Sunteți pe pagina 1din 445

CÂNTĂRILE

SFINTEI LITURGHII, COLINDE


ŞI
ALTE CÂNTĂRI BISERICEŞTI

TIPĂRITE
CU BINECUVÂNTAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O X E R O M Â N E

EDIŢIE R E V Â Z U T Â ŞI A D Ă U G I T Ă

E D I T U R A I N S T I T U T U L U I B I B L I C ŞI D E M I S I U N E
A L BISERICII O R T O D O X E R O M Â N E
BUCUREŞTI - 1999
1. l](rri]MA MAHl]
glasul V I I I K O ^ Ni


Melodie t r a d i ţ i o n a l d j uniformizată

T
V ^ A
mp
.. , A. - m/n. Doam - ne mi - Iu - ieş - te.
Hşţjerqtp
^ ^
i —iv-^rxT
A - min. Doam - ne mi-Iu-ieş - te.

® (D
Doam - ne mi-Iu - ieş - fe. Doam - ne mi - Iu - ieş- te Doam- ne mi-iu-ieş - te.

^ j ^ ^ ^ w *

Doam - n^ mi-Iu-ieş - te. Doam - n^ mi - Iu-ieş-te. Doam-ne mi-iu-ieş - te.

JL
m
^ A ® -
Doam - ne mi - Iu - ieş - te. Doam - ne mi - iu - ieş te .

^ • p
1
Doam - ne mi - Iu - ieş - te. Doam - ne mi - Iu - ieş - te.

^Allegro-moderato

~ ^ ^ ^

Prea Sfîn - ti Năs - câ - toa - ne de Dum - ne - zeu,

mi - Iu - ieş - te-ne pre noi. a tem p o p ' " ® ne.

« # J , J. ?
1
mi - Iu - ieş - te- ne pre noi. Ti - e Doam ne.

- Cântările Sfintei Liturghii


N O T Ă A S U P R A EDIŢIEI

Precizăm că majoritatea pieselor muzicale din această lucrate au


fost tanscrise pe ambele notaţii şi aranjate în ordine de P. C. Pr. Praf. Dr.
Nicu Moldoveanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii
Bucureşti. Când lucrarea a fost trimisă la Editura Institutului Biblic pen-
tru tipar. Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a dispus fomiarea
unei comisii care, sub conducerea noastră, mina să analizeze şi să
îmbogăţească această antologie de cântări bisericeşti. Comisia a fost for-
mată din uraiătorii profesori de muzică: Arhid. dr. Sehastian Barhu-
Bucur, profesor la Academia de muzică religioasă din Bucureşti, cel care
cu acordul autorului principal al acestei Antologii (Pr. Prof N.
Moldoveanu), a adăugat, în transcriere pe ambele notaţii muzicale, mai
multe cântări psaltice, Pr. Prof. Constantin Drăguşin, redactor şef adjunct
la Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Pr. Prof.
Dr. Marin Velea şi Pr lector univ. Dr Victor Frangulea. Acestora li s-a
alăturat Pr Prof. Dr Nicolae Necula, profesor titular la Catedra de Litur-
gică, Pastorală şi Artă Creştină de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti, însărcinat fiind mai ales cu diortosirea textelor. Comisia a ana-
lizat - în mod critic - întregul conţinut al acestei antologii, propus iniţial
de Pr. Prof Dr. Nicu Moldoveanu şi a avut grijă, cu aceeaşi rigoare, ca
materialul nou adăugat să fie fidel creaţiei protopsalţilor români. Accep-
tarea întregului conţinut, ca şi a tuturor corecturilor şi sugestiilor opor-
tune, de către toţi membrii comisiei, a dus în final la realizarea lucrării de
faţă pe care o încredinţăm tipaiului, spre a fi folosită, atât la strană şi în
şcolile teologice, cât şi în toate acţiunile de cercetare şi valorificare a
acestui tezaur cultural-artistic românesc.

t NIFON

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor


A N T I I O M J L I

glasul V n flî Pa

Melodie tradifionala,
/ uniformizată

Jl
^ «t
A - min Mă - ri - re Ta - fă - lui şi Fhu-lui şi Sfm - tuAuiDuh.
AUegro-moderato

•o—
A - min. Mă-ri - re Ta - tă-lui şi Fi-u-lui şi Sfm - fv-luiOuh

i
Si a -cum şi pu - ru - rea şi în ve - cii ve - ci-lor. A-min.

1
Şi
SI ^a-
^A - cum şi pu - ru - rea şi în ve - cii ve - ci-lor. A-min.

m
w I
Bi - ne-cu-vin - tea za, su - fle-fe al meu, pre— Dom - nul
i
^ JttJ -
Bl - ne-cu-vin - tea ză, su - fie- te al meu, pre Dom - nul

şi toa - te ce - le din lă-un - trul meUj ^ nu - me-le cel.

i'u h ? \ J'
r^—•—0 ' j J J j
^ —
şi toa - te ce - le din lă-un - trul meu, nu — me-le cel

V ^ - ^ n n

m
V cr Ol H.
Sfînt al Lui. Bi - ne - cu - vîn - tat eşti Doam ne.
Ecfenia
~cr mică
IL ti
Sfint al Lui. Bi - ne - cu-vin-tat eşti, Doam ne.

®
. XX

i m
a
Doam- ne mi ~ Iu - ieş - te. Doam - ne mi - Iu — leş — te

Doam-ne mi - Iu - ieş - te. Doam -ne mi - Iu- ifiş - te.

10
V
* » ^ ^ - » ^ . ^ ^ ^

Prea Sfh - tâ Năs-că - foa-rede Dum-ne- zeu, ^ mi - Iu - ieş - te ne prenoi.


—r
t i ^ ' J J J J Jj J J
Prea Sfh - fă Hăs-că-fva-re de Dum-ne-zeu, ' mi- Iu- ieş-tB ne prenoi.

Ti - e Doam ne.

I Ti - e Doam ne.

A M I l O M I L II

g l a s u l V J i C [ Pa

Melodie tradiţionala, uniformizată

V Ji
^ CI
A - min. Mă - n - re Ta - tâ - lui şi Fi-u-lui şi
Allegro - moderato

o
A - min. Mă - ri - re Ta - tă - lui şi Fi-u-lui şi

Sfîn - tu-luiDuh. Şl a - cum şi pu - ru - rea şi în ve-cii ve-ci-lor.A-min.

3
— ^
Sfh - tu-luiDuh. Şl a-cum şi pu - ru - rea şi in ve-cii ve-ci-lorA-min.

Li - nu - le Năs - cuf. Fi - u - le şi Cu - vin - tul lui


—V
i
U - nu-ie ^hiăs-cut Fi u - le şi Cu - vm - tul lui

A uum
Dum - ne - zeu,
zeu. Ce
LB - La ce eşri
MCE eşti fă - ru
TU ra ue
de muui
moar - te
IN şi ai
-9-
d

Dum - ne - zeu. Ce - la ce eşti fă - râ de moar - te ai

11
^ ^ ^^ Vr
5 ^
p/7 - mit pen- tru mîn - tu - i - rea noas - tră a Te în - tru - pa^ din

b J' J J J J Y r c^p-r J 4 J J J " ^


pri - mit pen-tru mîn - tu - i - rea noas - tră a Te în- tru-pa^ din

Sffn - ta Năs - că - toa - re de Dum - ne - zeu ^ şi pu - ru - rea Fe -

^ J J .1 J J
Sfîn - ta t^âs - că - toa - re de Dum- ne - zeu şi pu - ru - rea Fe -

cioa ~ ra— tia - ri - a Ca - re— ne - schim - bat Te-ai_ în - tru-pat

cioa - ra tia-ri - a. Ca - re ne-schim - bat Teai— în-tru-pat

tP,

m
şi ras - tig - nin - du - Te Hris- toa ~ se Dum-ne - ze - u - le, cu moar-tea pre

şi răs - tig-nin- du—Te Hris-toa-se Dum-ne - ze -u - le, cu moar-tea pre

Jl
1
moar - te ai căl-cat. u
1 ® ^
k ^ -H J " T - d
moar- te ai căl-cat U - nul fi - ind din Sfîn — ta Tre - / - me

Im - pre - u - nă ma- rit cu Ta - tăi şi cu Du - hui Sfînt, mîn

/ L 1 - — ^ —
r r
• • ^l - K ^ ^ —Y —T—
îm- pre-u - nă mă-rit cu Ta - făl şi cu Ou- hui Sfînt, mm

tu - leş - fe - ne pre noi.

-Jr-b
f j ^ ty &—^— a ^ — 1 — —^^—t — ^ — }
Ectenia mică

tu - ieş - te - ne pre noi.

12
AXTIFOMIJL I
glasul Vm Ni
Melodie tradiţională, uniformizată

V A
A - min . Mă - ri - re Ta - fă-lui şi Fi - u - lui şi Sfîn -
Moderato

7 i I j I ^ S ^ I ^ I I
A - min. Mă - ri - re Ta - fa-lui şi Fi - u - lui şi Sfîn -

^ V A
fu-lui Duh. Şi a - cum şi pu-ru-rea şi h ve - di ve-ci-lor. A-min.

tu-lui Duh. Şi a - cum şi pu-ru-rea şi în ve - di ve - ci- lor. A-min.

Bi - ne-cu-vin - tea - za, su - fie-te al meu ^ pre Dom - nul şi toa- te

Bi — ne-cu- vin-Im - za,


i
su-fle- te al meu,
^^^
pre Dom — nul şi toa - te

ce - le din la - un - trd meu nu-me-le celsfînt al Lui, ^ Bi - ne - cu-vîn-tat

J'J J J I J
^
ce - te din la - un - trul meu nu-me-le cel sfînt al Lui. Bi - ne - cu-vîn-tat

V-
eşti, Doam - ne.

J J ^ — ^ I Ectenia mica
9=
-9-
eşti I Doam ne.

V V
tfU (A» t/h

(1, ^ 1 ^J - 1
« * L^ L • ^
- w — •

13
ANTIFt)\lJL II
glasul Vm nc/U Ni

Melodie Iradiţionald, uniformizQl"Q


T ^
• —

M j^^iT ~ 'Ta-fă-(ui şi Fi - u - lui şi Sfin - fu-iui Duh.


Mflderatp

Mă - ri - re Ta-fă-lui şi Fi - u — lui şi Sfîn - fu-lui Duh.

V
^ tiu
Şi a - cum şi pu- rv-rea şi m ve - di ve - ci - lor.' A - mirt .

3 3
Şi a - cum şi pu- ru-rea şi în i/e - cii ve — ci - lor. A - min.

U - nu - le Năs-cuf, Fi - u-le şi Cu-vh - fulluiDum-ne - zeu,


X
— »
3
.—»

U - nu - le Năs - cuf. Fi - u-le şi Cu - vîn - ful lui Dum- ne - zeu,

^ >

Ce - la ce eşti fă-ră de moar - fe şi ai pri-mil pen-fru

A
Ce - la ce eşfi fă- ră de moar - fe şi ai pri - mif pen-fru

cP

mm - fu - i - rea noas - fră^ a Te In - fru - pa din Sfîn - fa Năs

mîn - fu - i - rea noas - fră, a Te în - fru - pa din Sfîn - fa f4ăs -

m
ca - foa - re deDum-ne - zeu şi pu - ru-recFe - cioa - ra fia - ri - a

că- foa - re de Oum-ne - zeu şi pu - ru-rea Fe - cioa - ra fia - ri - a.

Î4
* Ca-re-le ne - schim - bat Te-ai m-tu -pat şi râs - h'g-nin - du-fe Hris-

j j j j j j j
Ca - re-le ne - schim - bat Te-ai în - fru - pat şi râs - tig - nin du-te hiris

toa - se, Dum - ne— ze - u - le, cu moar-tea pre moar-te ai căl-cat

j, J J J J y ^ r ^ - ^ ^ J
toa - sCj Dum - ne - ze - u - le, cu moar - tea pre moar-te ai căl-cat

U ~ nul fi - ind din Sfîn - ta Tre - i - me, ^ îm- pre- u - nâ ma-rit cu

i
U - nul fi - ind din Sfîn - ta Tre - i - me îm - pre - u - nă mâ-rit cu

^tfu

*
Ta - tal şi cu Du - hui Sfînt, ^^ mîn - tu - ieş - te-nepre noi, mîn- tu - ieş-te-ne pre noi.

_ i T P t t Cj T
«—-W—
î
Ta-tăi şi cu Du - hui Sfînt, mîn- tu-ieş- te-nepre noi, mîn - tu-ieş-te-ne pre noi.

A M U O M J L 1 LA SĂHBĂTOHILE ÎMPĂUATESTI
glasul I q_PcL

Melodie tradiţionala, uniformizată

5 Pen -tru ru - gă - ciu - ni - le Năs-că - toa - rei de Dum -ne - zeu, Mîn - tu -

^ # i
Pen - tru ru~gă - ciu -ni - le Năs-că-toa - rei de Dum-ne - zeu, Mîn - tu-

i - ta - ru - le. mîn - f u - ieş - te - ne pre noi.

r j i j'j
i - to - ru - le, mîn - tu - ieş - te - ne pre noi.
AXTirOXlJL II LA SARBAT()HILI3 IMFAKATEŞTI
glasul l l j ^ PQ

71

La Mîn - tu- ieş - te - ne pre noij Fi - ul lui Dum-ne - zeu, ^ Cel ce


Paşti -rtrii

tlîn - tu-ieş — te-ne pre noij Fi - ut lui Dum-ne — zeu. Cel ce

€i

ai h - vi - at din— morţi,
1 pre noi
'
cei ce-fi cîn - tăm :
. ^
A - li - Iu - i - ia

3
ai in - vi - at din^ morţi, pre noi cei ce Ţi cTn-tăm: A - li - Iu - i - ia

* -> ^ L.
Cel__ ce Te-ai nas - cut din Fe - cioa - ră, ^ pre noi cei.
ba
Crăciun

I Cel ce Te<ti năs-cut—din Fe -cioa - ră, pre noi cei.

La Cel- ce Te-ai to - te -zat în lor - dan de la I - oan, pre..


Bobotează

Cel ce Te-ai bo - te-zat m lor-dan de la I -oan, pre..

La Cel ce ai şe - zut pe mîn - zul a - si - nei, pre,


Florii

I Cel ce ai şe - zut pe mîn - zul a - si - nei, pre-

ia Cel. ce Te-ai în - ăl - ţat în-tru sla - vă pre.


Indltare

Cel ce Te-ai în — ăl — ţat în-tru sla — va, pre.

16
La
Schimbarea Cel ce Te-ai schim-baf- la fa - fă în mun - fe, pre.
la
Fal-a P J J J J ft^ y f Y J 5
Cel ce Te^i schim-baf ta fa - fă fn mun — fe, pre..

La Mîn - fu -ieş - fe - ne 'pre noijfiîn-gf - ie - fo - ru-le bu - ne, pre


Rusalii

I Mîn - fu - ieş - fe-ne pre noi, Mîn -gî - ie - fo — ru-le bu - ne, pre...

«P.
c/h
Cel ce cu fru - pul Te-airas-fig-nifj pre
La
Sf. Cruce
¥
Cel ce cu fru - pul Te-ai ras-fig - nit pr^

* Acestea se cântă şi în lac cte "Veniţi sa ne închinam", precedate de stihurile


care se găsesc în Litnrghier şi urmate de Troparul sărbătorii respective.

AN i Il<OMJL I
LA SAHBAKUULE ÎMFAKATESTI

glasul I I v l l ^ ' A,i

Melodie tradiţionala

^ ^ ^ ^ ^ ^^^
Pen- fru ru- gă- ciu - ni — te Năs-câ- foa - reideDum-ne-

Pen-fru ru - gă-ciu - ni - le ' Năs - că- foa— rei deDum-ne-

A.
zeu, flîn - fu - i - fo - ru - le, ' mîn - fu - ieş - fe - ne pre noi..

I zeu, i fim- fu- i - fo - ru - le, mîn - fu-ieş - fe - ne pre noi..

3 - Cântările Sfintei Liturghii


17
ANTIFONIJL II LA SARBATOHILE ÎMFAHATESTI
glasul I I

Melodie tradiţională

% ^ A
Mfn - tu- ieş -te- ne pre not[, Fi - ul l ui Dum - ne - zeu. Cel .. ce ai
LQ
Paşti

Mm - t u - ieş - te -ne pre noi, Fi - ul lui Dum - ne -zeu, Cel ce ai

A.

mm
m - vi - at din morţi, pre noi cei ce-Ti cîn - tăm Ti - e:

JJ^JJJ J ^ J . ^
în - vi - at din morţi, pre noi. cei—ce-Ti CFR-tăm— Ti -e:

J?J TŢT^
V
A - li - Iu - /• - o.

J J
A - li - Iu — / - a.

^ i \ XX -» XX _r »x

m
Cel ce Te-ai nâs-cut—din Fe-cioa ra, pre noi...
La
Crăciun

$ E
Cel ce
j J-^ j j
Te-di năs<ut^ din Fe-cioa
j ;
ra, pre noi...

Ce! ce Te-ai tx - te - zat în lor-dan de la I - oan, pre..


LQ
Boboteazd
^ ^ d e ¥ J

Cel ce Te-ai tio - te - zat în lor-dan de la I oan, pre.

ir *•
Cel ce ai şe - zut pe mîn - zul a - si nei) pre..
La
Florii
J J J ^ J J J JJ J ^ i ^
Cel ce ai şe - zut pe mîn - zul a- si nei, pre.

18
Cel ce Te-d 1 - nai - tat m-trusia - vă, pre..
Inalţare

Cel ce "Ssaiî - nâl - fat în~tru ski — vâ. pre-

ia
Cel ce Te-<u schim-bat la fa - fă h m un ie,
. >>
"~»pne,.
Schimbarea
[q
Fata ib J J J 1 J J Jd J —

Cel ce Te-aischim-baf la fa - fă în wun — te, pre...

t**
Mîn - tv - ieş - te-ne pre noijMln-gl-ie - to - ru - le bu - ne, pre..
LQ
Rusalii
h J Jrr ^J J ^ ^ ^ ^ ^
Mm - tv - ieş-te-ne pre na^ Mfn-gf-it- to - ru - le bu - ne, pre-

ia Cel ce cu tru- pul Tecii răs-tig — nit, * pre...


Sf. Cruce

Cel ce cu tru - pul Teai răs-tig - nit, pre...

A M I F D M J L 111
FERICIRILE
giasul VIII J i c ^ Ni
de N. Lungu
T

" fru-m-pă - ră - ţi - a Ta,cmd vei ve - ni, ^ po - me-ne$ - te-ne


Allegro-moderato

J Ţ J JJJ J J ^
în- triHTt -pa - ră- ţi - a Ta,cTnd vei ve - ni, po-me-neş- tv-ne

pe noi, Doam - ne. ' Fe — ri - citi cei să-raci cu Du - fiul,


Allegretto

î
pe noi, Doam - ne. Fe - n - citi cei să-mci cu Du - hui.

19
câ a - ce - Ic - rc es - te îm - pâ - ră - fi - a^ ce - ru - ri - lor.

i J ^ ^^ ^ =
J J J J J J^ -g. w
ca a - ce - Io - na es - fe îm- pâ- ri - ti - a ce ru - ri - lor.

n
A re
Fe - II
r i - cLIII
ifi Lc
cei ce plmg, că a - ce - ia se vor mîn-gl - ia.

J J Jjjj f ^ J J JJ J. ^
Fe - ri-cip cei ce pltng, câ a - ce-ia se vor mh-gî - ia.

^ ^

m
Fe - ri-cifi cei blînzij câ a - ce - ia vor mo^-te - ni pâ-mîn - ful.

• & — *
j j j j j j j j I
Fe - ri-cifi cei blTnzi^ că a - ce - ia vor moş - fe - ni pă-mm - ful.

A re
Fe - ri - cm
ci fi cei na-minzi
flă-mînzi şi m
în - se
se-fa
- rarifi ae
de arep
drep - m
fa - refe.
1
l J J jyj. j J J J
V A . .
J. J
A
j
, I-
jJ ,
J J a
^
A.
Fe — ri - ci fi cei flă-nMnzi şi în -se - fafi de drep - fa - fe,

M
că a - ce - ia se vor să-fu-ra.

ca a - ce - ia se vor să-fu-ra.

^ -> 4 ^ w - >

Fe - ri - ci fi cei mi-los-fivi, că a - ce - ia se vor mi-tu - i.

W J ^ ^ ' •
i

Fe - ri - ci fi cei mi-los-fivi, că a - ce — ia se vor mi-Iu - i.

m Fe
Fe
-
-
ri
ri - ci fi
- ci fi
i i j j j i j • j j ,1 jjj
cei
cei cu -
cu - rafi
rafi cu
cu
i -
i - ni -ma,
ni — ma,


a
a -
- ce - ia
ce- ia
vor
kot
ve-
wj-

20
dea pre Ckim-ne - zeu. Fe - ri - citi fă - că - to - rii de pa - ce,

dta pre Dum-ne-zeu. Fe - ri - citi fă - ca - to - rii de pa - ce,

m
Q - ce - ia fi - ii lui Dum - ne - zeu se vor che - ma. ' ^

> -
că a - ce - ia fi - ii lui Dum - ne - zeu se vor che-ma.

