Sunteți pe pagina 1din 63

goale, au jucat aqa dar rolul eminammt util dc rezervor

de maturatie, fnlesnind recolta gi tnmagazinarer mkrif


Pn stup".
Acest argument a fost studiat 81 verificat In practia '
personal d~ un alt mare invatat apicultar, Hommel, care
?n u r n rezultktelor cbtjnute, toti cei 20 de stupi ee-i
avea proprietate erau al dui t i din tipul Layem cu dt e
30 (treizkd) rame de 3 / 4 0 cm. Sigurul partizan am-
vins a1 acestui fel de stupi,,- Layens cu 30 rame -
cunoscut de mine tn tara.nwistril, este d. C. Sachela-
ride, fost Director General in Mlm'sterul Agticultrsrli
(Pensiooar). Igi are stupina In comuna
Dambovita.
. .
. . . . . *
.
. .
-. + .
. : r ..
wm che LAYBrn
.I I I .
,,,, $33 -
..
-. '
dus stuptll Zayms8 &lo 20, I& ld &m&, rk
gi cmstruct.ir dadcia.
In rartmat, ER atam ds obma@i tl i & ' ft ~aul t at eh
c e mt i i f i r mk a EZJSC~ @f k rdjl pactic rp-ic~l. ,
Layensl r dctemoin~t pirFn
dimearu'wnra ma mrili cosrvnmbZ211 a zmd MIk
?&It dcfitlfffv, ctpmm ma mi psk1viB a
I ~ul nf d dbrilblm, Rezultafiul praefS~ 1 1 aaslii~b h r - '
vrgunl s'au mnmlixrt fn stupul mi
*
tc uroc (I obwm~ni l c' bt by& nr pt
vim la planklo meUkre, d d gl pad la dLSII).mi @
-
dtZnsul fmxwm, pugd au fast ads1twB mSuW@@ '
cari a'au ocupt etl stulcaSu3 me' aeib~mYe,* ' .
Pentru r qungc Ya un rml t at utO& a h t mvoia o$
Layens ss; f a d MdelunNe regetate ab~ervi@nf p
crestele munglllor, pe platwm mllnolm rmjddurlta 81
la adanal vailar Frantei qi EEZuev&
.b ow - Jce Loyew - se. EK& cil B &@*a-
turOL destul de ri dt al i esrd wemP pentra. poducerea
nectarului tn flotp, mace este adcvbat pmtr&fltt~ plantek
de varh, pirtru c i el@ w naw in ~et aSf & etpd a a-
nulul, fns8 la fncepuful prindiveF11, de mulfe mi umle
specii de fiori coo@ n~ectar din k I g q ql la o tern*
'.. ; nturi4 dest111 cie scobor8t4, $.i a a r s t r pdr u pn
,
a d a i"nf2orirPI lor tcorespllnde cu awa@i kmperaturile-
A mai demonstrat infiaezltn pe m e &mStul, tcrennl,
+ :' +altitudnea ~i latltudinen, o are asupm dkltfbajrii plan*
!- , . . telor pe suprafafa pdlmhtului qi asuprpzr el bddi , aum-
;, ;: ,,'- rilor la plaotele melifere.
Din cercet2lrile facute 8 ajupsl k t a m Cg in
" , mad obhnult exlrtS o miwe vPFiabUtate fn ah$ a-
- / .
.
mat To putera de micrepe a plantelor melifere, Pa whi b
dad perhada mlifet8 erta W t e puternid, rn&jari~ka
I -s
GWKktS & LAYENS
sped& pradvc nectar in acelag t i m~ , dat pe 1ndmr6
ce secretla neclmlai scad&, specill& cek mi metifere
sunf cele dhttdi abandonate de afiifla Cad o specie
folrrte p@n melifer&, dil ne a r , putem fi aprwpe sfgari
toate ptntele melifere, afunoi, produc neetar. Din
potrid, cand alblneb mrceteaJ pe cele mai melifere,.
putem fi iaraqi siguri cil fbri k putin metifere in tim-
pul acela nu prpdac nectar. Apt dar, lnffun timp de
cules slab, albinele nu cercetaid dccdt flwile can' pro-.
duc cel mai malt nectar.
