Sunteți pe pagina 1din 41

..

. ..
'I>.'

..

'

en,''I,RJA'-'"->:.......
II. I I

t' -; _:

'C'~H~'-:-1,~BA:-;':L! -l-N'-'~A_- '-,


", -~ . .. . ".: " _." ~.- L_.
. '....
J.

...

Este o'p'er,a" de /' d,ebul, a l.u,t Pan,airt J':str,atl;~, care-t consacrl· scriltOl~ Ap'B'fe in VCum, in, m'Eli, 1924,:, Ia e,dltura t;Bied.er"" Idla 'P,Bl'iS I',n cOlectm "Prozi!',to'ri 'Iit,an eezl .eontemporan iU'f d:ir,ij ti, de, a ,mcrirto~l ,Jean,~'Rtc::harld :Sloc11i/ c:u prrefa',:a Un' Gorki 'bal;cQ;,ftic diB
II,
:j

'R'n.~~ n~Il-'~n",.;iJi ~ .__::.. U'.lrI.~·a!.l'J UU_· .. . iU,~! g I'n IIm,b,1; romAnia, Ch'ira Ch'ir'4'li'fta ap.are i:,n teamna ,Iu:l. 1,9:2~' Ia edi,tu-ra, ,,A,(I,€,virul'" ~ ,sch:ilodlti de un traducat'or eare n ... in~ a drazni,t d,jj;v'uIge numele, :~',anai't ,[strati p,rotest,Q.'zi, pr'intr"'i1 ~1!l",istltIr.el' trimisi din, N'isa 1(15 ,aprilie· :19'~5-), p'tlbllc,2t,ti, In, fruntea 'voluniulu,i necut Ii 'V'it'or~.;anunt~nd.In, final Cia este 'neva,it, 11,-11, Ia ta'rcin,a de til'mlci're a ~crler,Uor.'sale :

Ii,·,.

,~'=u~ ai, putea 2nd,etta oire' 'm. ISfo'ifmlel~ eare ,au hlii, ,glndS;' fl Irlit r'omttn:8f,te;,' ad_virat ,;romaneri,te ,-, ea ,mOl Ang'he)" dM

,pll·.I. Jt ··:";1I·d·

§:i tj'mpla,. 'care nu e: ,Diei ,maC3'f pls:ireasc;i? !Cum ,si supan eu 0 ilS!emenea fu,:1ne? Cu'm ,sl to',!erez eu 0 u:tfel .de bat:j0 c:ur,i, ?"
j!

.,... .........sa

t ~le
i '.

'~-:.

f""""f-"" ···t·.. -.'. GJi.··I~'_IiIi' "n!_JI'rL'ia'~l rO ,maDLLI.J1;:;


I

vorblnd "0:' llm'.'.', '.a,,-,Q,L-b·' 1_ ~:' _'- r _·.',h",,__ ,---1 '-b':'" ,~'i':ii''r-'!!:i'r:I:''h'~oa~i'-

.' '..:.'-.. , ~....'" .• ,til ",:I, 'U"JffI.,';O;:::-t' ~\t'" 1_ :~ +';~'--:,".j(,.., conseemja, !l..1··'~ "am nta ~-,_W_.U ea "a,_,l,,_ In 'C-;t!i;, 'p'li"!~v-,:,,Q~+,~, ,,,~.UUiil etrea lui M'o', A,~Q'he'I,. Icrt !,I a, to't ee-i va 'uml~ I(~I,~)I ~i"'a·m de1cU' s. m4 "Gd:uc .,Ieu in-su'mi ,I. l,imba mti'terdi, (:~"',:) ~ Sar,ei:na ,a~astl tee.',,ID
-,~f.'~'1

#!ii!I,ti"';I:,'f"',r:-~'"

,&,l~~ILC

A!:iO "0" nO·''1''''ii:!iIG't-~... a-~ n~p,e In·t· 'II'!i·uo· toate .:.l,I~-.II.':~~b.l;.:...r, ~uf\a-l;aa::::1e __ &'~:J B 'w. 'i"'~'~~c- am serts ~I¥~I~~~~;~~ ,~~;,-:; ,'"",1'--:",'_.11. ...t ',,~Q,~ 1'1, '. 'mi$ca.t to,a'te' ini'm'lla
.ili"!fal D

to :-I't· , ,,~- <b"l- ',n_~,.-::-,- ~ '.--;-- ,tu..J,CI f.fthdtlfdl aMeli, - . . ~ "' 1::rI,'e .llm,_,_:l_:e i' ,care Ie "·D::_~~_'_"~-J' In frun,·tea tuturor lUrcr,irilor mele, a,a eum e c$Z,ul G\i, fn ftan,:uze,'te~,
~",--,.I_:;

Oert I""", ~"Q ""',fGoI --J

,e_ ,~J

Ao!t1!,X

Din, p1tcate\, 'toema'i ID tara. mea, ea n-a avut noroe si, o,g11o·te··"PiiO'~ -1 1 ':,U.p' x In I" . nata -- --~- - .. d~ .- ·.It nl 'CI pe~d" easea n }e:pU',~'~ 10.~n'Wl.U\I' 'R" t' a ~. "-~' :$"t- A- U poe mu~,a ,8,
;0' . iii ..

'1:1,

'tr,ej,

frn.,ftc:-:-_\~'" ,perJ"e ea
alilil
'~&l.1

n,epri.c~p;u'li" '~hi,ra a,pirea sc'tlUodilti, D,U'Il.u~ai ,din, :punct ,d,e' veden al f'cl'rm}ei, aI, ,stllu'lu~ ,c:a:re,fieea. 'toad vaJ.oar~ textul.,Qi,
,ct'· :~. .... EUr.

'1i'In

& ....u:L&1

a.;

o;Ti!~1 ~ M

'if'_ --

:-i!!!I',dl'U,,,:t ~ Q. is
I":

sl I' "0-;~,,~V' .;. ,'i_;~n


U

'I[--o·-'··'m,··· l~lL"I.·.: ~1,lt'InX al:ne' I' ~.'


.I~~

'180-.'~1i!".Io''r!I'e- 'J'!i"!i'; CU' :0'1 aU1_I ~g.ili.i'·~ ~1Ii,u.y _'. ']


,~.

!~~_

~NU
~ .....

'I.X,t~u-- I.~ '.' -x

"~ erreneam
1'111 ~. ~

IU!EStea,:
0
iIi

"n sp~ ....: ·~;,t: .. a eU _

~1:n,vitatU, se 2;,vlrlir,l, pe'ste eele ,doui ,feres:tre~; A'_~ ... 'ft ii'=, ,!IIi 'f t;!I!~ _ x :W,I!j'Q.¥ ?.l:t:ua ,aleGb pe, un seaun 'o.~:,,.,m :i-l.1Q ,;'

Ii d:SU:B nu i,D't;eE'V'eneam eu '·.l-n ,Irabl. ,I tn bltimul moment. -. _I, ~!'P';''PI''It DI m-nFli,C1!'tLIll!iUlnz~"'='f,=:" _ '_'C1;e~G __ w ',,~p~'. ~p atun '~. - :y~",~,'w.· ·,.vll'!.C'rue r v~t·e ..:1___ min e Q,~-": M'. ar mal:' 'f'~ ,p,_~ ~ Yi' P '_~ ~ ~", Ill, r',ecu.: ,i Vi'itw. Beam.intesc sci., citev~. pr&be die cum se mIQ-'
A' i :A: .' -.' ,- ..

6.:1·'-'· ~& Ia no,l, a~I,'_lu.wl~e ··,hX: '~j"- 'Ii 'I eea romaneascC;l .•.... «a ,"- .-. '. -.-.~'··;J,·~tl'~-:'L..~' 'S'w;,cuOO' CI,~' 1 - -.~ _... .' ,:t -.. ,14 ,Ba:Za .....' ,mer" ,pa picioare~)o" j:OI ,loc de a «a merg:e :pe; "IOS~ j, .. potoliMo iD tee de '. Sf~t~' ..). (·-'e,xa,iA!t·· .n\n'n;,"H-~rilltiu,t').· .... ·V·· ---:nS··I~".~t:t, o 1:".' i:'i!:!lnA"r-_U 'I,-'n--,ee d~~ '1!i(.(""'·u'I,arra-·:' I ,_lbL~~
._ I~I~. .~.,

._._T._~

·~V,

'1"

"

"I'

'.'

':~~I

,~A

U1~'

'V'~Ui

i'

,.U'\P.

'-._.,.:

~I.-

.~.

:,'¥

:fh :mi;na,~~In Ice d,e «CD oglinda (0 m'ina'. ; ,..Oas,uc t,l,wle'at In II!U!lS~t In loc Cle'~'n;as: :inoovtdlat» i(exact ,co'n't~ariul)~ ert '\ 0111 UGt. a~''iI'm--·~ ..'t;~a~ -d- e-a D· .. ta '(:n, ed edlto rul 'H~- ...... :_.~u~~ __ nn,ei·b·:'~l·ll "\-a re,para aeest rau~ ICih"'i,,Q; CRimina e p,rlma 'm.s loperi si-ml, :rimine, seu'mpl Intra toatej' f'tl '\'01-da, :DU '0 'traducere' a ei,~ci 0, 'versiun,e roD,· neasm", :io, care voi iru!erca ,si, ,talC,0 adav8ram . re·icreGitil~, ,Mai, am ,1. U'D molly de Ofdinsentime:DtaJ, care pled'eazl pen,· 'trul os tene a]a, ce Vf,eau ,&i,,:'ml dau, :: anul,acest~ 1.934,p In vreme c.e 'eu Implinesc vtrsta d,e' Ci:n'cizeci cle: 8'01. ,Cfi,i'rd]' mea ImpliDe§te, 1;1 Q
de
,c'8s'e»;' «C~Ugheata,
. -. I, :.

..j&:iliti

'. ~._. I!I!I

.. -.-..:...&._

.... : .,U,I

'·It.]

_-.1.

~,J'

~!,

...

,,J

I~I:

-.'1'"

'_.':'

.~~

I.'.:

!~-..:.;

"

:591

zece ani de, la Bl)arltia, tel In, frantu,zq'te~ Si, poate cl ·az~,~:p,lin:gem I min.d.oi. ,poe ruinele unoe ,'nizuin ii", care ne-a u fos t ler1 deopotrl v,1
I

IId:e scumpe" ~ ~~

,.

.Istre ti-,:Rolland,! 'In,'f.ilnim aumeroase ,.i. in,teresante reieriDt,e privi,toare Ia pro,cesul de ere,,\i.e' a eelor trel po ves.tir-l (8ta 111U. Chira; Chira:lj,fKI. 1,( Dr,Q.,gom.irj',;eare alci.tul.e;slc: aceasti In eorespondenta

~ Este vorba de subsolul mag'a:zinul'uii de [n.l(~,Wtimin.te,al lui 'Gheorghe Joneseu, dtn rue du ICollisee: nr, ,24'1 ;S... eunoscut Ii au, au devenit prie'te:ni In 1.91l" 'CD ocasia sQs,irii pentr'U p,ri:ma oars, la Parts, In subsolul magazmulul, lon,e,scu ii, amenaieaza un rudlmen tar ..atelier de creatie" .: Iar "chez Ionesc 0,. 1141fe du C.olisee; Parts vn l ... ~~ devine adresa lui. pe:rma:nen,ta-; p,1:ni •': 193:()~elnd se e
""I

--

'Pe z idul acestei ease, 'in ,(Jlri,mav,ar.a pla.ca comemorativa, ,_ martnle :pentru, casa, scriltorul Panait -'Istra.ti, ,j"'a, scris I/!'.' . C"·:i·" C':b ~. 'l!', M'" taima "" mon d'-'" ' iJ a, 1.-". t'UI"G .~,~/,,.a~~na,;.,'"10,, l:tla, Nefa,Wula.(~'" ,~~
Y'

~"n" ...U£iQ 1:.." anolaza ···.·riu

d'.c.~"~ 1n' i.--:~--'- 1:1. ..:_',~.lJ.Il!l·. 'n,i,t··"li1V"" .a'r·~'


Jl .. ' . _
r

&. ,-'

lul '19801,; -a inaugurat s

leterni.tate

o,perete sale maiore, de A' n.Q"lIe","uu:..'1"......J-"n ,~_,~ w~al., ,.1.." J C' M .. ;'.'·'1 u '_'I

eli ,,'i~n aeeasti,

,0

,I:str.a'ti, se cons.kl,ei~a, j'nrudi,t ~,de foarte departs n, eu S'ta,vru ,$i familia sa : .,,'B,uDles. lui St:avf'u;.. mam.a mam"e'j :sale, _, romanea :scla'vi, a tureului - a, fost ,mitU1,a b'cnici:i mele, ma.ma mamei mele. C!osma~fratele. 'Cbire·i, este omul care s.... in'ti]nit C:lI a marna mea, pe' soseaua dj'n'tre· Bs.ldo'vlne:,:t.i, :,1 Bri:ilai :in Iarna eind, eOipl:i'1,flinn,,' fusesem bQlna'v'". EI mi:-,a, lua:t ,miinil.e lottie ale sale, ,m-'a, :!l,rivit in. 0 chi Ii a dis,pi'fUtn,. .,
'2

Panait

~'
CBnI

s~ ..:_ c,· r~-.oA'e···, peste oii!!Ii;,l, - ~:';I tI ~e..... ... ~~ .... ~~ ~ lwi. aa ,i s,1 strig _, eu ,toa'ta. puiu'nea senzu,a]i, a flpturi'i mete - :sA aUiC cel,or ee or ,I,i tn;c'er~t 8,1,--1 apere, ca, natura este ,m'ult mal '.i'\dD4fJ: .., mat '1:',01,-"" "11.-p~lI'!tll:!r& "',~..JI n.nr-~ ~~-u ~I'~ ;e;"'_~ d"-- ~~ ;lU~~ UUI:Ul s·e '~m-, ..... ~ '_' ._~ 1iII~·g~., __ t:JL:J,~ 4'-,~ !I;.-UJLUI
'1MI'iI;'fi'e',~~';;": ... 1 .... '_I.....
[gig. ~

,.1 i'Il;lro,p Id,e vtu, deo,Q'rece ,8..-1 face 8'cc,eptab:il


'[-',a'll"tt, 1··~11_1
'I,,~I lIil'i-

ins;emna, pell'tru 'viPi-d' - '~·\A,a'tl tlozivia


.I~_.-_.

llAJ.l_:_,_·,

,
g,

'

'_",

._'

I!U!

11'

..

'

.._ ~~

i,~y'l.'"

~'Ii,Pn,

o :kn:boln.a,vim

lucr.u nu-l posi,'bU, eu a'pt!' n,o,roloase~


~, ~n' """""""iL
.o.'1"~

1'0, care se ,poa,te vedea ee coniine, 10,_1 pini-n, str,ifundurt

D>ot, Sufletul lui, Stavru

'eB:te·tu1bu:re

Ii 'tulb,urat. du
Acut'

~'Jb.-: U'. 'l""e'..!:h\l,1:. ,_:'l-'e_ u'r~..IL_ ,#.:'!A,",~..1i., 'Ultii-!IIIC.' 'AJ1.... nf- '..,;ll~ ."L....j!i, ,t<.:a~·. ,d-....._,. ... f.' ' ~,*~I;i"t-[. , UiGJ'U 1;..;I""M 1l<'I"liI" ~ .. -~'" .~ ser,~e' ,I:' - . .-:-. - - - si ataeee asam,en-::-, p-;enoo!:I('We' CO car,~,,_ - -11'1; - II. t nentru B__ :indri:znf a __. --ea ,_ - ~ - ... . --I mul~, hi' ~•.. ,a, ,6!,·1 '.. '11'----+~n·~..1 .... ,~--' --d'" .-. .- - u~u._._ :S~IIoI£-a., 'U\U.~:_, dIAU,~I-=nd 11"1' u~,mD ~'tu-- I flSilI! ·:I\;";,~u..a, ~ CQIl··.',US 'ClI -~;; .... ,.x--i,mit1l'P""
~Q
III;O~

Din eauza asta, Ih1i trebuia D,n ,S'tavru, «tu]burito~, BollaUd, mi-a tlLa,t euvi:ntul,- ,;«tuIbufi:OOP, :l11loouin,Ou,-,m au «tragl~t ,adiuglnd
l;.I., ~l_
.. _

,it

rara, ,posib-iUtate, Idetigadi


8 In
'1' ;Aj!!jjil!3.ll'ii .~-~. ~~~A I'Nli ~~~ I '; ~~.g,a'

t1

.A~-

..

'n

mAI,atrla, d,~'tal,." ullacuti*. b Ii!~' rti;u' d- 1l'! ~'I2iI"IiI:i' &1, ,;_-_:.,'_.'~_:".illJ. t.' 'i!!i~ 'sp'er D'" -.: :U,I ·'YU I · ~. ·I'~ ~tn""~;I!!I ill
I :~ ~., "
.< .. '.

Iratel,e at. _aoi,t ne'm,eetat Ia ''V,Da Olga" 3~, M -.-- " -'I' ~:"a,,,", . ~ .~.. ". ~~ ·t· . )-': ,. ~-.omau,~ .:. ~,_anuscrlse' e S'1' - .' - . - 1$1,""(;'''0 rI!'IL"i'· "'..t-.. S:Ul,i! ,,~-,:... ",t"rGI4JdJ U,~"LiI,"~e '.u_i '8 'BoDand:" la 13 Ii, 2;2 decembrle' 1921.. ,t,'Vi }e' itt1mit pen,tru, 'ai, p~e~, ... oor a. £',Vg_-: ,gw-~iiI ~,r;'''e-'v-'-~ 'l'U"n';: _,,""'; .'n'-'!'t ~~;,C' Zo.nf-fi!'fil 'I' n .. ma · ""v,;'I~u~a,- ... D'" ,--I'ii'nniM'iliJ'. ~I~" ...w ... I&J'<&I t2r,zl'U;, in ptimi',va.ra, 1,m '1~,28~
-I ..

C,hi-rla;, Clh im liM,,, 'mi,-am

'diD s,p,ll'lma :p:rodusi die tn t1mp'ul eelor' Ze6e' lile,. ci:t a ,d,ur,at ",l11Ifte'~ea"t m-am reveni,'t
,I; _,
1.....

"!I;j:'~llt~

"V&

.' ._'-.

'Bii')i,B'!!l!Iifi07,;:t",)··

J ..

'_.

"'U."l,II~·II:Lljt~:'"

.. '_, _

'i:'~

[.1..

Dtevorind man,uscris;ul Ch-ire~ RoU,8:nd, 'OO'~li poa'te Siti'pl'ni ad'Dl:ira,tta~ f:ermec'3'1 (l,e forf,a, d,e pasiunea ,t de viata ,dl!n1onl,ei Ita ...
,_I,~~:4;,-~t·~V~'V~yl_

e ;:n-- aa:iI"'«'~-'n~ le .-. .. _ UJ.·::


III··>·
p'

"

.'

:fI,il~,

aeest "~_~~

:6~1

'n,O''I':r~H:~I'~ • r··-rw.·~I""l:lL
-

m" ..&- ,:I: tit 'N" '-:~ .·~'l,~·.1 .'.'

"U-

a-!I;C;t-AI"'l40 !~:···-ul4il,'I!II.Ul~~ eA' ¥' >-r~~ " 'it'n';: a'~,£,!~,

,Nu fnai pal a,'tep,ta;. d'~pi, ce


f~

no,p,tit ..~ IT'r!ebul 10: sa,~!tl ,s'p,tJj,n n,gm!dd,ecit: e tormidcrb'iI4" nlmle ~n..li"~t-..eratura d~·IA /!i.'~4i ~'t...;a~.".~'['"i · P~~Ii.Q~ "~ii"' 1u,.a:IU __ I .. _ _ .. _ u .._ ~u.~ .'~ ..a',.,i!!iI,naOJ~".;>'Ij, _ Jl.Y'U, ~ .. un s,erlltor- 'ge astizi '_ .nlei eo,t Il_i,ci oricare ,alt,uI ~ eara ,capo'bil ,1-.,0 SCr.iI~ ~
Q..iiCi_£;l ,",g'.~ ~.l.l ~
,!""i'~

am
~

.... ~,lp'

-'n.w· "

E·- ea -.
..fA

n i'-iP

Iev Itur ,I," :.


'.:V ...

_._:_ ._'1

d'....._. .._r--}it "'"eillo- ••-e _ liCL&',IIlI._iilir,,,


t:

._.:

"BII"l~ar:-'" AD iIi!i,x H' :IIiW~~:· .._·P' ~:'~' ,gCl,~·,.

devorat,
,a· .•

ell.. Chira.ii7ul"
_

r~~nu-'n,A :_'a-~I~: "&u.

tn to,j;,gJ, Nu, lexis"ti,

l.

;Q''U!'!Ii"",,~;l '~lIl.a1r-Cl

sa,

n:, I~I iii'"""':

fl,e

:Si aU-i. p:ler,zi es,p.!w,f Oa'uti sl,~m bine., Ai, _.'1 til, man" f'osrte! mari, pe care lam, 'si ti :Ie 'so,mnalez fira· 'menajatne8,te~, D,ar; •• '~'fl-m~,-·,i.,e' '~'o"IIG ~'ii:!!f,i!'III' nastunea .,[-,-t vlata S"'I'C!"ta' d"': ~n';;t!II,:::I:, 11 DI-:n,s···.m I. '.' o Ig"!lfA Nu mal I,UD,t t'ucrurl din vremleQ Do.asb:A, In, Oceldlmtl 'mi, far: 'si mi gin,d'lle 18 lecolul aJ XVI,~lea ;,1 l,la mari! lilli, ai _trul:ol e!i&abetao CShiak,espeare,' ,tl, teri,bll'U· .ltd, 'n,valf, We'blter .. Marlowe)~
,'lUI

''i!'1I'O'

,Ib.~JIIiI!i

,g.~, ~_,~~"

I~~

1:f_'..QUllly.

ft,~ lQ.Q!~'1

'~I

•.

,'.'

m,e
·.•

·_.lI;F.itl~u..~a,

',:

,Be'

de: inopor-tunL,

Res edin'ta, lui Romain 'Bolland~ Ja Villeneuve; Ito, ,Blveiia,- 'unde ,m,utase' d"l.'ri j'wl,e, 19:32 ,s,pre ,ft. pu,tea :1:UCI"a in :lIDIfl:e~Re:tulbur,aI
I
1

Magnilfic (~n) 1,,1 zdrE)besc 'mibtilel :J4ersi. '1IomBi.,· ,Rol'lanG C23, 'de-em- 1;.r.; .... I.,. '.' 'w- e t'L1)'t\,j; . iJ.~" EI\,ogjile SJ,ngur.,teewui d,e la v'meneuve .DU st'ot vorbe In vtn,t lilU in,cur_lirl de eomplezap,ti, pentru 'un bi.et ·,debutan,t~ W, '~ Itr.,~I

I-

1,.

i_

iii

d,uiette a..., '"gi'51 un," edi~, i


i~ Pa. l-<~'~
!!i;,;' •

puni'pd,ui!O,i ,in joe: Intreaga~1 a'tit;'(),~te


:1:JIIo'IiIlliU,

,Il:refa'i:a V,'n G4cki balcQ;,a.~ eaN va, Insotl 'Ch"Dt~ :ati:t "D re,v,ista f,Jilurop="~'" ei'* $I tn vo,lu'm: 'II di 'pre1:ioMH! sCs"twipri,vi:toare !a I:nche1!lII.rea pri'lll:tthn' ,sI,g, 'CoD'tract de [edl,tur .. , H asigu'r-i, ;.miria franceza~ p,r.tet.en:i'u, c~.e' s~l, Nvtzuiase,a manuse~Eisele. 'm,ainte de-a .. 0-" .... :: ft,. . " d- A'O'" (&i, tr'lmes,e I'D .tipogr'~'e (... aDusenl~.... ~u~:I';eles;te c:orectat, ,,'e 'D. · ma'in R~tlandJi' A,pa.r'itia K'U,'ii, Kwra'Z_ In revista nEur~pe",. (1,5 august, '1923)" stirn:e,'te ad:mtr,alle ,p'l'in~, roDand:lllt I'n'tre, aeeJlia,~ ,Jean,-Jti,eh~d Bloch 'I"II'"U' ~;·t-)( a·-·· m--";;;:'rt"r~'~," ~ tntr-o ..;c"'I~· 'i!!Cliso\!!!i'~~ c·a.. .x,t,--_ ·D..... ~,'I!!ii'I-'n· _t~-ll., ~~1i~1i,3 'Rollan.d ,_ entuzlasmul ,'f :pre't:ul'rea Sa; flri 'reaarve: ~,;Vreau mi ,~I.... pU,'R lntr'eaga au.to-ntate Cd:e eo~lrector ,a). 'ed:itmil uBled~'l., in ,spr.ij'in,u] lui Istr,aU ,+tEuro~ :mi.1, adDS, prlma ,du',v,eldl a altei Sale, :Nici 0 ezi.tue din, .part&o.mi~.,Toat'e, trlsituriLe mif1e"i,el se g,:aa,SI!c aeolc (~'~'i:) ri de" cite ,or,i" 'v;I)':l, vea in miDi un manuserls O a
,L

d'"

.' _

'~1'r4n,t'\ii"iII:.;; _A,~'..a:.· I......,;t'


,!¥,1;"iO, U~"~

!~ib.W,Ji.

D 1",......-1' er' 'I,

~~,
¥I.,

8-"1 '.'

'.... ~",qiiiRD

~,.~'...&...di

:UiDU;Ii.,, .j:"'.

~!'I'I'I\o-1i'\efj.~

~'~"e', , I ~~"'.

;1'

.....

"Ii'

.. ,Y!!Iw1

__.

.lilli

':_1

!t!i.Lt.lI_.G·

."_.

I~

_.

taL

,~-Il.

".'

D.·,.

-.:. CLI."_'

'I

":.

&..._

.I,:_.

to Ur.'ma~' 'r
.. f"'
I '

:1.

_.

", _- :...._.:. iii!!", J

_.

nu~:I, tmpi.'ed:ci 11. Ro:rndn .'olla.nd sa,... fa:ei, _, 'In, "cua s,criSO:f,i" din 5. ·Ii 9 ia,n:uarie 1_ ,_ il ebev;i. :i 'obs,er.v'8'iii, erltlee :pr,ivito,a;re Ia C!b:w,g Chi',ra:'I:ina l · ~l"""'m '~':"@'~~ ·p···.t;,j"!IoOl't- c~,x ulthna ,-" p' eu; w:o: ,~ 'n·u', v-1a;' \I ·o-·'u lICII~t·"A 'a-' l'_I~;l'''~m''''':'e'! g:, .. jUi,IStI.!i'w' ._ r'es'tulut. 'De,aJtfiel, nlei :n-ar Ii fast :pos:ibiil ea e'm,otia. 3'rtis'tiu,1, sll se
,A,I~est ~entuziasm, ).,e,eiiim
~II!!#

,~!"!P! ,g." ...

JI.,,-

~ '..:_'

._;

,1illj;~""1

'-!!ii

:1:.11 _"

~'Ii!O!\I

__

I,

~""

,,1,'.

.R

po'atA prelungl ,i dupli! scene o:mo,liI1i,'Iatiltd ,I fratellli" '(nu,'mel ,pe :jttmitate r(~u'~itaJ~Pi:n,A aiel, totul ere",te' ea., un tU'Det. Din PU!lfct de' 'vede,re artis nc" . t:rebuia sl 'm oprelU ,acl.;-:d, ,frartele' ,i S!or~l" ,. lD,$eia,t:i, die ture, ii duee 18 S,t;am,bul,"" ,este 0 altl, poves,te:, ea-re,,. lnte-" resea ""'~I m 0 'i nutin- ~S··.a, ~'f .. tn gw. ~t:1.tI, nn,:"a~'ti-'''''''''e-' n '.J' Ail!lif~,1I!:!ii; "d' o.!I:'!p- "ria ' ~, l' a eea r"~;. ,.".O,' I Hi 'v.
.
:,,.' • _. ~~~l ••.

'C. I""J&L

_g.

"',

I.

-:'uQ,

~'1.r

~i

'_" .~.:_,

'~~~iI;~

I",

"~'l'

,"

']',o("!l':;",rc'Ii, i~~[~'~1

progresiel """m:ijl,oace},or

culmea, e greu 'sA tie m,en,ttl multa vreme aeolo, Ded,,. pUD.. c1ul culrmi'lllUl,t tr,ebu!e p,lu:a;l ciJrtre . s£ir§lt~l 'pOivestirii~ ,Nu-'t;I. 'lace in,i:ml ...rea I Aia cum este, l! in,c:i ,foarte fru'm,08'sa, I(~,~~,) to mth:o.'l die ~;elesp'use !d.lespl:re' Cbirs. Nu,
artlsttea Ct,n,d s,.
'-!=""-

su..,.14 ,~~: ~~ve,S,tiri denumtte 'l'!!'t':~ U'I;;;O .t:"'''''''''' - .. . - -II' - . - .' . vele" s,au,~ chlar :~,;cap'ito:le 'u.
p. _

• Fiece v,olum tit o,perei lui P'a:na'it !':s'tr-a'tl, es,t"e' Ca'lup'tIS dlntr-o
I~ _. .._ -_.. . -. ..'
,iI''''

"

de autor sau ,de R,QrDa.in '8011&'DO, ...D'U.·


-

,. :I

,judec:at,-o Cit p.e 0 ftuvem 1Q.:paTte ru,~) D·aca lu,Am povestirea 'dre~ptun capitol dintr-un lung roman t,oifUl, rimin,e irrijll0rta«t~ Am, - BpUS, n,'umai cii :po'ves:tire,a a atins, In, noaptea atentatulul,
A.Dl

cnlmea crescendc-ulul,

«naturale» o,:per,a -vi,e"orga:nicat. Scrie--i'i lini;,tl;t urmarea ,Ii, ,sfir~ti.tul volumulut, .. " ,'-,,-' de' .:'~u'fr:t __:-,I:'\l.I'.al.:_,'. on_I 'm'~ bun j-'u'd-~ ,~w,_I' >_,1, Vel ~~_~_~ __'ecato 'r Apo-"", -- -," J','UU:C',a. d'i ,f,n 1.Ii;~, ~I,~ A: ut n'!i'!fu)' ,cin.d este 'un, em stneee C'(1 d:,;.,'ta, 11 c'ind, se tr,ag'e: putin i.fua.pi(~i pentru la,~,l:fm'bri'tl,Ja ansamblul o,perei,";~ , Zecf!' .l'utii mal tir,zi'u,p aparitia IOhirei, In, v'olu:m., :6il: id'ezla:ntula rca un uragan, m,u:tind. reen:t,ru), vietli li.terare a, Pari,~:nll.ui,. in Ilu'bsloltd
i: ,'-~,
jlj,1i"jj
e'"

...Legile: progresiei art~sti'ce» ain.t la fe,l ,die : ca ,i ,cel[,e'bi,olo,gice'~ ,0 adev,arati opera, d,e; erta este '0
DJ'!i! ',," to"
-

Fra:ntei., de', ,Ia Romai'o Bolland fa L,eon D'audet. rn-a salu'tat CD 0 !clragol;te D'mani, care ml-a delmortit oasele inlll e,ta.te' de ge'F'ul si'beriaD a1 'vietii, mele d,s, c'lm,. huid:ui-t (~~,) 'Ben,umi'ii eritlci d,e artA ,din .,'ranta" IcUn I'talia, din ~
1 l

m:a:gazin.ului, lui lODeleU, ;.• oati inte!ectuali,ta,tea T

'Su,eQia ~nU, tri:mi,t Itudiil'e lo;r:, und.e pl~etln,d cit '~rellet; tn, :rranta eazul. lui JQ,te:ph COlorad, 10 Angli8f.l!". j'udicio.sul critic al !casei, «'R'ied,er-»" ,la~'D·'Gt~h--4 ,.I!~ B,"~b', '~,IUI I;o;,trie'll'-, ""'r.lMo,~. n~~ trl',,-~'Ii--<~ti ,~~UI"I~"":Id-,e.::, m ann,-, '-J' ~-A_'\oI'__tu;U ,ml,.e . serlsa «ina,po,i, ,la, au tor ,_), iml serie ,turb at, -:1 Cosma es,'te 'f(UD ehefd:'io'eu,v.re~ Ii ci ,~,Sl' Ifli In lata, acattai, elioa ro,mAn,~-ea In hila 'un'ui mare 15:t~jar».declar'ind d, asemenea per,so,n,aJ «n,u'maj, UD
iii!!.
I~ !IOIoiI;,!I;.

