Sunteți pe pagina 1din 28

.

r

, ,

,

~

,

,

l I

,

a ~ ~ ~~ .. ~~'~ .. INSTITlITU L R 01\1 A N DE BIZA NTINOLOGIE

No. 3 ~

, . ..:

____ - __ .:.....-. _ .. ~ -. _ •• ._.._. . __... • ..... _. ~ •... _ ........ _ _ "".-... _ _ __ _ .... _...,_,..... .. _zlSP ~ ........ _... ... _ ...... _. _'_-"- __ .. _ -r- _. .. - _... ..• r .. _-~ ... -.......--- _ --.. I

_...... ....... r _ ... " _.. _. __ ._.... r' ._ •• _ .. __ ....... •• - • - • ~ ._ ••• _ ............ __ _ •• 1 .

,

, ~

tJnu.A.51. 181 1).

I. COMAN

:A '.

,

I.

. ~

!

I

,

~

II

e n 1 UazianzID, •

,

;

,

.

t

: EDITURA INSTITUTULUI ROMAN DE BIZANTINOLOGIE

, .

BUCURE~rI

Strada Banu ~iar.]cine No. 1

1937

t

I

.• ..

t

t' 4

!f ..

I

I '

1 i

~ p ,

i f

I

I t

f

!

,

'i

~

, .

.

, ,

, ~

..

I

1 l

~

. L , .

lstoria L'14!turii h~1'ltil!C: cste Hna dintre cdc mai bogatc ~'ii intcrcsantc.

AJ<\'tenit0are a vecbilor 1.'('I11J('I ri clasicc $1 amplificatd cu numeroase de ...

I

menu eteiogenc miil» .. 4itc prin poziiia gcograficd ~i situa(iJ poutic.i a

capitalei imperiului. Constantinopoiul, accastd culturd a trecut prin

t

flllmCToasc [a :c de? luminc.1 ~i umbra. Ac~stc faze. fic izolate, fie

r

in total. all [orm.u ~i for11l~azd mercu obicct de studii asidue din

i

pattea llnor 'llll()rit~lli 1wtorii ~i conipetentc consacratc. Luctdtile Drlu)

Prolesor /orga,acdca ale lu! Krumbacbet, Heisenberg, Maas, Diebl,

I

Uspenski. V~1Si1icl·. Grcg(1irc $. fl .. noll prea cunoscute pentru a Ii nevoc

.. .. ...

~fa "ISISt.

· Se P..1TC itlS"; cd prima jazd, ac .. tea a proccsului de trcccre de La for ..

mele l'ecbii culturi clasicc decadents la acelca care incep sa imbrace noua

,

;spiritualitate a Bi::Lll1tu1ui. dc:~i ccrcctatd, 111t c inca destul de Idmuritci.

'Faptul Sf explicd ptin greutatea Jirlascd de a surprinde momentele ~i ,modalitatile nouilor [ormatii ce i~i iau sborul discret, [ragmentar ~i de :multe ori capricios din vecbia mated, pentiu a incepe calea tutor realitati :dtosebite, de ... ine stdtatoare, eu alt rol ~i cu alt destin. Penttu a avea insa o pri\tirc .~inut;cd asupra acestei faze, e trebuin(ci de studu speciale - ca ; pretutindcni - asupta petsonaliuuilot, cvcnimcntclor ~i problemelot cu-

prinse in intetvalul de timp al [azei.

; Grigorie de Nazianz; supranumit $i T~ologul,. arbiepiscop al Consi tantinopolului. marc irn't.itat, mare misionar $i marc poet al veacu[ui al

: patrulea, este una din putcrnicile personaluatt ale fazei de ttecete de La ! spiritul Atbene; 1,1 accla al Biza12lului. Un studiu pro fund asupta ! diferittlor aspecte ale opcrii sale. precum ~i asupra eelor mai de seamd -reptezentarui pdgani $i crqtini ai spiritului vea~llrilor IV, V # VI d . i Cbr. va Ii in mdsurd sa desprinda mai clar, sci determine mai precis : speciiicu! # elementele components proptii accstei faze.

,

Studiul de lard estc 0 modesta scbifci a unor inc.:r~ari mai ample

.; asupra opcrii Sf. Grigorie din Nazianz. $; a 'paiorii ei crqtine ~i uni ..

I

~L .:;l!~:~ ,:-j

::~:' .l~-,

'1'1

;'

, , .

'," .

· - .

~.~ - .

" .. I

~ T' •

..... .

.. - ~ .: ~.,.... .

.. ,

, · : ~ ." ~.

.. : .~.

• I • • •

· ~ ... '

· ~ .. . '

· -

· ~ .;... .

~ ~.~ '. .

.:~ .

• •• ' I

..

~: :. :.

,.

· ...

''::' . ; .

I •• !',

· .

,

, ,

'- .

· ... -

r

• I :. ~

. - .' j-'

" .. '

· -~.

· - _' ~

. '.'"_!

: I,' •

"

~ ),.

., 0

. :'j

. ,

·t .. . . "~;:'I

··.·1··: .

~. : .... '., '., ". .. I. • ".

""i:. ..... .. ,

~ ~';. .

~ •• I" •

.: .~ ~. r .: : _. • -. '. .~_ •

{'.' .. ~ ... . _.

r'!"r. : .' . '.

~.:::~ ,': .' I I

:-~.,' ," ... .' .. ' I .

. . .

,~~;i:,";.:,,::~:: ,.'

I.:~~- . " - :~::. .,.._

· I .... , .....

:', ',; I

t

· .

) .... " . .,.:

. . i

• L,'

.- ~

. ,

.. ' .. '

.... .

io

. .

,'. .

~ . - ;-

•• :, I •• :',

...

.- .

; ~~. . .' ...

• i !I':

I ...... , ~_ ~ :. " _ ~ • ~ 'rJ. ,:, _.. :

'I" ~ • ~ • -'.. - •

·L ' ...

• ).i r

. . ... ,.~:....: -

• L I ... _

..

Prc(J r:versaCe. Din pleiada marilor min,i si illimi ale "eacuIHi' al patrulca. se pare cd niciunul nt' reprezintd mai dar ca Sf. Grigori.: mijirile [wllei celei noui a Bizantu1ui. $tiillta sa, rictatea sa, lupta sa it: intetiorul ca ~i in alara Bisericii, art-a sa litcr(ud, prc/atft.1zd tzattl spiri! at culturii bizantinc,

Modestete pagiui ce urmcazd tIll dau decat u" l'ag reflex Ll (f.~l.\1 ce a fost aceastd mare columna a Biscricii 'rc~tille ottodoxc de rdsciTit. Eft au constituit. la inceput. 0 simpld c(lllfcrill(ci C«! tztl ambitio1Za de~-jt 0 sintezd ufoara # cate1'a sugestii t1 \(-ultat()Ti/or, in deoseb! tinerct :tlui, care nu c"nOalte, uita sail ucglijcLt'Z,j_,pre pagul'a lui, pe 17kl,,;i cLtsici ai literalurii "'Jiversale.

Amplificatd in uncle pdfl;, i,z dC('Sl·J,i la sfar$it, conierinta ir:iriald

se infdtileazd astdzi cetitoriloT ell fd<'S~iduirzta ""or urma$i mai bogati :

Sf. Grigorie de Nazianz despre Itnpar.1tul Iulian $i Anthologie poetics ' proto-bizantina.

Concluzia cuprinde unel» aprOf't1hi,iri C(1re~i dau infdti~area de stu· , .diu In sine. La fel 1i rtzumatul [ranccz: i.ucrul se explicd ptin grija Cd «titorul, odata cu vederea rezuluuclor. 'd .. ~i dea seama ~i dt amploarea ~i dinamismul [aptelor din car~ a.clea dll iCiit.

Text"' de care tit-am sm'it e acela .lin Patrologiae Cursus Complf!tus. Series Graeca t. XXXV XXX VIII. editat de abatele J. P. ~figne. Paris., 1851-1862. Penttu pasagiile din Nccrologul in cinstea Marelui Vasile, Episcopul Cezareei Cappadociei, lim Gl'ut la i71dc!mana ~i textul editat cIc F. Boulenger in colec,ia T extes ct Documents pour l'etude

historique du Christianisme. publkala de H. Hemmer ~i P. ujay, ,Paris (Picard), 1908. A$teptiim cu mult inures edilia opetelot Sf. Gri"pe, PI care de mull' ani 0 prebdtc$te Academia din Craco\tja. ' Traducerile ne apartin in intregimc. afard de itJdica('it contrara.

Tlti sa mu1tumtsc ad CIt eta mai addncd recuno1tintii Damnul"; , 1!'rofllOr N.lorga, Directorul InstitutuIl~i roman de Bizantinologie, pentru rttcutiljarea incontinud $i sprijinu' cald pe care totdeauna ni l-~l dat. 'c,; Ctcfantul $i cu faptat in aceste studii.~.

'. .

"

,

v-v-

',i

.... ;' .... ; . .~ ,

... <

. , - - .'

': I

• • • I •

I. Coman.

, ~

; ... 1

"

','. r_.

I' .

·1 ,

t

...

~ .. ;:':~; \

; I ,/ . .? .

... ,"'

.. ~~~~ .-'J, . t·

-. ~. ~'

_.

.

: .. ~

.. '

.: .

~ .~. .

I: '. ~ . I.

. _ .. ': ~

i~t.··:,~ ... :,~Ji~·i·; .: :>"; .. , ... ~~.;~~

, ..

,J. .

" • L.

.,

j

i

j

,

t

. f

f

,

I

~

t

j

I

1

I

l

i

• j

\

~ f

. i

I

~

f

I

l

;

l I

~

, ,

i

,

;

j

~

I I

1

. .

GENIUL SF ANTULUI GRIGORIE DIN NAZIANZ

(J?fSlJJ\1t FRAN<;AIS EN APPENDICE)

INTRODUCERE

I

I

,

1

f

r I

>

I I

I , ,

j ~

.

I .

j

Oumcni ell udt'Yarat mari sunl din .cc In ce mai puti n.i astazi. Onmr ni cit' zona supl'rioar'l si de lnaltti talie spir ituala. Oamcni in Inlvlesul ~i de propor+iile umnntsmului antic grccoIatin. sau de t'actura .icc lor im prr-sionantc columne ~ le crcrllntii ~i rninlii cn~~UilH' dill prlmclc vcacur i. Nu ca asU1.zi n'ar Ii onmvni capahili de clortnr i couxidcruhi lc ~i u'ur pulca strnluci prin xpi r il'ul si rcalizar'ilc lor. Sl.iinlclc ~i lcr lrnica modcrn't. p(~rlecli()nall' i ncontinuu, dau irn presin di om'nl acLual va atingc aer-Ie culrni ale dcsa: .. tl.l'~irii, uncle cl se va autodi vi ni za, isgoni nd <lin Iron ul sau angus! pe Dum ncze 11 insusi. Num ai eli r('alizriril~ lcchnicii noastre sunl un ,cf\~tig obtinut zi de zi. printr'o 11111IlCa 111l'licul-O:lsa de Iaborntor. pl'. naza

, uno .. ex pcr-icntc :-;;i eforturi cc durcnzii de III ii de ani. Prin urmare, opera ratiu nii urnane in modclarca rnalcrici si victor iile ei asupra multora din tainele firii c zidiUi In vcacuri ~i miIenii, 1111 tfl~l1iUi. Intro clipa de ilulni11.are a istorici. In afara de nceast a. realiz1.rile Iechnice sunl im buchctarca slra.lluin\clor

"

a sutc ~i mii de oamcni, nu izbucnirua vutcunicn a unui singur

ales, sau infaptui.l·ea - decat rareor! - in decursul unci vieli omcncsti. C(' sa. 111 ai ziccm. de val ul cut rop i 1 01' al deurocralioi "r('llnn·ilor 1103S1 n,-', lllH.i ales de acela alrnlsci de 111 ocra Lii', care clorOrornli7..('az3 IU111Ca ell Huzii];c cclc Inai cxtt'avaganLe si

nerjculoasc; in (kosebi ell aceea cit toatc victa\ile u!nane pot

- ~

~i ll"cbue sa fic g~~niaL'. Cei ln~li 1111111i dinll'e parliz~tnji acc!)l~j

delll0cra tii striga In touL-~' ('01\ u rile eil lPl i Y{\rsali t a lea gcniului lrchuc' s~i dl'schida po.-tile OlHJ!lL~~'.i ~i ale p:)Slllrilor etc condu-

oecre, tuturor nepregati\ilol": lcnesilor ~i epayclor~ ,

,

~

.. ,

.... : ....

1 :.~;..~ ••

_. ,

.~_

6

.~' .

.

, _ . . ' , ..

. : .:': ~ . .. .'

. . ... ,

.,

Gcniul ndcvdrnt este 0 pulorr- llri':15~i care intueste 0 rcaIilate eterna si 0 lnf~ptu('~lt'. EI ;1 pare rur ~i 1:1 mornente crudole din lstoria omcnlr!l, Operon snest:.'· un hun al inlr{'~ii lumi $1 serveste de bazH pentru lucrul gelll'ralii)')r 'viiloar~' I .

Sfdntul Grlgorie diu Nuziunz. <uprnuuurit ,:,i Tvolozu l, (' .... It' 1111 ase m {' J 1 C a ge 11 ill. ( : 1\ I j t : t lc t 1 S , 1 de s r: 111 f nu t .. X l ~ III (I t· i 11 t r~ \ ,

• •

nll111C Pl' uceeu de l .. Jeui u. 0 menlu Ii tate ~i 0 concvpl it' curious:'

nle vremurilor noastre \"~d ill CL'i III ai mulli diulre slintl! Bist:ricii crestine a proa pe totdca uno cxclu-, iv Jl i ~ {{' li ink" a ea ror hunlUate fi puritate Ie-au con Ic rit bealif'icarcu ~i le-nu desclii« portile lmp!r~ti·d lui Durnn.rer u. Accuxt.i couccplie ,"CO(' in

stinU numul nlste iurpunrilori prlli mornli. cc trehu« sa IlC stea 1n veci en pildti. Dar stintii ('t· sNEt51upsc in prcajma TuUllul Atolzidilorulsftnt ell mull nt'ai· ('ll!ull deeill ahH: eel putin cea mal mare parte dintrc ei si in dcosebi Sfintii Parlntt. Sfintii marl si udvvilrafi nu sanl decal rureori 'niun3i' lnstrumente pasive ale plunului dumnezctcsc. Ei sunt uriasi ai

. . ,.

ilctiunii.· Neobosltl realizatorl. Agentii ueintr'erllplei Indurnne-

zelrl a Iumii. Sfintii sunt ponte singurii $i mari i creulorl pe p~m4nt.

: .Creatiunile sllntllor se dcose lx-sc de acelca ale lllaril(H-· l~r colegi prolani prin dou'l caruetere spccifice. Intcii prin

. aeeea at tnflptuirilesf'intilor vlzcaza sl lind sl realizeze In

. tuttle Idealurile pure ale crcdintil 5i ale dumnezelrti. Geniile

. profane Intuesc sl tnocp reulizare.. unor lmanenle su perioare $i eterne ee decurg, in ultlrnf annuza, tot din Ideulul suprern. dar emir au ca mijloace de irlrnti~a!'l· sl de illflpluir{": clemente mal mult umane sl tmaterial~. Crcat: unile sflulilor tind In suprimarea rlului llluteriei, c!ici clc i<'s ~all llilll.·'o ll('~':lr(~ sau (Iill-

~ ." n

tr'llndisprc\ nl ocestein. ~ egal"'CU -:;i cJispl·c~ ul fall( de !1J atcri('

deschitt drumul larg ~i lurninos nl spil'ilultli ciUl"c idt.·alnl 1}1l1'

1 --- .+ 'I. .r, ~ , n ....... ~

~.. ~

. j j ..

··F . ~~ ....

···1 ..

• •• or .~' ••••• ~

· =-"., :

.~. .: .'

~ .. ,

... ~ .. ,.

,. .

....• : .. :. : ~.

~.. ,.'.

. . ~ .

. ,-" ~

· ~~~: .f .~.~

~.. .

· .~..:;. ~.~: ., .:

_ . .

.'

t .. ••• .

. ,.

(. '. -~ ~ .~ .

.'-.: . ....' ~ .'

r·, ....

....... ..

... :. ~ .>.

;... ,.:. ~

......... , '

~ . .

· ~ ,

. . '.' .: ~ .\,

L. .I:.~ ~ .,; .

.

.. . :. '.

. •. 1 SUl,lt f~ridt • rna gbi de acord. asupra ,h:estui pun\:t. dupd redactJrea acoestor pagini •. ~u,}eputatul invitat catolic Gusuve Rlrd)' I En li,fant Ies Pitts - La pense~ t!t la vi~,.~~retiennes :lUX premiers sieclcs, Nt'lI\'cllc edition re\'lJe et .augmentee, Paris (tI,~:b~d et Gay); 1933. p, 51: .C'cst 1.\ vertu du genie de sa\~oir s'elc\'cr . ~u .. dessUI'df's contingences· temporeJ1es ou !l)ciJlcs pour exrrim('r les idees et lei .enti~ents communs A l'humanitetout ,·ntiere. Au-dcs.·HI~ de 1.J. foule ~lIi r.tope, ablOrhee par les sOlle;s de la vie quotidicnnc. les esprit~ lumin('ux: decouvrent l'etcrnclsous les appatences pas".lgcres et Ie prod.nnent bien h.uu. tout en ~nt force$ de Ie re~olh'rir de v@telllents d'cmprunt"

. ,.... .

. ...'. .~"

.. ,,: .

." ....

. :

, ~ . _

_ .

· ~ ..

. ~

. _.:: ;-I,_.~ . , ... ... ","~ .. ,., ..

.1

..: ~

, ..

r. ~.

~._

~

~.

i

il p.

~

.. :r.'::'.

"'.

t,:·

~

.

_

r:~

·i:~

~~ j,_.

l i

~:

~,.-.

).,. it

("

..

T , ••

. . ,

, .. l

.;. .. ~ .'.

!

5.0 .

l

L

f

Geniul Sfantului Grigorie din Nazianz

.,

7

~i:supr~n1. ciilrc (hlJlll1t"zeit"e. ~\ doua dt'os,phir(~ diulrc c)"C'atiull.Hn slinlilor )i net'lea ale g,-~niilor prol'anc sUi in chi pul spoclul hi care stintii lsl peer .. t hiv ... C opera ell vivulu lor. lin Socrul,

uJ . \lex:11Hlru-(',e l-Marc, 11 n Cuesa 1", U II N' ew lon , un Laplace, \u\ Pasteur ,:,i-au inchi nat, dcsigur, o perci 101,,1 Innxinluknl de

r.'l~n.turi ~i i-au (Ei.ruil ':\i yj~ata ntuuci caud H rost cuzul. Dar. st~.aduilltt'll" ~i op~ .. ru lor vizuu. de cele mui mullc ori. 'illlPl'l'jllrrtri ori dor inll cun linuc nlu ale vivlii, intercsc S:Hl umbil ii pe r-

, . .

sonale, pl'OhL-nlt· til' 1110Iltl' 11 I. salt chiur mui gX'nel'~\Ie, desi:

lntultia }H'UflllUlU scotcu icleulul si-l Int'igt'~l puu-rn!c III mulcric penlru tot de.runa. Vlzj uucn g(·niaEi a jdealului st' rt'aliza pe tll'asupnl ~i (h~ m ulte ori 11IlpolriY:l perso:lnci gl'llilJiui. Vil':.l\a niarllor vlzlouar! ~i r-reulor! profunl r~'illlaJl{la nproapc 101- denuna pr-izonicru lumii ~i a intl){'rfcc\iulli~Ol" accstl~ia.Vic~lta sflnlilor eslv. diltlpoL.r.i\"a. 0 lll'eonlclfiUi luptii de (lesciiLu~;.u"'c

_ . ..

din mutt-ric .. dc pnrificaloc ~i p.u-l'umnrv pcnl r u prunucn cea

slJ';ilucih'arc ill l()l'a~tll slinlil()l·~i al lui Dumnvzcu. IaHt de ce clx'u\iunih' lilt" se im pun en nistc sUHpi de roe ni Idcalului in h1l11(.'II. Ell' slr;ipllng huosul mnlcr icl ~i :11 \'i('lii ea nisle p.\lil<.'rniL-te

catarge ;llt' hinl~lui.

; SCanlul Gdgori('. din Xuz iunz estc un ul din accsfi incom-

l;~lrab:lj (·I~l':d(n·i. rHl'(' au t ur nal J11 vi nr-lc Hiscricii ~.i crcslinisnHdll~ pr imur 0 pnl('J"llica S(·\·n de yt(·.alii :-;i Inf'lori re ~,

Duhului lui l>tlnltH~zcll. Dar opera lui de simlir« ~i ada ]ilerar~i C clUill1 in haia de aur a umunismulul clasic ('11'11, dill. C~H'C s'u

inspira! ade~ .. .a ~i in pri\'inta Iondului.

.

" , , ,

~ iOUi a --=-- .. ,_.p--"*-----

~. . ~

_.:.! r- : .

.:

, .

,"

, .~

., , ,

", . -,

, .

. '.

, ..

.. .

," ..

• '. I

: '.

, -

.. • ~-: I ~.:', ',' •

• • I"~

" ...

.. : "

'!".:- .

, ,

" . t: .' . ~

J' ',. ':. -,

• '-~~;;. I -=< .

. . rr •. - :;.

•• ' ,,:' ~ .~ ~ I •

. : -:

" 1. .

.~ .. :..- .. ~- "

..... I' ••

1- . " .... : .

r

, ,.

'. ~. .

.":.",:,-. ,

, . '

.' .. " 1;'., .

",: .

.:: ," L

.... ;~ .. "

:.~.\.~ ......• ~

.' .' '.

> ~~~,.~ . ._:~

';, .~'. I

r-····I ....

. '.

. ,

" . ':_

.". "; ~ ...

....

Forrnatiunea sa

... . .

Penlru n tnlt'lcl.,"C cndrul g<t~llel'al at dcs\"oJt:lrii:H'esld Irumoase personallthll sl pentru a He cxplica lnlr'o nuisu rf (i1t <. DiU lar_ anumlte pnrtlcularlttttl ale caracn-rului si 111:d ales ale senslbillthtll sale, c nevoe sa schilitm Inccputurilo )i COl"marea Sf.· Grlgorle,

Viitoarea columna a l{'ologipi si marele Ionrlalnr nl l)()('z.it'i

,.

crestlne, de aleasa senslbllitute pinrlarlca ~i soloclcvn 11~i. . s'a

nascut Jli Arlanzul sau Naziunzul Cappndock-l. In accasta Cappadocic, Iloaro a sinl\irLi poctlce ~i n g;indirii il1:111(· din Asia l\Jicit. i\lilclul· sl EresuJ. de m-murltonre gicwie pilg.in:1 a Grccllor Ionieni din srcolele untor-ioare, sc mutit hl (:('zar"(·l'a ,i Nazianzul Cappadoclc! :\si:l ~lie!t a lost If .tc!t'uuna. pr in natura loculul sl a oamenllor, un lnoonrparahil laboratur .dc sUu¢tare ~i edueare a scnsiblllthtll sl de rina ascutlre a minlil, l¥·:;aicl· all ieslt.: in vencurlle dinuintea. lui Grigorie, !.,~niHe nenruritoare ale Eladei antice. In partile acclca au rasnrtt, ca hya~.ntii ~i ehlparosii, Horn .. -r si primii filosofl greci .. rnari! 1it~ ~ Herodot, pitainlelC' islori('i.Lucian si sfr~lucitii gandj.

:: -. loti neoplatonici. Dar muntll ~i v.tilc Cappadocici crau s;'ila$ nu . ;r ',' . ~1itiiai . pentru armonloasclc Muz« clinest! .. ci ~i pcnlru Incfin-

< :.. UUoarele zAne ale melodiei si g~illdirii billt·:lnci si IC{.,~Ildar(~i

~ .: • . Ii

Ash. Orientul Indepartnt ca si A pusul vechiulul contlm-nt isi

. .

dldeau luAna ell splcndol"i1~' euJ[ul·ji Jgn""ce~1i in :1("(':\st:1 Asic

i <. Mi~, fezaur nesecat de cllllllri ~i ch·iliza\iuni, is\"or et"ista·lin

at.~ierei frumosu1ui ·~i pisc d\. ... inal\art·· izh1,oilonre slu'e idca,. luri_: fUrl prihanl.

I~ac.est cliinat spil"ilual s'a n~i~('tll Sf. Gl"igoril'. Data na~i + .. teri~· sale flu ne este CnJ10sCltti'( cu' preciziune. Dar en ponle ti

I I"'._. .

. : .. ~ :

.

, ,

, ,

i

. .

. . ). ";.: ...

• • _. I , ..

r ~i; :~

• ".+.

I • ••

" . .;,."

•• ... 1

. :'J

I .. .

. .

-

Geniul SflntO)lli Grigorie din Nazianz

"

{

, .

J

j

1

,

~

I

asezata, . en multi sorti de a fi exacth, inprimQ .jumiitale 2j secolului 1,1 d. Chr., in jurul anului :-1301. Secolul IV este 1111,ul dintre C{~J(l 111:·1i 1)()g:llc Ul fuptc din intreagn istorie a

orncnirti. Doua dvjliza~ii si dona culturi, cca prts"ana ~i cea crcstlna, stau : fa~a in fata: prima. gl()rioasa~ dar ohosita ~i ill multo privlnli muribunda, cea de a douu, lrura lIn lrccut~.~i crcnliuni eel .. -hrv, ciici doar a icsit din ITa 7. a cop i Hi ri ei, dar

,

(I:Alrza~ l)jill:t (1(' ,·ig():lr'c st cxullfuid de lncredcrc . In destinul

ci. (~I·i1-.l(ll~i(· se im ptirli1..~c$le. -cu ncsatiu din cultura p'~~1.nl, dar soarbc ell. )i mai multa pasiunc din isvorul eel nOll al Sf ~~ Scri plur i si al v lelii ,cl~e~lillc. .+\~a (~l1111 p iirin (i i sai crau - alunci c~111(1 sn 11aSC;\ll t'I·-- unul I)li~~tlll, L~llal, iar . cclalalt crcstin, Jl1:1Jl1~l ~ tol a~~l Iluviul ·,·il'tii sale cslc Format (I(~ c)f)Ua r·rlllr·i cu :11):1 C.l'iSt~11il1K, ~---1111ll~1 l)tig~111"--" ;11 Iormajiuuii

I ~

1

,J

· f

l

. I

I· i ;

..-.-.--.- --.- .. _ ---

{ I .

f

I

i ~

j ~ ~, ~

~ t

i

. ~

l

t

f

4

I ,I

• •

• Bibliografia asupra vietii si ' opcrii Sf. Grigorie din Nazianz e vasra. Ne von) stradui sj 0 prezent.un cat mai complet in doua lucr.iri ce prcgatim in mornentul

. de- fala: .. ()f. C;rigorit" din Nazi .. 1nz despre lmpiiratu] 1111ian ~i Antbologi« poeticci proto-"j~111tiIJJ, Pot fi indicate pentru moment c.i izvoare csentiale : in primul 11

(

rind scrierile sale, i.ir printre acestea mai ales opera sa poetics in frunte cu ~

vestitele bucati : Despre "itala sa (P* Gr. XXXVII. 3. (()I. 1Q29,1'166) in 1949 versuri , Despre ccle ale 5~1/t (P, O. XXXVII, 3. col .. 96~1-1017) in 634 versuri ; Ccintec de jalc despr« suicrintele Stlflttu/14i SaIl (P. O. XXXVII, 3, C()J. 1353-13ZR), in 350 versuri: numero.ise alte pocz ii lirice, morale ~i istorice ; uncle din discursurile sale ill care i~i i ustifica pu rtarca in anurnitc irnprcjurfiri : Iaimoascle sale necrologuri,

in deoschi cele penrru [rarele sau Caes.iric ~i pe ntru prictenul sfiu Sf. Vasile; corespondcnta sa; .ipoi \ljeQla Sfantl,ll.i Pdrintelui nostru Crigorie, Episcopu! dill ~ Nazianz, alcatuitd de Grigorie Prc.t;biterul (P. G. XXX\!, 1, col. 243-304); Vita Sancti G-rtgorii Tbtologi Episcopi Cons,anti,lopolitani ex ipsiuJ potissinlufn scriptis adornata CP. G. XXX,,, I, col. 147-242); in fine seria numcroaselor manuale de Parrologie sau de lsroria literaturii crcstine ori hisericesti, dintre care pot fi citato ca uzuale :

J. Tixeronr : Precis de Patrologie, sixierne edition, Paris (J. Gal)ald~l), 1923, pp, 227:..230; Otto Bardcnhe\\'er: Gescbicbte der atthircblicben Literatttr, dritter Band . zweite Auflage. Freiburg im Breisgau (Herder et C()~), 1923, pp. 16~1&~; Otto Staehlin : .Die altcbristlicbc gric!c.~)iscbe Litttratur (Sondcr-Abdruck aus w~ v, Christs Geschicl1te dcr griechischen Litterarur, zweiter Teil, zweite 11;\lfte, sechste Auflage), Mucnchen (C. H. neck), 1924, pp. 1413-1420; FI Cayre AI A.: ]'rtcis at Piltrologit, ·HiSltliTt et Doc,trine des Pl:re~'t ct DocttJ'TS de Itl~glis~,· Totne premier, I..,i\tres I et II, Paris-Tournaj .. Ron1C (DesLlee et C-ie, Editeurs pontific.aux), 1927, pp. 404-411 ; Aime Puech: Hi$toire d~" la litceratllTe grecque cbrctienne. dtpuis Its origines ;Jlsqll'a fa fin dZI IV ... e siccle (Collection d'Etudes Anciennes, publiec sous Ie patronage de )'Associatioll Guillaume Rude), T()lne Ill) Paris

.(Les Belles Lettres), 1930, pp. 318 ... 395;· Dr. Gerllard Rauschen: PatToiogie, Die S.:hrifull dtr Kirchtm'attr und ihr Lthrgeball, zehnte und clfte A uffage neubear-

,

I

,

~

1

,

,

t

i

f . ~

j

. t

i

i

.. t

.:: a --- ....... ,_-~-.,__----~

~. .-

, ..

.. '

,.

, .~

e

-, -,

,

.. I.

, ..

, .

";

: ~ '.

" .' .. '

~. '.

.. ,

I . .

~ r... I

. ~ ~. .

. .: :' :.

" "

~. ..

: .

.. .r, '

.~.~:~ : -: ~~: ~

• -. r r ... '. ~

.. ,.~ ~ .... - f:_ "

..... -" ..

~ .. " .... : .

, ..

, .

,', ....

• • r - .;.' ~ •

, . '

• • _ I " I ~ •• _

",: .

..: ," .

....... ~. "

.... .' ~. ':,

.. '~. =.: " -:;.. ... _: .. )..: ~.:

I_~ .. '~r:~ . ._',:

,~ _.. I

_- .. ··1 ....

. '.

. <

" "

..

. -. , .. ~ .."

