Sunteți pe pagina 1din 30

CONTWIBUTIA ALBINELBR PA. SPOWIREA:.

PRODUCPlEl AORQPOMICQLE $I FORESTlERE


..

Dr. ing. I. C ~ N U

II.
c

'

-.

lt,n ultim~iiani rohl albilnelor meli'fere in polenkarea plantelor a crescut substantiil,, deoarece prin aplirarka pe suprafeje .tot mai mari a tratzmei;,te!or chimice pntru combaterea bolilor qi a dxunZtori!or din sectoarele agricol, Qomicol rii forestier, num&-ul bondarilor Si a celor:a!te hsecte poleniiatoare a scZzut s h titor, iar ?n unele zone cu trammente rnai intensive, acestha au dispirut tproape ampler. b literatura de specialitate se citeaz; numeroase exemple, cind rcgiuni htregi . de pe glob Ecregi:st~eazZ anual pienderi importante de recolte de seminte $i r'fructe, datorit; absentei insectelor polenizatoare si, in special, a lips& de d'

b&e pentru ' e f ~ t u a t e a unei .polerfizZri sa.

turate. . ,. . . Este intkesant de rnani~mat. cg- spokuiniIe ,sup!ian?ptare de prodxyie obfihte prin Qolenizarea cu ajutorul al&dinelor,., laprincipalele p!anteu $i culturi-entomofdq sint Pri medie, urmatoarele, '1'0 : 30- 6 0 : ~ - floarea-soarelui - r a p i g de roamnZ : $i mu$tar 30- 40.; semkcerii de ,lucemZ . - 50- .60; -=dCerii de t i f o i ro$u 200-.50(7.; - semincerii de . sparceti' 200-250 ;. t b o s t h ~ a ~..e '. 200-400.; - pomii roditori , 50- 60 ; 10- 30 ; - vita de vie 30- 60 ; - semkerii forestieri
'

'

Fig.

1. Stupitla Institr~tului de cerceticre fr producpe

pentru apiculturii zalorificii cu mxirnrcrn de ran-

dament culesul d e nectrlr

$i polen d e la r a p i ~ d .
,

obti*nerea de recolte mai slab $i de calitate irnferioar;. In cadrul I n d t u n J u i be tercmre $i 'rproductie pentru apicultu& a 1 Asociatiei CrescZtorilor de Mlbine s-au stabilit urmitoarele norme minime de polenizare pentru principallele planrce ~i culturi entomafile (In efectiv de familii de albinelha) : - la floarea-soarelui. 1-2 ; - la rapit; $i mwtar 3-4 ; - la coriandru 3-4; - la semincerii de lucern; 6-8 ; - la semincerii de spamet; 2-3 ; ' *la mincerii de trifoi 4-6 ; - Ia semincerii lagumicoli 2-4 ; - la bost;noase intercalate 0,l-0,5 ; - la loturi de haridare : floarea-soarelui, .plants leg lrmicde , dilferlte plante fwajere etc. 4-6 ; 2-3- ; - la pomii roditori - la vita de vie 1-2 ; - la semincerii dorestieri si fructe de pzdure 1-2. ' M m t i o n h c; activitatea de palenkare a Sllbinelor melifere nu se limiteaz; numai la plantele cultivate, ci aceasta cup r h d e $i dlora spontan; erbacee $ arborescent;. Astfel, contribuie da polenizarea plantelor din finetele de deal de munte, precum $i cele din lumimi$urile de p a u r e . Aicl cresc drecvent specii rnelifere decrsebit de valoroase, prescum sparFig. 2. Prin polenizarea cu ajutorul albinelor se ceG, trifoi, sulbfinZ, grminee perene (poobrine o fructificatie bogatd $i serninte de calilenifere), care in urma paleniziirii cu tare superioard. "ajutorul albinelor fructilficZ abundent qi ririi potm.tialu1ui biologic aI G t o m l o r fd f m 92 .erninye dc bung caliplante. hbfel, semiatele hibride okqinute, taw, asigidridu~seas& o hkmf &tanc s nrmare a, polenizhrii hcrucipte, p : e ~ p&ml mare p&&,$4bnimalc zinG o capzitate $i energie germinatlv_a. b a t h , fol&are ca : fszani, prepdip; superioar;, ceea ce are ca rezultat o raciockitori; veverip, iepk, c"aprioarz etc. szrire m i uniifom; $i mai rapid; (fig. 2). 9n cancluzie, fn M e r e s obimi&-de TosdatZ, printr-o polenizare carespunrecolte s u p e r i m , , d t din pmct de ~ e - ' Gtoare a cdturilor se realizeaz; o fructidere cantitazilv, F i onitate agro-p~ ficare mai u n i f o d $i mai preoace, rgmicolZ, ca $Si uni&?ile f m t i e r e care att spectiv a xhaturizare rnai thnpurie, caa P n raza lor & activitxte paiduri gi plance prevbnc-.adesea 6 pagube de .retalii masive, c k r t i a w p d u c e r P de macdG. Dimpmri-VZ, o pdeqizare tardivl tetial seminca p r e m gi f r u e de dure, trebuie sZ-gi asigurc din vrmne nc$ ~ t u t a t id i e t e d o 4ntErziere a mav t r u efecde recoltaie $i 0 expunere de du- cesarul de famihi de alrat5 mai lung; Ia atacuI &un~torilor tuarea in tianpul optim a polenizkii saturate cu ajutorul albinelor. anilnali gi vegetal;, m a ce are & unnare Trebuie subliniat c l aceste date Znt oriktative, ele pudnd fi &p$ite fn cond$i favorabile de mi~rocli~mat $i puterea faaniliilor de albine sau, dimpotrivi, s; se realizeze numai o eficient; minim; la polenizare cPt $i la cules, atunci d n d nu se iau, ?n consideratie rnZsurile obligatorii prevZzute, precum : puterea familiei, distanta fat; de lan, repere de orientare a albinelor, Pndeosebi la floarea-soarelui $i la rapit; (fig. 1). De fapt, contributia albinelor ?n polenizaiea plantelor entomofile nu se rezuml numai la sporuri cantitative de recolt;, ci se concretized $i prin crgterea substaniwlii a calitztii prduselor ob~ute. Aceastz crepere califtativii se reflect; at'l^tasupra mzrimii $i simetriei fructelor $i a semintelor, cit $i asupra spo~

cis

a-

+-

'

w
2.

C'

..

t . 'Z 9-Z Ut aju!~d u ~ - ~ a r91 r z );.drip z==o!q= aIFz c +m a p l r p s r . 1 ~ ~unr 3 we3 y p <,,a~ntp13 Y F z m 3pUIJOU $9XK)3 U; '3ZpW -1dv'p a?&m~ga n A q qut q olm!wd .!!mpuoJ apquaans u~>%reh $s !ode !$ + A O ~ ~ ~ ~ s m po1~a3.1a3 0 3 ap a a l o a Jo~Slp ~ o p ~ 1 3 U u&~~u!mxa S t s : und -KW S ! asnpu03 'andastxm som%p ' a s r r r q -old ' 1 0 3 ! 1 n!nlsax m a l ap aweas p u ~ l ' @ Z U U ~ X Imun ~ lenarn yW Z J ~ S Z ) C K U ~ I '!Snloi pp!& e + ~ e s d u; ~ s d d@-lei aru'~nt?%u a i q s a s m ap, xajdum alsa p u p , pie5 q g p n ap , l:cps&ap a s a w n at amp adsf I s a v .(wqod 9 a1ap) S ! ~imoduq 'ap p d g alsa nu ~ 0 1 ~ amaFn1 m l a q l l e tpupsap ~ . r n3 q 't?ag-eur a p .K+I~I?Fns a!uzsy lscq ntr nu Eamm durp ale3 u g 'apz t - 5 ap FJp uf &uel 9 ' ~ J O 92 ap ?%d ptut ap p s ~ p n; a m 1 S ! !no p!u ~ J O I ~ u ;D leq ne nu '13upsuf u!p *am0%~33nr y-qe y u a p am3 ~ d t r lap? j f - ~zdnp l e y ayy&e_3 1UJS q[1330q PUS3 a E l h m 3173 l q s y q ' n {. ~ a!" 211 8 ~ d n p n!%dp r u p aleales ap a11310g . a q q e ap !!I!LUZJ ap p ~ y . m u~ t ?p6q.xd u; p u t zwa;qnp !SJ 'xI~A~'?S' ap -!xloq y p ? n pa ~ d q s HZJ !S-ES a e y l IS !m8y m p pn!og uf a~ei!urryle_f 'a~remmd .10;!!1!mj , ~ n ~ p -ma U ; a1nTj ~B!~!J!IJV !J??~WUJ upd '1op31!w e h!snpu! ' ~ m x o m s a u:ina!.laa - o ~ dap a q e ap ~ ~ ! w e ea j a p ~Jnsold 9 : a0 $ n p p o ~ ~ d ayrdms s ~ !!I.I~ 1n:pls d 'qy. L ap Iep!u IS 1 ~ m y a ~ pstwt~ !odv -p!zdzs alsa -1oq apz . , z/r g ~ d n p e?qe ~3 'urau!iai as '19 ( y e t u ~0@3d~!) . ?l~ppU'C[s ) ? _ i ~ f u a d o l d ap z m q ,n3 lpwnu atruElq ITS Exeur ap aIauel - ali~z~a~e - dury a n > uj 'no ap n!pq

'~uq ap rips apz 211

.molqolne allseou !au!qle e s3!urouo~a aJapaA ap' a3und UF a s e o l q w q I E J ~'a>!%lfflq rop~!insur e a i e ~ a u a % ~ 1 1 p a!nqyuo:, ' a ~ ! j j u n ~ 4n d p -q~d earcl~adsa~au aes e a ~ a f e o d n ~ aupd u '!iednJs u p al1cd wtk trip- el a l e 4 -!A!J~ 'au!dnls Jmn, Inlaa!u e[ aln>ej aI!Je$elsuor, el !euxnu 'psu! ( M ~ J!oa em czearu -Jn ale3 aprnpuy Uf 'aluarun&e JseoJamnu asape . ~ o das 'res.wau apa !em ~ s e p ?!tern - n j E y s a > e [nug!~ds UI '!g3>e~d !alsa>e e tgj!$u!!~f eaJnuamepunf ap p n s p alem FIE apuidap !a etuaprp pnlol 'p!j=teld aa!quJalapu! o p u p mud UL ' a m e ~ n q n ~ ! d !bp e ' p ea~a8u!auo3, ~ W n3 J mlge ps Euareapu! ern 'le~olsed !n[n]?r$nrs e ale'dun[apu! !S al!nzq!qD !!ap!a?e~d e !t au!q[e ap ~ol!![!mej e a[euo!ie~ !!~au!ia~lut !!la3Sa.n aJesa>au q@B!!~4 Jo~alu!tfoun~e 'apz ap !ue !$ !ue ednp 'ensem el!qe~da>~d ut ea~!insuI

ouH larve larve larve lame

o zi 2 zile 3, ziie 4 zi~e

1 ii; 1 Z;. 1 8; 1 i:g

Din examinarea acestor date resuld cum 2 u se poate rnai clar cZ pe misur; ce anatcile se obiin din h t c i ,cgpkite la. un interval din ce in ce rnai redus, in raport'cu cel normal d e 8 112 zille, adicZ din lawe din ce Cn ce rnai in virstZ, ?$a cum se petrec lwrurile in cazul mZtcllor obtinute din botci de salvare, .in.n aceeaqi , ~ Z m r Zgrputatea mZtcilor, numzrul tuburilor ovimgene, +olulnul spermatecii cit $i numirul spermatomizilor sc& . $i Pn final se olbjin anztci d e calitate:,neco.respunzztoare, libsite de poten~ialul biologic superior care caracterizeaz; albina noastrz- autohton;, '. . . Mai esF nevoie .sZ rnai amintim c; trhtorii roiurilor formate i n n conditiile rnai sus aritate,' Imperechid mZtcile provenie din botci de salvare contribuie $i hai anult la degenerarea familiilor de al-, bine ? -Atunci c h d apreciem calitatea familiilor d e albine este necesar ca o dat; au aprecierea mZtci8lor si a nm;rului de albine dinltr-o familie s; nu neglii&n niciodati si calitatea albinelor. Din ;&ate sht suficiente .&yezi c; de acest important criteriu nu se tine seama $i familiile de albine conthug s a i e anreciate, mai htotdeauna dupZ numgrul de aIbine, omitEndu-se faptul c; puterea real; a unei fasmilii d e albine este datZ atPt de numZml albinelor cPt $i de calitatea acesmra, calitatea P n l . avEn!d un rol do'

suri!or principale; familiik de albine de putere ,,aparenta mijlocie realizeazi .producgii rnai mari decPt familiile de putere ,,aparentK.mai mare. Exglicatia ? I n primu1 caz avem un n y Z r ceva rnai redus de albine dar &ere $ ide calitate iar i n n a1 doilea caz, d g i , ~ o p u l a ~ ieste a rnai numeroasi, t o t q i albinele d n t uzate .$ inferioare din punct de vadere calitativ. Se cuvine, deci, ca prim prezenta unei prewupZri continue $i rpermanente sii realizzan o h b i n a r e $i rnai compleG a $tisinlei cu practica apical; $i s ; contribuim cint mai'mult la ameliorarea albinei noastre autohrone.

'

'' ''
+

,,Dealdel, riu rare sPnt cazurile clnd swpati-i practiciesli observZ cZ E n conditii 1-egale de- cules, E n special ?.n timpul cule-

Colegiul de redac$ie al revistei i ,,Apicultura in RomBniaw multu- * meqte tuturror cititoriloi qi cola- f boratcrilor pehtru felicit%rile tri- ! mire redac(iei cu ocazia nnului -? Nou ji a anirerririi a 60 de mi ! ! de aparitib a publica$iei noartre. 4 +

UlMlTOAREA C,4pAClrATE .DE .REZISTENTA LA GER A . ALBINEI ..


I . IONESCU
Cercetiri Pndelungate $i observatii ale apicultorilor experhentali ,din tara, noas& qi de pe altt: meleaguri au demonstrat deplh rezilstenta uhitoare a albinelor la geruri dintre cele srlai aspred Experianentiri mtabile ?n zonele temperate $i cele nordice (Cahada, Peninsula ScandinavZ, S.U.A. etc.) au convins c i o bun; iernare a Jbinelor a t e in interdependent; cu orgmizarea bun; a ventilatiei la urdinig. Gshstruirea stupilor' cu pereti dubli, c G t q i r e a acestora cu rnateriale izolatoare, iernarea h ,cojoaceu, in sere, pivnite, magazii etc., precum $i numeroase sistme electrice ade Snc2lzire nu au influentat cu n h i c sau au dzunat bunei iernzri a albinelor. $tiinla n c a relevat c; albinele, sprk deosebire de celelalte anirnale poichilotemne, s h t dotate de naturi cu abilitateo de a ajusta diferenta temperaturii exterio~e la. cea necesaG p;heanului penrru 0 buna krnare. Acwsti fun'ctie d e ajustare actioneazi cu succes fir; kolaredstu$lor la temperaturi de peste -54C. EXperientele m dovedit totodat; - dup? cum conc:uzioneazZ numerovi cercetZtor_r printre care Bishop $i Hili [S.U.A.) ca ,nu este necesari izolaaea ci ventilatia:. C. D. %ens ne furnizeazi P n $us impontantul a m b u n t c i akinele P$i asigur; la partea exterioar; a ghemului o tem-

peratutg de 6 5 C iar. ?n c ~ n t r ~ l % ~ t e ? ~ f ~ f i " de 24,5"C (intre 30-36'C'cind are puiet de hrkit). P i n i la ce temperaturi kxtbrioar~ sz ajusteze albinde ternperatura minima de 6,5"C la partea exterioa~; a &emului ? La pesw .-54OC d u p " a se precizeaz; mai sus, i& Huber a bragistrat o diferen~; de 50C Pntre teanperatura din amosferZ $i cea din stup. . iEn lumina datelor de an+ sus se cere s i accept& necesitatea investigirii unor metode noi de iernare, abandonPnd teama exkgerat; de frig pe care o manifest& atunci chd abordim cu stupii n q t r i acest; prob1em2. StrPmtorarea exagerat; a urdini~ului pe care o practi&m P n prezent (circa 1 om pentru fiecare ram; din cuirbul de iernare), duce inevitabil la acmularea i n stup a unei cantititi sufocante de bioxid de carbon cu consecinte nefaste, prezentate in parte, in revista noastr; nr. 10/1984. 0 aerisire mult mai degajatl l a urdini$, .in ' perioada de iernare, prezimi $i a b m t ~ j u lcZ apiculmrul poate dirija ?nceperea unasiv; a pontei . prim"aara in func~ie de prognoza meteo $i laparilia polenului fn naturi prin declangarea operatiilor cunoscute (strimtorarea urdhi~ u l u i$i a cuibului, hGnirii de &dare). Problems organizzrii -ierniri &inelor a t e desigur cornplexZ cu nulneroase interaqjuni qi interdependente (faunilii puternice $ shztqase, i hran; suficient; etc.) dar aspectd abordat este cornpatiGI cu a c e a t i complexitate $i trebuie s i ne ivspire experimenGri $i noi solutii pe .ma; sura nivelului Pnalt la care este situata apicultura romaneuci.

