Sunteți pe pagina 1din 189

i
ogazdă generaasă a
Institutii cu portile mereu des- mal numAr!: punte pentru măsu­ studenti, s-au dovedit a fi deo-
chise pentru UnIre generaţie, rari In radiofrecven1l1, radiore- sebit de utile pentru cei care,
printr-un amplu program de ectl- ceptor de trafic In unde ultra- dorind sA pAtrunda In tainele
'1ll1'i1i In care accentul este pus scurte, frecven1metru digital, un- radioului, au InvAtat sa proiec-
cele cu caracter tehnlco- dametru cu absorbtie. diverse aiI- teze, sa construiascA ,i s! expe-
'~.,~~;:i;C8sele de culturii din
mentaloare cu energie electric! rimenteze aparatura proprie, de-
~ 8Uun profil bine de- pentru aparatura electronica, un venind In productie raţlonaliza­
de culturA li secto- sistem de comanda de la dis- torl, Inovatori şi chiar Inventa-
CapitalA se poate tanţa li antenelor rotatlve In torI.
acest sens cu exlsten- doua planuri. Dealtfel, palma- Animatorii Intregii activit!ţi
8 singurului radloclub resul tinerilor din Radioclubul la Radloclubul Y03KWH sInt
ILI ; .C In actlvitlltlle obiş- ICTehnium» mal cuprinde 8 tl- Trifu Dumltrescu Y03BAL, Pu-
de culturA. lIuri de campioni nationali ,1 lu Cuzneţov Y03AO, Petre En-
I .Teh· Internationali In traficul de radio-- drejevskl Y03CTW.
cite- amatori, doi dintre ei devenind Un alt centru de mere Interes
mae,trl al sportuluI. Nu este pentru tinerII care trec pragul
lipsit de semnificatie nici faptul casei de culturA din strada sla-
cA la concursul republican de tlneanu se dovedeşte a ti cine-
creatie tehnle! au fost cucerite clubul «Ecran-util., Intrat re-
1 premII şi titluri nationale. Dln~ cent In cel de-al II -lea an de
colo de valentele educative ale activitate.
practicarII radloamatorismulul, Indrumat de cineaşti cu expe-
sport cu traditII Incontestabile rienţă ca Lucian Bratu, An-
In tara noastrA, gama actlvlta· dre Bleler, AI.cu Croltoru
ţUor radloclubulul mal cuprinde şi de un animator pasionat al
cursuri de iniţiere ,1 cursuri domeniului ca Peul Meniu, CI-
depanare radlo-TV, sustlnute neclubul «Ecran-utll. numara
de speclali,tl cu experienţă. A- printre trofeele sale zeci de dl-
ceste cursuri, frecventate anual
de multi tineri muncitori absol-
venti al IIcaelor de specialitate,

B
!tinerilor
plome, premII, cucerite alrt In
competitII destinate clneamato-
rllor, cit şi In cele profesioniste,
nationale ,1 Internationale.
Este luflciant sa amintim aici
dlplomale acordate la fiecare
editie a Festivalului national
.Clntarea RomAn iei., premiile
obtlnute In cadrul concur.urllor
dotate cu Cupa d. cristal de
cAtre Paul Mantu ,1 Mulele.
George.cu, distinctIIle acor-
date de prestigioase JurII In-
ternationale la Praga aau Colm-
bre (Portugalia). In pretent, "
a'IA In cur. de realltare 11 peli-
cula cuprinzind toate genurile:
tUm artistic, dOCumentar, ani-
matie, protectia muncII, repor-
laJ. Cele peste 100 de titluri pro-
duse pInA acum de membrII clne -
,
clubului .8 constituie lntr-o Im-
presionantA «carte de viritA»
(CONTINUARE IN PAG. 30)

9
---- -------."",...----""'-

1nfilntat In anul 1955. din


initiativa unui grup de pro-
fesori entuz iaşti de la Insti-
tutul politehnic d'n Iaşi , In
frunte cu academicianul
CRISTOFOR SIMIO·
NESCU şi cu profesorul
universitar emerit ION CU-
RIEVICI, Muzeul politeh-
nic a fost definit şi conceput
ca un mijloc de instruire ş \
educare III tinerei generatii ,
In vederea cunoaşterii celor
mal veloroase cuceriri ale
ştlintel şi tehnicii mondiale
şi nationale, precum şi li
formArII unei pregAtiri şco­
lare care sA contribu ie la
orientarea cAtre profesii din
domeniul tehnic .
Initial, muzeul a fost pro-
Iectat ca o unitete cu profil
multiplu , de unde ş i numele
de «politehnic », urmind a se
organiza dupA sectia Ener-
getica, sectiile Telecomu-
nicaţII, Petrol, cArbun ••
gaze, fier, 'ontl. oţel etc.,
In funcţie de colecţiile ce se
vor forma şi de spaţiul ce
ya fi pus la dispozitie.

Spaţ.ul dastlnat MuzeulUI poli· alte dO'lleOil a~ lehniCIi IfI I JS . . . Orche.tron cu cilind ru
teh nic, compus d.n doul! men stii. energetica eslll un dom""'u al cu , t lfturi ,1 .... in.tru-
de la parterul Pala tuluI CullulI' dezvolttlrll economice pe urt' • (1 m . nt. d . parcUI I. (. n...
d.n l aş', nu a permll pilntru inceput pus In contInua .. un mare al ("e'nl , itul •• colulul XIX).
decil organ'zar. unei singure sec- In Iara noastrl.
Iii. S-a dat pnontate sectoei Ene ... Prezentarea mIjloacelor do> pro- ŞI e081'1I1latom.ca
getlc a. C\I care s-a maugurat mu- ducere si utIlizare a lormelOf dIl la heeare SKt s 'lt p' se In
zeul, la 1 mart,e 1961, deoarece In en8l1l1e In evolutia 101' 'slonea IW' pvident6 pflnc,palp!p reall1ari in
cedrul a('asteia sint implicate pro- plan mondial, cu impllcalil COlt! domenoul energellc don "11'8 ooas-
blemo de bazA ale fizlc, i (mf'Canlcll, punzfltoare pe pl an national. ltill hA şi contributIile se~atlllior ro-
cAldu rA, electrlcl!8te, structura ma- or08nl zaii pe sectoare lomoll(' ... miini.
tenei etc,), care sint do mere uti- energia hldraulkl, energl8 ooll,m:\' In general, materIalul tomple-
litate pentru InvAtAmIntul scolar energia solara, energia miHl'plol. mf'tntar, cu rol deosebI'" !Il mUleete
ŞI tiri de care nu pot fi Intelese energia termicA, energII! olertn{, lehnlce (modelele, machf'tale ŞI

10
-

[EnTRU DE EDUlAIIE
ATlnERElliEnERATl1
....... Automat muzical cu
~ Vlorl ,1 plan (1120).
o valoroasA coiecţle de motoare
cu plston de diferite tipuri, precum
$i colecţia de moloare electrice,
prezentate In evoluţie.
După organizarea secţiei Ene .....
getlca, activitatea desfii$urată de
speclall$tii muzeului S-5. canallzat
pe de o parte spre orgllnlzarM ac-
liunllor cu publicul. Iar pe de alti!
parte pe linia ImbOjiitlrli, conaer-
vArII $1 cercetiiril ca eclll1or. In ve-
derea pregAtirli ellor upozllii de
bazA.
Astfel, In paralel cu sporirea co-
lecllitor de energetlcii şi telecomu-
nleaţll. a-a creat o coleclle de apa-
rate pentru lnreglstraree fi redaree
sunelulul, care a permiS organiza-
rea, In 1966, a unei e~pozilU deve-
nite definitiva $1 cara clln primele
zile s-5. bucurat de aprecierile pu-
bl!culul viZitator.
Interesul I faţA de
aceastA
re de

;
dispozitivele experimentale), este pe plan naţlollel referitoare la sec· orga i
In stare de tuneţionere, reuşind sA torul respectiv, iar In registrul su- orchestronul
red8!l prlllclpiui de lucru al diferi- perior sint prezentate prin panouri _ aparate cu pe
telor tipuri de motoare SIIU maşini monumentele mari rSlllizArl moder- discuri perforate slm-
cuprinse In tematicA. ne ele tehnicII energetice romA- lonlonul):
Grafica muzeului este executat! naşti In aceiaşi sector. _ aparate cu Inregistrare pe car-
Intr-o manierA estetica şi modernA, Dintre exponatele mei valorOBse tela 'II benzi perforate (planul me-
sistem modul, pentru II permite remarch cele trei maşini electrice canic, planol, orchestron);
oricind modificAri sau adAugirI. de la vech811. universltete leşeani! - aparate cu I nregistrare direc-
Aceesta se desfAşoarA pe douA (Sflrllitul secolului XIX), motorul tA: mecanic! (fonogra!, gramofon
registre suprapuse: In partea inle- cu reaclie RD-l0 A de la avionul IIi patefon); magneticA (magneto-
riollra sint Ilustrllle momentele Im- de şcoaii! IAK-17, motorul cu plston fon, casetofon); optic! (aparate cu
portante din evolulia energetlcil In dublii st811. K-14, care a funcţio­ inregistrare-redare pe pellculi! fo-
pe plan mondial, cu implicaţiile 5818 nat pe avionul romi!nesc IAR-IlO, tografle!).
11
------------------------~----~------------- -

Planoll cu peda" acţlo- Â. Simfonlon cu c •••ornic


"Ind o planlni Bllithn. '" Itel dl.curi cu 'Mar. ~
<"lr,ltul ..colulul XIX). .imutt.nI (."",it"" .ec~
lulul XIX).

Dlnlr. exponatele mal Ylloro." LEONIOA, CONRAD HAAS,


menllonam: . Imfonlonul cu tIei HERMAN OBERTH, GEORGE
discuri cu redare .lmultan&, cu- CONSTANTINESCU, HENRI
tiile muzicale tip orchestra, colec- COANOl, ŞTEFAN PROCo-
Iia de planol. (plana automata), PIU, ALEXAN DRU PROCA etc.)
automatul cu vlorl ,1 plan, colectia
de lanogra'a şi pataloane, loale ca relultat al recon.lderarll unor
datfnd de la .nr,ilul secolului al realitAţI i.torlce In ţara noastr!.
XIX-IMI .au '"capului ..colulul XX. Ichlmbllr. In douA rinduri a hartii
Atfi din InlormaţUIe oficiale pe energetice a Rom!nlll " Introdu-
,1
care le detinem, eli din ImpresIIle cer. primei eaelenlzari a omului.
TotodatA, pentru a pune la curent
comunicate de numero_1 oaspeti
Itralnl ellfe au "Itltat ,,,pOlitia vizitatorul cu cele mal remarcabile
reiese ca aceasta .. aiiA printr. noutAţi energetice din ,tiinţa ,1
pullnele din lume. Dupl cum .. tehnica mondiali ,i national! .-8
,tie, muzee celebr. de Instrumente Initiat o elpozitle volanta, care se
muzicale . . .flA In multe 0111" ale schimb! trlmeatrlal aau de cite
lumII, In.A colecţII dezvoltale pe o ori este cazul .
asemenea tematicA .. Intllne.c In acelatl timp, prin ghidajele
mal rit (Pllja, Pa,ll, Berlin, Syd- obişnuite (pentru grupurile de Iu-
ney. V."O.,
a). rişti) sau cele speciale (ghideje-
Avind In vedere cerlnlale mu-
leului de lip nou - dinamic - din lec1ii), pentru elevi şi Itudentl, vI-
zilele noaslre, relevAm de la Ince- zliilorli ITnt In lormlţl la zi cu da- De asemenea, şi pe plan Intern,
put el mentinerea la ti a temallcl- tele necesare privind tematlclle pre- reaUzarlle moderne, lIultrate atunci
lor celor doua secţii a constituit zentate In elpoziţlile ele beza. To- In muzeu , nu mal 11nt cele mal
o preocupare permanentA a .pe- tuşi la aec1ia Energetica a-au Im- elocvente.

....
ciaJi,tilor muz8l.llul de-e lungul anI-
A.tfel, la lecţia Ene rgetica vin
pus unele modernlzatl sau modifl-
c&4'1. cate .u 1051: ~te de ritmul
lmpetuoa da dezvoltare a tehnicii
Un asemen. mUllU care si
prq~!nte voiulle şi probl m la de
baza ale unul domeniu atit de mo-
In sprijinul ace.tel Idei Innoirl'- Tn general .... numite creatii tehnice dern 81 tehnlcU VIII II dloleblt de
temal,ce, realizate In tril etape, cu pe plen mondial, figurata prin gra- util pentru ora,ul no.tru, con Iti-
lIrlvlre la prezentarea In -mUZetr1!I ficI,--Care ICI.m m ani reprezentau tutnd un mijloc: Importa nt de i n;'
unor contrlbu1!i rom!ne,ti In acest performante deosebite, a.tazl .Int fiere. a tineretului, In Ipeclal, care
domeniu (cele ale 11,11 DIMITRIE realiz!ri oblş nulle. man,fesUi un mare Inter. faţa de
,"
"
.,------
Fonoo,at patant Editori
~117).

vltatea de documentare a tln.r.tu-


lui ,i deci ra.punda .copulul p.n-
Iru care a fost creat.
Semnificativa, de asemenea, OI
apar. cifra care aratA ca aproa~
50"/0 din 1011,11 m.dlu (052) de vizi-
tatorlluatl In studIu nu alnt la prIma
vizitA a muzeulu~ d la a doua sau
la a treia, unU dlntAl a! manllonlnd
vizitarea de Ş-l0 orI.
Folosind opiniile rezultate din
aCllt Itudlu, muz.uI ,i.. ImbogA-
tit activitatea cu noi ,1 interesanta
forme de activitatI cultural-eduCl!-
tivI, din care vom nomil'l8l1za doar
pe Clle mal ImportantI.
Muzeul a organizat unele e.po-
dlU t.mporar. Ia ledlu sau ltln.
rante ca: C..,tenaNI t.l.fan'e',
DouA d.c..,11 de ..... cosmlcl,
Radioul la a ..... IIIlve,..,.,
Din I,torl. tehnicII fot!)llrefice
" cinematografice etc. In secţia
ln.rgatlca .-au deafa,urat num.
roa.. seri mUleala s ub forml da
ciclu din care mentionam citava
teme: Probl.matlca zborurUor
cOlmlca. Einstein " r.'etlvit~
te.. Problema civilizatiilor ex-
tratarestra, ContrlbUI'a aviaţiei
romlna,tI la dezvol.,.. IIVI~

'r.
tiai mondlat., Da la plia el.ctrlcl
ma..r " la.., etc., 'er la lectia
nragiatra, .. " rad ..... lunetu-
d8noltar• •leelronlcN ce lUi la 11,11 s ..u organizat seri mureale-
c.lul d.·al doilea car de reportaj
baII telecomunicaţIIlor. audltll muzicale pe tema efi: Voci
TV utilizat In tara noa.trA Iau al
Prezentarea tehnlcN In cadrul celebr. de estiii ,1 de altlelatl,
unpla din prlm.1e InatalatU d. tale-
muzeului ...... 'ace cu ajutorul medalloane muzicale Ludwlg ven
cinema car. I I afli In patrimoniul
uponatelor orIginal., machetelor 8_thoven, Edvatd Grieg, Jo-
muzsului. AC.ltee vor fi cu atit
,1 modelalor dupa anumite apa- hann.aSrahma, Wolfgeng Ama-
mal Int.falllnta cu cit vor fl puse
rate latorlce, car. vor II In general deui Mor.an, cleiul Mom.nte din
In functiune, blneln1el. In masura
In s'ere da functionare, precum ,1 latoria muzicII cl .. lce elc, Ta-
In care vor plrmlte pl.I." de care
bloul actlvlt/llllOl' culturale a loet
cu ajutorul graficII (de .. n. tehnica, vom dispune.
fotocopli, diapozitive, stampe, te.te completat de e.puneri cu proiecţII,
Ar fi Interesant ca In viitor 16 se
dezvoltate). simpozioane, lectll-model In mu-
oloanlzeza ti al" sectII de muzeu,
Din tematica 88cţlel de teleco- zeu, filme documente,. etc.
a .. cum s-a preconizat la Inflln-
municatii mentionAm aici do., ca- tar• •a. dar ecest lucru nu alte Referitor la modul de organizare
pltol.l. mari ,1 anume: t.legr.fle, poalbll deoarec. nu •• lstA nlda lecllel En.rgetica In afara de
aprecieri, vizitatorII lantrenati In
patrimoniu" nici spatiu de des-.
telefonia, radlolahnlca, televlzlu- s tudiul mentionat) au precizat In
n. şi tehtcomunicatiile prin •• t. fII,urare. Singura axpozltls per-
mod constant ca leclla .uf.ra din
ma'lentA care I I VII mal put. or·
1111. ceUle ejlomerarll de exponate (Ip&-
ganiza Intr·un viitor mal Indepar-
In acest muzeu vor putee fi atu- tiu Ineu iei.nt) 01 necesitA o oare-
tat ,1 pentru care axl.ta dala un
dlete ,1 admirata apere" de tel. cars actualizate a tematlcil. Aceste
numit Important de aparate valo-
gralle, lel.'mprimaloa,. .. centrale concluzII au lolt In p.rfectA con-
roase .... Tehnica fotogr.flcl"
'eI8!ra'lc8, tel.f08ne " central. cinematograflci. cordanta cu parerile lpeclall,tilor
Iei. onice, o frumoasA tolecţl. ele Daca pIna eld au fost expusemuzeului care au depui toata efor-
aparata o. radio, de la cale mal turile pentru a face din Muzeul
puncte da vedere ala .peciall.tulul
vechi pina la cele utlUzate 1116zl, politehnic din la,1 un mijloc oe
d. muzeu In legatura cu activitatea
generatoare de Inalta frecvenţa fo- propaganda
,1 rolul Muzeului politehnic, cre- ,1 mal utM 'n veder.
101lte la vechile atalU de emiile dem ca este InterHan! sa privim regatlril profesionale a tlneretu-
din tara noastra fi televizoare, re- r.
1,11 ,1 a rldlclrll nivelului da culturi
muzeul'" cauza ti prin prisma vid-
prezentind momente Importante din tehnica generela a publicului vizi-
tatorulul care a luat contact cu e.-
tator,
evolutia. acestOt aparate. In tele- pozitiile de b.za ale acestuia.
viziune, detl este un domeniu et" In Umili una! anch.te palhosocio-
de nou, timpul a decis deja loarta logic. s-a remarcat proc.ntul ridi-
unorJnltalatli dlp"'t., ..erlnd u·Je cat da -'evi (35) ,1 muncitori (18)
In rindul momentelor cheie din car. viziteaza muzeul, fapt CI do-
Istoria tshnlcll, a .. cum este cazul vede,ta ca acelta .... util In acti- Ing_ EUGENIA URBEBCU.

13
-

de fizd, chimir. biologie truse: mijloacelor de invllll.mint reali·


~ntru ,matematiCI., apara;urA şi ~II~ ~n n~man1 mArirea fiabdi-
, eslgn modern o c
casOOl de laborator de uz
nerlll, echipamente tehnice aud!: ~eplle tehnologicA su",rioară ono
btatlv De mn d ' ca-
~~~:Ie, planşe şi hirll in relief şi fap;ul ca e menţionat este
Je, preparate nucroscoplcc' d o mare parte dm pro-
mtru:uum In masa plasticA ' uc\ia lntrepnndcrii _Didactica"
Printre prtnclpalele atribu~ ale este destmlltj IIceelor industriale
trei decenii In urmA
I se produceau p .
... elc cu bulA de Irometrc, ni·
Iru produce aer, aparate pen.
aparate _ ,rea gazelor. mulaJc.
$1 Instrumente mod
:I~I~ tl~hdnOJogie. el! şi ca dl::~~

13 " ecursul anilor produc-
~U_Ae'~o:r~~f~at, .dlversificin-
InvăIAmlnt mod~Sltitldor. unUI
cordat la nevoile ro puter,n1c ta-
lnlrtprinder~ O::Oid'IC;:.AS-
•..........., ...-"..
.•-
t
lAzi,
a ajuns _ a.. dC81t
al unei txf:~:IPa~J produdhor •
de InvAlimlnl : : I It cu mijloace
modeme II lZale cu ulilaJe
d .11 • concepute in ccncor-
ant"'cu cermlele Ithnol
dldacuce actuale I ogllior
tehmc _' a parametri
IribulI~~:n~~~Clla rldlCall, con·
manenl de - procesul per-
1'minlului pe~C;llOnare a Invi-
romanesc.
Tn prezent
produse d'
aici se ,.
rea luază
nlor de . cs~uu~~e tuturor tipu-
• ,,"5111U 11I de invatAmfnt
Incep nd de la orAd" . '
nlnd
_ cu Inv'I''''minIU şi letml-
_ Inl,IC SUI"·
P nnlce aceste prod
truse compl use se numlră
exe pentru expenenle

ALI MENTA TOR


nor.

'.1
.... ,.,. . t-------~~?
_..
EXP PENTRU

14:----=---~-
DE ELEOTR~~:m~
----------------------_.oor_

BALANTA
SCOLARA
ce au o pondere Însemnata in
sistemul de pregAtire a tmerei
generaţii.
S-au asimilat In prodUCţie noi
module, care imbogll\csc ~ria
mijloacelor de tn\iAţAmînt desti-
nate studiuluI fizicii. pentru lu-
crări demonstrative concepute
pentru l1llIi multe grupe de elevI.
Printre acestea se numără modu-
lui cu componente pentru studIul
radiullilor mfraroşu şi ultravIo-
lete. radiOmetruJ cu substan1e
lununescenle, eleclro!ICopul, mo-
dului peluru lIudlUJ fizicii nu-
cleure ce lire printre conlponcnh:
comeru Wilson cu surSll de ta-
dillţli. delectorul cu conlOI Gei-
ler, ecrane de alummiu. plumb ,i
pohstlrcn. precum $1 o sursa de
radla~ C1 . fOI pentru studIul
·fiZICII 1-8 'l"eah:1lI1 un KI de ma·
cheIe pentru retroproiector pen-
tru Ilustrarea Ilpunlor de mo- de bucl1li, vor fi diruwte fi prin de produsele tntrepriilderii 1<01-
toare cu ardere IntemA. Printre magazinele de specialitate, dactica» ale drcl reaJilli.ri, piese
cele mai nOI produse destmate: Tinerii constructon amatori, componente, tru'\('. uparate de
iiCohlor se: numără un voit metru cel Interesall pentru uularta labo- masura $1 control. con~lItule:e)[ce·
electronIC (10 Hz- I Mllz; ratoarelor propni pot bendicm lente elemente pentru autodotare.
~ mV 100 mV 100 V
300 V), ° sursA de Jbasa tensiune
(O 18 V:3A; O :\ VO.8 A'
TOAR cu I TEANI
2V 10 A). un mclloscop tranzis-
tonz:lI (20 Hz 2 MHz cu Iffi'
pedanla de intrare 10 Mit
50 pfl. un spectroscop didactic
(25- ·300 mm) eu eertln de pro-
Iecţie 40 120 cm. un mulu-
"ohmc:tru cu 8 (tame (4 c.c. O IV;
O 10 V 0-30 V; 0-300 V ~I
4 c.a. O- 2 V: O 10 V 0·-30 V
ŞI 0- 300 V). un speclrorOlomt-
tru (400 800 mm) cu prismă şi
monofa.scicuJ. linie cu perna. dt
atr Pnntre alte mIjloace de in-
vaţaminL de astA datA <k$tlnatt
~I cirCUitulUi comercial. se: nu-
mărII truse:lt ",TInArul rlZlCian"
In douA variante pentru 51 de
txpenenle de mc:canică şi pentru
.\2 de experienle de tlectricit3te.
un metronom cI«tronic tiP Kit
}I o balanţa demonlabllA (90 mII.-
100 g). Aceste produse. rtahzate
in 1982 In numAr de peSte II 000

I
BREVIAR
D.S.I.M.
Marele avInt pa car. 1·. luat In ţara noutrl. ml,car•• de INDRUMA" PENTRU
InvenţII ,1 InovaţII, faptul ci o m .... parte dintr. animatorii INTOCMIREA DESCIUI!IULOR
acesteia .Int tineri muncitori, tehnicieni, mal,trl, .p.cI.II,tl, DE INVI!NTII
mal puţin familiarizaţi cu ,.,lllaţle .p.clnci, cu normei. ,1
preclzlrlle privind .-.dactaruinvenţlllor. publlclm o .elecţla D.sc:rlerea In.... nţ'.' trebuie d
red_ In mod du ,1 prKl. IOIII'~
da mahlrlala menite 1'.prIJln& apllcar•• In producţie. celor tehnici fi contribuţia or11lnall adul!
mal .... Ioro... Idei, apte .1 .. constituie In brevet. ,1 certifi- d, .... tor 1, toIuţ1ona,... problemei
cat. de Invenţie. tehnic. propus., deUmltlnd ac_d.
contribuţiIIn raport QI nadlul tu-
noscut al t41hnlcil din do~nlul de
aplica,.. I In .... llţ/eI.
Textul daer'erU Invlnţll' cu-
prinde urmltoarel. capite" ca,.. ..
•• pun luee.. lv, Tn ordln.a Indicati
mal Ioa, fi .... a 1. ieri. d.numlr..
capitolului rupKtlv :
1. Titlul Inv.nţl.1
- Con,ln. o formular, ci ..... ,1
concilia pl"Ob"m.1 pa car. o r.ml ....
Inv.n,l. fi .... dlvulalru -oluţl.1 t""-
nlu car. constitui. ln.uşi obiectul
Inv.nll.I,
- Tr.bul.1I fI.ld.ntlc cu ul din
urar.. d. b,......t.
1. Pn.z.ntar.. ~m.1 AU pro-
blam.1 '"' areo rezolvlln.,.nţl ..
CU praelu,... dom.nlulul t.hnlc
la c....... ref.rI
- Constituie prima rrall • de ..
erleril ti poate .v.. urmltOllr. (or-
mulare : elnvenţl. . . rereri la \In
aparat (dlapoddv, Inltalaţl ..
proc:edeu, metodl etc.) d .. tlnat

• (utilizat) IL •••
- Aceastl frul reproduce In
prima la parte titlul Invenlle1
1. Prlzlnta,... atadlulul cu-
noscut al t.hnlcll, 'n problelnll
care face obiectul Invenţlel, cu
"'Inţlonar_ de:u.vantaj"or .0-
luţlllor cunoaeut.
- Se prezlntl, pe rind, Tn mod
luccint, firi a fac. ap.1 1, des.n •
• xpllcatlv., :1011,11111. cele mal apro-
piate de obiectul Inv.nll.1 ura au
Icelq:l !COP, cu Indlcara IHintN fI._
a,.. dintre ac..tu a deuvannj.lor.
- Se recomandl a prez.ntarea
fledrel -011,1,11 tehnlu cunoSCUti II
Inceap.l OI Iormulare.: .in aeopul. ..
esta CunOKut un aparat (proc.
deu, IMtala~ metodl etc.). -
18
-
dupl an s. expun. pe .eurt toluţi. pretluri care uf\jnul Inţelq.,.. _ TItlul conţine .numit. d.numlrl
,1 dezavantajul te le sr•. toluţlel t.hnlce. com.rc:lale etc.
-In cnul In care sint cunoscut. 7. PAlI:.nta.......ntaJ.lor , . _ ~ stldlul cu_cut II tehnici i
mii mult. toluţil t.hnlc., acestea SI lI:ultate din .pllcarea Invenţiei ... -prevntl numai dezavantaj.l. 110-
.numeri ca mal sus, Indlc1ndu... _ Se recomandl urmltot,r ... for- lu,l1lor cunoacute ,i nu solutiile
totod.do mlterillul documentadolo- mula ... : « lnVlnţ" prezintA urml- In.,,1.
slt_titlullrtlcolulul, revista. numlr toaAI. • •• ntaJe :». _ in pretentarea princlpl.1i NI
br.vet. ţara care 1-1 ICOrdlt .tc .• 1. Redac:ta.... re. .ndlcirllor Indld numll lVlntaj. ,1 nu toluţl.
In.erl" Intre parltlte~ • . - Daci Inv.nţla se ref.rI 1. o t.hnlcl noul cu c... te are • mii
4. Pr.zenta,..' principiali <,.. m.todl sau un proced.u ,i &parat, caracteristic.
Instalaţie .tc.• revendiclrU. Aferi-
n.rall) a Mluţl. tehnlm a in- _ La pret.ntar... exemplelor d.
.enţlel. cu indica... mlJloac:e&or tot,re .. aparat IaU Inltalaţll vor fi 'PUare: repe"''' nu .Int Introduse
ce .limlnl d......nt:aJ.I. _Iu- distincte dl cele d. m.todl sau In ordine tresclco.re In "lIt; I I
(lIIor cunOfCUte proced.u. Indici valorI ,1 dlm.nslunl In unltlţl
_ Inv.nţl. SI .xpune utf.1 Incit _ Cind Inv.nţla pretind un carac- d. mlsuri nestaodardlut. aau tipuri
Il se Inţ.lup. probl.ma tehnld fi ter mal complex. o serie d•• Iem.nte da pl... ,i mlterlale prin d.numlrea
tolutl. t.hnlcl noul. pot fi d.tvOltate In rev.ndlclri se- In unltlţi de m1suri n_tandlrdlute
_ Soluţii tehnici noui .. prulntl cund...... iaU tipuri d. pl... ,1 materi.la prin
In un. nu mal multe frau. Ilri • - O ... vendlca ... cuprind.: d.numlrea lor corn.rdlll; ... Indici
flC. r.f.rlr.l. d... n•• punlndu-J.ln .) un preambul care conţin. titlul instal.ţla nu conltrucţll ca o Ilmpll
.vld.nfl el.m.nt.'. noI. Inv.nţl.1 ,1 .lem.ntel. t.hnlc. al. ln,INlre d ••Iem.nta sau ples., Ilrl
- In ClJ.ul Invenţlllor complexe Invenţiei care , . plrte din stadiul a " Irita Inllnţulr. funcţionaU,
(proced.u ~ Instal.ţl., metodl ,1 CUllOKUt al tehnicII ,1 dintre eli: ... Intarca.leul fl,u,; In
ap.rat .tc.) SI prnlntl Intn proc. b) o a doua parte In care 1& pred· cuprinsul textului descrierII.
d.ul AU m.toda. apoIlnstallţl •• ap'- tem el.m.ntel. noi lle Invenţiei. - La rev.ndldrl .Int m.nţlonlte
ratul .tc. C.I. douli plrtl (. ,1 b) .Int 1',lt. numai .. Intaj. ,1 nu toluţla t.hnld
_ Ca redac:tlrtl, SI poate utillu prin .xpresll «caracterlzat(l) prin noul ; ... r ...ndlcl dlm.nslunt, Ilri
formularei dIn rtlv.ndldrl. ari • ac:_ cl. .. ) ca acen... ti fie determinata In obp.
se Indica ,1 rtlplrtlle. -In cupriMUI ~endlclrllor. pen- ner. . .fectulul tehnic nou: r ..endi-
_ Nu •• VOt" m.ntlona ...ntal'" tN ufurarea Inţe:I".rll, repe ....1e clrlle d. metodl sau procedeu nu
obtinut. prin aplica ..... Invenţl.1. .I.mentllor ... Introduc Intre paran· sInt 'Ipar-atl d. cele referltoa ... Ia
S. Prezentar.... pe ICUn, • fI-
,urllor .aplicatlv. (d...~e A
Intoc:meK sepan.t, Iar In tJextul
tu • .
fNTOCMIREA
REZUMATULUI
struCţia noul .tc.
In'Ullatle, respectiv aparat atc.: con-
aritatl ca o In--
,Irulra d. pi_ IaU subansamblurl
cklCrlerli A upliclAmnlflcaţla _ R.zumatul con,lna .lemlnt.1e firi a ... IriUi l-altura funCţlon.1I
fl,urllor conţinute) principale ala Invlnţl.l, redactar. dintre .1.: ... rev.ndlel. unei. tolUlU
_ Prtlllntarll fl,urilor SI fate lui cuprintlod urmlto ..... I. : dome- constructiv. nu prin aritar •• con-
In.lnt.. dIKrl.rU.x.mplulul d. r..-
IInr • .
niul din care face Plrte Invlnţla ,1 creti a modulul de rallure. ci prin
trlmlt.re II fllurl (da e.emplu ;
probl.ml pe car. o rewlvl : Indica-
.. PAll.nt:ar. unu1a AU me' r . poslbllltlţllor de apUca ... sau .... carac:terlzat prin ac. . . el Me.
multor uempl. de ..-lIza,.. a utillure, prlncipaliii a..ntaj • . comtltult conform fi",rl! 1, ...),
Invenţiei _ Con,lnutul retumatulul poata SI revendlel. ,1 alt••I.",.nt. necu-
_ De.crl.r. . .x.mplulul de rllU- avu. c.1 mult ,SO d. cuvInte. priM. In d'Krler.1 .x.mpl.lor de
ure Intep •• dupl cu, cu prezentarII _In CIlullnv.n,lIlor din dom.nlul relUure.
dlspotltlvulul (.p.ratulul. Imtal.,I.I) chim Iei. daci est. neees." ... va _ La fl,uri: .1 pretind linII sau
In It.re statld. dupa car. SI Indici India ,1 formull chimiei te arac· hqurl dlven cokIrate; des • .,.I. con--
modul d. aplicare aau de funCţlon.re. terlteul cel mii bln. Invantll. ţin t.lIt., dimen.luni. valori: 1. fl ..
_ In callul procedeelor SI .num.ri care fllurl num.rotarn reperllor
fn.l. (op.ratlunlle), Indlclr•• suc- INTOCMIREA DESENELOR .......Ia d. flecare dltl d. 1. 2 ....
ce.lu nllor ,1 I re,lmurllor d. lucru _ Des.n ul orl,lnal (ale) se .xe-
(temp.raturl. preslun••tc.) p.nt'" cuti pe format A4 (297 x 110 mm- ANEXE LACU.EREA PENTRU
real.u..... riedrel fue. In mod exeep,lon..1 formlt Al- BREYETUL DE INYENTIE
_ Ood ....mplul de real.ure SI 420 297 mm), in tu, nqru, t\I
... pun. cu r.ferire II des.n., In t ... t respecur ... normelor d. repru.n- u cerere. pentru brevetul de In·
se Introduc reperel. corespund- t.,e st./tdardlut•. .... nţl.l' anu:.uI:

~~:;:~~~~~:=
toar. fledrul .Iement: In troducere. .) descrl.r. Inv.nţlei In .....m-
reper.lor In text " f~. In ordl.,... pllre:
cresdtolre I numerelor. - O b) da.n.1e ... plicatlveln .. elllm-
_ Pentru. u,ur. Introduce .... re- pl.. re:
perelo r In ordinea creKlto.re, •• c) rezumatul descrierII Inventl.l:
rlcom.ndl ca Ile II fl. Introduu d) nod cu referinte blbllo,rafl"
IntII In tUt " apoi transpuse In de- In .. 'lIempl.re;
sene, pe muur-a ap.rltill lor In text. .) declaratia de cHiune a dreptu-
Detallll. de forml al. reperelor rilor uupra Invenţl.i due o or,a-
... vor nota cu •• b.c..... 1., .ubansam· nlUlie socialisti din R.S.R.;
bluril. cu A. 8, C .. . f) dovada d. pl..tl a tu.lor:
_ ~ o Invenţie compl.xl se pre- Il ln,el'l,r. Invantatorilor pri-
tind intii procedlul (metoda). Iar in vind Implrţirll recomp.n.sel ;
continu..... ap;an.tul. IMt:lI .. ~I...tc. h) date t.hnlce aau economice ob-
_ Se pot pretenta ,1 explla.tii teo- _ T itlul con,lne ,1 tolUll. in- ţinut. plnl In pruent.
retice, ...:wltat. obţinut. iaU alte vlnţiei.
17
--------------------

QTC deYO
-

DIPLOME
CONFERITE
RADlO-
AMATORILOR

DIPLOME ROMANESTI VO DR (Ye Oanube Rhw> ploma ora,elOl'" m ....


Vo .1.0 (VO AII ~istrict.) Oi. Diploma DunArII 5fo acoreIA In tr. claM PIIntru
ploma dlstrlct.lor VO P"nlru 'agMurI In 2 benZI cu 3{2 legllurl dupa 1 lanuarte 19ED cu
ta!11 din flec .... tar4 dunAr.ana ~2<Vl0 din locahtllll!e de mal 10';
Se acorda pentru legtltun ':u (R.FG., AUltr,a. Cenoslovacia, Un- Ala~andrla, Arad, BacAu, Bata
d,"lrictele romAne,tI de la Y02 la gSfll, luoo.la~I" BulglHla, RomA- Mari, Bldad, BOlo,anl, Bra,oy,
YOI!, r ••lilate dupa 1 .. nuarNi 'IM!O, nlll, R.5.S. Mr"do .... n.llc6. R.5S. Bn!lli!., Bucure,ll, BuzAu, CAIAra",
IIIdel: UcraineanA), >anda da 3.5 MHz Clmplna, Clmpulung, C!uJ.NapO<:a,
CI ••• I fi dlstrtcte' 1~f!i3 fiind obllgator e. piUI Sr'3 legAturi Con,tanla, CraloYa, Oa"''' FAgAra"
slalu din fNIC .... YO pe efll pu,., J(2 benzi, Foc,anl,Galall. GiurgiU, Hunedo.
dIstrict: 3 MHz obligatone. Cifra a do.... ra, la,1. lugoJ, Medgldla. Madla"
CI•••• II-a II districte: ~4/2 .. uIta'" la DX-uli. Ura beneUcla- Gheorghe Gheorghlu-Oej, OradN,
'Iat~ din fiecare â de libera alegefe a be,ullor. ln Palro,ani, Pialra Neam\, Piteşti,
O'stnct: loa'- cazurile legaturile respectl"'e Plole,tl, Reş'ta. Roman, Ro,iorli
Clau • III .. 4 districte; )(?II trebuie sa flloat flcu. cu cel put," d. Vede, RlmnlQJ Vllc ... Sibiu.
,t_\l1 din fiecarl trei Orll. de la Duntre. legltun Sighetu Marmatiel, Sighişoara. Su·
d'strlct. valabile dupa 1 ianuarie 1960. c."'.. Timişoara, TIrgu Mut.ş,
Prtma cllrA "1 refera la radio- Diploma se mIII eliberellli pentru Turda, Tulcea, Turnu-Sa",..in.
matorll.mpl•• aţl In zonele ce HI, leoitur! ClJ 3 din ţirlle de mal sus, YO 2 x 2 (VO 2 on 2. metlf"S)
111,.20:. doua -14,11. 21.33.34: Inclusiy YO, pe 144 MHz. Diploma c.lor 2 matri pentru
II treie la realul lumll VO LC (VO Larg. Citi ••) D~ legaturi cu 2 sta,11 YO In banda de
1B
144 MHz. Nu sInt valabile legAturile prinzlnd Intotdeaune VO.
la o distan"IA sub 25 km sau Inainte VO 45 P (VO 4S-th Parallel)
de 1 Ianuarie 1960. Diploma paralelei 45 pentro lu-
VO 25 M (VO 25-th Meridian) crul cu statii din Franta, Italia, Iugo-
Diploma meridlanulul 25 pentro slavia, RomAnia, R.S.S. UcraineanA,
lucrul cu statii din NOrlegla, FIn- R.S.F.S. Rus! (UAS), R.S.S. Ka-
landa, R.S.S. EstonA, R.S.5. L. uhA, R.S.S. Uzbec!, China. Mon-
tonli, R.S.S. Lltuanianli, R.S.S. el. golia, R.S.F.S. Ru s! (UA .), Japo-
10rusA, R.S.S. lkralneanli, RomA- nia, S.U.A. ~ 7, W ., W O, W 8), Diploma
nia, Bulgaria, Grecia, Libia, Egipt, Canada (VE3), S.U.A. (W1), Ca-
Sudan, Republica CentrafrlcanA, nada (VEI ), dupa I ianuarie 1980,
Zalr, Zambia, Zimbabwe, Bolswana, astfel: clasele 1111/111 pentru legA-
RepubliCII Sud-Africanli, dupa 1 Ia- turi cu le{1:?J61Arl, cuprinzind Inlol-
nuarie 1960, 88tfel: clasele 11111111 deauna VD.
pentru leglituri cu te{I2IS tlirl,cu-

Uzeaza slmboli
CLASE DE EMISIUNE b) banda latefel! unicA;
- unda purtatoare redusA:
simbol Â
Diferitele emisiuni de radioco- lor frecvenţe de modulatle audibile, - unda purtatoare completa~
municatII se clasificA dupa urmA- sau prin manipularea prin lot sau simbol H
loarele caracteristici: nimic a unei emisiuni modulale(caz - undA purtAtoare suprimatA:
,. tipul de modulat" al undei particular: emisiune modulatA n&- simbol J
purtatoare principale: manipulatA): simbol 2 c) douA benzi latarale Indepen·
2. tipul de Iransmisle: d) lelefonle (Inclusiv radlodlfu- dente: simbol 8
3. caracterlstlcl suplimentare. zlune sonorll): simbol 3 d) bendA lateral! rezlduell:
La punctul 1 distingem: e) lacslmlle (cu modularea unei simbol C
a) modulatle de amplitudine: se purtAtoara principala, lIa dIrect, Ile 1) Impulsuri:
utilizealA Ilmbolul Ai printr-o subpurtAtoare modulatA In - modulata In amplitudine:
b) modulatie de frecven1li (sau Irecventa): simbol 4 simbol D
fUA); se utillzeatll Ilmbolul Fi Il televiziune (exclusiv Imagi- - modulata In 16rglme:
c) modulatle In Impulsuri; se nea): simbol 5 simbol E
ulltlzeatA simbolul P: g) telegrafie duplex cu patru frec- - modulate In fazA (sau poziţie):
Pentro punctul 2 avem: vente: simbol 6 Ilmbo! F
al absenţa oricArei modulatll des- h) telegrafia armoniei multlcale: _ modulate prin ImpulSUri codl'
tinate sA transmita o Informatie: simbol 7 flcale: simbol G
simbol; 1) cazuri neprevllzute mal sus: (Dupl TRAFICUL
b) telegrafie IArli modulatle prin- simbol O RADIOAMATORULUI d.
Ir-o frecventA audlbllA: slmboll Tot astfel, la punctul 3 exista 51-
ION MIHAIL IOSIF, Editura
c) telegreflE' l'I"n manipullue prin tualllle:
tot sau nimic a uneia sau mal mut- a) banda laterala dublA; nu se vli- Sport·turl.m, 1972)

umar

. ",
19
-
In precedenta ediţie il Almanahulul «Tehnlum " v-am pre ze ntat. ,t i m _ţ i cititori,
citeva d intre principalele act'vl tlţ l a le Institutului N aţ ional de Informare , 1 Docu-
mentare. Continul m . cu prile jul aces t ei ediţii, sl vi co mpletlm i nfo rm aţ iile ne cesare
pentru utiliJ:are a unu l Instrume nt a de cvat pe ntru munca de ce rce til.re ,1 proiecta re.
pentru tinerII Ino va tor' , 1 inve ntatori.

~I.N.I.D.
la dispoziţia du.
Ioalelor sistematice. Cu toate aces-
apariţII editor iale ,1. In mbura poll- tea. pr in slmplt parcurlere I '1.111'1"
INFORMAREA CUlUN1A blluhll. sI·1 ofere. Intr'O forml con· relor respedive, Ip«lalinull,1 poate
ASU""A LUCI\A.,mOR NOU cld, toate Informaţiile necesare se- forma (dupl titlurile articolelor) o
A,.,ARUTE lecţieI. 1mll ine ,enlrall uupn noutlţllor
Informare. retrospectlvi pe bau Aplrute In ultima iumltate de aplrutl In domanlu , 1 se poate opri
d. blbUoerafll ne polle satisfac. In secol, unltlţlll Ipeclallute de Infor- 1, unulllu mal multe art icole pe care
mbura In cue n. ajuti si r"*zolvlm mare ,1 documentare au fost create poate si le consult. In or l,lnll.
o temi In IUCN fi nu .aranulad Intot- tocmai in scopul alaborirll ,1 dlfu- AyalltJ.jul revistelor de sumare
deilu~ r'IOutatea Informaţiilor of.rl- urII unor uemenea Instrumente de constlln faptul ci u llu r1 lnformarel.
te. Or, In condiţIIle revoluţi ti Itil nţi­ leleclle. obiectul ac;tlvltllii lor fiind uupra Iftlcole lor publlClte Intr-un
flce actulle, ritmul Innolrll cuno,tln- colectaraa. lnallu. 1nmllnlnaraa, l\>- domeniu de .pecl,lItate AU altul Bri
ţ,lor Hte extrem de rapid, Informa- Ihirea , 1 dlfuar. Informall1lor prl. ca specialistul si fla obll,,, .1 1011.
ţHle pe ,.re le POledim b. un moment vind documantele publicate In dife- cite din blbllota cl revlstale respec'
dat dovedlndu·" dauete dupl nu· ritele domenii ale ,tiinţei ,1 tehnicII. tlye, economlli nd utlel atlt propriul
mal dţlya .nl. latl de CI specialistul Unele dintre ,cate unltll l ,1.1 un du timp, cit ,1 pe cel II blblJotaca·
de utlz.l t rebuie II 'nyeţe continuu, profii mu ltldlsd pllnar, elaborind In· rulul. Mal mult , el. asl,uri Informa-
noţlunlla de ,...eleI,r. ,1 I nvlţa,... strumente de Informare In mal multe rea la dlstanţJ asupra Irtlcolalor pu·
p.rm , ,...,..tl deyenlnd obl,nulte in discipline ,tUnlm'e (a de plldllnstl. bllc;ate In reYlltele strlln. abonata
tllele noastre. A In""ţa la nlyalul tutui N.ţlon,t da Informare ,1 Docu- In numll 1- 2 exemplue pe Intra..,a
specialistului lnseamnl, In primul mentara), altale sint speclliinta In· ţf,ri, Ilralnd udel Intr'O mhurl nell·
rind, a te Informa la:r.1 cu toate nou· tr- un .Inlur domeniu If,U dl.clpllnl mltatl arii beneficiari lor are 11.1
tlţlle aplrute In propriul domanlu , tllnllfld (a de plldl Oficiul de In· acces la Icana r.y lnl.
de apaelaUtata. Accalerarea ritmulu i formarl documantari pentru Indus· 2. PublicaţII de tltl ... rl ,I.tema.
de Innoire a cuno,t l nţelor a dedan. tr il constrUCţIIlor de m~lnl). Biblio- tlzate t. m atlc:. Sint de fapt colecţII
",t Ind explo:r.ll Informaţlonlll,c;a. tecile mari. cum lint Blbllotec;a Cen- da r.ferlnţe blb llol nfl ce Irupllte
racterlutl prin treŞteru exponen· trali de StJ.t, Blblloteu Academlll tematic ,1 ad ltate la anumite Inter-
ţlalla volumului delnformaţU noi pa RepublicII Socialiste Romlnll , biblio- vale de t imp In .copul Informlril
unitatea da timp ,1 avind drept con· tecile cent~l. un jyel'1 ltJ.re din Bucu· 'peclall,tllor uupra IPIr I,lIlor de
seclnţ! numlrul lucrlrllor publicata re,tl , 1 Clui-Napoca,ofert, de ue- drţl , 1 art icole In diferite discipline
prin ca rt IIM comunicate aceste In- menea, servicII d. Informlre ,1 do- ,tllnţlfke . Diferenţa f'll da rev luele
formaţiI. Numai In domanlul ch imiei, cumenure deosebit d, utile specia. de sumar. constl In primul rind
de plldl, ap.r anuii aproape 400 000 lI,tllor din economii na~lonall, intr· un ,rad de elaborara mal rldklt,
de documente de diferite c;atelorll : Un ltlţlle de Informare ,1 docu- serv iciul oferit de ... nltlţile de Infor·
d.rţl, oomunldrl, rapoarte de cer· mentare oferi Ipeclallftllor urml· mare ,1 docume ntare constind In
cetare, .rtlcole de reylne, tea de toar,l, tipuri de publlaţU ,i lIrvlcll acest cu nu numll In simpla repro-
doctorat, breyete de InvenţII ett. de lImnalue blbllolraflel : ducere a titlurilor documentelor res·
Citind 24 de ore pe :r.1, un specialist t. ReY;lt. d. l um a r .. Atest~ pective. ci, In principal, intr'O ,r... •
In dllmle nu ar putea parcur,e nltl reprezlntl cea 11'1,1 simpli ,1 mal ope- pllre tem.tld rezultJ.tl ln urma unei
5% di n totalul acestora. EL va fi rativi forml da $lmnalar, blbllolra- atente analize a taxt elor acestor d0-
obll,at deci si "Ieaeze din mIU flel a articolelor de reylltJ. constind cumente, În concorda nţl cu cer ln·
documentelor nou publicate pe ace- In r,producerel.. In limba romlni AU lele Informaţionale ,le beneficiarilor.
lea are II oferi realmente noutlli In limba orllinall, asumarelor revis- Semnallrlle bibllolrafice dlfuute
relevante, date utile c;are sI_1 oom· telor , tilnllflce pe mlsuri ce acestea prin Intermed iul rlYistelor de titluri
pleteze cuno,tinţele deja dobindite $Osesc in fondul documentar. Su- ,Int in$Oţlte, cel mJ.l adesea, de
sau si-I IUlere:r.e Idei noi priylnd mare le sint &rupate tematic dupi Indkl de dulflare zedmall. cu-
d.ile dl rezolyare I problemelor profilul reYistelor, datorltl Insi dl· ylnte-chele sau alte elemente de
spetlflce domeniului $11.1 . Pentru a Yersiti,il lublectelor abordate, d, caracterlure care dau o Im"lne
opera acealtl Sl!!leqle, spedallnul obicei, de articolele p ublicate in complet! uupn conţinutului Infor·
are nevoie de un Inlitrument adec- acel~1 numir de reylst~. Irupajul maţlon" al luc;rlrlior ciute. De U~
vat, care sI·1 Informeze uupra noilor nu este ~tit de strict ca In cazul ati' menll. multe dintre Dubllcatlile de

''0
tltlun .Int insoţlte de indexuri pe
materii ,1 pe auton - instrumente
de repslre - , are ulureul Într.o
tnll.u.tI a tnducerllor ,tllnţJflce,
tlhnlte ,1 economice, orcanîutl la
I.N.I.D.. INFORMTRADUCERI sem- adrese
mlsurllnsemnatl.electarea openotl

,.ta
de Ipeclalllt.
1. Re ... d. referate. O se-
IKţie mal rl,urau! a documentelor
,1 un nivel utlsfleltor de informue,
naleul traducerile efectuate s.au În
CU" de efectuarl In ţlrlle membri
ale C.A.E.R. din limbi creu I(c.,l-
bile. Pentru tAduceriie efectuate In
ţari, fI,ele d. semnalari cuptlnd
utile
• Biblioteca Institutului de arhi-
tecturii .Ion MlncuI, str. Biserica
mal al.. pe problem. comune, uo- datei, blbJlocrafice d. identlflare a Enel nr. 1-6, aectorul 1, 701<l1 -
elate Iocle eu temi in are dorim al lucrlrllor tradu.. ,1
unitatea are a Bucure,tl, tel. 1<4 110 06.
ne documentlm, pot fi realizate cu efectuat traduceru. Pute,1 obţIn. • Biblioteca Inatltutulul de mina,
ajutorul revlnelor de referat., are, x.rocopll dupl tnducerlle efectuat•• str. Inatltutulul nr, 20, HO-2675,
In afara referinţei blblloCrafice ,1 a existente In fondul Evldenţ.1 centra' Patro,anl.
.I.mentelor de claslflare a docu- Uzate a traducerilor ,tllnţiflce. tlh· • Biblioteca Inatitutulul egrone-
mentuluI, of.rI 'pre con,ultare ,1 nlce ,1 economice, ..mnalat. d.
I,N.I.D., completlnd un formular d.
mic .Ion Ionescu de ., Bradl,
un I<un referat asupra JoCestula, In Aleea M. Sadoveanu nr. 3, IS -
are elta retumat conţinutul lui In- comandl. &eOO. la,1.
formaţlonal, accentulndu-.. in 'pe- • Biblioteca Inltltutulul agron1>
clal elementeie de noutate t.hnleo- SISTIM CATALOAGE mic, Cal .. Aradului nr. 14A, TM-
,tllnţlflel Introdu.e de autor. INDUSTRIALE ltOC1, Tlml,oara.
4. Stlnlell de dlfuul"II .. I.c- Avind In ~edere s.arclnlle actlvitlţll • Biblioteca Institutului de m.
ti",. a Informaţiilor pe profll de de Informari ,1 documentaNl, de dlclna ,1 farmacla, BeL or. Petru
be".ficlar (051). Evoluţia t.hnl· relllurl ,1 difuzare In economia na· Grou nr. 8, aeetorul e, 76241 -
cllor Ipedfic:e de anallu documen- ţlonall a Informaţiilor privind pro- Bucure,tl, tel. 4g 30 30.
tari a creat po.lbllltatea automati· ,1
du.. l, tahno loaille, I.N.I.O. orCI' • Biblioteca I",tltutulul de mecll-
drll rachlrll ,1 selectlrli Informa- nluau .~Idenţa centnlllltl a tata- cina" tarmacle, Bd. Plate Liber-
ţiilor documentar" a utlUdril alcu- 1o...lor ,1prolpectelor romine,tl taţU nr. 1, CJ --3400, CluJ-Napoc..
latorulul ,Iectronlc nu numai In d0- ,1 nrlln. primIte In ţari, pe baza • Biblioteca InsUtutului de mecll-
meniul carcetlrl! blblloCfllflce retro- drora oferi un ,ervlclu de Infor- cint" farmac" .Prot. dr. Dimitrie
,pectlva. dar ,1 In r.allu .... unor maNi ,1 documentare prin dlfull,... Bagdaae" , atr. Unlversltl1l1 nr. te,
funcţii da ..Iectare a documentelor cGhldulul cumulatlu, cari semn.- IS - e«lO, la,t
are rlIpund cel mal bine cerinţelor leul, .ub formi de fi .. decupablle, • BIblioteca Institutului da medi-
de Informare ale fledrul beneficiar. macerlale •• Inenteln .vldanţa cre.tI cina, str. 23 Augual nf. 2, TM -
Au aplrut anfel ~a·numltele oi.. Ghidul este Itructunt pe pirţl, 1QO(l, Tlmi,oara.
teme 051», In cadrul diran docu· dupicum urmead: ataioqe de pro- • Biblioteca Institutului de mecll-
mentele nou aplrute, anallute din du •• ,1 tehnoloa:l1 reallute In R.s.R, cln6 " farmacie, atr. Gh. MarI-
punct de ~edere al conţinutului lor cu colabol"lre. Iitor 11r1 ; tatala.,e nucu nr, 38, MS - <4300, Tlrgu
Informaţlonal, ,Int descrise cu aJu- de produse ,1 t.hnoIoC" reaUute In Mure,.
torul unul IImblJ documentar con· lite ilrl. FI.are .parlţle cuprind. • Biblioteca AClldemlei de atudll
nnţlonal ,1 .Int apoi comparate de un Index tematic ,1 un Index alfabetic economice, Plate Romana nr. 6.
ditre alculatorulelectronlc cu .pro- al autorilor, lar.1 1 ]·1.. numlr repre- ..etorul 1, 70167 - Bucure,tI,
filul Informaţlonala II fledrul ben.. zinti un Ind •• cumulatlv anual. Matl· 'el. It 03 30; 110610; 11 5Q 110.
flclar In pane, ducr" cu ajutorul rlalell semnalati pot fi consultati la • Biblioteca Inatltululul de adu-
lKelullJl limbaj ,1 InmIJnlnat dl. sala d. lecturi a bibliotecII Inltltu- ceţla flzlc6 ,1
sport, str. Maior
nainte In memoria akulatorulul. tulul, Iar la ce~ru beneficiarilor Constantin Ef'IEI nr. 12, sectorul e,
Aceste comparaţII le fac pentru fie- Int.,...ţl 'e pot efectua .Irocopll 7Şl02 - Bucura,tl, laI. 31 44 40.
ca,.. refer,n~ blbllocraficl In plne. iaU fotocopll ale documentelor ori- • Biblioteca InstllululUi de Inv&-
cu fI'are profii de beneflclar, la vi_ ClRale lamlnl luperior, Call8 MlllrA,.."
tau de lucru specifici alculatorulul nr. ISi, ee - S5OO, Becau,
electronIc. In funcţia de rll2ultatele BULlTlN OI REfERAT! DIN • Biblioteca Inatltutulul de In~6-
pOtlt,~e JIU IMcatlve ,.. acestor LITUATUIII.A $TIINTIFICA $1 IAmlnt su perior, str. Victoriei nr. 76,
companţll, referinţele sint expedia- TEHNIcA ROMANA MM _ <4800, Bala Mare.
ti rapid beneficiarilor ale dror Publicaţie de semnalare, In ţari ,1 • Biblioteca Inatltutulul de InvA·
cerln~ de Informare coincid cel m.1 peste hotlre. a cetor mal n!preten· tamlnt auperlor, BeL V,I, Lenin
biRt cu conţinutul de Inform.ţll .1
documentelor respective.
,atlve rea!idrl ale ,tIInţei ,1 tihna- nr. 12<4, CT _ 8700, Con,tanţe.
Ioclel romln-.ti, buletinul cuprlndl, • Biblioteca Institutului de InvA-
Slnemel, DSI Nlpretintl o fermi IlnematlutI pa dll<lpline ,1 ramuri IAmlnt superior, Cal... Armatei
luperlaui de lemnalare blbllaCn- ale economiei naţionale, relumateale Ro,M nr. 5, 8H - 3700, Orad, ..
fld, ele realitlnd, pe IInCI s.emnala- articolelor apirute In rl!'ll ln." romi- • BIblioteca Institutului de Inv6-
,1
ru propriu·dsl, selectaru 1U"e- .,..tI de 'pecialltatl. Pentru faclli. ,amlnt su perior, Bei. Gh. oo~ nr.41,
lor primare de Informare ,1 docu· tarea con1uttlril. fiecare ~olum al AG - 0300, Piteşti ,
mentare etle mal utile 'pKlall,tllor publlaţlel cuprinde ti o li.tI a re- • Biblioteca Institutului da InvA-
pe care II deservesc. ~lStelor prelucnte, un Index de IAmlnt superior. alr. Arin! nr. 1,
autori ,1 un Indell pe 1ublecte. P. SV - 5800. Sucea~a.
SISTEMUL
b.za .emn.tlrllor conllnute In bule- • Biblioteca Institutului de InvA-
INfORMTRADUC.EIU
Eue un .I.tem de Inform.re arca- tin, le pot obţine, la cerere. xero- tamInt luperlor, str. N. lorg .. nr. "
nlut In conrarmitatt (li H.C.M. nr. copII ,le articolelor orlclnall. Bull' MS - -43Xl, Tlrgu Mure,.
1 0]6/1968 In scopul evltlrll Plnle· tlnule", neperiodlc ,1 apare In patru • Biblioteca InstitutuluI de Ind-
lI,m.lor In domeniul traducerilor. ediţII : romlnl. encleu, fnnced ,1 mInt superior, Bd. Victoriei,
Funqlonlnd pe Inu E~id.nţel cen· rusi. nr. 3--5, SB - 2400, SIbiu.

"
-

cu velA, automodele cu motor


o ,ulntJvllntroduc;.,. In concursuri pentru copII. Pen- electric sint citeva din prOdu-
lum.. ",odell.mulul bu aprljlnlm actlvitiţli mo- sele propuse de I.P,L «23 Au-
«Activi..... mod.lIstlci d.lI,tlce .Int ln cura d. apa· gust» din Tlrgu Mur8f pentru
con_tltul. una dlnt... c.l. mal riţi. ,1 .It. mod.l. mai com- dezvoltarea practicArII modella·
.tlel.nl. mijloace d. educa- plelt • .• mulul de cAtre cel mal tineri
ţi. t.hnlcl a tln.r.tulul. Prin Cu aceste cuvinte Incepe constructorl. Mentionam ca la
ac.utA activltat., copiii fac atractiva Invitatle a harnlculul aceeaşi Intreprindere ae aflA In
cuna,tln" cu lurn •• mat.ria- colectiv de oameni al muncii de cura de omologare un set de
1.lor, a Icul.lor, I,i Insu,'le la Tntreprlnderea pentru prelu· motoare pentru modellam cu
nenumArati proce•• tehno- crar. lemnului c23 August» din capacitAti cuprinse Intre 3,5 ,1
logie.. Mod.l!amul dezvol- Tlrgu Mureş, care a realizat o 25 cm l , Şi acum Iata citeva
ti manuantat.a, precizia ,1 amplA colectie de aero. auto ,1 dintre modelele fabricata la
punctualitate ... fant.zia crea- navomodele destinate copiilor. Tlrgu Mureş In cadrul unei Inl·
tivI, activitate. constructivA Fiecare constructie contine. aiA· tlatlve care ar trebui salutata cu
devenind astf.l, treptat. o ne. turl de piesele semifabrlcate, mai multa Intelegere ,1simt de
c.,itat •. planul de montare, descrierea rAspundere de cAtre organele
Montar.. ..mifabricat.lor amAnuntit! a modelului şi sfa· competente din cadrul Minist8-"
se poate organiza ,i in cadrul turl pentru utJllzarea acestuia rulul Comerţului Interior, care
or.lor d. lucru manual In pentru divertisment sau con· mal pun Inci destule «bete In
cl ...I.I·IV. cursurI. Minlavioane, aeromo- roate» In bunul mers al comer-
FI.car. mod.1 al col.cţl.1 deie cu praştie, aeromodele de cializarII unor produse destinate,
nOaltr• • •te funcţional. Cu concurs, aeromodele planor, şa­ In primul rind, educatiei tehnice
unei. tipuri pot fi organizat. lupe, navomt;)dele tip katamaran II tinerei generatii. (C.S.)

22
320

,
l' ~
,II Ha

FULGER
; _::_____~P~.:.~$=TIE
~~520 ~
AEROMODEL cu

FLAMINGO

- -~-

• 340

( ( f ]
MUREŞUl

23
-

Prof_ tDAN N , RADU,


. ublng. LUCIAN NITA
ArJHtrll pot aprecie. pozlt..... ~ mach •• nu ridici probleme deot..
n-oet.... execuţia mac h. .I, In bite In e ••cutar. . . lan..r. . . . o
functie de modul cum a •• dotatA recomandAm lunlorllor ti fetelor la
documentatia tshnlcl a machete" cla .. 5.7 (machete) ti •• nlorllor
O rachetA ce H pret...zA noilor la S.s c " S.5 O (mach" de aH~
cerinta regulamenta,. "te «AS- ludlne).
TROBEE-D., pe CIre o prll.antlm Sugarlm ca oijlve (1) a rachetel,
la .cara t :7,1!3. s&ellunea telemetrlel (2), cit ,1
aA.trob.... O' eate o rache" mufa (3) al fie ••ecutat. loat.
sonde proiectatA de cet,. Aero)at deodata la alrung, dintr-o .Ingur.
Gene,.1 Corporallon pentN cer- bucata da lemn de tel, conform
cetAri meteorologice ,1 ,Ilinlillce formal ,1 cotalor de plan.
In regiunea O a Iono.feral de dire Dupa ac ... ta .. '101' faca IneruI-
SPACE GENERAL CORPORA- tiri In pi..a pantN a put• •vlden-
TION. tia ImblnlrU. dintre cele tr ei repera
Fiacheta e.te capabilA .a ridice (1), (2), (3) ,1 capetele ,uruburllor.
o aparaturi ,tllntlflel de 3,. kg C•• doua antene (7) I I .,or con-
Pf'ntru racnetomoden,tll care 'lor
al participe. proba. de machete
(clalele S.S .au 5.7), IncepInd cu
pIna. 22,7 1Ig. II InAllimi ce '1arlazl
Intltl 145 iim " 80 IIm.
tecţlol"llo din tabll "."mI conform
datelor ti formei din plan ,1 .. 'lor
anul 1882, .ubllnlem c8 regula- Propul,la rachetel .. reaUzeaza aplica pe .acll unea telemelrlcl.
mentul F ederaţiei romlne de mod. cu combu.tlb~ lolld de tipul dlam.tral opus, le lS· da genera
1I.m, In concordanta cu noile IndI.- H.T.P. e. (hldrod termlnated poli- toar.1a pe care S-.aJ ata,. stabl-
caţII ale forului Internaţional F.A.I., butad1ane) ce dlzvoltA o accaler. llzatoarele, prl.,lnd macheta de
a Introdu. noi cerinta menite al ţie d. 21,8 g chiar din . tart. SUI (g).
ridica gradul de competltlYltate al Motorul rachetal a lost testat Deoarece lIabilizatoarele (5) ri-
ace.tel probe. .tatlc de 5 ori In decembrie 1\W.8, dlct proble"... In exaculat.. lor,
Modeliatul, pentru a ,u'IIM eu- iar la 8 Iunia 11110 !IU lolt raellZl.te datorita gro.lmil mici a mateflalulul
tentlcltatea " capacitatea de con- doua lansari In scopuri meteorolo- cft ,1 profilului comple., recoman-
cratlzare a machetel, ti optica noi- gice, avInd aparataiul ,tJlntific asI.- dAnt sa fie lucra. d., lemn ele tel.
lor cerln,.. va furniza urmltGarale gurat d. N.A.S.A. Ata,area ..... fac. pr., lipirea
date minime Oesp" racnetll con-
struitI:
Lanslrile .-au facut aub un unghi
de 81,8· faţ;!! de orizontalA şi dupa
directi OJ aoo pe corpul machetel,
la dl.tanţe ce 'lor forma unghiuri
_ planul rachetel, cu minimum 147 . de zbor racheta a alll'll apo- de W Inlre el..
10 dlmenllunl "3 .ecţlunl tranlver- geul tr aleetorlel, Impactul cu Pa- Pe Imblnarae acestora al corpul
sale; mtntul r.aUdndu-. dup6 297 s machettti se '101' Irpl cu ago cele opt
_ planul machetei la Icara t: 1; aAST ROBEE-O _, varianta S(N ple•• redate la reperul (II).
_ planul dlspunetli culorilor ,1 -002, are o lungIme totala de Dlrectlonalele (8) la racheta ade-
allnmatricullrll- .027 mm, dlametrul de 152,7 mm, vlirata aluta la ghldar. pe rampa
_ trei fotograW alb-n-oru S&lln desch ld.rea .tablllzatoar.tor de lan .. re.
culorL 608,7 mm, lunglm811 ogivei de Ele se 'lor lucra din tabla, In con-
Se Impune ca InformaţIIle .1 fie 784,6 mm, lunglmlIlI sectlunJJ tele- cordanta cu IndlcaUlie din plan.
luate din surse ollciale ca: reviste, metrlce de 3I:M,8 mm, lungimea ca- Se vor lipi pe corpul racnete! In
cArti, note tehnice, proapec_ etc., mer. molorulul de 257 mm etc. doua locuri diametral opuse, astfel
cu trlmlterile de rigoar.. Deoareee constructia acestei ca sa faca un unghi de 45° OI a. .

"'4
bliitatoarele Inveclnate. Colorltul H ..". e~ecuta conform forml!.
Dupa ee partile componente au Indlcaţlllor din plan. Tnira ere vom scrie cu culoare
fo~ aUlCulllte, la dimensiuni mal PentnJ a obline figuri de culoare n"gra ASTROBEE-D - ADD _
mld cu 0,2-0,4 mm, ee trece la cu margini drepte fila dimenslunlla 010, la cotele Indicate.
montarea machetei, atenti fiind la dorite, se llpa" pe pertea nt.. De asemen_ vom desena ti
verticalitatea ti simetria compo- rloara • figurii bandA adez:lvII, cara ca" doUII elemente ale lui Spac.
nentalor al. dupil Ulca,. se Indeplirteazll u,or. Generat Corporation, Intra ltebl-
S. de apoi un strat de grund, Cu mara grijii vom trasa, pe IItatoare, In puncte decalate la t(K)°.
car. ne parmlta sa Indreptam uneia acaaa,1 parte a .corpulul machetai, Dupl dotarea machetel Ct.I motor
neajunau rl constructl .... şi care,prln cele doua embleme ale firmei Aero- ,1 mijloc de recuperare, se cen-
,Iefulre, ne 'ilI permite sa flnlsAm iat General Corporatlo,," Acest.. treazA stetic ,1 dlnemlc ti apoi se
macheta, pregAtlnd-o pentnJ vop- vor re.pecta indicaţIIle dete tl plan poate lanse la antrenament" con-
sire. referitoare le culori, dlmenllunl ,1 curlurl.

• ,

,
• •
k • •
-~ • •
'"1 .~ ~

,
!ţQ

GRIIl5CM

.' = 'U:U INCN


ALI
-'R9/NTIU
"'"
=
•• "
....
...
AURIU
~RI DfSQI/S MAT

NEGRU MAT
/ ®
""" QRIINCHIS IfItT

""
-

ea
-

)~;;;;;~~~;~;;~~~~~For
'-:-----f1
Catan ((ar) pu,pa
Shir ldarg(far)pupo Cortro gală
IEnp '",""rie;;
~nr.,~~~~==~~
Pic - ____==:;~~~ Bratpt"O'IO
m,a
Gh;u, _ __ - , VU9iS zrorltor
Şco/a g/liuAJi . Strai~
m"
să~ţ ii

-----ti-.t~.JI,
V.rgă 9a~r
Sa" m"
Strai foc mic
Vergo tr incii
8anpr<>

-, ,
8 Ari i cu/arie o
• •
DIn"';
• , iilig;

Fig.l

[onstrui i un
~ill ®~®rn~[ În stiElă
I"g. MIRCEA KIRIŢESCU

MultA vreme realizarea n8velor In slruC1le1 acestui model !JI dlflcul·


611clll a constituit un mister, axpll. I!tlle generate de lucrul In sticl!,
c'ndu-se cu "pitici. sau (muguri. se adopt! o tehnologie specifica,
care, udatl, cresc ,i.. Iese nave. PlecInd de la desenul de ansam-
Pentru I!lmurlrea .,nfgmelor, vA prs- blu al navei, se 'ntocmeşte o schit!
'antAm o navA cu vele construiti! cu mlnimul elementelor de gre&-
Inlr-o sticla a,ezatll orizontal. ment (Ia orice acar!, Indicat eala
Nu conteazA nu mIrul de catarge, la scara de lucru), apoi se Incarc!
ghluri sau alte alemente de supra- aceasta schiţA (Ia scara de lucru) care I
structurI sau greemant, complexi- cu elementele de arboradA. Foarte Pentru ';;;.r;,if;;':~
talea navei filnd dictatA de CUflljul Important este urmatorul lucru re- atei este
constructoruluI. Recomandăm pen· feritor la mllnevrele fixe şi mobile: trece prin O.,i~"ii;;~îi
tru Inceput o nav! cu doua catarge, se CIIUtA sA se deseneze toate ma- fapt, toatA "
ca cea din figUrii 1. nevrele fixe si mobile cu care se unei nave cu
ea Inzestrare materialA: cullt de echipează nava plecind de la pupa lată orizontal se
cioplit In lemn (pentru corp), bor· spre proVII (sau Invers), astfel Incit sforll •.
ma,ln! cu spif!lle (O,4{O,5{O,6 etc.) sa nu se rldlco creionul de pe hlrtio O aiiA problemA oste determina-
funcţie de necesit!tl, pensete, 'oar- (adicA linia sA fie continua, chiar roa mArlmli navei (scara de lucru).
fecl. dllcă trece de rmal multe ori prin Pentru aceasta se mAsoara sticla
Dale fiind partlcularltatea con- aceiaşi punct). Asta ar fi idOlii. pe dinauntru, pe diametru, pe care
27
-
se afli IIpltul1I .tlclei (l1 lungul el).
Din aCHsta coU! . . .cad circa
10-15 mm (funclie de Iillimea na-
vei, Ilo. 2).
Odatl Itabilltl Icara. tree«l'l la
lucru.
Corpul .. face din tel, plop sau
orice alt lelM cu fibra scurta, care
le poate clopil u,or.
Cetargul " vergile aa (&IIUZeaZa
din lemn de prun Iau bambul
(funcţie de IcarA). In figura 3 eate
Ilustrat modul In care se flxeazl
vergile de catarg, a.tfeI Tnclt III ••
/VJituro sliclo---' permitA o mica roti,. a lor ., lurul
punctului da prlndere pantru Intro-
ducarea In aticll.
Fig.2 Manavrele I I ax.cull din douil
Ilpuri de ala. cele fixe din aII IUb-
lire maro Inchll, cele mobile din
aII mal .ub1lre bej,.au de o culoara
pic . mal delchlsA daclt cele fixa.
Valele .. axecuta din folll de
TIgari (cea mai indicata) nu alt
material aflat la Indemina care al
lIe subtire" opac. Pentru II lugera
umflarealor In ~Int, .elmpragnaazl
cu clei nltro, sau chiar cu apratol,
aracat, dupl care .. modelea,a
.au sa u.uca pe un calapod. Aten-
lle la lipirea lor pe IUPOrt!!
Fig. 3 Pentru fbarea cetargulul de
punta .. folo .. ,te un 1111«1'1 de
artlculatle ca In figura 4, care 16
• Fig.6 permita culcar. catargului cltre
nod pupa. Dupa pozitionarea ,1 fixarea
catargalor .. pun larturlle Incepind

/ de la prOIIIII dire pupa (flo. 5),


facind nod la ultime gal.tr& " r.llul
de aţ6 (di circa 3O---S) cm} .. lal6
cltra pro~a. Operallunea le face
pentru !leure catarg lepara! ba-
bord-tribord,
In mod analog I I procedeaza cu
contraSCOlele, balanalerele ,1 c.
celelalta mane~re mobile, a~Ind
mereu grlll ca nodul .. ae faci la
cap6tlJI aforii dlnlpre pupa,1ar spre
pro'lll. afoal1l .... Ia .. mal lunga.
Tipul de nod pentru vergl este pr.
zantel In figura G. Executar. lega-
turW .. faoa plecind de la ~rga
Iau ghiul cal mal da IoL
Capate" aforllor, avInd mere
Fig.5 grl}il la nu I I Incurce, .. leag6 cu
un cap de ala. altfel Incll: III ..
allgure paralelilmui lor, da- " O
alunecare relativa Intfll fir.. putfnd
fl tras oricare dintre .re, celelalte
rlmlnlnd fixe. Inalnlll de Introdu-
cerea nevel In Iticla, . . . bine 16
.. Incerce functionar. alatemu-
luL Eventual .. poata '01081 IApun
aau talc pentru Imbunat.l1lree alu-
neelrll atei prin orltlcll.
NalIIII fiind gata, trecem la prega-
tirea atlclel Nava .. II1II a ..m pa
un pal: de chl cara II1II augera IUpra-
faţa apel Folosind diferita pulberi

".
(CONTINUARE IN PAG. J2)
PEnTRU EEREURILE
TEHnIEU- APLIEATIVE

OU DEOOL RE AUTOMATA
SOLUTIE

OPTIMA DIN PUNOT
DE VEDERE EOONOMIC
ŞI A RODINAMIO
Ing. CALIN GOLDGAN
I"g. PAUL ANTIiMIA
Criza de eombultlbll I determl- OMorita InlA InclrclrH (greutat_ de club 11nt;
"iri. In evlll1le concenlr.rflll .fort~ lupraf" ..) mari, calitatile de planor - vHez6 minima de zbor elt mal
rUor In vederea glllrll unor 10lUlil .Inl dlmlnua'a. m1c6;
lconomlc.. ACHita crizA este Im. Solutia optimi care .. Impune In - vltez6 mlnlm6 de c6dere cTt mal
1111 .. de aerocluburi ti actNitatea contextul de.etll mei lUi t,..bule micA;
tot ele fOfmafll a pno111or. In dom. al . .tlsfecl cennte de ordin tehnle - .lguran16 In ellpl
"lui planorllmulul lolu. ectue1e fi economic.. Trebuie r.,n1a1 un - efleacltate mare a co
c» ridicare In a. prN1ntA fiece'" compromts Intre caractetiatlclle _ tlneţe· muim6 rHl6" """C;
cJte un dauvant-': tehnice ti economice, ca,. con_ta entA (mal mare ca 25):
1.) remorclljulla avion _tao lolu- In g6slr. performan1elor necesare - greutate mic6 (ofera com
tla COf;tlaltoare, daci le are In ..,. La un col1 minim. Supraestlmar. tara bun6 chiar si In curenţi
dere conlumul de aproximativ performanţelor nec"are duce la atabl).
(1) lIorA şi UZUtII twlonululj cresterea elegereti" nejustificata Nu atnt necesare;
b) remorc.luI .. mosor permite a costului. - o fln" mal mare :J) (nee.
un cI,tig de Inaktln. IImltat Din punct de -..dere economic .. • ....1 doer ti competitiI);
e) ulllluar.. motoplanorulu1 ci. cere o solll1" cu un col1 sc61ut - comportaAl IHln.lla viteze mari
,le cu un consum orar de aproltl. de construcţie " elploatare. (pe•• aprollmatlv 150 knVh).
matl.., 12 Variln ura"" e,te o lolu- Caracteristic!" de ordin tehnic Ace_. concluzII IInt tr... In
ţ\tI mai buna dedt primele dou• • necesare si suficiente unul planor urma conlul tArN articole1Of din r.
ilS
-
'listele de specizllitat.. Solutia care asigura maxlmul unei func1H obiec-
satisface In mod optim cerinta tiv alese cu "tisfacerea restrlc1U1or
economicA este planorul usor, C1J Impuse. Func1ia obiectiv aleasA a
motor aux.lllar, care permite deco- lom viteza medie de drum, cel mal
larea autonom&. edificator Indicator de perlormantA
PreocupAri pentru reall~area al unul planor.
unul astfel de IIparat exista pe plan Caracteristicile gwmetrlce pen·
mondial, In S.U.A fiind la ora tru varianta optlmizab!l sint urml!!l-
actualA lansat şi In curs ele desUI- toarele:
,urare un concurs de proiectare - gr.... tat. gol G(kgf) - 13)
,1 construclll. _ suprafaţA totata (m1) _ g,13
AnaUlInd diversele conllgura1H - anvergura aripii bII (m) - 10
.x.lstente. s-a aluna la conclu~izI - anvergura ampenaJulul, b _
ca o configuratie "CANAR O- (am- _ 5.08 10
penal In fata aripii) cu IIWINGLET. - IncArcare C{S (kgl/m ' ) _ 24.t
(vezi loto) dlrectlonalla .xtr.mlta-
(cu pilot de go kg).
tea aripii este optima. Ea oferA
Perlormanle estlmate (pilot
urmAtoarele avanta":
_ sigurantA In pilotaj (planorul go kg).
nu se angateazl--); _ finele maximl - 28
_ vilez6 mlnlml de zbo, (kmJh-
- greutaa micA" compactltate
(prin eUmlnarea luz.lalulul poste-
rlOl' " loloslrea ampenaJulul por-
."
_ vltez6 mlnlm6 de cAd.re
(m/s _ 0,87
tent); _ putere maximA motor (CP) -
- of.rl soluţie Ideela p.ntru em-
plaaarea ellcll (In partea poste- ·18 Apreclatel. colecţii ale Editurii
_ vitezl as.censionalii mulml 4lAlbatros. _ Cristal, lye .... m,
rioara a luzeleJulul);
- domeniul d. centraj ~ lerg (mJs) - 3 Slnt .... -Lyc.um, Mic• • nclelo-
_ consum orar combustibil pedl. p.ntru tineret _ atesta
decit la varlen" claslet (~orA) _ 5-8.
In cadrul preocuplrllor .xlstenta IneA o dat6 perseverenţa unui hal-
la I.C.A.-Bra,ov p.ntru r..lizar. Se constata el se poate obtine o
nlc colectiv de editori. In Irunt. cu
unul ...men81111 aparat, a lost ate- construc1ie u,oarA cu perfolmanţe distinsul anlmltOl' al educaUeI ti·
biUtA, cu metode moderne ele pro- de planor bun. ,1 CIJ un consum de nerel gen.raţll, scriitorul Mircea
combustibil IedUl, cu elte cuvinte,
leclere, conllgurat~ geometrlci. Ee SIntimbre.nu, In ceea ce prlve,t.
un compromis tehnlco--economlc propagerea volumelor destlntll.
este rezultetul Imblnarll .lmulArli
eerodlnamlce pe calculator CIJ opti- optim. con8tru~toril0f ematorl.
mizarea numericA. Simularea nro- - Une'. _ raportUl dintr. por- Printre titlurile ce vor reprezenta
dlnamlcl calculeazl distribuţia de tanii " rerlat.nla a.rodlnamlcL premlerele edllorlale ale sfirsitulUI
101'\8 pe suprafat.1e portanteţlnlnd acestuI an ,1 ale anului viilor mao-
cont de Interterenţeleaerodlnamlce • -anvalare _ f.nom.n a.ro- lionl!m clteve p.ntru cititorii nOfln:
dintre ele. Optimlzar.. numericI dinamic p.rlcuto.. cau ..a multor O. Ia .Iechostatlclla motorul
glse,te variabilele geometrice care accid.nte In a",I_,I•. lonle (autori: Radu Cramariuc

a actlvitAlii de la _Ecran-utiIJ, pe rlurile tArii etc., se pot In-


unde totdeauna se gasesc spa- scrie la cursurl de dactilografie,
tiu, timp şi pasiune pentru pro- design.
pagarea culturii cinematogra- Conduse cu competen1A şI
fice prin vizionAri, lntllniri cu dAruire de cAtre tovarAşa dlrec·
regizori, scenaflştl, critici elc. toare Maria George.cu, actl·
Complementar acestor activi- vltAtlle Casei de cultură a sec·
tAti se desfăşoarA şi munca torulul 1 din Bucureşti se re-
celor mal talentall fotografi, care marc! prin caracterul formativ
realizeazA anual apreciate e.- şi totodata apllcatlv al maJori.
pozilll. tatii cercurilor cu program per·
Gama actiunilor gAzduite de manent Munca radioamalorilor
':asa de culturi e sectorului 1 şi dneclubişWor, autentice «ve-
nu se rezum! la cercurile men- dete» In cel mai bun sens al
Il0nale. Tot aici tinerii se pot cuvintului, reprezinta un 8ltem- In Edltul'1I t.tllllcl VI aplr. in
califica urmind cursurile cercu- plu capabil de emulatie şi pen- Coleqla "Radlotele~!'liune» volu·
mul Recepţia TV - Intrebi" ,1
rilor de desen tehnic şi proiec- tru alte instltul!1 de acelaşi gen,
rllpun'url, s.mnat Oe MIre:. ,1
tare Industriala, susţinute de interesate mal degraba In obti- Mucenic 81,01u.
specialişti din productie, pot nerea unor venituri substan- AutorII. avind o boJatl "p.-
participa la cercul turistic «Ad- tiale şi mai putin in diversifica- rien~ profesionatl fI didactid. i"
min, care are la activ eltcursii rea actiunilor de educatie teh- propun .d rlspund:i la cite~1 dintre
cicloturistice, coboffri cu bărd nică a tinerei generatII. numereuele Int~blrl puse de du.

3 0
PRODUETIA EDITORIALĂ
, PEnTRU TinERET
,1 VI~iI Spulb ...): prezlntt aspec- Un epreciat colaborat al revistei de Edmond Nlcolau, reprezinta o
tele unui domeniu al ştii"l" cu un Tahnlum, chlmlstul D ... 1. Sara- I Ulta de pasionsn. eseuri In care
numar mar. de apllcalil practice. cu .... fi prezent In librarii cu volu- autorul explollaz6 intr-o mame'6
Pornind de le pre18nlllfea teoretlc6 mul Praparatl Ilngu" ce I I adre- accesibil! mari teme ale micro·
II fenomenelor electrostatlce, sini aeazl tinerilor care doreac tA cu- ,1 macrocosmoaulul: creaţra arti-
descrise amAnuntit o serie de apll- noascA aplicaliile chimiei In do- ficial! In laborator, mecanismele
ceţil e~lrem de actuale, cum ar fi menII practice ti lotodata a6 pre- cerebrale, raporturile ,!Hnl"'lltera-
generatoarele electrostatic., ace.. pare reţete" prezentate. Concepu- turt etc.
ler.toarele directe de particule, mo- ti pentru un nivel mediu de cu- Din apaclacolul matematicii
toere lonlca etc. Un volum care 1'11 no,tlnle, lucrar. cuprInde reţete (autor: Gheorghe Plun) contine
Interesa. fllra 'ndolala, mulţi dintre $1 alaturi de preparare pentru cer- o atractiv! prezentare a matema-
cons tru ctorU amatori •• te ,1 cel nelurl, adezivi, materiala de deve- IIcli necantltatlve, a unor Idei şi
•• mnatde Vlo,.1 Rlducu_Auto- lopare lotoclnematograflci, ICOa- razultate de mare valoare cullurala.
ta,ea petelor, tu,url, tacurl, mor- c. Iirgesc con,lderabil orizontul
dotlri gOlpodire,ti din met.. Intelectual al cltitorulul Printre ca-
,Ia'e ,scup.rabU. Autorul pr. ta,., zugrlvell, spoi"', t1mplarle,
prelucrarea auprafelelor metalice, pitolele volumului II numarl: Des-
zlntA o urle de con.truclli da pre limitele matemallcll, Oelpra
obiecte caf' te pot .xecuta din reallnr. de automodele. O Icurtil
adev!rul '~devlIIrurllor evldent8ll,
deşeuri ,1 materiale recuperabile deacrlere a materialelor F uaten- Teoria catastrofelor, Intre entuzl-
prin apar.liI Ilmpl. Adrellndu-88 Iilelor necelare laboratorulul cam- allll ,1 contestare, Gramallca cre-
totodata şi Imaginaţiei cititorului, pleteatt volumul. ierului, Ce pot ,1 ce nu pot fac,
volumul lug.r•• zl Ingenioase lu- Amlhament. tehnica, volum algoritmII, MatematicA şi crlpt~
crAri din sirmA, bar. metalice, tablA, realizat de un alt colaborator al blf1logle.
lemn, 'extUa, mase plastice. O bo- revistei noastra, G.D, Opra.cu, In prol,amul EditurII .AlbatrOI»
gati liulUal1e (116 figuri) ce !nso- I I adreseazl tinerilor conltructori aa atll, o traducere: Conatruc,iI
,e,le lellul prezlnlA. cu multe de- amatori dornici ..a reallzaze mon- - lupta impotriva graylta,l_ de
talii, tehnologie operaliunllor rete- taje electronic. F dlv".. obiecte Ma,1o SalvadGt'i, profuOl' la Un I-
rltoare la conltruclUIe propuse. pantl\! divertllmenL 011'1 cuprinsul v,r,ital_ Cc.lumb~ din New York.
AdreseI! hobl,tllor, cercurilor de lucrariI semnelam: mlnleutometi- Autorul, reputat specialist In con-
zari surpriza. Jocuri electronice, strucliile urbane, loloslnd numeroa~
elevi, lucrar. lui Vloral Rlducu .. exemple din lalorla arhitecturii,
cuprinde ti o Ieria de afaturi bine- fotografil trucate, ali,oare dina-
mice, construclll realizabile cu ple- eJpllca principalele fenomeM din
venite penll\! cel ce doresc 111-,1 acest pasionant domeniu al civl·
organizeze ,1 11-,1 dotele un ate- n romanesti ti materia" almple
aliate la Indemina hobl,Wor. Ilzallei umane, precum şi calltllliile
Ihll' propriu. Volumul CAutind , . . Iul ,semnat materialelor de con.truclle clasice
,1 moderne.

un urc larl de amatori al unei re-- volum de ,..!erlnţJ. pentru .puia· II utlllure ale acesteia.
up~iI dt calltlta In teltv'zlune. Inl Ir,tll din ctrcttare, prolectart " btlnderea II dlv.rslflcar.. apa·
clt.va dintre luStea: C, sint nor- utlUure. circuitelor Inte,rate raturl! modern. au atras dupl line
m.l. de televiziune ,1 prin c. diferi Sint pruenut•• Iementele da cir- .porlr.. nu mirului aparatelor HI-fl
.1.1 C, dnt .;stemele de ttl,vlzlunt cuit rellllbJlt In tehnici monolitica. ,1 ItlflOfonlc•.
In culoriI C. modificlrl trabul. fI- circuitele tipic. cara se IntIlnesc In evident. In cadrul unei dl1l, nu
cut. unul receptor TV pentru a fi circuitele intqratt analo,lc. mo_ exlltl polibl1lut.. tratiril modulul
transformat d. p. o nonnl p. alul d.rn.. Pentru prima dati Icestea d. utlUDlre ,1 d••xploata" a tuturor
C. se Inţelelt prin IJomotul recep- sint prezentat. lelate d. circuit. miiloacelor electroacultlce exlst.n-
torului ,1 cum limiteau. poslbllldi- "Itetlv. in frtev.nţl ti d. Z(0mot•. t •. Din mulţimea diferitelor tipuri
\lIe recep\lell Care sint principalii Lucrarea elt. bolat completati cu Icceslbil. in anII '80, autorul (cu-
Pforametri electrici al receptorului I .xemple ,i probl.me. Un colectiv noscut speclalrn II autor al un.1
Cum poate fi Imbunltl\itl rlUp\!a d. spedalltti romlnl .. completat Slrll d. clrţl d. Ia ... a.c:ca pentru
TV la mar' dlltanţll C••st. recep' ediţia orliinali rezolvind .. proxlma- radloamatori) a selectat cel. mal
ţla prin sateliti Ce nout!,1 sint In tiv 200 de problem., venind astfel reprttentatlv., p.ntru a pretenu
domeniul recepţiei TVl In Intimplnar.. celor te doresc si-ti noţiuni de utlllUrt li manipulare.
Un titlu .xtrem de util este. de Insuleuel tehnldl. de prolectllra. P. ba.u experlenlt! practica, se
uemenea. Circuite inte..... t. ana- d. ana!itl ,1 sinteti cu drcult. inle- poate anrma ci este suncl.nt! cu-
101iee. Analiza fi ,Intul, pr~ ,rate analollce. nollterea, de .:Itra amator NU pro·
blame r •• olvate semnat de Gray Lucrarea Tehnica 5Onorizirii fellonlst, a patru-c!nd tipuri de apa-
P. II Mayer R. G. pentru amatori, de CllIbay O;a- rat. din tadrul un.1 cltelorll, pentru
ReaJll.IIti d. penonalltlţl recu- niel, prezlntl In primul rInd apl' CI, In cel mii scurt timp, si paatl fi
noscute In domeniu. profeJOri la raturi IpecUlci tehnicii lunelulul. insu,lte noi cutlO1'tinţ. despre alte
Universitatea Berkeley, Ca"forn'a. aparaturi de larli utiliDlre (nepro- tipuri de aparate.
S.U.A.• lucrarea se constituie ca un fesionlll), principiile de funqlonlfe

31
r
(URMARI DIN PA&.
" un dHuant, .. coIorMZ6 chtiul
(chit obi,nuit pentru geamuri).
~
umar
Apoi cu o .palulA (care .,. un ylrf
drept" altul curb) 88 II cu partile
dreapll chit" .. pu~ ti Itlelt
(chltul a fost fleut mici bllu1Jl car,
sA Intr. pe gitui sticlel),Aten111 la ..
murd6rlr. peretllort Dupa ce ....
PUI o cantitate necesari de chit,
ac ••ta .. pralMZl cu PII_ curba
••patulel; cu K"'. o«Zle .. f.:
,i valurile.
1" corpul nav. tr.bula p"'1lzut
un bolt ca,.. .. fI.eza mei bine
nava In chit
Sp,. d",ebire de ne. con-
atrulVi In IJtIcIi tu Vi '1ertletll, Clrt
.....mbla In atlela, ., cazul de
'ati. new Hte. completl ••,6.
Pentru II Introduce nlY& .. culci
cetlirg." Ip,. pur- (n. . . . VII
Introduce ., lUI ... Iot)/ __ v...glle
" ghlurUa .. aduc cit mei pata'"
nalbll cu catllrg.... Se ve acorde
r.
oertl mar. atentie II 'lele.
Se a.-za .tk:1a In pozijll vertl.
cala. Se !ne.". Introduc.... navei
prin ghul .tleIeL DupA int1'od~
r. el completA . . . acorda med·
mum cit atentie pentru mlar.
pendulAr11 modeMl.d. De ItHmtfl. .
al nu IIlIngi ..up"'. marii..
DupA cobor9r.. " plnl " d~1
pozttlel deflnlth..... va tac. n...,..
r. o p.ull. ApoI cu for1e proe..
pet., calm ti Incet. .. IncUna sticle,
altfel Indt modtlul .. atIngi chltul
dIntr-o dat&.
Adu" .tlcla 1. orizontal, QJ °
1111 .. pozlţlone.d " se pr"8IlZ1
nava.
Acum InClipe (dupa c1tw timp,
ca al .. u.uca chltul ~ ne.. al flt
bin. flotl) tr.. uI aiorlior. Mare
.t.n1" lalncurC8tul fl,..iQr. ~ tceld
caz, QJ mult calm... fh, ..,. fir."
In pozlţ. dati ti .. cauti de.curca-
r. celor buciuc.... Dupa ridica-
r . c.targiNof, tinInd bine de fir.,
•• a'.njnd vefgile " lIalel ..
In pozitie final" funcţie de P051-
bUitl1l, fira" .. lipesc QJ o picA-
tura de ciel In u.ltirre gauri, NU
s. Vltntl cu un Inel de bomprtl.

a,aLIOGItAFIll
t, _Mod.tern, " film
2. dlodalbau h • .n..,
:z, 1t'1111;
7/1.,.
,. A. "'an, M. ••, ....ţ&l _DIc.
tlon., da marina .. 1& militari,
.m.
vale .. t eL Ho." .lIa_.
4. L hntoro: .al Mod,lI'" ....
1111.

~~._ .. _.-
3 12
~~~~~'~J:;;,;~::~:;
I
I
le creeazA In . lablUrea de legAturi
rindul
I110r d.
ce
fe oamenII
de diferite prolesll şi 'Iirste, In ve Icuhuea unei
mari ClnUt,,1 de InformatiI.
Fiecare radioamator ah In primul rma con·
structor de echipament radloelectronlc, recepta.
re-em ltAtoare, surse de energie, anlene etc., In
felul acesta cApAtind cunOfllnl1 teoretice ,1 de-
prinderi practice, elemente de mar. Importanţa
In pregatirea profeslonalll ti tinerilor. cu ajutorul
aparatelor conslrulte se stabilesc legAturi _
acele minunate 050-u,I - , momente de reala
~, IndfeptAllt6 aBIlsfac\le.
Capitolul care urmeaza 8S18 aicaluii dlllll'O
SUlUl de articole ce conlln schemele ŞI datele
constructl .... ale unor aperate simple sau mai
complexe, continind in special componente Ind!·
gene, dar toate avind performanţele tehnice
Impuse cerlnlelor actualului trafic ela radloama-
tarI.

