Sunteți pe pagina 1din 34

COLEGIUL DE REDACTIE I n g . AUREL MALAIU ( P r e s e d l n t e d e o n o a r e ) , ing. ELISEI TARTA ( R e d a c t o r get P r e g e d i n t e exeCUtlV), P E T R E MIHAI BACANU.

MIIlA1 BESLIU (Republics Mold o v a ) . SORIN BODOLEA ( R e d a c t o r d e rubric&). NICOLAE V. ILIESIU, Ing. ION MILOIU (Sec r e t a r g e n e r a l d e r e d a c t i e ) , VICT O R NEAGU, COSTACHE P A I U . iV1IHAELA SERBAN, ing. S T E FcXN SAVULESCU, i n g . T R A l A N VOLCINSCHI ( R e d a c t o r s e t a d j u n c t ) . i n a . EUGEPI ZORICI (Red a c t o r $cf a d j u n c t ) .

Revistil lunar5 de informare tehnicii $i gtiintifics, schimb de experient6 gi opinii editat5 de Asociatia Cresciltorilor de Albine din Romirnia pregeainte Eugen MARZA

Anul LXXVll
CUPRINS

Nr. 8

august

1993

1 Ion MILOIU : Metode pentru obtiaerea de famiaii puternice in vederea i e r n k i i 3 Elisei TARTA : Pr.imire la Pre$edi.ntele Repub!icii Moldova Domnul Mircea Snegur 5 Nicolae V. ILIE$IU : Calendaml apicultorului pentru luna septembrie 7 Elisei TARTA : M5tcide produse d e I.C.P.A. 8 Idtie CORNOIU, Liviu MARGHITAS : Cercetarea unei familii de albirne 9 * * * . Academia Universidar5 ,,Atlhe.naeum" Facultatea d e Tehnologia $i Economia Apiculturi,i 10 Octav VITCU : Pot s5 prevad5 apicultorii vremea ? 12 Tlie CORNOIU : Rama Netz - sigurant5 in apreoierea ~ a n t i ~ t l t d i ie hr3an5 $i pusiet 13 Aurel PAPADOPOL : Comportamentul (Etologi'aj albinelor, un capitol pasionat din viata y i activilatca complex5 a acestor pretioase insecte (I) 17 Traian VOLCINSCHI : Un apicultor octogenar 19 Gheorghe D. TUCUDEAN : Un strop d e v e ~ n i cie d u k e

T e l . 611.47.50 F a x 613.80.34 T e l e x 11 205 a p i r o r n - r C o n t vir. 45980102 R.A.S.A. S u c u r s a l a M u n l -

0 S t r . T o m e s M a s a r y k n r . I?. B u c u r e ~ t i . sect. 2 9 Cod. 70231

I 1

A N I H l N BOOK CLUB s.r.1. este aeprezentant in Bzioure$ti a 1 vompniei britanice Collets International Boololtsellers. f n aceastci calitate, Anihin Book Club oferci servicii de :
O comenzi de cdrti, ziare, reviste lde specialitate din Anglia, Franta, S.U.A., Gc~mania 'etc.

20 Emitlia IERCOSAN : Legenda albinei

inire nlbi'ne pria antenele lor 24 Ion MILOIU : Din antichitatea apicu1lur;i
25 Cos:ache PAIU : Stupii in istorie

21 Marc BEAUDET : Comunicarca

29 Lee F. ALLAN, Rob MANNING : Nouk5ti In programul australian d e ameliorare a a.lbinelor n~el,iIere
31 Emilin . ~ Marin i POPEISCU-DICULESCU : Com.paratii (11)

C o P e r t a I : Cheia succesuluii in apicultura estc ci.1noaS;erea proPuBnd5a vietii $i activit5tii albinelor. (Diacoilor : Ioan NEGREA) . C 0 p e r t a IV : Banca Agricol5. S.A. - un prieten statornic a1 apicultorilor. (Macheta : arh. Florin STEFUREAC)

8 ojerte d e preturi penm ctirti qi ircvisle d e specialitate selectionate de dvs. Pz~teti t e l e f o m la 321 I S 63 sau 613 50 41. fn pricinta tillurilor de apicz~ltt~rci care se public6 ?n lume, le pz~tetiafla la Biblioteca ICPA fn Blv. Fir~isulzli4 2 , B u c u r e ~ t i .

IITEA APIMONDIA iz~nieI993

PE AGENDA FIECAREI STUPINE, LA RUBRICA PRIORITATILOR

Metode pentru obfinerea de familii puternice in vederea iernarii


. ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = ~ -

~ic.ultur5 se consider5 cri m u 1 iapicol, care ! 1 calendar;stic, incepe o dat5 c.u sosirea lumii august.

! 11 Pentru ca f'3Jniiii;idile d e &bdne sri ia.55 :c&t m i puternice dim i.am5, itrebuie 5 !l u a k o serie de m i i s W jnceiphd fnc5 d,in vara ~i t m a m u ! l u i precedent (pen- d se lasigur5 gi o ! tru crqterea ,unei cmrtsi:t&tic i t mai m i d e w i & . In axrest C 1 iernare n o m l r i , uin consum r&'w d e h ~ a n r ii n tiiermii, uzur5 m'icri a albi- 1 n d o r in sezonud r m e , farpt care le m r i w ~ t elolugevitatea i n pr;im5vara urmritoare. i ! I n ffwniliille putennice primul puiet apa,re k r i din i l m f m a r i e , camitihtea aces- I tnia aporinud m i d , a18bina luaat5 dind id0~3u~i1t5 f5~5 scMeri vrea nuari d e efectdv. ! i Familiile &be, rpe 3hgri m n s u ~ m u lcidicat d e hran5 $i uzura m5rit5 la al&aelor I. se resimt puternic in ~ a n B v w 5 ,i$n perioada de s c h i m ' r e a iadbinei ,refZ&n- i !du-$i f m ~ t e greu efectiwde d e ahbine. 1 Din lax:& cowsiderente, penimda premenggtaare inhroducerii familiidor la I iemat, deci l.mile iulie-septembrie, drebuie #falosit& pentru crqterea unui a u m h ! i c5t ' m i mare de Atxine. Acest i,um,u este E n mod oibiwuit didliiul d e redizat 1 intrucit .$naceast5 perioadri, o"n imajonihtea zonelor, at% cdesul d e nectar cht i ! $i c d de lpolen se reduc considerabid, albindc d u e h d u - $ i aoti,viit&ea i n specid I pe barn r e m e l o r d e hran5 d'irn cuhb. Este perioada imncare d b i n d e i'ncep s 5 - ~ i i fmmeze ~,u,ib.udd e iarni, g m p j n d r e z e l v d e de hnatnri i n fagurii din cuib, ocu- 1 este cu totul d,iferit d e cel
' '

I n s Ion MILOIU ; , ,m ,1 ~ 1 1l1 m 1l1 1 1 m 1 1, , .

hiindud lor $i m&iile, sub @I mare La a epuiztirii i n lurefomtului

pind m~tjox-ihtaqmtiuaui din faguni $i limit5~nd spatiuil pentm puiet. i,muen.fa lipsei d e cu3es precum $i c a ur- 1 -. din penioada de pnimrivarri $i d e varri, T$i i incetl.nesc r i h u ! l de oust : cele rnai q u i z a t e , fndeosebi cele mai b5triine pot - ch'b'r s5 inceteze c q l e t ouabul. 1 .Degiolide daar de mkuride h a t e de apicultol- ca lactivitatea dor d e o m ' t s5 I i fie mmtinutri la a c o t 5 ricliratri un timp c8t mai inddungat posibi.1. In princi- ! i Pal mentinerea activitritii de c r W e r e e puictul,umiae rwlizeaz5 prin : I
. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I .

m ~ m t m t m t m ~ r n t = ~ = ~ m ~ = m i

1. Asigurarea unor miitci cu mare capacitate de ouat


Matca reprezintii o conditie hotiirbtoare pentru obGnerea de familii puternice. I n pr;imul rand este necesar sd se tin6 s e a m de originea miitcii. Sii se fnbocuiascii miitcile de rcind cu cele cu origine cunoscutii, provenite din familiile cale m i puternice, productive. Aceasta impune existen@ unel evidenfe stnicte In stupinii. Miitcile trebuie sii provinci din familii siiniitoase. Este cunoscut faptul cii prin oudle depuse, matca poate transmite o serie de boli ca : nosemoza, Zoca etc. Miitcile trebuie sii provinci d m familiile rezistente la iernare. Intereseazd n u numai originea dar $i vhrsta mdtcii. Miitcile t i n e r ~ au prolificilate ridicatii, deci depun rnai multe ouci. Activitatea miitcilor tinere inzepe rnai timpuriu primlivara $i Enceteazii rnai thrziu toamna. Deci d e la mdtcile tinere se vor putea obtine rnai multe generatii de albine, familii m i puternice. Asigurhnd u n ouat m i intens, albinele din stup vor avea suficiente larve d e hrdnit, deci prezenia

miitcilor tinere rerprezintii un mijloc i m portant pentru prevenirea roirii. I n aceastii perioadii f n l m i r e miitcilor bdtrhne cu botci cdpiicite, sau chiar cu miitci ce urmeazii a se tmperechea dupii introducerea I&in familii nu se recomandii. Aceasta pentru cii familia v a rbmhne fdr6 puiet t i m p de 10-15 zile sau rnai mult, iar unele familii pot riimane chiar fdrii miitci prin pierderea lor la zborul de imperechere.
/

2. Calitatea fagurilor
Ca ~i t n primiivarii, in perwada de toamnd miitcite evitii sd depunii ouii E n fagurii noi, care piistreazdi m i greu ciildura. Din cuib se scot fagurii prea vechi sau cu multe celule de trhntori $i se reformeazii. Dacd unii dintre a c e ~ t ifaguri mai au puiet se ntutci la marginea cuibului, de unde se pot fnldtura imediat ce sunt eliberati de pwiet. In mijlmul cuibului se lasii nurnai fagurii f n care au crescut c&teva generatii de puiet, av6nd suficiente celzrle libere pentru crevterea acestuia. Dacd 2 * n

cuib, in zona cea m i fcuvcrrabilii createrii de puiet, sunt jaguri cu multe celule de trdntor, m t c a tie cd va evita ace$ti faguri, fie cii, sub impulsul hriinirilor stimulente, v a depune t o t u ~ iouii producdnd o diminuare a cantitiitii viitoare de albinii lucrlitoare. A c m t i i pierdere de albinii lucrcitoare are loc din douii m o t i v e : i n primu1 rdnd dntoritii faptului cii i n loc de albine se cresc trdntori intr-o perioadd E n care n u sunt necesari, iar pe de altii parte din cauzii cci albinele doici se uzeazd i n zadar, nemaiputcind fi crescute i n locul lor cantztiiti mari de albine lucriitoare.

tru i e r m t trebuie sii d b e fn ced zece faguri ui siii eel putin 18-20 k g miere, se intelege cd n u tm mui avea faguri cu celule goale pe o szvprafatii care sii 'usigure spatiul necesar cre~terii de puiet.

4. Folosirea culesurilor tsrzii


Practicarea stupiiritului pa8toral la culesurile tiirzii oferite de flora s m t a n i i sau cultivatd constituie unui din&e cele mai eficiente miiloace de stimulare a cresterii de puiet i n oceastii perioadd. Culesurile naturale in sezonul de toamnd sunt de douci ori m i eficace comparativ cu hrdnirile stimulative, datoritd aportului de polen proaspiit. I n a c e l a ~ i t i m p se realazeazd $i o economie d e zahiir $i polen care, de reguld, acoperd cheltulelile de deplasare. Ca surse de cules, la sfcir~itulverii $i toamna se pot folosi fcinetele din luncile T ~ u T ~ ~ o zonele T . inundabile, grcidinile de zarznvat, bostiinoasele etc., care, pdnd la efectuarea arciturilor de toamnii oferii CUlesuri d e intretinere a albinelor. Se va avea grijii Onsii, in zonele viticole, i n cazul k n care culesul sucului de struguri este prea abundent, ca fagurii cu miere proveniti de la acest cules sii n u riimdnii i n cuib pentru iernare. Fiind foart e bogatii i n substante minerale $i zahururi nedigerabile pentru albine, aceastii miere poate provoca nepliiceri in timpul iernii $i anume, inciirciituri intestinale mari, diaree, uzurii prematurd. Prin folosirea ~ c u l e r d i e Intretinere tiirzii, familiile de albine rewesc m i totdeauna sii-$i Intregeascii proviziile de hranii pentru iarnii.