00 00 O0

00 00

1300 fabricat 1980 echIpatH cu remorc: apicol: pentru 20 farnil;. Telef. 950128842, Reghi&. I:( . VIND 30 iamilii alb-i; o r i z ~ t a l i$i verticali. RHdulescu Ion, PIoiqti-Vest, str. Dianei n r . . 20, bloc 4, ap. 1, tclef. 971/50461. (4) VlND pavilion apicol cu n u f j d familii 48 locuri. Teief. 946133679,BrZIa, .urn.: seara. (5) VtND pavilion apicol 48 familii, trxtiune ARO. Com. $rcfZnc?ri, nr. 75, jud. hr q . Telef.ll. ?6)

VIND Dacia

,I
'

Cele doui celule se unesc prin apisare li eranqare Entre pou2 degete, apoi ~se fixeaz; pe urn fagure g d prin .i~ltero alternativii la trans- madiul unei vise de strmi. Prokenrul de aoceptare a fost initial vazarea Iarvelor , de 50-600/0 (8 familii starter au primit Dr. med. vet. E . SCINSTER cite 60 celule mie, din care au acceptat dte 30-35 botci). Ulterior s-a dovedit Apicultorul convins de uti~litateaS ~ K - cg foma ,& adat; pot$a$elor ptiei are 'strict; nevoie de isistem de tru a, rezista mai bela a fast crestere didjati a m;wilor, tinind m a cams accept;rii relativ scgute, deoarea c; matca de prkilg are prolprietatea de a apicultorul profesionist M. Schell, care matismite descendem~ilor calitZtile valoconduce o fern; cu 2 000 familii de alroase. in c d r u l 1.O.M. Sibiu, mi-a PreTrqSvazarea larvelor fijnd 0 ~ucrat-e' metoda $i a modificat forma, f010migsloas;, care necesit; vedere fear-e lust bung ~i "indeaninare deosebit;, nu $-a sind potiraqe ob%nuite, gzurite la baz;, putut t i ~ t i g arZspPndire i n m n a t ; 'prina ciror lmangine liberg a fost nivelat: cu tre micii apicultori. Unii 0 refuzz din lama unvi cutit Pncilzit, pentru a reprincipiu! pri~ind-o o intervenie bruZista la ap+rare uSoar;. tali5 vvlata tinefei larve. . Cu a&ste potirw, nu mai halte de Se prefer; metcde mai iimple $i aa8-10 mm acksta 4 obtinut o acceptare turals la. cafe materialul -de prisil; se de aproape 100o/o. ~relucreaz5sub forma fagurelui tsiat P n knicerc, f i ~ i isau cuibu;; respectiv celule mlitare cu ou; sau larve de o zl. Pe aceste celule de Jucrztoare albinele construiesc botci de salvare cu diametrul fntre 7-8 mm, " I t h p ce potiragc!e artificiale sine turnate-cu diametrul cle 9 mm. 2n tonsecint;, se &tin partial mzwi mici, .debile .yi de productivitate slab;, pe care albinele adeseori .le w h h b Z lini~tit. Pentru a coiespunde cerinyelor de baz;, respectiv crqterea larvei neatinse

UIVIREA CELULEL OR-

. .qoar;

ere

De la faunilia de pr"ailZ am detqat o por~iune de 5 x 12 cun dintr-un fagure nou clZdit, cu larve abia eclozbnate. Una din laturile portiunii de fagure aim scurtat-o la jumstatea adincimii celulelor, apoi am tiiat in &ii $i in celule sblitare (circa 60 jyc.). Cu un pix am 1 5 git celula scurtata, a p i a m suprapus potiraw1 ggurit ca larva care plutqte in lZp.E;~oruL ei sa ajung; & I mijlocul oridGului de la haza potirqului.

Fig. 1. Material de crevtere a m5tcilor : a) botci din cearz perforate (stg.) ; calapoade pentru botci (dr.) ; b) botci ,fixate conform metodei descrise ; c) botci crescute czpzcite.

ramelor :ocupate. anterior, inclusiv .do12 . .fivantapde m d e i snint. evid&te : - uni+ea celulelor a t e mult rnai pi- rame de crestere. Lateral se pune 0 dia$i*un hGnitor U ~ U C . Larvele se dib%ie ma- fr* 6. ,.pretentioas; .$i rnlkita introduc in- familiir dupZ 4 - 4 ore de la. m;sur- . d d t . transnd b: mai va;farea ;lamelor. E ~se , psete, p b t r u o~fanizare.H&irea pin: la cZpZtire, se . ,,' face cu miere floral; dimiinea~a$i la acrqterea ,mztcilor ~e ,& propAu din oricare stupin: ; >: . miazi. . . Metoda se recornand: 6 ; . fie folosi6 - se pot folosi k r & in ~nirs&de nu- ' .. mdi $ma ore, a e x i ~ t a t ; 0 deln mt sezonul, rezulratele cele mai bune . . fiirtd &tinute ?n,s; h perioada roitului,. ducem doar dupZ m i c i ' m e de lZpti9or .. . . , . care sclipesc pe fundul. celulei. Se recom a d ; a se folasi~ ,numai. Jarve. a. c b o r ., ~2tevapreciziid segmentare 2nci nu este vizibil;? deci In .. virst; de 24-36 ore,;. , . . , -. - . Pentru confectionarea . potirqelor . .hwa r;m;,ne nemipcat; l;Pt;Sorul , ci. or$ re. pm ,pmluma q o r ( l ~ ~ rA w kn;) f o ! o ~ % c d a p ~ d e*dm . , l m n de esenti -tare (fag) care- este; mai la 60 celule pantru o fiamil' ~e starter. . ' putin. expus variatiilor da~,dianqwimi,. . . M?itcil= rezul&te au fost & $ a t e 'riomd .Pentru a obtine brve tinere .+is& davoltate. .Nu s-au "idhi% . mi& :mi,& . . . . .$ det>i!e, ava cum, k r i , sez&z din necesar a se ' introduce ,?nfabni:lia, d e *&si.1;; s%ptirnhal, '1-2 faguri a ~ i , % d i ~ $1* i . . . botci de salvare. Este vtiut .i$.s;, &'vi' guraitatea mStcilor ckphde h primul stropiqi . a i mi&e diluat.; sau .de .a - a ; . .I r h d de buna dispo$tielde hgrijire a famma 3 faguri din care ., , & ' , miliei de cregere. c!Xit. . . Familia pornitoar* (starter)' care poate zf,id; hdi && Y . - &lapdele ir servi $i p m m roncinua~rea crqterii, va +p$ r ~ e apoi, , de trei ori tea$ i tdui S ; ',fie foranat: difitr-o fahilie acn re@, ub$d ,ici ~&.. . $i datz P , ; , i t puter,ni~, cu multe albine tinere, tura-Gsf & fie retezaG cu. cu$t 6 dar care au $i prdpispozi-~ie p t r u ac: pcztirqul scos de pe ealaptipod. : . - .- -. . ceptarea ri crqterea borcillor. La f m u c ' cu un cui mare de 5 nun grosime ti. r m e l e cu puiet $i fZr2 al.b&L se reparnut h apz clwtit;, & perfma& fm. .. tizeazi #lasire familii,. ig stup rzminind dul p t u ~ w l u i , apoi se niveieiz; au?, i numai rame cu miere qi q l e n luate de oritfkiul de 'p,erferare cit ~i marginera .li. . pref&rZ din cat pentrv a exclude orice b e r i pe pereteie exrerri al v.asului cu api puiet. Fami1i.a se' restringe pe jumZtacea clocotiadZ. ,
,.
,.
~

'

'

'

' .

.-

'

apz

'

..,

'I
I

'

i
,

1
,

,: ,. ,. .
i

CATRE, A B O N A ~ I N

~ T R I
C~ND DORIP
,

'

cmo NU PR.IMTI UNELE NUMERE DIN REVISTA


po9tac a r e s t e singurui iri rnbur; s5 v Z r d e d & $ a . czreia ati achitat abonamentul spre clarificare. .

.4 f

k S A S C H U Z B A ~SAU SA COMPLE'T'ATI ADRESA la care prirniti aboria! mentul, adresafi-vl $erviciului de difuurk, a presei d i n .cadrul oficiului ;dr.
. .

-*
.*

1
!
' ,

,,

.
.

! . i

In evmtwlitatea c?i nu PguraP ca abopat idiesa@-v5 filialei j u d e f ~ ~ , A . C . Ain . cadrul


.
,

..! !. *

Eficienta economiei si ren tailizarea activitatii apicole prin diversif icarea productiei .
'
.,

.,

'.

'

~ i o l I?: . BUCATA
.

InstiRLtul de cercetare $i producfie p e n t r u apicult~r5


.

'

'

Figurlnd de multe ori ca .idee ce fr2- de albine. 0 datZ cu acektea ap crescut mlctz mintea iscoditoare a oriczrui api- ,$i pretentiile la calitate $i, firesc, miicultor s?rguhcios, considerat pianier a1 citzrile - cantitative . $i cheltuielile necesimodeniiz2rii, sporirea eficientei muncii tate pe unitatea de produs, datoritl scumin apiculturg constituie o ternisolidg de . pirii manoperei $i .a .materialelor necesi.studiu, Entruc?t presupme 'aspem multitate E n practicarea stupZridui. De aceea,. ple $i nebznuite de analiz; aprofundat;. in. prezent,. mai muit ca oridnd accentul ca importantg $i complexitate. Muncim se pure pregnant. pe crevterea, eficien~ei a t K i mai mu31t, mai in'tens $i rnai birne econornice a. stupinelor . i n care scop didecit o fKeau. ieri Pnahtqii nqcri ? Eforversifkarea productiei reprezintP princiturile sub aspectul. muncii dizice prestate pala cale actualZ.de rentabi'lizare a activipentru Pntretinerea intr-o manier': ,,mo-' titii apicolle. h,einteles G aceasta se dernia a familiilor de albine $i g"aesc face prin s ~ ~ l i m e n t a r e efortului,..atit a din corespondent $i ustificare in. ega!Y- mzpartea albinelor, 'EEt $i din partea apiculsur; in. rezultatee obtinute ? Iata riumai torillor, iar In cazul unitZlilor apicole- so-' dou; dintre ihtrebZrile c e Snt . deseori cialiste care practic; o apicu!lturZ de tip subiecte Nrente de dekbatere E n discutiile industrial, nici nu s r i mai tfi roribilZ avute In cadrul ~rgan~zatorii: a1 consf;desfZ$urarea activitztii In condi~iiconvemirilor lunare de .la fillidele judetene $i ' najbi!e, fZrZ introducer&. micii inecaniziri, u In cercurile apicde ale Ahciayiei Crescga paletizgrii, containerizarn, rationaliziitorilor de Albine din ,R. S. Romlaia.. rii Pnalte etc. Stndiul rentab21itZ~iiin ast. . . Evident c Z . problemele se pun diferit fel- de unitzti trebuie implicit s Z indice pentru stuparul amator $i dilferit pentru o s c k h - e a pretului de cost pe unitatea fntreprinderi,le api,cole specializate, care . dc produs rezultat, lucru care nu este practicZ mpYrit de tip Industrial. htotdeauna conlform cu realitatea. De m u l e ori se a ; f k ~ ~ ~ " a de Z la 9n apibu!tnr;, m q i m recunosc& ca introducerea .$i falosirea pe scar; tot mai solitithd efort fizic de v0l.m stnt Iargi a stupuilui sistemati.~ ~i a tehnolo- cd. pnGn in. ..praent - a+spqituriIe .itn , gillor aferente ck intretinere, . mai precis pastoral qi IucrZri:Ie d~ 'Cxtractie a mierii. de l a sfiqitul secolului m c u t , ofortul , DacI peptN M l e m a tmsporturilor infizic dep.us de. apicultorul de rPnd nu nutrodicera paietiz;rii rz,wunt-Je ?* mare rnai c?i. nu a scSz&, dar a fost cu mult m i i u 6 la rduder-a'. fifonului brut, iar q p l i f i c a t , date fiind condi,tiide de practipentru extractie se folosesc ,m .&ose&tZ care a stupzritqlui care sEnt ta.t mai di,fi- efitienti--- dupZ evbtua.l'i. pr&fnc;l. cile.. &te de a j w s s; enumergm . practizire a . fagurilor stocati - decipZcitoare carea agrkullhrii intensive In mmocul- : e l e c m e c i n i c e , extractoire de volum twi, ~himizareaagriculturu, greut5tile In peniru. 'mrputi cu rame ,$i corelat , cw cfectuarea transpotturilor pen,tru deplasaaceasta extractia cenudizaG a mierii, rpa h pastoral a stupinelor $.a-2m.d. apicdtorul mic $i fn 'bun; aiz5urZ cel An de an productia pe nita aft? producmijloiiu rZmin tributari. stildii de licru tivz a crescut qi ,d,upg cumb rezulti din caracterimic apiculturii clasice, cu rama. m t i s t i c i au sporit Sif dectivele de fami~lii $i nu cu - corpul, c m , a r ,fi norm d . . .
,
'

..

'

'

' a

Pe linia introducerii noului ?n apicul-

- turZ o modalitate cert; de crqtere a eficientei ecanomice $i de rentabilizme prin


divecsificare, semnaliim selectiv (tabela I ) numai cPteva dintre elementde constitutive ale unui posiib?l tabel cronologic a1 utilizKii uneltelor, tehniciilor de lucru $i produselor.

Pqptru viitorul apropiat $i dup"apinia unanun acceptatZ, chiar pentru ceT mai putin aropiat stnt doi mati ,Ma ai mudernizu'rii apiculturii romPnqti : 1 - MItci multe, ~i de citlitate 2 - Mecanizarea lucrZrilor, P n ataiernl stuparului P n general $i P n stupin'i P n special. ' Tabeh 1
Perioada scrrrsi , A n d apl?riiiei de la s e w - . ' sau sernnal;irii : lure pin2 In .' prezent, in ani
'

Denumirea '
.
,
'

Autor (tara)
f

..

- ~ o ~ e c t opolen, ? - Colqtor propolis'


'

-~ll~~ifu pentru g g extrac6;l mterl~ - .Presi pentru collfecrionat fa- . guri-.artificidi - .Spa{iyl a!binelorU (8 mm 1,6 rnm) - Rama mobi!:

- Manual

de apiculturi limba romini.

E n

I. Oros .(Rbm$nia) ( n . 1948), . tehnician 1980 F. Hrusk? (Austria) (1819.1888), malor ' 1865 . J. Mehring (Germania) (18161878), t:mplar 1857 I ; . L. Lmgstroth (S.U.A.) (1810- . 1895), preot - , ,1851 F . . Muber (Elveria) (1750-1831), autodidact '1789I. Piuariu-Molnar (Romania) (1749-1815), medic $i profesor 1785
,
'

J. E. Eckert (S.U.A.) profesor

1930

55
.
..

5,. 129

. ~ .:

: :.
.

I21

..
. .
,

134 194'

-.
:-

.'

.!

200 .

