Sunteți pe pagina 1din 54

III

I"

DR~~GOMIR

'Trecuseri patru ant d,in ziua in ,care Adrian as,. .' eultase, din gura lui, Stavru, povestea Chirel. Cu toate ,cercetaril~' ,~l sflintele pe care ei le dii,dus'e pentru ea ,sal 'polata. intl1ni pe nenoroeitul Iimonagiu si s,Q"",lincredin,teze 'de dragostea ~d prietenia Iui, nu Izbutise sa, dea de' el, 1m eredea mort, $:i existenta, atit de zbuclumata aeum a neastlmparatului nostru tj'nil~,i~~i, urma destinul. Dar destinul aeesta 'il, sluiea de minune, eel p'u'ti_n 'In eeea ee-l interesa mai mult in vjat~i :' nevoia de a privi f'ir'i Ineetare in, gheena sufletulut omenesc, ;~i ,c~u toate C'a aeeste gheene stnt raresi grele de descoperit in cadrul de ne:patru'ns al multlmli f,ara de ntrme Adrian stia :sa le eaute Gi, si Ie descopere, 'Cite'odatfi, le 1in,nlnea din rn:ti'm,pla're,. As t,fe1, ~ntr-o ,sear,i de pllctiseala chinui toare, el 'ti$.i , tira p,a,ii greoi pe' strada Darb-el-Barabra din Cairo, unde se afla de v reo Iuna, si ~ .. ntra ':i'ntr-o cafenea .... restaurant evreo-roman, '.loc cosmopolit, eercetat de' ~,'nd,]['vmzi.i ide to ate' "d:' ;rmaate ,,_"·~,-g,Jd_'·, ',,;! lG;,~ .r '- li;;~n~1;1 d' '1' ,," · 'n' ,I),l~,~,e ~.. d' "e' to "'u1e mora 11~ta'!-o't·1~I.o 'tnt' re_. c'1"".;0 --,t1"~ '"Q'm,nU,'Ul '" co" ", ]~·t"~ vI,,: Goldstei» nu era nlcl (I afinitate sufleteasea , ....... 'bin,u'ia'u . ,se 'illire ,e:isi adesea se dtspretuiau. Ceea ce.... aduna ItH)]'alt~, ;i era ~tiuca umphrta ,O'vreie,_,te- ~l \u:ica romaneasca, Adrian f'ice,a ea ei, orl de c'it'e ori avea eu ee, ~:i., in seara aeeea avea,~ Dezgustul ,isiu tftsi pe:ntru aeeasta ,c~rd~i"e era, vidi'l, Pentru a oeoli vreo !ntim'pinare nepJ,acuti, eo]00 st recu fa, CU ,oc'hii in p··.···imtn*, p' ini, 'in fU'D,d'w dlii~., unde se adunau •. It:; [ ..
I. -" -,
,r.-

Saraeicios ~im.·bri.c·a't"neras de-o luna, tml)atFinjt~, omul aeesta sedea nemiseat, eu barbia rezimata-n palma", ~:i prt!i,· Yea In n~:tire spre mtrare, eu un pahar de eu.ica dlnamte. A'vea .in 'infal~are'a lui aeele stigmate re'spil'D.gato,.are care produe dezgtlst~ T.'otu,I, f,ara ,8 banui existents vreunui 8,ta.vru. in. Egipt~ Adrian se ·sin1.ti ind·u.io"a.·t pentru aeest bAtrhllstin.gh·er~,. ·tiic'u.t~,i ne'p,asii,tor. Ar f'i volt sa... 'vada din ·J fata, in.s·a. omulnu se elintea din Ioc, pa.res in·te'p'e'ni.t Atu"n !~, ,._.osin ".!""'-"8-.... u., "0" _,' ci ,·d-· e ""'·e- -,' :;,PQ,lIl -'J orien ,t·"~l c'a. j- ..... fid~: te: '.~ b are . ~, ,.' f' oricui sa cinsteasca pe oriee neeunoscut de teapa lui sau mai de jos:,.ehlar if,:i. numal asa din senln, Adrian chama ehelnerul ~i'-:J. 'rug"ii sa d·uca.~, din partea lui,. 0 ttl.i,ca omului eare sedea '['D. col], Asta trebuta sa ·p~rilejuiasc.a netndolos un seh .imb de m ultum lrl sl de u-"-'V'!'a""r"; 'In- ]~0-' c d ~~t" asa it-~~~"[" spre marea mirare a lut Adrian, necunoscutul r'ef'uza eonsumatia, pi! care n-o ceruse, ,~, E! din partes domnulul .de colo, spuse chelnerul ara.tind pe A,dr.ian.~ . ..- Putln fmi pasa". )f,a,s.p,u:ns·emul fare sa privea;stJi ' o "r-"e~''~o·.(:;111'11" ~, l~' se a~·t·j;~,t·, .. o· ~ Sunetul vocli in.si fi a\luns€' lui Adrian pentru ca sa, reeunoasca pe Stavru,. scula, mlscat, ,~l~l apuea de umarj Cu .glasul tremurind, ii. $(Jp;·~ti18 ureehe, aseztndu-se .t . li:n:qa. el .: 'a. . ~ 'E-:-;~'· c··U·· pu t~i n' +~~? T' u "",,·t'l'·: , A· "'1'"·,(111:" 'i) -~ Ce, nu ~ti,a,i·" j·nrtrel),3. Stavru, Ia rindul .$3U.: rl!r,j.@ vinld·u.... :iar.a urma de' mirare ~'i banuitor. . I .......,... ? f'ii,(~u Cum Adrian uluit, IvI... i V az u t Intrlnd ~~i ~,ai, a n venit sa. mil l·m.briti~,ezi_ '7 ~:U. i'nc',i, respingl einstea pe care ti-o trlmit ,din si.mpat.ie?· Ce-I eu tine 1: Te-ai f~icut at!t de ursuz, de cind nu ..ne .... mal 'vizut 7 ,8111 .......... Be ·in.tin1.p],a C·tl oamenfi lin, 'batrl11l~l~:e~ , A~. mat ~llel: clnd due 0 'vfat~i,·ca, amea .:.s.impat:iile nu Ie mal ajung"~lIi ,~ Da;,F-eu nu-s nirnlc mal mult de;'cIt 0 simpatle p@:l1tru, tiDe' 7..' '.
a
-'0'" . ,}'. ,_,_V ...

c:'Uen·tii de mlna a. trela $i unde mesele n-aveau Iete de m,ad~"De' aeolo aseulta ,I :i,i cereeta tovar,a,it . . _. nC'itA asemanare mtre omul aceata ~.i ,StaVfU !U :gbld.i ·el 'In vreme ce mtnea stiuea, arunctnd p·rlv.iri piezi$e spre elneva, 8$ezat in profil in partea cealalta a erismei.

l,

·.·JIl'-'-~,JlJII.·U'

U.L ~'.

,I.,'

1~,1.

",

..L.i."j

g.," , .1111 .:[~

'U \_-'

Ill',"

!'t4 .

'J

~}w.

.. J6IL~.~ . .'"

",-'.~

:_:".'

,-'.

I.,

~'_I'~'

I,

.L,.~_.

J:~

t'

'"

"

.: •• :-, .....

I",'_'

1.£), ,,\;;

.f"'cQ·lI:7·'l:'ii ~:~-V-~,

,C!.~, ¥il

IIil!

'iI!!P'

'[1

'..•

.[.,.'

.',

iii.; ,

~~

I,: ..

_[~

_[aliI!

Se

~~"

'_

. "._

I,

. ,. J\ ". I~u

'"

._ ,;::II .. ~

.._.

i!I

••.

-~

'iI'

iii,

Eu vorbese de' ~"cin:stele""',as/te'Q (tin, Sim,patie, au, ,',' simpatta care poate i'h.ca,pea, 'int~-o ;;,cinste~ Ci,t despr " ..'

despre m'"~I'~n'ie-~' ? ~, Deocam(la,ti e '0 deoseblre :' t,u urci eelina 'Y"ietiti, :',. ctnd ,eu ,0 seobor, iar intra noi sti culmea, ·ei,-a;poil~~jI)
,_, ,Eft?
__!Ii

tine.;

i,i,.

C=l,j!J.t'--' ..

__ ~~

.1[1l.,~

I~_."..

:S.":~:t'~'1,11'1'U'" P"'Fil·V".,,·'ii 'ba... 'U' ~*~,1P,I'_" __I,~~'L ~'.a ~ ~:.; 'oiI.:=.~u-,a" . n ~'& ~m'"-"p,"'f!i'aiu''Ii"!' lUQ~f'_"_I'
.~. '. ". '~'.L -...: , ,..~

dr;agoste'~ ,"_ DSt mi-e cam fcame, N ':l~a, a't' ..., ,~,_if,_ t"'·... t,- '"' ".... v--~- sa, m-aJ1.Lu~Cll ~l -,,'U suuea ump'.Lu·a,....' ?~" ,le:l , ;" A-' g,iteiM minunat, .~ ~, IS,tiuea" broasea orl elefant, eomands ee plo,tl~.'ii' X clnste "--mal. ae'cu~'rll: d' eC::l _ un-" 'P~II,w:-e~ ·.··:e t' ~U'ICI~,.I' -X+,iX. ' .~~ , """t" -- ;,(·h,x,..,- d'" - .. -li:. f a" . - 0 ,:"u~,' care,..... 'm,:-3i f'' 'l~: putut 'p"IL§I,t-~ singur r--,S"~p~'un'''''A-S'-,:';:t=a,':-v,"II"'UI' \"a_ " l-as . limy , ,',f}jl cu un aer pli. ctls:it, 1'~1petreeu palma peste Chi:pul,: ... .... tb·t-j'li"l~ ,.IJ."'W t'
iii'

_ _,

'Nu,

p-e' foame,

__

,I;

__ _'_" . _. ~ .

I~&

Sta',vrule'?

'!ntrebi

Adr'ian, "
,t

o!i'"f!,.

'11

,Ii;

_Oi

'1-

.L

_.

'.

11_'

.. ,. -.', ~

.. -;"
l

::11 ~:_:....:"

(.-.J

_1.L:,Ji

l_' ~<:I'

.~_

IIlHIJ.~r~:

_"~" :'.~:~ ,_. ~

.. __~ .

'7

,ii'

'calz-it de since'r.ita.tea ·tln,a·rul'ui sau prieten, S,ta,vru ardell eele ""'·t,,~I_" a·~ ·p'-'l'"',ed:ilt'-'U" ~~:; i "",~,, ,,", dln urm""--'fl.·:-·"~~Ql--:'-'''"-'iI.~l d"'I,II!Ji, un tdelem n d':n candelaJII,"'" lC!frr~t,iiIi t',;,"I~ care SUs,,~Ul,eS,UI .I"e:'~. e ee "o,r patrmasr, A':·!c"u' eind m ~il bizara .',. ~-.. ,~ .... , U t· I-am f~'a·'~c"u-"'t,- eunoseu t-':~, ultima . "i',I _.. ", ::' -,',~d'.1 mt,~ '!tr'~'nli!!i;m"""'a" ,t'~'"'' de neguseor de pie .. d.. c:;I"-·~·'C""':'" ~]l",;_ d" I"~.~QI D"i;""Q' _'.I,I:,e ':e; '" ce ,·lcm e ': osea, stiu Adr.~&, Ca '··.sea nu m,.... v,e.··.ea ln, hi "1'1' c:.n 'cale sun te- ..~ dac X_" rt c':'E;;='al, ".._ ,aa edes ·__ca!,U·· ,1l1!"t:"""b'" ,;".,,)',: ",,",--'tr" '" "b";' "",-, "", ';;' In,J.m,pca'_: eu C"C""L'"" -:d:-'",x ,c,,-a,'~l ma lni-e,'l, ee s.... mal ~- ,t~,.. 1- rt .c 'Lnira'a J! a,ICfI sa ,a isi~,ti povestese Istoria mtcului Dragomir de ,alta,dati~.Dar pentru tine sunt gata Iar ell mintea 'I:n v remile aeelea ,,' Id"",-rult t-'_re;cu,_e,.~_e~u, -"~ ,f'~ ~t-,_,.... d cu,,t ts ooare , erne ,rascoem,~,,~_" , ,- -t d' -, ,:'"'-vei _I_ mna -"!'! te d -',,' .e, d' ...' I . ,ler'"·t::;' -p- "'r"in J!"!i'U' 'e"r" ele ad "'V~,~~~ f nl" '0·' ,n:!it '116,t, ori ';1 .cc-a"" !li;"a.td
"_~1JIi.!io
',I~~_,-"

,", ",".e ",,- .. , ""t"'" '11-, -Ca"'" d' ~",:'"-m',',UPd vreun ceas, JI,n181.n -, umn -,~ -panar- cu vm, ~nl ~,ea, -, -,- ,d lum ''In''8't'x de-c lam p",5 'C"UI" g,-a!? ...........~~i ~l'n:'. ],1 A~d-~ '.'> _ , __. _,-a, . 0, aia I 'u'; (.',;.. rtan
I, ,",,~, "

'.

,Ii;

,~

~.I ._.

Jg..

.~ ~

~.I

.,1 .'

i r.]

'~

,,~.!

.. __,,__,~, __ -:'

'~~-U"I

I ~_

r,

'J •••

1-:.

,I ..

',~.

~~'

I¥'~

" :"

g~,JlIli,;li.iII

_!

,&,>'._~"

,_:

._'

'_',",

'VI~\.o"",iIid,
c.·

,c

-'",'

,CA

,·,d~

',-:,('1'

;, t-'::"-,,:

"J'gtn;

.XI

,I

'"""

'~'>I''"

"

"~I

1"1

'")'1' "-,

,"

to"~,

',',

,-

l,."

",'!oii"

c"'

'c

"

,,

"'.II. ,;''''

.,.,..,

f" -,-._.,.,

tn·

.. ._'

,e'

~QI~~'J:.,

,'i;""

:'Ui,IL. ""'i'

ICind am 'sc'lp~"at de '~ corabia lu.i :N,Bzim,--E.fen,dt, la tiF't'nnQ+~·t":m~-,Rnf\'1" ~·b"'u-I Ie ;; ..... _ _" ..... vreo ,f;'~ a '-v''''u- '. ,"'~v elnclsprezeee "":t" , '~~-n:: ,. !I.,..;'''''''~IQ''~I. , . " ...... _:J,.,' ''':1-'1;-,r..' .... "'"": '1, ~,_--,_.~.~:, Tlnir:" frUlDO'C!~:I~ C'~' '_ ,,' .. - _ ~ w,' p:···'~mJt eram mlbrAcat ~:il tmnonotonat .. <,t=l-v~·.' .. - .E.eCIOl..d~' p:rm,~, N··'umaJ. '1.. .....',. .--,'11. d·'· pe m:me treb tl1e~ 1S"a, ~ .-'.' .. .e ..' ~ t-"" -...,~:i& f-. un l~lD,eJ!e, ,e It;'·~~: .tt'~a''''''4·al.'in "l~-'io' , ._-=. ",. ~ PftG"""i.-t" l,c.81:'"t" :UD'~-~' jJf$,al··.'::_, w_ "U~i\,;o tI D··'~I"t"i.....m~-· ..... ~'~('!Iu-'l ~,~'"'d-a'''t 'pe':.:.:~fn'tru mine VI" ]'ucrat d~ c:easlomi,carul s,ultan.ul'ui ~ Dar' $!J.
!i.Ki,
".-.'

~~'~'\o".

Q.J,I
'

I::.. ,,-,'.1'·11

.-.~:"'.

.'!'

Iirf;'

l_'·

._.,t ..

all

,Ii,"

I"

.• '

,I'

I,'!!1;1'1Ii!i&__:

-_,

"_

';Q.:L

~ '.,

'__ ~

'!Ii,..:';;;;Gi:;l _" :...,

~V-.l-,t;.I'~.!I!,

__;:' __ ,

'.

II

;]I

,II

,II

:Lnele:lc" care 'i:mi. erau pllne toate degetele ,r Dar fesul de iUs:u't numal in fir de aur ,I' Iar pie de as upra, multe lir-e llurce"ti" care im,i :u"gre;u~n;au, buzunarele ,~:i fi\cea.u ,s&-mi ~alva'r,i:i~,A',ve-am ell ee trai zeee ani", f'lari sa, ma. obad'a:n m",~12T' d In deset ' •se-' .s~ D'ar ',pentru ell sa traie:;;t,i" nu-l deajuns sa, ai, mnnal f .'e':re~ In 8ufle't purtam 0 durere grea, ~i in inim,a ~t:nc'hiId'~Q:m"" 0''- D'"81'V:'';ta rna l~ ~p'~s'a~'i-o', ,-, do'l~ c"'a'~\11,o!I'·' '8''-' 1\--e-',a' ]~U"lnd ·~-.·.i·", e ,1_1 ra,puna, repede 0 ,fire -'prea simtrtoare, Durerea era :~il iCIcJ!,ru] meu de Chira ~i de mama, oele dOll/a fi'inte plerdute II care im i erau attt de trebuitoare in vierte,;, N'aJi,vifa'tea Era, "Garnica, mea tneredere ca, od,at~, Ilber, oamenll rni vor aj'uta, s,ft Ie regase'sc,., Iar pentru ea sa", 'pot. da de ele, eram ,I,ata de orice jertfi ~ ~' ~ Er.am, gata, f'arH, sa,""":m.i dau seama, ehiar si la jE'Ftfirea 'tru:puJu:~ meu, vieiat aeum ~i ~)b'i~'n:ulteu noua lui stare, caci i:n via~tate obisnu .. CU, totul, ~i, cu viciul mult mai ie~ti u~,r ,de1cit eu orieare ,a,]ti\, tre',a,ba,,~ eare ... pare .grea Ia inti '"IJiU't~ ,$1 asta e atit de adevarat ]'nett., eaptrv fllnd" de 'cltE, or1 nu.... spuneam ::, ~",Ah,! daca Chira ~,i mama ar j:i. cu mi nun D' ~,~: !Uv![. .;i ,en dor ~i I O'C" n l~ eio dat a~·d·.D 1~ ~'" ale

_a
-

I'~~ ~.~

. __ M.

D...

III

... I~~~·~

':'.

['

,~,

:'&1

...

l-

~,~
~

~~ 'I-j';i;

I ,',._._._

,~_.".-,

("~"

.:

£ :",

--

"',,':[" .>.:

IA,.,

~'O"~ f~~jL'~

'J

£lii 1&11,,& _ '~,

,r.

I,~~ry ~,l._:!

'&

~>~,

''Ii'"r!jj,~
,~.,,"~

P-"

'

••

1. ,I,' " .'~~'... :_':~" :_. _

I .. I;~

.-; '.!Ii. ..

!I

prltorul. meu. Corabla lui t~iridiea aneora ehiar ill (J~paSn care - prlntr-o neprevedere a.''lui _, Izbuttsem sa: 'pun :piclorul pe 'tirrn~, ~i, 'inde'l~ung ,d:u'p',a" asta, i':n,revarsatul .zoIilo~, alerglnd pe cheiul Bosforului, ii aruncai toate oearileli~
I

etnd m !5 vi.Ei:'~'U'-l'" .a.._nxp·'''af- ~.~ orin rn:m1lllG: din, eapcana mea aur:i'ti" l:n"ci"t (Doamne, :iarta-',ma l') altai ~:i,de Chira ~l de mama ! Nu ma mai temeam de asu1\1I':=; ~,Jr.tI.
~_~,
I ," :., £']; ..~

'lIi'zIj'm""",t·l-l~ attt a

d-

fer icit
';~'[J

:\.i~.

:1':",:'

I,.:i,

't'U

··.·CIJ.~I

,_:',

~~CI._=-:."_J~'

~:,

- -~_

Du-te la ttJ.ti, dracll l Imputitura parfumata ,! Ii dea Dumnezeu IS3, inceapa '0 furtuna toemai (;:ind v:el fi pe 'l,trare~ 'N;eag' ~'~I'sa-n'; mantnce noi U,jIi'! po~t~~Qi'I:,,:I.,-].J;OJ' ---',,; 'ra""" C'i!.\ 'I ,',I'J~I',~IIj.,;t,;;' holn ncuril '11::,·'u'."~\l.":'~"'i'. pestu ad'.... Amini:· ""'-u''--P'')( p;-":"l,c..i'~~ i'n" suflet mi ~ _--, D'.' ".:·a ~ cora bia blest e!!"M'" ..... apr'ins,e 0 bucurte t,',ari seaman, Incepui sa alerg 'inlcotro 'wdeam pe strizile murdare ale' Galatel c'aie'ina 'peste AA~ll;' le 'nQ~'um~'--'.~ ~-rafl"']o'='/'II" C,,·'' 'UD':' ' - l~ "iII~JI;l'i·n~'-I~ elond ,5,-n'In :'_,.... ma du :t~ _._ l~J. ll.i, ~ litorii de' salep, dind, peste eersetorii orbi, ,;i, ristUl''"ll'indl nargllUelele :fu;m,itoTDor de pe trotusr. Asta di.n lJl:rilcil:li d. cele 00 'y-edeam ~i-n~ia:;t~ mea Iibertate rna, ,:zapl5.c]~,eri ~
t -:'I(:
~'~l .....:.\1-1",. _-' ;L.~·_. 1JJ..!"'\.~I~ _~r,

;IJ~;U '"' m-:.a . d"-'d ~'l cu t'·'fl ;

A!ol;~~ ,'tI,I~Q'

_.' ;-;'_' '~'IIi,

;j(;;

,;J~...

!~.'

~,,;;,

.,"

l",_';'''

~i

1w.U~~ ~ . '

,&~~'~I.i_.

'.

<_'~-"_'_

'.lI,·

0'"

,_!,_",:

-) .~~"'

.: ~: "'"

" ._,:--iiAl\! "

I!!II!II"

.'[':::

-:~

l!"1i,' -'".", U.. 'y

...

Bakce, care m,;a ,minu'nara

eu a,tita polltete, tnelt rna pufni rfsul : .......... ' Cuconasule, n,t' v',a, BU,pars"ti ca, Ind:ra'zn,esc ,s.a · v,i spun, dar nu sta frumos pentru p:arintele dumneavoastra, belul, cele ee faceti r Care' este ilustrul vostru nume 1 U'nde_ este, gc'D. :'.' vern .or ul d u mmeavoastr .. .. .. ·. .'!..;:c~ ~ . a~~ 1..0 '. ~ Ce-l - aceea ,;lluBtru,"; ~i j"gu'v'ern.or" U tn'tre'bal, :r,id,i,~ elndu-mi salvarll, eare-mi CiZtlS,,8;,ra 'pe vine .. , ~i ft1t,r.i rn ul ta, vorba, ii in torsei spatele. Un ciliret; Iugea Ia trap, iar stapinu] ealului alerga ,inda:r,atuit Iui, tin in du -~1,e' coada cal u lui Asta-mi 'p]icu llf.'ara din esle.• de o Ina i $i eu Ia goana, p!ina, mi se tiie ras:u,fla:r'ea .. , Aoeasta·.~ prim U '-Zi, d n llbe rt',Iwt IrC'" fu sin aura din vremu ,; ,,-_ ate ~,;:tt;~;_O ..·.. :''"Ji ,r'ltc: aeelea i:n care bueurl a rn i-'tt fast i'n'tr1e'a"ga:; {,ar,a eea mal mica grij,a" Intru nimle stin"g'herltit Imi venea ,sa, fae: tot, Iel ul die n,Qzbi.tii deodata '; ,sa 'tree, peste podurl, sa ma due Ia Cornul de Aur, sa Intru In Iupanare unde dansau femei eu pinteeele gel, s,a" m,a, urc pe ~ltra:zile piezlse care' merg spre Pera, 'In sfirsit, ma, hoOtie'ii, s,a mi, plimb calare, ~i alesei calul eel mal frumos, Sta,pin,u} lui era cuvlincios ~i binevoitor, Th~'a, ,a.juta s,a, Inealec ~].... seurta scarile d.,u,pia mi masura, B~,gind de seama C'a nu ma prleep 18 :c',i]ir,ie ~i lea nici nu prea ~,tiu incotre wean sa merg,' rna :invi,~i cum sa t·i n f'riul ~i :ma, lntl~eba. unde mi-ar placea ,s,a, ,mil plimb, .... ,~ Pretutlndeni r;isp,u,nsei, eu, in,tep1enind,'u'-lni, in, scart, .. ..,'.......... __ :1. , e,~~, ~~ ~1---'.-~""'-' mirat dar lumlnatta-voastra ,-', Pretutlndeni _ f,a;euel . -:~'~ .• -'';:','~,"_ n-ar putea sa. mearga deodata in toate partile~, Trebuli9: sa va alegeti .0 tint,i,. -. Daea ... asa, du-ma spre eolmele ee]e, ce se ogltn:i desc 11'1 Bos for" ,~i~minat de el, rna htd.re'ptai spre 11di.z-.'K,io,c ~:i Dolmac.

cu totul, ,Trecatoriil nla, crczusera 11Cbu~~1, un eeaus rna far opri, fara, sa m,a, ,atingi, rna saluta cuvlmclcs, ~i... spuse ml

'1;;,.,

..'

,i...

11~·.':L·"~I.I'I·'

ji .....

!L;;

IIi.

::'!':L'

I'I.!

_:'~l!":'!"-~

IUL:_:__

.... _;.~'~_

...

_._~

-1',-;_-_-,-·.~~

.. "

.',:"

mal nastrusnlce 1:nchi.puir,i~ In, timpul acestor lungl ,i dulci ceasuri, 'vra,]it de' ]e'gi:n,arile ealului, care mergea Ia pas, ~i de, frumusetile eta se perindau ps dinamtea ochUor mel, trupul, sufletul, in'tre'aga mea fi'in,i ,D.U mal apar,ineau
lIU" ,I··_

~,i ~'i

ump,l'u'ri sufletul cu eele

T,o····t· treeutul m eu ca. 'n--·a~l·ru·";c·~Je'· U:·'···~'tas·;,o'm·· cin ~.~ .. o~, ·· Il£'~:__ __ eram.i. Uitasem ,,~ide omul ...C8I"e' eondueea calul de ci·, '
I,.

m····acesteia 1;";:
,.Ii.
leA . "I.

r..al

_-,'

;",1l1~

_'

,I. ,.,-! I.__:

_.

~l'

. _ .~_.

'__ __: I._._'~"

,":.

1.1.

,J,

... -.--I._'",

'iQV

aiD,

' '~" _'_--r ,,~, ~, 'U" cricn ,P;;;'f!lt''';r:-'u'' .,Ql eare ~n'-- \,;;1-1!!1;.",

puneam eea mal mi.ca intrebare ;, ;~i tot tlmpul ,cit pn'u ace;)s.til plimbare de neuitat, nu desehisei gura, Ca prin ~ ~. flO'" ....... ·t-' te .... " , 'V18~, simtu, ,imr .... 'w,r,ZlU" ca se opreste CwU I" ,1 auzu~~ '0 'voce un de .nerecunoseut, :m'i1~unind. 'pare'a :: _", Efendi, e tlirziu~'i'~Aeum se innO'ptea~zlt, Mi.... foame;; e dupa com 1'-- - sa"..i ,fie, ~,fl calului 'N,... fi vremea sa 'va . d~cac~~s,i, trebute ..... , - , -.----,.--.-'~,-'--'ar .~~.,. -. "-, ,~, ...
",~!Ii ... •

oQ,,~1 ""~

,0.' 'V-' rorba. ~. .. J~


,i!l

,(:1't1'p. ,It "'.,

~I Qi.

~ ","",Ui I.:,

'lim

'I

ru- "",ni .e.· ' U


"~,I. _

_'

n 'UI -'~l'
_'_ .. ' ,

Intelesel Ic'atrebute Sia descalec, ,~i,rna dad,ui, jolS aproape :za,p'aci't~ 01 senzatie dureroasa 'intre picioare, m,lI - falcui sa-ml pierd eumpatul ma, asezal Ia pamlnt, -'V'··'··O'I~~;: '~~m--1nl-I"e-:: aici " m ~n-:'+'ucb-'~, msul ' ,~:'a ,La. t'·-l~ 'ia·~. o Ii f;acui un semn afirmativ leu capul ~i sensei, 0 li,ra, mreeasca pe care f-o ,da,d,'ui;, $tiam, c,a trebuie sa 'plla:tes,c car n-aveem nici '0 idee, despre valoarea banilor, n ie i, despre aeeea ,8 eelor teebuitoare in v,ma,ta" . '~ Treb'u:~e sa,~m.i d,a,t:il trei eereet, im.i spuse el, poate ,~lv'(~ti m,arwnt~,. :Fara, sa-mi dau sesma c)efae, vrui s.a-,j. mal dau doua 1ire ", ' _, :N'u" Efendi, mi-ati :pIAtlt prea mult ~i n-am de unde sa va, dau restul .. ;:~ past - ..:aza "O~_'t- 11 ~OPI''-:U"i; -e' . t~ ........... 'N"".. "UI ....~ n-- ;''J'!i'' j; ... , '; 4 1.:·,U:i~; \Q~·:t.r .- ---..' t ~ ~ V'a,i de, mine, pentru banti aeestla ar trebul sA muncesc 0 saptaminJQ, '! ~ Nu nim ie 'I' Ia-ti-i '_",._.. mUIO/G,t.'''''''1 v:. d _,..., numele lui Alah, nu-mi trebuiese 1 ur:la el, PuIn temlcul vostru ar avea dreptul sa,.... taie Cat pul, d'r~ a,$ mi .... face una ea asta I N'~~nu-ml trebuiesc !' '. ;$i, desertindu-sl chimlrul, i'mil vir,s,a tn brate 0 sumedenie de eereci, besliei ,1 metllici, ceea Ice mi se paru nesf,tr,$:it Ide' mutt, spoil se temeni de nenumarate orl, in.. caleca ,~i disparu. Rimisei- singur pe pa,j'i~tea 'V'e:fide' unui drum curat ,I ,8 'f'-r'mo..0,-, care~ me rgea de.... I-'U-I.'.ni-g.'_ ; 'U-,:-'D-:~:U'.ll'" canal, Pr Ivlrea mea ,-, ,JU·· ·<~ sul .". ,~" , ., ..~ Q,l,.. .. JC!I'U- ra a 'P- 0,'; l~ ;-'~t"~t e -,p n l abc 0':' rbea set~o-,~a~' v e 4 e"·n 't -l~ 'd-ie'" a- ~'1"" ,__ ntl";'4;. ~,' 'fl. ·oJ.. "- .. ,..;;.. y, ,o.·esti o,r~ - -~_ - : um· •.v 'V' _I .1 ientale .•. nbrele palatelor ;~i chiparcsllor 'pe.~... ; "f ' "f care soarele in apua Ie culca pe l:uciul Intunecat 81 B08~1 . " . '; nf!i]<!!I·nd'-'o~j: cu eehtu 1 era '0, fO·'·'lt'Iiu·l'ul"iar m a". tneo 110,: ·C··t- cu.... "';"""",1",.: perin dare n-'sCllf'~"'I-t';' d a 0'-01''·O···!til!'l!i! aprlna pete de f' sl "d'le, ¥~ ,.. arama, limb! ~,defoe" mtstutndu-ee tn ,de~:pirtilrit fr:['nte d. ..

,i.

.. I&l~

':.

,~

!@!

'~'.

il

II

~~I_-

.-UI

'~'I~'

'(O',~ : ••

,I!o

'_

'~';G;,;t"l!o,O .tgl'\r.r·~

.' .. jt.

"_~'"

~,

,'::1;.1,

'U-"

",z

.,' ,~Q~,!~

..

,_

.. ~,I:,Ji.

~g,

II;."

'I~1 .~

..

,'

..iL

. .iI;

__

.•

,I;.ou

fj '~~'

...

' ',-,g...:~,

~.I!,J[~,~'-

c< --,.
-

,~,

,iQI

C!I . - '. gO'.'..'

_I.,a:, '_

.r

'p- x..

--

--

,-

.-

- --

--

--

ri

,',1:0

_:_:

,',.: ..'

'iii

,.La

,I

'

,1.11.

~,

' ' '1'

I'

,f""':'"

,,_.

~.IIi.

'-'"

,C ~

__

-'_"

'!!I;;;__:,

'Ui

''i

......". ",

- !,U··.·l·.~

rt!['

lV~I..lLA.I'91

I.~

._,.'~

',_"1._,, -.::.'~,_:

·'_·_.;'··I.Ii.·

B, ··)W,-

.. ··.llJe ·

i!iIl'1' ~~. 11

C:umt. ;I'tlt de ,frumos e pim~'n"tull'?Nicl Idee n-avusesem l),ina atunei..·, ectru, !nttii IOB'f,a vedaam ~titea min'n'n'i1ii., ,P .. ~ ~l'!l''lii+·t II ._rulon',', ma.m:Ql. ,'I, cu~ca, p\_,~t_:oa-re' e, ':tUl N ,., ~ dl ~i'aZllm:-,~~,e:n' __ ] S-'ll ul uDlllluseri toati vlata, mea 'trec:u,ti~A:Ut de tare ma :I:dineii aeum in, batta aeestet zile ,strw'ucltuar.e ~i. mal cu se,a'ma ill visa'rile' sifi'r:t;d:tului. lei,crepuscular, tnett se i:nn,(jlptas'e :c'~n.d tr:esarii~ readus ll1 simtu'r.i. de' un e:in,tec duios ce venea dinspre 0 luntre en 'visle, care' ..uneea Ineet, nu departe de l mine. Unde erQ'Dl? Unde aveam ,s,a, m,8'nin,lc?' Unde sa dorm ? lei unde era Chira, mama Ins pre ce in'i'm,a, iubl... o -'-~ J..ll.~:._..:~ ~ :",''_. , l~\¥' __' t,'O!!II"""e" u-:trm '81 C'!;; m -'II'";. :r"""·d··' rept ,p-e.'~'·ll--l~,[~ ,d'lloO"d,at",x -~n~~U,-~ riI'''''ID'ij!)!1 eu hohote *m""li!:_ 'r"X,:i"l!il:'lH M,~, nO"i'Pn'l~l~i r.~' ." _ ,I~_ . a~~ tot pustlul sufletese ~ ee-l slmjeam '~i lacr,imi, fieirbin,'p ~imi. In.undar :~, ob·r~'Jtl·:l~'V'~"]Ci~ul a' ",Iu..~~.:_ ~_...: .n-'t'll"l!'t"n i e<p": .... ~'lI'I!''''''1l.''' ~,l~ "m-~_ : ~I ~'.I~.-g. :_._.", '.,': __ 1 rine . ~ns,aclnd fu Ia vreo doi ·nl'e!tri de, tarDl" ~i Iungi ,gttul, ma eereeta un mtnut, a:pioi se 'dlep,arta:jl. iStrigi'ndu,~m:i pe greeeste : - »ah, I ,s,uflet'elule:! Ce te bocesti a$jQ? Nu cred s,1 :f.ii a,ti:tde nenoroelt, eli doar te :vi\d polelt cu aur 11 Din noaetca aeees, nu 'm,a, mal inered in oamenli IC'U .Vlocea frumoalcsa;>
'ljo

'm,aril~

~!

.~~

j ..:, ••

\~A. -.:-".
~ I,'

__... ~.. .... _ Q,g_,iiiii,'_.1 _ Jt~IL.""·.L.~:_' "

~U

",_" '.~,1

I,

.,OJ

.."

_:~'.1

,~\

,..:_::....~

,,-~, :_ .:_:,V,:__'.: '.-- ....",' :

'l

.~.!I

I,_.~

.. ': ...__iU

-.A

"_

,Jlg.:p'~

mo, ' .. _ "_:. :_'.~"_l··_

\#.):;.,'.lI ..LI.,A,

~_f.,.·,.lllI-·~

¥!'.D

,-",

IUVl","

[alea unel dl"'n' O'~~~ ad oleseente ·d·· ~t':M, p~"r:'!:iid-"; nem ·1;1..-n,cc'1'· '-V-'~Dit,,; 'N'';;~~ 0 ,I :: I :~~ t ,"' auzunareel19, mei '.me eie ~'"'.']I aurin'1 aces-a care mi,~·t-,_Jl,g~eula b mpod aeels scumpe care rmi 1, >-_u"obeau~_:'~~ d-egetele n~:c'~ '~.ii; iei eeasul aeeia ceas dom-' esc n I-"ur' 1: n stare n- ni dea vreu n sfat tf'!!a~ ]'"'~d'uc'~' -m ..:..a "-~,-. --I:J~~~i" V-""--' 1,', -,-,..-. .o.~ ~ ... ~- ~ ,--.• ; ~"~ . .. vree m~n,gl],ere,~..' 8·oar-ea ]-." 8'e narui ' ,ID, OC, 11. mlEU,t A:,' #:i .... ".,~ .u, ....... . .. ,", - ~- ~... d~I' t t' 'I.,' pma ~l camasa d:' - ,p,e -- ~,_a", I.OU .. .. - mrne, a.ce,] Ula. . care~ .m.. at ae ll '··~ U,~ care.. nu ,pe,t,J!.-lFa~mer pc" mama, "~,,,,. ,~.~-,,--- ' ,-,,~' 0' ,.' .~+,l'i:. t,'i"ti. ., '}, C-,'iI,..;,,;'" .'-','-, ,.''": ,,-~' ~ -'-" ' '" " f 1. seas ell numar "U,Vl"d din parul IO':'r-"ea mi-ar ~·-l·~··~'t~· m"'U]!i"'~ putere 'd'-"ent;t-'- t···nt' 'i ~.-. .. i" uJa~.. mal . ·V - -:.·e· ·a· u '-I ::--::,·t.olest :-'~,--t·:, ~~,", ar· . 1 ...~.-at -:: · '~:>n;:- ., I~~l"t" m,.·,t- - l,.. IgJ,cesca,--,' b ,.~, ,em,a" ml~ _n, ,:. ~f;: ,n}'!.lna,.. Inll .it 'mll aI, mu,-, d (~CII_ to t neSt te ""t _"-8..e t· _,m.al'tel a.oet~-eat, :=-"--'€ ,Im:i razimam ,f:ru,nteIQ inf'ile'rbintati d,e fi.ecal~e cop"ate s'l
1

,In'll tipiai ,singurate4ii, to-a,tA durerea,


.~,-:'."_: .. ' I' " ..~~
,.-=.... ," _"." .

toati
:" ·~I..

~f-- '_: l~!~~tl~


. I: ': .. ~I I I, I

';;~~'I

.. .:. . __

01._."1
" ."

1_" _ I~:
'J. I,".

I~,

.. ' ..
- ..

.:

'1~i.:J!~~
",'

',' ,,:~

,1:1"1!!!1'~1IJI!

1_ ....

JIi~ll
I")

..--:-

:'.'!",

':1.'

\.

~~

••

, ....

1 " ", .. _.'

.1 ..

'

."

::,

_'.'

~."

II

.-'

",'.

."..

- ",-

-',-,

..'

-'. -,'~'"

;~iliI"t1"1i,'ii

:....

I"

I,
~

':1

I~~

:.:.

n""'11 ../IkI!.:

."

·'8'

__ -:.~_

~i_~.

,~,

c";:;I .... !iiJ!~

1uJ:,·'

._.II~".~,

"'."&1"

I.~:

'.'

'i~

:,

~I.~

,.:, __

'R·._.'... :_·

'h"

' ...

'1_:_'''''''_'1;

'-,'

I.'

I...

'

•.

-,'.

.-.

'Ii;

_.'

.... ",.,

~~ ~ '.'

..... '.

"','.

"

c.

'

.-.',

.'

'-i .-.'.

. .~"

.. .:.....

'.'

'.

.'" '. ,.'

.- •..

.:,

'.

'.

l'iiliiil"

"

""1'

'..

".-.

"1

~_.._.

.:...-gl

..:.._,
~l

".'
::;

£-"G,..

~",-}~lk_

._ .. ~,,:;,.., ~Q,

: .._...:,!t;;-.I, -:". .

._

[II!w.-&..

I.'

':-

itl"

!!--

:_,'i

'. ,:,

.-}i -.~

'i·

.. ·•.,:.._··

.•..

..•

"",,'

-."

.•..

.';

,II.

" ..

-.'.

....:.._

",'-.:

1":"~' .'.

. I-d· , JL ..... _~

dl'ntte' ell -0 scildal Cll l,8',Cfllm.lle m,ele,~ ~ .I ~trllngeam, tn, brat.e IIC'~ nD>p~: !'~'r''''' ~ ~ ,~l ,-,~ ,aQ~ J!l Ji::~'r~ '~O'ne·t. ~':,~,I',11a.r;a n1'- ~- - ·ar.ft ~, : n' ~'~ L.~.' .- ,~:'t'Y'ii ·c"", -....."..;u::rml' ,~
i!!Il .. .. . ' . .. ~ ~ _ ... ' iI!

"Y>ili"'m--"~':U"'I' '-U-'I!i~ _',..·n:\l'tl U~-in~'" jI'"Ii'·i!:'ii,t' IJn.lO! 'd~:- 'U-I-_"".~!U iit'!'p' 'r~ '~, "'o"r-'~Ij; ~'! ;n'i1i;'a-'J-~'iu.l- 'r-,:!'eA'~'ru:, L Ul Ii;I· .. _ _:. '_lII".". 'e'~' ~,~ _'.~' I;;,;.~ r;t!<,,',' ,c__, ~'f'" '/,1 ,,"v I"iIt "",a_._ -'~:.. - -,.,.. . I . ' - "'" .~ .... -'~~ ..... -~'. ..'. '-~ C!!.~.
1

!!I'

;__ MamA. 1~, ... ~Miicu,ti" f..;-~ IChiro li~; Surioara. ! ·tJnd:e 'sun~' ·te'ti? 'E,u. .lalP··- s;~ipiatit'~ nu ,tiq: .tnootr·o s~'ap\1.c!,~~ 'e;i~'~ n09.pte~,~.~ pe-alci e atita lume.; atij,ill ID~me:n'I~~:: nu-I e"j Dar

ei

. Deodata, Ia 0 ,co-t!',turi[t 10 Ium ina, pu,ter.ni,cA' imi lui, vederile, Dot :;,,'desc"hi;ito,ri de: eale", eu pulpele goale Ii, cu fa'clii in :m:ii'ni:;,reeura :in, goanl, s,trigJnd f t ··' pa'.t.:~!!.e 'II " ..do '_ La 0 De-abla avui timpul isi, m,i, ferese din :fata, unei tlf'asu.ri lu,xoase care treeea, cind un bici, poenl ,1 sim,tii 0 arsurs peste ,gt,t Ii birb"ie".,.Din vremea bli,taiI.or~ tatii' ~.j.~le fr',atei'ul a 'm' e'-u-' '-n·-'u···· [rna,• ~IU' f--!a~lll!'!!'e'"m t-!",- 'd u'r-.: '_">Ii. Mi ridicai, b'i.jb'iind. DruDl'ul era aeum ~i mal mtnnecat ~'n' _J ...'.~ sro ;I,n,X mol:' law' '~U- iprln~~ C'O, .I. iamte y-~ 0--" f"rii~,X -~:'8·' 'II7n~ ,~tL rD' _.>"o.~~ 'tn-'~ eepu :~""11 £!law, alere 'e. cit ma Ii'neau p,j,cj,oarele'" f'iri, si ,S,'COit 0 'vlo:rba., temindu ... 'ma. de prol,prita-ml rasufIpre' ,I die tiu:ituI" vlntulul tn urechi. Intr un "~~~'U·' Inc"ep-":U'" _4Q1'~ ,~~ 's__,:_ ;gr-:',5, c'~I,·tD'V·!~ se. ~'~F' ~. r··~""'·~ '-p=- gc_ ~ ~ nO"~l- st 1 ~a~: ;;'L~ -'-·-:r·te .- ,. --,', curate, iiIl'llllil"'·'t,!+ m "''''iI'rd'' ,~ t -,... .c 'n' ,£1 -to ~~ care ,j-'" --. "u'r:'curu wl~:~ .I_.'~u. mare, mme, negustori ',llpa,_,_ care ab"ia, se mlseau ~i,J In, sfir~lt" ma '~pri'bu.~i'ileslnat, undeva pe un maldan, Imi revenil sub s,ilintel.e' unul om eare vola sa m,i ·rlq.,ic,t? I,i ......... Iumlna lu'nii - 'z~rH,-u.n,chip care p\arc,i .. r f'i .fos'~ Ia a 81 luI Ibrahim, pesearul ere rael de III 'Cataga,t~ t~n aQeea$'~: cli.pa~ in sufletul meu sa rede~;tep,ti ,nid,e,j'-d'ea - de a regas,~ pe' Chira 1.1 pe mama, Ma, 'hllan·tul de ,g!l:tul omului aceluts. eare rnlrosea a j'eg 11i, tutun ~i strlgai~ eutremurat Idle pllns .: a ,eu"'n~,·t·~--un neno ro ',"I~'t'~ am 'p;G'f·;J'ut' pe cO-'r';' mea sl pe ~~.~J.:. ~ !_.. ~~~~._. .... :', U" "_. O.. mama I ,AJ'uti,-m,a, si le g,5§.:,esc, ~i-ti dau -to"Ii ba~ni:idin bu:I:u.nar,e~ toate ine'lell~~ oe,a~,--'~'l:i,. halnele ... e pe mlne.; _ . _ d _ -rn- 'n'1"u'lm~'-~ lu"i A 1'a-.,::- n~·'·'u·' ·t·;I·"ep-,~ T 1'im~···~·,<lil:~'iIf'iip-.-t,,;: 'b~'a""~''''~n-:-. ele ·ut: 'M.-I1. ~_~ ._ g'pilOlfn' du ra p1 ~'1i anasmcn, - m- ,,",,' t g"C_ - .x n - parma ]-~' juava, peste ~ 'Ur'aji·'~U, ..... .IU.1 ~ Apol, :r,i,dlci:n,du, .... :ma,~,a~a,uga : '............ leu mine I 'Vino II urmal, Abla atunei big,a!. de seams ca pe bratt duces un cos ell -rshat, eu care de b'UDli se,;l'ma I$i c~-tiga p',iin€!,a, M:erHriin mai bine de-e jumatate de ce as: !t ta,ce'3 ' eram ,c~ -ae',sivir,'ire prostit, :N:lcl.oda'taJ pmi ~,tn~a' ,a~p',a' , 'p!r" noroi, ·n~.,c-:~'Ad··~t·;; nu-m 'Iii' "'a~-'l''': f(_·'u·l',·o,~_,u. D--U''- b--,~'1~,,~lt.;'!jo·m·~ 'mic,'f,~~,t,~·t,·~ da,t si 'v,ald mahalale a,tit ,de m urd are , nlci ,0 ,sari,cie' ati de eumpllta, In s'fi111t, 'el ~:m,i, trase tntr-un, 'fel de ma.,
'f!
, .-" .'_ ,I ~ .... Q' __"~I.-I'Q
oOj'

L::'~a C\IH~,'!"'..[, nu
I

.. ~l·'

),0;

'm~-"Iil:iJ'1t'V!II'I !iiiUlILW
'.!!

ii!:iii

!II

,c. ~

_I .. :

1&' [,: :~ '. I~ g-

gpa " "': __ '~\~-~~

Ii!'i!r:li, IW'~

·_all ..

:,! j;[~

I_~.

~'l.

"'_Ji.I\.iIG

,I.

"," .. :

.. '. ,I :.M-,I _

11_,

"_~I:".··

.. :·_'l_~ _

cr,_I.

'p:,~

1.iI.,0I: -, .... _,

i',

,t,

_~,U,'",~

_~

,&,

r~C~,

c.'

1~;.IIi.

_'!!I,;j;

cC!I',;.l

1ii'!li.!!"Jj ·'Ij,..!(; ....

_~~t.:..,iIi,

I~

.. "'.I

,'"1

i ~'..

l!i'

J_.~._I

::_

\~~~I

:~:.'

~.~.,~,·~,iiIIl:_:~·,

.~I.~

¥I. "

:.:..~;

,_~'

',_,

:.

",

.:~

..

_> ' [~.'

_. ",.,

:.:

,.r

II

,_>_:..1,-;-"

IQ~'~

~,;i"!D

:"",

'_"-"

~'UI

I,~.' ,IL"-

._

_III

£'ii. -

'III!'

[I,

.. '

, .. 1_

•.

,gl,Cl",,~!'Y.·

••

'

i'

"

._:'

.'

"'·:~I

.. ~'.'

,.

,': 1.1 V.iI,

,'. £

.~.

1 .1i4I

',' '1·Ui.:

:"

'm-

..'

'_~'

.' ~.i;~'-II~j

.!.I ' ern-""l~t,,~, un ah,- ~, -.;; ,,,--,U:~ ','--'I'U!"- er--.',U'-, d-;-e· ,~ saltea ~!:;fJ.; un:. 'U' rclo ·,"r-' eu n-"-' '.'_ a ' c',~AI't'F Y :__ '.' ambele pe pam.tnt~ Atlta tolt.~ ~, A',cum spune .... ee-l cu. tlnel :irn'i zise el;, lasmdu,~~j 'm,i, panerul :~dasezlndu-se tureeste pe marginea asternutului. _ in mal putin de' un cess", ii, povestll toa'ta istori.a, mea, 'pe: seurt, dar mati", f'ara s,a"...-i aseund nimie, in,cepind de PQ' ~'~·d-· . eram ~ 'l~l'nlOa;.!' m ,8'·rna 'p-,¢-'a"" c-1;'n-;,d,-1 f.'llll·~l:.'I'~ de~ pe. eorab ie, 'E'1 -.- a, .~:lll ._ __. _ ~e _ ~.v. __..
..;Jl.o, 1 ,c~, : '\oil' ~, _lb' __
,",.IIi. ,,-I

'\".·c

~'n!'~ a.~!;;~'!'