Fe - ri - citi cei pri - go - niţi pen-tru drep ~ ta - /'e, ^ că a -

Fe - ri - citi cei pri - go - ni ti pen - tru drep - ^ - te, că a -

ce - Io-ra es - te îm -pă - ră - fi - a ce - ru - ri - Ion

1
ce - Io - ra es - te Im - pă - ră - ţi - a ce - ru - ri - lor.

m
Fe - ri - citi— veţi fi cTnd vă vor o - că - rî pre voi şi vă vor

Fe - ri - citi— veţi fi cînd vă vor o - că - rî pre voi şi vă vor

V -> <i/U
- — A A
pri-go- ni şi vor zi - ce tot cu-vîn-M rău 7m - po - tri - va voas — tră

J J J
pri-go - ni şi vor zi - ce tot cu-vîn-tut rău Im
im - po
DO - tri - va
va ^—
voas - tră
^
V* ^ ^ V Jf _>

m m
min - tind. pen - tru mi - ne. Bu - cu - ra - fi - vă şi vă ve-se-lifi.

m/n - tina pen - tru


j miJJ- ă;
ne. Bu - cu - ra - ti - vă si vă ve- se- titi.

21
i
co p/a - IU
to voas
rwMJ - /ra
nu niui
mul—tâ
lu CO
es - /c
te în
/// ce
LC ,, — run.
, rali.

că pla - fa wws - fră mul - fă es - te în ce run.

APÂRATOAHE l)«AM\A
glasul V I I I Jic^ Ni

Melodie tradiţionala, uniformizată

A -pă-ră-ha-re Doam - nă, pen-fru bi - ru - in - fă mul - tu-

P P P P W ^
A -pâ-râ-tva -re Doam - nă, pen - tru bi - ru - in - fă mul - ţu -

Jy j
mi re, iz - bă-vin-du-ne din ne-voij a - du -cem Ti - Bj

li fJ
mi rej iz - bă-vin-du-ne din ne-voi, a - du - cem Ţi e,

Năs -că - toa-re de Dum-ne - zeUj noij.ro-bii Tăf. Ci] ca ce - ea ce ai

J ^ w _ ^ * * ^
Năs - că - toa-re de Dum - ne - zeu, noij ro-bii Tăi. Ci, ca ce - ea ce ai

stă - pî - ni - re ne - bi - ru - i tă, iz - bă - i^eş - te - ne din

I J J J j j j J J ^ ^
stă - pi - ni -. re ne - bi - ru - fă, iz - bă - ves - te - ne din

te
^ -» -» ^
ne - vo - i - le,
V f
ca
g
să stri
_
-
^ ^

gam
^ XX

Ti -
^

e. X
te ne - vo - i - le, ca să stri - găm Ti

22
Bu - cu-râ-te, mi - rea - să. pu - ru-rea Fe - cioa r ă L

Bu - cu-ră-te. mi - rea - să, pu - ru-rea Fe - cioa


P i ^ râ!

HIUSTOS A I i W I A T
glasul I I

Melodie t r a d i ţ i o n a l a , uniformizată

Hris - tos a în - vi - at din morţi, cu moar - tea.


Andantino

i
Hris - tos a în - vi - at din morţi, cu moar — tea.

pre^ moar — te căi — cînd şi ce — lor din mor-nin-

^ J
pre moar - te căi cînd- şi ce — lor din mor-mîn-

6
c- —»
turi vi — a - tă da - ru — in - du- le..

j. i' j) ^
turi vi — a — tă dă - ru - in — du-le..

HRISTtIS A I W I A T
glasul V m r i c ^ Ni

după Al. Podoleanu

Hris - tos a în - vi - at din morţi, cu moap-tea pre moar-te căl-cînd


A A'^ggro , L^ Z
j- j - i o j J - j Q . ' j, j j - ' j ' j r s
Hris - tos a în - W - at din morţiş cu moar-tec pre moar-te cât -cînd

23
^ ^ ^ ^ ^VIM^ ^ < < -> ^ ^ ^ ^ ^

şi ce - tor din mor - min - furi vi - a - fă dă - ru - in - du - le.

ta
si ce -
i
lor din mor - mîn - furi vi
E
-
i
a - fă dă - ru - in- du - ie.

HKISTOS A ÎNVIAT
glasul V I I I ^ c ^ Ni
după Q, Musicescu

^ Hris
" ' - tos a în
' - vi - aL dinmo^ cu moar-tea pnsmoar-te
Moderato

Ij J
Hris - tos a în - vi - at din morţi, cu moar-tea pre moar-te

rn! -- and
cal nnH ^şi ce - lor din mor-mîn-tuh vi - a - fâ dă - ru - in du-le.

JJ J J-'J J W T T T Ţ ]
căi - cînd si ce - lor din mor-mfn- turi vi - a - tâ dă - ru - in - du-le

VEMTI
» SÂ \ 1 ] Î\(^HI\ĂM
glasul I oî Pa

Ţ Melodie traditionalâ, uniformizată

^ o>-> -» -» -* » . ^ . -*
Ve - niti să ne în -ctii - nâm şi să că - dem la Hris - tos.
Moderato

m
a
Ifr - niti» să ne fn - chi - năm si să că - dem —, la Hris-tos.

CeL. ce ai in •
Mîn-tu- ieş - te-ne pre noi^ Fi - ul lui O um-ne - zeu, ce eşti mi•

i
Mfn - tu - ie^ - te -ne pre noi. Fi - ul luiDum-ne - zeu Cel ce ai m
Cel ce esti mi

24
vi - at din morp, ^ ^e
pre noi le/ce-7/ cm - ^ â / n . - ^ A - li - Iu - i -a ^
nu - nat întru^sfinti

i î
m r n ^
vi - at ^din morţi, pre noi cei ce-Ti cîn- tâm: A - li - Iu - i - a.
nu - pat întru — sfinţi,

VEMTI SA Mi] ÎNCHINAM


—R
glasul I I ^ M

Melodie tradiţionala

^ ^ —» XX
A.
> "

Ve - niti sâ ne In-chi-năm şi să că-dem la Hris - tos.

t r j j _j j ,|j j Ţ ^ j ^ r i ^ f e ^
Ve - niti să ne în - chi - nam si să că-dem fa Hris - tos.

XX
A.

W/n - tu - ieş - te-ne prenoi, Fi - ul lui Oum-ne-zen Cel ceai în - w - at

m
MÎn - tu - ies-te - ne pre noi Fi - ul lui Dum - ne-zeuj Cel ce ai h - W - at

din— morţi^^^^ pre noi cei ce-Ţicîn-tăm.^Ji - e.- A - li - Iu - i - a.

ţ ' Si;^-din
WfrAj pre noi cei ^ce-Ji cîn-tăm —Ţi - e:
J J .1 A - li - Iu - I - a.

XX XX

A
Cel ce eşti mi-nu - nat în-tru sfinţi, pre noi.

Cel ce eşti mi- nu - nat în - tru sfinţi, pre noi

4 - Ciintârilc Sfintei Liturghii 25


DOAMNE MINTIJIESTE
>

glasul VIII T i c ^ i ^ i i S .

Melodie uniformizată

r V tfu

Doam-nejmh-fu - ieş te pre cei bl - ne cre-din -cioşi!


> >

1 1 J KJj q —

— 4
^

— ^ ^ — • —
s
Oocm-nejmh-tu - ies te pre cei bi - ne cre-din-ciosi!

DOAMNE MINTUIESTE
glasul VIII j x c ^

I. Popescu - Pasărea

s .
Doam-nejfnîn-tu - ieş te pre cei.
Andante

J J- J,J ^Ti-j: JJ] /Jj-J: j]


Doam - ne mîn-tu - es fe pre cei

26
SI
> NK AUZI
glasul VIII
Melodie uniformizatâ

Şi- ne a - uzi. Şl ne a UZI pre noi,


cresc.

ne a - uzi, şi ne a - uzi pre— noi,

Şl ne a - uzi pre- noi, pre noi.

P j j; j j. ? I
Şl ne a - UZI pre. noi. pre noi.

SI NE AIJ/I
X.. . o
glasul VIII

după I. Popescu-Pasarea

ne a - uz/, ne a UZI
u^;.»

ne a - uz/, Şl ne a - uzi.

f ^
pre noi şi. ne a - UZI.

pre noi şi ne a -uzi

^ J? ^^jJ^
pre noi —-—

.'ii J j g
pre. noi.

27
SFINTK ihjmnkkeijlk:
glasul V n PQ
de Ghelasic Basarabeanul

^ Sfin - fe Dum - ne - ze - u - le, ^ Sfin - te Ta - re^ I


Moderato > ^ ^ , > ,

I J J •JJ
Sfin - fie Dum - nt - ze - u - te, Sfin -te Ta n.

Sfin - fe Făr de moar - fBj mi - Iu - ieş - te - ne pre noi ^

I Sfin - te Făr'
r
de
h
^f
moar -
j j j
fe^ mi - la -
J
ieş - te - ne — pre— na.

#
^ Mă - ri - re Ta-tă-tui şi Fi - u - lui şi Sfîn - tu - lui Ouh^
AUegretto :=> , , -

Mă - ri - re Ta - tS - lui si Fi - u - Ivi si Sfîn - tu - lui Duh.'

cP

Şi a - cum şi pu - ru - rea T- şi In ve- cii ve - ci - lor. A - min.

j j j j j j j •
Si a - cum şi pu - ru - rea şi în ve - cii ve - ci - lor A - min.

S F I N T E DlIMiXE/ElJLE
glasul VII d / y Qa

de Qh. Cucu

i
T ^
. XX r ^

Sfin - te Dum-ne - ze - u-le, Sfin - fe Ta - r e ^ Sfin - te


Moderato

Sfin - te Dum - ne - ze - u-le, Sfin - te Ta - re, Sfin - te

28
1 J J ^ =—=fl
H
fă - râ de moar - ft^ / mi - Iu - its - te - nt pre noi.

Mă - ri - re Ta - fă-lui şi Fi - u - lui şi Sfîn - fu-lui Duh

i
Mă - ri - re Ta - tn- lui si Fi - u - lui si Sfîn - fu - lui Duh

Şi a - cum şi pu - ru - rea şi în ve - di ve - ci - lor, A - min.

Şi a - cum şi pu - ru - rea si în ne - di ve - ci - lor, A - min.

SI INTU 1)IJMM]ZI]UL1<]
( p e n t r u slujba arhiereasca )

după Evghenie Humulescu


glasul I ^ P a

. -V ^ r ^ ^ : ^ * * y ^ ţ J ^ ^ ^

Sfin - fe Dum - ne - ze - u - le, ^ Sfin


Adagio > ^ ^ ^

Sfin - fe Dum ne - ze u - le. $fin

V
fe Ta - re, Sfin - fe
te _ — fă - ră de.

fe Ta - re, Sfin - fe fă - ra de

moar mi - Iu - ies - fe ^ - ne pre.

29
(^ÎTI
»
HHISTOS

glasul I q PQ

Melodie uniformizată
r

5, Citi în Hris - tos v-ati bo - te - zat ^ în Hris - tosj/-ati şi-m- bră -


ModeraiD i

I j j O — ^ ^
Citi in Hris - ros v-ati bo - is - zat, in Hris - tos^v-ati si-m-bră-

+
cat, A - li - Iu - i - ia .

i ojA A - li - Iu - i - ia.

(^ÎTI k imiSTOS

Hupa I , Bunescu

Cîţi in Hris - tos v-afi bo - te-zat^ ^^ în Hris - tos v-aţi.

Cîti în Hris-tos --ari


v-a7r_ bo - te - zat în Hris - tos v-ati

V - — A
şi-m - bră - cat, A - li

Iu - i - a . Mărire Şi acum....recitativ
-0- pe Di ( S o l )
^ si-m - bră - cat. A - li Iu - i -
1 a.

30
(]ÂTI ÎM HKISTOS
glasul I ^ Pa

[la liturghie arhiereasca)


Arhiereul; Doamne, Doamne...

Câţi în Hris - fos— v-afi bo


Soborul:

i o
Câţi în Hris — tos. v-ati bo

V
h Hris - tos- v-ati- şi-m
Soborul:

G } ]

în Hris — tos. v-uti- şi-m

bră cat

bră cat

Arhiereul:

0{ V
a Iu
Soborul:

m
a
li Iu

71
«l
la.

la.

31
VAWmi lALE

glasul I I /^i

Tradiţional
I
T

mm.
Cru - cn Ta le ne în - chi - nam^ Stă-pT
Andante

a — *
Cru - cil Ta le ne în - chi - năm^Stă-pî

A5?
ne, Şl Sffn fa In ~ VI — e — rea Ta
(- -- V - - r -
4 - s— -Mi
p 0L cL 1

ne. Şl Sffn ta In vi e - rea- Ta

r A
o lă - u ' dăm şi o. ma rim.

o lă — u - dăm şi o. ma nm.

TALE

dupd Alexandru Podoleanu

^ ^ Cru - di Ta l9 ne în - chi - nam, Stă - pî ne,


Andante

I Cru - cii Ta le ne în - ctii - năm, Stă - pî


- j m
ne.

i $i Sffn - ta. In - vi - e - rea Ta o lă - u - dăm şi o mă - rim

si Snn - fă In - vi - e - n t a h o l ă - u - dăm si o mă - hm

32
VlWmi TALE
glasui I PQ
; IQ l i t u r a h i e arhiereasca !
după S^'iH^e Dumnezeu!e.,, de
Evqhenie Huniulescu

Soho.'u;

'ru -- CI! Ta --- !e ne chi -


A r h i e - e u i ; Doamne, D^ic.Tine,,.

Arhiereul:
JX ^ ^^

•• sfân :n —
Soborul

Şl sfân — fă in -

V v;
rea C/U

f ^
L i-
vi — reo-^-
Arhiereul :

Soborul; ! \
J . L i1 1 1 1 .
. ^ —

*J
la - u - dam

JX

ma nm.

o ma nm.

5 - C âiităriie Sfintei l.itiir"liii 33


ALILUIA
glasul I ^ Pa

Melodie uniformizată

^ A
A -- IIli -- lu
Iu -- Ii -- la,
ia. aa -- IIli -- tu
Iu -- Ii -- la
/a , ^
^ Andante ^

A - li - Iu - i ~ /gN-^ a ~ li - Iu - i - ia

^ •r
V ' ' ^ ^ >
ii - Iu - i la

I Ii - Iu - I"" ia.

SI
» DUHULUI TAI
glasul VIII J i c ^ Ni

Melodie uniformizată

cflL^^
Şi du -
^ ^^ ^tău.til
fiu - lui

Si du - hu - lui tău.

M A I U H E TIK, 1)(>AM\E
Xi )S
glasul VIII n&U Ni

Melodie uniformizată

V
KfU
^ Mă - ri - re Ţi - Sj Doam - ne , mă - ri - re Ti el
—5

i^ă - ri - re Ţi - Bj Doam - ne, ,


f

^
- ri - re
# P
Ţi el

34
ECriEMA ÎNTREITĂ
glasul V I I I xio^ Ni

Melodie uniformizată

Doam-ne mi - Iu - ieş — te, Doam~ne mi - Iu — ieş-fe, Doam-ne mi —

i
Moderato

Doam-ne mi - lu-ieş-
i
fe, Doam-ne mi - Iu
^J -
? -
ieş-te, Doam-ne mi -

^ V V
Iu - ieş - fe.

î
tu ~ ieş - te.

C/l ^ ^ ^ ^ ^ * > — - »
Doam~ne mi - Iu - ieş — te, Doam-ne mi — Iu - ieş - te, Doam - ne

Doam - ne mi - Iu - ieş — te, Doam -ne. mi — Iu — ieş — te, Doam - ne

mi - Iu — ieş — te. ^

mi - Iu - ieş te.

V
tfh
Doam - ne mi - Iu - ieş te, Doam - ne mi - Iu - ieş

-wr
Doam - ne mi — Iu — ieş te,Doam-ne mi - I u - ieş -

\ V
cfU
te, Doam - ne mi ~ Iu - ieş te.

h J J f-
te, Doam-ne mi - Iu - ieş te.

35
•V

Ooam ne mi -- !u - leş te, Doam - ne mi leş -


A.

Ooam - nc rn: - Iu - leş te, Ooam - ne mi - /u - leş -

/p, Doam-ne nu - iu - /eş te.

tj
te, Ooam - ne mi - iu - iei re.

Doam-ne mi leş - te Ooam - - ne ivi - Iu — leş - te, Doam ~ ne


5.

-tS^-
Doam -ne m: — Iu te. Ucam -ne mi - !o • 'eş - fv Ooam - ne

^ Vs J
?C
7V
mi - Iu - leş te.

m .

iu " leş te.

V ^
^ 1-
^ •» »

Doam - ne mi - iu - leş te, Ooam - ne mi - Iu - leş


6.

tJ
Doam - ne rn, -- leş le, Doam -- ne mi - Iu - leş

-» V V
" ^ tfu
te, Ooam-ne rni Iu - leş te.

te, Ooam.-ne mi Iu -- leş te.


i](yrj]iMA i i \ T i { i ] H A T R U m n v n

Melodie Imbisericitd

T
n
Doam - ne mi- Iu - leş - te, Doam — ne mi — Iu —ieş — te,-
Mimuiiiiiiu
Andantino

t Doam - ne mi - Iu - leş - te, Doam — ne


3
mi - Iu - ieş
1
fe

Jl
- ^ - V
Doam - ne mi -- Iu - leş te.

^
?} - II
— ^ — h - ^ —H
a
Doam ~ ne mi - Iu - ieş te.

Doam — ne mi - Iu - leş — te, Doam — ne mi — Iu — ieş


j 1
(——
^ J # J^ ^
U 0
— — — ^ •
Doam - ne mi - Iu - leş - te, Doam - ne mi - Iu - ieş -

-» ^ • -* y. ^ Jl ^ ~> -»
te, Doam - ne mi - Iu - leş — te. Dă, Doam-ne, Doam

g rJ. 5
te, Doam - ne mi - Iu - leş — te. Dâj Doam- ne,— Doam -

"^•-Vş — — —
ne mi — Iu - ieş te. Doam - ne mi — Iu -

1 1—
m ^ m J 1 ! 1 1 II
-W ^^ —
; LL
m J •
ne mi - Iu —leş te. Doam - ne mi - Iu -

7.
leş te

K O-

leş te.

37
V E S»M C A POMEMHE
glasul I I I W GQ

Melodie traditionald

A H-
n x-v
Veş — ni
—-
-ca po — me ~ ni ne, yeş - ni - ca po -
.Andante ^ ^ ^

J J jJj J^J J ^ ^ ^ rij


Veş - ni - că po - me ~ ni — re, /eş - ni - că po

V- n
m
me — ni - re. veş — ni-că lor po — me ~ m - re!

J e J
me - ni - re, veş - ni- că lor po me - ni - re!

Tf=
Veş - ni - că po - me - ni - re, veş - ni - că po - me - ni - re.

— H — h - ud— l>J 1
c • — • ^

Veş - ni - că po - me-ni - re, veş - ni - că po - me ni - re,

veş — ni — că (or po - me — ni — re!I

^ JJ
fe^ - ni - că lor po - me-ni - re!
A, „
glasul V j i q Pa
\\

t y n}
Veş ni că po me ni re, ^ veş ni ca po me ni
-2-

— *

Veş - ni - că po - me - ni - re, veş - ni -că po - me - ni

re,
->
„ ~ ^ ->-.-» CI
y^ X

veş - ni - ca lor
XX

po - me -
^

m
^

-
^

re!
^

re. — ni - că lor po - me - ni - re!

38
ECTEMA (J]LCm (^HKMAŢI
glasul VIII J i c ^ Ni

® ^ T
©
Doam-ne mi-lu-ieş - fe. Doam - ne mi - Iu - ieş - te .
Moderoh)

-0 #
T d — •
Doam - ne mi - Iu - ies - le. Doam - ne mi - Iu - ies - le.

f T ®
Doam - ne mi - Iu - ieş - te.^ Doam - ne mi-lu - ieş- fe. Doam-ne mi- Iu-ieş - fe.

-75= » &
Doam-ne mi - Iu - ies-fe. Doam-ne mi~lu - ies-te. Doam - ne mi - Iu - ies - te.

ir®
Doam - ne mi - Iu - ieş - te. Ti - Doam-ne.

I H urmează două ectenii


J I amici şi apoi Heruvicul
Doam - ne mi - Iu - ies - te. Ti - e. Doam-ne.
I

39
III<]HIJVI(^
glasul VIII n o ^ Ni

dupâ I. Popescu - Ftedrea

T
X mn. Noi. ca re.
ţ—

hm m — •

ca - re pre He - ru - vimi, pre He - ru - vimi. cu_

U I j j
ca - re
j iJi-^
pre He - ru -
j j j ' j j J t u
vimi, pre He - ru^-^
- f t ^
vimi ^ m
•L ^ ^ -f" ^^^^

tai - nă, cu tai nă în - chi - pu - im, cu tai - nă


n ? >

¥ d
fui - nă, cu tai
tai - nă Jn - chi - pu - im.
im, cu iui - nă

X-

1 j '

7 r t ~ vz r——7—J
^^
K—:
^ !
^
Ni «
- -Q L. «
- chi - pu - im, m chi - pu - imj şi fă - că - toa - rei

de vi - a - tâ Tre - imi, fă - că-toa rei de vi- a

^ J Jj J J ^
de vi - a ta Tre - imi fă - ca - toa rei de vi - a

tă Tre - imi. &U în - tre - it- sfm ta cîn - ta re a ~ du-cem,cîn-

P i s
fii Tre - imi. în - tre - it sfîn - tă cîn - ta re a - du-cem cîn-

40
fd re cm - fa-re a-du - cern. Toa - fă gri - ja Iu

^ Tt
ta — re cin-fa-re
cîn-ta-re a-dir~< am Toa - fu gri - ja Iu-

- X fc \X "iii, ^ A, ^ «- -»

• /

4 = J J ) (''ha m -i- v H —
^lJ!^ O
meas - că, gri - ja, l-gri - ja

ujj
le fX2 - dam, sa o, le - pa - darnic
se
^ ^ poate
|) j ^ j j J-i repeta
o le pă - dăm, să o — le - pă - dăm!