Putem . antkipa pe baia acestei. laagi palete de profesiuni cZ afirmqia potrivjc czreia apicultura pmgreseaz; pe direcfia de' la amatorismdi~letantism la, profesionism, 'rzmint perpetuu val&Lbi4Zs cu . mentiunea cZ amatorii devotati au . oferit $i vor oferi cu certitudine multe din descoperirfle lor - momen~tede referhti ?n dezvoharea continu: a stup&it&lui. . O problemZ de- actuditate,:l'uatZ 0b11gatoriu P n consideratie .dnd d i s c u t h ' despre s~o4re.aefkientei economice este contextul. ,crizei mondiale . econornice in cadrul . c % h . numai pauu .,$;A (U.RS.S-, Anglia, 'Norvegia, Polonia) nu s h t atinse de flagelul crizei energetice *. In acest COnreXt -&pic$tura eSte &fr~ntat: CU aspecte noi.. -Scuqpi,rea. exorbitant: a combustibilil& ( d la ~ prqu1,simbolic de 2 dolari Barilul d~ petrol ** in 1973, la 40 d o h i S;U.A. *ui 1978-1?79 (de 20de ori !) $i.f'irZ SZ mai m h t i a ' d e ,spkalaU zidelor iloastre, nu. putea :+ I I ~ .a. 4 e p e ?picultura. a d t di,rkct, c9t $i prih i h ~ r i l l e . . ~i ,sectoarele conexe. , . .
,
,

'

'

**

*m

sensul cg {gri indepedente 1 baril = 159 litri. . ' .


,

n'ni
r

--.

\-

-,,-...;..

...,

...

,.

. C u : adPnci implicatii Pn unodernizar,ei stupZripllui, .dezvoltarea sectoarelor deyi&toare de - stupi $i crqterea in~dustrialg a mztcilor, sPnt probleme..absolut i , n ~ rabile, mai ales cPnd se discutZ . despre sporirea . " .. eficiatei -$i renxabilizarea atxivltarll apicole.: Crsterea ] r,ndam&riilhi .. ?n. srugini este de necon.Ce~ut $i ar mai f i P ~ S i bilZ fzrZ asigutarea unoz rnZt,ii prol+fice, d, inaltZ pduetivitate. Stuparii cu ,ex; Pe,;ent: apicol~~,.~o1 g 6 a tasiwr'i ~ afiud &im,barea unei jumgtQi din totalul mgt-' lcibr lor, aceastx brocedurz oferindu-le fiaterial biologic Pmpmphat, m t re&liZeze produc-ile propuse. G. Dooljttle, renumk speci.alist ifi .domeniu; a afirmat ticZ de la ,PWeputd secalului - 'pe drept c u v h t Cz- nici un stupar nu poaw .fi considerat deszvfr$it, daci nu stzpPnqte la penfec+ tehriica de cre$tere[d mfncilor. Importanta a c t i v i t ~ F ~ oreferikre r la c r q t m a rnZtcdor rezultg din, s o l i ~ c i ~ ~ e tot mai sporite de ater rial biologic. necesar practkZrii- ?piculturii $i dezvoltzrii sectoarelor dqinatoare de stupi. . .
,
8

sz

.3

-:$-.

..
:,

'

1
,, '!I -

.
4

-7

..

: ,
'

> , . '
,

Pr&lema materiaiului biologic, a promaniera : ,,Va depune mai mvlt efort.fiau,prii $i valwilfickii ace'stuia, este mai zic apicultorul anului 2000 ?" $i aceasta In contextul preciz4tii cz dezbaterea .ri-. mult ca oi,ctnd En ?ten+ factor2lor $de 1. decizie inws~iticu respwsabilitatea K-. ' mine* oricPnd ..deschis'i, opinentii fiid w q l u i apicol, ?ntr.uc?t prin documentele oricind. bifievemti cu propuneri concrete, oficiale in vigoare .s'-au trasat'sarcini pri-- constructive. In concluzie, d e i aces! material ar fi v i d crqterea efectiveior $i spoiireS. pro,. -. , duqiei apicole. trebuit sz se constituie ~ntr-o pledoarie In prezent, dup'i cum este cpnoscut, " i amp.lZ pentru diversificarea productiei' fn scopul renmbilizzrii activitkii stupinelor RamPnia se produce anual un numzr .In1 semnat de .m;tci Pmperecheate, sclectio-. . .$i a , sporirii eficien~i . , e c o n c e sperEm cz; a m reuvit, 's'i punctzrn .ctteva asixcte na$e de c.Ztre statiile zonale de arneliorare $ prducere a mZtcialor apaytinPnd de mai demebite de actuali,tate, caxe preo- . . cup; din .ce in ce mai mulqti-apicu.ltori.. Iastitutu,l de cercetare qi productie oentru Se cunoqte cIte produse apicole priapicultur; a 1 3 Asociatiei CrescZtorilor & Albine. Aceste mztci s2n1t disai~buiteapi- . mare d n t (7). S-a, pus la punct pentru . , cdturilor de.pe Pntreg cuprinsul ~ k i i , P n .toate ' t h o l o g i a de recoltare $i condiiiomforrnitate cu ecotip~rile~ cara,cteristice. nare. De asemeneaj canoa$teq conform , 0 Jmatc4 proli,ficS, sZnataasa, blEnd'i, u m i brdin ministerial cum k evalu5m P n conventionale miere). Imfnseamn,; categoric mai putin efort .Fizic ~U.C.M.(uniti~i depus din partea a,picultorulu; pentru in- ' , p e d i m n e in diwemificare nu intflnim deck weori in mZsura P n care nu ipuSim treke~a fauniliei respective ~i imp!ici.t ge constituie Pntr-un fai.t~r'~rimordial a1 -as i .procur;m anumite matetiale sau nu d.ispu_nem ?ntoOdeau~na de tiimpu! necesar sigurzrii rentabilizzrii activitz~ii. utilizqrii inventarului de colectare $i con- ' P d l e d e priyind stilajnl api501 fo; . lmit de-a Iungd timpdui s h t swlns ile- ditionzrii ,produselor. Agadar, diversifi, q s e de preocupiirile .mefeu actua'lc d e cwea este o cerint;, un imperativ a1 apicdtvrii acxuatle, ea .-nu trebvie p r i ~ i t h a redireem .a chekuielilor, de plroductie, dar $i a efarfariu1ui fkic &pus in stupin;. o altezaativZ falwltativZ. -5: nu uitzm e-ica Cmsu~nd cabaloagele. de utilaje ck la) cz diversi.fioarea trebuie sz rewe apicdl; ; i n nici un caz nu, tsebuie sa se mi rnu1.t.e :firme .de presrigiu sg! constat; uamSreascZ .spolierea farnilizor de rezerumle prevcup'iri pentru in'trcqlucerea micii mecaniz'iri fn ,lucririle de. valum, toc- . vele &sdvt necesare bunei desf2pr;ri a xqai P n ideea sljwirii eficientei econornice, activitztilw ciracteristice. .. ,. h i d e a .rentab?IizKii activitztii dar $i pestru sporirea graddui de confort pe ' durata prestzrii activi.t;itilor qi ulterior . aoestora, op1i:une d e 'bazg a .oric&ui sector .pm$uctiv. In fond, b c i analikm c,u atentie p.ma -de utilaje existente in stupin; .sau,Pn . . atelier, constatzm .cZ d e se afM : dincolo de orice ,mod; rrecztoare, I n t k P t , prin utilizarea lor, ideile constructive ' folosite, tehnitile sau designul 1or;'sinct reduse la ch,hzesentZ. De aceea,. utilajele apicoJe *a; fost, s h t .. $ . vur rzdtne pr&abil mereu czutate, atpreqiate, nesuferind modif icKi emtiale. . - :, $ a s p m t a - cZ vom putea afirma , .&finS;tulf i e c h i .skzcm apicel & s-a fa. cut: Pnc'i un -pas:-?n&ntk-in aceste direvqii, o intrebare final; ar putea fi pnsa fn'
, ,
I

"
, .

,,:
,'
:.

, ;

,-

:
.

:
.y

.
;

..

.:
..;

',

I
'

,
.

.'

r
~

;
i

'

'

.'
,

,
I

'.

.;

.
,

, .

.-

.
.

10
.

.-/

>..<.-,.. .. .-'

.\<.

..

H r a J n&tdi;@l5 idealil pentru hrgnirea pietului


i
,

D. STOICULESCU

*. ,

,
.
8

fntrucit.Get. namerag apieultorii care folosesc termenul de pirturl l i invers scam, "ropus ca i n artitolul c&e fig sii mai ales vAloarea i n e s t i m a b ~ ta pktdrei. atit ca alihcnt bine,' tit ti .& materie -primi pentru brmarea corpului la ;ern=. Cd ~ r i n a r ea lijxei acestor cunoftinte de bazi, d h ?twi'. c.ite,.1-2, faguri gu - pisturl mucegii~5, socoti .numai cite 1 k ; : de la fiecare stup, se ~ o t un v ~ l a f i de peste 1000 tone pisturg care este terapie. . .
I

lele albinolor cu milioane & spori de,ci.u-. perci $i alti dZunitwi. De aceea, 2ncZ POLENUL IN '.PASWRA d e pe timpul r e c ~ ~ t i rpolcnuli~i ii de pe CA rZlsPuns' s i facem o c q n p ~ t i epe , flori,.,albine!e, , p e ling; necrarul. adtii l n cft,,de simplli pe atEt de sugestilva : POguyuli.tele lor P n faguri, -Pi mai incorpe lenul este numai o vmaterie prim; ca zareazl o serie de secretii g h d u l a r e &we h&u.r, fiina $i oude. Iar pgstura este i1rhi.b; dezvoltarea dZuni.t&.lor, D a r sasa$a gata prepaiati pentru a f i cono d a t i aduse In ,scup, ghmotoacele..de po&mam ebicient $i cu ,plgcere. ,len s h t preluate de albinele .pre~ucicrkoare In Iiteratura noasrrsaaic~lYau apYrut din interior care le h d n d Pn celule. $i .le mai fncorpqreazZ $i alte secretii g W u rnulte 1uCriri despre polen care pun In Imina m+aculoaele lui proprietZ~i bine- . lare, mai cu seam; din g h d e l e toracice $i salivare, .impreun"acu .putin? . miere, 'conoscute ; dm. polmul prezinti din interesului al&ndor - mZri,ndu-i umiditatea $ i acidi~tatea..Tirpmct de vedere . si uncle inconveniente (1) dintre care re.min?nd aceast; f a 2 albinele preluc&toare Incep G-1 comprime cu cap111 h +em c Y el nu este steril, nu esre stibil qi nu este n k i q o r asimilaibil la baza ce- cel'ule, sprij-indC;se cu 'piciomdSele de pel u l h larvelor de akbine. reti $i,-IZsPnddeasupsacelulelor respective : Albinele au sirntul pieved&ii f o a m de l/s-&, byrhealor. dezvoltat. Ele $tiu c i P n peribada. rece (In fdul'acmta pol&ul foimebgo . . a p r h i v e r i i du ~ Z F S C polen iln natur; .xmpactZ d& careaerul e<te aproape sau ,chiar dac"aB g " a ~ Pn, dteva flori, tom1 &minat. se .constat: ci greutawa 'acesta. este E n cantitake r d u s i , neputhd ,plenului dim-0 &lul;este cuprb.s; intre .asigura un .flux coriti~nuu de pden. P n stup . 0,102 $ $i 0,175 .g (2). . , , , h nceastZ' perioa'di crnd albinele au ne. voie zi,laic cI& ele ,pentru hrana ,puietului 7FAZELE DE T R A N S F O R M W . .hdezvoltare. ., . " .A POLENULUI IN PASTURk. (5) ' , ,De aceea, 'de-a . lmgd milioamelor . de Se $tie: CZ polei~ulre degrade&: dupa inani, albinele au ghir mijjmul 3 l u n ~de co.nservare P n coditii- de stu-. siloza pol&u~ de rezervz Le : le ,prkcse$te, p h i *. 0 r i albinele au sihtit nevoia de. . spre a-I putea folosi ^m caz de hevoie pri. . ..,, , . . '.fnhara. de t i n r p ~ i u . * Polenu1 conservat . f n 'cinditii b e stupin; '. .pierde dupz 3 lwi- 5@/0 din potenfialul s5u ali. . . . A ~ r~ i n~ si~ l mG nu este shpl;. ~ h ~ mentar (ABC.,. apical, vol. 11, p. 112 $ i C a i e t : . motocul de pden vine "iczrcat in co$ule- selectiv I.T.D. fir. 8; ,1963, g. 415).
'

DE CE TRA&OR~U
'

ALMNELE

j'

'

.,

.
'

3. PZstura are o $doare alimcntar; de i . a-1 trkrforma spre a-i asigura o' stabilitate de cel putin .p?$ iin pri.m'ivara urmI- . trei' ori m&.mare . decPt po.lenui $i de nauZ dri rnai m a r e far5 de o r k e !&lo' . toare. DupZ cerptatorul V.' .*cik, 'transf m a r e a polenului tn .pkturG, comport"a cuitor lde polen (5). , .4, Dm;' 8 .;zi.le putere+ antiA>io;cic; a . patru f e . caracteristke 6 anmne :' ; P z i . 1, CII o durat; d e 12 ore este pzsturei este de trei ori mai mare deck acea a poknutui. 2 caracterizat; pri.n p r a e n w unei micro, . fl6re destul de deoseibitc tntovZr$itz de .4. Autocmservarea in afara ' s t u p ~ ~ u i .'colcmii.de h j d i i . Fiecare grup de bac- .. $i a .fagurelui este sigur;. wrii set mtzltiplicZ activ, independent unul dn cmcluzie, pzstura este un produs fi.. -de Saltul. nit, ateril $i ugw ashdabi'l. Polenul este n m a i o materie prim;, p r d u s a1 naFaza 2 este caracterizat; printr-o eliminare progresivz.! a f lorei ?~mpe&ice, turii iar pgstura un produs. a1 albinelor. Procesul de transformare a polenului ,muh . mai, exigen& h oxig&,. fn folosul unor bacterii anaerobe de fernentap lac- in p%turZ este asernznitor cu cel a1 nec:&Z. Aciditatea mediului devine mult rnai tarului I^n miere (5). , Pentru a fnllye$ge mai bke valoarea mare. . , Faza .3 este caracterizatz de &spariri'a acestui produs fhit,,voi mai d t a concluzia savantului V. $evcik care spme cii : progresivz a baoterjdor lactice sub efec,Apari~ia P n luna mai a maladiilor alibi. -tul lactic. Aceasti' este h a ,lactobacinelor s e datorqte faptului-cZ ele consum; liIor". . . . , polenul la Pnceputul lazei de fermentare ~aza 4 dup': a Saptea ,zi da,hma;$azi$i deci d n d n-a fost eliminat; micronare a pKturei este caracterizat; .prin eterogen; care este dzunztoare. Mai flora &spa'ii$a bqcteriilor lactice, p r e c m $i a tfrziu, in var;, pzsrura ,cmsumatZ este unor a n m i t i fepnenti sub influenla marii deja fermentat;. Marea ei valoare anti'a h t i t i t i ~ d eacid lactic produs... s"ai9parZ maladiile" biotic; dace &,'west 'proces chimic complicat albilucru observat de toti apicdtorii pracnele- .reu$esc sz pu&, fn lhertate $i G ticieni. , , aocheze in pZstur"a ,speri:uriu -(mictopil) tot conrinutul protoplamatic di gIunciom1 de polen. (4). Este un p r y . BIBLIOGRAFIE bioohimic de tr%sfomZri miracul$1 1. T a r a n o t, G. F. : ,Polenul, Pnca'rchura de .urlice 'Pn naturc avPnd ca r m l t a t pzstura, poim $i p%turaa, Caiet selcttiv 3 I.D.T., care-q e unGtoarele caracteristis : Bucure~ti, nr. 6, 1962, p.' 333. . . ; . .I. 2n . acest :moment. p;st&ra este ~ t e stea, L . ' C. $i P a ' d u r e a n u , I. S.: 14; $i- se F a t e astfel canwrva h stup. 2. H r i,A.B.C:.. apicd", k l .A.C.A.. Bucure~ti,, ' Aciditatea sa a t e h iur d d e 4 '(decl sta1967, pp. 150-153. bid;). . . 3. P l a i n , J. $i M a u g e n e t , J . : CelwGrI ,Savmtul M. Haydak (1951) ,dedarZ biochimice $i fiziologice asupra polenuiui c ? i p"astura :ate '& 9 ori rnai efickce fn itynagazinat de dbineu, Anales de l'abeille, ' c&a ce privi&e creqterea puietului deck vol. 9, nr. 3, 1966, pp. 709-236. b l m i t o r campus din fZn2 de soia 4; Pa 1 o 7, Elena gi A n d r e l , Coqtanta : ,O $i drojdie de bere w&;. .. comunicare rodneascZ despre pa'sturZU, 2. Pzstura este un produs mai q o r asiAlmanahul stuparrtiai, Ed. A.C.A., Bucu: .: I re@, '1984, p. 110. mdabil $i mai u$or digestibil deciy pole' nul., In .celuk, polenul, din- qor fzinos 5. P u s t e l n k i, B. : .Rstura a aliient', Caiet selectiu R.D.T.. Buc~est;, M. 7 . . 1964, . &,..dulceag clnh ksr+ .h, flori, capzti un .--7 .,. p. 404. gmtl a c r k r qi- putin aritYrui. . . : , .. .
'

I 1 '-1

'

'

I+

'

:
.A

, ..