"-I'

I.

l~'"

.•

'm'"~

- - -a,.

~"!;.;II,

,i!'Jj

scu 'l,t'-a~ f'-a'" r'-; ~a:""'c<·~oa',: un -, ,"", ~'V~ t'~.ffI ~ cu .. ~;'n" ,R


", ,~ ,",_,

.1j,J/. _

. .L.

,.Q

;P\;r:-

~It'-,-,'.Il'":,,,

'1"'0-.....

-C!f' 'lir-~ it-'-,', D., 1 'l'~1 ·

,1:!IJ!:i; ~

r-]iId-I'" :1I"iI:,rl'
-,.'\;ril',;!,

_!I!

in, pic:ioare' :: ,,_. Cu.h;~a,~te 0010,:, imi zise, ar.a.t'ind,u"'":m!:i salteaua, ,As'ta~i '!I!-"f't·, ~e-'t':;ipo ,~ iiOJl ... · ne ~n'-, st:~.:i'''''}~~I·- a~, -.t-' -~~P'-UI-' ~, 'al,.v,~'~£\;~ m~Irat dar ~ :e- ::'- tregu m"':-ere dintat ~,~nm '::-'~I ··-a·n-· .... -:B_~~t,4~-~~ Q., ... U.& va ajuta sa.... regasese fil'n:t~le dragi pe care Ie cauta'In, mi CaLzui. ca un bustean ~i a d,Otln'ii, plrivind' pe bin,efact3;,toru]: meu, care j"nlemnise in:tr-un eol], cu ocbit ,a\ul'ti.\i ·uupr.a mea, A doua .zi.mi desteptal de cu noapte : _, !Tr,e'b'ule sii,pleeam.; -- Ca..sa ci,utam, pe 'CbJra ? iritre·ba-i gribit~ -- Nu, c·op,:i.le1 nu ea s-o ci\u.tWn pe Chlra, dar' pentru ea sa I1U ne mal :inttlntm nlciodata." caci auru] tii'u e plaza rea, Beulele $i hainele tale si"nt Piut'tit-oar!e' de nenoroe, Alah sa, te albia in paza Iui :1 Qi. dU'P'3 ee 'm,n!cui,e u~,a~'ma li"sa afara~ dep,kt,In,du-se cu panerul S~l1t.'1 de rah at,
'1,iU. '-,'
.,.1.._ ..
,~.,.I.,

.~I ~.

1io~1!li.iI.

...

"J"

.A!

U.

~~",

d.': _

,.

'_

."~'~I.~

...

I, __ .

1]=-'

1-,

l~~··

I~a.,. ~A

..

I,

~I

acesta, irnpreuna eu ceausul, barcagiul ~i stspinul ealului Iuat cu chirte, ,fU'l"8, singurii patru in~j!;; sin ",lJurele' f'i-tn'te: clnstite, cum multi vreme n-aveam Sci rna. illt:1t]n"esc"iar aceasta l?I'ima, zi de Iibertate in singura 1:.1 amintirea eareia putui !sa..... mai de'Sll1orte:s.c Inima, mi . d'~--t'~,,,, . -',- ....... --- I -:-... ·, .,~ din -' Ipa aceas .__ ... L.-tU'·.!n'_lll pas pe 'C"aJle""'~ f''aC:Ul",_:·..llD C 1-":,--.--·'--,-....__ssta, D1.3,ause , de',_'!:!II drrep .ul "ln pCiir"a'.! P'··'G,s·: .... ' t--Q .... -,. -,"tl'f .'. p /w __:-" !Ii;,t, tnt" r-'u,n, C"hi1}) ,ai_J.:t-' d e'" 'cf'IIU"d'-1 u- ]"Ull'-:Q'-I!iI3i ~·,~·,.aa'-'·- fu _'arasi lL. --' '.' ',', l de mare inc'i.t - creztnd ca··b,~t.rrnul 'e nebun ,_ n... avui . . -'~ .. -...... -'I'~" u ,''J d 1l'id' N·' '_<1lmaear ., ,.t.""""~ puterea sa p: l.ne." sa;!:·dl,eLi.n,a.~>~,~'~;"._,"" U 81"· V,J!'S,n-' .sa- ered intl~-a,tita ri:uta:te; Primul- meu. gtnd, fu,:~'si ple,f! '""-':!it'- 'i"i!"II'~';; "r',Url),y. ~l:-n" 'C.xu'... ~.A ; '·m-·,·"a' _._ l".QI" .. ·:_I~'II.~ . :3'· uno' "r'- oameni c-'u-;'~,In' . ~imi'l~ oj
;(""iIi"",1

Ba trinul

,·c,..;,

.;3·I''''~

....

I.~.....:._'\#,

-t, .. ] ..1

'.•

'

,.:...I!.".·:.:,..____::..,·a,.·.i_=4t."~1

;!;Q

-r

"C .•

'_

,~.

..

"

..~

IQ.o

m'

.-,~'.

'~_

,-,_'__

'iti,(_" !U.~), . .

"51' - - :-

111'1'_'; .D;iI!:!,n;'

'~I

t::!J; ..• ~:-,-'!;.;'("

~1

,_.
....

"'I..t.la\.t _.

.i'1I11'!l1 ""U, ..

·'i"i;'........... ~'C:~': :;.

:"

.1;1.,.:,

'."_

:.I.,._1i

'Iu...tl

''''~.:.~: k":'II:'1I':I;1,j'}, . WUJ~~,.".

AlI"

mln,nne'.
"

c~iuditenie copilireasca tmi, 'ylr!ise':m,in C'3'p ideea flX:i, c~i maiea-mea continua si, acum R.'~$l t'n,grijeas C',a oehiul in, vreun spital din Stambul, Cu M, imi spuneam, trebuie sa-mi l.ncep cercetarile, Cu gln... dul aeesta :inra,d,acinat 'in ereier, 0 pornii lntrebind pe tre'cli,tor.i cam in ce' parte era mijlocul or asului. Toti :m,a" i:n, .... d.reptara spre Pera, unde ajunsei: CU, vreun eeas inainte
f~lu,...-:m,i dau seama prln
1

c'€

A..... '.' .... '~ armaza,

M'i~era foame de nu mal puteam sa :m"i tin pe plcioare, ICiu.tal eeva de mincare int:r~ ulitalaterala, de unde ven'ea mires de Iriptura de oaie. 'L'in,g',i, 'colt; lnalntea unei pri,v'a''''' 11oare"un om f,ace.a vmt deasupra unui gratar, pe care: se :f',r.igeau {)I multime de frl\g,aruL. Cu fesul pie ceafa ~.i ca,.... masa Intredeschisa, IAsin,d sa se vada un piept aramiu $1 pa'rO;~, negustorul i~i Intoreea marfa" se tnvtrtea intr-un pieior, 't,i da ochli peste' cap $1striga lett putea :
,---- K',e:b,cz"b ! Ke'~bab1 Int.:rai in privwia d"eprti, lSi cerui p'Un',e' ,i, keba:b,,. La, 0 mas a murdara de Iemn, inghltli aproape lJe nemesteeate o [umatate de piine, trei f'ri.g',irui ,,:i 'baui apa, A,:poi, seo .... , tm,d un pu'm'n de bani de aur, argint :;;i, aram,q, ti tnttnsel Ii Ia ce....datoram :: i
......... ')}':;l ...:fl'"
I ~ ~

r.,

.if"!; "'1,~'"

,t
_

00·:·:· ,~,,,,,,g m······~n, QtIL n ,·,e· ~ ~e· i.:;l! I~ .. - 1[..


.:' r
1 '1.' [~,

'~I 'Jl~ C'P- - 'U-, :i:"ia:t Iii]!! &"1.


I

t",

.~~

Iute I';'n chlmir Pe ctnd ieseam m--·U '~:>J~ ham' ~',.... :jI" a g'nd', ....';~_,;;..~._ ' . '-U- d['" d OWl :' sau 0 masa C08It.d en mu lt mai seump d,eclt ... ,x, 4!-,;;: It! ... na .m c mat r ... ehiria unui cal pe-o z! tntreaga, sau ca t~mh'arulu~i ces tu i.a, a puti.n, Ii pasa oil «puternicul men t,at;a'»ar putea si-i reteze
W, ~'"c·ur:l .~:!. •'...........
,I rl11 .. I."
:1, ..
~l I":.. I~I' J •• ' I I

Ne,guB'to,rol tresari,~ rna p:nti eu ochli, :piriv~ pe f'uriQ ,Bpre' u~a I~,iluii,! oC'U tnd:ra.zneala" 0' B.ril de aur, pe care 0'
! I! &!p ':-.

~!'

~ ... _

tIi.,~,v.'< . -R

'l

I,!

':,

.~'.!

~I

I~'

eanu 'I·~ ,~, ~.t'"


I, ., ~

care ,sa rna ,a.jute din mimi In, planul meu, m,a in,dreptai m .a •-nre·· .n.D'a·· ·"m'-·'··a'li! ,gr..a cal- Dn·e;~; .A1l1-'m-·I. l~Gl ,Ll!Jlrun,~' I.iLI ,P18tu 'II! ..'.. "'~--' -g, ~'~--' .. aeeea, M'il ,gm,d,eam: "rE mal euminte sa 'm,a adresez celOE :m,ari ,'i D,o',bill ,: ei n-au nevole si mi lure ,~,i ici nu n 11'1!'- teatDi de .podsaba .mea de aur, .
"i,.' .'.. ,I!,

Nera.'l)di.to,r

sa, dau ett mal


Q~~ '. o,-I,-~"
' ..

c:utfirn;d de un om, cumseeade,


,j

"'ft

":

if'Pi,

"', .. ,"""... .

~.

"

'•

cu 'Ir-- R' t' ,n'g:' _;l:lli cUi" n


·}I

'mea, fu exacta, Ml! !ndre'p1;a:i mai, in'tii sp,re un, vaesuitor, 'Cum vedeam ,ca f'aceall ~i aJtl oamenl cu gheI "lIia ,....11~ m e'"'I' D·~..o 'd:: ata 'Bet"a- ~--~, ~'Ul,clt".cilo; 'm- ....I \C~'b. msurdare .:. ca ][' " ._, .~ ~ ..... . ':-'.. i1J .. UI~ _"W 'd.Jba~i~:: tr,isei eu echiul la cit 'plateau alp i~:i vacs'uitorulul, ~i-:i dad,n'i eu ,clt mal pUjin _..... metelie, Apo:i: un
J udecata
,,f,,.....
~ ~ "._.
f.1

mirbnl
. 1.__
I :

,Mia" zipaci, zgom,otul ,asu,rzitc,r al al,a'iguri] or,,; zarurilor ,1 'p,u],'Qr,ilb:r de table'. La, mese, aproape n-aveai Ice, 'loti, ,jucau c'l:te un jlocjI, In adev,ar, aici nu era ,dec'It Iume bqna, '.
_, _

U,~.

r . '"

~-..

"

-~

;:-

ti ,. . I "!!It ~.

'~Intr-~"ru~' 'in···· caf n ea .'. -'-e'


.

,i
I • I ".'

.tl,

'1-,""

I~~

g,

.'.

.... _,.__

.b.~

~i

'., ' __ I

II.

..-.~

..

•.

,,":.

_I.

_.

'.'

••

[I

1_ .~ ;:,..••

\:"

flU mil
''nl;r-'·

"Cit e de plaeut sa, ai de.... ,1,800 ell oamenl bine cresa 'cuti I' 'ml ;I[n,idii.~ A'ic'i tel s'imti, rn:~dla, Iocul 'tiu deett prlntre caJlei,~~, 'MI asezai pe-un acaun, ling,5, dol. ju'c'atari de sah, ~i 'po,runcii. 0 eafea eu caimac t~d~.:narg'hiJe,:a-,Din, nou ,cauiai
''':Xm',m~i ~d~' !'~IU'~ 1 gA
I_' . I,. ._~.

MkCC1,

.Ah-l;"t!ii~ ...:1...-1' "-

e_ ~Hw." cnemern.

1."a, In ,ie'mtla, ,i nu ."'.:


'I " •.
m'
,~-, 'I~

mv~:'i'l~: "-'I'~ll"4i-_'''''-l'' ,Us '~l.~. ~ tt·

~II'~ ,..L¥1i:L ~..

paru mirat de b:og,aiia de pe mine,


.-

streeurai ~';~ ~

UdI. ":.,,,

pn In tre m ese, II."'I~·:..-_:".:'~. ~~'~m,'" 'e' "ni :ir,'~ ._. " w~


I" ']'

'.!I

nu-ml fu mlrarea cind vi:zul ca pentru un biinu,t, de argint, un ceree puteai sa, 'be,jl zeee cafele $i siii;, fum"ezi tot atltea ~- "''u"e'.Le,,, tt n,ar9ohn '1 cu bacsi cu ':1),.~ ..~ ' la:C,l, Cer.cetai chipurfle calor doi ju'catori,; vec:inii mel, un ,o,fite:r ,i 'un elvll, ,amin,do:i in!ci, tin,eri" c'u totul adinci,ji, in, joc'ul lOT.. EI U f.i:x~aueu attta ate'ntie" :inci,t pe mine rna, dlu t ,'~,,'i ,~,'le':"S:' a:'lp':,:u,~~; rerea de cap.. '~'m·-;-'l'~ P--'O!'ru-~'Ir~a:"",simpa..'-ll'~~lolji ma 1~' W ".. 'f'~1.,;j ':._ _~u. .. BuT-a C,ajm bosumflata ,R of:i,te':rului .lings care sedeam, Vorbeau rar, tntr-o tureeasea a]le,as,ii< eeea ce i:m:i :pl~le,e'a cu deosebire, dar m,il si ,iniiora" cici., tid Nazim~Efendi vorbea
I~! _. .
<. '~, "_.

~eam,a- cum'1~~p1:>!.~'t~e·;'~'u·· . n.o'I."'lI~lii~,n~~u·'


I:'"

.I.d.· . ~ .

\.;~ luI. ~l&i

~''-~\t~

.. .. L

-m'···:,~:to:,'r~~loi ~l'" Q .. ~~:._

es "_.tJ!

:~:.

c~·a~-r~~i!
-._:_ _~:

~I:.~~:_._

._~j

~,r.~1

.11'01

.I_g_,._._-,

.. -

~,._

I'

_1

__

I.~

Isa~·li1ltreb~ insi n-apueai s,a desehtd gura, c.l elma o,pl,riCD aeelasl semn de deget, iar eu :min,tl cealalta 'ina i'n,t A,0 f'i,gurtt ,,':~,Ie 1 ••.•. . ~l·' , ',az:n::' At""!~'n· i, And-r~ -,-~et-' n' u ,8 I~QiJ ~'
_'.. '. ,1"1 1. I . _ . • •. _ I~

tot. .1:''""' .....a·,'"-.' ,d'·'e"_'d'-1'·stin ,~, Un ':;:£:0' rma .<,_. Ii'1>f""li't=:ar---:u' '11u 1'" AI"n~-€!'a'" ~~l-m;,-:;l~''!t''i, ... , 'In-o t"~l:""t; .. . .", rS;]J iri, lln(~redere~ !iI.. t '..re .' u ie ... ~ '"'.......- ,"- .. ~ . ,d' .. d .. ,j,fices,II',a t b.', ,., sa f"" un ,V,ll~,az'~ ,gln',ll~ 'prl Vl'n,.2"U ~I. -i,e , "i ,l!l,l~, P ~:n -'t"'u,' p-~11'" n de d cora t'-~' Si f',ar,a_ multa vorba, m,a" aplecai spre el : ~ ,M',a le,rta~,i;,domnule, nu ;ti,ti dumneavoastea.., ,e'!;' ..' em' F,-·'.;z;,'-l·;;jj ~'a, m'~ prlveasca J. i 'f;-'~i'ilu a'IEI."""n C',:U-'- ,dePl~rtul saY l!. _' ,N,e:i:z'b,tnda asta, 'pri.c:inuita· de un g:est, atl,t,' d"e' fanliliar~, DU, m,a, descuraj;i $i dupa cite,v,a, ,cti:,pe mi ,ap'Iecal din neu
,0" '~'," .' .'
,11,'".'

I"

1"-",,

:,~"

'"

J,

'

Ii;;:!

_.

',_ •.

.!L

. J;,,.L,

oil'

;."

.&~,;;

p-

' ..

1,

',

,~,~",

',0 "~~",~lI;.,.v£,,

-..

'__

a: ~,~

y,

.Q,:

'~~_n"

.ji"

'IU.'\;,.'

!ii,':!!~,"''',_,_

.'

:_~Iffj'''_'"

':,_'

-"-~

,f..Ii<-"ri

i~

..

'0;'

II.

,"

''-'

n1'

','!;j'
••

'll~'iI:!!'Ci,~
._ _ _ _

'.

If

Ma:Tiertati, domnule, nu ".titi dum·n·.e,8v'oastri., un·de .II! Ingrij:'esc'oamenii care au oo'·hiiplemitj '2 --~ .Cin.,e:_-~re,ac:hiiple.s,ni'"? zbie~i aeesta, arun"ch1id·u~mi. I p·ri·virecare m,l. i:ns,paimbltl~

.-.. .A··P,iii't~:mam,8 .!' 'bi~igui eu,~ _ --- M'a,,-ta-i ehioara '2' ~;acine I-a seos ocb.-ii '1 lieu eI~ lniul'u.rtndli-:,m.i din erestet ph1i.... tilpt n .

_, Nu p·e:4m1!nidoi;; zisel timid; unul singur.


'UDd~e? ,Cm.ld ? Cum. ?
U;O;.'

~ Tat~a.;· itind.-o~~4'la B'riila\il in Ronlin.ia.~.,·: Ac.um do:l b '


!lnl,
I'

........... ' 0' Dameie batuti .m Ro'mini,Q aeum dol ani, cu qn; ae~b~i scos; :,1 pe care 0 can'ta aeum prln Constantfnopol I fu, intelegi eeva, din asta, :MltS,taf,a ? ,~ Cum, nu :/ hl,teleg ,I' fic'u ,c,elit81't, lucrul acesta trebu'. eercetat m,~ de aproape, dar D'U ai:ci, ,I fj-i mingtindu,-,m,a PI 'Dbra2" -'a:q.aug,i, ::: Deocamdata ar trebul :SB 'ingri,jlm ,de' ,c~ pilu~ a sta '; hal s,i iesim '!. A£.a.r,a,~ el Chern i un bit' j.ar ~i urcaram toli t re i.,
: (:!t opt" T···rCii1i""ur·''''''' .i.r '~'C!~, a '~D,Oe luni ~,,~~,uni d rrl;-;I. dulei n ,Cl,'-,1~ rsr de Ide ... ,. cruae, c U "Cl ::'d'e']~d'~' ne ~C'~,::tl1 crude; to, 'r t' ~ ,., n ~ + '""" 'b'7' e!" - t'' "'...;.:] t1 de '.mer t_~la;I'-e reianva ....' ,~,I d' B' 'VUl'fiSl lm,:-·':"~u,g,alia." u,u,pa aces;':.,8o· . · 1 ' t, dotlea tact .',', t!I~'n' ..· :,'~ uea ;~l ultim IC\JD·-·CI. cu. generozi ltate .".' ,iumu'"~ bu "n"~ i"!I'a"~ I~.I 1.., Icgll,.: a·' \l'1Iim··· _.' , '~'I ,,-,,',Ii,,¥ IIlto" '.!.-',,' e ~·e In tr., 0' J!.\lm,.a ,¢u~-a.sa,'!; .... .·.... .... b .... ,_l'A''''' "" .. .,..:b·, st
"
£1Ii;

'0' f' ~ .. ,- ·t,.,l1 pam ca-st iese d III nre, S·.' mtoarse spre 'P,r',leo:: .. '.... . . ·_'·:l·re:L1UJ,. c ~ll ee 41-..... _n;ul SO,U, Qi re'pe:ta d:is,pretuitor fraz,a mea, : _ li '

~.\o:.oo"

·1Ii·

l';.

yo

,e,!!'

':·.A···'
'.-

,g"',.'.

111 """

I ....

Ia U.S lull ..:M'1JlS,tafa-'bet, ofiterul se ,desplir~i, .' ,a" ~ 'tr ' · PI""~ '" 1 sau, '0..mu.'-I aeesta, .pe CuF.'e' ., "'U' '~''Ii:':''e'~ml'IO' :--,ietenu 1-':""" .ten ' ...... :., , . '.. I "I!-A :,:-,~ .'. n de . '.' .,"",' ,(.l, '. eeit c-;.. '. ste ell 'vlva .' -, ,~n,.",im,preJ. ' 'I' ' ..e ~l m,a.l ~sf,",,:;-"d''~.., d,eel pes. e ,,'~+'~., ,anl~ t (, -=;. "',' lu,raIl, d': ,n'J!:'ii e vol .~,. vorb.'.1'".. im'l~ Q' ' ':11V-."'-'"'I' """J l 0'" 'pc-"' ivire sev :e.·'r~~i p·...·]11 [n;~ de dlsp ret, II 1' ~~. dre'pi in';'o~ ii sP~E~i be I ": ·.···:lU 'UI ~ D'ar ,stIi ca-i mlndru prietenul dumttale .. . , . Da, e cam mtndru, dar e. un om 'bun" (Maj vorbea d bun ;l,t' ate sl M""'-U' stafa-bei f),
'G.\".
U;" _.',
;@~

Seoborlnd

~,Gi"'-',

'],

,~

.,W'

';".C

iusi
·•• e -~,,;OJ,

rnu~i i~';;int;ui'n:~ucop'iH!resc
~~\~'CL,--, "

II

~~n

' .. "

. ,"

'~"~~'

uriasa, a~ezata til partea de mi?:ziizi a. 'orasului, Parcul- ne,sfi.r~it, ear e.... Imprejmuia, 0 scobora :p:i\na, 181 Bosfor, Casa era ti'Ctlta,,; p;lin,a, de bogati'i I~ide slugi care ee strecurau ea ntste umbre, mutl ca mer.. iocui~ta'

l~i-;.~ra .~.vui
"' I.

+.

,I.

mlntele msa ,_,-.'11.;1.:." .... .',' .'.-]- -' ..... ~ ... mmteie, I' c.'" _ aerur prietenos - care umpie once - 11 ~'A'iI''I!:~n'~"x ioeum '~d orient ,;.,.,. rna ,",a,cu, i-'nICI'"'eza,. , :t· .--..- :-D""-' ',:. . 'b-" ·c£tJCU.·te ,-t~·a" beiulul ... 'f' r·-,· -'~",:---:', -.... or. ··~ose_·l_a, dC-':'::- ,]V' '.-',-- .:aJ '.:~ " :~t-,· _""~''''.. rua. ... : a(:Uet m a no-'·nl-·t·r~'b-'U-·"'l··-t· ult ]-I'a-' aesasta N-=--I-;- la· ..:'·.·.;..·~1 nimic din TT''"l'C- Jlt'll;;?I_"~"'];U11 U avea ", ,l~·_· ,Il v."~" iii· f iii'] iii ., ""f, .1_ .. 'N'-- _Ul,:,aZlm.~- F U. ~ ~\ :Jlncinimiof" cuvltnclOS~ ,'am.Llar" tot-, t~ ttmpul'1i en ~uri $,i nid,ejdea mea, N... avea sao-i. reprosez nimle \a, .--..nlel chlar nepu tint-a, de a... inae plini tmposlbtla mea mi w'd'·'·r '. "1'~':'- ~_,.\;;.Jt_" do.:,r.'~1·~-n"-·""8 ._ d-'Qn~' d _",,'. C Jlp,a n,aru:mn,1 n,l) €Jid 11·.01' -m-'ele, S .-' " to '- ~I\;;,:a, In 'D ta]iII] f'..mu I'll- lt -sa ma....d I. '~·uml-. ..... nea a f'a:ra,,~I,ar~, pastunea orients l,o.t' at ~t· ·d· = inversunata,'--.,'. i"" inert ,f'-';-: -"'f-'-lea immue eeie mai --'e' .-\-'." at 'Ft-I .~_J3LJ5n '~ 1]-1' ~' /'1---, .o.lii -----I~! '.' eenero Ie Im .pin ge '{-ie' -. dln "r'J;u' rtate ·f-;.t:'Io dtn_ viol .o..'t"Ii,4f;;; ......... U_I. ._':_..'_.' i~'P- ,:Q;·.i"l.i::II!]'I.D:g,;p ~ f- a.t"' ....; eelerat I~·e· ''?,'n+
'II,Wo,-':""'1
_I JI
lv. '.~' '.. , Ii .'.,.

1_.,

I.II._'_,~.'"

-!

'.:_.~'.~~~'~.":'.'!i!

..

!,'

J~'~

' .. _'

JL II

'P.I

;I..~ -

.. ,I,

·.·C

,,'.c,10"" ;'"::-"",,

';-'"~I .--. __"' .. ~.. 'OO

--

,~!-'i?or'
(;01,_,

.'

atjl'~D,

~D~~

ID

,ji;',,-,

:!;',

.. ;

'!i', .. ' "'-

~-","ilm

151 - . ,
~'" , . ,;Ii;'

~'.L.

QIC!l.£ll '." ~~

~;::::~
~~J

'.~

;'

'.

:".,'

_.

I,

.,. ~:'

J'?Ibr."1

I ..l. ..':.,

"I ,:.__",_.

[I ~

U'

._ :.::.~_ I'~I'I

.. 'IJL;~

(~JI~~'~

ft ...... ~~ I~;.

Jl

.0 vt;;. QIf!..~~

~,

cO, . ,~, '--...;;;ii!;

'-','--, ..-.. ,'" pov·es,_ea eu.. rult ·-'-··,-·' M·u-C!·~'a"f'a~·'b ',ml cunosell novestea .-:- mu ,_:mal ~.(t r .·.~,t··.·...•. .... l · ~ ...'" 1'--'' ' ·I~f.~ 'l·t,~;~':": ..... n.Cl -·t·, ... ,----.-.~ unt ··d'~' ' ,:i,·-t .X d sett : mU,il vi a t~ U d'.,·,e a ..u-. '." i~""~"---: ....- 'S~,:un._: In,cr~.:_In.,,,a. eiA, _J\e ....1.. ..ncoao€,~ n'm- ul a-~,_a sta a" fost. sin Q,'+' de ea-' c·.a,~,I,I,~.:: de nU,10,; .. U t.~ l~ um p--:~llra~· ·~.c. lacrimi ~- timI"p'u"l LS'l,i!L.w~_· ..'ll~ m -'aI-d d-e" u'~!1".'--'.~.".1 .LUI, .J~.'_.~- ... ""-1'+-0·· ·iIi"I'lC!·I~·r··l O'I'!i';' oeh·]"'"'1' .1mi f'ag,iid.·ui ,eEl va face pentru mine tot ee... va fi cu i
,._,-.,to;
l

'·1

~I

._>

i!'i:,

IU'

I._:·_ -_:_

"

,_,,~,~'~

_Q

. ::

.L~I

ldJi..

,;-!!oBi'll! b:~,L'

'IY'II ~!Q: ~ 11 1. £~I~I~

~I

"'._~'.'

'"

I:. _,

.- '1;;1' ,~,:!'

¥ii,

I ,~;_...:~

~I

'lIt'ii.l'liiIi fiJl,:!(

'.,J..~

'\1'1!,..o-,-.-"

COg ~~

.•

1',

···~.·c·_

,.'Ic,:.'Il'..;"

-~ ~-... put m I :8.


~ .
1.1:: ,I ~ ..

viclen ~ ·c' v'--u"I-p--"O'CiiCO"'i;;!' '--a,~ -··c-·~ p·~n-~;:5,(:'-]"haremuV .• ail iscodea ... 'It.- . rile ce',e mal b-~' - p·azm,~e ·n·! ';' ':_am 'l,d'_- ea,,·un.- c.~,p_-. .n,~ u P·-··I·-· caoul ~~, rl·e. _-'-,I-. Ine . )t--,-.jlft·· ... -8C,a ·d'·i" .' A.;,\" 4~...., C-· nam pon btl sooatem, '-~'U t, '",~ t" ooune tot ee vrei .. ""; 'Tn .. tot In, ",-)rCla.~ ·Du,pa. asta lm,i arata edaia mea :~i, tn.a dadu 'in, ,se8l11',Q, unul servitor ":-~al' tr,-b -u "'3-:;-:sa ;;o;·;n'g1·"/ l~:€ii·~·_"':C· de m- ine B-~"'l"J~"'~I''' s I~ ~:L.I c_r~ le,.i. l,,"_:_!L.~_lIi;;'~ba
0""" 'P':1i'~---' ~!!. ',]~~~ 'j'J
J-'

pr in ~l:';-"~J~l',:., f!i?" nrin l>·:····',lJ1~.)"·Pli. spitale si po 1~.t.;:('1i .... I:,' lelt prlveste pie: Chira, voi trlmite mijlocitoare sub tile ca
ei~I!' I.I~".-··'.Jl 1·:·,·_·l·''-''j1 m~n··o'\irl"·n-'du'mi m riinlle
,II"

D",Ui_-a 'al,cdr'

,i,!Li,L.

n-~a·--· ,rna"
'__I~

f.'Ii"i,

'[·~,OI tt,_ ... Q,iIiiIIV n 'Y-'" ,J!. afla

... e

~.-C···· .·.,~n. ·t'-; --.'11 In-·onSk:1.nJJ,nOpOll,


:111):"1

~. llm.l :spuse' .-'1 'e.!l.


ii, " ...

~it"~·_;,·

'{,;'III;;
-.'"

'g,.

"!I;i,

L ",'

~g~,

QL.,.I'~

Q"

\~

1',Uo

.'QU.

' .. '

,_-.-, ..

fIii

,1

,g~~'I!I'1~.",

'-:Q,

c_·

"

II,

_'__IO

•.•

'l;,i!!.

4I- ..... ,~i ~1i.0. .C!:~ .~ ....Ji,:U:~ ''ifl

~;e'rau prea bog'ai,e ,i chlal.' ind,ecen t-e'~" fUl~a, inloC'uite' ·en. ~_ altel'e m.at ~, --. de'mnofl'."- In schilm bu] tutU),OI" aeest-or a.tentJ Llni., _" ~ 'm'il s~ p~r:'~' ':~n sinour .1~_._ ... sa 'nu lna mai Iduc 'nrin :rna",,· '~ue:F'U~ ~_~. _ ,--- ~~....,-; '""ly. D· w-~.

·hl····!!!:II~- ,'1\':'1;1'· . Odll.n'l/;;;"e

,'... ... d'

-- ,'-:, ·,e p.;:.

'n"'ii

"'.J, I,W,._:!Ii;,;:;,

1i-n",Q

'-"'8'""re ~ l:.'. -'.


--

Id Ujf"1Q, '~.' ·'u'·: '~·a... ':]116 co.p' _ g..


-

1:U: -1· ,f·._,

~,

,-~,

'",

'.'

..,

~"

.,

--

"

--

M,·

•.

__ .,~ fl-"O-:'-,;O

,(:1."3' ;i!e'·::_··n-I,,D·'!Il,e~.'~.1; .~'-n~._.


iIIiiiioOiIIiO

~14L

Q~.

ll~!tA;

~ .~,

_._,

n--I p.lI'li;£i~ l'~·:e·· u


.... __ ,

,il,._"

..

.",Ii,~

Ii:'! g

3·' f_,Jiil-, _.
'---:'1

t~'+' ,.:_._o d:-: ~ .


.-'

,d· -..cio'''' f"[' 'n: ."I_·-_~~lS ,._ ..

I_

n·'JIi"'8·· -v,. ,'~; VJL


,Q\ ~

liB
. _'W

~ - ~. -,t,·" t'd·,:t;:·'!Cf~i-,li ~N····-i!:!iI--:~.':t'\"'Ii, ".,!l,n Ineresw ,-. ..1- .nos~ru, ,31:-a.U;o8 e~. , ,""Zu"u ·n-'. ,U OJ'f' .il"!i' 11-· I' 'I'· ,t- .. '-It-' ' d··· i,es·ne '.' .pra. a.. ~\l]. ~l,: In, ~ ." ·un!a· ren1Lln~e ,a,·oci,t'-l-.e ,: ..... . .... II,~, .,.- .. "d-- -.-. '1- .~. ..,. ""I--t·" 1>-0 b" I..... I,Zl, :au

A···· :'~'i"Ii,_'" '" Sloct 1

'·-1

,oe

.~ .:'

C'i,,i;; tel' ~ .,'.


"" ... .--~,

p'.
.'~

~·m,a.n..n,..'t-··": C"U' .....t-·-ra/'s·t,,_., ;"n"-· n·~'p·i ]~g:___j'\:;f .1 ... ~ '0" .·,l "a. I
~c_,
~'C

,r!!!;.;<Q

C "-;

,'~.

___:_Q,

.Q

f. I!li

:bl', ' -U' \:L -' _ _ ,Q1t ~l~ -:' b··.·!:frl· ~- o!"!iI, t, lI'dlu·f·· ~i:'. "'. 'u._ o 'm
'c__._

.na' un· .._ 'fiU" ,]le 1 a.' - a.:a,-;!! :'i-~-'n'~b-'~h' < '~'g.'.~.. f··....'*IIi,_ ~I'i!!~:~·.; :"l·nl-c. !!l;!tJi1'~'_ I..,;P,Y·""".,, -P"e':}; 0-, ~0fi-me-n:'-e'--'a-'- 'p-'e'!r~in""~'V"a'''''''1m-'~ ·~I. .,;;Ii't"""""'~w ....··.... lUa"~ o.;n"!IIt~I~; ~iD ~:....: !E!dm'--li'.'~~u[r·~l· 1~'~'4;.--· D'r-o .....t."t~n~'v- ~a.~ n [~ In,n,' -m·- .;. l~u.aI,lrt 1i 'Ie' 'g-~·t'u~ .6]- '~lili.d·:,O, a·~DiQ~ Uf~, 1_ ~ .. '~ :t--,.i- ....... ~,C!n.h~: ·:td1o,Ci; ~n' g;; n-··t' fl'~Jh lii"iII-d,·L':I.·'L"uJi.t'i'e" 'n· f..b,.~ 'm- ie' '1- , .."....] ~\' . n ~ J\_iU, t.~J,;-~~ ;~,,:1 ...... I~
i~QA

!I!...'.

,I

,i!:'.jj,'P1

..

~~

... 1. I .• _..

. ... ','

.I.a.

1,

"JIi,v1raL~~

."

I'

~I" : __ ~:UI_~

II,jr'_

,,~_~ ..

_:_~~Q:~I·La g'!6i-.

~"

~:!.

,.nL'I;

..
.
-

,I·. - i,V~

..~ . ~, ~._ ,. "G:~ .

.~

',

'. '-:

~'i!i

'm- .g ~~]"esni .n ca"'" )-, lel Cb-' 'm~ -'-';;'Q:A»'I,1i'J: l- 'iC!:,; c''I:'lim-' _I_W~':. '4v~~ ~ il :b)lln,a mea" pe atunei _ era ,lina numai 'de Ch.iLl"a" Mustaf,a~ bei: nu-mi vOF'bi,decit·d.espre ea,
e

'Exis:t'a difer ite ehipuri Flo

ak1!I'

ill'ftot'
OJ

'ina...'f";~ .
~::",

care
~-

'~~I~')~I.J

~~

C""·',~",lf .~'_..~

sa dai ,pie~'zi,tii, un
ri' 'ii i~ :~~I[U~
_', i

suW:

,::!]:~.

n~fliO I, ~a-(}~ I~'

._liill!~: 1,

I~~'

iii

y1dl.

. _!,t;I:_I~! I

ia de' sinceritate ,8 nu e;ste deeit ..UD, narcotic' voluptuos, , 'Mus.tai'a,.... incepu prin a Introduce pe Chira i'n c'asi.: bei b~tez'mnd cu nu,mcl,€ e'] toate Iuerurfle simpatice, A.stiel.~ af}: nd C'·~ narghilea [¥:~,b~"~a""'t,ar·;' r'~ '00-' :'m-"":"~n'-D~te"' sunt nume :Jl.'",." t si .~ r g" 'Ig Oill:':' ~,J~: ~ .~.. ~'_"'.; lie' L mlnine, mi-aduse, pe ri'~d:, cea mal .frumoasa narghllea 'pe' care, am 'vizut~~ovreodata apoi o b.ra't.tn_"B de· Pl~"t Pe amin .... doni' -era' cuvi'n,tui .'Ch'iTa~pe s:ti~i"~:~--l 'Mn sfirsit, abia .'Implinisem 0 luna de ·~ed:ere, in casa lui. :~;i mta: 'ce" Intr-o z,i,~ pe etnd exam in, 'Pi rc', el veni aduetnd de' a ca,pastru o _ia.pa ,admir:a,bila, 'tinaE~, vioaie, cs'pricioasil ,~i,
;9-0'
-I _: " ..'.', ". Jlil~~'-, .. :'_ " '_'.~'~IQ ',Ail .~I~ Q .."

o f,~lcea,'cu

naturaleta

ci,ci. :ma, lube-a sinoer, dar draeu pa.tim,3\i.[[o:r !: D~ ce~e~ mal ad,esetirl

't"W"'1J;

I "' .... ,' ,I., Ita .

.. _~~

.. :-':'~i

BiIi

sipat.
i

ca'~'nu
,0

cit:~.,

"e!ll:l;- tm "",' :u.tU ~.~ ~~ -," n~ S t,I" ",'-p"'i""~~' ~, "1"';&' C"'h;:Ti~ ~


I,U Q, ~
'.=-0

I,

~cal~" si -m"1"_ ~ iut ",~ ~"a'" ~& obi ~ snuiesc cu -zburdaln'ic~iiil:e 'e·t, mca.d'rat j:ntre el si servi~
_,~,

,,}fi!ri_, jml 2i&e' el .. Ia ... , o


<::1'1"'
i' . " ..: __

:(I;} .... "-u~ ',:;::_

P€: c<c"'a'.',: ,,1. ... mai _',_,


,""~,,,

'n' m Q:~u.~..,_.,' "m," ~)tf.i'1l "U.' Q,)'·,...1:.apl,t" .~~._'."'.. '0""' ~a,v -'."
I"' .IIl~j,:£i:~~'~-l" _;" "'-' 'Jj.~~ifnl~1-C~c-:';;I\i5,F]'"
'j/ liB

e ,a, ta
_-=.

i"'~."im'fi,;QIIi:';ji~ ' .Ii. 'Y",

,~a

C"L?r~1I,11~n"'~ "p.'~ "U,~," '~",


J,~~ '-. - - ,~,~

,,~~ ':~'I'.~;;,,~
C"

:"!3.'Ili'!i.e)!

t"~:,-o' pot ,,' "_ ,I


I~.·· •••

!:

D.U

,~,~

~,i?'"

, .. -

~JI'

,,'g.

liliq

'OO"-'' 'f'-u'I' l u
I,' __ ",

'.... l~ P~..QJ"U"ri 'm" JL~


= rl.,'~;"
I

".I

.".1.

noapte a vilei,
''':i jll\il!.l;'~.Ji

.II!..!t.",

pitorest ~ ,~, ,"


.('.iJi.'''~~' ~, .~,

",_

.~

'~.

iA~'I~'r-,'J:;,'i"'II'\' DU. -o,~ ~:~.II


~I _:

I~~~

,aD

"d'r~'m~' rli'lol~f-~ '~:.Ii'l!i'-m';~,'" ,ld. p""'1 '::n' tind...n~JI"" '~'~n ,~,Ir~.< de n-fl"]'; .!&as!·· Jt . eartea .'. v _ .,'
._", -Ui"', A ~V L'U· £ '
J'

"""I"'m' ..
[' 'i' .

Ji:_.'.,

'~~IU

lO,iC!i!~""

f!7'!l~

m~"~ ,:._ 'f"''Oifi';x, -Q~d rind~,ull; N'u-4 mai 'pu1ln dre'p,t ,ei biata mea 'In'i'm,ij

'~"n' Q"~"~~Q~ ia+,~ ," . ,.


rI

_ Un fa,pt trebuie
~', :-."~

.ol':l;p'"

.F,i;",;~

.desm adem eBi,t a, de ,~sfa,tirit.


:.l 1 '-: .. '.' .;

"""u'.

.d...... "tl"lii ,c;I1",,ii!i;, U~ ~,w~


.d~ ~p'~~.

f,ecll:DOSC:U hlahlte de toate : nicieind ~


,!i',I'

.I~JI b. i.~.,f;,

,~X ~-Ci,

._.:_ a, _

m' , :~'r'J" ._. .'I-..."";;;1:c!'11,[f8'P.e' d" e 'iliJ!~dl" ·"ar"'".. ii:'le ' 'n '~' au : a~,~ '~_:'~~~e"" :1i·!····:.,1 .'.':. :D~·,;c' '.' ,'. '.. , m 'l~ uit ~lu;~I'na .._'..,:~<-UuJL .~.I\, "__'J'I! I i~_IL:~ d'.JI31-0 zfle '. f' 'Q; 00' "'p,·~l~iliil"'.t:'iI,i I!'L''C
".~ _:._ I' I ~
~J

- ',,', - . ...,' '---'

Be

.. l,_ _.".

Lungile mele oeasurs d4e lene· r:-- ,hr,anite de euvintele plme de 'nadejdi ale, be'iului _, 'Be seargeau intr.e narghile • .~ $ ,i:,grur.,..1:~' , ',"" :g.' 11 4,[ um~iSa m.~, la,J:i"~" u.; -Cm~,'n',",' ,~,x' 'U~~ "",. ,. _'_''.. ' d"-e",dt· '"",'* I,Im ..
""I ,-',fi'5._'"-c',~n~,
;1.1,'""

A~~Pal-1eam':' :

\;),1

~~, ~O~il" $i". SiJll~~!,t:'~ul·.:~,pri~

sau, ma raeea ~ erec ca ceva! din dragostea Chir€l inr"ii venea ,pr.in mijlocir,ea, ei. La 't;'in!~· flul lui, aeest nobil .animal n:fil se atasase in, a'~a :m&~url, ,~i era in,' stare sa, strtee ,gra:j,d;ul. de, cite or,i~,in 1oe ~di. tea la p,j im bsre, intirziam eu belulla 1;ajb,le,.,
pat;en,l,-"e temperamentulur
It'"

P:rticu::riti1di,le ..!i,C~U·

18'

mel:e"lui Dragomir, ~opti t -18 'Ure ch ill nenorocitelor Inteme n.~t". ~ n u tr-" :Orl!'7'~I; n 1~ci un eeou 'i' 'n t ,g";:nl"tD;'le' t'n't' mecat \0 m~, ltate ,,""1. hlimilo:r ]01\ -Nu,-':mi mai plecal urechea Ia d'u]cega:riile' I:em:eilor' acestora, ~i. ele fura date, af'ara~
!
,I -:,; " .'

:Petogl~af'i'Ue mi .lie' aOuse·ri nu· emu .ale Chlrel ~i .nuee


I_·.:·-~'&t· . ,I ... '~ .
_I ~:_

~~Vl~.

_:"',"

'·II~iI·l

__ ~.!,-~.

:,_:

'1 .. :.....:'·'~Ii~~,A,

..~

ootirile f'ic,ute ca, sa d:C'8, de urma mamei, ]lrin Co 11stantlne-attt d'-,o zadarnice M',' m a""'r;t-'u' ,~,rl:~, I-o .nopol ' ,>,.'".1" r '~"m··,·,,~,".nr:;1 t ot 1.,,_' ehiar belul, plicdlsit de tntrebarile mele, ~;i pentru ea &a,-m,jl "a '. .u' .,_', '..' .I'~'kr y,~. ':I .>!t£~ d·1nvn..JL:I!!!lon'; b YiI'a,"'" 'V""0'" 'l""n,t' 'IU"-I'"' I' el, ,CI'h--~a."'" ehiar ~ sefu .-- P":"O-"1'1' H,g'l· . turcest i .'""""""'"-j r;ffi C- :~U' 'm'O", fa"':ti ~.~rn, de £!!',5]I,fi,u I., c: U m'" U'',~~ ;:;::'t- ile u' n' U-' II! _' .t.~ :lisate pe aala $,i. 'C:U priv':iri de bandit. ,A,oos:ta" d:upi, 'CE! f2:bl, din picior, ,sa]u:ti 'ii strili~, eu ovoce 'de tunet, 'care doar eli ftU m-a dat peste eap : .~. ·,~-rie '~~tn,;~feiSt~mibulul~'pus picior in (9;1 0' ron-a m,anca. eu un ochl plesnit ! .~E;ra'maimult d@C:Et 'oonvlngito\r~, Dez~,dejdea mi CU,pEill&e- de, tnd,,s.ta ce o'rice iq uzie se 11:ij.ruitn 'mine, La:c~rimile Imi eurgeau nesta:pilli.te pe milnile parfumate ale beiului, pe ~are tl rugam sa 'm.,a lase sa p,IEH!., :El sa' tmpotrtvl, ........... Ce-ai ,sa te fa-ci" daca ,a~8,8. te duci de aici ? Bfi mrid ,WE3,1, nenoroelrea sa fif tma.r $i frumos, dous caJtblti. ,cu' care '~n.Tureia nu lz'o'ute,$.ti dectt d,aci esti siret, ,~i ttl 'D.-a,1, · "', 4!- ..... " . ~,; t nne, 'Irma as ta,-,'anlil: ...~deei;, aiei, -' 1111ne ,8:1 '~,t C€.... tre 'o ~, R'... :maim.ult "!cb'i,ar,.,decit na~,'te:'r,e,a ta ti.. ri id,a~t drep,tul .sA, · d'U~ nx ,..;J {\J~,- est '!Ii ~'A, .~...'~~""~ Eram, nemtngtiat, Vorbele lui riisunau ca nil$te CloPOr,E' de inm unorm in tare B··.Ql~U"l! e~';i ""'m':I"-d' 1C1i;~i bunavolnta 'faf,;i de m ine ,_·l ,11f~' C,unos,cindu-mi, patima. pentru calarie, iud, comanda un cos"tun], de 'v,init1oclr,e'" tm.i :cum'pari 0- :pu~,ca, admlrabila, ell ,patul inerustat Ia Damase ,_..,pe care 0 $1 boteza ~,.CUlllp:tlta, :.Cll": asttel .n -d l,lLIll. "a, ~\, v ", C-i~,~-p~'~'" ,= _- _- 'V c&!kl' ... '. 'e.1n'hi.p·,:' Q't' :;~tr'-".... bun 'a~ im ';n--n'f.l.4~,5. in" ,in.., V'i'l'"i9it de' dol servltori .0 luaram pe drumuI mare' ~pre ,Adr'ian,opo:t~ .~ Am aB'''''ti alit" cuprlnsurfle Ioeuite de -eerbl ~i" de vulturi ! tml spunea beiull e:j al 'si :vezj ca, viata e frumoasa ~d f'ar,a de fem,ei' IcIc i. tu nu "Ui, .Cia. ehlar ~,i, eea mal ,fru.moasa, fermeie s,fil$lett.e ,toitdea,u:na, prrm a ,deveni 0 mirsava,
!~

Dar
a~·

0':' .

nenorocire
'."~"~,..I_·.:,~,·v.··_.JL·"'~ IQ1~~g

"'0'_'_

nu,- vrine
,~~

.:·, __ ',I.~,

n~.Il~:v..-._ ..'" ·t~6 ~ .... g~'!iii'ir'~ ate Iclod a"_.~H sin T"-o·····
__ I') .. !~I ~'Il ,.. ··-a.~ I

;(11~"T"' ~~~~

'.

I'

V,ol

'U.·:,a,.:

.::_:'.~

£.,U._:_'UJI. ..',_, ·.'~~!!P

I.=--V

I,'

_l'_:_·~

i!:i!~,

"~'U"~~f~~YJ

11 I - I:~~'

, .•... :

': .,'..

"I \

:'. -.

.,'.

't'

,-,'I

'~;j:'".

_'

''1]... . " . "_'

l'

I..

Jl'\r·~'1?,·.'.il1

'.-.

••

l'

§ .ii~(,J ~

',".1 ~.

IiRii Ill.

.I_

..

I I '-_~,..

~~'

._'._~:

'~~"_QI~

"_-.!

1.._,

[.'

l~l~

~'

La-'

ar'

.,

I . ~,'"

....

~I'"··"I··'-/~·"·'Y·"JIJ.

I.~-t~~t~~

.~l

[···,.'Ul~

,._,1,'

j!u.

.... ),

~I~~

.I-I~,

,".'!(..

~[;.~,;~

I"

".J; __. \iI;i!.

. ~~I

.:I~'~,.

"

! _. _:.

._

. "._ ,'_,"

",.1,

c;.:'''~~l t.

- I {v=--

j.

'Io!'