Iii un Gorla, Ie pot erea In wemea noastra. pu [UR S4U~' coailklr'd d~e III lit~'irature p t1rtrienae' ne sauran, m~me c,o~"oir:J ,I f t 111 d .I,;iiiI,+~' '''....:.1:] .. ,,I,O,S,,",U!1 pro f .eSO'f '.~e ,.~I!a, m,UZi&1J,_a 1C!I!__ ~UOilIa.. ,amtJ;,Cin, meu, D J.wmam, on ' - d" t;h~,,",,:: ,Ier~'a. «",u- C:UDOSC' 'UD ,IU,OC. - - a.M', A..., '1moU.Ul,, 'U,I.U. ~ - - -1- ~ :'10' , , - ,'- - - .~"tt ue ...1 ~ t-:I' U\U."" ane, wiu vlera,aI ea al.d,-tale~j -('3e' til cou,tiGf,' pal: de aucooI_lt 'l,m.Ufatl!1Rem u,ni''V\tl,'se;Z)-. Saloaneie Ii club·urne !iterare ,(<<SaloD, Ved,te» ii, «ClUb, ,du :Faubo'urg~)1 Dd.411 los', dfieh:tse~.~la'ti· CUlm ,aQ'i reapt 'eo, Ia Paris., unde __, IpDDe Ans,tole "[,ance - lI'e' 'tipire'a'u e.tncizeci a., 'volum,e pe"':zi;' .aeum ,d,o:uizec1 ,d. ,ani J! (lrJe'fata lui Ro,rDain "' "n~ I; , . '_.' d' ····:;I 'ma'-l "'un" ,m''o--t-Iv' ""al'd"~'x RoI,:na'' ".~~U, 'I'D' ' cup"';, ,·U,IL.II:,
Ki.pling
1

10;. .... _

~,

;!Iii'

Q.'¥''';.C:,iI",

!:I'Iy;i, .....

t:t1t'!li'an'

Chir,o., aviz care '.


~C'" -- 0 II' :'r I':,,'flf ,t1 _'."" .:_/ ·'~_,~fU·
-It.! D

pref;a',i., am bnpus,·o edi,to,rul.td If 1111 miQdresc ICU'Ia (~~.) ITol~,ea',una am IDrmt oa.m,enilor ,0, Inlml caldl,. plinl de lienerozl'tate' ,; 'M au ICUlpa',t PI ea, Ad, Ie! .of,er. h~ir.tie,II, ell eatuzi asm,e.Q'zi, d,eclatil1,·'
.,:I"u-m"','aW' u.~" )-. . "'
I,

UC .'..

A_,

R-::A.ft1j-.t. R" ,'n'lt'--,..II',...,_ ",,-,t,uliI·1 _-V··"'If"~.ll' ': ·v'lU"'~. &U1I_' _.·tt'"

Ii ,deels pe .:8.1,oo,er- Ii' ,nu


,al'!l w...

'WoIIi,iI,'--

-. ,:1;'_1

A~

~:R'

....

,. '. '_

'b-

' '_ ,~,,'

puna

[.,

",'

ft~ 1IiPU,

_. ~

""'.,

'.

'pa coperti
,M :.. ~~'Ildl
~'' ' '
ac'·lI!'!!'iBliDc!'~

ICLui~

~'~

";'O'U' --I, . f6---'.",

U!,', I_

'U'

'~to-", if' l~ ~i ~
~ _ ..,' " • ...

I.
I~

I, Pa,n8ci.t I;s,trati,:, Cum 1m ro_'oese'~'t1911 '('1.1. 8 01)-30'1,).,


1

devenit

ImitM" ,"

Bdltura ",Scris;gJ

100
,
,

lJIJ!I/ooi

'Vi:ctomioasl, adula'ta nu numat $::0 :Fran ta, Chi;"((J C,hi'rai'i,\R,a; 'tine , ",lIi'!i!s-'p' d' :,a a ;'I!t'! It''''''"" eon 1'-~:nen tu'1' ~~ 'i'\:mi r o 'ng'~I'nl ':J! ''II',I'D' d .e er !iI_~1 c-o ren ,u m 'e,,' _,I 'u-]' _,~~ w,_ ,._. ',' _, . ""'" " ea Gaol,. Brandes ,_ I;Personifl,cii. bueurla de-a triL, e'xprj,ma,ti eu 0 '_'u I[ ,", C:"h:._,...",.t ']'U-,;O;I' .u,:-.'em' "D'S"'e"J,;:- I!fi 't'¥'r'"-::-, "lre "lJ. ,a" le., ,.4'- 'D"'e"C'-,,0 " eei.: ue .''~ . onceput 1"0' nerdt ..'I I, Istra,ti, a-a n;ascut), ea ,BeIQ;trtce a lu.i 'Shak,espeare:" sub 101 stea t'uiC-,XU'R6'" iII'i-' A···.···,..1I'r:i:·ano T--nl!'fih"'e~ ·e·x·ado. ...u-·] nlrandelltan ",Gi!g, .. , A'p' O':IP"'-'aD~1 UC!te-, '':t~ 'Y ··-:U.lLJ.' 116 JI. ~ -- t,;;u
g
'f'

-,;!;I~'_

!!i;;'

_c_ill,.,Ii,,,,"~,-

,I .'

,if:ij,'il1' .....~,_~'''''''

...

'!Fll-'~,'11i'~~

,I

I._I. -,

y&,!~.

il,olY"

'D·"I'iI;Cj!tr'~iIi'ill . I. ,'IIWU 1_ . I!I!!I

': '~'i';iI:.

' "_'

'I",!II W

" ..' _'-

,1-

"_

,_.\.1."

.. '

~1!5,,"":'L--,

~l,ill,'Ului.''''"''

J __

'

p·i."!i;v·-:·'If!'t'~:·r'·~· 1 ,.,v 'cO_ _"''''.' 'a'·:"1"0..1 d-I'rep"" l~r\l'it;'I" 'orAll': '!N'\pn'r'8'1!'!i"i( '_'Ii' _, ,Y. ve~, 'I. eG.li, :.'II! I;i'V',: -b 1-' -.- ' -I .. ',ap:o,nzt - 'ns,e,ta,~_I d eave' b,tUr,l, f<,- d':O'furl ee- I poar': tl-'- d" t a um ·.af:a, 'j'n tsrl, fari odi,hn,i :; belaire, fru,mio,ase :Ii :le'Dzuale,; ,b,aJd,tlci Inlmosl Si :Ienero,,:i, It 0 umanitate d,oml .. de-a Icutreiera I,I h'aid,tJ et, sellcl dar-"I'- ·blii"liioat-'.x, Id"-ID lu' a ,:!ia U"-R"',--,',:-,· ·-,X c;e. 1_1li1l AU' m"or'a]' "':a' 'b-'U-'f'g-'h'-'el!l'x ~e_ero;a..!i.itl, ::··-rta·:·,,,x ""',. . ,'... ··IIjJ.!',b-iil,_ """ n -, m. ,l'!I;,'Ii"'~]X, ce 'iyil,,~-- - Idl;ili:"ili, ,.Ai- '0 ,C ,,,~'~, ~ ,II·:n..... " 'U" -, 'il!li!,'i, Dl"v,. I,y,,1 s.e,~I"",_Q"I. .. _ v~, 10.0 ., Bu,'· ·::U·I ...,lie J:' ;m;' , ,a, ·t·I"r'·' -~,1i'II :f',Xf-~',
,'U~';' 1.r:I'A~nX""" .IL"
1 ~'.

mo

~'n" C~,Jile d-' ·-'-''t,;.''~'P'·

0;011

~ri"

!!'J1I1"aj. '.,' ~-'" ;I,i:w,-',


i'·

1,. "

...

... "

.. ,' .::!I;ICi"

'

.,. ~ ..

Q ,(I

.1,11,1

I,

,-

.,,'"

: ..

'adml'r,at'fia . C!i 'nret':uireL .- ~ ~ ~ ~ ¥- ~ -. -~ -

d ,x. • ianaru ,.~, hili 0"tl d'esea 1,~~_e'azd, 'C" ..." 'I Mil'uneen ,.I _e.'Iar .oceamn '1-' A-'U·-' anne, U,'D"_e VB, :p~,pos.i" faciniClJ furor,l 8.,indrep,ta,ti:ru~ei,xciama)I,a, :I.ul ROlmain Rona,n,d : ~.s'ucc'esul~ d-tale m:1 far mee I. 'Co,noontr,slIi:_,,1 Dcum fortce:la pen,tru
.I.'~;

"

La, .seurt 'tin1p d.u,pl ,tpreml,erau; eu'ro,peanil..

,K",a;,

mv

itsfer

.':',1.'

n 'gu'-r-'l:' A,' ' ' ~.~ _:_.~' il) "n'" eMf ::.·_1e~-\Iri:l U· _:". m=' 'ira D"ese otoros est a -·1' .Z''~'ii!"iltn'"'n''''~ 1 ..: ead .'-':-'0'· ~'e' d.e 'it' .eraturara no~·,;:-'tr--X, ae, __.. A""t"~ntl'1- Ia,iL_rg.I:'" :'U,~ -; _ gcfj; .. !iii '-v,·l. xliQ'uit~i, _ , ta~l !Ii
._.I'ltlil!·QI .. ~I~
'"1' ~\:........

~'>=:I't';;I'1 ta .. U·I'r'm', ,~tO:-""a'~'"411 ",II··: '··"'.CI, ~ _A'''i!!I'


'~.' :.' 1.I: .
I'

g~::'II., '.." ','

S')'p'

i n,rm...... ,-8-. d'_·.un C' - ... ·;14!!\4'1- 1 ~''='& : .'·.·.. , 'I'

g:l! ¥I~I
!_.

,a.C!I'-O:-·· :~_~ _ -.'

'1'

il!!X, ~al

i!'o

'1&'·'.'~.' ':O~';' '=Ii1it'!'trI'X '"I' ' zb ·,ilii!lill~,~,CI


I .:._· ..

ID

o!il'lhtll!'iI1't_;C' 11~l§l~lii'

!g.IL f'f'!li

_ ',.1 ~'.:._ _ .l!i.lYI ~

g[~v

a_ ,-~ J) .. _

m---~'

,[11_,

..

''!i '"

_,

!iii!dN.

I~I _.

Chit'A Chifts'lina "I, au't'o!rw el ,Si'llt Intimp,in,a:tl in ta'ra, Jl.o~a'sltrl'" e.u re~actii d:i ,fer.it'e Editura ",Rieder" trimi.te ,la BuC'u,r'elti d,q:ul m:U Id:e exempl,a'fe din EI'fa. eare ,se, e,puiz:e,Qzi, ra,pld, fa ,Ii, ed~~la, ~ x. Il,patll d' d' .1.,' ul . eomaneas C,i:I, t" '.. "'t- s, itt "':;: ~Dwmp r-eco:r;' 'J,8, e,: ta:t- uris. u Ad'ev_ i":f'I~:, tt ~ '~'V'p''ilO!'7:;i d e bueurte J. de .e"·Il.iL·..-·~I£iI' _.I;:'.:i·~· I~~ .rna'reg m---g,;cx a C1':t'I~J ',1. ·t'il·'IIi17'''asm· I~n '_' ·'·'··:gl ...:',;I'·~D i ,~~ :':~1' I.~:.le <·.1'.' r,il,oif,!: nA fas·t: p1entr.u mine _, n,'Diteazl, Is,tr,atl~ :ID,tr,~osenseare ci'tre B,Q,lland 0 a.d:e,vir,atl, loo':nsultare' poptda,rl~ n,ecesat'i~ IS,UtB die sc 'r"~ o '''"j- ~ ...,~ ;:1' rev ~ rs at iii!!'~'ilin,r"'a m-s ~lAnk ea 'U- n -;000.1 n ';;'p" .• asn i',,..., II; )1 B-':, ·1- -, spund l:ntr'... n te'm,po de zece' acriSlorl pe. zi~ :Entuziasmul ;a'tiIlS)I' u n 'l1f'10·:xtsm 'U'I I '~Jru'n-'-''"'I~'.,iii''Iii!t!I·i:~,~,KJ~i'!i:'tl'·I~_·. i' ~'n'Pl~U. n'C'm' -: +i;"I.,'" "3'~., ,:,\,~_·."l"' UJI,·· '. "~,,,~ .. ·4'1.1. m··' 1-l.i"cQ,~t, dlliiii rll. ,~_~·,iP.-.'-_"_
'i'
Wi

~I

.I·I_~;

,~:.. ' ~!~,£-.i

.. -

Pii

'.1

-_~!~,~

:.~

,_.

!!13'

,~~:.

1..:11UU

~' ..

' a:._diiJl~..

0; !~I~r

.. ~'"

..•

~~

'.'.

...:_

1;1

V'--

.ICIJ.,~.

; I!.rQV'II.

_ &I~

'~'IIII:..

". _' __ '_.

,9 ~!WI"""

.·~·ltg·

.I

Ilil

l!l;i~J~

.iii&,lr·_

U~

_ ':'

Ii Iii!

.!I!,~\"

.'._~

n,

1i,1I'~

cia si, d.au optz6c'i de' ,lei p'e Chi,Q. 1~1I~.,~

aeeas;ti pop ular it:atl! COin trlb,'uie neind oj.os,. :ap,u-i.tia 'vo]llI!'~' m,e}or' Tr'6'lcu:t 'Viiioif' :,1 Mlo, Aft,I'hJtd In ,Umba_ ma'temi" acti.v'itatea, S~,: piublicistici tn :palinfle, ",Adlevi'rului ,~~~~·r'~il ~"is,tic·J
1.,,8

,i

j'

H-:' iT"o'·"w·'-'_"'in"" 'v·1- ,t",UIii ,. .. 1'en aill .. 'Elwin • 'ill • II doui. m:a:ri, 'ed:i:turi n,ew-"YOrkeZie, ;,;.Alfred, KDODf~1 II uVang:uard "P,ress,~,; 'ti:o,ir,e,s,c i'D, ·I)erioa.da ,a,D':iI,or .1921;):-1,9',31" '.ajofi.tatea, ·Op@ife" l.or. 'is,tratiene'" ,care f.@p'tlrteazi largi, ecolu'rl, pfesa Ico'tidiJIri'n;i II, l:i:mrar',B, ,8, tarilQr 'tespecti,v'e~
I

E' d'~t'.. U[l e tl_>_,L.,~,,1: ,- ~·l····· ~'o'nd- 0'0.. ' 1;,

'.~"

W-,

a"7'& ~6,¥i

:t:i!.

Ji;

--

••..

~<----'

'- ~;-,:,._

--"-

-.

-.

'n

'I'

..
.

,.1. j~'p,.ni 'h"bes.P,,, precum, !Il reeenzille sau cuoni,cile litecsre: apiru'ie lID uVia1--' ro,mAneaaei,u
(a:PrQlape tot, anul
I(,G,. lIbriileanu"

1924),; ;,;PilCla,'r;.

,Mih;~n:Bllea:)I:t I,,00a vor'biri :Uter,8'reift (ConsJt~ aBDe~, :~~Om.ul .tiber" (Io,n, Pas)", 1,:Lum.ea~'bazarn (Miha'D :SadIOvean~ G,., '10•

'l,Ildev1ir.td- OlitlDt 'TheoclQresouJt t!"Dlmi'nea'~au: tSarina Cass\t,an),; ,,G'~indj'reaU' C:Cezar' Pe'trescll).. ..au· l'etin,u). IDlti'tutulw de lltetatur,i~ (Mlhail Dragotl"lireseu, 'Bau'~ 'Tleodo..relU::u),~"Sa),ol1w lltera;~ (a :Seinlean~J,; .• :¥lata D,oul,(I, 10Vld Densul~bmu) ,etc.,
'veanu~- in,tr-UD, artical. ,api.Jrat ID .P~ -, au ,.:us::t,mpete care' .. , f - -:t,' - ,-+ ,"'U-:i'ftU':.~. L- 2 ~""!. lID" "'_ : ,.niB ~ j U-_.-·:.: t d-:re~nt, '111'6 I~;t-n~"~' d' a~~ ""'.11"'. t-~'.... 1M. "',. ~·ar'e-" S~~iU' b u,''''''"',_,.
". ,.~'II,;.~.

uArcean:u).. .,'Ra.m,pa"

a,~Slav Icl)1,
~.!'

"

'"'P''''';'ntr·, ,8 ~u., r' '"u, .I: '",,g, ":..:,,,:~'_-Aii!"iinf- --afi~'·' I.'D~"


. ':=;..'
I~: C!"I
'!II.; .'

l:i"er'~"tu' _., .:ILi.·I'.g,:; :1.. 00 __ ,"

.. _1 i!'jj,'"'_ ....... :IIo'~i~',


1

'1'
t,"·.,

._.

.iI~aj,¥Ll.liL'

'11'1 11.. 'C!!!;IIiiI;Ao Igb'U.~I.

Mail"

Go"

.. """' ..••

'

.,'1',...

~,

n_''_

',,_',"

w'te

1~.[I1~
....

'IDII- 1.- _'. ' . ...

;Judeca'tiJe ,o,sJtile' (.~'i)L-a'u privit ,de

S'WJ

,ll-a,g, .e,:pudla';t".,

IJl"tt'-QI scrisoare (81 cetombTile :(121);- P'anait :Estratj, ,lnfOt-ljf1ead pe, Rolland id,es.p,re .Iurt,una Id,eZJ.I:Dtulti de :lo'11ele 'reactioillat,.", Im,p0 trlva 'Cht,,.et, ,a'ut'orul.u.j, m fi ;B,prefa~torului.:

pe, :Bomain, Botlll..n,(I)ijio, '1, sA mI:zgaleasci (I, earte: «pretlns frumfJ8sa, "';1' ltd bln'e, alce~t:J d,lomni,~lor], au in'mull mi'.c:tu'ca lui (lodio, eare-t fActi, .oocJ,OIi\OO'.'~. D'U,:$,manii, mei: saealul ca,zab,an., sim briaJJ 'mtr,av' Ell ,Iu.vern:ulul :,1. :N 'm org,a,t ac',a.dem:i.'C!8Dt hir'ba't. de stat ,i lef de parlid buJiginesiQ '.. ,Am spus-o 1:[. .0 repe,t, t In Ha,mA,nie, nu ;cri'U'd1.e sent~'tioase ma, in.t,er,e5N~9.zi", ,ci credinJa, ,profund,a, a ] umii :cibldi,te in s:teau.'a, unul o'bidit, S,,,",&, :rldi.cat v,i,ctorio.s din, neantul vesnteelor iD,Mh,gel",iu:. J .;DOJi'lo,c·ul 'inUlReas,ci
t

:,£ita, 'vreme: se Ji'm'Etarll 18; 0 ertticl' a cirtil, ticui ·f'ilI d np08tez" Oar chid iet;lra, II atae IU' _toll'oeI,e ]"or seniariaie, erezind, ea, a'u, de-a laea' eu un, bl,et 'vinturl,~lume;" em :I,I~'a 'trdcut, via,ta, prio eirctu:mi ,I ea 'DUmai d'in, Jml, In;ttm'piare' a a,vut

s·a

care

de vi:n,dic''te, :polilti,ce is ,am,ranchiune personale au pr'o,vocat' :rlpo'Sta, d:r!!stici 'DU nnmal a lui Panait .Is.tt-'ati, '8~ ct, q;i a ,lui Mln:ail Saaov'e:an,u" Tudor Arghesl, 'V,ictor E.f"Umiu~ D,. IlI~ Patra"can,'u" Clezar P'et[esclll~1:11 Agarbl.i.coeaIl,U!, 'IDlIu.~i N [coloo' lorg~a"reel mal 'bi,til,os ,i_ ten ace d.Ul,tre ~~atac,anli'l. mal p'i;ti:ma~e~.la ern, ,am:pl1ficate'
,0'
±£F-

Aceste ataeurt

112

!f.~ v' .'"_ [If II '3-'


11(1

'nftVi ~ ,I.,~,'.,.-

·Z.. ·,.,;I' '-:UrI,


'l", Ujj"l

n;ni-' ~ I-!'I .~~'.:'


I::., .. /._ W.' '.

~i

'1".---1'& p"..·,iAii~~:"'';<!!!!II ,II.IiII· : : V,~~GI,


......

l'iiit-i·t:~,~.f.,Ii ~. ".' . ilL· gitl.

ilAe]"

9 i.·~·l-1 r_,~e:e '.,"

m:-"QI~ L.l "'''''·'i;:ri'm·~·'-;va iiI'\C!'

!!ill: .,tl m:"a~ .....tb·,r'D,n't·


r"_ '_

ti ¥'_
~-

''1~ 'y'u..

o.n:'l'i=~"" , "Ii ·e· ~I ~~


19~1
A ~I

,:-"' .... ,1,11~--lJlWU


~~-!L&W '..

II"Ii,-...~ '.!I.,..:II: p."",," _:I:,' , I&L ._~ Qi.UW.


1 "_" .. .
_I

-.I

-V·!.·:'

'.:'

I.....," ",

0"m"'~'D'i'u "Ii!'Iii4i1l'l'li'o·~iiI"Ni'n- d·· ":ull~1 ~ -'"f. !IiI.-~:I· ~I-~'='

#iIrWlft"~,. liD _,0 ~:,::,;t-":~,~,

,d·- _~ii'd,:t ·mi··,-~Iii,'W~ug.I_ Ii"hh,iIi... ....iii 1"_·!8 III, lIIocl :,1 mai tirzi;u" pial, In, 'z1Iele· 0,088., :pretuirea adesea idAiCiillli'iiiilU'''''''''''-'~-'1 ~-,.I-Wr,,' IIJ ~l~-,i,H,W.
,,.....t'&.: ....l' ...1
I J iU_-

t'

nne'*-d "r-uV;U"'II,

~I'~I~

1'Ii,1_'ftMi
.,.~

.A - .• ~e _

~. ,,"'ig.

4!'h;'r,sltlid, al 'II _ _ _ ... ,g,utorul ~. _"

Ve8tldl, este, m~dev_~ ptlDcI'pal;a, sa ear~cl. aceasfa Be 'vldette, mal" a'l., IB, ·CI&"'a AlPaH1Ui C,il..'I, iiOI gw'~, A __ IDA". 9, ~u.r.t~' .o'!!i,A ,"~'II1'"i 'af . u :_~ ~•.~ ri'~I' 11_-' '_ :__~, m~,_'_'d"'Eq;).art' Jptftil' 0 'u;" .•",: di'bicie Uterarl, care ati1;izeazi paaaU~, oomplica,- 'R,
,aD..~!
I

uI:str,a,t1 este un :o,rtentaJ~ lapr«1a.d'

Tudor 'ViaR,u. fI; dl1ll1 po-'

'(a_rea I. u1~ma
·d',.;'·· acea I_In, .,r .... aminaNa,
t'MI'D'
.

Ipmo,dlmln:tuJut. SIlO! C'Sire 'VOf' maJ 0. prUGedeEde, sBle. 'Tt:l.l1Btl6rea, Biard, Be' 8 c:QipO,rl lIEBDCt leD v,lata transer IsI" '0 'uDDlre9te
elos .......m·'f;::~~.ali!!!i' :,:~, ;tIl !II _
.I~-a;:a,'~

_.., u..

ILl _

~'e

'~I'~'::'-'.'iN"e' ,,1 ,alI-iHilU;l~-·._:.

smulge un a.ecen't, 'mal Dateftc. pentra cl ea Insifl ette :pU:ni·Idaen_a., cll'dura i$! DOtos,U), Itmnlrllor au, atiovir,Q,t trlite (~~ .. " !ovestl:t~ ,J leHperieoli ,f~lcind ~ CAwa· ekita'I'lfta ,este un, d,OCU,~ ineRt: ,omrmesc de pd:m 0rdi'Il..I$, (~,'V:iata :romimealci" .. octombrle' 1:924),. .
Ifil

&1

I:

n~;'III'A .T~:·e s-·....A ......... '~I:IL.L'Ui 'I'UJl! ",' . .I&~ .

~I

IUft\t!l'69., .. _!~ .. ,~~I

_.'.~·I:' DM _
a;

te'aJiiB,te., P·a.nalt, 'DliXati at'e duh de Do'vatitO'r ,,1,. In,ai'R.te de-a ,ft leriltor, ate, ,o,m 1{'~"'i!)1 ,P,ov'estir.ile sale cuoerresc, 'mai co seami PriG. IUmaDlla.tu, 'buUltoare: " pUni- de m~li·C·",Q·inC1i'rea" Ii f:ebruarle Im)~ . . 'POMPILI:U' OONiS'rANTI,N-ESCU eO'nJ1ded pe ,autorul' C.'ira ChirB'I'I'RfJ n,'esential .mmantie, prin ,a,titiHlline ,I, :proced,ee~ In eOD"',
4i

_Z:A'B PET,aa.cJCV: ,~"ti.Cblm CidralJna a; firA Ind:oWI, o· carte pUn.a, d,e s,u'bs,'ta·nii,. d~eumanltate, de p,itolr,ea'~" un de ~'egenda to impletel:te CD ea- mal ,cw:a,tl, de!lorare a sumete1of' de: ,citr:,e

g"".... 'DI,&Q:

ill,

·DAB', .•

,· ..: v.p~'e'IT\IOiO"_' "''j'II!!,td.n1 '¥i:U,p!'~·([i!oII.0

d':!'....... e' fti'!iI:'I'fta' __ ....uadli.UD,QJU,~· ''ftiII .,A'..-""*""'a:" 'M~: ..... ,_ 'iitV !UlC r
iJ.~.')-'_"~"'~~'

'····'""~:·aulp1)V1(':ul~'_.'. Qn'a]' ~~_Ibl,~ ~ __ -1·;f4'oiI!Ii'x

.-.... &Co:"

,cldeu:tat al intim:plltii colorate P'ria pi.torasc " leeri,c, personajeIe


1
11'1)' ',U

1"'s-'·~iIl:Ii,,!f,·i
·.~.~'IU.~_

S''11 'I' 1"IIi'. :_~III"


,~

a~'lh'eme"""" slm'-b' n'l'il'lllilil'


g~I_._._._._j.~

eau-'- 11~,Q;.p~'i'1e 1C!~i l,",'I'ii,BCIi'p·l"Iii'lA;'~~b'l·lA IU'~I 11i!!':;'Mo--t. ee-I A,IlIi; Q-U!ltilt=.ll!li~;r ZUi~ v'.··· 'fI" .v~!III>-a~··~· 'CU, tl,:pu'ri ,amoral.e I~I plitesc' trihu:tul ,ins:tinctelo.r perVertlt-e, dar ,a~eolate de: 8uf!erin·tl;; eo arhangheli cam,t,m pe pIIIdtd, ,J BJJm'bati lele cmtul saDCti1ieat: ,ail, prieteniel - ,acest relI i'ztX al· unel l.u:md miData de, 'un ftlir,aeulos destin bm,oi6l;tetra~" di'tta popuJ·ara, _din-rlotul basmwtd, 00. ,Dol altol:mt, taia'te,di,D, ~,
L ....... fti . i!'t=1&.I.K;,

'e" G,'i y' pDani is vine,


' w' "~n'iI' ''
'._1:

.-

~"""1"
iMlIi'iS
~~'~i~~l."

,ftQ~'b',;"•jt.~"i'I·;;_ . ~~':_fU&V::-'_:~'
.~~l

'C",'iI __ :g

'I

J.

~'ro' _:f,';lfiG u~· "..iK~'~'

~r~

'I.-~·

1IIir.,~,:

Itorele miri,f'fe al fal).teziei, Olientale~i 1(~t'V:ia,a literat a'u 3 'm~ tie 1.928,)j, Q!. t!iIiI lOt uI·AI 1...1.. X ,,,.,,1 '''10:1' 1' .. ''''! b ~;I 19'1J jro, s.tlrtJf.':J poemul g,if! It)lVlfe ,In p,roZiJ ~ crl~]!'C'Ul,'1w.ral1_,~ :PeI"p~i,e.blSt dedlea t Chir,ej Chira'I,if.uJ,~ 'reUl'v;i.ati in :c.onte,m,po-r,8'ftel., 'tate d,e Pa'nai:t Is:ilt,ati.:: ,;Kira,. Kir,alina este, in tumea Icfntecu},UI bitrlnese,~ patroana E!'pon:i.mi ,B, 'Brillei ;Ii, ~ orlee ero-i:na Idl
I' i

""~,"II Ual:q' '0 '~c:'" U" :~~l


-

ad

Iy'~, :-'1 a.o!'i, ~_'I~.

dorm .

clo(rului" di:n eare . nim,eni nu s-a ,gj'ndit: vreoda',ti s-o resusdte~ V,remes. lui Petrea Cret:ul So:leanu~_" li,u,tarul Ii, 'baladistul Br,ll).., Ie :fncheiase demult., '«f$e,r,U 'Dw1irii:... f-r.a,tU, Kirel :Ii, j'ustl,ia:r,g . -lira de se'a:min al ,sur,orii lor, eed-MIllr,. locul unor .lteGtu:rierl dl eodru, de tea,p~a lui ·Lici.nsti" bandltul, 11 In Ioeul sc:ru~,uluL, rlsIpit la toate vin-tufii.e:; din, rug,u] ee mktuise, ea, ,pe' 0 alti lUi" vo]un'ta'ri Didon,i,; pie: aceasd, miDi :zini, a und"eIor', IC:~iurile fa1brleJ'ior ltrl v8,poareior venite ,d'e :peste· mArt, ,I 'liri" II,i nlngeau fa,. ,oio,ginea J)eS'te cheiurlle de pi atrl_ ,i peste· i.ni:mile' ~i:mpie-tr,it-e' ale
-.-

somnul:._---', moarte d"e -_ '_! ,~: semn __ ,_'_

"""n'~Q.,..~_ ::-9W,~'-' .e I~~~ reofa d-""'''''1 d;fI'!'~

UP i -~:_'.:

..... ,

w :eo'l ~~_~

.al,a,h,oF'llol'~ din. praaul 've,acului, ,at XX-lea" ,PaD,ait I,stla·a . '. trait-o, din pltn, in, toate d~etam'Ule :peis,agiul:ui animat, al un.-I marl sehele die export, cum era Bri:ij,a ,- Ii Ie)ta'~ia o,per,fl'i li'~ rare, care: a pu:tJu't, CU, buna, dre'pta'te 'lI'i'mi; prin ahu:n.den,ta eI'. aCQ:~o,,:i a.-tu'Rei se situeaza,
E,poca aeeasta
-

Cu Kira :Kirali'na sosea din t',e,'ga-.tul u:mbrelo:r.


erphtcul u:'i. Ii
erolnei
1!J vr~ji.i:tom-~ 'DU, :numai, ,f';ip't'UfB

Ie ,ehemafl81

Intf',eg sufletul Iui, 'Ia,ti :d,e ee, orl de d,te or,. 'v'OT"bim. d,e :P',ti'Datl Is'trati .~l de opera lui literari, n:u ne putem smulga acelor '~iole'n'itle Im'presiii aIle debutului ,sl,u~ pe ICaI'et, CD Intentls, s!crii:torului Dr. destinat, l-a "sadi t sub 'se.utul tu-t'elar al, aces,tei nimfe aunarlftl; care este rna! la urma urmelor Kif" K:ir'a·I'iB"~ ,C la :prDZ,a,ton ~
tnte-r'belici" E!ditu'T'a 'E,:mi:n.'e8 CU, '(980)
I 4'

noastre

tecate, dar

de Ir'atiri ,I ps.'tJmi • i'ntreaga :istori,le IB, lilD'U.tulu.f- iI~,mal

al-,

'...._

'R - - -. b-'1- 'LJliil: -- - 'af' 'Ics.'.·~p;ef\e '-,.1 U!.tIorr~·~:

I ,r'mba - - - "n;~~ . - - romano_. ('vlerslu'oe '- de la,nt,or)1 !: lin- ~19.1.- editura la H'ert" .' _i- .- - - - - -- ,-- - f. _. o~ - --'~ ··t·",,,· -·"1-·' 'ii' ~ 'li'IB'B,A'It''''''-: ': ,--.-. - .... cc~,ec _,18 ee'_o.r .l.,1 .1el '" r :.:,u,'lh'. ,~ 'In 'InAia··.• '- ~',~.,ura It...'9··· 'remea " "1, ..' -'. ~~-._,~- ~ -ed--'I,~,t-f.. -.-. -'. ~ -.-'.-s e ,~':.,,~ ',., ': ~,""W.' -t ('--'-'r -:'' ,f'Ala peril.a: de 1--:-'0' -n A·" nestin , " 'In-:-:.1 101:" 'Ed- ~·t'I1'T'a·· p. eatr U-I' :]'I"+-a,'t'Iii,'I'P:J! .1_p-ec.:.CI,l.,. .,'-"'!f,; ,~-~~,,>......~. ~-.I.-!Qi,_,~,~ ..:J : ., . ''',nil .. , u,e 1-' on-- '0,.... ., ,_... U-- - ,a,r~,II. IUJiwna;>t - 'p.-:--- 'I;" ,1.• ,."".'-._,.j,.jJ' 1-"-'- 1,'u:!!\R! -1;-,1 '__. ,iC\oU,man ," 1'1, .;-'---"..'.;~' ",I~ .... ,,-,.. ~_n, ,,,U:.," •
iI,'1:;
I' Ii ,;I,

,1\

'::

", .. '-"--. -,~' ·--·d---:".,·t·url' {nr.-o.f··-'s+X.3 ...".~,U' ,". ' · ac)eea~-1.e __ ',_ , '~I:"" ~"'i'a, o~. A'.-,] .~p":re'a)'" ll -__
A
.
,c

,.118,-,.