3. Deblocarea cuibului
La unele culesuri, ca de exemplu la salccim, care este u n cules intens d a ~ scurt, b1o:area cuibului este defavorabild familiei $i este favorabild productiei ce se realizeazd, deci u n fenomen dorit. Pe o perioadd scurtd, i n mod natural se limiteazii cantitutea de puiet neciipdcit. Bloca~eaare implicatii nefavorabite asupra puterii familiei la culesul de varii d e la floareasoarelui, limitcind crevterea puietului $i ducdnd la scdderea accentuatii a puterii familiei dug& .calori.ficarea cuksu~lui dz .varci. De asemenea, i n perioada d e toamnd, i n zonele unde exist6 u n cules bun de intretinere, este posibilii uneori blocarea cuiburilor prin depozitarea rezervelor de hranii in zona me$terii puietului. Dacii apicultorul n u intervine la timp, familiil5 de albine puternice i n timpul verii ajung toamna sla8b populate, d e ~ ia u mari cantititi de miere $i piisturii O n stup. Deblocarea cuibului ,la familiile fntretinute i n stupi verticali cu u n singur corp $i i n stupi orizontali, se realizeazii prin introducerea periodicii, la interval de 5-7 zile, i n mijlocuil cuibului, a cdte unui fagure clMit regulat, cu celule de albine lucriitoare $i f n care au fost crescute douiit r d genemtii d e puiet. Pentru ca abbinele sd pregiiteascii mai repede fagurele pentru a fi %nsiim?n@t, inainte ca aeesta sii fie introdus i n cuib, se poate St70Vi cu sirep de zahiir. Penlrzi . crearea spatiului se scot ramele pline cu miere de pe m a ~ g i n i ,rame care se pot folosi pentru conzpletarea rezervelor la d t e fami.lii. E~le se pot $i extrage in cazul i n care confin doar miere natural6 ~i nu nviere ~ r o v e n i n dde la hrdnirile de toamnci cu sirop de zahdr. Ln slupul multietajat, deblocarea se realizeazci prin inverearea periodicii a corpufilar, oferind mdtcii posibi~litatea de a-$i eztin.de In sus suprafa@ pentru depunerea 0 ~ 6 1 0 i .Pentru aceasta este necesar ca nici unul dintre cele doud corpuri ce se inverseazii periodic in toamnii sd n u re,prPz i n t e corpul cu rezervele de hrand aeonrece. din moment ce corpul cu hranii pen-

5. Hriinirile stimulative
De ,la bun inceput, .trebwie net diferenfiat.e hrdnirile de campletare a rezervelor de hranii, care se fac i n .doze m r i , & 25 kg zilnic $i se t e r n i d in 10-15 zile, de hriinirile 'stimulative care trebuie f6cute i n doze mici pe intreaga perioadd de crevetere a puietului, respectiv de la ultimu1 cules principal pan5 toamnu tdrziu. Important este ca prin modul de administrare .rii se creeze albinelor senzatia de pre~entiipermanent6 a sursei de a l e s , senzatze care sii le menti& 5ntr-o stare activd. Astfel, Entr-o prijm5 metodl, se stimuleaz6 fami,liile prin desciipdcirea fagurilor :u miere. Cantitatea de miere desciipdcitd este in raport tcu rputerea familiei : la cele puternice se desciipiicesc 3-4 d m 2 i n t i m p ce ,la cele mediocre s.e desciipiicesc 1-2 dm2. La desccipdcire se folosesc fagurit de la rezervd care au cantitdti mici de m z e r ~$i provin de la familii siiniitoase. Operafia se executii dupii incetarea zborului. pentru a p-reveni furt&wgul. (continuare in Dag. 4)

~i ~ o h b o r g s4~ ~ ~ & mi i aqAu wea l oe numb awt'ivitqi de I d 1 a @cu&usii. Considerifind d e bun augur interesul $i qmijinul de care aceste actiuni se I b u c u ~ 8 K n RepulMl& Mdl!d(wa h wl m i : halt niVel putem afinna e5 E n initor fratii n q t r i m l r d m e n i w l r m q i sB a s e ~ u w props~ i r e aa m t e i idedeitnicini - a p i d i t u r a - care h a c d e lmri a r e o tradiitj, unilenars. 0 garr ran tie a s~ulccesulud 0 metituie qi m1itat.m abiwtivg cam v$dqte c5 multi fmain-i qi ~mntemporani,din domeniu sunt f i i a i Batwmbiei.

tic5 a M i

Elisei TARTA

METODE PENTRU OBTINEREA DE FAMILII BUTERNICE IN VEDEREA IERNARII


nea, trebuie subl~niat cci hrlinirea stimulativd de toamnd dd rezultate numui O n cazul de zahdr. Concentratiu siropului trebuie sd ccind i n cuib exist6 provizii abundente de miere $i piisturd, precum $i spatiul nccesar fie 111. Administrarea ,sub form6 de sirop, se v n face i n doze mici de 300-500 g la pemttt:u dezvoltarea cregerii puietului. Interval de 2-3 zile. Administrarea siropuf n afar6 de mcisurile ardtate, un alt prolui i n doze $i la intervale mai mari crecedeu de fntiirire a familiilor de d b i n e O n v e d e ~ e a ierncirii este folosirea miikilar eazd doar Socuri. Pentru intensificarea c r e ~ t e r i i[puietului este eficientd adminisajut5toare. f n acest caz se folosesc mdtcile s c o z e din famtlti cu ocazia inlocuirii lor trarea siropului i n faguri g i introducerea cu alte miitci, m i tinere sau crescute spei n m:jloarl cuibvlui. Fagurele introdus este czal 6 n (acest scop. iCu nndtcile r e z u l W d i n curd$at, lins $i devine corespunzdtor pentru aceastd opepatie se fwmeazii O n cursul lua f i insumcinfat. Metoda gyesupune din nzlor iunie-iulie nuclee pe doi - trei fapartea apkultorului u n nivel profesional guri de cuib, din care unul cu puiet zar ridicat deoarece trebuie apreciatd bine puceilalti cu rezerve de hrand. Aceste famzlerea familiei pentru a nu extinde prea Izi mzci se addpostesc i n lddite-nuclee, cu mult fagurii ocupati cu puiet situnfie care capucitute de 5-6 faguri, in despdrtituri ar duce la o lipsd a albinei de acoperire. amensjute cu urdiniq separat, aldturi de 0 a treia metad5 constd E n stimularea familia de bazd O n stupii orizontali; O n cu zahdr sub form6 uscat6 (tos). I n acest corpuri suplimntare, deasupra cuibului, la caz, este bine ca albinele sd aibd acces la slupii multietajati ; O n stupi suplimenkri, o sursd de apd. Unele albine consumd a ~ e z a t ialdturi de familia de bazd, O n caacest z a h d ~ , altele 91 .car6 ins6 afar6 ; penzul stupilor verticali cu magadne. Pe mlit r u a preBnt8mpina acest aspect se pun Pura dezvoltdrii, acestor nzcclee li se ldrcicteva picdturi de miere O n hriinitor'ul cu g e s n cuibul prin introducerea de faguri zahdr. cllirEiti sau artificiali. Familiilor ajutlitoure Prezenta unui cat de mic cules de poli se a ~ l i c dacelea~imdsuri de stimulare a Zen din m t u r d mdreqte cu mult efectul hrdrre.yterzi de puiet, in lunile iulie-septemnirilor stimulative. brie, ca $i familiilor d e bazd. Toamnu, dupd Oricare ar fi procedeul folosit, hrdnirea incetarea depunerii oulikw, mdtcile bdtr&stimulativd se face numai seaTa, dupd i n ne se i n l d t u ~ d iar albinele $i puietul din cetarea z b m d u i , luBndu-se mdsuri severe nucleu se unificd cu familia de bazd. 0 pentru prevenirea furti$agului care poate parte d i n nuoleele ,cu m6tci pot fi Idsate aduce E n aceastd per,ioadd pagube m r i . De sci ierneze pentru a avea tn primdvard asemenea, urdini~urile stupilor se mic$omcitci de rezervli. reazci i n raport cu puterea fiecdrei famiPrin aplicarea acestui procedeu, fami1 .C -.-. liil? de bazci se Xntdresc cu cdte 0,6-0,8 kg CBt p r i v e ~ t eefectul hrinirilor stimulative albind. asupra dezooltcirii creqterii wuietului O n Procedeul d e fntdrire a familiilor d e alsezd:?ul de toamnci. comparativ cu culesul bine prin folosirea miitcilor ajutdtoare natural de intretinere, dupd datele din liprezintd u n deosebit interes en c o d i t i i t e teraturci, acesta este cu circa 50/0 m i mic fat6 de culesul de Ontretinere ?hz!up.~l. din zona de sud a tdrii noastre unde sunt Rezziltd deci cci se va recurge la hrcinir?~ necesare familii foarte puternice chiar la stimulativd de toamnli numai atunci c&nd Onceputul primdverii, pentru folosirea culesurilor timpurii (salcie, pomi fructiferi, n u q t e pmibil sd se asigure cules de i n salcdm). iretinere natural pentru albine. De asemc(continuare din p e g . 2 ) 0 a doua metodii este stimularea cu siro,p

Calendarul apicoltorului pentro luna septembrie


Nicolae V. ILFIE$IU La inceput d e toamn9, 1una septembrie reprezinla pentru apicultui-S sfsrgitul sezonului vegetal $i apicol activ qi intrarea in pcrioada d e preggltire a iernarii familiilor dc albine, din punct d e vedere iiziologic. In aceasta lun5 mai pot s2 existe unelc surse d e cules, in special polen, asigurate d e vegetatii $i culturi specifice sezonului d e toamnB cum a r fi : facelia (cr. semSn5turii tsrzie), dalia, ochiul boului, fsnetele din luncile rdurilor, gradinile d e zarzavat, bostrinoasele, flora miriqtilor etc,. care pan5 l a arsturile d e toamng, ofera culesuri d e intretinere deosebit d e va!oroase pentru existen@ albinelor, c a unitate biologicii. Prin existents acestor culesuri thrzii ch vi prin hrgni'rile d e stirnulare $i camplet~sae ,a h'ranei necesare iern5rii, familiiie d e albine iqi m5resc ( p h i l a dublare) suprafetele d e puiet. Aceste posibiliL5ti d e culesuri din vegetatia d e toamnri ca $i ratiile date ca h r a n 5 (sirop, t u r t e proteice etc.) administrate d e apicultor a u a s u p r r familiilor d e albine o actiune stimulativs : matca depune din nou ~i mai intens ou5, iar albinele lucr5toare culeg c u mult5 st51uint5 ultimele surse d e polen din n a t u r t . Apicultoml trebuie sri $tie $i s5 urm5reasc5 acest fenomen, cici dac5 culeic: este bogat (sau dac5 hrgnirile a'dminis:~~a,a:e a u fost corect esecutate) atunci $i ultimn genenatie d e albine obtinut5 in aceastri periaadri a anului v a putea s5 creasca i n conditii optime $i s.5-$i depunj. in carp u n suficient s t r a t d e grksimi $i albumine. Acest s t r a t criptuverjte partea posterio3rZ a corpului albinelor $i constituie pricipala rezervri corporal5 necesarii vietii lor p5n5 in primSvar3, avAnd nslfel asigurat5 o norm a l s posibilitate d e iernare. I n lunn septembrie, apicultorul nu va negli ja aceask2 obligatie d e aprovizionare specials a familiilor d e albine cu materiiie care asigurB corpul gras, av5nd in acelnqi timg grijG s 5 existe in cuib hrana, c i l d u r a $i apa, toate acesten constituind ?onditlile care garantea25 o dezvolL3re s5natoasii rji neintrerupti a familiilor de albine. Prin aceast5 m5sur5 s u n t crutate rezervele corporale depozitate d e albine l a finele verii $i i n lunile d e toarnn5 (septembrie-mocombrie), constituind o rez m 5 care influenfeaz5 P n m a r e m5sur3 intensitatea crevterii puietului : s u n t mai puternic stimulate glandele produ.critoare d e lgpti$or d e matc5 $i astfel este optim a l h r j n i t puietul (larvele d e albinri). a m e najgndu-se astfel albina Gntir5 o(b1igati s3 parcur& timpul d e iernare in conditiuni care s i asigure in sezonul viitor in prim5va1.i - o activitate productivi. Pentru c a familiile d e albine s3 ias5 c5t ~ n a i puternire din iarn.5, apicultorul trebuie s 5 aib: in vedere u ~ m 5 t o a r e l esitu.atii sesizate prin recomundiirile noastre $i calendaristice inc5 din lunile august septembrie : 1) Perioada d e la iepirea din i a r n i pin5 l a culesul de p r i m i v a r 5 este insuficient5 pent1-u dezvoltarea corespunziitoare a familiilor d e albine. F i r 5 interventia apicultorului (hrjniri, or{:anizarea cuibului etc.) rin'terven,it5 in aceste zile - ele nu vor putea valorifica economic $i util rulesurile viitoare d e la pomii fructifesi vi nici pe cele d e l a salcie, s d c i r n etc. De aceea. ca familiile de albine s5 ias5 cht mai puternice din iarnri, trebuie luate - incepSnd c u l u n a august-septembrie - o serie d e d s u r i menite a contribui l a cregt.erea unei cantiEiti cSt m a i m a r e d e puiet. I n acest fel se asigurii o normal5 iernnre, un consum redue d e hranii in timpul iernii, o uzul-5 redusri, f a p t care l e mrire$te longevitatea fn prim5vara viitoare. Practic in iarn5 trebuie s 5 intre a!bina crescut5 d u p s ultim'ul cules din v a t 3 $i cen eclozionatS in septembrie-octombrie. Areast5 albinii este neuzatj. $i dispune d e rezelvele fiziologice necesare trecerii perioadei d e iarnri. 2) L u n a septembrie este perioadn I c asigurare a cBldurii in cumib, pentru i e ~ n a r e prin stricta delimitare a cuibului I n spntiul ncoperit d e albine, care, p e m j s u r a sc5derii temperaturii, sunt obligate s5 se strBngii in ghem. La organizaren mibului d e ie!'nai.c o jirij5 deosebitj. trebuie acordat5 pentrd asi. gurarea accesibilitiitii albinelor la fagurii cu miere $i pristur5. 3) In cazul familiilor mai slabe, pc 15ng5 eplicaren m5surilor d e izolare termica, prin aplicarea d e materiale termoizolante densupra podisoarelor, s e recomandri $i folosirea d e saltelute l a t x a l e , montate dupri diafragm5 (eventual n':ezar e a u8?m-:i ' >:':.?). A n u s e exagera ambalarea teromizolatoare a familiilor d e albine, asigurBnciu-se d o a r strictul necesar d e crildurri i n timpul iernririi cu inlriturarea posibilitAtilor d e urniditate dgun5toare (formarea d e condens). 4. P e n t r u realizarea acestor obiective E n termen util, apicultorul v a desfrigura i n a c e a s t i lun5 urm8toarele munci : a. terminarea hrgnirilor i n vederea iernririi ;