De asemem%, Layens fa u r n cercet-grilar $ale a
precizat cil daca o s p d e a unul $en o o m e este me-
libit, nu tototdeauna @ celehlte spdi ak acelulag p
sunt tot melifexe.
A My-debonstrat d, sontrar weclinBi cureate a mu!-
tm.: botani$l$ gi, apicultpri, nu e deajans obskrvarea flo-
, dl@ 8 6 wn-grhdinile Manice QI pami, de pc cmi
dbine~e c u k i w. t aq ca a sc crewlil a acelc phote
sunt rneliferr*' O'hservafii a8tguitom-c pi ateqte facute fn
dean dB un an tntreg Yn-gradinit botanfd din. Paris,
angi care se afk4 qi o stup%&, au duo la constatarea 134
m t prwedeu dii rezultate falp, dci tngll@mbtele gi
stropirUe lavorizcazi4 mult pmducerea neckruhri.
,De multe uri,'zlce Layens, dhcandu-8141 la amp ca
sii herborizez; nu mai vedparn nki o olbin% pe acelea$
wch' cart Pn griidina bolankl erau pUw de albine".
C;i, d. se Plscvediateze de infIuenp cl.lmatului asupra
producvunii nectarul'ui, Layens, pc cemWrSle fB-
cute de el personal in Fran@ @ Et ve h a mi rugat p
an prieren botanist diskins, sZI fad obervatiuni] asupra
plantelor melikre din ~os v &~i a. Wt a t c l l a fwt d tn
Norlregia S'au dovedit a da mult nectar nummase
plante foarte- cotnbne ln 'Frank, pep cad. ,?a ad nu
s'a d mt . ap,isap.nnSd o albfa. (,Bulktln d'AAplarltu~.~
de la Suisse I?orhrr;ldee- Nr. 2 Fevrier, 1884).
l i g a n I @ c o p ~ a : , ! l q n d l e w e e l s a : , e ' u a l q s d w g u ! t S q R
m a s u a A e q r u n 4 u l n a p d n p * a l e 3 n 3 ' r p y u u o g w s e g
u a p ~ r u a p m e ! S l s p e l o q a l a J a t u n : , a r a ~ o q e p b ~ u j q o ~ ,
' g . r n l l n 3 ! d e a p a ' l e l e l l a p ! J O J ! ! J ~ S ! I ~ n w a p ' ~ & I ~ ! J I u o ~
a 1 J I n l Z r p s n d s u e ? o a j s g t ( l a l u u w u o + s e g n : , ~ J E X J ~ a
~ e j o a a ! ) . a n b ! l ~ r d u o ~ j v 3 p q v J t x ~ 3 j w o r p & , y * a
- s u a d o q l n d n ~ s ' a u p y o A a g l E s a p Q r l ~ a !
i o b n I M J S U O ~ a l a o d a s u r n , l ! l n l u p [ . a k b a q j g ~ e t s a ~ n
u ~ 6 , ~ a ~ p ~ 3 u s a y m s a p a n b l u i o u o p u o p i n ~ ~ s u o ~ "
* a p Z o O u j a n s o l o j 1 j e n ; r ) r i & ~ . g r n q n a $ e
a p ! ! b q a p u ! l d n a a i e q a ~ l t r : , o a l s a ! , , s a l / ~ a q ! ~ s a 7 " ~
. n . r q a p e l e p o , . u u ! p 1 n 3 p e , l a l e 3 g ~ n ~ l 0 3 ! d e
a p a l l m r , t q l L U ! i d a r l s E a 3 y ' P ~ I u l y l n i e d e ' , s a u
- l a p o l U S ~ ? P ? J O J ~ S a p J D ~ S 3 1 I j a Q V S a p 2 8 o n 2 l 3 " ' 9
.
