Sunteți pe pagina 1din 305

-Jules Ver-- .

e Robar' Cuc'e,rito,rul Sti,p"a,nallumi'i-P' . r ezentarea ,~"""FlC',ii· .1. ·1I;.r-,i&!v . -~ . (;l. o-~J ,·,a .. ,

VAL MUNTBAlfU'

,

.

I~··'·'·.'.·····®· '0""'-':""; @····~'O·, .. ," ','

=», ,I I

. . - -. ..'

..... ..' '" .'

Robur le Conquerant Hachette ] 93-,5

JULESVERNB Maitre duo monde Hachette 193,6

l,mii

f· ROMANES1'E DE OVIDIU CONST A TIN·ESCU

.

RO"B'UR C' 'UC" ERIT'O" "RUL

" ... ". ,"_ -:,- . -. ',. \., .... '_ . - _"', :.

Capitolul l

iN (_~.ARE SE VED:::. CUM 011\1\1 [. II on» I H~ CARTE P,()T -:] LA FEL D~ UINH PU~~ ]N IN('URC·AT RA CA $1 ['EW JGN{)RANT,I

- []i·t' .~' 1Il)~~crt

- 1-'- l"'H loll. ~tll.- 1IU,'.

C ele U (J ~~,;j lo c uri. de re vol ve r ]:1'( )II "!11. i r~-~ a p rp~~ pil~ in aCl:'~· ~~) ~ e~,; pa, U n ru.l di n t~c~an,~ n~ 1)1~r~ 0 'vac~Ha care pa~lc,,1 ~,~\'a lua ~ in~oh ~~ ~a vreo cincizeci de r:m~~ ~ pt~l:n.lln"jndu~i in ~~ ru spinfi ri i. Un;11 ~llh ~Ihl h I~.; n-a Veal lot l_;IL~j nici [In aluC'S[CC ]fil 1~1I'a~~n ia usia.

N ici un ul. n ici celalult d iJU rio: adversu ri n ~~, rli~l'S~' 1I"~~n n .

Cine ~rHU cd doi gen I lcrneni? N ~~ :-r.~ ';'it ie. dll..";' ~ ~UUl fi uvut acum prilej [11 sfl transm item pos,t.l"rh5 t~ i nu me k" ~~ H. I 't It !l"l: fHli em spu ne este ca (;('1 rna i virst nic (j inr re ci 'e-ra cngk1. ~,H f cdi"II~1i l a nk·"ulL'~1 u. i n schimb, p u '[ e rn ft '1.I:t rt l' U ~ ~ 'I" un., l a l U ~ 1 d L : l ~ 1 U U 1 c, i u ~'.'" h ~~'. I i ~ I n ~ l It ~ ru nlLe-ga, lor p~S'CUS(:' u It rmu] "\iliH H: de ~a rhrL pe malu I ~~ H.:pl ill L·~~~~t.IL,dc:i N ~.~~g~l ra, 1n pr~4Ijr~IHQ podului suspcndat care unestc l~" urul .uncncun cu eel (";,1- nadia n, l rei in d~ mai lu V~I lc d~· tH ~~I racul.

Englczu i :\t~ aprnpie at unci (~l' a mericu ~~:

- ,Rfi.~11in kl parcrca mea ~-[l Cl a Ruk: Hnumnia' ~pw ... c cl.

- Sa n u I~ Yankee 1)~J.(ldlc. Ii hUU,l ~'Sl:' \'nr~~~i l'l"Edah. S i ccurra ar

fi izbucni I. ia niJ~~ ~ d~u(a lUH~.1 cJ i D1Il re 11l]~u r~o,d - prohahi ~ ca S[l crute bierele viu: - n-ur f~ intcrvenjt:

- Sil Ij,~~'nl ~{l C'U",~ Uule 1)~}(J,dJl' ;ji r anA ~T itrituunia. ~rHI~t: cl,

~i acum haidem la IlIiHSfi l .

f n sfl r~ i L sp rc sn nl ~ u mi rca 'l U tu fO:1I" ~ ~5/;u r.~., 'Il~ I i ~ ~I VU ~ a 11;1. :I ~ Ce p t hK1 un O<HiL1 pm"nr[1 is lin l re eelc ,rJllUrt i ITIIlU n na1,ionak" a Ie A ~HL: n~ i,~ ~j, Mari i B,ri,lan,~i. I uind-u in sus pl' rnulul sling ul N.agHrci. ~l· nM.ln.,·rUlr~1 cu tojii, american i ,:-i cnglezi laoluha, -';pl c I,\:S'~ ~HU'H nr u I ~loh~1 ul u i d~11 Goat-Island - tcriurri u neutru lnr rc cele dou:~I. l.'~~du [ d~ apr. ,~ u nd e se a~l: IH rei kl (1 ma sfl. ~ i e um ~(' a n~H1 i u I"ti1 ~,~ lUI!..:" i gu." t {~r~ u I( a tui te

• Proiect:ul RI 2010 •

5

din. -Qui fierte si sunca traduionala, din friptura rece ell pickles iute ca focul, toate stropite cu puhoaie de ceaiuri, In stare sa stlrneasca in vidia vestitei cascade, mad bjne sa-i lasam in pace. Dealtfel, nici nu cred sl mai vina verba desprc ei mai tncolo, 1n cursui acestei povesti ri .

- Care aves dreptate - englezul, sau arnericanul? Ar fi greu de spus. tn arlee caz, duelul acesra ne ara ti cit de Inficrbintate era u spi ritele ,_ $i nu nurnai in Lumea Noua, dar ~i p-.e vechiul continent ~ din pricina unui fcnomen inexplicabit care inflirca.rase toatc cugetele.

,h' lOS subU,ne dedit coelumque tueri L, a SpU3 Ovidiu spre cea mat mare cinste a fdnt,ei omenesti, I'rur-adev.a,r" niciodata cerul nu fusese privit cu atita interes de cind aparuse omul pe fala globului pa,mintesc.

Chiar in noaptea din ajun, de undeva, din vazdub, 0 trompeta slobozise in spatiu sunetele-i metalice , deasupra .Canadei, in partea cuprinsa illtre lacul Ontario ~i lacul Erie" Unora H se paruse ci aud Yankee Doodle. altora Rule Britannia. De aici si sfada dintre anglo-saxoni, sfada Of se lncheiase cu 0 mass [a; Goal-Island. In definitiv J poat€:' ca no fusese nici unul dintre cele doua imnuri nationale, Ceea ce nimeni lad irlu punea la indciala era faptul cal aceste sunete ciudate pircau sa, coboare din cer,

Si fi fos t c umva 0 tro m peta cere a sca di n care S una vre un i nger sau vreun arhanghel? .'., Ori, poate, mai degrabs niste vescli aeronauti care buciuma 11 din acest instrument rasunltor~ [0]05][ dill plin de gioria cea zgo m ot 03 sa ?

Nu! Nici pomeneala de balon, nici de aeronauti, Era yorba de un fenomen neobisnuit ce se producea undeva in straturile superioare ale va.,zduhuhli, fenomen a cirui natura si obtrsie nimerri nu le putea sta bi li, Azi lsi facea aparitia deasu p ra Americi i ~ pa tru lee i si op t de ore mai tirziu deasupra Europei, iar dupa opt zile, in Asia, deasupra Imperiului Ceresc, Hotartt lucru, dare! trompeta care calatorea cu alai prin vazduh nu anunta judecata din urrna, atunci ce putea rrr

Fa ptul aeesta provccase in toate ~a[fHe Iumii, regate sa II republici, oa reca re neli nis te care treb uia poto lit!. Da ci, vi s-a r in tim P ].8], si a uziti in casa n is te zgom 0 te ci uda re ~ j ne x p] icabi ~e, vll 1. n t reb, n ~a t,i ca u Ita so. aflati cit mai degraba de unde 'yin ele, si in cazul ctnc investiga tiile ar ra,mine rara nit! un rezultat, nu-i asa ca ati parasi casa $W v-ati muta tntr-aua parte'? Cu siguranta ca da! In tmprejurarile de rata insa, casa era chiar globul pamlntesc, Dar cum, in ce fel sa-l para~e$tL $,i sa tc rnuti ·hm Luna ~ sau pe Marte, Venus, Jupiter sau, tn sflrsit, pe 11 re 0 al ti p la ne ta, di n sistem ul so la r? Tre b uia dec i de afl a t ce se

6

petrecea, nu in vid ul infinit, ci in pi. turile atmosferice. Inlr-adc·var, acolo unde nu exists aer, nu cxista nici sunctc, iar cum in cazul de fala era yorba de suncte - iadi$l faimoasa trompeta ~ inseamna ca fenomenul sc producea in pa tura de aer din j urul sferoidului nostru, pa.I!JJra a carei grosirne nu trece de doua leghe ~i a carei densitate descreste CU inaltirnea ,.

Mil $.i J[} ii de ziare , cum era ~,i firesc, ataca ra. aceasta problema comentind-o 'in fel si chip, cautara 5-0 larnureasca sau 0 flcura sa J)aL fa si rnai Incilcita, mentiontnd diferite fapte adevarate sau false, 1i pusera pe foe pe cititori sa u se stda duira sa-i Iinisteasca ~. desigur ca sa sporeasca tirajul - facura vi I. va. rna re ]]1 rind utile orncnirii care si asa hi cam pierdusc cum pal ul, De 0 bucata de vrerne nirneni I1U se rnai ocu pa de pol i tica., ceca ce au Inseamna ca treburile lurnii mergea u mai prost ca inainte. Dar ce se petrecca?

Teate observatoarele de po€' glob fura inrrebate. Daca nu puteau sa dea un raspuns j ce EOSt mal a vea u atune: observaroarele? D.aca astronomii, care sint 111 stare ~a vada stelele duble sau triple ]3, sute de mii de milia rde de leghe distanta, nu erau ca pabili sa descopere origines unui fenomen cosmic pe 0 raza de nurnai cltiva kilometri, ce rost rna] a veau atunci astrcnornii?

Dealtrnin [eft ~ cine a r fi putut sa spuna cl te telescoape, lunete, ocheane, lornete, binocluri, monocluri erau indreptate spre cer, ~fi acele frumoase nopti de vara, cite priviri 'StatJcau atintite prin ocularele instrumentelor de toate dimensiunile. Vor fi fast poate eel putin ctteva sute de mii, De zcce sau chiar de douazeci de ori rna] -rnulte decit stelele care pot fi nurnarare cu ochiul liber pe firmament, Nu1 Niciodata pinii atunci vreo eclipsa , observata in acclasi timp din toate punctele de pe glob, nu fusese prirni ra ell attta alai,

Raspunsurile pe care le dadura observatoarele se dovedira nesatisfacatoare. Fiecare era de alta parere, De aici, ra zboi in lege in lumea savantilor, $pre sflrsitu! lui aprilie $i incepurul lui mal.

Observatorul din Paris sc aralia foarte rezervat. Nici una din secti i n u-si ex p rim a vreo pi rere . Ser vic i II ~ As t ron om iei Ma te rnaticc nu catadicsise sil [ad. obse rva lii, eel al operatiunilor Meridiane n U descoperise nirnic, Labora torul de' Fizica n u a vea nimic d.e spus, eel de Geodezie, de asemenea ,. la MeLtOn)[o.gie, nici un indiciu, ~n sfirsi t, la Sectia Calcula torilor nu se aflase nimic. Ce1 putin era un raspuns franc. Aceeasi sincerita te din parte-a observatorului din Montsouris ca :?l din partea statiunii de cercellui magnetice din parcul Saint-Maur. Si acelasi respect fa,tl de ,ndevi r din partes Bite ului de- Longitudini, Hotarit lucru, fran-

... ~ f' f U

cez insearnna a l .'._ rane '.

7

Ra s pun su :ri, I e pri m i tie di R pro vi nc ie e ra u ceva rna rn p o'Z]~.i ve. Se pa re ca. l n noaptea de 6 Sa u 7 ma i s-a r fi semns la t II n fenome n Iuminos dena m fA elec lrica ~ ce 5 La TU ise pe ce r rna. x~ mu m do u azeci de secu nde, La Pie-du-Midi, fenomenul acesta se manifestase tntre orele notwi $i rete' sea ra . La 0 bse rva to rul meteo rol ogic di n Puy-de- Dome fuse se derecta t Intre unu S,[ doua dimineata, [a Mont Ventoux, in Provence, hare doua si trei, la Nisa , Intre orale trei ~] pa tru, in sflrsit, la SernnozAlpes, Intre lacurilc Annecy, Bourget si Leman, in momentul ciflljd zorii zilei inccpusera sa mijeasca,

Evident ~ aceste observatii nu putea u fi pur si simplu tagadulte .. Nu. rnai if]ca pea nici 0 llndoiali ci fenornenul fusese semnala t hI diferite punc re - sue cesi v - in Ii sti mp de cite va ore. A~ a ci sa u existau mai rnultc focare lurninoase, din loc tn Joe, tn atmosfera teresrra, sau hiL cazul clnd no. exista dec"! un singur focar, acesta se deplasa cu

o vi.te:za de aproximativ doua sutede kilornetri pe ora.

I ntreba tea este daca, in ti mpul zilei se observase ceva neobisnuit tn vazduh"!

.. IITILe.

Cel putin se putea af rma ci sunetele trompetei venea u drun, pi,tuti[e SUpCF]Oa re a le atmosferei?

N icidecu m: glasul rrompetei nu rasunase nicioda fa wntre rasariml $1, a pu S ul soa re I ui,

In Marea Briranie toata lumea era uiu[UL Pir,erj]e emise de observat OH re SC' ba lea u cap inca p. G ree ~1 wich n u re usea s.a_ sc pu na de acord c u 0 x f 0 rd, d es i am in doua s usti n ea u a eels si I uc ru: ca. ,e fa U "s:i:mp,~e

~ ,yO I' ....

n07ann ..

- II uzie optica,~ $punea unul,

.~ Iluzie auditiva, afirma celalalt,

De ~ ici dispute intermina bile, 'In orice caz, era 0 iluzie ..

L~ observe torul din Berlin si la eel din Viena discutwa wscad. era. ell pe ce sa dea naste re Ia complicatii pt. plan international. Rusia i nsa, in pe rs oa na di rec to' rul ui de I a obse Tva to rul d j rl P u:~ kovo, lie doved ~ ca a vea II si un u] ~i al t. ul d re pta. re, a. sta depindea n uma i de punctul de vcdc rc pe ca re-I ad oJ) ra u, a tu nci cind t n ce rca u sa sta bilea sea na tum fenomenului, nnposibil in teorie $~ posibil totusi in practk:l.

In lvetia .. ],8 observatorul din Saentis .. in cantonul Appenzel, ~a Riehi, ~a Gabris, la statiunile din Saim-Gothard. Saint-Bernard, Julier, Simplon, Zurich; Somblick ~ ~n Tirol, fenornenul acesta ~ pe ca re nirneni nu a vusese vreoda ta prilejul s3.-1 consta te, era privit cu cea mai rna re nel nc red e Fe - 11 sa eu m se ~i C'~ ve nea ..

i n Itali a '] n sa.. Ia So ta ~ i un He rneteoro ~ ogice de pe Vezuvi u, ] a cea de pc E [: na, ista ~ a. ta ~ n f osta Ca sa I nglese ~ la M on te .Ca vo ob serva torii

in. U pregeta r,fi sa ad m.ru ~a ca era verba toe u ~i de' III n f enome n concret, care se manifesrase 0 da tl J in. rimpul zHe'rn I' sub forma unei p~,cle' dispuse in spirata, iar alta da,'li; noaptea, sub forma unei stele cazatoare, Dar ce era t n reali tale, nrn me OJ n 11 $ cia m

L d t 'I!..." . .,.,ai '''' d tii t·" ... '"' "" n' ",' ""

a . rep vor U ~ no ':! 08 me [1.1 ~ "e st I.] m ta, l.ncep use fa sa se Pl~ rc usea sea

de aces t m ister ca re, pe de' a.hi pa rte j con '[ in UaJ, sa fa.ci. vi l v,a.~ ba eh ia r sa -i '[ nspa i mt n te pe O~ menii simpli $1 fa ra, carte ca re au .alca.t uit ~,[ .alcart uiese marea maj 0 ri tate in i umea asta ~ Astronom li si me teo ro logi ru ~]' If' 'I iiI"'fI l'i ,.." 'l5l r m " "".j f,ol "","If', i pat 'de ;Cj; l d a .... a~ ;:. n n O"Ji1 'p., rea 'de 2'" s: fJo pre 2' 7 la

~t I~~ ~~y, ~;g~, _ ~Q"D , 'V'lbl~" ~., '".~ I~ , , _ 'IV _ l~ I·.~' IlL '_':':" 'U ~" , ]I .

ob serva rorul d i. n Kan ~oke~ no, in ma rk 1 ..... orvegia ~ si inn O~ p tea. de 28. sp m-e 29 ~a eel d j,n Isf] 0 rd, S.prn rzberg, nor V'~ gie ni ~ p e de 0 pa rte si suedezii p~ de alta 1I1.....a.r fi, eazut de acord asupra unui fapt, si anume ea ~ n. ]11 ij loc ul au ro r,e i, borea le S"'IS. r fi ~ vit in va zduh UJ'DJ fe I, de pasa re llu~a,~,i,~ un adevarat monstru .. Desi l1.U s-a putut determina structura ~ ui I' u n ~ ucr u era sigu r: ca :mo nst ru l e m w te a un fel de co rpusc tll rn ca re detunau ca nisre bombe,

In Europa, nimeni nu se gtndi sil, puna [3 tndoiata observatiile fi.~ cute de srariunile din Finmark ~j Spltzberg. Dar ceea ce parea extraordinar, h~. (~£3J.zuJ de fa't a., era fa ptul ea suede zii si norveg ien i"i reu~j se·ri sa, cada de acord h~tr-o privrnnti oarecare,

Mill schimb, 1n reate observatoarele din America de Sud, din Brazilia, Peru ca $,ru din La Pia U~ ~ in cele d ~ n Australia, inS i d He y ~ Adelaide' ~ i Me [b 0 u rn e se fia,c u rna fie ha z pc socotea La aces tei ~me ~ in se d esco p e~ rirj, $,i sa nu uitarn ci a ustralienii an un r'is, foarte molipsitor,

PI:na [a, urrna, singu ru l ca re ~ u a in se ri os chesti u nea a ceas ta, in paflda. comentariilor usturatoare pe care le putea. pd~ejui supozitia ~uit fu un chines, directcrul observatorulni din Zi-Ka-Wey, situat lin mijlocul unei clmpii vaste, la aproape zece ie;ghe de mare, cu zari nee up rinse ~,~ .1 ru m pe zi .

~ E foarte proba,bil,~ spuse el, ca obiectul in. cauza sa fie' pur $,i simplu un aparat a viatic, 0 IDa$ini zb\J.mtoareT

Ce fa nte zie !

Daca diseutiile fuw,a atit de inversunate in Lnmea .Veche, inchipui- 1 i·~,vj, cum vor fi fest in L u mea No ua! u nde :St3! rele U mite 0 C u pi ter it 0= riu~ .cel mai tntins.

Se stie ci yankeul nu urnbta cu ocolisuri, cw merge toedeauna dtept la ~ i n ~a , De aceea obse r va [01 rele fede ra i'i e~ am e ric a n e n 1!J pre ge ra fa si-~i spuna pe sleau pi rerea, ~i daca nu si-au dar cu telescoapele 'ffi'o cap n-au facut-o numai pentru eft ar ern trebuit sa ca ute altele in ] oc toe rna ru ci n d a vea U rna ~ rna re nevoie de ele.

Problema aceasta care iscase atttea controverse prilejui ° dispute rn n ca re 0 b serva toa re le din Wash i ngto n ~ district u] Co lumb ia ~ ~i ce.~ diD Cambridg,e, s.ta~u~ Duna I' pe de 0 p'i:r~e, se ciocnwra eLi ce~, de Ja Dar=

mouth-College din Connecticut si cer~ din Ann-Arbor ~ statul Michigan., p de alta parte, . isputa se invirtea, nu asa cum s-ar fi crezut, in jurul naturii corpul U[ observa t.~ rei al momentului exact ctnd fusese tacuta observatia, deoarece co~i sustineau ,ei [.~I fi zirit t aceeasi noap e, la aceeasi ora l i acelasi minut $i secunda, desi eel corp misterios se depla a la 0 lnaljime destul de mica deasupra orizontului. Or, lntre Connecticut $l Michigan intre Duna ~i Columbia sint niste distante m ul prea rnari pentru ca el sa fi putut i observa t di punetele respective in acelasi moment.

.. Dudley" din Albany, statu] New York. si ~~ We'~t-Poil1f'" Academia militara, .. ~~ combatura colegii printr-o no'ta In care precizau cu cifre ina Ijime, ~i vile £0 de deplasare a m rnuului corp,

ai tlrziu insa se constata ca acesti observatori se inselasera asupra corpului si ca- de fapt, ei vorbeau despre un bolid care trecuse prin a turilc - I ijlloc~ i . It! atmosferei. sadar J acest bob nu putea fi corpul ell pricina. Dealtfel, cine a mai pomenit bolid sa clnte din trompeia I at despre trompeta, tn zaoar au cautat unii sa categoriseasca glasul

i buciurnator dre t ,0 simp~i. iluzie auditiva, jC] ochii $I~ cu atit mal putin ur chile nllJ se lnselau tn imprejurarea de faf~L Nu mal incapea nici 0 indoialit oarnenii vazusera cu cchii lor ~i a uzisera eu urechile lor, in noaptea d 12 spre 13 mai - 0 noapn n c,agr! ca smoala - observatorii d La Yale-College ~i de la Aca .ernia de tiinte din Sheffield reusisera chiar sa inregistrezc etteva masuri dintr-o frnza muzieala tn re major, in patru timpi, ce se dovedi a fi, nota cu nota i ret cu act, refrenul ves itulu: Chant du depart':

~ Are haz! fleuri mucalitu. 0 orchestra franceza care n-a gasit alt loc mai bun unde sa cinte decit in vazduh:

Gluma asta insa nu putca fi un raspuns, dupa cum remarca obser vatorul din Boston - tnterneiat de Atlantic Iron Works Society - ale' carui pa:reri in. domeniul astronomiei ~i meteorotogiei aveau deplina autoritate In rlndul savantilor.

In sftrsu, i~i spuse cuvlntul ~j cbs rvator l din Cincinnati, construi in Ir810 pe muntele Lookout, prin rnarinimia domnului K:' igoor - cunoscut prin masura tor' le micrornetrice {acute asupra stelelor dub Ie .

'lr ctorul acestui observator dec ara leu ce e rnai bune intentii ca, fa 13 tndoiala, trebuie sa fie ceva la miiloc, de vrerne ce se observase aparitia unui corp lao intervale apropiate, 'ht diverse puncte ale armosferei, dar ca nu e putea stabili nimic in [egllura cu natura acestui co p~ dirm siunile, viteza de deplasare 51 tra iectoria sa.

I GfHec UoC' pleC-d:n.". rn. t.),

~ Trustul lzinclor meta urgiee dirlt rlantic. (n, t.).

10

Tocmai atunci un ziar cu 0 foarte mare ri..spindire, Ne''W York He ... · fa td, to ri mi din pa rtea un u i abo ua [ urma loa rea a no~imi :

r,.f i'~di pr-nQ.Spi'i leU ill amin area ~()(J suii rivalita tea Be '{1 ele zliin.l~i1. Q,CI~m ,riU'Y(i ani o incaierere ,f}1 leg6! lntre cei do! m(J'1Ie~jlori ai dom,eniului lJegfJm df:n Ragg.i:mhr:a, nredind frances Sarrasin dt» Fn],,-ctlJ'i/t, # i'ngine:rlll germ;{m Her, Sch.ul'lze din. S~/Jalstadt, locaiiuiJi aJ1tue .ill sud~1 Oregon~h~i. 1~ $fQ'tel€ U~i:tt.

N"'tam uitar tic asemenea cd Herr Schuhlf~ ~'riild sit di$frlf{;td Frttn,ce'olille. a lanr(JN

o gAiuJeQ /fJf'mitll1i;ila care urma sa coda aSllpro or~$ului /ran.cez Ii siJ··J todd i,dr--o ch,a til! pe /ala ptim~)lI~hlj·,

C~.ol Sit! m(Ji pUlln {un fi Pi1!~11 uil(] fQP/~~1 co. proiectut If! spaliu de un lUll gigalNic, -ob~zuJ: a ciirul "flezd i"iliam fusese gresi; calc-u/diu, si-e tllQI lhOl'll' (U a iUI€'Q.-ti de :fi(Ji.tpl~f.:lece ori mal mare dedi aceea a proiecutelor oi:J11'lutl'e. a(Jici1 fJJP"-OJi[ima~iv a .'Yuta cineizee! de leghe pe ord, Q}'Q ei n-« mDi cazu~ JU piJmini', ci. tra;nsformrltdtj,-~"-t f~lI'-1Jn bol;d~ a i'nC'e'pm -~ii Sf? /Ij\l;t"{(t(Jsrn li fie Wl invlni ve'Sn.;c in jurul.p.lal1 etei noassre.

Dr! ce I1-Qr Ii. in deli"; td·V. t~rp!lJ ~'11 '''(:iU zap a cilrui e xis tenia 12M paa te fi CO.~U! slata?I.'

Foarre ingenioasa explicatia dati de abonatul ziarului New York Herald. Dar cum. ]"amhu~a cu trompeta''. ... Nu cumva ghiuleaua lui Herr Schultz era prevazuta cu 0 trompeta?

Asadar, toate aceste ipoteze nu spuneau nimic, dupa cum teate observatiile erau erona te ,,-

Nu mai sUhea in picloare dectt supozitia tac1llti de directorul observa torului din Zi-Ka- Wey"

Si nu credeti cumva ei populatia vechinlui, ca ~i a noului continent, va fi ajuns in cele din urma S3 se plictiseasca de to:ati tevatura asta. Dimpotriva! Discutiile se intet]Ia. mai virtos, fir.a sa se poati 'cade.a la 0 lnjelegere. Nu se potolira dccit vremelnic, limp, de ctteva zile, in care corpul ell pricina. fie el bolid sa 1WJ altceva, nu rnai fusese semnala t nicaieri $i In care nu se rnai auzise hiJJ v3rzduh nici un sunet de t ro m pe ta.. N u c urn va ci.;zuSie wntr=u n pu net de pe g'l 0 b unde cu greu i !H;U fi putut da de urma - in mare, de pilda? Cine stie d,a,ci n u zi.cea u nde va ~ jn ad! He uri le A tlan tic 1111 u i, a le Pacifieu lui sa u ale

- Oceanului Indian? Nimeni nu putea spune, Tocrnai atunci hrusa H,vuri; lac 0 serie de intimpUiri nea~te'pta,te'" care nu puteau fi expHc,ace numai prin existenta unui fenomen cosmic"

tn rastenp de opt zile, ccti~enii din Hamburg, din vlrful Turnului Sfintului Mihal, turcii de pe eel mai Inalt minaret al Snnl'ei Sofia, locuitorii din Rouen, de sus ~ din capa ~U] sage:Ui de metal ,3, catedralei, cei din Strasbourg, de pe culmc.l Munsterului, americanii de pe Stat uiia Libe rta ~ ii ret s tra j u ie ~ te Go lfu l Hud son ~,~ din 'vi rful monu me n tului inchinat lui Wasnlngton, la Boston, chinezii, de pe acoperisul tem-

I .~II1IilTlp'l.ilri!i; i~ S!iI re S(: f:J~ ah.l:t'jl;:' shu P-01."e.Sl.~11l: pc: laTg in J"Q1JiI::Li'H!l1 "Cd!! 'Cinei .5o!..!!"'- ,d,.: milioane • I~ L~~IJn'i;ti" d~ JuL",s \f~~IU:. (fi. r.).

1 li

plului celor Cinei sute de Spirite de la Canton, indienii de la eel de-al saisprczecelea cat al templului Tanjur, pOlpu~a,trn.8J, Rornei, de pe crucea basilieei Sfinnll Pearu, englezii, de pe crueea Sflntului Paul d~n Lend:ra I' egiprenii I' din vlrful marei piramide din Gize~l, parizienii, de pe pa ra tra snet u:1 tu rn 1U lu i de fi e r rid iea ~ c u pr~ ~ej ul expo li~.ie~ din 18,89,; hrua~r de' rrei sute de merri, zirir3 nutU:r'hld un drapel de' pe fieeare d ill aeeste c u ~ m i u nde c u ma re g re urate a r fi .P u t U~ Y se u ree cineva.

Era un drapel negru presarat cu stele ~i eu un soare de aur ~a mijlec,

IN CARE MEMBRI.I INSTrTUTUtu= WE' DO'N POARTA

'0 DIS'CUTIE ,APRrN'SA~ fARA A REV$!. sA CADA. DIE A,C'OR.D

_ S i ci rae va ~[rnd Ii zni sa sp una. cit 11 u-i a ~a .. ," '.

Ce vorbe ~ tj ~. '. ~. S i tot u si se va gis] ci ne ~ da,ca e ca zui ! I'n ciuda a.menlllia rilor voastre ...

MI,$oa ra -~ i c II vinael e ~ Ba ~ Fyn I

~ $i dumneata, Uncle Prudenrl

- S IJ:SI·w n ca eJ ieea n u poate sa fie d eclt 1 a spa te !

= S] no! I!I • ,.. Sino i '! . .• se a U '1. i ri e i neizeci de gla suri la uniso u _ _ ~a. nuL.,. Trebuie sa. ne in fa~iJ striga. Phil Evans ..

. _ in fa,l? se mmuaara aJtte cincizeci de glasuri t ras,[pl.ln,z1n(h.1-i

cu .0 vehementa ],a, fel de impresionanta.

Asa n =0 sa ne in ~e,'lleg,e m n ruei ada ta !' N lei oda ta ! N ic ioda 'til I

,Att unci ce ros t a re 5i De mal ci 0 ro v,l i m? As tan u -i eio ro vii ia ~i, '! :E: .0 d i scutie I

N u-ti venea sa-·ti crezi urechilor j asculttad schimburile de' cuvinte, bruftuluielile, ha,rma~ada care ii.cea u sa rasnne de ,00 bucata de vreme sala de sedin te .

Era cea mai inc,i,pito:aJ,re 5a1j, a Institutului We'~don~ faimosul c:~lulb di,n W'a~nu~-Str,eet ~ Philadelphia, statul Pennsylvania, 'run Statele Unite ale Amerieii.

lnttmolarea face ca toemai run ajun, ell oeazia alegerii lU1U[ lampegiu, sa fi avut loc 0 serie de manifestatii de strada $.i de lntruniri gi lagioase insotite de lnca me ri d. Sic u.m f~e rberea ce do m nea in oras n u se POI~O~ ise inci., se ex plica, poa te si agi ta ~ ia ca re se ma nifesta pri n tre

]2

me rob ri ru 'In s t~:'l utulu ru We'~d 0 n, :;; ~ em nd re gru ndesti c.a era vorba dear de 0 simpli reuniune a. ,~~ba~oni$tHot' ~,a, care se discuta inci problema la ordinea zj~ei - chiar $m atunei - referircare la dirijarea batoanelor!

Luerurile se petreeeau intr-un oras din Statele 'Unite", care ajunsese mult mai rapid decit New York, Chicago, Cincinnati, San Francisco la 0 stare c'h S~ poate de' prospers, un oras care totusi nu este nici port, nici centru minier pentru exploatarea huHei sa u a petroh .. ilui n ic i, ce tate ind us trwa.li '! n lew n ad de ea ~e foe ra ti! un o ras ma i mare decit Berlin, Manches,ter,~ Edinbuegh, Liverpool, Viena Petersburg, Dublin, eras inzestrat ell un pare mai intins dech toate cele sapte parcuri ale capitalei Angliei ].aoma.Jti j ~n sfiqdt, un CH'aJ$, care in momentul.de fa~a are 0< populatie de aproape un milion doua sute de mii de oameni ~.j care, e socorit al patrulea din lume dupi Londra, Paris si New York,

Philadelphia S"'\~U' putea spline ci este 0 adevarata cerate de marmura, co cladirile ei impunaroare si irnlstH~u~iille ei publice fi:ra. de searoi,n" Cel mai vestit colegiu din Jumea noua este colegiul "I Girard" care se afll la Philadelphia ~ Cel mai larg pod de {mer de pe gl 010 este podul construit peste rtul Schuylkill ~ pod care se ani, 'tot la Philadelphia, Cel mal frumos templu al francmasoneriei este tcmplul masonic din Philadelphia. I n sfir,~it~, cet mai mare club aJ a,dep~Uo.r na viga Uei aeriene se ana de ase menea la Phila d e:1 phia, S ~ daea if cineva ama tor 81,-1 viz! te ze ~,s~,='se'a m, 12 m'un ie, s-a r p utea s,a culeaga

lmpre,si]. dest~l de plilc,~,te ~, . '. ,... ,"''' .... ,

1 l1 S al a C6a mare se agi ta U 1 dadea u d ~ n nn uu, se f fa m~ in ta IIIJ j! vo rbea u,

diseutau, se ciondaneau = tol~ cu. piUi dH~' pe cap - 0 suta de asa =D u m i ~i 10l ba ~on ist i" sub ina] ra p d vegh e re a un u rn presedi n te '! asista t de un secretar ,~,i un erezorier .. Si nu credeti cj, frau cumva ingineri de meserie, N u, D03l,r n w,ste sim pi i a ma tori in prob lemele de ae rosta tilea ~ i:n:sa niste a ma tori t of oca li si mai ale s aprigi adve rs a ri a i eel 0 r care veiau sa in~ocm.mjasc~i, aerostatele cu niste aparate .mai grele dectt aerul" 'j un fel de masim zburatoare, nave seriene sau mai ~~j,u eu ce. ab, aces ti oa me oi c umsec ade 'YO r izb u ~ i sa, desc op e re vreod a Ui rnodul de eonducere a baloanelor - tot ce se poare. in orice caz, presedin rele lor rrebuia si;=$i bl.ta, 11 ite [ capul c u ei ~ ca S3:-1. conduca.

Presedintele cu pricina, un om cunoscut de toa,ta, Iamea in Philadelphia, era faimosul Uncle Prudent .- Prudent f~wnd nurnele de fa mi ~ ie _ Cit despre ca ~ ifica t IVu I, U ncle, treb uie sa st ru'~i ,ei e ceva des ~ III de obisnuit ill America, unde :P,oli foarte bine sil, fii unchi lira sA. ai cu m va n e pa.~:i sa u nep 08 te, A,CQ'~O m ul ~ ora ] ~ se 3]J une U ncle, as a,

13

cum aiurea h, se spune ~~ taticu~eL' unor oarneni care nu s-au tnvrednicit niciodata sa aiba copii.

Uncle Prudent era 0 persoana ell vazl ~ adeseori cita t~ wn pofida numelui sau, pentru cutezanta lui, Purred de bogat, ceea ce nu-i strica niciodata unui om nici chiar in Statele Unite. :Si cum so. nu fi fest bogat dn.d detinea 0 mare parte din actiunile Sccieratii Niagara-Falls? Era 0 societate tntemeiata de niste ingineri 1a Butfalo, pentru exploatarea, cade ri ~ or de a pi ,. Min una ti af acere! Cei sa p te m i i ci nci s u te de metri, deb~ttu.W pe secunda al Niagarei, produc 0 for~i de sapte milioane cai-putere. Iar f.orla, aceasta II!.1da~a,~ repartl zata tuturor uzinelor aflatc pe 0 fElzi de cinci sute kilometri, reprezenta 0 economie anuala de un millard cinci sute de milioane franci at ur, din care >0 buna parte intrau ~n casa de bani a societatii ~i 111ai cu sea-rna in buzunarul lui Uncle Prudent, Altminteri, fiind burlac, ducea 0 via~a modesta, tot personalul sau de servieiu reducind u-se la un singur valet, Frycollin, care nu merita cltusi de putin sa He tn slujba unui sd\pin a tit de viteaz. Dar uneori $Ie mal lntlmpla ~i de astea ~

Fiind bogar, se intelege de la sine ca Uncle Prudent a vea destui prieteni; dar ca prescdinte a! clubului avea si destui dusmani si, printre a ~,t:j ~ ~ t.ot~ cei care d '" nea u ta acea s ti sit ua ~ ie. S il ~ ,P rin t re cei rna. i in ve rsu ~ nati" se euvine _,si,=~ pome~im $i pe s"f!'creUand Institutului Weldon,

n enema Phl~ Evans :$1 era tot atn de bogat, deoarece conducea Walto,n WatcA Company. 0 'marc fa brica de ccasuri, care scotca cinci sure de mecanisme zilnic si ale caret prod use afla te tn comer! Sf putea u

_ compara cu cele mai bune produse el vetiene. Phi] Evans ar fl putut deei si treaca drept unul diatre cei rna] fericiji oameni de pe fata pi,rnin~uh.1i si chia . rdin Statele Unite, daca n-ar fi fast situatia lui Uncle Prudent, Srn unul si altul a veau aceeasi vtrsta, pa truzeci si cinci de ani, erau sanattosi tun, indrazneti fiia doar si poate si nici unuia dintre ei nu i-ar fi trecut prin glnd sa schimbe foloasele nelndoielnice ale bu~r:licrnei ell eele mai putin sigure ale casniciei, Erau doi oamcni ficuti pardi sa se in~e]ea,gi, dar care totusi nu se ~ntele,gea u; arntndoi iuti din fire, amarnic de ~Uii,! un ul, Uncle Pruden l - Ja cald, celalalt, 'Phil Evan's ~ 13. rece.

Cum. se licea, insi ca, Phil Evans nu ajunsese sa 'fie ales presedinte al clubului? Voturite fusesera ega! tmpartite tntre Uncle Prudent ~i el, De douazeci de O'ID'] in ~h· se repetase scrutinul si tot de atttea ori nici unul din ei nu reusise sa. ob~ini. majoritatca, Situatia era destul de runc1!J[icati '~.i ar fi putut dainui a~a pi:ni ~a capa tul vietii celor doi candidati,

Anmel unul dintre memhri, anume Jem Cip, casierul Insritutului We~d.on, propuse un mijloc meuit s~ incHne In1:r~o parte sa u alta ba-

14

lanta scrutinului, Jem Cip era un v getarian convin sau un asa-numit ] gumist, adica unul din r acei ad vcrsari neimpacati ai tuturor alimentelor de origine animals si ai ruturor btl uturilor alcoolice ~ jurnatate brahman, jurnatate musulman, riva ul unora ca Niewrnan, Pi m n, Ward, avie si alter irustri reprezentanti ai accstei sec e de oameni Intr-o urcchc, dar ino ensivi,

In imprejurar~a respectiva, Jern Cip fu sprijinit de un alt membru ~1 clubului, Wil]' am T. 'orbes, director ] unei mari uzine centru fabricarea glucozei din clr e prin ratarea lor cu acid sulfuric - 0 rriodalitate de a prepara zaharul din tot felul de bulendre. Era un om ell gr . uta te WHliam T. Forbes tata l a doua tnclntatoare fete batrlne miss Dorothy, sau pe numele ei de alint Doll, S,W miss Martha sa u Ma t, ca re di d ea to I'] ttl 1 nina Ita so cie tate a Philade l ph ie i.

In urma propunerii lui Jem Cip, sustinuta de William T. Forbes ~,i e t}Jli itiva j e hotarl ca presedintele clubului sa fie desernnat prin ~~tragere Ia hnti ~ .

La drept vorbind sisternul acesta electoral ar pntea fi foarte bine Intrebuintat ori de cite ori se p' ne chestiunea a~egedi celui rnai vrednic dintre toti, si 0 seams de americani ell sea un [a cap se si gtndea u chiar si-J foloseasca pentru nurnirca presedintelui Sra telor Unite.

Lutnd, asada r, doui tiblite albe firi nici un sernn pe ele, tras ri ctte 0 Iinie neagra pc fiecare. Cele d'(liui Iinii aveau 0 lungirne egala, maternatic calcula ta ~ cu aceeasi exactita te ell care s-ar fi determinat triunghiul de baza tntr-o operatic de triangulatie, Pe urma cele doua tabHte furl asezate in . ceeasi zi in mijloeul salii de sedinre, si cs i doi concurenti, tnarrnat fiecare cu cite o andrea foarte fina, 0 pornira in acelasi timp spre tibUta ce te era, destinata. Cel care avea sa tmpltnte andreaua mal aproape de mijlocul lintel urma sa r proclamat presedinte e Institut ul i Weldon.

Binetnteles, miscarea trcbuia executata dintr-o da ta ~ fii:ri niei un rei de rep· te sa u dibuiri, doar din ochi. Cum s-ar zice, trebuia sa

.

31 0 pnvire ca un compas ..

Uncle Prudent Infipse andreaua odata cu Phil Evans, chiar in ace= easi c],' pil. Se IaCU apoi masuratoa rea pentru a se stabili care di.n cei doi concurenji nimerise rnai a proape ' e fint .

SA vezi minunatie tns.a~ Attit de mare fusese precizia ell care procedasera concurentii, [nett ]3 nlasura toare n u iesi decit 0 diferenti net - semnata, S' chiar daca nu atinsesera e. act punctul calculat materna ic, cele doui andrele se abatusera pre~ putin, a.plloapc im perceptibil, de Ia tinti si pare-sa ~n egala maStlra sl una si cealalta,

i treag adunare se ana deci ]rur-·n mare mcurcarura.

