Sunteți pe pagina 1din 261

Ed" S" ~ ·D·U1.

6 -r-lf'ID' '1] '"'C~.' .• · .. rtorr Sorin . ·.·lVilj_~··· •. U·

u

Pv. 1" D' ····U·· "MI" '-,C, T '··R·:·· U' .... S"'-:'T"" . AN"" ..... "'I"'L'" O""'IA TI

annte e L ,H.' , .,'> ,,:,.< " . ", , .... , .... tu:J

O TE'" '··'·,-····O'··'-<'~'TO·>'IG>- ... 1E:···'···::·' A·,····"·· 'TC','/'> ···'Q.·,>·.,!l1\,T·vI··,--·

....... ',., .. /.:L'< ,., '" , ~I ,.:,~,\J.n.

-::""1,,1·' -,,'.--.' I!,_'., i··~.< --,·':·'~t·, d .' S·::'t·· ",£'....,,,""", ·1'····· ····'cu':" -B:·:',·· , ... ,'.: h .. ···t·

vomm mgtll]I. ' ae ':j:' zran "ones" nerec e

e ,E'D,ITURA, FUNDATIBI AN'ASTASIA ,2005

n , P. rim" ,,[,.! ,. aleriu 13~, sector 2", Bucuresti, tellf~; 2109530~, 211674,,5 e'm rn ail: an ast'Jsia,@ fx.ro, www anas tasia.ro

ISBN: 9'7'3~87245,-5=4,

Descrierea CIP a Biblietecii N'a"iona'~!e a Ramaniei

"'" - - - -- -

STANILOt\B" DU'MITRU'

o too 10 gj"t a icoaneij Durnitru S rntIDOae.; pre£": Adrhul }J"exandreSJClt,; ed.: ~tefu D Ionescu ~ Berechet ~ Burulie~cl ':

Edimra Fuodatiei Anastasia, :~OOS ISBN 9 73 ~ 8 724.5 =,5 ~4,

1. .A1exandl-esCt1~ Adrian (posrf) IT, Ionescu-Berechet, Stefan. (ed.)

RETroTA rr'T'A pH'D TJt.T A;' C·"'·-C·'T.,r; C "'UV1N.,,: .. ' "T.' '''''"1:; S··I· 'T7LIAG··'··!Tl.TI·:··

, ,V,iJ1....tn.,.L .Ln,i-"U.l'l , •.. ' '.' .: .n!!i, __ . ' " , . L , .Ll VLn . -C:l.l'V ...

" ,./ 1

a seama de. teolog i P ororestanti, influentati de [coria lui Rudolf Bult-

'_ ~~ ~, ~ .

mann, declara ca ideile despre Hristos ~,i actele atribuite. L~,~ ca ~i ideile de-

spre: Dumnezeu din Sf~1ta Scriptura in general, sunt obiectivari mitologice

~le' uno -_ referi r l~ ~:; stenti ale "'I' ~j!o1'!; 0" m '1 ,.1.1 ii 1-"·'!ii Dumnezeu im ~ "U~ nat r'~ ceva ce de

~- ~-:".' !b..L~: -. I~.lb!.~ '~ .l, . :~ c 'RJil,,", ." :'-1 '~U~· '0" . <_": .-~~'~, &'~"',l5 "I~L ~g., '~~'!;i!!" ~ .. : '.~'"

- .... - - - , - - - d-' - - - B' .' b l' .- - b ~ d - -' - Ii, 0'. _. ;w I L - - . ~ - - - 'm - -'

p~ie~te ,pe, O'ln;:ie aceeamoua tre ouie errutmogizata ,"a aceasta concmzie

au, fost indernnati ~i de ideea ca ernul modern nu rnai c3.cc.t::pta notiunile tra-

diti .'. . _,.. 'r. , al '. .:- -- -'0- ~ -- ~. '- -- rl- -,~ ,"- d . -, "-'.- - - __ ~ ... -. -',' ,-:-. - ~. ,- .. 0;,0 .'-' . - hi ':'. ::: ~ b . ~ ,--.- -- - di ~ .'. , ..... l,JiC- li': '.'

- ,onalC ~_c_e~ cr'CS.:I11Smtl_W si e aceea e riecesara 0 s,c_, trnoare ~'~1L__,CidJa a. m .. ,

~ ~ ~

bajului ere stin, Astfel Paul Tillich a p-.:t1Jp,-~US sa, se p_:arascasc'a, ideea si numele

. ill . _ ,. ,', 'PI

, D" d ," _..:; d · d " 1- d'i ulti ._.

unw .' ··· .. umnezeu transcendent ~t, s'~ se aaopte ideea ~1 numeie ne <{i. mma re-

alitate», de «fundament al realitatii». Caci Dumnezeu .pentru omul de. azi nu e decat natura creatoare, fu idamentnl cr-eator 3.1 tuturor obiectelo '., Iar epis ...

... ,1 li J' :Il...._ 'D" bi d '_1 M b' ~~, .. ~ id d

CO,Plu ailg ican c onn ~o· unson crec e ~1 ei C~, treouie ,p~rd$m'ta. iaeea ·.~.Iespre 0

[ililt~. transcendenta S1 personals si chiar numele de Dumnezeu, propunand

'lIi'~ - . ~ ~ '" _ - . ~, ~ ~ .- ..' .

inl ' 1" f 1 d Tilli h' f 1 d' Ir di ~ - .,

: . .. -,. :_-:-. - .. ,".", " .. _-, -_. -'I'-r ".' 1-1'-'-:''-'" ~ .'.' I:",.~ . . -[ .. ,.' "-,:-- I _ - " '. ~.:' . ':< :,'. "-" .: 1-'- ····_1

. ocuirea U~ ne CU. nurne e propus,e--.t:. c J ie co ace a, e « . lCQl1.-:. po

narul», Hristos nu Ie decat omul care a trait eel mai accentuat unirea ell acest fundament ~1 realitatii, sau inconditionatul in iubirea fata die oameni-.

S- d "i/O; b d ibili · · 'm~: "1- i schi bX' e pUlle .•. eel intre oarea .c_ espre. ,POS_! :::' . ratea $1 umite e unei S -e cmm -'(Lr~,

a lim baj ului crestin ~

Crestinisrnul Sf; intemeiaza pc Revelatia cuprinsa, dupaunii crestini, 10 Sfanta, Scriptura ~i in SIrota 'Iraditie ".i ,p~strata de Biserica, iar, dup". altii,

'jI;, S· .CYiL So. -'.. ~ 0':' him- ~ b Ii" b '",,,,,II '. • '11.... '.

01JIDat m Stanta Scnprura, scmmoare a imuajunu care unp', "ca. resp'mge-

rea acestei Revelatii 11,; rnai poate pretinde ca. pastreaza crestinismul, iar teologii care ,propwl ,par~sirea Revelatiei crestine l1U mai pot pretinde pentru Ie] nnmele de teologi crestini,

6

.

-

.Fata, de aceasta intemeiere pe Sfanta Scriprura ~i Sfanta 'Iraditie, teologii protestanti arnintiti au doua raspunsuri: ,intai)1 ca S£iL"lta Scriptura a fast

" d '.,J;:" • d II d i d · at' ~ 1 ...... • }.,

o opera '::. eterrrunata istonc, rec anc 1. ~,eJ ,: ue timpuhu 11'1 care s-a scns m ex-

prcsii ~i in forme literare ale acelui timp; in al do ilea '. ruld,~ ,ea Revelatia e pa.sibila de' mai rnulte inrcrp'etari iar schirnbarile de notiuni ~i die litnbaj pro-

d '" ~ " '" 'I' 1 din ~ · 1 1 " "., hil 1-

pus.- eel. sunt spnpnitc ~~ e: e pe unaen nUJt1p e e interpretari pOSt ... e aic

Revelatiei,

DAb "oJ. C: d I'R elati

e aceea se P'UllC intre sarea: oare 11.U exista Ull ronc ai ceve aue; care

b '. ." d · 1 ~ bil .. ~,.! ~ 1

tre U.lC recunoscut ca mtact ie toate intcrpretarilc posib . e arata nrnp C-3.'[ eie

'. .' ~ '. t f '.. . tit - ...., ~ - I~ o· .... , '. . . est ,c., _. I ." ; •. ,. m al" ·nl. , 'r- 1 ": ,. . ,:. '. . . " - . ,.

mat po_. n SOCOu,_'C cresune : . are, aces Ion CS.~ .. ai ' . .fi.c',e, nei ru es e ex-

P r -I' U' ~'1'1 'to :~ l' de am irru .. ite rn ijl 0" 'a' ce )

"_I, Q;'~. ,_._ "I',L- .. -,> .. ,i,U .. _.\ .... ,- ...•

Ii

Intr-un ra,p It despre evolutia Catolicisrnului dupa Conciliul al II ~ lea

d 1 "iJ:' Ii",.., 19" 67' Comi Iui C' . N 1 C" '.' iliului

e :a. vatican, inamtat 11] augus~t: .. ···" I .. : n11tl'ru.W. · ... e·1 trai a.·011S-,_Ul

E 'at B"' ill i, - L V~ l' 11 al all D

• - ..:. - . h -. . f ~ . t I '. . -'.----: 'I _ • • . ' I, . . . . --,- :- ~. _ ." - • -. I . • T • "I,' _- r ", "j" "... - . ,- 'I • - . =--..

cumemc . usenci .or.·-ucas '. iscner secretarui genen .~_'_ --.epartan1entll-

1 d dii al C·-, " ~ c· '.,.J,:, ... ~ Co' '" .... 1" ;Ii,

ui .. ' e studu a " .omisiei ~«'.- .redmta ~i ".- '., nstitutie», constata ca teo- ogla 1.11 g'e-

11#0"'[' al ""Ii, ajun - s 1- '""II concluzi . C.::4 or' l~ t""5I' exp- 'irn -,;q ~"'~ ale rn-- - ar .... ' "l"II·'Fl~·,.;;IIi.'iII C . f-: 'FIliiii' chi' · "'ir 51'

'!i!.,,;r ". oft. '.. .'; A·',.:··· _;::.11. l t, (L _ _ I ..... 'Iii.;; , "" _r JI1_ cu:w. . 1;,. _~:'~ - L.1u.J( Y • .rc~, L.!U:,.:I:;\;.., - . iLL' ;.

cele dill carlile Sfintci Scripturi, au fast det .. ·rmina.te. de conditiil ' istorice din timpul res P ectiv Dar el crede ca tocmai de aceea errneneurica are astazi lU1. mar rol, trebuind sa. stabileasca carle este fondul revelat ~i carle e haina isto-

rl't"'Ji de imagini d P' reo ell _ ."rI." d e cuvi te 1;"1 -.' ea cniI fos xprim ...... ·iF~

rrca e l._ [, .'_ , l' e .•. .c .".- p·arl, .. ,· :.un ""'~ L care a ,"1, n, 'SI e·_' .. · ,a.:'d. ..

Ca sa nc splmem parcliea de la inceput, noi socorim ca Apostolii, in :pro-· povaduirea lor, ,~i autorii Noului Testament =- ca ~i profetii ~i scriitorii Vechiului TestaJl1enr - 'au folosit tara in' _ oiala cuvintele. notiunile si formele Itera-

.A' II Y

rc ale timpului lor pentru exprimarea Revelatiei divine, Dar aceste cuvinte,

notiuni si forme. ire -ale au suferit a transfizurare in rnodul cum au fost CQ'm-

~ ~ r~ ~

binate P'f-lltnl 8.. exprima un COl1\1,,1'lu:r 1113i pr,eslU, d. ~ contin rutile naturale,

~ d '" 1" .... · -1· L" ;., I.

n once caz, . urnnezeirea nu .. ·rlS[OS ,1 ere e . to manturtoare 1'1' pot

fi considerate ,0 haina form'aJa a timpului in care s-a scris Noul 'Iestamcnt",

' .. 'e vom ocupa en problema limbaj 111m Ina! in,co~o; observarn aici numai

d noi socotim ca crista 0 tipologi anostolici ce s-a dovedit privilegiata fata

d "1" '1. ul ~ ! 1 d .'. ~ l' ..... ... toate n,po OgU"lC t I enoare ~l e-a "_ '. terrmnat tn parte pe ace. ea, pentru ca.

A.pOSi alit au stat s b imediata inraunre a lui Hristos, Durnnezeu eel. intrupat, iar capacitatea lor umaria de' a sesiza divinul a fost ridicata la I .. n grad suprern

o 'TEOLOGJE ,A lCOl'u'rEl

7

~i deci ~i capacitatea de, a exprima divinul sesizat de ei. De aeeea, mijloaeele prin care au exprimat ei Revelatia divina Sf: cer mentinute. F:ari, indoiala, cxista 0 metoda de ,3, adapta limbajul crestin la, unul C'O ntempo ran, t:itl~lld

-:' "-'1' 'd:-' '" ,,''t R;' ",' latiei "" ""."""~ - .. '" ,"'~ ,,,-"f;.-', niiloa orivil iate d

seama '_ e esenta ,' .. ' eveia,",e~) exprlmalA. pr.Ul anumire mtj oace pr1 .' 'egla e ue

• '. J\, , ..... , I. " II<; d 'II 1- ~ ... 1 • , "' d

exptIm.are a ei, Anncipanc rezultatul acestei cercetan 1 pu.tem spUl1e ". e 'pe

~ d ... d '. 1'" · )it u '. • "'m 1 1 ' ..... 1

acum ca, ,,' aca «demitoiogizareax ~1 CU, ea piraslrea nn1J1~oac'c' or egate esennai

de exprimarea Bevelatiei nu .poate f acceptata, l!ltruc,at ea ~'tl!Searr.uLa annla-

n..... .....'1 . '. • . , A """I 'j '. - ~II"" · '1

rea n&:,V!;lapel, se poate accepta 0 «llItbJegere SplfltllaJla)<> a acestor mlJ oace

caci ea corespunde cu sensnl lor insusi, Precizand, ptltem spune ca Revelatia s~·~ exprimat ill DI0d esential ~.i autentic prin cuvinte ~i irnagini, care redau totdeauna un fond spiritual adevarat, pe care tllas'a sa se ultrevada ~'!, care' trebuie pastrat chiar daca se folosesc si alte cuvinte ~i imagini III afara de cele.in

.' D 60. 1 .. D" " demitolozi d 1

care s-a expnmat ~ve' .atra, ..lmpotrl'va~ «c ermtologizareas porneste : :e. a

ideea ca fantezia populara a creat '0' seric de rnituri care n-au nici un fel de continnt; de aceea cle trebuic lepadate: cu totul, C'autalld lID alt fond decat eel exprimat de- elc.

F d .. I • 1 d l ... ! ,_. b ... 1 '10 ,..,., 1 · · · id "'fl'-

one ui esenna , .• e nescrurnbat ai ...r\J;ve, anei cresnne se 1: lentifica CLl a

] 1 ~

r

Revel atia prin acte si cuvi -," tie

~. ,

Revelatia crestina CC1Ista intr-o serie de, acte savirsire de Dumnezeu ..

-~ ~ ~ J

sau promise de '1, in, raport eu 1, mea ~~··i cu. istoria omeneasca, Teo I ogia mai

.... ;;. li f'" . · . d - ~ D L .. •• eli' · d bi

nou ' a p __ ts 111 renet acest connnut de acte W Keveiapei __ wine, spre. ' eosem-

re de teologia rnai veche care vedea Revel ria inrr-c «descoperire d in,vataturi» run, partea, lui Dumnezeu, sansfEt'cand inreresul omului [de. a cunoaste

d· ""' 1 · d ..... .. ... c. lui Am' D' tul -" . D.......'"""'· ~ d:· . ... c·" '.

eanl ~l' .. ,e trat O··ili,orm .1, '" " ... ~. -1cr .' DCSfJri 1.U1I:empu:f.:>t.vtna,,· .. "oncl-

liul 1 'II 1 d 1 '. ' . ~ ~ ~, d .... . . 1" · !.. ,0 1- A .

, _, a .. 1 -iea de a v ancan ~13a 1l1SU~lt 1 eea ca ., ve ana consta mai a es 111 '. ct

ale lui Dumnezeu, ,dupa ce a scoala teologica p . otestanta numita a «is oriei mantuirii» ( 'cilsgcschichtliche Schule) vcdea ,". evelatia ca in sir de acte ale lui Dumnezeu iII is orie, iar mantuirea ca 0 rc .lizare treptata In istorie+,

Aceste acre deosebesc ill mod clar pe Dumn .. eeu die lurnc, Prill ele

D,'!! 111""'''' ezeu se eli" II:) ti n " de z Pl' l' rn 1 r,o- '-'10' gl' (f!i;J" c ar re erau 1;"['" U I ti rt"'!ii."!1 "1i n ali z~ P- -cR! '[ S- 0'

~I- ,l..ll.Llli...' ..... u. .' ' __ l~· ,~:. .,,'_' ,LA..." "~".:u.L' I,.'. _ I~ ' .. <,_. '11;".' '!II" • ..L, I . "ll.L.ia i:'UJJet "'d, ,~, ...... - .. ,"

.' "1' ~:- . 1 ' ~ ., l' • '"1 C ' U '

1-- , .- • .i _, ,. I " -. ~-:..... • _.' _ - I' . _'! I .' ,--. .',,' - I" ,.' ~ . --~. - .. - - 1 .. - , . 1 :-., . .: '-, .: • 1 - -

nificlri ,a.e . oItc,or naturn ~Il d,e p. Slltm, or umru:l-·., , ... lar ... j ca, acestla ·:_.rall

proiec ati d,.' fantezia pap Jar:, dincolo de lume, felul l r :·!" de _I ac iona 1:11 Iume

.. gul '!l,_ ~ d ~I ~ C. ~ n

avea o anumita reo -I"" antate, era srrans iegat c e aceteasi renomene aie naturu

· d 'I' i ., •• ,. li-·

si ' ae ace easi pasrurn umane.un acnonau C.IC! c.

~ di .. ul ,,~",",

mea I, - aceasta se aran ca crestirusrnu nu e mitologic ,Sl ca atare nu

are nevoie de 0 «demitologizare».

.' ~: nevoie nums i de 0 mnteleglcre spirituala a crcs ,0 ismului: Dumnezeu

, l· _ 7

nu este. in invatarura crestina,« entitate obiecriva.aau 0 fon a natur la cam

J ~ ~ ~ . -

la fel cu cele din lurne, lucrdnd asupra lumii ca un obiect sau ca t. for~a mai

tare, decat cele din ea. Aceasta ar fi «obiecri areas mitologica de care vorbes ...

Bl ~ · d-I ,. 1 ~ * ali' n-'

e 1.1 rmann ~.~ care ar necesita 0 <<:'- emito ····gt,'are». 111 rea .. · tate .. iumnezeu

. b · de enerzie soi i .... , ~,'" 'lib' · ~!' i , '.,

este un su ':lr: C[ .', e e1erglc: spmtuaia si tn _ r', ~1 ale' eie Lui S int acre spmtua-

le. Ele produc effete as'[~pra omului numai cu voia acestuia ·;i influenteaza 111 gen __ Tal dupa modul ln care influerrteaza s iritul sa ic eile ~i credintele asupra corpului, as'upra relatiilor dintre oameni si aSllp,ra. lumii mat eriale oeste tor, Adica Dumnez .. eu, a-1egan,d]a un ounct san alrul al cauzalitatii universale a unci lurni contingente, una sau alta din polivalentele ei cauzale, 11U scoate

o TEOLOGlli A ICOANE.[

9

"

himea din cauzalitatea ei ,1 nu im,piediti Iibertatea umana, prin actele prin care, infuzeaza noi energii spirituale omului, sau il indrumeaza in diferite di-

.~ ~1"~" D' I '. '.. .'. ""', .~' '~M '", .' .- b"i~'!.J; de ~'M" - -~, ~-. -:-.-:-~, "t'_U1 "-'I"i' ~i." ... i. ..=

re!o,..,~lll rumnezeu, ca sursa llJ.epwz-a; oua ac energie, Hl1.p~ras,e~ te lWl111 ~l.

ornului din energia Sa, tara B"a. deranjeze legalitatea lumii ~i ma sa impiedice Iibertatea ornului, pentru ca e 0 sursa personala ~i p-entru. car e Creatorul lu-

.'.. i 1- il ~ . cl · ; '1' '" · ali: .... " ·i.·

- 1,- '-. - '.j-" "'r'~",;' ,." - ,._J -. '~ .. -. ,--.'.~ I·...: ':'~., ',' I-l_.'" .:.: -, , ~. ,." . I': i' --'J_I,- r--::-I'· 'iii! -::-::-.~ = '-3.

mn ~l a Oint, WI ~1 .. uar prin aceasta . e a mtemeiat ca .rCI_". {1a.P pm:oprll.,. natu

:,." . ~'. ":' tile . ~ i '_.,- .... , -' '" Ii' ber ".' " .'" A... _ .. 'd~ : ~ 11 ' . ,:" To.; .. -.~ p. . '·1··':-; .0... -. '. :.- I

ra cu. _u:g eel) pc. 0111 cu ... ertatea sa, In. cacnn . umn, roata ~\._eve ~.p~l ,prln.

acte di "W" ne po o R-'" evelatie in COt rn"" d - ... t~"'" 10g ~l' '1'- t'tl- D" in-1.,- p.-' ;"'1 si , D" -

ac . .._ - .. : ~ I . <'v '- a<. • . II ~ r '!l_.e wJu',·,il'ld·e ·~'~ul,",ze;u.. <l: om.. ·.·tunrle·~

'iii' . . ~ ~

. Tl n A . d . " ~ .... .. de. "",'" _".,- ..... oil ' ... '.' . ul ,.oj; dar .'" d '.- '.' -- . .-~.;:- " . .- 'I - . ..J.. -'. '~. - -.. .

zeu tinano seama e necesitatne orm . Ui1~ .' at: ~1. oe acceptarea sau ne neaccep'"

1)1..... 1 ' · d 1 ·

tares ~ve-, anei t In partea ,U1..,

I

De fapt, primul act al lui Durnnezeu fata de lume, care poate .£1 soco-

tit si b ·1'j'Z·" turur ror cclo rlalte ac t--,'t-!L 1It"1~' ..., n ...... vela riei S··' ..... '!Ip ~il'; 11 1""'0' m ,."i' 'nIU-'''l,(P 51'! cieatia

l.JIl:, UIi, _ !;'L:a_ .""L .. '" -' .~,-.:Il.-'. ],rC~ -,'L;. ,(1,.. l.!';'" i2i_. ~ ,~, !!i.,.l:~ .• L,_a1'""" I' • ..!J. 11;;,..', ,U1,.!!I._,~I'Ii,.;. .. ~.:_ '\.;i .lao'

~ ~ ~ J ~

Dar din actul acesta, ;grell,de inteles, 110i avem Ide retinut in special faptul ca

., I 1-' i i ...., h i e. ~ .. D" '~~

prln ,e e . umea e consnnnta crnar prln voia nn i.rumnezeu lea 0 reantate, pc:

.J~, o parte £"'11 legi proprii ~ r= de a' I:.......", ,iI""'~ Ci. re .... 'I~,~,,,,.tI'i!" con 'f"'~ngPi'lt~ .~ r~'r~l~ .F"I"!IIUI"'7I1"1 L;L~ I .'0.';; 1 ~ ~I-" .i~, ~- ~ :- . \ '. 'j ,~~-".\",'.L La. ~;Q, V "'~'a.u. L.:a.'L~ . ~ ,,-u, : \...'i" ~ b~'~ ~;Q..';!~-

litate .ploat.e fi dirij ata fie de Dumnezeu, fie, de om, pel1tru a servi ca sc:op ICQ= muniunii dintre Durnnezeu ~.i om. Energiei Iibere a lui Dumnezenii raspun·_· de energia libera 'a omului; propriu-zis, din energia divina t~.i ia pornirea ,i

st - p ,- ,p' gt" - - ,- - ,- \rI 5 c rcCJ ere a '~n\...r c_ a ·Wll..'aJ.l.a ", ,i

~ ': -'.

R~ Bultmann propWle. «demitologizarea» crestiriismului, penuu ca $01-

coteste ca. el s-a mitologizat ~i prin aceasta a transformat pe Dumnezeu intr-o plasmuire transcendenta «obiectivata», care nu ofcra omuhii posibilita-

1.:, ..... ,. • •. 1 I!' ., • ~;. ••• ,. 1 b

tea realizarii s'a' e autenncc, «exis ten tiaie». .in crestinism, zice e J nu e vor .-3

decat de '0, revenire 180 sine a omului, Revelatia nu ... i vorbeste ornului desp ·re.

-n !,'j, • ,

A '~I nf"i'~ - £"1" t'!.1· ~I d' e i:' chi d' P 0" chi - "1' .... s1I1pr·"1 ,il.'1' "1iI C ~ /!oI',!· ~ ..... 1 ;jiil!!;j~'n' Ili=!i ~ te ('I~ ;Q e 1il1' nte m p.ag~l .pp. sin p, ro2_

1..L.:JL.:JI,~.JcJ, c., l... . lit I. -. <1 \.:: .nt ,~ ...\.:,. ,i.'LiI ~ _ ,'-'-It. b'a. ~.JL .. u.uesr ~'. '. . I() n d", 'l!.~lIL~ ; !in:. ,L. b. :.~) 'L •

.... ,~ ~a revendicata, 11 punc 111 situatia de a lua decizii de credinta, de a Sf: filpe

d .... ' at U :-:-= ....... -~, ··to; .... . .. ~-"; de ':', ..... , A, at . '1" - ~. '.', .. ' .', A ,..J'~·(;·-·'i'[1 - situ .- ti ~ ,-;' e 0 viata automa a; comuna, ~m .. ' te a se inte e.gL; p·e SIne m airenre S1--· .a..;11. in

ceea ce este el m.m at:utenti.clI

R B' _I· - . . ,- - -. . '"i -\ .. , - . •. . - A! ,'. - - m '. . .. - . ~ . ,- I": -. -. - - -- , . (- ~, . - ,_ - i .' ~,. m.

il:utJllarm socol:e,te C,d. Qlnu~. S'C: po ate' f1eacclza -auten.nc. t1,rnnal 111 p.~a· ..

nul unei ,experi1e,11te 'cxistetlpalisrc, libe.re ,d.e toara cOIlsrrangerea. readlit:~tPi

b~· "':,,, .' .~! ":" " 'l-"'~ eli'" '.'" ',' .,_, tJ.I' -, ~ .... ,.--~~ 1-" .' --~ ... "Iw:! '.. ,_.~ C"! dr' '.'

.lec.nvc:', mClIlL\SlV ace, el ;Vllle-.~, C'al~e I co o o,·a,r a a 0 v~'llla C0111.lm·'1.,.'U ' .• -f;It

.vitlt ll-1Sa s ... a obiecta.t lui .Bultrn;arul, ca Oln.lU 11U se .Pol~~lte realiza illtenniC

c~ l1l1 e desc:his IWIui.. D 31l" '~~ceas t:a fnseanul'a. ca si lU1ffi'ea. e deschis,a. lui ~

I

DU '\ ,f1J""Tf'l'i' 'U !f""1f'! i ''"'Tn '0' L,i\,"'I) I .'. iVIJL.".1 r.:.'" .d! JIi.·ru~.ILL' !'..i."1cL

«Nurnai III renuntarea Ja sine in Iume, IOmtU se experiaza pe; sine il]S~i»6" Caci Iumea nu e atat de rigida precum se spwle~ ci e deschis'a ~.i ea puterii transformatoare a 01nU~Lli~ Libertatea nu e 0 insnsire abstracta .. neverificata

~ ~

continnu ~i necreatoare, ci se intareste si se verifi'ca, in dialogul cu lumea ~.i ill

afirmarile actelor creatoare care introduc trarsforrnari binefacatoare ~n lume, in, societate, ill rclatiilc cu semcnii.

Mai 1111.1~t) omul nu poate crestc 111 libcrtate, dact ,11U C ,1rl dialog cu un Dumnezeu personal. Vl1 fond impersonal al Iumii il poarta pe om prin meandrele unui destin involuntar, Experienta existenrialista a ornului in afara unui dialog ell, un Dumnezeu personal nu ,poate fi decdt cx,pericn~~1 tra_gi~ ca, a acceptarii unci fatalitati care duce pe om inevirabil la moarte,

CIl:~ri.1~U] socotestc ca, impulsul penrru '0 :a.SC111Cll,ea. afirrnare viguroasa a libertatii Ii vine ornului tocmai Ide 13 Durnnezeu, ca partener personal In dialogul cu ornul, Nimic nu-l revendica pe om mai puternic, nimic nu-i sustine fortele intr-o viat~ Ide raspundere ca un Dumnezeu care nu este SllpUS autornatismuhii mundan, Un Dumnezeu S11ptlS acestni antomatism nu pioa~ te da omului forta de a se elibera de el, de a fi liber pentru acte noi, creatoa-

d · b ·

re e mai oine.

Numai LUI Dumnezeu neconditionat d,e natura, lea p,af[le a ei, numai un Durnnezeu care reprezinta penrrlt 0111 reazcmul libcrratii sale, sursa de iil,ril ... fire intr-o libertate neconditionata, :poate ajuta pe Olin fa realizarea sa autenrica, Episcopul Robinson prop'une ornului de azi ca. nume pe,n'tt"U Durnnezeu «Inconditionatul», socotindu-l ill acelasi timp «ultima rcalitate- a lumii, nedeosebit ill fond de ea. Dar acesta nu rnai e U11 inconditionat si nu-l po'a-

~ ~ .

•. '" ....... A... di " ·

re ajuta mer pe om S~"\ savarseasca acte necone iuonate, n'es:upnse: lU1LU strict

determinism.

Crestinul de azi, care e ~i Ull DIn de azi, l1U urrnareste 0 existenta «autenti ca>l!' " in iensul unei existente I1.lpte de lume .. Dar ,pen,tru ca. sa, aduca himii un serviciu, care sa 0 ajutc sa dcpa~le:asca repetitia automata in cele vechi, are nevoie de, un efort neconditionat, care nu-i p .. soate veni decdt din sursa

] ~ .1

lU1Ui Dumnczen neconditionat de Iume, dar plin de iubire f~L'~a, de ea

o TEQLOGIE A IGO:ANEI

II

~. . - 1 - d b

Iocmai Bultmann ~i ucenicii ui care cred ca «c ezobiec iveaza» pe

D Al b ,. i "" d f"" ~ bi ~ 1 . 'm

UlUI1ezeU.1 01 ~.1cctlveaza. j~ e :~apt,. sau, mal nne-zas, .asa pc DIn mal D1.Uw.t sau

rnai putin total prada obie .tului atotputernic care euniversul ..

Toata Revelatia lui Durnnnezeu orin acre lib-erie 11 arata .pe Dumnezeu neconditionat de lurne, dar 't-lllal'ld searna de Iibertatea ornului ~i chemand pc om La exerciti ~ neconditionat al libertatii sale.

Chiar P' imul act al Revelatiei este, cum am spus:J 0 aducere la existenta a unei lumi ell legi proprii ~i a unei omeniri liberc.Nu PU:telTI intelege Sell" BU~ intim al actului de. creatie a lumii, tn~elegerea inferioara din partea noas-

W •. d d i . ul 1 -' 1 i bi . ' A . A

' - a a intro .us esigur In, It e ernent rmto a,gte. 0 '- iecnvant m acest act, acest

element trebuie sa-l eliminam pe cat putern, Bra sa elirninam Ins·a ideea RJ.~-

1 .' . c 1-' · d · lozi · ex. to; d £' C "1

ve a tiei, cum .. 1~l.C 'teo Ogll. «. - emi to oglzall ti» 'I 'laCt~]:l; Ieee. ace' ac remeue care

... d 'oj ..1= lbie si il ~ C' buie : d ·

arunca 10·- ata leu apa (tin a me .51 co'p ur.x.cca ce tre nue racu e. nu 0 «demi-

0-10· ... g' ~. . '" ci e. - t:· '1- .. . . ". SP··l' .. ~ mala ,,' [ 1··' r di "ttl' '.', ..... . I"· *'~:; 10': 1 " D···· .' . .

.. ~.zale», . mI1.; egere,: _II a a ac -c 0 ._ .v nit! ~1 a reiapnor UI -·:'U1TI.-

nezeu Cll lurnca. Creatia nu trebuie inteleasa ca un act prin care, Dumnezeu

~ , . .

.... ali' '. ... d So; biect exteri S···,' f

_. eaza o re: tate slc~parata '. e ~ 11C:~ ca p e Ull otnect exterior Sie-sr, carle ar . 1.

rimul obiect, Dumnezeu crceaza lumea in Sine, prir tr-IO rnanifestan - . ener-

II • S] i i .... I D' Db' · i ... ,c ~,-, d'

,,:el'" a~c spmtuaie. n esigur r umnezeu nu tre . me mel conrundat leu 0 par=

f a 1- · , D-·'·· d 1- · 1 .

.. . . I ...:, >', . " -. _ . .'. Iii r-r-- ""'-'-11"" -., .~ • :-.-.:- - L', r.· '. . -,. -. '_. . .. - .' ii' -

sau CU 0 orta a umn; ... umnezeu e neseparat aerume ~1. umea nes .. p'ara-

de El, dar El este ca za neconditionata a lumii.

"n" J':':A ,. de enercic soi i 1 d 'L~: 1 .. · ·

·:·'tunne'1~~·eu este un sesrarsit lZ,V'Of I· •. ·. e energie spmtua '3. '.- ·eS!CiUS .' umn 81

tea e c"a'p' iabila ~a'oJ fj··lPJ deschisa in in ntir .nitates e'l~ ad -'a~["lc·a..;t aceste '!I ener 'guo, D" 'Ceo

~ , '. . ~CL '. ~I i.'Ji. ",""" ~'. . ·~.(:l.,w,... . .' '!jj,.,~ '.':_.:_ II'J..< ,ill' _ . I~l..· \"'C1Ii IL . .11>' .. ".:' '" ,,::,,;)-

Iderea intima a acesn r doua realitati interioare 'una alteia Ie fac , sa fie', In ..

_ .. ,~ '-, .. "'. -,--- r. ~I d ., .' :.,- "'- L··'"· ' .. ' des -hi" ~, .. ~ 1'1 '.,. D' ''". .'-, D' - - .

-un sens: ca W"lliel . e. urnfat5e .... lunea e I esc s·a w '. nmezell,. .. lUlllleZCll

I~' 1- ,. d - ~ d 'fi' Iib D~' .

scrns U1TIll.,:'. ar pastran It -;~l . aecare I roerta tie a.. ..... aceea, rurnea pOlate Sa

-i incllida lui azumnezeu. Dar 1111 in. toare pIa. mril ~ SU1lt canale prin care

'. .. S' 1 .. D" J '~A"

,. aezeu comuniea energia Sa 'Lill111. ' 'e exemp'll: comunica m orrce caz

-- ii energia prin care ea SII: conserva, dar numai daca ea. vrea, prin mijloci... rnului, ii poat·· cornunica energia transfiguratoare,

Dumneze I. scoa t·· '. 0 - • o.rul evreu din robia Egiptului '«ell mru13, taro> II, 14) ~i-l conduce ill Canaan, dar tot numai ell voia lui. De Icate ori rul evreu refuza sa dea ascultare lui Dumnezcu, este par a.s.i r de Dumne. - stfel, nu Dumnezeu face istoria in mod direct, ci 0 face poporul. __ 'Iac

12

l)U~UrRU ~:l'ANILOAE

in toate faptele sale msri este ajutat de Dumnezeu, pentru ca voieste sa urrncze sfatul ,tn, sa primeasca ajutorul Lui, Once-act de revelare al lui Dumn iezeu es" t·e rm at d If"! un" . a' ,....t· lib ;!3[: a"l po'" P",o' irului evt .. pitU, ""1' ar e in vcdcre acea C"'.~

:.~ •. -~._ . ,I __ I.,.' .. "~ ~ ,.~, _' :_'-" ~" _.. .' .:o.U . ···V~.~ .. ,a ~ . .:.....:... ·n'--. _.~ d

...J ..,.,. ~ • I" b 1 ~ C ~ · ~I ..' .' • t: ii.

aecizic 1. era. at . U1i! .~ U. cat rnai m J[ta energie ~1 pre.ten?e se maniresta intr-un

'act de revelare divind, ell a.t~·, rnai mare e efortul ce urrneaza din partea .. poporulni ,cvreu, Moise este 0 P' te .. nici personalitat .. · creatoare de istorie, pen .. ,

+-t"'iII .... ' .. x D' .'. '.' ...l,j( -"., .' f-J ...... '.' . '. ~ '. '.,- " "c. .. -,.,'1-11'111 ·iI·· .- ,'. ., .. ' 1'·,· " .'., .~. 1". ti 'C •. -

u. u Cd .... umnezeu oa ~1 cere .. apte. man; iar eror tur e poporu ,ill evreu 111 111·

pul iesirii d'in Egipt, al pcregrinarii prin pustiu ~.i al cuceririi patriei salle] efor-

· ~ d d 11 ,~ , • "1 1· D":

tun ce urmeaza unor oese acte '.' ,e revelare a p'llterll ~1 POrtll1'Cl0r uu .. urn-

nezeu, SlIDt· si ele rernarcahile, pentr .. ca poruncile sunt insistenn . si ajutorul . -. rdat e m" '0..'

aCOI".: .. 'a· are ..

A'" d 1 · di E-' '. d 1- 'h C

ctul de scoatere a po.po,mul evreu c n ' gtpt si ae asezar a nu In Ca-

naan intentioneaza sa £a.c:'" din, el un .papo,r devotar lui Durnnezeu care sa-si manifeste devotamenrul prin faptele stabilire die 01 Lege pc care 0 d'a Dumnczeu prin Moise! Prin aceasta se sta b ileste 0 «alial1~a»). 0 le.,gatura s pe.,cial~l, un «llegalnant» I11tre: Dumnezeu ~j poporul evreu, in deplina libertate.

A1! . felul devariati datori · " , Ananta aceasta tre ce prill tot re ·I.C e vanatn, [. atorita nestatormctei

poporului evreu, De care ori poporul evreu nu si implin~te obiigatiilc acesrei aliantc, ajutorul lui Dumnezeu 11 para~e~te. De catc ori poporul evreu re ... ville la implinirea obligatiilor asumate, Dumnezeu se intoarce spr:' ... el, a."tltW.du-I prin noi fapt.e ale puterii Sale" Astfel istoria '0 face omul, 11U numai cand irnplineste voia lui Dumnezeu, d. ~i calld 11U 0 impliucste.

D ...... "'" ,-. II !

umnczeu urmareste prln aceasta : '311~a cu popor'ul evreu nu 0 cxnn-

dere a puterii lui lumesti peste tot pamhlM,~ a·_',a.. rru 0 dominare ea. istoriei 111 SCl1S,1l1 propriu al cuvdntului. Daca ar fl. urmarit acest s.cop .Lar fi putut re .. aliza. Dar atunci nu fa ct 0 rul urnan - care In acest caz era. disproportionat de

, ~

redus In raport ell scopul urmarit: 'LU1,POPO" mic facnt sa domine a m iltime

de ·\opoar,c ~ ar 6 realizat acest seop istoric ci factorul divin, Dumnezeu U". '.marea prin pOpOl1.11 evreu realizarca unei misiuni universale spirituale ~.i l1U." 111ai in vederea acestei misiuni 11 calauzeste si-l aiuta: urmarea ridicarea .llU la

, 11 ') ,j'

· ..... d D' .' 1 '. 'l'l~ ..,

o conceptJe superioara .espre,·' mncaeu S~ .: 0 viata moraia corespunzatoa-

re, iar prin aceasta '[-a!sp~Hdir 'a in toata lumea a unei asemenea conceptii ~i

a TEOLOGIE. A Ie-DANEl

13

'i concorratent unificarea omenirii in principii superioare de grulldire. si

De aceea fiecare 1 oment I.', in rev larea lui .. _-····umn_e:Zi_'Ll si fiecare r.aspuns ~1L.1L'"L""ativ din partea poporului evreu este 10 treapta dintr-o actiune care re .. ezinta 0 SU1' a de trepte ell scns ascendent. ~i c·ru.ld poporul .. vreu ca iatreg _ ":3. ill mod definitiv s-a urce treptele acestei ridicari Dumnezeu i~i 1J1- -ata: hicrarea calauzitoare spre'O mica parte din acest popor . .A urn nu rnai

.este act C:1.[ consecinte pozitive penrru istoria colectiva a poporului I ci ,cilauze~te mai rnult prin cuvinte si prin descrierea tintei au oerioan :

;.,

-- . vrea sa-i conduca pe cei cc voiesc sa urce spre' ea. In lo de a se deo-

i intre poporul evreu ~i celelalte popoare, proorocii fat: deose bire tot rnai

- · b ., _j ! ." 'I ~. i din t , '.' I~ ~! I oS' .. i, I >oJ

, - ttre eel ourn cun , sraei, ~1 I'. -11. to ate' po'poareJlej, ~l ceuaiti: «'.:') vor rasa

tine 'p···o··-·p.··o·-,,: - 'bl-'~"]_d" si S·.·l1·-CF'\Rfl"t· S"l~ S· .. ·C·· vor t erne d le . numele D" ':0' nnn I "I ilui ram . ~-

_ ,-,.1.."'"""","'" .,ii>LJ. '_ ili .I.~'!i,;,.. \ ... . .'. . ..' . '" - 'Lildldll.1..· - . '_. ' .... U·: A

I . lui Israel» (Sofonir ill, 12=·13); «Cautati p 'omnuJl~ toti smeritii pa~ ........ nmlui, faceti judecata si cautati dreptate si le alegeti pe ele, ca sa v;a, '(:'0-' ~i ,. " ziua rnaniei Domnului- (Il, 31)~

Deoarece Durnnezeu vrca s:a conduca lumea spire tinte ',.' cnnoastere ~-iati rnereu rnai Inaltc, fiecare act ~i fi. care. c. v'ant prili care revek .aza I' asteapta de la poporul evreu sau de Is lniC'~L11 numar al celor ce aocep'~ _~~ plincasca voia Lui, deschide torodata perspectiva acelor tinte, adica

un ", 'DS profetic descopera sensul progresiv at istoriei, Chiar actele cere_A.-&.Ij'_ ''_ ale Lgii tindeschisa ao asta, perspectiva progresiva, au un sens pro,mal rnult sau mai putin as,ClU1S~ Caci toate sacrificiile mentin in consti-

rut · 'd- · de i ~ ~

'P" 'LU 1 eea ca sunt necesaf acre s-_~perl0'are'" '. l~"iu.~, cenn 0, Wl1~

• r. rransa cu Dumnezeu, penn " 10 via~a morals superioara. Conducerea ...._.. ... -""="!l._.~ - poporului cvre. sau a .«r1l11a~itei lui» [amaSa, devotata lui Dum. 'c acest drum suitor, irnolica 0 actiune continua a lui D'Lll11.L1CZCll ~i o actiune adaptata fiecarei tre ite a istoriei, problematicii fiecarei pe.'. rice, De aici decurge necesitatea intelegerii lucrarii lui, Dumneze mereu adaptata rnomentului in care se produc . Aceasta 'a ' apl ar

1 vedere numai 0 schimbare subicctiva a intelegerii, sub influent . uno. ~ i si problerne noi ale vietii istorice ci ~i LID rjspLm-, la

14

DU&11TRU ~TANILO,*~

mereu adaptata a lui Dumnezeu, la treapta n.QU3. pe care seafls ornenirea sub c.ala:uzira ascendenta a L'lU,

Dumnezeu Iucreaza continuu ·asllpra oamenilor care vor s.a sc deschid.a acestei lucrari ~i lu era rea. Lui. inscrie 0 linie in, gelleral progresiva, Dar nu toata lucrarea aceasta se obisnuieste sa.. se nurneascl Revelatie, Revelatie in

• i ;.. d .... tul I · n-:' dezva '~I '" _..,' ~

sens p:roprlLl avern atunci cane cuvan u JlW· rumnezeu c ezvaluie actiuru m-

dreptate spre istorie, Revelatia presup,une aceasta actiune, are actinnea La. un act component, Durnnezeu 1111 este numai un dascalal oarnenilor, las~ndu~i

;.0 1 1 · 'JI 1 D' · 1- ~ D ~

sa .. mcreze f:XC'USl" cu putente or. ·.·ar actiunea . U1 ··:Uffi1.1.zeu este numai 0

C0111ponen a a Revelatiei. 0 a doua ca,mp:· .. nenta es e cuvantul, prin. 'car-e sc attag . atentia omului asu.pra acestei actiuni .. Cuvantul succede sau premerge,

· ~ de 1-' " .' 1 ... ~ A - ,

au 51 pre'erae 51 SU'CCC: " mornente or mal unportante, rnai lO(4ratoare are

actiunilor lui Dumezeu promovatoare de istorie, EM indeamna pe oameni sa sc deschida cnergiei cornunicate si promise de. Dumnezeu pentrll implinire a unor acte istorice rnai importante si pentl~ a 0 folosi cu to at a p'u tere a lor

Ali" 1 . d- " u· ""

penttu lmp rurea aceior acre, sau pelltru at .. raspunde cu recunostmta ~l CU In ....

credere ajutorului dat de Dumnezeu ~i a. sle ridica la 0 viata de implioire superioara a voii luj Durnnezeu. Dar adeseori cuvantul lui Dumnezeu ca Re-

.... ~I ..• • .... • h d rul 1'0. _. '. ' ..

veiane se. comumca ~,I a tuner can.', papo-,' '(1 incetat sa. primeasca voia ui

, '.'LU1111ezeu~ pentru a-i ex.p li ca. parasirea din prar15ea. lui Dumnezeu ~i pentru a-l indemna Ia implinirea von Lui, ca sa poata .p rirni noi acre de ajutor, Parasirea este ~i ea lill act al lui Dumnezeu si nu e 0, 'ar ,_sire in sens rotal, ir1.

~ It. tul ,1\ ," i~; d . ". .. .', ~.

once caz, cuvanr ~ e 111S0tlt $.1 atunci macar I. ie oromrsiunea unui aJu or ,TIl"

'" ~ J -; .

tor al lui Dumnezeu. Un cuvanr al lui Dumnezeu Iipsit de orice suporr alae-

tiunii + ...... ecu t'·-e P rezente sau vii ... oare a:' lui D:" mn '. Ft~11 D'U s e comuni 'ca"~ ni cio

\-iLl.' LL~" ,. __ - ~ .,'_'~'-. 'LJ.__:~,·· . lrJ, ,L," '_'-, 1., ;- ",',. ,._ ~U.· , ,._ - ',' ~.I, ~'-. ~- -,-: .. ~. ,-

data.

1 perioada proora,': ilor, Revelatia fin se face ar~t prin acte p'rezente ale lui Durnnezeu, cat prin cuvinte p I omitatoare de acre viitoare, Cuvintele sunt acurn III mod, precumpanitor profetii sinu dezvaluiri ale unor actc divine p·reZe11te;J promovattoare de. noi rascruci istorice. Ele dezvaluie eel rnult 0 lu crate a lui Dumm zeu care. promoveaza lU1 pro'gres neobservat in' istorie. Cuvintele profetilor sunt in acest sens ~i ele 0 «apocalipsa», sau ,0 dezvaluire a SC11.Sului ascuns al istoriei .~,i 'Q energiei divine care ajuta neobservat la desfa-

r res ei, BIc l1U mai dezvaluie acte rnari .pl'"lezcl1t:e ale lui D' .111.n,ezeu~p'Cl'l-' - ,d poporul evreu, it"} ansarnblul siu, 'rermi sa se rnai deschida unor . etc' .. , e care promoveaza U11 p,rogres isto ric de salturi vizibile. Else fixeaza -=;- /!on p'·:.r1es,crip. tiile Leg ii ca intr-un sis -C1TI de forme Care sa.-.l conserve ca

, ::I .

. ' runic dornica d putere p mw.1teasci,. avida de istorie, In ser S'lU Ide ridica-

r la 01 tot mai man: p rtere lumeasca, istorie pc care ,0' face numai ell pU' eri- 1 lui. El nu mai vedc ill .. eg:_' sensu! profetic, 11 Q mai foloseste p'cntnl pro= esul sau spiI-itttal-moral, pen.trn inaintarea sa spr-e 0 stare de deschidere fra ... _ ; c.a fata de toate nearnurilc, pentru at le COI11Wlica fie;ldujnte1-·· data de

~ r.!' • I..., 1

urnnezeu si asteptarile superioare ale. L" i. El nu rnai vrea sa contribuie la

.. - iza ea unei astfel de istorii.

Dar Dumnezeu conduce «ramasita» ascultaroare a 1-,- i Israel s .re stares

. ',"

miss, in care va intcrveni leu acre noi, .h_otaratQare pentru' .idicarea Iumii

treapta spirituals cu. totu! n.o·uQ.:aci ~i cuvintele profetice sunt acre, prin ,C:1Jt:'1~' produse in suflete ,d. i· demnurile cuprinse ill prornisiunile tot rnai ...... ~~ .. ~ ,pc care le fac, Cuvin ele descriind sugestiv starile ce le va produce in " tor Dumnezeu I creeaza oarecare anticipari, oarecare p'regwtari ale starilor .. - are. Dar pen.tnl cs suflete e s'~_ fie capabile de acele pregustari, de trairea .' 'I '. ipata a starilo viiroare p:r,oln.ise pIY:"- isiunca acelor s'_ ifi ere we s'a se '. in. momenrele 'C'Mld sufletck au':' st ridicate prin act ' .. , ni a11I- rioare la ..... _._·,i.J~ ..... 'I·~ capaci I a1te~ . I. " lorn,cnte I. Revelatiei se adaptcaza ~,i din acest P'LUlct de

" .'1 re l~ momentele pe care Ie parcurg sutletul omenesc in suisul lui, mncat

- .1 etia, pc i anga toata originea :· ... ,~"inA ·e care 0 are" corespunde ~i LUlU'· ni-

1 al capacitatii omului de a v edea, " u atat rnai rnult Unplinirea profe.tiei Sf: ,- anmci carld starea sufleteasca, eel putin :1 U110ra din oameni, a devenit abita de starile noi p'e cave implinirea profetiei le aduc ..... ~

Acrele p .... care: toata Revelati, : estamentului Ve,chi le prof teste §,i le r .'., . este sur t: intruparea Fiului lui DlU .. , ezeu, rastigni ea, invierea ~.i mnru' . .1 ui ca om trimiterea Duhului S,f8111: 0 data cu interneierea Biscricii si lu.. continua a DLIDLUlU S ant in ~i prin Biserica. Teare acestc acre, afara de .. rea continua a D hului Sfant tn si prin Biserica, sunt acre ale Revelatiei

· ir e fiind ll1S011 itt: de cuvinte care atttag atcntia asup.ra 10 - si laml1.rcsc ·Cl1·= lor, Lucrarea Duhului S£allt in Biserica nu rnai c propriu .. zis 0 Rev .. Jatie,

16

D'UMITItU SrANrLOlili

nentru c ' nu rnai e insotita ,de cuvi ate d.UtID1J zeiesti noi, care sa.. 0 lam~_reas-

,[", , '1'

ca si sa arate adaptarea ei 1.30 noile imprejurari .~i probleme omenesti, Aceasta

~ A F'· ul '. I' · D" · 1 lal I< ' • ,

pten.ttU ca mtru area -1~-., LU. ut . umneze ca om ~1 C.'_~ e .i teo acre 1113!11.nntoa-·

re ale Lui ~.i coborarea SfallITuui Duh cuprind in eie tot c ' va avea sa se realizeze p_ scara lar[ga. ca pro,gres: spiritual, ca unire a umanului en Durnnezeu, p'ana lao sfar,§[it,ul timpului,

" .. , M· · · , " 1 ~ A,. i starea l

"_. .,._ - ~ .' .-'" ~. - .. I • t. ~ ." ~'I I 'j' I ' . "_,' _. . - , ,- . - I' ", ,'_ 1 J - _ -,.. " :. :.I '. ..

'. C1 1· .oise IllC! genera~.a 'W 11U veau ,111 ei cunoasterea ~1 starea a

care trebuiau sa ajunga evr .ii evlaviosi la sf1!I",~)iru1 erei Testamentului Vechi, ca sa fie in ' rare s,a prirneasca pc Hristos. La ac asta stare trebuia sa se ajun-

.... i i d 1 1-·' H· A A 1-

ga tr-eptat, prlD act, noi c e reve are a U' Durnneze ,i ns tos insa are in "

prin lnvicre ~.i ill_il' are, llll mod desavarsit, rot ce trebuie sa obtina cei ce vor ere' e III 1 p,atl'i Itt sfit~iru1 tirnpului, III _' ·is.'t;s este rel vat tot ce vom deveni l1U numai p:ana la sfarsitul timpulni ,ei si in vesnicie, fiind vesnic tinta Srp-re : are avem sa nazuirn. in Hristo eincl ei: ta RJ' velatia.: incheiata nlll

...

.. 1 U- A El fir al')(·' ., .....

numai prm. acte e care. au rea tzat Ul ,~ starea t 1,', a ~,~ vesmca spre care tre .. ,

buie sa nazuim. ci si prin cuvinte, Caci I is 08 at lamurir totodata prin: uvinte ce inseamna au rmmai starea finala ~i vesnica rcalizata prin actele Sale, ci ~i 11;, cesitatea noastra de a tind: , s '1 .. ,. insusirca ei si rnodul cum n, '-,O'U'"

',' "(' .. - -,-" - '- .: _"," - - [It .. '.' ,",' "I, ,.~" ...:; ~ " '1 -' " '-,..""','

tem insugi, si felul cum '[ 1, prin Duhul S.fin·t~ ne va ajuta :1, ne-o insusim, ]n,ratarura lui Iisus e profetie pen ITl ' at timpul paoa la .sfar~itullumii , precum inrruparea jcrt a) invierea ~i inalrare:a L" au creat ir~ " ,ri [0: - 0 nul i31" COIborarea Duhului Sfin:', ll'l prirnii crestini - stares care va avea sa devina ,pro, =a prie tuturor ce or ce vor crede. Deci invatatu-·, ['COIL'ta are sensul si dinarnis-

11 .t:. i t;iI - - ~ d ,;' "~", d d u CocA • ~I

in j_ prOlenc care. a1co'pera toata '" urata istonei. "a 81 p'e cea ,~. e ,: upa srarsitur

. 11'

(I. r 'I

npt:_u.

Aceasta profetie all facuu:-o; inspirati ide ~'ristos ~i de starea lui de dupa

A' ':::' 1 . A Jj. SCI' l' 1 1- r- J;. d .. ,

I1T\IIC re SI Ina tare, si Aposto '"1. "I;' atui Apo , ' P "l:., spU11e: « ar cam I ns-

tos, Care esre viata voastra, se va arata, atunci ~i voi, impre una cu El, ·va vep. ar' ita intru marire» (Col III' 4") Parla atunci crcdinciosii S-' straduiesc cuae-

,~ , ~ ~ .:. it . "'. ., , .. , : ',,' , • ,',_:_ , ' ' • " _ _ _ _ ' '. " ' , ," , '~ ,_.~.'_.,':_ ," ,,:" ,'" ": ,- 0

to. d S Co'" -"'ii '!I A' 1 - 1 C S L --1 .. )t, ~ •• L ·

tsnc ca ':iatll[UJ posto Pave: «, .. a .I,~' a.- _ rCUJl.OSC. pe E . ~,1 plJterea ID'V1Cr.ll [-ill

si sa fill primit parrai, la parimik Lui si as erner ea s.ft fi· 1 ell -.I in moartea Lui,

d d ' ., 1 (;, ,. eli . Ii (F"Ii" III 10 '1) D'

ca loar-doar sapoi aJungeallI~/l,ereacear":~' rnorp». :1 ',p .. ::~ a=. ' "' Jar

'; traduint a aceasta este StU; ri nita 111 credinciosi de Dnhul lui Hris tos: «S i sunt

o TEOLOGlE A, :[0, i:ANEI

17

lncredintat Ide I . ceasta, cat eel ce a incepu Intru voi lucr ,1 Qed bun il va duce

1- ~p' ;;rt P' anA, ''''' in ziua hii H- ristoss (. Fl"li - I 6") Ar," t·~ - rofetie a' ,,,,-= . t· nu

. . ~L . Q ' .• _ - a ~ " '. _A:Jl· .. " Jl,li) 'U .' iJ .... >' I :', ~., _: PI~, "l' ".' I : ~ea.s. a,. P' .,.111"; t-L ~. l'a.cu"o .~_

numai pentru credinciosii singulari in parte, ci penrnl toata istoria, mai ales po.s' olul Ioan, prin Apocalipsa, singura carte .', clusiv profetica a.··· 'oului 'Iestament. singur carte care arata s .. ns al aSC,llD.S ·al istoriei parra Ia sfarsitul . 'i si ceea cc va fi dtlp:l s.far~,itul timpului isroric.

n "...l~: j", ~ • . . j • Ad" 1 ~

renmt ' l'1!LnD. a :·1 viznmea crestina ~Xl·· tit trei ._ tap ,e' in .',. :5cop,crlrea .t, 1

~ .' .