Aprindem cu ajutorul brichetei vfirb. organizarea $i inceperea acti'uni.i de ful cartooldui-supart aflat deja in placa impachetare a cuibului perah iernare ; metalicil, pe care arztind (f5ril f l A r 5 ) il c. revizia rezervelor de faguri, sortarea i n b d u c e m in stup prin urdinig, p i n 5 la lor utilitar5, indephrtares gi inlocuirea famijlocul fundului stupului, sub cuib. gwilor negri depiivind 3 ani de folasintri, - Urdinivul se astups imediat cu $0flambarea cu sulf a rezervei de faguri utimoi'ogul de hirtie sau p b z 5 , r h t i n h d lizabili $i depozitarea lor corespunz5toare ; (afar8 doar sirrna care constitbe coada curstirea hrrinitoarelor, dezinfectarea utipl5cii meblice $i de care ne servirn pen.tru la jului apicol $i executarea m5surilor s3scoareren ei dia stup, dup5 30 minute de nitar-or,ganizatorice in stupin5 ; la introducere. d. combaterea viespilor $i a voarecilor. - Dup5 30 minute, s e smate $omoiogul, 5) Grijg pentru inlgturarea fu~tigagului se trage de sSrmi placa metalicii $i se posi.bi1 a fi declanrjat ca urmare a maniverificii dacii cartonul imbibat cu cele 3 pul5rilw gre$ite in stup $i in stupina. -4 pic5tui-i de Varachet a a r s integral $i 6) Avind in w d e r e starea sanitarii alardacg f.umigatia a .fast realizat5. In caz conm n k 5 inregistrat5 in ultima vreme in trar se repet.5 tratarnentul, dupa care se apicultura r o d n e a s c 5 h specfal datoritri monteazii urdini~ul, cu deschiderea norexistentei unor viroze $i a prezentei pamals de dinainte. razitului Varroa, timpul din luna septemS - a constatat c5 operatiunea in flux conbrie ,pennite '$i oblig5 la executsrea miitinuu $i ordonat a tratamentului cu Vasurilor de continuare a aplicArii tratamentotal rachet mai sus ar5tat, a durat in telor specifice recornandate de catre organele sanitar-vderinare. Ca un exemplu; pentru 80 colcmii (in stupi orizontali $i Dadant) 2 112 ore, de L a orele 16 la 18,30, prrrctic vom aminti prevederile unui plan deservit de doi stulpari $i utilizfind doar organizahric de combatere a parazitului 40 pEci metalice, in prealabi pregiitite Varroa, posibil a f i realizat cu u$urint5 conform programului amintit. Din acest de orice apicdtor, fie el incepstor, sau exemplu rezult5 c5 prin o r g a i z a r e a teprofesionist. Ce contine acest plan orga uneinics a muncY in stupin5 $i w i n aplin izatoric ? c a m unei metode eficiente (u,tiliz&ndu-se - Procurarea medicamentului Varachet doar 40 plsci metallice pentru 80 colonii cu v,alabilitate corespunziitmre, pentru toate prin siistemul repet5rii folosirii a aceleiarji familiile existente din stupin5. plgci, dup5 o staticmare de 30 M u t e in - .PregMirea plgc,ilor din tab15 $i pinz5 fiecare stup, timpul de lucru a foYt rede s i d , in care se introduce, prin urd u s la maximum. Legat de exemplul sus mentionat tredini$, cartonul-suport a1 pic5turilor cu Vabuie precizat c 5 tratamentul a fost repetat rachet (aceasta constituind o metodri e f i de 3 ol-i a interval de 7 zile, obtingndu-g - Plierey (indoirea) acestor cartona~e- efecte deosebite in combaterea parazitului Varroa. suport $i introducerea lor pe jum5tate sau trei sferturi in pEcile din tabla $i pinzii de sArm5. - Deschiderea corespunz5toare prellab i E a tuturor urdinigurilor, pentru a inlesni $i uvura introducerea 'pl8cilor. - Preg5tirea unor ~omoioagede hiirtie sau din pAnz5 pentru a servi l a inchider~a e t a $ a urdini$urilor, dupd efectunren int r d u c e r i i plricilor metalice continind picriturile de Varachet. - Procurarea unei brichete necesare aprinderii cartona~elor-suport imbibate cu Varachet. O~eratiunea de tratare propriu-zis5 const5 din : fn functie de volumul fiecjrui tip de stup, cu ajutorul pipetei, aplic5m pe fiecare carton-suport intre 3 $i 4 piclitusi de Varachet.

FARA PREJUDECATI DESPRE...

0 intiimplare cu apreciatul actor Dorel VISAN, directorul Teatrului National din Cluj-Napoca.

N u particip la discutie, cer permisiunea - data echinmfiului de var2 oaspetelu~i s5 pun in functie 'epertofo3ul. cea m i s c u f i noapte a anului. 0 Accept5 q a c5 i n bun5 parte aceast5 redimineat5 ce anunt5 0 zi canicuiar5 care latare se bazea7.5 pe transcrierea apraape a$a a $i fwt. fidelti de pe banda magnetic5 a ziselor Dup5 o b5taie i n ~ $ intr5 5 i n biroud rede-.atunc,i. dactiei iun cunoscut actor clujean - d l . Dmel Viqan. Schimb5m cfiteva a m b i l i ,,Sd $titi cii sunt u n foarte mare iubitor tAti conventionale ca E n prologul unei piese de animale mici - afi1rm5cmving5tor dl. d e teatru. lntre doug drumuri la ,,RoV i ~ mA . m trecut prin ,,toate fazele". Prim5nia film RIA.'', $i la Ministerul Culm a &at& a m inceput c u p e ~ t i i de acvaturii (intrevedere cu dl. Ministru Secreriu. M-am ocupat multi ani de acvaristitar de Stat Mircea Albulescu) simpaticul cd avhnd o camerii anume destinatii acesnostru interlocutor - (care conduce destei basiuni. )dm crescut pe.yti T a ~ i $i tinele n a , t i m l ~ u l u ~ clujean i este $i proprietarul $i .conduc5torud" unei mici stu~pine) f r u m o ~ iadu$i din Italia, din Germania, exemplare foarte pretentioase $i sensib~le. - ne mSrturise$te ce nevoie 1-a adus 13 Mai apoi a m trecut la rpapagali. N-am noi. Vrea s5 cumpere trei m5tci pentru avut o cresriitorie ca O n cazul pe~tilor a le introduce i n roii nou formati. exotici. A m avut orgoliull, ambitia sii Onfntr-o Dacie cu n.um8r de Cluj, pn banviit u n papagzl - mui bine zis u n Peru$ cheta din spate - tapitat3 cu catifel 1-osii vorbeascii. Mia, cdzut i n man6 o car~ i e ca fotoliile din stalul unui teatru cc n aceastii te de specialitate din Ungaria $i O se respect2 - m 5 aqez intre directoml lucrare a m giisit date interesante, metode economic $i contabila ~ e f 5 a teatrului care practice de c r e ~ t e r e$i dresare a pzpaqaliare oarecare tangent5 cu a.picultura. LBngB lor. Aveam timp muht .in acea perwadd $i sofer, pe scaunul din .at5 st5 dl. director ore intregi le dedicam papagalului. Am fdcu care conversatia continu5 in aceea~i c u t un pariu cu rnevastii-mea - care era ?,manier5 banom5" - cum ar zice Tanti ~cepticii - cum cii voi l n v i i p pasiirea s& Elvira. vorbeascd. Miza pan'ului era o lad6 cu bere La Institutul de Cercetare $i P r d u c t i e care nici azi n u mi-a fost datd cu toate pentru Apicultur5 d-na biolog Maria Dr5cd dupii douii luni de ,,cursuri i n t e n r i v ~ " m n , $d de llabcrator si totodat5 persosna a m reu$it sd determin papagalul sd ,,.inrm supreme r&spua.deri i n actdxitatea cresvete" mu? multe cuvinte $i chiar sii le emic5torilor de m j t c i , prevenit5 tdefonbc satd in p t o ~ o z i t i i coerente. 11 chema Boby, recum abrupt de venirea noastr5, ne aaern liber prin casii $i ultimele cuvinte Enteapt5. ,,0 m,atcG cost5 2000 de lei. Deci vdtate ,,Rimhi sdndtoasii cucwnii ,,Inti iau trei m5tci i n m e a z 5 6 000" precizeaz5 diso ~ a m n n t a n u lsi plec" (versuri din ,.Balada tinsa doamnl. ,.Ce mai inseamnj ast5zi chiriusului qrkbit'' de Topirceanu) s-au fn2 000 d e lei ?" Entreabs dl. Vi$an si tot deplinit Entr-o zi chnd a zburat pe fediurnnealui rgspuuude : ,.patru beri !". De r ~ a s t r d$i n u 1-am m i v i z u t . Mi-a pdrut altfel, in centrul Bucure~tiului la ber8ri.7 r(i?~, foti din famhlie, prktenii $i vecinii Efes Pub, situat5 pe Bulevardul G-ral 1-au regretat. Acum a m alt Peru$ crercut M.agheru (pe f m t u l amplasament a1 restaude mino y i care a f n c q m t sii vorbeascii. rantului Grgdinita) 0 halbl cost5 750 lei C u albinele e s k altii poveste. Ea Encepe (asta era situatia inainte de 1 iulie data cu tatdl mTu care era u n stu;var c o n s m a t . apliclrii T.V.A.-ului). f n biroul directomDe la el a m inviitat aproape tot ce $tiu. lui institutului - dl. ing, Aurel Mglaiu Avea o stupinii fntr-un pavilion stabil. La - dialogul se deruleaz5 ca-ntr-o pies5 de Pnceput iscodeam cu n h i t a t e $i cu mirare C P $i c u m e cu albinele. Uithndu-mii la teatru in care actorii improvizeaz5 inspichte n ram6 chnd tutu lucra la stupi E i rati pe o t e m i datj ce se v%de$te bine .Qpuneam: iatii albina asta mare e m t c a ! ru'nde fiecare i n parite. P&te d e aceTata mii vunea la p u m t : n u &la-i tranea rapliri'le ,,cu~g" u$or $i swt' pline de tor ! Mii uimea c u m umbla la albine cu SEtvme. (continuare fn pag. 16)
21 iunie