' e h a l p s n p o l a a r u u e ' ~ u a p a a ~ d ~ n l o ~ ! d e ~ u j ' 4 1 1 3 3
u p ' , a m n n q d g r , p s a n b ! j v ~ d s a g u q j a d x a s a p r l n o ~ ~ * s
' * p o ~ l n > k d t a n q u a d a J ! l
' - 3 a i d p n l r j s a p u ! ~ d n . ~ ' , s r n a j l n 3 ! d u \ x n v s l ~ a s u o ~ " . p
.
' ! n o g l a p d w ! ~ a u l d n j s p u n ! u a m p w a . a j a l e # n z a r a i l : ,
- s a p I n A o l n e X E D U J ' , ? l o $ / r a y z n f u n , p a J ! n p u o a m .
- ~ o J & d a 3 q I n J
- o ) l n q d e a a j a l a o d a 1 a m a d g d a ~ B a l a I a d p u ! d d u l p
~ g g l a n l n l l s a e r u a ~ o 3 U J ' , ? ~ ? s n ] f l J a y a n & g ' * Z
* s ! ~ s s n e , s q g 3 u ! p p n l l n a ! d e a p ! ! J K : , a u a q ! e m a l a : , u ! p
'
e u n a l e o d a a J e s ' , a ~ n j ? n q d v , p j a l d u r o 3 s ~ n o 3 * I
: a ~ e d p u p d f e u a l a 3 a d 3 % a ) u 1 m e
a r e : , a q q p ' a s l m s p g a n l a p a m ! j l n r u o a l e s u a b e ~
. de mart valoare botani d # a@coUI : ,Flare compl2le
portative & la F r m et de la Snissu gi .Tableaux
sin~pfiques deIa fIor@ de France". .
&pi4 rnoarlea lui Layem, Bonnier a scrls fcrrnecil-
toarea d,escrkre biografid asugra lui Layens: ,,Gear-
ges de Layens la Huez' pe care am Inglobat-o in a-
cest vdum, tiilailcitil In .romdaegte, Pn colaboaare cu
d-na Eugenia Dabija.
QEORQES d e L I V E N S
Cours Cornplet d'Apiculture
par G. de Layens et Gaston Bonnier
Recenzie publ l cat l fn r e v ma .Ro&L Api-
colii" No. 12 - lW, m pflejul comettio-
*{I a 100 ani dela n q t e r e a lui
Georges de Layens..
E paate una din cele rnai bune car ~i de apiculttlra
din cBM s'au seris, ~i atunci cPnd a ap3rut a rbpuns
urtei necesititi mult ~irnvtti de a t r e aplcultorii din
Franta gi din toata lurneir @ efectele binefadtaare ale
aCe&Ui Curs compkt de Apiculturd, n'a fnfIrziat &i se
produd. Cartea aceasfa, devenitB celebril imediat duM
aparitie, a ajutat h e n s de mult la desvoItsrea gi per-
fectimres apiculturii din Franta 81 din alte fan'. Cu
atat mi mult astizi, c%nd nu rnai eat2 adrnisiM1 ca a-
picultom1 ail fie lipeit de acele cunogtlnte generale kk-
nice, cari formeaea coronamentul euturii profedonale, ea
trebue cunoscum ~i aiudiaia de apicultoril romani. Eu,
nu c u n m o alti carte mai bine s a i d $l tatocmit8, dio
punct de vedere al aran@rii ei expunerli materiei, gi
care sB corecpundil mai bine rostului gi scopuZui pen-
tru care a fast scrisa, m manualul acesta.
Apicultorul de ast&i trebue scT eunmxd albinde, c u
08te subtilitiitilz viegi lor, colonia cu inkeg rmtul Pn-
tocmirii ei, stupul cu metadele cele mai patrivite de
mallipulare, notiuaile de studju ale localitiltii unde Ifi
aret or1 UU& m a 8a-gi -e:sta@na, pretum gi toate
operapunile .#i' ,fbgdjisik ce sunt n@.cenlre tcl cursul unuf
an 4n!r?o stupioil$ fie ea olcbltuitil din stupi cu rame mo-
bile, .fie din stupi primitivi.