. irnnez U, in apr 0, ·ierea dintre Dumneze _ si creatie _ in spiritualizarea crea-

~ i, E perioada de la caderea protoparintilor p,atla la Ioan Botezatorul, pc.'1, da die la intru '.,. real -as"'~ gni rea, invierea ~ inalta.rea lui Hristos ,i cobora~I Duhului Sfillt parla la sfarsirul timp ului, si viata ce urI11 eaza dupa sfirsi .. ·

• ., . ~ i]i I

~ _ ,., ~" • A '. •

nmpnnn, ~11 V'eSl1JClC"

Perioada ultii a fost 0 perioada de' alC1;iun:. a lui Durnnezeu mai rnult d . distanta, .nai mult orin porunci si mai mul de crearc a unor remise legal

I • .ratice, care sa ajute pe oameni prin motive exterioare, .pim,antesti ~i poli ..

. :'} sa. .ram,ana In credinta intr-un singur Dumnezeu ~i 5~ se pregatcasca pc ei " Iumea in gen!f:rai pent:r~l stare a unei mai m' ._j apropieria Iui Dumnez 1..'1., tru perioada unei me ~ mari spiritualizari, a a fost mai rnult 0 periaLda de . ptare mesianica, p,-rioada cunoasterii si pregustarii 111l111ibre, ghi1cito,ri si bolnri a lui Dumnezeu, Care i~i trirnetea Q._' '. _cpal"te aj rtorul Lui, Perioada a doua e ste perioada ealizarii delle": uniri a lui Dumnezeu om _ ~ s.l a deplinei spiritualizari, dar numai intr-o persoana, in liS,U5 Hris-

. u . Iii til ~ lit I i .!f !, if i ~ dl , ; .. ~

" '1 ntru lc.e a 'tl e p._ noa a ,prllnllil unes arvuni a acestei unm . I,epwle cu

A . .

__,.._.,_ __ nez, u. lil perioac a aceasta unirea deplina, realizata ,C· . par,ga, to Hristos,

I;' devina generala .. Perioada pa')a la HriSlOS a fost pcrioada de .·,~tep . mesianica, perioada de prega, ire In vederea prirnirii Iui Mesia; perioada Ii" istos, par a la sfar~iru~ lumii e nerioae a de a~'teptare eshatologi-

l.J . • . II • ~ .... , I' • :- • , I, Ii" ;.. H ~

. ·flcga·nre p:entru- extensiunea spiritualizarii cot Elpietc' reanzate 111 nns-

._....,,,] tori ~i la toate.

,,. tal! -',a in Hristos . 0 treapta noua fa'~a de revelarea din Jechiw Tes, t. :,. ",e realizeaza printr-i .~ ansarn blu de acte 110i, de alt ordin, .penttll men irea illSa s-a pcegatirr. Porta acestor acte va lucra in 'alp si alti 0 _~.lf"'1I'. .I,ee_ rea de Ia sE.ar~it~tl tirnpului va fi, inrr-un £J~ 110ll1a fat· die IC(3 .~

18

DUMITltU s.rJ.\NII.OAB

timpul intruparii, invicrii lllaltarii lui Hrisros ~i coborarii Duhului Sfrult; dar in. 'alt sens ea va ,'i acecasi en cca in Hristos, fiind doar experienta in per,sa,rna credinciosilor a ceca ce este actualis at' in Hristos si a ceea ce 'au primi ca arvuna lll. viata lor palnanteasca. De aceea se SpWlJC Ul. Noul Testament ca. 111

~ ~ l~ r...-A ., • ~ ~ .,'; P d al " d 1"

risto " «s-a at JI"LU1S a srarsmu tunpuiue i, 'e' I 2 e." ti partie) exnn r erea exp QZl-

\i'a 111 toti a starii lui Hristos la sfk~it.ul timpului va fi un act nou al Revela .. · tiei, actul supr'eJn, at ci l1U 0 simpla complctare Ide inva,tanu'"a. Ea va aduce 0, cunoastere adl11ci'ta 81 sporits, numai in.'[fu~c~t, va adr ce p ir tr-un act 110tl 0 stare no ~a .

. Pcntn a se pega~t:i spr-e acea ste '( ~ oamenii sunt chemati la eforturi libere de ordin spiritual superior, pentrll a-si Insusi c~t mai rn ilt din starea lui Hristos, ~i m simplu de a aduce LUI cult Dumnezeul i unic, Aceasta perioada. nu 111,ai ar-e nevoie de suportul unui stat teocratic, care sa, sustina cu forta aceste eforturi spiritualc ale omenirii ..

Fiul Iui Dumnezcu intrupatl 'inviat ~i inal{€lt e P umtea intre viata de pe

......... d" i il · ... '. '" .... II!! El' , d

' samant a crecnncicsuor ,~J mtre viata vesmca, m ~. este ,- 3,' ccca ce putern

ave c4, sunte _ e pX;;, "" tt si ce ~ vom nut a avea ~~ vesnicia 11'I"t· p, ~'l

avea (JIL" - - m.' oarnan q' \;.._~'.~ a C'· vom pu, e .. 'io..C. m v -l ".A"I'.' 0, ~.' 11

'1' r}..' A' , " EI A' ~ • .. I~ El

_' maintarn in viata aceasta S1 prIll. '. vorn inamta ill cea vntoare. n .I~ .. este

r. alizata toata proorocia pel1trLl timpul vietii noastre pamru.1_t, ;~t1 ~i peIltt"u

vesrnc ie,

~

I't;!Ii" aW de 'ce 'D evelatia C"O' un p' t~X C' a realizar '(''''I' " ' annmi S'I-"iDS P';'-;Il' ac "p,

,al" .... R\;;.' '\or .a~ . _ , . I 1.. cd ~~' ,II!':, '.:Q!, UI:,I - ,," ,1u.J.. c.l.!!i.~'!!..,..!· ·"LJl.I,_ ,~ .. :\.,.-'

le intruparii, "astignirii, invierii, 1I,al~rij. lui, ~~i- tos ~i co ":o,(arn Duhului S:all in 1 une, Noi facem pentru noi actuala " ceasta Revels tie 111 Hristos, care e totodata starea lui Hristos-Ornul realizata prin actele amintite ale Revelatiei ..

~ ]

'" -

III aceasta se arata c:i Ret elatia nu este nnrnai 0 simpla COn1.WllIC3xe' de

invataturi, ci 0, stare continua. noua, " omului. prin apropierea de Dumnc .. zeu, Revelatia i 1 Hristos e o starc noua · I umanitatii asurnate de Fiul Iui

~ . "

'" .. ·Ul. 1· .., ~. ... .. 1 .

·ll1TlllCZeU far Aev,ean~l vietu vue e e 0 stare asernanatoarc (:1' cea a l11

" \~

Hristos-Or 1 in top c'ei ce vor crede.

Irlll aceasta se ara '3; ca Rcvelatia crestina e data intr-o persoana, III peT'soana divino-umana a Ini Hristos ca e efectul actelor Piului lui Dumnezeu de intrr par.: in om, d(, - r.astigl-llr,e', inviere ,i inaltare ca om, de trimitere a Du e hului sauin lume,

o T'EO]' {)G]E. A .reO.AN 1?1

19

'Cr~fPinism Jard RClif:lapiJl &stfil tnpeleasii nu .poatc fl'.. 0 tulaptltr'C ($ tT6;rti=

"<Ii l: i t: l - , ",,,,t.:' ." . Z- I' OJ 7:7: ~ 1 .. l- 1

,nzs,m-u.uz, uj ,Un1Jl;, por~r~ 1respJ/f!tlcrea scesto» acte sue 'ut Hnstas; tJtte:,e. e'j:e11~tm:e' tt: e

1)' ...-.. f.....· ~ • . ~ h-"" ~ b! V'" " '"' ~ 'T 1. J, i. 1:... '. 1 i

_flW~,s'kl4rFzn !c.t'f&jtl'ft(;J 6(; 'Z:')iil,,,,e,au cu o partiff..rc· lit cr~tttniSmUtU~; un tt:i14lf:iflJ teo.' qgu:

t1 ,J ~ ..J Jr.r, '" ~ 1 '" ~ · I

care, In ~(f)nn:tti tie' a tlrif;t:tpta cr.eFttn~,mu ','. n-er ms~ expnmil' Cl!Jnti:tlutu" acestor

J',f,- r,~ cFj, le I;J : ..... L"Ii"'l'~.,;,.,..;. ~,~ ,~M ~~.; fl·'" /, ';~iflJt.,~~· r""nJ""'Jl1d ,.. rm':O tt:i. ' , ~C,~ ~it1. J:.~WJ"'~. lV£'r~l¥'J ',"'-iW<[,rll":t'~""'" _ ',,' "F¥l'~fJ:'f.'~ "''''l(l.d0a ""~ ,!t;'f lkr~r,n.

A . _.., .

In alte religii faptele intemeietorilor lor nu sunt fapte constitutive ale

religiei respective, pentru ca nu S1111t fapte care all c rea. t: In acei intemeietori 01 stare de inviere in :1, carei insusire de catrea,dep;p.i acelor religii ar consta manruirea lor Ele nu sunt faote 'ale lui Dumnezeu devenit om si ca atare

" ,,, - '. "" "," " ~! '.' "t'" ".' .:....,~."J """'::'.' ",4i:_" . ' '_' ;_" ' I.e. ' ',' , ,' .• , ',' , ',','':' ,. , '-'::

'1 " ,[, :',,~, niilo ·" .... 1' ", ',' ':'-. '" A,', 't' 'I,·" ",!i".",' 1'" relis ',~ .... -. ,,::~ .. ' 'I ,., __ .".i'~;!!;", r,·~!iI'~'''''~ru·'··'-

pt:lfl .-e, SiJ,U llUJ.QCll.Jlr sp.re man inre. ncee re gl cons tau, rrurnar om Hl,C\(£IL~(l.. ,'"',

il II .. - ' - . "I 1 i din mei d ~I . d de e ' . fic, '" d fl

r e ,I rite mel eto n lor 'or ~Il .' .u , rnetoc ete recomancate ae ei, care, J nne pus~e In,

..;."Jjp- licare d· jZI<. adepti F"'aAetl_'g~ e~' insisi mantnirea A'" eel ~ meto d· '-IR, pot fi c ~ atar A·

n _' e ': ~JlLl\.i ""\.J n .. , _.1 '_ : ~~ ~. 9'~ ',' ttl ,'.wI ~I",I,¥.£~ " I~ _ ~n!, ~ '\._" I~ ;J.~.~:~' ':,' Ib ,,~'" . ~ ',~ ',jitl, '~_:_d.; ·l~

perfectionate p,e Ina_S'ura ce constiinta de om se ~td,~ll,ce~,te':!1 Sf: 1mbogiite~te. 0 data ce in acclc reli gii ldi vinitatea ~.i l1111 anit a tea sunt in e'5N:l1fa identicc, fer = mularea acelor rnctode se daroresre in, definitiv unci aprofnndari ill s pecif ~ cui fiintei umane, DI'aJ: aceasta aprofundare po'ate .. pt~o,gresa., poate ajun,gle la

-,' ... 1" ',' . "'~ " ',.;-' ,:,~,' ", ~", . , li·"~I. ..... . t , b m.; t '

une, e revrzuin 3..Le t egu . iO,f 8, aour e.

Dar peste starea lui Hristos eel nlviat nu ,S(:, poate ntg1cta eeva mai irlrut:

A' ""alJ:ld- A'·' la a L" 'cI;..'

o mannnre C"Ol'lOf:.plu'ra anre .... ecat ca 0 31]Wl,gern '- starea _ au ULIma! e manna-

re In sens crestin, Starea rnantuiroare a fast realizata in .. ris ros ... Omul prin actc

eli ~ ;,_; d~~ .... 'L " .. A" . ...

vine; en 0 revarsare CWl aceasta . stare a . JUt ,COliC'f:pem c~l manruirea noastra ..

Piccare din actele lui Hristos rcprezinta 0 spiritualizarc a umanitatii

.. ~

Lui asumate, dar aceasta inseamna ,0 crestere '3. ei tn Iibertate, in autentici ta-

te. . Faptul acesta ne este ararat ,~n intruparea Fiului lui Durnnezeu de pcrsistenta vointei firii umane asumate si de sllpune:rea libera ':1 lui Hristos sub

~ ~ ~' ..

eonditiile vietii umane. Aetul inrruparii este un act care depdseste puterca

noastra de il1t{ele,g1ere, dar 1:1'1 orice ·caz, trebuie sa-l illtelegem 111.tr'-·'Ul1l11,od cat rnai ,5 piritual, in tr-un mod ca.'[ mai Pllpn, obiectivist, «Fundam entul s piri tual at realitatii» sau forta divine libera si neconditionata isi face natura umana

'!I '!i 'J!' l

mediul Sa'll consistent :~i ferm de actiune as IIpra, creatiei, realizand leu acest

mediu o unire ata:t de strallrSa;j: 111C:3.t forrneaza impreuna 0 singura pe.rso '~ . .., lu;crat1d, in, mod omenesc, dar intr-un g ... rad de suprema intensitate si inaltime

, ~ - ~I '~

spirituala 'a.sllp'ra creatiei, Aceasta e) pe 'de 0 parte 10 chenoza (0 umilire

20

Dumnezeirii, iar r= die alta, a indumnezeire a umanitatii, dar nici chenoza Dumnezeirii fill, schimba Dumnezeirea dup:~i. fire, nici indumnezeirea umani-

'... '.. ch oj; b)ii/; ~ d".'4 .r: ~- 'U' . . ...1 ~ .J~ ..... Jii:, t:. 'li' b I"

tapl nu scmrnba umamtatea ."'~llpid" nre. , .... rnanui se ncaca m ubertate a LID

d de so ,. _;;i;, 1! L., ,. d f bi .... 1 1 '.'.. eli' ~ .

g.ra suprem,., e s pintualizare 1 ~ capacitarea .. ~ 'e a t t $:1.;1, ncct ai Iucrarii c ., vine

~i Dumnezeirea se pogoara in libertate, la modul de rnanifestare prin acte ~1

'F-'.,,!-- ," " - S~·:!- .. ,-- -' .. ,- .. -:.,'_.' .- .. Y ~~. , 1- .'.-,,' ul ~ .. 1'1 .' . - .. 'C, . " .~,~ -. ',,' h,_-:-.~,t.

rorme umane. ornererua sl~p,retna a umam in e una cu cca rnai mare lLTdl,ta ..

re a lui ~i aceasta smerenie e punctul die 111t3Jnire ell Durnnezeirea care se p,o-

~ S' '.' lOA .. · 1 II di .. '.

,gOaI'd" Smererna umanu ui mseamna punerea, vointei saie ia ui spozitia 'vain ...

" divi d /I; "'" '" lmai J: ..... '1· d A ~'I' 1- 0,

tei . - vtne..c ar aceasta mseamna ,1 Ice, rnai mare erort ai (:1 •• , e inattare a VIOl'"

rea 11.n10:f tinte de suprema calitate, care sunt tintele vointei divine. Iar voia divina nu fo:r~-eaza voia urnana de a se ridica la aceasta voire, ci 0 ajura 111

-t~ '. -, M'lI· '1"1" d"-· . d '.-.- b;'o ndi -'. '.' '.' ·t- .. " , - -. .. -,-:- o ~ 't- '"' ~,~ " .' -. . . ,t' '. d -1·' - . ,- _ .. - 1-·"

eror .. .ur e ae .. ,!O ·.,an· ,lIe 3, aces ei sup,reme maitan, I'C\Oun)·:1n:·. cnenonc a

-.', --.- "t- iii'·· ''T'.-.'" f /'"1', 'Tcbfll ste · .. ~ ··,1" ('.'c:'i! ,.' ··,"'--;'tu'~ ",:,,'1,"'" ,',.~ ;O.' .. ,j .......• lib, . -'~ ... '~

cxcrcitarca \i renner sr e. -lOlW es e aici reiape SpIrt . aia, mrenoat a ~l '- era ~'l

• 0' • ~I ~ 1 '" ~.J: .. £. '

rurmc :~1Ll este viotentare rmto ogica run partea unei torte superloare ce se rna-

nifesta ell presiune «obiectiva» asupra, unei tiealita\i lumesti, co,~ar~ita fizic,

A _ '

Intruparea ridica urnanul asumat de Hristos 11 01 'trcarp'ti S u:prem a" dar 1:1

., ~

'tre~pta suprema a Iibertatii ~i a autenticitatii, adica a spiritualitatii urnane. In

cadrul acestui contur spiritual trebuie 8,a, ml~eleg,em, intrupare,:t\ Ficici lui

D - e A d i!;, "" - "'" - d ali- , - if ·

'I' ..' .. . 1'- ., -.' i _. .. . - .. ' - I - 'J - . -. -- - . - ..,'. ,. -. --. - -. - . 'J'" - .-.

umnezeu, mentinanc mvatatura I .• espre ea. ca 0 '['1{':, . tate eli semru ncatie

.... ..-.,1.... .l!i: d ·11 • - id ;!!;. d

pectnanen.ta ~1 gel1.'er<u:.t, 11U, sa 0, «r .• emrtologizam», consic eranc -0 ca pe un

element capricios ~i ireal, imaginat de fiUltczi unei mentalitati inferioare.

De rastignirea ,pe cruce a lui Hristos nu trebuie sa vorbim prea mult pentru ca, ea e acceptata chiar de Bu~:tmann si de, toti ucenicii lui rnai mult sau rnai I putin directi. 'Irebuie sa spun1etn dear ca rastignirea. lui Hristos are o importanta unica .. universals si ,defuIitiva P···Elltru rnantuirea sau spirituali-

~,~ ~, I

· d .... ' '. d ~ ~ 'III .);!. I;iI J!.

zarea tuturor, numai iaca e consr .. ~_,et'a'[~ In, Jlegattlf21, cu tntruparea, ca 0 urma-

re a. ei, Ea a insemnat ,s,uprema spiritualizare a firii umane .numai daca a fost acceptata intr-o deplina libertate ,~i dinrr ()I iubire perfecta fa'~a de' oameni,

D · i fel d · · ,. c d 1\ E

ar prenlls,a acestui re .. ,if:, acceptare a rastigr ,- m a tost ptlsa: e 1 ntrup are , ... a

- fost _.'- ;i,.o,,,,1 Id'I,--· .~, -.1"-::;':' -t,~"-' '.' -" ,- r - ~·'d' .. · '" ._ , '.'. ", ,'.-, .' .. '.-.... 1·'1 .. -~, ". _... I!.

a ,lOS ~ ;JClW .,C(:lS1\ ai unei vomte urnane ce s-ancicat pe treapta suprema.ua

',' -,,' -,. , ... ; ·<t' ei .. · ''', , .. - - --. " .'" - .al =r - .. 1-' '; ·D··:·· .' ....... ""', . di .' -_. "i~· ,," ., .' - ";,.' I;, -- ,-,'"','

voirea nn .•.. or Stlperlo,are ,~C \ Oll Ul ·'lunrlezeu In co,n,_,_ ,r1h.,e om,elnrml ~nvr;J-'

bj.te ~i dezbinate~ ca InijloC' d,e realizare a tuLifi,ca'rii ,,,ointelor 'U111alie, prill (:'011'"

fO'flnarea lor ell voia lLU D'um!lleZeU~, '

o TEO'LOG]E .A ICOAN "':.01

21

Efecrul ·C· stei suprerm spiritualizari in liber tate a vointei urnane mn

D ' '.J A ;0, ali' ~ I.' d-·' .. . Ii

.. mmnezeu se rep ercuteaza rntr .... o Spltltu .. ' zare a lllttegit con" itu a natum

LUIl3ne} pe care spiritul inal~at la 0 astfel de vigoarc 01 ajutornl putctii divine '." ridica din. procesul descompun rii,

I .-

Daca Hristos-Dumnezeu, prir intrupare, vietuire si rastignire lucreaza

Incad .at perfect. in. conditiile omului dill. istori e, dar aJ WI ,i om ridicat lao 0, '.' piritualizare culrninanta a vointei sale. actul si starea Invicrii au rnai apartin

•. Iii. !I ~ • .J ~i " i, iii .... II

istonei proprlU-Zlse, istonei pe can 0 traiesc ~l pe care 0 suporta ton oame-

nii cu t2"-ii variate de: vointa, Hristos eel inviat nu rnai lucreaza in istorie dir. ct, cum a lucrai palla la .. '~stigillre ,~i cum Iucreaza top OaJn[C1ID pana ce traiesc, Daca vi 'ttl Lui parnanteasca si rastignirea Lui nu sunt mituri, P' n :':"11 ca.

u fost acre reate 111. istorie daca inrruparea . ,·w nu emit, peJltru ca prin ea a

"'... 1 di ",1 al d ., - t: ....... d

apa.rut In isto ne un orn rea ~ care este rneo ui 0, ntr ; :. ie acp ne . «rune a .. ,

nentului spiritual a! realitatii», lnvierea ~i stares Lu de du ia Inviere nu sunr mituri, .- :f!1'ltru. ci nu aduc 0 fiinta s ranie lll.istorlia p[r epriu-zisa. Apostolii iau cunostinta de Hristos Icel inviat arunci [c:1Uld - -,,- voi ~te .,:3. li se arate, sa. iasa din pian' I .ui su pta -is to ri c, invizibil. Hristos _,' I inviae se afla I ' '. _ 1- aivel [de spiritualizare S,p.f'.-·' car .S'·~· va lllalra toata lwnea..-i num ~ cei ce s-au deschis

~ ,

in vreun fret prin credinta acestui myel '3.0 puto: «vedea» pc HI~i8tO'S' i1'1 accl ni-

vel, Hristos ce invi_ ,t s .. a d . vedit tot as a, de real ca ~i ... risr .• eel istoric, 'ar

1 ~I" 111 '1 I 1 ~ '·JJ;·1 ~m

';1 un an rver, ia un ruve ·.·e care rl' 1 nu- putell1 ~\':p rra sr inteiege. 'I.;,nm.

doar ca Hristos eel inviat esteHristos eel isroric ridicat la un nivel superior i· toriei a' male, la nivelul superior e~PJ 'rial .lei ~i actiunii ., oastre actuale, E1 avansat la planul vi "tor aJ vie pi actuale, ntr-un fel, cei C',' cred se afhl C011- tinuu intre vi~l't;l ,~' uorica ~i supra-is orica, inrre viata lor trecatoare ~i viata invierii, Hristos eel inviatnu e In afara unei leg·i.nlri I II via '. noastra isrorica ~i

iei viata nos 8,tra iS'1 orica ill afara u ei Iegaturi ell viata lui Hristos c "[ ~ rviat; ele SID1[ corn '. lementare, Dar totusi viata isto jca :ranlal1.e in autonornia ei, in. libertatea ei .. - a tinde numai daca vrea s'p.re viata invierii, asculta nnmai d, I .....

J I' I 'I ,. · d "I . • 1- d hi" d-I

'"\ re LLe so rcitan e CI, prunle~tc numar '. aca vrca perspec veie, esc ,--', [ .. _3 ..

Dar daca istoria ar fi numai 0 repetitie at U110r acre umam - III ". " __

'rice, daca n-ar dnce undeva rnai sus de ea, n-ar fi prca rnult deosebi -

I' ,. i d ]-.. d 'i d ' ..

. '. a narurll ~t .~. e J psa .. '_ e sco'p a nann -ll.~ . __ .eel [_'a_[ . vea. .

22

istorie, Istoria .' cu adevarat istorie numai daca inainte !za sp,re 0, tinea mai .presus die ea. Aceasta tinta i .. a deschis-o invierea lui Hristos, Hris ros eel in".

, duce i A· '1:) .0= Iati I bili .... ..,' · i, 1- ,i

viat cone nee tstona sore mvierea tuturor, «.1.\J=,Tre ana POSt =-: tatu ~l putern uu

Dumnezeuin invierea Celui rasrignit si tendinta si intentialui Dumnezeu ce

.!; 'Y'!!

to. C'. o.J' ~I bui 'f] ~

se recunoaste in aceasta tormeaza onzonnu 'a ceca ce tre nue sa ie ~l se poa-

te numi istorie», ~.:" sustine ell adevarat a~teptarea. a ceva 11.011 111 istorie". Desi ... gur~ de acest nou nu nc apropiem prin __ ere rniraculoase, produse de Durn-

i't, oJ ".... • '. ~. i_ t: '~ ""

nezeu 11]. natura sau 111. istone, a prrn.tr ... un Ul1:US m S[p.uJ.rua.u.zarrt;;, care, 'Tara

A d '~ al.... ' f" ..,. ~ II .' • , • 1 .' "1' , .; J i

111.. oiaia, sc manrtesta SI in exterior, pnn peTI ectionarea re atuior S'OC1~Ue ~l

•. . It.. '=' .A • ,,~, d'" · itul · , .. 11 - .:

prlfltr-o narc 111 s'taparure a naturn t e catre Splrt .u unei r unerun evomate. .. ' .

;1;.' A' 1 '" LT~, '.;... u t\' A... ....' 11,1 • D'"

1112Wlta. sp·re mvicrca ut rar stos mseamna a mamta ~ipr-e Ilnpara~la nn : urn ..

iii d , C W bui .... · '-' i d 1-

nezeu, care 11._ 0 comurntate perIc<ta~ U·· nue preganta pnntr-o czvo .ta-

. itul · d' "

rc '3. Splfl . uui ·.e comurnune.

Daca, in general, e in C U'S un proces treptat de. penen;oare a creatiei de ca, re «fundarnentul spiritual al rcalitatii», acest proces e usurat acum prin faprul ,ea intr-un punet al creatiei acest pr'ceg a . tins rezultarul san IC. lminant si ca in acest P .• unct creatia a avansat p:aaa in inima «fu[ldaml:lltllilu spiritual

~ ~. . .

at realitatii» . ·.oi top suntern au. si prin Hrisn s eel inviat itl mod special

s.pre starea de invicrc, 'Pi .. ntru ca Hristos eel lnvia t, d. ~l se afla Ia un plan su-

, .. d -~' ~ din" , A '1 ~ 1

perlor noua, este .. pc' '. e alta patte, UIIUl- .. l101~ este intr-o J .,e,gattlrd. onto, 0'"

gica ~i spirituals ell noi,

Astfel lucreaza DUlTI11eZeU «fundamentul spiri al al realitatii», din

acest putJ.ct care e lega,t ontologie cu noi, care e un centro invizibil al nostru,

A !, • 1- .,,' bui . d ", ),n'· lui H·" .'

ficelea~l s ucrun tret me s ptl se Srl I uespre In41~area 1.11, -. nstos,

L O"aWtur"a lui H" .. rist s - -, ., inr knr-I"re""!i LUl' ·-su--' ..,.\ n·o· .... s·,trX a- c:J.p..m'· an .... arp.a

C[b": \'i ,', .. c :[.!. ',' CU 1101.~: ,.A,. " .·ticl ,.', a",_p.ra. ·'.a II dr,: ~,,_ . ','"I'-,_

noastra treptata cu. El, spirimalizarea noastra asernenea Lui, le exercita Hris ...

· D" hul S.c.'" A B ~ "'oj.11 . lunai ~." 1,J. ·

tos pnn Duh .' .... rant m . nsenca, Aceasta 'c pre\illglrCI! actuhu reve at ill znia

C' · i i.

I r. ;'.:.r .,_. .- '1'-

lnClze Cllll.:U .• ,

'n l' !II I< I' II iii

~eve ana P .. rin imagini

~ ... '

Dar Revelatia nu s-a facut numai prin acte ,i cuvinte, prin care continul sa. lucrcze in suflete, ci ~j prin imagini, Faptul acesta 1 .. au seas in eviden.. ,m. tirnpul 111m 110111 capva teologi an.glicaru, opunand imaginile miturilor .

. Propriu-zis, intre acte ~i cuvinte pe de 0 parte si imagini pie ,de, alta nu re un [l1po,rt de, independents; ~i deci in sensul acesta socotirn ca. va ave a sit . olutionata ~i pro IJI erna raportului intre cuvhrt ~i imagine in Revelatie ~i propovaduirea cre~tiIl,a.) pc: care teologul 'w'glican Richardson 0 socoteste

b ~ 1· 'W d ;, .' . 8 CA. .. " .~ ".. .....

. mare p!f,Q Jerna teo" ogiea I' e vntor- . t.uvantui ~i Imaglllca sunt mtenoare

1 ul altuia, Atata doar ca III cuvant predomina sensul, iar III imagine forma, , at' nici sensulnu exclude forma, nici forma. nu e lipsit:a de sens, «Dar ~i cuvintele sunt icoane ale lucrurilor», zice patriarhul Nichifor Matnu:isitotu19.

A '" to: ~ A d~ · .' d "" x " '" " 1- '" '. I !.' , "

Anncipanc, 11.01 constaeram ca apal'"lp.a unci '«[e'D.o'g!! a, llna,glDlmO.r>} 111

- .'clcid,ent e semnificativa ,i at pllte:a s,a duca la 0 stirbire a pozitiei exclusivis-

a, euvdnrului in teologia protestanta ~i la 0 deschidere a acelei teologii p~n·~ taine, III care se realizeaza vi ata cres tin'a, ca 0 ~lltaLrrire tll tre cuvant ~i a,ginleIO,. Cele mai multe acte ~i cuvinte ale Revelatiei au forme de ill1agllil~ imagitule nu sunt lipsite de legQs, de continutul unoe acte, Aproape ori-

cuvant al Revclatiei este un cuvant-imagine, LID sens plasticizat, iar actele evelatiei SU11:t acre reale, dar acte ce i·m.oitaca, 0 forma ~jl 0 expresie plastica, . cat aring lumea vazuta ~i sunt acte cu un sens,

tltre problemele puse de imagine ca rnijloc at Revelatiei, doua sunt carle intereseaza aici in primul t\a.nd: felurile imaginilor prin care' sc rcvc_,.,....._"" Dumnezeu .. ; ~i rnodul in care se nasc irnaginile in rnintca organului ReI itiei sub ~nrallrirea,. divina, deci caracterul subiectiv ... obiectiv al lor; spre deosebire de mit, care este till produs al fanteziei ~i acopera un gol obiectiv asta De va arata ca imaginilc sunt modul inevitabil de, descoperire at lui 1Ijo&jIl ...... -III..Ib:II.' ~e-z.eu catre spirirul urn 'an ...

Fe urile i aginilor

prin care se relcveaza Dumnezeu

Teologul anglican Augustin Farrer, eel dintai care a redescoper .. it ill Occident aceasta irnportanta 'a imaginilor ca mijloace ale Revelatiei, SpW1C:: «Este 0 docrrina curenta si excesiv die stup ida ace a ca simbolul evoca erne-

~ -,

tii, in tirnp ce pro,za exacta enunta realitareavNimic mat neadevarat, Tocrnai

'.... b e "" ..... 1= t: di ii'['" . b lul

pr'Qza, exacta ,_ ostracnzeaza reautatea, race extrase om r[" a, tate; sirnoor 0

prezinta, Si ,pentru acest rnotiv simbolurile all ceva dill multilateralitatea natutu nedornesticite. In entia imaginilor este s,a, fie imediat intelese. Intentia

I "]l 't

expunerilor este sa restaureze ~i sa faca posibila intelegerea. Ac', .asta este 0

rnisiune Ide 0 anumita delicatete. Autorul imaginiior ri-a examinat cu rnintea

~I • ~':....' • ,i 1'1. • .., 1 ~: .. E 1- 1 r.

,W,U1 consnenta once sens .. once conexmne intre nnaguu e nu, I,.,' ...• au ucrat 111

,~ ~

cugetarea lui, Ele n ... au, fost prea mult galTdite., - ',(tea ne straduim sa ['_CZ'laB

luim sensul lor, noi dam impresia ca supraintelectnalizarn procesul din minI' ea lui, ca ac reprezentam nasterea imag inilor ca 0 constructie sp.·' eculativa, 0

, I ' , --'

astfel de re irezcntare au denarureaza nurnai credinta, ci 0' distruge, pentru

,",~, 0, e., d' , 1- N' d~·

ca rumens nu poate crene ill proces daca este as ei 'e ,[fez' ntar, ,,""'_ cam sea-

rna ca nici a rninte nu poate gruldi ell 0 astfel de complexitare, fira s.a distrug[; viata prodUSWtli gm,dirii (~. .}. Sa -·plID,.m :', [data pentru totdeauna ca obisnuinta intelectualizarii nu trebui luataliteral, Noi nu avern pretentia ca

disti t... I: Ii. cliO ,..J,:...., , ".... iii li' ., .,.

isnngern mtre ceea Ie. a lost g[ I" t rnscursn i,m, ceca ce s-a zarrusi r mtumv

tI. ,. ~ "nil ~ A. - 1- . ., d.... ;I ... d ~ .

mrr-o rrnnte car, - P'~ lett It 'agl_'. n cumte egere ~l ~1''''3L a. ancit rae aci-

,.,.,~'1 1 · I, 1 · 'I ! ~ II

nne acte or' e 'I it " .', ,"' [ ,p: _' ime [glnape»)- .

Ceea c s iune Farre I,:' val ros da - rr " d· stul de lamuritor pentru lex, ...

I '

p' icarea nasrerii imaginil r.

::,,:: oi socotim ca imaginlle r vela tie, se produc inevitabil la punctul d intah'lire lntre s drit si forma vazuta; imagitlca 11:'~ e d 'cat forma de aparitie a spiritului, printr-o forma vaz taE Omul fund el insusi spirit ,ir trupat, nu p,oa.-

., • • • ~ ..... _1 in euritatea Iuic ci .. !I' ,e'

te S siza ~l ,expfltna, splrllW In purltate, ui, ci 11lIIDaI prIll ecrarnu unei ror-

me vazure, Spiritul urnan insusi estc concrescut c un asemenea ecran si est

o TEO_LO-G£E ,A [COANEI

intI~>o .lega'nIra indisolubila ell toata lumea de forme vizibile, prin care cunoaste ~,i exprima cuneasterea l~,i reflexiunea sa, Realitatea spirituals indeoscbi l1U. S~ poatJe sesiza ~,m exprima de: OIn,1 care e spirit intrupat ,_ ,in, lea ins"~i, Realitatea materiala, prin care ,DU ,iradiaza. 0 prezen~'a spirituals, nu-i redata prin imagini, ci direct, san stiintific, Numai cand e Iuata ]n sprijinul redarii 'unci realitati spirituale, 0 forma, Vazll[~i primeste functia de imag ine,

I~ !;.r. ,~ I ~ ~ :-. .'

Realitatea divina, ca realitate spirituals prin cxcelcnta.are calitatea Ide

a nu putea fi surprinsa ,i redata in c'a 111s,a~i,. Aceasta mai ales p,entru faptul ca, orice acces at omulni la ca, sau orice atingere a. ei de' om, e 0 atingere de ernul care sesizcaza §1 r-eda spiritul siu si oricc realitate spirituals ~11 forme impnullutate de La lurnea materials, vizibila, Numai o teologie total apofari-

...... (-, ..... ,.... ..' tiei ~ j( ,. - - 1"'.-11'" 1-' 'D- -, )- li'-b ~ de '"

ca. .. a racern, a nega~le~, oncarer enuntan a mumJ],ezen e uoera ae 1111at;g1111.

_ A

Dar s,a, vedem rnai intii felurile imaginilor Revelatiei, Itl planul Rcve-

latiei exista rnai multe caregorii de. irnagini, Uncle din, ele SUi1[ ontologice, a rue a, uni til 1""1 definiti ve, ccnstituire P ... rin s'alisluirea reala si defini n'v'a a, spiri-

~ ~ - ],- ~

tului divino intr-o forma vizuta" E eeva analog ell fata omeneasca sau ell tru-

,lui omenesc, care e 0 imagine a spiritului unit definitiv cu el, Acestea sunr rn~ta.tele actelor unora din momentele Revelatiei, in acest gem cea mai re~ a1i~, cca mai vie ~i cca mai ontologies imagine 31, Dumnczcirii a fast urnanita'[lea lui Hristos, imagine realiz3ta prin aero] intruparii. Iar icoana atat de cin. tita in Orrodoxie este rcdarea prin mijloacele artei a acestei imagini a, lui Dumnezeu asurnata de Fiul lui Dumnczeu. Hristos ca 0,111 este imagines

- _ A

umaria a Sa ca Dumnezeu, El fiind in acelasi timp Dumnezeu truu~i12" In ..

lrnparea 1111 e un mit, nu e 0 pmasmuire subieetiva umana, ci lea a realizat 0 unire . reala ,i definiti va, a. spiritualii ·atii divine ,$,i ill realitatii vizi bile U1TI'ane., N'IQi nu avem in Hristos realitatea divina descoperird ~i de aceea nici nu o p't]. .. ~- m cuprinde ~i exprima xn plenitudinea ci de infinite complexitate ~i boga,~ : ~_. '~ Dar imaginca 'vie care este umanitatea Sa ott acopera nici ea complet realitatea divina, ci 0 reveleaza pe- masura posibilitatii urnane de a 0, !e. prinde.

in starea deinviere, Hristos ca om este, de asernenea, 0 imagine umana vi,etii divine l1eB0p"JSe rnortii, 10 imagine in care Durnnezeirea estc ~i mai .-

- Hr" ~I"'" !;,! • " . rul d ~ .

arenta.. astos CCJIL rnviat nu piras-e~te nici 'acum caracter ... I. e ima e .. a

26

D U NllTI7lU STAN I .. O~.\E

D I,i A . I>.! '"" ~ .,. J" ... -' 1--:- A -

ca umne eu, pellttu ca in acest caz ar paraSl umarutarea I . S.~1;; ar·.po,> Ito"

lilor li s-a ararat aceasta imagine umaria a vietii divine 11e.StlPllSf.': In .. rtii,

La fel, inaltarea lui . Hriste s Ia cer este a imagine a. i.nal irii urnanului inviat in Hristos, la tre pta slavei divine, Ce este aceasta slava divina in ea In-

.... .. '1 · d · d 1\, ~,: • - Ito· •

sasi, omu l1U poate ,cuprll~" e ~1 rena .. Apostoiu au vazut 0 mimaginea ' ru-

1 · D' ului 1\ "'1- ~ to. .... 1 '. alb '" d ... ~i '. D'"

pu ui ... ornm ill ce se ina ta si m stra ucirea " ,_' ca zapa aa a t~l?'tulU rom-

111.11lti pe Tabor, Toate acestea sunt r-ealita i c Ivino-umane, trepte d- spiritua ... lizare superioare ale umanul " de catre divin, nu mituri, adica nu plasrnuiri subiective, lipsite de continut,

Etc redan realitati rnai pres.u! d" iO'1:clegere-a noast al de aceea trebuie

c. ~ d 1 iI'I 1..... d 1 d 1 · lul bi 1

sa IT:_ rerun - .c a e mte cge 111gUS' 'Ji-'-C a ie r cc LIce a r V'" III L1 lor 0-1 cte.ua

Joo i:! ... d El dandmi aoiri 1 bi at d d .... ... ,

ata a cat se vaa. ~_e au a. ancuru S,pll'"ltlta '. 1[;. 'l', __ C :~ at a este a .' J1Cmu SlUJ[

d . c ". te d · " t.. .....}. ...,

corect, e~l roerte rezurnatrv exprtrnate I" termenn: mtrur arc. inviere, ID· -. -

tar-e la cer etc,

Dar inainte de Hristos, 111 Testamentul VecbiJ Dumr ezeu nu se s,ala, ~ Iuieste 111. ,gradlll acesta deplin si definiriv intr .. o forma creata, mana. Durn- 11CzeU a p,.area trecator si numai printr-una sau Ita din en rgille Sale, tI tr-o forma vazut, ~ Ac. - - te a -~ rau al - '-'1 de :iInagilli ale Revelati - i divine, Asa a fost

ul !::. ~ ~ d t: d '.. .. IJ; • (I XIl]- l'! 21 22')

nor san stai 'll~ - e .iOC care corn ucea pc: israe I tJ 111 ou tie I _e~. ,":, i, I, ~I - ':,~: ,

focul ce a mistnit jertfa lui Ilie, adierea de' v'ant ,ce s'~a ararat aceiuiasi (II Regi XLX, 12). Uncle din aceste preze11t.c' ale lui E umnezeu sunt rnai statornice. dar nici ele nu sunt decat prezente prin ener ie de 13. distanta, nu intrupari

. 'I r _ 11 ,

pcrsonale. care . a fa(:a posibila 0 manifea rc · .. .ontinua a lui Dumnezeu prin

I, 1" A • ~ lL' ' .. t-! L··

acte perso'11a.]C neec 11".· .. ce. . ~ a er a. p .. zen ta 11'1 81 cr J.U . . .. C,gllJ In: artea .' e gil

asezata In ei ~i in gene· al in co' _' . egii, ca I. .era ~i e1 a imagine a lui D'U111- nezeu, vazuta de Moi se p . inai .. Asa erau ,~i uncle imagini care aveau o· ~i rnai redusa preZ'f.11ta ,di\n.oJa ln ele, avand caracte . rul de i rnagini mai m It prin faptul c-a erau produ sele unor aete divin 1~i erau plasticizarea unor rnijloace de saris' acere a Ul1.0r tre buinte spirituale, sau sernnele bunavointei divine, ca apa din piatra, sau 111, ma ere,

T •. OJ de umbre inconsi C .... d

toate aceste trnagrru aveau un caracter .... c im or mconststente La~a,_ e

imagille.a consistenta a umanitatii lui Hristos (Evr X, L), in carl .. Fiul lui Dumnezeu e intregin mod personal ~i definii iv Elc aveau caracter profetic,

0- - T~ 'lQ-O, ': L- o ,G'F[;"A, 'lIIe: ',O",;\,~T'E'r

. .£Y!' 'l ." .' lL n. JL.." ·._-!!r:!iwl:'~,~,

27

-aveau 10 realitate di\rjn;3, de,plina in ele. ci erau proicctsri anticipate dintr-o alitate divind ce' avea sa, vina, Dumnezeu, care: le-a indicat prin Revelatie ca 'girllJ descoperea un proiect de realizat in, viitor, Caf'e ern ~i un proiect de

rfcctionare istorica s1l:i prin ele a creat '0 constiinta istorica ,~i misionara '~n

\ , ~ .

, porul lui Israel, Q a.~tepta1'ie~ mai binc ... zis 0' tensiune mesianica, Acest po-

r ~tia ci merge san c condus prin istoric sprc 0 'pnta spiritnala mai.inalta, umbrele, care aveau 0 arvuna redusa a prezentei lui Durnnezeu, VOl'"' face - realitatii depline a acelei prezente, Mitologia, dimpotriva, OLl llrm.iLre~t'e plan istoric, Ea C: rcpctitie ciclica, pent'1"U ca zeii ei sunt personificari ale nornenelor ciclice ale 11:1 turii, personificari de pasiuni ~i oarecum neliberi '~i '-- capacitatea urmaririi un10r scopuri,

De nedeplinatatea prezentei lui Dumnezeu iuimaginile VeClliw'll.i Tesment, dec! ii in oamenii din timpul lui, tinea ~i faptul ca. si ele erau luate

· n stihiile naturii si chiar dintre animale. Nivelul omului tilea, mi permitea

t:pa,ire!}, folosirii unora din elementele naturii ca imagine a lui. Dumnezeu, drept ,ca. ele .01.1 indeplineau aceasra functie in mod ge'ne:ra~ ,i prin de in-

:" .. · - d . ial .' di If, lasi -" d bi

. 1 Cl pnntr-un 'act '. - J.Vll1 speCl.·· .. 1 ceea ceo t.n.· . lea 111 ace 'a~l tunp-: eos e - . lIe a

j Dumnezeu fata de ele, &,a cum ill cartea Fa(:el'"i~ ~ a~a cum III Daniil (c~p.

"Il, 113)~ asa cum ttl Apocalipsa <XfV;._14). Fiul Omuhii ~a.parle dllpi aparitia arclor salbatice, asa In Revelatia culminantd Dumnezeu ia. irnaginea ornn, dupa ce s-a folosit de stihii, ca imagini fugitive ~i nedepline. Istoria Re-

latiei este leg'ata de istoria omenirii, Pe masura ce ornul progreseaza spiri........ , .... "'- san creste In, constiinta sllp~eriorit:ttii sale 'a.S'Llpi-ra naturii, t~i da seama car

~ '::!, , '-- , "

re i01a,giIlc'a cea rnai adecvata a lui Dumnezeu ~i deville de fapt aceasta,

a i, vreme .n11 intelegea aceasta dcmnitatc a sa~ca,ta vreme era timorar de

restanta ~i forta stihiilor, nt;l plltea reprezel1ta, demn pie Dumnezeu in fata rurii, Desigur, domnia fiarelor nn ,111S'Cntl1a l1U111al 0 dornnie a fiarelor ('a

0· ,; 0:'7·00' "10" gice '0-·' cr': do" imru , :' ,. a '0' m u I' ~U1. car 'P p')(1 str '.r,jj, inc ~ m---:- 'I ilt "~ ~ n 1""'--10'd': ul d p

J Lj: .'- ' ' r " ~~., '"" o;j' " _ ,', ,', I, '. ,ill. • ,.' " , " ,,!It\. L .'~_;:);' d . l..!l a " bU, l.U. ,,_.I, _ ,,' , '.' l'!i;.r

- mpOt"tatre al fiarelor. OlTIllJ. devenind constient ca. este imagine a lui D'W1.111C=

., la ivelul ,- D"" C)( i'J d ~ ito ':J' - 0'.1 ~ ", ~

U. si, "a ruven -, ~_ acesta, rumnezeu raC811!, ru ""~l 111 ~J.rlS['OS cun na tura umaria

mod. real imagines cea. mai adecvata, a lllC e.p ut dezvcltarea umanului in tot ite specific uman, III tot ee-l distinge de, animal, As tfel incepe domni ve ~ -.

L- si continuu pcrfectionara a ornului sau a umanului peste mit unix ersul si

1 ,~ "

28

P'este tot ce este animalic, Ea i.~,i are in Hristos eel lnviat si tn.aIr;lt. 10 culme

~ ~ t

s.pre care tinde, 0 forta carle 0 a,ttagl~ si 01 penetreaza, Nimic nu se poate spi ..

. , li' . ~ ull (. desi ,. D' . d - ~, -)- ul - , - ,It

-, . ,-",' -, , . . .' .' --, . -- . , ,,' '. '. - . .', r" - '.' '. .' .. , -', . . '.' . . - ._.

ntua za mal mt t ... :, .. e8.lgur~ p'rlfl ... urnnezeu '.'. everut om ca orrn cue cstc

[liil Ii Ii il. d I. HI Ii iii

spint ~l prlll mmic 11U se poa:te pllne 0 pecet.e ce .s-pl[ltua irate mal categon-

a - -- - " d ~ .'. ~ D:-' . - - - a - '

r' • -. . . • I ~. . '. . .... ~ -. - ' .. ' . . ... -, .. . ~ '" '. ", -,. " I " I

C . pe toate : ecat prIll om. tar i.rumnezeu aceasta 0 urrm reste,

P-~", " .~. -'" ',,,' ..... , :{:' - •. -- ., ',' "I" ,'-;1;' .... ' ··,t '. '"., '1' .. ,'",,' ',' ~.. ~ D, . ;-,' -~', -. ---:..-C,.' - da ...

,fIn lIlSt~l~La.Ie a m lata oalnern _().I a. aces J~l 11'D,a gnn a ~ w .. - .' urnnczeu") _ Jar

~i a acesmi model culminantal lor; care este Hristos, rostul imaginilor profetice, inconslstcnte, alumbrelor, ':1 lnc!ctat· (Evr, X; 1),. E un model Me,g:a,1t: on: .. tologic de fiecare 011'1, ell eficiel1',~'a reala asnpra omului, ,«Trecut-a. umbra le ... gii>},,~ ca sa vina ipostasul realitatii, plin de eficien'~ll. asup.ra umanitatii,

«Bul1ata¢il:e viitoare» nu puteau fi indica tie de departe numai prin elemente hiate exact din natura .. Pentru ca aceste buna.ta'p sa ,poata fi rnai usor intelese ill frumusetea ne.graita, a lor, care n-au nirnic corespunzator III realitatea prezenta Revelatia Vechiului 'Iestarnent SC' servea ~i de «viziuni», care combinau In moduri bizare, adeseori contrarii, 0 multime de fete ale realita-

~,' .' I, ' J;. di ,~i" ... - - ,.. -

tn. prezente ~.l te proiectau m11 rumensruru 'Uria$C1 pentru ca sa Sf: arate ca aces .. ,

te 'btUli.ta'ti nu sunt inrr ... o as em Mlafe' exacta cu fetele de ecle mal multe ori naturale ~i pasionale, ci ~i 0 negatie a lor ~~i au, 0 amploare care dep!l~,e~,re rna-

'1' -,: 1. '" d 'Hr'· I!! i li ,. "., ;;, ,*" ... 'i:;,

surue cunoscute i, < veruna : "lSlt-o,s,~ 111 care s -au . rnplirut aceste V1ZJ:Uffi 11'1 toata

. '1" 1·'" ~-",' 1"" ~ b .... :,' .' p. ·t'd'··-· . ''"'';m.:'·:t·· "1"··" ' ',., e' '. '1'; ,.:~ 1- _,' >+ Cand ~., d ,

alnp~'OaIea Of, . ,ao au ,1 IDS ... ,epa~l e, eie nu mai au ruci un rosr, v.ann sc nc-

scriu acele bun"ititl ,~n extinderea 10'[' finala ~i completa as'up,ra. tuturor, se.p,or'" neste totdeauna de la realitatea lui Hristos, ara tfu1d,u=s~c ,prill cuvinte genera. ... lizarea lor asupra tururor, cum fate de atate~. ori ,Sf2Jtitul Aposto] Pavel (die exem ... plu, III Efes, 11 4)" Singur Apostolnl 10011., staruind asnpra acestei ,~lpari·{ii. gellC!-

..... ,! I m ~ I, ,. • H' · d i~ .Jl, ...... ,,,,;I, .... I ' A .....

rauzate a prezentei siavrte a 1LU - .. nstos, •• ' ar $'~ asupra arumuun parUlIS pa1l'a

-- ... J., ; .. ~"~ '.'. 'to . ·d',.-, ,- .. -,~ " ,,' n-:,"""- .,' .,~.: I.' -~.'" "'-", '-,. ',- ,.~ ts,_ ~.-. :-,·11' -" H·' rist '.

acoto, se roioseste ue viziuru .. · .. rar ~l ere se concentreaza ill ,unu.w ranstos,

al Mielulni irlslngerat, a] Fiului Omului 'care va lua biru i O't2. finala, '81 Mire-

1 ~ .. -.ii' .. ~. 'j , ,,', .rb ., - ..... ,<i!-.."'~1 I' ,- ,. ~.f~, .•. - -- - - .. ' 't- '. 'B-~" '., . ,,' ... ' .. Jt,;; l!t

ui Ca.IC l,~,m va set .: ,a OSP2l 'W, sau cu lvul easa, care este .. :,: rsenca urn versasa '._ ...

Sfil1tul G-rigorc de Nyssa ,$,p,un.e undeva ca Il1gerii nu au nevoie de ima-

.'. . 1tl - .. tru .,'iiJ ...... , l.:"t .-. t·· di " 0' ."-' - ,. " -- " ~ , "r'" d c . t, ---. I '~'rP -:'1 'ij £:I d' t!!i" or- I' 'C:pi'

gma,~e~, pen .-, - ca reau at ea ' I~ vina pe care ei 0 va -' est e rnai p,L-~S ~ ;.'"",,-'. ~'. '""

imagina'p.e'~ Poate de aceea Phintii duhovnieesti (ca de exemplu Diadoh al Foticeii) avertizeaza impotriva oricaror imagini, inchipuiri, viziuni pentru ca

A H' '. . .- ,; ; '. . ul d' II Ii. ~, , ~ 'E' ' ~ - ~ f:I h'

111 ... :r.lS to'S Cl'"e~t11m. au ina! in I. rt I .~ .ecat In. oru:e .t'magJ.na:p.e I' ·;':1 a vert1zeaza ,e ' l1.ar

29

.. , mil' . · · ,....:, bi Hr~ ·

unpotnva imag r .. or sau vizaunuor care ar avea ca 0 meet pe :. ]stos, 'CaCl

prin credin t~ si traire noi stirn despr "'dkn-~'D1l- "llpiio teand ...... i ..... le '1IUl~ Hrist 0" . ~

. .', ~ LUI.. .. a. ~ . "!.U "'" -..1., UJ.l. . ' .. ,,",~ \i. I .. , 3.J ·~cU.iCl_ ~ tL.· ..:-~~l .,Ll..rlCCaJ.·;-: .1,' " L b11 I .• S mal

multo decar ne pot ajuta imaginile san viziunilc despre El,

E b del d" "II "", .' . rrer vorbeste : e un re ae «renastere a tmaginnors prm ,I,' -,stoS>~

I ~ i~ ,

d:a ca ilustrarie pelltru acea -··,t~ afirmare graiu- si scrisul Apostolilor, Limitand

- . ji..

la Apostoli aceasta renastere, Farrer are dreptate. Incolo, noi socotim rCa.

iceasta p.o ite fi inte~easa nurnai [1'1 anumitc sensuri, Unul este ca , i istos de-

, ,

.. d x·! 1 II D'" !ib. .. ,m .... Jil: Hr'" ill

lID ac evarata imagine a Ul ., rnnezeu, a ·[W, L-d." nstos estc centro tuturor

~ .. "I b - - .. , d' · d · al · '" " A

ImaglITl, or ver ·.ale. Vorn vee ea mai .' eparte ~l , .te sensun. In ruci un caz m

, nsul ca dupa Hristos si dupa Apostoli s-ar promo,ra a lucrare a imagina ... tiei, .in sensul de viziuni sau de inchip iri ale lui I' ristos, sau independente

'"I, " "1" (:I to

. . gL· . ~

Hristos a. adus 0 «ren~ stere 2. imaginilolf'),}".lll pritnul r'and intrucat a d .. t un cal acter real im 'gum 1Wi Dumne ··ell in al doilea rand intrt1Cat toa e cuvintele noastre despre DUfiU1CZCU n _ au de facut altceva decat s'a des criepe Hristos, aceasts ad. V:ara:ta imagine a Lui, Cuvannil rrunwle, ca. III . oa .. a istoria Revelatiei, s,i .. ' ntru 'Or:.ve aria In ristos, indispei sabil iar functis lui ,'f'·'ncipaia este sa descrie irnaginea umaria, eu diferitele ei act' prin care s-a revelat Dumnezeu t· I Hristos. Fara aceasta imagine ~,i ara. actele ei, cuvsntul n-ar plt[,ea descrie toata bogatia ¥j :pUtClt."a, divinitatii Ice see reveleaza Dar ,~i .' , ,;f'ers, actele, imaginile ~i viziunile ~. e " elatiei in 1 ristos ar r)"'mh e de multe ori eobservate si neintelese, rnra c· vinre, in general cuvintele, -'-edind

i di , .... ~~c ;.. , OJ III ~ • j... ,,""' ..... - 1 ~ 1

acte §l preze'n~ ,- ivine marurestate 11'1 Ima,g' . ~. VtZlU.Dl, poa'-m mn c e inseie

amprel1ta~' "p'rim~lii imaginative, fiind totdeauna rnai putin dec-at, ceea ce cu-

ind ~"' , inil 14 Co. I<; tul D' ,OJ •

princ acteie ~.m trnagmue . il:1JlVarr, '. «,.ltnUl,ezeu e ta: e» e 0 expr1esle imagi-

ns I iva, pelltnl ca a fost experia un act allucra .ii ptI ternice a Lui, Desigur, "andirea religioasa a detasat uneori Cl..lva: m i .:im·'gi," ~ .:. de. irnagir ea san I_'J. viziunea lnsasi, §i poarc ca D arnnezeu s-a des:\ope-it uneori descriindu-se oc

, .. ,' ·,c, numai in astfel de cuvinteirna .. gjnati.\re. Ill. oriee caz, ,gr,ell se poa.te. g:as.i

J cuvant despre DUlTIllICze1..1 care sa, nu aiba caracter imi ginati~,~ .sa nu ~i ia lecar ea de ilia 0 forma sensibila,

Cuvintele insotesc $i revelarca Fiulni 1m Dumnezen in Hristos, 111. , ceasta imagine consister ta, intima §l defioitiva a persoanei ,'; ale .. Dar aceste

30

DUMITRU sr:AN1I,OAE

· · d rul ,0 .' • -'I' R lati i 1- '. D" "

CUVUlt se resimt r: e caracten imag .. · inanv ai ..••... eve. atlel TIl . rurnneze u in

- . .

