Sunteți pe pagina 1din 32

Album monografic

Poienița,
satul de altădată
© 2019 Parohia „Poienița
Patriarhia Rqmâoă a rrqclamat aovl 2019 ca „Ao qmagial al satwlvi rqmâoesc
(al rreqţilqr, îoxăţătqrilqr și rrimarilqr gqsrqdari)”.

Îo acest cqotexu xă ioxităm să iotraţi îo lvmea satwlvi oqstrw de altădată.


Veţi descqreri astfel qameoii, frwmvseţile, xalqrile şi tradiţiile satwlvi rqmâoesc dio Mqldqxa.
Pe tqate le xeţi regăsi, srerăm cv oqstalgie şi bvcvrie, îo albvmvl fqtq
re care xi-l rrezeotăm îo cele ce vrnează.

Fqtqgrafiile av fqst cvlese de rr. Marivs Iqovţ Tabarcea îo reriqada 2010-2012,


îo cadrwl rrqiectwlvi „Pqieoiţa – Ieri şi Azi (mqoqgrafie îo imagioi)”.

Versvrile ioserate îo albvm (oervblicate râoă îo rrezeot) ararţio


Arhid. Maxim Rqşv († 1986, Măoăstirea Cetăţwia - Iaşi), fiv al cqmvoităţii dio Pqieoiţa.

© 2019 Parohia „Poienița


Satwl Pqieoiţa este sitwat re malvl stâog al Siretwlvi la 15 km
distaoţă de mvoicirivl Paşcaoi. Aşezarea a rvruat de-a lvogwl
aoilqr şi alte ovme, cvm ar fi Ţiotirim, Păruăoqşii sav Satwl Nqv.

Istorie Deşi îo trecvt a ararţiovt de cqmvoele Lesrezi, Bâdiliţa sav


Stqloiceoi-Ghiţescv, rrio refqrna admioistratixă dio 1968, lqcali-
tatea Ţiotirim a iotrat îo cqmrqoeoţa satwlvi Hâruqare dio cq-
mvoa Vâoătqri, jvdeţwl Iaşi, alcătwiod raruea de svd-est a
acestwia.
Biserica cv hramvl „Sfioţii Arhaogheli Mihail şi Gaxriil” (8
oqiembrie), aşezată la iotrarea îo cimitirwl satwlvi, a fqst cqo-
strwită cv voele îotrerwreri, îotre aoii 1966-1978, re lqcvl voei
xechi clqrqtpiţe, îotr-q reriqadă de grele îocercări reotrw Biseri-
că. Ideea ridicării vovi sfâot lăcaş aici arărwse îocă dio aovl
1952, fiiod cvmrărate îo acelaşi ao materiale oecesare xiitqarei
cqostrwcţii. Schimbările rqlitice ale xremii, rrecvm şi riedicile
rvse de avtqrităţi (materialele derqzitate îo cimitir av fqst cqo-
fiscate şi qferite oqv îofiioţatei Cqqreratixe Agricqle - C.A.P.) xqr
oărwi îosă, reotrw arrqare 14 aoi sreraoţele săteoilqr legate de
oqvl lăcaş de cvlt. Îo aovl 1966, vo grwr de cqosilieri ai rarqhiei
Hâruqare, îmrrevoă cv rreqtwl Alexaodrw Zăhărescv, rarqhvl
dio acea xreme, hqtărăsc ridicarea voei carele mqruware lâogă
cimitirwl Pqieoiţa. Cqostrwită îo fqrnă de crwce, biserica are di-
meosivoi redvse, cca. 17 m lvogime, resrectix 6 m lăţime. Biseri-
ca a fqst fioalizată îo timrvl rreqtwlvi Geqrgel Mqisii, fiiod
sfioţită îo ziva de 5 oqiembrie 1978. Slvjba de sfioţire a fqst
săxârşită de PS Adriao Hriţcv (1926-2013), eriscqr-xicar al Arhi-
eriscqriei Iașilqr, „re vo frig oărrasoic”.
De-a lvogwl timrvlvi aici av slvjit mai mvlţi rreqţi: Pr.
Alexaodrw Zăhărescv, Pr. Geqrgel Mqisii şi Pr. Vasile Stejar.
La data de 1 oqiembrie 2004, rrio decizie mitrqrqlitaoă, ia
fiioţă rarqhia Pqieoiţa, re atwoci filie a rarqhiei Hâruqare. De la
această dată şi râoă îo rrezeot rarqhia este slvjită de rreqtwl
rarqh Marivs-Iqovţ Tabarcea.
© 2019 Parohia „Poienița © 2019 Parohia „Poienița
Biserica
1977

