Sunteți pe pagina 1din 273

II

I

p.ltezentarea gndictL: 'V AIL. ~I UNTEANU

.'

v 0 Y'(lg e a~& CM1Itra: de la terre ,par' Jtdes Ve'n~

Librairie Hachet te Collection Het zel

.. ·ules Ver · .. ··

1

I I I

_II

..

, I

I I

It

,

,

.

1 :

Jules Verne

~ 1

01 .AX'l"t, '," - ,,':',,~ " , ",'I t '1' I ~ a, one spre Ce,nl, ru

:" imintului

, -

L,

, In. "om4.nc,tC tie DIAN FA UR

I I

I 1

CUV1NT INAINTE

1m aginatla cop£llo,' - zicea U'1! ,m'ur,e ,poe't r,OmQ,T} lie ,spluniol ~ esie asc'mene',a unu! cal' na.zdra'v'an iar

I, ":,II!'l I' ,'" I I.e. .... J ~ l

cur'lOZltau,;'a ,o.r e tnntenn ce- J ugaresu: ,pt'ln ttme,Q

celor mai Indrazn'ft'e prolecie. A.tenla la ,(1',Sem,f'ne,Q ir as dlufi deji n ito ri i ,P e,nt'ru' fJ3 iho logl a co.p flu la i, t'tn ar,a ,Ediiura Ion. Creanga, la'tit Ide bogata in iniliolioe, ts i plopune acu,m: 0- ,stJ.rc.irui ,pe cit de _ a,m,billo a,~a, pe at ;t de gen ero{J;sli ~l salat af'ii ~ E uor ba Ide ed ita I~ea

A I J ~ B-' "b I'" J J l V' "A ,iI. '1'1' /917' J

In coelc.t!'u 1:" ,; lou:~ca ,U es <erne', lntf,e ann> ,.,' ,

~l 1977" a circa 410 de lu;crd,'i' din .n'e;f)il~er,itoar,e'a opera a popularulul ,s,criito" [ranees, care a leganai co pill aria Q,titOP genef'atii ,.f Q' jec'f}/n,da,t ,gindi'rea crea ~ io alte,. ,f antezi a ~ i ,spiritu 1 isco dilor ol atria r' ,0 arne'n 1

d t~" i "'" p" i .... i tJ "" ~ t ,j i ~

e s un~a~ r enau Vtr,S'_'Q COpt a,,€,fj, ~t' fJ'oQ,e nu ,nu',mal

I'i t ~ asi - at ~ _. ,e-J 'n V" Icon J ;:;." oi, -atr" ~ ,~; peturu €:'IQ', !m'~. ginaua esre u, 'IU ..... .u ee astnr ,,,,II! y'

lab oroloru I in cere se ,pYep,U'ra mar i Ie J," De oe !T¥,_ uri, j n ea se ,pllim dde;sc V isurile cele mai in edite' ale' cunoasierii, oisurile acelea lnaripate cere stni, na mil fndoliesc", cele mai [rumoase infJenl££ ale' ,spir,if:'ulul um,an.

$l dintre toti fJ,{3Ia'lor,il~ Jules V erne esie vijiito~~ul ce I mai auleni i c al lu cnnilor ,po,sib.iie t. V isu I S Gift a p.remers ep'oca.le.le.o" de's'c(Jperlri ale 6tiinJelor modeme,

JULES VERNE

.f..~" a- '!J.' r. t J 1 ~ . l t ~_ d'· Ii! I

J ,url ca J' (I'ia" 'e ao'es,€'Q e_ n'u ,era l,m,p', ,e'"t.l_ I. n' s tmp e

ndlu ciri, ci se s/J\r iji:nea pe 0 so lid d eruditle,., De; ali,let, toatil asa-rlsa lilerattJ:ra ,/'a"ntasti:ca sau de imagi-

t ,,. J I .... 1 "'1- " J ~ ~ d' 'b!' "t '.,'",

nt(l re, ae [l'U11',(l CQ_hO',f', con lnc 111' e,a (l'_.eVa,r,ur,f ,~' un~

lifiere" m,ult e !di n ele v er ifl cal e sa u v er l/i,cabi le in' ,p'ra c ...

t-t'!J. 0'" ...., .... ~l~ _1 .. ld.... v b ,;OJ "'"

. 0;:0 ~ '., amel1lt au na,ZUl, ae P't, _ tU;J1 sa ZOaf'€' .lnca

_j., '" ~ .. I .. ,ill d ,...;[ l~ ....

at'll' ,or,emur'f l,memortG. e, OUU,11",' In lJas,m(~ ,.,Q ~.,C~UlI

Z b ura tor i U ~i. la ~ covoarele z buratoare '" uri l,e'stl1'd in

1- d..... " s , Vi l ~ I I' '10"

, egG',": a poOes,tea cU!P;"e'ZQ' 'oru, ,(;U tear, ce ce s ... a pra ..

,btl'l.itj, cU' arz~fJi.h~' to,pile. de $(),ure., in apele spumegfnde ale miirli. Oametl,ii a,u oisoi zborul in lunll, iransplantul u,nor organe de fa 0' ,j/lulu la alta ~i pune ...

I A, J: t"" ij; t I' .' ,''',t', I .. ,J

rea or 1.11' jtme "ane leu aJ.u.~ 'oru J,.,ape'l vn . _ n,Q'tnte

d ' .... _.' ~'I.... ""'d d'" r J. ,i

e a eree, oam'enn :VIS'eaZQ" tJ ama~ .'e'~c ", ,l,n i antezte

lucrur.inoi, dar pe baza obseroatie! [enomenelor no ... iurii. Un'ul din'ire o is,a,iof'i{ cei mal it1'd,azru~t'i~ cate' a oisal cu (JehU ,desehi~(~ /i.ind '"g,uros ,con!irma.l de f'tlinJ'd,~ a Jos,f. ,fu.le's' Ve'r,ne~

Niiscai la Nanies, la 8' /ehruarie 1828" si morl la Amiens, la 24 matiie /905, [ules ,Vet'ne ,t6i'!a,c;,(!. slu diile ln ora~ul ,n,a,iai §1 apoi la Parts, de.tJen£n,d

I dOl' , !I! t P l ~ ~ u iii 'i' l II,. d ~,

u,nu', '_. "f n,t,re ce f mal lJO~', u, ,a'~ ser til to, I a l' _ am',f,l, e'~ I

unele spliril,c! criiice coniemporane lui ~Ba'u t.H~lfJ it la rn cepu',t 8,(1 ~ l' pla,se'z e I a ",fJ,erf!er i a 1 it,f'fQ',tur ii",

,Dupd scrierea unQ~ lucril1i dramaiice de; 0 oaloare discutabila fi a un,or toman'f' insi'gni/lante, ,Jules Verne' se dedl.~ea ,siu'diu1u.f d~'scQ;perilil(),' §',ii.in/,i/ice,

~.f.'" ", J ' t-'" il .t...., ''''", jIj L OJ.:J ""'l""" t t'-

g,e'ograjZe'I" materna lcuor, J tzicu, mtrepnna« ca Q,O',fl

cere- i d au no i ell,n o$tin I e·~.j de3:pre; lume 'f i~ i" at,lt d bo".

gala .lulifa"'t,e:zie~ ,In:, 1863~farli a avea in u,rmli ,(1'n ireasi I it erar fJ'r,(!;,Q pro m illata r Ji prez i nit a 10. ieditura manuscrisul celebrului sdu "oman' Cinci ,sap,t,amini in, balon, al cdrui sacces ii ,Q,slgara conditiile moiertale

,

petJ'ilu ,a sale alie' luerar; de 0' ,~i mal' st,raiuclfd no-

Ii ~ t- J T' ,., t. d' J t A d'~'~ .,~ ,I

lJ"l,e' -a,~,et ' emel,f.UC. 0 cumen,lU' : 1.,11' e ifve.rse aom,enu' a~,e

§tiinle'i~ ,lmple'tind cu 0 mare ,!inele "~I po'ndere imaginalia ell ,d'at:ele reale, 161 va' ,publica cu 0 uimiioare

,frec'r),eM'lli: 0 cili'torie spre eentrul pimin'tu'iui (,186'4}J -De la, pamint la luna, (1865), Aventurile capitanului Hatteras, DejertuI de g'hea:t,i, (1'8166)~ Copiii cipi,ta-

lui G---,c,t (' 18:'."'6"',7-6/,8""" ~ 0-, 'J"I .... 't",I'" #L" , .. , I "11

nu Ul '," ran ' " ,', ,", "'.I' •• ' eaa, Ofll'e ),n JUlU"

lunei (1,869), Douazeci de mii IdQ leghe sub mir'i" ( 1,8,69~70)" Insula misterioasa (1870) eic. ,Dar eel mal ma:r,e succes l-a cunoscui lucrarea sa: Ocolu') pamintu ui in, cptzeei de zile ('1'873)) desp.f'e ,ca.re

do, 0, I I'" t « « dOl, t d S· I:... Ii

iciio n at' 11, . ·',u;~ra· 'Utll s r,an ceze, e.',- .,fr;.'a·· ., e ... '~g'nJ!'.8 ~ ZI ce

cd e j,' una din ,operele cele mal lraduse dt~n Ilte'ftllura 11'0 a s,tra",~

San.sele ,su ccesalu i lui Jules' Ve'r,ne s,ini' dintr'(3 cele

~ -

mal mati. Tirajul zi:a~rului Le Tem,ps (Timpul), cute

a pU'bl:i,cal acesle .lucr',a.ri En /o,iie'lon, cresiea ,uimilor' de la 0 lund la alia, g[o"ia ,Qutoruiui de Qsemenea;t opinla publica el'a c.apl:iioafd de pe'ripetlile crolla, sa;,

AI .... - d'''' .. ' "'~l t 'I iL"'~'

_- . I ,'. I " .... _'. I -j- I • ," 'I . ", _._ 1', ' - • . 1"··"' .' . J '1'

Q§Q l.M ,Cl,t .' iredor II compamt: or rna" iilme II 0 ereau:

lui' Jules Ver,ne s'ume /abu/o'as'e pentru ce sll ... ,~i ""de'term ine" esoii .sa rn'oi'ng'ii, ,grat,ie' vapa arelor afJ,a~li~'

.. d,j II lil'" J l V

. - .., _ C 51,; . , . .. . . _.. .. _. - - _ - - - ....-

nl',n· a,~'e-_,_or wmpan'rr marl_lm,Bt, . ·,[l.fS .. ern'e cu'ce",

",1· ,. 'ii. dili Ii ..1 s. ~.. hl!lo '",",

I'lf;u~,J' alr,e,,:_ ,saH r~ .l.reCt.', tmreaga oprnu! pu;, l'ca a

ttl

V,'eml,l ,sa _ e'~

Po (h!S','itor' remarcabil, lnzedrcd ell 0' lnepulzr(lbild

.t:_ , ,iI i! .f.~' ,~ .." db" ,', l ,I ,-

J ath;'t~Z2,e: ~u un J ,rn SP'lfZ';' ... ,e' ooseroane, erce ,C'th :J ra-

t,eg a.l aeiiunii epice, cunos'(;,d,t,or pr'a/ant] al mobilurilor

. n,» l 'i! t ~ IIJ .. r. ,,I ul l d

SUJ U~tUUf uman, s a,prn tJe~ecj[ pe m,f) oa(~'e .e , __ e ez-

presie, Jules Ve:rnf a dominai cOfJiiat'i,a mulier g,e',ne~

- II ill I'·.ijj d ,;!j d JII ~,t "'.... t -,Ii d 'Io!'

raiii, a' l.T:Un,·· .... o cln.· er',Q Ul sUJ e',lnla;. qJu',i,rn,_ """0 sa

V£St!Z',{!, sli indrazMeaS'Ca'1.' sa er,c'ada in dreptate), [otia

o CALAT[OR1E SPItE CENTRUL PAMl .. TULlJI

ION DODU BALAN

,Q I Edliur iii otJ C re a n g a,. un ge.:st e,dlt or ia I .sa lui at, care echi» a I eaZQ ~ indlscula b i1J cu tJn ad de culturli de 0 semnificaiie deosebilit

Ur[Q.m drum bun aceslei coleqii, spre inima zecilor de mil de lineri eiliiori.

La. 24 mati 186,3, intr-a duminica, unchiul meu, pro~e~}n~ul Lidlenb~oc~~ se ~nt~arsle J~abit la cas?ta 1~~- 4~n Ko nigstrasse nr. 1'9'" una dI n strazlIe cele 'mat vechi din

vechiul carrier ,a~ orasu ui. Hamburg"

M" M" . th t t t ~ 1'" dy .....

- _ 'I '. - . '."" ...' ,- ~.: .... , '. __ . , . ,-. . ~ . I" '.

enajera sa " .art a avea rto . emeiu sa C.I ea. a Cal

intiraiase foarte mult pregatlrea bucatelor, ,c.a.ci min-

d b ~ JJI, v fA i!..~ I"' t d L v t..... ~

carea e-aoia mcepuse sa S .trne pe .p 11 a ~'In eucararie.

D ~ hi '11 ~.. f- , f t .....

~" aca unc nuru I i-o -_1 cum va . oame, mr-arn zis In

.. 1 1 .. ""'bdv d I

_ .. ' -.- _'. ,'. c " . __ -.-.-. ..,-- __ I .... 1 '-." - '-. -.. --."" ,',',,;-: :- "1 ' _ .. ,.

smea mea, cum e omu cei mal nerat ... ator .. e pe ume,

oarca I -- >l:,d - 0 0 .... a;': s .... oat"'! iste tipete despe ate "

r,~_r~ '-_' VQi_ 1(-1 ill'· I., 'ij". _" a nm,~, ~ ,\1 ",",~ _ ._." ;...,_r~, _ .~ .',.

~ -V'·c,'" .- I" :.' (, it de '-' I L· .. der b 'IJ'- '?" st --~, ..... , --c' -

ai, a $1. ven~ .. omnU_:_ID, _enroc~ ...... ;,~ s _rIga. me

na j era Martha, u i mit a~ in.tr1edes ch~z.i'nld u,a snfragerie L _, D···~ M-·· artha dar nimen WI nu te poa ie' ~l' nvinui "eYa"

- ~., . ,~IIl.JJlIOL.'ji , .. ~ '.iII., lib ',IIi, ' " __ _ _:' .',- " ',' .III. '_ '

nu-i gata masa, cacm nu e inca ora dou,a.. De-abia a SQuat unu j umatate la orologinl Sf ~ Mihail,

~, At-unci de ce s-o fi i:n'~ors domnuI Lidenbrock ? = Nu ma-lndolese C~O Is,a ne spuna ehiar el,

~ I t~ =1 'E' I I', ter . d -, .' II Ie A-·' '. '. '1 f .... =1 do, .'.' - . :t:-

_ . a a "~ Ll 0 , ergt- omnu e .. xe .. I a .. umnea a

sa intelea ga,~""" -

S ~ M t... ~ d- tV 11 'b .;5. 1-"' 1 ~

1 '. artna se in rep:3. S pfle 1.3.0.[' atoru ei co mar.

Asadar, am ·r~'D.a8 singur, Dar ca s.a=l fac sa tn'teleaga

pe eel mai ar'tagos dintre profesori, ar fi trebuit sa fiu. mai putin timid. Asa .ca~ tocmai rna pregiiteam ,s,i rna strecor prudent in. cimaruta mea de ilia catul de. SUS'II cind auzii usa de la s·trud,a sicirtiind din titini ,; apoi scara de' lemn trosni ~i ea sub calcatura unor pasi mari :,1 grei ,i t'n sIfir1it aparu s:taplinul casei, care str,abiitu 1:n. mare grab.a sufrageria, napu,stmn,du:-_se in. odaia sa de Iucru ...

Totusi, in aeeasta trecere fulgef',atoare prin camera, el 3lVU vreme sa ... si arunce ~ntr-u.'n colt bastonnl eu rnaclulie, pe masa plaliria cu boruri mari, periata i·n. raslpar,

JULES VERNE

iar mie, nepotului saU,t sa-i zvirle aceasta porunca rasunatoare :

- Axel, urmeaza-ma [

,N'ici n-am avut vreme sa rna mise, ca profeserul ~i incepiU s,l racneasca plin Ide nerabdare :

. u'·' b'· , ~ .. Ii; ..... ?

~ .IC.I]l.lnle~ n = ar ven t mea ",'

,Ni,ci nu ,tiu cind am ajuns in biroul temutului mel] maestru,

O Lid 'L k 'V" buie sa

tto . :t' enoroc nu era un om ran, tre mie S,R recu-

nos c, si daca-n firea Iui nn nrmau sa se produca unele

h ~ b "'" . 1 d ~ b '. d f-' t f- ,.

sc im -.,art - ceea ce, a ,,'fe-PII!. vornmn, era roarte pu.trn

probabil - cu siguranta ca avea sa rimtna pina la moarte un om grozav die original.

El detinea catedra de mineralogic Ia Universitatea J oharmaeum, ,i-n timpul fiecarei ore Ide curs, ~~i iesea din sarite eel putin 0 data sau de; doua eri, Si nu din pri,cj,na ca-l suparau cu ceva auditorii 8,aL

De fapt, prea putin ii pasa daca studentii veneau cu regularitate la cursuri, ~,i daca le urmareau sau nu cu atentie, sau data mai tirzni ei tn~li~,i Be vor bucura Ide succes ,; aceste ~"amanu'nte"-~ nu-l interesau cl'bJl,i de putin. El profesa ea. sa spunem asa, in mod ~,su.biectiv"'" conform, unei expresii a filoeofiei germane, adica numai pentru el ,i nu pentru altii, Era un savant egoist, 0 filntina a ~tHntei a carei cump,ani sc~rt:i'i;:t, ori de cite ori voiai s a, scoti ceva din ea. Intr=un cuvint, era un zg'i rcit.

~m s-ar putea spu,ne ca, in Germania se mai ,gas,esc vreo cltiva profesori de so iul acesta,

D'· 'v t /10, v hi 1 t'" _,

m paca Je msa, UIl!C nnu meu se cam po icnea a pro-

nuntarea unor cuvinte ~,i daca acasa 0 mai scotea la eapat, mi acelasi Iueru se intimpla cind vorbea In, public, ~i e de Ia sine l!n,'~ele:s lea un astfel de cusur nu-i Ide: lee pUicut pentru un orator.., lntr-adevar, in timpul expunerilor salle de la universitate, deseori se op re at, brusc, luptindu-se cu vreun cuvint Indlara,tmc, care nu voia sa=i vina pe buze, unul din acele cuvinte care se inversu =

n e ~ ITa.... (!I:;:I se p rota"'" p ~ '::iI '~R"~ ;I'!j'n g· ... tle ~ ,r-a - Q - - f' 1..... ~ f· ...

• . .. Qi;.J' sa '61! f_, .... ,,~.~ I • easca m jnt, ~Jt. ;,.;,"~r~: s,e um , a ~l 81 ir ....

sese prin a iesi din gura sub f orma prea putin stiin ti.fici a unei mn j u rat.1Uri. Or, faptul aeesta il ll:nfuria peste ma= sur'a" E stiut cl \I'D mineralogie slot rnulte denumiri semi-

o CALATORIE. SPRE CENTRUL. PAM:1NTUl.Ul

13

~.. . II ~..... f difl

'-. -I .. I ",-_, ~~ .,. .... -.-.- _ .. (". .' ","I: --'I:" " .. --." - -'":'-.' - ' . .' '-1'1 . '1 . "-ii!!iii

,grece~b. ~I][ semi atine, a carer pronuntare e toarte . 1. 1.

cila, expresii din acelea as,p,re care ar f',a,'ni buzele unni poet .. , Nu vreau si vorbesc de .rau stiinta aceasta, Departe

d ~ i!'o. d D' JI<. d t £-'111'"... t

e mine un asemenea gIn '_. .iar cine te a .U, In prezenta

unor cristal ~ zari in si stemul romboedric, a unor ra,ine retinasfaltice, a gheleniteior',; fluoritelor ~ a molibdatelor de plumb, a wolframatnll1i de m,angan ~i a titanatelor de zirconi u, sa recunoastem c.a si cea mai mladioasa limb a se poate i1:mpmletici ..

A.,a,dar, 'mn oras ii era cunoscut acest cusur demn de iertare ei se abuza de eI ;, vorbitorul era pindit, cum s-ar zice, la strimtoare, ,i d aca, imchi ul meu se Infuria, atunei toti izbueneau in ris, C0eEt ce nu e 0 dovada de bun gust niei macar pentru german i ~ I.ar daca la cursurile sale era intotdeauna 0 mare afluen'~a de auditori, oare ctti din acestia nu le f recventau cu asiduitate numai pentru a-si mai descreti fruntile la nestapinitele accese die: Iurie

·1 f· 1· '? I'

a e ,pliO esoru. m .' ~

Dar, oricurn ar fi Iost, nu pot sa nc:g ,ca unchiul meu era un adevarat savant, Cu toate ca uneori spargea diferite mostre de TOea din p.r" cina ca, Ie cerceta prea brusc, leI a vea, totusi, intr""o armonioasa imbinK.lfre,~ pie Ifnga geniul geologului ,i oehiul mineralcgului ..

~n.armat CU, ciocanul sau, cu Ianteta sa Ide otel, ell acul s,a:u magnetic, cu calomelul cu care t~i dirija f acara

." ',- I £-1-- .-._', .. " 1 -:"""1" d -' r • -·dl - ... ' ;i..~. .' I'Y ..... I ,'~ leQ - I ~ d e

"ll cu . aeonu sau .. ,e aCt, . aZOwJ1C" era un om n spua c ..

prieeput, Stia sa recunoas c.a numai d upa sp\irtura~. d'upa aspect, dupa duritate, dupa fuzru,bilitate" dupa sunet, ,dup,i m iros, du i).a gus t orice mineral) pie, care-I clasa fira ,gre~ printre cele 6100 de specii pie. care le n,um.iira azi aceasii ~tiinti !

Nu-i de mirare ca numele lui Lidenbrock era cunoscut in toate institutm]ile de invatamlnt ~ i i'n di feritele

,,' "'-,'"_"It""l ," ~~ .. " Ie dh d _"'_, .'. ",,<,., t:-" .'. - t-j' '~-. D'I' rC __ ' - .'",

as. 0 CHt . I I na nona e . 1 n .. ,U ]1 se toa a P re ~ 1lJ rrea, -- omnn

Humphry Davy, Humboldt, c.ipitan~,~ Franklin $i, 'Sabine

'1gI v. b V' 1- ~,. " ,. d I'!.,£. ", ~ H

sa g.ra . eau sa .... vtziteze, 011- if: cite orr treceau :prrn am-

burg, Domnii Becquerel, Ebe~men" Brewster, Dumas" Milne-Edwards, Sainte .... Claire .... Deville i~ consultau eu interes, in eel e mai arzatoare ~i mai i mport ante: chestiuni in legatul"a cu chimia, De altfel, ~tiinta aeeasta ii datora

14

jU,LES VERNE

d '. .. dId " i - 8S·g .... l

escopertri vdestu I, e insemnate, 1.0 ]:, ';;)' aparuse "a

L ~ ,. T t t d C" .. t 1- f" t d to.!-

o '-'1.' ~.' '-.,: -. j' ,", I t· .-' • 1"',1- ,- . • _ ...•. ' 'I'~' . ," _-

, ClpZlg un ,., rata e, .ris ta ogr,al ie ranscen ten _a ,

de profesorul Otto Lidenbrnck, un velum mare in-folio, cu numeroase planse, din vinsarea caruia, totusi, unehiul meu D'U reusise s i~~i scoata cheltuielile,

P l,fIo Y t bui d .... ' v r- 1 11' ..

_e mga aces 'ea, trebuie a ,augat ca proresoru Ll-

,denbro,ck mai era ~,i directorul muzeului mineralogic al

'b 'ad - ] ~ R - '.' _.. d ~ S·" t' - - d

.'" -'.. 'I I -, I .' '-', .' -, I ,,", - ' •. ' ,.', . , - , ,"

ameas __ oru 1l11US"Iet, omnu., . ruve, care pose a 0

I '. 1- , t·l, ' , " -, " t- ,'U '~II 1 if. .' tV A_ - ,t -' ", . t·.... 'E" -. '- -, .

co ectie eunoseu a ~,I pre'~,UIa m toa a.uropa.

Iata, deci, personaju] care ma chema cu. atita nerabdare .. ~nlchip1Jli"ti.-va. aeum un om inalt ,i slab, dar sanatos tun, ell 0 fa~,a blonda, tlnereasca, care-I fLicea sa para ell eel putin zece ani mai t1in.ar decit cei cincizeci pe care-i avea, Ochii sai mari se roteau neincetat in do sui unor ochelari uriasi, iar nasul lung ~i subtire semana cu o Iama aSlcu"tita. Despre nasul cu prici na, rautitcio~ ii scorniserii c-ar fi magnetizat ,Ii ca ar trage p,illiitura de fier, Dar totul era pura calomnie ; nu atragea dectt tutun si, ca s it lOU mint, canti tlti destul de respectabile,

Daca as mail adauga ca, unchiul meu faoea niste pasi, matematic, de, 0 jumatate de stinjen fiecare, ~i ca mer-

ge.a tinmndu-~i pumnii stri'D~,i - semn al unui temperament aprig si viu -~ a .. tunci 0 sa=l cunoasteti destul de bine pentru a v,a da seama ca nimeni nu s-ar fi aratat

d ic d t ............

_ ormc ',_ e tovarasra sa,

Locuia in cis-uta. sa din K.onlligstrass,e, construita jumatate din Iemn, jumatate din caramicla., ell. grilaj'ul

d t, lat Ii' v . ,. f' f d'-!! d ..... dId'; I

an eiat, ",11. a caret atac a ..a ~ ea spre unu .' In aceie

canaluri Jlntof'tocheab~:~ care fie intretaie i'n mijlocul cellini mai vechi cartier din Hamburg, din Iericire, neatins de incediul din 1842~

E drept ca vechea casa era putin aplecata pe-e parte, expunindu ... ,i oarecum pintecu] privirii trecatorilor ~ cit despre acoperis, era inclinat pe=o ureche In.tocmai ,ea ~a.lPca unui student- de 13. Tugenbund, Desi nu-ti inspira prea multa. 'incred,ere; totusi, casa se tinea bine, m ultumita UD1,]li ulm 'batrin ce-i sprijinea puternic fatada, ~i

d ~ OJ' I<. ,. Iii ,. ., .. I'!,

care, e cum venea primavara l~l n.nplngea rn.ugur:am. m-

flotiti in geamurile ferestrelor.

o CA~LATORIE SPRE CENTRUL P,M1INTULU'I

15

Pentru cit ci~tiga pe vremea aceea un profesor german, s-ar fi putut 5,pune, ca unchiul meu era un om avut .. Era proprietarul casei, cu tot ce se gas·ea intr-insa~ In

f ...... d M rih ~ d ~ .. 1 ~ I fij;

a ara I. e, a" a ,1 '. if; mine', mal . OCUla "a e·1 rma sa

G:rauben.~ 0 titlara virlandeza de ] 7 ani, Iar eu, ]n dubla mea calitate de. nepot si orfan, am devenit asistentu] siuf aj utindu - I la. pregatirea experientel or ~

M,arturis,esc ca m-am aruncat cu licomie asupra stiintelor geologice ;: se vede <c,a aveam in vine singe de miner.a.log' ,i de aceea nu rna plictiseam niciodata in

..... u ~ ., II 1 .

tovarasi a pretioaselor me e f'OCI.,

L d· 1L ~ dl ~ .' d f ~;; ilt t "

a .. rept voremu In cnma 1(11. agr a ~~ a proprie ...

tarului ei, traiam fericit in casuta lui. din Konigstras:se"

"~''-!'''~ d .... ," ',-"', .,C' rt ... ·.C. b 'It~ ,I' .' .. .s. ". '1' ·e· -.,.-.,~ p -~~.~

caci, efl se pur _8, cam orutar ell mine, nu mal putm

adevarat ca unehiul meu rna iubea, Omu] acesta, c,aruia

~ l'!ul U' ,. '1J'L .' d i'!. Ii. U ii' -

nu-i ,P acea sa astepte, era, mal ,graUI't c ecit 'InJsa~l natura •.

,[ in anril ,i, i'!. ~ te hi d f

' . .. . ,-.'- '. . . ~ If' _. . ..... ... I' ....., .".',,' I _c I

ntr-un an, In aprl. ie, pusese in nIl.·. g .rveee '. e .'-.8-

ianti, pe care le aveam in salon" rad,acini Ide reseda ,"~ de zorele ~i pentru a le grabi cresterea se ducea in fie-

d~ '.,' tliJ .. t .... d f

- ,',' '. • .. - , I l I " -.,.'.' (. -. ,_ - - ,- : "-Je

care rmmeata ss ra,gea_e runze,

IC'U un om atit die ciudat nu era chip de glumit ,i eel

mai bun lucru pe care-I aveai de f.acut era sa ... 1 ascultl,

D ill It. bi I 'V'

.' . " .... . .... -.' I'· :.... ,... I I .

e aceea am a erga t run, iroui sau,

2

.

A bi d 'V T' 1

(jest ..• rrou era un ac evarat mUZeD" oate exemp a~

rele din regnul mineral se gas,fa-u aci etichetate in cea mai perfects ordine si asezate pe categorii, du.pa cele

;; . d ~ .. ~ Ii • a1 .. £1 b- 11'11 t 1'~ ·

trei marl _ 1 viz 1 un 1 : miner ~. e tn .. ama .'.I]I e, me a lee ~1

lit ~d-

l'!l.Ol J e~

Crt de bine cunosteam aceste bibelouri ale stiintei mineralogice ! Cind aveam timp liber, in loc sa .... mi pierd vrernea ell baietii Ide virsta mea, imi placea sa sterg Ide praf nenumaratele mostre die grafit, antracit, huila,

JULES VERNE

Iignit ~i turba, Bitumurile, r~inile~ sarurile organice erau la Iel de aparate l Vesnic aveam grija Cal nici un

... II- . ..lll f 'oJ 1- c~ ~ ~ .. 'U

graun'I~,e oe pra sa nu se aseze pe e e. 91 aceeasi grlJa.

o purtam ,i - metalelor, die Ia fier pina 1 a a u r, a c 3.1101' valoare relativa disparea in fata ,egalitatHi absolute ca mostre $tiiutmf- ce. ~i toate aceste pietre ar 'i fast de ajuns pentru a s e reconstrui casa din. Konigstrasse, ba chiar ell

O camera A]- n plus unde m as f~ ,fij ~m- tit 'l5I,.,_At de bi -- e r ~'I , ", ,_ 'J[, 'Ot ': c . -,:_~ II si mt atat ne une i

Intrind t'nsa l'n birou, nu rna gi-ndeam die loc la toate aceste minunatil. G1n,dul ~mi era numai la unehiul meu, El stitea cufundat w.ntr-un fotoliu confortabi] imbracat in catifea de Utf1echt ~m tineal in mina 0 carte pe care 0 privea ell cea mai adinca admiratie

C ~IC' 'I 1 oJ ~

_ if; carte ~ ,··e carte .' exc ama el~

Strigatele acestea de bucurie imi reamintira ci, in clipele sale libere, profesorul Lidenbrock era, dupa toate, ~i un pasionat bibliofil. Dar trebule spus ca 0 carte' n-avea pret lfl ochii sai decit atunci cind era foarte greu de ga;sit.~ sau (mod era, un chin ca 8,=0 poti citi.

EOi .. dresii iI , ~? I P ~ 1 E

_, .:I, mi se a,·_ resa fJ.", ce, DU, vez1. i. i, _ I. :fl ve~ te ' .. ' 0

adeviirati eomoara, pe care am ga.sit-o azi .... dimineata eotrobaind prin dugheana lui Hevelius,

,~ Mi'Dunat,a ~ i-am r,asp,uns, sillndu-ma sa par entueiasmaf.

I d Y ".At tV ..... b i. '" hi ~ !&

n a nevar, ce a'I~.Jl1 a I ara ',om p,en,tru un veer 1 In, .... qu.arN..o,

ale c,arui scoarte pareau de piele grosolana, 0 htrtoaga 2ngi benita de care atima 0 panglica decolorata ?!

I'n acest timp, exclamatiile admirative ale profesorului nu mai conteneau.

_ Ia te uita :1 spunea el, punindu-si l'tl,trebari ~i din.du- ,i singur ra spunsurile, Oare-i i:nd,ea juns de frumoasa P Mai fnlcape vorba : e admirabila ~ ~i ce I 'atu:ra are [ Dar Ide desehis se deschide user 'p Fireste, caci ra= mine desehisa la orice pagin,a vrei l Se Inchidle oare la {,em de bine ? Desigur, caci scoartele ~," paginile ~:nt astfel I egate lntre ele incit alcatuiesc un tot, fara sase des-

o,J y ,. ..... ~ ~ r D .J 1- 'U' - d t ....

parta sau sa se caste nrcaieri ~ ,ar 'u.05U asta e coperta

care n-are nlci 0, zgirietura dupa mai bine de sapte veacuri ! Ah ! lli.at,a, 0 le'ga tUFa de carte ~ de care Bozerian,

C' . Ioss sa n r zold a - f'" fo st m Iion- dr "I' ,

. '.,,:)'2 '" U. rU 8 ,:" tr J. st : 1 . ,1-', ~

'0 CALATORIE SPRE. CENTRUl. ·PAMtNTU.lUI

17

~i tot vorbind asa, unchiul deschidea ~i inchidea vechea hinr~oag,a., Tot ce puteam face era sa-] intreb ce conti nea cartea, deli nu ma i nteresa ci:tu,i de putin, ~ ~i care-i titlul acestui minunat velum '? l-am intee bat. cu 0 graba prea pl in,a de en tuziasm P entru a fit

~ ...,

sincera,

~ Lucrarea aceasta, raspunse unchiul meu, insufleti.nd·u-s·e~ este nHeims..- Kri ngla ~~ de Snorre T ur I eson, celebrul autor islandez din secolul al Xl l-lea 1 Este cronica principilor norvegieni care au. domnit in. Islanda,

~ Asaa ?[ exclamai eu din toata inima, atunci InU mai incape Andoia I.a ca 'e 0 traducere in Iimba germana !

____".. Ei asta-i, riposta cu aprindere profesorul, 0 traducere ! La ceo mi-ar fi folosit 0 traducere ? Cine ar fi

bY' t Ij'. ......., I v t";'1 ...... "'fIl X' t ,. h ., ..

aga In seama 0 srmp.a a macrre r fiS 'a~ll c tar orl.gl-

nalul s cris in limb a islandeza, aceasta limba rn ~ n unata,

- tit d b t U' .. d " I"'" AI'· t ~

aut • e ega a ~m I,' e simp. at, In ace a~l '. mmp, care se prle-

teaza ilia cele mai variate combinatii gramaticale I$i Ia cele mai numeroase modificari de cuvinte J

_ - Ca ~i limba germana, am strecurat eu, 'inde.ajuns

d '" 1'1, t t e mcm a·,. ~

- Da, r.asplllnsle. unchiul meu ridicind din umeri, fira

~ ~ .... '11" b · 11 d Y .. ..

a mal tine seama ca nm -:,a ISI.an· eza are. trei genun Cal

I~i greac:.a si ca numele proprii se declina ca si In lati-

.. ~ t·· 'I .

ne~ e ~

Ah 'I f'a""'cu" eu zdrun cinat oare - - - din nepa sarea

~ .... II. .'-.' I J!. 1-- _'_., z_ r "_1: liClI!! . ·._Jr\_ .. CU.m 'm· .. :.- .": ~a..~·iL

mea, ~ i Ice tipar frumos are cartea aceas tal ~ ~ ~

- Tipar P] C'um poti sit spui una ca asta, nenorocitulePl Crezi ,ca=i vorba de litere tiplarite Pi An ! Tu nu vezi ca nu-i 0 tiparitul;oa? Ignorantule; acesta-i un rnanuscris, ~ i inca un manuscris runic. [ .. " ~

.= Runic ?