.. ristos. Ia " cuvintele care descriu revelarea lui Durnnczcu An imaginea uma-

ni t~X. i ]" a sum -:- a- te 'ppr;C;' Il-:- """ II 'po t varia Ii nu suntern obli g' t'~ s a'W: r.."; t'n~ 'n' f.!!i m - -. ex ..... JIU'('ll" v

..~ , ~, :' ,u .1w ii, . at:; "'''' "_.: G, I '. "dJ;~ _ . "10... r _., ,:·.a~· !tl..L' - 'a., I!I;,.. .. , ... .l'Ii.'!!.,..l . 'oJ! '.

1', cuvinn m . 1·-'· T;;· "~. A>" ". -'to li"l- .. - '. hi " d- 'IT b· a , • •. , . ~ 1·" 1.",. . "1',' .

it '. IVJ.ll. eie U~ llSUS ~l ale .··pOS oinor, c uar . aca c_' eoure sa ,C: avem rnereu

p,e acelea ca normative.

Ii<

It! sensul acesta se ooate accepta afirmarea lui Farrer ca 111 Hristos a

avut J ;.C 0 «renastere a imaginilor». Eat se Pl' ate a",c1cept:t, in sensul ca toa e cuvintele noastre S.: interneiaza pe imaginea reala a lui Dumnezeu in Hristos,

d .. lui · d . .. !'·n-· d

pc aescnerca omenescunn ca cea mat a. ecvata arnagine a ui .. umnezeu I. :e

care est.': plin, tn. s ensul acesta poate avea loc ~i 0 adaptare a cuvintelor de ..

H· 1 f ' folosi 1 'at i b 1" " ,.

spre tnstos a necare ump, 0 . ,. osire a a tor ~l .. ~" tor sim xnun sau llna,glru

b 1 d '0 • i t 'nil' Co d ..... 1 .. d fi" ~ I' 1

vet' a e pentru redarea :lmagmel sa .. u ~magl'or tundarnentate ~,l,:e"lmtl'~le' aie

lui Durnnezeu 111 Hristos, Dar 0 lnlaturare a acestei san acestor imagini fimdamentale nu se ,po,ate admire €ira parasmrea crestinisrnului. Nurnai ill exprimar a acestor irnagini prin aJ .f; cuvinte sta progresuJ te-cJl0·gicro Dar el nu mai

" D ..... 1 .' ." ,,,," fi., ,11._ • 1 d " ·

este L~'ve. atre proprlu·8.z1$.a~ tntrucat nu mal are DC. :es.coperlrea unor ima ...

. gil-ll esentiale l oi despre Durnnezeu, a ~ lor imagini care sti dep,a~easc~. imagU'llea umanitatii lui Hristos,

rbl

Cuvintele trebuie sa se sprijine rnereu pe ilnaginea perfecta. a lui Durn-

nezeu care este urnanit: tea lui ,; I ristos sau Hristos C om, Acestui SCIOP 1~ serv'es,c si icoanele lui Hristos ~ Protest ntii, tntituran, icoanele lui . . ristos, aLl

u - .. -:- ",~., ",17·1-· 1'· .' -- d·' ,.. '. .".... ·d··' . ~ idre .'., - olid S·· i.' . .,.. ,..... ." .'..... ,- t-

, '.PSll C.·Vl.tl~C e ,or . e. lll'l rea:zem,) '. e tln In. 'leptar so . ,. '-'M pale,; ca estc 10

conrradictie intre afirmarea Parintilor ca credinciosul trebuie sa Sf: fereasca de it facta fOfl11area, prin irnaginatie a unei forme d lui TIs: s si intre firmarea vaIorii icoanelor. De fapt, it1 ima.gil13 ia sa inre ioara credinciosul poate introduct'! in im: ginea aes . e - Iristo . clemente subiec ive care se abat de la irnagil"1Ca lui reala, ... e . ceea icoanele 8·' picreaza dupa canoanele de . otdeauna, care. nu permit adaugarea nici un ii element subiectiv .

. Aceasta fidelitate fita de Hristos, a Carui urnanitate este imagine reala, definitiva, a lui Dumnezeu, ' ceasta forrnare a credinciosilor dllp,a ea se

· · ti" ..... ". ~ L' J!I' r., .

mentme 81 se reauzeaza ~J ptll1. rmmarea acteior . ui In taine, ca ~l prln roata

Ad·' d . ~ .. " '. - '" l' i I 4'

strac III rta d a se Ico,mp·orra in viata asernenea __ Ul '. :-1$.t0.8 •. trmtarea acestor

, ,.

acte .. rlep: rezentand si 0 voim a si un . fort de. imitare .. realizeaza intrucarva 0: •. a

,J , i! 11 ~

o TEOi~{)GIE A ICOANEI

31

, ·e intentioneaza p rin ele, Aceasta ell at mai mult cu. cat acest efort e aju, 't' de eo. rgia ce iradiaza di n t el ell care credinci osii doresc sa d ';v-itl'a aseme-, i" carese afla in starea pie care credir ciosii doresc sa 0 realizeze in ei prin emenea acte proprii ale lor.

Astfel icoanele si tainele sunt o tinere rn re pt~ Z _ _:" ta ~i ucratoare 111. .tiinta s.i viata credinciosilor a imaginii reale or tologice ,", lui Dumnezcu, - ~_ este Iristos, sau rnai precis, urnanita xa 1, i Hristos, Ele sunt moduri d.,

-fi"aita~~ cal tinua ale irnaginii centrale si definitive a Rev Iatiei . ulmi 'an-

~ ~ ,

LB viata omene sea"

Cuvanrul propovaduirii trebuie sa stea ill stransa lega'tura ell el " ClUTI : tat ~i in, tirrrpul ill. care Sea revelat DW1ID zen prin acea imagine, san p ;oUl

1 tele si 1 '.

ornente e acte .. e ~1 etape eel.

Proresrantismul, parasiJld rnentinerea acestei imagil1.i in lucrarea eficienprin icoa ae ~i prin mimarea etapelor ei iti taine. pastrand numai un C '_,Vltlt '[ ezlegat d aceasta practicare a imaginii, nu e de rnirare ca, unii teologi p:'o", .tanti au ajuns si la idcea inlocuirii irnaginii fundamentale insasi, socotind rrupare Fiului lui Dumnezeu dn '.Pl· mit,

2~ Fondu! obiect;'v at illtl-Ifginilor revelate. - 'Nll11C ocupam aci ell irnaginl a reala fund .mentala si definitiva a Revelariei divine, adica ell p~,e'rsoana si

~ ~ ~ ,~

el 1 .. 1:]"..... , '. . h .... C, biecti ~, .... ," · t,

__ t e ill nrlSto'~, care s-a, constitut in arara 511 iectivrtatu Ulna ae, p'rrn rucrarea

, ~

biectiva a 1~ i ,:u nezeu; nici cu inn ginile trecatoare produse Ide m . ··"fes-,

tarea lui Durnnezeu prin anumite forme exterioare, vizibile ca ,tll , estamenVe chi , care die as menea Sf: ~aliz'eaza in afara subiectivitsi ii umane, Su, ~ " ctivitatea umana 1"1\1 are i11. privinta acestora 01 contributie create. re, ci nnmad. pc aceea de a sesiza prin Iucrarea divina in ea prezenta divina 1'!1 acele

• •• 1,,, •• '"', i divi A

agl111 externe, 0' biecnve, In aceasta recunoastere a prezentcr c rvine 111. aces",

_ imagini, rcalizate obiectiv consta in acele cazuri inspi .atia organelor umar~ .. · .. e rect '1 ,~' sc p'~'ntru- P'.UJ' - 1-' "'l, data p" rezen ~ ta d' l' vina Am" ~,r Ie 1;'ma'C)"1~ ni sat '] ere-

. "".!Il:I.l" '~Y...ll, .. '!i;;.,. , ,'Ii;.,.. . ,r '."~ " 0. .r~' , '-'If" 'Iii ,,QI.. ' ,(:1.,""-,:" !!i,... i.. ", 0 . 'j ,;j,e L ,ilL. ,-'

- ~., ta celora care-si insusesc aceastd -reCUI10 a~ tere de la organele ins pirate,

F d 1 0'" · 1 d 'riI t: .' dei .., ." ,.,

0.11:,: U 10 oiecnv a acestor ooua re iun ' ... e. imagnu este aSlgura. t, rntr-ur

, unlit sens, pri 11 recunoasrerea exterioritatii lor, nu numai de ill [ orga:n al .',[ '. ~

.. i d ..... t b' 'I. • ., d 'r;" _JI a" ...' • 1 .' d· -. ~ ...

, " 1, 1'1 ; murtec oa C1Uar si oe ,[O~ cei ce tl.(UTI':' rnartuna or prlln: 1,-[ uua,

~ ,pre rolul subiectivita .: 11~ recunoasterea realitatii obiective a a 1.:...' r

3,2····

, ~.

imagini vorn S',P'll1C careva lucruri abia tdupa. ce vorn. trata 0 chestiune prealabila, Aceasta chcsriune se formuleaza prin dot a intteba i: "a) Ceo este subiectiv si ce este obiectiv ill acele feluri d _ imagini care ee produc in. i11uegime. in interiorul subiectivitatii umane ] 'b) Cum sc dobsndeste s,igurru1ta fundului obiectiv prezent In ele ~

a) ,.,'.', este, de exemplu, subiectiv si ce este obiectiv III viziunea din pra~ orocia lui Isaia (C'2tP" VI), despre 'DLlIDllt:ZCU care ~a,d,e pc un scaun foarte inalr, lntr-o casa :plina, de slava Lui, aV~lld 11nprejurul sau serafirni cu cate ~as.e aripi, dintre care ell doua t"i acopera fata, cu doua picioarele, iar en do' .. 'W zboara] Sau ce este subiectiv si C.e. este cbiectix ill viziunea Cortului sfant p-~e care a are

'!I'

Moise pe muntele Sir. ai, sau in rnultimea de viziuni din Apocalipsa ?

Subiective sunt In. acr stc viziuni S':lU imagini tcate forrnelc concrete care I1l) por. exista in, spiritualitatea divina si pc' care organul inspiratiei le aduce dill. lumea lui de ocupatii, de lecmri din preocuparile timpului ~i ale mediului social in care traieste, Farrer a aratat, 111 comentarul s-au la Apocalipsa1

1 ~ '. i i1 d" 'I din '.." iunil 1 · egatura VIZIlUTI or un acea carte cu [eme~el .' cartca -acern, ell 'V1Zl,' . . e .ttl

Daniel cu. sarbatorile iudaice, ell anumitc eA~g, ze rabinice la temele indica .. te, Dar 'tot el ":1 ararat cum intreg acel material s,~,a. reorganizat, conccntran-

d "'"',.1 1 i Hr'" .,. nifi .". ,C'· o.,!b~

.U-S,C: m ]IUITu .iu .. '.lStOS1 cum a prurut semn ' . cati nor, cum, a [O'SI[ strar a ...

tut Ide idcca ill ,e~ dezvoltari a istoriei si at. sfarsituhii ei ill vesnica in1p.aratie a

- ~ ~ J.'

luminii,

orta ~i claritarea ideii dornir iante fac sa 51,' . dune din .nemoria.o t gallUJ1U rcvelatiei toate mijloai ele lui de. expresie, toate im .ginile, depczitate in

" .... • i\ . 1-'_' .' 11.. • d

ea, ~1 sa se orgaruzeze In asa reiea sa se c ··,pr.un.' cat mal adecvat,

Asttpra spiritului lui Isaia preseaza ·t~ntit .. r umtirea p ezentei unci re-

ali t~ f"1 d e ·"[I'u· '0- ri ··tatp f" u·p· "j""p'i'n-:' a~ lArl' COll- ]~ ur-" ... .; - po e P "i!i"'I. '10- 1(" . .J...... .... lte reo """ 1 it ~a"" ri Im 01

~I '!\lIt-'"' , '. 'a! , '. ...: '"'";;), . '" \..~ .. - .... :__ .. . ii Lu o;;,.,..i!i ... ·L!I;. r.J! UC ~U b ~ t, iiW ' III ;; .. '~f~-

nea unui suveran care sta p·e un [ron foa rte "" alt. 111 '-0 ca. a foarte inalta, m-

" ~ d . to t: '" at . "

C011]Urat mtr-un S11ptCtTI respect I ae -' mte toarte ina ,ej, Sf: naste :In pro'orac ca

forma cea n ai proprie de prin ,I re ,:'" exprimare ' acestei prezente, a. carei sim'tire provoaca rechcmarea unei irnat ini I .C: care-a ,"lZlll[.-O vreodatd Salt a cunosCl1t-O din Iectura 8'1;·11 prin a· '.: l' dar car a primit acum dimensiuni extraordinare, Scaunul 'e «foarte inalt», casa -foarte inaJta»~ fiintek care stau U1 jur nu S' nt fiin~e parnantesri etc.

o TEOLO'GrE A. ICQANE]

"'3'"

l~':--'.

Se intanlpHiL ,pe ,de 0 ,p'a.ft1e C'teVB, invers, pe: Ide alta ceva analog cu ceea C', se inranlpla, in.imaginatia artistului, Artistul vede in complexul de orgtl'le, in atitudinea, ~n, miscarile, in privirea ,in formele unui om, 0 intentie, 0 t-en ... dinta, un aer dominant, F~~tcand. abstractie de multimea de miscari, de atitudini, de forme, sub impresia puternica a iarentiei, a. rendintei dominante, care se eoncretizcazd In ele, in imaginatia sa. apar Ic~ttev,a forme mai concenrra e:) mai esentiale, in care l:?.rinde. mai expresiv; mai pur, dominants spirintali a ornului respectiv

Dorninanta aceasta e altceva d,e(~:a.t formele concrete ill care artistul 10 p,rindc ,~.i 0 exprima, Dar intre ea si formele in care un artist adevarat 31, prins-o ~i a exprimat-o e atata conforrnitate; ca s-ar putea spune ca aceste for-

m,F;io pt-r .. ,jJ;;"'''!l.j'~; C'tr~ '1:"'1' rtual in e_', ..... ~, ind _·t''''' - - 'i'!ii,p ~~ ,if';r1iiJ m~ nifeste n ~ """l--"",,-II

L. :!!!,~~.iL,.;.H.~ ii".L I , ,'" ' i, ,:'u~, ~~, "-' ' ~- aa. cc e ne'ceS"M .;;J« ~:"",,' ,.',,,-u.lil'Lci" -,' , ' a:Ll.;_ FaJi sau

t;i fie. prins a, in Iumea concrete a forrnelor sensibile, In,~,llod inevitabil trebuie sa. se manifesto sau $i fie exprimata III f(Jrmele Ul care Sf: rnanifesta ori ·e. prinsa de fapt,

A

Incat se poate s:pnne ca, pc de 0 parte, acea dominanta -spirituala care

~ ,. ,.,. ,,~ de nreci 1 · 1) elati ·

pre~eaza a.supra 'capa.C];t!lttl ae p'rec~zarc a 0 f,grarln W ll~ev.' ,apel sau 'a artistu ~

lui are Mn sine niste ~forme», dar.' Ie! pe de alta ,parte' ere nu sunt materiale §i ca~ drept urrnare, ea modeleaza spiritu] <<vazitorului» artist sau fl:·rg,an al Re:-

velatiei ~Fn,-- - ,;; -~"a~ndl - ~ - d -,' -f-;ii:!i ' ..... " .. ,'m '. pp; de "",J;;=."" n -n'vo -~,-- d ~- - -

. ~ri.1~ ei ~ il,l,~pr~lu,'" ~ ''- U "'1 ,pc ' •. c 0 pULl'o..; «aenu» ei ~ , ',,\,; '.':,,,,," €( btl. 12 r~' 'Can' m ace-

la adunarea dill memorie ~i oraanizarca l ormelor celor mai adecvare P" .', enrru

J ~: ,

exprimarea ei ,~ desigur nu aIa s'a se adauge efortul aceluia, important rnai

_, les In ,,4-0; 1 ~, .... :., ¥"I~"'!i· de ~ manun nre '"li for rn relor .Jp prind prji'! si expri ["¥'"11,,"']Irp;;.·~ d'" 0' nn in 'a-

a1~ . ~ ~~l- ~,~ . I' a...L.1.~tll.1 _._. Jib. l~L I~. ,.,1 ~ ~ - -""'~ Ll~ .. ~ .li.1i~· _~~,~ '.~ '-"~~ _ I~ !lLI/n ~ fa .. '_','J . .!I ~_

tid care preseaza a!'iupra spiritului lui. in sensul acesta sesizarea dominantei

"'iiI eel Ii'> ia spiri hi 'I~ ... ~'p. ",J,pi! carr - l!!O' arti ~ ~ ... 1 ~~':ll-l- 0- r a.-"3Iirr~ -'1 "', 1 R··I £o!''i: tPl- a, '. t,;;,@ 1 ri?~ p-'o. -,om §i!i. 't"'lli"l 'l'~ ~ (..n:re-: '

fi,'~,,,"".· I!/;,,-o!l, • ~ • ' " .1,.1Lo1Oa!'I;,;,,; U,,,",, \,,-a, !I;;.,.. n __ .:H .. II;;,U ,:)I!l;L" l:j(" .... u . ,~, V ~!'f"JII.'\".,L ~"" , ," 'CL \... .Ii..,lII. ... _ J..lI!...LL, '!;."" Y_

dere spiriruala» sau «vedere mai pliCSitIS de vedere»,

a descriere asemanatoare 3, acestui procedeu de nastere a. viziunilor intal-· nim ,i rIC a, 1a. S,fnlpj Parinti, 10 serie dill deC'bll~'apile' lor as~p'rJ! '3;ICCStui proeedeu le-a adunat SEailtul Grigore Palama, care ~a adaugart ,i propriile lui p,recizari.

Analizand ceea ce a exprimat ,Moise cattd i 15"',21. ,aritat modelul Cortului sfint: in intunericul de pc Munrele Sinai, Sfantul Grigore Palama a z1.5: «Oare, Moise) desprinzandu-se de toate lucrurilc viZlliIDe, de roare senzatiik care vad ~,i depasind vederea ]ocului ~i p~trunzil1,d in intuneric, n-a '\Uu~' m

34

:DUMJT.,RU sr,ANH~O,A£

~: .. ~D _ .. r : '-,,"",~ 'm J d '. .. '.

er 11l11UC' ~ Dar a vazut cornu irnarerial pc care, i-a ararat C.f:',10r ne lOS prill irm-

tatie materiala (. ~ , ) '. ,A~\~dar .cottul si cele ce ~1 de cort, preotia '~i ccle ce tin de preotie runt simboluri sensibile ,1 perdele ale' vcdcrilor lui Moise din 'Intnneri l""'iI"t d umr n ezei piC'r Dar ii":Ii cele ved eri AI' nsesi nu e- ""iI,'''1 sim b '0'- Iuri» 15, S-'~antul'-

L'~,J.-~ """..,;u ,'" ,-' i~,i..I', , !II.....;.l1I ...... '.' "/, il.C", - \...v L"., , ~- jJ[ - "ci,"'_i;j, JII." I, r €<tL .;;)JIi.,; ,/', '_-, ',,)l'" - .: :ca, ,',

"'

G:rigore Palarna cireaza 111 acest sen'S pe Dionisie Areopagitul, care sp'une:'

,-~- "--:-" - '-:-'--'1--"' -:-',-,-- ,-:-,,-,: d fiit'c.--'f-,,"" "'- "d' -,,' ':t""" I,' >,-,', 'r~,~C."',1 '-:-'-1,-; t;- ~It al -- ,-1-' ,' __

«ireime mat prerus . e . l~a} tn,rea.p a-ne spre varnn ce mal, mai _ . ce or

.- · .~ ,'- , id - ,,,,,", J:1 ... ,- ,- ~, , - ~ • - 1 · - ,- ,1· _..J - ··n "~ .J - . - - - - . - ~ ~ .L -~ "' 'b' . ~

tairuce, UlJ.·. e se ana ascunse tame e Sllilp e, ,ucsxacutc. ee toate $~ nescrumoa-

cioase ale cunostintei de Durnnezeu, tn inruncricul eel mai p,reslls de lumina»" Combatand p,e Varlaarn, care sustinea ca organele revelatiei deduc din. anurnite simboluri vizibile realitatile invizibile, Sfarttul Grigore Palarna continua: «Dar. Moise a vizu,[ cele ce le-a vazut In patruzeci Ide zile si tot atatea nopti, dupa Grigore a1 Nyssei, participand sub innmcric la viata cea vesnica,

Deci vederile acelea erau fara forme (a se observa imbinarea de cuvinte: (<VtJlie'ri fclrd'forme»" n. n. ,J. Dar atunci cum sunt simbolice] Apoi ele SC' vedeau in intuneric .. , :S,j toate celt: din intuneric erau simple" desfacutc de toate ,~,i neschimbacioase. Dar care' dintre simbolueile propriu-zise, care sunt lin, .. paqit1e ~i sensibile, l1U e. schimbacios, 11U e cOlnpu,s ~i nu e Iegat de' lucrurile

i'<.

create ] Dar fiindca tie vedea, erau vazute., ~ In acela.~i tirnp, toate cele de a,CQ-

10 erau sunplc:»16,. .

Dar aceasta «vedere mai pt"e-sus, de vedere» imprima spiritului «aerul» ei care cuprinde in sine o imagine sau un complex de imagini virtuale ~i im-

--"-, .. 'II .. ···'---~-'-:-'--'I·· 1,,- ,f.." ,- - unite · " ',.,',-,' S··,ct:,--·tull'- 1'.",,·,0' ",-, D .l. .. -". idu .

pll1ge ta expr~:r.n.ar,ea ior 111 iU1U1nl . e 11nagull., .. 11ll:1· ,. ull'bOl e .. raiama aauce 0,

serie detexte biblice ,i patristice ill acest sens, «Proorocii au, vazut, rice Sfall-

! ,f.: "11M · ...,.A::, D' 1- ~ 1 . '" ,. 1 l~ 'D' 'D

tui vasi if: cei zviare, p~rln aceea ca • ~U .uu :;(: .. ,3. impnmat mte ectu ~)., ~<e,c:J,~uF

hul eel S.f&lt:t conchide Sf§l'lnd Grigor-e Palarna, este acela CM-e se a.~aza 'tn,

rnintea -- -oo--o ..... ~'~n - si c010'~1~--d-- c'- de ~~-t'-~I -~ de 0 --- --1: · - »reveste .. 't-~ in

, irea p:r : orocuor ~, ~ ro d, n 11"~C,," ,111IMJ:,~e,c;L ca r ~ . -, rna erie, P:rLV L.:1 \..o~ \"'" •

el prin Sine cele viitoare, in:tai 1€J[ ~i prin ei si tl0l1:i»J7~

&ealiratl!:2t spirituala divina face aceasts imprimare nu partial ~i nu rami ..

Ad' . d- l~.... d ~ iritul vs "" 'I'"'' .' .'

nail: . extenoara, ci rno e an intreg S,plrt_ VllZaton.:ULI1; pt~ln,tr ... o mmprlm,alle,

:- $,' . .11;," '-1- Chiar li:'I' h c~~.~,~ I.'-~ ,~ .- d ,1,.",.· ;,''"' dt ~:'" - ealit ,t" ,-, di~~"~·'-,,~~-~,~ S,'C!:,.·M"'~ G··"·'·-I"~

a - ~ a. 1.&-1 'I: . ,!-,u,,_ ,ql ln~t:r~ •. ru se mo . eieaza ,. U, a reau a ea ,I vraa.vorannn <,,[1""

,- ,- ,---, p-" ' ... 1 -- -, - ';c-' ,_" t ,-, i'-' (i., ,-" I I l' -, -;-, , ,~ , ,- -,-- :-;-:O" 1011"-," -;c, ' -'l~ - ,,- 'f'" ~---;- iF --, d: ., :--- «1'. ~~, .-.l.-' .;:--'. ~ ~ ...

goreruaIn~, cireaza In, sensui acesta urrnatoare e ClIVUl'~J~~ ,:_,ln16rarr;iUft,C,er:cru""'

,1£» 'a lui Dionisie Areopagitul: «Dornnia lor' (a uncia dill treptele nlgeI-e~ti) e ,plin.a de dorul dupa izvorul Dcmniei lor ~i Sf: rnodeleaza ,pe sine ~i celc de

0, TEOLOG '. A rCOAl'lEl

3- 5

_.

"

cinp,a sine, en bunatate, potrivit cu asemanarea ce 0 are co Domnia» (cap, VITI)" Apoi conchide: «Veri ca st nr si tipare spirituale (typous noctow)?l,g,. Desigur, cestea sunt tipare care se imprima die. Ia spirit la spirit; permitand modelsrea unui spirit dupa alt spirit, starea prezenta a unui spirit, dnpa starea pre .. zenta a altui spirit, Sesizarea acestor tyPOI (forme, tipare spirituale), at' putea fi comparata cu acca Wese'~j'ch'-n de c· re vorbea Edmund Husserl .. desi aceas-

, . ~ ~

ta .se aplica rnai propriu poerului sau filozofului, care sesizeas a, esenta a ceva

'au a cuiv In forme sensibile, pc cand organul Revclatiei 0 sesizeaza In afa~a, de forme si se sileste dupa aceea sa 10 '- 'prim. in f ~ me, Iorusi ".'e intampia si asa ca insusi «tiparul spiritual» divin se irnbraca in imaginile Iuat din bagajul de im'agini al 'laza'ljonuui~ Dar iotrre tiparul spiritual ,~; formele in care

e imbraca el este 0 legato a aut de adecvata, incat' par,ca forrnele ar fi it scri'; 'pet ntial in tipar ~i se precizeaza treptar 'taza' orului. care-i obisnuit prin '~ . nsibilitatea lui sa concretizeze totul, Imaginil din memoria '\razato,rului se

1 · b 6 ' A di 1 di ~ l soi ~

polarizeaza parca suo rorta atractrva 3. ceva mru _. , t cu e e I·. 10 nparu s nritu-

at. 0 all': deosebire fata de poet san fa:~a defilozof e ca organul r eligi 0,$1 I" moI elat el insusi de farta, etica a tiparului , de venind un altfelde om ~i propovaI uind 01 altfel de viata,

Tiparele divine IT· sunt «vedi .. ri» Iipsite d. cn,ge.tare, !ei provoaca scsizari die ordin spi itual, imbinate cu cugetare r, sau mai presus de cugetare pur' si implu dar'. ·.fIOVOCat"l'· cugetarea. «Caci eu, rice Stan,' 1 Grigore Palama, nu I .. o . 1"'"0' tesc ,. ederil e P···'f·O'· 0" uo c 1'"10' ,. ~ nfe rio ..... re cu g .. -,R+ar~' 1', 1'~ C· -1' s . 'p'P rl~' ar r. ' m intii .'.' n "'1S"

.' " .. ~ .. !L.;' '. . ~'" ~ .. _ .. ",',' ,".~. 1 lllll·.:l.Jl. ~l.'. ,,_ ... ~~~. . " I ~~ L I. uLldll", _. ~_"

I . . 1

e; si ,inv~'~ sa stiu ca, aceste vederi ale lor sun". asernenea ell :21.1. ingerilor, Caci

• ,t:J!. ~ d i .l;;:" ~ d 'ii 1-0 ,i'. • ~ .'" d

ccia, racan __ u ... se P' tn CUlaP.C' aptl ae ururea cu mgeru ~1 prm n j-'-':: ere a spre

··umnez.eire~~mpreun.a:ndLl-se cu ingerii" sunt modelati ~i irnprimati ~i lei ca ....... ,. ....... "1· .... ··. rii aceia de catre ingerii inainta ~ ,rn ,grad si ... si preschimba chipullor spirirual spre 0 kdlp~are deiforma, iar prin aceasta imprimare ddnccsc ~j~~i culti~ ca pe W1 bun ali lor sfdnta cnnostinta cobordta de acolo, ~i nu e de mira-

c dac . curatia profetica e. 0 forma, modclata dupa tiparele ingerilor, 01 dl~'m:a care impreuna-slujitoare ell ei, cum zice teolcgia, meat poate sa primeasct .

, '1 e lui ,Dtu1l11eZCll11lSl1Si (l<A.i autoU$ taus tou Tbeou t~~h()ur eut« d'e,herthl •

~ , ~ ~

em inima curata, zice, es; e aceea care se Infa:t,:i~eaza., ,in, intea .r ' -

-, , ' nici 0'·. rma, (aneideon) pregati,ta cat sa se imprime 1.1

.'

3,6

Dumnezeu (t.oi! tJutous t.1,lsemainCJthai P:lp1fJUS) prin care obisnuieste -'1 sa se,

c. 19 I '1\6" Ad' II' .',. C;.:. ... t: )ll

laea aratat» ' '~ ,« ar 1\~J.01Se.~ petrecand zue ~l '--,op' ,I 111 "lata aceea rara It'rnl~

f d ,. ( '"d k·' h'" ' · ..1,,,,, ")

11. -a vazu ~ ormc i nimnezeiesti» " en te aneiaeo ttetnc' zoe 01l ,t;, ezous typous t,!titrt

«Totu.~i Ie vei face, zice, toate dupa, forma aratata tie III munte» (Ies.X -',

4':0,,)20

• j I.

Caci, tll ,gl, ner a1 inima, adica amul dinauntru al fiecaruia din, noi e rnodelata de Durnnezcu, dupa cum sp'unc proorocul David-].

D esigur, nu ll'ltotc!eawla acest «aer», 3-0, -asta «tinuta» ace ·asta «inten-

· ali" ,b • ~ .,' al ... l d .' I U ..... , 1 . ,. (d .!I •• )

tie» 'a re ' tatu SP1[l'tlL, e, vazura c e un organ a Re' e a\lel I.sal.le un artist ~

8';111 irnprimata itl el in asa masara cd organul se modeleaza dupa ea, pro\toa-, .1..1 bili'-" d · i ibil 'b-· ~ di · - ca Q' moo zareoe 1111:agUll sensinue, 0 cornomare noua a ior, o e rmensionare

l1:0l1a ~i 0 descoperire de . I oi semnifica '.~ i in 'elell ci adescori p'o,to," ca i I umai o mobilizare de cuvinte, de cornbinari 110i ale 10;0" pentru ca din aceste noi cornbinari, de, multe I' :ri contradicrorii, sa ta~neasca sensuri adecvate realitatii

-, I"' itual . 1,)('" '-'.' n: ,- .. ; .- ,-" 'r" "",. ,"C' '1 :- . .,' , "1-" ,e. '. A" " ',1" ,--" """". , ltf 11

Sp,.1 ' ;"e «vazute», ' rar st acestc ell, inre au CiC',. a p aSDC 111 . ell' aca rm a rue,

.... ' i t:. .- ... 'I oJ. ;. '. • d ali' ... ); ~, .. b ~

rnacar prln I~,P:LW ca ail servit Oflgll1:ar. pentru 're _, ea unor re ' ',-'ldtl scnsioi-

1- 1 .

e~ .p astice,

. totdeauna insa ,3, . inci cand e verba nu numai de 0 prevestire die viitor, ci de ccva ce trebuie irnplini d,e oarneni, eel din' 3) care est . 1"1 numai mo .. delat dupa modelul vazut, ci Sf! ~i sileste sa se.modeleze, este organnl Revela ..

tic m. '"". mai asa Revelatia e usor primita, Cuvanrul tyPtJUS , fa los it in, scrierile

P... · ri1 s: -, -. I" 1 d "J~",

anru or pentru «forrnele» a ,,"'tate org·- anului revelatiei, e nat ae aceea am

, ,-

Noul Testament unde e folosir tocmai III sens II r le «model» dupa care ere ...

dinciosii trebuie sa s~,· modeleze. Sfantul Apostol p- vel zice: «Fiti imp re una. urrnatori ,'. :1·:e~1 fratil ',r. si Pi iviti la aceia c ~I urnbla prCCUl!llle ave ~ p:,' 1'10·

- - ~

model (typO")) ( - ilip, ill 1'7), alta episn 'la acelasi Apostoi ne 'SpU11,e ,ea au

vrea sa dea porunri adrcs ' ntiler nun ,sa umhle, ci vrea s~t se dea pe sine «pil-

da, ca sa fie irnitat 't)pon cis to ,', :.;mtrist}J'lIi)}) C .. '. esal, ~ 9) ,i

S·~ '!I-lI.~'1 A." "0 t'-· ',1' t _, ,",".' ., el ' " .tilor . u" de ~ - ,-,,',' ,!,:, ei .... d' .'

allL.LIJ. "P 5_0 ,[111_ C ;' .e I reo ~-_' r sa nu omneasca 'C, sa evi-

.nil «modele» tu mei (I Petru ,~ 4)~

Sfru1ru1 Apos - 01 Pav zl indearnna pe Tit sa devina «model» to U11Clc: an tudini ca e SUIlt de ordin " piritual ({<in seriozitate» (Tit. ' ~ 7). confirmand

'd .... . d: 1 c. .. al (A' d 1- T I' 7~')

1 eea ca sunt <<1110, ,"C' e san forme splrltu~' Ie» ,c se Vie ea si res, ,;' ,'!!

O TeO" 'LO" . 'GT'1O A' ·:ro· a A "'.::_'TI '111'

_ J,; '. '. • ... : .' T~ c. ;t. :l"!i.1 ""i .L.Il,

37

.' e pucem intoarce scum 1 . i naginile reale, definitive ale Revelatiei, cum sunt etapele existentei lui Iisns Hristos, san la imaginile tot' exrerioare I'" ar ·.cc 'c caracter necator ale Revelatiei, pentr-u a vedea meg·atura lor cu subiec ... tivitatea umana,

Spiri l ornenesc trebuie sa incerce, si :in raporturile cu ele, ~i din par .. rea lor, 0, modelare, pen.tru a le sesiza ca imagini ale realitatii divin .. ~ "le se ': .. relungesc astfel in subiec ivitatea umana, sc realizeaza 0 .legatura intre realitatea Lor exterioara si interiorul vazatorului: ele nu sunt adica .pur .. 'C· erioarc. Daci ar cimane pur exter ~ oare, ele n-ar fi sesizate ca '0' . e ale . rezentei divine, E ca si in cazul 4' irtistul 'i care are darul de a SUfi orinde lntr- o fi 'rma

l

un sens, datorita unei trairi, pe care altii ne 'v,and-o nu pot sesiza acest sens,

Deosebirea intre imaginile exter oar definitive sau trecatoare ale Rev . .lariei ,s,i cele p'~"ur interioar e este ca cele din §j 'pot fi arat . te si altora, sau sunt

.] 10 .. l .i}

;azl ite ~,i Ide altii, Daca l1U de toti ca irnagini ale divinitatii, celputi Ie' for-

me exterioare reale, Formarea 10,( c·u se produce IJl subiectivita 0"31 interioara

i D··· £":I:..., d ' .. ' bi d A -' ~ ~

1l11111. om.,. .. 'at ta: a 0 .: . C'le .' . I '-e· ,.' .·1 Cl],,' 11-' se \TC', e 111 'aceste Ima.gilu ceea

c c mai p'resus de planul natural, Astfel eunoastcrea lui Dumnezeu in, realitea extcrioara ,~i istorica e 0 vedere interi, ara, prin crec . .inta, si III se impu-

· · eli ". T'\ :C" S:C."-" 1 G . D_ 1 din ·

te cu fl,gl .. tate OflCU1 .. '<\LIle Iapt~, SpUl1.e sranru ... "tlgore L(lla,ma~ erect rta

_ .Ias-rra este .,. vedere rna"; preS'll··· ,.' e ve .efio,,22.. Chiar cli1.d e nu nomad credin-

., ci ~.i vedere, lea ale in sme un lcment de credinra, implicsnd un aport at ·i· ··· •. -,tivitatii; ea nu Sf! il11PlUT=' j,' mod ge.neral. Sfan.oal Grigorc Palams obn1a adeseori ca lumina de pe Tabor desi stralucea rnai tare ca. soarele, l1U a vazum de catre cia de la ' .' oa - ele rnuntelui,

b) . 'ar daca fac orul subiectiv este absolut necesar .penoll ,8. sesiza un I - obiectiv at Revelatiei, cum dobandest oraanul Revels tiei si t·t ornul cr '-

I II !~

m ncios siguranta ca se illl de fapt in fata unui f . ad, obiectiv] Chestiunea

. teste cea rnai dificila. Numai di ,_ . arturisirile indirecte ale organclor - '. I tiei se pot ded ~ ce nele semne prin care se nanifesta acest caract! r

~ iva c!.'· ~ siguranta .... ·A fi;''''m''; acele 0'- - '-e C·lI' hotarare

'~, at ..... arm ,_' .... ·.··~IC· . ," .. U Ir:!'.u. . G .w~l.. - "r an .'. ,I .. 'I do '(,L ~'"

Un, semn al acestui caracter obiectiv al fondului viziunil unci J~.' ari de . eceptivitate pe care 0 au fata Idle ace] I ond.

'"

I

38

cia scama ca II _ el a irr ental: acel fo td, ci ca-i este dat sp,re contemplare, 5.pre. sesizare si exprirnare, chiar dacd .itl exprimare se cere ~i efortul lui ..

O ul '. i i\ 1 1 d ·

I rm I se experiaza pe: SIDe, in accie momente, go. .de t· ate connnutu-

rile: sale de idei, de. amintiri, die. eformri de. cugetare, de sentimcnte, Prin aceasta lsi da seama ca ceea ce vede nu rasare din intretaierea continuturilor

~ .~

, : • ~ I! .. II! "I 'Ii ' ' A !I i b'. "-

sale sufletesti ~.l mintale, .prm eforturi PfO.p.rU de a le adsnci ~1 corn oina. In

fcluJ acesta «mcdclul sau tiparul spiritual» ii apare deodata ca. ceva deosebit de tot ce este el., Starea aceasta se traieste si ca un fel de stare de pasivitate. Vazatorttl «vede», dar nu face efortul sa. descopere ceea ce «vede», ba nici macar ca sa vada «modelul» «tiparul»; el este un dar, ba chiar i se impune; el exercita 0 presiune as'Uprra spiritului ,,:razatoru~ui..

Daca sunt rnobilizate ~i organizate in el anumite iU1agini sau cuvinte pe'!1tl'"ll talmacirea 'a, ceca ce «vede», aceasta se face iarasi in mod principal tara efortul lui) sub forts realitatii «vazure». Numai pentru retusari de detalii efortul lui este neccsar,

Porta ell care se impune cvidenta unui «tipar», sau a «nnor tiparc» e pentru vazatlor 0 forta irnpcrativa, pe de 0 parte de alua act de ea, pc de. alta de a comunica ceca ce «vede», «Vai mie de: nu voi SP''LUI0)j striga adescori p,roorocii, Expcrienta caracterului obiectiv al fondului viziunii este acurn 'c'2tt se poate de accentuata. Otga111tl revelatiei aude chiar ca W1 fel de porunca ill sensu] acesta: «F'il, cum ai vazut, sau cum ti s-a poruncit; mergi ~i spiune»~ 'Porta irnperativa a realitatii obiective a Revelatiei at luat P entru Otg'~-;'U1lU Rc ..

!! • . :;I ~ .'

velatiei forma sau irnaginea auditiva a unui fel de '. oci, a W1W fel de cuvant,

Mai mult chiar, obicctivitatea Inerge pma acolo lea irnaginea, sau sui ... "'a' d' e im .' ""iig' 1 M:;; C'· ra P .~,"~ ur fel d e ""IU, no no . m 'C . 'l~ e in," . spi r'~liM ... 'I V"'!\'7)t, +-'0" ·m· tlui de ~l!' p' e d e

L··.m-:u..u.'I'_: 4!Ld.·_ ll. .' .. '!till. ." ... .:.. ,WI ,!II,1!l.,.~U~ ~~d.!.,.i ~ '':'_ ., 'i ...... Y, "., ~._

alta parte, totul se petrece in. interiorullui, Este aici o obiectivitare ill subiectivi .. . ate .. e ceva ce dep-ases e zranita inrre subiec ~~ '.~;ta< e i obieetivi ,a e. 'Iotusi feno-

01 ," I~ iI I l

menul n-are nimic comun cu hahicinatia, c re e un simprom a10111tu.tU bolnav

~i in cart: totul Be p,etrece intr-o insira e lipsita de coherenta ~i de luciditate ~i efectul este a CQ11til"1l1a agravare a starii de boala a subiectului, Dimpotriva, organul Revelatiei se carac .' rizeaza printr-o Iuciditate. printr .. o acutd C011~tilllla de sine $1 printr-o coherenta etica tIl toata co~nportarea lui, Ell1U pasti§eaza in viziunea lui, ci e nou, ~.i ell aeeasta indica 0 noua :. tapa:in progre.sul

o T.EOLOGIE ,A ICO~EI

'"C uman, Divi .: itatea fiind spirit .si descopr ri ea lei adresandu se spiritului urnan, nu e de rnirare ca, '~n intalni ea aceasta at spiritului pill divin si a spiri ... ni uman are 10'( 0 depasire a exterioritatii care insotc~te orice raport a! omulni ell realitatile mareriale si chia - ell 10:' rnenii .. care sunt si ei imb'- acati

I ' '" ~ ';I ' .In clorpurlr~

.·inind .se: Ina de aceasta pasivitate a organeloi Revelatiei Sfintii Parinti vorbesc rnai rn It Ide acti mea de rnodelare, de imprimare ce .se I. xercita , . u,pra. 101~ de,', cele {<ved, ri», "j mai putin de efortul organelor revclationale die a se rnodela. ,AIn dar uncle citate in acest sens nai inaintc

Explicatiile date in paginile anterioare, dupa Stall ul Grigorc Palama le 111'taitlim, in esenta = aplicate, desigur, la cunoasterea poetica - ~i. la un fi .. lozof romar in expunerea lui despt modul in c r " subiectul uman se inr-llneste cu realitatea CaJ..=C, pe de 0 par·,e cste obiectiva, pe doe alta devine interioara subiectului 11 aceasta lll.tainir . Realita a res e trai -~ dupa 2t:_.J$'[ filoz. f, ca Wl plin ce ample obiectul care este 'un gol, ca tID plin care formeaza

- golul pe: care, ... 1 umple a unitate. Realitat a care umpl subiectul si-l moleleaza i se ofera subiectului la inceput ca un «precuvant» general, care pe urrna se specifica in irnagini si cuvinte. Filozoful roman foloseste ,pe.·ntnl. sceasta modelare ,;,_ .subieetului princoatinurul pc car _ -1 umpI e", mra ca s - biectul sa inceteze, pe de alta parte, d a se sri ca deosebi de continutul care l-a .' .1 I phn ~i 1 ~a mo . elat ~i pe ... are-l _xprima. e: primandu-se i 1 acelasi timp " Sil1.C insusi _. im agin ea. a doua cercuri, unul albastru (A) ~i alrul rosu (R),

I.~- acoperindu-se partial, produc ill zona ('T)~ ill car' ···le se acopar, culoa"01' t

r _ a VI ' e' .,

Subiectul A, modelat 11'1 zan Vde obiecrul R, a devenit tIl a, .ea zona una c. obiecrul R~ dar ~'·I obiectul R a devenit in acea 7JQ,na una ell subiecml '. dand rezultatul cornun v: Ace: sta inseamna, dupa 1 oi, ca in subiect all -ilrut niste «tipare», niste «intentii», niste «aere» ale realititii care ill. cazul

u -n~; rit de noi sunt ale realitatii divine. ce s-a adaptat putintei de s sizarc si "'-prim I C 'a subiecrului uman, s-a umanizat pe sine ~i a induennezeit urna-

ul S bi ..... 1 .."' A -Io_. • h· .... ~ ~

.' oumectui uman se sesizeaza pr~11 «precuvants atat 'pe' Sl11C cat ~1 reantarea

ire l-a mod .lat, sau care s-a rnodelat ea i·-, sa~~ dupa subiectul ur ian, Dar, ill

;~I ' ,0 bi 1 ._, . I. deosebi .. · 1 d -- m:

'J ~1 nrnp, surne ctu 'Ll111an p,(lsrreaza cons rnta eose oir 1 saic ac reautatea

40

DU.l\1frRU .sr,ANILOAE

divina, CI3.iCi se distinge '1'1 - acelasi timp aclt: pe sine cat si realitatea divina si C' factori cc s-au mt~Jn.it rara ,sa se contopeasca, ({Nu e vorba acolo (in ,ZOl1a. de acoperire) (V) 1 d " un violet p'ur si simplu Exista in " cest violet 0 indisolubil unita ~i totodata radicals dualirate, Exista in el doua versante conducan d fllra hiat. .nul spre albastru, celalalt spr,e; rosu, care in violet sunt prezenre 8n1. ...

- ;,. -

bele, «in persoana», fiecare ell in'tteaga lui ratio formalis», «In vorbito se

[as. 'ar~deste scum blanda lumina difuza a unui preCU\raDt) a unei «=r= fra ...

gp;. ..!.p ~ - hi- ~ - ' ..... A ·1.""~, I" - - /flo • "1 t' . ri PI' p~ ,eona-' ~.' [){'n'-" si r\ - 0 f1l;':

'1,,",LiJ[I~,~ Inc' sa ca 0 samanta in l1.~n:uJ oc r-ea prop L", ~Jl sonontat IJ ;~:ll = ca " :' aiZt-

manta -. deschisa s'pr:" ramurosul c:pac de ',:'( rnnificatii aI carui dinamism de

" "-,, . .. l- · 'hliJ . ~"" ~

nco pTlns intr-msa - totum S1/lti,U.' - e ~p~»~ , 1. a'CCSl preCllVanr IDc,epe sa.

se traiasca constient existenta, «TIn numai (11 cele cinci simturi, ci ~i en 'at ~a~

.... ,1 .,. • ~. A b)( OJ ,

S:QL a- llU numai cu rmntea, nu .:lUI 'at cu mima; cu imorapsarea apropiatoare,

cu elanul desrnarginirii (. ~ . ), Precuvantul (in plin dinamism de desfasurare, ca ,i realitatea sesizata) ar furniz .. deci vorbitorului singurul model al unei corecte '" tilizari a cuvintelor atticu.late»2.3 "

DeO~H:b .. ain int'" lnirea subiectului ell Dumnezeirea ar " -,omra rnai 'ales in faptul c~ aici precuvantul e trait de' om nu numai ca inspirat de p~l'"ezenla unei realitati de caracn rul ·0 oiectului, ci si ca W1 ceo" " al unei reverie icari, al

, > ~ ~

unui cuvant mai presu de cuvam ~ al Mill Dumnezeu trait ca pcrsoana. Cu-

\rrul'tttl urnan corespunde realit api divine llU numai ca s ens d evei , .. t constie t in om, ci intr-un mod mai deplin ca sesizare I a poruncii divine ~Im. ca ra.s..puru ta ca .. Omul intreg Sf: traieste in il1'~rea CUl realitatea divina ca ,,' . 19aj at mtr-un dialog cu Durnnezeu, c partencr ascultator al cr ",An. ilui dumnezei sc ~i raspunzator la cuvantul durnnezeiesc, Omulintreg e mod .lat ca fiil1?\ ascultatoarc si raspunzatoare in. 111'tlliUrc.a ell Dumm zeu ~i din trairea acestei

-, 'I.! • ~ 1- ~ l' , 6 £ .... A 'I! '. dil'

calitati a sa rasare 111 e cuvantu ca r ennere In, . .errna umana a cuvantunu er-

] ,

vin si ca [as ill ' 1, ,ev;, nil di rin. '. ,-3. S I' ,aieft,1 ornul ca imprirnat de Durr ~

nezeu :~i 'in accla~,i tim " ca deoscbit de El,

, " in aceasta traire a lu': Dumnezeu C11. cu'van, (ne -: .-. culat in, ICUW te

omenesti, dar articular ca intentie) poruncitor, provine necesit I ea omului Ide a reda ~i. celorlalti oameni acest cuvant 11,'_ ~, Dumnezeu prin cuvintele sale omenesti, ~i numai pcntru ci ernul are, aceasra capacitate ~i triie~te aceastd obligati ' die a reda '<<:Cll'~~ ntul» lui Durnnes ,', U prin cuvinte ornenesti, 'are ~i Cat-

o TEOl .. OG'EE A n:OA.NEJ

,4·1

. acit ate a ~i traieste ~i necesitatea de a sesiza .~i reda realitatea ca obiect in cu-

I . .

vinte pe. seama semenilor sai,

Prin faprul ,c~ crestinismul este religia revelarii lui Dumnezeu III «chiul substantial» urnan, prin faptul ca reate imaginile rcvelatc sc nasc dill atin-

~ "'_ "" 1 i di ~ d' '~1- 6 A ~ .' 1

._ .ere·a spintului . '1VI.n 1._' e spmtu umat1nltl~llpatj se arata ca, m crestirusm omtn

'-'4 ridicat la n~apta ceil mai 1;1131rl a. sesizarii liu Durnnezeu, la treapta. scsiz-irii ··lll ca rcalitate .deosebita de obiecte, ra realitate spiritnala, dar care. Ott. se poate revela ~i sesiza deelt .prin intcrmediul imaginilor sensi b ile. Caci ,pe __ C 0 parte numai ernul este, ca spirit, superior obiectelor, dar :pe Ide alta, ca

pirit 111trllpat; el este 0 imagine substantials si toa:ra viata lui spirituals este Jegata de imagini, Irnaginile sunt forma necesara a rnanifestarii spiritului ian, iar spiritul uman este dup,i chipul lui Dumnezeu, Ornul D11 poate seiza 'pe Durnnezeu decat prin imagini, prin simboluri. Imaginile urnane sunt a mai malta forma de sesizare a spirirului divin, caci, ca .ilnagil'n tIl care se april11',a spiritul uman, elc sunt totodata sirnboluri ale spiritului divin, dlip'a ] cmii model este spiritul uman,

Dar omul nu trebuie sa. confunde imaginile sale si nici chiar trupul sau

. - - I . ~ .