15

Noroc ca, unul dintre membri, Truk Miln,or~ sttirul sa se faci din nou nlis,1Jj,r.a,{oa,f,ea l' de asta data, insi cu 0 rwgla, gradata dupa sistemul apara tului micrometric al d-lui Perreaux, cu aj utorul caruia milimetrul p oa te fi di \1 iza t in 0 m ie ci nc~ sute de pi r ~ j,. Se proceda asadar, la o noua masuratoare , folosindu-se aceasta dg:~a, cu gradatii de' a mia c i nci S u ta parte din rr-un mil m me tru i nse m na re c u o aschie de d wa rna. n ~ si, ci tindu-se diviziunile la mieroscop, se obtinura urrmiirlo3Jrele rezultate: Uncle Prudent nimerise iinga ,tinta cu 0 d~fe:~l1fi de' aproxtmativ sase diviziuni, iar Phil vans C'U 0 difere'nta de aproximativ noua

diviziuni. .

lad), deci pentru cc Phil . vans ajunsese doar secretar aJ bUJstw~u.ttaJui We ldo n j' hit r ~ m p ee U nele Pruden ~ e fa prot la ma ~ presed intele cl ub urntli.

10 simp1a difere'm-lla de trei diviziuni de 0 mie cinci sutimi de milime~lfl]" nici mai m ult., njc~ mat puhn! fusese de ajuns pentru <:1 Phil Eva n s si -i poarte ! u ' U ncle Pruden t 0 uri, ca re, desi moen ita! :n ill, era mai putin tnve['~rl]'ruata.

La vremea a,ceea" ill arma e.xper,Jentelor Intreprinse run ultimul parrar .al celui de-al nouasprezecelea veac, se flcuse'r3, oarecare progrese in chest i unea d irija iLe i or . _

,~ace'~el,e prevazute ell ehce propulsoere, incercate rnai intli in 1852 de- Henry Giffard la aerostatul slu .CiUJ forma aJung:iti" apoi in. 1.8.12 de Dupuy de Lome tn, 1.8,83 de fratH Tissandier, iar in ~ 884 de cipita,= ni i K re bs ~j Re nard ~ did.use ra u ne le re zul ta te ce rule ri ta u a fi ~ u a ~e' in sea mi. Da r daca a oeste ,3 pa rate, cur und a te 1 n ~ r-un medi u mai de ns si puse in mis Cal re de' 0 el ice, ina sa fel inch sa p oa ~a i nain '[a, piezis fa~a de directia curentilor de aterJ ba chiar sa, W3, in piept ctte un vint potrrvnic, pentru a -se rntoarce la punctul lor de plecare, ajunsesera cu adeva ra t .~i .. se dir ije ze 'H , n u re II ~ ise :dl 5-0 f ac i dec! [ n umai da ao ri ta unor lmprejurari ch se poatc de prielnice. De p]rnda,~ In interiorul unor imense hale acoperite - perfect] Intr-o a trnosfera ]inis"tita ,_ foarte bine! SaJU pe un vtnt usor cu 0 vited, de C]f[CW plnii Ia sase metri pe sec u n da - mai treaca mea rgi5, ! Da r, in def ni 'I i Y j< n 1IJ se 'm c use rna re scofala, Pe un vinticel numai bun sa '~nvirleasca aripile unei m ori _ 0 pt met ri pe secu n,da, - a pa ra te I e aceste a, a proa pe ca a r n r,am,as locului; pe un vtnt eeva mai aspru _ zece metri pe secunda - ar fi mers de-a-ndaratelea; pe rimp de furtuni - douazeei ~~, cinci 'pin~, la treizeci de metri pe secunda - ar fl C~)SC tnvtrtejite in 'Va zduh ca un fulg; iar in roiut unui uragan = pa truzeci $[ einci de metri pe secunda - u-ar fw lipsit m ult, poate, sa fie mcute buca,li;, in fine j. si, ri, brntuir un ciclon de peste 0 suti de metri pe secunda, praf ul s-a r fi ales de' ele '"

• Proiect:ul RI 2010 •

Fapt este ci, dupa faimoasele experiente ale capitanului Krebs Sa Renard, chiar daca di rijabilele h:ru sporisera un pic viteza, cu toate astea abia daca putcau infrunta 0 briza usoara. A$8 Sf explica de ce pin! a tunc] mijlocul acesta de Iocomojie nu putuse fi ~nca Intrebuinfa t cu totes.

In orice caz, alit:uri de problema dirijarii aerostatelor, adica a mijloacelor necesare pentru a, le da 0 viteza proprie, h~ privinta motoarelor, progresele reatizate tusesera m lilt rnai rapice. Ma$lna ell aburi ' a lui Henry Giffard, apoi sisternui lui Dupuy de Lome, bazat pe utilizarea fortei rnuscula re, fusesera incetul cu tncerul inlocuite cu rnotoare electrice, ell. ajutorul bateriilor cu bicroma t de potasiu, a.Jci tuind elernente cu potentia] sporit, se obtinuse o viteza de patru metri pe secu ndi,. Ma Si nile dina m o-e lect ri ce ale ,ei pi ta n i1 0 In'' K re bs $ i Renard, dina nastere unei forte de doisprezece cai-putere ~ f'icea u sa Sf deplasezc aparatelc cu 0 viteza mijlocie de sase metri ~i jumatate pe secunda. $[ atunci, urrnlnd acest drum spre perfectionarea motorului, ingineril $1 elect J ic ienii eli uta se rl sl se it pro p ie [nee t ul c u incet u l de ace'] deziderat care preconiza VI un cal putere intre capacele unui ceasornic". A~a ca rezultatele doblndite cu ajutorul pilei electrice invcntate de ei, asu- . pra ca reia capitanii Krebs si Renard pastrasera secretul J fura trepta ttreptat depasite ~j rna] tlrziu aeronautii a vuri prilejnl $1 foloseasca

" d . ... d

motoare pe en: .. e puterruce, pe ant I e usoare,

Erau suficiente rnoti ve pentru ca adeptii dirijabilelor j conv~n~~ de utilitatea acestora, &3. prinda curaj, Si totusi citi oameni cu scaun la cap nu voiau cu nici un chip sl recunoasca atare utilitate. intr~adevar" de vreme ce aerosta tul plutca da torita aerului ee-l sus tinea t inseamna ca el aparpnea rnediului in care se ana cu totul cufundat. In asemenea condhii cum ar fi putut oare, fiind 1a cherernul curentilor de tier, sa fina piept, cu masa lui, unor vi 11 turi de intensita te mijlocie, oriclt de put-ernie a r fi fost propulsorul sa u?' Aici era buba; nadajduia u sa ajunga insa la 0 sotutie, folosindu-se aparate de rnari dimensiuni,

Intimplarea, facea ca. ln stradania inventatorilor de a descoperi un motor usor si totodata puterntc t arnericanii sa Sf: fi apr-apia ~ eel mai mull de realizarca faimosului deziderat. Un aparat dinamo-electric, avind 13. bam, 0 noua pila, a carei compozitie ramasese invi1uitl hi! mister, fusese tocmai achizitionat de [a inventatorul lui, un chimist din Boston, necunoscut p~na atunci, Calculele facute extrern de meticulos j diagrarnele lntoemite cu cea mal mare exactita te dovedeau ca, da to ri ta a pa ra t u.1 ui in ca u zi t ca re pu nea in m isca re 0 eli ce de dimensiuni potri vite, se pllJ tea a tinge 0 viteza de deplasare de optsprezece plrJJa la do ua zeci de met ri pe se c u nda .

Mntr-adcvarji ar fi fost extraordinar!

17

Si nici nu costa muh! adaugase Uncle Prudent, inmtnind inventa torului, cu chitanta in regula" ultimul reanc de 0 suta de mil de do,ffia.ri -hl rtie d l n so m a cu ca re ii pli ti se in ven ria sa ~

Institutul Weldon se apuci indati de treaba. and oeste yorba de o e x[Oe rien ta de pe u r rna, ca rei a s-ar pu tea trage U mle'~e f oloase pract ice i' banul iese en usuriata din buzunarele amerlcanilor. Fondurile curgeau din belsug, BTl a mai f nevoie sa se tnfiinjeae a. societate pe actiuni, Chiar de la primul ape]" in casa de bani a clubului se ~i s t rinsese 0 S uma de trei su te de m ii de dolari = adica de un milion cine! sute de mii de franci, Lucrarile incepura imediat sub conducerea celui mai vestit aeronaut din Statele Unite, Harry W. Tinder t al carui nurne va limine cu siguranta nemuritor prin trei din, cele 0 mie de ascensiuni facute: una, ln care se iniJtase la 0 altitudine de do uas p rezece m ii de met ri, 'rna i su s t adica J dec} r Ga 'Y- Lus sac, Coxwelt S~ve]" Croce-Spinetli, Tissandier, Glaisher; a" doua, in care zburase pe deasupra Americii, de ~3J, New York pin! Ia San. Francisco, depasind cu citeva sute de leghe distantele parcurse de Nadar. Godard si altii, fiira a-l maio punt 1.1 socoteala pe John Wise, care strabatuse in zbor 0 mie cinci sure de mile, de la Saint-Louis pina, In comi tatul Jeff erso n; ~ i ~ in $11 rsi t, cea de-a t rewa, care se i ncheiase cu (~I ]lri busire de la 'iniJ,imea de' 0 mie cinci :51JJt:,e de picioare, tara ca aeronautul sa se fi a les decit ell mi 0 a d reapta scrint i til ~ in tim p ce Pili tre de Rozier; mai pu.1,!n norccos, de~i se prabusise de la 0 altirudine mai

mki de sapte sute die picioare, rnurise pe loco .

r n momen t ul cl nd Incepe acea s ta istorisi re, am p u tea spune ci Institutul Welidon dusese lucrurile la bun sftrsit, Pe santierele Turner statea infoiat un aerostat urias de forma alungita, a CJifUi rezisteuta urma :sa fie incercata cu aer cornprimat la mare presiune, Mai mult dect t 0 rieare a i tul ~ bal on ul pu rea fi n umi t p e lib una dre pta te un monstru,

Intr-adevar, sa vedem care era capacitatea balonului GigoJJt al ~ui 'Nadal? Sase mii de metri eubi, Dar a eetui consrruit de' John Wise? Douazeci de mii de metri cubi, Dar at lui Giffard! de La expozitia din 18787' Do ui . zeci si cine i de mii de metri ell bi C: 1lI o fa za de optsprezece metri, Comparati aceste trei aerostate ell aparatul aeronautic al Instieutulu! Weldon, al earui velum ajungea Ia patruzeci mii de; metri cubi, $~ vi veti da seama atunci .c1 Uncle Prudent si eolegii sai erau intrucitva indreptatiti sa. se urnfle in pene .

Balon ul In ch esti une, nefi ind sort it 'sa explo reze cele ma i inal te pi =' turi ale atmosferei, nu purta, asa cum S~~U' putea crede, numele de Excelsior. desi acest nume se an! in mate' cinste, chiar prea mare, printre cetileni~ americani, Nu! Se chema pur ~i simplu Go ahead

]8

adica - )Jnainteit - ~,~ tot, ce-i rimbruea de facut era s1% nu-si dea numele de rusine si sa raspu[)di Ia toate eomenzile capitanului sau,

~n momentul aeela, masina dinamo-eleetrica era aproape in in~re,~ gi me co ns trui t& d u pi si stern u ~ breve ta t pee a re =[ cum ,pi 'fa Sf' I n sti t 1.1 t ul Welden. Se putea presupune cil ,pini, in sase sa,pta,mini Go ahead a vea sl~i ia zborul in spatiu,

Dupi, cum am va.zu.t tn:s.a~ nu toate dificu~ta,twle tehnice fusesera rezol valle. Se lin use ra >0 mu l ti me de sed i n ~e in ea re ~ U se disc u tase nici forma elicei si nici dimensiunile el, ci dau:i propulsorul trebuie sa fie aseza tt la spatele aparatului, asa cum procedasera fra~ii Tissandier, sa u in fa ti, ~~ a c urn lieu se'ri lei Pit ta nii Kre bs ~~ Re na rd. N u mai e nevoie, cred, sa adaug ca~ tn foeul discutiei, partizanii cedar doua sisteme ajunsesera chiar sa se ia la bataie. Grupul 5;!,a.v,anti~ti[,c)r~· era egal ca aumar CU, acela 31.1 .arieristilor". Uncle Prudent; al earui cnvlnt a r fi pu cut sa a rirne gre u in ba la flJr~a in ca zul ctnd era pa ri ta te de voturi, Uncle Prudent, cum spuneam, care avea probabil scoaja prnfesorului Buridan, nu reusise '~nca sa it! fcrmeze 0 pirere.

Pri n 1JJ rma re, n u era eh l,P sa se aj 1lJ ng:a ~a, 0 irllJ'te.Je ge re si ni c i sl se stabileasca locul e]ke~. $i situatia asta putea sa mai dureze w]'IDci cine stie c~t timp, fireste numai daca guvernul nu se gindea cumva sa intervina. Da r in Statele Unite, guvernului, precum se stie, nu-i prea place sa se amestece in treburile particulare, nici si-~i bage nasul u nde n n-i fie rbe oala . Si are d repta te.

Asa stateau lucrurile, iar faimoasa $o::Hnla din i:3 iunie pa.rs.i, sa nu se mai s,fir$easC'a niciodara sau sa se sfilljie~sci printr-un timbiliu nemaipomenit - de la schimburi de ~nju.dturi ajunglndu-se Ia ghionturi, ]a. bastoane, iar de la bastoane ~a, fOCULri de revolver -

. x X. 1 ~ •••• loc o di

etnd ia ta ca ia 0 re re opt ~,~ treizees $1 sa pte' a vu oc 0 l.IL 1 ve rsiune,

Usierul Institutului Wleldon se apropie racticos, calm, ca un police= man in toinl unui miting furtunos, de biroul presedintelui ~i=i bmtinse o ca rte de vizi tA, Apoi as replll dispozi ti ~ le pe care U ncle Pruden t a ve a sa. socoteasca de cuvruin~i, 13 I le da,

Uncle' Prudent facu sa rasune 0 trompema, cu aburi pe care! in calita,= tea sa, de presedinte, 0 Iolosea wn chip de clopotel, deoareee in cazul de rata nici ctopotele Krernlinului nu i-ar fi ajutat la nimicl. .. Harmataia wnsa pan:! SIC inte~.i ~,i mai multo Atunci presedintele ~,.se descoperi" si datorita acestui gest suprem reusi sa, potoleasca pe jumata te tiriboiul,

- 0 comunicare! rosti Uncle Prudent dupa ee lui 0 priza genelrO asl de ta bae di n tabachera de ca re fIJJ u se de'spa rtea n ici 0 da ~i.

,= Vorbiti! Vorbiti l se a,uzirl, nouazeci si noui de glasuri care, din ~'ndmplare) cazura, de acord asupra acestui punct,

19

~ Dragi eolegl, un st ra ru n cere ~li. fie pri m.m,~ 'm rnl 8£JL] a nOH stra de sedinte;.,

- Nu 56 poatel ra.s.punseri. toti tntr-un glas,

- Pe cit Sf; pa re ~ ar vrea sa De arate ~ urma 'Uncle Prudent, ca

nu exist! 0 utopie mad. absurda declt credinta ea baloanele pot fi dirijate,

Un m 0 rma i ~ Mndm p1ru ni aceas ti decla ratie .

S~· - ~ gx' I'

- a In t.re· ..... ,.d In ~ ire.

- Cu m se numeste ni zd'ra vanul asta l' in trelbi sec reta r u ~ Phil

Evans,

._ Robur "- rispunse Uncle Prudent,

- Ro bur! . .. Rob ur! ,.... Ro bu [['! incepu ,3 II rla i.n trea .. ga adunare ~ Si nu va mim·ti ci r,eu~,w'serl attt de repede sa fle de acord wn privmfar~a

acestui nume curios: minunea se datora faptului cl lnstitutul Weld,on spera s3-$i descaree asupra celui care-l purta tot focul mtniei sale. Furtuna se astimparase deoeamdata, eel putin asa se pi~"ea~ Intre noi fie vo rba ~ nsa '- cu m. ar fi posibil sa se P0'tIC) ea !ici furtu nne in sw nul unui popor care de' doua, trei ori pe .lunA. le expedla.zi pe adresa Europei in en lp de' uragane?

IN ,CARE NU .ESTE NE.VOTE sA 'VA PREZENTA'M NOUL PERSO'NAJ'j D'E'O.A.RECE ARE- O.R. JA. 8-0 Act SINIGUR

_ Iubiti ceti~eni ai Statelot Unite ale Americii numele meu este Robur $i v~ declar ca. slut vrednic de et Am patruzeci de' ani batuti p e much me, des l n u pa r n iei de treizeci, ~i. 0 eonsti ~ ulie de fier, Sin t sanatos tun, am muschi de old ~w. un stomae pe care $~-un strut l-ar socoti minunat. Asta in leg,i~uri cu fizicul.

Totj· 11 ascultau, Da, daJ La ~nce.pu~ zurbagiii ramasera eu gura clscati auzind acest discurs pro facie JU/J,,! Aveau cumva In. fa.ta vreun smintit ori vreun sarlatan? Orieum, era un om care stia sa. impuna. si sa se wmpu.ni. Nimeni rIU. mai Sj.ufla. in sinul aeestei adu:na:ri u ode, pini ma i adinea uri., bint ui se un ad~vi ra [ ciclon, Ca va I uri ~e ctnd se linistesc dupa, furtun!.

tn a fa'f,i de asta ,!. Rob ur .pa rea" tntr-edevar, sA. fie asa cu m se zugra·= vel .. De staltur.a mijlocie, s,.pih,os,~ aproape geometric ICm-'CI~~, tn chip de

20

-Numelt!' meu este Robur.:

arapez regula t.j cea mai mare dintre '~aJtu'rj]e paralele constituind-o linia urnerilor. Deasupra ei, legat printr-un grumaz vinjos, capul cit 0 banita, de forma sferica, CU caput CI,fUi animal putea fi, oare, asemuir daea ar f sa da.'m ereaa re te orii lo r Analo gie i a f ec ti ve? Cu a ~ un u i taur poate dar un taur cu mutra itueJigenUL Niste ochi pe care cea mai mica. nemultumire, probabil, 'rui facea sa verse foe $i pari, iar deasupra [or sprtncenele, pururea ~ncruntate, videau 0 n~misufali energie, Parul scurr, putin ere] cu reflexe metaliee, ca 0 peruca d.wn slrmA. Pieptul lat se umfla ~i se dezumfla ca niste foale.. Bratele, miiniIe, picioarele, toate pc masura mmchiului,

Nici ,musta,ti" nici fa voriti, a~a inci~ i se vedeau incbeieturile f'ilcHor c u muschii m a xilari till ca re s i la:~l u ia ~ pa re-se, c p u kre u ria ~a. lvU:su ~ rtndu-se - caci ce nu se mascara astazi? - presiunea filcilor unui crocodil oarecare, $'=3" constatar ell ea ajunge pini la patru sute de atmosfere, in timp ce ~a, un cline mare de vffinltoare nu depaseste 0 suta. de atrnosfere, Lucrul acesta a fast formula t Intr-un chip destul de curios: da,ci un kilogram de cline produce opt kilcgrarne de farla rnaxilara, un kilogram de croeodil ar produce douasprezece Ei bine, in cazul ace sta un k ito g ra m di n rna] su S=]1 umi tul Rob u r a r fi tt reb ui t si dea nastere la .0 fo:r~a de eel putin zece kilograme, In aceasta priviolA dec! putea fi siruat tntre ciine ~j crocodil.

De unde, din care ~arl venea aeest ins remarcabil? Greu de SP'US.

In orice caz, vorbea curgator englezeste, m,ri ace) accent pupn liraganat prin care se deosebesc yankeil din Noua-Anglie,

- Si acum, urma el, onorabin cetateni, sa vi, spun cite ceva $l despre trasaturile mete morale", A,veli run fata dumneavoastra un inginer at carui moral nu este eitusi de putin mai prejos decit fizicul sa u, Nu rni-e tearna de nimeni si de nimic, Am 0 ti,.r]e de caracter pe care nici un om n-a reusu S,=>Q, incovoaie. Cind ~mj pun ell. cevs in gi n d j America loa ta sa II ch ia r ] u mea in ~ rea,gl zaoarn i C ar in lie rca, u ni ndu-si f 0 rtelc" sa ma, Q prea sea in Ioc. a ad am 0 idee pe rsona Ui ~ inteleg $-0 impirtta~easca toatl lumea, nu pot suferi defel sa fiu contrazis, S~ daca stiru~ asupra acestor amanunte onorati cetateni, 0 fac anume fiindca vreau si ,mi, cunoasteti mai terneinic, Poate vi se pare ca, vo rb esc prea m u lt n u m a i despre ,111 inc? N =a re a fa,c'e! Si uc u m , vi rog sa, vi ghld]~i bine inainte de a rna. runtrerupe, caci lucrurile pe care am venit sa vi le spun in'la tern ca nu vor avea darul sa vii placa.

'U n vu let ca de va ~ uri ce se spa rg de ~l r m trecu p rj ~-'[ t.n~ pri mel e rtnd U ri die bit nci din sa.la l' sem n ca, n U rna i era, mult pbdi ce mare a va Incepe sa, se zbuciume.

- Awl~ cuvtnnn, onorate dornn, Sf' rnultumi sa raspundi Uncle Prudent, care abia mai putea til se $tiplneasci,

22

Si Robur continua a. vorbi pe aeelasi ton, [a,ra s1 Sf prea sineniseasea de a sculra tori,

~ Da ~ Stiu ~ Du,pl un secol de experienje neizbutite ~ de incercari fira nici un rezultat, mal sint unii oameni cam tntr-o ureche, care se incapati:neazi. sa creada ca bstoanele pot fi dirijate. Oamenii istia iS~ tnchlpuie ci e posibil sa rnontezi un motor oarecate, electric sau mai stiu eu cum" bt niste biete ba~ici de bou, altrninteri destul de pretentioase, aflate Ia cheremul tuturor eurentilor atmosferici, Pesemne se' si vad eondueind [in aerostat, asa cum ar conduce o corabie pe mare, Decs, pentru ci doi~ trei inventatori au reusit pe 0 vrerne li nis ti ti '! sau a proa pe, sa mea rgl in c U r me zi~ ul vhi tu [ui 'Sa 11 chi a r sa Infrunte pieptis 0 brim usoara, lnseamna ci dirijarea unor apara te de zbor mai usoare deett aerul ar fi devenit practic posibila? Haida-de! Sin teti aici 0 S.U tl de pe rsoane 'C8\]}e ered cu ta Tie di 1i se vo rim p li ni visurile, aruncind, nu pe gir]i~ ci in vint, rnii si mii de dolari. Cu.m vld eu, va place sA vi luati la ~dn.ta cu imposibiturl

In '(ata acestei declaratii ~ lucru desrul de ciudat, membrii Institutului We ldon n ~ci n u crlcnira, 51. fi s u rzi t . a$ a ~ dec da ta, sa u p oa te i~i i nee rca u rlbda rea? Ori a:~ .. tepta u ~ p oa te ~ sa vada pi:na un de va me]" g,e c u ind r.a z neala eel ce se 'ru ncu meta ~ astfel, sa -i com ba ttl?

- Cum adica, un balon .. ~ continua Robur, cind pentru a scadea cu. un kilogram greutatea 1J11ui corp in atmosfera ai nevoie de un metru cub de curare san curare gaz?1 Un balon ce are prerentia sa ,ini piept vintului eu ajutorul motorului sau, cind, umtUnd ptnzele unei corabii, Vhnul- exercita 0 presiune ega]! cu forja unui motor de patn, sute de cai putere ~i cind ell ocazia ca tastrofei ce a distrus podu [ de la Ta y s-a consta ta t eft presi U III ea e xerci ta til de u ragan era de pa tru sute patruzeei de kilograrne pe metru pit tra t! Un balon! Clnd se stie ca. natura n-a plasmuit niciodata dupa sistemul asta vreo firunt! Z'b U fl toare ~ i nzes t fa ta fie c u ,3, ri pi ca pi sa ri leo ~ fie cu me m bra ne ca unii pesti eri unele marnlfere.;

- .Mamifere?.,. Sf: mira in gura mare unul din membrii clubului,

- Da! De pitda, liliacut, care, daca nu ma insel, zboaral Ori

poate eel ce rn-a intrerupt habar n-o fi a vind ci aceasra zb uri toare este un mamifer? Te pomenesti c-o fi vazut pe eineva flcind omleta din .Qui de liliac?

fntre'rupihorul i~i llnghili verba, renunttnd sa mai spu.n§. ceva de aci tncolo, asa ca. Robur continua ell aceeasi lnsufletire:

~ tnseamni~ oare, ca omul trebuie sa renunte la idee a de a cuceri v,arouhu] ~~ de a transforms moravurile ci vice si politice din lumea veche, folosind acest admirabil mijlce de Iocomotie? Fireste ea nul S]" asa cum a izbutit sa ajunga stipinu1 marilor datorita navelor cu

23

visle sa u c u. pin ze , ell roa ta sa II ell elic e ~ '[ 0 t as I f el va aj unge ~i sti pin 1J l vazduhului ell ajutorul unor aparate mai grele declt aerul, pentru ca nurnai asa fiind, adica mai greu declt el, iJ poti birui,

'De 21.8£3. data adunarea h.di foe, 0 adevara ta saJva de tipete izbucni ding urile ce l or de' fa Ii i nd re p ta re toa te i m po tri va 'I ui Ro b ur, ca tot atttea otele de flin~a sa u guri de tun. Strigatele acestea nu erau, oare, un rispuns~ dat declaratiei de razboi azvirlite in tabara balonistilor? Nu cumva, care, avea sa, lnceapa iar lupta dintre lIma.] user" ~i ~~maj greu' dectt aerul?

Robur nici nu se sinchisi, A~tep~a cu bratele incrucisate, vitejeste, sfa see faea liniste , -

Uncle Prudent; CIJ un gest, porunci lnceta rea focului,

- Da.: spuse iar Robur. Viitorul este al aparatelor zburatoaee.

Aerul poate fi u.n punct de sprijin terneinic. IE. destul, de pilda, sa imprimi unei coloane din acest fluid 0 rnisca roe de ascensiune de patruzeei si cinci de rnetri pe secunda, pcntru ca un om sa se poa ta. mentine deasupra ei, in cazul cind talpi~e pantofilor lui au o suprafa Vi de' eel putin a optime dintr-un merru pi trat. fur daca viteza coloanei atinge nouazeci de metri pe secunda, cl ar putea sa mearga pe ea cu picioarele goale. Acclasi rczultat s--a r obtiae si a tunci dnd am face sa treaca pe sub bratele unei elice 0 rna-sa de aer cu 00 iuteala egala,

De fapt, Rob ur spunca acelcasi lucruri pe care le spusesera lnaintea ~ ui tol~ adeptii a via tiei, oameni ale caror stradanii trebuia u sa due-a, lncet, dar sigur, la rezolvarea problernei. Cinste celor care au Ji.as.p]ndi~ aceste idei arlt de simple: d-lor de: Ponton di Arnecourt, de La Landelle , Nadar, de Luzy, de Louvrie, Liais, Beh~guic" Moreau, fratilor Richard, lui Babinet, Jobert, dill Temple, Salives, Penaud, de Villeneuve, Ga uchot ~j Tarin, Michel Loup, Edison" Plana vergne si, in sflrsit j multor altora, Pi rasite $i relua te rind pe rind de mal, multe ori, nu se putea ea ideile astea sa nu triumfe in tr-o buns zi, N u se gra,b~sera ei, oare ~ :sa dea raspunsul cuvenit adversarilor aviatiei care spunea u chipurile, ca, pasarea pluteste in vazduh numai da torita faptului ci lncalzeste aerul pe care il absoarbe? Nu art ~asera ei, oare, ci . un vultur j cintarind cmci kilograme, ar fi trebuit , ca s! se poata rnentine in spatiu, sa absoarba cinci zeci de rnetri cubi din acest 'fluid?

Este tocmai ceea ce ea uta $l Robu r sa demonstreze in mijlccul harma laiei Ceo 1JJ. m plea, sa la ~ S i, inc he i nd j le s p u se de ~a 0 b raz b a ion is tilor:

~ N .. o sa facet] nici 0 scotala, ascultati-rna pe mine, ell certurile dum nea 'If oastra n -0 s& aj u ngeti la n lei u n rezul tar t, n .. o sa va, inc u meta ~ i a intreprinde nimic! eel mai j nirnos dintre aeronautii dumnea voastra, John Wise, a reusit, ce-i drept, sa. fae,a un zbor de Gaul sute de mile pe deasupra continentului american, dar phii la urrna S~, vizut.

24

.silit sa renunte la proieerul si,u de a 'I raversa Atlanticul! De-a tunci h,si,~ dups cite stiu, n-a 1i mai inaintat nici maca r un pas, unul singur, in aceas tao direct ie ~I

- Domnute, rosti atunci presedintele care se silea in zadar sa-si pi sire ze CU m pi t ul, pe cit se pa re ~ dum ne a voas tra a t,~ u w ta t cu vi n tele nemuritorului nostru Franklin, cu prilej ul apar]tiei celei dintti mOEU'golfiere, lPe vremea ctnd balonul era abia in fasa: ,~E inca ua pru]'[cdar 0 sa C reasca ma re ! ~L -$ i in tr-ade vi r acres cut .. ,.

- Nu domnule presedinte, nu! N-a crescut! ... S-a umfla t doar .. ceea ce n u -.i tot una. !

Era un atac direct tndreptat impotriva proiectelor Institutului Weldon ca re pusese Ia ea te ~ sprij in ise. fi na n t ase, con S,[ ru ise u n aeros ta t urias, Asa cA numaidecit i~cepuri, a. zbura prin sala tot felul de propuneri, care mai de' care rnai putin linistltoare, sunlnd cam in felul ,isla,:

Jos cu nepoftltull

Da 1] =i un brinci sa plece de ~13l ~ ri b una,! ... Sl va,d§ ,ca -0, m a i greu dect t aerul ~I

$.i clte ~~ mai cite,

Noroc ca se multumeau 8-0 spun-a, nu 8-0 ~l taca .. r.j "il sa se sinehiseasca, Robur ma i apuca ~ asadar ~ sa adauge:

- Viitorul nu este nicidecum al aerosta telor j! ctHaleni balonisti, ci al aparatelor de' zbor, Pasarea zboara Br! sa fie totusi un balon, ci pur ~i simplu un mecanisml, ..

= Da, da ~ zboara i! sari cu gura galagio5u] Ba t T. Fyn, ~a e,

da r zboa ra '~]1 c i uda tu tu Tor legi lor mec a nie ii ~ ' .. ,' - Nu mai spunet rosti Robur dtnd din umeri, Apoi, eontinutnd:

- De cind s-a inceput a $Ie studia miscarea zbura toarelor rnari si mici, intotdeauna a precumpanit aceasta idee foarte simpla si anume ca 111lJ ne :ramh'D.e altceva de ficut deeit sa imiti,m natura ~ pentru ca ea In. u se insa ~m nicio da 13. r. n tre a ~b,a C rosu [ eft re boa te din a ri pi n u rna i de zece ori pe minut, '~[iltre pelicanul care bate d~ saptezeci de ori ...

,~ S a pte zeci ~] una! d\,si ri un glas zefle m j tar.

,~ Si. albina care di din aripi de {)I suta nouazeci ,i dona de od pe secunda.;

~ 0 su.ta nouazeci si treil ... ' striga cineva in bataie de joe.

- $ 1. m u sea 0 bisn ui ta care face aceeasi m isca re de trei su te trei zeci. ..

- Trei sute treizeci ~j jumatatel

- Si thlta:rul ta care numaru! b~Uaj~or din arrpi este de clteva

milioane. ..

2S

- Ba nu .. ,. miliarde!

Dar Robur, de~,~ Intrerupt [a lot pasul, nu-si curms firul dernonseral.ie~ sale,

In~m-e aceste modnri dwfe:rite ... urma el,

,_ E unul ~i 'mad $i! Ii intcarse verba cineva.

,_- ~ .. e x~ 5tA P osibi ~ ita tea de a. gi s i 0 S 01 utie pract iei ~ M n zi ua elnd domn ul de L uc Y a con sta tat ci ragacea J 0 insec ta ca re' cin ~lre~,te ,3, bia dona gra me, poate sl, ridi ce o sa rei na de p atru 5 ute de g ra me, problema a viatiei a fost rezolvata. Fe de' ~1ti parte". se $~ie' ca suprafata ari,pH,or se miesoreazs cu cit cresc dimensiunile §om greutatea animalului.. De atunci, oamenii au ajuns a plasmui sau construi peste ~a,~zeci de: a parate, ,

,= Care niciodata n-a u reusit sa zboarel exc~a.:mi, secretarul :PhH Evans.

- Care au zburat sau care vor zbura raspunse Robur, 'firl, Sl,~$l piardi cumpatul. Si fie ci le numim sterecfore, eliceptere, ortoptere sa u, d u pa exem p~ ul cu vw ntu lui, ».na va " ce-si are 0 birsia 'in na vi.f.~, J e Yom spune ~ave'~'" ca. 0 derivatie de la avis! .. ajungem la aparatul a carum creatie Ii va da putin~i' omului sa sti,pineasca Yilldluhul.

- A! Bliceal spuse prompt Phil Evans .. Bine, dar pi.sirHe n-au elice.; dupa cw,te; .,tiu!

~ Ba da, disp~n se Robur, Prectim a arata ~ domnu 1 Penaud, pasarea insa.'~i se transforms tntr-o elice ~i zborul ei este de fapt elicopter. De aceea, cum spuneam, elicea este aparatul viitorului, ...

- De 0 astfel de price,

Sft n td "EUce

" •. ~ .. .11 I

ern ta. -ne pc not ... ~

fredona cineva dintre c,ei de rati~ care-si amiatise intlmplitor de acest motiv dim ,ZampQ Jui Herold. Si tOli incepurd a. cinta dupa el in cor refrenul de mai sus, in asemenea hal, lnclt sa fi auzit, compozitorul francez s--ar fi cutremurat hl mcrmtnr.

Pe urma, cind ultirnele note se pierdura intr-o tevatura cumplita, profidnd de un moment de liniste, Uncle Prudent socoti cu cale 51

in tervi na: .

~, St r.i.\ i ne ~ 5; puse el j v-a m lisa t p¥nl ac u m sa vorbi Ii bID voie ~ rira, sl vi tntrerupern .. '.

Pe cit se pare" pentru presedintele Instlnnului Weldon toate aceste cuvinte azvtrlite din zbor, toate aoeste 1,~pette si aiureli nu erau nicidecu m niste ~ f[ tre ru pe rj ~ ci doa r un schim b de vede m'] •

~ Totusi, continua et, ~in sa va amintesc faptul ,ei, prlncipille aviatiei au fast de La lnceput [nfieratc si respinse de majoritatea ingine~Hor americani S8H straini, Este un sistem la pasivul Iclruia se afli

26

tnsc risa moa r tea Mus ulman ul ul zb ~ nita r ~ ~a. CO [1S ta n ~in 0 p ol, aceea a d.lugarului Voador, ~:aJ Lisabona, a ~rnJi Letur i.n : ,852'j a lui Groof i In 1864" B.rl a mai pune la socotea ~i. ad tea a] te vic time j! care ale um 1 m j sea pa 'j chia r de-a r fi sa -[ a m~ n lese n u mai p e lear d w n mi 'to] ogie .. '"

= Nu vad, Ii raspunse Robur, pentru ce sistemul acesta ar '6 mad picalos decit un altul din pricina caruia au fost atltia mueeniei ca, de pHda: P.iHitr~ de Rozier ~a. Calais, d-na Blanchard Ia Paris, Donaldson $i Grimwood, care au cazut in lacul Michigan, Sivel ~i Croce-Spinelli, Eloy si multi am'lii pe care vom avea gdji sl, nu-l dam uitarii!

Ern-a 0 Iovi tu ra n la ta nc" ,. ca ~a scri rna ..

- Dealtminteri, continua Robur, cu baloanele dumneavoastra, urich de perfectionate ar f[ ele, n-o sA atingeti niciodata ceea ce" practie vorbind, se poate numi lilted. Zece ani v-ar trebui ca si, faceti oeolul ] umii ~ I uc r u pe car-e. un a pa ra t de' zbo r l-a r indeplin i ~ rn. 0 pt zile !

S i ia ["3. si se ~d rni UFDJ val de protests ~j con testa ti j ca re tin u.ra m a i bine de trei minute, pini ctnd Phil Evans putu sa. wa din nou cuvtntul, ~ Domnule aviator, rosti el, dumaeavoastra care at~, venit aici sa ne liudali foloasele aviatiei, spuneti-ne, va. rugi.m, daca a.li "a.vrua1"" ,. d '""'?

VI"C'O ata :

Sigur ci da!

5i ati cucerit tntr-adevar vazduhul? De ce nu,' domnule?

Ura ~ trii asci Robu r Cuceritorul] se a uzi un gla s i ronic .

Ei bine, da,~ Robur Cuceritorul, accept nume]e acesta si chiar am sa mi-l tnsusesc, fiindca mi se cuvlnel

- Datr-ne voie sa avem oarecare tadoielil str.igi .Jern Cip,

~ Domnilor, spuse Robur, Incrunttndu-se, de vreme ce am venit aci sa discut cu toata sericzitarea un tucru serlos nu adm~~ sa, fiu Iua t '1 n ra s pa r $ i as fl inc~ n ta t sa c unosc n umele pers 03 ne i c are 'O1=;3, Intrerupt, ..

- Ma oume,sc Jem Cip .. ,. $1 sin! legumist .. m

- Ceta tene ] em, Ci p t ~ ri.spunse Rob u r ~ ,~ia m pi:ni acu m ci

legumistii a u in general intestinele mal lungi decit eeilalti oarneni ~ cu vreo doua palme, eel pu.~in. $1 asta wn.cl=l mult, n asa ca nu rna sili ~i ~ ro g u -'Va., sa v,a mai 1 ungesc ~,~ urec hile., '.

Afa.ri e u el r tn stradal

M 1J'i ali -i oaselel

Sa -i a pl iei m le gea Lynchl Sl-l facem e lice! .. ~

• Proiectu'. R'I :201101• 27 .' Jules Verne 2010 •

Balonistii erau furiosi [a culme, Se sculasera tot~, de pe sea une ~i irnpresurasera tribuna. Robur nu Se maw, vedea din lanul de brate

.. ~ ... . l . f . "7'",," d . ilk.. • b

ce talazma IC8-]ii toni unei urturu, L..d,- armc trompeta cu anun som-

ba rda ad una rea cu u n poeop de s unete b uc ru u:mi tea rel Probabi l cl ~ in seara aceea t Philadelphia Jsi va fw inchrn,puit ,ei, 'cine stie ce earner a] orasului era cuprins de fll,ci,rl $~ cl toa.ti apa riului Schuylkill nu va ajunge si stinga inoendiul,

De 0 d2IJ,'(.a 1 In rnijlocul acestei harababusi, SC' deslusi 0 miscare de retragere, Scothldu~~i mtinile din buzunare, Robur le ~ntinse ,ci,t:re primele rtnduri din gloata tnversunajilor. Tinea in fiecare mini ette un box american, in acelasi timp ~i revolver cu [epet~~ie ,~ un fel de mitraliere de buzunar - pe' care air fi fost de-ajuns ,sa. apese cu degetele ca sa se descarce.

$i atuaci Robur, folosindu-se fllU numai de faptul cl asediatorii

d'" d .r. ~ 'd . d )!, n d'" ..."

301 usera mapoi, nar $,Jl. .. e taeerea ce se tacuse 0 a~a cu aeeasta rms-

ca re de Ire t ragere, sp use:

- Hotarlt lucru, nu Amlerigo' Vespucei a f~IJS.t eel ee a descoperlt Lurnea Noua, ci Sebastian Cabot! Dumnea voastra cetateni balonisti, n u sl n teti american i! Si n tetrn d 030 r n iste cab otini, ..

In aceeasi clipa detunara patru san cinci focuri de revolver, trase in aer, Nimeni nu fu l\ini,t. nginerul se facu nevazut tntr-un nor de fum $ i, etnd no r u 1 S~ risip i, ia. -] de u ride n u-L R.ob ur Cuceritorul se tt opise de parca s-ar fi t nal ta tin va zd uh C U vre un a pa rat de zbo r.

Capitolul IV

IN CA,RE, VORB ND DESP':RE VALETUL FRYCO'L' IN, AUT'ORUL INCEARcA SA RE,ABILITE,ZE LUNA

Pi res te, n u era pri rna da 1a cruJiJld ~ ie~ i nd die la vre una. d ru n $edin'~e]e clubului, in urma unor discutii furtunoase, mernbrii Institutului 'We~-don facusera sa clocoteasca de gllagia ]0[, W,alnut-Street si strazile Invecinate. Adeseori rocuitorii cartierului se pUnseseri" si pe bun! d reptate, de aceste zgomotoase finaluri de discutii, care le tulbura u tihna carninului, In sfh:$,i~~ pclicemenii se viZUJser3, adeseori nevoiti sa intervins pentru ca si poa.ta, cireula nestlngheriti u:ecitorH~, dintre care cei mai multi se sinchisea u prea putfn de problema na vigatiei aeriene, N ici od a ta ins' pl n 3, h'D. seara aoeea za rva n 1Jl r usese 3,d t de straseica, nici pnn,gerile' arlt de ~'ntem,leia te ~i nici interventia policeme-

28

nilor a.th de necesara , Totusi membrii Institutului Weldon putea 1Ll fi scuzati tntr-o oarecare mas,uri~ tnchipuiti-va indrazneala: si fie atacati chiar in birlogul 10[1 t.n'focat~~or adepti ai principiulul ,,!mai usor declt aerul", un nu mai putin Infocat apidtor al devizei "maw greu declt aerul" ~e trintise tn [at1\ 0 seama de lucruri destul de' neplacute, Si! tocmai elnd se pregarean sa.=i dea Iectia cuvenita, spalase putina,

Era, Wmtr..adevar eeva s.~F~gi.tor la cer! Un om care ar fi lasat asemenea ocara nepedepsita cu srn.g.ura,n~i ,ca, nu avea singe american in vine! Urma.~]i lui A;mermgo sa fie ]uaJ.lru drept urmasi ai lui Cabot! Nu era, oare, ,0 ins'U~ta pentru care nu putea sa incapa sertare, mai ales ca se in tim pla sa pice tocmai la 1~U1.C ~ (1i n p unc t de vede re is t 0 ric?