33
-

I AsearA, la un ceas destul de pipait ladite mllterloasa dutlndu-I


N Hrziu, ne-am adunat citiva intelec- anume inel., butoni ,1 Inchel.tuti.
tualiia prof.sorul ,1 prl.tenul no.- Dintr'odatA In cornetul mort, vopsit
M Iru Ionel Slmlonelcu, avind Intre " lacult, parcepurlm o voce vie.
E noi ,i pe B rAtescu-Volneştl, care, O voce car. sUlplna melodlol ,i
M de,1 oaspe de d.parte, e soeotlt dulce romanla reg.lul din Thule.
O tot leş.an, In Inl.lesul cel bun " O cintaln ac.lea,1 clipa, o 10pranA,
R nobil al cuvintuluI. Ne-am adunat In actu al doilea In Fault, la opera
I ca sA ascultAm un haul-parl.ur, din Vlana. Ş I noI o auzeam la la,l,
A un Instrument ultramodern dll ra- In Sa,lrla - Intr-un decor din vre-
M dlofonle, Instalat lntr-o frumoaal mN cind nu erau Inca inventate nlel
odaie nationalA, conservatoare, v.- drumurll. d. fier.
che ,1 patrlarhalA- amintind vr. Aceutli a doua impresIa, lovI-
murlle bunlcelor noaltre, a crlnc-- tura acel ui glas care venea de la
IInelor, a dro,telor, cu re&oare de o 0)1e de kilometri, prietenos, cald
Viena ,1 cu patru cal Inelnta,l, a " apropia!, a fost mal prelunga,
lurugiilor ,1 sluJitorilor In costum. mal Itarultoare ,1 mal adinci decit
,1
albaneza, a lenei taclalelor orien-
tale, a mulicellui Barbu ,1 a celar
Inl1la.
Tr.bule la mlirturlHSC ci eram
dlntllu vallurl revoluţionare. Con- nou la cea dlnt1lu audltla. N'a,1
trutul!ntre decor ,1 Inltrumentul putea d IAmur.lc pentru c. n-am
ac.1a simplu ,1 Itrllnlu a pu. In avUI curiozitatea IA mA Ingrama-
mine cea dlntllu ImpunsAtura de ac desc In primele momente la cele
ager: un Iei d. nedumerire. Dom- dlntllu damonstralJl radlolonlce.
nul locotenent Zapan, I peclaliit Stiam ,tilntiflce,t. despre c.-i '101-
REPRODUCERI DUPA, !n asem.n.a dr6cArll, a Intors pu- ba ,1 aveam convIngerea cA tr.buie
REVISTA "RADIO -ROMÂN" linA vreme spre noi muca lui de IA aştept perfecllonar.a aparate-
zimbet ,1 tAcere, atit cit l-a trebuit lor. Ce poate ali fie mal mult-Imi
al ne rAlpundA la salutAri: apoi a spuneam - dectl un telefon IAIA

Radio• P05T RElEPTOR


51 lU DOuI lAmPI
literatii
o •
Int.r .....ntl e.r.r. d. Prof, 8, P R OO A N .
autorlzatl. T",rd.

Cel mal neaoş dintre prozatorII Un foarte bun şi foaMe selectiv sed! multe calill~ de sensibili-
generaţiei noaslre, dl. Mihail Sado- aparat receptor tşi poate construi tate şi selcctivitatc, permite au-
veanu, elte un pallonat amator ra- fiecare amator, urmlnd schema diţii bune, chiar şi pe antene im-
diofonlst dovadA cele douA arti- de maj JO" Ea reprezÎnll un provizate.
cole ale sale, reprodu .. ,1 de
«Redlo RomAn ., dupa revlela lite- montaj cu douA llmp~ dintre Piesele necesare :
rarA «Lumea •. care una In Inalll rrccvcnll cu tn afarl de zestrea necesari
Cererea de aulorlzatle edresalA rezonanţ.l, iar a doua detectoare oricArui aparat. avem nevoie de :
de Domnia-Sa Direcţiei generele cu reacţie, reacţia. cltenindu-5e I condensator vatiabil C I -
P.T.T. etlr,e,le glumeţ cam cu pe circuitul de rezoDan1" ceea - .500-IOOOcm ;
urmAtoarele cuvinte: ce are ca efect o mî,care a radia- 1 condensator variabil Cl -
.NAdAJdulasc cA,ln calitalN mea liilor antenei. - 500-750 cm ;
de membru al Academiei RomAne,
vA lunI destul d. cunoscut ca sA
Montlijul de [ali este cel mai 1 condensator ru:
C, - 250 an ;
fiu scutit de certificatul de bunA simplu montaj cu rczonantl. po- 1 condensator fix Col - 1 000 an;
purtar.....
34
·IrmA, tulburat necontenit de un. 'loc. cald6 ,1 vibrantA de f1fTl8l. Imaginile, ca ,1 lunetele, sint tot
deie parazitar. ale atmOlfere!? Sa C6 nu e,te 'Pl11u decft pentru ne. n.murltoara. In raport t\J Infinilul in
I,m deci rabdAtori ,1 .... şteptAm ,Iilnţa ,1 mlrglnlt.. noa.tr., pare timp $I-n spallu. Atuncea ce·; mu-
ullHnul cuvint, ca,. nu poate a6 evident. ca fi timpul VI fi fIInd o ritor din noi? Slmţirea pe care o
Intirzie. conven11e, Iar'" " poat•. C. poata Incarc ascuhlrICI glasul depart!rll?
In cUpa In&! efnd pentru prima nolln,lne d. Ia Incaputul plrln1110r Ceea ca numim .uflet? Asta u fie
Gala fenomenul !II-a produs, Jud.. celor de demult ,1 pln6 la cel din Iredtor - cind calelahe l uni
cltlle anterioare au cazul ca fluturii urme din ... lItorul con .... nllonal nu etarne?
de hirtie. Nu mi-au mal SpUI ,1 nu ,Intern docft o unde ori un fjor din Nu cugetam ,1 nu simţeam numai
mi-am mOI explicat nimic. Cu toate marele tot - lar.,1 de ce nu a-ar IIIla.
emmkurl1. paraziţilor. ain rlilmas pulea? O, nu ,tim nimic, II 16um Ma gindeam la p!rintil mal care
atent numai asupra cherMrlf car. toate aceat. propozi111 .... n., Nu n-au cunoscUI radio'onla, La bu-
mi .. adr.s.. Armonia ,1 sImfonia
moale ti orche.t~ .-.u Izolat In
ureeh.. mea ,1 .Imulta" • luclt In
lucrul de clplt,"le .ra
,Int decit cuvinte, deci con.... n1U.
ci .uzeam
fauat la opera din VI.na, ŞI.,la·'
nicII mai care n..u cunoscUI aero-
pianuL La a'tU mal de<lemu h care
n·au cunoaclll aburul. ŞI la allll,
mine con,tllnţa minunII. Ven.. Ia numai o mici, o foarta mieii parte pe acara timpului noatru omenaac,
lull.tul meu un ;1•• de departe "0 din ce.a poem.ud, rem.rci clnev•. cara-au tolt IIIracl si pro$tl, pin!
adla'. de Instrumanta- glas viu ,1 Oe,lgur, S'.r put.. auzi lot ca·1 la cel dlnt~ dl,. peşteri cara nu
palplW.nl ,1 In_lrument. Inlulle1/te .unet. ŞI daci undelo ac..te. Irec ,tiau lIecretul focului.
da oameni vU. Nu-! matlnArla gra- In ,pa.IJllnflnll&- atunc.. ce auzim Unul In ,veacuri a daacoperh fta·
mofonulul. nu lunt umbra'- ,In.. noi acum .unl In va,nlclei nu .. c!re vie, mlnun. ,1 Dumnezeu,
matogretulul- ci. vlbrarN ~1t1", atinge niciodata. Nu .. vor ating. Altul a descoperit pirghia: ahu l
• contact direct cu omul, frat." nlel "Le,urlle noastre. ŞI nici ima- pul...ea aburulul. Alţii au zburat.
meu din departare. ginile noaatre: curind vom avel Al1l1 s urpr lnd talnelt tenomenalor
Deci • suprimat spatiul. Da' a- Jlngl aparatul radiofonic ,1 .par.· electrica, tn faţa nOaltra, In viitor,
eealta. numai o formul6 da flzlc6, tul car. u ne Int'll,ez. Imaginile alnt de do.coperlt .ha mlstere-
patru cuvinte Indlf,renle PU IO unul fi mlfcarea. Lucrul e realizat In care acum a1nt pentru noi noapte ,1
dupa altul, Eu auzeam v"aurlll lui laborator, MIIne II vom avea Inaln- .Uncl. Nollintern .tralnl ,1 departe
Goethe, muzica lui Gounod "O lea nOllllr6 In acea$tI oPale. ŞI da ele- dar ele e~1116.
Ascultam ultime" accenta ala
malodlal, In freamatul orchestret
plilm bobinele Ll şi R, pinA la n..v.am In tata m. nici ImaglnUe
I condensator fix C~. 2000cm definita ale actorilor, nici scena,
I ~rie dc selfuri de 35,75 ~t 100 Iimlla de acro~j. Lulm o poziţie nici convenllonalul multiplu al tea·
~plrc ; pentru C. ~ cAutAm cu elploi. trului, nici publicul. Muzica mI
gAsim un pOlt, purta Ind6r!1 In le(18nd!, apre un
el'mLRle de 30 O,
O r,,'tMcnţA de 2 - ~ n RezultaTI'. Pe o IIntenA de 15 m
lungime am ob\inul urmAtoarele
Fauat ,-o Margarat! a trecutului
•.. 11, da,1 au nt fantezie, mei pII ni
.\1onf"lul se va face respectînd
indicaţiile dale pinA acum In re-- rezultate: Budapesta. Viena, Ro- ,1
de simpatie de umanitate, Ac.la
ma, Berlin, Milano, Moscova. cu demonul lutlatulut lor erau ade.
vlSlA, cu pnlejuJ descrieri. d.fC'ri· varul In virfUlaa aceleiaşi puteri pe
Ielor pru;turi. Toulou,c, P.r;! etc.. (oarle pu-
ternic in cascl. care o avaa cutia comandatA da
RC'U/IlJU/: aprindem Ilmpile, cu· Iocotenantul Iapan, In ... Irtutea ace-
luiafl ml.ter ". acelela,1 logice.
Acellea erau numai gindurile ,r
.. ntlmantare primare pe cafe le
putaam dlllufi oarecum la aupra·
tata In mine. Sub ale erau Inlll rad!·
clnl nenumarata, nadesluflte fi ob·
scure, pe care It percepem ca pe-o
lumin6 dincolo de plc16, ca pe-o
ch&rTIara pa care n'o aod urechile,
'mi nOlam cu grija In memorie ,i
data acestei .... 1 tiri pereche:
8 Martie 192e - ca ,1 cum acellte
alte trei cuvinte ar avaa vraun scop,
o norml ori o legatur6 cu Imanlul
proleu care ne prezinta numai una
din formal .. ! Infinite.
MIH A IL S ADOVEANU

35
-

FRECEPTOll uf
Din materiale recuperate, radioamalorul polite CuEm 0,15, Iar ~ ara 35 de splra CuEm 0,25.
s6·,1 construiasca un radioreceptor util In traficul Transformaloarele Tr, ,1 Trl proYÎn tot de la apa-
din benzile Inferioare (In special) M ,1 7 MHz In ra te vechI.
modurile CoN ,1 AS. Cel care dor.se sa le construiascA vor proceda
Acest simplu radioreceptor este de tipul cu reac- astfel: tnmsformatorul Tr, ar. un miez de .. cm'. In
tie, deosebit de ..laCIN " .enslbil, In componenta primar boblnlndu-ael600cIe splra CuEm 0,15,lor In
sa elementul principal fiind un tub trlod6-tetrodii de secundar 110 de splre CuEm 0,6. Trsnlformalorul
tipul ECl 8:2. Partea !flodA lucreaza ca detector cu Tr, are un miez cu ,eqlunlNl. de 5 cm ' , 10 primar
reactie, iar partea tetrodl ca l!IIu1plificator de audlo- se boblneaz! 2 200 de s plre CuEm 0,15, 181' In secun-
fracventA. Circuitul de Intrere pentru 1 MHz este dar 1 780 de splre CuEm 0,2 (pantru 160 V) şi 10 de
conS1rult pe o carcasA cu miez de feritA (carcasA splre CuEm 0,8.
cu dlametrul de 8 mm). Pe aceasta carca" se bobl- Dupll reallzara ee cupleaz! tenalunea ,1 se face
neaz! 12 splre din CuEm 0,8, splrA lingA splrl, s- acordul circuitului de Intrars.
centa fiind L1; la 2 mm le extremllltile 11,11 ~ se Se verifica Inln daca alaiul IntrA In reacţie prin
boblneaz! clle 4 splre din Cu Em 0,2 (lot splrl lingA rOlirN polentlomelrulul p\. Daca elalul nu Inlrl In
splrl). Una din ecesle boblne formeul cuplajul cu reaclle, se InverseazA capelele boblnel 4.
antena (~i' Iar cealaltl formeul elemenlul de De remarcal ci la acest receptor pra~ul ,1 nivelul
reaqle (4 . reacllel se stabilesc din pOlenllometrul l ' Iar nivelul
Pentru gama de 3.5 MHz boblnalela se fac In a- audltlel din potenllometrut Pl'
cMafi simetrie. numai cA LI ,1 li au cite 12 splr. Y 03CO
5,f
, I-!i "'" 5O'V:l5D'
~ '" H
~:
22Qkn.
'00
;: lQQko. 'O
KQ 'O
of '/
Ill?o 1OOA/2W
Tr.l

"",
'l 5100.
----
LJ
,,'" /:
---
t- -- -- /..".
'ţ// IE
L,
,,,
, "
1 ..~J ~
~ 50 47pf P,
~,'''''
~
210
n T 6~ 100
.f
lSOV
n
~. ~
" ~ j" m8, . .51,,,
]0

"nDulati •I.p.r.s. PARAMETRUL

Tensiunea de str!pun,ere colector-bad (Vc. o)


I.P.R.S.·Bln .... produc. band,toate aplball Tensiunea de slrApunaere colector-emltor{VCEO
d. m.dl. put... cu .tructurl de fabricaţie proprl..
R. .IIIII, " familiilor BD Z3S--ZJ7 (npn) ti BD 2M- Cureqt continuu maxim 11'1 colector (1 el

(pnp), ,.pr.rlntl °
importanti
gieI, c ... Incunun.ul un progr.m d. d.zvoHar.
'_"1_
231 (pnp), ,. ..,.,ctlv BD 4SS--44t (npn) ,1 BD 434--4Cl
tehnolo- Puterea dlslpaUl. maximA {T cllp.ulll = 25°C)
Tensiunea de saturaţie maximA (V CE 'lIt)
. mplu. - laIC=lA:
Ea constlln , ...lil._ regiunii bu" prin c,.,t.. -JaIC = 2A :
f_ unui . trat epltaxial. .."u,lnd un control mai
precis al dopalulul" Al groeimlL C. . mallmportafttl Factorul de amplificare In curent continuu
c.r..::t.rl.tlei ..t. Ind obţin.,.. unei bu. cu un minim (hPEl
numlr foarte mic de d.fecte ale r".'eI cri.taline, -lalc:::lA:
c . ... c. reduc. . .mnHlcatlv pOllMtllitatea aparlti.1 - Ia IC= 2 A:
s blpung.rUor locallla'., conferind robu.'.ţe ° Frecvenţ. de tranziţie minimA In MH:l (f r)
deo • • bita 1• •t,lpung.,.. ••cundara.

3B
de obicei, un capitol deosebit In teoria cir·
cultelor.
T, '" Il, C, In cele ce urme.zil se prezinta un model
simplu de filtru digital ce poale realiza o se·

, 2
CBB, Q
5 FTJ
para .... unor banzi sau frecvenţe dorite.
Circuitul poate fi folosit C4I filtru Irece-J08,
trece-sus sau trece·bllndA. Schema electric!
CBM, se da In figura al6turat6. Celula de bata este
constituita dlntr·un circuit basculant mono-
stabIl ti un circuli basculanl bratablt tip D.
3 Trebuie menllonat faplul eli semnalul de
IIrlTRARE 1.,1.....te Bub forma unei trepte de tenlhm.
~ loglct, Una dintre IntrArile circuitului bas-
CDe culant monostabll ,1 Intrarea de tact a circui-
.n.n.n. V<CDB4'2' E qH
11 tului basculan! bistabil sint legete ImpreunA
SI' la Inlrlrea MIrului. Fiecare Impuls losit pro-
• voacA trecerea monoltllbllulul CBMI In Ila-
rell logicA «It penlru o perlOlldA de timp
preitabiiit (1; - R,C,). Acala,1 semnal per-
mita basculerea circuitului besculanl blsta-
Q6 bll CBBt . Dar Itar... le,lr~ O este. determl-
FTS nalA de Itaraa Intr6rll tip O In momentul
basculArll. OllcA perlOllda Irecvlnţel de Inlra-
re esta mal scurta decll timpul de bascularl
a circuitului basculant monostabll, la Intrerea
O va fi prezentat un nivel logic .b, lortlnd
le,irea O I circuitului bllculant blstabll sA
rlmln!i In starea logica .1 •. Olcl perlollda
Pentru separerea frecvenlelor se folo ••• e, frecvenţei de Intrlre devin. mal mIII' decit
de obicei, trei tipuri de filtre: filtr. pallve timpul ele baaculare a circuitului basculant
(Re, le, RL. RLC), filtre active (Re) NU
fltlr. digitale. Dacii primele doiJol categorII sint (CONTIN UARE IN P"G . 44)
In general cunoscute ,1 folollta In practica
radloamlllo,UOf, ultima categorie formead,

f i LTRU
Ing. ANCR IAN N ICOLAE DIUITAL
SO 233 BO 235 BO 237 BO 433 BO 43:l BD 437 BO 439 BD 44 1
BQ 234 BO 236 BO 238 BO 434 BO 436 BO 438 BO 440 80442
45V 60V 80V 22V 32V 45V 60V 80V
45V 'O V 80 V 22V
. 32V "V 60V 80 V
2 A 2 A 2 A .A • A • A • A 'A
"W "W "W 36W 36W 36W 36W J6W

o.,l" 0,6 V 0.6 V


0,5 V O,:l V 0,6 V O~ V o~ V

", " " .0


,
.0
, ,
JO
", ",
3 3

37
-
"
u

Cl , ""
"
, [\>ii' . "
"" 9~ " " eLI I c).~ .. ,,,
~"
'" ,
"'"
~

"< , " C\11O"" T In~ I () K"

" ,: ti ..,,, u I ~~
" ;,,:i
" " i tto " , :i-' ':,hl''':'''' C21 el]

" "-..;..: ~~ ~ ~ T"I


" " " .II " t~
,.,.".llnf

',"' ,,, "


""A
i, u
• "~:~
" ,, ,ro" r's "~5Kn ~~n '"
'"' 'o, ( '"
~r'

"
. r- "
'"
"". ~7 "
x- "., ",
,m
-~
... , ,. 'P .~

. . ... -It

"
• , ,,, cu ~_.;t- ,. .'"
,., '" "n 000.

. tnllf.ucarca Lt an: 2 1\?lre. ~ 7 .pire.


iar L, 7 ~·pire. Sirma ~ mietunlt: sinI

RICIPTOR SSI
.•
pmilan: cu cele men!lonate mat .u$.
AmplljkalonJ k ItF. EtIc reahta!
• cu traJ\11$tgoreJe T" Tl şi TJ. Amph·

IN IIIZIU .licl semnalul de tadlofrccven\1 cules


de la i~ltea FTU. Sarcma eta.tulw
tSle formali dIn «le doul mi~ere.
Cuplljul It realiuad prm mler·

3,5 si 7 I Ing. N . ANDRI~N


ijltdiul t~n.dormatorului Tr l Inll·
'''!farca L. oonllne 10 .plre. Iar LIO
.• 2" 10 .pir!!- Rcz.uhlte bune III: oblll"!
folosind mletun toroldale de feriti.
Daci ou. I t poate utiliza uo miez
.. A!'Iar!"ul pre7.cntat pcrmllc recep-
ÎIQ1.lI.r c:el()( folOliU! In liI(rcle de
pUlicat se .plicl mbterului prin Inlet- intra(e. .
ţionarea emIsiunilor SSB ti CW din mediul tran&formatorului Tr,. Tol O.JCdalo",1 ....clt.r·Tesl..... real)-
benllJe de 305 ti 7 MHz. SellJ,b,hlatea ,,0 eslt conectat şi VFo.ul Semn.luI· zat tu un 11A.m110!" de tipul BC107
.0e:5luil! este, mIU buni de 1 ~V.
<k:pindnd In mare mlsurl de caii-
audio retult.' la ieşirea cni~erului (TII~ Pentru a a~ea °
.stabilitate
IrCClC prin comutatorul Kl ii 'JunF maximl ,i o radlal'e par.zill mmlma.
tatea.execuţiei montajului şi. pieselor la derazorul de .udlofreevenl'; mal ' • ooiv:len"torul C. le ,erlneazl Intr-o
ulihute. departe. prin FTJ (jJA 741~ ajun. cutie met~icl. C"odenlltoare1c C, • .•
Atenua rea benzii laterale ntdorilC II mtrlrea amphlicatoruiui lin~ prin C._ \I()( li alese astfel Incit" eJll)"U;
ie efectueazA prin metoda dubII mo-
du la re ŞI dtfazarc RLC şi vuia:zj Intre
intermediul clruia "le .dus la ni-
velul netCllr aud.\iei tn difu~or.
°
buni compensare teuniei. Bobinele
L" $Î L" se realize17J pe mi~turi
3Op4SdB. similare oelor folOille In liltrele de
In compunerea U«Plorului intri PARŢI COMPONENTE. mtrarţ. Inllşurarea L. , are 10 'pire,
urm'toarele tll\Jc: filtrele Irec:e·bandl" DESCR LERE Iar L,. are 7 sp,rc:. Socul S, contJne
amplific.torul de radiof~n\A (TI' JO spin: din CuEm .., 0.2 mm, bob..
T 2' T J~ dout mbere echihbralC Filtrul rrcce-band4 Arc doui SC9" °
nate pe rezistenţA de 0..5 W/ I Ma
(D, ... D.~ oscllllorul variabil (T.\ liuni Penlru 3,.5 - 3,8 MHz ... pre- SepaTlllo",1 este realizat tu tranli..
scp&uloruJ (T ~ dduorul de radio- vizut un fillru II (L, .• L,~ Toale bo- torul T,. Trlod"ormllorul Trl z
rrCC\len\1. defazorul de ludlofrecven- biM!e le realtlClZl pe miezuri tip construieŞIl: pe un mia uml lar w
Il. filtrul treec-jOi acti\' (PA 741l oal1 folosite In ~Ie de free~enJl Tr,. Tnll,urlrile LI'
fi Lu sinI
ampliliCitorul de p'lterc (TBA 790 K~ intermedi.rl ale radioreccptoarelar Identice Si QOn\in c te 20 5p,re dlfl
sursa de .limentare. industriale. Tnllşurarea LI contine Cu'Em.0.12 - 0,1.5 mm.
F"«IIOIIaTf!. Semnalul proveOLI din 3 spLre, l.:z are II 'Pirt, L, 8 spire, Rt(eauu de de/alarr RF esll: de
Inlelll trece prin IiItrul trece-bl.ndI. L.. 9 .pin: şi L, 10 spire. Sirma rol~ tipul Re şi oonl,ne potenliometrul
~ IjunF la mIrarea ImpblicltorulUi ,iti eS!e din CuEm 00.14 .. 0.25 mm. sem.reglabil R,) .şi condcnsalorul
de radiorr~enţ4. DupA ce eslt am- Pentru banda de 7 M HzlC comull K,. Cz,.

38
-----------------------------------------------.-----
-
'H6~n
".
""A ."
l'!iOk" M'A 'N
m,' ,,, Rll l ..
60 ns

'O~ ±fl' 'C12 "''1'' ~~

P[IG
". n
~'O
CI'
4~ " 1.3"" . 1." • ,~

" . ""l~
l'';'A
S~;/ \G " ":"
.
, [ ,~
RII
~~

..
~
'M · '" "'D ~t '"
jjl:" ",' '"'
". r,~ ~~f lR IlElEA
G,'~F
If~
!ilA ~A '"'A
.
":,f '" t.,.
..". .
1~
UOOpf

.
K,'
"""
" 1.
(,
". .' ,
c~ ~~,.,. ,,,
......
11410pF

.
MfJr,trtlt 11nl de liP comulalor in·
vcrsor cu Iranlronnalor dlrerel1\lal.
Un miler contine potetl\;(\lneltul R\,
MARI DESCOPERIRI,
dlodelc DI6i D. fi iafl,urare. llc AI
dOliu m.xer ettc format din paten·
\lometruJ R... dlodcle OJ ti O) fi
MARI DESCOPERITORI
,
ooblna L,g.
RI'/UN(I a/' qf!tJfa" Alo este de: Datele atr fOII extra" din '10- (187ef Dalmi«~ GermanIa:
tipul Rle De la Itllre8 miltere\or lumul OUID-HI80, Cauciucul .Intetle (laN) Bou·
IeI11nalui IUdlO -.,unat .. douA ceJu.1r Acemena (1838) 0.1')'- An- • eh.rdli - F,.nţ&: •
defuOl.rt' Ta T podiL Bot>lna L'l g"a: CAluloidul (1118Ş) P.rA. _
are o inductanll de 100 mH, illl L,~ Acumulator ul· electric flB8O) Anglia: raaJlur" Induatrlall
400 mH. Daci !le utilu.eazt nlle~un ~ PI.n!; _ Fra n ţa: (181K1) fratII Hy.tt - S ,U,A.:
cu inductanll specificA de 400 nH!spl, . Aer (danlhl'llea , 1«10) G.J1- Clclotronul (1i34) L.twrlnce
numarul de §p!re "te urmllorul
I. ll -25O+250 de 'plre. L.~mt
Iti' - ItaUa; compozitia (1710)
t..polw - Franta;
-S.U,A,; '
-
.
Cr.rul electronic (1;:n)
'
+ SOO de Iptre. ambele bobmatc al Alum ini u (proc"uI de ob1i· Bulll - S .U.A,;
rit din CuEm \1 0.1-0.12 mm. nare. t8M)o.rHif - Frenta; Dle_ (motorul , t893) OI.
Filll'Ul lrl',t-j14 et"te o eelull de . Ane. lezl. (1799) o.wy- An- ." - Germania;
filtru Ilcth·. ElIte realizat cu amplifica· g lla~ Dinamita (186el Nobll- Sue-
torul operaţional iiI; 141. Banda ~~es- AKanto rul (1852) 00. ._ dia;
tuil. este de: 2,110 H~ (-3d'8). Amphr~
car. lcestUJ,l ntt de 30 118,.
Amplifiratll".1 aud,ll. Pentru limpli--
S ,U.A,;
Atomul, teorie (1803) 0.11011
- Anglia. (18511) Canmzz.lO_
Electronul (1881) Helmholtz -
Germania: .
Fotonul (1Il00) PI.ncA- Ger-
-
ficarea &Chemo I·a utilizat car.,ul.;.
intcar.tI T8A 790 K. Semn.lu, fur-
, Italia; ' lr'Ucturl (1811) Ruthtlf-
ford - AnglJa, (1813) 8ohr-
mania:
FrIna cu aer comprimat (1868)
.
ni7.at de amphfieatorul PA 141 e5\.e WNllnflhouse- S,U,A~ cu dJac
Danemarca:
lu.rlCient pentru a 6. preluat de etajul Alrec11a unl .... raaIA (1881) (11102) unch.,t«_ Anglia:
final $I1dUl la OIvelul ludiţici Inlt-un
dlruzor de 2,,) WI'I -Bn Dtn re-
llsten,.. RI' It POlte modifica amrh·
ricaret.. Conden"torul C n rcah...·.IIă
N_1Dn - Anglia;
Bachellm (Hlelll) Ba ..
Belgia:
.,.nd- Glrocompa.ul (till) S,*ry
· - S .U.A,;
Glrosco pul (1852) Fouc'ult-
o limitare a benzii. redate. Baromelrul (1&43) Torrlc.ll/- f'ran1a:
s_ al halla; Imprlmarflll t~gratlc6 (1436)
a1u'~lIla" trebuie
fumiUzc o ten~itlnc de cea 11 ,"ce.
StabiJiUlftll acesteia se polll~ fc... IiF.1
" Becul cu gaz (18155) Bunan
-Germania;
GutMWfJ1 - ermanla:
Induc,. magnetlcl (1831) F.
cu un element $CTIe an: si disil'~1I; Calculul dlferenl lal (1fi6i'Jl raday - Anglia '
puterea muimi ncocsarl, Poak j, 'Leibn/tz _ Germania: (1665) Klne1oacopul (1887) EdiKXt-
folosil 'nnl.i,loruJ 8D 23S ctrulIl I '"' . Newton - Ang lla; S,U.A,;
Carburalorul ben~lnA
va ptC\'edea un radiator $11.1 un Uan-
zi510r 2NJOS5. • '"
.39
-

A. NEORESCU, 'w03C..IL

TransccÎverul descris tn rindurile de mai jos are la bazi principiul conveniei directe (sincro-
dinei~ Personal utiliza acest transceiver şi fi recomand cu toati tncrederea tuturor radioamatorilor
incepAtori care iubesc QRP-ul.
Principalii parametri ai transcciverului sint: sensibilitatea < I /-IV; scJectivitatcQ mai bunII
de 2,7 kHz; tipul emisiunii - telegrafic nemodu l ată., B L D; P,., _ S w.

Dupl cum reie"e ,i din schemi, crnisiunilot tclcll'lfict, BLO ,i BLU. unul de 330 nF ce u1aurt o trecere
llemn.lul de radiofrecvcnlA provenit EI efll: realizat cu tranzistoarele T, 1\ semnalului plnl la 2 700 H:r. Dupt
din anlenl caII: introdus cu ,,;ulorul ~ T 1 de tipul BF 254. cu raceori cp~
aCI:$! filtru urmeazA preampbficatorul
polcnţiometrului de seMÎbilit,le de de amplificare. Din semircll.bilul P, de joasA rrcaen\l pentru c!şti tare
1(X)n Intr-un filtru trece-bandA oe se stabileşte polarizarea buclor pen- o amplificare foarte mare In tensiune.
arc ca piese principale bobinele L, Iru o sensibilitate madml ~ \IIl fiind realizat cu T) Ji T... SC 107,
şi l.1" ACC!llta se lcordead IIdupl zaom()( propriu minim, iar dm Pl BC 111, SC 173~
ure<:hc» penlru o ICnsibililatc mui- te cpliz.eazl Intr~ O&realte milU .... Otcilatorul tTlmsceiverului Cltc de
mi la miJlocul benzii de Iclc8f,rte tranzi.toartle.. tipul Collplts. Tranzistoarele rololl!.e
$1 al cclei de Ox. OaLele bobinele.' In continuare urmtui transforma- In oscilator şi repetorul pe emitor
.tnt urmAtoarele: L,' conţine 40 de torul Circ injectcad semnalul de sInt BF 245, cu factorul de amplifi-
spire 0 0.3.5 mm. iar ~ bie bobinca:.:l joad rrecvcn\l mtrulul de Klec1iv~ care de circa 30. tn caz ci In oscil.tor
peste L,I şi are !5 spire 0.35 mm. tatc. Acest transrormator poate Il se VII folOli un ah tip de traruistor.
L~. _ L, a. iar LJb _ L, b. Carutele: orice driver cu lCC\iunca Intre 0.5 şi se VII schimba reritlorul de 100 kf!
sint de 8 mm diametru. cu miez de 3 cm z. Filtrul de şele<:tivitltc ette din bl1.A cu altA valoare adecvatA,
fcrocart Urmead In continuare mi- compus dintr-o inductan\A de 180 mH aleasa de 11$11 naturA Incit osdlatoruJ
lcrul echilibrat activ, pentru re«pţia doul condenfltoare de 33 nF 11 si nu genereze armonia suplrttoare.