..C,-\PIT()LUL I .

Forrnatiunea sa

.. . .

. '

Penlru a tlll(~leb-C cadrul g~'lleral ul dcs\"o)h"irii:wl'sfrol Irumoase personnlltntl si penLru a He cxplica lnlr'o nHisUl·;i (ttt mu lar_ anumlte pnrtlcntnrittiti ale caractcrului . ~i niai ales ale senslbillthlil sale, C nevoe sa schilhm Inceputurih- )i (ormarea Sf.· Grigorie.

Viiloarea columnn

n ft'ologil'i st rnarcle Ionrln lor ul poczici erestlne, de aleasit senslbllitute pindarica ~i snfocll·PHIH1.. s'u nascut IIi Arlanzul snu Nazlunzul Cappnrkx-k-i. In nceastit Cappadocie, Ilonre a slmlir-li pOl'liet' ~i H g=indit'ii innllc diu Ash, l\iicit. ~tiletul· si Ert'suL de ncm ur-iluu re gJrwit' pilg;ina a Grccllor Ionieni din secolclc an tcrloarc, sc m ttl a lu C(' za recu ~i Nazlnuzul Cappadoclel. ;\sia ~Iic.!i u Iosl loLdc:tulla. prIn natura Ioculul sl a oamcnllor, un inoomparnhil laborator -<1(> slluetare sl educare a scnsibilithtii sl de rina ascutl r c a minlli, Dc;-';aicl' au ieslt.: in vencurile dinuintea lui Grigorie, ~'CniHe J1eJi!Uritoare ale Eladei antlce. In partile acclca au rasartt, ca hya~intii ~i chlparosll, Horner $i prlmii filosofi greci .. rnari]

. Itr~ ~ Herodot, pifJrin(e1C' lstnrk-i. ,Lucian ~i slriUuci(ii ~andi~', - loti: neoplatonici. Dar munlll sl viii le Capparlociei cruu s~Ha~ nu ;; '.:. numnl pentru armonloaselc Muz« elinestl .. ci ~i pcntru incfin-

. ~~' Ulooarele zAne ale melodici si g~lJltlirii balr:lnci ~i legendarci

, ., AsH. OrientuI lndepKrtnt ea ~i A pusul \~echiului continpul isi

. .

dld~~\\t tn:1na ell splcndf) .. il~· eulturii 'gn'ce~1i in :teenst:1 Asic

~ ' .. ' MiCl, fezaur nesecat de cuJlllri ~i ch~iIizatillni, isyor eristalin

ar.~ierei frumosului ·~i pisc cI,,' ini'il\ar{" i7.h:i,·ilonre spn' itlca,. lurt flrl prihanl .

lhacest clitllat spir·itual. s'a n~i~Clll sr. Gdgorit,. D~lla na.5- i + .. tent· sate flu he es(e cunoscltll1 cu· preciziune. D:u' en I )ontc n

I'" ."!.

:. .'

i

I •• ~

,

':'":-!
-s- ~. :
~~ - L
_
'j.. I
~ .. i
• .. i
~;;
~'1, i
j-,.: .J
i I f

~

,

.1

t

. I

. : j

J

.; - .. .;

( . i:

. ~ ". ~.

I ":

. "

. . ~.

I • l. ·I·j

J . • ~

.

-, '

Geniul SflntO)lli Grigorie din Nazianz···

j i 1

j

- f

\ ,

~

J

asezata, 'en multi sorti de a fi exactii, In iprlma .jumatale ·2, secolului IV d. Chr., in jui-ul anului :{301, Secolul IV este 11~1·ul dinlre cck- 111,li bogatc Ul f'aptc din Intrcaga isloric a omcnirii. Doua civilizntii si dona culturi, cca pa:g'an.rl si cea crcstlna, stall' f3ta in fata: prirnn, glorioasa. dar obosita ~i ill n1111lc privinti muribunda, cea de a douu, lrur~a un Irccut si crcnli uni celebre, ciici doar a je~it eli nl1aZH cop i lariei, dar (I:lrza~ l)Jill:l (It, ,·ig():ll'C st exultfuul de incredcre . In destinul ei. (~l'ih'orh,- se im parti1..~e~te.cll ncsutiu (lin culturu pl~~1.nl, rlar sonrbc ell ~i mui multa 1)[lsiII11C din isvorul eel nou al

sr.~ Scri plur! si al ,·ictii· crestinc. ~\~a {~11111 piirin] ii siii crau - atunci cand S·:l niiscut ('1--- unul I)li~~tlJl, l:llal, iar . cclalall crcslin, Jl1:tJl1~1 : tot n~~l rlll\·jlli ·,·il'lii sulc cslc r()1~.111l[lt (I{! ,I{)ua rfiur! cu :1)):1 cl·isl:'liiJlit, ~- 1111ll~I }>:ig:l11··--·· a l Iormntiuulil

J

1

l ,

I

J.

--. -- .. __ ------

i ,

~

1 i

I

t Bibliografi.l asupra vietii si ' opcrii Sf. Grigorie din Nazianz e vasra. Ne vorn stradui s.i 0 prezent.im cat rnai complct in doua lucr.iri cc prcgatim in rnornentul

. de- fal.1: .. ')/. Grigorit· din Nazil.lnZ despre lmpiiratttl Ill/ian ~i Anibologie poeticii proto-bi=:-4.Intind. Pot fi indicate pentru moment c.i iz voarc csentiale : in primul ,.

(

rind scrierile sale, iar printre acestea mai ales opera sa poetica in frunte <:-u t

vesrirele !,\ucjti : Despre 1'itala sa (PI Gr. XXXVII, 3~ ()J~ 1029 .. 1'166) in 1949 versuri , Despre cel« ale 5,-11t (fl. O. XXXVII, 3, col. 96~1-1017) in 634 versuri ; Ccintec de ·jale i~sp,t suitTin/clC' sl,flttu/zli Satl (P. O. XXXVII, 3, col. 1353-131R), in 350 versuri: nurnero.ise alte pocv ii lirice, morale ~i istorice ; uncle din discursurile sale in care i~i 1 usti fic~ pu rt il rca in all urni tc im prcj urari : fa imoascle sale 11 ecrologuri,

in dcoscbi cele penrru frarele S3U Caesaric ~i pe ntru prierenul s.iu S£~ Vasile; corespondcnta sa: apoi "itala Sfdnt"llii Pdrintelui 1105tTI-I Crigorie, Episcopul din ~ Nazianz, alcatuita de Grigorie Prc:.-;biteruI (P. G. XXX\!, 1, col. 243-304); Vita Sancti G,~go'ii Tbeologi Episcopi Constantillopolitani ex il'silL( potissimuln scriptis adomata (P. G. XXXV, I, col. 147-242); in fine seria numcroaselor manualc de Patrologie sau de lsroria literaturii crcstine ori hisericesti, dintrc care pot fi citate ca uzuale :

J. Tixeronr : Precis de Potrologie, sixierne edition, Paris (J. Gabald.i), 1923, pp. 2l7~230; Otto Bardcnhewer: Gescbicbte dCT althircblicben Literatl,r, dritter Band, zweite Auflage. Freiburg im Breisgau (Herder et Co.}, 1923, pp. 16~1&~; Otto Staehlin : .Die altcbri".ttlicbt gric!c.?iscbe Litteral:,r (Sondcr-Abdruck aus W. Vii Christs Gesc.hicllte der griechischen Litterarur, zweiter Teil, zweite 11:\lfte, sechste Auflagc). Mucnchen (C. H. Deck), 1924, pp. 1413-1420; F. Cayre A. A.: ]'rtcis d( Patrolftgit, ·HLfttl.liTt et Doc,trine des Peres ct Do'ttl'rs de l'l~gliSt, Tome premier, l.-i\tres I et )1, PJ.ris-Tournai·Ron1C (Dcs(iee et C-iet Editeurs p<.)ntifi~ux), 1927, pp. 404-411 ; Aime Puech: Hi.ttoire d.: la iitteratt.lTe grecque cbrctienne . dtpuis Its or.igines jZISqU1t.i fa fin dZI IV ... e siccle (Collection d'Etudes Anciennes, publiec sous le patronage de J'Associatioll Guillaume Rude), Tl)lne III) Paris

_(Les Belles lettres), 1930; pp. 318~395;· ·Dr. Gerllard Rauschen: Patrologie, Dil S.:hdfu1J der Kirchtm,attr und ibr Ld'lrgebalt, zehnte und elfte A uJfage neubear-

~ j

1

1

t
f
• ,

~
t
i
i
j
l
1
). .~
J
f I ¥wsw-_ --:""'~-.--

. . .

)~ .... I.:t~'·~'" ~r"'_

.. .

. .. . . - .

- ..

. .

. ,

10

Forrnatiunea sa

,.

Ilterare sl intelectuule, ceHllaH crest in .. _ :11 r.reclint('i~ nl virlutilor ~i :.1 opere] suit' in vi{'at:i

TuUn sHu Grtgorlo - devenlt 111ai fttl'zin balr~\nul (;r-iglJric ,_ ern ln Ince pu t p~g'~ln. pa rt i zu tl a I sl'cI t'i II y 1''' is I ;u'i '''11 i lor. (-"1·(' adoruu pe l nuuuezeul (-t'l I"-C-:l 111:\lt .. Hypsivt o». III ",rlll}:1 nelucetalclor stttrulnll alp soti(·j 10\:,1("·- buna sl iucom purabi l.:

Nonna -, Grlgorle lrvcu I:, Cl·l'.~tillislll ~i ujunse, gt'~lti(' \"irtutllor ~i acli,·itlttii sale, chlur cpixcopu! crasuln! Xuzianz Mama Sf_ Grig<u·ie .. ,"('slilil pfillit dl'padc, t'l'a () r('rY'l'ntu (T~,:"li111. "esp"t~ CAre Iuhllorul ei fill Ilc-a Hb:lt l';lndllri ce uu se uit«

lulll cum ne descrle C; r i~f)l"it· P(' p;irintii \jUi ~i pr imii aui icopiUtriei sale:

.' .: / ~.:. ~ ~

.. ;:, . ._' :'>" ".; . ~

. -;;~ ':' . "

~ . .:., ". '~:: .. t ~. .

... " ....

,. .

...

" .....

. . ~ . :~ ... ,;;-. . .

" ~:. :. : " :

I. ,01: ..

/

" .. ~.;. .

;:.: . . .~~. - ..

..... .

;', - . ~ . .

": ..... ,.

~ ',' " '.; ~ .',. : .

A "cam un piit"int<" .I"."lU1l0S ~i hun I:. i nitun Ioartc.

BlUrAll, simplu in curnclcr. lluie t,h·captii a vicIll.

C t 1 a de v 11·11 L un ult {") :1 t 1- i : 1 r t 1 :\ I ) r: 1 , 1 am ~

~

FUnd ,i nu p1i.o,illd cit l' hun, r-um e Iclul tit"" acum:

RltU1.cit en pitg!\11 mui Inalnl e. :11 lui Christo", nmic mni I)~ urmti.

. '.~. ... :

. . .

.;' ':' .

. . . ' . ~..,_

__________ • _ .... w. _...

beitet von t», Theel. Berthold A Ir.in er, Freiburg im Brcisg.tll (Herda et Co. '. i~i;;ifF' 1931. pp.229 .. 233~ fa acestea se pot adaog., nurneroa .. de srudi] si monografii

fr:~:If:r;::;;. geneorale .lLS de detalii si dintre care cele mol' multe sunr mentionate . in ;'f:\,';;<: luctirile mal sus citate ale lui Bardenhewer, Sraehlin ~i Puech. Lucrarile ge·

'.~~.: .\_'" -. : ,': nerale ale lui C. Ullmann ~i . A:. Renoit, invechite si cate(,\.i,lta f~lnte7i~t~-

:td;j·j~'·. de,i nu arareor! cu vederi drepre ~i interesante - au f(l~t d('~"j$ire de srudiile ~<'1~~:~~;' mat rccente,i In deosebi de ace .. magistraU lucrare a lui E. Heurv : Htllinijm~

i1[tJ.~f:<,'_: tC Cbrbtlaribrr.t: Saint Grt.~oirt dt Nazimfzt et=son tempt (Etudes de Theologie

~;;:~~DI;,~; . Hi!ttoriqU~r ~ubliees sous fa dittcti(lO des pr.,fesseurs de Thcologic i I'Jnsticut

i~~(r:l·;~i··r~ '. C'~;~nO~!~~:*t~~u;;;~S~rigP:~: ~;.: :~;~~:~~;t~·l}~~P. Afigru: e ~teparte de a fi ire-

~~~*~f:'" pro,ab111.¢,.m· nu exista alta editit' mai complet! pini acurn, ~llntem ob1igolti s.l

.. "I.~",,,,,", '. rccurgeo. ; :~xdusiv 1.1 o\1~t".,su. de,i incurand imrlin('~te 0 5ur.i de ani. De mai

.. . ')i ~~ ........ ~... '.

hint de; 00 'lie ani; 0 serie de: $.lvAnti, in ,feosebi fr.lOcczi. poloni ,i unguri,

""",,,'.,"" coJlationtjZl manu!trisele Sf. Orignre, aflitoJre in Funta, Ir:ali.l~ Elvctia. Sp.1nia '::,!:::':',_'i'>" . '1' aite' iltfi: d publici . in acela~i timp studii premergatot1re editiei pc are n .. :~~-~> : ~~:.: .. ~ -.~ ... :',: .... ,. : ..

,': ·~:.t. <-. pr~8itette··de mul,i 3ni Academia 14it~rar'; dill Cracovia prin $tiinta $i comre-

terie- unot' inv4tati ca: Th. Sinko. J. S.\jdJk. Leo Stcrnhach, St. Witkowski. C. Pnyehoc;id:",. a. EditH partia1e' sunt nutllai pentru cdc Cin.:i DfSCllrsuri Ttt1lo .. Kitt; d~~J/A. Mason. Cambridge. lS99; p~ntru NtCTol(l~urilt lui Catsarit Ii Vasile. de P. d6ulenger (Colectia: Tcxtes et Documents p()ur I'etude historiqu(' du chriatia:lilsme, pubJies sou~ la dir~ction de H. Hemmer Cor P. l~;ay), ran!, 19o.Q; penttu I Clte't-., Poezii de W. t hrist ,i M. Pauriikas: Ambologi .. l gratca ,arminum .:brbfianonun; Leipzig, 1871, pp. 23 sqq

:: ... :', . ·:-··~~f~;;~·'V -: .. :/ ...

• - I ~ " : • '. ~ ~

:~: ... ,:- ~:£::.: < ... : .. : _. :. _ ..

·.;.:'~,;>~i» .'.: : .....

.' .. ' .' -~" ~ .. : .' .

• • .'.:., ••• ~ I •

. . :. ,~. ~ ....

... ., .

, . .

I ~ . -; .

'i • I ~ • .r .

. . -

~, . . .. '. . .

..

,

i

,

1

~

~

j

t 1

~

" j

i i t

I I I

J

I j

I

J j }. J

j

~

I

.j

.

I

1

I

,

1 I

1

:

I

i

t

I

1

i

I

,

-

f

I

1

f

I l

t

J~

! j

f

~

]

I

j

I

f

,

I

.~

~ I'. .-: :'

. .!

" .),:-

' .. ' :.~

..

.. ,

. .(.

: .. '. ~

.. "'t"

Geniul Slmtului Grigorie din Nazianz

, t tPastor mai t{lrziu, in Iine 0 putere a paslor+lor.

, I · ...,. 1 '\..}.oI' l· · l t"" 1 I

~, a 111:1 ~. -- S- () spu 11 111 Ir 0 vorrxi --~ .. Sll rc n lll1111 as .. t{~ ue 0111,

Si' cl:~ o pretuire cgaHi.. era din }$u'inti crestini evluviosi, Ell illSiisi <,,-I :1'· i ousii,Fomeio In IlOl)p. t'a in I recva in carnclcr pt' ol"icr b.irbat,

Drs 1")1·(,' 811) ,1 J l( loi St' vorbe ~l fl,[' (_) 1 )(J I r i \"u de 1) i J 1 (" :

C a ( I e S I) l·t-· ( J 1 i J 1 j (. 11 {I S ( 11* t I j ! C! j 1 ,11 f i ~ 1 v i l' t i j .

<:11 (·f' Stl dovvdcstc uccas! a? C 11111 mi-ndvvcresr ('11 (1\,1 \·~i u t llll! Vol u illrati~l ca (IO\·CJ(I~l ,l ceea ce SJJlIJl

Pe mnma Jlll':1 111sa~i. :1 adcviiru lui gllr~ri,

'" .

"

o 1 ) j S ) 1\1 j I a J 11 = , i 1 n ul! s i i t l sell J 1 (I r: III : .11- i Il ~ . e i1)(' cart- to]] Ie vi-dcuu,

(

" . • 4-

IJ1S L1SIJ~lDecal en en. PC'J) tru glori r~~ Iaud rl sa-~i l"ac5. di 11 1 ucruri Cc n t 1 se ve. lea 1.1 .

1'(' :, m: 1 ( I c Du mn <. ' Z {. 11 ~ : \ c ( lsi ;t 11-, 1 r c i 11 v ti t ~ i l ( ) 19 ,

cal ~i llza~I ) 01' j J 1 ( I l' : I 111 t J I [ s ti - ~ i v ; \ II a 1 J 1 C' ~ ,s~i un b u i :1 t , Lucru co place la 111uHe pcrsounc,

I .. ui Dumnczi-u sc-udresn. ru.g:.1.l1du-L sil-i 1111 plineusca dorinjn. $i ] x-nt rucii nu I) \1 Ie u sIi j nl'run te t IOJ·i J 1 \ a ill i 111 i i sal c.

I 11 dar dii (ill pc eel cc g~111 ( I t~ II s:i J) 1"1 111 e ~1S,l.:a.. ~

Si f!leu daruireu ell tt)~lt~l urdoareu inlm ii sale:

D It lee ~l sa 1~ lJ~l(~i lJ llt' li 111 a ~i -utinse $i avu un iuceput ce bine Inseumu:

o viziune c.<.· purlu umbra cervri i sule: .

ell j p it I ~ i 1111111 c 1 e me u 1 imp e lie Ill! 1111 cis C :1 r at U l'it ; Dar lucrul accsln era 0 inctullul"(, a l1optii.

In J·il1C ell lila Illbcu.i lilfrill\ilor lllCi,

Daca vre.(ll1j<.~ J"uS(·j. dq.a. lor l·ug.aciullt·~

D i1rltire f~Clll.li ] ui l·ll) 11111 '-~zc ll, C4U"(' }01· .i 11 (l~ll· Ill' ~l t r~i 111 is:

Dal- daca ell Sllllt 1111 11tlmeI~11ic, ~lc.esl:l-i lUC19ul l)aC~llullli III C"ll.

:\ ~ a ~1 Dl i J 1 t r- u t l~ lJ ill ,r i C ,1 \ ~l ,l C e 4\ S t :.1 :

1)1 Ull1!i<li l (Ii 11 11()I·oitl si (Ii 11 ~llll(_··S t'f~'C, \"~li ~ t ica lOSlll !

- .,

Noroiu ~i ~lmcstt)C (Il~ C~lr·C Slult(tln stallallili

Si pe care lloi de abia cateodaUi Ie pUlelTI stapani;

en chcz~ic a illlrcgului bine, ell l1a~terca 111ea llll1 primil:

Nu lui-e ing~duit s1 liu ll(·recunos·ctilor.

De 'ndatl ce pe IUllle Y~nii, ell luil insldUuai:

. " :-:.~.,

.. , , i·.'

I,,'

'.

..

"

..

., .

',' . i

I.

..

.

...

. '

.... .

.'··t

I ••• ~ • • • • • •

'J: _ ...

. .

. , .

I .,.. .'

r r - ',' I

~T~.l"}' .. ' .. :

; ~,,";J: . . I

:~;/~L·.::·. : ' .-

~~.; .... '_ +.': .

~i :~~~r. - : .'

~:~~~ ~,. : ..... ,

< ."' •. :t ~l . :. ~ ;:'.,~ ... ~:, .: I ..

~;·;:~1~.~~. ~.'~.",:;,~ ..

t1><t'··f! ,.'.~ ~.~:'~,,~,;~.I:I('~";' :,' I

... '\! ~ ..... ., -, .

,~' ~~~~ ~,~:,~. ~.l(J •. ~ .' :."!:. ; .. ~f/···J .,~ .,",; >

~~:;."().~./: .~'>

~~~.~;.:'"' . ._:;. ~.