(^A PKli] ÎMFAHATUL


glasul V I I I jic^ Ni

Ca pre îm - pă - ra - ful fu - fu - ror pri - mim^ pre

î ^^ ^ ^
A Andante ,

j.
Ca pre Im - pă - ra - ful fu - fu-
tir:; f^ r r-
ror pri - mim^ pre

^ ^ ^ ^ r y ^ r —> X-

Im - pă - ra - ful, îm - pă - ra - ful fu - fu - ror să-L pri-mim, pre CeL

[ir^J ^ I T T i ) j j j i^^j^XI
Im - pă - ra-ful,— Im - pă - ra - ful fu - fu - ror -să-L pri - mm, pre Cel

ne - va - zuf. în - con raf de ce fe - le în

ţ j J l - M . J ^
ne - vă - zuf m - con ju raf de ce - fe - le In —

6 - Cântările Sfintei Liturchli 41


V '
ge A - li - Iu /• - ia, ^ a - l i - Iu I - ia,

gs - resti.
-J *
A - h - Iu
m / - ia, a - li - Iu - i - ia,

a - li - Iu - i - ia.

a - li - Iu i - ia.

HEIUJVK
g l a s u l V n c ţ ^ Pa

dupd I, Popescu - Pasărea

T
V-
5

m
Noij ca re, ca re pre He -
Adagio'

O
Noi, ca re, ca re pre He -

ru - vimi, pre He ' - ru - vimi ^ cu tai

ru vimi, pre. He ru - w'mi cu tai

na, cu tai - nă în - chi - pu - im, cu tai -

nâ, cu tai - t Vn - pu - im, cu tai -

na fn - chi - pu - im, în c/7/ pu - imj şi

5
-crr-
nâ în - chi - pu - im, în chi ^ pu - imj şi

42
XX XX

de v! - a fă Tre -

w
fă - că - toa rei de vi - a fd Tre -

im/' \ fn - tre-it sfTn fă

imi h - fre-if sfîn fă

. XX

cPn - fa - re fi a - du ce/77, a - du - cern:

cm - fa - re îi a - du - cern, a - r—^ cern;

V v ^ XX

#
foa / Q - ^ — - g gri
ra—3—- r i - ja
ja cea

1 £
foa fă gri - ja
ia - cea

•V*. \ XX
V

te*
Iu - meas - că, a - cum^ gri - ja Iu - meas că

Iu - meas ca,.
f
a - cum, gri -
r r mr
ja Iu - meas — că

V
a - cum să o. le pă dăm,. să o le - pă —

a - cum — sa le pă dăm,^ să o le - p ă -

~> ^^ .-* J^^ c » ^^ xx V.

î
dăm, să o le - pă - dăm, să o le - pă - dăm!

dăm,
J
să o te — pă - dăm,
JJ

să o k - pă - dăm!

43
CA 11U5 ÎMl'ÂllATlJIi
glQsui V PQ

^ ^ ^ ^ ^
fi -
Ca pre Im - pă - ra ful, ^ pre îm - pă - ra -
Andonte

' z
Ca pre Im - pâ - ra M , pre Im - pâ - ra

m
fuL tu - tu - ror sâ-L pri - mim, ^ pe Cel

tul
£ fu - tu - ror să-L pri
0 0'
mim, pe Cel

\ X Xlk * * W ^'«•••k. J l l

ne - vă - zuf m - con - ju - raf de ce - te le

I ne - vă - zuf m - con-Ju - raf de ce - te - le

V-- ^ V-
ce - le îh ge - reşti. A - li - Iu - i - ia. a -

ce - le in - ge resfi. A - li - Iu - i la, a -

n I f
—^ ^ ^ ^

r r" ţ- ^usr r' ^^ m


li - Iu - i ia, a - li Iu /• - ia

a - li - Iu - i - ia.
li - Iu - i - ia, a - h

44
E(riENlA
gkisul VIII x l o ^ Ni

Doam - ne mi - lU - ieş - te Ooam - ne mi - Iu - ieş - fe .


Moderato

J J JJ
Doam - r» mi - Iu - ies - te. Doam - ne mi ~ Iu - ies - te.

fr ® — ^ © ^ -> -> ^

^m
Doam ~ ne mi - Iu - ieş - te. ^ Doam - ne mi - Iu - ieş - te. Doam - ne

j .1 j I J j
Dtam - ne mi - Iu ieş - te. Doam - ne mi - Iu - ies - te. Doam - ne

mi - Iu - ieş - te. Dăj Doam - ne. Dăj Doam-ne. Da Doam-ne,

1 - ^
i- - ^
J
- -
gl
-
- Iu - ies - te. Dăj Doam - ne. Dăj Doam - ne. Dă Doam - ne
mi

V
cfh
Dăj Doam - ne ^ Dăj Doam - ne D^j Doam ne.

i r U Dm^j Doam - ne. Dă, Doam -


i ne. Dd. DoanT ne.

V ^ ^ -» -» -> g
C/h ^ ^ ^ -» -» -vî^

^hw Sfih - ta Năs - că - toa - re de Dum - ne - zeu, mi - Iu - ieş - te-ne pre noi.
Allegro

i f ^ — * i
Prea Sfîn - tă Năs - că - toa- re de Dum - ne - zeu, mi - Iu - ieş-te-ne jire noi.

tO.
tTi - e.^ Doam ne.

-0 #

Ti - e, Doam ne

45
«ASIMJNSIJUILE MAHI
glasul V n q ^ Pa

după A. Pann

^ Şi du - hu - lui tau. ^Pre Ta - tal, pre Fi - ul şi


Andantino

Si du - hu - lui fău.
î
Pre Ta - ful, pre Fi - ul şi

V r g w ^ ^ ^ ^ ^^ ^ X

Srnm £
preSfm-ful Duh,. ° Tre - i - mea cea de o fi - i n - tă ^ şi

f j J J U' m

Tre - i - mea cea de o f^ - in fă si


pre Sfm -hjl Duh,

#
ne - des - păr - fi fă.

te
ne - des - păr - fi

IUBI-TK-V»I. I)()AM\K
glasul V n c ^ Pa

dupa Evghenie Humulescu

xr

\
^u^uijî}]:^
Ju - bi - fe - voijDoam - ne^ vîr
vîr -- fu
fu -
f\ Andante k ^ T

f j-, J J J
Iu - bi - fe - voi, Doam — ne,. vîr — fu —

^__ St ~
L ITT} Oîp'^
fea mea Onm -- nul
Dom nul es - fe în -

f»a mea Dom - nul es - fe în -

46
m

fa - riri ' - rea mea ^^ şi sca - pa

fă - ri rta mta Şl sca - pa

V
rea. mea 5/. iz - bă VI

r u j r ^ , r J J J J E ^
m
• rea mea si iz - bă VI

^ V 71
V » w V CI
fo - rul. meu^

W w
to - rul
meu.

A Mi - la pă - di, jerf - fa la - u - dei.

Mi - ta pă - di, jerf - fa ta - u - dei.

L I na }
Şi cu du - fiul fău. ^ ^ /4 - vem că - fre Dom ~ nul. ^

I
Si cu du - fiul fău. vem că - fre Dom - nui.

Im
Cu vred - ni - ci - e şi cudrep-fa-fe es fe ^ a ne

jJJ J r't; '1-


Cu vred - ni - ci - e şi cu drep-fa -fe es fe a ne

#m
fn-chi - na ^ Ta - fă - lui şi Fi - u - lui şi Sfîn - fu - lui Duh, ^

J J J J rJj J ^
în-* hi -na Ta - ti - lui ţi Fi - u - lui si Sfîn ~ fu - lui Duh,

47
W ^ ^ , , V^

i
Tre - - mei cei ds c - m - /â ^ şi ne - des - pâr

Tre - i - mei ou de o
1
fi - in
m tâ si ne - des -
i
păr -

^ ->->-> V a
ti - tă. ^

1^ î
J—m 1
V C
ti tâ.

ţm^
SfihtSfmt, Sfînf Dom-nul Sa - va - ot, ^ ptin e ce rul

Sfînt, Sfînf, Sfînt Dom-nul Sa- m - ot, plin e ce rul

m
şi pa-m?n - tul de mă - ri - rea Ta . O - sa - na 'fn - tr\i cei

m
SI pâ- mîn - tul de mă - n - rea Ta. O - sa 'in - tru cei

de sus! ^ Bi - ne es - te cu-vh - tat cel ce w ne

•2
sus ! Bi - ne es - te cu ^ vtn - fxit cel ce vi ne

j j trV}^^ j
În - tru nu - me-le Dom - nu - lui O -sa - na în - tru cei

-ST
în - tru nu - me-le Dom - nu - lui O - sa - na în - tru cei


rio C//C./
^ ^

f yijLif sus !l

48
T ® (D
A - min, a - mm. ^ A ~ min, a-mm. H

^^ . j
A -
u
min.
j ^
a - min.
'• ^
A - min,
^m
a - min.

PHE TINE TE LAIJDÂM


g l a s u l V n c ^ Pa

#
tăm ; ^ Ti ^ />/ mul - tu - mim, Doam -

tâm;
^ iz^iţ J
Ti
J
rfi mul -
^ ' - U ^JP
ta - mije, Doam -

X /

vrt^m
ne^ ^ Şl ne ru - gam_ e, ^ Dum - ne - ze

ncj
'j şi ne ru - gâm Ti tj Dum ~ ne - ze

•v\ ^ ^ - » XX » y ^

lui nos tru.

tui nos

49
- Cântările Sfintei Liturgliii
IIASFUNSURILE MAHI
glasul V I I I n e ^ Ni

Melodie uniformizată după losif Naniescu

#
Şi du - hu - lui tau.
Andante

Si du - hu - kji tău.

tf^ - - A

h
Pre Ta - tăi, pre Fi - ut şi pre Sfîn - tul Duh, Tre-

j i J J JJ j
Pre Ta - tâl, pre Fi - ul şi pre Sfîn - tul Duh^ Tre-

/ - mea cea de o fi - in - ţâ şi ne - des -păr -

J JJ
s-
J .1 J ' ^ ^
/ - mea cea de o fi - in - tă SI
> ne - des- păr - '

fi — ta .
^
t

V
tfU
^ Mi - la pă - di, j e r f - f a ^ la u - dei

j
Mi -
j ^ ^
la pa - di, jert- fa
i^^jj o
la u - dei.

^ Şi cu du - hui tău ^ A - vem câ - tre Dom - nul

Si
^
cu
m
du - hui tău. A - vem
i
că - tre
S E
Dom - nul.

50
Cu vred - ni - ci e şi cu drep - ta - te es - te

Cu vred - ni - a e- şi cu drep
^— - ta - i-te es - te
x.

$ m
0-1 ne în - chi - na Ta - ta - lui şi Fi - u - lui şi

5
ne m - chi - na Ta - tâ - lui si Fi - u - lui si

I X-V

Sfm tu - lui. Duh,. Tre - i - mei cei de

Sfin tu - / u / Z _ Ou/jTtm Tre - / - mei


î
cei i
V
fi - in - ta şi ne - des-păr - ti tu.

o fi - in - ta si ne - des-păr- h f

rr V
Sfint. Sfînt. Sffnt- Dom - nul Sa - va - ot ^ plin es - te

i sWnt Sfînt,
I
Sfînt
3
Dom - nul Sa - va - ot plin es - te

AX fi

ce rul şi pa - mîn - tul de mă - ri rea-

ce rvl şi pă - mîn - tul de ia


mă - nri - rea

Ta.. O - sa - na. în - tru cei de sus/*^ Bi - ne

i j J J ^ JJ
Ta. O - sa - na în - tru cei de svs / Bi - ne

51
/

mm
es -te cu - vîn - fat cel ce vi - ne m - tru nu -

5
es - te cu - vîn - fnt cel ce vi ne în - tru nu -

•^mm. r - ^ ^ -» ^ c -> } ^^^

me - le Dom - nu - lui, ^ O - sa - na în - tru

3E i
me - le Dom - nu lui. O - sa - na în - tru

»
cei. de
de. sus!/

I ce/ de sus!

cA»
Adagio
- — ^
A min.
-» A
wu
A
^ XX
mm.
A
I J I j j j j r j ^
mm. mm.

PIU] T I \ E Tl^ LĂUDĂM


glasul VIII n & U Ni

rr V

tA -_ ut! _- rin m wM

mm
Pre Ti ne Te la dăm, "" pre Ti - ne

Pre Ti ne Te lă - u - dăm, pre Ti - ne

XX XX

. bi - ne Te cu - vîn - tăm, Ti e iti mul-

^ T^ J ^ J î
bl - ne Te cu - vin - tam. Ti îti mul-

şi
tu - mim Doam ne ^ Şi ne ru - găm Ţi

hi - mim Doam - ne Si ne ru - găm Ti

W
Dum - ne - ze

i J tJjTTJjpj
Dum - ne - ze
IL

^ . ^
" ^
u - lui nos fru.

u - iui nos fru

AXIOi\ DlIMIiXK^AL
glasul V Pa

de I. Popescu - P a s ă r e a
T xr
>
r ^ - I w
X-
Cu - vi ne - se cu a - de - va
Moderato

I Cu - vi ne ' se cu de - vă

c P ^ / X X

rat să te fe - ri'^- cim, Năs - că - toa re de

rat sa te fe - ri - cim,
i Nas -ca - toa re de

V^ ^
Dum - ne - zeu, cea pu - ru - rea fe - ri - ci

Dum - ne zeu, cea pu - ru - rt>n ^ fe - ri - ci

53
fă ^ şi prea ne - vi - no - va - fă
fa şi

tă şi prea
J J

ne - vi - no - va
' i f ^ - g ^


i si

Mai

Mai - ca Dum - ne - ze u - lui nos

fru. ^ fe - ea ce eşti mai cin - sti - fă de - cff He - ru -

I "sr
fru Ce - ea ce esfi mai cin-sfi - fă de - cît He - ru~

CI şi mai ma - n fa ^ fir

5
si mai ma - ri fă far'

<f
de-a ~se - mă - na re de - cff Se - ra - fi

de-a-se - - ^ -
mă. --
na re de - âf Se - ra - fi w

71 XX • - > - » XX • >

mii; ca - rea^ fă - ră sfri - că - ciu ne. <i

mii; ca—- rea^


J'JJJ n J J
fă - ră sfri - ca - ciu ne.

/ XX ^

" o'
pe Dum - ne - zeu Cu - vTn - ful. ai nas

pe Dom - ne - zeu Cu - m ful ai — nas

54
cut; pre ti - nBj cea. cu a - de - vă — raf Nas

cui; pre fi - ne^ cea cu a - de - vă - raf Năs -

_ » *
tP r V
CC - toa re de Dum -
V
ne
> ~zeu, s^ ^—
te mâ -

_ TO
că - foa re de Dum ne zeu, fe ma

vx »
*{*
a
XX
— V ş
nm. te ma - nm.

m rim. ma -
"cri
rim

AXI()i\ IHJMLXK^AL
gkisiK VIII n & U Ni
X..
f de I. Popescu-Pasarea

m m
Ca - v7 ne - se cu.. de — vă - raf să
Moderato

Cu - vi - ne - se cu de - vâ - raf sâ

te fe - ri — cim.. Năs - că - toa*'^^^^- re.

^ J -i f f ? f r 7 f ' ^
fe fe - ri - ciWj Năs - că - foa ne

V-
de Dum - ne - zeu, cea pu - ru - rea fe - n d

ds Dum - ne - zeu, cea pu - ru-rea fe - ri - ci -

55
fă şi prea ne-vi - no - va

ta si prta ne-vi - no - va fv SI Mai

V ^
ra Dum - ne - ze u - lui

i
ca Dum - ne - zee - u - IUI sr"

nos Ce - ea ' celeşti mai cins- fi ta de

^ - - J ^ —
nos fTu. Ce - ea ce esfi mai cins - fi - fă de -

^ -> > -> \x


f
elf. He - ru - vi mii şi mai mă n

He - ru - vi'/ - mii SI mai ma - ri -

fă făr' de-a - se - mă - re de — cit se

i r"rr.j ^^
fă făr^ de-a - se - ma - na re de - elf Se - r a -

V- V
fi mu ; Ca — rea, ' ^ fă-ră. de. sfri -că-

— 1 —
= — J — f « M
h s —

mii:

XX P

ciu — nej pre Dum — ne — zeu Cu - v/7? — tul, Cu-vîn- tuL au

^ .hj j. ,'irr„j j ^-trrr"^


•J ciu - ne^ pre Dum
n,,— - oo -_
ne zeu r,, -^ l/îi-,
Cu vin - ful Cu - vîn - ful ai

56
năs - cut pre fi - nSj cea cu — ^n de - vă - raf Năs- că •
>

m
râs - cut, pre fi -
• 0 — #

ne, cea cu de - vă - raf Năs - că -


i

foa — re de Dum-ne-zeu^ fe mu-rim, fe mă - rim.

foa re de Dum - ne-zeu, fe mă-rim, f e ^ ma^- rim

Dl!] TINlî SE lUJOUIlA


glasul V I I I J i c H , Ni

de N. Lungu

De fi - ne se bu - cu - ră. ^ ce - ea ce eşfi pli - nă


Moderato

De fT"- ne se bu - cu ~ ră, ce - ea ce esfi pli - nă

^
de dar, foa-fă făp - tu - ra, so ~ bo-rul în - ge - resc şi nea-

4 j j Jj J
de dar, foa - fă făp - fu - ra, so - bo- rul în - ge - resc si nea -

, ^ o V
mul o~ me — nesc; Ce — ea ce eşti Bi - se - ri - ca sfin - fi
>

^ 1 , ^ > ' — ^ ţ
0— 1 <9
^ -m •

^ ^

m
fă şi rai cu-vîn-fă — for^ la — u-da fe - cio - ri — ei din ca-

fă si
t rai cu-vtn - fă - for
P
^
la -
J J
u-da
J 1/
fe - cio - ri
^ ^ ^
- ei
^
din
^
ca -

8 - Cântările Sfintei Liturghii


57
-» ^^ , XX V • » » » * C/^ V » » ^ 6 . ^

re Dum^ne — zeu s-a în-tru-pat şi prunc s-a fă — cuf Cel ce

re Dum-ne - zeu s-a \ - si prunc — s-a fă - cuf Cel ce


in tru-pat

es - te^ mai na -
^
fi

in -
^
te de
^ ^
veci, Dum - ne
^
-
^
ze -
^
ul nos -
X
tru;

s
^ —
— «
— ,
— • — 1

ca. pîn - fe - ce - le tău^ sca-un l-a fă-cuf ş! mat des •

i
ca. pîn - fe - ce - le fău- sca-un l-a fă-cuf şi mai des-

fă - fafj mai des - fă - faf ^ de - cîf ce - ru-ri - le, de — cîf

«
fă - tăf mai des - fa - faf de - cîf ce - ru-ri -le, de - cîf

^ — ^ ^ . ^ ^ ^ iX, ^ ^ .. ' ^ ^ ' "

ce - ru - ri - le l-a Iu - craf. De fi — ne se bu — cu —

ce - ru - ri -
J.."J JJ J.
le l-a Iu - craf.
^ ^ ^ De h - ne se bu - cu -

ră, ^ ce - ea ce eşfi pli - nă de dar, foa- tă " ^ ă ^ - fu — ra; ^

J J -N J.M
ra. ce - ea ce estr pli - nă de dar, foa - tn fap - hj - ra

m
mă - ri — re Ti — e, ^^ mă — N - re TI — e ;'

mâ - ri - re Ti e, mă -
^ '' UJ1
ri -
n -
re
re
Ti
Tî - e!

58
1)1] T I M ] SI] BIK^IJHA

glasul V n c { PQ

de N. Moldoveonu
T
De
5 fi - ne se bu cu — ra. ce - ea ce eşti
A Andante ^ _ ^

De ti - ne se bu cu - râ, ce - ea ce esfi

V-
pli - nă de dar, foa — fă făp - fu ra, so - bo -

pH - nă de dar, foa - tâ făp ~ tu ra so ~ bo -

- » \ \ - »

rul m ge resc şi nea - mul o - me —

te resc si nea - mul o


rul în ge

nesc; ce - ea ce eşfi Bi — se - n - ca sfin - fi iu

nesc: ce - ea ce esti Bi - se - ri - că sfin - fi tâ

>

m
Şl rai cu-vin-fă - for, ^^ la — u - da fe - cio - ri

si rai cu-vin - tâ - tor,


ila - u - rin ^ fia _ cio -
m- ^

ri
9

ei ^ din ca —re Dum-ne-zeu s-a în — fru — paf şi prunc

1 i
ei din ca - re Dum-ne-zeu s-a — m paf şi prunc

59
s-a fă - cut Cel ce es - te mai na - in - te de veci, Dum - ne-

,1 j^J J J J y r (Ţf^^r J J J
^ s - oM - cut /V/
Cil ce es - tt4a m a i - n«Ma ..- ^i n - m
te <1 •
de Hatm
veci, Dum - —
ner^ -

ze ui nos truj că pîn - te-ce - le tău mai des - fă -

ze ul nos truj că pîn-te-ce-le tmj mai des - fă -

tat de - cit ce - ru - ri - le l-a Iu


^- ^ ^crat. SI|. V De
Dt ti -

•s f» â f 'Ti

I tat de - cit ce - ru - ri - le l-a Iu crat. De

ne se bu - cu
CU —
- ră
ra, ^" ce - ea ce esti
eşti oii -
pli nă de dar, toa -

a ^ t ^
ne se bu cu - ră, ce - ea ce eşti'i ph'
pii -- nă de dar, toa -

- ^ V ' Jl
CI
ta fap - fu raj ma - ri re.