cu ~"]~JC'~·~l' 1f"'8'-1.:t, a tea C''''!iJ "'P"!' f ... l·,· ..... '1.tl1il·~1 A' id ·1'·C··~ el nu treb uie C'Ai '[·:r-'·".1"'ii~p"·U1' 1~ ,·t1i~u~p··ra·· S· . ."p:l' =

~~~~I!.~' llLo~aJJ. ,. ~ . _.' !JI~~!LJ!:" ~ ,!bL~~_ ,I_~'i' ,I~ '.'_ '. ".' ~m.. .. '': . LJL~···, L ~~~l, _ ,~J.)JJ.' !Q ~I ~._ '. __ ._._ .

. .

itului latura de obiect a.imaginilor, Cu at§t rnai putin trebuie sa transpuna

.. pra spiritului divinlatura de obiect a. imaginilor C·a.,nd se face aceasta, soc elIte' idolul, sau mitul, ill. sensul acesta orice imagine poate deveni mit, fie ~, are caracterul unui eveniment istoric, fie ca este imprurnutata dill natura.

him: si imaginile Revelatiei pot deveni 111 acest caz miruri.

D ~ d- ul ,~ .. _: 1,...,. A :Ii<...JI: ....

eci, ,pe .. Ie 0 parte} DIn .. nu poa.rc evita unaginile 111 ganLW-ea 5_

. oare la Dumnezeu, pe. Ide alta depinde de nivelul lui spiritu ~ I. ·,a r

"

-I

42

DUMITIlU STJ.L.~ Ito '-, E

fi ..' _,t:' D .. b 1- , m l' "D 1 ie rmtun, neconrormc leu Lmrnnezeu, sau 8'1- - oomn ale, ill Durnnezeu, Ice

rnai p'r-"~us de lumea obiectelor,

In ~ bilii ' inil b ib Ii A id - d "1

evrta ,--1 itatea unagtru or mn _ ce a pus-'o' In evx enta dogmanstu re ...

format Emil Brunner, ill felul urrnator:

PF!< !II'1"-ii~' C-l- - tar Ci"iII r - ' auta t" >t. d-' b anA, d e - M - -~ 'U' lti m- ele d p;'ra .... ruri din - i'~

.<~ '-..JIJ.'wCu: lo'C Wi, , ,'" ..... (;: Ie it ~-}(l _, .0,' ,- ,::., asca Ll' - ,- _'_' a cvar 'j i c _ I~'"

fie' -X1!-l"~un' ea (",;:Iil in sasi st' a lumi ··i sal- R< '''1" d leci "".0"'11 at- are respinge Iegarea de ceva is-

- , _ . ..Ja-··_·~-J _', ,~1", - , ~]! o;J, _ - -', 'Ii,;;r.G t;!Ii,1 - ,_, ,,_i.,ollo..- l' . '. '.' ",_.' ','

-' D, lati "' _.. t-. - , .• Oi 1 iarid · -D- 1

tone - Keve 311a, istona rnannnru, ,.. c .uar 1.'-- eea . II 1. Ic···-\lmlle.ze I. pers.ona. ,

adica a 'Ul1W Ttl divin, care ne graie~te, .-S.:·,· mitica, Acestei cugctari mi sra in

t:..,; di '1 - .... d '. -" "Ii ""' 1

rata ere ,-: .. nta c~ '-1: se sne ezata .. ~ e acest evernment istonc .. p:'entnl Cat 111 If!' cu-

't ~ !!' ~ '-- ~

noaste Revelatia si autocornunicarea lui Dumnezeu. Cu aceasra e dat ceca ce

voim sa numirn «miruri fundamentale» ale credintei crcstine, care sunt iden .. tice ell continutul propovaduirii»,

«Noi SU11tem de acord ICU filozofia sa. numim pr.polvadu,irea dccisiva despre comunicarea de sine a lui DwnilCZCU in Iisus .r istos, mitica, in sen-

u1 u' _ .... A. dinra - '. terul i d

s c·a noi recunoastern ca U1 ere inra suntern cons . e ·pl.e caracteru , mac ec-

- 'I j;, , • bi .. d n-' G ~ ~I lB' bli'·· -= 1 N- ul '

vat :eLl rntregu 110 as tre VOl oin despre Dumnezeu .. '.' ranum . iei .~. at ':.,' Oli- III

Testament, tot asa de mult ca ~i al Vec}-Ulliui ~ este sirnbolul rnitic, inrr-un chip in care cugetarii abstracto a filozofiei ii cste inadecvat ~i de aceea inaccesibil, C' ca ce filozofull1Uln.e~te inadecvat ~i '«P'lln1i' iv» se caracterizeaza

in d JA. ,~ • imboli m alai 1 ,

prm ',: DUa IDS\; sin: pnn S1111 ro ica pc care 10 are carac ern! personai ai nu

Dumneze r (antropomorfism) ~i prin interven ~a .1 i .. nrmnezeu 1.0 istorie (minune) ».

D d u '., • "'I' i, " , 1 ' b '. bli ~

« ar r aca prr\llm notmnue p:rln carle simbolica ~l mrtotogia ... it rca este

i· nlocuita de filozofi e ~f"'lll sco oul S pI' r-l' tu Ii- "ta""''- ~ I· I t..!ii if' 0' per' I"' m 1"'"';;" ccs ..... ~ notiuni

.. I.~ .Jl."- . ._:~ - .... _.' 1_ . _ ,1I· . .i iJi>:- -P _ :': .. '. _a ,I .' ~. - I~" .. : c_ ':---:. I 1Ii;;.,.~ a' '!!.,;,.-L,!\... .li,·-ta-' ':,.

toate stan pe lima abstractiunii (e,.), Lumea dumn zeiasca a 'Ii bliei se translorma intr-o IUll:11e de idei a platonismului, in. ontologie atemporala a fiintei, t . absolutul care l1U are no partener a.pus;, ci c fundamentul etern am torului». «Dar se arata totodata ca aceasta suma de notiuni abstracto nu e nici ea nesirnbolica si adccvata, ci ,ca in Iocul simbolieii tirnpului ~i a persoanei intr:i simbolica spatiul ii ~i a obiectuhii. Nici cea mai abstracta filozofie fill sea-

\;.Id b '- d- bi d ult _~I~ ~- d si hi"

p'a " e Sll necesitatea de 3 vorm _ es,pre ... tuna reautate ,.In 010:, 8llTI.,O.lC~

chiar daca g,e folosesc. ca astfel de sirnboluri, abstractiunile impersonahilui (lucrului) ~;i ale atemporalul i, Aceas a este chintcsenta spiritnalizarii dupa

44

-

spiritului uman ell spiro .. ~ divin, 0 imagine uneori concentrata, alceori Iargita a imaginelor re velate,

Mai trebuie ad au gat· ,ci Revelatia cr,e~tUl:a., lea '~-. tilnire intre Dumnezeu

.. ali' t'" 11' ,. m ....... 1r- t eli +o.Pi: to. ttl: 1 ..... • ,"'". t .

~: om, rea .Z3,1 a pr :1 rmjioace rezurra e-ll aceasta 111. airure, urmares c crcs-

terca ornului din arnbianta ~i 111 ambianta izv'- srului care este Dumnezeu, care 0 data C .. ' e liber ,~i neconditionat trebuic sa fie, ~i pe,rson.ala., Experienta acestei lega.r-uri ~i cornuniuni a. omului ell acea sursa ~i a cresterii lui din ea se exprima inevitabil in. imagini, dar irnaginile acestea redau in eel mai adec .. vat mod posibil, pentru conditia noastra trupeasca 10 realitate adevarata.

Cu totul altceva este rnitologia. to eat nu exista 01 preocu,pare de cres-

t · ,;, " 'Ia!.... tr t r.:( ul-" , 11'! .' ,. ..J1,: ,j,' t 0 ~ )if.

.erea Splrl'~lua ,epia~'~1. a orn inu sau a omemr t, mel cun par ea orneneasca,

. iici dill partea pretinselor forte miraculoase, p •... ntru C3, I· .. .le Insele sunt departe de ceca ce insea :una. spiritualitate in sensul propriu al cuvantului.

Evanghelia nu if: _ III esenta ei mitologie, penrfn lei nu personalizeaza

-.... -

niste forte ale naturii, In ea p· .. [S,O·al1,-' di.:~··'i nu se p.·oa.te reduce la 0 forti, ..... at,

~ " '_

naturii, deci nici raportul omului ell ea la un ra,port cu o £0112 a. natnrii, ci

este accenruat n .ereu caracterul personal bilateral at acestui raport, Aces- ra-

d E h ii' Ii; '1..,,: • A' c. d 1 .

po:rt l1U e prezentat e ':\rang I e re ca. 0 inchipuire ... ··cesta e. 1011·' U ne 111:l to-

logic al - vangheliei, Chiar Bultmannl ... a . ecunoscut, De aceea el n-a prop'us decat demitologizare a hainei mitice Ul care at fi imbracat acest fond ne-

~ ~I' 'Ii. d - lui E" 1. Ii fi d · ~I '. ~ d .,...1

111.U:Oj[Q'glC. rennao .. esenta nu, _.'. vangne 13 poate n c ermtoiogizata c ." scoaia

lui Bultmann .. pcntru ca nu e mitologie in esenta .. Mitologia gre,co romana sau gernlatla~, sau hindusa, nu poate fi demi tologizata, pentru. cat acelea sunt mitologii 10 esenta Ior, Dcmitologizarea lor echivaleaza cu desfiintarea lor. Evanghelia insa nu ioate fi desfiintata nici ,ca va fi omenirca in timp, nici tn

. '.

l\·T:O:· .. TE: '

'~~'~'." -

1 ,0 expunere terne inica, a teologiei lui Rudolf Bultmann oferl Andre Malet in MytboJ

Log~s. La p,rJrle' de RBdoif BuJ:tmftt.lnj Geneva, .1 g62. Un capitol de interpretare critics a acesrei teorii o fer I, Jtirgen Meitmann 1n Tht'{ilOJj'~1J der Hoifo,u,"tDJ Miinch,ert~1 1'964 (C~Pi «Die Theo~o8ie del' transzenden telen Subj cktivirat des Mensehen», ,pp., :S 1. ~ 6'0); la fel Man Richa rds on, in Th'o Bibel in: ths' Age' '~f S din eft} ed. 2. ~ Amsterdam, 1964 -( cap. -Tbe exis renrialisr Theology», p'p. 100-121) .

.2 John ,A" T. Robinson, Honest ttl Gud", lun:in'tin1 aici ~i de teologii hiterani amcrieani. j\ltizer] van Buren, Hamilton, V'.8r.batlian),~ grupati in miscarea «Dumnezeu a rnurir», care propun un cresrinism firl Dumnezeu, Ace~ ti teologi ~i - au facut studiile In Germ ania ~i st:au sub illfluen ta.. ~c:oiii teologice a lui :B ultmann,

3 Teol,qgul protestant :Rein .. h am Slenczka (Gesch~uthtli'cJJkeit una PmfJ~lc$tln Jesu Christi~

I iOttingen:!, 1966)~ ~ demonstrar inconsistenta teoriilor (are nea[ga, dumnezeirea lui .. Irlstos chi '- icit t L·

san uar 15[01"1(1· a ea ixu,

4, Vezi la Ala n ltlclf:dlrcisol1, oJ.'. c it. _l' cap"' I ·{<The Heilf!}fJ'!c/tJiciJ.te TeotogYJ'J'1l PP" 122 ~ 142., Richardson me 11 tione~'i din tre frunrasii anglicani ai aces rei scoli ,pe Prof Georg Ernest l!Vi7~gb;t de la U nivers itatea Harwa rd (GtJfl '~?n7 Acts) 'L ondon and Chicago) ~ Uri ,reprezentant aJ aces tel seoli este prof. Oscar Cullmann,

5 Scriell'"e'aAdwet1U$ Mated.Onianol (P., G.,~ ~~ 1901-1324), ,p,rezinti cele trei persoane divine ca 0 singurtl., energie (Incrare) ce .1:;.orl],C11:~ din Ta til, trece prin Finl ~i Sf ,Wl pline~te' ill S.fmnU ,D1..11'1 (COoL 13,17 B· 13'-,6 ,D).

(; Jl1rgen Moltmann, op. c,it.,~ Pi 69,. 7 Ihidem.

8 Ace~ti teologi vorbesc in cons ecinta de, IQ -eeologie a imaginilor», 'Vezi wl,purlcrca acestei «teolo gil a im aginilor» 130 Alan. Richardson, op. ,-ft..,

9 M~lenuJ' Epiphan,i4lr:n~) Is Pitta, Sp£&Jlegi,um S~ji:JmAente, tom, 'V; pp, 3[13-8.,14.,

10 Richardson, op. ,-it." P: 163:' «Chestiunea _p:rincipnl:i In ace.¢ista privill:~~~ C\1 CaJ:~: teo~ogii vor tee btu, f);d se ocupe m viitorul ime diat, es te acee a, a rela ~ii1o:r itnaginil,o.f' cu conceptia bibHc~ a, cuvan tulni, Scrip turn, zice cl Logos i) LlU eik~ll a 'venit la P.WQlt1 ci; teolo g~a crestina este 0 te ologie a en vitlrului, D aea 1101 i11'~clegeln prioritatea CUVil1.tLl1ui fap, die imagine ~ va trebui s'i\ vedem chesriunea Ell pe rs pectiva ei corecta, Opera de clarificare a acestei chesriun i ne

. 1 0"; .,

V'3 orupa un t.ID1p .JU1'g .1'11 vnror».

1:1 ,A. &mrh of'Il6t9cs., n,c,Maki'na of St .. ]fJhn.J's Apv,fiI~pf.e) 'Gla;sgo\v~ 1'941~ p. 20~ J\r fi

~ _.J s: iu ~ ft- .'. ~'I "~,;.~

mreresan t ~JIJ,::, li-cut Q. COl11 SH1.Ia'p.e ,]Jl1tre .aceast~ recunoastere a : nncpei reveiatoare a lUI a:gil iuo I

silntre conrestarea oricarei astfel de valori a lor, proprie ginditorului fOD1an Lucian Blaga (Genezs nu!taforei) ~

46

DtJ'MIT.RU srANILO;AE

12 Sf. Nichifor M:!rrus:iriton~ll. decl3xa cit icoana poa:'-e reda pe Fiullui Dumnezeu penrru c~ .red! «c.hipul omenese-, devenit propriu ipost2l1suhli SiLl. Dar aceasta 'insea.mni ca Fiul

] · D' ~ d hi '1 s~ , divi 'l~· d chi d b . 1 d· ~

.~ulunln~zeu avanc c pu <au propIlu .'. Ivm ~J, U~1' «J ~ IIp:J! ro »., p.nn cer run urma se 11e; ..

flecta EI iDs~i pe sine. «Precum deci si-a f~cut prin iconomie proprn patimile trupului ~i pre ... cum 'tnlpu] se zice all-ill Dumnezeu -Cu vantul, asa ~i chipul ~i asernanarea prea.sBn:ndui trup

. -

C~ proprii Lui se refera la El» 01:' tiro I, Contrs; hti Const. V Cap~7).n in" P; G. ~I ~ClX, 3 24) ~ S au:

«Daca deci ingen:U ~.i suflerul, neav;41d rrup, sunt circumscrise ClUl1 nu e circumscris ~i nu se va zugravi "'. ris tos eel c.e -(1 lntrupst ~;i a Iuat chip ~i figurt omeneasca ]» (A.n,rir. II .. P G., XCIX, 3.tiS.) , Sau ,i rnai clar: «Chip (mtJrphen) ~ i flint!) bot!r~s', (Pirm tii) cl e aceta"i hicru ~i. ca ru.n,indou;l au acelasi in teles ( ... ). Astfel socotesc (Farm'pi) c~. E] a lua t prill chip ell adeva ~ ra {:' ~.i fire a OnlC11.C :.tSc-a ~i. 8-'30 a,cut inrreg om din suflet ~i crop. Precum p ria «chipul Iui Dumnezeu» e D urnnezeu desdV'[r'~i;t, a~ a prin «chi pul de 1"'0 b» e om des avir~it» (Antl~ fl.Iiv., Euse-

b . 11 I P ',' · '1-: 390 )

tum, ~a '. 'l'tril, op. n·t. J ' , p~ ,- . Q, "

Dar mtre «chipul lui Dumnezeu», in care' era Fiul lui Dumnezeu ,i «chipul de rob»~

H ~ , '1' ra ed chi ... 1 S divi di " · hipul · d"' ( '",-';1 nstos a uat ceea ce era «ll'l1lpl .,_ alp'"UJ...» ':'>Iu .. 1V.1Jl~ adica irnagmea cnrou W-1Vll).ttJ r&t:r.J,,'

eikO-lui), cum SpUD Sfintii arin~.

De fapt [0\1 oamenii sum «d upa chipub dumnezeiesc. Dar acest chip slabit prin pacat

bili A • ul ~tJ ' . Add -... , ;.~" H" " ~..... '" 1 f- D' ·

e testa ' rt m pnmui 1.";.111,(', ~ In mot "es~var~.~[ m ' nstos, rntrucat e ump ur ne Lmmnezetre,

d.e originar ~.i t nrucat Piul lui Dumnezeu insu~i se face purtatorullui ..

Un reolog rus (p .. 95-96) vrea sa corecreze pc Parinti ~i spline.: cl «·chipul» in Hristos nu se refera. la «fire», ci la perseana .. D, ci in Hrisros nu sunt doua «chipuri», ci unul, pentru C unul este ipostasul, D~ ',nIna al ,0.11 ({mip»' este Hristos in total? AI Dumnezeirii .11U poa ... '[e fi, data chipul este ~i dumnezeiesc, Sau dac umanul din Hristos este el Insusi model durnnezeiesc, rn; Sf: introduce aiel un monofizitism sui generis ? Mai preci '.~ el s.pUJle c.l Dumnezeirea nu are nici un chip tn calitatea ei infinita, chipul ei propriu este umanitatea. Dar chiar

i- l ar f · ~, · H·" · D" ·

asa l aea ax 1~ umarntatea JLW I istos este ',' lDlagul . a ., umnez ll·U."

3 A 'F ". );,.,... :Jt ....... ~' (D' " 'I) d ;, tn ezi · .. · 1

.. n; -arrer Zl~: .« ~Zci.tOl:;;-W» .:'lU111 " se ver e pc sine m «zrua- a cincea a. istoner u-

mii, ziua .nonstrilor care «ies din ocean», eare pentru mintea sernitd suet simbolurile violentei haotice (~ .. ). Dar el CUl10~te Ca timpul lor e hot~rat ,i va veni ziua cind eel vechi de zile v' stabili s'tap,mir 'a ve~lnc~ a FiuluiOmului ~-peste; ,e~ri~' rnarii ~i pba .ile cerului ~i peste toate dobitoacele, peste tiO' pamanrul ,~i. tot-e' mi,ca pe .parnin:t» (Fa!;. I, 28). Aceasta 8t~p~nire nu va avea s.,flr~it, pe11.trll c! Fit 1 Omulul e te ultima oper' a lui Dumr ezeu, Elnu 5-30, nascut dill mare salt din pinlallt, ci este :intf.=\Ul mod special creature lui Dumnezeu eel ceresc, flicut dtl.pi chi oul si asemanarea Lui, a~a fel ci pe cru,1d fiarele ies din mare, Fiul Omului vine pe 110.rii cerului, Daniil anlica aceasta parabolala omenire. Dupa era in carle 9 domnir leviatanul, vine era in care va domni ehipul lui Adam ~i Adam este chipullui Dumnezeu ( ... ,). ]?e.n'tru c'l"qtini,), Hris'tos estc:' ima,gillea c'ea dindl.i a lui Adan1~ ~i cre~tinii SU11t, h1 ul0d derivat~, .m,em~ bre]ie lui (op. cit.;, v. 52) m

14- A. Far:eI; up. ,.i~,

O TDO''''' '(~"'GIiE' A leo' '';','I'rLTDl

",. JL.~I . nl.-, • .J.~.\ _JL~ _ ": ' .. :. :'~~1U

4·7

l5 S''''f G'" -~g' 0' f:R> rs, !'-!"il iit"ir"i; ..... A ,f f,> """_".F~"" P'Il''ffl ~'" ri:!.'; 1"'0' i!";;!I' J pdi r~;Mj~,f """"J';,o. .; ....:l.,,;~. ,m"l ~';l);;'n d' ~:(M .~ I' .~'.~ .•. ,,' f.J.,-. I -c\.i. .L-iU-iiLl.ill.i.J:!t.liI'li'·:' -,~~ l~W~W~l~~ " ·'~"f!.iV,~ n· "v.~ ;~£.P iJ.-,I!f "'~". ~~-VF- ~c~ .. ~·'_'ut~·~11# f';lWJ~~:t"~- V~ ~ ~fi ~if "~., l"'~"f.~r~

I.e prut'8'f!ilJtiJ1';B~, In «Cod, Coisl», 100 f. 191 r: «Cdnd deci Scriptura 5.pune ca proorocul a prirnir h1vfl,a,rura din vedere (Ik res (}f_RStOS) ~ C'a tngenu l-a ridicat de Ia vedere la hT'V'fi~~tLU'~ nu zsce ~~ ],-a departat de la vedere; ci ,~. proorocul 3. fuVl'r,at din aceea ca dintr-o cauza .3; cunos-

. i cel 1 · oil· "..:.:' :. l' ~.. 1- "d · bm .1 .:ii. d

untei C,€; e n.u e cunostea mar .. mainte; ~l ca lngenl, lllt:e egan: ' .. mar r me ceie cuprll1se m ve ie-

re, fiind rllg'[r~ .i -3, explica t proorocuhii ~.i l-a rid icat de la vedere la Il1t,elege.t'"e... N es tiinta de la

t:., "t ~ · ... L~~':{···t "'r' ,~, ...... C ·~o -. }jl',' :- =-, ist '-'I·· .. 1" .. : ,- ,.J:.:., st .. id :,- 't' ·D·",· ved '. " ' " " ;,._,. d ,c, . -

are a ros ince P art a _ e IJ uenoara ell no~ -' in ~e.ll 3. C are a rost rmica _." . .rar ve ere a, car-e 1. ,3, .eIL1

nCf[w.'~): pe' care q are Hl sine, In, chip concentrat, .imitmd pe Dumneeeu, cum nu C rnai iuai1:a decit cunostinta, oferita de ea h~.

J -6 Op. &i.t,,; «Cod Coisl.», .1 00 ~ [ 18 8 r, 1 7 Ibiiem~ :f~ 189 v.

1 i8 T~:.. 'd~ , f' 19" "0"

-,' ,.Ltlt ,em} ' .. " ,",.:"",' .r.

'n ~ TI':..":'.J,." fInO

,iI.";.if J:.ii~m; :. ..,'j" r;

:2 or~·:~'",'JIM! ,[', 100" .,' r:

J.(J~T71;-) ,l.rn ' ' iI " ..

21 7z"d '-,' p" i'L xn-: I 1

I...flZ;.em, ,,·s·. " '~ •

.., 'j. Ib .,;;] flO..,

,£i.~ ~iliB.eJnj t, "O~ v.

13, N[il~1rti Sora, .~ Cantat~ pe dou~ voci despre rostul poetic», in Familia" Oradea, de .. cembrie 1967" p., 12 -13,.

24: D'og~tik;} Hl, Band a. Zwlngli~Vef.l.agl Zurich, 1960~ pp. ,4.S2 .. 4S4,~

CONSIDERA111' iN LEGATURA

- ._. ... '. -' ..... '_,' ., -' .' ... .' - ..

cu SFINTELB.COANE*

Durninica In. care s .. a slavar~,it actul solemn de cinstire a Sfintelor icoane, prima dill posrul Pastilor, s-a numit Duminica Ortodoxiei.

E de remarcat ca toate dogmele de temelie ale. crestinismului s-an fixat In Rasarit prin CI, 1.' s'apte sin ade ." cume nic ~ Ultima dintre aces le_ d:' gme este cea a cinstirii icoanelor si ea s-a formulat prin sinodul VII ecumenic din

~ "

anul 787" S-a spus ca sinoadele ecurnenice din Rasarit n-an fixat decar dog-

mele privitoare la Dumriezeu.mu 111Sa §i cele despre conlucrarea ornului III lope'a de manruire .. Cu problema om hii, en rolul sauin opera Ide. mantuire, s ... a ocupat rnai rnult Apusul catolic ~i protestant, Biserica Ortodoxa n.efliC;atld, deca sa ia atitudine rectificatoare fata de erorile ce s-au ivit ac '.10,.

A ..

, nsa nimic rni p,oate sta alaturi die Dl11n11JezeU. Dogma die ternelie nu

fi d A A ..... d <Ii 0; al D c.

soate 1· ecat ,0 i' -vA;t~nlIi\, ce se ocu ,3 in moe pnncipr .cu Dumnezeu.jor-

muland descoperirea L'L1i~ '0 invatantrA In care pre lornina ICI-riP'lU omului ridicata Ia rangul de dogma centrala, ar insernna 0 auto-divinizare a ornului.

D l\ A 1 .J Z ~II' ..... I ~ .. "" ~ ~ li d A 1 \;I

ogma m inteiesu .' ednuat at cuvantuhu .. ' ste 0 og 11,"' a In care m; e 111g,a~

dnit s.a, se vadi In planul int~:i decat Dumnezeu,

E adevarat ca 111 oglinda acesta cereasca omul se poate ved .a ,~,i pe sine, dar asa cum se cuvine Cbl,d se priveste in raportul cu Durnnezeu: fill de sine sta.tatl [ nu pe primul plan, \ .. U 111 marirnea dorita de fantezia s' orgolioas a, ei III dependenta de Dumnezeu, primindu-si toata fiin,ta~1 tot l ntelesul, toata lumina de la El,

Omul nu po-ate: fi riZll,t in lumina sa 'a.de\rarara decat in preajma lui DLU-nnCZC: ,., Cine ar incerca sa-l vada deosebir pe Durnnezeu, p'ill si sirnnl

*' n#'IN,Ji~a An XXI~'::· . (1942)"- N··,· 'r', ? (rnartie), p'p.

l1'H!!"~'M:oII",r Ii' " ,,- _ _ -- " " ') ..,:},. ~ I; _ ~ _ I

.50

DU~1J.TI.LJ ST ANLtOAE

nu ... I rnai vedic ca om .. Iar ill intelesul acest a dogmele sinoadelor e'c rnenice despre Dumnezeu cuprind ~i 0 inva'tatura despre om,

Ap"11 '1 sul ocup~ nd 1,\, m-" od -- ., -- - ~ al fil'; nl ..... ",,· 1 ..... m ,-, ului 1'J1, n c -p.s

, rus C- __ r n - ~LIUcu=se In . ,_,I' . prlflClp'.: C. ,~~Ld ~ rOI -w ·om " ":.~'.r\..:j ~

tinisrn, n-a facut decat s.a dezvolte exagerat invatatura. despre om din dogrnele rasarit ne, care au ca terna principals pe Dumnezeu, El a dat rnai degraba interpretari decat ,doglnc, iar interpretarile sale sunt cele mai multe eronate. Apusul si-a manifestat prin accste preocupari tendintele sale antropocentri ... cc, incapacitatea de a vibra exclnsiv pel' -U Dumnczcu, nc': utinta sa d 'Jgll1a~ tica,,'ar preocuparea ac om ca entitate princi] ala, insernndnd scoaterea lui de sub lumina divina, duce in mod necesar L1 minirnalizarea, la naturalizarea, la scufnndarea ornului m lumca obicctclor, Cu ridacinile desprinse dinlurnea divina a dogmei, ornul nu mai este decat un conglorr~erat " rn rteri i. Asa se explica de' ae antropocentrisrnul ap:use,an a dus Ia destramarea ornului. OlTIlU l1U poate fi. salvat decat P[~'J, dogma, ca prc,ocup'are covirsitoare de Durnnezeu, Ornul lasat in scama sa insu_~i se ineaca in occanul naturii, ca Apostolul Petru care a uitat 0 ·clip'a. puterea l i Dumnezeu si s-a gandi - umai lao sine si

1 1 ~I f,J. .•

a ape e cC=!J[ inconjurau.

(.u)

Rasarittu care a primit de la Dumnezeu harul ~i rnisiunea asezarii dogmelor ca temelie a existentei omenesti le-a pa,,"ttat P'Wl3t azi si acurn este in

.... ... · ufl ~I·· It. d A" II! A, li .... , .

masura sa. insu e Iumu a nou mere, ere in .rumnezeu si In om .. ca rea' I an.

't' ,;; "Ii

~i valori indiscutabile, netrecatoare ~i ','upr me,

Nu vorbimde rasiri'l:uJ nordic. Acela n-a participat La asezarea dogrnelor ~i nu le-a absorbit niciodata in adancurile S .le spiritualc ca temeiuri lim-

P--eZ-:-'l' .. ~ 0" rdona 'F'O;_I'"]'i"~ ale v,-, 1·' tii - D,~'[,,~·1i":·t' r .. 1 r" rdi ic e ste ·,t-e"p':a vast a~ ~n car dom-

~' , . _.. _~.~ ... !p.!tL:~ a1.~ .. '. "II! ~~CLll . ~U · . .1·· .. 11 .. _., _,L'l·~ "" 'J-, ' •• J!. . r. -= .....

nesre ~ueratuI ucigator de viata al pasiunilor irationale. Ceca ce in AptISI este croziun ea tpn·t-a'-: in R: ';'s~"'l'rul' "J""I," die est e.c;;s~p- _w lb atica ['1" momentana

......... : .. : " ' '~R .IIL~ ',' .. .!II - .. ~, '\r;U -: _ ' I:mvf' _ -~. ~2D _', ' ~.l:a.: l.~.rc Sa~'1iL.i!>- i>~ d ". ,', ,".:J.i,:_~ LW G,

O' ']::J

Dogmele - re~tille. s-au intcmea '~i soc mentinpana azi III Rasaritul nos-

tru, ell ccntrul de iradiere in cetatea impa:' ateasca. a Bizantului,

Cand ,[a anul 84:2~ patriarhul Merodie ~i il11p,arate~lsa 'Ieodora S-3l1110- tarat sa aleaga Duminica prima din Postul Pastilor ca zi de.' sarbatoare a triumfului irnpotriva batjocoritorilor de ~,COa11.e si 8--,0 nurncasca Duminica Ortodoxiei, ei n-au ,grndit sa fa'ca din ea l1l1 prilej de reconfirmare sarbato-

o T:E()lOGI::E A IC(l,A'N" :'l

51

easca numai a, dogmei sinoduhr 31 Vfl-lea ecumenic, C1 a intregului edificiu cogmatic ridicat in sinoadele ecumenice, c:a ~i 0 pornenire cu lauda a lor, Duminica Ortodoxiei a fost atunci praznicul Bisericii pen,tTLl termina-

'I forrnularii cadrek ,:f' credintei rclevate si ,pe atru biruinta e'·' as, p,ra tuturor '''1

rezu or.

Duminica Ortodoxiei e. ziua a ~a,ptea a Bisericii, odihna ei sarbatoreas-

d ,. h ului .~ ~ . ~ "'I d

upa victoria as'upra naos ' ni spiritual :' -rin asezarea temeiun or adevara-

. ate existentei umane .. Durninica Ortodoxiei este astfel, i I fiecare an, ~" ar'b'ararea dreptei credinte in intregul ei, s:ar'batoarea biruintei adevarului revelat mpotriva schimonosclilor rnincinoase ale omului, De aceea se citeste in Du-

. ~

ainica Orrodoxiei lista tuturor ereticilor si Sf' rosteste anatema asupl"a lor,

Ortodoxia nu sta, deci numai in cinstirea sfirnelor icoane ci in inrregu] dificiu dogmatic ridicar in cele ~ap'fe sinoade ecumenicc. Oricine sc abate de

.e _ 'I ~ di d- ,- d i b .. 1 d d d "" ..'

- una, sau aita cun aceste c agme,. p1er;, e atnbutulc e 01;01:0':', OX'J te martunsttor

_ dreptci credinte, apucind pc paola oe cobos ,a in, rnlastina relativismului, Dar, desi cinstirea icoanelor nu formeaza unicul : riteriu al 0 .todoxici, - dogma despn ea a fost formulata cea din urma, ea constituie totusi unul " critr . riile si valor ile Ortodoxiei.

']I

Dogma despre sfintele icoane este tot 0 in,ra!,atu:, a despre Dumnezeu, eci este 0 dogma ltl intelesul deplin al cnvdnrul i. Ea nu inseamna, ann

• eli' • ,~ • al _ .. 1 " el d~ ~ id

unora, runcarea arnnmtor par{1 i: e narurn a I11V_c' aumnezeiesc, 01':10-

rrizare a celorvazute

A_,""",. ,.- .• ' '..,.)if". ,." , "'ii', .. rtat-c .""-'" _".~,1., ~ ... '. ,.C" "-~L':'" VTII': ~·""IX·: ,'., .",.,

flLeaS,[a pdre,lic au leprezellta, -0 ~t lC!OllI0C1_a~w veacurt or x . - .'~ ~ IC3lt:

rmau sus ~i tale (,:3. Durnnezeirea nu r== fl, sugerata prin liniilc ~i culori, un ~,; imagini d esenate sau picrate Ei '~JP' fer eau d,,'IC' icoan nc 'e, m, tN."du~sc '-':;1

, il;;..rJj,,II!. Ii]; ,:___,.IIi. : ~ ~L.!!I"'" ' .' alb" ~. " , """"!, .:::JilL.,;.. .w.l.. " (;1,1,' " ,.' J",., .:, " , "I.I.~ -' _ ',_ .... ~

rio cle sc introduce in crestinism idolatria paghla" Dar ,mmpotriva icoanei, crestinisrn nu sc rnai pot aduce motive valabile in rapo,[t cu chipurile ido'~ il

,'D, are zei or,

J -- - -

Crestinismul se deosebesre de paganism, prin rnarea vesre despre Piul

~ D' fa·,' ... · d a - .. , cil D A • bi

. : _" " .,. ". .' ,- -, , :-. .. . ',. . '. : '. I '.' '( . -,_- -:- .. - - t I .~'" , . '-. - - - _' .- ; .. ,,- .-:-: . .

- I mmnezeu r, cut om a iev, "rat penn II v CII ver .ior, _. urnnezeu, III nn urea

_ nernarginita de om, ii acorda acestuia atata valoare ,meat El insusi s. face

1 ;., d f a ill"" d .' ... 1\ d' ~ tf 1 ,1'0 I'! Ll de : 1\

• ' .' ' .( - , ".' " :. ' " - ~. ,'. '.' ~. . , .','.. .' ~', '.' - .. , -",' -'" I .' ." ,- --'

an . a.~~_ real a , e 0111 ~l aratam -U;;,l,.;; e as e atat In veacu '. e aCUJ11, cat

1- ~"

In c vutor,

52

nUMlTRU S~ANII..OAE

Noi nu stim cum a fast Fi . lui Durnnezeu lnainte de lntrupare, nici CUDl c Tatal ',i Duhul Sfiitlt~ N] stirn c 1 alte cuvinte nun e Durnnezeirea in sine) dar stirn eft Dumnezeirea ,i. 101ui dupa intrupare nu mai e 0 realita te despirtita de trupul ~i dee fa" omeneasca, Dacl m stim cum e. Dumne eirea in sine', stim ca Durnnezeirea Piului s-a ararat oarnenilor ~i li se va arata in vecii vecilor prin lnftti~area reala de om ~,i numai prin ea.

Cand paganii .inchipuiall pe zei in chip de oameni ei se aflau intr-o dubla eroare: zeii nu existau iar daea at' fi exisrat, pa,ganiinu P reau induce marturia istori POI' dp.SP'-·'I-·~ ·l .... '''"IIIt-<tFil'lpnr·-·e - reala a vreunui zeu Ii'Cl'11Cl Hr istos to.m'· ',f!~ ;'j

(i,_::.' ' ~ ,III,.;J,: I . II!;;.. ~.: ~ , ~ . Jl.lII.u:.·'LI-n~ a ,lli,:'-..tu." ". ¥ .i.~. _ ' _ .z~ . .:_" I g ~ .. d'".' " ~;t'L n

trait U:I t -Ul1. momer t precis, al istoriei ." I. om, dar ca Dumnezeu eel intrupat, DIn ': e s ... " dovedit in ac .Iasi timp Dnmnezeu. Istoricitatea lui . ~ sus Hristos ca Fiul lui Dumnezcu eel intrupa deosebeste credinta i 1 El de orice 111i~ care nu ': de.ca.t 0 COl cretizare poetica a unei idei, a unui proces CIOru:[aJ.1t alnaturii, ntrur area lui Dnmnezeu ca om e fapt istoric man ,."risit cu h,otarare gra-

'" ' h ... , ., *'~~; d t 'it' '. ... S-.l(,~ · d x tii ~ ~ ~ .

va 5,1 cu pire'!~LUl vietu ac ' Oi~~ ucerucu aai ~1 e nenumarat '_C urrnasr at aceiora.

Pagarili prin id·· dii 1011" transform I'U 0 inchipuire a lor III realitate sau personificau un fe!101n_I' al naturii. Crestinii, cand priv ... sc t u ochii credintei pe Piul fLU DW11l1e.ZCll ca fit; iife tandu-se prin fu:ta 0In rieascl, se afia in cea rnai deplina conforrnitate ell adevarul divin si ell istoria.

'I

Astfel, problema icoanei in crestinism se restrange la int -ebarea:' poa _,

tie is s Hristos iumnezeu ... omul, [I dat :in. imaginea icturala] Cu alte cuvinte, ar t1 putut un pictor contemporan ell is us sau chiar un fotegraf, daca acea Ita arta ar fi cxistat pc: atunci, sa-L redea in imagi "Ie:

. .conoclastii afirmau ,ea numai ornenitatea lui Iisus S-c r fl. · mtut vedea, 11U si Dumnezeirea Lui, iar imagine a omenitatii fLU lis. I.S nu poate fi identificata cu ima.ginea. lui Iisus insusi, caci III cazul acesta am contopi omenitatea OJ Dumnezeire .Lui (ceea cc ill.Sealm1L:aerezie .nonoflzita), sau L, arn considera ='e Iisus lea om, despartit de Iisus ca Dumnezeu (ceca cc inseamna e ezie nes to riana ) ~ Iconoclastii .irua n-aveau drep tate'. Omenitatea lui Iisus 11"L1 p<)a

fi · i d ~'.. D" · L'" i i "'E ., de i d

te 1 rnci c f> I 'artlt· ~:~ rumne zeire a __c:w, ruci contopita. . '.a l-uprl11,: ,e In. mo: _'

- 'I .... · D>' .

necesar S111J I', es arnt umnezeirea.

~ 1;P

Chestiunea S'C' mne astfel: eel ce traiau mn. P eajma lui Iisus puteau ve-

dea din fata, din. privirea 'jui, . a e mai lTIl11t decat OlU,. ca e Durnnezeu-om ?

53·

Raspnnsul nu poate fi decat afirmativ; caci altfel de unde at fi luat ei certitudinea ca Iisus e Dumnezeu ,i puterca de-a prirni rnoartea .pentttl aceasta certitndine ? Ei vedeau ceva in Iisus, care depasea tot CI_- e omen esc. E adeva .at ca ~111 tori C3 -e au '[flee .It pie la~g,a EJ au vazut dumnezci ea In in'ati~a'-:ea "-3 orneneasca, A trebuit pentru aceas a vedere ~i credinta, Dar eredinta 0 purea avea oricine daca nu se ll1Capa!ana sa lncl1ida ochii, sa, nege. ele-

;&"" .. m .... 11;0. d ~ eli ' ,. Jj_. D i

n1enLW··upra.omel~esc ce CI "anal asaltan = :i: :11 pef5,oana. m.ID - ·.SUS~ . "ar on-

cum s-ar .6 produs credinta, fapt e ca. cei ce 0 a veau, .. -rivil1d la Iisus vcdeau, prin toate manifestarile Lui orncnesri, Dumnezeirea .. Daca cineva ar intrcba: 1(: rn era posibil s!a se vada prin trup; Dumnezeirea, i-arn putea raspunde: cum e p,osi~il sa se vada prin trnpul material, realitatea spirituala a. sufletulni ?

ntre trup ~i suflet e. 0 penetratie misrerioasa. Privirea unui om, de' pil-, da, nu e ::1U11"al combinati '. de celule, numai a,gfolner.a1;ie de materie carnoailr'a~1 ci ~1.~ sens idee sentime nt ~~\1M-l-..J':'i""P' vo luntara stare mo -"rala:~ Fa t·a om ill' ui

'lkJ ~, .. Y iJ·,IIi, .] . -, I!Z!. : ' ' g,.u.IIl;...._Ulllll~,. jilL ~- ,,;;J.I~_ ""'"" ., .'"r . '-' '

e lucrul eel mai rninunat de .pe lume .. E 0 ne'graita dar inc -' ntestabila ur :" re die'

.• piritual ,§"i material, E o taina, daC'~ prin taina se intelege 1n sens larg 01 imp'reunare Intr .• ' spirit ~j rnaterie. Materia ell spiritul fac A uregul ce se cheama fata omeneasca, Fetelc ornenestisunt tot atatea apa: itii ale's oiritului In Iurnea naturii rnateriale.jntreruperi ale naturii, soli ai ali ei Iumi ~ Trupul lll' ~eg e un chip] 0 im'agine a sufletului, Portretul trupului reda ~i realitatea suflemttli din el, Ochii sunt irnagine a vederii, mainile ale actiunii, t rechile ale a izului; orice organ al trupului e QI imagine a unei functii soirituale si toare la un !O!~~, trupuI ~n lntregirne, sunt 0 imagine a sufletului ell functiile lui.Tar d- ca illtr-un suflet e s~la~luit har ceresc, el de asemenea se stravede prin privirea - si fap omeneasca, prin tot felu1 unui om de a se C011'lpOrra vizibil. Cfuld suntern in. preajma unui om. ina1tat sufleteste prin harul dumnezeiesc, simtim ~i vedern harul din el, 11U direct, ci prin tr 'p; printr-o anurnita fizionornie spiriruala a fetii ~

M:anhuto-=u1 Iisus Hristos pu.rta sub infati~area vizibi a orneneas ca, insasi Durnnezeirea .. Durnnezeirea nu e ceva incompatibil ell felul de a fi ~i de a S~C rnanifesta al spiritului dill om, Daca harul divin nu C' decat 0; purere ce iJlalta insusirile spirituale run om, Dumnezeirca din care izvoraste harul trebuie cugetata ca. 'afl·~.'.du-8e pe 0 linie ce duce de la sufletul omenesc III sus ca

54

nUl' U'-ITI')U it'TAN" lLO" .i!i U

I::_ lYJ, .... 1i.., .;;J.. ~ ' __ :. . '. ..m..,,~.

o Id,esa,rar~jre spiriruals, Sufletul ornenesc trcbuie g'a fie rnediul eel mai potrivit prin care se manifesta ea. Iar spiritul omenesc, oricat ar fi de .. incarcat de dumnezeirc ~ i.~i are 111 trup instrumentul necesar ~i p ropriu de manifestare,

Dacs sufletul 0111UllU modeleaza materia astfcl ca sa~~i formezc ua trLIP prin care se poate manifests spiritul dumneziesc, dupa care c .. Bent suflerul, putdndu-se manifests a'tat de adecvat prin suflet, Sf: poa'rf: manifests si prin trupul omenesc care arata sufletul, Organele ~i trasamrile trupului omenesc sunt indirect modelate ca mijloace adccvatc de manifestare a Dumnezeirii .. Durnnczeirea nll. e ell totul inaccesibila. De ce ar mai arata atunci DUID11C"zeu ca om si de ce S_-··ar rnai fi intrupat] Astfel nimic nu se opune ca apostolii sa. fi vazut Dumnezeirea lui Iisus Hristos, Dar daca Dumnezeirea lui Iisus o vedeau Apostolii prin fata lui omeneasca, desigur ca daca li s-ar fi pre7,.e1'1~ tat, ·du.pa moartea Lui sau cand nu erau ell El, un portret, portretul lc-ar fi sugerat intreaga persoana divino-umaria a lui IiS1.1S. Caci taina oricarui portret sta ill .pu-re.rea celor cateva linii de a sU.gera realitatea vie. a originalului, Cei ce all. stat in preajrna lui llS11S desigur ca au experiat Dumnezeirea Lui din cuvmrul Lui, iar cand vcdcau partrerul~ Iipsind cuvantul, lipsea 'LIn. rnijinc important prin care si-ar fi dat searna de. Dumnezeirea celui reprezentat, Dar portretul unei persQ.ane cunoscute .are p·u.tere~a ca sugereaza si ceea ceo nu poa.te rnanifesta actual f) persoana. Trasatur~l guru, stralucirea ochilor trezeste in privi tor aminti rea rnomenrelor crulld, aceste rnanifestari vizualc erau 111" so ti te d e sunetul .grai ului .

Puterca portretului lU1Ci p'erSJoarle cunoscutc $Jta in faptul c.a stirnuleaza amintirea privitorului care adauga ~a liniilc lui fixe toate elcmcntclc de viata ale or:ig-~nall1Jui~ 0 mama privind portretul fiului ei departat, se pomeneste vorbind cu el, Ochii din portn:t incep sa. rniste, gura $oil. graias,c'a) figura intreaga se i.nS'llfle'~e~tc, Marna 'uita ca se a.fla in fata unui portret~ Prin colaborarca

J .' II I I'~ I! •• - Ii :( ~ f~ iI,iIj - iii I fl" L;Il'I A

,p,orrretu_.lll ~J a ammnru pnviroarer 'a ap'€Lttlt 111 . ata constnnter (:1 _.1LU In toa-

ta vioiciunea realitatii,

Dar oricst run accentua rolul arnintirii, l1U trebuie sa, rnicsoram pc ce] at trbannilQ~r cbiective :ale: portretului, Daca acestea nu redau figura persoanei cunoscute arnintirea no .se ptlne in miscare, Omul e inzestrat ell marea ~i misterioasa putere die' a sugcra prin anumiteIinii, culori ~i umbre, 11U numai

o T60LOGr~ A ICOANEI

55

portretul cuiva, ci ~i sufletul, 'E aici 0 prehmgire a, tainei trupului omenesc, care e chip ,i rnediu de manifestare al suflemlui. Cine reda oricat de schematic' 0== dar fidel-s- 0 f1ti omeneasca, reda implicit sufletul acelui om, Daca ar fi ramas' 0 pictur a, a fepi lui Iisus, portretul aces ta ax fi su:gera r, chiar indiferent de adaosul amintirii celor ce L-ar .fi cunoscut, ~.i pecetea dUlnnc:aeiasci im a primata ~11_ manifestarile Lui sufletesti iradiate prin fat3.,. in vechime a. persis[3;1 convingerea ·c-a at fi rarnas asemenea portrere ate fetii lui Iisus, ,~a. se povcstcstc ca D011111111 si-ar fi imprimat chipul fetii pc nsframa unei femci cu numcle Veronica, pc: care aeesta i-a dat-e sa, se l,tearga de sudoare cand ducea crucea spre. Golgota. Se rnai p'o·veste~te. ca, IiS'lJ8 si-ar fi imprirnat fata Sa

e '0 nafrarna de in ce a trimis ... o lui Avgar, tetrarhul Edessei, care-L rugas,f' printr .. o scrisoare sa 'Villa s,a-,f vindece de-o boala grea~ iar studiile stiintifice

.. A 'lC)33 I d iul ' 1- ~ 1 T. ,. d

acute l11 .'. Y .. '.: asupra urmeior .' .c' pe gr'- gt.Ll, stant, pastrat a .Ionno, all •. aus,

de 0 parte, la limpezirea conrururilor unni ttup' ~i ale unei figuri care in

d r; d ~ '1,-..: .... 'I rn e. I~ , d .... 1 ...... £":

rno ap:roape 11(l':111··. oielnic erau ate nn .isus, iar p'e.· e alta contirma marea

robabili ta te ca Iisus sa .. ~i £"1 imprirnat de fap t ~i {:,at a fost viu fata pe diferire naframc,

III orice caz, chiar daca n-ar fi ramas dupainaltarea lui Usus 'U11 portret

al Lui, apostolii cu sigllranta c~ s-au silit sa descrie crcdinciosilor, lacomi de cunoastc c£t mai rnulte despre Iisus ~m.l11fiti~·area Lui, ale carei trasatlu·.i cacteristice pe de 10 p,arte prin transrnisiunea orala, pe de alta prin incercari arte timpurii de marie, picturala, au. rarnas C~ un bun statornic at traditiei

.. ,~ ~

III !!il II!

·1 encesn.

~

Astfcl nu gresim d,a,ca afirrnarn ca chipul actual al lui Iisus din Biserica

_. rtodoxa, care se fereste de 111l10,iri, rcda elemente caraceeristicc ale fctei Lui,

astra; e prin traditio chiar din vremea apostoliloc Se stie ell c'ata SClUPlUQzi= re prescriu cat tile de pictnra bisericeasca detaliile de care trebuie sa se tina arna 130 zugravirea chipului lui Iisus, dar redarea divinitatii lui Iisus ca pu.~, r Ice sc revarsa dill interiorul figurii Sale e lucru n,espus de greu,. Numai un

, . tre talent ~i 0 adanca ,ria~a de puritate religioasa poate s1~l aduca aici 0 conibutie serioasa, ". II totdeauna cei care au pictat sau picteaza chip ullui Iisus [ ~nzcs.tr~.'~ ell mare talent, ~i se invredniccsc de 0 inspiratie suprafireasca, · ala ca,pe lTLils'ura ae s .. a extins Biserica, pie ta tea, crestinilor Impunca 01

56

DUMITRU SrANILOAE

mul iplicare tor mai marie a chipului Lui, Din motivul acesta si poatle ~i, din altele, e probabil ca dupa prirnelc veacuri crestine, duo a 0' Sf: va fi incercat. zadarnic s'a. se modereze ra\TOa pioasa a multiplicarii nei aspirate a chipului lui

I'· B' .. If, ... '. I 1..J: · II I · cl '.

isus, rsrsenca a.lnc~ep·t1It S3. impuna e ementele rraamonaie a e aceStu1:,'11P .nu.

nurnai ca un cad .. 1 p, care pictorul sa-l nrnple cu forta interioara a divinitatii, ci ca. aproape singurele trasaturi pe care trebuie sa, le fixeze cand vrea sa sllgereze chipnl lui Iisus, Biserica si-a SP'llS cit da.ca pictorul nu pOrate sa redea

,-' .. ' . I -,~ ul A . ·00'" .. *; .' . - d'- .-' ,t-X . ~,~·;Ot,n- I .' x' ... ~. 11·. ,. r":· .' ..... " bi . .... ..:< -, .. :- .ed -- .' . - .. ' mal m)' . 111 '. .. . C ua a c_!_ CCVa.L.(l a. n.ua -.<tl.11 .1U.l ~su,S.. ma.l ,me s,,- n.u I!;'" _ c,a, mat

'11' 1 !Io ...

1 ,.., ~ clio ,., ibil or:: L ~ u: 1- • , •

rnu t mel In .~. ir etta mcompatibilf ell ngura ui. :·u,e. s-a unp IS l?laglt1.ea

schernatica, stihiala a chipului lui Iisus ~i chiar a tuturor sfinrilor In. unele icoane acest schematisrn e dus 21 at de departc lIlca aproape: ca nu avern decat liniile figurii omenesti tara nici Q "iata in; ':. rioara, cum sunt Ide pilda ve .. ch ile ;CC-O'I'J'i-1P p'~"P sti cla din case "l-p noastre ·~"It";j;XM·~·l!-"'tl·~

• ~I •• :YL .a.:L~ ~ r ~ ~, .:__. Q, LU.,. .!~:.' ', __ ~. "_ ~I .. - ~ ~~.lL.. O-L-L'-'"q ~ !I

. ,'I'lf aceasta schernatizare Isi are justificarea ei siin alte temeiuri decdt

, J

in nccesitatea amin i a" _'SrUS] desi a fost om, n-a fost ca wei urn! din oame-

nii care nu mai sunt altceva decat oameni. Omenitatea Lui a fost fara de a· ..

- - - .. - - -_. - I

cat ~i a fost purtata de ipostasul dumn .. ezeiesc, Deci, fata lui 11.5'l15 u va reda o omenitate nat irala, asa cum 0 ~ntaIniln In .' iamenii con .. rep" Para Lui trebuie sa exprime numai trasarurile generale, abstracte ale omenitatii, lasindu-se la 0 parte tot ce iuraJit-nlll in fetele concrete ale oamenilor naturali, Se

. ,

~

vor reda numai liniik de temelie, de cadru formal ale omenitatii, ',- elul

"'I" sta iictor .. 1 .. /a evita -: .. ,'l:..f", .' '." ... , _ eler .... it n ."~-: "1--::'·· .,~ .cc"!+-:, .:. '"ii1-.t:':a ..... _

acest pI. .orui va ' \TI a sa arecteze ell vreun element ps .no ogle pacaLOSllE ..

tisarea lui Iisus, iar zborul sufletului credi - cios eatre Iisus Gel ceresc nu va fi

'~ J ..

impiedi •. .at de asemanarea chipului din icoana cu al vreunui 10m, concret, Por-

,. m ~ d v ~. Ii; di , - ~I' I'· · ... afl· .... ;..

tretui III carl. se rena l1UJnaJ atat ~';-11 ornemtatea nn . lSUS, , slgu.r ca se '. 'a In,

ac evar; ill co aformitate gerterali ell Infati~arca, Lui, desi Ot1 in tot adevarul,

- ar, iarasi trebuie observat ,ea prin tr as.atur.ile acestea de omenitate ge-

""" ,~ ... 1 hi- ,. .. 1 .. I '. riO 1~"'" ,.. d I, 1

neraia W: ~ C .' I' nu '. W . isus l1U se reanzeaza numai 0, re .... .uctmne at e. ement I,·

lui natural si 'aCil'tDs al omenitatii, ci si 0, exprimare pozitiva a virtutilor ca

"( "I 3 :

co' . stituie orne irate a adevarata, omenitatea rei.niltata la structura ei norma ..

la prln rezenta divi -,ai' Chipul schematic al lui Iisus este concretizarea virtutilor etice ill,g adul in care r u sunt sugerate de inf31~§larea nici unui om natural. Seriozitatea fetei Lui, pnritatea privirii, 'barb2t~ia calma, caracterul asce -i[

o TElOLO(ilB ,A lcaANEI

. 'O::aS'aturilor, exteriorizeaea bnbinare.a tuturor virtutilor spre' care trcbuic sa 'nda ernul, exteriorizeaza pe ornul modelin in:~elesul cr'e~tin,", Daca omeni ... tea. istorica a lui Iisus a fast ornenitatea rata, de pac:at ~i concretizarea tutu ... · f' virtutilor In ,grat.iltl suprem, chipul Lui, asa cum e redat ill iconografis bi-

.. i;;i ~', ...... ~ I 'B' fi I 'I d ,C_ L" _.1' din ~ ,

zannna, lih~·tl~,eaza tot ceo poate ') mal apropiar ,· •. C: ·1,a'Pt. Lui reala e - '.' rstorie

m din cer: in orice C"'Z un cadru ti!"".rj,F~ t'.ti ~~ 'po' ·a·t':""'a:~: ins sufl ,.'" eri in rn - odul eel m -: ~1'

I. lie" " 'II;.:." ., JIl.... '.!'.L .i"!i.,.' <.fi.',.. ··u! .. 1.. '!!!..liIl.ill!Lo. ~IU. !i)i'lli.. ','.' " ... ,', • ',' "~ .. , ", ""- 1""",'11;". ,~

eevat de reali Ii tatea vi e ~:il presentei lui '1f-I~ ~'1J-IS

, 110..'- ¥ .. ' ,'\", L'~ .'. L..~ 1:.,'- d.l." a - .. 'o!;.,.~,JL ~ of"" . _ . JL.J,,;.i ~ I r,

Am spus inainte ca durnnezeirea ca model 1.1 spiritului omenesc treuie sa Sf: afle In, directia supremelor eforturi de: in ilt are: spirituala a omului, · row S~ afhi pe culmile .poslb.iliriplor sale in. realizarea .. sa etica, in ridicarea 'pre virmtile prin care a depa~it eglocentrism·u1.~i a intensificat Ia gradul 0[-