~-"~ll ':'I~""~ .:1" .

~~~~';1:.~ ~ .. ~'.~::~-. ~

~>, ;., .... ~ -, {.:. .

~\!. ~'f.~_,f':~ \ ~. {

!;l, .. ,_. ) 1- .... ," .

~ ... ~I: ._/ ~ ~.:;:

i~ ,,:. t·~ 'r ~ ..... ~ ~ .. ... y.~-'~ I~ . r ~I.trl·; .

.. ,,': . I':' I .• ~. .

>"':'/' .',. ',': j,. ,r",

II-..Jl"~"!,- I! "'1. . ",

. .!i"~../f. :' .·r. -.

; .. ': .. ; :, f: "

<fl··, - .• r ..

I J':': -;:. ~.:.'''' ~. ,; .

t'~ ... ,. . ...

f:?: ·F.· ': ·:t .. ~ .

. . .

. -.- .

. ',)",

.. -~.< ·t· .

"or. '. ~.

.':..... :--

.

, ,

....

1'- .

~~ ~ • r .'

~ : ~ ,-".

:.~ -,' .. :~~~. "

. ,

....

'.. ~

. -

. ,

. . ,

.. -

._+

12

i :

I,: .

~:' . ,

· . Forrnatiunea ~;a

o nobill tnstrairl:trc .. cacl Dom nul ui flli daruir ·Ca Ull micl sau ("a un june pY','a hi nc plitcut,

, .

Victimli de jP,·tHi de neum nohil ,:,i en rninte lnzestrata,

:Nu Indrhznesc s:t spun, \~a Snmuil ina sa linerele.. .Cll nUJ ·tin senmii ci{,,ct\:t (Ie dorintn cclor ce-au dat.

Edueai de mlc in cole mal hun.: eondltii.

.. (Aveam In mint' in raimilic pild(·!t· l'.plt· mal hune), . ClpJUasenl. deja () prcstanld de !J~H r :lncte

Si Ineetul ell inct-Iul, tntocmai eli}!! un nor se rOl·mlt'az~ dill :11 t III ~ "Imi crestea rlorlnta de co c. mai l.in« si nohil.

, ! A nil trx-een u, <I ur ~i tn i It t(,:l sc i n i1 H n odati'l cu el

$1 .nit·, bucuram de ucele carti (,(' a p:1 rit pe Du mnezeu.

;A veam l('glUuri ell hnrbnti di I1lr'C' ('d mui nlesi lu caractcr :

. ~ , .

. J .; . ; ...

. : Duloslasl stnccrltntcu acest ul i net' jlut de au I ohiog'ra ti<..~ stral». t

~ . .. ' . ,

Jiktrcagaoper:l de g:lndirc' ~i de preocupitri Ilk-rare a lui

. ~

Grigorie. :

.. iUn Irate numlt Cuesario '~i u snrli numilii Gorgonin au pr im it. tlesigur, o cducatic toL asa tic ingdjiPi in oopilitrin 101". Dar dari \ Caesarie,"incIinat mal 111UIt sprcstiinlelc pozitivc, si-a ti'icut vdu-

.; .

calla morala ~i intclcctuala in cnpitulu lmpcriului, la Cnnstun.i-

. . .

nopol, 111 Cezurccu Paleslinli ~i la Alexandria .. G'l"igori('~ dup:i

t¥-td lermlna primcle studil in orusu I shu natal", N azianz; se hot, :11' i s~:"~i dcs.ltvar~nsct1 preg:Uirc~lrrt.·e\"('nblnd scolile ~i unlvcrxithli!c eli marerenume Hie vrcmii sale. '\S('IlIU1 profcsori ell in:l(Ui. ynza

I • ',,,,

t~ Cezareea C:1J>pndocici, pc un Tlu-spesios in Palestina, si lIe

inulU, a;ttU· In A It·.x andl"ia, unde cui lura 5i in dcoschi r{~lorka'

. (. ... . . , .

lrea~,'SUspn\Jtc de fondtil local ~i :ltitpJiricate ell (oa(e rafin:l-

. ~ent~l~.tsplriluJui ('len din ~cca yren\(" rcprezenl au lrepte ridicn lc .,~,. Cll ':paShl11c dorile. in Corlnarca 1111 ui l:lnitr de· buna cOnditi~.2. Dar . ~rigorlc,ca ~i toti liilCl·ii tlill \T('lllea lui, insota dupa

eel(_\bfii" universillllc n Alht~n{!i. .\thenu el"acca Inai inall.a

. .~ " .

~renpt!t ,In pN. .. *~tireri penlru ellil Bra spiritului. N u nun,:ti

>pe.ntrtit::K biiir:lna cctntc n ini Thc\;cu in('arnH gloria et."lor in :li tlldr~Ztlete cllccrii-ialc spirihtl li~nlan ~i (·onlinua· sa fascinrl.c .Pc .ElehU·.·~a ~i pc 'barbaiii din toatc colturilc luruii, chiar in

~ - . . ", .- .

. .... I' '- ...... _.. .',. # .." RT I p .... ~ _ ,_.... .'

·>fi.i» Del/»'':,_rieala Sa, v~.JU-1OO. (Patr. Gr. xxxyu. ~, col. 1~J3..1036). .~. .

:;rJ. Asupra studiilor Sf. Origorie d. E,. Fleury: Htllinisme tt Cbrbtianisme: S~lit1t

~Grt8olt' de 'Nazia1Jzt ct io'n temps, pp. 17 .. 53. · . " .... . ·

.,f,..;:y4-. .,i;. < • .: . .

...

, .

r-» : ;

• I • ~'.

~ . "

.. .: -',Ii

Geniul Sf.intu]ui Grigorie din Nazianz

. . ,".

. '. - .•..

. · ... :.·· .. :~.' .. ~··1

t

.

l ,

I

[". .

1

dcrioada accasta de dccadcnlti ~l disgrn] ie . in . care C~Zl1SC, dar

. ,

~~ pentruca -ell lonUi dccrcpitudinea ei - Athena continua

s~ r~miin~· scoala nu numai a Eladci, cum zicca Thucydide, ci ~i a int r('~ii lumt de at unci, prin scolilc ci de retorica ~i:

Iilosofic 1. In adeviir, Iu Athena elenismul pa.g;ln fu£ea 0 ultima stortare pcntru a npri san, eel pulin, a Incetini asaltul viguros ul cresllnismului. Si din loatc disc .. iplimlc xpir'Hului, 11l1111~lil~ctorica sl filosofia putt-au fi Inh-cbuinlnlc en armc Irnpolriva

1 .

r~illarului inmnic care se ridlca plin de impctuozltatc. Cea

,

din tiii tindca en" prin m-l nuirca III c~l(:~~ug'i tti a cuvun Iul u i si

, r .

i '

prin Iocul de art i Iici i al rlcm oust rulici, .sa Icgi l i Incze · valorile

~Il' lot Iclul ale hogal{~i dar Lrccnlci civiliznl ii clcnicc. Coo de it dona, Iilosorla, en pet pee eli n eli fcri lelc ~i 11 umcronsclc sistcmc

,

de Iilosofic din (' poca de glorlc a culturii grecesti, lncerca s~

~

ins~iJ('z(~ uncle cor puri de duel dna idcalistti sau rnouolcista, ell

scopul de a Ie opune Inviiliiluri! crcstinc idcalistc ~i monotcistc, bo\"ada cca mal clocvcntii 0 nvcm in cunoscnta inu-cprlnderc h lui Julian Aposlntul.

i I ala dcci CUll1 s'~' ex plica sctc i urztitoar-c a lui Grigoric de ~l vcni In .. \tllCJ1:l. E ill oarccarc 111Us'U19U ccva ascmttnntor ell

t

(1()I·jl1t~1 l1110r-a dill 110i de a-si continua studiile 1,1 Paris, Lon-

I

rlra, Roma sau Berlin.

I

! Odala sosil In Athena, undo prirni mai hlrziu pe Vasile,

!vHtorul Vasile eel Marc, Sf. Grigorie se ascza pc lucru asiduu,

El 1"1l1 ne SI)U]l{' numclc vestililor sui profcsori, pentru carle arc 0 admiratic ncstarsil a. (lUI· Islorlcii Socrates - si SozOI11e11

, , ..

f

f:-l Ii l·JU U cfi orintrc ncestia nu Iost fuimosi i Hirnerios si Pro-

. ~ . .

haeresios 2. (~:c :lllllInc stll(lii l)l·ecis·e, in [lfara de c!oc,'cnta, a

i facllt Sr,111~ ltl l~l ;\tllcllU .. C !1r·Cll de ~Liut, intrll C,tt illfornlu-

I • \,.._JI

; tiile ne Jipscsc c01l1plet in aceasUi privinta.· El afirlna 111

! rcpctatc rtl nduri ca in e~ipi LaIa Elaclci a studiat elocv:cnt~, I sau arta cll\9ilntului, cum zice el ' 'tou; A6·{ou~.;_; dar cum I s·c putca di.sp("n~a de clltsl1rilc de filnsnfi<', ~i 1n "rlcoSlcbi de ! filosofie rl'ligioasa, 3$a de guslalc in acca vrcmc? 0 probi1 ! indirccla a studiilor de filosofie facute de Gri~ric In. Athena I nc-o dau Illl nUlllru frec\"cntelc sale prcocupari filosofice prc-

~ ~

f~ _

t

i J A. Bouche-Leclercq: L'Uni\~eTsite dtAtbenes SOt's Its Enlpereurs ill La Revtte

~

~ d~ Paris, 15 Ju;n 19<;9. pp. 741-763 .

i 2 Socrates: 1st. BiJ. IV, 26: Sozomen VI. 17.

I

-,

{

L

1 .

;~'_~t:.: ... ~~_~.u_._._ .

. .

,

• I • •Forrnatiunea ~,~

·f

slb'Atf' de .. a-lungu! jl~trpaci snlc OPI""l\ (.j ~i mentiunarca si. d:~ multo ori, discutare .. l cutltrul nunu- 5n" doctrina dC' Hlosol'ie greaci1.

Ceea ce sr. Grigoric no relateazh rlospr.: studillc sale In -Athena. prlvcste tntdi cxceptionnla sa asiduiln!» In in\~i'it~tura:" lucrt~ care i ... a actus simpatia ~i admlrnt!n Col'·~ilol· si :1 prolesortlor in R$[\ nltHsurH, i.nei.l i s'a propus sa - Ii : profesor de clocven t;i la - unlvcrsltatcn nthcnfnna: in nl flnile:l r:inrL pr ictonia \~XCIlIl,htra $i ~J('hra ell Vasi!e. Dnr sa-i a~wl dUhn propriiJe cuvinu-:..

Oup:i aoeea "('nidi Athena ~i st urliul clocveulli 1, Desprc celt' eo-am f:lcut in :1C-<,n',;H ('('fnrc Hltii sa

povcsteasca:

\ j Cum ell Ir'lca lul l nunuvzr-u ,·jc>;d,a mi-am pctrecul, -::- eel dintaiu tntre cei cc hint" Invrtau ;

! . Cum In Iloarea tincrvlll $i av.uttul ludritzno lii.

./:.J;;;,'U IrtHmp ce altii se tllfli1c~rnu in t.lt felul de (ova ... a~ii"

',;~-'i/-' . .: Ell dueeam 0 vleath linlstlt'l

:. /. ,": : ~f.::'·- ... . - - .' .~ ~

i-'_,-~:~ , ~ :' ( Eram un lzvor marl 11, rtulco. jill I"C n pc arnare.

~~.'.<"!\.' .: '.'~.'.~. ~ .. ;~ A~ .: ·ft ... · cum· se zloe).

I • ;<':._;: . " y_

,.,' . '. t I •

. .

-_:T' i,1 Nu cram atras de eel ce due spre \,iHilrl1arl" •

.•.•• _.:';: .•. !! Ci . eu atr~anl prletcni spre Iucrurlle cole rnui hUJlC".

->'~l~r,: J·r DUhl11C1JCU ml-a racut ~i acrst bine:

~ .i . ,; i.', ~ .: r

f ·T .

-, '~ :; ,:,

-~ .. 1;-.

.. l' ~.-. , .. .

:.:,'~r;r_,'··· ·N:··· CI~~ era acesta t Pe clnu't veti ana. ,-l/-,'~ . p;. ErA > Vasile, . mnrea vnloarc a secolului rneu.

'~;~l~"': " 'fi ',,' Per_el II aveam tovaras ~i de tn,"ltltur-~ .

.. :t::·~';:· ,.' Sil.~ camera $i de stat; sl de c per-mis s~i '111:1 laud,

_. ,:",/_' l , flot-!'spttne cl erarn 0 pereche '·~$titi'( in. Grccia.

-'-:-:,~l;r, ::'-_ . " { Tc?;ate ne erau In dcbh5tc sl un • si ngur sullet aveam,

. ~ ... i._.

; r

_'~~":':: '·'fir·: Ne~a Ilcut,' aoeasta n fost:

'_':~',-,,: __ ' .' . ·5}-. DjltttneZeu $i 0 dorintH. de Iucrnri nlni bUlle;

:.~.~ '; '.;..! .. : '. . .... ~_ -:r-- '. ':: I .', • • •

> .> ..... ' ... -- ............ .<"t..L"';_._ J __ ' T· . .

'(.;~1~~;---:-. . .-r~t Cuf!~tuf _' l&yo, ar~ rnutte intelesuti; in textul nostru. pluralul ;0i"0l

- ,.. _ , .. ,. - .,... , , ".. <. - "~~~ ... t';, '.~ . •

'":,,::::f':-,,, _ . ~()~te ~~~n~ _trei_lucruri: t. invititura. studiu. 2. titeraturi in general, 3.' studiul

:;~'-:::fr:_':' .... _', . tr&vedf~? bhf cOl1textul intregH poezii, precum ~i din aluziite pc care Grigori(" '_';',' - . Ie face •. JD alte opere ale sale, I.t anii dc' studii in Grecia, ).oroc sunt Studiile de

.: ... , ... ~ ~}-·~:t .:~:: ~ ~tae.eii"i .. , ~{: : .. ~/.; . . : .. " .... .. : ..: /.; .: .. ~.. . . ..,. ;. :

/~~;!:,' .. ):~i. -. ::.; .. ~;' .;. ,.. . ..~ .'~, ... ' . : . ... . . .' . : .. • . " ... '"

_. ,;:'... - . ~ I~:

< .

. ,

..

" .' " '. ~ .

. ~I:-"

I .',. c

.: . ":,.',,;: ;.,. "

-'

.. ~.~ "

" ."

." ... > (.:, .. , .: .

,i 11 tel C I) t ~ ii lntrccea.acclasi...

:. _., . .

~j~;t;jJk~!~'·,:~/,,::~ .

{ ... (

if:

. !.c I'"

.'

I •

,

r

i

i I

,

!

. .

..

.. -,

C;cniui Sfintuiui Grigorie din Nazianz

.. ·is . -)

f'liJ1 aoen-!a am ajuns In u aslfcl de incrcdere UJ1111 r~l tn t.lc altul,

'In~\l nc ~; pune .... rtI11 si nti£illClJrilc inimii noastrc,

Leg.-lnd U-J 1" si 111ai III u It prin dragoslc

De 0 part c ~i ric ccalallil.

Aceiasl g~lildire in toatc apropic p:\nu In Identitato 1.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~ll111 il vi .. (\ me 11 ('~-a 1 rcc ut cu ·s l ud i 11 I clocven] ii. • \ VC:Ull a p roa Ill' Y~l rs l a de 1 rc i zcci de .u 1 i. Acolo cunoscui CALL de mull nc iubcau

Si cc piirvre Irumonsii dcsprc noi aVO-:'1 U

Ai nostri colcgi.

)10111(,11t ul pl(~.carii xosis«. si. ell (' 1 ~ prcu murca (} urcrc:

Se sim [ea nevoia tmbrti I i ~:i l·i lor, 6\ . c , 1.'" i J 11 (' lor 1 r is lc ( 1 c ( II ~ S I) ii I~ t i rc

Si pline de (~ald urn am i nt i ri lor.

Dcsl fortHt ~i en greulale, lui Vasile

colcgii ii ccdcazli to l usi, sa 1) Ieee.

Clici cl prctindca cH mullc motive it ()hJi.g~l In ce m« privcstc, si-ucum parcit 'lui dR 0 lacr-imii Call (I ·)11 i .- :\111 inlesc de tur b'l11-:11'Cil rlc n t un cl.

Toti Intro clipa 11la 'nconjura:

Straini, i ntimi, camurnxi, profcsori, Prill juriuninle, suspinc ~i ell un amcstcc de ccvn violculll

'D At- A 1 v.] x' tV A 1 V 1\,.1,

\ rngostra 11 mr emna sa ttl ),l ~l accns II IJ1C ruzuca tll

~Hi tineau puierriic Inciitusnt.

Si pentru en s~ 11n se inlanlpLe ccva . Ziscra ca vor plec . n dc langa minc ;

Nu se clid<,a ell Athena sa piar(Hi onoarca de a Ina avca:

Athenien i i [incau sa-In i den ell al lor vot conduccrea studiilor de elocvenla:

..

In sfal·~i ( 111li. lnduplecara

(Numai slejarul ar fi p'.ltat sit rl'7.istc Suspinelr)r ~i yorbclor lor),

Oal- 11.\1 cu totlll-.

• • • I • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

.... I ....... __ ....... ,- _ .............. _. • ....... ._...

I Dtsprt Vit~lr,. Sa. \'V, 211-236 (Patr. Gr. XXXVII, 3, col. 1044-1045), I Ibidem, v:. ~38-259 (Patr, Gr. xxx VII, 3 col. 1046~ 10·17).

. I .

- ,,!' .-:

r" '... • _ .

.. .

.:-~ ':,. "

. '.: ..... .. .' ~

.- .' .!

r .'

..

, .

.!-:: •.

... - ... ~~

~ - .

e

..

...

~ . ~ . ~ ~ .

'. . . ....

Rlimiin~ind inca pulln tinrp la Athena, .'.

Trebuil pe ascuns, ca un hot aproapr-. plccarea sa·lni rae I.

. Iubirea de tnvlHaturl1, Iubirva dp DUIl1JleZCll, 0 dorinta. <1:..' lucruri mal bunc, 0 11riell'ni<'--'idc;1H'L () (JI"agostl' nenlar"ginit~l a colcgtlor ~i a pro f(\s orllor !ji () ,·i<'a{a il·pp r o~ahiFi prill coreelltudiuea ~i cnsfllulcn ct, i:tta --- in r(,7\1111:1t _" Yicatn sludenteasca a unuia din eel 111ai murl Sfi r1 (i I)al·ill\ i ai Ilis.('I·i(~.ii ortodoxc! Studcntll nostri au ill vical« sr. Grigoric Ult model ideal. In altK parte, vorbind rlesprc ; !C"elcn~i sf udii com unc en sf. Vasile Ia Athena, Grlgoric prcci/~,·a7..t1: HDoar doua ilrumurt vcuuostcam: - unul, cr-l dinl:ii I ~i dC' Ioarte mare cinstc, oelllnU, al doilea ~'i nu d(' acccnsl pre(ui re: prlmul ducen In stlutelo .Ilon.slrc Hlscricl si 1.1 dasdHU -cc eruu inlr.Insclc, :11 doilea ducea In prof'csorii nostri din afara (profcsori i p:ig:l ni de rctoricl). Celclaltccn: si1roil1ori. spcclucolc. udun.lri de

.: clogi~re a culva, bnnchete, le-arn His:, f ncclora care 1(' vola u. : •.. ·Cllci soeolesc ell nu .~~ tm lucru <If' cinstc accln cure IlU {JlJ{"\~;

d ••• 1a 0·· vieatl curata si drr·apPi si care nu face mui buni pc

acel care se ocupa cu el'' 2, Voind sa puna 5i mai rnult in .. .Iunlinlt supcrlativul studiilor $i prlclcrrlci lor. Sr~lnl til nostru adaoga: "Eram renuml]i in Iula profcsortlor si colcgi. lor nostrl, rcnumitl in loata Grccia si mai ales rata de cei /-:<:,- mal vstralucltl bKrbalini Grccicl. Rcuumcle noslru a trecut .~iY13Ti chlar holarele ·aoestci tlri, asa cum se vedc In carUle multora ';1~!":c8refgtauocupat eu povestlrea acestor Iucruri. P~fes()rii n~'!Ify'l:;", lri eraurenumlp in rata atfltoru pentru c:iti Atbenn en ins~~i <~~~:r:· era : bet.j. La rAndu .. nc, !n rata cutora - crau celebrl pro-

· J:1.· resOdl nostr! tn fata ·tot atfltora sc aseulta ~i se vorbia de

.··1·······, . '.. , .

. ··-~~t··': unii;-$idci al~ii desprc nol, $i trcecam in rata lor ~i eram cu-

J!!:_>": noseuti en Jlind de marc renume. Ei nlciodatit n'au avul in

.... -.-.,' ... .'; .r. , . . • " 3

'~:::.,: Oreste - $i .. Pylude . sau ln Mollonlzl 0 pcrcche en nor '. .

;::?~'n~torica~l fllosofla n'au fost ins~ slngurcle discipline in-

':.. tclcclunlo . care au preocupat ~i nell pat cea mal mare ?urte

r~· .:_. - .

. ~-!: .• ' a aoestor ani de tormatie al Sf. Grigorie. Bunatatea IUd in-

. ,

riniUl sl sensibflitatea lui fernlnlna $i plina. de gratii au facut,

tneif din .•.. copllarie, loa Ia.rg in i!J1JJna $i sufletul lui, celei

...

.. .

, ..

. . ,

~ . -',

. ..

.. .

I Ddp,~ Viala Sa, vv, 263 ... 264. .

., Nct:rologu~'~iti cinJteQ S/ ... \lasile, 21 (Pdtr. Gr. XXXVI, 2, col. 524)4

• NtCfolo'a 22 tPat~, Gr.';(XXVt. 2. (01. 525). ·

.. , .

'~ ,;.~, I :.:..

.. ,

. .' ... ~ ...

M'.' ..

.

,

. - ~:r... :

..

. ;..\~ .

~ .. _ Ii. .. ..•• 111-.

./

.!

,-

,

. I,: .

, .. ~. ~

. '~

~

j

",". ..

r,

. '

. . ~ 'r

. . ...

, '.

. -. .: .. ~ .. (.+'

.. '!":-." .':

. ·.1.' .....

: ~ _ .. '::. : ..

,

Ceniul SfintuJui Grrgorie din Nazianz

. .- ', .. ; .. j ~',~

.... . ... . ~: .

. ., ..

•• ... ••• r

11

.. : ~ :)

,

~

( · r

· mru rumoas« mclodii a Muzelor, dlvinci poczil. Printr'o in-

. clinatic natnrnla (lxi, Grigoric a iubit si a studiat ell pasiunc

. poezia clasica elena. Dovada 0 aYCl1: nu 11l1l11ai in mnucroasclc sale poezi]. a c~r()J· canti late se ridlca In aproapu saptesprezecc mii de versuri. mal mult decal toata Iliadn cca compusa in licxamctrl. dar si in numcroaselc monlionarl !ji cHari pe care

j

~l le fact' din Hotner: Iirici, lrngici, elegiac}, gllon1id_~i cornici,

A-

III opera sa.

; Iata, in (',1teYu (l~~isiHllri, Iiniilc - gcncrnlo ale Iormatiunii Sf. yrigori{', El e acum un vas minunat prcgiiti! pcnlru a. primi comoara cr("5tinR ~i roua Duhului, dupacuY~l11iul UIHli alt mare spirit al Biscrieii, Clement Alcxnndrinul. Dar Grigoric

~

~u SC \":1 lll;irgini la a prinri ~i a p.iislra paxiv d:l1'u:rilo cnmos-

tintci de DIUnnC7.Cu ~i ale lufapluirii. Geniul sau put-ernie Ie ira dospi, le va rraln~lnla ~i va da IU111ii crcstinc, pe de 0

! •

parte neck- rlcl'in i l ii !ji Iorrn-rle Leologicc care rihn~ln un hun

,

etern al ~lndirii~ iar pc de alta accle c~lnU1ri ale mintii, inimii

j .

$i hn:lgi na ,.hoi Iui, care impodohcsc ~i onorcazit pc eel rnai

fill ~i mai ad:hH' loolog al Bisr-ricii noaslre ~i ortorloxiu :In-

I

s~$i: poczia S3. t

..
~
( ' ..
t , •

. j

,

• ,

..

~1

t

1

;

1

! r !

t

t

I

.............

...

j I

,

)

·

· ..

j

. ...

..

I

I . .

..

!l'1J;l:I!,:rm-: .. " . ~: ... 1 .'

•• • I I 1 I

• 1- , .. : ••

. . I"· '. I.: ~ l ~

. ' ::.! .... ~; .. ~ ..; I

., ~~ .. :.: '!: . r .

. l / •• '~: ..... , !

· .~ . I •.

• -/ I ':~ •• • i

, i

,

.;

~ 1 •

~

.. jt ;Pl·lllJ(ia JIll eslc un lucru ()(11~C'cal·C. En csle CC~l :.~1~li dum-

I nezclnscd dintrc Laine. PrCClll11 vcchii prole]! si inspirati lrc-

.. j bulau sa sc Indcpiirtezc de lum C, sa sc claustrezc si sa se

1 <lesa\"nr~{·:tsc;i Inainlc ca focul iccrosc nl vorblril Salt al ins! pirath:i sti S(_~ pogonre asupru lor, lot asa, si ell rnult 111ai 111Ult, harul sac. -r dotal crcsl iu cere {} profunda ~i alcnsii p!re~g'1!tire . i Dupa cc c slinlit prcot de latal sau!. Grigorie Iuge intr'o pusllctnt, .... undr. Im prcunit ell Slfurtul Vasile, rlucc 0 Yicat,tl rno.11nhi.r~~n..,ea de mcrlitarc si conternplarc. La Innpoicrc so jus. ; tirica astfcl in Ialn cr cdinclosilot- sai: "Ninlic nn 111i se pa.re j mai bun dcc:l1 stnrcu omului cure, inchiz:ll1rlu-~i simturllc i sale. im prcsiu ni IOl' din al~ara, s'llslrtig:lndu-se ciirnii ~i lumii,

.. ; intrand in ("I insusi, l1(~pa~tr:'\l1d nicio lcg1tnr:i cu nimic din

.; lucrnrllc OI11:l'JIC5ti clccfit atunci C:l11Cl 0 l1iC'~OC absolutti 0 cere,

) Intrel inflndu-sc en cl insusi si Cll Dlll1111.em'U, tracslc mar pre sus de Iucrur ile vitzutc ~i poarta in lel chipuritc dumnci zelcstt, vesnic pure, ncamcslccntc cu nimic din Iorrnele fu; gitiv(' ale Iumii de alci. dcycnitcn ndcvarnt I~i ·lu Iiccnrc zi . dill cc in cc 111ai mult oglinda .r:ara patp a lui Dumnezcu ~i n lucrurilor dumnezcicsti ; p rimind lumina lor in lumina ; S3,. slraJucirealor puternlcii in stritluclrea sa 111ni slaba, cu; legand deja in spcrnnlcle sale Jruclul vietii viitoarc , tr.~Hnd i ~J1 IegKLura en illgC'rii inca de pe accst p1.1n{int ~i totusi in .: j ~r3ra de el, dus de cutra Dulrul lui Dllh1l1'CZ,CU palta in pa:ri lilc ccle mal Innlle. Dacii until dintrc voi e stapanit de aceastit

.. ! dragoste, lntclcgc spusclc mclc si-mi YH iertn slitbiclunea'' t,

,

... i.Accasta Inaltit conccptic des pre rol \11 pregal irii pentru preolic

.......... I ne aralii 111 Grigoric 0 naturti super-ioarit, idcalli, capabilh

1111 11 urnai de viitoarclc i nal {\.~ speculatli Ieologicc, dar ~i (IrA cele .mai armonioase si 111 Ion i i poctice.

Episcopiilc dela SaS!111H ~i Conslnntinopol au Iost grclc pietre de Incercare pentru Yi.ca(a Sf. Grigorilc 2. Arianisn1ul '~i

·~JI····I .

. .' < .•.

III ~<

, _.

. I' '. .

, .,

" >

.. "

~ ',: : ~ .

. :'~: :.

. ~ ... ~. ; .

. _. . ~ .

• I • •• •

.. ;4!~: :;

.~ .: -:.. ~- r ... •

. '. ~ .

- I"'~:"

. - ... 1~~~··, . :.~.j.

· >.

,

· ,

· ,_

.: ...

i

J ..

r r ,

-e ,

. ','

. ,. ~- ..! .

... ", .

, . -

· :: .. ~

· .\

· "; ..:.',

"', -

..

.

. . -.~ .

• L ..

I

· .

" .":.

I •• " •

· '; .. ~ "

. ';0

" .~

. .:. ; ..

~ ;....-

" ..

.. .". .. ~ , .

• I - •

. ...

..

.. ,' .

· .. ·Omul Bisericii, Teologul si Misionarul fervent

s. . al nouei civilizatii crestine

~ : "

.', " .

. ~.:.*" : ..

... ",.

....

.. . j ~;r ~

: - :.~:.~ ~>: - .-

. s-: . ..... :~',

;;;'r,- Inlru cal opera IlO('t'ica a Sf.' ( ~ :'it~OI'h' -- caraclt'..i;r.n( 1 priu

:;~ .. " !: :tCcci_'1iillc<~rit:llc nhsolutit, proprir' mur-ilor spiriLt~ !lIe antichi-

{i:;/ .... ; H1\U1·._:' csle o oglindirc rle,yt,\'ar~ita a Inlt'C~ii snle\;rti ~i

:;-r: : nctiyU}t\i, e potrlvlt ca,tnainl~ rle a ccrccta cah'v:\ aspeclc ale

::i: r l)oc~i~r; sale, ~it n(Fol)rhu~ mltcnr In • trencitt, nsupra lucrului

·,~>F: [ si1ln :trl.- niSrl'i(~ti, tn ~tiin~n tcologirii ~lin misimu-u clvilizntonre

"c;;:-'f'; . ..; at cre$linislnulni.. . .

:~:.\r.,. : ... 1; s'au rcprosat deseorl Sf:lnll! J IIi Grigol·ip doua lucruri in

',~;/", .. : ';v~ea,la .sa de p:H..~tor al Iliscricii: il1l~) lunga sa ezltarc ~i

;~./::li:-. ._, j leat11,~ .~ Inainlc de n Intra in pJ'(~o.,ic, si at' dnilen Incurea-

" • ,.' • Ii,L ; • I • -.. '. ~ ..

;:;.:;-i;f:-·;::>., :. (JuriJ¢"llC carl' le-al" n produs pri n neprezcutnrca sa 1~ scan-

':J2;''-:.~+. , . I ,·;.:§~l.lar('a de n uth'nlJl prootic. III [umntatcn n dona n sc':·:':.\:i;-:. .,; j ~.t¥>l~~~t IV, ntuncl cAt1d crextlnisrnul se inulIn vertigines, en ':._'~,:.:,': ... _, :.- .. u,n L~;tejar Ialnic, pare .. curioaslt fa. pr-ima vcdere. Cum pulen

f;:.< .... .. ~~ifJOl·lc sit rerllZC sait,sit sc las..~ ~l·CU a prim i 0 misiune ~i ;;t!:;·: ' ;.;;~:s.l~]4tt, asn tic Cl~lJ.hHe~i prcluile nlunci chlar cI~ ~,rist()cra,tjc'!

it ~i~~.::~i$lc lnl{>arnJi er('~tiJli en urmnsil 'lui Constantin ('('I ~I3rc, ' .. ;J~l)~pt_ln ern ulln' din cere IHai ~lJcsc cinstiri $i clrumul si·gur

_ .. . _.f:· .. ' ,., ....

.,:\.,,'.: .. .:. s_Pt~_::'~lc nuli tnaUe dctn niUtti ill sLat. Grigorie insa nu era ..

.. i'.':.~,\,.; .~i·~,~H, onllt1 illS('.tat .. dnpt{ .. nye .. Hc ~; onoMlrilc a~slni lnnre . ';i~;t;:::· . , .... s¢~~;Lcre~tjn ~i_lotu~i n~n de proran in. l11u1l(" prj\"inte. . ._'s;'~~f'::.~ .'" .···~·:~~fUdill('a Srihthtlui· nostrll S) cxpHcti prin cnn~tii nta ad~lncti

-··:~~ri/'/.·· -: oei::~\~cad('sp .. c scl1!iul ~i gl'nya rli;;p"nricrc a prco~ici.. Gri-

~"fi.~~~/:.'~1\-,~?~:t~t::l~ly~.ipeaZ~'t;,n~l~ ·.(~e frllll10S rr:inl;~n~an.lIn ~i (~hiJ.llll. sr.nn\~;2\.:·: ~~l~: . .toan Gurl4ie-Aur tn :,l~n acchl1a,l nli1rete lruue. . .

~ ..... ".~.~r.:._'.: ... . :~:;.- ~ .. ~' ··.':,."'!'.: .. ~j: .. 2 .' ..

,. H~""'r. .... ii.:~ .• '. ,. 1 : .. ~..::i:. k .. ':". ; ... ,~.:....- .... ~ ..

.... • _ .... ~I ..... ._ ... ~"""r ... ~ . .:!., . _.

. . ~

,
~
I
~
t
f
,
1
, . •
..
,
·
j
1
;
,
·
· ,

~

. . . . . ,

.

.. I

l

1

f j

- f~···'- . I

...... ~ ... : :

,_., -r :

- .:. . t, . 'I .,

• • • ~ I ,I 'r I •

• .:. • I ~ • I ~

.... ~ »,

I ~ • ..... .~

..

Geniu] Sf;illtllllii Grig\)rie di n Nazianz

19

. ..

~.~ ; .

. .

I .,'

. . .

. .

,

: .......

. . ,

I .. _.

.... ,.

.,~

..... __ . - .............. _ ...... tiLL22iZI_1 ._ ....... _.

1 Discurs. II, 7, trad. de A. Pu·ech in Histoirc de lei I-itterat. grecque chrct. III, pp. 34 1-2. Paris, 1930 .

, 2 f\~upra epiScopiei de la Sasima ~i complicJtiilor ce-a. provocat "accst scaun infiinpt de Sf. Va si I.e, d. Sf. Grigorie: Despre Vieata Sa v~. 386 sqq., 439 sqq . (Patr. Or. XXXVII, 3, col. 1055, 1059·1061); NccTolog. in cillstea Sf. Vasile, 59 (Patri Gr. XXXVI, 2. col. 573); O. Bardenhe\ver: Gcsc/)ichte der altkircblic/)cn Littratur. Band III, p. 167 j Paul Fargues: Histoirt dr, C/JTistianislne (nibliotheque

. _en teolog, Sfa.lllul Grigorie cste una dintrc cele mai as-

culitc ~i mal ~allc rninli din galeria Sfintilor par-inti. In , accst secol :11 patrulea, plin de cele mui Iicrbinti tsi rnai sea-

~

~ 1~1ralonrc dispute teologicc, si In acest orient unde dialectica

) ~ specululiile cole mai lndriiznele crau la ele acasa, ar Ii Iosl

,

i greu sa tc disllugi ~j sa Ic impul. Dar l1U penlru a se distingc

*i pentru a 'se irnpunc a Icologhisit Sl~. Grigol'ic. Sinodul ucla

i

~; .. ; Niccea dcsblitusc Si hotiir isc consubstanlialitutca Fiului ell Tatal,

. ~f··:.: ~

"; Partiznull lui A ric, dcpurte <1~ a sc mullum'i ell aceasta for-: mullt, cxaspcrnu lmpcriul en disputcle, subtilittllilc ~i scandalu-

rile lor. Al]! Sfillti Parin] i, nuu-i tcologi al vcacului, in Jrun te ell Sr~illtuI Vasile, Iic en. ]111. Iudrazncnu - Aricnii Iiind foarte puternicl - Jic cK· III 1 rcusvau sa 'gr~C:lsca solutia dcfinitiva, Jl{S8tl discutillc sa continue ~i sK sur pc tcmella Bisericii. Sf . Grigorl«, prin Inalta sa inspiralie rlivina si prin Inaripata sa mintc, solutioncazlt nrzritom-ca preble ... ·lua a Slinlei Treimi t. Metlil:ind sl ndfmcind natura !';i lcgii! uril c rllntrc cele trei persoane all' dmunczelril, Grigoric illU"irc~tc hoUirlrea Sinodnlui

i .. diu 323 tn privinl« rnportulul dintrc Tullll ~i Fiul Si prccizeuzlt pe acela dlntrc Duhul S.fi\]ll ~i Talal, ])1~CrUll1 urrneaza:

TaHH esle neruiscul, Fiul este ndscut, iar Sffmtul Duh purees 2.

· '. SCan I ul 1I i Grigoric ii rcvine astfcl gloria ncmuritoure de a fi

· ,

stahil il definitiv tcrrnenii cclei mai mari l aine de lu temelia

.; credintcl ortodoxc: Sffmla Treimc. Este cca mui clcs.ayflr~ita crcatiune, en colnbornrca inspiraliei clumnezcicsti, a geniulu i credinlei si Iilosofici Sfftntului Grigoric din Nazianz. Si nceasta creatiune priveste nu vreo problema sau detaliu .-rara irnportnnt~) cl In lezul , Inima insas! a tcologici crcsline: natura dum-

· nezcirit ~i Icgaturile de substanl't '~i acliune ale' celor trei pcrsoanc ale Trcinlci Sfintc. Dtllnnczeu era, ni.rH 11ldoiaHi, def'iJut ill llcnlun:il-alc' ~i splcndide c}li11l11·i ,lc, 111~11·il(~ sau luicilc

.t.s,wa .. iZA4TOS.h ... • a;;a, ":"'. -.. ,__ - . --- - . .

. ' .

.. ~. r :'~:_;;~'. ~ .. '_ ;'. : .~.~> .: <:'1;- .'

,1:, ~

i

...... • I

, .

~ ,

"

Omul Bisericii, Teolozul ~i ~li~lonarul

eplscopii lui puseserh sUipftnire pe apron pc toate Bisericile impcrlulul. Insas! Bi.~i,cn sr. Apostol! din Cnnstanlinopol lora sub

conducerea lorv Ortodoxla era toat't conccntruta in Riscricu 1 n-

,; .. ",1erii, uncle prcdlca Grigorlc. Impitratul Tcodosie n r-estahilit

I:-':} . prlmatul ortodoxiei punflnd pe G-rigoric in drepturi!e sale .lc

:~t>: $ef al Blscrlcii. Dar Intrlga, mcschiudria )i Inl Tclulxle rau(:lti'

,~;~>:' $1 de Intcrese i-au 1'itCllt iInposihiHi$rdcrc:l in capilala hn-

),; perlului. S! a plecat. Dar a plecat (Iup:i ce ftlcuse cclc mai

. ..~,' lthulnbilc cforturl pCB Iru unificarca si hu pacnrcn TIist'riC'ii.

, _ . ;: Grlgorlc n'a fost un ~f In Inlclcsu! exact al cuvantului.

".":: :ttl n'a avul nielodutlt, in condur-orcu onmcnllor. cnergia, dis-

,11r'-'!~JlUna $i prczenln de spi~ a p r k-tcnului si "liranl1hti" s~u .{~:1 .•. .,-.i\tasile. De nltfel eveuimcntcle secolnlui sH.u sc succcdau en

T , ..• ~. luteall sl o vlo1enUi cnrc-l stupeflau si-l coplcseau .. El sub-

. Jlniazlt .eu mul~il tnAlu1irc, in vcrsurtle sale, nernarglnita 1":lU';'-:,Jtiu.c·a multora dili oamenii Biserlcll pe care, Ii compartt cu ,"·,,~1ft8rele bela mal turbate si Inseclelo celc mai otrtivitoar e. Bu. ':<;:~iiltate,f' ,1 f1ne(ea lui sulleteasc't native sc gasenu deznrrnute

. .4fn. taJar machlnatlunilor tic.){lo$ilor, a acclor kakot, de e-ire

':h! ,trmll"U p6.M $1 in Ioeul sau de rf't-ragerc ca de niste

:tspecU~ apocaliptice, ,

Tt Cti\loate aeestea, Sfanlul Dostl·U. a lost un incomparaoil .'. ,'Jpl1riri,~· sufletesc. Dragostea calda pentru credinclosii lui. de .. )t~f.~t~t "'l~nta'tiare'a totaUl 'pentru cele 111 aleri a le, ajutorarea sitra.. i;'J~~;~~I'Jt~no~iitPila,' Iertarea $imJai' ales acel dar unic (Ie a intra in :tfi"::i/_:"r, .~~lJnhri~:~:rnl~rs~ "~uhovnier~ti, . tm p~rU1$indu-l~ . tot auru~ ,sufle,~·.._:··J~:lulul·{iIu $1 dAndtt.-se lor en rea mat desavfi.r$ltK ubnegatic, pun

..s.~~:.: .. ' .. ·;~fPeGriPle ~turi de oei mat mar i n1.1Iri'tori de caractcre ;f~fP'~',~~.:ttl 8JiUehiUltil cre~tine.; El era ftlclier de inimi, nu adminis- 1i:~6:~l~r\rato1(;de eparhU. A dovedit-o nu hunlai la Constnntinopol,

J.,{~ .',/:~":".":>: _. ~·:"\l:~t.a r' : '~'1 f~l'l' a": N aZ'ianz . \1 n'de' ~i·· rost i 11 tAi co) n J )()l·a I ur t~' I ta tJ1.1 u i

. .:.::t. t'\ . ~". . ~'(J' u ..,. ..., .

~?,{ir",··.-:'·7~·-,':jllu.· lt4.:; apo" i locHilor': de epi~p.

, ~/'i' t ..... :.1'. l" .. ~,·t ~. '9.& ! ).

:.~.~·.bti~~::·,,,.·.·· : :~ , ~.+ .,' ~ ·.i ~ .. ~, . . ,

·:J1'*:'<.-' ;';;,~r~'Bttid:i{ReligiC'uses),tome tI, pp. 77-78. Paris (Fischb.1cher) 1931; E. Fleury:

:{;,~$:.- ..•.... , . /t&ini Q!lgoirecle Nt1zianze " jon "mpl, pro 233 sqq. Asupra arhicpiscopiei din

,,~j~~t··;: -,Hl':CouiIUnopol,i a sufetintelor liri namir ~i fira nume (e i .. :t uuz.at condu .. .-:.::~~:.: ':,. ·:),f~.tereJ'-il> tn care· Sf. Grigorie· a. depus 0 dragoste ,i 0 dezintercsare farl m.ugini.

:~g:~~{':-- ;;:l':ef. dt/A~ Viea,a Sa vv. 562-1949 (Patr~ Or. XXXVU, 3, col. 1068-1166): Dr. C.

'f}_::;:,-· •... . ··l:uun\j'db':' Crcgorius von N~zianz dn Tbeologt - Ein Beitrag zur Kirchen = und

i"~';;_.;Y ',!j'_:!Doamenaeachichte ~e.s . viei1en Jahthundcrts, zwcite Auflagc, Gotha (f. A. 'J,"'F~'·· :;~~:"'erthes).: 1881, pp.10(':'180 :E. Fleury. 01'. cit •• pp. 269·330. .

'.:~~. ~~. ' .. :~~~:,' ;.... .. . :."-,;.~ .. '. ,

- . .. ,.'.~ ;.~.~. ' •. ',":' .

.• '. - ~ - ;c

.~' .~\ i;; c~· ' ... ~ ',~ . ', .• '''' . "'~'

~LJ~·'.i..·.'I~.--=t:·"'H""'·· .'J:.:.:...~~,1~ "~~ ~-~·I. .~.

· ,

. f

,

.~ .

: . ."; -' I

, . ~

-'

I ~. , ~

,_,I ..

• •

. . I .~

1

• ~ I. "J

,. Gcniul Slantului Grigoric din. Nazianz

21

...... -;

. : .' ..... :

. '.:, , : ','!: .

. . . .

" '.'

. -

:.

--------

. .

.

J TIle I{c\'. K. E. Kirk. D. D.: Tbe EvolutiolZ of the 11(}ctrine of tbe Trinity, in A. E+ J .. R.l\\,linson D.. I).: ESSLl)'S OIJ tbe Trillity an.-f the l'ncar71ation, pp. 156 sqq ~i m.li ales 219, 222 etc" l011don (Longnlans~ Green :ttld Co.) 1928.

2 (;rigoric din N.lzi.lnz: Disc:4TS. 29 [piscurs. teol. 3], cap. 2 (Patr. Gr. XXXv'J, 21 Cl11 76); Adolf fJarnack: Lebrbzlcb deT DogJncl%gescljicT)te (Sammlung Theologis~h:.~r L~hrbiicher). zwciter Ba~d, IV .. e Auflage. Tlibingcn (J. C. B. Mohr), 1~.9, p. 2fi4 $i nota '5; J. Tixcront: Histoire des DOgl11{,S d'l11S l'antiquitc cbretienne (E~ib~·i(.,[Jlcque de l'enseignemcnt de l'histoirc ecclesiasti~-luC), II, PPi 78-81, VllI-e . edit., Paris a. Gabalda}. 1924; Gustave Bardy: En liJ,mt Its Peres, pp. 106-145

.

~i,' mai ales pr. 129-1311.

" '

, .

. .

- .

-,

I' : L •

I •• ~ •

~rI: • ~

-,

· .

.. ' .:'-

·

-;

Omul Bisericii, TC:'.llogllt ~i Misionarul ..

;. :

22·

. .

• ". I

>:' ,reHgii si filosofii sph-ituulislc. Ill'li·:iile E!.!ipttllui sl nle Pt"··

: .~:~:siei) illC()IHpar!lbil'?l{~ Illosuli i ale l'~; Pluton .. \I+,(oll'l sail s~: ..

. . . ' .

. ,.. ' .

.. ::;,< . cllor, ilnpotlobisrrti duniuezvircu ell minuunle C;(lHl~li .1.' at !'i-

'~j;r.·. bute sl Ieluri de acliuue. Dar nic.rivrl en in ere~iinisnl-' ','U

,~'''.{,,:' Dumnozeu eobor lt in 11l!iLl')'je ~i i'l. ishwip peul ru a !H:'lH:tti

.'. >;'l.lDlcn rculmcntc, nu i1l1:,:!iJla. r ~ sil1jholi-c snu spc;'uialiv c:t in ;,<:.; ,bite crcdlnle ~, J1U sc slmlca 11lUi 111l11l uevoiu t!:.' a <.~ool'(l, ;!l:l

:it .,! deflnl toalc t!Iel11cntelc e(~ COlllp\llll':ll.1 sllhsl!\ll~:' ... - ousiu . -

,'.:( .~umnezei.rii. Coor&urc, ststemut iz arc ~i llt'r! uirc, care t I"C-

""'.i' .··~tliau sit den expresla cca n.ul (lesr-.\·:lr~iUt inl r'u li:nhl OJllf.':h't\-

;':~;,:~t:~:;;k;ttbif ~11 hil G rlgorl e a Ios t Ierlcl! u 1 carll i tl l-a n' \'('U it )"01 u 1

tt .. t~jFi!; ,,~alai. eoordonarei, ~isLl'nlnti:dt r u si definltlcl cure au dint.ls· :,~,~~,:;<~, .)~A.J1~ asltn tem ell a credin tl' i ~j ~ ti in t el noas trc ll·ologiel'. I ~~Hi

~)::i:i,;;'. ·.pe ce cele cinci discursu ri tcoiogic.e ule lui t ~ rlgori« ~ unt

