Sunteți pe pagina 1din 12

CONDACUL 1

Cu adevărat, asemenea Apostolilor ai fost arătat de înțelepciunea Cuvântului, căci ai luminat


poporul cel ce era cufundat în întunericul slujirii idolești și pe toți ai plecat să cânte cu
smerenie Dătătorului a toată binecuvântarea: Aliluia !

ICOSUL 1

Necunoscând încă dreapta credință, slujirea idolilor o socoteai adevăr și pofta patimilor ca pe
o cărare a vieții, dar Hristos te-a scos din întunericul înșelăciunii, ca să ajungi la lumina
sfințeniei, primind de la noi laude ca acestea :

Bucură-te, că ți s-au încredințat tablele adevărului;

Bucură-te, că ai părăsit deșertăciunea idolească;

Bucură-te, că din mare întuneric Hristos te-a scos;

Bucură-te, că vas de mare trebuință Domnului ai fost;

Bucură-te, că ai biruit toată pofta cea trupească;

Bucură-te, că frumusețile dumnezeiești mai mult ai iubit;

Bucură-te, că din adâncul rătăcirii Hristos te-a slobozit;

Bucură-te, că taina dreptei credințe ți s-a descoperit;

Bucură-te, cunună a poporului bine credincios;

Bucură-te, că nu ți-a lipsit înțelepciunea cea bună;

Bucură-te, că prin osteneală ți-ai agonisit darul mântuirii;

Bucură-te, blândețe necuprinsă în cuvânt;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !


CONDACUL 2

Cercetat-ai cu de-amănuntul toate credințele lumii, însetat fiind de aflarea adevărului, iar
lumina Duhului a strălucit ochii inimii Tale ca să cunoști pe Cel Căruia cetele îngerești Îi
cântă neîncetat: Aliluia !

ICOSUL 2

Cuvintele filosofului Chiril despre dreapta judecată a lui Hristos au zdruncinat zidurile inimii
tale, Sfinte Vladimir, și ai trimis soli în pământul grecesc spre a afla mai multe despre taina
credinței creștinești; lăudând dorirea ta cea fierbine spre aflarea adevărului, îți cântăm așa :

Bucură-te, că ai cercetat cu râvnă credințele lumii;

Bucură-te, că ai voit a afla credința cea adevărată;

Bucură-te, că Domnul a venit în întâmpinarea doririi tale;

Bucură-te, că soli ai trimis să cerceteze despre credință;

Bucură-te, că Blândul Păstor te-a chemat la pocăință;

Bucură-te, că glasul Duhului în inima ta a strigat;

Bucură-te, că ai urmat pașii tainelor creștinești;

Bucură-te, că ți s-a descoperit comoara adevărului;

Bucură-te, că vrednicie apostolească ai dobândit;

Bucură-te, că Domnul ți-a descoperit dreapta credință;

Bucură-te, că ai cunoscut înălțimea pocăinței;

Bucură-te, că ai lepădat slujirea idolească;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 3
De bucurie duhovnicească s-a umplut inima celor trimiși de tine să cerceteze feluritele
credințe când harul Domnului i-a cercetat și te-au încredințat de adevărul credințe grecilor,
strigând cu bucurie: Aliluia !

ICOSUL 3

Protopopul Anastasie te-a sfătuit a lua apa cetății Herson ca să o poți lesne birui și, sfatul lui
urmând, ai cucerit cetatea, căci așa a fost și pronia Domnului ca să te apropie de credința
creștină și toți să te laude așa:

Bucură-te, că cetatea Herson ai cucerit;

Bucură-te, că Domnul a voit să fi biruitor;

Bucură-te, că minunat a lucrat Hristos a ta mântuire;

Bucură-te, că din adâncul păcatului Hristos te-a izbăvit;

Bucură-te, că darul dreptei credințe ai dobândit;

Bucură-te, al poporului povățuitor spre Adevăr;

Bucură-te, pildă adevărată de pocăință;

Bucură-te, că povara patimilor ai lepădat;