- Da I, A.cu.' 0 sa-mi ceri, desigur,: 8a~tm explic ce inseamna acest cuvint ?

- Nu, am sa rna feresc de a 0- face, i ... am rasp,uns ell tonul unui om ranit in amorul sau propriu.

Dar unchiul men nu rn-a luat in seama si, fira voia mea, at continuat ~i mai insistent .sa ma Anvete niste lucruri pe care nu tineam de 10e sa Ie ~.tiu~

18

JULES, VERNE

- Caracterele rurrice, relua em, erau niste litere: folosite odinioara in slanda si, dupa cum spune traditia, ele au fest inventate chiar de Odin 1 insu~i ! Dar ia pri .... veste numai Ii admira, nelegiuitule, aceste caractere neobisnuite, izvorite din inchipuirea unui zeu !

Drept orice alt rils,punsl, rna pregateam tocmai s,a rna, prosternes _, ca d.o air e ft ~ 111 t ca 0 asemenea reactie e p'e placul zeilor ca ~i al regilor, ~i are avantajul ca nu-i

stinjeneste niciodata , c:~nd '0 inttm:plare schimba

cursul convorbirii noastre,

Fara veste, un pergament nacIlit de pete: alunelc,i. di'h manuscris $:i cazu pie j OS~ U nchiul meu s e repezi Ia fituica aceasta ell 0 lacomie lesne de ~nt,el:es,., Un document In chis, po a te din indepartate timpuri, f'ntre filele ing,i!benite die vreme ale unui vechi manuscris, nu putea s,a nu fie nespus de pretios in ochii lui,

,~, Ce-i asta .?' s.t'riga el.

$i desfa~ur.a p,e masl~ cu m'ulta grija, bucata Ide pe.:r~ gament lunga die cinei degete ~i lata de trei, p,e care' eran in,ira:te, tn, linii transversale" niste caraetere necitete,

lata aici facsimiluI exact, Tin sa fac cunoscute aceste semne bizare ,caci ele i-au determinat pe profesorul Lidenbrock ~,~ pe nepotul sin 8,a mntreprin1da 'una din. cele mai nastrusniee ,C'ilitorii din. secolul al XIX=]ea~

'-1~~rl 1>.1' J\ ltb~,r~

11111 t t;,"~~ " rhrh 1"'111 I ~'11 tJ'1

f,~!1 "~h Y~bl~l

Dupa ce cerceta citeva minute aeeasta in4iruire de

caractere, profesorul i~i scoase ochelarii ~i spuse : .

~ Sint caractere runice , ," nn-i greu de vazu.t ca-s ai do-rna celom" din manuscrisul lui Snorre Turleson I

.- .. .;> ... dl "'ii

D· f .A._. . • ..., - 1""

ar ce-or 1 msemmne

..... JIl ~,. ~ !I;j.... __ .!!I. o;!!~. t, "

!l Odi'l\ - C:~1 mal impol'ta:!rJ;t cUnbe z~i tn m~tollogiClJ, :~ op earelcr ~CjUil.~ dinave,

19

Cum scrierea rnnica mi se p'area >0 inventie a savantiler, i:ntr-adins nascociHi, pentru a-i pacali p'e, bileti~ oa ... meni, D-3,m Fost suparat 'vazind ca nici unc ~ul me~ n~ i'ntel,e,ge >0 iot.a., Cel putin asa am avut im resia, dupa miscarea nervoasa a degetelor sale, care incepusera sa se f,-amlnte grozav~

- :S i tOj ,u~:i e island eza vech e ! so pti e] pri tre din ti~ De altfel, profesoru] Lidenbroek 'era in. masura 8,-0 (UDOaSC,a, Hindea era socotit drept un adevarat pollgIot. ~.i era socotit asa DU, fiiudc,a ar fi vorbit ct 'lent ce e

d 'v to.. d I"' bi ~ el .. '. d di 1 t f 1- ~ t

oua mil, e Im.'-1 si cere pa If" '11_e rna ,e'CI e 0 OSI e

pe suprafata gl~obului, cit fiindca stia multe din, e e.

In fa ta aces to r greu ta:ti, iinc.epu s,a d ea friu lib er f iri i sale nest,ap:i'n"te ~i prevedeam lea va facie 0 scena violent a." cindmicul ceas ,die pe cam:i:n suna ora dona.

'c· 'h'· II; .' 1'" 'Y' th d hi bi

yl C nar In aceeasi c rpa, art " a uesc ise usa mroi =

~ rl-A d

Ul anuntrnr :

- Supa e gata,

---- Da-o drac ui die supa, strigi unchiul, ,i duca-se

I d ",.' I' - f-t;.;t' t ~ -'"' A I

a ", rae f erne-a acu =0, ~, eel carle o vor mmca ~

Ma tha se facu nevazu t2L 0 zbughii l1i eu dupa ea si, ala sa-mi dan seama, rna pomenii In s fragerie stind Ia masa pe locu meu obisnuit,

Am asteptat citeva clipe, Profesorul nu Sf ar,ata .. Pentru prima oara, dupa cite stiam Iipsea de la ", rm tu alul " mesei, ~," inca de , a ce ma.si ! Am mincat 0 delicioasa sup:~ de. patrunjel, omleta ell sunca, garnisita ell malcr~,$.' ~,i ell nucusoara, 0 friptura de vitel cu compot de prune, iar ca des ert, .crevete cu zahar ; tetul stropi t IC I' un minunat Yin Ide Mosela,

]' V' • d 1L

ata ce .pier.- use unchiul moo, din pricina unui biet

petic de hirtie veche.: ar eu in lea itate de nepot devotat rn-am simtit obligat sa manine pentru amindoi. ~i pot spune ca am facut-o din toata inima.

~ Nu mi s,-a intim,plat niciodata asa ceva l spuse Martha .. Ausi dumneata, domnul Lidenbrock B,a nu vinji

.... I -

a masa

.(;.11.,:. .lII.!tl

D At ,... d

- a." e, In r-a evar, .• e 01 C 'esut.

20

JULES VERNE

Asta nu-i a buna ! Imi spun.e mie inima c ... o sa se "'1~ ntimnl e cei :r'''3i, ra~' u Ii re1:u~' b ~;tr~n~' mena ~ er~' dind AngAn n _' .. ~ .. ,.~ . y ~ 0: .~·:r U\~J 1. d ", 1~.II.jl J . ' a, .... .1 r 11 .'-1. ,-

dUF,ata din cap,

Dupa parerea mea, acest lucru nu prevestea nimic,

C;E!IoI mul t V""'~O' S cena "1 nlf'!p a"". ~l- mi n 't:;;, to' "'=iIi re .hI n caz iI TIl im cl\l- . n dl un

..... I~ , ,I " '. . 'll ~ '. ~'I ~. I.a : kl,l I:: '" '" a. -,' a.. ,~', "it.., '. _£,'LlIJi 1_" .,1 . -

chiul meu si-ar fi g'asit minearea i:ngilritit.a de un altul,

T ~ y...... ~I""" ind

ocmai eram gata sa ispravesc ultima creveta, cme 0

t- ...... """ 1 d 1 ~11 "-' t"-' A d 111 t

voce pu errnca ma smu se ue a acea piacu a maeret-

. ~

metre.

Dintr-o sitritura rna ~i giseam ~n biroul unchiului ..

"

- Nu-ncape indoiala ca-i scriere runica, rosti profesorul, incruntindu-si sprincenele, Dar aici e 0 en"gma si-o voi descoperi, altminteri...

Un gest violent incheie firul gmnd'urilor sale,

'"= Aseazii-te aici ~i scrie, adiug,a, el, aratindu.-mi masa cu pu.mnu.l"

Intr-o clipa am fost gata,

~ Acum, a,a ~ tm. dictez fi ecare litera din alf abetul nostru, care corespunde CU, cite u nul din caracterele islandeze, Vom vedea apoi ce 0 sa iasa~ Dar" pe sfintul Mihail, ia bine seama ,i fereste-te a,a faci vreo ,gre,=

$Ieala ! ~

Sf i'n.,{)epu ,sa dicteze, Mi ... am. dat toa ti silin,'ta s~ scriu cit se poate de atent, Unchiul meu rostea riis,pi,cat fiecare litera" una dupa a ta, ~i se forma, astf el, .0 inlint'uire de; cuvinte neintelese, ,dupa cum se poate vedea mai j os :

mm: rnlls ~ esreuel seecyde

sgts,smf unieie] nie,d-rke

Kt, Stlmn attatt!S S aodrm

emtnael nuaect nilS.a,

A"iv'a;ar .nscrc ieaabs

ccdrmi eeutui fTtl.ntu

" ,

ds, iac osei 60 Ke,dii,

o CALAl',OIUE SPitE. CENTRUl PAMINTULUI

Dupa ceo am terminat, unchiul ilmru mua. repede foaia pe

- '. III ~ ill 1 'o"j

care scnsesem ~l 0 cerceta leu atentie, mu ttl vreme ..

- Ce In·te~tf·s Of' avea toate semnele astea ?' repeta el

fi

mecamc,

Pe cinstea mea ei nu i-as f" putut spune .. De: altfel, nici nu m,a tntreba pe mine, ci continua ~,a vorbeasca cu

. ..... ..

smne Ins.U,'I ..

~ E verba Ide. ceea ce numim lltndeob~te 0 criptograma S.PIUS e el, am carei in·t"eles este as, CUDS 511 b ni ste Ii-

A .:Ii;. d" ,. d.... A

, ~, .... . 1 ', r . ' , . . '" - • •.•. "<. -1 . ',' "'- '. . . I'" ... ' ..... -. '1

tere incurcate m.ntr a Ins ~l care, uaca sint asezate cum

trebuie, formeaz,a 0 fr;1zii care nu mai are nici un .secret ~~ cind m;' UA}"'nd'es" if'" .f"aV se P ua t..:.. ascu ode aci expli

> _·.~Iil' ~i~ ,-: .. _: 'J I~ 0 _I. ,I .: llir ~:. 0.1 . I :' __ -~ _"_ ~ [~~j~.~_~ 1_ .. ' .. -:: '~1 __ 1.- _ .' . Il. ..

catia sa u indicatia unci mari descoperiri !

tn. ceea ce m.il priveste; rna ,gi~de,am ca nu ascundea

b '!II' '. ,. d ;,,;.t ..... eI d ~

a 80][U.t nrmtc, aar, ca masura .c e prevle' iere, nu r-am

im P irrti,it parerea m ea. -

Profesorul lui atunci cartea ~i pergamentul ~i lie com ... ,

y

para,

A ,.i]I..... ".. J'i. f..... d ." -i!, '>J

- ceste ooua scrreri :00. sint .acute '. e ale eeasi mma,

h '_";/I;, I di , ,. .. de ca cri '. !otarl ,e: ; lintr-o pnvire is,e vel e: ca criptograma if: rna]

recenta decit cartea, Iapt de necontestat, In adevar; prima litera din pergament este un dublu m pie care zadarnic ill -ai cauta in cartea lui Turleson, f iindca H tera aceasta a fost adan,g,ata, alfabetului islandes abia in secolul al ,XIV -Iea, Deci e 0 diferenta de eel putin doua. veacuri intre manuscris ,i document,

M,arturis,es,c ca exp li catia mi s- at :p,aru.t des tum de 10'=

. ....

gica ..

~ Aceas.ti constatare ,ma face, ,sa bamiiesc, relua unchiul meu, ca numai unul dintre posesorii carU.i a putut serie aceste caract ere misterinase Dar cine dracu 0 fi fost posesorul ? Nu si-o fi PIU,5j oare numele tn vreun . celt al manuscrisului ?

Unchiul i~i scoase ochelarii ,i; Iuind 0 lu.p,a puternica, incepu sa cerceteze ell b,agare de seama prirnele pagini ale c:ar~iL, P e dosul paginii a doua, adica pe coperta interioara, rei descoperi un f el de pa ti care" prlvita cu

...... hi '1-' libe . - "':' '.' d - ~ .', . I 'li-.!

ocr 11. U .. 1'. er, parea I. e cerneaia, ,

P " ",,0;.;0 J;. ,'!o' a" ilI, __ deaproap e pata I'~ 1I.!"j(j1 '"'~ €Ie ,lion,lr'A

M'"IVJJ.'Iu..a In,sa m, -,lIn, _ , ..... ,~' .it'. " : "~I .:~ I.' ~ "". .Ucu, bl'~ Iili .... I' - It., '~.-

·d':v: .. n.~ ... , I" ,~-" .• " ' .... .tate sten " -D···· ' .. I'" 11- ...... ~

va. a cneva caractere pie jumatate " .erse. .e cum ie zarr,

JULES VERNE

unchiul intelese ca..-n Iocul acela trebuia sa se gaseasca ceva foarte important si, incapatinimdu.-se in descifrarea 'P etei, cu a jutnrul lupei sale puternice, sfi.r~i p rin a recunoaste semnele, Era'll tot caractere runice, pie care le ·ci ti fara nici 0 sovaire :

Arne Sakmis semm ~, s,triga el pie un ton triumfator ~I Va sa zica un nume ~,fu iln.lca un nume islandez numele ·u·nui savant din secolul al XVI=lea~, al unui alehi-mist eelebru 1.

Lsam privit pie unchiul meu ell oarecare admiratie. = Alchimistii acestia, relua em, A'viicenn,a" Bacon, L ulle, P aracelsi US er au. adevara tim ~i singurii savanti ai -ep ocii Ior ~ Ei au faco t des coperiri de care, pe drept covint, ne minunam ~ .. il azi, Acest Saknussemm de; ce n-ar

fi ascuns ,i el vreo inventie uimitoare sub aceasta cripto.grta:ma de neinteles ? Desigu r ca asa trebuie sa fie, B a

chiar asa :,i este,

Imaginatia profesorului s,e infillacira Ia aceasta ipo-

. ....

teza,

~ Fara In.doiala, 'mndrazniil eu sa r,asp,und, dar ce in'ter,es a putut s.ii aibi acest savant si~~i ascunda astfel rninunata sa descoperire ? Pentru ce ?

- Pentru ce I Pentru ce :!: S'liu si eu ? Parca Galileu n-a procedat la fel ell Saturn'? Dar nu te teme : nu m.a voi lasa ptni ce n-o sia descopar secretul acestui docu ..... · ment, chiar de-ar fi sa nu dorm ~i sa nu manlnc sile ~i

t'" It. t II! n.op'I,1I m regr,

Oh If""" c •

- .., acui eu,

- :Si. ere d ca nici tu, Axel, adaugi el.

);,D.race.~ i'mi zisei, bine c-am mincet pentru amindoi '! (~ - Si mai intii, f.acu unchiul meu, va trebui IS,a aflam

·~.n ce limha a fost scris acest ;;,cifru ~ '0' 'Cried ea n-o sa fie -chiar .a~ a die greu ..

'La aceste cuvinte am ridicat repede capul. Dar un-chiul meu t,i continua rnonologul :

o CALt\TORIE SPRE C£NTRUL PAM!NTIJLUI

:n

~ De: fapt, nimic nu-i mai user .. Documentul are o

t'V'.... ~ .. iI d """ d 1'" t d'" l ~.

SEl a treizeci ~:l. '. OU3.:- e utere, ,', intre care, saptezeci '1

noua consoane ,i cincizeci ~l trei vocale.; Or,. tum Iim-

b ~ 1 idi 1 - - w - .. t~ d

<ll e :meTJ1 iona e urmeaza cam aeeeasi propon ae ue vo-

C~ lie' !!:::1'" con S"""'~ ne hn timp ce limbi le 0' ordi ce sint infi ni ....

"'t' ¥ ,u', 1!U~.iL , :1,', ,:t.::" 1_,1 ,11. :.1" "-'" '" ~i ,'I,' I, lu

mai bogate ~n- , .... on soa Of ,A s¢'n-( t sisur .... ';:-·~l- vorba de ,i"ii. lim 'b,'~'

, aJ.ll. 'V._ ~ ~ JIl, _ ~_ ' I _~~ . .1 .. : ftJILOU ~,".. . .. ,.l':':'" . u JIl .tU!.

di V'

su lea ..

CODC'iuzH.1e erau foarte juste,

- Dar i:n ee lilmba a fost scris documental ?

Tocmai lucrul fista asteptam sa.-l .aud din gU'ra un .... chiului, care in'tre timp :mi se dezvaluise ~ i ca un profund' analist,

- Acest Saknussemm a fost un om in.vitat., continua,

I ~'" d ., Ii; ~ I d V' Ii b m "

.. , - " '.- -I' "', "',-' '. .. ' ,'. "I . - ,_.' ~.. '<~: I " .. - I ....

e ~ "ll1 .' e vreme ce D.U .s cria in is an." .eza, nmr "a UJ. rna

terna, trebuie s:a fi ales, de preferinta, Iimba cunoseuta curent printre spiritele cultivate din. secolul al XVl-le·a., .Iata de ce m,i gindesc la Iimba latina, Daca se va dovedi insa ea m!a in,e, rut putea sa iincerc en limba spaniola, franceza, italiana, greaea san ebraica. Cum Ing,a savantii din secolul al XVI~lea scriau 1nde:oD~ter n lim ba latina, am deci drep tu1 s a spun a In~i()'i·i .;~ e scris

In 1 atineste. .-

Am s.arit de pe scaun. Amintirile mele de latinist serevoltau impo'tri'va pretentiei ca aceasta "n"iruire: de CU.vinte ciudate ar putea apartine dulcei Iimbi a lui Vilr-' giliu,

D li 'b 1 "OJ 1-"" hi 1 d

_ .~ ", -, _"1_-' ..:' -I '-~ '-'1," 'I ·l.~ 1·1···· .. . -. ,"_- r- ....

a, e rmr a atina, re ua unc ru meu, rar e 0

latina intentionat in.ciIcit.al~

nPerfect ! gindii eu .. Daca o descnrci si pe. asta, at.un,ci,

.. • ' 11L.i·1 ,(01;

esti Cln.,eva;l un":~:.uu e ~ ~,

- ,Sa 0 examinam cu atentie, spuse el, Iuind foaia pe' care scrisesem, lata. -0 serie de 0 suta treizeci ,i doua de litere, asezate tn.tr-o aparentji dezordine Sin:t cuvinte

d A L~l·' d .. dV iI

un e se mn nesc numai consoane, cum e;1 e :p'l 1 ia, prl-

- 1 - A. ,L , , ml l' I ill- i!. e. di " 'I;,o!' ab 'd'-'!

. I .: . ~ _. : .. ._' r . . " '-.>" e- ' .. I .- .-: . :. 1. I' . -." . " .. ", ' : :'1 - I,"' ,

rnu CUVln~~, mm. 'I .. _3, a te e m care, . impotriva, a_ un a

vocalele, cum e, Ide .pilda, .a~ cincilea cuvint unteie], sau penultimul, oseibo. 011\ aceasta asezare arata ca ea 11.-3, fest fai!:uta 181 in.dmplare, ci ca a reiesit mn mod ma-

tematic ~ i ca se datoreste acel em r atiuni necunoscnte, care a dirijat suecesiunea literelor. Mit se pare .apro,a·pe sigur

JUl.ES V£R NE

'ea fraza ini tiala a fost scrisa corect ~ i apoi in versa t a ~ dupa 0 lege: pe care trebuie 8-0 descoperim, Acela care va gasi chela acestui ~;;cifru'\, va putea descifra cripto-

gra"ma' ,1I""'lII'II1 usurinta D""JIr care este chela ?r A' xel n ai g~

" ''!Loy IIt.JIIV·' .. \: '. i; . ~I' ~" .. I ~ ","'o!'" , '. 'I .- , ' . '~',l,~ -" 1 .' a-

si t t u cumva a c ea st aV ch ei e ~

_ " _ _ 'j' .. .. 0', . _ ..

La aceasta i'ntre'bare neasteptata n-am raspuns nimic, ~i nu fara motiv caci privirile mi se oprisera pe un fer= mecator tahlou atirnat In perete, ~nfati~l~nd portretul ti-

. G lib "~ hi ill I. f]i

nerei r. tau. en, pup ra unc .t .IUJIlUl. meu, care is'e a ,~a acum

Ia Altona, la una din rudele ei, ~i a ca]reii abs,en'ti rna. intrista nespus, D e altfe], azi pot sa marturisesc ca f ru = moasa virlandeza ,i nepotul profesorului se iubeau, dar

..... bd '" f t '1-" · ti -- d 'I!,. "

cu Ira. I are '~l 'oar e 1nn~ It, asa cum, ~ ao e bine unor

adevarati germani, Eram chiar logoditi, dar bineinteles fira stirea unchiului, prea dedieat geologiei ca 8,a poata Intelege asemenea sentimente, Grauben era 0 fata in~ ctntitoare~ blonda ~i cu ochi albastri, cu 110 caracter putin cam grav ~i ell 0 fire cam prea serioasa pentru virsta ei, dar care m,a iubea mult. In ceea ce rna pri-

. ,t -''-. ',' eifi . ,'.- daca s -'I·' te ,c' .. stf "l ~ A' . '.

ves .e, eu 0 zer 1(81m'i' raca se pOBLe spune asr e " .'. sa se

face ca; ~ntr'-o clipa~ imaginea micii mele virlandeze rna smulse din lumea realltatilor :?i 'mi zvirli in aceea a himerelor, a amintirilor ..

;Si 0 ,revizui i'n gind. pe credincioasa tovarala a ,lu,cr~rilor si preocuparilor mele, Ea :ma ajuta in fiecare zi sa. orinduiesc pretioasele roci rue unchiului ~il lie eticheta impreu'na cu mine, ~i cit de priceputa In mineralogie era aceasta domnisoara Graiiben ! Nu s-ar fii dat b:atuta

~ "d ..... f$. 1""" ...., f d I

'Dl'(1. '.' e catre un savant. II p .acea sa ,apro,.un •• eze ce e

mai spinoase probleme ale stiintei, Cite ore placute n-am petrecut studiind impreuna ] '~Ii ,ctt de mult invidiam adesea soarta acestor pietre nelnsufletite pie care mit atinP'ea' c u m ..... 1: ini le ei Aln~Al"n"lr';'to"3il¥e' 1

o "IIr."> .' ' .JJ.. '."" II . ', ~ ,''-..r. ·.ta. i .. l~, ~,

Apoi, in orele de: f\epaos, ne plimbam Im,pr\eun,a~ luind-o ,p,e aleile umbroase din Alster ~i ne duceam Plna la vechea moara ,p,arasita~ atit de pitoresc asezata la marginea lacului ; si-n timp ce mergeam, vorbeam, ti~ nrn,du.-n,le de :mtni, ~i povesteam 'tot fellium de n,a.zh,ttii, de care. ea ridea Cut poft~L

,0 CALA TOIlIE SPRE, CENTRUL PAM[ ,', TULU!

Ajungeam astfel pina la tarmul Elbei ~:i dupa ce Ie spuneam noapte b,un,a lebedelor care pluteau printre marii nuferi albi, ne intorceam acasa cu bare-a cu motor ~

M'v dinci Ii; " '"11 -" A d d d- "'" hi 1 a a mcisem m visurire mere, CU1,~, deodata, unc mUI

'men izbi cu pu:mnul 'mn, masa ,i rna readuse violent la real i tal te ~

~ Ei, zise el, asculta, baiete, prima idee care trebuie sa-ti vina in minte pentru a incurca literele intr-o fra:;di~ 'imi pare ca ... i aceea de-a scrie cuvintele vertical In loc de-a le scrie orizontal.

1- ,t :'t-.t.' 'I U ,A_ dii "

,~ a I,e ur a" gln, III eu,

- Acu' trebuie B,a vedem ce iese, Axel, ia scrie tu 0 fraza oarecare pe acest petic Ide hirtie : dar in loc sa, tn~ iri li terele asa cum vin, una dupa ~l ta ~ pune-Ie In coloane verticale, in asa fel in,cH, sa le grupezi 'CIte cinci sa u sase

Am in'~'el,es despre ce era vorba $i am scris p,e data,

d '" ~

e sus m J as ::

T e l e e ,il
,
e 8 t u a b
,
• t G
~ e e
, -
,~
u m m ,(I. r n
h . J'
u l. m a ,', Bine, zise p rofeso rul, f ara s,il citeasca cee ace: scri-

sesem, Acum aseaza cuvintele astea in linie orlaontala ..

M,~',am, executat ~i am obtinut fraza urmatoare : 'T elceii estuab ie, eG'e ummar-n buima !

,= Perfect l exclama unchiul meu, smulgindu ... mil hirti a din mina ~ iata c a at ~i inceput s,i semene cu veehiul document ,; atit vocalele cit ~i- consoanele sint grupate 'in aceeasi dezordine ~ Sa sint chi ar "i rna juscule 'in mi j - locul cuvintelor, si virgule, ca in pergamentul lui Saknussemm,

Am trebuit sa reeunosc ca aceste observatii erau foarte

III e.

Ingenmo as If; ..

- Pentru ca sa pot citi fraza p,e care ai scris-o "i pe care nu 0 cunosc, continua unchiul, adresindu-mi-se direct imi va fi Ide' a juns s i iau pc:: rind pr ~ ma liter a a fiec,arui cuvint, apoi a doua, a treia si asa mad departe ..

JULES VERNE

S i spre marea 1 ui m ~ rare, ,:i mai ales a mea, el ci tl :

T e iubesc mult~ ,nicula mea 'Giauben .!

Ast a ... i b una ~ "ficu prof esorul,

N Ad" 1.... "-' A d A t~

.U -ncape 1.0 ~ oaa at c a, nem - . emma 1 C curn eram, C:R

-orice indrigos:tit, scrisesem fira 5la -mi dau seama aceasta

f- !O PTa.... comp ·'t"'iII"iIom~t~ toare 'I _ r.~:.~ ,.;). I ',I; v I JI. ~~ ... ' . 'Ij;".: '1'

......... A,adar~, 0 iubesti P e Graiiben ?! 'rna apostrofa un-chiul meu, pe un ton de adevarat tutore.

D - - - .... b~ b' 0'""

- a~ .. ,", :nu .. u rna . ill ·.I!J.:U ..

..,......., A,ad ar ~ 0 iub esti pie Gr,R U ben 1. repetii el mecanic, .Ei bine, sa folosim procedeul meu la decumentul in

ehestiune :r -

Unchiul it,i concentra dm non gindurile 2u,.up1ra pro~ blemei care-l p~eocu,pa~ uitind cu totul cuvintele mele nesocoti te, ~ i 11f; n umesc nesocotite, £ iindca un savant n u poate In.telege niciodat a ce ins eamna sa fiit l·nd.rago,stit. Din fericire, problema cea mare a descifrarii documen ... tulul II absorbi din nou,

In. clipa IC1nd urma :sa experimenteze procedeul in ..... "'.JI"r- A_,'!l:;' pusese "'0' at .... a na~·d·· ejd e''':I ochii pro fesoru ilui Liden ....

~~I ~ ¥ £ . _ .' ~ -. ~ l., ,. ~l~[ . '_ _ . . . . _ .. W~I . "," ."_ ,", ..L _'" ',' _ ~. V : . 'Ji . - "

brock zvirli ra f ulgere prin ochelari. Si cum era foarte emotionat, degetele Ancepur,a ,88.-i trernure cind apuca vechiul pergament, Apoi tu,~ puternic si, eu 0 voce gra va.) silab isind pe rind pri rna I i tera~ apoi pe a doua a

·f·I" I':il caw 1:'"U~ cu ... Ant Am"! di ctaW urma ,"" oarele

. ~ til. Ji. '''' I .VI." ]11 •. ' :'...1 I ~:L,-" ..... 1. ::

.LaS' A··j fd' K "·"t '

nlme,Jsu'n~ usenr» ;;.IC'O ·0· ·,,",S'egn$.~· ,Q,mU16n

eceriserrette, rotaiosadua; ednecsedsadne ~aco:rt1tiiilujs1)rat:r;acS'a,bmutlabileldm€k meretarcsiluco Y s',le'ff enSnl

Du.pa ce am ispravit de scris, .miirturisesc ca eram ~.i -eu foarte emotionat ; aceste Iitere, pe care unchiul mi Ie dictase 'una cite UD,2i1:J nu aveau pentru 'mine un tnteles

~i~{;~ i~IT~:I~~~e~s~: ,~:sl~i~~:r.e lui sa -si ia zbo-

Jar cine ar fi putut sa prevada ce-o sa 8'e lfitlmp,'Ie? ~O puternica lovitura de p,um,n facu s,a_ se clatine masa,

27

d . "" ~ J\ 1 ~ di U.. '!.I.. tocul i ,. - ..... ..... , e. ' ism crt co 0 cerneara um Cell imara ~l rocu imi scapa

d-. .... 'V

m mma,

N"s t I ~.. ...., A f ~ t ch~ 1 N . ~

- u-i as a ~ trpa In una -: unc .ur, ".:. -are ruci u '

inteles, ..

Apoi, st,--,abatu biroul ca scapat din pusca, cobori scara, ca 0 avalan~i si, repezindu-se in strada, 0 lua la f~1 ga,,~

4,

_. .A plecat ? IIln.a ~ I treba '. art a venind Intr-o goa=· n,a, atrasa de zgomotul u~ii de I a intrare, care f usesetrmn.tita cu atita violenta, incit 5·e zgudutse toata casa. ._ Da, ., -am ras I UI I S, a ilecat de-a binelea 1

~ Ei bine, dar ce se-ntimpla cu prinsul ?l intreb,a ba-

trina me aje a~

Nu va mai P ~'inzl~

S1 cina ?

N -·00 sa rnai ia nici cina,

C "'" - .....: . h 1\ ,., d ~ Ii,.'" I

urn r se mrra iv a '., a, nnpreunmr 1J-~1 mu 1. e.

N I, dra,ga Martha, unchiul . - re sa mai manlnce

'" .. di oJ, t· · ~ d ....

~l mmem .' In casa asta n-o sa se mai at llng,a . re mr care

de aC1J- inainte, 0' sa ne puna pe toti la post, plna clnd

o ire ,_~i ,sa descifreze 00 veche h~rtoaga, Ide nedeseif ·at .. ~ noalnne,~ Dumnezeule ! A~adar, pima atunci nu ne mai rarnine decit s.a murim c . ot"i de foame ~

Cu. I il stiam pie unchiul meu cit era de neclinti in hotiiririle p'e care le Ina, n-am lndr,aznit sa~i marturilsesc

v t t".!' d . Ii; IlJ't t

CaJ ne 'as epl a 00 soar .a I' e rte n a ura ...

B..... jIt, ~ A "" ~ rA"'" II;

atrina servi b) are, inspaimintata ,glroz,av, fie ntoarse-

ge l.nd". bucatarie,

ama.s singur, 'mlni veni ideea c-ar fi bine sa rna due La Graiiben Cat sa-i povestesc totul, Dar cum era. sa parasesc casa ?' Profesorul putea :sa. pice dintr ... uri momen intr-altul. ~i daca rna S' 'iga ? Daca voia sa rei ceai a

JULES VERNE

munca aceasta logogrifica l't p·e care i-ai propune-o zadarnir. b,atrMnului Edip' '? 2; Si daca eu n-avearn sa ras,pund Ia chemarea sa, ce se putea 'lntimpla, ?

Gel mai intelept lucru era, deci, sii ramin, {J n mineraiog din Besancon ne trimisese tocmai atunci 0 colec,tie' de geode silo coase pe care trebuia sa Ie clasez, M,-,,am pus imediat pe lucru, Le-arn triat, apoi Ie-am etichetat, "i am rinduit intr-o vitrina toate aceste Foci goale, in.i~ nntru] carora s'e miscau mici cristale,

Dar munca . aceasta nu rna absorbea .. In schimb, ve-

hi I d t .' d .... d ~...' 'Y'

0'" I . ,"'1"'-' . I··,· I 1_ -, .. ".' .. I','" ..' . . ,": -." : -'I", .'. ~ I " "_

emu ocumen nn rrn '. ra tea mci mie pace, rna preo

Ad" d 'if '. A· .... ·, 1 ,. .... "

Cll,P.a In moe CIU' _ at. rmi vijua capu _ ~l. ma simteam CU=

:p.rins de 0 va,gi nel inis te, Presimteam ca. fo arte curind

A}i; 1 f ......

s,e va I'll timpl a 0 c atastro a,

Dupa un ceas, toate geodele erau asezate in ordine.

Mi cufundai Ill. fotoljul eel mare die Utrecht, lasrn,dll.-mi bratele sa atirne in voie ~i CD capul lasat pe spate, Mi ... am aprins pipa cu teava lung,i ~i tncovoiati~ pe a carei cupa era sculptata o naiada intinsa alene, ~i dupa aceea m-am distrat urmarind procesul carbonizarii, care 0 transforma pe naiada mea intr-o adevarata negresa, Din timp in timp mai trageam ell urechea sa~mi dau seama daca nu

d .. 'iJ'D '·Ud-

se au . pasi pe scara, I .·ar nu se auzea mmsc, __ nc e pu ...

tea fi unchiul acum ? Mi-l inehjpuiam alergind sub frum.o~i' copaci de pe soseaua Altona, gesticulind, izbind cu bastonul cite un zid, lovind buruienele ell vi olent ii., decapitind scaietii ~i tulburind linistea berzelor singuratice,

Cum se va intoarce : triumfator sau descurajat P Cine va invi,ng,e p,llna la urma :. el san acest document, al ca-

~ OA",", et _-~!--_j'i, ~ edezlegat ? Tot intreblndu m ..... a ast

(lUI @~'Il;,.)ji:.:1 va r.~mln'~ n~. ~Z 'I~.. ~ - - .n, 1" .Il~LU,- I "'" ". ~~,.=

. fel, am Iuat illtr-o doara foaia de hirtie pe care eran in~ irate Iiterele acele a de neinteles, scrise die mine" Si iar mi -am SpU8 :

""C'e-or fi losemnin.d oare ?,"

:a .A de.d~~, 0 ghicitoare, 0 v o rb 'j re :ndn'telea-$~L _ .

!, '1:.mp ~ u-.ou mi'mmgic .grec, flu]. l!IJi La:iOiS1< relele Tebei, ~i :d IQC'l'IIstcd, POtr;:~t l~end~i, Edip' i~ i ucid.¢ in:t1rnp:li'E@i" ta til !l;·onfOIfltU Rfez t(lerii '~'H'I!1I1 o Ira (: 01.

29

Am incercat sa grupez In asa fe Iiterele, IDle'" sa formez CI vinte, Dar mi-a fost cu neputi ita ... Am reunit ,cite

d U '. At l" I' a. h ~ Ii. ~.. I ~ t dl

ou a ~ 1 cr e trer, ~ 1l C Jar cite CIne sa u ~ ase tere;« ar

tot n-am dat de vreun c vint cu in~leiles.. Numai a patruspreaecea, a cincisprezecea $i a saispreaecea litera formau cuvintu _ englezesc ice. A optzeci ~,i patra, optzeci ,i cincea ~i optzeci ~i "as ea litera forman cuvit 1 sir," In sflrsit, An rind :1 al treilea ,3 docurnentului, am observat c vinte e Iatinesti rota, mutabile, ira, nee, arta.