~~~k~~,fJ>},I~Onloa~.~ .. d~ aur a opcrel sulc ~i :l intrcg:· .. i ortotloxii t.

I~~f;': .:,:;, .·l~~~se".~ilr~u.l<.~~te . In opera sa de ga ncb 1·(' tl'ologlC:-i. til' nn lJ~rI~~i~:>., .. ~:;" )~tare-'~;l rldicare n ncliunll moralr a. Blscricll in lume 15i de

? .i~' .... ~.. • ." ... _, .• 1... . .

:~1l>'·,. ..••. . j~alUl' spiribtalizare a nlclubrilor (,i_ (~il!l atnca crt 0 vloleula

~ff;~;:'::"'''' 'l~l:obi~hui~l. ptlgftni~lnul1~luribulld. ~)oale 'yirnl:u,u ntucului ~au ;i~t;~;;;-:,';'.:;.;; ~41~.a:rfi!ost de 0 asa de lnalta tenxiune, daca lmpiirut ul Iulian

~r~i!t~r.>-~.',J..f',~',:J.~~'~l:.rl,~~rcat .~i n't~l~ n od~~t tuluror '_ chiur si crt"~linilor.~~m~,:,:~;t:: ... ' sl,~~zla ,.1Jfh·eJ r{~st~ulilb~ dcl~lUl.ive a rcllgiei ~i vechei ci\'iI.iz~,ti~ ~~f-."."~!t~;;;:~t~~ .. t~~rc~rea, itnpl~·atl1hll nposl ~l t cxus I~Cl"USe . pl' ~CI"l'!:-ta111 ~l ~11r:{:"iY.: ..• tpealocurl \"urise paulett in cl. jloarlea (lInpl1nc~ 111 frunlf.'ta

'~i'~\j~t.::;'L'::':: • ,1 atnU\~lor sale din Asia, n reslalu'atorului \"cchilor l~redinU si

. ,.,. i. ,.;:... '. . " ;. . ,'.' .'. .' •

. }'~B;'.' .. :":1t1alini.:plgane, a l1~l1rat initllll crc5linilor ~i a cOHlprOll1is opera

.. ~i1~';~" .':.::"., .. ···;·t'·~~e·· -p····'~~'t· w;' .

- ~ ,F·;.:' . , .', ... '}': .. ,~:~~ U~ . U iii· ~. . . . .

,~~lr"'.':~~~;'~:--ll~· C~lirils111Ul,. dupii aproapc pnlrtt - SUll' de ani de. \"ica\a ;;~{~i~:.:(, T>;·.d,l o~rlJ.ntellsl in tonte rlOlllcni i Ie lllalel'it-,i 'ji a I.,' :';pirit.nl ui, ,~!~~~;'(,:., .. ,,:.;·t!l1Jutise$e·la un 'gl~nd de progi"f"s inlpr~sinl1nn L lllai ai{''S in.

If~~~q';~._·::\' .. ··:jl:;lJ~lt!~~:;;;edictllllli . dela l\Ulan .. IJn p:lgltll1isrl1' rcstallr,ll ~i rc.~inli~fu~;"t.. ·'~Jf,~~~~.;~e$l. de respiratic sClirUl ~i artificinHt, arri putut.· nu.

.... ~.,!.~J '· ... 1 ... "." Zt:~' ,..... ,.., ... ;" ',ql"l :, ...... . .'. " . •

~\;i.,:~f;::;.:.i .. '. '. :.:i;f;~ ()~~asei1 sa~ s~ suprhne crt'~1 illislllul,clar s~-i incetineze

,. _ '." :--.'-r-:' ... .... ~ ,..t d L. iif ".. _.. •• - .. . .

,;,/?N ;.,; of;.>·, ',:;·'~:',5··... '.' : .

<,.;«(:'~"~,~;.).~w: l..st qn.,g~,~e sefolose~te, evident. de ('Lmente ale ri1osofiei grece~ti, in deo ..

~~;. ". ..~~t:,~l)i de~eot>l.totUShl, dar iiu ca b3"£a, d Ilui mult C3 formule de discutie. A· se ~1~~1t:",<~,.J,.,de~ tLicririle lui It Gotwald, C, Gronau. ;\. Harnack,' H. f>inanlt ~i A, Pucc;.h,

a?~t:A .. u,jI~~; .... - ... ··1·· 'IJ . f ..

mflillB:~ .I~ : . ··~L.:::t- I ,::i .:jo. • ~ . •

'WI. • ~ ... -.!'<'_ Ji~, .:>., ,.. '. :. ;.; .. ,.. . . .

· . ,

<

.: -:. ~

: < .. . I 1

• L ',. ', •• - •

. . '.. ~

. '. - }

1

~

. , . . Ii

L .. - •

. : I' J

j

j

... /-: · i

t J

,

I

f j

I

1 ,

~ II

.'.- ~

. " .. '.. . ~

." : .. -' ,

. ~

: .. : ': :,.,., : . jt

I : ':.~.~ ... oj • • •

, i

: -.: .. : ,j

: -. )., 1

.' . (

. -.:, .. ; . . . ,

. . i

· !

." : _ ~ .. i

. ~

t

f 1

, ,

j

.

, .

, ..

t 1

,

. -. ;

. .,. ,-' M

.j .

~

r . (

~

. I

.~; I~

...... '.

:' -. .

~ .. _ ..

:. I

..

. _ . .

,', . '"'

,

... '. .. '~

, •.. '. r

··:·.:r>',.:· . i

··:i:~ .. ~·~, I' · :~~ -! .. ',

. ....~. :'.

• I ~ •

r. .. ' .

, ' ,

.• ,.,"1, '.

., :.- I ~ III

· ' .. ,'. ~.

.... "

.. .

:. ~ .. ::.~ " I

23

. ~

' .. _,"

:. .f ':

' .. " ~: ~i.

. .'~ . .-~ ~

-, . -, ~ «: ~ .. ~

. .: ;~··:~:f

'>:t~~

. .,

. .

. . ..

- ,

mersul pcntru c:ih'a f im p. J a Hi de eo Sf. Gloigorie a lac~i. pc I ulian in duuN cuv« ntiir! celebre, scrisc ~i publicale, bine In-

\ eles, dupa moartva Im piirutului 1. '

Ci\"ilizatin -, l'rc~ti 11 ii este. (I upa (~rigoric Tcologul, opera lui

Dumnezeu si a err-din ~t'i crt-stinilor. I uliu 11, comparat ell Ieroboam, Achuh, Fu ruunul. Scnacherib ~j N uhucodonosur. este ci~rcsia insrt~i n I!clcgi uirli. a perf'idiei ~i a dcmonllor, pilt~erJlc blestcmnte !lll' iut nru-t-lculul. In nccrule pulernicc de ~Jnprccatiun(' si de () vinlcnltl, p'c ulocurl )·!'gTelahiHi., Grlgorlc Judecn ~i con dunn Iii pagflnis111l11 di nl r'un Introit punctde vedere: in uti ul n('scdozit,atii~ imorul i Hf\ii si caducitiltii luiloldgi ei Si c U Itt-lor uccres line: a 1 d oi lc a; ul (wg'ani zari'i ell' r ulu i pii'gan dupii mudelul cclui ere~lin; ~i al lrei lea, ul praclicarii'" cnrif atil !;'i a tuturor cr lor lalle opere sociale dupii pilda l~~lci In ui lnnltc v i 1"1 uti crcstine. De monst rnlia polem islului cste sustluutti ell 0 scumii til' arHlllnel1te m-hlcunoscutc, pl"op!l"ii polemistilor cresli ui din svcolelc Prt'c['(lt'.Ille sau din acclasi sceol. Inlcrviu lnsit ~i i(~£Ht'ya elc mc nlc person,ale a ciiror illlPO;'-

tun ... ~ ("S.[(' {·oIlsid<.'r:lhiHi. Acesl c clemente .. (,:HO{~ delinesc aspirutul{' ~1 sensu] ci v ll lzu l iei cresti nc in sccotul IV d. Ch1'., sc (~;lt.orc-sc Inlai constii nt\\i ,h' situ' ~i de putr-rvu P{': cure cresII nismul () uvea In aceu ''I"'''I11'l" ~i a poi react i u.n i i 1111 pol rlvn

uner masuri speci.ilc ~i nedreplc Illata de Iulitll':

I 11 cc Ie do u1i. pnsionun le i 11 vee li ,''''. i 111 pol d vu i III pit rnl ul ui lulhlH, Gri~'Urie dovcdesle 0 cunoastcrc dcsa~"flr:-)itu. si de ()

• •

t"urn finl .. tc a zeiJor ~i crcdintclor anlicc'. Nu nU111ui ca cl lrecl~ in rc\"i~lu cl'l 1l1!1i lll.rr-c JluJn?iI" de didlliUqi Y('ehi, 1n

(~c)111p:lratie (~U C(~ilfllti Piirinli san se.-iiLori I>OIClni~li ai Dis~rjcii, dar cllJloa5lc cvoltl\ia ~i raporllltilc lor reciprocc, opcrtle lor jJl t"l"L~din \ a ~i civilizatia carfora a;p'a L'l,j lllCalt ~i fort a ~j aulorilalca de car(~ acrste divillilati se 111ai lHICi.lraU tn inhna ~i Sli nt.~Llll adorato dlor lor. Accst din urI}} ~t IU.Cl·U, n(lic~i t~tl- 11()a~lt'J~t.:t pll t l'l"ii tlct'slor :lei asu p'l"a p-arLi za 11 i lor 10 r 1n seen hll IV d. Chr., t'l"a dl~ 0 i1l1}lortanta conl:r!)ito:II"P, Hl.1l p~n1rll COIl\'~Jl~lCrca personaHi a lui Grib'\)l'ic, c;ll ~i p~'l1lrll dCl11onslra( in

tl~zel s.lll\.

. sr. Grig\l_ril' era exlrao:rdinal" de cult ~i j nlelig'ent penlru a

{

-----_ ........

1 D~urs. IV ~i v (P .ltr, Gr. XXX V, t. col. 532·720).

, . . { ,

... " :I ~ I I '! ' ~' ,', ~ r ~ ',' , !

. t ;.,

t .

< ~

.

-

I '

, :h·~,.·::.~ ·24

:- ~,; ':

... .~ ..

Omul Bisericii, Teologul ~i Misionarul

,

:.~, .

~,'. nu-sl da seama ctl Irumoaselo progn'sc _~i succcso nle crcsli,~ .. ' nlsmulul, a.W in dornoniul prcclzarl! doctrinll c.lt sl inacl'la

'?~:. nl diferjtelor- ramurl 'ale \pirtpi crcstiuc in b-Cllera1. erau Ie·.·1,',; rlclte benetlclare ale aeelel incom parabile ~a udiri ~i ell It uri \'.",f;:"::,: greeestl: cit, dac~ substanla creatl un i lor J101lci religii ern pur ,:'i',};:: crestlna, uneorl Tormu ~i uncle clcmcn tc nju l~H oarc la (~Ol1S-

'-:.-:L'_' Iructio erau pHgiflnc 1, Sl nici nu puleu fi ullfel. I)'al· incl din .. "...' vremea studlilor sale si grntle acelui fin spirit de ohscrvalic

- •. ' ell Care era asa de mult lnzcstrnt. St·. Grlgori« i~i diiduse _:;. -. scumn de irnbillrtulirea si de upropi.u« monrte a 7.c.iI()I" vcchii ,',j,H-','G,·cdi. Ace,U zel nu mal avcnu nicio priza asupru crcdintei ·i't'~~N::":'i Inlm pi 00111('11 it or. . \j u 11 Si. 'st'ru 11 i~ [ l' S j III P le oru ann- nl C HI it \)J1:i~~~t~1()giCc sauJltcraro. A I unci cflnd 0 culluril si-n cpulz« t virt ua:~t~i~tr;J: liut(Uc.' de -,ttca(iutlc, s'a isp,";t':H sl ell dh·illilatilt' pi gl'Ju'raloHrc

, tlo{~ '-'"»1-,.. ..' . . . ,

~ . .'?':: .. -~~':~~:'1.~ .. S~f "'I U ... ~~ pJ rotee to . are t

. - .. -' : . ::'-f~r:'< .~ .. • . - ~ IJ ... '\,; •

:LL.iit};t, latl deIce Grlgorle devine mislonarul rel·vcnL nu numai al \ir;I~};' ~rett;t~"!'i,'-~~tinc tin,' ~~i :II inlrcg('i opere (I\.' ell 11 lIJ~:t pc ii:,J:;;,:~:' Carei::() (lCs:tl~ura sl avca s'o desT:150a"e :te('usUl crcdinlit. Spre ~~:;~.:t.t~;!/t~hh~c de polemlstll ·si :1J)(_)lngc.'tii cr, .. ~l i 11 i prcccdculi. cure t ru:~l~]:\ tOtl . eonfllctul p.Hg:1Jlisnl-crr~tiJlism numui pc bnzu opozltici de ~!I~lt~'?? dogme, cult ,1 morala, sr. Grigoric nrc, eel dlutaiu, viziuneu ':f;;:;,-~t; fortel cresllnlsmulul en un factor de l:trgH. si arhlnea trans;i~S:t:;1;::r()rmare aIumll in cndrul istorlel. Cre~'i!lislnlll nu era nurnul .•• . .... ·~~ctedint·i~,o religiea unci parU din lurne: cl era un agent , ':;$plrjLual :~~herator 'nlinlrcbtii omcnlri. Prin cl. univcrsul va , .j._~;'i"firmb. uhdiiitnnou; t10ul era ~i (hila vizntit de cl : Irnnsformru-ca ';trrt.::.-_":'J>AnM- hi t~~sftgurare a elemenlelor lrHit-j i in lim p sl ill spaliu. ::~l1~;;'~';'Aoo'sUl' tfihsriguraren firii ('ra cu putint~ W'atie 1I-:lJlsfjgu.;. JJJ:;1~~~;-·'~.j·Jtrii sutl.or .. Grigoric rccuno:t~I(' c~ 11l1('lc It'gi p~gallc ltnpo}f~~f-'ltltai. rlUlllii:au.fost .cumlllte; inspirutc, <la," clc ,'ran itnpcrCectc

:1~('~V' $t;~_.: tnvAfteau intr'tUlcc,re vi ti{)~" "Noi crc~t i nii, zicc el, ~ nu 'i'D':, t1r.n~ritn "~~CAl binch), pc care in parte I rcbuie sat-l savar~hn:

:,·',ii·~"~L ..... <. .\.~ .···1.,. .<. .:

" ~'-~~~" -:.:' " I " ' ... ' :~ , _' , , ~ l.)" ~ , , ,

~/~~r.::~~\~ .... .'!: .. ~'~".- - .. ;" ...,__ .. .,... .. :.-.NVI b r . • ;. . ., :. .' ..

,:: ~~,,;.' ;.;~~~~,' :~' ~ ':, ,', ,:_i ~ , ~1 r,.'~ , ' , ,

,~~!_J#~\l,:.;,< •. Ad .. Hartiick: Lebrbucb Je, Dogmengescbicbte. zWl"iter Band, pp. 467 sqq.:

~'~~:il~;,": Pieri" ,;de 4li.#~lle: Culture classiqu~ ct Cbristia'Jismc in Bulletin dtJncienne lit~::{;::f:~~;':', terardte ret 4:#:theoiogit chreticnnes.15 Oct. 191.t.pp. 262-278; Pierre Camelot: 01;:;.i{<-,LU. . iiUt$ di:-Ctbnitlt d' Alexc:lnd,ie sur liutilisati01I des Sciences d de la Litlnature

::'~i,jr·>:prola,.tl~';_~I~rches de Science Religieus~. Fe\'rier 1931, pp.38-66.

,(Y:,U/:i"~-::' •. • Gaston ::R~ier: La fin du paganumt, Tomes I, II, Paris (Hachctte) scptli-me

;'>'<~" __ ~,di~~n;_G~'~f~l~~. Fert~~: ~ ruine de 14 civilisation dn~iqa't, ~aris ,Pion); 1921.

. ,.:~ •.. ~ .:t~ •. ··f 2· • ~ , t·:. . ~. .).~.:,;{ ~"k ... . .. 1·- - . , .

>,/>"; »: ."'- ~: _ .;~J · ': " .

,
~
j
~
~
~

..

~
~
j,
~

~
~
t
.. ~
~
,
~
,
f
~.
.' ~ ': ",',

·1· .,. .

~~.:: .. ~ ..

, ~ ·-r

~~ ~ - I'''''';' ',i ..

, ~

I .i,

I

': ..

'. . '>,fJ

, ' .

, ~', ':"~,

... ~-~~

I ",,~,

""

' .. ,.':

...

25

"

f"

in parte sa ne Ii pim de cl, iar in parte sa-l vizam, pan1t 00 von 1 fi ajuns In ncca dl'sa.\':lr~il"c ~i indumnezt'irc, penlru ~U.C am Iost crciaf ~i ciilrc care lueJ'g'clll, numai dncii suntem cumtnt: ~i avem in vedere un seop care e vrednic de Ina.rirea lul I )llmnezcILi' 1.

. ClI toate HC('.S({'u. Grigorie nu pulea Uig-~idui valoarea consid('rabBi{ a cull urli elcne profane. Forauulia lui din Iinerete si prodigionsn uxim ilurr- a tot ceca ce crcinsc gi'nillI spiritllHliti1t-H

gr(~('('~li dela lIo1l1cr si p~lJ1a In cl, a(huira~ia sincer a ~i cntu-' ziaxnrul culd ell care cl aprecia uncle din uchizifiile nepieriloar.: ale g:ln<1 ir'ii si artel clene, Iaccnu din Sfflnlul Grlgorie till partizan fer"cnt,' dcsi tacit, al Lunurilor superionre ale png:inisnluhli. Iala cum sc oxprimti cl,' in chiar una din acerbeIe Invecliv» adresalt· lui . Iuliun, d('spl"(~ l'1()c\'ent~taueasUt rnin unntjt floarc a artct cuvfurlului clcu, pe care cl si-o tnsu-

. "" .. ,

srso HI ChIJl asa de sfdtlucit III vcstitcle scoli ale Alcxandrio! .

~i .. \thcnci: .. Sti iJnpar{ti~{'a~ca indignarea mea loti acei· care iulx'se Jitcr('Je si care It- cull ivtl ~i din care rae ~i en purte, llli

U1g~du(·sc. Caci ell an) ren un tal, 1 icn ira oricinc doreste stl lc aibil, Ia nverc, In nobletc, la glodc, let putcre, Ia inutiliUltile pallluntc5li ~i la placcrile goale cu umbra, Dar rcvcndic

clocYcnta, pc en singurit, si llU regret ostcnclile de pc mare ~j de pe uscat prin care mi-arn dobundit-o. De-as nvcu iputerca clocventil, ell ~i cei care 0 iubcsc, a ctocvcnui . pc care :lIU ilnhrafi~at-o ::;i 0 hnbru1i~{"z imcdint dupii ceca -cc este 1'n rangul iJlhliu :11 tuluror lncrur-iloi-, nc1ica Iurrru-llc dumnczeiest! si sp<;.~rnntele care Illl'rg d incolo d- accnsth 111I11C v3zuUi! Daca

r· · I"l· I

. Iccare - a~a CUIll Zlce In( ar -, sufcra de ceca cc ,esLe in

atingt'rc clirecta ell pcrsoana lui, en uu pot .sa lac :il1 accasU'i prh;n.1a; sc enVine ricci, 111ai 111uIt chiar dcciU so poate SpU'l~C: en prln c}ocvenU( sa pHilcse CIOCVc.lltei trihutlll dare i se eu-

euville" '. Si Sf. Gr-igorie s'a tinut de cuv.lnL Elllo!JonanUl inlarturie de tirabtoste sillccra ~i profunda pr?l1lru cca mai' cultivata (]jnl~e nrtclc frlnnosu1ui in spiritualilatea 'l'lellis~ului proInll Inllrlbund: aceea a cllvflntului. . Dax" sa uu nc Inchipuim ca

Iclocycnta cclci de a dona sofistici, de allI.el ca !$i a celeflaHc, I era CtlHi~:_~_~~c}usiv p<'nlra ca Illsasi. A.l"la cuvilollllui' era

. (_,

;

~ •

·

f

i

t •

;

,

j t

I

1

j

~

·

~

I I

!

'~ I

l J

1

1

~

j

I

t

I Disrzlrslll IV. 124.

~

a Discurs. IV, 100,' trad. de A. Puech, op. cit., p 3371

" .. j.'

.

•• I i. I _ ••

. .

.. ~ .

.

.. .'Ornu 1 Bisericii, Teo IOStl1 s I r..f i ~.I onarul

~ ~".: .

~ . .

\'()rrn~ . de expunerc fonrte veche, san constituin un clement '.::-de import nnut cOJ1si<k·rnbiHi 1)('111 ru Hcc:\sHt rnrnl!t in cli:-;ct-

• :-lt~:.. - . .

.. ~;::i)Jjni Intclccluule en istorlu. rnosori:L drvptu]. _ _I)(wzin. eel cc

~~;lte ocupn cuvelocventa l'l·a illl,llicif eel puliu in unele (~~;ell7.\tri: - 0 adevilraltl cuciclopcdic :1 culturii,

-;~r> Dra~str.ll bestinsa n Sf. (irigorh.' pcntru culturu png:lna grcac~

.' f\l .. - '.. . ..

j~,;jl Indeosebl pentru cullurn Iiterur a s'u arlital mui ales cu ()C:17.:i:l

·~\rtRhn.oStilui(kcf(~t al trllparutului Iuliun. (":tr\! lnterziccu profcso-'1r·.·lIur~ _~ rnui pulln tluertlor sl _' elevllor en·~tini---· (It~ a prctlu ji;:srtu de n frecvcnta scollle de in\'~FHur:i. profauii gn'Ct'3SCa t. ~';:'rJl cuvlnle de Ioc, nt'igol'ic 'J'I{'spill~' :tC.'easHt m-meritntil ~i

. " - .

·;{:/n(·ll111rginil?i. dczonnnre ~i umillrc a(lus:i crestinilor. Iullan zi-

Jj;ccn: ,.NUIIUtl nO'ltlt pitg-:1J1il()J"~ 11(' npnrtiu !;,Hinla sl cull nru. /f:~f~ciriw)Jnl'n()i ctustlm z£Ilii.· Pen+ru VI)i. ercsl lnii. t- potr-i-

· .. ·~i ... · .,' ,;,..... . .

:~1)vjL!l p'rostiit'$1 badllritnin. Ct~1 In Hi in :111 cuvilu r de 01', lint' :11

:';?"rostru~i InCcl,·pciunea 'von.;LrJt SU!l!1~ __ C",:'dc"'; 2. 1..:. "art' Sf .

. . ;.: .. - .. :. . . .. .

'~i:'Gri ~tarJe rePJ.ici p!illlr-o admir:tbil;, ("1',q.,p:tr.ltie Intr- ;,r:-c-

":;",'~ • :.].~ 1'" _.-: ~ .... ~ -:- - a. -:.,. d . 1) \ ~~... ~ ;(c."li.n- ~: .. ~ ; ,~~.~ l ~~,,.~.:, i ....

. . _". ....,., _. ~ . !"~-- .~~.... .... ............ - • .~·v ... 4. 0\.. .. l ~ ...... ,"11' .. " ........ - - - ....

")~/ ;- ". ~. • to • • .... r

:;~~~, !u_'a ~~,rrd doririn2 'nr"l"e- ~!t1;:tu ~'k SJ':Z.;.e 'MI

~~_lfim~iri't .. , ~Pj1h~lf·:t:'l ,~1rhir: =W~ !=~ .. 1);;lr Sf:t!lful I)j-

'~1~lf' Db St· lbulfUlne$k- at :diU: ~d~.:.indu-~ di~"l iillI-'§;'tllJui,;tJ int.teab:l: ~ .. N'unl:ii lo:li dn"pl r;l-EIt"ni.sfn~ Jt:'i..o;PU!I-

~~mi · In: urItiilto:l.rt"I<~· th'~bnri: aH;lb~'lul Illl-~j :trcod~in:1

.. ;:~,·;-rerlt~f~iti, .~~~ - dnfH' . pllreJ~u unorn _ .. _ InE"tiptcni. suu In

'.h~~EI~6is.rdtltll)elocltlc vine jocul «It' znrurl. numitratom-en, h;~$~le:d«t pc.·g,Dgctc, ridt,su.rn.ifrclIil:tI<·n ~i til-In eomcnzfl ~i 'fr{!ti-fl1..bOl~llti, '~c suntrtlu ,~~·cnl-u rl ~i III :.li dcpiirtule 't.: Dncii ;}_:iJ!..gIpteJ1ti~Fem.CiCJ1U $1" Ebrell . de a cdror cUItUTu ·1}rofiEhu~ 1X~~I' l~tiltoftl~~lhsttI{~l'.Enbeea,:'-luandll-se -«It.pa .conccptln In, ~~;,:~jf~{:ridr~~. l)ri!~tii··· de' 1) ... oprietntc asupra dcscoperirtlor 10'\ J~t~~"r:~pattllllh14!~I<~ strict nllJllt~t lor. ec ant' fuce noi ? Cc moliv ;,;;;!!~1'I; Jllril:- jhlte~!q n voca . tl1':l lit : lor, (·:tncl s~i n t e'm .noi i n~itH~

>i~}m!fblft.d.ti prM:.proprla. rio.1slrlt purtare? Xu sunlcm not atune! FCl\":~ totul. c()~il~1in~i . sl1rcnun~'hll Ia descoperh-ilc lor ~i sa

e , • .... • • .,t .•• ~~-1Iti'.,>

··:i~lpll r tft~tnl ~q~la.· ciorlt, ndicl sa pierdcm penclc slr~iinc:'

;·.~·~·.:·""l ') i P ...... fr.. • .. <,r tb ... ·.·· . .