IN AJUTORUL APICULTORULUI INCEPATOR

Ing. Ilie CORNOIU, Ing Liviu MARGHITAS Universitatea d e Stiinte Agricole Cluj-Napoca Facultatea de Zootehnie Dac5 starea timpului $i prezenta unui curama se roteate cu 180 grade, * a s e coles natural permit lucrul in stup1n5, iar boar5 in pozitia initialA $i astfel apnre noi ne-am hotirbt s5 deschidem $i s5 cealalt2 fat5 a fagurelui cercet5m mica cetate, trecind peste tearna Dac5 stupul este plin cu rame. de pe fntepiturilor, dinainte va trebui s5 ne prerama d e margine cercetati se vor indeg5tim un inventar necesar. Succint, avem p5rta albinele $i se vor inti-duce provlzonevoie de : dalt5 apicoli, masc5 apicol5, riu in caseta portrarne. fndepirtarea albia f m & r apical, halht cunat, p r i e apicol5, nelor de pe ram5 (dac5 matca n u este precaseti portwme, combustibli penkru afum5zent2) se face deasupra luminii stupului, lor, cannetud p n r t ~ u evilden@ duci-&rilar. cu ajutoml periei apicole, sau prin scuturare, folosind diferite procedee, dupii cum Preggtim afum5toml (aprindem combustiurn: bilul in generatorul de fm). ne sp515m mbinile ink-o solutie diluat5 de o p t cu - rama se prinde de sub speteaza portab5 (fzir5 s5punuri parfunate), imbr5c5m f agure, strbns5 Intre degetele mijloci~ ale ;halam $i fix5m m s c a apicd5 pentm preambelor mbini, iar prin mi$c5ri verticale venirea eventualelor intep5turi in regiunile se scutur5 energic $1 scurt, deasupra sau capului. Cu cele preggtite, ne vom deplasa h illiteriorul stupului, E n spativll xiXmas G$er ; $n stzqpini. s e prinde unul din capetele spetezei A j u q i I@& stup, ne v a n a lateral, portfagure $i speteaza later&, intre degetul mare d e la d n a s a n g 5 $i celelalte in partea opus5 cuibului. In liniste, s e degete d e la m6na stings. Cu podul palridici capacul, iar dac5 este mobil (cazul mei d r e p k se lovqte enengic $i repetat stupilor verticali) se a$eai5 cu atentie in dosul d i n i i stbngi, sau capiitul spetezei spatele stupului. Cu ajutarul d a t i i apicole port fagures e d e k q a z 5 uL.tima s c h d u r 5 de po&$or, iar in cazul stupilor vertical1 intregul p3Dac5 din neatentie sc5pii.m o ram&, se d i ~ o rmonobloc, dup5 care se aplic5 peste vor aplica peste albine citeva rafale de albine ciiteva rafale d e furn Acestea vor fum, ne retragem pentru putin timp din reaeiona prink-un aumzet puternic, rilucru pan& ce se lim$tesc, iar apoi ne condic5 u r n abdomenul, iar prin secretie tin* investigatiile. glandei odorante vor comunica intre ele Aceeqi conduit5 d e l u m se va mentine starea de panic& incercbnd si-$i wnple (dup5 caz) pbn5 la cercetarea defintiv5 a cbt rnai repede guvile cu miere din celufi-ei rarne din familia respwtiv5. lele fagurilor. Dup5 terminarea cercetArii. ramele s e In mamentul in care m e t u l a ince- a in aceeqi ordine in stup ( d a & se tat, podi$oml se va ridica complet. Cel constat5 o stare normal5 a familiei d e alanmobloc se q e a z 5 in fa@ urdiniqului bine), pentru a nu deranja modul de orrezemat d e s c b d u r a de zbor. pentm a ganizare a cuibului. Pozitia nonnali a unei permite retragerea albinelor rsmase, in ram in cuitb se poate stabili dup5 m o d d stup. In cazul stupului orizontal, sciindude repartizare a mierii in fagure, extinrile de p o d i ~ o rse perie de albine cu pederea suprafetei puietului de diferite vbrste, ria apicoli, sau se scutu~-5prinzbndu-sede calitatea fagurilor etc. Ramele necorespunun cap5t $i lovind repetat cu p d u l palz5toare (dup5 caz) se vor muta progresiv mei de la mbna opus5. Scbndurile d e poapre marg~nile cuibului, pentnu a se elid i p r astfel eliberate de albine se avekri bena de puiet $i astfel, trepbat, vor fi suprapus la cap5tul stupului. Pentru a crea scoase din stup. un spatiu optim de lucru, cu ajutorul d51Dup5 terminarea cercefArii, la qezarea tii apicole se va desprinde $i ridvca, podi$orului se va evita pe cbt posibil striprinziind de cele dou5 extremitSti, mma de virea albinelor, prin miscarea u$oar5 a margine sau diafragma din dreptul nostru. acestuia, pbn5 ciind simtim c5 ele s-au retras. Dac5 xiindurile de podisor ( l a sbpii In cazul ramei, aceasta se va cerceta deasupra luminii stupului in pozitie vertical5 orizontali) din cauza umidit5tii sau a sau cel putin oblic5. uentru a nreveni desc5ldurii excesive se Encovoaie se vor aseza - . CU p a r k a concavs in jos pentru prinderea albinelor tinere sau,^ a m5tcii. la forma normal5. Obligatoriu dup5 a$eDUP~ cercetarea Pe 0 fa% a fagurelui, zarea capncului, in carnetul stupinei se miina dreapt5 se ridic5 pin5 ce speteaza v w nota toate operatiunile efectuate gi st5rile observate f n familia respectiv5. portfagure ajunge in pozitie verticali, apoi

CERCETAREA UNEl.FAMlLll DE ALBINE

Primgvara $i toamna, cSnd situava ne oblig5 s5 efectuEim anumite interventii chiar pe timp n&vorabil, este indicgt sB se procedeze la 0 cercetare rapids, descoperind cuibul treptat, iar pe m5sur5 ce fagurii sunt examinati, se vor acoperi in mod progresiv.

Ca o concluzie la cele praentate, consider5rn cZi cercetarea familiilor de albine constituie i n fapt o parte din modd de compartare.cu acestea, iar aplicarea tehnologiilor atpicole (indiferent c5t de avansate a r f i ) implicg obligatoriu un contact intim cu specia.

SI ECONOMIA APlCULTURll
Preocupare milenar5 a poporului rom5n - apicultura a dobandit in ultima perioad5 o importantti sporitti at5t din punct de vedere economico-social c5t $i ecologic astfel c5 formarea unor specialiyti cu studii superioare s-a impus cu necesitate. Infiinfatg in urnti cu un an, actualmente facultatea functioneazi atst cu forma de inv5tGmlnt de zi c i t gi cu frecventi redus5 (Mri frecventi) - cu o durati da studii de 5 ani. In paralel cu solide cunovtinte din domeniul zootehniei, horticulturii, pomiculturii, ecologiei sistemelor, contabilittitii de gestiune, informaticii, marketingului $i managementului in planurile de PnvtitPmCint sunt CUprinse celetmai importante discipline profilatoare : anatomia $i fiziologia albinelor, nutritia acestora, utilaje, constructii, instalatii $i dispozitive apicole, biochimia produselor apicole, tehnologii de conditionare $i prelucrare a produselor apicole, apiterapie, florti mdiferi, creqterea reproducitorilor apicoli, patologie apicol5, legislatia apicolti. Facultatea pregtite~tespecialivtii de nivel superior care dob4ndesc la absolvire calificarea de inginer-expert sau economist-expert. Admiterea se face pe baza unor teste de inteligentg $i perspicacitate, care cuprind subiecte din biologie, chimie qi materii studiate in liceu. Snnt asigurate contra cost cazarea in c5mine studentgti $i cursurile universitare tiPentru anul universitar 199311994 concursul de admitere la cursurile de zi $i cele cu frecventi redusi are loc la datele de 22-24 septembrie a.c. la Decanatul facult5tii. Taxa de $colarizare pentru anul universitar 199311994 este de 75.000 lei pentru cursurilei de zi $i 70.000 lei pentru cursurile cu frecventi redusP. Pentru inscriere sunt necesare : - diploma de bacalaureat in original $i copie xerox sau legalizati ; - certificat de navtere in original $i copie xerox sau legalizati ; certificat de s5n5tate eliberat de policlinica teritorial5 ; - buletinul de identitate ; - 2 (dou5) fotografii 314 cm ; chitanta pl5tii sumei de 3000 lei tax5 de concurs (taxa se plPte$te la Decanatul facult5tii) ; cerere angajament a candidatului ; un dosar plic. Pentru orice informatii suplimentare v5 puteti adresa Decanatului facultstii din Bucure~ti, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 17, cod. 70231, telefoane : 611 47 50 sau 613 78 77 ; telex 11205 apirom r ; fax 613 80 34.

RASPUNS LA 0 INTREBARE

Pot s5 prevadg apicultorii vremea ?


Prof. ing- Octav VITCU I Da, urmdrind semnele cereqti sau comportamentul unor animale. ! Cunoa~tereavremii de ciitre apicultori, mui ales .evolutiu &, dd informatii i i utile despre inflorirea pomilor fructiferi pi a planteZor d i n flora spontunii m u $ - cultivatii. De asemnea cunoU+terea evolutiei 97-emii ne rpermite planificarea i l ~ n i i -!rilor o p b l e de sezon, depksarea in pastoral, lori :putem sii l u d m mdsuri d i n I I timp m p r a efectelor negative produse de rploile ,torentiale fnsotite d e furtun6. ! De evolutia vremii depiqz.de astcizi atat secretiu de nectar -a plantelor meli- 1 i - fere c&t qi recoltarea acestuia d e c d h e nlbine, unde spre d e o s e b i ~ ed e plante, i albinele Bunt m i ,putin limitate 3n 5mi+ca?ea [lor in aer liber pentru a alege i conditiile olimatice ce,le m a i favorabi~le, sau pentru adaptarea, la conditiile de ! .- mediu m i putin prielnice. I Albinele isunt supuse unor variatii de,ststul de puternice ale conditiilor cli- i .! I matice. Atcit plantele ,malifere cat , v i albinele sunt influentate de fluctuatiile - . : iatmosferice ale vremii. ! Apicultorii pot isd prevhdd singwi mersbl vremii, at&t dupd semnele .ce- 1 :! re$Li, Cdt pi dupd e o m p m t m e n t u l plontelor p i o animolelor d i n naturl. Preve- i 1 derea ,,empiriciil' a vremii 8-a fiicut i m i i d i n ~calebnai vechi timpuri, clar se m i face $i astiizi, i a r observatiile fdcute cu sute d e ani 8 n w r m l a u fost t.ransmise ! I - din generatie fn generatie, pan6 in rtimpul de mtdzi, observafii care dntregesc !
=#=#-I= I=I-I=#.

. l 1 l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l " ,

I peratura t a ~ p u l u ivariab616 dupii cea n mediului d n care t r d i e ~ t e ,iar activitatea I. vttalii a insectelor se desfii$oard la temperaturi mprinse intre 5-40C, iar fiecare !