Oeara aceasta ma izbi ea 0 lovtturi, de -pumnal ,1 m~l ,fa.!(~u 88:-] 'ur,asc pe Musta.f'a--b,el~ Im i tiinui:i pee, cit putul s;imtam,in,telEt, (tar in, aceeasi clipi 1m.i. naziri glndul ,fu,g,~L '"'I" '., t-'' ' ' .. - ' U' :0 prm"eJ mmunat t nu innrzie"... sa se prezm t.e, pj--'I-recasem pe'ntru, un oeol de Vf-€\Q, cinclsprezece zile spre magurile eele mai aproplate ale Balcanllor. si-n Iungul Maritei., p,ar'" t.idi de vinitoare pe care beiul era oblsnuit 5,.... 'f,ac.'a 'in 0 -" ff.... 'or lee toamna, Planul meu era intreit : ori lzbuteam sa insel suprsvegherea tiranilor mel ~i, sa fu,g, imbrS,lca,'t ca un tar,a'n turc, 'Dri tmi cumparam libertatea CIU, bani, Iar daca cele doua tncercari dadeau gres, nu-mi rarn.i:'n,e'a (in, eazul eel mai Ideznl'd,a.ld'uit) decit iuteala "IC,h,]lraJlnei.u: care, dupa spu sa,
,ji;,

din 'ta"':i!!" eerul S~ m arab 211 lui Mustafa. Multumit ca, rna vede mai v'esel~'Jl:eesta primi, :imi did,u trel sute de pasi inai~te sl... Spyse: f"f! mi m,Q;va ajunge pina, Ia un sat care se z:irea la Oi departare de vreo trei kilometrt.: ; , La detuna tura pistolului, deseareat de bei, im fu $.i virl i plntenii in coastele ,,~C,hir;alinei""<i' Iapa se ridica '~n d,!(lUai picioare, i.,i, fram,inti zabala ~i porni ca 0 sag'e ata. .·Eu did'u.i ,drum:ul fri:u'lul ,i, :mli ,a,g,itail de sa, Vi:ntuJ sulera atit de tare pe Ia urechi, 'in'f!'it im! era cu neputln ta, sa aud goana potrivnlcului meu Nedindu-mi seama in ce masura eram ajuns din urma, iabeam pe ,ett puteam pintecele anim 'a"I]' u>IIIJIlU"~ ·'P;'.QJ'm·,~'n, t'u'l _1 se ""m"'irt .o,~ ': -~'v ju "11""1111)-1 m eu 'd; r'u m U- '11 • alb ..._:J._ 'p'i;re'~;(!,x, fu·ctf:e.c-' :int, '~O: um-'-'_,q de basme w,~, ._:. ~ _ ita ti. ea 'In ,currrid satul ;00 .iv,i iD:Blm'nte'8 mea, apot 11.str;,iibitul' S.i,-l .':Iasa'l in urma, sub p:rivi.rille inspaim.intat:e, ale locu ito~'tI'or' 'G'~-~~·f.""',,~, ra ir""'t- a _ iorocul Ior ~ erau ,Il=ll ':" _l~ i~:;, da~':iin~ +a care """"""",,,''n-:~'ec-:n" ,_c'" '",,",' C!!p""~ ''"'I ,', __o'ur~'f''ac'u; ,t_l~ p.ra - f'_~ - -'prm, mI.], .OC:U.] d rumu 'I,Ul~ f --):, La un kflometru dincolo de sat, beiul 'm,a, ajunse "nln urm lit, Putin du,pi aeeea ool,9i'ra ~i servitorii, adueindu .... ml pusea, pe eare ntel :n,u ,ti.am ea 0 pierdusem, "16 u b!!!'t t' '1' ~'nl'l ,spuse e: It st rmgmdu-mt ~ m,ll1,ia,. ..\-, '1' tr-=- '" d ... .ne -:.Ly" .... ,a' leU",~ I ~ 'r.mi ee vrell,~jl--;1i, vo:i·,da ! "_ 'Ei, bine, ti ris,punsei'l dj-mi un kilometru 'inaint'e' $i ,f'igDd,ui&~,te.... c,a,-dana numa 'a,ju"n,gi, pin,i la ee]i1n~~l!t mi sat, n'~l :m,imal cau,ti :1 ~
I I ~~~,

bel

, .... l 'U..

'I"U' _j1JJ._, ' '1-' "

,,n'ilf!!'~i ~'~l'~

n V

,n,Ci;. , ..... I "~t.~ _ ...


']['i ,_:.

g" -'I'o'n'a:

!L.'t-·.

,'_

"'~I-_::"

'r~,nu-''t-"a~ P':e-' n-,lW,U +6 'rn,"".;, ~n"" d lea "V' '0' l~e,ii."jIa''''!:."a;'.... Iau la hitrecere ~I:_., C"''i!'I'~i''u''1 m i"E!!U a:·,.- ,.,..:.' i.!
,I,~,

n'

,0:"'1- 'I.,'- :t'.. n


.~.I: .. ~I.,

~"--

..' .. _

... ~ ~ ..

..

','

"I

;'!i;'Gi m!Lr.!&i1l

eJ L;jJ~

I"

ll~

J:. ... C" "'I(Ii,~1o --J.,~,


·_'Q..t,_,·.1

....

._:.:··.. _:_~·_I :

.1

...

:.:_._.:..

...:'

, ....• :'

__

.,

__

~~t·.~.·:_:

""_,

_.Lt

I"

I~~o·_

•.

~'

. _.

_"

g.

.:

..~

:~tiI; ,Ji,~'L

"..

:._ -'-;~"

._

I~·~.

.l

1["

_,

! _.

'vA

'&"--

..

11."

'I,

_;\.p

,gLJj,

iI_'

_,oIJ; __

~:~

QI,. '-'I. ~
-

",'

" ",;ill;, 'V,,", - __ I_:'V\ '

- ,'\.;..

,Q, ,,'

'i

W'

".

iii

Ii!

.,

Pilla, tntr--a't!ta, te-al sctrblt d,G' ,m,ine? C,s-"tiI:i~ idii'},qt':~e F',~e'm"e'i·?1 Poji iC"a'''',.".~ d,~~'"6'U,nrr""c:-i'·",", " d".':m~'- haremu 'I' '-"'u' fl'> ~':" ..' de :"". t':·" rile e ~,,' 't-;".-", me'.'--,'~,:, ,eCI08le: C p·.. aisprezece am, ~~m,u,.u,r· aeestea ", nli'~una Ide'femei -de toate ,'. ;,._"'~' a:. toate neamunile ~~i. e '''if'''.' "".-"~'-" ..... ' ',,-: 'fet· le '.".",,'y .'","~"'" "'-' d €C,: .......11 t......... ,-=:IIDuCa ~i D'U rrvnese a 1'" .'~,c~~va i' t sa m se -nea iC'8, ·roa~r.m',f;' ~ A' oX nU~f_ c nlei 0 f€1Cioara care sa, nu-sl g,6seasca t-n,tr-o 'zi ne,ghi:obul ,~i.ji) M!' 'ustafa ... 11;.., nu '!I,.,,,:rez;] n,""'· 'i.ll ~I iiI~-,~,.i"io:',_:"·'e'l mal bei .,_a 1,:ib,,~,,-' ~1lC,' a ,,--,1 ii!'!i·~iI'mna w,- _, ~ d{~ettrohia si ,ei un ~~'neg'hiob;": -eare t1-e' drag p,ret,ui,e~tenruli mutt decit Ul1 prlnt die'care ti:-..e iScil~ba? ' ~, B drept asta rarp'unse el Dar ccupa-te mal putin de ,!'~'>Sl'" .c:".:~, '-' .~.'-" b:"'eeea ee e drept.; ,~j vezi mar bine de' eeea 00 e nun, .1.. O,J . suntem ,~,tl'a'p-:;-ml'-:1l"1 tutu ror ol~'ttiri1or acestora eu dobltoaee 1~' .. t - t d~ ," ,~ , 'f' " ,ti' '-'t e to, D" cu tot ,-e ce n-am gUS:Q em ceea ere m se, orera ' a,:,l d' .. ,dobttl)cc'$.te ported or noastre '~~ In, clipa aceasta oehii mi se deschisera pe . d,epi lin, 'in ..te~ legator~iasup ra vietii ~,In adev'ir;. tn einismul lui", beful ,avea ,t," '1' ",',,:, ,P, eCq, 0' "b'~",'t··~·e··~.t~l~ p' iuterea sub ' ,\' .....,~ .. 'N, :u;' ,~'; d ,:~,,:: :..if~p, ",0' t U., Be ., "':1, ,',' '. u'd'" ~'.01, ~¥,"~ . ~I" 11 . .d to ",', , .... 1.t-' , ,-_-_,'" Ie era e i•.ator-, me:., maear -0 muiturmre. -, ~~ ...... I!l ' .. ,. __ ' 'II' .__

'.... ~d ' t , El' paru,,· ·.nuU:rer-a·,


V.I'
J

Ii l

~l!_._

'~ •.

_...!-Q:._

'':'_.'

_~

"ji'~:~ ·Vi~~JI.
'"

", ~

._'-,"

1~1!:~l&A·.-~.:.
'u

(jIi1"iIl'U
.

,"j '.'

',-_.

'iF,~, ')!

,,,,

",

,'"

'.,,~
,r'

'

.~

;}

':':,'!i;.i''::'_.-

'.'.',

'~jAta

-=

, -'.IUI(:Ji.

"',

_:

_.I.,.,

jfi,'iIi'=~'~

i:Ji\.o

'.:,

1i'~

""",",',",

'. ' .. '

'---"ol"

":

~',-::

'-'

,-

.,"

'T·~"~
'1'-'

~:.JlU."~,,
',-:-,

~;')a.~ ....

_,'

__

11iI_,,_.

_",_,v.,
'.:-

.,

~,_

,'...

.-

.,,'

--

--

lil····

,-~

..... ~.-- ..

I·:·'-,r·

'.

,'

..

'~~',"".

·-1

,.... j

....•

".

'" .•..•

I~

rtl ... 'ii, ",",0;]10

,u,M;

..

n, '"

,~'U

Li;IIU~

~Io!"'i;

-'

..

'!ii" -

,' __ , ,

I~.ierestinul ,-''- de '-la If!' .. ~(. ,.


U!~"'":
~.[I!,_:_

-c:,x._....~ - t- I"~ '-',nC>. -, "n.; ~ ., P~;.; pdl,uln,u,J ·UI'C'Gi3C"Cal ~1 .~ r"";f.'i!; t; , ,-

.', . "'::1le':' 1 . 'C'el.-~."'8-"U ~~}U' ..


11~~ . - ,A-,";;

aseultat UJ..J,,[~~j -,..,~d":- a c.· fee ....,"-, ,~ l" ,...,:,...,+~,~ I' , " parln,\i'l1 ~,or, pen,~.LU a
Q 'A

Sir'8C .. --

_:"".:'I:'!I!"g.)I1.,~~,

~oiif'iI,Q''i'I''''''~oiCii,

t,:

:"'''',,

;1.....".,-

,"

'I··'~~1:'! 11
_

in'co'lti tre',buitl&a de a~m,i 0 -, "'-',~,-,:-:-' ~"" "', d"',·""" ""d.,,··t'~ .,'II!. '-,," 'd,": ".""", ,~,x,....:_"",~ "I~'i/,,·ti-'·',' ,_ ,nleSel"l€ In,epen, ·,en _8, 't;are, SQ ml, UJga.·.· u~e ,sa-,ml (:IJ_". 'p',iinc',:i" cinstit. De atunci ince1il;u sa 'nu i m,il mal preocuDe .. <- "_-:~j)" c.l, '9
men
,,','!( ..... '-.~ ~···' ...

In sut1',etul
-',' ~ .. " •. ~,

bert ate 1:"... .~", ..g '-' ... ''ii'


I~'"

ea ne o ··f:,;I@;~"·.;J;a:·' t,~ ee<,. 11 m l'~ ~'U·"'n,., C;:;·l'" oaiac:' cea mal :ttr.'O!'~au., 'U,' pa :~~ T:: rt ,.~ ,lj .. ~.. -, - u~ .... ..... "''T' ... ' ·,f..;'t"""~' '-'u ,t', spec aOOl,U, - "'t, .,- ""' f''!;o! S· :\ ta ""--1- acesta rna raeu sa' nvnesc, ... ICU anr ,m,al mi.,l'',,_.
. _.
'I;..,;o,L~, _

d:'- :i"Lt". ~" 'd:~'d·'-'~-f~ ,: e e~l, m~a,1,Uln,~ ·dJ· .


'.:c

nu erau deelt ntste 'l'obi~ eo ' lJ&,:I".u. st -;~!!!'iIU·' 1.0. soslrea tii'' Ii'i n"·0' ·-o~-tI~a'~ ;QI,i;"':n~'-~ o"b-+i . .. ·b" .. ·~ne .~1maV'.ln;·, ·~,l\;a¥ln.,.....· ... ·n" , .,',
.',.

Ia
'-

,",-c.1,

~_'J'

'b',,;, ;·1:g;f;;~~fii .. "U~,g,il,.~~","~


.. ..
U'
,

'm'

'us" ::,?"i'l~ sulm


'. _,

iU

,I,'

Q;&\,,~~

l;l! 1:

'000'3', t . ',Z:;; ~
o.;)-'Ri;i,

..

-_..

_--~-

..-;II".

.:La:.~.

l',!'Jj1
c

J.:JIUb],iL

''!!hO.-

•. ~

, , .. :~' "1Jj"

C'

:"';''--::--;0'';''
F

"ta·

W"

C',

"U" ;

a a

k,e l,er···tf.I, ~... I~


B"" ..
,

'····gl'lil:!t CU ac£-€~Il l
" .. ,

' -.

(,';nt'~ tq.-\1' .·1 ,*'il;~


,i§~
~_,iIi

..

. 1U;,Ji.

..

"ii

'

M····· ,q . l!g -..-

simje'c .
l.ai' _._-' I~~!I .
I

tmar'
.
.I

1!iI;"'l1',' 1.&&.

vin
. ... ~
.. 1

•.

''.0·'-

_ ..

vat de
y!u':
_. __ .. __

.. ~

'L,..... ,,;' .'.,,le·I,.-'U lJC· ...19u1' ,:..


"C'
_._ .••• ':. _.:'

,.

~'n,' eare
I

II

11 ~'"
1 ..

,.,

cauta,
I, _ ..

~,;,; '41::u~u",
_ .•

~\t:'ft;,
_.

..,x

ruml'C

,di,jduit, cum 'fuses€',m in aJ'~lln" . ,


,

~, 'se

d,C( ..lt, Igtl.,J-a ,d,e a, fug1\~, 111t:ia. ,prile,]ulac,esta In:t1rZia .!." .Ll!"". ~ t d .... -",.. .;.t ;t;.ei,....:I' ...3.... ~. ..... ara.~"e';~J1 Ol:'U.. ~il:t",l·.", '.'~' ZJ",rna gaaeaw:~ ,a:w.'~:,ye UezF..1-H,o;;, ~
,-~, f • ~,':'~;, '-,_ "; ,~, :
1 .' , ':.~ _

rut
-.

I " '-:~'~

'-'-'3'~~'

_' 1

~ .'

'~"c_ ,~'~',"'--,

,'~

i,

£lll'QI,n}, _ ,t.!C' n.L ......~;~O',!'l~·,1'.'li10·r-,"',"cI-"~j'l''¥'II,'''l .. t !I;.!'lt'J~~',",'·Y!l.~.l,.',[ 5'v:~Jl~;':


'~"io.;~~'
';i ,""

d'" ~ ..
'b"
_

,t,-u' ,'i"',,;:tJ,n
.. '
~ _

'~'a,li

Qc~a,U,IL'''':''~

acnp-,-::!l~"'€.ii
. "_ . : ' "'. •

meanl in odaia, 'u"hs'tuIui m,leu n'lutecun


.. - ~... __ .. ._!_.. _. ,~,_._ ._ .. _. "--"--'

..].t\ Ill.'ll

",t-..... ' t~·,',-,,' ' ''11-, - j'll ,,-In C'Ln.~a.lpaZi",", sz' ~ ,-, '01 i_mlP'U.J Jl,ungl_or . ,.; ····.,I1lJa" ''jjli ~ ··,·~to"~'~: "-''''-''t- '_-".'- '-'t· Cila.""" ~,'IX, ~~.iI.{;.v' Ina. ;. al'~l, eJ:·am n,eUlrerup::' e-"'~l-'_' "7,i'1] ~n' : d' e" .,.w,__ ,b..t'ii~'jii;t""o'n'_,'"• 'PtTna'p,tv..,'a::;' ' '.'' ',0'1\-....!I', """'I" , ~.1_: .l;~,~~ "u1i ,:._~ '~,I. ,,"'u.···_· ._.~ d .~.,.'~
'.ji

":!;

,.".,.,"

......

"J

"'~iilOi_,
t, ,

'II'-'-'~

<"

,..

-.-

,'-

~-"i~/,!"

,--'r;..l::ii ,t''!J'

-il

~I

~;I.,

£~";)
!!

,~l.

,~, n1i~tu:i
~
I'

, '" Ca":',ZU, ~I)'


..!II! .-,

'I' t""" e" .. ·:Q",8 ,cum '.'


.I

. __

~ct":f"e":":''" 0"1 '.:' lD !..11 1'11nL\t~ OO!1'e t,re, ,. I ' .'1',oace d_.':,'" " U!63 l ~Jl 'd "'~I+"!~ _..JI.·:,,~ " .'iI ... "'1" m,l] :, . ," ," . ,e I" Id'~ .. : '_.,',' -, A.:;-1,-:-3,0'-,1"'~,a'..,. ,d.· ;£1- .~iI,....,m': - 1'; C': u'. 1'!I~'p~'~'~a: ]L';-n' ~,l~ 'I~L"",:~~'~~,ifto 1- ,,' ._~.' P ,n"u IDa f ', ~I~ bIS~,. U. ,.~
I. '.

fari
'!!'

S~aJl+l I ·r~··
'J'

'de, . '--

I,

_"

_'

.l

.~.

=,'-lltJ,,,'_

!i:S,~~I. ..' __

~~. -.

1'- .. r .'

... ' ~ .," ~

I!

'

I'

J,IJI

ton' 'V.....-r,',a'~~- ..ne ne-', L.'A'~'U' 1 '--' ' m ,_',.." .~. 'h'lea:;' sah d"!!11'~..j~ eu ~~p-·"u,-;.~ 0--: -~r-t~·d- a""' ,d-a table 'CU,I ,,:u."~._'. ty'_'_:' eu ,5~lua, ,-,. '."_ .t'Y~l "~1"""'ii,1 ,- .. -,~,~ IIrvt"OJ.:ILU meu, D,I;-Wll smgun, :p::~en ru a ml "_'J'">"'-:-"'Ig' - tints ._ atru a:. unze ,~m"a" ,dev~ii ,d'D'IOI, sentimental Ii il :Ii~sa.i sa !nte']eaga dor.in't~, f' ,ugat-E1-----:,. f"'':('''' -- irdul A' tunei """~ f·--~g'-x...ll,-~,~:am -C;::'; !.e :",-,,,,,,,; "CU, '.pe s,ur ui, ,~,:U,nc] n r~_: un bani v~ _ bi,jnteriile pe care le aveam, El se im:poui.vt, 'S"'· -x In, -!_,-U-rC:l8 - C-··-- .-"" - Ah-":'mead'I"r ee ziee IC~ i!!i - T' .... cumpen erice um,.. _._pofte~t1i ~Q aurl: ~ '. .-~, ...cumperl~I i" - '. ~OPI•.I e, 'ar ce_:,care VID d' ere--_. -- e ,ml -],' ',' .. ' ~tt']:- d- ,. ']:·t Eli _ _, Sa, ~" t.~ ,"'-, ,;Iio,' - ' '"' - .'~ - .' rt,,"" .~,- ,,'.", ... 1-:bme ,,x 18, anta- aur, men-t'~ sa... $1 poata rascumpara '::i" VUllj-a" a
pl-:-' ,_
.r

'[n·tr'l ·-0···· '17"1" pe~ ~I'~ -' d'..I .. ']",_,'".'} ~~, .~ '''-'~I' ..
I

...

loua ...
,_,~'",.:"I,

f··_:-

nU-"dZ:''I'n,;jI3''~ '""I.': ~at~I~'W


.. _:~ ~ ...~~ I.~
I.

.~: llii y.L

~l."_'

'.

.1,

UJit~;~:.':-

_·.1.1. _"...

l~·

1_.'.,I}.-iJ~.",

.:.~._"

--r,~_

..

1i;

~'iIiiiiol--;"":

.1'..
--,.

c1." .. -.

1
,
I

(UJ.

'I"

;0;_

-_ ...

-.~

"-~""-'

'L

""

..

f-

."

. -"

'.

'

..•

'i'

il

"

','

••

•.

'_'

~1i"1 I'

:!I!,

,;l!j;,:-

I'·

'I'!i;,

-f.-;-I

''''_c)" ,]-,~ t~'it.., .' 1~'JJ;,U,i Sd,U,u"Iar tu nu at bani d de-ajuns ..


oj

,t

'10·

_ ,Nu-mi mal ramtnea ,de~ci'tsi .... pun, viata in joe', Intr-c ,mi :lug'a d:is,p~'ratit~ ~tlam ci, 'pot Ii ueis ca un cline, I:i.;.cu mate acestea, nu ~olviii, 01 clilpa~ Ne g,&g,eam i,ntr ..... regiune muntoasa, 'impldurita" foartc ol ';pr·tV.i,'n'l~,~~ "l":n-'- mel A·'- .'- "d~ ou a ""10:' dts-de_-, im I~n-',D,iQ;1fr.,& ' tnce·t,c:a,;] ,!,,~l 1·,- u ,-d" Ilrg,i .1_ 'purim si urcim un drum greu, printre brazl, intovar-a$i.t 'de einci ca.lareti; care trebuiau sa fQca, '0 batale, Pentrua n~uda tim Pi servltorulul s,i~,i, 'spl'uie ,stip:iln'u]ui liu eeea ee.... propusesem C'U, 0 zl in ainte, :mA hotal"i,1'-s,ti~rni i, inc€;rc noroeul, de cum S~O ivl prilejul, ~i s'e prezenta C'UUl n:],ci nu ....asteptam, I
:~ ,,' n cce-__: ""''' , . ~ ~,&

'

"-

,iflII, ,-,~,

~','

_,:.'..

_! -.

~.:,

--'.!!:._

I.

.I~,'G

"I;,.,:'!i...

m-jJ_"'llnc~ u-' l' .t'!i,c;. f'io,a,1i~. ,...~,I\;;~ ,~ Aiel e ,ada,pato,a,~e'a, ciutelor ]' spuse linistit eala'uza. _ ei. pleca eu _,cei patru oamenl ali :sai., ,A~bii servitor! furi asezatl In doua .locuri strateglce, 'C'U porunea sa tr,a,g~ -"",, d.,.. ,..,'" ,,,," 'ill ema va 'iii, 'iL.. .. sa eirmeasce... vma t ui spre pusea t.. " ~ "' i~r-euUI betului. Astfel, imprastlati, slmteam ca Iibertatea m,8:Q se apropie, ,eil.cl era cu m ul t mai lesne sa scapi de un singur om, decit de toats ceata, 1\'1" ~ ·u''lflS" . '00'.'..'. tn . ad i '!!"} ' "1"' -]1 u-n-: e--' stl n' ~1'~; '" 'itll'r' ~1'~1' ~ t~'" ~I .L ~ cuprindea partea de unde trebuia s,i ne C'81d,i vtnatul .. - Tu sa nu tragi deeit d,SlC-Bml-o scapa mie Iighioana, or! daca ti-o treee pie sub nas, irni spuse M:us-ta.f'a bei, caci .... ~,~cu,mplita, IChb:'a(~nu-l prea de demult in: mina ta :[ L ... n -r u n'u e tl 'm· 'eo,;, o·" ch:- ,.'4!i";,,. ED,
;I/,

_ 'Vin;itor.i:i poposira
',U. ." ,

in, marginea unei polen! 'intin:se'~,in dorms ,,-:u n' ~.-".-' '1:-'(,__s",l ·:;";:'b·,"" t u, d'· ,., un tc ,=' -, ~~-., __: "-, ,a '.-" m :u:!, , a.c "tl' a,_a '.t 'e~'. ;oren
.'.II.~, ..
I'.

-I'"

,M

IL !'

0;

.t':ii r::l ....


~J~

I ... ~ :_.-. ~~'~'':'' .

;O.,c;"o

~~ ,_,

~1. _""_" &., I~ L

j!9I

U' ',~

LJI, I .. ~

.'

,"

"'1-

OJ

"'>~':"I

\r .lll.,.

,~"

1." ,,::, ~ ~ &. : "1j'1

1!.. 'LI~

""[I"~ ~,'I'~;V'~_I,:!
d' -:
•• ,J

apai ,do 'u.s


_ _ ~,~~

T-'f,,o,nu ~o'
,~,l~

ide 'p'us-:- C'~ii sau treL, :Beiul,;. cu 'P'U'$,ca gala, ,slc:ru'ta i:rn,:pr:rejur1. ...
;""'Ilm:":' 'V"T-jQU'
~~-':_'I" I '.-', ~ '.'

.0 '1;;',;;._',

.:.

rof.ll ~1(.._ibiIl., '¥ii,

:. ;d,Gi-'1

.,_." ••

t::iI Q:

i"!,

..t,Jl.

·of1>,t::j;3° ;F"l&l--l~d f',.·a...'Ib:-'u-I~n--- ,; 'u.:_",......:. f'-,' '0""" . _' _::... ,-__ ,,_ _:,~ "-n"1 '\.r.;'Ii.:~,:- ilJIj! ,.IIi]'..
I~ ,,1 ,', ~

.....

,:_.:. ...

:._~

I~~l

,deorilata, ea ~I, cum at' f:i r,asar],t din ,p amint; un eerb aparu drept pe -earare, dar ,dupa, ,0 ,cli.pa pieri spire dreapta, unde Brei til'ne;a Ahmed, _. ... ~ .. .. .... .. b '" ... 1 ~ d~, ~, N 'U ne scapa '," tmt racmjseiu '1-' 'F-' ug sa-t Ul'U_ln eoasta :! 'Rami:'l aiei '$i. atme-I treeerea ca SiB-I. a'ba,ti i~dirat !' ,_ ' Ba s;a .rim~i tu, na ! '~in,e~1pusca ~ strlgal 'In urma-l, ...... " goana, U;"~,U,1.· . ,i ~.' v,~!!",F~"~d-;._.U' .••..1 plecind :"m-' j"u. ~~, Arunclnd pusea $i tal b a.';' -0 Iuai de:.... dreptul spre vale, ,Bi, piras,ii. drumul '~i nl,i afundal in 'bra,d'ct, .far cj'nld clid.ul de-un drum neted i:mi repezii lapa Intr-o ,goa:na vijeJ,]'o:as,i'l De j'ug,a eeeasta atlrna libertatea sau moartea mea: _,.,S'f!um'pa Chira vine ... in ajutor, mi
,mile"
i"j,
1
"i' '-- •

''Ikr.~

JIll.

'..

I _,'

I,

!Ii

illll!1
fi;

!II

,t
;

c,:~n·...1 ~n-·. lumin"8·': • duio _.,~Ie,e, de tea :'iI"!I"li'-n': : ·' ~,~?, ]I.. Itt -i .' . __ ", __ . '.' •. uoa. , W .. enri! ~n'·t- .. . "-'-urn·' _'~:roqiV··'~ d,:.. . pe malur-~l~e··.· M'o, 0:·-·a··'r~f,\e.c,~ "".1 r-o _" .' .. u.., ~ ,_a e _.. _.'w -.,1,.· 'm~ 1-~ A4 J." 1_.11. ; _:_.'" .
a' ....

....:'e vin.. _ itoare u_ ..1 v , .... ...


." 1'""Ji.;. '-

Trebule sa ,fi. f'acut eel putln vreo cincl leghe de la locul


Ji., ~:, .

'.

i!I

;II,

ill'

'iI;

-Ii

~
;",

!Ii
ii
'

..

..,.
!i!I

!iiil
!ii,

II
'I'

'II,;;;

J.U

'~I ~

.~

,a,oI;,,il tit

:'1

d.

asea si _t:'!s, se odihn easca Z-:· drobit de oboseala 'v.~ ~~'i, u~ "_ v~~,~. ,x .... dr" ",~ ... uungn pe patura :mea~"u l,.... t t ,~,., '"'t c··' toare zapaci"'t ce : erterre, ma II icest ... f aeestea, rna mcereau f'· ,1(U:ll1 mo rtt"~....~ m f' ug,a mea , usesem ·11 .. vazut del Iocuttortl satelor $i ta&etorii de prin padurt, u m~:' Intrebam m iE!J,'1"I\e: ~ A·-'· m C'!"",:I'j,p.' at 'S' au nu ,," 'Q, 'In,ainte'Q,oehflor mel, pamtntul se tntindea necuprlns ~:i , a d~In'a~',e·.-r· m..' Ii b.:" "'a'Oii m "i' a f,r -U'- mo' ,0" ,~ ';;~i''t'I! eu n",U' i-mi d' ,Xd-~.;Q'~m:' seol oQI~ C!a'' : plec 'du, ,_'D '," m eu U-'-"""m' bra m '~~-.:" -u'~ri' -'-'ev'-w :_,~ .ll,~'~ __ ptt eapul :"&>,'~\Le,l .' 1Ill! n"'Q,'Z amenin ,*I!;' ~I'a··· 'im, 'p->1,', tea "'r--,'h:·~'t'9e_ orlce C:_lpa, :.,~ sa m-iii, ...... ""u' m,,::-,!~a " '.:' '\'"' i, , ,u. ~,. ",a, m ",a .~ u,lL,_'I.l!;"',,- ":l'"_w ,q,
;;Q;nl~ 'Q~a,
~ .... p'"~~",--[ ..,

I~ . .lh

'I'

~~~:1ii'~

C1ia~
... -

'~fll

CU

~f

,I

','

I.

'~_:~-

.•

~IAjI

;:;

...:. ~'VI·~'·I·.'

,'.' ,',,:

·· ·__ ..

-;'"

~····i·~·l;~_

'.::-,':-"1,'"

,jI!;,

, ...

,:-:-

.....

- .. -.,-;:-

.. --

11 ..

·.:

..

..:...

"'II

- ..

-11.:

.... -.-.,

'j

i!

'I:'

..

1 '-",., 1

:-'~-:

..•.

,.,

']1',':.-:'''1'_·

.:;-,

ei

,Ii(

.... "ill..o!'!Gyigl.

..

,.",~,,,,,,

'.

~ '~'

~''I;..;.g._;Q"g.I.

,~'

, " ..

'....

.:;Ii"

J,[~,

~_,

:_;'_ a

,ct·.,~_.I, I,~,,',·,

~~~'1¥"Ii ;;;r~,I,.I!,'
,i;

J~.,

..

'.

"I..'

:. ·e·· .,'tW JI.

1Ikl.'

1 :.:..

1i,'I!~~I,;

~'"

:0'::,

.• '

',~,

. .-.'

'I'1"'i1i"'1i, -

,I'

t .........

J,._,~,

r€'tlna~,
. -',
Ol;;; '....."

j..~

.... '

'1,

,c

... ,

dr' \01-'.0~':_-y d-e'ste ptare m .:0. ''S' .Im f.';'l" m 1·' p'u*;n' ,tMiC··U-"!ri..n'i~jr" - " ~'a-: ,111,;1:, ,U,I,~' ~"".Qilill ',W';~; .... Q, I.,!VI'! .I!\~"':~d,~:· tur ce~':I' .'., ste ,.US; , a ·b····-,:li ve , e,a UU C·,Jrt"C'~ ].,~Ig' 'm, '~n-oa . .'~~;I;;o.E~-I.. -~ -~, ,14,1_):.1, ,I, ,~~ .'" ,el, ~d!h_.~·.,..:···1 , ..,'-.:'5 · m aele Int···~m: ,~, eu' ·m·',ole. f';p!£illi'!!i'!!l:'I!'¥'Ii ']a. '. o·,,...:t.,, .na'.. pe" ,n..., 1";1 ~~IJ" "Pi ~ ·I;.;I_I~ ~." ,L'-= Pea f:;~n~c:-··';r'~'l"'.'l·'

chisera
" _;
~ ~"_ .:_ ~-

'" ,.- ,'".-:": :', :'7', ......• -, oX 1:. ,- ..... ml 5e ,lln".~, S~lo':' 'm,' .~,~..l rna sco,ase dir ~", -:" .' ,m,mcureat tu,Ira,~ pi,e,O'8:pele ,,' ," '~,....
DIU,1 ~"!I.;!.

;o~~.
,j,II,

~,i;

T;:"o;I

.Ill.',

,I

, , ~.. ,

1,'1

'-M'· '.-"

' · .. ,tal·,· ' •. ;.'.'

....

""U lNI".

A~ Q,';"

g'o'-' 'n"'''l: u'_." '-V::, 'It JIiI U,·ri·, '1..;1 n..'. '.' 'G:'I' ' .. ,.I ",' 'P"l~ ..~ u~,: c'a~pr"l'O'a''I"II;; I_~~' .n]n .::In '.~
'!'3; ,g,,", ... :.'
. • ~ _.. -

",

.. .\11._.1'

'_

-,

- '_

:_:·i

".'

'

e·l
....

,I,"

~1;i!

. - _._,I

.. ~

f'

'Ita·

~'~~":'

i-m'·':', lil -·-·,'


• _..

-C'I.'P·i,'ilt!o a·~~,.
'." • •• ,

'g,a, ..

!ii'!i'rX't~'n-:-d':,"-- 'm·--·· ,'I~ n 'I' 'ean'X \I... ·U·-... ..


•• • • • ••

11

,! : ..-..

'..... 1 '.

~•

I. ,<!"I;&;,,1;4.

II; ;10

~--- U~""tl'-":::'- '-D· ..··1·: Omlre>i :i'1am a ,·d·,'u~ ·d',·':I ~ .m,U,[ca.re~u T ,re'l1~'.' Ui8 '~- --_'. ... - ,,",. -.'w ' ~"'!!-'" ..,,.1,e,,, ,I,8!ifF ," -.~' , ..-: . '= ' : . ,...x,....~.; f:'l'"'PI f;;"iaO'm' ~ ~I ,iDiI Il
I,'· . "',

i!.,
,._

__

-'4<

-'"~l

.•

l.

~,i~

....

'_'_,"

I_!iii;'

.....

._,_,-

__

.,,1

__

,,

__

d·';!!; :1' '. Cl'n::_ n.f3::1ns.pC)l;!un In t ··_"rapu.'I' eli-lor;. a,d' u·,uga... ,~ .•,x --- A$a 'hai. ? Eeti in 'stare s8,.... f'8£1 ,"i pocinoage ,de~as-, mi' ~__ ,.? ;-~~' J',;,-" ,~ 'i~-" tela, " ,Dar tu n,n ,tu eli ch18r ,tn~Dumn,ezeu se IIp&este tie ' .. I ","'1' ',pe care t',' ", .','.ul-;- ,pun,e,", mn8,- , ,ucru . ',". . .",' " ,·ure: . , .' -",'- ", ,·;t' ,
• 1" ,.lIl!8:rpe'
Iii;

I~,

'_:. ~.~,

_,y.

'

,}¥

t,

"" .

,':'ii~-~,-'

'I.

__ ,~;',

"I·:';:"'-~·~~"'_I':

. -..

-i. . " '.. "

.;i;,

';Ag ,V-V'

La clte,v,a zile dupa a eeea , tntorctndu-ne Ia Constantifl01pO];, eea ,.dintli grfji a beiului fu sa spuna eelor dol
aarv'. ",_.',~ :"~1&:O;1fi~ ,....'L1..'"~" ..... fa +,~ ·m· ,·e··n ~: il· 1;.;11 'OJf' 1-n-:' .}
.;&l~' .11 I ~II~~ . I
1
<_,'.' •

d ;·u· , ort 'p."~~!..,.:.- _,,'_' X i!:'!i~lp'~~m,'lin.~v-',@;t-i n"·''''.o,+i P'-,~ do 'm' -: 1: Dra~ \t':lL. ii:::!!1 ':." ~i'n, iI : _ .....,:.~~ t.~,_._. '~:p.d~~ J. · ,g:omir Ia plimbare, ca1a'ri, timp de un ceas, mergind numal la tr."_lI~:.>" ~11i' 'VDt.;; --'~~p·un-··d".t,':i; el I eu capetele voastre V' I~,~ ds -\, ,,:: _' !!!!I,P"":'~'r4 I·.·_·-~e '.' ~: 1hi 1"U'1,run -~ ,~a:"'!tra _g' __-e·.:I~'", ;t'n, burta a iepei l.u·:-:~! 1,"!JJI cea ,d-'lin ,'t:~l~'in.. r-¥ - r': eesc ~ .~ eereare de fu -:§ :t~ . ._. o~ mtoarse sp~ mdne : ~ ;i chiur Apol .... .. u ,1 _~_ scasa nu mal ai vole ,sa, umhli d.,eeit prln apartamentul tau ~ ",Servi torii" 'insa n ... vura eind sa mdepltneasca aeeste a gmgase porunci, cacf ehiar in, ziua ae€€Ul m,i imbolnavl] si Ica:z,ui la pat, Vre':m,e de 0 sapta"min~tt; zaeul fira curiosti·n'ta,'1 'in prada frigurilor e1 ,a.iurariiQJ,!" Cind ~nloli enli i'n s lmtirl, odaia mee era prefacuta lntr-n v v'as.ta inflrmerie. Dei medici vegheau pie rtnd la C',fj,g,atlillJ] meu, Mustafa ... era aproape nebun, bei U]tind u -sf rangul, el se fr,a'l'n,inta Ia picioarele me l~,~ ,""d U,.... l le'r',~a:ret cerIn: ~ ~ --'x r... II ' ,_ M;A,'B&il " :sa, piee ? ....... ~ b ~ :. f;1 In,~re-a.~l~ ~ Dar asta nu se poate, sufletslule l Cere:... i. tot ("f" m vrei, dar nu sa, pleci t . .......... Atunci mal bine sa, mor ! fic'U.i. tntorclndu-ma cu fa ta Ia perete, Da, voiam ,sa mor, Dar nu morl clod, t~~e;voia, T\r,t'~'~ .ssptumj[ni mal tlrziu, 'pitiseam patul, ca ISa, lntru intl:'-' ~:~I ]unga, coovalescenta, c:tnd, tlmp d,e 0' lUDLa." DU, ieseam dl nr v '~_,I.,,_·~-'lu' _,~ll';"llltll t: -o 'C'r~l-zafurlo a ~~ d nervi d ectt c"'a 'Q'a~ cad ~'n,·t· n 'n C'UC"~ eompleta, ,. 'I'oate darurile pe cere mt Ie aducea belul Ie sf'a,'ri'm.:ll'm in plel oare, Ie sfi~:iam~ Frumoasa mea narghilea 0' izbil cl~·' grattile ferestrei, Iar 'braterr,a, 0 f,acui. 'b'u,ca,tele", Chiar ~dnumal B(p1aritia asuprltorulul meu in, odale mi 'f,ice';a 'si,-;rrd sfi$ii hamele de pe mine, In 1 .-'. onl tn" ttm clare , d "U" l:n,~s~ nevinov at-,§ ii:!'l'_ 1, . V"'.I'I\'Oim,-"'C ,e'::I!"'Ii, asta .1., _: "i' " ,4·,.... "i"n a-~ t'·,ftp',"La ·t'§ 7'O'n-' ~ ,it"';' p"U'11a"'"' p:u--1't--1'"n·.~ rt ,IU ~:~,'~l' ~ll'n- ii('1i·r·'r'Sant sm U' 1 n u ~~ t, : ~,~ ~ ..lU·l~ ~ dezeeh Ilibrat, Incepuse iarna, lamia bllnda ~:i. senzuala a J? osfor ul U~;I Singur, de dimineata ,pilla seara, tot 00 puteam face era sA
'1"'\ .... '.':',0" Put:
._ ",p .
_,gu

'I!'
'~I

lII

'.

'U,

"

l.lll

. [I'll!

'~I

..•

,r~':-:,.:._~_:':~:·~

,_i,

.. :,.-.

_.,~'~'_"':"'_:'' '

'~':':'

1~!11.,

. ~.

....,

-,

..LJ.,.Il,

..

.-

'~I

.•

J'

IL

, .. _~

,U

. W Ci

£.

.~

- I~ ~

~~_

~~'\.i..

'~I

__

g,."

"

Olb
-

JL

...

~LQ't:;

._

~
-

..

.. .l.LL''(:;
._

,It

~'!J

J.Il.

o!'

'I!'

i,

I.__._:i~

-.':_'-"I.(Ql.-

, __ _ ____;.I. .

...

I·..:._~:~I

'.~~

"

'..

',

":':_';

_ ... ,....

l._-~,._

..

:.:'.: .. 1

~;iV'·. i~<.:.'_,:,

,11.., ... !~_.I

...

'j

,i'!;,

,Ii, ~:c'

_._

CiL

~,

~,

J!. --' _

,t"', _ _

c.

.@,l,V~'.

P;I

.~

'¥ -'-__:.

~. _ 1!i;I"

i!"1'!Ii"" ,1,,1:l.~ ~J ~ :

-"I

! '111' '~:

' ,£

@",

~':""~":"~ . _.:" "-'.,

I-

I,:

'~'"U

1,

Iy.. ~Q;'

'...:" , ~

,':"

iii . i"io ~ 1~,iI! I

lOt

,''''-

" "J..vesem pare pnn trelt .matil ferestre al " :·_~eapartamentu ului _UI
.... -', ~" .'. ,", "-','. - .''1', . .'"", '"

:'I!'

_ -".

"

;"'

.. ",-. "

":

':"j"

.-. -".

-: ."."

,-,-,,"

"-:1"'-: ~::"I

- j ,-,-,,-:

Pentru ,8, mal insufle'ti "aeest colt desert al pareulul, uncam 'p-:as?,rel]elloT!! resturlle meselor__ mele ::ptine, .. ~. . [1:_._ .. ' _ ... ..--;" ~"! fructe, me. In'. ,;i;"!IU,·r·:in,,· '0" sumedenle de ''![~a.''''~;i'li! ~·"I" ehlar de c-iO'-""'r""'I"- '.moeId: ... v." .:_._ U,.IL
__ ,_" •.• _ I _ ._. __ ~ " __ ' ,_I~ I, ~ •.• I _,_,

iiDU '!I,;O

._"iI'

II!'!

. ~._

._.""

._ ....._: _ _"

m area mea m Irare U' n ciin ciob ,15 n'1~C",1'i1 ... .. t k,""" ~, "Ell] +.,.. .....l n1if'Uprmtre aroon. ,~, sa opn~ departe d terestre, aaui.... - t ce reel aerul si auzind .._ ca'-'] chem ,J i~i 'viri eoada tntre 'p-iciDare '¥ ':, ". .' ' . ,_ " '_' '. ", ,.... _.. ..~ sa i'nd~parti cu un aer trist .. ,~~i. aeesta trebuie sa fi ,gustat din bunatatea oameni. 't u, ., .... g.,."'. r : m a' zmun, i'----~I·",l;C .-~' ,--",,:;' -·~, ..--.,-, ...--,,' ·~'t 1I,nZl e I'e urma;;t..·oare revem " se apropie ceva mai murt,l·a ascunsel.-, ca- sa, nu - ....- sp;e.ri:il "tf aruncal af,ari.- tr;e;i p-;-Iart'i l "_.' . . .~, '~j - ..- -. _ . . ""- ", imneisugata mea masa, mce ,~,.,'1i cu ,ID,Qe_,U-", HI '., " " lt ,' ,. n 7'--, 'b"o;li,.;:. 'g"'" -. t ,'.....-,--:~~ """ ·t-~W ,._ ~ . "," ....··;t' . 1- ~- Sf"":'Jr~l ':fi ~ im prietenl .11'"0 m. L- m,:U~t:.rlerle' m ele meepu II!'tiX dea '_:~~, ram ~.:.:_a- ,(J'""'" -"'1 .-re nprierer sa oea din. p' lees I'''''- d '''' ad~' a ieca.uasmnu-ma 'sa. t,.]..f' 'iii g- ca tremne sa m""" 'm" ul ,.!In-~:e.::I!;e'' ·t', - bui ma i. 1:." ..... ,. ", ,-:,' ~ .:.: :.-. mesc cu attt rn ziua aeeea, .,I dadeam dreptate, eaci, ell ;n"tit de 1"'1 rop rlile mele P'ii(tL'sl"; e"ram eu U;J.Q,_·_' m ,Ii h o'''=-tr4-. .. m.. ,-~u' "".:__:¥ :""...:' I~:~" flu mat eu Iuare .... amlnte in alegerea '~T.letenitlor mele .. "lcn~ Ceru '-1 s-ar 'f~'~ "U' rat ~1,!5, m a'~1 ~J·~u"..fi._ mi redlo btn de~; lnd .. ," tr:"'~ '~l"bertate.. "8" L' . Ciinele ,. aeesta aves un su flpt·,~ 1~'~O'b:"i~t'"Cu tea _~_ C".""';' era d , -, .~. a., ~ _ -" !P.r'v, .. ~ ort de foame minca 'C'-"U ,d'·II~'I'inat.ofp$; ¥& de. ".ferea ~~X_c.~!,ii ;,~. I~ ~C!ii uO ibu -r·'~~U"li'!i'~1 de-a dreptu d ne p··'4:m····~:n''""1 .mesteca .fr.nn'e·"I Q!l~' nu It" ¥" ,r.-""": .. ·,8 _:...l"r'
''r.....t"ill ----'V
17,'1l~~:_:, Q _~_. ~,~:

lri5, .:IQ

:I"n-" _ ._ .. t~ l_-JL
", , I,

,j;;;)g

;j!i~,

e;.o ,d, "~I,_"V ,',~" a ~:

apropi

":..:'.'

-.~ ..

', I, I.~, ..

pe '~_'~'~~" Iir;;;;; f1

,~_ ..

I.~~

_._.~

'lIi''''''~oi!'j

oClp- ~

~l· I"
~QI

.cii Q,Q '.. '-",.iI.


" I. ~

eiugule 'aQ_ a 1i.3,1":, b oehil mel ,Ii . )W:if.,;. su ."~ -' '.~:
il"iIimc
U~'~:J! ':._:_._ .._~. t' ,~l

lief _

",_

[~~,

.. ···,~I

.....• \_,.,

't"

"'~

~_~'~"~~ _"I. 1i;;:'

._:._:.

"_,·u

__ ~

~~J

1:-

"

.".

....

,..,,""

"

. '""_

_".

:_ -',

,_'

'.'

""".

,..:311 '. ,~;

,1
I·!i
.'

,·i-··

.. ~. ,--,,-,,~

.'~.-

'-,.'-

'.',.

:"

......

~'

,.: ....

,to

'_'

~' i

i'> '.. '

,I,~,

I.

i(i'~

"i,.:Ii.

"

""

...

-c::!

ii;o!'

-,1,""'"
..

__

j·-·I.;;_:_··i·~'~'I_

;,,['1

.:

. .iii.

"

'1;-'

oP.I

-.

'.....

,~

iii:

.-

·_·.·,.~.·l--.·.·,

'.

-"~r-:-I"":,'.'

'....

- .....::,_

'-1

','..

\.'

{.I·_

,I

I~'." .. ".

t~I'<'1

~~l'

•.•.

:.... ,

''¥.':_'''.

-:

al:

....~~·) .... _:~,

I':.:_,:__:il;l,_,.,

I~I_.

Il!l~

,"

.I ...

'I\,;!",

. _ :'~l'

. ,~._:

lID

Q:,__'

::_l~

.. :_.

,,' 1-.

,I"~..

1ii;J~

:.

"

U' .:,: ~

(:i"~ IIkJM~·I

.. ,...

ill

,t,

..

'!

',,~,

I.··.~'

.1",

'0'"

~"

'? '"1' lJ.L

.' "\~.I-

I"

:'~._.!J!i!

Q_

..~.. ,~,

_.~_""'V~"
' ~

.JIi,liI,

',

,··'tl,.D

,¥.L,_,

'-"

"- ._. -":1'

~.
.

_-_..

, .. '

.- ".:._:.:

"_~l_,

D .. ,

. :~£~

1",_.

[LQ,

..0·..3 +''':"' O,8eJt'e!' N-r~" in~' '._,-,'.0103,;, 0 mare .' -:'8-" ,l'~, _,',:e 'd;"....,.'1Il... j d a"''''nic ·1 ,_'Y,(;tl.oQ, luUreTe.IliJ.,ClU'U.1le -I" f:'~ I!!"iI'p·,~<"j;'i1"J;t:o Inl. 'ma~ -II·.:. '~. -·.... -D"'", ,.-... d·"·"··'p' ..''.' J 'n:u, ".-.'. ],""",- .... ';OX ,f,"'···.. -. .·,e ··l~l-d"·",:l(· "." se "as&. III" ,-Ie ---', .',~ ~'"- ..'~'g, ... ....~,~,~ • ·"e ,ce" il ';<"n" ~,.~ d""e' o nl' "1 . " ., " .. " d i\enlI :m,l",-O~ll•
b,
~" .• ' ,I.'"
~,=: ',-~"," ~'--,."

_I::) ".I'''-Qt

-·JI.R

.:.;. --,.. ":!;

'.'

.L'~

l··I,)'W

I, __

Q ."y

.J

.'l~gl

~'¥~I

~.!,.,"-""_

.1 ...

"11.