.;", -_" ... ~. . .. '-~.' .. . ·.,Jt.ty···.'·~ . .

~,~;;,.~~jjf.f~~11"u~~!,r,.~~~;:",~f .. Gri~l?ri~:.,~i.f~'rs. 1.v'i~',!l~). t(~~:. v, 2~) ::9.

-.~. ... t"lr~.r

'~;r);· J~~~_.~:.: ·/i;-~··~~·~~~·

',.~ •. ,. : •. ~ .. ~~ • .• YJ.; .~~.: .

. "> • : <:«. ' . . ~lt· .-,t. . ... : .•• :\ .'~- .

...... _:~.~ ..... :.. .?~ :.. '. ~- • .iII.!... ~ I ~ • p .,.~;, r

!::.liP ~ ... ..I;......._..', ...

. J

.,' ", .

., -. ,.; ~~-~it- ' .. -!. , . . ... :'. --- ' ..... '.~. '. .: .Jf

, ..

. ,:.r... .;.. .

.1. " .

!

; I

• ~

'.- . -,

.----~-------------.

...

.,.

Geniul SfintuJui Grigorie din N · azranz

27·

· ·

, · ,

. ]-

~

·

~

~

~

.~ ...

'.

~

· ·

~

,

.;

~~ ....... .. - _,.. ... ~ • -. -III' • .... ••

~

:

. ~ l)u.:.urs 1\- i 1 (J7 •

_ t Jb~ciem, 108.

'. I )'s .. ~Jlrs. 1\',-; raj.

I

. I

. "

. . ~ .' ...

,.,

. :.:<.

·r

.: \~

. ,

.. :

c

I . I

, I

[

i· ..

f

" .

'" ,"

, ,

. \

.. .

,

.,

,.

~.' I •

\ .

, ,

,.

,.. ',~ .

. '.~ .

. .

CAPITOLUL III

I.'. _,

," -.

,

Poetul. '.~.-

_. -(

,:-,-: I ncarcut cu ~ltn lcctur.t a mnrilor poe]! ai Eladci, tcch-

. .. -

'F·:C- ulclan: destlvft.r~iL - nl versului sl Inzestrul -ell 0 nnu scnsibi ..

g~:l,':JUnlc~.i ocal(U1 Imaginnlk-, Sr~lnlHI r;dgori<' cstc pr-iurul ~i .:': ~ld\ili mare poet crcstln -at vcncurllcr , IU"il11;lI"C - ale crei :~ILbt)ast~. El-:dl, eel dillbliu, doctrinci, sl'llsibiliHf.tii si Iclului de :Vllrv.icatl;\crc$Unil, - arlpileversului anllc, Pr-lnfueilitnlea sa extra./f;:~r: ordirifU-1i de a Imita nbsolut loate Felut-ile poczlel grecestl, prin !:1)~tli:~ crt'utluni noul ttl versirien.tie - ~i accent, ~i +mat ales prln acca

;.t .-~';s~ . j' •.•.

l~ril1(irii.~1 supleta it talenlului situ ctrud nbondent, c:\nd viloros,

1:1tEcAnd-~eaJni" Sf. Grigorlc dcmonstru illlpKrntnJui Iulian en si j~~~' cre~ltii eraucapablli de lnalte nchlzl! H .ale culturii profane

~P.,i~~ $t t.Qt1~n de bold nlAnuitori ale oelor mal 'dcHcatc lnstrumcntc

: ...• lIe :;'a~tellL .'; ~. ': .. ", . . ".: ". .

l' ersurilr

, ,;a~iif"ldiJI1<nhbl 3R~ 'Gt~jg() .. ie arnUl, in j!:llnhi . de 0 fnclura {~;r-" 'h"}',-\~":-'nltel1tt1£.lcce l-au determinat sol 'Cnel poezlc ~i care-I

'~;~'~.' r()st~;iee8t.ei poezll: .• ' .... . . . .i .

:i/~~~.. ,;>~~.~r· .. , ~: .. ;O~). > ". .', .~

·-.)i'-!~1;!. i.. . ."( .:j.. '. -_ . .. ~ t:~ .. :~.''" (. '\ . . .. _ . I L

l~~i:f~~.:,)fl~X't1~~de,u.ctin1tn ul U scri u ~n.. vr,emea de-acu Ill,

JL~f~ ,i'~- Sti~Z~ .. our~ usor, mdcnr ca-l In. proz~,

:s-.;.. "-1 .(j..- .*.. . .. , 'Co .~t-. r' ., .. " .. , . .

J:,';.r.:.r:'$i~Jirtipjn\11t el .ch.eltuic in ostcnelile lor,

~~i~r\i: :~:!i~· ··~.)bi~ciHic; nich'nci\$ti~ nu lese, dec!ll :vorbc goale, . ~:jro,~~~~. '$i~(ti\dal1-lt1i seuma cit prea mult scrlu dupa a lor Janlczie tE'f~:f/ ~':;J~lj~·--S~:?'jctt.?:~ll1crurilc serlse sunt Ionle pline de nr-rozii

;~i,~~~:' ·::,:i';:cll~ ;c?t~hmtlrc nisip ~i-s muste in Egipt,

t;t;::L:,j~ -At-Iff dlJ oea mal pU(cllUi· Sr~ll1ire din toale:

:' :, . .t ,·?~~A . . . >,-, . . , .~ ... ., J ..... ';. .~~:.':". .. '. . .

.. ~,~.:-::~':::,L.~.·~· ... ~,.': .. ~.:::.',. "". C·a·"···ci~···ren"lln·And Itt orice cuvflnt (i«)1

.. . .. ~ . ." .. ' ..' r . i-'1 u ,

,.~::.:~;,~~~... ~·<;··i·: , ....• f ·lp~ .:.~. F ~ ••

I • • ~~- .' ~ .' '. ": ,,- I

.~'~~i-~~~'>::: <;:I·:~· D~~~>G·l- r r:·"~x·:~v'· ·1',·· 3, c·o· ·:1. 1329-1.336).·

·~f,~tl'.: :: ~\-~ .. s- ~~fJ:' r . • •.. A A . , . ,

','1"~'; .' . . .:'l}"· .

;. .;.!',Jt£.'4..ioc, . ,.. ,... _ . i" . ...J, ,

(~ I...=L.· .... ·.: ~. I : ... ~·I~~. --'

~ • •

I

~

, ,

" :

t

t 1

~ tj

t

t

f

J ;

J

• ~

~

t ~ i

,

,

1

I

~

t

i

l

I

~

~

.j

I

~

~

r !

,

>

i i 1

l

1

t

,

,

., ',-"

. .

- ." ~ .. I • .J.

• I'. • •••• I I ._:~.: ~.·r·:·~·

j

I' I 'p I

~ I' ...

. . -.

., .

.. ..

r '~I •

..' . -.;. ..

. -.": ~,

. ." •• ..~ I.

. :c: ~.

.. : -: . ~)~

., .

Sa se dec) icc n umn i scrls ului de 1) UnllH'7.CU· -inspirut, In Iocmni ('a acci ("to rH~,l lHI dot' Iurl nun . Sc-adaposu-sc inlr'un loc Iinistit.

Daca Scriptur ile Sfintc (Jr-Cl·a asa de .mur!

Amfor« (h" inspirn[ic,

Aceasta-i, 0 Duhule Sfinle, pentruca usa 'fi s'a parut Tic mai 'intclcpl:

Ca lucrul acesta sit ric 0 luptf

.Irnpotr-iva oricdrei '''3Jl'C vorbiri La eel ce sunt ell pornirilc relc,

Scriind tu. 0 bune priclcn, c~1n<1 vei aduce

~[oth·c puterniec penlru idci ce sunt prcu de [os?

Pcntruclt lucrul acosta c eu ncpulintii, C~{"i lumen s'ar despica In nli:.l'l·ea pfirti Si-ur- Il la loti temei penlru str.unbiir! in

v •

\-' r-,1J 111~\~C!

vorhi l"C, ill ale ]01·,

Ioate

St1 aiba aecstc principii calauzitoarc:

En In i-arn Iudreplat sceisul pe acest al t drum, Frurnos sau mal putin frUl110S, insa mic pH1c'llL:.

Sit dau versului ceva (Jill ostcnclilc .melo.

DUI- aceasta 1111, cum 31· credo cei mai multi dintrc

...

• •

~ oanlCl11,

Pcntru toate ocle ale usuratecilor,

C!l$tigandu .. ml 0 glorle g1oal~ asa C1Ull sc zice.

"Stiu ca. eel cc strhhat versurilc mclc,

Spun dimpol riva '<ttl. eu scrlu en sa plac mal mull

oamenilor.

Cei mai mul]i masoaril Japtcle scmcnilor lor Cu masuratoarea lor propric ;

Aceasta nu cinsleslc slintclc slrit(lullii:De Ut1 mi-ar dlI<lca ulflt de jos

Cuvantul ee-l am (lela Domnul l Vl1 vc]! mira ponte de-aceasta:

De cc m'am gal1dit sa scriu poezlc?

lntdi aceasta am vrut: ostenindu-ma si in alte trebur i, ·S~ pot astfel sa-rni illfrancz .a mea ubundcn Fi ;

Ca scrlind, sa nu compun prea multo lucruri,

.~ tall(l :.1. Iucra si a slefui versul .

" 411 doilea, ca, linerilor ~i celor cc se desfata ell. iiteraLara,...

...... ~ : .... .

....

l:.'~. .. .. r. ... ,.

I~/~"... .r , .. ,... ..

· "

:. ~

, :, .

., lIlA

: .. ~

· .

· ,

i _

,

~ .,

· ,-: .v

~ .

I ~

,

.•.

, . .j ...

.. :.'i. .

.,

. .

$I~I(' pol da 0 - rloctol"ic pJacut;i

t,c.. d 11 ( .. (~ (~lltMt s rnllll·i- 111 n i Io los i to: I t·(~ (IC~CI't 1 (Ill ) ce al a e I ocven t j i... 'Indulcind prin nrUl nmnrul - p.rruuvii.

Coardu iJltins1ilt Ilrcl rlorcste ~a I"it' sl~l)ilii~ $i c1a(,".ll vrel sit stll cum vn fi nf'l"asln, inl?t:

...

-, VaeK nil l' prca IUUIt, poczin va tine locul

· ..

CAntltr·il()l· vocalo ~i sunctr-lor )jl~(·i.

Ij- ~

.;;J~f~-::"::':; 1l-arll rJ:1I pullnln or a It' jucn, d:lf·fl vrr-i ~a tc j()t·i.

::?~tr?:-:;- -_ 011. dorul dr-f'l te [cri tlr prlmei-lir, atune! cdnd

•• • •• ~. "'!" •• •

. ~ ~~ . . ... -, . ~

• v .; .: • J ••• r- ... : .• : .. . '~. ~

: ··0 .' II: ,: I·· .• ~~' . ... "i. .

I. ·L· • - ~. 1 :> .

.. ,

... .. ••• '" °

;~:\:- (" Af_'r,"Uro:nltl stiu fHartt' s('llsihil:

~f-::-:> ;,Uli lueru poate fi u"'ic:iI "t' neimportant: ell toate

!i:;:,\,:{',,;, ·i r . ." ....-1 ...... 1 ·ftlt C (I III 111·1~"'1·

ft_,·-: .: .: ;,;. '.;: .: .' : . ..i .~.. c lt_--~ l'-.. ..~., ";''' ... ,·l •

~1.:>:::~:t;;~»,Alltnlr.11 pii,,'nfi I1U no lntrcc In arta i vorbirii ;

~,-_ "." , - .. , r '

f>,·tt,,"- .:' ,ltl- g-AnGc"!\c" In Ielul vorbirii in Irmnoasc culor i.

~ ... ~ . . .

it' ~': ~tkc:lr rn pentru nol frumosul sUi ill conlem plure.

~~: . : .

it-'·; Eu jJlsH. numal glurnosc en voi. curl suntcli Intclvpti.

~-4 .

:1", .. "':'- Sil avem f) gratlc . en nceca tt Ieului.

: . ,

'y' _~" Al palrnlra: chlnult de bnaUt g~sii in poczle

~t. ~ :

,:;:. '_ . - A&nsfl nlAl1gtlcrc cn Iehhrla hlUr~lna: .

:~ ', . ~ .

./ . De' a -rn i povest! 111 le i J1SU 111 i s boru I a I"i p iI n I~ mcle :

~,~,,: .: ., .; ...

:c;,:/"_\ Hit un imn de moarte, cl un hun de plecare t.

=iI ~l:j, , • I.. . . . ~ ~ ~ .

~~t',~;}:AJ.l.Ht '. p-rinll ]lrirt~'a' manlfcslului vpoctic al sr. Grlgoric ~r:;i; ~;p(t,~ In rata oelul mai Irumos sl mal arrnonios complex ~-~~;i_'dI"rbb~le sunet.c$li $1· personalc ee ·au stat vrcodat a In baza :~H:!;{,u~t <'alkre literate cre$Urie. Sf. Grignric glltme~l~ didos, d(\signr. 1~tir:<atli.rid~''-ca·n(1 ~"~onlitllbd nl4!nUOnar~:\ ~ht1.{'lor _._- arinul en

~~i? pdttiJ.:t~j_ prin'greulitite rnccrii ,"crsului __ i-a rost un c;Uifi~~:,-"vil.r:~~ffi.tp(jtriva· abunderitii prodt~ti~j sall..,'jn dcosebi oratorire.

~ .. ~- $-.ro. . : . ,.-'.....,~ ".,. .:' . . ",

~~r~:;-:,D~'~:'~zia.-· '~devlr~ta pOc7.1~ - 'e arta,· ~i Grigo-ric siJllt,ea

~~!i~:;L'_'pttal~:~;~lt-bt efriC'lriisacri· ai inspiratiei,·. pcntru a nu ccd:t f,t1ft;-:~'· td'l1r.er~;inte' crc.dinc. ·POOzia e~le~ :ll)oi, lice (iri#orie~ 0 dulce

... "! 1, ,. {f '1~ I 6' .

~;,(~'~1:bl1Jtuf". pfmtru~tineretc $i U 11 indr(~pt nr de in\"~1t~Huri lllorale

1f~:;":~losf,t(,r~~:1"V~!Sut:htstrue$te t\i'n ncclasi thnp desfaUt pc

~ .. ;.-.~. ... . .'.:."- ..:ir.'.:-J$#~·rj. ~!ft'.'!. i .. ~ :;; . .,._t .: ·d ·tl·- ..... - ~. tnd . . " · srlll ... t 1" lt~ t 0

~~:?t libe"'(;1"1~1,~t~ ... tift tee: emn , zice .iUL t1 In a a par e .. .;

:;;tt' llalt1!r~UcHifl at·· trebui s.l1· hl\~le pOt'zia moderna din :lc(\sl

~:...... . ,...... . . ,. ~ ,. ... . . ~

._'_. _ ... ;.;.... .. , -'.""t;r ...... is; ..... L Qt. •.... - , , '

t151~~;:1l'.H ,eWMiile .u' .... i.!57 (Patr. Gr. xxt.vn, 3, eo!. 1329-1333).

~:j;;~L "_-f'-tkj~ft Vfi),a Sa n. 7 8 Watr. Cr, X ~XVtr, 3, col. 1030 •.

~~., ... -. .' ~:. r····' ... ;~.!. ••. ~~ ~. - '.\.' ... ~ :~ ..

.,_.. ·l·r ..... / .... :.::~ ... ; •.. '·«'I~ .;.;,. . .'~ ... ' ..

.. . ...

-." .

. . "r .. .0

cattli [rumos til .r

!

.., .'

• ·r I

." .... ~ • . :-1

.,.

.. : . ~ ..

. j

I

f ! I l

....

.

malt ~i nohil crileriu &11 vechei poczii crcslinc. Poezia (;,~Sb1

.,

d('sr~tn re si in nr.~lnsi t im P i 11 y:lta tonrc pen tru lucru r i lc hunc

~i frtUHoas('.· Poczln. ~i unume poozin lui Grj~oric, cste, in ul lrcilcn r:i nd. 0 dcmonstratie robustii a talcn t n lui ~.i Iorlcl

~ J.

spiritul ui crestin in fata eel ui p·ag~\n. Pitg.1nii, zi (~C SfanLnl,

11 \1 J 1 C S \1 ) It c u ) 1 j 111 i cst 1 I) C 14 i o I ~ i 1 n n r lu C u \ .. -am 1 t U 1\ t i ·

In Iine, poczin cste un leac lmpotriva suferintct, En aduce atfila nllnarr bolnavului, neeajltului si _ mai ales balralulluif, Gri~rit' se COI11 para: asn de Irumos, en lclxidn itllhntr~lnilat' en re rllll'('~l(-' S:l-5i nSCH He sborul nri pilor ~ COin puse, ccle in ai multo. in ultimii S ani ai vielti sale, ill tihna dulce <lela

~

Arianz san Xaxianz, poczi ilc II incalzcau pe Grlgoric ca un

foe d tIl co ~ i 111 olcom de tll11l1rg 1.

Ce conlinut au pocxiilc sale? (~ri:h,:lorip HC-() spunc en pro-

pri ile-i cuvintc:

Din ccle cc ill

. t ... J 1 {' 1 t! S t 111l :11 {1

Ele sunt sail 0

. _. .........

• ..

/ ... --; •...

»". ,-

,

..

I )11l"' 7: 1 e

111{, I {' . lclll(la

S{'~ povestesc,

(1 I I r-lc s 1111 t_ ( I in

cstc 1)(111,

Sau . l) dojnnli :t cc cstc raIl,

Snu i]}Y,atiHuri, SHU 0 p.ircrc, san scurlc scnt i nlc

.( .

I

1 j :~

,

..,_ .... - .. * ....... ..._.----.. ............... -~~--.. _., _ .......... _• lndic.itiuni }lil-.,li(.'grafice asupra opcrii pocticc a Sfmrului Grig orie se gasesc , r.isr.inditc in diferite rnanuale de istoria Iitcrnturii crestine ca acelca ale- lui Rarden .. hewer, Sr rehlin ~i Pucch. S.lU in monografiile consacratc acestui autor ca acelea ale lui C. Ullmann : Grtgorius "071 Nazianz der Tbeologe, II-e Auflage, Gotha, 1867; A. Benoit: 5.lit,t Gregoire de Nazianze •• fa ,..ie •. ~es oetll'reJ et son cpoqut, 2 volumes', JI..e Cdit~; Paris, 1884; P_ Godet : Gregoire de Nazianzc, in Dict'onnauede Tbcologi«

. Cafholiq~u. col. 1~ .. 184": E. Fleury. HdUnisme ct Cl:ri.c;tianismt: Saint Gregoire de Nazi.1nz( (t son trmps. Paris, 1930, pentru ;\ nu pomeni Old dzca.t Fe ce1~

mai generale ~i mai importante. _

. Dintre lucrarile speciale conS3crate poezici Sf. Grigorie pot fi mentionate. in

ordine cronologkl. urmatoarelC" I A. Grenier: La "'it et lCj pocsits de S~lint .. Gregoire j~ Nazianu. These, Clermont .. Ferrand. lR58; W. Christ et M. Paranikas: An .. tbologia gratca carmitJum cbri.c;tiano,um. Leipzig. 1871, pp. XII~XV; l\1. Schubach:

De Sancti Patris Grcgorii Nadan=eni CGrminibus commentatio patro!ogica, Gymnas. Progr .• Coblenz, lSi1 ; P. Stoppel I Qu~stionts de Grtgorii Nazianzeni poetaTum

l.:tnic)TUm' imitatione tt artt metrica, Rostochii, l881 ; E. Bou,"y: l'oetes ct Melodes ..

Etudes sur les origines du rythmc tonique dans l'hymnographie de l'Eglise arccque, These, Nimes. 1886, pp. 133-138; fro Hanssen: Ueber die unprosodiscblm H)'mn~n des Grego;s von Nazianz, in PhiIologus, XLI V. pp. 228 ... 235, 188.'l; E· D~bc(iout: Pc Di"i Grtgorii Nl.1Zianzeni carminibus, Thesis, P'lrisiis, 1901 ; \V. ~\ckc:rm3 no: Dil did~lkris,bt Po,·sit des GregoTi2ts ,'01) Nazianz, Inaugural· Disser ...

'1 't . <"t. r

. I .. ~ .~.

. _. t,

or. r:

'. ~ -~

. . -. . ~~

t ~

,:; p

1 .

~ .~.

. . :;. .

r ~ -~:~ ~ ',: I

i>~~~,;:

~ .~~: .

t' ~. I' ~ "

, , .

!' '~'.','

'" I

: ~ I- ..

~I~'>- ".

~~, ;

'_~ h .

,jT,,·I .. '. 32

. 'J, '. ,. .

: \ ,

. :-i •.

,. ....

.~ .

, ,

. ~ .

, .

,

", I

?;.: I

,r" •

,. ~ r.,

"I. '

.. : -,"

.d.· ....

"~I

1 .Cc 111 aminttrc j-amun prln n scrisului inlautuire, " De sunt mici $i fKrlt lmpoi-tantlt aeestea,

.; : Flf tu mal marl ~i mal bunc t •

. ..

i', Po~zia SmilluhH Grigoric .nduce 1l'Q uri pile ci vesli sl ganr;'~ cltlri!des'preDtlnlnc~J cAnUl dulce T"llInnsctile [irii, se 1n- 1>;"- duio~azl ,1 refleclcazK ell nmaritclun« "supra dcslinului omu-

h':· :',. . •

i:'~~..,:: -lui,' Ie! indlg.ucMK $i sc revolth tmpotrivn oclor rtH. a prre-

, ~\. . c ~.. .. .

~~,~:;;~ tenJl~rsp6".fttri, n onmcnllor uocorccli. :t illI-{nluratilol·, a p~n$~

rr<'-- tilor*:l:AUc()ri ea cslc un dialo.r lntre iulelc pl !;ii lume. 0 nn-

h·".' pre.calluJJctnlpotdvn rllavolului. n sat ira Impotrlva Iemcilor -;- OO-$i SU1('ii1CI1CsC Ialn l)unJl In d('Srigtlll':!I'(', un sfut c~Hr!t fe- 1·:: eloard,' un Imu, 0 :tulohiograrit' :1. () nuto-cxhortullunc. nin~

~,",j-' vecUvl corilra unul ncprleten.

';~·:;';'\V.odf' llustrn ell unul sau mal nrull (' cxcmple Iiecare ca-

~" I • " •

Mf'I.~~,c t.r~:nlare,' dill _ poezltlc sr. Grignrlc.

, ': ";"i)~Oeziiie .nsa numlte dogmnficc ule Sftlnllllui nostru :lI'at~ ",: $Celc~~l de in<irCl)ll\H n fosl califlcnt i vul dt, Tc()lo~'1I1, tlal i,"': st. · GrJgorUt latH. UII' splendid Im It 'ntl rcsat lui Dumnczcu, ~:~jI;' Imn ,. ~:ire e,'~o imbinarc Incomparabila de tnaitu teologie, fi-

~b:)'losori~~ sl - p&zie: " • "

~!.,~~ .. :~ :;. . . .:.~. .;: . . - .

0:':;,~ '~..l., . , • ',; ,.. ~ . . _. .~ .. ~ . ,.<. . J.'. !' ~.. .. .' J. , • > ~

f!~~j~jl/:' ·:tli!~ oe 'fef cuvAntul rre va Utuda? 'I'll nu poll n rostit

IB1t¥' , '.1t? ::~~;; >..': /lli,:~:;, " ,; ,', ',' ,-' ,. :,:, I J r! 11 nici 1111 cuvant.

r;;,\··- 'J'''~ f~' ~ . ~~...". ,,,. ~ .. -, .. .

ttr~:~:~~-'~.~'.'~_:- ... ·- ·~,.-~···".~.i".L~:.~··. ' ....• )~: .. :.. . ... : -, , '.

-':f:'·-.,·;·'-"'tJo~i) ,<,':pti,nJ~; _ w. .. ·-Meyer: Gdttmmtltt AbbaHJlllt1gnl zur mitttlfattinisCMn

',:~t;,,{.~~.'t~:~~",5~~_t"~~t52.' Berlin, 1905; L. F .M. De longe : . De Sandi ~.!1~tJl' -","" ~'j'~lCfiiW.1 cdttriltdbtU ,_ quat inscribi soltnt /I egl lamov, Thesl~, Amste ..

~~ti~?:t6aami;~if9t6;~ l' f:bekeh !'o, 'Gregori! Nazianzt,,; (lrationrtrn tt tarmintlm dog .. ~t*,r:mat~~d''''rntntdndi radom. Di.uert.. 1912: ~ P. Ralbovszky : Poeziile Sf. ti;~l't*gl);t",iil)'(. Nazianz (hi 'ttngurqte), Budapest." 1914; j. Sajdak: De Grtgorio ~U;;\N~~~f,i~'lcifilPri chtf$tfa~MUm Ion", (Arch iwum Fi)(,logiczne I), Cracoviae. r,~) 191,:,;)~;;'tji1NlkletliieJet !~- Uri,e+svcbungm' ueber die ant i kt POttiscbe Autobiograpbit t :;::tt, O.itJ:j:t.tii~ddte'h.'t9t9;· Q.t~ataudeUi: l.e pMrit di Crtgono Nazianzmo. in ~K:~i:A·.Ji~ikl027; Vllt"-' pp:::' 88·96;\"' Georg Misch: OlJcmcbttdn Autobio-' ~1:~:·:·'£·~:·Mj~.~ifliih2~·i:·'·~·d···· , .. Diu :Alrertum, : .. zweite durchg~"ehene Au.flage, Leipzig u.

,-, ,~.~ . cr .. ,'1. u • . _ .

~t~' 8~~~·::.·~~:n~j~:-'38a .. ~ ,;Jvtichele Pellegrino: . La pOIsi" eli S. G1tg~rio Nazi .. ~:;\~i_'(Pl16SJf~ltbni della Unf~ersiti '~ttolicadel S.tcro CUore, Serie Quarta: .

f?:~'&i~Pte;2.·-tttlotbiith·~' volumtXJtI). Milano. 1932. ' . ~ ,.

':~':::}::·<·((jj~H.f'WtMlie'salt Vv. 64 .. 68 (Pati. Gr. XXXVII.' 3, cot. 1334)., . ,

~~;_·ji'i;'MieheJePt1ieitln~ I "La' po,s!a di S. Gregorio Nadan:uno pp. 28 .qq. ' \-'~,,::,_'_~' Ide#l/:,ItUUm, ·,I>P. ' 12 '.qq .. ; G. ,Misch: . Gtscbkhtt' det 'Autobiograpbit pp. '

!r7385 .'q .. q';'~;l, : ";'1+',·" ',..: , ,!

'~~: .:_. .. . .. :~ .. ; .:. ..~, .....

;;,;, - f~ _., _" ,:' :',~,~ :;~,/:, _,' L c - -;., ,'.,' ."

~ ~'~'" , ..... ~ •. ,' ..... 11);_.·:.":~.~·',.~~~tJ. ~.: . ... ..' .

~ . ...

. . _~.I . .

. I . "

; .: "'-111 floe

ccl.lll '7

I '. I

. ~ : . ~ ...

'. .,
,
,
..

t
..
-,
1
I Cenil)l Sfcin·tull11 Grrgorre dill N'az1311z

i

,

, >

,

!

, ,

,

. ;

I ,

, ,

;

III cc f{') mlnlcn 'I'c va lnlelcgc? De nicio minto Tu nu poti fi tnteles.

Singur csti cc nu poli Ji spus, Catc le-ai Iacut 'pot

sit fie spuse, Singur estl cc llll csti cunoscut. Ctl1c Ic-ai Iacut pot

t

fi ctlll0SCUOO ..!

i

I

I

I

t

'Toah- eit<, cUYclnia ~i cdtc IlU cuviinlrt pc 'fine Tc cclnta. Toa!t- c:it(_, au minto ~i c.ttc n'au minte pc 'fine To cinstesc, Dorjntcle obstesti ~i durcrilc obstesti In 'fine: sc illalta,i Tot! In Tino so ronglt Teate calc a Ta nlciituire intcleg Tic iti C:iJlt~ un Irn n ill la;ocrc. Teate sunt in 'fine !}i loate nlcarga Tu esti slflrsitul tut uror, $i unul ~i

, . I

t t

11111}1~Cl111a In Tine, toale ~i nimic din

..

acestea,

Si lotusi 11"11 csti nici, unul nlci toate.

Tu, C('1 cc tonto numele porji, cum Tc volu ChCl11U pe 'rille, Ce singur esti .flara nume?

Ce minte cereasca va palrunrle acopcrisurile dumnczciesti de d incolo de nori?

Fii Indurhtor-, 0 Tu, Cel rnai presus .de toate r Cu ce alt cuvflnt rr.l-e permis s.a Te cant? 1

~ ~

: Atotputernicia si nClnargini-r.ca nauu-ii lui Dumnezeu smulg

!

· poetului epitetc care dcIinesc atributclc metafizica ale dum-

nezclrlt, Dumnczeu eslc incfnbil, Incognosclbil sl luintcligi- , bit. E verba 111Ui l11U]t de natura Iulrinscclt a dumnezcirh. Iat~ un alt imn, cclcbrul Im'J1 de seatvi, in ca;r? este pusa t'n evidenlii mal mult opcrn crealiunil lui Dumne zeu:

. .

" ~

, ,

,

Pc Tine :letlln 'fc binOCllvintcz,

Chrisloasi' al 111CU, Cuvfillt al lui Dnnll1C7..ou, " , · L'lill1inH. din' lumina J*ara de incrput,

,. .

S i I ) l111 \11 (~ S t It 1}~1 t 1.

IntreiUi ltunina Hllila lntr'o singara glode! 'I"u ai tnl pra.5tiat in Lnllcricul,

Tu tli 3.(IlIS lUlriilla,

1 Pen 11·11 C~l lotill sa zide'jti ;~< Si materia nestatornic~ s'o

Dandu-i chiplli de lUlnc

,

In 1l1.1nill11 ortln·dllc~t.i, .

'L

f

. I . . • .

...... I _. I' • " •

.' ": ,I··~·.·t· '~r

~"'. " . ,'. '.' . .~ .. " I.:

.' • '. -:..', ~. I ~

. . ....... , ..

. . .. :. ,. .. ... . ..... ;, .... '·::·:;:i-;

" I.',

I • I .-'. .' .1, I~'~:: ~'~.':

• '. '. ~ ••• ' • ~ I ••••• ~::.~

, ..