^ — ^
—w
tă făp tu ra: mă ri re

-» V . TI
« N a
T, - et

^ t ^ J
Ti
J' iM — i t :

60
INCÎlillHJL A STRKÎAT
glasul V TiC[ Pa

de Nicolae Lungu

5 V
In - ge - rul a sfri -gat ce - lei pli - ne de

J J p^g
Andante ^ ^ , , , ^

i In - ge - rul a sfri- gat-


^ yiv^ ^

ce - lei pli — ne de

da ruri; Cu - ra - fă Fe - cioa ra, bu ~ cu —


J^ ^
JSl ''
31
da ruri: Cu - ra - tă Fe - cioa ra, bu - cu

ra — te ^CI şi ia — raşi zic. bu - cu - ră — te, câ Fi —

tlI;— 1 ^ 1 ' li,


i i 'L
ră - te şi ia - râşi zic:— bu - cu - ră - te, ca Fi -

ul Tău a în — vi - at a tre - ia zi din groa —^ pă.

fej J. J'J J J J iJ^^J J P


ul Tău a în - vi - at a tre - ia zi din groa pă.

^VHMk
w « 9 '^••a
V ' 'd —

rm m
Lu —mi - nea ~ ză - te. Iu — mi- nea - ză - te, no - : - ;
J2£

-m
Lu -
w—
mi - nea - ză - te, lu - mi - nea -
rr ză ~ te, no — u - le I -

e - ru - sa - li me, q.*• ca sla — va Dom - nu — lui pres •

r r J . t-j O Jn JJ
-5 ^

e - ru - sa - li me, că sta - va Dom — nu — lui pres —

61
te ti - ne a ră - să - rit " ^ Sal - fă, sal -

f - ^ f l j j j j. ^ r r r ^
te ti - ne a ra sa rit Sat - ta, sal -

^
•V

ta a - cum şi te bu - cu - ra. Si - oa ne; ia - ră tu.

22:
^ ^ r r rY cri"
ta a - cum şi te bu - cu-ră, Si - oa ne: ia - ră tu,

t, XX
Cu - ra - tă, ve - se - le — şte — te în - tru m - vi - e

Cu - ra - tă, ve - se - le - şte - te în - tru în — vi — e

v. n

rea Ce - lui năs - cut al tău. _ _

^^^J jjj"^
rea Ce — lui năs - cut al

I\(il]l{lJL A STRIGAT
glasul III Ga

de Protosinghelul Varlaam

r
c/l.
In ge - rul a stri - gat că - tre cea pli - nă de
A rioueruTO

J^
^
?—^ K ^ K , 1 :
ă J ^ 4
1
«J r- "
In ge - rul a stri - gat că - tre cea pli — nă de

da - ruri: Cu — ra — tă Fe-cioa — ră. bu

- n j j ^ j . r r n ;
: rjit; 0 m

da - ruri: Cu — ra — tă Fe - cioa — ră. bu

62
\\

au ra - te şi la — ra zic bu cu -ră - te, că

B k k — — ^ = —
t, — ^ r ^ ^ —
—J
1 1 P ' =
— cu ra te Şl la ră zic bu cu ră te, că

Fi ~ ut tău a în - vi- at- a tre la

Lf r r- r r r [IU
Fi - ul tău a în - vi-at^ a tre la

m
zi_ din "^TmoF - mînt şi pe morţi i-a ri - di - cat;

1
Zl_ din mor - mînt şi pe morţi i-a ri ~ di - cat;

Ve — se — // ţi - vă po - poa -

r u T'rţ O f r T r
l^e - se - li — ti - vă- po — poa —

re lor po -poa — re - lor I Lu - mi

3 » #
re tor. po-poa — re - tor! Lu — mi -

nea - ză - te, lu - mi — nea — ză — te^ no — u — le I — e ~ ru —

rix? ^ r tf r p p r
nea — ză - te, lu - mi - nea — ză - te^ no — u — le I - e - ru -

w w
sa - h - me, ^ ca sta — va Dom - nu — lui pres - te

P
•>
— 1 '
^ ^^—.M P ' ^ ' 1 1 U
• —

sa - li — me că sla — va Dom — nu — lui pres - te

63
r - ^ ^ ^ J ^
X X X
_s—p ^ c/l,
ti ne a ra sa rit; Sal
-Sl.

fi- ne. ra - sa-rit: Sal

. / X X ^ " ^ - - x x ^ X

fă a - cum. şi fe • bu - cu - ră. Si


j-
a - cum.
m şi te bu - cu — rq^ Si -

oa - \ iar tu Cu — ra tă. Nas — că -

r- p ^ '— r > N — J —
r r i ^f —
^z
y [ °
oa - ne, iar_ tu- Cu - ra tă. Năs - că -

toa re. de Dum - ne - zeu, ve -

iszzzzziz:
toa re.
22:

de.
U i J -l' ^ Dum - ne - zeu, ve —

se - leş te — te ^ /"/7 - tru în — vi — e — rea

r [jr r r r j u
>1
f» r I;
—S"
se - leş te te m — tru în — vi e — rea
^ -

Ce — lui. nas cut, năs cut.

Ce lui. nas cut năs - cut

XX XX

al tau..

n j) r j ' H ^ j ^
al tău..

64
FIU] TOTI
»
SI
»
PRli; TOATli;
giQsu( V I I I nc/h Ni

î
A
Melodie uniformizată

â
Pre /'of/ ş/ pre foa-fe' A -min. Şi cu Du - hui tău.
Moderato

— _ — J J
Pre fofi Şl pre foa-fe! A - mm Şi cu Du -fiul fău.

TATAL NOSTIH
glasul V
după Anton Pann

f
Ta - fal nos - frUj Ca - re- le eşti în ce - ruri^ ^ sfm -
•1
^ L i 1 1 1 J 1 ^ ^ — • —
j ; j .U j j •
Ta-tăi nos - fru^ Ca - re - le eşti în ce - run] sfin-

V^-» -l» - > -fc -» v^-


feas - că-se nu -

m
me-le Tău, Vi - e îm - pă - ra - fi - a

feas -
— ^ nu— -t w me-le
ca-se
— ^ ^TaUj Vi

- e i m - p ă - r ă ~ f i - a

\h
Ta; fa - că - se vo - la Ta, pre - cum în cer. a ~ şa Şl
1
t l t ^ — 1 — 0 — ^ » 1 i
s • a • m' • ^^ 0
9 •
Ta; fa - că- se vo - ia Ta, pre — cum în cer- a - şa Şl

\\ \\ ^ -» -•îi,». -^Îb

pre pă - mmf. Pîi - nea noas trâ cea spre fi — in fă dă -


rn
-TTt — ^
— - - J ®
- 9 m
[;•''• a
—JT
pn e pc 1 - mînf. Pn - nec î noas - fră cea spre fi - in — fă dă -
/

') - C â n t ă r i l e S f i n t e i L i t u r u l i i i 65
r ^ jt % _ - _
ne - o no - uă as - fazi. Şi ne iar - fa no - ua gre - şa - le

J ^
ne-o no — ua as - fazi. Şi ne iar-fa no — uâ gre-şa - l e -

le noas fre, pre - cum şi noi ier ~ fam gre - şi — fi - lor noş

J j T V 3
le noas fre, pre - cum şi noi ier - fam gre-şi - fi-lor noş

X\ . XX XX XX r> Ofl
n
fri. Şl nu ne du - ce pe noi in is - pi - fa, CI
^ ci ne
i
1 ; j j j j j
fri. Şl nu ne du ce pe noi în is - pi ^ fă, ci ne

J=>
V-^
V Ol
iz - bă - veş fe de cel vi - clean.

y J ap

IZ - bă — veş fe de cei vi - clean.

f
ci^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cit
glasul v m A - mm. Şl du - fiu-lui fau. Ti - e Doam — ne.
X 5'
ji<y% Ni
Moderai-o
i
A - min. Şi du-fiu-lui fău. Ti - e Doam ne.

IJMJL SI Ii\T
X „
g l a s u l V I I I jV(/>. Ni

^ f

^ U - nul Sfînt u nul Dom. I - i - sus firis - fâs. In


Maestoso^Z'
IZ2I
J r r ^ J J i 2z:

U -nul Sfmf, u - nul Dom^ I - i - sus Hris- fos. In -

66
VI t
X «X
tru mă ri - rea iui Dum - ne - zeu Ta - tăi A mm.

F
rT • ^ — ^
si
' 1 .
1 ' II
tru mă ri rea lui Dum ne zeu Ta tăi. A mm.

BINE ESTE (^IJVINTAT


glasul I ^ P q

Melodie uniformizată

^ Bi - ne es - te cu - vîn- tat cel ce vi - ne în - tru nu

1 J J J 1—r
^ — ^ « fl & si =5 •
— ^

Bi -ne es - te cu - vîn - tat cel ce vi - ne în - tru nu —

m^ - le Dom-nu-lui; *" Dum-ne - zeu es - te Dom -nul şi S-a a -

&

me — le Dom-nu-lui; Dum-ne -zeu es - te Dom-nul şi S-a a

ră — tat no - ua.

-O
ră - tat no - uă.

67
TRUPUL LUI i m i S T O S
glasul V I I I

Melodie uniformizată

Tru - pul lui Hhs - tos pn - miti şi din iz -


Andante .

Tru - pui lui Hris-fos pri — miti. şi din iz -

vo rul cel fă - ră de moar fe gus - fafi !

:z2i î
vo - rul cel fă - ră de moar — te gus — fafi !

AM V A / U T LUMINA
glasul I J i q Pa

Melodie uniformizată

^ Am vă - zut Lu - mi - na cea a - de - vă — ra -
Allegro-moderato

^ £
Am vă - zuf Lu — mi — na cea a — de — vă - ra —

Jl
fa, am pn — mif_ Du-hul cel ce - resc, ^ am a — flaf ere - din —

1 -^H— — ^

#
T J . J * ^^ •

fă, am pri — mit Du-hul cel ce — resc, am a — flqf ere - din —

Jl

t
fa cea a — de - vă — ra - fă. ne - des - păr - fi - tei Sfin - tei

ta cea a - de - vă - ra - fă, ne - des - păr - ti - tei Sfin - tei

68
—' - Vs
Tre - imi în - chi - nîn - du-ne, că a - ceas~ta ne-a mm - fu - if pre noi.

..J/ f" 1 —
— ^
1— isH— ^ i
1 ^^
^ ' 4 •
i —
— t j ^ Di
— a — — — 0 o m m •

Tre-imi în - chi - nîn - du - ne, că a - ceas-fa ne-a mîn - tu - it pre nai.

INTRI] \lJMli]Ll] DOMNIJUII


X „
glasul VIII n c/1. Ni

Melodie uniformizată

c/T» - \ V^ ^f)^
In - fru nu - me — le Dow -nu-lui. Doam - ne
Moderato

I i
In - tru nu -
j j
me -
^ ^ J
le Dom - nu- lui. Doam - ne

mi - Iu - ieş - te.

$
^
mi -Iu - ieş - te.

1 IE iMJiMELE DOMAIJLIJI

glasul V I I I ^ c ^ Ni

V
î .
Melodie uniformizată

V-
^ Fi - e nu - me - le Dom-nu-lui bi - ne - cu - vîn
Allegro-moderato

J jy ^
Fi - e nu — me - le Dom - nu-lui bi - ne - cu - vîn —

' • ^ ^ tfi
tat de a — cum şt pi -na-n veac!

de două ori^ a p o i :
^ ^
tat de a - cum şi pî-nă-n veac!

69
V
cfh
Fi - e nu - me - le Dom -nu - lui bi - ne - cu - vin -

J J J J J
Fi - e nu - me — le Dom - nu — lui bi — ne — cu - vh —

fat ^ de a - cum şi pî-nâ-n veac de a - cum şi pf-nâ-n yeac!

tafj de a - cum şi pî-na-n veac, de a - cum şi pî-nă-n veac!

MULŢI A M TIIAIASCJÂ
glasul V I I I T i i y î , Ni

Melodie tradij'ionQla, uniformizată

V
Mul ti_ ani tră - las că, mulfi ani tră -

i
Maestoso

W 9.

Mulţi. ani tră - ias ră, mulfi ani tră —

> V^ cfh
ias că, mulfi_ ani tră — ias ca!
tI

ias - că, mulţi ani tră — ias ca!

70
l i l i L i i - c j i c c r
B I N K C U J V I N T K A Z A ( p s 102)

glasul V T I ( ( PQ

Prelucrai de Ştefanache Popescu,


-m dupQ Nicoioe Apostolescu

^ ^ ^ ^
B\ - ne-cu - vin- fea-ză, su - fie -fe al meu^ pre Dom - nul, "

i i
Andante ^ _<ji_

Bi - ne - cu - vin - tea - ză, su - fle-fv al meu, pre— Dom - nul,

bi - ne - cu - vîn-fnf eşti— Doam - ne. Bi - ne-cu- vin - tea —


;

-15- i J.J i j V
bi - ne-cu-vîn-int eşti Doam - ne. Bi - ne-cu - vin - tea

^^^^ ^ ^ ^ ^ ^

zâ) su - f i e - te al meu, pre Dom - nul ^ şi toa - te ce -

I
2

im

za, su - fie - te al meu, pre Dom - nul şi toa - te ce —

-» V^ -» •"» TI ^ ^ ^
le din lă - un- trul meu nu - me - le cel sfînt ar Lui. ^ Bi -

^ J j-iU J J ^
le din (ă - u n - trul meu nu - me - le cel sfmt al Lui. Bi

w w - > _ ^ ^ ^ ^
3
ne - CU - vin — tea zâ, su - fie - te al meu, pre— Dom - nul

IJ.J
ne - cu- vin - tea
ini za, su - fie - te al meu,
J
pre
Jl
Dom
JJ
- nul
J

şi nu ui — ta. toa-te ras-plă - ti - ri - le Lui. Pre

^ J F -arr-
şi nu ui ~ fa. toa-te ras—plă — ti - ri - le Lui. Pre

UI - cruitfu-ilo Stliitci Litiirsihii 7-1


Ce( ce cu - ra - feş - fe toa - te fâ - ră de le - gi - le.

i' Cet
J j
^ce
J
cu -
J
ră - feş - te
i
toa - te fă - ră de le - gi ~ le

^ ^

tn
fa -^ Io
le. ^ Pre Cel ce vin - de — că toa - fe h o -

I
ri

j j r ^
ta - le. Pre Cel ce vin ~ de - ca foa - te bo —

© . 9 ^ « -

li - le ta — le. Pre Cel ce iz - bă - veş - te din stn -

J J bj^ J. i ^ ţi ^ ^ ^ 5

li - le ta — le. Pre Cel- ce iz - ba - veş — te din stri -

că - ciu — ne vi - a - ta ta, pre Cel ce te în - cu — n u -


1

m <
i ^
— J — •
— ^ — — ^ —
1
J *

— I — •
— « — «

că — ciu - ne vi - a — ţa fa,

m
\\
V-
nea - ză cu mi ~ lă şi cu în - du-rări. Pre Cel ce

nea - ză cu mi - lă şi cu în - du - rări. Pre Cel ce

um - ple de bu - nă - tăfi pof - fa fa, In — no - i

I J J^J J
um ple de bu - nă- făfi pof — fa ta. m — no — / -

cP

se - vor ca a - le vul — ^fu ~ ru - lui fi - ne — re — ti -

$ se — vor
J)
ca a
j
-
^
le vul - fu - ru — lui ti — ne - re — ti -

74
/ x\ ^
Jl
- V — d ^ w
le. Cel ce fa ce mi - los - te -

m
le ta

d ^
le ta le. Cel ce fa ce mi - los - te

ni - e^ Dom - nul^ şi ju — de - ca - tă tu - tu - ror ce -

1 1
^ ^ ^
V— ^ ml •^ •
ni - e^ Dom — nul^ şi ju - de — ca — tă tu - tu - ror ce -

n
d
lor ce li se fa - ce strîm-bă - fu — te.

$
Cu - nos -cu —

î
lor ce li se fa - ce strîm -bă - ta te Cu- nas- cu -

(K
te a fă - cut că - i - le Sa - le lui tio - / - SL

^ J i^l
^ — «
# « ii
te a fă - cut că - i - le Sa — le lui Mo — i - si,

w.
n
®

m
fi - i - lor lui Is - ra - il. vo - i — le Sa - le. In-

$ fi - i - lor lui Is - ra - il vo — i — le Sa — le.


0
în

#
du - rat şi mi — los - tiv es - te Dom - nul, în - de - lung-

± l-J. J J J-J J %
du - rat şi mi - los — tiv es — te Dom — nul, în - de - lung

Jl
rab - da - tor şi mult mi - los-tiv, Ol nu pî - nă în sfîr

I
2

T — T f » — ^
răb — dă - tor şi mult mi -los—tiv ^ nu. pî—nă In sfîr

75
V ^

şif se va iu - ti, nici în veac se va mî - ni — a.

' ' ' ^


i tt^
şif se va IU - f i , nici in veac se va mi - ni - a.

w,

Nu du - pă fă - ră de le - gi - le naas - tre a fă - cat.

Nu
J.
du - pă
J

J
- ră
^
de
^
le - gi - le noas -
i
tre a fă -
i
cuf

P'
az
no - uă, nici du -pă pă - ca - te- le noas - tre " ne-a răs - plă

i 0 0

no — ua, nici du- pa pa - ca — te - le noas — f-^e ne-a ras - plă -

n
®

h J JTT-^ m
fit no uă. Că du - pă in — năl - ti - mea

1

f—
4 — *

tit no - uă. Că du — pă în — năl - ti mea

^ -- S' T q V-
ce - ru -lui de la pă-mînţ a in - tă - rit Dom - nul
1
h f r © ^ ^
^ ' ML m l —j—-
ce - ru - lui de la pă-mînt^ a în - ta- rit Dom-nul

<P

V-" Jl ®
mi - la Lui spre cei ce se tem de El. Pe cît sînt

K f O . • ^
— i r l '
^ tu # Q- — « — ,
— [ — — '

— t f

mi — la Lui spre cei ce se tem de El. Pe cît sînt

Ci

h
de de - par — te ră - să - ri — tu - ri — le de la

¥ ^ '
1 - - H — h — fTi
m m— •t — C

de de — par - te ră - să - ri - tu - ri - le de la a -

76
pu - suri, ^ de - păr - ta - f-a de la noi fă - ră de le —

-J?-^: ^ A •
«
h J ^ -
m
• Jl »— J — M r - f
pu - suri, de - păr- fa - f-a de la noi fâ - ră de le —
® ^

gi ~ le noas - fre. In ce chip mi - Iu - ieş ~ te ta - tăi

1 l
• M
J
[9 0— ^ ....

gi _ le noas - tre. în ce ct)ip mi - Iu - ieş - te ta - tăi

m
pe fn ^ a mi - Iu it Dom — nul pre cei

pe fii a mi - Iu it Dom — nul pre cei.

\\ - > XX ^ _>

ce se — tem de D în - sul, ^ că El a cu - nos - cut zi - di - rea

\¥— \ ' h >1 ^


M ' M
* t
—-

ce se tem de Dîn — sul, că El a cu - nos - cut zi - di-rea

noas - fră, a - du ~ su - şi-a a - min - te ^ că fă —


^ '

noas - fră, a - du - SU' şi-a a - min - te că fă -

— ^ V^

n sîn — tem. O - mul. ca

n
^B^^ — nă
O ' -
• sîn
j p
- tem. O — mul ca

iar — ba, zi — le - le lui ca floa-rea cîm - pu - lui


5_

Jl E î ^ £^ ^ ^
iar - ba. Z! le - le lui ca' floa-rea cîm - pu - lui

77
©
a - şa va în - f l o - r i . Că duh a fre-cut prin trîn - sul

i
a - şa va în - fio - ri. că duh a tre-cut prin trîn sul

JX
Ol
Şl nu va f, ^ şi nu-şi va mai cu - noaş - te în -că Io-cui său.

—«—«îL ' — — •
1
şi nu va fi şi nu-şi va mai cu - noaş - fe^ în - că Io- cui său.

Ia - ră mi - la Dom - nu - lui din veac şi pî - nă în veac ^


2_

^ ţfj. M ^^^^ * ' "


Ia - ra mi - la Dom - nu - lui din veac şi pî - nă în veac

Jl
©
spre cei ce se tem de Dîn ' - sul. Şi drep - ta - tea

Y ^ CIT^ J : r
M 0
• <5 « m
>
0
spre cei ce se tem de Dîn sul. Şi drep - ta - tea

Lui spre fi - ii fi — / - lor, " spre cei ce pă - zesc a -


D ,

«
iî •^ « » : J M S

Lui spre fi - ii fi - / — lor, spre cei ce pă — zesc a -

şe - za -mm - tul de le - ge al Lui


5 şi-şi a - duc a - min -

— « ^

şe - zâ - mîn — tul de le — ge al Lui şi-şi a - duc a - min

te de cu - vin — te - le Lui_, ca să le fa - că pre


-A.

te de cu - vin — te - le
*

Lui,
J'
^
ca să
^ ^ le fa — ca
O i pre

78
©
Jl n»
qi ^ ^ • * ' ^ — CI
e - le. Dom nul în cer. a gâ - f i t

I u
e - le. Dom nul in cer_ a
• #

ga - tif

sca - u -nul Său C/î^ şj j-f^ - p^ _ ^^ _ fj _ ^ Lui pre toti.