I: 1

'.

!II

-_"I'

604
.. , -'

.l..

...
1

'

'1\"'0· a ....." G···· lB' ~.l AN' .'~.~ " ..". .·.··,0.
oIY.iI,ijjI

A,p"ate 'in velum, lin, ,o:c'to:mbrie, 'lft4', Ia ec1,itura '_'" Ried[er'I, eole,cthl ,,'Proza'torl ,i['a'D.cezi eontemporanl" ~
(J'n an m,ar'i tirzi;u, M'o, ,A'1lPhe'l a,pilre ,I [In. 'romln,e;;te, la Bdlttlr a ,,;R'ena,tereaU ,'i 'din, B'uGtJFe,ti. In CUVilltuJ i:ntro:d'tu:ti.'v, adres a,t, ;'1: e'lt'i''''ori'lof' 'm'··.e.i'.'" ,d"; fIi'Ii 'R':'Ii!'\m,A 'n'; g,a p',~'an g;1~:t 1~,tr'~I,;l.lnre lnlli'z~ li'tlil -,"_' .]- '.. ·iII=__ ~~aJ __ '..' .•
'~" :_,'_"'._

tn

0, eonsldee
'tiiiO ll·.:.J~~~·1
Ii.
'.

u'M' ,~r"

,['-.:..>....:,:_:-

'.::'."

. ".'__ .

..

.-&Ul

:. V.

'.

I••

',

._1 _iU.:

J'

....::V

·~Ig,,,-,.

,~i

-:!!.F.. :__

d';-"'

n. ,t,,;

!IIi'

,- __ "

IIl.-V _:...gll

":&,

A' d <~. ~ _, ~ ~, ".ng hel' . ,DU e 0 m' ,8, ueere, c, 0 SCF],eM ro mAo ",._ aneaseaI: Jil • '.' eea -l:~' eel :f'r~'an-- "z·li!1a·f' ,;, A:' ":1 or':'" :~c--,ii!'!~ t·o'·l'm'b"'~ i.M!i.n. .'U· ~ E,bQ_lg, ~ -',~1 .. .' '~'-""'j""l. :' ~"~"""",iP' e-' alLe~,... l.· '.I,.a '~~I;~vlq;I!I'
:'.' _ : '~:I '"'1

,-·-'1

,'_':

'j',-

I-I

1-·

.:-

-._,.-_:'"

'-(1

t'_"

,"'.-

~'I"'-""-!·

'.~,

'1

,iI!!!Ii~

]1.,--

..

",'1i'" .1'1JU, '1M'; ~a tr",Qa ',",~¥!IiOI;,L '!ii;iR


I gl

I'

Ie:
,~'"

nrl m'..'!l!Wl, '~r",-elll:i,f'~:Ii r' : o·j '~'~'Il.':r "e' '


!!i;oo
!li:j;1

ur'~'w., 'l,tI, e" S ~'II'ii'1 =-l[t'*[f'·.f ...


ib--"
_(I,
, .~,I • .. .'

aI'",:.I,rec~:eLcompuner.1\ :-Ii tn .' ,-: AI"" '. 't',-· .', :1,1-" • , d' ,'"', , . ,,··t'·· "1 ~ I, " rOlmai""ei,_,e,~, ,Il,n,c ..'
I' ,-', ',,',~ ."'.~ ...

mi'Pli,,a.amari '1"" m'o. u.'R.'~a'~i_::i',_:_ rlami unen' ~'~_i'~ ~I ...11 ~ am ,slib'i.t~Ot aael pe i,lel, pe colo, am Ida,t dru'm'ul s,trins,orilof:. 8,,)'0 ,.".'1~. ~'u'-r'·";:' -::'m····f'x:u" eh I'ar:'" m'~""l"1 ··-o·'m·~···-=''Ii'",x'-!lil e,u ' 1!~e:Jlel d·-':-X pe, dJ.OC.~ .~',ea a·· . ·.c:, t ,e..1, .•.. ,:' ,""_ C·.' ·p,.IL,eil,;t1r.Il", .~',-- '1"'D'f.,-''Ii,eU::. --, lin li,mba no:as'tri, aces'tea sunt a',b:3t'teri I'D,gid,u'ite autarului, dar ,. , . "" d' "'t'it - -- . . .. ,.~ d' U ... r t, '1' . "1',c'are 'D,U c,on:_ l',l,oneaz I"'.. 0 b-'UD;'1' ·tta:~".' icereii. Lll,cen':re~,e 'm,e',e' ne~,D,'" ' .
~"n' tt .. ~ "raG riM. d mea _'I!.A.~a,iI:~,
,~._Q~I:;~
~I

d In cins t: ·_·l~. -.JJ.

1I!!i,

'ptr1o-.';i!!~~~ul_ .,:1: ODI L'w~l.· ,\:,-~ 'IlItl ./1

eeast

f!II,

,.,:1 ~"A

m~

ea
¥"

li'!!!'I':iI'r'· e' ~".'. 'i!!'!Iim:' ,t:ng-'.1,.. '",' -'iii!i;O ',",,'. 1i'1i1i:iL t·· S
I

'II:'!':I,:
~__

·d:· "ua
:: .• ~ .-:. I

U" '-n.~',

al'V',iiI::!ii.m': !S;i~~~.

C!I,.,,....i!I;ns lIne' ~w.I· ". ~.,.1; .,:

1j"!\Q~p-II!:Ii;"lt-.1"",1. = m'···· ,a: .'_'m-:[, 'iI'IIj'l- '. ,~~,t' . ,~, .... .. ,""'~,_ ""'11;,.,1 "'p.I',U' .A's' tr ad 'uns' ~ "J'.. ,4.~·~' u.l._ Q Ini¥- ( t'.'ii~ .
IIi,jIi .,
,1_ ~I. '1 ~,,~

.•

~,'n'l.

t'*o!iii'

'01 :.,I_.I_~",

semn

"3' tee ,>1_1:.,

f,[I,I,

'--'~'m'._L, '~n'

,'.1

'.

,;I;.

i!Ii..

'~t'Ni,:!:(U' 'O'I't:r'u]:-a't~"t a]1,,1ii1,''~'," I ",','.dL,.",

...., ;i'lo'!lliiii!i;;l"' r--.nm'~A~'~'~U 1&1 ~"'.,~ . .. vi. :.:.,tll,I~!w.! ~~ .

,l

1~I!I!iIU'U"¥'Ll

il!!liifIH,AQ",'·'nl·;f,,-=: .1. ',,-,ulll .. ,~e'l l~''''m·,'t..'i·'


'Ii,

I:I't u''- rnn.'i'7' 1:;', §i '11'_~~,{,j,1:! , I~I,

A~'t-" _1i,j!!

,M'o, A'nQ'nel :face' parte din ma:R'uscrisul pr'i:mi,ti'v' (4106 pagi,nl", rea]izQ,t in vara 8'Rului 'lIIS,., la, Hau,til-,sur-T,ri.el~ in, care sa s_fti ,,1 po'vestirile S'otir. Kir N:ieo'la. 11 Mi.ail~pe eare le~,a ref!Bcat" ci'n~ le""1a ~eDi:t rlnld'w ,sl, ift'tre tn VOl'DIIL ~~'-"::.~:;:~!:;,,~. ":,:~'i,~ ~ :I'nitial, M'o, A,ft,g"Jael trebula [51, li'e ,car'tea 'S:., ,de' de;b,u't. A:p,irind Ch,i'ra" ~n, revlsta .,Eurcope":. e], faee redistr.i.'buire\a o,p,erelt~,r aitf,el
"

'o'rainea :ID, ('ate Ie seri.ses:·e ptni la :16 ocb],m]x:ie· ,19'~:3:. De aceasta ho·tA'rire. n prevlne ;-1. -De Roma:in, Rolland. ': .~Laiftr,l.tul lung. nolembrle sau deQe:mbrle,. ·v·oi. ·p.reda 'dturtl, leRle doul volu.me de pOlvesti'iiJ nmegene ~ sfru,cturi ,I po
decr.t In
J _

ea:re mi. glbdlesc II .le in·ti'twez :::If,!" ~ An.,g.Jte'l ,. C·lli1'. €:h·i.,aliRG. _ "!. 'l'n 'pagi4De: IOrr se a'lli gtndire~a, mea ,de odlnioar'a ('''~!I'J' Gale' .DU,\t·. ·car·1 putu II '1'Ddependente, dar care' se ·,su.ecfed. ci:te .trel. !8 ,neII ... . . II .... •• . ft - h' I II,.' -.'" car. vp~um.'I~.I' -Of A- ,.'.I.;,,~,_;e'.j "'iIlOSf.ed . .,... l.rJ.O"':__'_.g PI t 1& "~os,. ,I ,;g.. 1I.iII' . . ft ,_81 '. .iii I. CII,;ita: Ckira,lina "1 Ora.,golD'ir., M,A lindesle 'Ii Ie :PIIIJ, lupraQ,tlul ,I;enerie, t PoVesti,rile 'I'u' ,Ad:ria'1! 2'0,,,r4fl., ..... ~," ..",'I IAI ¥rea, :11 ,:U,o rIsel. "i~H place. ,si a,par' 'CU ChlrlS :10 primw,
1i!,

lit.",.,

A'

',JIIiI!IiIii

ji,

M,OJ A,ft,Q;Pte:I:' (.i!JI Urdi prieteni, 'insA, ~Iml ohl,ec,tea;rA pe dfiept ctl.vin't, ell ar tf\eb·ui. 1:.,0 I,u pi Ch&t'a In'til.t pen'tEd cl.• loslt: apr.eciati, ,I, tl~B. er·ol't d'rumfC,~ . ','·..'··')1···,·_,,· ; 'I-'i' IJL~ R' '0-: 11-· :··nd:· a 1''''''1'"'''''· An..i'l 'I~n ,x -l1i"b- ·~ta·,· " ···t~e· '1_ ,:, ']-'unwaaA U,~An-i~;~' u: I.!~_._ U~J:I~'· iii __ '" ,i_·.~1 :0-" ~I'" RRm'Din elte;,te, ~tcapitQlul,iI' M·o,_. A:R,,'he'I;~ .pe care il apr1!CI,.~1 ,,,magni6~ III-I a:nun:ti c!i va spir.ea In ~,~mur~pe(C. a.-1.5 ·februarle' l 924~ 1 '~ID lanuari.e 1.92~." J:stra.tl :pr.edl;, edi'tQrul ul ,I s:ul ta de pnlves:tl1!l,.~ Sa ,com,pllltarea c·elui d'e-al do:IIea ·v·olum.:: ,Moarl'ea lU', "·,Mo" A,Dii!' I1kel Iii CIt),s:ma.,1 despre -'car,e; mirturlsette. ....;.1&,1:'-0 scrls,'o\are ca._e ' - a _ ...... I .. _ .. ·zo·'UCO··I·'_re _ '-.'''' .'. _" "_.:::_'" I: ... ".. .'. " aonan'd'~_ ~ c'-'I'" 11,,'_'_' 'l~e·'·l't·'d'"'''lnt''r'' 0 s'l""ogur-'I I :" I " . ;~' diu' -·pa....ee ..'J afJomM'i,·t tlmp de noui. lunl, Iz 'l)'eae:Q.·m cum· 'tr;e'buie' 8;!a fie I.i ti~th.s,ut: ft., "oia~ si se' PT·e.clea;~,Am ill¥te'ptllt, am, -avut dut,eri plnA 'It, t·o p!n~ ~ 'tec.eJ' C;I. femefa insirci:na.ti :1;1 deoaatl,; 1~!. drat nilvaIi de nu mal .• ,tilam cum e,i p:ridides,c. C08ma.~ mal 'malt deett tr;,EL'te_ eelelalte rnaDtii'crls~ ale mele, DU ,are ,nici 0 'pagina sl.c·himb,a'ti,~, rllici. mJa~ y~, le"c'e '11';·n'~l~l" em' _'. ·o,i:II~·t!li ~ ~"'e-;-,ni :Este" deaJ.tfel, nu o! Ii!,xcep,tie cl ,i'e],ul siu~ o'bi,'DUlt de.... scrirlJ :' af~ D'U ·fia,t'eS. clorne .Ii. n 1;]] fo]os:ea d ceumentatte pr,ea'IabU,i,; ;~s,u·bi.ec~ 't''iI'!I'I,rt, ii!!!e.··, i,n' : +"""'U- ..'-P· .3·, "ir"l~~liljc~ eentu r ~'1~adIneim r· otuniea ,;iI!"ii ... cii~i"'" v' ..... ,:,.I;,'\.\!I.~ nalul" sufletulul si'u,~totdeauna in. e:fI]'rvescen'iA ma.~.i.mit I:;;i clo·a momentul ~~n:a~t,erii.'~esea, i1 scria, ea ~·i etnd, aIr ,fi I,ast dicta,t't s A~;a se ~x:.pli·ca '~deee n... ramas de Ia Panalt .Istratl manusertse au netermlnate SB'U varlante ate unor pov,es,tl'ri, Inalnte r;1,e!L.. a le d,1, d "'t'" ::;c, rerma ueif-""im .-1va, ...... 1~,~>i .,. "',A til:! I I _. A''Rn'he ' ~ 'ii serle Bolland - este aranjl;IJr,.,ly~, V'y ttl ' diola~l£t ,S~.gura, remarca ce a$ in~riznl sa ..ja,:c'" ..se 'reieri, Ia sti.lul murffi:bundulu'i:, cam. p:rea pieptiD,a't~'" C'o,sm~ J,...ar 11:1,.fe;r.m'ecat pc ·Vic.t·or Flug;(), 'Ntl;"":i~'gisesc nlci 0' ~ll(rop.:iiere de Kipling'" sum p'f,·etinde
IIaU ,CU,
,!,_ "_.

vol.um

.'j~r

~J'

Cll.l~~

I~'

I"~'

.-.'.

_~.-I

"::__r',

:'·L

:",

'.

I"

,.' .."

'.

"-..

!."

"'-

"'!'

. __

].!II

·'

["

"':~'

",",

·I __

.r. ......

~' .. · ..

·I

,~

..

:_:

__ 0,'

.::_

1~'Glti!'·

--

II!

. IIl& _

l1;:li _

'

,i~:.

. ,~, ~._.,

_)Il..iliU.~1Gi,lI,

,,"VlIL~.:..·

1Ijl"'.

U ... .Ii.,

1!i·;B,. !!....l!i.'~.:___II;;',

;&'jig.

~,,,,,

,.

:I.,~~I~~

",'-:'.Ii,

_.

• 1f~A~;I,:n,~ ~ l!r~

Iii-WI!

jf~,

I.

I~

~~.

..

..

. . ..

ID.

.J1;oitl~a»:edltt1ri:i~ E, de: un r,o,m;,'D,Us;m mapJfiiC 't;,:r. GfHr~ ~ 110, A,ft,ghe'l, ',U'~',e'tulesc fieetU8 ID parte. SIp','. 'po'Veltld DamaJ,:po~ mm'itl 'taru ,f'Qst, ,d,!numlte: ftu,~ele :11, D,:a ,.uu ,de CJ!'I~ :m.IcJ dram. a~,tpu,pr"in7:itoare (mi,ciJ, ea iD,UIK1efll marl" :pr.,la protundmea 'I ,it I'or, -'~, Dlesp,~e CQ'S'lRGj, 'Pan-Bi,'t, b:tratl, lusprtea d ,ar B foal'. ;,'Wl strI~, 'mai' flea! all fa'mU·iei Doastre~',~, D,., elpeteni,'.' ,de 'hald,gel e1~' DU :lnr:lu'c1,e: llov,es;tea~, ,lui Cosrma I'D'· 'volUmul .. ,8sfd'udJ; -~e urma, I.,~I\, Hrie, :m,otiviDdu,-fi: as,tlel b'DtIr,lrea' : ;;Co.m.· 1m:! va lluJI sl, sebimb a,.oslera ,s,g:mbrl 'cU.'D, Mo.' ,411Z:Q1lI1::11: eras, UU, echilibru" d aV>n;'iT""'~a, raa-· u~ '~~~~~'t-·a't'. ~~a ft,.·· d' a .\8- iU-~ ."1. U' D~-' ~~'I~ __ '_ ~ .. W'.IILCUr.'. ".. ...... _ ,~",L~'n-:'''b'-!tM'· P mar.lui; ,alceolic minca',~de- 'ner'mf. de 'viu"">I) ITQt: des,D~e,MO" Atlgoe'l 88 :ra·s_te II, ua ,all serHtor fr,aneez"
,l '~'ft; .~~!LI

s.AJ~V.

__

11IlI.

Aa

"':~'W

'W

'._._.'

III..._

"'1'1

Hen,ry; P'QulaDlt\, esaiSt II romanlder pTelwt, milltmi pentm ,.ta.• 8011'001, ape. liiitiraiire" - _. 'pen'tru..0 ,li,t-er.a:turl ,,.eo. r,idicini &dlncl In
nnnQ;-' iIiIi!' de-e m" '-,~, : r"Y"r'I.;'-.----v' ." - G1lil'e
'!t:Ii!\'"""IOQ~-A 'I''itm'-:-' 'I' CU,·· ~;I; \iii, W ,'. ,~,.

"'11:1,'"1'

-I

',U _' 0' .. ,U,I,AI,.: l-'I'·"~'__""~\:C'u IIi"IiI,U 'U' ;'llll!i\"il-~ it'

'Henry 'PoulaiQe ,p,r,e,tmB lo,p.,a

I~leraturt" cB'-1I tr_" cava diu poporM'" -J.' .....- - ,.- -A'~'t· . ,R, I' '1-' ",,,iO'.' A- ft· - It -'I - 'U,',- •• - <-I-e. J;I] pr-eJ.Ctta: II O' ~~:"tare ,- ",-,ft~:,.;o,-......:Iii'n· -t"'~a: D" ~ ,"~''II'I\a...I' .4...", la.··. ,tllftn··~I'iIllll""':U .lr.~e£-",Ii ~u.-ILI:U,-,· __ ,--w· :~,I~U-l
-'
:1' ',---

:.,drept, 'una·
-

~Dtr8

hIl Panait I's,tratl; ilocotln,d,-o' ICel. :ml'l, admirabl1e, doved '. I,artel aces'~

,!~~~-.
.
,;&,D',Ii.li, 1'.0,

"i nll"l) ,'1 el' . .iftJ CI~va, . .-'


~
,~

III'" ". !I"I/~

: .. :!LIr&t1

'm,fl:~!llr""ll;U a _ .:~,.,. _.
i

,La.~

'I'~_,-

&i' ,~

M1i ..,......

'__WiIII"',·. ,iWl

:D!i'HI!ftil1: ......,. d;
.

,iI:ii; I ~~ .. ::
!~

lUifW.':.U~~U&

~""''I'III

_,u(II'lClU

'I'h"i;,_,Ii!:;,_

[III,

.,PersOft,IJIde ,cUD; :povestIrD,e" ee aJc~ll:alesc acest Vol,. sln'l .culptate ell VlIDaR Aria po,ves:tltoruluJ E,e aI,eI, a strll'u,cire, din,tre ce1e mal, Impreslonan,t& ~Zar1ar,mcam d'iuta, la eel, mal b'um - - -'-fj-." ,AI . ...1 -,',- .. t.a:N BI'ml'_:' cu' ,-- - -,-.. ,. J-; _ :r.:_G:ti",_, ,cu, ',no,w;~ un- a,~,.'·::' ~"_;:,, ,,_:Ii r,Bcurs i'u',,_'u'l " -.... C'cI, A ALitt· ,ID, ,_,' 08' -' ,~" UUV8Ul •.
,!I"Ii. , .• ii'

povestea, 'vi,eti! )ul ,AngbeI,,1 neferlcituJ In els.nle,'8, pe care 0 soar:ti strmie ~ ,dUC8 ,la, ,eel mal, l'osplJ:m!n,tator sftq;lt '!:o, :fata; d,eciderlt l'ut A,nghe!'1 te, gftJd.,tI 1a pov'estea, ,I'U! !,ov,. CUn :mbl'i4L In povestln:& l,ut Is;tratt., 'lnd; le- ani UD tragic· nemai,pomenl-. inexis:teat, In pcjn!stea, brbllcL ~ 'Ga,sm·a; ;I're un ,accen't I. tel de! excep,U,ona!,. ue n~are eg,aI c
ufcf la, Ga,r:kl, md 1-8, Klp,lin&~ Ia :Di,cI. DUW. djj:ntre'.mEn poVes,tj,torii' 'Rea'llzarea aoes,teI povestid, Une. Idle miraeo1l1 Cosma esm 0:- bueatA·
.... ... U,.i'~I·· 'II'-,"-n ~. ~a,II,i\.III;I._ _.K'~ ~ .' 1-1·~jii!lli,A"'''~a'·'D·'O.·;~~f:'HX_ ;1'-·, , '.' ~-Ir&..!I!1 ~D-

!'.~ ftl_

~.iI" ..'I....l;u--i~ . a~-·¥il!Hl.6

'='~'""in., ~'-....,

'~~I-'~ ~,~,

(1",-. . {'5~

UD'

tragi. neaGteptat.,. ci'fd,toml ate pa,ni: III, cbtnsa~IDIOIt1IrK, II·


';

dUmai" ~:hJ,

ea UD; copD. el

!c)u(Jr.,1 0'

:poWS'.'1 ~I

aubl_

III,

apro.pe

CD 's:trfsi:
- . - .", -~

"g~'mDn~·~1 ,iLa..!li: '!I!I!'"",UJ;._

PO··'V-es.~:"~AW4i.i~llllluL· .'W,~ IW;I_-, ·

.j':Qcl,j

~,~Jnci ~, in.tr''''IBti.'t, ,ex:traord,in,ar. esil t.. de

avi:D,d,-o In minl,p ,ar oft :putut 'vorbi de$p'fe geniut eu indr,ep!ta'fj:rej, ili'n,d,ci :Estr,a.U"chiar !lIaci a a~t des,tule defecte: ea om :$1 s:crittO'f" a ,a',vut de asement ,fl genitL Mo, 4ftO~el es:te 'una, !ain, d.Qv'ezi;.,tt ~ MIOI Aft,ghel 18 ,primit,. 10 1925, u'Premlul 'fi;r,i, nurne", ,pur m,or'al, creal din," inltiati:v;;l ,1m HeDl7 Poula.i-l]'e;., Se ,alca·tuIe$te, aa ,jurj,g II, la aI, dolI.ea tor. "imin, in confnm'tare nU.mai, ,fJcriitorU P. Ci> ltiamuz Panait !strati. Rezultat ,final ,:' Panalt Istrati, 8, va· turi :i F'~ C" Ramuz. un siPIUI' vot., ear_ suiiw,ruI.u1 nostru all,tine astflm pmmjul bU,curiDd'u;.se' de ample ,uticale 'I'n :pagina J'.-,a I, :ziare1ar revi:stelor:~, insotiie Ide' :foto,grafia au'tofu] ul, ;~:dh-n'ind, ,II yU,V'i pre, care' u,rd.i )a,urestl al fremiul.-ui GOD'c,ourt ,ar' Ii ,jin;dw't-o~

01 y.'

MOl: &A"lliel mie 'una ,dultre ceIe: mal f.rumoase scderi ale luI, Panalt ':ls[raU ,J 'una. dln,ttre' ee1e~mai ,admirabiI.e din llrnba n'oas't1!~11

"'a···~-i'c'

ft~aru _". '.'__ -:.' _ e!" _ .,

,ft' ,W

~'\,i.&.,,,,_.

CAMIS

d~i~t
. - ~~

_ .'

a~e~'C'lt~ o'-:'p~ 'R"'n'm-'II!'Ii;-n R'·ol-'II....__~ Q, '" v,-- _w .' ....'.-,ittn··d, '."


_ -~ _:IM .- , ; ~

,i

,i

1I

,Ii!

An,ohet ,rea:cris, de au'tOJln tiOO'.ba ma.teml,l Drile,jtd'e,te lui Mni at 1 SadOI'VleaJl:U' ooui,a de ,4-1 revendica pe Panal:t; IstratiJI ,,1C8 :pe un trate al meu Ii f.lu a1. aeestul pam'lot n, :revendi~ .. mai, ales ,d.u:p·1, 00 ,aDl ooti.t, pe' M,o§ ,Aft4het al dollea, volum ali ,Sti.u. [(~,!\) !'n'lr,""u'D Ice, p.-ov'es:Utorul, dopa Id ol a'oi petreeu'ti In. Orleft't, Ie laflj, PI' un drum, de tar,a In preaJma :Bl"iilei, !s:pre Bal c),OV,i'lltqU, ea ,si asis,te la Dl"ti:m.ele :clip e ale ..... ne'n,oroeit.ulUi ,D:'l,d,~, . Ang:belt Pe drumnl d,esf:undat, ide ,plolle ,primi'venit elm'ts se :bur;., duel groazni,c. Unc'hi'uJ Diimi purle call lin pas, ,Ii ,~tunc'i, I'n,l~tea, care unna 4upi, zg'omotul fierml]Qr.' -de§nruba',tej! A.'dria.n se :inil:l;I_ iar la .locul 13,0". imbrli'tit-a co loehli la,com cimp,iile negre ri, meuw,," am,orlite inci, d'e somnut iemH, tn inceputu! aeela ,de martie'~~,," Aiei,. ca Ii~:n.mahalana Brlillei:, s,int r,a:mm,ile' ,cop,iI;ariet I'll 'nlIldte ~sagii, ale carpi", gl8im as,peete ale ,pa'm'illtulul I,...-ale :[)'u'nar,~ale ziri'lor' fa:m'ili~e ,·,ale cerulUi unte ;~ nu 'pot s·a, fie ni;ciod:ati, . uit.a;t~" 'ci.c:i sin't aile 1000001:ilariei~ !n·tF'~aI't 100, gisesc zlugri,viti 0 ,p.' treee ~ de-=- Iar.··--nlx U-'TiII fl''o·-rm·~U~,!U![~· chef t'~,ir~n~~ "'U' 1"II"'1I,~'n- '~~r' a ~''"'Jl '.LHt. g~ . ~.:__n,;, .' --- ;A'il!lill.tf)"' ~'. ... ,X''i'" '1~ tura m'ulta,t eu c:intece, ,jioe Ii, t1itai,e~ ,S vorba de 'tiraDii briileni: oamenl de margine, 8p-rigi" in,cirimetl, viQlen'ii, tari Ia c'hef Ii 1a. pumnl, :lntre care se psese ti,puri ea leremla."i feei-Ol (le haiduc, care puftie ·Ia, gur-a cata de ,j'umi,tBl'm ide' V';a'drl". ,~o' ,soar'be,. ~Qi .
A,parlt.ia, lui Mo,
l l

"

. -..

'.

~~t.

-.~!~

"~ _:.''-

_: _

illili

1._ ,":.

I~"

'~.II~~

~,

~"

I-~~"

.~_.

Wl:

'\

808

~ratma..in dlntl sl-n misele gura oalel ,~'O scui:P,a buca.-~i in j'uru~, La aceasta petreeere omer:ic'i;, de .:a·lti,da.ta»~ e i,neva, ie'intl dln f.iuier slrba uri bit.uta:, ,Ii. ceilal\i j:IOBca. de se cutremura easa, ehlui n d~i s l.rigind ~ :P'anaJt I:str:a:ti nu se rusineaza sa, dea fran'~uj lor ciite-V'Q, specimene din aeeste :str.if:Aturi. blzare (~,.~)Pentru I r::: eeast a a,,--~~ "'..:.. ~;; m_'." Ite :...,.l·t~-a, m 10-tive, eu vdeei ''Ii_''iA';~ st gr--u; '~;i soeotese 'no _l.nu .Pl:J bea.J~ I,,..,al nos tru ;,,. (L1t,me'a~-bazlar~,,4 Ian uarte ,1~92,5') ./'~ '.,
litf.,I,
1'_ ~'. . ~~ ~_ ~ l ',_ . -.'

ldl . : ~,

'.

UJ

;r

U'~~ll,

'Ij!"

VJ.

i3. g;._.:.

&!'

·QU

~U\.ll·.-

i~J~1

lr~

t~ S- ·~m·8-"0- 1!lJJ.;'1 ·u~ .' "·a"'!'·1"'!IJ·U-'~' de ". '0'" D<il'ii'l~~ d'D~'~'>!' 'ltl':~+'i!!i/"~e-' ifi:'" f'·n.~·e: E'-:P,U -:~ .' . . -' -'Q\rhu.;!( nil ILh;;<Qi,JII,a"~-'oi"iJr-""'._.-.- - ---...·1-,,~,.:],"e- AI.",:~. ,;]_ a.v·en.I~UJli..l.--." ~vJ:~~JII ~,l. i'1---·J -1-.'- '. elu n e 'UID ·p"·r"~-v.iO,g-'~~U·..~ In a.-I e m <'-.[~ 0-"..-f--··.,6t1&',~· :__", 'C-: 'ml. ~'n" t-.. e~.".'" '. *n'I~U, al ··· ~ tti'n'a"]-e'-,:. "'. u-' m Ik: ",,¥ JllJl __: d' . D\~··~ 1"i!'i -+ capuo 1'" sa nu uitam "'t i, .,,;.~ a SU.-I.il.111a 00, masura llov'es,t-·· oi] '-b'll" ~ Ii;,;.x .14 aeest m _-l'rl-_e
I, .

ie' c:!'l~ ,_' ~'_ 1u· l~' d-· ha idu -·nl~·;Co, ¥, '\1'a" ·s·
!, '." .. ,I

An;g'hel ~ I'ov' reeditat, dar i'aT,a de ·ras.cum· l,,·ar,al~e -- n-att uita niei c',a l3.go:nia luci.di a, unehlului Anghel 10 suiti de p o'vesti.-ri~ Inlmaglna bile :~l n:i,c;] C,B. ea se :s'fi1ri~,e~t-e' regretul eu ca, nu poate ·pov'es:t~i.~i via~a mtraeuloasa a lui Cosma", po care Q ineet'h!~ dealtminterl, de inl:ltl t~, ,in't!'-o incApe'~e de alitu.'ri;; in, dreluma p~ir'as:iti;, Ieremla, copllul din flo:ri al I'm 'Cosma ,:i ·to'vari,:u)
blbliC'a,
.Q,

aseztndu-l Ia loeul ee 1i, se euvlne in. pantheonul Iiteraturtl noastre :: .~.,"aminti.t~,-\ra .. ~ numat de p\r.oporti.iIe urleee~tl ale haldueulul COI'lHrG, ell povestlrea cti.1'"ula. se incheie volumul ,Mo,' Aft,ghe:I unul din eele mal Intense :$i mal dramatlee din opera. lui Panalt I'fltratt Cum nu. 'v:eii .f'i, ui tat, de bu:na. seams, ereatta aeeea de certi rex,oDian ti·
J

artllstl c-:a"'" ''II:''''II!I''D''~'bo''n-- 'U' I-uf'" d [_ I. .."-.'.' :. _-: a bl"aile'a.n." va seri e .e sple'ndldi :pag.in.a des pre' MO'I An,ghel ei, C!08'1:Q;tJ"
Perspessiclus
I';::. : .;:.: ,.:~~~I .~
I~~ ,.