• I ....

, .

,

t

c

.

r • • ...

. ..

~

Toate resortllrilc Ii ill l"ri llln a.n('. SC Ini"sc.a si

in rata buni'Hi1tii. ocrot!rii ~i iublrii ncconclilionatc

,

llCzell. Slifletul canl i'i ell infHlcararc m~trirca !5i

,~jnilltij, jar n1inlea Hiur('~le ycrsuri de 3nr~.

r

... ---------

: I Altd Mul,umirc V\', 1-30 (P dtr. Gr, XXXVII, 3, col. 515-:d 7.'~

I t Se intelege ci 0 buna parte din aceste versuri sunt de val.lare inegala; uncle din cle sunt 0 i mitatie fideli d upa 3celea ale marilor pocti ai ant i c ilita;ii, in deosebi

~I.- 1.,; J:"r;n;A,.. rf ;n 1;r'-~~f; nr;,.,.inti • P~1"!1~ <:.tnn"' ..... l. (}fJI11'C/;"""·( rl" r..."tJI'\Tii

,

! .

. . ~ .. r ... .

I.~ r;

~ .... ~... .

-', .

,

I

"~I •

. <1, •

", s.l

I • I '. :'.. ~.'~' I I • ~ •

Tu ai lU111ilu,1 a omului lnil1li' ell J 11 c lc en I :l ~ i i n { (, I (' p< ~ iu n l' : 1 •

. Cobortnd P<' . p?hllftnt chlpul

S t r li III C i r i j ( ~~ ·f t"' i ( 1 j ) 1 ( t ~ r u r i -

Pcntrn . en ill lum i fltl s1 pd \'(~a~('i1

.' Si en lnlul ~a fk" Iuminil.

.j. •

Til ni fllrcut sa slr~llIt'{'ns~a t-r-rul

Dc (lircril{~ lumlni ;

;- .:-.' t ~ ~ ..... ~~.' -: I

'; . ;... _. ·t.:~ - ~ ~ .. .- I ••

..

.. "

-", " I . "./

i, .. , ..

. .,

~f'. ~~.)" s.. e 'i~" .: .. .

;~:·t:~/.( .. , :."..: <;I~~tr-,".· .: .. :;'·,i·

:"I~ :'~~ ~~... .. ..•• I '~':i . ~~;~'-"'....... .:,1: I I .. '~ ~',

. . - '.:.Ji;!,~ ,. _. . ."..'\ .. , . -, _,

~:.:.: ~~ ~··~:~f.t·· ... ~~ ~:' .: .. :; :.>.: !./!{f..:~.:.:..... .. ':. . ~

,If. •.•..... .f~ }. '. .,' ... s -~::,:,.~ .... ~. ., • ..:. , .• ~ ,

~:._.: .. :.,_.; _ .•.. : ··~ .. ~M ... - .. .~,';-<

::...:.~ -', I_ ••• ~~.,_.j,:~.J ;1' ... _ ':-. '!..~~.J.., . . v

:~' < .. ~:~~~;*'f;! - · .. )A!~}~i~~,·;~;:::: -. •. .. ,...~< .

. %' ~. ,'.' < ~ _ _".''f .. ~ ». .-~: ~,:\'";';"".: .: .:,

W,i'~'it?~l~~·. ,:<~, Ttl:li o .... uuluit en llo:1pll':1 !:'i lin:l

~. . .~u:JC"'- 1 )ul C(' S H. <,f'( 1 f';';(' 11 n :l C·(' t c if a 11 (' ·

f:::::::'::;'ili,\;~~:~ ,. ') C i 11 stilt d le gC-!l -r dH i {~ i !:' i a p I' i " 1 te 11 it' i .

', . ~..... . . , , . - . -. ··t , ....... 0, , • .(. , .; ;:. ,

f:i:.':'::(::;' )(~1f;~~.~:< -.:L, .' P rl n I r' n 11 a p u i (" n p a Ins [,\' n pi iii r 11 p t 1111 i 1111111 t ru d il ;

~~\~_"'_'~f(, :,Iit:\, ... · ·'i-···· . p.' r I·J1 ceul '\11)( tu I" 1111l11C-:i 11(' scol i

~ .. <"-;':L : .: :.~.'.:'-;.: I'·!\';tt-t::;.~>,:··.··, .. ;:.,-~, . _... C to i. L " , ~ .

rfI'~;':!~~r~L~:-1~~r-;f". .:. : s· ~ tl·'· .) u 111.1' 1"1 rr )-1\ ~ Cl' ' ,. i t.' -S 11 J ;i (~ t I ( l \ -

.. ~ :.. ':I .,. _r e . ,i;. ... _ ::Q;_ 1..,.:.~ - -:'.It~ -s • I ~ • ., ... ., • • I ,'.. , ....

~ . .' ..... {' -, ~ ... ..;, ~:., , :.:-', <f~~~£"<.o.'~~ .. :. .. ~'~ ~ - . '

~~~.(~.~j:?j:~:: ·, .' '::~~·i?·~,~~r, .. - l"/~.,·:····: _ . ." . "p. ' C· III r 11· . en '-'(. ~lll ,it. 11 (I (1 (' J ..... l111111-t' , .. t-r

•• 1,'·-·· -, ,.,.t..._;;r~", .,,11,,-" ~t-·.;, . . ... - VC" .. ,~.. ,I . ~ \ ...

..... : -: ~,_ ~~ . ;j:....~ r ~.~ ~ . .,. '.- .,. ~~.:. ~ . . ,,:. l" . I.. .

t:.. ..' .. , ;j}~ ~~'d·: ~-~"' i;l; ,.:~ : , .:r.. .... , .

~;-:!::1:~~{r-;~~1Ji.:' /~""_'.~ ." Sft· ajungcm 1:\ zlun,

~\"~ ... '.~'~ --'r;$lf:>,..., -,' .·it.*t.· , "'.' . ~ -. , ~ ,'. :

?2~:r::)!;i~:';i~j;~};<':-X, . ttl. ztun cc vn srar~i rrt (,\1 n noaplp illll·islnUt.

~'~;,'."q. ii~~~.~::':!i;'-··· TrhnHc -sf~ntttl nsor plconpclor .mvlc ..

; ::J~L, .: <i"> :' ·~~~{-'i.·.'.f ..• , .. .' ... <>.:. ~.... .,. . ~ . .

;~;;c-'~~,t -:\£~~~'; :.:!,,~'~t)Cl1f'ril ca limba lllC"n sa 1111 inOE'tC'7.c ('~lnt~llldtl-T(~~

~~-": ",. ',c •• ~'.'.' • ~:>~~~~~~::;.~~ .. I'·~. i"'~: .:...... - :

r7"r::'~i' . :.;~:i~;' -.·t!i, "_ Fltpl ura Tn s~ 11 \1 i 11 ce h.' 1.{", dis pun z,n 11 d

f~·:·' ...... ~ . x"..!:f1·-~ .. h·: .. ~ - .... _.,!- .... , . . . .

~~:','n_;,:t'1-~·F,::: .... -l~n' ate,: 11lg<~rilor irnllC- ... '

~{:?l~>t .' '.' .. -,j<'_:. Pahd SI-nli aduclt, odaU{ ell TiIH',

~i~}/>!.,. ,-- ... ~~~. . _. , . , . .

~~fJ:;:P.'_k: -··~\:?Gt\ndttri c\"]aYioasc,

~~:~:~~?).> .' . .::,:,~;{\f.\ .·~"'Iiir· n~ap~ sH. nu ncu1J~ ZitUl de ccvn necnl"nl

~ -~';;;;1~t¥j:, # ._:,<? ·}j.Jf::, : ).l._ ; ···.··.$i;·· ural" ". 1n~) \ i pll i r i I.e 11 opt i i

:.' .. :.~;) .~~, ~·:·h;;~<!;.:~i~;;~<.·r·.;.··: .: ~~ ~.i.1;' .. - : .. ~ ~~ ~ , ... ~'.. ~:. - f () .. > .. ~ . '> . ; .

l-'>~{;"};~:<~:'X{'~;';'·::" ~,,'.'- .'~.' .• SK . tut· turlntrc sOlnnul t .

-:.~ . - .. ~>.;<¢~~J. _~:1.k~J~>S:, ,:~ ' .. , : .. :l.::_/ .. J. . .''''''~.."'' . ... . . . . . ~ .

~:.;~~:'.:;.,·~·,~~«·.>:i~i, .. ·~_~.2P'~~~·J·:<.·, · .... :.,~' .... : ... :-:.;~.1;- - .~... ..: ·C· ··'1···· m·t·l':,·· t·<c· a cIt' t·t·· "up· ('lcrip' )Cl .. tl· t·~ .

, . . ... . ~.. . . ~. -. r. «_ .. ' ..... ' . . - C \.... ' .. , i \ . , I ,

~.,~.- .. \.,>.: .. " .. ::<::.'<:,. L~~t;t:":'~<.>. ~::.:; .. ~\\}.~ ~. ,':.:~.:,; .. : .. : ;,.;- «·t. . ... ~. I

~.:.~:-::~ .. '.:<" ... ;- .... ~.: .. :.~'~t"·{~~): .. :.·:· .... :~{·,~:.. ." ; SW s· .,~ : (It! ,·o.rhii ClI Tij)(' n 1)0:\11111('.

,.: .. ' .~. ": .. ~f>.-' br;, . ,( ' .. ."~. .' .. '- u. ._ iC3tl,_. ,- ,.

,\. ~. '.- ;" ~ '.::~:~: ... ~~,~~~:ff~~~=·;-· . ·t·.' :~.~':~. - . , .. _. - ;... : : .- ;i " <~., • ... ... • . ..

~:,;.~:,::.~}:~::~~~p;;>::;;:;.; , .. ' . ; ell . TaUU $l Full ~l 1)uhllt ('£'I Sf:\nt;

L:,·~~,q7~Wir{~i{i:;~~;,·:::}fu;),:·~, .'- ·C· . xru:in···· l~ s·n Ctl"~J1C C·1Jls··t~n !....._,lori:'~ p'lLtr'1·\!3

.i . -.~. F-' .. ~';>:). .::-::' .. ( /~,~~; ., .; .. ;'_~.' .. >. . .. :.::.~ .. _ .. ; ,: ' .. :' .: .~. ,tI to \._ , . .... .. • C1 , •. , .

• , : ....... :.~ ., .,. ~~.~~"". '._.. ,<, <"'.'-I"_ - ,.. ,. •

'~;:~:.~,,:-,:, \" '"r~1<~;;~~"::t< ::I, . tit' to t i YC C ii' tl tll i 11 I

~·:.?'L~!~~/::~i:'$St~;:· hW~;~~;~,;r: ,; r~!;,",-" ::~':: . 'i ~.'. '. .. , . 'I

i,":-:>\.·;:":G~t;:~~.;,>_;::~:;.','-:J\ \'"t:!\ll . aci;,j.1nn dIn· celc mm JrllI110;tSC rugaeiulli de ,",cnril

~'.. • .' :' ... 1. I '" I ~ '.' ~ '~r~~II:: ;;-":1 ..::_ .... t ~ ~i. : .. 'L ~ .I?~ .. ·at·: .. ,',' I'. ~ ~., " ': • - f ..', tit . ~

~,--'··:::~r;;~,::;'::<:,.-:(1il\ t6rite credintclc '$i 1iternturilo. Iat?i Si n r1tg~ciune rle

" .. '-· .. \~~-L:::'::?r.:·:·'"'~:nntl\\ln1fre, 11lin~ dc- nec]a~i lirislll Si parftUll suf1.elesc:

~ • : • • • .....:-: ... ~:.' •• I :" • ./. ",: : 'r ~ • r. _:. • • I .'

;J. :: __ :<ii;;j':,;'.:-;'".'L-··: '~Iul\lnri~fic Tic, n nege :..1 luturor, () Cre:1tor n tonier

" ,,1r;-:?~_",i . l\{~tti.tm'-t~ Tic-! Tu~ Get cC prill ctlvant, cf~lc ale .nintii

;: ~:':';~:'?:'/;"-': . ~i'::cere':vlzltlc, prCClUl1 ~i cc)c ce l1a ('.xistan incll,

~,~\_;:'~~~: .~!" TtttprinjJOrttncl(':le.al' zidit'$i din tntunerec rule-ai arlhtU

I. -..r i' ••• -..." .'. • .'

:.': . .., -. ; .: .:.,-~- .. :. ;~,:(" .• . .:.:' .~. , .. 1 __ .... 1 ••• .". .. _- ~ . .

i,;,,;~~~~~~~_<}j~; - ,~"Jmn;d~ "~ard vv. 1 .. 50 (Patr. Gr, XXXVU, 3, col. 511 .. 514)"

..

'Pur i cantatori dr imnr j~i .lncunjurit 'lron1l1:

I· .. f"}.: f' i! _,. 1 · x· I.

ci mn 3r,t s :lr51 . ., t11J1Cf) o ][ll'il)J 11111 ..

Corti I de foe at osf ir ii ingercsti, dela inccpul Popor n-strk-itcios :11 primilor nil.scl1ti,

~i corul nsl rrlor cc sc£lntei:c lumina:

Ol111111·il(' color cc-au fost oamcni sfil1ti si sufletele dreptc,

To] i sunt ndunali ~i 'nconjurfuulu-']'i l rou n l,

I(i (",:lnlh r-u bncnric mnrc, ClI lcnnui ~i nil"it lucctarc

Un imn curul de laudit Si f~il~1 (Ie sf~lrsiL!

?\fultull1ire Tie. 0 H-cgt' :11 lu Iu 1"01", 0 Creator a Laale! Accst n cste i I11JHtl prcn ell rnl nl corulu i ccrcsc,

Tot asa sl eu, 0 vcsnic Parlutc, en Iacriirui TIC rog~

Al inirnii 111{'1~ gcnunchiu cu il plcc, nemuritor Parintc, Si'n Iitunlrul vi, mintca UH'a sprc Tine sc plcaca . CapuI InCH ln pllnltinl se 'nclinii Tic l"l1gi£'lndu-sc; Prabusit 111a rog ~i Iacrirni cu vars,

C~ci vrednic nu sunt In cer eel Sa 'nalt ncum ochii 111("1 1 0, TaUt a1 milci. ai 111iUi de mine, ajutit robului Ttiu cuprins de sllspine!

Tinzand nlana Ta, scapa-nl.a din ghinr·~l{' 111'Ortj'i" (:ul-?f.l ill{t U-Jl1 i ga.11 (I \1 ri I ~. I on l.l~.

Nu In~ dcshI·.aca de Dll.11~111 "[~atl eel Sl'an(~

i

Ci '111ni ,·:lJ'ros lO:lI·Jla l)ilt-C)·C "5i cllrnj :ill piCI)llll 111Cll, Pentru ca ~i inima $i buzelc mel~ frunlOs sa Te cuntc,

,Dupa CUlll pc plirintele nleu, servflorul T!itl: Tn l-ai asislat, n.a~mi Si lnir 0 Yieata curalu, sf~lr~it llrlnlinatl

Sl1 :1n1 nlioejdC"u eon In1.na ~i 111iJa ~i h:ll"ul;

Iar tot ce eu ca t~l)l~r· C:1Jl(1\P~1 alll gl··('~il,

Tu $tergc, 0 D031111iC, ea UIl I{('t,~ h\~n, Ci'ici zilelc to a te', din yrae pan;t 'n \'~nc,

~'l\11tllll1il'C i\i daln! 1.

sc inclilzcs"C a.le lui Dtlll'-

~ .. ?:.. ( ~ .: -, , ", .

_-.::. ' ... ~.,:. I.,

.. ,.

:.. ... ~ .' .~~.Ji..

.. ~ . . .

/.; •••• :; ;~ •• :wI. ~.'.~.

t.''.· .::~. ~'

• : ' '. I;~ -, :..r . .". .: .~ ••. ... _:

,t· I. _.- .

~. . . ..

Poetut

r., '

I· _.) ~

I t t

i ~

t j

,Geniul SfantuJui Grigorie din Nazianz

37

,

. .·1,

,

,.

... .:

Un rece isvor curgea pe utngK picioarele m ele, ~fergand prin pddurea cea 'plina de rou.~.l .

Gratin. accslui tablou din natur.a nu e cgalal1 decat de de-

. ~

: licata scnslbilita tc a sufk-lul ui poetului in fala frumusctiloo

: firii si de arta consumnta a vcrsurilor de lc exprlma, ~i.ci j

.Tcocrlt si nici Virgil n'au vorbit ~i n'au vcrsificat 111ai Irumos

idcspr{' privclis!i idcnticc. Allcori comparutlilc luatc din reg(Bul animal sau vegetal al uaturii sunt de 0 'plasitcitalc ulmi; toarc, Vorbind dcspre omul ce doreste s~ sc retraga din ~ lurne, pentr u a lrai numai din vieata curata ~i drcapta a su'fletului. Sfantul Grigorie zice:

o porurnbita ell arip! in tinsc sau rtlndunca,

Mult a~ dori ell sa fill. e:l de-a oamenilor vieaU\ .sa fug Si 'ntr'un pustiu salasul 5,.:~n1i. fuel

Cu Iiurcle ell sa tdiic~(". caci clc-s .n~rri bune ca noi 2,

. Vorbind dcsprc luxul ~i clcganta Icmcilor din vremea lui, : sr. Grigoril' lc compara ell iniliatclc ill mistr-rele zcului Dio.! JlyS05: iar coafura capului Cll coif'ul si Iarul:

, . ." .. ~ .. - .

I' -..

_ :2) Dar poezia lui Grigoric J1n cslc numui o poczie lco}ogica.

. , Caracterul ei eminnmentc crcsliu lmbrnca evenimcnle ~i .~rllmusetl ale Intrcgului univors. Ochiul lui de fin obscrvator al eelor mal mici .. detalii (lin vleal> natur-ii 5' a onrncnilor :1

.

1htregistrat manlf'eslar! ale Iaplclor nrt urnle ~i le-a rcdat in

.. versuri vrednicc de Pi ndar, In 11 c~l tcva versur i di u r] escri ('\-

.... ' .. -._ .

. .. _ ~ .

'. r_·

• r ••

: ' .. .

. .

'. l'Co. unei Iurhml prln cure u trccu t in apropicrc c lc (;0:15-

.

tete insulei Cipru, pc canel vcnca s~ studieze In Athena:

: :.: r ,

NIl se cuvine .fCII1Cii s'apura fata de onmcrii

ell capul dcscoper it. sau ClI pl~rtll ~n aur legal,

Sau ell (,1 dcsplctit ~'i~ pe umcri salLuIl(ltl-l ici si colo,Ca o bncchanth cc sarc dusa de vftntur-i . ~~oare.

Nu e fr-umos ~1. prea sus sa purtu]i buc i cle voaslrc Asemeni l11a1 te lor coif'i tr-i,

Luci nd pcntru oameni, <lela clis!all\.u, en Jururixu-alucitoare P

. In .icciasi bucalii, comparuliilc S1111t JIU numni TIIIIIICl·O,-lSC ! dar ~i variate: pajisle ell cloud feluri de flori. haina in doua : culori, gaita cu pene dl' trnprumut, Hecuba. Elena, panza : Penclopel. Natura c.n.ntuUi. de Sf. Grigoric e plinii de rniscare

)

: ~i mnte ce se agiUi !iiI-a incetare. Aceasta natura cxubereaza

~ in lumini, ~ Ilori, in g~ize ~i in tot Ielul de nmimale a

, ..

. carer yienHt se dcsra~ara sprinten san molc.nn, dar totdea-

: una dllpl1 Iegile vesnice ale firii ~i spre marir-ca lui DUIDl1JeZeu. ; 3) I) art ill nccasta Irumoasa si nevinovatii natura exista

I

~ - ..... - ..... ~------

1 I D~SpTt natura 011ttneasca VV~ 1,11 (Patr, Gr. XXX'vII, '3, col. ·755-756).

i 2: Despr« desettaciunea 1i nesiguran,a vielii 1i despte sfdr$itll! obstesc vv. 1 .. 4 (Patr.

i Gr. xxxvn, 3, col." 1300-1301).

I 'lmF .. "triva gatelii femeiloT, v». 5 -10 (Parr. Gr. xxx VIti 3, ';01. 884).

p

I

I

.

..- ._ ,

it-

-: ~

. . ~

. ,

. .-

..

~~.~~~~i;< "";·~-.·::r -;.,~ : ;.:/-;i~~.-~.

Intreb. Te Invinuvdlesc, 0 lumv! Spunv-mi. Cine es I i ~ (It' It 11 tl{_~ vi i ~i i 11 t~() I ro t~~· De cc, ca uu cere, tn Inti jl1":lrte5ti {'Il PU'(·i· .. •. Duos 11 du-rn ~ ca I)(~-<) Iurn i('a t.?

Nu ~li \1 de unde yin, dar soco! cit r lela I )llI1111l~Z('ll. M.1t lndrvpt Instt lnsprc rnni bine Xu te in \·~ith·"c. Dar Ill, nefiind penlru lume. lua ba I jocorvs+i. Cum de tu esll statornich, iar cu nu-mi pot ;g~si loco! Eu sunl cea (lin arar?!; sl car- Jl~i~ multumiren ? Pe caml tu esti 0 Iii n t !i cu voi II ! -"1. ~L de vroi. a i III ~ lit nul t f 1 cc U t ~ 1 C U f 11 .

38

,

IUlsp.

Intreb. Rlsp~

• 'J .

~ -

,,'W)," ".' .. ' :

..... ',-'

, " .

Poetul

! 11 t ~1 i _

i 11 ( 114l' I ) t i .?

la ve"111111 i i :

:,~. "

. :' ~-: . :.-

.-.P .f .. r-... :

~.,.: I • I

, .Geniul Sf~ntt.l1ui Grigoric dill Nazianz

39

..

poezl! filosolice. Cine ('stt\ omul. din (~C estc alctitult ~i incotro nle1"f:~~?, xu nl Iemelc obisuulte ~lL~ mujoritiil i! poezil loi- xalc mornle. Iul.i caleva pusagii in care Sf. Grigor!« zugravcsle na(lira r~e~e)ui Iiril :

'l . .}

(: i 11 t I : lill r ( ,.,'\ t. c j J It' S ttl It ~ i c c a III s a 'ri II '! :\T II ~ 1 j II l i 1111 ) l ~ ( I ( ~ Nici vu _ si nici ullci ncvu mai lntek-pt dpcfll mine '

<.: j eu i J 1 v a III i t j 11 t 1-' 1111 J 1 (J 1- • l ~ £i.l1 {I j cit- ;111 (1 C ( ) 1 o ]{ataC<.·~,(·~ nenv.uul 11 im lc. chinr j 11 . vis. <Ii 11 cclc doritv '

,

Toli sunh-m aici l£ir·jttJl~i I)l' piinulu! si l·al~l(_~il(}l·j, Peste cart' apast'l. norul ncgru nl ciirnii cei grnsc. Mui tJl~ Jr'l)l (l(~(·,it mi nv -l~ ucclu (~l' 111,li 1111l1l (l(_~c£lt :.i\ii

.~\ lnsclat ,1 ini mii sale mi nci llJLil dibace.

Exist; spune ee eslc nccnslu ? () p.u-le di II III inc n I recut; Alteeva SlJJ11 ill 1110tlll~111111 de f:lia, voiu fi nllceva ill

vi ito r , de YO i II I i,

11 II S 1111 'l ( 1 C Ctt [ u n (I, l

Flu vi ului t urbure, l1nd1i cc elll'b'" vlcr n, nicioclal.i avflud vrco opt-ire.

(:t' zj(~j lu (·~1 sun! t~ll din :lCCS[{':l'? ~i (I'c~ti sunl 111:Ji Illl111,

(11 II

ttl ar (ltl it -m i' !

I )z'~i xu III uci i 11 111()Jlll' IIi III de .icum. ()J)"'(~l·\~~:i (~rl-li scu p ! N II ve i t recc :l doua O~ll·~l 1111,l:1 {l~~ I'l u , .. : U (~l~-a{l:lla uil recut

,

x j ci \·l~j vcden i 'll-.il)i lll~ ornul Cc-()~l.~ll;l :1 i viizut ' I ..

Ca ni ~l.! )-Jl'L'.i:l)·j sun ]1:1 vi pluti tl):l ra~, I }{' Jl1~11·l'~ :l~:l

~ J" , to t • cc III ) 1 ( ) j lJ nul 1 ) e Ie 111 git. : rll: 11 : ( ~ II ~ i c II { i 111 1.l111 :!.

:\(1t(':lsta Slllll.ul·n viziunc ~1 nuuu-il si ck-xl i nului Ol11ll1l1 i '111

.. ,

lume este Intrerupt.l, erll,~odaUl, de lumina u nor gJndl1!l:i m.il

hune, ca acvlea ale iubii-ii de l)iil·jllli. de l>ri{'t·('.Ili, (l(~ l()~(}(ltli(:ii, tit": s()ti~' d~~ copii, san en nicditalii h- dt'SP1'C ruxl il nlcu L;(_'io~ll~lQr'

..

suu (l;.,,:,-sl~rt.~. fcrjl~il'l\:l viel ii ulierosltc ill i111r~~·gillle Domnului. Dar

~i'" ill accslc 'cnzm-l. pocziu Sttll1Ltlllli t~ un C.·£illl ,1,1 durcrii. ca~i Icricircn noustril OIlH.·n{·asea c S~ ur l il ~i "all U. I u til l rei mici poezii, Intit ulak-. unu: Drs pre clori ult], ccnln lt.i: Dr s prr nimrt c« celor scutnpi si a treia: Des pre I·(ll~ii pricl c ni .

........ , ........... .. ._.. 775f • -___...~ _ ...

I Despte 7Ult!lra t ':11('1~a.(Ca f T V ~ 17 - 3:! (I' at r ~ G r ~ X X X v i I 3, ell]. 757· 7!l.';),! I /1 £';!; Tor -, , trr f) f " v 1- 2 ( I J at r. Gr. . X X X v 1 I, 31 C l) J + i ~ 4) i·.'·h·,

.. "

, .

..

,

Poetul

Geniul 5ffri.ntului Grigoric din Nazianz

41

1 .

..

. Conceplia sa nproapc budistit rh-sprc nimicnicia lnmii acesten ~i desprc noianu I de sufer inli pc enro-l include, a surprins ~i a redat. in culori nem UrHOH1"(l. Yl'l·piUi.t Be };,i deserl;tciunilc oamenilor, aceste vise de urn brc, care cred ca ele sunt tolul, dupit mcmornbiln yorlx't a lui Pindur,

Unul era en 0 Hoare, putcruic, pod. lab~ a prlctcnllor, l)li~ind en 111flndrh" lujor in madulnrclc sale pline de vieata, Al1111 ern 0111 Irurnos, un lucca fa }0I, pri virile tonto Spre ('I aldig~lnd, 0 :flonr,('. d:c primriv.u-ii Intre oarncni. 'AHul vcstit Iu concursnri ; un altul in armc!c lui Ares;

· , .. £\ ltul ill t£li l11 ·111 1 t 1.1)1 a ClI Iiarc III s t.:l{] i i ~i' J1 ,r.l11atoarefl;

pr i J1 ] 11.ll11.(·j·;.

Unul g,£l:I1(lilld 1a luuichelc :;;i la prca l'rll1110:1SC pclrcceri, I )(_' 11Sc:.l l, P' ~ 111 a l~{ ~ si' 11 ncr cl I!} i IlI".iilt(\~ l. c S tom ,1 C 11111. Dar ialti-l acum 1I r.il ~i' nira })\1 t pre; r loale s' a II vesteji t) ;

.\ sosi l ))?i.I 1·:1'Jl~t {':1 ; a sburat Jrum usc tea; :\[ onr-lc sunt (~{\J(\ ale j)tt.Jl1tlCllllli.

Pulin timp jll(~f1 Jnl rc O~1111l'lli; eel mui 1111lll 111sa 111 iad. Unu-i or-go1 i os de Ioatil stiinta cc urc ;

.~ I t ul, till 11 ( ) 1 ) i I ( I e 11·(' n m , S C 111 fi 11 ( 11 ~ {_ \ :j Icc u S 11 p·c 1 ~ be,.

Dureronsa cstc orice dorin tit ; dur daca-i

Pentru . 0 fiinttt iuhHa, durerea eslc illdoiUi.

Dacl1 dorinta-i pentru 0 t:lnara copiltt, Boldul durcrii este tntrci l.

~ ~

tar ,~D:ca aC(laslj~ copiln slrltluccst« de Iru rn lIS('{<',

-Durerea e ~i mal mare. ~i flac?l ., Este gala de casatorle,

I_~ ~: :;. ...

" Un foc dinlauntru ronde il1si1~i inima 1.

"

, ..

v r-» ~ ~ .

. ; ~.... _.

en vouri,

. .

Chlar daca al san sangc nobil de abiu fu lrecut pc

~. lab] i1C. "

U J 1 u III 11 , ] 11 i nl. ~ S (it ~111ll ' i c t 0 [\ 1· C ,

1 ) l~ j JI~ ul co J 1 ( III c a 1 ( ) r i J 1 ell tat i }I ~ S : 11 c

Si ell ndmlrnl!« uclnmat de inlrcgul popor;

A I patrulca ell 0 hogat tc imcnsa: 0 part c. din en Posedflnd-o, iar pc ccalnltit miir-ind-o In inirna sa. Unul se d('sral~ privind }·.l halnnl» dn'pUHii ell tronul

lIlalt;

..

.. Altul, in haina de purpurit ~j Iruntca tncoronata, Pan:nn LuI sta pfmesle, dar CCrlJ I dis I)1·l~111e~tc) E1. muritor, Iipsi t de spcran tf' 11('111111"j toare.

Concluzia acum : ill scurtri vrernc cenusa sunlem, Si Loti deopotriva: robl sau regi, mcrcenari,

Sau cei oc sc mftndresc CII }jo<1~I)i·

b ) ,

o singura lx-zuli, 0 singura casa ;

OrbJlO1io~ii ell atilt sunl mai sus

f

\

I

. . .

t

. .

. .

. ~

. . '~'f~' , .•

'~ .. : i. ~ ~.._ ... : M •

-r, e, I

••• ::, ~.:. I

: ~ .. .

. - .

, ..

Geniul Sflntului Grigorie din Nazianz

43

Poetul

,

) .

l

c

~: l'7.l111 ~·l (li (1 {(':llr' :tC,lst~l.,t ca Sf. G J·.i:'!ol·il~ cste victima -,)J.l1Li

~)

pvshuls: 11 ircmcd iabi 1 si l'U c 1 vedea in vieula ~i in 1 HInCH

aCl'Hst:l cxclusiv un ·.;11a~ ~i 0 acp'Ullc a ruulni'! Sule riulelv lui per-unule. l'iz ic« ~i morale, svarculh-lle veuculul sall~ 0 (Atllt"t· pi it' dt'-S pr,: 111:1: i..' r ic, 1 n III are 111 aSlU'a ncopl a tonica, \1:'U' mni nk. atilutlinc« (L' iiltrallsi.gt~ntu a crcstlnismului eroic din , -. ~ . ~ l C lII- i l.: ]) 1· i III ~ 11- t l r ~ l ~ : t II t' d C !;\l\} • tile i 1111 i I c III III i i !j i v i c t i i ~ \ c·e s t,..\ : 1 ~ : 1\ J j J IS ! : I J ~ a 1 S J ~111 t 11111 i J io S l r t If) \ .. i zit 1;11 e l r i s t it ~ i lie 111 lil t (I o 1- i sumbra dCSP1'C {'xbl<:lIta OIHC1H.'aS(~a. (;rj~fll·i{·. x'u sll'aduil iusii, t 0;1 Ei v i I .• ~ .. t a sa. sa Cl -rccteze opcr ~\ rfiu I u i si a su t'erilll ii .ll p'i 1l Duhul crcsli n. Omul .I1U poan .. ~ gnsla rt:u'icil1ea !H.leV'aratl"i III Yi{·atn:1('ea~la. e dr·ppl. Dar crcslinisin.ul o \,;1 uveu. ill chip sign!',dupit muartc. Insa ell o condij.ie : ca iutreuga noastrii oxistenlji

p;inulnlt'as-ca sa fit' ;) orienture ~i 0 d(H~jl"'C ll'~'slil1sa dupa . IJ umnezvu. .. Fcr icll I acelu care zic\' sr. Gl"iglOri(\ 7::;i duel' vicu!u in Sil1g111·~Hat(,'. carl' Btl se umestccil en cci co II III b 1 ?i 1 ) ~~. I }tt 111 ~i III ~ <: i i ':i i 1 ~ j ( I i cti 111!i III ~~ u l ! 1 I) um n C ZC Ll. 1.;' t.~ 1- i ci 1 c :lc(.'ir· C.:':l·C: (ll'.ji :1 r ncslecu! ell 111 til fi ~ nu-si ducc vicala ill

.

cvrcul I or .. ci (1,1 1 tii Dunuu-zcu IJltJ~t~ttgii inima SLl. Ferici! .(1

H("('Ia cure ell to:lte avcrf le sale pe Cliristos a cum piir-at :;;i ~ 11 ~ c C : \ Sill;': til· ri ,1 \ ~ C r. ) C r II c:.._' ,1 ) 1 ) e c ~ 11' e (J i t 1 ~ il fa c ~ll 111 u i S lLS ~ , 1.

Poez i.i Sf'(uitul ui (; rigol"ie 'est.~ cea dillU"ti ~i cea mai glo~ riua~ producli.: art isllca a Hiser icii din primcle secole 2, 1-·:~1 COl It i llU a Irudi li '1 III U.l·C ul it a IJOll zici cl asice !)i .ul uce {! lc-

mentcle noui ult,' cre.Iintii ~i umil inlli crcstlne ". Trutand i.oaic t l )Jl1 e 1(.' I )" \ C ~ 11' C ll1111 (~ = , ~ i \ ., ie: \ l ~ t· I, \ - ~ 1 . I l) 11 ~ 111 i L II i i ~ i i 11 i [}1 i i 0 111 ul l J i din Ioale timpuri!e. pocziu gr'l!gorhulu le dvsbate ~i lc rezolvii cu (» i] 1 ~ It i me (1(~ gttll (I i re ~i s i )11 t ire r-ar i ntaln i lc. D II muczeu ~ lum e :1_ o 111\,11 , , · i l' a [a ) i II e~5(~·1~ t t't c i un i le a 0('. S L e in, S un t P I· o b le f 11 e 1 e

snle capitale r, · O cl-t.,ti.iJlta Jiurbinle 111 Criator, un pesirnism

a proape ircductibil, () del icnt a 111(~1~111coli{_~~ .(J svnsibi! i late ,,:tl](!:i

S i :111 111 ( ) 1-) 11 j 1] I \ · (I e 111 : 11 tt<.~ ) -l ~ III t me

Si pe [nlnlce . pit'lre hi Insii Iunebrul lor U uuie ; 'Tlir:litl, totusi, J~I loti ruur-itortl. riisplul a-: acelusi:

Toll suntem onSl' uscat«, pulrcde ~i t.lsl-e gonIc '.

.".-

. -

, .

-;~ .. .~ ii! .

. ~:.. .

. , .

. _'-.

; ..

. .I ~

(~Il rste 0 tnril Ii psiUi tit' Fiar«, cu mui dcmult . Creta,

. ,M.

I .i.'J' <'

.,.;: ~

... ;;..

.--. ..,... ... _......,__." - .. - - - --I Ftric. dil, fL~l. de V:tarL1 vv.. 1· 6 (r)atr. Gr. xxx \-'11 31 col. 781-2).

2 E. Dubedout : De Di,·i Gre~~oTii N.lzianzc!l1i c .. trHli!zi!,tL.f\, 1'1). 11 lj-117; W .

Ackerrnann, op. cit-, p. 6; ~1. Pellegrino. op, cit •• p. 107.

~ U, v, Wil.rrnowitz-Mor ll cndorff : Die .r.:riec])i.(.;/Jt! Litertlluf des ./\I!Crtl'I1ZS in Di« Kultut der Gegenv« .. 1rt, Tcil I. Abteiluug VIII, dritte, stark vcrbcsscrte und vermehrte Auflage, zweitcr ,\l"ldruck,· Leipzig-Berlin (Teubner), 1924., pp, 292- 2~}3; F'aul \,rcndlalld ... Han- l .. ietzmann : Die cbrisilicbe Litert.11Ur ill A. Gcr ckcE"i. NorJ~11 = Jiil1leit2111g in .lie .-\lrr:rl:tn1.\lvi.,\SCllScl'.) ~irit!~ A llfLl~~e. [~eirzig- }{crli t.1 (Teubner), 1927, 51 16 .

. .

. , .

. .

~ •• , I •

.. .

~ . ..

. . .}I ~ ~.' .

, .

'·!~')'$i':.SusorptibjHi, 0 sinccritatc ahsol'ufrt in illr:lU~ar('a vietli sale ""/p'lrsollale,CtlUl' nu St' gase~te nicit icri ill istor i ~I poezie! uni vcr':'::':'sa.le, iatn. notele Jundamcnlale ale) poczi ei sal' Iliadn si Odys<: seea, s l.rit lucit {' le en podo perc a](' gP n i III ui t' pi l" e 1 en. sun t cu r lotul 111Ure' u .. suprn vletit nulorului. De aeeeu ponte Homer :1 , : ,,',. lntrat asa de vreme in Jegeuda.

{,:{ '~/".Mnterra11il de cornpozifie al poeziei grcgorienc est.: cnorm :"f:)~~:~t~finU de vnriat, Elemcntcle l'i npar lin, pc deo part . tuluror ~,;,·.',,;:,;,:H~·~;i'''~~cnii1dr.' culturll nnllce, J)(' de alta credi ntii ~i splritua~J:".': .i::~}J""':'·, n_n'tii, cresllne. Poezia, filosofi a, lstorla ~l 1"1 -Iorica ~rcaca. i j

ti··· ·~\:fr'·,~,sullt asa de trunitlnrc. lucll uproupc nici 11 u POt i urmarl •. ... ,:,:~:;,,~l·ill>iditat(~a 'uhlitoarc eu care el Ie nl:1nnc~l<'in com poxif ic. ~~:r:;~,·,~;',:1ri.·;",::.CTCllUn geniaHi a Sfflntulul (;l"igo1"ic ill poczie este de a fi

~~D:~~,I"~;,?~tl~j:'l:t~at:n conslrucllcf irncusului Illalt'ri:ll poetic al lumii rtt:')i,:l:f~i;' }:;:,:)'t1~1 p!lgAna ~i eontemporane, conceptln crest inh dcspre \'i('~t~