Membdi clubului 0 po rnir.a", grupuri, grupuri, val-virtej ~ care lncotro pe Watnut-Street, pe UI.ma, pe strlzHe tnvecinate, pe' urma prin tot eartierul, trezindu-i din somn pe locuitori, Ba chiar ~i s~li.ra sa-i lase. a. cotrobai prin casele lor, chit ca rnai apoi aveau sa-i despagub easel pe'n rru sn pl'd\ file ad use vietii lor pri va te, ~ tru u t fii nd cl bun u] aeesta era respectat CU sfinl,enie de popoarele de origine anglo-saxona, Degeaba tnsa toate s!cWrueHle astea $i toate scotocelile. Robur nu era de gjsitt nicaieri. Disparuse fila urma .~. S-ar H ZE5 c.i plecase ell Go olu:Qtll' balonul Inseitutului Weldon .. Dupi. un. ceas intreg de perchezitii, se v8,zudi nevoi Ii. si renu n 1e ~ i celegii se despa rt ~ fa l' n u Ii ra a fi. ta,cut mai Intli legamlnt de a-si desfl$ura cercetarile mai departe, pe to c teri tori ul celor doua Americi ea ire all,ci t u iesc Nou i Continent.

Ci~re ceasurile unsprezece, linistea aproape se statornicise din nou inca rtier. Phi ladel phia putea sa se euf u nde ia ri $ i in rr-un somn a dl nc, privilegiu vrednic de: jinduit, hiraz~rtt. oraselor ce au fericirea sa nu fie ind ustriale. Mem b rii cl ub u ~ ui abi a a ~ tepta u s.a aj ungl ma i re pede a C3.sa. $w, ca sa=i pomenim doar pe cei mai cu vaza, vom spune ea, William T. Forbes se indreptli spre marea Sa! rafinarie de zahar, unde miss Doll si miss Mat ti pregj tisera, ca ha fieeare seara, eeaiul indulcit

- eu glucoza prod usa de prop ria-i in ~ repri nde re; Tr u t_ Mi ~ nor J ua drumul fabricii lui, a. clrei pornpa cu aburi gHlia zi ~i noapte, in cea mai indepirtatl mahala. Casierul Jem Cip, care fusese acuzat in fara tuturor ,ea ar fl avut intestinele mai lungi cu doua palme dectt eereau f.uncliunwle masinii omenesti, purcese spre sufrageria lui, unde-I B$lepta. cina alca cui til excl usi v din. leg ume .

Dei d in tre cei mai de: frun te bal 0 n ru~ti - n II rnai doi ~ n u pi rea. U ~nsi deloc ,gr.ab:il~ sa SB duca spre casa. Dimpotriva ~ nu sclpara prilejul de a ,3 vea un schim b de vo [be ce va mai aprig ca de ob icei ,. Aces ~ ia e fa u cei doi dusmani nelmpaca ti, U ncle Pr uden c ~.ru Phi] Eva, n 5, ad lei presedintele ~~ secretarul Institutului Weldon,

29

La usa 'C[UbU]1Ui~ valetul Frycollin t~;:i astepta stapinul, pe Uncle Prudent.

Valetul se ]U3. du.pa el, 'fa,ra si,=$.i bata, pn~.a mutt capul pentru a, a fla pried aa ce -1 ra,cea pe cei doi ,C olegi sa se ia 13, ,C 0 l1 [ ..

. Trebuie 81, spunem cl termenul »$C'himb de cuvinte" nu este decit on eufemism folosit pentru a, desemna Indeletnicirea la care se dedasera de cornun aeord presedinrele s1 secretarul clubului, La drept vorbrn nd, se ICiQfQviia U amtndoi cu 0 'w nf oca re ce-s i a ve a obi rs ia in vechea loin' rivalitate.

- Nu, do.mnule, DiU r s~iru.ia PhH Bvans. S~, fi avut eu cinstea de a n in capal Institutului Weldon, niciodatl, zic, nicioda til nu s-ar

n int~mp'.lat un scandal ca asta!1 ~,

~ Si ce a~ f facut, mii rog, dati, aveai aoeastti, cinste? i] iscodi Uncle' Pruden e.

- l-as fi tiiat verba neobrazatutui care ne-a insulta t in public.

Nit! nu l-as fi ~i,sat sa deschida gura ~

~ Mru Sf pa re ci]l pe n tru a, taia verba c ui va ~ tre b uie rnai r n tt i si,-] Iasi sa sp llna eeva!

- Nu '~ns.i wn America, domnule, nu in America!

Si tot azvirfindu-si asa unul altuia cuvinte rnai degraba acre declt d u ~ci.~ rei doi 0 a P ucara pe n i$ te st:di zi lea re-i indepi rta u d in ce in Ice de casa; umblau acum prin niste carriere in asa fel situate, lneit, ca sa se ffintoarca Inapoi, ar frn trebuit sa fae! un ocol series,

Fryccliin se linea pas cu pas dupi, ei; nu se simtea runsa deloc in apele lui, virlnd cum Sf afunda stapi.FruU...isi u iID1 inima unor asemenea pustieti(lru. Nu prea ji p~a,ceau Iui Frycollin locurile astea, mai ales ae u m, spre m iezul nopjl i, In tr-ade vi r, era ~ ~ tu ne ric be znl $ i secera lu ni i a bia h~i i ncepuse n s tagi u I de' do ui zeci ~i opt de zi le ~~ .

~ada,r" Frycollin se uita clnd la dreapta, ctnc la snnga. sa vada de n u -.i pindesc eu m va niscai u mb re suspecte. S i chia rise p~, ru ea zareste vreo c i Dei sa u ~ ase ,rna gidii ~ Cit re n u-i 'sli b ea u d i ml och ru ,.

Instinctiv, FrryooHin se di,du mai aproape de $tapwnu] sau; pentru nimie tn ~urne' insa, n-ar fi indr,aznit sa,=[ intrerupa din toiul unei discu'tim:; ~dind ca ar fi tras imediat ponoasele.

Int:r=un cuvint, hTJJrim,pl~area faeuse lea presedinte e ~i secretarul Institutului Weldon sa.-~,i, fi tndreptat pasii, flrl sa-si dea seams", sp're Fairmont-Park. AJungwnd acolo, tocmai clod disputa era mad aprinsa, trecura vestitul 'pod de' fier de peste rlul Schuylkill; abia daca lntllnira ici, colo citiva intirziati. fn sOr$it se pomenira in mijlocul unor Intinderi V418~e~ dintre care unele Sf d,esB~luau' cit vedeai cu ochii in chip de pajisti, iar a,~~e~e era u adumbrite de copaci falnici, podoa ba acestui pare un rue in 1 ume m

,30

Aici valetul Frycollin simti cum spaima wncepe a-t tncolti mai virtos ~ eu a tt t ma i m II ~ t, ell cit big,a! se ~ de sea ml cl ce le cinci sau sase moglldete se furisasera pe urrnele lor, ~~ec]nd ~i ele podul peste Schuylkill, De teama, pupilele ochilor j se lirg~sera. adt de mutt, inch aproape ca atingeau circumferinta irisului. Tn acelasi tirnp mnsa corpul [ se micsora c u ! nee tul, i se chi rcea ~ de pa rei a r fi a V1lD. t acea proprieta te de a se contracta C'U care stnt tnzesrrare molustele ~i unele animale a rticu la te,

Fii ndes t re bu ie sa. v,a sp unem ci, Fryeol lin e fa UTDJ f ricos fa,ra pereche,

Negru get-beget din Carolina de' Sud, cu un cap m~tin.g .pe un trup sfrijit, Frycollin 51, ~ot f avut douazecl ~i u.nu de ani, ceea ee lnseamns (~i nu fusese SC~ai,V nici micar la na$,ter-ea, sa. Cu tease astea, mare Iuern fa u era de ca pu ~ lui. Mofruros j lacom, Ienes $i mai a ~es f rices nevoie mare. De trei ani se ana bl serviciul lui Uncle Prudent ~i hl acest mslimp de vreo suta de ori nu ~ipsi.se mult "sa fie dat a[arA~ sti,plnul sau U tinuse nurnai de teama sa nu dea peste alta poama ~: mai rea .. Si en-tea te astea, viata lui fiind tmp~etW~i ell a unui s,tlpin gata orictnd d se avlnte in cele mai cutezatoare aventuri, Fr¥,coUin a vea sa. s.e afle adeseo [i in j m pasuri ~ ~n can: in i rna. ] ui f ric 03.53.. a vea sa fie supusa Ia grele Incercari. rn schimb, era despagubit Intr-alt fel, N u prea i se fioe,aJ U .Z] le f ripte niei pent r u cit era m~ ncaci os ~i ell attt mai putin riindci-i placea sa lrindi¥ctrusca. Ah~ Frycollin, de-ai

rl El.... r -! I

p'll ~ea ern In vw ~ tor ~

D~ ce insi nu va fi rima.s Fryeollin if} servieiul unei familii din Bos~(~nt anume Sneffel, care se pregarea tocmai sa plece in Elvel.ia $~ care rotusi renuntase ~,rt aeest proiect de teama a valanselor? Nu era oare mai bine sl fi stat acolo, decit ~ar Uncle Prudent In casu carurua siUi~luia pururea eutezanta?

I.n sftrsit, asta era situatia ~j stipm~u..:sa u ajunsese chiar si se tmpace cu defectele ~ui. Frycollin, dealtminteri, ,3 yea ~~ 0 calitate, Desi negru din nascare, DU vorbea ~otU$'ru asa cum vorbesc de obicei negrii, eeea C:>8 este vrednic de luat In seama, caci nu. cred sa existe ceva mai neplacut deelt ace] supa rator jargon ~fJ! care- pronumele posesiv si iofin w ti vele sin t f olosi te peste rnasu ra ,.

RA.mine deci 5 ta bil it cit va le tu [ Fryco] lin era r rices ~ ba chia r, ell m

se zice, .frieos ca luna", -.

Si pentru ca veni verba, e cazul, cred, 51 protestam tmpotriva acestei cornparatii jignitoare pentru blonda Fehe, pentru gingasa Selene, neprihanita sora. a stralucitorului Apolo .. Cu ee drept sa i se scoata, oare, ponosul ca-i fricos unui astru care, de etnd e lumea, a privit Pi min I.U] drep c i n fa~a.; fa Ii sa-i fi tnto rs vreoda d. spa te e?

31

·

Oricum ar fi fest, la ora. aceea - cam. pe miezul nOPlH,~ cornu]

,.,palidei calomnia te" sca pita spre apus, dupi coamele tnalte ale copaci 1,0 r. St fee uri n d. u .. se pri n t re crengi, fa ze le e i aste rneau c,1 te va pe te de lumina pe pamtnt. Adtncul paduri~ pJJ,rea astfel rnai putin lntunecos. ASh ii ~nga.d1Llia lui Frycollin sa arunce bD. U[,rna 0 privire mai pa trunzatoare'.

- Brrl Sf: 'SC ut 11 r,a_ e l ~ Tot aiel sin t ~ pus I a ma I e le! .Fa rr,a_ doar si poate, vin tncoace!

$i cum nu-l mai rabda inima, se apropie de sdipi:nu-si,u:

lL ..,..~ 'U"~ ""] . ,~, ')

- IVJ.aster nc~e.], slng.r.lll, e ,.

Asa i~ spune'a de obicei ~] asa ~inea ~i presedintele Iastiturului Wel-

..a ..... a~

non sa. I se spun ~

in momentul acela sfada celor doi adversari ajunsese la punctul C ulmina n t. S. i cu m se trimi tea u un u I, pe aJ tt u] la pl I m bare, F rycol lin fu si el poftit ell brutatitate :sa'"i'~ ia ti]pi~i'fa ..

Pe urrna i' in timp ce discutau amtndoi, ochi in cchi, Uncle Prudent pi trunse ~j rnai mutt in inima pustietatilor din Fairmont-Park, indepartindu-se de Schuylkill-river ~i de pcdul peste care trebuiau sa treaca din nou ca sa se hUoarca h1 eras,

Se aflau aeum cttesitrei h"u mijlocul unui bunget lnalt, in coama ciruia se lntreteseau ultimele sclipiri ale lunii, Mn marginea bungemlui se deschidea un larg lurninis, '0 pajiste tntinsa, de forma, ovals t parca anurne menta pentru lntreceri pe nipodrom. N~cj un accident de teren n-ar fi stlnjeni t ,ga]opu I cailor, nici un pile de arbor] n-ar fi Impiedicat speeraioni t;a cuprinda cu privirea pista ovoidala ~ ce se desfasura pe cite va mile.

Totusi, da,ci Uncle Prudent $1 Phil Evans n-ar fi fost aJ,H~ de cufunda Ii In discutia lor, daca, s-ar fi uitat in JUD" mat cu atentie, si-ar fi da t seama cl luminisul RU avea i.nrn;~i~area, lui obi.$nu~ci. Si se fi c]id~t cum va peste noapte 0 intreagi, morarie? Intr-adevar, asa s-ar fi spus 1 judecind dupa rnultirnea rnorilor de vlnt, ale caror aripi, nemiscate in mornentul aeela, pareau eli rinjesc in penumbra.

Nici presedintele ~,] nici secretarul Institutului We:]don nu bagars i nsA de sea rna c i uda ta sch i mba re s ufe rl t.3, de pri velis tea pan: ul ui F airmont. Frycollin IbU observa nici el nimic, I se parea ci haimanalele se apropia u, strtngindu-se ]a,otaJti,. ca $1 cum ar fi pus la cale vreo 1 ovi tura . t i a p uca se o spai rna convulsi \I,a 'j mli nile ~ i. P icioa rele-i era u ca paral ~ za te si tot pi rul d ~ n ca p i se zburlise ~ ~ n sf rsi 1.1 era, cu m nu se poate mai iufricosat.

Cu reate astea, simtind cum i se inmoaie genunchii, mai a vu puterea sa strige 0 da ti:

- Mas ter Un e'l"", , ~' M· -IJI co ter U ncle I.

,;;}1.!I.r- . IIJ .. •. III..... . .", .. a. 0' '!Ur ... ...

32

- Ej l' spune vela.ti. ce vrei! isi rue~,w din sarite Uncle Prudent. Poate ca in momentul acela nici Phil Evans, nici eJ n-ar fi pregetat sa-~i verse focul asupra nefericitului valet, hl,ind1lJ-l la bataie, Numai ca nu a v uri. vrerne S'-Q faca, dupa cum nici Frycclhn nu a vu ragaz sa Ie dispun.di.

In. aceeasi elipa, se auzi un tjgnaJ in padure, Si iudata,~ un fel de stea electriea Sf 'aprinse In mijlocul luminisului.

Fira. doar si poate, era un semn; pe'se'mne venise momenrul sa se ·runrn.ptui~JJ.~ci cine stie ee sama volcicie.

Cu 0 i uteala pe care nici gindul n-ar putea-o atinge, sase oameni tie fila pus tid din b unge r, doi BJ,$ U PIa. ~ ui U ncle Pr ude rat) do i as u p ra lui Phil Eva ns si doi asupra valetului F'r:y(}oU.in.~ cu toate ca. acestia doi din urrna n-a veau, in chip vadit, niei un rost, caci negrul nu mai era in sta r'e sl se apere,

Desi luati pe nepusa masa, presedintele ~ru secretarul Institutului Wddon incercarf sa se Impotriveasca, dar nu avura nici rimp si nici destula putere. Ot ai clipi, muti din pricina ci]u~ulu~ din gura, cu o c'~ r pi i nfas u ra tta pe s te 0 ch i! Iega ~i fedeles, fi.ra, sa p oa ~i face 0 miscare, furi luaji pe sus $ru dU~li la repezeala prin luminis, C~ puteau

.. d'" d ~... d l" ~. d . d' .. r~ ~

oa re sa C rea a ..• eel'! ca a. veau I IS-a race c u ace ~ SOl . e nin. _ rn VIZ! Jla ra

nimic sflnt pe lume, care nu sovaie sa. despoaie bie1·wi oameni ditleili prin padure? Totusi nu pa~idi. nimic nici unul dintre ei, Nici. macar nu furi buzunariti, de§,ru Uncle' Prudent a vea intotd~auna asupra lui j pot ri vi t unei vech i dep f.i nde ri ~ ct te va m H de dolari -h i rr tie.

Intr-un cuvtnt, un minut du.pl aceasta agresiune, 'fa ra ca tapt.ui.t.oriru sa. f sch ~ m bat 0 si ngura, yorba w ntre ei ~ U nele Pruden t, Ph i l Eva n s si Frycollin s~m~ira, Ica. erau la'Sa~i binisor jos, dar nu pe iaJrbtl; in poia.na" ci pe un fel de podea J care scirtli sub greutatea lor, si rezernati de cava ~ unul HI1,ga altul, Pe u.rmi 0 usa. fu inchisa pe dinafara J~ scrtsne t u l un u.i za VOl:" ]e dad u de $ tire ,cil e ra u fe reca ~i .

:~n clipa aeeea se sttrni un fosnet netntrerupt, ceva ca un frearnat, un "slirr:r!~' ~ a~ carul ",rr" se prelungea m.ra. sflrsit, fiind singurul zgomot ce ~ zbea uree hea in tacerea no pl~ii .

• gj, ,!! .. ~ '! II.I!,II.~,!"I!;-!!J!!".!-

Ce V[ ~ va! ado u a zi, in Ph rn lade] ph ia!' Dis-de-di mi nea ta tea ta I umea stia tot c;e Sf indmp,iase tn aj un, ta sedinta Institutului Weldon: aparitia unui persona] misterios, un oarecare inginer J anume Rohur Cueeritorul, lupta pe care pare-se voia s-o dea lmpoariva balonistilor. apoi disparitia lui a tit de curioasa,

Ce tevatura i'nsa chId se rasptndi In. ~ot orasul zvonul cit presedinrele ~i secretarul clubului druspi,rusera si ei in noaptea de 12 sp.re 1 J iunie!3.3

a~ i-au mai cautat de [3 un cap la altul al orasutui ~i prin tmprejurimil Degeaba In.si,. Gazetele din Phi]a.delphia; apoi ziarele din Penn= sylvania S,w,~ ]fl sftrsit, din U)'I cuprinsul Americii nu mai vorbeau decit despre aceasta tnttmplare, dind fel de fel de expticatii dintre care nici una nu putea fi eea adevarara. Anunturi si afise fagaduia u sume imp re sio na n te de ba, n i, n U n 1IL mai ce lor ca. re a vea u sa -i gil sea sea p e onorabilii disparuti, dar ~rn oricui ar fru putut sa dea vreun indiciu care sa duea pe urmele lor. Nimic nu folosi, Pares s-ar n deschis pi min t ul sa -i i ngh ru ~a~, a'sa pierise Ii a mt ndoi de pe fa ta, glo b tl~ ui ~ $1 pres edi n tie le, si secreta ru [ Ins ~i tutu l u [ We ldon..

C '1" . ] l ~ .... .... ...

u ace SoC pn e j" Zl3 re e gu ve rna me n ta e cerura sa se s po reasca w nt r-o

m,asuma considerabila personalul politienesc, dat fiind ca cei rnai de ispra va cB~i,~eni ai Statelor Unite puteau fl tinta unor astfel de atenta te =i= si a yea u d re ptate .. "

E adevarat ca, la rtndul lor, ziarele opozttiei cerura ca personalul mai sus-pomenit sa fie scos din serviciu CoB inutil, de vreme ce puteau a vea ]0('- asernenea atentate ~ Bra ca vinovatii s,l, poata fi descoperiti ~ ~i poate cil nu greseau,

PhIl ~a, urma I' politia :rihtla'Sese asa cum era si rum va fi imIJtotde~ una

... . b ,:( di 11 • ,r. ~ • ."

tn cea mai nuna . mtre rurm, care nu este pertecta $1 nIC,[ n-ar putea

sa fie,

Capitolul V

iN CARE 'P'RESE'DINTELE SID: SEC,RETARUL :[NSTMT'UTULUI WELDON CAD A fNVOIALA SA, ~NTRERUpA, PENTRU UN TIMP IOSTlLITATILE

,0, clrpi peste ochi, un calus tn gu.ra, mlimle ~] picicarete legate cu 'fr~]lgh ii, n ici ch i p deci .sa vada ,~, si vorb ea &ci sa usa, se m i~ te din loco N'imic din toate astea nu era facut sa usureze situatia in cafe S~ aflau Uncle Prudent, PhH ' 1JJa,n~ si valetul FrycoUil1. Pe de .ahA parte, sa nu ~l:i.~ cine sine rnpl~u~torij unei asernenea ir,ap,i:ri; uncle' anume ai lost azvlrlit, ca un simplu colet intr-un vagon de bagaje, sa n .. ai habar unde esti ~,w ce te l$teapta, iata tot arttea pricini apte sA scoata din rabda,r] ~j p® cei mai rabdatori reprczcnranti at spetei ovine, or este tndeobste cunoseut faptul cit mernbrii Institutului W'e]don era u departs de' a, fi oi tn prlvlnta r.abQarii. $1iind c~~ era de' iute din

34

fi re, n e pute m prea b ~ ne inch I pui sta rea ~ n ca re p u tea sa fie U nele Prudent.

In orice cal, ~i el $i Phil Evans se gtndeau, probabil, c-o sa le v'~na ta re greu sa se lnfiinteze a, doua zi in biroul clubului, Ch despre Frycollin, C,~ re sedea CUi ochii inchisi $[ gura inclestata j nu putea sa se glndeasca la nimic, Era mai mult mort deeit viu,

Trump de un ceas nu se produse I-IDic~ '0' schlmbare ln situatia prizenierilor, Nimeni nu veni sa-i vada nici sa le redea libertatea de at se rnisca in voie ~,rn de a cuvtnta, libertate a carei Hpsi 0 sirnteau atlt de IRU[t. Trebuiau.sa se rnultumeasca doar a suspina jni,bu~'i,t, a pufni prin caJ usuri ~,~ a se zvircoli ca. ni~,~e crapi caret scosi din iazul low de bas ti [[a~, se da u de cea s ul mortii, Vi, d~l.~ i sea rna ~ cred ~ cita m t n ie mu~a $i furie sugrumata J sau mai bine-zis l,egadl cobza, vadeau toate as tea. I n tr-un tt rzi u ~ d upi. 0 m ul ~ime de sf O~l'a f.i. zada rn ice; ra ma sera o bucata de vreme nemiscaji. Si, lipsiji Hind de s~m~u] vizului,,- ca,u[ara a se f 0 J osi de a UZ, ffi nee ret nd sl descopere vre un i nd ~ciu as U pra aces tei nelinistitoare stari de Iucruri, Degeaba insi se s,~r,aduira a, deslusi vreun all zgomot afara de sflrtitul acela ciudat si nelntrerupt, ce parea S3:-j invaluie W1l1I tr-o atmosfera tnfrigurata.

Si vedeti h'Si, ce S~ 'htlhnp.La atunci: migihnd cu rabdare ~ Phil VaJ]1J:S reusi sa slabeasca leg a tura ee-i j:nci.'tu~a. mtinile. Apoi~ lncetul ell mcerul, nod u.1 se des,{i(: u, dege te le-i ] uneca ra u nele peste a ~ tele ~ i put tI, ]H ra $i sa, =~ ~ m is me slo b od 'bra tele .

F recindu-si-le apoi energie, resrabili circulajia 8'hlgehl~~, stingherits un rim p din priciua legarurilor. 0 dipi mai rtrzlu, Phi] Evans i~i luase ctrpa de pe ochi, i~i sm u ~se se dU u S ttl di n .guri, $ i ti.ia. se f dngh iile c u limba asclll~:i.ti a unui !~,bowie-k.nife'~~. Caci un american care n-ar a vea till fiece moment run T~bo'wie~knrnfe~~' tn buzunar n-ar mai fi american,

Dealtminteri ~ singurul ci$t~g cu care se alese Phil Evans in acela de A se putea mrn$ca $i vorbi in voie, atlta tot. De cchi nu se putea inca folosi, practic vorbind eel fHJ.Un deocamdata .. fncaperea era cufundata lntr-o tntunecime oarba, 0 raza de lumina totusi se strecura printr-o bona, tngusta, sfredelita in perete, la 0 inaltim,e de vreo sase sa u sa pte picioare,

V,a bu:J1.'i,p u.E.~ i, credo j ci.,,, 0 , ic a. re a r fl f est sen ti me [i[ te le ] ui, .P~ it Eva n 5 nu ~()viH 0> c]ipa sa"'-?i elibereze adversarul, Harst, harst, reteza din citeva lovituri nodurile ee-i sugrumau bratele si picioarele. fnda,ti Unde Prudent, aproape spumeglnd de mlnie, sl.ri in picioare, ruSt smulse lega tura de la ochi ~i cihl$ul, apoi rosti cu nn glas il1abu~it:

Multurnesc]

N 11 N· ~I Ai . . , ~ • ~ 1 ~ ~ ]

u" ".. . -Q ue ce l' :u rasp unse c eqh~ tt +

fhi~ Evans?'

35

- Uncle Prudent?

- Aici nu maw poate fi verba nici de presedintele, nici de secreta-

rul nstitutului We]don~ nu mai e xista adversari!

- ,B] ne zici ~ ['3. 5 pu n se Ph it Eva ns. N u. rnai e xista decl t doi 0 a me ni care t reb u ie si se ri,zbu ne p e II n al treilea, fi ~ n dca a ten ratul a sta n u se poa te sa n u fie a spru pede ps~ r. Ia r ace st al rreilea ... ,

- E Roburl •

- E Roburl

lata in sfir$it un [UC[U asupra caruia cei doi fosti coneurenti erau Intru loud de: acord, to privinta asta nu mal incapea nici 0 gtleea va~ ~ Dar cu valetul dumitale ce facem? li atrase atentla Phil Evans." ara. tl nd sp re Frycol lin, . 'Cal re pufl i,a ca 0 fo ca. N u -[ dez[egi m l'

~ Ma~ lasa .. 1, spuse Uncle Prudent. a sa ne impute urechile eu

vlicarehle lui si acum a vem alti ~r·eilbi, deelt sa blestemam, Adici ce, Uncle Prudent?

Sa. scapim de aci, daca se poate. Si chiar daci nu se poate!

A~ dreptate, Phil Evans, chiar daca nu se poate!

Nici unul dintre ei nu 5"'13.[ n lndoit 0 clipa ca istoria asta cu ra,p~r6a [lor at putea fi puss pe socoteala altcuiva dedit a ~ui Robur; presedin .. tele ,$ i C olegu I ] ui nici maca r n u s-ar fi put u t gi nd [ la a sa ceva, m n tr-a = devar, niste tilhari dnstili.., de r~nd ~ le-ar f luat ceasurile, inelele, portofeh~le si portmoneele ~,i i-ar fi aruncat in Schuylkill-river, dupa ce le-ar fi bagat cutitul ~n piept, in Joe sa-i ferece tn f undul unui .',. U nde anume? Grea runtreba,re, ce-i drept, 0' intrebare ci rei a trebuia u sj,-i

afle raspunsut, inainte de a tncepe sa Sf p:regite.asc~, pentru o evadare cu oa recare S orti de' izbfnda.,

~ Phi]' E va ns, gra i din no u U ncle Prude nt, tn ] oc sa, ne fi s,pu s atunci, dupi $ed~nla '- atltea dr,ig,ili~eniit asupra ,ca rora nu e cazul sa mad di sc U [3 m, mai bine a, m fi f 0 st m a i P u ~ in d istra tru. Daca ne-am ft ptimbat numai pe strazile Philadelphiei, n-arn fi pa'~it asernenea buclue. Sigur cl Raburn' ista banuia ce 0 sl se tnttmple la club; prevazuse furtuna pe care a vea 5:-0. de:dan{uie cu atitudinea lui provocatoare ~i. ~isase de paza la u~i, SB,-i dea 01 mina de ajutor, ct~iva bandit] de-ai lui.' and ne-a U v.a zu t de pi rtl nd u-ne de W'a ~ nut -Street, pusla rnalele ne-a u plndir, s=3, u' ~ u a t d ll,pa n oi si p e u r ma J c,t nd a m a pucat-o C~, niste nesabuiti pe aleile pareului, ant ]e~a fost de ajuns,

- Asa e , Incuviinta Phi] Eva n s, Df!IJ~ r,3u am ~cut" foarte rau, ell nu ne-am dus numaideett acasa,

~ Totdea una faci ri u ctnd gre~ esul Ii spu nse Uncle fir uden t.

tn elipa aceea se auzi oftind adlnc eineva din [co]ru~ eel mad Intuneco s at eel ulei,

36

_

Ce-o fi? In treba Phil Evans,

Nu-i nimic .. ,. Frycollin 0 fi visat ceva, Si Uncle Prudent continua:

_ D~ n mo men ~ uJ cl nd ne-a u in:t'fa,ca ~ la rna rginea lumi n isu lui ~ mai erau cttiva pa$~ pllni acolo _ ~i pina, clnd ne-au azvirlit ~n chichineata 3.5t3" n-au trecut mal mult de doua minute, Nu incape, asada r, nici 0 bldoial,a ca rnndiv]zii a~tia nu ne-au S(oS drun Fair= monr-Park. ..

- S,i chiar de-ar fi fic'Ut=co~ am fj, simtit proba,IbU, 0 miscare de t.ra,n slatie "

_, Intocmaiji rispunse Uncle Prudent. Deci e mai mult ca sigur cit ne .afli.m zi.vorlti intr-un vehicul b1nchis~, probahil vreo harabaie de ace ~ea ce c u treie r,a, p reriile sa, u vreun vagon de corned ia nti ...

_ Evident! Dac-ar 'ft fast. cumva vreun vas ancorat ~a ~irmul fluviului Schuylkill, ne-am fi dat seama smediat dupi tangaju] lui din pricina curentului,

= Ai d re pta te, ~ i de as ti da ti ai d reptatel r-e p e ta U ncle Prudent.

Pirerea mea este lea; d,e vreme ce ne ani,m !ncli In poiana, acurn If' fi momentul eel maw petri vrnt ca sa fugim, chit c-o sa umbtam mai ttrziu sa-l gisim pe Robur .. ,.

- S.i sa-l silim sa p~itleasca scump rncalcarea ]ibe:rta~ii a doi ceUiJten i a i Sta tel or U ni te ale Americii,

_ Scump .. " foarte scumpl

-Dar cine' sa fie ornul as'ta,?",. De un de. v~ne'? Ce 0 fi oare "=e nglez, ge'rman l' f fa nee z, = •

_ E un t lea lo s si a tl ts to t ~ r,B spun se U ncle Pruden t, S i acu m 'I ~[~, [UC[fU!

Aml adoi, ell m.ii nile i n ti nse si d ege re Ie ri$chira te '- 1 nee pu fa a pipi] peretii lncaperii, cauttnd vreo lncheietura sau vreo cri.pitura. Nirnic, La u~a! to ~ asa. Era i ncb] 5a erm e tic $~ nici yorba nu putea f~ sa fo rte ze broasca .. Nu aveau alta poslbititate deett sa faea 0 gaur! hl perete si s-o ~~earga pe acolo. Rimiflea de 'Vlzu'~ numai daca bowie-knifes'UJ rile p L1 tea 1lJ sa r,a, zlba,ti p d n pere te $ i da,ca, [3. m$ u rile ] a r n u se vo r toel ori 'DU se vor rupe in timpul lucrului.

- Dar ce-o fi eu fosnetul asta ce nu mai Inceteaza oda,ti? tntreba Phil Evans, aratindu-se foarte mirat de sflrlitul netntrerupt ce se auzea ,a,[ara,

- Vi n t u] t P roba bil ris pu nse Uncle Pruden ~.

_- Care vint?... Pin.i ~a miezul noptii, dupa ctte stiu t a fost 0 ~ i n iste desa vi rs ita,

Este evident, Phil Evans. Daci nu-i vintul, atunci ce vrei sa

. 37

Desfactnd cea mai ascutrnta litnlbi, ,3, briceagului, Phil Evans tncerca s-o impllnte tn perete, ltngi u.~,i,. Se g:illdea ca, poate ar fi de ajuns sa f~u~ii 00 gaura ca 8-0 pcat! deschide apoi pe dinafara t da,ca, era inch [Sa d 08.r C'1Jl un zi vo r ~ ori da.'cl, uitasera cum va c heia in b IrOil.:sca .

Dupa clteva minute de ca,zni" nu reusi sl fa,ca, alta, scofala decit sa stirbeasca toate limbile briceagului, sa te rupa virful si sa le preschi mb e 1 n pin ze de red\stra we.

Ce" nu merge, Phi] Evans'? Nu,.

'N-om f cumva m~ltr-(i cu~ci, de tab~a?

Da' de unde 0;. U nc~e Prudent? [a bate bru perete, sa ve zi ea

flU scoate un suaet metalic. 10 fi atunci lemn tare?

'N ul Nici lem [1, n ici tabla ~ Atunci ce sa fie?'

N,-as putea s;1~ti spun; Mn ow-ice' cal un material tn care nu poate patrunde otelul,

Cuprins de 0 furie na,prasnjca, Uncle Prudent tncepu si suduie ., i 'Sa 10 veasca c u pic ioru ~ p odea ua sunatcare, inti mp ce bl j bi ia ell mtinile prin aer, ca utlnd sa urwnga, de gh un nevazut Robur.

- Li ni ste ~ te-te , Uncle Pr udent ~ ii spuse Ph ~ l E va n s, ~~, n i~ tes tc -te ! i ncearca ~,i dumnea ta daca vrei,

U nc le Pruden ~ tnce rei, si el, dar b rieeagu ~ nu f: u t n sta re sa ri zbe all sa peretele , pe cart cea maw ascutits ~itnba a lui fill. izbuti nici maca r sl~] zgirie, de pare-at 'fLf.08,~ de cristal,

Asadar, era impcsibit sa-si puna planul in aplicare, adrnitlnd ta ar fi putut face o asemenea tentativa in cazul clnd ar fi reusit sa desc h ida usa,

Deo ca mda tl treb uia u sa se rese m ne ze, ceea ce n iIlJ sta, del oc i n f1 rea yankeului, ~i sa, Sf: lase' in. VOla, In.nm'p~ir[i, lueru C'BJ care, de' asemenea, nu se poate ~mpaca un spirit emiaamente practic, I~, orice eaz, nu fir! bruftuluieli, cuvinte grele Si, loclri aprige aruncate nurnitului Robur care, de buna seama, nu s-ar fi sinehisit citusi de putin de toate astea, daca se dovedea cumva a fi '~rri, viata lui particulara asa curn se' a ratase 'I a I nst it u tu l Weldon '.

Intre limp Frycollin ~ncepu'se a, da unele semne din care se vedea cit se simte fa u, File (:1 avea crampe ~a, stomac, fme cl ] se P usesera clreei ~[[ madulare, sa zbueiuma Intr-un hal 'm,ri, hat

Uncle Prudent socoti de. cuvirunt,a sa, puna, capi~ odata -acestei girnnastici, taind frlnghiile cu care era legal negrul, in clipa urma toare se ciHa poate c-o Beusen, Si fi auzit atunei v,iica,[leli, in care chinurile spaimei se lngemanau cu. suferintele pricinuite de: foarne, Creierul bie-

38

tului Frycollin Indura aceleasi canoane ca $1 stomacul sau, Era. greu de spus earuia dintre aeeste doua organe ii era rnai Indatorat pentru ceea ce simtea in acel moment

- FrycolhnJ striga 'U ncle Prudent,

~ Ma.ster Unde:~,,, 'Master Unclel.i. raspunse negrul intre doua o r,aca Ie] i 'I ugu b re,

- S-ar purea sa, fim condamnati a muri de foame in tnchisoarea a,813.. Dar sa stii ca noi sintern ho~aril,~ sii nu ne dam duhul prnna nu vom fi is p'li vi t toate m ijl oacele de' hrana ~ n stare sa ne pre] u n,:g,ea sca

viata.; .

,_ Vret~ sa, rna minca~i! tresari Frycollin,

,_ Asa cum se hrlhnpla de obicei cu negrii in astfel de '~j'mprtj-urari!... A~a ci ~ vezi , Prycoltin j taci chitic sa nu ne mai aducem amin te de tine ....

~ Da,c,ii n u,' t e face m Fr y-gi -ne-le! ,ada, u\gJ Ph i l Eva ns.

~:i Frycollin se temu co tot dinadinsul sa nu frne cum va folosit la prelungirea acestor doua vieti maio pretioase, de buni seama, dech a ~ui. Asa ca, se multumi sa. se vaite in' peno.

Pini 1IJ"[}:8l,,, a ~ ~a ~ lfDJSa 'j tim P ul t recea ~i orice incercare de a spa rge usa sau peretele se dovedise zadarnica. Nu puteau deloc 8i,-~i dea seama din ce erau fih::uti, peretii tncaperil, Nu erau nici din metal, nici din lemn ~ nici din pia trri, Podeaua, de asemenea pitrea ~w ea m,cut.i, din acelasi material, ar cind 0 loveau ell piciorul, scotea un sunet aparte, pe care lui Uncle Prudent i-ar fl venit destul de greu sa-l categoriseasca ~n rindul sunetelor cuaoseute. i'nci ceva: podeaua suna a gol, ell ~~ cum n-ar fL fast asezata de-a dreptul pe pi"mint, In poiana. Dial, chiar asa ~ Si fl~mitu~ acela ciudat pi,r,ea ca, se prelmge pe sub ea. Nu avea u deci niel un rnotiv sa, se simts l~ni$~ili

Un c le Pru de n t I~ sp use Ph [I, Evan s. Phi ~ Eva ns? ri,s,p u nse Uncle Pruden t,

N u. fi se pa re ca. ,C usca 11 oa s f. ra, s·=a, de plasa t1 N'lc~dec u m .

Totusi, ],a inceput, cind ne-a u bigat aici, am simpt deslusit o boare p'ro~.spita de iarba ~rn mirosul de ra,~]na 8:1 copaellor din. pare. Ac u m, dege a ba ad u] mec aerui ~ am im presia ei, toate m rn resrne le astea au d isy.i,Tlld . .,,, ..

~ In t r-illJdeva r.

- Cum lkf. i ex p liei as ta?

- Oricare explicape-i burdi ~ Phi] Evans; in afara de ipoteza ci

~m::hisoarea, noastra ar fi fast muta tA din lac. M'fi spun inci 0 da~a, dfU:i am fi lntr-un vagon in mers sau pe un vas purtat de valuri t Bra, rundoiala ca ne-am da seama,

Frycollin slobozl atunci un suspin adlnc de ai ·fi crezut ca. stti. sl'-!i,i dea S ufletu l, d acia acest suspin n-a r fi f ost u rrna t de al lie citeva.

,_ J.\~. vrea sa cred eft Reb u r asta CD sa ne Ole re in c 11.1 ri nd prilej ul s.i=] vedem la ftil'~a j rosti Phil Evans.

Sper si eu.! exctama Uncle Prudent, si atunci am s,i~~ spun .... , ~ ee'?

- Crt s-a pu rtat [8 inceput ca 'U n neob [3, za r, ea sa sfl ~~rea,sci p ri n

a. fi 0 puslamal n. -

tn rnomenrul acela, Phi] Evans higi de seama ca, tncepeau sa mijleasci zorii zilei, 0 ~umini.~ inca $laba,~ se strecura prin Dorta, wngusta ce sfredelea, sus de tot, peretele din fa~a. usii. Trebuie sa fi fost aproape ceas u'rHe pa ~ ru di m i aea ta fii ndca ~ du pi ct te $ tia, ca m ] a Or3. aceea j 1 n lu na i U n ~e ~ ta pa ra lela unde se 8 flat u ~ za rea Phi ~ade1 phiei 1 nee pe sa a Ibeasca de _ pri mele luei ri ale revarsa tulu i. de Z] llJa .

Cu t oa te as tea " c'il nd U ncle Pruden t puse sa sune ceas u [ sa. u cu repetitie - 0 adevarata capodopera :if$:itl chiar din uzina colegului sl u - soneria le did u de sti re ca. era U orele t rei fl fii un sfe rt, desi ceasornicul nu se oprise,

- Ce c 111 r~ osl se mira, Phil Eva ns, La trei f1 ra IJ n sf e rt art reb ui sa. fie inca noapte ara.ri ..

= Se vede c ~,o' fi [a mas in urms ceasu t. .. i~i dad u e u pi rerea lJ nc le Pruden L

- Un cess de Ia Walton Watch CCffn:pan.Y! pro~esdi PhH Evans .. Orice 3.J.r fi Cost j fapl~ era ,ea se lumina de ziui. incetu] cu incetul, borta din perete incepu sa se contureze in at]b tn miezul tntunecimii oarbe din eelula. Totusi dacs zorile mijeau mai currnd dccit s-ar H cuvenit ta paralela patruzeci, pe care se afla Philadelphia, ete nu se revarsau eniar artt de repede cum ar fi trebuit ]a 0 ]atitudine joasa ..