:,

'

'

12
I

D I N NOU DESPRE PROVENIENTA PROPOLISULUI

'

I. CODAU

D g i terna a mai fost PrezentatZn coloanele revistei, P n articolvl de fat; voi aduce Pncg un argument E n davoarea provenienyei propolisdui din afara stupului, de unde este recoltaz $i prducrat de albine. In zona noastrc ,p!nS a m vreo 3-4 ani, nu a existat nla o p&re de eonifere. R e c ~ l t a de propolis se m h g e a p h Z atunci doar da ' pe plop, pr?, mZr, p K $i toat;, cantifatea respecnva era de nuan6 maroniu cenu.$ie, foarte greu de diferenyiat de majoritatea nuanplor de polen de pe piciuuele albinelor. Deci, nu se putea observa cZ albhele aduc din exterior propolisul aproape identic aca nuany; cu majoritatea polenului. De la un timp, PnsZ, " i interiod stupilar a apzrut, la hcheieturi o nuan6 de prapolis nemaiPntPlnitZ ph; atunci, mult diferenyiat; ca nuany; de tot ce vZzusem - un -ro$u arzmiu cu sclipiri meta-

lice. Ceva &I plm, cantitz~ile de propolis recoltat erau a c m evident mai mari. La o observatie, detectez PnhplZtor pe picioarele unei albine exact nuahp nouc f m e greu de confundat cu pole.nul, rnai ales datorit; twlipirii metalice. 0 urun&ire expresz mi-a confirmat in nenzlmzrate cazuri cZ albinele aduc pe picioare, din exterior, propolisul in nuanp respectivZ. De unde culegeau acum albinele noua nuant; de propolis ? Nu mi-a fost greu 6 ; constat, la inceputvprintr-o sihnpl; dedvctie, . . . ca apoi sZ ma conving $i la fata IQclllul. In urmZ cu vreo 15 ani, pe un versant ' arid a1 vnuia dintre dealur~ledin apropierea satului, 6-au plantat vreo 10 ha de pin, care ^In u l t h i i 2-3 mi, ajuqi la a anumithaturitate, p r o d w a u respectiva noua nuan$i de propolis. De fapt $i mirosul $i gusr1.11 propolimlui este aproape identic cu al rGinei recoltate manual de pe conifere. Deci rGinile s h t materia pri.mZ a G d i n exterior din care ahbinele prep& propolkul, la fel cum din nectar prcpar; mierea.

{ I U P I N A APICULTORUL,UI I L I E DOBRESCU DIN ROMAN CARE P R A C T ~ C I N D


51 UP/IRITC'I: PASTORAL LA SALCIM, TEI, FLOAREA-SOARELUI $1 IN-DELTA DU-

IVAREI REALIZEAZA $I PREDA LA FONDUL DE STAT IMPORTANTE .CANTITAT1 LIE PRnDflSE APICOLE.

-B
&

"*

feqp

ve,

dP"

u , * ~ * ~ ~ ~ = I m ~ #5* 7zz WJ.g& psuoy e - 3 ~ -ug 2 3 grP* F P p ap 1p)elsfitw w-s t~ l a m p a 9 a p ! d ~ p '~QW!PK 3% nu a*II!q s ~ w?& i g w ~ o j j 'atw~ne . asax v !S aswqp a y q s ap qf$wj, -BIW r e unf 9 +p+u& .!nlni k@ g *Z$OWJ itt$ ~ 3 e p a$loqg p !luap8w p U $ !!k%!s w m w a ~rt!d%qwYpd. e ap dmdws @q+uy ! p !cia$ ~ o u n 1du8 % ! I * $5. nfl, 6 ~ e z p q ~ ap s mmd au!qiy ap 1 0 ~ 4 m p 3 ' 4-1 r% ~ k o m ~ W w @Bf J w ~ $ ! w q f ~ a $ S w ~ q YE ? a % n u ! i ~ &q$qdnwd @ !~ap@ ap ~ n c l a p t~rylt f e w a2 u; a s ' '!~$sW@ msme p wp ~ s zsiq , !ur-q@ -t@w+d t ;i~w!&m3w.j na f t l e ~ o y q J o I p n % w a W y a d @ aqSu e l z y p w s ? -9 E 3 18 W m W : I v ?aygsnpq !S,+UWI~? afqamap ~r!!??ds ~ R U R;LI+S+ 'a+%@p as p JJ@ y p a s ! y ~ wed q p ) w q w ' ~ !am . s n y l u w . p 3 ! d ~ ' j n ~ o q ~y aq s e o q B J pt ~ li2sap 3nx3 e p n q ~ wy e -wq;o " -ayo%e~w 3uts ~ a p a $ y * qayaxby ! 5 C m J009 w?B -?W+w! 0-3 UP4 ur, '+9p3@vs 3 ~ 4 U ~ ;1 lut@ald s@ ' ~apps W r r s l s u p p a p ! u; tn3aaad s t 3 3 O U I V I B ; uap2 .A azas&+?a~ adauj ap lap= un wrbssp ~ z l q a \a uw ~ J W B 9 ~ ~ 3 y 'wmq l e +&;~a ' ~ ~ 1 ~[ ~ nq 3s 0 6 ?ls!haJ IB +84j/f p y h t q t a ~ e a ~ $ c ! ; a+wzdv f i u a w ! p as;NaJq ns '.fSnsuf , -w ap @~~!$V~YQJU! ~ S W ! tktakipq$i zg p w o n s g !prnay a p aqlep q&@j n3 a elsw3t? a e p . ~ a ! l m p ~~ d a l e l ! x d Ieuunu nu 1eldn1 ap nz ! -e3 ~ z t a n q u p a1 'goq er ahi!ldase.~ 'sej l p n q '~ru~ra y p yalsase !!Jo~!u![?J s ' ~ o ~ a ~ it?!^ q ~a e ~ aap ~ IBIQJIPW !j plead l e v n u yn$p>!ch 3 1S ! !zm!i!cpp -1n3s ! h 0 3 a ~ e 3 J E 'zl!q!q~ ~ ~ I ~ U I B U O W !$ q a a . ~ a q p p-uxF1~1.ppk siya~yxe ,o 3npuld nu ales 'ala2i.lzl ap!ie>polu! !S lm!~ad U; nuarmleal pnjund '~o~au!q@ .aJeJapsluo3 uj m y 1 p e p 'anku ap $?nutq e l q r e l !rn!sa~% al?qel!.~a~ e 3 !3 ynssans -an XSUJ a1sa a~mp.1!y3 ap a e m e 3 l o p a p e3 Ieumu nu a!nlpsuo3 as 'ammods !a.'oIj -s!d e m j s 'srls few @p a l q s q asqpln3 81 a $ e 8 n p ? e ~ d n 'f!~nslnq~8a s earez 3 ~ nu s q a 3pwg lajzsa ' a ~ $ w m a uujw <us!y? P?~e?qat.!' . W S r r 9 r m gpaf3 -EL a ~ m - ~ r Z~!W ~ u ! BP f!ie3!xotur w a x ' -QS B ;yoapaap n ! p ~ pp?n)?e ~1 " : @ J ?apa!~sa$ ns I-avs m 'PGW ~ n =-s q 4q~~ wo y u q p r reqz ! w z qw ass!# ~ n p d c ! n l ~ n ~~ o ~ n ~ ~pap~a VI d 'taepun $3 m f p gf ~ 4 h l p - 1 ' g ~ @ 3ep s a ~ t w d s !q~aids u a i ~ l q &[ 3~ s p d , . m q as 1~1 B ~ U U O ~;I ~$ ~ ~ J J I " ~ . I Q U$ " 2mcI 4 q ~ w p O p j '!M q? lM!pll?]n" l i p maurour us ~4 1 a ? w 3 u t a r a w j 8: FVR, ~i!,1e4as o u s w pe pns?,us ezsa3y deo~dle4 p u ~ m d *e;e!$ne?sqn.s r l a p a f d f~l!x)szvgq a s 8 1 as as p u r f s y s pa pe5>!S 4 1 ; ) ag3i[os al!anzm i w p pq3dw asas n e u a q q PJ eiey ?p ple?ar qnads -'aur!mru 2 ~ 3 ~ ~1 3*qcm!ix 3 ' nswe q alyq o pn& ~passaiwi c i 9 9 p 1 : 1oa ~!tl;lpw -03 a ~ a p n ~ a s a us d @ m e q m a q uyd S J S I J ~ ~ I a8 a383 ~ ~ ~ ~ J - I C '~ O P ! S ! J J ? J P yird !em nes pe'107 p g j m s @tfp~nd WUI ZIRW !W ! ! @ P u ~ ~3 ".w ap J Q ~ Y r!qt3 waialkal~ 'emqns!ds !ode leuxln v 4 $AIPU~JS!~ ' ~ ~ n 1 14 1 yn31n;3!&e ~ ~ ~ 5 US xj 9 s BS J O I I . T O O E U ~ $ ~ R a~a1-03 .?pJn3VJ eiv?$$t;zar JQj p?SP -n& a j z @ ' ~ 1 q ~ n SnJ n xwnxep nt-s ap ~q!qn!ix, 1 9 . n ~et~ue .3s~x~tQ +qp . ap !!~!mfr 000 0~-000 ot. ~ 1 ! 3'-~.337aIa ero923 wc?fndruj '- ~!_lqru!~dpw -ap aeqleJ3rr;a3 JolaIzp r r s a ; o f q S ! yey!uz! 'yyst~4- f l a ? ~ p z d ?p Sn q m n n un 'nyzlp !ew qnur '!S !guIa!J au .wqre a1 a3rtyrps JO~~!$Y?XQ~ -u! e!lnIb~a a~1!ism3 1 5 ,z3wjtq qm&u pyeuqs !!bolsaf JzQp !wWp e 3 )RAP aurpu! ~s ~ s n s ~ U ; w5 ~ 3 1 3 ~ WIP 3 p u n JB! n% alau!.qp 'sas8 grip ~ r r et: aw.o!i?,w . ' s a ~ 8 a ~ s a a o d anu; pqvsu! tuqrl!y3a nlay* luj-d ad mi F ! ~ J $ ~ PI
W b ' X 3 0 'I "ff

ri

~ IIII~DIXOXNIV A I I I L O ~ ~ Id?ILN3[d 31XVOCI3%Z


1 .

&ti : .cred EZ,ace$& c.acZtori au tot' '+apaJ;' sz-$i c w i i desp' ubiri de la cei,

vmovati', t o t u ~ nici i unu din apimho'rii prejLbdici;Yi. IXU ,&a farmdst pretm$i P n . justi,jie. De ce =east: ktuayie inorma% ? Am: participat 1.a. cmcetarea cazulsai de la Cmstanta 6 a . rnultor & r i asem&Z-, mare. 6 $n.t i n . m&urz sq r&pund. Spre exmplificare-, .spicuiesc dm ultimele . ,,dm; cazuri de caae m a , ocnpat ?n calitate de expert apicol, a b l e petrecute an i u d q d Dolj. dn luna. mai a anului' 1983, C.A.P. Terpeziw a fbt:str.P;ri. la: culturi vi in livada cu $mi ,ftucdfer' . f o h i n d Carbeto*, SLnratcixl D.anex,;&lorofos $i Pite.zin, saopiti, , p e care. nu le-a a u n t a t $i care au cauzat mortalit;$ la h i . I i i l e de . albine. din comun'i. Singurd p a b w care a actionat P n justiiie a. fost Petrescu .Gheorghe, domiciliat h Craiova $i care 37i tinea ce'le 40 de ,fwilii de. a h h e de 8 ani .Pn ccununa Terpeziqa, in.curtea tatzlui sgu. La solicitarea acmtuia, meditul pkocistsl contihua':... . . - . . . ' veterinar a intqrmit o comibsie de constatare din. care f&ea paree - P n m d iled n al doilea caz d e .care m-ain i j c ~ ~ a t , gal - $ prqedintele C.A.P. Terpezita, Stqiunear de cercetare pentxu aultvra car- ' I comisie care .se mdyuniqte G m s t a t e cZ tofului din comuna M~qania, exmutat 1.a 15 mai 1983 .un tratam&is cd inwtic,@e peste 700/0 din albinele, culeg'itoare au hurit, cZppuietul a r;m_as descoperit .$ c " a a o culturY de ma&+ $i exact la scea litboratorul se, pronunta pentru o iatoxidat'i s-a:u ~ r c d u sintoxicayii' la; stupinde catie. Nimic despre pesticide,: nimic despre' dic ,,mung. Singuru11 care a soli;citat, ,valoarea. pagubei, nimic despre vihovati. klespagubiri p r h jwtimtie a f ~' t ptv % $ t o ~ l In justilie, delegatii uniG~ii~ 9 r I t eau , Novac Glieorghe, posesv a 120 fainillii negat la hceput cZ au Gcut stropiri GI de abine. De data :aeeasta., c6miii.a. dc . , ' constatare a fost f n t m i t ; $i, a lucrat lyna mai. D u p 2 a c e . a au ,recwoyut c'i au b'icut stropiri, ?nsZ numai cu'Piteiin, penfect, &a. stabilind $i . ,intotitatia cu p.etiicide .$i vinsvztia S.C.P.C. Mtq'mi ~i. pe . care cmsiderZ c;, find> ieerbicid nu str-&uie &ungat $i cu D a n a , pe care1 - valoarea d e 100 000 'lei a pagubei pro-0-Octwsitdef; inofensi7; penaru. a1,bine. Solicidux ; aiufef PncPt. h>stamta.putea . sZ s p tat;, de $rlG, Dfre'ctia j.ladeteanY Eniforproamre numat pe.bim proctim~ui-verbal . tnmzii jmkitoria' c Y a h n e x u l are d e c t i de comtatare, "l'otugi ea a+eleazZ la o e t vitate pentru al:binc;dup; ce :s-a wsqat,p; pe'rtHZ, .Si, J~ raportd acvteia: a..qiestat . planre, apreciind ca in luna respectlva vinovG~4S.C.P.C., ; a i l Z q a a a i ,q i m e a rea fost cald $i . el s-a uscat repede. claman* a lost 'ivspins;. A u m t e0 prim; ex,pertizZ ~aratZ cZ C.A.P. ,-cursub lo Tii.51wdd .j.udep&,; care a or e r p e z i ~ aeste vimvaiZ PnaucWa execuoZrit e x m y t a m unei contrampxtizc,, @ . t a t ?TI perioada c Z d s-au pradirs mortalic& & dol experti. Acqti ,,experpi* au tztire h.arnd.t-4 cu C&aax, Sisratox, sonclueionat . cZ r n m t a l i t a t ~ $ i Dme~ $i P i a n pe eqe' m u Ic-a anm- - bruyZ, wrvmitZ ?n ziua, de.14 m& , fat. 0 cmxraaper&% rapetg cZ. s-au fok ' dotwat,.,. variwei:!!!. Pe baza , wstei r - h i t w i & l e . d e . mai ws, care sant toxice eontraexpjertize, tri ul 4 regpins g, el pentru albine. fn contra-contraexpertiza ayivnea recIamant ui. Acesra s-a: . .. .
,
,

"f

f k u G de mine sustin g~ i k i e cZ r d u fiwprotec~ie E Z t e de C.A.P., Terpezi.ta este singura . a & ; a intoxicatici prod.& In stupina re!claniantulvi, c .; $i 'ierbicidele s?nt pesticide ,.$ ddcj gel&? anunyate, c.2 Danexul fiiqkeaza croai' M proqeetul. p ~ u c Z t o d u i ~ e g u s t o rca . . avind ,,o oar-=@ tolaarit8 pmtru :dbi,ne,: dar & 21re.alictate'Tri&1orf$'nu~ a t &te categoric .,pfricnl'os ; , s t ; la baza pentrc aLbineC ( q a cum \I1 prezlnta Index Phytosanitaire, editia 1982 . $ c; acdqi Triahlorfon, utillizat de I . .S. G m a v o d a . sub denumirea cmercial"a& D i t e r & , a provocat In urm; cu eitiva ani h p 6 r tanre mortalitYli la pmte 1200 fmilii de albine. Din actele cmtahde a r a u l t a t fndditabil c; f e m a g icolX'.,a:e-xecutat tratamente cu ivectic e ericd&%2, pentru albine ?n perioada cind s-a pfodX~~ kcoxica~ii,. d q i condwerea ac+stei fa a Ecwt . t o t , ce a putut ca 's'i masch~ze . . acest ad&$. . .. . .

n i k &.