"Ei; drace, rna gindeam, aceste ultitne cuvinte s-.ar parlea ca-i dan dreptate unchiu ui itn privinta limbii in care-i SIC is documentu l" Poftim, in rinduI al patrulea am ochit .,i cuvintul luco, car. rnse'amna ~,lem saeru'"] E, drept ca in rind I al treilea se poate citi cuvintul tabiled, eare-i nendoios de erigine ebraica, iar in ultimul, cuvi tele mer; arc, mere ~ care sint curat frantuzes ti,

N .... ~ ~ ~ 'I' P 1~ bi dif " /II,

u era greu s.a-t:m. pi rzi capu .. 'atru nn .. 1. I. r 'erite In

aceeasi fraza absurda 1 ICe ,egatur'a putea sa fie intre

... 111 h ""'" d o"i. 'I d' I i.s

cuvintele g ea"a:J ... omn, mln~e, em,', emn sacru, scnsm-

b ..... t v ~ ,Q a or, mama, arc fir mare f

Numai prim, 1 ~i ultimul CI vint s-ar fi putut imb" I a usor, fiindca nu-i ( e mi are ca in'tr~un document scris in Isillanda sa 56 vorbeasca I e ,,,0 mare de gheata",,, Dar ca s,a, m te1egi de acl restul criptogramei era leu totul altceva.

Mil zbate,am, deci, neputincios, Iuptind ell o enigma de nedezlegat : crei erul mi se tfierbintas,e ~i, privind foaia dehirtie, incepusem sa clipesc des din ochi ; mi se parea ca ce .e 0 suta treizeei ,i Idona 'de litere zboara In jur - meu, ca acele dungi minoase care joaca fl._ fata ochi I or nostri, eind n~ se urea singele Ia cap"

Eram In, prada unei adevarate ha tcinatii ; rna 1'03.-

L ie d F"'" v v • d 1L,~

ouseam, aveam nevoie ue aer, _ ara sa-m" I au tune

seama, am 1nceput sa-mi fac vint ell f021'''a de hirtie, care-mi i recea regular pe. dinaintea ochilor, cind pc dos,

A d f· .....

en pe f ata,

Si ce credeti : nu h:::"'mi-a fost surpriza cind, In

una din aceste repezi fluturari ale hlrtiei, mi 51e piiru ca

.... d scri d 1 4~' • f' t it .. t

val:' scr .se Pi . OSU ei niste CUVID' e oar .e Cl ete, ICUV ·1 e

latinesti, ,i printre e e craterem si terrestre!

JULES VE,RNE

Deodata, rnintea mi se lumioia ; aceste singure indica-

...... f..... 'J..... Ii; "-1' d d .... I d '.. hei

tii rna acura sa mtrevac ac evaru "; . escoper1.sem c ieia

documentului, Pentru a-I intei,e,ge DU. era nici macar nevoie s,i, r,astorni foaia ~i sa-l cltesti pe des 1 Nu, A~la cum era; .8.$ a cum, mi-I dictase unchiul, putea fit sila bisit cu u~uril"D:~a, . .Ingenio.asle'Ie combinatii aile profesoruhii 1,i dad,eau roadele, Avusese deci dreptate in privinta orin ... duiri] Iiterelor ~i D,U. gresise citusi de putin nici in, privinta I imbii in care era scris do cumentul ! 1i mai tre-

bU'"1 a ;ii"ij; ilr"iIl'~ mi C.o:lII toata !Q' c '!;Ii, it!! .... a· n 0 -!ilt~, rr-; ti de" la un cap' la

. .• ·.1 U '" ,w,.lll '. 1· -~!J.,.w., ' ,_,,~ O:J.._ r. ..'gi ![!II" 1~lY.I!J.., I , .. '_,. '_. ' . ~ _. ~_ '

altul aceasta fraz,a Iatineasca, ~i acest .",fill'ecu,tel" mi-l

adusese mite intirnplarea ,! .

E 1 .'-, .. det t, -1, . ·d· .. _, .. , - . ', .. ": ,t,At dl . I·-II 'I~;O _. t ~ M<~ esne I,. e 1D _,elL es I. e ce eram a' rt ue emo uona ~. ~

se impaienjenisera ochii, Nu mai vedeam nimic, Am, tn .... tins, pe masa foaia de hirtie. Asadar, era de, ajuns g,a=mi arunc 0 pri vire asupra ei, pentru ca s,i, descopar secretul,

In sfil1.iit reu$iii ,s,a rna mai Iinistesc, Ca sa-ml potolesc

~~ i!. .' .. 'J f d' d- .... '. 1, 1 ...11'V'~t

nervn, mn impusesem sa ac .. e ,. oua 01"1 OCO Iul O_IiIJ,a1:t

~i dupa ce am urmat aceastii li;pf1es.c:riptie~, m-am cufun-

d ~ di h f· t ~.. 1- I

I ar c lD nou In, 10. onu .. cei mare,

- S,l citim ! am strigat, dUplR oe am tras in plam ini o mare cantitate de aer,

M,a aplecai peste masa : am pus 'pe rin,d deg1etul pc fiecare Iitera ~ill fara sa rna in'b:~lernp, fara ,s,;i ,ovii rna ..

1- .... .. 1 iii f 'v

carr 101 c iip.a" am citit ICU, g as, tare intreaga , raza ..

Dar ce stupoare, ce spaima m e= a cuprins ! Mai Jntli am I'amas Cat trasnit, Cum ? ~ Ceea ce aflasem se inde,plinise I Si fi avut un om atita j,ndra:znerui, l'n,cit sa p,a'"

d'U

trun ,a .. ~~

,~, Ah ! strigai leu; s,ari Did ca ars, N u ! nu ~ Nici vorhit., Unlchiul meu nu va sti niciodata nimic, Asta i-ar mai lipsi, s,l afle die .0 asemenea calatorie! J-ar veni rnrmaidecit gustul 8'~O intrepri:nda ,i nimic nu I-ar putea

~mp'; edi c a- tC:!1~ pl PioCiIB E un g-eo log ati t d· I e :Ii;._ .... a· - 'J irA "" A

.111.'.111.'16_ , _ _;'.:_ • 060" :!!;.. """'.' . I!U. . i .. 1 . '_-_ ;_ 1 I .. ', iDC pa'I~ .. 'InalJ., ;. .. ' r

pleca cu orice rise." chiar daca ar ,$ti ea se-ntimpla nu stiu Ice ! Ba mad mult, m-ar Iua si pie mine cu el, ~,i nu ne-am mai intoarce ! Niciodata 1 Niclodata ]

Mil afl am in tr- 0. stare de sures citare grleu de Ide scris " ,Nt1.~ nu l Asta nu se va intimp Ia niciodata, mit-am zis leu cu energie, ~i fiindca ,sta ~i-n puterea mea sa im-

0' CAlA'IORIE SP.RE CENTR.UL PA.M:INTULUI

3,t

piedic Cal, 0 astfel [de idee sa.=i vina in, minte acestui tiran" 01 voi faee, (,~ Si cum, intorclnd pie to ate, fetele do-

I ,,' tIll, I" "1[' t' l" d' ", t .' ", fi r I [t I 't '.'!!' d" ",.',:, ,,- ,-

cumen U " ra un moment ,,'" at ar ,1 pU.U, sa rescepere

,;0 ,11 " ," ij c;o" -'h '~" , ' n h- t, .... _At ' '!..!' 1 dl"' t, :.'

,I ret - ,ea ~], mine - c era, m-am OW1 sa- ,IS, rug,

In (amin mai ardea putin foe, Apucai nu numai Ioaia de hirtie, ci .,i pergamentu] lui Saknussemm ,i, co mii-

· ~ t i/O; d t 'V '" 1 t t 11 A, s .: ,I'. "-"

nne remurmde eram ga a sa azvrr ,0 UM m J!OC ,1 sa

nimicesc secretul acesta atit de periculos, clnd uta biroului se deschise I~:i unchiul men ]!~ri facu aparitia,

5

Abia am avut vrerne sa pun pe masa nenorocitul acela

de docume nt

I • ,vr;..."I' ",' 'I

P f 111 L' .. ,..] 'b k.... £' ' G' ',;!;,

. :ro, ,e'soru.w. l,u,len. ,~ roc', p,ar'ea i oarte preocupat, '.m"'"

.A' I It ..... ' 1\ .' d .... d ~.. 1 ' ';.,i' ..

0.111 care- s aplne a nu- i aa _ use pace nco c spa ~.1 P'FO =

babil ca '~n timpul pI~mbarii serutase totul ell de-amanuntul, analisase t031'ta problema, folosise toate resursele imaginatiei sale eel s,a nascoeeasca ceva ~i acum se inter-

'V Y A Ii' !;,;!' bina "

" '-- ',' "," "II"" ",' ". ,', .~,. ,,' _ "I ' I' 'i I .-' .-" ' , ' ':. " "

sese, s,a puna In, apncare vreo noua corm inat e

In adevar, se a~,eza in fotoliul s,au si, cu toeul 'in .mln,a, incepu sa astearna 10 serie Ide formule care semanau ell un calcul algebric,

Ii urrnaream mina tremurinda ,i nu ... ,i pierdeam din oehi nici 0 miscare. Oare era posibil sa se iveasca pe ne-

t t t It t 1 ~ .. te """ ...... d"" ~

3'" , "'l ',' "/,' . -," c "", "[ " ,,', , ' 'I" , ':",' , "ll ,-

_:.~ ep a e vreun rezu I·a" ia care mer nu plLl, at sa na aj

dui .... '!<\ T f' U' 'U' .. '" U' f-" ,I d v d 'IJ

masca r remuram : ara vreo pncma- rnn ca a: eva ....

ra ta ,i si)n.gur,a combinatie era descop eri t ~t'l ,i a cauta alt "'.:il, ins emn a pu - ~'~ ,~I ~ m pl 0 P ~ erdere zad ami c~ de

a 'u, 1'.·~'.1·'1." " r it ~1·'·.I· •. Uji c '11 Jl'. '1/;.,0 •.. ' ~.' ... '·J!A.lIlI:,G • .,

vreme,

Timp de trei ore nesfirsite, unchiul meu a lucrat (ira sa, spuna un cuvint, fira sa ridice macar capul, stergind, refacind, ~ i i ara~i "tergillnd, luind-o de la c.apat de 0

mie de ori, -

JULES Vf:RNE

IQ t· bi .... daca f' '. b ;Po" ~ ..... lit d......' t

Y' iam rnne ca oaca ar ill lZU~Lh. sa rm Ul81SCa aceste

'1 itere in toate felurile po sibil e, ar fi a j uns pinii Ia urrna s,a descifreze criptograma;; Dar mad ~t'~am, de asemenea, ca numai douazeci de litere se Plot combina In dona quintifio ane, p atru su te treizeci ~~d doua quatralie ane nona sute doua trilioane, opt miliarde, 0 suta saptezeci ~i sase milioane sa se s ute ,pa truzeci de mii de feluri ~ ~" Or, In, fraza erau 0> suta treizeci ,i doua de li tere, iar aceste ill snta. treizeci I,i. doua de Iitere formam, prin combinatie, un numar uri a" de. f raze diferite alcatuite din eel putin o But§. treizeci ~i trei de cifre, nu:m,ir aproape imposib ~ 1. de numit ,it care scapa oricarui calcul,

Eram sigur ca nu va putea reeolva problema tn Ielul acesta eroi C'~

~,i timpul trecea ; se f,acosle noapte ,; zgomotele strazii se potcliserji, dar' unchiul meu tot mai statea aplecat peste cifre, fira sa vada S.RU s,a au,da pe cineva, nici ma-' car pe, Martha, femeia asta atit de cumsecade, care m~' tredeschisese u~ a l'n,tre'bln.'du~1 :

._ Domnul 'Vat Iua cina asta-seara ?

M h b·'.." 1 .!'I; OJ f-u..... ~.. .....' I

art ta trebui sa P foe msav rara nici un ra.8I)un~Ln

...... " t d' ..... tV A ";Il. At ti

ceca ce ma priveste, . upa ce m-am s apmtt citva 'Imp"

am fost cuprins de un somn die neinvins ~i am adormit pie: marginea canapelei, in timp ce unchiul Lid"enbrock tot calcula ~i stergea mereu, C,l'nd m e= am trezit a doua zi, neobositul ~i harnicu] profesor mati Iucra incil" Ochii sai Impaienj,eniti~ fata palida, pometii rosii ai obraj it ill or, totu] marturisea c~t de - rnvler~un,at se Iuptase ell imposibilult ~,.' ft.n· ce oboseala at minti i, in ce stradanie a creierului trebuie sa se fi scurs acele ceasuri ne~fi1r",ite,.

Starea sa imi inspira tn'tr-adeva:r mila .. In ciuda imputarilor pe care rna credeam ~nd:re.pta:tit sa i le fac, am fos't cuprins de 0 netag'adllita emotie, 'Bietul om, era atit de s'tapinit de ideea, sa, ]inert uitase s,a se ~i lnJurie:" Teate fortele sale vitale erau concentrate 8i5.upr'a unui singur punct, si, cum ele nu se eliberau prin sup,apa lor obisnuita, hI,a terneam ca tensiunea in care se afla sa nu-l faca S,B. plesneasca dintr-un moment intr-altul.

o CALA'liOR1E SPRE CJ!NTRUL P'AlIINTULUI

~.3

Cvun singur gest as fi putut sa·=l seap din acest c este de fier care. Ii stringea teasta, c-un singur cuvint numai ~ Oaf' am tacut,

Si doar eram bun din fire .. Atnnci de ce am ra·mas, mut intr~o asemenea mmpreju.M".are ? Trebuie s,a. s.pun c-o

f.... h · lL ~ 111 h . I '"

aeeam C I ar spre nineie nne ~ 1 U ui meu,

~,·Nu) nu, ~mi ziceam eu mereu, nu voi vorbi l Fiindca al tfel, de,in data ce va afla despre ce- i vorba, va voi s,a plece intr-acolo .. 'II cunosc doar : nimic DU. l-ar putea opri, Are 0 imaginatie vulcanica, ~i~ pentru at face ceea ce n u a u reusit al ti geologi, ar fi in stare: s;a - ~ it ri ~ teo chiar vi ata, A sadar, tre bui e sa tac ,,~ sa pas·trez s ecretul pie

C ar -'i3L d '~; n ~nttm· . - P 1 ~ re 11 am' des """op e ¥ "1· t 1 A" 11 d a .... 1··n vil e' ~'g.

. '!L.r . ll ... .w, . .1" ,I ~ ~ l-!~ 'I ,'_I .. " ~~ .. _. ':YI.-, 'I! : ~.lI.. I." .,.... J..J!.' m. ,: QI·I l~

ar ins'emna. sa-l ucid pe profesorul Lidenbrock ! Nvare

d 1\ OJ 1 hi ..... d"!;,!' N' !J',

I ecrt sa- . ,g nceasca 1 aca poate-Nu vreau sa=m]. repro~,ez

int'r ... o si ca l-am dus Ia pieire l"

De-ndata ce-am luat hotarirea asta, mi-am inerucisat bratele ~i am asteptat ..

Dar, din pacate, tmil fictlsem socotelile fira a p-reve~

...111 ,Ii; A I ..... .ib"" I '11 ,i A

oea in tim p area ceo a yea sa au: a .OC ta numai c iteva ore

dupa aceasta ..

Dimineata, cind Martha voi sa se duca la pi.ata, ,gisi

d- ~ . dU' jI, ,.."v' Ch" I'" - di

usa ' e ra stra a mcui . ata, . eta cea mare psea 'ID

bro ~, ~Jc·-·a..r C·1"11e..n. seo sese ? Nu neap ea ~·n··- do '"I· fll'l~ C~I unchiul

1 u I"~ ' .. _.. c. '. '!/u;I' ~. . ~I ~ . .~ _ -I I 'II;,,_ ::_ iWi;, 1..1. I. ~~. (l!} ~ c~ "~. • ........ _, ' •

meu, cind se intorsese in ajun Ide a acea precipitata excurs i e pie c are 0 f a,cus.e,.

U: ,!;J' .. . I .. •· vre -_ -, ? '0'·' f,-~··· se di .- ~'b,~g·· are de rma.rea oa.re vr un scop ~ '.-, . acu _ _ .In. n'b. _U- •• ,U.Il' .. ~

seama ? Voia sa ne supuna chinurilor foamei ? Nu cred, caci acest lucru ar fi intrecut orice masura. Cum?

M h i, ~ -.",; u. d '" ~ 1- -" '" tJlt. I"" -.~

artl a, ~'lIl cu mine sa car em victime e unei In. imp ars

C"1ll, ·-e -- A privea .... A"'_ ~.i de putin '?'

, ~r nu n~ .]..,: \-'lIIlU~I.. I. 'U'~ ·i'

Da, chiar asa era l ~.i deodata mi-am amintit de un lucru care ~N!:- ntimpl ase cu ctti va ani in urma ~i· de care :ma ~ngroze.jsc ~.i az i. In acea perioada, unchiul meu lucra la rnarea sa clasificare mineralogica ~,m, fiindca .~tatuse nemlncat patruzecl ,i opt de: ore, a trebui t ca $i noi trei sa respectam acest regim ,~ ,tiin·~jfiic~·.. 1'0 ceea ce ma priveste, m-am a es atune]! cu. niste crampe la sto-

IUlES VERNE

.

mac, care nu erau citusi de putin distr active pentru un

haiat des-tum de mincacios.

Am rimas Ide aceea incredintat ca vern fi liplsilti de masa de prinz, asa cum pierdusem ,i tina" en, 0 seara illain te. Eram totusi hotarlt sa rabd ca 'un adevarat erou ,i ,s,i nu ced ez in fata chinuri lor foamei, Dar buna noastra Martha lua toate lucrurile astea foarte in series ~i era dezniidajduita, biata femeie ! 'C~t despre mine, imp 01='

"' b "I '. tat d v. .... ' .. ... t" h lt mai ~ t

Sill ' .. m. itatea '. if; a paras casa ma stmgr erea mun rna muir.

,Sli e lesne de inteles de, ce, .

In acest timp, unehiul meu lucra rnereu, fira rag'a! ; I!N~ pierdea ell inchipuirea in lumea ideala at combinatiifor, tr.aia departe de pamint ~i In .afara oricaror nevoi

1'-' Ji\ . .!

p,81mmn te~ ti.

Citrle amiaza tnsa; foamea incepu sa ,ma ehinuie de-a binelea. M',artn,a", in nevinovatia ei, mincase in ajun to ate proviz i ile din carnatT,i" al~at, ca nu se mai g.as ea nimic tn ca5,a" Totusi, nu mil dadeam bat,u't., Bat chiar imi

faceam un punet de onoare din, acest "eroism ~ II I

Sunara ,i ceasurile douarii Toata situatia asta dle:v"ellis,e ridicela mal mult chiar, de nesuferit, I'ncercam, sa rna conving lea s-ar putea sa exage:rez importanta documen-

t I '.' 'iJ' h ~ I 'oJ '. d tit .... At"

11 U1 ; lea uncrnu meu n-o S21-l . ea alar crezamm ~,Jl 0

sa vada ca la mijloc It; 0 sim,pIl mistificare. Iar daca, in eel mai faD cas, ar f" ispitit sa inceapa aventura, voi fi 'lin stare sli-l im,]p'ie,di,c~ Imi spuneam ci e posibil sa des= cop ere em tnslll~li chei a, » ci f rum ui ", ~,i atunci m -as aleg e doar cu un post nedorit !

Teate aceste rationamente, pe care in, ajun le-as fi respins ell indlgnare, rni se parura nespus de bune ; am so cotit absurd fap tul de a fi asteptat atit die mu It ,i rna hotirli sa-i sp,un, totul,

C'i# t ill- " v .. t A. bV el ~ . au lam tocmar cum sa mtru In vorba cu _'" asa, mar

pe de departe, cind profesorul se ridiC'3: ~i-,i puse' pru,a-

'" ta sii '1 .

ria, gata sa p .ece,

Cu,m ! S,a plece "i .sa ne lase iar,a~i tncuiatfu in c.asa?

Nic.iodata [

,~, Unchiule ! ex cl am ai, Dar DU. p.area sa 'ma fit auzit,

o CALAl"OTtlE SPRE CENTItUL. P.A1'dINruLUl[

~ Unchiule Lidenbrock l am repetat, ridicind U",Of' glasul,

. ..-= 'Ce=i? fa,cu el, ca ~i cum, s-ar fi. trezit chiar atunci din somn ~

E" d .'- hei ';' t, aar c er a ,.

~ Care cheie ? A,~ eheia de la u~,a 'p

- Nu, am strigat eu, cheia documentului I

Profesorul rna privi lung pie deasupra ochelarilor ; p'es,emne ,ei observase ceva neobisnuit pe figura mea, ca(i rna apuea strins de brat si, far,a sii poata rosti 0

b'J ,'U A bY' di chi ~" d ca ni ~ d .....

vor la~ rna rntreba • .m O.':L ~.1 crec ca mcio ata vreo

cerere n-a fost forrn.ulata atit de Iimpede .

. Am dart din capl ca sa int,ar,esc inc-o data ceea ce spusesem,

La rindu-i, el clliitin.a din cap; oarecum compatimitor, eft si cum ar fi avut de-a face (:U, un nebun,

Daca am vasut asa, am facut un gest ~i mai categoric, Ochii mi luceau ell 0 sltr'amuci~e 'vile'; mina-i deveni a-

.. ,. '!ui' t

menmta' oare,

DisclJJ~ia aceasta muta, dusa in asemenea imprejurjiri, ar fi i nteres a t chiar ~i pie spec ta torul eel In ai ne.p,as..a.tor ~ Imi era pur ~i simplu frica sa mai vorbesc, ca!ci ma temeam ca-n primele clipe de bucurie unchiul meu sa fill rna ]lnabu~e cu 1mb ra·ti $,ari lie" Dar insista atit de mult, inci!'t a trebuit sa.,=i rispund~

- Da~. eheia aceeat :! .... ~ .. ntimplarea t,~~

Ce tot 112!'P"u' ~ ? ~'tr;'ga"":" el cu prins d Q; 0 emot ~l- iii:!!!. d- ~ n' ~

._ ~ I . tvl ~ ... , A '! ,~I. .I~I',·. ~ , _.!_ ... I Jl ~I I. I~":;;;" . __ '_Vlt ~l ._.~:: ,w-

d ,.

es ens,

,~, Iata~ am continuat eu ,i i-am mntins, foaia pe care scrisesem ~ Ci teste !

,_ Dar nu inte1eg absolut nimic 1 rasp1unse em, mototolind Ioaia Ide hirtie,

- Da, n-are nici un inteles daca 0 citesti de la in~ ceput, dar ia vezi, nu cumva de la sfh~it.~,.

Nici nu terminasem bine fraza, ca profesorul ~i ~coase un '~1:'" ~ O"a"'"' t e au m a" P' re i'" ~ If.' un ad e"v\~ ra ,t r~I""'n et I In R"D'

• , ~LJ!.le' ." .",' y" . I., '. ~'" "'J~ltlt, ",: .", .. ~,. '. ,~1Il.". .. lICi... 1.". lib' ....

getul s,au se facu deodata lumi nl ; era transfi gu:ra t.

- Ah J ingeniosule Saknussemm ! stri ga el, tu al scris An·tii f r aza . de- at ~ ndoaselea ?

JU LES VlERN'E

~,ID. repezindu-se la foaia de hirtie, cu ochi tulburi, cu. vocea-i tremnratoare citi tot documentul, incepID.d de la ultima mitera ~i ajungtnd la prima.

Em - t in t ' .. """ t ..

era conce P'''UI, in , ermenn urm ia on ..

o Ui. ..... " .. _ '""" '!o". . _~~ . "lUI! , o. v 0 ~ ..

I'll. Sneiiels Y oculis craterem kem delibat umbra Scariaris jUlii-intr'a calendas descende, audas uiato r, et t eyre stre c tantrum atting e s .. Kod feci ,A.rne- S,aknU$S,flmm

Ceea ce, tradus din aceasta latine.asca incorecta, in, ...

.....

seamna:

Coboarii tn craterul de' la Y ocui d'iin .Sneffe'ls~ pe t:_,aT,e umbra lui Scartaris -oine sOrl mingii'e inai'nte de' calendele lui iulie, clillito7u.le £ndraZTUge~ ,i' vei ajun,ge'

in centrul P'amintul'ui .. C eea eli am ,w.i /acu"t .. Arne Sahmussemm.

La citirea acestor rinduri, UI1Chiu"I men siJ'i ~n sus, de pares s-ar £1 atins 'p,e neasteptate de '0 butelie de Leyda, In,drazneala,~ bucuria si convingerea ii fal()eat u maret, Nu-si mai g.as.ea o ,clipa de astimpar, se apuca mereu cu amindoua miinile de cap .; muta seaunele dintr-un lee intr-altul ; stringea cartilli'f; gr,anlada;. faoea tot felul de jonglerii cu pretioasele sale geode de te minunai, ori lmpa-rtea cite un pumn in dreapta ~i :i'n stinga. In cele din urma se Iinisfi ~i~ Cat un om sleit din pricina unei

.' .' ,. de : ;, v i'i; f to l~

P rea marl rrsipe " e energie, cazu m ',.0 0. ,IU~

Cit e. ceasul ? 'Antrebi el dupa citeva clipe de ta,-

c(::re: ..

Trei, i-am :rispuns eu,

Ia te uita ce repede a trecut vremea ,I, Mi-e .0 foame de nu mai pot. Ei, acu' sa trecem la masa, Apoi, 0 sa vedern .....

C 'V d ?

'e sa ve:em ~

o sii-mi Iaci geamantanul. -- Cum Pl strigai eu,

- ~i. pe al tau, ad,a'uga neinduriiterul profesor, in-

_.. d I'!. f .:

trine In su r ageri e ..

o CAUTORIE SPRE Cl!NTRUL PAlIIUNTULUI

37

I a" auzul acestor cuvinte, ma, trecu un fior prin tot corpul, Totusi, m-am stapinit .. Mil silii s,i~i par mai linistilt decit oricfnd. Numai argumentele ,ti.i'n'tific!e il puteau opri P e prof esorul Lidenb rock de la ce-si pusese-n gtnd~, ~i argumente aveam 1de~;,tul,e" ~i tOea fo arte serioase, p eotru a-i dovedi imposibilitatea unei asemenea cilatori.ij S,a pleci spre centrul Pamintului ! Ceo nebuniel Mi-am rezervat Insa pentru un moment mail prielnic aceasta discutie ~~ m am dus iilla'W' rna ..... 6ngr;J"'el!t!·.ro de masa

JIJ.J~~;_ ~! y~,' I,-~ ~ .r _I_'_~ ~. -', ~ L . '"", 'lJ1 e :'~~ .~" . J :-- g', ~I

C d OJ '. d ~ 'U .. d d v 1- '·'1' hi l ~

re ca-r .: e P'flSOS, sa mal reeau SD_8 __ mue nne ,- UIUl

in fata mesei goa e. Apoi totul se Hinlurii~ 'Martha ~,i r-ecapat.a libertatea de: actiune ~i alerga [a piata 58. cum= pere tot ceo trebuia, ~i i~i rindui lucrurile in asa fel, incit numai d'up,i un ceas ne-am astimparat foamea ~i am

putut judeca situatia mai bine, .

In timpulmesei, unchiul meu a fost apil"oap1e vesel ,i~

di ~ d A :Ii. d A~ "",,.:Ii. ... .... II .... d-

In C' no In c n '_" n scapa c te-o nevmovata .gJ1uma oe sa-

vant Dupa desert imi facu semn 5,a·=1 urmez in biroul lui,

M-am SUp'US pe data, E] se .a~.ezi la un capat a mesei sale die lucru iar eu la celalalt capat,

A' xel A - cep - el .c u glas ci'i; __ de' OJ ~'iii'll""~ de blind

- " . IbJl, I'n,: I. " u, ~ _ ~U 'un :- ,~~ liD:." ~"~J u.UiOJ' ,.,' 1,· • .Il, "',

esti un baiat foarte ingenios ; mi-ai ficut lin mare serviciu, tocmai cind, plictisit ~Lj[ obosit de attta munca, eram gata sa dau nai bii toate aceste Incilc:ite combinatii ~ U nde a$ Ii r,atii,cit cu. ca,utarim,e mele? Nimeni nu poate stit 1. Nu voi ita. niciodata acest lucru, baiete, si din gloria pe care 0 vom dobindi 0 sa ai ~i tu partea ce ti se

o

Eo. '. ~ _ . -'. -"."'- , •. 1"'1' ,. -x : bi . d'I'"':>, '. -, . .., ,'"t' t· .... ,-

". i, mi am ZIS· en, acum, ca e . ne .' llSPUS,L ,a, venl ,oc-

~ t '1: ..... di t I;,;!' d t.... 1 0 '"

mai momen u~ sa .- iscu am '1 eSlpr·e aceasta ,g' orre ~ _.' ~'"~

.......... ' Maii inainte. de, tea te, cont ~ nua unchi ul meu, itti reoomand cea mai stricta discretie, Ne-am tnteles, nu-i asa ? In lumea savantilor s~nt destui care rna invidiaza ,it nu putini sint aeeia care ar voi din tot sufletul sa

·

JULES VERNE

intreplrinda aceasta cilitorie'" de, care vor tnlcepe a b,aro n ui cfte ceva a bia la intoarcerea noastra,

'C' "*,",ii!"';"'~ JI"" va" 0 If' ~, II!!;Q g-'~ Qe'!>il ~'i""~1 at- ""r&-'~1 '!:ill ind -- ~ znet ~ ? ~ .:.

,-------- '_ Jl ',,-,.i:.illt lib: '_ a~ ~~ .' ~iJ' ,~~~d I', 1.1~,~ 1 ' " ,r~ ,. ':,1 ~' ,JI,-.g;m

intrebat eu mirat,

- B,in:einrteies: cine ar 'mad ,OVal Ia gind,ul ca poate

v d lL.·· .. d VI fai 'I;.i'..." D' ..... d - 1

sa 'Ouln-'eas'ca 0 asemenea aima raca documentu

"'" t f t, Y h ..... d I"

, ,,'I' '-' - -' 1'- '-, ,- - -- , , - ' I - -I' ,--- ,-,- -,- ,~--" - --

as a ar 1 cun08CU " _0 armata Intreaga _' ,e, ,geo og s -ar reo

pezi pe urmele lui Ar,ne. Saknussemm :!

~ Ca s;a,-,ti s,pun drept, unchiule, e un Iucru de care nu slot chiar atilt de convins, caci nimic nu dovedeste autenticitatea documentului .

...._.. C'um" ni cl cartea in care ,lli~am descoperit ?

- Bine, s,a presupunem ,ea insusi Saknuss,emm ax fi scris rindurile aoestea l Dar oare rezulta de aiel numai ... · decit ca Saknussemm a Intre.prins cu adevarat aeeasta ca ,atorie Gi ca acest vechi pergament nu cuprinde tn el

.. tifi , ?

vreo mis I' scare ~' -

Apoi '-_c - ... _'_c n'!!" - t ~ d 1-' ~,:. '. 'd" ,"_"', I ,U! "."!'" ,- I ,'.- t

vi mt a r arur m ea J uns 1,- e ran ca Bcap asem acesr

ultim cuvint cam Al'ndra"'" zn ~+ Profesorn 1 A~~ ~nrrunt'a""'" sprin

:w." ~'u. ,!,_~~~I_- ""'~.-' 'iI,- . k' :",.~~ ,~-'V.~I '.11. ' , l¥.l. l''Ib. - I' ~,-/ • .1'.-

eenele stufoase i~ rna temeam s,ll nn. fit eompromis toata

d'l' ~'! D:-"· fei ~ "' ;Ii, ,A I ~. ..., S-

I " "I' - , ,',- , I ,- ,- I' , '.- ',' ---c' I '- -, I ,-, - - -- " . ,-' - -- • I -_ " ,",,, I " -

I SC1]. ,I a. m . encire, rm ,S a ~,ntlmp at mnnc I au, _ eve

lUI. rneu interlocutor schita un fel de: zimbet si-mi SP'U~U= :

~ Asta 0 sa vedem mai ttrzi.u ...

- .Ah 1 am exclamat putin jignit ,; atunci d~mi voie, (lei putin, ;sua~mi expun toate obiectiile cu privire Ia

aeest do cument ~ -,

~ Vorbeste, baiete, nu te s,fii~ Ai tOlalta Iibertatea sa-·ti ~crimi paJ.1erea '. Acu' nu mal e,ti nepotul men, ci un

en eg-c I nc ep e dar ~

v, ' .. : I II! . _ _ ~ ~. '_ • ,. t'· f!. _ ~. .

- Ei bine, voiam sia teintreb mai in'tiii ce sfn.t acesti Y 0-001, Sneffels ~i Scartaris, de care n-am auait vorbin ....

d- -'., -,. -' '",-, d" '-'-tY; ? .u se mcio ,a a, ..

N~" .. T 'II ... '''t At

............ ' ' -', "', ' L' -', - - ,',- I' ' C -, ' __ " ,,- ' , -, ,- 'C 'I _ - :,' -,"", ", - '; I

nmc mar user. ocmai am pr.lm.ll: acum em.. va

timp 0 ha.rta de la prietenu] meu Augustus ,Pe:termann., din. Leipzig; nici nu se putea sa soseasca mai La. tanc ..

Ad ~ V'" ,. '\J A L. iblioteca cea marev t I

: _='0 mcoace, ezrt Cal e In. u 1 - 1 oteca eea 'mar,e", illn .a

trei lea, "atlas din rindul doi, la seri a Z, d,lespartlbJ,ra a patra ..

M -am ridicat ,i; datorita i.n,d.icati]~or sale precise, am g'lasit atlasul eerut. Unchiul ~'I deschise ~i rosti '::

OF .. it ; it. "r-.n..n"if'fl' e[)D"~ 'e' J~1'!;.1""f"I:iiU· 'L P ~ 'IL·JiI"N.· "III"T 'IT 'UT ~~ ~ V~£i! ~,~ '. ~:"II! A"..1 J"1iJ.J'U '. J. UL ._ ill

~. la'ta, una din eele mai bune h,art~ ale Islandei, A Iost intocmilti, de H enders [00:, si, en ajutorul ei, cred cal vom rezolva toate d i fi,cul't[a:~ ile care' se vor jl'vi ~

M:=am aplecat peste hart~L

- Vezi. insula asta ? 'E, fermata numai din vulcani, spus,e profesorul, om bag,a de searna ca toti poarta rmmele

d y... ~I 'r 11"' b i, 1 deza A '" 11 0' t A .... e .. OCUJl,., m nmr a is .ane eza, CUVlDIioU.I1 asta mseamna

.»gh'e~ar't;" Or, Ia .latitudinea ridicata a Islandei, major'tate~a. ~ e~p'~iilor i~ i = I oc (J'~Th.n!Te stratur ~ le _de, gh::a_ti~ De' cUCI vme denumirea de Y ocul, care a fost data· tuturor acestor munti 'vulcan i ci de .pe insula"

_, Bine, i-am r,aspu'ns~ dar Sneffels ce-i ? Nadajduiam, cit Ia aceasta intrebare 0-0 sa primesc nici un raspung,~ dar m-am In~elli,a't~

- Urmare~t.e-:m,a pe coasta occidentala a Islandei, reiua. unchiul meu, Vezi Rey k j avik, capi ta at tarii? Da ?

~ oarte bine ! U rca de-a lungu] nenumaratelor fiorduri care brazdeaza aceste tinnu:ri roue de apele marii, ,i poposeste p~'~in sub eel de al ,aizeci ~,i cincilea grad de

1 .- ~ di CEO. 1 '';I'

atitu rne, I-e vezr aco 0 ,~

U f I d '. u1lw ;,.;! ,.; d

-==-!!. n e i ,e peOID:5;' a care I~H!amaDa, Cll un os' es ... ,

carna't, eye se termina printr ... o uria~i rotnla.

- Comparatia e jus,ta, boo"ete~ Dar pe aceasta ro-tuli

nu vezi nimic ?