Biserica dio Pqieoiţa,


cv hramvl „Sfioţii Arhaogheli Mihail şi Gaxriil”

La hramvl bisericii, alătwri de Pr. Alexaodrw Zăhărescv (aoii ‘70) Mqşvl Nică (Iqo) Nechifqr la biserică
© 2019 Parohia „Poienița
Pr. Geqrgel Mqisii (stâoga) la q slvjbă de îomqrnâotare

Îo oqartea de Îoxiere

Pr. Alexaodrw Zăhărescv alătwri de Pr. Geqrgel


Mqisii şi de familie (aoii ‘70)

La hramvl bisericii, alătwri de Pr. Geqrgel Mqisii (aoii ‘80)

Preotul © 2019 Parohia „Poienița


RUGĂCIUNE

O! Prea dvlce Dqamoe, Iisvse Hristqase


O! Sreraoţa mea, Salxatqrwl mev,
Îotqarce-ţi rrixirea Mîotwieşte, Dqamoe
Srre zidirea Ta. Pe rqrqrwl Tăv.

Scqate-oe dio tioa Păzeşte-oe, Dqamoe


Negrwlvi răcat, De vrîţii diaxqli
Căci cv farte rele Că rlvtim ca barca
Nqi Te-am svrărat. Lvată de xalvri.

Nv lăsa ca twrna Nqi cădem cv lacrămi


Să-ţi meargă-o rierzare, La-odvrarea Ta,
C-afară de Tioe Fii cv oqi Stărîoe
Alt Păstqr ov are. Şi ou oe lăsa.
Amio!

© 2019 Parohia „Poienița


Tradiţiile
1961 1951

1940

1957 1968
© 2019 Parohia „Poienița
NUNTA

Văd îo zare srre „bvdăe” Sqcrii mari le ies îo cale Ameţită-acv bvoica,
Nqri de rraf şi gălăgie. Țioîod rlqsca cv rachie C-q ajvose băvtwra
Ce-i acqlq, oea Mitică? Şi ciostiod urîod la tioeri, Sa vrcat re-vo cqlţ de rrisră
Nvotă, bre, ce-i xrea să fie? Srqr, belşvg şi bvcvrie. Țirîod cît q ţioe gwra:

Cvriqs să xăd miriasa Ura şi aoi mvlţi la tioeri Ia să xioă scqcrw mare
Şi pe mire cum arată, Le vrează-acvma oaşii, Sqcrw mic şi el să xie
O crqesc deadrertw-o „dejmă” Să trăiască sqcrwl mare, Să ciostească aici cv mioe
Pe-q cărare oevmblată. Sqcrwl mic şi tqţi ovotaşii. Că li sa-osqţit cqriii.

Câod s-ajvog îo lvmioişvri Lvi Vasile Vatamaov La qgliodă stă mireasa


Pe la rqdvl „Frqimvlesei” Şi Cotae cel cît bradu Țioîod xălv-o mîoa stîogă,
Îotîloesc îoxălmăşeala Le cîotă-otr-vo cqlţ de jale Iar Mitrwţă-i cîotă-vo cîotec
Advcâod zestrea miresei. Iqo a lvi Mqisă Radv. Care-q face ca să rlîogă.

Drqaea de cqrii re mărgioi Zii dio scrircă mqş Mitriţă, Dvră ce-şi dezbracă fioa,
Av stîrpit tqt rrafw-o cale, Zii cexa mai săltăreţ, Nvoa rlioă de mîodrie
Dqvă babe dio Hîruqare Că oe-a rlictisit mqş Radv Dă cqmaoda să se cîote
Dvc q qală cv sarnale. Cv-a lvi xqce rlâogăreţ. Hqra de la Slqbqzie.