Bucură-te, că peste patimi mai apoi ai stăpânit;

Bucură-te, ostaș prea viteaz al lui Hristos;

Bucură-te, bucuria iubitorilor de înțelepciune;

Bucură-te, luminător al poporului rus;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 4

Dorit-ai a lua de soție pe sora împăraților greci, dar aceștia ți-au cerut mai întâi a trece la
adevărata credință, ca întru adevăr să slujești Domnului în cântări de: Aliluia !
ICOSUL 4

După Sfântul Botez de orbirea sufletească și trupească te-ai tămăduit, căci Hristos a voit a te
încredința mai cu tărie de puterea Sa prin care te-a și slăvit, ca să fi cinstit de toți așa:

Bucură-te, că Sfântul Botez ai primit cu bucurie;

Bucură-te, că asemenea marelui Pavel ochii ți s-au luminat;

Bucură-te, că ai dobândit și vederea duhovnicească;

Bucură-te, că prin ușa dreptei credințe ai intrat;

Bucură-te, moștenitor al Împărăției luminii;

Bucură-te, că ai lepădat întunericul neștiinței;

Bucură-te, că turma lui Hristos ai povățuit la izvorul ceresc;

Bucură-te, că ai fost afundat în apa pocăinței;

Bucură-te, că te-ai ridicat împreună cu Hristos în lumina Învierii;

Bucură-te, că ochii sufletului Tău au văzut taina credinței;

Bucură-te, că și ochii cei trupești au aflat vindecare;

Bucură-te, că pe scara pocăinței ai alergat;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 5

După ce ai intrat prin ușa Botezului în Biserica lui Hristos, ai luat în căsătorie după lege și pe
sora împăraților greci, pe cinstita Ana, ca împreună să lucrați la mântuire și să cântați în
Împărăția cerurilor: Aliluia !

ICOSUL 5
Încheiat-ai pace cu cetățile cucerite de tine și pe arhiereul Mihail l-ai adus cu tine în Rusia, ca
să fie întâiul mitropolit care să lumineze pământurile rusești, lăudând toți înțelepciunea ta cea
dăruită de Duhul iubitor de oameni așa :

Bucură-te, că te-ai veselit de dobândirea comorii dreptei credințe;

Bucură-te, că tot poporul ai luminat ca un alt Moise;

Bucură-te, că ai condus neamul tău în pământul mântuirii;

Bucură-te, că episcop ai adus spre luminarea poporului;

Bucură-te, că ți-ai purtat Crucea ta cu vrednicie;

Bucură-te, că te-ai luminat cu cunoștința adevărului;

Bucură-te, că pacea ai statornicit cu poporul grecesc;

Bucură-te, că mărgăritarul dreptei credințe ai aflat;

Bucură-te, că pământul inimii l-ai lucrat cu osârdie;

Bucură-te, că ai rânduit slujitori vrednici ai Cuvântului;

Bucură-te, că ai întors poporul de pe căile rătăcirii;

Bucură-te, chezășuitorul mântuirii multor suflete;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 6

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Clement și ale ucenicului său Fiva împreună cu multe
cărți și podoabe bisericești ai luat din pământul grecesc, spre a înfrumuseța lăcașurile ce avea
să fie zidite de tine spre slava lui Dumnezeu și bucuria celor ce cântă Domnului: Aliluia !

ICOSUL 6

Pe cei 12 fii ai tăi, cei la număr cu Sfinții Apostoli, i-ai dăruit lui Hristos prin Sfântul Botez,
ca să fie ei fii moștenitori ai Părintelui Ceresc împreună cu cei ce slujesc Stăpânului zi și
noapte în post și rugăciuni, aducându-și aminte și de tine Sfinte Vladimir, spre a te cinsti așa:
Bucură-te, că darul dreptei credințe moștenire fiilor ai lăsat ;

Bucură-te, că pe ei i-ai luminat cu Sfântul Botez;

Bucură-te, că poporul ai călăuzit la muntele mântuirii;