I!

prognozele

meteorologice ale zilei. Insectele sunt h e t e r o t e m , adicd cu item- 1

/! specie
!!

i!

evdnd limitele ei specifice de tempmaturd fntre m T e ne d e z w l t l . Mojo- ! rztatqa insectelm se dezvoltii fin conditii n o m l e optime Ontre 20 $i 3PC, limitele I 1 1 in eare dezvoltarea are loc In cel m i srurt timp. Ca j i @ante*, i n s d e l e in- I I slu,siv albinele au mevoie d e o anumitd aumii ;d? grade d e temperaturii pentru dezvolmrea tor, tnsd wariatiile de tempemturii d i n mediul inconjurcitor ! I znfluenteazl functiile ~i dezvolta~ea albinelor. I n cazul insectelor cat $i a plan- I 'itelor melifere procesele w,ifole ca : oegterea, deschiderea flor(lm, secretia qi i abundenta n e c t u r ~ l ~ ca i $i alte m t o n i f e s t l ~ ~ bblogice i tntalnite $1 in albino ca ! I de exemplu : cre$terea, dezvdtarea, roituml, culesul, transformarea nectarului sunt j! strdns legate d e evolutia m m i i , de conditiile metemalogice, $i care are o deo- 1 ' sebitii important6 pentru agricultori dar m i ales pentru apicultori, pentru cd 1 i factorii . de- mediu prezintd oscilatii .care pot determina fnsemnute schimbdri Pn ! 1 - PTOcesele fiziologice ale tplantelor sau albinelor ~i i n ultimci instant6 i n des- 1 l 4 u ~ a r e aculesur+la, i n realizarea produc?iilor muri de miere ~i cearii pe fami- i : lia de a-lbine. Uneori datoritii lconditiilor atmosferice neprielnice poate d w e la I cule.surilor partial sau total, aSa !cum s-au fnregistrat O n unii ani. I! calamiturea A m observat cii umiditatea ridicatd s t c ? n i e v s ~ + inflorirea ~ plant-lor m ~ I i 1 i !fere, polenizawa ri fructlfiearea, iar i n timpul infloririi pomilor fructif-ri o n - i j stituie u n obstacol In procesul poleniziirii flori:Ior, prin 5nt6rzierea maturiirii i 1 polenului $i inldturd posibilitatea d e a fi purlat de ,insecte (nlbine) sau cknt, I I j i ceea ce duce la o productis sccizutd d e fructe in anul respectiv.

1I!

7 I 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l W

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :

Apieuitorii pot s5-$i fa& singuri o imagine asupra evolutiei vremii, observsnd semnele cerevti, mai ales apicultorii care se ghesc E n pastoral, pentru c5 la urma urmei, cerul pe care-1 vedern noi d e pe psmsnt, este mai muit un muzeu dec5t cer adevsrat astfel : - vremea se v a schimba - dac5 stelele de pe bolta cereascs privite noaptea ni se par mai mari ca de obicei $i mai apropiate intre ele ; - tunetul continuu prevestqte o ploaie torenti& inare ;

dic5 continuares ploii ;

- c u ~ c u b e u l dublu $i bine colorat in-

- sunt semne sigure de ploaie - iltumi ~ 2 n d apar coroane alburii in jurul soarelui, lunii sau stelelor ; - c5md p l a a i ~ cade, iar in u r n 2 se rid i G aburi $i .,fuma atunci in mod sigur c5 ploaia v a continua ; - cand privim pe cer $i ni se par doi sari (soare) precis .c5 ne q t e p t s m L3 z5padi $i ger, iar norii alburii in functie de anwtimp indie5 piloaie sau ninsoare.

Dar fiecare apicultor incepgtor sau profesionist in m t e r e a albinelor, pate aprecia vremea u r m k i a d ,,mwajele nortilor" astfel : - narii albi $i inalti profilati pe m l senin nu ne agtept5m la o schimbare a vremii ; - n& cu aspectul lor intunecat, de turnuri inalte de cetate, anun@ schim,bsrea vremii in scurt timp ; - nori.i cu margini $i forme neregulate, v5to$i, albiciovi semnific5 inr5'utAtirea vremii, in timp ce norii lumino~i portocalii, aurii b orizont spre apusul Smrelui anunt5 pentru a doua zi vreme bun5 ; - d m 5 norii se adun5 dup5 apusul Soarelui $i acoper5 b l t a cereasc5, vremea s e v a schimba, va d w e n i ploioas5 in ziua u r d t o a r e . Omul din cele mai vechi timpuri $i pin5 in zilele noastre a constatat d cei mai ,.mr e e i meteorologi" sunt animalele, insectele $i p5s5rile astfel : &d vacile alearg5 pe csmp cu cozda in s q iar p q t i i bmari ies din ap5 prevestesc un v i n t puternic, iar c h d p&Brile d e curte se strla um loc $i+i ciugulesc glanda uropigee de la baza cozii care sem e t i gr5sime mai ales c5nd vremea se 'ja infiut5ti, pentru a-$i unge penele cu gr%imea secretat5, inseamn5 d in curind va ploua ; - dacA beneIe pleac,i mai d e v m . iar iepurii sunt g r q i toamna s e prwesteqte o iarn5 grea. De asemeni dac5 porcii iau paiele din asternut iarna $i le duc intr-un colt al cotetului prevestesc o noaptte geroas5 : d a d bolovanii de sare ,,p15ng6' inseamn5 & ne a$tep%m la o schirnbare a I ne qtept5m la ploaie vremii in sensul & curind ; dac5 vr5biile se ,,scaldB" in praful drurnului de tar5 vremea se va schimba, deci va ploua cur5nd, iar c3nd rindune-

lele zboarii jos de tot, deasupra d r m u d w r D n s 5 c5 vine ploaie nuare curand : - se apropie ploaie mare. dac5 albinele vin grsbite de la cules la s h p , iar flutua-ii zboari pe ling5 ferestn-e ; - dac5 pAp5dia iqi str5nge ziua petalele, inseam115 c5 va ploua. Paianjenul a fost considerat un adev5rat ,,barometru6' pentru c5 el poate prezice timpul chiar cu 15 zile inainte astfel : - vom aves timp frumos dac5 produce fire lungi ; - vremea se inrAu%p$te - dac5 produce f ire scurte ; - v a incepe ploaia d a d p5ianjenul se ascunde ; - ploaia va fi insotitti d e f,urtun5 dac5 p5ianjenul i$i sparge pmpria-i tes5tur5. Dar pe ling5 aceste ,,informatii" consider c5 este bine ca fiecare apicultor s5-$i aib5 'instalat in stupin5 o mi& ,,static meteo" care s5 cuprind5 un barornetru $i un terrnornetru de geam, care se pot procura din cornert, $i care pe ling5 cele expme nmi sus pot s5 intregeasc5 paleta meteorologic5 zilnic5. De rn real folos cunaaqterea acestor ,,informatiil' culese din natul-5. despre evolutia vremii prezintii m x e irnpc&t,+& p n t m ~ . -mlb~rB +ar rnai ales p e n h apicultari, in special pentru cei m e p m t i c 5 an de an s t u p 5 d M pastoral. W o m e t r u l $i termrnetrul a! nu lipseasc5 d e pe pavilioanele epicole, ;sau cabanele apicole, intrucit sunt de un real folos pentru toti apicultorii.

Albinele I-au ornorht i'n legitimd apdrare


Ion Avasiloaie din Motru, de meserie hot de miere din stupinele amplasate E n zon;, a fost atacat noaptea de un stup aflat in legitimii apgrare. fntepiiturile miilor de, albine i-au cauzat rn~arteainstantaneu. Sotia care-] agtepta cu prada, la marginea stupinei, I-a t5rlt acas5 pe preq.

Din d d i a o l d ,,RomBnia liberii" de joi, 27 rnai 1993

RAMA NETZ-SIGUAANT~
1%. Ilie CORNOIU

h APRECIEREA CA'NTIT~TII
tal5 de miere din respectivul fagure pe o fa@. ProcedAnd la fel $i p e cealalt5 fat5 a fagiurelui, iar apoi insumiind cantit5tile de ,pe ambele fete, se obtine cantitatea totali de miere d e pe fagurele analizat. 0 dekrminare mai expeditivii constb in a eonsidera c5 1 dm2 (4 patrate ale ramei Netz) acoper5 o suprafa@ care pe ambele fete ale fagurelui contine 350 g miere c5p5oit.S. Rama Netz este indispensabilg in munca de selectie- P e n h o apreciere corectZi a proldficit5tii m&tciQor, cu ajutonul ei se determing cu e x a c t i ~ h k (pnim aceea$i tehn i a de d n u i r e ) extinderea suprafetelor ocupate d e celulele care contin ou5, puiet larvar, puiet c5p5cit. ConsiderAnd & I un p&trat cu latura d e 5 cm amper5 circa LOO de celule d e albine lucriitoare pe o singur5 fa@ a fagurelui, sau c5 1 dm2 acoper5 pe ambele fete ale fagurelui circa 800 de celule de albine l u d t a a r e , rezult a b l e detmImin5rJlor (,mkur&orilor) oferg informavi utile asupra ritmului $i perspectivei d e dezvoltare a . populatiei fiec5rei familii de albine. Concluzionilnd cele mention&, se m a t e aprecia c5 folosirea ramei Netz contribuie la formarea unor deprinderi practice $i precise in stabilirea cantitatilor de hran5 $i a suprafetelor ompate d e progenitux-5 In fiecare familie de albine. Totodat-5, acest l u a u permite aplicarea diferentiatfi a mbsurilor de intrctinere $i mentinerea in stare activ5 a intregului efectiv din stupins.

- Universitatea de $tiinte Agricole Cluj-Napoca


Facultatea de Zootehnie

Uneori. presati de anumite imprejursri sau d e starea timpului, neglij5m anumite aspecte care ne pot oferi informatii utile legate d e extinderea suprafetelor cu hranb $i pruiet 'din faguri, indeosebi toamna $i primSvam. La intrebarea ,,Ce cantitate de hran5 ati lasat familiei X sau ce suprafaw cu puiet ati apreciat in familia Y la uitimud control in stupin5 ?", d e multe ori r5spunsul s e rezum5 la afirmatia ,,Cred cB normaELL * Pentru a da valoare c5t mai corect5 afirmiei, in practiea apicolb se folose$te rarna Netz. Utilizat5 de la inceput in mod cored, dup5 un timp va crea deprindere, astfel c5 l a ridicarea unui fagure cladit dintr-o familie de albine se va putea aprecia cu exactitate cantitatea de hranii sau suprafak pe care este extins puietul de toate v5rstele. Rama Netz se prezint.5 .sub forma unui cadru dreptunghiular (de mSrimea unei rame STAS), care s e poate confeqiona in atelierul stupinei din lemn d e s e n t 5 made, cu grosimea de 1 x 1 cm.

Fig. 1

- Bums

Netz

Atgt laturile mari, cat $i la6ur,ille mioi se marcheazb $i se perforeazz din 5 in 5 cm. Pe cadrul dreptunghiular, in plan paralel - pe orizontal $i pe vertical prin orificiile practicate se introduce (oj la insir'marea ramelor) un fir d e silrm.3 sau nailon (fig. 1). Foiosirea ramei Netz se face prin simpla miin'uire, aqezilnd-o alternativ pe fetele unui fagure (cu miere sau cu puiet) ridicat din cuib $i d e pe care au fost scuturate albinele (atentie la mat&). C,uno&5nd cb un Mtrat cu laturile de 5 cm a1 ramei Netz acoper5 pe o fat5 a fagurelui circa 44 g miere c5p5cit5 sau 25 g miere nec&pgcit5, printr-o simp15 insumare a nud r u l u i de patrate se obtine cantitatea to-