Inca un lucru pe cere Uncle Prudent. n observa cu acest prilej,

inca U fID 'fen 0 men c a IT -i dadea de' gin d it.

= Ce-a f fi sl ne ,eala.rl, m pina su s, la ochi ul ace I a de ] urn i na ';

s puse Ph i ~ Eva ns, sa, ~ nee rci m, POf! te om vedea u nde ne a fii.m 1- - . .• e ce n. u'?' ri.s,pu nse U Dc1 e Prude n t.

Apoi catre FrYlcloHin: \.

~ Hai, Fry, scoala-te ~n picioarel

Negr u [ se rid lea"

- Re azi rna -te c u spa tele de - perete, urma U ncle Prud e n t ~ la r dumneata Phil Evans, fii bun si urcj,-te pe umcril baiatului ,astuia~ in timp ce eu am s3-1 proptesc sa nu cadi.

- 'CU. d :raga. in ru m.a. t ri s pu n se 'P11 iJ Eva ns.

o cJipj. mai ttrziu, urcat pe umerii lui Fryconin, ajunsese ell fata In dreprul ochiuh» de ]~rm:ina.

Ochiul acela nu era. astupat ell 0 stic]ii bombata irnl chip de .lentru~i cum slnt hublourile vapoarelor, ci cu ua ,geam obisnuit, care, firn. a fi prea gros, j] trnpiedica pe Phil Evans sa, vada, afara, scurttndu-i peste masura ran privirii,

-. Sparge gearnul, U tndemna Uncle Prudent, poate ,ea, asa ai sa vezi mad b i nel

Phil Evans izbi vtrtos ell 'p]iSle.le~e briceagului si,u geamul care

sc oa se un S lJlnet argin ti u,

o nona Iovitura si mai virtoasa .. A,ce;]a,~,rn rezultat, - Na 1. facu Ph il E va ns, Ge a. m i ncasabi ~ !

Intr=ad.evir, geamul era, probabil, facut d.~n st[c]a clliti dupa, procedeul in ventatorului. Siemens, deoareee, orictt U lovi, :ra,ma,se la fel ca 181. incepu t ,.

T orusi J ala,rl se ] um i nase desrul ac um ~ pen rru C2IJ, p ri virea si poa tad\ zbare in voie '! eel putin tn H m ~ tele ,ei. m pu lui vi zual pe ca re-l 11 rm u", rea u marg in ile f ere is truic ii.

Ce vezi? intreba Unc~e Prudent. N nne.

Cu rn? N ici un desis? Nu.

Nici macar eoama copaeilor? Nici,

Deci nu mai sintem hu mijlocul luminisului! Nici til luminis, nici in parco

. N u vezi ba fie m niscai va acope ri ~ u ri de ease sa u. cres tetu l vre UJn ui rnon ument? s tarui U nc te Pruden t II a ca rui dezamagire '! ~ mperecheata C1La, 0 apriga minie. nu inceta sa creases.

- Nici acoperisuri nici monurnente.

- Cum? Nici macar vreo prijini die drapel san vreo ,clopotni~'

de bis er]cl , sa u chi a r vre un horn de fa bdcli'1

- Nimic deftt spatiul,

I n aceeasi clips usa celulei se deschise si cineva se ~ni{ta 'in prag. Era Robur.

=, Stimati balonisti, le spuse el grav, stnteti liberi sa umblati ~i

sa . .-.

= Lib e ri! e xclama U 11 C le Pru den t.

- D3 .. ", dar numai ~n cuprinsul Alba'n1J'su/ul!

Uncle Prudent ~i PhH Evans se ,grabiri. sa iasa din eelula, ~. l ... ,.,. '[[..··1

'-;1 ee re vazura ocnu:

La vreo mie doua sute sau trei sute de metri sub ei. tntinsurile unui tinut pe ca re se straduiau hl van si-~ identifice,

41

Capi~olul VI

PESTE CARE lNG' NERn:~ MlECA.NICI]I

~I A.L TI OAMEN:I PRICEPUTI iN ACESTE LUCRUR.I A.R FACE, PO.ATEl' MA .. _ DINE sA TREACA

ad ... ~I...· ...... :;(,;( •

tc~ 'n va meeta ~ care, ormn 'Sa se mas nrasca pnfl vagauru, peneru

a trai in senina tatea ~i tihna cerului?" La aeeasta intrebare a. lui CamiHe Flammarion este destul de user de raspuns: atunci cind p1rogresele realiza te in domeniul mecanicii vor permire sa se rezol ve tn sftilitt problema it viatiei. S~, de' eltiva ani, se presupunea c:a, prin folosirea ctt mai practica at electricitatii, avea si. se ,ajunga La dezlegarea acestei probleme.

in 18,73, cu mult inawnte 'C3i. fratii Monl,gO~ner sa f construit cea din tii mo n tgolfie r.~" ia r fi z~ci a n ul Cha des '! ,ce] di n d i bal on a [ sa u, cf~ i va insi In care dla~luia dorul de aventura nazuisetra sa cucereascs vi,2)duhul cu. ajurorul unor aparaee mecanice~P'rimH Invemarorl nu se glndiSf ri deci la n ~$te a pa rat te ma i usoare dect t aerul '- ] ucru pe care s~adi u] in care se afla fizica pe vrernea aceea au le-ar n lngaduit sa $,[=1 tnehipuie curnva. Ei voiau sa realizeze ~,O'comO'~ia aeria na folosind niste a pa rate rna ~ grele deet r aeru ~ t ad ooca ~1.~ te masini zb u Ii toa re alca [U l teo dupl chipul S~ asemanarea p(tsirUor.

E toe rna i eeea ce i nee rca se sa [.a.di $i za na t leu l de lea r, feeiorul lui Dedal, ale carui aripi, lipite cu ceara, se desprinsesers ~;81 .RIF'$i·ta scare lui.

Dar ca sA nu ne tntoareem attt de departe in trecut, ptna in vrern Ulrile mitologice, treeind peste Arkitas din Tarent, vom spune cit Intllnim chiar in lucrarile lui Dante din Perugia, ale lui Leonardo da Vinci" ale lui 'Guidotti, ideea unor masini menite sa se deplaseze in at~osferi .. DOli! seeole ~i j umatate rnai tlrziu, numarul inventatorilor tneepe sa creasca. in 1742, marchizul de Bacqueville construieste un sistem de ari pi. pe ca. re . ·ru·] hlioe~.rca in ~ r-un zbo r peste Sena si, ca zi n d, i~i ru pe un brat .. tn 1768, Paucton planuieste construirea unui aparat leu doui elice, una de suspensie si alta de propulsie. t:n ~ 181.j Meerwein, arbitec- 1 ul pri n ~ ul ui de Baden, imaginea dun aparat c U 0 m isc a re orto p'~eri ~ rid md'nd u-se i rnpot riva di fiji d i aerosta telo r ~ ca re a b ~a :f u sese r,l in ventate. In 1784, Launoy ~i Bienvenu pun tn miscare un elicopter actionat ell ajutorul unor resorturi, In 18108 ~ 1'Ilcer'c,i([e de zbor ale austriacului Jacob Degen. In 1810, brosura lui Deniau din Nantes, in care se ana formutat principiul um1i greu deelt aerul", Pe ulmi, din 1 S,] ] $i ptni ~n .18,40j studiile ~i inventiite lui Berblinger, Vigual, Sarti,

42.

Dubochet, Cagniard de Latour, In 1842 tmttnim pe englezul Henson ell sistemul SB.U de pla nuri 'hlcHnate ~,i eliee puse jn miscare prin forta aburilor; in 1845 ~ pe Cossus cu aparatul sau cu elice de ascensiune; in 1.847! pe Camille Vert cu elicopterul sli,u cu aripi de pene; 'mn 18.52 pe Letur cu aparatul SaD in chip de parasuta dirijabila, pe care i1 ineearca C1lJ pretul vietii; in acelasi an, pe M~cbel Loup cu proiectul unui apa ra ( de zbor pr,ev,alu~ ell. patru aripi turnante; in ~ 853 j pe Bfd.e·guic cu aeroplanul situ actionat de niste elice de propulsie, pe Voussin-Chardannes cu zmeul sa II dirijabil, pe George Ca uley cu proiectele ]u~ de ~a*]ni Z!blUlra.to~~~ prevazute cu moro~.re eu exp]oz,rne:

r ntre [854 ~,[ 1863 apar Joseph Pline Cll brevetele mal multor masrru aeriene j Bream, Carlingfort, Le Bris, Du Temple, Bright, ~a care eli- . cete de ascensiune se invirtesc h~ sens invers, Smytlries, Panafieu, Crosnier etc .. In sfirsit I in 1863, prin stradumtele lui Nada r, ia fi'inta la Paris 0 societate a. partizanilor principiului mai greu decit aerul.

f n cadrul ei inventatorii au p,utinla si-~i. experimenteze apa ratele, dintre care unele au ~i fosr brevetate: Ponton d' Amecourt ~~ clicopterul sa u cu aburi, La Landelle ~E sistemul si.u de etice combina te ell planuri inclinate si parasute, Louvrie si aeroscaful sau, Esterno cu pasarea sa mecanica , Groof en aparatul d.u ell aripi actionate prin pirghii. $i acurn ci si-au Iuat avtnt, inventatorl .. i mventeaza si calculatorii fae toate calculele necesare pentru ca locomotia aeriana d. poata fi pus! in. practica. Bourcart, Le Bris, Ka ufmann, Smyth, Stringfellow ~ Prigent, Danjard, Pornes si de la Pauze, Moy Penaud, Jobert, Hureau de Vi] lene u ve , Achen bach t Ga fa pon, Duchesne ~ Da nd u ran l P~. ri sel , Dicuaidc, Melkistf, Forlanini, Brearey, Tarin, Dandrieux, Edison, unii cu ajutorul a ripilor sa 111 elicelor, altii ell ajutorul ulnar planu ri inclinate , ni.ococesc" creeaza, construiesc, perfectioneaza masinile lor zb Uira toare , ce 3.$t,eapta ziua Chld VOl' fi tnzestrate de vreun in ventator ell un motor de 0 for~a considerabils si extrem de usor I' pentru a 'in tra tn functiune,

ie-mi iertat acest pomelnic putin cam lung. Nu ern 111 ~rBsa. dater sa mentionez reate treptele urcate de lccomotla aeriana ca ~a ajung in virful scarii, unde se ana Robur Cuceritorul? De n-ar f] most dibuiril e si ex pe rie ~TI e le ina!] nrasilo r si i, ingineru I n ost ru a r fi put u t oa re nasccci [in aparat atlt de perfect? Nu, fini,· dear si poate! Si da·ci e [ se ui ta cud i sp ret la cei ce se toea pa·li n a u i n ~'a. sa ca u te m :ij loace le de d irijare a baloanelor, In schimb a vea 0 ina]!i stima pentru tori adept ii p:r inci p iu lui ~ ma i g re u ded t ae rul'' j fie e i e ng~ezi" a me rica n i. ~ i talicni ~ a ustricci 'II francezi ._ rnai ales francezii, ale ca ror ~tl.c.ra ri, perfectiona te de el, iJ ajutasera sa creeze, apoi sa construiases masina lui zb u ri% toa re , A loa trosul.

~ Zb oa ra., zboara, cine ZJb oa ra? e xelama se un ul din tre CC1 mal staruitori ade~~r~m aru a viatiei,

- Vom ,pa~i prin vi:~d'Uh cum pi~im pe pam~~n! raspunsese unul d w n t re ce ~ mai a pdgi pa rd zani al sal .

.;;= t n ~OC' de ~.oc omori v,l ~ ,0 aeromoti vi, ~ rest ise De I, ma i ga [i gios diutre to~ij care suna trompeta publmcitj,t,ii ca sa, rrezeasca $i Lumea Veehe si L umea N ous.

Si intr~devl:r era un J,UCf'U biae stabilit, si prin experienta ~i prin calcule, d aerul ofe![',a, Hill punct de sprijin foarte rezistent. 0 para,~,Ulta cu diametrul de un metru poate nu numai sa. miesoreze viteza unei coboriri prin aer, ba ehiar 5=0 faci, isoerona. Se stia asta: $1 se mai strul1 de asemenea cit aaunci c~nd viteza unei mi~ciri de translatie este rna, re ~ ac] ru unea greu ti,~ ii varma.d, ~n vers prop ort ion a ~ cu patra t u l acestei viteze, devenind aproape neinsemna,na,.

Se stia pe urma ci, pe mlsumi ce greutatea unui animal zburator cres te, 5 up rafa .. ~a, ari pUor neeesa ra pe II tr u a-l sustine t n a e r c res te ~i ea ~ dar din ce run ce mai putin, cu toate ca miscarile pe care trebuie sa le faca aripile ~dn't mai tncete.

Un aparat de ,avi.a,i.e se euvine deci a, n construit in a~a, fel, inch sa f 0 ~ osea sea aceste legi ale na ~ U Iii l' a.dici, sa irn i, te zb orul pi sa. ri ru j T~ U n admirabil tip de locomotie aeriana", dupi spusele doctorului Marey de' la Academia Feanceza,

Pe scurt, aparatele in stare :s1 ofere ,0 sohll~e acestei probleme sint de' r rei feluri:

~. E~iC'o pterele sa u !!j:p~.r.alife rele, care n u sin ~ a ltceva dect t n iste el ice ell a xi ve rt~caJi,

2. Ortopte rete, mecani sme C~ imoea,rcit s~ reprod uca zbo r u [ pli.si:d ~ ·

tor.

1. Aeroplanele, care, de fapt, nu stnt decit niste planuri lnclinate,

c a zmeu ~ ji 11 n.sa, remorea ~e sa lUI i:m,[pinse de elice cu a X3. ori 2:0 n ta li .

Fieeare dintre aceste sisteme avusese ~i avea runca, adeptii lui, hoti d'~i sa fUJ dea tnapoi nici un pas macar,

Cu toate acestea, din diferite motive, Robur respinsese primele doui sisteme.

Cl ortopterul, pasarea mecaniea, p'M'6zinti anumite a vantaje, nu mai lneape nici 0 indowa.lli.", Lucrl:rMe ~i experientele domnului Renaud,,faeute In 1. 88f'j stau marturie,. Dar, dups cum, i s-a obiectat, natura nu trebuie imitata in chip shl,garnic" Loccmotivele rn-1JJ-aRJ fosr copiate dupa aJca~uirea i,e'pU'ri~lof,~ nici vapoarele dupa aeeea a pestilor, Pri-. mele ~ u fast inzesrrate eu niste [o,i care n-au nici un fe] de asemanare cu picioarele, iar u~'~ime~e 'ell. ~~ioo care, de asemenea n-an nici in clin, nici hl mtneca cu. 1.notitoare~e pestilor, Si~, cum vedeti j' asta nu

le tmpied ~ca totusi sa. mearga. Dlmpotriva 'I Dealtmi m te ri, ci ne poate sa cu noasca m i$ci.d le meeanice en prinse in zborul :pasi ril 0 r, ca re e atit de complex? Doctorul M·a.r-ey 11:~. presupus, oare, eli in timp ce aripa se ridica, penele se :disfiri llsin.d sa, ~lie:alcl aerul printre ele, miscare destul de greu de reprcdus 'in chip' artificial, ell ajutorul unui mecanism?

Pe de aJ ti pa rtf! ern ~o,~ a tit de netndoiel nie cl aeroplanele did use ra unele rezultate favorabile, Blicele, ()pun~'ndl urn pl~:an oblic stratului de

u • "l " . duce o mi d

aer, consunnau un m.1J oc pctrrvit pentru a pro U~ 0 nuscare c e as-

censiune, iar aparatele de dimensiuni rniei, cu care S~ 'm.cuseri experi,e n~e, do vedea u ea greu ta tea disponiblla '! adica aceea care ra ml nea bll dispozitia aeronautilor, llswnd. la 0 parte greutatea aparatului, crestea proportional cu pi tratul vitezei, Eata ~JQt atltea mari avantaje, mai mali chiar decir avanrajele pe care le ofereau aerostatele supuse unei mi$cl:£i de tra ns la ~le ,

Rob ur se gl nd ise totusi cil 1 uerul eel ma ~ b un de Beu t e ra ~j eel

mai simplu, ·

Asada r. elicele - ~$tln ta el ice' pe care i-o azvtrlisera in cap me mbrii Instirutului Weldon - tndestulasera toate nevoile aparatului s!u de zbo r, U nele e fa 1Jj folosi te ca si,-~ tru na suspenda t 'bru vi,zdu h ~ ruar a ~ [e~e lea sa ~I remorcheze hl eele ma i bune COfnd~'tii ~ di n punctul de' vedere a] vitezei ~i smgu.ra.nlei zborutui.

rntr~devar t teoretic vorbind, cu ajutorul unei elice ell. un pas destul de mic, dar C1Ll 0 suprafala conslderabila, potrivit celor aratate de' d. Victor Tarin, s-at putea, ,~.mergbiJJd ,p~na. Ia extrema limit!., ridiea ,0 greutate in,Hn.ita. eu 0, for1j ,ch. de netnsemnata".

Da ca 0 r topterul =. care se m w~ci prin bltl i de .3. ripi ca pa 5a ri I e ~. se inal~A in vi,zduh,. aflind ~n chip firese un punct de sprijin in iter} elicopterul se ridica '~n sus, Jovind .pre:zi~ aerul ou bratele elicei ~ ca ~,l cum s-ar urea pe. un plan IncHt1)at. De fa Pi t,. tn acest caz e vorba de niste aripi in formi de elice in locul unor aripi bID forma de ca 1lD.$. E~ioea inainteaza neaparat in direct~~ axei sale, Bste cumva verticala a:xa? Atunci se deplascaza si ea vertical. Este orizontala? Se deplaseaza si era tot ori zo ntal e

Masina zburatoare a inginerului Robar se limita in definitiv la aceste d,Q)ua m od uri de f u nc~ iowa re .

Ia ti acum ~.[ descrierea ei tn aminuntime, masina [lind alcatuita din trei parti esentiale.e platforma, aparatele de suspensie ~.w de pro-

p u lsie $ i masinaria propriu-zisa, ~

Plat/en-rna era 0 constructie ce rna's.urn treizeei de metri in. lungime ~.i pa t r u. in li ~im~ i' to ~devi.:r,a til punre de corabie cu prova ca un pi n ten. Dede su bt se ro ~ un j ea coca, cu inti ri tnri solide, In care se afla 1JJ apa ra-

,~·5;

~l· ••

te le sort ite sit prod uca f 0 ria- meca II idl ,. ma,g.ifL zia cu m II n i l~ i ~ ech i parnenrul j ustensilelc j depozitul genera] cu f.elu.ri.te provizii, printre ca re rezervoarelc cu. apa. pemru bord - Jur lmprejurul acestei const ructii, o serie de bare subtiri, ~ega te tnue ete printr-o trnpleritura de sirrna, sustinea u ba lustrada de care' se sprijineau pasagerii. La suprafa l,a ~ rrei constructii ln chip de rut: lmp,arl~(e in compartimente, dintre ca re o parte era u rezervate personalului I' iar rest ul masina riilor. In rllf~1 din mijloe se afta masina ce punea In miscare mecanismele de 5USpe nsie, in ce l de dinai rt l e~ masina prop ulsc rul ui din fa la ~ ia r ] n eel de dina, poi, rna ~ l na p ro P u lsoru lui din spa te ~ fieca re d in aces te tre i mas in i ft ind p u sa 1 n f uncti une sepa rat de ce lela I te do ui, In pa r tea dinspre prova, in primul ,ru/. se aflau ofieiul, bucataria ~i POSI ul echipaj ului, in partea dinspre pupa! in ultimul ruf, rnai rnulte cabine, printre care si cabina inginerului, 0 sufragerie, ia r deasupra 0 incapere ell geamuri pentru timonier, cam conducea aparatul ell ajutorul unci cirme puternice.

Compartimentele fiecarui ruf prirneau lumina zilei de La hub/ourile cu gearnuri mC1llte din. s,dcHi c:al.iti ~ care e de zece 0 ri mai rezistenta declt sticla obisnuita. Sub coca era fixat un sistern de resorturi He xibile ~ ca sa arnortizeze loviturile, desi apararul putea sa. a terizeze usurel de tot, a tit era de stapin inginerul pe miscarile lui.

Apara te de su spens ie si de propuisie. Dea s u p ra plat f 0 rmei se r idi ca u vertical. treizeci si sa pte de axe j' dintre care, lPe margini, cite cincisprezece, de 0 parte si de alta, rua,r sapte, mai tnane, Ia mijloc, Ai fi crezut c 8. era 0 co ra bie cut f,e izeci ~i ~a.pte de ca fa rge. N u rna i cit ac e ste ca targe, in loc de vele purtau fiecare c·~te doua elice Of1 zontale cu un pas ~,i un diametru destul de mic, care insi se puteau tnvlrti cu o iuteala uluitoare, Fiecare din a xele astea SJe miscau independent de celela lte, fiecare luvlrtindu-se j pe de a ita. parte! din dOU3, III doua ~ to sens invers - dispozitie necesara pentru CCIJ la un mcmen t da t a paratul sa nu sufere 0. miscare de rotatie, mn felul acesta elicele ~ contin ulnd a se ina]~2JJ de-a lungul unei coloane de aer vertica le j se cumpaneau Intre ele pentru a infrunta rezistenta orizontala .. Asadar a paratul era prevszut cu saptezeci $i patru de elice de suspensie, ale caror brate, ][[ numar de trei, erau prinse in cadrul unui cere de metal Indepii nind funcjiunea de volant, ceea ce ducea la o economic de forti morrice. tnaint.e si lnapoi, montate pe axe orizontale, doua elice propulsoare, ell elte patru brate ~i cu un pa.s invers foarte mare, lnvlrti ndu-se in scnsuri diferite, imprimau aparatului 0 miseare de propulsie. Aceste elice cu un diametru mai mare dectt aeela al elicelor de suspensie puteau, de asernenca, si. se tnvtrteasca eu 0 viteza extraordinara,

46

Ai II crezu ca era 0 corabie cu treizeei . '. sapte de eauuge

:~ntr=·un euvint aparatul acesta era construit dupa sistemele preconizate de domnii C08StD.S, de La Landelle ~i de Ponton, d'Amecourt S~ perfectionate de' inginerul Robur. Dreptul de a fi socotit mventator se datora ins a tndeosebi felului in care lSi alesese mijloacele ~.i in care r olosise forta m otrice.

M(J$.intiJia,. Ca. sa obt i ni for~a. nece sa.ri [De ntru a me n t[ ne in ae r $.[ p"n.e in misca we a pa.ra t nl sa u, Ro bur n u se gindise :sa rec u rga nici la vaporii de ape sau de alte lichida, nici la aerul comprimat sa u la alte gaze elastice, nici la diferite amestecuri explozi ve capabile sa. produea . .0 actiune meeanica. Mij~,ocu] pe care-l utilizase el era electricitatea, acest 8\.gen~ care . va deveni clndva sufletul lumii industriale. Cu toate astea nu se afla nici 0 masina electromotrice pe born .. Nimic a l tceva dectt pile e lee trice si ac urn utato ri, Care e ra u ins! e lemen ~e]e ce mtrau in compozitia acestor pile, cu ce fel de acizi funcjionau? As!:a, lena secretul lui Robur, Acelasi Iucru §.i cu acumula torii, Din ce era IIll 'fa en te d iscu F] ~~ po zit ive ~ l nega. t i V~ l' N u se ~ t ~.81. I ng i ne r u [ se ferise - si .P~ buna. dreptate - sa-.}i scoa ti un brevet pentru invenUa. lui, Ca. sa nu mat ~ungjm vorba, rezultatele obtinute erau netndoielnice: pile electrice cu UmL randament exceptional, acizi inzestrati CUI

• '" ilk ~, .x. ~ • ~ '1'

o rezrstenta aproape a.!~:SQ,~ut~. [a evaporare ~J congerare, acumu aton

ee depi sea u c u m ul t ac um u ta tori i Fa u re-Se He n = Wo lck mar ~ i 11 sO rsi t,

. .

cure nil e leetrici a ,ciror intensi tate ~ n tru nea un n uma r de am pe r i [![lca

necunoscut phla a tunci .. Cat urmare, .0 fQ,rta electromotriee, calculata h:1JJ cai-putere, infinita, ea sa zieem asa, punea tn miscare elicele de suspensie Sw eele propulsoare, fo:r~a superioara tuturor neeesitajilor aparatului, hi orice ~'mprejiAJm reo

Trebuie $..,0 mai spunern inca 0< chili, inventia aceasta se ana numai ~j numai in mlna lui Robur, Sj inginerul pistra taina eea mai desavir~i~i. asupra ei.

:Da.ca. presedintele si secretarul Institutului Weldon n-a veau sa reu$ea.s.ci a-l descoperi, de i1buna. seams, secretul a vea sa rimina pururea ingropa t pen tru omemre.

Se in~e[e.ge de Is sine c~. aparatul a vea suficienti stabilita te, dati f ind P ozi li a cen tru lui sa u de gr2[vi ra ~e' . N u. e xista nici 0 prj mejdie sa se apiece cum va pe '0 coa s ~a~, for mID nd un u nghi i ngrij 0 r,a tor de mare e U ori zo n tal a, ]]]1(,[ 0 ternere ,ea s-a r pu tea ra.s t urna vreo da ti e-

Rimln.e de 'v,i,zu[ can: era rna terialul folosit de' inginerul Robur pentru constructia aeronavei sale, asa cum prea bine poate frn numit . Alba trosul. .:

Ce putea si fie acest material at]·t de rezistent pe care Phi] vans nu izbutise sa-I s.~r,a,pun.gi. cu bowie-knife-ul sau ~,w asupra caruia Uncle Prudent nu apucase inca si se dumireasca? Hirtle, pur $1 simplu,

- 48

F

Se i mplinea tl ci~iv,a a mli de ct ad acest fa brica t luase 01 dezvol ta re con8jdle,r,abi~i.Foi de hir~ie; :rim, clei, impregnate ttl dextrina $i, amidon ~,~ puse a p oru la presa b idra uliea, dade~au in cele din urma un prepara t tare ca otelul, Din materialul aeesta se fa,cea,u seripeti, sine de tren, roti de vagoane, mai du rabile dectt cele de metal ~i totodaea mai usoare, De aeeea, tocmai peatru cii era atlt de durabil :e,;i de usor, Reb ur se Ii nd ise a-I folosi la construirea ~oc om of vem sa le aerieae.

To tul, co ca, 'P~atr orma, c onstructiile tn f Q,rml de rurf, eabinele, era

- ., .

din hirtia care, supusA 18 0 peesiuae pUl'~er.ni,ca ~ se transformase intr-un

material tot atlt de rezistenr ca ~i metalul; mai muU ehiar d,ecil atlt, devenise nei.nflam.abHij: tnsusire ce nu era' delec de ~epida~,~ fiind 'Yorba, de un aparat me:nw~ g, zboare la marl infUtimi. Ch despre orga ... nele diverselor mecanisme de suspensie $1, de propulsie, ,axe~,e ori paletele elicelor, fusesera fabricate dintr-o s,ubsta'nti n::zls,men~i. si 'fruexJbLi torodata: fibre muiate in gela~iiiJji"

S u bstanta aeeasta ca re putea -fw usor modelara 1 ulna orice forml~, in50'~,ulbiL! in majoritatea gazelor ~i ~ichidelor, (m,e acizi, fme esente, &1"1 a" mai pomeni de proprietatile ei ~ zolante, se do vedise ,3;, fi de mare fotos bl! constructia masinariilor etectrice de pe bordul Albturosul:ui.

Inginerul Robur, contramaistrul slu~ Tom Turner ~ un meeanic eu doni ajutoare, doi timonieri ~j un buci'tar. - in total opt oameni - a ~cihurna.u echi paj u1 ae rona.vei" suficient de n ume ros _peen trn a executa mane vrele ce rure de' [0 ccmotia ae ria na '. at prh/e..;; re eehipa men tul si ,PfOV~ zH ~e de pe b 0 rd" ace stea era u constltuite din: a rme de 'vli'nitoI8iM

. -d] ... - I d ", f: ," ~I • u d b

$1. .' e .upta, une te ee pescurt, , arun ellJe&~rH.;e, mstrumente ae ooser-

vatie, busole ~: sextante pentru a stabili ruta, un termometru pentru cercetarea temperaturii, diferite barornetre, unele pentru a" determina

'" ~l' - '~:;c, 1 l .... ',AI" -", '''I . .,,' - feri

Ina ~lmea atmsa, a, te e ca sa uluruce' wna,~n e presumu a.tm,OlSenDe, un

storm -g la ss ca re $a an u:n~e furtu ni ~e 0' m ica bibf 0 tees,; '0 i m primerie po r ta ti va ~ 0 piesa de a rti ~ede mon ta la de un pivot in, m~jlo C [11 pla tforrnei, ce se ~nclrca de Ia chiu~asa cu proiectile de sase eentimetri in diametru, 0 provizie de praf de piu$ci, gloante, cartuse cu dlinamw~i,~ o bucatarie inca[ziti cu. ajutorul. curentului electric furnizat de 8!CUm u a to ri, a. pro vw lie de C onserve de carne si ~egurm,e ri ad ui tle infh"-un depozit ad-hoc impreu.na cu citeva butoiase de brandy, whisky ~i, gi n ~ in sfir.,i t, to ~ ee treb uia, ~a si nd deopane fad moasa tro mpeta, pentru 8 ca lA tori, ] u n [ de rile m,ra a fw nevoie sl ateri zeze.

in afara de eete de mai sus, se mai afla pe' bora $i 0 ban~i u~oa;Fi de CaL uti uc ~ ea re P:tl tea sa P 08 rte opt oamen i pe apele _ un ui flu vi u, ale unui lac sau ale unei miri linistlte.

Robur lnsi instalase cumva ~i niste parasute In eventualitatea unui accident? Nu, Pentru ca nu credea in asemenea accidente, Axele elice-

• Proiec1l:nl RI ,2010 •

lor se miscau independent: unele de altele, D~cl s-ar frn in~impbt 'Sa se opreasca 0' parte din ele, mersul celorlalte n"'lB[' fi fost in nici un fe I stingheri t m Si e ra de s tul sa r,il mt na in f u.nc:ji une j uma ea te din in tregul sistern, pentru ea Albatr:osul sa, se pOlli mentine in elementul ;sa~L,

- S:i prin el, ~e e xplica Robu r Cueeritorul '! f olosind ce~~ din t'~i prile]i~ oaspetilor sa~ - oaspeti :f'arl, v'O~a, tor = prin el mil pot socoti stl pt nu ~ celei de-a ~a ptea pi,:r~i a 1 u mit, mai tmin sa decit Australia, Ocea nia ~ Asia, America i.i Eu ropa ~ un adevA ra ~ con tinen ~ aerian, Icaria, pe care mrui ~.i mii de icarieni il vor popula tntr-o buna zi~Ca pitolul V 11

IN CARE UNCLE PRUDE '. T s PHIL EV A'NS :N'U VOR, mN,cA SA SH! LASE IND'UPlECA'TI

Presedintele Institutului We~d.on rimi.se~e trssnit, iar hwsotito.rul QU ern, ca naue .. Si unul $1 celalah hlsi se ~eriri sa, dea tn vileag uimirea lor :ad~ de fireasca.

ln schimb, valetul Fry-collin nici :mil~.r nu Ineerca d'~i1i aseunda frica pee care 0 simtea, vatindu-se ,ciiAtor prin vizduh pe bordul unei 31 semenea hazacoaii.

Inere timp, elicele de suspensie se invi:rtea u en repeziciune deasupra ca petelor lor. Oriett de mare era in c~i pa aeeea viteza ] or de rota t~e ~ ea putea fi lriplala, in. cazul clnd Alb.atrosul ar fi V[,I,l.~ si se ·i.n811~~ 'intr-c llona. su perioara ,

at priveste cele doua elice propulseare, puse in miscare C.1l1 0 vhed destul de moderata, ele faceau sit se deplaseze aparatul eu numai douawc.i de kilometri pe ,ori,

Ap~ectndu""se peste parapetul platformei, ci.]AtolrH de pe AJbll/ro's ziTi r.l ,0 ~ unga $j in torte cheat ti pang] lea lich rudl ee $e:rpu~a ca 0 gi r'11 oarecare, de-a curmezisul unui tinut valnros, printre ochiuri de ,api" ~n care razele soarelui bitea 1Il pie zi:$ ,. G~rla era de rapt un fluviu, Gi ~nca un ul din cele mai de seama de p e ace ste meleaguri ~ Pe malul sting se con tu ra un 1an~, de m u nei J ce se pierdea u departe ", bll Zl:~e,.

= E~ti bun sA ne spui unde stntem? intl"ebi, Uncle Prudent' ·cu."

ill' d "'" ~ l- J r

un II, remur I e rmrue run g, as ...

- Cred ,ca. n u. 'mad e nevoie, risp1urnse Rober,

_. 0 51, fii atunci bun sa ne spui unde mergem? adluga Phi]

Evans.50

- :tn. va:2jd:uh ~

- 5 i cil 0 si trunl ,it's:ta.?" 1 .. 1

- a~ vat fi nesesar,

- N u cumva ti:..al pus l'll gln.d 'M faci ocol 11 ~ lum~~t.", 'intFebl, ironie

Ph:~l Evans,

- ~i mult ebiar ~ rispuDse R,~,)bur ..

- 5 i daci D.1Ill ne a.rde· de asemenea ,cill·~(~r.iet ~ ~ se dl·,oi Uncle

Prud,enL

- Trebuie, D"'IQ ve;i 1incotro~

Asta la,sa d. se '~ntre:d:~e,asci fel ul rela.jiUoF ee a vel! u d. se sta torni '" oeasel io'tre s:ta .. pin,u[ .Alba I',:()'stllui ,i, oaspejii .~. ca :ail .nu spunem prlzonierii sli., Phnl una, 11 ta, llnd se vedea ci voia 51 Ie lase ;[,a.gJ!l sa se d.ezme:tjc@~sel, t • admire apara tul mi raenlos care .. :~ purta pl,do. vi ~d.uh ,i.!, de 1, UDa: seama, sI· ... i IJdu'ci ~a ude :in ven'~a, to,~u~'Uti,. .Nslidar;~ t~l flcu de lucru; p,:~ellllmbUndla-se de ,~a U'Fl Cllpit ,~:I altu~ ,a~, platfulmei,. Pueea l!1 deci :sa. eereeteze il n vorue 'inlregu ~ d isp'ozffi:~i v $i mo d u~, cum era amenajatl aeronava, san d~j;~ daruia'sea tomti .a:~en:Ua prE:y,en'tUce~J\i. desfl~uta .re.Hdul dedes:u'b'h;d [or ..

-- Uncle Prudem, souse la un moment dar Phil E'van:s, .m.~. se

- d ,a ""'a~' 1 Iii, s, .:it ,.,j J(, Iii" "m .... :If "'!If •.

pare, ~C<f4 nu ma :IiU§e. t ca zeora m UteaSupra p~r~]l mlJ.w!OCU. a rernonu-

1 ui canadian, F.~u vi til ,acs:ta ce cU'wo:ge spre nord-vest trebuie 51. fle Sam tLaurent, Iar ora:~ul care a rima's, aeum i:n urmi", 'Quebec"

Era hI tr-adevar ibl nina cerate tntemeia tl de Cha.mpla1n, ale c:l:re~.

I!coper.,M:$uri de ~aJbli, stralueea u in bi;~aia soarel ui ca nd,te lr-eflec'~oar,e:, . . A/lJatro·m.l oj unsese deci pina la pa trazeci ~i sa se de grade IDa ti tudine

d" .- . i-' (::. I ci' 1 ,. d· i' '" d

n,· 'O"iTPI ·~lC" '" .a~a ~A evp-- l-~la" lfflrlnifl-'.,~ '.,' ~~, lr1m-'~rijliCiliC~ .. A 71JU mQI'~I' Q"IUI-raJ~"

.. ' .111 .• 1 .. ,' - .,._ ;:)'11;.0 . l!i. ... _ ."", _ . Q1"'I!le~_. '>. ~~, I!.'!I.' ~!!l-l"il!I~ c ~ ~ __ ~ _ ~!!I. ~_I!W"",I.""",!I!"'p,.o

ca. de obice,i ,~ ca r-evl:rsatul zorilor S~ prelungise o~n.rest· de mult.

- Da, eontia ui Ph·WI Evans, uite ora'~ ul tn amfi tea trill; ui te ~dml ... gVrr.,a pe care se i.Qal:ji zidurile oe:tI:~ii, Gibral tarul A'm,c ricii de' N ordl Ujte ~d eased r.a,~i!l angU(;l;oi :si eea :f r~n,ced! $,i. va ma cu. turla pe care f1 utu:d:, dra pelul b:dtaoic!

N'" . 'Dt... '·'11 ''0 .... ,It', d ,... iii

.i.el nu at,[pllu;::arse ..ruh ,Dova:ns sa ternnne 'C-It ,I vea ' e spus ~u cap~:£i1ha

Canadei ,~lJ hlcepuse sl se 'wpeascl ~'n zare '" Aerona va pi.'trunse tn tr-o in,griJnadh''e: de nor.i$orl care, hl,cetul ,eu ~mce'hd, perdel,uirl pf.,m:y'tl'~$tea pi,min tul ui,

Viand cl presedintele -~~ seeretarul Institu tel ui 'Weldon t~;m lndreptan I, teft'Ua, asupra :~ns·ta~~l\t~]lo(r e xterioare .ale A/btl tr()SfI'fui,; RO'bUl' se apropie de ei ~i",i bltrebl::

- Ei, eel mai rloe1i aeum, domrnU mel, c rede~i" on no ,el se ,I' oate oiUI.torl plrin 'vi\ M.uh. ell ,a.j'lll torul un .. op a para te mai gfe~e dJec:j·t aerul l'Ar fi fost g!T'~u. 'sa nu te dai ibi,tut in fata unor mirtur~i attt de

vidiDem Cu toare asrea, Uncle Prudent ~,.i PhH EV8WS nu spllser.i nici

.ill.

[ins. .

- Cu m, n rei un tuvi n t1 u ~mi inginerul, Se veee ci. v-a pieri t glasul din prieina foameil. .. , Trebuie sil, $,~il~ insa cl,. daca mi-am luat asu pra . 'mea, i nda tori rea sa vi p ort, ,a~ a" pe ca,He aerul ui, n-a rn nicidecum de gJnd sa v,l ss:timpair' foamea cu acest fluid. prea putin branisor. Va, aj,~~eapm pnnzu~ - primul prinz pe eare-l ~~l.H~,'~i aici pe bord,

N'4f fw avnt niei un rest d faci nazuri, mai ales ea $i Uncle Prudent ~'ru Phil Evans simteau cum, ~e da ghes foamea, 0 'masa, nu te ob~iga la n i mic si, d upi ce Robur ~'~ va fi cob 0 r1 ~ din no u pe ,pi mt n t ~ se b~lUia.u amtndoi ca"ii vor redobindi 'fati de el intreaga libertate de actiune ru

FUf,i condusi '~In ruf', unde se afla un mic dining=ro(J'm. cu 0 masa inHn'sa cu tot dichisul, la care urmau sA mi,nince~ separat de ceilatti, rot timpul caJiloriei. Ca feluri de; mincare, diferite conserve, printre care un fel de ,pi~ne Beula dintr-un amestec in pirt:i egale de ,fi,i]13 ~i praf de ea me ~w dreg, cu un pic de slit nina, amesrec care 'j' pus in. atpi. clocosita, dadea 0 supa grom,v de gustoasa, pe urrna felii de ~und frip'~a, si, ca biutura; I ceai,

Fryco llin Jib u :f usese niei e,~ ui tat, A vusese ~i ,e 1 parte de' 0 sup! .rn i n 'DJnata, pe C8"OO·0 min-case 'ffifl ra.ta, la prova. Trebuie sa .ft fest, tnrr-aoevirj ~ihnit de foarne ca. sa, :rni,nince, fiindca-i c~aI'Jj'~ineau dintii de frica, si nu stiu, zau, daea s-ar fi putut folosi de ei,

= D'Qlr',i( se rune I D"" cliI",r.,;z/I, se , ruee I' ~'n- d: rUO'!l'iIJ me rei ~I II!.,. 't" etul nm

, "s'!un'-d r.:Ji '~r~.... . ""OIIWU .;;J: W •. 1~'W. Ill· ,bn ... IlL . 1;._4l IU .. I~ V !I'

De aceea statea tot rimpul eu inima pierita, 'Gindili-~ numail S~ cazi de la 0 mie cinci sute de merri ~] sa te fad cerci!

Un ceas mai ti rzi u ~ U nele Prude n t ~i Ph il EV3J,n s iesi ra ia r pe p La t = forma, Robur ffinsi nu mai era acolo .. In partea dinapoi ~ omul de ]3 etrma, in cusea ~uj ell geamuri, cu ochii pe busols, urma ell singe rece: [ir!! nici o c]ipl de ~ovi.iall ~ ruta indicata de inginer.

at priveste pe ceilalti, erau, pesemne, toti [a masa~ in camera echipaj ului, Doar unul din ajutoarele mecanicului, lasa t sa. supra vegheze mssinile, Sf plimba pe platforms de la un r~f la altul,

Cei doi colegi nu puteau si-.,:i dea prea bine seama c~t de mare era, viteza apara tului, cu toate ca AlbturOJul iesise tocmai din nori ~,w Pi min tul se vedea iar la 0' .m ie clnei sure de metri sub e ~ +

'fi •

- h,lica n u -ti vi ne a! c rede! s,puse Phil Eva ns,

- Nic n n 111 treb uie sa c rede m! rasp un se U nellie Prude n t.