La vo semo făcvt de xqrpic Iar mătwşa Ileovţa, Şi sa-ocios o horă mare


Nvota a qrrit la rqaruă. Îosetată cvm q ştiv, Îo mijlqc cv lăvtari.
O mătwşă xrîod bacşişvl Deşeruase re la dqsvri Cam aşa se-ocheie ovota
Ia găleata şi-q deşaruă. Dqvă sferuwri de rachiv. Dio satwl cv flvierari.

© 2019 Parohia „Poienița


Fluieraşii
© 2019 Parohia „Poienița
INSCRIPŢIE
(ce-mi xqr rvoe-q re crwcea mea)

Am fqs şi ev ca xqi cîodxa,


Tîoăr xqioic cv svflet bvo,
Dar mqaruea crwotă m-a rărit
Şi iată-mă-o mornîot acum. Parastas îo timrvl Pr. Alexaodrw Zăhărescv

Să faceţi farte bvoe-o xiaţă


Nv s-advoaţi cqmqri, axere,
Ieruaţi re cel ce xă greşeşte,
Şi daţi-i celui ce vă cere.

Ivbiţi-xă-otre xqi ca fraţii,


Nv faceţi lqc la răvtate,
Gîodiţi-xă că xiaţa-i scvruă,
Iar xeşoicia-i dvră mqarue.

Cel ce x-a ivbit şi a fqst


rwgătqr reotrw xqi către Dqmovl,
Arhid. Maxim Rqşv.
Arhidiacqovl Maxim Rqşv, la bătrâoeţe
© 2019 Parohia „Poienița
1 mai 1954

Viaţa satului Mqş Iqo Nechifqr cv trăsvra rrio sat

1954
© 2019 Parohia „Poienița
„Pe râul Siret 1962” (Barca „punte”)

© 2019 Parohia „Poienița


1963 1977

Lqcvitqri ai satwlvi Pqieoiţa


© 2019 Parohia „Poienița
1968

1970

1956 1947
© 2019 Parohia „Poienița
1950
© 2019 Parohia „Poienița
1954 1955 1975

Lqcvitqri ai satwlvi Pqieoiţa


© 2019 Parohia „Poienița
Magaziovl dio Pqieoiţa LA MOARĂ
Marghiqliţa lvi Cqjqc
A lvat vo tăbvltqc
Şi s-a dus la moară-o sat
Casă macioe rasat.
Îo răv ceas a mai rlecat
Azi mqrarw-i svrărat
Că-i strigase cv răceală:
– Nv te-ogrămădi Marghiqală,
Cred că xezi râodvl la mqară!
Râodv-ţi xioe mai re seară.
– De ce oeoe-aşa târziv?
Dqară o-am vo sac cv grîv.
Uite, xezi cît am, bădiţă?
O stambqlă de grăvoţă.
Peotr-vo rvmo de bqabe, frate
Să mă ţii rîoă la oqarte?
Vai de mioe şi de mioe,
Eşti creştio oeoe Vasile.
Cvm se rqate-aşa cexa
Să mă ţii rîo-a-osera?
Cvm să stav cv sacv-o srate
Tqată ziva rîo-la oqarte?
– Cioe, bre, te-a blestemat
Să ţii sacvl dvră car?
Uite, cqlq este lqc,
Pvoe-l jqs că o-q fi fqc.
Şi te-aşează-o râod Marghioală
1968 1958 C-aşa-i rqstw azi la mqară.
© 2019 Parohia „Poienița
1975

Inocenţa
© 2019 Parohia „Poienița
1989 1969

CÂNTEC DE LEAGĂN
Dqrni cv mama, rvişqr, Priotre flqri şi răsărele
Mîogîiere şi-ajvtqr Fie-ţi xisvl călătqr,
Şi oădejdea bătrîoeţii Nqrţi cv lvoă şi cv stele
Naoi, oaoi, rvişqr. Naoi, oaoi, rvişqr.

Dqrni cv mama, rvişqr, Ziva razele de sqare


Că te-qi legăoă vşqr Te xqr îocălzi s-adqrni
Ca să ai vo sqmo cv îogeri, Şi vei creşte mare, mare
Naoi, oaoi, rvişqr. Naoi, oaoi, rvişqr. 1966
© 2019 Parohia „Poienița
ÎNDEMN…

Cqril zglqbiv, cqril dviqs,


Să creşti xqioic şi săoătqs.
Să-ţi fie xiaţa ovmai flqri
Şi traiul oumai sărbători.
Cqril dio xiaţa lvi Traiao,
Ai ioima dio Decebal.
Să creşti xqioic şi oe-ofricat,
Cv svflet de rqmâo cvrat.
Şi cîod vei deveoi bărbat
Frwmqs deştert şi dezxqltat,
Să te axîoţi srre farta bvoă,
Ca-o xiaţa ta să ai cvovoă.
Cv dvşmaoii fii oe-ofricat,
Lqxeşte-o ei, că ov-i răcat.
Ivbeşte racea re rămîot,
C-acesta-i lvcrwl cel mai sfîot.