Bucură-te, căci ca un soare ai fost pentru poporul întunecat de slujirea idolească ;

Bucură-te, stâlp al nădejdii de mântuire a multor suflete pierdute;

Bucură-te, corabie sfințită în apa pocăinței;

Bucură-te, gând întraripat cu dorirea desăvârșirii;

Bucură-te, piatră nesfărâmată de pietrele idolești;

Bucură-te, apostol iubit al poporului rus;

Bucură-te, că sufletul ți-ai răscumpărat prin faptele pocăinței;

Bucură-te, ancoră prea dorită a celor ce călătoresc pe marea vieții;

Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii pentru popoarele drept credincioase;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 7

Poruncit-ai poporului să se boteze și să intre în turma lui Hristos cu bucurie spre dorirea
asemănării cu îngerii, care neîncetat slujesc Împăratului veacurilor în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 7

În cete se adunau oamenii să se boteze și de trei ori erau afundați în apă în numele Preasfintei
Treimi, Care a binevoit prin tine să aducă poporul cel ce rătăcea în întunericul slujrii idolești
la lumina Soarelui dreptății, Cel Care ne dăruiește și nouă raze de gânduri ca acestea:

Bucură-te, că ai deschis poporului ușa Adevărului;

Bucură-te, că râurile s-au sfințit prin puterea Duhului;


Bucură-te, că multe suflete au fost trase din adâncul pierzării;

Bucură-te, că pești cuvântători ai adus la masa Cuvântului;

Bucură-te, că slava Treimii a strălucit peste poporul tău;

Bucură-te, că bucurie s-a făcut în ceruri pentru sufletele îndreptate;

Bucură-te, că ai dăruit poporului lumina adevăratei credințe;

Bucură-te, candelă sfințită așezată în ceata Sfinților ruși;

Bucură-te, făclie nestinsă de rugăciune pentru lume;

Bucură-te, că pe urmele Sfinților Apostoli ai alergat;

Bucură-te, că ai purtat Crucea cu gândul Învierii;

Bucură-te, că pe Dulcele Iisus ai slujit cu bucurie;

Bucură-te, că ți-ai răstignit patimile pentru Adevăr;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 8

Idolii ai sfărâmat și biserici ai ridicat în locul lor, arătând biruința lui Hristos prin puterea
Crucii, ca toți într-un gând să-I cânte Domnului: Aliluia !

ICOSUL 8

Strălucită biserică din piatră ai zidit în cinstea Născătoarei de Dumnezeu și i-ai pus numele
Desiatina, înfrumusețându-o cu toate podoabele ca să treacă negura veacurilor ca o luminoasă
mărturie de dragoste pentru Ceea Ce a adus în lume pe Lumina lumii spre mântuirea celor ce
strigă către tine cu evlavie așa:

Bucură-te, că biserică Maicii Domnului te-ai ostenit să zidești;

Bucură-te, că multă osârdie ai arătat pentru zidirea de lăcașuri sfinte;

Bucură-te, că Maica Domnului a răsplătit jertfa ta pentru slava Domnului;


Bucură-te, că însuți te-ai arătat icoană a pocăinței;

Bucură-te, că multe podoabe ai dăruit bisericilor;

Bucură-te, că ai luminat poporul cu înălțarea de lăcașuri sfinte;

Bucură-te, pe Piatra Hristos ți-ai înălțat casa sufletului ;

Bucură-te, că ai năzuit să fii biserică Celui Preaînalt;

Bucură-te, că pietrele virtuților ai pus la temelia sufletului tău;

Bucură-te, că ai deschis poporul tău ușa credinței celei drepte;

Bucură-te, al Maicii Domnului fiu prea iubit;

Bucură-te, al nostru apărător în vremea primejdiilor;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 9

La învățătura de carte pe mulți copii ai îndemnat, punându-le dascăli iscusiți, ca să cunoască


ei din înțelepciunea cuvintelor pe Cuvântul Tatălui, Căruia cu netăcute glasuri cetele îngerești
Îi strigă întru lumina Duhului: Aliluia !