Se dusera amlndoi wn fa~l ~,m·'1'w a,~in~ira privirile hl zare, spre apus. ,A! U i I.e t nei un oras r. exclama Ph H Evan s, ,

- 'I] recu no~ [l,?

5.2

DR r. Pa re-m i -se ,ea -~ Montrea ~ ,.

M,· ,t, ,. 11'IijI' 1fJ,~',_" dar ae d ""' .. _ ,:.fIj..":. - .. t-, ~ d ... Q." ,.-

on rea II " ... DInei' . ar alCum .. Qua ore 31I!Jl(w, am recu", _ ,eruebee! ~, I nsea ,m na ci a pa ra ~ ul merge en 0 vi teli, de eel putin do nl zeei ~j ci nci de lie gbe pe ora.

Era, Intr-adevar, viteza aperatului, si daca pasagerii nu se simteau ci t u~ i de pu 1m n stingheriti ~ it sta se datora n u mai fapt~l ui ,ca, zburau in directia in care bitea vtnrul, Si, f] fost 0 vreme Hnrn~t:i,ti, ,am: fi avut destul de suferit din pricina iu:teUi cucare se deplasa aeronava, EuteaUi care era aproape ~a fel de mare ca. si ,a unui expres, Daca ar n mers cu vlntul in fa~i, n-ar fi putut $-;0 lnfrunte nici unul,

PhH Evans nu se tnselase. Jos, pe pi,min~~ sub Alb,tlzrosJ! se zarea Montrealut, usor de recunoscut dupl Victotia-Bridge, pooul ca un tub construit peste Saint-Laurent, aidoma viaductului ce trece peste laguna Venetiei, Se desluseau apoi strazile largi, magazinele uriase, bancile ca niste palate', eatedrata in chip de bazilica, recent ridicata dupa modelul bisericii Sfintul Petru din Roma, ~n sfirswt Mont~Roya.l, ca re do mi na tot 0 ras ul ~ i ca re fuse se U'B. m1s[ (I rma t in ~ r- ~ n pa r-c, ma,rel.

orocul 'lui Phil Bvans 'ea apucase sa vadi orasele mat mari din.

Canada. Putu Sa, recunoasca, astfel. etteva din ele Bra, si~.J mat intrebe pe Robur. Dupa Montreal, pe ],30 unu jumatate dupi,'~amiazi, trecura pe deasupra rlului Ottawa, a caru'l caseada, vazuti de sus, 'Semina cu 0 imensa caldare cu ,a.pi ~n clocot, ce $Ie revarsa in suvoaie spumegi t oa re de ce [ ma ~ rna re efect,

- Uite ~i palatul Parlamentului, spuse Phil Evans,

Si a,ra,tl un fel de jucsrie de NUre;nberg infipti, runtr""'o celina. .Jucaria aceea, Cl-W arhitectura ei pelicroma, semana cu Parlament-House din Londra, d u pa cu m ca ted ra la di m M'olnt:rea], ~emi us. cu biserica S'fin tal Petru din Roma, "Dar n-avea a, face, nu mai inc.:ipta nicru <0 lndoiala ci era Qua wa,

Cud nd ~'ru ase za re a aceasta wn.oe pu a se mw,c~o fa i:n departere, zj,,d ndu-se doar ca '01 pa.'ta lum~no~si pe fat~a plmw'mtului.

Erau aproape orele doua dupi,"'aml3!z3 ctnd Robur se a,rlti, iar.

T om Turner, eontramaistrul sa u, se ~inea, d upa, el. Inginer u [ Ii s puse numai trei cuvinte, ,P6 care Tom ~e transmise celor doui ajutoare

~ d- zi· ~-.. .f. Ii "1" . I'" ~ if.' La . . . 'I

' ., e , .. .. I .. I - , .. - .- I I· , . -.. _.. ,. I' ... ,' .... , . ., ._.,

ce sta.tel,u_,e pa, '_, _n a - i~ ,napo~'j, runp'u. __ un. semn'l! nmomenu

sc him,bi, direct is Alba't.rO's,ul~i' cu doua gra,de spre sud-vest, i n acelasi rimp, Uncle Prudem si PhH Evans. puturi, sa-$i dea seama ti, se marise vi teza P'IFO p ulsoarelo r aerona vei,

La d rep t vorbind viteza lor pu tea fi dubla ~a, de,pl~ind rezul tatele obtinute pini '~n momentul aeela co eele mai rapide mij~,oace de ~oco~

motile terestra, .

";:'J' .)' .

Gtndi ti.-vi numai; torpiloarele .PO'~ ,fUinge OJ vi~ezj de dOiOI zeci ,$,i. doua de rUld1l1rit a die i. de patruzeci de kUom,etm'[i pe o,ri; trencri e de. pe cii~.e ferate eogl.e·~e ;d ffa nceze ~ 0 vi'Ele d. de 0<. sut! de kilometri; sa ni~ ~e eu p~ nze dl~ pe riurile ~'n,gheISl te ale Sta .. telor U ni te ~ 0, su'ta cincisprezece kilometri; 0 locomoeiva cOG8tru~:tl. in atelierele Patterson, cu un sistem de angrenaj, a par-curs o su tI treiseei de kilometri pe O'[a

1·· . 1 nl' E;; 'l ~I·' ~ T J' ... x···

pe ima aeuuu rte ~ 18,r 0 a ta, pe nma -, rea ton ... _ ersey ~ ,0 SO La tretzecr

si ~a_pte",

Pasamite ind Alba trosu.i, atunci chId. propnlsoa rele 1.lUi erau in fll1nc~le cu maxim um de lnte.nsita:~e.~ putea a ti~ge 0 vi ted, de doU!a ri.... de k! nl 0 -- - et -! - e 0 -!( ad' .... x. a IiI'1 -o~' ne "'" ~ nc ~ "'A""~ de met r:~' pe i:'e· ,p'und]J::·

,sall~ - , h -m.. '[1 p . :[<ili1, ~ ,_.. :lI!w, .. _ .~:r . iClI!.lI(' lu .. lu.:..~~... 'i,.;. .."';'. " ~1 01! ...• !!J : al. i

E· bi ~ '" 'II"

-1 ... me ~ 9!cea sta era tccmat v.ru:~em Un.llll uragan, care sm u Ige: copaeu

din ridlicini, sa u a curentu ui de aer care ~ 'io, ·toru.ul uraganul ui din 21 :septeimltrde IS8, 1; de ~al Ca.bor~, a ajuns sl sttra ba £a. '0 S,D ti nouazeei de ki.~ometri pe ora., Est.€: 'viteza medie 31 unui plorumbel,ciHi,'E~i)r;. depl3 ~iti [Wumai, de zborul rlndunelei ob~~n.uit'e (167 m,~r~Fi. pe secu:ndl) si de .. aeela a.~ listunul ui (89 metF,'",) ..

lntr-ua cuvtnr, A.lbatr,o;5ui_, asa cum spusese Robur~ plunlndu'ii elieele in. mi$caw eu maximum de .jnte:ns,ita'~e~ ar fi. pntut sa :faci ocelul I umii in dcrllli sute de ore, arliei ~'D mai .pu;1n de opt zi~e! .

ee-·' ,- ~. - db ct-}

1 - . I·· ,.' '. .. .' .. -;. I ,- -. -'. - .. - . _ -- , .,. ,.. - I· "

=~ p. sa, , Oail-e,. apa.r,alill .~.u nostrn . ,e :l or ,...;; a. vremea liceea j!

,globu~. terestru era in zestra tell pa.tru. sute cincizeci de mii de :ti~()nletri de ca ~e Fera. tA --- ,adici '0 calc fer,a'd care ar f110e de unsprezece ori ~nconjurul Pim~ntu]urn, tn dreptu~ Eeuatcrului? 1:rntr'""3cre'va:r't de ceo i-ar fi pis a t, ctnd gl sea. un plun.ci die: sp,riijin pretutindeni 'in atmosfe ra.?

.Mam. e nevoie s-o spuaem? Fenomenul a cirui ,apa[i~,ie dlduse atlta de gindit. 0 menirii di D cele d.oul . umi era un uI ~i aoelasi 1 UC'[U co aeronava ingineralui .. Trompeta ee-si tri'm.bi~a clecethcarea-i ehemare peste ini~l:imUe vlzduhll,~.ui era trompeta contramaistrului Tom Tur ... ner, Iar dn-a.peJul infip~, ~n vhful celor mai de ~eama. monumente din Europa, Asj~ ~i America vm :pa:vinonlJ.1~, lui Robur Cucerhora! ~i al ma,$:in~:i. lui 7jhu'[,I'~a:m'e: A iba tro sui.

:$ i daca. p~ na ~ nmei ru'nline rul lease oarecare mil sari sa nu fie' recuaoscat, calitoinod mal ales noaptea ~,i IU'mhliodu-§,i calea ,e·tI! 'fa-rutile. eleetriee, daca in. 'tim plul zlle,i se :floeI\ ,oev-l.zu. 1", zburtnd pe deasu pra stra tului de no ri, se pare ~ de aei ·in~i.nte nu mai avea de glnd s1 ti'~'n uia sca 1 u m~i izb11'nda sa, Si daea venise '~al Ph.i~adelphia. ii pi trun-

, ' . . . 1- ., ·nl· d .: . " .. d - + . 'if··.t! t- t-, 1 · Wild, i :,.' 1 _ _- '~:I 1 .. . I • .,:, ":' 0<;

sese n sara ce "ell11.te I, ms II. 111 U Ul __ e . on, n-o late use eare ca ~

i'mpa'irta~easci ~uturor' uimitoarea SI, descoperire ,i d-i. cOI.nvi:ngl, ,~PS{)

!'acto] pe eei mai netncfezi.t,or.~1'

54

Se stie cum, fusese primit ,i vom vedea ,mai departe in Ice fel socotea e [ sa ne-o pHi teasca p're:$edin.~e] ui si sec retarul u i acelui club,

'i'ntr-e timp, Robur se apropiase de cei doi confrati, Acestia eautau c u tot d.w nadinsu l sl n U mall ife ste n wei urn brl de mira re in fa,lil, celo r ce vedeau si a celor ee, :mri voie, trebuiau sa le incerce pe pielea lor. Fa Ii, doar ~i .PO~ te, 1 n ea petele 10 r de anglo -sa xoni era te mein rue lm p·~in la,ta, 0 ~ ncipi t~nar-e p e care cu chi u cu vai a r rt putu tt s-o S m u1.gI, cine va d.ru n rldilcin ~ ,. Dinspre pi rtea l urn" Rob ur se flle u a nu fi hlga It de sea rna n ~ m ic si ~ ca ~.i ell rn ar fl, [ega t di n no IU fi ru I u ne~ con Vie rs a tii, care fusese ~ottl~i 'w'ntI"e-rupti, mal h"IDa~nt,e cu "reo 90ui, ore' ~j mai bine, spuse:

~ Domnilo [~vl ~ntr-eba tw t deswgu r, dacs a. pa ra tul de fa,~i I! ad t de admira b~ ~ in~stra t eu mijloace de ~,ocomotrue aeria 111, e in stare sl suporte 0 v~ te'za mai ma re'? N-a r fi vred nie trnsa, vi rog d. 'rna c,redeli ,~, sa cueereasea s,pa'Uul,d3!Jci. ar fi lncapabll si=] mistuie. Am caucal£ sa aflu un punct de sprijin temeiaic ~n aerul armosferic $~ l-am aflat, Am, in',e~es d~~ pentru .a Infruma vintul e destul sl fii, pur ~i simplu, mai tare deelt el, ~i S'hll[ mal tare, :N-am, nevoie de plnze sa rna tr.aia,~, nici de lop eli sa hi de roti sa mi impw ng!" nicl de ~,i ne ea sa 1 u nee mai re pede Aerul m i ... aj unge, Aerul ce m1 Ineonj o,a,ra ~ asa cum a pa bu:onjoari un vas submarin, si pe care propulsoarele mele il sfredelese, asa cum, elicele unui steamer vin~uriJ apa. lata cum am dezlegat eu problema oavigatwei aeriene, S~ nici balenu), niei vreun alt a pa:ra,tt, mad usor dectit aerul au va ajunge vreodata a~ci.

Mu~enwe desavi,~$iti din. partea celor doi colegi = ceea ce nu-l ficu nicidecum pe inginer si-~~ piarda cumpatul. Multumindu-se si seh~teze un zrnm'bet.!, acesta continua :pe un ton inrerogativ:

~ 'VX ~ C iI[ eb 'r' ,: . .. . ~ .A· '. < .'. :' •• ' d - ,x, ,',,' .'. I' , +, :'" 1(, .'_

_ _ iii. JD,,,rea.tl cumva; ue asemenea, .. aU::':d~ 8$<a cum poate ~ 5e

deplaseze pe orizontala Alb,at'ro'su.I' e in stare sa se deplaseze tot a,ti~ de lesne pe verticala, ~~ltr-un cuvlnt, da.ci se poate masura cu un aerostat chiar atunci cind e yorba sa dea 0 raita prin pi~urile' lnalte ale atmosferei? Ei bine, eu nu v-as s:fii tui sa puneti ~S! cale 0 Intrecere hure IGo ahead si el,

Cei doi i">onfr.a.ti dldura din umeri nici mai mutt; nici mai putin.

Probabil ci a bia aste ptau sa. lie puna in t rebarea aceasta.

Rob ur Be u un sem n, E~ioele prop U] SOil. re se ofMrira de ()daJa " Albatl"osul merse ce mai merse, pre'l de' 0 mi~a" apoi lncremeni loculni.

( La eel de-al doilea semn a ~ ~ ui Rob ur ~ el icele de suspensie sa pusera in miscare ell o iu,eali ee nu se putea asemui decit CIIIJ a strenelor in experientele aeusnce. S.firIitullor urea aproape cu 0 octa vi, In scam, sunetelor, micsorlndu-si ~o~u~i intensitatea dwn eauza rarefierii aerului,

si aparatul i~i t1cu vimlt, ridicindu-se vertical, h'[lJtoc:mad ca 0' cioclrlie ee sig:eteazi, vazduhul cu tipiud ei ascutit.

~ Stiphud' Stip1i:neL.,. Indru,ga, tntruna Fryco~~in,. Numai de nu s-ar rape!

Un ,:umbet dis pretui to [[ fu singu ru ~ rasp U]]JS al ~ U], Rob U r. I n cite va min ute, A loa trond se ~j ridicase la 0 ina l~ ime de doui, mil sa pte su te de metri, eeea ce sp orea .. raza vizua ~a pina, la sa pte zeci de mi ~e ill m prej u r - apoi la patru mru~ 1ie; metri, dupi cum a:r,ita barometrul care seazuse ~~ 4810 milimetri, Acum ci Ialcuse dovada, A Iba trosu I' incepu sa cob oa re, Scaderea presi un H tn s tra turn- i ~e t na lte ale ,8 t mosferei ad uee cu sine miesorarea proeentului de' oxigen din aer, ~i j ca. urma re, si din singe, ceea ce dii ~,O& la aceidente gra ve, a ~ a c urn li s'-a in tV m pla t unora dintre aeronauti. Robur soeotea de prisos sa le infrunte,

A/btl: trosel cob orl ,~, 3{;ada r, d w n no u la toil t ru mea [a, ca re zb u ra 'j pe C.t ~ se pare de ob ieei ~ $i P ro P u lsoarele I' p use ia r fn rnisca re, i l purta ri 'mad depa if te cu 0 vitem sp ori ta ,. sp re sud -ve st.

- Si acum, domnilor, daca. aceasta era tntreba rea pe care v-atl pus-a, spuse inginerul, va, ~a,s si. raspundeti singuri,

Apoi, aplectndu-se spre balnstrada ~ se adinci in contemplare. and ridici putin mai tirziu capul, presediatele $1 secreta nil Institutului Weldoln se aflau in, fata lui.

- Domnnle inginer Robur, rosti Uncle Prudent, care c1ut.a in zadar sA se staptneasca, tinem sa, ~twi ci nu ne-am lnrrebat nimic din eeea 06 crezi ji pa,re-se ji dum neata, In schim b Yom Pll,]'IDf'; 0 intrebare ' ~aJ ca re so cotim d vei binevoi sa ne rj,s.pu nzi,

- Spuneti, ~

= Co ce d rept a ~ ti,bi,d tt asupra noa s,h~l la 'Ph iladel ph ia, in Fa ~ rmen t- Park? Cu ee drept ne-ai 'inch is i n cusca a sta 7: Cu ce drept ne cari acum cu dumneata ~liec1':nJd peste vointa neastra, pe bordul acestel masin ru :zbura toa re?

- Da r' dum nea voa s:~:rl1i, domnilor ba ~on i$ t i, ~e i n toarse vorb a Robur" co ce dre'pt m-atl insultat, hnidu~~; amenintat atunei, ~a club ~ tnett mil ,i 'm~tn"' cum de-am seapat co \1iat~i'?

.......... 'De, ce dsp un zi eu 0 i n trebare? u rml Phi] Evans, Repe t: cu ce (be~pttu

, V,re'li si, ~t~li?

Te rog,

Hi bine ~ cu dreptul eel u i mai ta fie ! H un ri,s,pu ns clnlc II

Dar adevi,rat~

~ Si tit timp, rogu-te, ce~ii~ene ~ngine'r:, n lui, din scurr Uncle Prudent t m,b u( nind in cele di n urma ~ cit ti rnp tru-a ru PJIllS in gind 51 te fOI~ose~,ti de acest drept?

= Cum Sie poate, domn'·.~lor,! rispunse ironic Robur, cum se poate sa-mm puneti asemenea w'ntreba:lie, cind e destul si w. pleca,,~ ochii wn JIGS ca sa va bucurati de' 0 priveliste Bra seamsn pe lume?

A tba t.rosul to cmai se oglindea pe fa;~a. neFt rm uri fe'~ or ap G! a ~e Iacul ui OnUI rio; trecuse ~ n zb or c u puti OJ ~ na ~ n te peste t~ n u tul ctn ta t, cu a dm poezie de. Cooper. P~ut~nd apo~~ dC"'\3 lungul malului dinspre ,mia.d,zl al aeestei uriase cildir~;j se fndrepta. spre vestitul rtu p'rin care se scurg ap ele lac II ~ u.i Erie, spA rgm nd u-se tn cascade"

o clipa ~ U~ ropot m1&r.e;." un vuiet ca de :f.urtuni, Ilzb~. ,pina. [3" el, :S,,j ~ ca. si cum 0 burnita deasa a ~r' fi t mprosca t de; jos 'va zd uh ul, aeru! se racori slmtitor.

Dedesubt puhoaie de apt se plraviU.ea,u~ alcatuind un fet de po tcoa vi., Ai frn zis ca era MD urias to rent de c rista l t m presura t de: mH de C urcubee da to ri ta. un ui ren omen de refractie, ce descom punea razele solare, Em. inl~4devl r. 0 p rw ve~"i~ be sub Uma i

In :f2llta cataractelor, 0 punk; u~,Oatrl,~ in.tinsi, ca. un fir, lega cele do 113 '~a rrnuri '. Cev3J, mai jes, ~a. 'limo trei mi ~e. disl~n'~l ~ se afla un pod suspendar, pe care tocmai se ttra un tren trecind de pe malul

C~I .. ''!iI;·dr.;'ll··; din C ..... 111""i" pc m~ nl" .. !11 "lIIm.c;; rican g n~IL [on" . IDu.hJ,. .. . !Q, W Ill,.I,i11 A !!;,o IU!!;.oQ, .•

- Cascada Niaga fl.! exc]ama Phil Evans,

:s,ttr~~atul Ii :scapase :tar,a vorrue, in timp ce Uncle Prudent se s,tdi.durna din. rispu~eri sa nu admire nimie din tease aceste minuna;ii. Un minut rna rn ti [[-ZW,U, A lblUrosfll trecuse ~i. peste rl ul oe desparte Sta tele Unite de ICQ~'On~a. canadiana §.rn se avinta in zbor pe deasupra vastelor intio= deri ale Amerieii de Nord,

Capitolu ~ 'VIEI

IN CAR,lS SE VA VEDEA 'CA, ROBUR

. . _l._;ll OY'.. .... ~ "U'

. SE . H'OITARAS,TE SA. RASP'UNDA

LA, ~NT,REB,A.REA. C,APIT.A.LA CE I S-A PUS

tn.tr,;ouna din. cabinele ,~n:ua.~a,te ~a. pupa, in. ruj; Uncle Prudent si Phi] Evans :8rOI,serl doua m i fi U na ~e cu lcu$ uri, rufl rie '$i ha ine de schimb ,cit sa le ajuDgl pe drum, mantale ~i pleduri de ci 1i.to rile" Si fl fost pe em transatlantic si tot n-ar n avut mai mult confort. Ear daca nu d.ormrnu. dusi, pricina e ci le abatuse lor !!ii, nu doarma sau, mai bine zis, c.a grij~ cl~ se poate de serioase ii rumpiedicara sa tuchida. ochii, i'n ce fel de: aventura, inu'aserl? La ce soi de experiente fusesera

57

iOv]'£i'U - i'nvi'ti" dacit ni-e 'lnglduit a face ,0 legitw.ra, cu termenul ~a tinesc ~ si ia pil,r~e? Cum 3Jle'3 81 se i spJi yea sci tea ti da nda na ua asta '$:i ce voia, ~a urma nrmei, inginerul Robtlt?Aveau.,~ asadar, destule motive sl,~i frami-nte mintea,

at despre va,~etul Fryeollin, acesta era ,glzd,uit in partea din fa'~a) intr-o cab~,nl a~l.tiUlnltfi de ,8 bueatarului de pe Albatr.o$. 0 veeinstate Caire J fi.re~,~e J nu se putea d fill u -i 'fie' pe plae, fryco~ lin se si mtea de m· nune in, soeie tatea oamenilor de sea ma, din. lu me. Da r d:lci W n De le din ln~-ml, el reusi sa ado3,rma" s omn ul sa u f u b~'ntu it de cosmaru ri can! maru, de care rna i cu mplite: vrnSB n urnai pri b Ufi ri ee se ~'i neau 'I ant iii sa ~:~'Uri in gol,

Cu toate astea, nu cred sa fi f ost cind va o ci Ui torie rna i t ru hn i'ta in stnul unei a tmosfe re 'In care curentii de ae r se do m 0] rusera, oda ta ell. plderea serii, 'In a:faJ.ri, de' f csnet nl stl rn it de b fa tele eo] ice [or n u se aueea ni,ci nn ,~gomo~, tn zona prin care treceau. in rls,~impuri, dear un $.,oiera~ s~,obozit de vreo locomotiva terestra ce luneea pe drumul de fler sa u zbie retul vreunu i a nimal domestic, Ce Q; uri os instinct! Acesee vtetui'~.a,re pi,.min~e:~H simteau treeind peste capetele lor masina zbumto~re ~i 0 ~ndmpinau CD ricne~e' de spaima,

A do ua zi j I 4! iun ie ~ ~a orele cinci dimineata ~ U nc le Pruden t ~i Phil Evans se plJ m'bll u pe pla tforma sa u ma ru b rn ne zis pc p u nte a aeronavei, Nu se schimbsse nimic din ajun: un om de veghe in fata, ctrmaeiul la pupa"

Ce rost avea omul acela pus de veghe? Se pu tea, ciocn i cumva Albatrrxsul e ILl vreun alta parat ide n tic? N ici pom,e nea.1i., N u se gi'sise 'hruca ci.ftP' si-l ~ m ~'te p~ Rob ur, Iar ca :sa in ~i1 neasca vre un ae ro s ta ~ p~ uti n d in vi2lduh erau adt de putiae prebabilltati, tacit putea niei sa nu le ia 'in seama ~ In orice ca z, pag ubas U ~ tot ae rosta ~ u ~ a r fi f ost ~ ce se potriveste oala de lot eu ceaunul de ~uci? A.lbatrosul m"'lril[ 'fi. a vut pentru .ce sl se ~eama, de 0 asemenea ciecnire,

Orieum, ~n st1Ilil,~ era c u. pu ~inta oare sa Sf: in d m ple a $21 ceva l' Dal 'N-a,r f lost imp OS,I b~ ~ ca aeronava sl, se izbeascs de ceva in t (lema i ca 0 cora bie ee se slid ma de '~rm,,-, daci, i-a r £i iesi t cu m va tn cale vreun pise peste care n-ar fru putut sa ereaea, nici sa,-~ ocoleasca Bra u si-n vi~d'Uh sttncl ca ,i in mijlocul mirrui si trebuia sa se fereasca

d 1 "". .. . 11". 1 . d . di

lee e, cum se teresc navigatoru pe mare. mgmeru ~,ce-'l rept, me tease

di~elCti,a huocmaru ca un ca,pit;aa,n de vas, socotind altitudinea necesara pentru a depl$i vi,rfurHe cele mai inalte de pe aeeste meleaguri, Dat fiind tod cit aparatul avea 81, pluteasea in curind pe' deasapra UDU~ ,i,nu~ muntos, era mai prude n t d. s tea cineva de ve ghe, t n ca zul c'ina s-ar fl albl tu t putin de la ru ea lui.

Cereetlnd din. o chi. in tinde rile ce se des:fi§ u ra u sub ei, Uncle Pruden ~ ~i Phil Evans zarira. 111:0 lac imens. Albarrosu/ era pe cale si aJungi I'n dreptul.ca .. pitului sau de jos, din sud! ceea ce tnsemna cl, in timpul nOlptu'.,. zburasera de-a lungul Iacului Erie, depi$.ind~u=]. Asadar, fiindcl, mergea .. aproape in linie dreapta spr·e vest, in clipa aceea aeronava Sf: afla p,Fobabi~ ,~·rru drum spre extrerniratea laeului Michigan.

,_ Nu ma.w inca .. pe niei 0 ~ndoiaUU. spuse Phil Evans. Acoperisurile acelea ,nn. za re ee pot sl fie - 'II u-i a~ a? _. d ecit Chicago.

:;;,i nu se i nsela ~ Era. i ntr-a de'vir, 0 ra ~ IIJ] S pre ca re se t nd reapta ~ a ptesprezece Iinii ferate, regina Vestului, depozitul urias in care se aduna produsele din ndia, Ohio, Wis'iC,onsin; . issouri, din toate provinciile ce alcatuiese partea oecidentala a State lor Unite, narrnat cu un minuna t nchea n ma r.iniresc pe ca re 'i] gis] se in co mpa rt i men t ul sa n din rut, Uncle Prudent recunoscu fira niel o diticuttate cladirile mai importa n te ale orasul ui. La rind ut lui, Ph H Eva ns Ii a Ii ta bise riel le, ed ifi = clUe pubhce, numeroasete nelev,a.toare4'" S211111 macarale mecanice, monumentalul hotel 'r,Sher.,man"", se'min'ind) de acolo, de sus!' ell un zar rna re, C'U StU te de pu net u~el,e _ ad iea f e res tre le _ pe f eca re fa ~a.

- Daca e Chicago, spuse Uncle Prudent" tnseamna ci ne-arn a.bitu:t spre vest mai mult decit s-ar fi cuvenit ca sA ne putem intoarce :~a,j'lU net ul de pleeare,

Intr-adevar, Albat.ro's,~l se tndepi.'f'la. in linie dreapta de capitals Pe'Ons.ylva.niei~

Da r l'iDl mome n tul a cela, ehia in" dale! a. r fi V[iU t si -] so me ze pe Rob ur sl-I insea rci. i napoi j! spire est j! U ncle Prude n t n -a r fi a vu t cum s-o fllca. In dimrnne'al'a aceea, ingineru] nu pirea deloc gri\b~t sa ias! din cabins, fie ca a vea ceva de Jucru, He ci dormea inc;!. Cei do] confrati fie aseza [I deci la masi, fa Ii sa fi. da t och ii ell e] ..

Vite:za aparatului nu se modificase din ajun. Dati {iind d~re~tia vtn ndui 'I' care bit,eat dinspre est, i U lea la c u ca re zb ura u n u =i i ncom od a citu~1 de p'uU:n~ Iar cum termometrul scade doar ell un grad Ia fiece o su ti ~ aptezeci de met ri a] t i cud i ne ~ te m pera t u ra era. des t u] de con venabili~ Asadar, ehibzuind in sinea lor SJ,U vorbind Intre ei, in asteptarea inginerulni, Uncle Prudent si Phil Evans se plirnbau de colo pini CO,~,O sub ceea ce am putea foarte bine nurni ramurisul elicelor care, I'll momentul acela, Sf:' aflau prinse lntr-o miseare gi ra torie attt de puternici. tnett, inv~rti~du=se~ bratele lor se topea u parca ~ aleatuind un disc aproape d w3tfan.

Trecura astfel peste statul Illinois, de-a lungul frontierei de Ia miamrrn,oapte, in mai putin de doua ore si jurna ta te. Pe urma pe deasupra fl u vi ul urn Mississipi, pa t riarh III a pel or, p e u ndele c! ruia s team-boa t s ell ctte d,Qui caturi se vedeau mici ca niste barcute. Apoi Albatrosul

se avtnra spre stau,d Iowa, dupi ce, pe la unsprezece dimineata, Iowa-

CHy Sf lntrezarise in departare. ·

o serie de lanturi deluroase, asa-numitete blljffvt serpuiau de-a currnezisul acestui I,inMt, de Ia sud spre nord-vest. Oat fiind [n~U~i'mea 1.0 r dest u 1 de mica ~ aerona va n 1lD. f 1I.l nevoi ta sa Sf rid ice rna i 5 us. Dea l eminteri, curtnd spina rite acestor dea luri tncepura sa scada, pentru a f ace lo c vastelo r c"] mpii ale sta tu lui Iowa ce, cup 6 n zi n d toa til pa rtea dinspre apus, se intind p,ini in, Nebraska ,_, nesftrsite prerii desfasurare ph'i1.a la poalele Muntilor Stincosi. Pe alocuri, numeroase rios, i,n ue n l.W 0 ri s ubafl ue n ti a i ] ui ,M ~,~~O urt, Fe rna] III ri l e lor. 01'30 se ::;.i sa te din ce ln ce mai rlzle~e ell crt AJbalrosullbura mai i ute peste Far- West

Nu se petrecu nimic deosebst toa ta ziua, Uncle Pruden I si Phil Evan sri, rna se ra sl ng uri c u gtnd u rile lor. A b ia da ca -1 I nit ra i n Sf a rna pe Frycollin care, tolanit pe punre, in faUt ~ linea och ii lnchisi ca sa nu vada nirnic. S] totusi nu a vea amejeli cum s-a r putea crede, Cum nu existau nici un fel de repere, nu-l plJJ lea cuprinde arneteala asa cum i s-ar fj intimprua,t j de buna. searna, in virful unui edificiu inalt. Abisul nu te soarbe ~ cind U privesti de sus, din nacela unui balon sa. u de p e pla tfor rna unei .aJ erona ve ~ mad b ~ n e - zis n u po a. re fi v 0]" b a de un abis ce se casca sub picioarele a ero na utului, ci de orizontul ca lie se ina [ra ~w'~l i. m presoa ca. di n t oa te pa rtile.

La orele doua, Alb{uros~l trecea pe deasupra orasului Omaha 1 la hotarele sratului Nebraska. ~ Omaha-City, un adeva rat nod de cale fera tit pe Iinia Pacificului, o I,ungi dira, de ficr de' 0 mie cinci Slue de Jeghe , Inrre 'New York ¥~ San Francisco. Clteva eli pc se vi zura apele Iutoase ale fluviului Missouri,. pe urma orasul cu case de blrne Soi de ,ci,ra,mida'J a~eZ1U in mijlocul acestui tinut bogat, ca o pafta la cin_gi,toarea de fier ce strtnge talia Americii de Nord, Nu inca pe nici 00 indoiala ci t 11Th tirnp ce calatorii de pe aerona va desluseau ioate aceste arnanunte, locuitorii orasului, la rlnd ul lor, zarisera si ei pe eer apara tul nizdra van. Uimirea lor ~ vazlndu-l cum plutea in vazduh, nu cred sa fi fost insi mai mare cecil a, celor doi pasageri, presedi ntele .,:i secretarul Institutului Weldon~ de a se ana pe bordul lui.

Era, in. o rice. caz, un eveniment pe care ziarele din Statele Unite a vea 0 si-] comenteze tn fel si chip" Asa iesea in vileag $1 explicajia ciudatului fenomen despre care vorbea ~[ ell care l.~i framlnta rnintea t oa ta l u mea 'I! de la 0 vreme ~ ]lCO;fJI .. ce .

Un ceas ma i ti rzi U j Alba trosul La sa Sf' in 1J rm a ~i Om a ha. Era i n vederat acum ell se lndrepta din nou spre est lndepartindu-se de Platte-RiVIer pe valea ca ruia merge $i drumul de fier at Pacificului l' de-a curmezisul preriei, Fireste ca lucrul asta nu era deloc pe placul lui LJnde

Prudent. si al lui Phil Evans. ·

• Proiect:ul R,I :2010 •

'." J'ules Ve'rne 2010 •

- IE tntr-adevar series, va sa. zica, proiectul acela fantezisr? Vrea ell tott dinadinsul sa mea rga cu noi ],3. antipod? spuse unul dinrre

"

el.

~ Cum asa, fila sa ne lntrebe? se m]ra celalalt, Ah'! Sa i8 seama acest domn Robur! Nu rna [as ell! asa cu una, cu doua, calcat in

- - .;. . ~

JHCUJare'- .•.

~ Nici eu! adalJJga Phil Evans" Dar, zau~ Uncle Prudent! ai face mai bine sa te poaolesti. ..

Sw - .. - ] I

- a mao poto esc ... _

- SI sa-ti tnab u~i mtnia pin-a veni clipa s.i~j dai (riu Iiber ..

Pe la cinci, dupa ce trecuse peste culmile Muntilor Negri, acoperite de' brazi ~] de cedri, Albat,osul zbura pe deasupra linu~uhJ.i numit pc drept cuvlnt Pa rnlnturi le Ste rpc din Nebraska - 0 adeva rata ha-·

rababura de maguri galbene-lutoase, crtmpeie de munti pe care de le-ai f[ lasat sa cada de undeva din vizd.uh, pe parnlnt , s-ar fi B.c1lit fa.rime. De departe, rnogildetele astea luau cele mai nastrusnice forme, Pe alocuri, in mijlocul acestui urias joe de arsice, se mtrezarea tl pa rca ruinele unor cetsji medieva le, cu tntariturl, donjonuri, turn uri de metereze si foisoare, De tapt, Paminturile Sterpe nu erau dectt un urias depozit de oseminte unde albeau mii $,rn mii de r,imi.$~~e' de' pahidermi, chelonieni si chia r j< zice-se, de oameni, adunate aici In urrna ci ne stic

. carui catactism din vrern urile primiti ve,

and se lasi seara, trecusera dincolo de bazinul lui Platte-Ri ver, Cit vedea u cu ochii, sesul se intindea sub ei pina hID fundul zarilor largi, da t fii nd inaltimea la care zbura Albaln)sul

Peste ncapre, nici o$uier! turiie ascutite de locomotive, nici glasul gros a 1 vreunei sirene de steam-boat nu mai tulburara linistea cerului tnste.la t. IC] nd :$ i ci nd doa r ]'3. zha. tea. u pi na ]a aerona vi.~ ce zb u ra acu m rnai aproape de pamlnt, mugete prelungi. Erau cirezi de bizoni ce bite~ u pretia cat utlnd izvoare or] pasuni. Iar bID .ristlmpurile in care am uteau, iarba calcata de picioarele lor fosnea inabu~it, facind un zgomot asemana tor ell! vuietul apelor cIDnd se revarsa, zgornot cu rotul deosebit de sf! riit u~ neintrerupt al elicelor.

Pe urrna, din vrerne in vreme , un urlet de' lup, de vulpe sau un tipa! de p~sica sa']ba'~ica, un UH10j.t de coyor, acest canis latrans. 301 ca.rui nume este pe deplin indreptatit de Jarma ce 0 srtrnesre ell ha.'IniHtul lui. Apoi 0 seama de' mircsuri patrunzi.toare - de menta, de salvie, de pelin ~ amesteeate cu aroma imbi ta toare a coniferelor, Lmbalsimind aerul ccrat at noptii,

In sf rsit, ca sa pornenirn toa te zvonurile ce adieu de jO$]I de pe pimint, un fel de cheHi.liit lugubru care de a.sta data nu mai pirea

6 !.

sa 'fie aJ vreunui coyot: era, un ~ip.a,t seas de 0 Piele &O$"ru~~ pe care nici un pionier nu, J-ar f] putut asemui eu un ~ipit de fiara,

A doua zi, 15 iunie, ca'lr'e orele cinci dimineata, PhH Ev,ans ie'~i din ca,bina" Peate - cine stie? - va avea parte cumva, mn ziua aceea, si dea ochi ell inginerul Robur?

'Of~CU m t vrlnd sil st ie pent ru ce in a j un acesta nu se ,~ur,a tase la fa ~i ~ incerca sa -1 isc odea sea pe CO,f[ tra mad s rrul Tom Turner.

Tom Turner. de origine engleza, era un om de vreo patruzeei :$i cinci de ani, lat In piept ,. cu mtinl si plcioare scurte, cu 0' cherestea ca de fier, cu. un cap cit 0 'bafiit! si 0 mutra caeacterisrica, gen Hogarth, asa cum stnt cele pe care le-a i.nfili~at pictoral tuturor s.l!l'~emi1or YXQ"De. Prjvit~ ell atentie stamps numarul patru din Harlots Progress Ii veti desco pe ri cj,pa t~ na lui Tom T urne [' pe umeril paznicul ui 1nc,b:isorii; c red ci veU ree u noa ~ ~e at unci $i du mnea Yoast ri ca m utra hii nu era ctrusi de pull n fl. C U Ii. sa te incu fa jeze ~

~ Ce zici, 0 sa-l vedem azi p6 inginerul Robur? inlreba, Phil EV.211ns.

Nu stin, raspunse Tom Turner. - Nu teo Intreb daca a. iesit in orBJ,~.

- Peate.

= 'N,[C'l dna 0 sa, se tntoarca.

- De huna seams chud 0' fi terminat cu alergatara .. Si spuntnd acestea, Tom Turner runtri. la el in cabma,

T reb uia sa, se m u ~ l u mea sea deci cu acest ras puns, cu. ill tt t mali .puUn i linistitor ClU cit, cercetind busota constata cat ,Albatrosul' w~i continua drumul spre nord -vest,

Ce deosebire lntre pustietatea pa,min.turHor Sterpe, pe care 0 pi'ra:si~ sera oda ta, cu noaptea, si privelistea ee se desri~.Ul'f,a in acete cUpe jos, is. picioarele lor!

Aeronava, care strabatuse .0 distanll de '0 mie de kilometri de 1a Omaha se ana in momentul acela deasupra unor meleegari pe care Phil Evans nu le putea recunoasre j pentru simplul modv cil, on fusese niciod atl pe ac 010. a leva forturi m en ru ~e ,sa -i ~ ngr.i.de:asci pe tndrueni incununa u asa-numitele bluff cu f.o.rm!ele lor geografice, aducind mai degra hi, c U niste ,m ptaznri, dectt cu n i~ Ie red U lie de zid, Sa ~e~,e emu destul de [a re ~ ca i i ] DC ui t ori ide' .p e ace sre ta rimuri a ttl de dife rite de terenurile aurifere din Colorado, situate la cileva ,g,[,a.de mai spre sud.

In departare, Incepeau si mijeasca, inca nedeslusit, un sir de creste, pe care soarete, r,i\si,rind, le tivea cu 0 geani de foe,

Erau Muntii Sttncosi,

62

De 131 tncep u t, t n diminea ta aceea, U nc~,e Pruden t $1 Phil Evans

• ':it :ill,' .!It II... fria n x. • 'ifI:;::d ••

SJm~Ir4 ICd.~~ razeeste un ng naprasmc. ~Cl.'i: CUR temperatura nu se

putea datora vrernii scbimbatoare, deoarece soarele sCInteia, in. ~oata ma m\rna. ~ ui p e cer,

~ Probab il ,ea A lbatroslll s-o fi II rca t ma ~ sus, in a tmcN.ifeIi, t spuse

Phw[ Evans, . .

t n tr-adevar ~ baromet TU~ ce se afla fi xat afa rl, pe U~at ruf ul ui din. mijloc, seazuse ~a. cinci sute patruzeei de mUimetri, ceea ce ~,ns.,emna. ,ei apa ra ttu~ se ridicase 1 a rrei mi·i de metrl al tw'~ udine, Aerons va zbure, a.~ ad a r, ]a 0 t na ~lime d estul de rna re, ceru ti de rid ~CI·hlf.He SOO~I1e~ pa m 1 nte~ti .