—'
0, ^ —-s—^—^
© S 0 ^
m •
sca — u-nul Său şi îm - pa - ră - ti — a Lui pre toti.

stă-pî - neş - te. Bi - ne-cu - vîn-tati pre Dom - nul toti în -

— K
" ^ ^ j — * — ^

stă- pî - neş — te. ne-cu- vîn-tafi pre Dom - nul toţi în -

ge - rii Lui ^ cei pu - ter-nici la vir - tu - te, ^ ca - re fa -


7
i n —
(C
^ 1
M
m 1 - ^
K * V K ^
bT d •
ge — rii Lui cei pu - ter-nici la vir-tu — te, ca - re f a -

ceţi cu - vm - tul Lui şi a - u - zi fi gla - sul cu - vin —

-Jr-u ^ 1 ^m
.- M # J - M — «
— • — »

ceti cu- vîn - tul Lui si a - u - ziti gla - sul cu - vin -

nr
te - lor Lui. Bi - ne - cu - vîn - fati pre Dom — nul toa — te pu

i
te- lor Lui. Bl - ne - cu- vîn - ta ti pre Dom - nul toa - te pu —

te - ri - le Lui, slu — gi — le Lui, M. ca - re fă^

b i-J j j j ^qJL^rmzj
te — ri — le Lui, slu - gi — le Lui] ca — re— fa —

79
ceti. vo - ia Lui. Bl - ne-cu-vm - taţi pre Dom - nul toa - te
7
/hr" — 1 — m ^
M « 0 < &
c > ^ •
ceti. vo - la Lui. Bi - ne - cu - vîn - tati pre Dom — nu! toa - te

lu-cru - n - le Lui, CI in tot Io - cui stă - pî - ni rii Lu,^ ^


2_

lu~cru ~ ri - le Lui, în fot Io - cui sta - pî - ni - rii Lui,

V —
bi - ne - cu - vin - tea - ză, " su ~ fie- te al meu^ pre Dom - nul.
J

bi - ne - cu - vin - tea za, su - fie-te al meu, pre Dom - nul.

BI\'I5ClJVIi\Tl!;AZA (ps,i02 ]

glasul V I I I n & L Ni
de Necfarie Frimu

O f
^ w ^ ^^ ^ ^ — ^ ^
Bl - ne-cu - vin - tea - za, su - fie - te al meu, ore
Allegro

-m
Bi — ne - cu ~ vm — tea — ză. su - fie - te al meu, pre

S ^ ^^ ^ ^^ X
Dom nul bi - ne eşti cu - vm - taf Doam - ne. Bl - ne -
J5

Dom — nul 6/ - ne eşti cu — vm - lat Doam — ne. Bl - ne

cu - vin - tea - ză, su - fie - te al meu, pre Dom - nul şi toa - te

4 1 1

cu - vin - tea - ză^ su - fie - te al meu, pre Dom — nul şi toa - te

80
©
ce - le dm la - un - trul meu, nu - me - le cel sfînf al Lui. Bi -

ce - le din la - un - frul
'O
meu, nu -
— m
me -
n ti 11
w
le cel
^ ^
sfînf al
^
Lui. Bi

m
^
IK
ne- cu - vin— fea— zâ, su - fle-fe ai meu,pre Dom nul, şi

ne - cu - vin ~ fea — za,


^^ J j j
su - fle-fe al
j j
meu, pre Dom —
J ^ w nul, Ji

nu ui - fa foa - fe răs - piă - fi - ri - te Lui. ^ Pre Cel

nu ui - fa foa -
t
fe râs - pla - fi —
Pi ri le Lui. Pre Ce!

XX.

ce cu - ră — feş fe foa — fe fă — ră de le - gi ~

1 \ ^ r
-fk
®
J
±
s 0 — 0
«3 ^ m •4 v *
ce cu - ra — feş fe foa - fe fă — ră de le - gi —

Ol
le Ta le, pre Cel ce vin de — că foa - fe

i
5

j j
le Ta le, pre Cel ce vin de - că foa - fe

\\
V
tn.
bo - li - le Ta - le. Pre Cel ce iz-bă-veş

i
J O
bo - li - le Ta - le. Pre Cel ce iz- bă - veş

te din sfri - că - ciu - ne vi - a - fa fa, ^ pre Cel

$ fe din sfri -
i
că - ciu - ne vi - a — fa fa, pre Cel.

"î - C â n t ă r i l e S l i n t c i L i t u r g h i i 81
ce fe în — cu - nu — nea - zâ cu mi — lă şi cu

ce.
J i J fe în -
J
cu - nu — nea - za cu mi — la şi cu

m
tfU
în - du — rări. Pre Cel ce um — ple de bu - nă - taţi pof -

în - du - răn.
J J J J=
Pre Cel ce um - ple de
J J
bu - na
J -
Jtaţi^l pof
Q-

ta Ta, în - no - i — se - vor ca a — le vui — tu - ru — lui ti

I
3

ta Ta, în - no — i
^ ^ J j J
— se - vor ca a - le
i vul — tu - ru - lui ti -

, ^ . V ,
t/t, ^^
ne - re - ti - le Ta - le. Cel ce fa ce

— " — — ^
ne — re - ti - le Ta - le. Cel ce fa ce

mi - los —te - ni - e, Dom nul, şi ju — de - ca — tă


•)

9 d
i W
mi - los - te — ni - e. Dom — nul. şi ju de — ca - tă

^ "^x ^^^^^

tu - tu - ror ^ ce - lor ce li se fa - ce strîm - bă - ta - te.

\
â ® ^
i
lâ J ^
tu — tu — ror ce - lor ce li se fa — ce strîm - bă - ta - te.

m m
Cu - nos ~ cu te a fă — cut că - i - le Sa - le lui

- & — S S-

Cu - nos - cu te a fă - cut că - i - le Sa - le lui

82
Mo - i - si, fi - i - lor lui Is - ra - il va - i - le Sa -

$ Unu
2

Mo - i - si, fi - i - lor lui Is - ra - il vo — / - le Sa —

le. In - du - raf şi mi - las— tiv es

— • — —
•th -w w-
le. în - du - raf Şi mi — los — tiv es —

- - » v-
T.
fe Dom — nul în - de - lung răb - dă — for şi mult.

4 j J J J ^ J
te Dom — nul /h - de - lung răb - dă — for şi mutf^

mi - los - fiv, nu pT - nă în sffr - şif se va iu - fi, nici

$ mi — los — fiv, nu pî - nâ în sfîr - şif se va iu — fi, nici

V
tfh
m veac se va mi - m - a. Nu du - pă fă - ră de

^ j ^-Lj j J j J i J i J i
in veac se va mi - m - a. Nu du - pă fă - ră de

< X^
le — gi — le noas — fre a fă — cuf no uă, nici

it.—^ J Ji U^
2

J . 9 • J • 9.
le - ai - le noas — fre a fă - CU) no 9

i
du - pă pă - ca - fe - le noas - fre ne-a răs - plă - fif

i
du - pă pă - ca — fe - le noas — fre ne-a răs - plă - fif

83
m
w

no - ua. Ca au - pa in - nai - fi - mea ce - ru -

i •0 # j jj
no - ua. Că du - pă în - năl ~ fi — mea ce - ru —

lui
t 2
de la pă - mînţ^
52-
a m -

$ lui
i
de
i
la
J
pă -
Ij
mmţ-
J i
a m -

•V —> - * % » - >

fă - rit Dom - nul mT^- la Lui spre cei ce se tem de EL

I % î
^ ^^ J J j ^ J ^
fă — rit Dom-nu! mi - la Lui spre cei ce se tem de El.

Pre cTt sînt de de - par - te ră - să - ri - tu - ri - le de

•0" 0 »

Pre cît sînt de de - par - t e ră - să - ri - tu - ri - le de

m
la a - pu suri, ^ de - par - ta- t-a de la noi fa - ra

v J L ^ — ^ ^ ^ 0 -w
V
la a - pu - suri, de - păr - ta - t-a de la noi fa ra

\ \
V
CO,
de le - gi~le noas - tre. In ce chip mi — Iu - ieş -

^ J ''O J j J
J J J
de le - gi- le noas - tre. In ce chip mi - I u - ieş -

te ta - tăi pre fii, a smi - Iu - it Dom - nul pre


î ^
1 J >J — ^ 1 ij:g j 1
— J 0
— 0 J , J J ^' j y ^ j T y
te ta — tăi pre fii, a mi - Iu - it Dom - nul pre

84
V
c/u
cei ce se tem de Dm - sut; Că el a cu - nes

S^
5

$ i
cei ce se tem de
J-
Dm - sul; Că El
• .
a
m

cu - nos-

m cuf

cuf
zi — di

zi - di -
- rea

rea
^
noas

noas
tră,

tră,
J
a

J
a -
-

du
du


- su -

J
su - şi-a
şi-a

J
a
a -

-
min

min
-

-V
cfU
te că fă - nă sîn — fem. o - mul ca iar - ba.

i
te
j
căV
J fă
, ^
- rfA —
JJ i
nă Jr -
sin ,fem. O - mul ca iar - ba,

zi _ le - le lui ca floa-rea cîm - pu - lui, ^ a - şa


fa va In -
^

5
zi - le - le lui ca floa-rea cîm - pu - lui, a - şa va în -

V
©
tfU
fio - r i . că duh a fre - cuf prin frîn - sul şi nu va

^ ^ j T - J jj J j jj ^
fio - ri. Că duh a fre — cuf prin frîn — sul şi nu va

01 ' ^ ^ ^ " " " ^ ^ ţX


fi şi nu-şi va mai cu - noaş - fe în - că Io - cui său.

i j ^ j i i i J J^
fi şi nu-şi va mai cu -noaş-fe
J J
în - că Io — cui său.

X
Ia - ră mi — la Dom - nu - lui din veac şi pî - nă în mic

i j i j j j j j j
Ia - ră mi - la Dom — nu— lui din veac• şi pî - nă în veac

85
; ^ ^ ^
V
cO.
spre cei ce se tem de Dîn - sul. Şi drep - ta - tea

— ^

spre cei ce se tem de Dîn - sul. Şi drep - ta - tea

Lui spre fi - ii fi — i - lor, spre cei ce pâ - zesc a - şe

«
V- J J
m S « J •

<9 • a «
Lui spre fi - ii fi - i - lor, spre cei ce pă - zesc a - şe

9
ză - mîn — tul de le ge al Lui ^ şi-şi a - duc
*)

1 1
» m w
- m — ' — ®
^ ^ ^ ^ *
—<1 J *
ză - mm - tul de le — ge al Lui Şi-Şi a - duc

a - min - te de po - ru — ci - le Luij ca să le fa

m-
i 1
o - min - te de po - ru - ci - le Lui, ca să le fa

67)
w V -V'
cTV, TV
că pe e - le. Dom — nul în cer ^^ a gă - tit

J J fi
2.

că pe e — le. Dom - nul în cer a gă — tit

sca - u - nul său şi îm - pă - ră - ti - a Lui pre toti stă - pî


2 '

sca- u - nul
^ J său
j i J
şi îm - pă - ră - ţi -
•m
a
#
Lui pre toţi stă - pî

V ® ^ ^ . . P
tfh

i
neş - te. Bi — ne — cu - K/n - taţi pre Dom - nul toti în -


i J j J J J J JJ
neş - te. Bi - ne - cu - vîn- taţi pre Dom - nul toţi in —

86
ge - ni Lui, C^ cei pu — ^JeT^nici la vir — fu te

^
i
-i «
ge
1

- rii
«
Lui,
«
cei
IM

pu -
^

fer-nici
— n -
Ţ ^ - M — ^

la vir -
^

fu
W y — ^

fe

ca - re fa - cep cu — vm — ful Lui


A n
şi a - u — zifi
zîfL
/
^ gla -

j j j i

a
ca - re fa - cefi cu - vTn - ful Lui şi a - u- zifL gla —

sul cu - vîn — fe - lor Lui. Bi - ne - cu - vîn - fafi pre

• ^

sul cu - vîn - fe - lor Lui. Bi - ne — cu - vîn - fafi pre

V •îs
Dom - nul foa ~ fe pu - fe — ri - le Lui, ^ slu - ji - fo

J J J J J^J
Dom - nul foa - fe pu - fe - ri - le Lui, slu - ji - fo -

V
rii Lui,' ca - re fa - cefii vo - ia Lui. Bi - ne - cu - vîn - fafi pre

d *

rii Lui, ca - re fa - cefi vo - ia Lui. Bi - ne - cu - vîn - fafi pre

W V-. - - « — V -
Dom - nul foa-fe Iu- cru - ri - le Lui, ^ în fof Io-cui sfă — pî - ni-

j ^ ^^ J JJ J I
Dom - nul foa-fe lu-cru-ri - le Lui, în fof lo - cui sfă - pî - ni

rii Lui. Bi - ne - cu - vin - fea - ză, su-fte-fe al meUj


<Uj pre
pre Dom - nul.

i m J ^ i
rii Lui. Bi - ne - cu - vin - fea - zâ, su-fle-fe al meu, pre Dom - nul.

87
L A U D A SlJFLETli; M , M15lJ(ps 1«)
glasul V n J ^ Pa

P r e l u c r a t de I. Popescu - Pasarea
dupa N. Apostolescu

f ©
Jl

m
La - u - da. su - fie -fe al meu, pre
A Andante

La - da. su - fie - fe al meu, pre

r
V-

n
Dom - nul, lă - u - da - voi pre Dom-nul m VI - a — fa
1
— j
,—
1
u cj m m 0 «— 4 ? — J —

Dom - nul, lă - u - da - voi pre Dom-nul în vi - a - fa

m
mea, voi cîn - fa Dum — ne— ze— u — lui meu pl-nâ
î
J J
mea, voi cm - fa. Dum - ne - ze ~ u - lui meu. pi -na

®
5

#
ce VOI fi. Nu va na - daj - du - ifi spre bo - ieri, spre

±
ce voi fi. Nu vă nă - dăj - du - ifi spre bo - ieri, spre

fi - ii oa - me - ni - lor <1 în - fru ca re.

3 Î S

fi - ii oa — me — ni — tor în - fru ca re-

;cr
Jl

nu. es — fe mîn — fu - i re, le — Şl - va

nu. es - fe mîn - fu - i
P re; ie — şi —
J
va

88
x9

du - hui lor şi se vor m — toar ce in pa —

' j j~n
du-hui lor şi se vor în - har ce in pa -

mm - tul lor In ZI — ua a — ce - ea vor pie ~ ri^

i
mîn -
j tvl lor. în zi — ua a - ce - ea vor pie - ri,

p' ^^ ^ T ^
vor pie — ri, vor pie - ri foa te. gîn - du — ri -

I vor pie — ri, vor pie - ri tOQ te. gîn - du - ri -

I
le lor Fe - ri - cit es — te cc — ru - la Dum -

i I j J ^ J ^
le tor. Fe - ri — cit es — te că - ru - ia Dum -

ne — ze — ul lui I - a - cov es — te a - ju — to

ne — ze — ul lui I — a - cov es - te a - ju - to —

»i
rul lui, ^ nă — dej — dea lui spre Dom — nul Dum — ne -

J- ^ }> r J -j J g
rul lui, na - dej — dea Iluiui spre. Dom - nul
Doi Dum - ne -
^ ^

ze - ul lui.
5 spre Cel ce a fă - cut ce - rul

^ f ^ g —
1 1 1 11 ! Ir rJ
J m •

ze — ul lui, spre Cel ce a fă - cut ce - rul

12 - C â n t ă r i l e S f i n t e i L i t i i r a l i i i 89
şi pă - mîn - tul, ma rea şi toa - te ce - le ce

— — '
i
- rea şi toa - te ce
cfr ^ - le ce

şi pa - mîn - tul, ma J l
©
- trm- se - le; spre Cel ce pă - zeş - te a - de -

^ fe- ^ •—I—
— — y
smt în —J— —J —J—•
sînt în - trîn - se - le; spre Cel ce pă - zeş - te a - de ~

$
vă - rul în veac, spre Cel ce fa — ce ju - de — ca -

£
vă — rul în veac, spre Cel ce fa — ce ju - de - ca
. ^
fi

ta ce - lor na - pas - tu - iti, spre Cel ce da

h— L ' L J^
M — • • — — - —

tă ce lor nă - păs — tu - iti. spre Cel ce dă-

Jl
hra - na ce lor fla-mmzi. Dom — nul dez - lea - ga pre

r r -'V J J
hra-nă ce - lor flă-mînzi. Dom — nul dez - lea — gă pre

cei fe - re - caţi în o — bezi, Dom - nul în - ţe - lep - ţeş -

^^ J J J J ^
cei. fe — re-cap în o - bezi, Dom - nul în - fe — lep — teş -

te or - bii. Dom nul ri - di - că pre cei.

\ • m f ^ ^ m—^
J T' N=J T U
te or — bii, Dom nul ri — di — că pre cei

90
)1
CI nul iu - beş - te pre cei
că - zup] " Dom

m
1

ca zuti, Dom nul iu - beş - te pre cei

drepţi, Dom nul pă - zeş te. pre cei stră -

i
o J ^Jj
drepţi, Dom - nul pă zeş - te pre cei stră-

-
V
fi

ini Pre sa - ra

— —
— ^ il
0

ini Pre să - ra

#
cui şi pre va - du-va va pri - mi şi ca — lea
ţ

cui şi pre vă - du - vă va pri — mi şi ca — lea

d^ d d ^ 4 - .
pă - că — to - şi — lor o va pier — de. Im - pă

j J ^^ — ^ — ^ —

« o m
>

Jl»
CI
ră - ti - va Dom nul în veac, Dum —ne —

$ ră - ti - va Dom nul Tn veac,- Dum - ne —

. r.
V-
ze — ut tău. Si — oa - ne, în neam. m neam şi in neam.

h f} • tr ^ |g ^ —•

Y ze
^ - u( tăuj Si - oa -
— •

nCj in neam, m neam, şi m neam,

91
V,
m neam în neam,

i
/n neam Şl m neam,

V ^ V

in neam.

'n neam..

L A U D A SIJFL1ÎT13 A L M E U (psJ45)

glQsu( V I I I n c ^ Ni

de I e r o d Sebasfian B a r b u - B u c u r ,
d u p ă s t i l u l ps. 102, a l c ă t u i t de
îO Nectarie Fnmu
v :

La ~ u - daj su - fie - te al meu^ pre Dom - nul, la ~ u — da -

[ . ri
y !

« m—m • ^
-
L j
1
? C

La - u - dăj su -fie - te al meu, pre Dom — nul^ lă - u - da -

VOI pre Dom-nul în vi - a - fa mea, voi cîn - fa Dum - ne - ze


^ ^ 2 , , ^

ai ăi J ^ p
^ —
-
— • i — —
voi pre Dom-nul în vi - a - fa mea, voi cîn — fa Dum - ne — ze —

-» -» -•• III. m^ . ^ - » - » - » j]^ • -> -> ->

u - lui meu. pî - nă ce voi fi. Nu vă nă-dăj - du - ifi spre

u - lui meu pî — nă ce voi fi. Mu vă nă - dăj-du - ifi spre

•Â
bo- ieri, spre fi - ii oa - me — ni — lor, în — fru ca — re nu es

im
2

I ' j j. j) j ^ i
bo-ierij spre fi - ii oa — me — ni — lor, în - tu ca — re nu es

92
X^'^ CL

#
/e _ _ i/fl du - hui lor şi se vor
te mm - fu - / — re;
5

/e - şi - va du - hui lor ş7 vor


fe mm - fu - i — re;

CD _
tfU ^
în - foar-ce in pa-mm-ful lor. In zi - ua a - ce - ia vor

In zi - ua a - ce - ia vor
© _ .
în -foar-ce în pâ-mîn - ful lor.

-> 4 CI -> ^ V

p/e-ri foa - fe gin-du-ri- le lor Fe - ri - cif es - fe că

p/e-ri foa - fe gîn-du - ri - le lor Fe ~ ri — cif es - fe că -

ru - ia Dum - ne - ze — u - lui I - a - cov es - fe a — ju— fo — rul lui.

1 1
^
— J • ~—•
[ ^ ' • t"' J «
ru - ia Dum ~ ne - ze - u ~ lui I - a - cov es - fe a - Ju - ^ - rul lui,

nă-dej-dea lui spre Dom-nul Dum—ne ~ ze — ul-lui, spre Cel ce


JL

^ —g:—w r
nă - dej-dea lui spre Dom-nul Dum - ne - ze - ul lui, spre Cel ce

a fă - cuf ce rul Şl pa - mm — ful,.


^ ^ !
—1—
—j—®
I I I i
p-
. _ . - - . .
\ -> ^ V
^ ^ (/V,
ma — rea şi foa - fe ce — le ce sînf în — frîn -se — le,

J J ijJ
2_

— r J J^ J j J
— m - rea şi foa — fe ce - le ce sînf în - frîn-se - le,

93
^ ^ ^ ^

•spre Cel ce pă - zeş - f-e a - de - vă - rul în veac, spre Cel ce fa

^ J i i ^ J J J i^J j J ^ f f ^
spre Cel ce pă - zeş - fe a - de — vă - rul în veac, spre Cel ce fa -

ce ju - de ~ ca - fă ce - lor nă —păs - tu - ifi, spre Cel

J J bJ I
ce JU - de — ca - fă ce - lor nă - păs - f u - iti, spre Cel

fi
9 ^ ^ © - ^ cP

d (fh
ce dă hra - nă ce - lor flă-mînzi. Dom - nul dez — lea - gă

ce dă hra - nă ce lor flă-mînzi. Dom - nul dez - lea — gă

- .