Cornpo rtamentul (Etologia) albinelor, un capitol pasionat din vista ~i activitatea complex&!a acestor oretioase insecte (I)
m b l u , ,mai precis a C u w t e r e a oompormentului mei in funcfie de k%ltudinca de r e w i i gi interelatii eccrlogice (cu rllledi,d ,abiotic mu de bid&, $i m cal ~bidogic,legat de plantele $i anli,malele di,n rnedid incmjur5tor traspect4v), a reprezen%aft $i reprezimta i,n continuare unor cercetZr,i minutioase, f&e comp!kcak, cu metodologii $i dotari t e h i c e ~i $tiinti$i.ce s,pecifj.ce. P e parcux%lll evolutiei $i d?iversific%+ii $tii.ntelor Mologice, ,rzumura care s-a consacrat cencet%iIor asupra ~ c o ~ o r t a m e n .tului v.ietuitoarel~r a fost denmnit5, relatiiv recent, etiologie. De%i,nindu4 t p scurt, comportumentul a t e m o d d de a se man'ifesta, d e a reactions (de a rsspunde), de c5tre un bnd,ivid, sau de c5tre un .g'rup de oindivid ( i n cazul specbillor coloniale, in anumite simhuatii), la diferite cmditii sau E a c t ~ r i de mediru, orb unor stimuli, boxte =riati, h conditii de observatii obieotiive. Etologia derivi de ~h tenmenbi din greaca veche ethos = obicei, n5rav ; $i logos = $tiinti%.Iar in cam1 etografiei, tot, de la ethos ~i de h graph6 = descaiere, c5nd se pre~int5,cu detalili, fazcle unor comportmente, descrierea sau ch~iarforme de , q r e z e n t a r e grafic5 ; a$a numitele etogrme . despre .care vom aminhi pe ~ a r o u r s . D.urp5 a c a s t 5 suocintri ddinire a etologiei - $tiimf!.a conqpo~-tmentului vietuitcmrelor - webuie sg subLiniem faptul c5, inc5 din timpuri foarte 'vechi, a u f& f5mQ mulrte .abserv@ii interesamte, unele foente realiste $i obiectiive, - d e , c5Cre .apicdtori experimenbati - mult6 transmise oral, de h o garnea$ie la' alda, odat5 cu difenik .practici a r e le punmu L n valoare - pan5 c h d primid specia1i~t.i,sZ-$i indrepte a8tentia asupra unor asemenea observatii $i cercetki, devemte apoi t o t mai dskmatice $i rnai epwfundlate. Nu putem omite nilcj ,evolu$ia,' diversif'iearea $i perfeetianarea diferitelor instmrnente, aparate, parale1 CLI noi metode, care au p m n i s - mai ales in ultimde dou5 secole - ammu~lweamu4 mare v d u m de cmog.ti,nte, b a a pe observatii re,petate, pe nmeroase experienp, valarificate apoi, pe categorii, $i pme L a iadem&m celar intermti. Dac5 nmeroase cumportarmente ale v,ietuit.mrelor $i respectiv ale dbinelor a u fost ren-var0at.e din timpu'ri w h , i , dmlumite i n general obiceiuri chiar in manwlele de zoologie m i vechi ; etdogb, ca r a m w 5 a biologiei, s-a contumt mai mroape de timpunile noastre, incepgnd dup5 a n d 1700 $i m& ales de-a luagul mltrmuli 1% h & i putem spume, f5r5 g r q , c5 etulogia c-tituie nu n u m i o r m u ' r g deosebit de complex5 de cercebre descriptim5 ~i e x p e r i m bl5, da,r $i, c5 este unul din domenidle cele m i imtemsan,te, a w v e $i f.ruimoase c b i unm5wte $i elqplicii mmifestirile vie$uimar&ar $i mlul westE n v i a h speoii'lor. Iar alibinde oferri nenulmik-ate aqpecte c m n t a m e n M e , unele foar.te m q l i r a t e , care, h s q i ' t e de c5tre apiouau9b~d devin ajutoare preti-e in i n t r w activihte pnadic8, comlut&nd l a e v i t a ~ amultm n a j u m m i $i la bbunSt5tirea conditiiior d i m stupi, c u m vom m s b b a din difenikle ex-pile.
"

Biolog

- Aurel PAPADOPOL

>

: . <

:. $

: : <

> <

..

< : :

'

Cum E n acest prim articol vom prezenta o serie de date introductive mai generale, xecesare, subliniem cdteva aspecte esentiale, de bazd. Un prim aspect deosebit de important este oferit de nenumtirate observatii care ne aratti cti, majoritatea comporlamentelor, a modalittitilor @ncare albinele i$i rezolvci nevoile vitale : de hrcinire, de amenajarea adlipostului gi a conditiilor de reproducere (de perpetuare a

speciei), imluz8nd comtruirea fagurilor (cu atdta precizie arhitectonicd $i economie de material), de uptirare $i toate formele de comunicare $i orientare etc., nu sunt caracterktici sau abilittiti dobandite (invti@te) de fiecare individ E n cursul vietii, ci sunt abilittiti ,in&cute (fixate genetic $i transmise ereditar). Desigur cti, o serie de comportumente sau partiC2Llaritdti de comporjtamellit fn general secundare, sau

care perfecttioneazd pe d e tndiscute, ereditare - sunit invdwte in declmsul vietii tndivizilor, In specuzl jiind vorba de colonitle ce sunt deplasate dintr-un loc i n altul, cu aspecte ecologke diferite (cazul stupdritwlui pastoral, adaptarea unor colonii d i n alte wne, m i mult sau mai putin indepdrtate, modijicdri importante in peisajul zonei etc.). Este semnificativd consemnurea Zui Dimitrie Cantemir (la 1715), in Descrierea Moldovei, ardthnd cd albinele ,,atup6 gdurile $i crestdturile cu ceaTa neagrd" ... =propolis), sau despre modalitatea ,,furti$agurilor" etc., comportamente pe care n u le-au i n v d p t , c i sunit determinate de anumiti factori. Aceste consemndri jdcute pe c&nd nu se vorbea de etologie, proveneau de la apicuMorii moldoveni (priscicari), dovedind spiritul atent de observ a t ~ e$i de inplegere a amportanpi obiceiurilm respective. Dintre cercetdtorii $i savantii care au contribuit la punerea bazelor stohgiei, nentioniim pe cei m i importanti : Pernau, bun4oar6, a artitat i m d %n 1716 cd vietuitoarele posedd pe ling6 abilitdti dobdndite - $i abilitdti ereditare, cu w e se aasc, deci pe care nu trebuie s6 le deprindd, prin imitmea a l t m indiuizi. Dar cercetdrile aprojundate $i explic?cvtea acestor cinnpmtamente iluiscute, au putut f i veabiixate aMn peste un secol, prin contributiile l u i Spadling. Apoi, dupd alte cercetlETi ninutioase, pornind de la cele mengionmte, o serie de lmari bwlogi, cum au fost D&.twh, Whitman, Heinrolh, Craig, ~ ~ lprepnergdtmi i i a i etologiei, ' au c m d c c t m i &s Iaturile paricukre ale diferitekw comporanrente ; iar Lorenz, folosind datele ammulate Qi Zntregindu-le cu bogatale qi semnificativele sale date, a pus bazele etologiei d e r n e , cu o serie de principii $i metodologii specif ice. P ~ i m i piile $i metodohgiile, chiar dacd n-au f a t aplicate la albine, ele sunt valabile i n cea mai mare mdsurd la celelaLte spe& de animale, Ontre mzre qi ialbinele. N u p t e m sd n u amintim i n acest context un important e n t o m , intre alte muldiple preocupdri stiintifice, care a fost Renk AntoinQ Ferchauld d e Rkaumur (1683-1757), cu deosebite catitdti d e observator $i e w e rimentator $i asupra ailbinelor sociale. tntre cele 6 volume publtcate (1734-1742), a1 cincjlea volum cuprinde $i albinele, cu ample descrieri ale obiceiurilor lor. El n construit $i fobsit pentru observatii stupi cu pereti din sticld (dublati cu capace din l e m n la exterior, demwntabili), reuvind astfel sd surprindd multe aispeote de comportament i n interioml stupilor scii. Datele sale au jost preluute apoi, contribuind substantial la intelegerea ulterioarii a diferit e b r aspecte comportamentale ale albinelor, odatd cu evolutia etologiei. Cele prezentate mui i~uzinten e amtd cd, pentru a c u n o q t e c m p o r t a m n t u l unei specii, res-

pectiv ail albinelor, a r e sunt colontale, cu cele 3 caste - deci cu o viatd mult m i cmnplexd decdt a srpeciilw solitare - este necesard activitutea de cercetare $i experimentald a unui $ir de generatii. la7 dacd ne referim la faptul cd dqeritale c m p o r tamente s-au zmprimat in structura organismelor $i a m a n i f e s t d ~ l o rlor in t i m p foarte indelungat de-a lungul evolutiei speciei respective, constatdm cd, de fapt, studiul comportamente2or pe care le facem in prezent, la oricare specie, este d w r o micd secvenfci din cmportumentul integral a1 speciei. N u putem decht sd deducem i n lzniz foarte generale care au fost wpectele comportamemtale ale strlimo.$ilor Ondepdrtati din care provin albinele actuale. f n fiecare situatie cbnd se fac observatii $i diferite exper'entc pcntru cunwcgterea unor particular~tutz de comportament, speciccli+tii - etologii - cautd sd afle, pe de o parte, cauzele declan+cirii comportumentul u i ; pe de aUd parte, care este importanta acelui comportament pentru via@ speciei (albinelor), avantajele pe care le oferd i n urma selectiei, cunoscdnd cd $i q o r t a mentele sunt forme adaptative de manijestare i n rapcmt a x difieriti factmi d e mediu, $i externi (ecohgici) $i interni (endogmi - jiziidogici). Factorii ecologici sunt joarte n u m $ i , g i ei se succed i n decursul anotimqmrilor prim jenomende climato-meteorologh, stadid vegetutiei $i florei, durata & lumind $i ktuneric, poziria soarelui etc. ; iar dinkre fQctorii interni, c e i mai importanti sunt cei neurohormonali, legati de reproducere, apoi nevoia de surse enmgetice (hrand) ce se manifestd prin joame ( p r o p i e dar Qi pentru nevoile progeniturii, a miitcii etc.). Pent r u fiecare, albinele, receptdnd stimulii externi, sau interni (endogeni), rdspuncl prin diferite manijestdri comportamentale. Pentru la W t e a d e z v d t a i n continuwe (in articolele urmdtoare) diferite comportamente $i ralwl lar, exemplificdm activitdtile co7n.plexe ale abbinelor {dupd caste). Matca, adicd femela reproducktoare (care depune oud) are abdomenul mai lung decht o femelii thndrd (virgind) ins6 ea Qi menfine agilitatea $i poate r o i ; de altjel specia Apis rneUifica este singura la care matca jondatoare ( b d t r h d ) roie$te, piirdsind stupul initial. I n cursuE vietii sale ea poate depune aproape 2.000.000 ouli. Din acest motiv, m t w i a jagurilor in stupul m u Bncepe odatd cu instalarea roiului $i se desfci$oarci joarte repede, fntdi placa bazaId. de la tavan p&nd la mijbewl stupului, dupd care lucrdtoarele construiesc primele celule, la fel de repede, ritmul fiind corespunzdtor cu fecunditatea mare a mdtcii ; ea poate depune 1000-2000 oud zilnic. S-a c a l c ~ l a t cd cele cca. 2.000.000 oud depuse de matcd in cumul vieEi sale d e p b e s c de 1600 de ori greutatea insectei ; dar exist6

variatii ale &mzului, ce derpind de hranii, temperaturi, ploi e6c. N u mcGi inststdm a c u m asupra abilitdtii luc~*ditoarslor in construirea fagurilor, o adevdratd ,,perfectiune" teh~~icd-arhitscturald,pentru Care n-au fost Onvdwte d.e nimeni (deci una d i n abilitcipk inciscute, erditare). Urmare a acestor activitdti legate de reproducere, pentru fiecarme ou depus de m t c d se desfd$oarci stadiile corespunzdtoare dezvoltcir i i : sbadiuJ d e a u dureazd 3 zile, dupd care apare larva ; Lama se &zvoltd foarte repede, 'in 5 zile, t i m p E n care este hrdnitci de anumite ~ U C T ~ ~ O;UE n T ~ a noun zi are loc imeputul impuparii, deci f o m r e a nimfei, care n u se mai hrcine~te,iar dupd 12 zile (desfcicknd ciipdcelul, comtruit de lucrcitoare dupb impupare), iese ahbina complet dezvoltatd, stadiul & ,,imago" ; deci interualul de l a depunerea oului phnd la completa dezvoltare a albinei este de 20 zile (dupa Rosch, 1925-1930 $i $er,ban, 1986). Cu privire la lucrdtoare $i activitdtile lor faarte variate $i complicate, diferentiate dupd v a ~ s t d ,desf&$urate in cele 5 sdptamiLni de viatd activci (dupci Rosch, 1925-1930), prezentiim o etogram5 genera15, care aratci trecerea prin mai multe roJ U T ~succesive (categorii de compor~tament), ce corespund cu stadiile de vhrstd $i fiziologice (= ale functiilor h t e r n e , ale indivizilm). I. P , R I W PNEIIIOADA : - w n struirea d e c e b l e pentru pontd (oud) 2-3 aile ; alimentarea lamelor bdtrhne c u miere $i polen 3 z i k ; aZimentarea larvelor tinere cu ,,past& de matcd" 4-9 zile. 11. A IX)UA P ~ I O A D A: dupd 12 z$le & via$6, primwl zbor d e orientare $i r e c u m $ tere a stupudui; &up6 w e urmeazd indeplinirea umuitowelor activitdti : de magazionere (receptarea, maturarea $i Enmagazin a w a necturului), de curdtitoare a stupului, de c h e r e $i de paznice la intmrea E n stup, care dureazd 10 zile 2 n ansamblu. 111. A TTlElIA P E R I W D A : d e culegdtoare $i t r a m p o r h z r e ( d e ap6, propolis, nectar $i polen) cu durata d e 20-30 zile. Desigur cd exist6 u n e k variutii nesemnificative ca duratB sau ca actihthti, care sunt in functie de conditiile sezoniere, m.teorologice, d e abundenta sau imufi,cien@ hmnei, de raportul de vhrste fntre lwr&toare $i de mdrimea coloniei - dar care nu schimbci esential comporbamntele lucrdtoar~lcw. Adciugtnd acestei etograme o serie de date ecologice $i s e z o n k e (intervale calendaristice, dupd loc, zond de altitudine, componenkx vegetatiei e t ~ . ) ,putem obtine o etogramd mai complexci pentru fiecare Zoc sau izoni, permithnd icompararea datelor $i explicrrrea cauzelor i n modificarea staditlor. Trebuie sd mentioniim cd, pentru fiecare perioadd, inclusiv pentru durata dezvoltdrid de la ou phnd la a l b i m thndrd (,,imago"), pot fi intoemite secvente d e etograme (cu variatii zonale inevitabble,