Dealtminteri, eu vreun ceas mai inainte, atinsese, probabil, '0 altuudine de peste patru mii de metri, deeareee in, urma lor se profi~au erestetele unor mun~i acoperiti en zapezi eterne,

N ici Uncle Pruden t ~ niei tova,ra~lll sa U [I} U reuseau sa, gi sea sci. pd:n ... tre amintirile 10[' ceva care sa Ie arate De meleaguri puteau :6 aeelea. Pesemne cl, peste noapte, A:lba,lf,(}SU'/ se abi tuse de la ruta lu~, SP((1e! n 0 rd sa u spre sud, cu 0' vi ted ext rae rdin ari ~ $i de aceea se ana u a .. c tim tn tncureat 'Uri ~

Cu toa te it stea, d upa ce 1 u31m i n discutii di verse ~poteze ma ru. mult san mai putin plauzibile, ramasera ~n eele din. urma 18 una dintre ele, '~:i anume: Intinderea aoeea tncercuita de 'munli era .. probabil terhoriul care, printr-o horartre a Congresului, In martie 1:81.2, fusese deela .... fa t Pa rc N a ~io'na ~ a I Sta telor U ni te,

Era in t r-adeva r tru n u tul acela a tl ~ de curios" clruIa m se spunea pe drept cuvlnt pare: un pare- cu munti in loc de' dimburlt ell lacurl in toe de helesteie, cu duri in loc de ph1ia\$e", CD circuri g~aclaM 1'0 lee de ~I,'!:i, iIk.~ 111"]' IJI"II"['I m·lII'l· si ghei zeri t-;'<::'n; n.A1 ""1] 0 fa 1I!'1-;.r. Ifi'li ern a- ipo men ~ *x. ~ e 'h~ lin •

v.~. . W~I!U II. iii. IIIW. U III. yo .... E.1Iir. .. ~ tilly. - III ~dJIi !;,;:. -_, .. 'w. ~ 1I!.n~.1 . .i ~_: I ""': 1II.I~ii';IJ, ,LUi ~. II.r

de h:a VU.lU ri, .

In ct~eva. elipe, AJIJ'tJt.':()sul aluneca pe deasupra lui Yellowstone-River, Iaslnd pe dreapta muntele Stevenson.si ajunse deasupra .~KlI!llui ce pparta acelasi nume ea ~i riul, 'Citi di'ver.s~~a.te hlJ ~ont,urull1rmurilol:r. aeestei intinderi de api.~ ale carei plaje, presarate en firlme: de obsidi~'uli si eri stale ml.runre, sc H pese ta soare ~ n mii ~w. .mU de fal:ete ~ lat de capric ~ oasa =i as e za rea i nsulelor ce w.es Ia ~.yeall d~ n undele ei ~ Q lum~nl azurie Sf'; rewrsa din alcea~rUi uriasa Q,gHndaJ Iar im.p'm'lejurul lacului situat, ca plut~ne ahele de pe 'fa~,a pl.mintului; la ,0 mare :inil·time~ pu:tderie de zburatoere, pe~icanw.!, lebede, rate, pesearusi, gj~,re sllbadce ~,w cufunda:df Pe alocuri malurile ce C(l,ooar.,a in. pmvlli!§IJlr.~ drepte sJ.l!1t lnibrica,t'e wn verdeata ccpacilor, pini si zade, in ~imp ee, de jos, de' la poalele ripelor se ridici numeroase fumerote albe, Si'ot aburH ee

ies din pi,mi:nt ea dintr-un reeipient ur.ia$ 10 care, datorita focului dln miezul planetei, apa flerbe tot timpul in clocote,

at despre buea tar j ar fi avut acum prllejul nebamuit de a strlnge

o provizie serioasa de pl.:Uravw'!1 singurul peste ciruia apele Iacului YeUowsto ne ~ ~ -ru:ngid uia u a se pr[i si eu m ~Ue" Alba trosul ramase tnsa

I ..

tot timpul ta 0 asemenea ~naJti.me." ~'ncU nu se .ivru .. nicieum ocazla de

a pescui, desi peseultul =s=e fitt doar ~i poate -. ar f fost lotr-adeva:r 'm i raculos.

U nde ma ~ P'U netru ca. i n ~ [lei sferturi de o.r.i\ ~\ru. a puease la sa ib oare pe deasu pra lacul ui ~ ba ehiar, ceva ,mad. inco~ 0 ~ si peste regiunea gheizerilor, care Sf intr-ec in. feumasete cu cei mai minuna.trn gh~i.zed din Islanda .. Ap~.ec.ati peste balustrads ~ Uncle Prudent si FhU Evans pri-

1- ] d iV... i cum ar fi

veau co. umne e "e a.po ceo se avtntau $pn~ cer ca ~J. cum. ar ri V[Ui[

sA. of ere aeronavei un detafiu nou, Vi.zuri astfel ~Eva.n~a,rn.ulu., ale cirui

, ,., .... -. .... .,....t ~ d ' .... i·- .11)..: -,. d-· -~. -: , .... lan ~I . ( . ev· I·' .... ·C·· -e'~a~ .. ' aU ~lpote emu oun uite n CulP I. e [aze ca .. a.mewe unUl __ antal; ~ ... _ 'L"tU;U,

care part'a d se apere cu ajutorLlll unor adevarste trembe marine, !"Bit:rinul credincios" cu volbura-i brucununa~i. de cureubee, ,j,Urla'~iUr~ a earui zvicnire ~i untriea varsa un puhoi vertical co 0 crur.cumfeTmn~1 de doua zeci de pic ioare i.l CD iniJ'time de pe s re do ui sute de' pieioa re, Pro bra bil cl Robu r c unostea pe de rost toa te min,uni tU me inFa thate

d . '" . ~I' h"' . x. i ~

e aoea.s~a neasernuita pnV~wl~,te, am putea spune c rn!lr umca n mme,

deoarece nu se arata deloe pe 'p~at~ormi~ N~ cumva I.$i minase aeronava deasupra aeestul domeniu national anume pemru p~'Cl~rea. oaspttrulor sa.i? Oricum ar fi fost, fin se invred.nki 51. iasi afa.ra pentru a prim i m.U~lu m ru rile 10 r. 'N u ea ta.dicsi sa S~ urnea sci n lei ehia r f n ti m = pul indraznetului zbor peste MunUi Sdn·co~,~.~ spre care .A.IOo/r()'sul se a.vtn~l pe la orele sapte dimln.lea~:a.

Se sue ell acest dispozitiv orografic se tnd.nde~ ca. 0 u.rias·a, $ir,i a. sp,inirii, din dreptul salelor ~,ru p'lni, ].3 grumaznl Amerieii septentrionale, ln p're~ ungirea Anzilor mexieani, E, un Iant ~ ung de trei mi i ci nci Slue de kitometn. dominat de piscul James, al clruw vtrf atlnge Thna]'ti-

d d ul ". d ..

. J - ,"", ·'1 • "..., I I' .. " .. . . J ."', ~ I .

. mea e a proa pc .' 0 sp rezeee m ru l . e .PI.cIO\3,.re '"

Sporindu-si numarul btHiHor de aripi, ca 0 pa.sire ce zboara in inal tul cerul ui j Alba trosul ar fw phi tu t ~ desigur, sa treaca p e dea S upra ce ~ or 'mad tnalte ere s te ale aeestui 1a.nt m un tos, p entr u a. cobort ap oi dintr-un salt mn linutu.l Oregon sau in Utah, Manevra aceasta insa. nu se dnvedi necesa ri. Bxista u pa suri pe un de s ta vila pu tea fi trecu ~a fira, ,3 rna ~ frn. nevoie sa urei erea sea, Era u cite va defile uri dint r-a stea ~ as a-n umi tele caiion, rnai mu lt sa u ma ru putin in.gu ste 'I prin ca re te p urea i srrecu ra; asa 'j. de pHdl ~ pasul Bridger , pri n care drum ul de fie m' al Paciflcul ui pitrunde pe te ritoriul mormo nile r ~ sa u al tele ce S~· desch id mai la nord sau rna. i la ·s ud"

Alba t rosul 0 Slplucl '$i e l pe' unul d ~ n ace ste Can£llft~, d u pi ce rnai indi i~~ micsorase viteza, ca nu curnva sa se rulbe~sca de peretii trecaloami. Cu 0 mini srngu.rt~ ce punea si mati muh ~n valoare sensibilitatea extraordinara a. etrmei, timonierul conduse aparatul ca pe o ambarcal-we de primul rang la 0 regata a Royal Thames, Clubului. Un spectacol lntr-adevar rar, ;$.i, cu. tot necazel ee-l s~mleau., eei doi adversari netmpacati ai pnncipiului ~m.ai greu decit aerul" nu se putU'ri stap1tni sa n use' m ~ nu neze in fa ta pe.riect~ unii pe ca re 0, ill t~ nsese acest a pa fa ~ de _ locomotie aeriana.

In mai p utin de do ui ore si juma ta te, ,A.lb'lll rosu! trecuse peste e oa - mete u rias u lui la n t de m un~ i j rel utnd u =si vi te za de la tnceput de do uI sure de kilometri pe ,orAm Se Indrepta spre sud-vest acum, zburind in diag,orrua~i peste teritoriul 5,ta tului Utah in timp ce se apropia de pi.min.t. Coborlse ehiar ,p~m1i la 0 tnaltime de ctteva sure de rnetri, ct nd nis te s uie [li',a turi arrasera atentia '[ ul U nele Pruden t s·w a ] ui Ph w ~ Evans,

Era lin. tren de pe PQ,cijic,-rai!wtly ee gonea spre orasul de' pe Ja.rmu[ M'arelui Lac Sirat.

In momentul aceta, supuntndu-se unui ordin dat in secret, AJbatroJul coborl si mal jos, bID asa fel t rnlci ~ ~" pOB ~a u r ma,ri co n voi u ~ ce me'rgea leu ~oa'[a viteza, Nu trebui m.ult ea sa fie observat. Indata se :iviri. clteva capete Ia geamurile vagoanelor. Pe urma caHt.torit ie~ira buluc pe plaiformele ce lea .. gi. intre ele vagoanele de tren =. cars = america De. Sa incl u ni ru dint re ei n u pregeta ri sa se ca.p, re pe imperiale, ea :sa poa ti vedea mali biae masina zburstoare. Strigate d.e ~Ihru'p, hip, ural" sa .. geta'~,l vazdubul; cu. toate astea niei ele macar

11111 se 'U,iri s~.~l .fa,cA, pe Robu [f.' ,3, iesi din bi do g. .

Afhal.rosul CObOiD'i. si ma~ mult, micsorind viteza elicelor de suspensie, ~i~~ lncetini mersul ca d nn Sf; depi:rte~e de eonvoiut pe care altminteri in cl teva clipe l-a r fi '~a.sa t m ul tin u rmi,. Zb urda pe deasu pra ca trn uria $ sea rabeu ji de~,~ se mina mai deg ra ba cu. 0 pa,si re de prada c~~ tcate zilele de mare. Se sucea cind spre dreapta, clnd spire slinga, ,0 lU3;, tnainte, se tnrorcea IndJ;r.itt,. pU'rtindu"ii serne] pavilionu] negru ell un scare auriu la mijloc~ pe' care seful ~Fenu.hli U sahuA fllflind drapelul cu treizeci $W ~.apt-e de stele al Statelor Unite.

Zadarnlc incerca ri eel doi pri zonieri sa se f oloseasea de p rile j Cal sa dea de stire I urn H despre soa rta 10 r. lads. rnic racn i presed inte le Insti tu tu lui Weldon elt n linea gum .. :

~ Sint Uncle Prudent din Philadelphia '. Jar seeretarul:

~ Sin t Phi ~ Eva OS". eolegul d umnealuit

Strigatele 10E fura accperire d miile de urale u care calarorii Ii ~nt mpinau in drum,

'~ntre timp, vreo trei, patru oameni din echipajul aerona vei iesira pe platforma. Unul dint e ei chiar arunca peste bord un capat de frtnghie ,ea si cum s-ar fi oferit, in zeflemea, sa remorch ze tr ul _ asa cum fac marinarii clnd 0 iau lnaintea unui vas mal pu~in sprinten decit a l lor.

Aloalro$u1 porni tndata mai departe ClU viteza lui obis iui ta si, 0 j1umatate de cni, mai tlrziu, expresul rlmise e hit i . urma si ultima ... i db"J de aburi se mistui curlnd si ea.

Cilllie ora unu dupa-amiaza se ivi ~n zare 0 tip sie vasta in care s _ rasfringlea IJ razele soarelui, ] minind ca un re ector urias,

_ Trebuie sa fie capitula morrnomlor, Salt-Lake-City! i~i dadu leu pArerea Uncle Prudent.

Era, int ... adevar, cetate . de pe Ul rnul larelui I c Sar3L lar tipsia aceea nu putea fi decit c po a Tabernaco ului ~n c' re puteau lncap a zece mii de sfinti si inca mad raminea loco Aidorna unei oglinzl conv - xe, cupola imprl:~;ti.a razele soarelui ffin 10a,1 partiJe ..

Acolo, la poa ele mun ilor Wahsatch invesmintati in paduri e cedri ~i brazi, pini ia jumatate, pe rnalul riului Iordan prin care apele I·~[lu~uh.d Utah se va rsa in Great-SEd -Lake, se tnu nd a. marelc eras, Sub aeronava se d· sfasura 0 irnensa tabla cu pitdtele, ca la

jocul de dame ~ asa c m araia mai toate oras le am ricane _joe in care s-ar putea spune ca ",slnt rnai multe piese dectt p,itrate]e" t dat fiind ea poligamia este la mare pre] printre mormoni. JUt tmpreiur, pimintud bine rostuite si temeinic lucrate, ell bogate culturi de

extile ~i rnii de turme de oi.

Toata aceasta alcatui re se topi insi ca 0 umbra si Alb.at.rosuf se ~ndrepll!A spre sud-est ttl 0 viteza sporita j pe care cala 10TH 0 sim,tim;

. ~ind mai mare decit aceea vln u lui.

Peste p1ulin aeronava zbura pe deasupra . tatului evada st a pam.intu ri ~ or arg in ife reo de g,pa rti te n u rna i prin S' e rra de te re n u rile au rifere aJe Califcmiei .

. _. Hotarit lucru, spuse Phil vans, n-ar fi de mirare sa vedcm si Sa n F ra DC isco pina. la caderea nopli i !

,_ $,j P urma? .. risp'u se Uncle Prudent.

Erau orele sase seara, ctnd straba~uri Sierra Nevada! treclnd chiar prin defileul Truckie, pnn care patrunde si alum ul de fier .

.. u ~e mat rimine3J deci de tlcu~ dectt trei sure de ilometri ea a ajunga, daca nu la San Franci co, macar 18 Sacramen 0 capitala statu lui ca lif ornia n,

66

A ti [ de ma re era v~ ~e~ pe ea re i-o impri mase ra A lba lrosului~ ~nc~ t, lnainte de ceasurile opt, domul Capw~o,HL1hli si lncepuse a mwji hl zare, spre vest, pentru ca. putin maw ttrziu sa. dis-pari. in partea o'pusi.

Abia atunci catadicsi si Robur si. iasi pc p~a.tf.orm,a. Cei doi colegi se dusera intins la el,

- Inginere, it lui ~n primire Uncle Pruoent, cum vld~ am ajuns

la horarele Amerieii! Sper ~i glurna asta 0 sa ia sfiW$~.~.... -

~ Eu au glurnesc niciodata, ii tide VOID"b~'1l Robur,

La un semn al lui, Albatros,ul lnecpu a. se lasa, CU, iu~eaJa j in. jos; in aeelasi tim p in sa i~i in ~e~~, a dt. de m ul t rnersul t tnelt treb uirl s1 se adl p oste a sea ~n ruf.

Abia apuease sa se inchidi usa cabinei in urma ~or~:i Uncle Prudent rosti:

- Pu t ~ n a. ] i pslt sa =1 sr d ng de ,gi t.~

- Trebuie sa incercam cumva S~O stergem de ai,ei! rispune Ph.~~

Evans.

D . . . f~~

~ a",u once all r J.

In clips aceea insi un freamar prelung ~e vent la ureche,

Era vuietul talazurilor ce se s,.p1~gea u de stincile IArm.uluL Se ana II deasupra Oceanului Pacific. _

Capitolul IX

IN CARE ALBATROS,UL STRAB.ATE A.PROAPE ZECE MIl DE KILOMETR PENTR'U A FACE, r'N CELE DIN URMA, UN SALT UL'UITOR

Uncle Prude n t ~,w Phil Evan sera. U ell tot di nadi nsu ~ h 0 ta fil] sa :fugi ..

Daca n --a r fi ,3 V U [ de-a face cu. opt ea meni de osebi t de purernicl, ca re alcatuia u echipajul aerona vei, poate cl ar n tncerca t sA des lupta, Printr-o lovitura ~ndr-l.lneata ar n putut ajunge cumva sa puna mina pe aparat si sa coboare, astfel, undeva, pe teritoriul Statelor Unhe, Fiind insa numai ei doi, deoarece pe Fry-collin nu puneau cine stie ee u~m.e~.~ nici gtnd nu putea fi de asa ceva, Asadar, cum nu era chip' sa recur.p ~a fo,rtil t ar Ii fost mai nimerit si fcloseasca viclenia, ~in clipa ctnd Alb'lltro:sul ar fi coborit pe pamint. Asta cauta Phil Evans, sa -i bage in ell P a.:r~i gosul ui sau cole g, remtnd u-se me re u sa n u r2ll.cl vreo nazbhie tocmai c~nd. nu trebuia, oeea ce ar fi il1rlutil~t~de bu:nl seama, lucrurile

61

- In orice caz, nu era ~nca momentul pentru at~a ceva, A,e rona va lib ura e u tea ta vi teza deasu pra pa It] w n ordice a Pacificu lu i, A doua zi dimineata, adics la m,6 iunie, nu se mai xarea niei urm,a de ta['"m. Cum tnsa titoralul -se arcuieste 'rum,cepind din dreptul insulei Vancouver si pina la grupul de insule Aleutine, 0.1 carer teritortu ,iL fost cedar de Rusia in 186,7 SUUeloJ' Unite! AJbtJl'O~,"uli pe cit se pi,rea, avea sl-[ lnttlneasca din. nou in cale, 130 capatul de sus al curburli, daca nu cumva, tntre rimp, ru'~i va :fi schimbat directia,

Ce l ungi ') i Sf pi rea, u no p, He eel or d oi conf ra Ii! De-a b ia as te pta u sa iasA. afara din ca.b~nIL in dimineata aeeea, cind pi~irl, pe punte, zorile lnalbisera de cit e va ore cerul, [a rasarit, tn zare, Dealtminteri, se apropia sobti~iu.l de va,ri, cind este cea maw lunga, zi de peste an in emisfera boreala, iar [a paralela saizeci abia- dad! se lasA ~ pentru un 5CU:rt :rlstlmp, noaptea,

at desp re inginerul Robu r ~ fie eli asa =1 era ob ice i ul j fie ,ea 0 facea a nume j n.u pa,rea, deloc grabit sa iasa d~n rul in ziua aceea, cind se indura in sn~sit sa-l pirisea.sca) ~]1d[njndu~i oaspetii pe puntea a eronavei, Ia pupa, se multumi doar si-i salute,

Intre tirnp, ':1]. ochii rosii de nesornn $1 privirea na uca , Frycolfin, caruia h trernurau pieioarele ~ i~] Iuase ~nima in dinti si iesise din cabinan Mergea ca un om care se temea ci-i fuge pAm,intul de sub picioare. Prima aruncatura de ochi fu hadziti mecanisrnului de suspensie care functiona regulat, :fi:ri .prea mare graba, ceea ce nu putea decit sa-l U nis re asci,

Fe urma valetul se lndrepta, imp~et~c:indu-se~ spre parmaclic, IpU= ctndu-se de el cu ~,mindoul miinile ca sa,"ij poata tine mai bine echilibrul, Preeum se vcdea ~ vola sa ia cuno$~in~' de privelistea pe ,c:are Aibruf'osui. 01 domina de la vreo d01!Ja sute de metri tnattime ..

Frycollm, pesemne, i~i daduse ghes multi vrerne pina sA Sf tneumete' 8 face sse me nea i ncerca re. T reb uia 1(:: uraj t n u gl u mi '!! ca sl- tw p u.i a s (£tel p'i e lea ,I a ba.ta ie.

La lnceput, Frycollin statu aplecat pe spate in rata batustradel: apoi [ncepu sa 0 z_gjlliie ca 51 v,adl d3)ca,=i destul de solida; dup! aceea ~~1 indrepti truput: pe urn-rna se ap[eci inainte S[" in sftrsit, scoase capul af~rI, .. Nu. mai e '~~'Voie ~~ ~pun ci~ !n .timp ~e ~~ecuta ~oate aceste

ml~ era n 'I ~lnea ochii inch rn,l. I n tr-un tlrzr U j' a bla ':! ~ I deschi se,

Ce tipa~ didu! :)i ce repede se trase tnapoi' Si cum i$i viri de adlnc ca pu 1 tntre u rneri !

Jos ·de tot, in hi ul ce se cases dedesubt, zjr~'se nesflrsitele inti.nsuri ale oceanului. I S4f f~ ilcU't paru~ maciuca, tim indowa.ll'! de n-ar fi :f ()S.~ a tit de c rei ,.

M,an;~a ! . .. Ma n~,a ! .. '" stdgi el '"

68

$i probabil, ar fi cizut ~at pe pta tforma, daca bucatarul n-ar fi w n tins b ra tele sa -[ it na ,.

Buca tarul era frances de felul lui, ba poa te chiar gaseon, desi se numea Francois Tapage, Iar daca nu era gascon, ~n orice eaz adulmeca se pro ba hi ~ in co pi Ui de boarea Ga ron nei u Cum se facea insa ca -Francois Tapage se ana [n slujba inginerulut? Prin ce inlantuire de in tl m pl a:f1 nimerise in .rl nd uri le ech ipa j u] ui de pe A tba I rOJ? C~ ne ,~tie? Tot ce pot spune este em pehlivanul vorbea engleza Cal un yankeu,

- Hair SUSt hopal ti strip el lui Frycoltin, tlcindu-l si, se .ridice eu un ghiont zdra van in $3.1e.

= Mas t-er T a page !' ".. ingl na sa rma nul valet, a ru net nd pri vi ri de s-

pe fa te spre e lice,

Ce e, Fryclol] lin?

Sp une ~ as tea n 11 s-a U TlIJ Pit n lei ad ata ?

Nu'! Dar odata ~i odata tot au sa se rupa. De ce?.+ De ce", ..

Pentru ca totul se rupe, totul trece, totul se strica, asa cum

spu n e 0, zica]1 de-a noastrs. ~j-o sa eadem in marel. ..

Daca-i verba de ,CiZUl', mati bine-i sA cazi in mare. Biae, dar te ineci! ...

Te bruec i ~ da r n u te fa ci ci u- la- rna! raspu n se Fra ]juro is Ta pm g~ atpist~d pe fiecare si~(1.bj,.

o clipa mai apoi, Frycollin se si strecurase ca un sarpe ptna in fundul cabinei lui.

TOot tirnpul zilei de 16 iunie, aeronava merse cu 0 viu~'zi scaz1llm,.

Parea ci se sterge de: fata apelor, linw~titte CI niciodara s.i impinzite de razele soarelui, deasupra carora aparatul zbura 130 00 'in!llime de numai 0 sum de picioare,

La rindul lor, Uncle Prudent $i colegul sill. ramasesera [a ei in cabinaj, ca sa nu dea ochi ell Robur care' se plimba, furnind, pe afara, clnd de unul singur, cind impreuna cu ccntramaistrul Tom Turner. Nurnai juma t80 te din elice se ana u in fun cti une ~ ad lei ro C mai c1 t treb ui a pe ntru em at para t u l sa, se men ti ni in pi t urile inf e rioa re ale a ~ m osfe rei ,.

In asemenea conditii, oamenii de pe bordul Albatrosului ar fi putut toarte bine sa se dedea placerii pescuitului ~,j ~ in acelasi timp, sa m a i vade ze U]1 pic fei u ri le de b uca re pe ca re Ie mtnca u in ch ~ p obisn urn ~ j daca pri n acele pa rl~ in a p ele Paci ficul u w s-a r fi afla t pes, ti ,. La suprafata ]'iIJU iesea decit, ici, colo, cUe 0 ba.l,ena dim, speta celor cu pintecele gilbui, masurlnd ]:n lungime p'~'na hi douazeci ~j cinci de metri, Sint cele mai cumplite cetacee din mir~le boreale, Pescarii de me serie se feresc sa le a race din p ric ina p uteri i 10 r ni,pra.snioe.,

Peseuieul lor se putea face eotusi fi ri nici 0 primejdie, vlnlndu-le fie ell. 0 cange obisnuita, fie eu aj utorul rachetei Flechter, fie cu lancea-proiectil, arme din care a veau un sortiment Intreg p~ bore.

Dar, ziu1 ce rost a r fi a v u tun ase menea macel? CU, LOii3L te as te a j prcbabil ca sa le arate celom' doi membri ,a.i Institutului We~don ce is.pra..vi putea pune la eate cu aeronava lui, Robur ~inu sl vineze una din aceste matahale. Cum auzwra strigtndu-se ,~bale'~a! balena !,U, Uncle Prudent $i Phil Evans .ie$,llf,l din cabin a . Tie pornenesti ,ca, s-ar fi ivi~ la orizont vreo balentera.; Air fi fost ga ta si unul ~i eelalalt sa, se a runce ru n ,I pi, n uma i ca si sea pe d ~ n ln: hisoa rea ] or zib 1J.J ri tea ee , gindindu=se ca poa te vor a vea norocnl sa fie peseuiti de vreun vas.

Echipajul Albatrosuiuf se ~i aliniase pe platforma t asteptlnd,

~ 0 facern ~ru pe asta, masser Robur? lntreba coneramaistrul Turner

- Da, Tom" ra.spun8f Inginerul,

intr=un1ll1 din rufuri, in care erau instata te masinile, mecanicul ~1 eele do ~.di aj utoa fie se ana u la ])0'$ t U rile lor, ga ta s!. exec ute co men zil e ce a veau sa Ii Set transmita prin gesturi, Alba'trO's'Ul lncepu sl coboare Bri zabava si se opri ctnd ajunse hi vreo cincizeci de picioare deasu:pta rna rii '.

Nu se zj rea nici un vas in largul mi,rJi ~ dupi cum putura sa-si dea searna cei doi eolegi ~ nici un petic de pJunint spre care s-o porneasca inot, admittnd ca Rohu r nu ~,i-ar fi dat osteneala sa puna iarasi mtna pe ei.

a teva co loa n e de a burl ~ i de a pi,~ s lobozi te prin Ii s,ufilJa to r i 1 dad IJ ra in cu rID nd de st i re cl In P rea] m,a, se a fla u n is te ba le ne ea Ire ies ise ri la suprafata sa respire,

Tom Turner, implrelJn~ cu un camarad de-al sin pe care-l avea ca ajutor. se a~ezi in fa;,i) a vind la Indemina una din acele lanci-proiectile ~ de fa b idea t~e cal if or nia ni, ce :srn n t la ns ate ell 0 a rche b u zi. Era un fel de eilindru avtno la capar un proiectil tor asa, de forma eilindriea. prevazut cu ·0' verges cu niste lepw in virf.

Urcat pe banca de cart de 13 prova, Robur comanda prin semne - cu mlna dreapta meeanicaor, iar cu stlnga timonierului - manevrele pe care trebuiau sa Ie execute. In fe]ul asta era, stfiphl pe aeronavs in orice direetie I' crizontala CI, $1 verticala. Nimeni nu si-ar purea IDn~, chipui, cred, cit. de prompt, de precis reactiona aparatul, dlnd urmare tuturor eomenzdor luL Ai fi Lis ci era un organism viu al carui suflet pa rea sl f~e i ngi ner u ~ Rob u r .

- Ba lena ~ ... , Ba lena I~ striga din n ou To m T u rne r,.

Inlr-adevi r" la o distanli, de pa tru ancabluri de' .:4.liJatro:J. se vedea ie~,ind din apa spinarea unui oetaceu,

10

A erona va fu smucitd in jos, pin.d la supra/ala mdri!

.A loa trosul po rni in tin s t ntr-aeoi o si, cbrud n U rna i ri mi sesera deci t vreo saizeci de picioare pin' ~aJ, el ~ se opri ~

Torn Turner pusese 13 umar archebuza ce se sprijiaea Mn~r-o eracana ~nlepenita in parmactie. Sloboz! 0 r.mpu~citurl ~i proiectit ul, d~ rind dupa e] >0 fdiml,ghie lungi, leg8l.ti, ~a. ta.pit die p[altf.orml, nimeri drept ~a. ~in.tti, ~ovind balena.; $ru .. ,. cum era inlCarc~u en 0 8ubsta,M~a f ulminan ti, B,e u -,e xp lozie pe loc, sl rind tn ~i,nd~,ri $1 a zvt rlind in aceeasi cHpl un fel de cange mai m~ca, co, doui brate, care Sf impUntl j'n carnea animalului,

- Ale'~ti unel ra!c ni Tu mer .

De~,i in toane tete', U ncte Pruden t ~.w Phil Bvans se simtili a trasi de ace st s.pec tacol ~

Balena, grav r,aniti, izbi eu coada ,a'tru.t de virlas apa, ~nc~t 00 flcu. sa tisneasea pina S,U!!, la prova me rona vei, Pe urrma anirnalul se cur u nol, la 0 mare adtnci me, ~n tim p ce de pe lb o rod itl sa u sa se depene co lac ul die f rtngh ie mu ia t j n p reala bi~ ~ ntr ... un hI fda, u cu a pa ca sa, n u ia r DC pri n freca re, Iesi nd 'rna i ap ow la su prafa ~l ~ ba lena, 0 p orni cu loa ti, vite za spre nord,

Va tnchipuiti cu ce wuteaJi fu remorcat Albal:rosul/ Dealtminteri, elicele projrulsoare 3l Incetasera Sa, se mal rnnvirtea,sci,. Toto] fusese

~ -

lasat pe seama balenei; singura gr[ja era, sii pls,tr'eze aceeasi direcpe

ca ~i ea. Tom Turner s.titem, gata sa taie fringhia, daJca animalul s-ar fi afundat cumva din nou tn apa, hlJ care caz sistemul acesta de remoreaj a J' fi deveni t mul ~ p re a primejdi os,

Timp de 0' j U mate. ~e de .0 Ii, , AIDa trosut f u purta t a sa ]3 re morea. pe 0 dis,t~,nti de aproape sase mile; se simtea ins! ca puterile cetaceului 1. nee pea u 51 slabea sci .

Atunci, ]31 un gest at lui Robur, ajutoarele mecanicului bi,gari motoru 1 in m a f$ -arier si propulsoarele Incepu ri sA 0p'~.a.nJ 0 an u m i tl rezis tenta ba lenei ca re, ineet, 'hloet se apropie de b ord,

Nu trecu mult ~i aeronava plutea In ,,',am,Db la douazeci ~i cinci de picioare deasupra ei, COlada animalului ,se zhuciuma inca" battnd apa eu o vehementa nemaipomenita, S~ de cite ori se tntorcea cu ptntecele in sus, sttrnea viJ~ori uriase.

Deo da Ita, ba lena se rrid:ici t n sus' - ca sa. zicern asa ~ si ~ a zvlrlindu-se 'CU capul in 2Ilpi,!, se cufundi atit de repede, inctt Tom Turner abia apuca sa-i lase slobbd odgonul,

. Aero na va f u sm uei 11 in JIGS ~ - fl,ri, veste pinl la sou prafa t a ma rii, tn locul unde se afundase anhnalul se formase un vtrtej, Un puhoi

de apa se pili valw peste bard. .

Norco ca. in aeeeasi cHpa Tom Turner feted frlnghia cu securea ~i ac u m ~ ,ci i se despr in Sf remorca, Alba I rosul, su b aClru unea el ice i or de suspensie, se D'rel din nOIlL Ia doni sute de metri a]~itudjne.

• Proiect:ul .1 :201'0 •

71

'. JulQ's Ve:rne 2010 •

at p ri yes te pe Ro bur ~ acesta ma aevrase a paratul m fa sA"ii pia [dA.

o cl ru pi si ngele rece. .

Citeva minute mal dr~ill.'j balena iesea iar ~a sup,nfata ~ de asta da.ta f,apusa definitiv. Pasari de mare Jnce,pum s~ se adune din toate pi rl ite spre a tl bid asupra cad a VfU lu i, Bclnd 0< asemenea la rmi ci, ar f~ tmpuiat urechile intregului Congres,

Neavind ee face cu stlrvul, Albatro'stJl 0 porni mai depa'rte spre vest.

Ado ua zi, 1 7 l unie . la ore le $30 se diraineaja, pi mi n tu I. se p rofili t n zare: E [',3 pen ins U].3 Ala ska si l ungu l sirag de stinci al i n sulelor

Aleutine, .

Albatross! t.lcu un salt peste a cea stl. sta vila ~'n jurul careia mi$lJJul roc~[e vinate de ~oca]nici pentru bUinurile lor, in folosul Companiei Ru S 0- America ne. S[ rasn i ca. a fa cere si pri n zi aceste amfib i i 1. ungi de sase sau sapte picioare, cu blana ruginie ~i cintlrind de Ia trei p,ini l1a cinci sute de livre! ' e vedeai snnd aliniate b~ front ca ostasii, in siruri nesftrsite, putind Ii numarate cu rniile,

Da!ci focile rnici nu se clintira bDJ momentul dud ,A.lhatrQsul trecu pe deasupra lor, n u tor acelasi Iucru s-ar putea spune despre cufundarii, bodirlanii $[ pinguinii ale carer lipete sparte 'imp'inzwri. vi,zduhu~ si care tntr-o cHpi se mistuira sub apa, ca. ~i cum i-ar fi amenintat

cine stie ce C'U mpHdi j ivina din inalt, .

Ccle doua rnii de kilometri pe deasupra marii Bering, inceplrtd de [a primete insule Aleu!ine si pinl la extrernltatea peninsulei Kamceatka, n straba tura ,ea 00 nimica to,ata ~n douazeci ~ .. patru de ore" ,adka in ziua aceea si-n noaptea urmatoare .. Imprejurlri~e ]0 care se aflau Uncle Pruden t ~i. PhH Evans, nu ~e era u inca prielnice pentru a -$ ~ ad uce la i ndepl i n ~ re pla n ul lor de e vadare, N ici pe C oa s tele pusti ~ ale Asiei ext re m -0 rie ntal e, niei p e mal u rru le scalda te' de' rna rea Ohoesk n-ar fi putut pune la cale 0 fuga cu oarecare sorti de i:z:btndJL Precum se vedea, Albatrosu! se tndrepra spre tannurwle Japoniei sau ale Chinei, Acolo, desi poate ca nu era prudent sa. se bizuie pe discretia chinezilcr sau a japonezilor ~ cei doi eolegi aveau de gind d spele putina, in cazul chid aerona va poposea Intr-un punct oarecare de pe te ri to riu lace s to [f ~a. ri,

Vorba era insa daca avera sa faci. vreun popas ori nu? Fiindca AlbalroJu.I DlU era. nici pasare j sa, oboseasca dupa un zbor prea JU'~g, nici balon t sa fie silit sa coboare, impul]nhrudu-i-se gazul, Avea provizii berechet pentru citeva saptanli:nru in.ca" iar organisrnul sa u nu cunostea nici slabiciunea l' nici oboseala,

Un salt peste peninsula Kamceatka, unde abia apucara sa zi,n~as{!i asezarea Petropavlovskului $i vulcanul Kliucev, in ziua de 18 iunie,

13

pe urmi ~nca un salt pe deasupra ma.rH Ohotsk cam in dreptul insule~or Kurile, care formeaza un fel de baraj tntrerupt de sure de mici cana~e. ~n ziua de 19,. dimineata, Albalr.()jul aj unse deasupra strtmtorii La Perouse, sugeurnata intlie extremitatea nordica a .Japornei $1 insula Sa.ha~in; d~n veeinatatea unei roa.r~ ce seamana , in proportii reduse, c u Ma rea Mi Deer ,W In care se va rna .rna re I e flu vi u siberian A.m u:r .

Tecmai atunei se rOClica o negura groasa din care aeronava trebui sa. ia.sa ina111ndUi-se mai sus" Nu ll]sa pentru ca ar fi avut nevoie sl fie deasupra eeturilor pentru a se purea dila uzi. La. altitudinea ~a care se afla I1U avea cum :sA intHn6'3l,sca vreun obstacol If] cale, nici monumen te prea ina I te de ca re sa se ei ocnea sea. b~ abo r ori pisc 1Jj ri de care s-ar fi putut sa Sf: iZ1bea'ScJ,~ smrim~ndu-S<e" Tinuturile astea erau prea putin accidentate, In schirnb pi·de]e erau cit se poate de suparatoare $i umezea ~a ~or a r fi patruns peste tot pe b 0 rei.

Nu le mai ramhtea, dectt sA se tnatte deasupra acestui strat de negIJf.a j ,gr'Os de trei sute pini la patru sute de metri. Asadar, elicele fu.ra puse mai aetiv in rniscare si, ie$ind din ceali" Atbatrosut regasi seninul cerului tnsorit.

~n asemenea conditii, Uncle Prudent ~i Phil Evans ar fl Intlrnpinat oareeare grtuti,ti daca ar fi ineereat si-S[ realizeze planut lor de evada re j presu pu n in d ca. ar fi pu tu E pi rn si ae ro na VI{.

1n ziua a .. ceea, rrectnd pe lingi ci, Robur se opri ctteva clipe si

Y'o,rbwnd pa'Ccl. tntr-o doarra l' le spuse: -

~ Dorrmilor, u n V~;!'; cu ptnze :sa II cu motor ell a buri ~n va.iui'[ to. nC',g,ura din care nu are cum 'Sa iasa, se gaseste lntotdea una. la rna re srrtmtoare. Na-si mai- poatc continua drurnul decit slujindu-se de sirena sau de g,oarna .. E nevoit sa-§ru lncetineasca mersul si, oricite rnasari de preca ulie ar Jus" in orice clipi, it paste primejdia unei ciocniri, AJbtlt,onIJ, in sehimb, nici eli se sinchiseste de asa ceva. Ce-i pasa Jut de neguri, cind poate oricind s.a scape de ele? Cit poti cuprinde eli OCJUild, vam,uhul it apartine, din zare jn zare!

Spunlnd aceasta Rohur i$w vizu mai departe, linistit, de plirnbarea IUl Brl, a mai astepta un raspuns pe care j dealtfel, nici nu-l ceruse, ~i cclaeeii de fum ce ieseau din pipa S~ se topjdiJ in aZUL

_. Uncle Prudent, spuse Phi] Evans, dupa cum se pare, nazdrsvanul asta de Albatro» nu se terne de nimi .. c pee lume!

- Vom trai si vom vedea! raspunse presedintele Institutului We1don,

Ceata starui trei z~le in sir, adica ~ 9~ 20 ~,[ 2] j unic, ell. 0 regretabila incipi.lrunare. F[lSi~se:ri ne'lio~,i, de aceea, sa se ridice si mai sus, ca si nn se ~zbeasci de creasta m untelui japonez Fusi- Yama .. Perdeaua

74

de pic1a se destrama [ns.~ ln cele din urma t lasind sa iasa. ]a ~veala UI' oras imens cu palate, vile, case, parcuri, gradini. Far!. si-l fi V3zut chiar, Robur l-ar fi recunoscut numai dupa h~maihd sutelor ~i rniilor de clint dupa tipetel,t pasitilor de prada ~j duhoarea de stirv pe care lesurilc osindijilor ],3 moarte 0 trnprastia in v.azduh.

Cei dOE coiegi se aflau pe platforma, In momentul in eire inginerul iSi Intiparea in minte acest punct de reper, pentru cazul clnd ar fi trebuit !la-~i u rmeze drum u! prin neguri.

- Domnilor, rosti el, nu vad de ce v-as tainui faptul ca orasul acesta este Yedo, capitala Japoniei,

Uncle Prudent nu raspunse. De cite ori se afla de fali ]ng~nerul~ sirntea ci i se ta ie suftarea, ca ~.i cum plimlrlii lui a r fi dus lipsa de aCT ..

- Priveiistea acestui Ot"3~, continua Robur, C' tntr-adeva r foa tte

ciudata, "

- Oridt ar fi de ciudata .. ~ ii tntoarse verba 'Phil Evans.

- Nu se compara cu Pekin? 1] complete inginerul, ~i eu cred

la fel si peste putin vel~ avea prilej ul 8ft va. tncrecintati cu ochii dumnea voastra.

Nici ca putea Ii cineva mai hi nevoitor.

Albatrosul. care Sf lndrepta spre sud-est, tsi schi m bi tn momentul aeela directia ell patru carturi, ciutindu:-;i spre est 0 naua. ruta.

Peste noapte, ceaja se risipi, Erau semne ci taifunul era gara sa sc de zii n t u ie I j ud eel nd d upl sea d c. rca rapi d5 a ba rornetrul ui ~ d u p~ aburii cc se ]m prastiaseta ~i dupa norii gfo~i si de forma elipsoidala ce incremenisera pe eerul ca de arama ~ hru partea opusa, dtre lu.ngi de ca rmin, in zare, trase eu condeiul parea pee 0 pi:n:zi sura ca ardezia, a poi 0 portiune la rga, senina de tot! la nord; in sfirsit, rna rea li rdi, neteda i a carei fa fa ins_i~ la. apusul soarelui, capita Q culoare staeojie inchisa.

Spre marclc' lor noroc taifunul se dezlantui mai la sud, neavind alte consecinte decit aceea de' .3. risipi piclele ce se tngramadisera de apreape trei zile.

lntr-un ceas flcur.l doua sutt€: de kilometri, zburind peste strimtoarea Cereei ~ apoi peste extrernitatea penins ulei, ~n timp ce taifu nul bint uia coa s ta de sud -est at Chinei, Alba 1 rosul se legana deasu pra Mi ri i Galbene, iar in zilele de 22 ~i 23j deasupra golfului Pe-Tchi-Li; la 24· 0 lua in sus pe valea fluviului Pei-Ho, ca in sfirsit sa pluteasca dea sup ra ca pi ta Jei Ce les t ul u 1. Imp e riu.