ETAJUL FINAL sAF SRF


2

Lţji?'iT,;t-------:~Tor5
t

40
I EŞIRE FINAL

l>
~
T, =TZ =TS=T6"Tg'" BF254
T:""T4"'T7 - T8= BC107 -109 SAU BC171 -" .....
""2 N1B93,2N3866 , ETC. CI

1
!kmnalul de RF elite aplicat unUI
rcpetOf pe emllor care are rolul
de a pA$ITa O sarciJ:d constanti ta io-
}irCll lui.
Cele trei ooodrosatoare fixe din
~;Uil o>":lhllorului vor li de bun!
caJuate, de preferin!l cu IllrOne~
pentru II preintimpina inSlabititaltL
Condensatorul variabil este de tipul
celor folosite la radiofcceptoarcle
«Oberon)l iaU «Mamaia .. (se<:ţiuoC8
pentru UUS~ Bobina L, se va realiza
pc: o carca.sl de medie frecventA de
10.7 MHz. Se elim1t1l condenaatorul
de 50 pF al acesteia P It bobincam
31 de ,pile 0.15 mm. Am ales acest
tip de carcasl deoarea: bobina oscila--
{orolui trebuie !!il (le cit mai bine
ecran.1l de filtrul de intrare. Cu capa-
citlli\c dale tn lChemA se acoperi
p[ajI 3,5 -4 MHz. Modulalorul «hi-
Iibral ClIC clasic. singurele rca1.,;e
fiind ll,iultareu lui CI ti Pf pentru
Il suprima purtAtoarea, suprtmare 1.\'
poate varia Inlre 30 fi 60 da Diode!..'
vor fi de tipul EFD (cII mai epk OI puntlul KEY.
Pc torul de la mixcrul echilibrat PcnonaJ am utiliZ4l tn final tranzis-
P4!"amctri~ lorul 74TI ti am rost nevoit d red uc
In continuare urmeali doul etaje (dm, emLtoare1e. I~ T, II TII Vlt li
rea.htat un bobtnlJ tnfilar, cu .irmi rCZÎJlenta de pola.ritnnl de 470 n
amplil'icatoare de RF cu tranzi.tO&-
rele T, (BF254) şi T (2NI893~ de OJ~ mm. Se ~ acorda o griji. p'" Ia 3)0 n
Toate fOCurile notate C\I SRF V('l'
Torul de la intrltN lui f, va oonline deosebitA realizlrit primarulul
Tre<:eraL de la rect'pl;e la cmWe le li realizate pe inele de rcritf" bobiulod
20 de 'pirc In primar şi 5 spire tn
w:undar, cu .Irml CuEm 0.35 mrri race cu ajutorul unui comutator (\t> pe Intreal3 circumferin\A cftc 2() do
Curentul de replUli Il lui T, VI li buni calitate pentru a evita pierderile .pin: CuEm fi 0,4 mm. Acest tip de
de RF ctJ,j preuntl un mare. avmntaj. p
":&111,13 10 mA. Iar al lui TII la 20 mA anume acela el nici unu.! din circuite
dm IljUllarea corespunz.ltoare a re- AmplilicatoTui final Clle conceput
a lucra tu tranLiltoarele TI L de tipul nu trebuie acordat cu CI1paei (l~ tau
ustoarclor din baZc. Bobina 1.. le
realb:ca1J pe o earcullo tu ... 8 mm. 2N1893, cu radiatOl: fi T IJ de tiJ'lUl filtru II-

tu miez de fcrocart şi conţine 40 de 74T2, 2N3)75 etc. Torul 4 conţine TranlCCiverul I t VI! alimcnta din-
spin In primlll' ti 8 .pirc In lecundar, 2() de ,pirc tn primar ti 3 IpiU In Ir-o IUrd bine filtrlltl, capabili II
cu slrm! CuEm 0.35 mm. Torul din secundar cu sfrmA CuEm Q,4 mm. debltele 12 V/IA. Eu am utiliu.t
colei:torul lui Tac conţine acelqi iar torul 5 an: 12 spire In rrimar ti rcdresotul duie din IlIUI'II 3, CItii
numlr de spire ca fi oei de la modu- 3 .pirc In JeCUndar cu slrml CuEm dA rezultate excelenle.
lator, 0..5 mm. letirel. tOTului .5 esle calculall Relliu.t dupA cele UpUIC an ttrioT.
Preamplificatorul de microfon nu pentru o .ntenj Lolli Wire, acordalA acest tip de traDsceivtr orctl QSO-uri
necesitA mei un fel de regII), el fiiM In 80 m printr-un transmatch. Tn tn condiţii excelente
prevbul cu filtre audio ce laii !11 carol folOiirii .ltui lip de antenl8t va Conslructoril pot lua leJCIllira cu
treaci un spectru cUprlmlntre 300 l-h ucalcula K'CUndarui tOTulUI ,. lutorul articolului la adresa; A. Ne-
şi 2 700 H... Microronul va fi dinamic. Curentul de rcpllua al lui TI L \II grescu. P.O. Box 19-30, cod 745.50.
Manipularea lelegrallct le race In li de 40 mA. iar al hu T L1 de 100 mA Bucurt1li.

3
220V .... 12V

t'S"'2N 3QS5MONTAl
T14" se
107

42
.sv
....-v
R,
TI
BC 107 100n "t...-1-T~;J..J.+.J-ljU...,
(3 111f R4 3kn
IC -1
R,
S10n ° 1
R,
Skn

0, ... 0,,0 1N 414B

500 O-"I~--:-_++-
0,

GINIRIIOH 250 c-- f - - r - t ---'


100 <>- ...• -"--1

50 <>- -r----+_
°
IC-2
R,
0, lkn
2S 0 - 0,

SI NAll 10

5
0,
Re 1kn

IIllON 2,5,0-- - - -1---.


1C-3

Pornind de la un oscilator cu cuaT\.


cu frecvenţa de SOI) kHz (sau I M Hz~
se oblin 10 semnale cu diverae frec-
venţe. avind stabilitatea osdlatorului 0,5 0-
cu cuar\- Dg 0"
Schema Mi compune dintr-un os-
citator, un separator, 3 circuite nu-
mlritoare-divizoart cu cIte un dt-
codHicator cu 3 diode.
Semnalele au un continui bogat de
armonia $i pol 6 folosi te la c!llo- Iare OI fre<:\'cnţa de rcpctilic de: Pe iC'$irilc aCa lula rc:rolti fr«ven-
narea SItU calibrarea aparat urii de 500 k Hz. In colector ul tranzistorului [ele : 2S k H7. 10 kll:t şi S kH:t.
emisie- recepţie şi la depanarea recep- T 1 s-a montat o diodA lumineKentJi. Pentru a avea la dispo'liţie un numilr
tearelor radio $i TV. care indidl starea de fUDC\ionarc a mai mare de frec;vcnţe audio s-a in-
Oscilatorul propriu·ris ,-. realizat oscilatorului. Impulsurile se aplict la trodus cel de-al trdlea numiriilor.
cu un tranzistor de tipul ee 107. intrarea circuit ului integrat logic lip COS 493 E. Pe ieşirile aceştuia
Cuplarea cu etajul t;eparatoc 1-11. rea- COS 493E(CI - I ~ Pc iqirile Q ale sint disponibile frecvenţele 2,S kH:t,
lizat prin intermediul oondensatorli" bistabilclor numlrltOfului apar sem- I kHz şi SOO Hz. Toate circuitele
lui e3. UrmeazA un circuit de redre- nale drcptunghi ulare t U frecvenţa de numlrltoarc au rO$! prevAzute cu
sare monoahcrnanţl (D, ~ Tranzis- rcpetilic egali cu 250 lr:Hz. 100 Idu conuiuni de , reacţie externA. utfel
torul T1 amplificA semnalul şi 11 şi 50 kH1. Frecvenţa de 50 kHz !le Inelt fiecare divizeazil Intr-un raport
transformi in impulsuri dreptunghiu- aplidl celui de-al doilea numirilor. de 1:10.

43
+
500 o
100 o
250 o
50 o
10 o
15 o
5 o
1 o
2.50
O,So
EBo
8 0

monostabll, pe Intrarea O VII IIpi!lrea un nivel dacii frecvenţa de Intrare IIfe parlollda T
logic ro . Inainte de urmAtorul Impuls de mei mic! sau mal mllre decH timpul de bllS-
basculare. Ieşirea circuitului basculem blsa- cuiere T2 • Poarta tŞht fumlzeazll un nivel
bil trece In starea zefO şi rAmine aşa pinA log ic11.'"
la Ieşire, cind m6rlmell periolldel T
cind perioada de Intrare devina mal scurtli II ff&l:;vsnţei de Intrare sa situeazA Intre T, ,1
decit cea iii monostebllului . T, .
Pentru II rBlllba un filtru trece-band!ll sInt Acest filtru afa şi o Inerentă functie de
( URMARE necesllre douA perec hi de circuit monoslabll- memorie care poate fi utilizat!! In dlvarse
DIN PAG . 37 ) blslabn. Parechell de sus (CBMI şi CBBl) automnt!zllrl. De examplu, dacII samnalul de
detectealli o frecvenţa cu perioada T mai Intrara dispara, toate ieşirile rllmin in starea
mare sau mal micii decit timpul de bascula re dinaintea disparitiei acastuia pin! cind rea-
T • in timp ce perechea de jos detecteaza pare,

44
VFX V 03AV E
tu ultimul timp. in banda de 144-
145 MHz se folosesc curent filtre
cu cristale pe rr~venţa de 10.7 M Hl.,
atitIa rcceptoare, cit şi la emitatoare.
Pentru D acoperi domeniul de frec-
~CDJc de 144 -145 MHz, este nece~
un oscilatN cu frecvcn!a variabilA In
limitele 133.3 - 134,3 M Hz. Semnalul
cu aceastA frecventA aplicat la mbl:crul
din receptor Impreună cu semnalul
din antcn.l permit oblinerea frecvcn-
lei intermediare df; ]0.7 MHz.
Schema VFX prezentatA funqio-
neazA astfe]; tranzistoarele T, şi T : .
conectate In cascadA (In curent con-
tinuu1 repretint!l un oscilator de
tipul Overtone, care, In circuitul de
colector al tranzistorului T 2' scleo-
teazJ armonia! a 9"il It crislaJului Q.
In cazul de falA se obline frecvenţa
de J 22 MHz (frecven\8 crislalului C5~
de 13,555 MHz).
Circuitele oscilantc, cuplate capa-
chiv Inlre ele, Formate din Induetan-
lele L) ,i L~ ImpreunA cu capacili1lile
aferente, sint acordate: pc aceastA
frecvenţA (120 MHz~ Tranzistoarele
T 3 J! T. Indeplinesc funclia de mher
ochllibrat şi au In circuitul de coloo-
tor un circuit LC acordat pc frCl,:~en\R
de 133,3 MHz. In circuitul de baza
te aplicA simultan ~mnalul cu froo-
ven\& de 122 MHz (asimetric~ precum
şi semnalul de la VFQ (nu este: re-
prezentat In t.ChemA~ cu rrccven\R
variabila In limitele 11,3 - 12.3 MHl.
Tranzistorul TJ are rolul de am-
plificator al semnalelor cuprinse In
domeniul de rrecven\e de 133,3 -
134,3 MHz.
Toate bobinele (cu elccPILa lui
L 2 şi L ICI ) se uecutA pe carcase cu
diametrul uterJor de 4 mm şi cu
miez de feriti cu filet M3. Toate acesti:
bobine sint elccutate din conductor
CuEm ~ 0,4. L, are 1S spire, L) şi
L. cite 4,5 spire, L, are 2)( 2 spire,
L6 2 spin~, L, 4,5 spire cu priza la
spira 2. iar LI şi L, cite 4 spire.
La COn\iM 8 spire şi este bobinatl N
direct pe rezistorul de 680 n cu care
®
"
~

este conectatA în paralel. Şocurile ~I !2


~
de radiofrCl,:~enţA SRF con\in cîte ~

2 spire bobinate pc inele din ferită ~ ~


.,~
~
cu dimensiunile de ill-il3-3 mm. ~

fnflşurarea LlI este Clccutat! pc:


O- ~

.=2 \2 N
N
un tor din feritA cu dimensiunile de N
,,6-";9 - 2,5 mm şi conţine 3)( 10
spire.
Ecranele bobinelor L, - ~ sînt
de tipul celor fo[ositl: la transforma-
toarele de frecventă intermediară de
470 IrHz din receptoarele «Albatros»,
..Cara» etc.

45
-

EMITĂTOR
, 100mW ..

Y0 3 C O
Mult folosite tn ultima perioadl In alimenteazA cu energic c1ajul final un criltal de cuafl cu frccvcnja
trafitul radioamatorilor sInt cmitA· de r.diofr«:venţl. In regim de tele- proprie de 8 MH'l.
toatele de miel şi foarte mici putere grafle CW etajul linal cste alimentat Reacţia se face prinu·un conde nsa·
(QRP~ care lolicill din' partea par- permanent ti In acat caz manipu- tor de 22 pF. In colector este montat
ticipanţilor !nlreasa lor mliestrte. latntul poale fi cuplat In e mitorul uncircuit oscilant acordat pe 24 MHz:
Un astfel de cmi~tor QRP - ,calul etaj. al si nu apari oscilalii pe alte fr~
care poate debila o putere medie de ODd te lucreazA cu moduiilic de ven\c, circuitul este ,untal cu un
100 mW - are schema electrici pre- amplitudine Al, ct~ ul final primt11e rez:iltor de 20 Itn
zentall alAtur,t. Dupl curn le ob- alime-n'arc de la modulilor, CllTe peste Bobina Lt este construiti pe o
5ervA, cmiţllorul poate lucra In tele- tensiunea oonhnul obişnuit! lu pra- carcasă cu diametrul de: 6 mm ; pe
grafIC CW l1li11 cu modulalÎC de a~ pune p componenta de ludiorreo. aceastA carcul le bobincazl ..o de
plitudine A). , .pice din ,Irml de CuEm (),25, bob~
vcnii· ~ .pirl lingi 'Piri. Acordarei ci ...
Trecerea de pc un regim de lucru DupA cum se observI din $(:hcmA.
pe al tul 5C face prin comutatorul care etajul olcilalor are ca element de baJj cuitului pc 24 MHz It face din miezul
de fe riti.
Tensiunea de alimentare esl.c de 9 V,
stabili7.att c;u o diodA PUI P aplicatA
colcctorului tranzillorului OF 2 14
r _ -rT.::RT·_~ + 12 II prin fOCul de radiofrecvcnll SL Ac::est
fOC le construiqte pe o miel baTI.
J9kn de feritI, cncularl. cu dlametrul de
3-"mm
Pe aceasti barl le bobineazJi 14
. pirc, spirl lingi 'piri, din Cu&!
0,25. Spirele le riiidizeazl de bari
cu lac iaU alt adeziv.
CuplaJul cu etajul urmAtor le facc
prin rircuitul plCllant serie l2C. tIC
rczonealA pe 24 MH'l. In ateM ci ...
cuit bobina L:t le conltruicşte pe o
carcasA cu diametrul de 6 nun. pre-

+12 V
PL9V1Z 190n 11\Orl

"
,:J S1 22"r ,I S, PL9 •SJ
,1
11-1 " 16p
"1
II
ZOkn BJpf 160n Ip
10,,"
S0p' P
25pF aSX19

'f -2ZpF
H
150fF
BCiOl
,
r,IL, r1
4
L.7 pF
'L,
I

Q=
T ' 39n
/ 1

220
I "1
H .l9OJl .
8'1 I 'OOpF S6Ckl
1Zg
Ţ120"1.22"
I
46
"'!xllll cu miez de rcritA " ~ ca~ It...
bob_nem spirt Ungi spirA un numAr
de 4' de lpin: din CuEm" 0.25. PREAMPLIFICATOR
'" ,
DE MICROFON
Tran7.illorul din acest ct~ esle, Un
,BeI01, BCl71 cit. $i luercw'ln. Monlajul esle destinat amplir.. tare buni C'U inlrarea amplificato-
ci... C In regim de trtplarc. utCeI- q\ clrii !lCmnolelor slabe (de ordi· ruTui de putere.'
la ieşirea sa semnalul Irc.o ·rrec- nul milivollilor) date de microron Se . rccomahdl utilitarea 1#"01"
venli de 72 MHz. Pc: acCull freo: pl~ la nivelul ncce$llf pentru Cl- tranZIstoare ro ";taomol propriu
vcnll este acordat şi fil,tnaJ faunal din , citarea amplifiCltoarelor AF de ~ut,detip.BC 1000C~ Be I7JC
bobinele L, $i L._ Acc:ste douA bobmc pu tere (Iute de: milivolp~ "etc. Rczistoarele vor fi cu peli-
au c:an:IX eu diametrul de' 6 mm lmpcdanla mare de: intrare (ca. culA metalict, iar coq<iensatoarele
prt\lIlUlt cu miCluri de ~ritl pe eate ' 200 U}) este obpnutl prin mOD- cu pierderi ck mai mici (prefe-
le bobmta'li slrml eu6n o.ilS; pe:rt' larea primului tranzi,tor ca re- rabil cu taDlaI~
Iru L J IS spin: şi pentru L.. 2Q de pelor ~ emitor. Al doilea tran- Sursa de: alimentare Irebuic si.
IpiTe. Alimenlarea etajului tie face ristor da c1,ti,ul &lobal In ten- rurnizeze o lenaiune oonhnul de:
printr-un toc de radiofrec"en\i S2 siune, .limitat prin introducerea 18 - 24 V. prcfcrilbillilb/liuti (In
(l0 Ipin: CuEm 0,25 pe un luport tIC rczntcnlei nedecuplate de 2,2 ldl o rice CIZ, foarte bine fihratl~
feriti cu diamţtrul de 1 mm~ UrmA- in emitor ; prin ajus"rea Iccstd Consumul "te mic, de ordinul
torul etaj (T3) lucreazA In ci... C , vllori le poate optimiza nivelul citorva miliamperi.
In regim de dublare a rr~nlc,. In muim de redare ntdiSlorsionatl. Jmpcdan~ mare de intrare $i
• colec1orul sAu semnalul nind 72.M II ~ Al tredea tranzistor este tOi repe- teJ\Sibi/itltea ndicalli obli" cera-
Tranllslorul din acest etaj este: BSX 19. tor pc emitor. Ivlnd rolul de a narca preampli(lCl torulu! ti erec--
dar poale: n montat $i un 2N31\M . cobor1 Impcdan\ll de ieşire a PfC'- !Ull rea conulunilor de intrare cu
Bobinele L\ şi L. formea.dl 'un MmphficÎt orului penlru o ada p- ca blu cer.nat.
fihru pc 12 Mlz. fiind con, truitc pc >lI
tllrcase Il 6 cu miez de ferita ii I \ind llO 10
bobinatc pentru LJ 6 . pirc $i pentru
68 l00Jl 18-2 W
kfi kfi kfi
L., 4 I pire CuEm 0.3.
Ettjul final echipat QI un BSXI9
iaU 2N3866 lucreazi tOi CI dublor
B( 109 l:
4', F
slab

lOkJl . ,~
de rrecvenţl.
La I~ns acestui etaj aint concctalO o-{j-c::H-+Y ' l~ F 15V
circuite filtru pe 144 M H~ cit , \UF 25V
pentru cuplajul eu antena. . 25V
Carcasele celor doul bobinc , Int llkJl
identice ro cele din etajul anterior, ~
o
bobinlndu-iIC pentru L., ~ t... cite o
N
l 5 . pire CuEm 0.3. . 4,7
Socurile de radiorrecve"~ SJ , i 1> t:}o 10 IJ 2,2 68 kfi
S4 te construiesc pc .uporturi de
ferua cu dia metrul Cie 3 mm ,i au
N
k1l "'fi "O ,fi kn
.:ite 9 . pire CuEm 0.25-
Alinierea circuitelor oteilante In-
cepe de la etajul oscilator la care prin

rOhrea miezul ui boblnCl t.. te urmA-


(q le semnal mllun şi, cind CfQ:talui
AM o
.-. • 10 modL.llulor de cua.., esle deconectat, OIcilaliile
.... lnccteze, deci le verifici lipsa aUlo-
(W
"
)[SIt 0 ..... . 111Iilor.
DutJA ce oscilatorul a rost adta

561ln.
"" In rel!lm de olcilalie, le acordA IU(>
OCIiv celelahe ctaj e. l.& ieşirei emi\!-
I apF lorului le poate cupla o sarcini de
~6 pf 1.1 15 O (un rcristor) u u uo bec de
lanternl. •
I De observa' el Ituna cind 1e · 11I-
creazi 10 Al etajul final primqle
alJmeDtare de 12 V prin modulltor,
deci ti puterea medie etic mai ridi-
I
:l., ,,L, catI. Moduiilorui este un simplu

I ~~
IL. I 10-40p' amplificator cu doul tranzistoare
I
BC un care lşi aplicl ~mnalul eta-
jului modulat printr-un transforma-

J..
r'07 n
' _
tor din ctajele finale ludio (In con-
tratimp~ Din acest transrormator ..
rolo!ICŞle numai Inll,urarea primari.
pc punctul median aplidndu-sc tcn-
siunea de 12 V.
47
-
Emiţătorul CU modu l aţie de frecventă cu bandA în-
-
ITATOR
gustA tN B F M) este simplu, uşor de realizat şi conţine
piese puţine. Mai jos este prezentatA schema unIIi astfel
de emiţAtor ce poate debila o putere de 1 W, in banda
de 2 m. deci recomandat ca echipament portabil Q RP.
,.
Etajul oscilalor, pilotat cu un cristal listotui Be 109. DupA etajul oscilatOl' Etajul eu tranzi~lorul T 6 lucreaza
de cuarţ cu frecvcn\4 propm de reze> urmeazA un etaj amplificator In clasil in regim de triplarc a frecven\CL la
na n\ll de 12 MH7. nu eon\ine circuite A ce eonllne tranzistorul T.. ieşirea sa ob\tnlndu-se 72 MHz. Bo-
acordate, ravorMndu-$e astfel o mo- (lot ac 108) ~ care in colector are bina LJ (ca rC/l.sl identi~ cu L,) arc
dulare In frecventa. $tabilA şi liniarA. un circuit acordat pe frecvenţa de 4 spirc Cu Em Il 0.& Şocul de radio-
Deviaţia de frecven!! se oblll'1C
12 MHz. In acest etaj, care arc o frcc~en\l SR, are 4 spire din CuEm
Cu ajutorul diodci varicap montata amplincare destul de redusA. este '" 0,3, bobinale pe un suport de ferita.
In serie cu cristal Capacitatea diodd amplifical In special semnalul cu Etajul cu tranzistorul T,lucreau CIi
frecven\ll fundamentali, armoni cele dublor de frec~cn1ă; 72)( 2-
variazA [n funcţie de tensiunea apli- 144 MHz. Bobina L4 are S.S Ipirc
(destul de multe vemte de la oscilator)
catA la bornele ei. fiind atenuate. Rolul principal al CuEm 0.6 fArA carCIIsl, cu diametru!
Mlcrofo nul este cuplat pe b:ua bobinei de 8 mIII. Celelalte etaje ce
etajului T.. este sclecttvitatea.
tran7-istorului T, (BC 101) printr-un Bobina L, din colectorul tranzis-- urmeaza In emi\ltor Jlot amplifica-
filtru capaeili". Acest filtru inlAtura torului T.. este construitA pe o CiU' toare ~ 144 MHz.
apari1ia unor zgomote pcrturbaloare casll cu diametrul de 6 mm. prevAzulA Bob,"a L,. Ihrt carca.sl. cu diame-
ce lU' putea sA apam din detectarea cu mia de feritA utilizatA In rlldiG' trul de 8 mm. are S,S lpite Cul:ro
semnalului de rMdlofrecv entA de la reccptoare pentru ga ma de unde o 0.8. Bobina L6 (cu acelaşi diametru
ieşire. pe jonC\iunca ba7A-cmitor. a lCurte. Pe IlceastA carcal4, spirA IIn_ şi accc~ slrml ca L,l are 3 spirc.
tranl,storului T" Tranzistorul TI splrA. !le bobmealA 24 splTe CuEm Bobinele ~ şi Le au diametrul de
mc 177) eSle cuplat galvank: cu tun- 110.6. 8 mrn. construite fAra carcasA: au
1l~lonll Ti ~I. dlll en')lI(lrul sAu. Printr-un divizor capncitiv lem- lunllimea bobinajului de 12 mrn.
_<!mnalul de audiofrecven1ă csle apli- nlliui este Ilpai introdus In baza tran- SIrma ultllzall CIte CuEm II 1; 1..,
C~I dilldel varicap. Punctul statie de zi~torului TI Regimul de funClionare are 2..5 Ipire, iar 4 arc 4.2 spirc.
Şocurilc de radioFrecven\li SR 2 şi
functionare A dilldCI este stabilit prin al acestui tranlistor elle In clasa C.
S R ~ au cite 3 spire bobinate pe mie-
Iharta unuI I"'lcn\1I1l de polurilure. lucrind ca dublot de frecvent A. deci
re~Jmdu-se la intrarea tranzistoru-
zur, de ferilA cu sIrmA CuEm III 0.3.
A~'<!~l pOlenlial lIC slabileşle din pc- Şocul SR .. este construit pe car-
lcnliometrul cu valoarea de 47 len lUI T6 un semnal cu frecventa de
24 MHz. casa de ccramicl a unui l'Cizistor de
Dioda varicap este de lipul BA 102.
BobuUl L, arc o carC/l.sA a.semJInA- o.S W pe earc se bobineazA 20 de
BBl 82ctc. toal'1l cu L" Bobinajul . spirA lingA !pil'1l CuEm 0 0.3.
Etajul oscilator cstc dOlllt cu tran- spirA, contine 12 spire CuEm ~ 0.6. Reglajul emitAtorului Incepe de la
ellljul o&cilator.

4 B
OIRT-[[IR
F1W Muhe . adlon~p! oa .c au pre.hu ii
aama de UUS peou'lI rrecHllleie 88-
11111 M Ih (norma Ce l") .,; Irebuit:
adaplale .pn: I reeepliona ,IIUI 6'-
73 M H~( n o.ml O IR n OUllur,acu..
li Operl ,1e te poa~ (lot In doul r~
Prin ,ptormcolul bobina L.. lem·
nalul se .pli~ la Intrarca r.dlorcccp-
lorului. Bobinele L, ,; L. se necul'
din ,lrma de Cu!':m O.~_ Iirl carcul,
pe un dllmel'" de 5 mm. L, Rle ~
'pire, ,ar l, are II , p,re.
luri; roe P"" mod,fica.ea .",cu,lelor BobInele L, " L. te tnfifOarl pe
C.fC .... cII diamc,,1II de S mm Ick ,.
1)

Mai Inlli \le venfa cu un grid- acordale de la illlllrCl rad'o.«cp!~


I\I l u~ rle p.in ulihzarea unui ad'plor . eceplo.. "le .Mam ... ,. L, .re 10
dlp-meUu sau cu un voltmetru elec- IP"" Cu!!m 0.1 iar L. .~ 8 .pne
cl«tronoc can: Il I.an. lnc banda
tronic ca si existe şcmnalla oscilator. O I RT In blnda CC I". C"llm 0.21 Bobina L, Ife lupnn 1)
Se verificA apoi ca circuitele osci- In conl ,nUlr. vom prezenta un mOD- carc." cu d .. mcuul de 5 mm. pe
lante si lie acordate pc frecve n ţcloe tlj ure pe r mile 1.ln.IUlrca {recven- Circ ,Inl bobiulC .. Ipirc Cu!!m 0.5.
indica te. cuplindu-« In locul an tenei 1.10., lolu\i(' lellnlel ce IlIlUurl inler- 'Plftle .1n\ di l llnllle 1. 0,_ - 0,4 mm
un bec 24 V, 0,045 A. Se rucordell1i YCIl!l, In aparalul de rad,o •• ceflli," In!re ele,
pc rind circuitele din miezuri iaU Acel! montlj are In componenta _ Int,clul monl., ..... mblnzt. pe"
condensatOln:1e trimet" .Itfel ca la lin et., o.ci l.tor ~ (,«venll fid CII lin placi. CII CIrCulI imprimll tii. 1,Kan
iqin: becul .. prezinte o inct ndcscen- lranlillor d,n se.ia Bf 2'''' BF 200, I,n apoi K l"ec 1. rClla)e.
li maximA. Bf 113, 2N918, OFX 19 elC. ti un etlJ POtl"o".'. po,.urilor de "dlO pe
Et.,:le de ludiofrccvenll nu Im- converto, de (.«oen\1 CII 1•• nU'Lorul lula apanLulll1 !oi' .uliu ..' plin
T , IB~' 113. BF 200. OF 199. BF 2,.). ap'op,uCI JIU d"l.nlarc~ inl.~ de •
pun dupl construcţie anumlle reslajc. Semnllul d,n banda O I RT prinLr-un
a ud Int reiul emilllO\" a fOlt const ruit Ipirclor boblnCl L, (dcl;i prin mrnhllcl"
filt ru t rece lUI elLe apiicil pe emitorul ale frec.cnp:' .util.toTului).
,i reilat, avInd ea u rcint becul, iIC ttanzltto.ulul T,. TQ\ pe emltn.u l lui Modific.fu raou1u; 'I'",clor bobi·
porneşte un r""plor şi !le ucultt T, te ar.HeI ti .emnlllli pr ooenlt de 1, nclor L, fi L, conduce 1. mtura
JeTT\naluL Se cuplell2l microfonul Ş olcilaLor. intenJI1II,1 lemnalului .eeepl,onll Un
te rc,len.l din potenţiomctrul de . Colector ul 1.'.lIZiIlO.ullii T, con. J!",ciat L,; • nuole i te ICOI 1 2
47 tO CI JeTT\na lui recepţion. t si ne l' lIe clrculle oae,l,nle OI! permÎl tre-- .porel
cel dorit. [)re r~inul ci IflIlUllloare!e cerCi benzII celR (88- IOS M U I~
T ~ T. ti T, stnl de tip BF 254 ",u
B''- 214, iar tra nziltoa rele T. ti T •
•Int de lip 2 N l866.
In locul cuarlului cu frecvenţa de
12 MHl poate fi uliliut ~ cuarl de
8 Mli l, dar prima multiphcan: nu va
mai li dublare. ci triplu ..

I n g , 1. MIHA E BCU, 'W'D 3 CO

+12V
22n S ••
, "f ,"f
lH
L7 L,-6,,-OS-S.'"
2-opF
s,.
L6 - lll1lp-OS
lr"lOlp-05- S_
-,
,F L,·Olp-Ol!>- 5",,,,
"" SR3
l5-4JP-C5- 5 ••
4- 20
,F "" ,
"
fi ,.1 1
'"
49
-

A lInellOR Rf 10
Ing. O. PINTILie
AmpUfica torulliniar preuntat poa- 10 W utili la ieşttt. In .acest caz.. pentru aemoaleJc cu modula\k de
I~ ceda 10 W ut1b la iqire aluna pUlerea cons\lmali de etajul final frecven\i (band! Insu5I1) nu ac pune
cind esl~ «alacaUt la intra re cu Wl cite de ordinul a tS w. . o IIKmenea problemA.
.cmmd de U.lfllll'e 0.'-1l.8 W. EI Amplifical oruJ Jucreazl in, clasa Este predzut II ieşire cu un filtru
I'<'ate amplifica ICmnlle modula tc AR, Ilstfel cI, practic, nu dislor, io. I<laie 5USII, astfel el la fre<:venţa de
in rrec~'en la. modulat.,; In am plitu dine IlcazA semn.lul amplificlL Se com- 300 MHz are o l lenUIIll de ordinul
fA' sau AJH precum ,i tem nak porti foarte bUle chiar d nd ImplJlitt • 40 d8. Aten uarea pentru semnalul
Ickllralicc. .semnale\-: modulat!: In amplitudine Ulii este miii miel de 1 dB.
(."ra~lcrisli.::.l P IC~, P mir etIc " de (orlNl A).. şi nu numai pe cele Cum am men1ionat. tele dotlil
pr<~'pe hnlari plnl la puterea de de tipul SSB (AlI} Bi n~l ll lelei ci tranl'J ~l oare lucrclll'i In feaim AS.

6·h 1. lt
pF , L, 1.
2
,,
~

l
R

l
SJl
6-IS
oF
H·r.o
pF 6BJl
,,
-
1)-40
~F
qJl

lt\4001 2NJ6 JI
10nF
1'1l4001 l Nll15 HWoF
H IK,9071
H llOJl 1
110 1 720nF kJl
Jl kJl
PLACA" .. t.ioV .. 2IN PlACA O

1 \, L.: 6 .porc .. I CuEm;. 6 G-2~ IESIRE


111'.111"\& Inlr' "pe!. - 10 mm l
1 L.1.25 , pi.e .. I Cu Em .. 6 LS pf L6 La lSJl
,,1I'Ju\I. Inltll np~1e - ~ Inll'!
ti: .5 .pu'e f I Cu AIlc16 (d,",
'."11 In _re ~I pe_e Il mml
- 27 17 4-1S
L.' ) 'plre III I CuEm \-6 (d'"·
ln,_ In!re clpete -
L.
Id,slan," In!.e Clre!e
10 mml
2.5 .pir~ .. 1 CJtt;m. \'6
Il mm)
SRFI 60l S
I"I 1 ,F ,F
1. 4 'Pir. ,_ 1 CuE m.-,'6
1dll!I"\.I Intr. Clpele - 10 mm) H
'iRF t 1 'flirc .. O,~ CuEm pe 10F
bUion din f. " I.I .1I 4 - 1 10 mm
SRF 2 1 ' pore III 0.1 CuEm'.5,S
Id,SIIn\l. Inlre e.pelc - 10 mm) O,, +OJA

To.,e nlOrl lt condenlllolrdo.


•• lIllrt.tlbile '''11 dale In pf +24V PLACA C

50
puncţuJ de funCţIonare fiind stab.liul de ptaca-nd.ator tn rrunlmwn 3 puoe> ,.. fi CII aer; prin aC\ionarea aoesluia
de d.odele de tipul I N4001 montale te fiecare, cu distan\ierc: loalte de !It reah~ealj adaptarea cu cablu .k
In cooducţic directi fi cele dolll 5 mm. utfd Incit terminalele trao- 75 &au !{) ohmi Penml cablu de
redlt~ aferente de 100 n ,i I Itfl zj5to.mor si rlC la ni~lul pllolor SO ohm~ tondl:1U.3tOfui ~. fi Inchll
Amplificatorul iIC ClIecuti pc t~ Dalele tnfl,urlrJlor .Iot prezeot.1e la m:n imum fU pn ('" ndensatoa-
pllcu!e teparatt.C\I Cl\bl~uJ imprimaL In tabel 8obIOcie lo ,. L.. L, ~ rele de p:: r'~<:a C t(tl-'Ile II rlede
TflntiJtoarelc liC monteul pe o '-. iIC lf&ZI la OCI 15 mm untle de fOMrte bunii "'alilal~ cu '~I(rll n~
plati-rad.ator din ahlmiruu aroul altele ... rt l: t.. perpendM:ulllr pe pia- de t r;.. fllIJ de ...Iorile ... e
de 3-4 mm şi cu dlmenaiunlle de nul hal LI; L., te monteliltA m plan In ,chemI, pet'llnI , ""'lne r~r C'"
2' 11 5 cm. le&ltuJlI Intte tunzi.t- yert'ca~ Iar lt identic cu L,. oltfd tril optind ai rdtrulul .It ~1I It' re.
loafC ti plld iIC va face cu terminale $Clztnd pericolul uDul cuplaj parau- Aparatul. aliIDtnteat;:J; d~ la II u... t
Kurtt, de maJIimum 10 ml1\ din tar Inlre 'n~ur'ri Trimc:rol de 4 _ "ahilizatl do 24 V COl'" II ,.I;j <#'t
conductor. , euA" Pllcile It pnnd 15 pF de la i~ . rea amr"ficatorul~ un curent UoC'f'1 puir IA

umor

151
AMPlifiCATOR liNIAR
IN400I.
Comulllrca rcgimului de lucru effij-
~1C-reccP11C se facc cu aJutorul Il
doua relee de 12 V. rlCCatIl cu citc
două contacte cu dod pozllii (con-
tactele trebuie sA permlli eomutarea

lE 501/144 MHz Unl)r asemenea puteri la frecvcn\3


de 144 MHz~ TrebUie acord.tA mare
IItCIl!1e la calitalea releelor
111 regim de receptie, releele nu
stnt ~omandate; contaclele (In regim
de alimenlare pi~ la 12 -IS V de 'epaus) ulgurl conectarea directa
Pentru reuşlIa unor lcg1turi la intl\' mufele de mIrare p ieşire (pen-
nHart distanţA, Inafam unei antene Ambele tranZistoare lucrcazA in
elllSA AB. rn acest fel aparatul se tru Il putea conecta Ilntcna la recep-
de buni calitate cu ciştig dt mai mare. tor). precum şi Int rerupe rea circuitII-
se ~c~ şi o ,oumna putere de emiSIe. pretead foarte bll'lt la ImpllficlfClil
semnalelor de: tipul 5S6. Iw de +2<1 V care ahmentcazl ampli-
Mul\! radioamatori ~'nl deJll dOla\! ficaloruL Atunci cind releele sln\
cu cmilAtoarc cu puterea de ordinul DESCR IEREA SCHEMEI anclanşatc (cind It apllcl 12 V la
It 4 -5 W La ltKmcnca aparate !It relee. In IIChemA borna DA· NU~
poatc «atapIt un amplificator hmar, Inductan\ele LI' L;to ImprcunA C\J lemnalele de: la intfllre se aplicl pe
cu II puttre iupul <k 50- 55 W şi cu o cele trei conden5ltoarc trlmer IIfo- Circuitul b8"teitran/J~lorului 2NJ632
putere lIulA de urdinuJ It 40 w. rente, reahzeazl adaptarea impcdan- borna de .rlleDl. It cupleazl cu cir-
MonlllJul prc7.enlal JlOOItc amplifica lei de mtrare II amplificalorulu~ care CUitul de IeşIte al tranustoru luj
semnale modulatc in amplitudine (Al este relativ mare(1S n~ cu Impcdan\ll BI. Y 94 11, binein\ele.. le alimenleanl
NlU A3j~ In frtc\cn\A sau ,cmna1e mici de in' rare a tranzistorului arnphficatorul cu tcnsiunea de + 2<1 V.
tel.'araficc. Aparatul 5e alimcnteali 2NJ611 ConduCloarele trimer de S - 30 pF
de la o sursA de curcn! continuu. In mod Idenllc, Circuitul L. ~ ,lnl cu dlclcctric aer. Cele ccramia:
preferabil "abihu!" cu tcn5iUIlCII cele dolll condenliatollrc Irimer, de nu rezi~t1 la asemenea. pUlere. Con-
do 24-25 V fi care III poall debiLa S-30 pF şi de 10 - 100 pF reali- densatorul lrimer de 10-100 pF
un curenl de plllA La ~ •.s A Tranzi. zeazl adaptar" Intre impedan\l (ma- este cu mici sau cu aer (rnmiatur1~
totul final con.u~ 2,0-2,4 A, iar re) de ieşire a Hamistorului 2NJ6J2
cel prdinal lSO-700 mA, In (unC11e $1 Impcdan\l (mica) de intrare a REGLAJP.
de puterea aplicatA la inlrere Curen- tranzistorului BLY94 In final cir-
Lui minim corespunde UIII:I pute" cuitul L. $i cele patru oondcnsatoolC Se alimenteazA arnplificatorul de la
de ~,S W, .ar cd maxim uneia de de S-30 pF, conectHte doua clic .ursl de 12 V,.. In circuitul de c+/t
4.5 W. Se rtcomanW'l ulaiurta am- doua In parale~ realil.cuJA adaplar('ll se inlcrcaleazA un amperlllctru pe
plifkatorului pInA la puterea de sa W impcdan\ei de ieşire a amplifica toru- lICara. de J -S A; le aplicl la mirare
unei puteri la intrare de J"
jlnpul) la etajul final <J: corCipunde
W.
Aparatul poate fi rolosit şi la puttri
lui cu cea a eablulw cI)II)lIal de 7S fi
care faa: legAlura cu antena.
RCllimul de func]ionarc In cluq1 AS
semnale de RF de: la emllltor. Se
concctem o sarcini artificialA de
75 n cu puterea de JO W, la Ieşirea

.....------
mw mici fie aplicind o putcre mIU a tran/i"oarelor este stabilit de rell5- amplificalorului. Ia capatul unei bll-
mici la IntrarI\, fie scAzind len'lunea toarele de 1 kfl $Î 100 n '1 diodele el]1 de cablu coa:d al de 75 n şi de

Modularca emllAlorului cit mm

CDMPBBSDB
ca redresor dubli alternanlA.
,Iproape de sutila IIltl ute Ilsigurlltă Componenta continui este filtraIJ
cit compresoarele de dinamid. Sche-
m,1 dcscrul a rost expcf1menlatl cu
de un grup Re O" kn,6.11 JlF) $1
aplicali bazei lui T prin intermediul
\u-:t-es, montaJul asigurind un pro- Il kn POlenlio-

D
UDUl rezistor de
l ~ "t de modula\ic bun. flrt Il altera metrul PI comandl prasul de ,clio-
lhtillea se mnalului. nare a compresoruluL TranZistoarele
"rlMipiwl de ful'lc/io~art, Semnal~ T,. T l> T) sIni de lip BC 107 WI
'k audlofrccven\l1 fuml~at de un mI- liimtlllr iar transformatorul Tr l este

DINAMIC lrofon dinamic este aplicat b1l7.et


1j,,"lJSlOfUlui TI' a cAna amplificare
,S l~ con trolatl. Cuplajul cu ttuJul
urmAtor (repctN! estc IInlvanl< Din
~mltoruiiui T 1 semnalul ette aplicat
rol05il la defazare In rcecptoarele
c\1amailll şi AAlbatros ...
Olodde D, $i D 51nl cu siliciu, de
1111<'1 putere (IN4148, IN914 ctc.~
~Ilind ci am.lonl nu dispun lot·
TRI FU OUMITRESC U ctaJulw de R.A.A. ciI " modulaloru- delluna de piese idenlice. am renun-
Folosirea unui compresor de dina· Iw echilibrat (daci cste vorba de laI la prezcntarClil eablajului impri-
mici la emi\iUoarck' radioamatorilor B.L.U.) sau altor tipuri de modula- mat. Constructorul urmeazl.A-1 pf(l-
a devefilt o necesitate obiectivI, dacA loare.dupl caz fA.M.-F.M.) iccteze conform dimensiunilor piese-
;t~·cm în \'edere lucrul in benzile de Transrormatorul Tr, montat Ql lor de care dispune. tntregul an$am-
Iinde liCurtl\, unde QRM-ul e~tc mal\' ~arcin A a tranzistoruluI T J este ridi- blu va li montat într-o culie melaHei
_1 II te face auzit cu o putere modestl cAtor de tensiune In secundarul lui <J: asigur! o buDA ecranare fală de:
tlS W) reprezinli o problemA. Tr, sînt montate diodeJc D I $i O, eurenjii de radiofTcc~~IJ..
52

""I!!z
z
REl 2 <

(i@~
REl 1

5-%
p~ T 1 :

OE LA li' ' --1


EMITATOR
(
CASW (o.\XIAl

DIAMETRUL aOIH NAJ ULU I


2 -J m lun gime. In lipsi wtd sarcini

."
••
artifiCIIIIe. pentru un prun re,l-.j le tnl ~
LI' L. -.5 spire. fJ 1 euA, IDiSlan\l capete -
pol oo necta, In paralel d o uA becuri
13 mm)
de SO VI" W fiecare. In locul sa ....
cinii artificia le.
Se apl ici 12 V la borna de coman-
da a celIW douA relee. Cu o t uru-
LJ
L) -
- l.2j spire. • 1
7 spire. \& I "" C uEm
CuEm (Oillan\l Inlre
capete -
IOmm)
C, Eno (Distan\l Intn: cDpete
be lni\l ilOlalA (din malerial plallK:) L, - j I pire, ti 1
se reglea zA cele trei oondcnsatolR: IOmml
trimet' de la intrare pentru o indicaţie L. -1,2j spire. 0 I. j OI' Cu Ag \DtSlan\8 int~ capete
I~ mm)
maximl a a mpermctrulu i.
In «l nhnuare. te re,lea~ conden- SRF - Tub din reritl : 1 - 10 mm ; 0 inl - 2. II etl "
satoarele t!imer de .5 - JO pF ~ In parale! cu aceuta un bec uleţ DupA aCCCII le a plica amplir,ca tG-
10 - 100 pF din circuitul de colector teleronic de 48 V/ !tQ mA. rului tenJÎunca de 18 V, rduinll h).Ue
al lranultorului 2NJ612. urmlmJd In nna~ te rcaJcuto ti condenu- regiaJde. bmeln leles In Itmue mal
oprinderCil maxim! a becurilor. Ond toa rele trimeT de la ieşire, urmlrind mici. tn mod identic se face regllljul
folosim urani IU'lificiall, conect Am IIrilucire. maximA a becuri!or la tensiunCll de 24 V.
tn 101 timpul re&ilJClor se urmA--
reşte indicalll Impcrmeiruiui tn nici
un caz nu trebuie 5A deplşenSl.'A va-
loarea de J,S A
Menlionlm el :olIund cind nu aţlh­
clm tenţiunc pen tru com anda rek~
lor REL I ~ REL 2 amţlhficaH,rul
de pu tere nu va fi alimentat cu energie
electricI. ilU' km nalu l de radlofrec:-

"vcn'" aplical hI mtrare va fi transfe-


rai di rect tu Clrcui iui de .ntcnl, prin
intermediul «lnlactelor rclcclor (1)>"
Vlm de repa us a conlactelor~ tn
atcst mod \-om avea doul stiri de
lucru' modul econo mic (flrllm ţllifl­
cltarul de putere) şi modul de lucru
la putere mare.
Comanda rel~lor trebuie dati con-
comi tent cu comanda modulUI de lu-
cru al emilltorului de baza (emisie-
receplie~
Inueg apara 11.11 trebUIe monlat in-

'11'ţ-{I
tr-o CUIIe melalidi (aluminIU. alaml
etc.). Iar 'ranristoa~le vor fi 1",'''3-
+12.,.. lule ~'U radinl0nrc core.~pun/:"""r~
53


.
de lucru.

FIBCVBNTMBTBU
$;\ presupunem (j .totem tn poIe-
aia unui IrallJOeÎver o: foloseşte ril tru
cu cristale pe frccven\a de 9 MHz
(XF9B) ~ care are OKilatorui cu
frccvtn\l variabill (VFO) In li mitele

RBVBRSIBIL V03AVE
5-5,5 MHz ti lucrlm In banda de
3,5 - 3,8 M H%. In ace.t cu II: fnlo-
tqle baDdl Ilteralll inferioarl; deci
frecvenţa olcil.torului de bitii (BFO)
... Il de 9.0015 MHl. pentru ci folo-
f-rC'C~(nlmctrul p'reunta, esli:: det- dm intrinle f, ..u rz'IoIIU pfnl la sim filtru cu cristale de tipul XF9B.
tinal radioam.lllnlor .vanuii c::rue JOO MHz folot.ind mirarea r., De SI mai prcsupunem el fre<:lIcn\l
doresc y.şl modernÎtele aplmlura. asemenea, el poate 6 adaptat 11. dt la VFQ este In acest moment de
Montajul POli,: fi u.tilizat ca {rectlCII!- aparatele de emisic-rea:ptie care r~ 5.350 MHz Semnalul cules de la
metru obişDlul pentru atlrea frce- 10IeK modurile BLU Jall CW, pentru oscilaloTul aFO II: ... aplica pe UI'III
~enlelor plnlla 30 MfU. folosind una ~ pe rmite citirea directi I frecvenld din intrArile fi "u f1 cu citire directi,

CI·' ~OB 441 441 441 I 441

II II I
1415 1415 1415 I 1415 I
II II
:::j 4192 R 4192 ri 4192 4192

-..J ,,
iar semnalul de ia VFQ pe inlrana fJO un blilabll dublu muler~lave de CI-Jl, CI·J~ I&U 0·29. De uc:mcnea.
cu num1rare inverd. Astfel aparatul upul COS 473 (CI-24\ care divin-a" ITCbUIC avui In vedere dIi citm:. frec-
I<a indiCII d.irercnl& Intre rrCICVcn~1e cu 4. Se obţm a$lfel 4 perIoade, fie- vcnldor ~mn.ldor aphcate pc rre-
ateSt« doul semnale, adiel 9.0015- care OJ durata de 0,1 secunde. MeI!-- care dinlre illlrln III: faa: lIum,ti pc o
-1350-),65 15 MH:l. ~ arttaj YIo lionam dIi un oc!u lotal de numl ralt" prrioadi de (\1 .. 10 lcesC cu. pruna
ciflt a r...,jului (care C$le romano.l ....
aplrm indic.p. O1.6S15. Un aII Q7. esle de 0.4 I«Undc. In perioada ti
!il. prellUPUDafI allpuatura rolOtet!!: (vezi r1J-3) Cltr deaehisl numai poarta de CI·18 In Iel"Ic CII CI·12 li C I-6j
un nllru mocanic de 500 kHz. Pentru lui CI·27, unde este aplicili lemn.lul .... indlOl. lulrlc de
balKIa de 3,5 - 3,8 MJh va fi (OIOld de lJi intrarN f:o In perioada {J - t,
filtrul ptnlru banda inferioarL )a:r poarta cu ICmnalui de la fJ " in ~
VrO·ul \II. aV(II rrecvenl& cuprin" riOfoda t3 - poarta cu tcl1lnalul de
tn limitele ]-3,) MHz. In .ceuli la f, iaU f. (prin comutatorul K~
situalie. ICmn,lul de la BFO (SOI) Ir.Hl') III eollllDuare, tcmnalelt de la. por- fi. ar.",1c
ni fi aphcat pe intrarea r , iar otI de ple cu aemllliele f, (fJ ti fJ alnt
II. VFQ (de tlClllplu, ].I~ MHzljlt IlIlumale In CI·28 , aplicale pe mtnl· ".". ';::,~",-.J~~.;;""-
veOII:!.1111
inlrtu" (1' Frocven\mclrul va ali", rea de numlrllre directA a numlrlilo- ceea 00 hl praclica
In aceull .ituatie .UIJII cx:lor doul rulul rc\'C"ibii de lipul COS 4192 csle IUriCKnt
frecYCIIle. adkt 3,1.50 + 0.5 - (CI-II, piclol1lful S). I~"
-3,650 MH~ indlCllia fiind tn .. Tn mod almilar semnalul de b poAr- 0.'" "",..,,.., "lIr' unUI frc-o-
ccutl ,itualX: OJ.6SOG. ta cu ICrnnalui ()o dupA ce Clic adlll tlllre Ik
In ballda de 144 Mfu frecvenţ­ la polaritalea neca.arf. (CI·26, 1/4 din 1Id1~
di ..i:zoarele ~~~''''I'lpuI t 084'-\1
metrul le .,. foiOli In modul UfIJll. COS 400 m. aplica pc intrarea de
lor. SI. presupunem ci IIntem " nurDtnlfC Invenl a lUi ('1·111 (CDB (CI'll, 33 ti 3S~ Prunoa clrli a.""",
posesIA unui trllonKciver de tipul cehJi 4192, plclorutul 4~ AlraJCTll atcn-
dcs<:rls In rCVlJla «Tehn1um_ DT. 3/ Jullli va Indica • . "" dr. h~ltn 1r
~ ci froc.venlB ICmnalelor aplicate pentru 'ndiean:a ~1 a milnr de- "'\c~
1981 (pa.. 6 -1~ Semnalul eulN de III la pnmul IUlrDtrf.lor COS 4192 ~I.;
VFX. care are frecvenţa C1.Iprin51 ., hen .... 1 ""II .ro·.... " ,nlr. 0, ... lift hl'l\
de,. dlvil.atl OJ 10 de cllre (1-11 la '" 1.. "r,...
!.mitcle 133,3 ])4.) MH:lo ., 1'11 ~

.. " ..IrI ncoro:q,.


f"T";-
De
I RT
A8
I
.!.~.~

~ ..
1!i1'1l1l'"I'I1D9 til4lll2n1)'l 14 ••
Il"
,~

\21'~G7 l4r.67e
8A ce &C [) A
123456
COB 400 (HI (De 411 H (OS 440 COS 4192 (CS 4107
, .~ .Q2d} SCH(Mt;LE CE COhEXIUHI ALE crqcutTUI)fI ,. (OP"~(
1J12t\ 121' 131211109' UHZ"I'IIO li" FOLOSITE; SE ARAU MOOUt CUM TREIIUlE "'CT.UE
,
... ..,
IN PREZENTUL MONTAJ PEN11-t\J A tHOfPt\HI I uw It!
CERUTE DE SCHEMA.
Si R R • B A: A •
CD6 490
2
CDB 493 CDB 473
aplica re inlrlfQ f .. (comulatorul K
le y& Ircc:e pe pozitia 300 M Hl:~
Semnalul de III BrD, cu frccvenţll de
10,7 MHlo te Y1I aplica pe intrarfll
11 Apo.fliui VI r.~ suma ace:llOl'
douA rr~nle. Enmplu: 1l3.814~+
+10,1-t44,.H4~ MHl.
o-rcce alifljul Cite compus !)u-
mal din 6 cifre, In acest caz va lIplrai
numai urmltoarel Îlwl.ietlie. 44.~ 1 41
Dca lulde de MHz nu VOf fi alifiile,
ele trebuind .ublllielex.
DESCRIEREA
•.",01.0'1______-+______-t______-+JC'-__-j In1~'~
FRECVENŢMETRULUI
or.~r-----t------+---E"'1ta719
Pentru ba11l de timp a fOit folosit
un cristal cu frccvenlB de 100.0 kHz.
"I--==-;;;-+______+ ______-I12(dj~"cll
Qsc:ilalorul este realizat CII tra po~
ŞI.NU ale unui cu·cuil intqral (C 1) "t-::,::;;:.;-f-------f 13 l",v","'S)
de tipul COB 400 (CT.I9. fiS n % .t-____--ff1ldir.~t!'Sau fL
Urmltoarele 4 cin:uite inlegrate
CI·20.~CI·23 d,VlLeaXI fiecare 10.
obpnlndu-Ie rn final frccvenp de:
C\I
••
,
10 Hz.. tn continuare a fOS'l folosll

"5
CONECTAREA C.1. 95 H 90 CONEC 1 AREA AFISAJELOR

51'H 110" T. .. CU CAI OOUl COMU"

." •
i ±.~ - ±O.1 f~ ~-I

W., 1'--
I
,~"
, •
I~ţ
... -«
,~.

[
}-t IE~I • •,
"
95H90
n.

...• BFY 90
BFX 89
C
\lIS i 10 14 " I

,COB
, .47
, •
formal din COB 4192, 7475 II
COB 447 (bmcln!cl!» fii 7of! cifrA la
trebUie co nectlte circuitele Integrale I I
• 9
tC Dt
din montaj pentru a rcali7.a func\iile
afi'JaJ) cerule de schemA, deoar«e In fisura 1 "r tA 74'5
De wcele Iret ln'rAn f, -fI' pentru sint .rAtale numai Irnoelc "mnale-
rrcc.'cn\C pinl la JO MHz. semnalele lor (Schema de rriOClp'u~ rl.l!url 4.
imI I"licate unUl formator de IemnW Aparatul te .1,menteazA de la o Mlldul de realiure a montajuluI
TIt f~ahl.al cu un CI de tipul CDa ,ursi bine !\abiti7.atl de.5 V (±O, J V\ pcnlru folOSirea divi~Nului decad ...
400 H ACllonlnd ~JUprd \3Iori ln- ellre !il admitA un cu rent de IA 95 H 'Xl plnl la 300 M Hz este .rlltru
rCll'lMrclor RJ ,. K•. se TCjlkad 10 figuTi ) se araUi dd.lcatea In In Ii,ura 5. Acest monllV se va re;ahlll
sen"!I,,lilale41 mUlmi a.'rar.lulu~ lImp I x mnalelOr m difen le punCle separaL iar inlrarc- şi ieşua ,'or .6
care: tn:bulC s'I rit' de" tel pulln SI) mV ..hn mOOlI), Mnetlhle prin eablu coada! cu 1I1l-
Frec.'cnID mUlml oJc lucru este dio- Schema din lillura I eslc prevAzu~' N=dal'l\a de 75 n
tati de per(orman\ck celor 3 CI de a fole>sj afi~JC cu LED-un cu anodul Inlrea frccvenlmelrul trebUIe Inclllll
llpul CI) U 4\(} de la IDlr.~ (CI-)I, comun. tn cnul in Cln: slnlan in "ur-o ean.:asl bine ecranaIA penlru a
C I-33 ti CI -35~ pomII unor 1J'l..JC cu calodul CI>- I'U radui l,Ji(erilc scmn ..1e plrlUlle In
tn fillUtl 2 esle Indicat modul cum mun. !le va reahza montaJul dU! ilparatui de emISIt-rcceP\Ie.

PERFORMANŢE

AM'LIFIC4TOR Puterea de lqirc esle de aprOlUmll.-


II.' 8 W PE,P pentru un semnal de
Intran: de 20 mV ... Ace<k petro,..

LINIAR VS TAIFU DUMITAEBCU,


m~nţe ac IntlulllCJC pe mlsura cret'
l~T1i rrecven\el de lu cru, aJun,lnd ca

Y03BAL..

Lu PICIe pU\lne $1 up do: rrOi:nrBt


\ .:11 putel dispune dt un amphlk",-
~Itul filtru IItrece-JOIII din conslde--
rente determInate tir dOTln~ de • l,S HH1.
15~1\
".
luI' tcan: poate fi chiar linal dad Iu- 1\\11 m an leni un semnal .. cu rat ....
cra~ In QR P) ak ctrw pcrrormanjc
pot 1a1l~f1lCC chiar ~I cele mai eXI-
/lente cenn1e. Piesele componente
CU'cl/ltele oscilanle(lcord ate pe rrCO'
veu\ll de lucru) montate In cola>
loalde tranzl~loarelor preli nal şi rI-
i
t
7,MH1.
11. MHz
T1
21 MHz o
t
silit oblsnulle, filbri'ilte de indU)lria
rl«"tromcl romllnuldi.
nale IndephnbC acea5IA cerm\l.
28 MHz
/"KH
ConstrUirea aMlul atn~hficator
pentru !Olite ben~ile de recven \li
aloclile traficului de radiollIIltori
SCH EMA-BLOC

Amplilica torul an: în componenlll


i 29 MH1.

O,'r F
reduce complicaliile de comu tare f()oo $1 un numlr de 4 etaje obişnuite dlll
IOSJfc de 1Qstalalhle traD$Celver III- care cel final este in con trat imp. "DA
d~stTlalc. Reducerea pnnctclor elel.>' Pnmele douA etaje ilnl amplifica.
tncc comulale mec~nlC este un deZI' toa re Re de bandA l ar~L echipate 11
derat propriu tuturor instalaliilor cu tran~istoan: de tip BF 14-215 (T )
O($tTloasell, şllUle fiind nalarunl!:
dele,n,Îllak de contactele in ml$Carc.
~ 2N2222 (T l~. EtaJele prcfinal . ~
lIIal au ca JlIrcml de Ieşi re cirCUIte ,.'" 0.1 t' F
"
Am rcnunlJI 1.1 Ilmrhficatorul de-
I'~mit d,· "",uHU! l~r/ll» ŞI de n ~hp.,
oSC1l~nte şi folosesc tranllSloar~ de
III' HDI3S, 137, 139 1 1 1.,7 J"F

e.
in bande de 28 M fu pUlerea la leşi~ zarea ctllJuluI final Montarea in ba· Introdua: lolr-o culie: mctahct. ~ar.­
sa rlC de numaI SW P E.P 7.dc tranzistoarelor finale a rezlt- va li In ;lcela~i limp ŞI radiator letm ••
tOllre lOf de lO n protejeazA montlJuI pe-ntru T ~ T. $i T, {aten{1e la lzo.
PRI NCIP IUL DE F UNCŢIONARE
Impotriva aUloOKilaţiilor_ Pc linia larea eolecloarclol~ Vilorile curen·
de minII!! IU r05l monlale tihR: Re (ilor din emitoardc tTllJlli.toalclfll'
Prm comutatorul K, I semnalele eficaoc Itil la frecvenţe mici cII fi III ,Inl: II KmA, Iz-Ilm;\. 1).
provenind de la fil trele de: banda frcevcn\e mari. 20 mA, I .~ISO mA
sint aplicate bazei tra.nri5l0rulUl T, Comulatorul K, II eoneclcazi la Indu'tanJt:1c dm colectoarele tnn-
anleni modulul corespun'dtor benll1 llstourdor T J • T. ŞI TJ sin! con[~'C­
mon tllt ca amplificator Re: T1 e'le de lucru dorite,
de asemenea un amplificator Re In \llInll.le pe loruri de fellt! sau [tr&-
colecto rul lUI T ) gasim ,emna lul de cllrt ~u dimensiunile' 19 x 9 x 9 pentru
CONSTRUCŢI A unde: il(;urte (cu punct alb~ In cawl
RF amplificat la WI nivel !uficicnt
pentru elci tarea etajului final tn con- In Cl~ loC vor [010l0I alte tipuri Ik
Piesele componente sint implantatc torurL numArul dr ~PI1'~ va tn'hut ,.
tral1mp. Circuitul O$Cîlant Llo C*, pc o pl'cul' Uc cab~ impnffiat pr&-
CI fa\on7.can!. semnalele In banda fie corcdat cort rUTllAIOT, Frec~en\l
lectatl corClipunzllor; se \i avea in de re/on,antA a rin:uitclor LJ.C, "
de l\JCfu. Prin Inll$Ularc:a L. se ~cdere ca Irlseele .. rlC cit mal ~urle L (' . \1 fi rlasal.1 In Mlilocui bo:1I1.11
aphell bu.elor lUI T. $01 T. semnalul cu pUlln\'. Intregul montaj se \11 de lucru 1 amrhli<..atOfuluI,
util şi tOI prin LJ -=
race ~i polar ..

20-100 4lpir. 15lplr. 2 x 4 2x' 151plr.


pF Ipir. Iplr.
12 pF ,......
pF
12 pF ,......
pF
3 Iplr. 12 Ipir. 2x3 2x3
Iplr. Ipir.
12 Ipir. ,
3' pF ,.......
pF
3SpF ,.......
pF
2 Iplr. I Iplr. 2x' ' x,
Ipir. Iplr.
• Iplr.

" pF .....pF" " pF 0-25


pF
t Ipirl 5 Iplr. 2x '
Ipirl Iplrl
2x' 51plr.

1-25
pF
15 pF 0-25
pF
1 Ipirl 4 Iplr. 2x'
Iplrl Iplrl
' x, 4 Iplr.

0-25 15 pF 1-25 1 IpirA 4 Iplr. 2x' 2x' 4 Iplrl '"


spirA CuEm
pF pF Ipirl Iplrl fi 0.3 mrn.

/.1..'" T4
C2
.;:~'-:.
IOA;:"
r-
Ol
'-'8t('
--,,", , LS
9,1 KA. ,,~ 3.3 KA. L2 ,~
"
C3
-,CI. ~~
~

- T1/ T3
" ~ ~

,~
@
J,SMHz
LJ
o< "
i7", T5 L6
~:
",,, ' ~~''!.
"'\ l(l.A. ::"

'-~
-'1,,,, "'
22fF O,l~F 4,7 rF O) rF 22 ~F 220A. x"
• " " X
2"~ 1'''_ "'- C~KA.
I
-
2,7'"

12 13
271\

IL
"
- 24 V

~.l
CA 'DCA 22~
10nF O,, , ~
""" O,, ,~
""" F • ~OOO I'F
6,8 ,. F
1 1 220/lF
1 1
.."
variabil este ceva mal redusa doar

TR4NSCEIVEB DS- in banda de l!8 MHz. In cursul


unul QSO de 3:) de minute au fost
necesa ... 4 corecţii ele frecvente l.