5
C/U
pre cei fe - re—cafi in o ~ bezi. Dom - nul în ~ fe - lep - feş
' ^ 5 ^ ^ ^ ^ '

pre cei f e - re cafi in o - bezi, Dom - nui in - fe - lep - feş

—> g _» ^^^^ ^^
C/ p/l
fe or - bii, Dom - nul ri — di ca pre cei ca - zufi. Dom
. 2 ^ ^ ^
^ 0

fe or - bii, Dom - nul ri - di — că pre cei că - zufi, Dom

d
nul IU -
P .

beş - fe
^

pre
^

cei
^
1

drepp,
 -1
'

Dom - nu! pă
^
- zeş
^

^
te pre cei
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,
— ^ — i j ^ ^
* J J J J * -
nul iu — beş — fe pre cei drepfi^. Dom - nul pă - zeş - fe pre cei

©
.V
ăv
sfră-mi. Pre sa - ra - cui şi pre va- du-va va pri - mi şi ca - lea pa
2

I j ! ! , - 4

sfră-ini. Pre să - r a - c u l şi pre vă-du-va va pri - mi şi ca - lea pa -

94
că - fo - şi-lor o va pier-de. Im - pa - ra - ţi - va Dom —

^ ^ ^
ca - Ao - şi -lor o va pier - t^e. Im - pă - ra - A/ - va Dom

VI. V
w

m
nul în veac Dum - ne - ze- ul tau. Si - oa — ne, m neam şi m neam.
I 1
J r^

nul în veac Dum—ne — ze - ut tâu^ Si - oa - ne, în neam şi în neam.

l ] ( r r i ] M A iMAHl]

glasul I c[ Pq

de Pr Constantin Drâguşin

T O
Jl Jl
© n
^ Doam - ne mi - Iu - ieş - te. ^ Doam - ne mi - Iu - ieş - te.
Moderato

-t ^ * * ^ J
Doam-ne mi - Iu — ieş — te. Doam-ne mi - Iu - ieş - te

• ^ ^ _» t5 • •
Doam - ne mi - Iu - leş - te. C/î-> Doam - ne mi - Iu - ieş - te. C/U

1 1 r = «
"TlTS
— s — j — s — — « 0 —
— -

Doam - ne mi - Iu - leş - te. Doam - ne mi - Iu — ieş - te.

^ q V -» oj
Doam - ne mi - Iu - leş - te. Doam-ne mi - Iu - ieş - te.

^mm Doam - ne mi - Iu -
î
leş
T

-
^^
te.
' - l
Doam -ne
^
mi -

Iu
'
leş -
V
te.

Prea Sfîn - tă Nas - că - toa - re de Dum - ne - zeu, ^ mi

^1
• Jm. #^ —w «~
- t f — J1 > m m
• w

Prea Sfîn - tă Nas - că- toa - re de Dum - ne - zeu, mi -

95
n

Iu - ieş - te -ne pre noi.


V , r 1
/ l U j TI
^ m
TfTV" ^ / m1 —
n
II
• • —' - c
Iu - leş - fe - ne pre noi.

Jl
Oi
Ti - e, Doam ne.

Ti e Doam
m ne

ANTIFOiMJL I
glasul I

de Pr. Constantin Drăguşin

T
Jl Vv^
q N
^ Mă - ri - re Ta - fă - lui şi Fi - u - lui şi Sfîn -

i
Ailegretto

3
Mă - ri - re Ta - fă - lui şi Fi - u - lui şi Sfîn -

tu - lui Duh. ^ Şi a - cum şi pu - ru - rea şi în ve - cii

i
tu - lui Duh. Şi a - cum şi pu - ru - rea şi în ve - cii

Jl
Ci
ve - CI - lor, Â - min.

TLTt^ >

« c •

ve - CI - lor, A - min.

f¥=
Bi - ne - cu - vin — tea — ză, su - fie - te. al meu, pre^
1
1
_ J J n
H—i
m' « S" ' •
—J m

Bi - ne - cu- vin - tea — ză, su - fie - fe al meu, pre

96
•f» V-"
Dom - nul (/U şi toa - te ce - le din lă - un - frul meu C/l,

Dom - nul Şl toa - fe ce - le din lă - un - frul meu

Jl
V-
nu - me - le cel sffnt al Lui.. Bi - ne - cu - vin - fnt eşfij
-j
1 — t H ^ 1 ..
1
• C—J zm m

nu - me - le cel sfînf al Lui. Bi - ne - cu - vin - faf eşfi^

-> V* Jl
N
Doam - ne.

Doam - ne.

A M Il (WIJL II
glasul I c[ P q

de Pr, Constantin Drâguşin

Jl
q[ V ^ ^

m
Mă - n re Ta - fă - lui şi Fi - u - lui şi Sfln - tu
Aiiegretto

-9
Mă - ri re Ta - tă - lui şi Fi - u - lui şi Sfln - tu -

C/l, pu - ru- rea şi In ve - di


lui Duh. Şi a - cum şi

^ JJ J
i

lui Duh. Şi a - cum şi pu-ru-rea şi în ve - di

ve - ci - lor. A - min.
M
— î — 8
— ^ — 1
•) > o •
ve - ci - lor. A - min.

97
13 - C â n t ă i ili; S f i n t e i L i t u i " h i i
U - nu - le Năs - cut^ Fi - u - le şi Cu — vîn -

U - nu - le Nas - cut Fi - u - le şi Cu - vîn -

tul lui Dum - ne - zeu, C/î^ Ce - la ce eşti fâ - ră. de


5_

tul lui Dum - ne — zeu, Ce - la ce eşti fă — ră- de

•vv •V
n
CI
moar - te şi ai pri — mit pen - fru I — rea
1 1 —

^— r r -T r"

moar - te Şl ai pri — mit pen — tru mm — tu — i — rea

^ V-a V-
noas - tră Te în - tru - pa din Sfîn - ta Nas -că - toa - re de
1

i
noas — tră a Te în - tru - pa din Sfîn - ta Năs - că ~ foa — re de

Dum - n e - zeu c/u Şl pu ru — rea Fe - cioa — ra Ma -

i
__î

J
Dum - n e — zeu şi pu ~ ru - rea Fe ~ cioa — ra Ma-

ri — a; Ca — re - le ne - sctiim - bat Te-ai în - tru —

^—r^
ri - Q; Ca re — le ne - schim - bat Te-ai în - tru —

ji VT

pat - tig - nin - du - Te^ Hris - toa - se Dum - ne —

1 '

J^—•
^ — k — • J
W a
- • - - -
= m
pat ras - tig — nin - du — Te^ tiris - toa - se Dum - ne —

98
ze ~ u - le, cu moar - f-ea pre moar - ie ai căi - cat. ^

j.„
7 B = i r - ^ — ă— 1 — 1 — 1 1 — r -
w ^ a •
>
ze - u - le, cu moar - tea pre moar - te ai căi - cat

w.

M
U - nul fi - ind din Sfîn - ta Tre - me, e ^ -
im — pre

U - nul fi - ind d/n Sfîn - ta Tre - me, im — pre -

u - nă mă - rit cu Ta ~ tăi cu Du - fiul Sfînt ^ min-


-
1
^^ 1
m _ ^ h—î^ :m
• 1 &

u - nă mă - rit cu Ta - tăi şi cu Du - hui Sfînt, mm -

1 " ^ q.
tu - leş - te - ne pre noL

tu - leş - te — ne pre. noL

A N T I l ()i\IJL III
( FERICIRILE)
glasul V Pa
de I. Popescu-Pasărea

5 „ . CI
In - tru-m-pa - ră - ti - a Ta cînd vei ve - m "
Moderato ' , ' ^

in - tru-m-pă - ră - p - a Ta cînd vei ve — ni,

/
Jl
po - me - neş te — ne pre noi Doam ne.

-ÎS-
po - me-neş te - ne pre noi^ Doam ne.

99
^ ^ ^
o Fe - ri - citi. cei să - raci cu du ~ hui. q. ca a -

'JSl
J J J J T ^ ^
Fe - ri - citi cei să - raci cu du - hui, că a -

n
CI

rr1 Fr ^r .' j— H—H——1—


ce - Io - ra es - te îm - pă - ră - ti - a ce - ru ~ ri - lor

— — - 1 —
\ • p »
m d ^rd ^ ' T

ce - Io - ra es - te îm - pă - ră - ti - a ce ~ ru - n - lor

»»

©
Fe - ri - citi cei ce pCîng, ca a
1 ^ ^ ^ 5.. ...j ^

PJ * y m
«d
m
Fe - ri - citi. cei ce plîng, — ca a -

Jl

ce - ia _ se vor min ~ gi - la.

5
ce IC se vor mm ~ gi - la.

P'
^ ^ -» JC • - > »
" ^ -
Fe - ri — citi. cei blînzi, ră a - ce - la vor moş

® ^ !— • 1 1

Fe - ri - citi. cei blînzi, că a — ce — la vor moş —

-» -vx • -» \ - » -» >
V oz
te - ni pă - mîn ~ tul.

Jm
te — ni pă — mîn
" W— tul.

<6

©
Fe - ri - citi cei ce flă - mm -zesc Şl Fn - se - to - şea - ză
—(4 1
-j^ b-
] !1
— p — « — w — — —

1 11 f ^ '

Fe - ri - citi cei ce flă -mfn-zesc şi în - se - to — şea - ză

100
de drep - fa - ft, aă a - ct - ia se vor să- tu-ra.

' ' ' -L


de drep - fa - fe, ca a - ce la. se vor sâ - h i - ra

f -VK.
W ^ - - ^ _

Fe - h - citi cei mi - los - tivi, ^ câ a - ce -

© J5L

f j j J ^JJJ J J^J ^ J J CT^


Fe - ri - citi cei mi - los- tivi. ca a — ce

ta. se vor mi - Iu - i.
5

I I I
la- se vor mi- Iu- /.

© i L 1
« «
— ^ —

w ^ — • — ^ ^ *
>
J ^ — f — ^ ^ — •

Fe - ri - citi cei cu — rafi cu ni — ma, ca

»»
a - ce ia vor ve — dea pe Dum — ne -zeu.

-At 1 HJ)^ P :^
» P M /hx^
tP «
» Ir*
— o— n
" ' 1
a - ce ia vor ve - dea— pe Dum - ne - zeu.

cP

C|

©
Fe - ri - citi fă - că - to - rii de pa ce, ^ ca

I §
Fe - ri - citi fă - că — to — rii de pa ce, ca

Jl
«t
a - ce - ia fi - ii lui Dum-ne — zeu se vor ctie-ma.

3 s
E
a ~ ce — ia fi — li lui Dum —ne — zeu se vor che - ma.

101
Fe - ri - citi cei pri - go ~ ni fi pen-lru drep - ta

®
I Fe - ri - citi cei pri - go -
U

niţi
J

pen-

tru drep - ta

Ae. ^ ra a - ce - Io - ra es te îm - pă - ro -

f-e. că a - ce - Io - ra es te îm - pă - r ă -

Jll
01
I - a ce ru - n - lor.

-Gh-

ţi - a ce - ru - ri - lor

ji'
CI
Fe - ri - citi veti fi cînd vă vor o

®
ca - ri Şl va

i
Fe -
jt
ri -citi
it
veti
C

fi cînd vă vor o ca - ri Şl va

Jlt

vor pri ~ go - ni şi vor zi - ce tot cu - vîn - tul rău.

^ ^ "r * 0

vor pri — go - ni şi vor zi - ce tot cu - vîn - tul rău.

n
CI
im -po - t r i - va voas - tra^ mm ~tmd pen - tru mi — ne.
5 IjS:.

îm - po - fri — va voas — tră^ min - tind pen — tru mi ne

^ - ^ ^^ -V-V ->
Jll
Ct
Bu - cu ~ ra - ti va şi. va i^e - se — l i1f i j ca

Bu - cu - ra - ti - vă şi vă ve - se — l iifi^
fi. că

102
p —» -v
c/ ^ <\
pic - ta voas - tră mul-fă es - te în ce run.

f ' —* 0
J f ^ i -j ţ J1 — —( p d ţT t T «1 ^ —
P _

^
pla- ta voas - tră mul- fă— es - te în ce run.

\ EiMTI SA i\l]
glasul V q^ Pa

de Gherontie Nicolau

-w ^ w
Jl
Ol
Ve - niti să ne în - chi — nam şi sa ca -

Ve - ni ti să ne în - chi — năm şi să că ~

V-- » / w
O r

m
dem. la Hns — tos. Mîn - tu - eş - te -

dem fa Hris tos. t^în - tu - eş — te —

3Z
»»

CL
ne pre noi^ Fi ul lui Dum — ne zeu.

3
ne pre noi^ Fi ul lui Dum - ne zeUj

Cel. ce ai. m —
V Y! ^ at-
Vdin

mm
CeL ce eşti. mi — nu — nat_ în

E
CeL ce ai in - vi ^ at_ dini
CeL ce eşti mi — nu — nat. în —
..r

morţi, ^ "
tru sfinţi, pre noi. ce-Ti cîn

morţi,.,
-j) J- m
tru sfinţi pre noi- ce - Ti cîn -

103
fim. Ti A - li - Iu a.

m
tăm. TI - e;.
J t z z t

A - U ~ Iu a.

DOAMNli], M I M lJIESTl!;
glasul V n q [ PQ

de Gherontie Nicolau

6 XX

m
Doam ne mîn — fu - ieş
Moderato

Isz ^ — —
Doam ne^ mîn - tu — leş

w vv
V
te pre cei. bi ne

f J. j )
e
JnJ

te pre cei^ bl ne.

V" TI
V G(
ere din CIO Şl-

s
ere din CIO Şl

SI ME AUZI
glasul V jiq_ Pa

de G h e r o n t i e Nicolau

V
ne. a - uzi pre _

0' F 0
r < ^ I2Z;

Şl. ne. a - UZI. pre.

104
noi- <i

noi.

ip
/ >.
V
Şi- ne- a — uzi.
r — 3

Şi- ne. UZ!^

pre_ noi.

pre. noi.

SI I M Iî; I}IJMN1']Z1]UL15
X
glasul V Hisar -6+> jiq_ Pa

de A n t o n Pann

- » -V

ir J j — • — ^ — •

Sfin - te Dum - ne - ze - u — le, Sfin - te fa

re, ^ Sfin - te fă ră de moar — te, mi — Iu —


5_

•—
-V V
re, Sfin — te fa - ra de moar — te. mi — tu -

eş - te - ne pre noi.

eş — te - ne pre noi.

14 - Câiităriic Sfintei Liturizliii 105


-eh^

Sla - m Ta - fă - lui şi Fi - u - lui. Şl

Sla - vă Ta - fă - lui şi Fi - u - lui^.

Sfîn - fu - lui Duh. Şi a - cum şi pu - ru - rea şi în


«) I

$ Sfîn - fu - lui Duh. Şi a - cum Şl pu - ru — rea şi m

ne - ci ve - CI - lor. A - min. Sfin ~ fe Tm - — na

ve - ci ve - ci — lor. • A - min. Sfin - fe fă — ră

Jl
d
de moar - fe mi — Iu - eş - fe-ne.^ pre noi.

^ ra r V Tpre I ?
de moar — fe mi — Iu — eş-fe-ne^ noi.

(MTI ÎN HIUSTOS
glasul I ^ PQ

dupS Ani-on Uncu

C îfi în Hris - fos v~afi bo fe 2af ^ în

•—«
c
Cîfi în Hris - fos. v-afi bo - fe - zaf
zal în

• •v-v . X'V

Hris - fos v-afi îm - bră caf. A - ti - Iu -

ij, I • ,1 L I JjJ
A -
ili - tu -
Hris — fosu v-afi îm — bră — caf,.

106
w W V^^ /" ^ n
CI
a.

B — ^

a.

HlillUJVK^
glasul I I I n e x

de Ştefanache Popescu

M
NOI, ca re. pre He
Adagio

* «i *
Noi, ca re. pre He

{ "~ • V
ru

ru

•w w

m
VI mi,. ca re pre He — ru - vi mi, pre He —

vimi,. ca
m re pre
— ^

He - ru - vimij pre He —

^ r ^
V c/u
ru vimi, cu. tai

^^ J- J?]j J
ru — vimi. cu. fai

V-
nă, cu tai na.

i năj cu
j i - j i j ]rJ
tai
j

107
V n
CI
m — chi pu m.

Pn - chi pu im.

cu tai - nă în - chi ~ pu im în - chi

i-

cu tai - nă în - chi pu im în — chi

-O-
V
pu - im şi fa - că - toa

» f •

pu im fa - ca - toa

^ .
n?/_ de vi ~ a

rei. de vi - a

- V-
tă. de. VI - a

c/ r r
tă. de- VI — a

V
Tre - imi,.

crr ^ Tre - /m/!-


r rr r r

m
Z» ^ ^ ^
mm

Tre - imi,.

Tre — /m/'
wm
108
V
Tre - imi,

h
Tre - /m/

V A
CI m - fre if.

IZ

m - tre it.

i /
V- / -» w r ^
, V
^«a^s v v
A
=— Sfîn ta, cm -

Sfm ta, cm —

ta re- a — du cern.

te re a — du cern,

-wv . \ W f ->
V 3
a - du — cern, a -

n / j j
^ C ^ ^ C^r L'r ^
a - du cern. •a —

cem,.
V
du a — du

Q j ^ r j - ^ ^
cem,. a — du
mm
r _> -V
cem toa ta. gr/

cern ^oa fo gh

109
A-

ja, toc - m gri - Ja cea Iu - meas - ca,


5 ^ ^ ^ Ha

i«j
J M

A
foa - fă gri - ja. cea Iu - meas - că.

fyVr ^^
cea Iu - meas ca, a - cum sa.
5
^ 0
^ p

cea Iu - meas ca, a - cum. sa.

- V -
o le să o le - pa - dam,.

i
L^ U ^
o le sa o le pa dăm.

' —* •w -v-v
>
le - pc --

- T - _ii — ^ ^
J — n T «U d j j —
r Ci
^ — * C. r r --
V
să o le - p ă ~

c w

dăm, SC o le — pa — dam.

dăm,. sa o le - pa - dăm.

110
(^A PHI] ÎMPĂRATUL
glasul I I I S

r V-
(fU
Ca pre Im - pă - ra ful.

J T ^ — ^ ^ — —
— — ! F f 1^
&

Ca pre Im - pă — ra tuL

m
să-L pri

m
tu - fu - ror ^

fu - tu - ror. să-L pri

r
cO,

Wmim.

să-L pri
^ J
mim pre
p
Cel ne — va

^ —— »m

m
rat.

I
zuf in - con - ju
2

zuf în - con - ju - rat -

de ce te le în

de ce fe le în —

m m m
ge reşfi.. A - li - Iu - i -

ge reşfi.. A - U - Iu - i -

111
HKUIJVK^
glasul V Jiq_ Pa

de l o a n Zmeu*

Jl-

A Larqo
- y r ^ ^ h f^-tr
— ^ ^ — ^ ^ — — ^

Jl

mm.

rr V
CI

JJ
3
^— ^
r-t-
— ^ m >
yjiL,
— m ^ r -

Wo/, ca - re pre He ru

Vr* ^ • G{ ^ ' ' ' * -vi


vtmi. cu. tai

tai

na.. cu- tai

d r x J T T O l
na,. cu- tai
^ Amin şi introducerea de l a „ C a pre î m p ă r a t u l " s î n t anonime (cîntate de A r h i d . Gibescu

112
%^ ^ V^- V'—^ V—-V
nâ h - chi — pu —


^j
m ~ chi —
U-
pu
rb^m ~

•V %r
71

im. şi fâ - că ~ fva rei

I //7Î, şi fă - că — fva ret-

de VI - a —
— fa
- V V ^ ^

de vi - a fă.

V »»
I f

3
r
• • 1 L * J

Tre - /

V ^ - V me- f V V - r

m
4 m - tre
r> gs—

me. în - tre

oP

Sfin fa cm
r - fa

m Sfm fă cm — ta
§

15 - C â n t ă r i l e S f i n t e i L i t u r g h i i 113
V \ V-
cern, a — du

JJ j J) J, J j j J ^ p
cern, a — du

V^ 5 V Jl
— - V
cern, foa

ce/7?. f-oa

f OZ ^ -w -t \ ,
m
fă M V
" gr/ - ja cea cea-

— fă gri
ari - Ja
ia cea cea-

Jll
Ol
Iu - meas ca.

Iu - /77eas ca.

m
a - cum să le -

a - cu/r? sa le

sa o le pa
3

j j ^ j i O j R j A y r j
să o le pa

V"

i
dăm.

114
(^A PHl] ÎMPAUATUL
glasul V PQ

Ca pre Im - pă ~ ra - ful hi -fu -ror^ pri - mim, pri jnim


Andant'e

j J rfrr^r^-^^^ m
Ca pre Im-pă-ra~ ful fu-fu-ror, pri - mim, pri mim

pre Im - pa — ra — 7 u i - L

$ pre Im - pă — ra
a - ful

V\ - > ^" Jqi

pre Im - pă - ra — ful.

i j'' J J «Qi'Jj'lJ^
pre Im - pă - ra ful.

m
Ca pre Im - pă - ra - ful fu — fu — roi;^ să-L pri —

I Ca pre Im - pă — ra - ful fu — fu - roij să-L


i
pri -

mim CI
*• pre Cel ne — va zuf în —
_2

i ±
mim pre Cel ne - vă zuf în —

con — ju — raf. 7 ce fe — le în —

—«r j ^ j J ; j ;
con - ju — raf- de ce fe — le in

115
ge - reşti. ^ A - li - Iu - i - la, A - li -

— — — ^ r^—• 1
(15 • <
L^ O J. 3 . J - •
J—

w w
ji v
Iu /a. - li -

"ST
1
Iu ia. A — li -

TI
Iu — I - ta.

^ j -J^J j. ^'i^J 1
Iu - i - ia.

Hiiinuvic
glasul V PQ

Anton Uncu

^ ^ TI O
CI -

m m
Noi. ca re, ca
Larao

Noi. ca — re, ca —

V— 5 V

m
re pre He - ru — VI mi,.

- n j ^
re pre He - ru vimi

Jl
CI
V
ca re pre He - ru -

d ^
ca re pre He — ru

116
— V
-- -W C^
V— 5 V
— pre He - ru vimi,.

— vimi ire He — ru vimi

q. cu tai nă cu /'g/
r>

^ m
as
^

cu tai nă, cu tai

V ji
CI
na, cu tai

j . j '

na. cu tai

V V
na In — chi — pu im,.