- Ba d.a, urn munte care pare a fi crescut din mare ..

- Ei bine, acesta-i muntele Sneffe s !

~ Sneffels ?I[

,~ Chiar el, E un munte in,a;lt de 5~OOO plcioare ~~ unul dintre cei mal maxi de pre insula, ,i care va deveni, ell siguran,ta, eel mati renumit vulcan din lumea intreagat daca craterul sau, ajunge in, €Ientrnl Pamintuhii.

""'=' Dar e cu neputinta I strigai, iiniltio"d din umeri, revoltat la culme de 0 asemenea presupun.lere.

~, Cu :neF>utiu·ta l ris,punse profesorul Lidenbrock pe un ton aspru, ,Si de ee, rna rog ?

.......... 'FiiD{~Ca, craterul vulcanului e astupat, fi.r,a fnd.o ... iall, de lava, [de ira ci incandes cen te, "i atunei .. ,;;

- Dar daca e yorba Ide un vulcan stins ?

40

j.ULES VERNE

~ ,Stins?

.......... E··· .. l da In m--- If"m··e- n·t111'1 d, Ie f "'::lIlt va.: -- 'i'ii·'i!iI9i'~1 . iI . ·.1 111 ..... ,-. " 'Ilia,

, 'I' 1 __ v _ .u, '. - Ui.'( _:" n~-'.liJa:.ruJ.l, vu.Jl'ILan~,lI,_r

activi de pe iin'weaga sup ra:f.a-~a a .,rlobuTui nu trece de trei sute, pe dud numarul vulcani lor stinsi e cu mult IJrUl]. mare IOr~ vulcarml Sn,lef 'els este socotit printre acestia din urma, Milrturiile: istorice pe care Ie avem (';00,semneasa cit a erupt. doar 0 datii,~ ~n 12.2'9'" ~i Ide atunci sgomotele sale subterane S-,8"U potolit incetul cu incetul si nu mai e socoti t printre vu lcanii activi ..

La aceste desiu,iri precise, nu mai aveam ce raspund,e ~i Ide aceea m-am ,grabit ,s,a ,ara~t celelalte puncte obscure, pe care le continea documenful.

- ~ Dar cuv!ntul Scartaris ce inseamna, I-am intrebat; ~i t,e rost au aici calendele lui i uli e ?

Unchiul meu se gindi cit-eva minute, Avui 0 clipa die

n ,;; dej d e d· ar Dum ~ '1 una C~' or- • /i;n· . curind ~. a~a""" ce mi - a .... ' s

",. 'i\.,. ,. .. iii .• <A' .~ I, ~ . _ '. ", . """~. I" 1 ,II/... 1 ,1-m. I. ," l·· I!J.:- 1I!..r.. ,-, ·1 r· ' .. -'

punse :

~ Ceea ce tu numesti obscur e pentru mine un I ucru limpede, Asta dovedeste tocmai grija plina de ingeniozitate cu care Saknussemm a vrut ,$,a-,,:m precizeze descoperirea, Sneffels are mat multe cratere si deci tm'\eb-uie neapjirat sa ISle indice care ,drib tre ele duce sp,re: centrul paml:ll'ltului., $i. atunci, ce a facut savantul ialandez ? A observ at cit in p,rea jma calli endelor lui i ulie, adica prin ultimele zil1e ale lunii iunie, unul din virfurile muntelui; ~m anume Seartaris, r~i proiecta umbra pina Ia gura craterului despre care e verba, si a consemnat acest fa! pt tn, documentnl sa:u ~ Pute a el oare da 0 indica tile mai precise, si, odata ajunsi in virful Sneffelsului, ar fi cu putinta s:a ,.oviim asupra drumului pe care trebuie sa-I.

v ......

urmam r

Hotarit Iucru, unchiul rneu avea rispuns Ia toate, Vedeam bine ca e de. nebiruit 1'0 ceea ce priveste interpretarea cnvintelor din vechiul pergament, Am mn.cetat deci s.il-I mai hartuilesc in aceastji directie ~i; cum mai i'nainte die toate trebuia convins m-am hotarmt sa trite Ia 0 biecti unil if; ,ti in tifice, carle era u mult mail seri oase,

d V' 'I;o!' _

upa p,a:reretl mea ..

--- Ei, sll'nt silit sa recunosc, i-am spus, cit fraza lui

S kn I- d ~ ~.. t 111 iLiI ~.. Y d

,a,' ussemm e _ impec e ~1 nu-n poa. e 1l,aS8! DIC,1. 01 urma ._ e

Or !'LATO" D '11'1:' enD'IE:I iii"""m''''-l''T'il!).UL 'm,:": 't.A11'NTU'JI"UI

~, , ,,' .lU~ .;iIr.L~ ~., ,.IJ.T'!j" iII.-ft,4Vl1iJ1. '. !!I., JW'

41

indoiala Deci nil''11 m- a;..i' .And" - - ~ - tit" b

1 ,',' ym. a. I, ecr, nu rm 1.,1._, oiesc ca savan au aces .a a co" 0.-

tit In fundul vulcanului Sneff els ca a vazut, umbra virfului Scartaris mil ngi in d marginile craterului inain,te de calendele ui iulie, ba chiar cred ca a, anzit povesfindu-se In, egendele din vremea sa rea acest crater ducea spre centrum Pimintu lui ; dar ,ea ar fi ajuns el fnsu,i pin/a. acolo, ,ea ar fi intreprme cu adevarat aceasta cila:torie, ~i ca s~a si intors - asta nu, ]in r~~t ') capului, nu !

- ~i, 'ma r()g~ de ce nu ?' rna, intreba unehiul meu ell o ciudata ironie,

=e=e=e Din pricina ea toate teoriile stiintifiee arata in, mod evident c,a 0 asemenea ispravji ,e en neputinta,

"'="= T oate teoriile spun asta ? paru. sa. file mire prof e:~ sorul, luind un aer g - umet, Ah ~ aI e naibii teorii ! Cit ne vor stingheri, bietele teorii ! ·

IC,U toate ca vedeam ca-~,il bate joe de mine vorhii mai departe ..

= -' doar un l'ucru ahsolut recunoseut cit la fie care ~ aptezeci de pici oare a,dincime sub seoarta Pam,inttJlui, ca'idura creste aproape cu un grad ~ Or, admitind aceasta proportionalitate constanta fi, CU~ raza Pa:m~ntu]ui are cam ' 500 leghe 1, mn centrul Pamintului trebuie sa fie o temperatura care depaseste d.O'U3. sute de, mii de grade, Materii ie din i nterio rul p'am~nt1ll1ui se .afli deci in stare de gaz€' incandescente, cicm metalele, aurul, platina ro ... cile cele mai dure nu pot rezista la 0 asemenea caldura, ~i atunci, n-am dreptul oare sii rna lind!oiueslc ca~i ell pu~ tinta sia patrunsi intr-un asemenea mediu ?

- Asadar, Axel" caldur81 te p,une in in,cuF'ca~ura ?

= Desigur, Daca am ajunge la c adincirne de numai zece leghe, am atinge limita scoartei p,ami'ntelti ~i ternperatura ar depasi 1 .300 grad,le.

~ ~ i ~i ~,e f rica sa D'l1 te topes t ~ ?

~ Tie as pe dumneata sa Jhotar,a~:ti., am ras,puns lm= bufnat,

=. Ei, daca-i asa, -",ata ce hutaraslc eu mi-a raspuns profeso rum Lidenbrock, Iuindu-~ i un aer grav :: nime ni - ~i deci nici tu - nu poate ~ti cu s"gur.an'ta ce se pe-

42

jU,LES V1!R1'rE

trece in,~untru! ,pa.mintu'Iui~ dati fiind ca noi nu cunoas-

t d ~ d ~ 'I< dl I 'j ~;;

em I', ecit a ccuasprezecea nna parte .:, In rasa UJl; ,'blnta

e mereu perfectibi I,a~ ,i fiecare teorie este neincetat inliturata de 0 teorie mai nou,a~ P$n,a la Fourier' nu s ... a crezut oare ca temperatura spatiilor interplanetare scade mereu, _ iar as tizil nu se stie ca gerurile cele mal mari din stratosfera nu tree de patruseci sau cincizeci de grade sub zero ? De ce DU, s-ar ~ntimpl.a, acelasi lucru ~i ell crud,ura dinauntrul parnintuiui ? De ce adica, Ia 0 anum, ~ iii adincime, B,a D,U, atio,ga ,i c a],d'ur,a 0 limita statioDara !~. 10c s.a creasca intr-·alita~ inett s,li se rid i ce pln,a, la gradul de topire al mineralelor eelor mai refractare ?

Cum unchiul meu adusese problema pc tar1imuI ipo-

tezelor n-am mai avut ce sa-i ras,p1und" ~

- Ei bine, J!ti. voi spune ,ea adevaratii savanti, p,rmn-· tre altiii $:i Poisson" au dovedit ca, daca ]'na:untru.1 Pruntn~ tului ar fi 0 eildura de doua sute die mii de grade, gazele incadescente, care provin din materiile topite, - ar dobindi 0 asemenea elasticitate, $nci,t sooarta Pamrntu"'" lui n-ar putea s.l reziste ,i ar plesni ca peretii unui cazan sub presiunea 'vap orilor ~

A t 'U 1 ~ P .. hi ill

. S'I a e parerea . ui _~ o:u~son" U~D,C- JUJIl,e",

- S,jlnt de acord dar e ,i parerea altor geologi iiluf'tri, care sustin ca interiorul Pamintulu,i, nu .... i format nici din gaze, nici din a.p,a,. nici din cele mai grele roci pe care le cunoastem, ci.ci.~ l'n, acest caz, PfunJ:n ul ar avea

l-l d d OJ ~ ~ .......

o grentate u e .- toua on mann mica,

- _ Dh, f dar cu. a j utorul ci frelor poti dovedi orice vrei !

~ Nu, nu numai cu cifre, 'bili ete, dar ,i. co fapte ]' Oare nu-l un lueru precis ca, numarul vulcanilor a scazut c onsid erab "'1 din primele sile ale P ~m' .Al'n'£'''''i1l1l1'll~1 ? '~I" d o;;!Ijc",'oi!a<'

~ ',"'~ "" u· I I I . ,IJ!" .1 __ ,' ,"""' ,,",~,.!II,. u. """, ,c;I., .J.j,ll(.u,l'Ull.ll.. Y' . Q'_

exista, tntr adevar cildura, in centrul Plmtnt-uIui,. nu

se poate trage concluzia ca ea tinde sa scad,a, ?

,_ ·Un"chiui.e" daca intri p,e tirtmul presupunerilor

d I;.,!O " t~.. 'lui' '" di t '!J'

ere ca e IOU'~ samat tiscutam.

- Iar eu'lti splu~n ,ea piirerea mea se s,p,rij:ina pe: p,ire~ rile unor savanti $i. mai cempetenti, lti amintesti de.

"c~"·'''~,,, ,,"'_ "', ,'," ",,0;,='_ f-'Y.' t-o 1 .... elebru '11 chimist Ang,lA~ H,' 'um .'-

Vlllt ~a _pc ca~~ ~.1 .'~ racu .. ~ '- "-u,. .11~. ," ~ ~ -, ~ ~ . " -

phry Davy in ~825 ?

~ ~-am cum si ... ml amintesc, caci am venit pe Iume ell nouasprezece ani mail tirsiu !

- . i bine, Humphry Davy, 'iind in trecere spre Hamburg, a venit sa rna vada, Am disc tat .A .. delung si

.. . 1 h ti ~ f' .... ..... ..

prin tre a te cr es rum, am con runtat 1 . preuna ipoteza

pusa de unii ca 's1mburele intern. a Pan f'ntului ar fi Iichid, ~i am fost amindoi de acord ca ipo eza nu poate sta in, picioare dintr-un motiv caruia stiinta nu i~a gasit inl:a ra.spuns~.

~ Care anume P l-am A. trebat oarecum mirat,

- Acela ca aceasta masa ichid,a ar fi supusa, ca si oc .anul atractiei hmare si, in consecinta, de doua ori pe zi g-ar produce Iuxuri ~i refluxuri interne, care, ri dicind seoarfa amintului~ ar da nastere la cu rem re de pamint per iodice,

__...... Dar, unchiu •... , e u'n lucru stiut de toata lumea ,ea

f 1 b 1"' f oJ b iii .~,~ d- ow

supra ata gJ.OU ui a ost supusa com I us tiunii ~I ere ca

ne este iQg,aduit sa presupunem ca suprafa a exterioara s-a racit" pe m,asura ce ca dura Sea retras spre centr '1'

.~. Eroare r,as.p'llDS,e unchiul me ,~ Pam1ntul a fost inc,a zit de catre combustiunea de Ia suprafata lui, iar nu cum crezi t .. ~ Suprafata sa er.a ormatii dintr-o 'rna re cantitate de metale ca. potasiul §,m_ so diul , care au 'pro-

-~ t t . d d · 'I)_"' .. A

prie a tea " ie at se ap' In, e . e a sme cmar numai In con ...

tact en aerul ~I.- ,C,U apa, Aceste metale au Iuat foe cind vaporii a mosferici au cazu,t pe pamAnt. 51 b forma de

1 .. ,i /fi; t 'i! ..... lAd l~ ~t ...

p oaie, ,ll, mce UlL CU mceun, ,CU}.· ape e au pa ' uns prm-

t .......... t '"11 .. p..... '" 1· '1- d t fl..

tre crap,a urue scoartei a.11l1n.tu ui, ere au .. a- nastere

la noi incendii, tnso .i te de explozii ~i erupt il, Pap ul acesta ne exp ica de ce vulcanii erau atit Ide numerosi la

,., 111 ~ .. p...... i!io t 11 ;,

Inceputu.JIl existentei _ - am In' U~Ul~

.~ lata 0 ipoteza ingenioasa I st igai eu, oarecum far,a,

,.

vora m a~

-=- Si pe care Humphry Davy mi-a lamurit-o chiar aCI" t printr-o experienta foal" e simpla, E,l a intocmit 0 bi.la metalica, :in special din ames ecul celor doua metale despre care ti-am . orbit si care. inf.iti;a per-teet. globul nostru : ,.' ori de cite ori pleura pe supra ata ei 0

b fi .... · ...:1: OJ", "'" n v .. d-

care . na ue apia ea mcepea sa se .. mrie, sa se OXl'· eze

44

JULES VERNE

,i indati se forma un mic munte : in virful muntelui aparea un crater, care ~i erupea i-ncruzindl intreaga bila intr- atit, incl.t n- 0 mai puteai tine In milna~ .

In adevar, argumente e profesorului incepusera fi,a m,a clatine in con vingerlle mele ~ mai ales ,ea me sustinea eu

~ . ~ fll OJ .... 1 '"

pasiunea si inrracararea ce- carac te riz au '.

D '1;,0' ;, AId..... 1;,;1 ~ A

- upa cum v ez Jl , Axei, a'. auga ell, starea simbure-

lui central a dat nastere Ia diferite ipoteze printre ,geo~ logi ~i din toate cite se sustin, nimic nu poate f~ mai putin dovedit decit ca ar exista acolo o cildura interioar a ; dupa mine, ea nu exista '$i nici nu poate exista, ·Dar', la u.rma urmei, ca ~i. Arne Saknussemm, vom vedea la fata 10 culni ce-i adevarat in aceasta chestiune.

~ Ei Ida ~ i-am f',asp,uns eu simtindu-ma atras de entuziasmul unchiului meu, da, vom vedea, cacm ne va fi posibil sa vedem ceva acolo ..

- :SOl de ce nu ?' Ne putem bizui pe fenomenele elec-

trice, lea sa ne lim uri m, ~ i 'ell i all' ~i pie a tmos f era" care" da.to'ritii presiunii, poate deveni mai luminoasa pe Inas,u.ra ce 'te apropii Idle centrul PamintuluiL

~ Da, da , Se prea poate ~:;; f71'~,~; ~l~'"lI' 1

. 'I!' . ~ I ee , ,II!;".,. a 'b< iJ!!G1II- IlL· OJ'.IIl iJ!!."!I'iQI!, ,',

"= Asta e sigu r, mi -a ras.puns tri umfa tor unchiul meu ;, dar l'ti recomand cea mai deplma tacerle, auzi tu ? Si nu sufli un cuvint despre tot ee-ai aflat plna acum, ca nu 'CU'IDva sa afle cineva si .sa-i. vina ideea de-a a Junge in,a~

intea noastra in centrul p,amlntului. .

7

Astfel s-a s,fil~,it aceasta memorabila discutie, de pc urma careia mult timp nu mi-am putut reveni, Am iesit din biroul unchiului meu ametit ,i; cum mi se pac,ea ca, pe stra.zile· Hamburgului nu-i destul aiel' ca sa-mi vin 'in fire" m-am in"dreptat spre tar.mul Elbei, ell gmdul sa

45

iau vaporu 1 cu abu ri care face 'leg,itura in·tre oras ~i gars Hamburg,

Er·.:i;m'·· oare convins de C~'I,G;; ce auzisem '? Nu ·m·""'a·· a lam

,~~ , "_ ," ~ .• I'_ I.' _ '_ t., 'LJl~ ," ~ [-._·!LJIj=iILI .:Ii ," ,Ii] '" J,' .' I g ~_,

.... .' v: b i f~1 ,- ,if. dom ".: .1,., c: " "C ' .. --, .. f·, .' .. - 1, .. L~d· . ',..,

cums a, BU . m ruenta aommarcare a PJlf1QI esorunn 1, en

b,rock?' rebuia care sa "au in serios hotarb~'\ea lui de a perni sp're centrul Pamtntului ? Imi fusese dat sa aud speculatiile nesabuite ale unui nebun, sau deductiile stiintifice ale unui mare g'eniu ? ]n toate acestea, unde Sf!

fii. devarul sid de i ?,

S rrsea aoevann ~,jJ_ e un e incepea eroarea .. +

Mit zbate am, osc i Hind. intre 0 m i e de i p otez e contradic-

torii ~i nu stiam de care sa ma aga:t" -

Cu toate eii acum entuziasmul 111eepea sa·=mi cam slabeasca irni aminteam totusi destul de bine ca in decursul discutiei fusesem pe deplin convins, De aceea a, fi vrut sa plec In,datit~ ca sa nu. mai an}, tirnp Ide g~ndit. Da, in rnomentul ace a nu mi-ar fi Iipsit curajul sa-mi

fac geamantanul. -

'T rebuie totusi sa marturi sese ,ea, d upa 0 ora; calm ul

'" , .. . "" d t" "d' ..,......... ti 111

mi-a revemt, nervu mi s-a!u,es ms ~l Cln prapas. me

adinci ale p'ami.n.tu lui am ajuns dsn nou a ~ru'p:r.afa:t;a~ ~ Ce absurditate, strigai en, ce neghiobie ! Asta nu-i 0. pr\opun,er'f! de .1 uat ~n seam! pentru un tmfiar cu judecata s,a.n,atoatsEL Totul nu-i decit 0 pliismuire. Probabi] ca am

'ii' '.' ~ . .0;,

uorrm t prost ~1 am avut un vis uri t.

11 timpul acesta, tot mergind pe '~armul Elbei, am dat ocol orasului .. Am ajuns in port ~i am luat-o pe' ,~O= seaua Altona, Ma stapinea un fel de presimtire, 0 p,resimtire care de altfel s-a adeverit, caci in. curind 0 zarii pe' micuta mea Graiihen, care venea eu pasul sprinten spre Hamburg.

______,. Graiiben, ,am strigat-o eu de departe, _

Fata se opri pe Ioc - putin tulburata, imi inch'~pui ~

.' d tri t.... D' " "'t"

. .'. I,': . ~,.. ," " -' .' l I' I {. .... .. .... , .\'., .: " '."" .". . . . . I' . ".,

auz n u se s riga at pe nume pe ~oseaua aceea. In c trva

pasi am ~ru fost Unga ea.

A 'III Ii; .. . ., '" ~b .....

- . xet, irru sp,use 'ea cu mirare, arm ven r, curnva. sa

rna lntfmpini. ? E· Ioarte frurnos din partea dumitale !

Dar cind rna nrivi mal bine, t,i dad'u seama usor ,ea nu- prea eram in apele melle ~i ca ma fram~nta ceva.

Dar' ce ai ? rna intreba ea, intinaindu-mi mina. Ce am", Graiiben I ? am exclamat eu ..

'. .

JULES VERNE

tn deus secunde ~i In, trei fraze, frumoasa mea virlandeza fu ],Ju,s,a, la curent cu to a Hi, situatia, Ea t.acu timp de citeva minute, Inima ei batea oare la Ie ca a, mea "1 NIl stiu Insa mtna ei a ramas lini,r:,ti intr-a mea Am mers vreo 8uta de pasi, fara ,sa ne sp,unem nimic,

,_ Axel, ros t i ea in tr -un titziu.. ===- Da:;, scumpa mea Graiiben !

- Du-te, va fi. 0 calatorie frumoasa ! La auzu, acestor cuvinte, am tresarit,

_ Da, Axe I~ va fi 0 cru.a'torie demna de nepotul unui

U "....,. "b"" , '-J' '!J' di ~ v

sa.vant· n om se CUVIne sa am, • a cutezanta, sa se ' istinga

II- '. '. "" tY '-I

P rm ceva, printr-o acti UD:e marea a .

= Cum; 'Grauben, tu nu ma sfatuile$ti sa renunt la 0 ' asemenea av entura ?

LlI'~ ,~,,1, __ ,u [-. _.lIill._ '!I'

. _ Nu, dragul meu Axel'be mai mult chiar, v-as in.= 'tovara~i bucuroasa, daca n-as stl ca 0 biata fata Cat mine: v-ar fi 0 povara,

_ Spui adevarat ?

_ Da, foarte lldevirat

Ah t f ~..,.' .' Ii, ~ ItC" Ad' ..... " . ! emei, mirru V'e$D' C nemteiese 1 .an nu sinteti

fiintele .,e,elli,e. rnai tematoare de p'e lume, sinteti cele mai curaj ease :!. In toa te acti uni le voa s tIre, ra ti unea n = are ce ca,u.ta., Cum, fetita asta :ma incuraj,a sa iau parte Ia expeditie? $i nici ea nu s-ar fl temut 8=0 ineerce ? ! M,a In deamna s-o fac, desi rna iu beste ! ;;".,

Eram nedumerit si, die ce sa n-o spun, de-a dreptul rusinat,

- Grauben, am reluat eu, vom vedea daca si miine

"oi!' • b ']1 f '1

o sa -mi vor • esti Jl a r e .. '

MA" A' I ~ I .. 11 ...

,~, nne, ,.' xei, VOl spune aceiasi rucru ca .,1 azi ..

Ne-.a'm ,tinut tot timpul de m'In,a~ urmindu-ne drumul

A .. dA.... t..... T' .. "';!'!,~ 4-' ~ ~ I't d

trur-o a. unca . . Cleere " recusem p'flfi antea emotn In c le'~

cursul acelei sile ,ca eram pur si simplu zdrobit.

L ~..., Ad'" .. ;0. ' .... ' iI 1 d I"

~ a urma urmei, ma gin I. eu, p'na. Jl3. ca en: e e lUll

iuli e mal avem i:nca mutt, ,~i prna atunci se mai pot i:ntimpla atitea evenimente care sa-,I vindece pe unchiul -"-",, d' .. id '''e: 'f';· ~ de : ···:"""1' .... ,£,-, -," - 'b··,'IJ' ··1;1;'·t"

men _ e ]. _ea I Jlxa .,.'. a ca a!l.orm. ~u ' .. pam n ~

Se innoptase de-a binelea cind am ajnns acasa, in Klonigstrasse~ ,Mi asteptam sa gasesc casa cufundata in

t ~ ... ," III I '1' " ~ - .. ' .h iii ~I . 1,· t d', " .. ""'.. ."; !''" ," . I I' bi : ~ ill "a"-

aeere ~ pe. unc ,m,uJ[ cuicat, .. upa. cum n era onrcenu, ~,. r

OCALA 'JemIE SPitE CEN1'R.U[. PA:M1NTULU I

pe menajera Martha stergind pentru ultima o ar a. praful In sufragerie. Dar nu ti'nusem seama de: nerabdarea pj[lO~

f I ,i L IJ~, '. A d ~ 'tA d d I 1

_ esoru lLU" . -am gaSll't tlpln,·.- ,1 agttmc u-se •... e co .0-C.oO,

in . mi jlocul unei cete Ide. hamali, care descircau. niste 1 ucruri fin curte, i"n tjmp ce bitr.1na menajera nu mai stia unde-i sti capul

- 'Dar vine odata, Axel ; grabe;~'~e~te~ nenorocitule ! i'i." "......·1 v.' d ..... i!'o. OJ' d d . C"'" d ~ rmi striga e ., zarmc u-rna Inca '_f I .. eparte, .·_·a •• oar mal

avem atitea : valisa ta nu e in,ca facuta, l1_.irtiile mele rru sint 'puse in ordine, cheia de la geanta mea de voiaj parca a ascuns-o naiba, ca D-'O gaslesc ; d.upa cum veri, nici omul care: trebuia sa-mi aduca ghetrele nu mail viDe L,~

A P;,I "'" ,. t· ~ '" ~}. 1 I~" b d

m ramas ca trasn -t.. I mt piense "it g' asui. y]l a -: ia 1~I.e

am mad putut i'ngina aceste cuvinte ':

.~ Asadar, p,t,ecam ?'

D 1 - Ad- Ad' u - "

~ .a." nenorocitu e, ~i cmn.. . te gIn Jesti ca tocmai

acum ti-.ai gaf;~t sa te duci la plimbare, 'fin loc s,a fii

" m II

aici i,

- Asadar, plecam p' ! am repetat eu cu glas scaz:ut..

-' Da, poimtine, Ia prima o:ra a diminetii, ,

N-am mai putut sa ... l ascult ~.i am fugit in camaruta mea,

Nu mai era nici 0 in.doiala .. Unchiul meu folosise din

I··· . . "" d 'oJ., v ., t d'"

,P rn toata upa-armaza ca sa-si procure 0. :par.e .'. In

obiectele ,.:' ins trumentele necesare c i] at oriei ; curtea era to.ata ticsita die ,scari de f:ring'hie~ de f.rlling·hjd~ cu 110- duri, de t-orte" de bidoane, de ci'rE,ge de fier, de titnacoap,e, de bastoane eu vlur£ul de fier si de cazmale, pie

b" 1 Fi t t d .,

care a ,.a _ if-,ar' 11i pl.}'1 U. I ~ u.ce zece oiam.en~ , .

. Am petrecut '0 noapte ingrozitoare. Nici nu EU~! facus,e hlne lumina, ca am, ~i auzit pe cineva strigindu-ma .. Eram hotarit sa nu deschid usa ell nici un pret .. Dar cum 8!~1 fi pru tu t s,a rezis t ace! ui glas dulce, care ros tea aceste

- - - ~ _·t· 'S" .I ou] . .. Ax 1- 'j)"

CU.Vln e : ",' ·cum.pu. meu '. " . ·e .. ~.~-

.Am ie~,"t din odaie. Mi-am in.chi:puit ca figura mea. des compus a" paloarea fetei, ochii tn~rO'iiti de nesomn o VOl' impresiona pe Grailben si ii vor schimba g1indu.rile~

JULES VERNE

Ah, scumpul meu Axel, tmi 5,puse ea, vid ca a;ra'~~ mail bine ~,i presupun ca odihna din timp 1 noptii a avut darul sa te calmeze,

~' Sa m,a calmeze :!, .• ,~ strigai eu uimit. '

M-am repezit la oglinda si, hntr-'adevar, nu aratam chiar atit de rau precu:m banui8em~ Era de necrezut,

= Axel, relu:a Graiiben, am stat mai mult timp de: vorba cu tutorele meu, E un savant indraznet, un om de mare cura j ~ ~ i cred ca·-til. vei aminti totdea UD31 ca singele lui curgi! si-n vinele tale, Mi ... a vorbit de proieetele, de nadejdile lui, ~i mj-a aratat pentru ce s-a hotarit sa 1'0,treprinda aceasta ca~atorie· ~ii cum spera sa,~,~,i a ti ng'a

- l'~" IiJ Ii. d '" ,... .' b Ii. di A' h I

scopui. y nu. rna In" oiese ca va ][ZI0" ~ l~: "'" ""; scumpul

meu Axel, cit e de frumos sa te devotezi astfel stiintei ! Ce glorie Illi asteaptji pie domnul Lidenbrock, ~il cind te gind,e~ti ca ~i tu vei imparta~,~ din aceasta glorie, ca ea se va rasf:ringe ~i asupra ta r." ~ ~ La in toarcere, Axel, VI!;" fi un barbat in toata puterea cuvintului, egalul sau, lib er p,e parer il e, pe acti uni e tal e. 1'1 ber, in s fir~ i t, de .. ~

G·'· b ~ ~ r-I!>' f 'V' 'ill, ill .. 'VI Ii.

rau ien se rO~:1 'I nr sr irsr . raza, orneie er ma In ...

su.fletira .. Totusi nu m,a puteam obisnui CU, grun.dul ca vom pleca, Am tras-o pe Grauben spre camera de luc ru a profesoruhii ~

- Unchiule, am in:clepu.t eu, a ramas deci hot~brit ... ~ pleca , '';)

c.a .... ',e· m .

-=- Cum '? Te mai Indoie~ti '?

- Da' de uncle L,,~ i-am rasp,uns imediat, de teama

sa nu-I sup,ar,. Dar as vrea Soa te intreb :: cine 'ne zoreste asa ?

~ Timpul ~ Timpul care fuge cu 0 viteza de necrezut :1

~ Totusi, sintem abia 'In, 2:6 mai, si pina ilia sfirsitul 1 ui iunie mati sin t.;

_, Ei, nestiutorule, oare crezi ca se a junge atit de usor 'in Islanda ? Daca n-ai fi plecat tocmai atunci ca un .z ana t.i c, te as fi 1 uat cu mine la B i rou 1. danez de voi aj ; la Lif fen der et 'Comp ~ Acolo ai f i v'azut ,ra nu- it d ecit 0 data pe luna 0 cu.rsa de vapoare intre Copenhaga ~i Reykj avik, ~,lli an u me, la 22 ale fiecarei Iuni,

o CALA 1_"iORIE. SPRE CE.:NTR UL P,\MJ ,TULUI

Eo' •• ~

~ ',~. r

- Cum, ei "~ ? Daca plecam la 22' iunie, inseamnii ca ajungem prfR f~rz:iu Cat sa rnai putem vedea umbra lui Scartaris proiectindu-se pie crateru lui Sneffels ~ Trebuie, asadar, ~.a ajungem ctt mai ,de.grab.a la Copenhaga, pentru a cauta. un mijloc rapid de: transport. Hai, du-te de-ti f i v ali za :1

Nvam mai avut ce si ... i rispund ~i am urcat ~n camera

G lib · d '.I' .. E A -s ;.. d " intr 0

mea .. rauoen vens ·u.pa mine. ... a, imi ormom l~I·'-.1

m ~l p ~ va '11" '7.:;:: '0 b 'I" pr~1 ele de C '''=fI'T' - ~ -:iI,V· .,e. . .r:i!IID· n - iI!> V" ;f'r;. ~l' e l'i.l n c~l ato r -; j9>

JJ.\.....,ILL . '., ~Ia .} _ 'lb-iwL.tlL"b~ ~ . ~ '. Q, ~ la' . 'lb-0I1. 'IIKr' \3. " a ,11A,-. .. " I.~!i'

'Si .nu arata mai emotionata d'f:cit d.aca ar fi fost verba de: vreo plimbare 131 Lubeck sau a Helgoland. Aranjindu-nni lucruri e, minutele ei se: miscau, calme fara sa piarda 0 cl ipa~ Vorbea Iinis .it ~.'. -m ~ ad ucea Iel de fel de "'=iIlr"-g-u'm' en'''J.I,Q;· P rl' ne de AI'n-~ t-l~ 1 ~P'C' 'I' une hl'''n~ sprijinul (.:;}- ~·;A.,or';'e~;

€,III, .. _." '.' .,I!J..b, . .IIl. ,'Ibo U,... .. ~EJIlb '.. ..' Ji.JI.' ", .' a; . .111..,.11. . ~ . """,~IIJ., J!j. A

noastre, Ma incinta dar cram furies impotriva ei : Nu o data, eram gata-gata sa-mi ies din sarite, dar lea parca nici nu baga de. seams, si, lini~ti~a, continua sa-·~,fu vada de treburile ei, In. s.fif'~mt, fu In1cataramata ~.~ ultima curea a valizei. Am coborit a parter,

Toata ziua s-au perindat 0- multime de furnizori, care au adus instrurnente die fmzica, arme, ~i tot felul de a: a ... rate electrice.

Buna Martha 'i~i pierduse capul de atita treaba ..

- Nu cumva a innebunit domnul '? mii int're.ba ea

AnI dat din cap, afirmativ,

- $i te ia ~i pe dumneata ell di'niq,u. '? An1. facut acelasi semn afirmativ.

~ Unde '? tn,a ~lr}treb,a ea din non,

1- an] arata't cu degetul mn j 08,~ sp re pamin't .. ~, ]n pivn.ita ? ! sttiga batrina menajera.

~ Nu, i-am spus In cele din urma, mati jos !

Se lasase seara, Nu-mi mai dadeam seama de scurgerea timpului,

- Ai ,grija 1. Miine dimineata, la ora 6 fix pie cam, imi atrase atentia unchiul meu,

La ora zece m ... am culcat ,i~ de obosit ce eram, am adormit pe loc,

tn. timpul noptii m-an curpins din nou spa ~ mele, Pradi delirului, am visat numai pr',apastii~ Mi simteam strins de mina viguroasa a profesorului, tirit" scufundat, impotmolit ~n p,ilmint!: Aveam senzatia ca m .. a prabusese i.n adincimea unor goluri fara fund, en acea vite1.:A crescinda pe care 0 au corpuril e lasate sa cada lin spatiu, Viata mea nu mai era decit to continua c'dere~

M-am rezit la ora cinci, rupt de oboseala ~i zdrobit IO"e emotie, Cind am 'c'obor:lt in sufragerle, unchiul meu sedea Ia masa ~i minca de zor. - 1 priveam ap,r\oape ell groaza, Cum Grauben era '~:~ ea acolo, n-am mai 8(:08 o verba. Darnici de mincat n-am putut minca.

La 'Ora cinci ,i jumatate se at uzi In. str ad,a hurui tu _ unor roti, La poarta S't opri 0 tr',as-ura mare, care venise sa ne duca la gara Altona, Indata fu ticsita ell bagajele

unchiul u i meu. .

- Dar g,eamantaoul tau ?'.,~,. rna i:nt~ebi. el.

~ E gata ! raapunsei eu, s~ mtind ,ea rna clatin .. ,

.......... Atune] ,gri,be~te-te sa-l duci jos, altfel din. pricina ta 0 sa pierdem trenul !,

M·~.am I asa:t in vo i at soa rtei, caJc:i mi s e pare,a C'~ 31r fi zadamic sa. mai lupt ~mpotriva ei .. - Am urcat din nou tn. camera mea si, dind drumul geamantanului sa se rostogoleasca p e trep tel e scari.i; m-am 1 uat ~i leu pe: urma lui.

In clipa aceea, unchiul meu tocmai trecea in mlinillile lui Grall'ben ;')frJio,ele" casei, Si 0 facea CU, toata solemnitatea ! Frumoasa mea virlandeza ];~i pastra linistea obisnuita, ~ $i Imb,ri,t i$,a, tntorele, dar nu pill tu sal:-~i retina 0 lacrim,a 1:0 clipa cind imi atinse obrazul cu buse e ei dulci ..

