surprins. De aceeaam hotXrit si-l
fixez pe peliculi. ,Daci nu mi puteam intoarce cu
vinatul mult dorit, si am cel pu{in o victorie repor-
tericeasciu,lmi spuneamin gind.
Numaidecit am pus harponul deoparte gi am scos

'tr7,
aparatul de filmat. Dar migcXrile mele repezi au
trezit, pesemne,atenfia fiarei. $i-a lisat prada gi m-a
privit surprinsi. Din citriva pagi a fost lingi mine.
Gata si mi sfigie. Nu mai aveam timp si pun mina
pc armi. Me pregiteam totugi s-o infrunt, degi mi
socoteampierdut. A intins labele si mi cuprindi.
Cu toate ci mi azvirlisem puternic inapoi, sX mi fe-
resc' i-am sim(it respirafiagribiti. o labi grea se li-
sasepe umirul meu. Nu ! Nu incipea indoiali : eram
pierdut ! Dar deodatX, in ticer-ea vituiti, a risunat
slab, ca un vaiet, o impugcituri. Apoi numaidecitinci
una, 9i inci una. Namila albi qra'pribugit insingeiatE,
scufundindu-seprintre banchize.M-am uitat in toate
1>5r{ilesi vid cine era salvatorul meu ? Dar nimic,
nimeni nu se vedea niciieri. Revcnit din ernolia pr.in
care trecusem,privirile mi-au fost atrasede foca ita-
cati de urs. <
,Ei DU, ficeam haz in sinea mea, intimplarea e
unici ! ursul a vinat foca pentru mine.* Era aproape
intreagl ! Am incercat si leg foca de caiac cu gindul
rle a porni repede inapoi, spre cantonament.Cu ne-
putin{i ! Jur imprejur, ceea ce cu pufin inainte fusese
api, acum era solidificat, inghefat. Vintul plesnea din
i
bice niprasnice, iar pilnii uriage de ninsoare ficeau
una cerul cu tntinderile de gheafi. venise iarna polari.
Pentru moment trebuia si mi-ntorc numaidecit la adi-
postul pe care-l incropisem Ia piciorul micului copac
-mi
singuratic. Dar vintul, cu spulberiri de z6pad6,,
orbea. Am rxticit ca un nebun in jurul arborelui so-
litar, firi si-l pot distinge.De citeva ori mi se piruse

rIg
cri-l vXd lingX mine. "Uite-l !" imi spuneambucuros.
Dar cind mi apropiam, dispirea. Ce se-ntimpla cu
mine ? lmi pierdusem rnin{ile ? $i iar mi r[ticisem.
La un rnoment dat mi s-a pirut ci aud glasuri ome-
negti. Cine, cine vorbea !' fira, poate, salvatorul Ineu,
ori din nou eram pradi halucinatiilor? $tiam ci daci
voi continua s[ mi riticesc aga,in curind mi voi pre,-
bugi fXri puteri gi voi pieri inghefat. Gindul acestei
mor(i absurdemi-a incordat voin{a gi, printr-un ultim
efort, arn reugit si ajung in cele din urmi la fintl.
Ah ! Minunat imi p[rea adlpostul incropit la piciorul
acestui copac Ai unde, oricum, eram mtrlt rnai apirat
de loviturile stihiilor dezlin(uite.
Am inceput si semnalizezcu aparatul rneu de ra-
clioenrisie.Firi indoiall, cei din cantonatnentvor auzi
glasul meu: ,Sint in "billogul urgilor>>.,. Punctul X...
"
longitudine...latitudine !
lmi f[cusem socotealac[ pot rezista circa douflzeci
9i patru de ore. Cu o singuri conditrie: si nu adorm'
ingheful nu este altceva decit o lenti prelungire a
somnului in moarte... lntii te inr'lluie o ceafi catifc-
lati... Parcl incepi s-alunecipe-un povirnig firi-nceput
li flri sfirgit... ln aLrziti cinti sunete moi, armonii
neintilnite niciunde... Imagini cindva privite, visate
poate, r[sar intr-o incintitgare sgccesiune...lncet, incet
iupetele se sting, icoanele se topesc.Adorm sim[urile,
creierul, inima... Acesta e preludiul morfii : somnul
ingheIului.
Trebuia, agadar, si lupt impotriva celci mai ugoare
toropeli.

T9
Ialna polari ili desfigura in jurul
meu intregul,
f i'scinantul ei spectacol. Bubuitulvintului se flcea auzit
din ce in ce mai puternic.La ristimpuri,
zirire intu-
necoaseerau sparte de ulti'rele scinteieri
ale aurorei
brireale.Ninsoarea i'rprogcati in toate
pir{ire voara
beznadeas5.Emanafiirecaroriceare foii
de cort tripcau
intr-o anumiti misuri zdpad,adepusi. Frforturire
de
a rczistaimi storceauinsx ultimeleputer-i.
lnri repetanr
de zeci, de sute de ori : ,,Si nu adorm, si nu
adorin. '
si nu adorm...('
Dar ochii mi se-mpiienjeneau,o nefireasci,
dulce
melodie incepeasi-mi sunein urechi.
,,Si nu adorm...SX nu adorm...Si nu adorm...*
Minunate visuri mi-nviluiau in aburui lor...
(' ..Si nu
adorm...
. " M ; a f l u i n p u n c t u lX . . . ,l a t i t u d i n e . .l.o n g i t u d i n e , . . "
,,Si nu adorm...si nu adorm.....
C u l o r i . . .S u n e t e . . .
"Si iru a...".

M-am sim{it deodati viorent zgil{iit.


umrrur drcpt
mi dtrrea ingrozitor. ce sint acestelurnini
? oai e air- -l
rora boreali igi fluturi din nou pirpiirire
? ,,cine strigi,
cine strigi !"
- Hai ! Trezegte-te! Trezegte_te
!
Nu-mi dideam seamace se-ntirnpli cu mine.
Ivri se
pirea ci vintul nxprasnicm[ smursesedin locui
r-rnclc
zS.ceamgi mi purta acum ugor, ca un fulg,
prin
yizduh...

20
Nu ! Pluteam, e-adevirat, dar in bra{ele vinjoase
ale lui Terignak. Ajuns in cantonament,am reconsti-
tuit ctapele salvirii mele, plini de surprize qi peri-
pe{ii...
Emisiunile aparatului meu de radioemisie-recep{ie
au fost recepfionatein cantonamentgi tt.,ttiaid.cit s-a
constituito mici echipXde salvari.
Am fost nespusde impresionatcind mi s-a povestit
ci Terignak voise si plece singul in ciutarea mea.
A fost insi oprit de Orpingelik qi de Lawrence
Robert.
Din echipi urma si faci parte qi cineva care qtia si
citeasci pe cadranele aparatelor gtiin{ifice coordona-
tele transmisede mine. Atunci s-au oferit mai mulfi
voluntar,i,printre care se giseau Giolitti gi Henlicson.
Cind am aflat qi acest amlnunt am fost la fel de viu
irnpresionat.Ca qi atunci cind am aflat ci Lawrence
Robert a hotirit si conduci personal echipa de sal-
vare.
Iukutu {inea cu tot dinadinsul sX fac6, parte din
cchipi. Nu gtiu daci numaidecit pentru mine, cit mai
ales de teama de a nu-l 'li,sa pe Terignak departe de
ea, in bdtaia atitor primejdii.
- Tukutu, tu trebuie si rimii aici ! i-a vorbit
ferm, dar cu blinde{e Orpingelik.
$i Tukutu a rlmas. A agteptatincordati' cA un arc
intoalcerealui Terignak.
Echipa constituiti din Terignak, Paralu un es-
chimos mirunt, cam de vreo patruzeci de ani, cuno.'i-
cut prin pruden{a lui in{eleaptX (Faralu insearnni,

2I
i

"atcn{ie*) - gi Lawrence Robert a pornit de indati


in ciutarea mea. Dar aga cum aflasem apoi, salvatorii
mei nu se puteau apropia de adipostul meu. o rafali
de impugcituri ii linea departede mine.
Fireqte, echipa condusi de Robert Lawrence " it-
postat fxii intirziere. Dar unul din gloanfele trase de
o parte gi de alta m-a nimerit in umirul drept.
Din fericire ! Altminteri, somnul inghe{ului,ir, .ur.
incepusemsi mi cufund, m-ar fi sorbit cu totul.
I)urerea, zgomotul, impugc5tura m-au trezit, m_au
adus numaidecit la realitate. Mi-am dat seamaci eu
sint obiectul acestei lupte stirnite pe neaqteptatein
pustietateanordului. Dar de ce ? De ce ? N-am putut
in(elcgeinrcdiat.
curn n-an putut afla nici cine sint cele trei umbre
carc voizrucu orice pref si-i impiedice pe Robert Law-
rer)ce,Terignak qi Paralu sX se apropie de mine.
ln cele din urmi, ?D fost srnulsdin culcugulin care
z:accam.un glonte zdrobise farul echipei de salvare.
Profitind de bezn5, cele trei umbre au incercat, cu
toatc irnpotrivirile mele, sx mi urce intr-o sanie. Insi
ciinele lui rerignak, savik, luat in aceastr expedifie
de sai'are, i-a ajutat mult pe salvatorii mei si-mi dea
4
dc urrni. ci'd atacatorii au vlzut ci nu mai au timp
sil mi care pini in sa'ie, au tras o noui rafali d;
impuqcituri.
- Lisa(i-l ! Urca{i iute in sanie ! am auzit
porun-
cind un glas de femeie.
$i numaidecit am fost zviflit in zipadi. Intr-o clipi
sania s-a topit in bezni. Iar eu, istovit de g€r, a.

99
crnofii, de hemoragia provocati de rana de la umir,
am leqinat.
M-am trezit in blafele lui Terignak. Adus in can-
tonament, affi ciutat harta gisitl in cutia de aluminiu.
Iira la locul ei, in buzunarul impermeabil. Iar cutia
de aluminiu, pe care Terignak nu conteneas-o admire,
i-am d[ruit-o lui.

GXsirea hXrtii in cutia de aluminiu stirnise o vie


disputi intre mine qi doctorul Lawrence Robert-
- Nimic nu aralil c5, o harti ascunsl in capacul
unci cutii este rtocmai hllrta intocmiti de John Fran-
klin, susfineacu tIiie canadianul.E-n adevir o harti
mai veche, dar nu mi poti convinge c[ ar fi a lui
Iiranklin.
- Dar nimic nu dovedeqtec[ nu este harta lui
Iiranklin, replicas€melr enervat. $i i-am aritat ci pe
hart[ e hagurat un drum : dlumul expediliei, Iar
punctul indicat cu litera M insemna, filtd indoiali,
muntele de aur.
"?
- Egti sigur ci inseamnl' ntttntele de aur intrebi
canadianul.
- Hm, sigur... Deocamdati, e-o simpli pl'estlpu-
nere.
Lavlrence Robert surise.
- Nici in justifie nu se admit simple presupuneri,
dal inci in gtiinfi ! $i pentru ci-i pl[cea si coloreze
discufia cu amintiri personale adiugi : Cindva am
sclis o poezie ,,Dorin{a", in ca'r'earltam ci, uneot'i,

23
d o ri 'fa es t e at it dc p u te rn i c x , i n c i t o p u tc m l u a cl rept
realitatc vie, palpabilI... S;-ti recit un clinrpci.
IU i -a ' ec it at c u gl a s u l p u { i n c i n ta t c i te v a s tro l ' e. cu
a d e 'i ra t f r um oas e. i ' c a l ' e d o r-i n { a e l -a a s e n rui ti cu
u n a b u r - is pit it or . A b u ' u l p u te a l u a fo r.m e l e c el e mai
co n si stc nt e, dupx inten s i ta te a c u c a rc c l o l ea ci ncva.
- N u- nf eleg de c e n -ri -a { i re c i ta t
poezia !
: - Ii h, nu in{ elc gi ... i n (e l e g .i fo a rte b i n e !
Desig'ur',in{elegeam ci Law'ence Robcr-t prctinclea,
n i ci n rai m ult , nic i m a i p u fi n . c i e u - i n mi s tu i toarea
nrea dor-inti de a dezvXlui rnisterul lir:ankli ii atr.i-
bu i a m ac es t uia har t a fi rr ' i c i o j u s ti fi c a re , fi ' i ni ci
o d o va dl pr ec is i.