'

'

'

$"

..,.

. .

'

$5.. ;;:' ;::,!


L

sat T&mnalului Suprem, care a anulat ca prin nepoknizarea p m i l o r $i culiurilor, nefondate senthtele Judecztoriei $i' Tauvei piede rnai mult &Pt produqia de naldui din Craiova $i a hotzrit reiudeserninre $i fructe pe care u d r q t i s-o carea czului. La solicitarea Tribunalulni salvezi cu ajutorul pesticidelor. $i apof, judgean Dolj, subsemnatul am executat noi nu cerem lichidarea fitoproteaiei, deTmpreunZ cu ing. Remus Lungu o contraparte & noi aceas6 htentie. Preteaatia contraexperti&, iar dup; aceea tnc; un noastr;, a albinarilor este modest; $i iesuplhent la cmtra-contraexpertiz;, ca . g i h ; . S I fie respqtat6 prevederile Ckdinului 76/1163/32 din 1980, P n sansul c i r$ms Ia obiec~ii~le pPrPtei. In d e am aGtat c Z S.P.C.P. Mtrqani este indubiacyiunile fitosanitare ( m m h recunoscute tabil vinovati de paguba p r d a G , stabica un ,,rZu necesar") sz se execute nu' lind $i valoarea acestei pa'gube. T o t q i rnai d n d este oeapzrat; n m i e , s; dureze t r i h n d u l nu s-a declarat satisficut $i a cPt rnai puyin $i a ; fie anqnyate In preaaprobat o contra-contra-contraexpertizY, . labil, ca ~ p t k i i e l eutilizate 2 i fie cPt fzcut; de specialivti din Gluj-Napoca. . \ mai putin periculoase pentru celelalte' vieyuitoare, iar adminilstrarea lor J se facZ Caruselul juridic continuii.'.. numai pe suprafetele atacate de dzunlmri. h activitatea de teren am fost apostrofat 6 mu de putine ori, cu cuvintele : Stau $i m; tntrel; : pe cine prhesc mai ,Ce faci atita caz de. niqte prZpZdite de t n d t aceste prevederi : pe albinari sau, albine ? Poporului P i trebuie anai tndi in ~ r i m u lrPnd, pe mine, pe tine $i pe pline, fntcte, grzsimi vegetale $i apoi toti ceilalti ? In toate legislayiile privind miere, iar grtul, pomii $i plantele trduiesc protecyia mediului Pnco.njur"ator, aceste tratate h p e t r i v s IcraunZtorilor +iar dacZ prevederi s h t situate la lw &e {runte, alsbinele vor trebui! s i moarZu. M-a reiar nerespectarea- lor este considera6 ca voltat aceastY opti&, gfndidu-m; cZ principal; cale de nmivizare, de poluare apimltura in general $i cele 50 000 farnilii a aerului, a apei $i a alianentelor cu care de albine ! p icare vrefn s"ae recuperh, ne h r h i m . Se cunogte oare l a ce nivel P n special, 6 n t bwuri ale Pntregului poa ajuns InckcZtura cu pesticide din apa, per, iar pierderile suferite de ele se r'islaptele $i carnea pe care le ccmsumZ crme-frAhg asupra tuturor. nirea P n ziua de azi ? Nu, eu Grit ccmG nu v a m rnai simri )savoarea mierii, vins c; muhi nu cunasc aceste realitGi, aceas6 annbrozie a zeilor d e odimioar;, + Pntrudt alcfel nu se explic; de ce mai " t pentru stirnulatea crqterii, longevltajt~$1 exis6 gospodKii care contitnu% folovigorii organismului uman nu vom mai seasc; insecticide pe baz; de DDT $i 'dispune de IZpti$or de mate': $i apilarnil, HCH, deosebit de periculoase prin marea cZ P n rcfacerea ficatuhi, in anemii $i lor remanmy;, de ce unele centre de profieo$asme ne va lipsi .polend $i p%tura, c; I J I ' dermatoze $i r h i , idectii u ~ a r e tectie a plantelor tolereaz'; ca gospdZi i prostatite propolisul nu ne va mai sta ride pe care Ie desemesc &-ext?.Cute camla hdemtn;, cY P a reumatim, artroze ~i bateri dc dKmZtori fZr5 buletine de avertizate e m i de ~ ele, de ce 1ucrZtorii agritromMlebite vom regreta aqiunea benif?cY a veninului ? Sau. c; s t ? d mb pomii coli viAovati de utilizarea anarhic;, ilehflori\i, P n cadura molcom; de prim;ga'!; a pesticidelor se bucm; d e indulgent: var; nu w>m mai simti BfIwiile de Pn$i clepnen~X:$i rnai ales, de ce s-a ajuns ca &tare, admiratie $i p o a i e emanate de formarea parte dintre apicu~ltorii pZgu4iti fota dbiaeloi, aceste piczturi de rouZ prin intoxicarea almbinelor s; fie. descuracum le nurneau cei antici, simbol de hZrja(i,in. recuperarea d a m & suferite, i n l o c nicie, de ordinq $i curLfenie, @a cum le s i fie Pncuraja~i $i sprijiniti, ca Gvritori jdescrie Sdoireanu,' Rebreafiu $.a. ? Nu, stimate coleg agronom, vam pierde ' .de bunuri ce depZwsc cu mult sfeta apiCOG,ca paznici la poqille m d u l u i amh a j mult $i 2nsqyi q t i cel rnai i d i c a t s i biarit. , $6 ' G prin -rnoartea albiltelor, respectiv

. ..

'

MAI-

,. :: . :. .' - ' 5, . . 4 .~~dhc : ! i nm stupl 5 .p r s p a j ~ d u i D q i Lpiodus d; Institunh ,. de cercetare $i prductic pentru . ~ l p i c u i t u r ~ r e p a r a t u I pe (hirtie, Pn' d 6 z a .stabili,t%,':'t.rebuie 'fZ,,Arahnol" nu , a fost prezentat. inc: P n cut: seara,,.dupZ hcetarea zborului albindor, .ca ' d u c c r e a ufdinigului la 3-4 reyista; ,Apiculyura ,in R m l n i a u . Deoarece, 'personal, 1-ari ~ 0 1 0 s k . c ~ succes in - c ~ A. doua zi, dup: orele 11, se Ikvara, acestui an, dupa culesulde la salgevte -treptat urdi,ni$ul pentru asigurarea o?m, mi-am prop& ca-?n aarticolul de fat; unei ventilatii corespunzztoare stupului. s : p r a i n t cititorilor revistei noastre' re'5. Efectul pozitiv al: Arahnolului este zultatele oljyinute. . . mai putemic cind apicultorul E l a+z: pe '. . Preparatul A,rahnol - co$form idic_a- hirtie, pe fWlduI stupul,ui, deoarece vatiilor de ,peambalajul - are in corn- - porii, ridic?nd~-sefn SUS, ,cuprind. toate, paitie : simol, &ool $i ram& cu ahin: ; aceast?, cy ,atadt -mai. ;actione-, prin volatilizare f i i d ,desti~ n u daci l introducetea hPrtlei cu preparat nat srimulzriri ,fmiliiilor'-&, albine a v h d se face prin urdini~,impingtnd ugor sptie dreapta,, pentru a nus s+jeni circulatia . ~ iefect. , in combiterea varroozei" D q i fecbmandat Pn special pr$n:vara, prep&- ulterioar: a albinelor ?n. dreptul urdini~ a t u *?ate l fi. folosit .$i vara, intre culedui. surile pi se woate stupi mDe altfel, a doua zi, ~ P n d apare d l d & 5 Zile Enainw de cules. se uti,li.feazz mttorid: a zilei de varZ, abinele care ,,ventileaz:" .cu aripioarele. lor stupid, ajhtz fel : se p u n 3 5 g - respectiv doG linde hfrtie sau foarte mult & vendatia uniform; $i va-. guh rase - 'pe 0 porizarea pre~aratuluiadaninismat. . . . ; carton care se introduce peste ram6 Pn partea opus: hr3nitorului sau sb w a g 6. Pe perioada tra.ta;mentu:ui : cu pe fundul stu,pu[ui. . D ~ ~ 7 zile : se recoArahnol nu se m b I I .?n stup,.. altfel-idis : se mai adauge 0 .;liner; de. .minu;m .,considerabil ac~iunea.prqarapreparat. tului. .' 7. In stupii orizontali (pe 20. $i 24 Acema si,nt indicayii~le de foIosire 'a r m e ) , praparatuI-se a~iz: la cde d a d prad&ului date d e &re I.C.P.A. capete ale stupu!.ui, pe funddl acestuia, Ca urm&e . a utiliz&ii Arahnolului in pe cite o hirtie - do= fiind de o linstupina propr& En Tala aces& an am cmstatat umatoarele : . gur: $i jumgtate pe fieca~edin acestea. . 1. prdvsul este deoxbit de eficient, . : 1" stupii verticati,, de orice tip, preparafoaia, albg de control aSetad pe funaul tul se..a$az:. .tot pe furidul stupului. PrePC rae prezKlti riscul de .jtwu!ui confirmind pactk acest. lWru ; paratul Fat a cidea printre rame in celulele cu miere recornand cu ~ l d apiculto~ ~ : -a rilor care mai au raerve fat: de $i pZlsturZ. ale fagurllor. , 8. Cmd P1 a p z h pe Mrtie,' trebuic sZ acest produs. - , netezim cu dosul linlgurii preparatul' c a . . 2. Considei c l este mai bine G sk 'fotoa6. sui tunit:, in mod eg,l pe ~loseasc~ *@rtia.alb: de scrits decit rartop r d a t a h'frtiei. . - . .. nul, i n n d t pe aceasta albinele , o pot . q ibamnr, in;;, nu rrebuie sri ., u$urin6 din stup d u ~ a r o d e $i la traamentul, f amiliilor ,de dklle ,epuizar,ea ptqarahclui. -cu Sineaear, cel putin o daG, dqi mai 3. P e t l t r ~ =a ~ f a h n d o S ; ~ail% U l l e f e n sigur $ i mai sficient erte s .: se fad de 'porit, mider ' n e ~ e ~& a r pe t i m p ~-tral dou;: ori, dnpz ..c- se bdiclitera!mnLmnrlui:,~ slnehidan. emetic p o d k r u l t u r a de specialitate. A m s t a deoarece cu dteva. ziare la partea superioar:, penArHhnolil. nu fnlocniete Sineacad, .ri trd., ca atiiunea prin . vohti~1izar.e. a .pre doar B suplineste cu bane raultate.;Pi.paratu$i s : fie mai & dduraG, mai' per-. ,perioada de +irim2yir"avari, ?n tratarpa sis~enta$i mai activ;. ... . . .. . $i stianularea f q i l i i l o r de dbine; . . , prof. . I.
.

MULTA
,

~N,CREDER~E~,,A . R. A . H ... N O . .< C ~


,

. ,

POPESCU-SOHODOL?' ,..
'

..I>

'

szu

,-$ifor,

'

'

'

zm -

renun-

,:

..

.,-'67

con.

I. CATA

Fh ~ o i uita, n i c i o d ~ d acea zi I^n care am


devmit apkultor, membru a1 Asociatiei Gescltorilor de Aibine $i rotodatl abonat a1 revistei ,Apirultura in Romania", zi care a m a x a t inceputul unei ,perioade deosebit de frumoaw din viafa mea. Totul a i n c e ~ u r la sfirsitul Iunii iunie 1982. z i in care un 'cunostut ik oferea spre vinzare doui familii de albine iar eu, f 5 6 a avea pici cele m i sumare u n o ~ t i n ~despre e familiile de albinc, despre mohul lor de inrretinere $i numeroasele foloase pe care le are omul de pe urma lor, am rispuns simplu le cumpir. I n acea zi, ErnpteunZ cu bunul meu coleg de serviciu Todor Ioan $i de un alt apkultm $i prieten Mara Nicolae, ne-am deplasat l a stupina vEnzZtorului, unde, pentw intiia oarl, nG aflam in spatele unui stup deschis. Avind garanyii-din partea insojitor2or .cl familiile sint sLn%ase, ne-am dat mrna, apol, f l r i nici o amhare, viitorii mei'insnuctori mi-au ficut $i trei roi din fantiliile proaspZt cumplrate, in llzi obtinute o d a t i cu cele trei familii de albine. Du l apioximativ 25 zile avearn cinci lHzi a &kink $ m i h i oulto~re. Din surplusul de rame ctplcite am recoltat o g5leatl de miere de foarte bung calitate, aducind in casl primul argument in favoarea p r a c t s r i i apiqulrurii. Stimulhd in toamnj: toate cele cinci familii sirop d e zahir, au intrat In iarni cu sufi.cienut rezerve de hran5, s&j:toase $i populate cores unzltor. fnccpind cu luna noiembrie am frecventat cursurile apicole de -maG de pe ling5 cercul apicol din Sebes, unde cunqtinfele teoretice acumulate prin studiu individaal $i a celot practice dobindite prin grija merifuqgor m i in:tructori, li s-au adlugat altele cu teme~niclacoperlre practicl., In leg5turl cu cercul apicol a$ vrea . G subliniez competenta ti atitqdinea prietenoasl a lectorilcir Pnv. Ivan Ioan, prof. I. Cazan $i dr. med. veterinar E. Schmter, rofi api~ultcripasionati cu mu16 experienG. La cursuri am dobrndit noi cunovtinte, fapt ce mi-a permis ca h primlvara anului 1983 d p E $ese cu dreptul, adici 5 famil3 Jnltoase $i bine dezvoltate, astfel CZ la 28.04.1983 fZceam pe conr propriu 4 roi, la 30.05. alti 4 roi, la 5.06 3 roi, aqiunea de inmdtire incheind-o la 23.06.1983 a 5 roi, s orindu-mi asrfel efectivul cu 3200/0. Pmduqia miere in 1983, h m r i t i inmd$rii E n r i a intensiv, a fast Telativ slab%,a&i 12 kg miere pe familie. HrZniti ~i tratafi corespunza'tor tbti c e i 16 roi au reust, intridd in iarnZ iiuu.?f fami&. Familiilc & a l W gzduite ifi stlrpi multi-

'

ctajafi h care am ;nrrodug la cMdit in a n d 1983 170 faguri artificiali' iar in atrul 1984 350 faguri artificiali, toti corect ~ l i d i r i . A venit din nou vrpmea rece $i apicultorii sebepni au rsinrepur curwrile, pr&i cu care aeeia+i lectori, ~ I r o r aIi s-a a&ugat $i seunaruI filialeb A.C.A. j d e p n e Alba, I. MarLan au trans.format fiecare zi dt joi intr-o zi de studiu dar $ de s3rbltoare in acelqi tin@. Varietatea remelor abordate $i modul m p e .tent de pratntare a cu rim principalele probleme, de la anatomia dtinei p i n i ia valorificarea produselor apicole. Faptul c X toate cele 21 f a d i i de ielbine au ievit S5nltoase in primlvara anului 1984, a ficut posibili $i in x e s t an, dublarea efectivului, parakl cu obiinerea unei productii de 17,5 kg mierdfamive, in conditiile ip care salrimul din j u d q d Alba a fost total cdaanitat. Practicarea stu Zritului pastoral la zmqur $i mapi de brad r Fort, cred, marele ciqtig a1 anului 1984. Producfiile obtinute paralel ' cu sporirea numXrului de familii in piocent de 200010 e parcursul a doar 3 sezoanc rpimle nu ar fi Post posibile f l r 5 ajutorul apicdtorilor instruetori, f l r a a temeinici instruire teoreticl $i .practid, ,la care un aport substantial 1-am avut de la revista. ,Apicuitura in Romhia". Sporirea efectivului Lam realizat cu concursul dr. med. veterinar E. Schuster a r e a organiaat cresterea m%tcilor p~intr-un procedeu eficicnt. Prezentele ginduri $i iinpliniri a$ vrea & se constituie htr-o chemare la practicarea apicdturii, asa cum au f2ut-o $i fra* mei, CEta Nkolae $i C l ~ aloan, care, incepind cu anul 1984, au devenit asociatii mei $i membri ai Asociatiei Crescltor2or de Albine.
,