~~~,:~ ~ .'·I~>~ ., ·~;~·l'~·· _-i: .:- .,."' ... : , .•. ~ .

~;~~J~;~"}··;~;~~.I·11mH'. A$~ sc race en, cu toatit mnrea :~S(~mHIJ:lrc dintre poczin

~g~1,:~~~"~rvCtifle sl "'n; sa, Gri~'()ri(~ no-a tlal un lucru nou ~i original. ~~~":::;::f!ik:;,·>t~A~:ij.~tti oi-l~nalilnte () constlf uu intiti scntiruc-ntul sau de umi-

J.. ... i" .,.~JI. i ' .. ~. • .

;:;~:,'<,:{'~f,;;':lhltl" sl tie! pt.'rreetl slnocrttate, apoi orlentarea spre valor-He .

.~;' t-. .s.': I"" ;~.~t:'II:i:_. .... I'~' . .':"~ . .' . -, .' ~ . .' ..

;f,';);:.:~fj~ ;/~;.~e!~nci~nt(~ ale religk-l ,cr('~linc.. " ' ,

;~,,:,:.~;:'~xJ ':i:::~: Foi-rna -poexiei grcgoricne r-ste claslca. Ea Imbracii numet::?'i,"'n;r:;:cr()~~le Ielurl de. vcrsificn t k· n le ,"('chi i pOt'!. i i grt'C'( 'Ij ti : h ('~,~'·:':;{/·;i~;,;;x~t,tul,~;-:~nlalnch·ul, scptennrul trohaic, l r imctrul iam hie

~~;'~:~'~"':~1;~~ '~:m~tt8ta,';' ~'ll"~; tli Ierltele el aspect e, si cit i nr ve rs.: ri cart' . pen t ru &ft:}.;:·J}.l~'i:,~1:pr~,a (inti} In Istorla poczlei greccstl, i~i alent U{lISC ri tmul n u rt·:::(~~f~1:~\'dttPli cant,date, cidupl accent 1. Disti Helin vocabulu rului .-

t ·:·.f:l·~·. :·:·~·f:;·· ·,<-i~<"(·:· ·,,'i··:· . : .&

f"~'t;f;~~;k'",d~~'1dc multo orr abstract, Incarcat, si eu In nlle neologismc 2

;'~i';;,:":~::~:'; ;'~;'~~'J:;~\lP let~ti~ vcrsului, arrnonla ritrnu lui, pun poczla S f!\n tu I t1 i

~ ." ,. ....... .', ., ~ .... ! ..." - ~. • . ~.;t,.. . , ,. . .

t:::,';~}l~t:';'Gt~'jJrh,~~l!Huri de: ncoen a lui Horner. Pind .rr, Sorocle, I 10-

:}~~'~,'::;,:'~;._r,t:, ":::1-a tl~~ , ~ i ,~. Yirgi 1.' ,'.:

,

- l·:

.' ~'" I ... ~

. .' "

~ :

. ~.

-' .. '. . .~ ~ ..

:'. :~'. ~.;

'. .!

. " ~

.. • 11.

r.·

~

. ' . ~ .

. '1 :

; • I _I'" t

;:\.. ... . .. . .... :

.~ . . .' .

: .. ', _,:I.·· ..• ~ ........ ~jI-·--r.4' 'I I"" ~111 P'''BtI __ Pl •• :&

~.:'< ' .. : .. i ., .. ~:-<. ~.;~}~:~>: .. / _ .~ .. ~.: .'/':.::-: ' :.. . . ~.' -: ;~... - :.' .. ,;~ . , ..:

;',. ,,'~.o·l{ ·'?:;£i}·,;O~'·Bard("~bewer:·t (j,i,I,;cbtt dn altkirchlicben I. i tttdlVf' , III ... cr Bard, p. 181.

':;' : 7';;~W~i.tcfA ufl. {"M., Pel1err1n"l, op. cit~l, pp. 77-78. . ,

Y':',·':~}'1J;,,}~·~:?,A,.tet M>'Ctoisc:if. Manuel d'hlstoirt de la 'litteratrtre 8"t(qtlt, X .. e edit., Paris

"<~(.'(porit~rn~ing,ef C~ie) pp. 812 .. 813, ' '"

.. .

. H··.

Poctul

. ,

~~, .,

·fit

.~ .

. !,:.l

.~

~ .'~• 1 • .- ':

~ .;: ~. .: ,.:. .

,

tl

· :)

,.,

tr

~

, .

. ::

..

..

t! ·.1

, ~ .,~

. 'it

· .'=1

, ' ii

. ~.~

. ..~.."

);1 ·1

-, ;~j

· Cf

"

· ,

~ ~·.i

'j

· ,

. r:

.-. :;l

~. "I

, .:-;.r

.......

. - .

, '

- i ~. ~

CONCLUZIE

,.~.

- ,

I !

.r

,

,

C0I11ph:'Xlll si hogalul gcniu al Stiilllului Grigorie, din Nazianz s'a 111 anifcs tat in de .iscbi in u-ci donie nii : al tcologiei, ul misionm-ismului si al poezici. El a crcat bunur! spirituale ~i morul.: {It' CaI'(~ beneficiazit CII ~lt:lta folos de 111~li blue de

15()() d~~ ani civi lizatin crcstinil.

Tcologin cste 1111 1 U(!l'U Io artc greu, Ea presupunc, la adev?iratii ~i marl! t:'()1ogi, nu numai 0 rcmarcabilti putere dlalccticli prin care sa-~i orheslreze Inlreaga gall1i~ h. unui sistern, ci mai ales 0 robusl a credinta si 0 inalC1 $tiinUL Crcdinla este U1Sl1~i ncrvu l si ratiunea de a fi al. ~ unei tcologii. 0' teologic t'i'irii CI"C"d i nFi cste un palat vid 1n care nu pot lraidcc.lt, eel I11Ult, duhuri le ipocrizici si vanital ii. ErauIn vrcmea

sr. Grigorh'~ ea ~i a:-.Uizi, fiin]c co treccau ori sc diidenu drept teologi sal! ),gnoslici"', ca s'~ Intrebuin tcz un tcrmcn preferat al lui Clement .. Alexandrinul, prin ern-e acestu desemncnzh pc crcstinul de 'clita al vrcmii sale 1. Dar aecsle fHnt<' leologicc sau gnostioe erau - In marc numar - ell totul Ilpsllc de focul "~C'iU al credintii, de acea puicre nesgudulta a suf lclu lui prin care construc\llie teologale patrtlnd pentru :1 scllimba 0111111 si III ~ll{'.a. Pusli1.l1 din inima aocstor OM11;elii a fosL \~cr·iricat l)l·iJl (lese $i e\'i<lcilte· prol)e la care a fo.s~

supus~ \rieatn lor. '.

Sf. Gri gori (~ cs lt~ 1111 LUill rl I crc(] i J1 t ii. E I es te. a~a de s Lrl:'})fi)l i L (I l_' i(ll~(\:l (1 ~r~ii ,Ie s i lIe ~ i :l j('l .. t f~ci l)fClll r~lt Cllll·jStos,

iJl~il Ji c ell 11\ll)111i1~l.a sa g~aS(':lsc.a ttll ~lll sellS '''ic'tii. Ill·. cxisfcn\a sa persollaUi nu' sc an~ un singur gd neT, 0 si ngudi' .'

... :-:

'.

· .'.

.\'t,

.'., . . - .

. ~ ".

.. ~

, ..

., .. /

... ':~.

-0' .. ~ .

. " ...

~ , ..

· .~:;.

· r_

1jI.- •

. ..

~: "

.:~ I.

.,

.. :"'!". .. ·.:7

/ ,~

;~ .. -. , .. ,'j, .; ~ .

,>

~. . ... :

._ .: :.. 1

, ... :1.·

..,

: ~. -: ~

... .. ~

I Pierre Came)"t: L,:s iLicL1.~ de CielnCIJt d' .41t:xa11l/rie SZir ltutilisation des Sciellces

i ' .

I, a de la Liuerature prc.'l/ .. lnein Recherches de Science Religie~lse, Fcvrier 1931,

: pp .. 41, 42 ~i pa~sim.

~ f

,

~ .

..

., .

,

.T' ' .

. I .

.. 'I;

.~"i~ ·~. __ '~i~ . ·~~":f'!'c·~':·~~~'~~' , ..... '.~'I ~

r .~ I

~. ,

46

.' ,-~. .'. ,.·aM~""I..;i,I- . .

C:? :'::; '.".;,. . {lj~;·~t .'.

* ...:.. .. ,.... .~';:, %.' I.r ~f .... · ; ..

~,:·.,1 .. ',::.: .: ~.> ,-''".'. ~._~)-;~.-/,~~::.:.~ .

~i·.'·'·.':'~--,~,~::.,:;,1::1r,-, hoUirtr(») 0 ~ingura acti une . care sa nil i:ls:i efi n n ac.i rn t rr ~

~Y,.:::;~-:fii!::::.' .• ' .. ' dlntel sale" in nUll1J1<'7.Cll ~i sa nu nlC':l1'(i~i

f .. '.., . ,. ..,:t.'~ ... -, " r-

.:~'" ;.~. . ~ " :-~.'=..;t~.'!'",:..~ ',4' . . .

~:~{·,.\t. ::fi;:~::{: "Aoe}c deso rctragerl ale lui in sihtgnr~fla(c

~. . ~ .,,_ . .A.:.... . v-, -~. ""·P.:J..,-=' :.; •. •

~l:'.:~,:':t?/~~1;i<· tnocrcltrl de a triii cxcluslv dill. p ri u )i. pr nt ru r f·.din(:l.

~;:'::: .. ' '. ::.j:;~~~~~~j,:! :~\din lnist rn tj a ('pi 1iCOp i il n l' (lela ~ :17. i a 117. ~ i Co nst .rn ti n ( ~ p n 1. ln-

~:;';":::U'" o~}f~ri citl"'CnU' .. en lot Ielul de U're:ll;t l i ~i ('om pi ie:l t i i. a r fi pu lul

};~~:?;~;:~;,:!~~; ·t1~~u~ S.Rtl. in lot c~7.111: l1('.glija Intr'o ln~Stlra ~I~('c1illt:l Sr~lnlull1i. ~i,:;;~r'~r:~'-~~;:- ·eu rmmn Sf. C;1·lgnrH~ ~ pr-Ir-ccc oontrm-iul: ine('rd1.rilC' 0

.,.- ' .• ":"->.. :' . '. ~,_, • -. ..' ,

. _ \ t.!, ,. ,.,.~ ~ :0;,. .,'" •• .... ..

~:':<:':~';:jiI~Eg ·t!Ap ]n' nllul, piilptlie ell pulcrc Iocul crcrlinfii. )i nu num.ii ~~~,.-.:;;~~::(~!!I~::;·:.iit rILfi'Cur$'lLri1c te'olo.qi('.,c snu in prn.llci. ci in tnt rcstul pro:~h~f~}!i.·:~~17'" .' ~~cti('i' snle: paucglrlce, necrologu ri 1 cor!' ... pondo n t 1. opC' rN pn~'-

.v : » ... _-J{,. }.~,~~ . tl ft)( Sf G · ctrtt-. )l ~ • . • t ..!It v· 1 I·

,}:::;~~.-L~:~~,'J~~~~ ~V:I" • ,rl~_l{' ramu nc, prtn vren a .sa privnt L ~l PH) icii,

t~;'j}":~;"r.~;J~~;. . ~cl mar marcicrcstin al sccolului s:iu ~ cea mni caldiisi lu-

~r':~·.r-';§:;~~i> . luiunnsH. columurt n credin t('i C) .. { .. ~ti H(, in secol II I I,\" d. Ch r.

~~''-:"<')1~,·~~~0~,·'';Cr~'{J~n\:1 : 1"cologull1i cslv vomplctntit ~i dcsav:ir~iUt <It' lnultu tt(~';:T;:~ _~~~;~,:"8~' ~tiirit!l· ce 10 ani de. studll in orasclc U niversitnrc vestl lc ~l\/~~:.{·,.;'t~ilc vremtt.. lnr, dupH .aCP(,fI, nr lncctnlclo sale 1t~c.tlll·i !ji ctli;::;··:;~i:'r:',.,E~~~i~; .-;:l1,lto~: l-nu pus sr. Gr.if~oric In dispozitie toat'~ oornoara cul-

~.~. ", .. "'~~~.'~".~.",. .;' . , . .

~t.O:'::;~;'~~",.< 'fnrii lurnll nnttcc. El poscda a~ ~ de ar1:\nc si de perfect

~:~' .. :j~.'~i\;),' gtlnc1irca gren~!{ -- sub toate .forrnele('i "- incr.!. Implctind-o

):. ,- . ,_. -." -~!,-. ,;;;:". .. . :. ,. . .' ~... f .

~;;-.:.:.: .. ,::~~'ii~;.(· _ U~)· !!u.· cl"~dinta sa 'cr~~li na~ &t' ro~t in 111 Hsurit s:t crei r ze aC(\3

l~~'~::.g·\~:,:·,~~~i;:·.'.···;~~Agislta)~ }-~ogitc din care nn $tii ce sa alegi 5i sa adhliri

i:;;:'f; .. ':!X~.:~$}~f~~:_.,':;~~~i.~~!Ai: .,f~~llnsctoo irlcilor,. su pie tea rritiOt1nnlentu lu i 1 ~n 11

":~.{·':i:I~~~,;{-,:;;.,,~_~~~~~·co~Yin~Tii .,i arJnonia inlr<'gului! S'n prc'lins clr unii t:~,,::"·'.':'~~f:;~9{f;'··:)n"litlth, tn. ~~sebl. de Draesekc $i IInrnack. c~ teologlia

. ··f· .. ·n' .. ~ - > .. '.-~\df,i,;.:.k':£"'~' ... ,'. r"A t·, t.....; i .... ::.G...~_ t • . ... .

t!:·:·".:::;:::7f,~~:;~~k"'~H.n' ~.~~ I~ e n Intr('!gnttc 0 pasti~are a N'eopla(onis-

~j':,-}~,·:;·{'"·~\~~\'iJ'. ';)nulur~;~~ Ax. Ii ,;0 ~avleroare dac~ anl socoti pe Grigorie reO. ~i;/~:5~fi':;~~*f?morcaf . until. anumit 'SiSt-Cll1 d~ ri1osori(~. Dc a) Hel PinaulL a

';i·,,::~:';'";'~~r~~~;t"" .:·.·a'f1ttaf.·ltnut~·~$a .t1'linlitului Neoplntonislll al sr. {-;rigoric'. Ci-

. . ... ' .. , ~ ... ' ..... ~ .... .' ...... ' .. \~.. -' ,.: .' ".~. - .... ~. ' .

J':\:(~;;~:.:j;~'t1:'.;·litid~pera -sa':' loologicti., ni im pr('sia en materin I ul oferit de

":3:·:·'/?;J'~·,}~~1~;fl~:"'''·'rilO!\Ofi~ gre'ael nr r!(manc n·i~fc si n1 p1i '''reji, rri d1 pllt('rn iea .

; ~~....:" .'::i:;::;t~tt]::{":· .2£~~, M .. ~.' ;:' ~ ! , .... ,

'i:""';:£:~''{;:,::.,·,'1JYza''tiftis_t'bt Ze!t$~briftJ Febr., 1006.,' T. XV, pp. 141-160; d. $i R. Gotwald: ~.~~'..'-:,··':~;::;::;:i:~::r!· tJc G,.~oN~Zfd~un" platonico. BrestAu. 1 ~ : ' C. Gronau, D( Basil;", Gregorio ilt .···,'\;'1';:{··1,%.~~:·"·'.' ~dzi4ntl1l0J Nyllaoqu,Platonb imitiltoTibus, Gottingen.l90S; Ad. H.unac1c.

'f" >'::,,\:,: . ~brbutb·tltr Od,'rtfmgtscbkbttt II, IV .. eAufl. pro 260-67. .

i'~,.;: .. ;'~ff.·,.:",~~~:~:,~f~2rJ\;rina~lt.~;:,LA~t'at~'!is~' d, ~il" Grigoire de Ntlziatlzt: E.uai sur les . T";~~~':""'~:''',ldtin''J '1/u C~'hd~idJmt et tit "UtlIlnHmt d~ln$ S01' r.tz".,t. thil,llll~rq!ltl r.lti~. 1925.

J.." .. :.:~i'~,,/:::;.,_',;~·', ::;',: .;. . . . . .' • '.' · ' .

..... ~._, ... ~"u,~~~ _ ·;;.1~0":.t>.6...;...,·,~ .• , .. ,·;,;,~.·,· .. _~J.;...L , ... -.'" y •••• _j.,.'.. ~. < :~ .. .

... ,

;,

. .~:.

. t

f :, \ n c lu z i r

S }1 r r 1 Ill1 ~ '\, 11 f\ zo ~ I ~ ~~ 1 t J 1 t t 0 ( :1. , ~i U\ ~ 1

:~. I

, .:{

::~ .

... l. . ~

,~ ,_L :,

/:. .

.. .

.....

.

. ,

, ,

(~eli' iii SIAntului Grigorie din Nazianz

~i originala sa gall! lire personalli. Acr~~lsla gandiree~ sub ra

. portul rorrnal, del.i .oarc clcnismului. hinc inteles . {In spiri Iormnl In metodcl.: de cng'{> (an" g)"(';lcH. trr-buia sa-si desvoltconstruclia ~i:-.I('llll: t ili s.iu sub Ilaruurn acclcinsl Iogici. Elevu .vthenoi 11U putca '..;1 g':ln(km~('.~i rlu pii categoriilc mint ale :,1, J .ibicni It})· S:l \1 ale f ndicnilor. Dar fOT1(1111 g.cl ncliri i s(1.I\~ e 11011

pentr uca nOll;"i ('1":1 si 111111'-':1 spirituali! pc cnrc 0 .hnhra.Ccl

.\C{·S I Ioml -- rlr-j a schi tat de lr-ologi a err-sf na prcceclcn tn - se rll'la~a din Intrusa l1"1il"l' inter loarri )i calrla merlitare : rlumnvzci rii. La 111;1 ri le gcn i L cu~p.l area n u e 'un xi In P lu refIe) ;,1 Icr-I uri lor s:t II i : 1 flucn to(' 1 or rlr :lllJi 11 ~l t ur.]. ci rev'irsarc;

~

i mpetuoasii a unui vulcan ale e;\rni malcr ii ii ~p~- .... 11, .. 1: cren t i 1111 C'. 1-: 1 [t )11' ~c I a a zi ( 1 f~ a ve ( I ~"l.: 1 111" (' t 11 t.i J 1 d <,-'11 i 11 r a ~ ll·~, I J. ~.'\ d i t1 a I arii in g:lncli J';~a oarnr n i lot'. Trainl in vremcn stntisticilo: de tol Ir lul, xi aCt':lsta manic pretinrlc a ex plica lol.ul, p·ani' ~i slrnrulgerariI(' (".C:l· mai nriuina lc. Sc nitti prca des eJ. 'uHi1l1i

1 I I Of ) ( 1 {," : 1 J 1 i (~r'{~·~ 1 i . 1 i q 1 ' :111 1· ( ~ \ ~ I: 1 t. - ~ i 11 ~ :1.l1 c ).'( ,- nl ~ i 11 rI11l:'1 t {"I" i {.1

de g:lndirl' (('olop:idi. nici P" jumrilntc din c.lt ~i CllI11 ill ,.,.' ,. e 1 ::t t ~ i c rc : 1 t. I) r i 111C 1 e c i 11 t: i v -r a c \ 1 r i ·

Inl uitia ~i rr-f'lecl in pcrsonaHl ale'Sf. Grigoric all Iost nju

tate . -- in clnbor.irea gllnrlirii sale lcnlogice -- In primud J*and de nprorllncl:I[~"a ~i nsitni1arca totaHi n· Y.('chiului Tcs· lan1(,I11. Hari ~unt C"ugeHil()(·ii cre~lini din prilllc]e ycacuri \~al"( si CllIloclsca ~i sa 111:1nlli:lsC1 CII ~lt.tll:l e]·:Jxtcritc·ltr ~j l)r~cizi~c Scri p (urn {~Yri'i_lor. IJ1 dognh!.ll' ('clc 111:1 i gr~ 1{~, en aef'l~a :t'lt naturi i Logosu111i <._j D u h n lui S f.lnt ~i a rap{)l"t urUor eli n 1 r-L ace~tia ~i l'aUil, S:lU a TrciJnii si ac~illl1ii .-\cestzia 1n hunt}

prcCltll1 ~i in c1C11111l1strutii 111ai n~oat·c ~au in constl"lih"ea pre clicilor'~ [~rig()ri(' p le'Hen totdcnUl1a sau sc rolosr~le In fie-car( p:ts ell" lexlph_· \"echiului Tcstan:<'llt. Fi(' s,?)·yindu-s.e nUlllai de irutl\inlt')a de ~andi l"C a Legii ~i a Profetilor, fie corobot"ind attllsta ganrlirC' S:lll P)'oJctiilc ell ·eY£'nilnentcle isloricc . dill

\ieata lui Iis\ls Chl"islos. fie: nLilizftlHl' m11;:lnrlon~ arC'slp proccdec d<.oonU1: sr. f~rigor;\' tcologhiscstc, 111ui InuIt de jlllnalal·e, suI nuspi·ciilc 'V'echiuln i Testanlent.

T(?'()logia Sf. Grigoriecontinc, in rinc~ C'1(lt11entc de cnllslructie

,

~.

1 A~i 11~lrll.ck; 1_,b,Z.a~;~h der Dog"le"gt~(,hi",tet I r, p. 468 !li passiln; H. P: n,ult. cop. cit., pp. 13, 3(j $i passim; E. Fleury: Hellenisme et Christianisme: Saiu Gris:oirt de Nazi.,nze et ~:m temp .... In dcosebi car. Hr, pp. 55-99,

- .. ... ........ : .............. n ........

pp. M~

. ;j .".:

. , .

. ~ .:; .

! ". ~ :

. - ;. .

t .

. -,

,

.,

1 ~

"

.~.:L· .. ~ ,

~~ . ~,~;

J' ,_ .. , ~. .

..

. .

~":- ... .. .. _ -'I .r (- ••

~: ~<'- ... ' -,'.. -'~ .j a .

~><:: .. >. :~ I' :. '.. .,' 10

.... 0) • •

~);*t,<'<~f, :\

={::Si:: :' 'ititrntC" in sisL~l;lUl san. din curcnlele de g:ln(lit·(' ale st'(~lu-

~~:",L ,', ,""lui IV; dar acesle clemente au p~trulls pC' nesimtitc, rlintr'o

~r~·,. '. · .';;':. ' "

~",; ,',: ' "a~bian\l generald, in care idcile si slstemc [C' circulau I jI)(~IX',

~t;.,,'i;r:"apToaPc r~r:t patcrnitate 1. Stint din corcspondcnla lui Gri-

I_ : • • :. • ~ •• I •

:~;;::;·;;'>','t1brie cum el consulta pc al\i rnnri chiriarhi ai timpului. ca:

Y,:>::";'.':',::Vasile, Grigorie de Nyssa si a., asupru marilor problcnu: de ~:~';";,,?}?}:,'::, ':ieologic oe se tlcshittcnu atunci, ~i ell III aoesun. la 1';-J ltd III ~;.'"",:,:'f;<,;'.·:'· 'lOr,tl OOri.SU Han pC'. «l; ell 111 cl sch imbn scri SOl' i {' tJ rc prezcnl all ti i ~K,;>d: :,:;::r de senmd ai cultur+l p~g~1n\.~ dclu care pri mea ~i ear(~,.a lc ~~}i;y,;,~.,):;t;L da sugcstli aproapc nidi s~-~i den seama, Accst contact spi·

.;.:. .. . ~.:'"t:. ~ ... :.~ ..• /. -". I.

