Sunteți pe pagina 1din 21

Duminica Tuturor Sfinilor Romni

(a doua dupa Rusalii)LA VECERNIE
La Doamne strigat-am..., stihirile nvierii, glas 1, primele patru, apoi
Stihiri ale Tuturor Sfinilor Romni, glas 1, nsui glasul: Pa
Stih: De te vei uita la frdelegi, Doamne...

Prea m rit eti Hris toa se Dum ne ze ul no stru

Ca re ai rn du it n ma rea i ne spu sa Ta bu n ta

te i iu bi re de oa meni ca i Bi

se ri ca noa str drept sl vi toa re du p ce le ap te da

ruri a le Sfn tu lui Duh s z

mis leas c s crea sc i s de s vr ea sc ce le ap te

ce te de sfini ca re te la u d ne n ce tat

i se roa g pen tru mn tu i rea su fle te

lor noa stre.

Stih: Pentru numele Tu Te-am ateptat Doamne...

m pre u n cu ce le lal te nea muri cre ti ne drept m ri toa

re ce au o drs lit lu mi na te ce te de sfini ca re au rs pn
Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

dit n toa t lu mea mi reas ma cea bi ne mi ro si toa

re a da ru ri lor Du hu lui

i nea mul nos tru a a dus i e Doam ne pri nos de jert

f i de sfin e ni e pe sfin ii si pe mu ce nici i mrtu
_
ri si tori, ar hi e rei i pre oi, vo ie vo ozi i

domni mo nahi i mo na hii br bai i fe mei ca re m pre u n

al c tu iesc lu mi nat so bor de flori a le se a le ra

iu lui ce lui ce resc ca re se

roa g pen tru pa cea a toa t lu mea i pen tru

mn tu i rea po po ru lui nos tru cel bi ne cre din cios i cin

sti tor de Dum ne zeu.


Stih: Din straja dimineii pn-n noapte...

Tu, Ro m ni e ca re i-ai as cuns cu sme re ni e pe sfin ii


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

ti ai fost prea m ri t de Dum ne zeu pen tru sme

re ni a ta c sfin ii o drs lii prin ti ne
_
ca re de vea curi au fost n v lu ii n tai n i nu e rau cu

nos cui a cum s-au f cut cu nos cui i str lu cesc n toa t lu

mea cre ti n du p vo ia Sa cea

sfn t cin stea pe ca re ei au pri mi t-o de la ve ni

cul Dum ne zeu pen tru ne vo in e le lor n a cea st

vi a tre c toa re se re var s i a su pra

ta bu cu rn du te cu toa te po poa re le p mn tu lui

iar noi cei ce lo cu im n tru ti ne a vem n dej dea mn tu

i rii su fle te lor noa stre.

Alte stihiri, Glas VI, Podobie Toat ndejdea...
Stih: C la Domnul este mila i mult mntuire la El...

P mn tul a ces ta pe ca re s-a pl m dit nea mul nos tru
Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

cel ro m nesc bi ne cu vn tat de Dum ne zeu prin rs pn di rea n

toa te la tu ri le lui a cu vn tu lui dum ne ze iesc i de vi

a d t tor i sfin it cu sn ge le mu ce ni ci lor ca

re pen tru dra gos tea lui Hris tos l-au vr sat la n ce put a ro

dit mari tr i tori i a p r tori ai n v tu rii Mn tu

i to ru lui pe a ce ti a + as tzi a du nn du ne cu cn

tri du hov ni ceti s-i l u dm c prin mij lo ci rea lor na

in tea A tot bi ru i to ru lui Dum ne zeu noi fra ii lor Bi

se ri ca i po po rul no stru bi ru in a su pra tu tu ror

am do bn dit.

Stih: Laudai-L pe Domnul toate neamurile...

Pu te rea Cru cii Ta le Doam ne i n p mn tul nos tru str

mo esc roa d a + a dus pe p rin ii no tri pe ca re i-ai che


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

mat la le p da rea de ce le lu meti pen tru a ur ma lui

Hris tos i a ur ca trep te le de s vr i rii pus ni cind n toa

te si hs tri i le pe a ce ti a s-i prz nu im i s-i ru

gm cu sme re ni e s re ver se a su pra noa str toa te da

ru ri le ce le du hov ni ceti o cro tind Bi se ri ca i a ra

noa str de toa t a su pri rea v zu i lor i ne v zu i

lor vrj mai tr ind n pa ce u nii cu al ii i lu crnd

la mn tu i rea su fle te lor noa stre.

Stih: Ca S-a ntrit mila Lui peste noi...