"TEINIII" TRIFU DUMITRESCU, YD3BAL,


SCHEMA
DE PRINCIPIU
RECEPTORUL
Partea de recepile a trllnsceive-
ma •• eru al .portulul rul ul l Tehnlum. II fost conceplStll
IOAN CUZNEŢOV, YQ3AD, pentl'\l a 11 folositi In toate benzile
rn • • • tru al apDrt ulul de unde scurte lliocate traficului
PETRE ENORE.JEVSCHI, YD3CTW de rlldloamatorl: cu unele adAugiri,
• po.te &01"'11 şi In b.nllie de unde
• ultrascurte.
Un colectiv d. radloamatori din cadrul Radioclubului De la releul de antenll, samnalul· .
«Tehnlum» au proiectat ,1 experimentat un tran_ealve, de radiofrecvenţA ae aplica pe b~
binele de antenA, funcţie de banda
si mplu, cu ple .. relativ puţine, car. ai fie accesibil tuturor doriti (L 3B, L 40. L 4.2, l 44, L 46).
celor ce stlpln8&c principiile de bazA ale ,adiocomun i caţ l. Semnalul eate apoi transmis pri-
ilo,. Cu excepţia filtrulul el.ctram.canie " • cristal.lor mului Circuit oscllant. cara este
d. cuarţ, toate componentele sInt d. producţie romA- cuplat capacltlv cu cel de-al doilea.
neascA.. FIHtul de blindA esta compus din
MergInd pe Unla reuni,ij 'ntr-un singur bloc a em lţAtoru­ doua circuite oscllant. cuplate In-
lui ,1 ,eceptorului, In cele C8 urm.azI de.crlem ac ••t tre ele clpacltlv (de ..emplu, ban-
da de 3,5 MHz: L 38, L 311, C_12 pF,
transe.lver cu multiple posibilitAti de lucru. L 48 şi L ~ bobina de cuplaj cu
Pentru a Impiedica feno menele nedorite (autooacllaţll, ampliflc.torul de radlofrecventl).
modulaţle de frecvenţA parazită etc.), puterea de le,ir. Tranzistorul T 22 (Iucred ca
la emisie este de numai 500 mW. amplificator de Intrare) poate fi
da diferite tipuri, pe care le vom '
SCHEMA BLOC. Complatul coreepunzAto.... tuturor dome.. enumera In ordinea performant&-
este format dlntr·un num6r de 22 niilor de IrecvenjA; 18) amplificator lor obtlnute: BLX5!5, 8FW17, 2N3866,
da blocuri funcţionale, dupa cum de r.dlolrecven1A pentru emille şi 2N3553. Curentul de Ifmltor al tran-
wmaaza: I} amplificator da mlcr~ Ilitrale de bandA corespunzAtoare zlltorului T22 e.te de aproximativ
fon; 2) preampllflcalOl de audio- tuturor domen iilor de frecventA: 00 mA; aceasta n confere eHmlnll-
fracvenţa (se 1010e6$10 pantl'\l toa· 19) .mpllficator de putere (nu eate fel IntermodulaţleJ. Sarcina am-
ta modurile de lucru: BLU, TLG, cuprins In schem!i): 20} bloc de pUflcatotulul da Intrare •• te con_tl-
AM, FM); 3} amplificator final de comanda cuprinzind .utomatlzA-- tulIA da un ,OC de radlofracven1A
audlofrecvenlA: 4) sistemul de r. rIIe: 21) allmentator de la ret. (S1'-H). Prin dioda 024 de tip BA244
gleJ automat ti manual al amplifI- (cuprinde un atablllzator cu doua semnalul .. aplica ml •• rulul com-
cArII pe lanlul de radlofrecven1A, trepte): 22) oacllator de .udl~ PUI din l M, l 36, L 37, dlodele
rlX:eplle: 5) oacilator de purtAtoare frecventa (f- l kHz). O 20-0 23 " L 32, L 33, L 84. la
(500 kHz); 6) mller echilibrat (se le,lrea caruta va fi selectat semna-
foloseşte la roceptle ,1 eml.le), PARAMETRII lul coresr.unzAtor<primei frecvanţe
7) amplificator o.se. emisie ,1 TRANSCEIVERULUI Intermed are (Q MHz).
Induct.nţale L 31, L 30, L 2i ,1
.mpllflcator ft6CVanţ! IntermediarA EMISIE
recepţie: B) llItn.! electromecanic. Puterea utila: 500 mW/son . L 28 constituie un prim filt ru ~
500 kHz: 9) amplificator BLU ami- Atenuar. undei purtAtoare: mal b.nda, acordat pe frecvenţa ~
a!e, recePlla: 10) mber cu diode, buna de !50 dB. 9 MHz. Semnalul culea cu L 28
500 kHz- 9 MHz, IImllle el recep- Atenuarea ben xW laterale nedo- este .pllcat pe b.za Iranzlstorulul
Ile: 11) amplificator emlale, recep- rite; 00 dB pentru filt rul elect r~ T 20, montat ca amp!lficator. Bo-
lla, 9 MHz: 12) oscllator local, 9~ mecanic EMF !500. bina L 27 este sarcina .mpllflcato-
rulul. L 28 transfera energia filtru-
MHz 881.1 8,5 MHz; 13} mlxer cu Atenuarea produselor de mixaj lui de banda (9 MHz) spre mlxllful
diode, 9 MHl-3,5 MHz, 1 MHz, nedorite: mai buna de 40 dB. 9 MH~ kHz. Prin Intermediul
14 MHz, 21 MHz,2S MHz: 14) osci- RECEPTIE Inductanţelor L 18, L 17, L 16,
iator cu Irecvenţll variabilA., 12,~ Senalbllitate: mal buni de '.r-V mlxerul este cuplat cu baze prI-
12,7 MHz, 16,~16,1 MHz, !5,~ pentn.! un raport lemnsl-zgomot mului amplificator al cel~ de-a
S,1Ii MHz, 12,~12,450 MHz ,119,~ 10 dB. doua frecvenţe Intermediare, tran-
20.0 MHz: IS} amplificator frecven1A Atenuar. frecvenţei Imagine: zistorul T 17, care ara ca sarcinA
IntermediarA (500 kHz) pentru r&- 40 dB. 8 L 15. I nductanţa L 14, ImpreunA
ceplle, moduleţle de amplltudlna StabllitatH fre cvenţei oscllat~ cu condens.toarele .erle de 1 nF,
şi modulatle da frecventA; 16) am- rulul vsrlabil: dupa doul ore da la tranaferA semnalul la Intrarea fiI-
plif1cator IImitator ti demodulator porni ... lire o aluneca ... de aoo H.r. trulul electromecan lc. Mai departe.
pentru moduletle de frecvenţll pe orA. rn urmAtoarele 24 de ore, semnalul este aplicat bazei lui
(TAA 661): 17) ampllf1cator de alunecarea nu este m.1 mare de T 13. L 9. L 8, L 4 şi L 3 formeaza

-
radlofracvenjti şi filtrul de banda 100 Hz. Stabilltates oscllatorulul circuitele prin ca... semnalul se
lIa
-------------------.....................-------
aplicA mixerulul echilibrat care are al acestora .. cupleazl baza lui ~ manual al amplificArii se reah·
i1 componenţa lui diodele D l -
T 15, care Impreuna cu T 14 for- 18a16 aatfet din emitorul repeto-
D 10. Din punctul de con.~lune al meazA ampliflcatoarele pentru mo- rulul de AF (T 7) sernnalul98 aplica
diodelor D 8 ,1 D 9 se extrage .em- dulatla de amplitudine ,1 frecvenlA. unul amplificator (T 2), apoi el
nalul de audlofrecvenlA In cazul Dioda O 1" EFD108, 81te detec- este redresllt (O 1 ,102) ,1 aplicat
i1 care reetlptorul runctioneazA In torul pentru MA; d. III capAtul bazei lui T 1 (amplificator de curent
BLU seu CW şi se aplica tranzisto- cald al Inductan!ai L 5 se aplica continuu). Din colectorul lui TI ,
rului T a. Pe cursorul potenlfo- semnalul demoduilitorului d. frec- prin P3 ,i P2. se apllcl tensiunea
metrului P 5 .. aplica semnalul venlA echipat cu circuitul integrat de polerllant II tranzistoarelor cu
de radlofra c venţA (500 kHt) pro- TAA661 . Pe modulul de lucru MA ampllflcef811. controlatA (T 20, T 11,
venit de la olcllatorul cu clJa!'1 şi FM tranzistoarele T 13 şi T 11
nu alnt alimentate. Semnalul de T l!i, T 14, T 13). Potenllometrul
aChlpat cu tranllstorul TII . Pentru p " r.gI8.11 curentul care trece
a urmari calel pe care o parcurge audlofrecvenţA oblinut de III cele
trei detactoare BLU--CW. AM prin Inltrumentullndlcator de nivel
semnalul de frecvenţa interm.dlarA al semnalului de radlo'rac't'en"
pentru recePlIli semnalelor modu- şi FM _ .. apllcl, prin Intermediul
dlodelor de comula11e D ., D 5 şi .S•.
lale In Ir.c .... n'" seu ampliludlne,
trebuie ea ne Intoarcem la ieşirea. D 5, unul preamplificator de audio. ,SCILATOARELE
ampliflcatorulul achi pat cu T 17, frecvenţA (T 8 şi T 7) 'II mal d.par- Pentru re.lltaf. schimbarilor de
unde gasim un divizor format din te, amplltlcatorului final de audlo- frecvenţa ,1 pentru obţinerea sem-
doua condensetoare de 1 nF ,1 frecvenţa prin Intermediul poten- nalului BLU, tren,calvarul II fost
ele 10 nF. fn punctul de cone~lune Ilometrului P 1. Controlul automat echipat cu trei oscilatoare, dupa

2
- 12V}SS9

"H
"o '10
A
m " "'"
A
H
,'" '' II::: SIRE
50" l OATE
,

~I
BEN ZILE
t L36 """ ,

l17 i "oF

"A IDnF
'10
A
,
fH "7;
~ H9

"o 025
C21.

"
, '"
K2-2 • ,H
1K , '10
\'l T A
J-'
'"
"
lr
oF ~oF
"O
122
".
"
,
A
""" lKA
-, "'oF
'10
" " " C:
H

"'"
J>
10.

pF
![ 0.1
,F I _12V } SSB
R~
AH
F "1
'1
pF pF
' L77

f
60
SSB AM SSBAM SSB AM SSB
FM AM FM
FM Tx FM ~x

r- r-
ON
11- - -
~ ~ ~II:-] ~11l 1
OFF
PTT

-R b J
1-<> "-<)

SSB
11
Tx- Rx !
SSB
!
AM
I
FM
I
Rx Tx - 12 V • RAA
3
cum urmeazl: venlel. Pe pozitia de emille, P II prin dioda O 3:1, la Intrar. tran-
1) OSCllATORUl CU FREC- aligurt revenlr. Ia valoar8111 Inl- zistorului T II (prin manlpular.
VENTA VARIABilA. Âr. In Ilatl a Iracvenlel. Dlodele de co- ten,lunll ele polarlur.) ,1 mal de-
componenţa sa patru tra nzll toar., mutatII O tII ,1 O 17 fac pOllblla perte ml_erulul cu dlodele O 1-
T 2" eata montat ca oaclllltor da tip conactarea numai a unuia din cele O 10.
Clapp. 'n bllza lui T 24 sa alll co- douA crlatale de euar!, dupA nece- f 1T A.TORUL
nectate, prin Intermediul unul co- IltA11.
mutatOf K 1-2, circuitele olcllanta Tenllunea de aud lofr
ia microfon Iau de la ge
corelpunzatoare frecventelor de de audlofrecventA T 2B es
lucru. Potenllomatrul P II comandl catA pe Intrerea amplificat
Tranzlltoru T 11 echlpeaza OI-
polarlzar. dlodelOf O 2e ,1 O 27,
rHUzlndu-se aatfel callbraree lca- cllalorul de refacere a pur1I1041ral, (T ~). O., emitorul 11,11 T 10,
In care elementul oldlllnt elte un dioda O 3, lemnalul timpi tC
Ieila emille şi receplle. Tranzlatoa- eete apUcat mIJterulul echlli
rele T 25 " T 2e Ilnl montate ca cristal de cuart cu frecvenla de
500 kHt. Valoarea capacitatII de (O 7-0 10), la le,lrea ac
rapetoare. T V eehlpNlzl ampll· obllnlndu·" semnalul 0,5
IIcatorul de tip RC, care allgurl cuplaj cu potenl!ometrul P II va fi
Prin Intermadlul transl aturu·
la le,lrea lui un nivel corespunzA- eJuatata pentru a obllne un maxim
de semnal la le,lrea datectorulul lui L 8, L II, .emnalul este aplicat
tor semnalului de radlolreevenlA bazei 1...1 T 12. monta! ca amplifica-
ca se aplicA primului ml~8f (O 20- BlU cu un minim de zgomot.
Rez is tenţa da alimentare a olcUa·
tor, apoi prin L 11 se ajunge la
O 23). filtrul electromecanlc şi la T 1&
Condenaatorul variabil eate de torulul (41Uil) .. alege, pentru
un curent de 10 mA, prin dioda Semnalul BlU 500 kHl este aplicat
tipul celui folosit 1/1 radioreeeploa·
rele «Mamala_, «Glorla_, «Mon- Zen.,. Âc ..t OICitator elle 10- prin l 'e. l 17, L 18, L 1~, L 20
10111 numai pentru semnal BLU mlxefulul (O 12.--0 I S), concomI-
dial_ elc. tent cu semnal dl 8,S-1I,5 MHz,
2) OSCILATORUL CU sau TG.
La Ieşirea III gAlim componentele
CUART DE 8,5 MHz-9,5 MHz de ml~afe. Inductantele L 2S, L 2e
Pentru obllnerell celei de-II doua
C I
sint componantele filtru lui de ban-
Irecven!a Intermediare se 1010"şlI " 'E dl (g MHz); prtn l 27, semnalul
un oacUator cu cuart de tip Colplttl Pentru obllner811 unul semnal BLU este apUcat pe baZI lui T 21.
(T 18-T 111), cu douAlrecvente de sl nusoldal 1-1 adoptat o schema Cel de-al doilea tIItru de banda
lucru: 8,.5 MHz sau 11,.5 MH z; prin de oscllatOf cu delalare RC. Va- pe ~ MHz _te cons tilult din L 28
Ichlmbar. valorii frecventelor, se lorile condenaatoarelor ,i rezlstoa- ,1 L 30. De la le,lr. lui L 31, prin-
obtine semnalul BU IIIU BLS, dupa relor de defaure asigurl o frec- tr-un cablu coa.lal, .emnalul ele
dorinţA, cu un filtru electromecanlc venta de oscilaţie de 1 kHt. Cu radlofrecvenţl elte ,ranamis bo-
EMF i500 V sau EMF 500 N. ajutorul poten11ometru lul P 11 se blnel de cuplaj L 32 a ml.erulul
Potenll ometrul P 8 comandA po- reglena punctul de lun cţlonare a O 20-0 23. Acest ultim mlxer
lari zarea dlodelor O 18 ,1 O t9- tran zis torului T 28, pentru a obţine face conversia de frecventA din
Astfal, frecventa de olcllalle a la le,lre un semnal de forml cit ~ MHz In bande de lucru doritA,
cuarlurllOf este controlatl In II- mal slnusoldall. prin schlmbar. frecvenţei de lu-
milele a 2-3 kHz, ceell ce la recep- Din cu rsorul potentiometrulul cru a osdlatorulul cu frecventA
tie conltltuie un reolaj fin al frec- p 10, semnalul de AF este aplicat, variabila. Ieşirea mlxeru lul prin l36
81
,'(""" .. ' .

5 xOP
0,5
4

..r
1
r~MPl
MIC
F-
6 ij •
MIX 1
-
~
7
WJSB Tx
AFr Rx
H
8
FEM
0,5 5
r: 9
SSB Tx
AFr Rx
i="'
t--
10
MIX 2
-
11
5589Tx
"'" SSB9Rx
15. m T 13 T
4 2 AFr Rx X o
RAA
. 5"
PREAMP.
AUDIO
r- 16 •
AM FM S,5 - 9,5
14
MIX 3

L OEM.FM sx
-
22 3 TAA 661 VFO
O. AF AMPL. BLOC 17
A~To-
1 KHz AUDIO COMAN
21 % Rx AAp

I
REORE. !
AN~ %
18
Tx ?PA FBl
,i O 25 1,le cuplatl la le,lr.. fH..
Irulul d. banda compuI din douA
nule pentru un regiei corect, r....
~ecliV o functionare optlml. Etajul
r~larli ml81urUor d. acord ale
boblnelor, .. va mlc,ol1l ..mnalul
Cllcul" cupl•• capecltl.,. Comit- 1081 de ludlofrec:ventA 'IlII fi mon- de la gen8rator, ,1, dacA •• te cazul,
'atorul K 3 .tabil.... beod. de tat primul, acealta pentru CI atunci ti aenliblIIutea (P 2). In contl-
lucru doriti. Semnalul BlU, fiI- cInd .. tee regII/a. calorlelt. alaJe nuar. facem verlflcar. frloeyenllll
Iral, .... aplicat ~lel Iranllllo- si av«n " un control acu_le. Jn oael1l1oaraiOf celei de-ft doua
rulul T 23, montat (;4 amplificator. punctul de mllurl M 1 curantul schlmblrl de frecvenla, 8500 kHz
Pentru • Imp'-dlea posibili'". 'tii trabul .. tie de la mA. PantN " g 500 kHz. Tenatunea de r.dlo-
apariţiei unor fenomene nedorite, obt lnarea ICI.tul curent .. aJu. frecvenll In punctul M g va fi de
ImplIIlcaloruiul da Tld10frecvenll teazA v,loarea razlltorulul mo ntat apro.lmallv 1,3 Vvv. Schimbind
I .... aplica' o puternica r.actle In bazele 11.11 T 3 ,1 T 4 (27'OJ~~ frecventa generatorulul de IImnel
negaUvl Inlr. bazl ti colectorul Trentletorul T 5 esta pol,rlnt In g 000 kHz, el va fi conectat la
Iranll,l:)ruluL Din Collclor, prin prin douA lel1110,re da 15 liJl la caplltul lui l 27. Dup6 allnlarea
capacila'.. da 10 nF, lamna'ul minui ,1 82 k(J. In p,ralel cu un IUfrulul l 26, l 25, .. muUi 1.,lr..
"Ia tranlmls la 1.. 1,.. IranlCal~. conden"tOf de 1 nF la punctul gena"torulu! la caplltul lui L 31
1\111.11. de unll1l a rezlltoarelOl din amI- pantru a acorda filtrul l iN, l 30;
BLOCUL DE toarele lui T 3 $1 T. Tenslu- .a rafece ti 1K0rdul lui l 25, l 2f,.
A UTOMATIZA RE nflll din punctUl M2 VI fi de Operatlun. sa repetA de cll.va
Modul da lucru pe r.clplla la ori plnl la obllnerae unei allnl.rl
} E a ± 0,7 V; In caz contrar, II cor.cl.. Partea da r.ceP11e a mo-
allglt acllonlnd unul din cale t,eI modifici rezlstoru! de 82 ~J'I.,.
comutatoar. conltitulte Intr-Q cla- dulaii" de frecvenli n.c.all6 In
Forma de unda In M 2 'tii II Ilnu- piua aJultar. acorduluI Inductn-
~Ialurl cu autoellcludere. Prin con-
loldall plntru o pute" d. le,lra lai l 7 pa mijlocul benZII. Nu pa
tactale de repaul " de lucru ale ele aprOllmatlv 2 W ,1 pentru o lateralel
comutatorulul .. fac allmentlrlll tenlluna 1, Intraree pr.,mpllflc", In contlnuara se va proceda la
In curent continuu ale dl~erllolor torulul (T 8) de 5 mVvv. n caz ci allnlerae clrcultalor de Intr".. Ollcl
eta,. ,1 dlolM de comutare. Aluncl .enslbllltatea acaltule IIte mar
cind prin contactul PTT la afl. dI'r.unem de un vobuloacop, re-
m.re, se v. ma,; relll torul de 2 M.n, gia ul II face relativ uşor, avind
mentaelllnl1turarea reTeulul RLL, montat Intre bazi ~ colectorul 11.11 pOllbllltatea vlzlonlrll curbei d.
tranlcelvarul _te In pozitie de T 8. Pentru a regla ataJ. ampll- r.apun. a clrcUitalOf componente.
emiile SS~. PrIn manlpLr fleatoare ala pll111 de rece pIle, lucrul cu generatorul de aemnale
I,rea tenllunll de polarlzara adio- AM, FM, In punctul M & .. conec- Itandard ea. mal complicat; frac·
del O :10 olcllatorul de 1 kHl Intri teall generatorul de aemnal Itan- ven\a genaratorulul ..... fl tl.atl
In f"nctlun •. dard (aemnel 500 kH,), nu Inainte Intfl pe inlJlocul benzII reapectlve
IM a daaface legAt ura cu L 18. ,1 mar apoi pa frecventele luperloa-
REGLAJUL Potenllometrul pentru reglerea rl ,1 Inferioara. Operatle II repeta
In cele ce urmeaza IndicAm or- mllnua14 a ampllflciirii va II pUI pina la obllnerea benzII de trecere
din.. de monlare a elajelor com- Intr--CI pozille In cara pa amltorul dorite, cu o atenuare cfl mal micii
pon.nta, punctele de mAluri ,1 lranzlatorului T 17 sa miiaOI!Ha Prin modificarea capacltA111 da cu·
valorile electrice ce trabule obtl- o tenllune de 3 Vcc. Pe miiaura plaj a celOl doua filtre de bandii

aa
-
se modific:! coeficientul de cuplaj Reglar811 oscllatorulul cu frec- Intrarile şi Ieşirile In curent con-
şi, Im plicit, banda de trecere. Va· venţa variabilă se va face cu mare tinuu şJ de sudiofrecyenţa se vor
larila date In schema de principiu rlgurozitats, ds performantele lui fsce prin condensatoare de trecere.
sini corecte pentru monttlJul con- depinzind functionarea Intregului La proiectarea cablaJutui Imprimat
struit de noi; cuplajele parazite monttlJ. Piesele componente vor se VII avea In vedere o plasare
Intre bobina sau in ceblaJ pot aduce Il de cea mal buna calitate. Reco- judicioasA a pieselor. pentru evita-
modificAri pe cefe va trebui 5li le mendam foloslr811 unor condensa- rea cuplajelor psrlllite. Toste co-
corectall. toaf' cu micA arglntat! la circui- nulunlle Intre cutiile care cuprind
Reglarea lanţului de emisle ve fi tele oscllante; rezistoarele vor fi blocurile funclionale se vor lace
Inceput! cu generalorul de audio- de tipul cu pellculll metallzata. cu cablu bllndat ,1 cu cablu co-
frecventA, astfel Incit prin mane- Condensatoerele trlmer sInt cu aer. sxlal pentru cele de rsdlolrecvent6.
Vfarea potenţlometrulul P 11 84
se obtin! la le,lre un semnal sl-
In punctul M 10 trebuie si avem Tipurile de tranzistOAre diode ,1
un semnal de formA sinusoldall; fol osite In monta] sint utmAtosrole:
nUBoldal. Dupi! montarea osclla- acesta se obllne prln modifIcarea TI , T2, T 5, Tl 1, T 12, T14, T15,
torulul de purtAtoare (T 11) - In rezlstofulu l de polarizare a bazei T 16, T 17, T 18, T 19 _ BC109,
punctul M 4 -. se va vedea o osci- tranzlslorulul T 24 (100 k!l). Pla- BC173; T 3 _ BOI36: T 4 os BOI35:
logfamă de forma .Inusoldal!! cu ca de ceb leJ Impri mat, cuprinzind T 7, T 8, T 9, T 10, T 28 _ BC179:
un nivel de 1,5 VVY. Dacii nivelul osciletorul cu frecventll variabila, T 20, T 21 _ BF214, BFI98, BF240;
de Ieşire In M 4 seu forma de undA VII fi montat! Intr-o cutie de metal
nu sint cele Indlcale, va fi necesara
T 22, T 23 - BLX6S, BFW17, 2N3866,
de dimensiuni corespunzAtoare, 2N3553; T 24, T 25, T 26, T 27 _
o ajustare 8 rezl.tenle! de polarl- clptu,lt! In Interior cu pollstlren BCI72, BC173; T 6 _ EFT319,
lefe 8 bazei tranzistorului T 11 e~pandat Ieşirile de ellmentare
(1:OD k.n). Dupa montarea primului EFT353, EFT323; O 1, O 2, O 7,
In curent continuu se vor face O 8, O 9, O 10. O 12, O 13, O 14,
etaj de amplificare DSB (T 12) ,1 prin condensatoare de trecere. Frec-
acordarea lui L 10 pe 500 kHz, Yenta de lucru a oscillltorulul pen- O 15, O 20, O 21, O 22, O 23 -
se va trece la reglarlIII ml~erulul tru benzile de 3,5 MHz, 7 MHz, 1N4148: O 3, O 4. O 5, O 6, O 1"
echilibrat Elementul de regla] este 14 MHz, 21 MHz, 28 MHz sint urmll- O 16, O 17, O 24, O 25. O 26. 027,
P 6; " va ciuta o potltle pentru O 29, O 00 _ BA243, BA24-4;
toarele: 5 500--5 800 kHz, 16000-
minimum de semnal In M II. IlIrl 16100 kHz, 5!i00--5 850 kHz, 12 000 - O 18, O 19, O 26, O 21 - BOI39'
semnal la Intrarea ampllflcatorulul 12450 kHz, 111000-20 000 kHz. O 28, O 31 _ PL9VIZ.
de eudlofrecven1A-emlsle. Cu ma- Pentru allmentarea Intregului Conlec110neres pinII mecanice
nlpulatorul de telegrafie apasat se montaj este necesar un redrasor a tranlcelverulul depinde de POSI'
stabileşte pozitia optimA alul P 10, cu douA trepte de stabilizare, 18 V bllltAtlle do executie sle liecAruill,
vlzlonlnd semnalul OSB In M 5: ,112 V, cepabll si deblteze un cu- de imsglnalla constructiva. de ex-
semnalul trebuie H fie nedelor- rent cu o Intensitate de 1,5 A perienţe personali ,1
de gust Au-
mat Punctele de funcţionare sle torII stau la dlapozllle cu Iămum l
empllflcatoarelor de emisie T 12, s upllmentsre la adresa: Radloclu·
AS AM B LA REA bul IITehnlum. YD3KWH, str. SIA-
T 16, T 21 ,1 T 23 se vor stabili
prin modlllcar811 rezlstentelor de Principalele blocuri functlonale, IInesnu nr. 18, sector 1, Bucure,tl
polarlzare a bazelor tranzistoare- cuprinse In IIgurlle 1, 2 5, vor II ,1 (P,D. Bo~ 1332 Bucure,tl 13),

.
lor respective. montate In cu tII metalice.


SpF 511(A ',F
500pF L78 35 .026
5
"S ...~n-,,"--ii-"-i-..,,-i' 511(/1.
_1 2 V}ER

7,0

17pF f---., 100


" T T
K1-1 ,.< ~ :t:I~PF K1-2 T24 125
1~4~ ~ J10 ~
A
Le .':::4'.:.0-r'~l(
__ 1\1(1\.
T
fl
11.,0, o- '"

1O-4qI.
pF ~pF
100 I ~H
1nF 126

r-+-"--r---OC
ro/'
1
.-
'l,).;IH-!--'-o~~v
1{lt'F

21.0 ~j r;;;yL81 o 21.0


1nF
f9 0 t-1
821(1\
12pF" 470./\ 10nF L~~ IESIRE

10-40L 162 pF K1\ ..


pF Th-J
~LS2 o 28,0
\ 2,7K.I\ ~21\ 101
fF+.~~
170'

-
211,0 r_jI .. lnF
61pf -- 50nF 22~ 1028 471)/\. 1 -l?V

~--~------~I~;~====~==~~====~
I 83

I~
~ ,
1.',l'l'""L 'o
- , o
~_..
I I "''''' ,,-
To, _

.s!>
~-'
-" ~:(tntl

"1
C~ [." f,
l1Z UJ
LIS. 1.16 '''"' '"
" lde'" III.'"
" I ~ bobo""a.' P<I". l i F= II ~ h" .Ih
ce

"
1<1<,."

1.1e", ...
, ...
I
"'"'
I
"
"
I Se bobo"n,j IlOtle 13

I Se bOb'","~I' pe." l6 ~I;;':. ' "",,,~::~'


"
" ... ..."'.
,~.

,
,
7 ,SebOtH.... ,. _.. l9

Se _,"" ... pn,. L 10


Tie - -;s41;~_~~~n~~' prima reuş i ta
in
de .mal ~Ine
pe _care le f!icea,
ele.:u~.pentru
an, cu becul

'"
,
,~,

.
\ ...
..,'" I I ,
I
s.bo/>o",",~pe.,

Se b<>b-'''ill~ """0 L16


LIS
cu i
,.t"! '."'
~t- ~-
, la
8~p&rl.n1ele
ca peste
noiembrie 1883,
In vedere.
vieţii tllamantulul elec-
t~~ Ll~
" " ,,. 05 151 I~"'I
• • Ib
I
"
SeI'IMI< . IO'~" h1 '.p" , ,,,,~,
Se bOII,n.~,' C~ \,~, 1., .A..., 'G
I , de.cop_re fenomenu l nu-
efectul EDISON.
,.
:;~"'
'. - "" ,,'. ~-

,
' .. . , ,",
, " ,,~'t ."""' ,o."~'" '~."'!~
C':' lt~~ I
';;-0'"
fir de plati".

-
, ,»
'~:'
,~
I"oo,"u.~,," I unei lampi •

",. , .. bGI'-IW.'. r··oa.. U~


I.ctrl.~ goli" de •• " filamentul
ee.stela, cu conditia Ind ca plulul
"'-
'"
'"
::; ~;g ".
,-
,"o I , ~,

I "" "
.,,'
,
,
,
Se \>0l0I._,,,'''.....
Se 1>0/"'_<1 1" ,'- 1.30
l~9
lursel ele curent sa fie legat la
Inod: atunci cind polii baterlel
eflU Inverlatl, curentul efa aba.ot.
Oeapre ac •• stll descoperlr., Ed i--
I on a publicat, s ub titlul .Un feno-

I ,..". " men ti lampa Edllon., o scurta


~!~ L33
" .,. •••
'S.1 S
Se bol>o" ••••• " He, ,,,. II.
nota In fevlata eEnglneerlng., nu-
mIrul din 12 decembrie 1884, 'tOtu-
'" we
U~
" ,"
mut 38, pag iNII M3, In car. de.crla
cu "1<,,, 1 ,~. ,~. 1..,.", ln lJJ. L3' fenomenul, dar ciuta ,1 al·1 .~.

". , I ," pllce. «Fenomenul .. produce chiar


daca alectrodul de platln. ee .fl6ln
" J~,,\ '
" C.'UN urldoo Oj;ur1a AII"'''Ol. SUC",
Ilterlorul baronuluI. In acest caz
".,," 1"',,,
....,- , ~. 1,lt'"
" I ••• curentul trece prin Itlell .• Acum
urmeaza •• plicatla: " Este vorba,
Idoom I
u. .... I
-
I~.m
" ~.

u upI'u' '..... -.wa,a uo


prob'lbll, de Imprastlar. .rectl-

,.'" ' "m ""


IInle,- il particulelor IncArcate de
aer sau clrbune) tt. le filamentul
" •• C.'UN unU<> ",,,ne "'11Ie"~ 6-.
Incandeacent. (1
1,1"", ".m ~.I DupA cum .. poate la,na ob-
'" 1·... '"
" 1",," !. ""1 ,fCtI l42
larva. explicaţia datA aste In Intr..
'" 1,1 •• " I tI~", I I~"",
", I""r~ l47
glme gre,ll&.
". ,, ' ~ 1>.'.1 ",m ~ c~r~' ' .... lC.4 Ceea ca deaco perlM Ed llon dar
.. ".
.. _".
nu putUM a6 axpllca era afactul
'. ,
-... - -'.
~, ..." lol4
C" " tarmoelactrle, cunoscut şi aub de-
"', '.,' • ~
numlr ... do atactul Rlchardlon,

..
dupA numall Hyantulul britanic
d' '.' " :'ruU''''''' K, · :~. Mo<:I<
s" O.," William, Richardaon,
cal1la obllnut Pramlul Nobel pentru
'
" "
, ~

fizici In anullV28, ,1 cara a cercetat


~ ,
"~ om I,j~, I , ~'" afactul Edlton In timpul unor ttudll
., ", h."a .. CI,Io.,........,
pe care la-lll Intrepfln!) In Statale
'".' .... ""' Unite, la Unlyar.llatea din Prlnc..

. ,.,
. "" ... "
" .U tOl'\, In anll dinaintea Izbucnlrli pri-
mului rAzboi mondial. Nu cradem
ci asl8 Inutili o daflnitle a etactulul:
"ll " ~u .-
cEmlalunea alectronllor dintr-un 80-
IId (meta~ dla'actrle, aemiconduc-
l~l ,,,, .. lot c"t40 U,] 111 tor), IncAlzl! le o tamperaturll tufl-
l52 "h,,'Ii~~" l43 ltll L12
clant da Inalta pentru ca, In virtutea
Yltezelor (dezordonate) dobIndita,
un ~", 0"< ~u l4~. l62, 111 elactronll sa poatl InYlnge forţale
cara n retin In corp t .
1"41 , c.. L4\>, tl;!!i L14
Edlson a oblinut, la 21 octombrie
1884, patantul amarlcan nr. 307031
'" L44 16<1 115

, o l47 L61 1115


pentru efecltll care-l poartA numele.
'"
t5h "oc Cu l46 l66 111
1._-- •

ORIiAnlZAREA
UTILAREA
LABORATORULUI
Cu mhnlla _ ehlat cda au,» pulem Indoi 111.1
Conllnulu' ,ubric'l d, fatl ,etlleu. In mod voit
dlv."It.t.. ma .. I con,tructo,lIor amatori 'n legI o ,I,ml, putam rl.uel un buton atc. d •• nu
C'" CI p,lv.,te nlvllul cu"oatlnillor teor.tlc. put.m UI. ,1 gluri tabla, bati cuia at~ a'nl ,triet
fi practic I, preocuplrll., lnclln,UU .. pa.lunlle naca..,. cillv, .cull ,1 unalll panlrll .I,clu,,,.
,1 nlc ••ltlll1, lor P'IetiCI. gradul d, dotare cu opa,.,lHo. mac.nica " alaetrici l\Indaml'nl.ll:
scul. " apar,t, ate. n ciuda Ic •• tat dlva •• ltlll, fOlrflcl, ,u.ub,lnltl, d"tl, ciocan, barma,lnl
ca.. flCI foarte gra" d. datlnlt conllnutul ,1 cu Iru'" da burghll, '''bhlu. bomla," hUl' d.
olHeetlvlla un ul laborator II.tlro"le. . . poate plia, pen"u., ciOCI" da lipit. ,""II tii, raforal,
totu,1 Ichlţa o ordin' d. abord.,. " f • • Ur.,. ml"ehlnl atc .
.,. drumul Cit ",.1 IC:llrt •• c •• tul duldefat fir ••e Mlt"I,la'a ,1 p ....,. "ac..vl ,1 1, p,ocu,1
.. oricArui con.buclo, amator. lilc •• a In f .. nclia d. oblaetlvala da momlnl .. u
a. 'nc• .,., da,lgllr, cu Icum ulu•• unul "gal In " ...p.cth,l. Oricum, con.truel(M'ul .mator ....
minim d, cuno,tlnta tlor.tlci (mltlm.tlcl. fi. nll"ola In mod frlc"ant da, conducto.,. Ilol.ta
lIlcl, e'lctro nlcl). a. po." con.lrul ,1 fl,I • .Impll ,llIt.'a, cu dlve .. , IIctlurtL; ,llcl d, pl •••
Intallgl bine f,nomlna'" functlon ........ apar._
talo,. dar ' n ac •• t cu rlacul d,. gr.,I,1 d •• lulc.
•• ta foarte ma,., 'Izultatlle "nt fntotd . . un. m.1
cu '0111 da cupru; ,"'Ubul'. piulltl, . . 1_
tic, tl.tolll MU dldol •• tollt. .Impla " pllc.ta
dlvar.. ;
co.ltor (""dor), ..ciI., " .. ti dac.p.antl. II'I tA,,;
... _ " . .U.t.cUa ,lu,ltllf Incomparabil ma' papuci, CON, mula, blnl . ., c,oCGdtll. bc>ma
micI. Nu tr. bu" Ind. .._aptau. tlO,1a cuantllo, div..... ; !ntrlluplIOI" " comutAI..." INta"i,
pent,u • ta apuca ai con.trula,tl un ga",rato' . ,CUlltl dl lanl;unl 10......
d. ton AU o lampa fllatoa,a. Cuno,tlntala .. com· ne ••• c, prlva,ta ....,.tala, recomand.bil
pl,taui pa "a,cu,. . . ctlvlta"l practici u,urlnd .ata ... II InCI.pl eu un I",lturn .. ,,' .. nhtorul da
••Imll.,aa 10'. ml.url ,1 o lu,1Ii 'liilabili d, 'an,lu,,' continui.
65
I
1

BREVIAR
AVO •

Fi.zicl.n ALEXANDRU MARCULEBCU

_.
'-1~
tii
........,. .. cart
H Weplrtaf ,.

" ..aaurt .cout ..........


,..... IC.'• • fi • 1tIWatt...
"fii' __ain. _I'~.""'.
-II ~aturi _imi .....
"'.tIIIre '**"' f
acMIII - . .
t ............cn fi ....1....,...,.). c:a fi ~!"";",;,,, ••.,
PNW- II IICtoIibtao .. .,m.J ....
....-c. ~JII ... ...trhNh al ~
'" . , . . . .. 'aft ,_ , ...... pt .vt akllklllm,lk.tt dr Ir..t:
ffflMf .... 'e1t.dr1 fi ...~ ('Dlllhfnatta atwIar .twme
ta ltuJd ...Iaţi . . . .~ • ..trIM ftt'lIhlltl. II prlad,., .-b_1.
c. .,Ie,
......... rtI!IrIt ia c. . . r ........,
lot le fa.: ar.n.iamCl:ll • pentru .I\c: ,,"-.al III. Intj ...~ nat:t ""'(lui de Kalll
.rARAClfR ISTICJ l.E
I~STRlIMENTl'Ll-1 It\DI('ATOR kI Lb,ILtil~ a\ind pi)t IA II: r~pcIe "pu. !le ln~hidc ')oi K, " te IjU51U,l
P, • '(d CII ICui !><lI In,h.;:,e la e.II~!
j"k ..u1l1\LIr ljoI .. le ~_adl ~"I"rI
.Je.;'41C penuu I"UItIcnJa II! IL It- III1IJloaJI ItllIei. Pruuf'unind ci p"n
Pentru con~lru"lia multuoeue!of .lUI<! t:urcnlul tu.a1 ab$l,rl)lt d", LI
!ar~ R
te rolo!dIC de {ltll~'a 11I1lrumenl!.' 10- :-d nu .., Qhl"hli,,;al Tel1,llli 0:1
du:atoare ko •• btle Im..,;roampcrmc- IlrZUl#1l/1J IItI'Und R, le dttern:" ""
("In P, a ro" OIdJflJatll ~"Iontul I~l.
lre de CUren! c<>n.hnuu~ .~iI,<l .",la de f"lbH:ci prII! mrlode IlId're<.·!\ In tel prin In~trumrnl do! undr
..:\1
dlVlulllmiar rdl\lIJuni a:h,dl 'antet prin c'plIl I,j; 1""',l'>,1t
m!lmrm>!3 rl Il , l' 1_III011rCl in!ICrlltl I 11.11 P.
~u
CU Iradali. in intervalele O ~O. O - so. "IIII"rull hUl ""mm. tru. 11.'T e\'5li lf1 acest moment) P~nll"\l I objlnt'
0-100 etc. Il!l.<:ul Jd~flt"ar~ 1l1\t'Unl~1l1UI " 1'[11'1 rClllllult- cii mi, (lTW!Ie CU a<"CI'1I
To.te calculele- Implicate se ba"..!- aph."rr-.l unei IC''''IUI'II ]"1,(11 mal' I~ md",Ia. STu(lul lJ R, P, Ird'uH~
lA pe CUn{ll~lcfca CCIN Irel mArimi
t..;lrndc h I 'iA c,m~IlIUI~ surI! tdeJIll do: curenl
("1

Clre cat.cleri/~lll.l. in ClIen\1. orice l!n~ llm I1Idode este prucntol,tI in CI.l ~",Ioarca 1, An'Uw rtc,u(lunr
instrument Ind,<;aI\lr "sudl.. 1 ~ ~ l'unolldnJ .alo,uCll 1" rCfli! nIl ttlldll !oMle m"re JUe\l ~
rCll~tcn\l interni R, (re/istetlla /l1 ...eftJ n]l(tlmo:nl4.1 ren lenla R ten"une tk: oIllmclltan: mlrc~ pc'nttll
ohmJ(i I OObUlci~ nOlal1. tk OblCCl Hi~ li In Jun,l ul<>rp l' 1. 'I,fcl U \Iinan:a curc-nluiui \.l nu fie" m·
inul ... uI Itrume-nlulU\ 'Ii ,mllce o-flucnlali pr.dlC de c"n<lChLrea lUI P,.
pe ,paltle alfCIIIlri; l um R. este ele oN, j de "Td,nul
~ I 1 all Ilo:: e(Cml,h~
curentul 1, care produ,1.' devl. 'ni ~)\I ~\f( • • r, ,ulcior dt: "hmi JdU lIf lulouhmll(>T.
1'1 leuluI 11 cap de 1C8.li (ultima d.Yl puf'U1 It, + P k \'1 IUII de nrdinul
111 fi' Il• \ "-
~une~ noii' de obicei pe K'.ah1. " JOUJ1rr a;.Jloal~ JilO C l u!dor dc kll"oha'~ IiIU III mep·
ciderea de: len'llunc rc mStru·
ment, V" "lina cînd leul It aflt ~
1"'''1'1\11 li..., de ,,4
21 H1. 1 lCf1C "hmllor
1).: unnr1u. d,,<-t 1.... 60 #4A. pu·
un UII plllcnţj,omell"\l OC 10 kn dai
cap de kall miI/aiia mu!mum). InII"l:IU]">C:ITI al"'! In%! lui (, Jll V. d.-ci R + P VII li
Aoeale tfa mlrirru ~In' IClille Inlte d<;nrdllluia"1O\' 60-10 ·)'.~OOkn;
ele prin legea lui Ohm, U,_R,I"
~"cullul ~ rnlI<urlm eU<-1 Vdlollru K,. lt'imR, 4'0- 470kn~,p,_100kn,
du~ UN lUlerc,lim In lerle ~u ca
dea elite ,uficicnlllll cUnOa~LI:fl\ douA 11.., mi\litl Il m._lmum. ~, akl !le
n n<lul rc:7.I.I(n!L Rl 1fitt Jl 1I1t~ ...
dintre ele. P"1 '"lOii! .:u 5UC~CS In t"cul lui P,
a_Hd Ilicit ;!~UI lII~lrumrnlulut "" 'II·
Dtltrmlflll'w cu, .. ntulw r, IIC JKlalc J! uad mlJI'>ew s..;aln flltrt'rul'~m
, I d<'CoId'llI: 5au rctl\ten\C dc (lre·
r.~ pnn compara\1C cu UlI .paral t u,tindu te IL,tfel mi.ur.re" la
CI ,ulIul" mi UlAm ".\;1.1 valoa,cl R, • 1 'u, In h~ unei \urle tU len·
clalODa~ a .. cum le .ratl fn "lUni I 1L Oh" ikrl~ 1,.011U 'wJ"ul
De uem('!lu. daci .hm ci JnllrUl1IeIt- SlU .. .;(Inu.nul de 30 \o roiMu"rQ
II I I ,1( + R J1 1 ~
I Jale f.ce ., 011mlll,\ " cu
lui notlru IA) elot.: un miuoamper· I II. It le
melru w 1, < 100 #4A. pUlem folO$l
'J 12 \'
,r\III,", 11'11 Mirt12l1lc 1, " R. O"ld • 11101 tun~
al etalon IAd un m,~rOilmpc.rmeln. luldl le K KI K~.·ul! .. )". 1000rte e, Kn5illnCl lj, rea,lIi ~Imrlu d
cu 100,.A la cap dI: KaIA. R _ ro w ". /le '" 'ne:: Plin ,"",Iii m",· produ§ul lor, dea ne putem IpuC:;t d ..
/ ~ P_IOO,·-2SO kn.lnlţlal P te lina •• ,.ta d ~ :SI: pentru R, II R: l~tu "Nu trebuit" 'II ne .pene e"Cfl'
in po1.ilLt CU loali rezl.len\il intcrialL rel .tenl rredzte f ± f" ,1 iaU tualele ~ron de :t Z". lilU chiar i~· ..
OcplMlnd fin cunorul !;e adu~ .('ul II d« Ld,~ C" rclnlcnl~ etalem d~o.reoe schemele pracu~ pc' car..
1n~lrumenlullD A, la CIp de ~~all. O aII. ",d,<da 'le arlUII!ln fi· le vom calcula WI realu,i\ pe hu.J
moment in t.I~ ~
cLlqle ~ A, guru 4 ("Il K, deschi~ ~i K in,his !I.!;C",lor mlnmi vor r~ Otl~um. retu·
valoarea dnrit! a curentului 1, Ana· (~ontad~ te aju.leal! p, a~lfcl CI 'ilie la I o Iare

ee

AmPERmETRU
Se ,tit ci ampermctrele mlsoari lorul K tntr·ade~"r. ~lu\1lL 1'~;J ma.
10 ~ Ax

~ Ar
mlCDl llltc. curentulUi electrIC care simpli. dealtfel) are doua de13.~ant,lje
,
Lrea: pr in tr-un circ uit dat, alcl.tuit în
c~n ll di nt r~ ,urii de tensiune şi o
rezi.ten" o, IIrcinl. De aceea, de
loC conecteazA In serie cu circuitul
respe<:li v (fi .. 'S) fi trebuie si aibl o
man III pnmul rind bornele de
intrare A 8 trebUie deconectlLte din
circuitul de mAsufln: Inainle de orict
manevran: a comutatorului (In caz
contrar. atunci cind plrghia-cunor a
D p Ku :r
rCZlS len \l interni cit mai mitA, pen- lui K ~ ~OJ.lntrc plolurile de contact

.~A'
Iru I nu arecta semni fi callv v_IOlifta I 1, tntrcilul curent de mAsurat
curent ului (R,,« R~ trea: prill in)trument, putlndu-l d.fi-
Pentru. transforma un micro ,.u truF m,tantaneu), In al doilea rInd
miliampermetru (cu R ~ 1, cunOICute) oru;e dde..:tLullC a ,omutatorulul 100-
In ampermelru avind dcvillJa leulUi
la c.p de tcllil cotes;punlJotoare unui
curent de n oii mai mare. ( - n' l,
(o> 1\ este .uflacnl 111 concct1m ba
nex iuni delJtplle, contacte o~I<.Iate.
Lmperfttte etc.) conduce la actla$!
ri,.;; de dLllruJert a lf\.,lrumentulul.
e '1 R,
K/
U
.
SV 1
Ţ

parald o rezistcn\l R" cu valoarea SolUl" core..:1i a problemei


aplicati practic in I(>ale A VO-me·
Rs - ..&..., ... cum se arat! In
trele m<.lu_tnale °oonslllwe utih·

tŢ\
. -1 ata aŞI' numItului [Ilnl I,",,~rs/ll
fisura 6. Tn tr-adevi ... atunci cind lcul PC1l tru a In ţtleae mai bLne dcspre ce Ax
tie afli la capul IC&l c~ pult.'lll sale este \·orba. Iif. ooMLdcrt.m exemplul
R I I I- R ~ l s-UI ,i 1_ 1,+ 1". de unde simplificat din niuJ'l 8. carc repre-

deci R R, " R, "


ucc m , . r; - T~-I , - 0--=1
ReZlIlm\& R_" nu mill ,unt, !rchlue
deci li IlbI va lolrCl R, ... R.'(n - n
R,
zintA un ampermetru cu patru do·
menli de ml$uran: (comutatorul K
In podtule I 4~ Notind cu 1. - 1.
curenlu indicali la cap de scall. I\em
1. _ n. I.M, . I. n.. l.undef.actoni dc
3 D, R R,
·1 K U ,. sv Ţ

unde n alte fatloru! de ddelUibihure dcsensib.hure n, . n,. (In ordIne det-


• inllrumeolu hli.
Ex,,,,r,'u.
Avem un mlcrOimper~
lro cu ,.100 IJÂ P R, -3000 fi fi
dorun d" transrormlm In amperm~
creldtQlre) llnt ale)l duJ'lli dOrintA-
De Clempha. " pre)Upunem ci avem
un Inltrument cu i," 50 III\.. RI _ mn
ti dorrm "·1 lJ'ln-rormam In mll!·
3\ .... /
Iru cu 1 A 11 cap de ICIII. DIn 1_ 1 A,
n .. 1/1,- 1 A/I()C}IO -. A .. 10 00Cl de-
ducem n - I -9999 ,i R,::t0,3 n
Pen tru I - 0. 1 A am fi obtinut
Rs ... 3,003 fi ele.
Rezillenla internA a ampermetru-
ampermettu-ampermetru cu 1.. _
.. Imj\, ', _ !OrnA., IJ .. IOOtrLA."
11 - 1 A Re/ulII n. _ 20, n) _ 200.
n) .. 2000 ti n._20000.
Cele- patru reli~lenle. R. R•. le- 4
PUI
~2
u. •
lui utfd rezultaL~'I~ R , R n. lu,fu
ClU'C le poate dcduOo: ).'~'" •.• kulind
Slle In permanel1\i la bornele 1n)lru-
meniu lUI ~, IH·in<.! r""I._tenţil totala '2 A,
reziSlenţa e<:hi~alcnllalVupului para' R .. R, ... RJ + R,+ R•. corespun<.l ,Uf)- ~I P,
lei R,II R,. lului ncccu.r pentru mAsutarea \,:u·
Penl ru a putea mIISUI'l .urlClC"D\ de renLu lw l. (se! nW mIC domeniU).
° pmA cit mII larll dedecuren\i.
Pfeclt
ampermetrele aint obiceL
pre~lzute
dea R,... R .. R,fn .. - n PenLru
exemplul alei rezultl Rş. _ R .. ~ n
cu mai multe domenu {Kn'lbililii\i\ 19 '" 26.3 n A
IClcctabilc pnn tt-un comulator. l i Celelalte ,untun "sinI , RH __ R, +
alegerea 101" le lIne cont de acoperirea + R,+Rl' Rn- R, -+ Rl $Î RS1 " R.
cit mii Jud icioa51 a plajei lotale pro- SI Incepc:m cu calculul tuntulw
PUte (de exemplu. inlre O~ I A, Intre R, •. corupunLItOl" raportului de de-
O ti 3 A et c.~ ca " de dIVIzarea lICalci • sen~ibihlan: n,. Observam ci la re-
pc lnl trumentul rolosit. Astfel da~ zislenl8 interni a Instrument ului IIC
5Clla este sradall in intervalul 0-30, adaull In acest cu d.ferenl8
este recomandabil II alegem dome· R RJ1 _ RJ +R,+R •. decLconform
niile dintre ttIDultipli'It lu, 3 (pentru formulei tunlului. I\em ' RSJ .. R ...
• pUlel citi fi mterpola ~or\ ca de
exempl u 0,6 mA - 3 mA 6 mA .. R--L+ R.-.fuJ.
JOrnA -60mA 3OOmA- n, 4 1
600 mA 3 A. InlocullMl pe R fi dcctulnd calcu-
Mai m ulte domena In5eamnil mai lelc. deducem
mu lte ,unturi. calculate du~ relatia
precedent!. pentru valorile respective •
ale lui n. Problema Cite, Insi. cum Ic
conecLlm la ins trument1
Vom Incepe cu exemplul prOSI din Pentru e~cmplul nottru R ",26.3 n 6
fis ura 7, In carc iunturile R ţ. - R'J n.. -- 2O ~i n, - 20m deci R.,, _
sint conectate pc rind prin cornul .• _ R.'l:O.0263n
B7
-
A"~!(l(!
,unlun
. ""-
"R :elc:lallC" tatorului nu mai Sîni aici deu.st ruoa-
se. provocind dl)lU" fluctuatii ale cili·
x A
R" R, R.
R
• rilor sau erori grosolane de mlsurarc
!In ,eneral, uşor de depIStat).
./
RS1
un,I,' R R
" 1n Ineheierc. vi sugcrlm familiari-
~area cu iunlul universal experimen-
lind montaJui dm figura 9, Foloelnd
R., R, R, R, o
R.
un in~trument cu It şi Rt CUnOlCUlc. K RS2
• 'it aicI' un poten\iornetru P (bobinalj
eventual conrecţlonat .d·hoc) can: 7
2
Pentru ner:ll,j '" "'es 'VCln R" si] lUlgure o dClensibi lizare a instna-
RS J
;00 R MlI)1 O "63 O ti R" - - mcntului de 10- 50 de ori. Se at.-
X1R.200 '6', şeazJ pOlentiometnalui un cadran J
E\ld~n val 'nk ocr ale re- dlVll.llt 1i., marcbcazl poziţlilecurso­
,l1ttcnl~lo! R·R R. ~ 'i n rnn rutui care tore~pund unor curenll
ICI.! corespun7.l! It R'l de 1 mA. 10 R\A. SO mA. 100 mA etc. 8
. RII RJ Rr R • Ro. R ... Itl CJlJl de ilC8.B. (prm comrara1,e cu
"'r
R,,).
este "1:.:11 d,nell :1 ,lllu.lat.
,unHI un, CT': . , pl'lkrl 'rmtkA
un AVO-metru Industnal plalat In
ICllC. intr-un CIrcuit u~or de cak:ulat~
Nu ., vor deplti în nici un caz cu· ;JA.
Ri,ll

daloTiIi ,-,vanl;l1:;:'.)1 ak vmt>lk ..cu ren!u maxim' 5uporta1i de nicheltna


oehlulllbo::n. in p·lml 11\1, 11lS1ru- poten\iomelrului fllt InclQlre a])re-
miriitul arc In perlDanen"- conotl:l.1 la ciiibllt'
""mele sale ,unlul Ru R CIIre li Mal adtuKlm ci. In general. In r
'~Ij{Urt o 08m.m rr ,11!t"!Ie 1a.1 cazul ampermClrelor contactele }un.
dC'ldeu Tind. CO"'1I1I1r~ d.. pc un da- IUrllor trebuie III rlC foarte sigurc.
memu 1'" ulIul ~ late I'rm InllerU'
pt'retI curentul," .Je n,iwr.ll. d,·.:j nu
matttialele utilil.8te foarte reli,lentc
,i pu1in ~cn!ibile la creşterea tempe-
,
mIII rune In peric;ol "lItrumenlul raturi~ iar comutatoarele de foarte
NI"' t «III 1 'Ie defect mi OLt. comu· bunA calitate l..:u tOnl4Cle fttme).

Dupi ...m
UOLTmETRU
~eIC 11, rn1 uraraa • n UI I..t '" ,,,de:
I 2, ntc~lStlnd rilCUl dislrulcrii m·
slrumcntului (comutatorul Intrerupe
unft .un. ,-,le ""UI f, 11 um" or "'11, circuitul la trecerea voltmctrului de
in ge-Ilnal a ! 1 \lIn! "nlle dQUl pe un domeniu pe altul Invecinal~
punde date llc 'lntn ,,~ut ,;,dtic Ammleam la Inceput ci ~oltmc­
lfi&- W\ Ele II: "" 1A in ,knv 'I,e trele trebuie .. aibi o rcritlenIA in·
(J'm1 ahll ~ <.1 I n INtor) ~ ternl R, cit mai UlITe. In IIteralura
re~uliC II atbl rel! -nil in "O:i de ~pct.ia1itate le Inlllnqte deIeor1
cii m•• ma"" pen'"1 a IIU I'tcta l ' ~
Plin bob)
Clnbol [li' r ntul absorbi
nOllunea de kQlibiiitate l&au eeVl
111(1/1 ('8" \lIIl1d mll.turaIlR» R). uem'nlt"r), exprimatl tn dJloohtnl 9
I'flLtru a tT,n rlt14 un Inltrunl<'nl pro voit", pe care o ~om nota cu S.
md!Qdor d I ,R r, cunu <'''!~J in Valoarea til'ici a lui S CIte de 20 kO/V,
~"Jlm(tru ~are loă md,oe la laI' de cc:ca LX In~eamnA ci fiecirui voit
calA o Im$lune II de II MI 01181 n ..re "ofent~ $pre mlsurart arar.tul li 81-)
dl.'dl l'.tn ni ni " h! sa- ,,'pune .. o rezistenIA de 20 kn Pe
rtC1nt1 . . leiam ~ (u ,t o r ll.. ,,,ma de 10 V, de exemplu. voltme-
len1A adi' <)nJJi] ,
(n IIR I tI
I rea R." ..
... urmlr,m
trul rruln!A o retislen" In temA de
10 v.nn V _ 200 kn •
rlgtlrJ. II ~n t umeatu UI Pentru calcularea kJUibthllţu S.
indici la t<IfI <k Il...teci I J~ pe or.care dintre domeniile volt~
Avem I ni ,u 1 .. _ lrului ., efectu~ raportul dIntre \
R u
1:1t! III ~ t."I.. lInd .M~I.J4.I ".',Ien\l R, şi tensiunea la cap de ' {
pun It, " R.. , 1, 1.; 'Il ['.R.,
de Il..:: dedu\:CD"l '1'01" R, In ItR, acalI, U; !le obtine S .. R..._ nR.t I 10
Rczl.teDla Inkml.I ,ttmctrului UnU, 1, R '» R
.,Ifcl obll1lu1 SI R R R• . nR~ adlci un lucru surprinzAtor pentru In- ___~.!..._V,-_ _...J
f:umpb.. AYaD un n IrllDlo:ftt CU a:plton' .lnloohmii pro voit.. ..
1, 50"" $1 R -1000$1 dorun d_1 voltmetrului nu reprezmtl altceva ~
deo.'lt mversul curentului 1, mdicat la 1
'(• .' .-~R'
tran,JurnllIT. In YOhnlCln' ""II cap de
11.,111 la U, 'V 1 IOV. U I _ cap de ICalA de ill!Jtrumenlul .Iiber ...
!l~) \ 0.:,11. m l, R, 1, De exemplu. pentru I,-SO SJA re:r.ultt Pad
~)In ,\41.1UII _iti" V, 11,- S-20 kOfV; pentru 1,_lOOpA, S_
U! U, -1 V 2']0 V SO. n l _ 10 kO/V etc.
500. 1I)=.lXlO. R.. , !n,-IIR,. ConcllUia eate simpli: oblinem UD lU, Rf'! IlUod~Rod.11 J
_ 4'l40:) n 1'1 (!Il) U, R... ,-. voltmetfll CU titn!.ibilit.atea .. dt m..
.. 199 6(1' O '( R...1 mare Iflrl miJloalZ electronice) roia-
I 9'1<1 ,«) ,
\1a:ncru r r pcW.; fa<.e
1 ( DlutaR$
In fi ra
... 00 ca instrument iDWcator un micra-
ampermetfll QI 1, dt mai mic.
Iii --o- U
-

,
BS
• "A

1•
qadl
D-
. OHmmETRU •
~U5Ufarea reustalldor e!a;tnd! al &l~ divuare klpnl' \~
IC fa~ cu IIJutorul ohmtnetrelor s~· Schema d~ are multe dcu·
Rod2 ckoscblrc de voltmelre şi ampcmlc- vllnta)t- tn primul rind. C"lIrba do:
'2 K ) Ire. ohmmetrclc Ihll pre"IJ;Ule cu ,ur- ewon,re este pronunl&\ IIoClim.. r1
.... proprie de IcnsiuDC. rezistenta de (de fapt loate ohmmetrele rtKlec-
mA~ur;lt fimd izohltl pracllC de orice Ironice .1n1 nellnlarc), din aeest IJ'K}-
Radl tiv, misurltonlcl se pot detcw:I cu
Clr~ull eJcclţll: (fig. 13), lJUlit! douA
J pn;:~rcle aa\lsfl.!loaR null!IU intl'-un
cateSorli mafl de ohmmctr.: (ncelee
d~m~niu lim'tial al valonlor R.. ln

1. tr()nil'C~ In funC\ie de poll\ia rUllk"-


1<"1 nerunOM:ute foii! de lIIslrumentul
loJ'C<lh)f. anume oh~trc:le tene ..
ohlnmetrdc panlle!
al doilea. rind. ~1l10nlrca te .dqlbo
.ud" .pTecubii cu K.'I,..lorell"nuu·
nil dt alUJ1.C'cwe de: act:ea luna etIl'
npkt.a'.tI nuroal illlre Imite tntrID-
Vom Incepe cu cea mal ~pli va- ~ de 'tn~lUne. Un d= ';1nllil '1 I11III
fI. n:] dt oh"/lJlJflru .. rw m" 141 mare • conthlUle faJ'lul eL penlru
• ,Iktluit dlUlr-un an:urt .efE eupr • pure. todq'lla"'-' do_ruul de ,,'lire
,.nU IlIIlrumII!IluI ID(healor iallcro- Ol'!lmI • lUI R... Cl5lt' txICICNr Il •
Impennttru "" 1. R, cuno~tc~ IChll'llbe lCft11tuJea de aJlInenw, un..
lur'la <k ItlmUI'lG cont inul. U (ba. pliClI JTupul R..... P lrertalona (~
13 O Y1nantl maL IqnlllJ0ul de
te", &lIu a1lmenlalor, cu tenmmCl
inlre U V tl10 v~ rCZl'tenta dr linu· "'/IIIIk"r~ w .... C le, ,\11\ '!i'UI,' 16
tlre R. p"lenllOlllCtrul P ti' fflll- !Jc o'lu)e o pft1;1Z!e \lf\Cltnt,l, de mi·
tcnIA de mA,ual R,. ura !'<'l1lru valon RT cupnn.. In
t'1l1cu!ul lChe:mei In~epc pun ale:- intervalul \0.1 R. Io-R_~ t Ir~uj\U1
JrrCl. lelulunii. U. De exemplu. pu- tU, \01 tcl'1I' (li R R.. m,'ru-
tem lUi \ I ... ..." V (ba.I<'Tlt'~ Peterml- m~l~ ~'U d «blrc. ~ nu IIC folo-
film lip"" oncat;aU" r~ta totalA.
llo: UI,lrumeulul .bbclr. R, 1 J. a
(
R. are Irc:hllie tainuItA cu In"ru- '1 n!aI ta prealabil prin fUTllu1 ,~na'
1>,1 R" (:-.1 n"-' un po)tm\.lomcll\l
• tarrltul " haru;a rm'fU a rezulta un IUliu CII , .... )atei. It {lO llh Rt
curenl epl CU 1, R l1li li 14 (Putcn R(llu! • Qtwa c:s'I de. com~
De,b.Ia a,a pc: R " rC7.1IlcDl!I IUfla) kidel'ell la UIT.:' on batCT1C'l
De uemplu. dac:1I,"50 l'A. obllnem hm('ntare. Totodata Prtll al<
R .. 4,~ y 50-10 IA .. 90 lA Dwa- ca unor ni n chkn pentru
rOCll' " btalene n,'''' poatt av~ 111 K ti 11:.,1. ~ pa line' .,11 mulle
un curent" aarClI1l atll de rr., IJenstblluI.11 Iti<- .. hnt clrul,"l. pen!!U
o Loffi$lU!le Ma hornr ttW mare de 4,5 V. "Cea,1 WM'UIll" de a meni rf \)11',1
vom lua acopcIltor R 'II 100 11'1 O IlHlm'll m~surlm r • r liriC
p;lfle din _ceatll valoare 11111111 "
malcnahzlm !'fîn rez:isltn\ll fi1l R....
",u. \11 Irehu Il, n (lr P\,\'!-

uu- ~al.11i rarle .... riabi11, pentru zlim rt 1 l<


a • putea Cllfceta IC.lderea 1~I\IIUnil Vom .ru
:Jalefla pfln pole8ţ1c>mtlrul P leul rr I
De c~cmplu. dlcl. vrem Il Idnul"" Inotrumcnl
::.;tr,dema !tu U rW la oU \' R... I '50 /lA.
trehU!\"" r.e de Q:J mult 84 kQ IP la bal Ie:'ll. L
::ero~ Pulem dea lua R... 5 IP kO m ,,~

115 '1 P_22 ~S kQ llullIlfl fcnr.[A ioatell Intre


IlnnAI'ltul !'II II (OlIIIiiUIC _du u.1t.."l " al tIk.O "
~rCl la zero', IIrt R .. tn a«1;\ soop len p- u .;4 al1l
!e ItWI~lr,:ul1~'.l bornele R. I II! alti j~ J lin.