exemplu Ontre zone mai sudice sau nuzi nordice, ori de campie, de munte etc.), cu descrierea ~ o m p o n k t m e n t e b r g i activitdtilor aferente pe zile, chiar pe ore d i n zi ca forme de inregistrare etologicb, ampra cbTom v o m mai reveni cu amdnunte. A m amintit de hrdnire (de fapt este vorba de regimul $i relatiile trqfice), proces :cornplex, care se declan+eazci chnd organismu1 n u m a i are rezerve energetice (apare foanlea), deci endogen, fizwlogic. Regimul de hrani este fixat genetic (ereditar, cu modificarile conditionate de zond, neesentiale). I n prima fazci, Dnaintea hrdnirii ( a cdutcirii hmnei specifice), apare o mi-$care de orientare fati de sursa de hrand, numitii de etologi tax.is, care la albine, exceptcind intruccitva ,,cerceta$ele", care a u gcisit mi surse, se realizeazii prin dansurile orienta-. tive bine cunoscute apicwltorilor, ca $i alte elemente (formele ,si culorile florilor, aromele lor $i multe alte amdnunte despre care s-a scris i n numerele t r e c u k ole revistei pe larg). A,lte aspecte interesante de comportament t i n de temperatura exterioarci, $i i n mod special de cea d i n interiorul stupilm, pe care albinele o rezolvd printr-o act.ivi.tate d e reglare termich. I n timpul verii tenvperatura dintr-un stup expus la soare poate depci'$i 40'-45', dar albinele prin vibratiile arirpilar, i n preajmu urdini~ u l u reuqesc i aci nnentinci o temperaturd de 35'-36'. ilatoritd curentilor d e aer produ~i. larna, dupd constatdrile Jui Reaumur $i confirmate apoi de u n cewetdtor german, . temperatura interioard osciileazd ilatre 13"24C. Albinele lucrcioare d i n mijlocwl ghemului rcimcin imobile phnci cand temperatura scade spre 13". Atunci se trezesc d i n somnolentci $i desf&soar& o actimitate musculard considerabild, prin vibmrea aripilm $i picioarelor, ceea ce restrsbileqte temperatura f n stup, phnd la 24". Apoi consumd miere $i devin s o m m h t e - adivitate repe,tatd pe durata a 22-23 ore. h t e l e respective n-au fost confirmute O n totalitate de Hess, 1926 $i de H'imnner, 1926), cure , nrdtau cd temperatura putea ajunge la 7"8" la periferia ghemului; p a ce albinsk sd se pun6 i n miycare, iar nlbinele f$i pot ridica temperatum propriu1lua covp cu 12,5' f a t i de cea d i n jurul lor. A c e s k aspecte d e comportamemt, de reglare tennicd E n interiorul stupilw, cunoscute sub n u m e k de ,,cioLu,l lui brmnert", descoperit de Reaumwr $i perfectat apoi de Lammert, amt6 cb alimentul calmific este mierea, pe care albinele dintr-un stup mijlociu o consumci O n cantitate de 20 glpe zi E n medie, rezerve,le & miere la inceputul iernii a u ccintdr.tt 3-4 kg. De aici concluz2iacci, duck apicultorii scot toamna ,tout6 mierea din stup, sau ,hi prea putin6 pentru 'lun5le de iarnri - tinhnd seamu d e numcirul relativ al mlibinelor - .riscd sd amenin@ cu -tea prin fvig a famiUei respective,

saw b unui m a r e - n u m d r de fndivizi. D ~ T ventilarea regulatoare n u este ' n u m i cea care regleazii temperatura ( w r a $i iarnu), ci contribuie $i la evaporarea apei g i concentrarm mierii. late deci numai cdteva cmpcrrtamente (inciscute) care ne aratii, totodutii, multzplek adaptdri ale albinelor la conditiile mediwLui, modul in care riispund diferitilor stimuli prin felurite activitiiti carwteristice, pe care selectia le-a imprimat i n decursul evolutiei lor, t i m p de m i i $i chiar de milioane de ani. V o m revenii i n continume cu alte date $i exemple, cu etograme, aLte fonne de reprezentare etologicii a activitiitii dbimelor, care permit mai b u m cunoaqtere a vietii lor $i a practicii apicole pennanente.

BIBLIOGRAFIE GRASS& (P. PIERRE), 1951 - Trait6 d e Zoologic. Tom. X . f m c . 2 , Paris, pUg. MIHNEA (PIA-ELENA), 1978 - Misterioasa lume a celor care n u vorbesc. In : Pratectia ecosistemelor, Constanw, pug. SERBAN (MIHAELA), 1986 - Albinu $i colonia de albine. Manualul apicultorului, ed. VI-a. Bucurem, pag. 5-32. REAUMUR (RENE ANTOlNE FERCHAULD DE), 1734-1742 - Mlmoires pour servir a ll'histoire des Insectes; vol. 5 (albine socicvle). Paris.
175-177. 1222-1228
; 1243-1257.

~n~~nn~-.1~=1.nnn~n1n

MATCILE PRODUSE DE I.C.P.A.


(catinuare din pug. 7 )

multii sigurantii $i degaja~e. f l fntepau dur locul Sntapdturii n u se u m f l a defel. Nu foloseu decdt extrem d e Tar musca, atunci cdnd albinele erau excesiv de rele. Incst, incet m-am obQnuit $i eu u+a c6 acum pot sii mii kmfepe, nu m a i am nicl un fel d e w w i i n e p l a t e . A m o micd s t u p i d de am to^ care-nti d6 mari satisfactti. Sunt abonat la resists ,,Romania apzcoki" pe care o d t e s c cu mure pliicere mai ales cii intre mlaboratorii ei constanti sun$ $5 doi olujeni d e ispravii : domnii ing. Costinel Mihdilescu, secretarul filialei judetene a Asoaiafiei Cresciitorilm de Albzne ing. I l k Cornoiu $i ing. Livzu Mdrghitaq de la Facultatea d e Zootehnie a Universitiitii de $ t i i n p Agricole. A m mai cumplirat de la magazinul filialei apicole miitci prodwe in pepinierele Institutului de Cercetare $i Produc* pentru Apiculturii $i sunt multumzt de catitatea acestor mcitci. Ultima, introdusii in primiivarti intr-un stup a ouat cu o intensitate atdt de mare inccit acuma familia d e albine are nouii Tame cu puiet. Md ocuv cu mare pasiune d e albinele mele $ i - m - a r bate Dumnezeu clucii a s zice cci nu a m satisfactii . . morale @imaterhle". T h p u l il z o r q t e pe dl. V i m . T o t u ~ i ascult5 cu interes p r ~ i z & r i i ed-lui di'rector M&ia $i cele ale d-nei Mania Dr5gan asupra modulvi de introducere a m5tcllor in roi direct cu colivie d e transport. ,,Cdte albzne insotitoare sunt S n colovie ?" Entreab5 pe d-na Dr5gan. ,,Sunt Dntre 7 $i 9 albine lucrcitoare, care au rolul de suit6 provizorie a mdtcii" vine r%puunsul. ,,Dace vreo matcci n u corespunde, adicci n u va depune oud, vci asiguriim z"n1ocuirea ei" ii spune la plecare dl. M5lablu. ,,Disearii ajung la Cluj $i introduc miitcile S n roi" antlcipea25 d.Viwn Ua scana rna$inii. Este deja foarte cald $i iJ sfgtuiesc s5 pun5 coliviine

cu mgtci la ujmbr5 h Joca$ul dim bordul rrayinii ~i sg nu adwnitii sB se fumeze. @ va face. Mai t k z i u , pe d r u m cstiva strcpi de ap5. picumti pe pliasa col~viilar sunt hinevmiti pentru ca mtca $i d b i n e k insotitaalre ssg traverseze mai u$or sksesul ptmnqmrbmlui. ,,Drum bun, succese in apiculturd $i vii rog sii aoceptafi sii finem legiitura adicd sii-mi spuneti c u m s-au comportat mdtcile. Pot sii public ceva d i n cele inregistrate ?" i i zic. ,,Da bine, v m w b i h telefon, dar discutia n-am t e r m i m - o $i nici n-a fost u n interviu" vine 'replica. ,,Nu-i bai poate continudm la Cluj in stupina dumneavoastrci. N-am intentionat sii vci iau un interviu a m ldsat intcimplareu sd curgii d e la sine. Deocamdutii voi scrie ceva-ceva jtindcii sunt convins cii intdlnirea noastrii va interesa cdt de ccit pe cbtitori". ,,Bine zice,la revedere $i sdniitate ! fncearcd $i o sd mai vedem". D ~ e p tpentru care a m desmis $i taranscris o wrte a acestei intiilniri $i v 5 L a s pe dumneavoastr5 stimati citiitori s5 apreciati dac5 a meritat. Elisei TARTA

UN APICULTOR OCTOGENAR
)

'
\
)

~ - - t & t Z C - Z

C Z C C Z C C C C I '

\ \ \ \ \

Imzpdrrd c u acest numdr, la rubrica aniiversciri intentiondm sd prezentdm periodic i n semn de recuno$tinfd )i respect actioitatea unm remurcabili opicultort octogewri din toate judetele tddi, a cdror activitate dezinteresatd constituie pentm generafiile prezente $i vtitoare o pilduitoare d&ruire $i u n bun exemplu demn de u m t . Ne referim la apicultorii Longevimi a cliror activitute neobositd este stimatl p i apreciatd de U.pZCW1.torii din zond gi cure prin munca lor indrlhzgat6 perseverentd $i generoasci s-au ddruit cu paskne bunului mers a1 organii a l ~ nmstre i profesionule precum $i drrvoltdrii +i moder~z6rzzapleulturii romdn e ~ t i . Pentru a rface .cat mi lviabilci qi instructimd aceastd rrubricd solicitdm sprijinul domnilor prevedinti $i secretari a i comitetelor filialelor judefene ale Asociatiei Crescdtorzlor de Abbine precum gi altor cczlaboratori, cu rugdmintca de a ne trirnit-e artkole cu date m m e t e despre cei mi reprezentativi $i merit ~ apkmltori i iongevivi din jududefele $&I%.

i \
\ \ \

\ \ \

0 vorb3 veche din popor spune c5 mesertia se nu se invat5. A$a se int5mpl5 d e mdte ori $i in apicdtur5 deoarece nu t@i apicultorii practicieni sunt dispuqi s H imp~rEi$eas& altora in mod sincer $i dezinteresat bate , m e t e lor prdesionale" De aceea pentru a deveni un bun apicultor se cere ca incep5toml s6 fie rnai IntSi bine instrqit teoretic apoi s5 aiba un simt de observatie ascutit, 6 fie deci un atent observator, sau cum s e zice ,,ochi $i urechi" mereu $i sgruitor, s5 $tie s5 observe, anabizeze, inteleagg, deduc5, intui a s a $i interpretae cu discerngmint once a m h u n t . Trebuie s5 recunoaqtem ins5 c5 exist5 $i numerqi apicultori genero~ibine instmiti care nu au secrete, nu sunt egoisti, l e pLam s5 invete pe altii $i care prin activitatea lor contribuie la progresul $i dezvoltarea apiculturii, din tara noastr5. De altfel, se mai $tie faptul d realizarile unui bun apicultor care face totul numai pentru sine, dispare o data cu el dar ce face.pentru altii r5mSne in memoria multor generatii. In cele ce urmeaz5 n e vom referi la activitatea unui asemenea apicultor altruist care prin intreaga sa munc5 s-a damit cu pasiune bunului m e n a1 apiculturii c5utSnd s5 PmpSrtA$easc5 altora f5r5 nici o rezerv5 toate secretele $i cunqtintele lui d e specialitate. Este vorba de cunoscutul $i apreciatul apicultor ZAHARIA VOICULESCU care locuieste in Bucurevti, str. Aviator Teodor ILiescu nr. 2, sector 1 $i r5spunde la telefonul 633.51.09. PubliGm din timp acest material $i m e n t i o n h adresa $i telefonul d-lui Za-