De la mar gi nea p mn tu lui vin po poa re s a du c

m pre u n cu noi cin sti re tu tu ror sfin i lor din nea mul

no stru ce m po do besc Bi se ri ca drept m ri toa re n ca

re ei au str lu cit zi cnd Bi ne cu vn ta t eti Mai c du hov


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

ni ceas c a fi i lor ce lor mai buni a lei din pl ma da + a

ce stui po por s ne bu cu rm cu to ii c i sfin

ii ro mni m pre u n cu cei lali sfini se roa g pen tru toa t

lu mea ca s se mn tu ia sc din toa te

ne vo i le.

Slav..., , glas 1: Pa

Cnd Sfin ii A pos toli au mers du p po run ca Mn tu i to

ru lui s n ve e toa te po poa re le i e A pos to

le An drei i s-a rn du it de la Dum ne zeu s a jungi p n n

pr i le noa stre. Ast fel ai

sp lat cu a pa Bo te zu lui tot p ca tul a du
_
cnd lui Hris tos po por a les n tru ca re s se cin stea sc Dum ne

zeu. A ici au n flo rit toa te vir tu i le cre ti neti


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.
_
a le sfin i lor ca re s-au ri di cat din nea mul

no stru i drept sl vi toa rei cre din e s-au a r tat a

p r tori i p zi tori pe a ce ti a +

as tzi cin stin du-i cu e vla vi e s-i ru gm s ne n t reas

c n iu bi rea i n mr tu ri si rea a de v ru

lui dum ne ze iesc.


La LITIE, stihira Glas Pa

Pe sfin ii ca re s-au a r tat n toa te tim pu ri le din nea mul

no stru cu cn tri du hov ni ceti a du nn

du ne s-i l u dm c a ce ti a ca
_
ni te stlpi ne clin tii au stat m po tri va fur tu ni lor

ce s-au a b tut a su pra noa str cre din

a au n t rit n su fle te i pe toi ne-au ps trat n

Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.
_
co ra bi a mn tu i rii dra gos tea pa cea i bu n vo

i rea n tre oa meni au pro po v du it

vi a a i-au da t-o cu bu cu ri e pen tru mr
_
tu ri si rea lui Hris tos Cel ce vi a ve ni

c tu tu ror a d ru it.

Alt stihir, glas 3, Ga

Ve nii a cum iu bi to ri lor de prz nu i re

s l u dm pe P rin te le n du r ri lor ca re

a pri vit cu dra gos te spre sfn ta noa str Bi se

ri c cci prin ro ua Du hu lui au r s

rit po mii cei ce ro desc spre vi a ve ni c i m

po do besc gr di na ra iu

lui sfin ii pe ca re din nea mul no stru I-a + a

Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

les i cu sme re ni e s-L ru gm ca prin ru

g ciu ni le lor s re ver se a su pra noa str

din da ru ri le Sa le ce le bo ga
_
te n t rin du ne n dreap ta cre din spre ro di rea fap

te lor bu ne.

Slav..., , glas 5: Pa

S trm bi m cu trm bi e de cn tri i cu bu cu ri

e s cn tm n tru prz nu i rea cea de pe

ste an a tu tu ror sfin i lor ro

mni con du c to rii s se a du ne cu noi i s

la u de pe bi ne cre din cio ii vo ie vozi i domni

ca re pen tru cre din , bi se ri c i neam s-au ri di cat

m po tri va co tro pi to ri lor i cu a ju to rul lui Dum ne zeu


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.
_
s-au a r tat bi ru i tori. Ar hi e

rei i pre oi al c tu ii cn tri i prea m rii pe

P rin ii no tri ce te de cu vi oi p

rini i cu vi oa se maici n man tii n ve mn

tai i toi dim pre u n a du nn du ne s cin stim

pe cei ce cu sn ge le lor pe Hris tos au mr tu ri sit
__
i c tre dn ii s stri gm, s stri

gm: O, voi

sfin i lor ro mni ru ga i v ne n ce tat li ma nul mn

tu i rii toi s-l do bn dim.

i acum..., glas 5 Ke

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A min.

As tzi m pre u n ne chea m pe toi so bo rul sfin i lor ro mni

Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

s a du cem cn tri de prea m ri re Mai cii lui Dum ne zeu, O cro

ti toa rea c a ce ti a lup tnd n lu me cu is pi te le

i ce rnd o cro ti rea ei de Mai c s-au a r tat bi ru i tori

i pen tru ru g ciu ni le lor a re vr sat bi ne cu vn ta rea

sa + a su pra rii noa stre iar po po ru lui nos tru ce lui mult

n cer cat mn g ie re i-a dat pen tru a cea sta toi c tre Dn sa

s stri gm Ns c toa re de Dum ne zeu Fe cioa r p ze te

ne de v zu ii i ne v zu ii vrj mai pe noi cei ce n ti

ne ne-am pus toa t n dej dea noa str i cu e vla vi e ne n chi

nm cins ti tu lui tu chip.