· rasplUlderea pentru altii, Acester 5, mt starile ~i tensiunile prin care 0111lU . _' aseamana rnai mult cu Dumnczeu. . anifestarea lor este si maxima mani-

]!

f" • 1 ., 'n'-" d' I, ~ II 1(;' tul · ... 1 A ~ 1 1'"-; ~ •

estare a prc.zell'~ w .rumnezeu, 1 __ atonta SJ. lao nu ca. ia aceste mamnu en-

ce ernul nn se .poate ridica raL~ ajl1t' oro] :§Ii prezenta Iui Durnnezeu. Astfe~ tra,'" :;,rurile prin carle se exprirna _f~1L~a lui Iisus, ca hnbinate ~i concretiaare-c-neallilta intre oamenii t1aturaii ~ a virtutilor omenesti, a snpremelor culmi ale m,etntatii ce nu pot fi atinse numai prin om, exprima in acelasi tirnp 0 pre-

.::., d . .-ll: ..... fiin L" _j! ' !,,!

_ ntai mai .pr-esl..lS .:c _ e natura din t - - --: ta . w, 0 prezenta divina ~

Deci, nu sirnpla omenitate generala neafectata de pleat se urrnareste a e exprirna prin trasaturile schematice ale lui Iisus, ci ornenitatea generaJa a alorilor etice supreme, lao care, nu S"':3i ridicat old W1. om natural, ci numai Iisus -i8tCH~". datorita Dumnezeirii Sale i,

Acelasi lucru se' ~iptme despre imaginea Fecioarei Maria in icoanele ortodoxe, Ea 11U. e 0 copie a unei femei .mtalni'te in lumca concrera ~i namrala, ci exrin,2i. valorile etice S1.1preme ale ferninitatii ,g'en'crale: mfttem·i,r;lttBct ne,qlJ(/cCltit ~'lJ'Qca.t) adica atributele de Ma:i:cd ~i Fc-cil))&!ril III acelasi tirnp, elm'] nu Je pU,em gasi la nici 0 alta femeie, Se intelege ca trasatlJrile - ascato·ar.ei de Dumnezeu trebuie sa fie. crude ca ale lui Iisns Hrisros, pel1.tru ca .. maternitarca e

ectiune, iar p':tlrita.'tca .. _ frumusere, pe (~jind liniile asceticc nu pot cxnrima

'" ... .I '!!, ... _ '. ~'-L

· emenea stari, Tocmai aceasta ne face sa acordarn toata adrniratia stilului 01['=

- - ,

do ..• x at icoanclor M··.·· aicii D "'··iO···<n9'1'1U- -lUI,-I" care trebuind sa redea asem ell' ea insu-

, .. _. .'L.! !i!.U.iIl. . , 1itiIi,,j _,w. . .t ..I, M .~ •. , _ _ _ ., _ . .. .. "" ... . - - ,

~ ri feminine ~i materne, pline die viata ~i de caldura, totusi n ... a cazut in [13-

58

ruralismul iconografiei apllsenle ~." deci n-a confundat chipul Maicii Domnului ell al unci fcmci oarccare. lei i-a P .. asttat infarisarea sinzulara si cat mai

..r 'If ~ 0""" 'V

ade vata ell ti, a : i reala,

,

Iisus Hristos , •. dus la gradlll SlIp'rein v . lio are a ornului car: consta in ca-

racterul e' ic, infaptuind mantuirea oamenilor prin jertfa vietii sale, Cand

da 1" I' ib tu1 d' ).1A"A ., ... I liz'

all1 Ul . lS11S atnmr ,_,: 'e .ivi",ntu~tor rccunoastem ca ':. a .rea · .. ·a.t sup,rclna

perfor nall:~ etica sllprcma desfssurare a virrurilor ornuhii adevarat, iar ca-

ul ,I .. Ii'" M' '\' "' ... A'" A __ 1:;;:., • L ·

racter Iui . tsus ca vt armutor sc_xpr~n~a 111 icoana p.t~ln rntansarea . .ru ca

- "'11 I

ra :. tignit, Salt in alte moment c. care arninte c rastigl1irea, elm e invi rea, i lal-

tarea 1'1 cer S .a, Dar daca trasaturil. de caracter schematic a1. icoanei lui Ii-

, ~

.' dca tinta · ., 1- ... L-' d '-' tul _1' . al ;

SLlS.l.. urrnartnc lea nnta prlnClpa a . .','ararea I·m ie paca.:~m. omuiut nature ,~l

exprirnarea virtutilor etice, s."'l~g.' rereaza ttl acelasi tirnp .. in 1110d secundar ~." im-

. ~ . ~. ,

-li '. . di ~ , ... "" ~ E--'l in f ]. ....' '" .. , A ~, .... ~ al'- ...... I-

• ,". _" '_ • • .OJ _[. --..' [ . '. _ '. ..'~' 7' : {' "'. . }!!!I,{, :-- " 1 • '. . . -.- • . I. • " 'f -

P c [ prezenta uvsrn atn rn ... ~ ,_ P'[U1. apteie I astrgmm, invieru, In· ~r.u a

cer, sa: pl.lne accenml princi pal pe Durnnezeirea din El ~i numai in subsidiar se adauga 0 nona subliniere a desavarsirii etice a lui Iisus,

D ... A ~ ~ •• ~ .'. B' '-' '.

a' at. In scnem '. nzarea . I I rost l1cga IV ~l " ozmv enc .' .rs rica a g'a~nt un

mijloc neintrecut prin care sa se redea un chip cat mai neeronat al lui Iisus 111fa'-i~aI"e, Lui fie in rnomentul rnptuirii actelor supraomenesti, fie I!. nconiurar d .. e s imbolurile suprafiresti, cum e de pilda nirnbul in jurul capul ui, sau ingcrii

f. • L" , 1 .. d de-a suzera ooziti 'D

111 preaJnl:a : ut, a socont-o C: e mai rrununat 1·1'0 I ae-a sug .. ra POZI0V rum-

nezcirea Lui, care e cel mai greu de redar ca forta spirituals psihologica,

Irnaginea aceasta a lui Iisus, fiind fermata di c informatiile traditiei, din datele principale ale Evanghe iilor ~i din irnoresia pe care va fi fa cut ... 0 Ii-

. '. d ~ \.0)1;' A -' £. ,

sus asupra unor COITtClTI:' oraru, are ': - arur ca l1U pacdtw,e~., e UTIi otnva etei

Sale reale din istorie ~i din .. cer, nu deviaza atentia privitorului credincios s.prc fete C'LIO'Os-lte de oameni, ci dirnpotriva formeaza un cadru potrivit desi I.: ~rnirnal, 21.1 fe;ei reale ~i 'vii a lui Iisus de care acest cadrur prin contributia de cr. dinta a credinciosului, se p,o.ate umple ~~ tnsllfle·ti~

Arn vazut ca portretul unei eersoane C '110SClll'_: se invior .. aza 111 :tJ .

- ,

noastra prin contributia 'ce-o aduce arnintirca. Dar mai '[0 rd 'alma se insufl

~ .. ~ .. c inaintea noastra si portretul '-n: . .i .pers.oID1.c. neCU110SctltC) rolul arninriri prcluandu ... l de acum inchipuirea stirnulata ~i dirijata de rrasaturile expresii

o l' O'LOGIE L; I C;OANE]

59

P O rtren -11111 ~ 4 ., chi pui r- ~'a ar --j!!i<, a' d -.,,:r~ rata p[]·te· re "'1' -. ..... n ~; can" - d -..- 1 ... , b .... "7 a""

.. ,-,U""L. UiUJ.l. il.J.~ ',~':': '.~. . ~ t_~.e l'~, - .. : , "~ 'usa um:tu. [' .'.~:_ are MJlL ""~ .

stirea sau convingerea despre realitatea persoanei vazute in portret

A

In fata .icaallei llu lis. ts, credinciosul aduce, il1loc de amintire, convin-

g' zca desprc existenta Lui oe temciul amintirii celo - ce -au Clll10ISCl1:t_, deci

;.. .. '1 '" - di ~ El S' "" b - . A.:: iI

umnnre rruuocr a carl e una cu cree .nta III -.traatu; oe credmta m re-

alitatea lui Iisus si plin Ide bogata informatie despre El pe care 0 ate. din EvangJlelii ~i din propovaduirea Bisericii, rnanat ~.i de 0 .l1:es£ir~ita, dragoste ~~i in .. I __ ·edere in. ajutorul 'Lui, credinciosul plaseaza ceca ce stie [1.- 5p:re El in cadrul oferit de icoana ~i-L invioreaza cu dragostea sa, In asa fel meat $C afia, fata die icoana lui .IisL1S,~, ca acela care' I>a cunoscut dernult si-L asteapta aC1J1Il1 ell m bitoare - - - abd

U 1,.'-\ rt nerao u are ~

Dill schema ofcrita Ide icoana, ca un cac ru suficien de adecvat fetei re-

~ .,

'lIC, '21 lui Iisus si dii ceea ce aduce credinciosul 111 sufletul lui cat rod al -Va11-

~ _. - -, - --. _

. heliei si al propovaduirii Bisericii, care. se combina ell cadrul oferit de icoa .. . ~~ Iasare un chip viu al lui Iisus, sporit In as, rnanarc ell fara .. -, ala a Lui .. 'De altfel, pentru suficienta conformita I e a cadrului oferit de icoana ell . ta rcala a Mall'tlliromlui pledeaza ~i faptul ca, oricdt at varia in mediul or-

doxi 1- 1"" i\'; l' .. A d II .

, ox' icoaneie nu sus, mtre e e. e totusi 0 atat c e. mare asemanare, meat

hiar dacd n-ar fi scris nimic deasupra uncia Salt al rei a- oricine ~i ... ar da s eama ea reprezinta pe Iisus ~

E momenrul sa nc intrebam acum ce '-eganua este I11tr . icoana Iui Ii-

.. L '. ,~ 1)( • d . , ". dJ;(· ~ .. I;;, . •

.. ' Sl pc:·ersoat.la. UI reaia si •. e CJf:' natura este cmsnrea ce se '. a rcoanei - omo-

;io _ -

... ~I at 'VII 1 . "C '~';... ;.... " 1" · at '.

'W ,_ .'- " :- lea ecumeruc ,lOf.1TIU,LeaZa ca ."IClnsnn:a icoanei trece '3. Oflgl11: _ ~]

'" hi "" · · It. hi . "1· I - (c P- · i •

_ ' ce se men 11a icoanei se In.C, .na perS0311.el ceun plcrat i otrn I acestei

rmulari, fata [I. 'aia " lui Iisus er fi dincolo de icoana, in cer, "leoma estc un ricer care prilejuieste aducerea arninte", spune Sfinn-tl Ioan D am as chin, "ca ne .mana mintea spre pers.oalla lui Iisus Hristos,

~ · dern c I I - bui A , 1\ 1-"" ..

rotusi ere ern ca aceste ~1(preSl1 nu treouie inteiese m sensu ca 'I. rn ,-,

rul credincios ar avea sa priveasca nurnai un moment la icoana si pie' 'UI'm ~ tea s.a ar trebui sa se departeze de eat" ridicandu-se Ia 0' vedere spirituals _,&_- ependenta a lui Iisu i Dumnezeu nu e spatial departe d· noi .ci spi m .. unen tclc de intensi tate a credintei l El ni Sf: lnfa "~,ea.·'" in 10. I _ ••. ,""'-"'.~ ... ~, I, Simaria credinciosului til. fata icoanei e asemanatoare ClJ

, ~.

60

marne pentru care nu :fotografia e rea itatea fir ill, dar care totusi nu treb - it: sa-~,i ia ochii Ide Ia ea pentru a vedea co amintirea chipul lui viu, ci insa~i ttasatu lie din fotografie incep sa se insufleteasca. 'Iaina icoanei n 0 putern descifra deplin. Ea 11:lLl C totuna ell prezenta vie a originalului, dar nici nu e ceva totatat de' indiferent ca orice obiect 1 E un sentiment general in Biserica ~i ~n

P- o 'P -. -0· - rr .i 1 credinci o ;5 C·;I. un . de pi! c -hi' P ul 'I'UI" D' 'j-,-Af"lI Me- '7~'U--'- l1U- te p··oc,·t~ corn P '0" rt a' c o"'jj

.: _ ·.U LUll· _ .' i:1 CC"_' ......... "'" . ... .•• Jl. .- ·LUil.U,.L. ~_ . ""' .l..... -' ·A

.

in oricare alt loc. Chipnl lui Durnnezeu, cia ~i numele . -tU cand e rostit, alun-

ga, din jur puterile necurate, Faptul se le.x.p "ci lr~ .parte ~i prin starile de ordin psihclogic ce le creeaza auzirea numelui divin sal) vedcrea chipului lui Durnnezeu, dar 11:U e. mai putin adevarat ca trebuie sa fie ~i 10 forta obiectiva in nu-

l I o!!, l..~ ul L ! d ,,_. ~. . ! '} I ~

me e ~1 111 cmpui .Ul~-aca e in stare sa creeze asernenea stdri PSllologlce.

Durnnezeu i,~i lnsoteste intr-un mor " cu neputinta de inteles nurnele ~m chipul

S')(u"- Daca Dumnezeu c realitate vie P iersonala rm ·a~r;p;·~'te ell 'lID interes n ···S'-

d. .• , '-. ". ;·_.c, . .c.:·",,","_· '. ':_j "'_" .. a.,t;,., _I. :L'lIj,;"y - _,_',i

tirea nurnelui ~i zugravirea chipului Sa.n, asa cum tresare .~i in noi un interes

~ d ;, '"" If - d 1 h d II! !oil '.~

Cal1·C'_, auzsrn lea ru se rostcstc Ul1.·~ eva, nume e sau cand snm ca exista vreo pre ..

- 1 a .. 'I N'" d i.!: · ...... ·d- ~~, 1'" ~ A

ocupare oentru C llptu nostru.uvurnai adrnrtanc 0 anumita iegamra. Vile mtre

icoana lui Hristos ~i realitatea 'Lui personals, se poate explica inehinarea pana

1 ""' 1;:,;" - c·' ai' >t. ~ i )!f. D' drnn '" d

_a pamai'l III lata icoanei 51 sarutarea ei c cerruca. ·.II!Slgur,. aamttam 0 anu-

"}!::, ..Iii 1.. ul l' · I'I. Ii' L · m.... di I •

mita cornumcare mtre Crllp';_ 'W ... IS· S, ~l rea. ttatea .. 1.U persorutJla] nu __ .VIIU-

~ ,. . . C" hi- ,i ..J!... 1~ d -' desi se cxeri )(,~ d

zam icoana ca maten •. ~ .... I~. p u '" e WllCQ 0 t, e matene, ... esi se ex onma 1111no,

. "~ .

necesar prin materie, asa cum I~i numele lui e dincolo de sunetul material al

• I' d a ;x,.., w Ii d ai tulacesta oem

cuv '~[ejJQt; .. ' eSl are neaparata .l1.eV'O'le, . 'e instrurm '11 I .. 'aces'(a pentnl a se Ina~

nif i 1

' .-. - - - - - ~ . . .. - I I

esta a al.LZU nostru.

S~ <II- .. ~Il I D cl i ~. cU' ~.. .... d eli-

rantul ,oan· "cal11as"~ 111 . precizeaza aceasta ,i snncn comparan_:_~o ell I ~ s ...

tinctia ce exists intre materia crucii ~,~ chipul ei, sau intre mat eria Evangheliei si continutul ei. Dar chi pul crucii ~i continutul ·.v'allgh,eliei noi nu-l putem

~-;.; J d 10. , d ..... , .... ,! C I • 1 N 6

alia 111 alta parte = ecat '~U:Ol0 unac se manitesta prill rnarerta tor: ",Ll ne in-

1., ... · · a l' .i lui "' ..... n·· ~;jo '. d . ,

crnnam matenei, zice el .' CI C···,:LU cc este lllla~~at in icoaru - .• upa cum nu ne

inchinam materiel dill c-are este facuta Evanghelia, nici materiel din care este mClu:a crucea, ci chi nilui crucii", Chipul este 0 realitate i ntelectuala .. I. ,I ~ nu

]1- - 't~11"1~ ai' a'''' . . p'e ,- 'e e'~t . -v- t " ...... 'I p- enr,.., 'I - .. ste 1'" co - -- "~I'II V· "

r " ........... ~ . ~. ,~ .-",,",. a ,c~.." e CU·'UIl.ilIW ~~:.' U Y. a:uz., aceea e~ -'~ . ·.··.ana .per'Iu.u ... :az .

sp'une Sfantul loan Darnaschin.

O rso W' GTE' A I'CO" A ~'~EI

.J ;~ : ': . ',.. .' 1£:i ,;", . ,,", ,",' ... ru~ . L

61

Despre 0 anumits .. lliegi.tura intre chipul lui Hristos ~,i realitatca Lui personala, msrturiseste Biserica in. mod categoric, afirmand ca ea SIC stabileste prin acml de sfintire a1 icoanei, Miminile despre care crede Biserica ~i popo .. · rul cit se 8a,rir~es,c prin anumite icoane sunt a confirrnare ·a accstei .le,gituri~ in ru.gaciunea. de sfintire 'a icoanei se cere Ide 1a TataM sa ,0 umple «,de bin8'&ft~· vRnmrea ;i pu,terca Sfdntului Chip Cej nefd-cut il), m4na) pe CR/rf.' ,Cit t'ndtJStularc

•'. . .' .' J. ~.~. '. . fl'· . 1;,0' • .L:" t' · S'!iI E'

~S c ~atilrtp·.·L"n :ttt:lua;er-ea K6p~~rea-,-tJ/n,ta Istp"reacurata ,TJta a f.Ur:n.t.UU'I !·<au ,e t'U):i

.V' I rE ~O' . '. - . :II .. _. 3.

'prin e.a sa se lucrez« pu,teri ;i minuni pen.tru lnttinrca drepte:i' wt'din:pe Ji pcn-

'_'. nidntuire,a C'redinciosului Titu. p,opor» *'. Se face aiel 0 aluzie 1a chipul ce ~i -a imprirnat Ii sus; pe naframa trimisa lui AV'gar, prin care acela s-a vindecat

• i ~ • D ,..,.1 i "

1 P "111 urmare se cerea ea, preCLlm atunei ,a.~,a ~1 acnm .. Dornnul s·,9.,-',1 .atlnga

_I,.; d' h"' 1 din' i .... d/l; d ' .. d .... I d"1 .... D"

aea flt::,ua , .. 'e. C~··'lpll. '.' . leoma, ·.·.:an·J.Jl-1 p'utere "7ln.·· .. !f:catoare ... :ar:: lac-a. . ·,om-

uJ iI'I;"" t: dei x id .. ,. C= d" t.: 1 d

]S1 anng e Ia.ta .•• te icoana, eviaent ca mmp'-.rl1n, P':-. e ea, san race cnn 'Clfllp'-':U_.e

11 . ~ ~ , ~ ,

ea chipul Sa.ll (0 conceptie apropiata despre sfintirea icoanei sustine :Ser~

· e B· u 'I'g-"ilr-o,r Jl'ln c a t ..... A!!"lI., T r?irtn:iY -: r'!f.~>'M ,t'''''';:M'i~n ,j~ co .n (fJ1i!1;')

_ .'. ,'r JI",:~,~ 'I!;;".' :'. . •. ' .~, .'IIL"";;~~ J" .... (l~.,~ . .w<' tit 'Q.o1>'",~J,~!!," .. n~:;.~· ~{.<,w-:r~~.u. ;;;

De altfel, credinta Bisericii Ortodoxe despre 0 anumita legantra 'h1tre' 'n-rit si reali itatea P ersonala '? Dom "n' ,ul,. ','1:'1~'~; se incadr ',·e·1za :;-'" c,o·.· ncep·-ti·a 0" •• r todo-

id. ~ , _ _ . __ _ 'Iii!!.. ~ ~,a" rYI ., '" ',", iil:L , __ . I!<".U .;;I _ _ _, . _ ""_ _. ,a;,J;, ~ _ _ _ _.:, __ . __

m ai generals des pre necesitatea ~i reali tatea sfintirii anurnitor obiecte Sat u " din natura, Se sfintesc 1ntr''''_ln anurne sens vasele de slujba, iar in, altul

~' ...... ~, curtile, vitele, holdele etc., deci tot 'c,e, se plll1e 111 slujba lui Dumnedar ~i tot ce intrebuinteazd ernul. Prin aceasta se urrnareste alungarea r fo.r~e rele din aceste obiecte S3fU ,p,iL1i ale naturii ~i imbracarea lor in pu,_ divina,

Rezultatele ~tihl'tifice. rnodcrne, care all redus materia la 0' energie, ne face .. _II.,.__,.'""" ....... · .. I, justetea conceptiei ortodoxe despre posibilitatea ca anumite forte

1 d ""... '"' tAl lui .... s '. -" 31- ... ' ......' t: 1- ....

o 101 .~ e natura sa se sa asiuiasca m ,c,11ergta. materi ;3. ,~·m sa se 10' oseasca

('3. un instrument, Fortele acesrea avdnd un caracter moral sunt, desi_. ;.'[,e de fiinte p' .. ersonale, De c,a.te ori l1U sim tim mediul natural 111.(:011 =

ill I t

ca rezista silintclor noastre sau ca. exercita as"Llpra noastra influente

ze aml ei t~t i:nloo.U.e ste citatul din textnl 0 riginal, fiind prelua 1;; dmrr-Qi ve rsinne it A'f)'liifeJ'ait~ll~~lli (ed. ,IV~ Edirura IBNlBO.R, Bucu~r~[~ 1919~ . pag,51 6 -, .... , Ed.).

62

l)UMITRlJ STAN'ILQA-

\' rem sa rotunjim expunerea aceasta derix and anumite consid eratii de ordin general din culrul ortodox al Sfintelor .IC.0311f"

I, Prin frecve ta chipului lui Iisus Itl biserici ~i in casele cr· ... stinilor se tine treaza oonstiinta istoricitatii Sale, a intruparii ca om a Fiului lui Durn-

A . . . .

nezeu .. In. rugacilme '. de sfintire a. icoanei se SP'UllC c:a ea est .",lntru aducerea

aminte a intruparii'' i Datorita icoanelor; crestinul nu umta nici 0' clipa c'a Fiul lui Dumnezeu a devenit om, ca a trait in istorie si a s[,rarsi- faptele cc Ie ara-

':10 ::!

;,J '. s~. 1\ hi "'" dmi "' ; . .... '.

ta icoana. ·····,a 11C me ".'p,ulm lea fill s ... ar 'a: . rte cu ruci unpret Zllgra:Vlrea ca. om.

Fiul '. 1 'n- '"'" I, tu1 c::: .. , • dine il ·

a ruru ui mmnez u, rezutta i ar 11 c\a ',I' l'l'aglnapa creo. '-'C1" '~-' or n-ar rnai

avea de c- Sf, prinde, realitatea Lui istorica s-ar abstractiza ~i inc. :~o~a in constiinta crestina. Cu roate datele oferite de Evanghelii actul psihologic al pla-

"' '" F ~ u1 ,.~. ··D· ".., 6 • ,i ,i bill . d

sa' j I·t ui nn i.rumnezeum istone, in existenta concreta, imaginal 1- ,8." ar ae-

veni tot rna! gr'eu de inde plini t; existenta lui Ii sus ar 'aplire~ ca ceva .necuge," tat, ca ceva irnposibil, Daca 11. poate fi zugravit, Iisus nu poate fi 111Ci C Ige-

. 1::);;, - ~, d ,,'" ~; '. S,-, ~. '. "

tat ell rata omeneasca, oar atunci msasi exisrenta ea ca am In istorie nu lTI:a1

poate fi cugetata.

'_ [ .

C ite t" - ',;' ',' toricitatii ~I" ' Ii', .... ~ .. ~I ... :·.-,. 1;..-, ·-::·t I .-:: ."",!.C!' .. _ ui .. ,. "'~ on es area is .oncrra r nn sus a mtairum. [alP - Semr.I.J..L_ICal ,;: numai

~ ~ I, ~

~ -" 1 ,.. di 1 d ins d ·

in ~--O' -arte at teo ogiei protestante, adica acoio un "" e. s .. a respms' QIgma 100a"'"

nei, Dar iarasi e de observat ca nici intre credinciosii prorestal1.'\l nu lipseste ttl desavarsire zugravirea chipului lui Iisus, ceea ce. e 0 dovada ca lumea cres =s tina nu sc poate Iipsi de El ~i in!atllra.r-ea absoluta a chipului Lui l1U .. 51: poate

"" ...... .C::::.: i d A" 1- d disna di . A -1

intaptui decat aco 10 LU1· e arnsparut ere inta 10 E-,

2- p'-' ,." 1 · H '. ,. Sfi '"I t: ~ "' '"' II 1 di ..... '. ·

. . nn ICOal1a rui . .ristos si a. l:~ inn air snntim V3tZw, cel dmtai simt,

splme sfintul loan Darnaschin, precum prin cuvinte sfinte. sfintirn auzul,

Realitatea lui Dlll11l1CZ;eU ne tntampina si ni se. propovaduieste din. afar!, patrunzdnd la cunoasterea noastra prin simturile intelectuale, prin organele care din perceptiile rnateriale sunr in stare sa dcsprir da. miezullor spiritual, Dumnezeu 11.U n·e rasare de-a dreptul din interiorul nostru, ci ill se face CU~ no e cut AI'I, [it>'" atii lll':l!' CUI 'ceil: ai' n ~I '0" ameni P rin com . , '101' .' car ~l' tnv a~ lui ~. te j;,.] el ern nrul

_I.o:i!! ,J" I"", "It JLC ... "., .. "" .. u" .... '1·.:11.·.·'· .L. .. !Il1c._ 1:1. c .. '' """" . ""-'!I;"".,:. '.

material, care parcurg simturile noastre intelectual-rnateriale .. Mai ell seama aflam despre Dumnezeu si ni se naste credinta in E - datorita cuvintelor alto-

·.C ,". "" ....• , ' ·C. c r , ••• ,.,Id· I ut ·1'··,·- "-'-' ""' .h ' . .... I·' ",.';;' D···· "I' ..... , r. .. rul ,'. '. ,-,. -~ ·'1- ~., .......

1.1.; care sW1.tpro.pava. ur e a l1rCC· ea noastra, . ". e c ement _·c materia nil sea-

pam nici In cele 111ai spirituale preocupari. Daea nu putem avea nimic impo-

o TEOlJOGIE A _ COANEI

63

triva cuvsntuluica mijloc intelectual-rnaterial prin care se produce in noi runoasterea lui Dumnezeu si credinta ,in, Ell nu putem ave nici impctriva icoanei, care', ca ~i cuvdntul, ,f: un mijloc spiritual-material de comunicare a unor realitati inn lecruale, Dirnpotriva, numai 0 propovadnire Care ni se 'face prin ~ COaJ1;a e '0.00- plet~ '. Daca nu ni s-a dar numai organul auzului, ca simt inrelectual superior, ci ~i at vazului, co siguranl_ ca I~m acesta are un rol In cele rnai

A al 'd ~ at' ~. D"" Ad' biect ..JI~~ ""

111.' te straduinte a e cunoas ern. L ,eSlgtn;. can" pnvim ooiecte cun natura, ca

i atnnci cand auzirn zgomc : ~' impersonale, nu ne insugim cunoasterea mor _, alitap, SP';·'I' in ale, Dar cdnd privirn fata omeneasca, sau chipul ci, ne insusim UMl continut spiritual car,' se ,ex prima. prio cot), intocrnai ca amnci cru1d auzim

A .,

I vinte omenesti. Insa ata omului na ' ral &3.,- chipul Iui, des" 111~ transmire

, in "ax, n continut ., ItJ, lectual, acest continut nu ne sfinteste vazul, asa CUll1 nu ne sfintcsc auzul cuvintel omului natural. De: aceea, pentru sfintirea va"_11:11 ~'·i pentt,l cuno ,terea [I. 'ali, ,p.lo'" de dincolo de natura, SU1I necesare i oane care sa reprezinte cllipuri de oersoane ce I 'lep1ase"c fata omului natural, Asa CUJn cuvinrele sfinte, cuvinrele evanghelice si bisericesti se deoscbesc

l ' "" ~ .

cuvintele preocuparilor naturale, iroducand :in 110i cerritudinea realitati-

r transcendente tot astfcl trebuie sa se deoscbeasca chipul lui llS'US sa ,- at intilor de chip rile oamenilor naturali, Desigur; chipul icoanei S." folosesu de rasaturile o.tTIC- esti, a§:a cum §i continuturile i .itelecruale evanghelice '., • los esc, de cuvintele omen - ctil HI Dar si intr -u caz si in alrul e 1111 continut

- '(I-l10 '~_ ~ J

- e le transfigureaza, care I'e pU11e 0 pecete rnai pres'us de. 0' , ',~ iara sa 1, ia

I· . erul inteligib:: on1cn ·'sc.

I

o~· 1" 0' - oxia, care a formuk t ~i crede in dogma despre icoana, a. ''Pl1.Ut' sea ...

111 tot cursul istoriei de aceasta funetie ,ei" de sfintire a ,rizlUlU prin fap-

d ~I"" ~. ' • .Ii. 1 ali·· ... ii divi

, ',_" •• ! e 0' parte .110;0,3" re _ "LU1tar fa Inchipuirea in ,P ,;"In '\,:' znt " re" r-a;p.l ' .. i,l\rl~

I urn a fl'CU'['<3 ", protestantisrnul, iar pc de alta. parte n-a confirndat chipul istos ~i al M:aicii Damn I ui en f .tele oamenilor naturali, C'UlTI a ftCtU~ ~,~.,.",.licismut

Icoana catolica nu prop 'v3,duieste realitatea altei Iumi, ci p' 0 a a na. Idl 'cm nu e 0 icoana propriu-zis, pentru ca nu descopera, pc mmnezeu mn ,lazut;, ci reproduce 0 fata. a naturii, De aceea icoana caroli-_ rue

'"'"

te vazul., Infond catolh isrnnl e atat de sceptic casi p otesn ,~

64· ,

-- ;-'

DUMITllU STANILOA.E

sibilita .. rea dep.a§irii naturii prin irnagini vizibile, Apusul m~1treg stil, ill. rezerva c. )( d d ". di " ul si dul ~ VII' ," · El' rata de ' •... ogln~a, icoanei, asa cum a stat ,',_ '; n nmp . ~uno-, "W,., , ecumemcE

nu crcdc c'a rcalitatea supranaturala poate f sugerata, propovaduita ~i prin

d ..... ill- "Ri' d .. ,o!t, . A" d ;, 11,_ C'. ,- d ,I ;II,

ceca, ce Sf a _ resea.za 'vaz ,W" -c: _, Clle,e rrumal ,til cuvant, :_ e~,~ ill fon' '. Sl c'uvan,-

tul omenesc e un vehicul material ,aJ U.11ui continut spiritual- ca ,i chipnl fe .. , ,tei omenesti. Apusul nu a dmi te putinta unui urcus de la chipul f(;'~,ci11 de la

1 ul vi d D' D'· ' 'd ., A:, t: 1 ... ]i- ..

P an I 'V3zUt e Dumnezeu. De aceea ruci nu se straduieste s~~. roioseasca ,e_

Illite' ,pe care i le of era fata omului natural, pell'tt-u, 'a stIgera prmn ele continu ...

· d . ...:1 : 1 d . D Jj'" ~i, • D f

run ac runcoio ae natura. .. ···.:lca, realnatea mill" ····unmezeu nu poate ',j snge,ra-

,10, ~I ul ~- 1 ,m ~,. f fj.A. , .... ' A

ta 'H1, planu vazut, elementele narurn nu pot " transngurate. rl.:cta~ In conce.,p''''

tia Apusului, nu poate avea functia transfigurarii naturii spr-e depasirea ci.

I, d A- 1 I }' ~ ~ d bi li · ....}i;

__ a.ta__ie cc arta "PU$'UUl~ chiar can, trateaza sumecre religioase, rama-

ne naturalista, EM socoteste inutil efotrulde depasire a naturii, pentru a 0 face

fereastrt i divi A dl ~ d- .f';...... d A

fereastra a prezen!cJ ".' rvtne .. ,~'" n11 crec e in t, ogma inseamna a, nu ere· .• e 111, po"'"

sibilitatea biruintei 'astlpra caracterului natural al vizibilitatii lumii. Tot Ice' se

;.,; All ' '. bill w" 1 ' . =<, _.," . J!iI. A .-.. ' .... N'" .... - - ~

creeaza In p anu V1Zl., I, In e ementeie naturu ramane natura, ..... amra rama-

ne irernediabil seculara, supusa Iegilor de fier ale imanentei, Privirii ornnlui nu i S'L. poa..t,e oferi nimic sfintitor, nirnic tainic, Pentru Ap'us intre uina ~i vi .. zibilitatc este 0 prapastie, Tainicul nu Sf: exteriorizeaza, nu se rDcorporem" ci ralnalte' intr-o abstractie glndita;, iar planul vazut l1U poate cuprinde ,i sugera altceva d,ecat atomi, legi rnecanice So 'au. :rc'alit3,~ din lumea aceas ta.

Nu e grro de a ilustra c:iit de mult si-a imprimat conceptia ortodoxa despre icoana, despre posibilitatea s;ug'crarii lui Dumnezeu prin clcmcntele

ufl tul rul ~ Ar' 1 i ills "", ,

v ire, pecetea pe'. S'~_,'_: en pOpO~ll1 nostru, Arta nn nu e natun __ , ista ~:f estenca

1",· ., . ·;" . ...J!,C ' .. ' .- .... di ,'" ~ de , .. ,,.J.-.,.. .. '. Iiaios ,'" 0':"'''' . - .. '. ",; ..... ', ,- .'."'.'.'.,. ".: ·1··· .. -"

ui nu e incnrerenta .... n PW~~L' .'. c VicuCIC, re ~gIOS ~1 e ac, asa cum e a popoare or

do .: . -t-: d - "-"'. "..:,~, '-'-: c;x d . d ." -- . -,~ ,'. J .' ."' s·:·'" .... ,., , -,.,;,·t···"'! .:".' .,'.' .,'" ",1 ..... "., ,

O,fnll"lRIJ: '. e, sccpncism tata .. ' e._ .ogma .. ~Ooanel~ ,':.-8, rem arc: a '. ca ,popon:u nosn~

au reproduce in podoabele vesmintelor sale, in sculptura lemnului, in toate inchipuirile sale artistiee, natura, rei 0 sehcmatizeaza du,pa modelul icoanelor; El nu coast florile campului pc cam~,fu, ci depa~llld, concretul cauta formele g-e:olnetrice ,:gen.erale ~!i de ternelie ale' existentei. E,] 11\1 cauta in alta bucuria p,ticatoas"a, lega.ta de amintirea figurilor ~i realitatilor care au produs placere

"", "~ - ,'-:: .-, ~;- ,~ .~ ~ , . -'-'~ ~ - *",,x, ;t. -: I, , -'. ~- =' di ,--" I·' ~" r: ~ -: ,- ~ run- ~ ;- - " ,1:' de 'te:C- ~'~I, d· , -,,;l;_

,~11J"purLu sau em. cauta tama ~l n __ , care a. sa In srera (;.11 . '",_CO-,O . e srarue . e pi4

cat. Schematizarea ii este dictata de motivele C~31re am Vazllt ca, impun icona-

o IEOLOGIE A ICOIL.~EI

6- _.

. I:',

rulni sche .. natizarea ico I"~ ei lui HIi5'[OS~ Arta in viata poporului nostru intnt .. ·

,C,,· .. ... • li·'" .... E- buie si fi .,

n - st 1 1 LU1C!"1 a estetica cu cea e ci sa rer (1.'.1 oasa ... ~ .a tre we sa-i s mteasca prl

l~ r- '!IJ 0- it.

. irea, sa a purifice de. viziuni amintitoare de pacat; ea trcbuie sa lnchipuias-

lea frumosul ad varat pu", din cealalta lnme, Cu lofio;ra. e ~i scrupulozit re r Iigioasa, ca sub po,rara. UJ.j i grave raspunderi, urmareste artistul dir .. ,popo'-

·coatlcrea. la iveala a. unor linii care sa descopere prin straveziul elementelor materiale 0 alta lume decat a naturii o lurne pe care e dator 53.'0 . iropovadui .. sea ~i. prin care' sa sfinteasca privirea semenilor saL

.Mare Iueru este pentru 0111 0 privire sffulta., p,atrunsa. 'de constiinta ele-

""~I' .. d · '-I It. • ~b- ~li" I ~ · E -""I; d /!, - ,~,

mentun .,·e tama In VIZl.l .tatea ce ... me ·-11)03.ra..a e at tceva .. aecat pnv:rea

_ rioasa, care sta sub presiunea unor griji sau problerne 'dill Iurnea .' .ceasta,

. '1 todoxia-, adoptand graiu[~le' na ionale Co' graiuri liturgice, ·a sfintit cuvintele popoarelor" hllbra:candu-le~cu continururi care op,resc p.~ 0111. de. la uznl lor deg adat, Poporul roman, crescut in cinstirea arararilor vizi -ile ale i·· oa ... nelor; care 1., a, mana! lao crearea uno'[ inchipuiri vizibile scoase de sub paca -- OJ - '.' .111 privirea lui inmarlnuriri adanci ~i duiosii fragede, ,§i peste tot reflexe _ e tai ·.a cum .gre'Ll gase~te la neamurile neortodoxe,

Prill. arta sa poporul nostru aJ:"2JLa ca, ~ II In r atnra S·-· afla idealul lui de .ia'~, ci dincolo de. ea. D·~ aceea 01 cauta sa se rusting.a de .natura ,i prin vesinte Nu numai ornament .;ia 1· rr se dee: ebeste de In£lti~arile concrete ale aturii, ci si C'. orile .. Mernbrii popoarelor ap,usene se imbraca in culorile ceusii, rnohorate, lnchise, care ii confunda ell narura .. Ajunge insa sa privim :'~,e cam.pill unui sat Car C' si .. a pastrat oortul rornanesc, intr-o zi Ide lucru, ca ...JI;:,~tu·, CI'iPTl!"em-' fiin ~ - .. r ...... 1p 'om' enp~ ..: ~m mod d' ar d:- esi n - n este ru-_.' rl" '0' dezarmonie mA tr P'l . Wrn , ... .0 . - .' , I, ::it::.J,...;:..- i:.. 1;"",,( _. .,iII,. :.' . ;Q, ~:) . """~: _ .' I, :>, -. "",'. 'U~h,,"-_, .~ I.· ... ..",,",

" .' de lor ~1 peisajPutem afirma cl~ pc cand p . poarele apusene ~1' . un ideal . ruralist de -.' OIl' opire ell natura, poporul nostru are un id at personalist, __ I!.IIi.I"", ar1.d perSOalla mati p res us' de natura. . avut sp're aceasta, intre alti mvata.to:rij 'ana ortode xa~, care nu .afaza chipul JlU ristos sau a1 sfintilor in mijloc :Ill turii, ca tablourile Apusului, ~i ak carei culori se disting de ale naturii ..

Srar p,arlea ca afirmand acest personalism al popoirwui nostru ~i p:_'sr e alduhnlui rasaritean In opozitie cu naturalisrnul apusean,~ ne a lam m

}- 0" . doxi d 1 .. li ~ .. 0\ .,,:Ii. Gdnd" . ~ 9-:-

.IIi - . '-.' ( ~ 1 ( ~ - ,-", - i;:i! - . . . . '. - , -, " -. I 1 "I

)]'- t. V OXU1, mn ·_U SP.lfltuEh.· tapl romanesti 'I.m ' .. ~ ' .. tflf..B'j llllJJ1C ...•

66

contrazicere en sublinierea antropocentrismului a.pusean., facuta la incepurul accstci expuneri, ca ~i cu reliefarea crcdintei ortodoxe m ;c, putinta sugerarii lui Dumnczeu prin elementele vazlllle luate din natura ..

C· A ""' • 1 ~,r x A ,_, • u1

ontrazicerea este insa numai .. 3. Sllpra1a,~a .. Antropocentnsmu apu ...

scan e pasionat sa accentueze independents omului ID .raport en Dumnezeu,

d t; ~II i, . l' '.. 1" 1 .s: d i r.

ar e 111Cdl1at sa- apr-ople '~l cruar sa- conmnce cu natura, ceea ce s-a IiI 111~

tamplat. Iar pcrsonalismnl rasaritean_ insearnna tendinta die deosebire tn ra-

.. l'

A ,U d .' ~'-" · t: .... d

port en natura, insa nu ae autonormzare a perslQ,anel omenesn ,1 1,a:ta ce

Dumnezeu, dimpotriva, [,oar:! valoarea persoanei omenesti coboara de S11S,

i di 1- ''''. ..4: • .... 'p 1 d d o • ..

vine •. ···~-11 egat~lra, CU, p,ersoat1Ja !;..LlV1Jl;~ .. op·oart!' e ortoe . axe' crec in persoana

d d l D ,i

eoarece crec in t \··tlmne7~U .. care' e persoana S1 nu natura.

~ ~

Pe de' alta parte, persol1ralismuill ortodox l1U, e ostil naturii; nu vrea dis-

paritia naturii, ci transfigurarea ei. Transfigurarea SC' face lllStl prin perseana, in ultima analiza prin Persoana divina 'a Fiului lui Dumnezeu, Icoana Lui £0- loseste elementele naturii, dar descopera prin ele un sens de dincolo si in Ill-

'" ,. I. ......, _'. , " __ "._ '- .' ,. c .'. , -, '.'" _, . ..... .._ . " ',' . ,. . . '. , " I . '.' .'. ", '." " . _'. ' .. '. '::.;',,' . • '

rnina ei ~[oat~l arta ~i etica .po~poar'eJor ortodoxe nazuiesc s,P' e transfigurarea naturii, In conceptia ortodoxa perso,ana apart:' pe primul plan, iar natura in-

~ljii" . .:st. -'. tr ,'. ,ow i - r ' '1' ' .. '-" .. -.,"-', . ,.'. :', . '" ','I'. ~.'" , -_..1;:10 ,,,"' ... _- ... ' ,", .• ' -;:::-,.1 -.C'. "".,.' - ,i '1') .. =

treaga e a trena aSU,p[a careia se rev arsa strarucirea ~1 sensui peISQanel~ ,.r-,cn-

tru Apus, ernul e 0 anexa a naturii, lax aceasta este indiferenta sub raportul

· b "1 ):; fii d ~ ~ ~ .... d himb b'"U)' - d ,e,:

enc; ea tret me . uata asa cum e; nine stap:alllta "e. nescmm :c'aL'1 . .ratea '._ e ncr

a" Ie gilor, Pentru Rasarit~, natura asa cum e se aft;! sub umbra pacatului ~i a puterilor rele de dincolo de ea. Ea trebuie transfigurata: trebuie dezrobite

.... · d ,; d b d- ~ '" .. '~:, · A to· c:. i.,

parp am ca de SU.·: domma rauhu .. Aceasta ~nsa nu sc P031tc 1'3,CC prltl. activis-

mul Call! vizeaza imanenta ei, ci prin puritatea rnorala ~,i prin ruga,ciunea omului care atinge fortele ra,ului ce d()11WeSe 111 n'e\razu,tul ei,

Ap.lusealluill a redus raportul sau ~'U natura la un ra.po~rt' exclusiv de consumatie, ,P01.tfU aceasta, tnsa, a, trebnir sa, se transformc intr-o pie-sa at naturii,

- d c · '1 A.~ - di

itlt,eleas'i, ca proces ,: e prel:acer-e ex teri 0' ara, a materii or. In, JIlOC sa, ric ice natu-

ra dela starea aceasta die degradare prin paC:lt, = cad, de grad axe e: pustiirea ei d jil'; 0';' rice al [. con tin nit '8' 'I' tr .. ., nsfo ',' r m - '<:]j'IIf"'I"""'ll tf'!'l:' ~'''l m O· ' .• 'u:;J1 I:n" ,0', no to I'~' de pl" refac ere a'

~ • I • .JL.~. '. ~"']i" ,,' '11' _1!l.I.~11·.: .. , -~l£~~L ~ II ..... ~ "L ,I·, JIL~£ "'~.lG .. ~ ..... , ~[:« :- ... ~ '.

materiel i~i tn obiect apetisant provocator de pofte trupesti pacat asadar -

" ' '. > I.. . "!.., '.' t, '.. . • , - . >.' ],-' . _", _. .. :.. ,,_. ,....... "'. "''Y '. ') '. (;_ " '~' '5" ., ':iI

ornul 'ayusem s ... a t},cut ~i el una cu ea. El tinde sp,re contopirea cu natura

A ,C'~ "

'pe'ntnl a se satura In stars: t,

o TEOLOG]~ A [COANEl

67'--;-'

.

Conceptia ras'aritean~ nu vede natura l1U111ai ca un s'an plin de bunuri de consumatie ~,i nici rosrul omului lnrr-o rnasina [car - sa le macinc. Natura ire si rostul die at fi transfigurata in fereas tra, a tainelor suprafiresti. Ea are si '011 rost revelarional .. un rost de scara st re Durnnezeu, dar acest rost II desco-

.,:t. '~ .

M ul '" ~ 1 fui .. ".0 Iizem .. '. .- 'I I. A .... ~I

perd., om' nu prin, sunpla ~e .. r re a, lnte"'igen,~el.) ci mai aies pnn inaltarea sa

etica, Ea are si 0' functie estetica, esteticul fiind rnenir sa fie impreunat ct S'CO=

." ." ~ lizi E" ' .... '.. I," A d~ d

purlle ence ~1 :re : gioase, za 11npU11C 0 anumtta jena a On1.Ul1U, LIn 111:' emn r e

a im'braca I.D valori spirituale, penrru ca aici :in acest act omul sa nu sc animalizeze,

1\

In I' coan ort ad .... l' An . ta o· - rului 0'"' 1\ - ,toil mt ". - di - - ti · ~ . ntru

..u. _ 'I,'"a:_:_ ".' ,ox-a ~_ ~ .' ar, .~. Pi·PO>.1 e= __ ["· .. ·.ii.ilaIl ~b I' IDJ ca,~'J4 pe -'uu 0

conceptie sacrarnentala a lumii vazute, care: plJn1e, frau poftelor ~i impune sfia~a In fata naturii, obligarld,1<1 straduinta de dezrobire a. ei de sub 'puterile de-

d . ~ d A d [ d , . tul ~, ~ 1 . i "' .... II '. .~ ... ~

,gr·. atoare, mcemnanc ia adevarat _. acnvu rn ,~1 a autenncut erois n aJ omu-

lui, la eel care .. l salveaza de sub natura decazuta, iar intrucat cultura exprima

1 ; I} ....... al · d 'm ,j ~ ~ 1 .... ~I .... ""'d ,~

ceie mai.ms te 1 [ atun ale Ul1Ul p'opor" ace. .ea pe care ,S'R JLe poata pro:pov·a.,: ui

ell fruntea $'lUi l:umii intregi, sa n,e inrrebam, oare timpul de azi nu ne oblige la crearea unei culturi care sa dezvolte in sfir~it indicatiile spiri tu au titli [0,-, manesti singurele salvatoare pentru ornenirc ~

. ~ "f' " . ' . . . -' . "','. .":_ -"', !. '_"," . ',''';::'

- ,

Citn tele sunt luare din textcle Sfantului loan Darnaschin, mdus· tn roman,1 . - . ~ "- ~ re de D" Fccio ru, in G1RJUt ,lvf.o'f.lahilor din 7 decembrie 1941.

DI D T~ C" 'f-o ·V.ATIE-..'-·, TA IN.til-:-·::::TR· t: TJDiI D VA' .C·;·, TTTTA !'TT·-·'UL;:··· ·VI·-··

n ~ .L\..CL1 .. _' - . .1..d1 . _ . "Ll . ·1 LJ ffL11:¥, ',' .' " .'--'.-',

_, - -

'i.ii

Q[' D:'V LA' ... :,.: S·::'TJ .. .rno· ·j.T LA-;:·' ·Toe.-'· ,'0.A 1'.1".A

Y , .'.l.J. .a , . " , Ll VlD" '.L ,',. 1.!. LlL'l_ .. f"l.L1

Simbolul ill g.el1:era~~ in sensu! cresti 1 at cuvantului, i~i are terneiul ~n

d b· 1 .. d D dar i II·' A 1 ".

_ .eos,::_ oirea nmn ue rmmnezeu,.c ar ' 1 acelasi tlmp 111. eg'atura ci cu • umne-

zeu ca creator al ei1 Sirnbol ill sensul acesta crestin general p02lte fi orice lu ...

· fii ..J! 1, A ~., ,i '. ~

[:--':-'1_ ~l r lInt;a om mme, 111 ono , nrnp prl.fl '_ mare ':,1 an"

Dar III Vt!·chiuill Testament sirnbolul i~i avea, pc l~nga. Se11StU 8.0 esta ge-

.... 'I ~ "...... , - '. OJ al El- - J . _' - " 'I" , .~ -..,c , .. - - _,II" ch .. " ". d -',.,

nerai, .~ un sens sp 0, __ ·" '" avea anU1ne~,tll s ns prorettc, pre I :_, Ipl11n: , pe

A - fl' ,

!I! 'II "ill Iii. ~ _ ill' 'w II! ',··w!! ~''_'

viitorul Mcsia, 'adica Intruparea Cuvanrului, Aceasta semni rcatie speciala nu

10, putcatt avea lucruri Ie ~i fiintele dill Iume ill baza simplului £~ .. pt al aparteentelor lor ilia 0 Iurne creata de D'W1UltI:ZeU1 ci in baza unei descoperiri ale unor intentii speciale ate lLU Dumnezeu ell orivire Ia lume ~j indican -a unor lucruri ca. simboluri 'ale acelor intentii, printr-o revelatie speciala ,3. lui Durn-

M · bi · d ul al 11 "1 ..JL, 1- ~ b' I. '

_ ezeu, at nne ZlS, :~' ca 8' ns .gener a: iucruruor din ume ca simoonm

era descoperit prin revelatia primordiala, dinainte de caderea protoparin ilor I ' p[acat, prin care li s-a rnCll[ cunoscuta acelora originea lnmii 1[1 actul ere -

-' - __.,. 1 1 i " n" ,,',' - - , - _-' - ,-' -~, . ul - - ", ~' '1 - 1- " - , '.' -,' b' '" , ;-- , . -, .. ,--;- b It:· ,: "-' £. 0" , ,'.-

,'r ai .~w ~_ rumnezeu, sensu sp,ccla. a unor omecte ca Slnl·01UIl p'rOl1, ce, ca

'Ii inchipuiri ale , iitoarei hltrupl~ri a Cuvantului si ale actelor Lui mantuitoa ... rC2 l1U s-a descoperit oamenilor decf intr-t . 'I. sir Ide revelatii hll.parta~ite lor

d /t. d- fii d .. , · ~ D

llpa ca erea U1 pa.cat~,' at urn ca numar I ·upa aceea ~l ... a tacut Liumnezeu

moscuta ' .•. gaduin~a d -11;'. trimite p ._' Fiul Sin in. lume pel1'tn: mantuirea ei ,i~a intretinuc prin anumite sirnboluri asreptarea mesianica in poporul evreu, Astfel sirnbolul in s Cll.Sl11 aces a special se inn .meiaza pe de 0 p·arte pe arac erul Jumii de creatnra a lui Dumnezeu, .pe de' alta pie relatia specials in.

L..· di'" ~ '" • '1 ' ...l= .• , .. 1 ,i;', ,

3JIf: reveiatia .. vina a pllS anurmte . ncrur cun aceasta - ume creata lCU v " '0

.- Intrupare a Cuvantului,

70

,])UMIT.R,U' STAt,ULOAE

fi·· _ .' d imb lul i 1- icoana.xi numa " b

. ". . _. , • L' .. ' '. -, " a' ,- - -. - I - - - - -. -. J •• - - r- -, . - ,- - I - . - - -'1 ,-.- . .

a: lIDI' . ., nu simoo .. 11] c,C[lCra, C punte spire icoana Cl11ll1TIi11 ssmoo-

Iul profetic, prin carle: <Sf: intretinea a~tept311:a mesianica din Vechiul Testa." ment, constituic calca ce ducc spre, icoana, care va f repreZetTratl!a adcvarullitu insusi, anticipat numai in, simbohtrile profetice ale legii vechi.

Teologul rus Paul Evdokimov; pornind de Ia ideea Parinrilor ca harul

Ii· . ., A u 1 ...... II • A

este necesar pelltru norma [area. naturn umane, tl'lerge' palla aco 0 ca M~l 111-

su seste opinia lui Nicodirn Agluo-ri tul, Soloviev; Serghei Bulgakov sustinand

: A C' A _ .. 'I ; ~. . ~ • 1 .. fl'" d '. li:

ca lll'trupar,ea ' .. .uvantunu e concmzia necesara a creapei iumu, run - Inlp'ca-

ta ill ~lc'[111 creator al lui Dumnezeu ca intr-o premisa, Omul a fast creat, dupa el, pel1tru a fi indurnnezeit, iar indumnezeirea lui nu se p"Llte:a realiza altfel dccat prin intruparea Cuvanrului." Theosis conduce, zice el, tot destinul

urn", 1'1'" 1\1···I-,t·· rup- .' area e 'i"~' li:"p-c: U 11 sul di ~ vir n 1-·"IIi p~ 'If'':O' pri <'lll premi s ~ P ms ~ ~n' -:- u rrN ';:]U''-:- I' C'· 'l'!' ~ ar

,,1.1. .,. . .1. "Q ..... 'IDL. ..... 1.IQLI.1!i· '~ ~.~.JIi",.. ·!;b. '~'.'ii1;l1l ~"".~oIJ._.g . '".'.cd ~_'Jk!!,J,,!IJ;~. '"~~ ·.·111~

in afara de: cadere" Cuvantul s-ar fi intrupat pe,ntnl a desa'r~a~~i umanitatea,

.... '. A .' ~ ~ All" · II ind ul '. . ,_,

. - ~, ", .' ~,; . - ' ...... -~. ;" '.: . : ..' . . ~ ~. ~ :;-. '1"~ -.','", ,,- - i· I. . -:- : - -, ~.., .: '.. ': - '. -:-' ..•• •

caci 111trupalea e inc usa 111 acn creanei, pOSit _ ~.,- ". nrna treapra a cornu-

"~A 'D' "

ruunu intre om S1 ,I,tunnezetl)t)m'~

"

Accasta 21:r Insemna ca 11.(l numai simbolul profetic, rnesianic, ci simbo-

1111 In gen,era.~ este 0 anticipate a icoanei, ca ill himc ca atare at inscris Durnnezeu in potlen't:l viiroarea ultrupare a Cuvantului, c~ Dumnezcu s-a obligat prin felul ClUTI. a creat lumea s'a 0 desavar~easca, prin illtrllpare.a Fiului S'atl, c::a

~ inclus f.;..._ --~, ·h1 _ 1"- 'l'l);i ". '._ sitat .,' d '_"'C fj', .~, ost ~, ,~, ~,,,. Dur ., ,' .. =I·C·····'I'1iT~~ I-"~

a me us 111 natura urnana necesu a ea. ae a 1 Iposas~aL,a ill . unnezeu- ... 1.11 v an

tal ~i" prin urmare, de-a deveni, i,n uni .. re ipostatiea ell Cuvanrul, prototip ,p·elltrll icoana Cuvantului U"ltrupat. Se pare ca acest lucru il splLne oarecurn si direct Evdochimov cand declara ca creatia are U1t caracter iconografic (deci

• .1 d A_ ' b li'" )

mal mutt .••. ecat SU11, 0,' ,C' '.

Far~ indoiala c'a Iurnea cum era d,arn concrer dll,P~, cidcrea ill palca.t'~

deci c ' I . -- -. I .,..;_' - - .... , 'I .. - I. _.'- - - - - . _. - - . d -;x, i\ , r.. . . - '. . C···· r!J.··· _

eci CUlTI era cunoscuta reai, era mtr-o asteptare .'. UpiG~. lntrllpa.rea .... uvanru-

lui. D at' e intrebare daca '(\~tept:are, aceasta ar fi ras ari t din stares tl18:~~i a lu =' rnii, ln cazul ca n-ar fi fast' trezita '111 ea prin faga,dtullta lui DW11n,eZe:L1., Sigur e ,ca lumea caZll'ta ar fi avur inclusd in insuficienta ei, desi 11U, numaidecdt si tn, simtirea ei constienta, necesitatea Id'llpa ajutorul dumnezeiesc .. Dar l1U e cu