"';"~;

'!!Ii i~-;

i:'i"

~,j'

--

f.iooare 1$i, .ca.pata. bu,cii,$ic:a, lui 'de 'p,ili'n'e•. V'a, f:i ,gbit ... , ~.'.' ~'t:.·, ·:·," t- ,"}. -.' . ,"-..'~ 'b' ~- , . a,"; :b"- ,t""l' i'1m· p'_,&,11. -, , ""~ 1n]lo'S Jl,. :01 -f.'ap'·.·"U, a~'·c-e'!:';-"If., n 'I·1 p, 1""' . mi' ·a·.· ~ntru.,a_ gasi. 0 vi.ata m,ai 'n'catirn,ata, '1 ISau poate p,ro'm,iscul~,~ ~'b': ~~i~'"- ~.I.II. e"n:...~_'.:,'t.. O~·I ..~l' C.f'!ii;'r'b' a ~ a' ~lo"" ' '~Gl'~i~. ~:~,,~-. ' ,_~,~~,
i~'e
'il

'" V~l":.?'

~ Y '.oil· ,a ... :ns:~.~I:lno'ptO :,.. ,j n'hll:"' '~"e~t ~i ,I:' fl''''"''' flO :;"1 ~ •.." +·,.... ,'Oii: l
g

c"'" _o:;;,::t!,!!".o.

.':l~·c, ', l'

C··'o···~- ·~ i-"t'!I'," ] f'·'leca.re' mUBu,ma,n are C.IlIDJ.I ,"" ,,,.~ ..'""., .. " '.', _,,,~'i!,-"• " . ·v".~' .,' .:. ..,' 'a-'to ~' :': _ll, I,,-,a _.,", .I:_. Ui,'~.·,a r·"a~.e' ,gc. 0 d'-'.'' ..8, pe Z') 1, --', ''" ru~rle" _8, ·b· - -- ~,x, ..
·'·le''II.,,·:' .. '_'-. , --," ..

,~" .." - .

,I

..

--, ' . .. .-~

ta_..

0:

"-

"

"_

. a'I'~IL!lo"a , . ". .!!lI;')!' ". 111 ,,-~~, ~ !II.,;.";;;~ g... U'..

g,"'.'

. •.

,",!;!Ii - _U

".. 1- , "", '-__ '11:

_fWl~

IQ_ ... J"IDl'1',j!,~, :.,:

;(,!An"II,

'!Ji,

,,-

'·-·'r't·Ii,-~,t Iu-"· pl,rl.Vl:" 'V:~,I'~f.'I": '.-,~_I t'-::=']b···-:;t't ..; , .~" It!,,:m.l a_"lee '1 "'mn-'--,c, '~1~' " " 'd'-'n,"mtn-,are ~~ ~.~ ,dQhind' 4'~',~ d'~l"n" "l 'f'~~'~"u~'m",- 'in' ""u'n; ·d·· :e:','l-:"n' . ~...... ,,. ,,--', .. 'e' 1'+...... 1"1 ~'t· o-r3:e···· ,£oI,e;U'\;,::,Il;_' ,ri~""'Iun 'Q_,.-'. ::'., '.-, . t· d:, .p: I,rl"~';;"',""jj,..a Fu:'" -_ '~~ .. ~n, ~' ..... u':: 'r:r'i1·~"-.....~t"' ,u,ilcepu,~ ',e ,_,I r'~11l';;
f.'1 ,ILl ·b' oeml .'.,.'" : '·t-..·-·,
'''"''
'c -,~

L·',:",-~,··:,
""',11,
<

_:_ U, up

'-""-'1',""1"."'" ,Dume
'"""',
;;0;

Qilc"'c
-, -

: ',c.'.._,

i.-,

.. J!i"

__ ."

. '.' '~''- -".::_ _

-""--'.~

"!I;,;oQ

~"",

":

-.~""'",

- -'_

',

't,

,I,

Q!i;jjf

105

...u a·'vansuri '}-,a; n£ll 1'I!1Qre' m'C1. l--'e'.' f'C.i"'"' ',.-,u . 1;,.3'"""._ ..l!iI'~~re" d;'nt~e- .n·o · " " p~: ~, ' __.' i~ 1.1:~[-' ·1 ' '"1- ~'~;"~" vlata are 'U'1 du rerile c::1i propria ']UI"" 'f~'I~I-I,n,I!'7-0" ,·f·'I'l!_'@ A·: ~'~ [c~;.... 1"' .J.y. respectal rezerva in care se tinea. Pentru ea sa.-:i dovedesc _w· '1 .::-~---- -:-'a .in,-~ -e·--··4L-·-·I[ ca:......A_m.···,ln·]'-·e···g-·;O~m·-· I, ,-- 'U' ,-I. .-'" al ar u·-n_.t'l·~m·-- 'Came_' U~-Q· d'•..r. PI~UI. [. e J. . 'F',',~;~-a, :., n ~ m' ,,1 t- CI1-O Lu~,VwUlla.m. --'. ~rt- ,.' , tn 'h- " '.-. ,3" _~.l_.-ae.. P"'~'m-'--m,_, '. i::~ -.'. ~fl:' ,Xl ·... in d'013JO" ca e'l.d,6'd.:=!: ~ -" seamax aeeaste '-,,[ eaet, pen txu ... -_.l - -.I"' .., it -b';-:(''a'' ,.31.... Fara - _. " .. .. " ... -_--" _ XiI'_'t- -J.~di ~-~~ C!la 'h·,~;t'':·,..~ .a· :A~Br.ra nP .I~_."'~·UQ', ~J., n_Q _,al,i!' '. ' ara.. - . /: "," .Ull -~.; oars ai~ - _)vl_Q&.J.. ~[a, ,V~ 'p.,,;i ~l": ·ria'lie _I lA, - .md'':'' - ...t ~,1.sa ~'n' f'~'.'M, DOt-"I:'1;]- de dep '8' '~' ' ' 'tI.·..··..t-"'11';: ~I pent ru A nu o", [Ucfi",)I1;;;~],':f· ~b -. "'. "~ 'p'r"l~vlOQ[It'I[nX J! [ -I~ya.;,~- d' '~"w,' .. ' ""-;;;'_"l!iJC m iii },.'!!i;;~I~tI u I,C_8 ,_I lu .-- '_ -. v'ill't.A'u·-- Wt' ~ . P·.t.tes ·f;" u] ."n", de,_':,,,,-. __n ...'ba'~.~ Lupu era brun, un ciine die rind ~1 destul de vointc. sta -.. ,.'. ~Ul e, cura~enle".'.e t f'~'---'-" o'm-'- ul ·c-',·e···eoate d""-, ~ ,",",geE! "'~ '.-". CJII't-' eespre :3 ,~rea '1, 'd""-~"-'''':''':'''-''': _l~, ....l.:- ...,., em duee ·.,·,"tA .... .. ;,··d, ~_"'_"',.'-'-.:~", ','.'V'··l··a-''''~ de lup' .. Ochll ],u,imarl, negrl, ellpeau trist" deasupra durerllor 'vietii ,i, se sileau, pe _ j:umitate~ incbiJi.~ poate C,B, sa Ie va.da mal blne Exp~~. "·1~~~4:.~ ]o'·•.~, ma·I'' ' ~~ n.:u'~ .."t~,~a.::", J.. ,..;lJ'"e··.f.inl~t~-- ,I'n 'pu./:1],"' ~a U. _ ~~ _ eaa n"U' ",~~~·u n i..t'i~; 'b-ll1n' 1Ii".T·1~ n :I"-~l ~'h-iar '~:¥iid: u··lg-·'I~iI;",·tl'"' IC-;t-· I '.. ,.. .' ----despre .f:r' ···'_'!'.-n/"~a, era ocate (1,'::~ o prea 'r.iQn:~. sen_- n'Qta'te si lu i '1'!" de un calm prea :In";a',pi'tml~t:,, ........ iii _ ~ ~ Lupu 'I ll'' t vorbeam ,11~.1 _ ' S~r·.m.:~'n-,~'... 'L,t:-·'f-1~l!~~l-·'n-'··.d·.· d':[~:z~'n,' ...l:?id'·u,!~t, ,; U_.QJJ . . ._. ~ ~''' _.. -.--:in -. pnn Ire .... .,.-'-. . -- ~- mere c -mr r; .8" ... '.' tre eratu ~l eersmcdu... un semn-- dI·e ....- -.d'ere. b~l y ,. ~ - .Jl .S~-~'!If"ni]"r.!Iin'~ L-' U'-'PUI" ~ .... 'f··1i! sufer lt t·,U .-..--,-". 3,[1ft, d' .... 'm U1'~' ~--[~·t,·,... gil ,1 ~'. l.erl _' -, o'are _·t[ :-"e ._-.~ ·'m·t' ,.uJ.~C - Btl,· J!, 'ti se fi 'impietritt. Inima ! Cr-cd ca. multe t[-a 'pitilnit pielea -- ocmioara...... . gusttnd 'd',In agostea eeior tari siea -·-..ate - odlnlos ' "us ~;U;,11- '",80S I ea -""-"'1-:-·.-·[:1 -aI"lsi ea poa e ·'tel f'l~ !l.VU~:-: st tu . eindva .' ,frumoasa ta n .aU:'b ,J1.J._ a."J:..u, ·~,t'."i' .. ,~·~ah'~~,e::·~ b-:p;·t~.,..,§: ta UV pusea ~i tapa ta, apol boala ~i medlcli tat Dar, oricum, tu I-'t;. ..~.J-_.~", ~ _1 az] .. 1·:~"L--.~---: ne etn ,u eu sun.1ii <:i -, ·t·- . ,-.,-: "!!:Ilt·-, _':'~"'''l 'f:'1,ara n" ~'d·- 'n, L JJ..uer, pc c·': .In..emnl~, , il' ---,"" ~_ca __Eii·]~d, ,'UI d····,-···-";;1,,:1 ,gr,a t-:",'!lIl:;:- 'asl ·ora.. ,H'- i c_-ra-: .', 'U','''U' 'l[e: ,H,P' -,["",".~...t'-l:ii' ,:::''"1 _ .' 08w .,--.---- 11.1·0r :w ·t-' ···,-···.· _- 81 f'~ ----··te--·:··.. 'L ,- ~'p '---:-"--[·"rnnl~o·-[-''''"' ~, _t la'~a""....m-'~~.~. ·s·a""" ·t·i:!Io m--·-··~·ni!fi·tl!o t. '~ _ N'--u '.v.r.eau sa spun,.-. C,fj .1D "T--'-".'.- C,llnu An"I'~Clil!e"-,€I 'rI~'o:--mr 'M'_n····n!:'!.t·.£!!, _ __ .... .-, '.. ..~ . --_- '. -, u rC,Hi 1. ~l ",b' ,~_, -~¥'~'I Pd·--a.····r-· p··'·o;l-· .~ aUIJ. .. .n.~ -L'~-1illp····u m'-'--"e'--:u · u. :., -- - ·d--u·'p-'~ .... ·~!"'£liu-'--I··t~,~ '~IP""" Q . ,- _~. 1'1;. sa '"'4"1 . .' _ -a, ·~ 'ti'm'bli I:n.tl~gl :plb1geri1,e mele d:e:znitdijd.'u.ite s... ,D.p'ro-a ·pm.' .ID!a.r-O:lunli1 :Z1.,1 cu .~n'_ \":,:' ,,,·,··t' "b-" xd' ra2nea[ 'lv "["i' .. ,.:- -" PIUS[ a~:.n;. P'i1.j~:m,,~, ' i8 ~ll ~l~a .'- 1- -1... ·"",'11~ ·ma .. '"n ,ZlU8 8;C:eea ,ml .S ;a. [_." _- ,...-.- ',.,".. s·~nc'·o.---:'· o't-·r~iII'!I;[)'n'r·£iI; -:·e-··;,:, 1,-, .... d'~lt- cea em· -'·3'·.... .)l._< ~ra ~,_~ 1 ~'ue·1iL ... .-ill.... 1'" u t~ '~ ln .. t, ~~ m':.Il!,8. l'n Cl:e.,am priml" t-.... VIQ',a mea~ "'"' '_,V~'~:"L-,--',",,·
_l!I'

C"

>.iIi,

·,..:,···.',1.

4i

1i

\t:

.;U.~

'1·

,',._.

__

,.II.,~.a:. .. .II!, ~

1)',.11.

l,.LV.,,.II.G

1,."V;C;i:

.,-."",,;~ :_. i"'''U

.'

.-:c'

1_

~_,'

p-

::-.

'""1-

.-.

Ii· _-,

.~' ..

Ii

,);i,

taO

","'

'"

t!I,

.. ,

C!'-o g,.... ~~~

I'!

-.'

_. 'I_'.[.

~I

n- --,--[-- .. -...

Iii

t;'"'-~,

'0-"

I.

"1

1"li'_'!!i

"1

__

..

,.iiI

._

'¥~

1I!!,¥'g~

.r;&.,

1 __

...

~.

~ii_ftO V,L . .I,",~


"

.,_; - . .;f;.; Ii . -,~

'--

..

..

.,.._ ....

-.g. - .' ~.
r"'lli -,

.".W'_'\lIi,. -'

._'

,'.Ii.£ .. -.iLo. . '.~

'Ii

,' - .- ..- ""\& --,

'!I;.o --,

.aJi.. -

.iI...L,,Il.' ,..

-. -

>.'~ 1. ~ - .- -

--

.:&. . - -

~...,

- I."!!i;;;

·Wc.~

_ '._

",""", Ii4'

,t""-'I<'I!' ,~

__ ~

.1.

,4.'~

-.

.!Io "'"""""'' '

~"""

,~"'.

.,

~!I!

I ••

~U\

Jj"I,[.€iii,

..

,~

,~·t

t-- '" ~

- ,~

..

- - ..

~JIL

.~~

_g

'.1 ~

__ : -"'_

-~;;

1_

_'.1

iiiiiiiiiiiiiii

----

._.

__

••

1-:-·

•.

---'·_·'

,j

-·j-.i·

....

_ ..

"

_ .....

~[j

'.:..____-

••

""

__

._.

1I!OlJj._.

_'.

,tWo.

,I. lid,

'U~~

_R-

,_,

~,lI;,;u,

..

-~

.~-.

-t· .~'

.--:c-,~

~c~ ~

....

.'

,C"

i;I-. _

,_:.;

/al

.~'. ::'.

..~:

... , 1.:'1l.~IIL

!II'

,!!oi'

~' .. -

,".c

.- -:'~--:.

~ 'j'

:!I;Oi!!5'.;I!'~'~ .L &,&,;Ii

,n.o

!iliJ 'g.,.

~!Ii;;..'

-.

~.I,",

,.,;;:I'U ~

'SI.--jl.~

..

"

t'.-:-_.

"".-

,~,!,~ ..

, .. -,..::-''',:.[-.

-,: ....~

'..;

,-

-·'I,._,;

_.jI ~

...

Ii'

!acerile

Eram. ferl(!it. ari,


IO/Y!!~A~~ .:!~~
... ~

d' 'Uf·.t"Ii·.-e-', ],0. b· ····I~u·'-·~:e·····~/ta'" ~~ ,c:I,-·t=IV~. _.: .c·.or'~'I' pu'tu:i 'si~'mi ·dezvilqie'sc 'p,rietenia pe ,calr~e le,gasC'm CiU 0
'.PJJ:_:_ ._- ·Ul..~ .. ..,.[f-il·-'- A~

bi,n,e·.. . bu c'ur lei" care n'u i'n.cear.ca de'cit inimlIe :ne'mu.ri~


nOB.
,J,,:_

,d,Qc'a \Te~i~. ,a.m s:im:tit !din. _.. '

'ar''-'-'
__

'£-;11 ~.'

'nrfi!i\iC,'~ ·,~·L ~'CI

'IIi.'..

.~

1.····'

in·

!C;:_.~:.

'!l

''!!'''\Q ~.~

.... '

_.

:"int,e]~ali,ea- atuncl cl'nd,mi trMeze era,g, vola lutlicui 'Si lupu. Pentru ea ii nu ferestre,le tari In'c'hist! "n,u:~-g,isea
: ~'ft"!ii ~i.'li u~~_.I . !.-·.QIL~,.. Ulll,,'l- .I~' ..i~.I

'm-- n-care Eil- A'nt~ 1~ a-,.IUt ~ de~:.- bine l''uerulI A ...·"t-- . ," II"' ":~~ol~~ I~AtI tat tflziu'j' ori de cite ori le vedea tn,chile:,. se In,to:ooea de 1f.~parte :;m -pi~~ De'~,aseme'~ea!in cJonvior'b'iril~_~o~t~j ctnd Zlt,i-ae,am:' ,:,Du"",te:; prietene, hai, du-te aeuma If' el pleca pe -_ta_::. ee inchicleam ge'smu'rile;1 s.. $n,d"epa:rta demn, prletenos, e -~~ara sa' supere, :sa, . " 'ne- servltorul -.~_JL,l·.·· ;..·l ,II 'p't'lil~m- iea -m---- QI an- u1IU'J" ~,; ~:.. I... ....-:] Pe-- M-~~1~.iQ.~1"~1._ I~.£ ;~: I ~~,-··v: mite 'ore: pe eel d-~'ntti;ea sa mi v,ada, '; pe ceilal'p;1 ca g, ,serveascli .. Din' 'pri:cina, ,sUirjjJ, mele nervoase, 'vizilte]e icest,ea erau cit se poate de seurte .. Indeosebi prre:zenta ~ beiului mi, f:s'cea, sa,"'mi ies din 3~rlte ~i". de-abia venit, sa dueea la dracu, Apartamentul i!~,u,'·era.ingi, al meu, dar ne despartea un mare Iumoar, l 'Pentru mal multa siguranta, m,a, ,jn;c'b-ide,atn eu chela. C,U,. bueuria pe care Lupu 0 aduse i'n, 'v.iata mea, t'm:!' schlmbal atitudinea, Devend mal im,paciuitt),lij" Beiiul tml f'~'spunse, inc,arcm:d'u,-mi de favoruri, Astfe'I" i:mi inga,dui, ii, rna plim b prin pare, in:to,vlar.&"it, blnetntelea de servttoru] me'u", . ) Dar" cu. deosebire, d,Qu,a din favorurile 'pie care ml le ,8_f;iitA j,mi- fur,a, .f uneste ~.i avura tn'rlu:riri tncalc ul a bile asupra restului v~eti.i.mele, " . M',a.i, in.ti I"~be iul introduse 11n ,c.asi alcoolul, care mi-cra ap,roape neeunoscut .$'il. din nenoroclre 'baut'ura asta dul .., ~a,ga' -'imi-- :pl~;e'u' p~ste:, a,su'~'la", ;S'~:b.'In~~~,~-ire'a~-be~tie'i; m
.-.". ~'a I,'"
i

n··

:::~&~~.··:I":". :~~

__

Q,A6a+'B. ~~l~gl~

n~'

cc-, __

'U

I!W

__

....

. ... r

"1 'iiI;~'-Io ..... ~'~I

1...8

I';'

~,~

j.1. ~ ._..

':1'

.I,:... :::~.~~:;~

1-

. I'!:iii

! . ~.~ ..

rna

Ctrnp-~·ii~ G'as.t:i ...


"l

ierul'.... m '~U' n,~.iO-rd:'-iu'l..... t...__'1, t ¥.'J _'__~'. ~,~'~ _.: __,:_:.. slm ~u . _: _~ . ~
'--1

mereu, B eI-u1 1m,i' dadu ci t volt ,~i,bau e:l insus i~ 'Ne Im b,~,ann t ~llni,c~Alungtndu-ne ~, in patru labe ~ pe covorul Iar.... (ulu,i f'uml~a-r, ?l":l~~l7a l.ighi?ane:le" !Vl~il,ales el era ~,d,ene .... recunoscut Ch--l'-P-'-UI I lu''ij]nu mai avea mnnc omenese ",I' ." intr-o si - ,.·1" acara, ........ cind vola s.a...ml sfarrne Intre dintl un deget de ' pre ~ la, un plcior ,~ Il izbii peste' lata ,CU, un 'v.itrai de la sobit, EI statu Iinistit, la pamint, lis.a sa, ,t S€! prelinga singele spre g'ura~ si t~i Iinse buzele. Atune), de ~~]::rb,a:",,1:'1. scui p~li, .in . obraz ..El Be Iinse din nou, ,
. ..

rea ']-'~'t':a", m In.tea i·1i U'r ajo'[I·: .,_:_. mingliere in' rachiu ~i. rug'ai sa, rnl se dea
'1If!'"'1I-

L"J't-.~~ ~ o.. .;;

'~~'I

_ '_.,,~ '_ '. ".._. ~J.j,jl

.:._,., ,_.,_ ~ "~.~:~

~re~ m-ea
:.. ·, Y
~ .:_:_.

',I

'!.,.'"

-.'

,_IIV~'

- _,',

..-'>'-1.·

- '':___._ ,-_,4, -

- _ --_, , , - i!,;i!!._

~"

~,u,

-"

'"

""'""

','6,

,I ...... \;o'~ ~

i!..l!.,

'V

Z.iJele C81'e urman aeestor d"eslriur'i -4lDi .erau de :nesu~ ,rent, ,$e;deaml 'm ·pat 'pini 1,a anliaza, v,fiitin,dU*1nit Capul

drapernle grele ale feres,trelor'~ ,ei:i de hldata 'ce camera -.ae lumIna de ne'numira'te lumi'niri ~i, SE' tmbi1sA.ma ',d,e min, nebuniile !ncepeau, ~i mai iFldirJ:ite,~ . I:nt~.=.c noapte, t!1~'2iu, po eind eram naucit ,(le' betle, patru ·fete en tamburlne $i eastaniete na',v,al~r,i 'm, fumoar ~l~ ~-.rv-vnu' a. un 'inn a metito r; 'I'-;';'~,~. t'm··-~'t·~,Q,~..;:]I,Q p:,i~ ....~.1- ~ '1' 1'~I,n..or--e' V u. ,t'", ',.r .~,;JI'V.....I"'.~.;l"'"" tLt,., y,';:;' , ~ Ai fi Jurat. ca sunt patru C,hlre~ g',atite ca niste domnite ortentale eu ehlpurile abi.!a. ascunse de' 'v,il,u'rt .. arlit ,de la Ioeul :ni~eu ras:turnindu-·nli eafeaua, ,p,ilul... S 'Eu'tU] cu Iichlor ijj, n,arghijeaua ~l. m,B, aruneai Ia picioarele l.ar~,Lungi,t 'in, mijlccuf.eamerel, ' eu ocl1ii 'lnc'h~i9i." imtii i'n,'""' s Ide'lu'n,lI:, f,o,arte in.d,ell.lng;., ~,iitul. "l'oo"hli1,Qr lor ~i oarecari parfum'uri neeunoseute 'L'1l,i iz'bj,}.',t\ .n,~rile CU, putere, apoi., Apoil" pierdui eUllO,'tlnta"~,~' ' ,~ -~ ICi:n~d mi, de~teptai:,'eram in, p~t ~.:i. nu-ml 'venea sa.... mi cred, -oehilor; ;shnt~l~ilor _ '- r~'s,pin)gli'toa~rei "l'ealiltitt Patru 1 ,~"'""' nU'·l~''r";~, ,...1.:_ :~ : ... U !I!...~.! UC pe 'U~"iT·nr', ,~,' b· ord 1-.· b- . '~'tlr-].c'l".·I'i,e··· iII7']-').; [''''''r-,,~ t',m, - ' "'C'I)'"+'r-· bo,~ .~ VJ."r.l" a ~ JO-" ,. .goale, rnA mingiiau, 'n1i, sa:rutau, ":mli ~b']r.,j,one,a,u~ 'to-,ate ,din ~~l- ,e, s.; 11'.-'1 I~t pa,;.,~;]~ acopermau-mt f" .ate. ,'I,··r.Upu, 1 ,CU,bal 11 I.or. 1\.~ .-;_ ..ere ,1\f:N z;~atui, ,ti,pin,d ,dUP'8 ajutor, _EI~e' ,a, ,mingiilau ~'i,mai de· ~~~ m A,tund m,i smlucii ,din, b:r',8'tele 10'1:-~ ~f'i,cai c]e$ tele' de 1.8. oo:bl Olio Q'i ·U' oglfn ·'i'lrl' ~ sta .. 'ii"! b';ibel >\;.,':I. -, .fi;,un~t'-: '~f;;'lir-~lIl~"· fnt~ 1 tn,.,a- ...1I,g/l·.o· Uu. ~:, "'."'~' ' ..~,"' ,t, • v- ,a,,~ .... ,_ "'' ' "' t-,C~-,·m·'~'Iesea - tn ~e~ ..... ,.... :1·~" -_~ ~,:], J:4~":' Iru~painltnta'te; dezgustatoarele vin z;ti,:oo are' dc, dra,gosto ,.e 'farnri :ne~viz,ute'; duefndu-se s'a s,p,llll1i, lui Dllu,stafa, .... ,ea ;bel ~·d·~ ~'1-~1~.... t:_'I;"4~I'".o.'!DiJn p·o, ,-.~',,l'!i!' patru iUt ~~ir·,5·tn--··-;·,tn;'Q41'\"1 ~,~ D"·U·' ib.~,~ . ~ t-!~ !L!i! e·u-,' :fete' de m'a,jj In,ain.te~ In ace$;~ ~n'P'ut.or'i'I' cu ehlpurl 'de bufnI'i~_ _,,~~t1.
l

Im:i, pal~a de ~plurnb" aveam ch,ipul·:.palia ~i .tremuram ·di'n tel, corpul, Lumina :dei. 'lnli f'icea ·,r,aU., ']Mru,staia .... '~tl~agea bel

.Ii,..........

Jl.j,IUlIi,Jj,,,,,

,.II_oI:.

'".II.. '-'!!i!l!I,Q.L"J!"

de'
._..

. ",","Ill;;

)U,';'

I.

JI ~.Ia,

;i{l',.

'\""1.11;;;,,

~..

,'.

!-i3.

I~.:_ g;1-l~: :',~

l~:VI.-[:\

,II

...

·.·.lvJiI3~,'

··"t, 01 ~._~c_ILI "'1-'""

_ }_,~

.'._~~,:I."

1i

!I,

. __ r1~l!,a '

ft~,X

~U

Q,"

,_. ~JJ~~,.t.~

-' i:JO

"

' ..... JLtl.U 1

,_

m· •.~
"

, _.....

~~I'~"J;.'Q~~

~, ~ .

I_~

~"

'II"'!b.."ii,n'~ UiL'l~
_', 1","('---:-', ..... , ..

patru de ceasun "'l-'" odata mea, nemalpelmind pe mmem, 1n '-.' -' '.lT~··· - -,.. ;;P. ~aM, ·0'~¥il';'~' 'Ul-~U,piu, earusa UI . ,!LY;J.;u,).ca.r,e's UDl zaeea ~,";"'_,)~~,~ :: azvmu I' ,~, L-'·, ... ma.l,t'nmsu t' ta-'" d' "'(1erea mea, toata ,:,:eea" In .e,e~'l"i .(;'flf~b'·"I~t'··,J..1J!"a, '~ m~·;,arun- ata le U, ... "In'''''n,·,,41;,f,':iit:,;-, q. .-~,.-,--.,re 'p-,,~x, .111 -_ ,_u· '. Alec J la, JLn ( ..a belul voia Sa 'rna, eufunde - ~ botirn,. .. ,~:ii mil, ~~i'nzur-sl chemal .. -, ,'"' .. - -, . . -, . _. •- . . ~,t-" '- ~i ..' ,-'~-" "'1"~.'--~~ l "~".' -. ,.:.'ji" "1 •... _- ..
"_'I"~""ll ,~I,.;;

noaptea '''''''w"
~,.. .
!lI~,
,f.iJ
'··"'1:' .";' .-

'a\01~.1

'~'B''''''''' de de ....f,i'F;-;U' · ',~ ',~M.I.',.iI..,

m,'·oX ' '"l]L'' IIfi:h·,!:s~,1 ,~, ,~,


I

.11;/.1""",:

do. ",_aXJ~·'. ... 1,1 "!' -'. '. --..... ,._:.~' ..... .." ' -:-_~'
"1\\1":5'" ,:l:( :", lIlilli

ou .~,~,e:.e·';l,~ .:~~

-.

. - '. ilj

. -. '

L;l

Ii!

,,-

,.~1'1-

1,":.._-"

·iIl.··

-,

. _,_ c~

_ .. :_.:

.".

"

-',

'_:'J I:"

c_

~.L,;".~,~

_~,

~,llJ;,

.... ,I.:

I'

.1;_:

I ...

'U',;jd ,,]., .....

J, "

l60'

. -X t t' . . x d .'..,:( -,' .... ,. -~" .,.': , pe. Si:i1pln,!Wmeu pentru a-r ,SPllP,e' 'C~,- oaea nu ICiQDBlm, te. ,iI:!Il~,-'ml--'~l' ',:d' drumt .. ..........,:;'m-:-:":l'":-' U':-'O··'''' pl an..·'·''lil ~'n: e rxeeutare ,ll 'p prin
A .. ,~,'I ...

_.

10

,.'

...

'p.·r.i'za pentru mine ~~'i0 mare usurare, Ideea f'ug'"li mil se ~ f -. ' in'.' '. J,11, ml n"t~,'. c:cl,Pse e~ 'Era:m in martie A doua 'z'i, dupa pleearea belului ma "'..'';,' 'b'" ' ,,~'~::"~~<-~,-~~ 'd' -' ,· '.·d: :"', ,', ' ..' plim .aam prm pare, In,tovarA$lt, de s\lUga) cln,d-.e,o_~ati, 0 tntre:b,are 'im.i rasar,i in ,gin,d: ,,:~Pe unde intra, etlnele iR -, pare: ,'u, A".... . ta 'era-, doa :'"'. '--'..~ nuit , ,_€! - ·'d"-',-, "~ 'veCl :11 i ·'·,·;ces,...·..! ,-'. .,Ioar .lmpre,]mUJl, d'.-. Zl··,Ufl .' ,'_-.""h'~' .,Ii; in,a,lte'~"cu' neputinta die' sarit peste ele" ilar poarta cea mare,, ." ,-, . ''', ,.'.' ,t· .,. ., ". .,. .--,' . - ,-, din fat,a. sta vesnic inchisa. Trebuie dar si f1 fas.t Vf,e10 . '. x'- -,'" ,-', .-:,--'d' - --,.''.---'.~-~t-~. ._.. . _.-,'!J:'g" soar--tu-,"ra pe- 'nne eV,3". '1,'neepin sa ceree tez eu . b.azare de ne . .. ."'.-seama si, in adevar t tin.'ind,u~m,a, de-a lungul zidului im~ ~ b'~La~!a~ '9'n ,'I'.. o-r' ~I 1Ii"IiI'~'tl:"'n- remar ~:~l un..:~ ]0-'" 0-. care fl _··l~ ze le ;];"~ ed '.~I' ~;. .!Jl ,,:,,::_~~._ run ~ era u ~,~,'iII te '~n-'P"l'" 'C~1·eare F"''x t'i!o':;-,_ d m- ~ ea.... ,Q,I.I," 0···· 'n-" 0'·' ~e V-~ · .hV' .. ,._..'a_' 1.,,;QJIl,,'r;.,; .'. ",l;:;/ .eare, tmi Iasal lnsotitorul pe earare 1;1:i :m,i, 'viril 'in tu.-fi3 ~'i,; Ia temella zidului, descoperii '0 narulre proaspa ta, care )a..sa .' . . o trreeere spre par ~,t·,···"',.' eea 'I',', ,.} neumoiara a oimpier. I"-·-~'_-~.; tea "', ..' '. -' mal .,-,--'. -,-. ". 'b·'l-,r"'''' .'., ,-,~~-- ,'''',' ''', mu
. -I

:ar'l~',ce"h' m"'~;l"o-~"~' g', 'O'~IIi,.iI.- M".l~~a~,' '~'D,~p~~~~~,fi~u_ _ ~be<~l~"u>ll"-''p,~]e'-c'J:~ " ~~aV:·.· . ," . ··u~~ ..'~~a~ tntr" .··casatene ee zeee, zue, ,,1', ',.,"".... aeeasra.... ru.' 0 no'~u S,I,I;~ ·:;Xll~'I;',4i- ..... '~~ d',,-, '-"" ..... , ,.!]'. r tr-o.. vestea .... ' ',.'.,.' "", , f, .-.' a surU", . - "' .. ",..II.L_J"
,~I~ '~I>:::~'_'!I!I
t :", ~,

,n,!Qj

~I~

._l

."

~'-I .'~

n,

.'.

,,-,

!!!, ,'.

'I-'~'~

'-, "I"!

- ;\-

-~-'~!

-~~

~:,

1,.~:~

e --',~-'-

- ,-

s=

'-

I.., -,.,,,'~'
1.. .

,,-Ii!

.,

.... '

".,--~',,'-

-,'-

c-

'

",,'.

I'

Jj.;".

_.1

-.

-~.

"1

•.

•.

I._~

li...

---

",,;;,t'1i'!CI·4I-

~.:~_.I~,_"

(::"11< I~~'

'~i~'~,.;

~~.l,~~;

-n,'£ii~

~,._.i~

_.;;J.-.-

:..--.

i"!; ,r;,

Q .. ~. .:I!.

'.

~:-",,'

'Ul,,~/

'~~

:_:_' C;:t"";,U,,Il,IU ~i}l- ... ~!

,I ',iU,

,,",'"

~'I"n,

I,!!O',

n:5'11"-.OJ ~.iiII!!

',l'l '. ;~':__

',',-, -,'

'1'-' .

........'c-·mi' anal rn
__ !I-..iI.

e]' :.'r.... ,g,l ..... I""",


D'~

tr eior mere, 1. I .n ehiar noaptea aceea, prfzonier al blestem's:tei mele ' .., '.' 'S' 1f i,....·t : ortare .,e:, creierui"I' mi~ 8.. aprmse. ,:'c:aparea era aICQ,O" I'a e j cr.l' ,_..., +-, d' '-.. 'j do' . oaaia mea, D' ,- cum S,B, ma streeor . . d'" ... _. --~.-' _._. _... ._."",__ .. _. ' tr coua sute ne past ne .ar nrin itre g"l~;Q;tiill~'la!il:ii,,;n.:e··~'t--:Q!f;), ~l' t'-r r"~' ritenenite 'm"\\-.:: niste u 'Dt~}l!i'O-'~l~i de Y' ~ .
I,,' I~~ •. :_.'.:~'.-' ~": :

1:

o··,c'-'u]~n' ·

m In
': l

:'IIj~

"~oO

;Ii !tl

se g ... a....
. '.'

.-.~'\.r..~~,

-'~C",.c.'!il

toem -:~i'i
I. ".I~

·11~.I,

,~, 1UIIlJ

fi's·,ta·_,:,·, . - .....

'f-'e··;1I'I,D!C!i!"'!!; ['.-:.L~ ..,=

'm'

0,.;'

~.~

~..

."_ ~

'"}'
>!;

' .. I'~ Q.

~ I . ·\z.1

IQ\.r' ,'_ ~

-~",

I, . __,,~

_~~:'_I

_" _ _

I ~~:.:

~ '.

"

,,_

IVlii. -st:rad.uii zadarnic prin t,n'tuneric" 'pfni." Is mlezul ,~o.p'~l~,~ lstovii eerclnd ,S8 lirgesc gra',ti'i~e"apol seoblnd ,M~ la tm b u .n~ tura 1J,o' n~ ram a.. ~ .· s'; le p t--' sm uldie'" ·S-'ilin.f.,;_ ~a,--.:5""-' ~larnfuc'i !,"',., S,im€eam ,c',i tn'n',e,bun,esc',. Afal~!I. :: lum'i.nj, de· :Iuni'l lin,i$te~ ~'ntensitate, liberta.tet,~. A:i.,ci. : tnc'~e, dan,:u" ti,'"" r;;~;n ie', tn"'-' 't"pP"7',05 re-~ ':nm' 8· ,n~l'"r':!"]' T...,e'~ul'u- -t:l~ ,~L,.... ~'r'~'§ _ ~r:a': u· JL ." .' ,~,,; v\ ~."_'l.II,~~~ r~' · btln~del cu tot, cQrte,glul eL M'a simte:am, zdro,b,itt IOdaia roi ,~e p1aI'ea, ,0 c'U~ea mfernala,,; sta,pmita de, di,avolt 'Un f:ior'
-y, ',:' ',_ ",-. I"-[!Q~ '_' . ~.
J~

0.

IJ..·, ·m.1

""I' .

L ,a

,'!

::. _:;

1",10, ~,~

I' ,'R

...

" "" _~. .' ig .. '0.'

c_,

~.~

~.

!III

... ' ._ . _- " _ ~l ~..

II7~,_

,-

'il ,.

'I,

. _.

.'

~I!L..:

r.it~ .' "'. ,". I.


1

.U'~'.

,,n k

,JL

~Q,

I~

,-

1-·

,;fa:t~l.~ t :imi, rtiu~,ce.i lim'tk1, :pbla la ,8'inge", in'et . C{~,~~~ul ,dou~,~0, lini~,te! de morm~nt, sti:pinea, mati era
C--tl~f~ ~.:;pl!;l

:, . (ljl'i~"I'8ii'!;!lI''If:.;'j;1 mi'- ,;:J; f'-'-'u'r-'n,""'l~'~;; p":'r''-'l~n:i oO'p,!!'.:iIlt':e-· . d·_,;


", : 1~:.I

IMIJ-

:!I.'~ LIII· ~,~~;

~I

. _.

.'

"

...

":-6"

,I ..•

._.

"_:_

!O!. ,Q

,L,

c<:ii'ud" o.···n'~ ~,;~.~ Q .__:, _,': ,&, ~

~,~ :ornilf'l;Ap,,"e~ .I''''I'!'~, uu. ~~~


'I'"

·,_,,111

:1...,

'pe-rv',a~'u] ,feres,tl'"~i Ii Ie ,dad'ui foci Tremurind de spalm,i,.

,·d·..iEIi ,g}_.~_'[,in-- a'~ h' "~l'---,.~~',; ',i.:'-,'\";,,,,,,J'il,D 'lGd·· U' I~"i :;p' ···,r'·'~~ iII,.,..' \, .. ,1 __ r' (t,~,iO pe"--' te' .',

]-

,'~'I',,-:_~&~','

am' --.'n-;',a~~

. l' e""

.9,t!!~iI1IIll '~~~I.

nil! ,r"'"

.. , " p··1I"'1a"V····e·la'·'~-·' spre',' "I'",~_m


.' .. '. ······1' .~:

1 f"""c'" ··t,-·",~ care' ,"', mis una, f. t~'--p:. :'c"e':" rerestrei ",'.-, SiS . ··:~I-:'t"~···· In, nmn -, ~' " cam-e-'ra se. in" . d e , um,. iar pareu'-1' meepea sa, :se 1,I-'ummeze, ieca e - f-~' r-. ..',- .'. 'Mi ,apasam, ,CU, a.min,dOUi, mlinile pe gurii, eli B,a nu s.tri.g aiutor. :r,ntr''''o sf:orpre' deznidajd,ult~t, apueai un v'iitr,ai, ~l ,em' -u-l'i['lt'il'~ d- AU':~ '[h"!ia,iol....i 'b tm "a 1" n~' -,,- se pra,~,u~lsera Ina,un" tr '--U' Lo~re -: -- "-'.... ,,,'~'" I' ,:'-'er ,- eu -b' ",,-:\IO!"f·~ d '. '.-'~" :b"--.-.. aprmsi ~ A':" -- . _...-...,,": ca seu- ·t.ura t:' d: ..... ... -. - "-',pr una mea ~-l' e ear rum ·p(n" ee fr'igurji,. imi adunai ee aveam' mal de pret $1 sll'rii, in pare '11":'n"'" 'dtn n.nllli1"~,~ sa 8:£,er: clt~ :,-,"... ", .... -' '....e. ~" lAS, ,s,preJ ,Zlu.,~ "g" ell pu to,'eam d· , ~ 1U ' ..l_ ,~~.~,1. '., ,...'" r' -:"""1 led · t d- .. t· ... -~ ·n .. ",",' ea .. D,Sl" t"" zapa,cea. ,Q m.. ~.J. ,Impl,· ..1Ca,l<e . mtuneric, nu -- · ... ~·t put -ut - is,a n nneresc spar t'ur:a , ddt ~.,a']l,. t' __ ,eo ~ J.llSplc;u:m.,UI lart- 'd'e' .-, groazi., incepui sa alerg la deal ,i la vale · rbcolind ramurfle $.1 tn.s!nge-r~n,;du,~ml. fa,ta ~i, mttrnle. i .sfi:r,i,t;t C'U un In - .. -- - d- b - ~ d-'.... 'u,i oe gaura ",,_'11 ..,._ d- '. ..::Ii ~, 1l..' hl ~ strlgit~~,e::u,curle~:)a sarvatesre ,;,111 su,'u\g,'.-ll (II. - - ,. af ara , ~. I. iii ,Ii II -, • .. II! . • '.: II· ., " .. . " "
,f._.',,
-. I'

~CU:

"

._;",

'

;0

-- _I

·"1

'

'-

-.•.

". .-

"I

;iii; I

',_-"1"'

:_'

_.- -'

.-

.", -

_... ,"-. '.,

[' _",:',- .

'.

.-'

iii... .

. ..']'

•...

'--':c

....

",-;~,,-,'~

':'l,lI'

~-'!J.,'

_c·

,~.. '

A,,,_.

,w:,- "-.- -

,"':":;;f!I,,-'

'Ii

,,,.,,.--: - :•.-.- ,'j;

l" .-"

.".;-

I>

1iA·_

n,
~

,-"

~,.I

...

C:.',

1-

~~

-.--:

"~,-

..•

I'

I"

. _"

",

- __-:--

JI,

.,

,;~:_

-I"

I"...:·

i,:-

1:-', .

i ':.

"I:",

"".

,"_

-1'-"

I:'

('

- ..

"'

'"j

..

'

1"1

I' .:..:..... i"-

I" -

1"

'

I.

ii.;I' •

",w.

,·'",u

I!\

!!!i
!I'

,~

,.,

rjj;

iii

~,

~ D'up,a, vreo doui ore, ~ schln:i~bul,c'ito'fva bani grel de ~-'-'r' t': ~'~L aU; e ram ;_.~,t~'~u-l"'1QIC!1;'at't~~';; y.J!; de g;~.:. 'u, '~n'Ium ina zorllor ._~ acolo :.~I,m, - . 'I t a1 '~d'..",", unae fl'" _... '0- ~'.-,,- sa 'eontemplam co'I~' 1 d rep" '.,_,'p-c-. erei,I ."..'_'~' ';U I :, c_,_.aC~1. urrase ~"ri;;,l't"!].u-'·~ 'r~I'''7'''L...'U--n-I';t\n'''li'j;.£i. spre ceruri 1 U-'-I-n-- Incendiu m ,a,~ m 'W'I:' ~~ I it ~'·t-· ,ID t'"'1......- -, stan,....lDO,p '0""1'-1]-- ac-es _a. b-~'''''''' 'i t U'~, II ~,n ; ·•,.·, .. -.- . .. ,:U.,,: ~-,,~- sta ·.H,l.Unl,·. de inee 'n'"dl~l~ . · '-t-~ ace 1- J::t,~'1 Iibe ~~~-a:~~e" --:-. 1 ct'~ntX '_';fl. d~' la ,_" In sear a. ,,~:e'eJ '"i ,,,",,u€,,~. :'lue:rQ,w'lr~i 0 dIll~e'~",,I-B m .~.']I,ii'~'a;;;;' ,-, ..... -'-I-'~' .. ·,·;1···· ~.~... usa umn 'L..,. - dintr '--un ,s:au_,el~tu -":--:-.,,,' t-·eneva,.'. zr ',e rna nan umt ---,---Ut' '·l·~f.turcesc, D·,-·"W,---;!!j' uupa euloam in Smirna, :iar 0 ,saptimma .mai tfrziu, fumam 0 delteloasa narghllea pe teresa unei m,ari -eafenele din ,_t.,4 Beirut
1
'J' I:..

.'

II,

".

,I'

'.
,
'".

.'
rr
I

lit
i<

,i!

'p. "C'; .. ",",

t.~-'.ili~,'·'~:
. . . '.

~~""AoI_
. "

~~:,

l~:'

,;,'

..

ti

"

,~-.L,~.
Or

1",,'

"

•-

,~.

".

••

.-

.......

-:-

.:...

..

-,

j'

I'

.. -", . '.

. .r

c1: .

.'

",

l' - : r-

.",

f,'i'

'I""

I'

'

. ,"

L'

.1.,

.I~j,J~~,

!1'liCII.

I._~

JL

U,~UI

,~, -l'UQ·.IIIl~:t

D·· . ':

... ~JL

'-,

,_-

.'_.

,1,[,1.

U,JL~&JI·..

.~.

I'.

1.,1

~.

,'.

cc· ,-- -.

,1,,""'

I•

.i.'i'.'1

'

i~ir\;:'a I

,_I!J,.,

..

Da
'.. "

c1,
_,

'Ij,

~
~l,~

iI;"
''''''

,..;10

~'--<~I

g;.

g,I',·~" ~

c~;,~~,t I.,

.It", J, ,,",g ...,i!i

:m,",('tio~,

" ..

A,Cllm, 'm,s credeam in stai.. 'sa deslusesc Iimpede viata e I] sa nu rna las in;eela:t\. A'veam $,aispr;ezece ani ~i oareeare 'expe,riien,'ta,·, ,E,x,per~ienfa aceasta, ,a, ma,a 'im,plr1ea, lume',a 'in dona categ:orii, :' tntiii 'vene.a,u. :fiin.lele' b]t:ride' -,$i. Jubilto,~re" cu.-m, e~r,a.u 'q;h:ira ,~!i _mama" a',po"i, saJ_b~t,eciii ~,e 'te~pa taW,u.i men ,~l:~in, sf,jlr,~lt,'m,irinimo~:i'ide fe:]u"l. 'lui. Mustafa ... ]je,L Tre'~ " ~ ....'. .. _~- .. d' hUUl "_€Cll~~Ulla:u,anllft t_e~ $11. chia'r ,d,e pe .terasa de~_.u,nde ID,a ..a:f'Iam" ,i'nc€'pui. p.e loe' ,sa, rn,a, 'feresc d,e' 'Vt'eLtn j'u,ca.to:r d:e' ~,ah,,cu triisituri [sim,pa~ tice~, Ma, ,&,mde'.am ]a ~,armanul Lupu" c'are: 'Sle cod:ise atita
't:l'Ti..t?-m'"" y,~ '--,J.~

I'ft')

p-,~;,-'!ii:J(,

1.J;,UllttJl

's,~ ~'
. ~I l~

'I. @'~liGi,
.~

~.~

·m~· ;"...:qtl~~,tl"u.. .___ . 'F~;,;c I~e.··· 'm"lnl.e::·, ..-,u-" u.~'~' . .' _


._"

M..

I!

l"

.' __'

,'"1:

l-·a,:··I", 'fi'~:'11 __ . JI;;.I,

'll"o'll"l!,~ ,.",1.