.Ib~:lilJ

term

.', 1

1,

B-C'Olt 'w _" .. u

d····'e' m--·-··~'~Q.c+'''''i'Q i _:_"_' _' Q~~::;~ W ~,


I:

I~

-";'-'QbiUU:

. _" ...!~.' ...:_;_:.,," ..

"

unchlului

i , ..

Jl. ~~

'.'~_

'1;'.,.1

.,ll!':!il !I~~I

.1: i ~"iL

.c-p..~lliC._.~ ti n'!"ill .~ .l·.... ~ ~

,~"",!

no-r"tt.ii:'it'i ..~1 y'~i L~;

t-tEra

a'"
. _.

ar!~~I.~~

'il!ii"~

__ .'_.&

,:., .Q.I_:~._.·

'!P.'IIi.

ilL,,"

.i[."

_-!

~d.'

'.'

:"':--,~

ni"ii, ~Q1

.'_.

,""

··~·,··~\·,

..

.'·tY:.1 ,"

fl ~~-:_"'"

_L

~.:.-·.I

__

..

'tota,l ale :pamin,t.ului nestru ~:i ale oamenilor no:~rtrt Panait Estr-atJl Ie; du,pa C.rea·ngl, un'U] din~ eel mai- :in_'+'es.a~i...- zicerl p~oniu·lare ,in serisul a,Au.. ;c:!i, :fk,a;, 'BI ide .:- ~-" .. -_. --'' ' - "W . -,-" -- Ij'-. .... " ... -. ·ti-- .ILl VOf.8,· 'd-'eI vree in't:.ii""il""" f'; -:- 'S,t-- ~.-:-t d' '0 ..-,, -_. I-·t· .,--poa, ... . .... -b-.,- \7ri' ",,~.l~f'!,.e . -nc·-,i_:icumen.wcua, nu PU_eID ·iag,i·dui ·cli at'it ,pioo·rescul 'vle·,tli noeatee de' tad" cit Ii specifilew Ia!li telepci.unll noastre POp'UIal;~ 'slot 'ur.lTl_Ui:te Ii .Duse .in, l.u·lni.ni CU :nn:nst~'nt'-'; drazeste .1.',1.. .(·':J~IiP.'m·a·· :In,n..·nr.·... ,rtI6:~I~ ¥"""'~. ~v""',~ ."T'a_ .•. ,1_4~ a'"-~,o·I,-~n'1f'II' ft,","A,,'-, LU. "~''''ilrV., ~
iBiD"'"
·c_

aees t-ea, 'trans.figura,t'l_\, eum ziser,i,M,

·"n·ti'~

.'. -.

I\I,IIV,_

_ __ g.

.....

'~IV~

1i

.•..

'A1

~:

'1'

IReD.e hJ.,llogra'fI:ei
In. Iimba . 'f10mbl (Veniun ea, de a,utor), Bucur'~,tiJi edltur.a .,Rena,tetea" 1.9,25 ;, reetiit'iri,.: In 1139. eCUtura, ~eaJ'ay'w,U:Diversall1f~, BibJ.'i,oteea pen.-tru, ·loti (Schii·tl bi'o.graflc(i de AJexa.ndtu Tllex) ; in, 195 ,Edi'tuQ, pen,tra, Jiteratur,i (prefali de I:o·n'RDmanr;~'61:1862 la
1 '.,

Ov -

«11ft

· ;IUl:'a ..

C·i-;;;l:

-g

"'k~.... wur~auna
;j' .-

UVDl

ann

'<,':' _~ CO··'PI' LAR-I-'A' .:


',_' '. I

i'!

:..

"'1

:~'.

'-:

L'-U''1'" A" 'DR'I'A' N" "


."
I , _ I ,' .. , ,_'

1_

::_.~~

_""

) .."J

_1

·_

,~

zoo'RA'
"-. ,-" '. .:

"I

- .. :_~.

':.

__

:-...::

'FI"
']-1

Apare, in. velum, i~ anul .1:926~ edit:ura, nRiede:rl~{~coleetl,. Ie '~Pro,zatori franeezl eontemporanl", !n ··,a.c,el&1,i velum au fost ,incluse ,po-v"estirlle! 0 noopife ,i·tt balf' ,i Kif' Nicola. In romaneste, volumuI ICooin, ,_. :in. tradueerea autor uluI _,.; ap,ar.e In vara lui .l913,S, la edltura Ig, '~iel1:Z't eolectla ,;Altad:eiIJ.os" I' eu 0' ,sc.urta, evocare, semnata d,e Ion :Mlnu~le3CU:, ,Pal1ai't l'siTG'~i; a
!!hiI!'dJ"ln"" r·"g~~I1",
·OI'l1~rr':.n '1'hi";: ~",t.'~, . U!- ~iMl'~ n' ~

~a"'m".i!t I: .~~'~
ill _' Q;

..

I,

."...~ 1"' B lt .. B 1111'..... d ~ d ... 'it... '" ' w.-.lml.·'e .,Ui :_o:mai.D .',~'o.lIlJ.dn:.',; p\[\eCIZ1n.~" ca ,.,In.Utei.le d ,-.es,cri,ler,e'a u,nel
Vi€:~i.
c:~ '. 'W'''' .-.a·· , ' a c··. 'u't': ""

Poves'U;l'iea ,Codin
·f·i5

.8.

fors,t s,cris.~, Is. i·ncep-utul. anulul


i!!;

1923';

,'i. a

;iii;

,....

~,t' u,JI,Ii,.'\oil 'U"~U ~l'~U.


Q.

vi.e'tiler, care a],lc',a,tlliesc 'Sorbon.a lui ,Adria'n;, scoala und.e


Ii

'Ris,ptln~rUlscr.ilto:rului
'il ·V"_.-"-:l:-':-I-- ".,' 'I' ,8, ._ ",oiumu

tr:an,c~~::: Oricit u
0

de ,original ar fl ,ea
'1''''11·1 J.W

personai, C·{JI,di'n, se ap:f\olp'ie de


~"'-~':=:"":-'I'

anumita galer.i,e de, tipuri 'erect'ta.

Panalt Istra.ti~ ,Ev,oeare,a Jui, Ion Mi:nul,escu" da:tati 1.8,ap·rlUe - zhJ.a.


j'nhu'm:ir-ii ~criito~,ulul, _ -, este u'n,emotionant omaglu personal, care-t ' dep~rinae ,disp··a.ritla nrematui~'i... Ci.te'V,a fr!~16me·n·tf~-,',,_ 'A .... ,i:t'· Pana --' . ," .'_ a· _', _. It' -, u - . -, _. , ., ... '~b '-' , ~.~ ~ -..ji..rlO't''; , ilOI'l_,!_ A',~ ~'~~e'" a '~o·li:!iir_.t.o.i .' - p,'II;O;~,t!I;;:, oem I": aCI ...' em... -:-,a'" , ,.i(" - d' : ._ 81",iIi., ...!L IIU~, !QUo, ,~Jl, ~ ., "';Ii,I,.um:, I'·,-a.. ......... C<!,t-··u'pJ- ~'l '-_h" 0'" ·,t~
:Ii, .

aparu-it: r A.l"~' l~b-';'·"<""·-··~'~:'ia ci eva I" :.· d'-'upa moartea, . m ,I., raru, 11,.", ···~t···· '.- un '1" __-_... . .:' -;.--~

pe .Domni·t(t din .Snag,ov" p,e' Domftul Th·iri,-ng'61'" 'pe' .'fUJi·it P'erlmutt,e,~. pe Ta·ttl ,M'inc,a;; pe;. Ct18ma.~ pe 'Clod,iR~ pe ,St·cJ.vru tljj, p~e alti cOJ)i:[ d:hl ,,'1..I."i.llll-J :;!. '1Jl~,'ill. care vor tra~\~, ~ lumea, lii:n·Ac:, g..'UI':O'I'" n'.. iemu r,11 ';'or" ,~. ; eJti ~·t· j"; ,1 --Ji , . u ,a""' " - L\i .. -~.
~,P~'5

~;he{p:A4ri;';Zogmfi.·p;'Mi.a,t·· S;,ti;:~';~ ~ t;lra;:;:;:,


Q:l , I I ~ I' • _ _ _ __ _. _ _ _ _ __ ._

abfa reintors d,u:pi un Vtll·abo·nc1ajl :ne:intrer'u,pt die cttiva, ant, sper,am ca-l vom, putea 'pis;tr'3 prri:ntre not, da:c:a n'u mai mum't, mi.c'a.'r ati tao ti.mp c:it. p,u.ter,ile lui flilce ,Ii en tllz.iasm.·u'l :silu sufletese I-er 'l1-'I.- ;n.aa"" d' I',_,"~, ~Q;I-y a'I'" transnuna CC1. onera 'l~"".Br'!JI'-ra 1 ar , '1n ~.~._I. U'" '~}: A.iLIg',V'W·: "':~'~~' ..... ~. I·I~JJ d' In 1 1-]!'il1m·'k·!'3· fro I-;-_Inc,eza ~:_(,:- J_f-1U~" Ilrn ro..m ·~'n"!~"' ~,~)., · I .. ~! aasbond 1i,a"'\Cl!';n"~d·~·· ,.tJl, '" ba "'!II \J!IJ _ . S·'.,'cr,ii.toru'l', v·._.: _.___ _ __ ~: norn - it: d In nou . lL_ . p u_ ,v ~ .r ·d"·, 'd: ..~ as· ta ta tn 1-"0' "C:U1i 'l""i ,J..-i':,.Ifoii: C·"·L,,'O', ,..1 ·U'·· .:L.~"·.·I
,1,.:,

.iCL.Ii.".l&,

'_'

-,-,

.i1,~pj."",,~.

:t·

.,

......

·~l!·It.

!t:'l~;

ti

·~"~'.tg

..

g.

._.11 _

-__ .I:.

_'

-'I

~Ii_

._

niQ,

C··

~...-:I!.M.

' ..,.

Col"

11

,!Ii

-,

,.

_.

--,

I!C ..

de Balzae ~ in ti,mp' ee C,hi,fl1 e ,a'.iJsollu.t h,o'ul, pen'tru, Oeeldent, Ceea ee rn-a izbi,t INd, mult in C;old':ia m'te ,mediul ~n'Conjur,ator'I'1 atmostera, strada, c'irciu.ma~ ,Min'una" de bine prins,e~ 1:0 rest" h.~,

'treaI3, pOlvetS,ti\r.e te tioe, i'Deoraat, de la, :incellut p,ina la

'wtde'Bu,na),. Codin va cq'tiga :10,,folrta,l' Ida,ca, vei eondensa povestlrea." C'odln a fos,t un personal real, II ehema C'ali-n,., Cu vreo elnel ani inaintea aparl,tiei volumulul COrdin; Panait 'I' ....... t'" bl'~;;,i!' in L,;o.H,D" 't."._ t .lS,:~i:a,i l pu•. ~ _. lea, '-'~,'_,:_umaftt;"'t,r~e.... '.tDl4nc'.,~ -0' seurta-.; evoeare a umn~ epi-sod din vremea cin,d era, seeretar al sjJ1.dJ.'c,8,t,ului muneltorllor din, piortu'l .Br,'wla'l :Eivocin,ld un ,ep;isod al ,grevelor din, l'OO'9---19 l0, apare In un mom,en.'t, d,a,t un personaf, deserts as,tfe1.: 'I"u'n eolos, tuclurlu Ia f,a.-ti '('U,t) eel mal 'tare Ia bflutur-i dlntre hamali, eel mal orgollos ~I mal violent, Avea mai multe omoruri la, Eu:.tt:iv-uJ sau I~; ca s;a nu-si lJ:et.rea't~itntrmga.-i v,ta,til Ia OCll,a;, matca-sa 'vIndusle
Ii!!

M:oar'tea, 1m 'Codin a Iitlgrozitl"'iQ pe so,rg,-,mea. lE, foa.r.te blne re-datl;, lSi eu attta sobrtetate, etta, em nevole ($i po care' d-ta. n-o ai, in ..

sf:['rf,lt

noapte, pe sp.[irgi'torii de ,gr1evi ce in:cerca,g si pi:trun,di in :port I Panait Istrclti n-a reluat aeest eplsod :i;n, niei'una ,din, serterile sale, Da,r' asemanarea cu Codln esta Izbitoare, C~ea Ice no indeamna I,a credem ca ~p;o'Vestealui !CQdi:n ~i$i In,cepuse p,rimele faze ale
U

do'uil di,n p:ro,pr,jiMatUe' sale; s:pre' a putea plati, cit.fva av(tJca,\i, «int]uen,ti-~" Dueea totu,S;I,.;, In circi~l,'V roo, welzeei ,d,e,~ani :mun"ca, siJ:nica 'Ii""" I'" At'"' ,,.. ,;; ,x:, 4:.--n w 'Sallne~'fcesiurlaJ~, eu maemea 1 ~, pune :pe ,gOS:'Dd,. '"10:w.... ~UI,., .O

eu mult in,alDie' de-a 0 a'fter,ne pe' hWi'elJ ;Semnif'icaUve ,Irf,n't ,1 elteva :~,oftaturl,d,. din'tr:...o sertsoare ea'tre Ro:llan,d ':: ;,'Codin care rn-a !imbolna',vit ,(I,ecit m-a r.'iscoli,t~ san '~iS,in't mult,u:mi.-t" ell de pe urma lul, Cod:in :O,U m-am m'es' d,ecll un inso,~i ,~, peri albi la 'tjmple' :I\N., Poves;tea lui ,Coot. est,e ,in,!cadra'ti, tn v ol-um tt.e~ alte IdO'ui po.. ',estiri. : 0, oopl"8' 1ft balll ,1. Kir ,Nicola. Scr,tltorul. fra'nee!: ADldre Btl!", :membru at Aea,de~mlel GOllcourt, Ie, ros;tef"t:e eu superJatl've d:es,pre' cele, dona pov[estiri, (Codi:n ,,£ o fto!3pt,e .'in, Mlt'),., punin,Q accentw pe tatura soc.ia1a~ pe eontrun .. tare: ii ,r'azvra:t.i'~e' ':' 't,_;n,~a tnt~,eg:et a :inv!ita es-te po,si'b,ll mat ales in via,ta" in, eea mai as,pr,a, dintre vi·e'tt ,«H'm minzule ,_ il sp.une
gestatf'ei"

[Cod!n lui ,Adrian - dacal, vrei sA cunot:~i. ad,ey,irul~, vlno eu mtne 'in·tr;o,Jo z:;'j' 'pe Ia patru di,:mi,n,eata." ea s,i vezl cum S13' impart sacit», Si... aJJS,e: in port, print.re h,amalil care se i.n,cfUera.u,rca, si,-,:~apuce .J,
sa cul I ~ .. -._-"I ._ ~. _I. un '~'...,e'··-·''j'i·t-' ;o;;:''i''n-··t - '~ i;tJ.· ~ .~} de ...... L!: '.;
!iii! _
I,.,

O~'-Ira'"','l ._ ::. -,~,

g~ u.,a

1n-v~'~""~,t.!I: _ :',:
U1tu.

'iIYiIi"!']j~ LI.I'CiUi,

m -"'u1i+--"';_1i~C'\t, [.. , .. 1:1t-C U}~,al


i: ",,!_

:~n, Jl'~I.I

zece -!~~~-

lin'!. ,de ,~OOa1~ti'Ai vizu,t "ata ade~ftrGta a, lumil»~ ·C"~~,,Ni:mirc: D'U!'a-a , serfs mat ft'umos:,;< ea 'In 0 noa:pte i'n bd:lti:.. despre rnlzerla u,m.ani, despre adevarul 'oamen,ii.or siraci, ,deispl:re ne'f:ericirea IOlr. ea Ii despr.ilS'demnltatea $1 eerblela lorf.~.
'I,

termlna CU, hotm're,a, 1',ul mOl 'D u rtr U U~ a l-! .1_ :PI_I"" ::';';~''b" ter spre a raznu tina prernerea ar ma"b' --'~ -...3 .'c",,,,:~ _~:': .:1 '~""L '''''m-- U .fie. nn 101" a -x sarului, fn,j unghlat In. balta .. C,e s-a ales din hota:ri:lm llta,ti, ne-e , spune ins:u,l, ,a:utoful Intr-un ,Po,st 8C1'iptum 'la, ;~,Oaoapt6' :S'fi b41:~'fA., seris pc cin,d. se afla in, sanatorlul elv'e'tlan, Montan!a.-lSur .... ;S,ierr,e,_ In nolembrle :1926,., Aeest text s-a pubheat numai in revista :;",Europe dupia moartea sa (nr,. 11:, din 1,S nolembrle 193,5 '; republlc'8,t ,de redactie :i'n numarul special, din septembrle ... octo,mb,:rie, 1973" CO,I1,w 5·Q,C]r.a elncantenarul ul aces tel revis te), ITex:t ']n,erllt pentru el ti'tor-u), t ,rpm,an,1 iI, red .. 'in traducers romaneasca, im
'noa:pte in. ba't~i Sf!
;f'IJ 'ii'Y\
1

In, velum, 0
ft

_.

- ...

1i

I',:

'ii+.oni

,.:

'!

usoare po;tl,cneli a 'sanatiiti.i ,p In; i'm,ftl.~eIJ"urar.i. deoseblt de p'f,i.elnice' star.i:lor' emo tl vet am reelti:t v' . zi leIe: aeestea pcvestea ,lui m,Ot Dumitru, care i$,i, s,pintecs'8e f:ro,mosul armssar, in 'balt~, declarfnd ,a,poi, :frateItti S,al) C'B 0 sa'~] hnpu!Jte pe m.o,i.e1 ul locuJ.ui, eauza neIloroc'ir.ii sale, :p ap:m. 10 :si
A'flin.d,u-ma, aei, datO'rita unei
1-

cl~ndvlsul' se am.. estec,a", sa co:nfund;;l eo realltatea 'sl:mtt eI te euprlnde eeva ulultor, eare te Ia eu sine, Nll mal poti sa:&ti, dai seams, dEu~'aap a'1"tU aeestei lutni, sau ,altela"
AtUl1Ci
l

Inf'und,e :p,u;,ciria.

nuvele, care ,(les'cbid.e: 'Vo.}um,u]. Codi'~ m-a tt' :,-,-el Z~ - ., ~; .no 'onj'.A ~ n't 'I'D yl, ~L-", u,e am :,_ u''II!Im'::it m-a';''''' :.,'~lf'Wl'" ~~ rr !a~ ~ y' ee . t4: :rile mele, 'wale c:hi.purile l'or' ml-au revenlt, aievlea; perin'di'n:d,gi!P)se pe dinatntea oehllor mel" eare h.. oi'nar'e8u a;,proape' f.,ieitii' In depirtarea troien']:ta, co brazl :$,j mun,11 ,argin'tatl,,~ fa1ei:ndu.'-mi si re:tr,wesc (}I co-pili'ri!e ind,epartata, sagettnd,u-:ma cu ci:u,date tndGde1t
Leetura .acestej, arunca t- d d- .,:'bt. CU, ' -,eO' 3"1;4 (!! ",
iI.

.'~4

I,

n,n.'It\

Pentru 8. sci~~1 de . 'l5'tll1nSOarea, lor, 'v,oi n()v:est"i,- cum ,t;;'·::'~ul_ d:~"" e:__ _'..... _ ~, ___ _ __~ _ __ If- - tcu. &.. e trea,ba;, care' ,era, m,o, Duml tru, a incerea,t, :&a-$.i thli, cu:¥i:ntw ca,... 'i va O'M,Q,ri pe boi er ~ ,Bi,neinteles, putern-icul t,iD'utul'ui n-a ,pltlt nlnu,c, sratie' onel :,.in,terve' ll"tilu cere',ti..~ :Dar" ce tragi.'~,cQI,medie dteas,c'a I
","'W , ,11 _, ._
l.!' -

,;£!'11 '~

UJ.J"l

111apo,la,t Ia bordeiul du,. eu pantai,o'nn s:fi$cia,p In laa,na $1 eu -'UD ,,:ling'ur call, 'uD,cb'iul, Dum~itru a vru,t maj: !n'dl si, 'bea~, Si bea, blainte ehlar ,de, a,-oJ, spala., m'i:lnille de ,sIDg~,A;vea ,;1,0 DU" cttew ci:ozece zd,ra,v'eD,e de tuici, Iuate la, frate~,siu A'ngo)el,,, 'Racblul, tll1it eo neu,orocire:a lui, II, :flcu :furios" surd fl 'nel)bl\tor' ',18 tJpete1e ...... ""1..,.;.; c~cC'!~e!RI;" ';:sco1Ji ftAJ:!ie"", '._. ' 'bO-r'lA'#I.,h, ..,l . ,,~'IIi In u.I,!w'~~~, '-~:.:. ,.e,:"" :I:"~'_ 1iUI!, ,'In''''i!''"'~~'e-::' , __ ~,;U;.I dod sl, del., -pes,t,s' niscaJ,v8 'eoono,mU ,ale b,ual,c1I, mel,a Negh,:iftd ft';nJu' 'PII; 'i' _.~-_,.~~. ·~~,-~-UtI i a'iO'iIi,'Ii'nlft IbW.-~~.' "01 t........ .~. uaq,. '.:'n"~'liCr;;oii;X stn ail1'~_'oiII'l ~ 'I' /"ftB....:'1: 'r'Xm' :, 'i' Ci:'!<aoe ifi.U 0" nA'I'I"I"'!';: -_. -:- ~-811J1[~' i~-I '. g..- «5I".Clk.-: '.' I'~ ~N m' &pre' rnarglnea .bi'ltii. ea ~si,1"8 ~pi.e!'ea ar,misarulul eare aleea aeole C'Lt blurts s,p intec'8'iA, Putea Iua :pe ea, la, ttrg, c1tl,~va -,lrolIQ,1BJIl., tlr,oD,iJ. ,avi'nd: o'b-icei,u'1 -,d'-,Ii, 'fael o,p:ln:h!l, din .i):iel"ea vi,telor mo.arte"
t '
I ~,':__' '_

Ui.Jg..a:.,,QIi,

,'

__

Ji"t1Ilti ~,u, .... 'Iiio>IW 'iiJI~~

,.1,

,''L,IUiIi

iliAiD

~.~

,~A

1Ii:.'I!~'

,iJi

.I

arp'Slti, primlti,v~
l.umel ! ,Ba'rma'ni vi.ata, 'I 'V'll, eom... pitimesc, adesea euprfns ·chiar .de omara.. ,La, ee b'un, 'se clidse atltea 'bi,s,ericil; a,tttea I.,coli, dnd, v.oil 5u,nte\i :i,DIC:apal:dl:i sA D,ricepeti, ,di,yj:nul exls:ten'tm, ,I, mel 8,1 fj,'\i 'pi,tnnu;i: de-e elementara 'mllll, Oa:rn 'ta ee~, buill, ,Arta., Is ee :bu.n tot, acest gbiveai literat'. de vreme ee :n,-aju'tI tZU, ni'miie., la, :In,drep1tarea 'ordin,el 'sl'tup,lde ee ,domn,q:te !n, Sirms'ni

loa'mani, L'.i' Bi'rnutni

IcOleetiv'i.tate, ? n,,,,·' ntese de -.'1:I'pa ~",I__1I une ,1", D< '1I't:m"'~ ·_.-,~'_'m&lu~ vand ~11 'U.t' "'''n-,.;Ii' -,nh~- '~'U-]- .'~ -111!i'~U' c;;n; 'un' A!I:n .:t"1.Ll'~.JJ.~"~'~_~~ U" ~,)., ... Ew] Me,U,u" Ie ·tnapoie a,lcas;i" eo pl,elea, armasarulul ,j'tll)ultl. a:tir~, nin,dll,"'":1 'pe 'coa])Sle' $i pe ,gruma.zUI ealwuJ - morman :sl';ng'e'n':n4 ee se seuraea j,aln:i,c~'Ei' bine, ,duei'....se ta dr'soul drame£ •. $t, 'teetr'em
_g -,~ i1111-

voas.tre I Aeo'l,o', In, 'osrada, tixltl,_ cu tir:anJ, tleu,Ii., eu f:emeI, abta s:tapinlln,du-$i, p,li"ns;ul un bir'ba,t 'Iii :fieea aparltla. cu cuj.itu,l iD'tre dint!. un 10m,care i'lt 'spi'Dtec,Bse frumosu~ an,imw ,IJ, lIe eare '8 vedeai Bloom ,pta s8,...1 spin,tece mam~, nevasta, -co,piD :,' chl,at pe , Dumneze~ Ia ,car,ev'ol 'va ,ruga'~i, CD .n,pte p,ro"ti. IDa, sl vi des. t1roou'" $t'le' ee :1 ,In fa~a Blcestui CD\. eu ocbli hotbatl;. 'trei~zeci de Ic-a1J8te atbe 13:i, ;:plecari :!runtea" f'ir,s ~si cli,cn,easici. In tim,p Be llota de, ,£o.~i 8e alta, fl'!!I" sl pr,ice,apa mare: lueru, ,Dum:i,t;nJ 'I'ntrun:ta multim,~ leu o arullclt,url de' :pri,vi.:re ferooe slobod ,caJ'ul, 10 eu.rle ,01..lleci '. ctrcl,uml. ,cu~.pll,e'I"ea pe 'umir,.,
ll

t,

• '.

Duml,tru, Ie Inapole beat-mort, 'la c'adere-a, sent VI'Znldu";',] v'. nind~ cele' d,O'ui 'f'ame'i aL~,ergi;;n~it'I~nsp\a,imtnta'te'l' spre 1,locui uncle, 'Wl"ob:i'ul :i~d tinea pusea, 'Vo,ta,u, :"0 ascun,dit. dar era ,p,rea tirziu~ !Ill

.'

..

.'

'Ii

..

,.

'~'

..

'

"Ii

..

I•

'Ii

;Ii

I. .' .. •
iIIj

'!!!Ii'

..

1~~d,gUr~ incire,a C.U .;"gloa:nt.e Ide mis:treti(~,. a~ eum Ii :S'PU~es~'I'ut 0 A:ngJ;l.eJ.$i. lui drumul Br,iil.ei, C:U ,pu,'c,a" 'p:iti,ta, sub g'beb\a ]lln,gi~ care o aeeperea in Intregime,
t

Du.·m.itru 11 0 luase Inainte ....

1,1pusese arma,

de cu. dlmine,ata,

lao .loa

.:.-'__:_:','-.; nea .: mea


r

Cine, ar fi :in,drizlnit, ,8,8..... alin,gi sau numai 'si~l- spu'na 0. vo.rbi," 1 Tlo,t,u"~J isperarea e mai - Duterni,e:i, 'aeci,t teama die cole mal n"emi~ d Ioase l.o:v.i tur.L If;U, i.ata;-:n e 'pe ur.mele lui bunl ea, rna tusa ,1 e'di tt18~:rei ,am.u,'tt'tt ~ . Sftr~it de Iunle. Sears, apasi.toare ;a,git.ati 'CBl ,:i sufletele noastre, S.la.'bi speranta, s:a-,l seape p,e mosier :, :10, ttmpul veril, el se ducea tn flee'are: ,zj Is OF'8:I", ea sa ,jn8,ce la club 51 se ina:poia~ ina.in te Ide mlezul no,p1tU,; totdeauna singur, conduclndu-si cabrioleta, captU:IJit ,i.nsi, eu arme de foe strasnlce, Biata. nevas ta :~ll~~tea:' \ _:_, Da,ca. D'umitru' ml omoara 0 sa se du,cii In ocna, Daea nu... 1 .nlrperetl:te;, 'boler1ll1. 0 8,m Die emoare ,pe' tott, Doamne, fie-ti m;ill _e _.. ~, ' d no, 11 Amintindu ... ca. eu :mi aflam mult mal a,proape de nenoroclrea ·~i, tor",decit bunul Dumnezeu, bunlea mi, Imboldi : -- Du ... :te'~, Panaltakl, du-te ,l l'o,aia-l pe uneb! ... ·tii,u sa fSlel, '"' cate ...-in.t.oars:i,:! Pe tine 0 .... '8;a te' lovessca, :SI).un,e-i le'la, am $a.iZEel , 0 . ~ die Iel; 'Vbuun :81. pun sl sape 'lID, putIa rasp,it.l.tia. sp"e' 'Petreiu, dar .' o las, 'pen tru anut 'v.ii'ool:r.., ri, dau totl banli ~ sli,,,,,~d.eumpere a 1t ctil.+j ","' :~i eblar Is,a,...,i bea, paei:tosu~'.".. Du... d.rigutule $i spune-I asta :! ~ te, Nu irmpli.nisem in.Ci ,apte ani, dar aveam inlma Icaliti, ,de~o 'copli:Iiri,e doldora de 'in.ttmpIlarl. dureroase. A$a c'a, f'er.icit de mtslut t
,ri'
• ~ ~I I

1-'

'~]'

l_

'-,' I~I .... ~'i-, ~,-'~ -~~ ~,':IVI''I't'"R"d,~a'-u''Ulnr'-"C:M'~"!"'II' ,.t>"e n~_ care ,m~, avtntai in be :J-~"e1' re .~-care .•• aezne " aseunc ,_JL,IU"tJl~t ~,-,-'b_....;-, : ·r-.t;. ..... , ·t-, .'~ .... v ._. 1.1 "le,eia:S:ijl.t ;~,.' ..... ,,",,,01: iueeam-: I~J,"'"acum ~-!.- sa, ',acQ mear,'e, d'l- .n.m-·· '.1 'f'- 0,..·. -,'''~ .I,-apuc~ VCfUa., e
_.,

;e"

,-

:ill"i;"'ii,~

jJ,A.U

!;;;,o'_

'.

.~

1- c'·'

"j

'.

,-,-,--

-.~

_,'iii!