$ i to t u|i. inr i c ls c le A * s e a ' a c i p e u n d e v a c l rc P tatea


ar p u te a f i qi de pa rtc a c a ' a d i a n u ru i . N u -r p i -rtcam
[,ri'Lri de r-ea credin{i, pentru c6 in ccle clin ul-m5
sco p u l n r c u dev er r is e d i n a l te m o ti v c - g i s copul
]'i . l '-l v oia s 5.v er if ic e o i p o te z x p e c z u e n u mi * o enL' r-
tzi se i n c I , iar eu v oia rn s i d a u c l e u r.me l e e x ;;ccl i l i ci .
l).r' i n ac t iv it at ea c rm a n d a n tu l tri fa u te z i a p oeti .i
fi zrtcrr- r iz zcru ienac it z rte ao mu l u i d c Eti i n ti . \/o i a do-
-=ftt
v e zi i n d is c ut abilc , nu s i rn p l e p re s u p u n e l -i .Or h a ' tl r gX -
si tS cl e ' r ine nu pur t a s e ' rn i tu ra l u i l i ra n ]< l i n . N ' -i
cu l -ro $ t eam nic i s c r is u l , i n c i t i n s e rn n X.r-i ml ea rg i n a l c 1;u-
t e a u I'i g i nu pt r t eau f i a tri b u i te l u i .
i 'tre t ir np, i. r na p o l a r' i s e i n s ta l a s c d e -a b i nel ca.
Ra n . d e la uni6r ' r ni se v i n d e c a s e g i -mi r-e l u a s e i ii-r nci e-
I e t'i ci 'i l c c ur ent e in n i i j l o c u l p o p u l a { i e i b x g ti r.$ e . A $.-
za re L Lca. r ' ibus c s t lX n ru ta s c c e v a n ra i a c l i n c i rr tu ndi .i .

21
'..ulturile de vari au fost strinse, gi oamenii au intrat
;r locuinfele lor de zipad5. Am asistat la construirea
-inor asemenea ,,apartamente" qi am fost uirnit de
.igilitatea constructorilor. Folosind in mod exclusiv ca
,inealtX de lucru un cufit de os, de care nu se prinde
zapada nici pe cele mai asple geruri, oamenii caribu
':rrn unul lingi altul blocuri mari de zdpadd. inghe-
tati. pini ridici o construc{ie tn formi de dom, insi
nrult redusi ca propor{ii. In jurul igluului afa se
;rumegte locuin{a unde se pitrunde printr-un tunel de
ci l i va m et r i gi unde u n s i s te m p ro p ri u d e a e ri s i remen-
tine conditrii oarecum satisficitoare de respirat - se
_rrisegtetot sXpati in neaua densi, pietrifi cat6., maga-
z.ia cu provizii. Carnea focilor vinate, conservati, era
rlepozitati in aceste magazil GrXsimea servea Ia in-
tletinerea opailului, iar intestinele, uscate qi cusute
de femeile eschimoase, deveneau nigte originale per-
dele. Dorind si cunosc mai indeaproape via{a oame-
nilor caribu, din cind in cind deveneam pentru citeva
zi l e g i nopf i oas pet e l el u i T e ri g n a k , i n i g l u u l p e care
;.i -l co n s t r uis eim pr eu n l c u p X ri n { i i l u i .
Di n i nt es t inele f oc e i p e c a re u rs u l o v i n a s e p entru
I
I nine, Tukutu ii lucrase nostime perdele gi ornarnente
'apropiere
cie interior. Ea locuia in Ei aproape toati
vrernea erau impreuni \
DeEi ne aflam in plini iami. polar5, in cantonament
nu incetase de fel activitatea gtiinfific[. lntr-o zi, Gas-
ton lVlorand - un binecunoscut specialist in cerceti,ri
g'eologiceqi care conducea sec{ia prospectirilor subte.
ra n e - v eni t ur bur a t l a L a w re n c e R o b e rt :

25
- Domnulc clocto i se adresi el cu url glas cle
parci nu mai er.a al lui - clin sec{iemi_;ru disl>irut
doui aparate.
LawrenceRobert cra, firi i'doiali. surprinsde ves-
tca lui Morand, dar nn-qi pierdu buna clispozigie.
- $i despre ce fcl de aparate este
vorba i,
- De un ap*rat Geiger pentru depistarca
zicir'in-
telor radioactivegi de-un detectorde minereuri, con-
{inind aur' platini, argint... probabil lipsesc mai de
mult, dar abia acum, cin<lavem nevoiecleele, am allat
c-au dispirut din secfie.
Larvrence Robert sc-ntunecx la chip. Dar nurnai
pent'u o clipx. Nu voia si se lase biruit de rnohorcalr.
- Vom vedea ce e de ficut ! Desigur,
le vom gisi...
- Bi*, le* vom gisi ! putern cere
altcle. $i ni se
'or trimite, asta in rnod sigur. Dar ce fac pinr atu'ci ?
lnsearnni cx si,stxmpur gi simplu activiiatca scc{iei.
- Nu c cazul si ne alarmim, scumpe
pr.ieteneMo-
rand ! vreau nnmai si te-ntreb ,laci crezi ci
ti-au
fost sustrasede cinevacare...
Gaston Morand il intrerupsc zgomotos:
- socot cx nici unul di'membr.ii ri
expctlitriei
noastre
n-ar putea fi bXnuit clc furtul acestorapar.ate.
- Atunci cinc crezi c-ar putca
fi hinuit i,
- N{de,gtiu cu...
urmi o pauzva, dupir care LarvrenceRobcrt izb,cni :
- cine dintre eschimogilucreazi
in scc{icla dum-
neata?
- Tcrignak !

26
Larvrcnce Robert tresXri, ca lovit. Dupi o clipX,,
\i)userispicat :
- E cu neputinfi ca Terignak si fie binuit !
- $i totuqi aparateleau dispirut... Terignak e mult
:rrai rafinat deci,tpare !

Lawrence Robert se ardti" foarte afectat, ba chiar


indignat de binuiala pe care Gaston Morand o lan-
saseindirect asupra lui Terignak. Ceru lui Morancl ca
cl 9i colaboratoriilui si pistreze o deosebiti discrefic
indeosebi fatil de populafia caribu. Primul ciruia ii
impirtiqi vesteadisparitrieiaparatelor am fost eu. Cu-
nogteaataqamentulprof.und care mi lega de acestfli-
ciu al nordului gi-mi ceru pirerea :
- Crezi oare ci binuielile 'lui Moland ar putca
A\/eaun cit de slab temei ? Eu nu le pot accepta!
- Nici €u, am ripostat'la fel de contrariat qi de
rcvoltat.
- MA bucur ci cel pufin in privin{a aceastae o
dcplini unitate de vederi intre noi, gisi Lawrence pri-
lejul si plasezeo aluzie glumea{i in leg[turi cu John
Irranklin.
DupX o clipi de tXcere,urm5 tot el
- Trebuie ca impreunl si intreprindem unele in.
vestiga{ii, bineinfeles ficute cu tact qi discrefie, si nu
jignirn sensibilitateagingagi a acestoroameni, citeo-
datd foarte duri.
Din clipa aceea sfera ac,tivitl{ii mele se lirgi. $i
aceastl noui preocupare deveni cea mai importanti,

27,
I)uiri citel'azile m-anr intilnit cu drctor-ulLawrcnce
Roirert gi ne-am impi.trgit unul aituia cele aflatc.
C'nadianul, de rbicei atit de vioi qi bine ciispus,era
surnbru,inncgur.at, mXcinatdejndoieli.
_. Nu qtiu ce sI mai fac, nrornrii
el. Apoi repedc:
Spune-nrice-aifXcut,ce*aiaflat ?
(;elc povestitede mine erau departe
de a-l insenina.
-Dirnpot.ivi, il cufundari intr-o turb'rare vecini cu
suferin{a fizicl'
Am inceput prin a-i spune cd fiind cind
Ei cind
oaspetelelui rerignak, am aflat ci acestavenef ade-
sea,in lipsa lui Morand gi a colaboratorilorsii. in sec-
{ia de prospectiri geologicesi cercetezeaparatele.cu-
riozitatea lui nestiviliti, firea lui pasionati il irnbol-
deau si le dibuie modul de funcfionarespre a le putea
stlpini gi a le manevradupXvoie.
- Tukutu, ii spuseseel fetei, ai si vezi,
intr_o zi
am sl fiu la fel de invitrat ca un Krasluna.
cla sx-i do'edeasci, o adusesegi pe Tukutu fn secfia
condusi de l\4orand,cind nu era nimeni acolo,
$i_i
zrrdtasec'rn func{ionau diferitele piese tehnice.
- Dar despre striinii care viziteaz|.
din cind iir
c?ntl a$ezareagtii ceva? nri-ntrebl canadianul.
- Terig'.ak n-ri-a spus ci-s negustori
de brinuri.
- Da, nigte abili negustrri, carc cumpiri
adesea
J>ieide vul;ri Ei de urgi dc la eschimcqi... f)in nou o
nrauzi,urrnatx dc-o intrebare: clind ai vorbit cu Tr-r-
kutu n-ai observatnimic la ea I
- Rada!

2s
<! -
It-:?i:-:.