·~ d,cX-~t--'i-;-d:'-,-,-~-,X 4....., ,-''' ~,',,'- c],---''''-,X ce mnnue care se ~,.....,t~-~d"'eau",ep~rl- n",_,u~ma, ~_j,1 once ,,-lpa, d'-, '" ,~,~,,,lit"_I:-' Lu\_ID ",:'-"~-' '- -",~~-;i"" -", -ora ,.11 ":,~,-,~,",, agO, "',,"-=,-,. S,-,:'i' " , mlng,_le '0 'b--~J,,;iI::l1 me;l,'"d-'e ,-41-' escen,~, ,, , Dar V,aJ 'f~,',_, -a, p aZli'.'..,a"", ~'t- . d'·,e blr '~' ~l:.1" f'-':X,~x ,Ii!':CI_m' 'M""'~ ,'~, .. "'i't!llil-' ,," I. ,,---De ,~ dau , .ari' ",,G.lI.-,a, ual. ~-,_I_l Y_J-' , -,- -,,-, "~,,, --" ,'~, ,__, ~I-il ---' - _x,,",,;o; V1a~ ,-- - Be' CU,-' ---. ';'t!!II, :Ie'ama. :mii;J.a:p,:roplal ,;-df!"_--'allt',x prapasl-t'",le" ~I ,nu - ----prtndea toa,tl tn eele trei categoril ale mele .
,'! 1
,;I;'

''iiiI'",

din Beirut, De d.imin"ea'f;i pinl,se'ara, cafen,eaua gs'me'a de' 'Jl.' ,-- m--'" ·,-a ~a-~ rna ~ ;~m'" i!;!!oli:litrl'I'~'tgtX da rl'- ajJ~'r' u,,,-" 'e----]-'nt1'an- til' ) b. >i,,~t~U '" , ,-:- . a, ,""~, ..•. . - . · J(..1!~ "e :1 ..,'-,- ..... ,Ipil, .:'.. :,., 1:,"" ... .. : ...~~ P '"' d- care rna. reream, ceea ee f' 'aaeea ra-'rm-'-,-,Cll.,- " aeest,U,I, - - -f~" - ---. .'-... :' - - - f'-·' e' ,'n,a~lf'_:e 'I ' "'I era tr---, oe ar,~ -t'"'1 'I r,Elln.l, an,3,.)8"1 1a V'"arltll'~, • --" st g roea .upa d- - - -t-'-" 1 ~,_ , __ .•... BWi,Ilr,'b,Fi ""I '---,emel; t"-i:, .-,.' ,~, :b-);:""_-;-'I -I Li ,-:, '~'s.....• _.a '~ll ;'" fl':'--"" .~ . .Inerl ,-1 -.' u:inti' l,J.~umo,',1 au" .,,,"I~rU I'· ~ ,'-, ,--, ,- ,- -t' t-'~ 0. 8 · • e'IlI, "::'e- V:UI.~,., 'P'" t" t'~',(1-,"" n· ,,~ ,", -,a-..,-u-,~~a"',,,"' iIi '···'e~c,1.. -"'m-- .. de t... ·'~e, ,m·I..I,-;iCi' ni --" ,-, ' ~ a'- .. - el At, urau CU, .0, • ' 6;1:q'm-~ 'r;'i:!'l~ot~ comun ~c"'a--- . p-'~e-n"t- l~-,..~-~ '.-_1 ,_-_-;:m~I,' . _.;iIi;;;o~b~:n- 'u' '~t~n~' 't'll"V'·~ ,-~u-, d---~n'·~-e' 'tr' II:Ii,l!li.!1i.. ',.lIQ"", I~ r", eafen .... e'~l' avea u ette,--0- v··nfl"""b,~' 'd:.J!.;-,a,EJ;· l,e:~ - 4 (:J!uf-a '~l·,.___~',~,__re m-,'U-'1 Y'_ f'lil! eea . tumit "~'_:Cum '~~ ,\~' - ',a"~":'I,'~a'm' 'P-' te'' d' l~ - ,""__ O_-l~nUl~l, m'U.L'u,m~'re:a, ~,~ ,;.i!-c· eu-' 1Iit, ..,'"'-, , t, - ,~<,:". 'ar__ t.J!.-e bls .• .. D ne··:n1Ie' ,~,dadu "~~ nest e , m ~,~~ ,~. ma.. nimert ·r--~l' u. ·i'1t"i,n, (2:}~: de __rn U" ne ~ -"m~:=r'OW~ u··· '~ - Arti~,tl.i -a,~e'~tia,e~au--:italie'l;i':'- gr~G'i -- d-,fran,c:e',zt, LOicula'u ~ 'In acelasl hotel C'U mine. Pel un eoridor s,tr:im.t, 'in 'f,8,ta odaii mele..... JI........ ~ 9'. ···d. "':a··.···. ,;I1-J~-n·'~ pere che d"~ ,5~, n'~ -<ri'~re;-, ':',', e ;il;;lvn~-~ta I--n:' foarte ~e·. ,'. en ~ '_ sre _ v ua, !I!. ....
_.i.

'", "b~'" -'-,', .. ' easel II!.t:~rage ,'nc' 1,- masem 0 camera, c_nar" d easupra rrumoase z., -'.',. 1, -'" .". , ,,-'- ," ','d' '.,,:-,,' s. , ~i"iOl+\X-·' b- -'1-"·"" a J.U~ n·0"-.·r~n,_d' ,_C"-':,oncer ·t-·" 'V~':'.r,·"''"'tAo .. ,U " "~_e pe UD.IC& ,t'I~rw' pu__ x ar,b:: ~s ..1,Ca,
..-I"

'h- - .',

-'~.

,.' ..

'.

.'-'

....

.','

,:!Ie ... '

'i"

-__

-'-',

'fr"

-,.

,"

,-

1_

II

1-'

'•

:'P- .

g, _ ..
'" .:"'

.1,

,~-.;I:
"-.

~'Iiii'

.....

"..

'

"

•.

",'

.'.

_!i.ii-

,._

..

'.

'..

"

'I'

l,

1'1..:

"

.",

".,

II'

_',

1"'1

m--I

I:

,- _

,-

0,

!O'

.. ' .... ,.:~.

.. .. " . _'",.'

•-

.....

.',_.'

"

_._. -

:.'

[.

-,

.- ~

',' _w ~ f·"-

t.

-..

--_

..

-I'

I~

_.

I Ii,

I..

0 .... "

II,

I·._· I! -

'0tw'-'

.~, -

<!!'

W-,,l ~;,

11111

Ii

",

,II

~- __

,;11;,..'7

",,'V,_,',

,_'JII._'

_-__

.~~;!i

"

'f~~~'~~:
.11111
J

1.]1

I,'le:

_'

~"

-~"

,~.,,"

">,',

_~ .'. -

' ~..

-_

.' 'U I. , ...... .

w I~ __:,

'!!iOii

.t!I;'P-'-~ ~;I;!Q

~" '_-' ",-

-f'

,i;

".

"0

g.

y.ll.

1'0

:a:

I,e_.

,-- •... ..eia i ~' '.'o t,.·e~i~,.1~'·n--~"t".., ' I:'ln--~_]ne,,-ar,,:U!, "'_" .t"=-'~!I;,.,;,",u~ -... '10' ...· D ~ _, ',_-.... .... b-~,"" 'B' -:·',b-,"a·"t-~"I] nu-mi1 "Ii""li,]'X,ifIi,D,:"3i dar ,f·:~~m ... ,..,'---U 0 p:u~ruean!):J,n ,oe"h'• d' d' E '·...11 d' ~ "';'..JI 'pa h ar 'cu a--p"a ';l_"e~J;:ag,a~1 uA!r~,;,~ .. In, "ta-' , Ind.-, (O"--:'r-'l'" "'C',~, iIi"Ii,~t"-'e'-"· 'l·"e"',~~·e",~'mln''''''u '~"t-'l~U' c'-urn'" se'" aY',n...o~, ,n,; "u,,~:-,!i'li, ,l"\'r··',j; -.-.'----,,--, -"-'1' '-'-'\.::,; -',.' vi··.· '-d"---- h-''''~=-'';' ',~'- , "-t-- t-'d-· '-".""~'''''''ii ~ - ----~-' 'canl€l"e'l :or 'era me'I',eu ,es(;':!'sat la:r e,a,;o'~ ,eaun,Q, smgu,f',e:fj, -,~ a.,pro.a.pe' g-Qaa ltn f-' - "t 3 IOg11tl-Zll~~, "",.-t':a ,,-,"" f·'.....- -"'" isa ma r-u,, , "-,' -," ,- -, "I -- ~ . . , ·-a, " ,- - " '~', . :.'".1\ ma ,a,cea ,SU1€,Z tTL ara, 'd~'-""", <fo·t", .... :].,il.'", ,cae ~.] f~, h·' "d"~'·-,'-,' ,. OC', Ii C:"t- pu"eam ·1-"" -t' , ,,-' ,-,.' ,d· --. ~ , .t.u,C_"l-,-e.a,m, :-'. --h-' -'-'"l'af'i"'" -' ' -- - ~ - " --- '~d' 'h-' 'e,a~ ceva m,a.:t..tare. d:eel't, . mIne,t " m]'-1:eSC,1 ~d- , ~Ji "'IIt- ........ ~-. t-' -,JI ~1 l~" a ca" In,. [~O "b·u:za Zl, pe Cln,u ne l.n,cr'iIi"'nlli'~'~m"-"'- '~p,·~-'!o;;n'" ,.. ,,",,"';' i"'ii'f l' d- 1I'"ii;'~'uIu' m'-' a'' ' P-~.Ji; ,n' ,., t-' n b----iQt··, 0 m- -;, c ~ir- -u' "t':!l, a-' p.~' '* ¥"l" :. ~~ r :"!lit, U'n'- ry,~-b''ii'';ro- ~)U.'.":.',~,.,'-r: " .
','1;;.0,

~,.IL'T~~ g"

~ .. ~ ",

~:

.. ~

'\.;;.111.1

,...,g.,..

.,

,.....

,,w,,,,u

'!:..,

'

·d·

..0,

'LJIi.

'-

.~,'g,"

;;

,-

'.':

.... '_",

(-

'f:

...

.~-'-!:Ji

',1
-

';i!

(-

'!',~

.,'

I!! ~

-,,'~"

,I

j,

[-

......,

o,r,

_.

.'

....

_'

'.

i,

'.1

.....

"

'.

.-

,.

o'

..

'-

;,

i'Ii-~

-',

1'-

.. ~

. ,"'-

-.,

oi'!I,

--I

"':'-

.,~

..

irF1'Q,'. '_

I •. ,~, ,LII <t-<


'i'-'!l,

'

.. _

Iltil.·

:• .JL°I~

('TIl

';11 "Jl~~1

.0 "J, 0t.'~,

.1".;.10,_,

,:

Ci;

,1.:_

...

' -~.

II

i;'I~l

~I~',

0 .. _1 __~ ,

('~:.':,

'.',I~'~~

~ Dar ,~t:ii e ru~,ilin,os,tin'e:r'elul :noistru, ! Tre'b,ui'e i'n,ct,l"" ti -~ " raJ.a~,"' ~. Za pa"cit de i'ntim'plar~,a asta,,~ d'e, 'Ind.ata, c,e mi, 'r.:eg,isf:i 1':n ,-d' ~ "---ea ''-'gmtJJ.1 " <l.~l ~;l ~,."".".e.'- prlme'J"'d..."'- ,'E'" c., IC' <. ' -'Ie' po,a~e f~'~' t'- - 'n +;t-10·· !~u,am ~__ ·1 In,_,r'''u,,,~ ~:aJ:,~u' 'P-~ ,;ni!:l'':''':e;"""l'' ,d·'a' 0,: f"am" e--"l·:,@l'U-' nu~ ~~q~a'~:: '7'" ' to, .... C,ac~ ~1.n!t-~-,~,d'~e:v'~'11''' i"'>u'm- £!i'r·a·~·m'-'I-'" . t1;n"e' ",---r---,tl:~"~- '~1I!'u,-, 0, ;~p-~' un;;·U,l'n!Li'~' u,~, ,~;] ~,I, ,'" ,.J.. '.~'.' l' 'e,s ? ,c·' 'h ,. .... 1n,·.e,pen,u'enta~, &p€rl:~lv,e,e sc:um'pi2' pre 'c-.are '~ yl ,-a.tne ~e; .' d 1- ,u,am,- g','_'OV(L,e21l;1l . _n1caj,uns,., N"tUnal- ]u',ec-,a,;_8,- m,lea . . d··" d i d- i ' . .. d . f> - n=<J Ie 1
'-

"I1~';l' Il~ S"P~'~


.-.

I'

£I; ;·YJL. I&. -

,--

'.' 'Ii

.1>.

..

,...J ,.'

,.

_,i,',--

I~

'._JL,

.-

.1."' ~

,--,Q[l.", ,~

=>

_.'.

_"

.: -I,~

,I

00

JIl.

~. ,~,r~I~,1.'

t·.

't:P"~.

_. '__o _.~,

!'~oo ..

_.

~,'\.;p._.,

.•

~,

.""

_Wr.~,_,_

lO~lo. __ ,

.:.

g[j

_-'

~~

,.j

'~

doy::edea;, ci;ici in,cepusem Sii--D1i, p;ier,d caput"tl Dar eui 11 :pasi .,d~j:udec'ata,? .. Intr .... dupa-amlaza eontemplam de ·la ,fer,eastra ~,ea, o Iumlcarul m'ult,im.ii, din pi,ati, ma gind.e'D'nl Ia jocul, In voeea, Ia ,gesturl],e actrltel, amintlndu ... CU, durere Ingemi Auititue iCh'irei:, "cin,d, deo dat a" usa se desehlde, ~;i ci:n.ta,~
':......:.. te teme d,e nlmlc, mlcujule : el e [os, "'prins -In"Nu tr-un [oe mare, ~,~, t'mi, inlan,tui g1tul~!vii Impotrivli : ~ 'N'u vrea,u, ,sa stat aiel .. , -- Cum 1: Mil gone~ti l' :ei, eu, care te iubesc :;1 care eredeam ca $i tUI rna :i:u'oo~ti I ~,:optj ea ·duio',asa" ssrutin,dIUl~:m,at ~d,e!am pe 'pat ,ai,itu:ri de ea ii"~zan", nu ,m,a simteam riLl deloe, Apoi, DU, ti.ll cum, fi,cu, dar 'tot mmgiin,dt! .... ~ ,ma,~ desehiae usa ~i apu,c',a repede ,0 tava pe care era -0 stic:li de yin strain '$1 'prajiit~ri,:!'m.i. pIa'cur,a, -nespus, Ea, porunci al'teJe!,Nu ml,ij ,d·I,Quitbitut" niel de data asta, mal din laoomie, mat pentru a faee pe grozavul. ,!;Ui- ce de im'briati:$ari ! Ce lil~u,taTl I! Dar b~l:gai.de seama ca grecoaica J.lrea "mi, pi',pai,e ::d mal
'f'.;O~I~-('ii .~u~,

2'"I"n', :t,'r'~ M', 'a~"" p- rin ',"'iP~,


-_c_ ',',

!,:.lI",I:"

'C'la,'
~""",

'f' ,."JI~, rica

..,

~ e.tii, ce, puisorule '? 'imi ,zi,e ea, Nu e,ti 'bun, de ~i:.... mtc I L~ _vl'rsta ta ! 00 S,B nu :m,o prea zipicesc, sC,him,ba 'v'OF'b_B, ': Esti raia ?

l'!fur~Ul,a1~

~I

'i!

ei

.-

-- N~.mn,n'ici un act, '....... ,"Cum, calitor~ti prin 'Iurcia fal'l8 hirtfi D·a:r'asta ... i cit se p:~o.ate'"de'-imFn:derit)' ;a:i'pu.i~~.arestat '1' fj ,W ingrozji~ 'Daci mi ... r :f'i spus emeva c,l, 'pqliti.a lui a Mlw'afa-bei '@I Ia 'ue'a nu 'm~ fi m'spalmin'tat JAai' tare, .'.. , ()"r~gaiSii n~ ,sp,urii'nimiillui. ilgidui;sPl~ijinui el, :lal~' pmibeepe ! ,ee, 'b]e~rte~ Oare nu e ,ch.i:p 'sa, tTa:i,~ti. 0 l' :nicaieri pe lumea.asta tira sa 'fii :pro:tej:i3;,t? Pe loe rna cup,:ri"nse:r,a tot fe]ul de ,Rind:ul~i negre, 'Ea. ill}i

,_

N',[:u- tiu s ce acte at ?


I • I"·

....Ii.
_.;.

--

I.

II!

arag~~lmeu-

t~

.'~i

m'tngiia degetele : _ ,-- r«..... rumoase inele ai 'I" f


....._. ~; . t'-"J
:L~i·-.' ':I~~ 1.[ .!'\.:'; '.~ g~
!I!''''''!!J

N":"':U'-"'~l",~""i '~'-1'· rnie .'.',_""£1.1".1 ~~I "~;ll_ ~o',Lll'~~·.'


", 1

unul ,',
..:..,' '. ' ....

Fh~e~te', n-am putut

rnfuza un i:neJ,~,""prot-e ctoarel mele, :

, V.ia~a ml Be intun.eei .. Nici, einelsprezeee zile nu treeuser.a de elnd t~iam in '1 ibertate Si ia.ta, ,ea ,0' m'mi nevizutL care ·parei se i.ntind'ea de Ia Constantmopol ·pj·ni Ia Beirut, inl}.prj mejduia din nou vlata. Dar 0 mini foarte aievea Ii. mult mai 8'pr,opila.ii Imt [n(:ii~' t:-,t'JIn' tin'· .. tn c h"·;;,gr-·seara a·~'I"e·.··::;' Ji.. .·.i:ri 0'.' ~ocjote1lli d·,e vin,uri .""""',.iIi, .J,:ll straine $:i p~ra;j.itu.ricare €'g:ala pretul in'h~tlneri"j mele pe e luna $];1treaga, Pe cind plia,te,am nota, m,i, gind.,eam : HA8t~l, ~i CU inelul m:a, fac sa inte1eg:' c:a Iibertatea mea ~ b ol n'~v:~ ,/!!I,fju! U, Dupa cit-eva, 2:U.e" aflai. ott era Ide bolnava, Ni3,desparti·t:i Ia aperittve, ctnt~lrt~,a,1;a,sl barbatul ~iu~ de.... · v'en.ira eurtnd conmesenil ~j[ chiar pe:ns'i.onarii mel .. Intr-o ~.i. pe' cind J)·l',1,~am'.'-::··. \.pa'·'·r,·:tcl~d-I,a"':. de tabl e. un _ ;n.'·it·~!1f" d=:€;j poJ.!. .. '0- . ~i,·t·ic9 se u~~__ _._ ~~ y vl.-l~·1i. .. '~ aprople si-ml spuse : - ~ D"urntmneav n.oOIi·;e;'t:~'~, locu l~il:" ·o;tl~M,. dommule ? a - Da, domnule !~o,ptii;gata sa Iesin, ~ ...Fiti asa de bun ~i treeetl mllne dlmlneata pe mao POtitle' sa ·vise vizeze hirtiile ! S i: saluttnd prietenos pe tov'·ara:sl1 mel, ·pJee,a.. Eu sim~~nl ea ma pr,i,bu9C'S(! 111tp.... prapastle, O .~. N, fl \ ndml e " :i·lfirJ'i'I:~ spuse ~.1J __ ~u t.'~,., ...:..,"·,;,'l'f'·,b, ·'Olt'U·,·lI m 'B · a _". __ iJ!. He va duee c,hiar, aeum sa-l roage pe ,po.lltai si, te Iase in pace, Su,n't prietenl buni ~! . en ,etta. ,cild,u·ra.'le' :mull,u'mii. 1 I:n ade:vBr" nlmenl nu .mai veni sa .ma. s·u,peN:~ Cb.iar in: siua aeeea miDfriimintai sa, g,a,s,e';scun mijloc· de a Ie ar,eta: recul1Q$tin,ta. mea, altie] d'ectt ·prin mesele ee ].e ofereem .. Pr-~'lelu'l mi-l ,dj,du birbatul'inSU$i, : _B. N':'am noroc Ia [oe, prieten,e ! imf spuse el, aplri.nB la 'a~I·rf'';;. ~ .:_ ":.-.- -.. mra " ~\m· ,·r~=u:n-"'u·to;:n·u:;· d,- o··:u·~ ........I.~_, ...~(p ?, rI- 1¥Ut. N::' _-al pute ".·a _il."_ .'I~' a -l'~'r··~1 lr ."~. 'Cum. nu .!I A. doua zi fu tot a.ti".t de' n@nOl~OCOS ;~i mi .mal. eeru dOlu..:" J", ...... a n,re~'i' '~:~ ·zi".tot p€: _atltt Du,p'a vreo sapltamtna~ ,ghinionul A ~LU·I· ,;~~; d t1d.' 'U· d O'.... ,,·,·t:-·.~' Jii'1I!~AIIi d !·..ndl 'n. ..,."'.0" 1Ii!I:,"'!l1 ....... I._· I J' ~:~',~\_; ._<~~~gl '[·"rm.. la .........tI «aW~'II" L."""n'P' ....1.1, W. nu-mi a.j'u ngeau, nlci trei hmi, I·n···· iio"jln~JiGi'a,e::~: ·~;;.;\r· ,a:iI!' uaY.l~; ,d·:-,i' "n:U J. '.: Jt ' .1 urlb...:· i '.. *' ·D"~ aseul I-U"~ tn,_, I.<i\'ri'i'x,. "x; '•.,~ J. ,!k Y'Clfa3la . 8 dol m,81t'i nesustod de eovoare. Zdru'ncl,nat, ·in coltul_ h.,a~· .... '!t!iI _' '_ rabalet, rna gindeam, la Ci·tldAteni·U:re' vietU ':

}j;)"~, _

._;llQ.

~.'

,I,. __ ,

_.

~... " ..IGI Q ...

.,lg1

It.

!J.:I!~t.

:-

I!J

'r ..

~&.\10

.•

,~,

••

A·~

___ "

, . ;t.-..

V~~,~,

U'Ij.r.·_,

I.

,~~

~l

'\.r.II,1

",_ , ._"_ ,I

_'_'

. ",

'l~

III

'111"1: U

gfifl, ~~,

_'.

'.I'.

ill

Q~_1i

I~

L:

~1O,~,

'O~l·~,OI':ii,~,{.);g''''Q Lg,;L

!EA_1i. '_'-..

,~I_-~ ~

·.tliIU: ~.

c'

oi!l!<)L, g!(ll

'i'

I_

.__

~4'._.

_ ..

"_

ri

,I!Ii .~

."

-..

_"

...

-.

.~

.~

..

Ilt·_

.. .

.Q);JJJJ.

:-::~!~J:.:_

.~.

'_:'.~

'L'!I

~-·,ilJl,l_

..

Oc;(l;,a

~,-",,",.;tgli.F'J.
_ _ _ _ I I I

~~,~

~,,L.1i

nI"ii!

j:j!\,;..'

"

..

ilju

..

...

~.

I.

I"

__

I_

_.,

-..

" .. d :Ii, uDe-aeum treb!ule sa ,flU, 'CU, bag are, de Be.aml. ,l lata ." ,'6 'fem,eil,e care au ,obicei,ul sa te islrute: prin j'ntuneci'm,ea ,CO"
. - "," .. _"'. . a , -I

- ",-

.. : _...

'; l

1-

i'

l~

"

~:.

.:

"

1-

'.

'-.

1.-

.-

\~.

,"~:

".

.,"

_ '.'. -'.

'.'.

'.~

," .. :

•.

:.

.:

'! .~

I' ; :,", I

-;:".

~ ",

"riid'-o"i!:il'"e'
• '1& " ... ~·I._.

'lOr

liP II " ,I. UII!


~I

Damascul 'fu .pentru, mine cu a,devirat un dru'nl a'l DO!!l 1 .. A1 'h-" 'b'X ,w,,"' t·, - 1 m4SCu(\,u:t~,._'CO,iO~ '-'. vla!~ mea se :SC'Im,g, I._, ..O~:U~, .ni~, asupre , ._ ._ u __ . . ~ _ _~ AI'" erede ~C& ~ , . _ ~ aeestui or··at Dumnezeu_.. a eernul ·prau._lln, d '~,.- CE:I@pa '1,'" I .': '1',',;:un a e rumn, A>'" _. 1rJ/'"' ~ ,d··' aei ,.',',.'·-·f: I-I ..· ",.'1 .'. ".' "1ru CO;"- t I .~ ~Jun5In_., .' .,4 erezui ci,-,mi dan sufletul. .'~' a lmu'r::a,c:~~ . ,,,",[.,., "",,l~"': M"-:"""'I ....,.- ]''I!- -·- .... '~a·'~m'u"n eostum :sar,llea as de .... -.~:"", .. ~.', .... \I.~un ~p .' enlorn m-;~i"i ele'}""-I Iii" -'"'1 P1=" ,.~ -: [ a, tree _~,....ce,',', neb X'ifJa''& ':;''"1 .' ··e'!!i'm····'l( ·C·'· I alte lu I;;.,ru m I a. ...1' 1 basuoara, " mve ']'" tn .~.' ., Ie ,u:uceam .'a S,U,i J,te' ntr-o baasma, rar b..]u'terll' t~1 I ~. '00 nn mi 1, aseuneesem Inc hl1m,. r, pe care- '1 memsescm ~~ .. ~ ,- - . . .-,", m _.- -III - ar-'- ,,',e ,p'le,,_, As" _..tf __d" egh - lZ~." m-' a'" S. m- . t-'·ea.--- la ad'-' p - ,",Ie' .. .'I ~-a.t·' ,_'1.'1': --1" ,',·m ...... .;_,Iapos.t' Cb ;'1.t·, ····JttJ" =. st,·:··:!J.';-d::-' ':-'f· ~J ne orna. 'M .. srreeuram de arlce ""pr().eC,rt1e " ,····d·~·,·~;t·"~,-":,;_-:-,B;. ,'..;4i'--".,'/' -,.', .. pe stra ,u~eJt "s. -',"" t..:"" t " ea n,~ ,IE!. ruee, . ""1'" . -'L", care.'. s-tr' .-,aUal~ea,u~,- ,"~~·t hr L. .... case ,e mana'1'-"}' .,," C··'-··d "'1 a,:.:el.~:,a;·en_i mai Ieftin x Un h 6'"'g'--'1~"U g,'r' ~,~ ~m:'-'I~ 'S"'p"U~'''1 ~- ._U~:::.· vre "'0" . Yale "",,~, .~_.. ."10,;,,,,,,,, .l,· ,~t C,x'u"t:;"-,d·:,- .... ..... odai · pentru ca ,S.·, ,m~ coste .mal, PUtIn ar trebut sa__..1!8U UI~, i ""', b !.; '.-~' Ca' ~ lii'n" -...J .....Ie :r-,t;:" ~O' Ou.a.l cu at tu] P'P"i--- .. .1,,;; ,l, ,,:mlJL, .... era ~,Ji ml 1~I;O 'l e··cs·&'t·u 1"""1 P· 'e eln "d-: Intr em oX. v: 3""" d'" earn ·i~;· '~\Il"'lt'rei .. ne se cul·I~ce- ;"n-'P'~.. " ,na'l'~' alt & ." '. -'b-".~, ...' .1·· ~ _ u ,t' u 1 ~. }WraJ.. -- .Tut unul ea tine, ! imi :r,ispunse el~ morocanos. 'TI.'··lOn" rocit ..... '" T'~'r' -~ .'m.··e····~C'"']h- "1'" r'~: m< '~'m' .·.· ····a··· SCU v · ,t,~· Mi' ~, stmteam -, ...;,m .. . ..,. =. ,m ..J .. '.',;ep'ar·,aI€ neguroasa pe' veer cispanu« f unoau. In..r-o d"- . ,... ,. (t· ., ., 'ill meu b t pentru mine. 1-,- eu ,I~H~' "1 smu ,IS d" c'u,~~!u,~ drag, fP .~r veer :m 'c-;-a~lu'am 'dn'" orasul aeest 'a sinistru. ." ,. 'C.' ,. ' ' '"""'," . t .. It' n a:"','u'": ,]",(,~.,~L.'1~, .,iJia' ' . - -- d"" " .. ..," ." iJ!ila. ~"· . ""-U' I p' uteam .. -1- ~. ' ' , ,
t'!!:il t"
~.Ii. - '~; ,_
-.

g ~. _
I'

iii;

1.'",

- - ,,"

"i

nlI'lI

,:.'!if

:-·,j;jO"c·' 1~""-""'-;

O,F'~Q~"'C

,-c

UlIl."

~.

Cl'~I~'

lLOL,I!:S

l.i;I,.e·

.U

:."

'.

I,~.

,:.

'0;"'-

~"]

. -J

')'~'I" ".

'.

-....

"

iiiiiiEI

,'.,

I.

'I"

~,

'~:,"

::.;_._

.".

,ill: •-,

"1

'",.

",'1'

'-:

'.,"::...

," ....

~..

'.,'

"J~,I

,;!i,.
' ........•.

• _.

',~"

,"

':-,

,",,'-

I .. ".-

·•

.'

oj,

'.

,'...

"

c..:

••.

..

'.

'

__

I.I_,e

"

_".'

••.

'

••.

' .•••.

','

.'

.'

-,',.

c..:,':

i,

I' . . . _ ..'
!I;j!-

-',.Il

. "'I""'~'

: ., .... ,

-.-. ';-

,.0;.

""1

.... .': ..

-c

,-cia,.."

....

1,.'.

'g,~,~

.. '-_.'
,[","

I··.·

c .' ...
-,

II"

•.....

'J

.. ~.

,'",,:'

,"'~

:':1

'".

,",[

.•-

I··

..·

....

II' '····1

·,···'1

- ~, 1-"1":

:-:-

.. ;

Ii:

II!

.~(-.-.
W'

'I:'

'"

'1

,L,'Ji;;:,'

',;.:,

'~,.;

I'

:.c.

iii' ~

..

-'\~

,l._.:_:'

'".".~.:

I~

;"l

I~a

. ~~·.~~1. .

:~'I

:_.1 ".;.

_,1-',',

L~~

I~Q,IIlJ!ll!l.

~.:I(

Or'

!~,~

~"~I

l' ·

;I~Q.

," e

'

·i~"

_.I~

.. ",

'1'"'

~,; ~,U.~·

i _.,

..... I

..

'Ii

.._.,ICi,

~,"",

'.',

,!Ii;;'J!.i'I!,

_ ";'~"

'0''~ .. -,

g"

'"

·QJi'.··

Q),

U.·

',"

IQ'~;

Cl',D

,....

1 ",..

to'

""i'

'n!

.....

. .. ~

1';:' ---

'II

I~

.. -'.
~

.0,"""
.

""'1'

..

C!i,3, Q __.

m-~'a.l .':- au.··


-I'

J!!" Q. II

___

_.,

.,._

.~.. .'e so·.':.,rl,,-m,iea··~ '. '.'il·


~ ~. ~ __ _ _ ..

. '.

'eL, ;.' !bJi '.. ' ...

~I'

.'

,-.

"'",1

I.

,I"

Q, I I "

~",~~lIL~1

;rd~,i-~r1
,A.

,_:.'1_._ .. ~o

·p,frI"n-;'II~!01

.'.:. I····

d'c' 'e' .

·t·-

I."

·O·ii'!i;t-··e· ~_:.1~,_.1 '~~ "7 '-1' ,0' '11


.. Qj..:"_ ,Ci;, c_

~.·.IILJ'!'···_

I"!,i!OIY"li,d'

Af'~a' ,.,.~ '._e a",s,~""i' ; -n° 'a'vO,i!;!j;'ln" d'-"'" ., ' 'iI' -·t··.... ,:.. './'" rud. ~ _. ra · .l la·a ce 'era '-,' ~ ift"fi.,., .'-.-.-".,"·-·"I·d'-·· ·· ID.e ,m=a:r f-·~,seos (UU 'l :e,.. a,'-v·' . :,:" 'te"'a:'-'-"-' f""i' -a. ,~" ~.. p' U ',!m .:1 '~"re" ·'s~a··t o.rlClIlDI: ~ C" ,'" ..
~,Q, ,,'
>!Il!;,

.,·to,,.t l"'ii:!i'p'r' ,n.,;;:;.'~ .,.-,'. aC' ,·:,t-.!J,Cl un,


.y... ,.IJ

!C-:£ll""",'am--- , ..'-Q
l

'~I~, t;Ii!Ii!IIP.

p-.=-'.o-'
e" ~

f" ".

....

~a,;"'c~:e~ a,-, 1C'·!b,=n c- lJ1Y __ i


_ ~..

:Ciil"iiI '!!.. '!;.II

...

,"

.,

',.;

".

~l: ,·'l.it

·~'V."--l'· b"·I:~'n-'··.'l'~ ,?, "[" I·Ji ~


.>~~

I,.,
"~I

"

.~

'-',

-,-',

. ..... .. "

.-

,,-~:!,"

,;I!;~

In,c h-" - are''?' ;; :'~.so


I

," ··_~·····-"I .~~. 1d ,pl'e'f'\'_e,:",va.ra ge d'~.ea,u."an.l.tl.~ f-:r- 'ec;areda to'I'" '. '. .' ',", m,u "'.---.'to. ':,lm,ee '.-, ,._.' .. -::.-d :- .. ,.-:._,. ' :::e'au (I.n r,a~',cl,]lU 11;;:.t,p'!lG.o.s" T" ott. pareau r-" h'" 11 *' "",", ,. " 0 f u~a,u ~l. b 'erlcltl." ':·(lr{l(~'· 'n';;:l~ ~Ice ~ t"l~ er--a'.. U" '} "CI ;ail ac' a:d.~,rr. (,)~,B ~'lUI"oIV,~,'t;_'I~"'::~1 8,.0 a'J"' u.._t''_...-...u- ""[ ,t ~ S 'In Roe U :--._~.~ ~._ _ a ,~ _,:[1_f"l!i <·I····.~ ' \'.,:.,I ... Ii!' ~ .. ':. '-.... es.,-",- ,..J D--C::':··,' _' el;J av'u u.UreI"ll,l ':b-"~"-,!, ,.UCU,I"t! comun,e" , . ar- eu ? ,e'...e er,am (1.1 ,. . "·.. :---~.,' ; ':'1 ti'" ~.. .'.' eU,8.In.. car e .d.H ,~ pe"';" ~. l:]j/ ,?i 'U';'--'I '-.' .'--c··-un-: ·:-···S·cu~ ·C·,,"·""'· Inra ~.n,'tru-- ': ~l nne, ,_,:...0., 1_:..'Il,;,...lne In nd··' "'~" .., '." --~.. . -·:-·-·t' ... ..... u'oa..ilQ ,', -,'.' m,~n:Ui, 1_ un, ne,cu.no:scu,. " (.'d:-.le t...- ··111"'" sa U, d·'·',e' ii·· .,"-.-,-.. ve a." c.a 5,81,' m!.l.l (;~(,~i .... "+"'i: 1:"" . --"
'i,

f-Ior.l.;,

:In curts',a hanulu i,. tn, ,j'urul u:r~,uf ha.:vu,z l.m podobil t ('I I
,"

,_.__._

'!UI

'1·'1

,"

I~-l-"

I .'.

: . .I:,

~·~ ...~'~ .. i~ '9, '

"I

~;.I

.t"!!lI:
,.

~t2i; ~

I'

'-:,:-.'

,,'"

'-1 .-."'''

('",,"'~.'.'.-

I"',

,:C ...

,.

'i,

I'~

'''f'

.,'-.

.'. "

' ....

'1'-'

.'.

'-.

'1,'"

~' ...

'--:'-)"-'-'

"-'1-

,'. ceo,-'1"- ,oar'e


d' .;-.' ... :'
'I~

-.:'"

.. .'1"

sa u, ce --.a po "'£'f't"~ ,;" r J!.,n


" ':.

",=' " -.:

.:

1 'h-" d ; ,_ snncnv. eusei mma '"a emnnr, unoe- nm aveam b . . .. oanu, In t'"' .c. d' Ilngu,rii mel prieteni ~Dar aurul e un prieten eave te para.. le,;te fari sa,....pese te tradeaza cit ai clipi din, ochi, iar eu nu ,m, IUnQ~tea.m niel un mij loc prin care $,a,~l fac sa, reintre lh~1 .1l.. ~ ! _.
ii< i ,;jr;, t
.ill; -.. _. -.-.

_iO:

I.J1m.l,r ~
.-

eu t-· o··t'ul al cev ,I:.!Q n'_'U m-ar Ii :', .... .' . -,---,_, ,I~ .1- -~'Sl~ ;~,l.' ',-",,_ in -. rne E' ram n,>-,~~,-~,l(i"tlP,'H O· reo' ed esp r-r,~',~pentru nim '1" C- 1n I'UIImal f'i fost ell p'uti'n'ti sa, exisre vreo ,alta 'Chirl: pie lumea uta? Poate l 'Dar ele l§li: aveau desigur Dtragomi.ri.i. 'lor,.. Pentru ele €'u eram un simplu neeunescut, un treeator pe ~re-] privestl ..0 'clip's cu curtozitate ~~ pe care ... tliti tot I -:= atit.-,d.e usor, ;- 'C"'--'sa rnax :mlng:d,~Iceru] u,n pa' Lar cu ra,c", iU: ap. I '~'..' --. ..., oah .-.. '" ,-'. ehiu a altul '..·8, ~ ._.- ,- -.~, Ceasul prinzului veni, G,ustad. eeva ~i eerui un pahar 'cu. a:i.. ,,- ... '. It'- ,.)-, 1C;:}.~-'"'' ---,= --,c,...1!1 I-'.... ,'·-I',--~;!oi' """n,. apot'~ a]l,_u.~ vl eu mima ,grea It,e amaracmne, rna ureal
...,_, 0'..'. Ch .ltI"Q a:r f',.I -\..;" ~- 6 ~",'.'. ~
,IJ._,

-f- 0,,,,, - ost


,,I;

!!l;..

-'

.....

_ .....

g .. t· _!!.-.!i..
.

~! ,~",

'g,t=j;,

,I:

"I

1,1_

',:,.

,-

_I->d_

"

~"1"

~~!

.'

',0. ~-

',~

,'.-:

••

:-

~'I

,_'._

(-:.

-)~'1'

.·',C-,·,-

,:~

.-'---

'':::-C:''O''~

'-'-,"'1

_d,

'-.r.. -,~,

'm· ~._ . ... ....data

me .I., .' ''~ '~'.

'e",

"'a' '...... :!Ii

Aiel, un om ea de vreo treiz,eci de ani." pe Jum,a:tare' dez'brae,al:, sta pe marginea patului. Pe masa ardea .0 Iampa, '-". v "~ D~;U,oli:iiOC)~U'ne Paturil ~ de ~ euraten le ind oielmea 0--,o··,n:l'~'n·-:-·d' x,
~"'Q "~ . '~-!Ii
. _:; ",' ~.', .. ,~, ._ t._:

II· '-. "_, IQ,

o,f·····u,m--;·'g;t,'~
Qllil

urma de lavoar li~ dad,ldi buna seara pe greeeste si-mi examinai patul, ........ ITrelbui.e si,.... d,e~p'irt-elzi de perete, 'imi, vorbi el ea 1 aft'Ed vechi cu,no,tinte; sunt pl'o,;ni1'e,~ V()In1 lasa ,lam,:pa, .plrins,a toa:ti noaptea : 'plo"nltele~ ca ,i b'u,f,ni1ele'; ae, tem die
..

.:' ..... ~'f~


I".,

"

~l"

.•l'· I

_~

-,.

'''Y'II

. :'.' ...:.~

,-'11,.·· ICI

'N,:"I'",nii ~i.
'!

.'.,'

"', iU,·

.,

-~

'_.'... Q

~,uminii.~ _.-__ ,,-- ..

,,- '. , . ... _._'.. "" .

__ , PI,o,ni'te 1; ficll,i ell, mirat, :c'ael ,intr .... \ad,ev'sr nu vAIUBem, In vIsta rnea asemenea ging,anii. Ce Bunt astea, plosInlte ?' " ........... 'C--" um " tu nu ii;;tl-':li't,']"1 ce sunt p-"~"':]'ii"'ii;~n- ' "m'::- a 'illiil-n-:··t'r<e'b···~ a] itele .... 'dlil'~l~·tc 'L' ~aa~' ·a'~: O-,,·- a--Jl.l.& tn ·,ua .... m'i .,' noaptsa 'a' D':,n,'ft .'llia··- spune -,1_ ' _11. -·m·····' "".die' al dormlt :prno. aeum de n-ai habar de e')e I? Eu~ dim~ IPotrlvi" nu e;tlu ee ... ala un pat .f;il~i ,J.o~n:i,te, ! i p .........e,i, Iac ri'u. plosnltele '1 intreba l, infrlcosat die aeest
. '·_':'~ ..!""I ,iP., .I.... .'.' Ilf'I'
'l~o.~ .. _~

g~.

1.".-

.0.

'V~"

J&~~I

.:

JI~,_._

,:_ ~<_j,

~ "':;

.or.

__

'1lIII1&,II,&,iL , I

"i

"

.~

... ,

' .•

,iii,

'0 .... . f!i'

~Q,

__CI"'A .. '!i" Q IL<I

-.

~"

_ __

O,,"·.,1l1.!

".

UI!ilC]~m~-(,1, If , a~ .'1.·.~l,H
-II

........O'leaci. 'im,i risp'uns;e el :ne'plulator, Eram obostt. 'V'o,lla;m s.i ma, dezbrae ~, ,sa mit cute; dar 0 UJfine necunoseuta :pli'D;i, atunei :mi, ·reti.n'u tn ,fata, ,8ce!tu:i,
III

:s,tl~aln·,~ .lnte·'Ies@'~, ca.d mic,o:ra. lumin.a·:,. iar du;pl as mil El st eecural ~ aste .. ,I., scula ~t\~ ['~'[- f':110C' ·-:.,a~"-IQI!I ~ii m F~l- 'JIg. :~I:;·;r~\ :.':. ' ,,'Q4 I,ll. la~, ~' r'n-u t--", a.~ ~}~'. __ . ·'·:a~~'Gi'I" f"Jl" -'" _:_U,l.U I~ 'Pi _ :'>~~~I'_:_,.:0'':', f- €i;,t,~, m.are t ad ~!j.U--'£f.~1 el..1 ~q~'n'd-::'~'~' :: ~' .~' ":_IU;. _" bU ' . ,A,ce:asti gluma ,im'( d,idu, un pie de Ineredere in e'J~, ~t II- - - - -tea ,'~'~>, ',' u o· '-, . ~l~ ,: "~. u> - strin g1"'I' "·.I,IlJ,,I_m-" ch'~'~· --ull a'"e °8 ad .rrn' 'irn p,~'ce ndu r-"I Ii "_:'~i~.ti~U,"·,':. ,_n, n,oapl-" Ii,
':! -, ,'1 €!!£!i,
rQ ~~I\I -

·Xir!'Q

iI

Iu .I~.Il.

'.1","

·.I_'_,[!!,,_

jI

," ~:~-,&,,-

I.

d Imineata n-'',"U ly_~QI"_' ._.". m U l':t' d-eei t- ~-n m"'811" ..:,lj[~tre; ..... st,,; ajun ce 'i:nsenln'e,aza 0 pi,c,ituri, de plosni ta.;; dar tovarasu 'I meu tmi ,arata, 0 pati. de s:inge pe fata, de perna, Ma, Im'bra,cai'veselt fi,ra sa :mi mai jene,z' de el. Din .'. cu '-;Q r .1'0. ,,_'b-G, teau f' ri 'n,tu ri de'l.-e.·· v rbe ,~;j h oh ... v ..... _ ~ ' note d;ld ,ris,~ Privli pe fereastra :,in jurul f!nlini'i" a'c:e,e.a,~,il Iume Impcstri,'t,a'ta, fuma din ciubuce lungi ~Ii. sorbea zgomotos din cesti ell eaf ea. ,,;' _- Curtea era stropita ;;;i maturata, Aerul proaspat :p8trun~ dea adinc in, plim:inlt 0 Iumlna aurie, miste rioasa, Cl ~",I numai In Ori ent str~n uces te, lnval uia 1ucruril e si fiin t I' t ~ Me. ~~nflac,ara-ji, pe data, 'V'raj'ma~,ul, duios, care dormitn 'i'n ad ineul sufletul u i meu se ~ z i. re --.. N":,'._ • 'V'_,.~:." ~ ,~l51 ~-U,·~I-' In, ca fea fi'm""P,: " ne"~ ~ I -r~~"'nl'n0 frl- In treh ,'n;: 'I' '? " -'U Ji _: ·m,ll v
[ I

sub capa.ttL A- dou-'a'


·,".IV>'-···-·

~.

' ' ' '_I'"

die' '. ":_..:._

:",~!_

~l_ .

Q;'~

.I"'~""""

.. I_.~ .1.' .... ,·,

I __ ~..::\~J_I

'~I'

.iiI

W.,

rt' -

,ULIll.

UI j.v ~.

C'

,j

.·iL

..

_V

lU. r&"

.~

J~

i~ ~

_,<

••

_.

•.

I.

,"

_]..

••

I'_

.. _

;;.I!I

l~

ill!..r.,~<,_i_.,.

,"

i~

~.'

,I

,~"~ilt·

·Ql

Ir.

I,

,!II,.

lWo ~';'

·U.,I~

,.1'Il

'EI ,s:e 'In.flica:ria : . "':""'" Cum nu TSe poa te ,[Cu nose un ~ .scriitor pu bl Ic'~~:!'f ~ .face' a,a eeva, dar', cere cam sc~~,p., " t',.., t __ .. ',___ cEi:-~' mtre bal V'Ol-OS .. _ .... al -. Patru Iire ,! ,~ L" d ut a;;i f.~~ '1' ra'- f'l~Q~a ..._ 't- ·n· -'0 ,d t;.d--' e, y. ''f~',~" : D'up,@j un cess, un scrib C'U 0 barba lung,a, ~j_ ,a]ba se 5l~H" , - pe ochit Iul '~ 'inaln't@8 unui funetionar, 'ca, 'm,A, Va7.l~",~ ',n'':~- S,..1C'-~n' .... '~I IIa Stam bu 1- ' ' I·...,.. ""'w Ci' -' ,_,__ m du ~,'t. .c.e'~ IC-~ nn~~ .,' i.:A"I, ~,O"~r,-a,~ numese Stavru '$i cia eram deei rB'za, SUIPIUS al sultanul ~ I~ .,~BtiD'in'u1. nostru ,"~
" ...

care fumegau ca niste co su r'~I~ w,rb,iri'm multe ,i de toate, :EI_.Imi destainui amarurile Iui ::: -aves de, Iueru, nici bani ~i era dator vindut. Ij, sp,pSII"I, n ci Iii eu aveam un necaz, . - M'·, I'"-II!J;M"-' pierdut" "",-_!1i, ~~d.""" ctele ·D··,!!Jj,Fliao.: _: m--ai i it ,ea''''' --ni"II';; pr -..-,..-~ , :<1.U, :._,rOCUI altele, tt..... da 0 lira turceasea drept multumire. a'
. --_ ,-,U,,_ ",

Jos, triigi:nd din eiubuce,

I"

-_:_ __

'W,,'II.r:U

5]""111

<iCio

iOo",-,,L,.L.,Il..I:.

e"

"::'

'a-'

I ..

'''!Ii~'~

.l1

'I"'

"

".'

'11 ,;

~~,j,.

!!i;4

,_"

'.

_,,lbl

A'1:'!IItl·-~I'~!i'liin-·· -g,iI;,,~ "-,

~.L,,!-,~

·1:1.6

A A11'11'1;"\;"'ii Ell"'" u.iIi"u. , _,_


Q.;; ~IS 3'"'ii&I~ ~ S''",' "'I' ~

n"UC"I',"

1lr.n~ 'pu S,I_I), t'U 1 ,i. ~t' muns, M~' "'_,,Vu,-,~,? ,m J;.K1jU,~!_'_ m'c,a: . ·~a, x~'ma" , !a in-"hdeQ' - ...... ~I'"
I,:
r-~ ;00.

ea O~:-' ,':. ~ _'Iu '"'I' 'n"d'·"';""';Ii ,tlcAl- 'u'l ,nn,"'I!'a stom a'eu J..._ _'n -._,·W, 'pt' e ··,t·,··· ,- c· ..a eme dear ea &1am'c' .... ple'-,'-ru-) QI". ,ULMm:':8'8 aeeea, .~,-d','u-ur ~ll ...:.1!'::;" ·"~"
I
c
_-.~

m t a'

'_'' ", 0; ~ e:r,YiY m ,c__'!;;U. ..:t: ~~


.t'iIli

d'loa'

''Ii l'A'n'b~a··· VuJI" U_

,.... 'p'l .... '!i:II'r '0· . 'd':"e , ,~,J.I~ '1,0 I,

E"'~' 'M'",'",01 t, ,I~" . 'o~'" • e


IV-

,n,'U' ,:I:. U IWI:,!,. i~,",:Ji":;' '1/.." "


._
I ~'R.~,I~l

.'._.'~i_:·.D:·

IOU'

'p- ...I:~

',__ '

!t'-?lJ

"!i;II

',..-

, .. 'I' c', -,- -,

"

~~n

~"~'
-_~.~._I'I
._

.. '

U,~

All'!II~'U"',~,c'ln' 0.-.:-:

'tinii

ll~;
_.

un sicri'o· Votind sa SCObOl' scam mi azvlrlii inoon,~ti,ent 'm itnl 'f 'M'""~ . ld d_'_"-~ , . *!Jii __ 0 ',' -..--::4- '.§.I, : ,;fi4I' ··d·' D~;'~,:~a, n~.lca,J. peuasa, ea f-a~ ,'ll~lngem,~a, snn,;~n" · ~ " L'- ,.. -,": ,", ""t" ," ma... ~,""L,-l[n,alU'u~~ ',~a "SOBlFel8. h,-r.f1I)""";"U... .fil C). :",." "-1'U'" ,--, :8al,~, pU'UJ. nang ... UJ <ten,:J__:.or nu
.-'~"~._~~; ~I!I!t-~L-.~.:
__ ~,,,,'Ii... '. :_::: __
f. '.)' .' .•.. .:... '. "..: .••.•. ', .. " ' •.. , . '.:..'

Rii'''i.''''''',·~, .In '~UJ..' ~e,f'-"-m'-'" u, dar Q,"''Im'~' nare-ar F~'~


I
't

"~'. "'t, ".,:-"'r't l:f",,:, f'" ... ,sa--'ml "au - S ,x ,Brd --,;" ,-,Ii!

ce

,"''',

,I

:seaDlH, 'C8 ~" ce,,>-:; ,',- ,".n:~,t: '~: n+:t ,~ a[:1 ,aee~~1 0"' ";:"'t';'il-:--'..Q:II.&. leot, rOa,ltG. ,Il,g, 'liJ'rnftr.!llt"i .... ~~'t'!IICi '~-" -f' '1'"' &'~I_,'.:: l.!no_'t-' n'JiiiiR"_ ,~f4!!',~:~ :1'_':Y~; ,~,,-~
-:c. 'iii ,,:l' ..
,I :.._; "~':,,_._ .•.•..•

(1'-"

,"'

....

,I, Iznle: ,';; .·.:e


.~' '.

---'-:-.c'·'·rne

m-"~ ",1 ,_ :J;I


".!iI'

', ,"

d" ..', .'.,'"

",4!'.n..iII'ii'

o'g,m'·· ..·' C· ~'o -"t""-"'~" '.. 'Q ,In'_ o~~ t"u"~:!iii'li'l ' '< ,J ,fw 'f,.I'tn' ,-, : ....
a;-g, _',-'M,:_

p~'lI'J!'ili'Jil!llI-U"
:__~~~U.~:
"_. _.

r!!!!!~

_.:..._

'!iI -:c'...