La STIHOAVN, Slav..., glas 6
alctuit la Stavropoleos

Ve nii cre din cio i lor as tzi

la o lal t strn gn du ne s prz nu im cu dreap

Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

t cre din i s cin stim cu la

u de prea sl vi ta i cin sti ta po me

ni re a tu tu ror sfin i lor ro mni

zi cnd: Bu cu ra i v prea sl vii Mu ce

nici, Mr tu ri si tori i I e ra arhi!

Bu cu ra i v cin sti i lor pre

oi i Cu vi o i lor pus tnici!
_
Bu cu ra i v, fe ri ci te lor fe

mei! Bu cu ra i v, drept

cre din cio i lor vo ie vozi i

domni! Pe Hris tos ru ga ru ga

i i-L pen tru po po rul a ces

ta i pen tru p mn tul pe ca re l-ai

Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

sfin it cu os te ne li le voa stre,

Ca s d ru ia sc bi ru i

bi ru i in a su

pra p g ni lor i su fle te lor noas tre

ma re mi l.

TROPAR, glas 3, Ga
al diaconului Cornel Constantin Coman

Cu vn tul dum ne ze iesc pe p mn tul ro m nesc a o

drs lit iar Bi se ri ca str bu n cu sfini s-a m po do bit

vred nici lu cr tori s-au a r tat mu ce ni cii i mr tu ri si to

rii ca re pen tru Hris tos via a i-au jert fit iar cu vi o

ii i pust ni cii n tru ne vo in e ur mnd ca lea Dom nu lui

chi puri n ge reti au do bn dit ar hi e re ii i preo ii ne n ce tat ves tind cu vn tul E van ghe li ei au mr tu

Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

ri sit. Iar bi ne cre din cio ii vo ie vozi bi se rici au nl

at i cu drept sl vi to rii cre tini cu rv n i jert fel

ni ci e cre din a or to do x i a ra au a p rat toate ce te le sfin i lor m pre u n ru gai pe Mi los ti vul Dum ne

zeu s mn tu ias c su fle te le noa stre.

Altul, glas 1: Pa
_
Mul u mi re a du cem i e Hris toa se Dum ne ze ul nos
_
tru Cel ce cu pu te rea Sfn tu lui Duh pe str mo ii no tri

i-ai lu mi nat i prin A pos to lul Tu An drei la cu noa te rea

Ta + A de v ra tul Dum ne zeu i-ai a dus i din trn ii sfini ai ri di

cat ca s se roa ge pen tru su fle te le noa stre.
Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.
LA UTRENIE
Mrimuri, glas 1

M ri mu v pre voi toi sfin i lor

ca re din nea mul nos tru ro m nesc ai o drs li
_ _
it i cins tim sfn t po me ni rea voas tr c voi

v ru gai pen tru noi lui Hris tos Dum
_
ne ze u lui no stru.

Ve nii toi cre din cio ii s l u dm

pe toi sfin ii ca re prin ne vo in e le lor

pe Hris tos L-au prea m rit i p mn tul rii

noa stre l-au sfin it zi cnd: pe o cro ti
_
to rii Ro m ni ei.

Stihuri: 1. Fericit brbatul care n-a umblat n sfatul necredincioilor i n calea
pctoilor n-a stat i pe scaunul hulitorilor n-a ezut.
2. C tie Domnul calea drepilor iar calea necredincioilor va pieri.
3. Slujii Domnului cu fric i v bucurai de El cu cutremur.
4. Fericii toi cei ce ndjduiesc ntru El.
5. Scoal Doamne, mntuiete-m, Dumnezeul meu.
6. A Domnului este mntuirea i peste poporul Tu binecuvntarea Ta.


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.
Dup Polieleu, SEDELNA, Glas 1

As tzi s ne bu cu rm i s ne ve se lim n zi ua

prz nu i rii tu tu ror sfin i lor ro mni c drept cre din cioa

sa Ro m ni e prin trn ii se prea m re te i n

toa te la tu ri le lu mii nu me le ei se ves te te iar

n ce ruri o da t cu voi sfin i lor n na in tea Prea sfi

in tei Tre imi se po me ne te i de ne sfr i te le da ruri

ce reti i p mn teti se m pr t e te.

Slav...