, " ~ .

totul vadit ca aceasta necesirate at" fi trebuit S,a_ fie 111"11 cu necesitatea dupa in-

'tlllparlCa cuvautului,

o' TEOLOGIE .A ICO;Al\T.EI

71

Cu a·cit mal putin p'are ·\~.dit ca. intruparea Cuvanrului arf fast 10 l1Ccesi tate P ~'n tru .' 1" u me ~ ne c.:s ~ 'it' x ~n-'C:- P·. ,~c·;"tt·"· E' drep t c ~.~, D' 'ill' . '¥'!i, t'"Ii GiZ,· '~1 '}- ~, ere ~,t- ~:U'I m ea

!Ij;", QI a\;,,· !I;..r..JJ,I;. I. ~-, ,,",.a,. "Jo _~Ul 4 ji,1, c a. (l,~" .. ' tlr"",, _ . - '.' do '.' ".L1IUL,,",,"" ... ~ ""'JJ.! ~ 1.-."'"

pentru a '0 aduce la fericirca unei cat rnai depline comuniuni cu El, la ceea ce ITU111eSC Parintii indumnezeire, Dar' ni sc pare ca n-ar trebui sa excludem po'" sibilitatca ca Dumnczeu sa. :6 P'llrut iln,p'art~l~i lumii aceasta ferieire ~i tara in-

C A -'''''~ • N"" ... d Y • ..... D" d ...

truparea uvann . uui, ,< .1 .S,C par,e ca aaca 'am socon ea ., .... umnezeu, odata ce '3.

creat lU111ea,~ a trebuit sa S.C oblige nurnaidecat ~i la intruparea Fiului Sau, run restrange Iibertatea lui Dumnezeu in raporturile Sale cu lumea,

Fara indoiala, n.n excludem .. nici posibilitatea C~ Durnnezeu, creand lumea sa, fi hotardt sli, se ~j ultrupezc pcntru indumnezeirea ei ,i d";!.ci ca rn.ITtJ.'.parea Cuvanrului sa se fi realizat si far:a, caderea ornului in pacat. Daca am ex-

1- d ibili A" "" li ib .~ 'D D'"

cnu e ace~a.sta pO~l.'~,. fate], am restrange iarasi .. ertatea nu .. ·'l111l11Cze11ii .. rar

hotararea aceasta l1:U trebuie s'l '0 socotim ca singura posibila pentru DU01-"

d l' A..... 1-' .", b , "

nezeu 0 ata ce s-a notarat sa creeze umea, adica nn treouie s.a 0 scconrn

drept 0 concluzie inevitabila a .po,taralu Sale de a (rea lwn.ea3"

Si aceasta libeetate a lui Dumnezeu in ce priveste actul intruparii Fiu.1l11. Sa.u .. m se pare c a s e reflecta ~i in lume, chiar dup a cadere a ei, Daca nece = .,' itatca intruosrii Cuvanrului ar fi [OS,'[ inclusa ~n actul creatiei .. Iumea s-ar fi

~.~ , J

resimtit de 0 tensiune ·va.idita d.Llp;i intrupare, ~. a in, intrc,gjl11c ar fi rnanifes-

tat caracterul unui simbol mesianic, profetic, 11U rmmai p,c. al unui simbol hi I eneral: si d PC-I' si t ,0'" ate ·1-·u.C[:111'"i!p ;I in P':' mra 0 alezere soeciala a unora A! ~9

, ~'-" "':! rt;? .'!io... "if .. R, """', ' ~I.~I!!;... l-U_· """"~':I :~ ' ..... "'0' ·C ..... _ .... , .. ''':,__ "--' Ull-J..

, - 1'" m '.- /;; . I' A' b ~

. Mit .. prin reveiana .lIlli. Dumnezeu, Dar aceasta 11U s .. a intamp · .... at.-·· trebuit C~

~ . . " . ~

s ii. cads asu.pra unor lucruri din lume lumina alegerii 1,1] Dumnezeu, CSt elc .. Sa

" .' ,t, " .- ,i"i""" ~I d·· .- . .' . b· . ,·1' .: .. ' ,', ." .'. · .. ,- . .' - , . '. .,.,J d-,f!iI.::- ,' r , - ~ );::. ~ •• ....t"-:....'I .' "'b~ +0;' aI' . """"".t_", ~ .. ' ~.. • "

c-apee scnsur cc sun ,0 unmestaruce ~] sa . evma !1SU,CL. omecre ' .. e ~wlwullegu

. echi, prin carle S'C intretinea asteptarea mesianica : <: .. u era, de pild_a" de Ia sine

.ntc]cs IGa rnielul injunghiat preinchipuie :r.as·[ignirea. Mielulni ceresc, care se a .intnlpa pentru mantuirea em, .pel1tn.l ca 11U simtea lumea prin ea il1Sa.~i ca

-. .,. A - ,. - '-.' "q.·w- I' .' D" ' ... '." - . ,_. -.' . - "Ali: ... -', -' --'.' - '. Ii;. 'F'I,.. - 1· '7 •. ; I'C''-'' ,.

e \I'a lo.tnlpa _CI1 .. ' ... L. ·U111l11(;,Zetl ~1 se va r.!.'i~.ngnl .pe.n.ttll ffill11Ib ... 1Jrea WllU ... ' l,

__ fost necesar WI act de revelatie al lui Dumnezeu, care sa £l.g-a:duias,C'i aceasta

. - . " .. ,~.)( 1 c> .-'7 '.-.' ,~ .. ~. . '-,. -,.... ..' . '-., . - ., '-" .' ....- t 6, ....i!I..: 1'0 ,-. l' I - - _.. . - .' - ,. . ,jIIJ, .•

n~pare si sa-i raca mnnnv pr.11Jl:r-ul1 act ce se sa, arsca 111 mme prln, m un-

hierea rnielului, 'care capata astfel 0 semnificatic profetica, devine un sirnb '11 ecial, profetic,

72·

.

DU~lIrRU ~l.AN1LOAE

ar intrucat, oe de alta p'arre., modalitat 3. ... ~ e s ... a dar Iumii prin creatie nu .excludea, ei lasa posibila intruparea, iar cea primita prin cad ire 01 fltcea.

h m ul d ~ ~~, .' 1 d . bi 1" d' t:.'" b Iuri C'. .•

c: 1. r In ~ t_ onra JLilll1e·· inc U _ .e.a pO$.l!·lJ.lta~ea . Ie a OEerl 81n11-. 0 . , "- - ,rOletliCC'

_1 ....... <.J ~~ -" l' .1,;_; "'._, bils d f . . ......

;iUIC l'rruparu. 51 a p.UiJJrea vremu 0 U' tura umaria c,apa ,11a '.~ c a "1 pruruta 111.

.. le'" .,. tului i d i d · . -to. '. '. ,.

Iposras.u .... uvanr ~ U'I ~! cec i ae a consntui m umre cu acest Ipost.as., proton-

P'LU pelltrlt icoana Cuvantului intrupat,

Asrfel lucrurile din Iume SUO't chiar de la crearea ei, .imboluri ale lui

D " al si hil: ... d ., .... .. b 1" ,I:" ~.i'!,. .... ••

urnnezeu 10. gener, .. 1 ~l capa..: . e sa ~ cvina Sll11,··OI un prorence ase rntruparn

Cuvantului, adica an' ~ cipar.l ale icoanei dar asemenea simboluri devin ill fapt numai prin alegerea lor d·e catre Dumnez u dupa caderea lumii in pacat. Die aceea adcseori cle nu sunt ridicate in pura lor naruralitate la rostul de simboluri mesianice, ei dupa celi se adauga 0 p itere pc care nn 0 au, exclusiv prin natura. lor, Astfel toiagul luiAaron devine : imbol am omului innoit, al lui

I . d ~ ,C};:, .... f\ ... '" d rni ............. , I 1- . elul Ii; •

,[IS-tIOS; .. "'.pa ce e racut sa mverzeasca ill rnoa rruracuios .... ar rrue "~-~. 1l1J .' -

gl-" ·t l' Pastile 1: " .... , ',.'-'. t.:' ..... iest ". ,'. ,t ,'. , ' .~, :. '.' --'. " de 'fi', ... ~ '. " ", . arul

.ua ' a. as u c eg-l1 Ve'Cl11 prlnlc~. e a pu ere rna .pre us e nrc: ill rnomen .

initial al instituirii lui ca simbol mesianic, 0 outere manifestata fizic prin sal-

· '1' w .' ~. "1 d I' """ . l'

varea p.rlO11 0:- nascnti at .: wrei or . ~ e a rnoarte, 1a .. I llpa ac •. ea, pentru rot 10-

cul ~i tirnpul, 0 putere manifestata pe plan nevaznt prin rn .. ntinerea Evrei ... lor intr-o ~egatura specials ell Dumnezeu,

C 1 10. ';" d'l 'm A, b " d b

e e SPllS,(: p,.ana acum ne rnc eamna nll mrreoarea: pr.ll~ ce se r: ease " e~·-

" b 1" , " ,r:' d imb m~ul l' ':!. 'D'" ,_, · b lul A

tc sim '0 ui mesiamc, san 11rolenc" . ar sun, ot.:- _ gener'l r " :' aca simoo . 111

generall1e face transparent P!~1l1 natura lucrului insusi pe Dumnezeu in spi-

. Ii 1 · d . b h .. l t: '" , .' I

rrrua tatea . U1 transcenc .enta, 81m oonu proI'ctt,:. l1C prezinta, . mntr-o aregerc

divina deosebita a lucrului respectiv; daca l1U ~i printr-o invcstire a lui ell' '. p'utel~ deosebita, c. , anticipare pe Cuva ]. lnrrupat, intentia Lui Ide a sc face om, adica ne dcscopera din Dumnezeu cev~. 111 plus fata die sirnbohil in ,gc= neral, sau 'pe' Dumnezeu aplecat oarecnm Il1U mult sp' -e lurne Ul intentia Lui de a deveni III ca .'rin insritui r . , 101" .. ···wnn· eeu ni se dcscopera ell adevarat ca Pe 'rSO'a11.a aratan,du-ne intentia S~\ cu privi e la uncle fapt t, viitoare ale Sale ce n11 pot fi cunoscu .' alrfel de om. 111l11lCat de ocamdata n-au fost sa,rar'~it~ , deci scoase la aratare, Daca prin intrupare, Cuvantul lui D'UD1.neZ1fll ies de-

,1~' ,., 1'· t. -,.- ""'I!' - ~. . ,1\ - . ..Ii. t ,,' .. - t . '.' I .Ji;l;.... ..' ..... . . ."" ~ . b ~I.,," '.:' .' t; . ti 'f!5;".. £ . .

p,wl a ax " at e, a it ca poa.o,e emu SlL S . srzeze ill. sun orun p.r'OJ.el, ce se race

r..' , 'd' · '10, ••.. 1 'rl deci 1 .' ...... 1

CID10s.CL1ta 111.t_ ntia Lur c e-a le~l 111 VII or a aratare,« eel e e reprezmta U11 P lIS

73

de revelatie mta de simbolurile ge.ne:rale. tl ele Durnnezeu a fiCUlt un pas spre

1- I" . ,.' dar .. " , .. '., -'·d· . dec ~'t i!, I'" b-- .. ::r"; ....••. -.' . -". - ..... '. ,- .. ~ ----: .. -- -', I'~"--, ' ."---:.-- .- -~ . -'. , . ''''~''

ume,« ar nu seve - _ e ,. ieca in urnor a, asemenca unci pers,a,aIle, care e pe caie

.JiI:; ,:~ .. "" d ,~, ~ ,~- t .:'. 1-- . -. ,- .. ,_ -~: 1\_--:- ,--, --- -. '. -'- . - 1- 1 ,,' --. d·- 3OO,C,_ --"" d - -f' ,-- /!, , .Ji:

sa rasa cnn 111 enoru camerei III care g,e .petrece ra urmna ae arara, i::.iUl. pana

.' · dl li" i, d d _A Lsan mi _.-

Ice. n-a u:~rt· ,_ ep' ~11 11U :t se_ veae ,; ecat conrurut, san rniscarea s.pre lumina de

_ n .

afara, III umbra camerei, In acele simboluri, Logosul divin starea «ca in urn-

b--~·· --;-. - '~e' is '. I"~ 1· .' " i~ .'_",. . - ---: brit d .. -. ," ~ c ,:- ',- ,,:_,._\-01 .' • " - b "'1-,·1 '. Id- ,."

_ ra», nu 1,- ~,l e ia UD1lru1.~ era ument ':._ e coal at groasa a sun - 0 unn, . '. eea

aceasta a dezvoltat-e molt S[ Chiril din Alexandria in operele «inchinsre $n dub, ti a,de1}ti~» ~i «Glafir:81-e»~ Simboluri profetice ne prezentau pe ' ',o,g,osrn rnai atPl'"Qape, d . ar mai ,apro'a,pe numai 111 intent ie, decat simbolurile in gene .. . ral, care ITU splnl. dccat ca. exista un Dumnezeu care a creat 1l11TI.lea 51 0 susti ..

... - :.; 'I!

d · ~ n-' al d '1" i d ;'"

ne, __ ar nu ~~, ca acest I nirnnezeu e pt:: c - e oc 'a vern ,,3, n01 ,~:~, ...•. e at $aVar~l o

,_. d A - ., "'. 'm- • It i b L"

seama • e acte manrurtoare, care 11 revelcaza mai mutt 1111.1rea ut.

D~,,,- ~ .'~ -::~ .. iboh rile .,~.,.i:.,.". -' it f.. ,""',-, ,· .. d -./ : .--' ,~. ,- -,- ..... , .. ,--. -~ .--,-,:,---.~.---;-

.zar ~l. sim oonm e plOlen.(':,e sun .. inca n Z~I._ p.n:a pUpil 0 ans par en t. in-

, ~e om ~i Durnnezeu, ridicindu-se mai degr31;b~" ca un perete. despartitor pe

A -

care abia intruparea de fap,-r_ a Cuvaritului It va surpa. In acest sens sunt '~Ii ele

tot IIW11;ai simboluri, adic:a lucruri despartite de' Dumneze _. ~,i care ne despart

dD' .... · D' bia i deli' ""d v~ A D-'" 'i te Lmmnezeu. "c ala, icoana va nove ca_',esparpliea, mtre .UU11ne.ze:1l1 ~1

lurne a incetat lntr-un pUllet: al ei ~i prin urmare Dumnezeu ~ venit mai a,pfoape die ea intreaga. <,<Splllle~lll deci, zice Patriarhul Nichifor, ca .e.gea hii Moise s-a dat de Durnnezeu oamenilor ca sa stea ca 'U1:1, perete al despartitu-

_" · d- , ".' : - b ' . d.' , . d" ,,- . ':" -' ". . d - 1- . ,_.- ". 1 C!i. - -. - - . _.- . _. ,.....J!, -, -. - - .-' -., --- . 1-, · ...... nL': - ~". 'E'l

ru, •. ', eosemno 'll 'es.P'at1l11 ce e cu toni . .st:pa.rare ,~l rnstantate 'a innrnt.. _

·e·p'ara.~ e drept, pc, cele rele ~i p,agtlb,i.t,oare: ale desertaciunii .. ~i spurcaciunii idolilor mincinosi, rnutdnd ~~ ridicand la cele rnai bune ~i neasernanat mai

ll~ aal I 'iF~· a- d u rA"-]d" If"'"U'I"110" ~ tinta lUI' D' rumr uezeu cu ad ~·I,Pl: r~ rat ;j!;!li"V~ st ent Dar in tJ~,dli 'I~; "''iil

AlI!!..I!;.., : " ,_,,,,,,!auI,.- 1It;,.. _.lj,.t.. JJL 1 ~'iI1il.. . i_ . ,~ . .. 'ti.< ''''-"t (t.il ~.' ~;(!!!..... ,0" Q, .II!. ',~dlAJl!.'«.

deocamdata celor de atunci jertfele de animalc necuvdntatoare, pentru 11e.p'u= ~, .. ta ,~i aplecarea necontenita sp.re. rall ,~i penrl"u obisnuinta de mai inainte a. celor carora se dadea Legea, 01 jcrtfele de animate" En VOla s,a.~i strarnutc din.

I· bi '. d A il d '

_' .. , " ;. '. - .. -,.' -' - , . -', - I ~ .; . '. I·' .-~ , . -" - . ...... -.", 1 I" , .. ,' . .' /'" . . , '. - .,-,..: .- .

eea stare S,I?I--e !i:1SCU tare ~'~' SUptU1CIl::, ca. or ismun .. ru-se, pe 111.CetlJ, ., ell .~ .. ,Ieplm-

derea cclor mai d,esa,var~ite1 sa se mute sp:rc ceca ce estemai bun ~i mai de ..

..'i.1~; - - c.;:; ~ 4: S" . C~ '''In- .. 1 10" 1'- - - 11 n- Po - ~ Leg - - -- ;:.fi-lgl' 'tr - --e ..... l' CO.." nel' (d;k- O.!fli Jlrt' ~,rF-A-"

. ~'~~dJ.t~,':f ilL» C'·.- liLL. ..U ... " a.J.1. l:)~ ,A, l"";'~ L.\;"· ";. ,~'ca pr\.."., ~. L ~ :U_ d.' .;cu.i. . . ~ ~ ~.. . .. ,.,~v:i I~-!~,~

. rocharag,rna)" Ie'loana exa.cta a a.devarullu va, fi omerritate.a Fi111Lli lui Dumnc-

. . .

zeu ~.1 apo;~ :repreze'Dtuea ac,f_stcra.

74

, .: . "" . -.. '0" ..!. 'IJ

,DUMITRU STANIL. \t'lL

«Dar icoana l1U, era Iegea, ci 'umbra anticipata (proiltiR:.rnf.ti) a icoanei.

Fiindca, zice Apo5tomul, «legea era umbra a bunnrilor viitoare, nu ins:i~i icoana Iucrurilor» (Evrei ID,~, I)" Daca deci legea opreste icoanele, iar ea. e prefigurar,e a icoanei, ce vom zicei Daci cortul era umbra si chip al ehipului (tYPOJ rypou):; cum porunceste legea sa 1111 se farea mCOatlC);-,5 ~

Precum vedem, Sfintii Parinti declara ,('a, simbohirile profetice ale Ve.-

. 1· iul .: Fr:-. t -. t ,e _' '., " di ,-- lt -. -.",-- ' "e,i '.' ad .'-, '!i""" ul - c" c'-~' '"",'I" ell: uui res amen au lost scoase. .~.~ n 'CU~., pIID Ve111I'ea aoevar C" ur ..... ·-:1C1 elf:.

sustineau nadejdea in inrruparea Cuvdntului Dar noi care, am. cunoscut implinirea nadejdii, O'U mal avem lip,s,l sa m se sustina nadejdea prin elc,

Aceasta nu jnseamna ca, lumea si hicrurile din ea au pierdut pentru noi functia de simboluri ~n gel1er:il~ Dimporriva, venirea Cuvantului in ttUp a pus pe Dumnezeu Itltr""O relatie si mai intima :C'U lurnea intreaga 111 general ~i a. facut ~i rnai transparenta p;rlez;en~ lui Dumnezeu prin Iucruri, ,In afara de aceea, Hristos eel nevazut cornunicand II -ni- Se prin anumi te rnij Ioacc sensi-

b'll '11 ,,' .. "' , b Ii- ial

'LJ1e,~ anurrute mcrun ~l,g'esturl all pnrmt un caracter S1l11.:0 c S,p'ect' ) cornu-

nic ·':;'[1d·'· t·l~ru., . i-Se prin elc intr .. "l·n m'" 0·' . d .. • cu·" .. m'" ult m·' ai nc, t:"e· n' ""'.'1'''"1'[- d·.' ecdt s' ~ c·~o·m··' D- ni-

'. ,iiI." , .. ~ _ ·,ILU.l ~_ . oJ.·... !bY,", ... ' ," " " ""j, '. _, _ ;n., .'I;;,r~ . l .. :Uc_", I .'!i;,,;r ,i:;l - :!!;;.... ',,' .

ca. prin simboluri profetice aile Vcchinlui Testament,

IncJar icoana coexists cu simboluri in sens ,general ~i cu anumite simboluri speeiale, Numai simbolnrile profetice au iesit dill uz, Patriarhul Nichifor mentienand c'a SU10duJ Trulan a hotarat !i'a fie venerata icoana ltd Hristos

~ "

d- ,.~ ... ~, .... C:6,tI·· ,... ,"',", "'ro' .. ';!!!IMP- ~·c~ d . -,~,~, .. ';-, , ~', ., ~ 1 ~i - '., ~!" at . ,,' '0' - .... d 'Ii''IIP''''~' upa. inransarea 0., eneas id.'jI «c 'at" cat pnvesre rrue ru, care $-'21. 1U.a ca I P'-, '. ,~!.,~

L ""1~ i, Ii. "£1'" "-' '" ~

ce s-a ararat narui :~nSU~l'll sa, nu mai continue a ti .r,epre:Ze11tat in icoana», zrce:

~ b ''lb.!; rn i." b al dl ~."; ,

«pentru ca tret nu a ca vecnue npllrl ~:L urn ore ,-,C ac evarului, 'C1OStTte. ca. sim .. ,

b- 1 '".. fi · · ,,c. "1 ..J ,." d 'fl" 1!:,_."'

olun ~1 pre .. ,- gurari ,~, del all lost ~1 e e vrednice c e venerat, s'a . ie Iirrntate

t 'h~ ., - U:1 \r.(.fJh~ -r+h- .fY. ") ~ • a""" fl" - '" n · t . ' A +" d ' - \.j - .. , nt· ,:j, .~~ ~'A""U] ~ I" - devs

V!~~'IM1Cbr~~r'~~; ,'~~1 .• ~ ~1 8,· ne C11'1S·. : e mar vartos, c_up'a CUV11i"'~«, nar " ,~ a" """\1 a-

r111~;),6 ~

Dar de aici 'U .meaza, pe de alta parte, ca, prin intruparea Cuvantului elementele materiale, luate ca. mijloace ~i vase ate harului lui Hristos, capa a fa~fl de sirnbolurile VeclliuJlu Testament un grad de prezel1,ta durnnezeiasc

l' nf m·· i *" mai I~p'" ori 'iIf'..'lit ~:JCkt';..J eo ,iC' ebi 'iif'"P; eli!" te in . '~'I"',#l1 nF1'"1t"O"'lI;1"'1i'e' f'Y-p inteleze ,oj I, '1- '1' H~ r -~ t"'''''

., . ' i. 1"-_ :~.ru. ~, ,!!.:a~ '"... (I..~, LL~\OJ""U.dl!!i;..j1~::_ '.',UI!i.,..· r ..... ,L'~~,[I!..::::j ~~ ,U \-1Ii;..._, tJi!';'" p. . b., ,ill".

" 1 d d din ,1\ -'" ,..... . tul di . i' C" ~ ~ d b- .

,~l a ce OI •. ' escenc ente ... ' 1't'drl0in~ care sum ct.l to;- '. c .. ' stanta te J y,i (:a ta " '.1,008 e 'l'"

rc ate. intre jertfe ! AcoMo.se aducea sl2t~ge de anirnale nccuvantatoarc, iar 1

" d 1 'M"' 1 .. ~. ihani ~ d ~ - ..._ .. I 1 '"" P 1- to;

noi se a nice a Mie unu ,cepr. nanit care ri~.'jca paca.i.Ul . umn, Pe rulga acee

o TEOLOG!E A ICOANE'I

75

ce distants este intre Testarnenre si Cort ! Ac: lea erau fitcure I te mana §i erau vrern elni · ce 51~ '[O:4SPli d' pi; VI' erne r'"1p-"'1I~v·4 a d stabili tate S··:l' ca i[".:) sP'-:· un totu '~: acelea

\;". .: '_ ,......_ " _ . _ .0...""",..!1;;;,,' ~, • .i!l!..rai.' ,~u ' . .;;;t ._(l!, __ _ I,.. __ 'b.\... " ''!i!r-. ""Q" ~ - . . ._ - ~l Q'. '. '.'

j!' au in vech it si au imbat r'~I-" t·t b . au ("I' pi e ri t 1""11 if." ace st ea ~ un t ne facu 1"'11'31, d e

~I"'a . ··f.···.·.ll y '__ . . .•. :::' ~.~ -, ". a ~ '-'. ,"?,-', ,.'. '11lII.JII. . ",,"w' .- ~I,' /,,_.-". I..l fa·· '. Ii"';·,

mana ,i nevrernelnice, eterne ~i vesnice, .pl)ltltrca llUloite ~i neajungand niciodau:a la sfar~it- neimputinandu-se ~m -, stricandu .. s " Deci este nee sar ca s'a

7 ".J. eb-[' '!I 1" I'i. 1 ' "....J:. A- 1 · ,. ie ueoseoire In C\1 t ~l 111 ceie ce tie ,._ uic ca J ertfa, 'ce!ea erau mal grcQas,e ~l

mai trupesti ~i prefigurau ~i desemn " - ca prin niste chipuri cele viitoare ~i sdevaml ~i nu aveau Inc __ desa rar·.ir_'·" Iar aile noastre, savl'ar~,in.du:-se in duh si adevar, desavarsesc pe cei ce aduc prinele lui DWD11e.z.eu jertfil de lauda,

'" . ,£):. 'oJ A ~ A. Parirr '~ 7'

prlfl. care, :tara lIlce.tare strmb'~~: n .. ' a ' , - znte »',

Icoana ccexista ell aceste sim oluri subtiate, umplute de' P reze~nta. de-

~ I ,. '1

plina . , lui D1Im11eZCU- II .r,m·nu venit in -: mp.. Caci ea. reprezinta pe ere! ce

1 ~ b '1' · ." I · I.i eO 1 ~I I ~_"C=:

Wl1P e aceste simooiun en pre,ztl1'til[a 'lummeaz~a. sensui lor~coal1.a, inra-

'. sand pe Dur ~"]eI"7PI"l 'C' ·'-U\lI'·anf'i.. 'n' '" 1 veni n- . nFl,' ilocir 1-, o am' em' 1Il1'}.-- '011 menesc

. 1'Q,' .. ' _:. . ··_ • .!LU_·.~"~, ... i:. : .i· . Ll ,U' '\;.,;' -. e.",!Il,,!Il.J.J!,l.'!io..I_ 'a····· .. · .. i . I • ~_p' . - '.' c •••• lI!o..;. ' ..

duce si d , CE- m ... - 'I ' 1 · di · ~1 ·

at uce ~l. ea, pc: ue 0 p.arte, ca. ·.~I.l _.:'-lll; 01 1,u.Latufulie a p,erete ui d I1 mlJoc 181m ..

J '1 1~' , h ,. at.... .'. di L ,,~ d' al b ' '0 b 1

orun or egn vee. 1. canute ~'11 tucrun. tar pe·: e ta [0 su onere a simo 0 [I-

. ~il[o[' a prezenta mai accentuata a puterii dumnezeiesti in. ele,

Patriarhul Nichifor Marturisitorul, dupa ce face hltii deosebirea intrc

id 1 . . b 1 ... A d !o,i' ,.... l:": 1 d 1 .i'o, 1" '

1 0 ~l 151m :'0 ) aratam ca 81 cresnnu se roiosesc . : e ce, C vazute in re ana ell

Durnnezeu, 1"1'11 numai -, :Iagarrii~ dar la pa.giini cele v zute, folosite ca. obieete religioase «sunt mincinoase ~i pliru de ratacir'c-»- ,pe cand ale noastre S1.;Ult L devarate, continua mcand distinctia dintre simboluri ~j icoane: «Deci ratiu-

el ibil Ad" d dinta si ',,_ . ...l!:

.. a c or se '-~. c l' oJ e are atata ,-~ C!mIll . ate,,· e ere. 11ta ~1 putere de UlcrClwn~are

xin ea insa~iJ in.cat se folosesc de cei inspirati de Dumnezeu ~i SpIC re.'pre~

, · d · 1'" ~II' 1 durnnezcicsti I

- nt 'rea ~l aaevenrea C ara a aitora ~l a11U1TI.e: a IC' orr . UJDllCZCI :~n ~l;tlpra-

i ' .... ti si a firii S1:tprcln.e si 111ai presus.. de toate ~ ~ is' clara este a~ a, Cl1 atat mai ult e CU~V'l1it ~i .'. bligatori pe atru crestini em. sa acorde cinstirc icoanelor lui istos ~i ale sfintilor, Cat unora cc sunt vrednice de cinstire. Caci dar. d,' os

· iul sa fi ., 1- · .' 1 · d ~

icen sa se pr.· ngureze ceie stmp·· ~l necompuse 5.1 va oarea sr uemmtate .

oaneie asa Ide mire ',ea se conternpla si l:n firea dumnezeiasca ~] .Olf:,··:_r·. ~-. [~

'a, - . " reprczenta ~i indica rclatia filiala ~,i na turala, pe care 0, are IOn","', -. '_

, fol .. ~I' di a'

I. ie ce nu s ... ar ro OS1. ~l. p'e11tfll aceste sucruri compus['c_ ,'~_'~I I

1- "H' ~C"· ~ r." ~ ui ,'. rlSiJOS ,r ··.·.1<:1 pnn aceasta ru se rae mai cunoscute ·1

76

D'· 'f 1'1L"ITRU-' ('IT i 'N 'f LOA' ;, 1J'

'b~iVl, __ . [ ',' \.1 .l!~~ "'.ll ",": ··.r~

celt: ale aratarii Lui mdntuitoare .{'nne oarneni, fiind si noi compusi si mate-

.E 1 " ,

m Ii' ., d ), d ii" . d! · ..... 1. '. ibil

nar 51. gro~l ~1 .' te aceea avano . psa ne ce e matenate ~,1 sensioue asernenea

no' UI a"! ca obi 'f'!II- W- .. te .~; foarte p' PO'P' ri I' nou a~ sp-' ~ o ". ....m:- - v).,; t'a""'''''' 'I ii".A: m - ai ~I am -[1- ri +-XI S 1'·

_ .' ') \o.,.~ _ ........."? . '_ "t.,I!J, 1.1 'Ia_ t.;1Ii;. i, IJI:'_ _ . L JIJ!.:: .' _ JIb~. . ".' d. 'tr .L'orU. ,t ..' lIl. ..w.~.. ..:..' - UiIlJ'I'

s'pre caJallZwea noastra inrensa spre cele rnai pres'us de t10.1»8 i

Dumnezeu neintrupat OLl poate f1 redat asa cum e. ci prin niste prefig1-1rari, sau materializari ale lnsusirilor si actiunilor Lui, Acestea sunt sirnboluri. Ele nu exclud 0 anumita lucrare a imaginatiei noastre. Caci gra.dul de ina!d.ecvare intre de ~i realitatea divina este foarte mare" Icoana reda f:l~a

Q·mil'>-'ri!·, sca r _Iltt, l' ,,~ D' ;- I .- c··· .' ~ \ - . 11.., r- A, m~" 0'" d-- . al ." ,t--X L:- t~ 'C' -- ",. t' a

. ". '; W l!.eaj;),· d r,e-(Ui;L at Ul -. - . \';1D1l1 :_ z-eu, car e a . .J.ua I in ~ '. - .' . r.e,_" __ aCleaS,. a la ~a. '.' . a a· _-

re, ca. nu rnai lasa loc asa Ide mare imaginatiei omenesti, ci corespunde reali-

~ .• I bi I, D-'" d · Ii." • d &:' ....

tarn ooiecnve. .. ' eSlgut,:·uo111eZe1.rea lns~~l e Ina! p'-eSllS .:' e rata orneneasca.

Dar f ... ,.. t: to. .. lui n-' C 10. -,.~ s·,'

ar rata omeneasca nu e mai P"U:W'1 lata. ~n-saSl a nu .' rumnezeu-t . uvannn. ':'.1

's 11 1 l!

p'e ,cat exprima fata omeneasca ipostasul LlU insusi, pe .at!t reda icoana ipos-

ul d' 'A •

tasi i t, rV11l ll1S11S1.

,

Dar din acestea ,8-'3 putut vedea C'a simbolurile profetice desi sunt an-

.. . lei , (. · · b :~., ' 1-' A al '. ..... m • b 'll- I"" - ~" • ).

tieipari a c rcoanei . ~I simt OiJ1Url e In gel1er~-, temei n rue POSl jl -ta,tu. ei ~ n

devin elc insele icoana, adica prototip al ei, Caci . r ,U. ele :ins.:. le sunt asumate in ipostasul Cuvdntului, ci fata omeneasca, respectiv firea umana, "CO'aIl3. e rep rez en tare a Cuvantului [care a hiat fata omeneasca, Astfel sirnbolurile profence sunt anticipari ale icoanei, ca reprezentare a Cuvantului care va lua fara

.....

0- un e .. n P"1,SIr-~

2l.. . ':. ~AL' ~a i

N'LUl1a1 natura umana are acest privllegiu in creatie de at cor stitui, prin asumarea ei in ipostasul Cuvantuhii prototipul icoanei .. Elementele celelalte ale lurnii sunt pr,ezel1te ~:. ele ill ac st prototip, numai intrucat contribuie la

I' Ii I _, oF F

consntuirea materiaia at naturu nmane.

A ......... • v • ~ Ii.' ,.:\Ii: £. _·,.1 >I. '

Aceasta preerrunenta a naturn umane se mrerneiaza pie tapnn C~. nurna;

ea a fast f-ac.u.ta «dup'a chipul» «<dup~ icoana») lui Dumnezeu.Prin spiriruaIitatea sa, prin caracterul satl de subiect ornul ref1ecta si face posibiUt. 0 Ina ...

· c .. d . "" S b' 1" ...J!. j' .a

rurestan ' rnat ac ecvata a .. umectunu ervin prln lata '. a.

D · .. 'I -ill," tr,. 1-' · D' ·

ar totusi P ortrenu omunn m; este 111,ca icoana 'LU. .urnneze.u, ci por-·

1\ .

tretul zidit <<:dup'a, 'chipul lui DW1Ule.ze.U>')~ s .. au «d :pa icoana Lui». Intrucat

este LID subiect viu apartc, ernul desi dupa chipnl Iui D umnezeu, $ au chiar

chi al L ~ "_.' d " deci si . rul 1, '.J! .• d

IIp .... .m are ,0 existenta de sme, t: eel ~l portreru nu reu~ existenta ~., te

o T eor, 0: -G'- ]'~ A-'-- ] C--- -,0-'- A, 'k"f1J-:r

,.J ~,~ ... :.:.' _. L .. ','", ,.1'····· r.u~..c.JL

., ,. bi bi -- .. ~I divi ~. · dori "" ~.,

sme 1~l acesnu subiect, ITLl SU _' iectnl drvm. Y'l not . ionm sa avem lll1agmea su-

biectului divin, nu a W1W subiect deosebit de eel divin,

o astfel de imagine p,urem aves numai daca rnediul prin care ~n::: arata Dumnezeu, ~(i 'care trebuie .sa 'tini de prototipul icoanei, apartine subiectului divin insusi, neconstituind un subiect uman deo seb it", Pe de alli.ta p'arte~ ,daca ieoana subiectului divin nn se poate realiza decat ·daC'a El ia 0' irll3_'ri~!l1't: va-

. . ! ~

Zllt~J ce alta. infap~'are vazuta mai adecvata cu El insusi poate s'a ia decat natura umana, creatd ,du,pa chipul Lui ~ Deci natura umaria, fara ,s,a fie III exisrenta ei de snbiect de sine: statato,r prototip vizibil pentru icoana Cuvantului, ea, prin faptul ca. If, ({d.upa chipul» lui Dumnezeu, e singura ill stare ca,; prin

• ~ . , '" 1 C (!,..",._, iii l' L'~' El ," ~. b il- , ....... !1 .,

asurnarea ei ill ipostasul I - uvantului, sa"'. - J:"atca pe El ,protocp vizi ". - idJ1 icoa-

· S-:-al

nel ,~ .. e',

Fiul lui Durnnezeu lUIDld, natura umana, care e «dupa chipub Sau~ aceastain El nu mal. este un chip Ide sine' statator 'at Cuvantnlui, ci insusi Chi .. 'w ipostasului Cuvdntului, caci lnsu,i ipostasulCuvantului s-a facut «dupa chipul» Sa'Ll divin, filra s:a incttezc' a ,6. arhetipul divin ru acestui chip al Sau~ · umat Ide ,EI~

Chi P 'Lt1, dumnezeiesc irnprimat in natura umana se realizeaza 'in concret

au ca un chip de sine stl'ftt,pr~ c'and natura urnana alcatuieste un ipostas ~- all obismrit, sau ca chip al Cuvdntului insusi I cand natura 'LIDlW:l nu Sf: nstitnie intr-un subiect a,parte, ci e luata in ipostasul Cuvdntului, Chipul -.;tt ca virtualitate .in firea umana ,se realizeaza concret ca expresie a subiec_ ui .. ~i dupa cum subiectul e Ullom aparte, sau subiectul divin IC.U fire uma-

.,._

chipul e expresia subiectului uman, sau a] celni divin, In Hristos chipul

_,. 1 ~ula_.t virtual in natura umana, sc actualizeazd ca chip al Cuvantului. _,_, ... ~, El insusi s-a faCllt om, s-a facur subiect uman, fara. sa inceteze a 'fi ~,i SU""" -.....;""""ctu1 divin arhetipic, S"'a acu.t chipul S,0,U vizibil Insusi, intrunind in Sine hetipul ~i chipul, Itl acest sens sp'une Sf. Ap .. Pavel cit «a luat chip de. rob» ip. 2, 7)] iar Parintii ca a Iuat «dupa chipul» (to ka,tj' eikona)~ Chipul Sau

an esteacum El insusi, nu. un subiect aparte, !ncat reddndu-se EI in icoaaa ubiect-chip, e redat 11'lSLL,i subiectul-arhetip, dat fiind ca nu alrul e s· - bi c'" -c lip §i alrul subiectul- arhetipic, ci unul ~i acelasi,

78

Astfel Hristos nu este nurnai un simbol al durnnezeirii, cum este ornul de sine." ci D'U11'l!leZeU .iosu~i C 'I chip vazut, Se poate spune ca EI e simbolul S,~i'u cum zice Sfantul Maxim 1vlartu.risitontl, intrucit acelasi e '~.i Dumnezeu nevazut si DIn vazut, sau Durnnezeu nevazut leu chip vazut, Caci Omu1 Iis'LIS 1'111 este un iposras aparte, ci lnsusi ipostasul Cuvantului, Die. aceea Ott transcendern de la omul Iisus la Dumneze .. ,-CUV3JlruJ;, ca de Ia un simbol la Dum-

I

nezeu deosebit de. el, ci eel ararat ca. om este ipostasuldivin insusi, Desigur,

icoana lui Hristos nu e una ell prototipul ei si mn acest sens se face un. trans-

d rn l' .. f _,1,.... ....'.

cens e ia ea ia prot'otlP, Dar nu un transcens ca a aLta persoana, caci proto ..

tipul IT'}' A al'-1"V"IJ persoana decit (""p.."!ii rp.pn·7 taM ""m~ ~ -O"1na'X E- un transcens n11'l'F"Fl- ai ~

u,:. , .. b";.·· ..... ,1. ... _-::'·(;lu.JJ_'L"a. """",,,, .. ,:OL'L., _-··J,l._~enL.d .. 1e cc'u..JJ .- .. '-' 'w,~\.,,;. • .ill 'ULl4. _ .

ca de la imaginea unei pers'oane la realitatea ei,

Eli ,. d ;.; ivil ~ , ... m .(:' ~ , c" d d \ooi hi" '1"

cer mai I' : .. e searna prl t eglll a1 retn urnane ca, nm ' <'< ~ ~llp" IC·.PUill». _lU

D-;-'I . "'.' .- .... ite red " .... st -~~~ .. 1 ·c'···· .r~ ·h"l.· '. A, .- ···· .. «l -:---', ibil A . .:>.: ... .-: otir ..... A.

umneze ." poa e rcc a pos, rasui t, _ \; ann .. uui in mo VlZl ' .. '~ .10 pr-o 0 p siin

• !.i

lC'03.11a.

.." al · ,..1.. D l'.'

. cea mai ina t.a maretie a omunu ca ... iumnezeu SiC. poare'13.ce om, ca

p,oa.tc sa se faca vazut ca om; vizibilitatea devine aici mediul cclei rnai Inalte spiritualitati. Vizibilitatea umaria poate deveni vizibilita e a lui Dun111.C!zeU,

f · '..J!,' d ~ .. r · di i, S" d ~ d

nu at . unter nrvme, '. es,~gur, ci a ipostasunn / __ Vii II" 'j aceasta a r 'C\Te111't ea '.' e

fapt in Hristos. «AIn vazut slava Lui, slava ca 'a. Unuia nascut din 'Iatal, plin die har si de adevar», exclama Sf:inttd ' oan Evanghelistul (In, 1, 14) ~ Iar Apostolul Filip, vestind lui Natanail ca Lima 'vazur. pe Domnnl, it chema ~j pe

1· ... "')!;, • "L d'.i . . I (I" 1 4" 7) ~iIi )1:1__ ;. It.

e , .sa v~nd, ~l sa - . va:~. a: «-v1.010 $1 illeZl» ,n, ,". " - •.... ;; ~ 1 aceasta 0 m4i·tuIlsllTI ill

, 'I " _

toate timpun e prm icoana.

NOTE

1 A·_ vedea studiul .nostru ~,Sirn:boluli ca anticipate ~:i rernei at posibilitatii icoanei", ill Stuilii Teowgi.cf.1, 11.r. 7- B ~ 1957.

2 P Evdokimov l1De la nature de la grace dans la Theologie de l'Orient", in vot IlEgli-= 5'_ et les EgJis:es~ Cheverogne, 1954 pp. 18,4-6.

3 Acesta poate sa. fie sensul condamnarii de G\tL~ Patriarhul Serghie it Moscovei a opi-

iei lui Bulgakov ca Fiullui DUmJle7~U s-ar fi :tntrupat ,~1 daca omul n-ar fi [cizUt. I ·'·".'U rrebuie 31 credern ,c:l, lea exclude, penrru Dumnezeu libertarea de a tl pUtll'l: trimite pe Fiul SHU, chiar si hl caznl cind ernul n-ar fi cazut m ,pacat. Dar ~]U admire necesitatea acestui act. Dac Dumnezeu a ~' . Sit, liber sa trimita sau sa nu trimi tA pe Fiul S au Ul 1 ume dupl cadereaom ului ill pica:t,. ell at~'t mill rnult tre buie s! eredem c, a foot liber ~i inainte de aceea, Si .. tim ca in fapt La a trirnis dupa

iderea ornului 111 pacar, Din. faptul ci Fiul lui Dumnezeu, venind ,m lume dupa c~,erea omu= .In pac3:t~ nu l-a ellib_l"'at numai de pscat, ci l-a ~,i indumnezeit, nu putem deduce c.a,ar fi venit ~ f~a, caderea omului inpacat, Caci Indumnezeirea omului o putea realiza eventual ii altfel cand posrolul zice ca Fiul lui Dumnezeu a. venit ll11ume «ca s4 uneasca iarqi pe toate in Sine» (E[ 10) 1 spW-le imt ·lici,t d. ele erau uni e ill El ~i ~nainre de cadere, deci farl sA. fi fos[ lntrupat., Sf. Parinti, de ~ i spun lea, Fiul lui Dumnezeu s - a facu t om, ca pc 011::1, s.i -1 indumnezeias a

DU leaga ciru~i de putin libertatea lui Dumnezeu, ci SpUll ca e atat de tiber fa ti de lume, d~ ar put a-o ~i pierde d.ac:a arvrea (Sfantul loan Damaschin., &po ~rtd. ort., I, 13·). Ce dee suntern de BLugakn~ [care sustil1e' ,ca lumea este lID «produs» necesar allui Durnnezeu, 'Wl1nezeu nu putea pr.:duce decat lumea aceas ta ' .. ~. 'a producind-o a trebuit s ' 0 ~i. inaum nezeiasca prin intruparea Fiului Sa,U,

" Patriarhul Nichifor Marturisitoru1~Ap(J:l()!Jc.tiCifs pro sacris ilnt!iJifJ.ibus~ ~G. 100, col. 756.

r- sn ~i 1· D' _!il,..,;., C:· 1 d . _ 'G 9' 1- 24.01'1; I

>llallau. . oan,·:an13SUill1, "UP •. ' ". espre tC()airle~ P. ",. [,4, cu. _". ,~,~.

6 Parriarhul NichifoL'"lv1!t;![llt-isi,ton-ll,Atttirrh. J ad1'. COnJ,t C()P~: ~ E":T, lOO,~ cot 212 B. e ! ·pun. Sincdul Tmlan in C3.11. 82: «tn unele reprezentari ale cinstirelor icoane s desern........ ~ m ielul a r·aXat prin degetul i1],ain tem.e['g-I torului, care, lua.t 10. chi pul harului, reprezin t~,

ielul 'adevtrit'..~ Indicae noua prin lege, pe Hristos Dumnezeul nostru. Asrf ~ primind ell O!U::;,'!Io.;I', .. te chipurile ~] um bre le vechi, ca simboluri ~i prefigu rari ale adevarul ui, ca pred anii ale cii, noi preferam harul si adevarul, primindu-le pe acestea In plinirea adevarului Astfel, I ';1 prin mijlocirea rabloulni ~tt, pun en cele implinite tn ochii tururor, noi hntarim si 'Je' -..r:M1"""l -" ,ca de aici inainte pc icoane, In loculvechiului mid, dupa chi pul omenes c Mje lnl c ' 'ant]. Iumi, pe Hristos .' umm Z eul nostru, penrru, ell! prin aceasta sa contemplam rru =

j Dumnezeu Cuvdnrul ~i sft. fim c31auziti spre amintirea vietii Ll;U ill rruP''j, a P rim irii ~. mintluro are si 'a rascurnpararii lumii, provenita die aici»,

"';' Id m1Apol.prOl. i'mag.~ EG. lOO~ col. 764·,

Idem] A'lri~'T:Al. I. attv. Const: Copr.; P"G. lOO~ cot 420.,

Prin ic,oat a:; "a reprczent: re a lui Dumnezeu eel intrupat, Biserica 0.['todoxa marturiseste despr1e asumarea firii omenesti in ipostasul Cuvdntului lui Dumnezeu SI deci despre mantnirea firii noas re, Icoai a «izvoraste .. astfel,

J ' ~ I ~

- ·'n Inv~i'tan1ra d .sp.re mantuire». Ca atare, ,<dQvatanU'tl- ,es,pre icoane a apar-

, · nut ,.'.e la incepnt Bisericii, dar ca ~i aln laturi ale " I vataturii ei,« a se afir .. ,

nf\~ - '" etu 11 r."], 1;,0' 1111'MI[< 1 tr "11 Ie m- -, iI-I,",'IIW' ""''Iiinr''I J:. ce de - ilda

aa pc mee l~ \...(t rasp~ a ~ -' e ui '"e " ' _ -',: aenmnn, ,,",,~~J. ~I:_ race, _-. p~.- a"

prin canonul 82 al Sino: hilui Trulan, s u ca raspuns laerezii ~.i .aticir.i'l cum

A - A J '" '. da i lasmu 1, • S··· A;" 1 -A;I;.~ ~-

I' a 1 I tamp a! ill p--rIo,a na iconoc ,- . munn, ~·.· .• ~a lfitamp at: ceea ,C',- s-a Int~mp~·,-t

j ell adevarul dogmatic a1 Inrrupdrii. El S .. ,·· marturisit de nrimii crestini mal mule practic, prin viata lor insa,i, dar dUPJ~ aceca, sub forta nece S ita I 1"'"- exter-

~I_ .. ~ • il' '" t:~. 1 ... A i, 1- t: cull

ie, la ap<armna erezi or si a raise or In,r''''tan1ri,,,, e I~ lost rormuiat exact» .

, , I ' 'I " - '1 I' I

Temeinri e il1V~ttarurii sa e despre icoan .. ' le .. a evidentiar Biserica in fa;.a

obiectiunilor ce le-an ridic t iconomahii. si p,reClutl aceleasi obie -til sunt rl_-~

L.... d d ,. 'i • lor c i, " 1 , ... , C' l si i il" ".J

mate r C a versant icoaneior . .n toate nmpurne, ia re ,1 tememr e eV}"WCI1-

tiate d " Biserica 1n acea Iupta au valoare in mate. timpurile, De. aceea, .in ex .. , 1I11DJl'Gl.1f':eQ no - 'tt''O( 'v'om reh - - - ~ explica FP-n .iuril Ip de 0"] tunci

.10,: ·"-.L!'_,~l _,.as" a 1 __ : - , ,-" ua ~1 -.', ·-U:,· itt L'\, .• l, :_ ':_iY, ~: .-- n.b.'W---'~ _.

'D .~ 0" doxi d- A iii ul om ul "

Keprezentanti; ',. ,'rto,- OXlC! all '3.:-' us, .111. Sp.rlJ ,'_C u icoaneior, 0 111, 'pm:

-;'-' argulU" !1['C, dar toate acest -' aJ.'-gumente· deriva din unul sillg' r: din intru, area Cuvantului Acests .focarul lnminos c tre lc d:l ,putc'"e, el rrlalte a.rgll 1-· nte ~i consideratii ~i in iurul carui ' se ~ca toan .' G. Ostrogorsky a jinut

, I emonstreze intr-un studi special ca oroblema hristolog ·-ica at stat de la

_':__"_'_ __ '-" -. - -, ,.-, c.' ,:_.:_ " --,_-- _' _'_ ';:t, "~--' __ 1- ,I __ , .' , '-, .--' '.- ", -, ,,-, _:_ ~.

~ Iio trul t"' '. ..T· "to ul

c,e'put In cenr ,: rU.pre1- pc: tru tcoane, «m rmjioc . tuturo acesltor:rgu-

1 ~ ", -' bill" I' .... A d I_ "ii, ..,... "t.. - d . -

nente pe care c-a imasnnar SI statnnt, 1asani u-ie uzunn otto. ox, ITI1n.~ 'a te-

, I~ ~

1· " - ill LJ d di 1 · 1 " ., d m .. • bui 1

o oglcaj 81_ ra -', e ,'~ alectica up'tel~ V4I'UD'~ U''''IC potnvit ell [[1- ouinte c -.10m'. '-

lui ~i a .. daptal1:du ... le La etapele luptei, ideea principaia ~i fundam mtala a 6,' st

82

A d l..~"" b d m ~ tul si J:j, ....... I ,cit. • ...... 11 ~

in moe nescnuru : at, .. ' e ia Incepu;_c _ ~l patla . a srarsmu ~upteI, aceea ea repre ..

1 '. H ' i!" , . d ,~'I' \oil o,J xdintei if. A . L' ,.

zentarea m t- nstos In icoane serveste .. e Citia.uza credmtei In intruparea Lui

reala, Daca Fiulhii Dumnezeu s-a facut om desavarsir, amnci poate fi zugr'avit ca orice om, Necontenit ~i neobosir se intorc la aceasta idee 1:0\1 apruaro'~ rii bizantini ai icoanelor, ~i ideea ace sta era asa de cvidenta, asa de incontes - tabila e'a"! dezac O r' d '111.111 1"""11 e'" eel l' val "'11 in chii . - ~-ra'" .... ori L ' I" """0'- nek . din f:'.P' ~

'c' L. JL ;dJI .~" • . ' ..... ~L "-., ~: LLJl ~~ ·.A~. 1 ~ - . eli. ,0· .. , ap!M. ~':. 10f'~L_:a :C or .. t i)~C~

vrTII ~i IX cu negarea realitatii intruparii Ansa~i si, prin urmare, era considerata ca ascunde in ea amenintarea credintei i 1 rascurnpar rea si mantuirea Iu-

, 'i

· . A' d··..,/ ~ '. di ,. , iconocl .... 1

mI1., .... .'ep'afta aceasta arnenmtare cm oartea crez er iconoc aste (;.,]:( SC'OP1.tJ.

cal '"If Ii indemna oe ortodocsi s.a se ridice ,in apararea icoanelor. Aceasta Illpti penttu restabilirea cultului icoanelor a fot in acelasi timp 0, 11 pta pentrtl

d . og- 'n"-' a p" r~ M'C-'~P"" !la'" si 'cen' tr .... be, AI' n' Vj( "'" '"." . • ~ 'd'· -. ,. 'eli''" nta cre ",~ 1'~; . " " "s· I' gM. 7 .

. I ,I C r LLJ.'J;i 'aJ. ~l··-. ~ ala. ,3 if:t\-a: II C C e.... ! ,a cre~ UJ..b_~, care l~'; ::. d.se~-

' .. ' .. '.', -.' ,~. a--- . ,- - 1 t-~", ~. -, .', '-. .!.... . ,.~"" .A .. dit ,',' .' .. .",' . ~ I;, ,- ..... ' .....

re ex.p1'leSla 11 acest CU, t ... 111 stunta 1 ror ca s- I .ti~.pan. r Opl11la ca m epoca

P' erne "'{'l'a"" too' are S::: in '0" sd . ului di in 7"54' "'!p- ~f;lro" rii ico anelor n =3U fo dosit a" t"'gum'" ,--'- p, l~ iii!

" ,~,,,,.L:'L.'._ ' ,.-" .. , .I,.c , ~ ~,Q, a.. =\.,.".a..L.Il\o.. ",:_. ". , Jjj I . .,::J!,., .J-:...:'- ,...

d din hri m " "£1 Ii i f '1Id~ d

t· __ e or· "-,- nnstrnogic ~l ca numai ro O',SlrGa !.Ics,nu CL I . .e· argumenre .~ 'Ie acest

Sinod ill favorul san a silit si partida or 0.' orll sa recurga 1, ele, Daca aceasta sr fi asa, adica daca de fapt argw ~ entcle ht~"'1 ologiee ar fi fosr folosite de apararorii icoanelor numai spre a Ie olpune unor argumente corespunzatoar

al d ill ;; id 1M d t: d fj.c: ~ ~

e a rversar or, atuno. eVL ent, n-am . \. a '. ea c e a tace c ecat cu 0 rotosrre

...J: J .'... ~ .... '" " fi bade l';c' d alal

a W·. ecticn scotastice ~,111 .. ar mal pun . _ ·0':·21. 'LIl:' U11 re mm amentai a pro-

ble mei hristo]logice in lupta petl:: ic ,'anc'" Dar aceasta rm este asa .. Noi afir .. mam lea problem .. icoanelor: fost 1.,gat:a.~ la apo ogetii lor) cu hristnlogia chiar de la inceput, adica inc,~'. de I tunci canld adversarii nu dadeau nici W1. prilej extern. pentru aceasta)}2.

G" Ostrogorsky demonstreaza aceas a tema in continuare ell citate din patriarhul Gherman, loan Damaschin, Papa Grigore II ~i Gheorghe Ciprio........ ~I 'ca· ': . ~ t - .... ris toti A. • -t' '. d . , S·,···· ~ ~ 1 ~ . .".. cl" ,I, "0"' '-. ~ d- ~ 7'54" B'" '-' 'It-;', -J~ . ~h- ~ '~" .

l'W, '.' '. reo au sc J _:. l"l~' IflaJJ1 e~.e .. mlO . 'j':U loano ast .. 1. . '-'. . a ara ·tl ca c I. ~a.r

to. VI' ,.!. A ~ . de iconocl Ar~ ,,.'., ·~T .... J " 'I'· !,;!

111 sec, '. 'j mainte ···"C iconoctasm ,o,an -J.l1eptSCOpUl Iesatorucu ur, apara

loco 'I" ele '~1'1]11'- otriva p~'g~-'! lo ~ Iud ~1 cu 01~ ~ entul intru .. parii D' 'omn"wm' .. '. aJ.l'. . . ~,p'.' !'" ~~··.:a_:alll.iJ1,- SU I'U!~ •... 1. or ~.Ib. ar;t,~un e ' i. - "I 111-d1.J_ .,/:" III .. ,,',_:

si asa le-a mtemciat si Sinodul Trulan In Can, 82.,

'" , ~ . - - --" - ' -

D- hi ..J;!,., co. ,.= • tul ,. - ~ tid ,i de ca O .~! . dmi

_ ar c '~ar lull. S,.[;U_"~1·~·:· '. Clfa.twUl, :. e mal suS-_. se '\re· e. ca . '. '. s:tro gorSl')' a,;' '. -,

. .... l~ Ii. .' l...."' fi" J~" .' I ~,'i ~I OJ

r.e ca . mceput lconoCla~nl u"'au OIOS ~ pentru teza,or, argumente lmstQ,.I[ogmce.

Ace'asta 0' splule ~,i ap.l'iat in. cartea sa {<S:tudien zutr Geschichte ,des IiJlzantlni£ch,en

o TEO'LOurE A ICXJ.&~EI

,BiEd~eites»;, aflImmd C'~, impira.trd Leon TIl:; initiind lupta impotriva icoa-

n- _ Pi~IO" iii:' -a n~ atem p~: !'!Ii[' ,~rnA , ""10' d p- -, 'f--m~ -::; C,' ip ~ ,,~, 1 _, ne in --'t,;;Ji1"1dj- ,,' cti ,.-, m- I 0' 1"jI'\it1!_f,~ ,e. Ji '""!i' cl 'll~ p: 'I' "" lui ~

~u~, iOiI!, ,..JI.!'io...L~ JI:.~Q,,_::_, ' _ ,_', J,..l,J" _', - -' I:,~;~ C-' _' ,1Iio,.<.I.! " II§. t, _~ '': ,-' ,L.!~, _ !(;i. ," ': _ ,~ 'I!I.<U "

., li~ .. \oi b i 01' ~I' C ., V-' C" . (1f:141 775)

ciop r §Il ca a. ,131 urrnas 'I acenna, ."',,,._ on£j~tantfn,,'oprorum ,.,," j, r. ,~ _'~ recur ...

ge Intr-o scriere din pi'ieajlna Sinodului iconoclast de la 7,54,,~ la 21:lgume,ntele

'll" 1 '" 1'" i S"" d'3

nnsto ,OglCe. ~ pe CallC, , e rCla, apoi ,'1 acestSinoc .' ~

Considerand juste ambele afirrnatii ale lui. Ostrogorsky anume pe de o ,parte.,. ,ea iconoclastii n-au folosit, de la inceput, argum,ente hristologice, dar' ortodocsii le-au folosit pe aces tea de la Incepur, p'uteln spune era evolutia iconoclasmului de la interzicerea icoanei nurnai pe baza lopre'li~tei rnozaice, ,~a folosirea unor argumente hristologice, a fast determinata ,de: :ras punsuri le a,p~lritofilof' icoanelor, Recursul iconoclastilor Ia interdictia mozaica d~ a se face chip cioplit sau idol ~:i de a se aduce inchinarc a fest valabila numai ad.! rimp cat'D'wnn,czeu 11U se :facuse om .. Astfel, Sf loan Darnaschin zice: «Odinioara Dumnezeu, eel netrupesc si fara form:a.~, nu .. S{!, reprez-enta nicidecum in icoana, Dar aCUID,. dupa ce s ... a aratat ,111. trup ~i ell oamenii a petrecut, infiiti,.. ~ez: in icoana ceea ce este vazut allui Dumnczeus+.

in fata acesrui argwnetlt~ iconoclastii au cautat s;a demonstreze ca, chiar intrnpat, Dumnezeu nu r== fi redat '111., icoana, De aceea, ,ap,arato1"ii icoanclor 11'U S au . rnai p'utut rnultumi sa. afirme simplu ca intraparea lui Dumnezeu Cuvanrul of era terneiul PC11'tru ,ztllgravirca lui III icoana, ci au tre-

