Sunteți pe pagina 1din 16
(UTEZATORII REVISTA EDITATA DE CONSILIUL NATIONAL AL ORGANIZATIEI PIONIERILOR IN ACEST NUMAR: VA SCRIE_UN COSMONAUT SOVIETIC (pag. 2), «VINT DE OCTOMBRIE» (pag &9), CREPUBLICA SOARELU! (pag. 11), «NOI $1 DUMI- NICA» (pag. 4). Calatorie in lumea tehnic ‘area In exponitie. barca ‘de salvare.” As auc del. dus tua peste mari si Url E putericul sh modernul trtctor care fe Scta iard «erg el pag pri a0 vn ridin Is 27 000 SARBATOARE OMAGIALA CCuporcueul mizeu Brukentha! din Sibiy, care ‘avgerae mureultebnicit populare, Instat mS Costum de cos. Lucente monautl ‘Al, PROFIRIU SPECIAL PENTRU REVISTA «CUTEZATORII» | Cu prilejul im, i a 50 de ani de la Marea Revolutie, Socialisti din Octombrie, cosmonautul Alexel Leonov trans- mite, la rugimintea redactiei noastre, urmitorul salut REDACTIEI SI CITITORILOR REVISTEI «CUTEZATORII»> DRAGI PRIETENI, Revista dumneavoastré are un titlu cit se poate) de potrivit — «Cutezdtorii». Prin cutezantd, se spune in popor, se invinge orice. Curajul este necesar omului| si la invatdturd, si in muncd, gi in prietenie, si in apdrarea patri Urez redactiei si cititorilor deplin succes! Pilot -cosmonaut al U.R.S.S. A. LEONOV | Moscova, 21 octombrie 1967 _ Nout copii au sSdie, deunisi, nous let! de pam in orapul Rimnicu Vile Feraretrechorul gr losing vor nce pom obit Dar nue m2 Cai souk ycolars nous din casa sha. de Beals generis nr. 4 rau hodirit sbi Bdeucl drepe since a tein care fs primis crevata rope. Au aes ocur! Bue insorices paint roditor. Barbu Keinian de exemplu, 3 S01 pomisor incrte ces mat bun prieten,Clutescu (Coe © f col mai bun sahiat de ia fests din comuna.Satchinez. ralonal Snclal Mare? Dar cl rat bun sulp- hiner? Nu alc nu ep ghieste el ip inerecute! Facer concurs. parécips At lures aplaudim pe ctelgitor? Dr pe ine nt trage iim spre sah fat spre sclptrs, cl prefer ales Imusic. ara reciri, bachetul, cei access ES ROR Ink 0 fotografie a! cre subiec este cum vedo xa mal vertabil vote mk. Cel dot pinier! de onoare tint l Genovern Preda yi lon Gheorghe CONCURSUL ,,COMORILE PATRIEI © stretsare da seul pentru ple li Scolli generale ar. 11 din Cluj. » zatia de Arcudeany, de I Testrl lon Creangts din Bucureeleare au folie» 2 liberk Denerva raspunde tnvitafielelevilor de 2 Liceul dn Sinai. Sau Ineraciat pric neste, floretele”glumel; gaadele a0 Spusghicltor' ! proverbe, iar oaspel au Incerpreeat monologut i scenete a Inspirae din viaa scolit Pe scure, aces acjlune din programul de actviat! de- hurled qexieoare veel» a fost bine sind sl exelent realizaca! Si au sunae rimbiath de pe nidur, 5 porile eau deschis, #1 cu mare al xi Dorees Inuners... poner de la Scoala feneralt din Apoldul de Jos, regiunes Flunedoara, soni In excursie fa cetates medieval dn comuna Grbova lau ma Seria a l-a 1, La incoputul secotu al tea In tonal {ui Traian, romanil au ridiea. pe teritorial de axial pire nouereamectobrur inn cco asapre, eter fnumale dnt de romani locale in are 3 Sooner 2. In fotonrat ethe romaneasch. 