FOLOSlTl ,,TIGARETA

APICOLA~

I. CkPISIZU4lELABIRCA Observind c 2 L famik dt albine nu d u i e En;ecatg in nori de f u m (care mai &u o iriJ $i o indirjeste), mai ales pe timed culesurilor intense, cfnd )nu se hanifesta" furti~agul $i alhnele s?nt mai pufifi preocupate cu ap5rarea agoniselii lor, in loc31 afumlto!ului, care imi Gpesre,.$mp . ct~ aprinderea, se stlnge mereu, &inm~mg mulo combunibil p m f m 2-3 pufnituri de fum (cite& I S de prism $i acesea), eu mi-am confecfioyat ,tigareta apicdZW pe care i'ncerc i o prevnc ma1 ps. "Tigareta @icoliA se confectionead din deseuri de bumbac ( ca . maiouri, triconri sau a'te elemate de i m b r i c M ~ ,dii't+.c&e st mleaz5 un wl bine sriiui pe c a d Envelim Sntr-o coall de Katie m i groaG pe care o l i i m sau o 1eg k la capete $i niljldc. TX;nd't~-i fox k u m l & ai#k, $ g m a va ?rde co~lrinw $i 6 r m ; ckgajind f m pena crea o $nG. f ideasupra stupdui. Tigateta a d o l u n g k t de 20-25 & I , groskm dr 4--5 an. fi forni&aG. hml -C pmtru controlul a 6-7 stupi.
1

$8

Privitor la acest l u t i i , din activiriid'tea. i3e ,atransu?i. bZne$ti in limita de 60a/, din valoarea produselor coritracme, stauaor 'filiarle: j d w an reiqit qi aspect2 .... ,. . bilk3 h funqie d e baza mazeriali a ..negative. . . . . , . .. .. . :. ' . . .. . ,. produc'itorilor (Decretul Consilicului de nu s-a urmirit indeaproapa recupeStat nr. 118/1983). Aceste c r d t e se acordz pe o maxirnz de 12 rarea avansuri,lor a c d a t e Ern produse apiluni, adicz din toamna anului curent pencolle ; . . . tru produttia andui urmztor, fondurisle - nu s-au calculat dcbhziilk ~pendiza-, necesare fiind asigurate filialelor judetene toare la avansurile ka&e, En .mii anprin icordarea de ?mprumuturi pentru teriori ; A . achidtii de citre B.A.I.A., pemru care banca percepe dabEnda p r w k u t i de ile- nu s-a urmYrit sZ se asigure anha: gislatia in vigoare $i se suporti de &tre lajul de c~lecrare a ,produselor, numai unitiitile de ahizitii, 4nsi in limita avanpentru cei a r e h h e i e conmacte de lisurilor justificate cu p d u s e l e achizitiovsare a produselor apicole ; nate B baza contractdor hcheiate. - nu s-au ridicat aanbalaje'le de cokck f h d aceste tnlesniri se fa; prodwZtorilor apicoli, ctt qi pentru a se tare date C n 'custodi,a produGtorilor injustifica, din punct de vedere economic, . . dividuali contractanti; dar nu, cheltuielle efeetuaa. de . c i u e filiaele . . . . onorat cmtractele. A,C.A. judeyene, . prin . plara dobhzilor I n v&r& ^Imbun%~irii activitGii de cureiite l a , creditele acordate p&m produsele contractate, treb+e. m'iritZ..indea- a&izitii &mi,teml Executiv. A.C.A. din proape. realizarea preluzrii tultUrOr proR. S. Rom&ia a iwt rnSsuri anergice'&n duselor apicdle la nivdul ~ ~ ~ r a ~ lorg.,&, o r . sale pm,tri, &,,&rm ?n, acest sens, Entr-un d r u legislativ nou, fiQiaiele ;judgene A.C.A. mbuie *u'Y)r .aspectelor negative a m e r a e mai sus. si: uqGreascZ P n p&manen~i realizarea -conrractelor incheiate, a recuperzrii creD; activiiatea de akizifii legat; diwlor acordate, sub forma ilivrZrii de $i activitatea de schimb h produse apiproduse apicole de c'itre csntractmyi, cel p*in l a nivtlul contractelor inheiate. cole care se concretizeah"an : . ' - acodarea de biostimdamri, cu p l a a , . D ~ a-mea, in Cazul nerealizzrii la, contravalorii lor, conditionat de ~ r & r i d & i z a contraoteloI, inoheiate, tot. E n s p i r i d . actelor normative Pn, vigoare, se g.&use apicole ; prqcedeaG la recuperarea avamsurilor. bz- asigurarea materialdui da intreyinqxi acordate 'Pn aumerar; hcadndu-se nere a faguribr arrificiali,. ?n funcde de tota&ttl $i -&b$da ,pnalhroare prev'izuG d e lege, cdculati :in fuictie de predarea 'de c e a r u a sdhiimb .$ .cu plat2 avansu\ nqiusti:ficat.$i de perio& a&I * ~ o n d i ~ i i la en u d e . este aemai &' &rii' luii' . ' . . producitofi i.ndividuali & fie anai g u l f ' Acea.iu& . v i e s i , j,Atifice d&nzil& a t r q i in a+ achim odxligatiile de a cana&tate din fondurile . ii,li,alei, judetene tracta $i de a preda produse arpicdle, a c e s , czme B.A.I.A. pen.tru c r 4 i t d e primik vederea acodZrii:de avan'suri la contracl u a u . putPridu-se red& Err:.caildifii . opteile tncheiare. $i care nu -6-au realizat prin . time numai P*nizsura - in , * + .li,vrZri de produse .apicole, - , . cda ! a o q i mai mbJ lag&x% inter-, , . ;Legat de . mivitatea,. d e a&ijie nte . , , d h i ; , n p r a a de pd :1 . $ ,f a p d tL. unitatea achizitoare (filiala jdqeatlg AC.A.1 h,Md fondul de st& $:asigur~&ad e cgtre amt;iit,. Qrnbalajele. .& tolectare. a produselor cialia n o a d ; 4,. b ~ matexiale i .neceapicole de la p r d e r i i individwli.6 sare-pr+"arii.apitulturii. - . . .. -,*
,
~

at

,~ck

ae

'

va,'vro-.

'

,-

26

,.

- ...
. .

in luna martle
Pentru aproape toate regiunile apicole d h yare ma'r.tie reprezinti luna de tranzitie intre iarnii $i prirnivarl. De altfel, la 20 martie ora 12 $i 24 de minute este echin~ctiul de primivar;, c h d ziua e s a egd; cu noaptea -$i Pncepe cdendaristic p r i m z ~ a r a astronomic;. Temperatura crgte simti,tor $i zilde c21duroase stnt mai, frecvente. T o t q i stuparii .sIbnt prudenti, deoarece $tiu c l :luna martie este mai capricioas: decilt toate celdalte luni ale anului, prezentind deseori schimbiri surprinzltoare d~ .c!imZ, c.u zspecte de iarn i sau vari, de 1.a.o.zi 'la alta. Activicatea sporitl a dlbine!or $i vremea schimbitoare adaugi stupariior noi prewupiri fat: de 'lunile precedenrte. fntre acestea, preocuparea d e czpetenie este aceea de a stabili corect starea E n care se pkezintl fiecare fami!ie de al'bine la ie~ i r e a - d i niarn;, cu scopul de a 4ua ce!e mai potrivite. mgsuri In vederea dezvoltzrii d t mai bune a cuibuilui. Din acast punot de vedere, martie poate fi consideratl ca lun>,cheiea ?n a c t i v i ~ a ~ ede a pregztire pentru saollul de cuks.' Constatirile fgcute la deschiderea cuiburilor, cu ocazia contiodldor sumare si de fond, corklate cu star& v , r p i i , pu,tererea familiilor si rezerva de hrana a amstora. wnstituie principalele elemmte pe baza clrora se intocmeste . dlanul sde activi'tate a d stupinei. Stuparii unai pricepu7i.. fac niste calcule. stabilind reci cis riamu1 de
'

meaz;, deoarece caracterizeazl a ~ t i v ~ t a t e a avicoli m d e r n i . Complexitatea expunerii nu trebuie s l sgerie. Se pot aplica" p.mtru inceput nuamai acde recvmaindari care sPnt accesibi!e c o ~ d i ~ i i iobieotive e de ,stupZrit $i nivelilui de cuno~tintede care dispnnem. -Rizu!tatele nu vnr intirzia s i se aratc. Cuno$tInyele se vor a m l u l a $i progresul va i i rapid. In cele ce urmeaz;: lucririle - mai .cunoscilte, c3m..1~e $i lunilor dc iar,ni, vor fi d3ar rezmintite, penrru a putea insima mai mult asupra !uctiril!or specifice lunii martie. Controlul jamiliilor de albjt:e. In fiecare !unl de iarn'i s-a vorbit despre acest control. f n luna martie colritro!area activitztii ailbindor se face sistmatic $i sustinut. Se urmirqte fiecare stup in parte vtiind cz de aceasta depindc nu numai Luna dezvoltare a cuibului, ci chiar existents famili.ilor cu raerve mai mici . de h m i . In perioad~!e reci, controlul se vn face c i i'n ~!mi:lede iarni. 1n zi1!e1e calrie, fir; v h t , c h d temperatura depSSe$tc 13" C $i a!,biae!e ,ies .di?7 stupi, . se oot opera conrrode, prin deschildzrea cuibului. Aceste controale pgt fi sumare ~sau de
' 8

f d . ,

p'rin a c m t a avantaje maxime h cu!es. Acest aspect va fi reluar & cek ce nr-

. Controalele sumare se fac:prih'ridicarea podi~orului,'f l r i a mijc_a ramele. 1 1 1 aceast; situatie .se apreciaza dintr-o privire modul cum au iernat. albinele, d a G ramele &nt curate $i ai~binele Iini~tite,dac< salteluyele $i r m d e mZrQaa$e -neacoperite . stint umede sau rnucegiite $i dacl pe f n n d ~ sl~ p u l u i ,acolo . un,de se. poate vedea, nu sInt. albine moarte. Se evalueazg apoi cantltatea de albine, de miere, r ~ a r t i t i a hrzaei P n cuib, pozitia ghem,u!ui erc. TOtul se petrece P n decursul a 1-2 minute, pentru a nu se rici. cuibul .prea tare. DupZ tnchiderea stupdui, constatlrille se noteazi in . caietul atupi'nei. Controde?e .de fend se jac i"n zillele ' cZlduroase, fir; v h t , eind temperatura arn1bian.t; este i;l jur de 20C ~i constau P n verifiarea mai amkunfii a tuibulai. Miqcarea rarndor se face repede, apreciin-., du-se cantitatea de puiet, de h r m l si re- , partitia ei. Privirea indelungat5 a , raw. :,
'

.-

- !'
1
A
A ? .

* --,7

>

."

zs'
i

., .
,

melor de-puiet poate dtke la rZckea tuia, ceea ce constituie o piedere grava pentru ctezvoltarea familiei. Tphich acesrei operatii este urmztoarea. DacZ smpul nu este plin cu rame, se deplaseazZ toate ramde pe clt posibil in bloc, spre partea nkocvpatz. Se curZtZ fundvl repede, apoi se mutZ la lou: ramde, dupY ,cee.s-a apuncat o ~ r i v i r easupra lor, respecthd 'dac; se poate vechea pozirie. DacZ a t e cazd, se pot elimina rmele aecorespmzztcuare, mucegzite, v d i etc., iar cele h n ; pot fi Pnlocuite cu aiitele cu miere, din cuib lsau din rezerva stupinei; Ra-!e neacoperite cu atlbine se &in dupa diafragm'i. La stupii cu funduri mobile, acestea se schirnb"acu allterle curate, pregztite, din timp in rezewa stupinei. ~hstupii 'plini cu rame, mutarea cuibwlui $i curZrarea funddui & stup se va putea face n y a i dupZ scoaterea ramelo: fir; puiet, avlnd grijZ ca 1hgZ puiet sa r k P n Z o ram; de proteqie, amperit; cu albinZ. DacZ de+ozitul de arlbin; moartZ de pe f u d u l stupului este mai mare, spre exemplu, dacg w p l e o can; sau rnai mult, este bine sZ s e preia 20-30 de dbine Qi s5 se trimit; la anzlizZ. Revizia sumarz $i E n special cea de fond sht lfoarte impoitante pentru dezvoltarea ulterioar; a farniliilor. De aceea, atunci c h d T a r e o zi favorabilZ sZ nu fie arninaG aceasG lucrare. $i dupY revizia d e fond, cmstatZrile se notoazi P n caietul stupinei. Aceste notZri se fac m k u n ~ i $i t congtiincbs pentru fiecare famillie ?n parte. Ele vor constitui hndreptarul activitaii stuparului, rnai ales dac"aimpu1 n u va rnai permite curhd o al&iadeschidere a cuihlui. Folosind nbtatiile din caietul stupinei, apicdtorii rnai experimtari fac mi plan qalonat de lwru, privind ritmul de dszvoltare a cuiburilor, Pncit acestea sZ se prainte la un nivel ,de v?<f $n preajma culesului principal. Calcula~lnu este greu n pic de expede fZcut. El cere in& u r i m 1 6$i clmoapre a pericmdelor de tnflarire a vegeeatiei cultivate sau spontane din zonZ: .

we

Deoarece acest r n d de lwru repraintZ o parte f m o a s Z $i eficient; rr, activitgtii apicdle, G s c h i ~ hcalaulul gencru culesul de da.salcim. Perrtru ca o. fmili; d e dbine .& poatZ a j v g e (la 6 ' dezvoltare corespunzztoare unui cules h, are nevoie de 50-60 de generatii de abinZ. Pentru regipnile unde saldmul tnf1oreqt.e la 15-20 mai, stimularea dbinelor ,va trebui hceputk ,'conf o m date!or d e rnai sus, ?n15-20 martie. Cum En' luna mantie cantiratea de puiet dim cuib este de cele unai m d t e ori ?n continu; a-eqere, faptul este pmibiI. Caracteristi+ vremii pot decala acest termen, intr-un sens sau alrtrrl. Principid hsZ, calculul r h l n e valabil $i eficienqa lui se va conlstata de h prima incercare. Fauniliille slarbe se dezvolt; qi d e , dar nu pot otiluge un _ nivel corespunzZltm, dmAt daG sPnt ajutate cu rame de puiet qi a4bin:, din stupii .puternici. $11 qazul in ,care evolutia vranii n"u at: favorabili ca.icullui de m i m, stup a r d trebuie s Z adapteze 4n mod corespunzkor st'mularea a l b i d o r , p m r u a nu suprapopula cuibul. fn lipsa d e s u lui, Eamilii'le suprapopulate se preg5tcsc de roit. Pentru a eviita aceastZ stare f o a m pZ,g~bitoare, se vor scoate din t i p rame cu pukt c%pZci.t cu care se vor. ajuta ' familiSle rnai slabe. In doc se vor pune rame de clzdit, pentru a d a al~binelorde lucru. Ilia'suri de Pntretinere :, stimdarea zborurilor de curK~ir~,mai ales ?n zonnde mai reci $ amii cu prim;veri Pndrziate ; @ strimtorarea cuiburilor la num"aud de faguri ac~peritide adbine, rnai -ales Ila fmiliile unai dabe ; susrinerea hrznirii stimulenite $i d a d este cazul & ajutorare, ping la aproximativ- 30 de zik Pnaintea culestilui ; dianencarea cu apZ a stupinei &la dIpZtor ; @ &suri pentru evitarea furti$agului, p?n; 1% aparitia culesdui. @ unirea fmiliilldr orfane $i a c e l ~ r slabe, sau .dacZ nu sint prea slabe, Entarirea lor ;