'°1 ITI./ltlC'Orem P Iltfd Ineil a~ul IIIIIru-


mcnl\llua t;I Indio: eXllct CIIrul
kula fIC fi
11'1-1) r 71\1e
L ..
1 ~O
,• IlCalA- In 'l1i'st moment curentul esta
1. <Iivl/jun<l8 UlllimA indi,alA de """
~"rcsJ'lunzllld valom R. 0_ Deducem
rl,hll Iw P.

cii I!'lId~ll,k "lllnmetruIUI \01 fi rr


° dOlIl CalA de cele ale ml<."l('ampc, 010
I(ulu~ avind ValoarCi R. OIn dre~p"
ta ti 1, fi valoarea R.. _ , .tlnp
41 O)
lnltlulind ICIlTtm'l.:ulIlIl,. ~"nc:oc-Um sen.
la bornele R.., dltentc re:ri3k1l1C tu- II C ','
flOKUIe " 1I01ln, mtr-W'I ta~ ': di·
'n rrl(lu.
C&1lI1c aeulu;. O fdlV1ZJuQl~ Pc I:w.a n 1 R RJ
aoealor dale lulllm apoi p: h (hC
mlhmctn'" vafieul D{di~l fiR 1. tx' f<I
"'11
~ "11
III
II) ()I;l'
.:11" D I
d. I
,a~ n vom putea foloo u1!cflor P<llltrU
.11 SO '" ~1,\P\;lI.-
mi<uraroa unor rcri~le8ţc necun
cu~ Jrjjţ IS~ [<Ic de preferal ca ua Il ~1l'H calc,a aJ-ow TIa!1\ ...

69
-
_ L' I .. ~,~ \ ~t> Hl . " 't

1 ~
r-
",li) Hl .... u ne 1111 ...1'·"'.'..... val.,;"w
CU.CIl. dC(>arca: ul~IA po5'odil3tea
de regiaJ dm P...Adu~-erca ta zero"
Il facem scutlcir~ullir.d bornele R••'
rcgllDd P astfel ca acul sA india: C"I'I
de scaI!. UrmclI.! ctalnnatal li<.:alCL
17 K , R,
ca la ~arianta precedent!
1n ""h~mclt AVO-mctrdor ,ndII" •
Iroaie, domenuk de ,.I1mIT"lctru "'rlC ~u
IoCIIMblhtA11 d,lenh: t),. I I.{l \ III Ul
X 100 kn] le ohlm prm rol"~Jtc~
rc\c)ei existente de ,untun şi rClI,ten·
1 ,.•,
-"
It adiţionale corc~punLltoarc fUDC\U'
lor de mihampcrmclrll·~oltmctr\l A·
bordarca unor astfel de sch<1TIC t<>m-
plue ~ rec::onundl numai duf'A f.·
mlliarizarea CU CIrcUitele lImpl(! do I • 2
il,
prmcl{llu_
RClISltn\ck: mu.,
nul sutelor de Ohm,
pinii la Ilnl!-
$e mth"lIr1 I;U
,. L' R

"1,,,,,,,,,,.,,,1 r,tI"I, I !l111 I ~). Pr""ull p.


l"fl~"IOdIt <k IIlhIUUH" !oi! "r.\m
penll1l valOrile R. cupnllSl:: l1,lrC
,
0.1 R, ti R. hml\ll mftff('lll.1 rUlil,d • m·n.R"ll~"'RI·\
fi coboriti pnn tUnLarca rrubb," ~
RIIISHNlIIINlIRS'
in~ ca CI!<- III 1",;.>1' ".slc: n~r'
m\ttumentuhn " ah.' elalt'mm:" rnn cvm~ralk In 1... Ik im'hClo:t1! a acestuI t>re
C,rcultul se IIUnlqtc _r~r"lcl·. după L)om"nu ,1J1"clllc do' mA\II'drc 101: I't. \I.\.r OII\' la lI,h~llllfl:ll dumll~l1-
f'C\zilia ruulelllţl IIl'\:un'l'iCulll, R" lIt>\ITll Iw a~ $11'''''- I TI ~'hlm lOUlrl ar J'IIIQ ,ontlnUII In rnl"tA
In rarald cu IMtrurocntul dec.i a~iod hlnd II"liilUl R... l'I~\'ff\lu:l1 nuntaJ
pru, :lt>'lI'da ... mhurlll)nlor In .;u-
rolul unUI lUIII I.'U \alnarca nt\.-oo'.. fie It ... ~ Imult.LIl cu "m .. t:lra un..... ,cnt altnq"" YUn ptCLCOl.l o
cuiI.. Pentru. a.ca [C tU"'" R ,U(lIUn aden,,~ re Instl1Ull<"1l1 1. w:w(M. pren\;) tie dclermm~il' a re-
m.trumentul ~ oldu\le '1Il11:t.l cu l1",ul a~~ "Of' lint ncccuR tumu!i,I""rc lJ h:n1Cl Inlcme R. a unIII In~trumenl.
II cap de ltalA. f(lI(\Olodu-.e in .\ It l'U m~1 mult., f")Zl~I~ <u dl!U. IlUn\, cind .IIC cun\l'lllc ('uel ('urcn-
scop clrclutul \Crl( U R.. P IJUnl \ 10 ".tfel de ncrnrlu c:\lc ~TI ul 1. Ia 1 fi <le ',11& Vilm lua ca
ln§trumcn~ niocIII 1.-0 bMlleie R. din fll!lIra III. ~'U d"ua; domCft,i Il. 21 ucmJ'lu luI 1, SI! l,A I~al" .. n: uro-
!lhtn: I_.duccfal La lCr~M I'rlll mi- 1C1ed"blN: din II: f K K, 1111- alAI
IIC\<rIT~ lUI p~ Du.... .o;c:ut~ • crunel In f'l"lma pol'lle, QrcIIIl111 Alqcm " rnI~l<"nlA It <k mIca ~a­
"urtcu~uite.li b... rncle R...u.:u1ln'" lene ",nl.tIt re R"", li l' 'nllrumcII- J&Te de J'rcc,"c, tk R.nIIl'lu R I _
bumd il IOdl\'C pr..cl..: lero IdcyUI\1OI lui fIInd hber III!" iI:I .. d"u. \1C" R..n !nU 1+ ' • ~ f"' carc o "',,"C\;llm
foarte mIci. aculuI COfC!lJ'UIl.lc re JoI P. l!n1rumenlu! filllu f"nlal J'rtn R, ca ,UMI. In J'ar.dcl .u Imrrumen1Ul
lUlell\Ci firei ...... de C{lne_tune ta t>m SA ,;onl1derlm el"rnrh!l rtull!4'rlC IIXIJlI,,'-'C r"'lrlc hune) \'lIn cumril-
lIele R., acea~1t ValO1l1\: l;C .... tll:ldcy 1. SII}lA.fC, '>(XH1.l· HVA1c 1.111\: .'\1 "iti 1lll\I'Crmclru elal"na!. de-
II$ttmatic din 1."Illn la -.!burarc.l Imi R~ :\IlO U. ~a.1I1.uC te: ~oreiPuII­ tcrmlllAm ,urcotul I III tir de lli.:all
unor rcll~ltnle rOlrl~ mlC1~ de unIII ra('1"" .le dnen Ihtlwll't {In al lI1>ltumcnlulw .,llci .un1al IHlI"II
Nu rcvmun lI'UJ'rl mO<lulul de JIOZIlla '" n i , R It ~ P"lItru pleo;il de- IN valon nU.1 de ~·urenl. ok
c;altui al ciro.:ultuiui o,elll;. J'r~lC'lIlal pozI\1II I I 10" 1'.1 \ \, ~ R cU'mJ'lu Jc: la O, I mA. urmlnnd
anterior Vom oMc:rva du., "" ta R... , j' l' 1, ~) Ul I'cntru f"l- .mn.:k IICItld SA J'rC!lurunl;ll\ d am
ICt$l tip de: ohmrntlN "aru e.le 111llllR P"'l·I'~1 21, ~~kn d..lcrn"nat ] .. ~ 5' mA Rc(ull'
~1I()rrnall", t'() R,_O In nlremllulC<,l Pulem lua un l'uleO\I"melru .umun n II, 2.~~ mA \(}IO J mA.~1.
~tln'" a loCala l' R. >< in nlrenu C'U vak':\ru l' ~: 2\ Ul 1llr\lat~ Iar dm formula ,unTUh" dcul,ltetll
latea drcaptA. a.;c,ula n!! ink'HlHIl R... ~lU .. R... 22kU R. !I I!R ~ on ~l ... )n

l!Ol prunii "ltaUe do emla. ofi(:ral!


, le 'naugur,tA In Germania.
1902: meuJele radio acoper! o
dllltont6 de 251Xl km
1907 americanul lee d. Fo"Ht
YenlNd tlibu CIl Yld, tare ....
\4' • ermlte rad ofonltl n .rfe::f'D-
i\n :lA10rltA ampllfu 6r Il.Ip.rl;)8-
... II undelor hertzl.ne.
19l2: apelul S.O.S tranamil prin
'adiO de pa ,Tltan .. permite lai.
var. a ctte~a auto :le wlel, om ..
..t
IQI2O: statIIle amarluna de radio
1'\l18u6 p"mela programa regu·
n :0 Wlgllf ate, Inauguflnd ,1 buletinele coli-
tanII 23 k.ll) IC. d.,; ,tirI.

7D
DIFICTDSCDP
T,. Tt-_-· BC25i; T 7 -BCI71B.
T. -EfiT 323 - punct vţrde.
R" R, -4,7 MO, R~_ R. -
(),5 kO; R.-IO kO; R1 -Z,Z kO,
R. - . .1 kO; R2 -0.41 kn
Ing. MIHAI FL O ReaCU P, -5k.O; Pl, PJ-IO k.O, C,-
l00~f
Utilizare. IP'I'lclor de mlJuri
uzuale la depanare pretUPUDe II dis-
tribuire I atenţia pentru • putea
urmlri atit montajul verificat. elI $1
iodicaţia insltumenlului de mlsuri.
Pentru. u,ura munca depanatorilor,
propunem tn cele ce urmeali con-
.truitca unui ohmmclN prevlxul cu
un .Îllcm de avertizare .onOra. mo-
difi~ rczillentei verificate. Modul
de funeliolWl: este urmllorul;
- Pnmul etaj al ICbemei re~
zintA un amphlieatOl' de curent COD-
tinuu caR mlrelk KOiJblhlalca
c;:roampermctruh.d de 100 /4A Astfel
DU-
A
le obllDc! o impedan\l1llAR de intrare
I montajului. Schell\l. amplificatoru-
lui este realizati. (lU IllIozi.toare cu
aermanlu pentru I avea II stabilitate
mal man: cu lempera'urL '
- AI doU .. ttaj ti ICheme~ de II
oonJlruCţic mai pUlin 1171.111.. este UD
O&cilator comandat In tensiune. cu II
plajl foar1e mare de variaţlc • frec- ,
venld (de la zecimi de nulz la sute de
hertti~ Fuoclic do pllIP rCllat dm
potenliomctrul P, (fillln! I~ le poate
dedan.. OICi.I.I(WW cu Incepere din- .12V
tt-un anumit puna al .::aleI.
POIcn\lomeuul P1 rcgleazl punc-
tul la 7,(:10 (bornele de Iiltrate ICllrt-
circuitlte~ iar P I rc&lcut. capAtul de xo-----ţ--{::;;;::;::F-----<:JA
tcllI (bornele In ler~ Plrtea de
ohmmclru I [Olt desenati ICPlrat In
510 K
fi.ura 1 Pentru pozilla cu rezi_tenta
ferici de '10 ko, flrI ,untarc, lCIia
Cite de 2 Mn Şunturilc le determinl
experImental [unC\e de _lele de
mituri dorite. ElIte cndenl ci putem
utilila .chema ,: CII [uncplle de mIii-
yollmctru " micrOllmpermctru de
X~~·~~~7__--~B
curenl COlltinuu de m.IfC IellSibihtlte. EO!lIillIV
Datele Ipro.imlli..: ale sehemct am-
plifieatoruh.i ,ll1t curent de intrare
m;,~In\ .11'" IPlpo..'I.l.lnli de Inlrare
-1,3 MO
Cllel'lcuvmte despre construc\ia
proprlU·ud sint necesare. Trlnn..
tOllrcle TI-T1 ti T] - T. le Impe--
rcchcazl ti le monteazl cite douA
pe un mic radiator CII rol de eplizate
I tempe:rt.lurii. Dirul.orul " Iraruror-
matorul ,IDI de III orice tip de radi~
rcoeptC/l" cu trln.Vstoue. Pentru ali-
mentare au fOII utilizate 1u.rtC tepa-
laiC, pentru a nu te eomplKa re\e:aua
de pollrizare I trlnzistoarelor. Sca1a
aparatului Cl1C ll.m.ilarl CII ca I unui
AV().melru uzual, liniaritltCi am-
plilkatorului fiind bunI. CII CQndipa
ui.1lflrii unei IimctrU cft mai bune
I IChcmd diferenpale.
Li.ta pieselor utilizate esle:
-TI.!..T1 -EFT321 cu.r.t-S()-
60; T,. T. - EFT353 cuA -50-60,
7 1
-

o t>C.1l'I!'tnl nnpll. llThl"'.InU~U1L red u. (C J . 20 - 33 oF). care, .prin


, , că ...
stiati
d ar deosebit .k ullIl ..xmwvctorilor reactanll _ suficient de mare iii
In<:eplturi FMl'11 .... ru1 AF cu frec- 1000 fU (X,_ ' /111"1(;; pentru C .In anul 1895, fizicianul Dra·
ven\l rid {In cuul de mII cal -.. 22 nF rczul tl X. ::ts 7,2 kn). prole- gomlr Hurmuzelcu a realizat
I 000 H l~ Ilvlnd kI bad un cir-'uit Jcad m on~uI In cuul unui scurt- un dinam de tenalune ridicate
bilSt:ulant 1IIIIhl1 Nu ft\'ellI'fI .~lIpr cirt"Uit accidental la ieJire. (3000 V. Intr-o vreme cind dl-
pnOUpiulw Ik fwl;ţ.iunue. Vorll ro- Schema mullivibratorului fiind IJ. namurile nu treceau de 1 500 V).
milll.1l doar pl'tUll" cooden.\atollfeo' metrici, perioada <*il_pilor poate li contrlbulie tehnica Inlemnetl,
lor de del.upl:aJ pc lur4. IC, .. 47 determinati IproIlmatjv cu relalia : care I·a le~rt pentru IUI1In.
IUO"r.d~,·r,"hc",C. 41- WOnf'. T fi)'" ~ ,4. R (O)-C (F). unde R .. R1_ rll tezei de doctorat?
Cl:ram!~1 \il 4 ~t"JhD ~or P' emi. - RJ , C- CJ- C,. Evident. (rec> .Ipeclalistul 10mAn Emil
tor. realu.u~,.. lUlllmtllf1l! 1 •. DupA ven \ll n lc fl'Hz) - lrr(.~ CUOOIClod Gel . . (1891-HI7e) e8te aulolul
cum.., 11e,. ll~e'l el:.lJ ' j OImphli:l ace te depcndea\e, putem IClioJII a douA bravete de Invenlll . •
In ItlllllUll: (r"" Dt, O!~ n ...,Ie. KJIto uupra valorilor R ti C tn leoJUI chlzillonate de firma Marcom
n.uul ,merltlt ,le fllulhHbralor Ivllld donl pentru I modirlCl tree\'cII\I aparat receptor penlru ellml·
a mplitudlDQ IUfÎCltll1 de man:l; rolul , cncratl. narea perturballl10r atmoll.
.Au IlO nil de- li J"1'<"lua 1\C'rnnalul din Mo ntljul poate II utilizat penlT\l rica (1921) şi Imelior6r1 asupra
colc..1orul hu r, sub {1 impedan\A verIficat'" rapidl a unor componente antenelor de tren8mllil " re-
mare cir rntrll.~ leca II. R.> 100 Hl~ cJecl roruee (cond cnsatoare, Irinti... clplle a undelor ellctromag·
pentru .a nu pertu,t. rUII~\.ion&Iea toare etc.) ti Indeosebi pentf\l \lcrili· nellce?
O!ICil.h rulUL cu. " depanat1!l amplilicalOlrclor. •.. autorul primului CUII de
Semn.loI de lr" sit: l<~ulC1. rldloreccplOAre lor el e. lellgrafie " telefonle f6rll III
pnntr,uh )ndeDa.ator pac (Bucureşti. 1927), Sergiu CO~
dIa. . . .te Inventatorul unul
811tem de televlZlune brlvet.
. ----<> In 1935?
P" T, .. .ln domeniul antenelol, prl·
4,SV mele Itudll romAne,tl .. dato-
1kn BC1J7 reaz6 lui Tudor Tlnuaacu
(S
2loF (11101-'96'), care e conceplJl
In 1930 o metoda grafoenalltlce
50
oF RS ~ de determinare a caracterlatlc"
da dillctlvllate a unul alltam
1kJl lormat din douA antane?
O' ar .~ i

umar
TOv""e :Ioc;OI ~ aa b.. u
vin?
_ Olligur O Ilngu~ '" dlmlflllia
,1 une .. ara, dar Inai 11$ de • bea
Icu1urali Cine hngu :a


"'lllta10rll tJnul TlIJZI'tU .. OPleac
In fata unc blo
ghid:
J" Intteaba pe

- CInd a I ai p tst ac.tt


tnblou1
- Acum '}18 ani ,1 jumltAltl.
- De un:1o ,!'li cu atlta eUlctl·
tate?
- Cind ar ., ni @< aici avu
500 dp an ,.
(OupAINO)

72
(I;Ulll nu: c;uul de ITllulIl. aehe:ma
pre::II11plllical.oltdUl .... IflIt,lIl (om-
rk1all al 'J oc:luII ck stahlh.I:ItM care
.a I furllllll:J!e IaUluIllll note5art (1-
lead la tlpc:rimtnIJ'tt\ In ,..ralcl
tu d oda ana ~ nJonlC-.u:i "tI"lIa-
10,IU m oonderuatOf .41 - 100 f'l-l
1),: l.S(;'nencll, I'r~ampllt clliorui
ptlHIc seul pc'nlru audlţjll «I~ ,",on-

Cu un cireuil inLtYl1 de lip pA 741


20V
, O+
(58.11 PA741) te poale rcali"" ~cesl
prcamplificltCJr AF liniar. C.II.rt: arr
R1
• •
,- • -O -...27V

--
I\anlajul unui c1şl iJl Ih in ltn~iune. 150 R,. •
dai Iproxlmativ dc:rarorlul rCJ1,len-
lelor R, li Rl G,:It R. R. pentru
kJl
~
l
R~ > R ~ R,. "itiel pc:otru UD ettli, e, ...1"

,
de 50 vor lua .pro~imlliv R. _
l~
It
-5,6 M!l .~ R._sro Hl. Pl:ntru 4})JF 6
J pA7'i
G.-2l'J It Iau R._2.2 Mn ~ R,_
-220 kQ, pentru G .-10. R. __ 1 MO
o-{! 4,!~F
şi R, _ IOO kn elc. IN C:C /< p
Schema esLe chuial p nu r1eotsitA 47 OUT
aphca1Q dcotebitc. Se rcmlU"ei doar 1 R1 uF 10 100 O
RJ ,fi
prezenţa cin:ulluhu de conlrllfl:ac\ie
In allernlllv, R," R. decuplat In
150
10,Jl ~~
kJl
continuu prin condensatorul CI (cu
pierdeTi foarle miciI
ReriSlen\e!e R I -: ~dcgalc) te pol
lua Intre IOOkO $1 ZOO kQ, de pre-
• ..
pc ~ul'1lll .... 6 prevllul un coodc:nUhll' It, calCI
-
r nille A ~
fcnnli cu pclicull mctalicl, nici va- dr dccuplillrt dr 47 - 100 IlF- bc, de t plu -ro ul dt d.,.
lorile CI el nu .int Critice to,ll'F- Pream"hficaIOfu! poate: li ullh""1 1e(IC.d u , OI' Itmp '1 Se
10 pF). penlru mim.. de un anumll numir iii l' ~ IOkOlos.W' .,telc(lllW'lO!
Un .It ,vlnt", aIlM:llcmei n conlli dOrll de ori a kl\.\ibihIA\u de inlrare: It" "Y!'Iccte,," ,nu :WiI ti ~rc:,
luit ahment.rea de la o Jurd Unici • •mplific.I04fclor AF de PUIC~ IInn1r·ull ndell!lllOl' Je),1 41 jlF
de tensIUne., uid.. nt foarte bIne ni· D.ci .ml"hfiuloru1 le .Iimenleiili
IrllA. In Cltul.Jlmcnllrii de la b:Jleri~ de la o Icn~lunc mai man: de: 20· 22 V

(u mulllpl:att p' n pres, ~nl


. 1896 fl"lllil I!mll. (1860--1931) ,
Cha,l. Pa~ (186l---19~7) or,.
n'lauJ p""'. so.c'eute de tono,""a
1898 V.hhrn., 'oul ..... (187
1942)lfncojH!r1 inrllmrar.. pa rlf
ml,Mt.c td..coparlra ca va Ittep
40 d. Inl plnl la apl,grt)
1m-1906 dlKUI Tnloeulilte d ..
"nm" cII ndrul da inrq Ilrare_
1928 descoperirea benv "'line-
tici
1918-19l6 aplflţ,a pr,melOf
dls(url LP (; 30 (m, 33 da tura
1907: Thom.. Youn, (177l--
1829) rallllluD un eUlndru mobil
t'vonreproduce
Sleman.
.... Illun"tulu!. Warner
obţin. bre""tu' pen-
minut).
1935; SoeleU1t1ll A E_G. (OflJtru
ea .... lnr.'III,...u "Ibra,!il. unui corp tru difuzor. I"ta primul m.,netOlo!\.
sonor. 1881 Edlton Ipse.azl aparatul 1945: primele disc",' de aluminiu
1857 : Ed_rd de M.rtln'l'ille comarelll da Inrqlltn.nl ,1
(iti,.. 1949. c,..,...d'ICUh,i< cu diunetl'\l l
(181 7-1879) Iny.n~eul I'onnlluCO- I su.,.tulul pa cilindri da caari. de 17 cm cu 4S cle bI,..jm nut
,raful. aplnt CI Tnrf:llitrazl"lbraţll ' . : Gratwntl Chlehester Beii 1957 se rl"un~ b tUtaC!a 78
ICbStle. (U 'lutoNI n"nllul d. fum. obţin bra.,.tul pentru un ,rtinOfon apar prim.'" Inl'el'ltrirl 1t.r~ (ra
1876: G,.he.m SeU (1&t7-1921) (uclllndrl da eaarl, ,rnurl (U ac ,1 lIut. axpartm.ntll ind d'" 1931)
reallteul primul microfon. pilnia. 1968. primul cuetolon; ,Inerall.
1877: Ch.,I.. Cros (1&t2-1888) 1887: EmUBerilner(1851-1929) ur.. lter«>!OnieL
descrl. pallOfonul cu disc ,1 cilindru. ....aHlIw primul disc (; ]O (m)cu 1970. apari,ia cu.drofomei.
Thom.. Edlton (1&t7-1931) In· aproxlmatl" 78 da ture/minut. 1976: reeondl,ion;r,re::l "llChllor In
"enteul ,Istamul de Inre'lltra .... 1893: reallurea primelor discuri ....'Ittrlri cu a,utorul ordlnatoarelor

73
-
UNIT ĂŢI DE MASURA Icmnifi"lie daefo 011 CI'" 11110\'11 IM _15-(10· '-Al~" 2HO· 6'A I_
IIn,lItea de .....rt ,oretpllolitolre. l_ UUliu\, III tOltC ealculelc u-
Pulrul lIu.re1i 100 efcclulfu ~.I(,,·
t"I,·.dnl. II a*lp ..."iml: arc .... Ion III1L11ui"" uprimlte tII unill tl loc
lelor ,,, miri ... r'l'''t (d,meOJlODlle\ 10'1 IU_flt:!II difenle daCi It tolo-etC (undamelltale, iar nu 10 IlIb muhlpli
rel'lIcli IIr .... IOlrclc rc,"1i clcme"lare: atllll" dot IIlbllri. diruitc Inemplll » .. BllIlllpb ai Iceltor.. ErorllIl de
1. Elpnma\i relulttnd oridrt"i "'i· 1.1 A _1 000 mA _210' "" cl~.). traoltorm.~ rIIe rhplllit pri n el IM!-
11I."01i uupra u,u. mlriau M lub 2. Clli.,. daci 1111 se pUlle pTld~ !lUarei riACUhoi de a .reli.
rorlDl uniii pr<ldlJl donl~ valO'Tt:!II lem'lIJ1 de Inmlllli~ t"'re " ti II. n· ._ E.. itati ealculele milltlle, prefe-
numerici obl,nul" 11 , IIIlJl.lc. de prCI'1 11.11 trcbwc prl .. ,tl ti ITlta" rind li luieli pe btrloc 10lte oper'liilr
ml.url adoptat .. " M _11.11 (c1emplc de(lIv n UII pr<ldu~. De nemplu. cind llltcrmcdilfe, Joel1l1i. mullipHcirile CII
1.2A. R -llOn U_12V clt.l. rid'dm II pUrl1 mlrlmCI 1_' mA. putc,lle lui 10. O cve ntu.1l .tCIC.1l
Valoa •• nUmerici IIU .re "iei II lrcbul~ iii ridi'l ... Ia pllTlI Imlndoi ,trccut.1t ute mull mai u,or de de-
rl~lo"i Il .. IS IIIA) .. ,llmA)' .. p'~I'1 In .eul rcl

, 0-10 1 chivalcnt", CIR: rUDC!ioneUi In


nc:llUDt: Dcilwenoarc. V.IOItel rl-
portului Rt6"<R" +PJ te rqJeazl
din polen\.iometruJ P1 la 99, Ulrd
CI la iqlR: .. rezuhe o tenaibihllte
c:o-

CU PRECIZIE ,cnerlll • tehemei


_JOmV/K.
4VJAT-

Ampllficatorul opc:r'\lonaJ fJA 741


promntJ o dcri~' de muimum

0,51. Ing. NICOLAE ANORIAN


IS :"V;t'. Deri ..a echi ... lenIA la int ra-
ICII IChcmci de mAlurA Cltc, In clUul
. d mai dcravo... bi~ dc 0.6 JlVrc.
I '~nlru o ~arillic • tcmpcr.turii am-
I>,antc Intre O $1 70 C. le obline o
PriDC1piul rolmlt pentl"\l mlsUrl· ca polcnltakk coleetOlotclor ... roc ~arl'\.ie a Icnsiunii de ap rLlJ.imat iv
rea temper.tuni le bamuI pe ..ana-
III len~IUnLl Un a doui uann.to.re
cple. Suma Cu.tcn\llor de ool«tor
edr fiull de FDeralorui de eu rcllt
40 JlV, ceea ce echl~.lcaţl cu °
erClire mallml de cd mult 0.5 C.
blrol.~ ~ luacali QI ~Urtlltl lk rcaltul 0.'\1 uanzi$!oru] 9C 107 8 La PUOerel ., ru.nCţtune le r.oc o
coleclor dlferl\!' reluhlnd II V&rIl\!C
d,rect p, oportlonalA eu tcmperatlln.
1I.-.+~.-2J1 pA~
tcolelor de colector dctermll1' rapor·
V.loOk rCl~)· d.lonare a .paratulu~ La Icmpcr.-°
lurl eunotcutl le reglead p) &llrcl
.btoluli lul euren\.iIOf. R.portul 1,.1 1 te re- tnclt indICiI" Ill1lrumeotuh.tt al. rle
Dupl cum re1ulli din fiaUrl ti dUi a1eali dIn polentlornctrul PI' Oama corectA.
prin~lplld enun}'!, circuitul de mllurI. oceuari deresllJ a rapurtu w 11' 1\ Blbllofnne:
trebuie .. "Ilure polvizare. cu te poate Ciuma dm ~aloatel dcrl~Cl
1. AliIOIIUIIId .. C'Klronldl .... 1/ 1'78
curent conltaol • tr.n;ti~tOilrelor T, de olf!ll't.. Din calcule rC1ultl ci pen(11I 2. 1>rC'Clotkort MonoU thll Ineo rporllN
şi Tl aimultan cu pc»ibilitatca ajut- po/lli' din mijloc I pOlen\iomclrulul Appl1ullon, no~ AN_ Il
tAni r.portulw cuun\ilor de colc<> P, raportul ~urcnlllor elite Ik lU. l, MBLE. Oltlt H. lld book - Seml.
tor In/In Curen\J.I de colector .int P, permIte modificare-. llteslw r.port coJ1du(,lCW- ud 10ltan1toll Ctrcull.
eon.tan\! deoarece pc rCZlstenlclc de IntR: 3,02 II 3,35.

...
Pton. 4 JUlit 1976
colector cAderile de tenSIune .Inl Amplofi~torul opera\llm.1 consll· 4, I.C,C.E '('Itltl." dmollt Inl~
epk (ampbrlCltorui opn'\loOlll (aee lu. WI ooamplifK:altor opera\lonal ~ ~,

SOOI'~.,. ,. , 10
1

R,
II 'l.,
,. '. l
T '8
O!<..J.
L-_-I'
'" "'"'.5000100
R. 'I'N,
'.
n
R,
• '9.61\0 ., "'" 25\1'"
mOlii'"
'" ,• " ,'~".
,,
j3.II'41
"
• '"
, ;i(n

~ , 220Y ....
~,
100n

"
8( 108 ,

,..,"
~2 mOp t..
",PC
""'" ,1
74
, ,,
IT 1

Ţ
, 0+
r
'" ~
.J. ?Oo
,F
l4V

regUnd p) le urm;\
uI IiCnmalulw III ICtIfC
mAl c oQS1anl

In JI\b.'luWflll e'- "·n:l\l' 'u


U'tbu. hl"!=' d li!!
oJ~ ,N" fr«'lI('llt cu mn' a-
Irllda! pe"'"' Ir la rr.:
lpatlnrr, .x 1... n:aDr IIM' It •~
meml pru ~ •••110 ~ l' IImţ'l,­
fLlloare luJU ,1w, ...;plO.• n: au-
"-mal'WI tiI
l\l "e!! Imtllllo' a~, ~!
\(>;lt!I JI'tI'IU de 1'1'«'\ nle '"1"f1:t1i1
Imn: 10 III f Mllz
'",,"Iru "bl"'~ ,la ,:rrw Jo<'T1111al elI ~
m.lI '''IIIIIU''[.'' Ş Cu o, illlll'hlu,!J,1I"
dl nlm o;:un~lal>Ll"';lu ~o'l'trui! S ."t>-
I,UTIL' r;u "'PlICh,: I H' $1 '''Il: lu
,,\:oul In 1~luI UJ"'.lli,J
J II) It, Ill' Hl II11.1 IIz
I lUI III III I lH~ 10 kll~ J\
10 Ufz III) Uit V 1(1) Uiz
I "'1If4
<..ntratorul CI> ÎII ne lJll \III WI'\
pliflt..""" .. il. \Il larga. .1J r
polJlnt lC!ccnvA ·o:;,lu.u.1l.;u II/'
mmte R( cuplllJld intrl elaje f:l.
>

cind ... ·1C pl'1lllllC la !, •• ve 1Ub-


pmA de I,«venlt rtglaJul fin te
TClihzelllj cu un p,olent"'flK:tru du-
biu, d~ 2 10 ~ ro ~ IIC! li'lInrA
re7Jl;IC1lICI
MO:IJI,ntltll ,·)flSl.Inl.. ~ Il

0"114 o parllda. de p ICu" Oep'nde cR evei, cap ...

GLUME (;\1 blrCl


- T "8t notlt locul und.
dO departe.


Ce lac, '" .ara a&l011
e.~v pe,ti, ac • ." m .... tit
-- OI\, am fac,,1 c~ It ,1 un
.em", 110 barca.,
S, dacA mi'ne mi dA allll •
Alo. mi,ter Pel,I(;"'?


.... oiam t6 tiC o ~hmbl'(l bl'c671 N.... alc) esle ml,ter Ga-
In J... ,... I j ... m'~ da' "ckl
Da' ce? - At ... ncl de ce ridici re-
_ OeI nevl1ta-mea VIOI .- N... va II. """",11 daCII nu e,11 mllter
ali moaroli In altII,'!'"":'C
· __--' L-:-'"'C';'~'!':"::',.iiiliiiiiiiiii

715
-

DE[ODIFI[ATOR cu o tensiune de eprodmatlY 1,5 V


(Mamentul trebuie sa tia sub li·
m ila de Incandes~ ntA); .. Iden-
uflcl vizual grila unule din cel
8-12 dig"! iii tubuluI " .. conec·
,.

TUBURILE , .. li printr-o reziste nţi de ordinul


zecilor de k.I'l III o '.naluM da
+15-20 V, dupl care .. apllci,
tot prin Intermediul' unei rezlltent_

"DIIiITROD" C O NSTAN T IN MI HALAC HE


de ac.ell~ valoare, tan8lun .. d.
+15-20 V pe cat,lalte terminale,
urmlrlndu·.. Iluml na r. . . ."man-
tuh.1i cor •• punZllor pe dlgllul ru-
pectiv.
sInt CDne(.taţ! Impreunl, obtinin- Schema. comanda pentru tu-
Scltema r.Zlnlata .. adreualA burile da,erl. ma aus eate rala-
du .. 'Itt.t doar '7 tarmin." (eo- tiv complexa. bulndU-M pe o func-
amatorilor, are c!ISpllll da un d,. respu:'JUloara celor 7 lagm.nta),
pol v de el ţlr. do lip "dlgltronl, tionar. secyentia". Aeeafla conllll
fololit la 1.1,... eakulatoa,. da
Dt lISamena.. fiecare diglt 'It.
prnvAzut Cu un element da coman-
In vlzualizar_ unul dlglt II un mo-
manl dlt, Intr-o secventa lul1<:ltnl
buzunar IaU de birou. " doresc da (grUa), a cerul (on•• iu". IS'a de rapida.. aştfel- Incit ochlul- al
sI-I uti .le" dl~r .. apilClltll ca ICo,sa In e~lerior, Alrtfol, un tub •• ,IZ81. o lumini continui. Da-
treaanlmetru nI! OItfl real a. . cu 12 dig iti, eu Indicator da memo- torita proced.. lor da Integrtlr. pe
tronlc. dl .... '18 numarl!toam ttc ria, depa,lr" punct Il!H:lmal, apo. acar. larga, complax.ltatee Ich.
P roblllma r.arn se ţ!une la lea.te 'rol " aenn are doar da latml- mei nu pune probleme daallblt.
dllpozlt WI • • • Cel • Ichamei da nal" In producţllllindualrla 't. In condiţII
decodifica" , comelld .., dihmtl ).nllun. anodic6 tii ac"ta tu- ele amator Insi. co n .trucţla ach.
da cela utllllate la \!iapolllivele buri a." (:uplinll li,lre 15 " 32 V, mei comporti. cuno,,!n. mal a-
cI"lce de .11,a('l compllle din 'II! c.. da filament (calodl Intra 'Ilnaa. das p... clrcult. 1I logica,
"mantlt Il1depencente '1-3 V Conli/Jmul da curant a.ta motlot pentru cara .. recomancll
Tub adlgrtron. es. to,mc dm- de ordln~ tKllor de }lA/anod " abordar.. el ele c6u. conltructorll
tr-un (atad " i cIIllra l"!,rectA " Intre & ti 1$ mA la fUaman!. PanITu cu a.perlen" mei Indal ungltl In
o aerla de anoa IIuoreleenl1 dll- cel eal1l IlU posadl dalale da calA- acell domeniu.
ploi' ... Itetem d 1-o",*nt81, S- Ioa a .. tuburllor respective, ,dan_ Pantru Inlalegat.. functlon'rll
Intllna tuburi ru a pIna la 12 tlfiCar. t."nlnalalor .. poaW taca, .. poate urmln .chama-bloc din
dlgl1l, lIar l nell! d. n ale eTnt pra'l6- ti cela m81 mu'" Calurl, ,Ilual, figura 1, conceputa pentru afl..-
zute cu .noz! lndlclIIon de memo- tubui fiind construit din _ticla Iran. rei a 8 grupe de dete binara
ria, punct It.!tlma, ..mn ttc. Pan- pa'.ntl, coneJlunill putlndu-M ob N~N7, Funcţionar.. alte Ilml-
tru 'adueer8l!l ,0n'Jlunllor anem. SI/VI cu usurinta. 1n Calul!n cara lotll unul comutator cu 8 pozitII
(le 12 dlglti er fi necasare cal pulln aenl lucru nu a,te poslbJl, Iden\l- ti ti secllunl: patru din aca.tea
8& de termlnato) a-ll. adoplJlI ) flCII'" .. poafe laot oltfel, .. .. Iecteazl datale A, a, C, o, da 10
co IIIIrut:11e p ,.releţl
ah,.. ar p ~I de la Ioac.re dlgl!
r1llrll determinA cu un ohmmttru terml-
nalala fUellemul", .. IlImenleata
Inlrar. unuI dacodor aco - 1
segmente, i . a s-a actlvaazl grila

"11 0 0 0 0 0 0
1 OO L/L/L/ L/t)LI
D( a ,.. •• .. 0.

711
"/XIn [ I/~ U lo~1 1 1 1 1 I I1 I I I
TUB DIGITRON
. ' ~t;r IDtt
~~
I +r..V~
l'A A A
:'-~~I J_I.'-1 J_/J_' J_' /J_' LI
A A A A· Ad".. .J :.l
~
Ca ~ cn ~1
.. ~
.J(,i
(7
,o· ffL'1'l-;,
12;'''!.''7

+2~~'~~Q,~!1I!1P~~t!'j)li!1,9-lRog.!1i!19-!1 ~ t, c,"~J' "11..~


,lc, I. l ;.!."", l'l~' ~~'r'r.,,,, I7 l " "' 1, r, 1, ,,~o -,",.r. .., -6 <5 ~
+SV
8,lK QQO I QI Q
" (
1:' ll,;l,
2J . .
,J.,
61

=il rr ~l
16543210~'"
,,(, co.~~"""""
L'"
UO
obedefg
C00446
C II A
° H
o
COO442
I -S A
,,"
;:- ro
404
,,,
1 23 " '5 61
....

4?Ofi.

D
COB
RO Ro-il8
C
49O.Y 8

~ Aih _...-1
A;l
,5-
..-1! --=::1 CDe
141] 1211 10 \1 •

A, A 0../0,8 C

'1 "l cr 'r I~ 1 19~ ~;;' .. O . ; ' 0'0 + "'.

~L..--'~
bpo ~Pc 9 Pe
r--''''-
b~ 0.22~F 1 2 J 4 5 6 7
1615'14 13121110 II
--- -COII-- -c-,--- cDai: - -COII--- CD81:-- (0.,----C081'--- C~B
45,1, 4i~ 45411 45'1, 45411 4'4 4541"i 454: C08 ..... A 8 C o 8.7
r-;,!l.'---,
__
li
II
Jl
II
l'
_ _ _ " _ __ Jl
,1
l'
"
':
1, _
1';- .
~:r
Jl _
':
J, _
.1
II
II _
I
I
J
U2
123456.
I 2 3 4 5 S , a