Aplecati peste balustrada platforrnei, cei doi colegi putura sa vada foarte deslusit I asa cum ]e spusese inginerul ,. uriasa cetate C1JJ zidul ce-o desparte in doua - orasul manciurian -?i orasul chinez -

76

cele douasprezece mahalale ce 0 inccnjoara ~ bulevardele largi ce se tndreapta reate spre centro, ternplele eu acoperisuri galbene si verzi scaldate tn lumina r3slilituJui de scare, parcurile ce tmpresoa ra palatele mandarinilor; apoi in mijlocul orasului manciurian, cete sase sute saizeci si opt de hectare' ale orasului galben ... cu pagodele lui, ell grid~ni~e impara testi, ell ~aiICurile=i artiflciele. cu m untele-i de carbune ee domina intr-eaga asezare; In sflrsit., in mijlccul orasului galben l ca la un joe de cuburi t un cub virit lntr-altul, orasul rosu, adica pala tul imperial en toate accle uluitoare plasmuiri ale arhitecturii lui, In timp ce zburau 3!~aJ aerul, dedesubt, era imptnzit de 0 arrnonioasa si ci 1Jdati imbinare de zvonuri, Ai fi spus, un concert de harpe eoliene, fn vazduh plutea u sute de zmeie de toate forrnele, din frunze de palmier sa u de pandanus, prevazute ruin partea de sus cu un fel de arc dintr-nn lemn U$Of cu capetele imprcunate printr-o limba subtire de bambus. in bataia vintului toate aceste drlmbe cu sunete diferite ca no tele II nei a rm on ice, scotea 11] ni~ te s us-pine cum n u se p oa te ma i me= lancolice .. Se parea 'ei, aici respirai un fel de oxigen muzical.

Robur avu ideea nlstru~,nicl de a se apropia de orchestra aceea din vi zd uh ~ i A,lba I fOJUJ coho rl .aga le sa se seal de in und de son ore . pe care le emiteau zmeiele tmptnzind a. tmosfera .

In clipa urmatoare, ~nsi, in stnul populatiei tam-a - numar a orasul ui se stirni 0 vilvA nemaipomenita. Sunete de tam-tarn $~ de alte feluri re i nst ru me rt te chinezest i zgo m otos se t m ii ~ i mi i de de tuna t u r] de PU$ ti , sute de bubuituri de' mortiere, rotul fu pus In miscare ca sa alungc aeronava. Daca astronormi chinezi putura sa-si dea searna- h, ziua

,

aceea ea masi nl ria ce p~ u tea in vi zd u h e ra fen om en ul a d r u i a pari lie

stirnise atitea discutii, milioanele de locuitori ai Celestului Irnperiu, de ]a modestul fauritor de versuri p~JiJJa ta eei mal ursuzi rnanda rini, n luari drept 0 aratare apocaliptica, ce Sf ivise pe cerul lui Buddha.

Ni men i n U se SIt nch isi ill d de aceste de mOJID st ra ti i P e bora ul A IbuIro.!iuluiJ de care nu era chip sa, se apropie cineva. In schirnb, sforile ce t~nea.u, zmeiete priponite de t!J,ru$iw tmpltntati in gradinile impara.te~t~ fur,a secerate SB,U smufse nlpratsnic. Cit despre jucariile usoare ce plutea u rurru vi. lid u h, IIJ.neJ e ~ nee pUlIl'a a cob on c 1JJ lie P e z ic i une ~ in teti nd u-s i armonioasele suspine ~ auete se pW'i vaJir.i ca niste pi.siri carora niste plumbi le-ar fi frint aT~PJ~e si at caror ctntec se stlrseste odata cu ultima suflare. Un vacarm cumplit cu sunete de fa nfara, stirnit de ttifompeta lui Tom Turner, napadi deodata capitals J acoperind ultimele note a]_e C oncert ul ui ate ria n. Cu loa te astea detu n.i tu ril e te res t re n u in ceta ra F Si cum in aceeasi clipi 0 bcmba exploda Ia eiteva zeci de picioare

71

d is~a.n~a de pla t forma Alb.ru "O.fUbli~ aerona V.I. se 1IJ rei di n n ou h1 ina It ul

cerului, in zone e inaceesibile, ,~

Ce alte tndmplari se mai petrecura in zilele urrnatoare? Nim'c, nici un incident de pe urma clrll~1 prizonierii sA poa~ trage vreun roJ05. tncotro zbura aeronava? Mereu. in aceeasi directie, adica spre sudvest, eeea ce marturisea in.~entia de a. lua drumul Hindustanulai. Luc rul acesta se ved ea si d upl fapt ul cit Tw n u ~ uri le peste ca re t recea u ~ fi~nd brazdate de '~niHtimi tot mal mari, sileau Albalrosu/ sa-si potriveasea zborut dupa re~ieful 10[,. La vreo zeee ore' dupa ce pa.rasisera Pekinul, Uncle Prudent ~,ru Phi~.Ev,aru;, a vura prilejul sa zi reascd 0 parte din Marele Zrud, Ia marginea provinciei Sen si. Pe u rrna ~ ceo lind M un 1 H K u nlu n, zb urara peste valea 'W'e ng Ho 's i a j u nse r! deas u pra Tibetului,

Tibetul = podisuri inalte ~Ipsite de vegetatie, ici ~i colo creste hlJJd.pezite, pri.plstii. secatuite de api, puhoaie alimenta te de ghejari, adinci turi ~mb ra ea te in sci n teie roa re stt ra ~ uri de sa re 1 lac u r.i im pre-

sur·a teo de verdeata pidu:rm'ior ~ ,

Ba ro met rul scizus'e la 450 de m ru li metr i, ceea ce i nse mna ci s e ana u la 0 altitudine de peste patru ·mii de metri deasupra nivelului marjL La lniltmmea asta, temperatura, desi erau in toiul caldurilor de peste an din emisfera bOIfJa~i,,. nu se ridica niciodata peste zero grade. Frigul im preuna C u vi teza Alba t rosuiu,i ii pu rtea pe ca li ~o ri int r -0 si t u a 'lie destul de' neplicuUi .. A~a ci lndati ce capa t.@J.rn nistc pleduri caJduroase, cei doi colegi se gribid\ sa se retraga la ei, ~n ruf,

Fireste ca, pentru a mentine aerona va intr-o atmosfera. rarefiata,

t L'" v ] imum vit .... ~ t I']

renuise Sal se sporeasca a lDaXnnum vi eza cu care se mvir eau e lee e

de suspe nsie, Acestea Insa mergea u stru na·l• toa te ca un a 50] ngu r.B - ~i ptuteau, parca, ~egl.na.ti de un f!leama~ de aripi,

In ziua aceea, Gartck, oras din partea occidentala a Tibetului, eapi[a la tin u tul ui Guari- K horsum, .3 vu prilej ul sa 'lad a rreci nd A lbairosul, care, de aco~.o~ de jos, nn pl!rr.u sl fie maw mare ca un porumbel cali tor ..

La 27 ~unrne~ Uncle Prudent ~i. Phil Evans z3.ri.r,a un stavilar colosal, deasu Ina ca ruia se i[IDiU',a u ci te va piscu ri sernete troie ni te de 0 mat uri! ce le lnchidea u zarea.

Prop~ih amtndoi In ru:fj ~a. prova, ca :sa poa ~i inf.run~a viteza zborul ui,. pri vea u uriasii aceia de p ia ~ [t',a ce pi.rea u ca. vor sl iasa in ca lea aeronavei.

- Trebuie sa. fie muntii Himalaya, spuse Phil Evans, Probabil ca. Robur 0 sl eirmeasca, luind-o pe lao poalele lor, fira a maw incerca sa, ~ife.aci dinceto, 'in I:nd ~~.

- leu a tV t rnai fa u ! fa 5 pu. n se U ncle Prud en t. E a dt. de int i.n.si tara asta, 1nch cine ~ttic daca n-ar n putur sit.+

~ Daca nu curnva 0 avea de gtnd sa ocoleasca lantul prin BirmaniaJ pe ]~, est, sau prin Nepal, pe la vest,

~ ill n 0 dee ca z, in vecii veci ~or n -a r fi in stare ~i 1"8 zba t3 pri rn1 en

- Nu mai spunel se auzi i-n momentul acela un glas,

A doua zi, 28 iunie, Albalrosui se ana ln {a.ta masivului gigantic, dea 5 U pra lin ut ul ui Dza ng. De pa rtea cea ~aJti a, ,M ll.nti~>()r Hima la y.a se i [fl ti ndea Ne palu l.

De fapt slnt trei lanturi de munti ce-ti curma pe nnd. drumul spre India, ctnd vwi dinspre nord. (Jete' doua de la miazanoapte, printre ca lie Alba I rOJ ut s e streeu ra se ca 0' corabie p ri n tre dQui, m a tahale de stinci, sint primele trepte ale barierei ee taie in eurmezis Asia, Centrala. Mai intli, Kunlun j' pe Uir.ma Karakorum, care marginesc valea Iongitudinala paralels cu Himalaya, ,adica paratela cu ~an~u] crestelor, ce separa bazinul fluvtului Indus, la vest, de al flu viului Brahmaputra, ~a est.

Ce minunat sistern o rogra fie ! Peste doua snte de' v~rrUrl a caror altstudine fusese mis-urad, t d~ntfe Care' saptesprezece depa~ind ini.ll~= mea de dcuazeci ~i cinci de rnii de picioarel lu fata .AlbatJ~osuJui Sie ridica Munte]e Everest, de opt rnii opt sute patruzeci de metri. La dreapta , culmea Dwalaghiri, de opt mil doua sute de metri. La sttnga vtrful Kinciandjinga de opt mWl cinci sute n,oua,llcci $i doi de rnetri, ce ri.mascs~ pe al doilea plan de ctnd en ultimele masuratori ale Everesr ill] ui,

Rob u r n u ni,zui a; design r, :sa a tingl cu lmile acestor hl~.lt~ mi, t n schimb cunostea, m,di doar $i poate, diferitele pasuri din M'untii Himalaya ~i" printre altele, ~,~ pasul Ibi-Gamin pe unde trecusera, in 18.56, ~r~lii Sc.h~a~intw",ei~~ _ ,]aJ ,.a altitudine de sase mil o,pt nne de metri.si, lutndu-si inuna In drnnh~ 0 apuca In rr-acolo ,.

Tr.lirA astfel citeva eeasuri pline de emotii ~ ba chiar foaree ·,gre~e.

Cu toate astea, d,acl ra refac fia aerul u i n u a ti nse una semenea g rad lncit sa fie siliti a folosi niste aparate specials pentru a primeni oxigenul ~n cabine, era in schimb un ger cumplit.

Ro bur ~ care sedea la postul hJ.j [a prova, cu figu ra -i vID rili acoperi m de 0 glugA,~ dadea comenzile, dirijind manevrele, Torn Turner tinea in mina clrrna. Mecan~cll~ era tot timpul cu ochf la pitele ate ca.,roOr aci xi, din ferwci re, n u a Yea u de ce sl se teami de i nghe], Elicele puse i n misca re C U max i m um de vi te za seotea u un su ne t d wn ce in ce m3!.D ascutu, extrem de puternic tn pefida densiti'lH atit de' scazute a aerului, Sa rom e t r u [ cob 0 rise la 290 de mi ~i metri, ceea ce 1 nse m na eft se ana u la ,0 altitudine de sapte mii de metri.

Marea'ta era asezarea acestui vi]m,a~ag de creste! Pretutindeni numai vlrfuri ninse, Niei un ochi de apa nicaieri, nurnai ghetari ce coborsu pini la zece mii de picioare, SOCOth1.d de la poalele munjilor in sus" Nici un fir de iarba, nimic declt fanerogame razlete loa granita v ie~ ii vegetale, N ici pom~ nta.1! de fa 1 nicii pini $i ced ri ce a lea t u iesc neasemuitele paduri de' jos, de' pe coastele Himalayei. Nici pomeneala de uriasel e fe rigl sa u de acele pla n tie para zite ne m a surat de lungi ce inlan~,tlile trunchi de trunchi la umbra piduri]or din jungla. Nici picicr de an imal, cal sa lba t ic ~ iac sa u bou tibetan. Ci nd .~d tin d d oa r vreo gazela ritlciti prin aceste coclauri, Nici 0 zburatoare, in afara de cite va pereeh ru de ciori :i n sta re sa tra iasca lin patu r ile cele rnai de sus ate atmosferei, unde nu se mai poate respire. R,i,zbattind ta partea cea~3J,Ua a trecltoareru" Albatr.fJJul incepu a cobori. La iessrea din defi leu, dincclo de '2:0:0,61. pi d uri lor, se in tindea cit vedea i cu ochii sesul netarmurit. Robur se apropie atunei de oaspetii sii si-i lnstiinta eu amabititate:

~ India ~ domnH,OT!

Caphohd X

MN CARE VOM VEDEA CUM SI DE CE A AJUNS VALETUL FRYCO,LLIN

SA FIE COBoatT eu HtRZOBUL

Inginerul au. avea nicidecurn inrentia sa, collude co masina lui zburatoare pe deasupra minunatelor tinuturi ale Hindustanului, JPe clt se pafiea:~ nu urrnarise altceva decit sa arate ce extraordinar aparat de locomotie avea ~i d-~ convinga de acest lUCII."1J ~~ pe cei cate nu voia 1U si se lase convinsi. Inseamna, deci, ,ea Albatrosul era desa vtrsit in, toate privintete, ,ae$i nimic nu poate fi desa vru~it -pe lume? Vom vedea mai i ncolo ,.

r n orice eaz, da~ci in si nea ] or U ncle Prude n t ~j co leg u] sau n u pu tea u declt sl admire forta un ui as e menea a para t de. na viga tie aeria n,j} " pe chIpul lor nu Iasau si se vad! nimic. Nu asteptau dectt un prilej potrivit ca. sa, fuga. Niti mlca,r nu eatadicseau sa se minuaeze in falm privelistei fa,ra pereche ce li 'Sf; dezvaluia in timp ce AlbatroJul zbura de-a lungul pltcrestilcr hotare ale tinutului Pendjab,

E cl're.pt ca la poalele Himalayei se Uneau ~ant smireurile, dtnd nasterre la e mana lH di:u.ni tea re sl nA ti ~ii; in aceasia regi u ne n umi ta, Terai

frigurile bintuia u sub fo:[,ma endemica, Aceasta insa nu putea sa sri nghereascs nicidecum mersul Albatrosului; nici :sa primejduiasca sanatatea echipajului. Aparatul se ~ndrep~a firi prea mare grall-i, spre unghiul pe care i1 fi,cea teritoriul Hindustanului in, punctul de ind1n-lre 21l granstelor Turkestanului ell cele ide Chinei, In ziua de 29 iunie, d i s-de -d i m rn neat ta j in fa 1. a ] ui se desch idea m:i n una t de fru moasa vale a Kashmirului

Da J era Intr-adevar minunata aceasta padini ce SIC desfacea intre [an~ll] eel mare ~] eel mile 8J muntilor Himalaya! Brizdata. de sure de cent raforturi ale uriasilor de pia !fa ~ centraforturi ce se pierdeau cu incerul ~~, bazinul rtutui Hidasp, valea era uoata de jnco,]icru~urHe' ca p ric ioase ale aces tei (I,P e c a, re a v u sese pa rte sa vadA lnc rlnce nind u -se a rma tel e ] u i Porus ~j ale 'I ui Ale xa nd in' u, adici T nd ruat ~ i G fee ia rna s u;rindu-si puterile in Asia. Centrala, Jar daea eele doua oe~a t~ intemeiare de Macedonean tn amintirea biruintei sale disparuse de pe fata pimin~ tului de nu li se m.3li daduse de urrna, Hidaspul curgea $'ru acum prin

aceleasi locuri, .

in di m inea ta aeee a, A tbatrosul '[ MC UJ t n zbor pe dea supra 0 rasul 'UJ 1.

Sriaagar, cunoscut mai ales sub numele de Kashmir. Uncle Prudent si lnsotitcrul sa III y,izu:rl 0 lnclntatoare asezare .tolanita pe amindoua malurile ape] ~ ell poduri de lerna drepte ca niste fire intinse. cu case'

..

de birne impodobite cu baloane dantelate, cu tarrnuri urnbrite de plopi

semeti, cu. acoperisuri na.padite de' iarba ce semina 1lJ; privire de sus, cu niste rnusuroaie de elrtite, cu nenumara te canale, pe ca re barcile se vedeau ca niste coji de nuca, ]3 r luntrasii mici ca furnicile, cu palate ~i tem ple j ~] chioscuri J! ~j moschei ~i bungalowuri la marginea orasutui - toate oglindindu-se in apa, inch ,pirea.u de doua ori mai multe; pe urma stravechea cetl'~urue Hari-Pa . rvata durani pe crestetul unei rnaguri, ca fortul eel rnai de searna a] Parisului pc inill~meat ce poa,rta numele de Mont Valerien,

-A~ zice ea-i Venetia, rosti Phi] Evans, daca am fi in Europa. ,_ Ei, dad! am fi in Europa, it raspunse 'Uncle Prudent, am sti noi ~ nu-l asa? - sa ,gasim drumul spre America!

Albatrosu! nu zabovi deasupra lacului pe care U strabate rtul si

o porni mai deparee in zbor peste Videa riului Hidasp,

A po i ~ co bo rind [a 0 d ista nta de vreo ze ce me tri de III ndele lui, se opri lncului limp de' 0 juma tate de olii ~ nu mai mult, Atunci, azvirlind peste bord un tub de ea ueiuc, Tom Turner C'U oamenii sai se Mngriji sa faca o noua provizie de apa, pe care o pompara din riu cu. ajutorul unui aparat pus in miscare de' curentul electric produs de scumulatori.

'r ~1 .. imp ce Sf: indcplinea aceasta operatic, Phil. Evans ~d Uncle' Prudent schimba ra. 0 prrvi re. Acelasi glad le fulgerase amtndurora prin

8]

minte. Se afla II ]a. numat citiva met ri deasupra riului, destul de aproape de mal, Arnlndoi €:raJ U buni ~n,ota Lori. 0 saritura in api ar fi ~ostt de ajuns CaL sa-'~i recapete Iibertatea si j dupa ce se VOf fi cufundat in valuri, ce mai putea sa, (a.ci Robur ca sa-l inhale din llJrma.? Pentru ca elicele propulsoa re si, SIC ])081.3. misca in voie nu trebuia 03 re ca aparatul si pastreze 0 d[Slan~i de eel putin doi metri de suprafa 1a apei?

Intr-o cHpa Ii se perindara prin minte toti sortii de izbtnda. Inu-o clipa cumpanira toate posih ilil'ati]e .. Si tocmai se prega tea u sa sara peste pa, rm aclic ~ cl nd deo dati c] te va pe rcch i de fnL] ni iii n$'1fi ca ra de

.

umerr.

Fusesera cu ochii pe ei, Acum nu rnai era chip s-o stearga,

De.' aSIa, data, nu se mat hisa,ra. chis]' asa , cu una" ell d01l8. tncerca,:ra si,~i tmbrtnceasca pe cei care-i ~i nea u sa. nu scape - Numai ca oarnenii de pe Albatrcs erau niste vlajgani, []U gluma~

- Domnilor, se multumi sa spuna inginerul, cind cineva are pU\cerea de .3. ci.la~,ori tmpreuna cu Robur Cuceritcrul, cum prea bine J=a·U poreclit, si '~nci pe bordul unui apa ra t a tit de rninunat ca Albatrosul. nu se gindeste $·~O· stea rga asa ... englezestel A~ spune chia r ca nici macar au se rnai glndeste sa plece 1

Phil Evans it trase cu de-a sila pe cqlegul sau, care parea gata s.a, raei cine stie ce nazbltie, $~ intrara in ruf, hctidti sa"'$i ia tal,p,i~iia. ..

He ce-o fll incotro Ii vor duce ochii, .

Alb(,u:r{)s~~l i~'i eon t 1 n ui d ru m ul [n acee asi d l rec ti e ~ adica sp re ve st.

In ziua aceea zbura cu 0 viteza rnijlocie peste teritoriul Kabulistanului, a carui capitala se Intrezari clteva clipe, pe urma trecu frontiera regatului [[1 dreptul cetatii Hera r, [a 0 mie 0 suta de kilometri departare de Kashmir.

Tinutul se mistui curtnd .sub un adevarat uraga» de aisip, asa cum se dJezla n~iIJjau prea deseori prin partea locului. Vi rn ul acesta, numit sebbad. pu iF' La cu si ne , ada ta c u sa rei na l m po nd e ra bill a p u I be re i stl rnite in cale, gerrnenii frigurilor. Sl clte caravans nu Sf: pl'apadiserii in mijlocul vlrtejurilor de colb!

a~ despre Alba.tros. ca sJ scape din coJbl ria ce a r fi putut da una gingaselor lui angrenaje , se ridl!ca la 0 ina [time de doua mii de rnetri, ca 1!J ti nd o zo nB. mai sa na t oa sa .

Si astfel pieri din vedere frontiera Persiei si nesftrsirete-i ctmpii ce f,lmaserl inv~.Juite on picle, Aparatul mergea cu 0 viteza desrul de moderate, desi rD.U avea a se rcme de nici un obstacel ce i-ar fi putut iesi mn cale, Intr-atdevir ~ daca pe harta se vad citeva [a nturi de mun~i, cotele ind.ica doar rniU~imj mijlocii, In preaj ma capitalei i[)sa era mai cuminte sl ocoleasca piscul Dama vend al ca rui crestet ] nzapezit a tin-

• Proiect:ul RI 2010 •

82 .' Jules Ve:rne' 2010 '.'

gea 0 lnillime de aproape sase mii sase sure de' merri j. pe urma Elbrusul la poalele caruia era asezat Teheranul,

La 2 iulie, cum se era.pi de ziui~ se pomenira 1]]1 faTa ClLW piseu) Damavend CC' se rid ica de a su IP ra si m 111 nu III [ ..

A.lbalrosul ~'~i croi drumul In asa fel, inch sa. treaca pe deasupra orasului, pe care vlntul it [nva.1 uise intr-un nor de praf fWn..

Cu toa te astea , p e la 0 re ~e zece d i mi neata, se za r i fit $ a n tu ri ~e ]a rgi ce Inconioara in.tidturil.e) iar la mijloc, palatul sahului cu zidurile-i imbracate in placi de faia.nti si cu bazinele lui C~ pareau sapa~e hOJ niste uriase peruzele de un albastru stralucitor.

Pri velistea pied ca c niUuca .. De aci lncolo, Albatrosu', schimbtnd directia, 0 porni aproape de-a dreptul spre nord .. Citeva ore mai cirziu se a fla. de a's u pra un ui 0 ra~e] du ra ~ W Ei1 C 011 ul pe care 'ru'[ face la m ia zanoapte granita persana, pe rnalul unei ape tntinse, 'ale carei rnargini nu se za rea II nici spre nord, niei spre ,a,PIUS.

Orasul acesta era cea mai inaintata spre sud d~ntre asezartle ruse.

Iar ~n~inderea aceea de a.pa era Marea Caspica.

Nici urma de colb uri tnvrrtejite, aici. Pri velistea intl~i~a >0 grupare de- case europenesti, orinduite de-a lungul unui promontoriu, din mijJocul carora Sf' lnalta 0 clopotnita ..

Albotrosul tncepu sa coboare spre apa ·mm.r~i a carei suprafa~i. se afla la trei sute de picioare sub nivelul oceanului. Spre seara aeronava zbura de-a lungul coastei ce se desfasoara in sus spre golful Balkan, i a r a. do ua z i ~ 3 i u l ie, p lutea la 0< su ta de me tri deasu pra Caspicei,

Pi.mintu·) au se mai zarea deloc nici spre Asia, nici s,pre Europa ..

Citeva pinze umfla te de' vint pe fata marii, Erau niste corabii indigene, usor de recunoscut dupa forma lor ,. unele asa-numite keebey cu doua. ca ta rge, cai c uri cue i te un ca ta rg fol osi te od i rD..iOISJ. ra de pira ti, tei mi ~ uri, barci obisnuite de transport sau de pescuit, Pe alocuri se ridicau pini .l.a AlbalYos suluri de fum slobozite de cosurile unor steamere din As-· trulad, pe care Rusia le tinea pentru paza apelor turcmene,

1 n dimineata aceea, stlnd de vorba cu b~Lu:a tarul Francois Tapage, la 0 Intrebare pusa de acesta , conrrarnaistrul Tom Turner Ii raspunsese u.rma toa re le:

- Da, \10m ramlne cam patruzeci si opt de ore, aproximativ, de as u p ra Ca spice i ..

- Ce bine, se bucurase bucatarul, sa pUl!em - nu-i asa? - sa pescuiml. ..

- ~. . ~"

Intocmau

Ca sa faca in patruzeci $i opt de ore un (bum de sase sute douazeci $[ cinci de mite .~. cit masura, a.d~ca ~ hit lungime marea aceasta ]aJ.ta

:83

de d,oui sute de' mile - tnsemna ca Alb(Uros,ul avea sa rnearga ell '0 vi~exi destul de redusa, ba chiar nurn. in tirnpul pescuitului.

Se vede, insa '! 'ca, vorbele l u ~ To m Turner f usese ri aJ,U zi t~ de Ph w [ Evans care se afla in clipa aceea la peova. Frycoltin se incapi~hla.! tocmai, sa-i impuie urechile cu ttnguirile Jui Bri,' sftrsit, ruglndu-l sa, stsruie' pe :!tngj. stiPMl1111 sa u "sa,~,] lase jos, pe pimint!!.

ira, ,8 raspunde nicicum la aeeasta cerere m.as,tru~ni.ci" Phil Eva,ns se ina po,te ],a U ncle Pruden t. S i 1 utnd toa re mas u rile dle p recau ~ie ell 'V1e-' n i te ca, sa, n u =1 a udi cineva, ti i m pa rtl$i cele et teva f ra ze pe ca re me schirnbasera lntre ei Tom Turner si bucatarul,

~ Phil Evans." rispunse Uncle Prudent" cred ca, :rruid UJD.ul dintre noi nu-si face vreo iluzie asupra in;u~n~iilor pe care nemernicul asta le a re In pri vi n ta noastra?

~ N ici 0 H uzie, in ~ r-ad ev,a r, [fa s pu nse Phi] Eva ns, N ",,0 sa ne la se liberi decit atunci eind i-o casuna lui daca ne-o Hi sa, liberi vreodata I - M n. CD zul 15ta j treb uie sa facem p e d rae ul in pa tru ca. si, sci pa m

de Alba trosu! iSla! -

~ Strasn ic apa rat, ce sa s pun '!

= 0 fi, exclama Uncle Prudent, dar e a[ unei puslamale care ne ~.inle aid fereeati, calctnd oriee drepturi in picioare, Gindeste-te ci aparatul ~.5ta e pentru noi si pentru ad nostri 0 prirnejdie de [ieee cl i pi. Daca , a sa dar, n IIll reusim sa -l dis u r uge m ...

= Mai Wndi sa ne Iuam til,pi'~li~aJ ... raspunse PhH Evans. Pe urmi, om vedea ce-o 'rna i fi!

~ Bi ne t incu vii n ta Unc le Pruden t j sa, '~o] osi m l deci, 0 idee p rile j ce ne-o iesi in eale, Precum se vede, Aloatrosul 0 d traverseze Mares Caspica ~ pentru ca d.up,i aeeea 53,-$[ ia, zborul mai departe spre Europa" indrepttndu-se tie spre nord ~ deasupra Rusiei, fie spre vest, deasupra la,ri~of meridionale. Ei, si atunci, oriunde ar fi sa punem piciorul pe pamint, ptua la ti\rmu] Atlanricului, fii sigur ca Yom, gisi un mijloc de salvare, A~a ca trebuie s~i rim gata oricind.

- Dar, in.trebi PhH Evans, cum fugirn?

~ As;cu]~a aiei, rasplu.ll$e Uncle Prudent. Citeodata noaptea se Jnr~mpH\ ca AlbturOJul sa, pluteasca ta 0 distanta de ctteva sute de

" . . d "'... E' b' ..... b d '. bluri cs

pLCloare numai ... e pamint. ,,[ nne, exista pe' -OiD' n]_$te ca .. JUlrl care

au cam aceeasi h .. mgime si, cu un pic de curaj, am putea ~ nu-i asa? - sa ne dam drumul in jos .. ",

- Sigur ~ raspunse 'Phrul Evans, la 0 adica n-as pregeta ...

~ Nici eu, adauga Uncle Prudent, Trebuie sa,-l~ mai spun d., n o~p tea" in af a ra de' rimoni e I'U~ ca re s ttl la pu pa, n u ma ~ r,a mt n.e ni meni de veghe, ~] S"'I3. ni me ri { ea un ul di n ca b I U Ii1 e a stea si se a fie to e rna i

po

84

.......

la P rova ~ asa ca n ..,a, r fi im posibil sa =1 desface 01 p e tacu te :fira si prind i n ~ me ni de Yes te, , .

- BU.n t s puse Ph il Eva 113. Ma. b uc ur ~ U DC le Pruden t; ca. es ti rnai Iiniseit acum. E mai bine asa, clod vrei sa te apuci de-c ~rea,ibi" Deocamdats insi latl-ne deasupra Caspicii, Se 'V,id 0 multirne de vase , de ma re.· , Alba'tros,ul 0 sa, coboare, desigur, ~~ 0 sa stea locului tot t~mpu.] ch VQ!' pescui, Ce zici, n-am putea care ri. ne folosim de acest . 'I'"

pin f:] .. '"~

= Da' die u nde, s~ n t me reu CI!l1 ochii pe noi ~ c hia in' si a [unci ci nd at crede eli. nu e nirneni la pinda ~ raspunse Uncle Prudent, A~ vazut si dumneata clod am tncereat sa ne aruncarn in Hidasp.

- Dar cum putem ~trn ca, au slnt cu ochii pe noi ~i, noaptea? ~'~ ll'rru toa rse verba Ph il EV:8,n s,

- Trebuie rotusi sa ispravim oda~a~ exclama Uncle Prudent. Da, ispravim si eu A IhQ,'n'S!II. si cu staprnu~siu!

Cum vede {i, sub imbol d u ~ min iei, ce i d oi colegi ~, si rna i c u sea m,i Uncle Prudent ~ ar fi fost h'nJ stare d. :raca cele mal nesabuite Iucruri ~i poa te ~i cele mal da.una toare sigurantei tor personate.

Swm~iminttu] propriei ]or neputinte, felul disprejuitor si ironic in care se purta Robur fali, de' ei, :F'ilspunsuri~e ti,:ioag.e pe care ~e dadea l' totul nu Iac~a declt sa sporeasca hruco,njarea unei situatii din ce in ce rna ~ grele pe zi ce t re ce a.

Chiar in aceeasi zi se lntimpla, ceva care era ·cit' pe ce sa. dea lee unui schimb de cuvinte 'fira. doar si poate regretabil intre Robur $m cei doi colegi, Nici cit si-ar fi tnchipait Frycollin lea de la e[ a vea sa se porneasca tctul.

Trezindu-se deasupra neta.r,murilelor intinsuri ale marii, slab de inger cum era, 11 apucase iari~i 0 spaima clLl'mpHli,. $] ~ ca un copil, tncepu sa se vaite, sa, clrteasca, sa strige $1 sl se zbuciume, zvircolindlJl=se si strlmbindu-se in fel si chip,

- Vreau sa plecl.. Vreau sa plecl rilcneaJ, et. Ce-s eu, p3saJ'lie?, .. , D oa r n U In -,a m 'Disc u t sa zbor! , ." U s,a,li=ma, 'j os t z! ll, Ui. sa ti -rna sl, cobor ... chiar acurnl.;

N u ma l e ne vo ie sa sp un ci Uncle Pruden tt n u incerca deloc sa-l potol easca - ~ i m.po ~ ri va, AJ;a di in ce le dj n 'u rma, U rl e tel e f] fl c u ra pe Robur sa,-~,w iasa, ca nicicdata, din rabdari.

$i atunci, cum Tom, Tu:rne~ ~i tovarasii acestuia se p'[re',gitea.u tccmai si manevreze aparatul in vederea pescuitului, iwgrura,erul,. ca sa se desC'O to rosea sea de F ryco iii n, dad U ordin s.a fie t nchis la el inca b ina ri' Frycollin insi continua. sa se zbuciume, si batta in pereti, sa urle si mai cu. foe,

85

Era pe la miezul zilei, tn momenrul acela, Alba{rosU'1 se afla la vreo cinci, sase sute de metri numai deasupra nivelului marii, La vederea. ~U] I' eiteva ambarcatii 0 luara pe aci ~ncolo ~ spaimtntate. Curind nu se rna m zi .. ei nici nrma de vas pe Ca s pica ..

Cum 'V,a puteti tnchipui, run asernenea conditii, cind n-aveau declt sa se azvirle in a,pi ca sl scape, cei doi colegi trebuiau sa, fie', asa cum. erau de fapt, supravegheati in mod special. Chiar daca s-ar fi

. anmcat peste bard; se infeilege de la shu'! C3 eel de pe Alb'll/fO'S s-a r fi priceput, nici yorbi, sa,=l culeaga, din a,pi cu barca lor de cauciuc, A$3 cl nu putura face nici 0 miscare in timpul pescuirutui, ~a, care Phil Evans se srum~i obliga t sa asiste, pe eind Uncle Prudent, spume,ghrud de rnl n ie s se retra se inca bini, .:

C . . ... , iii

Mare,a atspu:I" precum se sne, este 01 depresiune de ottgme vusea-

n.ica,. tn ea se varsa 0' seama de fluvii mari, 'Vo~ga'l Ural, Kura, Kama, Emba $'~ altele, D~,ci prin evaporate apele n-ar fi fest usurate de prisesul lor, de' buna seama ci marea aceasta, ell 0 suprafata de saptespreIeee mii de ~eghe' parrare ~i 0 adlneime mijlocie cuprinsa Intre saizeci ~.i pa tru sute de picioare, s-ar fj revarsa to, tnundtnd II,rmur[le ei de la nord la es t~ ma ~ !!H:; unde ~ ru m]1 ~ tin oa se, Desi a cea sdi ca ~d a re n U comunica nici eu Marea Neagra nici ClIJ Marea Aral j ale qarcr niveluri frau mult mal ridicate declt al S3,ll"1 hl stnul ei misunau totusi sumedenie de pesti ~ bineinteles dmtr-aceia carora le convine amaraciunea

, '

des H.lJ de pro n u n ~a.t' a U fade lor ei d a tt ori t:a ca t ran ului Ita,r,a t de a pe le

aftuentilor sii din pattea de miazazi,

Asadar, gi'ndindueSe la variatia pe 'C3Jre pescuitul putea 8-0 aduca b~ meniul lor de fiecare zi, oamenii din echipajul Albatrosului nu eautau sa ascunda ettusi de: putin pHlccrea. ce 0' simteau de p~ acum, - Ateatiune! strwgA Tom Turner Ii care rocrnai apucase cu cangea

o matahala de P este ee semana 'CIIJ. un rechin,

, t

Bra 0 f rumu se] e de nise t ru, ] ung de sa iP te pici 08 re ~ din specia nu-

mira de rusi ,~beluga;:·, 0 specie din ale carei icre, pr,epar3 te cu sare, .o,et si "in alb, se face ca viarul. Poa te (:30 nisetrul pescuit tn apele fluvi i lor e rna i gus tos dedit ni set rul de rna lie; tot usi ~ i aces ta r u in I ~ m P[ ~ nat ,eu bucurie pe bordul Albatro'sulu.i.

Pescuirul fu maw spornic tnsa ctnc cutreierara rna rea, JCU navc)ade]e a.duc:ind de-a valrna crapi, pta tiei, somoni, stiuci de api sara tal ~i mai ales 0 multirne de cegi de marime rnijlocie din acelea pe care boga tas~i, iubitori de, mtnearuri alese le aduc, vii, la Moscova si la Petesburg, tocmai de la Astrahan, Toti acesti pesti aveau sa. rreaca

1 Din erosre , <'iI1LJ~O~U~ amltsooeil ~~'[ii de ,ap~ dulce eu cei de rnare: nicl cmp~d. nici pHili~. nki ~ ~i uca FIIU 'tr.Jie~c iT'ii a p1l !-JI,rul:.1. (II. II:. ]'.

86

imediat din elementul ~or natural in cladirile echipajul ui, Bri nici un fel de speze de transport.

Oamenii lui Robur rrasera eu dra,ga inirna navoadele afa,ra din apit, du.pi ce le phmba.sed\ pe 0 distanta de clteva rnile, Gaseonut Francois Tapage urla de' p].ioerre, arl lind astfel ea-si rnerita din p][n numele", Un ceas de pescuit le ajunse sa umple bazinele cu peste viu de pe aero 11 a va care 0 porni mal departe, spre nord.

Cit ~inu popasul, Frycollin D"D.u. tncetase 0 c~ipi sa. strige ~i sa bata ~mL peretii cabinet, 'fiC'lnd un tara,Doi insuportabil,

- Afurisitul asta de negru nu soc mai potoleste ada ta r. izbucni Robur, care ajunsese tntr-adevar la capa tul rabdarii,

- Cred, domnule, cit are tnt dreptul sa, protesrezel H raspunse Ph:i] Evans.

- Desigur, asa cum si eu am dreptul si,-m.i cru] urechilel ti int 03 rse vorb a RIOb ur .

-_ Dornnule inginer Robur..; rosti Uncle Prudent care tocmai iesise p~ platforma.

-, Dornnule presedinte al Institutului Weldon .. ,. Facura, cru~i va

pasi unul spre altul, privindu-se in lummile ochilor.

Apoi, Robur, dind din umeri: - Jos, ell hlrzohul, ordona el.

Tom Turner inte1ese pe toe. Frycollin fu scos ell de-a sila din cabina,

Ce tipete pe el chrud contramaistrul lmpreuns cu un camarad de: al sa u tl tn~rnC'ar,a ~,ru j ]egin.du-~ fedeles, ']] 'bigarft intr-un hi:rda u de care tnnodara zdravan capa tul unui odgonl

'Era u nu l d ~ n odgoa ne le a celea pe ca re U nc te Prude n t c h j b zuise

sa le fol osea sea B$a C ill m ~ tim.

F rycol li n c rezuse la '~nee put ci vo r sa -1 s pi nzu re ...

Nu] Avea sa fie' spinzurat, ce-i drept, insi Intr-un hirdi u, ~ntf'":adevir ~ odgonul fu arunca U pestle bord si ]i.sat sa, se depene

pe 0 Jungime de 0 su.tta de: picioere, iar Frycollin se pomeni deodata :

Iegantndu-se t~ go]. Acurn putea sa tipe cit. poftea, Spaima insa ii ] nclestase be rega ta a sa ell n u rna] 81' u se nic i pis.

Uncle Prudent ~i Phil Evans h~ce1car,a sa tmpiedicc executia , dar fura i'mp~n~.i inapoi.

~ E 0 '[ ruel [0$ ie! . ",. 0 fa pta mise]ea sci! i ncep u si, s rige U ncle Prudent, care-si iesise din fire.

- Nu mai spunel 'ffi] lui, peste picior Robur,

- E un abuz de putere lmpotriva caruia voi protesta si nu nurnai

.. . ~

pnn VlU gnu ..

Protesteaza !

Am sa ,1-0 platesc, domnule inginer Roburt

Poftim, plateste-mi-o, domnule presedinte al Institutului Wel-

don!

Si dumitale, si ce]or]aUi ce te tnsojescl

Oamenii de pe Albatros se apro pia sera cu intenimi prea putin binevoitoare, Robur le fi,cu sernn sa plece,

- Da, si dumitale ~i celorlaltil.. .. starui Uncle Prudent, p~ care colegul sau cauta zadarnic sl-'I potoleasca,

N-ai declt! ii ris.punse inginerul,

~ Prin loa te mijloacele ell p'll!ltinta.'!

- Destul I ii. tt~lie v~lrba Robur pe un ton ameninta tor. Dest1U.H Veli eft mai s~nt si a lte odgoane pe bani! FA bine $i taci, daca nu vrei ca sta pinul sa ia si e] urma valetuluil

Uncle Prudent tacu, dar nu de frica, ci fiindca U apucase un asemenea naduf', inch PhU Evans in nevoit si~] ia cu e~ tn cabina,

Intre tirnp, intr-un singur ceas, vremea se schimbase fira veste.

Era u sernne in vazduh care' nu lisa u nici 0' indoiala. Furtuna :5[8 tea gata sa izbucneasca. Atmosfera era attt de tncir,ca.ti cu etectrlcitate, tnett, pe ]a crete doua ~i juniata te, Robur putu sa vada eu ochii lui urn. fenornen pe care nu-l mai intilnise inGa. pin! atunci,

Din nord t adica din pa rtea de unde venea furtuna, se ridicau vaJatuei de pic Ii a proa pe 1 u mi nos i - ceea ce se da tcra, de sigu r" va ria J iei pe care 0 suferise h1Lc~ircatur3. electrica a diferitelor straturi de nori. Reflexele acestor trimhe imp1F.i~liau pe suprafata marj] rnii si mii de sclipiri cu atlt mai vii, cu cit cerul incepea sa se intunece.