Acum imi amintearn: observasemciteva podoabe


noi. Un colier albastru,cu bobi{e translucide,probabil
din material plastic, 9i o brXlari la fel. Podoabecu
totul necunoscutein aceste {inutuli pustii ale nor-
dului, unde doar oaselede animale gi dnumite cure-
iugeservescla impodobireafemeilor.
Podoabealbastre,ca ochii lui Terignak...
- Crede{i c-ar putea fi vreo legituri ? arn intrebat
dintr-o datd foarte curios.
- Nu gtiu ! Trebuie urmiriti, eventual,Ei aceasti
pist5.
- Cine sint striinii ? Ii cunoaEte{i
? Sint, fir6-ndo-
iali, albi
- Desigur, stnt albi. In privin{a asta ar urma si
stau de vorhi cu Orpingelik. Dar mi tetr ci insigi
abordarea problernei poate fi socotiti o indiscle{ie.
Mai mult chiar : o imixtiune in viala acesteicomuni-
titri de oameni cinstitri,care muneescEi valorifici roa-
dele ob{inute, vinzind DU, nu e bine $pus
schimbind blinuri pe obiecte de primi necesitate.
- Credefi cd un colier $i-o briqari albastrd sint
obiectedc prim[ nccesitate?
intrebarea mea avu darul si-i redea canardianului
buna dispozifie.
- Nici vorbi ! Nu gtii ce, indiferent de meridian,
qi ace'steobiectesint de prirni necesitatecind.vrci si
placi unei fete...
- tlnui biiat, vre{i si spune{i...
- Nr, unei fete. Pentru ci atit colierul, cit qi br[-
{ar;r sint o parte din contravaloareapieilor date in

29
schirnbde Terignak. $i cl a {inut sf, aibir acesrepo,
doabesprea le dirui lui T'ukutu.
,,va si zici asastiteau lucrurile ! pocloabcrele ob-
{inuseTerignak pentru a fi purtate de Tukutu.
$i eu,
care erarn adeseaoaspetelelui rerignak, habar n-r-
veAm de toate acestea...,,
- Bravo, doctorc! Sintefi
un ade'irai Shcrlok
Holmes.
- stai ci n-am te'ninat !
Terignak i-a mai firc't
lui rukutu un dar : cutia de aruminiu pc ca'e
i-ai
dat-o dumneat;r.
- $tiu. Tukutu o poartXmercu
cu ea.
- L'crul acesta l-au aflat qi
striinii, negustorii.
Tocmai de aceeami tem pentru ea.gi Tcrig,neik
- Nu-nfeleg cum de-au "
aflat striinii ?
- Pentru ci Terignak chiar
in fa{a lor i-a pus po-
doabele-ncutie.
- Bine, dar nu vid legituLa,
Ei dac_auaflat strii-
nii, de ce te temi pentru Tukutu gi Terignak ?
chipul lui Lawrence Robert se-nneguri din
nou"
Avea, de altfel, o fa{i extrem de expreJirrXgi rnobili,
pe carc se putea citi ca-ntr-o fili de carte
stxrilc lui
sufletegti.Nu a fost cu putinfi si aflu de ce
se tcme
insi. Diferite treburi, Iegate de funcfia lui de
coma'-
dant, se interferari in convorbireanoastri. vrind,
ne-
vrind a trebuit s-o aminim.

Din picate, nu Lalvrellce Robert mi-a fur-nizat


ex-
plicafiile pe care le agtcptam,ci insrpi
clesfigurarea
faptelor.

3A
Curind dupX aceastX.convorbire, Tukutu a fost obi-
ectul unei indrdznele tentative de r[pire. lntr-una din
seri, cind aproape intreaga populafie era strins[ in
casade adun[ri, au ap[rut din nou trei umbre. Tukutu
iegise tocmai din igluul pirintesc qi se-ndrepta spre
casa de aduniri. Ca de obicei era impodobitX cu co-
lierul 9i britrara .din plastic Ai purta cu ea cutia de
aluminiu. Pe neaqteptatecele trei umbre au inconju-
rat-o gi-au incercat si-i smulgi cutia. Fata a-ncercat
sI-gi apere comoara. Cg* s[ i se ia darul lui Terig-
nak ? Nu ! Cu nici un pref ! finind strins la piept
cutia de aluminiu, s-a luptat din risputeri, murmurind
intr-una :
- Nu ! Nu v-o dau ! Nu v-o dau !
Atunci necunoscu{iiau,luat-o pe sus, cu intenfia de
a o ripi cu cutie cu tot. Din fericire, Giolitti se afla
prin apropiere qi a intervenit cu toatb vigoarea.
Dar cei trei oameni inarmafi au reugit destul de uqor
si-l faci inofensiv pe Giolitti. Acesta insi, inainte
de-a se pribuqi, a dat alarma. lntr-o clipi Terignak
gi cu mine am fost acolo. S-a incins o luptX strinsi,
in care lame de cu{it au fulgerat in beznd.N-a lipsit
mult ca ,eu*i fiu ucis. Dar Tukutu, sc[pind cutia pe-
care-o linea strins in bra{e, s-a interpus in ultima
clip5. Lama i-a sfigiat vegmi5rtulde blani, firi s-o ri-
neasc[. Umbrele au fugit, s-au gters in bezni. Repede
am pornit pe urmele atacatorilor. Trebuia si aflu cine
sint. N-am reugit. Am auzit ins[ acelaqi glas porun-
citor de femeie : :
: Repede...in sanie! r,

3I
N u i - a n r p u t u t a j u n g e .A u p i e r i t m i s t u i { i d e p e i s a -
j"l rnonocrornal nordului. Cutia de ah-rminiudispit-
rusecu ei.
Larma stirnitX a pus in migcaremulqi oameni ca-
ribu. S-a aflat apoi despreincercareade rlpire a lui
Tultutu. Cu acestprilej am vorbit gi noi, scuzindu-ne
ci din respect pentru ei nu i-arn anurrfat la vreme
dcspre disparilia aparatelor.Vestea din unnl produ-
sese o adevirati consternarein mijlocul populafiei.
Chiar a doua zi, Orpingelik s-a prezentatla coman-
dantul nostru. Pirea foarte abitut gi-n toati atitudi-
nra ltri - in volbi, in migciri - rizbdtea o gravi,
o mare triste{e.
- Sint foarte mihnit ci unul dintre noi a cilcat lc-
gea ospitaliti{ii. Nu cunosc valoarea aparatelor dis-
pirute, nu qtiu nici cum comunitateanoastrd,ar putea
si vi de^spigubeasci... Vom incerca totuqi s-o facem.
- Noi nu cerern nici o desp[gubire. Credem cit
aparatele'or fi regisite in curind, ii replici vioi Law-
rer)ceRobert.
- Reglsite sau nu. noi ne vom face datoria.
Vom
pliti atit cit va fi necesar,si vom osindi pe vinovat.
- Dar deocamdati nu gtim cine-i vinovatul.
- IJa qtim. E Terignak ! rispunse Orpingelik. I
lr
Pe neaqteptate, glasul lui cipiti o sonoritateaspri.
I
rl
In zadar incercS,Larvrence Robert si-l convingi- pe
orpingelik de nevinovifia lui rerignak. Bitrinul es-
1
chimos rimase inflexibil. Apareni linigtit, td.cea$i-l
alcnlta pe canadian.

32
I'4

r
ti
- A tnt furu ! l4 nu nilria ! A ntt ucitle / acestea
'irri cildtrzele existen{ei noastre, rXspunseel intr-un
lirzir-r.Ial daci Terignak a socotit c6"poate parsiin
i'ie{5 firX sX {ini seama de ele, trebuie si-gi pri-
rl'r'-:ilSCi
osinda!
ln vrc:mea aceea, in afara obiqnuitelor munci
- printre carehrinilea, ingrijirea, dresareaciinilor -
esclrinrosiiili petreceauorele la casa de aduniri in
virraiegi frurnoasepetreceri.La accsteaeram uneori
polti1i Ei noi. Unul din jocurile cele mai interesante
5i antrenante,la care participau oamenii de toate vir-
steie, ei:a ,.ajaratu" jocul cu sfoara. Cu ajutortrl
unei sl'ori finutl cu abilitate intre dinfi gi intre dege-
tele de la miini gi picioare,jucitorii trebuiau sX rea-
ltzezediferite contururi geometrice,care aminteaufie
un ghc{ar plutitor, fie o sanie, o lampX sau un urs.
'ferignak
gi Tukutu dovediseri o mare priceperein
configurareaacestorforme gi-n clipa in cale noi to{i
- Orpingelik,LawrenceRobert,GastonMorand, Gio-
litti, Flenricsongi cu mine - pitrunserim in casa de
aduniri, anindoi recoltau zgomotoasesuccese.
Fe neaqteptate,atmosferade veselie se transformi
i*tr'-una de scbri a,steptare.Orpingelik aduse la cu-
nr lin{a comunitiiii, cufundatXin ticere, faptele lui
Terignak.
- A furat ! rosti calm, dar tXios Eeful comunitiqii,
;i ;rceastX gravX,foarte gravi acuzareinfior'5 adunarea.
Teiignak tresiri chinuit, parci gfichiuit de harap-
nire. Rirnaseinsi calm gi misurat.

oo
oo

.i - Circizctrtrl
- $tiu, au dispirut dou5 aparate. Chiar eu, cel
dintii, anr observat lipsa lor. $i n-am ascuns-o! Dar
nu le-am luat eu. N-am furat ! E adevirat, voianr
s6-nvIq a le minui, insi nu rn-am gindit s-o fac fi,ri
ajutorul lui Krasluna.Pini acurn n-arn nesocotitinci
nici una din legile sfinte ale comunitX{iinoastre...
Linigtea grar"i, demnitatea cu care se apilra Ter-ig-
nak ne-au impresionatpe tofi.
Pini gi Gaston Morand dXdu inapoi. El se-ndoise
Ia-nceput de cinstea lui Terignak. Il socotiseun ho!
rafinat, care - spre a-gi masca furtul semnalase
plimul disparilia aparatelor. Acum insi il privea cu
alfi ochi, ca gi cum abia atunci il descoperisecu adc-
virat.
- Nu ! Terignak n-are nici o vini ! rosti furrn Cas-
ton Morand. Iar dupi e[ Larvrence Robert, Giolitti,
I'Ienricsongi eu am incercat si dovedim nevinovi{ia
eschimosului.Iiram cu to(ii incredinlali cI apiram o
ininri curati, prccum albul zlpezilor.
Tukutu urrnirea cu vizibili emofie desflgularca
acestuineaEteptatproces.Ar fi vrut si vorbeasci,si
strige in gura mare nevinovi{ia lui Terignak. Dar, cu
un gest, Orpingelik o opri. Tukutu gedea deoparte,
mici, inlicrimatX, sfirimati, cu risuflarea precipitatX.
I)intre eschimogi,singurul care lui apXrarealui Te-
ri-{nak fu Paralu. InsI chiar gi el avea unele rezerve.
- Sint aproapesigur, Terignak nu a furat obiectele
dispirute. Nici nu gtiu ce-6r putea face cu ele. Dar
T'elignak a gregit cind a ascuns fa\d de comunitate,
fap de geful nostru Orpingelik disparilia lor.

34
- [u i...am cerut-o ! izbucni Gaston Morand, ro$u
la fa[i. De ce nu vrefi si-n{elegefi ? Terignak n-are
nici o vini ! Venise turburat, aproape iirsplimintat
s[-mi vesteasci dispari{ia aparatelor. I-am cerut s[
t;rci pini cind mi voi sfitui cu comandantul expedi-
[iei. Pe urmi i-am ordonat chiar s[ nu rosteasci-un
cuvint. M-a ascultat. Intr-un fel eram gi eu geful lui.
'fXcerea
grea, densi, aproapemateriali care a urmat
dupl explicafia lui Morand a fost niruit[ de rispunsul
lui Orpingelik.
- Noi indrigim pe orice Krasluna care vine la noi,
clar triim dupi legile noastre. Sint convins ci Te-
rignak a gregit. Terignak a furat. De aceeatrebuie si
pirXseascXa$ezareacaribu. ll .alungim dintre noi !
Atunci a tignit strigitul disper;it al lui Tukutu:
- Pentru totdeauna?
Urmi o ticere l,rrgi, apisitoare, Pe urmi cuvintul
mai blind al lui Orpingelik :
Nu pentru totdeauna. Daci va aduce obiectele
inapoi... daci va dovedi ci nu le-a furat, ne vo'm sfi-
tui... gi-l vom ing[dui, poate, iar printre noi. Dar acum
si plece din mijlocul nostru. Si plece !
Atunci glasul adunirii sun[ ca un ecou :
S[ plece ! Si plece !