^
na in — ctii ~ pu im,.

V ^ 5 V

m
în — chi - pu im pre He

i
t)
în — chi — pu
î
rni- pre. He
-âjz

V n
CI
ru vimi Şi fa — ca - toa
1

O
xru ; vi mi Şi fă — că — toa

V
rei. de vi — a tă.

rei. de vi - a fă-

lii
V - '
Tre

' r ^clr^'' ^
Tre imi,.

\ »

ă
q.

m
în — tre — sfân

în - tre — i sfân

fă căn — fa —
/

fă căn — fa re. in -

fre - if. sfân — fă căn - fa re, can-

b J b^

fre - if. sfân fa căn - fa re,. can-

m
fa re a — du

t i z

fa re a - du

V V
cern, a — du

J.
cern, a - du

\ V Jl
C)
ce/77 _ Toa - fă.

cern Toa - fă. gn

118
V
ja,
ii foa - fă gri ţa cea Iu - meas

foa — fă gri jc cea Iu meas

(K ^ ->

ca cum,.

^ — 4 -

ca a - cum,.

V
cum... sa

*J ^ — ^
cum. să.

m
o le — pă dăm..

j nj> j
J * ' » •Lr S
^ J ] j rj j
o le pa dam.

. -> V ^

J J J. ' 1

119
(^A PHl] ÎMPĂIIATIJL
glasul V n q PQ

Anton Uncu
T
ţ
Ci ^
Ca [•re-... Im - pă - ra — ful fu fu -
Andante

0)
£
W
el
Ca p r e ^ ^ ^ Im — pă - ra - ful. fu fu -

rcr, ^ pre Ir,n - pă — ra ful fu - fi j - ror

1
m
m V^ m
- ^ ^

J j — ^ ^ f ^ j ^
ţj
ror. pre Im - pă — ra — ful fu — fu ror.^

Jl

vo — im- să~L . pn mim,


— ^ —

»— « L » — ^ ^ — ^ 9
*
vo im sa-L pri mim,

Sl
pri — mim pre Cel. ne — va zuf pri mim pre

5 ^ «I 2:

pri — mim pre CeL ne - va zuf, pri - mim pre

CeL ne - va zuf în - con ju — raf de )Xe -


f
- / - t — ^ ^ — ' — 9
J,^ j ^ ^ w
F - ' [ ! r
L d —
Cel^ ne — va zuf în — con — ju — raf' de ce —

GJ .
fe - le în ge reşfi, ^ in — con
' ţ

fe — le în ge reşfi. in — con —

120
IU - rat de ce te le Pn ge

b J

ju ~ raf de ce te - le în ge

71 ^
CI
reşti. A li — Iu I a, a - h -

-0 ??
I 5
J ^
- re şti. /I - // - Iu la. - a -

V >)
Ci
Iu

i
Iu — ta.

\ V V Jl

Iu /a.

- r - r ' * O•

Iu i ia.

HlîlU
glasul VIII Jic^ Ni

Anton Uncu
T
V
cfi^ V
ca re pre
Larao

ca
^re Lre.
^

V C/î,
He — ru - vimi. ca

S
He — ru -- vimi, ca

16 - C â n t ă r i l e S i l n i c i L i t u r " l i i i
121
V- - V
re pre He — ru - vimi.

re pre He — ru - vimi.

-vv
V
chi — pu — im. cu tai na

J ^

chi - pu im. cu fai na

în - chi — pu — im_ pre He ru

-A
-9
m - chi — pu — im. pre He ru

V
cA, V M i . Jl
CI
^ ^

//M/, Ş; fă - că — toa rei de


r>

-er
vimr Şi fă - că — toa rei de

l J> -
VI - a fă Tre — imi Şl fa - ca

1 —
1 1. K 1. h — mJ ţj^ J
— #
^ J y :

VI - a fă Tre — imi ^i fă — că —

foa rei. de vi - a tă tre imi C/l,

•p .J j j ^ g j ] j
toa rei. de vi — a tă Tre imi

122
P
V-

"m
m — tre — if. Sfân tă cân ~ ta ~ re a

7n - tre - //•_ sfân fa cân - fa — re a

du cern, în - fre — if. sfân -

B
m|/> V ^
1 -ţf \ ^—''<
U E — .
m
du cern,. în - fre — if. sfăn -

^ ^ ^ — - - > - > \ ,

-v-v ' \

m
fă cân - ta re. a — du

j '
fa cân - fa re. a - du

V V V V
CO,
cern. a - du cern.

î
-TT
cern, a - du cern.

m
Toa - fă gri ja, gri — ja cea Iu - meas

-<s>~
p
Toa — tă gri ja, gri — ja cea Iu — meas —

V I

ca,. cum,
>
»•
» P d # ^ - ^ J J=

ca,- a — cum,.

a — cum- sa o le pa dăm,
?

£
a — cum. să o le pă dăm,.

123
 curp- in ja Iu — meas
V

a — cum. gn ja Iu - meas

^ Jl
q
ca a — cum. le pc

£
ca a — cum. sa o le pâ

V
V V cfh
dăm.

r- —1 >- 1
1
I
-it 1— —e
— >

—K~— F ' J J 1
- «J ^ ^ -
-m
dam.

{ ] \ PIU] ÎMPAUATI L
glasul VIII Ni

A n t o n Uncu

V
0% V
Ca pre Im - pâ - ra tul, pre Im —
Andante
F r

Ca pre Im - pă - ra tul, pre Im ~

A
V
pă - ra tul tu •• tu -- ror vo — im. sc-L

5
pă - ra - tul tu — tu — ror vo — im. să-L

V
V
pn mim, ^ pri — mim pre CeL

pn mim. pri — mim pre Cel.

124
ne - va zut
 ^ f f i ' — mim pre Cel^ ne -- va —

ne - va zut, pri — mim pre Cel. ne - va

V (
-w
— zuf m — con — ju rat m — con-

1 = ^ 1
y - 1 1 - m ^ m f r^
V ' J / -
7 ^, —
W 9m rj [r
^ ^ 1— • 1

zuf în -- con - ju rat. in — con -

JU - raf de re te - -- fe In le
4-
d t^»
— ^ J
JU raf de ce fe — le m :7e

^ ^ ^ ^ ^

reşt-i\ în -- con - ju - raf de ce fe - le în

reşfi. in — con — JU — raf de ce fe - le în

V V
CO, cTh

m
ge reşfi. -- li - Iu la,

II
ae reşfi. Â - li - Iu
> ^
ia.

a - li - Iu ta
 a —

p F f n
-V j * j j 3 " V
a - li ~ Iu la, a

V
h - Iu la..

S- ^ ^
^ zg w-
li - Iu la Z

125
tfU

- f —
—— ^ t ^ — — i

S A S E K \ D R E P T E Z E

glasul I ^ Pa

P r e l u c r a t de I. Popescu - P a s ă r e a
după A. Pann

Jl
CI V
Să se în - drep - te ze.
A Andante
H > rr-1
Cv ^
r j . J «
Să se în — drep — te ze.

V
ru ga

ru
w ga

ciu nea. mea ca

—acT w
CIU nea. mea 'ca.

V X
Ci/yi
fa ma ia.

t
fa ma
^ ^ J j la.

m
in o - in

in — a — in

126
V'

'\ r^
fea. - Ta; ^ ri - di — ca —

^" x r ăt
j 0J g

tea Ta: ri - di — ca

rea mîi
/t; — ni — lor

3-

rea. mu ni lor.

r ^ r V'

$
me le. jert fă.

^ I iJ J j ^ ' J i
me le jert fă.

ci/y
V ^

$
de. sea ra.
3

J/ i'J. .n
de. sea ra.

HEIHJVK] LA LITUIUÎHIA DAIHJKILOK


MAI-i\AINTl'] S l INTITE
^ glasul I ^ PQ Prel^ucraf de I. Popescu - P a s a r e a
1 d u p a A . Pann

A - cum pu - fe - ri - le, pu - fe n —

J. iJlJ^
A Adagio
i ^ 1—
l—J
...
m
A - cum pu — te — ri — le, pu — fe ri —

n
01
le ce le ce reşfi-

TT j J^jjjT^ J iJiJ a r j j j ^
le ce le ce reşfi.

127
im - pre - u na. im -pre — u na

J J J J J ^
im - pre - u na. im — pre - u na

J1

m
cu noi, im — pre - u na cu- noi-
5

i
- t : ? w
cu. noi, Tm — pre — u na cu. noi.

ne vă — zut ne

> F=n
j j j
ne — vă - zut, ne

^ J

£
va zut slu jesc, — stu jesc.

va
0

zut
O

slu jesc,.
? r ^f u
slu — jesc,

^
c P ^
V

m
1 ca la tă- in

fi
J d J rfr r^
ca la tă. in

tră- im - pă —

m
ra — tul sla vei:

^J J J 71J
tră. îm - pă — ra — tul sla vei;.

V 3 la tă jert — fa

— p
-w—^ »
-
«1 -

la tă. jert — fa

128
cea de tai na sa - vir - Şl —

1 Jti n
cea de. tai nă să — vir - Şl -

r
fă se in -— con — ju - ra.

j I '^fjJ,L''rj i t e
fă se m — con JU ra..

j I Vohodul mare

Cu ere - din — fa şi cu dra — gos — fe

Cu ere - din — fă
JJ J ^ şi cu dra —
-'J
gos —
nrr

fe

OZ

sa ne a - pro —pi — em^i^ q. ca sa

j j j J I ^ j J.
sa ne a - pro - pi — em,. ca sa
^ ^

fim- păr - faşi vi — e — fii- ce — lei veş -

fim.
m păr — vi — e — fii. ce - lei
»
veş —

m
ni ce A - h - Iu -

$ ni ce..

A - li
*

- Iu

Î7 - C â n t ă r i l e Sfintei Liturghii 129


.-w -» I

/ - ia. a - li ~ Iu - / - ia, a — li - Iu — i - la.

/ - ia, a - li - Iu
P ~ i - ia, a — li — Iu - i - ia..
3

—>
-w Jl
mm V CI
1

f)
"i
— i
[ J
— •
Zi •

HlîRUVKî LA JOIA MAHK


glasul V I Pa

P r e l u c r a t de I . Popescu-Pasarea
dupâ A. Pann

W . Jl 9
Ci nei Ta le ce — lei
Adagio 5

Ci nei Ta le ce - lei

de tai na. ce tei

de fai na. ce lei

V Zi
Ci/y
de tai na,. as fazi,

- S —

de tai — na,. as — făzij

Fi ul. lU!

-îtţ-

Fi ul- iul.

130
Dum — ne zeu, _

^TZZlIZZII^IZZimiIII— fum - ne —

V ^ ^ W ^ÎT ^TT^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^
păr - taş

păr - faş

^ • d • » " ^

I
ma p r i - meş

r"r î i i i j r t i
ma pri — meş

tCj —^ pâr — htş

i
păr — laş.

ma pri — meş ca

te
I
ma. pri meş te,. ca.

V
nu. nu voi spu ne vraj — ma ~ şi

$ te

nu, nu. VOI spu ne vrăj - ma - Ş l -

.. V" 1 A
lor- Tăi fai — na^ Ta, nici

lor Tai. fai - na Ta,. nici-

131
sa - ru - fa re îti VOI da

J ^J
sa - ru- fa re. îti voi da.

ca Iu da.

n I — 1 Vohodul mare

ca Iu — da..
^ ^ ^
/ XX

ci] ca tîl — ha rul-. mar -

Ci, ca tîl — txi rul. mar -

t
6
fu — ri — sin — du — mă,. strig,

fi
• ap'r r
tu — ri — sin - du — mă,. strig.

n po — me - neş - te - ma, Doam —


^
$
a ^ ^ ^

^ ^[ir r ^ r
Ti e: po — me - neş — te - mă, Doam —

î
ne, cînd vei ve - ni în-tru-îm — pă ra —

m
1
+

ne, cînd vei ve - ni în-tru-îm - pă ra-

h Ta. A - li — Iu — /

i
ti - a Ta. A - li - Iu - i

132
/a..

in. '

HlîlUJVKî LA SÎMBĂTA MAllli;


glasul V n ^ Pa
Prelucrat de I. Popescu-Pasarea
după A. Pann

^ Jl
f V ct
Sa ta ca.
Adagio

$ Să
i
fa
s Ţ a

ca.
-a-
fot.

XV » ^

m
fru - pul o — me — nesc. Şl sa

j J P T j J J i2 i
/tu - pul o - me — nesc- şi sa

V-> 5

"iirtî m'^P M » • ^^ —-—h—


Li-
s/-ea. cu fri ca Şl cu cu -

fre mur Şl ni — mic.


2

Jj^ J J
Are mtyr Şl ni — mic.

Ol
X
pa — mm Aesr m — fru

x^J i p
pa mm fese. în — fru

133
SI ne sa nu cu - ge — te,

Jj j JlJ'
SI ne sa nu cu — ge te..

Jl

că Im ~ pă — ra —

^^ j. JŢ] jjj j. ' j j


că îm ~ pă - ra —

w
tul îm — pă — ra ţi — lor Şl Dom — nul dom -

J ^ J^'^
tul- im - pa - ra ti — lor şi Dom - nul dom -

cP
V C/l, Hris -
ni — /or_ tos. Dum — ne — ze —

S=ts
^ i ^ }> J/ g
ni - lor,^ h/ris - tos. Dum ne — ze

ul nos tru, VI ne sa se

i
ul nos tru. vi ne sa se

ju — de ce şi să se dea spre.

JU de ce. şi să se dea spre-

A
min — ca re ( A
^^ ere - din- ci o Ş'
-3

Ii- J^JL W w m: iTTj


" ^ C I Z
mm — ca re ere - din - ci o Şl -

134
»» „ „

m
lor ^ mer — gînd în - a — in - tea — Lui ce

lor,. mer - gîn d- în- a - in - tea Lui ce

—r~>
fe le în ge reşti, in —

"p r i* V'' r r r f ^ţy^Pf


te le în ge reşfi,. în —

ge - reşti, ^ îm - pre - u nă cu toa — tă în — ce — pă

$
_2_
i Î^^J J J - ^
ge - re şti, îm — pre - u nă cu toc - tă în - ce — pă -

$
to - ri a şi stă - pî — ni — '

J j JJ J. J' j
to - ri a şi stă- pî — ni

V w 5 v-> - — n

rea..

Vohodul mare

rea.-

Jl
Ct
He - ru — vi — mii cei cu ochi. mulţi ^ şi
' 2

m »

He - ru - vi — mii cei cu ochi. mulţi şi

Se - ra - fi — mii^ cei cu cf — te şa — se a

$ Se - ra - fi — mii cei cu cî — te
i
şa - se a

135
m
npi ^^ ca - re işi a — co pe - râ fe - fe-

ripi ca — re îşi a
^ ăînixr ^ ^
— co pe — ra fe — te -

le lor. şi sfri ga cm —

le lor şi sfri ga cm

fa — re în - tre - if sfîn fă

L V r ^ j 1 — t — i ' — i T — — ~
« [ ^ ^ T

ta re în - tre - if- sfîn fă.

V n
CI V-
A - li - Iu I — la. .

A - li -
m Iu — / /a.

-> v. n

J-J j J J J.

I U B I - T I ] - V O I , DOAMM]
glasul V nl^ Pa

de I e r o d . S e b a s t i a n Barbu-Bucur

f p J—
5

r
Iu - bl - Te - voi^ Ooam^ n^j vîr - fu —

5 s P ff
Iu - bi — Te — voi, Doam ne, v/r — tu —

136
Jlf s

rr^ m
tea mea Dom - nul es - te î n - t ă - ri — rea mea şi scă -

r
r "r cJ
tea mea Dom' nul es - Ae /n - tă - rh — rea mea şi scă -

X X-
A
T>
d
pa - rea.
C/U
mea Şl iz - bă - vi - to — ruL

hJ n .r^/'i: .
pa — rea- mea Şl IZ ~ bă - VI - to rul.

P n
meu._

"27

nJHI-TE-V(H J)OAM\E
glasul V I I O/y Ga

de Ierod. Sebastian Barbu-Bucur

11
Iu - bi - Te - voi^ Doam ne, vîr — tu —
Adagio ^
t

Iu ~ bi - T e - vo!^ Doam ne^ vîr - tu —

^ r ^ ^
11
tea mea. Dom - nul es - te în — tă -
c/^
n — rea mea şi
3 1
V P J
is::

tea mea. Dom — nul es — te în - tă - ri — rea- mea

Ji

m
sca - pa — rea mea iz — bă VI —

S :
i
sca - pa - rea. mea şi- iz - bă

18 - C â n t ă r i l e S f i n t e i L i t u r g h i i 137
_> -V V - X

m
to ruL meu.

1
fo ruU- meu.

I U B I - T I ] - V O I , I)(>AMM]
A/ "
glasul y i l l J i C ^ NI

d e Micu Moldoveana
T

t f L , ^ ^ " "

m
A
Doam ne, vir - tu — tea.
Iu - bl ~ re — voij

m
Andante V

•m—

Iu — bl - fe -- VOI, Doam ne. v i r - r> tea

mea
A în - tă ~ n

m
Dom - nul es — te — rea.
> > ^^^

P m P m w ^ m
*

mea.. Dom - nu! es fe în - fa - ri rec.

Vf

mea. Şl sca - pa — rea.... mea ^ şi

m
mea Şl sca - pc ~ rea mea si

- » V X
^ \ > V- V
tfU
iz - bă - vi — to - rul. meu.

i JJJ J j^' J j ; j m
iz - bă vi - to - ruL meu.

138
l U B I - T E - V O I , D O A M A E
{
glasul : ^ Pg

' după H e r u v i c u l q l a s de I. Popeseu - P a s ă r e a ) Nicu Motdoveanu

n
V
-u " r/ Te - VOI Doam ne,
Andante

§
- 9 -

-jg ~9 r
Iu ~ bl Te — VOI Doam ne,

vâr ~ fu tea _ mec D~im nul^

j I J I
ÎJ * ^ ^

văr - fu mea. Dom nul_

(K

fe Ci in - fita n
r>
p ' T'

tj
es fe în - fă ~ ri

^ * -V^ Oi

Gi
rea - mea - Şl sca - pa -

H ^ F m ' 0 f J q ^

«j
B
rea mea _ Şl sca - pa

— i ^—! ^
^ 1 —I
^j —
- ( fn i ^ —
—^ *— r0 0m • J• —
" • ^ ^ m—d ^ * ^ 0 - j ^
\ ^ rJ
rea mea şi iz — bă vi - fo rul^

V ^
s V.
V
^
Gl
meu. ^ -

meu.

139
I U B I - T E - V O I , DOAMNli:

glasul III T I Ga

{după iuminânda Cu t r u p u l adormind " )


Nicu Moldoveanu

Iu — bi — Te - voi, Doam - ne, vâr - fu -


Andante

Iu - bi Te - voi, Doam — ne, văr — tu -

m m
tea mea. Dom - nul es — te Tn —

9 d

^
tea mea, Dom - nul es - te în -

V
tâ - ri rea mea şi sca — pa
V

T I j J j^r-j
ta — ri rea mea şi sca - pa

rea, sca — pa rea.


^
mea
^^ şi iz - bă -
A ' r 1 —
A l^b" -1 ^ f ^• m m
P
^n m K 1 ®

rea, sca - pa — rea. mea şi iz - bă

^ V ^ \ 4 .
vi — to ruL.. meu.

£
vi — to rui. meu.

140
R Ă S P U N S U R I MARI
glasul V Pa

de Varlaam Protosinghelul
T

Şi du hu - lui tau.
Andante

^ J ^
Şi du - hu — lui tău.

n- (K
Pre Ta - tăi, pre Fi - ul şi pre Sfîn - tul Duh^ ^ Tre - / —

• ^
1 0
i

J .
Pre Ta - tăi, pre Fi - ul şi pre Sfîn - ful Duh, Tre - i -

V-
mea cea de o fi — in ta. şi ne — des — păr

P UIS '
>51
2:

mea cea de o fi - in fă. şi ne — des — păr -

VW r Jl
Ol
ti tă.

fă.

01 ^ „ — - - ^ ^ CI
Ml - la pa — di, jert - fa la - u - dei.

d d

Mi - la pă — ciij jert - fa la — u — dei.

^ " " "Ij q"* _»' •


Şi cu du- hui tău ^A — vem că - tre Dom — nul.

— ^

— - — — ^ ^ ^ H — U — J — • > w rj

Şl cu du - hui tău. A - vem că - tre Dom nul.

141
/ w ^ "w
ir
Cu vred-ni - ci — e. ŞI- CU drep - fa - te

Cu vred - ni CI — cu drep - fa - fe

/XX
V* \ ^ Ji ^
es fe. ne in — chi - na ^ Ta ~ fa -

es fe. a ne. in - chi


w - na Ta - fă ~

»»

rjiiP
lui şi Fi - u -lui şi Sfîn fu — lui^ Duh^ Tre-

iu: ş! FI - u — lui şi Sfîn fu — lui Dufi, Tre —

r ^

m
I — mei... cei de o fi — in fă. şi ne - des— păr -

£
f, f
X- * d

i - mei_ cei de o fi - in fa. Şl ne — des - păr -

f X V n
Ol
fi fa.

W fi fă

Sfînf Sfmf Sfînf e Dom -nul Sa - va - of. q. Plin


_5_
i5> m

Sfînf Sfmf Sfînf e Dom - nul Sa - va - of. Phn

X XX

d q. . ,
ce rul Şl pa - mm ful de mă - ri - rea

ce rul Şl pa - mm ful de mă - ri — rea

142
JX
-V » _>

Ta. O - sa - n a , O - sa - na, O - sa - na, ^ O - sa - na in - fru


2 -î
P F
:z±
—a
Ta. o -sa - na, O - sa — na, O — sa — na. O - sa — na în— tru

cei de sus! Bi — ne es - fe cu - vm - taf cel ce vi - ne

0 ^ ^
i k ^ p - tXL
©
^• J
5 ^^ J
J
H
i^J 0
m
1'
i—' r
V-_ J—

cei de sus! Bi ~ ne es - fe cu - vîn — taf cel ce vi — ne.