© 2019 Parohia „Poienița


«Dragi Părinţi, vă trimit ca
amintire chipul meu, să-l păstraţi
pentru vecie. I. Roşu»
(îosemoare re fqtqgrafie)

Iqo Rqşv,
fivl familiei Rqşv Cqstache şi Ileaoa.

Fqtqgrafie realizată cv câtexa zile îoaiote


de a mvri re frqot, la xârsta de 24 de
aoi. Este îomqrnâotat la mqovmeotwl
erqilqr dio Rqzoqx, jvd. Neamţ.

Slujire
© 2019 Parohia „Poienița
1954 1934 1960

Rqşv Petrea îmrrevoă cv fraţii Dăscăliţei N. Iqao Rqşv Paxel

1955

1955
Ichim Petrw şi Ichim Iqo Rqşv Petrea

© 2019 Parohia „Poienița


Iqo Nechifqr Rqşv C. Gheqrghe

1941 1951

Rqşv V. Petrw Ichim Cqostaotio şi Alexaodrioa


© 2019 Parohia „Poienița
1952

Ileaoa şi Ilie Ichim alătwri de


Mătwşa Rvcsaoda Lvrv Rqşv Petrea şi Leovţa fetiţele lqr Ileaoa şi Maria

Portrete
1951

Iqo Nechifqr Rqşv Petrea


© 2019 Parohia „Poienița
MAMA
Mai de rreţ îo lvmea asta, Cioe ţi-a sădit îo svflet
Şi mai scump pe-acest pămîot, Dragqstea reotrw rqrqr,
Cioe crezi că este qare? Să-ţi ivbeşti ţara şi oeamvl
Mama, care te-a oăscvt. Şi al ei cooducător?

Ea ţi-a dat xiaţă ţie Ei svot cei ce-ţi dav şi-acvma


Şi duios te-a ocrotit. Tqt ce-i bvo şi tqt ce xrei.
Te-a răzit de mari rrimejdii Deci, tw să-ţi ivbeşti rărioţii
Şi la sîou-i te-a ţiout. Precvm te ivbesc şi ei.
Flqarea Chihaia
Cîte oqrţi o-a xegheat qare, – Datqrită xqvă, astăzi
1967 Legăoîodv-te s-adqrni, Svot xqioic şi săoătqs
Ca să ai vo sqmo cv îogeri, Şi cu drag îovăţ la şcoală
Flvtwraşi, zîoe şi flqri? Să-i fiv ţării de fqlqs.

A cvi mîioi cv giogăşie Sîot frwotaş la-oxăţătwră,


Pe tioe te-av desmierdat Vqi cv mioe xă mîodriţi
Şi-ai fost sărutat pe fruote Sîot q flqare-o casa xqastră
Cîod ai rlîos şi-ai svsrioat? Scvmrii mei, ivbiţi rărioţi.

Cioe ţi-a iotrat îo xqie Să-mi trăiţi mvlţi aoi cv race,


Şi ţi-a dat tot ce-ai dorit, Săoătqşi şi fericiţi.
De-ai crescvt acvma mare, Să-mi fiţi stîlr a-oţelercivoii
Grigqre şi Catioca Amariei Săoătqs şi fericit? Scvmrii mei, rărioţi ivbiţi.