Alungarea lui Terignak punea celor din cantona-


ment grave probleme de-congtiinfi. Osinda ni se pirea
prea aspri. Oricum am fi interpretat faptele, in sufle-
tele noastre stiruia sentimentul unei responsabiliHti,
ne considerampini la un punct rispunzitori de soarta

35.
acestui flxciu. $i apoi chiar daci prin inrposibil arn
fi vrut si uitim tristele intimpliri, prezen{alui Tukutu
ni Ie arninteapermanent.
Irata aceastaspnntani, juciuqi ca nelinigtcit unei
fliciri, el'4 ac*m de nerecurloscut.Slibise. pirea o
umb.i riticitr. Aproape ci nlr mai vorbea. uneori
disp5rea ore intregi. Pleca pe furiq, cu un sac incir-
cat cu alimente,si i le ducX lui Terignak. Dar, dupi
indelungate ciutiri prin tundra viscoliti, se inapoia
cu sacul plin, mai ticutX, mai de nerecunoscut.
Din ziua jtrdec5lii, Terignak pierise firi urme. pI-
risise adunareaqi nimeni nu ptia incotro pornise.
Pentru noi to[i deveniseri acute doui chestiuni.
Prima : afrarea ascunziguluiunde se refugiaseTerig-
nak, spre a-i veni in ajutor si poati viefui singur.
In privin{a aceast a o aveamaliati pe Tukutu. A cloua:
dcscopelireaadevirafilor vinova{i.
Desigur,Tukutu, cunoscindlocurile,putca mai bine
decit 'oi si dibuie urmele lui rerignak. Asupra ei
trectr rezolvareacelei dintii chestiuni.Iira ajutati gi
de Giolitti.
Noi trebuia si descoperimfrri-ntir ziet'epe ocliogii
flpta;i care declanEase.iaceasti d'arni. TreLruiasi
.giisimaparatele.
Nu incS.peaindoial[ : era o lcgituri directl i*tre
apari{ia negustorilorde blinuri gi furtul apa'atelor.
- Cine-s negustolii? l-am intrebat pe Orpingclik.
Spre surprinderca noastri, Olpingelik nu fr,r nici
supdrat.nici rnxcar mirat ci cerearnrclafii. I)irnpo-

36
trivX, ni lc dXcleacu bunivoin{I gi cu foarte prefioerse
z,r
irrirrruntc. :
iil incepu sX ne povesteasci :
-'}-reiKraslurravindemultivfen.lesXcearipieile
vl n a tu lui nos t lu. S os e s c ,d e o b i c e i , d i n s p re p a rtea unde
se i'cfug'iazl morsele atunci cind se pornegte lunga
{'urtuni de zlpadl. Unul din ei este virstnic, are pirul
lrrng gi barba ca zdpada. Cind l-am cunoscut erarn
sigr-rr ci-l mai intilnisem cindva, mai de mult, rnai
ales ci rostea gi unele din cuvintele noastre.
La auzul acestui amlnunt, ?ffi tresirit,
- $i-n adevir, era o veche cunogtin[i i]
- Nu, rXspunse Orpingelik. De buni seami, rnl-n-
q e l a sem .
- $i c eilalt i doi ? i n tre b i c a n a d i a n u l .
-- Arnindoi sint tineri, buni cunoscitori ai pieitur
d e vu l pe qi ur s . T o { i tre i p o a l tX o c h e l a ri i n tuneca[i r
si-i apei'e dc lucirile primejclioase ale zipezilor.
- Cel virstnic e Eefui lor, nu-i a;a ? am intrcbat, ''
urrrritrinc1ungirrdpecareraispunsu1trebuiasi-lcon
f ilrne.
- Nt r ! $c f ul lor e s te n n u l d i n c e i ti n e ri . A re o
rn u sta{ i nr ic X ,neag' r d .i l c h e ;rmi P c d ro .
-- Dar pe c c l v ii s tn i c c u m i l c h e a m [ ? a rn sti rui t
i l c u rrnele ac c luiagig i n d n e m[rtu ri s i t.
- J enif er . I ar pe c e l d c a l tre i l c a , F l a rry .
Al u r r c i I - awr c nc c R o b c rt rn -e ru i rn i t d i n n o u cu sub-
i i l i t a t c a g i p e r s p i c a r : i t a t cs: rp i r i t u l u i s i u .
- Ir le. gus t or iide b l ri n i ri i g ti a u c i v a s o s i a i c i expe- :
d i t i a n o a s t r i i ,n u - i a t a ? i n t r c b i c l .

37'
- Da, qtiau. Cunoqteau aproapc cu precizie data
sosirii.
Nu voiam si mai aflim nimic. Eram acum stipini
pe suficientedate pentru a nu ne mai pierde vremea
cu alte aminunte.
I-am multrumit lui Orpingelik pentru relaliile date
qi ne-am ridicat si pleclm. Inainte de-a ne despXrfi,
ne-a pus o intrebare.Aparent, intrebarea n-avea nimic
cornuncu cele d-iscutate pini atunci.
- Socoti{i ci ve{i putea reglsi obiectele furate ?
Am schimbatrepede o privire de infelegerecu Law-
renceRobert, care s-a gribit s[ rispundi :
- Vom incerca !
Un suspin, rizbit de undeva, din adinc, a fulgerat
pieptul lui Orpingelik.
Iii a {inut si adauge:
-- Paralu vi poate fi de mult folos.
Intuise perfect intenfiile noastre.Voiam si pornirn
ncintirziat spre sud, direc{ia unde migreazi morsele
l:r venirea iernii polare. i
i
i
Echipa era alcituiti din cinci persoane: Larvrence, i
I
Gaston Morand, Henricson,Paralu gi cu mine. Auto-
riti{ile canadiene, sesizate de comandantul nostru,
ne-au oferit un necondifionat concurs, de care, deo-
camdati, nu voiam si facem uz. Giolitti rimXsese in
cantonamentpentru a-i da lui Tukutu sprijinul de care
ayea nevoie in ciutarea lui Terignak.
Plecasemin doui sinii trase de doisprezececiini Ei
pregitili a face fa{i celor mai grele situafii. Drumul

38
spre sud n-a fost lipsit de peripe{ii. Degi ne aflarn
dupi o puternicd,iazvrXtire a naturii, deci intr-o pe-
rioadi de relativ calm, totugi piedici de tot felul, care
de care mai primejdioase,se iveau la tot pasul...
Gropi mascate de straturi groase de nea, in care
liscam si ne impotmolim, ripi adinci, ciscate cind ne
agteptam mai pufin, gata sX ne inghiti la cea mai
micX neatenfie, avalangepuse-n migcare parc[ de su-
fiul imaterial al ecourilor...
La acestea s-a adiugat una, intrucitva agteptatl.
Dupi o buni bucati de vreme, de cind ne aflam pe
drunr, a risunat in linigtea catifelati a zdpezilor un
pocnet sec. Apoi, la o foarte scurtl vrene, incl unul.
in plima clipi nu ne-am dat seamace se petrece.Dar
cind arn vd"zutdoi din ciinii de la sania din fati ci-
zind, cind am vizut singelc lor aburind in z[pad[, arn
infclesci sint impuqcXturi.
- Ei, amicii nu sint progti ! exclaml Lawrence
Rober:t.Sigur, de ce si se incarce cu rispunderearasa-
sinlrii noastre? Mai bine sX ne opreasci undeva, pe
drum. Cum ? lmpugcindu-neciinii.
Sf[ttrindu-se cu Paralu, Robert Lawrence a luat ho-
tirir:ea sI trecem, fiecare pe rind, in dreptul ciinilor,
spre a constitui astfel un fel de scut viu. Mergeam cu
rindul pe jos, prin zipada viscoliti, apirind cu tru-
pul nostru acegti tovariqi de neprefuit ai omului nor-
dic. Riscul era mare. S-ar fi putut foarte bine cles-
citca un glonte impotriva aceluia care apdra ciinii.
Dar. canadianul judccase bine. Atacan{ii voiau. cel
pufin pentru un moment, si ne crute viafa. Altfel ar

39
fi putut si ne impugteincl de cind ne aflam in sa-
nie. Inaintarea se ficea acurn mult mai anevoie.
Aveam numai zececiini la doui sinii, zece ciini care
ar fi pornit-o in goanl daci n-ar fi fost {inu[i in
friu, spre a nu obosi peste misuri pe inso{itorii care
ii apirau. Pentru intimidare, am descircatgi noi citeva
gioan{e nu chiar la intimplare. Rinile celor doi ciini
impugca{i au putut constitui un punct de orientare.
Unul fuseserinit mortal in cep, pe partea dreapt5,
iar celllalt, in muEchisus, lingi ceafX,tot pe partea
dreapti. Agadar se impuneau doui concluzii. Prima :
aiacan{ii erau pe undev?,pe dreapta.A doua : silaqul
lor se afla prin apropiereqi aveau, probabil, un post
de observafie,de unde au surprins apropiereanoastrX.
Urrna si le gi verificim. Lar,vrenceRobert, Paralu
gi cu rnine pornirXm in directia de unde scipiraseri
puEtile.Era o succesiune de coline ninse,mai nrari Ei
nrai mici. Ne-am dat seama c5,- adipostifi aici
riuficitorii ne-au pindit Ei atarcirt,apoi, vXz?ndintor-
situra pe care a luat-o desfigurareaintimplirilor, au
prefcrat si se retla-9'5.insi urrnele lor au rXmasim-
primate in zlpadS.Arn pornit deci dupi acesteLrrme.
Dar nu ficuriln nici douizeci de pa$i qi auzirlm
sti'igitul cornandantuluinostltr:
- Ajutor ! PrXpastia!
lntr-o clipi, LawrenceRobert displru din fa{a pri-
virilor mele. Cu un gest rapid, Paralu m-a opr^itsi
mai inaintez.Versantulccl5lalt al colineiera situat pe
margineaunor prXpastiineb5nuite.Irebuia si faceru
totrtl spre a-l gXsi pe LarvrenceRobert. Proicctari.m

4CI
c l ,-rmi n i put er " nic Xs p re a d i n c i m i l e c a mu fl a te d e zi -
p.rcll. Nu sc vedea insi decii o iurensitlrte albI, uln-
lx i tX p e aloc ur i de uqo a re d e p re s i trn i .
(,u rn s i- l g' is ir n I lr l ra c u n e p u ti n { X !
Atunci rli-arn splls cva daci accidentul nu l-a
iiri s i n i m pos ibilit at ea d e a a c fi o n a i n v l e u n fe l - ca-
nat{iainul va pLlne in func{iune micul apalat de radio-
cmi si e -r ec ep{ ic ,c u c z l l ' e e ra rn p re v i z u fi fi e c a re , sem-
n i tl i zi rrd loc ul unde s e a i l X . Am a s c u l ta t o c l i p I, d oui ,
t i'e i ... N ir nic ! Nu s e a u z e a n i c i L l n s e rn n a l . N umai
o ri cn e te s ur dc , hir iieii . Pa ra l u , c u to a ti p ru d e n { a l ui ,
irri i zo re a. $i av ea t oa te mo ti v e l e s -o fa c i . N u p u team
l; i sa ca av ent ur a c ana d i a n u l u i , i n fu n d d e p rl p a sti e,
s I sc p r c lungc as c i. Am i n c e rc a t d i n n o u s X a s c ul t i n
ap ;rl a t. A c elea, s iz gom o te s u rd e , p o c n e te , h i ri i e l i ...
C c f ac c m , K r as l u n a ? mi i rrrb o l d e a P a ra l u. D e
ce s5.pierdcm vlemea ? Flirninzi. lupii coboari uneori
e i i n p rl p as t ie dupi pra C X .
I)esigur, perspectit'a nu cra de loc entuziasnranti
pe n tru c om andant ui no s tr" u .
An r c iut at t ot uE i p c n tm rrl ti ma o a l i s i p r-i ncl un
s cu rn a l . . .A r n aE t c } - r tai tn c o l d a t. l v l i n u n e ! P l i n tre poc-
ncte l i h ?r iieii anr au z i t d i s ti n c t g l a s u l l L ri L a rvrence
R,lbcrt :
Si n t in dc pr es iu n e a d e n ri j l o c ! -S i n t i n d c p resi u-
nca din rnijloc ! la punctul X 22 latitudine...longi-
tuCine...
Si n t et i r X nit ? nu m-a n 1 p u tu t l e ti n e s i -i i n treb.
- L )u' de unde ! Nu n ri a fl u l a mz tre a d i n c i rn e. C l c-
nrri{ia a fost arnortizati de puful zilpczii. l}ar cla[i-i