~;,;,.:"",:.r, :;,';:, rllual i-a 111 ijlocit, (L-sigu .r, 0 parte res p('cl:thi Hi eli n materi .rlul

f\r;,;'>;:r +_$~. bru t a I teo I ogici sa lc,

~··i''';.} . ,.. "',~ . '>:"'I."~ .. (., ' .. _. .

~£;-;:<.'~l;:}z~;t,k-" I sin reprosat ell Inalla sa ~I ii n (il leo logie£i '; i caleta xn si 111 Urc

~ . .t •• ;,. 'j. .. ,.- '~.'. . -'" .-:fi,. . ." , ... _. . .•

1:~:t::'\~J:.-r;f~~, 6....e$tJnll s,lnt prea urlcsea tnnecate in torentul oratoric. Ilcprosul

'~;~Y;.t~~~~'~'-~ este. tJl mare nt.sur:! drept, dar mcleahnn trebuc irnputnlit

t~,_~ ~ '_. ~_: ,. _-"t ... ,,"1~· ~ -, 1:11 -. -::1• :.:. ...... • •• •

f;is-,'.,?!j~~'t: nu actiunil constientc a lui Grig'oric, ci anilor sai de j'onnati 11 nco

.~~"-.: .... _. • .:~.~"'...:. ·1.· t 1,,~ I •• ~ • • ..~ ,

s~t:;'-'~~:~;W£ model si .guslulul vrcmll. 'In secolul IV, rctorlcn ern j ns~i,

~:b";"-:'\.~~:'",{~rE ~area diseipliill Intclectuala a pitganismnlui si apronpe unicul ~~~'.")3:::i;~~,~: vehicul de cireulatie al bunuritor spiritualc ale culturll. Vor-

.~ -. it...~~'~.,.. :. ~.: ~ .,~ .. ).-: .. :\-J.... .. :. .- . . .

1{'>'>~t:, ',':;T~~' bind frumos ~l dupa toate canoanele scolii. Sf. Grigoric a ,

ft~:,: ,:'~~;.i~:~~;/,:in_l}lUS, prln d~vftr~irea $i prestigiul vcrbului .sau, Ioarte l)if>::;?~~'(t~!r<m*ult crestlnismul, rnediului p~. EI ne spunc de atatea ~iiii::':;!)';~~,'~~;~~{;-:-()ii,:- cll'.la~,.'Col1stantin()pol a reuslt s:1 re.faoa turma ortodoxiei,

." (""i1·~·r~ . .'.~ \:A·t . . .. :~ ·_;1, ~~ :'-_,.... !~ ~ ,. .. }o : •• ~. •• ! . .

S~t;,?i,'-:~~~:""S~~:~{'¥j>~~ll1d t~l1dt)clle eretlcilor, numai gratie cuvdnlului saumes-

;'.i:r:~~<····~-:'~~!J..~_~:~<·~j;;'~:··~~"."':~;:ugit· ".~- .. ;: ..... '.~' 'j~ .' ~ __ .. ,~.

.~:_ .' •. ~ .', _,.:. _ •.• ;1'1, -:,;-..::,;~: •. '.': '. ., .. ~ ' .. , 1, : '" .. ; ... ,_~. '. . : '

.i! •. ,.; •... :.\, .. .,,:':",':.-!~.-. "~T.L,-~.j.·.··. " .• . .. ,' .. ,J._-... ".,_ .. _.' ".j •

..... ~ .~-/: ;> .... .- ,. -: .... "Vll·· . . ~ ,: : .. r • .,. .r ~.4-.... -:...... ~) ~. ~ . ..~ ,_ ~~ ~ I • _

I ..... ~ •. ) .. ~..... . •. " .. ~. . ........... ,.r.. .. . .

tflCl'.::-;i~,~,,·';li~!~!;~~~t~tJl1~r~Ullcuvatitt~rigbrie eslc acela care prinputerea gcniului

0:-:'! .. : .- , ",:~:.~;:. " .. ,,,,!;;~{_~~,., '.<'- ". . - .". '.. "~ - < - .

~H:':'~:~t 'j:;i~::+:,,'sl1ll<a re\"clat;' Bisericli, de r~s~rit misterele christologicc ~i.,

t~·i~···;· ,:.-:.\~~~~, ··;tA~.;;!~)(::·\· .... ~.:- .. '.; . ., . .".. . .. ~ -. •. • • ....

:::;.:'<2}:<:'~;t;~~:al~_Sf. Treimi,r, tn fOrmtl lor de rlnl h v~. El cs Ie eel 11lal 111 are

~(i:::'i/:';; §~{~:~~·;daSciil· ~i;orator.:al Bisericii din·· Asia 2. . :

"""":~ .' ... ~ .... _ .. ~ ~ /1't .. J. ''';..:~ ... ~.~..... .,.. ..... ': .. -;. f!' .~:.. .... •

l:r~':'~:~{t, '~~~~~~;i":~fiAooste ,eSen·iAle;~$i. pTetioase insu~iri - aU Iacul _din G ri.rlt\r ie,

< .... - ", :~,.",., .. ''''''!.''~'~.''' <. ~ ,.:.- ...,. t ~. , , 0"

\,::;:-'-,::_::;~g;:'(i'iil;plicit, . un ~Si())lard2 -llrim'Ul '-rang. Caraclerul' lui drept;.

::'~"','~'~,I ",}j;:,:'sin~ritft{1eti~-, 1~r: desttvAr~Ui, bunlttatcu lui fitrrt Innrgini, cn-:',. :i'>:0 ;-~::'~~:lti_zi3sml11 _hti catd ttl tot _ oe gc.hl(h."'"l~ ~i .n1.oea, incu n'UflftU CrunlOS ,}:' __ ,;:>O:',;-,pc"dasctUnl ~i varbjtorlll din cl.,

" .,,<' ;;'·i-,> ;>A '" hicrat ,enortn in' Inisiul1ca . inoor:n1i a Biscricii. Se sUe ,'i- .·....::>:'~!:"','~/:-Jupte, ,~i .. com p1icatii se- iscasel1t in sauul cre~linisrrtuiui,

.. :,. ~ . ... .. .; ... . . _. _

• • .. ,.. -I ;.. • ," • '_-..! •. :

... r:,; J: ... ,..::-.;, _~ 'LI& .. _· .. ..... ~

~ . . _ .. . I ... tI

'- •• 1 _ I

:. _ •• .- • .; ~. :.... • • ~ , • • 'II. 1 .. :..,.,. . .." ...

:'. :~:.·~'.?·:-.~ .. ~.~:7;·'··'.··'r E. FleurY,--',· op- ., citt,- . p. 80.

, .' ...• .,0 '-. ·,.,'··t.1.v.: \Vi1amowjtz..Moellendorff: Die gritcbiscbe Literat,,, des AlttTtums.

L_;_... :~. :~f~./NV1. ~'.~.-~.: .-_ ····~1-·~: ·/· .. ·,\>A. .. ~.; ~ ..... , ,. .].' '.'

~.~ t';¥~. ·~;;;~~,~:·_..,.~l·,.> ,_ ." i: ... ~_ ',. ~F· '. ~:~., . r. . . .. • .

t;»","';~~,~':~f:,~(_<:'~' .-,"'': . .' '.' · ,', .'. , '. , ·

i.>'.:;· .. ."·~~·_.:~ki .. < .:0~~·k~~·':,.:·<.~:;-" ~ .: .. : .. ··.~;f ;'

~

,

, ,

,

I

·1 I

49

, .

.... :- .

.. , .;10

_ ..

,in acest s{'col a 1 pn t I'll 1{': I, Ercticii, schi sin n licii, disidentii si -nemultumit!i de lot I'l'lu: .uncninluu gruv DiSicr.icn,. La ~a; zian« !";JlU 1 n Const n:l tin" no], Grigorie n'a czil at si n'a pre\ g't:lat () eli I'll sa 1tt<'J'{'Zl' pcnlru rcsLahHirea urrnonici tii a I pacii. eu cuvflutul. en • 'pta, en sacri liclul l~hnci ~i ,.bucuiriilnr sale jH'l"sonale. SI':i,;nJ Ullrluaril, nt-ohoxit. c()l1so11dnrec.~

si progrcsu! Biscricl i. D i : ' nclcricirc ~ In uucn ~i dragos! en lUI lpc'11tru Chr islos. pcnlrll l-ute ~i pcntru ndcviir. U'HU <In.l roa.delc dnritt' (k e1. ~tllHi <IiI! rc colcgii lui dcrpiscopal~ pCl'soal1l' .plinc eli.' (:-1<, Insile, itllri~ Il1tC, intcrt-sntc ~i cu m ult sub _~li;yclul pregalil·ii ~i prvocu} .r ilor lui, an dal":\lllat aproapc neHl~ .trerupt opera in{,pplII1 tl-: .-I. )lai era npoi ~:d <lahul vcaculu i 'care uscn. adl'S{~a din rIO'l", f'rucl ul ostt-nr li lor lui; rrrtnlanlliri -mull ipl c politic:', cconotu ('('~ soeialt\ l'l:ligio:ls(' ~i spirilu?lc :in gt'Jlcral nu crnu destul de p ropice unci acliuui S'Lo,;Lcln.all~c de misionar ism. Pu{inatalt 1 1l1lOl't1 diu rczultntcle lucrulu! salt 'misionnr SC datorestc, in ;i~le, si tinlidiHilii ~1 susccptibiliuitii 'salt'. Xu era 0111U1 alitudinilor dflrzc In rata oamcnilor si a cvcuimcntcIor. Su f'lctul sau dclicat si mintca sa ag'cril - nesustinutc de 0 yoinUi. tare - preferau sa sc inchida in

sine xi sa lase lucrurilor cursul lor.

: In unsiun..n cxtcrnii. !l(l:t'J. in lupin ell pug~lllisnll11, 'succcsul

operci lui Grig{)ri{_~ a I'lr)t~ p~' de 0 pnrtc mai usor ~'i 111 Hiiv sign~ Ucc:l1 eel din misiunca inlcr-nii, pc de alta en suprnfalii 111[\1 tnlill~a sl ell 111ai ad.uici rczonantc. 1\ Iost mai usor ~i mui sigur intai p(,l1Lruc~· srn nlul nostru, in cornhaterca rcligici, ~noralc,i ~i g£\nrlirii p1g~1Ile, ll'a facut dec:ll sa continue un

lucru si 0 lllctodi'i in:1tlg111'~llc inuintc.a lui; in al doilca r~lnd,

pentrlJ~~~ p~igrtnislnuI~ fUnd deja in desconlpu~10:"C, vn~l 111.3i opul1('a~ in general, dec£H slallC rrz:islcnlc. 1)~lca lllsa lSLorl~:,

prin inlpOI1(krahilele ci, 1"O\'t:\ pag~lnislnul s~ ecdezc crc~llllismului. cl'"uciada ill1potrh·a cnlturii ptig~ln(' era 0 inll'cprlndcre ('xlrem de (kHcata .~i de grcn. Era cit']icatu, p{'nlruca tns~~i noun eonstrncli{', a spi ril lIn 1 i Hit i i cr('~l i ilt' --la care Grigoril' lucra en at£ita fanalislll ~i ishanda -- sc b<lza, Intr'o buna ll1asura. pc elellloulele acestei ·"Hurl; era grra,. pC'l1truca ~og~\ia cultu'ri1 pagane era iInensa~ ~\cprcll~ta.:i nes.gnclu~ Ui in tenlC'liile ci, en una care fi.1SeSJ :,: horaLa Slslc1l1aLlC, pro-

~"rsiY $i pe lndelcte in decursul unu1 milcniu. Se 'intelege c~

z

,

i "

.. .'.'

. :,t··~·;· .'.' ~ .~"?-;,~.

. ,

"~~I:;.~ .. 'fl.~!".. . .. ;~ ~"'!i<

.. ..... ,. \~;

ilt~1im

.' .~

"(

;

,.,
:" I
i
l
~
1
~ .
J
,
~ j
J 1
t
,
,
[
~
, ~
';
j
+ I
,
~ :
~
:

~
·
~
·t .. - .,

'. ~; ~

·,'"r- .

, ,. -.: .

. ~ ....

· .

.

• ~. I

+ •

-, '

Concluzie

tn aoest tczaur al paganiSllllllui 1111 lnnl-: IUC1'uri!I' er;:"! (h- 8111'; religla $1 morala ofercan numcro.rsc puncte vulncr.ihilc,

~ ,

~i lnsesi si slemelc dl~ Iilosof'i« era u i 11I'g:il (' en v.iloar. ell

toale neestca, pitg::lnislllul dt.rn!in{'[l ~1I n ~,,! I pcrh p.ilnt I: .cuit

de IUU7JC, filosofi sl 'lei. El nu pulc.t "I nu illlpresi"le7.t.' chlar pc eel mal sovin ~i mai rclrucl nr .Ii ntrc cr('stini sr.

:Grigori~ _tnsllsi protcstcazlt en 0 'v'jol£'ntrt 'll'ohj~l1tIila nuuci ",'t£.l\llci in} para Iu I Iulinn If"gi Icrcazit c xc It Hie n 'a Cl""~ t i 11 il or .Ic I a · - -- beneffclul culturli elenc 1. A ludriizn i tot t1Si s!1. al .rci (\ t.uris-jinll, ... aoeasth lurnc din care tu ti-ai S\I pi in copi I ~lI'ic <ev n vietH, luerul nu era ell plltinfli dec~11 cu dona courlit iuni : ! ntfli. -sl Inlreprlnzi lupta en lnsesi nrmclc lllt \(' in d i 0.; p07.i,· de

.. (... . . . .

PllRtltiislll; acesle arrnc crau numcronsc ~l PI11C"'J11C<', p(_'n-

.. .tnacll atAt r('ligijlc cnt sl Illosofla pa~i\n:i nu ernu tu. nate ':'{,- ... til' sistc~ aproape ~m('lricp si deci gren.· de atacat, cum

. . .. . . .. ;

..

.- stmt .erestlnlsmul si fllosofille rnodcrnc: al doilca, s~t prexlull

.. .

>f: eredlnta sau ldeea pentru care mllitczl, ca 0 forla spiritualit

.: ..... ~ . ) - ~ ... : ~ . . . ... . .

<j\~-,l; creatoaro debunurl culturale superioarc acelcia pc care

> "f.teis'o ·-inlocwe,U; sit ~, ell alto cuvintc, convlngereu de .oteI ~i s'o poti da ~i altora In accias! mitvur'l, ca valor'ile . -Cre$linc eonstituiesc 0 lume splrltualh oc se irn pune ell ne-

'eesitate de nelnvins. Grigorie a mttrturisit della lnceput crczul ,·-·~1tu in aoest sens sl a luptat din r~~putcri pcntru a dcmon strn .·.··pteteren;adevlrul tezei sale. Crestjnismul nuern 0 slmpln

'~;::~--'.~ligi~ sail sect'§' ca multo din .acelca care circulau in lumen

• • ~ ~'~ -, ." ; • ~- ". -,» -. • •

'5.;'~-~;-·~.romatl~; el era manllestarea uriascl puteri a lui Dum-

-i:f!: _ _.~zeu tn' lLlme, en scopui de a crei:a uncoslnos nOll, Sf.

~t: Gti-gorie it reWllt sl hnpun~· $1 sii ft..~undcz.c aceasUi convin-

.,~,~. :.. .

::;t':.'- gere In su1lctuI altora, Genial~ ,~i llcrn'llritOt1ro- nchi7.itle ~

t:'<""('Ooea cea impus pc sr. GriWJric in cu1tura cre~lina in l110d

.. - -, ..•• ·-:·i"· , .., •. . • .

·/.dOOse1>it, ·.a r()st~ dupl. discul-suri Ie (ool0f,'ice· - ()rx:~ra sa

f,~·:'P6eticl. 0 :operit'vastl ~icx'.rem 'de ,\"uriaUi, Inltcar di inegaB1

. -'~;';.E:ea valoar~~ " ,.

th-;:,~'.A.ceast,l: - poez.ie sc rcsilnte d~ tardivitat!ca crentiunii sale. -~~i:}< R.~nclaUt in UiUmH anJ. tli vietii sr. Grigortc, cn·, eu (oata t\Jf rttlintlset¢a' ~i sd.iPirilc oi 1-ech nicc, ar fi pul ut fi lllai s POI1-

,,:., " _:', -, . -,'1'_.~' '~"/ ' , I

- .

. ,

~\. t ~

. l

!

,

. : .~

~ ,

;.. ~

H

: ;

· "

1

'i! '

.- ~

· ,

~ : ~

: I '. !.

.. ; ~.

i i

.. ~ .

i ~I·

. l

,

.~

·t i

j,,: ~ - .~

~ J

~ ~

, ,

:(

· ~. ~

· ,',

.:

...

· .. ·<1

~.~

, . ,. -

... : ...

~'. ': ; .

· ~

· ~.,f. · ¥ .

· t

: t '. 1

" .i

.. : i~

..

.> ,

,

:- ~ I

, .

. ' ~ · .

· ',!

: ~

"1 r

l

1\

. .!,

., ,.'

" , '

!, !

.. z

, ,.Ii

.. j

-,

. . - .. t

· ~

IV, 102 .. 108; Augusto Rostagni: Gi,,!ial'o 12), Torin(). 1920, rl~. 69 sqq.

: f

L .. :i 1

-~ ... .)

t

,.. . t

. . ~,,:i

.'t-

,

\:i~_,.

. ~~~~~'.

. .

. : .< .,;. . .... _ .. , :...... .t!~;~~ .

'~~:" t.... .... ~. . ..... . ;; .• :..: ..... - .' .-..4-I~·. I ~

- ., .,.

..

!

G~flill1 Sf.intului Grigorie din Nazianz

51

l:tna ~i mni ViO:H' su]: rnportul Iormul. Sc ponte obscrva in 11l11l1('I'OnSl' poczii ",-- in rlcoxehi 111 ccle en caructcr morn] !>i an(ohingr:lrie '- dL in gt'IH'ral, turnurn IO'l' l' noilti, cii

t _.,. \.,

forma lor (-- IIICI~(lf(i (~lJ ]11~11Ic cf'ortur-i. O I)()l\zi{~ gtI·Cbrol"lt111~1

r-nm pusii In 2~, salt :~o ,,(l ani ai Sr~1111111tli, ar fi Iost, ell

~ LV 1'\

siguranla. mui usoar ii, mui simplii. mui pul.in rnnvca a 111 va-

.. v •

Iur! de cuvinlc. !WI1(I'llCa ~i muzu ar Fi Iost mru pura, Jl1:11

agiHL mai t~lnarao Inlrv 50 ~i GO de ani, 11lUZ4l, ell loaUl nunavoiutn ~i vcsniru pi tiuorclc, Inccpe sa olioscascit.; sa 1n1-·

I)~ t r~:i nc asca.

Intr-ntia lui Grigol"i'l' _ de a prczcnta poczin sa ca 0 (/';monslrniir in rata pm-zici png'fllH\ de a. concura H111nerOascle opere poetice ale lui Apolllnarlc, priu care accsl a atragCH Ia crcxin lui un 'nmn ir rnnrc de ortorloxi, ~i lu!ai. ales g:-ln<1ul lui pcrm'ancnt de a i nslrui tinerclui in lcgca ~'.l CO~:duitn cl"~l~tin~. I~c,lnd (fin poczic In bunli miisura o opera cnn ... namcnto (lid:~ctica. au im p rimul vcrsur ilor sale n u stiu ce rlin lrtrn plan prr-conccpul, un acr apron pc prozaic, um luslru

prca lucrat, prea calculal1. v •

. Dcmonstratia in Jalu poez ivi pagttnc riispundea miisurilor

de cxcluderc - ale crcsl iu i 1 or de l a bcnefici ul artelor si sl.iinjelor profane, masuri lualc <1(' Im paratul Iuliau. Dar "accasta demonstratic nu era, 11 H P utca sa Fie tolrlen 11 nu, tfi~l1i rca SpO~llanti. Ilacara clara si cal(ltl. a unci Inspirnlll pure; eel pulin Inlr'o parte a versuri lor sale. Gr igoric rr-pr'od.ucc, p~ all plnl1~ dar uproap« cu ao<'l(,:l~:d inlculii. lupt» \'('slit3_ din sec, III in. de eh)", dinlIxl po('\ii Callilllaeh ~i .-\ pollonios de Rhodos.

Sc in\clcgc u~)}'· di In acea:;Ul inll·cceroe <linl re Inai{~stoasn ~i ce1t:' hra III uili a . po("zici anli(X' ~i Ul_uara ~i 1 i In ida 111il7.li (~rc~-

.... l:1li:11 _F~ b ---

lJ. ·.:1'

f .

G c , , i u 1 S f.i nt LJ lu i G rig'1 ric \.1 i 11 :'\' ~1 Z i a 11 z,

53

, .: :.:.

52

Concl uz ie

• :-t:' ;' .-. .... •

~ . "i 1' ..... :-.: 0: .

•• ~ .:. ._ • 0

.-. - .

elf' ar-um. r1ec:lt adH;lndu-lc Irurn usclca ~i aria .marilor gandilori ~i poc]i de altadatit, prlntre care Grigorie line. un lac dt· Irunlc. P<~l1trl1' noi crcsllnii, cl trcbue sa fie un oracol. ;\ I" n (l\- dor il sa-i purtilm ~i noi drugoxlcu pc care i-o purta, Ill~J a 1 ()f}()~ 111) ,1 OIl :11111 (1S Lowcnklau, eel r'{~ a fost in s tare sa-l I) 1· (1 a III ~ll·{~ :ts (~ti I){)(' z i ,l 111 (lis t i chur i ca ~l ces te [1. :

Hurxu«: (~l·pg()rii. quum rliu pocnraln ualis f1dJeg\J, Xluconidae mox abit omnis auior ; Uilius ues auro uelut est, ut ccdcre plumbum .\ I·g~111t(), ut superis lnlcriora palet,

l; ngorj us priscos palma sic nicit :.H.iC111 pla Cnrminihus uatrs, rhclorus cloquio 1.

) ~. ..: . ,. ,.:

~:~r: . ,.: .~' .. -t~ .' ,.::

~ ~ . ~ _ \.. ,.-

· : I ,I .. ~ ........

t: ,>' .:~.::""." tinK Sfftlllni noslru a c~hllal s'l tt'.a lnt cc :1.\',':\ mai t-un.

¥~. ,: : .. ~:·~;;:X_'·~ .:.: .,.: , ' .

it:('~:C.: .: sit facit operl1 de rnacstru. Tot u; t ~i ill iutrccerca ell A pol-

~.;' •.... (;::' . ; Ilnaric, Dar nu se poate rczisl a im prcsiei c.a poezia 111'l'-

r-. i~:·:·.-.. ., r,:,

';' ". . ',. . 'gorinnll '{~ prca slcfuita, (' prca a urit a

~ . ~ .... ) ~

~~. "'. Propunn ndu-sl en prin vervurilo sulc sit inslruinsc.i mai ales.

.: -

o. • • ~

> .' . .. .. ' Grlgorle {' ~llnel1il1tal dcscori sa cadii In+r'un 1110l"alisI11 icftln.

...... .

~;. .... san sil obos:'asca prin pcsimixmul siiu ul roce. Porl ul previnc

:~~~... .: :.~ ~~~{~;.,

').., ';~~'!):: .'. aeeste . riscurl prin varict.uc«. color it ul -:;i mohl lll.rtca senti-

.~:'~ .. : ..' . <;~\f~::·:.:~-

~\.,~ :·.:@r '. mentelor ~i ldeilor sale. Si lotusi. ad('Yarala poczle nu e

r··:i~i.';" . instrulrc pud!. En c un rt-Ilr x al Irumo ... ului~i nl Tdcalului.

;;··~~:1."· ~i tnvesun ~lnteaza in nurul ~i p 111"1' u r: I sa jill re a ga fi re ~ i

~';':~:':i.:;~ .. ;)i:1:~ omul tntreg, sub toate Inlinilcle !?i vnri.uelc lot" aspccte. Din

~'.ii;' .. :;~:;.' ':~;~:' .:'. Iericire, Grigoric ntingc it1alplnil~ ~i su prnfnla unr-i nscmcnen

~~.:,.:- .. ".--.:.:: ,,.:.'~~j'~.,::. . .. :. - .. :. -

~. ,- ... < ..• .:11'".,. .. .. •

!).~~:: '. ':~ .·>~'r··· ,·· .. -·~.',~~li,·:· .. : p. - 00·· "II

;;'":--. .".,... i~.:'~';:'··· ... b •

. , ', ~: -::··--~o .:" .-;. .. o· i~~:· f-~ ~~~ -, ..

fJ{(:.:::;':,~~::.:;,. Cu aocste netnsemnate rezcrve, poezla grcgoriantt continua

t!:.~.::;<i,i~~:'.':':~· stl ramdna un monument nl nrtci litcrnrc crcstinc din pr imclc k(::'·::i·:i~;~r·.:·"':,:~cilcuri. : r.,itldllra pcrsonalit ce se d{·~'jea7.;tl din mujori lnleu

< :.. . t.~'- .'.'. '. . .. .,.. • _

;,··'·'h~ty;.·::·l1ucttti1or, actualizarca sl Inviornrcn, suh Flaruurn crcstinit, n

~::;;,;:;~~s~:':":'lot cc era bun ~i Irum- 'S in cultura vcchc, rldicarea pe ?:>i,: .. :~1if:j;'~-cele mal lnalte piSC1U'i all g~illdirii, cnltivarea alcasa a color ~·~/;,.::"~':~ifr~~:t:~':O:'.;i~·mai parfumatc flori ale dill [iril, imbr~carca sevcrci Ieoloui i

:t'1~~ '., :-. J .• 1.!).~.~·::-f.(~:1;·'·'·~:·'·.t~· :... . . .,.' ~ .- .:, .

;~:;:>:.g~~Y:;;*\i;~t\J.,i.\a amarei Istorll In hai li:1 pBf.cnLa a cadcnti i, extrema ~rij it

~~'~;·~i;:;:'~l'.~l;~~;t~f~a.;::tortil~loc rlvallzeaza ell ill treazn product ic . a pocziei clasice

J:::,...-. • ... .fi..-~ ... <, ~ .-.<:".t,~ ,_. . ~ \

~:;~~3r~1;~:'~1~'~.Siii~;~~~~i~,:;t;'-'~f11t,I'!Q avea totdeauna gratia si naturalul acestcia, - au

.~. . . ... · ~r· ,., ... _ , 0'· ~ . ., > -

~!;},,::·ic(/f!.::~t:i;,:!S~·:,·:?~T,';~:tUttt·& poezla Sf. Grigoric un model' nl gcnului, care a

~:::,'~:\i+~~~~:~i~~~;::)~~tWt()stadrrtirnt $iilnitat netncetat in sccolclc urmittoure 1. Ea c +ZP;)};~:t1t!~;:;.;~~;:~~~~rt!1·'~·~·~:··'pen· , .... ·~~I£U~ noi ·:de mare actualltatc: J1U numai c)( pr-in ea

~:.';·;/.··;i"':~lf~·~\;:~<:,t:y <:., .1.1; '. . .. :, .'~ .., . ., .. ' . ." . ~.

~{~!:··::·,:;"<',;:~~f~~T·:·r.,:;/:~lm .. pe . Parnasul primelor muzo crestine, dar ca - mai

~/i'::·;:~·:.c·~I~!f;:;;t"·:Mt)nU.lt. decA.t tot.restul operci gregorlcne - e reflexul marllor ~:i'~;.·."."·,f~~r··>;»fr~linAnUlrr aicsccoluhii IV 2. E 0 poczic-documcnt.

~?,:~.·.·,·t~{f,f"'.'Y~<.:·"Frum,*seti1e.'~:'i vnloarea istonca a]e poeziilol" Sf. Grigurit'

' ..... , ... , ... .,..-:.f. =rt - '.~. ~... - . ~ .. .• •. .. ~: ... .

!~'~:·~ ... ::;.Ll~~;;<.:;';~,/;.au~· d~{~'~~~lar.:.~isCrictl ycaellhti IV, prin loan Glld{-d~MAur~

~~ij .~.. ~. ~~~ ... :. - .~. _. - d • .' .,~ • • ~ .F! ~. • •

~:) .. ,,\·:·1i-~~~'.:'.~~:::',: .s'if:nleagK un ~!1nlH;r dill clc ca itllllC penlrll scrvicitil divin 3.

r·':· '.~iJ:~:(j::::;·;/:'A~lea$l>~moti~ He impUll, ell ncccsital>c, . asH1zi, sa IuCWl

.. . .. ..~:~.:,j,. T ... ~ •• , •••• _ • ..~. • • •••• ' • ~.'. ••• •• ~.~ • °

~;'·'.:.~.\~t,~:·'dirie]e·'·:editii de bucltU alcsc pentrll ~colarii no~tri. Nu putem

,~., "~~0>:Y' ·';'\reri tine'rele ge'ficratii' de literarura imund~ ~i poezia. scrantiL'i

~ , . .. . ... -. ,.... . '.~,~._':.:~.~.':i .... _ '.... :.~: .. _' . ,., ., ~~ - •. , ., .. :~.~1. .,. .

.. .. '.~,~:.~ - ~ ' .

.. . . . (~~: ... ;'.. .. . . ... . . : .. .. .

· ~~.., . . .. . ~ , ,,: . . . .. ~. ..

(::-- : ~~.p;~.~:.::._ .. ~::: ·.·.' · .. ·1.,··1. Saj'dak·::·- De'·~·:GTtgorio Nazialzze,ro pOetarl"n c'hrj(lianOTtlm fontt pp. 17 sqq.

~:""'il'.~'f;'~':':)::~i't.fM{~,i.~1 •. ~~~~~gririo·(.ta potsia di S. Gtego~io Nazianztno, p. 6.

",," '. ':~. "i::~/""';";-""!' . W .. Adcettnanb: Die didaktische Potsie des Gtcgori%ls "on Nazi .. lnz, p. 6.

· . ~.. ... , : .. .. .. . .

.. ~ ... :;- -.; .. ,.. .. .....,.,. ' ... .-.~ .'. . ~

(~:."'<~.'- ~. __ i,,:;~~~.ja~:k:i~~~~~~Ji_~.:-.. < •• ili: .~i ·r.

(

~ .,

·

!

!

l nlro '~ica~fi rclativ scur lu, l~l~lg·()r~ic de Nazianz :'l creal, _l)rin puter nicul san gcniu, opere care sa alimentezc vcacuri ~i milcnil. ]:1 ramanc, chiar pculru udversuril sai, un model de g~1ndin', UC sirnlir c si de arUt!

\

j

(

,

I •

..

. . ,

,

1

l

~

,

t t

,. I

,

,

( ~.

i

1

I"I '

, i. ~ •

p. 7 .

1.