5 3. Pe stincile si paipile regunitor insite | ‘ats Carpatloy eregee ofr, perenay din familia composi atur. Cive ep lath acum cuponul Uipigi pe Miga_de concurs publicata In nur pope in comuna Ties, inion dace vearent ch ural pariipan Gloria "concert norru, «Comore cS PELITONAL ‘expediie plomereased inal Geta Leal ne 1 Gin Talon, faerie ‘decor contamporan: Mama, Ovid (Gnde amatort‘deeavint 4) energie 9 ‘de unde vin sticlele es evening pe dat, binuln, ), Conseamia eu port pin de vaponre pineeconse 91 de itor ma ‘intrest, cu marileansamblue de locui- feral cu vestiel sevaria, Inf chrla Hrecare: se" site. nije mal stvane ch be obi’? pornis Sandu ALEXANDRU CONCURSUL ,,COMORILE PATRIEI* care trebule st inde gi apol sit Rispuns ar. t Raspuns nr. 2 Riepans we. 3 er Un mare specialist in. duminict spunes ch princpala deosebire din ‘aceasth zig cellate consth In ck duminia incepe cu 0 ord dou mal tiaiu. De acord, dar, le, a tind lueruile, sar pur ‘tx trage concluzia eh duminica 2 mal scureh deck celeate Asai fe oare? ups unis — dat Sle in ma i “tora Ab, scures 21 duminiea.. Pind isi prin fash, se fice amis. Mnincl, frum rej o carte sau tragi un pui de “sor sl incepe televizorul. Te agezi In fata micului eeran si, deodacd, find te vii a ceas veri eh arath 0 fri care aproape cf anuntd ziva s luni (DS. ch.Vibo, Sc. generalé “ne. 32) —Duminica.. Ute, cel mai greu “ Wers este simi amintese ce fac ica. Trace atit de repede! lS, duminica erecuts cred ch burst cu vitera nei rachete ce, Parck mam fEeut puting ine in casoru cu timbre... pareh ato emlurts in fata bloculi pparcl am fost la cinema gam vizut tun film cu. -enerald ne. 41). — Vrerisifusincer? Astept tout sipeimina duminica $i cind vine mi eb de ce am asteptat-o. Doar pentru ed nu mi duc la scoala? Ei bine; tot sincer vorbind gi fird nici © exagerare, mie... Imi place scoala! Agtept duminica pentru ck de fiecare dats imi inchipul ci in aceasté 2i se va intimpla ceva deosebit. Si nu se Tntimplé: un pic de joac, plicinta ‘cumere de la prinz, meciurile acu tate la radio... Altceva’ Altceva inch agtept.. (N.G... cl. a Vlho, $e eneralé nt. 45). upd alti, si poate ci nu gresese ac& spun: dups mult algh, dumi nica @ 0 2i despre care merits si se povesteascs. ach meritd, #8 trecem de Indatd pe receptie, stimatitovariqi? — Cum imi petrec duminica? Si “J egy wea ‘spun cum am petrecut o duminics cea cu data de 15 octombrie... Di rmineata devreme am plecat cu mix mica la Obor. Am feut cumpiri- ‘uri, dar pentru ch tot acolo este 51 tun pare de distract, cle timp mi- mica a stat la micelirie,eu am tras de dod ori Ia sintk (am nimerit {nmijlocul morilaripile au inceput #8 se invirteased) gi am vitiar va. goanele cu animale. Pe la 11 am plecat cu thticu fa plimbare si, sifindu-ne in centrul oragulul am inerat la Muzeul de istorie al ore fulul Bucuresti si lao expozitie de pictur’ si sculpturi la sala Dales. Dupf masi am vizut meciul Ia cele vizor si la 7,30 am plecat cu paring si vedem piesa ePetru Rareso. Acesta ‘este, ca sh spun asa, programul «in rmaren. Tot duminici am mai gisit timp ca 34 si alerg pe patinele cu rotile, $1 ca s8 stau putin pe banca din fara bloculul cu baieti. discu tind despre fotbal, despre filme si facind tot felul de glume. (Cristion Stefonescu, cl. a Villa, $e. generale vr. 22), —Invig vioara aga ci jumitate de 2i, duminica dimineata, © dedic muzicl, Exersez 2 ore, apol ascult concertul transmis la radio din Sala Ateneului Romin. Dupiamiazi ch: Feudala de Ia Mogojoaia, in padure, Ja Pustnicu, la serandul de la Arges, sau chiar mai departe, la Snagov, de exemplu. Ne simtim minunat. Din aceste excursii — ieyiri cum le spunem noi — eu am deprins ps slunea de a culege cioturt $i erengi de copaci cirora