4I
z<tr,ciL- oricurn - nu stau prea comod. Repet, de-
prcsiuneadin mijloc, punctul X ZZ latitudine...longi-
tucline...Punctul X 22 latitudine...longitudine...
Busola electronici m-a ajutat si gisesc cu uqurinfi
locul indicat de canadian. Iar operafia de smulgere
din adincime a comandantuluinostru s..a'ficut destul
de repede. Sub lurnina puternici a reflectorului am
lansat o fringhie de sirmi exact in punctul indicat de
conrandant. Prevcnit, Robert Lawrence a ptrtut s-o
apuce repede cu amindouX miinile. Mai rnult : gi-a
ttecut-o in jurul rnijlocului.
L-am tras apoi cu putere gi-n citeva minute cana-
diernr.rl
a fost lingi noi.
in adevir, nu stituse de fel comod. Spre a nu alu-
ncca in hiul alb, ili proptise pieptul de un ciot de
copac pitit. Era un punct de spr-ijin dcstul de r-czis-
tort. Nu-gi pierduse insi buna dispozi{ieqi volubili-
tatea.Rafiona repede,j udicios,la obiect.
- Banditrii au lucrat bine ! Ne-au intins o cap-
cani. Au atacat din dreapta...si ne pic5leasci. In ca-
zul unei nereugitea atacnlui, s-au gindit ci-i rrom
cXuta acolo gi astfel ne vom privili in abis. Ceea ce
cte altfel s-a qi intimplat. Din fericire, numai cu mine
$i-n condifii acceptabile...Apoi mi-a goptit tainic:
$tii, starea de suspensicin care mi aflau, gata ori-
cind si fiu sorbit de abis, mi-a sugerat o 1>oezie : ,,In
trltirna clipi"... ln f.afa fieciruia se deschide, uneori
pe ncagteptate,cite-un abis. Totul este si gXscgtirnij-
locul de a-l ocoli. ln ultima clipi...

42
L-am privit cu emofie gi admirafie. Era uimitor !

Am orientat urmirirea noastri in direc{ia opusf,'


Pentru c[ Lawronce Robert avuseseo comotie, e drept,
u$oari, am socotit ci-i mai bine s[ rimini in sanie.
- Nu se poate ! Trebuie s[ gisim cit mai degrabil
aparatele,s'prea-l readuce pe Terignak ! suni rispup-
sul comanda,ntului.
'care ni le 'ficeau cei
Comunicirile prin radio, pe
rinragi in comandament, ardtau ci incercirile de a-l
gXsi pe Terignak 'se dovedir[ pini la un punct fruc-
tLroase.Giolitti imi transmisesetextut:
- Am cutreierat impreuni cu Tukutu locurile pe
unde Terigtrak obignuia si vineze. Vremea este linig-
tite, astfel c[ ne putem contiuua cercetirile. Unele
urme ne fac ,si.credem c[ ne afl5m pe drumul cel bun.
Desigur, aceste vegti m[reau gi mai mult dorinfa
noastri de a gisi aparatele furate. Iar hotlrirea lui
Lawrence Robert de a nu-qi ingidui nici o clipi de
odihni, cu toati starea in care se afla, pirea foarte
legitimi.
Am pornit deci acelagi grup - canadianul, Paralu
ti cu rnine in direcfie'opusi. Gaston Morand qi
Flcnricson au rimas pe loc, aqteptind gtiri de la noi'
La rindul lor trebuiau si ne dea de veste dacd se va
petrece ceva neobi$nuit.Drumul era anevoios.Bezna
ingreuna qi mai mult inaintarea, cu toate proiectoarele
noastre puternice. O vegetafie nebinuit de densi, o
adevirati pidure de coniferi pitici se ridica in f.a\a
pagilor nogtri. Trebuia si ne croim cale printre at'
,,
48
i
j'I

bugtii incxrcafi de z5'padi, depresiuni, g'luri primej-


dioase. Irx'i experienta qi prudenfa lui paralu ne-am i
fi pornenit .pur gi simplu inghitritri de aceastx pidu,re
rninusculi, dar foarte densi, tentaculari. un adevirat
;I
.i

luafi pe neaqteptate. Dupi atacul destul de ingenios


pus Ia calc impotriva noastri, anl presupus ci nici
aici lucrurile nu vor merge chiar foarte u$or.
Lawrence Robert a ciocinit cu arma in uga cabanei.
Nici un rispuns ! Paralu gi cu mine, de o parte Ei de
alta a ugii, pindeam cu degetul pe trigaci. Dinduntru
se auzeau sunetele unei melodii moderne, Lawrence
Robert cimXni a doua oarX cu mai multi putere. la-
r5.ginici un rispuns ! Apoi a treia oari. ln sftrgit, u$fl
se deschide larg.
Canadianul se didu cu doi pagi inapoi, iar Pzrralu
gi cu mine eram gata si descircim armele autorn:rte.
lnsi in cadrul uqii apiru... o femeie inrbricati bir-
IriteEte. TinXri. BlondX.
-- Cine-i ? Cine bate ? intrebi ea cu un glas la
fol
de seducitt-rr,ca intreaga ei fiinti.
- Oarneni buni ! ii replici f,awrencc Roberl
fli numaidecit v6"zui,sple stupefac{iarrnca, ci-gi pune
arma pc trmir. Iira t<rtu;i o gravi imprudenfi, chiar
<iacri in u;i n-a ap5rut un fioros bandit, ci o ferme-
citoare fen-reie.,.Si fiu eu atent !" imi spuneairr. Pa-

44
:i i i r, p c s er r ne, g' inde a c a rn i n c , p e n tru c i g i c l conti -
'r:rasi st ea inc or dat , c u a n n a i n ti n s i .
(j c e c lr v oi ? n e a p o s tro fi c a n a d i a n u l . Nr_rvc-
l e ti ! Av c m de- a f ace c u o g a z d l a d rn i l a b i l l !
-- As t a nu s e gt ie ! z i n rb i fe m e i a . D a r p e n tru ci a{ i
',;'{-}11Lintat cuvintul gazdi, poftili, vd, rog, inlunir-u !
, )r'i p o at e dingii ( gi a ri tl s 1 > remi n e q i P a ra l u ) se tem
,c rrrine...
-'\rn pus gi eu al'lna pc urnXr. lrl celc din urmi, €s-
-i ri rn o s ul i. m i im it l g e s tu l . A m i n tra t. l n b u z unarul
hatinci rnele de protecfie avealn un pistol autonrat.
l -a m clc s f ic ut pic dic a . M i s u ra s e d o v e d i i n s X i n uti l i .
in cafranX nu se afla, in afali de seduciltoarea noas-
:,'i gazdi, decit cloar Llrl bXtrin orb. Era foarte slab,
rcg l i j e n t im br ic at , n e tu n s , n e b i rb i c ri t. Av c a f ata
-ri 1 ;ti , zr s c uns [ pe ju m i ta te d e n i g te o c h e l a ri negri .
,.,c:;tu r- ile er au c alac t e ri s ti c c o rb i l o r. A m i n d o i a scul tau
',ru :zi canr odelni, t r a n s rn i s S.d e u n ma g n e to fo n. P re-
,:tr.rii.rntiastri provocl bltrinului o star"e dc agita{ie.
C ine s int , H6lA n e ?
- N iqt e c ilit or i, ri s p u n s e fe n re i a . S ta i l i n i qti t si
. , . . t u l t i r n u z i c a!
- Nu m ai v r eau ! c o n ti n u l s X s e a .q i te b X tri nul .
I i i re si r r t I S pune- nr i c i n e s i n t ?
i ti v or s pllne s i n g u l i . N i c i e u n u -i c u n o s c.
- S i n t e t i p o l i t i E t i? s t X r u i a b X t r i n u l s i a f l e .
-'\tu nc i f enr eia s e i n to ;rrs c s p re L a w rc n c e R o bcr.t:
- ,rrt i auz it c e- nt re a b i ? S i n te { i p o l i l i ;ti ?
- l)urnneata ce clez.i? ii rispunse Lawrcnce lto-
r r ;'t p l i i r t r - o aJ t 5.int re i ta re .

45
F'erneiane m[surX cu privirea strecurati pe sub
pleoapeleei grele, cu genc ca spicul gi vorbi astfel :
- $i da ! $i nu ! Oricurn daci urrniritri niqte'rlu-
flcitori, ati nimerit foalte bine. Noi vil vom ajuta.
- Carc ,,noi" ?
- Eu gi so[ul rl]eu.
l]itrinul nu se putu ",pri si nu rinjeasci riutxcios.
- Ce e. papa !' Hai, stai cumintegi ascult5muzici !
- E tatil dumitalc ? intrebi canadianul.
- Nu ! E un unchi al so{ului meu, vorbi in goapti
fcrneia.Dar ii placc si-i spunempapa. E,orb gi dupi
cum vi putefi da searnaqi pu{in nebun. Are uneoli
obscsii.Crize de nelinigte, se teme ci e urmirit, a$-
tcapta"t polifia si-l salvcze...Numai muzicareuiieqte
si-l
calnreze.Apoi spuse tarc : Dar si-mi fac datoria de
gazcli, sI vX ospitez cu rnincarc Ai biuturi. Poate stn-
tc{i fllminzi, nu i)
lntr-o clipi trecu dincolo, firi s[ mai aqtepter-is-
punsulnostru.

Atunci se petrecu ceva cxtr;rordinar. Bitrinul ili


scoaseochelarii gi ne f[cu scrnnsi ne apropicm.
- Nu sint nebun ! qopti cl gr.ibit. Nu sint nici orb !
Am suferit cindva de ochi clin cauza zdpezilor.
- Aha ! oftalmia zilpezilor,spusecanadianul.
- Da, mi dureau ochii ingrozitor, pierdusemgi ve-
delea, insi acum mi-a rcvenit. Ei insi nu qtiu.
- Care ,,ei" ?
- Banda care mi teroriz.cazil.H6ltne
Ei to{i ceilaltri.