I3 bine, Cursul complet de apiurlfutd a lul Geargm
de Layebs; abunda bn txpltcafll de accst gen, a r i sunt
Insatite sde des-ene rrtistlc executate ti de rezamah
apzate dupa fiecare capitrl, fixAnd u$ar ~i definitiv in
mintea'cetitoruhi, notiunjlt de mai $us.
Numai du@ ce sgicultorul va fnvdto pi va s v u clar
in minte no#iunik fundamentale de aol'mWd gf vii cu-
noagte rmprejurarile ce pot fnlesnl mu ingreula mesexia
sa, ?pi va putea cia precis s m a de ce un stup a, dat
atata mkre, de ce alp1 a' dat mai pf i n $I rltul n'a dat
de loc, In aceleagi condi$uai de mcdiu amMant 91 cEe
fngrijlre din partea s(uparu1ui. $1 nomai atunci va avea
' h f i c i i mai ,marl', gi igl va exercita memia cu m2ui
multii tngere de inhna, dnd va fntslege ~i va gti a
preveni ,orice neajuns, rebbbjlhd sigur pi fW dibairl $i
presupuneri, artnonia ce trebue s3 demnersd fntre co-
bda-.de ~albine..din stitip, limp $1 natura, conform8 ca
scopuf pi rostul pe care fiecare luau trebue a-1 aOba
pe pamilnt.
Aceste sunt .cr>nsIderatiunile ce m-au fmt sugerate de
&tea. Cursului complet de apimfturd a lui Lay- 61
Bonnier, cam nyi .bin@ d d t multe alte manuale, bn-
plinegte un seep educativ, prin acela d ,pune la En&-
m8nii,.cu rnijloace *uimitaa dc simple, chre Si ffwmoase,
explicivea Zatregei #tiink gi practice apbl e.
Luctrrea cupridde' 4.45 pgini @ este ilusht8 cu 246
splendide flguri de knt e dupil mtur%.
lnchei ~ecenzia aceasta, & ca ornagla cu prihjul
.
fmplfnME a' 1m,ant d i la mskreix lni Layeus, cu r i b
pe cam hnb pf prevowl mu prim, 6 % ,N. G.
*
&enie din ~B' i #, rf~Efisemnat fa rwiarta mBulei&ul A-
~ I Ml ~ q~ [ Q~ mt i l 119127, p, 151, dhctpHnr
fn trd tmpitrde I nW
wl. Aratl aploi cum
d b apitols saccedvg : ~peraffUn.~k! &
.primBvara. prirnului 9a, spetra#unSle din vrta pgimulrd
,MI, apw~adl C clEn t m m prinsuhi ra, sppe;rafhmiJe
;din p ~ v a r a celni dr? sl Mica aa,
. vm gi tabma ahti de al doilea an,
+ gtk .&tW, $4Ufnp.. ,
.Nu, t.;&adu& fn -tea dgr e am dln wile. .
,eele'.tt1a4' :la@ pusc ia cmtribu* de s df ol B mqal
:~p.icoli*. -
Cartea tlmsta se .facepe cu o m m *
taSI pf&& -de h&i@u la opdca n mat?i
tmll .WSk. *
.Qef I;aptns* k r p k lb@. Labmaw01 d'i bib-
ict* vsg@aC dl. Fmtalmbleau, En !nil 1897 * l e
1) Prefafa . . . . . . . . . . . . . 5
2) Cuvinte despre G. de Layens . . ,, , . + 7
3) La moariea lui G. da Layem . .;*-J.-.. .- " I 1
4) Georger de Loyt m . . . . . . @@ 13
5) Georges tie Layens la Huez ;i'F?$.- 33
6) Din obsarva fiuniie apicole ate 'ti{
George de Layens . . . . . . . 45
7) Opr2le lui Gcorges de Layew . . . . 55
8') Cours complet dApiculfure (Recenzie) . 57
9) Tabela figurilor . . . . . . . . . . 61