1151514 131211 10 t
CO B .... f II Q b c d e
".
D 147
• • C LT RBID A..Iw
0,0,0, o" 0, 0, 0, 00 C, C, C. C, c,c, C, Co EI, B, B,B, Il, B,B, BO A, A,A, A, A, A, A, Ao , , , , " , •
~ . _. ~ .. _~-~_ .,
. .. -~_._~ -_._-~.~,.-

-
~~~~~[~
DRAGOMIR
din lumea HURMUZESCU
ştiinţei Nllcut la Bucure,tl, la 13 martie
UI85. fizicianul romAn Dregomlr
Hurmunacu poata ti pe drept
cuvint locotlt, allturl cla Emil Glur·
o doamna, Cam ,noaba, l-a In- _ Da. Imadlat.M Insi dv.•lntl11 ga., DlmtttM Laonld., EmlUa n
trlbat ~ Eln.teln: profa.orul Eln.talnl ' at,a,cu, Ing. Miha i Kont ••,
_ D~., carti ,t11l _111.. lucruri, _ A.ta o ,tiu ,1 au. Dar am wa na" CI unul dintre cel care
puteţi d-ml •• pllcaţi carI ..t. uitat la ca atai .tau .. a pUI baule radlodlfu zlunll ,1 iti·
diferenţa dlntrl timp fi I,arnllata? dloalactronlcll romAna,tI.
_ oe.l;uI, doamnl: 11.1 II avea $1.. luat IIcanţa In fizici la Pari.,
timp ........ pllc, dar V'I' trebui In vara Inulul ' _. Iar Intr.'eac ,1
o 'tarnllall ca al Inl.legeţl1 1888 tot acolo 1,1 preglte,te docto-
Odata••avantul (A.E.) a lolt r.tul, pe care II obţlna la Facultat..
Illtrebat de dtra unul dlntra ad-
miratorII III~
_ Cum .. Ilasc oara marlla da..
,....
da ,tlln1. (Sorbona), la 28 aprllia
Actlvltat.. daatA,uratl la Paria
coperlri care ravolutlonaazA ,titn- 1. 10ldaazA cu rlallzlrl notabila.
'884.
Albert Eln.tlln. lntorclndu-se a-
c.... .. adre.
portarului cladiriI:
~ n•• ,taptlt.

_ Spuneţi-mi, vi rog, unde atI


Plol••orul Elnltaln '1
Nedumerit, portarul fi r6lpun ..
\.'_ Foan. almplu. rl.pun .. Etn·
Italll. Toalt lumII ,tII ci a Impo-
.lbII .. aJplld cutare .au
teşte un Ignorallt cara nu
cutara
fenomall. EI blna, uneori .a gl-
"MI
1.
Altfel, In Ora gomlr H urmu·
necu Invantaazl Olalectrlna, o
noul lub.tanţl dlalact,lcI, Iar In
cr...zl alactroac:o pul car.l
p.partl numala. Mantlonlm ci a·
lactrOlCopul Hurm ulalcu a toat
polltlcol: Icast lucru .. _ tolOllt, In 1807, da 10111 ~Ia,... ,1
Mari. Curla, In prlmlle damo n·
Itra,1I publica cu noul alamant
radioactiv dllcoparlt: rad lumu l.
cor.. punzltolrt dlgltulul ca" ur· Oecodorul BCO-7 eagm,"" aste Dragom lr Hurmula.cu a ma'
m..ll • fi atlut. De Illmplu' lormat dlntr·un circuit Integrat fAcut carcatari alu pra razelor X,
In pOllllll 4. cornul.torulul, In· COB..a (01'7) ,Ia celule Inverso.. a radloactlvltl1l1 apelor mlnarala
trlrlll A. B. C, O .~ d.codorulul re da putare Ia--Ig, aca.t.. fIInd d. Ia SlInlc, pracum ,1 a pet,olulul
,Int conectat. Ia ,..Irit. numirI- nac••are Intrucit tubul' aate cu romlnalc.
torulul N., grn. G4 asta actlvatA catod comun. PanINafl,a'" PUIlC- La numai cinci ani da la Invanta·
cu +2,8 V, d-o Informlrlla ,flatl tulul zaclmal' (vIrgula) a folt pr. .... radioulUI, la 1..1, In 1101 In
In N4 ..... ,ti.. pe dlgltul coman· vlzut Invaraorul' de puta'" Idp ziua da 4 nolambrla, Dragoml r
dat de grila G4. Sltualla .. VI , . (I,Ie C08408). a clrul Intrar. . . va Hurm unlcu ,Ina conferinţa .Ta-
peta pentru toa. pozitiile, astfel' conecta la una din '..'riia 0-7 )agrafla flrA tir cu ajutor ul undalor
ci InformatU" ,flata In numiri· ale circuitului COB442 In functie
10lrlle No-N7 .. vor ati .. flef8re
pe dlgltul cor•• punzator din 'ub.
de dlgltul' ca... .. dorast. a fi
an,at.
Comutatorul eete acţionat ciclic Alimantar.. circuitelor Integrata
cu o vltell luflclent ~ mare pentru
a nu .... sin dllcontlnullat.. ati·
,a,il.
.. faca dintr-o aursa stabUlutl
da !I V + !I.;" con.umul· montaju·
PARADOX
lui tiind da cea 0,3 A.
f,gura 2 .Int pretenlate sch. Schema a fost axpeorlmantatl In ,. Din agalltat.. 2 lai agal 200 d.
ma .lectriCIli con.xlunlle la cap.u· Inlraglme cu pla .. romlnastl. cu bani, prin ridicare II pAtrat, ob·
ie lle clrcultalor utilizat •. Sa ob- exc.P11a tubului adlgllron» car. tinem d 4 iei ega' 40 000 da banI.
HfYt ci ca" •••Ctlunl A, B, C. O a folt da productia }apenat&, tip fi-ar ti riu, nu-I a,a?
au lost reallute cu 8 circuite Int.
g,. da tip CDB4S4, la' pentru LD8200
tlllCtlun_ G au fost utilizate 8 c.... BIBLIOGRAFIE:
lulalnv.r.oare ele putare (CDB.O(I) C.Y. Richard •• _SI.tam. d.atl.
.a,a II transmisia alactronlcl a
1~7. Actionar. cicllc4 aa.. aal·
datelor 2. Din agalltatea 4-'0 egal 8--1!1
gurata d. oscllatorul r.. ntat cu Dr.1n9' Edmond Mlcolau (coordo· avem succesiv; .-tO+ 2!I/' egal
InverlDar.1a 18-110 (CD~). nu· nator) _ Man"ahll Ingln.ullul 9-1H25{4 {2-5(2)J egal cu (3-
mlrltorul CDB411O, dec:odorul bl· a'actronlst 5/2)1, adiel 2--6/2 egal 3-eţ2 alu
nar·zeclmal CD~ ti c.le 8 c. Catalog "Clrculta Intag rate dlgl-
lula Inversoara 1O-.t7 (CDB404). ta' •• '.P.R.•.• 1171-117t. 2 agal 31

7B

[ROnOmETRU
DUBLU
eleclrlc•• , InlO1it! M del'l"lor Ilrall!
pracllce.
Din bfOlur. continind '-dlll a-
eelt.l conf.rlnţe, bro,,.rl IIplritA
la 1..' '" 11102, iata o butadl apuN
PEnTRU SAH M . CONSTANTIN
de conf.ranţilr It(:ultltofllot .al AJ'l.r.'uJ propus .prc: rea1i,.are per- tcrmediul p<lr!iIOf P, ti P2' ACUl
_RalatlY III chesllun.. noastrl • mIte cronomctrarea ti afi",re. tim- lucru c.rc prnlibd prlll aCţionarea
vem o glumi In loeota.ia dl'" pului de ,Indire al [iedru; Ju<.:itor In celor doua butOAne BI ti B1 ",rel
tanll10r In .reheolbgl., A,a, O parte .~ 10100JII'1. lverti7.eua lonor Jucatorul nr. I VII .CţioM butonul B;r.
doamnA, In curent cu toa~ dtoaco p optk: dtplwea unui timp de dIre iar jucltoru! nr, 2 VI aC!lona bUlonul
parlrlle .rehlo~ice IPUI\M unul oricare: dIn ~ d~ )Ucllori. B, (lcJkln.r(ll le race de cAtre JUcA-
prof.sor cum cii In 'Iplturlle din lori dupl fiecare m!JIan:~ .pentru ....-
Babilonia s ..u glll1 fi,.. de tupru SCHEMA. (-LECfRICĂ bllirea unui timp muim de joc: I U fost
,1, de .Icl, cOl1(:hldea ci ace"a fl'NCŢ10N .... U prc,IIUrc comutltoarele K, fi Kl
popoarI. yachl cuno,taau Intr.bll· pentru eronomtlrul nI'. 1. respect iv
Inlar •• IIleglatului a'-Ciric Pro- Ararlllll "le ~mpUl din doua K) ti K" pcnlt'u cronometru] nr. 1.
"Iolul rllpunla foartI. 1.,101 ci cronnmrtre Identica, cu timpul mUlm Ac.:~tea. Ia oolncidenţl dintre ttmpul
1.Irl.n1l .rau ,1
mal In.lntatl,
cllno,t.au telegr,ful IArA lirmA,
a' an,al de 99 mm W .. Cronometrul
nr 1 t.tt luliul cu drcuitelc N n-- N.
pre81.bil1l ti ttmpul cronometrat. vor
comlndll unul din ce~ doui LED-uri
cAci nu 1-1 gAllt nlC, un ftr d. de lip CDlH90 ti prim~tc tm)'lul,uri care va indic. Intermitent jucAtorul
Ilrml In uplturtl. facuta fOlteler cu pennadl Ik 1. de la OK,I.tdrul care' • dc~it timpul prHabtlit. De
rntr. anii 1_ ,i 1813, HLlnnu- "" ~~ prin tnlmnedlul por\Ji p,
lor cetaţi., .temeM" va 1\ aqionll \ntennitent
LE~ ar I .:bpqltIJ In ulmul 'Q!el'lliorui de ton reallUl cu porliJe
'''CII a foat cont.rtnllar
p,ot.lor la Un!Yllllta* din 1.,1
,1
apoi ~mnaluhll de ~ indicind {.plul ci
numlrl1<>ruJ pnmetlc Impullun la un
p,), p .. ti c..ca telefoniei T.
Q,(ilatoru! de tia I rO$! realizat
AICI al • tinut un curt de elklrlcl· mumtnt dat R,l'rlilc p" P, QU rQ~1 cu porlile p ... P II), P II ti pimle
lat. In car. I tralat ,1 challluni prev.bule f'I!'IllTU • parmhe numira- aferente Sa recomlndA ulilillrea unul
r.l.rlloar. Ia telegralla tl'A fir. l'Prulul N, III numrft' plni 1. 6. cundcnlll0r 1500 - I 000 IIF) cu un
Cu ()ţula prlm\llul Congla. pall- Cronometru] nr. 2 eslt rtah,al \"U U/lCllt dt rulA redu, Intrucit de ci
tru Inalntalta ,lhnţ.lor din Romi· CIfl.Ultetc:~. ~ porllle P ", P" depinde P't(:il,ia OICllIIOtll!UL Durlta
nil, ,Inut In Iunie 1002 II 1.,1, ~ I rD-ul IIr 2. Impreulll ,-u In~n­ Impvlsurilor ICi reaJnJl la 1. cu
Oragomlr Hurmu ...cu a pr.,.n IGrui 1,. Afi"rea tImpilor celor d(\\ll ajutorul wmU'eatlbduhll de SOO n
tAt Irel comunk:6r1, In una d ntra Cfvnome1te -: feall2euJ plln ,nler Ahmenllrca mont-.tului le flce la
.t. QCuplndu-M de cercetArile a.u- medIUl "locurilor de dtQ)d,llcve " S V :t 3-... conlumul fiind de oca
pra con-rondul ,,"gltul1l cu .,. .r.~r1:, tII~ pot fi ruh1atc CII di1r<\- SOO mA (firi f\lrlC1 ecodificlf1:
'IIIanţl umldlt&ţll, pleconl,! d un :tlll\ol! de- .fi..~ Ind<'j'II:ndcnle uu cu Ijl afi~le~ Ca lUni de II!
coh.ror cu bula dl mercur un rub "digltfllll~ ~'\I cd flu\ln 8 diilli poa~ utiliza 'l'hc!TII din 1
Orlgomlr Hurmur. .cu I toll li. ~u dr~ultul de- comllndA n(.:cur, capabill III debilett S Vii A
primul pr...cllnte, in lQ2l1, al Soc.- YlIrlllntl uhh,Ali de lIutor P"rlile P I cin::uile1e mlc.rate ti 26 V,'
laţll d. dltuzlilna rlldlole4afGfIlc:l • p .. IkttulCilC un ~1f~UII bUiabil penlru tubul de aIi"rc.
din Romlnla, Ilir In 1;31 tot lub c:ue I~ rolul Jo: a oc,mull Iqlrea
pr"ldlntll $& la fi nll1 AlO -1t tc1Latorulw de Iad: II Ulii 4111 ,ntri-
gan.rlll • radlOlm lo'ilor " ... ~JOf doul Cfonome1rl!. pri In-
CtrC\II\c tntegratt Ulii :ale ~
N o - N. COB 490
P I , P l , P"" P" COB 408

sau EROARE •
P ll - P"
II II
COB 400
CDB40~,C'DB406.

Solu111: \ S', 1'" de' 61t f


. . rtdlCI ta pltral in ...mene
+ 5~ ...
clturl, o.cl nu 1. nlml Ilr..1t, dllCA
4 lei plltfall I t ega cu 40D d D."
bar I pttrltl.

2 Nu avem YO o 14 e_tra.
gC"l\ radlcalul pinl nu ni II!gurlm
ci limbII memhri al -.gaJltaţLl IIU
ac. .,1 lemn, Or, p"mul numlr
ilie '1eg.tiv, Iar c d&-al doilea IP!'(IS I00cx.
.".
politlv,
?B
-
- - . - ---_ ... - - - -------,

' $V

,,,,.

"

,:-v - ~ ...
~..I .L~~p
-- - -~--~
.------------~- -- -
- --------
CIRCUIT
DE foarte des, pe relc~lld. di' curent alternallv apaT supral(~n­
'lUni care de roarte multe \lri pro\Oacl ddeqiunl U1 apara-
tura electro<:unicA (l V, radio elc.~ Pentru li putea prcln-
timpUla asemenea evcnnnenic nep!;kule se r«-omandA lIdap.
111T\"a unUl CUllUrl de pro1L'1;\IC_ Iln asemenea circuit este
!'.'
PROTECTIE
de In <>ntlnu.uc
Ing. AN ORI AN NICOLAE

Scbema d in (iaurt folotqte ca cit- duxia lener, Ulurlnd Iran.uaLorul TI'


melll principal un Icml"Orualur ţB~S· Ten'luliel re pinul 4 crqte rapid
Tensiunea de reţea eole aplica lA unUI clll'tl + 12 V. and 'el',lstl len!iunc:
transformator coborItor Cllre fum;' deplşeşte doul treimi (cu 8 V). ni,e-
ztazl o tensiune de cea 15 V. Acea~ll 11.11 pc PlQul J dn inc 1<1 loaic- "
tensiune conline ,i vlIl'iahile tensiumi releul elite .traL Dar.:! tco51unca al-
de relta. TenSiu nea de 15 V Cll~ lern,alivt este sub valoarea ~tabiHtl
rcdre»all $i nit ratA printr-UD conde.,. I'nn IOlenncdlul mIrAm 'iei, lC'SIIig.
."tor de 1 000 IIF!2~ V. Dupa "ea., nca In A este uh valoare. nC~-':liIrI
tensiuDtl. continui te .plicl. UniII deK-hiderli dlOdel Zo:cc:r, illr rclnJl
I lap. hulor de 12 V IT I ~ TenaÎunc. <;c ehbcre.ll.l.A. CITMl It"I!5lunea de-pA'
ltabdlzall aJ lmentcul circultullllC~ IIC"ILc limlla de sus a IntrArii .el ~
lJI"at ti tramu,torul T)- CircuituitCIl1" lenllunea pc rllnul 2 deJlljl!\\e o
porillli or PESSS le ulllaeul ca li_ lrelme dm 12 V, releu! este ehbe~1,
.t.bi~ iar starea 18 e_le determin.LI prnul 3 de~enind O. l.imuek /$1.1' ,.
de stare. intrlrilor ~ ti reste Uun 2 ~I pol fi 'lIbJhlC' cu o AI:Ufalc\C de
respectiv 4~ In com.h!.ll normale. cina
tensiunea are o v.loare In interil,lrw ± ~ v. dacA le folo_esc polcnlio-
li mitei ltabill1e prlD poteDliomeuuI melre de prtclLie. S~'hcma nu pre-
P,. ten.iunea nestabJlJ:uli In pun~1u1 lintl hl,tcreli, din C8U1.a rotuiui u.:
A es\c luficleD!I JX:Dtru a deschide Ilv.lan$l al dlod~ Zener.

'N
1.,001

cc sun "'ltc"
I.2f)V'···
o--

B1

ALIMENTATOR REGLABIL In9· ZAHARIA IANCU


~- i .~.::..~, _. . ".;- .'
-' - • _' '- " oi .. ' &.-1'"

uliu,.. exp.rlm.ntalor In I.bol'.to-,.I, ,matorllo" In laboratoatel, dldtt,U e,
um ,1 efectua,. unor ml.urAtori ..u .talonAn ca. aparata d, mituri n.c •• ltI IU,...
b 1, dl t.n.lunl continuI ,1 alt.rn.tI .....
bu IJoI,,.. C:Qnductorulul d. I.za al ,.t.I,I, aparatul va n con,ctat prlntr>oun I,.n.lor.
W,I ' po" 1/1

11'1 mod turenl le 100UIC ur.' plu 'Otl-uit IlaUzab,: do lIl!" '!H&- tor de ,~ea, cu if}/a,uraru prima·
de t,n"un, Itab tlate, cont 11 '. tOI c.plllor. Cu m ",m,"'" de ra dUMOllonata pentru ten"unea
pe baza unOl .. c"'elM .1,11 e" ,1, fi cQmpot'lert1e larg a,plndlte In 'e· m/nm'll cit ,e.al fj drvlula In 1:2
complicate, mIU a"" In 1;lltullole :t'IUI c:oml'rtlll.la. capell I .. U"" IIcUI. COneclarfNI In cirCUitul de
d, cUlen! ,ttertl'olh" COltii to.~ I p ate ma pret.nUD,l allmlnta .. II d,lerltelor 'ecl'l, pfln
fi d..tul da pretenlloase pentru 11 Ab 'OI • cu 10" in 'aport cu Intermediul comutalo!ului CII 1\
realilele de c/llr, amalOl1 e ",dlLate nu ,nfluenteaza pOliţii ~ (II;. 1). perm~ ~alliilia
P,ulilntAm m. 'OS datele p I jMrf lnillo. Ap.1 alul nduc"!'" In gol IntII 0000 " 8400
(MI'rucl" unul lI~m.ntato ci l' tla!',' r ni· gal"', t.'u1tlnd .1I11allli num"'u.

uv
O lA

, l' I 1.
'02 jf '6 1 B

0\ B

,
A
'It
, SA N 22rN
J
(
---..---<
o~-

N I..t6V 0 - - - - '

ee
----------------------------!"
lui de .plr. pe voit Inlrl B ,1 4,36.
Pentru .llouraree tlnslunllor alter-
natlvI 'OacftlNl pe panoul frontal
al aparatului, Intre limitele O ,1
320 V, cu trapte de variatie din 10
in 10 V, lofa,urarea prlm.,. III
translormatolului functioneazA atit Ţ,L-----------------
In clrcullul de Intrara, cit ,1
In cir-
cuitul d• • •rclnlll, slmUar auto-
Iran,lormatolurul. ACUl artificiu
Cl!D=
permite raduceraa dimensiunilor Poz. A (
aparatului, III componentelor, slm.
1 O 110 120
pllficl'. Ichaml! ,1 o cre,tl'"
apreciabila I coeflcrentulul ele 11- 7 10 120 230
gUferlţ! In .. plaatare.
Cale 33 de Irepte de regltIJ are J 20 BO '"0
'8,..,luoIl0l' Iint grupate In 3 zone,
A, B " C. renllunlll ,Itematlv. . . O " 10 140 1'50
ob1ln ~ II borne" r•• pectlve mon·
late pe panoul frontel II aparatului
-R 5 40 150 260
(1Ig_ 2), Pentru slmpllflcar• •-au
montat 3 borne Icalda. ,1 una
®l1-"-6p5,,- t .c t:.
0 p:16,,-0 l l<70
comuni (notaU cu clll1l 110.). P/ln
I 60 110 180
Inte/medlul comutalo/ulul K1 cu a 6 10 "O 190
poziţII .. conecteul IMI rind la
flacare lonl punt .. redreloara de 9 80 1'0
tip 1PM4 (Iau alta Ilmllara. con- 10 90 200 :0
fac110nate din" diode capabile ..
redr..ne 3!Kl--4OO V la un curent 11 100 210 J20
de .Irclnl de minimum t A). Tin- POz O
Ilun" continua namtrata obţlnuta O o
are practic yaloar.. tenllunll alt.r- O
netly. eflcaca ,1 .. culage la bor- • Ao
nale + ,1 - (fig. 2) montata, da c
a.amlfla.. pe plnou! frontll al
• aplratulul .
Tanllunlle altarnaUvtI lub 10 V uO
(~ V) .. obţin din Intl,urarla
lacundar. e traniiormatoruiui ,1
Iim eccallbUa la borne" relpec-
tly.. polilioner. pe panoul fro ntal
al con.trucl'al. p' Iza Inllrmadlarl care al conec· CafcI" aparat\. ul se ,al' natii
Panoul Irontal mii 'Ullina ~IIO­ teazA la borne «C, ,1 u contInuI din tabla de I,ar d. 1 mm grollme,
rul Ilmpli cara IndicI prezenţa ten- boblna]ul In acala,1 uni cu cele conlorm dimenSiunilor aprOl"na·
Ilunll da allmantare da la la,ea ua 300 de .plra ale Inflsurarll Ik, 1. tl~e Indicata in figura 2 Minerul
alectrlcl ele iluminat ela 220 V - .coata Iar priza pentru con.ctalaa elte lot drn tabla de fieI de ~
SO HI ,1 Inlrarupllorul de relea. born-' «B_ si afl .. contInui mm O'Olune o (I$1a IIIt' dE' I~
Trln.formatorul da relea .. VI boblna]ul, ' .. pectlnd numlrul de 20 mm.
reaUl1 pe un pache1 din tola E+ I Iplre Intre prizele Intermediare, Srourante lutlb'll cu IUPOltul er
din f.rolUlciu de O,S mm (cara 16 plnl la apulzarea celor 960 de .plr. ,1 IIJa cOldonulul de alimentare
parmlta o Inducţla mal mara da Indlcalil In figura 1. La fieca re doul de la rellM tf"m 1at la i1plt CI,j
10000 gau ..), ela lip E 18 x 50 mm Itraturl .. In"oduce o Ilolatie din 11t!. tlll)Olall Icu CQnr de p,o-
gro.lmea pachetuluL (Se poate uti- lolţl de hIrtie ulei atI. tlKIIi dfo II) IU" U azft
liza orice fel de miel ferOi pentru Dupa terminarea Inll,urlrll I al pe penoUl (lOlla )
tranlformaloara de tip .In manta, aeterne I,jn Itrat de prespan sau Construit ·ngtll,I~. CO
sau ..Imbura' cu I8cllunaa mal alt carton Iza lant. pelte Clra ,e ca!,ilor. apar.lul luncI n
mare ele 11-18 cm l . ) asul cele 18 splra aII Inflsurl,il mallarl nici UI da 10
BoblnaJul se ellCutl cu conduc- a U-a. Bobina, Invelrtl cu un strat menlar •.
tor ele cupru amallat C\I dlamatrul de carton p"span ele 0,25+0,35 CurentUl bSb' f! la
de 0,6 (Iau O,IIS) mm, dilpui In mm grOllme, nu necesllA nelipA. luncţ,onare 1/1 go &'10 de A
straturi, Iphl lingi spl,l. Mal Int!i rat Impregnare. Tolela miezului fa· Curentul nom,"al de r n Iti
se boblna8l1 cale 360 de spire ale romagnetlc se montaazl intrale· de la 1 A. corespu UIIOI t"
inll$urlrll 11 (fig. 1). Se scoata lut (f!lr. lntleller). de 300 W
-
f ~,IC
Detectorul d~ temperaturA limitJ
un circuit care semnalizcazl OJ
"Jlliorul unei diode luminesttDtt de-
plşirea val.lrii prestabilite pentru
temperatura mcdiulw controlat. to
figura 1 eŞIt pru.entalA O varianll
n &CI:'Stui circuit. Elementul care ci-
'Cflc temperatura m~iului este ItI'
ffilslorul TI" montal Intre punctele
8, ŞI Bz. In lcell cu. clrcull u] VII
!lemnauza atmgerea unI:! tcmperaturi
minime Itabi:itJ cu IJutorul poten-
,iomttruhu atl'l1ireglabiJ P~. Daci
dOTim i'ItrIlnahlMCIl deţllşml Itmpe-
ral urii m..lme, !crmi.toTuI trebuie
monL.at IDIn: punC'lelc "1 ti Az. illf
Intrt puncte!.:! 8 , ŞI 8 ) vom rIIa:
'll;urIQrCUI!.
Aa:.<;1 montaj este un Iriaaer
Schnull, avind douA JIAn I'abile ..
ieşire. $Ilri ca~ depind de valoarea
Ing. GASCR MOLNAR l~n~il1nilor de J'l" «"le douA intrArl

1 IlV{.SV ... lbV

Ol
RS
RJ ~AJ4I
Hb-...-1 . Ikn
1kn
lN4146

1,2kJl
.11V1 ... 8V 16V)
PS, lN4146 11
soon. 2
11knl

4 o
120kJl lNW.fI

R soon.
r ___~~~1~
S2
1k~nLI~KJl~6J 7
lN4148
L L'-k[:J
n -.--21
S• rAJ24
220kn
2
B4
TensiunCB de pc: intlllrca in~crsoare ",aloarea limitA
• circuitului depinde de porilia CURO- In fiSura Il am prUl"nlll o altA ",a-
!'\IIUI potcn]iometrului ~ de "aloarea rianll I cir\lJ.ilului de: IeSiwe. Aeei!
rezistenţei termlSlorului. SI pr~u­ montaj conţine doUl dctel;loare, unul
punem ci iniliaJ tempcratum Cite (cel de sus) (lentru valoarea maximA,
peste valoarQ fixati cu ajutorul po- celAlalt pentru valoarea miniml. LI·
IcnJiomctrului tcmi~g"hil In acest milele: '!le fi~ead al ajulorul pokn-
cu. tensiunea la ieprca C1r,ustului e!>te \Iomelrelor lemireglabilc P'l şip.:r-
apropiati de LCMiunca de alimentare Pentru lemnalizarc am rolollii o
şi dioda luminQCcntl tOL) DU lumi-
IInlurfl diodi lumine.ccntl. dar in
neaza. Pe II'IIIUflI sddcrii temper. CI./: de nevoie le poale roloai ci~ o
IW1I crqtc n::t!itcnţa tcrmiitorulu~
produdod crc~lcrea ten,iunii dt pc: dioda pentru fiecare pral- In filura 3
tunorul polcnJiometrulUL Ond .. este rrel-cnratl schema unui os.cilator.
c::eastl lelUli~ \'8 dcplp valoarea can: polte lervi la alimentarea diode!
tCllliunti prezente pc lntllll'CI. ndl)- lumlnelOtDle cu 'leffinale alternativ"
vcrsn.re, amplificatoru! va tr(Ol! In A~'e!ll lucru et;~ O~ la ipcci.J
.tarea cealalti, avind la ic~irc o ten- acolo unde condiliile de iluminat
.iune In ~ur de 1 V Trea:rca eale Ingreunea.d. ot>lerVl1"CI luminlni C(lft-
roarte rapida dIn C.UZI reaCţiei POZ" Imuc a diodel
livc realizati cu ajulorul rerr.tcn\clo;y Penlru ahmenwOI montajulUI It
RJ 1. R•• cart aduc Inapoi la Intran: p()lle folosi O lur. de tensiune "a-
o patle din ten)lUnea de it'Şlre. Tot bihlll.tl ahmenlalt de la relea lprm-
din altua [ucltei pozitive. in ac:ea~tl lf·tIJl U'lIn,foTlO"or de ",ner. de
stan: tensiunea de re mtrarea ndn- uemplu) sau o bliterie de 1) V.
ver.oare I em:ultuh.1I va fi mliU mll:l tn lnthciere va ~ugerlm clle\lI.
ded~ tn starel pr~dcntl. motiv IIphcalii practu::e ale munt~clor pro- fldKatl a deleclorului rermllc utIli·
penlru can: oomUI&I'OI in~~nl VI zenllte. Uo grcUlI cat.: Iemoaliua:1fl lJlrea lui In montlje avertiloarc de
"'OI loc la o lempeulurl pulin mai alinJerea lempe-ralurit de Q C poate inl:endul, .... dadto le adilu", un releu
ridiClI1. Aecasll. I"t"Oprt~lll(" I trl~ III. r1e Ulii l(lfenlor auto, Iverl1;dndu-r. corelpurtZAtor, detectorul cu un IID-
ruiui ScbmiU asillurA o semnahl.are de: r<».ibihtatea formtrii pojlhi\Ci pe aur prII poate fi folotit la alimcntarea
bunA, flri comutln dese. M.lpJrl· fOIta. Olct le (olMqlt ~arilnta l"\l unui Incll11t~ clectrk: pentN a obţIne
toate In JUrul ~alO(u IImlll. (lnd dilua limite. montaJul poille ICI1Illl- lemllC'r.lurl (ODJlaDIA .lntroO anu·
t("n$lunea la 1"lrOi circuitului CI~ hu li alinaerea unei t<-mperlturi mul 1IIC1lllt mmltele obllllule depind
scA7utl. dioda OL lumine.a 'tm· periculoase lntr·un.anumll loc dm de celllllea mud de IJ.ldurl. miri-
nali.zl:Dd deptşirOi liln.ll~ flute. 0.-- mnlor la IncllZIlU IIU fierberea mra in~lPle~ de amrluare. termi-
cuhul re~HlC In' 511f0l antCfinarfi dlfcritelOf hthlde monlljul poale III ~torulll\ 'o<;A II/(.,.ind Inp-IJit, le pot
(dioda DL Itin5l) aluna cl!ld tem- fi~ de asemraea, util. Sco'ibihtalea oblltJe plaJe de realaj de 3..5" C~
peratura cretle cu cea 1 C JlClI1C'

tSia. IImt"loniul Inglne' actlll ci l/"t-


venUa.a poal.llialoliti penlru I.to--
.... omanda unOI bllrcl d. lalvara, a
unul~ .. do pl!ola,"u pllnlru lI.n.·
f'ortul IcrilorUor. pacll.lnlor, provl_
I jlor. In"rumentelor. oblecleler. pre.
lnt.o In~ont.llto.il COl mal de laa· cum ti ,1 malllrllliolor do orice III~
nata IInlorlor Ţotlfl 1890, 111 deaco- pllntru pllrundor .. In regiuni Inac-
ma. cara au actlnt la aUfll'tul va. p.r. Influan~ 11110101/1c. a curon· COllbllo altlel, .eu la peacultul b"l ...
cuiUl II XIX·lea ",1 In primII an. al
aacolului XX.•a nu"'arA ,1 Inglne-
t, ar de Inalla IrecvenlJ. care .In!
loloalll al In prelent fU mull auce..
MIlo., cii .. 1"a'"
"hnlce ..u comerciale.
"oour! ttllniUlce.
rullugolla~ Nlkola Teala. S-a ol.cut ,n t •• lIImontu uno, IlocII",,, La GIJld'ndu·ao la violor ,1 IlIaflind
III 10 Iulie 18&8. In 1.lul SIMILIANI. 2' aprilie 189:1' panlru Iran,lorma. ,a r.dtOloleghldlljul v. pulea" ullll·
I,tualln provIncie LIKA. 10 lugOIIIl- lorul de cu'on!' au ,,,,s'I" iI,e'i!r·IJ.. zaI III fTOII'1I1I unor IIrmo cu maro
VII '1' InCelll d.n vlalA. New York,
le 1 Ianuarie li43.
Ritl-lld,Ua lui Ntkola Tllla In toh·
~I()f LUI II ,.., n.
T('.la Obl,ne u" cortllicat do In~en­
merllul deOleb1\
de 1111 reaUlat orlmul redlololeghliSrll
puiet. d. dt.lrug.'., TOIIe a(;fla ci
ac Olt• • rme InO'OllIOflr. II vor do-
termina II" oamllnl •• renunlll la
nlca radlocomul'llca\ilior II a dom,- din 'ume, In r'lml~ar. anului !8aa, rAZboi. rOlllltlndu'IO IIallol _ cltnz
nlilor ater."le acelt.la alnl II'I1PGr· c,od. In largu mArii, In .ropl.,e de - Imenll,.tall pAcii pa,mlllleol. ,,,-
lant. ,. nUmelO.... In anU 1881 __ New York, a ~ut demonllratil Ou- lre tIIIIl'unla. '"Ir-un documenl tet1.
18Q() T •• la a CnnC.,ut '1 a c;onltTl,I.l'
prlm.le generatoare do tnalli troc·
bllte l a Uit vag farl echIpaj, condui
pnn rad 'o. In aeooa,1 perioada, In
nte'1 ,Innllftc cu", a.to u" b.evet
dll Invonllo. Invontatotul Cu InattA
venll, care producdu curont CI,I o taln unuI numoroa(klbllc, In b81lnul ,0n,llInlill,uro a fOII NI.ollI Toala,
frecvanlA da pIna 'a 20 000 do perlo amenaJat In "nd1aon SQuaro Cilr "LU a gAsU nllpelrh/tl, Ci etlla. n"o-
da. DupA cum .. ,Ile, In pnmll 1111 el.n T .. la a al, jal pn" ttnde heri- 111'.1.1 III oculla d. pac •• condllia
da dupA Invontarea teleorellel IAra !HlI!e un vapora, "cl\ll1l1 dlnloldelluna .t de pl.
Ilr, generaloarela de curonll do '"aIIA "enlru ~ .. ullolagi1hj.t I·a obllnul tullndo,,1 a IIlgurllnl progrOlulul ,1
frecventA - elia, e~ldanl, vorba dl,l ti,,, partoa Oficiului da Invllnl" alo bunhl.rh pOQo.ralor Faplul 0.10
altornatoar.l. do I"alti Irocvontl SlalolOl U"t&.. Ia 3 no..mbrie t-' cu lolul romareablU
au fo.t folo.lta pe Icari folln" Ia
echlparea aml16l0aralor. Din anul
t8QO eal. datall o ,ltA Importanl.
P41llIntul numArul lI&t $34. Ac .. atl
,nvonlre a mal 1011 b'lIvel,[j
IIlte 11r!, ,p'a uomplu In Rusi .. do
,1
In
In .llr.ll, amlnllm ,A rOlla II con·
,atrull doua IId,ollmil.toarl, In lne
,1 18~, cII a brevellll un aparal pen·
'aah'a" a lUI TOlla: lolegralll cu unde I .e eUber"lA \In C0E;llfic.at du It1.I prndllCe'M OlonuJul " cA a
lemnale armonlce. produ"de II.,....
rllla.re aleclric. rolatlve, matttlo-
autor la ao IuIIII- 11105
In b,evolut aliblrat la" nolembr,u
con,lrult mal mult.ltpuL1 de e leelre-
motova.

• • eEi

c
, ~--~----------------~----~
-
, AnZISTOABE _
n RElilm DE AUALAnSR
- I"g. N. MAXIM

GI:NERALll4.il con:spundl6a1'l" mom('n~\lhjr 1»


1" al., 'nelt \Il n, r mUIUI de funct 0'\ re: II,
,'II \lIlo1nş1 (put1dul M~ In . prop] rCII
'1IJIf;t \Il M, cimpul cltdll(; IIm n-o
, nea de: U'ettte .. ,:ok<'l<lrul .. d~
'I"(r alll de put nl" indl ţIO;l11l !IA
f urtil 1 de ..noInL ulfd
, ocn 11! • acestor .• (1J elco
d y lenll ,'1 .'n,rul", nculn
JOf'lQ1UtW tran, t
CII cnlllOl'uI In 1.
1110111 III II iti
Emtl Il
trilttZ ar
de trlp-:g t

la
,.,

",m_
filul, :
~. " lb ~.
I,
\
l --,
~I

2 ,
'"
Il "1 • '"
• • • , OV .'partll Lacu.:.I\II
• ~ud aii
bac ,1eu0J. lran-


TABELUL NR. ,

.... .. .. .. ,O> .200 ,O> ... ... ...


"(VI
U
"''V
.. .. '00
II
'20
";00 m
'40
_...
71
"
'"
li II .. .. .. .. ..
"" "" 30>

OI.·
U"'
, , - .. -
',." '.,5
" -
I - ! ;:
C(mA)
01
" 11

-
" " 12 Il.
" 11

BS
zistoruluL prezentati in figura 1 si participe la acest proces. Totodali curentul reziduaJ de colector.
Fenomenul de multiplicare a purti- leie., ci proeeaul de Dl.ultipli~il.re prUl Deoarece tensiunea de alimcntan:
tarilor de sarcini prin avalan$l le avalanşi depinde de, arosimea r~ CIte mCIl\inul! constantA, prin et'ct-
caracterizeazi prin factorul M de giunli de trecere. deoar«le pentru a tcn:a turcntului de tolector ~ mi-
multiplicare, care reprezmti raportul cqtip eoerp electtonii trebuie si rCjIe tensiunea ~ cade pe rezistenţa
dintre numArul purtAtorilor care iei Slribati un anumit spaliu de aeeo- de IIfculi Re. respectiv teru;iuIlCll
din regi unea de trea: re fi numirul leruc- Intn: wlcctor şi emite.' ~ reduo:
Ca urmare a apariliei acestui feno- corespunzitor_ Do:lCi JC'8.Iunea MN
purtitorilor care intri In aocu li men, rorentul de emitor I~i mlfeşte C"ile o re,iuDe de: reli~tenli negati~L
regiunr. In fiSura prezentati, pentru
l implificare 1-1. presupuţ ci fenom~ valoarea eorespunzAtor, ti cel de Folo5:ind schema din (iaura 1 a. ClI
nul de multiplicare are 100 lt1lT-llD cole<:tor şi cel de bazi, deschizInd mai valortle anterior pre1.cntatt, a-au oh-

3 p N

-

Elpctronl Goluri

•• [
"A '6
100 U(
160
160
1'0
eo I 4c
100 ___ .-1__
' ~ -------------___ 1
~O '-_-+-'_--_-+-_ __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_,,--=-=-- ~ --I---+f

Ubl n ' ~.
Jii------_rpl,J< fl,~5 -
lingur puna, A' ~ntru goluri ti A" mult jonCjiunea emitor-bul dato- linul rClultatele pre/cntate In tabelul
pcotru electroni In reali late. acest riti cideril de tensiune pe reristen- nt. 1.
fenomen are loc pc toall regiunea de \1 R., fn aecuti reaiunc (MN din Proprielatea uantislnarclor oc lu-
trecere a joncllunii bui-colector. fi" 2) te CODltlti. existen", unei crcad In rc,1m de avalan" de a aYal
Reiese din cele prezeotale ci pentru reacţii pozitive ce are drept urmare o astfd de caracteristici pcrmi le
aparitia acestui fenomen este necesar in final deschiderea putern ici a tran- difcrile IIph«tţij ale atUlora In arcu"
CI val ~ clmp'ului electric (dea zistoruil,u, tele tn impul!uri.
valoarea tensiunD invtfle aplicate) Curent ul de colector se mireşle Circuitele cu trln/i~t~ ce Itr
si fie superioart unei anumite valori brusc, conform relaţie i : creazlln regim de avalaniil Jint foa rte
limiti deoarece numai electronI care lc - M (ar: 1.+ 4.,\ unde M bie ,imri ... pr(;"/jnti Il !;Ip~citale miiriti
au energie mlÎ mare dech ener,ta factorul de multi plica re; ar: f;,(· M ~ "f'" ,L ~arcinA şi perml! si '-t oblml
formlrii unei perechi d cctron-gol pol torul de amplificare In curcnt t, "" &.clnr cu aml"lilu,Jl ll'aTC
87
-
In aenera~ ruocţioocazi bine in rezutenll negaliwt (1n fig. 4 b, punc;lul
reaim de avalanşllram:i.toarele am I J. coodenSlt9;N te dEScllrCl prin
I U o frecven. de l1iere mare şi \III tranzistorul intrat In lValanşl. Ond
ractor ele amplificare cit mai mare; teruiunea la bornele conden"torului
de looe& .Int prekrabile lralU'i.toa- devine mai mi(j. dedt tensiunea U... ReiC!ll ci vaJoucw, capacitAţii C
re1ll de medie , loaltl rrecvenţl. tranzistorul tncetC8l'1 si mai cond ueA. va li alcasl din condilia obpnerii unei
TralU'i.torul In aVllln" poate li Conden"torul C incepe si !le r~ perioalk date a ten~iunii liniar-varia-
utilizat ID circuite de rOrllla.rt I ten- Incarce li procaul !le repetL bilt.
Jiu.niJ« liniar-variabile., I impul.u- Folotind elementele din circuitul Pentru regl~ in lllllite mici I
rilor de tc\Il1I duratA, I impullurilor prezentat In fi,ura 4a, pentl1l C .. perioadei II: rolOlqIt rezisten" va-
drcptunahiulue., In ICheme de aeno- -560 pF, te ob]1D diagramele te~ riabilli RO' Modifidnd ~a1oarca capa-
ratoare de zaomOl etc. siunii liDlu-vlrilbile prezentate !n citlJii C ' -au ob\lnul ~a1orile treeute
in tabelul nr. 1

TABELUL NR. 2

~pr)
,,..1
110

','
220
I
... ,..... ,...
11 120
10000
200

u
Sa 16kfi 1'iN
• IV)

11 0
,


... O,16pS I

o
16kJl 3kJl R' Er "'14OV
6 lSOpF 5, k
12V
,
,, ,, 10011
:L _ __ _ _ ..J1BF173

Nivel z mot
l,lkfi 910fi I,Sk11 }o-'="-"="---oU z
non - - - --0 -
GENERATOR DE IMPULSURI
OENERATOR DE TENSIUNE !igura 4c. CU AMPI.ITUDINE MARE
LlNIAR·VA RIABILA Tel1$lunca liniar-variabilA objmull
Fu ocţioDltell. gtlltfatorului de IC~
are ~ ractor de neliniarilate aprot~
mallv epl cu raClorul de uliliu.re al
Geoeratorul ptC1ţntat In figulll
formeazA. impul,uri de teurt.i dur."
'1
.iune UnW-Vlrilbili din fi,ulll 4 !le tensiunii de llimentare;
poate urmlri cu ajutorul dia",amei (r.g. , b). Funclionarea sa are II ba2j
. T U_
din n,ulll 4 b. p ------""-"undcT p0- acelaşi fenomen de nVllan~.
In mtervalul de timp cit trlnzit- RC E. In momentul tn care tranzistorul
torul este bloeat, conclen"torul ICI rioada tensiultii liniar-variabile; U•• It deschide, condensatorul C It dtl-
Incarci pe circuitul E" R•• R., C, - valoarea vtrf II virf a tmliunii de la carti prin truzi~t()f şi prin tnfIşu­
R•• E•. bornele capacitAtii; E,. - leQJiunea rarea primari. transfOrlllalorului de
Daci ICI alti ulf'd mlrimile R..
suna de llimentue. impuburl a. urmlle, tn circuitul
R.. E. Ind! punctul .~tic de runcpo- Perioada tensiunii liniar-vlrill",1e ~ndar al traD5l'omalorului !II: ob-
nare Il fie . itual bI porţ i unea ro se poale IprodIllll cu telaţil: ţine impulsul prercntat

aa

Avan tajul schemei comti În ampli- mOi de o rdinul milivolţilor într-o FolO!lind mon tajul din figura 8 a.
tudinea mare a Impulsului ce se
formeazA, precum !ii In impedanţa
de ieşire mici a schane~ Intrucit
impulsul !le culege de pc Il doua !oll-
bandA. foa rte largA de trecvenţe (0-
4{} MH z~
O schemA practici. de gcneratCl'
elite prezentati in fiSura 6-
...
se pot obţine impulsurile dreptun-
ghiulare al caracteristicile din figura
Fuocţionarea are la balA acelaşi
fenomen Dioda O !le deschide cind
, urare a transformatorului. Tensiunea de zgomot mai mare !le
objine tu ZO Da de cot a car.cteriltici~ lenliunea la bornele sale dept.ş.qle
Traos!ormatorul are urmltoarele ° anumiti valoare de pra& folosind
date constructive: material magnelil:
- per mal!oy sau reriti; sccjiunCl.l.
acest regim o bli nlndu-sc prin reglarea
potenjiomeuu ltd de S ill Deoarece °
utfd la bornele lale tensiune drept-
unghiularA.
-0,4 cm; fiecare Inflşurare arc 100 in aceastA zonA tranriSlo rul prezintl Perioada de repetilie este influen-
de spin:_ tensiune de zgomot lntr-o ba ndi roar- tat! pulCmil: de valoarea capacitA-
I te largA de frecvenjC. ti poate fi ut;"
Iii CI '

Ampltficator med ie
De la freC'o'en t Ci OsciloscoD
genffalonJ. fo =5'JM Hz
1-1 Detector
do 'gomet B • ',SMHz

7a
r-
UjL JI" lJ'edle rre'~.

modulotă În IfIlJul'i
fo '15t1Hz

o-

8a 16kJl Ules (VI


,
8b
,r 1',
,, 11
Ec .:220V (1
L ~ 510Jl 10
sr173 8
1,7kJl 910n l1ej 6 ,
4
O
LJL 1

S 15 5 t

Frecvenţa imp~lsurilOl' objinUle 1,1$-


te In fu ncllC de valoarea capacltljii.
Pent ru 680 pF, rrccvenja de repclijic lizat In scheme de gen erat or de zgo- Din cele prezentate mai IIl! rezultl
este de XI 1Iil.. mOI Mesterll pentru imi tarea zgomo- ci tranzistoarele In avalanşl pOl fi
Deoarece de5chiderea lrauistoru- IUIUl de fl uctu a\ie ce apare In traseul folositc cu rezultate bune In activi-
de radiorecep\ie a se mnalelo r. tatea de cercetare sau In diferite
lui are loc prin avalart!jA. variajia Tn fisura 7 a este prezentat un mon- experienţe de laborator, ~ntru a
curen tului este brlllCl, determinind o
varialie rapidA a fluxului magnetil:,
taj cu care se poate pune lp eviden\l
modul cum apare""LgomotiIJ de nuo-
ob]Înc semnale de ° anul1lltl forml
cu circuilC cit mai simple.
ceea ce duce la oh\increa unUl impuls
de scurti duratl cu rronturi bune.
tualie produs de generator.
Prin ajustarea potenţiometrului de
Ele au Inlli ~ ° sene de deu-van-
taje care le limlteuJ. aplicarea larp.
nivel te poate modifica In limite larp Astfe~ aceste circuilC necesitA ten-
GENERATOR DE ZGOMOT raportulscmn alh gomot (fig. 1 b~ siuni de alimentare mari, premII o
oare<:are instabilitate termica şi nu
Tranzistorul lQ regIm de avalanşl GENE RATOR DE IMPULSURI orerA fXlsibilitatea reglării dupA \ "in-
dl in mod parazit o tensiune de zgo- DREPTUNOHIULARE ţi a unor parametri.

S9

,

nooblectlv. Amintim din mlirclle


comerclallzale In 1arl: Praktlca,

FOTOGRAFIA Zenit, Peafowl le formet mie


Penlacon-alx, Kiev 80 le lormat
8 x 8 cm, Ac"tea permit urmlrlrea
eltacta a IncadrarII, a pun.rU la
,1
,1

DE APROAPE FII:. OH, SALUTA


punct a profunzimII cimpuluI.
La modelele cu miaur." Interloarl
a luminII ae almpllflca ,1 reglarea
coracta a a.punarll.
OBIECTIVELE racomandablla
pentru macrofotografla Iint cele
Fotografia din apropierea oblac- ta, flori, Inlecte, detalii de orlca la~ normale (1-50 mm le format mic ,1
'L Il' ('au «mllelolOlograf,a», cum cu acop documentar aau artlaUc, 1-80 mm la 8x8). Superengutarele
te denumitA uneon) se lolo..,'e Prin conatruClIft, aproape toale dau dlatoralunl marginale ale Ima-
lilnc, clnd dOflm sa ocupAm lntre(J oblectlvela fotograflce pot fi re- ginII (uneori dutate Inat In foto-
~t ul de fUm cu ImagInea unul glata pentru a obVna Imagini clare grafia artlallcl). Teleoblecllve" ne-
IIIC! miC. Ea este o treaptAlnte,- ale obiecta lor altuate le orice dll- c. .ltA exlenlll mari ,1 .. utHlzllazl
j,fu6 Intr. fotografia uluale ,1 tanlfi dorim, Intra Infinit " o anu- doar aluncl cind, din diva'" mo-
rololograllll. car. apelead le miti IImltl antarloarl, cara, de tiva, nu n. pulem apropia de obiect
n (rOlcap pentru IlIalilarea Ime· regula, IIte da l-2O ori mal mare atit cit dorim.
,. decit dlatanţa locali. Pantru oblec- LENTILELE AD I Ţ I ONA LE nu·
)omenlul scarllor de r.pradu- tlvale normale (1_50 mm) ala for. mite "proxare» sint lentile conver·
cor. in cllr, opereazA macro- matulul mic, limita anterloarl de gente car. . . aplica In faţa oblec·
folograflllllite aprollimotiv 1/10--:1. punare la punct .. sltuea'za deci tlvulul (fig. 1) pentru mlc,orarea
Scala de reproducere (sau mlrl- In domeniul 35-100 cm, lunClla de dlat.n1el foca" a ac..tula. EI da
fea) I,ta 'aportul Intre dimensiu- tip. Pentru macrofotogralle trebuie aatfel Imaglnl,clara ale obiectelor
nea Imaginii " dimensiunea raalA coborfta aceasta IImltl (uneori pInii altuate ceva mal aproape declt II·
II Oblllctuiui In apropler.. dla'an1e1 focale), prin mita anlerloarl, dar •• iata dezavan·
Prin enumerarea unor aplicatii loto.lrea unor mijloace tahnlce au- taJul alterlril calit6111 In cazul len·
"e macrololog'ahei sperlm d tra· Itmare. Ele, Impr....n! cu alta pro- tllelor cu convergen", ma' mare
1 m Inlllll.ul cititorilor paslona1! blame ap.clflce folograflel de a· da i-3 dioptrii. De aceea, metoda
:Iti lehnlcA, ,tilntA sau artA, dornici proape, vor fi delerl .. succint In ee apllel doar la aparate cu oblec·
obi'"" Imagini pe hirtie ori dia- cale c. urmeazl, tiv nedemontabll, unde nu I I poate
POZitiV III. unor desene, scheme, APARATUL FOTOGR AFIC 101011 extensl•.
p'"se fiialeUclI " numismatice, o·
j eo~te de dlmenalunl reduse, plan-
reprezinta alngura In'vestl'lla m.ra si
el trebuie al fie tip refle~ mo-
INelELE INTERMEDIARE "'Il
«p.ntru .xlensle. sint nl,t. clllndii

so
i care se i apa- (lt-,acllvele, I un ele-
rat (deci film) ŞI obiectiv (fig. 2). nu'''ftl ,,~nlru dlstan'e ment: i ii de lu-
Să amintim ca, la mllrea majoritate ObJflct-lent,11I moi' mari decit dl miM care
a obiectivelor, punerea la punct
pentru diverse distante delotogra-
tanta lentil6-lmaglne
- Stativul pantru ,aproducari, de Înscrise pe
••
IlonalA (1.1 pi.",'i"!',;,~ Oi,~rv ••;;
fiere se face prin deplllsarea Între- care cuprinde o planset.'1 ti o co bile doar pentru cazul punerii la
gului sistem optic fata de planul loena pe care se deplasa zn ap - pU'lct ',e Inlinit. Odata cu creşte·
filmului; enume pentru distanţe ratul ti lAmpile pentrt m,nare ea CI,stanţel obiectiv-film ~lnt ne.
mici se deplirteazlllentilele de IiIm. (1Ig. 5), u$ureazll mu riul , resara Corecţii. rn "UJbel a-au Indl,
Inelele Intermediare reallzeaz! O studio». .'1 ateste corecţii p ~u dl~erae
mArire suplimentar' (extenSie) a - Sania de ra-glara, d'spoz I ,,~t si Elea1nldalea"bforma
distanţei obiectiv - Illm si permit ce permite deplasarea tu • ap da !~.{"t"rl de prelungire a 8U'lOeril,
obtlneree de Imagini clare ale o- ratulul fat! de suport (1\)11'1 r «'t ti sub formA de trepta Otaca CQ_
blectelQr mal apropiete (Iig. 3). pied, masA), pentru o 1,. ad are "rod) cu cara trebuie mArit Îlnarpul
Pentru monlurlle cu filet (Zenit. optimA, ~, deschisa dlafragma. retliile
Prektlca), Inelele se pot confecţio­ EXPUNEREA n htoIV<'fia do s«' ~DIIc:1I numei Indic r date
na simplu pe strung, dupli schiţe aproape are citeva partl<"ularit6tl de '.,n exponometru ependent
din flgur. 4. Cota A depinde de Cel mal dea fotograful 18 aiia , 0" ata"l ;n exteri ul apllfatuJul
obiectivul folosit: ea eate egal! cu ... crlzA de luminII p,. de o parte, (ZI!! 11 E), dM nu rebule folosite
deplasarea pe care o permite siste- el Irebuie ali tucreze el tl"'01 arurţl, cind masurarea luminii se face
mul mecanic de punere la punct al deoarece la ,elirl "narl rl'stf r o prin Oblet!lv (Zenit. TTL, ofice
obiectivului ti poate fi malurat! pO!1lonal tilCUl a 111 r , - Pra~t II cu e.ponometfl.l).
cu $ublerul (In domeniul ~12 mm catelJ. Pa de alt! p f 10 LUMINAREA In maclototogra_
pentru 1-50 mm). Se va confectio- Slle dlafragm/lrr. put.r,." II ... lrabule discuta" drferenţiat pen-
na un set de patru Inele, avind lun· tru a compcnaa e r '1 POl b r rul pe teren sau in studiO.
glmlle A, 2A, 4A ,IBA Astfel. prin funZlmell reduill care p t il ttl'." cel mal mult &e 1010'
combinaţii corespunzAtoare si utl· ordinul mii 1etr 10 reI '.Jmrna natural!. Pe vreme
Uzind reglaJul propriu al obiecti- mllor de mi l' "u vom IIVH,probleme cu
vului, se poate obtine reproducarea
la orice scarli, pentru distanţe cu-
prinse.. Intre limita anterloarli $1 o
nouA nm.itA, mult redusA. Se va
evita alumlnlul la confecl'onara,
deoarece II!etale sa grlpeaz!. Ine·
(fcumlll 2. ~ mm ..
MARIMI UTILE PENTRU FOTOGRAFIA DE APROAPE

' r;:tiv • sa .om "H.\lat pentru"'"

...
lele descrise nu asigurA Inchiderea
automat! a diafragmei la declan, zU
,are " Impun lucrul .manual». Se
labrlc! inele cu tljli pentru aceasta
•!=-t:'"
... z:
w ....
comand! ,1 altele care, prin 3 co· "Il":C CI[
Z\6.l2~_
nexlunl, lransmlt alectric 'valoarea
preaelectetă a diafragmei cAtre a~'
ponometrul din aparat
BURDUFUL asta un dispOZitiv
~z_

w .W.. o
-'~II:tl.:t
Il":MMII:'"
tl. III III'" In
cara 88 poate lolosl In loc da Inele
Intermediare, In acelatl tcop. Per-
mite lucrul mal operativ, datorita,

........,...
••
...,,,... ...'" ,
,.. ..
variatiei continue a eXlenslei, dar
elta mal volumlno. ,1 mal greu
" 0"

'". '"
U 0,''
(fig. 5). 0,0

.." ''"" .." "" .. ... '"


',3
ALTE ACCESORII utile, dar nu

"" zn.
.. ...• "
."
0"

.... '". '" .. .. . ......


neapArat necessre In fotografia de 0,0
aprQape:
- Trapl.dui asigur! .tabllita- 30 'Jj OI
2,0

u
.,
,,O
.. O

. ."" ...'"'"'" ...." "" """" ..."


tea aparatului la a~punerr cu timpi • Ol • ',7
lungI. 'DO ',0 31 0" ,,O
_ Oaolan.,.torul flaxlbll aVltA
...
20 2,3
miscarea aparatulUI la declanşare. 70 17 ',1 Z,I
- Vborul unghlular permila
...
,."'".. .. " "" I
',1 3,0
vizarea dintr-o direct" mal con-
'OI " 1,0

',".. ""
12
venab!l6 atunci cind aparatul este ""
" ..
'II ~ 10.2 3,0
aşezat lnlr-o pozl11e neobl,nultA'

,'".
12' It .• S,'
- Para.olarul ImpiedicA refle- IU 1 13,8, 13.0 S,7
llile In obiectiV ale luminII prove- 17,1 ,sa 1 1,1 12,1 ! '4,t 3,1

,. "...
.., ..,
O n,o le,o
nite din afara cimpului folograf,c.
'"11,1 0,0

......
- Inalul da Invar.. ra permite
aşezarea obiectivului cu lentlla
fronlalA Sili. aparat, EI se folose,te
...'"
'IO U,O

'"
'2.5
'1.4 '"
330

°•
,,~
10,0
1,0
U,t
,1.2
25.0
,",'
0"

00
le IcArl de redere mal mari de
1.5 pentru ImbunAt!tlrea calitAţll
"O
'" 3.. 1
.- ,0 '
",1 ',1

&11
-
expunerea şi reproducerea corectA de vedere al dlflcultAţllor intimpi- mal unlformA, cu douA lAmpi de
II culorilor. Trebuie să ne ferimnate, in multe cazuri sinI preferabile puteri egale $i plasate simetric,
insA de ... proprla noastrA umbrI, lAmpile. Ele permit studiul atent al ca in figura 6.
care se poate proiecte asupra su- Jocului de lumini $II umbre, olerlnd Pentru II scApa de umbrele pe
biectului de mici dimensiunI. O poalbllitateaalegerii pozl')lel optime care le produce un obiect, se folo-
,foaie de carton alb poate servi ca e surselor luminoase. seşte aşezarea lui pe un geam cu-
"reflector. in multe situaţii: plasat Se vor lolosl becuri nllrafot de rat. suficient de indepArtat de fun-
intr-un loc convenabil, el atenueazA puteri reduse (100 W), iar dacA dal, astfel ca umbrele sA Iasa din
umbrele din cadrul folografiat eate nevoie de o luminA directlo- cadru (fig. 8). DacA este nevoie,
(fig. 7) sau Irimlte lumina soarelui natA, care sll evldentieze textura se lIumineazl razant $II fundalul, cu
IIsupra unul subiect ellal la IMTIbra de exemplu. un proiector de diapo- alte douA lAmpi.
unul copac, zid ale. BUtzul se poele zitive poate Indeplini cu succes Pentru obiectele cu suprafaţA
folosi şi el pe leren, dar cu conditiI! acest rol. Precautia necessrA este foarte accidentata (cum ar fi un
famlllarlzArii cu tehnice detetml· de 8 nu-I lasa mult timp In funcţiune montaj electronic cu piese ce se

combinate ,i
nllrll expunerii In cazul lIumlnarli In poziţii dlferjte de cea normala,
cu pre<:8ujlile ce vor pentru el a8 poate supra/ncll!1
fi Indlcale mei deparle. din cauza modJlit!\ril venllla1iei na-
umbrese reciproc), se apelellzll III
iluminarea foarte dlfuzl datI de un
IICOrt» de luminA. Este \1 IncintA
Cind se fac macrofotogrllfll In turale. din hirtie aibA. in care in~ape lejer
studio se utlllz8azA blitzul seu IlIm- 1n cazul reproduceri lor obiectelor obiectul. Ea este prevAzutA cu un
pile cu IncandescentA. Din punct plane se va asigura o Iluminare cit
(CONTINUARE IN PAG. tU)

- FOTOGRAFIA O8IŞNUITA

• gentă

1
r-~!t~::~ţ~~;"it HACROFOTOGRAFIE

4
Burduf
6

Ob,.,1 :t
es
------------------

fOTOGRAfiA
InSTAnTAnEE
Ing. V. CALlNBIICU
D ori nţei multor folografi da a II conllderatA USCIII.!i. Procedeul cUi ca procedeul land, dltfl r6s-
put.. vedea im.diat relultatul.jl6· a"ta apUcablt ti fotograf.. alb{ pindit astAz~ sA 00 poata elimina
sArii pe blJtonul decianşatOl', pre- negru ,1 color. procedeele clasice de tip neoati ...•
cum ,1 n.voll de a plJtee ..... In Procedaul are InsA d.za...antaJe poz",." â.,lnd Insa aplicaţII mul.
timp !oarte scurt fotogralll feno- substanl tale. Formatul ImaginII tipII iti diverse.
manului sau Obiectului studiat IG-. este limitat de mArlm81 apar.tulul La bua proced8l.llui s1iI princi-
rA spuns doctorul Edwln l anel In fotografic. Multlplicarlll fotogra- piul tran,ferulul Invar. prin dHu-
1947. Procedeul pus la punct d.
dr. l and .ste ast.!iLI larg rAspIndit
fie/ nu .'111 posIbila, de regulA, zle. Agentul revelator d~.lopeazl
Inl11al un negativ, dlsoclaza halo-
nagatlvul nefIInd acc.slblL ExistA
, 1 cunOlcut ca metoda Polarold. ,1 unele mat.rlale fotografiI» des- genura de ftglnt n.expusa, pe
M.toda comporta aparllta de foto- tinate fotograflel Inatantanee la care o reduce .. o traneportli pe
grafiat. materiale fotosenaibile ,1 core negatl ... ul POlite fi separat, un suport nesenslblllzel: ee Imagini
tratllm ente chlmlco speCiale. dar eatltaten • nu .8'8 IdentIcA cu pozitivA.
Avantajul.senlla! al procedlWlUi tlll a unul negat iv ob1lnlA normal, Agentul ravalator .~ cuprins
Lanel consta desigur 10 posibili· In pIUI fii nd nec.sar un trataln.nt Intr-o caplulli mica, etan,a, aflatI
lat.. verltlc.!im Imediata a relulta-
tulul tOIOQ/al ieril. TotodAta se eU·
minA Iratamen tul de laborator, pro-
fotografic. .1.
de clarificare. Preţul mlltfll'la\elor
mut mal ridicat
dec1t pentru cele d.stlnate fato-
Intre negat"" ti pozitiv, caplull care
este strivita dupl expun ... prin
trecer. materialului foto ..nl lbll
cedeul comport Ind ° prelucrara
chImicA IArA lichid.. ptllctlc pullnd
gratlei curante. Inlltl douA valturl de otel Rlvela-
torul ••• astfel uniform distribuit
De la ~ a nlaJele menţionate au fa..
pe lupr.faţa ImagInii.
Agentul revelator contine hldro-
chlnonil In'r-o solutie de hidrolld
de lodlu şi tlolultat da sodiu.
Amut.culul I &8 ofera o stare vl,_
coasA prin adaugarea de hldrOlla-
lll-celulol'.
Imaginea alb/negru astie! obti-
nuta le caracterileazll prin negru
Int.ns datorat arglntullA cololdal
.Ub.rat de halogenura nM_puN.
Granulaţla imaginii • • finI, Iar
tim put de d.....lopa,. foarte scurt,
de ordin~1 secundelO(.
Tn cazul fotografle! color 98 apUci
acala,1 prIncIpiu. Mat.rlalul foto-
•• nalbll .ste constituit din atraturl
auprapuse senalblle pe cH. o tr.i-
me de .pectru, avInd, spre d.ol..
blre de mat.rlalele color obl,nuite,
colorant Inglobat h fleca,. atrat.
Revelatorul lerva,te developArll
ImaglnH şi transferului acesteia,
da' I'IU " formArR colora nţllor ca In
tehnIca normalA. 1n fleca,. punct
unde r.'litlatorul form.azll Imtgl-
nea negatiY.!i se Imobllll.aza. pro-

c~
por1lona~ colorantul aler.'" stra-
tulul r.apectlv. Restul colorantulul
mlgr.azA, formlrxf Imagln. pozi-
tivA.
MaterIalele lotos.nalblta de tip
Instantaneu pot fi ,1 dIapozitive,
proIecţia fIInd posibIlii In cIrca
douA minute ele la fotograflare.
93
-

Ca lorml. metOfllll.1e totosetl5i- gatlv-pozlt lY cu agentul r..... latOl' c!teVII ..cunde pentru alb-negru
bile d ••1in.a 10log,altel Inslan· unlfonn dlltrl buit. Figura 1 C pr.. Iau ., circa un minut pentru color.
tll"M II pol prlOrentll In boblntl linIA Inc.p ulul lazel de extregere Temperatura lnfluenl"zlll durata
sau ca planllllT\f' cu o~lrar.lie ma-- cind capsula cu revalator tocmai de developare, In special pentru
1111alA (fllm-pad) leu e~II(,Ullfe IIU' 1 ... I Plll rt . fotografia color. Ia cara Incepind
lomat.! T ralama nlul da developare, in- de la 2O"C In las cre,te această
Penlru Ilustra/M proc&deulula.. cepe, urm ind a 18 termll"lfl dupa d ural A. Pe timp faOl • Introduce
lual iri consider.'. formula tehnic.6
c. mII, lIimpi, fIIm-p cII Inlr-un
apar. ~Implu T" Ilgt raI s-«J nOlat'
I cu tia apallll1ull,.l; foto~rllfic: 2 CII-
leta fllm-pack-uIUl: :1. negativ; 4.
placi ,resOIlI~ 5 obiectiv; 6.
capsula cu agent IDWlletor: 7. po.
zlelv. & limbii mll'tIIi 9. ve1ţurt 10
limba mlcl.
Etectuau18 1010011lilei Implicl
!ormiiletll ImaginII I,tenle negative.
Se tragi! de limbII mici (10), ceea
ce duce III aitu.l~ din figura' B.
Caplula (6) cu agentul levelalor
ell8 .dusl la cllpAlui pOl,lIvulul
dlnspr. va"uI,1I (8)
TotodatA don cullll fotOll.paratu-
lui leall ti cap61ul IlmbH mari (8).
Se Irege de 8CIIIISIII ti " .~ I rtlg.
prlnt rB ... allurlle (9) pachetul " ..

94

«sanClwich-l.Il. lnlt-un buzunar In .... punerea la punct I dtSllll'l'eţ


:le '18 110"1 opli mIII mult
lerlor, la lemperatul'lI corpuluI. La fotografiere. Sonllf AIiIOFor:J :8'8511nl "de remarcat 8SI" fap.
lemparaturi pesta 3O"C se scurtaa· OISPOllllvui functioneaza. ' It . ul ~ fOfo"II,lla 88 b!m8 chiar pe
z!II mult durata d/j developare. 1n sunete pe principiul rll1l1fu, V aţ.; .poN din ap AC8nst.!
ligul'll 1, pentru claritate, soa r&- larea la ambele aparate f", t t :ltlrt(! . ~.t" tlllnspef811' 811vul
prezentat un singur clişeu. graţie unor vllaer\! Opti slm:fiI 'orm,,,du-.. PIit un al doi flI,port.
Aparatele fotografice des1fnate CU Inerantul delllvantllj III 'O II Pnr pre1llcrllre ee tlllnsfeil lma-
lotoglllfje/ Instantanee slrol aSlldl1l de pafalax6. IlIf1eU pe primul fiuoort $1 n.,·
prevAzuta cu Vllilurl şi parlnlt de Pasul constructiv urmator con aleazl un strat alb. pro şi
ragula Introducerea unul singur In raallnr. unei vlll'lri prin t. (lplle. Acest mod de lest€!"
tip dimonsional de material folO- bleellY pentru InlAluraf8f1 8ror <ie CI clid da feplul ct p'lo I ducerea
sensibil. De construcl1e mai sim· plIraled. Aparatul Polllrold Sx.- 10 glinl11 reflectanla CI apar. ',81
plA sau mal complexA, ele sint (fig. 6) esle In plus plillbil f!llIvlnc! ahlil'le o Imagll'll" mVQrsata stInge-
prevAzute cu sisteme de expunare dime"Slunile unei cArti de bUlI nlll dr lip DrHl tol(,J!lrp~ pack·film.
automata. lucru Justificat de p'''lul Asupla aceslul model petlI:"C ~n 10 fi 3) simple.
mare al nutterialelor fotosensibil"
,1
Cele mal rhplndite cunoscute
sint aparatele produse de firmele
Kodak el Polerolti. aparate Intra
10 _--1
care eXistA deosebiri constructive
imponante.
Cele mal simple aparate S'roI de
- -
Ilpui celUI din Ilgul'll 2. Imaginea
se formealfl dlrad P!!I filmul nege-
tiv. Vluree se lace ~rlntr-un vizor
opllC simplu. Ele 1119 Incarc& cu ca-
sete fllm·"I)sck de tipul celor des-
crise. Flgul'll 3 prezintA o astfel
de ca set!. S-au notat 1. casetA;
2. capac de proleell8 (se extrage
dupa IncArcar8d aparatului !oto-
grallc); 3.limbb mic;'!' 4.llmb! mare.
Formalul Imaginii oblinullil este
83x85 mm sau 83xl07 mm, In
!unelle de aparat fi de materialul
fotosensibil utilizat.
Pentru a micşora dimensiunile
aparatului s-a fAcut un prim pas,
inlroduclndu-se o oglin~ Inclina-
tII. Astfel Imaginea se formeaza
pe film dupA o refleXIe. Asemenea
aparate sint cele din figurile 4 şi 5.
-10
Aparatul din figura 5 prezinta un
original dispolitw au10mlll pentru
14 13 iz
B
-

Viu/ea ref lex este posibilii prin Acest aparat, ca si celela lte doul electric: 9. fotografie In CUIll de
Introducerea un!Jj oglinzi suplimen- enlerloare. evacueazll automat fo- evacuare: 10. va lţuri; 11. ci rcuit
tare rablltllblle, Cllm protejeaza 1. logralla. Fazele inclircare. fotogra- Imprimat 12. baterie aleclrlcl; 13.
reutra filmului. Imllginea vlzatll fiere. evec~te sint cuprinse in materiei fotosensibil: 14. mecanism
se formellZ! Intr~ oglindA con- figura 9. Aceste aparate lucreazil de an trenare (reductor); 15. motor
CIIV! ,1 este vAzut! maritA graţie exclusiv Cu meterlalul color SX-70. electric (12 000 rot/mln): 16. ogllndll
oculerulul In ligura 1 A este redat Flirll sA Inlrlil'll in detlllil. trebuie fixa (Fresnel), 17. oglindA ra bata-
schemalic drumul rllzelor de lu- spus cii fiecare set (casetli) dis- blll; 18. carcBse aperetulul.
mini la viu re, iar In flgul'lll 1 B la pune de o bllte(ie electric! specllll4. Aperatala prezentate pin! aici,
fotografiere. Se observa ca oglinda plati. cllre asigurA anargla pantr~ din familia Polaroid. pot fi ech ipate
rabalablla lire douA feţe IIctlve: luncţlonar911 apllratulul. Construc- pentru Ilumlnatulartlflclal cu becuri