46
Arn rirnas uimitri.Bitrinul voia si ne mai vorbeasci,
tlar se 'temcasi nu se intoarcl femeia. Adiugi pre-
cipitat :
- T'oati povesteamea e inregistrati pe o band[ de
rnagnetofon.Ei habar n-au ci am invl1at s[ imprim.
Ciuta{i banda de magnetofon.Este ascunsXin fundul
perneipe care dorm.
- Cine sintefi dumncavoastrX ? l-am intrebat eu
in qoapti 9i la fel de repede.
- John F'ranklin !
-coplegi
Rispunsu'l m[ de-a dreptul. Ei ru, er.a
i)rea mult !
Existl - negtiutX,nebinuiti - o logici interioari
a lucrurilor, care poate crea situa{ii neprevizute.Dar
intimplarea aceastadepigea orice inchipuire. Imi sco-
tca in cale chiar pe cel pe care-l cXutam ti pe care
toatl lumea il qtia mort. De emotie sim{eam ci rnX-
nibu6. Nu-rni giseam astirnpir. Sim{eam nevoia ire-
zistibili si mi miqc, si ac{ionezintr-un fel.
- Stai linigtit ! incerci Lawrence Rober.t si mi
ciilmeze.
Dar el insugi p5,reacoplegitde aceasti,neagteptiti
intilnire. Bitrinul igi puse repedeochelarii.Auzi pagii
femeii. $i-n adevir, dupi citeva clipe, ea reintri cu
o sticli cu rom gi c-o farfurie cu fripturi de ren. Din-
tr'-o ochire igi dXdu seama ci bitrinul vorbise.
- Ce e, papa ? Iar ai trincinit vrute gi nevrute ?
Pe urmi, adresindu-senoui :
- V.a spus, de -buni seami, ci e John Franklin,
conducitorul unei vestite expeditrii pierduti de mult.

77'
v-a mai spus,probabil, ci e terorizzrtde o bandi din
care fac qi eu parte...Aga-i, papa, ai prezentatintreg
repertoriul?
Nu mai qtia'm ce si credem. seninitatea cu care
vorbea aceasti fermec6toarefemeie, faptul ci ea gtia
ce ne spusesebitrinul, ne umbrise certitudinea ci
omul din cabani ar fi John Fr:anklin. 1 .
(line spuseseadevXrul?
Dacr povesteabitrinului n-a fost declt delirul unui
om bintuit intr-adevir de obsesii? Daci nu era der:it
un biet nebun, care-gi inchipuia ci e
John Franklin ?
un suflet chinuit de refriliri acumulaie, care igi gi-
seau ,supapain aceasti poveste, pe rcare ne-o debita
crispat ? Da' cine spuseseadevir,r.r,l
?
Femeia, siguri de sine, cu zimbetul cucel'ltor, 0rl
acestnefericit bitrin ?
urmi o ticere prelungi'tx, pe care femeia ciuti s-o
curme:

- Otrav6,papa?!! rise f.*.iu.


$i, ca ,si ne dovedeascineterneini;ciacelor afirnrate
de bitrin, veni lingi noi, mugci din friptura de ren
qi sorbio guri de rom.
- H6ltne ! Blestemato! strigi din nou
bitrinul. tre-
murind din tot corpul. De ce ai incuiat u$a? vrei si

'48
: strecgri atar6. prin fclezrstt':rdin buc[ti1ie, cunr^au
i'
lcut-o 9i ceilalfi cind a{i aazit c;-s dingii 1a u'i
Atunci femeia ir;i pierdu cumpltul. lnlelese cvabva-
inul iqi 'ecipltase vederea. f[ri ca ea si fi observat.
ri1>ul ei se schirnbi brusc. Iiarmecul se qterse, iar
',.,i ,o u i i ac oper i, c a o m a s c X, tri s i tu ri l e '
Papa.tu vezi ir!!
_- L)a, vvad,.zatlarnic m5. chinuili. $tii bine ci harta
.:r cutia cle alurniniu nu nrai existS. i{-a!i torturat,
' -arr] spus undc-am ingropat-o in tundri, cind m-a{i
_ratuliima oari cu voi. Atri clutat-o, dar n-afi reuglt
--,, g i si fi . $i f ir i c a n u v i p u te fi d e s c u rc a i n n i cl un
:i ... cu t oat e apar at e l e v o a s tre p e rfe c fi o n a te '
ritrn
tlele cc-au urnrat s-au petrecut rapid, intr-un
_ .L i fe n lclc pr . ec iir it at ,c a q i c u m i o tu l s -a r fi d e s fS ;urat
.-,rr-urrfiim de acfiune. Dintr-un salt, Lawrence lto-
l |t fu ling5 ugi. B it r i n u l s p ' .rs e s a e d e v Sru l : u $ a.era
.-,cniati, iai: cheia dispiruse. chiar in aceeagi clipi in
-:ceptoarele noastre a sunat gla.sul lui Gaston I\{o-
rr-iC:
- Si nt em at ac at i ! S i n te m a ta c a { i ! '
Pri n trc c uv int ele P e c a re l e l c s te a s e a u z e a u i mpug-
-;rru ri . P oc nc t e s labe, d a r re p e ta te , i rl tre ti i a te d e mi ci
_rplozii. Il.au grcnade. lii nici I\4orand, nici Henricson
: r-a ve a Lrglenade. S it u a fi a e ra ' d e c i , s e ri o a s i ' L upta
,c desfiqura in condifii inegale. Trebuia si plecim ffiri
; :rti l 'zi er e.
- DX-ne cheia ! o somi Lawrence Robert pe femeia
. rre acum nu mai era decit umbra infricoqatl a celei
. Jre n c p r inr is e.

49
- Circizelul inslrtiat
* $i lru nuinai atit ! /r r.tir-ne dr-uniul cel mai scur.t
p c c af c c or nplic ii c t-rn ri ta l cs ;-n us trc c u r.a td o a r i n
ci tcva
i n i n u t c la s lniile n o a -s tr.c .
[i ' pus i, lem eia d e s c h i s c rr;a . D a r: i ' a i n tc cl c-a
i ci ;i ,
se re pez i la bx t lin . \' o i a , f;i r.d i n d o i a l x , s x s e l .rzbul rr
i n 'r eun f el, s x - l l o r.e a s c i . i rru ti l i , ta r-c l i v i ri z bunrl rc
!
llxtrinul se pribugir;c. l\4,r'ise. in pu{i'ele clipc
cit
a d'r'at foial;r r:oastri pr.in c^bani. iir-sta foartc
inzr_
i n ta t i' - a put nt s r i r' r' ta c h i n trri l e , p o a te g i fi z i ce, ti .au-
n ra ti s r r c le ' r or alc Ia c a ' c Iu s c s e s u p .s . A fo s t de aj u' s
o e m ot ie v iolent i - c u rn a fo s t i n ti i n i re a n ' astri -
ca si s c nir ' ie. La rv ' c n c e R ' b c rt p o s e d a q i cu' rqti rr{ e
mcd ic ale. I l ex am i n X ... (l o n s ta tz -rd c c e s u l .
- Nu- l m ai po a tc a j u ti r
ri n re n i g i n i ' ri c ! sx i ' ci .-
gcnr !
Trebuia s5, vcnirn grab'ic in ajutorul lui M,r:ancl gi
Fle'r:icson. Mai mult. L'rvr-ence intuise bi'e
ci mai
e xi st a qi o alt x c a l e d e c i t a c e e a p e c a re v c n i scrr
noi .
Ma i dir ec t l. M ai sc u r.ti .
- l{e vei duce pe dru*rul pe
care au ruat-o cur}r-
plicii dumiJale ! ii repet[ femeii por.unca.
Irerrrei. se supuse. A d.ua oa'x. DcEi n* o amenin-
fmsc cu arma, era inci"cdi'{atr cx Larvrence Robei.t ar
fi supri'rat-o firi pregct ra cca mai mici impotri'irc
san incercarc de rnisluire a r:ealititii.

l' cite'a rninute, p'intr-o poteci ugor dc trccut, cc


luneca chiar pe lingi marginea pxduricei, ajurscr.i.rrr.
"unei
A'r in{eles numaidecit ci ne aflim inaintea
tlcs_
fiquril-i de for{e, cxrora l\4,r'a'd gi Henricson puteatr

50
cLrg.reqs[ le fac6 fa{i. Iixploziile grenadelor,care.
ilin fericire,nu nimeriser[{inta, ii obligaserisi abair-
rkrnezeuna din siniilc noastrein miinile celor trci
:rtacan[i.Sania cealalt[ le qelvea drept pavdz6,.impo-
r:'ivainrpuqciturilorrepetate.
in vasta ticere albd, impuqciturile aveatl o rezo-
nanfi ciudati. scheliliitul ciinilor {inufi in friu sunf,
insl Ei mai ciudat. Aproape lugubru. Venea parci dc
pc alt tirim. Iar descirclrile armelor, de-o parte Ei de
alta, transformaserinoapteapolarl intr-un straniu fir-
:uament cu stele multicolore,a clror respirafie dura
cioar o clip[, Intre timp, in aceasti neagteptaticioc-
1iLe,flrx si observim, femeia reugi s[ se refugiezela
cornpliciiei.
_ 'La naiba ! guieri incir,rdatcanadianul.Duci-se !
Paralu era gata si porneascidup[ ea, dar Lawrence
il tr-arse repede inapoi. Prezen\anoastri schimbaseoa-
i'ecurr situafia luptei. Nu pentru ci acum ne aflam
cinci contra patru (femeia iqi dovedi curind capacita.
tca cle a conducegi a lupta alituri de ceilalfi ,trei ban-
cliti), ci pentru ci noi trei - Lawrence, Paralu qi ctl
mine - nu avusesemprilejul s[ ne descircXmarmele,
pe cind adversarii nogtri iEi epuizaserl aproape toate
rnuniliile. Aici, in mijlocul complicilor, sii, H6ltne,
femeia care ne cflliuzise supusl qi ticuti, redevenise
ecccagipe care o cunoscusem in cabani. Intr-o fiEie de
Iumini o surprinsesemcu acelaqizirnbet cuceritor, i*-
birtati oarecum de ineditul situafiei, acfionind fulge-
litor, poruncind celor trci bXrbali care ii indeplineau
far-ircirtir:ecomenzile.
,5I,
_- Repede...in sanie! ii auziri.m
glasul.
F'l'a acelagiglas, pe care-l rnai auzisemcindva.