N u mai Ii psea m u l t ca A tho 1 rosul d. se in.tti] nea sea In drum c u meteorul, de vrerne ce se Ind reptau unul spre altul,

Dar Frycollin? i bine, Frycottin era si acum remorcat .= si nu gresim spuntnd remorcat, deoarece cdgonul forma" un unghi desrul de larg ell apara tul ce 0' pornise ell 0 suta de kilometri pe ora ~ asa c~ h t :rd2i, u.] se a fla ca m in coada lui.

V.a puteti f.nchipu~ prin ce trecu bietut om i~ cUpa cind fulgerele lncepura a brazda vazduhal jur 'rump1rejurj, nn timp ce tunetul bubuia

in inaltul cerului, .

Tot echipajul era. ocupat acurn si1 rnanevreze aparatul spre a prelnttmpina vijelia, fie ridictndu-se deasupra ei, fie urmtndu-si drumul printr-una din zonele inferioare ale, atmosferei, spre a se departa de ~otMl acesta,

89

A lba I rosul Sf! ana ~a. a I.t it udinea pe care 0 pis t fa de obi cei - ad ~ca la 0 rnie de metri aproximativ - cine: se abatu un trasnet naprasnic, In acelasi moment se dezlantui urgia, f n ctteva clipe norii de foe se ni pust ~ 1['1. asu pia ae ro nil vei .

Phil Evans se duse atunci :si intervina pernru Frycollin, certnd sa fie u rca t din nou pe bo rd.

Robur nu asteptase 10s1 sa-~ roage , Iuind din vrerne masurile cuvenite, Pe platforrna, oamenii tocmai tragea II de odgon cind, deoda ta., se produse 0 hllocdn.i['\c inexplicabila in rniscarea de rotal~e a elicelor

de suspensie. ~

Robur se repezi spre fUj; hi masini,

'11"""i.i!i:, "'..III I'~ 'D'" - d ] I r -~ ~ mecanic ului ,- Trebuie

=----- JjJ~-~ u[H1D11.U • •.•• 'A-l rumu -,.. ~ strrga ..,....,g I!....... ~ ~

sa UTCam c·rn·t msi repede deasupra vijeliei!

Imposibil, stapine, ~ Ce SI=3, innmp~a.t1'

- Nu mai merge curentul", .. Se fntrerupe mereu!.i. S,i, intr-adevar. Aloturosu.l cobora vazind cu ochii,

,A~1a. cum se lnd:mp]i. cu cablurile telegrafice in toiul furtunilor, acumutatorii elecrricl de pe bordut aeronavei nu rna] functionau cum ar fi trebuit. Dar ceca ee, hw cazul depeselor. consrituia un simptu neajuns, in ~mplrej1lJr,area de fali. insemna o primejdie cumplita, deoarece aparatul putea in Grice clipa sa se pra v,a leasca in mare fi r,i, sa. mai fie nimic de facut,

= Lasa-l sa coboare, striga, Robur ~ pini vom iesi. din ctmpul electric, Pistrnti-va cumps tul, baieti,

[ngru[1e!rLl~ se urease pe banca de' cart, Oamenii, fiecare 13 postul slu! statea n ga ta sa execute ordinele staphluh.ri.

Desi coborise cu citeva sute de picioare, Alb(u"oj',~~1 Sf ana cutundat ~,~ acum in nori si Irnpresurat de fulgerele ce se incrucisau 'if']] vazduh ca ni$tte focuri de artifieii, Din cUpa in clipa a] fi zis (,8 a vea sa cada tra:s,ne~u~ asupra lui, Elicele t~j tncetineau mereu miscarea, si ceea ce pinl atunci fusese 0 cobortre ceva mai grabnica, ameninta sa se preschimbe tntr-o prabusire.

Nu mai ~rn1clpe~, nic.i 0' indo~.aJa. ca in mai putin de un minut aparatul ar fi ajuns ta nivelul marii, $1 ar fi tost destul sa intre tn a pi - ca nici 0 putere din In me sa n u-l mati poata scoa re din ge n OJ n e .

Deoda tao norul ~:flJJcarc~at cu electricita te se zari deasupra ~ tocmai in elipa ctnd Albatrosul se afla cam la vreo saizeci de' picioare de crestele valurilor, care, in doui, trei secunde, ar fi ajuns sa seatde platforma.

Robur t lDsa, prinztnd momentul prielnic, se repezi la ruf---ul din m~§ll()cJ puse mlna pe ptrghiile de cornanda si ]isi si circule slobod curentul pilelor electrice, curent care acurn nu rnai e ra neutralizat de

90

tcnsiunea electrica a mediul ui incon] uri tor .... Cit til clipi e.]~ce·~e rn~i recapitari vi tern lor obisn uita, caderea fu opr~!a $i Albatrosul ri mase la 10 altitudine mica, in timp ce propulsoarele it minau cit mai departe de vijelia pe care curlnd 0 [asa in urma.

Nu mai e nevoie, cred, sa spun ca. Frycollin facuse !fa ra. vola lui

o baie - pre] de' clteva secunde nurnai, and n trasera sus, pe bord, era ud ciuciulete depa r,ta l-ar fi $(:05 din fund ul nla rii. Vi puteti Inchipui ci ~ asa cum era, ii pierise si glasut,

A doua zi j 4. iulic, Albatro,SIJJ rrccu peste ta.lrmlu] dinspre miazanoapte al Mari:~ Caspice.

II'

Capitolul XI

IN CARE S,E VEDE CUM MiN'fA LU'I VNC" E PRUDENT CRESTE PRO'PO'RTI'ON'AL cu rATRATUL VITEZEI

Nicicind, wn tot acest rastimp, 'U ncle Prudent S,E Phil Eva ns nu-si v,a, lU:ra a t1] t de defi nit ~ v spul berate spera n ~eJ e lor de scapa ire ca in U iU' rnatoarele cincizeci de ore. Sa S~' fi ternut .cumva Robur ca supra vegherea prizonierilor lui s-ar putea sa f~,e mai Pul:um1!. lesnicioasa tn timpul zborului lor deasupra Europei? Se prea poate, $,1'1a,! dealtrninteri, ca erau ho~arili sa fug~ ell orice pret,

Oricum ar fi fosr, 0 lncercare ~n acest sens era 0> a.dev,a:rat3, sinucidere. sa sid JOB dintr-un expres care merge ell 0 suta de kilornetri pe ora, nu Insea mna, poate, decit s3=,i pui pielea in. joe, dar sa fac~ acelasi lucru dintr-un rapid lie alearga cu doua sute de ki tomerri pe ora ar fi sA.-t~ doresti singur moanea. Ei bine, aceeasi vi'~e'lA = maximum de viteza pe care-t putea atinge - 10 clpa tase ~~ Albatrosul. M,a.i mare decit a ZbOEU]ui rindunelei, adica 0 suta optzeci de' kilometri

..

pc om.

De citva tirnp, ,.dupi. cum probabi! at·i observat, vlnturile dinspr,e nord-est predominau cu 0 regula rita te ce nu putea n decit prieJnica manevrarii apa ratului, care zbura 1n aceeasi directie, adica, in. genere, spre vest. Cum insi aceste vlnturi 'hll,cepeau sa se domcleasca, foarte curtnd nu mai fu chip, sa stai afara pe platforma , fira a sirnti ca ~i se taie respiratia din pricina vitezei de deplasare, Ba inca n-ar fi Iipsit mult ca, la un moment dar, cei doi colegi sa. fie azvhH~i peste bord, daca presiunea aerului nu i-ar fi ingbesuit in peretele rufului.

91

Noroc cit aimonierul ii m,rt prin hm1bloU'r~'~e cabinei sale ~i mm aceeasi cl ~'pa 0 sonerie electrics ii. ve sti pe oamenii din ech ipaj CJe s~i tea u. i.n post, la prova,

Fa rru d.w n tre ei se strecurara 'm,ri zj,ba vi pe platf orma, spre partes d ina po~ a, a paratu l u~ ,.

Cei care aa ,ca 1ito rd t vreoda ta, pe mare c u v~n rut ] n f~l~a ~ in ~oru ttl unei furruni, $a~i aminteasca de acea~:t~ Imprejurare ~i i~i vor da seama ctt de ,pu.tte:rnica, poate frn 0 asemenea presiune, ,Adt nurnai cl; in eazul de fa~i" A1lJ.a,tr,o,sul era eel eare-i dadea nastere, datorita vitezei hI], ext raordinare.

Pi:n3. ~a urma ~ aparatul trebui sa"'i~ tncetineasea zborul; numai asa U nele Prudent si 'Ph ~'[ Evans ,putu.di sa se i.r.r~o<a:r,ci ~:2ll ei in cl,bina .. In fieee ruf de pe Alba tros e ra '0 a tmosfe ira in ca re puteai respira hI voie.

Ce solidi t re buia sa fie 'insa co nstructia, ea sa p1oa.ti rezlsta la un asemenea zborl 0 adevaram minunel a~ priveste propulsoarele din fata $i djndi'r,i~~ ~ic[ nu se 'mad vedeau invirtindu-se. srredel,eau aerul, de~chizindu",i drum co 0 for~a, infinru~ de mare,

Ultima qeza~e omeneascs ob servats de pe bo rd fusese Astraban ~ oras situat aproape la extremitatea nordica ,3, MaTii Caspice,

S tea ua Dese rtu l ui - numete pe semne m -1 dad U se vre un po et rus _, stea odinioara de prima marime, cobortse aeum in rlndul celor de a ~ ern ncilea sau a ~ ~ aselea ordi r.DJ. Sim p~i, ea pi tala de gu bernie, Astraha nul t;:;i a Ii tase 0 cl ru pi bi:trine.le-i rid uri cu crenel uri = acum fa ri nici un rost - turnurile str,i veehi din mijlocul cetatii, rnoscheile invecinate c u biserlei. de constructie mo derna, eatedrala a le carei ~ urle, in n u mi,r de cinci ~ poleite c$:l p [esa ra te cu stele albastre j ,pi rea u croi te dintr-un crlmpei de eer - ~otu~ asezat cam In dreptul gurilor nllvhl~ ~ urn Volga, largi de vreo doi k.rn ~ome~ ri,

De ajci Inainte zborul ,A1IJalr:osului SiC! asemui C11l 0 cavalcada prin

tnattul cerului, ca. ~i cum ar r~ lost. tras de alee] fabulosi hipogriti, care din ~ r-o g,in.!,uri hi taie d~ ad pi stri b~ t elte 0 leghe intreaga.

In zi ua de 41 iu He" la 0 rele 1 0 diminea ta, aerona va I tala, direct ia nord-vest, pe Volga tn S,U~h mergtnd mai mult sa u mai pUlin pe firul vaii. Stepele Donului $i ale Urahllui aluneeau de 0 parte ,i de alta A 'n u vi ul ui, Dacl a. f :fi f ost -cu pu ti nil 51 ""'it afunde pri virea in zarea ace sto rime nse cuprln suri j caJi torii a bia d~ca ar ern at \1 U t r,aga z sa n umere orasele ~i satele, In ::drut~i.~, spre seara, aeronava zbura deasupra M:,osco vei, firl a rna~, apuca macar sl S~] ute d fa pel ul Kr-emlin ul u i., ! n zece 0 re facuse vre 0 dona mii de k Home tri, adiea d istan ~~, de ~a. Astrahan la vechea capitaJi, ,9 tnturor Rusiilor.

..

De [a MoscovaJ ]at Petersburg linia ferata si, tet fi avut cam o mie doui s ute de k i lome ~ ri, ceea ce wnse mna 0 ,ci.11to'rie de 0 j U IDa;ta re de 11.. A~,a ,ei A lbatrosNI aj un se ~a, Petersbu rg" p e mal u ri ~e :N evei, intocmai ca un expres, ca,tr-e orele dauB dimiaea r ta, N,oaptea ,alba; pe aceste meleaguri de care, dar fiind ~at~fu.dinea lor ~na.l~i, soarele de iunie aproape ci nu se desparte mai deloc, le in,gidui :sl cuprrundi,

o ,clipi, cu ochii privelistea va,sttew capitale.

Treeura apoi pe deasupra golfului Finic, arhipelagului Abo, Marmi Battice, Suediei, la Jatitudinea Stockholmului, Norvegiei, ta Jatitudinea Kristianiei. Doua mii de kiloenetri numai in zece or-e! S ... ar fl SPlU ca" intt-adevar ~ de aei tneolo, nici 0 putere dW,f[ lume .I1.-11f fi fost wn stare sa sti,vwle,asca, a vfn~u~ ,AliJatr,(};sutui. ea ~i cum rezultanta fortei sale de proiectare in sPaJl~u $i a atractiei terestre J-ar fi mentinut pe aceeasi neschirnbara eraiectorie tn zborul lui ~n jurul globului pimin= ~esc.

Cu toa te a s tea jI la un moment dar apa ra tul se op ri ch iar deasu p ra vestitei cascade Rj ukanfos, din Norvegia. Munt:ele' OU8ta, a cirui . c reas ta, domini, t oa di acea sdi m inu na til regi une din Telema rk I' Ii iesi in cale intocmei ca 0 udaJ,~i phttri de hotar, peste care nu-i tnt hrugiduit sa, rreaca mai departe, spre vest.

A~a,dar ~ ajungind in acest punct, Albal'ro'stl:l cwrmw purr ~i simplu spre sud; fI,ra, sl,~i micsoreze viteza,

Sa vedem, i nsa, ce faJcea F rye 0] ~ i n in rimpu l acesr ui nea sem ui l zbor?

Frycollin tacea chitic in r.undu~ eahinei lui si dormea cit ii poftea inima trezindu-ae doer la vremea mesei, Atunci Fran'iol:S Tapage venea si,=i ,ina de urit srum,tind 0 'p~a,oe[e sa-si bata joe de sperierurile lui,

= Ei, dl ~ ee .. i asta mid nalciuh~'~ spunea el, ti-a pierit graiul de n u mai st,ri:gf?,;, '. Hai ''- dl ... i dru m ul, nu te sfii L.,. 10 sa, te J~n i ia ra~i atlrnat vreo dona, ceasuri G,rn atlta tOI~'! 1~, gtndesre-re numai ce st,ra,snici ba ie de' aer pen tru reu ma tism ~ La vi te za cu ca re me wge m ale urn !

~ Nu stiu, dar parca tOI~U~ stta, sa se desfaea in budi,lw I Indruga tntruna Prycollin.

- Sa prea p oa re ~ Fry l' bi.ie te I' Dar 3$3, c um me rle m ,n oi de repede', n ici mica r O..,R m putea sa eadem~! ... " Fii pe pace, deem!

- Credeti

.' J,V ,~~,.Ill.

= Pe cinstea mea de gascon!

La drept vorbind, n,ra a exagera CU nimic luerurile, asa cum fioea Franqois Tapage, nu inci,pea i.ndoia,l]i, ca ~ datorita vitezei cu care zburau, tra valiul eficelor de suspensie era, Intrueltva miesorat, AtoaoosuI' ah..1neca. la s;up,nl:fa,la, unei paru.r.i atmosferice aidoma rachetelor Congreve,

,_ Mult ,0' sa rnai ti~a a~a;? Intreba Frycollin,

9,3 .' Jules Verne 30:10 •

M u lt? ... ' Da ~ de unde! rasp undea b uca t8 rul, T 03. Ii viaja '~ Ah! suspina Fryc()nin ~w iar lncepea so. se viica reasca,

Ia vezi, Fry, ia vezi, 11 lua ]a, rost, at unci, Fra.n.~'Qis Tapage, ~a n 1JJ. te t rim.ita sef u l ia r Ia pli mb a re, cum ~M~ lice p e la noi]

$,i Frycotlin lsi tnghitea suspinele, odati cu dumicatii dubli pe care ii baga in guri\'.

1'nttre· limp, Uncle Prudent si Phi] Evans, care nu erau oameni ficU'~i sa cl rte asca. fi ni f 010 S ~ ] ua seri 0 hota, ri re, Era li m pede ca ] u min a zilei ca nu mas putea ri. vorba $-0 stearga. TO'~lJ$i, da,ci nu mal era chip pentru ei sa puna pruciorui pe globul pi mintesc, n-ar putea face tn asa fel ca d. dea de stire EocuitorHor acesruia ceo se intimplase, din mome n t 111 i [1 era. re li se pi erd use U r rna, C U presedi In t e le ~i sec reta if' u [ Inseiturului We1donj cine eta eel ce-i ra,pise, pe bordul carui aparat zburator Sf ana u prizonieri $l sa provoacc, astfel, poate _- dar cum. In ce fel, marite dumnezeule! ,_ din partea prietenilor 0 ternerara inoerca['e de a-i srnulge din mlinile lui Robur?

sa comunice cu ei?., Dar cum? Si faca ~i ei, oare, ,C~. marinarii ajunsi la ananghie t care viri intr-o sHell 0 marturie indictno locul

na uf rag i u [u W ~,~ 0 a.zvI ela a.p oi in rna. n:?

in cazul acesta, insl, rna rea era ~nsa~:i atmosfera .. Aici sticla n-a yea cum sa pluteasca. S-a.r putea lntimpla, deci, sa. ]1=0 gisea.sca nimeni, afara numai daca n-ar pica drept in crestetul unui trecator, ca.ruia. n-ar fi greu sa-i sparga. capul,

La u rma urme lor" cei do i c ole g] n-a veau deci t ace s {: . n-ri j ~ oc [a i nde[nlna ~~ se pregateau tocmai sa jertfeasca una din stielele de pe bord, dnd lui UnC'~~ Prudent li veni 0 aJta idee'. Presedintelur, precum stim, ti places sa tragi tabae, blind nata v ce se cade, cred, a, [i trecut cu vederea unui american ~ cart ar putea sa a.ib5, alte pacate mai grele, Ca unul, deci, 'ea ruia w~ placea sa tragi ~abac! Uncle Prudent a vea, bind ffljle les, 0 [3 bac he ra ~. Be u m goa loa. lao r tab ache ra as ta era de

aluminiu, Odata azvtrlita a.fari,. daca di.dea peste. ea vreun cetatean cinstit, sigur c-ar fi eules-o de pe jos si j culegtnd-o, ar fi d1JJ,S-O la politic, iar acolo S~ r f descoperit marturia sortita sl\ dea in v~~eag situatia in ca re se aflau cele doua victime ale lui Robur Cucetitorul.

Zis ~i, mc·un. Scrisera o nota scu Hi ~ da r cuprinza toare, pe adresa

Ins t i tu t U h.l i Wei don ',. c u ]" uga IIDl j n tea de a. f1 ~ fa nsmisa. .

Pe urma t dupa ce strecura nota tnau ntru, Uncle Prudent 1.nfii$,ura tabachera fntr-un petic de stota de I,runa" legind-o zdravan, nu nurnai ca. sa nu se deschida ]':11 cadere, dar totodata ca. :sa nu se sparga izbindu-se de pamhu. Nu Je maw ramlnea, asadar dectt sa astepte prilejul nimerit.

n realitate operatia cea mai anevoioasa, WD1L timpul zborului acestuia uluitor deasupra Europei, era sl ia5a din ruf si si me·am-gi, de-a busilea pe platforrna, eu riscul de a fi in orice elipa luati .pe· sus" totul petreclnd u -se p e f u d~. Pe de al [i pa rte n u tre b uia cat a bachera sl cadi, in marc' sa u in vreun go,~f, lac ori api, cur,gi toare, fiindca s-ar fi pierdut

N-.a.[ fi Cost insa, cu nepu1i,nta 'car prin acest mijlcc, cei doi cclegi sa reuseasca a, intra in legaturi cu lumea paminteaJ,.nl.

Pini una, alta era ziua namiaza ma re. Se gindira, deci, ca ar fi mai bine sa astepte pina la noapte, folosindu-se fie de 0 hruoeti.flUire a mersului, He de un popas~ ca sa iasa din rul Peate ca asa ar izbuti sa ajungi ]a marginea ptatformel si sa ~~se sa cada pretioasa tabachera

. numai deasupra unui ora.~.

Dealtminteri, chiar d.aca toate aceste conditii ar fi 'f,OS,{ ~ntrunire'j planul lor nu putea n totusi pus. in aplicare - eel putin tn ztua aceea,

~ nt r-ade va.r <; pi -ri s i ad me le agu rile no rvegi e n e in d re pt u l mu n t-el u i Gusta Aiba{"_'osul eirmise spre sud. Mergea chiar pe meridianul zero, care, in Eu ropa, nu este altul declt rneridianul Parisului. Aparatul zbura dec] pe deasupra Marii Nordului, sttrnind, cum era si firesc, uimirea tuturor eelor de pe bordul mislor de vase ce fac legatura tntre porturite Angliei ~ Olander, Frantei ~ru Belgiei, Da,ci tabachera nu se nimerea sa cadi pe puntea unuia din aceste vase. avea sorti sa se duel 13. fund.

Uncle Prudent si Phil Evans se vazuri., asadar t siliti ,sa ~~tepl~e un moment mai prielnic, Dealtfel. dupa cum, veti vedea mai tncole, peste putin a vea sa se iveasca un prilej rninunat.

La orelc zece seara, Albatrosu! se ana In preajma ti.rmurHor Franlei; cam in dreprul portului Dunkerque. Noaptea era destul de. Intunecoasa. 0 chpa dCHU' se zam-ira sca.pirall'iJc electrice ale: farului de la Grls-Nez tncrucisindu-se eu ale fa rului de: la Dover hru[f1e cele doua Iirnanuri ale strlmtorii Pas-de-Calais, Pe u:rma Aibatrosul se avinw in zbo r d easu p ra teri tor i U III [ fra nee I, men ti 01 nd u -se la 0, 3J] ~i t udi ne miilocie de' 0 rnie de rnetri.

Aparatul nu-si micsora insa viteza, T r ecea ca 0 ghiulea peste orasele, tirgurile $1 satele cc impinzesc aceste rnanoase provincii ale Franlei de miazanoa pte, Du pi Dun kc rq ue venira la rind, pe acelasi meridian a] Parisului, Doullens. Amiens, Creil, Saint-Derris. Nimic nu-l facu sa se aba ta cumva de la Iinia dre,a.pti. $] astfe]. In toiul nopti~,!

. a j u nse d ea su pra ,~O ras u ill i -Lumi ni" 1 em ruia i se c u vine pe d rep t aeest nume, chiar atunci ctnd Iocuitorii ]ui dorm ~ SHU ar trebui Sa doarrna.

95

Ce nas~nls'nica toana II hldem'oi, oare, pe inginer sa, fa,ci, un popas deasupra ,cetati~ pariziene? Cine sHe! Tot ce putem spune este cl Albatrosul,coborl atit de mult tnclt acurn domina orasul de ]a 0 fni.llime de numai ctteva sure de picioare, Robur iesi atunci din cabina lui si .odl,ta cu el ie~i pe platforma 'lot echipajul sa ia aer,

Uncle Prudent $'~ -PhH Evans C31lltar,a binetnteles si nu scape ocazia minunata ce H se 'runia.'t:i,~a, P,arasi.ndu-~~ asadar cabina, tacura ce fa,cura :$i se departara de ceilalti, ca sa poata prinde momentul eel mai p.rruelnic. Si, mai ales, se fereau sa nu bage nimeni de seama ,

Aidorna unui scarabeu gigantic'! Albatrosul plutea lin deasupra rnarelui eras. Aeronava luneca de-a lungul bulevardelor luminate ca ziua de aparatele Edison. i Se auzea pIni ]3. el zgomotul trasurilor ce mal f orfotea u iDlca pe s trli Z1 $] h ur ui t u I tren U ri lor de pe n u meroa sole I, ini i. ferate ce se ind:rep~au aidoma s.lPi~elolE' unei roji, spre Pads" Pe uln'mi, Alba t rOJ ul ~noe pu sa p la neze la a lti tud i nea eel 0 r rnai ina I te m 0 n umente, ell si cum ar fi vrut anume si izbcasca maciulia din vlrful Panteonului sau crucea de pe Domul Invalizilor. Zbura molcorn din dreptul celor doua minarete. ale palatului Trocadero pini la rurnul metalic' de pe Ctmpul lui Marte, at ci,rui. reflector Ud8~ scalda toata capitala tntr-o baie de lumina electrica.

Aceasta plimbare prin vi,zduh, hoinareala aceasta nocturna ~inu aproape un ceas ca ~ru cum aparatul a r fi Bellt un popas in aer, lnaiate de a =~i u rma nesft r$i ta -,j ca Hi t orie,

Sa ch ia T" ] ngi ne ru [ Rob u r voi, p ese mne, sa of ere pa ri 2;1 e ni ~ or pr,i velistea unui meteor pe care astronornii nu-l preva zusera. Teate farurile de pe Albatros fura aprinse, Doi snopi stralucitori al unecara peste pietele publice, peste scuaruri, gradini, palate, peste eele saizeci de' mii de case din cUp'Ii.n'SLJ~ orasului, wmpra:stiind imense canafuri de ] urnina, din zare In zare,

N u mai tncapea nicw .0 indoiala lea Albalrosul Sf vazuse lamurit de a,sti data ,_ $i nu numai ci se vazuse, dar se si auzise, fiindes Tom Turner, duclnd trompeta la gura , slobozise asupra cetatii talazuri de sunete elocotitoare. 'in aceeasi clipa, Uncle Prudent, aplecindu-se peste parrnaclic, lisi sa-l scape tabachera din rnina. __

lndara dupa aceea chiar, Albat,osuJ se ridica ~n vizduh cit ad bate din palme.

Si a tunci in inaltul cerului parizian tj~n,i, un '~~ ura-a' vijelios din rtndurile multimii De umplea haci bulevardele, un ;,.ur.a~a.[· de n.eti,rm,u-

.... ' '" hi '" icul '

rrta mrrarc Inc .mat nastzusmcu U~ meteor,

~ IE 'lio:rh<l &11: bltll,p.iII cl,("t;.,ri~1, i fbVC nl';) III de Edi~o~ (n_ t, b. = Turnul E~ff.d, (111. q

96

Farurile de pe bordul aerona vei se stiasera toate deodata l intunericul nOPl~i se lnchega iafa~i Ojn jur ,i In acelasi timp ~.w taeerea, si aparatul i~.w v.i zu mad. de pa rte de drum, zJb uri nd cu 01 vi.tem de dk)ua. su te

d t, .] • ... A . 11 f dat s] d·...... . 1

I e 1'(1. 0 rnetn pe ora ~ .··S 13. e Fa tot ce ~e U sese .• a t sa var a In ca ~n ta .. 3,

Frantei,

:LA ceasurile patru dimineata, Albtltr,()sul rra versase piezis tntreg teritoriul ~a rii, Du pa aeeea, lea Sa nu rna i pia rrdi tl m p tree! nd pe s te Pi d nei san peste Alpi, pluti pe deasupea regiunii Provence ptna Is Cap d' Antibes ... La. orele noua., loeuuorii din preajma bisericii S·fint.uJ Petru din Roma, ad.unati. in plata d' n fa·la edificiului, easeau gum-a pri vind zborul aeronavei deasupra Orasului Etern, Doua ceasuri mai ttrziu, dominlnd drun tnaltul cerului golful Neapole, se legin!. 0 clipaln mijloeu] vaJitucHor de fU'ning~ne O~ ieseau din gura Vezuviului .. In sfirsit, dupl ce trecu in diago'na~l peste Medite·rana.! la ora unu dupa-amiaza chiar, fu semnalat de straj~[e de coasta din La Goulette, pe '~armlJI tunisian,

D vA ". A·I··n ... · .11. .• E I~p" treizeci d .. upa .. ' .menca., ... ·SUl ... upa nSla, .' .uropa", ·es:te t.relzecl e mn

de k ilometri pe ea re a para tu ~ fe'rmeca 1. Ii stri bi t use in m a i pu l.i ml de

d x. •• .•. ,.!II 'I I oua mel .~.l t,!['ew ~e 2'.1 e:

Iar 3ICUM, ia ti,-~ pornind sl cutreiere in zbor trunuturile cunoscute sau necunoseute inca ale continentului africanl

••• 11] •• 1 ••• IU ... "!I!I!3i!"~E1ii-tii1ii,iiiii!ll. 11.11 ... tll.tll.1I .... II.

Peate ,ea sin ~eU c ur~o~ i sl '$ ti~i ee s=a in ti m pla t eu fairnoa sa. taJbaehera, dupa ce a Ci.2~'l jos, pe pami.n.t?

Tabache ra n imeri hru s,~ rada Ri voli ~ ~n fa tao easel cu n 1Ul m~.:ru.l 21 0 ~ in t r- un momen t cind n u era ~ ipenie de om pe afa fa. A do UB zi did u peste eat 0 maturiUoa're: care, fire cinstita, se gri.bru 5-0 duca la prefect ura politie w"

Acol 0 ~ erezi nd u-se [a incepu t eli ar r~ 0 rna $'~ nl inferna 11 '! r usess dezlegata, despachetata si descbisA cu cea mai mare grija.

and, deodara, se produse un :fel de explozie .... Un stranut detunatto'r pe care seful Sigurantei n U $'1-1 putuse stapt ni,

Documentu ~ If iIJ.I SlCOS, in .sfil1.i ~ ~ din ta bachera ~.i, s pre mares [or mirare, cei de fata c~~iri urmatoarete:

II'Uncle Prudent ~.m Phil Evans, presedintele ~i secretarul Institutului We]do n din Ph ~ ladel ph ~~ ~ ri pi tm de aerona va Alba tros .3, j ngi nerul u i Robur,

A S~ in~.tiiJlta prietenli si cunostintele.

U P, '11 'D 1Sl' "

... • ", $ru .t .. c. J

Astfe], ] ocuito [1 ~ celor dona lu m i ana ra e xp licatia U nu I fenome n ,ce pl.rea ine xplieab n. Astfel, oa me ni ~ de ~,t lin ~l ce acti va u ']n n u me 0018.. sele observatoare de' pe suprafata g~,obu]ui i$i. redobindira in sfirsit linistea ..

97

Capitolul XII

IN CARE INGI.NERU,L :R,OBUR 'SE PO'ARTA ASA, CA, $1 CUM AR A VEA OlE GIND SA CONCUREZE P'E:NTRU UNUL 'DiN ,PREMlI,LE M'O'NTYON

,

AjungW'nd. la aceasta etapa at ci~a,t(n'iei a viatiee in jurul PAm~rrutu~ui, pe caveI' o ~nce'puse, A.lbQlr()'E,u/~ SOCO't cl ni-e in,pd.ui't" de buni seams ~ si ne 1.l'lU'ruem Iuml,toare1.e hltrebl,r~:

Cine era la u rma u rrnei aeest Rob ur, cirllia pi na in momen ~ ul de fa~~ nu-i cunoastern deett numele? Nu eumva i~i petrecea '~oo.ti 'vi,ata 'in, vlZ/duh?' ~i cum se BetaL ca aeronava ~uj nu a yea nid 0 cHpa de r2igaz? S1t DU fl glsit oare un sila~, undeva, tnt,f=un oc inaecesibil, ll.ndeji ehiar d3JJca, n-ar fi a VU~ nevoie de repaua, popo5ea micar pentru a-si im,prospita proviziile? Ar fi fest de rnirare sa nu fie asa, Cele mal strasnice zburatoare au SID eWe un adapost sau un cuib pe ~,u.me.

::;,i apoi, tie avea de .gwod.~ oare ~ ingiaerul eu cei doi prlzonieri ai sa i ca re n u 'rnJcea u deeit sa -l i me uree? 'N'u cu m VI, i se va fru, n1 d ri t sa-i Una mai departe rna eheremnl siu; si-i oslndeasca a H in vecii vecilo r a viato ri'? Sau ", p oare, d u pi ce-i va f pU mbat a ~ a pe deasupra A'tricii, Americii de S.ud~ Australiei, Oceannlui Indian, Atlantic, Paci-

fi sa . ,r i I fi . . d' I i lib

- '." !m . = _-',' -',-:-,' ,._ -. -';". ',' . I" " ,,',= ,--' 1'1.

ie. CD . , 1. convru ng ,neap ra 1.., va ,l av II ~ urn ten tla ] pun n w .' ertate,

spent nd u .. ~e: _

~ . domnil '" .AI ...... AI·'" ". fi ........:11 O! ~.x

'!I'll acum; omm .or, :nau:aJ.juUl.esc CJl nu vet~ rna.] 1 atu ue nemereza-

tori in principiul «mai greu ded]~ aerul-I"

Ia tl tot atltea tntrebiri ~a care na slntem "'ncB 'in misuri\ sit ris,,Pun= dem, E aei 0 taini ce se afla in puterea viitorului. Peate ci va fi c'brudw dati in vi~eag,,,

Tot ce ~ tim e ste ci Rob ur n ~,~ dadea 0 sre neala sa ca ute aeest cu i b pe tarmu:r~~e de mrua,za,:nOaJ,p:t& ~de contineutului african. Avu c,hef 81''1i pe:~r,eac!, tim,puJ pinl, pe tnserat deasupra re,gentem Tunlsulai, etnd in lJb or lin, ei no pI u rind, d u pi toa rte ~ de ~a em pul Bon lib-rna ~a, lea pul Ca r. tag] na, Ce va mai a p oi~, pit trun se 1 n w n teri or, pe valea '~nc~ n ta toa re a nuv~,uJ u i M~dj erda, zburind de-a l ungul albiei sa ~e; leu unde lutoa se, pierdute printre cactusi 'si tufisurl de o'eandri. Ce vl1va fi,cu aparatul sttrnind sute ~,i sute die papagali pitici, dintre cei care, cocotati pe firele de ~e~egmf ~ par sl a,~t:nl ca lea depesel or CaL sl, ~e ia C u ei sub a ripi!

'Mail apoi ~ pe tnnoptat, .A1/balr.o;s.u/ se l,e§anB desupra frontierelor regi unii krumiri ~or si daca 'V,R mai fw 'fit,mas vre un krumir pe lume j (i,ra dear ~,ru poate ,ei, va fi cazut. cu rata la pimint~ rlll1gindu-~. pe Alah sa, se milosth .. !\eaSICi,,. in cl,~,pa clod va n vl:lut i vind u-se mati hala aeeea de vu~ttur+.

A doua zi dimineaja veni rind u l oras uJ 111i Bone :$1 a ~ incin ~a toa relo r coli ne ee-l inc on j o\l"ra ~ pe urma Ph ~ li ppe ville ce deveni se un mic A lge me u cheiu rile-i proa s pit eonst rum ~e ~ n u mai in a rcade j cu viile sale netntrecute, ai caror bumei h'lfrunziU ~mb[aca tot tinutul, asa inch ad impresia ci te aff ~n Bordetais sau pe pimin~urHe Burgundiei.

Plimbarea asta de vreo cincru sute de kilometri peste cuprinsurile marii ~i micii Kabylii Sl1 sfirsi in. dreptu! citadelei Kasbah - din Alger, Ce prlveliste pentru ciJa,torH de pe bordul aeroeavel! Rada ee se deschidea tntre capul M3\tifou ~i limba de plmin~ numita Pescade, ]itofa~[ll Impodobit eu palate, eu pasi,ri marabu, CU vile 'vlj,ile intortecheate i.nv,e,:minm,te in mantii de verdc'a'~a" Med~~e:rana albastra, albastra ~ brazdata de transatlantioe semantnd cu ni~~e salupe! S i to c asa, pi.n! la, pi torescul Oran, ai ,ci,rui ] oc ui to ri ~ 1! bovind In grld~nH,e citadelei, a vum prilejul sl v,adi, AI'b.t:urosulloginbrudu-sc; pe

... . . I ~

mserat, ell pnme e stele,

Daca pina atunci Uncle Prudent ~i Phil Evans se tntrebasera ee-l va f apuca t pe lnginer ul Robu r sa -~ plim be ala, In inc hisoa rea, lor zburitoare, pe deasupra rneleagurilor Algerie], pesernne ~a, vreo doui ceas uri d u pi sci. pi tatu ~ SOH relui se vor fi ghilJdil c·l, ru n stlr~ it, stipi n u ~ A lila l.rosului i~i fie use mend rele, Sucind ci rrna, tim on ie rul t ndre prase tocmai .at para tu ~ ~ n directia s ud-est $1, a doua zi, du p~, ce sci, pa se de cocla urile tin u t ul u i m un tos Te H, vi zu fa sa r~ nd 8 s t rul rile i deasu pra 11 ~ sip u ri ~ or Saba rei 0,

I~ui ~.i itinerarul z'lei de 8 iulie Vedere asupra ~Irguiorului GeryvjJle', c~l.dit Cal si Laghouar bl marginea desertului, pentru a. lnlesni rnai tirziu cueerirea Saharei, Trecerea aeronavei prin pasul StiUen, nu fiJi oarecare greutaji, ~nrrunrind vln~u] destul de puternjc. Traversarea pastiului, ctnd ~ntr=un zbor ~in,. pe deasupra oazelor wnverzite sau forturilor ____,. asa-numitele .ksur - (;'~m'[d ell {} viteza rdipra.s~iC'a, depasind zborul zigan.~~or~ De cID~eva ori se viluri ehiar nevoiti sa, deschida focul Impotriva cumplitelor pasiri care, ~n stoluri de clte douasprezece sau cine sprezece, InU se sr.~:aJ,U sa se rnll,pus~easci asupra aeronavei, bagindu-~ pe Frycollm In sperietr,

Dar, daca, zig;lnii nu it puteau Iispunde hiJJtr-a.lt fe'~ decit pria h,pe'~e fi oroase sa u cu ghearele si c u ciocul ~ indigen ~i ~ n schi mb. tot atit de sa l ba ti ei ~ i e i, n u -si cruta ra, f 0 curile de arma rna i ales ct nd A tbat rosul trecu peste Muntele de Sare, ale carui stane, verzi ;,rn viorii, ieseau la ivea~i, de sub giulgiul sa u alb, De sus, din brusH, cuprindeau cu ochii 'huin:surile nesftrsite ale S.aharei, unde mai ~ua,ruiau [nel urrnele taberelor lui Abb el-Kader, 'tinuturru pururea peimejdioase pentru un clJa tor european, mai CU seam! In eonfederatia Beni-Mzab,

99

A j ungt nd aici, Alba t ros ul se valu nev oi ~ S fl, se U fee ,j a r la 0 al t itudine rnai mare, ca sa scape de sirnunul care se tntetlse, stlrnind un val de nisip roscat la suprafata solului, ca talazurile ridieate de curenji ta suprafata oceanului, Fe urrna pustietatile podisului Chebka tsi desB~ur,ari balastut lor de lava negricioasa ptni la valea Ain-Massin, racoroasa si inverzita. Cu greu si-ar tnchipui cineva cit erau de felurite aceste meleaguri pe care ochiul Ie putea cuprinde pe de =a, tntregul, Dupa colinele acoperire de copaci si arbusti, se perinda u lungi unduiri sure .. drapate ca un burnus arab ale carui falnice cute rasc·()]ea 1.4 fata pi:mintu[ui .. i'n departare se a,ilau asa-nurnitele nad! C1IJ. ape navalnice, paduri de palmieri, plleuri de colibe strtnse ],ao[aJta pe cite 0 maguri, in j u rul 11 re u nei moscnei de pilda Me tl i ti, in ca Fe hi lid uia un co nd llcitor religios musulman, marele marabu Sidi Sik .

. Pina, la eaderea noptii strabatusera clteva sute de kilometri, zburind pe deasupra unui ~inut mai mule ses brazdat de dune lnalte, Daca Albatrosui ,3[' fi vrut d fat ea. un popas, ar fi putu t sa a terizeze in inima oazei Ouargla ~ p'ltita sub urnbrarul unei pld.ufl uriase de palrnieri. Orasul se vedea lamurit ~ ell cele trei carriere deosebite ale sale, ell vechiul pala t aJ sultanului, un fel de Kasbah 'tntarit, cu casele de c a ra m ~ zi Ii scoa pte de a rsi ta soa rel ~i si tln d nile -i ttsn j roa re sa pa te 1 n va le. de la ca. n3 ae ro na va ~j -ar fi pM l u [ improspa ta provi zii le de a p a ~ Datorita, insi i' vitezei uh .. iitoare cu care zbura, rezervoarele lei era u inca phne. aiei in mijtccul pustietatilor africane, cu a.pa pompata din Hid asp" p e valea Kash m rn f til u i.

Sa fi Cost care observat A,lbalroJul de arabii, rnozabuii $i negrii ce sa Hi $ tuiesc ~ m preu na in oa za Ouargla? Nici vor bi ca, da, de 08 rece fu intimpinat cu sute de focuri de pusti; plumbii insa cazura. ~]ldira u fari ~di-[ fi nimerit, Pe urrna se lisa noaptea, tlcuta noapte a desertului cu tainele ei, pe care Felicien Da vid le-a tilmacjt a lit de poetic.

In orele urrnatoare ~'~i continuara drumul spre sud-vest, l.aind drumurile ce due spre oaza El Galea ~i dtotre care unul a fost descopcrit, in 18591" de francezul Duveurier, un om plin de initi2l.tiva.

Era huunerlc hezna, A~a, di nu vazum nici 0 frinturs din ealea ferata transsaharlana ce se construia dupi, proiectul lui Duponchel = 0 lung! pan,glica de otel menita sa. lege Algerul cu Tombouctou prin Loghouat $i Ghardaia, ca sa ajunga mai ti'rziu pe tarrnul golfului Guineei.

Albatro'sui patrunse, astfel ~ In zona lecua toriala, dincolo de tropicul Cancerului, La 0 distanll de 0 mile de kilornetri qe marginea nordica a pustiului Sahara, aparatul t$i incrucisa zborul cu drurnul pe care rna iorul Laing i~i aflase moartea in 1846~ ~aie apoi calea urmata de

1100