"I

mlna ~i'-:i SPUIS0i in tr-un s,u'riet :

'"

,._._ Unchiule !'~",~ unica nu mal sapi ni.1ci un put ;1'-ti ai, matale B eei .'~izecJi de 1m, ea ,s,a cu:mp~e'ri. ealul ,i c'hiar s~;~i. bel, Ia in-,

tors-aeasa ! Dumitru se IOIPiC,i; im.'i 'stri:nse mlna Ii, adb,tj lemeile'; ll~·U_, l;ematoat"e septerdura In nospte -. uncbiw.stti9' .Ia e1e, eu 1umatate
voee,
,_ Llua,~i baiatu' ,,~~ 11-.a'uzi·ti '?"'i'~' Chiar C!!~ pa''"'" r~ A - - m- '.. w'~~.',"'.:·-,,~~rJi.-J.'u:u''''·:,·-,_a~ ~ de n';;' "...- .. '~'r~iOi,1!!i'it ~ "--'~~~' ta'~'r-Lli~..1g
b~ 1i"i

,2U:U!l\i

ca,

v,1 rup oasele'I'

,,",e

.... d~ -- "''_. mne ;,un:tra",~'-J!!erga,~ .. Al sa :nnp'l:e' nee crrma, ~ b -" rim '~'in'5 la testrea ,d:,"'l"'n-, und termi 'f1ii 'a·' santul ~ D,';l~' "n,'~no,J'1'ii'lr;'·m- ~ 1,.. r;)1 de' unde venisem, potlenm du... sp,eriati, in noapte, mutl ea ,ni$'re' ne It,.. -i, iL...... ''Ii te ... ;11"" tantome ~ rebegr ~t~~ID p' " '1 dl "l'"iCl118 p 1 ..•. recr. care pnrtea sa caoa, rnn .011 clnd :1"11 cind, in patru labe, ea anlmalele, mergeam de-a busilea nA marstnea celor d QUa santuri. -, scrutindu ,. le admcul-: si mor,m!Mn.cJ... ..... . r-- ,. . ,It. - -' ,. ~-- - - - --- 'I - ti' 'n~e':';'~or . --.. Unehiulle~~,~, und,e e~,tJ.? ,Ml-e: fries! 'Vin"o ,ac'.asa! ii spuv=

Id,';·e' __ . ';on care 't\~""~n,!'t!I'':i'"'~l'e, ~~ afundau ca-n n,~af" :a:t,.... ~:'; ],lUL '-_' ~.I!. ,PJ!&.~~'U~ ~_. ~_~,ac!l' yI;, '""-r ,Imprejur'" o ,tiicer,e" uc~lgitor de surnbra, 'Satui Baldo-v,i-nel:ti:; despre care este verba aiel, nu mal ,e:~i;stu 81fltazi., :L,o,c:aito.r:U s ai au. trebuit sa mute, izg~o:ni~i. e, moslerul, d • '... ," :1 t pe cal e 'II':~:' -';h-'.' I D" urm,·;t- I U voia to; a 1 omoare, r tr -0 Zl" er jreeu cu unc l.U, . In" _ l'Uidur-Pe' " . .1,...... ;i!'1Iia~lt--un .1\:;.". : bord LII;.o:I,o e~"r-"""If"!!'~'c'~o"-'Q;iO'e-" ~ P'- ."b' , 1, peste ~, . -,,' 'iii, peste". 'U V _: . "'r;,.~,~ g,a-,Ir 8'1IW,a : 1._ De, ambele p:irti a 1,1113' drumulul, ,ti:ranii. ingr:ijiea'u ~rr.t~g,ui.ncios 'un, san t adinc sl .interminabil 'J! care.. le a "p '--' eurtlle netmeredmu W"t_e~_.de -:. e ~--.,. -_. ..,. .. .. ,.. .. - -~ara -' ~l_ ' - l. '1:"'" if,' na,vala clrezller de vlte, t')ant.ul avea rnahmle povtrnite Ii, adesea ,:""', ""',d; rte de un h ,:"' d-' d .. · .," ,t~ · I':" ~ Ie-"b-., .J.iIi na'nt!.~i'. ~~ ae ,- '_.8 ...l~,:. 'f! ",'[a.C]i,_J:I samanea,'~, r~ '",D ,a'C~i.- t ~qan.. d~ I:f"aru .1~'~ nea~ t.ep tat,-,0' Dumitru i'n noaptea I:--- . - --- - '. upi1i ',,", ,~, - t" ..' IY V'aeeea, cuibarindu-se :!ntre'un, Ioe pri,elnic planulul sau u"ciga" '-::; . ',fi'" .'.~...... I:~,-· ~~''- du-·ne ·.. escum,pa,nltl. a~lJ.n,." '... d·~
;'---.ont-· W'l!.-~.lI,_
,1,',.Ii,U~ '...... ,t!!'o 'Q _ I,
, _

Cer negru ca smoala deasupra eapetelor noastre., Drumul, un


Q, _: ~'_ -- __ "V" -,

-sa
. [..... ,
_

,. ... ~.

···'~··I··llili.··

"1

['.-',

','

~:

......

~"

.. ,

:.';

i····

..····1-.··

""_'~.

li,',"

·';IIIIIIii:·····

/~:

I···~_·':

'i-···

"<,~,,'

....

:L

"I!i:!I'

g,~-~

Jj,

,'. ..

it·

'.

'.

" ,.. "

II

' ..

I.

.'

' ..

Iil

..

I-

'..

"t - "

..

,....:,

.'

-.

l. "'"

I,,'

Femeih . t·· -t sp'e-rlDu emeue, J)i_ ... -.,;i


.i!;

;I!j,-

.-

",

'!-'

______'

,~' __'_ ~

~Q

\.pylA

~QI

_ ...._ Ir'r"ii'f" Q!iQILm,

~;ljl

B ~

~,~ ~~

,~L,·,

_ ·,tll~ .. 1 I-{UI

'I.

A_l .Q~

.. ~UI

U!

I..

'I,

"'II;

'!'

1r"'I!'"

_,

__ .

_,

..

_.\,

_.,

'.'

I.

_I

."',

I.

"._

..

.·.1

..

...

...

_.

_!F

t),

'-

- '-'.

~--

".

'11[1' _:.' _

t, "'"

Dean] eu~ ..

-- Dumitre.;
Pentru
110

Dumltre ! sa va~;(~:lirea,ucind nevasta, etnd mama,


de ee ne :(8(;1 una ea
a,s:t,Q;

:sa

numele ,tul Dumnezeu, l"'lfim.'i:le f,a.f,ii lata !'

1 ,Ai copii,

Dar Dumttru ta,ce,81. chitle Ioeulul, 'ell :nt~putillt~ sa:",1 .descoperl. Se ferea ehiar s,s, fumeze, n umal sa. nu se dea de gol~ Orele nO,ptii Inalntau, C,tl U'O monstru, in'vizihi.l,. aprlOpj lnd eli.pa 'fataIa", G reierii a mu,tir,a_, ,i cllnii, la i,el, tn _ ti.m,p ee broastele, pre,slmt:i11d aproplerea p,lon, i'~lieinee:l?ul'"i coneertul ;,1 mal C'U foe~~,~ r
Deod.atat un vint 'na,bli,d.aios dezlin,'t'ui

furtun.a,. eu Iuteala fulgeru-

lui, ; a,dev'i-ratie: suvoaie de spa, :ineC:ll~1. pa:min,tut G:hem'u.iti u;n,ul tntr-attu), erezuram U.'D moment c'a 'Un suvol de ap,i noroloasa f'u ci:-t pe... B,a ne nt 8sc',a_ in aei 'to,t ,3ttt d,e repede, se f,acu· .I,ora.,f lE.:D,ffi ".te', eer senin, tar se'alda cu lumina eJ :pimintul proospi,t spala't 'U' Zl"', ,pI.na""'ll. mUr:_,uva oase~or;, ~n:cepu.ram a''''~ cau,s," pe - .;'";, -.- ,i'" d --, _.... ill . ';,;;; '-t,.. .. '--' .:- · ".ar'e nu i:n.ti:rz.i.'e' si, :se; trideze' ell 0 injuratura 'te'ribila; 'I sa t,-·- ,~-.'. t.reSC1rm,m ,t:-US, t',-,e .." '. N'-'I,"'Ie ,a"proplar,am~ rei .... -' ','.- __ ...... ,'... ' ,..... "
il
-:C', .. , .. , ~ .'~ '--:,'-'1'""

vorn :pte,r1,.,
iall:~'A.poi"

Iuna pllna,
ce_,
"':'-'--:1
u

,W;CUI.II!;J1l

,- : ,",'"-,- -t"jj,D

'ce ,ne f,aeD

se eoeoasel Ia , ~~,~ ~e,


'~'tl ~II
i~ '-.

.r;;~lB ';"ndro'- I~G._.c;U.!' D ,~1.i.6".

p-'uc::"::,1: '1i,QI, '~" ud ~ '11 .-'-

x '- -_ a ,g.~I:"'_,!;;1
lI'iI'e'-n-'n~nnl"'''PDDl _1.U~,UII!r,~.L~'~i!

·C-~rc.'.'~ d -e a~~ ~ v :_' 1, ·C'·.'I·' •


C,'!Ni ~~:II ~i-'\n-.... ":::'l"ninl w ..... ~

"W,_

n~'t· :fn nerot n'i"ni~ IIUI pDf ...,I_, .. !' '1ft. d'e1"'iu-' 'no' n'b''''l..,.11:,_",
-

,1&1.

. "VI'

',,"

-.1)
-

~.'&~ .

_:

~1' .,.,\1 ...

eereetaI, f-'u1r-'l\tio'-. ~.~_


"I~~ ~•. '

.= .'.

=."

:,1,.

a~ ~,
iI~
ijIIi,.A

i_

.s't- :,",.I."'i!!' 'Il"i I'FlI

-- UGIt- -,-. '~IIt'!i'ta-- ~iI""i"!ii, D e ~,....a ,~,':C_,,' e..aJd.il


IU'..

h· Iull.!arl,'~ Sa A"~ --~;i;. ,x ...


.i"iia,
I' '. ""'11

mi-'

e-'

I_~,_,~

,~:

, . . 'u ". ··t·· iii ' -, -. '-.,.., '1C-~-.. -..~··._,~,S'··,oM, ~,+.t te*,~~,_ :$aJl,_ ~, 'D umne,zeue~,,I _JO~Q-l.t' I! ':drllrll,I~~l hi :mic.'m,f ci- - "tra:i11'mal in'tii .. in voi. .I - 'Y'. . -1t5, -- - .. .It.ceo'J"e.... C.Ll,pe 'I' v:-.I: f··" - .,- minte, 'P,IDca VOl, mun., _ -.'-re ,_·0, ,loe ~_:,fI. _- ·t- '-:-, ..
,~,
1 ""

.. ;i~:, care COI:.O':ra "'-'4, :' 1w,-a-'SuraJ!care cobc,-~:-.-I u'_"~aPt ne ,plrom,


:---: -'.', .

~,

'~Dm--:a;la, j.~~ ~_~


>~

se :~.-I

g,)I:. d. ,M ·_"1 j .... ..,t' a,~'a,:__,e, ..;0<0'm,,. ,S~ Imp~'t:U.ec.


~.-~--1'-,'*'

1· ~"Ii"E'ii1:1' 'U'I" nC,U:J.J_· ,·t·· ., ·''l..,~ul ,un~ _,O~UJ;.IW_~ '. _


'-i?ll
(J""

dm'"ll6'r';'!I!"i"iII'!I ':,._{¥~~ lQ:~1

un .~_

,~tjlu·_.... :_!·.·_.I~ '


(I·}t

!':;tQnm

O,«.A
..

eU."·

4'

-' ~ -_.. ..~' ... mmem sa

-. ,DD

I"

~",'

,1;.

-,,~

","'.

,Ii,

"

'

I.

'

..•

8"--'-"-'-1 .-~- O'g ,-,t-:t ___:~Ui& a_:118 :"'-~ f~"-: . abis Ill, [t1n,es d",~t:1'~1 nen.o~,u"",~~-,umca se ruga e._- ,Oa.:pa_. M-,---:Iw!'·t· noua -~"',--,~~:"101.1, : piins,ul" Cu oehll ,afin,ti:li Ia p'U$lCa P10Pititi de bum :,an:t:u]ui, PI
I .. -,

Cufu;n.dali tn norol, trem,ur.am, de De, museam Ilmblle, NadiJId,mam if,a arma n-o :si ia 1.'00:" dar Ineertltudlnea ,dooortse, p,e cde)
"c'

treeu prln fata ,no.ast,ri" 'U-'-4f::n-~:;' '!ii''II'''''_ C-:1u :n-'.orp-~t4._ ,_It.u, ~,r; 'p. 'r,--l"T;'~m-'-' m-~I; m ,~Ji..~ Inehlse 'ill"',;m--'" och"li'i: n~ 1:""" lL ~, ..' '11 ,", , dneea Ja ...... .. '", ,~ , ... f'~ ""410, CI:OCOl.tt~Ul,~eare eon,,'_U,ce,a . a mare '~_;';'llP 11 rmagmea m nora roare a un .... ..ot care-l " Ina' ']'0 oeh hlu'Il"~ ·,rw'_._·_~1~
'. ,._ _ ' ~'C .

- ~,iI'!I' care I'-,. una 0 ,'I':umt,na. ea zrua, ;I!.'M"'" .. - .;;;;; - C'I'"-u-uaatn . lpe
<I'. ...;:.

U,Cl,bril_·oar,e

. ~'a ·t· .. - cine mO'lelQ.l, _,.11


"o!'
i!i_

,A-

~-

,glA-

_'C

••

,'II!".Ii;,.

CU,

'.

""\,o",g,

.. Jj" ~..

"'~'

I ,,1;,

00

('I'1·'~I'I''i:~4io'!!liI Y"!;;'lim

.fL~

~.

/~

__

....

~._

'I"'

!ii

in, Inima mea, ca ,D,i,. ,1,Qvituri die 'tun" in, timp ee bolerul se depa rta, nesmcblslndu-se ,de eeva iar unchiul InJuria de sa dar'ime [0 c'atedrala,,, I"udata, el ,sari, din san t ~'i se repezl :1'0, urmiri[\ea dusmanului, ,CU, e.u,t;~tul in tt(lin;L Fu :lasat sa, aJ.erge;!,. A~lat1!Jri die mine, mi,tup Ieslnase, Bunlca, pr,i'bn"ita" 0 tin,ea pe ,gen;un,chi ~d,bolborosea, linl;;tfl'ta, ': - Sl~lV',i'ti,le', Doamne, drigtltule f Tu SI;t! sta,pin:ul eelor 'vizu.te ~"I- 'n,CiOV~:'5"""'''',O, I--:"I!'.ii~;t',:(~n-'~ .t\#I e v¥ 'p-.~I~ ...... I~y.~.w. " '§c:§tll!"tQti' ~ '-_:I·n'~1'5 ta...""l:'iO-' v' _ v: ,',"-' vecilor~amln J
Doua ell-else,

:f'iri, urmare,

bubu:iri

~""'U~'Ul!~"t;;"iII~

'QJj..

-[I-

[1.1....

,iI!':Ii,-'~,~·I'·' : 1.:1iU,

'P·Q,.n,~,.=!D,;i!!i,
eQ~I~'~~

ILu·~

•._._1,

''I:'ii'Q,fI'~l~ '¥'~"¥' II·

L~ftm rev'a,zu't pe mo, DU,mi,tl U, :in vara lui '1925". c-:i:nd am


i

:f'even.it, in, blata mea pa',trie .. Un ba.trto, ,eu barba ,albA, lur,d,,. dar tot volnte .. O,p,b;prezece , coplit ap,r,'IOlspe totl la easele Ior, 0' v1eti I oar a 'tiDar.a :~j, prisle',a~ :incl :1& ,p'irinti., nu r.ecunoscura d,e1.oc:.

-~~'n=~e-''0'durease S'IA -"U'~"Im-" 'ft AP-~x lill~L' _ U'.' , n-: U~\;;' :_·t~ ~-c:L ..- ~., euse ,_,_ miin'i eare tataseri, a,Uta, papttr-a. earle' 's,pi'nteca5e' ehlpe;:u1,
'ft,",~ ~'~M

'rna

np~'b-'-- .y-ll" ~ ~~I" ~~w I;-"JL,U_:_


U-I
I..!._'

I., -.. 1 :...1. ':

II"!~~ ~~v

. 1./

1r.-\~I~~

..

"m.eu·n: roib, ,in.'tr"",Q noa:p,te' In baJti, ,I care incel'case:~ din ,[encire" ':w.' ~ '!'!.iI:t';!!): m oslerul I,W-'" nestru, :rl' .--. m '"]-10,8~ .p~g aceste _ ....,r~- .. ." ~ ~_~ ~u~ arn ie. 'i~" e U-·Irm
"7~: ~ ~_~¥~

,it' ~

...

~Il

,;(I
~

~i~q;

..

~I&'~

_.

U~_,

.W

A'c._' ".

Im-·!f.'lE'im·'~ 'C-g. un 'iO; . _,1.&, _ .. ·,f

!I, ,

f- 'i-'u-" I,,:'

'~i![!""l"P-·-l~'t·~D-'';I'i~ &,,,,j,Ii;I, ~_._, _.\iL,-

,~'

6i1

Li'llJa nol mi:~~a ,_ eu zete ani mai, 'Uu.k,. d1et;tt unchlul, da~r Ingrozi,toF' de zbi rei m, Gli :£'ur-a un dlnte :In, lur,l poV'es,t~1 inshl','indu,'-f:i ,I~ttimile : ' l - 'H'g mal auele, deloC'~~,tLiilj8U bi,tu,t" In, ,tlmp'w ocQpatiei nem';, te~til~i'~; 'L~'u l.~V]t eo pa,tul ,PUfW, D,'umai ill cap.t. D'ar:" bi',etuJ., mcu DunU,tru, e m,c,i inim,QS Ii. trudefte' ea un ,fl,aciu.
I~

,,1 ,atiwa,· altele uiemin,itoar,e, am vizu,t_, am -auzit: ,II timpul Glederll mele in Roman,is, ann! 'trec,u't~ Si~_tizlt ael, in. pa,~, l.u,min,o'ss,i a aeestut ,tin'ut ar,ginta't; de zapezi mi :In,treb n'ei:n,cetat, d,a,c',a, n-am apueat, un drum gre~i.t} c'i'utin"d 'SalVQl»A 'umani,tilU 1'1, tal"ile Oeeldentulul, -,Oc1!'id,ientuii OClci:Qe'n.t, T'u ai un cap mare, enorm, dar n-al *de ~ni.mi I ,Ex,perlentele nu te-au 'in,v'aPtt nimie :fl v'.bit,ta ta d,;ev,ine d~ ee ~ ee mm· useata, ~= _ un .Ill :Dal' eeea ee... :11 mat 'ttist~e ci, tu i1nl:p:i.ngi useiciu:nea ta pi'n. i, !I,~ ',in:ut,m'lle' noastre, ignor.culte, dar 'mil,os:UJle., E,levi illiiti din :"0011 foarte inalte - ,eZ,evi Q'l:l,veniti, s:ti,pinii ,1, ciliii :noGtrl - sin!. eel ce, nlmieese ,astAzl,; din r.is,pu,terl, p'opl'ulatiUIIi noastre pa~nice'~ Si II mal S,ll,'uDe pe-aeolo, ci domnlsort ice nu, ,t[a,u '$8 scrle, nici ,ctt)" aveau aeum patru s:eeole, micar omenta de-a, lisa 's,a traias,ci fa "pace pe ,i:ac[',a:tor,U :pamln't,ul.u:ii Atunci" se aftau asemenea sts;p,ini, :;, ,azi nu mai gastfi:ti nlelunul, ,Azi nu intilnetti. dec'it mn eei ee 5'-a"U Instrult in ,S;oi~boaele
, As;ta
j

voastre,

~'

semen u.lw~;~"
~.I~ _ .. ' _. .

S,pu:ne~,"":ml: pe ce ~ii "ale' aeestei lumi ,nemirgi,ni:te, se poole, m'e~,ge, ,pen,tru, ,a Icau"ta, "D'n :mijloc de salvare a, 'v,i;e;ii? ~I" eum 'sl, .,.. ~t;I"rli-''''''lIm-' i· ·D'U~.... ~o,'~'.;; .." , t- ··m· "p' ent.. ]I!'l'U' nn "0· nUJ· ~o~-J ,,;:_' :"~~ ~ v~"" .." .,~[~" [_. D'; ,~,~,;ste._'., , sneet ..... ~,W .'~ omului, ml~ltA'bii.:nd in pored ,i-,n :In.tuneric~ eu -pUlca atlnUt'a, aB'upra
!i"ii"AS· QJIIF"· "_I· ..

1!Ii.-CI

·.:~1.LI

_'

,~t~

10

y ,&~

,Ii'