Pirea intruparea cine gtie cxrui duh rdzvrxtit al aces-


tor imensiti{i albe,pustii, inghe{ate.
Nu ne riminea altceva de ficut decit si-i urmdrirn.

zborul minfii. Parci pluteam creasuprazdpezirorinfi-


nite. Proiectoarelenoastre puternice desficeau pirtii
Iargi de lurnini. Inaintea noastri, sania condusi de
H6ltne apirea ca o niluci riticitoare. Goana se in-
teli. Ne despirfeau ac,m numai vreo sutX de metri.
- Mai repedenu se poate, paralu
? intrebi Larv-
renceRobert. e
- Ba da ! Se poate ! r.ispunse
G
eschimosul.
$i, in adevir, sim{eamcum timpul, spa{iul se conto_
pesc intr-o alunecaredin ce in ce mai ame{itoare.
Ne

52
-.i;rui;iam vcr-tiginos. Acurn vedeam bine chipurile lor
::'ispatc. Vedearn siiueta dreapti a femeii care lovea
-i i i ri i si l b at ic , nc buneg te .
- Mai rcpede, P;u'alu !
)i d i n nou dis t an{ a s c -m p u fi n l . F l e n ri c s o n i g i pre-
. i ti 1 >uy c a. V r u s i oc h e a s c X,d a r fu o p ri t d e c a n adi an.
.- Nu ! T'rebuie si-i prindem ! S; afllm uude-s
,LDaratele! lvlai repede, Paralu ! S; le iegim in fa{d.
l i i cl i n nou dis t an( a s e -rn p u { i n i .
I)ar pe ncaqteptate sauia din fa{a noastr5 o coti la
-i re a p ta - gi dis pir u ! S e to p i p u r g i s i mp l u i n n e antul
,,ii,r.r\uzilim citeva strigite clisperate:
- N u ! Nu ! Ce f ac i , H 6 l tn e ?
Ai..ni totul se cufundi intr-o nefireasc[ ticere.
Cjiinii nogtri, care urrn;ttr orbegte sania dinainte, erau
. :i ta si por neas c i ie a c e a s ti c l i re c { i e .N u rn a i i s c u si n{ a
-ii Par:alu izbuti si-i opreasci la vreme. Coborirltn.
i a <lreapta c5"scaun hiu cutremrtrXtor. Iira cu ncpu-
:i r'{5sI m ai ias X c ineva l a i v e a l i d i n a c e a s ti p ri p asi i c
::rrir fund. N-anr aflat niciodatl dac5 H6l8ne mitrase
. :'r u ro d deliber at s an i a s p re p ri p a s ti e , s a u to tu l n-a
,.ist ciei:it o nedibicie, jccul unei tlagice intirnpliri.

- $i acum... ce facem ? rupse tXcelea Morand. Apo-


r ri i i c tot nu lc - am gis i t. T i rn p u l tre c e , i a r T ' e ri g nal i ...
Canadianul ii privi indelung, dar nu-i rispunse.
?firea obosit, deprirnat. Nu-l mai vizusem niciodatai
rt asemeneastare.
- Trebuie si ne inapoiem Ia cabani ! aryr vorbit i'n *
. ,rril lui Lawrence Robert.

53
- Ce si facem la cabanX? intrebi l-Ienricsorr.
- Sn c5utinr banda dc magnetofonde carc lle_a
pomenit John Franklin.
In pu(ine cuvinte le-am povcstit lui qi rui-Gaston
r"Iorand intimplirile de la caba'i. Larvrence Rober.t
sc insuflefi.
- Da, si plecim numaidecit!
A'r ajuns. Am ingropat in pimintul rece, tare, as_
p'u, i'ghefat, trupul neinsufle{it al lui
John Franklin.
Am ciutat banda de magnetofon.Am gisit-o. In cele
ce urmeazd arn transcris,cuvint ctr cuvint, miqcitoarea
spovedaniea indrizne{ului explorator. Iat-o :
,,trLd nurnesc John- Franhlin fi stnt tn airstd de
99 de ard, Pare ciudat, dar acesta-i ad.eadrul: sint

descoperitun munte, care pdrea a fi de aur. Reirfiors


ecasd, ern reuSi,t sd, conaing un grup d,e financiari
sd nzd suslind,bdneste pentrzt a ltorni tntr-.o nottd ex-
peclitrie.Din piicate, bulgdrele de mineren,ad,usde nine
se douedi a, nu aaea rici, urz firicel d.e aur. Aceastd

nevoie de-o afacere irnportarrtd, care sd-i-scoatd din


an.tunite tncu,rcdturi bdnesti. Astfet fu conitituitd .ro-

'54
tielutca,,Nordattr" petttrtt exploatarea zdcfrmintclor
rtttriIcre d,escoperite,chifttrile, cle nine. Trtfuia .lri
ponr.asctntr-o noud, amplil expediSie,alcdtuitit din'
nunteroSi,oameni, printre care Si,doi sltecialisti nti-
nt'rulogi.
Conducdtoru,Iexpediliei am fost, fireste, eu. trIi se
rldclusei,nsd,un ajutor de nddejde aI financiarilor, Je-
nifer. Aceastd,a doua expeditrien-a aau,tloc ! In largttl
apelor nesfirSite Jenifer imi, pu;e alternativa :, ori sd,
fiu ttcis pe loc Si zui,rlit tn aaluri, ori, sd primesc o
.;tmtd,oarecarede bani, Si,sd,renunl nu numai la expe-
rlisie, dar Si la identitatea tnea. AceeaSi,alternativit, a
fost ltusd Si specialistilor. Ei n-au acceptat oferta de
e rcnu,nfa la cercetdri Si au, fost sftrtecal'i de rechini.
Int ant, ltrimit banii. O sum,d,rnodestd,cu care-?ni pu'
tcant,incro\i o exi,stenld|ntr-unul din statele Americii
Latine. Bineinlelessub ztnnrlme fals, Lazaros Uiila. Cit
priaeSte ceilalli oameni, erata togi, An ilujba fhtancia-
rilor. UnuI, si'u,nul, alegi de Jenifer dintre cele mai
rlezolante elefr,erlteale sfeciei umane. Am trdit multd
arcnte tn Brazilia ca ltlantator'de cafea. Lazaros aiila
cra. ltn om respectat, care, muncind organi,zat,reu,Si.re
sd stringd ceaa auere. lmbdtrini,sem. N-avemn fami-
Iie. Oameni ca mine tsi, i,ntertfriazdcu greu utz nucleu,
fumiliar di,n,care sd nu mai,'poatd evada. aisul tinc'
relii rnele, departe de-a fi. tndbusit, stins, d'im|otriad,
rleueniseatludtaie, Ah ! Blestenza{ii...sosesc ! Trelntie
sit opresc inregistrerea. Nuntai' de'aS patea s-o con'
timri.,.,"

cc
In ade'ir, urrnari citeva sunete specifice unei brusce
i n trq. upe: ' i a inr pr i m i ' i i . Ap o i s p o v e d a ' i a a c onti nuat :
,.Ant plec'at intpreund ctt,un tindr, pedras _ ce,.e_nri
airytu irt traburile planta{iei - din nou, in
lirtutarile
albc dupd care tfujca ntflctul ?neu,,pedrrs sc tloz,t:di
utt ottt dinamic, bi,ntuit tnsd de d.iaaolul uurztlui. Iiy.cnt,
ltrca bdtrin sprc a fioni de untrl sirtgu.r cltiar ,ri ztn-
cleua nuilt. rnai aproape, ctr attt mui murt in acele linu-
htti, u,nclemoortea pindcstc lrr, fietare
!ta.s. Uoianz rut
numai sd-mi desduir,sescharta - afla.sem clin -:iare
cti dupd, ciudata di.rparilie a expedil.ici Frsnhlin mtite
altclc ti urmard, si, fiird intloialrt, atr i,tourtit lfirfi
e;vcclenle - dar Iineam iltde:oscbi sd rcvtirJ o niicti
nsezare de esclfimosi- caribu, dc cara rnd. regosenr cit
anz trd.it printre ei. orpingelih, un adoletstutt aioi, ntii
irtsolise adesea tn drumurile , ht citutdr-ile ntt,lc. sosit itt
norcl, l-emt. tntilnit fe nea,sleptate pe
Jtnifer. iiru
sclirnbat, incd,nrn{ise, isi ldsase barbd. se .stubili.rt,air:i
cu until din fii, IIarry, ,ri ctt salia acc,stttict,I{r1llne,.
Lacuict, de nutltci ui'enrc caae mqi la .sucrcle Gollut
Iludson ,si se indeletniccatt at achi:ii|irnrart,o ltltbutri-
lor aindute de esclintosi. In realitatc, urnttrauu sd des-
copere mmilele cle aur. Muntele ntau dc aur ! Erau
poscda{i de acelasi diaaol care-l
,slicltiuise pe-pcdros
sii rnd tnsoleascit tn furd, Refede s-a t'd,cut tirgul
tntre ei. Iar eu trebuia sd Ie seraesc drcpt niijloc sltre
n-si atingc scopul. zadarnic ant htcercat sd-i iro,e-
dinlez cd nu-i aorba de aur. j,{u voia, sti creadd. Att
tnceput sd ntd atnenh(e, sd ntd cltinuioscti. IrIi-au ccrut
sit recortslitui harta, pe carc sd, insemncz clrurnul ,rf

'56
'pu,nctulunclc se af ld mtuilcle rle attr. Am recon.;til.ttit'tt,
uttl, c:i,t nti-au. ingdtldt puterilc. ,4m hu:rct'o rttrii-
nrcrtlar. M-au tirit cu ai pretutfudcni. [)ur orgrtnistnul.
?ttcu nu. mai rezista ca inainte . Am cdail bolwtu. Lle-
it:rea tnti .rlrtbisenult. Zdpada, cu .rlrtilucirile t'i ar-
lritoarc, imi prit'iruia irtgro'-iLoure tlurr:ri dc ot'lti, {tc
toate cd purtant och,clori. Ilespiran gr('u. tli,t'a.rn tln-
I
re'ri.in tot trupul. Dat:d ??un?-au lit'sat 'sd.ntor ,;i ttt-art.
ingrijit, att. Iiicut-o ltctttrtt cit (rr,(iilI rtuloie dt' rttirtt',
' -i trnci ni l
IIi l i n e dc ut : t t is cc c r l n i l b u n rl ,' i . I" a h tttti t' a . i rt
s-e o/.tn?lrit prin radio sa.sircac:xpcdilici ,,Arctit'6'' tttt
fost r:uptitt,sirlc-o at'rittiltiiil lrent::irt. Dupd :udarnite
cittt!ilri, Iillint lntiiri sii f urc cele uui lttrfcc{iottrtte
altnrate pentru alleircu zdritnt.ititclor de flur ,si, cu oiu-
lorul hdrIii ?iN'!€, sti It'sto/ttrc, itt .r/ir,si/, trtttttlclc dc
attr. A4-unz olttts clin rds!;tt!cri. $tiam cii t'irttt tlisprtri-
-tta rdslringe itt ctle din'
lit.:i prc{iattsclar aparatt' .it'
trrtnir si asuprtt lropulu(iti biillin&\t(t.Cd uttul suu nttri
nutlli rlin. rindurile ci ttor pldli gtcu. )i'-ttttt lost a'sc'ul-
lut. Oi:itint! a;cza.rcu carilitt ca ??cgtt.ttorirJr: blfumri,,
tt.tti.;,}atl'iL .sii-rtgt'!cl.,unrir t tdin(d ct ultti tbtdr e'cchintos
Si-att.l'rtrctl,ttporalelc. rllurtci. utrt inccrcat .sii le :iidiir-
tti cr:sclilaniil. ilnt u.s ru tt.s h u rl tt, l ;e c u ra -o (i ttc tti tti tttr-c
ctt!it rle ahrtniniu, Ia riidilr'ina unui crborc piltr'. itt
l9ttil ntnpil. ..birlogtil tt.rsilrtr". i nnebuni{i tlc ci'itfiri,
i n -e rt clt it t r t its d lc . s l tu rtu n rl t' o n t i n g ro p u t r:u l i u . I.c-ant
.slntr..\'"r-' gri.rr,'nntin prccinu icrnii prtlttrt: ,si crarn in-
riediit(rtl t'ii nu ttor panti in. ltgttl.rii s-o caulc. I$-arn
i n 5 r,l at . r lr t ls lt r ot n i rn u i d rt' i i . D i n d i s c u (i i l a l or Qtn
it j'!nt cit intim pldlor cutia lu.sr,,setle.scolte ritd tle un,