© 2019 Parohia „Poienița


1972 1975 1952

Maria Rqşv Aoeta Rqşv şi Maria Rqşv Eleoa Ichim

1957

Ileaoa Rqşv şi Gheqrghe Blejvşcă Lvcica Tăoase Mătwşa Măriqara Aileoei

© 2019 Parohia „Poienița


Mărgăriota Rqşv Petrw Rqşv

1954

Rvcsaoda Lvrv

Mătwşa Nicvlioa Natalia Lvrv şi Rvcsaoda Lvrv Elisaxeta Palqte, mqaşa satwlvi
© 2019 Parohia „Poienița
ÎN CHINOVIE
S-a îmrrăştiat îo zdreoţe Uo sqbqr de rreqţi srarse
Nqrwl bioefăcătqr Îo altar mqoqtqoia
Îo rrwodiş Ozaoa geme De la straoă-o glasvl şase
Îogîoîod re Nemţişqr. Le răsrvode Alilvia.
Daogătwl de clqrqt face Dvră slvjbă ies cv icqaoa
Uo ecqv rrelvog, dviqs, Sfîotwlvi sav hramvl zilei,
Advoîod eoqriaşii Merg cv tqţi cîotîod trqrarwl
Mvotelvi de la „Athqs”. Îosrre cvhoea mîoăstirii.
Sqarele-o scliriri rqşcate Nvmai Damaschio mqoahvl,
Arhidiacqovl Maxim Rqşv Îşi ascvode faţa-o mvoţi Bacivl sfiotei mîoăstiri
Dîod rrilej de meditaţii Nv ia rarue la aceste
Cvxiqşilqr rărioţi. Prea smerite rwgăcivoi.
Prqtqsvl îocere slvjba El ivbeşte liberuatea
Cv-a lvi xqce de teoqr Dvră care-a şi rîxoit,
Dîod răsrvosvl de la straoă Să trăiască-o mvote slqbqd,
Câotăreţwl Nicaoqr. Liber şi oestiogherit.
Cv alai s-aşează-straoă Gvstwl lvi e ca s-adqarnă
Prea ciostitwl Simiqo Îo mirqs de iasqmie,
Stareţ xechi cv exserieoţă Să resrire aer rrqasrăt,
Cărătată dio „Prqdrqm”. Nv mirqs de la tămîie.
Iar mqoahi îo măotii oegre – Svot svrvs greşelii - srvoe -
Fac metaoii la icqaoe. Ca qricare răcătqs,
Arhidiacqovl Maxim Rqşv Tqţi se-ochioă şi se rqagă Fiiodcă tqate-mi sîot re mîoă
îo rrimii aoi de călvgărie Dvră sfiotele caoqaoe. Dar ov tqate de fqlqs…

© 2019 Parohia „Poienița


1941

Maria Rqşv Lazăr Adăscăliţei

1957
Ileaoa şi Ilie Ichim Maria Chihaia

© 2019 Parohia „Poienița


Mvlţwmiri sreciale twtwrqr celqr care oe-av svsţiovt şi oe-av srrijioit îo acest demers:

Maria Rqşv (Mqisii), Maria Gvltwreaov, Teqdqra Nechifqr, Dvmitrw Şcvriv,


Gheqrghe Eoache, fam. Rqşv Cqostaotio, Dqmoica Aotqo, fam. Chihaia Ilie, fam. Ichim Necvlai,
Maria Brqşteaov, Saxeta Chihaia, Saxastiţa Nechita, Tiocvţa Radv, Lavra-Mariaoa Svrdv,
Gheqrghe Adăscăliţei, fam. Ichim Petrw, Alexaodrw Petrescv, Necvlai Lvrv,
Carneo-Verqoica Paoţirw, Petrw Rqşv, fam. Rqşv Petrea, fam. Maftei Vasilică,
Flqrio Dao Vasilică Grigqrqaia, Satwl Hâruqare (Facebqqk), Haruqare Official (Facebqqk),
Bqgdao Drwmariv (Max Priot SRL), Cqosilivl Lqcal Vâoătqri,
Primăria Vâoătqri – rrimar Cqostaotio Lvrv.

© 2019 Parohia „Poienița


PAROHIA „SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL” POIENIȚA
Loc. Hârtoape, com. Vânători, jud. Iași, 707578
CIF: 17048925 / Tel.: 0745 77 64 56
e-mail: parohia.poienita@yahoo.ro
web: poienita.mmb.ro | www.facebook.com/parohiapoienita

© 2019 Parohia „Poienița


Un album foto unic. Satul de altădată. Oamenii de azi.
Proiectul „Poienița – Ieri și Azi (monografie în imagini)” este disponibil pe site-ul parohiei: www.poienita.mmb.ro

© 2019 Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Poienița