,1E!i

..&.~
ti'riII

~~~-O~

l_.

,~.~~

~~".

,i,'!!'aO;o.·t;'; QI~' .'W

?
I!JI

. -'A- L_, __ J!,.__ P,~,. N·'A·' ~ "T-

·I~·'·S·"T~- 'EllA·· T··I. ' . ,:C,:_' i\,... ~ :. :~,

A.'..r:JJ~ ,t· '.1 r,~I-'~" ,r.l.Y~~. d' 'M ,1i'jI - (Ii u-,

.41""l!IIIr·,

oM

s···;' ~41\Jj!ie' , 'l!'il!o'~'a'm· ... 'ih-.,j~ ~rl~, .._.·,l-"-;·[, , U!J1


it.~'iI!' if ,~:

D.

IS

I' t··

- • .: _. ,n,el· - ''iI,.... t _..... "" ··.-0 ·ra"w se ~. a ~all.,as; .. In'te-e


I,n, .ad

ifC!!';1 ,~,,,,,,,,, .f.... ,&'GI Clj; ~'"' 'r·n···· ~,n2··,il:, ~il' iLUb,
lJ.0

c..:-'-

.p. n' llelul,- prim ... 're·-:v:·..'e·;Ifii~:~ J;eJ.. ,:rl.meJ,· ... ul"',;i
Ii

ICOn'··

. _·- t·'· r-un - arneoi.]- - can ,epoca..lua, 1 n - ... .. ··'U'"· dli-';;·- - -- - . Z"~
.• 1 "._ "]' -' ." '.

, G,,,",lI·. ·0-":"11-'-·' ·U"·'·'·· ·n· ·D· 'D,'!;o!:t-,~,~, .",: .',1 ''1''. . "b· R'··." .....···t·,'t.. ... ,t '~'a., "a~acl· ,on" ~a, r,a.$canu ~aco .. ,osenl_J,lAJ.b" t .. - 'b'-'·-·'·'·-"". G-::·,:·'1i,c·· ·G·',,1i~,'ijL,~',--· P ···j·t' ,-,tr:··,:·-; .. ·~=' "'\~~:,jj:..,-····te\··· neeoosn, i-'·'" amirr ",~'e·aia ,_aiaIC'!,.;l,on 'N-- ~ jIIIS. a I, gLU'.I-1:Cl<~"_·· . :i,l"
,;iIi

'Ii' .... S·.'ft'BlD'AV··' 14-~o!I!'A5,U':!i'

'i"In'D&:!,,:!I( &I,...ug~,

neaes

uZl

-';;.AI.

'_:_I,¥~'!;oI'y

'ro'·'m--.:!.::: ,a,
d"

u,e ...\.... ,-'" '"" p!l'h;..,nll.'Cet arrun 't- 'ir '0- 0,£1 teamne, .- "'.,,·.:11 ,. ii,,,~, ' - '. ~- - -- fl "
~·n·-Ie- ,C~A;.'"

,11.:,

"1!:i,'I'r~e·' 1!",~!j,1.""

'D'~':·~,-;'" rana ... "

c_.u.'g1oi.,;Uj

. ,,~U 1ill

·C··

'_.'_ ~._, ~,.'_v~~~~iuf M· ,-)_ C~I.,&!"I.d·~n-V'-;c'ii!ln'!f'itr

Iha"l~l

.ii

ic.

;·,,:,~~,·-·-·te-·c.-~-:-

r.

"'1

'.

t·.

-,

'.'

....•

;.. ij;jI'

....

"'l.:

;'

'e--ma- .., -··-1·· _>,f·.,.se


•'. .," ';.'. . -,'

1·,1····

u' ' -- ... tara _.. ~ _.. o a~-·- -,.. f·-' . 5: "~,D,ge~' -' ._.'.... 1~J,1C1 ounge
. , ~ • '.' . _.

'j"

"

"'1

'

._'

'(

••

'

'".

."

"

·'a'"
,

618

stn,t atit;ea, cea suti, de ctnd J'"'O~ fijRII'~ O-"Vt:rie-f·l··~ C'' aI-' 1. PQ:n-- S·i,l!;· ,Ig _liL'IU.W ':~ .'~'U- m- 'IB* m.. t etn 't'ii:i!'t'rIEll:+-,*' n-e ,_. _' ..~."_.'I! ;,_. e &111-InA :a~-u., p,-".-._-e~iiC!".m.~ :.:~' "rW'I}' \!Ii'iii., .' teeele ,PO C:af'Q le-a in.vita,t odi,nio,ar,a prJ n tre' 'J)rw.lenU lui" niscoll. un:ll din,tre ei, di-n1collo d'e' Baleanl • . SI to .legituri eu un ciDt~ pe lcare vlo,I~~ d. D;I,·1 tinte~ ,ne poves,te~:{e 0 tr.'ls't,I, pov,es'te ,de i,ubire In'we un arv,anl:t b'rU.ta'! Ii aleasa ini:mii lUi" 0 Clrelumiooa,s,i ,din, Brlita.n Ea se :imbolna'v!e$te

~raDd,at'irie~ tA:m,p,ile Ie-aprill,d

Ami,cul
IU,)

vtbri,tor ,Si fermeciltor:1)


,__':'
I· .·.... gl~,

'fir,i ,sli~ slmti,


,~,,:_,~

ca

D'OStrU. riou"'n,e, 'in'trll' :no..


,I. ',,~,

~,.l~

·,Jjl

~ -&",.

1~lo ·U,~

m"-"o-'r-:--;;n-'" A···· ~I'j''t''i'I~.:tul 'I'i' rimin,e, eredlnetos, :pi.ni, Ia ultima. ei Su'fi are'. Dar, dil~d.:dI,m'lnea.-'ti., POi' Ia cr.n.tatul eo 00,1 lor ,i. mal dev,reme, c-tnd, brutarul, 8i.. J:utat, de, mteul Panalt ,_ ealfa de brutar _, frirni!n,·ti aiuatul pentru co\Tigi~, -- ftilll!,Ae .>~lIl.:.'. f-'un- d-'ti'tll' b!ru...~..tel: t-..-:.:__ , 'I'-ub~+-" o"''';'cn~,C!!a A" un .... '· _:·_.·~·:···.:·UI, _'fIILd&-,~}.".lJ · 'U~''''''uJ ~1'·~'.~ ':·.:.'11~:_';1·.~ .: ..14'K·.··.~~;tl.1 :.... Scle 'R'~U:~:' d-'n arvani,taJ" :palid ;,1 eu oobii, str.i:nt],j, sub pl,eoape" Ince,pe un ,tin tee de :iniinlti j ale ori,entaUtj~t :Panalt latta'ti a ,auzl't de atites ar.i Gll'tecul aeests, 10m! II ct:nti, firi, $o'vilab\, CU, too,. ,cl nu Intelege
'0' Jt~I~~11 ~~;ti;,; ..
·.1

'f·

~!.
C!'D

ii'n" It:'

jii;n'l.l'n'~1iG ~U-¥.~~~l

IV.

QI"

se

D ... :'

Qr-·':·.·.:~{IL: .. :._ :

Qnr--'o:::n~;e'"

a .. _' :~

(1'-

I,

1111.1 .

I~'

.__

·....

P'I;.. ;·'Irg,~~_ ..

-_~

.• :,

:.> ..;"

-t:':'.11.I,.Q,

R1ai,

nlmle din textul alballez,u, plrivim la P,a,nai'i I:s:trati cum ,cin:t.1 ,I eum imiteazl, m'~'lclT1'e brutarului care frim'inti 'COCL.t E un etntee j'atnlc,. 0 manu ,tor'c(~a;sci~ ,8uzi,tit. de atltea ori sub :feJ ~d flel. de! varrante, In oopilirJa n.oasu",a eea petrecu,'ti. in iud,etul co aume tureesc, Teleo:rman,j~ !Cl:ntec:ul se ispri,vesw en un 'va'i-e'ldureros, ell s:trigi'tu_l d-ur.eri'lor musulmane, :mari ,:i mici :' A'man ~ Aman :!n'I' Gi ,din, adincul acestul c:I'ntec eu suspme Q·r.i,errta]e.t j.Pana'j,t ,Is;trati se r,i,dioi, ,_ i('ndu;io,etor p·t'~i a laCltaD1j~ ~. $' mat 'mult, ld, 'DOstru, ,~d.'pa,rintul.td pe care' ne I .. gaslm" al Dunirii ,CD calce din Lev,B,nt aJ. traditiDor ,I al 'llov:qtUor eare se rev,an,s. cu. Du'oarea, pinii Ia Sta'm.bu], Ii S,fei-Agora !",~
'II, ,a),easa ,inimii luif~ n.-u e alta d!edt, a, Iut ,KiT ,l\fico IaJ, pe care c~.-tltorii de ,e' 'toote :merldianele a:veau 8-0 cunoascli 'PI' pagtnl, de C'line 'romlneascl Ii:' d- r,at,i: '~'i2:!! 'U' n '~n I; - Ea • ~ftc~nu- e ,giQ,"~;~ d' ef-l;n.ii!:i.~'ID'~X - 1iI:!!,,1t iii! '" ~_:<~: ,,;;,*,~., h: 1l'\ii!:ii;'ilie_ ID -~ lal~t-,X _1..:.iIi q,; ,:_ ~ a,i&-.!I_g~. IU;iL,-Coj u-. ,,-' _,,. ,iIi,I,II._:~: ... 'i_'_iSi """~,~I
!in:tre~ tl,UD arv,anit
'~'il'!ii!71~
:,!

POY'es:teI;, die iubJ.re

brutar

;tIIil'ilin
,,"y!'

1i

Volu:ro'ul 'Codi,tl track IS de aU.tor 'I' -r+~ ,-c-;l:ee-,t-i 4"'a,dotn,I,g" g,e_ '~, co_:' :-,a., 'M'~ __:_ _ os ~' DU, a D~l'truzeci, Ii sase ,d,e aui,;' A'h... $I,aI.
j

.Q,

1_

,--

l;

'-ai"~ ·r-;-- ,.- - 1_;F;r;_A:'~*, -.: at' "m m~ 'os' .. flC'CllUlrA..., 'd' e-.~!cu_, __ _ :pr,UejuJ ed.i.llei de 1,'.'1;.

II, ttpir.it in '1935, 'ed~:tura

[~ ~"A",Q':

'p!A ····IN:: A- 'U-' -~B' .".-: "'G' 1-: ,J.IU[~ . 1-"0"


I.. ~ _'"_';"_ '. .. '.~ "'l' ," : ..: ,I -~...•.'."

'Bi : ,A' "_I: BIJ('C'ill'


":. ~.. ',' .-:

r"

. ," .•..•

Sint 0, seeliulI,e aparfe ln, ,&n.'samblul C)piel:ei 1stratlene" gJ~'upatl In 'trei 'mari, cl'd,uri:: Pove,sti,rilc lui 4drlgft ZfJgr,g,ft ,; COpili,. II ,adoUrscen;lm :Iut, A"d:N',a ZOfflali, 11 Vilfa :h&11 Adria!,. ZogratL, ,Pa:gi,nlle' a,u,tob.llogra'fice alca'tuies,c d,oul vol'ume" CD 0 sui'll !(I,I pave8'tiri sau amintirl, s/crise, direct sau 'tran's,pus,e Ide' au,tor ,la, l'i'mb,a, romjflni~ ,Aces;tea ain't : LG ItliptlJl :11,Pese,Kii'OfUI de b1u-tefL,
LA, S~,T,'APl~' ___ - __ I?I.

II ilt,Ci:pi,taft/" ,M'CJt'~oma,t,iau £'08t 'scrise 'mal intii 'in, lim ba matem Ii pu,bli,eate :io, vblumul XFe'cti.'~,1, "iit'o,;, edltura, f~ BeIla§;terr,ea[ci,. 1,925,., 'Este cartes. [I,e. debut III; ,Utera,tura ,r.amAnl Ii to eare se :prezln'm
as tfel ci:ti to:r-itor : :t,~'Ma anu, 'in Clipa asta" pe c'ale ,ae,-a p,i',i ,Pragul unl!,1 case ,sfinte : 'mi infl,pteZ ci,titorilor mel d'l.g, RolmJlrU.&, 'Dupi tr'el~ecI de an!. de' credin,ti neclin:tlti, :In,'tr~o idee: ;11 de dUl'1eri ingramidite, ia:ti,-ml ,gata si-mt 'lipan 'cuvtntI.1L, Vta,ta ml-a [:ngad,ult, i':n sii'rllt, slI mi@1 spun,~ 'J.-am 5!nt\1ls aeeas,ti :Ingiduln'ti. 1'4'm, smuls-o CU,pretul uner jertfe, pe' cartl, D'umai eu Ie CUIl,O&e(~ ~ :a 'iIi p're:vin,e ci:ti'fOr,ii 'Cia, nu vor avea ·ocazia, 'UftIDr ,pczgift I: :pur I'it'!ergr,e" lei 0 spo,vedanle eu s,inceritate fatl de 'ld:ne~,insu'iit ,in, care I Iii, se vadi,;."pi,nl u,nde ,8 fos't le,:sa't Ide' om'en,q,tjle sl,ibi,lciuni ale
.'

'12:1

v'ietu"

p'imin,tul.'ai Ii, c~Ald'ur;a Inlmll o,mllne~ti, de, :p'f,ietenie ~, in"tilnite in vagabon,daj.eIe 'sale, pes,te tiri.. p. miri., Tot in volnmul Trecut p vi,it,or~ eI previne pe 'cititorul romAn c'l, serisul 5,~,U, se ad:res:eazi eetor ~,,'pen.tru,care 'via,ta, este 0' :lu,p'tl apriga, (~,~,~,) doui ori ,ap,dga'" ,t fi,in,d d,\U1a ,~~;I'neela,l tlmp, eu ide a legDe firii ,I IOU eele create, de em", V'azulta pri:n aeeasti· pr,izmD1, opiera lui. Panait I:s'tra,ti, s-ar ,Im,pirli. in, ,do'ui1 dupa, pro·prie 'mk-, trumusetlle

gu.v:ern,il!~J ea ,1 Ins,ali 'Vi~l'ta lui~ Idealtf'e~,

clt;- a, lUlltat eu ele, eum a In,vi.ns, 'sa'u a fost In'vins'"~ P:aglrIll


d'e' (1ragos;te'i1l pentrul

'tu'f'isire:' I~ Ch'ira Chi1'aJi'na, Mo, Angh1el, 'Co'sma, ,i Dragoimf;'rStanru, eare cad ,r_,pu,i in Iupta eu ,,;legfte firii", :im,p;oiuiva ~cir,ora " ~ '~i~ '!ii'l1'ilj.,X A At 'I'II'''~ ",:n,u 'pu:t.mm, aproape mmte". ~.:: nu ascuna ",ueCl,i"~ V'QCe'3 rs,ln,gew, ~ cI.oc:o:tlt:Qlr,~ tr,iies'c du,p'a leges lulft. t dina, ,,;irilJ Ub'er :pa,timei de-,a tr,al via:ta, asa eum ,0 sl'm'"tea.u s,v'tcni'nd, tn eemea lor', "i, etnd
;Ii;

acea;s:ti :patima se i;zbe,te' cum:p'lit, de zid.u1 altar' patinli l:i~i d,uce PEt tQ;ti Ia ,pierzar\e~!ei ,se las;i d,u,i" nici 0 ,fol1 a, ,n~ »a , putut ~'veIU tn aj urtt)ri',. :n,efiin:Q 8'i:...tn,SiS"j[ detit v.i:c.ti,me al,e· .,t.egitor fuii,''':, a -pro~,
b,lem,elor
. !"If~m·::!C a.f'!I...:. ua

«~c·u· t'", :.~"_'_.~I C!I"re""" ·p:'I,ji.;' _'I_~ -'" sn,",~~I',& S -'n'*:;m"-" -·n,,,,, 1 . t"!o· b-le"ma' .... ~i,,, 'un 'vw~ ',e.' ':_Iw:.__'e_ ,'~e personaglllor se i:m.pied.eca de organiz.s·pa·. !econOlmi.ca, de azi Ii. el Ie' rizvf,iiesc" SO' r;iz,vr,ates,c' in, fel'lll Ior, 8";:& cum 'Vl'"eaU eu", N'~ vrea sj, se creadi, c,~ ,Panait :Istratl era par'tizl;'nuJ "" ratnr',ii eu ",:tezi'u ; e1. :[08u,1 p'fecizeazi Ic,a n'u, a Ca'u'ta,t· si dea weo ,eiif'ii;ll",u'~~aG'p'~te~~!CJi'~lni~lIi~ '''&'''"~'~~~ iIi!!; P' Ie-"..1~~"O nen 4''*'!<u-, :.,,!:.: ' m-'" ~'11i n O~"I ...'i '-"d';; tn" ,AA'U''DD t , ,alteiau• :EsentJ.alul ,t'inu:ne' pe'n,tru, el : t,,:nedreptatea v~,nic'a a o,mu1:ul". eare se eombate prin l.upiti:, tj~lu,p,ta, li:'terni a .omultd, 'slab eu semenut
nX .~. ~a, a
i.!a.
P-",iO,'t!i'
~~,j

ale' 'v'ie,1i·i'l. t'n- C-odi'1i~' ,SOltir:.. ,P'es'cuttorui ,de' bur,eli "8"a -. "-",J " "--, - _1-.. ".., .-If
1i"de nerezo]vat
j

Mjj,tl~~- J',tr·-8"_ ,_leg", S - ,.tj

r- ".,

•. " ..':

"

"

Ii.
.', . '1i!iI

:iUi~Y' ,'_;

Ji·\;;;

Q,'..Il

'.""

~Ui:li"!j.(!i4 .

tilI'UI,

._C'

'U/,'WIII'oiI'!I.;

,~'I!i;,

;;,&0.&'1 ~ _,

,1I!!:!II,to'

'!'oii' _-_'

_Q

"'"_

UAI

sau, naslcut

lu,p'u.
j,

Aiciestei. gale:rii ,de tipt.l:r.i.,~, repttelz,enta:U:vl~ :10, teIul slu Ii -'treibule ada!o,gat 'ins:u,i A'oria;n Zogra'fi - a.lte:r~g:lo... ,a;uto,fuiui ,__ care ul

aflat~ In vla,i, ea ti, i'n cir1•• de partea , I:mpotriva lupiIor eu ,chip de om totdeeuna
8-,8,
1tII;"J:;I13,_

cel.ui slab

.,

~I' "!i:(fl:'~~:M". i,jf""~~r~I~,a".u: r--~m"i'::v-:-l~',A" -~ u' p- 1T!i'!"m-' . -:;1"0-" r"_-, s_~--"e 1 . ale "M"!IIi .'..,""' :.,,"'"', ~W, ,. .!.'._~'Q,', eOllfrun,tlrl. eu viata dnct dupi, 0: ."CQ'PcIUirie r,isf,a.'t;a ta"I' t se j,:zbe,te nu numai die neckepm',tea, soc~ali",-dar ,:1 'de ,efud:mea' sem,e~il~:r, desfi,gu'ra,p de -eg'(nsm, d,e ,i!lng,ran,a", ~de teroarea lepi.d,ermrei ,8sup:ra
~

'I' _,

O'~wr'IiI"~

!!t.'

~~'\";;;I~,,...'I':I!'1Mi I!!'~

;l;f(~,~ .....- U ,.f

\;10

!Ul ft~.tJ,W.,_ t '1~. ..: • t


I. I .'

Ii;

'-;ICd, IN. , '10..,1',... 3'UMI

-t- '!L;;U" 'd.~ it'D "'V:£8",- '3''''''' I,"" ' '-'_". ..


'I,

ab.... ....'Ollll'.,. '< ,ilN'II!!~ aAe'-~1 ~~ bol!.:e.....'l'e- de>- '!iOlI!~U\~, "'-'1ii;;I ~ .1 ,C:;lJ.~ c"o"'--'U'II'Iii'iU-,1I;It CF1I'"':..;", 1a _.u~,"""',........:II w. e·-·u-~-t:.-'!Ii'.. .:~[y, _' C;!i~ue·lr·r" ..... . Pl_ '~t - - 'b-' ,",', "" 1I:m:' I" ,-.jill_ j.'i;I! -" l,efJi": d e' :pe'anc'_e-ll'- - GiCO\UL1 pif_:'m.&reJ :1, 1"" ta 'penu~u,e'XI.~h,Gn,ta ,~, I.D.u,p_e, - m-:-' desc 'hi+d-Ie III, .' _- ':p ,v _ 'I"V'ii'~I'ftrr' 'P8!C!~~ ~n 1: '#'....nA :t- f-;a''''~ 'nr+ ,h.:li.U_I~'__~,: :~tSl,- ,'_-=- ti. ,lIlIe' ~'a' ft:!!J, 'c'-e _,~~c _9'.!Ii, ~~-. ,LU,~'
I,

Sin" -' t ,;.-,'~_ .n· _' paCI" 'I


. _".. . ' .. '. , . . . I

I"

d- an tot' f:lf·!Iit -e - >081G, ,- J:I,


'. ; . "( _." : -'1 '.-, j

Ii;

.'

':

r.:.'

elm" ' " '_


. '.." . ,"_

,ill

10 ,..
Ii"'

a"

'.

te- -,

ra- ._,R lIJ,oas,~


._:"

',':':

tar·

"

--

",'

..

'

_.

"

-'

;a

_Cc

.!LU,',

;0,

f,......

c~-

"I;;!.'

':~

'

..... -

i~:

e!4

n : ~. ~,-

O-:-'iKii"iol;i ,.I.,diJ.U>J'

.~"'\\I __ ,iCiih~lt:i :~u,_~


'i",i'!I,,"M

n,'AIiri'ud-

'N···· ,,"- .'iI4- ~ l~iII"A' it '",anal' ~·t' - a:w, sa.. ,.AI. :1- _... ~:mp0'·t'I·ftv:a '. eaeeaump-'" -_. .. -~ 10.1' -·x ..· .,"U Inl~,,"mn'd.-:wr:·, u,ecara . - .•• .. ~ " _- .. .. . . .. _..... ,'" " ............ .nnp· ',lI,.J.d!li. ...~ ..., €"ub·-'l··~llin··.;;rn·d· .,,,·,n,es··· ,·tn:::,,'t'!I';.a,.~ "l;'n''':;'~i'"t-, de ·V"l~:;n·t-'a·' ~ra f:"l"!~;iijj; .I.U~--,iI.~.!I.-iI. UIIJiiji . 'd ,_ ,..,.X ,~,.I_ 'no· ·:t' ,_:___ ~ ttU''''"·h;~ '''1:'11 v·'.vem· 'e:.a"-'. co'piilirlil'IICilIi.'I· "II_,_',. . -~ . '-,' ,._,_ ,V' ..'., 'p.' ne··· te ·m-' ':eIJJlle ,U" ..... I .,~_:." .__'__ -_.,..
¥ """
ii,

,.·u.
.. ,

e,.,~, aleu
".

lp_ '.1:....."

~_

;n''''.... r,~,a mese.n:i'De,u.


,~_ ~~-' __
c___ .,"
. __

,I;'!!',-

,"v'.·

'Ii.:!! ....

- I s ",

__.J~.-

-~,-i1tt~, ~,,,,

..

I,;QJj.I.

'_.'.

'_,Q

_'_-,

I ~"""~

,·cI:i.~i .~f·V.·.,
". :~. ;w

f'i"!ii" ..3,..,. t'iu- n J!'e- m-~·_I,QU.Gl S.x,1, ~un I~ '.1.·...n' 'D~ Ai~+.& 1I1'u "1'· ~:,V\I;~.ua,I"40 : .. - .....,-'~t.:=; :-.. ( ~,' 1,~Iu.~
.:~I:

1",IliWC;,

::.'

..

_,',

I'

_::I'!Ii;O, _

<E!!O """'""

,_'Y,--.'·"

111i

~4\illit'i;;:._, 'i!I" .....

d-":;UZllla~_,e

,.IIi-IIi:l:i.

,~Fam.)UU'IQo~,1
·f:

-·~,,.x,~'
_

i~

l... ...i'·z'-,··a·1 -:

n~I'"
.
I~

;;c'-'u-'t-,K 'd:~n--a.
ILl. . ,I -..

.-~; d" "'h':O: " ,:,,!:_e cmnun


:,.iI

S' ..nJ'"'Aa 1- U'" 'po ,t~ A ..~ u U~~ ,_,.~' .~a,t IVI
I
J

""1'

care
'.. ...

Aft",

u.aU

..... ,',' " ..... , de 1·~n,:I d'-·'··-'~ omemrea,_€! r:l~-._a!Cia

I_I.~.· ..

'n,·tr·~·~uti ... -\lCi;g f1!§

&

~'lt.'oH~'I:.tI:t,~l: !U WII'~"~I._ s:-

-', 1', prlma .0


c·, .. ,,~,'·

cere nebi'nuite"
,-'ir!!;

!n,'U,'d t· .~"-""',",.,&1, SIc.rIS-I)GlJLeeEl-"e ·R······-;--'-'~',-; ''__",n!'-~n_"'d- (~Qn '~·.D,u5'.~ I-glln, ',I'n , ,omm,n H'" 0 ,""U ,P'Bl'll,ait 'Is:tra,tl 'I',;; 'mirturisevte, 'via',s, _,ing'laesulti de dured.,
,.,.",:'-

'''':·(·I··'OI'irli ..:

... ,V,.t-'ii'i·=··

.. '"

1i,tl·1

.... ~ .' . ",.',~, 't-'ft -:, ',' --,rna,.,., - ,:=: poa!Miti eea .. atd eVara[i:1 _' ',Il'n"':--·'+.A-'-~-· lao '@'pJSo-.!w. care: 1')ro~, ,II, .'. ' 'EA, ,~,Vl~re .' ,--;:-"': '·-'·d"i';o'I'-,-. bandonarea V'~ _~ ..~,Q Q'U~ll·.·-·'_~:.I·~!-~1 ' ··. :·l'~~tl'l...:Ie '1I,\;,.1--1i~,. . ' B"IT'""j' U·:· u'·._'~" d'a nr--Xv--'X;'I:::a, 'D-' e--' "1-- rna barb -_~ "·;·au'~ _.~I~WII~a V~gc,i( ,Zanetto :0 di de-a rostrliolw i'D, ripi. 'i'lltrleru,pmd,u~i con temp'l.area; .D·-·---·"':'-'~'· '~, ,~,'- ;t...·-··tK,--r· rea, s. nu _""".I: .- ,,.d, -:~ ·la'-·· er,~ma. P,,,",,x 8iC1:J 'f'--unaru, _'T la ~U!O~:ri- . ,~, rn illla.l, re\!'~l1a,~_ "~"""i.'!!,. _.iC:, ,~,Jl.D_q ,Iap_'
~'
j ~~I ••

se a'fUi, 0 g'UlI, 're'Es'id1'e deeit cea, di:n ",C'ipi.tan,- ,Ms'YrO'"


1

~'.IJj:~:,_.

~:~

"1'"

-,.

'teI,e ain't tdentlee,


,~~ ~
!II

'I'ft carte fJ· tn :scr.lsoaret U'l'nleazi 8 CUm. eeea ee 'i.;!!!:p1s""· -m-- __ se rlsoarea tr " m - ~a ,-.C)' Q~I ' l1r~j' ,-'a'~;, -_,'"-'\,Yo ":""'l'la::n-,~ ~, ~. _ ._u, .. ",;tNu :mi. intore 'niet, 8,ca'sli It. 'ti'mp de doul zU.e, h,ol~nares.c In,
1

"Ii", IilJ 1'1.1

,it.OlIi.,H:U..'~-a..

..

!4g,C'X,

'~~I'I~

'V[Oilhi
I

'~ttlt' IDtl,Ul,0 _:-,: t ,-::,-:, '1 t· f'an,t·Ju]e, 11i a pr.ea'p,I" I'" d- e v,."31,-- din' InlDe. 'Dar S,-'"_P:I.'D.'w- .
OI,

p-':'e il1f'mc-- .....'1ie-:· m··"'eI·:",a '-I'~ m-a 'd--'lll '~ftrq···· Ii-"'' ' 'm·, n-"nt; &.~I'I ·C'·-·-·I ,I. ow ,llCI. ..h:iI,"1I: '. :1,. - - -,: ,~ .' - .. ', -. --,n,-i, -.- - ,1,t· . . "kt ....~.I, ·:"1 t'. '8 . -n-' .. munea II' 'T' .-.ocmaal 'CSI uram mi:U .mun : sP'aJa. ,UJi. v,as~,or~i-a.:-·' .::1:. spe' , vase. '",. ... toam zi,ua ell, ,mi:iRile' in. ,a:pa cild.'Ut.I;, u.nsu_roaSiL A,dio JiVf,iri Ide a·f-'~ a , ' . ,i1I:l__ ''''A'I'ii'.an~t-.m.---;·,a~ '.."'di-~Q" ,.dl"e'!"~~:I- ,-!OnlD"[;~+.-.nlp,,,,_ ·8 d]-'-,o·: '1D-,'-....un"-._._GI!IICI 'I F--~Di~ , I _~ 'y IllGCI-I. 11JiU.·, Itl L~l~~ ~ ..' -. :_',.. : ~~UI1 £11IIiP.£ ~ _. nen' :it~:rU' V'~'l·'~P'U"'n" le-':
I"
., .

.,;a.:iI.
"

'UB
-

c'filp--:O''''-'I~
•.

I......
.•

-.

'

. I·

..

..

,.

,.,

I_...

_'¥ '"."."

,... ..

_.

ti",t"G '!Iio+'!Iior'V _.' .. ',...

,.

"

"

"

. __ , ..

.1.'

..1
,.

tl1i U'w!li4ot-'!Il
• ,.

-.!I!.

.... '... ..

JiiII'

:_1:':

..,

_', .,'.-~

,. ~.

-~'~!I

A.-tUfiC;Lt, i:n.-tr·o Clipl de nebuni~ 'ult, ,de 'mama p, d~e bucutl_. d:e... 'trii,t, att'rn 0 'fri\ogll;i.rI! In 'pod Ii, dnd, 'toem~aJI 'eram, pta s5~mJ: a

vir' gitul :1:0 lat, dl pest'e' mine, [nSUII, s,tlpln,ul, cue,


di a:fara~
~ ~ S~·,.· U~ ",'11Jl~
''I'~'k__''!II''i,''_,!Ii '1----. ,.d~,~-~,~ ~Izvo:r

'fi,'perl\a't" mI
l.:(-

d'· _,erh~J,I'-e '-1 .,.1"1·....1 - j··:_....A!4',X f . _e f' ---~'-:l:-- '_ £,',~ D ,iQ"w.8t_Q\;U'J-· bJ: D,umeie 'tl'ut nu :pO&'. egala elix:lrul 'binef'acer.Jlor tWit',.

tI--

r!I' . -~ ·'1- "-b-'I" 06"'~ce . &AI, o~a,JIi.-'- ,~u<u\P--'~-:'I' - ~'ii'!'1n. G:I kS· "Ie'iIIB" ''iii" . 1'0' . u . -. C":agtDL.e S;U,'IW •...•.- ~"\I'" ,;,~.'av,_-·~-mat"spar ,· .."',-·,:t----- ,p'rllEna, oara t....'·"-)·--':m," G~"'~-=-. .. ,a'l!J _ "..1 ' OJ J;,U' ..., S,_ '. "~:~I,td'·r'c,. n'bl'a·· :t-, ~AilO"'-u'-'b :w,n,·· -, '~' : peD_ru Lu. ''fO_U-. iiI,~~ \
C"

,._~i'I;~·_

-".'

,-~

123

SC·l.pift.:

~·fC,a.lice,a .r01llane'aB,ca (' Bes.pectind ,.~s'U.ma:rul ~t edit~el traneeze, au fost In clus e in, aeest volum ~d plfj,giln ile· autobro,gr.aJice .Dire'tti:8'8·inlo~ 'ill care poveste ~te ,prim,a, ten,tatJ.vi (.111 1907)1
t,

,ooi.tat de

oo... a

alung,e, in

F,ra,n:tat via 'Pirau -

este prlns ~,i arunoat neagra;; reuseste sa se imbar.ce~ 'to't elandestln, pe: un \r,apor de lux ,tdi'I~e:ttiss:imo da N:apoli ,it Alessandrla" ~ (T,ext, netradus de autol'):~, ,Corespon,dentu], e(U·~i.el ,ro:ml€~n.le~'ti este in. Ii-mba. fr-.anCEizi V'ID~ lum.ul. M'e,s .Depa..,t3." ap,arut in :t9'.28" lao ,edi'tura. Gal1i'm·ard~ (E,pis/Q'uul Di1'e'ttissimo a :fost scrts..la S,aint-Rn.pnnl§I, ~f.n martie 1927)~ Transpu,nin d." de as ti,.. at.a, in, limba franeeza, textul 'ori.ginal; d ' 1:''1'0rr,G,o, nes : I ~tra .';, fa ·C\O. micl e ch~ bi~r'l~ ';O;U a·d·~'·~ 1i'!'1~ m""'U '6~; er ';t1':·« .: ma 1; 0'" are .:_ mult Ia .culoarea loc'a15~ sp:t1e'.0 ff mal bine in,telese de eiti torul . strain ~ De ptlcla" vorbi nd de cartierul grecesc :Karaid.·oi ~ unde se alta taverna, .IMl. klr Leo,nida:, el dezval uie :i:n. ee a constat f~l't'·.m'ecul acestor Ioeurt l~d ee an ume I.-,ft ,8,ju.ta.'t, mat ur,zi'U" rea scrlitor, 'ig reu:$ita eadrnlul ~i atmosterei dIn C'h,i.1~a.Chi,rG;I~,ft4 ,: .De ,¢il_;:,~~! u. l'U8,t· ,C:-n,;w,,~ d',~n 'c:o;,.n~l-,~r'i~am" ' toste acet e Impresil VOIiI' ul~l !~, Iu'pO, to eare m au .t"liJ'.'i U' "'[~,~, ·t·" m ai "'~'m."'!'!j·~]··U ~'O" m v~,~,~ ~ ,._l.ll... l',' ~.. m '0" ~f"iO'.:g nm "'a \A! [L-"U' :' si _~. .... entrei Chihj'a~linR:,j In aeest eartler. sau in al C€ta~"uiei ._ unde tnrcli slnt In m.a.j t~i te - mahalaua Br.[U1ei alunga, pe crlce tinal'a o ta l,n:drii.gos,t.ita, ee se ar,ati p,rea .n.eastimp;ara·ta: ~La .Ka~takiOrii' 18 C,etci'~'tt£e,paeeauro dael a~ mtnearlme- . h~i _.. snune, se . it" 1 -, - -_ .. A:cestea sunt eele daul eartiere eu 'fndra,gostfii :foCOi'i. oin aralu) meu, Aeolo :CJH' ,f'i 'vru,t :si stau, ea 'sii pot, eunoaste Oi in.vi·t.B, I·ar,i.
Iili-l _}.,·,lt~,
11"11! ~~bJi~;'1

:Dilrarsilia~. mbareat clandestin, I Ia N·eElJpo]"e., de' dup,a 0 Iuna de mizerle U:l1,

__,!ho'!I .,~""~.L,

'~'"

II'I£''-.~I:&

~I ..

'I'~,I'

[".!ti-t.'l:._:

C'1 ~GI. __ .

::':.:;~

·::o..iliJlmill·

J.

''!Ii'''~i~ JI.~J,[~

__ ~ ..

.iQ.Iil

.,.'1_ _

ll:Lli'-r.~

. illl.rlil

_.

_l:!dI
II I,

~l __ ~'I

. U~~.

g.

_. _

__

.• '-_

•.

'

,"

-'!lid!:'!! A . ~r~

~'g.-,.~,

.:

~~

.1

110:

11U

lW.ll,iLf

I~'Q

,If'! ~~

~::

I.

11'"

I~,

'Iii!!;

to.

_~'~I'__ IP ~

"".;p.;

..

'..

"'-

.'--

- -. - _-

__

..

gd'II!II'III~~UUdl -_: ~U~&~

~):,

- Wilt ~

....1:,nu"

1ila!!:li,'in"iIl D

,oOJlC4(1. u: ','e'U" - .. :·

Des.'pr-e' ,;,pagj:mlie, 8'uto·b·itligrs,f,i ce:fJ ale 1'01 :Panai t Is;trati, s-au l\lS'U:t 1a nol cuvlIl'te frum,oQS,e: S8,11 :judeci·ti j'uste ~ .infirmind:u4e a's:tfeZ presupu,Derea au'torului ._, exprlm~:ti in. rrecuC .,i 'Viit·or ~

ei e),a ar putea :.,nemul,u~ml.eritica r,iuv·oi:to8J!"1!;" .• Qj·ticul P'o,mp,illu. C·o·nsta'ntinacu,~ 'rntr~,im &r'tico:J apirut