ICOSUL 9

Cea care fusese mai înainte de a primi tu legea creștinească cea dintâi soție a ta la credința în
Hristos a venit și s-a tuns în chipul îngeresc al călugăriei, mulțumind lui Dumnezeu pentru
vindecarea fiului ei olog și ție aducându-ți laude ca acestea:

Bucură-te, că cea care îți fusese soție a devenit mireasă a lui Hristos;

Bucură-te, că fiul tău s-a tămăduit de cumplita boală înțelegând cuvântul maicii sale;

Bucură-te, că te-ai îngrijit de mântuirea tuturor;

Bucură-te, că drepta Celui Preaînalt te-a căluzit la limanul adevărului;

Bucură-te, că ai fost multora pricină de mântuire;

Bucură-te, că prin înfrânare tare te-ai alipit de Hristos;


Bucură-te, că ai urmat calea poruncilor Lui;

Bucură-te, că ai iubit viața cea încununată cu smerenie;

Bucură-te, că te-ai păzit de toată fărădelegea după Botez;

Bucură-te, leagăn al Sfinților ruși iubiți de Hristos;

Bucură-te, că ai lucrat cu osârdie în via Cuvântului;

Bucură-te, că ai dezrădăcinat spinii înșelăciunii idolești;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 10

Mulți episcopi și preoți au fost trimiși de patriarhul grec în pământul slavonesc ca să boteze
pe poporul tău, Sfinte Vladimir, și să zidească biserici spre slava Celui neîncetat mărit în
ceruri în cântări de : Aliluia !

ICOSUL 10

Pământul Rusiei l-ai împărțit celor 12 fii ai tăi și le-ai lăsat lor testamentul dreptei credințe
peceluit de iubirea jertfelnică, poruncindu-le să caute în toată vremea slava lui Hristos
Dumnezeu, îngrijindu-se de mântuirea sufletelor omenești, de întoarcerea lor la adevărata
credință și de zidirea de biserici; aceste înțelepte sfaturi dând fiilor tăi, vrednic ești a primi de
la noi laude ca acestea :

Bucură-te, că nu ai încetat a te îngriji de mântuirea fiilor tăi;

Bucură-te, că pământul țării l-ai împărățit lor;

Bucură-te, că i-ai sfătuit să se îngrijească de mântuirea oamenilor;

Bucură-te, că înțelepțește i-ai îndemnat spre zidirea de lăcașuri sfinte;

Bucură-te, că le-ai poruncit să caute oile cele pierdute;

Bucură-te, că i-ai sfătuit să le întoarcă în staulul Cuvântului;

Bucură-te, că le-ai lăsat testamentul credinței adevărate;


Bucură-te, luminătorul celor din întunericul înșelăciunii;

Bucură-te, părinte al poporului însetat de adevăr;

Bucură-te, vrednică pildă pentru apărarea dreptei credințe;

Bucură-te, ostaș vrednic al Marelui Împărat ceresc;

Bucură-te, scut al mântuirii multor credincioși;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 11

Pe cei săraci pururea ai îndestulat, ascultând sfatul Domnului care fericește pe cei milostivi și
îi arată la judecată vrednici de milostivirea Sa cea bogată, așezându-i în ceata celor ce cântă
neîncetat : Aliluia !

ICOSUL 11

Având inimă milostivă ca de mamă, nu te grăbeai Sfinte, a pedepsi pe rău făcători, ci așteptai
cu răbdare pocăința lor; milostiv fii și nouă, celor ce ne-am împotmolit în multe păcate și ne
ajută a ieși la limanul pocăinței, ca să-ți cântăm așa :

Bucură-te, că ai avut inimă cuprinzătoare pentru tot poporul;

Bucură-te, că multă milă ai arătat tuturor;

Bucură-te, că nu te grăbeai a pedepsi pe cei ce săvârșeau fărădelegi;

Bucură-te, căci a un tată iubitor așteptai pocăința lor;

Bucură-te, părinte milostiv al multor săraci;

Bucură-te, că sub aripile rugăciunilor tale pe mulți ocrotești;

Bucură-te, că erai mult iubitor de străini;

Bucură-te, odihna prea dorită a celor necăjiți;

Bucură-te, că te rogi neîncetat pentru poporul tău;

Bucură-te, că dar însutit Hristos a lăsat în țarina inimii tale;


Bucură-te, scăparea celor cuprinși de furtuna patimilor;

Bucură-te, pom mult roditor de faptele credinței;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !

CONDACUL 12

În curtea ta mese bogate dădeai în fiecare zi pentru cei săraci, văzând în fiecare om chipul lui
Hristos, Cel Ce este slujit neîncetat de puterile cerești în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 12

În dreapta credință ți-ai dat sufletul în mâinile Mântuitorului Hristos, pe Care L-ai odihnit
neîncetat prin lucrarea faptelor bune spre slava Sa, iar credincioșii luminați de tine spre
cunoașterea Adevărului ți-au cântat cu recunoștiință așa:

Bucură-te, că ai adormit întru Domnul cu nădejdea mântuirii;

Bucură-te, că în biserica Născătoarei de Dumnezeu ai fost înmormântat;

Bucură-te, că multe lacrimi a vărsat pentru tine poporul bine credincios;

Bucură-te, că ai mers să te împărtășești de bucuria veșnică;

Bucură-te, că ai răsărit în Împărăția cerurilor ca un soare;

Bucură-te, că lui Hristos ai încredințat poporul credincios;

Bucură-te, apostol al neamului slavonesc;

Bucură-te, căci cu sabia rugăciunii păzești pe toți de cel rău;

Bucură-te, că ești mult cinstit de poporul rusesc;

Bucură-te, părinte al credincioșilor iubitori de înțelepciune;

Bucură-te, că mulțumire îți aduc și acum bisericile de tine zidite;

Bucură-te, apărător prea viteaz al poporului drept credincios;

Bucură-te, Sfinte Vladimir, apostole al poporului râvnitor de mântuire !


CONDACUL 13

O, Sfinte Vladimir, cel ce ai primit vrednicia apostolească, cu razele rugăciunilor tale


luminează toate laturile Ortodoxiei, ca întru pace să petrecem, așteptând Împărăția cea de sus
în pocăință și strigând neîncetat : Aliluia !

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL VLADIMIR

O, Sfinte Vladimir, cel ce ai fost domn Kievului și stăpânitor al pământurilor rusești, cu a ta


neîncetată rugăciune păzește toate laturile ortodoxe de întunericul înșelăciunii și ne dă nouă
întărire pentru a stăpâni peste patimile cele de suflet stricătoare.

Cu adevărat prin voia Domnului ai intrat în staulul Blândului Păstor, dar având o inimă
iubitoare de maică și luminată de Duhul Adevărului, ai adus în urma ta și pe poporul tău,
arătând prin botez pe oameni ca pe niște mielușei iubitori de Mielușelul Domnului. Păzește-ne
și pe noi de lupii cei înțelegători cu ale tale rugăciuni, îndreptându-ne către izvor cel nesecat
al înțelepciunii Duhului.

Stând ca o făclie nestinsă înaintea tronului ceresc spre luminarea celor rătăciți pe căile
înșelăciunii, adu-ți aminte și de noi, cei încurcați în patimi. Jertfa rugăciunilor tale o adu și
pentru noi, cei săraci de orice virtute și solește-ne nouă răbdare în necazuri, spre câștigarea
iertării păcatelor.

Pe cei ce cu dragoste cinstesc prea slăvită pomenirea ta îi ocrotește totdeauna și îi ajută în


lupta cea duhovnicească. Solește-ne nouă iertare păcatelor și împăcare cu Dumnezeu, ca
trecând furtuna patimilor sub acoperământul rugăciunilor tale, să aducem mulțumire și slavă
Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, Treimii Celei nedespărțite, în veci. Amin.