. ~ Graiiben ! am. exclamat ,eu·t gitu-"'t die emotie,

~ Du ... te, scumpul meu Axel, du-te, fmi spuse ea ; i~i lasi acasa logodnica, dar la In,apo i ere te va . astepta sotia ..

Am strins-o i'n brate ,i rn-am urcat 'mo tr,aSllra,. Martha S,], Grauben ne adresara un ultim adio din pragul usii, Ap oi, cei doi ca i, s'U:rni'~i d e chi otu 1. vi zi ti ului ~ 'porn i ra

~In g: a lop p-.-,.:: so seaua A· .ltona -

: _ -1 .. _. . I. _.'. ~'_: Ii:) ~I I~"" I I, '. JUdI!

..

I,

o CALATOR]E SPRlE CE'NTRUL PAl\1INTULU,I

A]I d........ iferi H b I '"

Itona, 0 adevarata pe:r~. .erre a . am.u,rgu,um.~ e pun.c=

t~lli terminus al liniei ferate care vi ne dinspre Kiel ~i care trebuie s,a, ne duca sp.re ~armu:rHe Beltului. Nu trecusera nici douazeci de minute $i am intrat In tinutul Ho1 stein,

La 0 ra sase ~ i jumata te, trasura s e opri in fatal gar;; i ; numeroasele colete ale unchiului meu toate acele voluminoase ba~,oturif fura de i'ndata descarcate, transportate, cAn.tarite,~, etichetate ~i in"carcate din nou in vagonul de bagaje, iar la ora sapte sedeam unul in Iata altuia in acelasi compartiment, Se auzi deodata suieratul Iocomotivei ~i treaul se puse l'n, miscare,

Mia resemnasem oare '? t-nca DU. otusi, aerul proaspa't al dimineti i ~i s chimbare a con tm Dna a p eisa jul ui, d:' n pricina vitezei cu care mergea trenul, rna distr,age.a.u de la preocuparile mele,

Cit despre gmndurile profesorului, cu siguranta ea 0 luau cu mult i'naintea acestui tren care mergea mult

i';, t fl-. tV ..JII vbd-" 1 ..

pre a 1 nee a at, oe nerar» area UI[.,

Eram singuri in vagon, dar nu schimbam 0 verba.

D· i'o d Ii. "" d- hi ill ~ .. b ll"

in em fun crnd, unc iu meu 1.,1 cerceta buzunarele ~1

,ge.anta de voiaj eu o minutioasa atentie. Am trag, cu ochiul ,i mi-am dat seama ca nu-i lipsea nici unul din lucrurile care-i erau necesare pentru a indeplini ceea elf proiectase

Printre a tele, am z,ar"'t 0 f021~,e Ide hirtie imp'a:turita cu grija.,~ care purta antetul Legatiei daneze ~i avea semnatura domnului Christiens,el1.; consul la Hamburg si bun . prieten am unchiului meu, Ea trebuia sa ne ajute la Copenhaga ca sil putem obtine mai usor recomandarile necesare catre guvernatorul Islandei.

Am mai zarit de asemenea ~i faimosul document, as ... cuns ca un obiect ide mare pret in cea mai secreta despartitu:ra a portofeluhri, L-am blestemat din toata ini-

.. A ~ di ...... ~ 1- ~

ma, 1$1 am mceput nm nou sa prrvese tinutu . prin care

treeeam. .

Era 0 nesf[r~iti i:nlan'~uire de cimpii, Eara eel mai mic farmec, monotone, pline Ide namol, dar indeajuns de fertile :'~ un tinut foarte propice pentru asezarea unei

t 1,1[' ,~ ~ d t ~ ~ ., ~ I d &Jl.t d U'

re e e_ rerovtare ~l a; ecua umuor drepte, ,aL1., , " e cau-

tate de compani i le de cii fera te ~

D ....... t '" "U' lui b

ar aceasta mono ome n-a avut timp sa rna 00-

~'easca, fiindca, d'up,a trei ore dela plecare, trenul se OPT!

1 K·'·' I 1 doi i d

- ' . '" -,,:'. '.' I " . " '.,' ,.. , ,.- .. 'I'~ - .

a. ie ,.~ .. 3. ,01 pa~ 1. e mare,

Cum bagajele noastre fusesera inregistrate pentru Copenhaga, n-a trebuit sa se ocu.p1e nimeni de ele. 'C.U toate acestea, profesorul le urmari cu 0 pri vire Ingriijorata in tot timpul cIt dura ,transportul lor p'e vapor, .. Die pe punte disparura repede in fundul calei,

De zorit ce fusese, unchiul meu calculase atit de bine

1 d ~ v .... di t t, ~ ;r-. I!! , ......

oreie ie Iegatura um re tren l1l vapo r, inclt ne mai ra =

mase 0 'lI"; {jntr,pag~ p .... l·na~ }"lI1 plecare . V' aporul Ellenora ~

. o;,l'y ' .. ~.l!I. ,; .. '.'11;,,0,"',.'" :'" '::, I.d .' ",i . I," I ,; ,'. 'v:'u

nu pornea la drum decit la miezul noptii, Aceasta nefe-

.. ~ .......... '" d I ..... ..., d Af- ....

--,-I': '-. ;-'-"-:"l_ '!. -' ,1,"- ,-, 1,.- ",., "1 ":-~ i-·I I "1-' - .' ~ .':'11 .,'-'--' . ___

ricita rmprejurare . ec ansa noua ore ne m II gurata ne

'AI _ ~ t "... t'" II. • ~ b '. 1 I v 1 V' t .,. ~ I 10 V nrnst e, ras 1 mp 1 n care irasci 1. U, ca a or trim se a to'~l

dra cii ad· mini stra t~a' vapoarelor ~.. "!i' ..... :;,·~·l· or f erate si ..... u

~:'. i'. 'I lctl!llJ.,:,,: .. l!LY" .• ,,·.IIJ.'r;,...JIlv. \yl. t.t, 'I!..-!Ll!LIl: .' I :,. ~'5' ~

vernele care tolerau asemenea abuzuri. Ba mad mult

hi t rn... "t v., l-"'" 1 A d I' 1· t' 1 t

c tar, a tremn sa-i tm isonu cmc ~ -a iua ia rest pe

c8t.pitanul vaporului .~Emlenota'~,. V:ro.ia, nici mai mult nici mai putin, sa· ... l sileasca pe ca,pita:n ~Ia puna imediat sub, presiune vaporul, fara a pier-de nici 0 ciip·.i" Dar capitanul ridica din urneri ~i~,m trimise ill.a plimbare !

La Kiel, ca ih, orice alta parte a P'ammntului, trebuia

.'""' ,~f.~1 do ',' "," A, t· = . f"el·.· - c~ ~i·' /:I.-'a'· ,. rosit-o plirn-

sa It! pelll.rec! imr un zrua. Iyll ne "ill .1, c sit-e 1- .M!. '

hi:n,d.·u- ne ·pe· malurile inverzite ale golfului, 1'0 fundul caruma se ridica 0 ra~;elui ~ parcurgind p,iidlu rime dese ce-i d,ideau infiti~a.re.a unui cuib pitulat intr-un 'manun,chi de ramuri, ~ii admlrind vilele care aveau fiecare mien] lor baein pentru b,ai reci ... Si-n chipul acesta, alergind si bombanind, am colindat Kielul p:i!na la ora. zece seara.

. Ctn1d ne-am ureal pe bord, ocupindu-ne cele dOl1,a paturi asezate unul deasupra celuilalt in s."n,guf'a cabina

0·' CAm ~T'I'O' DIIE" $P' n ''I:' ,CiE"",,;r'r»UL m, .If. ''Iurf "':'I'"f"'I' lL'U1II' ," .. ". ;.~..: ·'l~'\. ~ :,~ ~J.., .1 ~ ._ ,~ .F.U'Y.IL.lL.1.~ 1. U· lL

55

existenta pie v as, rotoc oalele de um ale. "El]eno rei" se d,esf,a~urau spre cer, iar puntea se cutremura de duduitul inf undat al rna, inil or ~

La zece ~i un sf eft, anc orel e au fost ridicate :$i v,a'poru 1 a inceplut Isa alunece cu. repeziciune pe apele intunecoase ale :M.arelui Be t,

Noaptea p.arle.a de pi,cUi ,i vintul sufla ell tarie .. Marea era agitata. Cm:·tVa1 timp se mai zarir,a, in intuneric focurile de pe coasta, iar mai apoi, undeva, un far striiluci deasupra valurilor. D081Jr atita mi-a ramas In minte din aeeasta prima cal5!torie .pe. mare,

A d , .. ' .'. ····1· - -.,. d· "-'I~-I f· '1 d·:iIi:/i;·b,· rcat

roua Zl, pe a ora ,ap~e . immeata, aim '. eoarcat

I K· .. , .... m - t 'U t"

. I' ~ "',' '.,. ',' .:. ' .... -. . I I . '. "'. -'. ..' I'" L l 1-

a _ . orsor, un erase _ asezat pe COaLS, at ap seana at .mu

tnlui Seeland .. Si-n cea mai mare grab,a ne-am suit tn·_ tr-un tren, care ne purta .. printr-un tinut 131 fel de: neted c a ~ i cimp i i Ie HO~8 teimri ui.

Mail aveam trei ore de ealato:rie piina ~a ajungem in capjtala Danemarcei, UllChiul meu DU inchisese ochii toata noaptea, In nerabdarea sa, cred ca at fi los.t in stare 8 a im]pi"ng,a vaporul ell picioarele,

La un moment dat, el z~lri fi"ia Iuminoasa a marii,

Sundul m stri gVa e'}

==-r;; • I. ~ @ I~, I I ~'. I,' _ ," .'Ii

IAl stinga noastra se 1111,ilta 0 cl~ditle mare, care semana ell un spital,

- E un ospieiu de nebuni, ne lim'uri unul din ·tOV31~ rai;ii no ,tr.i de drum

'i,Ei, rna gindii eu, lata un loc unde ar trebui sa ne sf'iir1,hn zilele ~ Or'·c·~t de mare e spitalul i8ta.~ tm~ pare: ca-i prea mic pentru a cuprinde toati nebunia profesorului Lidenbrock ~ ~ .. ~~

'In sfir~lilt, lao sece dim ineata, am, pus piciorul in Copenhaga, Am inearcat bagajele intr ... ·o trasllra ,i 31m tras '1 a hotelul tJ Phoeni x (~~ sit uat In cartiernl Bred -Gale, D rumul pina acolo a dUlr,at 0 jumatate de. rOra)! caci g,ara

d t f ..... di U· hi 11 ..... bd 'J'

e I eparte, a ara c In oras. ." nc lUI meu n-avu raouare sa

se diehiseasca ~i 'mi trase du.p,a el, Portarul hotelului vorbea .. germana ~.i engleza, dar profesorul, ca un poll-

glot ce liPttl""ll .... 1·1 ~n·ltre.··b,;: I'I.l~fn'· tr· ... ·,1i'lIi dane '17a"'" coree t;l. ~;I ;C.IOt tn da-

, I!J....... .. """"'. 0.,,. . lII. ..' . . "" . !U' """ \iii.!! 'I!;..'I!..I!' .. iI;,I!l., ¥ A I!J., . . '" . _ ~

JULES VERNE

neza ji raSpUll,e ~,i acest personal, iamur"',n,du=l unde se aJli Mu.zleuI Ide An'~ilchitati al Nordului,

Directorul acestei eiudate insti tutii, unde se gas1esc inv. .... di b ~ d ,v IJ t d 'U f'~

. -_'. I.' ", .. - . I'"' . ", "1 I" e- '1': I' r.' :.... . . ' I - . ,"_ ", I I" . .' . 1 .' _. _. _'

grama 1 e eomori " e arta nenumara e, aupa care s ar '

pu tut reconsti t L1 ~ istori a Danemarcei, 8 tudiind u-se vechi ea

I 1 de ni t !;J 1" bl ~ t ~ il 1

.. I .: I _', . -: -: - ',' .' - ,.:.. ~ I' I . i' - ," I. ' ;. .. I ~ - . • ~ . . - ~ . I '

.e sa e arme ie p1311ra, cupe e. ~ IjU ern e sa e, era un

savant. Domnul profesor Thomson ' .......... caci asa se numea ~ er',a prietenul consulului danea din Hamburg,

Unchiul meu avea pentru el 0 calduroasa scrisoare de recomandatie, Indeobste se stie ,ea un savant primeste destul die ra'u pe un alt savant, Dar, die ,asta data, Iucrurile se in.-ti'lhnplara eu totul altfel, Domnul Thomson s e aratia a fi un om foarte indatcritor ~i facu 10 p rimi re cord i ailli n u numai profesorului LIDldenbrock, ci chiar ~.,t

\

nepotului sau~ Nu e nevoie sa mai spun cal amindoi am

pastrat eel mali strict secret fa:~a de binevoitornl direc-

t 111 ~ '" IQ" ~ f"'" t 'lui dV!U" ~

or as muzeunn. 'yl t-arn aLCU sa crea- a ca voiam pur ~,l

simplu sa vizitam Islanda ca amatori desinteresati ~

Do:m.nul Thomson s-a pus ell totul 131 dispozitia noastr,a; si-n cea mai mare graba a mers chiar cu nom pe chei,

- , ;Ii- , - , - ,...."', ' rt ..J 1,

pe:n 1L]f II a ,gas 1 un vas ga a ce P ecare,

~' " , " " , iJ'.. "I m de t - - t

' • ' "I' 'l I'· , I", '_..' " ' " " ,"', I" ' .' ".' ,'I ' , II'

n smea mea speram ca. mlJ oace e ne I ranspor vor

lips]! cu des,avmr,:rnr'e", dar rn-am inselat, 0 mica goeleta

d .... ' V ~Ik · ~ , t._., U .' d" .It. 111 I 2 ~ i

I anie~za, ~ . ,al . 'yrla " trebuia sa, .r1l . Ice plnzeJlle : ,(t, '. 1 unlle~

pornind spre Reykjavik, Cipitanuill, domnul Bjarne, EH~ afla chiar pe bord, De bucurie, viitorul s~u pasager ii s trinse cu a tit a putere m$inile, caL era ,gata sa i le frlnga. Om.uI acesta cumsecade ramase cam mirat die un aSH:!menea gest, La drept vorbind, gasea ca-i ~n, lucru foarte normal s,a mearga On slanda, de vreme ce asta era meseria lui, Unchiul meu gase.a ~n,ga ,ea lucrul acesta-i su-

b] 1" m D" emn ul """;;p ~ t an Pill" 0 fi t -...Ja,'- de -1:ii, cest ~ t ~ ..;!Ii'il:' - - ;e; 'Y

J", ' . " . .Ill ~y',~ -1. ,. rij; lit \' ,. I,·. (!IIJi,...~ri:t.. ell.' uzm~m, Cat cal.

ne ceara un pret dublu pentru c.al~it()rie~ Dar noi nu ne-am uitat a asta,

_, M'" ~ rti ~ -::Ii ~"::Ii pte dim I" nea f- ~I ;C! .... a' (-I" 't~1 p' ,~ bo r d ne- ~

. 'I!;-I.. . " !II. ~ "f i;l!, .. \...,. . .JI[, , ,b,~ ~,,;Ji'_' , .. L .. '. . .. , ., ~

5pUS domnul Bjarne~ dupa ce biiga $n, buzunar lUI teanc respectabi] de dolari,

OCALA 1.·ORIE SPRIE CE

Ivam mult mit I omnului Tho son pentru gr ja pe care 0 a iitase fata de noi ~i ne-a 'I in tors a hotelul

Ph- . ~ .,

", ··O:_:DllX ..

,~ Strasnic I Tot 1 merge S'I rasnic de bin ~ re ieta unchiul meu Mare no 'oc am ,av t c ... am gasi t gata de

1 bi II A ' '~. ,. """ I!. 'V •. ..

p ecare cora na asta ~ ,~CllJ 1 ar sa nnncam ~,]l apol VO 11

merge sa vizitam eras L

Ne-am dus la Kongens-Nye-Torw, 0 piata in forma neregu atilt U,' de se a lao un JPOS' pazit de doua tunuri in posite de tragere, dar care-s attt de vechi, ca nu. sp'erie pie nimeni, n aprop iere, la m '" ~; ria un restaurant francez, 10 os .. ' a'tarie ti uta de un bucatar pe: nume Vi-: ~ cent ; am mincat indl ajuns de bine entru pretu 'modest de patru marci die persoana ..

Apoi am simtit 0 bucurie copilareasca g,a colind ora= ~uI ;: unchi se 1 ~ sil A. voia mea, urmind -ma la pas, dar, la drept vorbind, nu dadu a I ntie la nimi c, nici palat Iii regal, [care nu era cine stie ce, nici frumosuhii plod din secolul a.l saptesprezece ,ea, care se arcuieste pes Ie canal, chiar in fata muzeului, nici I 'iasului cenotaf 1 al lui Torwaldsen, tmpol obi CD tngroz~ toare pi cturi mur le ~.i care cuprinde l' i termor operele acestui sculptor statuar, nici castelului Rosenberg, ca 0 cutie die bomboane, asezat intr-un pare destul de: dragut, nici minunatei clal ire a Bursei, in stilul Renasterii, nici clopotnitei fermata din cozile inliintuite a patru dragoni de bronz, ~i nici mal ilor mori de pe met .rezuri, ale c,atror aripi uriase s u ifla ca pinzele unei corabii tn bataia vintului ce enea dinspre mare,

Ce inctnt~ 10 ire plimbari a, fi fate t spre port, in. tovar~ia frumoasei mele virlandeze 1 Nu ne-am mai ·fll saturat privind vas, le cu do I a punti si fregatele carle dormeau Iinistite sub inv itoarele ror rosii, ~,i am fi tot mers pe maluri e inverzi te ale st :i'mtorii, prin desssurile urnbrease, ~n mijlocul carora s-ta ~ jta citade .a ale carei tunuri i~l In tind g§:·turile negre printre rami. rile de

- ,'" d """'111 .'" ,

soc s ._" e s,aJiC] 1 '.

1 :MWUD. ut rid] cart . n onearca nod 'tP.er$o'n3..1wtat~ deeedete, pe un mormfnt gol, fira, a contine trup~ eelul mer

JULES VERNE

D ~ b ~ t G' , .. , b tli.", ddt 11 aT vai, . 'la-a m"ea ','" raluen era acum a_ t " e I ep,ar e "

Oare. puteam sp,era 8'-0 mai revad vreedata ? .

Unchiul meu care nu did,ea nici 0 atentie acestor privellsti Incln.tatoare', se opri deodata, atr as pies te :mas.ura de 0 clopO'tniita care-ss Inil,ta silueta in ~ nsula Amak, carti erul sud -vesti C 211 Copenh agai.,

M· . , .... '~d ~ '. '. ~ , tV d'" 4:-'"

, 1\'-8, perunci t sa -mJl In' rept P as 11 In aceas a," - 1 rec "me ;

ne-am ~mb,arc.at pe un Vl!jlpora~, cu aburi, care fac)ea cursele pe canaluri ~:it in citeva minute, am acostat Ia cheiul Dock- Yard.

Dupa Ice am strabatut eiteva strazi Inguste, unde ne- a. fost oat sa vedem ni$,te ocnasi 1.mbraoCati mn pantaloni pe jumatate galbeni, pe jumatate cenusil, care munceau sub bitele p,azitoriIoJ'; am ajuns in fa~a bisericii " Vor- Frelsers" .. Aceasta bi~erjlca n-aves nimie deosebit. Dar clopotnita ei destul de in.aita atrjisese atentia profesorului ~.i iata din ce pri cina, : 11l:c:epilnd de la p la tf orma, o scara circulara exterioara ii iOlconju,f'a 5 ig,e ata , d.f'sf.i~lItri:nd U -si spi ral ele ci,tr,e cer,

Hai sa urcam ,r. mi -,8. s,p;us unchi 1J'1~

~ Dar daca ne vine' ameteala -? am obiectat eu, ~ eu ,tirti"t, mai rnult ; trebuie s,a, ne obisnulm, ~, Totu~i., .. ,.

Hai, ,grabefte-te, ca n-avem vrerne de pierdut I Treb uia Sca =:I ascul t, Un gardian, care 1. ocuia tn partea ceal a~ ta a, strizilil" ne dadu 0 eheie ~,i. urcusul ~noepu ~

Un,t(:hiuI mi-a Iuat-o inainte, leu pasul sprinten, 11 urmam cu groaza, caci mi se inv~rtea capul, 8,a-mi pltngi

d "1""" 11 N .. ..""," d ...... ' 111 ltui ·'11

e mi a, 4]U, altceva~' -aveam mci 1n-: razneara 'V1J turilor,

,i nici nervii lor tari ~

Citt timp am urcat in interiorul clopotnitei, totul a mers cum a, mers, dar dup,a 0 suti cincizeci de trepte, cind am ajuns la platforma ~,i aerul rn-a izbie .drept in fata, am l,nteles. ea acurn vine partea cea mai gre,a a U,[C1J'" ~,ulu'i., ~i intr-adevar, de aci 1in,cep,ea scara aeri ana; spri = jinmti numai de 0 .ramp,a subreda, si ale carei trepte, din. ce in ce mai Inguste, pareau, ca urea spre infinit,

'_, :N=o 8a pot urea niciodata ! am exelamat eu.

Nu C· urn' va esti fricos :ill Urea 1 U'!FC~ od a-·t~ m-"a!;J ~l""n--'

~ ",:: I .. ' ..... ' . .,'.Il. . -.l!!, ',.10.. .' ""u, '.' '.' l!., '.~ Vi. ~ __ ~:!' . " . :~,-

d- . .... f I-

I -. , ' .' _.. -',' , -, .. ' . -I " • - . I . I' ,"' I'

emna, necruta tor; pro, esoru to

A trebuit s,a-l urmez, aga:tindu'-mii de, ce m'nHmneam In

.... ,1 "-'..ll AI..... ~ "i, r.

ewe, ca sa nu cao. .. .eru ma ametea ; 8Im"t.eam CUlD oaCl-

eaza clopotnita in b,itaia vintului. De teama, mi Sit: muiasera picioarele ,i tnc.epu,sem, s,a nrc tn, genunehi, apoi pie burta~ La .11J'n moment dat am inchis ochii, caei simteam cum rna cuprinde ameteala din pricina ina1timii ..

I I do' v 1\ V' ~ I' d" A' d h'" m

:.1', ", I':', .' ". . , .... , , " .... , I I .. ", ".: ",' ,.... ] neu,

n ce e . m urma msa, mal mu t rtt e unc .. It, m ,

am ajuns 11081i sfera de metal din virful clopotnitei .. ,_ Priveste, mi-a sp'ns el; priveste eu atentie, trebuie sa tie deprinzi ICU, pr,apas'uiIe, trebuie sa iei Iectii de l.nil.time,

Am, faout ochii mari, ,los" casele se za'reau mici de tot ,1 turti te, de pa rca s- a r f i ,2; dro hi t 'in cad'e:f1e" piersin _,., :.J1 U se Jil.ntr- IirI; ce 'a+~; f umurie Pe d e asup ra capu . In; m "I~U-

Ir,~ , -~ . :m ' . ='u ..., 'fW "', I"".. I """" '_ ..... ~. _' . ,pj, 'II;;o~.., . ...IIL l!!bo'

treceau nori despletiti si, printr- un curios fenomen opti c,

- .. IE! e pa'J' . Q - W"'3 ,r ~~ 4-,: "=II, ,II:" tau P ~ 111 OC A. - ti mp' roe elope tn 1~ ta

Wi ~l.: par ..... a ca ~',",,"~·'U(.llI;;;'I;.,. I·'~ lie::;, In I, ... : ce ~I!.;·'V' 'II,!

sfera de. metal ,i ell mine De roteam In spatiu eu '0 'vi'tezi fantastica, In zare, de-o parte se in'tind,ea cimpia inver-

~ OJ ~ d al .. i1 ~ ~ b"'" t ..

,. -'.' , '. . \'- . .' _., . -' "I' :,"', " , '. . . " - c·

zr ta~ iar ·,e.:' _ ta, mar ea t c are strs ucea VI un. a _ ara

razelor de so are ..

Strimtoarea Sundului se tntiind,ea p,ina, Ia promontoriul .A - alt .o:J,~1 Elsenor r-11u," desfasurindu !li:l"' citeva p'- .... 1'· nze albe

In I: ,fAJl I . .w.i::!'~ u. UJl.1ul" " . ..:;Ii' uiy"u'-l "='y .. ,Il.I!,. ..... :. ,~ .' L;;""" (;JII" . iii

ad,eyirate ari pi de goeland :1, iar I'D ceata dinspre r.as,arit se ondulau coastele abia estompate ale Snediel. Toata aceasta imensitate mi se invtrtea in fata ochilor ~,i rna ametea

Totusi a trebuit sa m,a ridic, sa S"ti111 drept ~~d sa pri ... vesc Prima 'mea Iectie impotriva ametelii a durat nu, mai putin de 0 ora, C]!nd, in cele din urma imi fu I'D,gaduit s i cobor ~,i ,S it ating C'Ul piciorul pava jul solid al

..... ·'1 <;uI' Ii; " d t t

strazilor, rna COCl.r] asem c e ',0 '.

- Miine urcam din nou, imi spuse profesorul,

. ,::;' In'tr-adev',ar; cinci zile 1n sir am repetat acest exerc iti III t'mp,otri va ametelii ~,ii, vrind, nevrind, marturisesc ca am faeut progrese simtitoare in arta ,~de a contempla

" I" ~I d i1 JIio ..... 111 iO llii:

pfm. ve l~ ti e ' ,e, 1l,(J1 llnaUl'tlm,e _ ...

60

..

S .' .' '. 1- v. 'I'~ t, V di '.' bi ~t '111·..l

ooss ~ll zrua p ecarn. .. nea nn ajun, ID.,eV(u·' orui nomn

Thomson n,A· adusese s·t;;;;'ru· ~to" are scrisori d"'~ reco m . an' da-

U QU· Jl.J.~ ~U U~IIL ~ . ~".. .. ' I.' .. '- !ill "r. JLkJfV ' '_" ~ ~} ~' .'. _ ". I •. ,I .. _ ._

ti,e pentru Caronul Trampe, guvematorul Islandei, pen= tru domnul Pictursson ajutorul episcopului, ~,i pentru domnul Finsen, primarul orasului Reykjavik~ La rindu-i, unchiul meu Ii multumi cu cele mai cildu.roa.se stringeri Idle min,ii,~

I .. d d .... ' 1 d~ ,I' ~ 1

n Zlll.a. __ .e OUJ8L, a ora" ~,ase- imineata, preticase e

noastre baga j e fura urea te ,JH!~ bordul ~) Valkyriei jlt ~ Ci~ pitanul ne conduse Ia niste cabine destu] de strimte ,i asezate sub un fel de streasina,

A A ~ f· tL~l?A t L..... L'" I

- .vem VIDt avoraei ~ rn rena U'O,Cnl:UI, meu,

~ Exoelent, rlis,pnns,e, capltancl B jarne ; un vtnt dinsp'f1e sud-est, Iesim din Sund in Iarg ell to ate; pinzele sus,

Citeva min.u.bemail tirziu goelet a se p regiiti sa -si inaJ te mizena, bri.g antina, ce basu I catargului ~i p,a.p,ag',alu:~ si ie$i din strimtoare cu pinzele umflate in vint, Dupa 0 ora capitala Danemarce:i parea rca, se scufunda A 1- .. 1.... dl y ~ V' Iilk -" i!( 1- ll!i. ..,; In. vaum e me epartate, lUI' ",,'l~I'yFla,- a. uneca p,e ,lnga,

c oasta Elsenorului.

In starea de nervozitate In care rna aflam, asteptam s,i z,ar'f:sc dintr-o cl"p,i ,fi;ntr'~.alta umbra lui Hamjet rita~ cind pie terasa Iegendara,

"Sublrum nebun, mi-am SpillS" lilr,a-ndoiali ca tu ne-al aproba ! Ba poate ca ai merge chiar co noi, pina in centru Pamintului, ca sa gas'e~,ti Or solutie vesnicei tale indoieli l"

Dar pe stravechile ziduri nu aparu nimic, De altfel, castelul este mult mai ti-n1ir decit eroicul print 31 Danemarcei ~ El serveste as tizi drept 10 cui.nti, ce-i drept somp~ tuoasa omului care sta de paz~a Ia aeeasta Strimtoare a Sundului, prin care tree ~n fiecare an l5000 de vase apartinind tuturor natiunilor.

In ell rin d, cas telul d in Krongborg se pierdu ]1n ceata, ~,i d upa putin disparu ,i turnul Helsinborg, care. se

iinalta pe ',a~mul suedes .. De asta data, goeleta se apleca usor sp,re ~ri;a care batea dinsp~',e Strirntoarea '. atteg~L

~ V.alkYI'la era 0 foarte . una corab e ell . Anze" dar de la un asemenea vas 11.U stii niciodata la ce s,i te astep i~ Ea transporta la Reykjavik carb Ii articole de menaj, vase, ·mbra,canl.inte de lin,a ,i 0' il .. carca.tura ..•. ~riu. . h ipa "iuI s compunea dID. cinci danezi care erau de ajuns ea s-o manevreze,

~ Cit 0 s,a, dureze eali'ioria ? ill lintr\eb.a unchiul meu .pe ca,pi~an~

~ Vreo zece zile, daca nine Intlmpina vinturile di J ....

...l t A ,t Ii; t "'Ii I ,""

g,pre suo-vest 1 "'11' m orr e · ero . "

D A . s» ,. t ........ t If. 4iI' 111

- ar In srrrsi ,CUI sa va sjpun, s .... ar pu ea mtrmpaa

'S a se pro du ca ~ ,. ill' irz i eri f oarte mari ?' -

~ Nu, domnule Lidenbrock ~ fiti ~ini~titt vom ajunge a tim . i,

-: ire seara. goele a ocoli .• apul Skag,en pe La capatu] nordic 301 Dane arcei, traversa 11' f IPU no tii ~i S rimoare Skage -Rak, a inse e tremitatea Norv 'gilei pe la Capul indness tit '·n.tr"'" In 'Marea Nordului,

Dupa doua zile am putut vedea coastele Scotiei aproape de '"'naltimile de a Peterheade ~i de aci, "Valkyria« se tnd.repta snre Ferae, trecind printre nsul le Orcade ~i 8 et ~ land.

In curind, goeleta noastra fu incoltita de valurile p ~

" 1 Am .. I" bui v "'11.. A "

terIIIC" a e Atlanticu U ; ea tre .01 sa navigneze in Zl,g"-

zag, p entru a OCO • vintnl care batea dinsp e nord ~'~ ~ cu mare gr'ei tate" a inse Insulele . eroe,

In ziua de . I. capi tanul recunoscu i nsula • yganness" sit lata la extremitatea cea ai de rasarit a acestor ins ile, sl chiar din acel moment itndrepta goeleta spre Capul Portland, si tuat pe COatS ta meridionala a Islandei .,.

Trecerea oceanului s~a'acut far,a vreun accit ent mai inse nat. u am snportat destu] de bine toate toanel e ~i JDcerearile maril · in schimb unchiul me _, spre rnarea lui deznadejde ~li spre ~i mai marea lui rusi ne, a fost

mereu bolnav,

Din ace3sta cauza -a putut s,a-l descoase pe capitanul B iarne as pra muntelui Snef els, asupra mijloacelor de

J1UL'UOti.:': V· EIDl'ii..1I1i:i'

"JL:..J "." -.l~.L '?!!I ~

comunicatie, sau a posibilitatilor de transport, ci a trebuit sa amine aceste explicatii pi:ni in momentul soairii, petr ecind II ~ i '''0' t timpu l' lion cab i o' a a 1,~, ra"" rei ""n' ch ei eti - - - ~

'"' i '1,..""';;,11,' -~ IU·_' ~'q Jl. 1" 1Ik~ ] _ I .. are 1\...: u et I" :r ~I!l..url

trosneaudin pricina tangajului puternic al vasului. Si se cuvine sii m.ar~urise,sc ,ci,~,i merita oarecum soarta,

I·D. ziua de 11 am ajuns in dreptul Capului Portland.

T'" ul ~ Ii; .... dui v....'. - M d 11 y. k 1! 11

Im.p senm ne m.n.g,it_1um . a sa zarim .. _yr'. .aas '. 0 _u~, VUII-

lean care domina tot peisajul, ICapuI era. alcatuit dintr-o stll-D(;a trista ~jl si nguratica, C~, p ovirn i $ uri rep ez i, inf il pta de-a dreptul intr-un tarm nisipos,

V lk .'. " t· d t d. t.... i ]

," .. ". - - - ," " - '.- . - . I -:. i: . I" •• -. '-. ' 'i' . I ," _,,' -'I ".-. ~:- •. - .. ",", . .- . ,,' ",

" a yria se mea .. e.par e r e coas .a sr mneca spre

vest, urmariti de numeroase cirduri die balene I~i rechini ... In curind aparu 0 stlnca imensa, s·br,ap'-uns.i dintr-o parte in alta, ~i de care, valurile spumoase ale" marii se Ioveau ell furie, Erau Insulele W,estman care. :pareau ca iesisera din, ocean, ca 0 semanatura de stinci pc 0 cimpie lichida, Din aeeasta clipa, goeleta l.$i lua viteza, pentru a ocol i,

~~rt~:t:~\~:t~r~:~sl~a~m. Reykjaness, care formeazii

Cum marea era foarte agitata, unehiul meu n-a putut sa se 'urce P e pun te, pentru a admira m.n voie aceste coaste zdrentuite, ba:iute de vinturile dinspre sud-vest,

Dupa patruzeci ,i opt de ore, goeleta reusi sa se smulga din mljlecul unei furtuni care: 0 silise sa goneasca cu pinzeIe strinse ~ i cirmaciul repera spre ('as,ari t baliza

"." .. m -I a .. e: f- - r· C·" - '-- ,1·- I· 'S·-·k- ... - c al I' "'~I' - I' ~ ,~- #"i'!. ,",' -" '-- .'. -,

care . . area Vl r . u apu. UI. I· .... agen,, __ e carui S ~EIl.C.1 P e

.~ I 1 ,;Ii d }'" ."", '.. 111

I"l.CU oase se premnges c trecin :p,e inga msuae P e 0 mare

d'" t t- ..... P b d .. "'1 t i I d .. d "'" t ~

... '-_ •. '.. . -. ., I .'. '.' ..... - - l' :--.- -_. - ... '-. I" ......• " - I I",., . -.-". 1'1'- .

115. an .. a, e on vent un Pl.·O_ isiam ez ~~'" . upa rei ore,

V· .... 111.- '" " Ai. G' 111£ 1 . FAd l~

;, _ ~:Llilyrul- anCOf,a In ,ape e •.. · ·OlU· .ului . 'axa, I.n • reptu

orasului Reykjavik. -

Profeso .~1 - ·tl· ~ -'f~' sit .'I;,J .. , .. """ di I '. b"~'-' ... :,... . utin

.. 11.,-". esorur pU. u, in 8 lr~ll , sa rasa un ca ina sa, putm

lid .. 111""'b'" d 11~ d ., , , ,.

pa '1.' , pU'ln -ssa . It, • a r p'Jlln Ie e. en tuztasm ~ 1. CU. 0 pnvire

in care se putea citi satisfactia ..