II'

'Ii,

- ,""

'.

,.rn.Ji(,

,iii

",~,i;

,'.,--:

,-".

,jf!I\"

~,r-UEMJ;.~I
~-

'IIi~,~,

'-h~ .. : C,..l.i'i'liml•ru]'- .:,,' ~ _ In.eepurtl S(B in,:C.re\le, tOPji, din vorbi alt. nimle dec!t z: ~. Cbinlirul 1
.'
~J ,

l:,1L~,J.'~1

"",,~,

..
;I,

....

... ,;J

- ..

-,

.,

'il

,.~!tl'f:~, :r~~:~''If~''H~l~ !ftJt~l,." 1!""';f;;ILII I!!,-- _ .t, td _


N"

'",1i,
Y"

'p'.--"u:ta',:,}rD
. ~!')',

L,

••

!m.

- H al, ,s,pune -Ivcum JID1ir,~,


"C~ .. " -. ,. ,. '. ' ,-

lm'itunid ,,-pi pe cap" I" an-"'rl" d''.': beau ~Ichi-''!'u


.. ,~_, 1_ ;"__:

. il' ~ 'C·~""!~,~'-'.' _ ' .·'IU&~'-IW, t •


~,

" ---

'E· b;o;
: : 'PI
\11;, -'.

,mel'· 'I'
I

. _.... --

Ii' -

~: -

~_:

- - ,", 'M''ft''IIj''Ii "f\ IC'-:,w. .,n, . '.,I;lL,LI,&:I,,' III ''Ii


r

'h;io

.. ul
.

-"

1.
;,

tmi,
- ,~. ', .,

spatu,a. ~'a'Q de
'.........

,elinge ,1;1.m,ll

_->~!_'

D"

__:_':~'_':':~: ~ :,~

.'

"1

i
I

.rt1!cru

lJaD,gt,U,-"
, -,

~':1 II'PAt'l'.':i";lft-- 'd ~,.¥_.U-I,':_u'-:ma d"--, " Q'


l,-,. -,;.;;;

. cerecll aveai ~
".:!I "
t",
t,

:.....,SA .,t·i.'P, fieu, el, cI tilha:rul care d(ume~,a tn patu] '~"'~''''~I'I-''t~I~I-a' 'y" ....r·.I:-:l~:t,~, chtmlrul ·d·-~·p,,·t-~ _,,_J. Itum j---I'_,_' '..CI, .te:·-·fP-ne': - .',' ",. m U: '~f""'-'- < l'll!!!!!!la 'WC~ _ .1 indo,pa,t 'i,en ·toati- :aiua. ~ ICum,nu ml mal asti:m:p,lr~am I,a un Ioe, el ,mi ~eza 'P(~' un seaun, Rimas"ei ras,t.ignil, co mti'niJ~' a,t'irni'ndl moi de-a lun~gultrupulul, El in1cer'ca, sa m,1 mingtia' : · _, eiti.u,~,.,~e 0 nenoroctre., T'i(-a, iur,a't: gologanii.; Dar -,-:-,: u,-~' :c. -~ . g. .. Ie P-~e,n tru a'st -a·-·~,-re'~::_,b-·- '-'-' S,CI 'm.., ~,n'; 7 I,...,\....i ....;~l~:'~a.... .....,'f$. t"l~ '1": at un ',c~;, C
,I _

C,himirul
lI:, .

'II

\iI!o,

:'.!I&.I,iU,.1,-I~~

. _.I.

....... ,'--".

..__

<

CI -~

"

_.

y",

..
,:

~,g,

g.

~_,_,_
~'

~,

"

,~

..

c.:_-,

-~I__:,_.I;.

t~ ,-~ Ji,~, ..

,_ Chlmirul I repetam l~n.trunat'. ~ 'Ei., na-tl .... Du'ni '! 'Bii,atul ,ista 'DU, mal ,tIe sa, s',p'llnl, o alteeva declt ehtm'..tru-l~~ !Q:'i!' 'L~,-- ,a~-ul se urea ""--..maia mea- ,~u, .. mi ac use- hainele --- d' ... nameie, ~-l. I-JldDB];:· , - -- - -~. In odal - ... ~ ~ ':-H-~a;,~ 'I ~m",," 'b' '.''r' I~~I"" "ID I oai 1t'I!,,~l--,t··
_ . ',:'\.;~'u.-:i. ~:'~' ~ .!II, '_.
iii 'Ii' -

..

,"_

L.i.

i!!!

1-.:,···, .",'

,~'I

Chrimdru 1 --', 1f!:~:".~r 'L' 'lUI,_8... 1,....·'.".-' d"r aC,Q, ~! -" Cl'l.l "If '",·r,aCDl Etl" '''i '_"f-"-,U,I.La. - ,-;, .,11 ,., ~lll ~ " ,ar ,. u.e· ,1' im l' ,--'0 ,1n, ai,--·'~'r""I·"-:'·d ·...··' lS!verea UI, .:-,uzu,nar, '-'.,'NI ....,-:-}~' bor b 8.n""nu, '" C"",~ .. b ".",";. pieca, __mi......"'~ -:,,d ~,U , ~:. VI,__ _U ml ~ o draeu, doar nu v~i, f1. avut in chlmir cu Ice cumpara 0 'Ciln]],~. pX '8',- t'__~~,,,, ~I'; ,1'-: I.. -f"'" n'" 'a' ·' <I,! l-! :a" "m'-' ine ,. 'lii!iCl, : , un": .. ... I
_
1._ -_: .

_ .'

, , , ,I
I J

".
1'-

"

,,~,Ii,1i< i 'i!I

',-=.-'

"'-'

'~

~'I-

Ii ~'~

,_~

1 ,-

--,'II'

/'Ii,' ,,~,

~i

I'~

.-.

"",···,,.-····

.. 'c

,-

'I;'

't·· ~'1fP.Ii!"!Il'~ \.a:.,'A,!i;iI'


'I: '!Ii

. '.

"

.. ','.'

I •..

,;.

'iii

iii

iii

!Ii

:111_

Nll~:i, ,melee ,ade:vira't ca om,ul e ereatura care i.ij~le. rostul vi:etiit. De~'te,p;'fici.U11,ea lui nu-l serveste Ia mare J~, rt D~ eru, C';';;; are' grai, nu msemneaza ca :OU-1 un prost, ,I, "ar aeo 1" a '0 -oii:ii'ti· a ehi :'!:II"rtc::l~ :,"'~&' .. ;";'~:'~:,I~:~",:.':_I' (l' nl 'mal',\e']-:-n~ ~n'~stl o'-n- ta , ,.," I' 0nUI~prosna-i Intreee 1_2_"~·'J,' ~', or' ~l~ U~~ ...J' etn d 'e VI orba €'a~f:) ",,,-- ·_~\#B ~l·',1i3C1., El!l""m" du renle .t...:, ~,~-_" enilor '5-:'=:;' a'h~'~ iceasea ~ . iL!ii~' ",~, sem u· ,_. "Ui ··Cl.Ll Nu r areori I n l~ !I2'·e:- 'tl ~-\m' in- '~I:",r:-~ sa~, vedom" pe d .ru: .~_. ·,;."iI!J~t'D "n'l'~ ~',,~~ .... c....), ~.~ ~~- m ~:.,~ ~:' I' ..
'I,... ',... ... ' 'I' Q ~~ .!'
I~~

>,_".

:'.

',":

g :-,1

,.!,

[i.iJj

:- ..

'~I

~.:

'_.& ~

", .

J~_IL~

...., . :·J.l

..

'",-''Yyl

"

':.

~'

.• "

~'~"

.,.':ll

:~}.I

-1;Jli'iIft .flll:-"II!I!!!P.;M_A.~

birb,at

superio.L,Un ,"",~. i'


I '.

chipul pali-d, ,I cu ,pri'virile ra',tac,ite'~, ,or'i eite-o f'emeie :p:Urng1nd~ :Da'ca am, ii, in adevar, niste ,fii.nliJe' superloare, artrebui ISia oprim "pe barbatul san pe fem€ja aeeee I'i. ,s,1'Ie ,o:fe,lim pe data ,a,ju:t,O'ru.l nostru, A;iic] ar sta toaU.
C:U
'.D,~

)~a

ssupra anlmalelor ! ;§i, cu toate aeestea, niciodata nu se


In'tlmpla, a~laeeva,

P - J,'!Ia"e Ii e',"" "P.O .Ii.

~,- ii, ~ ~:Uy xli· d' 'IS p"-u:'e!i


",~ ~ ,~~

(!!i'X ~i1.;

l~0', _,,',

ati l':Jl '. ,10m u U1, ~.:tb'u'"~ - ,-'",,'~l -'.


.0

Au treeut cinclzeei de ani de Ia int~im"plare,a asta, a'fl ,ei:nu-mt prea adue aminte cum, m-am seulat de pe scaun 'Ii, [am, i'e,it in, eurtea hanului, niei pe unde am umblat -- t,ira n"icl un glnd -- str,a'batl~ld orasul, :Dar' eeea ee ~,tiJU e ci nici .0 :~ina,- nu s-a P'U;I, pe umarul adolescentuhn iuila, CU, pnv,irile rit.a,cIt'e" care mergea In. nestlre, ni.ci un .., un cmp '!<,I':"" htn omenesc nu s-a 'v' ..-t sa' m"'IQrn f ~~."'..n. ome b ,.' aa g1 <"",~ opm ~tC~ ai '7'"~ In, starea aceasta de in,con,'t~'en,ta ,m·a, pomenfi, i"D dfmlneata aeeea de: aprille 'P'~~ soseaua ......;,.., se 'n~~m'bI, unde ",_.,'t. .., ' __ ,__,"._.. da'masce·n:ii ........... numita B,ap:tuma,' . M'a, ··,d,elzmet~i:Ci'i urfet,~]e~-' ~1.n,;jura ~i, turile unui li,jntiu, arab, care doar c'a nu 'rna, rasturnase'~ :I\(i pj~paji Ia briu, dar ehlmirul nu mas-era ! ~'Sim,~eam. cum Imi ba',te';I, Inima c's; unei :pasa::ruicl :pe care .... tli in, :mini" ,~ ln, acelasl timp un nod parea mi Sf' o lid'i~a, din stomae ~i.... eurma r,asuflare,a~ ,Ml,carea aeeasta m:i. lmi deventse un tie ehlnultor. Q,ri,de cite' im! dueeam mtna 1a 'briu:, lmma i,mi sag,eta de 0 ~spa,im,a, care 'ma SU'~' lI~ruma ~i neincetat simteam nevoia de a ma, Incredlnta ~ In adevar, fusesem vietima acestei nelegiuiri :$i Ic'a' nu :maj aveam ehimirul. l'n momentele d,e ,grea ~:mpa,na, .i.nimile slmtitoare 91: cleprind anevoie eu gi:nd'ul. cit nenorecirea in:tr""iade'v',§r 11; in,ti:m,p:lat',:i' c,i, nu mal poate ii lindreptabi prin nimic,: Pe lingi mine treceau tot felul d,e~ oameni ':'perechi d. f'..... ,d,··.I~,'OI",~~ti· :'it·; f,' ~,~_ ~-,,",,"', eu cop ~l~. dom ni b-:'''''''U-+'-L~:~ ]l"'m',''''¢':,~ti [lIi, :~'m""'~'~; .&.11. ". t~t "'" __ ,.!l, "'''J' r"" latis.f'.ic:uti,~ Ei :ma :pr,i'vea:u-~:i treceau inalnte. .Nu ved,eau, nimi(~~ :p~ ,clnd: eU'~I~t mureem; Eu Er.a'm.singur, ft),enit II:

ace•• , _"_-_I

I~,

"

0"

,l1~~·1i,l"iil "~~... ... oIio~

!I'

""'"

I __ ,,~.

':I!i;i;i;J",a'\O<IO:

.'

'.'U;

'. .;~,

I,,· ~ ~',

'd

"

... ,~

"""....

.ill,' .. ,1,4, ti," ,'~ •

l_

in~

"I

II

"

_~ ..

~Q"._.

__ .____

,-",j.,

__

,~_".hill'~

on

.t ~,t;.'Ug

I!i;.."

JIl!,~

--

__

'-'

ll>!J!y.ll! ,

;'-'

'1,,;,.1

y!l

pentru neexpertenta mea, M:e'rge'a'm, mtnma. J.e~ii, din '·cling,., Cim,pia s:iria'ni, cu drumurile el gloduroase ~i [co:,libelebedumtlor, i:mi paru c:~ moarta, asemenea slmturilor mele, N'u' priveam un lueru fara. sit.-,m,j[due mina la brtu Iii, ,si tresar ; ,,~,N'u mat am ehimlrul t Iar i'n clip's, aeeea, parci ma, strlngea eineva Ide gl.t~ Un COP]] d,e arab treeu- pe lingA mine, ciilarin,d pe-un ma"gar ~dtrigind, de funie 0 ,eamilA 'impov,a,rata de doua sarcin -:-l~' eare C!'e" 1·'eg:-::'~n Urlei u -n'- a ·d·,."1" h anie :'Ii' IU,: ~~ ei e t'!>l J&: oCh'ii. la.tare'ti., ca .de sarpe, ma infiora., .Mai Incolo, un r-"~ d 'CiO !:iir'('~ -. be' 'd' u- In cu" - b ~I'-.ba 'n- a '!Ji'g'-:-:- r'~" 'in' ,e;1 ;i'fl<l~"4!-'i:0' C'··-u- [;('II·h·'P"'U 'li Be apropie in, galop, oprl ,i. mi tntreba eeva pe arabestc, 'N-,arm stiut ee si-i, raspund,~, El pieri, ]asin,du, .... o impresie rni 1l-I01·-I am , ,': frum ".:!iiI lui C/'" '00" ,., ,.!IIA;~ ,-u:, c-'a''''c-'ll"' .... -. .., Iu" [dnti de J!,.,:L y'.I· ',o"o ~'U- .-,'1 chip ,Ji, cii,,', c"i. '. osm P''IIi~'c-·u·t~ :'',; ~ " ] hl C-·'Urin d'1 d'.."Up'a"" o:nii21·S'!!Jij a-"'"urr "110 ~ ~n'tp"_J:WI" ,~ at l-: ~;, 'r,5c' ',QI'C-~ ,Jt~_,:_:_ ~_.... ~b g" ~are oamenii, stind Ia :p,a:m,int;strujeau Iemnul, servindu-»la ee ast 'd, p-' ~C" l~[0,"arele 'g'" 0:' de to 'fr ~t1t d bdne ~ <;!:;: cu n 1 ar fi facut .... eu miinile'~ Femei imbr,8C',ate' i,n zdrente negre, o murd """ sl eu IIfIIh"1' ',I.·:I~' a e 0 nO" te. reade V Q ra spe ri "IU,,~~t~ e _I, :j,'];,. purile >'i,_ I~::' 'lit;':' _~:C.l, -'~ tori" ~ duceau pe cap -ulci,oare ovale, in timp ce copii i, rnu'~dart ,i.. sIi,banogi" - se jueau ~i 't),pau ea ,ni~re dracl ~naintea unul cuptor, ficut din ~noroi uscat; :pe ji urn ,at tt 1: ( ~ seufundat in ,p:sm'i:n,t, 'un om, scotea niste Iipii ealde, C31:'t raspln,deau U'D mlros de coca cru,da", 'I'oemal :ie~ieamdin sat, eind baga:i de seama lea un elino s'e Iuase dupa mine ..MA oprit. Be, op,ri ,i, el I,i"ne :pr;,nv.iram ill ochi, Era UD, cline eenusiu, de marimea lui Lupu, dar, sarmanul, n-avea nirnie mmdru q;i mdependent in el. Nie:i linistea con~ti,e'nti a eeluilalt. I~i 'pleci umilit '1c-a.PIU,'!' ~i :'t{~ p,iti de ftic'a.,~, Expresia oC'hilor' _~,ul,e:ra ,re'arsa, tulbure, Im'~1 fu :mili ,~.j.-:J, mingiiai pe cap, I:mi :tinse, mtna, Nu era nl,111i'turos ... Ma in,torsei Ia euptor, cumparal de dol metillci patru li.pii ~;i i, Ie da,d,ut, Le linghtti pe cite patru, f.a.ra, sa Ie mest ece, ",;En. ,~1Ja.l parru, 1 VI'-] m b uzuner ,,1 0 porrm 'in ,e ~ri:o _ M·' I 'ne~ti:~e~, Ciinele ma urmarea mereu, I:~, f.ata mea aparu un deal nislpos, eu totut st,erp ~~ pustiu;, Ajunse'~ la, e'l ,~l l'nce,pui sa-',m urc'~ insa obosii c:urind Ii ma la~,e.t:_ai ;a"~lituri d'e' cline! Dep"arte, 'tn 'vale', Dam;asc.ul"
+. ." 'Q"iI, """"...:, ' '!!.".,L,~;

[n,d: . 'u.r _.1,.


.

'U.-.':

ii

"

C" -h-i'm~'~....... " .'

'p.e- e a gre U-·- p-:··e·m tru r '.' -.


.- J. _ .' . '. '..... " '. '.-' ," . .. ','

'1 '\'

"

yj!:rs. ,_~

ta, pen ..tru


,_:_-;" "_ ~,

~...

'_,

_'

'l'!'n:I

lm ,'-,i '.:' '-"81 .


I .

,I

II

il.l'.'

'.

'~'I'1I . _,Y;&.L,"''Id!i'

'.:

_.ill..:

'101.'

"

I"

1,11.

."

;QiC-:;Gi;!Ct l!

-,jl,U;,

'!!:iii

._.,

~1 ,.iii

c: .....:_ ...:_~~,.,,' "", . '

.:.. . g

-'.~

I~~:

rII_

. .1.,

I~I'

..

II!ir

[I

'I":

;,II,".L

'3'" "t"\C'! ".\&.g

0, ", I~

I g .. _..Q

""~~

IlL

,~'

,J[

.. '.

1,(..11

r.

," ....

~,~

ti

>: . !]

I. .' ~"" ~ I

I~UI\.r.l1~_Q

_. : ,,' .. 1., 'O~l..

I.

~Inl

'. "'"

'l!i!~!~

iI"'llf.':!

~,~I:J .

g.

.'!Ii gy,.,

,"~I,,~

~(:li

,"

I~

.1 ~

.lI" _

1.",

.,.g_

_ ~.

·L.

: .. ::...'~.' a,'

." .. ,

.)

,.l~.1

[~

_',~I_'

.__

0
~

_'_":',

"'~

,('!i;'O; \r.i[Jt

~,Jll

L".Ii

EL

.1-."

[~/I

I~

~I

..

.~l

:~:~:

; .... ..:~.~.~, _

~ .._~:.~':

'_'~"""':I~:'

.... ! ~;O I~)~

iI"'ii ~_J

'iI<

Ii

.;:.

'i

!ii'

'I' ~

""',t pres,ara _ CU
..... ," '~ '·.·l. ~,~.. ':.J .. .
',; ,

.. l'b""" ,I uialba,

....... ,'P''!Ji,'Ii:1I;jgJ, ·L~tiLj-~,o.~,

"'1'

[~.

m- a'-""p' -~'ru'
L

Culpo' I
. :'.

II

;-·····1

I'"

d' - ", ,e ,p nunare t·_ care '. om,lMU nen,umra te'-te _ . ·.e
oi, ~_,I . .- ._" ,ii, "-11"1" -

-..- '

!. ,.' '1-:

'-'.

:;. ;......

I'~

'C"~I un -'-I ':;''''''''e''DS'''- elm ..~..ILI-:, ,,-,~ ... ,': ,gil" _ :.,,~. ' It '~'ti- 'ft I''_

I~.
"-.':~

I _.

.. '.

·.'1·-··.·,

I":

L~

'

I.. -

, '1':

:.'

it- -' 'i'"

.'

;",

.'-':

~1'1nid'rO': .~~: •....

'p"

,-,::-

at 'in', aulb e re
',. :.,':.
p' .:-

....' _ .

'".

'. -

•..•..

ai g,

1·:,.,·,·;.1tl

~ '~';;'1 1 ,x f~ ~ cd I., 'J:;: zorl"11 or, Ln l.'ie,glUn1.~e;ruS,I.pO~ se ,asa, un •. .n,S' wS ,g',6eaJU,., IC-,i!<,l-!I9;~! CiFI,ir.3're·-,:-I',iEiI'Q;p~'ru" 1n-~ nu- "'- ...... m-··· ·d:l"n-- t·~R.i!lli·te· i!'n·:nt.a...... ..•. - -!L,,I!.'U, ov~.~'.~ iIi,iI"I' u ___. J. . \'\,;on~'
.
.'

~ ..~'l A ''''t "d' "lnL~ n" CJo~ ,01'. ",' VUl'. ell,eva - ceas;ur.1 -···e 1-'~~'to, e~ '!.:, Sa;" 1D a.prop- l.erea '1 . .. .
1,':'·1
"Ii :. ,.,--.-:.-,.".~~

:D'-:'-'-' negura tre t---l"'~ 'i,:"-'''~ ragan l' ummoasa easa marne] (I.n :......-.,-,-,-,-.-- weeutunn um --.,:"":.",,,,--,;, , -,~ '".,.'..,', ,,,~, .. ".-.... -. J '11 'III "... tmeJle~ 'T:'ra lU,1 tihnin a· vre'ml.1 0r ~u:!e'.l,ora a. t-,..I.: d· ~nd- epCl'..:a +'. r n lt ]., .. . u,e "I .'~" . Xrt-'- ivr;' .. m.1 s'e b.!L ,~,:u:ra g.: ,: pleoapele l' - - streeura -ub tnehlse ~ trX.!ii !'::I'':'~'le lI:' rieite ~e-' g,,!~lL,' IQ &.1.& id-' ." 1 ,1·.. ..r,'!!J1 'p,-,iii;n· ..."'! ·]i··neele mal m Ie':'odinioara -;-'1Cl~",~. am',a'"""nu,'n: I't-;e'" din " el-'l~:'P" ': .'.. . . 1-., oea mal Intunecata '~-'--r-- "'~ a amin'ti'riior mele p;i'ni ']a groza,va noapte ,8, ertmer, PEni Ia ra,prre'8 noastra, ~Im' deodata mil se inf'ipse: 'm suflet gi:nldul eli. nenoroelrea 'mea, ~,]! a"'C"-:-:'-'h- •"~ -. t, er,atu,- ,au "e'f,JLnifi 12:" _-a.vl _:u"are" pe,n,l1· ·.··-x~'t"!I1i, --, '-'--. '" .' , ',,- sufe i'l' -.~; ~ b"',.-~:,ti entru. C'd ." .lre,l n:~it~'I~ .,',', -: ---~ ~ll-I''-n'- f~';"p:, tuirea V-'u,lJJ,.~, am nro 'V.....-.'I!w,"l\!, ~, am 1f1!'!i9I'I!"!'1:·:rl'"'t - de unelte pentru t"'" - :' '0aeelui '.0'-'l.im·' ",O"'/Ii"!!'Dorisem moartea 'p-i,el'~'n,·':t,"e'--'.I"'U-''-ll'" ~, ~'r---a:,tL,e·"lIu_~t ~':l~ uaJl.- ~·c~ y Nein..d'·- o Jl.,.-Ii:J:~ · io eest '8' un p~'ea t·, d': m ,'I6I'u.a!-. -,-:" y, ~'.'_ .' rte ~~"lii 6,n'UI' m·· ...l ed ~ b~ Durnnezeu ne peaepsea pe am'fn':__OI.. - pe ea pnn roc t'e', pe mine printr-o Iibertate plina de ehinuri.; Desch .'1J~~.& '0'-' chil si "m-;; ol!Ll·n--c-p-.-'~lt'm---.-~I-:·n--··t'-~'i!i'a~ La apus "" C".o~~ l~ c"e"'-Cru- ,~ a -'1 :f!i'.n.~~'-U' id~Q eJ~"n-de-' N'-,'ori ib: I erei de 'iL'!'i::nIO".n t1l"l;'iIi"i"hPiJ'~~I+_ . ~ t-~~"-r·-·a"·u i~bat., · ,·:t· ruehip ":~I~l'e'" ~1Ie~' ma i: fantasSp'---oapee" de 'P""~'m''-'~- ,' .. In.' .i\Ii;·n-: _-,-roy, "a. Inl, - lulr d ,]"t,~ru. .,CJirll -"', ice, --- --- !O'ro:zav,_ . _. a t~....una mai 0 --- --1'-- ea eea Ilta-~ Ma pra.v,alii Ia pimtn't, aseunzfndu-ml ,£'a,ta, irn,tre palme, inaint'ea micli pesteri lin,ga care poposlram. Mil - rugai :I'ndelu;ng" cerind i\E!rtare lui Dumneseu, tatll ,~i,s,ufietulu'i , f-·---t~.e,'ui meu 1.U::19\, ra Iui --.-.-.---,~ I~~I n oaptea!I..~g 'i-n- "v-~'I':u:-:I·' tn tain t· rupul U' 'n'iI'tl'l-i adele scent ~.w. u!., .. ,:-:r,",:,t~" -__ ,iW·-t· --'~n ·, -~ - t il, ,,~.;';;; ..... . ~me~' pocal._:) care ca.ua'~'. mlgtllere lin, 'ti,,-OS,e~ '- soa.l!.-",a a unUl I~' elL ':- :--' J :trimfS, d'-' e h-' aza-rd' ,.. -_.. R.···-·~:-II'.I .. ~ d _"~gacll unmlle' ,~.1 ,pem,t'en tBle ur;;ureazi s,ufIetele ere·· 1D~ u
"I-" ,." ,..'1.
-t ,. --

Nici un zgomot nu aJunge'a" pini, Ie mme, In urechi nu.... risu'na'u, ,deeit: zvie:niturile. 'pu,temice ale, :inimii mele mi _..l bit - ... -11'- ~.~- -,~ - - . .' ' '--)::, 'D'-' . - -- ul ...'I ... --.. d'-'~; .--x_,,-: zaroorte. 0":,'·-.·C,'·II. mr SE! cernJlrd~,.-.alm/uc.-', 'l:um'ea,-mpa.L-Ur~ ::c,
""1-'.' . 08
1

II.:

Re-" ,,'!

~!llli;;,
".. - '. ~

.'

J ,,,"

I'

. _,

._

u;

g. U

'. ._ .

..

,.,' ' _

.' ,,,,I,,

,11

. ,,'

.. . '. _, -

,_ .. . '.' ... - ,,,

- . .. __

,_ _ .

,.

,-_"... _

_.___

' ,'9-" . ,

._,"__-_,1

c""-~-

_ .',,'~

_,',

,I,

.,1, _,-:

.~',.'

. :-....

'-

•. ," <,

.-

iii'\'- ,-- -,

---

w,';~, ..

!1;.4,

iif'Ii!'JII'~

g ......'!i" _ &.,

__

.'

c.' """,. "........


1_.'. '_.

-'_,

1 1 "_ 1 , - . '"I ..
1.1
J •• ~ •

-.'LoUlll.lL~

t!!r~

..

'..

-"~I!Ii

..

'.~.

£ .IL~L-,

..

,1.-:- .Q~,,~.

g.

~!II'

.' _ .it"

.1,,':_

C'!

g,'\".

:;Oi!._!

iEilr--i13 ",",",,~.

"~

'_'---,~I~:

__ "_ _:_-'~

II

..nL€Ii,

I, '

"

__

~~

..·:II

.~

I.:;

I... .r

:J

~,

...

;.

~.I

I·U" ..

_I

I.

':'

L'

!lil

IQ:

.,.-:.~.,

1 ....•...

'

._.

~·II.

I. Vy, .. . ·

.' _I'ltlw.l

11kJ,

I~i·.~'

',.

VI

II

~I:,.

,iIi"Ii:~ ~~

QI.J...~~

~IILI.t~,

,('!In,

'.I."'

'.:

I,

",,~,Ji.

',I.

"cu,,!IIL\4;!1;Jo

I. _~:.:"

•...

'.

"

._

.'.

~.

'I.··.

I'

!II

..

.L

I·'·;U_

.1

!,

._~_.il_ii_I~:_,

'21-

.b~: ~,~

~'~'-""""_

1 ...

_.I~&

_·_.. :·vjf... _Ii3-....·~

,,;!<.'':,---

"'" --

I'

••

-.-.

':-.-::.

-1:-"' 0,

::-•.

:'.

,I

'.-','7;"'

~.-

-'-.

+'

I~-·"'--'-~··'."·'-:~'·"··'~

-".,

.-

~-,-.:

··'l.··c.I

..

['"

_-.:-

,~.. !.!I!,: ..

I"-':-'~::'I"

'~:'-''-:~

~'i~,'-'··· .

".

1'-

'.':1"

'--,

-.-:

"1

Jij, l,.·

1-:-··.·.-···,--··.·<.;

,'"

;-

.'

oio~'

'm''',O~lr:,·t~'e··
I' .' .. [~_ ·'.Ii!!'

,.(-_ 0_:_rllL ~t' ,~ ' '-;:~,e···'

c~"";m-' ~ 1,,11 v,)l., , 1 ....

·nc··',h--'1~"p·-_1· ~,XI .. ,)1,1 .'U~l":

JLI,',

~,i.:l~ ,~UJl,~..,

;~

~.~~

"''il'lr!!fim--:---:-' 1~~',_~,Ji.'-;~~ __
'ii.l!~.

~~&,~,:

·t,·",

't"Ob·"UlI"~.o ,,~;
'd'· " 'A.L&&:J ,'.'e'.~,""

~,X,

'm'x f~';i ',JLm' -.' ·b·;.UUJ-,_,v-,>" ;t-, ~'r;a:~, ... ,,.' ,,·a, ,,'" 1 .::___....

...

' ':U1U

_=

d~-e'. .-

Dum,nezeu m,e v'a ,i-s'rta ,:i poate n'u-m'i va, t_rimite g,uiletul - _ -"','un·-"~'.::_.".------':-1 ":, r-' ", t_" ,~__'_"':__" d- U,--Ul, ,,~~, nm ~ __ e ,Ia_
l

' :..-,~. ,'c~D:,·,a,~a


.1( U"

''1:r'O~: '!i .,'l,


'.

m" "U:r:-' ,,", ",·-a,)t SLn' tTrf' _'" .. .I.; m': '
iii

Id'u-' -p,>=, Ai ....~·'~ ,C!I·t- ,~ ~I~a-' iii;iI.


... ' .,~_;:

.,Q.

·C,·,x,·~"-n'~ '. ~.l.'.I~,

1.2:1.

Dupi pup.:n" soarele meepu sa ma infierbinte in spate : :In mine, slmteam incoltind o pace bhl;(~fic'i,toare~ ,Aj'u'IllSei in sat, Nu :mi se mat ,p,aru atit de urtt, Aiei" ctin,ele m.1 pir,a~·d" o 'a, 'i'l~ d J m .",.A-D'f. ....., m -0. d til' ru 'p-'~·u··-·t"Jl"n·-min 'g.,~j~,.~pe cap ~"l" m -0 de ':S"'p'~'YIt"il~' G, ,(;1'11 ea de.... cunostinta p'!-:Ia,c'uta,.. f'ic'uti :i.ntl'-o cala',torie' scurLlL a. Singur aeum, ma Indreptai spre Damase prin paduricoa Baptuma, tilinu,ft mereu de gi,ndul.·,chlmirulIui meu, ,~ In drum 'rna inel~,ct~a,0, l:unga. caravans de cam;ile', d,a.1:~ n_u.~ ma~Si>?dBi de"e]e. I~h'al pe ~le~l~~B,tul1leiPutill m:ilnte' ide a,mlaza pe 0 vreme ,8dmlrabila .."',; rfoteala dr .. o 'm"; ' I h' aln '1Ie",tu rcesti .JL, f-.'em.ill'~~ •,I'I!J"1I;]'·oc:' m··~n'-'t'in,5, 'B~:.'li.:Ij"!"lb',~'tl~n mindre .. , .. ~ I 'tiftere ~i ne,grw.,t de frumoase ,.....;...., mai multe neaviml eele detit partea de 1;Q1S a t,iet'e'i u.J,Qracoperita de, un val ,strl!t veztu -......., trecesu tncoaee ~:;; ';-"~l' A ~I' ' jos ~';;I ,;i'!;l""n-'~' t'iPAs1u"n-"-"~ 'D;IIi ~'\.,.i~'a.u . .,-va '. ~ \ u, ,~
"I ~ "

Mi- sculai $ii 0 luat j,na.poL Pe drum mIncal 0 Iipie, PiC eelelalte trei le dadui cii:n,elu:i; care era mal :fliroindl deelt mine, ..,

,.!

_"
-

-_.

_-

_-

.-

.[;L
[

"

.. '

II ..

I~

-.

-II!'

'

"

,"

.....;;_...

~.

11IILI&t,JL _ i

,~_"

:. I.,

-,'

~f~

..

']'

,!

.~;:

I'

'c.
_

".

Lul

__

. ..

',..

_~

'.IIi

"

.'

''Ii.;

'~,~

.-..

..

I~

l,

~l.......

I"

,1.1.

-Wl

Lit~1

_._.

"!i;iI\ti,

_.1_,_

,'1

'~

.iL! ..··

.' 'CIi·,,·

'.:'

. -. .I.'~t'.y.-

tiDd elinehetul paharelor de erbJ,taJ. Iovite ell 0 var'gul'V"1 ftftin'v'or"~:]~'~ vesel _._·U ,E,ram tnclntat de farmecul glasunlor (!'8 ~i de pito!res~~u~ eostumelor .. :itl-aduc aminte C'3 ma aflarn tntr-o vlnerl, u m 'U'sulm.anllor 'F-Dm'-" ,o.'l"]ie' se" salut ~'U' 'r"i'QIl'r'. ;Ej. 'a' or- ..·.I!t~I.l~" -',JI __ ..... ,_.-_.,~ d- minica fi.i, discret, i'nsa ef'uzi uni Ie sentimen tale din tre ba'r'ba t salamalecurile ~;i n:esfit~itole str.itngeri de 'mtni, 'pri,ci'nului~~I opriri lnd,ruu,ngi. eelor ce se ,pI1 mbau pe jos Se 'Vol""b(,iu ,fo~rte mult tureeste. 'C1u,.oate aeestea, araba domina. t
~V_ __ -lL-~' Y"~~~
~i
i~!t.

l~!'. zvon P,ftD~u,_·t··'';I'n,,-,·d'::£!in-'·';


.:. &~ti."
,;;J.<~'·II.'~ ... '_.' ~

~~,Lo!'

,.. .

.Ii,

&a.,;a,l'll...'U

'._:

1 lIi-.'U.·.

a'"3'~U', [.-.}.t~"""l!l.~ 'g.':"I'~'~'~'lln' 'i:'Jii"'ii;n"~'~ ,~v .. ~U'~G"


'"m
1

h'~o·~.h"-·O:tlgId'~,..o, r:-ci.~;~· !'lim'·


I' ..•. II .:' ~ ... ~ ...

Ug

yl,l!,

..

, ..

~,

_!Ii

,Il~['

IP-.~.~'_~'~'~

~n ..,

r,

.' .....

_!!J;_. __ ~,J~~Q .

._:,_'~I.. '._ -:: :

!.I.

·'_'''iI!i_:~.

:.._-

~I_'I_!

,!~:~

.. ' .. '

:.....

~:

'_

..

M.-

.. ~

__ '"

~I,; (!:iiiI
~!

iQn~u'1" '
~l"" .

eetul, tl~eeator,ii ~j[ trasnril,le 'in,c ep uri, sA se :rareasca.~ I'm~ drumul "I'~~S!!;;!'tA'I<'I' ' 1:'' b ura 'in~m'" eh ~'ft"u·,·t, :'~.:n.,hl a U'nn'a'l~ nr iii",. ;,~Tai,ul.,~ 'It IwJ,-'I:'I',-~_' ·t,.:,' ell truma 'L.--'Il;;';,~',-I]l' ..a j" ·t C!,'I"' 0'" ro 'iQi1t.: r 'u II do',...ri " of·cO d- 'a' tr"a~'l'! setea d a, vesel ';:'e" Y 'n··~n··::'-.""It 'n '~u ·U·~ .l~it1,UiW.... Q nS1i"lr':t Q.....:Ja..5'.. RU ,'''.-I-e' - ~are m-' eurlnd ~ - '~"~e; t'l"llIi :a&:5~' ntfur m'e''.a' ~ Ja·:.·a 'bintnia., 0- tTAsuri, en doj c'vl~n;e=a---la ',tr~pldin,p,a'rt't'n opl'g'sl~Ci:nd ,aj'~ 'tn dreptul meu, 'r,ls,u~f]area m'i. se t~l'l,,!I, b1Ima~mi. inoeti, s;~mi mai, 'bata,; Chira fYrlin ttisu:ri~~~
..... ',.1 .',

ill. ·.'Ulw...:.1

tin' ~"~]lUI'~.g- . '~n-:


..
_.! .,.

U.-·_:

ad", n "1'1~·r'in·d~' m i
,
'_:_~.:I .. _.-." '.

·i··,IY1._ Pii, ~,~,'g .I,ta.J.,~a

~'~U·

m ul ."

~·_,.-···~t.lr'l

1I-i ,it¥!Ii l~l~ '.

,i

C-'I.~.'" < U'

t-""" _ "':I['I!~'
iii

1i

'!j,i

. .r

"iiI&~

10 ._,~

':'

I,

. ,.,

Q." ''''~

':B.

I ... ~

'y~~.1

IJ ~

_I

.~.

j,

' ••

_.

-' ••~

PQ ~, JL[~G

ljP'

' ~II_I ." 1I" 'Il''0l i'.'

, .,.' ,i,

t'

. '~'

I.

,ca~

C':~

",",I .. 1

AB'--

,iRI I!I

DI~, Ii ,azi mai: erred, ea, era duleea ,i :iubita mea sar'll Era, Cbir$··.• sa cum. 0 :bnp"od,obise N'a~zimM'Bfend'i in coraLJI., !.IU
_. . --.--~ ~ .. _ . 'II _._-;... .1._.. •• _... .~.~. _ • • •• ·1

'1I!D.L~i. '. ~e:'-'''''nd' ....-:-." ttL=-·~.I-I~-..l'-'Ur--'.: iL.Iil:i't'tnm·· ' '·p:··o-'-~'te·.'.: n ....


,ljg" __
1 ~. . ,.",

'lu,l;; 'intr-un. miie,stru


-

ve.s,tmi'nt Ide ,odalisci, de eadtni


i

semn co, mina, mmAnu$a:ti",.dar 'Vi2itiu] pocni. din ·bici.,;; eunueul.t '., ·u:',I,g·,,:·.·e'··,-:·r,~·, eu privir lle -Q,~; ~nh'~'p'~'~'iiill " ... __ de 'pl'-,e cap ·.r.a-~~,_ _ __ .: ~_1 .a,I'WI, zbura,., -. . til '-'-".,1,
___Q.
:m, -':: /;.;:

Tin ira, ~,em~ie ,$_ur~$esub .vilul ~.tri'v!eziu' ~j'~'~_facq un


f,'

Mi c],itmai

b'atui' d'inpaime' --~i- sirigat pe ro,manefle.' Chir,~'!,t,:: ChinJiD8-,I'~,uEu, g,un,t--!.u ])r;agomi;r' !'~~:.I·'- ... ,
la.

D't~-n,'~ u-,~'mll~l

r~

11iIA 'r!IA PO t "'1-' r~&~'ir'

.'1I'

,til

',.' . '.'

111;.;"

..

1'j',11

~I!i.;

Credea~, _c'l,i~·m mor L. Chira era _, mmi ~fit;use doar 'sa semn.~ ~i. :lUiri sa mal 81$.tep·t 0 di,pA~, in~'pui 81 alerA· ,ea un stru,t _ urma trisuri'i.,j zi.ci'n,d,u-mi,.: ",Doamn~Dum;;, ~n ~~iI7,Q'i".''Il~ I' __ A'' b-'i'a, ·m··'t~,"",'i!'Jl'F!n m ~rtuc.·-;..~'D~'"t~p-~~'a·:"tu:l: m am :c>a""" " ~l~' 1·:\' &I~.~~:[~~ Y.\~_~'
:~.t'~'t

m'.", c,·,,"","'1 n. r1D "'I'n- - ~ 0'-' 's '~a'" m" ~ .ai~, fi~O',:rd., . u,;I;:a'" 'I'" -.·-eLL¥ r-~' ., Cu toati ·,ale',rg;atura, mea, trisUTa se i'n1d,epa'rta mereu IR,asuflarea mi Be eurmase ,i temeam ,s,a, nu l~de'rd tral'"
,~; ~~
-. :_ ...
~j' -

~l' in,;d::: 'ur"'" 'g't+O~1 ,_:A~ " " QIIII!Iiii;{g.

1"""11''11

:,"

ta 'm"· I-a

',.1.'.

"

':

Uir&.&&,

.. _,'~ '

_'_'_·_~I.l!t~\I,.

,~ ...~._

.. _...

,II.. ~.

_ ""

"".'-"._'

ii!'!!~I"t!C! '~IIi:II~U'13

I~l

if!j

....

"U,~,

"

I~S

~.iLI(~.~

:..:_

.:_

Il!.r.··_",

§·ura din vedere, 5·:pre nereeul meu, Ia i,e,~irea. [din, erlng;


flpai

X:Z:~i~=e=t;r :~epl:j~~rt:e c:e~::'~i 1~~~~~;i Id#' :M_i~


,e}

m:a

QUC'Ur,ie,t repezii c'u eele din nrm!~ puter. sp're' p-08'rta ,~i in,cepu'i si lovesc cu - fUli'e, cu pumnti $ ·p,i·cioarel,el,.,Pe da.ti se desehlse 0_ portiti ~i aliirll- un cavas .... ... ' ,,_.'Unl:10nn,a~ . In ,_ Chfr,a 1'!~,,~urlai eu, ln tureeste, ,gt:fi.ind,. A.cee~-i :SQ1rit
ft"e···:·a· t
1&i5. - ':.'
L

pprindu,-:ma :pe Icc, ' . Cueoana care i.~ ··.>:.·-'~-·';~~'~_>"~q~iI ;~.

_..., ere 't.: Ce


~I~.I_._
I~

~'!I"~

V'>

reau
~

,t!,,~!z:L.... J.II. CIi~


'lIIli1!

vorbesc
\i

...:_:_ __ ~~'" I

vrel ?

ma
,],1]

t i"

i:ntre'b'a cavasul, 'tot, In tureeste,

''
'_J

-'~":.'