.. uit sa dovedeasca, impotriva argurnentelor iconoclastilor; ca icoana lui , ristos recti ~ de fapt - persoana Lui, nu 0 figurat care, n-arc nirnic de-a face cu EI. Cu aceasta, lupta pentru icoane a, adus in discutie 0 serie intteaga die' subtile probleme hristologice, sau a desfasurat dinrr-un unghi nou toata p:ro~' blema hristologiea,

Pozitiile celor doua parti in aceasta problema Ie vom exp"1o,e 111 diferire capitole, Mam inainte S,C cuvine sa ne oprim la un alt argument, am, zice secundar, pc care-l aduceau 'ap.attito,rii icoanelor impotriva interdictiei mozaice de I se face chip cioplit, de Ia care all pornit adversarii icoanelor, ,Bi lB. -i ._

ntuftc atenpia atupr'tl<' fiiptului. ,cd chiar' T-ich,iul Testamentj in,ter:z,tctin,d idJJl'. . "-'Hits simbtJlul~, Dar trebuie sa observam ca '$.i acest argument sta, intr-o ,~egaturii I,. hristologic aJ icoanei, Sirnbolurile Ingaduite si poruncite de Vecb.iuJ 1]

84

DU'Ii.·A' 1T~ "[1" JST'~' ,:'t"P!;.·'T ~ L-C ,nci\. iiQ,'

.. ··"il"Q,~,JI&'i·· '._~'~i-i ~

.' fun n ';.. -" -. ~ .-'". , ," , -.' - r- r: ... ; Jii:, 'E~ t. ----:- - -', .~ ..... - - ... ---: L ... ......_ .'. ,.-:. -- tru .. -. H' r., . .... -. de ....

au n c.~~e prOVl_ZOfle ,1. p.ro.le'UCd,,:jU~~: preg~Lesc mmea .pen. .t, ,,,_rIsto,s, .' eo-

dar a ell care. va intra 'in functie icoana, Ele au roluri de tipuri 'ale adevarului

r-p; v··-· veni Sfintii Parin tii auscri, mult d ", c .. ' _.' .. "'fi'~-·+~:- ,,, •. '. sirnbo

\..~ . a ern,.,: ln~ -. a _ .. p . ~., SCflS l1I._ '.' ,espre BelT.Ultj:a~a ac,ea·Sal a sun:"'"

1.--- riloi "'{"7;;-_ - ·1'---·~ _'1- .~ 'T:' :'-'. ,'.- -',/~ ·E···t . ."J.",..- -c- .. --.- -c +-~·"tlt d·' .. '-.' .--.' D' . ·C. '--.' .' -- d .'.- ,.'

un or vee uunu ... estament. _,it: nan 10 ICUnO~III.llJ.ta _ espre rzumnezeu, aar una

redusa, obseura, pentru ca, Dnmnezeu lns-u~i lIU. e revelat ~n ele d'f,·ca"t ca in, urnbre ... Revelatia dep •.. lina si 0, va face El In Hristos, in care Dumnezeu vine

~ ~ I • ~ •

in maxima apropiere ~i lumina. Icoana, irrfa;i~anld pe Hristos pen'tru cei ere

nu .L-a:u vazut, reprezinta acest mare spar it1 cunostinta lui Dumnezeu . Istoria revels .. tiei san manruirii are astfel doua et1:pc si lor le corespunde simbo-

1- .. ",'11 si icoans n-····· 1" t'\ '" t d ,_, '~d re - ~-_ -- ~ ..... - ... si in .c: __ '!iii di- 1- -g''"'

. w .., i . icc ana, _-,ar isrona s-a misca -:. upa. cane re a -, .ptl\:..a~, -1 UJ, ararace e.a'"

tura 'ClI Dumnezeu, mtr ... o albic .p·ur imanenta. Aceasta s-a .intimpb.t, pan:! la

. ch ", .. , -;0.-'" 1-· ~ j\. - .. -. -.--c- '-. '-1 '.- .. - , .. ':' .'.- . i.. ,.., -c dr -'--:-"Jiti, .- c.-·~,- .,------ f'o.C. at - -,'. -.' .. ' '---'~-1" 10.1--

cnemarea ur .aVraatl1,) IC.U toata omemrea, I~UP4 aceea cu .... 0 a, .e popoar-e e .n

afara de poporul ales, iar de la Hristos incoace ell popoarele pa.gaoe~ Aceas-

,~ , . '.-- '.-' '" '.-.~" -.;_:, A,. ,r:"'"'~,~.~ d ..... ~-- .:' ·l"'n"· .~, d . l.--- .. -~-"-_:- •. '. --!"J..-:tU1.-',t-, .. - -----, 1,.----,~

ta rmscare a .. rsronei, 11'1 arara ae reve 4.",C ~J ue nicrarea mannnroare a ru

Dumnezeu ~,~~ g .. -c:, ~'C'J~:q", te expresia in--; cultul 1'~ d olil 1,0·· •. ·1'" ,& stfe '1- . p'" "';,[11· +~, r~, intreg, is-

- - ~_- - - --':I "'",Jl. >ta"' ..... v .. . . ,__ . _._ __;U_ ~ . ,_ .!L,. ~ll,~ :), . .L . .lI.'!P' .,La. ~A U1.U."""I" ._._

" '" "" A _.: ~ l' - ........ J"" 1 .. ~ .. fi' d . ., ~ d

tori-a se rmsea rntre saot. SI:iiiilfJ'ir si tco,tJnij., I fiecare run acest -a expnmand un

~ ~ ~ I

anumit raport al ei cu Dumnezeu: idolul, IJD r.a.port negativ, iluzoriu, Ide. ln-

; ;tol~"'" -.1- . .J D":' umn , " ~'ii"ioJl 'i si ~-.~ b '0,,-1-01"· .~ .. -' .. - . 'fo.a. ·d· ., ' .... ·,,,..:111-" ' ... '" .' .. ,);, 'd: - ~o

$IU. an'1~ e· ltC ..... _ ... I .. eLi!i;,..LJ'~ ~Lm·.· ... _. ~1 1 00 aD , 1t:Il.Apa .. I., e p:rega,u.J;c ~l ce·~ , e ~ea, ...

Iizare o:l; n--:-l,:4~i'F-'II'~r-11~;1 lid' .0,'1 ..... 11 sirn b iohil C',~; l··I oana CAI(-IPS'·.p----:-;:I,"Mld·· 'P~--g1!:'rusl-' smul :-"11" _ 'tr~ ...

.£..>H.l.I\,.; g, .' .. aIIN..'UJ. J..w.~ .- .1W:) ~'." ",I . ~jj. __ 3, '.' U., """'_ ."~J,_ ... _ ~oa... :.:_: '''"'" VL.

h '. ..~l i "N" uJ- "!l"'f:: De aceeaci '~..J ~~. •

C iunu si NouluiIestamenn De aeeea, ieoana ·n .... a. scos en tonu run 'U,Zr 51m-

b ... lul ... ' .- .. -'. N':',·· rul ~" 't· ---. - ,-, -, - ..... , ':"- .- '1'7; J hiul T--.t"-," -, - -r . "'-n- .,-

01. ~ a~.a. cum ... 0.· " .J.CS· a.nlvcnt ll-a seQ,S I' . -n uz v ce __ c,.], -_ ..Lei~aJnen., sa, u c.U,

noasterea lui 'DUm11CZ,ell ill Hristos n-a ·Beur" ' prisos cunoasteree Lui din.

""' -- 1 d' i, d- .. 'H 'II 'eli- '"£" ~" ,. "1- ,.

natura, sau ruerareaaumnezetasca r m .. ~ nstos prm.~.-' -,e.r.lte rm] oace materia-

'1- In'" '. -" b 1 · · lusi m din" r; cl' 11 ~ ... ...

. e ... '.,83 toa.te aceste Slm ',o.llrl, ll1Cc_.UB1V ce~ell ~'ve'211'UJ! J.c.s:rament, au C3,p1a-

.' • ~I' -n 1'1 - 1- '"

'tat prill v:emrea JllLU .' ·.UIDJ1'ezeu ill tru'l 0' tran~l.paren,~a, 0, c :aflta.tc p·e care' fiU

Oi a'Teatt itlainte~

D·' . ""Iit-- ~ fj~.~ nd - F'P - - r- -.. "'1' - d-I - dj" - +--~ M 'f"t ~ 1!.1: ·n-~.iP ,; dol- i!"'; If'' un" - - 'b 0 ~ Am- ':5 "0 - :.

.€l -.d . l:U.J_~, a~lL,.;.aSia n·ca··: rare a .. · .. 5,L.ll-kC1!--JI.eJ- ' ...... .LIL.. Jil! ,'_. 3f~ ~,~.~-: ·'i . '.' i_!..'-T18,

- - II 11

. -: .,- ... ~ ~,".' .~ ... ~ ....... 1 __ :_.,.. u ~-. H' -.- i'i- -: A_-'II_. --. , d- - ' .. ---. -:-: "-' .. - '. --'-." '11- :". - 1:-1:'

ma11ruJru, ce iCWJ.IIllJ:,caza .111. rllstos~ I11t'CJlegc.m ., e ce argmnelltul. acest.a, .J.cU _e-

si~ d.e aparator.ii icoaIlelor, ·ltl1.potriva, atgutD,enMlU intf'rdic'l"iei rno.zaiac :1 crnpului cio·plit; fo.~,osit illitial d,e iconomalll~ fill, s;ra izolat~ lei de 1a in,e::e.p,ut e 1m ... ple.tit 'ell argl1men'1:ul intruparii Domnului~ f,i die ce - .dupa.. ce icol1o,mahii au

di .. , h!' l' '-. , ... 1 .A - '"

tllCcepta.it SCLtpa, pt:: tel--en :. fIS'ID ,ogle ... aparatofll lcome or 11-'31U InC'letat sa.

folo,geasca, pc' lW1cga ar-gum.ellllli lrltrup·mrii Domn,lului, ~i argumentul dis:tin'&;-

a TEOl.QGlE ,A !'OOANEI

85

,t"r~~ ,i\._~ id :·····1 -~' ... " -, bol E' .i '. -:- t:.'_ .. ·~. ,.iff- • ,.~~. do I-:~' .' .. '. -:-,~-_-:-. nte '+"·-r- tim ;. nil 'l~ -~, t""le~ mtre 1 ~O" ~m snnoo ~. ,-) all 101l.0Sf ... a.CC~'Le, oua argwnen e ror ,p _ ITl"

preuna, Pe1l'tru c.l iconoclastii si-au sustinut ~i mai 1!:hzlU afirmatia ca icoana e idol nu numai cu argumente hristologice, c'~ "i cu 'ugmnentul interdictiei mozaice 3;, chipului cioplit, a:ruci, ell 01 nerecunostere a vreunei repr.ezenwi a divin.iratii cafe sa fie altceva deeat idol, Lupta diatre cele doua partide era 0 hlpril Intre dona pozitii transante. Era. ·adic~ lupta pentru, sau contra acelei re ...

,.' L~'ft;' c 1" · '-D--~-:-'~ .. ,.- '.\ ',,-, '." C"wI,·,jj;,··,~·~t' "_-~:- :...,'~~ miiloa -:-' de li., .... __ "-:-:- C·"c-·~:r.I\'~-lt·=

veiatn 3,. ui .'. umnezeu, care s ... a s avarsu prIll aire nuJ oace .' ecat Pif n 'u ¥ an, ..

Sau era implicit 01 lupta pentru san, contra intruparii lui Dumnezeu i11 Hris ...

- -. - ~ ,~ -

tos, ·0 .Iup;ta pentru hristologie. In vreme ce aplrlrorii icoanelor recunostczu

1~velatia. lui Dumnezeu prin mediul crearurii, n' consideran creamra in!~hil'a, ell totul ill ea bll~i ,i orice Incercare d,e rep,rezen-rare a lui Dumnezeu prin ea idol" iar in deslqUl"arca revelatiei recunosteau 0 crestere de la simbol la intruparea lui Dumnezeu ~i la icoana corespunzatoare ei, iCO'I10111ahii l1U. re

F""'I''j'Iif''jj'iOtl!2,tp,..,·u·:- #l;l~'n'" fond ,I "'''l,'tN, 0" revelati tJiI" ~ lui Dumnezeu prin cr'~'-e¥"l'~'ii''':~' deci 'IDr'·'·'O· '0 ...... !I;,..J4~.,.,~ il!o"..g, I •... ,l~!,., _ ~,!!I,J;!!;,.r.A ' .. A~V'!l;,,; m, !!!;.,; G -,-_. '.'I;,.;~.~~ .. '!I;,.r~ ,',' .... ',' ,. " inlt'l,..U..~j '.11 .. " .. _ ..•. , ,I,.

revelatie ll11 .HriB.'[OS~ ,_. ~,j redueeau de accea a:rat simbolul cat ~,i icoana la idol, E''', recunosteau doar 0 revelatie prin CIIVWt,. asemanandu ... se cu. prorestantii

de mai A ~

. ,e mar iraTZ1U.

Id 1'- II It b 1"

I~O $1. S.1ID ~o __

&~gumel1ttu seeundar pc care .il aduceau 31piiratorii icoanclor impotriva interdictiei rnozaice a chipului cioplit, invocata de, iconoclasti, e 0 precizare p,repolasi a deosebirii intre idol ~i simbol, P'fU1 el aratau ca chiar Vecbi ~ Testament, da.ca le-a interzis oamenilor chipurile cioplite, nu ie ... a i - .

j, '. '. b 1 .' .' ~ _' · tru i

anumrte asa zise simno urn, care constnure 0 annClpar,e pell .... leo' .

ceau, asadar, 0 deosebire .ne-ta. intrc idol ~i simbol, cum nutaee: U i coanelor;

86

DL'1YllTR1J Sr·':Nll:OAE

S~a· pl.lte:a spun~e lea aparato,rii icoanelor au fa'CUlt pentru prima data in

• - - ~ It. ,J! ... o.... ;;!, • A • P' , . 6- h I.,j

IS ona ganUl.tll aceasta .preClzare 111 mo consnent. , " [Ill ea 'I Pl. tu .' ,- 1mplaca-

ta in constiinta crestina contradictia aparenta din Vechiul Testament intre in ... terdictia chipurilor cioplite ~i porunca de a, Sf: turna doi Heruvimi in Cornu sfa11~ (Exod, 21, 18 .. 21)~ sau Ide at se turna un sarp .' de arama ca Sel11l1 alli lui Hristos (Numeri 25~ 8-9), Spre d osebire de iconoclasti care rezolvau dificultatea simplist, nesocotind p0n.ulca C\-1 privire 13. I eruvimi, la sarpele de arama ~i la altele asemanatoare, pc rnotiv ca Durnnezei nu se poate contrazice, Sf Tcodor Sruditul zice: «O~ ce nebunie ! Negatia op're~I'te, a se asema ... na Durnnezeu CJU 0 fitptllt',a, din eel. , ce S mt, ell soarele, ", luna, cu stelele, s· u cu altceva dintre celelalte, care', ia cu construirea Ide idoli; ;ir firmatia vrea sa ridice (tuiagesthai) pe Israel, pc cat este posibil, pe 0 cale .sirnbolica (sJlnbolikos), prin anumite chipuri ~i formic (diJ ea'ty/orna ton. kai mtJrphoP/ffi,tfJn ti'l.(;n.)~ la contcmpls rea. ~i shijirea unicului Dumnezeu. Oare nu cste ~i chipul

(p ,_.J ... ~. ). ~ 1 ~ Co'" • c. . Ioi J' ~ .. A " .

tJriluu::wma .111 -- .gu'ill .. ' .·_rt 0 rnamrestare vazuta a S'UJ~rllln. rn ,eSCmIla ...

... . denii si b 1," 1 · M"C"' d D ul ~ I"'"

[3. pTlll ve enu sun ·~.oJllce mare' ui, rorse, " .. : nmnezet - tuturor r»o II

Diferentierea pc: care 0 face acest text lntre idol ~,i simbol este clara, in

~ d lul 'C!""r- A: • ~ ti-;;;; - 1 A "... .1 ',", ~I .. 1 1 1iI:. • b m .. 1

vr 11'1C ce I.·· 0 ... nxeaza spmtur 111C. - natorunn a umea creata, simbonu S'C!I""

.' ~ I!. .... 1· ~.. · .r:; 1 1 1- I!;" I ~

veste tat Ina, [area ITll11Pl omenesn dincolo de le_ _'a 10 contcmpiare ~l me 11,n ,-

to. ] lui D

re Spltlttlla ,;1 a nn r 11m .,:ZU~

Sirnbolul, h1 gel1era.1~ e un indica or spre .' eea ce e dincolo de el. El nu

e 0 realitate pe' nf3 . - 1'"'1' • ~ fu' tl' jI!!i.' aJl ~ ali ts ~ . - ftio ~ b oli

" .iO-." a ·L'.·· .... I tru S. lite '1 in ' ~ .nlc;~e L. 10 ". ra r·· ~,a'L~ p~ care 0 Slln· ..... ,' ,zea".

,z~,~ E WI deget i11tU1S spre altceva, care . u se vede, dar la C,'''': 51 iriml omului este ajutat s~ gan.dea ca p ~i11. sim .·01. Ell oate ,"a aiba ~j car acterul unei realitati de Sil1C statatoare, ell un rost In" rdinea vir tii narurak ~ Darin afara de

1 Jj". .... '. · i fu .. d · bol

acest rost natural, reautatea rcspeCtlV3 pO~lte prlnll ~l n nella. e sim ;'0,) care

e alta decat aceea pe care ,0 are in baza ex.ts;- entei sale de sine stamtoarc, si prin care serveste de indicator al unei a~1J I _alitati6, Depilda 10 lumdnare apri I~·a; p.' ]!llga rostul ei natural !'- lumanare mai are si functia de simbol, prin care nu rnai e considerata ca un lucru ' e sine, ci in [ega,nIra ell lumina spirituala pe care a t!lchipui~[e~ Fie ca e un Iucru ill. ordinea naturii ~i 'a rrebuintclor

fj ; fi' .... ' lucru construi ...... "'1 d · b 1 ~ d ... 1

iresn, .. e. -"at '. t.1n ucru CQ11StrLut anLUD sentru rOS-LW .' _ e sun ~'Oc, na . and un iLlt

,rIQSt, orice lucru pri n functia de sirnb 1 e un chip (e,'ktypOWUll) rnorphtJtfUlt) al

o l'EOLOGlli A IC(lAN--:H[

87·· r

...

.

• ..... 1!· ..... d b-; d ~ de sinesn . . 'E- ~l ..... ' . """

unei reautap ... eesemte ... e ei, nu ceva .-. e sine s'tatatolr~ '_.:_ e 0 scara care ajuta

piritului Sri.llfCe la realitatea simbolizata, Caracterul de {;~hip .~i de mijloc de lJiilFare a mintii dineolo de el sunt In fond una $i aceeasi Ins~ire .pe, care 0 re simbolul.

Dar determinarea aceasta arc in, vcdere orice sirnbol ~n glelle.ral~ adica rice lucru care serveste la indreprarea mintii spre 0 alta realirate, in sensu! acesta, inS'a, po{:tte fi considerat ~i idolu] simbol, Dar in sfera aceasta genera~ a. conceptului simbol, Sf: distinge un . .simbol special, care e propriu ullgeta ~ ii ~i sirntirii mozaice §i crestine, Realisatea ,!. idicata prin acest sirnbol special on e 0 realitate din lumca aceasta, lei 0 realitate transcendenta. Corelatia C1l ansccndenta e 110ra distinctive a simbolului mosaic ~i crestin, Sirnbolulc in acest inteles special, trczcstc ~i sustine raportar,e3. spiritnlui mnrul1atr.a.,nscen'" ;:,t($. Simbohil e vazut in functic de transeendenta, Prin el ~H::; «contempla-

d " 1 '" ,. A. 1 .-"1 . t ill- · b 1"' .... 11 'li"

transcen enta ~l «se 8,UJ(:S1I:0»' 'C1., Ace artceva spre car-e 111;'·:,-·c~ sim oo ui re -'.-

~ .' mozaic ,i crestin e. transccndenta.

Idolul, dimpotriva, nu indica nici 0 transccndcnta. Cfu1.,d. totnsi indica \ deosebit de ell acel ceva e ~i cl imanent, dolu] nu lIlal~1 spiritul la 0 scendenta, ci dimpotriva tl t[llitlPlie~tle ln cele vazute .. Idolul CSI"l,e; t::lpre ... ·

" i d ~ · ., · · .. - ~I" ..J .......... ~, ..... I !:

a unei antudini ~l conceptn Splfltua1'e pal1telstc:~ care nu aomne 0 .reautate

. rend en . t,)) ceior u' manentc .~~' l1U· tr ~ ieste T"~ipo·~Y'!\~&'ia la ~£!j, Id ,0· ilatrul nu stie

~.u.J" IL~R.L,.· _ '_. .' n ~~JJ.. [ ~~",~l~~lb· _ ~,~ .. ._ "-LLo-~., .:. J,..IU:." .. ,J!. L-4L. ~ 1. ~~i«, Ii . ~ ," " .. ·,~l:r-W ~ '" '-.' fl' ~

un 'Dr:U-1l11eZleU transcendent realitatii imanente, care e eains'2i~i divinita<---..::.0. ~ Idelul e un clnp care ~i -a pierdut functia de chi P al divini tatii, l~gmld s pi - die' realitatea imanenta, ca realitate ultima ~i absoluta, ca Dumnezeu, Idelatrul nu socoteste numaidecit chipul insusi ca divinitate; aceasta 0 numai omul mai simplu, eel mai cultivat considera chipul numai ca 10-

~ . au ca «simbol» al unei forte naturale, care e investita cu atributele divi-

"

~ ~ 'rDJ. crice caz, ,i unul ~i altul se In,ebina creatiunii in Iocullui Dumnezeu,

----">'!II Na care se llctill"la chiar eel mail cultivat idelatru nu are nimic 'ttmlS·CC11~ . chiar da.ca i se atribuie un fel de infinitate, Patriarhul Nichifor Marruorul zice: «Sensul idolilor ~i al inchinarii lor de catre Geira·taci~, ramanand, ce se vede ~i neputand indica nimic mai mult, cei .gro.~i ~i rnareriali la ...... ere t~i indreapta mintea numai Ia pierre fIla materia neinsufletita .. , Iar ar sa cllgete: rnai rational ~i mai filozofic, socotesc ca in idoli locuiesc

8S"

j ••••

:_~ .'

,i niste puteri p. carle lc socotesc dumnezeu, prcc.\lm pe idoli obisnuiesc sa ... ·i numeasca ehipuri ale zeilor»? ~

. "csi~ in fortele naturii sunt amestecate Ij fortele demonice, si aces .. tea fa:c si rnai atr~,gat:oare fortele naturii ,pe,ntru idolatru. De aceea aparatorii

· I' ~,...... hin la · d li'l i ~ bin d '"1 ,. ~ hi

rcoane _O'f act nurn SC Inchinarea Ia ie 0.' men -_,;, C, .' u usa creatun or, aci mcni-

narc adusa dernonilord. Sau intrucar fortele naturii nu all caracterul divin car-e, li se atribuie, adica nu exist! zeii carora li SiC adnce inchinarea, ido atrii sunt considerati ca slujesc «celor ce nu sun'th9" Dar la cunostinta aceasta n-au ajuns decdt cei din Vechiul Testament ~i cresrinii, plagh1ii nu-si dad,eau searna de: ratacirea lor, Ei s,e aflau in :intuneric~ Cunostintei lea idolii sunt mincitU131 i-a dat expresie Sf .Apostol Pavel (I Cor ... '-J 4): «Nu este vreo putere in idoli, ei sunt pierre si Iernne ~i dernoni. Cacm nu urnai de strahrcirea I,i rnaretia die pe cer s-au rnirat oamenii ~i de aceea s-au incrunar soarelui ~i lunii ~i multimii de stele, ci ~i pe. unii demor ~ de . - e. p ·mant ~i p~ oamenii cei mai vestiti P··'[- tn p-' ~,,,~MF'I~ lip ab iomina hi il 'e an cu _. rezat ne f.ii!!l\iIi:~P s ~ ;1 cinst ~'"S'C' ~f ~~ ~

y \;", .c·· ~.' _ . ..LU.. U. Lli Jl J.J-,t!i;... p:,'" . . _. I .. _:"_ 'J _" _ I.... L.:.tQ _'" . 1 !I!o.oy u...· (i[ -.J. . _ .. ...ILI . 1!P.f.' ,d. "wj'JJ. Q! B,-.;I.

slaveasc'~ ell nlllnC de - 'umnezeu»lO~

Tocmai .pc:nrru ca idolii simbc -i~·. ' ... ' fortele imanente, exage--ate de ... . ~ onic, in ic',garura CLI cit se aso iaz mimril e care, personifica acele forte ~i jus-

tif ... I - . ....:II! ,_., I "" . 'I . . ul 11-' 1 d - ~ ,

lea ~l apoteozeaza te dmtete p' Dm,' ~ c, '.,. . tu . or e egat I .•• e aceste' . ;1' tun

animand ~i el acele parirni in oameni. Luerul acesta 11 scot in relief a ··.mtorii icoanelor 11 I'

I~ .. olul se in,cadre:aza in ···6 ra si -. .. olnlui general, prin faptul ca i:ndre.a~·tao '~proap,.- totdeauna a .. enriun at La 0 realitate deosebita de sine, dar se deosebeste de simbolnl in sensul restrans, mozaic ~i crestin, prin faptul cl realitarea pe' care 0 indica, e din Iumea imanenta, Pe die ,alta. ptU'tc, idolul nu se · d -fi- i b 1 · .." A.J1 i-Ii' I '. '. b 1 .. i .: enn . Ie,! cu. sun ". o urr e L c ~ ~ av .na '~l e un caracter re gios Cat ~,1 sim _ oi u

rnozaic ,i crest ~ n, De acee '. stine s ~ el 0 sirntire relig oasa ~i IDle cult, U nind ceea ce i1 uneste cu .. sir - boluril laice si ceca ce il distinge de de, putern sp~u,n.

~ J '..

ca idolul este rodul unei E .. ligiozitati, care. divinizeaza ····0 te sau pup ale na-

: - ~,' ii imanente, imhr.acand\]~le intr~;un ~~,~ - I 'b religios absolut, De ace· a, lntr _

idol si realitatea spre c, reindreapta el e 0 mai mare asernanare decit Inn si - .. bolul mozaic sa _ cr ·,titl. ,i realitarea divins, Ba adeseori, idolul e. ,01 part. din realitatea soo ,tit~ divina '~i deci inchirtacea se op,e~t.' uneori lao el i11SU$'

S :::-- . d .. ···- ,f' ·'b·-'· - " de .', "' ... idol +-1'"11',.--' -' ..... ,...,,:p ,~ , It. =-',' h~--,!;;I DI'-"'" ',' " ... ,~. '" " de ~- ·,'t

1_ prc:_-_ eoset are " e once 1·. 0 a u 'LEI., cre~, L.LI.JI.Il s e incnma c_:__'" umnezeunn ao evar a . ~

1]J - creatiunii, Dar cum El e Dumnezeul tuturor, crestinii :il conternpla p'e E~ rin cele 'va'~"r.e, dar dincolo de ele deosebit de e e $'\1' DC Jumn ,-. ezeu atrag,m-

. "_"~.,-,,,,,,". 'L(~-,:)" .' ,,' . " __ "- """I"':JI" -,"',', ",...., '<_'.~;" ," ,:__ c_'-'-"-"'_'" . ,.' ..

lu-I pe om Splll! EI;, if ridJica nazuintcle peste patirnile lui, sustinute ~i stimu-

d .....

, c", e, natura.

Dar pt-ccum idolul, ca simbol religios parneist, 'I: ,pe de 10 parte ceva re'. iar pe"" d j:!IjJ alt a .... P ~ ... t' Pi- co rel ~"~-V·' ,ffi'ii'fj a-d· orarea in t regii Iumi '-'II-~a~ simbo 1':1.,.1

~-; .;ia.L ,~.' ." ' _ """ al -.' .: 'c;:L.L '\;.;. ",",L"",,g,L:I,: !Ii;....'!;.I.,. ,':::__', ',' Q,;Ii,.!!!;,..1A. '-_,__: I!!;".;-':.l .. '. ", " '~'.;Ji . - : ' .. ..;u,

co • S crestin e pe de '0 parte; ceva res'trlns1 iar pc de alta e ~orela,ti'l en 0

~ are a intregii lumi ca simbol al rranscendentei divine. In idolatrie se

~,~ L~,._I, '.. ~ ~ '. d ~ · d' lul · · b'3_1'

_'--,-' mcrunarea lumu ulSa~i, ,1 oe aceea ,11. 0 "" ui ea parte sau «srmeoi» ~u

in crestinism lurnea j'ntreaga, 51.: considera, ca creatiune, simbol 31 trans",M;"I"~·'&..iIi'1 F',,,,,,, i divine si de aceea fi obiectul religios se considera simbol at acestei __ w""-" ..... oJl, dente, PreCI1ITl idolul, :Ita ~i simbolul crestin implica 0 anumita vi-

, despre hime, in ge-nerali

, stfel, idolatria este cultul creatiunii, sau al unci false divh1i'tati~ Desi-

id 1 1" d bi W d l' + nl

nes idoiatru ui este aeoset na c e urnea ,pc' care 10 cunoaste cresnnn "

lume plina de forte rnisterioase, care SW1't: toruli imanente ei, Este 0 un 3l$pe,c'[ fictiv Acest aspect fictiv 1:-'1 destramat stiinta, D'aI inaintea

. l ... a destramat crestinismul, £acand, prin aceasta posibild stiinta, L~,a:u,

,_' ..... t S'f~, Parinti, c[nd a ' 'PIUS ca zen ca rnoduri 'ale lumii sunt 0 fictiu-

ceea s-a sp:'us ca lumea crestinismulni este 'U11:a cu lumea stiintei mo-

,~ , ,

r lumea stiintei modernenu e numaidecit una cu lumea crestina,

~ ~, 'if

~ inrei moderne (:0 in c ide:' cu Iumea ,cll:~ri.ni, numai cAnd este vazuta

.......... ,.I'IJ" ." .• ~ DaC:i, este 'v3zuta de un necredincios .. e apreciata si ea. in mod

~" '

~ d im,b'.r.i,cata in atributele absolutului Deci lumea stiintei m10-

rimi si un aspect idclatru. Desigur.c vorba de un aspect Id.ol~ die eel p;ag:hll1 Avem Ide, a, face cu 0' idolatrie nereligioa sj~ " - U e lurnea pentru ernul 'care 10 socoreste unica realitate C eli

90

DUM1.TRU STA.NlLOAE

atribuie 0 infinitare ~i 0 plltere nelirnitata, desigur manifestata In legi deterrnl11abile.11b ~

S~ .nt doua viziuni diferite despre lume, din C':'X una. constituir baza

d 1 · ..... 1 ' id ..' L 1;" i' .~ ..

pet1tnl m 0 atne, aita pentru ccnsic erarea (1 ca simoo 10 ntregimea ei 81 ca

ansamblu de simboluri, Numai crestinisrnul, urrnand Vechiul 'Testament vede lumea ca. sirnbol ~,i ca baza .pel1t[U sirnboluri, caci numai crestinismul vede .tUtTI. a ca relativa, numai 'p'entru crestin ea rm e obiect de inchinare · do-

1 ' )( ~ ill · ...... 1.: ~ di I de ea exist 1 .... 1

atra, pen.·tru. ca nu e '. nma reantate, a ", nco, 0"': e ea exista 0 a ra . urne .p\t

care 0 simboliz ·aza ..

- ·:·a1' nu e de ajuns ,ea lumea VaZtlta. s,,- TIll fie singura pentru a pU'[lea fi considerata ca simbol, ci mai trebuie c cealalta lume pe carle. 01 simbolizeaza s.a se afleintr-o legatLtra ell cea VaZ'llta- anume ca aceasta sa-i semene aceleia, sa fie chip al ei. Iar aceasta calitate 0 are nurnai daca este dependents de aceea, daca llLl e intr-o independenta de ea., ·cea'·ti . elatie .' are Iumea V:lZUta. in mod cert numai ca 'LU1a ce e creata de cealalta. NUlTh1i itl. acest caz, ea e du ',;a asernanarea acelcia, datorita ~i fapnilui ~ a e mediu de rnanifestare a aceleia. Trupulnosrru este asemenea sufletului nostru inttucat e rnediul de rnanifestare a lui, pentru faptul ca intr-o anumita masura e organizat, san «crest» dup.a. forma 1t1'"::3. de sufletul nostruL .. esigur, lumea i,ml at isamblul ei, nu e tot asa de necesar si de intim legar~_ de lumea nevazuta ca tttlP, _.111JOS~ tru de sufletul nostr )~ ci lumea nevazma .. mID Iibera fata de cea vazl.lta. Caci lurnea vazuta e creata 111. mod abs 111, nu numai dttpa forma, ci ~i··:l1.pa sub ... stanta ei, de lU111ea nev azu.ta, Dar I; ocrnai aceasta li da Iumii vazure. pe de ru parte, 0 dependents si mai mare de lumea nevazuta., de. cum. 01 are trupul fara de suflet, Transcendenta poate dispune si rnai rnult de lurnea ,1zl1ta ea 111'strumcnt 31 ei, E adcvarat ca sufletul nostru fiind legat de trup, in modul eel mai intim ~i mai ncce sar; a fliCllt dir trllp instrurnentul eel rnai adecvat al rnanifestarilor lui, al puterilor lui. Dar sufletul p]ateste' aceasta printr- . renuntare Ia 0 parte din Bbenatea lui in ra.port cr rrupul, dar fiind ca. 'U l-a creat el sidup a su bsranta I

- 'Ii

Dimpotriva, 111 raport cu transcenden a divina, lumea v,·az11t1 nu e un

mediu tot asa de adecvat cat trnpul in raport cu sufletul, dar, pc de alta pane, transcendcnta divine are intreaga libern te fata de lumea oe care a creat-e.

O ~'O'-LO···G·'Tn A' rc 'D·14·'~:"II':'·I

lr. D;. ~ ," .. _ ,.iL,E '. . .,~'~.r~

91

Transeendenta divina ldis p,UDe de mare celc din lume pentru a se manifesra, dar se rnanifesta intr ... ·tm mod cu mult rnai inadecvat ca sufleml prin trup, Uneori, Dumnezeu poate dispune de materia lumii pentru a p'ran:un~a prin lea cuvinte ascmenea celor ornenesti sau pentru a-si forma 0 fata nu ... i sunt 0' :farIna tot a~a de necesara ~i de adecvata cum sunt pen'tru sufletul omenesc, In ,gener;l~ .~ns,a) Durnnezeu se manifesta prin . Iume, p.ril1 formele obisnuite ate' existentei ei, cu mult mai neadecvat ,pcntru a reda viata divina,

ACCi't raport ca de 13 creatura Ia Creator precizeaza legatura lumii noastre cu lumea nevazuta, Numai faptul ca himea ·vizl.l'Ia e creatura lui Dumnezen. cel nevazut face ca lumea \~lmDa la~~.i aiba sensurile de Ia Dumnezeu ,i i serveasca pentru a .. ,L exprirna pe El, «Sirnbolul si simbolizarea p.r,e-supnn

istenta, zice Berdiaev; a dlOl.la. 1"LllILi, a doua ordinc de existenta, Simbolul ll.p'oate avea lac dacaexista nurnai o singura lume, numai 0 singllra ordine _ ezistenta. Simbolul vorbeste despre aceea ca, sensul unei lumi sea '111, ceat\ lume, ca din cealalta Iume rez1:uta sensul celei de atici~". Simbolul e PIlll'" ea intre doua lumi, Simbolul nu spLtne. nurnai despre accca ca crista, 0 alta

me, cit existenta nu e .1nchisa in lumea noastra, ,ei ~i despre aceea ca e posi ..

· "': '0 leg,atLu"a intre cele dous himi, a unire a U11Ci Iumi ell cealalta, ca aces-

II • ;1 A 050; ",,' S'" .' b 1 ..... ~I d b ~I d' "'~I .'.' 1-

tumi nu sunt ell totui ut;sparptei , •. mm:ow oeoseoeste ceie •. aoua Jl;UlTIl ~1 e

P· .. "'" ..' 1 ' · ""!,C .., ., iii

g"I~ _ nn S~D'.e 111sa~~_l .' umea empmca nu are semnin catte ~l sens J' em P nmes ..

ernnificatie si sens dill cealalra lume, din lumea spiritnlui, ca simbol allu" . Ipliritua1e~ Lumea 11 aturala l1U are in sine hlS~~i izvorul vietii, care d5h, sens ii, ea. si-l primeste pc zcesta ]D. mod simbolic dill alta lume, din lumea spi-

L ul .J~ It. 1- ,. , ...... 1 •. ~ '~l L;:·

_ ......... _"" D.g·OS u e sau.it 1ft umea spiriruala, rar In mmea naturaia ~111maI. se

di .' b 1~_, . T ~~'£: ",. ;h I.

~a a ca se simboiizeaza, Iot ce are semmhcatie ~1 sens in viata noas ...

ste numai semn, adica simbol at altei lumi A. avea scrnnificatie inseamsernn, adics simbol al altei lumi, a nu avea sens In sine insusi. Si. tot ernnificativ in viata noastra are caracter die semn, de sirnbol, Legatu .... bolica III viata noastra ~i 111 viata lurnii noastre, pli118. de ncsernnificatie

imicnicie, apare numai C~ ,0 le;g,arura ell alt~ lumc, ell lumea sensului m nificatiei, cu Iumea spiri'blala~)12.

una d tn opozitie cclc doua viziuni ale lumii: PiC (lea. care consider arum ea ultima realitaresi care 11U poate fi ba7a ,decat penl[[U. ri .

9[0"

.

D'UMITRU' ST.ANIIOAE

atribuie 0 infinitare ~j 01 pnrere nelirnitara, desigur manirestara In legi deter .. ,

rnina bile 1 lb. -

Sunt doua viziuni dife -, rite despre Iurne, din care una constituie baza

id 1 · ah dcrarea ei '0 'L.. ~ ..... A .• ;; I

pentru 1·· _0 atne, a ta pentru considcrarea ei Cit simbol 111 mtregimea ei ~l IC"i1

ansamblu de simboluri, umai crestinisrnul, UflTIJ3nd. Vee' iiul Testament,

vede lumea ca simbol ~,.: ca baza pentru simboluri, caci numai crestinisrnul vede lumea ca. rela ·,ra, numai pentru crestin ea nu e obiect de inc' inare ido .. latra, pentru cd nu e ultima realitate, ci dincolo de ea cxista 0 alta lume pe

.. b liz '"'

care. 0 Slm ~·o .. ' e.aza ..

Dar nu e d.'. ajuns Cat lumea vazuta sa nu fie singura pentru a putea .' I considerata ca simbol, ci mai trebuie ca cealalta lume pe care , .. , 5i '. bolizeaza sa se afle inrr ... o le,gatlrra ell cea '\raZ1Jta~ anURU:. ca aceasta sa-i semene acelcia, sa. fie chip al ei, Iar aceasta cali tare , are numai daci estc dep: ndenta de aceea, daca lillie intr-o independenta de ea. Aceasta relatie 0 are lumca V'3211""' ta ill mod cert numai ca. una cc e crcata d .. ' cealalta, Numai .in acest caz, ea e du.pa as·· rnanarea aceleia, datorita ~i faptului. ca e mediu de manifestare a ace-

1· 11 m ufl __ 00;'- • ......... diul d

. cia, . rupul nostru este asemenea 05" etulur nostru, mtrucat e me I -~ ..... e. rna-

nifestare a lui, pcntru faptul ca intr-o a urnita masura e organizat, sau «creat», d~pa forma lui, de sufletnl nostru, Dcsigur, lurnea III ansarnblul ei, nu e tot asa de necesar ~i de: in' irn lega'ta de lumea nevazuta, ea. trupul 11Q5- . :1.l de sufletul nostru, ci III .neanevazuta e 111.a1 libera fata de cea ,razuri,. Caci Iurnea vazuta e creata inm d absolut, nu l1.U1TI;ti dupa forma ci si dtlpa SU.s tanta I', i, d·· lumea nevdzutd .. Dar tocrnai aceasta mi da lumii vazutc.pe de alta parIJ,· .. 0 dependenta ~i rnai mare de lumea nevazuta, de cum 0 are trupul fa,ta de suflet, ranscender ta poate dispune ~i mai mul d·' lumea va~uta ca instrument al ei. E adevarat cJl sufletul .iostr fiin ~ legat d truP1 in rnodul eel mai intim si mai nccesat a facu din '[!U,P instrumentul cel rnai adecvat almanifestarilo lui aJ plI' erilor lui, Dar sufletul pj[flte~te aceasta printr-o renuntare 1a 0 parte dill Iibe rratea lui in rapl 1" _ . trnpul, dat fiind ca, nu l-a creat el ~i d'llpa substanta,

Dimpotriva, III r rport cu transc .. ndenta diy-ina, lurnea vazllta rru e un mediu tot a~-; de adecvat ca trupul in . aport C'u suflerul, da ~ p de alta parte, transcendenta divina are In '.·1''' .. ~ga Iibertate E~ta dr lumea pc car a creat-e.

O 'T""I!O~'L' JOO': 'f1IJ A,' '["c'''n4~TI;;I'

,I.L,:_· 1_, ",,~, ti '_'···~·~I.

Transcendenta divina dispune de toate cele din Iume p"'entr'l a. se manifests

,c' ", -ee '_. - I," ,_:__ . __ . ""," --,' , ,,_:_, _:__,.', _~_:___, ' ':"" ','" . " ."...... 'co, '!;.. ',_. ",:_ -,.:__,--(UILWJ:_ "'_:___!~::Ii

d'i i'I:.' , ' ¢ d ul ." d ... 1,1 ... 1 i

[ ar ~e rnamtesta mzr-un moo CU m "" t mat inac ecvat ca sunetul prin trup"

Uneori, Dnmnezeu poate dispune die materia lnmii pentru a pronuntl prin ea cnvirrte asemenes celor omenesti S,aLU pentru a-si forma 0 fa,ti .. nu .. i sunt '0

;; .. ::to :t

,c-".~ tot .,- .. d'" ',' __ ,:., 'C'.}t -:~ d-' adec .,,'''1' , ... - .. ', '-,,',"::-- sufl ,"~I .::-, .... '. ",'

!orm.a .. ,a~a. e necesara ,1 ce acecvata CULm, SlU11[. pentru ~,.I I,emf omenesc ..

In general, ms(\, Dnmnezeu se .m~ulifesta prin lnme, prin formelc obisnuite ale existentei ei ell mult rnai neadecvat p,entr1.1 a reda viata divins

.. ',,' '. ". . i~' ")" "', .~ .:__.. " .. -" -", .'.-.". r .• >.-." .~. e "_.,i,:.:_",.,, , ,,~', _. ... , .. '~

Aeest ·rap'o,rt cia de la creatura la Creator precizeaza legirura Iumii noastre ell lurnea nevazuta, Nnmai faptul ca himea vazttta e creature lui Durnnezen eel nevazut face ca lumea varut~ sa .... ~i aiba sensurile ,de la Dumnezeu ~i sa serveasca pentnl a-L exprima p'e Ei~ «Simbolul ~i simbolizarea pres.upllU1 esistenta, zice Berdiaev a do u a . Iumi, a doua erdine de existenta, Simbolul

l' d"1 '>..I " , ,. ... 1 "',... dO.

nu poate avea oc " acaexista numai 0 sU1.gura urne, nurnai 0 singura or- me

, -

de existenta, Sirnbolul vorbeste despre aeeea !C'J. sensul unei lumi st~, III cea-

1 ..... ~I~): 1- ,-, e,~ din .' .. - .... lalt .. 1 .. ' . ,_. '. ·w-r);;, .'':: ml .". '1"~ d· "-:. ".,:" S' ~ .. ,' .. b '. : ilul .' .,','

~..,,"d . Wl1~,:'J C~ '. '11 iced.!· a llme rezlLd, Se!1.S _. ce (:1 I_,J: 3oICl. ~ ~ ~,~nn ·0." e· pun' .. '

,Pi! "'!Ii intre dou . ., lumi S~ i . - - b - 1 ,,", 'I' . "~ d p ~p' rp. ." ff"';15 pf.r'i!, eX exis r'-)1:: o· . ~It· :x

'L. a u I, 'ii.." I, ,', 0'LJli~, 1,:.:" __ .' m ,0 l:u nu 5 p'tlDe lLlunall : I,",,~.' . ~ ni.'~"L!.€Jl. '. a : M6 'a. '. .• arta

1 " .A. t·... AI'_' , · d "

ume .. ca. existenra nu e lIlCl11Sa, in . umea noastra, Ica:S1 ,.esp.'·re aceea d e P"'OSI ~

~ '!I? ' - - .. J .-' :

bil '':=c .. ' ~' ' ..... tur , .... , A ' .. ' ~j~ , 'd'· , )II. ri,_ -' " -.- ,- ~'i"'-' .'" - .. ' 1,' .-.,"... ..' 'at ·It·... ,~ ' ... ' "

d 0 ~,ega,. .a In tre ceie . "QUit 1 urni, 0 umr e ~1 unei ,1,:_U1U cu Ice, a a, Cd, aces-

1 · rul.J ~\o.; i S·,,·,i b I' l' d b , 1 d ""' 1 .. 1 .... e urm nn Bunt CLl totu 4Csp:aitltf:.:.l1T(O II !_'e05e:{~~t'e ceie ':. !ouaunu ~). J,C

--I';! Prin '''"1"'''C2' fI''''9I-c,)tf.,t'" 1·' ,""'" " ",- · ~ .... '-' ,- :' _..- .. '. inificatie ''''i.' :-;e"---::-"~' c· ~ .... ,., ... , -"-

. aga... ,II -' ~11",", insasi, umea elnplrl.Ca nu Me semnt Ica~,le ~,I S:_US) 1 prlr.ne~-

senmificatie ~i sens din. cealalta lnme, din lumea spiritului, ca sirnbol al lurnii spirituale .. Lumea naturala nu. are ill situ! msa~i izvorulvietii, care da SeIlS

.. "' ·t'r'- si-l ',,'-~':::. ste .-~ r-s . ', .... "[', ...... mod sirnboli -l! .-1t"~1' 1",,-'-,,,," di'~ 1·, .,.,__:" ''-'1:/

etn, ea. ~I=. prlll1e~ e pe aces. a mmo '" simoo ,C wI1 (U.l~d. umc runmmes; 8pl~

~ '_" 'U:: L ul di' ! ,;. 1 · ~ =- 'I, ' '" 6 1- ~I ,.., ;,

rituals. ' o'gos., e. sa ... nt In iumca spirituala, lax 1.11 mmea naturan numai se

di imb li" r--r , ..... ~.c .'.. ~,

- 'lc1cta .. a ca SC' sim ·,0, izeaza .. rot ce are semruncane ·51 sens 'In viata 110a.S~

~ . , " J' ~, :I!

. este numai semn adica Sl" m ~ b o '1' .'"' 1 ~ ltei lui mi. A·_.:'··,· avea semnificatie ~!II'"U;,AaJn-

'1 I!io."g ...... ' " .'" ," ;'~ i;',._,. ,;.' :... . ...;_,_ ... '" ~ P-o,!l"",. _ 1J!!..l" '. '""',' . .;:!!"J!i.,y,,_.u..,U_ n~~ j,oILI:~!i;... ." ,

.f: . d-' .' '0 b 1 '""' 1 ~ .. ~ , ~ " io. • ~ , .

a I~ sel1111"a_" u:a 81m ..•.. 01 •.. ill aJ,te~ llitU1U'J a nll a'v.~ea sens rn SInie lni~li' y.l. tot

; .c ' ~ A', d d~1 i, b 1- L

es-re S,etnnlll,ca-tl.V l.n v~ara ll,oastta 'ar'c caract'er- I,.' e Selll!l.. ',"'1 e SliD.' :0. .. . e.g' stu -

, j~.

simboli.ca .in 'Via~a .noastra ~i 111 viat~llwnii lloastre~ plUla. d,e n,esemrlifica\ie

• • ~. ;" .... J:t. ... 1 "" ~' 1 1 ·

e Dll1UCIDlcle,) apate fit1n'1al ca 0 iega.tLlr~ ell alta fum.'e, ,eu ,wnea S'ellSU··Ul.

a setTtnific~Jtieij C'U llLmea splri rna La;» 12 .

P r:. d' "'. '" · 1 d "i' --='1 l' ~ i 'd .,., lUl'an· 111 opo'zrp.e eeec_oua VlZ1tlnl ale:_uml1: pe cea care ,coma lera

V~ Ii7'i ~ ",.>Il - - -- ". ~nm~ , -, , ... 1": foy:rj,t· 't fi'- b~ i""}'''; dpc aA. t' ~n'ili"1i'!'I 'I 0 '"' ":ru' ...:II,: ..... iiIJII' . ,1~~,,-,lL~ ca lLll :,,3, re~WLd.:' e. '~l i{~a:re .011 poa~le .' .. '. ci.La I.' IL.', r:"':'" lu'-LlI c;L,lu:.l.Jlll~"':

92

idolatrs fa~a de ea, ,i pe cea care considr ra Iurnea v3zu:ta. ca neavsnd sensu!

ulti in' I • .' i d I ill ali d I 'b ~ d l~ lume i

. I .' ~ " ~~;' .' ',~' C".,~ '" -." - , ,. . . " ~ I ". -,' ':.... '1····:'·1·· ~. . ,.'. -:- -;'.-;.. :., . -" .. : ~" .. ~ _

tim .. Sll1.C, ci ca .prllmn_~u, ~ 111 c. tate . e simr .. 0, ' .•.. a 0 nme 8uperloa

r~ to .... Berdi I' ac' 1:, zice ij «Sun t doua 'VI'"' "7il'il'ni- le lum ;1" care pun" O' p:§I!!!rerp c ores

J..'''~ LJ···IL ' """.~ . < '\ ,w.III;".. v.., ..... ~ 1_. . .• . .L.\l,Y.LU i:l.L_· . uu.-:LU., '. g ""' ' ". .: ., ~"". ,L."'- . .. ,... ....

g. fit 1~ i.. i U-'" U~ din I Ii ~ al 1 II

.. 'I ,"~' ~ ,- ' , .. . . ': I. • • .. - - • I" - ". - -:- ~ .-, - I . '. ,_,., -! - ',_ - I ~: - -.0: • - ~. 'I I" '. l, ". -. " -: . I ';:-:"' '..,. . rl .

punz toare pc o· mee C'al~tlln~el rei gtoas,e" ,:na ..... - .. aceste VlZIUfll .' - e ,Unlll

vede peste, tot in lume rcalitati in sine, lnchide cu totul infinitul in finit, spiritul in trupul acestei lumi, fic_e.~za spiritul ,in trupul n1lrginit, c gata sa v"adl totdeauna in relativ ~i trecator absolutnl ~i netrecarorul, procesele vietii Ie preface ill categorii ontologice tnghetate~ ~,., Si este 0 alta "iziU11C, 1 lumii, care

"_JIll ..J.!_ I ~ • itul '"A '. • 1 'Ii d

exp' 11.1[14 natura UllJ:a111lCd a, splrl ~. ui, riccasi_cl viziune a umn ve ae peste tot'

t1'1~ "",~=- num ~l~ sernr ae si sim boluri .... lle·_ al 't'c; lumi si mte divinul inain .-'c d Ie to ·"'ll=

J6L. ,t..uJ.J.'" :....:.' .f#I. :....... ~,_:~ y ~I~ .. ~.,::. ,.~_. ~I .• _ ... _ - _ .• JIL. ,_.-W"'IH'U~ 0, , ,.:~>l_~ ..... ~ ,,_. Jl. ,' .. _ ,&1,. GL.I L!' '~':_. __:_ '. a-

te ca taina si nemarginire, dincolo de tot Ice este marginit ~i totdeauna treed-

" ~, "., I ,I " " b 1 ~

tor simte nctrecatoru 'l mrruc re atrv ~l trecator nU-I apa re ca at "5·0 ut ~~ netre-

,>J. . 13

cator» 'j

J;.

In· "'J,C',t:!iJ'If! .... e p. a- iIil'a'g·· 11' ~ B'·lfAird·.P'""ii;P-v··· n .. ': C;.- c· . tt ' .,..~. )A' rec ;~~L-:-L lJ..- alti *'e-':m'-- ijI3of"'l. /""O~·~]-

a: ~'.!.,: _ _' i.1I",.' <) . """" _. .....iiil;;\...· - '_ [:c·, U _ ~a Sa:... I . ..:",,3; . I . ;I' L.J r· ~u '-"' ' ... .1-

ceptia Parintilor ras,ariteru, dupa care. lurnea cn:ata ~",. are ratiunile in Dumnezeu dinainte de veci, Expunsnd aceasta conceptie despre lume, opusa ee-

l " d di 1 d 1 ili!_,,.,'! '" b.,; i ,.

ei care nu vee e cmco IO,C iumea v~:uti. fl1Jn1C ca I-Ua, ca ratrune a er, un

alt teolog rus subliniaza faptul ca ~ma4i ra .- -ea noastra cauta sensurile 1u ..

ii di 1- d 1 deci .. ~ ica d 1

mu r _ ncoio ae . ume ueci t:o,nc'epp.a patnsnca ,- esp'It! iurne C cea care cores-

punde ratiunii noastre, «Lumea aceasta poate fi privita tn. mod indoit, Sau

t'l;e~ v 0, ;' m ui 1"'F!!i; C,' . D'C· '~h ~ ~ tri ~ p---: \e,C) ... t1!i si C" '1'1- t:il-I-'.....,. .. ~ - mm I ' ~I~ de ... ·0: 'p',Qlmtl ul exteri or ""I fen 0"'-

l.,~ - .. '''. ,... '.- ~AJJI1 . -. 1l.lJ. l~ lUi.:, ._' ~ '~ . -~, g·UZ·W G=l _._' '. L!. 'Jl~.JL . __ ~1Al~~ ,._ ":1. Q_ It, ....

menelor, ee se Inlocuiesc ,:~ se intretaie, .~'; vom privi numai la. obieete externe, san prin obiect le ,i aparitiile acestea vom orivi la ceea ce e ascuns tainic

l\

din II - 1 '. ''''A .... I! i·

COLO de cie, In acest caz toate aces -e . ucrun ~ tntamp arl sunt numar ace ..

)(' ~," i al '" l~ 'i 'i i 'b- il "" 'I !j;.

perarmnte stravezu 31 e unei alte iumi, inaccesione pnvirn organeior suntun-

lor noastre, Privirea spirituala conternpld si sensul spiritual, adevarata rldl"" cina a obicctului dat ~i at apariti i; ",',ri'lirea material'. ins'a nu se ridica de. la S ·l.p,rafata plmtntului ,.i nu strab re in esenta aparitiilor date, Dar sunt rniopi ,cei c-e ,cug,eta ca petceperea lUlnll S'.·' nl~g-Ine~te la p,rivire.a trupeas,ca. LogQ-

-ul di~i ~-- .JI: d- ,-~ 1 ' . ill dil! -. ~ - ··fl·· , ..... 11 L··· -_.-. ~''l. '!. II .- .. "'

8·:.11 om 'caULil I:._:upa ,ogos: -___c' . a.ror4;" ca IIf:'_' lex aJ:ogosu Ul ve.,mc" S I-

I. ~I ... ., .... 1ul A. ~ Ii· fi '0 01' l\ I' - .=t;. I , ........ 1

rrNl cauta s.plrmtu;a.1 .. .; Inte1'CpC1U11ea c !'ur:l so -lame __ 1-" U1SUflMantillt,ot'w"

prin p,ara'bolele SaJe;, ne ·lllvata sa ne apropiell1 111 fe.lul acesta die b.lm.:a apa-

-·:f"11'~1· .. ' ~. ._ . '[) ·1· J, s·'····-,~····· c· "b'" - tl' t --l~'~' .. -,~ .... " ,.'.- , d~~1 . 'b' ~ d'·· '.' " _lifo. I" .' -

rl~l or, In .para:o ,etC ·'.-OJJ.C, 0, J . C .e~e (1. ,f; ma1 pr()ZIICe . '. 0.: an.:cJ:sc un ~U'= seIlS

o T'EOLOGlE A 'ICOi\N,EI

93:':

.

" I d ~' . 'II .., • ~ 1 II ... II!: - ~ A ... ~ 1 - to.

n .. ,,1 '~'ezv~J,J"U1e esenta lor' tamica, intra m mrnea attar ,reliuJ;tl:·tJ~ Asrtel s·atnan-

.... 1.- . - '!I-iii''!i 1 ,- >l:. '- d '. ··W' - . ,- ." ml ,. ' ·,...·di·-····t\-, ... " ._1.,,\ '1 ' '.' ·d·· -. ~ ~., '~, t' t! ', . . -,~ .. -' .. d -~ --'

(a~ aiuanu, li(1VO. ' .. -.1 ] sarea.zn a·_-,~a ~l auere, ne nezvanue ame aSClU1se- 'e prl ....

. ' '0-- " ~ d b ; le l U d I '1

virea trupeasca, . ·-jnCO.10I .- e aceste otuecte :3. e nimn externe se va:~. ra:pun,]J!

- -.- -. d l, li, - '.ii_"._ -r 'i-'" ',' . 1- arile '-' '~il,"f!-" 'M '_. ,.--::' Jt._ D' "", 1· M-~'---: A ...... 't, "rul'-,' P"~·,~, ttl- ,~. '-' .. - : ... ' J;, __ ._

or a·:.._cvara,te11 ~,enSUi c~ en"L=rll~1;1u vle;"rucd;. - ,e a _c. -:anl~Lu_a . " __ , '_' arID" .. vor In-

'v~t'"l' s·~ p--'~~t-'iI'iln-:-:;-'·d·)!il t""'I~l d .. , .. hul in ~i""e- --:-~t-)( lum .. ';g;; dincolo de tesam -'r-~, transparents

" it!II.ltCl:; .' g, •. ' w.UI.. Y . ~ "I!".1i;._ ~_Wl' ..__ _.,;, ~,,~ R.:li--,-i4 _' _. ,_., I", ..... 1,-''",.,- ' I ,', ," .' .~~!)d, -.« U~W~I!i;"._'~!i!I.

a aparitiilor sensibile 'Lor aceasta lurne li se int1lt1s,eaza simbolic:i P-1lin·a_ Ide

,_ 'I:'~_'~""::-'_"_"'!" ,," . -"" . ' ... " .,', ..!. ' .. "'- c.'.r. "'**ii"'--' ,_-'_' ',._'. ,_.,_'. I". '-"