III
'!i!i;

epooA~ a:preclad : U' '.". ,r .u ' "tD;n , ·fi~·· " al ~,;om-P' ···-u'i!:'lI',O; ,,-_ .. _... .'_.II:.
,,";IL._.~:.__~. c
i" !'.!_I...

_'.Ii.

iT:'

C!!X1~- f.~~:A I~WilJ;tt,WV·'!!;;;;

.1 ",I

l-u-._ .~,'Vio1I
~.£~o.l& _~ ~._

6~'d:rlira.l'\;J!!it', l~'t~ de
. ' ,.. 'Ii"~

on- .. I,_·..)'""U-· iii'inn~1~~ .0:;] J~g.I,_: If .... n~'·r!£:l" tul m' D-lU:..:_·ub-~:I . -p-lnDfTta' . ~Vi-'~ "a."··~,~ 'l'-'~r!iite nota. aooentutl'ti de' umor, :pi.cu.ra.t .0].10 tri s tete' sau .Intunooa.t ,de GJ;dsoad'e tragi.'c.e, toa'f;e ,8'cestea, De readue ];)e' Is:tr,a.ti eel a.devara,tl,
.. .... 'It
,'_i.'U~·_.

,,:",:"b~,c,t-'~:'Iii' ". w nen...UI *'~'d~'i3,u-~n--:-' ~ ,....,_ ;LU,Ij.'···'·~a."- ...


.. _.

il:4,. _~

po~tito'rul.
6·24

plin

'ae

euleare, a'nima·tQruJ. atitor t.ipuri. de;.tep'tate,

sii_~, e peregrln, d ln, La ,stap:i-n· ~i. ~~[Ca:JJit,a'n'(' ,Mat).1 ,om,ati slnt paginl autoblografj;ceIa i'"n,liltimea 'A:mi-nti,rzZor lni Creangi ; prln ele d.. Istrati devine serittor rom,in, .posedin,d lorga'nile:limba, materns, in ,exl1tresivilntea,
lt

din Iumea anlintj.r'ilo,rJ. strlnse pe, cH'ral'n.e slngeroase ale ealvarulul

ei. neaose, pii'toreQ8C3;


f'r,an'-._ ee 'zaw,u ,"
.. ..

C'U

aeeeasl

u§,u.r.i,nii, ICU, care scrle in. ]i'mba

,-

'11 C'·::t -' . ,st.'a·pln;' ,'-, ,,. ,-,J.)'r.:G,1I··Y .MaVl omati, ar 'um';- " ~ ... , """. '1(iI "'."' .. u ···c;:t·~ ap-:: pentru p- rhna oB~'a '''0..,: vol'-: _. __ .J- Tre····I'M',I't~' ,.~.!\t.n. ucur -.e'':1''1:.&" .1·'· .... · rrs .'¥u ay ",~~,.; ." :'5 ,p., AI!: ed'I::t·U ,a, URi--:,on···~t-·~ha,19;."2'"'.' (-.~. !I)S.':.I - '1"0"'3'.')' AI~.f.·~'· fJ. 'd . Re.ew~r.l.. '''.. L'" s.'ap-"ft." ,e"' th; .._ 1t"'t - -"" .~8 ~,LIUL·a. !,~aI·~e'a.. . romaneasea 19AiA ,n] .: i:lu;
oj' • .. ..' '1ioI'

:to t I-~. ,P rl,m:ii· PQli spi~e ':"UJ}U: I


,.': I .. "
!, '.
u, '

'I" """
~,

,!W....

~. , '

I~ _~.

~.

WI' "

B'

':'__._."__:'. '

i-·,

,.,:

..

·.i

§,. --

_ -- -

- ...

;iii,

1'1" l'ft"4' ··dl,--,·t . , .. ,-- ~ean.ga. ,:..n '1---·'" t,· ~ 'In57~" ... .(. 3""O~'1: 3"4..1'))'_. ,J. ,_,0 "U'I':,II e;~~,:ura."ion 1""'1_, --·'X II" .vo.umUIll ;"l»ta" ,'D'"" p.." '~',.• .... _c_:.... · tt,la'n' .' a:VToma,"~ B'~bli"'"'' ""-j;~' ICOPJ1~ I',,'' ·UV:iD.-: iC"_ t ·cC - .~,. t .U~laJn·e " C'01-11> . --fifi M·········,·· f.'~ ,':"1,1~~ 'teo . pe.D-, 'w,:l ceeea - 'trg_.. de Bori!s Buzill ..ilustta1ii d.e IGlL Cernilanu,),. _ ...-~, Ii'",m,·. bs,a 'f' .':" ' ... x. ~ ,,',:mBS n-·..tw.,· ... 'P-,._i.l; Lt"I....-c ,~_•'.;:-. ·.. 8 lli'·'·· - ., "'d-' . J.D .' ·.ran,ce2u ~ ~i.I'<-: :____.::;o,.,C1r",s:. al~,~s\t_.J.w;mr:UI 'G'-'" mar ..,I!·1· ..... ·iiI_.

volumul

en·tr[Q. Clti.rali,aa

rI alie ,I'ooesti·ri... Ed.itttta ::pentru. litera ...

N R F 1 928'.' ree',ditari·~ !·'.'n 11968 !liZ': 1'~'''8'' I~~·t'lil'l"la-· G',· .. ,"Um.a:·'·I-.AI~ W" .".1:, .lI:U; eres u,.~" P noM '. r' · 1-- ·tNl'ltc';',Jj v~/- ·1 '-II ..... :29v.- ..'v• n' ..... nfa~..W!i"e f ~,I;;'~J.'- 0 O··Gu···· ... ,;,. '-v'oQ' P~·.·" ft-S' ,:5.n
_,,~ .~._' "'" :_'_
1

.1,

.'.

'.

·.C_:

.'._

~<'U!.I;o_.

~.'

__

'_.
:1,

'0,

,):JI

ii'

_.,

a:

..

P,ESCUITO:RU'L· DE BURETl
Apar:e tn

'voJ:am,t In 19:3,0[,I.a editura ;;.Ried,er" t eolec.tia ,JProza .... ,

'tori fr,ancez_i eon'tem.poran.i'~., [cD,prmZillld ,I suita, ,de: 'ip8gi.Di autob,ilo'gr.afice" :: BGk:it'. Incre un priete'A II 0 tu'tu·n"eri', ,Nemu,i1'e' .~i'
S:otir .. Volu'mu'J. se c1esc'bi,lde CD UD, ,;Avertlsm,eD't'l: al. auklrw.ul :: ,,.Unii eltitori"pe care' I: :pretuiel1c.1 m.-au Intreba't tn 'vrenl.ea
'din, urmA·, pentru Ac!"tan. Z'ODl'a#L , ee am ul':prlt'l, dUpl, Drf'lhail (1921), urmarea . ,18

Urmarea lui M:iba·i'l trebuia d fi,e AMleft Z-ogr:ali, moaf'fea lui:' 0 via,'. II 0 moarte 'de ero,g obscur, dar deBlDe ,de.... a, fi ctm oscute, dator.iti ,sete1 ,de ideal, ee Insufl.leite at1tea eXis,ten,te· obscure Ii care este I'i. armitur:a lui ,Adrian al mea',
635

N-am op.rlt~ : am sus,pendat-o.,

'1Jia,. "

,,. ~ t '"' Ad ~, O r1:t 'Ill! :[''''<C) Zl, ,,::rlan, care-rI' una


J.

CU, me, m
'ii

fi

:I'n"un'" 'd',I,a, ~ i IAe",', 0", 811t'Pi1.,;;;,,'t'!I'~,cA"un' 'e" ,-, :t'A u, '' __


I,',,~ -' __ !,

,"I

,Sir.:

",~" V~ZU aceas,:~


,'U;

,... seW!:.
iii !Ii

,.l,iI.~

:_;:L,',~'"

"

'n'~'Qt-:Oftt'·~ "'~ ,iI.&~~, ~~' _~ ~pj",


'~~;Ii'

, .. h. ~-_r:ana;,
," ' I: ." " I

,AI, .", ,e'~iDii'ii1ii'~'a"r'~:a " M;I~"111u" :~d' utl;ktl(;1,~_,,~, l_;,>eQl..'Id' U.


'C' il,

I~Q,_,

,o~u toema ,,), U ~iif!i;'e"J: ...Ie'" l!iv!!.!o~_~~'.

n' ~ '~,I, 'p,'II"!al'~ntc" ill. ,


"li;I!!;Il.~l'

,-5i

''''''_~

~-a'~

,~oiI"Ii

,!C:::I' "U'm' nll' . ,,'iLJ, ...,1 "'""',' , , v' t'"o'1., ~\!! 'lf1 ],",,",J 11..0'f"U'~iAW' ',Will' ;fI.~' ': 'o;Ii~!IiI'V'

A,poi se .i'vira, alte desfig.urm" aJ:te heea,tombe, Ide sentimen,tg scum,pe~ Aeum reintors: :In satul meu, dupa 0 ,a:bsenti de tJ~elzecJ. de an:i:t s:ij,mi f'Jie in,i'ci'alt· a eontempla rulna unel mario iexisten.'~. .. a-mt aduna fo,rte['e ,\~, d:aca 0' 'si m.at am, ti:mp'lil 8-0 idn din non .. , I'. dru'm. IC'atre care OdZ:Qbtur.l ., N -as pu'tea,'''"o Sp'U'Dflt ,Adrian, wei atlt, I, Dar paroJ'o,tu) ate, mereu frumos" iar [eel mal :multi din:tre omneni continua si fl", :U.psitt, de Hbertate~ 'Vo:m.incerca si~ d,esco:perira, rncA o datI, ,I :s,a-:i iu'hi'l&. :111 'aqt=e,p'tar'e, sA ,r:bcolim plria,ere :ru1ne.
'EIi'AN-'-:A'" 'r'T'- -S- ' 1' 'R'"A'-' T'il' t:;- :.'~'"_.
I~_ • "~'J . :'

J':

_.

".

i . ~- ,I,

. _:,"

. ".

,".

-- A:MWtl;d,L'!i'~./~: ii!I'~ B·.~~UV' v."


~Il~y"'~

,B"

.:.11" .. ~, .-

'mA'71 ~

Iif~;'iltl""

~.t'·t

"l~

1',!I'II !UI. .£.f/dU

!Il:cli, de, ,1& 'Ineepu,l,ul ,:all.u1 ui 1'930. Pan,rut, Istra Ii IUa8,e' bo.tklrea de,~a reveni (i,lefi:ni't1v. ,la matei., :Bpt',e a pri:Dd,tJ lUll puter.i, ea 'I,
An;tleu la, atinglerea. eu pimj'nt.ul ..mamit ,Scir'b:i't die civillzatm,8 ,DlIJ.' dernx, li:~~l'ti, ,total -,de start slu,flefcaa,U-.i - ~~:Dla - 1!.!~,,-" d'~ul'm"',n'~ P--IiCii;, -~, - ~ " , ,.,", , _. - . - .~", v 'U,IIM\IL 'setel de, imbo1git.ire eu orl'C8 pret " 81 de!friul,w'~~',el revble I'D pr'~' ftRII,,Ai'!l"!!:l''I'!'A i~; 'B~'~ lda'1:ri ~;i!3,o-:t~ '.• ," P'eJI...... 'I, .. ,i 'ftft ,n'~"iii;',d-Q,-''''1 ..,1 A 'm-" In,'itJIoii;. 'C'V'~·~"U ,u,,,a,\1'u.,I;.U Iiitlfi!I!! ',.."''''~I!;i.I, __ !lliilr liu,a"~t! ~:"" """,I;:I'IUil ~ ,"',.li.I':Ii' C!l1fi, fa':"c'~,: g,7'hf!l'no"~'d.~!:tlrj,iICIi.' "'~·a~n~'QC'!'c,~:, ani.~1" ,. d __ tIA~ ... ~._~ ~ ._~_
UJ_-,,'.'!!!L!Ii
,1" ,.lIo.'iOi'Q,~1

Uq. [ .....

_.IUQ~

..

II!

:J)'Desfi.g~tu'[i'rile" ,I;;I .Jieca.tDmbele' ,de, sen.time'nte, seum:De" I~I seamna, Ia ,coaeret : pribUl,1rea pri.eteniei eu R().ma.in :Rolland 'fli a altar ci:teva :pri,if!'tenUvechi; refuJa'reB de, 18 'po'nite EgipmJ;ui,. ea I''a-:," T"r;~+ d': 'Cd-i.:!, 'f;~8,~:taM 10 ,~:_~'m' "p""'n- Ia d'~ "e .... 1'!I' '" ,a.~~,':·_elllli i"'da"'i"f"-'i3I'b"l'")' el .,--,'~IW:U,~ ,'_" .. ~a'...., ',,, .-.iit,h!.;e ,Gi:Ii\.a,y~,1
,_ iIi;,ii ~_I,~~iI,i~, " , ,. ~
at," ~'.4'!Ii~ft
'!I!'

D'igra'toa'r.e el, ealomnloasa a calor. co-·) aeuza.'u de "'trldar~'r.1 de ,~tn'v,erslune' Ia fasei,g;m";; de ag&n,t aI Silm,,;;n;tei ,_ totul: petreL~.'t, in't,r .... ,tlc,ere generali" eompli,ee, ee-t j'm,pre8u,ra di.o t091'te 'p;lrt,He e bar,lea,[de! soelale, d,Qvedlnd.u,-:I,,! '[la;es, mal lera, eazul, eft, ",.es;te, d,e slngur omul ,pe lume" 626

In tr.' ...un artie-ai", aparut - Ia Brwla.; sp.:re sfiriit'w a:n:uluj, 1~930, Panalt 'Is:trati. exp,li~.i di:feTitele fatete ale: ,prabu:lirii VJSel.Ol sale in ,lumea, :scr,iito~lceascl, a Oc,cidentulul,t ,~,Aciiluziile m,el'e' - spune el - au _d,ura.t citi,va ant :»41 s~ pa'r,. e,i eeva se poate faee~ ApoJ am 'v,azu,t ca $'], Iumea litersrliloD: merge tot sprre' :p'ieiret 'U'nii "i~\au ~a;tlou' ,+' '1I'Y"i.'~'Ji1ioo',,: ' 'd''e' ~'mcib 0' "(fla""' +4'I-'\r'e -' dOC'!'iIi"'J.'rl'"'i1n' 'd~, tn" ' c':b'~'p'-" n' e-u:-t r--:u- d'-' If.!! it· 80s exettant, vicUle. 's'tap:inila'I' zllel, ,Altiil (,!",,~), nU,o(rlii.e Intr""un coli: ,1 nu I'U.U pie' ee eate sa apu,~e't, l~am p'a'risdlt fari :regret, .,[ m-am ,apropria:t al.e~ eel care 'v'or:b c'" eu 8,UCCe8 in numele eo,n~til:i:n:tei untes versale, A,' fOB't 0 iublre' mare, care a du'r,'at putln,'! 'Ci,le!" cerj'nd aeestet CODftiinte untveesale sa se eoboare in 'strada" ml-a riS:,punI' 'ei ei nu-l plaice sa fie: stropi;ta, CD .norol, ba s,l se aleagi ~d. CD un. gll.turai I(Aluz[e 1& Ro:main Rolland") J'ea:n .. Rlcbard Bloch, Le,o,g • ,B,az~,]ge'tteo ,$:1 alii ro.lla:ndie'tt)I.~.I~;, _
''11''1111'''11 ,1UJI!..1

rII III U.

IIIl. ,.1. :.~

'."'>:_'

IlL '",.1

_".

",~;,

._'

l;

I.:..~

. :_.~~

-. ,..aL ; It ;'.1

.11

._~' 1111:;

. .'._-,[

lI,,',

,;'

g~ ..Ig~-

iNii1ll, ['-FlY!

'M:n rom,a.oe,$:te" volumul P:e;~H:!uitoru! de' bure':~i spare ail.l,a '1:0 1.939~ edl tur a, ~"Dacia:Il" din. :Bu,cure,ti, in icon,di-til grafi,ce .5 ub oriee Ia eel ti.c'a,~ ,;.Pagin~Ie autobiogratlce", din, aeest velum, au f05t sense dupA
,

.
'.

t C-l't'm'-'
~lll~·

"

11

'm'r m'"
e

"=

I'"

,~,.

Q,i!!:II

'''7\~'

'W

,Pescuitof'u'l de bu~~e:tieste re:publica:t

artlstie" t unde a a,piru',t, pentru serls direct i:n, llmba materna, 'I, T,o't. In ,a.ceeat,], rev]sta, a.pare :in tr-ei. numere eonsecutlve (5--12 noiembrle 1924) fii S~o,ti·r.:res.cri.s in romaneste, eu modlf'icatil, subs tanti ale, f'a'~i e :f,o~maInl ttala ,din 19:2;2. d N'emuri·Tle a ,aparu't, pentru P'fi.nta o\~u:a i'n v,olumul Tr,ec"ut' ,I '-v-c:-: t'~"'nr- ed"-l_,, ra ~tu ~ H' ':' e n'-v~"':~" a'sterea" '1- ,9,' 'Be'lIIIi' direct "in, '.;m--'- 'P,O-' c_'tl·__ ,u I:lft. a b'm ~'n--: ;_ if"'ljlu' ',',u. anul19~:4~ , S'lD' ;r1!-ur'e 1'.rllt'.11 t'ilir~'nf;,iIO'''''' '01 ;. -Aii"i""'n~ri'· 'v... --B·n""~r S' tn't· ;..... ..d't" 1_··.I~l1:Il" ··~'1'~~1_, ~ a.. 'ceri de autor, ficn,te in, ·1'934: I:i pub:li,OO\',te :iD'ttia ,oari :In vclumul ,;:I d' .., -- - - jn tt'r'~U n~ , fr" -d - ~'F\l.tWi..lel C'ou.iJ':I'~JI,eil nu se Int' egrau ,~'~:.aiII ,con'f;o 'U' t P' ',~l.oa:_m ''''on 1::;'' ' '·' -,.. ,,-'u-'( ~' '" --.. ' n' 'ex~i -,e--s'-· 'tWa';' ~ edj" I~ 'total ~'ng-'h· 'uri' ... _" Ad',-r~:S":" 'Z'o' g-r" a.f'~ (-T' tul f'll" ,',n-' d cui" es" C' U' I iii [, H t'2': ,;)~~C,U' t p:reSilunl as.'upra f"'" '" '. t ,:,;s'"r.!a:w.,. IOI_~r_i."i, '_,: b~lnlnd eJL ,x 1-' ,.g;; _-,_c.'er ,JiUI' 1"1 canal., 'I'i"
,
'

,d~D ~,Adevar'u'l Iiterar ,i, pri.ma o'6ifa, '(,1.5 j,unle 19:2,4).t flindi

I,"

~I

,:i!'ji'..

'1']'1;: ,,~,t}',

',':."'~

'U,Ii,

lIW'iI!;P"

'

~&

"

'!)

,,1.1.,.,-

,g

,~

.·-'~\l.ll.16._-

.-._-,. ,:!lftl;-l:I'-~

,gill"" -"'iI!'lII

,~·'.~~I~~'·[~I

[~,

I~

~14i1i.. 1~1~!II~ill~~~,_-._~~

AI!

C!~

'.'_·y,iiiii

'''1i'lI1

',I_

nF'" -

IiII

!Ii

.1'.

~·J.b":;'~·j.l

ie

',',

"" r": :·,[_.·~·_.-~II

11

:_

1 "",,'"
_.

'

.~.....:

,'
.,

',',

,11

'

.•..~..

...

'__"_-".

i,

'',

"

,_II.,.:.._'

'i!'I:," ter-'

_.~.

-,

':,'

. II'

':'1,1

! .. ,-

'1 .. - .. ','

~-(.'

:,J

'::.:_

-'-, ,

..'

',"

I:

Ii

111

!II

Hi~_

de

.. ''',', pagrnr.., prevazute

c- i'fij, . ... 'l!tl.

::.;..... .._

"'I

~'c~~+ec...:llo"'~ua' :·;V···:~~IWL. .. .:.~.n u. :~~;:trl!lJ.··~ u.'. 'I""' P'- V',j3~'''''~r'l· pe' entr ....
;111.. ,'. .
_ '_"_-l!~ .. _

pentru

---u IIIwU' ii'lfl:--m--'p"liaito,~,ft ~~,u~,.' I6.U··' A'_ i ~.\-"n. n.O- uti . qllL-~' 'I " ..fla aeest,. vo_'um eare I-,_~,ugura, eo') 11',,' ee "a
1

,a,- ..
_ .
J

.I·I ..!!
_I

••

i ':_il~,l
,"

_._.I

•.•.

_..

'~.',~I'

'"

l'!If

12,'
•• -.

Prima ciU.a·tor.ie a lui. Istrati .in Egi.pt n-a (os't evocatn numal 'ID p}agtnile .auto',biografi.ce In·t:re 'UD. prriete~n ,i. 0' tuftltnge-rw unde aeeentul este pus .pe deoseb:irea, fU'nda'mentali ai;ntre 'vagabond Ii ,aveo·tu·ri.er ("Aven.turierul vrea ,·i poate' s,i sa cipitulasci. Vagabo.ndul nu vrea ;;1. nu :poat'e'Ut.) Oe D, insemna:t· aeeasta ,p,rima, ieth:e
j,
i

d.~·'II"!i' t~ii'i'" mdestin am ·~·:t.'a p' - au'~.'U£',8)JD·t·· '1" ........ i!Ii,*',:' r' £'!i' - 't··l- s W'!'Iii!' n,~s,g,[j'e't.'!l' per -- ft.- 'n- _ .lSWg,Ilr,lt, .··.6 I.OC_lle' sale d'-o ri I' e ~n'" ·t"'I'iI!'rn;·m·'··, ;""1'1o[ii' C11 ", ".-u ~a '", ," -:.. ~IL~U~. In tim "U' 11 e~l'a:"t\nl''*''l'·'e~·1 de ]9, 'C"onstanta~ Ia A",..]- exand
1

~Q.".~'._'&: 'li'"~!'i11 Ai £oJ

.tli;.11 .... ~~'~"."~~"J.

III

" .., ~_~", -

I ..

~·U&. -,'I

.. It _.

','

.,

.:_

.I~

IVtAa

. !'"

:..

- ,..

.. _' ...

l.~.

.r

·IJI

evoearea P:etlda·1t,i la, :t.r'Bver,S€'e· 'e I:. tim:pul tr,a,ve,stifii\),~ 'scrisi :in apr1.li·e 1.92'1." lao Nisa~ (ManU,scrisul n-a fo,st reluat de autor 'in aiei una, din c'al~t:ne: sale; ,ell SQ' afla eonservat Ia ~~F'ondsRo·m.ain Ro:lia.n.d~~"Ia Paris, 0 ;"ve-rsiune' ~omin,easca:r" anonima ,1 aprcxi .... nwtiva. a. f'ost publlcata sub tltltd CcZ'litarie' pte· m(J;,'E!', In ;;;Vla.~.
romsneasca ((~nr, 1,), Ianuarte 1967)~

- fl:-~·'!i!i!"'Ii,·~'t¥'!II'Ii!lJ,At··"u-'·I-: "r-l···v>l.tor .. ta desp1at'i·tJrea de marna-sa, pe care 0 stmte intova.ra~i~du,,,,'lpeste m'iri ~i '~ari:


Renrodu __~~._' .._ "·_,U ~Ami'
l~,VJi;_

111:",.1.

:~nl

trad _ P..:.

U'·IIIl"'o.""'L!i!'!l, ~/~.LJ~~

__ vaiJ!J~

n" astra o ._.~

·":"~'~D,"'.!L\r..!I,IIJ'

.. _.:_.

,~·~L

__

.....

:":,,.

de -n?'ljj·~raA;~~'toal'~l.'a'" .' .. U~tl;"~"UI·Jt.'.J desparte,a de blata mama, 0 pliris:isem in lacra"m'i~ ,sitng:ur,a_ l~llips.i.ti de o,:ri..ce'sp:ri,jin i:n 'c'iis'ttta ·ei. de. pe malul D,unlarli:, unde ..,I$i IC'i'Itlga ex.ist.e-n·ta.~;spillnld .rufe i6.i num5r'ind zlIele'l orele ee 0 ,desp,it1ea'u de Iclipa relntoarcerli mele acasd, ·vilrsin:d. l;Si'crimi pe hainele 1:1camatilJ.e mele, pe petecul de h,i.·l~t:ie' pe care a~e:rn'us~m eiteva cuvinte de ·neinte:l. es :pentru IOC'tU.iJ. ei. ~.i, ptni :$i pe mucurlle t'igarilor ee fumaslem", illgramadindu· ... in Slct'u·miera. - toate Ia un Ioc, scumpe le' Ii proaspete vestigii a eeea ee a"tinsese'f,a" deg,~tele §.:i buzele mele, I'nainte de' plecare l' Imaginea sf-i'oti a c'hi.p·ulu'i e.-I .s·ia bit". ochll ei
'I,'

EI-"a" -I.:":

nenteu ~~';:JIi,JI:_J~Il·"·._~.

nr'l':ma":' , '.~::;:Q~I~" ·on"..'; ~I. _~'.:.:: .:.:'"

c:"'t'nd" '.'_.~ .._:

I· ..:

'0'" a 'Ib.~·'Li' <-.. ' ' '1:'',,"

I~

:JIQ~~~~

ti"!i"Ii.~. II.JI~

eonturau clar' In bezna deznidij.duit.oare ice ma, I'oviluia lao p,upa ·vasului.• remuscarea ifni ;sage·ta, inima :~i 0 sp,aimi. , brusci imi euprlnse tntr'eaga fiin'ti.. Gram a:tit die departe de eat Ii pam,Intul pirea mat de necupdns decit :i'ml in_(~'hipu.i,se·m~.~~ Ca ~ 1,"'10 re'g:isiesc, aveam nevole scum nu. d.e ci:te"va ore de mers eu trenul, ea ,orun,i,oari, cJ de :zile' j'otregl, 'pe mare. :l:nstlnctiv, fcira sa,
de martira se
'vr'ea.. , ;n'I.t"',1,., ~_'I br U'f-:" .tJiI9'U " nsei U I!:'ii f'ele ca' nent"'ru'. '::.-1, ...... A\', ea 'p' £iiion .. a ~

.d,fi'Jot' ,e. ~' l ~ ae ~1'_', sa.... cor' - ,,~;,I. rare ..•. er Ii, ,s.a.~j_ fig,aduiesc ca. n-o vol mal parasi nleicdata, Nicioda·ti, I 0' brlza 'caldi, mil tr1e'zj din 'w:ropeali.. dar IlU .ma cli:ntii din,. Iee, Imi. lipii obrazul ,~i.ureehea ,de podeaua cllafltuiti a :puntii

s•.
4!'j1

~,'it'i..

,",,*1 -

';:IICi.'t'i";'''!!IjiPLiI;

vasul ....u',·; "'(" "'1: ,~~'I/;,;ol~i~" 11 ilnl~ : ~, ~~


~.€!I,ii"!!~' '"

.nIII 'lM. ·"!.;oW

;tl~erh' . ;c.1,Q.II;.."~-'" ~

'pc,"

~ 'Y ~'.

?'iI'i":;-'c-'n·U-- rile ;·,t·'


"'--'~.

"'. ,--.'~

..1:...

*"'1'"'t'':_,-,._.-i.~ m iee
I. .C

'.'

1I!!.o. 'r-';("'""b' v~ , U~,~ ,!;;t·I.g.Q'~''!I' ,~'U,

·d,In

.........

burta lui. Sa' parea c:a eeva vlu se aflS.


6.28

a.COI.Oi"i~ Al

fii SpUS 'ci, o inlmi

birltea aeolo, prutia C3_M. re~pede;.. gifi]nd", ~i,m,tji


:$i

nevola 'sa.;o.mj, n,:pese

ca. sA pot a.esluii mal bine, :N'u eumva erau il1$,ip bi.tiit(!· vietili7 s. insa:;;i. vi.e-til. eare rna. ,s'trases,e ,.1 rna. mtna citre ',inu,tu.ri. n,~tiu.'te de mine, demne a ,il cunoseutet Sa'u poate c~lera, 'Ins;a;~d ini'Ina, mamei mele, eare btatea· ,p':rea repede $i eu putere, fiindu,~,i,'tea~mi de vlata mea, de plr~mejdiile ee mI, ,p',in,deatl",'J&. cb.er'e~111furtu'nJi iii al valurllon.. $}.", deod,atli, j:ml :r,i-sa riri· in minte vorbele ei, dln elipa :pleeirll mele : ('~,Ca,u,ti S,B, iii bim eu oamenlt. ~ p',,_.eaeoto unde te duel, Nu te , lisa, p,p,ins de rl(lini-e''~i 'mu.beste pe om" orlunde te-al mfla~N'u:mai asa, 'n:;:'l!'iiif~g +~, 't~i';ii f"'~ J-~.;a. ,,..!~a. d', , ._ .r-~~~.:e:; ."e 'p:r"~,m,-,6~"d~1'; eu ,~ ~"a'" '~'¥ir'!iI .f·~e:-r;tclrea d:~,..,,!!.'!i ,,~, .. 'iQ ~ u._.,,":,- iar u. ~ vedea ~~ ,~~·t'['l':t~i~H',A~ '0" d:al't·~ i-'\nalnte d·:i'n-··~''I)...·l~~e···ochll" ":to); '.. ~U~,,~ ~~ 1.IL1~CI .' _''_". ~Ji.'" U·.~·.I V .
"

mal mult obrazul

Ii ureehea,

'Ii.&iUo

'!l ''''ri,

'_ ,iii,

.,1;, _ -':Vii!

;u..!i.

~.

_'

iJ.'

U¥.L-ilol!-

,I!...;,

~-

,'\;;0

Ii:liG·· _'" (Ai.1

!WII1(;

.l

I~"

'.I~~

r..

'iiaI....'Ul '!:l, ~;

:_

.Ill

1\10 s$mtii, usurat, :Mama se afla aiel, eu mine, Ea,

ma

va fnto-

unde p,u'lseazi, via',ta,~ Si-a"p,oi~,in 'pa~tea eealalti. a. vas'ului. Ia p,upa" s'€! afla un bun, prieten, de-al meu, care 1m_i. tmostea mama ,Ii avea :sa rna, :imbrati,eze ,:t .sa:-mi voec beasea despre ea. Peste cit,leva, :zU€1vcm acosta vom :fi iari,i ~m~ ':I-~~1IIi .~~ "~n'~
pestetot

vari~iipretutlndenl,

,i

. .'

)."

ip' -,~

..:....... ' ...

~Ii~

]"

'~iI: !Ii

III

II

Publtearea ,lui S'otir~ in, ~iAde:v'a~uJ, iter:sr ,1 ,8.rtisttctt, a ,fo,st l 'insotttl de uNota ,auoolru.lui4i'", 'pe care 0. reprodueem inw'emai :: n Ian uarle "C'.nt'i;t!! ",il"'V ~'''J! II:'C-rts bo!!!, ,lL _ ,_:' •'. ~ 'I-IRq.,. Q_ ''''',~~,:p face 'p'sr'te'-.d~n volum "we' p,~,n'IIt,;,til',v u__'~ .; 1-, " ul_ ,_".i'_, '.:..:,u:~",11.:,
!,~
l!'i 'c

,_Ii',

,lui, ,Romain ,Bo,l]and,~,ea Incereare~ E], este un selneet ,&I :ini.mii mete de-atunel, care :f'usese rini:ta de-e fraza a, lui :R'olland~ Fr'aza asta 0' merttam ,l n-o merltam Poole' ,ca, '0 meritam. Redat unel vi"etlt .de care 'voiam sl, m,l, 'seap, toiata.. ,lumi'fta zilelor 'mele din 19~,l 0 faeeau scriso,rile sale, CD ,a,devirat dumnezele~ti ': Ill. 'wate, :pe patr1J,~cill'Ci Ii o:p,t pagini, an amic' eald "I i.o't'elept mi i'mbia, sA tr,iissIC: Ii ,Ia lupt,; t1 ca, sa,-.i. fi,e cuvin.'tm aseultat, e1. ,mi ee des,C'ili,d'e8 nU:e ,i'-mi arilta dte ,aiJ1is:tui. Ide crudl
trimes

to,t ee am
.. .. ... _

d,ezamagi[\e

_ ___.II!'

a.'En,l,t':
'Wo

1'1 ,Bscund,e
'~.ro,1 iU!~

se-;u_im-,:,1'\ .. .... -v",I '.' ,,~

viata"

cum

fti'Ij'Ii!lo'; ;I.KWo_IiIr

- .-.' . 'Ib" - ""-, -, --'" '" , .. eu. t:H9tl 9l.:t "," ,II. ,SIDgur.l. CU.C, 18,, 'car'e- '~""1"-:1'= I,·. .!wa~...., . i:,'II.i!l. '!!!H'H' 1'· . . -- ". 'y,.Ia, ~nl--I ............. Ji!'~m'b""~:Ii
-

pierdem, pe drum'ul 'existeD'teI s-£;0" e"l- IC~ m.', ;O!iICIii '~:W!Ii""'!I7~rn d' :~~:DI*'X_ u :ll! - - '·1- - ....., ft, '. - l 'I - ""1 -:Ml]' O'CIW ,~~ma~i;:. ,J,'U01l, 'mIl snare,
__

1,#

.. W

..

Wl;';I;i!&"&Aj!
'iI'

. ."..uUa,~

,Ii

ft ....

:I,'it Ia Ba n'- _ :.. .'_',I!!oil,

',oI!!II~'

"_~::n-:I'~eI.IIC;iU. !i,i.
'N' 'U" ~'':'
'j [_I

if ,I.""~

' ' "' '11_

~~'n"olg 'i:!IU -,Iri;U'


_ I _

V····',&,~ .. " - ':iIio,'aZ--b-'~Q' :_' I ll'l\fim·· !Ii';;;;o.' > ' .. I'·


Sia,.~..-,:SeW" . "_-.i. , 1_. _.
l __ ".
,

"",1,,,¥.

sarutam,! B-a nu
_ _

'v'~m'~" ,ce ,I
'.. ,,

~~

~w.".A:l~;;,~ t, ~_ gl,gal.. '""~"~ L- - -~g,


'pa- __ -: .... t.

AI.......... MI, ',I .ffiip~"4l.n ~~:_


.. ,~ - Jt SA Va.

·V-.--·:-.:, '- '.' ". ,Fenl

Vl~

·'p,·,im 1',~
II!!

Ce si

fac6, omul d;e gjud!VI!' ,Ii, de s:b:iJ:tilre i.n mijlocw


j

aeestor

L"""';:it'tD~',"'" .~'U";_.·i I('III!:];U" .Im .. l~ ~ .1.'_', Pi",r ~. ~

d"',e''.~' 0''_"~ 7' '('"r-I'm""". _" I~: .~IU


,."",,,,

v..,",~! , ...~·t.l

I) ,-_.
,n.III"'i"iI'!l'f''';; ~ 'MI! . ,lliliru.,'
,..,,",*"1'.';'
-. !.

bnnA'--- Utt',J! ~,a. ',"":1-' : ~""': ,tiC,


.. I_~,

Romain, 'Rolian,d r,isp,unde':


·''-'e:.tlM 11111 (r. "',,-·__'-·"'I

,~.s;i crooem, intri,-,un vittor' mal


t':4!1<

lIi'U,,"

fti'li 1""1;;0

Mn, ""IC
- __ ,,-'.' .

iD;~'~ oQilI'Uo

.~ II!I~'

:hit

,;j!!i,..x; '""''''" <111'' ' ..

,.n.if1r'lOft;d;lWli,~ 1Ui,,..,,' ~''''I!ii# .!U! •