apo! le dau diferite forme sculpturale. (Nicolae Stab, Se. generol8 nr. 42) Coneluzii? Va lisim plicerea de a trage voi Ingva, prieteni "Noi am mai avea doar un cuvintel de spus. Vrem sf increbim pe nite tovarigl care o dati, de mult, au fost si ei... copil, urmitoarele: —Gind se vor reinflinta entry vi concertelelectii de duminica di rmineata? —Cind vor include teotrele no Honale in repertoriul lor $i matinee pentru copit, duminico, — © veche 4 atit de framoosd traditie @ primed scene. roménesti? @ Cine cauta vreme pierde vre- mea. @Timpul pierdut nu se mai intoarce. @ Aminarea e hotul timpului. tese, mi duc la cinema sau la ceatr dar cel mai adesea — acesta ¢ un obicel mai vechi Ia noi in familie (eu nu eram nici la geddini¢d — pri- mivara, vara 3 toamna iesim din Bucuresti, Navem masind proprie, folosim autobuzele LT.B-ulul eu care mergem la Muzeul de ard - Proverbe roménesti - ~ Cind programele de filme pen- eu copii vor fi mai ingrijite §1 vor Incepe la ore exacte? = Cind... dar pentru o2i e destul! Convorbiri consemnate ‘Octay PANCU-IASI In numarul 3 | am publicat prima parte a acestei | povesti pasionante, poposind in | Uruguay, la Montevideo, unde e- | chipa gazdi a cucerit prima editie | | noastre 2 Cupel mondiale de fotbal. Ast&zi vSinvitsd eraversim oceanul Atlan- tic, spre Europa, si intrim prin Gibraltar si si ajungem la Roma. Povestea Prdules ‘_Rimet Echipa Rominial, la Triest, in 1934, tn preajma jocului cu Ceho- slovacia pta: C. Riduleseu (arbitru), Cotorman! — fa Vogt, Sepi, Moraver, Bodola, "fOctav Luchide Secretar 2. Squadra Azzurra aI FARE. Jos, porearul Zombori. Edija a dous, staianss 8 depasit toate sperantle Fafadecele 18 tar carejuca serdIn Uruguay, iatt-ne i fata 2-29 () de. candidat, print care, din nou, echipa fant noastre,alficat in firmed! final din alia in lima doud regutate bune: 2 cu Ehetia la Berna $i 2-41 cu Jugoslevia la Bue togt po ANEF (actari «fe pubic). ‘Una din matileechipe pre- rentein Hala 8 fost 91 ce febra (pe atunci) reprezen- fativh 2 Austrio! (eWunder. echipa tesa fost, din pacat, prima Infingere. Adversart nog t— eehoslovacih — care fveau sh joace pina la urma final cu Malia, a. Rom, fe-al invin greu, cu 21 dupa conolam deschis sco ‘ulprin Dobay slam condus fink In minutul 60. Acoasta eo Infringare ta tits in fata View-eampioane! mondiale e fea mal onorabila pati! pare a Romane la Cupe ‘ules. Rimes Campionatula fost deose bit do spectacules. Edita aceasta ‘etaliando (1934) & impus lumi introg! pe por tarul spaniol "Zamora. ‘Da- torts ‘lol-Zamora, Halla trout doar 00 cu Spania in primal moci, gi t=O la In cole din urma, in finald sau caliieat Canoslovacia fi talla, sau «Squadra azzu- fray —echipaalbasta, dupa Itieoutile albastre pe care fecal v8zut poate, n meciul Rominia—itaia (01), ais putat la Bucurestl pela in- Eeputul vacanter din acest (O mick perantera. Ma voll inreba: Coa facut Uru- {uayu, cistigatoarea edi fe Ia Montevideo? Uruguay sa mai putut ainge valoe aicto dats cu a oa din 1890 gi aabsentat din Hai, pretexting e8 31 fia fut im Uruguay Tndiuatinalel,pestadionul ofimple din Roma au aparut cchipete: Halla: Combi — Monze- 97 Ricardo Zamora, celebrul portar spanial ‘Multa bucurie, multa veselie (sila vo! sa fe!) Intr-ana din duminicileerecute pe stadional cl in Capitala. Citeva sute de aFe i ul soar fe sportului ul. $i elt a fost lua