c. superioara, Cllte serve,tll vl- ţia aparatului este prezentatA In chimice Simple sau In baterie. A-
zAriI. ŞI cea inferioarll. care ser· flguf!l 10. S-au rIOtat 1. vizor plia- prinderea. lor. succesiv! eate asi-
ve,te formlril ImaginII pe materia- bil; 2. soclu pentru fulger chimic, guratA aulomat de dtre aparat
lul fotosensibil. 3. control expunere: 4. fotoce lulll Acest mod de lucru ceracterl zat
Figura 8 prezint! aparatul strins :u slUcl u: 5. oblectl ... 8. oblurator: prin expunere automata cu evacua·
,1 In cu~ de desfacere. 7. clrculta Integrala; 8. declanşator re automatll M n umeşte pe scu"

[Iaritate prevAzuta unele tipuri de rame;


9roslmea neunlformA a rame-
101 diapOlltivalor; •

automatii
._- jocul, COrlstructlv necllar,
dintre ramA $i canalul de ghldare
din pOltul de proiectia.
Obiectlvulapllratulul de proiecţie
~alrebulacllonat. manual sau elec-

la praie[tie
Proieclia diapozitiYjjlor u poate
c.v.
tric. Ia fiecare proiectl,. Aspectul
deplinei autometizArl consta In re-
gAsirea clarilAll1 Imaginilor prolec-
tale fArll Intervenţia operatoruluI.
In baza prinCIpiului comparativ
actllte fIInd aslguraUI printr-u., SiS·
lace cu aparate simple cu deservlre tem opllco·electronic, care mefl- sus-enunlal vom prezenta cltltorl-
Inllnual.!l sau cu aparata comple.e line constantA distanla Intra planul lo! sIstemul utilizal la aperatale de
cu actiona re aulomllt4. Transpor- peliculei şi obiectivul aparatului de prOiecţie Philip.s. Schila redA sche-
tul magaziilor CIJ diapozltlya este, proiecţie. ma pArtI! optice de proiectie (nere-
de regula~o operaţie complet auto· Reglarea cli!lri"'ţil la proiecţia perlta) $1 elementele constilutlve
mata, reglarell claritAtii Imaginii diapozitlvelor In mod individual (reperate) ilie s.lstemuiui de reglare
realjzindu-se In mllr811 maloritate pentru fiecare Imagina esle o nece- automati II proiectiei.
a cazurilor semlautomal (actiona. sitate izvoritii din variaţia pozitiei De la lampa 1 II diaprolectorulul
rea obiectivului eate electrica, dar pelicule! (diapotitivului propriu- se culege un flux luminos cara este
comanda lui esta manuaIA). Un lis) In sistemul optic. AceastA refltclat de oglinda 2, focalizat de
numAr reslrins de aparale de pro- variatie se datoreall mal multor lentlla 3 ,1 Iransformat Inlt-un fas-
iectia perfecţlonate dispun $i de cauze: cicul paralel de lentlla 5, dupa o
un dispOZitiv pentru leglarea auto- _ delormar. diapozill~lor sub prealabilA reflexie pe oglinda 4.
matA a claritatiI. Aceate dispozitive aqiun6a cAldurii IAmpli aparatului Acest fllsclcul aste raflectat de su-
!ucmaz! comparativ, se regleaz! de proiecţie: prafala frontal! a dispozitIvului 6
manual claritatea primer fotograme, - grosimea neuniformA a gea şi cules da lentlla 7, care il foclIlI-
I(:laritatea urmăloarelor Imagini pro· muriior de proiectil' . u 1 ~ sirll leala in planul format de două foto-

96
,
-
tretament mtegral. Aparlltele cu metalografie).
trlllament integral care fo losesc Unele firme constructoare de
materialul fotosensibil SX-70 fur- aparate fotograflce au reeliun adl'lp
nizellll:! fotografii la formatul de toare pentru folOSirea matenalelor
8x8 cm. folosenslbile Instantanee. Aces-
Aparatelfl din familia Kodak sini tea sint cutii care sa monteazA in
exclusiv cu vizare sepllrllta. COrEIC- loc ul capecului aparatului (capac
tarea paralllxei la distanţe mici se emovibil, de obicei) şi cuprind
face folosind un cadru suplimen- meterialul l otosenslbll, vatţurile de
Iar aliat in vizor. Dimensiunile de presare şi un sIstem de evacuare.
gabarit relativ reduse sînt obtinuta Un e~emplu In aefts! sens II consti-
prin dublA refle~le. materlalul foto- tuie adaptoarele pentru aparatele
sensibil aflindu-se pe lel8 !ronlalli Hasselblad.
II aparatului. Drumul razelor de Desigur c.!r un astlel de aparat
luminA la expunere BSUI d8t In este foerte potrivI! lotoamatorulul
fig ura Il, Iar citeva modele de apa- care practicA fotograha ocazional.
rate sint pretentete in figurile 12- In concediu, In week-end, la di- grefii mici concomitent pentru ecle
l 13, 14. Baterlile cu care sint echi- verse evenimente familiale etc., si de Identitate, In criminalisti cA pro-
pate apllflltele Kodak sint norma- cere nu are pretentii deosebite cedeul ofera avantajul verificarii
linte. nellsoclllte lnc/ircAturli de privind mArimea şi Interpretarea Imediate a fotograflilor unor urme
maleriel fotosensibil. Pentru foto- artistlcil e fotograflrlor realizate. sau Indicii care se menţin pentru
grafiere la Interlor sint echipate cu Si! nu ultilm ca Sistemul nu per- scurt timp. In medicin!l sau biologie
blitlUri electronice (vezi fig. 14). mite nici o cotectere a erorilor se reallzeazi!l prin mlcrofotografiere
Folosirea becurilor ch!mlce este de f!lcute la fotogrll'iere (de Incadrare, fotogra fii martor care confe~ Ime-
aaemen. posibilA. de regulA sub de exemplu) $1 devlr. Inoperant, diat certitudlnlll continuArU unor
forma de baleril cu 8 sau 10 flash-uri. farA un echipament special, in fo- e.perlenţe. Tehnica fotograf lellns-
Materialul fotoaenslbll de bezA, tografia de micii distanţa. tantanee este aplicabili! $1 folosi nd
destlQII1 unul tratement Inlegral, In tehnic!llucrurile au alt aspect. radlal'! X. Astfel analiza unei ra-
este setul PR10, Formatulfologra- Diferite sisteme de fotografiere Ins- dlografil devine imediel posibilA.
fiei este de 9,1><10.2 cm. tantanee seti5fac Integral cerin- In crlstdlografle se obtin analite
Materialele fOlosensibile desll- ţele, ele tiind concepute sttlct pen- rapide prin difraC11a raulor X. De-
nate aparatelor folograflce de tip tru o epllcatre specialitatii. sigur ctlllsta exemplelor poale con-
Instantaneu au senslbllitilţl diferite Astfel, folosind un adaptor spe- tinua, dar cele date sint suf iciente
Intr-un Inter'l'al larg. de la ro ASA cial, se fotograflaZ& ilTlaginea 'tie ce 11'1 conlelllui Intregului art icol ci-
~ circa 3000 ASA. 11'1 scopuri teh- pe ecrenul olclloscoapelor. Unele titorul sa-şi poată forme o Impresie
nice sa fabrica şi matenale cu sen- mari firme folosesc sistemul pen- generalii asupra fotografllllinstan-
Ilbliltate foarte InaltA. de la 10000 tru realizarea legltllTlaţlllor de In. tanee, C\I avantajele şi dezavanta-
ASA (pentru mlcrofotograf!ere in trare. Exlstllaparate care fac4 foto- Jele sale.

celule 8, aflate le micA dlltan ţa Unt tee si Implicit se pozltloneazA fas- pianului peliculei, vor determina
de aiIa. La proiectia primu lui dia- clculul de lumina reflectetli Intre c!lderea flu llulullumlnos pe una din
pO ZitiV se reglea r a manual clenta- cele doull lotocelule. Urmiltoarele cele dou!! fotocelule, ceea ce va
dlapozitlye, prin va r iaţia pozillel duce la o actio nare electrica a
obiectivului plnlla revenirea fucl-
5 4 2 c ululul lntre fotocelule.

\ / Recapit ulind, Se remarcli faptUl


ca sistemul are Irel pa'1l:
_ o perU optici pentru evlden-
)lerea poziliei plenulul diapozltivu-
lui:
o parte electronlcl ce furnl·
, ze aza comanda de corecţie:
_ o parte electromecanlcl de
acllonare propriu-zisa II obiecti-
vul uI.
V ileze de e!tecutere a reglajului
ctaritftW este suficient de mare
pentru ca ochiul să nu fie jenat In
curslvltatea proleC1lei.
Pentru menţinerea performanţe·
lo r de lucru ale sistemului descris
nu se vor amesteca dlapolltivele
in reme simple cu cele in rama cu
geamuri de proiecţie, deoarece
reflexia fe scicululullumlnos se face
1 In prim ul caz direct pe pelicula şi
In al doilea caz pe faţa geamului
Irontel, ceea ce va duce, desigur,
la neclarilali de proiectle.
8 7 6
87
-

(, (, (,

I!:, I II ,
n
, ---v-----'
10)lF ,
MAYL4.R
,
Td
100.100 DE '"
4ton la
SPIRE PE l
INEL SAU T2 &1C11
O~ DE 2
FErIlT,!.,
'"'" "C"
"""
.Tn
~,

T,'

In figura I este prezentati schema electrici. unuI I ng. GABOR MOL"AR


tcmporillllor de preciZIe. cleIliMI In .pecial tabor. circuituluI Inlcaral alimenteazl dioda luminclCc:ntt
Iot.relor fOloarafice. Monl8Jul rc:ahuaZi tempori· Dl J1, prm D~ OJellatorul formal din T, _ T J
t.l. ri Intre 0.1 s ,i 99.9 s. Pe durau. tcmporl2irii ali· Impulsurile aenmlc: de osalatorul de rel ...re It
nenlcul o sareini exlc:tioart de 220 V, 50 Hz $1 transmit prin Irlmformatorul de impu lsuri 1. poarta
mu imum de 100 W lirillorului monlat tn dlaaon,l. punlii PRt> Ul,urlnd
Circuitul este (ormal d Ul trei pir", diJlincle. Pruna a1iment,rea "'Ttinii e~lerioare, leptc In lefiC cu
parle este tcmporiUlorul propriu-ris. reaiiui cu PUIIICL DUI'lIIa Icmpori1Jrii este determinlll de
circuitul inleJl'11 fJE jSl PUICII doUl CliC formali viteza de Inclrcare I condensaloarelor C,... C,. vi-
din tr-un oscilator, o punte rcdreJOue ti U6 tirillor. te:lA care, la rindul CI, depinde de valoarea rc~istc:nlc-
Aeeat bloc lre rolul de a a1imenla sarcina CltC- lor prin Cllrc arc loc Incarcarea. Ale,crea rezisten-
rio art pe dura ta temporitlril Partea • treia eSle telor de Inclrtare loC face cu ajulorul comutatoarelor
l urll&. de ali me ntare cllre producc o tCf\Jiu nc IllIbi- decadicc Icaltc Q\ In filurl. Daci le folosesc re-
lizall In Jur de 11 V zilten\e avind valorile Indicate pe schema. durata

:
:i:m~~~:~§~:~~:ii
repaus IIC flcc In felul
tensiunea urmltor:
pe boT.,. nr. J tempoddni
decldicc esle valoarea
(misurlllln Ctlltl de pe comutltoarele
lCCundc~
cste Iproape uro.. la,lplsarea tn momentul bl care len.iunea. de pc conden..-
cirCUitului (boma nr. 2) toaule C,... C, a t\OIC valoarea de PI"fI' (cpll cu
""lmP"'~ '<"~': Ca urmar~ 11 )CfirC8 lui
tensiune pozitivi apro-
V
2/3 din ah mentare~ lensrunea de II ieşirea cir-
cuituiUl PE jSS deVine aproape nuia. Intrcruplod
i~~~~~~t",,~~,,~,"~,,~~~,,~,_o1;'~~
'; de la ieşIrea
ntlroa diodei Dt şi a oscilatoruluL
urmare se Intrerupe ŞI alimentarea ..reinii
Crep!
tnt rl>

PR,
SDB6 +II~ '1,4V T,
'PM, r-T~~-r~
'38 c"
210
"
(U NEON
"
BEC - (, lDIIV,6V

..,
(O,SA) T"
"
P~12Z

lb au

••
ruperea temporizArii se poale race ~I
dm exterior, aJ ajutorul butonului K ,.
La apls.rca acestui buton monl.Jul
rc~inc in llarea de .~leptare ti se
MODIFICAREA TIMPULUI
intrerupe alimentarea sarcinu_
Deoarete uneori este necesari ah..
DE REVELARE
mentare. sa rcinii la IAmpli de expu-
nere) fil rA si rte pormt circuitul de In comer) le găseşte re~e!etorul Indicate sini yalori medII, Yarla-°
A49 (etonsl) - un plic cu compo· ţie de ±OO -8:1 • fiind posibilII.
Itmporizare. In montaJuJ prnen" l
s-a fol05it un Intrerup'tor ( K ~ care nenteltt sub formll de amestec· Din motiyele arAtate ~om Indica
reali zeazA actSt lu cru. uscat. DIn Instluctiunile tlpll ri\e tabelar durata nominala la 20"(; ,i
Punerei in ruotllu ne. mon'-.l ultu pe ptlc nu rezultă modificarea dura · modiflcarlte da dUllltA privind ele-
este relativ sImpla şi ou oec;u,1A tel de re~e!are la alte tempefall.lIl yelopar .. filmelor ORNO In A49 şi
apara turi 5pecialA. In primul rind, decft cea nomine!A do 2O c e. Tolo· suplimenta/" In F 43 (Final) şi ROII
se vennCi 5W:sa de alimen tare (con- dati nu le me ntio ne azA c A duratei. (Rod lna!) .
sumu l montajului eSlc lub 50 mA~ Rewel,tor
Daci tensiunea stabihu lA arc \'a· TABelUL I
loarc~a dorit" se tra.~ la Incercarea OurMn nornlnnlll
tin minute)
FUm ·--Ă 49
- f- " - -R09(1 +40~
- _ __ -_________
Icmporiulorului propriu-zia. Se re-
comandl ca lceasli InCffcarc il le NP15 9 _ 11 ,-O O-II
faci ckzllpind un ul dintre ca pe tele NP20 9-11 ,-O O- ti
diodei D). Valorile date In K hemlo NP21 12-14 11 -·13 12-13

...
Nll~ 8-1 '-41
pentru rClIslc n\l:1e Rt ,. RJT pol fi
Iniocuile cu al tele. (lupi cum IIC' In parantell •• t. Indicati dlluU.
mcall, TABELUL 2 Rog (1 I 40)
l ~' mferaturl
8~ lUI (U 1 MIl sau cu 560 ktl e, '" -----
82 kO cu 100 kf.I $411 cu .56 kO
8,2 kn cu 10 kn &ltU cu 5,6 kO
pbtrlnd deci raportul 1,10 In tre ~Io:
Irei arupuri t i precuill .ub 1- ..
Pentru etalonare te foIMe,tc: W'I ceas
NI<.>!),llcarea du -
'flte. de ruvara"
(In procente)
functie de ,,,mIM'
<atur.l
15

",."
...
+00

-30
15
+00
+20
..... -"
-15
+ ..
+os
--10
cu seeundar Cu ~utorul com uta·
toarelor d igitale te fhcalA lO J. Se Capacitatea de dfl\'elopare a fiecare IUm, IncepInd cu el treilea
misoart durata oblinul.l ti $f: modl- IlOO mi da aolulla este de circa Ouratele Indicatecore'pund uneI
fiei capacI ta tea a rupului CJ... C, co- e filme (perforate de 35 mm sau ag llAri modef,te , revelatorulul In
r~'pulUJ.lor, pe ntru a obllnc d urota late da ((J mml. La durata nominala timpul lucruluI.
fillat! (dllel durata ob1lnutl cite nuti
mare decit cea fiul l., ~ miCforealA.
daci este mIU mieL ..., mArctLe co-
-- -_.
s' adaugA cite un minut pentru

respulllfltor abalcru proccDI Ull.lc ca·


pacltatea IfUpului C, ,C1~ In~r·
CIUCI 05dlaiorulUl " Il cirCUItului de
ahmcn la re a "fcinu .. face 101 In
MODIFICAREA NUMĂRULUI
dioda 01 Inlrcru plA La un capAL
Ca " rcint 1( va folosi un bec de
DIRECTOR
220 V, 25. .. 40 W. Se apa:iA pe comuta-
torul K l' Daci circui tul funcţ i oncad. Utllitarea fulgerului electronic supune un calcul suplimentar de
becul ~a lumina , tll tim p ciI KI implica un calcul da determlnafe a echlvalar, Iau con'ultar. unor
este ,plUiL In cuul In care becul nu diafragmei In functie de dlalanl!l. tabele de echlvalara.
lumillelzl, In pn mul rind 1( In ~cr­ calculaYlnd la bazA un numAr direc- 1" cele ce urmeaza s, dA un tabel
I(a"li capete.1e s«:undarului trandar- lor corespunzAtor u"elanumlle Ya- d' e c hival,r. '"Irina. corespun-
matorulUl de impul.uri {X, $1 X,~ lori de sensibilitate. Utilizarea unuI zalor nevoilor fotogralulul amalor.
(Pcntnl a h"r,t in condi\1I dc m,I~lml ,It film 'vInd altii sensibilItate P" -
.lgumn\l, pnmarul )1 ",,~ulldarul Numlr dlredor
tran,ror maloru iul de Impuburl tre-
bu ie b me .cparlt e CICClnc.) Daca ni";l
dupA i n~ers.area firelor mont aju l nu
..
"n "" " "" " 0.1
,.
13 ..
.,
n ..
.. .. ... "" ."" ...""
"
".," "
funclioncazl, te va mic$Or" reziSlen\a II 13
R. plnt la valoarea de 270 n DupA
~erificafCl blocurilor te reface legi-
tu~ Intrerup\l.la unul dmtre capete'"
diodei DI şi ac inccardl. fu nclio narea
. .
II

"
" ""n n"
13

"n ""10
.
"
" "" .. ."
30
."" . ..
ti

Intregului montaj.
Prc(:iflil ~u c-"re se oblin du ratele
fiUle. derln(k nIl mal de [11',·,'11111 reZIl>- ...'"... """ " ".,
.,".." ...
tOt
2A

.
30 33
21

"
37 ." ,,."" ."" '"".""
34
38 ti
"""
tcnle lor folOSIte şi de aeu nl.le \ea cu
care 1-11 realizat calibrlrea. Instabili-
latea montaj ului in timp ŞI la y.rhllia
30
38
OI
" " "" " 137
'35
"'
lemperaturii mediului ambiant (OC S-a tlpAT1t cu caraclere distincte frecvenţa mare In practicii a folo-
~O q ~te neglijabila, cu c:oadi!ia CI Irndul cOle.puntătO~ sens l billtăţu sirii de pellcule cu sensibilitatea
Irupul C,."c, si rle rormat d in con- t:e 2QoOIN. conSlderindu-1 CII ,ir da mentionatA.
derua loare cu d lelcctric: myla r relerinUli, acest lucru are la btuA
alO
-
LAmpĂ FULIiER ,
5IR0805[OPI[R
In lala unei inte r.,sante fotog rafii tu b cu descarcare In ~enon cu carea un .. tenSiuni e~teriollre la
multiple, InfAtisind de exemplu o ~ialA lungII (tub stro boscop'c). bornele IISlncron»,
balerina ale carei miini !Irau re- Sc hema elec t ro n ică este datll C,u comutelorul K pe pOlitiII li
deie lnlr-o serie de pOll1il sueee- In figura 1 Un oscila tor cu un doua emitorul tranlistorulu, va fi
, IvI. IIm fo.1 lentall sa credem ca tra nZlslor unllont!IUM T lurniz&a- pus sub tens,u".. prin Rl ,i con·
•• t. vorbe de ,uprapune,. mal d l un tlen da ImpulSUri care se densatoful dl f,"rar. C, nu va ma'
muttOf clişee dll tlnc te. Secretul eplica In poarta I lflSlorulul Tr. II· fi ahmentat n C"CUlt va ep~rea o
fo!ogr.mlor de ac"t gen .. te InsA rlstor ca,e la rind ul lui aSlgurll, tenSiune pOll t,v8 la frecvenţa reţ.
altul. CII,eul IIsle de fapl unul prin Intermediul trans lOlmatorulUi III formata dlll semlunds. Oiodele
s ingur, expunerea Insa eate mul- de UCl taţ le. tanslunea de lonlzale Zener QZ 1 SI OZ 2 con fsra o
tiplA, acest lucru fiind rlallzat cu necesalA amorsarll tubulUI Ivlgel, formll t repezOldl1l undelor de ten-
ajutorul unei lampi strobOllcoplce. F recve nţa ImpulSUrilor l/sle de- Siune. Pili) Ildresarea dublll a llln.
Utlllzerea unei lAmpi . tro bosco- penden'" de valorile razlsloarelor Si unii de alimentare, frecvenţa va fi
pice p..-mlte ,1 mu lte alle man ler. R.. R, ,1 capacltalii C,. Modl1lcind '00 impul,ull/secunda. CII! de-a
deo. eblte <a fotografler. I unor ~aloarlll R. se obUn de la 10 la 200 Ireia pOli'. nu lace decit sa CO·
l ublecte In ml,caf•. sa luam un ImpulsurI/secunda. Inchizind con- neCleZI poarta I,r'.'orulu, la o bOI-
cu banat, o sticla u'e c ade de pe taclul 1, .. adaugA SI capacita- ni cs'neron •• tIInd necesarA. cum
o rnal6 , i se sparge de podea.
Fotografilnd scena lIumlnata stro-
tea c,. frecvenţa ImpulsuIIIOf sca- am mii' SpUI. o tensIune edefioara
du cnmandA (corespunzlItoare t\
zInd pina la 1 ~secunda. Ru"storul
bo.cople vom obtine o tolog rama R afe rol cle protectie, hnlllind aplou'illl ,enalunll la bujiile unu'
pe care la vor distinge c lar diverSII 4
tensiunea spllcnbll /'l t 'MllltorulUI
faze ale trlliectorl.r, precum ,1 des-
compunerea stlclei prin sparg are
,1 ment inind valo are rellstentel
din cllcul lul RC la o vllioare ce

III Imperiul cu podaaua. a.lgura lunc\lonaree osciiatorulUI,
Depa,lnd domeniul 10tograll&1. Se ob.ervl In schema euslenla
o lampa . ttoboscoplca de~lne un unul comutalor, K, cu trei secl'un,.
accesoriu uUlln echipamentul teh· Kl , K2, K3. a tiei poz,t,i. Cu alutorul 2
nlc al unul teatru I au un InSlru· lUI se aelecl'onaaza trei moduri
ment pentru punerea la punct a de lucru
aprlnderil pentru motoa rale euto, , Cel descris. care aSigura Im·
Sa propune In acesl, pagin i rea· pulsu ri In plata 15-200 ImpulsurV e
tlzarla unei IlImpl fulg er atro ba- secu nda.
sc oplea a cArei construcl le nu as te 2 Regim Ill, 100 i nlpul.ur~se­
complicata ( dupll d.e Haut· Par. cundA In bila frecventei ten"un"
leur.ll nr, 1450), problema mal dili· de alimentare.
ctla constind In procura rea unuJ 3. Imputs la comand6 p"n epli- •

'DO
------------------------ ........ -..
motor, de exemplu). C, .. 1000 pF IS-2Q V
TlnstOlul scurtcltcuiteaxa pe prI- LISTA COMPOf'\ENTELOR
Cl - C , - 32~F500V
marul transformatorulUI de exci- T 2 N 2MfI, 2 N 1671.2" 21E'l C.. _ 0.47 pF I 000 V
taţ,e (Tralo 2) condensatorul Cf, sau echivalent e l - C. - I)o!F,'250V
eeefl ce duce la lormarea unor im- Tr OriOC lip. 3.-6 A.600 V C 1 ... 220 pF (ceramlC)
pulsuri de tensiune mare aplicabile RI - IH1/IW C, ... 0.47 o.S )o!F/1 000 V
electrodului de IImorsare a tubului R, _ 47 0/6 W (spirahttll C~ .. 2,.'i IIF.'I 000 V
fulger. R, _ R. l~ "'0"0,5 W D, diode ~'U slhclU 1 A '1 000 V
Durata aprlndarli tubului este R. _ polenliomelru IImar SO Hl lsau punte)
foarte mica, circa 2,5 ros pentru O.~W Dl d,ode eu Siliciu 1 A ]0 V
constanta R 'I-C. (0,001 M(\,.. R. Ik01).~ W "dU pUflle)
2.5uF - 2,5 ms). In Intervalul dintre R, _ R. _ R.. .. 100 no.~ \\ D" .. D., 5.6 V 0.5 W
doua aprlndefi condenulorul prin· R~ _ R, .. 12 H1,6 W lipmll",tA' _ _ _---,
Du 3,3..,4,1 V.tO.~,_W
cipal C, se reincerca. La Irec~enţa
mUlmi de 200 ImpulsurI/secunda Transformatnru! de alrmenlare l'a hea 4O.,SO W cu
IIC .. t Interval este de fi ms. douA inl'l$urllri !ecundare care sA rur",~eu cirat 100 VI
Tensiunea de alimentare a tubu- 70 mA ş~ respectiV, 12 ViSO mA
lui ee obtine dlntH.rna din bobinele
lecundarului transformator ului de bita poate fi In ,ntervalul j.......4 W. aCOlda atenl'e Ilolaril ciI miiI bune
alimentare (Tralo 1) ,i elIade ordl· Realizarea montajulUI se va flce pe a celor douA Inla$urlll. Ac"t
nul a 45().-.48) V (cilca 3XI V In cablaj ImprImat, conferl,onal8a a- Itansformator va li plasat llf'apro-
al1ernal,v, Inainte de puntea de re- cutura urmind a fi fAcutA dupA pierea tubului, tensiunea furnlla~
druere). Aceasta tensiune .. te procureree componentelOI. Tubul fiind de ordinul a "()00.....6 000 V
suficientA pentru once tub ZIS de v. fi plasat Intr-un corp specia"llli Daca lampa. nu functloneuA din
tenSiune joesA, raspeCllv care prevazut cu o supfllfată rellectlntA prlma Incercare, se va verifica ten-
poate lucra In Intervalul 200-500 V. cor"pun~Atoare c~ dlmenalunl ,1 siunea dl alimentare (~50 V)
Tubul WI fi de lip strobofCoplc, forma pe condensatollrel. CI şi C1. Daca
prin aceasta lnteleglndu-81 un tub Montajul In ansamblu va fi Intto- aceasta ten.luna exista, se va
cu eleclrozll polarizaţl,1 electrodul dus Intr-o caseta. din materIal plas- Icurtclrcultll IlrlSlorul cu un III,
de amorsare sub lorma unul fir tic, f"ele de alimentafe ele la relea astfel comandlndu-Ie amorsaf88
Inll,urat pe corpul de sticla, In ,1 c le pentru tub vor fi de buna tubului In Ide.. ca t,ristorul nu
apropierM catodulul Utlli~ar.. a· caii lat., uplblle sA suporte o len- funct'oneazl. Funcţionar. se mal
ceaIul tub se Impune datofitA vlelii "une da 500 V ti prevllule cu ele- poate obtin. prin schlmbar .. een-
lungi pe care I-o confent construc- mente de cona.luna corespunza- sulul legaturilor Iransformatoruful
tia sa (circa 3XI ore). Forma aces- toare. de uclta)'e. DacA nu Ioa obtinut
tuia este dlversl: tubular, apiralllt, Tranaformlltorul da UCltatle ae IIprinderea tubului, 18 vor verifica
In forma de U (vel.J şi figura 2). confectioneaza pe un miel da fa- tranzistorul şi calitatea conexiu-
Foloiilea unui tub obl,nu~ ca" rltA de ollce lormA, avInd dlamelrul nilor as'gurlle d!' comutatorul 1(,
eC"lpeazl lAmpile fulger .,m.lale sau d .. gonala de Circa 2O-3Q mm. tenSIunea da allmenta.e dE! IGUII
nu .ate impOI.bllb, dar el VII h Rapor1ul splrelor \18 li de I 40, de tensiune (12 V), eenlul conectarII
reped. SCOl dlfl uz datOrita v'el,i •• amplu la 10spirlln prima' (sirmA diodeJOI" leneI.
sale scurte (clrce Ee lecundt» CuEm da,()! mml $1.00 In secun- Pieseie ,i valorile lor si,.. Ind,t.te
Puterea lampii (puterea absor. daf (si,ma CuEm de 0,1 mm). Se va In lista d. mal SUI

U
M
O
R

101
-

[um folosim 7

aparatele
PRAKTI[A
Produse de prestigiu, cu Inelte
cautall cort.truct!v-funcllonale, a-
paratele fotograflCI monareliell din
seria P,akllca au numera,i adml-
ralofiln rindul fOloamatofrlOf de la
noi din larl.
Penlru. ~8nl In IprlJlnul celor ce
dorue .. achiziţioneze un aparal
fotografic Praktlca, redam pe .curt
principalele cereclllflllrci .It> apa-
ratelor din I8rle, 101r-0 o.axel .... lva
trecere In revlata. TOlt8 aparalele
la c,ar. ne vom r,ferl corlSpu"d
formatulul mic, 24x36 mm, pe Ilim
perforat de 35 mm.
Modelul de bua IIte IIpatatul
Praktlca l ,1, ulterior, varianta l2. lele ,1 dezavanlalele tipiCI acestui bula lolollte Inele dlltantoare spe·
PrakUca l ..te echipat normal cu satlm de ma .... rare. claie sau burduf ... rl cIIl"ensle pl.
un oblettlv Oomtplan 2,8/50 Iau v6tute eu Inlle coleeloare ,i cabl ...
Or.aton 111,50. IlIr Praktlca l2 cu P,aktlea LTl 3 r"'<,l <11[,eaga de legalura. Folollrea oblactl~alor
un obiectiv tralat mullireflex de slr)lcturll con.tr"'CI<~a de la mode· fAr6 dlafragmA alectrlcli este po.l·
tip Pentacon auto 1,8/50.l.a ambele lui L2. fIInd echipat Ind ţ ... "'1'1 .1.· bila. comullndu· .. slltemul de e.·
vllrlanle echipamentul mecanic tem de masurara loterl0./11 alu· punere automatA. Astfel SI poale
.ate acela,1. Obturalorulesleloeal, minii. Sistemul tip Penlacon cu· lucra ma .... rlnd lumina la valoarea
eu lamele metalice, reallzlnd timpi prinde ... n .ellclor de luminA, un diafragmei cii lucru.
de e.p ... nere de I I la III 000 1, ,1 concenlrator de I... mlf'ltl ,1 un folo· Prakllea PlC 2 dllP ... ne de auto·
ar. o luoqlooare e.trem de IlIeo· reeaptOl" rezlltlv. Masurare. luml- dlt{;lan,.tor Incorpora\, ea daall-
IloasA. datorati un ... 1 sistem dl nil II lace IItlel pe o aCHafl zooll mio!e,1 ,1 moelelul ... ,mator VLC 2.
Imortlzarl progrell~a. Sincloolza· ,1 lub un acela,1 ... oghl, lodlle,ent P'akllea VlC 2 asta modelul de
rea c ... lampli 1... lg8f este po.lbllA de obiectivul loloslt. Mas ... rarea se ~lrt, fiind previizut cu poslbliltatia
pinA la tlmp ... lt /t2:1 s. ceea ce per· face c ... dlafragma de I... cru, un utilizarii ... nor slateme de vlzara
mite evltarN ... nor exp ... nerl para· IndlC.lor el" permaoent vlzlbfl In diferite (In prlsmll, eu l... pA. simpl6
zltare oedorile. Contactul .Inclon clmp ... 1 Imagine. Se aleOl fie dla- pe geam mat) 10 condiţIIle unei
utl cii lip central, nefiind necesar fragma, fie timpul de exp ... oere, Un axpune,la ... lomata. In acest scop,
cablu de sincronizare. declan,ator automat Incorporat slstem ... 1 de mas ... rare Inlerloa,a a
In vilor, exista un Indicator. csre poate completa aparatul. Aparatul luminII llte de al! tip. respectiv
.ratl dacii .paratul este la... nu oferA avantajele generale ale ma- divizarea fasclcul ... lul lumi nOI II
pregatit penlru fOlooraflere. Pune· lura, ~ Interlo.ra a luminII. face la nl~a'ul oglinzii ele viuII,
rla la p ... oct a clarttatli este faclll· Un model mal perfectionat a fOII Ogllnda dispune ele o zona seml·
tata de Illtemul c ... lentllA Frllnel Prakllea lLC, care n ... mal II fabrl· transparentA, lumina fUnd Indrep-
eu mlcrorastr ... şi cimp Inelar mat. ca act .... lmente In favoarN tlp ... lul tata apoi Ipre un coocentrator ,1,
Incarca,. fIIm ... I...1 as.. automata, ImbuoAtlllll Praktlea PLC 2. Fala ulterior. pe rezleteoţl, Celelalte mo-
Iar traolportul se face prlo aqlo· ~ LTl 3, progrelul coostA In u!lli· dele leallza... masurarea luminii pe
oare cu pirghie. Capac ... 1 aparat ... • zarea .lstemul ...1Cu diafragma elec· una din feţele frontale ale panta·
lui este .mo~lbll. Unele modele trlcA, ceea ee permite viza,. ,1 prlsmei de vlzare,
conltructlve dlsp ... n fi de aulO- masurarea cu obiectivul cuplat Cles- F... nqlonarea In ansambl ... IIte
decl.n,atOf incolporat. chis. inlaturlndu·SI totodata iner- similara eu cea de la modelul PLC
Prakllea LB 2 eate o varlantl • ţia Şj frecarea tipice tranlmlsiilor 2, inclusiv posibilitatea mlls ... /arii
modelulul1.2 prevazutl cu expano· mecanice. A ... tomatizarea expune- la diafragma de lucru prin corn ... •
metru Incorporal, c ... mAsurarea rii devine acum Integrala. tarea exp ... nerll a ... tomate.
e:derioara a I... minll. avind avanta· Datorita transmlsielellchice tre- O variantA a modelului LTL 3
10E'
------------------------ ........--.

eale eparatul fotografic Pr.ktlca matA folosind obleClt~e cu dlafrag- timpii da IXpun,re normalizall In
MTl 3. Acesta dispune de dou6 ma electricA şi un SISlem de mA- cadrul acelulaşllnlervaL Comanda
canlacle pentru blitz, unul central surare InletloarA de lIP Penlacon. obturatarulul 811e electronicA. Tim-
ŞI ahul penhu cablu ele .lnCrofll' CaracteristiC este faptul ca se poa· pul de .xpunere uldlnl este Indi-
zar •. Cele doua contacte .1nt Inde- le Inler~ent mdl~lduaJ la fiecare cat in vizor. Maaurare.o luminII ••
pendente, fiind astfel posibilii de· fOlograma pentru modiflcarN el' poale face cu obiectivul comple'
clan,area sincrona II doua lampi punerii cu '.1 sau '2 treple. Ape- deschis seu la dleffagme de luCIU.
fulger. Pentru puneree la punct a IIlIul e&le prevazut cu un comula- Pentru axpunerllungl ocularul poa·
CIIl/IUIIU, IIpllratul este pre~Azut cu tor penlru avansul aprlnderll. co- te fl obturat.! Aulodeclanşetoful
lenll16 Fresnel, prllme telemelrlce respunzAtor IAmpli fulger electro- 8ste Incolporlll la toate aparatele
$' mtc,ofllst,u Inelar. nice Iau becurUor chimice. Con- din aceat modal.
Vom Incheia ilceaslb .uccinla tactul Imcron este de tip central. Pentru toate aCBste aparate •• i5-
e_punere cu prezentarN apara- VarialiJ timpilor de expunere tă o gama lerg6 de obieclivtl cu
tului fotografic Prakllca EE 2. Acesl esle conllnuA pe intervalul 1 .... diS(an!e loc.1e dlferrte şi o mult,_
modei dispune de expunere aUlo- 1/1 000 1. Manual se pOl seleqiona tudine de accesorii.
103
-
I FOTOTEHnllA-FOTOTEHnllll-:
Substanţele II~nlte In letun se
pastreazi!! timp Indelungat In limba-
lalul original special conceput. Se
recomandl ca dupA deschiderea
emtlalaiulul sA ee ullllleze Intreg
conţinulul pentru a a"lta alterarea
chlmlcalelor_prin pltrunderea unor
agenţi uternl. Recomandarea de·
In cuul unor temperaturl rldl- e.istl tilcul dttllprinderll gei<ltmel vine un lucru absolut necesar cind
elite. Insoţlle 1&1 nu de ma,. urni· le uscare, Ului hIrtiei foarte proa. .Ite vorba de un amestec d. IUb-
dl tate (condltillro plc.It). Mlmpu- pet. ta cara gelalma nu e . . au- Itanţe. Imp,6rţ!rea amesteculu! In
ne titlU,.,. 111110(1101' tanan,l, car. flclent ·n!i,ltl, cazul ,,,Uzlnl da cantltltl mal mIci Implica pierderea
olara gel.'lnei IIImulUl .au hlrtntl !lIl ... colorate pe bazl da gelatmll. proporţlel corecte intre componen-
lotograflce un grad superior de C. masura de prhedere " pot
rezlatenţl; mecanici " chimld.
Clime Iirii noutrt ofer6 in mfC6
lotosllillltori tananjl pentru lucrari
10100rafiOi curentlll In lonele cu " Reallzar.. soluţiilor de lucru In
proptlul labofalor. dupA retetl, pre-
mlsurl conditIIle daacrt.e, ceea urnkhtata mare .. permanentA. Se supune Insa plstrarea unor canti-
ce nu a' JUltiflca uMila, .. flxato- "or 101011 IlutOl1 taMnţ! ti atuocl tAţl oarecare din toata corn ponente-
1110f tananţl. Cu IIHIIe ac:..tlNl. ,1nl cind materialul lota..n, b'l I~. le. Cum le pAstrllm 1
situaţII In c ...... indlc6 lolollraa parte dinl~·o construC118 cu carae; _ In nici un caz In pungI. Aces-
acestor fI ••torl. Esti car ut petlcu- tar mecllnie (a lqalll de rldlo, de tea nu aslguri!! protflC1ia nec.larl
letor daltln_ proleC1b1or repe1a· e_emplu) Vom l"dLC8 in cOnl nUi'''. impotriva aerulUI, luminII. umezelil.
te, calul hirtiei fotogtltb pllhate O ...... da rflt •• dlnt ... ce-Ia ma,
_ Substan,ele pulverulent. Iau
un Itrop miii Ino.lung .... Ia care cunoscut. crlstahzate .. pAslreeza In .tlcle
,. KODAK FI (pentru IlIme) PĂSTRAREA
Tloaultal de lodlu (C"It.)
Sullrt da lodlu (IInh.)
Acid acetic
,
2<0,
;
CHIMICAlELOR .
cu gltullarg, a"ind dopun de sllCIi!L
Add borlc
A"un
Api.
"".
8
nu de plutA paratinatl.
- Substanţete lichIde le pls·
treazA In sllcla cu glt normal, a~rnd
pinA la 11XXl mi
dapurl de atlela, cauciuc, mal.
plastice, .v.ntual dopurl cu Met
2. KODAK F • (pentru Itfrtoe)
Tio'ulfat de lodlu (enllt) $00 II ,1 garnituri d. cauciuc.
Daci lubstanţa elt. sanalbHI
Sultil de .0001U (an".1 . , iii
Acid seefi( 10 m la lumina, Itlcla va fi colorata brun
Acid borle fi U
Inchll.
Alaun 10 'II Daca dopul se Intepena,te, ao-
Apa. plnl .. 1000 m; Iulia cea mal buni!! con Iti In Indl·
ACIdul bonc prlvlzul la retet ... de mal IUS •• adllugA .1 llr. gitulUI .ticlei; .".ntual se
lolutll preparata prin dlzoh,"rea lublltutlol In apa !iert 'Il! poata Incarca prin lo"ire u,oati cu
Solulit se ad.ugA dupa rid •• Ia circa ro- -30"'C. o bucati!! da lemn.
Tn alti ordine de Idei, orlOi stlcli!!
3. GEV AIRT Q JOI (pentru hit!!')
Tlolullat de aodiu (crilt.)
Malabilulfl! de pot.. l",
ACid acahc
Boral
...
""
IZ nI
IO,
\'8 avea o etlchatA pe care 18 \'8
inscrlptlona clar conjlnutul •. Daci
elte cazu~ la "OI tlece dl~ef$8
date, termanul de "alabllitate de
exemplu. Etichetele vor ti protelate
cu banda transparenta adezl~a, ut-
Alaun 15,
Ap' pir'Ll; la 1000 m fal Incit apa sa nu poata ,terge
scrisul si nici sa se intiltreze Inue
4. ORWO • (pentru hirtia) eln.:heta ,1 IIlcla.
Tloaultal de lodlu (crUt.)
Sultlt delodlu (anh.). .""..,,
7.5 g
Se ~a Indica, de asamenea, cit
mal vizibil un lemn distinctiv cind
continutul est. toxic. otravltor sau
Melablaulfll de potasiu .
Add acatlc 12 IT" puternic acid.
Alau n , Se "a avea Intotdeauna grljt ca
Ap' '"
pIna la 1 txxl m .A nu se schImbe dopurlle Intre
diverse sticle.

FOTOTEHnllll-FOTOTEHnllll- l
J
FOIO IlA-
ANALIZA 5. ORWO 305 (pentru filme şi pl6cl)
DE CULOARE Tioaulfel de sodiu (criat)
Sullit de .odlu (IInh.)
Acid acetic
200,
ro,
15 mi
ÎN SINTEZA Allun
ApI
10,
pIna la t 000 mi
ADiTIVĂ I
Intr-un numllr Mt,rlor III revlttel fi. ORWO 301 (penltu lllme şi plici)
,-a prezental cltlton.dul modul de Solutia A
lucru In determina", conteli" d, A,I .-400 mi
culoar. cu ."IIU~oful color In cO/ldl. Tlo'ull" do SodiU {a"h.l 'Ol ,
,II', lolOllrll ,lnteulaub,hacllvlI d. 5uliit d. sodiu (ann .. • 25 g
culOllrll.
Mult{ 'oIOllmllorlape1ttu' III .In· ACid .ullutle concentrat 1.5 mi
telll.dlllY/!e c:uloriior In prot"ul de &olulla B
,,,,,hzalt; II 1010gllliiilor color ul,ll- ApA (Ia clr(".fI 45-- t..o"C) 300 mi
Ah,un
rind metoda ulhm,rllllf IIUC:Co.'VII
prl~ f,H"I, 'Dau. yerde. IIlbullU.
-"MIIIOflll color "oltle " lolOl1t
Dupa ,Ac: 'fI la l!mi'eratU'lt camerei, le tOlrnA solutia 8 In
'"
a' In I,-net'ui de lut.u prin .'nIIl16
IId'llv" Int'..., primi alipi . . lac. s tia A. ,1 18 :o p"'t'8l.~ CU opti pinA la 1 000 mi
a 10100'''' ds tI.hHlnt6 (PIII'I Im-
IlitA ad" VIA) (lIfll(U"II"e,1II lIe .. •
l&la tIInd ("el<! n:jll~r,tll 10 art,colul
""'f1IIII10IUI (1, cuIQ/Ir'_. Tlmnll d, 7 ORWOCOLOR 75 (penln,l pellcule color dIapozitiv)
A~!d tlor,,;. 2,
lucr~ al'fl\ntillecl!irei upun,rl (prin
htUe'- ro.u, verde .• Ibllllru) .. no-
t'lIlA Mentinind negallvul lologr.-
BenlollulfoOllt do lodlU
Aeetl!ll le .adru
2,
20,
1", d, "I,rm" in aplI"tul oe ma,,\, Alaun 30,
dla',aOl'1a cu clle a .. IUCI)!t li 'apor. Sul~lIl dt amoniu
tul da marire.•a traca II'( proorama·
re' anahzorulul, ..leelulndu·" urml·
10llrelll operatI!·
Tlosulla' ~9 100'1lu (Ioh.)
A,. '20 ,
. pinA la 1 000 mi
'"
_ Sa .. Iacllonllezil pa aonda e.-
ponometrlcl polii" Ilurlu (Cl .1 ..
'duca Indlcatia la lIro din potenllo-
malrul cor•• pun~.lor. 8. ORWOCOLOR 35 (ba'e stop·fI~"o tanonta pentru
_ Sa proced'lIz' ,&emln"Of ,1 (Ume pOllU .... cOlor)
pall!lu pOZitia Ofllban (V). SU111 de todlu (atth ) 7.5 g
Sa procedeazl , .. manltol ,1
pentru pOlllla purpurju (M).
,i
Ac.tai de sodiu
Acid ac&tIC _25 mi '"
An/lllzil de culoMe upulle"a
hlrt~1 1010grallca ae lac In conllnua·
" .. m... lUn. Conlld"lnd o ma,lra
Alaun
TlOlulial de sodiu (anh )
.2' g
,,. ,
dup.! un na9111'v Ollleellfe. eUipale
dl IUCIlI 'lor n.
1. EXPUNEREA LA ROSU atant! crJstallzat6.
Se adUCI 'oitrui ro,u In 1", OBSERVAŢII IMPORTANTE"; - La 100 g ele lutl~ de
obiectivuluI aperatulul de mllrlt ,1 le
"'ectloneazll pe ,onda anaUlorulul ---- A, dlJI acel,C ea. conlideral anhldru cOrespund 200 g de
POIIIIII lII ... rlu (C). Hlrtlll !otograf'eA aolu\lo c C>intralA. Pentru aoluli alanla cristallzatll.
aiI' ,copefltl In IIC.. t timp ~ II concanlla! Idzuta",," IIllro- - Folosind tloaulfat de sodiu
_ Sa regleatl d.,lrllgmaliparalu· duce In r.tr.:t O cw,tate maJorata c"stahzat, dizolvarea ~a dacurQe
tUI de marit plni c. Ind.calili &e corespunzlto no.mal 'n ap& clildA le CIrca U-
""uleu". _ Prin allurl .. intelego aUltatul sooC. Adllug". aubatanlelOl"
Se expune hlrt., p"n Iitlrul
,o,,, Cll IIcelll,1 I,mp fOIOSl1 de r",la· dublu da ah,tmlolU fl pahl"u cu 12 nltnte .. VII face iOÂ clm;! I
rmUI pentru exounll"a coraspunli1.
1011'1'
olacu" de apA, formula chimicA
nd KAI(SOt»). 12 H10. se-Dlzol'lar~
\'li afle la t',":'"~~::~;~'.f;~~~;:;~
S'" raacopera hlrtla_ La 100 II de hosulffll de lodiu pe Î'I circa 700 mi de
'l'ldru~ra,pund 157 g de sub- se indica attfel).
(CO NTINUARE I N PAG . 111)

IOIEHnIEA-F -

ceea cea mid.


Intre re ... elare ,1 IIxare se va
lolosl obligatoriu o bale de Intra-
rupe,. (solutl8 :r. de acid acetlc),

TIMPII DE LUCRU LA CeA


200C SiNT (IN MINUTlE):
Pentru filme F-RA F-T A
,1 plici 6--8 H~12
Penlru hirtie 3 10
c.v. Durala baU de
Intrelupara 2
Din multitudinea de produse of. ...ellal (200 mi). UtilizatA pantru
riie maoallnalor da lpeclalitate de hirtia. loluţll .. dllu.IlA cu apA In Intr-un litru ele aOluţla .. pol
c Indultrle noaltrt ... om pr. proporţia 1+4, timpul ele lUCIU Ilaa 10 filme Iau 100-120 bucA"
ze Hlactlv clta... a laturi da chlm~ mnd de 2 minute la 20 0 C. Modill- da hirtie format II x 12 cm.
ca • aparlt. de proiectie ,1 apa- etrlale diluliellint posibile: gradul
rat I de mArit PEISAJ 2. d. contrast va creşte sau ...a Icldea
toamatorul Iti poate asigura pentru o loluţle de lUCIU 1+3,
r latorH ,1 tlxatorll necesari In raspectlv 1+S. De... aloparea film.
pr a.ale alb-n.gru uzual., pro- lor .. lace Inll-O solul1e de dlluţla
cu ndu·,1 .aturl de chlmlcala a- 1+12. TimpII de lucru daplnd de
d ... at •. san.lbiiilatell filmelor dupA cun.
anumlrea RV4 aparţine un., ulmaezl: Aparatala de proiectie pentru
101Uli! conclntrale d. r..... lalor uni· diapozitive ploduM d. LO.R. Iint
CUnOlcut. lub danumlrlla comar-
ciale DIASCOL " DIACLAR Ela
S.n,lblltt.t. (DIN)
., 14-15
Duratl (mln.)
5 .,.,
Temperaturl ( DC) Iint d..tlnate prolec1le1 dlapozltl ....
lor InrAmata, dar cu dl.pozitl ....
27 tO • 20
IpKlale adec ... ate pot proiecta '1
direct de pe peliculA, Actionar.
aca.tor aparate •• te manual!.
alorile date Iint nominale. Funo- R.velatorul RV4 poate II conll- DIASCOL·ul •• tII aparalul cal
lle d' conditIIle practice de lucru delat un revelator de granulatl, mal almplu. EI .11. pr .... Azut cu un
(,,;p'eraturA raal!, grad de aoltara normal!. Pantru o oranulalla IIn6 dispozitiv pentru prol.c\1a dlalH-
a olull11 atc.), timpII corectl pot .. I.comand! utlllzarea r....elato· m.IOI ,1 un dlspollIl~ Plnlru dla-
a... alta ... alorl. Se recomend! rului R'l GF. Acute .sle com.,- p0111'\1" (i,l r,''':!l Te hUCI1t.~ I"It bucn
a tuar. unor probe pe filma de clallla!. ea •• da chimica. uscate tA) LII cerele, DIASCOL ·ul ll"oltl! II
pr4; ... enlanţ6 dlfell!! (Forte, ORWO pentru 1 t da solulle. Dlzol... araa .chlpat cu un diapozitiv de IIU-
$a.gull etc.). chrmlcalalO( H ta~ In IlOO mi de manta,. cu dlapozltl .... fl cu un
olulla obţlnutA din C81 200 mi apA, Intii conţinutul pungR mici ,1 dl.pozltlv d. v.nllllltie care per·
de agant conc:entra!. este lulielan- I dupl dlzolvalea acastula conllnutul m,te luc,ul ump de 3 0111 (U o
tii pentru minimum 5 film .. De la pungll mflrl, lub aollara continui. pauIA de 20 d. minute.
filmul ellrall......a majora durata Volumul de soluţia .. complatal· Formatul lologramel proiectate
re I!rll cu 1 minut pentru flecar, zA cu apA la 1 1. IIIle de 18x24 mm panlru dlaUlme
film . IIIU 24 x 31 mm penlru diapozlh ... e
(ram! 5Ox5Ox3 mm).
CII lurd de lumln! se 1010.e,la
TimpII da lucru funcll, d. . .n,lbitllalaa filmului Ilnl: un bec Tungsram 112!X2 cu loclu
Sanalbllltat. (DIN) Duratl (mln.) Tamperaturl (DC) blllonatA avind 100 W, allm.ntar.a
t5-17 S-to 20 tIInd direct III reţeaua de 220 V,
2CI--24 lc.-12 20 Sistemul condensor cuptlndll
, " un filtru caIO'IC, P,o,ec!la este
Capacltatee unul litru de reve- P.ntru har. s. pot tolo.1 fl.a- asigurat! de un obiectIV tiP Taylor
latbr a.te de cea 8 filma. torl simpli sau speciali, cu acţluna 3,W15. Distanţa opllm! de proiactia
Ourata ra ... allrll se meloreal! cu rapid! sau tanant!. Cel mal cu· esle d. cea 3.1 ni, Imllo,nM pIO·
lat,_ din durata revelarli filmului noacul .ale lixatorul IImplu acid lectet! lund de O,lIx 1,2 m,
anterior. F-SA, .. upra clruia nu ... om In.I.- Aperatul DIACL AR asle pre-
enllu hirtie 18 pot lolosl setu· ta. Tot lub forma de set se poata ... Izut cu un dispozitIV de allmenla·
Il R2-N. ' ....elator cu actiune nor- procura flxatorul rapid acid F-RA re cu dlapollt' .... loloslnd maguil
16 sau R2-C, ra ... elator cu acţiune sau cel tanam F-TA. normale, Acest aparat .. 0ler6 in
c lrast6. Modul de preperare este Modul da preparare este similar, va,lantele OIACLAR ,1 OIACLAR
81 lIar cu cel III ' .... alatorulul Rl - dlzoMndu· .. continutul pungull- 2. Sursa da luminA" partea optică
G Durete de lucru la 20"<: este
de 2 out";;;''';';'
tfH In 800 mi apA Cal~,~("'. " "
,, , ...)~,,'i>'.
.•50."C ••••••
" , ~ m~••".~,.o•• •~.,•••'''' __"
~''.;...~O_'A.S

,os

'2·C
CU
_.
ACJIUNI

PElIIU M'"IE

_
. .... ......
'Of• • rafic •

Rl-Bf

107
Aparatul de mll"1 PEISAJ 2.
aflat In comerţ, este o consuuc\,e APARATUL DE FILMAT
simpla ,i robusta cafe corespunde
nevoilor C\lrente In tehnica alb· Lanterna magica I fost cunos·
negru. Pen t ru color este necesar.!!. cuta in timpul laraonilor egipteni
10 10,il611 unul obiectiv de tip IAN- şi In epoca romana (aşa CUlTI o
POL·color, aparatul nea~lnd ser- dovedesc vestrgille de la Hercula·
tar pen tru liltre.
°
PEISAJ 2 dllpune de colorena
numI LEONARDO DA VINei
(145~1519) a ,chila! desenele uller
rigid.!!. care poate fi rotrta cu 1800
pent ru proIectarea imagin,1 pe pa· lanlerne de pro,eClie,
dea, Reglajul c larlt61ri eate manual, 1646' ATHANASIUS KIR·
plau portob,ecllv tIInd ghidati pe CHER constrUlla te o lanterna ml-
o lingura 11111,
\Iod ce ~te prorecta I.. Ie la
Aparalul M l,vrearl cu o reduc·
11e pentru obiectivul IANPOL·co- peste 150 m
lor. Oblectlvele normale se carac- I82J in franla esle Invenlat Ihau-
terlzelIl!. pflll dl.tanţll localll de mllropul (Iparat Cf' pir mile vlrlo-
!ICI mm ,1 deschiderea 3,2 şi 75 mm, nlr84 simultana a doull desene)
respectiv .,5. Formatele lotogra· 1829: JOSEPH PLATEAU 11801
melor ce pot II maflle cu PEISAJ
2 Ilnl: -1883) lIablleste durata perlil·
pelicula' lormlte: tanII! ImaginII pe relin' le 1110 1,

.," mm 18)(24; 24)(24; 24)(36


40)( 40; 4~)( 60
6Ox60
prinCipiu ce va amOl1ll d,v8Ise
Inv","!j,: PHEKISTISCOP (J.
60 PLATEAU - 1821), STROBO·
SCOP ( S I MON VON STAMP-
FER - 182(1), ZOOTROP (FlOR -
NER 1833). FANTASCOP
(LAKE - 1832). KINETOSCOP
(VON UCHATIUS - 1853)
1882 JULES MAREY (1831)-
1904) realizeaza pUllca I Ologlallc6
cu care !nreglstreaza 12 Imagini pe
..cunda pe aceealll plac6.
1887: MAREY conltrUllş le CfO·
nolOlogralul cu pelicula moblltl
ORIZONT optim 1889' este Inventata pelicula de
• • t. o vw lanti con· 35 mm (EDISON).
. tru divl cu ••pu· 189:5. 22 martie: pllma demons·
n 8f••• m iautomat l
, 1 cu autodeelan,,· tralie particulara, 25 decembrie:
t or ' ncorporal prima demonstralle publicA de
clnematogral A paratul • III-
'mele alot realizate de FRATII
LUMIERE. Au fost prezentate 11
filme, fiecare cu o durata de circa
dO\llr mlnule.
ORIZONT u po 1908. A , SMITH.III C. URBAN
.It. un aparat foto-
IIratic robu.t, pr.· brevetell6 procedeul Klnemaco·
vl.r.uI cu •• pono- lor.
m.tru I n c orporat 1921, primul hlm de lung metraj
c u i ndlul/atn v i zor In culoll: VAGABONDUL DE_
ŞERTULUI de IRVING WILLAT.
1921. primul Ilim pe ecran III·
plu: NAPOLEON de ABEL
GANCE.
1953 prlmu! film in clnemllcop
cu sunet st ereo l onic.

TEMrIlKI~ATIlB GLUME
fllTII
CO S TACHE FLO REA
la un ro.tau lan l .e Intil-
nesc doI p rlotenl
_Eu m.lnlne: 1I1el fllndcl
lotia moa nu vrea .1 g.l.
teale:l.
In multe aplicaţII practIce tUc dco- I-'IINul de rtle& K,t. microintro'rupli- - La mIne II al mal riu.
wt'ln de utilA folo ifQI u"m rnoOl1lJ torul K )01 polCllllomctn:1e de: r(81,,) Soţia mH vr.a cU tot dina·
cu IJutorul ciruia putem regla c0- P, ~I p._ dinlul a' g.lloasc6
manda unC1 IoarClO1 roca!ru un timp P.. p~nl'IJI 'pate se gAsesc c:r.blul •
dlnQin\(! ~llbi.lit. de alimentare. suport port~tsur'l\la • •
S,hcm. unUl Mlfd de m"',la) "m- ~ pTlla de re:,e:~
I'lu de fealilal {l plclcnlAm in cun· LA Lin telefon public.
prm rC\]'>I:dnrea I'alonlor P'~)elOI' - Domnule. de doulilccl
(f'l- Il.
t1n(l.llfe d~ mIU ~x mOllllJul nil ridici pr(lo de minute Iinteţl ia teleton
Ace.! m{lnlll,l D r"lo~ cu foarte blemr: Ue fl1n~,ionare, It nu vorblll nImIci
bune rClullyle la oom.mJa " r"ala,ul - Sa da, ~orbe.c cu lelul
aparatulw lIe mariI folo KKOCl'S meu,
35 5L LlST .... DE PIESE : •
Intervalul de tcmporu>lrc' de ma- • •
Ximum 40 s rcali/;!! (Il 1111 mono- R.II:"R. ~lOn.R,.R. IOkO. _AKUlllilule,sA,Wcl
,tabll de tipul CDB4121 cat". ImpAr- R. 3.'1 kl1, R., 11., 3) kl1; K. rAbd,r.a ,1 p,r.Qvoron\ll alnt
inlrcrllpltOf bu<ul.nl, K 'fU"oln cele m,1 mari vlrtull,te unul
lit in douA I!amc. Ircrupllor. PII. prltl rclu; O, eoglc{. Cv 010 poli roan,a
0... 20. rCl.llull"'U polculJOmctrul P, 1) IN4001. OZ PL~V}, T, orlco.
204() • reglat cu 1'<llen\lOmcllul OCJ07.-', U<:177;CJ CDBJt21 - Nucrod,CumaIPutOa,
P" cu P, la ma~lmum !IL .elCII 11 V/220 O III.,Qlalur' do pllda, Cllra apa cu o all'1
Alimentarei C1r.:u'lulm m""'j"a!>,] TII. t • .,.d(llm.,Of 10llCriC, ~J _ Foarto uIor. bto .ull-
te race prin mlcrmc •.hul ~la",h/:ltoUl 200 pF 16 V; C. 1000 "F/n V, eleot aii aalopll pin' Inghoe-
lUI paramclrk iR" D .. ni,. '1 P,. P, ~.O IIlIi.. IA.

~1~~~~~~~~~~'~'~2~1
partc:a ue tomandl I rclellluI. rcal~
l.al! ~'\l Iranl'<lOiuele 1,. T,
alimcnlcall1 direct de III 'un.:} do:
IctlMUne nnlnbilizulA
tncC!'perea lnll:nalu)u, .le IcmpoTl-
larc etl'll mllr":llt prin ,<:\u>nllrCtl f'l"11-
tru lICun umpli; 2 \1 • ml..:rointreru-
pllorulUI K >Je ., aflt Ot>lll13.1 '" 1""'- E
LJIIIo normw In,hl~ ,S (
L
Rclo:ul Rl esle alras numai pe 1,ler-
vlilul de Icmpou, ... re C
Re.lajul c(\ntmuu al Io:mpor.'lni F
'II: rCalil-CIH.3 III fie":lIfC 'ilmA ~-u po-
l~nliomelrelc P" ft"[lCclll P J •
A
Schema c'lo: ro:,h'1Ill I"C o pl.,uIA
de ~'lrUIiI
,ml'flmal al ,.Inli cablaj B
nlo: 1'n',cnl~1In fisura l
(""cula 'lot tran (onn .. loruJ de r,*_
IIC mtrodue Inl r-o careaJi mct,dll'l.
Pe panoul ralA te S.lSO( inlrcru- 90
°

J
K 06A C,
Os
<>--<l CI '0
~220 C1 IV R.
6
J!!-o OZ

T ii!"
o B 0. I
4 7
M K NI l °6
1D9
o NOUĂ TINERETE PENTRU A

DTILAlELE InUEtHITE
Tehnicianul Bucur CataramA din corespunzltor. madlul dlspOliti~ulul special pro·
C!mpulung Muscel propune citi- Utilizarea acestui dispozitiv per· lectat,1 realizat, apoi se monteaz ll
torilor no,trl din uzinele cu profil mite realizerea concomltel'ltl a 3 bara portcujit pe dom, IntrodUle iri
mecanic o Inter8511ntll solutie de operaţII. reducerea pretului, 1{'1I1, alezaJul neprelucrat el piesei, celtl·
loloalraa ullla"'Of vechi ,1 de recic- zarea unor toleranle de preluc'olle laII capAt el berei portcuţll Ilind
lare II acestora ŞI coaxlalilate foarte strinse, cii ,. Ilxat pe conul rolatlv.
Altfel, se propune utilizarea unor Importante flconomll de 101111 de Se porneşte s!rungul ,1 le exe·
slrungur' paralele, vechi sau chial nlunca cutl avansul manual sau automat
casate. oricum '.. Ite din parem.11U Pe axul maŞInii se monteaza in al potenţialului cu tot cu piesa de
NnCllonaU, pentru operatIuni de locul unl~e(Sllulul un dOln, soli· prelucrat. Se poale lucra plin clU-
alez8r' In .!templul nostru. d'f dar cu o barl portcullt pe care .. 'rea a~anlului pe gradatle sau 'a
rlldent cu posibilitAti de 8lttlnder. asamblead cu eclise IIIIU dllect tampon pentru SIlle mare,
" operatiunilor efectuate. Se pro.- cu şuruburi de flure cu cap ucen· Prin acetlStA adaptare se Inlo·
pune utiliza rea unei scule portculil trlc cele trei CUţite flecellare pr. cu,{'s<: Irel ulola(e COSI'~ltOilf" ...
ca efectueaza prelucrarea 8 doua lucrllrll simultane. Fiecare Cuţll este economIsesc timp 5' en('!O'p
e1118Je, concomitent cu realizarea predzul', cu poslbliilate de reilial relntroduc in circuitul product.v ",1.
unei ' . 'turl. Piesa de prelucrat •• Independenti in scopul compensl- IlIje ce apllreţlt nu mal pot servi III
monteaza pe loltul cArucior port- rll lI~entuaJ.lor uzurl ,1 erorI. • nimic, E'le un mod creator de .'
cuţit al Itr ungulul, Inlr-un dlspozl- Se IJtOnteall intii piesa pe 'upor- aplica noul prin reutilizarea vech,
II~ de bazar. fillat ,1 prelucret lui portcuiil al strungulul, prin Inter- lor VIIlor!.

1
A
lJorn
I

I-++--+.-+-~~

l
110

[Dnsl uiti ( URMAftE DIN PAG I


2. EXPUNEREA LA ALBAS-
TRU

un BARomETRU
_ Sti aduca Ilitrui alblIItru In tata
obiectivului aparatului d, mArit II
te seletetlonl8zA potltll galben (Y)
pe londa aflaUzorulul. HIrtia loto-
grallcA este ecoperltA!n IC"t Ilmp.
Dacii dorim sA avem un dispozi- Se curAl1 de coajll cfllllnga da - Se regl'IlA dllfrlgmlaperatu-
tiv car. sA ne permitA o evaluare lui de mlrlt plflA le: anularal Ifldlca-
brad, cu atentie, sI nu S8 producA tiei.
e schlmblrllor de vreme, putem ranlri, s. 11~..za cu douA colier. _ Se a.pun. hirtie: prlfl liItrul
realiza .Implu un instrument sigur, de table pe plad, pentru II se Indoi alballru cu aeala,1 timp folo,1t da
car. core'8all lIutomat atit varia· tara a Irltca piaCII, " la virf se Ira- relerlnll penlru a.pun.rea cor.l-
Im. presiunii atmosferlc_, cit " seul o .call cu o lungime loiali pl,lntAlo.r•.
ale umldltaţilaef1.llul. Acea' lucru de circa 110 mm. _ Se rllCOQerA hIrtia.
face ca Indicatille al fie foarte Nu se va vopsi seu Iicui creange 3. EXPUNEREA LA VERDI
corecte. _ 5, aduco filtrul verde In lala
de brad lub nici o forml . obiectivului aparatului d. mArit ,1111
Pentru construcţie avem n8vole Funcllonerea dlspozhlvulul se IIIlectlona"A pozitia purpuriu <M)
de o placA de placal de 400x bazeazA ~ proprietltea bradulul pe londa anaUlorulul. Hfrtle: loto-
200 mm, de cheva bucatele de tabla - etlt verde, c" ,1 uscal - de B g.atld .. ta acopa,ltA.
de la o culle veche de conHrvtt, ridica ,1 cobori crengile dupa pr.. _ Se reglu,1 dlal,agma aparatu-
,1 d.... o crengulA de brad cu o alunea atmoaferid. Etelonarea le lui de ml,1t ploAia an ul.r.. lndlcallal
lungime libera de 320 mm (de la va fece .xperimental, pe bala con· _ Sa IIPuna hirtia prin Iiltrui
trunchi la virf). tAiatI cu o buceta statAriior prlctlce, deoarece varia- v,rd. cu ac.I ..ltlmp lolollt de ret ...
rlnţ!l pantru •• punar611 c;or"pun~a­
ScurtI de tulpinA. ţUl. cr.ngll de brad .Int ma l
tOllre.
Din figurA H vedelmedlal modul aproape de evoluţia vremII decit - Se davelopeazl lotogralla.
da construclle, deollblt de simplu. cele al. unul barometru clasic. Oealgl/r ca cele trei filtre .. pot
Introduce In urtarul porttlltru
al ap aretulul da m. rlt. dar c,,,ta
rllcul dapla,Arll ac •• tula 'aII d.
plan ..ta da m-arlt cu hirtie lologra-
F~ IltA.
Se obil,'" cA nu a fOlt naca..r
------- - --
II l' ullllzl" pozitiI a p:ltra a .. Iec-
lorulul londel IIponomatrlc•. ana-
IItorullllnd. da fapt. utlllla! doar ca

--- - - -- e.ponomalru pe fllcar,lralm, ,pete-


IrIlIA.
PII .. r.a ,ondal IIponomltrlca

- ~
'-- Ploaie .. VI faca totdeauna In Ic ..a,1 pot!-
IIe,cor"punt.lolre zonei dllmlgi-
na pe c"a ,. taca analiza daculo.,l.
II. ea punctualA. Intagral-punctualA
1111 lnllorellll.

lipit IIC allI pe luport Se poate vedea

5UPORT
hn.i de o.lS mm bobloall pe uo corp
d. suportul falA arc o IIJ' care, lub centmic do la o rezislen'" veche,
.Ic\iunea J1'eutllii ciocanulu~ des- iar Rl arc 12 n ~ le rcaliuUi din
chIde un contacl fn momcntul d~ acela$i material.
chldcrii contlclului K (fisura l~ IIC Cool truclil. propnu.zi" estc l'
In fi,uB I este prezentlll o COft' Introduce 10 1C'0e cu rczi,ten\ll ~ latitudinea reahzatorulul, runcll!;' do:-
struclie 'Impli care este un IUport canului o rczisten'" R2. care le afli, materialele de care poate dispuo~
pen tru Ciocanul de lipI!. Ivind In In parllel cu un bec de lCaII de Valonle reziiten\elor 110\ valahi li'
"h. functiile de I IC'mnah7ll runclio- 6,3 VfOJ A fi o rezi,ten'" RI care p<'fltru o putcre I clocanului de 111'"
narea acestuia şi de a reduce consu- hmite~ curentul dID Clrcuil R I de f.IO 80 W
mul pc timpul tn care ciocanul de are circa IlS (') III le race din nlche-


111

('JR,..AR, IN PAG 9
orillciu pe unde Intra obiectivul
aparalului. iluminati! simetric cu
patru lampi din exte1"ior, hirtia dlfu·
Prelentam constructorllor ama- zealA fumlna, care vine 'pe obiect
tori modul de reaUlare a unei din toate dlrecţ,11e $1 aproape eli nu
(!lalere (fig. 1) cu materiale relolo- produca umbre (fig. 9).
site, destinatA In special mobllAdi iluminarea cu bUtzul este destul
bAlI. de pretenţiOllsA. Oac6 este montlll
In vederltl confecllonarl! IIces- pe IIpllrllt IIpar două neaJunsurI.