JI
;i fe mine. Dar Hdl\ne s-a opus, Spera ca intr_o zi.
'din
sii ttot reconstitui harta m,emor.ie,dicttndu-le lor
cum s-o alcdtttiasc:d.Aturtci am simurat nebunia, Ant,

tttthtt, dac,d nu, mai. ltot face vreu,n bine populaliei


cariltu, tte care am iddr:dgit-o negydit'd,ernu,,h,trebuie
sd fac totul spre a-i crula r'dul care-o ameninld. De
eceea am imprimat aceastd,spouedanie,,,DAr...,.
,,Ce e, papa ?"...
Brusci oprir. a inregistririi... Ticere... Ticere..,

Am asctsltatinfiorafi cuvintur precipitat al lui


John
Franklin. Parci fusese aici, in cabanil
Ei ne vorbise
repede, goptit, de teami si nu fie surprins. poate ci
acel ,,dat" voia si insemne ceva important, curmat
inainte inci de-a fi rostit. Trcerea s-a prelungit intre

'59
-1

n o i o b unX buc at ) i d e v rc m c , d r,rp i c e m a g n e t ofonttl


i n c c t a s cs 5 - i r c p r o d u c i g l a s u l .
- Aqir dar , ipot eza me a s c c o ;rfi rmi , s p u s e i utr-uu
tirziu f,lr,rrrenceRobcrt.
.- (lare ipotezi ? a inirebat Flcnr-icscn.
-- A c eea c i a do u a c x p c c l i [i c Ii ra n k l i n n -a pi el i t
a i ci , i n c ' . r nc li{ iim is te ri o a s c , p c n i ru c I p u r g i si nrFl u
nici n-a avut loc.
An r in' r er v c nit :
- N Lr c unoi4t em i p o te z a d u n rn c a v o a s tri ! D a r acul l r
r,X i n {elc g' ez it il: ile d e l a i n c e p u t... a tu n c i cind v-:tnr
ce ru t co nc nr s ul"
- Da, da, arn ezitat,vorbi, putin cintat, canadianul.
Si iarfui s-a furigat tXcereaintre noi. Eram fiecale
apXsa{ide ginduri. Cind vorbegticu intimplXrile vie{ii
dialogul e mut.
Cite clipe de aparenti son"rnolenfX, de evadare din
realitateaimediatXtrecurl ? Gaston Morand s-a smuis
plirnul din acesttulburltor piienjeniq al tXcerii:
- S; mergem! rosti el grav.
LarvrenceRobert tresiri. PXrea ci incearci s[ urce
de undeva,din subteranelecongiiintei.Dar nu izbutea.
- [Jndc si mergem?
- Dupd aparate! gllsui aproape aspru Henricson
in locul lui Morand. Tirnpul nu agteaptl !
- Sigur, si mergem! se trezi de-a binelea din vi-
sare canadianul.Dac[ nu ptttern ia facern vreun alt
bine acestorrninuna{i oameni caribu,si-mpiedicirn is-
carea vrcunui riu, exprimi el intr-o versiuneproprie
gindul din urmi al lui John Iilanklin.
'5e
i i r t r - o ilint ui' i c l e n ri n u t rc d c v e n i o rn u l d e rnai i na-
i n tc. I ) ielui c r ; . nr :.rr;ds a i rto i i c i n c i p o rn i ri rn d ri pi apa-
rate. i,ir o suti de rrletl'i de cabani, spre sud, se*ngirau
\/i'co clurrzlzcr-i de pirri pitici. Sub care din ei se afla
e xca r , : it iitpoiilc nit i i n s p o v e d a n i a l u i F ra n k l i n ?
A- r - r c c puto m un c 5 a p ri g i . N e -a m i mp i rfi t i n d.oui
I lui)e.gi am incepi.rtsi slpirn in zlpzrda inghe{ati. Tir-
n i co z r pele s pir gea u c ru s ta c a re s e d c s f5 c c a i n zeci gi
zcci dc buc I t r i m ai m a ri , rn a i rn i r:i .L u c ra m i n grupi . cu
I)a ralu. S ub pr im u l p i n n -a rn g Xs i t. S u b a l doi l ca, al
trcilca tot aqa.
I I ei, v oi a{ i d a t p e s te I' re o e x c a v a { i e? l -am i n-
trcl i at pc [ I enr ic s o n .
inc i nu ! s un i rX s p u n s u l .
A.r c ' nt inuat s i mu n c i m i n ti c e re . P ri ' b ufni tr.rri l e
vi n tului, pr in lov it u ri l e d e ti rn i c o p S i d e s a p i se auzea I1
I
doirr rlsuflarca noastrX obositi. Lawrence Robcrt II
.1
schinrl;a cind qi cind pe cite unul din noi qi anevoie I
I

dirica airoi sapa din rninX. Rind pe rind, am sXpat la .I

ri rd i c ina c c lor dou i z e c i d e p i n i . N i rn i c ! N i c i urmi de - I


--i
t
e rca v af ie bolt it i, a me n a j a ti s p e c i a l p e n tru a ocroti I
.t
I
a p a rat elc . Un f el d e rn i n i e s u rd i u rc a i n n o i . I

.i

- S; fi nruncit oat'e zadarnic ? intrebi Henricson. I

- A$r, re pare. Bitrinul s-a-ngelat, fir.i indoiali,


n i o rrnS , M i or and.
- Nu cred ! am rispuns cu vehemen{X.
Nu i;tiu de ce am sim{it nevoia si-l ap[r pe John
Fra n k lin. I ar Lawr e n c e R o b e rt m i s u s fi n u :
- Nic i eu nu c r e d c i b i tri n u l s -a -n g e l a t!
Atu nc i P ar alu, c i ru i a c a n a d i a n u l i i tra d u scse spo-

60
vedania bitrirrului explorator,ne arLti la o distantl
rle citeva zeci de nrctri un pin singuratic. Acoperit,
covirqit de zipadi, trecea cu totul neobservat.
Arn reinceputmunca noastri asprl cu gi mai multi
dirzenie.
Bitrinul nu se-n$elase !
Sub ridicini se arcuia o boltl bine cl5dit5,de mici
dirrrensiune,tocmai atita cit si-ncapi doui cutii de
lcnrn. Iar in cutii, imbricate in blinuri spre a l'i cru-
{atc de ger gi eventualelovituri, aparatele noastre!
lntimplarea ficuse ca atit cutia cu h'arta lui F-ranklin,
cit qi aparatelesi fie ascunsesub cite un arbore sin-
guratic...Ciuditreniiale vie{ii !

Ne-am intors in a$ezareacaribu. Ne-am oprit 1a


igluul lui Orpingelik qi i-am ariltat aparatele.Bltrinul
eschimosa-nceput-sitremure de emo{ie.Chipul cu zeci
de cute pirea un soare stins, ciruia i s-a dXr"uitdin
nou vipaia.
- $tiam ! $tiam ci Krasluna va gisi obiectele!
A venit gi Tukutu. Stringea aparatelela piept, le
imbri{iga ca pe niqte fXpturi vii. Da, ele ii vor aduce
inapoi pe Terignak !
Adunarea, convocatXfvardintirziere de Orpingelik,
hotiri :
.,Terignakva putea si vic{uiasci rnai depar"tein co-
nrunitateacaribu ! Terignak n-are nici o vini. Terig-
nak n-a ciicat nici una din legile comunitX{ii.Terig-
nak n-a furat ! Fiecare om caribu si. aduci Lrn cit cle

6I
n r i c a j u t o r p e n t r u r e g i s i r c ac c l u i o s i n d i t a l u n g a t . . .
si
Trebuie si se porncascir dc indati. Terignak n-arrenici
o vini. Nici una!"
S-au format echipe.A' por-nitpesteime'sitilile albe,
brumate de noapteapolarx, i' ciutarea acclui I'liciu
pe care-l indrigise'r atit de mult. pini clepar-re, spre
nemirginirea zd.rilor,au sigetat refrectoareputer-nice.
Privirile au cercetatpretutindcni.
Am plecat cu grupul alcituit crin Tukutu, Gioritti,
Paralu, Lawrence Robert. Tukutu
li Giolitti ficuscr.r
neobositeinvestigafii. Au dat peste unele urme. '/,e-
pada era riscoliti de labe. ptrteau fi ale lui sa'ii<.

cunogteau.N-au l6trat. S-au gudurat pe lingi ea.


- Savik, i-a qoptit tainic fata,
du_te dup; stipi_
nul ti'! Apiri-l ! El e singur in vuietul vintului. in
deznidejdea lui poate va rosti cu gindul cr,rvintenc-
cugetate.Iar sila ar prrteasi-l pedepseasci. poate i-rr
iegi inainte in chip de fiari, ori poate l-ar molegi in-
viluindu-l in somn. Tu gtii cit de puternic e sila t
E
pretutindeni.Vine cind nu te agtepfi.Apir.I-I, Sa'ik,

62
pe Terignak si nu gregeascx,si nu stirneasci,mi'ia
Iui Sila ! ApXri-I, Savik !
ciinele asculta cu urechile ciulite. privirile lui calde,
luminoase, scincetul slab ii erau rlspunsul. in{elegea.
- Savik simte ca un ogl...
Dezlegat,a fiqnit ca o impugcituri gi s-a topit cit ai
clipi in albul nesfirgit al depirtirilor.
Tukutu ryi Giolitti au dat peste zilpaaa riscoliti dc
Iabe. se vedea bine tiparul lor. Puteau fi ale lui savik.
N-au fost !
Lupi innebunifi de foame cutreierau intinderile, ris-
coleau zdpada,ciutau pradi. o simleau poate in apro-.
piere... Terignak ? Savik ? Cine gtie ?t!
Peste imensitifile albe, brumate de beznd, au si-
gftat reflectoareputernice. Pini departe, spre nemir--
ginireb zdrilor.,. Privirile au cercetat pretutindeni.
Terignak, savik n-au fost gisifi ! poate alti dati...
'mai
Poate tirziu, in scurtul triumf al primiver.ii...

Alb... Alb... Cit


_poatecuprinde privirea. O imensi
sahari de nea, sub care clocotescgheizere...In carc
inghea{I gheizere...
ora tainici a beznei polare se apropie de sfirqit,..
Mari presim{iri plutesc peste cristalele de zdpadd...
Aerul geme...tresare...
Lawrence Robert mi-a citit ultimul lui poem :
,,Ni-
ciodati"...
,,Oamenii,oriunde pe pimint,
Oricine ar fi,.. sint de neinlocuit!

63
Fiecareom,
Fiecare suflet de om
Are sunetr,rllui propriu,
Fiecare om e un cintec,..
Pierind, n-ai si-l mai auzi niciodati !
Niciodati..."

Orp tainici a beznei polare se apropie de sfirqit...


In curind va izbucni biruitoarea lumini boreali.
Voi mli auzi oare vreodati sunetul acela minunat,
cald, catifelat, care este sufletul lui Terignak ?.

Post-scriptum : ln primivari am plecat fin canto-


namentul ,,Arcticei". Curind Henricson mi-a trimis
o fotografie : Tukutu gi Terignak igi serbau cisitoria.
lt

.
.:..! *. '
rl'vlt"

i:'[:;t

&,
{T.' S
-.i
*)

EDITURA.
TINERET I
." bl lJo
,f ,.O,*:'ry'*#fi*r
lfirl