0 urmzrirea dezvo!Grii cuibwlui, astfel c a s i nu se supraag1omerez.e cu albin; $i i n acest caz lirgirea hi., Luma martie estu -mu$ o h n i rece, tmeori avEnd &iar perioade foarte reci. Controld cuibullui nu mte poshil ltotoodeam a . .De aceea stuparii s e follosesc d e in-. fomariile ce k ofer; mmportaanentul binelor la d i n i s . Deci, m n e exterioare. ~ati oiteva d i m primipalele aspecte de acest fel : ,. - zborurile de cur%ire h m ~ le e fac numai fm,?liiie normdk qi vigwoase ; - culoarea $i.cailtitatea de albinz ie; pit;. la zbor ' a r a ~ zd . a c i pin; l a acea ,data s-a cre'scut ,in stup: rnai mult saur rnai putin puiet ; L ,.: - albina tEnZra zburfnd .infens E n jurul nupului, este un s m ~ n bup ; - abundenia, fllbiinelor qu :pden la urdiniq denoti ca in cuib este m d t puiet ; - cPnd la unii stupi iesirea 2lbifielor ~n.tl^&ie, - a v m . d e a face cu stari . anorma'le, .poate chiar :grave, i,rnpuni.ndu-se interven~iapentxu clarificare $i r 9 e d i e r e ; - pete. de diaree pe pere~iistupdui sau pe scindura de zrbor.sin t semne de neliniqte sau de boal;. $i, de asemenea, trebuie intervenit ; - in zonele doficitare fn ~o:en,-pre'zen~a ,puietului mort, In stare, de nimfi, e I h i n a t din stupi, indici .lipsa.-de polen. Pentru ajutorare se va da po!ei sau inlocuitori ai aesthia ; - scoaterea crktalelor de z a h k din stup poate fi asociatz cu lipsa de hran;, ca urmare a cristalizzrii mierii in faguri, dar lnumai cfnd aceste atstxle nu proG n din hrana de stimaiare ; agloanerarea ' albinelor la urdiniS p a t e E n m n a paza sporit;, q a cum se htnqip'l; a'tmci-dnd lipsqte matca sau E n stupi exist; n m a i & ; , - pnzenf9.&filor . $ .a: ,resturillor d e soareci. indi& .exiktee3'ya,acmbr~ si este necesarg in.tcrveAtia @ahid.; ; - lupta dintre a&imd i urdiniq den& 4 ~ c e p u t~ d efurtivag $i tmbuie' ilrtervenirc rriic.~orr^ndu-se udnipt1 f o a m mult. De . , dtfd, ?n aceast; lu~riZ, familiillor slabe nu li. s e v a deschide prea tare 'urdinigul, dk'ptit$d f i atacate.; - . , .
~

- se v a acorda multI atentie m d d , lui in care se face stimularea pentru a preveni furtigagul. Se vor hrkini toate afmiliiile odatii, iar dacZ a t e nevoie s I ,se i n w v i n i numai la uncle familii, sti- mularea se va face nuniai searat , l k e bine ca a c m e sspecte sa fie m i nute. Pentru formarea ochiului, atunci cfnd se vizeazi stropina, este bine s i se p r i v e a d mai htPi zbonvl dbinelor la urdiniv,. zilbovind acoh unde situafia diferz de cea de la rnajori.taite~.stupiIor.~ Alte lrrcriiri. ffi a c e & $ l w i , aedvitazea exterioari a atbinelor fiind InG re,dusZ, stuparilor le r b f r i e sufilcient timp sZ se prcocupe de probleage a p i n i s t r a ' tive, revizii $i repariri de utilaje, peg;tiri ?n vederea sezonului activ yi mai al& este n ~ o m n t u l 1mbogi~lriizmei din jurul stuphei cu arbuyti mdifet?. . Dintre aceste lucrzri, pregitirea $i fn~i'rmarea ramelor n u . trebnie neglijatZ, deaarece in luna urmztoare vor fi folosite E n n q Z r mare. De asemenea, stupii din rezerv; trebuie pregriti $i spaati ,din timp. Cuprinderea $i buna organizare a acestor 11ucr"ai la tlmpulA potrhit este ?n mgsuri 3; influenyeze in mod foarte 'Tavorabil culesul din sezond actid. M. ATANASXU

Piognoza meteoro- logics pentru luna f sbruarie .


Revgirnul pluviometric a1 lunii februarie,' asemiinator cu cel din luna ianuarie, se prevede ceva rnai ridicat decit vdorile medii multianuale. Excedentul prec:pitatiilor a t e de asteptat sZ se ~roduc; indeosebi in sudul si estul tiirii. unde se ;a semnaia atit ninsoare, d t $ l$ooviiZ, ploaie $i burnil:. 9n celelalte zone ale tsrii precipitariil~ vdr fi sub form5 de ninsoare. Ca de dbicei E n prognozele de timp de lungs durat5, regimul pluviometric se raportead la va. lorile medii mulrianuale, care in luna februarie sint- urmboarele : E n d m p i a Roman: ~i Cimpia de Vest cantitsfile medii de precipitarii dnt cu* pr$se iqtre 25-35 mm.'rn Moldova $i pe litoralul Marii Negre precipitariile sint de obicei reduse, totalizlnd I"n medie 20-25 mm. 0 particulari~atea precipitqiilor din Moldova consts in aceea cZ E n regiunilor mai joase cantitsrile medii lunase dc , ; '

'

'

precipimii sin[ mai mici (20_25 mm) $i ceva mari in de (25-35 nun). Jn Transilvania ele scad pin: la aproximativ 20 mm in partea j o G din vest $i Fn depresiunile intracarpatice $i slnt. mai mari in Podivul Tirnavelor (25-30 mrn) $1 pe dealurile Some$uri!or 3'240 mrn). Fondul temic a1 4lunii februatie se askapt; putin mai cald d d t obi~nuit in sud-esrul tzrii .$i apropiat de valorile nopa!e in r ~ w l teritoriului. Din studiile climato!ogice rezdtz cg luna februarie E n cea mai mare parte a Grii, de$i are in genera1 o repartirie a temperaturilor aerului

asemznitoare cu cea din ianuarie, tom$ valrrile rnedii rnultianuale din februarie d n t mai ridicate decit cele din ianuarie. Vdorile medii multianuale $e aceste! luni &nr : la -1" in Maramuq, -10-a0 En -2O Crigana $i Muntenia, -40-0" En Ttansildnia, 0" ping la + I 0 in Banat, Oltenia $i bobrogea, -4. la -10 In Moldova. ~ ~ zaelor ~ in care g se va~ producc ~ l aimineara Si sears indeosebi va fi d e s d de mare.
I

Lidia RAHAU

U / * - * - ~ - . m , m . ~ . m ~ ~ , ~ ~ ~ , - H ~ . - x ~ H ~ ~ - ~ - ~ - i ~

APICULTURA 0 RARITATE IN DESERTURI Ptcti n u demult, profesia de apicultor LA MICROFON ALBINA . , era consideratti o raritate f n dejerturi. Albinele ,,ybrbesc6 Pntre ele, astfel ~2 Dar canalul Karakutn ji alte cursuri de apicultorul sovietic E. Eskov a reujit $2 care au dar viat2 nisipuyilor au imPnregistreze ,vocileU lor pe band; de magpulsionat ji dezvo[tarea apictslturii, ca 0 netofon, idr atunci ctnd ,conversatia alramurti no& i"n deSert. Astjel c2i colhozul binelor" era reprodusti lingti u r d i n i ~ ,aici ,,Octombrie r o ~ u " din Turkmenia obtitte se adunau mai multe albine ca de obic:i. fn deS@t pin$ la 10 tone de mieye' de albike pe sezon. ALBINELE CARPATINE (In : Aurora, nr. 8, 1975 ; nr. 21,. 1976 ; n 7 , Printre apicultorii din ~ x t ~ Orient, m d 1979 ; Satelor 1977 AlmMh r. nrp Siberia, Kazahstan ji din alte regiuni ale gazin 1979). Uniunii Sovietice este foarte apreciatti Jng. O.V. noua specie de albine ,,carpatinau, albinii obtinutti de . selectionatorii ucrainieni. $ ~ A V CA Aceste albine se deosebesc de alte specii .,.;i caii slnt consun*rtori de miere? prin clceea cz oric~t de ad;nc s-ar afla Amestecata c r oviiz, mierea este tonic2 fi nectaral h poare, ele au tyompa lungti ji , ajung pinti la el : astjel c2 jntr-un senon previne traheo-bron~itele, la care aceste patrupede s f n t foarte sensibile; 0 familie compm2 din circa 50 000 de ( I n : Abeilles et fleur, m r t i e 1984) albine ,carpatine" recolteazii cca 120 k g miere fnmiresmafti. Dr. I. 0.

...

Constatzm c5 este tot mai mare numkul celor ce se adresea25 &mi-

CA URMARE VA INVITAM CA PENTRU ORICE R E L A D S b


CARE ACESTE QRGANE f$I DECLINA COMPETENTA ADRESATI-VA COMITETULUI EXECUTIV A.C.A. SAU REDACTIEI REVISTEI ,,APIC~JLTURAIN R O M A ~ " .

r
miliile de albine ci chiar , i n populaG acelea$ familii, intre albinele fiicq atek atelea~i'mzai, Tn funqie de zerrea. ge&ti& transmisg pe k i e pateq;: Din amestecul raselor amintite au rezultat forme $i populatii de albine cu caracteristici morfologice apropiate de cele ale iaselor de baG cit forme intermediare. Dr. 0. M ~ E A $i Sub aspect economic-productiv albinele actuale se caracterizeazl printr-o vivacitate mare, ' prinCunoaqterea apiculturii b r a s e n e ne-a fosi pritr-o perioadl mare de zbor activ, prearm gi lejuiG de realizarea, la sdicitarea hnei cofnpanii printr-o producrivitate ridicatl. Existl hs5,'in cabraziliene, de cltre- specidi~ti apicoli rom$ni, a drul unof ppulatii de albine $i Ensuviri nedounui studiu-program pentru dezvoltarea apiculturite : unitlfi biologice mici, instinct de roue d a rii inn-o zon5 EntinsH din statek Minas Gerais $i Espirito Santo. Cdegerea de date a avut ~ O C voltat, cu migratia roiurilor la distan~e apreciabile ; pzrkirea stupului in perioade lipsite de gi in alte state rnai sudice ca : Rio de Janeiro, hran:. I n ceea ce prive~te agresivitatea, efectiSao Paulo, Santa Catarina sau in cele amazovele cu gradul de agresivitate diminuat $nt in nime, Yard $i Maranhlo. Cu toate acestea nu proportie majoritar; $i cu ele se -pot organiza M poate vorbi despre o cunoagtere exhaustiv; stupine de producfie cu bune rcaalt?te. a apiculturii din aceast5 far;-continew cu o inAceasta cu atit mai mult cu S t resursde metindere de peste 35 ori rnai mare decit cea a lifere permit acest lucru. Dat5 f i i i vastitatea RomBniei. Braziliei, diversitatea sa climatic5 $i. de relief $i Pe scena apico!5 a lumii, Brazilia ocu$ uh 1oc regmafia potential melifer; prezind un tablou aparte, original, datorat fenomenqlui biologic de lmens, cu nuante extrem de nmeroase $il ~ a amploare nemiintilnitl care a. fost africanizarea riate. lntinsele suprafete de plduri (circa 112 din efectivului de albine locale. DeclanyG in urml teritoriu), formatiile forestiere, arbuqtii, ccrrados, p aproape .30 de ani (1956), africanizarea a caacihgas, pantanal, iat5 citeva t i p h i de vegcrnxmnat, prln amplitudinile sale ' biologice $i geografice $i un eveniment socio-profesional, echitatie specifice) in multe locuri nu indeajuns de ' cunoscute' $i studiate. valind cu un hiatus destul de substantial htr-b Rwrsele melifere cele rhai bogate $i mai diocagatie ale clrei d e b ~ t u r iau fost marcate istoric verse, !e constituie flora spontan:. AtitsE n pZin 1839 cind reverendul Ahtonio Carneiro a adus duri cit in n^mpii sau planalto, pretutindeni primele familii de albine europme. Prin Encruci~areanecontrolat; intre albinele exisexist5 numeroase specii de plante care pot fumiza cantititi imense de nectar, care prelucrat de altente (Apis mellifica ligustica. Am. carnica $i bine sg devinl miere cu arom specifice.p!Lch*e. A.m. melifica) ~i albina african5 A.m. adamnii), I a t l astrapeiu (Dombeya waliichii), cu infloresau r e d t a t popylatii de albine h ride cu un pucehtI mare, mov, &are printr-o simp12 scutu~ernicinstinct nomad $i deosebit de agresive, , care rare m p l e pumnul cu nectar. Sau ksapeiwe (Verau atacat celelalte f m i l i i de ailbiie, animalele ~i chiar oamenii, determinind consecinfe care au nonia polyanthes) Care timp de doh5 lnni muscondus practic la. desfiintarea, pentru o perioad: teqe de nectar, vassouritzha (Corchorus hirsu~us), de timp, a apiculturii ca preocupare producse h f i a r q t e practic tar timpul . anului. Ca sB nb mai vorbim de eucdipt. Mierea de erda tit,: cu scop economic. Datoritl -vitalirZtii $i inscmrudo (HyptiG ptinata)' are aromg $i savoare tinctului nomad a1 albinei africane, E n scurt tjmp, prih multiplicam rapid:, ptocesul de african~zare de neuitat, cu a g l r a t exotice, tmpiule. a cuprins tot teritoriul brazilian. D c retinut c l perioada de Enfforire este 'lung5 $i e$alonat5-$n timp, ceea ce asigur5 albinelor Prin eforturi sustinute $i aeincetate, apicultor: posibilit5ti tle cules in majpritatea lunilor anu$i oamenii de $tiin\: brazilieni au reu$lt ,sa pun; ordinea in acest aparent haos biologic, colui, mai ales dacZ se praaic: $i stupgritul pastorkcthdu-1 $i ,utflizindu-1 din ce in ce mai bine ral: 0 Mstre, a ~ a d a ,de care pujine @i apicole ale- lumii st! pot bucura $i o pot exploata. $i mai efiient. Obiectivul. rincipd I-a constituit Asemenea vegetatie poate asigura, dupl apredidnujuea. influmtelor n e l s t e ale. albinei africane $i In prirnul rindsa aqesivitgtii. De remarcierile speciali$tilor brazilieni, i n d e o d i cei de la bnfederayia Brazilian5 de ApiculturK $i Inst12 cat, in, mod deosebit munca depus5' de cadrele universitarc c k la $acdtataa de medicin5 dm tutu1 de apicnltur; de la Florianopolis-Santa Catarina, o ~nc'lrdturZ de familii de dbine de cel Ribeiraa, Prcto (Univctsitatea Sao Pauio), in frun: fr cu prof. Li6nel S-i G ~ n g l v e s ,precum ~ qr putin 3-4 ori mai mare decit efktivul pe care 11 are -Brazilia la ora actuall. de Conledmafia Brazilian5 de Apiculturl con-? dusl de inimosul- $i neobositul slu pr+nte, Pre~edinxele Confederayiei, Helunuth Wiese, cu H e l m t h Wiese. * . + : entuziasm dar $i cu realism, a acredltat ideea I n prezent, materialul 'biologic apical, are . o \ c5 'Brazilia are porentialul pentru a produce mai variabditate decisebit de mak, @tft din ptlract . m d t d e 250 mii tone de miere pe an, cifrlScare de videre morfologic (mgrime, cutoare) c ~ t $i iil ar situa-o printre fruntagii listei marilor produceca d prive~te comportamentul (in special procltori din lume. duaivitatea $i agresivitatea). Neunif2rmitate;l l h r desare realisrile si ' oroiecte!e din acest doexisti nu numai in cadrul stupinelor, lntre' fammiu vom ~ r b intr-una i din insemnirile viitoare,
e ,

/
\ ,

.-

-1

I.