'w ^ ^ w
Jl
în — tru nu — me - le Dom - nu — lui. O - sa - na, O - sa - na,

— f —
w ^
—^ , ^ 1 ^
— •
— ^ — i — « &
J ._
în - fru nu — me — le Dom — nu - lui. O - sa - na, O - sa - na.

Jll
^ , O- ~
V
O - sa - na, O - sa — na in - fru cei de sus!

—y-—1—i— 1 •>
w F m r> ik o • ^
— r — ^ ^ i
(«y J ^


^
^


? — —
^
f

r
^
^^^
#

O' sa - na. O - sa-na fn - fru cei de sus!

/ +
CI 91

A - mm. a - mm. q. Â - min. a - mm.


Adagio

J. ^ ^ J J
A - min, a - mm. A -min, a - mm.

I'HIÎ TINl!] r i ] L A I J D A M

glasul V Jiq_ Pa

I W r ^ / vx Ui-.

Pre Ti ne- Te la - u •

S
3 ^ j j j j ^ g
Pre Ti ne- Te. lă - u

143
^ JC ^ ^ f -vv

dăm, ^ pre Ti
" O ^>
ne bi — Te.

dăm, pre Ti ne bl — ne. 16

X
cu - V! n — tăm; ^ Ţi — e îfi mul — fu - mim^ Doam — ne,

' 0 ^
3 X i
cu - vîn - fam: TI - e îfi mul - fu - mim Doam ne.

îfi. mu! — fu — mim, Doam ncj şi ne ru - gâm


m\
i» ^ ^

îfi. mul - fu ~ mim,- Doam ne şi ne ru - gam

/ ^^
/
V - cT Gj «-
— e, ^ Dum - ne zeu. Dum — ne zeu, Dum -
—-l >
-p—r.

TI Dum - ne zeu. Dum - ne ~ zeu. Dum ~

ne - ze — u — lui nos — rn u.

ne ze lui nas tru.

n
CI

-rr

144
PIU] li\'I<] TI'] L A U D A M

glasul V N Q [ PQ

lie A. V. Uncu

V- ^ J C ^
- >»

Pre tI ne Te _ la — u - dăm, pre


Andante
5

m ^ m
Pre TI ne Te. lă - u — dăm, pre

f w
^ V:> V Jl
'"/ — ne bl
CI
ne Te cu ~ vîn -- tăm: TI

h 1 n — — t r — R
— — r r j — — ^ — > —
a

XX kXX ^ XX 6

îti mul fu - mim, ^ ffi mul fu " mim^ Do am

^ i

îti mul - fu - mim. fi mul — fu - mim, Doam

/ XX
V
ne, ne ru - găm

P
ne,... Şl ne ru — găm Ti —

m
Dum — ne ze lui.

Dum - ne — ze lui.

Jl
V-
nos fru.

J ^.JJ
fru.

19 - C â i i t ă r i i c S f i n t e i Litiirj'hii 145
HASPIJASIIIU
glasul V jiq^ Pq

Prelucrate de I. Popescu - Pasarea,


după Filip Paleologul ( Craiova 1854)

n Ji
CI CI
,4 - min. Şl Du - hu - lui Tău.
Andante

/i " mm. Şi Du - hu -- iui Tdu.

Pre Ta - tăi pre Fi


 Şl pi-re Sfîn -
d-
tul Duh, ^

Pre Ta - tăi pre Fi Ul pre Sfm ~ tul Duhj

V-
!re mea cea de o fi — in

ire - I mea cea de o fi — m

w w
. Jl
-
ţa ş! ne - des - par — h ta.

i
fă Şl ne - des - păr tă.

9 Jl
ct
Ml - la pă ciij jert — fa — la - u dei.

Mi — la pa cHj jert - fa. Ic — u ~ dei.

C[

I
Şl cu Du - hui Tau. A — vem ca - tre Dom - nul.

Şl cu Du -- hui Tău. A - vem că - tre Dom — nul.

146
O ^>
n I f

Cu vred - ni ~ ci e Şl cu drep

Cu vred - ni — ci e şi cu drep —

W V V
Jlf
fa - te es te ^ a r7e m — chi —

iC* *

Aa - te es te ne _ m - cW -

na Ta - tă - lui şi Fi - u - lui şi Sffn — tu —

na Ta - tă — lui Şl Fi — u — lui şi Sfîn — tu -

X w

m
iui Duh, Ţ^g _ mei cei de o

J d±

lui- Duh, Tre — i mei cei— de o

XX TL
%

i
fi — in — tă ^ Şl ne - des - păr - ţi — tâ.

£ ^ J J J
fi — in tă şi ne — des - păr — ti

"V
• ^ X-V • ~>

Sfmt Sfint Sffnt es - te Dom-nul Sa — va — ol Plin


3
j Ki^g j 1
1 K ' 1'
J ^ ^

Sfînt Sfmt Sfînt es — te Dom-nul Sa - va — of. Plin-

i
Jl»
es - te ce rul pa ~ mm tul

— f-t ce rul şi. pc — mm tui

147
de mă - r/L de ma - ri — rea. Ta. O — sa - na,.

mm ^EEEiE m 2
al ă

de mă — ri. de mă - n - rea Ta. * O - sa - na.

^ ^ , - K Jtf
? X
cT c/
o - sa ~ na m ~ tru cei de- ne.

j j j j
o - sa - na fn - fru, cei... de.^ sus. Bl - ne-

V
/ XX
X
X
>
^icel ne

m
es - te cu - vm taf re-.- vi In - tru

3
^^^—iC

es - te cu — vîn tat Cel ce v! ne în - tru

6
nu - me — le Dom - n u - Iu! • O ^ sa ~ na ^
jL : — , — ^

?
nu — me ~ le Dom - nu — lui. , O - sa - na,

>1 ^ ^ Jl'

m
— sa ~ na ^ în - tru cei, in — tru cei- de. "^susf^
3
^ (S^
ăî2 1
O — sa — na în — tru cei, în — tru cei de. sus!

I I

A — mm,-.. a - mm

-Tt
JJ ^
A - mm. a — mm.

- / XX -> Jl
^ 01
A — min, a - mm..

A - min,. a - mm.

148
Jl XV
CI
Pre Ti - ne Te. lă - u - dănij pre Ti - ne 6/

1 — r ^
t r J'J j- J IQ-
Pre ti — ne Te lă ~ u — dăfTij pre Ti - ne. bi -

• » w f f

cL
— ne Te cu — vin făm: II

* J
— ne Te cu - vfn făm: Ti

e
Â
^
îfi
'
mul — fu " mim,
'
Doam
I w

-
^^^

ne,
»» r-
şi ne ru — gâm Ti
cT

^
îfi mul -
t
fu - mim, Doam ne, şi ne ru - găm Ti -

9
— — - r ^ -» Jl

îm
CI
e Dum — ne — ze ~ u — lui nos fru.

C7
Dum - ne — ze — u — lui nos fru.

HASPIJASIJIU
glasul VI n PQ Di

de Mantu lonescu

^ Şi cu Du — hui fâu. ^

— ^j — ^
j —^ 1
„ .—
. . ;
^ — 1^
Şi - cu Du - hui fău.

Pre Ta - făl, pre Fi - ul şi pre Sfîn- ful Duh, Tre -

AJU ^ ^ Pre Ta - făl, pre Fi - ul şi pre Sffn-ful


¥ Duh, Tre-

149
/ - mea cea de o fi - in ţă şi ne ~ des - păr
2 ^ ^

i - mea cea de o
i
fi - in
IZ2

fă şi ne - des - păr -

fă.

m
m fi Ta.

m m
Ml - la pa cil, jerf - fa la ~ u ~ dei.

i
Mi - la pă ciij jerf - fa la - u - dei

Şl cu Du — hui fău.

te

>/ cu Du - hui fău.

X I

A - vem că - fre Dom - nul.

1 = H — i — s>
« —J-

vem. ca — fre Dom — nul.

Cu vred - ni — ci — e şi cu drep — fa fe es —

J ^

Cu vred - ni - c — e şi cu drep- ta - fe es

Jl

m
fe. a ne in - chi - na ia - fa-lui şi t-i - u - iu

_J ^ 5 , L

fe a ne m - chi - na Ta - fa - iui !~i - O - !ui

ise
m
Sfîn — f u - l u i Duh, Tre - i -mei cei de o f i - in ^^

I Sfîn -
P P
fu " lui Duhj
^

Tre - i - mei cei de o fi - in


m
fă si ne - des - pâr - fi fă.

fa şi ne - des — păr - fi fă.

•%. -W
• ^
Sffnt Sfint Sfînt Dom - nul Sa - va of. ^ Plin^
ţ
— r ^

Sfînf. Sfînf Sfînf Dom — nul Sa - va - of. -Plin^

=î Tii ^ r ^
V».

ik Ln^ff
re rul Şl pa — mm — ful de mi — ri —
2
X
\>f b
r — " v j ^ v ^
ce rul Şl pa - mm - ful de ma - r i -

^ W

m
rea Ta. ^ O - s a - na m - tru cei de- sus. Bi - ne

^
rea Ta. O - sa - na în-fru cei de sus. Bi - ne—

. XX
. X

iiib ^f r r y = a. «L—- J — J
^ »
— ^
J T ^ F — «
J
^tri, r r ^ ^ — ^ —
es - fe cu - vîn - faf Cel ce vi ne în — fru nu —

-» -» Jl ^ Jll

me — le Dom-nu-lui < O — sa — na. in


2

^'r r r
me - le Dom-nu-lui O — sa — na. m -

151
— ^
fru cei de^ sus!

f^ru cei de. sus!

min. A min.

m m
mm. min.

Pre Ti ne fe lă — U — dam^ pre Ti —

5
Pre Ti ne fe lă ~ u — dam. pre Ti

ne bf ~ ne fe cu - vîn — fâm;^ ' Ti — e îfi mul ~ fu - mim,

3
P
ne bi — ne fe cu - vîn - fam; J ITi - e î If i mul - / fu — mim.

XV
Jlf

m
Doam ne, ' şi ne ru — găm Ti Cj uum

Doam ne, şi ne ru - găm Ti Dum ~

d
ne - ze - u lui nas fru.

g c T c j
ne - ze lui nos fru..

152
U A S P U N S U R I MAHI
glasul VIII Ni

prelucrare de I. Popescu - Pasarea

T
c/k Ta - tăi.
Pre pre Fi
Andante

eJ
3
i
Pre Ta - tăi. pre Fi

Jl

ul şi pre Sfân — ful. Duh Tre -

J J J ^
t;/ pre Sfân — /•(;/_ Tre -

V - ţ V-
mea. cea de a fi - m — fa C'-î, şi.

i
mea . cea de o fi — in fă

V
tfU
ne pâr — fi

m
des fa.

Crezul
i «j
ne des păr - fi fă.

Mi - la pa cil jerf - fa la

«j
Ml - la pa cu jerf — fa la

V t
W
u - dei. Şl cu du — tiul.

JTJJ' /
tău.

u - dei. Şi cu du — fiul. fău.

153
20 Cântările Stintei Liturghii
V
(Ih
v^ ' s l - ^
A - vem^ ca - fre Dom - j nul / ^ r
Cu vred-

J
A — vem. că — fre Dom nul Cu vred-

m - CI cu drep - tn fe

I ni — CI şi cu drep - fa
â
te

es - te a ne
-
în —
V —
chi nc
 Ta - tă

•tr
es ~ te a ne în — r/?/ na Ta - tă -

lui şi Fi - u — lui şi Sfăn tu - lui Duh,


Â
IL tJ
J. J J i
lui şi Fi - u - lui şi Sfăn tu - lui Duh,

•îv ^ _> ->w

Ţre - ; — mei cei de o fi — m - o te.

i. J J^
tJ
Tre — i . •— mei cei de o fi - in fa.

x-

şi - . - ne de?s — păr - p

-Âs. P ^ P — «
— — R — k 1 1 J
— F — ^
Şi- ne des par - ti

V
cO,
fă.

i fru.

154
Sfânt Sfânt. Sfânt. Dom — nul. Sa -

tj
Sfânt Sfânt. Sfânt- Dom — nul. Sa -

va — ot plin e ce rul Şl pa -

1
va — ot plin e ce rul Şl pa -

V—

m
man tul de ma — n - rea.

man ful
^
de
— —
ma — ri
^
s — rea.

f\
l 1
d/U

k
A
((vN 3 —
— ® 0 9 ^^ ^^^ • m

Ta. O - sa - n a Ce — lui din 'nâl — ti me bi

ne es — fe cu — vân
C/h
V 'J' w
/
RK M 1 - » m
—VMT V ^ 9 ^ r
TJ >
ne es — te cu — vân — fat Cel ce vi —

V I
\ \ - V— V
cO,
ne , m tru nu — me — le Dom nu — lui,

J J J J J'
ne in — tru nu — me — le Dom nu — lui.

4 V f
-> TV
O ~ sa ~ na Ce — lui din 'năl - ti me.

J
O -
J
sa —
J
na
^
Ce — lui din 'năl — ti
i me.

155
RASFlJNSUni MAIU
T,
glasul VIII jic^ Ni

Anton Uncu

V V
cO, cA,
Si du - hu - lui tiu. Fre Ta tăi.
Anaante

TT
i
Şi du hu — lui fcu Prc Ta tal.

pre Fi — ul şi pre Sfăn — tul Duh,


C/î, Tre — i - mea cea

J 1 J
pre Fi ul şi pre Sfăn — tul Duh, Tre - / - mea cea

de o fi — in ţa şi ne - des - păr - ţi

de o fi m ta şi ne - des - păr - ti -

V
tfU
tă.

Crezul
-G>-
tă.

tfh ^
Mi - la pa di, jert - fa. la ~ u -

W/ - la pă cii, jert - fa. la -

dei.
V
tfU
Şl cu du hui tău.
 A - vem.

1 j
A j
j
J
m ^ 1 ^ m

dei. Şi cu du — hui tau. A — vcrr..

156
că - fre Dom nul. ^

ca - fre Dom

Cu vred - ni - ci e Şl cu drep - ta - te

Cu vred - ni - ci e şi cu drep ~ ta - te

K * -» -> <
es te a. ne m chi
— -
—=r-F^l - •" ^
L^W

es te. ne in chi

na Ta - ta - lui si Fi - u — lui şi Sfan — tu

^ ^ ^
i
na Ta - ta - lui şi Fi - u - lui şi Sfăn - tu

lui Duh C/ji Ţre _ ; - mei cei de o fi -- in

lui Duh Tre - / - mei cei de o fi — in

— td . şi ne — des - par - ţi

V ^ - > ^^

Sfânt, Sfânt Sfânt.


—y 1— r—T
J
" W — ^ ^ L;
- i k —
• w ei

Sfânt^ Sfânt Sfân/ Dom - nul Sa - va

157
/V ^^ ^—^
Tî • * •
ot ^ es - fe ce rul^^

m
Şl pa -

ZZL
-G>- 0 1
ot, plin es — te ce ruL ş! pa -

m
tfU
mân — tul de mă - ri — rea. Ta. O sa - na.
ţ

i
mân - tul de ma - ri — rea. Ta. O — sa - na.

& V

m
In ~ tru cei de. sus,. bi ne es - te cu —
Pr

i
m — tru cei de. sus,. bi — ne es - te cu —

van - tat C/h cel ce vi ne. in - tru

-0 0
t)
vân - tat cel ce vi ne. în - tru

r^^ V ^

nu — me - le Dom — nu /ui O - sa - na
r>
5

nu — me - le Dom - nu — lui O - sa - na .

. V I
V
în - tru cei de. sus.

T ^ r
i
în - tru cei de. sus.

158

HASPIIASIJRI MAIU
l
glasul V Jl C{ Pa

Nae Mateescu

T T Jl ^ j5
CI
A - min. Şl du — hu - lui tău. ^
Andant-e
j J = H
— ^
d > •
A — MIN.

n VT V
Pre Tc — f-cl, jxe ul.

Ml

^
Ml —
.
la pâ
^ jerf - fa la

71
V

M
CI
Şi cu du hui tău. ^

Si cu du - hui tâu.

159
V

A — vern că — fre Dom nul.

122:

A — vern că - fre Cnm nul.

ji vv
);

Cu vred — ni - ci e. CI
1
/ u — V - J ]i — ^ d
' * r1 ' — w m m • — 4

Cu vred ~ ni - ci

cu vred — ni — a — şi drtf - fc - fe

b i. J
IL-tî
cu vred - ni — ci şi drep - fc - fe

X

ne _ in
' >
cil! iic CI iC —

4-
^— 1 i9 h - ri
m —
s — 0 —

ne __ in na Ta -
%

ta - lui Fi -- u lui\ Şl Sfcn fu --

± 1 P^
* w
L. ^ —

fă — lui ^i Fi — u -- si Sfân — fu -

r ^ — V
lui,, Duh, Tre - /

lU!^,^ Duh ire - I

V'
TV
mei cei oe fi — m

mei cei de o fi — m fă

Jl
Ol
şi ne ~ des - păr — fi fă.

i"tJ
J ^ ^ J J
şi ne — des - păr - fi fă.

160
ir n

Sfcnt Sfânt Sfânt Dnm — nuL Sa - va —

- s a - na^ în — fru cei de sus


r)

^ ^ ^ — ^
sa - na m cei ae sus

))

Bl ne es fe cu -- van - taf
^—
-

I
Bl — ne es - fe cu — van — faf Cel ce vi

ne in — fru nu mA - le Dom nu lui o - sa -

Jl'
V- Ci
na, J — sa — na_ m — fru cei sus.

-<9-

na in fru cei de sus.

161
21 - C ă u t ă r i l e Sfintei Liturghii
T ji vr -vv vv
Ci ^ C/
A - min.
4-

1
A - min.

ji
V JX

m
A — mm

" 0 ^

A — min.

Jl V
q. Pre Ti ne Te la -

¥
s:

Pre TI ne Te la -

dăm, pre Ti — ne

Abi

P r ^
ne

0
ie ai

-Gh-
-

dăm, pre Ti - «e ti /7e /e cu —

Jl' X
H e Iti mul-
van tâm,
, î

«J» ta
i/ân — făm^ Ti îfi mul

î ^V
tu - mim Docm ne. şi

W fu - mim^ Doam ne.

-VV
ne ru - gam TI A Dum - ne - ze

ne ru - gam Ti Dum ~ ne — ze

•^"VA

î
lUK nos fru. ^ ^

i
lui. njs fru.

162
H A S P I I N S I J I U M A I U

glasul V TI C|_ Pa

Alexandru Raicu
( Huşi )
T Ji
Şl du hu - lui teu.
Andante

# a
du hu --^lui fău.

^ —>
> •

h ^
>)

Pre Ta tSl, pre Fi - ul Ci Şl pre

T
^ -jf ^
K rm J 0-Şj- ^^

Pre la fâ l, pre Fi ul şi pre
- .

\ n
O''
Sfân tul Duh; Tre - / — mea cea de o fi

i t T —9- - j ^ ^
Sfân - fuT. Duh-, Tre — — mea cea de o fi

))

in fâ şi ne -- des -- păr —

^ : -j

tn fa si ne — des — păr

Jl

fă.

Crezul
TI
fc.

m
Ml - ta pa cil, jerf — fa la — u

TJ
fii - la pa cil, jerf — fa
i
la ~ u

Jl

li
dei. Şi cu du huL tau. A

dei. Şi cu du — hui tău. A -

163
X

vem că — tre Dom — nul.

î
IL
vem^ că — tre Dom — nul.

, X

q Cu vrea - ni - r; ;/ fu

i
-8
Cu . vred - ni d e ş! cu

X
)î V î V ^

m
drep - ta — te es — te a ne in chi -
9

t/re/:; - te Ae es — te ne in — chi^

Jl X
1)
na Tc -- fă — lui şi Fi lui

i
^
na
^
Tg — — /(// Fi u • • lui

Jl
cT q
fu - lui Duh: Tre met cei de

L - r 0
it^
W-'

Sfân fu - •lui Duh: Tre -- / me/ cei de


c
•VA.
Vp *
v v -

164
< ^ Jl
CI
Plin ce - rul şi pa - man ful

Plin
¥ ce - rul Şl pa — man - ful

»
X
>5
de mă — ri - rea Ta sa — na, ^

de mc ri rea Ta sa na.

JC
11
sa — na^. în — fru cei de SUS; Bi - ne
1
I

sa - na.- _ m fru.^ cei de SUS; Bi - ne

X
•V 1)
es — fe cu vcn - ^cf Cel ce vi ne in

es — fe cu - van — fcf Cel ce VI — ne in -


^ ^ \

fru nu — me — le Dom - m — lui O — sa — na,.-

»
3
iL-ir
fru nu — me - le Dom — nu — lui,. J — sa na.
*
f -II V -v-v
O — sa — na,. — sa

— ^ — 1 — 1 L m^
^

y
r 1
^
1 1
^ ! J
^
>
« —0—m—^^ '
——m J 0 ®
J — sa - na.^. O — sa -

Jl'
CI
na _ în — fru cei de sus.
N, I

m 22:

na în - fru cei de. sus.

p- Jl vv X
)1
cf
mm...

1 1 r
— ^
K r 1 1
J) J *
— • ~
- t r —
A — min. __

165
TI
o'
mm.

^ P n — ^ ^ L

— i — K -
V = — « »— ^ ^