Toata populatia orasului se strinsese pe chei, deoarece era foarte interesata sa asiste 131 sosirea unui vas care aducea marfuri pentru fiecare,

Ull,chiu] meu Sf: grabea sa p.araseaslca inchisoarea sa plutiteare, ca s,a nu spunem spitalul sau, Dar mai rna,~ lnte . de-a p,Ilr',asi punte a goeletei, el ma trase sp're prora

,.' .... ntinzind degetul inspre partea nordica a golfului", j'mi :ara,ta un munte inalt, cu doni virfuri, un con dublu, acoperit de ,zap ezi eterne,

'V S ff I 1- ~ tri OJ '1' S ff 1 1 ~

.~ - ata Sne e su ~ S fl,g.a ,elL., '~.e. ' e S'U ,.

Apoi i'mi recomanda, cu. un gest, sa p,astrez ell sfint.enie secretul ~.ji cobori in barca care-l astepta. I -am urma t ,1 in curind am pus piciorul p e pamin'tu Is andei.

Mai intli ne-a ~n'~~mpinat un om foarte aratos ~i tmbrica;tin'~I'=o uniforms de general, De fapt, nu era decit un simplu magistra t, guvernatorul i nsulei, domnul baron

_ Trampe i'n persoana. Profesorul i1 recunoscu dintr-o ochire. Ii di,du scrisorile din Copenhaga ~i imediat se incinse tntre ei 0 scurta discutie I'n Iimba daneza, la care eu ~ e lesne de inteles ~ ramas.e~ absolut ~rt-r,a~n, .. Dup,i aceasta prima 'itnb:-'-ev'ed,'ere, baronul Trampe se P'1]lS,e i'n i'ntreg,mme la dispozitia profesorulu! Lidenbrock.

Unchiul meu fu die asemenea primit cu multji amabiIitate ,i de primar, domnul Finsen" care arata la fel ,de mi ~'taros, ca ~i guvernatorul, datorita uniformei, dar care era I a f em de pa~ ni c, atilt prin temperamentul cit ~i prin felul sau de comportare.;

Pe ajutorul episcopului, domnul Pictursson, nn l-am gasif acasa ; era plecat intr-e inspectie episcopala i'n 11'10'1"du tinutului, a~a cat a trebuit sa renuntam deocamdata de a-i fi prezentati. In schimb, am falent cu'no,tmn'~a cu domnul Fridriksson, profesor de stiinte naturale la scoala din R,eykjavik:, un om fermecator !$ii al carui concurs ne-a fost Foarte pretios, Acest modest savant, care nu vorbea decit islandeza si latina, veni sa-$i of ere serviflUe in limba lui. Horatiu si dintru inceput am sirntit ca eram facuti pentru a ne intelege. De altfel, a fost singura persoana ,eu care am putut discuta pie I"!nd,elet~ in timpu sederi 'm mele An Islanda,

Din cele trei i'nlcaperm, care alciituiau :10 cu inta S a, acest om minunat ne p'U:~H~ la dispozitie doua carriere ~: Incurind ne-am vazut instalati ell toatji sumedenia die bega je, care au cam uimit pie Iocui to ri': orasului R,eykja vi It .. ,

"'= Ei, Axel, :ID:n,oepu u chiul meu, ce-a Iost mai g',reu a. trecnt 1

~ Cum ce a fost mai gr,eu ,?!, strigai en ..

~, Des igur, cac i acum nu ne mai ram,Ine decit sa CO~

borlIn~' ~

~, Dacal 0 i em. asa, ai dreptate ; dar i"n sfir~ i t:t. dupi ce vcm fi coborit, I'mi inchipui ca va trll~btli sa urcam iarasl.; ~ Oh 1. de uta n-am gr'~ja~ Haide, caci n-avem

ti d " d t E .... d ~ bibli t v p .. ....

llnp'. e pl.e:r u ·~I.·U. rna :_ UC ra 0.1 JlIO .eca. oate mal ga-

sese ceva manuscrise de ale lui. Sakn'uss'emm;Jle care m-as bucura sa lie consult

se=e=e Atunci, eu 'mii due ,s,a vizitez orasul, Nu vim. $'i

dumneata '? .

~, 0, asta m,a intereseaza mai putin l Ceea ce rna atrage in Islands nu se afIa deasupra 'prullin"tului, ci

dedesubt.; _ -

Am iesit, hoinarmd la voia In·timp,Lirii,

D .... t ~t"" t" ~I d ... !jJ ,. ~II R' k ~ ~

ar ca sa e ratacesu ,pie cete uoua straza aie xey tjavi-

kului era unlucru destul de g.reu; asa ea n-am mai fost silit sa lotreb pie unde e drumul folosind Iimbajul gesturilor, carle te ,eXpUn,.f; lades tule ,nepHi,ceri.,

Orasul se insira de-a lungul coastei, intre doua coline, pe un teren indea j u ns de ji 0 S ~,i P min de mlastini ~ o imensa masa de lava topita ~lli acopera dintr-o parte ~i coboara 8pre mare, 1'0 terase destul de dulci, In celalalt capat Sf ~ntinde vastul Golf Faxa, marginit la miaz,anoapte de uriasul ghetar Sneffels.

In port nu era aneorata die cit JJ,V,alky:ria'~ ~ De obicei, vasele Ide pescui t engleze ~ ii f raneeze pop osesc in Iarg ; dar acum se aflau p,e coastele ras,ari,tene ale ins ul ei, ca,c i era to cmai vremea p,e'sell i tu i u i ~

Cea mai lu ngi dintre cele doua str azi ale Reyk ja vi - kului e paralela cu 't,armul ~i aci Iocuiesc negustorii ~i precupetii, in niste C31baU,f; de' lemn, construite din birne rosii, asezate orizontal. Cealalti strada, situata mai 5"pre vest, se indreapta Spire un mic lac aflat intre casele epis-

65

copului ~I" ale' altor persoane de sea a care :n~'au nimic de-a face cu negotul.

Co indind aceste loculi posomorite si triste am zar~t. pe ici, .pe colo cite un petic de iarba decolorata, die parca ar 1 fost un covor vechi ,de liD.a, uzat de atita in.trebuintare, Sa am dat ~i peste un soil de livada cu zarza vaturi ~ Cartofii, varza sau salata ar fit putut sil incapa foarte bine pe 0 masa de pitici, Citeva micsunele palide incercau de asemenea sa soarba, avl e; putin scare.

'Ciitr,e mijlocul str'azii; am da de un cimitir 1-' conjurat de un zid d,e pamint "ll '" _ care era loc berechet, Apoi am mai facut citiva pasi si am ajuns la casa guvernatorului, 0 cocioaba in comparatie cu primaria din Hamburg" dar- un adevarat palat lata de' colibele - 0'-' pula tie. i i slandez e.

~ntTe micul Iac ~i or as Sf! inal ta biserica, clad i ta in stil protestant ~i construita din pietre calcinate, care se extrag chiar din adincul vulcanilor. Clidirea avea acoperisul de tigle rosii ~,i clnd sufla vintul puternic dinspre apns, - u mai "'Icape tndoiala ,ea "iglelre se Imp'ra~·tl~au An toate directiile, spre marele regret al ere ... dinciosilor "

Ceva mai departe pe n mic deal, a . I .zari t scoala comunala ; de la gazda noastra am aflat mai tirzi: , ,ea

1 A t.... b I ~I f 'J]

aco 0 se mva a e 'l'aIC3, engieza, rranceza ~l caneza,

patr Iimbi din care spre rusinea mea, 011 cunosteam n i ci 0 io tao D intre cei patruzeci die elevi, pe care-i numara acest mic colegiu, ell siguranta ca as fi fost coada eozii ,i nu S -ar fi gas.i t ni meni g,a rna, socoteasca demo Ide a dormi ell e" in acel S oi de dula puri ell dona des,"," par~i turi, unde 0 fi inta p laptn,da s-ar SUo ole a chiar din prima noapte,

1.n. trei ore am vizitat u numai orasul, lei ~i "lmpre,jurimile. Aspectu] general era ciudat ,de t -is', : oriunde-ti aruncai ochii, DC vedeai nici un arbor, nici 0 vegetatie.: Pretutindeni intilneai, m mai coltiit ascutit] ai

rocilor vulcanice, Colibele islandeze sint fa!tu'b:~ din p'amint ~i turba "i au peretii inclinati spire interior. Parca ar fi niste acoperisuri asezate de-a dreptul pe pamint Numai ,ea aceste acoperisuri slnt niste livezi destul d:e r\OdnID,ce~~. Datorita caldurii din Iocuinte, iarba creste ai ci des tu i de bine, iar IC in d. vine vremea, e cosi ta ell mult.a griji. De nu s-ar proceda asa, animalele domesti ce ar paste ch i ar pe aceste I'll eu inte In verzi te ! ..... ,

1-0. timpul plimbarii mele, am intiinit putini Iecalnici.

La '~ntoar'cere" arm luat ... ·t) pe strada comerciala ; aci am. ·vazu·t ,ea cea mai mare parte a populatiei eta OCUP'31t,a, cu uscarea sarare.a ~i inc~.trc.atu~ morunilor, eel mai Ins;em ... nat articol de export, Barbatii pareau zdraveni, dar greoi, blonzi, aducind cu nemtii, cu P rivirea visatoare, simtindu ... S'C:: oarecum in af aria omenirii, bieti exilati, izgon ffit~ 'p.' e '"l!iI ,F',i!3I ~;i. p :::;'m-:rn t "'1' n aheta '" p~ c 0::., 'lll""ie' ..... - "'l:JI1 'f £'1· cuv An it

I vi JJL._~ . ,~~~Q.[~ .. ~ . JJJ. 1__ ,it). ~~'~~!lLIl~ ,~ ~J!lI' ~ ~ ,_ ~._::_ '_ ~[IL.1l~

ca natura sii.-,j Inz,estreze ell $n,su~iri.~'e eschimosilor de vreme ce Ii 0 sinde a g,a trai asca ilia hotarul cercul ui po ... · Iar ! Am asteptat, In zadar, sa surprind un zimb,et pe fata lor': cind se lot'impla citeodata sa 'tAda~ rid,eau printr-un soi de contractare involuntarii a muschilor fetei, dar de ,zlmbit nu zimbeau niciodata,

Purtan 0 bluza dintr-o tesa,tura ,groasii de ~ina neagr'a" cunoscuta in tirile: scandinave sub nnmele die ",vadmel ~ ~ 0 .pili-rile cu. boruri mar], niste pantaleni cu

... ~-. c,.~'iJ. ,_i~I'~ .. t'_.~. '1· _ .iI-: ..... de .~,-'I .. i".·'·,d-i ··'·'t~' A. ehi de tn-

VlpU$Ca rosie $.1 0 eucata ' .. e plf:.w.e In '0]1 a In ell? . e In,

Y'l '.... Ii

ca :tamt nte,

Femeile, ell 1'nfati~al'!e trista ~i. resemnata, aveau tra'saturiin,deaj uns de placute'~ dar 'fara nici 0 expresie ; erau imbrac,ate cu 0 blusa ~i 0 fus.ta de ~,v'adm!el" de (~Uloare inchis,i, ,; fetele purtau (:ozile: impi,etite pe cap ~i deasupra acestei pi.'eptanaturi se ana 0. mic at b oneta de triton cafenie, iar nevestele erau (imbrnbodite: eu 0 bas-

_- -v.' ", iJ·. f .... ' d A..... 'Jib .... '

ma colorate, peste. care se I'niilta 0 coafa ,~ e l)Inza aioa,

Dupa 0 p,limbare p,Iacuta, rn-am inters la Iocuinta domnului Fridriksson, unde l-am gasit pre unchiul meu stind de verba cu ga.zda,~

10 CALAT'O:RIE SPRE CENTR'UL PAMINTUtU]'

10

Masa era gata, Profesorul Lidenbrock i"ng'hiti cu lii-, comi e t,oa~a mln(~ area" caci dieta I a. care fu sese supus fira voie pe vapor iii transformase atomacul intr-o pra .... pastie fara fund, Bucatele acestea, p.regatit,e mai :mult dupa buciit,aria daneza decit dupa cea islandeza, 11.-,3,-· veau nimic deosebit, dar gazda noastra, mai curind islandesa decit daneza, imi reaminti de eroii ospitalitatii antice, ~i. ne simteam acasa la el mai bine chiar decit e]

f!i, ..

I'n5U~1,"

Conversatia a decurs in Iimba islandeza, pe care unchiul meu 0 amesteca cu germ,an.a,) iar domnul Fridrik-

lati t ..... "Atl .. ell

sson cu .. at na, pen', ru ca sa POlL mte eg'le ~1 eu oespre

• l.. .. /11; iii< i!i;,.. I - h " .. ~ ..

ce- I. vo rna, $1 se 'lID VI rtea In J Uf'U uno r cr ests uni stun =

tifice, CUlm sade bine unor savanti, Dar profesorul Li-

d- 'b- k- v.' - ~ '.... i 1 f-"

,en, oroc ,,' pastra o rezerva exagerata ~l"l ra ' 1 ecare cu-

A .. A hi .. V" d ~ f ....

'.' -,,,' 'I 'I ' .. ','..,. ,- ~'I': .., -, " , 'I -' -, ',-' ", '" ,~,' "I :"..

VI n t, (:1 team, In 0 C n sai recomanr , area. c e rru 0 acea

ca n 11. cumva sa di vulg secretul proiectelor noastre ..

L 1\ , 'd- 11 F 'I'd ~k ' d b d

a inceput, I omnui rtc rucsson a, 'use voroa c eSIHre

c ercetarile unchiulu i meu la bib lioteea 0 rasului,

~. Ei, biblioteea dumneavoastra l exclama profesorul. N,-ar,e decit carti desperecheate pe niste rafturi

aproap e g' .oale ! -

I ,-", vt¥- .'., 'v' ! . !!i~'I!!!I

- Cum .?' ii rispunse domnu] Fridrlksson, dar noi avem lles't,e 8. 000 de volume ,i 0. mare 'parte din ele sJl:nt carti pretioase ~i rare; ba unele lucrari sint scrise tn vechea limba scandinava, -Si nu ne Iipsesc nici noutitile, caici C openhaga ne apro vizio neaz l in Fiecare an,

~~ d~ , 1)._ '" l, 8' O.n.'O'- d '~ ""' C' .... ,

~ yl UD, -' e sint aceste "IIlU'" :1 e vorume r .,' a eu nu

le a-- , p- 1i",jjgii"'lll' ... , ..,. I~

--: m 1_'''''-'" vazu~ '.'!"!!'

- 0, domnule Lidenbrock, sint rasp'~ndite in. toata

tar a ! In bit rmna no astra insula de ghe ata" oamenii au gustnl studiului ! Nu exis.ti un fermier sau un pescar

.... t- ~ te si aa 'f 'tJ' N .. " bl

sa nu sne ear e ,~il sa nu cr easca, ,. u-r oare mai -'I me

lea toate cirtile astea, ,in moe sa, mucegaiasca m,datXa,tul u n.u m. gril at ji de fier, departe de p ri vi ril e cu ri 0 ase ale.

JUl.E.S VERNE

.' ~ '"1 U'.l I "iO? E1II diO

(';1 ti to ri 0 r 1 sa se uzeze lie p,rea m u .t (:1 tit _:. ~ e trec r 1 n

min,a i'n mina, sint rasfoite,., citite Ii recitite ,i adeseori nu se intorc in rafturile lor decit dupa Vf'CUD an sau doi,

~ Bi ne, b ine, da' p'lna a tunci ce f ac str.ajini i ?' ! iii '. ~ i n ~ rtreba, unchiul meu eu oarecare supiirare.

"- Ce s,a fa!ca ?' Strainii nu-si au Ia ei acasa biblio ... tecile lor ? Si-apoi, prineipalul mU,CFU e sa dam taf',an.i~or nostri posibilitatea de a se instruii, Cum, v-am mai sp'U~, islandezii au in singe setea de An:va'~~i"tura,. De altfel, in 1 8'm 6,; noi am fondat 0 societate Iiterara care merge

~bine si azi. $i DU, putini sint -savantii straini care ~lOCO~ tesc ca=,i 0 cinste sa, falc-a parte d,in ea. Aceasta societate publica nenumarate carti destinate educatiei compatrio,til or nostri ~i ad uce ta.ri i reale servi ci i. Daca ati accepta sii 'va numarati printre membrii corespondenti ai so cie'tatm·' noas tre, sa ~t~,ti; domnule Lidenbrock, c,a ne- ati face 0 deosebi ta placer',e~

Desi fa,c,ea parte din vreo su.ta de societati ~tmintifice,~ 'un,chiul meu primi ~ nvi tatia cu o amabilitate Ide. care domnul Fridriksson fu de-a dreptul miscat.

_, Acum, relua el, vi, TOg si~,m]i spuneti ce carti -sperati s,a gasi~i In, biblioteca ncastra ca£i s-ar putea Sa

Y d hi 1: 1 .... ' .' ~

va .. au, cmar eu unc:J!.e '. amur:mrL.

11 priveam pie unchiul meu cu coada ochiului. Sovam . a ~s,a . rlis,punda~ Intrebarea islandezul ui era in strrnsa le~atura ICU. proiectele sale, Totu~ij dupa citeva momence die

,~ di h v A. - '",", b - 'iV

;g}D" ure, se _otarl sa voroeasca ::'

D I F id ilL 1 'V ~ d 'U'

,=' omnu Ie :. 'ridriksson, spuse er, af vrea sa "tJ.u .. aca

prin tre 1 ucrar ile vech i nu aveti vreuna scri sa die Arne "8aknussemm,~

,==i, Arne Saknussemm ? raspuns,e profesorul din " Reykj avik, Vi ref e:ritii la acel sa-van t din secolul al X,VI-,Iea~ care at fast un mare naturalist, un mare alchinni st ~ i un tot a,tit de. i m ustru cali to r ?

- IntocmaL

~ Una din gloriile Ii tera turii ~:i ~ti intei islandeze ? - Precum spuneti.

o CALA-rORIE SPRE :CEN'fRUL PAl'UNTULUI

Ce mai de s.eama om dintre loti '? Sint Ide acord,

-- Si a Carll! tndrlb~lle:ala era 131 inaltimea. geniului ~8an ?

= V.id c'ii=l cunoastets foarte bine,

Unchiul meu nu-si mai i'ncap,ea in piele de bucurie .auzind c,ii i se vorbeste astfel despre eroul sau,., II minea .din ochi pe· domnul Fridriksson.

- Dar lucrarile sale ?' intr'eba el.

- Ah ! lucrarile sale r Din pacate nu Ie avem,

~ Cum, toomai inls1anda. .?

~ Nu ... s nici in Islanda ,i nici in. alta parte .. - Si din ce p,ricina '?

- Pentru ci Arnie Saknussemm a fest persecutat ca

.eretic, ,i " in 1 5 j 0'.:; lucr arille sale au fest arse la Copenhaga de mina calauIui~

~ Foarte bine l Strasnic l s"t\riga unehiul meu, spre marea indignare a profesorului islandez,

- CluJn '? I fa.!Cll acesta,

~ Ei da ! Acu' totu] se explica, totul se iniantumefte, ~otul'e limpede, si ]n'~eleg de ce Saknussemm, pus a in.dex "i, sil its a~.~i ascunda tot mereu desc operirile sal e ~n'iaIet a trebuit si,~.~i camnfleze l.ntr-o criptograma "clom.pli cata secretul.;

- Despre ce secret vorbiti p' intriebi repede domnul F rid ri ksson,

Un secret care, .. ~. despre care.; se hi! bii unchiul

A yeti. cumva vreun document de-al lui? lieI1lla gazda noastrii .

e=e=e= Nu~,.,~ Faeream .numai ,0 'p:J:e~llp'un,ere,~

Ah a inteleg 1 'it'"::;:"~pu,n-' ".,Q, d omnul F- -r idriksson C'::II-

- . ~ 1 tl .. -. .... : 'I! II!! '!I' !II JI wo," ....: '~I~' . _·v' , .. _ '_ . . U .w. ... 0."1._,. . . U

-re, 'vaZltl,d tulburarea unchiului rneu, avu bunu] sim] de

. a, F.l.U. mai i nsi sta, Sper, ~,adau,g,a el, "ca DU 've:ti paras i insula 11103'5 tra fara a-i cerceta Ibo g,atii1e mineralogice .?

~ Desigur, se .gr,abi unchiul meu ;sa-i r,aspund.,at dar .eu 'v in, cam ·tiirzi'hl ,; prob abiJl . ca multi. a.ltil sa van tit all .trecu t l!nain tea mea jl~e .aiei, ~~'

~ Da, domnule Lidenbrock ; Iucrarile domnilor Olafsen ~I" Povelsen, executate din crdinu] regelui, studiile lui Troil misiunea ,tiin.t.ifi,ca a domnilor G,aima~d ,i Robert P e b ordul vasulu i f ranees ~,La Recherche ~ 1. .,i, acum Ill. urma, ob servatiuni Ie unor savanti imbarcati

s L R' ~ H "Iii . ib '" f

pe Jl regata "'. a .' elne= - .ortense - .au contri "IUI t carte

It I t iii 11 d s, D" ...... ~;.,;; d rt·

mu a cunoas terea rstanc ei, ar, va fOg sa fila creaeu,

mai sint in,c.a multe de ficu't"

.~ Sinteti sli.gur? l'ntr,eb,a unchiul meu en un aer nevinovat, straduindu-se ,s,a-~i potoleasca stralucirea ochi-

101r. ~

Absolut sigu I' 'I 'c·· I'J.I·t'"l munti c~t~ :G'h'e;'- tari citi vul

- .'iJI'·'. ttII.,'I,. ' •....... i~1 IL.IIl .• ,~.~ ':,'.II!.II! b···,···A:.Ji .. ,.: 'r ,.,' Jl=

cani putin cunoscuti nu-si a.$te'apta cercetatorii L~" Nu

.' d ~ d ""t t tecare se inal f· .... 1 .. t

,mal . I epar lJ!..e '. eel aces,' m u:n I e fare ,se rD,aJl ",a .a orl zon I ~

Privi ti -1 ~ E Sneffelsut

~, An ! f,acu unchiul meu, Sneffelsul ?

- Da, un u I din vulcani i cei mal curiosi si al carui

crater if ste f oarte rar vi zi tat ~ E stins ?

~ Da, e stins de mai bine die 500 de ani.

~ Ei bine, raspunse unchiul meu, abia staplnin"du~8,e sa nu s,a:ra tn sus die bucurie, vreau si-mi incep studiile

im " t S' f.ill:' I F '1 f" ..... -

geiO!A 0 gll()e CU, aces _ . ,·,e ][ e I ;;... . esse: ." ~ ~ cum spunea, 'tll. Ie a, se

numeste '?

- Sneffels, il coreeta minunatul domn Fridriksson. Aces t crimpe i. de conver sati e, austin u t in la tineste, l ... arm Intel'es, in t-n'tregime:~ ~i abia puteam sa'-mi ,tin r'i'sul, viz1:·n·du~1 pie unehiul meu, care nu-si mai inca:pe.a in piele de satisfactie, cum '~noerc81 sii ia 0 mutra nevinovata, ce numai bine ,8ltman,a co. r~njetul unui diavol

b ..... t ;A amn.

_, Da, da l Cuvintele dumneavoastra m-au eonvins ! relua el. V'om inc:er,c a sa ole urcam pe acest Sneffels, ".i poate chiar sla·~i studiem craterul [

;I, 'Il La i.tthf:Fclit.e r,j. a :fos.t ~m:rum is in 1825 ,d~ :am~ra1'U U .Du,pe:r.r,~ pentru ~

)II. j ll!,,-- ~I _.;!, -:--.!!"'.,.. ~ ~i"-;li",~ . -1'~ n'l, < ., ~~il:l, ',:' . -', 11 __ ' _LI, '"(,1 - i"-. ,ill.

ea at:: u:rm(i:]~ tI.iltl:l! ~~, 1i:!lJL1"U ,'.l~lrU!lIII'lie a . U l .ell Il}ss:e'!ll'~le ~1 a, v:a$UJJY~ ill' ] :to]Se '!

de la care HU. S"'~lIil pXlmn v'eitt (o.a,)

o CALATORIE SPRE CENTRUL fAlyUNTULu'n

'1

- Imi pare foarte f,au,,, r.as,pnnsJe domnul Fridriksson, (,3. ocupatiile mele nu-mi permit s,a lipsesc nici to clipa, ,cacm. altfel v-as fi insotiit ell plaeere sp're propriul men, fo108 e-

- Oh, nu, nu l r'as,pll:nse repede unchiul meu , nu vrem sa stingherim pe nimeni, domnule Fridrikason ; 'va multumim din toata inima, Prezenta unui om Ide ,ti.inta ca dumneavoastra ne-ar fi fost foarte utila~ dar daca

..,.. iii. ""'d" JIt. ,,J t i, ~l f- i ]I

nu va mga I uie mea ormte p:ro I esrona e,.,u

Imi place Soa cred ,ci~n, nevinovatia sufletului s,an islandez, gazda noastra n-a inteles cIltu~i. de putin iro ... niil,e r,all.tacioase ,R Ie: unchi ului meu,

~ Sint cu totul de parerea dumneavoastra, domnule Lidenb ro ck, a zis el, sa inoepe:ti. ell acest vulcan, 0 sa" culeget i aici 0. bogata recol ti de observatii cu rioase. Dar, spuneti-mi, 'va f'og~ pe unde va~ ginditi sa ajungeti }''JI, P en" nsula S' neffels ,"'"

o~ 1,~ . ,: I .' .IlL. ne . ~,r

===" Pe mare, traversind golfut. E calea rea mai scorta.

Fiira l'n,doiali, dar 10 sa va fie ell 'n,e,pu.tinta" De ce P

F',. '" d .... ' .... "'"" ~ V' b .....]

nne ca n-avem mci macar 0 sln,gura n area a

Reykjavik.

~ Hi, dracie !

--- N'u va ramine decit 8,"'0 luati de-a Iungul eoastei.

Drumul email lung ~i va dura mai mult, dar e mai in .... teresant,

Bine Ins ao;J' n iI!:!; treb UI ;~, 10 ;i""':;;la~ u~'a~

~ .I.:"1f! 1 '. _ I, ~ ':... ." ,1Il~j " ... ~u,. __ ~ _l!

i' r 0 cmai am una IM~; care pot sa V ... O reco mand, E un om de nadejde, iste:t?

- Da, e un lecuitor chiar din peninsula, E un vl~ 'o,at,or foarte indeminatic ~it de care cred ca veti ram?'ne multumit, De altfel vorbeste perfect I imba d:8!nez,a",

_. '~.j1 cind a, putea sa,-l vid ?

Daca, vreti, chiar miine. De ce nu as't,azi P'

Fiindca abia mline soseste in oras,

Pe mi~ ne deci, raspunse unchiul meu, suspinind.

JULES VERNE

Aceasta importanta discutie 81e incheie d,u:pa citeva. cljpe i$Jl profesorul german. mul tumi calduros profes o~

Ii, ", 111 d

'til ui rsland ez ~

~n timpul cinei, unehiul aflase 0 seama de lucruri l'n'~ semnate, ,i printre altele, povestea lui Saknussemm, pricina pentru care s erisese documentul misterio s, fa p~ tul lei gazda nu-l va ins([r~i 1:0 exp editia sa, si ca, ince-

Ii<. d de d '" ,~1 ""'" .... '" " ..., f- i '" A ,,J

pma « e a aoua Zl" 0 caiausa priceputa va ]l Ofl'C1DUI

,ga ta la ordinele sale,

1 1

Seara facui 0 scurta plimbare ,pe coastele Reykjav'.i-' kului ~i 'ma i:ntorsJem acasa devreme, pentru a rna culca in patul men din scinduri butucanoase, unde adormii adine.

Cmnd m-ara trezit, l-am ausit pe unchiul meu perorind in camera alaturata, M-am sculat ~i am trecut repede dincolo.

V>'-"" 'b'-' 4 1" ba d- ":1 ~,c:''>i ". I I . .', ;!';'", 'l,t " A .. " '!'

ort ea m .im azianeza en, un om rna. " VlnJOS ~l

boo I 'F'l........... 1 t.... ..... ·'b.... tere

I" -. - .... . _' "".'.:, .:' I ~ 'j",.. - "." '-. I' .... '._ - [ I - "'I ":' . _. ~

me egat, acau aces a ,p'a.('1e~ sa ilDJ. oa 0 pu ere neo

bisnuita, Ochii sai admncilti in fundul ,capu lui" c are era, destul de mare si naiv, mi-an parut inteligenti. Erau albastri, mari, visatori, pie umerii de; atlet ]ii cadeau ni,te plete lungi, care ar fit :piirnt roseate chiar ~il in Angillia., B~~.tina~ul acesta avea mi,~cari mladioase, dar i~,i vintura foarte putin bratele, Cal un om care I],U cunostea sau dispretuia Iimbajul gesturilor .. Toata faptu.ra Iu] de,zvilt1uia un temperament de un calm dies,avir~it; care nu :pu tea f i lua t drept nepasare, ci ca 0 dov2l,da a ,~ini~tii ee-l .staptnea~ Simteai ca nu cerea nimic nimanui, cit muncea dupa bunul sau plac, si ca, i:n Iumea ace asta, filozofia sa nu putea fi clintita de ceva ,ii nici tulburata,

Am, ghicit nuantele acestui caracter, "dupa felul cum islandezul ascult a vorbari at, rnflic:arat:a a interlo cuto-

o CALATOAIE SPRE CENJRUL l?'AJ\ilNTV,LUI

rului sau ~ Sta tea ell bratele incrucisate, nemiscat 'in fa ta neIlu,mar'atelor gesturi ale unchiulni mien ~i clnd voia sa nege un Incru, i~i mn'torC:,f;al capul de la stinga 1a. dreapta, iar cind inctlvmin'~a ceva, i,i incU,na. capul, dar atit de

.. :Ii. A 11' 1 bia I .' - Acesr om mi

pntin, mn.r.lt p ... etete ama l se nuscau, ,,',' ces om rm se

parea ca intrupeaza economia miscarilor impinsa pifla Ia zgirc,enie~ Vizind,u-l, ,eu siguranta ca nu i-ai fi gh"'cmt .niciodata meseria ; era neindoios ea acesta nu-si putea speria vinatul, dar rna. intreb cum tI nimerea oare ?

M-am limu.rit tUg,a pie deplin cind domnul Fridriksson imi tipuse ca acest om linistit nu era decit un vin.ator Ide -eideri, p,asari al carer puf eonstituie cea mail mare bo.g.a,tJie a insulei,

Ii' d OJ ~ OJ f ~ ~;o; U' d

m a, ievar, nu 'e nevoae sa aci 101 nsipa prea mare I: e

·,m.i~[cari pentru a culege puful de rati.,

IF .. 1 "1 1 ~ ~ f I ~ d 1 'I .,

In prIme .e zue a e vern, "erne a er eru 'UJIl ..- 0 varie-

t te f ' ...... d 'U ~ ~ d .... ·'b 111 ~', Ii;

ate rumoasa I" e rata ,~. 1,1 .'. ureaza cum. ,UIl printre sttn-

"'1 f d ,. ~ d t 1m .... t D \J 1

c e ion umor, care aan ereasa coas a" upa ce- mes-

Al ',OJ fi .. 1 1

te:re,te, e a 1 tapi seaza cu pen.e I, me, pe care ~l e smu g[e

-de pc bu.r~:it. V]1natorul" sau mai bine zis negustorul, .asteapta pi:n,a ce cuibul e gata ~i apol vine ~i-i ia. Iar

femela e nevoita sa'=,~ retnceapa lucrul.

Ea captuseste de a·tttea ori cuibul, pin,a ce nu-i mal ranti'ne pe piept nici 0 urma de puf .. Dupa aceea vine riind.ui masculului sa~,i smulg'a pufuL Dar [cum puful

.. '.... 1 . .. .. '1

gros ,1 t[eapEln a, acestuia n-are mci 0 va oare comer=

ciala, vina:torul nu se mai osteneste si-i fure asternu~tuI, ci -1 ] £lsa 5:a terrnine cuibu], F emela t~i depune ouale, Ie cloceste ~i ies puii. In anul urmator, operatia de re-

111 fului U '. I

coltare a pu,-u"ru urmeaza aeeeasi ea e ... ,~

'Sli cum eiderul nu-si alege stincile abrupte pentru a-si dura cuibul, ci mai curind cele orizontale ~ i usor accesib Ile, care se pierd in mare, vinatorul nos tru t~,i putea

~ t ~ f-Y Y . 'I"'" E'

,exer[Cl a meseria rtara p.rea marie ostenea [a .. ",ra, cum

'" f '. bui i,i, o.;E i,~

-s-ar zice, un ermier care ou trebuie mer sa semene, met

04'!' ""'al se cere f'e' c 0'1- t' a' c 'l~' numai [12' n eule a [g'Ua' 1

~. .' y' I . _. I} .- a kJl=Y ~U, ~['. I' ," I!!! II! l!ll !II

Acest om series, flegmatic ~i linistit se numea Hans '.8jeeke ~i fusese recornandat, d.upa cum se stie, de dom-

74

JULES VERNE

nul Frid riksson, El avea sa file c,aUiuza. noastra. Cit de mul t contrasta felu] sau die a f'i ell ace a al uncbiului meu !,

Totusi s-au in~elles de minune ~ Nici unul din ei n -,a stat la tocmeala ; unul era ,gata sa aceepte ceea ce i se of erea iar celal alt era g,a ta s ii dea tot ce i se cerea ~ Nicicind 0 9nvo]iali nu S -,il In,cn,eiat cu atita u~urinta",

Potrivit l'ntelegerii; 'Hans i~.il lua obligatia s.,~ ne coo= duca I a satul Stapi, asezat pe coast a de mi az,azi a Peninsulei Sneffels, chiar la poalele vulcanului. Pina acolo erau cam :2 2 de mile" pe care unchiul meu S oco te a ,ea Ie f,acem in doua zile,

Dar cind afla ea era yorba de mile danese, adica de 24 000 picioare, fu silit .sa flef,(lci toate caleulele ~i" tin,lnd seama ca drumurile erau purine ~i grele, prelungi

termenu 1 1:1 sapte-opt zile de mers, _

Nil s -au pus la dispositi e patru cai : doi pentru noi, iar alti doi pentru bagaje .. Hans, conform obiceiului, urma B,a meargii pc jos, Cuno~,t,ea aceasta parte a coastei Cal pe propriul sau buzunar ~i (,a"gidui ea ne va duce pe drumul eel mai scurt,

Invoial a pe care 0 f.iicu.s,e ell unchiul meu prevedea ca indatoririle lui n II luau sfi['~ i t in momentul teind soseam fa. Stapi, Hans, urma sa ramin,a mai departe In, serviciul nostru, ,atita limp Ic'~t vor cere lncrarile ~,tHntifice., platindu-i-se If'n schimb suma de trei rixdali t pe sap,ti ... , min,a., Dar in angajament era prevazut in mod expres, lea 0 conditie sine qua non~, lea aceasta suma Ii va fi

'V t~.... f-" i\ b ..... t'l;;!

nurnara a. In, iecare simoata seara,

Plec area fu fixata la 16 iunie ~ Unchiu 1 meu vru S a1'= i

dea vinatorului 0 arvuna, dar aeesta ref uz,a eft tegoric. ==--. Eftel", spuse el.

- Dupa ace:ea., mji limuri profesorul ..

Ind ata ce se '!ncheie tirgul, Hans se retr ase ..

~ ICe om. extraordinar ! striga unchiul meu, Si nici maear !lu_ 'ban,uie~lte: ce-i rezerva viitorul, ce glorie 11. asteapta !

o CALA1~O:RIE SPR[ CENTRUL PAIVnN~rUlUI

==' Asadar, 0 sa mearga ell noi pina i:n~, .. ,

D All lit 'I;.!' lit . 11 pY' !'i; , '1 '.

- a,., xet, pina In centru] 1 ammtu ur.