IJN NOU PR0cEDEI-J DE STERILIZARE CERII '

P e m a disnuge gemenii patogeni penrm albine a r a destinatZ confec~ion5rii fawilor artificiali se aerilizeazi. Actualmeme sterilizarea cerii .este efectuati F n principal pain prgedee termice. Apa c k exemplu, in Bulgaria ea r execat5 printr-o EncUzire lent: la 120C timp de 30 m i w u , In Cehoslovacia, m e face in autklave speciale la teanperatura de 14DC $ la presiunea de 150 K tlmp de 7 ore. In U.R.SS., tratam m l se face E n rcdpiente cu ~ncillzk eltrici la temperaturr la i50C. Toate metodele ternrice de sterilizare p r a i n d - . urm%toare!e inconvenient4 : m d G m f G dejucrn ; pierderi mari de M I : p i n emmqii L ? 2,30/0) ; sciderea rezktmfei faguridor arti mall p Enchiderea lor la culoare; s c i d m * v a l o r i i comerciale. P r n m a e v i a a m t e inconveninte, multe fa- . (In : L'Ape, martit, 1984, p. 46) b&ii nu ridicz t c m p a s w a de sterilizare la u? nivel capabil 1 disturg germrnii patogcni, a1 ' lo~ii americane E n special. TNFtUENTA ELEMFDITELOR PATOGENE Se mnsideri d o familie dc albine atinsi de AQUPRA DINAMICII POPULATIILOR t m l& face J scad5 produqia & miere cn 5 pin5 ALBINE . la 40 $i cantitatea de cea6 cu 0,5 kg ; astfd in& lip 'controluld la sceriiiiaraa n G i $ d i~ H. W i h , a n m m t om de $tiin$ de 1~ a n t r u l fectdr procedec'or de sterdimre cmzcad an p ~ - de * r d r i aqricole din E'vefia, mpune sub tit;udiciu important apiculturii. lul de mai ms o s e w 5 de idei putin obisnuitc, Pentru a ia1Ttura a a s t prejudiciu, E n U.R.S.S. care invita la & g i i . El pornqte de f a p-iza e-au intmprins-cercet% eexperim*1.de dt dezirrfecfanomed &tolo* la familir de al&ne eae tie a cbii prin energie electromagnaid ! a f m - ' f m n e com$icat, 'cl tntrPo arcfcl de familie ven6 yitraimld. Sub acfiunea dmp~lui electroexist:de ~ g u f mai i 4~ agmti patogeni m f d magnet~c, apa care se g i y t e i n celula rnicroi&t &Ge mdtZ p r u d a ~ (~i se dg doorganisrnulu~ patogen i'nceteazi ahnrntarea cehvad5 de siarrplislr) cind diagnasti~ul se pune lei cu substante nutritive, precum fi ev-rca baza und singur agent. La actastH in& socia 5 substantelor de dezasirnilyie, astfel ldt aecass insit; notianile & ,,-tos" pi , b d n a e .sint relacelull va pieri E n 5-10 scan&. tive. G E d se recoleazi dintr-o familie de 10 000< ExperimentZ~iIeau fost efectuau de Gwe h t i 30 000 albine una&& duzini de (ptru. wtul de Stat pentru Proiecre din Celiabinsk, e k diagnw*l -piaei su n w z e i ) 6 se jufolosind o ceaG contaminat& proparat5 la Instidecz scars fzmiliei pe baa nd &us tutu1 de Apiculturl din Ribnoe. R d t d an ewe ca ?i rn am face acela$ lucru pentm un f a t b ~ ceara , fiind perfect! sterilizad $i ,toate q cu locuimi (sgnne wi+). giinconvenientde acruaddor procedee de steri1iza-e s k n la mi?scop spori de notema sfim d inllturaec. este nosanwz. Dar da& analiza ar cZuta $i bace r g , ciuperci, vuu$ 6 &he@ ? (F i 1i P 0 9, -@L.). In : ~ c e l ~ nr. s 1,1984, ~ , Ca s l fie oalabil, diagnosdcul ar trebui J p. B ) fk c o d i m t de evolutia familiei &pi a+samem, aespecti~ar trebui vZzut daci a l b i n h &cute gi p i d e r i k se egalizeaG. $i aici exist5 SELECflA F A m I Q I O a REZISmNTE LA grrutX$, f n r m j t ouatd nGtcii ntl esa regalat. ' IM3AL.A Pe & d& parte, d x i albina tSi+ 30 cile, ar trebui ca puiaul s i ne dea & pmu ori mai Capacitstea f a i I i & & a cur& npid ddek mulee &ne d d t constath in readitate. Fmocu larwe m a a r e , rr~pactiv de a dimina microbii menu1 s explici pria existenfa rurar perbade (& 6 sporii arn . f o a a ~variabili ~ qi depinde de fac@ intre sfiritul Iunii iunie $i seprembrie)\ in tori genetici.. care dispar 30--500/* din ~uc6tem-e. disparitii h t r a stupinii e x i d h medie 5-t00/# fomilii de care apiarltwul nu i$i dZ 'seama. 0 familii care, @ m Z a t x ~c ~ a i a n mod & proprodlace 100-150 mii albine a n w l din care

p*.

nuntat: caracter d trebuie 'neapirat inclus intrc criteriile de seleqie a mltcilor. Testul pentru determinarea capacititii de curitire., respectiv de rezistanfi a m i f a d i la ' bol& puiemlui se dectueazg in : - se recoltead o poqiune de fagure cu pict czpGit ; - s e asiguX d rm e x i d c e l h cu rniere sau +>en; - se acide puiml e i p z t ifitrdacerea fa-elui in congelator ; - se i n c a s t ~ a d o bucati dim & s t fagme, c o y i n i d & t e a sute ck cctub cu puiet (un pZtrat cu l m r a de 4-5 un), Entr-un fagure cu puiet din famiiia testa6 ; - se examineazg fagurele dupi 24 ti 48 m. Fmilia cu o but15 rektenti fati dc bdih puiemlui oste acwa care dvpE 27' ore a dcscip&it qi a curlfat toate celulele cu pniet ma.

P"

'

IFO

.
,
*
* " 2
,

-< .

t & % l a

&am lo/~ sPnt destinatc 1 i e r w . I ; r prima valere s a r 'rea c i natura face risifi d q i este Oricit ar pGea de ciuddt ' este totusi adevzrat, L a t e probrffil cu pierderilc pgective s i fie 2 snategie pentru 'su ravietuire; un tampon care s a . spune Bill Chalmers de la Unipcrsitatea Columbia din ,Canada. Albinelor le place pe~tele. Un absoarb5 roitul $i Edile. 0 # p i e r h e de 25-30/a amestec de f'iin3 de soia $i I-apn praf este condin puiet determini in cel mai riu caz o pres m t de d e cu prudentx. In fala fiinei de helungire a vietii albinelor, ceea ce constituie un ringi devin ins; nebhne. Hriinirea cu pelte deminunat sistem auto-regulator. tmmina' spbrirea cr o treime a prodtw~iei z d e In continuarc, autorul se tefer5 la comportamiere $1 puiet. Dupi Chalmers, m u l e dat la mentul ($i gradul & misten$;) diferit a1 fa@albine confine 75% proteine, fa;; de 35-4@/r liilor de a:bine in lupta cu varrooza, comportaproteine din ceilalti Enlocuitori de polm. Ei ment ce ar impune (in misura ,En c a d practica inlocuie$te polenul natural, cu turte inici cfe he,ar permite-o) o conduit5 de la cat la caz in ringi. Fiecare 'colonie mininci in una sau dong combaterea acestei boli. zile 10 turte de heringi, cintikind 50 g fiecare. .Fiina de pcost; mult rnai putin decft cei(W i 1 l e, H. In : Bienen Zeitung, nr. 4 $i 5, 1984) lalfi idocuitori $i produce mai multi mieren $i mai multe albine", s une Chalmas,. care a Intreprins cercedrile saL asupra hrinirii albinelor cu sprijinul Departamentului Canadian de AgriEFICIENTA TOPITORULUI SOLAR POATE culturf.

. ,

Ff MARITA

Locuiesc Entr-o r & d e rece in c a r e topitord solar obi~nuitnu poate fi utilizat decit in lunile august $i septembrie. I n t w i t fagurii reformafi sau a5picelele de cearii- nu pot fi Finme f 5 5 riscuri un timp indelungat qi cum topiita cu ajua~rul lannelor, gazdui sau curentului eltctric cste cs~tisitoare, am rn&t aficacit3tea topitorului -solar prin tm5bareIe pkrfectioniri : Peste cutia cu geam dublu a topitorului am t w un q a e de piataj, ?rim cu* balamale de Ebtura mici din rpate $i tinmd derhis la vertiu a j u t o d ltwi vipci (bit). Capacul este cal: c decupat In miiloc, brtiune in care este prevzzu6 o 'o&dZ, prins5 de latura superioar5 a capacului- (dnd acesta este deschis la venicali) $ putiudt fi ridicati P n spate de partea inferiodi cu aPjUmm1 unei sfori ce uece peste marginea superioari a c a p d u i Ji se prinde la partea an~erioaria cutiei. Pe lingi aceasti oglindi destinati d teflecte lumina sdarE asupra topitorului, am cZptu$it $i cutia acestuia CII scindurZ_de 2 cm, pentru a cvita pierderea cadurii. PGtru deplasarea topitorului, am atavat cite un cublu de 2 'rotite la eol~uriledin fati ale cutiei, iar la mijlocul laturii din spate a acesteia am pqevZzIIt o rot@ cu o tije inalti, care pemnite atit ridicarea sau 15sarea din spate a topitorului, $t $i deplasarea acestuia lateral. lnainte sau inavoi.' Am creat astfel toate condi~iile pentru o r i ~ t a r e a cu u p r i n g a topitorului $i a oglinzii ,in. pozifia optimi pentru pgindema $i reflectarea razebr solare asupra , touiitotului orientare care se face din or5

(In : Bee World, 61(3), 1980 ; American Bee Journal, sepr. 1981,- Indian :Bee . /o.utnal, nr; 'I,
1982)

New Zedand Beekeper" din .decernbrie 1981 reproduce aceasti noti din , C b t i s t i ~ Ageu din 12 noiembrie 1884 : ,Imediat ce ai fosr fngepat de o albini, potrive~tefeava unei c h i in jurd inyepZturii $i preseaz: plnH incepe s : te doari. Indepimind cheia, acd va fi &it afar5 din piele, culcat in inelul formar de teava chdi. Orice durere inceteazz imediat, nici o Umfl5~rznu a're lot. $i dup5 cPteva rhinute este' greu sg-fi dai seama unde ai fost inyepat". Interesanr este *$i faptul c i abia &cum a f l h de a c e d ,noutatea din literamra apicol5 de acum o sut5 de ani. ' .

SOLUTIA MIERE-DEXTRAN PENTRU CONSERVAREA CORNEEI Transplantele corneene Gnt utilizate frecvent in tetapia a f ~ i u n i l o rocubre, .in hajoritatea 6rilor existhid q a numitele .,b5*i de ochi" pentru asigurarea materialului Qperator. Pentru prelungirea 6abiliSqii endoteliului corned, post-portem, au fost utilizate p i G in prczent glicerina, parafina, svul etc. Pentru o conservare rnai lung:, la Institurn1 $e ofmlrnologie din India a' fost itrcercat mest+ (medid) de miere! $i d e x m , care a dovedit o rat5 de infecfie foarte inceat5, d pigusnd o sterilitate Endelungad, firii adaos '

aproape 4 luni pe sezon.'_

(Th lr-r h e t, P . F.
. .

In :, ~mciican.bi; journal,

nw.., 1983, p. ,778-779)

'

/' "

.
.
#

<-,

dc antibi~tice. .Preliigiria viabilidtii c;lulelor ' i0 CURIOZITATE : BENEFICIAZA PALMIE. -4 se re2lizeaei prin hrlnirea acestora E n perioada de RII DE COCOS IN. U R M - POLENEKRIE . ;jsi ' . 1 C U ALBINELE ? . co&rvare cu 5010 deitran in miere .$i'umectarea. . . elcibului d i a r cu dextran sau cu nn amestec 9 M. K. Kalvanker, un apicultor fruntas din Ma- ' de dextran $i solutie Ringer, i n pirfi egale. harashtra spune c i pdnlierul de cocos produce ' ; Experimentul a dovedit c i o cornee tiniri, rnai rnulte fructe dacg ling% ei sint {inUte f& 1 ,, GnLtoad, rewltati p h i !a 6 ore dupZ moarte, hilii de albine. El a vizut in Bombay copaci de .15. ani care au dat 100-150 fruc& pe- an ca '\>: . +. p a t e fi conservati En 90% miere +500/0 dextran .- 5% (3 : 1) la t e q e r a t u r a de -76'C d u p i 0 ' urm,are a pojenizirii cu albie. .perfuzie cu 5 0 , ~dexrran de 20 minute, caz Revista Gramodyog din aprilie 1981 furnizeazz ' a!te exemple despre sporirea .productiei de. .nu& in care ,,iabilitatea endote;iu:u;.se prelcnge$te cu . de cocos prin polenizarea cu albinele: In znuI .': . 5-6 zile. , 1979, S h r Patkar, un pomicultor progresist din . ! , : ' . S a : observat . c l mierea tinu6 la -76C are. hIaharashtra a tinut 10 fam& de a]b:ne En linevoie de circa o o r i pentrll a se solidifica. Aceasta vada sa. Copzcii nu dldelu .miere insi dzdeau .'- ' i . , ....'; determini o sczdere 'treptati a temperattirii, prepolen tot timpul andui. Productia de nuci de < . vcnindu-se astfel cristalizarea- fluidului intra-cezocos S-3 dublat datoriti polenisrii cu ibinde. , (In : Indian Bee lournal, Pr. 1, 1982, p. 24) .lul'ar. . . ' . (B h a r t i, ~avinii?.In : India,* See ]o?crnal, ni. 1, . ~ Rubric; recilizati d e dr. I . OGRADA , ,. .,, ,~ 19S2, p. 7-8) . .

' .

..~. .j j
.%

,Zt

,:
i

'

.I.

.:<.::

I . .

I. TRUTA, str. 1 Decembrie nr. 53, Toplifa, judetul Harghita are probleme cu uqii care ii devasteazl anual stupina. Cu multl migali .$i imaginaee a construit $i instalat in stupinz. un mafiechin inzestrat cu un simulacru de p u v i $i care sub influenla vintului executl unele, rni$c$ri. - V i recomandh ca dupZ e5perimentarea lui trZgind concluziile daci manechinu1 $i-a ficut da-toria $i v-a risp!Xtit munca depud cu confecfionarea lui sf ne comunicafi rezultatul spre a-1 populariza in paginile revistei. Mulfumiri pentru lnvitatia de a v i vizita stupina.

I'

Gh. B. NEGRU, comuna Lrrejti, judeful Argej ne trimIte o scrisoare E n versuri privlnd albina si virtufile ei. i -Deome revista noastrl este o publicatie avind ca profil schimbul de experienrl $i H. CONSTANTINESCU, str. D. Necrd.ut;i Endrumarea metodologici apicol:, v i recornandh .fir. 3, Buzciu, judetul Buzciu ne scrie despre. d v i adresaki unei reviste cu profil literar. .. necnzurile pricindite unor stupine de iarna prelungiti din piirna parte a anului 1984, - Toate aceste deficienre sint de ordin subiecD. MARIN, cbmuna Mogwoaia, Sectorul tiv $i se datoqesc nepregiririi pentru iernzre. in Agricol Ilfov tr:mite revistci unele wnsiderente mod corespunzHtor a familiilor de albine respec: privind ingrijirea fzmiliilor de albine dup5 ultimul. tive. Constctim cu bucurfe cEt de judicios vZ ,cule5. prega'ti~i dv. stup:na, E n vederea unei bune ier- Asemenea *obleme au fost 9i sEnt tratate nzri' $I ;.i s ~ g e r ~ pe m aceasd cgle s i devenii in detaliu E n literatlira de specialitate $i la curwun , propagandist in cadrul cercului apicol , orlse-. rile apicole de mad. Scrieri-ne din experknta dv. ncsc, pentru ca deficienicle -senmalate s i .disparL a p i c i l $i in special cum v i diversificati proKevisia noastri la rubrica ,In ajutorul apicul-..ductia $i rezu1tate:e obtinute. torului Encepltor" public:, Bn de an, in detaliu, indic7.fii.- carespunz5tpare privind pregitirea 01.'. BALAN, c o ~ l r n z Scottmsa, judettd :BI~- pentru ieinue a fami!ii!or de a'.bine. . '. - * % z* ,-fi: ziirr ne scrie des'pre pagube'e mari produse albi-

nelor de cztre prigorii $i propune G s u r i pentru 'distrugerea .lor. - Trekviewaritat c i aceasti pasire migratoare ' este prote~ata pe plan international i n d t nu se poate pune pro lema combaterii. Dad in cadrul srupinei ari instala un uliu naturalizat sau unul flcut din alt material ti vopsit in culori!e naturale, poate ali sclpa d e atacul prigoriilor care, trebuie reyinut, c i pe ling5 albine consum2 $i o serie Entreagi de insecte Gunstoare, contribuind la-~chilibrul din naturi. Pentru faptdl c i an de an predati la fondul de stat cantititi importante de miere 4 adreslm cele mai calde [elicithi ~i v i sugerim d ne scriefi din experienta dv. in practica apicoll in general $i privind dversificarea pioductiei in special.

'

'

'

S-ar putea să vă placă și