de mare, pink raneerat (si chiar dupa), rau Intrecut 31 shaw alo, Allemand — Ferrari, Monti, Bertolini — Guaita Moazza, ‘Schlavio, Ferrari Ors. Cehosiovacia: Planic sek, Clirocky — Kos Cambs, Kriell — Je ‘Swoboda, Sobotka, Ne- 2 fost de un drama: tiem nomaiintin. Cehosle acl ucind Toarte bine, au eschis. scorul, prin Puc Curpreful unor mar tortur Hani au lebutite8 egaleze prin Ors, cu opt minute Ina fre de fluirul final. Abio Im minutul 15, deel cu nu: ‘mal 8 minute Inainte de sir Gitul prelungiior, Schiavo A iebutit $8. aducd. Cups ‘Squadtel ‘azzurray Edita italiana a insemnat © mare. propagenda pent fotbal. Balonul rotund a fn ‘oputastelofensiva pont cueerite & Intregulu! glob oan CHIRILA La “Construct lene-Cosinzene» de la scolile din raionul N. Bilcescy a Fetelor, invidiati-o pe colega voastra (foto 1), ch aveti gi de ce! SA fi, ta 14 ani, gimnasti care smulge fl de aplaure si exclamatit admirative cu gratia 3 perfectionarea aproape desavirite ale figurilor exscutate met himica toaed. Invidiatio, iar dac8 inet! st Mil #1 vol admirace precum e ea, urmatit exemplul. Calnamisir Gag de la Scoala gencrala nr 120 v8 asigurd cd avesi numa Ge cigigat? Tar vol, balet,stal un ples! privig statura gi muschil celor dot boxeri (foto 2), sei tot elevi. Dack sint voinic de printeni — cum fiecare dintre vol If doregte —e datoresc boxulul, core on Sport complet (au ai Pumnitor, cum ered uni). ma Fiecare cu pasiunea lui. Voicu Victor, Savu Stefan, Petre Anton alti ca ei var putea povesti ore intrepid ‘rapii,pliticite sf rosioarele prinse la Floreasea ori pe Dundre. $1 poate ck neor fi chiar toate niste-- povest esc ‘Acum insi, pencru ed elesteu lipseste.ar Dunares nu sa hotari ined sk se abata pe ta marginea stadfonulut "Con forum, ia theearch norocul, contra cronometra, ia nigte ticle (tote 3). € un epeccuts fa tl de pastonant, mul ‘molt mai greu. CA sticlele nu obignutese si muste din momeala, ar ca si introduci, im dous minute, belelugul de din capital firutul de undies pe gitul uneia dintre ele, trebute tau si al morec, sau #4 macrerus ‘Se putea si lipseasch...martle din primavara? Sah, dar nu oricum, cl simultan (tote 4). Bucuria cea mare ia jucheortlon, cht mul aleaa_ chibttiber, core te pocibWiteten, dia 46 tahba, ol cpmeven tn she pute aan Trei povestiri despre copilarie? de VASILE BARAN Eu am adus cartonul iar alt biiat sirma si cutitul cu care sf lucreze intrind desculti In sanul plin de api, dupa ploaie Plecind barea cu pinze trecea pe ling’ giste si pe sub poduri ude si pe sub curcubeie si a erescut, pe semne, #1 5a IA¢it $1 santul si s-a facut vapor pe fluviv, 243 |OCOmMo- pleco wa Lingh api era cantonul de eale La Ne scildam in gletd si ne-atir. ferath si dincolo de pod se despica _piatrS. erimbicasi au vestit mai mul fam de crengi #1 saream de-a linia moartd. pe care stitea Incre de dou ceasuri sosirea mea shau ee eect! arele o menit un vagon vind venit savangii giau desficut loco cc! Peres - aI rnurile, alergam —motiva, surub cu surub, sii vad Sih onal fe. - Cind creceau trenurile, alerg ub 5 Rogorul ve uscase iar cali, {le priveam rosile pin ce dispireau —aripile, iar mie, fata imparacului ee ne Sars tatu dincolo de padure. misa dat o muzicusd mai mare decit eae cr as ‘mi intoreeam la vagonul ticut a biiatuluicantonierululs!impSratu In ga # alergind prin durim din copite inap: clipele acelea