Pe cei ce pre Hris tos l-au iu bit jert fel nic dreap ta cre din

au p zit, n v tu ra Lui ne schim ba t au mr tu ri si

t-o Bi se ri ca au n t rit i pe po po rul nos tru de a
_
su priri l-au a p rat pe sfin ii ro mni a du nn du ne cu

e vla vi e cins tin du-i s i prea m rim.
Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.
i acum...

A ta mo te ni re sun tem Prea cu ra t Mai c i i e

ne ru gm n n cer c ri le ce vin a su pra noas tr ca u t
_
cu o sr di e spre ne pu tin e le noas tre i fii ln g

noi n p ti mi ri le noas tre mi lu ind pe cei ce ne

n ce tat te prea m resc pre ti ne.

LUMINNDA, Glas 2 Di

Ve nii iu bi to ri lor de prz nu i re s l u

dm pe a p r to rii i spri ji ni to rii no tri pre sfin

ii ro mni cei ce pe p mnt fi ind s-au a r tat plini de Du

hul Sfnt i din iu bi re fa de Fi ul lui Dum ne zeu prin

n su ti te os te neli p mn tul rii noas tre l-au f cut

gr di na Mai cii Dom nu lui iar a cum stnd n na in tea Sfin

tei Tre imi ne n ce tat se roa g zi cnd: iz b ve
Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

te Doam ne Dum ne ze ul nos tru a ra a ceas ta n ca re
_
se prea m re te prea sfnt nu me le Tu i

a p r nea mul no stru de toa t rea ua n tm pla re.

La LAUDE, stihiri glas 1, Pa
Stih: Ludai-L pe El n timpane i n hore...

Lup te le ne vo in e lor s vr ind i zdro bind me te u

gi ri le v zu i lor i ne v zu i lor vrj mai ai r mas ne

cu nos cui oa me ni lor dar cu nos cui de Dum ne zeu Cel ce v-a pro sl
_
vit pe voi sfin i lor ro mni ca u nii ca re a vei n drz nea
_
l c tre Hris tos i bi ne v-ai lup tat tu tu ror ne d ru

ii prin ru g ciu ni le voas tre cu r i re de p ca te i

ma re mi l.

Stih: Ludai-L pe El n chimvale de strigare...

A r ta tu v-ai Bi se ri cii noi ste le lu mi noa se sfin


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

i lor ro mni prin a r ta rea da ru ri lor ca re n tru voi e rau


_
as cun se i pe ca re le dai ce lor ce la u d po me ni

rea voa str n tr-un glas stri gnd: Bu cu ra i v os tai ai lui
_
Hris tos ca re ai dus cu ne vo in lup ta bu nei cre din e

Bu cu ra i v, ar hi e rei i pre oi cei ce la lu mina cu no tin ei de Dum ne zeu ai c l u zit po po rul nos tru.
_
Bu cu ra i v cei ce n ne vo in e pust ni ceti vi a a

ai tr it; Bu cu ra i v toi sfin ii ro mni, a ce

te lor ce reti la u da i bu cu ri a.

Stih: Strigat-au drepii i Domnul i-a auzit pe dnii...

L u dm ne vo in e le voas tre ca re pen tru Hris tos le-ai rb

dat i cu vi te ji e su fle teas c ai bi ru it pe n ce

p to rul n tu ne ri cu lui. Pen tru a ceas ta a du nn du ne


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

as tzi n sfin te le l ca uri zi di te i a p ra te de voi

a du cem sla v lui Dum ne zeu Cel ce v-a n t rit n lup te

le mu ce ni ceti iar c tre voi cu ve se li e stri gm: Bu
_
cu ra i v sfin i lor ro mni la u da pur t to ri lor de chi

nuri n t ri rea Bi se ri cii, fru mu se ea i cin stea nea mu lui

no stru.

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru sfinii Si, Dumnezeul lui Israel...

Zbu rnd cu a ri pi le dum ne ze ie tii cre din e n
_
toa t lu mea ai dus ves tea drept cre din cioa sei Ro m nii n I
_
e ru sa lim prin I oan Ia cov de la Neam n Con stan ti no pol I
_
oan Va la hul i Mu ce ni cii Brn co veni n ves ti ta Ro ma
_
I oan Ca si an po v u i to rul c lu g ri lor iar Mun te

le A thos m po do bit a fost de Pa i si e de la Neam i


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.

An ti pa de la Ca la po deti ce m pre u n cu Pi men
_
i cu Gheor ghe de la Cer ni ca nu me le Dom nu lui au che

mat. Pen tru a ceas ta cu ei m pre u n pe Dom nul s-L ru gm: pa

ce i mi l rii noa stre s d ru ias c.


Slujba Tuturor Sfinilor Romni C.T.