Ptna Ia plecare mai aveam 48 de ore .. Spre, marea mea plirere de r.an acest SCUlt ra,gaz l-am folosit pentru ultimele preparative ,; atit eu (it ,i unchiul ne-am pus, min= tea. Ia contributi e, pentru a rindui 0 biect cu o biect, in modul eel mai bun ICU. pu.t:runta, aparatele de 0 'parte; iar unel tele ~il ali mentele, fiecare in cite un co ~et separat, In total aveam patru ,grupe die lucruri.

Instrumentele pee care le-arn Iuat cu noi erau :

1;, Un termometru centigrad, gradat pina la ]5,0 gra~ de, ceea ce mi se parea prea. mult ~UIU. insufieient. Era p.rea mult rn cazul cind cilduJr.31, ambianta trebuia s,a, se urce lPlina acolo, in carle caz ne-am fi. copt. ~i era insuficient, daca a:r fi lost vorba sa masuram tempe ratura izvoarelor sau a alter materii topi te ..

2~ Un manometru cu aer IC ompri matv care putea sa n e indice presiunile mai mari de cit ale atmosf erei Ide la nivelul oceanului. In adevar, barometrul obisnuit n-ar fi fest suficient, c,aci. presiunea atmosferica urma sa

creasca nronorti 0 -- "!!IiI b At""" A dJi, 1

~ . .- c,_ -_: i''''--rV ,~J.I- ma ell co iorirea noas ra in aa ncui

Pamlnt1ilui~

3~ Un cronornetru construit de: firma Boissonnas-fiul di'n Geneva, pu~ perfect Ia punct dup'a meridianul din Hamburg,

4~ Doua busole de incU.nati.e ~i declinatie magnetica, 5~ 0 Iunet ..... a pentru diferite observatii An.' timpul nop

1,_ ,-,1_ ' '"".lLAI!~,;. ' I .Ill. ,I '.1 ,_'I.J'LJl{,.J~111 1'_., '-1". "'UIlll :,"ri~

tii,

6~ Doua aparate Ruhmkorff 1 care, cu ajutorul unui curent electric, dade.au 0 lumina foarte 'buua, sigura, ~i care nu te stingherea,

1 It paratul Ru'bmk:ow.ff (on.sta. di rntr-Q pai Bunsen p~s.a i~ ~,ctiunit c;!I.iIl ,ajiutoml bicroiea hdiIJi de P etaslu, eare :n ... are n~Jcru un 'mhos; 0 bOibi.na de lrJJdlu::~ie pune eleetrleltatea Plf'Qdusi, de: pi~i 'm 'COl1it~ct ~ 10 l~ntemi de to fot~a eu tetul ~p edali ~ in aceasta lanlcma, se g,as~~,t.e '0 $~!I'p>e~!tini de s~i,c[i unde s=m facut vid ,oi. m 'care r-imLtne, u~ma~ ~B 'rald.uu dl~ ,gaz eaebenie 8aJU de iitZG)~. C]nd, ,apa:n'atuW ~liullC'tio.ne.a:z;il aeest raz devinre lumincs, p'rg~lJ!a:=

JULES VERNE

~

In afari die acestea aveam doni carabine Purd_ley

More et Co, ~i doui revolvere Colt Peatru ce luasem

~ ~?B-'v ~ -.r ist temei .....

'I arme cu noi : - lanUl,es c ca 11.U exrs' a V1I"e:u n. .• emei sal.

ne temern nici de salbatici ,i nici de animale slalb.atice .. , Dar unchiul meu p,area c,a tine la arsenalul lui la f,e- de' mult ca ~.i la instrumentele sale, mai ales la 0 cantitate serio as i d,e fulmi coton inal tera hi I I a umezeal a i ~ i a caJrui putere de explozie Ie co m.u'l.t superioara celei Ia' prafului de pu,~ ca 0 bisnuit,

Ultimel . t d ~ d 'V t.l!...... d "'I' 1

.. .. "; ( I···· I· . -r . . ""1 I ," .-, ,_:. " ..... " .". r' ", ," . I . . . ",' I . '.

. ·llme .. e eon.S au r m ooua rrnacoape,» oua cazmate;

01 scara de m,atase; trei bastoane cu vfrf de fier, 0 se-

CUI r -IA 11111 n ""1- A ...... ~ n o duzi n ~ 'd' j!l!Ii ui ro an e si cirl ~ ge de Iier

I 'Iji;.; lLiII.. I...., V~Q. ,,' . . . .. "'" . "!r. Jr" 'Vu. •. , 'VI '. I . ][:'~ " I, I'I!..;, h ... .f ~

~i fringhii Iungi, cu noduri. Din p,ic.ate~ nu Incape.au j:'ntl'=u'D. co let, ,cacm. scara avea s"ngu.ra 0 lungime de:

300 picioare, -

in sfirrfit erau ~i proviziile ,; coletul mr era mare, darind,eajuns de serios, caci continea carne conservata ,i pesmeti pentru eel putin sase Iuni. Singurul lichid pie care-I aveam era rachiul de ienupar ; ap,a nu luasem die" fel, in schimb nu ne Iipseau bidoanele, caci unchiul metr pun,ea mare: n,adejde pie: izvoarele subterane. $:i cu toate obiectiile p,e care i le adusesem ell privire Ia catli"tatU,e ,i tem p eratura unei astfe] de ape, Ide care nici macar nu eram siguri c-o 8,""0 g'asim, el ram as e neinduplecat; Pentru a completa Iista exa.c,ta a articolelor noastre de: calatorie:, voi nota 0 farmacie portativa continind foar-:

f '.' . 111 f Vb ...... d b dai f ~. ecr, atele pentrn tractera 0 ['. ucata oe : and .il] '; 'I ese 'It I

comp'~ese~ plasture un lighenus pentru scursu] singe-

dndJ. c lumilllaJb~Jcioa~i ,~,i contin~i. Pila ~,[ bebina :ant aseaate Intr-un sacde piele, p. e care dUa~orul 'lU p oa:rta ~'n b,and.uHera. Lan[etDa~ ~~eza:t a in exte-: rior, lum~neazi indea.juns de puternic "tnfuneJi.'kllru]. eel mai prof unci; ea td ~ P e:r,nlib~: ~at ~e; avttlti1llJl'e.:zij n.ri lea-rna v:rf:UJtm]Jei. eltplozH, trn mij locel Odl)"f inTH:l[ ~ ruDflaaabUe ga.ze ~~ BU s e sd~ge iilJJ.,ei sub enrsal celor mai ,adinci ap e, R.whmnkorff' este un S1a:v,ant ,i un 'fizicia~ [Oia.ftc priceput, Marea sa descoperire e: boibina, de indlJic,i~) eu eare ,S~ peate p,t'O duee cl~l:trid.'ta"l.~ c1!~ 'rmlllUi temirilllne .. J~ 1864~ el a o,b~hl'ut pl''e'.In h.w 1 dn.cinarn, Ide 50J)OO Iranel, pe care Frall!la. 1 ilJ:!J.stihiis,~ P~Qh-g cea mal, i~g:e~~oali ,a'pik:a~~e a e[ecb'idti{ii~ t!l.='~'

o CAl.Al'ORJE. SPRE CENTItUL PAMlNlU.LU]

?1

Iui, tot soiul de lucruri groaznice ~i. 0 aerie de flacoane ell dextrina, alcool pentru rani, acetat de plumb lichld, eter, otet si amoniac, fel de fel de medicamente de. G folosinta du bioasa ; ~n sfb:'lilt su bstantele necesare pentru aparatele Ru.hmkorff~

Unchiul n-a uitat si-'~i ia provizja de tutim, praf de pusca ~i iasca, precum si 0 ci:ngatoar,e de piele, pe ca-

t t .. ~'1 ~ d 'W' t~ t ~

re-o p'u:r a pes' e mij oc ·~1 un. e se gasea 0 canu aee S,U·s.

fm.ci,fnti de m onezi de aur, de argin t ~i bancnote,

Tot in coletul cu unelte erau pus,e ~i sase perechi de ghete soIide, impermiabilizate printr-o unsoare de gudron ~i de gum,a elastica,

~ A,.a cum sintem incalt,ati ~i echipati, nu va,d nici un motiv sa nu putem merge oricit de departe, imi spuse un c1a.m ul '.

Ziua de . ·4 am folosit-o in In.tregime pentru aranjarea acestor obiecte, Seara am Iuat masa la baronu] Trampe, impreuria ell primarul din Reykjavik si cu doctorul Hyaltalin, medic renumit, Domnul Fridriksson n U se afla p rintre invi tati ~/ am aflat ab ia mail 'tl.fzi U c i era in dezacord cu guvernatorul intr-o chestiune de administratie ~i ca din pricina asta nu S,1e i'n.tilneau., Ca ur .... mare, n-am avut prilejul sa l'nteleg nici macar 0 iota. din tot ceea ce s-a discutat la acest dineu semioficia .. . Am observat numai ci unchiu meu vorbea tot timpul.;

A doua zi, ~n. l5~ toate preparativele erau gata, Gazda noastra ~i facll 0 placere nespusa profesorului, daruindu -i 0 harta a Island ei, ca. re era inc omparabil mati buna decit aceea a lui Henderson -e Era intocmiti de Olaf

Nikolas Olsen, la scara de 4S0~OOO ~i publicata de societa teal I i tel ara .~ s I andeza, dupa lucrarile ,geodezm1ce ale domnului Scheel Frisac, ,i dupa ridicarile topografice ale domnulul Bjorn Gumlangsonn. Pentru un minera-

log ,e·ta 0 piesa pretioasa, -

Ultima seara am petreeut-o placut, drscutI'nd prieteneste cu domnul Fridriksson, ,pe care i'nloepu.sem sa-l simpatizez foarte m ult N .... · u stiu ce ~ ~ """'t"II,tI'J.1mpla· t £I"U' un

;;:I<.lIl _.t .. 'iIiA. Ii!i~' . .i,;!, , :, "t'!iw' I . •... 'i!' . '\.;.1.. !<iI'~" iJl!.!!l." I .. ··.~· ·c_ ' ...

;"B

JULES VERNE

chiul meu dar in ce ,ma priveste, dupa aceea am. dormit foarte a,gita·t~

La ora cinci dimineata am fest tresit de nechezatul a patru cai, care tropaiau sub fereastra mea, M-.am i'mbrae-at in graba ~'. am coborit 'in strada, Hans tocmai !Sf1r~,ea Iincarcatulli bagajelor, ca sa zicem asa, fir,a sa se miste. Luera cu 0 iademfnare neo bismiita, ~n timp ce unchiul meu, fi{)ea. mail multa ,galagie decit treaba, dar ,ewi.uza parea ca se sinchiseste prea putin de sfatu ri le lui.

La ora 6 totul era! gt~l'ta" Domnul Frjdriksson ne-a

Co t - Ii< - 0 A·'· 'III p- Un I ~ 1 .,;:. . a ~:t - ~ t d ~ .. - - " - - - a..... A --

oj r_]_n~ m.llnljlbG~ ···C Im.U. m.'LU 1-·" mu.ll .uml ... ·.In In:mm .. 1:0

limba islan,deza, pentru biuevoitoarea sa ospi talitate, L,a fln.du.-mi; am ingJtnat CIt am putut mai bine ]in Iatineste un salut cordia], A.p,oi am in'ca ecat, iar domnul Fridrikssen, 0' dati cu ultimele sale cuvinte de Jr,amas bun, mi-a zvirlit si acest vers al lui Virgiliu, care parca fusese scris anume pentru noi, calaJo:ri nesiguri, pomiti

131 drum : -

Et quacumque oiam dederit lortsma se,quamu; 1 ~

12

Am pornit pe 0 vreme posomorita, dar constanta, Nu aveam sa ne temem nici d.e calduri insuportabile, nici de ploi pagubnoare .. Era 0 vreme numai bUill pentru calatorie ~

Plaeerea de a strabate calare 0< ·ta'ra necunoscuta ma f ac if: a s,a f ii ubi Die di spus la mncepu.t ul. a eestei c at a.to ri i ~ 'Er~m stapinit de bucuria fara Ide: margini a excursionistului, care se simte Iiber $"i plin de dorinte, ~i parca

, ,

Unckiul meu, ,parfl'(l u. c"ntauT'· cu S'QSe fJi'cloa>r6

, .

I

I ~

·

o CALATORIE SPItE CENTI\UL PAMIN'JULUI

ineepeam sa rna resemnez, s,a accept toata aceasta 1;)0-

veste.; -

n De altfel, tmm spu~eam" ce rise eu '? S,a caHito:resc p rin 'tara ~cea mai ciudata ! Sa urc un munte renumit !. ~i, in cazul eel mai rau;. sa cobor in fundul unui crater stins ] Desigur 'ea acest Saknussemm n-a facut altceva, ICl.t despre existenta unei galerii tare ar duce sp re cen trul ,P3miintulum" e curata nascocire l 0 imposibilitate ! S,a luam deci din aceasta expeditie partea cea buna; far,a

,"'" _ ' ",' "~' , II 'C:

sa D,'e tocmim ~ .

Cu aceste g~nduri am p,arasit Reykjavikul,

In frunte mergea Hans, cu un Pla.$ iute, egal '~i ne ... intf\erupt., Dup'a el urmau cei doi cai Inc.arca,ti ell ba,ga j ele 'no astre ~ pe care nu trebuia sa -i cond II ca nimeni.

Unchiul meu ~i ell mine veneam la urma si, drept sa va spun, 11.U ne sedea prea riiu pc animalele care erau mici, dar voinice ~

Islanda e una dintre cele mad mari insule ale Europei ; are 0 suprafata de 400 die mile ~i nu'mara nu= mai 60 000 de Iocuitori.

Geografii 9111 impirti~-o in patru, iar noi trebuia sa traversam tlpro.ape de-a curmezisul acea parte at tarii care purta nnmele de Tara, Sflf;rtului din Sud- V est, "S~' u dl VD('! tr FJ' n rd un gr '"

"l -,' .,1, .. - I\.ra· .' u ". II _,' II!

Iesind din Reykjavik. Hans 0 apuca pe un drum pa-, ralel cu coas ta, Am strabatu t niste p,~uni S,alr,acacioas,e ~care se cazn'f au sa pari verzi ; dar, din p,acate, reuse au sa fie mai mult galliblene, ofilite, La orizont, in ceturile dinspre ras.arit; se estompau virfurile ,asp're ale masivilor trahi tici, Din cind tn, cind, unele petice Ide. zapadi, concentr au l umina difuza~ reflectind = 0 pe versantul culmilor indepartate. Uncle virfuri, care se In11Jtau mai ind.raznete, srtr.aba,te au norii cenusii $i apare au di n nou deasupra vaporilor :mi,catori ~ asemenea 'uno r stinci ]f,asarite: in mi j 1 ocul cerul ui ~

Deseori aceste Ianturi de stinci golase ,forma,u un soi de colt ce inainta spore. mare, muscind astfel din p'a,une ; dar .raml'nea totdeauna moe destu , pentru trecere, Die altfel, caii nostri i~i alegeau instlnctiv locurile cele mai

82

JULES VERNE

primcioase, fira a-si inc'etini mersul. Datorita acestui fapt, unchiul n-avea nici macar consolarea de a-si in=

d ] 1 ' b~" i; '1 .. .... fi

emna ca .u; ell ,gu:ra san cu jncnn ; oricit ar rr V rut ,

imprejurarile nu-i ~n,ga,duiau ~a fie nerabdator.; N'u'-mi puteam stapini risul, cind $I vedeam ditamai omul cilla'rind pie un cal mic, cu, picioarele lui lungi atirnind p,ina

la p,amt_1lnt; de parea un centaur" ,eu ,as'e picioare, ~ 6 '

- -Ce dobiteace cuminti !: exelama el, Ai s,a-,ti dad seama, Axel; ea nu exista pe lume alt animal mai de,,= tept decit ealul islandez, Nici zipezile" nici furtunile, nici drumurile impracticabile, 'nici stincile, nici ghetarii, nimic nu-l op:rq te. E curaj os, se multumeste CUt putin, si-l sigur, Nu p,i~,e~te niciodata gre~,it ~,it niei nu are toane, Daca intilneste vreun riu sau vreun fiord ,_ ,.i 0

~~ ill ~ .... ~- t .... 111",.,· . fi ~ ii:!i'~ t!lJ?ili . "lii" ~ ...... a" 1 ~," - ~ ~~ "!i,'. ~ va

a g_ .lIP!!... rnl 1 illL.llJJ m, I], a 1.,b .... ~,r - ,oJ o:J., ,_, V'~:Z']!. CUlm ~,,,,,, ,t.JlI"Ulb ",'

.... 'I;,;! f-'''''' .... ' ~.. """ ~ 1.... d . .... f~ fi b ~

m apa, tara mci 0 sovaiaia, : e parca ar '11 0 amtune,

ajungind cI't de repede poate pe malul celalalt 1 De aceea, s:a nu-l hartuim ~ sa-l lis,am "'0 voie si vom face

'" 1- , '~I ,', 111, ' ,," " ., I .. " h- " ,. , r ~

lIlmpreUD,al cere zece. e,g, e pie Z1~

N '\.J' U i' d """11"'" ?

~ U,:" zau, raspunsei ,eu!! ',. ar caianza i'

_, O, nu-mi fac nici 0 grija r Oamenii acestia merg firl sa b,agi macar de seama, Se mi~lca atit de putin, i:nci:t n-an cum sa oboseasca ~ De altfel, Ia nevoie, 0 ,sa=i

d II D ... 'I;,o!'f ~ y ~ rid

~:' ..... -' "" .. :__.-. -: I ._ .... [.'_ , _,' ,. _ ", -- 7 ,-,~,- I, ,'_,' -", '--'I' '[-.t",

au c a u meu, __ aca n 0 sa rae pU,tina rru scare, cu .. "In

.... '"' IJ;" .. M" A" ~ 1 1 . ~ d 4!-

o sa rna .a:putC:e CE[",ceu to , .. ' nnn e ,e rna 1 m 1'"C eu, r ax .:.f'\e-'

buie em am gri j a i$i die plcioare,

Inaintam totusi ell pasi repezi, Regiunea era aproape

.. I" :m A fer ..... '. 1 -u J!Jt 'b U ,Ili m. ,~

pustie, ,Ct.-COlO,. I(~:mte ,0;, erma izolata, Cleo ')i ,. oer - sm-

gurateca;, din Iemn ~i pamin,t, sau din ~)'uciitil de lav',a, iti aparea in calf', ca un cersetor ~ p e mar ginea Unum. sle au, desfundat, Colibele astea Id:arapan.ate p,ireau ,ea cersesc mila t recatorslor, si nu lipse at mult ·S,R le ~i (lam de pomana, In regiunea prin care treeeam, soselele si chiar c.alf.arile: lipseau eu desavirsire, iar vegetatia, oricit de

d '1 "I '"'1! ........

incet cres tea, to'[ ~te,rs,e8e' rep e e urme e rarr o:r CajlLa~O [1"

Totusi, aceasta parte at insulei, situata la doi pasi de capitala, era socotita a fit una. dintre regiunile cele mai

'01 CALATO.RIE S1?RlE. CENTRUL PAMtNTULUI

Iocuite ,i mai f,ertite~ Asa cii v,a. puteti inchipui cum aratau reglunile mai pustii decit pustiul acesta.; Cu toate ca facusem un drum bunicel, de aproape jumatate de mila, n-am vazu·t niei un fermier in. pragu] colibei sale, ~i nici un pastor sa]ba.tic p1asclndu,-,i vreo turma mai pm tin s,aibatica decit el. Zaririim do ar citeva vaci

,. ~ ~.... d 1 ] D V' - v.. 1- "'1 ~.

,~l 01 .!.las a te 1- e c apu lor I' ," . ',aca asa stateau ucruri e aici,

~a gindeam eu, care cum or fi ,arati:nd. regiunile -fr,a=

- . /;n- t t - -_v.-,···}'·it·, d' f',· -I' ->&-. 1.. '.- ,t~ .. -',' d- I " .' '-, --. ·1· . :.:'.' I . 1,-

mmta e, rasco Jl eue a.r~e e erup !IVe, . e exp ozn e vu

canice ~i die zguduirile subterane ?~

, ... ~ . ·b· ' , ,~, .. ,~ - I ":" ........ bes . ''VI ' .. . d . t . 'V 11

.' ar nu rren uta sa rna g ra . esc, caci ne era aa . Sa! me

cunoastem mai tirziu., Totu~i., consujfind harta lui 01-,

..... '1;01' ~I d

sen" am vazut ca e ocoreamv ue vreme ce mergeam

de-s 11, - 111 ste '. -, . ito - -.' [ .. - d - .U'. __ --~": ' .• ,}.- .' r _

e a ,lungu.JIl coas ei ~erp'Ul care .. ,n .a. evar, marne con

vulsii vulcanice Sf: concentrasera indeosebi~ in interiorul insnlei ; acolo, straturile orizontale ale rociler supta.puse - cere se numesc "trapp" 'in limba scandinava - straturile trahitice, eruptiile de bazalt, de tuf calcaros ~i pores ale tuturor conglomeratelor vulcanice, scurgerile de lava si de porfir incandescent au, dat nastere unui t~nu't de 0 neinchipuita uritenie. Nu m,a ~ndoilam citusi de putin ide speetacolul carle ne astepta fa Peninsnla Sneffels, unde se ,aratau 'in toata grozavia lor urmele aeestei r,azvritiri a naturii, care a produs aici un haos de nedescris,

Dupa doua ore de mers am ajuns in tirgul Gufuns,

.... '... ...' "A iI1-m"" • k '.,' B' '. . ~. ~

caruia 1 se mai zacea ~,][ '_" ··o,a.w..~.1:r:Ja - san mserica pr-ln ....

cipala,

Tirgul ,ista nu-i o fie r,a, caUitoruJui nimic deosebtt. E

o as ezare de numai citeva case, care in Germania abia ar ai,catui un Icartun, .. Hans a ficut aci un p'opas de 0 jumatate de or.a. Lua parte la prinzul nostru frugal,

'oj.' . .. ;1\ d- - .~ - d- ~~ ~l,'i I A . b..... "~'I, hi 1 ~

. - ',' '. , '.' . .' I '".. .' 1 . l ,-" ."." I"' . , I"' , ,- - "

raspunzln, prmn,~ a sag ~,n.u a intre: an e uncnru ui

meu, cu. privire Ia felul drumului. Cind fu 1!ntrebat in

1 A de U t' t v t

," '", -'1".' I:"' . ;" .",.:... . . - I i'l ", ," J' ,'." I . ,- . .-. I ",' ,-: , - - . - .-, -'I - ,- " .' .' • I _II Ii

ce OC se gm ea sa ne ,pe recem no.a.p. ea, raspunse scur ~

L G', d'··'

_-' '. ·;1'-· 1--_

a .. aT _ ,ar,.

M it I,. h t'''''' t fl ~ G d"~

_,-atm, uitat pe narta pen ru a a I a ce-i acest '>ar ar,

Era un. tirgusor pe malul fiorduluil H val, 13. patru mile de Reykjavik, 1-21ITI intlns unchiului meu harta,

84

JULES VERNE

Numai patru mile ! facu e ~ Patru mile din dou,azeci ,i doua, Frumoasa plimbare, n-am ce zice 'I.

Tocmai se pregatea sa-i Iaca 0 observatie lu.i Hans, dar aces ta, fira sa ~ii ra8,pl1ndJa" 0 mu,i, di n nou inaintea cailor si-o porni la drum"

T rei ore mai tirziu, tot stra b atind, p,a~ un He acoperite de iarbi of Hit a, am ocolit fiordul Kollaf pentru ca. drumul era mult mal user $i mult mail scurt decit d,aca am fi traversat ,golfuL In curmd run intrat intr=UB ~ pingstaoer", care: nu era al tceva decit centrul Ide, jurisdictie cormmalji Ejulberg .. Venis.cm toemai la, ceasul

A d I t iI f- I,. b .. t .... d . "'" d 'v bi

ern •. C opetui ar rr trenun sa sune ue amraza, I. aca orse-

ricile islandeze ar ffu fast asa Ide: bogate ca s.:a aiba un orologiu ; Ansa. ele semanau foarte mult leu credinciosii 10 r, care n -au ceasorn i ce ,il, de altfel, nici :nu le s imt .

..

nevoia.

Aiel am :Iasat caii s,a se mai odihneasca ~i apoi, apucind pie, un drum ingus,t,., i:ntre un lant de eoline ~i mare:" aim aj nos, fira sa ne op rim la »aoalki r k j a ~~ din B,f'.an'tir· Ii dupa inca, 0 mila, la Saur boer ," annexia ~ '~ biserica anexa, .a~ez.ata pe malul sudic al fiordului Hval,

Se f,acuse ora patru dupa-amiaza si-n acest ris.timp~

-''''''''b- ..... - "'1

stra ~",a..n:s·'~m 'IiI1i"=ll' ''"I 'ru m'll Q

o .... al!J.., ~ yalll..!l.t., ~"

Fiordul era aici die eel putin 0 jumatate de mill i$i

~ valurile marH se spargeau cu zgomot de stincile ascutite, GoI ful s e la:~ea la in trare i'ntre :n i,te s tinci d repte ,i ripoase, inalte de eel putin 1500 de metri ~,i care iti .atrii~eau Iuarea -amin te prin stra turi me die culoare brn:na care desparteau fI.,ii~e de tuf calcaros de 0 nuanta rO~I-

cat a., Ori cit de in tel igenti ar fi f ost caii no $ tri, n- ,a, fi putut prezice em 0 sa terminam cu bine trecerea unui adevarat brat de mare" pe spinarea acestor patrupede.

,_ Daca sint cu adevarat inteligenti spuneam eu, nu vor incerca B,a, treaca, In orice c az, voi in,cel',ca s,it gin,desc eu pentru ei,

D ch 'III iii 'V' D""' dl ~

ar unc 'i,'um rneu :nu VOla sa, mai astepte, I .... a .. u pin-

, .. ~ .. '" . . J- .. - . - A . - - . .~' ... I I;,;! r 1 ···1 B' ~

teni Ica11lullu'l Indem"nl1nd',u,_111 Ii:!!=O' ia ~p"re" c IIGIi ~ ~ ·t rna _ Jt1A~

.. ' .III. .'.,., JJI. . Jl " ..... . ... ,W, .. ,J[ 0 '.' Jl,.'. ~'. '.. "'"' A.,~ , ,. _ '.' . Jj,,,,",,,

----------------------------~~~~~~~~~~~~

o CALATORIE SPItE CENmUL P.M1INTULUI -

tul animal incepu sa adulmece miscarea valunlor ,i se~ opri, M1!na't Ide pornirile sale, unchiul meu 11 g.rabi "i mai mult, Calu] se impotrivi ,i de asta data, dind dincap leu indi.rjire~ Atunci se abatu asupra., lui 0 ploaie Ide' inju.ra turi ~i die Iovituri de bice, La rindu- i, calul 51e infuri e ,grO,za,v' "it cerca de mai multe 0 ri sa ~ I trinteasca

d' · -- ~~ fiA - ~:1 'ar"" ret p, .... - ..... a' ~Ia '-m~' l~ sind se pe ge·- -- ch ~ In, '!:'u" r'"" C(;U,: L '. 'In,, .w_,'., 'ur; ' ,al, , asr .',. U-',', ,c' , '",. ,',. - nuncr It

cilutul iz buti ,sa Be: tra,ga de sub picioarele profes orul ui., care ramase intepeni! p~e dona, pietre de, 11ngJi 'mat de" p'aJr(~,a ar fi fost colosul din R.o dos 1:,.

- Ah, blestemat animal :I. ;s'tri,ga Icalaretul, transfermat diner-o data f'n pi eton .,i rus i na t ca un ofi ter decavalerie trecu t la pifani,

Firj a, spus e ca.lauz:a~ stringmndll-'i umarul. Ce ? U'n pod plutitor ?

Der, :raspunse Hans, ara.tindu,-i un soi Ide. b31rca ... Da, intervenii, e un bac,

De ,c,e nu mi-ati spus pina acu' ?" •• i S~o pomim

dar~

Tidvatten, relua cruiuza" Ce-a SpiUS. ?

A zis ~"fIux,"':,. Imi raspunse unchiul, traducindu-mii cuvintul danez ..

Treb- -,~ e ,- eapa rat ~a""" ~,:~t~pt"-'a'·' _.. flux Ill?

.... Ul· n· I. '.' •.•...•. , tI.: u.~, ir;...' m , .. ' .. ',U . .IIi. ~

~ Forbid.a?' iitntreba unchiul meu. = J.a.~ ti raspunse Hans,

Unchiul meu batu di picior, in timp ee caii se indrepta u sp:re bac,

Am intelee numaideclt ca pentru a traversa fiordul' era necesar :sa asteptam un anumit moment, $1 anume, momentul in care marea, sub actiunea fluxului, ajunge la cea mai mare in;altime a sa" ,i dupa carle D,U mak creste,

1 CO]Jo,sul din Rcdos - 5tatiij~e tU:iaii din brona ~na.t a! In trn:e~t! la iD~ tr,aF"~~, portului Rc dlQs! f\eptoil::ze.n'tfnd. :!p ~ Hellos senl (So(ardui tn mitologia

JULES VERN'E

Atunci fluxul "i refluxul nu mai pot avea vreo inriu.rire $,ji bacul nu mai e in peri col de a £'i tirit i.n fundul golfului sau in Iargul oceanului,

M:om.en·tul prielnic se ivi abia la orele sase seara.

U'nchiul~ ,cilauza~ doi hmtrasi, cei patru cas ~,i CD mine """ '.' £1 ,--....,.. -,'> t, "1" . 1;;1' :"> ,~ ... '1 - f ~ de be -' 'Ul •. l~ ·tY d esne a: .iaram lles e 0 C Ipa mtr un .. ej , e _ area p ~ a, res

tu de. ~u'br'eda~

Cum cram obisnuit cu barcile ell motor de pe Elba; vislele acestor luntrasi mi se pareau niste biete Iopeti,

I d.., buit mai bi d ....

. ntr-ae tevar, a tret lilt mai ~ me ',. e 0 ora pentru a tra-

versa fiordul, dar totusi trecerea g.-a fa,cut far,a nici un accident,

D .... ~ 'oJ' . d """ · I ll .. ~ k- .. ." d- ~

_ UP,S 0 jumatate ae ora am ajuns ! a t;,a"oa ll:~r "jI'" --' . ..1 II],

Gardar.

13

Trebuia s,a fie noapte, dar la a saizeci ~i cincea paralelii, lumina nocturna a regiunilor polare nu ma mai uimea ; in Islanda, soarele nu ,apune in cursu Iunilor iunie ~,il iulie,

To tu~i temperatura sc azuse" M" -era f r ,. g ,i mai ales f oame, F u, deci, binevenita aceasta "b oer" , care se deschisese ospitaliera, pentru a ne primi,

Era casa un ui taran, dar in pri vin ta ospitali tat":i n- as fi dat-e pe pa atul unui rege, La sosirea ncastrji, s.tapinul easel veni sa De i'n'tindi, mina i$i, fara multi cere-

~ fY v ~ ...,

mome, ne acu semn sa-s urmam.

S,a-I urmam, 'i:ntr-adevaf'; ,ca,ci de ins,o~it ne-ar fi fest

Ii .. b "'II 'o,;! 1 A t~ U' id 1 trimt si ;A

Im.'pOSl.U, sa- 1D:8'O am, n corrnor ,un,g, strimt ~1 m ..

tunecos ducea sp,re Iocuinta construit a din birne de ... ab ia ci opli te, ,~i prin el a j u~nge ai la fi ecare d in cele pa tru in.caper' : buca..taria; atelierul de tesut - ;,badsto:fa" t ca-

m er a de cul care a -f amili ei, .,i, cea mai bun,a inca:pere din toate, camera de oaspeti,

Unchiul meu, Ia i'naltimea caruia DU avusesera cum g,a se g1nldeasc:i. cei care au construit casa, s"',a. lovit de trei-patru ori ell eapul de grinda, Gazda ne ... a fa,cut semn s,i intram si-am pa~,it intr-un fel de sali mare, iipita pe JOB ell pimint ,i luminata de 0 s~Dgura fereastra, ale ca.rei ochiuri, Itl 110(: sa. aiba geamari, erau acoperjte cu piele de oaie foarte putin transparenta, .fatuI era alcatult din dOH.! rame de lernn, vopsite cu rosu si impodoblte ICU proverbs islandeze, si-n Toe de saltea, intre stinghii, fusese zvm.-:rIit un asternut de paie usca .. te .. Adev,aru,m e ra"" nu m . a..... ""lII (t~11 eptam 1~ c "0 n Io 'rt-,·fG. dar Al n casa d- uhn . e ''31 a

!IL.' . :. ," .Ll -_. avlll..~; I ~ ~ , ,~~ :..1. I~ ,",.~ , : .. :':'. - ~ 1 . - ~I. • _. • .1;1.1 .. ~'I";

peste . usc at, a carne s ira t,a ~ i a 1(jl,1P te ClH;:rU ~ miros c u.

..... ,.Ii; ""'"

care nu rna prea impacam,

Nici nu ne-am aranjat bine lucrurile, 'Ca, s-a ~i ausit glasul gazdei, care ne poftea s,i, trecem in b,u(:a~ar~ e, caci ,i pe gerurile eele mal mari, era. singura 'i'ncaper1e din to' . ":Iilta ........ asa unde se f,~,c,IIi:'!;O'Ji (-'0' 'C'

,JJ. 'u .. IL~~I: 'LtIl" ,I, .,~j I: ~ _ M'. '~Ul II!!