0-'

In t

T··II'l!i+· I.,:L ~tL

Cl ',~, ~I

Il-~"~~Ui ·r'~· ~
~~~~Jil~, ,~,

!lIP

o::'!iO',- ~,~.' ~ ~,~

~ .. ,,,,,a_·:.:.L L"~W' ..

"'L WI '~l:r''::!i, 'r 'I!'

..

Ce Chira, bre ? Ai. tn·n,eb'unit ? ~, :[1\1 adevar, ·innebunis'e~m, ciac:i tab5rLi. peste eavas, IH!li~,gi el ~i r'llzbi$~i in Icu~te,~:.a-Vlli tnsl~ tlmp N ~

t~ d~1:~:~ef~~n:k~r:~~t dati. C: ~td!:1Jgr


e
vreme
O!

sa

't1,nU,
tree'

---- 'CE' tnsemneaza zgomotul acesta ?!!!!'~. Ia d~i ett'e,va ghiaurulul aeela, preeum ei, ,oo:vas'ulu:i care l-a lisa~~ II, mtre ! Fusei tiri:'t afar! din og18;di:, tn,.~ns Ia p~tnt,l bi~'t. OJ 0, -'vina de bou, p,in!a tmi :p,]esJ..lura, ,i pantalonil ~i, ,piel.e,a ,A'p·oitrasera ;z'avoarele ,~il ma lasa,ra. pte. ·j·umitate le,inat Id.t,· turere~,

'D

fr'

,Aiel '~ punctul eulminant ,a:1 ca 1varuJty:i~ meu., Ai.ci sj"h:~' sesee tristetJle ,8 -:mai mul t d,e trei" an i de Q~pi'lar.i,e'ehinui tii 'Calci" d,aca, Dumnezeu a fost crud C'U, mine '~i,nu a volt ~"il~'~ mi-o redea pe; Chira 0 pm.id,e'n'ta exista to'tu~ii:,~i ,ace:i\~~~ Pr,ovi:denta, mi-a trimls un prteten. " Ridieind'u: ... i trupul sfinmat, de-abia ,avui puterea ~ill m m,a. Hr,asc' de 'parte a.' eealal~1 a drumulul ~i mi lasal I~" pam'i'nt" sleit, I.n momentul aeel 9, un om 'intl~' atruzeci p cmcizeei de ani, i'mbra,cet, intr .... costum grecese 8ararA,c,~~'~'lil un duetnd 'intr""o :rolnfl vasul iCO salep i,i, in cealalta eosul ("I i cestl, se ap:ropie' d,e mine; i,i laoa, JOB povara §i.; in'C['tu~.J" eiridlt ... i, b:ra,tele pe p':h.~~p't, din, fundul plam'inilor : ~ ,ofta~ Ah s:arman,e eopil !' fa,cu el, in greeeste, Am v,a:zl,'~1 ~'~n' v."'~le-' nlci 0'" p-'-,' u 't-onf,:,n' C',,',e CiiU' I'n,ar' ,,~~·"'1" ~Im"'. ~"J " d' t~ 'tra""tea "'U':- ,d,' le\ ai fa,cu,t 'paginilo'lL'" aeestora ea ,sa te s.chingiuia~c'i. a~a Ir! Priveam chipul aeela plin de: since,ritate, barba sura, ~;il indi'l,citit,~, ochii buni sl indureratl ~ sub '0 frunte ~n,cre~jt" -":I . '~ le,i, turbat de d urere, 'tl:paj,~'fa.7.vr'ittit eb j,ar tmpetrtva ~dI'll tirilo,r mele :' . ......".... 'D" '·u.... to, d,' l·~'~ , . L··· ;if1'U': m-' ".:< .... .P· '~I.n~, , in ~i .i'z'btlCmi in plins B'unata't'ea, lui birui : ~ Pentru ee 'ma, dai ],8\ draeu, bfl.'lat'u,.... m~u '7 ,Mi.... lnila ~jl~' e "'l~ n- '~I":a~' vre a ~ te aju t et v':,iN nen '0'...'~.~t·" 'I' ",K~I.. ~~ " eo It. .. a i~l· ;i1!iU~~ "'''''''''"f'I~''; CU' ii!::i lnim .. ._.. do . '. Sx m'-~ 1,~......... ,I!iIID pa'c 'oC 'iL .WI;~'.IIi,; '-. , mila I '~ ~:rOI··it!ii·C!!·.tr,-~·t. 'S--"U-'-;~"~~'a~'tul'~I!"':' -' 'VO··'·'··"l':~.d" "e' V"~e"~'U~'1a~':m,'''Q''~''~,l:ltJ1lmll''rl-'. -~. ~'_l'~~ ili._.. _, 'Va'i, nenorocitule 'r~'ti ,Atlt d,e tibar filt+t dezgustat d~' 'vilatA L, Dar, a'rlcum,~,~.;i,a baa ceasca asta eu salep cald "" eft -..-.., ti, -I'i: f~-'~ 'b~'I.i<'nL'li' .n.&,'C tJ'Q-'p , Primii ceasea en salep 'fa'ii ,sa ,tiu, eel :sa, lna'i ered, CJ~' re,gula,t ee i.nte"lies. trebula ,sa trag dim seurta maa e:xpe'lien\OI; :in care a,tit! co.mc'n:i;care ineepuseri p,lin, ,Q, se ar,'ata, bun~ ~i genero,l" sfiri~iOOm prin a 'f'i jomici,,-,l, erlminall ? D'3; In :!t::Q;g ~,ll eunosteam i!\~,D st'a'iii!' J'' 'oc, 'Cl' ,:;; su L1~. ~~t~I ~ ~I_'-il.'~ omenese, et en 't'oaie aee,st~'a,; nu ·ftia'm, ',to,tult ' N'u $tiam, ma;i ales, ci eperele Creatiunii, sunt m:f'iniit m '8- ,,"'I:' eom 'p"O'' U' 'e',~,; m ,§i 'V"'~iI,q~a"'-'~ a.u: JJ~ '.. ~e patim .'l~ 'ii',n'"dU" "~r' t .'••• d ", .. a '.~~"I \.I~· I~, n,~ mii ne dan ,dreptul si I!cui'pam asupra intregii iU,mi. D'umllt::tA!'i,i i"']' tid .o insust a ',-nt.e:.es aceast a c' Ilr~:., " '.... -"pe ... omemre p,a,I~,~ .SU:Par",Q't. 'tng,oa s-a bo;t~~t~ C"IWO·' 'n~ ..ftft~'a-j!iMi'!i: l f"a~"{, s-o "e-X-,... . ~ll"'n.~ ~~U·-I '.' r'ruv .g1, il
!'" ~~I~

,t-;;:'!i;

IU·._:·L.~,· ..

I_

.,.

•••

-_.IUl~

tli'..".'

n: '~

a' ~.

O1.}

.·!U~·!'I

I.I.lnli.-£

_.. :

'

_' .'~\

~;

...

-.....

I~L-._~~_

..

_I,;.IIIl!ll

,"

-_~

.~

I"

I~

oi!"ii

•••

I~,~

"_.'

1f!11I1!Ii~

"~~

~j ~'~'

....l_'

:.__dl

,I

IU~~

,!,

j~

0
.

~.:"" l!'

g g'"i.'· I','Ii>· '~ ...


I .,'

~if;I.
..

I~
.

:._,
"

.i..

"'iii
,~

.~.

fi'~1 '~a~(.j; " f,...i"'Ii; ~


-~ ....

..

~,

·.I..~lL
-

",,

iI

'.1-,

~,~

! •. ~ '..'
.:

""",'1 ~IU,

",

Jill

',11,1 .

'¥'. ~-'UtQ'.

~,

!111~1~1~:_'

~I_._.

___ ,

__

",

'.

~!!I!IIJ!!!li1

'.

",,[."

.I~'

:.

," ~

I~

~Iinl~il:ll/~" -:

~-

,=-

fi~ U'~"

' .'

,~,t

'" I

cft'i'~'~'U"7,\Eu'lo:~ ~r'''I'~~~

I~.~I

~l'~.IJ~~~g_·

"._

B\JJ~[g'~:J!f.

__ "."

.'

.:..g~U' .... ~

,¢!''1',~

.'i!o\~

a' ,,'

_ ..'

~":

U.~I~I~

1;

III;

,_..

I'

'

-_:

~,._,

,.'.

",

'1-

~~<

,~Ii

",.1

a..I

. ·'aJL~_·:

~I,o

~,.t.

'_"

,I.,

... :___.._"_I.,.

~ ..

-,oil'

't

Ii;

Ii

.... '

..

-'~Q.:

'_'~

~~

..

1- _

'.

0.' ... ·.r·

r"W"!W:.:.. J~

IIQI"I'

._.

. ~-; _. '~·Jr.i

1.;1] -

I~

'-

,..".t a. ,.;.~r'7

pentru ca, a sJcap,at de 1& dezastru un p;latriarh, drept ~i familia lui, 'E, ,ad,(~virat ci oamenll care au venit d,u"p,[t ,po'top n-au ".a;.,-"t'- tu:'l"t" m pre m nult d-~t-; lnain t- asit ;"j 1-"0-":- tn',,~"a""" "" ,-, asta ",Pc' I, r" ,I s" ,il.;d, n~a "-,;,t-- d ",-- ,~,re,eaa '1---'-, £1tiikl,_,.1,..~emneaza C~, D: " -__--:--; -, ','- ')tD,als .or'!, ,A""', ...... lnse .&,OS,. In ~_:_umn"ezeu, ','''',--, tocmai ea mine In salsprezeee ani) n ... cunoscut bme Iumea a ,. n-a,- prea stnn ee f - -, • -_, -, ,- t'· . taee ':"~n : '-, D- '''''~U''G ';"]]1 care soarta 'l"nt ,'~ 'S~O';(!jl ~-n'l"'l" '_~'.' :p'.,:-,e' B" ..8'"rrb ,,-,1,-"--~ u,l~m, :I~""'U, ':~,' ),~, l_,e__B.··:.ate ~_IUO '_. _ .,am:, ..a '11~"""",~t-'-o' de sal np-' si div ]'""'n- Inteles cs 0. ,,\1 '.are cmtul care J :; am '"IM noroeul -Jl., 8',0 ..... ,,_l,W,_, " :__: _:'___,_ _ tn vlata n I-'u'1i pe '0' n 'B"'-', --a ,,l,g,nl -"b' u"" . 1., t~iEneasc'i j, ~ '.' ar_ b '.' '""', ~d d- .... d~ "" .. K-'eUJlle sa se consmere f-'" neu .. N"~ ~ eu, ,-e C!n'l traiese, •. it Ii: ici e - .. n-am'-, ::",c-'t;!'l,l·~t-C declt WIllI[ ;'1: ,,'~ J.n.l- nt_. ,··.eel_ ,-' smgur, dar ,e,~,ml-8, fost de ....-,".:'-'1""-: . ,ar '11,··-"'" ,. iOS_:, .,.. ajuns sa-mi tn dulceasca '~~,t- .~; V,-iM,:l( Ir-", ,~, m ~ f;'!!::iin,;;, ade sea at"' I.._:_ .u-I,_.!L~p "_:'_~~''I~I ·..../~
'-' ,u, ,,_'_:_,'~J!l.

1'!5~

,:_'_~JI;,

-,

._',g,J),C_:

~_,

'g'-

'I-- __ ' __ ,':-' ~'

-'1<"""

....~

,1
fIj_

. I . 1I'_t'

."..

_'.=_'.,.

.'

--

".

t"

"-'~"'j

'-'1

-'.

JII, '-- .
_·c

,~,t,I,

~.g, ~_:__, __'I;;,;.~,_. ,


!;;I'~c-U gj.,

~.

'.

'¥U,A,L..Q
'!b;:'_.

-"'!!"II' 1,\,,_

,~"

c;,.,.,G"",,," ~UU-';:I.\;

_.,

(;!t,

1,1~~<

.....

_',c'

._"-

jji,,~

.. :

<,.Ii,

_':_:,

.'"

.-

~j~"

.'~

~iE!i, ~
"

Q.~

1Ii_'O'

'I

.'.

billi
-',.,

..~... I.w.

.·_1-

.:_1··.·.:·.,U~r_:..:.'_1 ¢:' ~

'I!'!iIO

111g' ,,''!!:Ii

......'!;",::

,€!iI~U' ... ,..R

l ·V,l· -I!,.~

--n~'fi-o'z. " ..

!;;1I,Q'-',ll,

i .r-'-:--l~i,:' -I~C·.... 0' -,~<i!:iII'n,i 'd ' efe ,''g"""",,1

.~. _~,
''!i

C,ici bunatatea unui singur om' .'.·~teeu mult mail puterecit raut "CI;tOg, It-!!A.J._,· Iord ue 0; --:: enl _1.. .R~ l ':p'-)' c 1,.., aceeas ~ ,!!Iu; 1!!i;l" if'J<'n,-' ,~~1 nll'i ;i9i;8"': d ~~l. _ r 'i'lil~·p'.i5, .-IA'U' mo ,ei;--=t'l celui ·C~I'I'!".CIo l-a ,ij;'n-'f"~'p,"-t"U'I'":t' ;, bdn ele con '~'~,-", 'U'~ ~'-'-_gr,:I,;;. °8'·'1 l!"g,:-',_!, __ _J._;_'_~"'& """'v,~l.,lLn-~~, !Ii:: t uC1r!@8, p- dupa~ otsparrtia ce,ul,.'r,e:p,~.' d. "',,. -1 ~ d+ 'Iu""r;nrever~e stra "']~' .Ii ..'.. ' ~nt. , 0 cnA-... '- 'ea. sOI',re le c ----, g- - - - -t' enorll ~I a,:_ ;_:-,e b u c -- ~ - .. a -- ,:,:a;re.,onee' - -- - du c - _.~~urla _ ,c"-,
, !!o.o. ',_
a.,1 - _ - ~ ~,~

II" .

C"i~

R~!~

_'~'~:~, ... , .. ,~

..

'ft'!ii ~

'Hi

',-'g n"i, ,_.~~,Ij,.,-

''-

'.p,

-_ I

,:

,C,T!i~,

Q,!!;,;:..

","_J.,-,~

......

~<,iI.,_:QJJ.I.'",,",

'-==CU,

,i

!I'

.-

1" _'.

'1"

,1,',

.. '.

'.

.'

'..

'.

'

.,_.•..

'.

.•

....•

-.

iii '. Ii

•-

-" .

'.'

,-._

_'

J'

'1'1

I'

'

'.'

pe pamint, Barba Iani trisnii raul care ... rodea Inima ,~d. mi

m-l '0',', U''Fr''!;


__ ' liL,_.'

lu d >i:!'an--,a........ ""' . ·"l;tI!.l~~'!!I! N;u-"de ',' - pu]ine ori tm'-<~ otrivirea m .~:J,_~ '''''''"'iiQi, :_.', , .. ': _p _ '°8' v 1 -m-:. :~ 1;0 I,[ ["'~ ""'"" daQ:r ~,~re mnl_:!(i ~ .- --....--"'4J. 'd: ,e :zdr'l'\'b-~t'-'~ '~'I" r-~ ·d-.-: ~ nt 'fm-'__ OrIel,,'V_:'!I!<Q.,
.p----: :-';~"AJl<_,_".:.__",I.:._:, __ ,.;.' ':0 ~~ ~; .~.:__:__,' '-', ,L ,:
I. .,
J ':'." ~~'.

l.·.,:_.

~ __

::',.1~i :,~~,J;'"

~,'

,~~

,'.=

':,

'i:;'I..il!,~

~''''1il'-_-i:::

.a -,

I"

te Ye~nlItL, '...
" iii

a nutea rezista inimoasei b,uniit0u!!f !tj? ]1_ \:,11 '_ _z __ ,1<__. 'Plaril-e vietf ...,_.. r- ,r -__ ,. -,~ 1 - ,,' CO,P" - sit _' re_Jtlll Su -,_en tl-a. '1 sa , " " .' " T,:, '1-·-"-" ~'.x-- ,m,d, '1,W,3S .... -,' ....]-' 'e'.,l,_ ,', ~.1. prOVl: d" ,.--, --- +.~'""'1-'u,_:, "~,'1"epgiu, cunosc'u, toa't.i drama fm~ooel mele vie;~· Tlim,a,duirea, . ·5 va- ~
. ,':

Q. ..•

,i.,'t;,

,Li,.,JI['

,-

_1_

__

,,-.1

._-

I ..

,.

I'

ij;

-",

••.

.'

,_

iSta,vra,lche',~ .

vorbi el, ad~pt'1nd,~ ,pru,den,·ta, f'alsu,l din,

,'l~"n"ctU~ ut ·i¢·~ ~-U·'~~S·C-_. n·· 'UI, Cti t;e altu I • ']-, p. iB.' i'Ii'~r' ~JUI t ~~ 1...;1"",-.~ ~."", iIw:.:,,1 Q I~i!",; "il" ,pO'+~ tr ;,_ m_~ . JL'" er C'u ij ~.I!:~,: auF""" Ao,n A:;: t1e" J.~a. _,: ~,~, ...·0 Jl.i:~X;11 ."r. I. :',g, _.. 'It b~.", ',' sin ,I!.a i.,,; ",:I,'UJ, I~' "00 t-·· prlD .,mIC, sa d" ~JlSp,aDin rnumme sa nu t d' re .,·eose,·.~~·l ."'. mmx _.,~ll, "" -11 d'" "A' - - -d e ,Q]t-'jo.. 5,8, fi .. sur~_ ,~[ mu t., _:':~.tunCl 91. numai 3'·t'nUD.. ,,. t·te velJ, er streeura pretut tn n~' n a.iIV'fj~;t·" Portil e eele i'2~V·· -·e·'· nu ·'O~-t· V'&J t-4~. .... se desehid eind 'V,l~'e'i.iS,a lC' f'or~ezi.
~ .' "","1;;;> ..'

~l,;i:'~S:' _

"t:'

p". '~m" .. . ,~, ~.'-._I.


'll" ;.;;
.' " }.

._

U.I.Q ~
I

~. "iL ",-"~.

~'

. . ..

E;I; .. '.' 'e

.,-!!,i;;

,,",~_

- fj ~

to! :; .I!
. "

.t'on"C'!,,~
," :','
f .~ I

';e;j

£'~]I t
.
I

-.-. ".i,. I
I

'.

. .. ~

,'I'

' ,;A ':.'

~ :'_.'

,'·1

}-I' ~"

"

.',

'.

;"

I.'.... .'

.:-

.~

1-

I',

".

1"':'-

'..

'..

. .-.

._:.

".',

'

i, 'I]

.' ,'I!l1

'II'

'i'

'I,

g·.~iL~"

.1',

'_

: :_: ~ ..~

_.,_._. . <

'..

,..j .... ,_I,~~U.,

._1_~~p,~nL

... !ii

"',

I~~'.:__:<_.~

~IQ,

'.~

I.:...._, •.

'_,

" Iwl

At-unci inl,,·.· •. ;' , ,izbu.te:J1.i Iii la,ci. sa rervinil tn ehlmirul tau ~,ce]atr8,ditor ~il :f,i'rB lrumiJ, cure te par,is .. este, p iir.t,il le ne cade'au gologanl, ~.~':a.......... ,,~, " ' pu·. .' mea, ~l seara, eazm d d .0'b osear all, ...' ,""" "" - ue J ~ tbertatea Intra in. gustam din ferielrea omului care poate; trw f'ara sa .ai'b:& rfun~ I~ nl~ ·.!IL '. i' ~ ." '-E;. ,i.-:.: b '~'$' _ "a'·re·"'~e': ._'.··1I'~I':"n', -c" '~'U1fo1'- -F~'~m-, ..... u- "n·'·· e> ' 'na.'. r-'a:h,·l"'le··'lel·e···, PiG '~,t~ o terasa, .rna patrundeam tot mai mult d.. bunatatea pre care e o ras,p,i:'Ddca, 'f.1,pi'ur,81 lui Barba fl1~nilO Ii f'ui recunosea tOI~' ~1~1 iubi! a$a cum i.u'be,~tiun p',arlnte' ~i un prieten, :$e,d'eam ;/";.,,-' n 1-'~1' 1 Iucram amtn d'M M~;·s·~' luam . _ 11~o·'I·'~'1I·t···;t\ ceasurile 'd-' ,u,' ':. . J.. "Ii .. ~,. hoinareala le gustam ]m'preuna, -a:S.t~'el i(~:aa,jUnse.ram nedespartiti... 0 prietenle :strin.s.a ne le,ga, cu tlmpul, altoind mladit,~t 't'f:nari pe trunchtul :arborelui eopt,
rli

Nu 01,a1 idep arte decit a d,QUB zi, rmp;ovara,t cu Ibrlcul ~~l panerul eu cesti, strlgam, .cu tar-ie, alifturi. de 'Barba Iani :' l' ,p. diU-; ,,1 iii.. I',. c' alep ~Ill. -':'.' _~'..... '.5'''' _:.Ii. ~'" ,~ '
Q~!I;i ,11t;;i' ..
,..

S" :] 'a-"

J!!i

ill

...'

-u'

1l'

It"

:.'

p'

lI'ij ..
~-1.

I'.'

Q1..'

Ii

II

~.

'lld

~,

.11.1 _: ~[

I..

I".

I' _.

.-ill,I.·

..' !!L.r. . ...

Jr~ ~I,I~'~~'

. t,

~,."

'~W~'.

'_:','.

~~ &~ ...... ,',V',ll'i

_.'.~ .,~,-...~~

V'II

~!

... '

I -'t;;QQ "_I.'liL' .'. ..

. 11111' :~,~

nu era nici fara p'ata, nici fir"1 amari'ei:uni., Dascalos (ln~tmtutor') :In.trlo..un ori·ral din 'Gre,cia" fa'll,tuwsc ., .... 1... '" , e gre~iewapasiona IX C,B.re-Q .,a;dusese d" '.01, am ae me hi a, .. ..... nsoare ~'I pierderea titlului. La, :ie~il~~Hl in ,pu,cirie' trebu,'ise' :sa""~1 d pir.a,s.e',asca orasul §,i r,at,l,ci mal multt anl, fAcinti negot, eunosclnd toate c,reu.·wcple'" legtn,d p'rie'tenii "i, ~li:ngeli\ndu~~ Inima. '0 ,alta 'avel1tura aJnoro'8sa era cit. pe ce sa-l coste ,1 vi~a,ta., At.une.i ·treeu, in, A'sia )I'ilea .,i trai slngurattc, in ~1~,'nl'ta''''''1 ~'p"~'o~'pe' tn tnteleeeiu ... .. ";' IIi;'n""d"It!ii~n' 1'"a.,Ie. .. ",I~ ~Fr'~' 'ne Era un em care' §thl sa vorbeasci; precum ,tia sa, tal'·tl'.~ Ii p,)/acea' a,a faci 'bi~n.e,,far,a, sa cadi, lin Slab'i,ci:un,e", "i cind IlU~:j pll,cea; vreo 'mtrtr:i, errs inutU sa 'i'~() vir'i i'n, ,sufll~~ eun,oe;tea toate dlalect'ele orien,tulu,i, A,propiat" ,$i t'fJt timpu'), li'ber .~i.... ~trecea citind",_.:h,oliniriftd. s,pilEnd'u'~~,11 , "If . 'I r~
ii;

Barba I: n .j -C"~ a nu-m i' iT"'I'Q"rJ( misterios m-: ierse cu bunatatea lui pi'ni a-mi dezvalui treeutul ,s,i'u" Trecutu] aeesta
. '. ,)"~ ':&iIi, 1,.1,""
"c:I. C'!'~' ,~~ '" ,

'.:Ii,

rq..,~,

~ _' ''-~ _~~ I ,_.~"

,>, ~." 10·'..

,:'.

iI:"iL'~.

,j·...]I....

._ .

- ~ ~,,,,..,.IU,II,;;,

"~'

',iii ~,_i~.!L

:1:.-

.' ..

,I

jI

j,
_

1,21

I.IM..

'IUI"'l'f"e''ttIo l~,!!,

]-,~,-m"~:m:""'l~'~' eii',r--:.ti ...ta num ~a'~c.eea ,~ ~'! ~m): ora bine, folQsitor ,i. in1ellig~nt de fiptu~iltio De Ia el am ![ftV8,tat, sa citesc §Ii sa seriu greceste, 'Vi'ziin,du ... a atlt, Ide, m nd,e'I atasat lui, nu-mi precupeti drag oste at La Ineeput 'ii
'N-":,·
_'I_

'U'"

,']

_ ....

m ,5 Indemna
~I

~.iJ

f.",

...

"'_."_

..

L:,

.•_, ...

,~:._I,

.. ,~

Q,_.~_~:

11

__

.'.'.1

.... I·.~.-.)

~.~

~'ce.a:m ""do'mn,u]e"", el lmi spuse d .... zie :~,,'bar'ba'u~ ad:icl j

I~

r lil,
.-

~d iI-t!!d'd. .e himl "'tr- eaga { .,. currn ,',uitrnd ·.• plerue~era emmiru lit. -- cu tn -,' m cUl eomoara ......._ devenii diseipolul sau, singurul lui, prteten tii,mi"ngii,erea, ba,trine~elor' lu'L ~' :Da'~' deocamdata mai aveenl 0. grea in:ee-rear'e del _trait A' t ,,~... ,.... .. a"" ,,' " trairam rmpreuna,
,

l~,

~h," Iule'
'[ . '~~ ~

ti

!!!iiI

I.~-

"rt '

~~

~'-~~

adoram, eil cum eram ' IIdir,a'tul- :portilo.r.!,' li:'ngi caIre ... , Ilo,nul mi imp'ins@satr'e'C'iarpef_!if'·· Era In 11. ·~;~locuverii, Is: vl'e-nltrrtt dupl nenoroeita plim.•. l 'ilt; la Bau~a. ,D~du~ti~,ale-.}~~,ac$t1~:e~ lui.,.Ba.~~ ~l .........in mai mul te rln,d'lrl,! pe llR,ga, afurisita de VIla, lind ,,"'0 pe ililep aL' ; e".. p ..,D;' ." ..~. ~I .. ·rt- .~. d··::;:!::J' , splom,u,!ijl~ .N'" ImlC,~ Ti····'t· f:~l'I" ",.'~. ·-,"'_,"03 '.' IX.ollI1 , 0,.• . 'e',_JJ" 41 femel ie,e'atu Ia plimbare fn triisu:ra ..Chlra pierise. Incu raj at do 1'' 11,d ar 'P-I~:" 'C-~ ~ n fin':'·,t- re u Intam, Int' r·'-in .eb. Ii.(~.-" ............ f" +'I~' . i t~r,a m~ h ,Q,c-,arl.l sa',,"..lU, 'rna], :Ind.... ~ ..razn,e~:; .i,~l 'procural 0 rSC81''',.c_ " f'Ei'Vori,zat de 0- noapte :i'htunecoasa" ~a, dusei ~:o 'rezlm ... .' zidul Inalt care i'mprejm'u],,a eurtea, Gauta'm eu orice PRt mijlocu] sa privesc 'ini'untrul haremului, unde ~lti!a'm, " Iemelle umbla fara de v,a,l, 'D:ar nu di<lui deeit de obloane I~h ise. M'a In,ea,p,atin,al,i f,a(~~u;i !'nconjurul sld ul ui ,~i sfir"U '~:n a da-de ... 'f,'~'r' o eastra Iumin ,ti!'lIit,~: Dar asta nuera e.:~I~tl'-· n ~~_~_ __ u__ u Qtm,e'C8, mare, bogat mobilata ~:i in, care .nu era nlmenl, ~ ,."te-ptai) cu inima zv icni nd ~ In ca pul s!carii,,~- 'nidaj dulnd "~'Jere sii z aresC' trecind vr,E! o! femeie, ' u '. .. ..-, Deodata, treapta ,pe care sedeam. :ples,ni fu, cIt 'pe: ,ce L, cad Inzhe tat de f~'II{~c"; r a g" ~'+'!:'til~ c:u··' . nu" t·-u~.! ai bIn en 1.1,: Jl .L m lo;tnd, 0 zgudul tUra neasteptata m:a~aduse tn 8imtlrt SC'8r,s-'mi z " f,'':"' Ir,: sm u~,~:{".!,i't ~ ar e ''U' c a;';; u i 'lin''- b.-r:O.f:.o'ite·· un"-- Ul c'a"v"a" 1'~1 ~.1:""':Ii .£I~, .. u,,'~l I_~'_!'~ '~. lara. l_._~c'():ata 0- 'voro,a, ~a zdrobi subo ploaie de pumni. . liir,a
0;
I '" .•

:~~ 'Ds,lca, uitasem p"iiero'.,a. " . nll'i eu aeeea a. 8o'r,~,mi. 'Mi-em" ....

arba lard" dar pe '1: e__ea tra'i,le,12 'b{~~"taia :ace,e.a,~:de-

puteam iQ'bt'~

jh.

~,t

.iIi_"

'"','"

1-'1

II!

:~, r,;.

,{,_, ,'¥ _ """

"_l~"

J'"' ,aWl-, '&'i!~~ ~ l"il '~~4k,~,i,,~,.II,'~,

\Q ':1i i'ip~"
,!, ~.

0, .~.

Q~~

:-

.'

..

,.1.,

'j'

I~Q_"

..~

~.

:>,.

._',

J(,

II

,I.

.j~

V.

'--

l~,U!luj

_ ...

~II

Ji

U _~'iIi'

. Q._

Q~ .. Q

._ ......~ _~'" d···•.

~ __

~,

"

':i .

,i

t!i,~,

',ifji,

,,~~u,~:,~

JI".u;.

'~'

1r"ii"'!I[~

;I!,.I!,~

o_':Qr~·I,

.. ,c-,

rl'",

..

>.":":~~_~:~

",0,

il

~".,

......~,J',,':,~)ll~!;:~~,

,',;,IIi,

,_,,L

c_-'

cti

A~''t'IfI!D

,w

erau
~,

ea ,Q mea, habsr n .... avea cind, ,ave)a·:sa fie' jUideca'~, -d,Q-C.h vreun am cu va.zfi n-ar £1 ,wergat, sfintuind, In dreapta §:i in stinga Ii, im:plorind], gr,apa 'tIDul inalt, functionar, Dar i(;i;a rnai mare suferin'ta, nu era atit piem@'rea libertii,ii" cit ill~ gro,zitoare,a viata pe care tre'·bu,'ia, IfE'O du;ca, aeolo eel fnebi~
'I', ""' ra "," ~An' m Lt'I" "aI' es e;.t'Inder".'" un "",'", ""'a,'" "r fb' " -I 0'"' d I,- lul 8" m''-.. n
I': .,:.' , ,
-'j

~'n"'tru""" 'SUP'jU'~I"'; u' "': 'a"',n"~N:-,:L:!I,n'( etom .... _ ',¥'_ l~citul care intra aeolo, mal ales pentru vinovatii gl'l,a1H~
:.. ... Q

l'nchLsolriliB preventive
~id"-,e'v,:,~~'t"e'" mormlnte
Qt." _"."... ' C;.J:Il'~'

in, T'u:rcia.
... (,.
j .-' __ . ~

VTe'murllo,r aeelom.
I :.._.
~'!!I' . ,,_~, ,'"

:.:,

..

, ..... .14. _'_':._'~'~,

,~~:_I..

_"_.

'-,

'_".

Ij·lI

. .~_.:....... :-",.

',:.

",", : I.:

"J

.:..:......:.

:.'

tl

'~n,i,rulre d,e' seindur+ goale ,."..,.,.., ."tl'ei parti, dU1 'in,(~;1:oeupa pere, Intr-un colt, un hirdau, mare de lemn, CU, capac, in care ne f,aeeam nevotle, im,pril,tia, 10 putoare inabu~]toGn ~ :P;llduchi de toate fe:lu.'rile', :plQillite f~' nUD1,ar' ~i ,ob:€Jlr.u'~~' misunau puzderie .. ,Nu, set obosea niment ;sa~i mai ucld;i pentru asta ar :fl tre'bui,t, 0 v'm,ta-de om, Faptele eele mal s!clt'b·oQs.sse petreeeau in vuzul 'tutl.,·' ,,'01"'.. Turci, .greci, armeni sau arabi nu mni p',il'reau_ oamem i\bje,cpa omeneasea e.ra, as,tfel, 'inett n..... putea 'fi eompaar rati, d,ecit cu ea i1l8~;;, ,eic·j singUra speeia umana, dintn toate \f,o.. pturile pim'intului" poate :sa Be degradeze t'ir.~J intr-ati,t~ , _, , ,Q,~:~U~·.' ,n,g''.'''Ui~~n'm' toem ~it ,.I\-, , l... ..'1 g.(!'~"'il;;;~_, 'P' '~rn,"i>n,'+ll.~jj"O .,' :n ~~,..:Ir, ~ ~~a:: j;n'; "ill<, ulLU. loeul aeestor mon'~,'tIi.u Ce p],e'a,ei po ei, ! Nbn,enj llu.~nl'i lu,a, apararea :ni,ei unul :O'U, ma, p,ro,w]~jl :nic'i musulmanii, nici. ehiar er 'UnU~~,~, Mai mult, se bEltti:riJ - t'.... ~.. ;::a,.... ~'l . j' pe ,p,ra_"Q, ,proas:pa:',a, ,i,], ,sm~C1, bX'-b' '~Ue, ,Be' msmgerara d D,aci ar fi avu.-t, .. mle,. s-ar ii, 'uei.s, ! Astfel" tlmp de 41 hi'n;1,. 3 eunoseul ,"Ole 'iftii,iflj/'I-' "C'Ulnp-,' l"l"~g, ba ",t,;~,~ ~, se ~I"~' ,I" not ~-n';'c1bl-'~l-':P"u ':; ...:J~ :~c~f:~~l': A~ n,- 'U", ... m:---)iI! pg.~; ~.u;-:: U'~_'" to,'t·:·. "'~ :..... p~',Nt·,.NU·.~\Fn~ Q~" ~, a HI , p~tut cunoa,tfi fiinta ome~neasm :plwi 'in 'adincur,ile ei. Da~~~~ am rimas bun i'n ciu,da tutUror eelor ce am v,azut~ ;e!{!'l~); ~~:'ii'f;le""~,;,t,",, __a", " :"'.' o 'p-e,n~',t"ru'~'~'3"" l'u,t!Ca ri.... ~:,4ft,~, m'i,~.'~ldu.cp:':'ri~l,~~suJ " dl' ce','a','mi" ,a~ .f'l " e d":,~,,~,~ .. ... recun6~tin1i eelul care a m:oat b1u.nita.tea" ,3" 'fa'ctttwocO r~ll",;;D t -.. ~~ .-: t ~f··'''' . a \th~{i' ~, ~ .... $1 ,,Q QieZQ,:"""o pnntre bAlil_11,_ 'ea u'n,lca, JUS:"'~' .U!8re
".' '" "~" --

"',0 ___ '__ !V~;'-

'

'_

Ing ",,'~g

D~a .. ~ ... Q __ "_C

"!kiI' g, 1!I il~7t(n' '1Ii.t1,~' ~

p'-3" ·,t;= --, "ul'


': ~"_, "

·n..~m· ",",V-, I,

"Yin' ,

'0"
I"

-" ~, ,M lu'-' ,n:g:n,j,


,~ .,

'\w.

~.c:.o;~~~'~""

... ~ ~_

"_aJ.

_-~l"

_"

,t.";.~'J'"",,,,Ii,

1"'i'~'~I"•.
,; ildl.!iJ

U'

;fi~

l'L

.'

L~,_

~~-_'_~._

~~

~~:_I··-

U.IiG, _~'~

"_" -.. - - .. :..~"_ .. : -,~ I!..~ _

_ _- iI.~~,.l1 .... I~Ui'i"ii"ii

!Ii..'~

~.

l~'"_

'.:

..•

J.

"

'.

'

&&

!R~'!!'

__

. I,~,!KI.""

~I

..t.l...

",

'p',

ii')___

__

g_

'_

__ ,

'i

ril'.':-

~,

IIo.r.

;1'

I,pe'" ·····In·· ·,- Wli ," ". ., ;"''''1 'C'~,,.. tru.. I·. ,. '.. L, ':ac,' .. , " ··
t.

Cu toate aceetea, un glas lau,ntric, ma ]mb,il~bata. $lianl ca no mai eram singur pe' lume, ea mei matnte. Un 011:1 inimos, un prieten rar, se afla undeva, :af'ari.,. Er,a sarae ei . ',Iira' p~otec,to,:ri,da~ -bun~i inteli,g:en.t~,r Ne'~ndoios- ca, ei se :ar · '. '5lllJdea 1a mine" ca 1UCf:D: ,I1 Iib a ueerarea mea, If. [Jud@c,a;sem bine, Intr-o ziJ u:fa eelulei se deschise, paz .... J~,cul intra f$i in,dara,tu] lui, se i,vi Barba, Iani ,14""+ Citi., nespusa ~~ericire'.' Numa,i aparitla Chirei m-ar ,fl putut face aUt d.'e: 'C·ti!Jir-l('1;~t,, Ina's..... ,tn ac ,al aT· -t; lm p... ctt[ ',Q ~ C'!'tot~, r -Lu· n a I.,. ·;~PD'. a, asi _.. "_:'Jl aceasta JL:,:J r~'~ . J,parul bietului o:m albise l Mi, aruneai :tn 'bratele Iui, plin~glnld,~ Drept orice 'compi,tim'i're, in'· i'a'fa aeestei scene du.reroase, un gree, tll1init pe pat, ,s,tr;i,ga : ·~ , , ·Eil" ~-,-.",c'~:-n··'e---:::gui~;,t· le I a~']taVu-,- b·\;";-'a· tul '? Bun a~'- ·b'u.~,~~+l~ _ _' -:j' .' "_"~" ',," .,' . ' u I..
I -

rnaltld,,,,

Jillli, oeoteam Ingropat de vlu ~.i m,d gindeam la moarte s S'e povestea ca," unit in'tremn,i1tati, nemalputtnd-sl Indura c:hinur:Ue' Ia care erau e,'u'p'~i;, se splDzur,as'eF,i Ide grat1ile te,restre]or, C'U, fIe1i din hainele lor, in timp1ul nappi" :p~~ cind toti. ceilaltl dormeau, 'Ma hota.:r',ii sa fac $i, eu ea a.ce~;t.l

.-

-.I'

,-

~~:""'-~'~'~'!I!I

,",","

i ~'~.I,

QI.:

~l ..

'll..

I ...

.~

1~'I~g

.I~

",1

-:

!II '...

~1\uat~aimiieui! ., - - - - -,~- ,i '••• , i

·a-:·s· [ ..", . ,.

·t', a-' 1

I.

'II!

EI .....

._

..

"._" _'_

'. _.'
i

~Jb._

._ "_. _.._"_

1!Ii

[_

-'

iNI.'·'·1 ,~.I . ,

tiQ,-'- a·m·_· ,'.!

in' '.' ·'-.. .t., \..IIi ... , ta·· ,a. iC-·U f·:-· 1:1f.fl.p·' ,.' Ik " ..' i, ..,

- - - ,_ _ .-

to .'ti-'·i'l~ ,
.

.'

,_. "_" -~

-_

••..

~~

r,..L"--![;;~
:! -~~ i~

I.

,!II. ~ ,., I,_'"

T··lU ,-,.',

Galben C,Q. eeara, Barba Iani ,ma strlnse -:[t1 brate ~i..ml . spuse eu glasul tremurator ~-i,inabu'$it : M·'~ .> . v·_'.ei f'; - In '. -,_,,: .. ~ d'·!:o ~l'" :~£ nen t-r Ul ~ 'F_ t' n,p,fi 1 Fi ta 'I'i!\CiI' _ ~':: ,_.~"&;~ -u _~ U ~~: rr~-. 1.1~
i!1i~1i~1~ ~_ ... '

:1"'

.·.iIa' ~

!I!.iI~

_':. __

~,_

0;

~';"!I!O''''~ ~~":'~l

.~'~

,c·

,8

fil d,eporta't~~.
- -.._
, •

_.

'......... ' Deportat ['1 strlgai e'u- Sa m'~~'.. ,_, ,.'._." de tine ? a. despa r--·t: J, '.. u '_ E pedeapsa eea mai tt~oarl. pe care am pntut-o ob.., linet G'r-e',e'ala ta e grava ,: ai voi.t sa intri, noaptea Intr-ua harem. Dealtfel, m,in,gil~,te), eu te vel mt()vir,a~i~ umea .... L i 1a:rga, '\hom fi Iiberi ,~:i_, d,a,ea in viitor te h.o:tari~ti sa rna, ;Hculti ,_ ve,i tl"ai f,eriC,it pe pamtntul tureese, Hal, Ia
II _ ." . . '__ ~ , _ ._ _ _' _ '_ II'
.'~ [ '. i'I

N~~un,putut dormi t,oata noaptea, In, faptul zilel, fusei SC10S. af:ar'it, Dol [andarmt calal~i1- inarma'ti· CU' 'pu~ti fI], iatagane, ,Q,ste:ptau Ia poarte inchisori'i, eu a 'c"al~ta. Abin Q't'U'IlC'l, bagai de seama ea eram tr'€'i eondamnatl Ia deportare, Barba Iani era- 'in fata, eu basalele_. noastre Ca1.~t~'fu ~A~'N:~r~~'tr ~ C'J'" t. -4. ~ ._ . . I.,~~& ~~, -.' eonvorul p,._Iiornt sore Dlarbeklr. I .. IF"
~I

revedere

t., Preg,ate,~'Le:~:te pentru

miin~ diminea,'t;i" in,20:ri, T

'

--'

..

ill

..

-,

,-

._

. _ ~I

,J,

.. -

g,

!o~

'!II!

temperament puternie. zbuelumat si, in aeelasi timp, '~"V',iE!i."D'''-U· n" "'~ 's'ta"'"' totdeau ",'n" J.,U" f'; '., 'p,·tJe"') l..zb ito ~ acsstel .u .... ·'~u ",.w_, ... ~J:.~ U.~iO' vi,e,tL Frumusetea trebuie I..... cauti de, eele mal multe orl In a:m.in,Ui},te, Dar cine s,ti, sa asculte amanuntul '?' Cine ..1 .. poate gusta ? $.i~mal ales" cine :I--&rpuma in:telere '1 Iata pentru ee am fos:t: toldea,una v.rajm!~ul lui : Poeeste'fte~n,e ceva din via*a dum,it.le l.. ,;; " Mal este 0,', b- ~ -- . - :- '~'tn,~ 1 . e~ti-"~- - - potl 'tral~,'~i',- rr ,d" . -. . ;g"r~u:ta:te 11,..,,- -~ lu - v , nu -,. 0 s~n~,ur. Nu 'poii trai singur niei ehiar ,atunc] C ln 1(1, :m,il1vrei ,si ili fubit, cum, este cazul meu d.. ,1;zL AS.tEl e adevarat eel e.. putin pe mtru p',~,'t:'l"m~-~- care . ~l"'nc-,~',.... ~n-ice't~"t' '~a tr-',a;_'tiJ~~,''', asii _~ -,ii;, n ,au, ~y!.~ a. n din intire', ca;,cl nu poate fi nici '0 amintire f'ar,a de prezent, Poti, mult ~1blne, B,il vrei si, mori, Eu am voit .... de-a ~Q,' binelea, de: mai multe ori in viata mea", Dar chlpurile frumoase ale treeut ulu ~m"DiU-I mi I """;;'e!'a~"'ritl-' vii tn m inte mi au Jl,~, '. .' In d ,", ,-"mrma, au 'it-,1!;' . amaraciunea prm b ---.' $l '.uiosat J:.L.J!10CUlt nueurie m-au silit sa caut mereu vesnicul 'balsam, pe fetele oame .... nilor. Una din, aeeste marete :fj.gurl, a f'ost Barba Iani, D--"'E51!EiI'P"l~ el D'''U' no' rt 'Piovestl .. nlmlc 'S·,]'!lS.iiUI aproape nim de ,iI'=.1I.. ''II..;',·tt" _ .. :,JL,,',_'.~ .. anl din, viata mea furi alipitl de a S8!.u Dlarbekir, ,Alep,,~ A:n~ur,a~Sivas, E:rzeru.'m) sute de tirguri ~i de sate f'Yr.a, strabatute de eele doua umbre ale noastre, 'N'-am vlndut nun ai 'sal -,-:', e···· ,"~" ..'~r:'... -·· · n umai saiep. '·.·OVOc;.Y'~':, marasuri, eu ·,t·", t..... '1i,.,., ·1.... ...narre, oatsame, d, " ," ,~ resuri, parfumurl, cal, etin.i., pisicl 't~otQ treeut prln miinile noastre, , dar tot bietul salep era, acela care ne seotea din nevole. Cind vreo afacere neizbutita ne lasa en buzunarele goale, dam fuga Ia ibrice, Ia sarmanele Ibrice ruginlte. $i, atunei : S··' .... ul ,S"'~I" ep ~ .8u~ep ~~ ,',. a11.1 ",R ,saJl!ep:·,l.U .,.. e Ul~m, 'u'n·. _I. ,La a ~~ 'H", ,:~ Ia .. ~ g"" --'", N-:'" " .• altul si ne tnveseleam.
CiU,
~II!'!'. g.' " '!oO;;. 1,11Il. .JLVlo:;1i,~ ."I~

~;,;nl~' " -Y";,.ti mci S:C~,.,;~'" '0' 'V,~ t !{,l( ',", '\~lQ-~a. , -"" " t-" ""L!;.t-, a.~ cu,- - e' , ,', D_pU'''' om;, care ,1\ 8:,.r,a.Ut'1,~-U~"""'O, 'e mai tint& de povestit, Dar cind e,nl'u'I aeesta a f,o,st un pasienat, 8'fn,d" el cunoseut toate f6!rmrel e :f'ericiri,i[ ,,:i • .le nenoroclrl i, stribitlndl pamlntul, atunci e ,ap,roa,pe 0 i:n,l1ri:zneala sA ~li¥iI,'Q'!Wl"n"'..a. ..J'--ip',,~ vle fest iata sa ,I.-am]. u~~~.,.",~',,' lu!!:,, ,J;'JAd In:;]J;", e • '~'~'-p,'~,:::':L~li-,:·,~-""'t,,e'" ,.1.. 'l.lf-~ .t ~W.lll,-- _.~_ ' p",~,t''if!'u'!",,:']insuai.,a., ,~"p,,,":.' 'I'" pen .t W ~" ",,~ '~I~~: e trebuie e'~;I_''Ai aseul.,; _ o te, Jill ~. 'Farmec'ul, pitoreseul, partea interesan ta a ,vt_'eti.i, nui u

0-

~ VlA""t' 11'-'~..
'Ii,

,'" iu ~,,' ern nu se ~UG~ p iII..,,,:,,,,,,",,,t '1-'" '" ' ,~lu,ull~rumea :~n a.

Ai!fii ,l,.... '.. ,"", ,

"',-. '" ~ 18,(.8'11.5:1.) ,j.

,1.

'ii!ii

'......]1"

, .. ' ,-- -

,"-~;

1I,.t.''''''~A,!'I;..;"",

:::.".;

,-~-'~ ~';I

,;;g,

V'

~I"

~"JI:..~

~Q.;tiII. '""'Ib; .... M


,,I,JL.i.";I!I,

~""'"'

,~, u.,'~'g,

",

'V]-"

"., 'itA
,1.'~

0_-

'::-,-

,g,U, ,,'

,_'W;JJ..

_1-, __,

'~I'il

~~~iL.

. __ ~.

g_

!Il

om

.c"

I.

D,

.u",

I .... ,,~ ,II!:!I.,

,~'I"\iCii '.,L~

,§,'lIA

.'1;;;;111

',b-

nu
1

I~

__

..

__

._

~[~

:am
_

_.

l.

__ .

. _Q

~ __

__ Ma61!"I.z;

. IQ~

'

11!,.\lI, ~'Ib-

."

.'.,

..1,

.. ,'I;;: .

.. , "

","!:JiU' g,

ll,

Q.Q

."

_..

.' ,J.,

"

.,

~'"

,£ -'~,

Ii;

oai!

'W

i; -

_..

""""~,"

,:,,~,

...

, ,~.,

,t";_.'.

,."U·

..

,~,_:,!!;, ":.'!

.. ,~

C'.'

't;

.,.~".,~

iii

....

~p'__:"lj,

'-.c

",:~-"",

..

'i!I:~

...

t'!':~'

';11

....,

I',

.f;,......

-.

k ·~'l'-·, .. "l'ome
.

,~'ra u'n'" p" 'n'~ eten 'nep"~·-, "wii',., 'U4LU!- n'~ '1lt'7,~, ruinii ,.ui t'._'-Q ~".'_;~Q .._:.~,.__ au n',AiD; etd 0una' ..... ~ ul t" ul f"~ t.-~'~~ ..:1'.".,_ , - ..J ··".orttl.uloa;~"e,~ ~-- 'ul' :-i+- . 11+. ,.,U~,UC~" ea....,t'"or ee b --'L f!;' l'ntre m'_c_I~ ane t..., 1.... '1, '. "",;;' nm amint tes esc ,de Im8. !fare 1 .... j' e.,ea, mtreeu t. ,pe toatte··~ .. ',~'" ,~~seram N' e totl b';fi'1l":il"'!!JL In dol ,ni!'JI:; 'f"'~"!'~IMi'" '.."'-' pi e'" '.' "." !'" '.I!;'~."I\-y'-, ... '" ~ cumparasem d~ amtr-un 1,..,.~1 mare, 1 v,reo emeisarezeee Jili··CI, ···8
'!r),C'" ••L.,••"..,~ : "!llr.:t~"U,,

-~a' •.
'!II

c"

"

p- .. c,

.,.,'....

en': -'.-tru
I

C,"

:,.e. S',' ax,b .a'~ I'~ri, i r


,Q, ". _'. ,. Q4.y,
'"

!IIO.i: __

"

,_"

."

_,

.".'

, , " ......

~:

~I~

,', ... I.~. ::.~.

.t:::i'¥!''".Ji;'~ ~,~',I __

I.,

c.iliiii 'h"'II .. · "1]:,_-... 1 _·~_W~.gt~I~· ;t,~ ~,


.!!'

I"

}.l~

-,

"

'.

IL',

'",'".

.".,".

• .'

..

', - .•

I'

-. '.

_'.-.

.I.

,~.~ .'. ...,

.'~

I'.

'1'

r- _'.

I~

~"~.,--~

.. -

I~

..'" ~I'

'~c-.
,

"'-'g.j!;.

n!t'!il~''"' '-'CiU.'I!i:i=,I,

4;.-

Ii'

.-

'

"tri'
'j

d": .' -- ttl'" g,~ "~ .. Il An: ".'."bOl",,~


".,
11\
-I'

_-

mtnunata. mai din, eauza oboselil ~


,,"...
. -.' ! --.'

'-La-'
-

-m<'W" tum' .... 'i, ii; f-',i'~u~~'m 0"". CiU.'\,;.~,~ " ., -li"a.i"Yil¥!ift 1_,:c',il;,'P,. __~",_~ ...,,""", t It ~ ,-".. lln.'Garcere;o p.. d e ·'l~ - mal. d'" ,m,u· UmIre,. . Jin
.:_." (;I!c.i"':

E' ram
iF

I~l~

.'1'

.'

,',

,I

".1"

-:-'..

...

j·-·-··i

..

':.

-(-

,,-: .. , ',~ "-"

.. _.......

. ~"

.-'.:,,'

I",

:..

.'

.'

;0

-:

-.

:-.-

....

:_-

. -~ ,

,:_---

.-'

'.

I,·

'.

... -t·, A ... , J!Q 1 vom CIOcnl: un p Q am,' , ~, " .. U:, .Dar a ,anl~ eu vreau alCl " U',-. minut ,,-''"-,,-,,-:'" N ···· arba 1"',,·":" ","::' .,"". ,';:'",:,,-', ,,"..~',,~ ·n m,U1U,"" n,um,al, , ".. ··f-'-""" ..' .'.' . . :(..,. ~ ,',' '" Am ene_:sa ne ems ·t"' am" nore CU~ ~, .. d-,Xd'"1 b>::t·" t·, N:(e····,teg, , armn'O'ILrUaOO:rE!'·11' af' ,,':,~r'-;:Iii ,. '."'," . ,..., .- d' 'b~"'-n, .... lIe Iii( '-,U: .' ' S· ~"1:U" 'I", om se,t.1!,U a. .:. ~ hi ~ t- ",,"' t',..,,~ t"'.... < '_.'. fl" d e un SJ, :P'i' ':l~ C'U, oenn p", ". nta sprezereastra, cmsnram -, un til ~e ,.~:L.i::,"~e:·]"' A""nB~ m .- ..... ,1~,· n po, ·ln~'I[\·!Oi·e··· foam ".'"e.o, ;-,'t'l'!li,b'·-·· ' ".... ,pa.l..u::tr, '1'""_1 " ai Iuaram un"" ul N···· U A' - .,., .. .t ~cl·:-·... -,..." ... 'l-t3, C''1'"· B'aTI_,a 'I am,. . -b-" . ca .'-.._' ceVB.. ,.:POl 0 81.· a" I~l a,po.l a ... ..(;1 ..... stia sl el .~A:~':r- ee-i aia tral bun l' " Caoetele n se ~n' fier.1-

... : .. ~ ,··t"' ',,", unel (!.I1J;;me:","r, noa"p",., ,.Q.;I],,-iA 'E"-'a"" j', '.' aote B'~'Ji'!'bD 1'-'-'-:'1"'! 'i;fii'e" ,'"--"" otrt~'l:n ~ U13JlD,e8, , " .., ..,,"; ..' . an i1!" Imp.", I,' ,'VI. ·:.... mm s=: ,...a,vrac· ,e I ,~, 'H"··.. sa ,me~em ,-'"- a{~,~, ~,~~ ...',"..,f,," ,- . 'h - r,.. ' ,· -.~ .- -".··""",...oX, 1 --- L _Baa, " al
,A .. -'-',' ~
;i;

:imi venl gu,stull

,sa ma

oprese

,.

" ""

.:

',.,

".

"""'1

.',

,....

'"

"

. ,",,',ah:'"

' '1""'.;' ',

'iIi),..

,"'!Ono

.q,,~,

"'!' ,

...

'I"

"

"-:'

'.

1',

'11

'.'

.':'_'_'

"'::'.

~',:.....::.~

_.:.:1. . ..: .•

'_

. .: __

-~_~'

..

_I!'

_',_"

.:._.

I~:__::' __

.....:~~-_

'. __ '.'~'_-_"~

.. '~~~_.'

. ..:

'._

1"-'"

"

"

:.-.".

...

.' _I.

····l·

..

1 :.. ~

:' "

'.~

li"-"I'-'"

",'

"

.~.

.'. _'

a·.·.,

-.'

'- .. :',

'. '.-'.'

:-I':·':-.~

1,.,

..'

.Ii.

,g,._
':-'

..

'1';0;

"

.. ~

t:!;
:!'

,-"

I",~!"",

'

~~

_'_'~;

,1,,;1; ...

,1 ...

.·.·,.·,

" '" rim- ': ' '. ._. -·


.. r

1(':'"

._.

..

.:....

'.;

1.1'

"

..

:."_1.

":':','

.. '.'.

':

II'

:..

.'!! ::'.:11

··.':i·,

"',',

~. '.'~.'

b'i~t:S~'r'a".~~,e'p:;ram I sa,~l~,tirnt~,""·g'~-r~~t~,~ '"


'-llilii
I. I, .. _ ... ...• , .

_..

.__

_.

_.

~y ~
,

!II

,I,

n~,

'

".'

I "lar
',IC,f'

'ij;

',,'e-a'z,
I

II!