_,_.11i

-. I· Ed' un-. -- - t'" cia-I. r- n~- m-~.:Da maes t-n 'm 'O n d'-' . VI 1m:L snlU ne,a ~j;;],Cil"'~- 'G'rV.-I;:-- '-'a"r'.IIAr" -g.~'~~M" 1",,'1' '.. ,u;'~:f~·' ..» 'E'g' D" ";'_n '''e , -. -,u;, D, nA .n"! ,"""NIIlf' r '-, . 'N>'iI'I n'u'- c''~d'" In:' l' 1..,9 'm" ,co' t"l iQiS. €!"~,'r-'-u"t·, p' ~ ~o-~r·'Ii"iI:'ID~ _;·aiQI·' __ &;~,~~~ r"'"fOPtm-' -rdeam
-.1 " _, ' c_ I'IIi;1::!:l' .iI: ~~ , -' ~~, ":, ',_" '-- 1;;0:~ 1 --,.__ :~

E _ra
:":'c

';iIi,,····.":"'i"·''I< J.llSa,1

CQ,n,cep,tI8, mea
...-, ...• ,.... ,.

dlespre . ','.",'
.'!iII' . - .. ~

Y 1,a,tQ:.
' .-

,)t.'

...

""""

','

ll·, ... .' ',-

: il",·tl, t',~,,;r;;,:··,t\- .-,'-::,,"."':"' ,S m, ,.',", ,In, ,oemaJ." d"--'" BID, -,_,e d -....,-.;',--. - .~ d.iu.nea 'I'
- -- -. ',- ' " -

.CI -

e,~,

'-

-'

..

,-----'

-'

'IIi

:1'

!['II

'iL'!!,A§!I

- . '.

--

,.

,-.,

.-

!!Ii

. _.

~;Iil"j!;oj"t-'
-, -',

- --

.----.

-.

- I.

.''-

'/'·_:·'~a.:_~.I,·I.

t< ~

~•

"_ ~,

...._

'._

:... ..

I' ,.

!!!Iii!'l,f'iI!:i, ~~,

'3" ~·.:·_~Q--·:_:..:··a

[gg._ll ..

I' :'...

:_~~c.·.~·~._.~~'I'r!i1

'Qi.... :£'i",' zJ.S,- na'niditul d,e ",. o zoo., ~..-1- :saiso'r.i, 1:" zi :: '«Batti~te ,Du~ "e -"1'1'" "., ,'" - -~ - " l'iJl'i - --'_ -""'1;- t '14. ."- ,- - -<k-···· ·1.~ "'H a:J"' 8' ,0;,,,",, .. 'RezeU;.' l;VI_-.anJ, 'Ciapa,_Q.' ~ ve~eavs ell Mutiny,., ,~:",S __ ¥_''I!,_:Jlpg;.;,a'lI; ·,·· -...._~ --0;-' ;rI:!in1ml'l:r--'··.x. 'n'~,i'1i;I'A~' , I.1£0 trtm "'i-"~- 0 ~c-n-}!iC!,n,g'r-,-n d'-''W;- _/ lQ.~i1i1iDI!W. ,a, .D~&,,~at '~e~v,~JjK,cam1d" ,·11 I
~-,
--1II

.~.iL
.

11

'I~

.~.

@ .... :
.

II

_~.

~~.'

",

I~

••

••

~I__:'~i

__ .'

_.

.•

_-_.

,I~

'OIC"'t'
QQ

~~'aQa cum numsi 'R -1'1' d" 5'i~' ~d sene --. un d e se a0;'· - ,1:I"-!'J'iB ·0,'.1 :8.0__ _-. -' .-- ..a I.ra~ ~·ta·,I-X ,D ,p:reJl.a,,~ m,eB, ;1'- ii'f'l:'iiiil ,-,;-.~ ~;' ,I "",,~1:11,~""' '" ~"W1 . ·i-·: ' , _1!'·f'9 ' ..~. r-liri;., A-' ertsoare 1..:I~l;.,UI"~ 'l..-¢I. 8vy,dlmu· Si~ .:U'~!!i.iIrw.;I, f-~ ( i U 18'i'C· : 'n--' ,iII]Dlal dl~:n :m:e-~~n;~di .. -'-"i' .. '0' g: '...',1 f--··8·,.-_1,_. ... 'm',-: n~'!f'!!:~' g ,~ ._,___ ._.""~ ,I,...., _ ~i.1II~" «n....,.,'iIiiI'M._ U-W,f,',. - r. N' caul I Beata 6§fi Uft om IBn-bil ", h fiU -- eer a f ectiB ~ " ..0 ,>~':'l--:". a:te,. e ... __
. . -. .-. iii

;d;,=,

.'-

,....

',-

:_:_

~'~\lj.J;

,"ftH,I!!I~~

,-

.._

~1~:f'Ili

'!;o>.I;

- -,"

'I "-.~

-g

~Ii

~,.-·'-;'·l··.~··'·, ..

'.":.';:'~.~'

:-,",',-'1

'remp! p'4Ssa'lt '+ Ctt--:-·~·n'--'e-' ·l ~, .... 'm- . DUwV4···_U~IIII~1 astea


.,J'OI '14'be'le'

':~.-_-.'.- ..

<':'.~.--'~~'.~.>'.'

I!" Ii

'~,-;-.-.

~;-'-'I~

I.-<.'t'

I,.

V.

!lii:llVQ!I.

ftfi~

'!!i;,iQ,,,,~

."

I'

,I...

'.

.•

I'

- --

'~".-::-:

':.

·.~.~·,I·-:,·:,~I:

j".'.j'-~-

1·:'lr:~,.,_,_,~:.::,.,,~.;

.-

Am
,,I;

plrns, eu eapul In :pern,i,


I~". :~

.-.-~.1.

:~.

!~~

_.

a-fie' JKL -f-l;oIIol'I4i' U ~- . ",!~t:l!.


~:' ..

'~·.·.·,UI,._·_- meu d-: ...... "ul,

.u ",,';

Ot!Y!ii;~ _I'ooa. I"g ",~. ~-~__

r.aiC4-t~ '. "'~'I" iii

'C8 :13,8
e'·. 'J'''. t.e:i:iC:
b.l!li

i'oabu"
,II!Ii,:i

,hohoiels';, m-am
1,,_ _ _ __ _ 11;,

'I!'IP£I.A;1!11

1-.. '~w_es -:- "T'I


,~':~,-, Annit

Ii,~

""':~m S~,,:lS. ..- , ~ -, ·· '.n.~ ..

:~'

«D'" um~Rn,n't'· . -- ':.


_,!!liOW

- 11M

""'.. D-olmoo'z·~ul ,ere,~tiat'kJ.r' '. . w, '.- - - _._"'"'_ .


lft Aa ~ ~.~,~ 'U,~I 'oa+ ' I.' . .~;., I i¥'i;I~iIO ... .

fi'rli f._'m4 11'"


_i 'n.-it¥Iii, &·£U~~-a.

Iu _,~,' : .,'~ ~i.

0.,-1:

~'p,a'~'h:''lil

:~·u."~1

- 'm' - ~U~I~.-'·U._·. ~ a.~'~.: .An'b'- nA:at· 1._:'-, __

~'n AI" val,

:Ma;rit1ml" toa,ta v'ara, ,anulu!, :l,921, ,1., lea, eulme, btl I, rop daui deg}I'oo d,e Ia ,mina Idrea:pti. v,oiod sii ,repar un ,drum ,pr,ip'~j"tlIO& Ia 0
,fermi

di,llsa:in'~B,'tien,ne, de Tln,Di., ,In. munU~ 'Cu, mina In 'bandal .. 'limp, de Idouii Iunl, eu s1Jfletul s:fi$ia't, colioda·m. sarbs'tor:l],e,_ biliciu:r,ne., :8ta'Ii unlle .eumaseetee, ffttografii:nd zi]'ua" deV1e~O:Piad noaptea la l.umina£ce :ro,ll,e, "',I,:p'in:d de doui j'unghj,uri d,80,poltriv'i, Ide vii II I"tre'bind;u.;.ml, din, nou daca. IOJ'tr'4d.e'v',i'r:. m,eriti 'ria,fa ,Ia'ta atila truda, : came v,i'e eare geme )'

,icoana lui B!oH., $I m-am pus si-1 eVQIc, ide Inda.ta, ee am :putu:t 'tble' un CQ,ndelt f,n,tre mijlociu ,I, lneJar,. 8,$8 cum fa,c· ii ,ui Ii \!',o,i face' tooti 'viala ~'mi, :rllW:ne d,e trill. cjlcj ,am ramas i,nfirm, de' ara'tator Ii :miJloci'U, mad, ,strivite, de UD, 'b]'DC, de piatr-~ Cind am, 'termi:na,t pe' Sot I,." ,am ,priDS 'pofta; ]:on'eB'cu j,n,terv .. uindt a:m.cootin,uat :,i ,am fbst salvat, de' ,astA da,ta, de .la 0 m,oarie, At,und, tmi apI'ru
&!'Qn VtjfU'

&ili,uri, ciei. aeum aveam leu ee is,8;mi cump,ar arma care s.firi'mi ... In'" tnJcati tic'81'OOS8 de inima. A,tWlci~ mi"-am adus amtnte d,e 0 eQ,nfiden:tl, a marelut d.ascil «C:rectia m;O;ll,s',capaC, de 'Is ';bo,a lt1J, de '1eI, mo,a'rte~ d'e Is 'p~e1Za,nie ,I» el~ :pllnJnd,u~'mi, ~e(bu,e pe cap;, ea pa,ci,~ tmrul" am, :rlecunOSicut cl el avea d'l~pta,w~, Dar, Bolland, uri,a, 81, einstel II al frs·tiel, a 1i:1],u'tdi:n parte~i, si,~mi scrie tntr ... zi :, ,«Ie o 'D'crUs Te'mef1cie Ide 'vo:tre ,ft1fe',cUoD; cheT ami., qU,s mes' 'bou,t'ade$' 'Ie
"e'buten't pOint»:.

ob'Iii 0' repar,a'.tie, a~ de' str-aJ.uei tit, trebule S,a, at in, vla~i mal mull deci't ~;enoroc»'; trebuie e,a al au'fI,et, B'-otiT' e seris lubl ,in.faii, area s:tirli su:fle'te.;'ti de-atunel, Aeeasti
Ca
!iI!'!',*",iI"'I, 'PIa. g

,sa

~:.t~~.

n '.U' . '

!C!'--'~ ~~

mod '"" c ~It ~I ,11,&.,~:.' Ii'" ~.,:'~u~.tl :A'~ 'JI A~ '"U'·' se


·_,X,

'va'~' '0' W· ,.,'80' n ~ od '0 t~, I; ~.i.l';:'!.- '~:'a f"; ... m ,"~ ll""""y,g, .do; o''''''·~~td
,,'11. " ,£,1,-" I

t'1I~

:f1 «noiTocu'l»;, b1 viltor", c·a,ci. - cum, sint un om fim, .... rte _. ' Iau drep " , ,I.~1'1i$ de evanshe '" 'l·t..t=!il, t· ~ l~'rn---: lm a tm·· ~C:'O·'I'·p·,t"j~"""" ,t' ,~, .... ~,a . ~ . L,,·., .: ...~,~, I"' ... . ..,,,.., ~ '''', . ~iD IW. ,li, . ~ '","'," '. """t ~ I,
.II."t;;'J
'\",'''!10]00 '_ .
I I,

mare: ml-o

'Q.

Ea e c'laliuza, mea, 6i ea Rn.'i spune 'Ca, ·el 0 gre$;ea'1a Sa, vrei sa,,,,ti la'ltoi,e~ti ~,ira ISpiftfir'ii,,,, pe 0 ,alta, ~rira,sp':inarli : ODl'.Ul VIeR, dar v.ia1;a, '0 refuza oric'i't de' mare at' n dragostea omeneasea, 1",0' eea ~,~"'~ m ;-~ seu rn 'n'~ ~:n,"S'·..... .',~a ..._.: Vf-lr·· V':~I 'O~Aa~e ,n:~,p""'u'-~p':~este "nt" t _ "'f.: l ._ ~u_, in. cee vol ,s,crie'i TOltufi" ,.-tiu~s,i ,r.r,d, sa, glumese, s,i :plillnl,~ mai repede d,ccit ,eer ee-ar dezaproba-o, tS·i:~"c.'um" fli,ew de pe D1tlciaJI care m~i tr,ii:ti,,,. sau de ,pe C'Q;f!o,l..
j

J; _'_'.'. ~

'UiiJldL~

..

I!.

!i.~IP\r.l,1 -

.' ~,._

!III

~\A ~,

o.~U"

J~

~U,

~.

r ~iWl,.

-.,

B.

J~

"p:. e
;':'"

R"" IV~,I1Ii"'w.-.,'~ n'~ Iii n,;n


._

O"'iM'~ .....IJL-_t

d'._.. A l·I "..e'· .,j·,j·:":f-!'lLO· h P"' · -: m'" 1'l,;;r


~I 'r'

~'~~~!I!ljl!li

"'-'Jr'!

00 ,n';' V"j'.-iI!l!ln~~

I""ttf'

I(':C'' U'- m .:.:-.1:.....

'1'('1

~.~' !I'£ilA1W~.'r. vo I J.I';: ,j;'l;;OQ,'f.'i' 'V'I",II_


111

in, elrciuma
"

lui, B.inder)1 've,t,i recunoaste cine se aseunde sub ':Sotir , (Da ci, rna.i e iJ] via"ti si, ... i serle f).. ~ J'.''i m
'r

"

to

Volum',uJ. Pe',scuitorul die' bUT'e~:i "s:tLrn,e,'oo In presa fra:ncezi,~ 0 . avalanse de comentarl], care salu.'ti" CU, entuzlasm lfil calde apr~, elerl, re'\tenirea lui AdrIan, Zog;rai'i" Idup,a, .(1:01 anl de licera.. (Ulti,ma povestire publi,ca.ta,: ICitilin,ii .B'{ini9a/n,uZ,ui~,,ap,iruse in, 1928,.)" ",VolumuJ ,P,eslcui,t.;OTUZ de bU'r'e,'i nu-l un roman _, se' sipune· intr-o :~vista, parlziana ain e:poci, - slnt :pvvestiTile ltd Adria,;. ZO,g:rtlf'£ care' se Icontfn,ui in :pai:inile, au.tob,iQ,gr,s:fice' Piescuit;o,uZ' tie 'bur',e,_, ,Bakir~ Ne'fllu'rifB', ,Sot~.,.... lllt1~I' un prieten Ii, ,0 tutltft,g,erie: , N e retn W:nlm C'U :f'i.g'uri eunoscute : Mihail,. B'Clki~.t1 H,a.ralam'lJs Ii nu-I nevole 5,a,...i .f'i Va"Zlu't alevea, ,pentru, ea Imaginea lor :sa fie
ri"l •

trainiclt, EXc,e,p'Uonal.u1 talent ,al l.u'i I:strati, are p,ut:e:rea de 3,"";,1 ~rns,urlet;il :personajele" intrup:tod,u·le iR',treli, in labor,ata,rut amtntirilor~,
Ci'UIi e,'plsodul recr-utiir,ij .. escu'itorilo:r' de burell" in tilnb:ea eu p falsifica,toru'l de 'bani 'Baki'r~ pUecarea, in ,Abisi,nia", intervenlia unehiului din Alexa n,dri a, eare p:reamare"te in fata lupul'ui binefaeerlle un,ej, :zgar,de :pen,tru clini. :Ii care, crede un vagabond es:te,

:In stare s,1 'sa,crifice,


f'asci natl Ji
, !Q:i;;n.;" ,A£iUJt'

aeestor 'I"'iiO-UUC";'h,i.' !.IV'.,:f:i" 1Il!"", parada de' literatu:ra, reaJbiliteaz'a mlzerta,


1j1ii1'~"a+i

It,~..... '-_'"', "_,:',:_' " mul


,de
A

11'0

prie"tell 'pentru, «o sit,ua"ie~)o


U,'Ii,;.~,
I,

ca
,

i!Bi¥

r'"':l(o;t'

'I!I!" ""~'

-,,,I,

1 V' 1'"'dU.iIl;.V~""",:,_ ~.,e1''iiiPAQCA


-r

Ii ve,tl fi C~ are ,t,I;n,'r'--a""" 1.~


U'" "';;

I, ' .. '

]'str'ati. ne di 'tot: ce' am fi. ao,rit.. El. este un vanttos, dar repede Iti dat seama ICa, aeeasta vanltate are u,n fundament dlntre cele mal nobile : valoarea umana, El e amar, pentru ca,... drep;t, ~i este i_
drep,t, pentru ci,OP]bun, 'Bunita tea lui nu:... are ega.!ul d,ooitt tot "i, lin ura lui, dar ~cln u ura,~/tedeclt eeea ee-l ra,U ~","El Iubeste oamenh de :
j os d:l:n
'b'''D9I!2'n~ .:_ 'l!it.U&1!lbD;
n;O'],' '\..i:,_-:~,~
.,--~:!!!!!!,~,

eauza sufeJt,~'ntei. celor ,sara,c:i, da"r ,1 aeoto ,e'l l'ti.le sa deoseee co ~ ~,I, :l·IIlJI~.··-.:._JL_ .. Im L,nC'll,;oilll""t"!I';Jj't"'e"" ¥_ Iosnleie ~l· __ !T'' ' i'll'"li'd' ~"U~n 'e' 'U"" m ,<.\.l.t,~1 p'~'n
Q,:_' .....'

y~~'

~".~ ,,:, '!iI~I!li1 -

. I ~~,l

'i'"'-.G'f-g,!i']j ._:~ ~I~~

..lI:.I._

_',:..-.

- ,,~, _;,

j,nl:ma, Idealul

rede~te,apta; elanurlle, peslmlsmul s:au, e eonsolator, pentru ca, ,aa vIe'til un 'tel ,I,-I ,a'testa m,are'tia "i,~in s:fi'r~,..i.-t, pen tru ,c:a un su fI u Id,e bunatate strabate intreg pam,ifl'tu,l, fj,c'indu,"ne' zllele mal lumi-

sliu ne ~einsuneieit.e',

dorul

si'u: de ,af'oc;tiune ne

nease,
"

,~ nato A....
I

~lla.

~,£!I;, .. .lIi.-w

F:'I1'!!,c.,l'l", ee '~'~,'I'O}mll-__ I'~', .Ii. a ~.~UU.&.11& Dil


I [I

rII

II

'Cu, min-tea se, CU, mtma sa. ICU stngele S,iiUii leu enl S'QU, urias, y.._ ,Panait Istr..ati conslrui~t;e' 0 Iume mal buna, fSi Istorioarele ee Ie: seaman,a" in treceeea lui printre 'n'oi,;J v:intul nu Ie poate Iua eu
II!l ~. til'

sin.e,.,." P anatt Ist:raU a flcut S,it risuDe in secolul nostr u un glas, al . Icirtd timbru nu era, cunoscut, Cal1ile' sale au un aecent unic IS_f ultlma sa carte este poate pe-r,f'ect1unea j,ntre toate eelelalte,
i

f,~

n ft- ".n~'e- b,'';'b.'I;:AIIirt',G ;n-fi~ ~lr'~' -_. ~-,_AJU.,_·~ ~~

P'el~~cuit(Wul e VtUf'eJ i;J Ba,k,i~·'t. lit'tr'lf! d un, p-rieten it 0 ',uiuft;gejii€'" in, volumul ChiTB C:hi.T,tltifta; ,~i cdJe pave.stir'; .. Editura pentru l'it e'f'atuf'8, 1'915;7:~ :p~ 39~7..-4161:~ Nem'urir€)!, ,
:[1] !:
i

;Qee'ditari,

Ii,mba ro,:mj,na

632

In: 'volumul ~~Ca::pita'ftQ &f'a1JrOmAti, Editura Ion Ci.. anga; 1974;, BJ~: e blloteea pentru w'tl eop.i'ii~ In ,Fran'ta,: tn 'l168: ill 197,8't edltura G,allimuf'Ic1 ... tn, Oe'ltvrel: til Pl1R4it ,l3traf~; vol, 1:1.

'fA,fA
,j]

M.INCA,

'" t,n o.per.a lui, Panalt I'stra't! se ani, elteva Ct'eati:i; care nu se int~fgireaza !lie;, pQ!vestir,nor~ niel 'vle'I't 1m AdliJaD, :Zlografi Ii D'icl, ,
_

,paginjlor

autobtograflce,

Este'

'UO,

grup de sine s:tata'tor" d,e :reS'tm

,scriitM din

oJ)e're];, ,alcitu:i.t din Fa'milia ,Perlmutt'er (19,27)" ,NeTafitu~'£fi, 1(1'92,7). CI,u,linii B'a-rag4ft;,titui, '(1921,) '$1 1Ja,lI ,M'i,nes '(1931) ~ l:n eelebra sa, PTe:fG~'o 'ta., A,d:~iaft ,Zogr'a.ji, sau ,spoiD'e'da-u'ii'le' U:Rut
'VTeU-lelQ.

noast:.,u, Panalt lstra'ti, vorbind despre te:nta.tl va


:I'neer-cai
Q1D

de-a se [~,mn'toarce Ia ,,,,Adrian. ,Zo,g:ra.fi. ell vla'ta lui eea ,a,,dleva.ratl sau aproape ,a.d,e'v3'mtiU~ s,e ,Q'r,a:ta muscat de vlermele i':n.dolelil : ~,E.ram oare Ii,pdt de su,fl'u?
N,erantuta ~.i 'Ciuliltii

temeam de eontactul CU, suflet.ul o;perei, mele, Ca sa ind,epa,rt,M :spiritut rau, ,am aruncat rnt,re el Ij:i mine un mammeh! de frint:url d,e viata,: Pe's,,~uit'Mul de 'btt,feli ,;' opoi ultlmul chlot ,aI, men, ''Ta:ttJ M'i,nca~ care zbncneste eu elanurlle de a I.tad.a tu" spre a se st~n.I.
;t'. ,!:,~ il ~'it'IiI l , ilO _tl. ~"''I- ,~. I!:.n, ',"' _

vlermele needorml t 81 :in,g,o:i.ei.'il se strecurase in, sufletul

Bmr,aga-nului, :;,i

fos,t f'oarte' aplaudat,

sa. rna

ecnvlng,

Cill:t'i'na
D,S:f

meu 'M,;a

~ n..·d~' ·t'·';

ein.. ,iCi'C.·. de Ie ,b:·.~~.d,.- "~,i · 'a:'" ,1 ..


,"',....

_.~

g.

_.'"

I,

.Mtnca, a f'ost :sclisi, in, ,).im,ba rraneeza, in anol :l93l' (t~oa'mna);; la Muid,"SUl-:Nyon" In"ea din pr:lm,av,aru,. :t~i anunjase UD pr.i,eten din 'B;rajla,~ ca, va venl ]30 B\amdovtne~ti:, dori tor de l],n:iJlte
f;{t~a

1)entru a, sene un roman ;-.,al 'carui decor este 'Vli,rsa,tura Slretul'uj'~." Pentru Ilustrarea editb~i de lux, pictoru.l genevez Henri Boiss onas vln 'e-' Ia 'B··ir.'~~;·l-,", cut r:a"'l-ar:;'; b"~'lf~lo ~t Siretulu]1.,_ nen tru ,a d·::o··'
. l,
,I .~. . ":: •.1 I

-:J.L

~J:J'

·rIA"

'\.r:~

l&'~i

IrA

_·~.I~

..

tJL·)~

~J.,

~'iII'!IIn"'A'a~w,_· .~,._

1,'"

'J; •.

'~IIL~

.. ' ...

~i\r.

"

..... J

!i'1o

:~I~1

CIIi:1i

',"

I,

..I~

eumenta,

fata M i,nco apare in 1.93'1, :in doua edi tit: una il ustrata, de lux, Ia ,ooi tura ~,Mol:n.a,yU 11 0 alta" obisn ui t i, :fa edt tura ~'R'~d,e'r" f e ~:nlool]ectia cuPro.zsto:n, francezi contemporani". ·._ re trad d ~UI'tor t I,,;::;, °d'" J'~ of' ''It. . In Ii mb'..a ro m nJ5 Ifll"'a' 'fllAi' M';' '';',~ tura ,;Enli,nesc'U/"'" 'tot In anul lO~;1' cu, 0 'b,),'nd:er,olij 11npl;jn~,ati :pe
.. , 1 ,.:__~ ,~',_:, ". __ ':

,.IIi,":,1

I~

,[.1, ~Q:!!,

'.c.:,IC,;iII;~""

~'h

,i\'jj~,

~~''-

'~,

_' .,.'_"':.

'i"i!,Ii!' ~ iI;;;L!Q';i;'t

':_-_""

',ii2II,

~',:

_'Ii;J',!Il

,~I,

~:,'

I-

1l'!!'3 ....
-. I

u·:,:~i.I1

I~ft

avi'nt ,gene-rOB, $1 :fre' alege, eu 'lln eopll «din fl'ori,).t>J' care ii, umple
.• I ••

- ,~ .. ~~e.L,at'''''' Q~ a''iii"J!- ·d~- .,t't'!!, -,~ .flI; --'u]' &_,...,;1: ~ " ~" ,hIi;,'m'", --'8' 'd,-are , 'I"\i!:1n'''-'· elll1l!O'£ ,,., 'i,1: "vl,Jl'u,iLms.-,u[,_" ue ,",6"""",_.',.8-, -:', -~' l:'~ _l\IJ,~U - ~'""'t','-0-, ta- ~ ·Y·._. JL.:.. ~-~~.J.r t de ," ilia" #l,t~,p, ~ub ~y _.:... '-C"U' IF'~W_:_i~g.~, "'~_)~~_: ~,i'ii',fil;:f'')," este '.-" n~ j,~ m -;1 1~ ii.lJ[i ,~;. .• 'b,Ires - UI.LI Iu I ;11.tJf"'_··Im"_ .,t~g
,0'

t,

~"I

'J,

~-

I _~

-7-'

~ ," ~._~

;0 I~&,.

,1.

[':'1

'~~

IIiIi!:U: 1I!.o',

n ''II 11 v Jl'Y-_

tmrina,~' --; ~o','u'~'", L,


'c,---", Ji,;!! -,' Sill. ~,

via'lI
-

1,'a"a ~iftC'4 ,11U, s-a .serls prea :m.uQ; la nlQ:j"t m, ,epocl; !J'e o',p'r.im -- nu 'intimpli"tor _, la, un artieol ee se veda polemic. senmat de Barbu Btezian,u (,,'Cutentuln,. 5 '5epte:mb~,i,e :19.3;1), Ii Ica.
Despre
este intr-un ,f:el illus;trativ' de, feJ.uJ. eum era privit, ls't.vati in, Romania:
din'tr,e eele do,u,a r,izbo:alle,~,

:~~+ala. ,,_,.,este Panait I'stratt D1.o, el - ea ,dintr',... mama ,ri,iIi o ni,ta ,,_ ies ,fel de f'el de 'm.uier,i : Eir:a Kira]J[llLa',I' 'N'er.an'sula", domnl-,.-.11 d"~ .dO: d te-J;e,j,[l o\~,iagov';, m B'Io;!;.... o ."'art}gan,,' CHI; 'b d I m,a .. :,t.ie e 1 d,e unc i,e. n-'or'>e; l -.. Ii. toate s,l~'t mal mnlt ,ell. p'D'am rar, mal pufjn:) ia'te~ umanitarlste,
i

care vor'b,:',es~: !C', n~:~:r;-·l~'ffrantuzeste, 'i~ ,' .tI~ -~~-t.... ~~~. -~ 1'lI'lI-!L'.!A 11n erA'm,,"a-' nul, . I., R" D'·~l~'n--·d '1"1I-g'~ J!d" ',-'r'o' Ina
~ ~ •• ~.~~ 1 ~

, .' 1,,",,1.~~
.••

. ",'
_

_l

.•

,-.

,..!!,'.
._.

".

•.

'

U,·,'
_.

,"_.

'~'IiIl'" '!!.oil!,
. [.'

"'"

;tII'r---'o--'' m'-C"" 'or--'u-" :"' ,",


I .•

Q'

..

1- -

I~"

'1I'::'~',av~,.,..'~' 'ii,.,UIL,~,.,a.!L
t."
I...

'r.'iI A...:!II0",I~" G'Ulig, ..


. .•.• 'E ..•

"g':;l:: .'
,__ .11.,.

un semn de mirare, :8 generoasa IltI", um an i"' .....l';'~,·,'11!,(·''~' ' ' de ",,'~na·la·"" ,1£iIl~.l~.. (''. .)" D--" ~' :"'II"II,'B;'1'~_. . m '!!Iii':' a'l'm U-! "="8"11" +.... sunt 'f- 'ilIi:~_,,_.IIl.Iti.4.11l.' a.~ ", w u.. l. a.' ..._ zeIe soelale, pre care ,ata Ie emi'te din cind, I:n, ,eJnd-~ Din gura ,e'l,('.'h" ' 'Yechi:tu,rile: d.octr'inare ,caps,ti, farmeeul Ilo'u-ti\i.i. ,i fa,c' din ~[ii'nca, '0 premergatoar,e ,1, 0 demna 'cQ,ntimIUJ'rana, a lui. Karl Marx/~ In flriahrl artleol ulul, se eoneede ci "s-u-n p,nn carte rtnd 1Il"l t
)"",~"aCe,a8t,Mlnca, este deseori
,Ul [I
I

,,"

--

-- -

} .....

_'

'''~IIi.·.

[",

e.,~

_.

K'

:,i

I .' - .LiI.- -

'I

J~

Ii:);

'."

---

.... .LQ

..0,

'1":r1'11m-- scrise ,I.~ u ' -J!"j;,1ii!< ,~\,., VJiO.1I

-i!!,i;!-,

(~~~n''',.o·r~\iO;a~"l";"r~:;;"rJ.''!:~' ,J.i'"""~,,,,, ,~~ ...."1iii ,~,ga, ,


'!Ii'

,Il~, ,~

'~'

t!'Y'ii'i"7~l'i'il:ii.'I~ ~~U~!Ii;'JL'!ii;i_:r

'a

.. .

,~_...._:tQu~'g,'1iii'1iw-;~I' ;gl U~Y' - - '"~--'---iJ! g,

''II'l'1i'o;: ...J !IOA, ,a.

n,optl. eu lun,a" a 'mUnilol" lui 'Minc'3), ;~d.aturi de un ,gust dubios. (~i'~" UJ, prin toa'ti, cartea, sufletul unui fi,u r,itici,t I'D Iublrea ~.i ura,

eamenilor. '"
-

F,ar,a. eomenter., ,
--

red actorul '~,4f~' 1- ~"w~,_,...... .....,' 'lU "li""""! ~. _ ,_ '~' L- N:: 10', 'UI welles L-;;t,-,t'-:i::u'~~~:res"" _..", este 0·· carte mare, ~ t-"UI' I'b ,'2l--'I'I."'.:.I'!:toare a. po-veste de dragoste, d'Ure~~sa, $i care se ~hi,rud,~te, o Ne1ianttilo~ c Panait Istra ti, bard al 'p'ti.ereniei", se revell, in aeeas ti carte poet 8l d~rai.oBtei s'U-biile' I~.i ,ll':tofu:nde'i; ('i'~'~) lenltudlnea aeestel povesttri ,:I P marelui sc'ri.':iltol'este fru,ctu] mlnunatei 'al'i.ant,e a, trei. ca:U'lil'ti ~f'undamentale ale unui artist :,omenle, candoare, poezle .. La era, clnd se vorbeste pretuti'nde,n'i[ ~,i" a desea , f~r,ii dis,c:er-~, nA:mint~ d-es,p:rie: opullsm ~i litera tura., proI.et:ar,i; este j ust ,S,8 salu tam p tn ,Pana:lt, Is'tr,8'ti pe marele s,trli:oo.:r' al ,pQPt1rului, care eu Ta'fa Mitl(Ml a.d,a-o,ga, la creali:ile sale de pltni, acum, 0 ercdni, nemurttoare, un percursor ~:i. uri maestru,", ,,.''J''nt··'n ", w, 1iAi' t
, .

Dar, si, treeem mal de;parte,.


ft-,;t";"-:IfJ.n~' _ ,J:VJl,~~+!!I,;rW,",~"cc~
'\;;.~ ,


l

s J"I!Pl~

;t;;;;,'.

~'iiifi&.",:!.Jt'ili~;;CI-. L- .A~'e'~''II!J'r-·e'' ~' ... ,,...~'C.it,,,,,"' ··.--=---i~;!l.,' ... y,:&-.;,


.. ~l;iC .• ~ _' . _

.-'

",u, ..... J'IW',~ '


'\;if

.'Ii,

,., __ .-,;IOt'! ~

_......

"' ... CJ.~,_,_

_ __ -~ __ :p;

.. __

.. '~.

va.a:.,II!iOi>

Renere 'bi'b\IIA~,atI_, I&&U&-II. - -.


. .. II." ..
'i~

..
',' _: ~_:'

t, -,I,',
',,,",,,u

pa'Uli;T ,,-t" ' '''"'' :t, ex·, , 8',Ces.,~,,,,,,'~ "p:' ov--"-::e',t'" 1 ri: 'U' ", ,e a' tn d'1"m_"~4i. COVIll, 't'·,·'t :I.:' ,:'' ' ,"'" ED. ,",' ,·tul -, ,-::-'" ~'1 :'_~"' ,S ~' "_ nde •" '- l!u, ~." -:: I "Ii! w, 'V araih'lii':r,a'''':,'t~ C--"'~I :V':':':"'l·'~'t·'u'-'r'a""iU.~~.d eom enta 'r' :Ii, . Ft ,lir~ ~', I u:_ ',iI., '~_ D""" ,"_' _.. '1' ftf!'T8' a;;J'::~,'t!iPilit",:.ee'_'ha'l~ R - ,·,d"',j;·....... 1ift ,,,""J'O,2trQi , I; ,111 1-'9,it!!Ol ,~\1, ,.' ~.D,.il,t · ~lll';U'"I.',a, G-·1iU· . ...;! ,w ' .. ~ . ,marlo!tj ;o;.~ l"'.....a: '1 1'1'I,. iUl!iiUrvre s d' nan a.I,,,: .'. 8,.... .,6 raIi6.1, va.~.~.,
-:-' ,f,,,,,,,
1-'
'~;I,"

d'h '*" ,ii!i a",l,e'··.

:V;.-o':-'l-um,--;, -':"1 .

a.,a M'~n,C(I. ,a, ,,',t~I I '

'f',c, _,t OS,


-

-- ~-"A';;i-,-,t',~, ree.ul i~a,

11,..., .
J!a

--,I,t ,',"', ,;i"'lm,'I'.: nOJ;~0 Sln~,~ C;I, " " '_

D>_::_'~!l.'~,·~,

De' daetoarea
U •• 'I'!Ii~j;'"
, ,

N"", _,

~lr,\#:'IMt\'lil','l,~, ,,!u .... 1M! !C'U,it edltura , __" !t'U""


~,

~1')~~"''';'''Jj.

OiCD~'t''Qt

ee ,1aJ\"!i!~4~1 ,,~'~~~'i?u1,: ~e' drav",", t'1IOIo U,' U ~ 1 _...1';; f'l AI,..... Is- , ~'~n- nute'_~~re., \C'U.~,', :1"' ,a 'I'D'loc~:" ,I,"y_~, 1i!'Iu'U aa pi, ---~rn~'n'oaeuL ,'!iiI'ii;!l!_
Q'II;,1,I;i ..
li

'd"a:" •• ' ,.. ' .... ~

Ii!

clll,
\8

1-"9-"'I,., ,,' ' II'

d--

ID

""nu,U,&g"Ui__, .

tl11

Ali1i 'i.;lly,

~~~i'~'

'I'

_,'

~,II..II,

_~'~

11

"',

!ill

,~'-

·in"

c••

l'li'A08;t

,I":'

'"