noi invirt mineul ca pe-o minge s ch pot pleca ru ativ prin ce desert colindan Hl ficeam locomotivi gil Inehream mi cu patru cirbuni pintecele negru 41 stergeam manetele $i porneam cu locomotiva mea care se putea wu sin clmild cind a venit pe unul din meridianele PS profa ui Intrecind toate trenurile nek dol si mal traia le vizusem pind atunc a © locomotiva, cu faruri Silisamin urmé vapoaresiavioane _galbene, trigind-o dupS es, digcolo, = niciodats oamenli nu vizuseri ode pidure ssemenea locometivi—si,coborind 1 nam mai vizut-o niclodaed GHIMPETEANU DOINITA, Fritest: ICHIM MA. RIANA, Focani. FLORENTINA DEFTA, Craiova: NUTICA CIOBANU, Vales Ssdulul: PUSCAS ION, Sibi ‘Va muleumese pentru frumoasele voastre aprecer as: pra. baronie! mele sper sh nu dexminesperantele voastre In pevintsesreret mele de porss! OPITZ FRIDOLIN, clasa a Via, Scoala generalt 115, Bucuresti Subsernatal Baron Manchhausen, am apirut fa Ragio ‘cum 20 dean ar i Televizune abia scum 6 ani Mul ese cin doreyto ins ait de lungh cash ajung sh Gatrez Slalte generat vitoare. Minennausen ¢ In stare resale fama! FESTILA AURELIA, clasa a IV-a, Scoala generals, rs 13, Baia Mare. simi povestest «un act de cure: cum ch. apucindu-te Aurea pe arum, 3 lato la fugh spre ark. Cos vr #8 fc Sk sain plonie? Cind va maf vreodath fortund 4 te ei gin cash, prverte pe gear 0 #8 vex numa ScUrjoni» ce fig spre easele lor. PAVEL RATUNDEANU FERGHETE, Licou! agr+ cok Baris Ce vorbeyti? De cite ot i intr un piianen in camer, primes civ sersoare’ Dec! eres insemne! Foare bine! Seu sine superstition, numa ch eu mam naseut fn secoll 3) Klien. Dar #8) spun érept,nrun aefel de sem fel chiar eu nu ered. Ce'varintimpia cu mine care primese Sitesi de sersor de fa cop Ar Tnsemnas8 nu mal pot Ines cas de aga panjen! PROTAP ADRIAN si MARINESCU LUCIAN, asa a Vea, Liceul nr. 25, Bucurest Lainwiatacemio facet de avd wince seen 8 prom ch atune ind navanoastrs va putes infrunta primejsioaele tality ale Dbovie sh debarein portul.-meu de Baron DURBABA GHEORGHE, clasa a V-a, Schincest, Turnu Severin Bine tra facut mamica..Ceal eSueat #8 prin gpirie? sim bits au mas dur Tao semen ving fears! Dar éach umbli dupi vine, dintro pesune de atraise see! se seoenbi ucturie! CIOLAN MIHAELA — Sf. Gheorghe: HAIDU ELISASETA ‘pi IZVERCEANU GABRIELA — Pe. tila: AVRAM MIRCEA — Baia Mare; DUMBRAVA CONSTANTIN ~ Panciu yi alti ret ete 0 fotografie dea mes? Nam! Pe vremes mex pu se ivercateaparatal fo, dar v4 pt trimice, in pli tie rate 2 subremnatlu, In brong az in macmurs Fcyererh mam findeh nu se mai posres al ingiineare Stbvemratul Karl Friedrich Jeronimus baron de Minch- hausenadvc Ia cunogtins, pe aceast cle, ch ou stau de deci eu elev but in ivacaturd iin consecina. de ee, su val mal rapunde la sersorite ce condin repel de ortogratic TAdich ce, ach nu prea mi detcurc la. ariemeties, mi rede ageamis 5 Is gramatich? BARON MUNCHHAUSEN t cont. Nicolae GARDESCU Etojudumut Patru metri dela sol. i. si? Vasari! In definitin, 4 m = 400... Aer in ppt $i — Io oterizare — impart socul pe toate membrel. Soarta il fovriase totuy, putea 34 se aflat cu un eta} deasupre, nu? O idee: cear fs incerceevadarea pe celdlal sens ol verticalei? Pe unde? Trei posibilct 1. Seara de incendiu 2. Pe horn, prin soba de teracoti 3. Pe burlan ‘A, dor nu mai e 0 secunda de pierdut. Se oud pay. Usa se deschide si. face