. 2... t,,·iWi,C' . 'U' ,nnl :ZlSle : '......... !'.~ In~d' T.


oi;

·1" ",,,, .._,_"wI. ~i""J,;'t at. ,8, U(.;- m'R:~no"'~ , " .'" -:-1 . ... B'" b '. < .: D\ar tocm,;~u, cl.n,d , n'e em, ..'u,m'e,a,mal ~ d' :raga; " ·;,ar".u, I B,n!. , ' ,- .'' 'c'.'a "',1 'C' -tllm'.··1' .. ~i'- "~ 'C'.... o· i;(,':h·,Ill~i "Y~ '_,~,,,~'fi- ,p."..~. .' ··~·e ' "m-:: ," 'iii 1i'"1l-" e' In ·tu"ne,··,,'t·',"e:~1 ' ~_ <U" +~n;".',t'" ' g' a .''.' ~ '"',: ""
COn'
_~

imi.spa;rgi

f ,1I~~,a.sn'td'L ~m.ua,t.a"_"," J,....,. '... ~'1.... ,I


,oii,

1-., """J.

"

III

,panarele' I
,i

n;¥'ll,.;j"m""··"' 'ai' W,ltooIlL," .

iii

,II!;

i,;l

I~,,:

I,

'~c_

..

II!i

ill

'c......ni ·a
'.'
I'I'Y,

.IV.ll!.

,"

~'... '1'Im·'-.Q.. I" -,glelliLA ,

"

111;..,&, ~"

'm"'~ .!Ji1.'~ ''1'!I',X;:!I '¥~

Din,tr ..... saritur,a fltsei 1a u~a,,da,r n,u:"mai putuip.r.indie o Idecl:t r-a'prutul u.nui galop, nebiun, care ragUIla In -noapte';; . U:n ce,as dupa (l(;cea.,;, orbecaind ~i P'()ticllmdu~n~ pri.n, 'to!ate gaJlJ,rile" Barba Iani i:mi zicea, 1:n c'hip de, mustrare: :
".\1 '.' .• ' I

'e~u'
'.'-

Q ,~

~ .nu:- :-\':!I ,S'ta 'f~'C:h,c :e" c-.,; ,-y",L 'U- 'n;-'" Q:t;j ....,' =- ._" "'. n',n~s··t"lfiiO "v':!J;l,e' f<fU'-::- .'ll-'=f'ii·o;-a··S·~'~',-;"'n" ,"'i :a':-U' 'o
11 y',!;,
'II;... ."

~"g,

"en

I .'. ",:"

• "U'

,1I§; ..

:~,'10 , .J. ~~'

:1,

,VU

II_~'¥

L;~\

.,.... ,

,,'

", _·j,4.····.,,_I

.. ~

..

'1

'.,.'-

:P"'1'""e'Jf1[.Ii. l O"~' :t' .... :,'.' I' ., ·,-JI

'n",'~;m"'"'a· . '01-; t· (\, '~l' ,~_ 'ii, ,',


111 11;,)(, '_

';'

1]' U",I ",._._

:-']

b, 'l'!':'n-"-·e·· '~

iIiiiiiiiiiiiii

- 1:·I·,.i A',"

'I"'

'ii[:f"r11"J, ·Y.:I.L· ~I~

~l ..:.~,!t.!i!I!!

;(lI'a'io!i'

~~

"!':l~nc;;·t'
i",~ll!

1'"

'moo
'::

'~'~Y'L.-, ~ :..~

'n"I.t'iI'ro··;'!i<ul"" 'i

~1'~~~1'

E'.... ; .-J.

b-'""'l~'n~"' .'.,. 'e


'.=:11

urn' Ii;.~,~~'!:;·,~. · .. " "'b'~a""" ~ .

'a' if!IIU'" m"'"'


I.~,

].,

copU a.i'u:risit $i incap:ti'tinat ce 'e,ti t..H',ai" :i,a mal ~ ,cin.ta,--mi. sa.~'tiwe',aca ,d,le' n,eC,Q,z; : Jar te--ai ,mba,ta.t;, tr,irn'i'lti ! Fe'nce ,de ee] ce~i sim,te inima z,v'!cnind :i'n bun 'pimin.t om'en,esc" in ,glia, aceea, Ide cali.tate s;u:p'erioari, care-p 'trans'" mite Beva ei ,datatoars ,de 'v,ia4i, ,I~i"~ ,de acela, care nu Vai pe
,jIOS"

~tiece e asta I

Vreme de ani :inQelunga1i~ in, ·t.im,1)ulcarora viata met' fu u-.).1 a' -L'U ~!!l lu [Ii E'::" b' U. Ian'-'1'" n a- tu'.- I' n r:o'; si .~-V-'U'"0 ~,,-,:t.',~,t. : ' ra sare -_:_ ~ ,-~Ji., ,(:' u,u.,~r~/·' a,tr,aga:boare~,f'rateasca" pOifSt-ic8j 'Tot:ul 'im.-i pirea frum-os t'J. demn de a :Ii trait Urieiunea i~'i pierdea repul sia, pro,sti~'11 se lovea de batjocurile .noastre, siretenia era, demascatn, vj~)lenta celor tart bn.i p.are',a suportablla, Clnd, contaetul Cl!~ cei de' rtnd ne finib',u~e,a, ne .adineeam in, Iumea gtndurilor~! o ill viata in care natura sl.ngur'a vorbeste oc'bilor Inimii. Barba lam era in stare sa m'eargi, 0 ii, intreag:a f;ir,a :S~II, seeata un cuvtnt, Doar din ctte 0 8,ingurra p:rivire Imi, i,'ftldlc.t, eeea ee menta s-a fi'e vizut EJ. zieea ci asta 'tnse'm.neazi, ;:,5;', 'iei.'0 baie dezinfeetanta ~ Era adevarat, Opera m'uti a C,l':aa'ti'un-ii plur'if'ica, ei-l redi, sle insu.~,i pe' omnl umilit ,de josnicil ~i. nu Ie 10m." ol~i,cl,t, de putemlc, care sa poata treee p!rin ticilo$ii. firi s,i se-ntlnezs. Mai mult, aeest -neasemuit tovar-a." al adoleseentel melt! era un cunoseator al antichiti'tii ,~ial :fiioZ'o:f,11or el, Ti()att~ dissrtatiile Iui asupra vieti.i ~ patima sa In, ceasurile de odi'ilni, - erau 'im,pes,t,ri't,a:te IQ;e,-_pit'lde seaase din intele:p-' crune. El,n',u era uninjelept, dar ii-'pl]acea, Imistea C0nttiientrl ,a sufletulut. .~ .-:. ~ M,ai eurind sau mal tlrslu, omul Inteligent ajunge ........ -:' ... b~ ~ t',;; t sa m t' erI'eaga d-eser ........ c tacnmea zmrciu mu l''ur sentrm- en', a1 ca re t:ulb,JrA,- E;i - _, Ini'i -'e1.~'·.FerfQ!-~h,i' r aeel care' aju11ge sa, intelea,ga, aceasta mai de timpuriu ~ell. attt mai mult se va bucura de existenta ~
, '.~ . '.1. ' j'!iI!I,t' ';0,

'Q 'l..

'fI'

'J

,,:

,,'1,.,:, I

.'

,;iii

"Ii.:"lI.~I;~,

Q'"

.",'

II,

,i.

i'

p:ae,ea . cO~ju'm~iviata
;!;

:zicea

It.

.!!II

Intr-o ,ZI rece ,de toamna eT,am pe un cimp de manevre, in apreplere de ,Al ,e'p;;:B,a',utu~r,anoastra cald& fu l.uati, CUI. asalt de eatre soldatl. Chiar oflt.erii venira ,sa se impar~ 'ti~eascja, din, ,ea'; ~i eum sub 'Ibrieele noastre era ,jaratec-~ --~ a am__ .... ' ffi: L .... .·'11, " t£:'ii r-~-- a sera ~Q ~'e f'!;n,;r;iiX'ze if!!n~, 11sa, mal voreeasca, U'-· 10'f-'tFl' ~' 1 ieaizeasca superlor p oves tea, unui subaltern a] siu anecdota tn care, U.11 general, prieten [81 Iui Al,exaJl;dr'u eel 'Ma.re;, se declare partizan pentru paeea p,r,o,pu,si, de Darius : ' ~ ,:lIEu ~, aeeepta, da'c'a £1 Alex'Q:n,dru,'" JI spuse CJ2] d1nai,~ la eare marele c~ncerito~ ~asplu1lSe: u$'i eu "$ 'ii, aeeepta, aacii a~1fi""'j, &tea, q fl.'~i(~O'fl~erul tu'F'C se i:ncurc'8 :; A'h;: fieu el, eum se ehema prietenul aeela al lui Al(~,'" v~'-nd" r. 'ru'~l.. ?
l

CI bi'll";"!'

,C'jI

§,

'I

_ ... ,

...

a,

.:

,."_.

!Ill

unde '!Qt'-ii]~'l , tu asta ? Cind vinzl salep, nu prea te intilne:~ti. C'U Ale... xandru eel 'Mitre. ' --'.~ -C'··.. lrun'-: nu ? "'1'.'1" repli tla"!'!' nili"l~'£ii;~ '~'n'·-W-' mo-u- ~o--'.._ :t-·, [.O'iIr'Y'll'U,,1 ~r,ft · 1lr:",I& ,Jk '. .nevole ·s4 se inoal,zoosc.~ dupa eU'M ·ved.e:ti ! Aluzia aceasta co tDd.o.i.t l!n·teles ~i pJicu oiiteruluL Bl 'b' -'e-v'~'.~'9 vorbeasea I~U. no ·.·llO~..1. chpa a eeea, prlvirea mea .~.~n. 'n-;,. 'U. Be incl~,cl~a eu a lui . -- ,Pal'ci te-am mat vbu.t undeva, -'Fi.gura. ta hi, e' 'eunoseuta :!' im:i lise el, ; ~ Da ! ji r(:,spunsei, inroiindu .... Am fost in acee,a$i m~t ~tr.asur,i,C:U MQstafa-',b'ei:; lao Constantinopol, aeum ,cin,ci ani.,
-

P·~··I!'ii.l·':tm· '. enion " raspunse ureehea la convoebirea J,or


, . I~. '.' ,,,,", ... ~

,_

>

'.'

iii

~.

_"

I;.;:~

B-arba
".~ __

'I'~!'n"I' 1~~~I·~e.·' &..,".ii~!li(f,~,~ eu L(it, . t-~ ~,b~u .~,


1;J·!l.. 'j+

'L~i.',

1 , ,,' _ "

,'jfl__:I:~V""O'" _, ,D.!L",··

mosu 1I~, t.Q'~·cl- ·c;;u."".!A.I;--, O"f"i~i~r~"1 Dla""~ dIe' , 'f"'"" W, '.~'


".'V~I_Jl!!l;;;; ~ .,... .... .L_ ~

"Oi~';'

'1.'.-

' ...

;~

~-'~~

~r

.... ___:.'. _,I.

'_",

_.

" .. ["~

·~l!_:'····

..

",!¥..

}~;;w\':;·I,:_~I · '._, ...

i'

[ . ......:>~

'.Iji1

i.ll.I,.>·J.

~,~"':;

I,.~

..

U.IL.

IQ~

"

lI;3'\;,.U

'"'...

..."

,J.,

..

. ""'¥~I;!.J",

.'

._

__

__

;
I

pe

satir' :f ~ Mu1.t :~.~~ e' undeera ,sa-I,funosc:? D


.

maici-sa; care avea un, ,0chi, va.tam·a.t~ Ei bine, nenoroci .... twe, trebuie sa fi siuf'e-ri.t mult cu 'b'['es'tema:tu'] aeel a d~e
c

I~

. Pe
__ I

.~_.~

AI'

klah
__

.i[.it.,_"_J

'~iI~"ji

,"

I~·:.._~;·<~··.I._

'U!'.

;il'!i;dDV'·~'.'a"t·'I'

IlIJj~iII~

'~T'-'u-"-estt ·b'o.tu··_>:.."-·'t--w' :··';-l"'a


1 '_ ':··IY11
... ,

'J..~

lIIIe···· ,n~UI'~i"It
I~.:.~ L~1~._!1lrd

D'" "~'r:".11;1,

care mn,ce:lltla mingiie ·ob.m;jii unut eopil " Ofi,tenil-ne volbi 'I,nldelung e,1.... ,mi -d.ezvaJlui toate tic-al,ot-, "me f:aptuStte Ide Mustaia-b!ct. -Apoi .in:cepu, sa~l descoasa .pe' BarbaIanl ,;1 fu Inl$cs't de cite a11a" Desparpnd'.u, .... De ne, BtriDJie rWinile eu dragoste ~i ne rugia sa prlmim cite '0 lirA tureeasea [de att:r. ., "_, ,S4 'n-o Ittat·j ,crept bacsis. ,A.sta. e ea. s.a 'va arat ,cl stim.e·z· 'int,-:'elep'~clu:nea,batlinlll-:-<;' si compatimesc C·Y. sufe, -,-. - -- _ - _c.-----.,' ,." Ul il .,,__i,. ,_..'.ae t·...·... 00;.1' '1 .' rm'i ··maru·Ul
,iii

\",,1

:nu' :m-:~. ..~


I.
I.,

'P' 0""'1" IiJ'


..

eo<a¥ ~,e·'· .'~m"·· .:~ ir:e--.. ':"7:1~' '>~, .-.,c"' i:!i'.. 1;.... .£0: '8' ~

'~I~'n' eel .
n .. ~"".

de lin ·t""I": ~ _.&


._ .~"

·v-'e' -n°.I" ''


.... _. , .,.

t· .

':"

,i;

Intorcindu-ne aeasa, Barba Ianl conehidea ::


"

V:·O'~ ·t"I._.:~_, _.. ta1'j'n--''I';1 U'- ,


-:~"I

'S,:'_:.o_-:.·y·~~W·~ ·-

iG

?
I!!!I

'''r'"i-..... ICI:lG. .."_

tut l"·nd.~·'0'","; '~lU


._:o o_.:_..

0.,0

'O-Wl-'

0.0_:1·1

t, ~

l",e::t··...'i " . ~l' Ul a'


_._I(; ..

-t'l d
i ~,

~_.~

'''.J:i,~

int~igen·ta !darlmii ,~\arierele _,~intre oameni, ehiar ,a.:tunti :crnd Ie inV'lestlni'niata .intr .... unifO-l]na :militir'e'3sca :r o arba Iani ~·b-,gtr···, ,i!i.-n·,oa In,I' v rem ea asta Be,:I,!L'U,g, _-~:J!._c lU.~ 'a .·l·~'a... '.,u,. ~ o 'boola, de inimi n f'icu din an bl. an :mai .neputlneios d"" '~jlel'" '0" ':':b'. -d' __ -. sa .... ''l.de:~,e P,111 nea.. ,~~ewaLe zne e,. I_osecua.,t.... 1..~I o b'ora, ,~1 .."..,-t. tf1:n.r'i'i!!,-·· ~ L, 1:7tri··<O+,Ii'!!Io~~1 :p. ·un·- "le-'o!'!Ii d-' ·m . e,., 'c'e ",~,~,. ,e'. ID·· n. . S~"p;llUre pe, 'el:' E', ave.am ··.·...u dou ~"'OAj si.. d ..'0'1';' u~ ani ::!' eram-.,- utemie p ~1· 'i,,~,~' , h: l~it"~lt' 'II' -a...: \",,a. a,Jy'C', '"i" ez-'g'"
,I.~, '.":
,~! . _", _

,M

..

Ii;

,f;'.;i'''l,i-,·t' ...

J!j.!C' ..--

.~·IloU_:l.l~a.

,_,'

... 'Q",-"

...... ,"" ....

.ft;6

.".,.;i-

.' ..

'1

t:

,-'.,

.-','

•••

".

__ ....,u.L~"'\.II.

··C_

i.A',o

,1.1

....

- _. ~;Ii.,,1u.""

1n11~:"',n!~ \,;.U.iI.

I .. ,.

d'

-_

"Ii

t_.. '~·l· tu, ¥ ~_ M'editera'ni,. care te dai, voluptoasa, mfnglierilor zeulul 'ti,u o'!LI:n.'c,x..... ,(t'i- cere-tl teL d o~f,':i,~i;t~:r:l~,ien sitatea ,'-f"1: ,f' :;;I'r',aw,...1!~ ¢'n-r:'iCli,d..L at "_~., ,~v.; ~ '~'m', u.. . Ut~w p--,.ft,t·· ';, [1 a intea sarm,ar-u;~!.lor ferestre ale cis ujelor Iibaneze, 'luprap'UtH! in fata 'jini'initului L. La toate ~i tuturor- vi, zic : -ad:fo L De ,as.tazi nu vi voi mai revedea, dar ochi~mel vor 'PiI Sit ra de-a pururea amintirea unieei ,1 bllnde! voastre Iumlnl.; Lumina aceasta s-a mohorit in, amintlrea mea., V'ia:ta n-a , '~t ,- .:. -- ~ ""mi f' d pl~ V01,_ ee b U'Ct.IF1a, sa.... ~ne ";,,8::_. ma.; . Dar, Doamne, unde ;:1. etnd De. ,d,iruie,te v,ia,'ta, bueurti d l~ t aepnne ?
o,feri ~_
,~

'Citeva, mlcl econom ii" pe care izbu.tise.rim, ,sa, le, agonis.im" ma, hotmra s)fl-l rO,1 sil se mai odlhneasca, iar pentru ea repausul aceasta s,a~i priucl mai bine, alesei, ea Ioe de retragere, 0 tarA :neOercetatA, inca de noi t mun,tii Libani, O, frum"osu] !$] tristuI L'i'ban! Num;ai ginrIindu' ... -ma, la anul eel~ r:M-le~lc~l. ~Vl"".;j~ in ,~- - - :m'l me tr_l!'~n_ifli, ....i.... n 'ItJt -..... - ~4-._ - eut 1i n , '", ,-, ,iR;..:..~"q ,ulIma -- .. ;..rlulv~ra ~"~~r',e ,~i.slngereasa ln ~cela~ timp t,..~~ , ,G:hazir L. ~,i tu Dlepta !... ~ ~i tu, Harmon L. ~'i ttl; Malmeteln, L. vol, eedri eu lungl bra~ frAte~t:i" care :pa,rci 'vott! sl cuprindetl Intrel pi,.... mintul ! r$i voi, rodii, care 'v'a, m,ultumi\,i, eu trei pumni de mU,fehi i·ngrim!a.dflt tn- cr:ipatur.a unel stinei pentru a putes
G,

!!'!i,i"iI>fl

i~'"

i!;Ii'

I~

el
_' __

c-"~'~:::";i:t",n'ru-",'lIu:'I"; . Cll~ ~_.w.._,


~l, I

"iI'",a''''',t-XI~'t!,-.. _' _ vostru "" ro'"'.",d,,."'u-':-l'v.~ d.~-'1.L _,


1&,, __ .
ee-

"",~'rn,n,a' I~~&~

...,....... .

iY . _

g.

,.,'

.Q, ~

,Ii

._ .._~~~

_ g ._ ~~

!CI. ~

~li'

,'I';'

'Iio'

'

La 'G,hazir hotarisem sa, Iuerez numai eu, Barba, Ianl suferind see plimba, cautind rodii ,:i cmorind 'mm,c,i serpi, Cu Set, Amra aveam 5faturl lungi, :P'8: cind ne fumam narghilelele, Astfel aflaram ci Ii, ea avea 0 durere, ~ ;" .... ~ . E:' prna Slngur.a pe iI ..ra rume, ;~:}mgurata t_'ea, astt-, a ... ·, r,"",,,:ea s ~ - ...t 11 ,,,,.Ji Intma. 'Uni,lcu'l ei copil - 0 fatl, de vreo douazeei Ide ani -' ,em ill Venezuela, unde plecase cu tatal el ea sa f'aca.avere, 'd'u-pa cum e obieeiul Iocuitorilor din Liban~ Dar bitrinul

Ne op!rlr,im Ia Ghazlr, un sat pitoresc, cum e ilp,rOQ,pe tntre,g Libanul, ~l asezat pe un platou adapostit. 'Eram sin... gurii chiriasi ai unei femei 'in vt-rs:ti artrltice, care traia in, singuratate, Set Amra, 0 ~,ra'bacrestlna, ea mal toti locuitoril Libian U''mU'1'' 'C'; U' toate c G eram oct '0" d '0'"'c- vi. :Q.; C"~ i9tl'O"~il(C=:;;; _~.i,._..' I· ."u, f,iin,d 'tot erestlnl, fur,run bine 'pirimt~i., acum iata, 'i:n,ei 0, 1nt~m,:p]are', CR,ci'via,1a mea e 'ooga:ti, in !ntlm:plarL

,i,

. ,·IL.

'.

_.

JL. ::.}~

.. .1.

':":';11'

. ":.._"

~._

1_ .. ...:_ '-. ..

I~

~.!Ol

~~,

Q __,'

'VI

._"

._.....

".

",

'l~
'_I',

0,9, ~.g.

,,!tAr

",'

ei.....

murlse de, vreun ,an;1'iar dup:i" moartea lui, "seris 0rile din, Anl.er,ica, VE'n,eau tot.. mai rare, S,e:linla ............ 'tinar,a, fa,ti .......... , n'u era saracij Conducea o bWli afacere eu 'b'iju'terii,,, CU toate aeestea, inima 'e'] nu se p'rea ,p:r,i p idea, 'in, a,ten,tll pentru males-sa. 0 uita, ,i Set: Amra, era, nevoitl .1 traiasci, zilla 't',.....'t''PImnrt w- ~ nltl" ,er........ ,UII~~,. r.- ,,"~ D~CI. 'iI x ,NE!L' mili, Ide, 'ea. Din eeasul acela, m'inciar,am, 'la,ot.ttL fu :Set,Amra deveni sora mama n.oastr'a., :1£. Ie linfru,ptl ,CD
l!!:
1._
't"!iI,ii2i;

totdeauna indopata eu tumbae, Asta era tot ee-i trebuia, Ea bineeuvtnta pe Dumnezen de-a ne :fi. adus sub aeoperlsul ei I~iserise :f'iici~i serileli pline de', recuno,ftin'ti duioa.slL ,S'::"41'~I"'i"!',l r"~'!""p' unse 'ID:"""W' tum l"'F-II,d', ",.-L~&. d 'Oii ,necunoseu "'~.~ nn: """""'"",1,O····'!P .'.,,,, \~ '",,", "~ ,1,\1,;"
_!!;ii', ;I!.Il.JiJIl

bune

'b,u,ei,~:me' de fripturi

,i
.

de oale ei, nargh'il'ee;,ua ii, :fu

~rn

~m".;m. d .I~: ,'f-'~ I, ,!j; . - n ~


I'

~~

~_

_ ,i;)1

:::

''rU

. "',~ _.,'

,,"!!iA

Cii '11;&

{-'I'" .c'",

It' _ ,'"

....

I~;']ltimpul

treeea in, ferletre,


,'I '!W'-'
IQ

lC'rr'n-'-' l Jl

I'" r\;.l·~.I.I.

, v
'_ ,

l...;!l~ar

.I"arnd. r-'··-U g.: ,'-:,.0, - '.I;,'~'a. pe ntru U n ~l-·.. ·t- ~', +,;; 0 u tu fl :1!!lJ]''e 'L"Ib Q'-n- '1"U"-'' 'I-' " ,ll.l~ .",-, U" _',' _:_ _, -".,-e ... t. , c-a bi iZ,b.:u,t'-earn .sa seo:, ce' -1,e t b '"'t· _·..La, ~ .. _re .U]l.o'are, ca ,s,a nu crapam D de fo' m- N'-;IQ. II' psl ,. d,-: earn ,1,. In 'n° '~'t~ri t· ~,~,~: d· ... ... i't'.... 11"'" ,.... on pe sa,pa.mlna.,.... nu gaselU, d"- ecrt p<lne goa,a~_a'C'-- sa f'-".aeem '.' - ""t' .,.,", .. ".... .__ _;P.i;. ·. J~l,mal ,m,alle economle" nu mEn, a.pnn,.deam d·.·:- ..ecr.!;.0'-,' . Sln,gura, ..··O"-h'"'l·· 1- .,. --.' .. ~ '1..,. - ~"II~' - .. ~. d nargr Ilea" ai carer Cl.U[J'U .. t ..... ern mma""" 'lin m a ~]l,·e'a '-I C ereeea
_.:.,.~'J
rUil'

an~IJ"';Ir'~I'GliIdate Im b ~~~!"I~ In~I~ b....'~:l~ e ,:t"t""I;'i\L",t'-U:"l"'I~~ s . U~


~I

Dar ~" t"~g' d din ce ,.11.1 ce m'a'~p·.: ,\,jIi, '--', £J.C· onomille- ,~w.'1I;: .... tin U' noastre r ~,', -lIn, _1,-," ~ ~'"I ,1 C~D""U'r·;' ·CU··'~' 'oam..·ana y'~~,._ , 'r ~, ad n-" R:i';o,g a, .1I.1}'Uuu.ibr. '~vazt~n':ld~",',..'.:,-.-_ " '.>..... cehii va: . l;- 1·'"' -"="~' b' . . alll;;, p--.li-- -~ '1· fie·:.. u.···t'- .lIU"·P···'~ U'-cc medic r race,8,JLci. ,-U.i 'B~a~raIanl ".a:CCal J1,81 .D 11. ." U,I '" g, _. n,
,.iII;-

'"

....

I~

,(!I"~

g~

Cftg,..lI,~

I!

/'

....

.Il

IT' "

'1:7:A

I')'"'

'ij"l!l~ !/~~'

I _ ~.l.l_~

11

l.."-

·'U'ICiif'l;~.'~~i'ti,.,..'l( __ It;l

starea scum 'p··,'1Il'·"W~ m.~" Wi ..· ", . __: ·


[01
.;Ii.' ~

~~'U"""

-'._.' ~

!:D'Ij','

:p' rieten, :_;~ : 'WAtiIIf ~..


I'

,I.

'Cl\.JlI:.!II.:;.-~

g.-

.:Il&'_-Ui!~l_'

.. '.

,I

.'~'iI!!!i..-.

.L
.•

I~

1'

.. _:-'-'.
. I-'.'

c;....

,.!!iIi

eg,

~-c_'1!
'

.~.

. ..

.,

-.

'iPl

'.'

-'

•...

'.

.',.

•-

'.

,•

..

.' -

'.'

'.'

-'

,.'

. I .-

¥
J..:

• '..

••

',,",

~-• '.

,~

:".
I

!I;iI".
",

OI

,Q, 1~1@i
.-.'J'

,'~''''

"

til

I&. I~'

r~lm-

'.-',
.
,

. ",I~

!\..iIg..
I'.

[ . \.;I ill
"1'·

1,;9;

.n.i,) ~..:I; ~~.:J:U,


, ··::,

',n"l:l UU10
:.,

I,

1...,1

':._ ~

I~

I.~

~~

...

-.

.:.,

: .. ,

','-.'

'.'

':'

'io'j.' -

-_. -,~ "

'.-'

'.

,'.'

;.1··

"_-l

I.'.:.~·

I~'

(.!iI,

.. ':.

'~'I~

I~,,'

-'i,"

"''"1

...

'I·,··'·j····ti:.:-

.•..

'I-'-j

......

',"

·.·,·-~i

...

,.~.II!!I,J

.-"

.,.~.

(:!.

.. in:"

:...

'",

_i

1__

Tltl'.·ti··U'j[~1 'eu c,hi cu Val., ]~lr.am . , .".., "'-' " ,i.11 J.n, martie ~~~ __d· 0" v~st ne umiplu ini mile de bueurie S·~·elina e _ u.t W~',. etn , >. .__:,: ~"""l~ anunta "1'" \,.'" c_,t'a ~· ..,e,cg.r~.a d-': -. -V·'~·-·-..-.', .'. ··1 - 'i~;n" 'i'" ·t·~.. ,-, '.'"·.In .'.ene,;ZU€'8 .. ~ ,;In. iOiEU;;Cerea el ]'!!II; 'a, ,~~:m'tm(' 'po ~, 'I;"'~,n:t::e' "~C'C"- JnIi_Q,ete ''i7'tI'!':li:}h tr· "e~.... . t~"'1 ~'p.,tam ,1m ~ 'II pa·· ~·_:._.__:._W t f:"m'Lr--·a\;!:'~,~a~'r'l~e: 'Qfi"'-l~~l"te, t .I~". ._ -n:-' Ch-'C··l~'O;·,·te· L -Q-i:4,,,"~ ~er.'v···~ , -' ~ s·p<us"e' "~ n:l,o " o,nt-"·-' 0·· ·1 _,.... A" mT"' :,t' ~ ., !;'!l,t',~.,~, 1_,_-1'" .... z·~ S-~-e' ,-.'" ,"-' --::~\ .... .In]· ta: ~n' a" -f'" - '" S" 1-· ....' St a,v,m,o '·balia t-_-~,ru,lTl:OS~ D--""·'em,guf, ,·-,e·lna se va lD d-c,-ra;go.$, t,o; .' ~ I Ida, 6] .~~ '6,t· un'" c-i 'b' 'U'n- a'''·t·Q·t''El'a' .::...JEIW,;Cil -f~'at§ -Ie m- i'n"'1ii:i; V~I f"ii r' a'''''Q 'a' d·~ yJ!, ,.l ;t': I'" t·· a"'"~u' Pi ~'Ii:jIAcl~n···· ,~':5, 'IE;~' c·'.- ZICl t· cu': '..... v.rul··' ie·· , taO' rl'R~-,·-:~ ,I'll,. ,:t'!: -,.'-'.', S·''.:'.,-. ,Ce sa zica ~S~-'tavru·:. N~m""':l!i'('iI' ·t'C~_,,;Jla,;-dt,-:-,~, '1,,"'J.··~:~I p'I~'~e'rd'c:"-ul'¥, .. -::1'" : Ig-'C,.'l ca-V Y.I, ~ .,~, O·'L~~~'l1:o' B"'a'_ ~l f-::ln-'- ~.'I. - _,;,·l ~-\I:o _,h.. ,,,,".~_ , _~ ' .I... alii.. u: ...,.;1.:-'i·"~P.:t-.. cp.£iI "S'-::~'' ' :b--''a ,-,onll. aX . .~ ' m,..... t',;Il;W:UUj '~~l·'.t-u"s,t":t:!'i 't'm··~,-p··p,-eu'·'n··,51 a···~""':'*'l·no 'DIifi) 'pu"C'Q'~'m" Ii""'" 'l 'n,; .... ''Y'' , .. JL lo ·.~r'-' ,1;,0 :.
A ...J' greu v wUC€am .'_1. ~~
I: '. -, j. __ '.: '.' ':~:~,.~ __ ~,\t"i;..
.r

. 1 gura....' gura, ra . ...

I'·

-.,'

'. '. -.'- ,'.'

,~.:

'"

~:

-' .. :,

.. ,

0.

,:~

~' ..

',.:....1. .::-..

,.!Ii_.....:_,

',",'

.:_:___:_&'

' __ ,I'~'

.• ~.'_'.'\.;..~.':'_"

'_'~iII

:...:.:~'

" •.

';~

~..

Q'

..

.:_I~~,~

..

!b>.

~,

r-.~,~I_

_.

YJ;'~"lU

:.,&

_.I

••.

_.I.,~

:C'1 ~~_'_'._.:

_"-:_.:_,,,t

. _I '..

> '.. '._.

'., ~ ~ ii'

,LC'-':"

&. "

""~

I. .." ~

. !..

:.

'II

1_-.:,.

Q,;

J!:I;.

,1!J.;l'

.',

..

,'."

I"

••

~:

"'11

'-,.'

'.1

' •.

'._..

["r

'.

--1"-"

ii' 1'-·

_,

,.~

'.

I,

\.

I ji4,

_.

"'1"1

• '.'

'.1

.-

_I",,;

'~_:

g._.'

__ ~::_.1

: .... .,'--_-~.'_Q ..

'!o;..',

'Ii:''fO'' 'V

',.:".}y,'

·d·

-':

",_-'"
. ~

'_'~

:~

"~

,I_-:!!tii!

....

'I!i,; _-'- .-

4,,1~ViO:_:-'-,_~g,~~,,

0;

~.:~

I~,

__

__ _

__ _

..

..

'__

_h

..

,!II,_

'\.;

at:" ..'

Ja:J

.,~;,",".I."

I\,;tiIi,

_,£, _ ' , '. , .'

,I

QJL

-,QJL

,10)"',

:_..I,al

,I. .:_ ~"',

C_"',

,Ii. . "

• ).(;,

It'!FU "" _:,_,

c !•

.L-l>1,

I,'.d~ll."

"

,,,,", ,I •...

:136

~a juca,m
I.,

eu ItK''!f::i''~I''u"-'g'~:I··.,ll... p'~a.di.'r-'a"'" i .... hiazul n est a'~p""~'i!t 'u .. ul de e ]-(n··· ~1'Iocult "'r' ;:~1I_N!'i a.,y.-g, '·llU,L~~" rnA 'ine,a:pi,~tnai sa alerg in, Iungul ,~i largu.\, teraset, tlnn,d dupa ml n e greul ellindru, eare-ml sdrobea calciile':§.\i :IF_a,
~'-'l
I

sarbator,im aproplata mea nunta cu Selina,. care habar n-aves de wet-eo astea !~",t; . Eu 0 luasem razna, ea un cal surd, Conslderind casa drs --t', 0 "i"';,. uoa.re p,ropr'lc: :a~"e a me'a" ,-''',al" ~d' sea.u:ld ca ... . '"' ·;e .-.... . -;--~. ':-,rep --- '\i ~~ - '.--, ,'" ,..- .-.' ~ ets t teresa acoperisululse inmulase, ]isioo s,it plcure in od,~~, apa plol 1or ..Deci, dup,a" o'bllcelullib&nezilor, ma suii pe aco~!p'
0
'

hera, ea

sa

'!;iI'

1.:.:, ....

L:~

.. ~·.\Ij/:'l~.,-I'_I.

'~ •.i.'"j

i,

:,' ~

... I.:!~. _

',.:~~'

..

~~.,:Im~.

'.. .. 0 ··V~Wlill ..-';,

'I~'ri'·"· ·t~a:g .... Ilr' J.,.t-,'~, .ll,J.,jl

' I' ii

'..·· .t;~.~~ n !fjl',e.

Ah !' afurisita de lnitni ~ Ia, clle prostli ,n m-a:,,-~m.'I'·:''p:,inO', r' '-"U'. '_'~ "",:L'~IILI ".l 1_,_ , __ ~ '" :I\.{e,f;SC,ltmai departe .. Intr-o ,zi~, '-·,ar,a.ttn,d Iui 'Barba Ianl 'b~·;I:,'i&z·.··.~e.·." c,.··:~, q.':; :('i;Ji(rn. oase a'I~'Set Am trei " '-'~,~~ suze ..... u ,,(l' .. ~_ ~J.i. a rumene v.I.. ,,--do ,~,v ~~ CU voluptate din ciubuc, ii _zise'i : _, 'E';"l' Barb '.j~', '1'a'n~ D, . 'l'"" C'.n ~:c;; ..:ala b.. 1' aste '-·a'''·, Cine ·· uI'JO . ~,t~e'? Peate ci ele mai stiu sa Satiilte ~d,.altceva afar.iI: die ehlhllmbarul narghilelei ! $1( se pres poate s,li ,juc:am Ia dOUla
1'' "::O'i:' .iL U
I .. ~

",I', J

DO'.,

~,

,~

_ .!k.- _

_' _"

~'Q~~,

"i.

,':C'

_._:_:__ .. "

I'

.·Ia.,.. '.

J.'

1:.:.- !llliI'~'L!II

.': . :-'~ .

~..

Ul~'

..'

;i;J~1.~1 ,;j!j,

gl!;)jll).

... =,,-1 :

!II;

It.

dous 'i , ""' ...:I' D ,'at' doua nunti, '~,n'tel.e;gl d'umneata T ,~Cl; ~ n,~~' CIt· nespre mmta m ifIJ'U S~:"e. fiI! ",li~~era ~l.g. C!.~ilU~\'ir-:~lY _ ~ "',.;;: 'li.:.rc.."" c a ~;; ~~I"a:-".,ffl'.:t .qtt' "..:n .' a, "!f.al. noastra, . 1 .. A" ,~, ,~; J ,: ~, .rt:. A_,:'."1J I' S<'tav rache x..' " o···f~:i'c. :;jt:IJ'Fnn' ianul meu prieten ~~ .' '.~ ~n treaca mul 11;;:;1ttl ..a" pe d~'r"',05, 'p'l~\n··.~ ,~t£l:';i'aiunec e:a, cunosti 1 'm'1: ~~ ~ I~.'p· 'I·U,~. ~~:1 .,' a.. I:J'~ A fos~ p.rOo1"'OC.. ..... -- - .'. _ Selina sosi.. 0 'o.ac'h.e~~a, cuochi de dlavol ~1cu. par bogat, inalttl,t voiniea, neastimparata. ca argintul viu, dar suflet de C"-1~ ~,_" '~,;' de C':.'h'-'1'· n a tn 4j.;'-1: ~, IU~. n ,ng" "U sto \,[1 ,;; n.t.011'" goD nt' .~ I.·.~_< coeot ~ I',~.·.,":,.a& ne-a umilit pe tolL Multu-nlirile ei ,furs seurte "~I reel, qas€a, ca: viata pe care 0 duceam era "d'ezgusti,toare~~' ,~i -a lip/sit n mult en €'@. sa ne ll'nv.ilnova~e',a.s.ca ehlar de 5i:["ac:i.a, maica-si. Ea ne s:rita. dispretul et, tnchtrlmdu ..~d,0' easa aparte, venlnd ' sa, ne faca zllnic ei't€,·0 vizita, de un sfert de ora 81 iriln'!nJ:nd " Set Amrei 0 sluna rtdlcola de bani, care ne £'U !dat'a drept ,·I(:!lP= ~ flU re .. ~ , :l5; ti~t,~, 'l" :1· ·;ii'U-,t'i,e·lP~ ~ d",~,rt:~o,I,~ •. b.''l~ ~; I·G:'::...,q:""_,,a cu ve ·t' !I'D nte Q'X· :"'0", ·,ti·:~c ,:0. '~~; ..... , b.'"J' :,~' lie· ~1'1Ii, cu de pre], ea s'€ arata ea 0 ma.rfa ~n oehii rlvnltori ai satului Intl"-o zi~ 0 vecina· ,alerg,a, si n,e' spuna ca un f,rumos 1llntura,-.]ume gos'ise ~u tras ura d,e 11 'Bieirut~ C,Q' s,.... 'vizitC:rlt:· o fie Selin,a .. . ·Pe Selina] logodn.ic'a, :m'ea ! " ___ ,Ah ! ,B,arrb,a Iani~ ice plina, ,d,e d~zam:tig~ir:ie vla~,! , hoh~)tiii. eU'J 'p'r,a.bu~'ind,!u,-ma pe lL~arul 5ing:urulu.'~ meu priete'fl 'pe care 11 ,aveam. ~
F '''I'
,'0;

n,'i DU., 'iN! _I. Iti..tll


, ~.]I,

deo d" at a !.r .. ~~,


.~ '_ Wo. ',iDI,Q,
...... 'cqJ "'-."

,i.

.!.

< .... .-

'bll'r.'

~Q

,;Dei;

~''':' g.

".!I.,''!PIi 'J'

'~;:~"nl'1:iI"'a,9,
''i'

,J,U·

_ "_'.Ii~

'Ii

'.:~.

:IL,~~,""'_
I

I~~l

'-.1.

~II!

Il~Q

1- . .:,!~:t,~~,".'.,_.:_~1

,_~ ..

~.:b~,
~")&"ii

.: ':

1f'>;o. II!.:..
e

"""~

:Ij.

~g~..

.,

OJ

.. ~

'iii! ~,~

~.1'-"

'_'

'~,

~U'~)

iL

Ci;'il.J: ,

,:~l:.

__ ..

I_:.~j·.· .. ¥i' ,~,

_,.,.<~J._:.~:~~

~:V\.?

.. Ii!l:~

g '~-;;;, ~'~: U"jt·i,.

i!'7 -1''U" ' £j\./,'I_

1"It.\i.,~~

"

.,.

,~''!Iou:''-,:

E'!

I'

.~

~.,

.'1;;;

",~~,:I;,

· .... o·U:, str r-·n'- " eatra~'I,_' ~~_._- . ~i::)" -~ salep 'n ai ~ '- ' . .-~~' ,un..'_'·_· eau 4l-,~ Ibricele de _Ig~,~~,>, ~-'- ,u~_~'': . .~'.~__....aem ..'~-_II~-_'~ fusele ,'l.~"'f Ia drum, ~ 5'a.. plecam ~ pamln.tul 'Et plin de fru• ~: 1_' -~,~~~
'D
!f!~

~',_

·N,·····i .. -,
_

-raehe u (;,t,~·~.. ,.;1." ":UEt] a,s"i,.a.~·S··4..,a.vrac, ,-- ., E-'-';' bh -,-. -11. _.oiIofi·e"
I' ,.

l,.,-

-f'll .. .. ,0 J! -0 - .~ --, .~ ·P··fO :t 'Cllm. ,,: '.ina,

-n° ,£ii,

-" '~ .--0 p,e _ ~at ·8-'--·," _-,._m:ra '"-'. ." 1.",_ C -}'m , ~" .ret" - -,ri~r'~',..:-:'".a~i_ 'd'~... "-'-',' b -laa I.e ;tl- A"~"'-"': c.u, ,.la._r~__-il~'-!,e In. , ,r,lecaram., - 1 . :"-C"'-h'l~ ·'t.:!~i trel1 hm:1· !~~~IY.~_:_._· b~,t'u" §_'msupe ,"·I"'1....t;::il.o m ele"ag-"l''f'''l!'''' ale ::-'n str ___ g:~ ," ·u.,_· r .,'~I ~. . ,~:..:..I., ..~' ~~ .... c..''""' , ,~---.~ '''''''''"''Iu',1 'L''+-b-'·'. . atU8:p,u)t, - 1].... e"; din lzvo arele ," U', n-~~d'",.--,n.· .'" . -,: i ]- ul -,_.L._.,_!;;;.Z". 1-'~tp,~,,;.~ m' si '. .~ _l_;an, : 'iI ..d"" ..... "'1 1 "~.a.pm:d pe ]-····00 -- en Veen'i{~u:.nostt ru saiep, .IIi.~. .nezi. · Salen I 'S·.~11 e..-::.... ~ ,-H"~liI-"!~ CI!':ii,1, pegiu 't :-:'!!ll' "p' ill 'rr' 8····t- ---- 1... . ..... - ¥:m·~t-·'1 -- ,:r N' .:-:" .i__"'1- u ,'~ ~,a,,~a,vra.l,;Jlle':; ea pa un .u- ~: vesni -. frurn 'O'S 4 'it·'~~,:ilCI'U: ~ A'- h r ·1WlL .. rb' a. '1'··,·,-.'~ , c-' ··i.-a. d Iep La t.e ,~ 1 ·-'~t·x '.: .,.--;-"t1-.n·oit,, ~ z.. ',,',. ~ val, ...-"~ant. a.1. "
:W' .... ~I

'm--"-···u-'s,aH t
~ ~ :,_: ... .. I~, .."..

,.I.

..

.'_'~I·,

_.

.!.

i]

~;

..

1,-,,1:,.

~-J

I~',_.

"j

~!';;,;'-

I.!C.!!Y,;~",

~-,

.-

-I

c-..

~J

.~'.

~'"

!ii,

':

,~

~Q

Q.a,

'_ .... : ._':.

J'~"

til

'i'lii'

..

,I'

.....

.... ·t ' -. r·-Hlm'''·f,IO;·f:!' ' ·D····;' de U: n""'''~ . ~ _".-,"Jl' :~s· t::!!ii, ~ ·t· t' Q" m,·-'II"'. . d'-,·.. .. .. '.. e" P ·;i')·Jll·...·I· n',·:·'u'I .€l' f-'- -- -. '"(',a-' d. ~ -,-iun 'a"'" . -,.·"·a ".... ,"-U' ]-UI":'" ''II'I!r'~~''''"''!im11 g' ~e"; d'...~. -~.-,- "iI" -:.;. noas :'." ,.' .' ,,_1 :_.... If :TiQ§'t- fru ·m·" setea _. 1 "~ "..~~.,,~_: ',. .~.·a~u-.:___._, . - ln IDlnll€ :t- re a"lta tim _- '!!..;.,~: .m~"-: t h;r·t~ ,_,_ ~'~'l"']o, aces 't";e' a··' LS·. .'.'-'l'J' n-- d ·bU,Fi':!I ~l' 'p 'I' ,".11;;;." _11.1
-:p _ ~~_
.,0;'.
1,:._
J'

...

_,·!LAJi

:'

. ~-.~

~'

i'

e' -

i',!,

-.

'.,

._

....

_ ..•

'

.. ':__~

!I!'

.·r"

QJ._'

_ ..

..

"A;,I l.UI

i:.'.

",_,

_.UiL

"II

'~I

I~~

1i:I!'1I'1:\

I,

I' :."

', ,_

C.-.,

,'_,,!'a,

it .' I' .... .u.n .cam1klr"..


'II' 'Ii n ,., '. " 'Il -

... ziua

'1-'

in

care b 1-'UCttr18
I

.. '

p..... . I.·.·

~J.
~

iii

b '] l'~:l ~laznonn,


'.. '..

..l (. ";;_ll.,..~_1

'J"

_... pammtu: nu
;iI!! '" ]

r-

··,·t-·

,,1'1,.;,;. £;!Ii

... i.~ 'ti.

_.

'I ..,~ :~ \...ll!,.\\llL., ~

'n" . .

"J~' nl,~,1

""'f.. oeere

.j,
I,'

!~V!~:~~ai!it~~rusc ,i
':r~,U~~ ?' II. lA,· ,

.f~.ru m ost ... tit-,~. -t- al Libanulul . '~:""'w. ~ "U~·'IU' fu.-. -In' 1]- - ~'-B' '''h- j,I":' .~".'· ,.... lm :]"~-'"l:~1'! pen tru mima mea ~l pentru ,fUpU ..: ui -St\_._8_.aOL . Intr .... zi, in aproplere de Dlepta, prletenul meu fu, o nea,t:eptat,cal'e n dobori la pamint
,i(!i
. .. ..

·t•

U-

'i'
-.

.~~

!I!..
'

M
,

I!;;.,,J!J ••

,1(;;,;1;,

. ~ ..... ,

".'

".. ...

.. _ ..

'..

'.

.'.

. -_.

. '. _ '.'

'1:. ...

".

'.

"

,-:

- ,~

. -:

',-..-

.-

if . B r._;9L' 'r anl'.' ~ ~ A.,.nlan;._a O· .... .'- ",


• • J .' _~.

13-::-1 ..;a ~ b ai, .' .anI. ,. .,.,~ ·c·'.. ._·e


.- , ... -. .I
. . ~ t
"l

~. , al~·..
t. .'
1· ...

T"I·.".a
...
'·-· .... ,-·

·m,a, lloti:rira, ciliva aai ma:i..tlrzlu, sa m.i. ijltorc~ l'n. t·ara me'3, 'f'!!a~' ;IIn- i,.ll..~-,. 11 ~p .. d':- '~""'O" f""~'" \fa.. gl~ n'8' 'ci!."'i·:; '" _~:l!i ""'0 1'" · b-,.n~ '7 U .• 'U 11111 •.." u·:Io6,a" 'c· 'U' m-'-' 1_ 'b:-, :" p'e: :C,,-, 'I"'I~' '-, ..,pe .m·~.llnaj ,pe B: ",J:"'''''I -I:a'~f~. _eC7Un ',lIra,; ,a,t-ua :,-~l.l ,
!~ .

'~,e 'a-, ·a,J:Jl:a ~', '-.-,'....'.,~ .......,.,.:. ·t·[ -4 or -·'".;...Ji-~.-11''-'··-''· ~'~" . ""~"" .......... InlpOLJ.l.va, [U~U~, P1Cql.C&.' .or
H

:·',-· 'I' . ,UI n" oa .ani .... - .. t,r'. N.' U ~. L-'I~ ~,al'iil-":-:" I,',,··,···~nu-t '0 mat e..a .nau. '0·>::··'1-' .,...arnasese rtau l :-" intreg pentru Ini.nC, .. 'J:iI ..~, ,4..0It' \,l.e.:rnle_._c qa.rc ..-:,ml-_:""""e. '.ros•.'" t'-i··t,-;"':'!!"'~'···f._ la~:F~"- " d· ,_. ,-11e: :m" ~ S . "~""'-i- """"'I~'' -' _..-" , _-', ·oa .8, v .ocnea . .e .-~. ~n11a" riostal.,gta ·a.1cestei pri,e:te·n.ii. pi~rdute1:precu,m ~dd.o.r~
,,,! ,,'~~'"
t>I,;

£\

,,,!;,

.. ' --

.-'- lUcJl I'b" '!'. 0


iii

,'!;

,e._1II....li~ ca.~~~,
I,

.I,

I~

'~I'

O,('l!1"i! ~IO',",_

II;,.~

.-

~g.
'I

'!;f, _

'I!:'o ~

....,

_~,I!!...

JIi""!'

a_ .. ~

~;f"

0011

'!'

'-j

;'-.

'1

,'"

.. ··I··-"-

..~·"·

-.,

".

. ar tu;;ta a f'ost ,dupa D


,.~I . .

!.l.l_.

CUn1~

se' ~tie :t,,, _. -~~ . ,lui,. S,Ll \'·~-";li.1 ~Io\re;~,'~~,a.. _. ... ~ ~


.. . ~ ..

l~