Unchiul meu se grabi sa dea ascultare acestni in,demn prietenesc si, 13. rindu-mi, am facu't acelasi lueru,

Asa -zisa soba era cu totul _primitiva ,; En mi jlocul camerei se afla .0 piatra care servea drept vatra, iar iri acoperi ~" 0 gaur it P rio. care i esea f umul ~ De altf el,

b .... t"-l' . t .' 111 v d i!.

uca ar I. a, aceas fa servea ,l ca sara c e mmcare,

Cind am intrat, gazda, Ide parca nu ne-ar f.i vazut pi-na atunci, Die tntim,pina eu salu tum "saellve;rtu !~' adic a ~ fi'ti ferici ti ,(( ~,i veni s ii ne s i.ru te pie obr az ~

Dupa lei! nevasta-sa prommta aceeasi urare, inso~it.a de acelasi ceremonial ; apoi, amindoi s,otii,. punind mina dreapta pe inima, f.acu:ra 0 ad.inca plecaciu ne,

Tin sa mail adaug ca islandeza era mama, a nouasprezece copii, unii mai mari, altii mal mici, ~,ji toti rnisunau claie peste grimaldi 'in mijlocul rotocoalelor die fum care umpleau odaia Si-n fiecare clip.a zarea'm cum incepe s,a. ,se desluseasca din ceata asta cite un cip~lor blond ~i putin melancolic, Ai fi zis ci~,s un sirag de in .. geri cam. Dle.!p II ilti ~ '" ~

JUtES VERNE

U'nchiul men ~i t(:u mine i-am inrimpinat cu multa pri etenie p e· acesti " pu i $ ori' ~,'~ pe·s te P'll t .. n, trei - P a tru pusti ni se u rcaser ape umeri ~ altii pe genunchi $i tot. atitia se Ioiau pe Ilng,a picioarele noastre, Cei mai mariser i s -au 1 uat Ia intre cere sine ureze !'" saellvertu ! '"

t '" t "ilI ib "1 ~ ,. ,. ,. t

pe oate onurue POSt ue, mar cei mrcr, care nu pu.,eau

;;. V' bi -.. ~ d

mea vo r . '1, tm. p 31 U care mar .. ' e c are"

Anuntarea cinei avu darul g,a intreru:pa concertul acesta, Tocmai atunci intra ~ i calauza care daduse

'" . ~l di v " '0" ~ r;,.. IV 1- L ..

mmcare caner, a, rca, mar - me ZlS, ]1'1 iasase SOuO,Zl. pe

cimp, ca era mai econemicos. Bietele animale trebuiau sa-~i g',aseasca smgure hrana, multumindu-se en mu~ ... chiul rar care crestea pe stinci si cu citeva smocuri de ia.r'ba de mare, prea putin sa:tioasa~ ei tot singure urrnau sa vina a doua zi, ca sa-si reia munca din ajun

= Saellvertu [ facu Hans,

Apoi linisti t, ,ap,to,ape automat, saru t,a la fel, far a vreo deosebire, pie gazd,a, p,e sotia sa ~i pe cei noua-

....

s.pf'ez ece COPl!.. ~

Du.p,a ce se termina acest ritual, ne asezaram la masa, Eram douazeci si patru cu totii, ,at~a ca nu-i 0 f~gur,a de stil, ci sedeam, in adevaratul inteles a! cuvintului, unii peste altii. Cei mai favorizati dintre noi D-!)VeaU decit doi copii pe genunchi,

La s osi rea sup ei s e faLCu to t usi Iiui.~ te mil aceas ta mi c i lume, ,i firea ta,cuta,. earacteristica pin! ,:i copiilor isIandezi, incepu sa se alate din nou, Gazda l1'e servi 0 supa ell li cheni, des tul de P Uicut,a Ia gust, apoi <0 urias i portie de peste uscat, care In.o'~,a in niste unt acrit de mai bine de douazeci de ani, ~i care, potrivit ideilor gastronomice ale localnicilor, era preferabil untului prOa8- pal. In afaJri. de asta ne -a 11 mail dat »SkYE"\ un fel de [apte covasit, ICU. biscuiti muiati in zeama de. ienupar, Iar ca biiutuF',a", lapte amestecat ell apa, numit prin partea locului ,., blanda" '., N u puteam sa,=mi dau seama daca aceste ciudate mincaruri erau bune sau nu, Stiu dear ,ea aveam 0 foame die lup ~i ca la desert am inghltit, p1na

1 lti ,· ..... t '4r' f"' t U 'oJ d 'RL" .....

au', rma pI ca ura, 0 I ier ura gro asa ._ ,e nrnsca,

'0 CALA'f'OR.IE SPRE CENTRUL 'l?AMINTULUI

Dupa masa, copiii disp,aru(',a ,i am ramas numai noi,

'.... .' 1 " · J!, d - ' b'oJ' Y" ... " ,i

aseza ti In, juru vetrei m care are .ea turl ra, maracim,

balegar de _ vaca ~i oase uscate de, peste, Dupa aceasta

v d 1\ ""']1" ,~ f d 11M"

cura c e M incatzire", 'I ecare ne-am I' usa ell care, ,.at

~n' ain ~.j!II de a trece AI'n' camer~ '!l:'a g g zd ' , feri d pa ..... '

>!,I, Il.,",', ",', IJ.",,", ' I, ,'. " . ~ to: """"'" _:tl :s.e, () '~rl; ,'ll ':

obiceiul locului, sa ne traga ciorapii si pantalonii dar 181 refuzul nostru, foarte -politicos Idle altfel, n-a mal staruit, Venise, in sfirsit, tim pul, s a, pun cap1U I j 0 So $i rn-am facu,t, imediat gh,em In. culcusul meu de fin~

A doua ,zi~1 la cinci dimineata, ne-am luat ramus, bun de 1 a },nd,atori torul taran islandez, pe care CU, grell I - a putut inldupleca unchiul 111eu, sa primeasca 0 s,uma de:

bani , v v dui ~ 'oJ't D v

am pentru ca ne g',a,z, mse 1~1 ne ospatase, _u,p,a aceea,

H -ill t - I-I d- 1 D" it. d ... ... .. "' ~

ans a oa s emna u . I.' e piecare, , e '1 n ... at a ce 81m l.e$:h.,

d ~ G' d "t 1" h" t, t f'iJ. ~ ...... i\ t 11

m '. aroar, '. erenu si-a S,C nmoat intatisarea ; pamm ur

deveni mlastinoe ~i greu de strab.atut~ Spre dreapta, Iantul de munti se prelungea Ia n,esfm:r~it~ ca un imens sistern de f ortific atii na tu rale, astfel ca (1, t~e'built sa urcam povirnisurile si-n drum daduram Ide multe ori peste

jIt, i, . L" v I "..J ~ d "'~ .....

rrurr, pie care trebuia saie trecem prlD vao avm grija

sa nu udam prea mult bagajele,

P t" 1 d di i/O; '. ','"

us 1 U .' evenea ." un ce m ce mal pronunt a t; t otusi,

citeo data, p arlea ca in depart are se furi ~eaza 01 umbra, omeneasca, iar ·dac.a surprindeam pc neasteptate, la vren

'Iii,."t OJ' d 1 ." f 1 d b 'V .... It. d

coer ura a " rum 1I!l _ ur, 0 astle I I, e um ,ra" rammeam aes-

gus tat lave derea unei fignri tumefia te, cu pielea ~ 1]-

!' """ I hel 0' Ad 1-" y.

cioasa, cu capui c 'e, ~'Jl avinc pe tot oQ,rpu" numai rani

respi ngatoaf'le", pe care zdrentel e mizerabile nu puteau sa

ffi d-v

ie as cune it"

Fiintele acelea nenorocite nu SIf' apropiau de noi, ca g.a -si intind,a mtna diE orma , ci, dimpotriva fugeau, dar nu atit die repede Cat Hans sit n-apuce s,l Ie salute cu obi snui '''U' 1 iI2"FJlIQl~v'i.:I;,r·,r,.111 I' " ..

"i,l.y ,!IJ, »o;1i~: !!l'e;; Il!.u i, ..

_, Spetelsk, spunea el.

_, Un lepros !, repeta unehiul meu,

~i nurnai simpla pronuntare a cuvintului ne producea

d f'~ y w

un ezgust .ara seaman,

JUliES VlE.R·NE

Aceasta boala ing'fozitoa:l~e e destul de raspl'nditi in

I 11 d 1, i, ~ h..... d 'oJ .. d

sian . a ; nu e mohpsitoare, insa ere fitara 4'1, '. e aceea,

a cesto r neno rociti le es te in ter zisi casa to ria,

Aparitiile acestea nu aveau ,darnl sa inveseleasca peisajul, care devenea din ce In ce mai trist : calcam pe ultimele petice de iarba, De aici inainte n-am mai va= zut nici un arbo re, ci numai citev a pilcuri de mesteceni pitici, ca niste mar1icinL N-am mai zarit nici un animal, ~n afara de citiva cai, pe care staplnii lor' nu-i puteau hrini ,i care r5r~a;ceau pe cimpiile sterpe, Cit,eod.a·ta" un soim plutea ·;\n norii cenusii, ca apoi s,a se indrepte zburind spre sud, M=atmIa$a;t cuprins Ide melaneolia acestei naturi salbatice ~i m ... am 1!nt'ors ell glndul Ia ~ara

t''-' .

mea na ara,

Am trecut mai multe mici fiorduri fara importanta ~,i chiar un adevarat golf, dar cum fluxul 'era stationar In acel m oment, n ... am mai trebuit s,il asteptam, si astfel am ajuns curtnd $n catunul Alftanes, situat Ia d,e.partare de 0 mila. de locnl d,e unde plecasem,

Seara, du.p,a ce 21.111. trecut prin vad riurile Alfa ,i Heta, bogate in. pas,tr,avil ,i ~tiu,ca, am fost siii'ti .sa, pe:trecem noaptea intr-o co]iba pirisita.~ vrednica de: a fi vizitata de catre spiridusi ,i Ide toate celelalte fi.p·turi ale mitologiei scandinave. $i era netndoios ca tartorul f rigu] u i ai ci i ~ i al esese 8 alafi$ ul i$il 1§ i f acea.. de 'cap to at it 11 oaptea,

In ziua urmatoare nu s-a produs nici un fapt mai deosebit. Acelasi teren mlastinos, aceeasi priveliste trista ... Seara, ficllJs'em aproape jumatate din. drumul pe care-I aveam de parcurs ,i am dlormi"t la ~,annexia~ din

K·.. lbt -

lOBO ... "

In ziua de ]9 iunie am dat peste un teren format numai din . lava, care se intindea pie 0 lungime de aproape ,0 miIa~ Aceasta f ormatie a solului e Dum ~ t,a "hraun" prin partea Iocului. Lava era zbil\"c~ta la suprafata si avea forma unor cabluri, cind fungi) cind Ancolaci.te:~ Din muntii invec~.n.a·tit care erau de fa!p~ niste vulcani stinsi, se scurgea centinuu 0 masa imensa de materie

o CAU1"ORJ.E 'SPRE CENTItUl. PAMINTULUI

'91

topita, Resturile acestea atestau tocmai cu citi violenta

lf t v A t ~

se 'maul es aser a in ' recut,

tn.tre 'limp; ici-colo, s,e ridicau rotocoale de fum din adincul izvoarelor calde,

Ne grabe-am,. asa ca n-am avut timp aceste fenomene, In curind am trecut iar mlastmoase, i:ntr,etaiate de mici lacuri,

De data asta De ind rept am. spre apus ; am dat ocol marelui golf Faxa si am putut vedea cele doua culmi albe ale Sneffelsului inalt'i-ndu..-se in nori, Ia mal. putin de cinci mile departare de locul unde ne aflam.

Caii mergeau b ine, caei terenul incepiuse sa fie. destul de: propice pentru mers .. Dar in ce :ma priveste, de la 0 vreme rna simteam foarte obosit, In schimb, unchiul meu se arata plin de vigoare ~i se tin.'ea cain prima zi, . . Nu. rna puteam opri ,sa nu-l admir ~i aceeasi admiratie o nutream ~i rata Ide Hans, care rnergea de plarca ar fi facut 0 simpla plimbare,

Si'mb~lta~, 20 iunie, la ora 6, seara, am a j uns la Btidiir ~ un ti:rg asezat pe malul mariL C.i.illilllza cern sa ii se dea simbria cuvenita ; unchiul meu ii platil imediat, Am tras ehiar la III ste rude ale lui Hans, adi ca Ia unchii ~,ii verii sai, care ne-au primit foarte bine. Fara ,sa abuzam de bunatatea acestor oameni cumsecade, a, fi rmas bucures la ei ca sa m,a mail tntreme;z dupa oboseala drumului, Dar unehiu l, care se simtea mai in puteri ca. o ricind, nici n- a vrut s.a auda de a~a ceva "t a. dou a zi. a trebuit sa plecam mal departe, cil are P e bltndele noastre anirnale,

Dupa aspectu] solului 1,ti puteai da seama 'u,or ca te afli in vecinatatea muntelui, ale caxui ridacinli. de gra'nit ieseau di.n pamint, intocmai ca radicinile unui stejar batr~n .. Am ocolit poalele vulcanului, pe care profeso ... rul nu-l pierdea din ochi, Tot timpul gestieu .(1 ~,i palrea ca-l sfideaza, spunindu-i ';

- Asadar, tu esti uriasul pe eare-l vo i imb iinzi [ Dupa patru ore de mers, caii se oprira r~dn.gu:ri la P oarta bisericii din Stapi,

..... .....

sa cercetam

Il II! ,!!

prm f1egJiUnl

14

St ~ ~ d 11-.' ~ d lib 1- "'"

apI era un ~j['r,g cam c ,e vreo tretzecr ne co. ioe, e a~

I dite chiar din lava, ei pc vreme f rurnoas i se afla in bataia razelor de soare :rasfri,nte de vulcan, 1irgll,~orul -era asezat in f1llodul unui mic fiord tmpJl"\ejmuit. de per',e-

i de b ~ t f iudat

. " , ' .. '. ,,' . I .' ,. " .... 1' . " ,,' ",', .

ti e oasa t~ ell un aspect toarte CIU' a ..

Se stie (:a bazal tul e .0 ,to ca bruna, de origine vulca ... ~'nicarii Ia forme re,gu~ate, care uimesc prin felul cum sint rinduite, A,tm, natura a lucrat geometric, 'mD,'to cmai ca -omul, de parca (II" fi minuit echerul, compasul ~,i firul leu plumb. Daci tn, alte p,arti e31 realizeaza o 'adev~a:ratl g'ili"t::i:, cu m ari m ase :zv'~r' Iite f ;;;r'- Ya:_:' nici 0 ,,('!;; ..... din e ('11111 fel die

'iG.ItJl,"~ !!,.. .. I I,~ ,I!I'~ .. < i.,;!i'''; ....•. ja, 11 .'i,;;: al,~ , , .. ', .: , Ult ' I. ,.;,1.,. ' .. I,,-".il .. 111;.., .. 1.'

Iel de conuri abia schitate, cu tot soiul de piramide im ... .. perfecte, In ,sfi'r~,it, CD 0 ciudata succesiune de Iinii, acl,

..... d "" ","' d e a 1i1I ·ld~: de' 0 -- di - J!!> ~ '. reaul ari tao t e _t: ~ pre'ce

vrln _ ~a '. .- ~ 0' Ill ... a' .-, IT. ln~ vI. r!;....b,~" l ' .J 'f.lll. .10, ..... ' •• ''"''

· -dindu-i pie. arlritecti i primelor timpuri, natura at, crest

d ..J ~ 1~U'!;J' .. '" I d "'I B 'b- "I

,0 rmmnara severa, ,pie care met sp enc Of1 e rsam onu-

: lui ~,i nici min uni e Greciei n -au depa~it - 0 vreodata,

F· t 'U' ";i b~ d d"~ UI"....

ires te ca am auzit vornm u-se ce v1y'OS"eaua . rrasi-

.lor" din Irlanda, ~,il de ",P'e~t,era lui Fingal", aflati, in, tr-una din Insulele Hebride, insa 0 priveliste ca aceasta, -cu construetii din bazalt asezate una peste alta, inca nu · avu sesem prile jnl s,l v ad,,,

C,'; la 'S·,t'0I'p-!1; un ast fel de fenom en ~+~1 a p"'aw 1I"'e"''''1Ii1 ~I'n toa t·~

,Y.IIL ~, . "'." J!.~ '_", "O., ~ ,"_. ," ... " ". ,.1! \t-' I, ~ ".' oIL . ~. . ~'_' '--~

j f rumusetea ~ m ui,

Peretii fiordului, ca 1i intrea.ga coasta a peninsulei,

· erau alca tui ,i dintr-un ~ir de colo ane verti cale, iinalte·

· Ide treizeci de picioare .. Aceste trunchiuri drepte die co~ loan i, de- 0 ~:P'iillo"portile 'F erfecta, sustinea U 0 arcada d U ...

-'U di 1 ~ t l .... I f

-. t.:· '. , .. ~"'" .' -', " _ " (.- -', ." :";' I' . . I 2. -::.'. I -_- . '-'" - ' .. ;. '.- - '. '. I :' I'

rata m co oane ortzonta e, a carer ,ap ecare rorma 0

• I-V d "-" ~,. L rii 11" b

-semi .... vol ta deasupra marn. a oarecare intervale, ~l sur

· aceasta eoncavitate naturals, unde se stringea apa de' ploaie, te aflai pe, neastepta te tn fata unor deschizaturi ~ in forma d e ogiva~ admirabil desenate, prin care, se rerpez'eau valurile -6pum,o,as£: .ale rn.arji~· Citeva crimpeie de

OCAlA TOBIE SPRE CEN1'RUL PAMINTULUI

-

bazalt, smulse de furia oceanulni, se prelungeau pe. pa,mint" Intocm~i Cal resturile unui templu antic _, mine vesnic tinere - peste care veaeurile treceau flira sa le atinga.,

A ~ it ,. ~ Y !U ii v t ,. iii t U' ~ '"

ci era u nma eW.ap,a a c aia Oriel. n031S re palllln.ll,en,le",

Hans se aratase a fi 0 calauza priceputa ~i~ cum stiam c i ne va rDsoti ~,i mai departe, eram oarecum lini~,tjti ~

Ajungfnd In dreptul casei preotului - 10 colibi S,CUDIda! cu nimic mali aratoasa sau mai aca.tarii declt cele d~n jur - am zarit un om. c-un ciocan In, mina ~:i avtnd dl" na ': n t e un ~or~ de piel e care tocmai se pregatea s,a potcoveasca un cal.

-- Saellvertu ! ii uri ciliuza noastra,

=ss=e= God dagl i:i raspunse potcovarul, in'tr.-.o danez,a per 'ecta,

- K'yrkoh,er'lde, rosti Hansli intorcindu-se spre unhi ]

C ill. meu,

- Preotul, imi traduse profesorul. Axe], se pare ca acest om cumsecade este preot,

Intre timp, cittiu.za ml p1use pie preot la curent cu situatia : acesta intrerupindu-si lucrul, scoase un fel die strigat folosit de buna seama de geambasii de cai, I$i curind iesi din comib,i 10 f emeie voi'ni,ca, cu. 0 infati.~,are ra.:u.ticioasa., Poate cii nu era, inialtil chiar de sase picioare dar ni If'" mult nu-: Iipsea ~ M·~ temean ~~, -- u

u . ~ , , r- 'l~.J. .' ,.. " -I.:m. -g~" !ilL fA. . '"': 0,(.; - m ;i,,&,t 11.1.

ViDa; cumva, sa ne dea traditionalu.lsaru't, islandez ; din, fericire, 0' asemenea ,gl1oz:avie nu $""'31 int1mplat .. Dar' nici nu ne pofti in casa ell p'rea multa bunavolinta~

Cam,era de oaspeti mi s-a parut a fi cea mai proasta Inlca'pe.re din toata Iocuinta preotului - strimta, m u rdara ~i infecta, Dar a trebuit s,il. ne multumirn ,,]1 co asta, Preotul nu pare'a ca tine sa aplice obiceiurile OS'~ pitalitatii antice, dimpotrivaL, nici nu 8Je sinchisea die ele, Pina seara mi-am dat seama ca aveam de-a face C-'1llD fieral'; c-un pesc.ar t c-un 'vi'nator, c-un dulgher, dlar numai ,CU un slujitor al domnului nu ! E adevarat eli eram Intr-o zi die lucru ~i poate, cine ,ti,e" duminica e eu totul alt om !:.,""

N - as vrea s a=i YO r be sc de rall1l p e aces ti b ielti preoti care, la urma urmei, sint destul de nenorociti. Ei pri ~

d 1: '1 d- " f'oJ' d ~ .. ,. ~.' it. -

mesc e ia gu'vernu. . ianez 0 1 fa a .. ~ e m nne ~ll mai string'

drept c ontributii un sf ert din di j' rna p arohiei, c are si asa abia a jungle la suma die $ aizeci de mlirci"

De aceea, era de ~nteles ca trebuiau sa munceasca p:en ....

. ...... D· ind AAd tc

tru a putea 'trarLar pescu n·l. rnereu, vrmna, PO"O'_

vind cai i, la un moment dat a j ungi ,sa - ti insusesti felul

d d b ......""'DI A'V' "1:

I e a. tie purta, I. e .... a vorbi ,~ apucaturile v~nat.orilo,r·, pes-

carl lor sau ale unor oamen I' cam neciopliti. 'D e alt 'el,

h ~ /'L e a - &!is ~ . ~ ~ d ~d ~ i51e~ma c ~, sob ri etatea nu

c tar In 81,,~_r'a ~c""·,,",,a Iml I ~,uUl. ,o'~ ."g. 0 .. ~ .'.

era una. din virtutile la care tinea gazda noastra,

Unchiul intelese repede eu cine avea de-a face; 10 locul unui om demn ~," cumsecadc nu avea in fata lui decit un indi vid greoi. I,i mo j i c. Die ace ea lui ho"tarlrea sa mncea.p,a, Cit mai curind marea sa. expeditle sl ,g,a plariseasca aceasta parohie atit de putin primitoare. Nu lui. Ci.tU.~Ij[ de putin seama Cia e obosit ~il decise si-~i petreac.a eiteva zile pe munte,

Chi-a:r a doua zi d.up1a so sirea noastra la Sta pi ne pregatiram die plecare, Hans tocmi trei is,Ian,de,:!d care aveau sa. inlocuiatsca caii 131 transportul bag,ajelor~ qda-' ta ajunsi IDsa 'in fundul craterului, [ocalnicii acestia trebuiau ,sa se tntoarci" noi urmind s,a ne continuam drumul singuri Lucrul acesta fusese perfect stabilit intre noi, dar Hans, nu-l stia deocamdata. lata din. ce pricina unchiul II lua deoparte ,i ... i spuse ca intentioneaza ;g,a continue drumul in adincul Pamintului, pen~ tru a studia vulcanul,

Hans it!'~ mu tumi I[!' .... a·" dea din ca P IS' ~I urn b le din ]0' c AI' n

, !D.Ik.l.'wa;I! ~rtIr- . ~." a,' . "'J.. . .~_~ ~"'. :. '.' .!t.IIh, y... . ~... ;1, .. , . ",-,' - ...

]0 C Q ..... a: (!i't·r~b· o::Iil.jj.a""" ": n If!U ~ a 'it"a' s"!!! if! ~ afui - d ~ J'I." . :;;.. . ~ tai e!" ii!:!;

. 1.:,- I!J! . 01 A~",",UI!J. " ill I 011 jl... ~'. ua o;II'!..r ,a· un . ~ In m,~rUnlli. ~J1.~.' ;.,...

el, ii era totuna, In ceea Cia rna priveste abeorbit de

t - - t - ., ~ ~l' ..... E' .., .'.. .... ~

I '-'j--"I ' '., . _"',' . _. . ~:- '. " .-',""; . ,-. 1-""' . ... ~.~-" :. '1: ," ._ .~'.' ,". ~ __

O~ e peripetiile calatoriei, aproape ca uitasem ceo ne ,at

tepta in viitor, Dar acum, reali tatea rna trezi din vi,slirile mele ~i simteam cum :ma cuprinde din ce in ce .mai

i "·1 lt r r. ad ;;. I I·.··U I .... I''''·~··' c·· I ..-.! ·f' .. ? D'· I .-.~ .. -~. I .•. '. ",' .Ii\-.,. t 'J·_l

mn . 0 . 1n.ca emo",le,.e sa,ac ,. ··jlc.a n am PUII!.U sa,

impiedic lao Hamburg pe i:nc,a:pa:t·1oatul profesor Liden-

1L k d .. !'; ..... b " v 1;;1'

uroc ..... le=a porn intr-o asemene.a, nesa ... uita . aventura,

o CALATORIE SPllE CENl"RUL PAlVUNTU:LUI

'95

., f Ii; d fl''''' III S

" • _I' .•. . -', I .'. "'.~ ,'. I ,- ".. .~I 1-. . " ~" I~. -' .". '-1", " ........

o S 0 man pot race ileum" tin" _c ne a" am a poa e e _ me

ffelsulliui ? Ma fram~nta rna" ales o idee, 0 idee ingro ... zitoare ~n stare, sa zdruncine niste nervi mal putin J!ncordati chiar dectt ai mel,

"Ei; mi-am zis eu 0 sa urcam p,e Sneffels .. Bine ! 0 sa-i cercetiim craterul, Bun! Au mail facut ... o ~i altii ~Ii

.. it D' t 'I t t D i;# d d d

_ _',. " . I'" _', t ,'. _ I [ . -, ' _',_'. . I: ". - 1'··"· ,., . ",

n -au pieri ,O' ar as, a, nu- I ,01, ~ aca vom a e un 'I rum

pentru a cobori in maruntaiele Plmlntu E'U. i ,.it dac a, blestematul acela de Saknussemm n-a mintit, en, sigur'an't.a c a 0 s at Die pi erdem prin galeriile subterane ale vulc ;1,nului ~ Or" nimic nu ne-ndrituieste Soa credem ca Sneff elsul a. r fi s tins ! Cine ne po ate' dovedi ,ea nu se plflegateste 0 noua eruptie ? $i daca menstrul doarrne din anul 1 229~ inseamn,a oare ,ea nu se poate trezi ? ei daca

it" e t -- ~ - ~ ~ te - e ,"" ~ a A - tAo - - pl - . - 0·';; ''rj)"'

OJ·- r~Zi\.,;:'i '" I~", ,e . ~~' v·· l.n, 1 m,' . .lila c.u" n'.,1 '.'

A- ... '" b.....·...·' dadeau d A. d·' . f'm .

ceste .1 ntre ~ ari 1 mt """ a" ea U ae glIL 11 t "1 rer Iectam

mu1t asupra lor" Toata noaptea 11U visam decit eruptii,

N 1 mi ardea de loc s ....... a'- .... ndeplinesc rolul de zgur"'"'a- I~

I _"." .. ' . ~. I.: I .. ", ",/'" ". -' '" '1 ·:,.·.·1· . " I .... I,' -' II

1IL :rn_ r."- " - "- -. 1. ",Il ,. ".. f' U ".". -. . '. '". ~

tn cele din urma nu m-am mai putut stapini" M ... am hot~i;ri:t s~ supun the stiunea unchiului men" in modul eel mai dibaci CU, pu:tin'taj adica a,a -i demonstrez ca

, ][- U' ~ 1" 'b"1

. '. ." . .- { , l . I [ . I' l' '.' " ~ . - . ..

pro~,e c tu sau es te 1 re a: [Za - ,I ~

M-am dus Ia elsi i-am imparta~,it temerile mele, Apoi

-:JIm d ~ I,~ t €I aU' m ~, retrag i"' '".:ll if!' ~, 11 g s sa izbucnea ~ c 'a"'" ~I '1Ifrij V"O' ~l- ~

IIA.\, . ,,: 1I~~;lI} ~I '." .r ~ l ',~~rll.~-~·.· ", I~~ '!i1!~-\lL ~~ ~", ~U ..:._~ ~«l~."_ .', _ JIJ,~.iI. :. 'I\.ril

M ,I!. di ~ 1 11 .,... I ..

~, -am gmn_lt ,,1 eu at acest iucru, raspunse e sun-

plu. -

Ce 'jfislemnau. aceste cuvinte P Va ascnlta e oare die vocea ra,iunili ?' Se gind,ea, cumva, sla-~,il ,su,sp,enude proiectele ? Ceea ce presupuneam era pr1ea, frumos, ca sa fie

JI!. devar o t"~'" f

I,n:tr-a evar cu pu _~n'l~a ~.,u

D \.o! 111 11 ~ d t'" I!'i. ti . 1: v

rUPia ICJte,'V,a cnpe ce . aeere, in 'lffi,Pr'UJ!. carora n-arn

ind.riz,nit Sa - I tulbur cu nimic, el continua :,

= M' .. ' ,_ "-'. ,,A idit .. ~. 11. sta D···· -'1·,' .' I I . 1"" c~ la

, .. , am, gln,-]l. I~.l eu lia as .8;", c' ·.e cum ,am ajuns ,.

Stapi, m-a preocupat 'tot timpul aeeasta gr.ava problema,

•• • II' .... .. "t.... "" 00"""

pe care mt-ai P"d,S-'OI ,1 tu, eaei nu trebuie sa preo .. aam

neprevazatcr. _

= D'lfSiguf' ca nu ~ i ... am ris:piuns cu hotarire,

JULES VERNE

Au. trecut ap:roape sase s ute de ani de cind Sneffel .... sul e mut, dar s-ar putea ca intr'-o zi s,t! prinda iar glas.; Or, eruptiile sint totdeauna precedate de niste fenom ene foarte bine cun oscute e. De aceea il- am mn tre bat. pie Iocui to ri idle. prin pa rtea 10 cul ui ~ am studiat teren ul ~ I,i

,_ ...... I- ~ A 1 ...... 'J' J.. . .m.,...,.,.. d ~ ..

PO'i~ sa '11[.e aSlguF,. xe '~' Cal n-avern sa ne eemem ue mci

0' eruptie, "

La aceas ti afirmatie c ategori ,ea am :ramars lncf'emeniit ~i nu i-am mai putut r,aspund.'e nimic,

- Te in,doie~,ti d,e vorbele mele '?:! rna Intreb,a UD'chi ul meu ? Ei bine, atunci urmeaza -ma !

M-am, Sll.PUS ca H,D. automat. Iesind din curtea p,aro"" hiei, profesorul 0 illuii pe un dlrum care trecea direct printr-o dleschizal,tuf',a a p eretelui Ide basal t, departind u-se de mare, N e aflaram curind in plina cimpie, daca se poate numi astfel .0 lngralmadii~e imensa de materii vul .... canice, Tinutul parea ca zdrobit de .0 ploaie die pietc,e uri a~ e, de trapp-uri, de blocuri die baealt ~i gr anit ,i de tot felul de roci ~mplro~cate de catre actiunea vul-

., v

camca,

lei I$i como vedeam ridicindu-se 1n aer fumuri ; aeesti vap ori albi, n umiti 'in islandeza ~"Ireykir(' Ii '¢i,neau din "z ... voarele fierblnti, ~i prin violenta lor dovedeau activitatea vulcanica a so- ulul .. Ceea ce parea ca justifica temerile mele, Nu-i deci Ide mirare c ... am cazut ca. din. luna, cind l-am auzit pe unchiul meu C'i~·mi spune :

= Vezi toate aceste fumuri, Axel '? Ei bine, ele dovedesc ca nn avem s,a ne temem de furiile vulcannlui ! = Cum asta ? strigai eu

=0. Asculti, Axel, sa. ti i minte un Iucru, continu . .a p:flOfes orul, In pr\ea j ma unei eruptii, aceste f umuri i~i rna _, regie intensitatea, ca sa dispara apoi cu totul, in timpul cit ·d ureaza actiunea vulcanica, deoarece gazele neavind tensiunea necesara, ian drumul craterelor, in Ioc sa ia.sa prin crapiil turile pimmntuluii ~ Asadar " acesti vapori se mentln in starea lor obisnuita, . d,aca energia lor n u creste, ~:i. mai retine un lucru : daca vintul ,i ploaia

I I

0' CA.'LA.'1.0ltIE. SPItE. CENlRUL PM~ INTIJLU1:

nu sint inlocuite printr-o atmosfera ,ap'asitoare ~i calma, atunci pots fi sigur ,ea nu se va produce curind vreo eruptie.

- Dar.. ..

~. Destul ! ei'DeI ~tiinta s-a pronuntat, nu-ti mai ria=mine dec-it s a taci.

M·-.am inters lCJ1 resedinta preotului, oarecum plouat ..

Unchiul rna batuse cu arguments stiintifice .. Totusi mai aveam iDCa 0 speranta, .,i anume, ca,,- odata ajunsi in fundul craterului, 0=0 sa g,asim nici 0 galerie~ ~i -0 :l.a ne fie astfel cu neputinta sa coborim mai adinc, chiar ,i in. ciuda tuturor Saknussemmilor din lume,

In timpul noptii m-am zbuciumat i- tr-un adevarat. cosmar. Se fa,(:ea ca rna aflam ~n mijlocul unui vulcan, si, din strafundurile pammntnlui,~, deodata m-am simtiit zvirli t in spatiile interplanetare, sub forma unor roci eruptive"

A dona zi, .Ia 23 iunie, Hans ne astepta co tovarasii sam incar'ca'~i cu merinde, ell unelte ~i instrumente .. La. rindu-ne, unchiul $i ell mine am luat sa, ducem cite doua. bastoane cu virful de fie,r, doua pusti ," dou,a cartusiere .. Hans, ca un om. prevazator, adiiugase Ia bagajele noastre sl un burduf plin, care, pe Ilnga bidoanele noastre, ne asigura ,apa pentru opt zile,

Era! ora noua dimineata, Preotul ,i zdravana lui. nevasta ne asteptau mn Iata usii, Voiau, desigur, ,si ne. adreseze ultimul ~i eel mai cald ramas bun.; Dar. eft

'iJ' ~ el II A 'iJ'. b .Ii1 1 v f

ma ns asem ~ .... cest ,"lamaS oun ua rorma neastep-

ta ta a unei note de plata piperata foe, ~n care ni s e punea-n socoteala pillna ~i aerul din casa preoteasca .. Un

~ f··_ t d 'oJ 111 u ~ A "'"" TL..,

aer In" ec ~ :_ a .. ca nu re e cu suparare ~ Aceasta perecne-

onorabila ne jefuia Intoemai ca un hangiu elvetian, evalulndu-si la un pret frumusel ospitalitatea,

UncniuI plat]i 'lara sa g,e tocmeascii, Un om. care pleaca,

t 1 P .. · Ii; t 1 . ., ,. tV 11 Ail- ,. '. d 1 ~ 1

spre cen ru amm II ui nu se mal ur a fa (1 uva rixe au ~.

Odata aceasta chestiune aranjata, Hans dadu semna~.1 ul rl e plecare "i d up,a. citeva clipe am p,ar.asit Stapi.,

100

JULES 'VERNE

15

Sneffelsn] are 0 in,al~ime de .5 000 de picioare. EI incheie, prin co nul sau dubl u, un Iant de mun ti trahi ti ci care se deosebeste Ide sistemul muntos al insulei, Din punctul de plecare unde ne aflam, eele doua virfuri ale muntelui nu se puteau vedea profiltndu-se pe fondul

,;, 111 1· Z",,,,,,,, d v U' d ....

cenusru all ceru U.l.."atre81m aoar 0 enorma cusma c e za-

pada, ce pa rca era tra-sa pe f runtea uriasului, -

Mergeam unul 10 spatele celuilalt, iar In fruntea grupului ae afla Hans, CariiriLe pe care urcam erau atit

d At.... d '. .' flO J;, .... t .... ...... , ....

I· '.' . .-'.. I -. . . I ,", . - . ~ ", _ -e - I ~ . . , 'I I' - '. . ". -. "", .. ,". .

e ingus e, ca ,01 oamern n 2J11 1 mcaput sa paseasca

a] aturi~ De aceea nn puteam vor bi unul ell. al tul.

Dincclo die peretii de bazalt ai fiordu ui Stapi am dat peste un sol format din turba ierboasa .,:ru fibroasa, :rama~ita a vechii vegetatii mlastinoase a perrinsulei. Combustibilul acesta inc,a neexploatat se !rase'a intr-o asemenea cantitate, Inc)'t s-ar fi putut inca.lzi din el timp de un secol toati populatia Islandei, Masurata din fun= dul unor anumite ripe, aceasts imensa turbarie atingea deseori 0< llina",time de 7'0 de picioare ~i era fermata din straturi succesive de resturi carbonizate, despartite prin paturi subtiri de tuf spongios,

[Ca un ,adi8v"iir2lrt nepot al profes orul ui. Li denb rock, .,i in ciuda preo cupari lo r mel e de acum, observam en mul t interes curiozitatile mineralogice oe ni le oferea acest uri-a, museu de istorie naturala ~i revedeam in minte d esfa{? urindu =51e to,ata. istoria geologi ca a Islandei ,.

Aceasta insula, alit de ciudata, s-a inaltat, f'.ara In,-

doi '1''''' di f dul 1 Ii< , ..... 1.' . ......

. 'I" :.. I "", " -, .-, I' - ."," ,'1"' I'· • I .' _ . '. "II"'"' . - "., ' .. ' '-~"f I' r ,'- I

ora .a, . In rune u ape or, u.1.tr 0 epoca re ativ 1 ecenta.

S,i. poate (~a si acum se mai ridi,ca :in,ca., printr-o miscare imperceptibilji. Or, daca-i asa, nu poti atribui originea em decit actiunii focurilor subterane, Deci in acest caz, teoria lui Humphry D31vy~ documentul lui Saknussemm si pretentiile unchi ului, toate se spulberau. Aceasta ipot[f;za rn-a. determinat s,a examines mal atent natura so ...