tela sint necesllre: 13 şipci cu dl- Primul este acela cA III distanţe
menllunlle de 2x 1 x45 cm $1 alte mici luminII vine prea oblic ,i
12 de 2)(1)(25 cm, 6 dreptunghiuri creena umbre lungI. In al dollea
de 2)(2)(1 cm (toetp din lemn de rind. Intensitatea el elte prea mare
esentA moale), cuie Iau hollşuru­ ,i nu mai poale fi redud prin
burl cu cap Ingropat si un adeziv. dlafragmale. Do. atenuarea cu
Oup6 lasonaraa ,Ipellol, ele se eClane difuzante pe blitz sau filtr.
flnlseaza prin tlndeluire si şlelUlre neutle (gll) pe obledlv rezolvA
cu hirtie ablazlvA ,lle trece la mon- ultima problemA.
larea propriu-zisA a etaJe rei. In Ollţenla d,ntre şipc!!e cara for· S-au construit blrt2U,I 'Inelarel,
figurile 2 '13 sint date etapele de
asamblare. Şlpclle $8 flxeam Intre
mea;& partile Laterale este de 2 cm.
iar inlre cele din spate este de ti cm
la care tubul de descArcare ale
forma unul Inel ce lnconjulA oblec·
ele cu un adellv (clei de oese, ara- Alegerea dlstanlel dintre rafturi sa tivul, fIInd montal pe Iiletui de
cet etc.), Iar pentru o consolidare face dupa necesltale. flltru; lntenlltatea luminII este ra-
mal twna se pot bate cuie sau suru- Elajera poate ti laCullA cu lac glllbllA In trepte.
burl. Incolor tau vopSIIA. Oblectet. sint lIumlnate deci
Irontal $1 nu dau umbre Deoarece
procurarea unei asemenea lAmpi
este difiCila, se ~a recurge la alt.
1011.1111.
In cazul flna-turrlor moarteI ..

min .. z.
lala obluratorul deschll $1 .. lIu-
obiectul SUCcellV cu
bhlzul. dIn mai multe dlfeclil, de
Iă o distanţA convenabila. OperatIa
trebUie facuta pe Intuneric aprollpe
total. Iar la alegeuN!I dIafragmei s.
tin. sellmll de faptul cll liecare
InChidere cu o treapta Impune du-
blllrea numarului de fulgere. Ev.n-
2 tual poate fi ulmZIt cortul de lu-
minA de.crll mal SUI; expuneree
trebuie determinatA experimental
Ca solulle operatIvA I I lecO-
mandA blitzul cu doua lAmpi Iln-
cronllllle, !iacare din .r. avind
ecrane dlluzllnte.
Incheiem cu obsel~aţla ca ame-
torul nu Irebule d fie descurajal
la cltlrell dificultAtilor menllonate,
Protaclte receptoarelo, conec · IlImplldentlce Daca dorim sa ut," · deoarece nu se VII lnti1nl cu toale
tllte la anlene e~"tlollra in cazul z.!rrn protec!lII 18 un telavilor, VOI" in domeniul sAu de Interel, Ef
unei eleclrlcllatl slallC1l atmosfe· monta In &elle Ipre televllbr con· poate Incepe cu· cele mal Ilmple
rica mari te poata Ilice loarte sim densatos,e de 100 pF la minimum 1"I11)loace- aparat plus Inele Inter·
plu, cu ajutorul unar lampi Cu medlare - şi, dupa clte~a .. pe·
neon de 1---:1 W, conectllta Intre nr:nenUlri. va obline rezultate Inte
antena ,1 priza de pamint Pentru relllnle.
antenell dlpol se utilileala doua
• 401)1/ ca.
FunctIonarea este SImplA. La apa-
q---lţ::::: Spre "lia unei supratenllun, mal mall
dac;t tensIunea de aprrndere a
receptOr Iampll de neon, acenta lumineazA
Spre
'_' .IN
,1 ,unteazlli puternic Intra,", In
receptor N recepta'. reducind efectul acestei
sup,atenSluni. In mod normal, cu
lampa stinsll, capaCitatea dlltll III
mnă a scesteia este suficient de
micll, putInd li negliJata.
11e
In ultimii am, ,eaHzaula amph- HN
H -ţI
Ilce toerelor de Ineltllildetllllia esle
l&ga1l ele ulllizaT. IIIIg6 a ela"lol lele de IOtrare aII p ,,.rholor !'fllllt!
de pulera C~1I8Icomplemenlara, cu In al dOllM rl~d. I',n .",:, unu
conhgul81l11 tipica dm IIgura 1 cond4rn.ator pe bo,na dfl i,.,I'8
Aceas1l Ichem6 permit_ obti- ti saI. cu .arc."". lim'I"". ca Ing O St:'Rtill'
ner. unel puteri considerabile in raclllrlstica amphliralOlulul ,1 dll
SfIrclnA, cu O Cllracterlstlca linIarA na,tere III dellUa)8 In domttn'ul !lonlll' It 8('1t""
ele fre<:venl6 <:uprlns.l Intre IIml- Irecvenlefor joase Pe dfl II 111 pllrlf clf'lntil O I1l1'Ipl,fl
lele 40-30 000 Hz $i distorsIuni lot in ace't dom, nl\, ". ro ,., kut Iind InTre 2
n_lInla,. de 0,5-1° .. Randamentul diatorslunilenelinllll". al, ,111'1 ~I T TJ lunClI<11 M
etajului de putere se apropie de IlInlei cO"ldenSlllr 11 (' j ' T, don Ipura t
70"~ Indeolebl In urma lolo.irU cultul boot,trap E!'''lln'''jIIfI co ,,:;1,
<:onllguraţlel boolstrap C" R" Rl' O cale noua ele If' Ilu,'e a ,.1";1;. ffcu,lul b(lohl Il
Cu toale acelte avantaje, mon- lui flnlll II dt!vMt1 po,lhll! p'" unII'! lolull not
°
talul prezintA lerie de nealunlun
care Impiedica atlngarea unor pel-
ullfrlartoa P"ttech,tO! c "I'pl.." nn
Iare de !IIIMlsto 18 !lI! pul"re "1
un"; m li il1 p.d
ellljuh~ IIMI (,l(
lormanţa mult luperloare celor a- brlcallt In ulti'l'lll 'f> "e M, "In ul 'S1I'6 pentru obI
mintite. In primul rind, circuitul de tip nou alllill ., in 110"111 2 II( I1rl n rI'o c
tlnal funcţlonaaz! cu la<:tor de am- Se obsar.... ('a anII l,ca'N 'n A'llffll. i'I s,,1
pllilcar. unu, deoarece semlperloa- tensiune p('lllte daven, m,,1 mare un .,ou l,an11 10.
da negativa, de •• emplu. parcurga decit 1. Iar montan'lI !IIlc'n;1 it' .nt'I dinltmldl (' Il 1)
o peleche de repetoare pe emitor, co!ectoareie lran11sto 'Plol linal Tranli!lltOlul T .( II pol ,_
cale nu oferA amplificare In tefl- permite m.·"R "" ci m(j"luh fhall de Iflleeu.l DZ P1. Rt>, LI',UI!
alune. In piua. circuitul prezintlll o p,actic pInii la valollfftn Idltlll& (78 .J. Inel ,mPf!dan a 1 In 5 mr, ,n
dlslor.lufMI lOe"'ltabll mal mare de-- E:!mirrarl'!l!l cond .. n< , r lui dn III ol'ltiv I"ş , d. 01,,11 j 11).8' 1110111
cit o evantualA conllguletla <:om- ie'lfa se poate faCI'! I ut 1rt.lle;a d,Jtre'llnll'hl,rr.l· 111 .. 1\1 '1
plemenlar6, datorita numArului dl- unei surse di ... tlak' . alimllntare In aee<;l fel cre,1 mult Impl,1
felit de joncţlunl .emlconductoare Toate reliitoaralf' nI,. ţu R siot fIM l,an1; ,tOIul p ot r" s,.. ob-
in calee semialtelnanlelor pozitiva egale ca valoar.. R n ul (>t rvfI <:.1 f"ajul d(' ,1, I , .. JI<
şi negallv!, precum $1 dalolll! dl- Julul se poate a,u 18 "t,.u con trp li "plrf"ator r T
ferenle-. foarte mari dlnl'lIlmpedan- densaloarf'1e C Pl'n ~ !,Inc· 1istOllfflle T ,i T prim, r j"

bazA somnalul de
cel de reaclie R, A,II"''I
montaj sint
III zero II R.
le$ire
turar ,.
,"-

C,
actia D,
o.
IlI r baza

0, C,
I ,"
leoata

In. ",
T,
r
rcina
DR, R. ~

unor aven· "".
Ci$ll- T
8sle AII"" I
Rr, şi
mar. d• .,. T T,
convenlionale.
multe Incerc6rl, auto- 2 0--
'
1.'--,,
00' obllnut un montaj II cArui
,chemA er.ctrlcl ee dA In 1101.11. 4
S. ableM ci rn etajul Ilnal se
utillzolll! tranzlstoafele T, el T 1r.
de tipun d118..,1e (garrnlll(u " ••
I
nlrQr.;>
[',
0,
R
-=. R
<,o'Cl'
-P O
p R
Uclu), C&eII ce nu alter8a%ll mult R
performantele IImphflcatorulul. ,
Introducer. perechii T. , T. par-
mile .llgura"a protectiei alajului
-II -, T,
f'nal, atit. Ia SUpfllCUlant, efi ,1 la
suprlllansiuOlt In IlIfcln6. precum
şi oriCII comblnalla po.lbllA II a(8s-
" Alin
tOfll (da ••amplu. iti scurtcircuit

Ollrt pes. Atlenllc un meNi lacsl-


mllilt Procedeul ,Iu, denumit beII-
nogrlll, se mal folo ..,te ,1 azi.
1923: IIllClllnul brltllnlc John L
aaln! (1888-1~) r8llllzeni pri-
mul slatem de televiziune meca-
nld, utmllncl le emille un disc
Nlpkow şi le receplle un amplifica-
tor cu Ilmpl, Iar pentru modulllliil
luminii un oblurator electromag-
netic.
1811: chlmlstul suedez Jana J ... lizor de Imagine care VII fi utilizat lG28: primele Incerelrl ale tel ...
cab Ben:aUuI (11N-I848) da.- din lU la televiziune. Cele 30 de vlzlun" In culori ,1 prima Imagine
coparl proprletlltea .elenlulul ~e orlflcll ale primului dlac Nlpkow televizata peste Atlantic pe lungi-
II-ti mAri .IU mlctora reziltlvltatell analilau Imaginea. In 30 de liniI. m.. de undl de 35 m.
dupa cantitatea de luminA primitI. 1887: Illlclenul Helnrleh Hertz 19zr.. V"dlmlr Zvoryldn relU-
las&: Itorentinul Glovanni Ca- (1857-flB4) demonstreaza ca ra- zenl Iconoscopul, primul tub e-
••111 (1815-l~l) reaUzeazA un 811- nle ultraviolete ale luminII pro- lectronic; anaUter de Imagine; a ..
tem de Iran8mltefll a de.enelor voacA le unele metale o eml,lune in! construieste primul televizor
prin telegraf care va deveni opera- electrica cu larclnA negallva (el1e In lI~ceptla moderna a cuvintuluI.
tiv, 10 ani mal tirziu, Intre Pari. ,1 descoperirea. electronllor explicati 1931: primele reportaje In direct.
lyon. de Ein,teln In 1!1OS). 1937: primele progren'lll TV sap-
1875: fizicianul american Carey 18518: Inginerul Laza,. Wemer tlmlnille In Franţ/l <' zile pe sApta-
propune ut11lzarea 8elenlulul pen- In locuieşte discui Nlpkow cu o mina).
tru transmltarea Imaginilor le dis- roata ce contine o ,erle de oglinzi 19«; aain! pune la punct In
tanla. cu incllnaţle. diferita. S,U.A. sistemul de televiziune In
1884~ Ingmerul Paul Hlpkow '921: Inginerul Eduard aelin culorI (Bcesta va deveni comercial
(1886-194O) rellllzeazll un diSC lina· (1I:17!)-lm) trimite pentru primII In 1951).
114
la Ieşire sau sarcinA cu InductanjA
'"lc_sl ....).
Performantele mlliBurate ale am· 3
~, uz
pllficatorulul sini urmatoarele:
- puterea audio maximA: 15 W,
pe o sarc;11lA de 8l'\..
R,
- Cllrlcterlstlca de frecventA: li- R,
niar. Intr. 5 Hz ,1 ea kHt: ln!'(, 1:' "CI , Rea_I'(>
- delalare conllanti In aceeaşi
banda;
, f'lE'tptlvO

- distoralunl oelinl!!,.: mal mld R, 1, 1, II '


de 0,12'\ In loal6 banda şi " ---<>
III putere maximA;
- randament: practic 15\;
- consum flirt semnal: "30 mAi ~~~.I.----,-Akn

- ampliflcar. In "~.:"~.'~":"~.~'_':O~_=;===~-:-' _;-_;::==:--;---:~=--::= -


(20 dB). 1" ,
la R}o
--E:3--(I
R....,
~-
Abrn
I t:/.,
3':x)1..
- -<=)-
R ~l
B10
~str:r1 _-,.;'="",,0'-1" .. ,f,'
R, OI
~,~I'l 'J1~ L ~ R", \~!
~

_.c~_,,~ic.l3T9
:. ..!!... L1U~ .p ____ " ~c"=,w>-\~R~'R,"·l:" =, ~>-1~; _': ~j
Rft 211kft ,..'
R"

4
C,
100
"'1 +_'-,,{['\ :-r :!l\,.o "~~~7 =>-; i%l
R~ ,(0?f ~"-----.--- ".
"
2.U"".
C

YL~O ~~~_l_O_-,---"_""__'_i~~ .L__:_l._~I -_ _~ 200~ ~1


R~ -'Il"~a
.l,i.,
.. - e'

"tlll.n'l In." bUl ,1 .mltor; 'ea-


nlel"" bUII la Im llor; pol'tlu·
" ' 11'1'1"" I bu.' (eu mi nUl II
npn, ,,,plell'l cu pin II pnp). In
ICll ata ordin., bloc" .. IIt, din
c, '1'1 el mII bun', e urlnlul dl ea'

ATENTIE, INCEPĂT
'Ietor IClllnd lub valo"" IIzl·
du.11 .CEO
• Tllnllitorui nu POltl 'unC1lona
eu 18 - O, In .CI.t CII, circuitul
• TI.nll.to.r.l. PllP ~fI con.c- tronl , Ea tr'oul, d.cI IlIm.n'l" .mllol·eolletor .. comport. t i
flZlat.ntl varlablUII eu tlmp.rltuII,
°
, .. 16 lntotd •• un, eu emitorul .pr, d. 1. polul pozit iv .1 .u ...I, .c,II,1
polul pozitiv ,1 111,,,1 d. illm.nl.r. elrl pol"I, .. ,1 ,1 eollelorul. LAI • Rltltll ,1I111t1 dlnlll cu"n\1I
,1 cu col.ctorul .pr. polul n.g_ttv. pnp b.u .. poll/lllld d, la polul 1IIIIIIli OIUlu l, 1.,-1 +1 8 ,1111 '1'-
C.I. npn ta (on.CI.u. h'IW"': cu nlglliv II aur ..l. Ilblt. ,111'1 "glm '1'~lbll, uprlmlnd
amltorul .pr. mlnu. ,1 col.ctorul • Un coral" ulii ,1 formulllil Int"dlplndlnll c",IIIlIor rllple·
.pr. piUI. Pantru, nu arl,l nlclod'- pI.tld.n"~ II IIlnll,tOI"I, npn tlva; A1 -.o.I +Al ,
ta _ c. ,1 .,.ntru I d.pl,t. \1'01 bln 1" Intotdllunl un pot.ntlll E C s
• P.nlru I folol r un IlInll,lor
Iv,ntUll,I, gl,,,11 din .cham. - , mii porltlv eu ,m110lul, 1" 1. CII. .bun. el diode , '101,1 In prlll.bl1
r'Iln'l l: .. ".ul ,11.ţU Indici 'n- pnp un potlnll.1 mii nlgatlv. bu, l' COllCloI, In tllul Iflnll,·
totd"un, .,",ul d. clrc:ul.,I.
. . .,,:Inllol pOlitiII', d. 1. piUi
• "_c,pllll,lnllrlle "gull. bliii
Intr'ldnlr, Iltu.tO cind . fun etll'
10"llor pnp, ImltOful
,nodul dlod.I, rlr coiieiorui
'1'
d''1lnl
CI·
1. ",Inut. Ultim. aba.''''.II, •• t. dOlltl d, 1. ,,,nll, tOf IItl d, , ata lod (11'1'1'" II npn) , O,cI III nIl 110-
",.I.blll ,1 p.ntru dlod.l ••• mi.
conducto •••.
bioCiI un Inumll Inl"vII d, timp
IIU plnl la apIIIII, unii eomanll
rul 1111 ,prljlta, d" mi' "1
jonCllunl buni (ball-Imltor IIU
°
• Cur,ntul .s.. 0.&.1 .1 traluel .. aplelflel (d' lumplu, In achi 11'11" bul-col.ctor), o pulill loiali pl
10lulul pro.'n, Intold •• un. d. d, eomu l~III), In ,,!fII dl euurl, ItI"tl CI dlodl . RI, lnltl: II npn·uft
1. polul ear •• lIm.nl." ... ol.c- ' .gl,jl' plltld.nta nu .. mii Ipllcl, bUl 'Ia juca rolul da Inod, Iar la
torul. O. . . . mplu, 1. 1t.ul,lolul htl util dl Il1lnul ea un IlInll,tor pnp-url rolul dl ellod,
npn bau .r. n,vol . . . prlm.uel poate fi blocat plln~ dleonlelllli
lIohlrl, .dlc6 II I .. Ulf'liI' .I.c- bUII (lC - I ); c on.etlrll I,jnll
CEO 115
-
Corc~(;lorul de ton de lip BlUcn
daI! este cunoscuI cititorilor noşln
din numeroasele articole publicate
.
- 1N Al • J
1
rc~is\a «Tehnium.. pe Icc:astl
"temi. "la\unll propunem construc-
torilor incepAtori upcrimentarca u- ZOOfl'Tllcă
nui preamphrtealOf de microfon care
are Incorporat un astfel de Circuit A2 our
de corecţie. lIldidnd totodatl ti cit~
w variante dmtre Q~ amatorul
:
poate alege. 10 funcţie de piegele ZIN -more
disponibile
Schema bloc din figulll I n:UM-
Iqte pnntaplul de fuoqiooan: • ar· 1
cuituhll Bau:ndalL Un amphfieatt:1T

PXEAMPLlfII:ATgX-
~gKE~TgK
de mirare. Al (1Oltgnu sau dltCfCt)
.!Iael, tub lmpedanP. )OH\ de IC:$ire.
elemeotde P~$lvt (R, q ale circUItu-
luI. Acesta dm urmlltClioncalA dlrwt M . ALEXANORU
ioISUpl'll amphfi,.torulw de ~re A,
(cu ImpedMnlă mare de Intran:l. fiind J\la!le (l) $1 Inallc (I). corectlnd dupA prezentat PfUl etajul cu Tj In mon-
traver III de !iCmn~1. d:sr " .. c........ dorinja curt. de redare In fl'OC\'cnlA I~ de ICpcior pe emilor (impodan\ll
rueţ!e. Ihlnd cI~ll/lUJ global In w:n- II preamphficatoruJul. Termenul de mare de intrare $i mici de u:şire).
.Iune In funcl!C de J'rccvcn\ll semnalu- "oore<:lie» nu trebue privit OUmIlI amphlicatorul A, etaJCIe cu T,
lUI. CirCUitul J"l~ d<lui $IIU ma, In tensul de Inlaturare I unor dc:fi· ŞI TI' cuplate p)vonlC, (ji circulLu'l
mulw: potcn\lomctre I'nuuc prin a
eltOt manc\lr~re 'le m04IfKi ImI»"
cien\C ŞI hmltan uistentc In semnalul
miilal. ci $1 in sen5UI de Imbogl\ire
Blll!endlll~ intercahll. Intrt: A,
$1 Al
CorectaTul este oontc:IIL M ,ntrarea
dan\, iii dlktUC Irtc:vcn\C, deci se H ..ooJOrltuIUIII, de modificare dupil lUI AJ (In bau lui T)) • In eonu.
f,;Olllroleal.A umphrlCllrea gl(lbilia In prcfermlt II puterilor de redare la rCllc\ie, pnn condcnsalorul de IO,llF.
tensiune a hll 1\. in d.fentc d(lmcnn dlfenle (rccvcn\t. In divi7.orul rezistiv din CmiL(lrw lUI
!.le (recvcnlD ~ pot utfel atenua Recunoaştem up in aehcnw. pro.. T,. R.poMul rcmtenţtJor de '.6 Iru
-.III au;enlUJ mdependent frcc:venlcle pu<;A (fii 2) aml"'t.ficatorul Ar, ,~ $i 2.2 k ,din cmltor fixeam astfel
.

2 41"F, ~
.
"O
Il
100
kIl
'20
kIl
25V l: Jtj-2W
stab
JOASE
15,n 'OOkn '5kn
0,41"F T, Tl

J~*" -+~JnF
25V

~
fi?< T2
o-{! nF
'OOkn 5,6k1l
IN WkIl
B~ O,'.7,uF
fo? !J-oOU
'0
K1
2\V B~ 5.6
'O~F
2V
~ ~ kn
~

"
~

8
~ Ţ;'lnF Jlnf .c:
lO)lF/;SV
t 2.1kO 2.1,nnT
e 410 1O)IF
56 2.1
N '0 41kIl 12 " f' 25V
kJl kn kfi kIl kIl
INAlTE
-
.1.

116 ,

. j
rBA 810
-...•....-•
,
, , f
I
.1."!..
o;,". T ,.


o•
• •
~"
'- [ I

-O'
••
clştigul In tensiune al Ilreampllftea-
lOTUlUI, mai hlllc ris al etajulUi cu 1 :
"engurul care amplifd In tensiune).
Se observA dI T, lucreazA cu un
curent foarte ",;: de .colector in
Lrl' \M1;I'lIe Jlnu care: "1'

<;IL'$Cn ... R~ne


in
1(X01 ~(>TL-ClOrul dm P IOfllllka'nTll1
,'11:"1111 .. hl'n~, .Jm
11811111 _4. CM1: ofera il', thlln;.tf'l:l J
corcqlC iiI in dl'mclllui ti "\('~1 I
Ei
repaus. fapt CPR. a~lgurA un tgomot
redus $i (1 tmpedan!A mare de intrare
II etajului, Trunl~storuJ T. ~IC rCl»
""""La c1~flmcnLarea
rc~pecla 1(l~1e
khemcr R' \f, ..
m,II<;:llul, ~~J1~1';d \'11111
tor pe emitor. avind rolul de. red...u blll: In calul preampl,fl< 1, rvl .. AI,
Impedan\ll de lQ11\' a preamphfK;a.
lOTului
al priveste Circuitul de COrectie,
ca ecrana~ în!?fIJIU Iii
a mtTiirn ti p,l\('n\l' NI
mentllre cu tell\IUIlt' bi
n',11 Itll
h
, QA/3U
• •
menllonlm doar do trebuie uuli- f(lllfte blllt' fihr,\tft. \(\r
:
*
....
{}
,alt: p_ de buni calitate. CII dealtfel tturrelor fK'ntru ll1mM IU
iii In prtllmpl,licalor CondensalOll- dus etc.
,
rele trebuie U. ne cu pierdeti foarte
mICI.. iar rczlstcn\tlc cu pehcull rudl- 818UOGRA.,II':: ,
hei. C01.r.QIA ~HII""I"
fn figunle 1. 4 $i S sint ll)(hCllt «(.F liAll ·PI\RI n p
- -
'

, .
lA'
3 'Ikn 4 (fI = !
~
f ... -
~-

ll : ~rn 1
nF : ~:;nF - ~O
3,3 10 3, ~ :
~
nF kn nF • l

+ -
-

2,2kn 'OO'A 2,2kA
INAlJE

5 JOASE
12kn 220 'fi mn 1SkO 4701-:11 1.8\

22 22
nF nF
10kfi fi

6,8kfi
1.lnF
6,BkA
FI
22Q'A
INAlTE

, 117
-
zultA ce obţinem la ieŞirea lui o
etenulre a componentelor de joasa
frecyenţl. Daei se inverleaza ed.
plaurea. cursorului potenllome-
trulul P l , SI obtine o scldere II
componentelor de joasa frecyenţa
pe IntrllTea nelnyerSOMe I IImpll-
flcatoTulul operaţlon.1 Al' deci am-
plificarea finali a frecvenţelor Joala
cre,le.
Registrul de le,lre al frecyentelor
Ing. EM I L MAR I AN joase 88 regleazl cu ajutorul poten·
Ilomeirului P" modificInd atenua-
Egallzeftul parametric prazentat relor operaţionale. sa .n.llzam rea flltrulul C1RlP l . Similar, ae
face parta din categoria montaje lor schema electrice prezent •• In fi_ obtin acelea,1 realldrl (rezultate)
HI-FI necesale Intr- un lanţ audio gura 1. pentru frecyenţele Inalte cu aju10rul
cu performll nte moderne. Montalul Semnalul de Inlrare se aplicl flttrulul trece-Iue C,p': R. ,1 .1 am-
foloseşte pe rformentele superioare prin Intermediul condensatorulul pliflcatorulul operl1lonaJ tampon
ale circ uitelor Integrale penlru rea- C pe Intrarea nelnY'Tsoale a am· A ~ . Reglltrul de leşlre.1 frecvenţe­
UzareA c o recţ/ llor s emnalului de p~lIcelorulul operationlll A" Con- lor Inllll.. se obllne printr-o m.ne-
intrere. Egallzorul Indepline,le func · trolul fr.cyenţelor Joa .. se reali- vra" corespunz6loar. a curloru-
ţlile unui circuit Buendall c u poal- zuzl cu aJulorul polenţlometrulul lui potenllometrulul P~ ,
bUIt6ţ1 ellln .. de lucru, ,ullzlnJ P . Cind cursorul potentlom.tru· In ambala cazuri, potenllometrul
° diversitate de caracteristici fun c-
ţlonale, capabile de a l atlstace
luI P elte cd.plas.t. spre 1.,lrea
amp~f1c.torulul operallon.' A" o
Ps controleaza luma reacţiilor ne·
g.tly. aplicata amplltlcatorulul o-
cerinţele cel. mal e _lgenl • • mare parte din compon.ntele de perational Al.
Penlru realiur.. cit mal s impla joasa frecyenţll ale semn.lulul d. Tn aceat fel 88 regleazA nivelul
,1 lotodatl pentru obti ne rea unor Intlare vor trec. prin filtrul trec. profunzimII corectlilor.
rezu lt.te optimi s·au imbjnat pro- Jo. CIRlPJ ,1 vor aplrea In punclul Performantele egallzorulul ralel
prietatile fdtrelor .ctl .... cu perfor. V ... Deoareceampliflcetoful opere- din an.llza caracteriatlc!lor func-
m anţele lidic.te 'I~ am phl,catoa· 110nal Al Inyerseaza semn. lui, re- ţionale obtlnu1e cu ajutorul unul
generator de audlofr8Cyenţ' ,1 al
' \ 1o,...F
G fi'
r Yec unul olcllolcop.
In figura 2 se prezintA caracterle-
o-l . n,:,,,~
"~R, Ucile d. ie,lre ale egallzorulul

l-"~ ]J:
"~"'.II" t~"'I'.
iO. I
penlTu un reglatru con l lent , 1 O
R, profunzime a corecllllor conetrulta.

1
", In figura 3 se prezlnUi caracterll ll-
cII. de leşl r. ale egallzorulul pen-
" Vor:
Iru un reglltru conllant ,1
lunzlme yarlablll a cOfeclUlor.
o pro-
,A, , In figura 4 se prezintA car.cte-
it\l«-<-: ...V. .." ,.". rilUcl1e de I"Ire al. egallzorulul

..
~
.nAI1'I pentru profunzime conltantl, re-
t r- ,. A,
R, glltru yarlabll ,1 rAlpun l IInler la
Iretyenle In.lle.

~ - ~
~10"n In cele trei diagrame I lnl date
şi yelorlle, maxime uu minime,
.Ie pOlenllomell. lor p, - p, • din
punct de Yedere al acllonlrll, cor.-
lat c u IndicatIIle menllonete In fl ·
gure t .
p, Pentru realizarea practicA a mon -
~l ~7~~
--- taJului le vor folosi componante
de buna calitate, sort.te In claia
Î"'.LT~ ,. da precizie 2"/.. Ca amplificatoare
operaţionale le foloselc circuite
1.--1 de tip A 741 .
Se recomandl ca tenalunl de
alimentare 15 V. de la ° aurll
dubII bine st.blllzatA ,1 flllratl .
Cablajul Imprimlt le va realiza
R, cu atenlie, folollnd cone~lunlil cu
,1
lungime mlnlml apoi .. va ecra·
"". na coreapunz6tor.
MontaJul III poate realiza şi In
yarlanta stereo, utilizind poten-
tlometr. duble. Realizat , montalul
1. Setle"", ,"etrlcla '" luncţioneeza de le prima Incercare,
lilorulu'. oferind satisfacţie deplinA con-
structorului amator.
110
A
;':31

"
"l
R."""

Sl:btmI aIIturalJl te caradt'flUV.A.


1.1
iar T r'- 14 linl per«-hc pop - npn de
Jn aI.ta allDplilll1l emenle, priit dis- pulere, Ik orice lip cu un turcII!

, R.h torsiuni roarlc mici (<,o.le/.l la pu-


Ifta maumi, prin curent de repaUi
ncalijabil iCQI. S mA) ~ IaIsjbilitate
muirn de cel puţin 3A
Folosirea unor rai§Ioare t'U pe:h·
cuii mel.hel, a UDor coodenNlto&rc
buni dr intrare (CQI HO mV pentru al pi~rdcri foarte miu p imperechcrca
\ P_i Alimenlat la 26 V, ImplulCl o atenti • tranlJ~loardOJ IInl singurtk
Iorul debitead o pUlere ma~im.l. de ~uli~ nccnurc. Sursa de .hmen-
CQ 16 W pe Q IIlI'dnA tie 4 o. tare l{ţbuie "" rurnil.l:'lll o tem'UDe
Secrdul Il CQIIJtituie. dw,ur, utili· continui " fotrfe bine fillrltA. de
rea ImOf componenle moderne, al 26V II cel pu\in U -::! A.
\~"';;-~---;,,;;;;--;:;"':;--;o--,.,,-;,,:::""
10 loCI 100 lOII ~ 1~ l/t ~I( '1)( f{~:1 '.du. fi III J~a1 rolosirea CII. p"," Schema preluati dupA re~LSII.
mplifiQlIOf • cir~ui(uIUi mleara' _Le Haut-Puleun nf. 1S44 poate
2. -Atenuare. eg.lllo,ulu!. ,.11.11. 7ft1 (ImpbrlCalOf opefallonal~ RM .: CI model pentru conilru<.:torii
Registru constant ,1 p,o- TranzistQ.lrde 1 L --- 1, SiDI pereche elrt dOfellC l«l adapte~ la alle com-
funllme conmntl. pn - pnp. de JOIlA rr~ ...en" fi mici ponente, iii alte pulcn De tJ:cmplu
putert, cu 11omot propriu redus te roate expenmtnll. o combina\1C
1K'!0Il aCH~ RC173., Bnl8 ~ /lA7-l1. RC108- 8e178 ~ 80237
:11". 8("1711. RC2~1. BOll!(elt-1, BIH ,8

,n 2"
6,8pF
~IF
(12
, B(1)B(2l8' ,lkn
,•
:~
",,'
o-t B
1. tAA761 o,
" 6
... ~ )\0
l~, ~ lot) ·,00 1~ 1~ 5~ lOII mV
1 - At.nu..... egaJllorulut o nOlo:fl TIP]'
Regtttru con_lant" p,o- jJ./ JrA'
'unllme varlablll.

",
10 R......,

5
••
umar
"

4. - Atenuarea eg.1l10,ulul.
Registru va,labil
BIBLIOGRAFIE:
- NATIONAL SEMICONDUC_
TOR-AUDIO HANDBOOK ,
1978.
- ElECTROHIC'S, MAI'.' .
-
le stim.

nu stim.
GRIiA DE lUmini
Praf_ MIHAI VORNICU
Speetl(UIOUI ,1 totodUI :.e.'te~ co ... 1. o ... fllle Intre ulro fi pIra-
tau deicoparlre I mormlntulul fin. mlde. dar. -cum Luni pIIni nu este
o"ulul Tutankhamon In V,I_ R-.:llo( decit o .Jnluri dati in 31 de Zile,
din Ellpr • (ruit In I03Q lumea, III mal avl,/[ Ide.. al In nopţile Intu-
$1 nu numai pentru .rhlKllol~ dorin- necou. plramldele JI SfinlCul si fie
~ de I 'Ied. Ia fap locul", vesu"1- puternic lumln"'e de un sistem de
le .nt1chltltll .,Ipl'" In lOC ce • reOecloar •• bine tlmuOate prin mas-
.vut ea mii monun""ntal, Umple, ubalele (morminte dachlsel d~1 Ju-
mormint.. IUlul SMI chiar ruine rul piramidelor. Pe de alti plrte.
al, unor .,nlrl dlSplrute. Printre probl.ma chlnd ti In miinile unor
.(estU, .... Ident IJI loc cit clnlte. electronl,tl. IC8$tla IU JOflSt,CIt .'
,·au .na '1 u~b"t. plnmlde: ale mal mult SpeCllcolul, Introducind
11,11 Kheops. Kk.fren ,1 Mykerlno$. Stilpi de amplifica ... de mi'" putere
,Jtulte linii loc,lInt.. GiMll" 1. prin Clre se dlfuD o ciudati mUltd
sud de Cairo. Atnq .. ellerc:ltui ce urma si IUlerelle Ipeculo",Iul
d, l(tliU! "I.ntlce (onltrtlqil 1 proc.,lunl funen.re. ln~OClţll noc-

d m....
conlCltult~ in bl,lni parte " faptul
Plo.mldi 1. hlraonului
KhlOpi este UliIl slnlurt are mal
turne (ameueate uneori cu urlet"
de ,atlll) JIU alle man,fudri al 1'1.
de miile antld. loate aVind darul
existi dlntnl cele ,apte minuni ..le si strlmute necl'(lpo,," ,1 pe specta-
lumII Intlc •. tori cu IreI nu ch,ar pu", mii de ani
Pini la cel d....1 doliu. rhbol inapoI.
mondial. 'Ilzltl'. piramideI« MI Imediat dupl cel de-al doilea ril-
put_ fim la orlU ori inu. rlslrlhll bOI mondial fl",rlle al lumini albi
,1 apusul '03relul, insi "Illtele din rlmase ele "" aplrlr.. antlaerl~n5 IU
t impul lilei e.-.u adeJ4lOri stbU,te tlplila lumini colonie $i tu inceput
de tempen,tun exceslv.l a .. ",Iui I pilpi, In ritmul "frec~en\'l nmosfe-
,1 a lolulu l. a$& Incit ~Izitele de rei lonor.. nroplnd mulvele cor.-
noapte. In noPlt (1j luni plini. au struqll de plaut lle SOnlCulul ,i
dev enit din ce In ce mal frecvente pinmldelor cu pete de lumini colo-
" mal apreciate de turi,tl. Ap le ratl.
'ace d nu cu multi vreme Inainte Ap a aplrut c'"" mal spe<.ucuload

' Lj~~~~~~~]i~~~~~ il
orp electronld IIU. cum I te spune
ce mal mulţi vlzltalon III inlrlmi- curent, orp ele lumini.
de II doilea
'deau rhbol
In. JII",I mondlll dinpentru
pl~mldelor ce in Descoperlr" tn.nzISlo",lul (ti mal
a le admin mlreţla melaht,d Nil- ales a tirlstorulul) • adus orp e!ec-
dati In palida lumini a ","lor LunI!. tronlei la indemina O(lCUI, aşl Incit
Se Ijunse" pinl acolo In(Ît, Intr-o in ţara noaslri. mal al. in ultimii
vreme. Intre Calrv " Glstn in nop- ciţiva ani. orla electronicla de~enit
,Ue cu Lunl pIIni puteau fi ~lzu,1 o ade~ln.tl puiu,.. pentru tineret_
mli de turisti d"rind un $OI de $1 tOtUl' ... rR Indoim d mara
ml(lrl.l$' de pe .cele mele.. uri ,1 m.alorll~te I CltllOrol(lf" $tlu. de fapt,
merllnd II viz.ltete piramldele $1 ce elll o orp ele<:tronid! Pentru
Sflnllul unii. dadi in ritmul mutlcl! pilpiie
Factorii de rbpundere li turIsmu- nl$te becun (alţH se multumesc ,1 cu
lui eliptun , ~hlnd atîta amir de LED-uri, numai 'Il pilpr..). le cheaml
pOpof" deplasindu-. spre necroool~ d IU ritut orp ele lumini, Penlru
de II. Glseh, au preluat problema $1 alp,. orp de lumini cu becuri sub
~u orianiui t",nsporturl de allto 200 W bucata (plus Ollinda) eSle


ORAN",
VIOLET ALBASTRU VERD E

888
FIG.1
VERDE

CulOri prin
ORANJ

substracţie .
ROŞ U

VERDE

de neconceput "Ielalel lue componente .. permite deci condlţg este CI uool din ,umun

d • ... optld. Se
cristal prin
,ti.
SI trKem acum la puţini teorII!!

u,..
d o prlsml d.
trea un fuclCul
numai componentei ROŞU si II Itrl-
batL Put.m Icrle aici o adevlratl
r. laţle de sc1dere: 7- 6_ 1. ;n ani
$A ne de o culol~ (rotu. ,alben SlU
albastru). IU ceiilalt $A r.. luma
celorlalte doul culori.
de lumini albi deKompullI! lumllll. deldlulul reprezIAti toate culorile SI trec.m aeum la adunu. IIU
albi In compon.ntele .1.
dînd na~tere fundamentale ale luminII albe. schi- adlţla culorilor.
unul l.Ia.numlt 'pett".. vizibil. Din torul numlrltorul compone,uelor SI luim trei refleCIOl,.. cu masd
IUit IPIlC!".. au foit re;lnute ,apt. r.ţlnut., Iar restul numlrul compo- de culoal1l ro,le, verde fi violet. ,1.
culori. numite culori de bad sau n.nt.lor ce crIC prin ,um. .,. o luprafaţl albi. $A pro1tctlm
fundam.ntal.: ro,u. orance (porto- Daci aşa Itai lucruril., OI! putem cele uel cl,llorl. Il,Iprap",nind",·1e a
clliu). ,alb.n. verd~ albastru. Ind1ao acum Intreba: cu ce culori de , _ In n,ura 1 Spre mar. noaslri
,1 vlol.l. CI. ce ne di (cllind numai muri pUt.m reţine COltii! cele ,apte lurprindef'll!, vom constata d aoolo
Iniţialele) ~·numitul ROGVAIV. cu lori fundamentale. cu alte cuvint., unde. Intilnesc toate cele trei fu..
o. oblc:.l, ploi alC~ {oatl luma cum reaUdm aelderea 7-7 _ 0/ cleu le colorat. avem cuIOlr.a ... albi.
cunoqte pov.u. lumlnl~ Puţini Nlmk mal simplu. Luap trei ,e.. Aşa III! rulileui ad'fll cukmlor.
sfnt acel ClnI ,tiu d lumi .. (mal bine muri colorale In f'OlU. ,alben ,1 Tot 'pnl .urprJnderea n0l.5crt vom
l~ culori. de bul) CU~tI! ti doul albastru ,1 qeD\I.!e ca In n,ura 1, observa ci la Inte,.,eCţil n.dror
operaţii: scid.,... ,1. ..
adunarea unul peste altul. Veţi obţlr. Ia Int.r· doul culori av~ o alti culolnll ,1
SCAOEREA seCţI!It de do'" culori o a tnlla anuml :
SAU SUBSTRACŢIA culoare. dupi cum urmeau ' roşu +verde _ ,alben
LUMINII • roşu cu ,alben - portocaliu verde + vlolet _ albutru
Fie un ,"m de nlell colorat In ,al ben cu albutru _ verde ro,,,, + vlolet _ rO$U
ro,u SI privim prin el o lurd de albut".. cu roşu - vlol.t. Iar la C'III ce este
lumini albi (de pUdL lumloa de la Int..... eţla celor trei culorI:
un bec: mat lai Ilptol). Vom vedN roşu cu ,alben cu alb:utru - n.,ru
d becul !le vede rotu. S·ar pir. d Daci privim pe le"" n,url 1.
e~pncal • • u. almpll: daci ,umul
ene rotu II becul este f'OlU ti ,au I
vom ved. ci put~ obţine ne,,,, ,1
cu doul culor ~ adkl Id,ţlonlr
.,erd r,,,~~:~~:~;;:::~:::
.. In •• II
In r ...liul., becul cu IncandaceOll ' l'Olu +,alben + alblSlru _ ne,,,, ,aUMni ute cea din linII
emite lumi'" aproape albL deci ponoaJlu+albastru _ nt,ru a vlpof'llor de sodiU (avtnd I
loue culorile fundamentale. Geamul foşu + .... rd. _ ne'''' <le undi S89 nm~ C_
r~ ani proprletatll!ll d reţi". toale ,alben + vlolet _ neeru. . ,albenl prin ad.pa "".,[""

puRPURIU ALBASTRU
VIOLE T VIOLE T VEROE - ALBA STRUI VERO e:
/'

4L8 AL' 4L8

ROŞU VERDE

VER DE ORAflIJ J!OSU

FIG.2 Culori prin adiţie.


GALBEN

,,,,
-
Şi acum
vă propunem
să construiţi

GRIiA DE lUmini P l"of. M. VO R NICU

In completarea articolului .e. prin Icalata allmlnA un anumit Montajul din figura 1 se com-
,Um " 08 nu ştim despre orge de Iremurlt al luminII deslul dl lupa- pun. dintr-un tr.ndormator dl cu·
lumini., prezentftm In ce" ce ur- rllor plntru ochI. Totu,~ pentru piei Tr 1, care poate fi d. Ia orici
meaza o schemA de orgA de lu- cel ot nu polldA Irlace (In tara apallll dl radio dl tip «Mamala_,
mini dutul de uşor de ,.Ulat, nOlltrt .. febrlcA Irl.ot d. 3 A «Albatros_, «MIICovlt etc. sau, In
ehi ... şi tii c6t~ electronl,m ama- la .ao V), am Indicat In IIgura 2 llpal., chiar un tr.ndormator d.
tori cu mal pU1ln6 ""perlenll. modul de Inlocuire (ti Iiriatoar•. lon.rie. Rolul acestuia laii de •
Schema din figura 1 ••te o orgl
de lumini cu patru canale caf.
funcţlonelIll pe bazll de IrI8CI.
" "
'"'~ .
In Icheme" modern. de orgl, 8100.
trlacul la din ce k'I 08 mal mult
..
JOASA,
" ,"'", """
.-
locul IIrllto(ulul datorita faptului
iN'14
ca. 'plll deosebire de tlrlllor, IrI-
SI .... 1 ~ •• ,.,j
ecul functioneazl .. ambele aller- I .. ~I" ·
nan\tl ale curentului de Iei" ti

,1 verde esUl o l.nu~1e dato"tl


,mperfecţlu ...U ochiului ,1
mal de-
,nb6 al' trebui d. o denumlm «nkl

t,
"
rOfIl. n"l v.rde •. Pe .cauti Imper-
feqlulMI, dOldo LED-uri. unul ... erde
li ,Itul rotu, aprin1indu· .. cind unul,
tind altul, QI o frec;".nli mart, fac
CII ochiul si ndl.. ,.IIMn adiel
cnid ro,,", lJl nld .... rd ••. Şco.la
'rlnceu de plctu .... .cu pun<:te_ a
elllpioaut aceuti particularitate v!'lu-.
ala oc:hlulul tia realizat pe tablouri
culoar. ealbenl lplktnd minuscule •
pun<:te rotii ti ven.l. unul !fnp altul.
Acene puncte privite de la o dlnanţ.l •
conv.nablll d., o culoar•... ",Iben!.
Bineinţeles d fi la adiţII culorilor,
pe IInel ecua,iIo de bau. rQlu+ .... r·
d.+vlolet_alb, putem avea ,llnsu·
mar. a doul culori cu rezulUnta
alb:
vlolet+verde _al b
verde alblstrvl+purpurlu _ alb
v.rde albbtrvl+ro,I purpurlu_
." "
(9 i
Adevlnta orai de lumini • rac. !!.Ul1. JOA'"
prin adlţionarea culorilor fl nu prin
lubstnqlt lor, deci prin proiectarea
pe un perete alb (poate fi U\lanul
unei Indperl). concomltel"ll: I culorI-
lor r~u, verde ,1 violet, suprapunln-
du-le ca in fieun 2. In Kest mod M!

,i
obţin toate posibilitlţlle de culori
Intermediare care pot face plkere
oc:hlulul, fi.... si-I \latime sau si-I
1
bd si \Ia<ll stele verzI.
,ee
-------------------;,.
Izola ampUllcatoful la Clfe esta licalor de ten,lune, In colectorul - PalcA 11.1,111 mai u,or decit
cuplatA Ofg4 de feteaua de 220 V. du Ihnd plalate potan,lometrela ItIrl?
Cuplar.. orgU IMI lace: P~4, din care se regleazl pra·
- 111 un empllflcalor de me~l­ gul de dllchldare a trlacalor da m~m
mum 20 W, direct ., paralel cu di- pa flecari din cale palN canala.
fuzorul; Flacare din ca" pa1ru celule alti
- la radlo·plcup cu doza cera-
mica Iau rllagnatofon (mula de
orgII da lumini .,te prevlzuta cu
flhre active formate din T2+C5+
!l' ,,,,,,,,'.'ldo
leiJlre lemnal), prin Intermediul R4+C4 (analog fi pa celelalte ca- c..•
unul ataj amplificator (fig. 3) la nalal), avind rolul de a sepala
pun claie notete A ,1 B. Mentionam Ipactrul semnalulul audio In benzi vA agltatl, doar PAmIntul-
ca montaJul din figura 3 poete func- de frecvanta pe care func:tioneazl!l a rotund ...
Ilona Independent, ca etaj de am- Ilacare culoare da lumini. (DupA IN~
plificare audio, ti pa un di fuzor S. lacomandA CI trei din cala
de 4---aI\. ImpedanţA (cuplat In pltru culori al fie obligatoriu ro,u,
A ti Bl " poa. dabila o putere verde ti violet pentru ca prin adille Securlla pot fi de 100 W, de,1
de 1--Q W, luflclentA pentN un (proiectare pe un ecran alb) al daca 88 fololeac nl,te; reflectolre
Claetolon NU un magnetolon Iara obţinem tot apactrul de culoll. Tn (faru" de blclcletl iaU orice lupr.
amplificare propria. LucrInd In cla· figura 1 _ recomandA: li _ roşu, fa1l pa,ebolic6) puter. becurllor
d S, tranzllto.rela T1 fi 1"2 tr. L2 - verde, L3 _ violet. Iar U, pc>ale fi redusi chiar ploi .. 15-
bula d fie Imperecheate. III cara evantual apar baiJi~ r.. pac- ,. W.
Revenind 'Iupra montajului din pactlv rltmu~ 16 fie o lampi por_ TranzlStoarela TI, Ta.. T5 ,i n
figura 1, dupa tran.lormatorul da tocalla 881.1 albaltrl·verzula, dar al .., mont.J repelor pe emitor a.l-
cuplaj urm .. zl un etaj Umltator cArai falclcul al nu Ile dlrlJIII pa gurA curanlul necesar dellchlderll
format din R2Il ,1 05-06 ,1 c. r. acela,1 panou pe cara .. Inl,..,. Irlaculul.
tale lemnalele prN puternice. Tran- tale celalalte; trei culori, el pe un Tn prImarul transformatorulul da
zlltorul Ti functlonaazl CI IImpll· pelete; sau ecran .. para!.
C1-C2 ,i
leţ.. flgureall un filtru format din
dro'8lul ORI" care
a1'8 rolul de a elimina p.razlţll
produfi pe leţ ...... momentul del-
chlderij trlacelol. ORI • ~a con·
laqlona pa un tor de ferit6 (aau
aventual o barl), bobinlnd circa
30 de apira de Ilrma CuEm II carei
groalme trebuie al ,uporta cu·
lenlol .ol!citlll de cele " becurI.
Men110nlm ci org& de lumini
390Il Ison nu .e pune la maai (mal alaa la
ace.a,1 masA cu ce. de 'a
ampllllcator) ,1 nu .. Inchida
In cutie metaUcl. De ase-
K G menall, pe ci pollbll, tlJe" potan-
l 220V.....
A~~I='.='S=T=O=.=--~
Ilomalfalor trebuie al tia din plas-
tw: aau. daca ICelt lucru nu ..le
po,lbi~ montar. pol.nllom~r.
lor al nu _ Iaca pe metal. ci pe
t.ltolit, Iar butoanele d fie din
.9 121/ pl..Uc. Legatura 18 mal6 e.te bine
16 .. laci prin lmplmlnlare prln-
Ir-o prlzl Şuco. De aHmenel. la

.,
1000kll
A depanlri eau reglaje, acoaterM
de lub tenaluna e.t. Obligato-
rie ti conatltule norml de pro-
tecţie a muncii.
Tn ce priva,la colorar. luminI·
CII AC lor. recomandAm se se folo ....ca
2 ecrane de sticlA sau de pla.tic.
7
, colorale a' IItu8ta nu plea aproape
de becurI. Vopsele pentru acopflfit
becurile nu •• 1111, Iar Invellr .. lot
~. 3 4 In hirtie colorati sau celolan nu
ilie racomllndll.tl, d80lface ace,·
'.'., ACIUt<
C4. la matarlala Iint Inllamablle ,1 se
aprInd uşor ele la clldura amanet •
7OV12~V
•3 da becuri. firlr.1a fOlografice de
10<) 10kQ 4 labol8tor, datoritA m8rii Inlen,11611
C, • de culoare. nu dau. de asemenea.
f8zuhate.
lOpF 16V
Bibliografie: OPPERMANN·
Katalog .10, edltla a II-a.
123
,
Ing. E, MARIAN

l'cnleu rqll .. ducc:cu l'Irtlroa\:u"tici a ..netulU{ este nec:esar 1ID traurormalor dl'
n1ergte capabil d ~aJiLtle I.'onttnla o~U.lil1or eledrke 10 osdlafii mecanice şi ld
ll~iK.fi' la /lel'!>l fel re-darea continutului programului 1OO0r. AetlSt apa,.t este CUAO!r>ClIf
'iUb dCllulllirca do!- difulllr.

nllll,mui
,....:njial h,tHll
c1ce'!l"IOC'U~I'o;A
f< ;'",/lnl. un ekm~1II
Juni de
Il .",lelulUl
,jifuwrul a[1.lI. H1 pafto.1 Ilnlll( Il
~"('ttHCrSIC
Ocoaf~..:e
mUl. dd 1111\11 de I tU, atunci cind
lillfu rolul / te aphcl (> putere dct
IVA
DJmcm lunl1" ok ,abarit (fUiu.
.l"

Si anall1.Am {;C 1<: In,,'",pll 111 cde-


lalte cazun, de nemplu montar~1I in
lan1ului d~~lro4~uMII,:, rt/uhA i.n~ f'W" de r~ th:l IICrie ~u paralel a <.10111 dlfuLOarc de
,Jiul ~'.;1 dnut\lw! ",pun. In final .ali Cup )lI1 Jlllr~ d f!&lor IJIlIpul de rezistenţa R. Tn CIII.1I1 in~l"'ltrii <llfu·
l.lkJ pwlU .IIIlUlll' .tlnUr lran&rnu 6îr\U()lIrcl)1 iiIfIpllficalorul de audio- warelor
Pl'nhu il corelJ~"Je COIhldllv. 1111 dl 1rn.'IIenţl nn Ilo: pn.atc faCI: ori~um 2U'
fuwr IICbll'c 1:_ i'lIlo:pllllC3stl urmll.· Acut ~upl"J 'I~ impuslk mite con· P (2R.J 9R., < P\R.~ deCI pu
luarei.' ~.",djlll 1111 J hllK Il,lhlhte. de l;ltCl uebuie
I~r~a tlltn~mls.a jlrUI'II!UI dc dlluf"M.
!4 ;il ba tol; ':11,..1 ' 1 .1 .. .k ~&[UJK mul CIHI 111 1tl00 (lh,hi~tunu
ndll.:.ali , In prim II rind. pU1crea lTUlJ;imt a U ~o:llUt falA de putere" lrantiml" ~u
sa. permlla t\'p'\>f.Iu~("r~a ,'!l<;,- lIImp t{il'llIOruluJ ,10;: al,l,hQ!re<;ven,1 un difuzor
htlHlm !otJIu>n: I.ntr-o prnl t'" rn~I trebuie al fie c",IA 1Il0 mal rrUc.l &!dt In cuul mODllru in paralel a celor
lalltA dm hull.1l' d~ audi,)rl,~\en!J:, yutnu difuzoruluI (jrupulu! de dl' douA: difuzoare:
~a nu pr<1tlu,t ,\i,IIll"lillni ru oare). deoat1!CC la depAfin:a puteni
D11I 1'UII.-( Ik \'dCT't Con~lr\Jtli'.
Indtphn,,~:t tu."Ular Con,J'lll esle fuar,
ma~1mt a fuzorului acatI ICI dU·
rJlPltr ~(nIbiJ PractIC le ull1iZeul
, U'
..
lU'
10;: Llin.IIA p,,-Ulrll ".II li/liuf d,fuL"r un IImphficator de uu(hofrocvenţl
[',mArll\d 111 ul'l·t;lfi timl' un 1''':\
rdllllV!I(.'allil m.l)<'(lIJlfa finndt f iiC
aI'~ poale ckbIta 70. 8~" .. din pu- I ~- + R.I J 9R,
leteu mUlmi a d,rllJarulul. iri relul .1..;:1 puterea Iran~mu;A .:.<:.lde
Itnlllul!"$<.: al aNllll penlru parall": .clSIa tilrpirfoo""",, 1) "",are 111*111
tril tclml<!1 OII \t,fuzoaJcl0r ~al.,ri a.'(o ;lie OI tor~um Il (> rezet\'1 III canll In aoc,t cu apare fi un ah Incon'c-
pliile III' !jel". nptiloc.ln cele Ilt/I;l n\Uhl' n r drplfin de putere de .curti OIent foarte Important, SA anallam
..tII! c.:l7.lIti f\<nl/u "h\wr.fe;l "nUl r,m CIUf/II! ~arc PQI aplrea III rOJImul modUl de \luna(le a pUleril d"JplUe
dalTI~'1l1 ntUAim ŞI il UI1Ul nulllm de' Inllwtonu pe rcri~lenla inlerni a ampliliCOltoru-
JI~tor.J\lnt, ..::iolo",:$C ~n!ru led'HUI A dilua ~ondlllC ae.n\lall ...." a- lui R Ul
."ollr.unului lI>nor mIIi multe dif,,- .:klpt.arca lIf1ped!lIl1t:1or. 'Pentru KCal Q(R) '"' R IJ - - -'!--l-
,,"'re, fîcwrc dlnUe ele "~pcCiolti/.:ll .. lUI-TU II anahdrn IltUII\1II dill pUllcl • (R.+R)
in ,da/cII un," bl'11.lI ckt rl~";\I~nl~ do;: ~ea.rl:! mcrgo:lic_ ("li (> loarte buni Ul R 4 UI
,lUd;', A,tfL'l. fiC~1UC dllUJ:ur aMjolu/l lipr"~lInalie. put~tn tonudera dUu7.o- 4'R. Q(i- l - 9 R.>Q(R,I
fcndtatt; ppllll.t iu d"nl<"Ulul de rr .... rul, dt putere P şi mhlcnţl R. ali- R _ R~

\,\1\0: penlru r.l)1' a /".1 <';l'n~epuL lll' melltal de amplificatorul de audio-


final ob1inlndu·", redarea pc-o,rall1u- fre(;\'cnlA ;''U lCtIilunca [a ""roo U , DeoareCe ampltfil:llorul esle ,tncl
lUI $On"1 ," 1,/0 ma~11II de fidelitate_ cu TeZllIlen\Ol InternA R. {fig. 1). Cu- dimensionat penUl,l tran~ferul mUlm
Un dlfulOf e.,lc c.;traClcrI;(;Il prlU rtnlu/ dcblt~t dt amplifi~lor are de putere, deci pelltru putero;:a disl-
Ulmll\llii paralUletrl 'lv3lo,)~t<:a pati Q .... (R.), rezultt aulQfnat a
- PUlere'I JlOInlTIall tV"~ cal\: U ambalare termici e~ce5iva, urmati de
rerrc/julA pulcrea d ... lm:a aparenlA dIstrugerea siguri Ilo amplilicaloruluJ
ce IIC poal,· Ilplka UIIIiI difuwr • I R
Sintetizind cele e~puSt' anterior,
ReLi$l, 11\a CI.'Clll(a fi ",'ndu~lu apar urmAtoarele collcluzu !:$Coli"le
Tuhu !lobinci In! Puterea dirurorului (ansamblu-
Indllc!la mill!m:lLt;i\ ,ha intrI' !\n.t.!I.L!11d IUllqta P\R). le obline lui de difuzoare) va fi lotdeauna tllalA
fier (n \lrba 1 OI" fi~\Jra 1. Se obkrvi cA &au mai maro;: decit puterea amplifica-
FrC(;VCIl~ de relUfu,n!J: <1 .i~lc· 'unc11J rlR l!-,ft:711l11 unslnlJl.lr ma~ torulw de audiOfre..:\'cn\.l
fTH,lw nlol.>ll lJ anume in Qh\lYlCntul dnd R _ R•. -, Rezi&lenlll diruzarului (grupulUI
l'ficadlalea II.bst'1uta la ~ dl~' D~ <1)./ r('"L ,hA autonlll! faptul ci de difuzoare) ~a fi totdeauna egal!
t:UI!A prc ratA lC\cmplu 1 m, f\ transfenrl t:lluim de putere are loc sau mai mare cu rezisto;:nlll internA a
m2 VAl- U!UII<:l cmd rI" ~1n'l1iI. difuzQrulw esle amplilicatorului de aud i ofrcc ~ell\! ,
Prf"ull",a a'-'lUolldl Itttndald. j.:J4.1i '''' r~l;~l.,n~ Interni a amplifi· - Transferul maxim de putere de
,'are r~prc/Jn!a rr~~IUIl~;j ,lc'u~lld al>- "'1(\",lu~ de audloftCC\llln1J din la amplilicatorul de audiofrcc venţl I~
1B4
dif\JlOf {ftupul de ~) are loc
atuDei cind talIleI'IJI mtc:ml Il unpli-
f'C.lllOr\Ilui _ cpll al ~\&
internl. dilulIOru4ui (Jru.pulw de cW'u-
""").
R.
Dcoarect IQIIUnei de lefire Il am·
pliflCalorului CIte- evident a1tmaalivi.
VOCIl a\u de ~ UD cuplt,j latu impe-
danjdt ampliftcalOl'1lhli .. c1H\tt.oni.
h.li, pentrll care CODduzille dodUlt
antenOl' IInl ~ valabile
Pentru rcdareti c:alitativl • !DIre-
BUlui .~ru de freaoontc din b.ndI
de ludlOff1!ll;'l'eft\A. esto DeOetar ti (o-
1 CuplaJUl
sarCina
ompJtftcatortJul CU
10Ilm ~I puţin doI.II dil'UZOIIJe, n.
care dintre oIe apecWiu.t batr-o .ub-
prnI_ [)e.ct fiecue dHw:or 'Il .....
o fun..:ţionve opCiMI ta buIda de
r~vcnle pentna caR Il 1011 dettinat.
dat In acel141 tnap Iu~. cu'V.
lotul n«ornpunllltor In mlul becI7:ii II)
audio. API-re obtiplorie ~
I:!tMji de: audiolrecvetlll fo domenii
bine definite, fiecare ilUbb&ndI apli- (2)
dndu-..: diJtUlct dlfuzon&lui _tmat
acellui ~op. Ao:efIluau nlo reali.,
de elIn: re\dde 1CpafI10IU'C, (Ve
Tlt'prerintl in eteftllllifte mIU
flIreet!
.1<>'' ' "Ir~ bandl .. fI _Irege .un. R. 211. JII. IR)
Rcţckle ICparaioan: pert'IIll aplicarea
In tr)(1d COfnpUDlllor • tpeetrului de Dlograma pufW'llar
fn:Cvefl\l difuzoruluI destinat R~ 2 (1)-pu~ fronsmlsiJ
lelc ~1O&ft. In funcl" de CQII'J-
rlelll.llea lor, pol am o almun: (2)-puf~ dIS/poM
JileritJ In rotItdc tiieroa Jn.cwaaelor
care hmÎtcatJ b.oda de trecere Il [ij..
L
trelOf. Practic 19*I'C fenomenul de
intmuenll tn rona de tilere Il filtru-
Iw. <XIDCrC1lzat prm fVftC1lOftArea 1)-
[ Dj
multanl' celor douI difllZNfe. Acni
Re/«J s:JarafrJo~ pfrInJ
rapt poatt duoc 1. o redate di.lol'1ll)o
MII I proar&IDuhli 1I000t Se IlIIpun [ 3 do drfumore
deI.:i 4001 _.uri ClMDtiak Dl~lfuzarul pt fr«~ JOo~
folOSirea unor , . , . ltptlratl)&ft .1/ mtdll
al o .Ielllian dt mal mare In lQna L RtdifuzaruJ pf fr«WUţll
de mter(cn'n" ~ -~lllfTIM"l. ft/tr.lar
folosirea UrIM dilutoarc care "
lu.:rne ,:olecf la ZOIli de Interlcrct!lI.
<k-cl b.lld. ,u m:ven"1 dll\lzorvlui
L,
"-11 li miii mare decit benda de trC(;o
ven!1 uull a liltrulul.
De IIIcmeDea IIC v. fotoa o rt\eA [/ Dj
tl:'parato.rc cve pruintl CI imptdanlA
de intOl«i ro/I8lantL considerentele
~"lIpl;I,Julul uuplllic:fllor-dtfu20&1't' cu
filtre 1Iq'1l.IOI.rc Ilind v.latule I;i in
a,~ cu. Voi prcunl. citeva dintre
[/ L2 4 Refea separatoare
,,../ difuzoare
r~\ettle ~paratouc oei mII des foio- -dIfuzorul pt frecvente JOO~
>Oite In monl~/c .CUlticc.
Rcţelua .epar.touc din ligura 3 L., [. ~I pf frecvente 171«1/1_
I pt frecvente Înalte
ul ilizcAl.A doua diflWV.re, ,i UltHDI un
dtrUlOt pt"DlfU ~\01c jOUC şi r -lllemerrJl>lt fllre/or
medii ti UII dll'uzOr Paltru frC'C\'ClIde
Inalte. AleD~ filtrelor In JUlUI
'1
~Di
fffi:vcn!ci de tliercch "'" de 95 <m,
«tavi. Se reoJmIftdl n _ ~ 000 Ha. [.
foanulelc de calcul pentru clcmrn·
ICk tompoaente . L, ,
LI _ L:! ... •11-1)
'i.~

""
-
CI _ C2 ... ..... I-- ~
".1. w(Z
wt _ lllft rr\11
ZI _ Z2 ,. rezl51cn\8 difuzoru-
lui (O~
I
Itclcaua IepBrlllOare din fiaura. 4 IZI
utllllCllZl Irci difuzoare, ,i anume un
dir\Qor pentru fTCC\'Cf\lele jouc. un
diflll:or pentru rn:(:~en!cJc medii ,i un 5
difuzor pcD1rv rrec~(1l\tle tnalte Ate-
nuarea fihrelor tn zoo4 frec1.cnjei de
tAlere este 11,$ dB'octa\1. Formulele
f.le calcul pct11fU elementele compo-
nenle:
l.t- :.j~~ [H] CI" J1Z~tIIl "" (F]
WI ra,
I Z5 5Of, 200 400 f {H,l
el· J'flWl .... [F)
(mpedanlc dlfuz(X'!Jlui
wt .., - 2'1lft '-1 Z. lOl In funche de frecventa
'Vi ••, _ 211.11 ••, Se recomandl (1) -difuzorul liber
1"1 - 85+275 1f1: IZ1 -difuzorul monlcl 7n incinro
f .., -S50+2000HI
Grupul de dtfUlO&re Impreunl cu
fihrclc loC l'(H" monta Intr"" meintl
R=510 .IL/5W
.'U.llcl.. Inanta II:II,tict (bou) re-
prenntl un volum inchIS "u kDlJ' (jAf. A
indl" in Interiorul cariU" eIItc fiUl
pupul de dlfuware Inantl acu~licl
are ca IICOp ImbunltJjirea ea!lliiilor
ruoCjionale ale dlfulOarelor. Atunci
dud incinta «te inchid. oele doul Determinarea frecvente;----"V'-
IUpI'lIfelt ale memhranei difuzoarelor
sîni ~'Omplel separate. In acest cu.
• de rezonantd a difuzorului ~
In runc~on.rea an".mblului de difu- 6AF -generolor de auehofm:ven,tă
!04fC conteul numai ,uprarelele
membranelor dlf~lor .nale In- A -amplificator de putere
Ipre ntenor V -va/metru electronic
l1n alt lip de incmtA eIIle incinta
Ill:ulticl bw·rene:Jl, care IC preferi
O -difuzorii les 101
In muhe ea:zun. deoarece prezmtA un
randament lupe-rior raii de: ede:lahe
7 DelerminlWo frecvenlei
n1cmte. Incinta aC:UJh!;i balioli-ref\el de rezonanţâ a inclntei.
permIte ca o parte:. radwlici aw.tK:e
corespumltoate spatelUI me:mlmlf\el G.AF.-generolar de oudlofrecvenlc
difU70rului de joad frCi:\'c:tI\l II fie
readu\i Ipre (ati. dupa introducerea A, - amlN,rolor
unuI anumit c:k:r...u.J oon~enabd. In O, - difuzor excitotar.
~ederea ere,tcrii radlaţiei totale. Se
menlioneazl faptul ci. incmta buI-
M -micrafoo.
rentl tmbunl.tA\eŞte rbpun.ul an- Al -ampbficatar lmiar
IImblului de difuzoare numai la frec-
~en\t'Je JOuc. deci CSle obliptoriu
R -rezistenta de sarcina
CllPltele mcmbranei diruzoarrlor de B V -voltmetru eleclron lc

~
.. medII» ~i ..Inalte» sA flC ILOliit de: I.D-
Ie:norul inanlei. Ace.t lunu este rea-
hlJlt de: c:ele mai multe ori de fabn- D"B_---{mr; O
9tc~.;.)......:..[j)L-----lO.f--tJ
~ant. iar în c:u contrar ~I li realiza'
in mod obligalOflu de constrIXtorul
memtcl
Analizind rlsrunsul [n rrcc~enlll. al

I ~
unuI difuzor speciahut In redarea
rreo.:~e:nlc1or J085e. obltntm o dla- tf" L V '\
jl;r'ml de forma cekl prnentatc tn
ligura 5. Frec\cnţa unde curba prc- 'fjA-:-z1---l-.cR;;:::l-~1
tUlli un maxImum se- num tI' frec-

'''B
veJllI de ~ţI. DKt fl'(:(,"I~'n\3
de rezonaBil. difuzorului nu ~."I.·
Indicati de !&briciul, ca le ~Ie
dctcrmu.. ulilidad JllODtajui diD li·
pra 6. Se l'tIIlizead diqrama
U • U (I). ilr muilBuI II: ob1iae la
dreptul frecTedlei de ret.ODaall. unde
difuzorul prczioll o Impedaall mlli·
mi. Dupa moata.. dWzondui In
incinl" le V. ~ o noul curbA de
mpu.... cu un careaer vizibil 1mbu·
nllAln r.~ de c:azul prttedcnt. men-
tionat In fi,urJ 5. Se ubstrVllocil: doul
IIUlltilDC In dreptul frec~nlClrtrn 11 f'2,
care trebuie "ldbl amptiludinl epte.
Se urmlretle CI freatellţa de rezo.
naall a inciDtei II rle epJI. cu cu •
difuzorului. Pe:a.lru cocurucţia iDein-
lei buf-refJeJ. eUIlI o diVCl'lila1e de
metode. uaele dialnl ele buMe pe
c:ak:ule complicate CIte lin cont de
o Ieric de a-ramelri mecaDiei ai dilU-
zorulu~ cum ar fi maIII membrand,
ma.. bobioei, IIIPfI.fa~ membmlei
etc., Pllrametri de mulle ori impoaibil
de detctminll de cltte CONtructorul
iDCiDlei
hatru COGItruC1ia iDcia&oi le re-
com&IIdI o metoda bultl pe utili·
zarel unor ftOlftCIIJ'&D)e (exemplu:
metoda Novak~ A..dc~ CUftOIclnd
diamltrul difuzorullli de 4\iodell, hc-
vcn1& lui de I"IIZOIWIll ti impunInd
hevenţa de rezonan(i • iDCintcl, te
pot determina ~ dimenliunile in·
cintti ,i ale c:aVltf.lii de raDlWlli.
Ett.pa ulterio.art o COnIIÎtuie In
mod Obhptoriu verificarea practid
• perform.n~r iocinle~ precum ti
mIIurtlorile ti rq.bI,jeIc ce le pol
wa peatru ~ raultatclor
optime. .
Verificarea frecval1ei de ali
• difuzorului radiioo liber':';!.te
faoe ulilizlDd mon~ul dia OPUI 6.
Muîmul Icdicat de voltmetru apare
1. rrocVlm~ de teICIG.Inll.
Yerilkarer. Iheven!dor de mo-
urtel a iDciatei II: ~ utllizlnd
1n01II1-,ju1 din SJUra 1. loJoIiDd uo
microfon cu o earacteriJlicl ClII1OSCU'
ti ..uerior, Ulii amplificator liniar Ik
audiol'rel:Yt:olL o urcinl de ordinul
sutelor de obmi ti un vollmetru ek....:· apare dutoritl tnc.hiderii imperfecte un lucru simplu. Pentru oo\iner....'
lronic. Se aplicl UDui difuzor monlal ilLno.:intei. Se va df; o atenţie deoIebitl unor relultate bune constructorul \<1
pe UI1 t\lnOIl In fa", illcintei IUIlC'Innal fulrii cit mai et&RfC' I capacului de· ţine itama de toale IOdicllţiile tIIU~'
sinusoidal, de pt.IteI'e ((Instantl. ti llI: tapbil al incintei. tn cuul ln care nllc ,i, In final, odaiA cu ridicarea PL'
contuuieşle curtii U-lJ 10. pmlru rrecvenţele fi ,i f2 (vezi figura 5) \'clului preglllrii tehnK'C şi Ipcrirell
ba8l'julu.i de o.:unoştillţe, va li rllplJ·
..ma de frecvoJllC joua. Maximul diferi, se iau urmAtoarele mA.1uri:
tenliunii ilKtQte de YOItmeuu se ob- fi .:: f2 - mlrim suprafata dCIIChi- Iii pentru munca sa de oblil'ltfCa unor
line la frecve:n~e t1IZOIWiţl a in- llerii tubului rezonaIOt·; incinte acu~lice cu ţ'('fformanle 1,
dulci. fi > 1'2 - micoorim IUprafala IU· nj~clul tcrin\ţ/hr m, ...krnc.
Se vcr "pune citeva din defcdde bului rezonator; ~ B'bl'(/6"oJ1~
care pol apUca mai I'rtaenl, tu r incintl .:: r calcul - mArim IU' Ikfcp. G.A. - «5CHUId RttIfOIbKdDII~.
cazul daci inc;inla prezintA rezonanţe pracalA deschiderii IUbului şi miqo· \\bqCeda..., Wlntnl Wodfl, LOII-
multiple, te vor riptiza suplimenlar tim luasimea acestuia; IIM. 1954 ,
f reUlnan!l incintl .:: r calcul NOl"1r.. F.L _ «Dnllflhtc • \hM;kd
perelii u.ciI\lei, care se recomaDdl a fi pun ba ..... tlln. ~ ..; ~
n:alizaţi diGlf·un material cu JfO'
simea minimA de 20 Dlm.
micşorlm volumul incinte!.
Din materialul prezentat anterief
trGrIles WoricI, ,Mi
('omit I,IIQ, l j...1II ~ - .. 1\1".,.
tn cazul unor l'ViaCii coatinue ak multi ci. realizarea unei incinte cu ILl~ 1lC:G5l'1ce peGtnI dtf1lzw<"t~. Iti.
fr~Jei de raoaan1l. aa:tt lucru performanţe superioare au etle de.\oc IlinI teflllld. ~L 191 ~
12'7
-

ifuzoure
romiinesli
,
onshucton i de echipament de InaltA fidelitate HI-FI alnt
preocupati perlllanent d. construcţia unor reproducAtori acus-
t iei - boxe de difu%oare - de bunA calitate.
Boxele - In denumirea curentă - trebuie să asigure repro-
ducerea fidelA a Intregii game de frecvenţe audio, să nu Intro-
du cA di\;tO'bi ul> i, sA aibA o dinamicA adecvatA (rAspuns bun la
impul'louri), In pl us, să aiba dimensiuni fizice ,1
preţ rezonabile.
Cu dt h u:o<lll;ll. fabricate de Intreprinderea de electronicA
ind u&trhtlA Bu cu(~ ~ ti se pot construi boxe de difuzoare de bună
cali tate,Cti pot rAbpunde exlgenţei amatorilor ,i normelor HI-FI .


,
\
l
1I , 1
,.,
iJ J
N N

"' - "
oJ .,-,
~
• •
p •
i: H' 1P F
11 ...

1 t I
FZ14!. C

• .
-
,.~,

mll.( qOLt .. '1'"


. i .•
-+
~.
'. , ...

• .2 t Jll. -J
- Q'l(J;{ Jr 3
-J


oI'll1nd~lf' pentru II' w

\"
mJ'l
"8118 Puterea mlUI·
dlll\ţn caral ts,jlll lcă
I
12a
Impedanţa B.n., puterea maximA
de utilizare 10 VA, frecvenţa de
rezonanta 50 Hz. UtilizeazA magnet
cu feritA.

, ,
Puter" maltlm6da utlllzare6 VA
Impedan1a nomlnalt 4.n., frecvenla
de rezonllnţl 1~t50 Hz, folo-
18şta magnet permanent.

Acest tip de dlfuzoar. au Impe-


dll.nţade SA , puterea maximA
U,8 W. FIInd de tip miniaturA, fo-
loselc magnet metalic.

",

, .. S
-

I I I

I j

P Itlr..
mpedll'lla
d. "n16 Ir
"'l>

PIUI!" m )'ml VA..lmpodoin


• tr, '1enţ6 d reZOl'llln,'
12!1 Hl. magnet d. lell!a

130
----~------~.---' .
......
AmPLIFIIATDR 1 •
. I •
.~

••• " •••


,

lDOW ! '
, ~~o ...
•••
. .
-. •
o• • ,

, .\r.r

Multi con.tructerl Imatorl dl.- .. faet din «Iod ,1 din anod .


I. M.
il':1 'uc.,'" "' 1
pun de m.tarl.l, rlm... d. II E~Jul final lucr&