log.cui, spirinlala»14~ Iar un ganditor- francez, intr-o Iucrare de mare valoarc, sp'Ul1e ci d·a,c,a. ernul simte chemarea lui Dumnezeu, ajungela un pllnct de vedere d 1,L'1 care. fiecare lucru 'ii ~.pa,re, in anumite privinte, ea 0 umbra '3:.. lui Dumnezeu. «Dar nu intruclt se instanreaza pe' sine mnS'~i~, ci intrucdt ajut1 altuia g·a 81e instaureze, if' aceast:i, umbra», Pe existenta noastra, care nu e absclut opaca, «se preumbla tn chip rnisterios umbre ~i Iumini, care adeseori 0

&'1'-' d -.~.,..I d . - .- .-,~'- '.-. '·:1· . " .id ~ - ,- -I ,:,. . "'t ~ ,... i" ~ ,...]1 ..... :-. Ii.. tr-i '. r -, . id fu ': . .- ".- '; ... '

rae c esnuc c trans UC1~.3, pentru ca, sa se POillL14 stravedea, 111--,-_. un rnoc r gray,

" .... ..,., 1.: ~ ... lil: 11 ~, dill 5

Cat, pnntr-o ·uans.pa.r-en'ta,~, reantatea straiuotoare care e ·.~-11100_ 01», .... I'

Deci, simbolul in sens crestin e. expresia acestei viziuni care distinge lu-

d D··' . ~ A. 1'" ~... d E-' 1· - ... ,~

mea e i rumnezeu '!~ in ace ~~l nmp, ,0 ,te~ga ae '1.' ] ICa., .pe 0 creatura ~l. 10-,

strument al Lui, Dimpotriva, idolu1 este expresia unei viziuni care considers lnrnca 'vazuta ca fiind Cal insa,li divinitatea. ~a interpreteaza Patriarhnl Nichifor Marrurisit,orul idolul interzis de Legea Ve,che,. Dup:a. el, termenul de

«.1 ifi em' . ~ n <toIj, '~, nu I" In- d l~ C),( ~,(o" '1110' un-:' r -~-p. ·'0' Ir-*' ';-.f,.<~ ,..'i., ~p' , ...... ~I 1'~U1'" ,~,~ ~ 'po ·: ..... ari si Dumn e ...

~i~ ~ .ur _c- _ .i#LL.liQ!,.iL ",,",,",,' ,_ .Ii.'. _ ~d '~L . - .~ .. _ - ~ . ... -.1);,. ill !.J.!..'-' l!!io.l.u·. W !;;..: . 'L.;A. Ia . L!!... .. "; --' LdI!.!!..~U"'_

. ~l !' , ..

zeu, in sensu! ci Dumnezeu ar :fi altceva deca't flprura,respectivi, ci un ra-

sort intre chipul fapturii ~fu faptura i1:D~a~;i, ceea ce implica Q inchinaze la fa,p'ntra, prin chipul fi\:pturii~ socorindu-se wi,i fi.pmra Dumnezeu. Ia.ti CUVil1~' tele amintitului auto!': «S""'a poruncit cclor vechi prin Moise:: «Eu sunt Dom ...

ml D" -. ::: .. rezeul ,fo.).(- .. :'-.'. ' -j!!Io .. ,- •..... ) '., ,.J!~, '.'"" '"", till ED"\=i9,"1--~.J!;o-"!O, -. robiei

.01·,_ .... , Umlleze. '.. L",,-Uj care ~ .. ·am rSCOS o.ul parnall .. '-.olp'L"'-'UW", LUll casa rOIc_ll:l.

. io;l -. - 'N f , ."" 1..- ~ d'· ..... .. :' __ .t:-- o{J de ·M··, ,:' - -. S···· ~ ,-.. ri' .~' :' dol (: . .: . .J t" ' .. - ,). ,-' ~ .•

. '. a nU'iii \""" . Ie ,ilU 1;1 '~. 1.1mnezeliilara .···e ,~, lile 'i,a, llUt'r la.Cl 1._ 0 't:Uff(l m, mel

_ semanarea a arlee din C;1t,t1:~ sunt in cer sus ,i din cite sunt p-c~e p-~~L1nint ]05 si

. . .

dill care' sunt in ~rp-e, sub p'imanttl Sa nu te incl1il1Jl nia $,21 siuje~'[i lor» (Ie~i.-

_. 2:', o· _" S--=-· ).... C",~· e·I-t" .... t, -',.. . ,:'p,~ --":'t'1, -v··~ fi~r"~'!1 rile· ;eufi"':-'-'" 'r -,1- ~ ''T' '01-', 't· e E'i'."'! ---, ~- \f~ v·~-

.. .., ~"".,-,- .. ,~, 'yl In a a par· ell «( . 'd.Z.LI~= .. !i1 . V'iJi.4 .... _ ~_' : e. :e ~, voas fi ~ ~a 1111 al~ - a-

rut .mci 0 ascm.8..tlare III ziu~. in. care a grait D'omnu~ ca'ue 'voi in filunrele' Ho~ 11 1'1,. nurnt~U din £oc~ Sa, fiLl ,~,~rvar,ip faradlelegc ~,i s,a· va facep voui a.se·mtin·an~ _iop.titi ~i oriol: Ichip~ ·Si 1111 eum,v'aj, p'rivind . .la, eer ~i vizand soar~le. ~i llll]~ ~i s'teielc ,i toata podo·a ha clcrului ,i~, rata,c:ind, s~ ·tt 111,chit-ri lo.r s.i sa Ie s!uj,e~.ti

94

lor», .~. vadit oricui pentru ce le spune acestea, Caci inchinarea ,i slujirea ce se cuvine Lui) Durnneze - a interzis sa se aduca creaturii, ba le-a poruncit sa si darame temp le le paginil.or». en totnl alrceva este tllS~~l. simbolul in. sens crestin, El e simbol al unui Dumnezeu deosebit d.' lurne. .- ·aci continua Pa-

· h ~I N' · hif 'C .... ~........... i di tul)( d "" tt. 1 '. ~I C':1.

tnar UI .. ic ,~I'- or: «: .a n-a llilPlC neat cu rotu .sa se ac uca incmnare ceior ra ...

cute de' maini. vor srata cele privitoare Ia Cortul vechi, C:~,ci rot poporul se inchina lao el, ar elpurta icoana celor .~ eresti ~i a. creatiunii, al carei chip a fost ararat de Dumnezeu proorocului, si v' a simbo.lurile celor sfinte cu a devarat I Dar si acestea era' facure din rnaterie si I ~~ ran toate sfinte s i vrednice de In-

, - 'f

chinare. Iar cate le-a construit tilt elepciune a. ,Ii puterea hii SO,101TIOll. ,i toate

chipurile celor aetrupesti (m"o1p.homat3 C~l:~:-' le a'v'- a tern I·ILu acela vestit, le v~rn lasa pe seama celor ce vrean sa 1. cerceteze ell rabdare, deoarece ~i r 0'"

d I. A ..... 1, • P l-A 1.J A

aJTI tratat espre acestea mat amanunttt, in aite partl~ ··C. ·anga acestea, care

~ d' ~~'I - L,~!I 1 1 · 1

s-au ar:~t at ,~m s-au s.pus:· urrmezeiescului Tczechiilv Ie . :bnuresc cuvinte e

Scriptnrii, ~i pe pereti, de j' r-irnprejurul tCll1pluhli'_cscris si aratat, erau

H'·· w ..' fir' I •• ~. "" pli .... dID' ului s . e . -

eruvimn sapap ,~l :-11C11 i H ~l a vazut casa '--:. ma c e s ava ·OlDn. ui, meat a

cazut pe fa'~~ ." Dar numai acestea le a. uitat acest prea intelept (preopinent), sau a ocolit ~i alte multe Iocuri care servesc aceluia; ru .". C' .~~ ~i inteles ~". inving nebunia lui? Caci se primejduieste uitand acelea care stau la indem~1a tuturor ceior ce ar voi sa, le c. ·['e· teze ,i foloseasca, 'C'dci'prcC'um I-,S opri-t israelip-' lor sa fa cit asemdn.area vreun01tJf. dintrc creaturi rpre a 18 z'~ifa#l" sp1!"e slu:jire'?i' m ... , chi'na're celu« strdin p. viclean" tot asa s-a poruncit Ii r,pa (iCeSB sit se [ewd cele din

C '·.1 ... I '. D 1 .;, l si t·

ort, carr!' S ... au amstrast spre S6(1PB Sf ,Cin:rtea'UJ _ ' .. umnez'cu . eg1u~t(Jffi_' .p "a fit, e

Lui·,pro~.rii» ] f. ~

• , . ,~ I •. ·• ,- • . --, - I • AIII!'i~; . _ :- ~ ",' . "" - ,'Ell _ . ~: •• _ . - -. , • iii. .' It' . . . , . ~ .. ' - : -, -_" .. -__: _ ~ - .-.' .-_

n alta. parte; Patriarhul <. ichifor acuza p iconomahi ca alte eaza Iocul

din Tcstamenml Vechi .. Caci acolo l1U se scrie: (: i" nu-ti faci nici 0 ascrnana-

· S'~ ~ faci ~ ., .. _J:~_ 1 . (~!~ 1 . )

re», ci: «oa nu .. p~aCl asemanare a nirmc UJll !.:_. _- Icrc;ate» ,. «tun ce e ce sunt» : II

Deci, nu s-a spus aceasta si nph I ~i filr,~-I. raportare la ceva, cum socotesc ico ... . nornahii, ca sa includa aci si interzicerea asemanarii lui Hristos ci s-au adus

, 1- . . -- . u ., t:.c· - I;,i ~ - r e- c '. c:- .~ ,I - - .' . :--. - - ~ t a;- a ~ .' ·E· '1' .'. - t- D . 1"'It'Ii 1"11ul

ee, e cat.o,ta sa nu. sc laca a SelTIc'llD,are.· , · .. _aCl s-a p'onmcl, . ~., ~ «·.U. Slim· ' --.OiJI~LLJ,

Durnnezcul -·au care te .. am seas pe nm din E;gipt~ din casa robiei. S'a nu-ti

f 1- -' d .' f:' ;,.; d 1. 6! ," S .' -"' t: .. d 1" (E- d 2 O' 2' 5)' 'L

ie "1. P '. umnezei arara . e rvune. > a 11U-p raci i 0 . xoc z .~".:, .: ~ .3. aces-

d ... It.. " 1. I • d'· ~ . Ai

tea se a auga 111 contmuare: « ": leI asemanarea a ll1DUC '. in cate S,U11t 111, cer ~1

95

din nA.te 'C'1:1nt- p--e pam~' a"nt .c;;:!..J: .-A,..p sunt i .. ub pam . Ii. t: S"'''' nu t· ,flo, chini ~

~. i . suru ~' ..' .. ." yl w, Cd':\,;m S ' . "n 'a" e) s, . '.' ar: alll ~ ·'a n..:. -C .m!L,. . ,

lor, ni···· sa slujesti lor». Iarcare sunt acestea carora nu trebuie sa li se faca ase-

.... 1 '!;:/ M '.. at 0,,1 .' s' v A ...... ' 1 ,.. · ~ .

rnanare e arata L ~ 'DIS·. C .. ,' ta ocazie: «, ·~,a nu savarsin Ile- :.·g1.rure. si sa rni V"3,

fac " I" voua.asemanare cioplita, tot chipulasernanare a barbatescului san a fe-

. ,.i,._.- ului .". ",''''"''- , t-: ,,' }""-" -:-- - /-.,' .. , ,b·-)lt. '" b , .. _, (I·-;-·--· 'r'

meiesc '. ui, asemanare a ... 0 at a pasare.a cu. arI.pI care z· · .. oara su -: cer, aseman .. 3..-

.t: ,.._.~ I'. . 1\ 1- '" lc d

re a toata taratoarea care s'e tara~tee' amant~ a t.ot pe~te.1f!; care e. III apele '.': e

. ub pamfu.lt fm sa 1111 privesti Ia cer ,i vazan,d soarele ~i luna si stelele §,i toata podoaba cerului ~i ra.tacind sa te lnchini si sa SIll jesti lor»! 7.

Deci, cand chip urile sunt ale - ui Dumnezeu .. Ican.d tD ele sc oglindeste

. ...., .' ,.

'. ava si puterea Lui, c·1t. nd prin ele se . dr ce lncllil1area lui Dumnezeu, cand

di .... i b 1 r . .• :1 d di · bi 1" . ~I • D"

unr 3.! . ca simt» urr aie tt 'n ·cc me ntet ',,: vine, sunt .lJ1.IE: pl.a.cutlc nn .. umne-

zeu ,$i poruncite de' El; numai IC~ ·d prin el se aducc inchinare creatiunii, san

dis ·1', 1" .' .". : , .. '. - '. -; . t· ... ... ,' _ -)I:, . ,~. , . . . D' ~ - - . r . . •. ,- . , . - .' " " , A. . d ,;-, - , . 'C t ..

avo U W, care o'ple~ ... ,p a [1 itl. a. te ,pri. .' urnnezeu, numai ca " sunt

~ Ii ,.

"" a .;, sunt opnte,

Daet lumea po ate. fi si simbol penrru transe ndenta di,!ina. si baza p:.e11-

11.1 t Y I

, b 1-"'" 'I . ~ . d :1 ,: ~ d ~ alit ... l.~' • , • b ._.

S.1m'··oW restrans ae caracter reJig .0'81·:lr :u re '. I' tate. ~w,'FL1'Uza' a ~1 '. aza

pentfll idoli, causa pentn'l care ea primeste ~ .. ensul din urma ~i un chip dill cuprinsul ei devine idol, nu e ~n ea tll,s;l~i'j sa u ttl chipul res pectiv; ci in starea

ului .. dut tensi denta.care si .. d i\

. ,-- _ ur care si-a pier.: ut tensrunea spre transcenc ents care ~l-a ple.rC-,·ut avan-

·~ad;~ ~~;::r~~~~r :~~:7~~~~:~;~~~'~i~~~~~o:e~e:~~ ~~~~!:~~

idolatra si se ill" orice om caztJlt de la ere inra intr-un Dumnezeu transcen-

- ~

- ent lurnii, Spirin 1, in starea h · normals, e liber de determinismul lumii, e

.reator, tocmai prin faptul ca depaseste necontenit •. ategoriile Iumii, Spiritul in afara de, reme si de spatiu, «·Spi-irul·.·· totodata transcend nt ~i imanent.

'" , .

'. cl transcend: mtul se face irnanent si imanenrul se face' transcendent, trece

. ste granit~~ Spirirul nu e multumit iI. nici 0 clipa cuceea ce este cu ceca :_'C a d venitsi a re alizat, el sare mereu peste grru:1ita. atinsa, nu printr-o cvoi - ie 1 arurala, ca animalele, care totusi 11U pot d,ep,a~i gral1..i ta naturii, ci Pi -"~ D

96

.: '_-

lib d ,,_1 il" - "Ill ~''''''d ~ ad ·

,,·I· ...• ertate, atras ue vaion e P ,e care numai ei ie g"w,J;,cstIC: 51 p~e care se straauies ,

;} I "':' . !I!" I .Jl

. 'i. "'._ '. A ", 1 i, i I . ~ ~ 1 g

te sa 1)(:. incorporeze Iii VIa ta ui ~1 '3; , urnn= ,"

Ra ' I b 1 idi j' b 1

I ~ . ',- . - -, -.' '.- -'. -._ .-;. • -.' . 1 .' .. q • " ~~., . , ":'" I :",- " .. ' ,-~ .:. . "_:; ~ -~", ·1. .,. :-~... -.',' "I " ":_ I • . -.:- ~ --: !'!I

pO.fmtca a, a . SOl UJt~ neicacea sa treptata s.pre aoso Ut:;I pentru a urn-

1 fi:-:-·' .. . ' 1 d 1 i .' d ... ~I 1 .. ;1'1;" ului · _J 1i

P e : .nnta sa ,1 . umea c e mmma ~,I ce vaioarea _ Ul~ '11. este omr m esentiaia.

Omul este ancorat ~]l .~nrada,c:ilIat: in absolut ~i fil,Cttt: .pe'ntm a actualiza lega .. ·

., . b 1 'II A" b 1- 'Ii ill ..... '" ~ ~ ICA .......... II 1· . . l' .

tura origmara ell aosonmu, .... osoluml este mceputul ~i ,s.lar-~iL,W, lui, tinta lui,

De aceca omul nn poa.te fi cugetat Idec'it in rclatie ell absolutul, «Ideea de

chit . r l' .' -n-"'" , ".:' _' -: ',- C" ''',:, ':: .. : ... " ',"" fur .. d '. .', .': . ,II'_' , .... , tt·· " ,0;,. ,~'~", ,,'. '.." -, "

IIp a .un Lrumnczcu este prerruzarundamentata pen,.u In~eie.gerea ornu-

lu:i-» - 9,. «Omul este fiinta 'ce niztrle~'te mai presus de sine, el nn = ~i este still ... · cient siesi, Omul, desi fascineaza pe om, nu este totusi ultirnul, desi e facto-

1 d· ,'~ ,., I E-'i ,.: d '. dar numai .....

rui c JC-t":l,S.lV in mmea sa, .. :1 se preocups 'if! sine,« tar nurnai prln aceea ca. S,C

preocupa de: alteeva. Aceasta 01 experiaza el prin aceea ca nu g;tsefte odihna 111 sine, ci nnmai hi rcalitatea tra-nscelld,e'ltci»,lfl,., Omul se ,p,oate: defini ca 0 fiinta ce trebuie stl se transceanda necontenit, Nu este verba numai de 0

~ _. -

~"">9ii.iif"iii,e r:~lli d er p e'p'r~ him ... ';jIi1!!< si ~.p-:·Ire·,·· ,f"P'f:'¥'\ f!!i''F'R1 ~; .co. ~ ,; ~;,~ p:" C' p., n,~p!!9i1 c,c 100" o· ~,~~,~ 11; pi, '''1 dev~' r~i '"

IIU..'CUl.~~!!i.:.,.I!I;,.._ '_:: I!I,... """ .:lIi, ""=-".!Il_ \;.."'~ .... 1;]!:!!i...o.J:.ll1,~Jl.lll:J.J! ii:l!l!iLJl" L..II. ;,},: '!ii"., ~!!i;.,.~(I. O'O':_ O' ... "_ C ,;::)Iu .... ~~ ~ _ ..;'. ~,~

ta transcendenta f~l~a. de lumc ~i fa,ta de' tot ce face parte. din ea.

Lumea intre:agi. c, in fiinta ei, ~i p03'~e deveni pentru om rnediul prin

..... d d L ~ .... deci Ii; £:: '. , ..

care acesta stravei e transcenc enta. I .umea ,.w.ntrea.ga e, I." eci, In tnnta ei, sim-

b:,. '1,' D' .. ·"····, , ..... ,,'. 'ill trebn ~ - '.' "o! ,..3,.., .","", .. '. ' . 1 ' '" [ I'" ~I" de ,. nbc I' '-II, c,' '0' .... 'ri'p' 'un'

_ o!, i ··ar om ~ .. I~r '. me sa tiC $;lCOp'c:re ac,e.,s - c:ara.c ... er. .' ~ g,rn1 ,all ~. el ~ '. ' i:J < I '.

Sfin . ",' ·P·"]If." . a. " , . A" cA di !' d it SO' r. . '" i p'M i, . .. '1;,;1

'-',~. ,PI ' . anna ~1 0 lSpon~l atatia ,gan-: tort rno:_ e:rru.~"lLln'fil .. ' ~Lrln'~l ,exprllna

.. . ." .'. . .. , , - rul , - d- ... . ib '·1 _I l' ,- " ,. d·· -. - - - di ~ --, .- ,co . ';,;, '. . J~ - . ..' '. - '.' d"· ' .. -.. . .,;, di i, : .• '. it;

caracte '-". ..e ,SlID;, '0 . ill ,1.UIl1l, 1_ 'e- me.,u 5.tra~r·Zl,U ' .. transcelll, ente~ .'. VIoe, In.

s; ·,~.,;"'+a""ru·: r''''' lor' de >C'I rir'"P O'-,,'tt; · ... al:::.., divi .. ··· -- .' J '"" ..:ll:, .. ,~ din 'it' ..... ,[ .. I' ,." .,', -,'m;Dii Iumii

In',, a ~ , .' a.. . .... '. i3,P,L II;... «.ra ~J.WllU;., If' .J[n,e>~ ce 1.[ um aza. .... . iLoa e llcrurl.111.~ ..... . .,

Sf-' M:·,· ..... '···, " ...... ;-:. M" ).i(;,;i;oot·-·'-~l'~'t'liC'~ ,1" ,,;'.:c· ',i Toate 'F~-tu· .n., 'Ii -:. Durr '. ' .. ' ,'C' ":'.' '1:[":-',' tolate

. "".,axnn .. '" ,cu..·llr1S1L.Oru, z~ce .. «i.oa.-e lap.:cOJLt: fllU .. '.' umnezC'u~ con_cfIlp_,'d_c

d·" ~J"'- I ~ .. , tel ..... 'I'" .-., .... , .", ' """"r" ;.,=-, . '-'-' .. --; ... 'il!-.Q' .. - ,'. ,t,; '."'-" .- .. - -:-.~---::-. ".,J lA, 'C' __ II-, ;:~ A .

C no! ctl JJ.l~f: eget.e co,resp1Jl1Za~·otlfe, l1C ,rcs,!b~SC ,far,Wle-a al8£:,UI11;.a 1'1 'c.w.e ,~l In

ficcare :faprura ,rll~i.unea dumllezeiasca De d.esco,pera 'VOla Lui »2 1 i «<Penmll ace~ti s,c:riitori ai Bise.ricii~ fe,nom',en,ele aoa.tlcl 'Utl-.i, obiecteJe ll,unii externe~ creaturmle s nt n.um,ai r,eflexe ale: altei realitiJ:m">,,., Dincolo de «Bc:oarta 'vartoasa 'I. materialita·tij>~ acestor obiec.te ttecaroall:_'] ci all vizut eSlen~a., adevarata, nc· ...

·t··~ : '!o'", "" .. ", '1 ....." ., ." '. i_ Eli'·'· " d' " ~:...., . '.' - :". S':'f' ~ M·· . c~ .. M··· ·~'--tu· "~ ',:" I' ... ··,·,rul ",' 1

re'C(1[oare a unul "e~ruce. ' .' ~' ,upa cxpresla .. ~ ~.' axnn ,'.aI'.,fl81.[O,.· ~ 'mu

., • . b' ill" ~ ~ d 1 ~ i "i, ",",1 fl' . 0".; i ...l !, .....

.cu. ,p'rmVlr-e.;a, sellsi .' .a~r 'Cll prmn 'vc··_erea con1Jem,p.,a1;l~l SplrlltucUJe.·3, : rle,canua uul-

tre simbolurile v'azure, 'a'Ll fos,t lnviita.p de Logosul creator' asCUllS in ele §i in Logos au ::rl1at pe DlunnezeU)2'1; ., Dttpa. c:uvantllil a!celltia~,i ,S,fint P:irlllttt ;ai Bis:e1ricii" ,(toa'ta lunlca· Iiltelig.· .• ibili se infatlseaza ,lnchlp. nita [ainic in cIDip:,mile

. .' '. 11 :<Ii. ,

nmho&i&c' sle hnnii sensibile pentru aceia care au ochi s'a vada; "i "toata, lumea sensibila, dlaca e cercetats cu 0 rninte iubitoare de cun.Oftin,~ ln ,insi§,i principiile ei, 'ill ratinni, c inclusa in lumca inteligibila; e aceasta III principiile ei,

~ ii.. chi ili - .'. b Jj- .' 23

91 aceea in cnrpurue let srmoonces .,"

!I; , -

L P"" . · · .' b I! - I. _'Ii - d 1- I

a t'annti s ... a creat 0 V1Zl.Lme sim ~oiw,ca speciala despre urne, cum la,

imnografii bisericesti sau la. poetii sirnbolisti $-8., creat un limbaj propriu sirnbolist, - eologia scriitorilor clasici ai Bisericii a fost creatoare fi tn>draznea'~a~1

d '--'-.' .' "iIi"if'ic-'I' .,c! ~11'- .. ..J!:, ··~---·n·-'· __ ',.,~ tii l I A, .o-it""'_' .. "~, ln ,~~ --::' 'j--' limbai . __ ',

te aceca pen1u:u ca : ,1 rnSpOZl;i-a rmntn ior, In pe.Lcepp.a . urnu ,1 m urn .a]l, au

fost mai '3rproape, de intelegerea Bibliei §,i Evanghcliei~ de graiul Proorocilor, al Apostolilor ~i al Domnuhii lt1J~i~ Si acest graj intrcg a fost str~fbatut de

_,1 • b Jj" d b" ."... - "~ ....- .. ,_I: - ,C:

aeei sun 0 .Sl11. :~espi~ care am vor .flr~ .ParlDlU n-au vazut numai su,pr~u"a:fa, re-

nomenelor, ci ~i rad'aclll:a IOf'J' principinl dumnezcicsc, La ,Parhl'p nu obser\~ obiectivatie, n-a existat abstractie, «Ga ideal ~U cuneasterii lui Dumnezeu, Apostol-ttl. Pavel i:~i p,ropune dibuirea lui Dumnezeu (Fapte 17~ 2'7) in

A .

lumea vazuta. In Inme trebuie aritare urmcle prezentei lui Dumnezeu, a Iu-

crarii Lui in eID>24. Acestui realism simbolic al Ortodoxiei ,ii corespnndc, de

d- li" A i..!' - d ill: ,,- d --,' 1- .'

aceea, _ ep- n, 111v~~aml"a, .•. es·.p1re e11crg- -, e neereate, I~-,.espre' aceste urrne ate ui

:'lUJU1CZJeu. in lume ... E 0' "invi.~i.t:ur,a care si .. a aflat deplina ,clarificar:c' .la.. Sf, GriglGrie Palama, Dar acesta urme a z,a. , in conceptia despre raportul lumii ell

D 1.:". .. ". U- bi ..,' · ~ '13-1- '. d 1-

nnl11JeZelll~ hnia scrnror tor brsericesti an tenon ~ . " Zlce l.esp,re.um1ca 'aceas "",

[ . - I' " .. Dut ,- , l-c-n n pio"lll'iP'II'II a- "7~ ,..J it ~IC' P·.i"iI, e'~ lum pit 'I~, 17111 'ta,,;";" r,~" 'W- ~, ·r- ..... .!1:.R~ '1 'I~ i '"111~. mai p' ",[1-P~ 111. £"

:!l ~._ ~ !-~.;(£~~~~ [ '~.i~UI la·· ~GL~ L.,.A , . ~l' CL~U" . ~CL -~ Q"l~, I~ ,[~U!~lt.L.L~ J.~.~~ _. '-'L]fL~1lJ

- .

de lume, pentru Gat. prin contemplarea spirituala a ei sa ajungem, ca pc 0 sc a =

,,: -]- in . una·' ~ ] ~., lum ~ . .., t:ii if""I~p..., . - 25 F'rd 1.' 1. '. . . :. L~ ~I kQ . __ ' . ~iIf1 .1!1iL\....~~~» '.. ..

S'c P--=O{lte descoperi tot mai rnult caracterul die simbol al acestei 10m]! si

._ J

ceasta «simbolizare» a ei este 0 misinne ·a omului, Acelasi lucru n sp-.lme sj

- )~l .'

un- 'K! [aspers ,(TO'-- ·.~t~~i realit .... tea ,F->m1~1~ 1t"'1"'if'"')i. (D- ·'o;}~"Pl' n) e strabatu ,t- \Ji d· P ;i""ii; s lID',· b ",0, ili -

' •. (:1I.0'l!!;,.o" Iil',. ;~~ .. 1m. fJ!J, cL""-" ,D,l (J:,. "'-'¢II;, 110.,. . .t" ... bd \ .. ~,:)'!I;".;. I .. ~ IWi.U.-I-.i1.. .i1L. 'Lr \..J' .... ' .. ' .. '-'

ca. p'Cl't,el1tiala),2,·5"'1:-;.. rice e~ .. Acesta aduce si niste P irecizari pretioase in acest do",

-- ~ ~ ~ . -"l ~ .. ;!

merrill variat al simbolurilor. El distinge 0' simbolica ~1 sem_ni/R&iiriwr si 0 sim-

_ ~li',

~ ·lica :21 C,01it€mp'liriii Deosebirea dirnre acestea llU se acopera intru [10M cu

eosebirca dintre raporturile simbolice din cadrul himii create ~i raporturile irnbolice dintre lucrurilc lumii create si transcendenta, Cacm si simbolic

~ ":J "(

cmnificarilor pOI~te exprirna l1U numai raporturi intre lucrurile din lum '

• ,~ A 1- i, ii denra D'" bi c J

l raportun mtre mcrun '~Il transcem .' enta. .reose irca ce 0 race a ,_ r

DUMITRU ~lANnLOJ..E

_. 1:; . Y I ~ d '. ba I d· .'-' . -". - di .. ioi' • ufle ~ T .. ,- - ! - . . • - - - b -

rerera mal·.e',gra .• 3. , a ooua antur 'ill, Sal] stan S. eresn, inonce caz, sun' '0'"

m,:: I'"' ".. .. lusi d S'· b 1 ~I d

uca contemptarn vtzeaza esc U£fV transcen -: enta, :-,llTIO UJI CU, care 'ar-e : Ie. a

face aceasta, 1'1 nun: e~ e Jaspers cifru. Simbolica .Ismnijic:d'riJo-Y rezulta dinrr-o comparatie intelectuala inm lucruri ~i ca. atare desparte scmnificatul Ide scmn

., d .c: d 1 .~:..3= lernentele real ". .' · .. .

si, :' tate run, _ egatunte dintr toate e ernenrele rea . '~'-tl.' ell1pIrlCC, prin Of ice

se poate semnifica oriel!" Dar 111 'cifru se contempla numai transcendenta ,~,m tara a o desparti de selm126. Prin afro are lac 01 traire a transcendentei, nu o simpla cll,getare as.,'upra ei, PI'- at sa-si : ~asca cineva ~i Icugetarea despre Dumnczeu ca Wl cifru dar acela patnul,de: atunci prin rug et are' la £OJ: damen-

u1 of.!; bi ~I ..... •• aL di- 1...1-- S" d · ~fi'

n sau 111 a. 'J:SUl Ic~ge'1:arl1 s uc, :, __ nco 10 uc (c-ugetare~; 1" " ~eSlgtlr~ ,0 semnn cas

re l'1'U 0 poate ocoli nici trairea transcende tei prin cifru, Dar in aceasta sernnificare l1U se indica ceva prin altceva, ci se exprima transcendenta tralta ,tin .. preuna cu cifrul, Aceasta sernnifican 0 face graiuJj prin care se exprima trli ..

'.-' " IT'" ..".,-, .. -C." ". ·d' . , "t, ,,: "" .. -~~-;-;- Pri r ,.- n··';;· ,.' c..,. , .: ~ ··1: .. '"' -,' rd 1'0. -, '" t '

rea -".c anscen aenter in cnru. - nn ea, trairea S' race mal c ara, s,e a ancesi e.

Caci cifrul ,i sernnificarea lui nu ocazioneaza 10 ' raire rerminata a transcende atei, ci 10 vedere mereu mat ad,a ca, in, CI '.'

. _ A _

Astfe l lumea intreaga poate ,6 simbol in I OIUa, moduri: a) In modul III

care or-ice obiect ~i fenomen din ea poate 8., mnifica pe oricare altul, dupa

. " .,. tia ~:~·T~ .,:' - , ---I ."", • ..,:' ~ ,- .... , c't,· .' mnifi ,'"-- ,"', D····· -.:: - -,-.' . - . -. ntru - , " , '. --,

convent a mrre Q1at"l)Cl111 *1-,;1 poa: e sc .1.,·. ica si p ... UDm,1 zen, ,pen, '., 0 cuge

tare rationala, in baza t, porturilor ' auzale c le sesizcaza aceasta, Acca-:-ta, An virtutx .. a faptului C:l «mel. un lncru nu sta d· sine ci 0, '-. SU11t: ttl r .t -0'- turi».

b)' ~. A dul ,. '.' '1 · t: fi i, b 1 OJ&:.

.~ y'l in moe _. in care 0 Ice, nicru, once reno e p. 'a~e ':1][ sirnbol, ca crrru

prin care se contem phi transcendenta si nu vreun alr lucru sail. _ fenorncn. Aci

1 ...... __ 11, , ... cc·' - .-~.... ,'- A -:- :-~ , '. ". turile h '. -,', ale .. I!! I . ·d·AM.,:: ':,- - .-, 1 ~ .Ii. ,t "~

_UCL'LU nu mai es e V,aZII[ In racorr rt e lUI cauzaic, 011 a ancimca nu, m ar-

na 11-.11, carle n-arc de a face nimic ell raporturile lui naturale cu alte Iucruri, ci

1 .... I • d '17 C' ". m ',_;, - 1 ,. ',~

e un OC ;tl prezentei transcenc entCl-' ~ .... a c rru, tucau respectiv nu 111m e va-

zut incadrat in determinismul natural si prin aceasta ·c~ un sirnbol natural, ci

::! .

ca un simbol :lnetafi,zic28 .

10 'fEOLOGIE A IC()1\NEI

4 1j "'"0'; d· ::u·'· ·l··,.I;;f"~n1.·Q'e'Yt,~'~ N"1i1Alb··· .. ol» '!' -: !(J-lIt1 r ·.Dl··iC(";~n~·b ,. ,...t VJ.I. . • {,flw.I.o'·1i -v- , t-'fjo i.'Hd'l'l(; .'. ;:'If7r.lr.., .. ,. . .... ~.JVV·w.J~

Dac .simbolizarea 1IIDor lucruri prin altele 1:0 cadrul natural a lnmii, e actul care a prezidat, asociat cu 0 simtire religioasa, la crearea idolilor in' sen- 81;11 restrans al cuvantului, vederea unui lucru ca simbol propriu zis (sau ca ci-

L' "):" ,~, .. --: lil '. '.': c-· ~ -'.' id .' At I . --" t ,.~ '. .' ' "" I, . '. 1·' .. ' . -.... . .' il -.'. " ,-' .J -~.

rru Inlp. C nnmaiaeca ·0 raportare a omuuu a ceca ce e mal presus u.c ra-

~ d .... dID" ! {i; , -01 ul ~ id lul .. li"

trune, r: ,e l1.atura., r e Ufiile" .. .'eslgur;1 §11n raporr '. om ,ill co 1:_ .o=· __ , e lmp . cat

- . '1· .. ~.- ·t .c: tiv D"'" - .,.C: n": it ,.t":., ,.' . sta ~-,-., .. --;- .... ,. -·'·0"··· "al"-~ ... - .-.

un e. ement aICCV. .ar alec. VI area aceas a nu e S .praraO[.1 . a, cum e a-

.. 'U'

P- o rtul existen ti al din" - t re om si irn ,- - b .-: 1 c I"~ e subrati 0' n- ""11 "a'tiJ sau extraratio nal a ....

", 1_. __ -.AJIl:,jJ. .~'.. .. '-'. ","". "}' .~. ll'j . . ." ,.j .. ' . -r 'f . g,!l.~, i:I..g .. , u .. ,l,u.p , .• ,

Ra ......... , ........ ~I· id hil ~ Ii" D" Ii;

POfl'UJ omunn CU L to are 1 un C acter reo .glOS ... - - 'ar aceasta nu mseam-

JIll, ' !u!. dente, ~ ~, 1 t id II ... 1 d ' ,

na totusi o traire a transcene 'en'tel pnn II. '.0 <I .. .n 1" .OIJ[ ormu vee Lie· ~1 stmte, Icon-

cer t. ate, in. baza sirnbolizarii natura ',., intelesul sau prezenta uneia sau rnai

.. ul'-· . -, J: -. . -. . -. , , m .. -I 1 _.. ~ " In si , b '1- ,.. - j,./ .'. ill' - "" " .,.... ,1, ...

. m .tOII 1,,0, ·te. naturaie a e iumu. _ n urm .'0 ~ msa, ornu traieste prezenta a tem

.: .. - alt .'-.~ C', .. -t ' d'ilIi .At· .- 1'" ..... 111 .... -1" . ., II.· - .. '-. "r ... ,. ~ -. edi iul · '. b ili: .,-

,. au ar or .l ort e necar ce e na L.1UJ..'aJ!Ie~ .p care te poa te a'\ ea ~l file 'c:c _ C _ _ simr 0 za -

tor privit in el insusi. .tn. idol om _ .. ede ',i adora, de pilda, forta iubirii natu-

··aI· ..J,:~ .. - .... ,- .. - .. ~(-dl_., __ s . ]., r":"- ,-_ . ..JI~;_., ." .• I' '-:-.~. " ~ " ... ' nb ·1·-'-

r,o .. e WJ.ltre se.xe" p .. - can'.." prln ,egarur f cnntre l11JIC, ~l ffilreasa. ca. snn - 0 . Al. ra-

portarii transcendentei la fa,prura1 OI~-uJ vrea .. 1 exprime dragostea rnai presus de. fire a lui DUD111.ezeu. dolul exprima :. 'rre1e imanente ale naturii, sirnbolul fortelor transcendentei spirituale,

D id 1- ... 1 b I dif "1 "i -..'1

e aceea 1· 0' 'til IlU P···lU1C. pro oieme : . icue I entru cunoasterea fortelor

•. . ~ 11

ce le exprirna, in,chinato'~Ut la idoli cunoaste in mod adecvat.xlesi nu in toa-

'ra extinderea, «fortele» zcilor sal. Cunoasterea prilejuita de sirnbol este ins-a, . :1 ill ·lnica .. Este 0 cunoastere in necunoastere, sau 0 leC\.UJ.o·a~tlete ill CU·-

.11.. d bOO " ~ • tJ. C. ~uJ d . ~ id ~~1 • ,. b

noastere, ncest'c :. eosemn se arata ~l m rem oe constnnre a. 1· iouior ~l, simeo-

lurilor, Idolul prezinta ~i cl uatura stilizata, dar prin lexagerarea rnadularelor prin care se manifests acelc forte ale naturii pe care vrea s'a le exprime. E ·0

. , id ~ ""' , - ...." II' I\, li t'" .' C

II.:' a;gerare care nu n ··le- , oe om peste natura, ci n scoate III re ie - aaunute lor-

1 1-, · II d 'L.. ~ [I ib .. 1 1 to. c: ,. ~l 1 j~ '. b 1 ' Co -

~e a e ace eia, rllpan: eClIlWl.·.l'LLL natura '1'1 ,J,at\-'I'Ol1JUl . or, 1.11. 8Jl11 -·,o~ ca cirru al

d· .;C'..,J .... fi' .... ,! c.c.: 1 ...... 1. .... '. _I' hi ,.

transcen __ enter, lara. a n anuiate 1,0 rtete naruraie, caci eie servesc ca C_11pllrm

pentru altele spirituale, sc aleg fortele cele bune si ele SlID! prezentat. in.tr:..o aso··-iere· Clli e·c_.emente care se o'pun celoll' reie, peoml, a ridica p'rivir1ea 1a flame ~-~

··e:· ioar-e.lor, de or.din s:pirirnal. ~:arpctt:, de. arama e atartla.t pc CnJ:CC., ca s a_r,'-ne

. ..... . .,. _.A::,-... be' l-···t~ 't·· · ~.rt1,~ 1 ; Ar· - .. ... . ~c ...... l't -";~t ,c -- .. ;( b' . · , . .l:Ii :. t

ca. ceea. ce e rdU, e -,'Inn _ i Olao~. III . - •.. ' 011. e uluDr 1 .. , ca Sid ..• 1..~·C(1 S· 1· _ I.

I)- U' -M'ITRU ST-- I "",'1 no " 1;;

_.',' ", L' '-',: ·.'·~W;~.LL.~

H · ~ · A,_ .. C;t.··· • A • ;; S-- d- - ·

eruvimn sunt mratisan ca TI1S,r e oameni mnarlpaPc etc, Sau c acanu, se l:;JIU ca

· b 1- .. 1 : ~, 1- · ... · b ii' ~ , il- ,-

sun -'0 nn nicmrue '0, e mal curate, pentrU ca sa se poata sim -:>0 iza msusn e

curate ~'~ luminoase ale transcendentei (faina. de ,bran curata, untdelemnul, vi .. , 11lU etc.). Deci, se pune accentul pc i: - susirile fnunoase'l nobile ate lucrurilor, ,i se .pun III umbra defectele Ior, Desigur c,a. penn-u_ a deveni un lucru oarecare sirnbol religios S'3,U simbol al trw scendentei divine tn SC11.S restrans e nece ...

- di · ~" .. ib 1,;1 ,- " " - '-' "" 'D' A OJ 1 -

sax lea creumciosr sa. area constnnta asigurara ca rumnezeu msusi -a ares

penrru- -~ ~,r-e ,t fu 'C*'"; W El- , ~l- li·""C 't ;/1,1-- . ... ale lui , --f5 - ot e ,1,_. aceasta u neue, ca r ' a scos ,_D e ,0' anurmre msusm aie nn, can ... p'

oglindi pe eel,' divine, ca sa stea asupra lui lumina alegerii lui Dumnezeu, fapt care el insusi face, run el, mai mult dJ'c"'t orice insLl~ire naturala a. hicruhii rcspectiv un medii prin care se cOI"tem,pl~i transcendenta divina,

Aceasta arata en insusirile trumoas n rurale ale unor lucruri I reb ie

'il

d- m d !. dinci ului hi !l .. - -I li d 1

epa~mte; e constnnta ere ,- ClOS U1, C .uar cane nu - '_ se a: auga uneie note

I 1- ~di' '1 ~~,- dentei

car e c:,p ','e~esc pentru a se noica a 'o·i1tr,e.' transo 1'1'- enter.

Fapt 1 ca lucrurile numai In baza aleg erii ~~.j .. , sfintirii lor de ,catre Dum-

,_ ') :Ii

nezeu servesc de sirnboluri religioaserlll sensul restrans, ,i .' eci nu sirnplu prin

insusirile lor bune, arata totodata caracterul gnoseologic antinornic al sirnbolurilor, Singurul lucru clai p'e care ni-l fac I -, aoscut simbolurile, este exis-

.enta h .. ii D mnezeu si relatia Lui ell ele "'Im orin ele CLl noi, Prill ele spirirul

~ ~ ~

ali- '"' A L.o : d d 1 1 ~!, 1-

urnan 'C zeaza 111 g'Cllera 'j 0 transcem er ' .- e ,1 c - e create ta Durnnezeu ce

necreat. Altceva nu mai cunoastcm prin ele . 'rat de clar despre Dumnczeu.

D ace"- ":ur- PW:"f1;1 . ,"~n"" rturi c --' ",.'r-_ ',' x . 'fr>, D 'I " ,,-:-_.~ d,' ,- n - e ace ea. sp , 1. _ anntu ca prJ-.LI. ere I. 1 cunoas em ca eSLC -' unnezeu, 1 ar II

cle este EL Ele, si P'~ ste tot lumea 11ltt . ,go. sunt n- cesare pentru cunoasterea lui Dumnes eu, dar l1.U n,e of era a cunoaste fie adecvata a Lui, Daca I1-aID Ina in considerate Iumca C' simbol, n-an a\ 1_ =, I,~ ecit 0 traire si 0 cunoastere n, -

l!

gativa a lui Dum I' ezeu, 11U. ~i a traire ~i 01 cunoastere a Lui C'3, Creator si sus ...

tinator plin de r== al tuturor, Ba de, voltats consecvent, teza aceasta ico .. , 11.0111alla. duct: La n· garea oricarei curie ssteri a lui Dumn zeu caci ~i cunoasteres negativa sau apofatica e 0 experienta '3, lUI Dumnezeu 'I ein OIn ori ico ... noclastii refuza oric e relatie a lui Dumnezeu cu creatiunea. D'M sirnboluri ,: lumii nu ne ofera pe Ide alta parte, p,utitl, a sa cunoastern adecvat ct111_1 este di-

. ~ nitan ~-~ ,-, '1 ,-",' -:- ',- 1-' ", .. -- · _'I." di '" 1-· d'" ,,- ". - ,'-- ,,",: D" --'-, ,

vimtatea tn e ana cu ill aea ~l mal aies " ncoio oe ea, pelltnl ca urnnezeu

Q TEOLOGU~ A IC(}ANE,I

101

_,;;. 1 . - - de .' - '~,- tor' "". id pal to ~1' din ramo de ea .. t-~ - pv -ut~ si

~ nl . c;rar-ea: ,~rba . '~. ~l p.ro"\'1: en .. " .r· :"':.:_ ~~\..··:'lIL::..: .:.: .. ~ .. - es'u.., ElL·: 3Z __ , ',",1 ..

;" I '1 I'

,! d - i iii IbI

ina! pre~us_e tot ee creeaza ,~l prorua.za~

T", h_ .. id , - .. "I' de -,' .-. ',(.( '; ... d- '" .,' - ,0;. .... "., .. clastii . - ..... " " .... ," _~ .'-, • --,

,10m. seama ' e aceasta 103" iecvare, conoc a\f.- j au resp, ns or ce Slt11-

b 1 E · A.. t~;II, lr . - e(j C '" - t din .. 0 !' - .. d'l . ';,;' l' ,- - - - - _

0.' '. ' __ ..1 se 1111 a 1:' sc in ac easta C neere icrosn, care ICQ,nSl- era ,I,' nea rea 0 re-

alitate ce nu reflects existenta lui Dumnezeu, sau o agnosticii, care declara orice cunoastere a lui Dumneze u imposibila. DesigllIJI in, aJti privinta, sc die ...

b di 1 de acei A nd dinci -'. '1 'I!

ose eau 1"a: car oe aceta, caci pc can necredinciosu pun accenm pc: nrmea

'vazuta asa de exclusiv incat -0 consi ler:i singur realitate, iconoclastii I' mlau aproape. orice demnitate a, lumii vizut'·,~ 111 tendinta lor de a nega orice sens

" ," ritn, .. ,l _1 ~ ~ ,-.:;:,:~,"'-' _ "._ ,,~....! ,',- D""" '",-- .-" A:-,v--,';'t' ",,';" ,~' , ,,"-', 1-'" ,,-

Plrl ." ,at ar " I In caiauz ea n iastra s.pl'le ',.',umn" zeu, ""para 'DIll lCO', ie or)

dim ... f demni 1 '. · 'I;iI ~ '.

1 _ potrlVa~ a irmau demrutatea urrut vazute. p,tln recuuoasterea rapo,rrurl-

10'[ ei o Dumnezeu rnai rnult d,cat necredi iciosii, desi nu 0 considerau sin-

gura,' reali lita te'

. ~. ~~ .. ,,/. - I!I

D-·" ,-,".'. t' ,", t de ", - , '." . t- ,,-\ I ~".-x B'O; ,.', fj'-'~''i''d ~ , ,--,-

in acest pune -', rec re ,"0, I,' snune ca msenca, ixanc I_ 'Igma

despre icoane, a, afirmat sf tenis '" irtuala a c eatiunii, a 1. iar atitudine pozi'vi fita de lumea 'vazut_.~ in ansamblu, Sf" Ioan Damaschin nu se sfieste 5,;

~ ~

{<;.' d r..r • fi., Ii ,'I OJ , ~ - A 1;., C' ;.". ,..J ... -" -~. "" ;:c

In, "I te un, 3..-, .evara 1'-, '11 ns.a'~l ms tene , ' e5lgur mtrucat a lost I nvre arne Ita, Sa

fin ;, b 1 .~ , - 1 l' I. , N' v ~ l' ~ 'i" lie 13: otura, s rn '0, ~l Slli'A§1 zu ui Dumnezeu: '« .... U I .a mcrun rnatenei, ZICe, ,

dar rna inchin i3catorului rnateriei, C 1 " ~I= s-a facur P '111 ru mine. materie ~i

· · , '1 · "" A ,~~ 1 ,'i • to ," ' .~ •

a prunJ:t s.:i ,,_,' cuiasca m rnatene ~·m.". II rat, p'fll1. rnatene, mannnrea mea, yl

1:1_'" incetez sa' -a inchin rnateriei din care ,-3, lucrat mantuirea mea. Dar n

I

~ D x fi I C:· .... , ~ fl D' J ,.

0' 'ClllS.1:eSC ca Durnnezeu, sa nu ne ! ,'aCl cum 'at ,_.1 ,ulllllezeu ceca ce $.1"'3.

primit existe ita din cele ce nu sunt. Caci . 'I,. I" itrupul lui Dumnezeu, e Lrumnezeu, ca unul ce a devenit, din pricina unirii ipostatice, mra schimbare, ceea

CoP e S'I' C' el . -' - Ii '11 n,~ in "tr' rue ~11t a y~ 1'IflFI1 . P '1'· n fi~ 1'" . ce eo, a cp era -f"iP!I 'it 'p insnfl ~ . i t prir 1

I ~. '," cc''''a IbILI,hl •. ; ,',- ,_~, . ~ I""w~:.la,: .r ' " ,Ll,1 .'. . .•. '.~ ir!...,' . ,tL~. Ii:~ _: ll,li)', ' 1,,- ...• ' •. ~ - .

suflet rational ~,i in'teJe.g,a.tor, en inceput, nu e necreat. Dar einstesc ,~" respect

· Iial v'" £:::t.. ;It, . • . li ~ d

~1 ccai .ua rnaterte p,rm care. s-a [acne mannnrea mea, ca pc una ce e P na ae

lu crarea (energia) ~Ii harul dumnezeiesc. Cae i, oare D:U e materie lemnul erncii de trei ori fericit] ':".., 'U, e materie rnunteh .ccl venerat si sf'an't1 locul Capatani~ ? N.· e materie piarra hranitoare ~i die vi aFt, pnrtatoarc, morrnantul, iz-

rul i ; ....~' ,0 ala si ,!:'I\ ... E

vo mviern noastre r "a nu e matene cerneaia ~1 cartea p,.vea sranta a evan-

gheliilor ~ Nu e rnaterie masa purtatoare de 'viata care [ ',' .. procnra ,plil at ,lj,. - -p,i? Nu e m:atc-ie atlruJ ~i argi Jtu1 din care se alca.tuiesc cruciie" ,i I .•. ~ 'cucil·

102

DUl\;IITItU' STANtl.OAE

• " m ~ N' " · · d '"' 1iI.'7 ~. d. 3-

~1 ponrele : ;;... ".' u ocari materia, caci nu e 1._(; ocara, j_'ltml& n" e 'e o'carvtJ cee.B

fi.... D Aceasts '_,_!''!,'~ S' ul I

ce tl tlCut· umnezeu~,',ceasta cugetare e p.rolprle· mamnenon omgurt i nicru

de neci j; diD ~i "",' ......

__ C necinste e ceca ce nu-si are cauza ain .rumnezeu, a e nascoc ': ea noastra,

, bai lib' ,~... ,," I ~ .. d 1 d- - ~ fir' ~ -

Prm. anaterea u 'iertat11 sr 'ap' ecarea vomtn " e a ce a ce c '~ . _p'a .' e 13, eeea ce

:II ~ '!! . .'

, - ,', - - f - .. ~ · , . eli U ,- ... ;1.0."" ~ 'J Y

e contr ar iru, a ,_'_', ca paCal;W»..oJ. .. ·,

_"I: de aceasta.a reecincecreatura ca s: b . D t.'.

", alar-a " e. aceasta, a r~s,prngc creatura ca SlID : 0' a I ui Lmmnczcu ~Jll-

seamna, in ultima analiza, a respinge chiar chipul ,OlTI1el1.CSC al Iui Hristos. ca reflcctand durnnezeirea lui, sau chiar relatia omenitatii si a dumnezeirii in el. ~,~ l' con o clastii au fo 'S:: t' con sec',' ven 'N '~Sp-:'l~' cr!~'n' d ic O"<-"]I'l-.;:'Ii lu l' H: ristos cu ': rnon ivul

,\,'Ji . ...:._ ,I, "'_.'_',[~. (~L I 1~!:' ~I .. ,. ~_. ',' '~~I ~,J!..\-.. ,.' lJ10.·_ JL. ..... ~ ,GL I, ,'j, " _.", ~:..,., ,".1" !

ca ea nu reda declt omenitatea lui; ,pe cinda,pa1"ato -il icoanck r) aparand, sirn

b I" ",1 A', b · larz: ....., 1'·' ""

o ui I I~l creeaza [: iaza mal ' arga ,P' ntn I I~~.P area icoanei ur . - .nstos, ca pre ..

D 0 1,·

zentare ~ umn1ezetl-r.m,u ui,

5~ Fun,damerttul ontolog'ic al simbolului

Dar daca sirnbolul ne ofera 01 cunoastere .' atinc rnica a lui Dumnezeu,

d . di . · d t '. _'I:"', \oi 1 ·

S'" (:a .'. sa Inc" itam pUPl1, as up , rnoau ill, cum Sf! reanzeaza accasta fie atre

antinomica a lui Dumnezeu ell noi prin lumea ca sirnbol, adica 'asup,ra naturii acestei antinomii, Serghei Bulgakov pretinde 'C' ap,arratorii icoanelor 3'U la~ sat fat,a r1sP'Ul1S obiectia iconomahilor, C'a .rurnnczeu fiind nevazut si ra'~a forma, 11'U poate fi 11mtisar'n icoana, deci n- cons .uit 01 doctrina teologi-

.. li"d' ... .t, 1"] .... fi~ fi ~ dusa d .. ~ d

ca soi ,a pentrll cuitut icoaneior, care .. a ' '. p'um ': I introc usa ca c ogma In '~A::-

,fl'-' itia "',':, odi .. t · "{nT E'" , : .... C': ~ .-', 1--- hlI1"iI'1' .X ·-6- ':,'" -." ,.~ H-- "l'S,tO"'S' ','

.111,-.3 ·lnO~·,luUl v .1..1 ," ICun'1Crnc.J Cl s au m _~~,J.,~ Sit a lrm. ca, ... r - _. ';, ca

, . --,- . (~"-d" c ,~ ~. A, . .' ..... --;q: . -.' .~.,.~ .', "j"'~--:-- I', .-., '-,," .,', d ! ',-',' "_

OIn" putan .. n PI[lflS m icoana, pr.Ul aeeasta e pIlns ,1 ca . urnnezeu, ' e~m COIl-

cluzia aceasta e fortata.3U~

,

Dar a.piar.atorii icoanelot au da, '0' r ~i un raSpU11.8 aeestei obiectii. Ras-

p'Lmst I acesi a il exprirna Patriarhul Iichi ror ,Marnlrisito11l1 astfel: «Firea dumnezeiasca, ca ceea ce e ltl. sin: '., lU poatc fi nici de rninte cuprinsa, nici de

It.. .....111_..... ....1 ril i ~ ~. aJ ~ i ~. -! det ....

cuvant gratta, caci e l1ecu"prl'- sa, negra ta ~l neannsa ,: ~ 11'31 pLresUls, ."., C' toata

nehotarnicia intrecsnd orice ctlnos'ti11ta ~i In:te]e.ge.,rc~ 'Icata puterea iin,ele,ga,~ toarc Inceteaza ill fata ei si orice .ifiaUltare a cunoasterii Sf- ,opre~tei Caci nu e mel- cuvant, nici cunostinta, nici pAr:ere-, nici imaginatie pentru ea. 'Ihturor le

103

-- Inaccesibila '~i neapropiara ~i e rna ~ presus de toate cele ce SlID.[ ~i asezata, : . chip suprafiintial, mai presus de toate cele ce sunt ~i pc: cea pc' care nici un cuvant nu 0 ajunge (caci e. cu .n.·, P utint a a ne ridica lao cele mal pl1:SUS de CL1~'

it. --), ~_,.(,,~' ... • bi w deed '" tul 'Jii.T ~,1J '" . d"

vanr .. 0 mratiscaza mat nne tacerea, r ecat ,CUVal .r I .L~·O~ ms« CUnlJetjtem asn

-:'-. ·l· _. (:--.- .'. ;., ...... ,;0+. . ,)i+-~-'-d' ,. p- ,. I - '1- -, -' .. :~t:,. ~- .... ~ .. - .,- -- '" ibsc. _... _."

)uru"' &1- . numR~) Cia este, ar14"nn u-se .. _ ·nn uneu: mf.l..n1:1f..'S,t:.art. fl ecour» (J_-!CUrtf:JI St. .

.. l- • ¥~"'

,,"eas.ta 'numtn cesor ce Sf,.-au ,curatl'i: m1;'ltca,.

m1 J".

Deci ce este ceea ce va vedea eel curat ell inima ?":upremw lncru 001

cele d ·)rit.·· culmea fericirii, izvorul n 1mptltil1:at si nedesertat at tururor bun-a:tap.1or:; lumina negraita, slava nepieriroare. Dar C\Jm. se vede eel dorit f'

"... I' fi---= ~ .. tt; 'J' ",' ...t i, /, ,i .,. ~ \ • .., J'

·unilnezeu ce pnn.',. re neoaeut e 'In,!; Q, .~ p. :_~n tucrerue (,enfR;g'l'I") $J PUtCIHtIC ,u-un'lr-

".,] " ~ t· L-' · '"" .' .... 1 C;· .' I 'f. - t . ~ -~d- · '. .....

ezce#t. u;tn )uru-.uzJ cart ne ur:ca mln,teRnoaitrB .... a:: e'· .J.ntu.,t p, r« :feat p ne cS-

t» .iI l' Itr' ~'..:I '" d. , d- ft--,·

ltHuz'es& spr« ~,nte 'eger,ea ~nar.ept.,u f4/umneZ:~~'e~1 n.u . ;escoptrtn. u-ne ce est» _" ilnta

_.J - - b ! i'f ("........J "·d :. t! 'MJ .oMi.b oUA A l..",.~ " " A +ti +0;' .. D' . - - - ~ /0,11- . -

ff_Umfle_z'~ z~-ca) ,{ltar 1n: ~.' 1,r::a, ",m.U - ,~~ t'rH~ .'mca l~nVllb.Wp".1r &1" . . . ar nIl numai .'1 .a c:u _'

noasre ceva dcspre Dumru zeu ,sta fericirea (caci de aceasta s-an llnpa~ttasit

1· I '. • A .I:' m .,.) '" '. A' C:.. 1 rii

rnu tI ~1. prm ]n~ejll:pCltU1:ea mmm ~ ci ill a avea cineva 111 sine rencrrea ill

Dumnezeu, potrivit cu ceea ICC ' "'2. binev .stit, lea irnparap_a 1. i Dumnezeu inla:Wltrul nostru este, · .. aci mas-ova ini~eill_gerii aco sibile noua, inlauntrul nos-

tru est e ~,~ Fa' triarhul N~ -L,:C:O - F"OIJttn'· U..., !!('i7J\nd c~, om .. 1 - ~n sine p

IU -_.:.~:_»,; y~ ..... '. &" ur rxicruror ~.~ ,'"I' _11, a'r~k.n....J.[_ ,'~. 'Iu arc ,Ill" t ,\Ji ...•.. .,e

Dumnezeu, ill baza faptului ca. Dumnezeu .. 111ri.p:lrit in fire: noastra, la inceput, «trasarurile ~i imitatiile bunatatil r fi:rii sale» pe care Intinaciunea pa,~ catului le-a intunecat, dar p·e care eel ce curat:1 aceasta intinaciune de. pe ini-

I'._. · .J - ,...... d- b' ~ - ....1[= d'" D'"

rna 's,a e. poatle. iarasi nescopcn In sme, reno •. annino asemanarea cu , mmne-

zeu .. prin aceea ca devine bun si s fan t. cum bun si sian' estc si Dumnezeusl .

.)f. ~:<f J II!

Deci putinta ca ' Jum - ezeu eel dupa fllnta nccuprins ~i inacccsibil sa

81e u aca omului accesibil si cunoscut in creatiune si tn sine insusi sta 111'ex:iS-

"(, !i iI "{

tents «celor ce sunt in jurul Iui Durnnezeu», salt ill «lucrarile si puteri l- din

.1;,

· ul ., In" d d 1 . " d d bi /I., fi I.

JU1"Ul»'~ .. : amt ' '~J:_ e.Z\TO, tar a temei c capre .' eosemrea 111' re rnnta ~I] ener-

gii~e divine prin Sf. Grigore Palama, ·teolo(fiar~sirite3]la. era constienta de ea.

S 1.' B- ul !pi A d ~" ' ..... id A •

_ ergner . " .. _- g~l to"~ caurano sa exprlm.e aceasta ieee in terrnem curios-

cup-ullca lui Maxim .. _iarrurisirorul. dar deveniti uzuali tll filozofia mai noua, - recurs totusi la nisre formulari care nu sunt 'ell 'total fericitc, pen'tru CW m'ca!

~: ....... ' lAD D d

eJll gas;e~te' urmatoarea a11tn101lUe m .mmnezeu: .. ' ·W1IDe.ze.· , este, pc: ···:C 01 pame

' .. bsolutul care '11 are relatie eu nimic t11 afata de Sine .. ci numai inl ntrul

, ~