0 INDELUNGATA 91 EXEMPLARA ACTIVITATE APICOLA


haria ~oicules& deoarece la inceputul: lunii urm5toare pe 3 sepltembrie a.c. el sZirbStore$te ziua lui de narjtere Emplinind vSrsta de 82 d e ani. Sunt convins c5 num e r g i din' f q t i i lui elevi azi buni apicultori vor dori s5 foloseasc5 acest prilej pentru a-i transmite cu recuno$tin\5 din toat.5 in,irna cele mai sincere u r a i de sHngtate $i la multi ani. In capital5 $i imprejurimi exist5 n:umeroase generatii d e apicultori tiieri $i vlrstnici de cele mai diferite profesii care practic5 azi cu pasiune aipicultura cu cele mai bune rez,ullate datorit5 neobositului $i binevoitorului lor lector, indrum5tor $i sf5tuitor Zaharia Voicwlescsu. Nu este lipsit d e interes s 5 ar5t5m c5 in ultmii 25 de ani dl. Zaharia Voiculescu a coadus $i conduce inc5 perseverent $i competent cusswile apicole penltru incep5tw-i din municipid Bucurevti $i imprejurimi. Numerqi fwti elevi din zon5 dar $i multi apicultori din tar2 au venit in decursul anilor la moderns stupin5 a d-lui Zaharia Voiculesc'u ca s3 fac& practid, s5 se. documenteze in tehriologia producerii, recolt5rii $i conserv5;rii 15prti$orudui de matc5, recoltarii $i conservgrii palenului $i pssturii, sau s$ solicite cele rnai diferite s f a b r i pe care acesta le d5dea $i le d5 cu bunivointg, rribdare, modestie $i cu mult5 competent&. Nu d e putine ori dl. Voiculescu a vizitat la cerere stupinele unor apicultori incepgtori din zon5 g e care i-a ajutat, incurajat $i indrumat practic. La solicitarea multor apicultori din tar5 el s-a deplasat $i 2 tinut numeroase conferinte in marea majoritate a judetelor RanAniei. A scris $i pnblicat peste 100 articole de specialiate, numeroasn

~ t i r i$i inf0rmati.i utile In revista ,,RpmS. n i a apicoiY. A editat mai multe foi vol a n t e cu indrumsri tehnice $i bro$uri d e popularizare foarte apreciate la vremea respectiv5 de apicultori. Dac5 n e referim la primele sale inceputuri apicole este cazul s5 mentionsm cri m e s h a~ inceput in l~cal~iitatea sa nlatal5, ,ora$elul Lehliu', din judetul CiilHra$i unde a f 5 m t $i pri~mul contact cu albinele in stupina ou buduroaie a strsbunicului ssu. Dl. Zaharia Voiculescu a devenit un bun practician fiind receptiv $i la curent cu tot ce este nou $i modern in apiculturz. A deveni,t membru activ a1 Societstii Centrale de Apicultur3 incri din anul 1937. f n anii grei ai dictaturii comuniste, printr-o decizie a Ministerului J.ustitiei $i a Minister~11u.iAgriculturii din anul 1948 Societ3tea Centrals d e A p i d t u r P a fost diznlvat5 fiind n u m i t i 0 comisie interimar5 insrircinati cu conducerea activit5tii apico,le pe tarii. Disn aceast5 comisie a f i c u t parte $i dl.' Zaharia Voiculescu alsturi de prof. ing. Nicolae Foti, Constantin Anto,nescu, Valeriu P e t r w $i Mihai Buleu. Cu toate c5 aceast5 comisie format3 in majcritate din apicultori cunoscuti $i ou bune intentii a luat hotirsrea d e unific a r e a tuturor organizatiilor apicole din tnrri, n u a reu$it sri duc5 l a indeplinire acest deziderat datoriti presiunilor ,politice din a w l e timpuri. Apicultorii ins5 $i-au strrins r h d u r i l e s-au reorganizat $i peste cativa m i intr-o ~~~~~~~5 nouA a u indiintat Asoeiatia CrescMorilor d e Albine din RomPni3 vezi revista nr. 12/1992 rubi-ica Din viata organizatiei noash-e, articolul ,,Arc peste timp" din c u v h t a r e a d-lui m e n MBrza, pre~edintele A.C.A. Dl. Zaharia Voiculescu este singurul sup ~ - a v i @ d t o rdintre apicultorii comisiei interioare, el nu a fost angajat politic $i a , f o s t apai mu1 din colaboratorii aprolpiati Si sinceri a i prof. ing. V. Harnaj. A lupt a t activ pentru strringerea rrindurilor apic u l h r i l o r in jurul Asaci'atiei Cresc&torilor d e Albine a condus l a inceput mai multi a n i sectorul de productie a1 Asociatiei noastre i a r ca apicultor a fost un bun exemplu ,personal realizrind productii apicole rnari. Astfel, a u fost valorificate prin diliala A.C.A. Bucureyti multe tone de miere $i importante cantitsti d'. cearii, boytia5, 15lpti~orde matcg, polen, pgslur5, prop~lis, roi $i familii d e albine. Prin rodnica si iadelungats srr nctivit a t e dl. Zaharia Voiculescu a i n k l e s s 5

se ~Ih-~iascEi cu pasiune m i nobile activiEZti avrind o contributie deosebitl la r a p l n d i r e a $i folosirea core& a stupului sistematic multietajat, la diversificarea productiei apicole in tara noastr5, in special la producerea 15pti$orului d e matc5 $i recdtarea polenullui $i in m o d deosebit l a Eormarea $i instruirea multor generatii d e apicultori bine preghtiti. Ca o recunoavtere a activitatii sale dl. Z. Voiculescu a fost coaptat in colegiul de redactie a revistei ,.Rom&nia apicolri" unde a activat peste 20 de ani, Din anul 1963 $i p & n i P n prezent deci timp d e 30 de ani consecutiv a fost ales $i este $i in prezent membru in Consiliul National a ! Asociatiei Crescgbrilar d e Albine din Rom5nia. Multi ani a functionat in comitetul filialei Asociatiei Cresc5torilor d e Alhine Bucurevti indeplinind functia d e vicepre~edinte. L a ultimul congres pe tar5 a1 apicu'ltarilor - ca decan de v i r s t s a fost ales E n unanimitate c a presedinte d e onoare a1 congresului. Pentru meritele sale n primit Diploma d e merit (1970) $i Diploma de O n m e (1976) din partea Asociatiei Cresc5torilor d e Albine din Romlinia precum $i Diploma $i lnedalia comemorativ5 ce i-au fost decernate cu ocazia sirbstoririi a 50 d e ani d e la aparitia revistei ,,Rombnia apicol5". Dl. Zaharia Voiculescu a participat la nunteroase congrese apicole internationale organizate de Apimondia (Praga - 1963, Bucure$ti 1965, Miinchen - 1969, Mosmva 1971, ~ u e n o s Aires ' 1973, Gre1975, Atena 1979 $i Budapesta noble - 1985). A mai participat $i l a alte simpozioane $i schimburi de experient5 international5 din Bulgaria, Iugodavia ~i Italia unde a lucrat efectiv 100 d e ' zile intr-o mare stupinti. Din partea Apimondiei a primit premiul I pentru diversificarea prod,uqiei apicole cu ocazia expozitiei Ti1-g din 1976 i a r cu ocazia Simpcnionului international d e apiterapie d e la Liubliana a primit o diplomi $i o medalie. I n incheiere, cu crcazia zilei d e navtere $i a iznplinirii vrirstei d e 82 ani dorirn s3-i transmitem din partea Colegiului de red a a i e d-lui Zaharia Voiculescu sincere felicit&-i pentru indelungata, rodnica $i neobwita s a activitate vi s5-i ur5m din toatri inilma muilt5 s5n&t.ate, fencire $i traditionalul ,,la mtulti ani !"

Ing. Traian VOLCINSCHI

FOLCLOR 81 APICULTURA

Un strop de v e ~ n i c i edulce
Gheorghe D, TUCUDEAN
Frurnuse#.ea spiritual5 a poporului nostru a fost remarcat5 de multe ori de-a lungul istoriei. Fiind din spita nobilg poporul I-orndn a fost binecuvsntat de Dwnnezeu cu sensibilitatea $i vigoare, iar W n t u l dinauntrul hotarelor tBrii cu bogatii mult rAvnite de str5ini. Cu toate vicisitudinile istoriei pgmdnturile noastre au continuat s5 produc5 lapte $i miere, chiar dac5 mai putin pentru noi $i mai mult pentru venetici. Pentru a uita ne:am1 ori pentru a pregtiti r h p l a t a impil5rii r ~ d i n i is-au infratit cu codrul, iar acesta, ca orice frate bun, le-a d a t ad5past $i i-a h r h i t . Sup-avietuirea poporului roamin in conjuncturi istorice nefavorabile reptPzint.5 un adev5rat miracol, dar acest mirawl n u ar fi fost posibil f a i o i d l i t a t e codrdui. Iar mmdnid, drept recunogtinG, tji-au pomenit fratele codru in toate chtecele, poeziile $i obiceiwile lor. Despre poeta fAranc5 Emilia I e r c g a n am aflat d t e c w a din ziarul local a1 judetului Arad, in u r n 5 cu vreo 15 ani. Din cdnd in cdnd ace1 ziar T i publica o poezie dau5. La televiziune $i la radio iax%$i am remarcat prezenta dumneaei in cdteva rdnduri. Fiind pmzent adeseori din motive prolesionale (sunt piidurar l a Ocolul Silvic [neu) in satul Iercoveni, jud. Arad, a m 3vut ocazia s B o intAlnes: pe ,,nana Mili" cum T i spun consStenii. Pentru a-mi inf5tiqa inceputurile activit%$i sale intr-ale scrisului a trebuit s8-mi povesteasc5 toaG viata dumneaei, binein. leks, a G t cbt a h c 5 p u t din ea in cbteva ore d e discutie. Pasiunea dntecului, versului $i a iabriei, a culturii in general o nm$tenqte de la tat51 s5u. Eunica dinspre mama ii povestea iar5$i o rnultime de legende de pe vremea cdnd satul era Enconjurat din b a t e p5rtile de p5dure. Arborii erau @ q i ,,ca butile" $i mmulG dintre! ei adgposteau in scorburi roiuri d e albine. Bhtrsnii povesteau ca dintr-o asemenea scorbur5 scoteau faguri cu miere ce umpleau un ciwb5r mare. Emiiihiia Iercown v o s b e ~ t ecu recuno~tdn\S y i admiratie despre foslul preot a1 parohiei B m i g , Vasile Frentiu, cel care a &cut-o cunoscut2 trimitgndu-i poeziile la revista ,,Tribunai' din Cluj, unde e r a redactor-$ef D.R. Popescu. Au urmat colaborhrile cu Radio Timivoara $i cu Posit~l. centm j u d e m de indrumare a creatiei populare. 0 m'ic5 parte din creatia sa literarg in ve& $i prcnk a publicat-o E n C A ~ V E I c5Qi f h t e i m colectiv, cu alti scrii b r i tfirani, cdt $i in m * s a de autor. Mu1.k poezi,i ii sunt impr*ti&e pnin paginile diferitelor ziare $i reviste. A fost remarcat5 $i ii place sfi-$i a d ~ &aminte d e cele spuse d a r e dbnsa d e Alexandru An-

In c e n t ~ u talentata uersificatoare

*itoiru, Mihai Beniuc, Ana Blandima, Adrian Paunescu, Sinziana Pop. 0 p m k e hw& i-o face prof. Petru M . Ardelean : ,,In ceasul de veghe $i rigaz Ernilia Iercqan, tiranca aceasta cu sufiletud senin ca o nabil5 dac5, Wtmne pe .hSrtie ou slova tremurinds ginduri inaripate, crimpeie de crez, de iubirea sacri pentru legendara Tar2 a Zsrandului. In, absolut toatA creatia literar5 a Emiliei I e r q a n natura este prezent5 atilt ca decor c l t $i ca element participativ. Astfel, prezenta naturii in faza incipient5 a vietii omului. al5turi de Mami3 este de nesnlouruit : ,,$i m-a leggnat sub fa@/ Doinele sS-mi fie dragi/M-a culcat lLng5 bujor/SFi doinesc doine cu dor, /Ma scildat in lapte dulce/SS doinesc unde m-oi

d m / $ i mi-a pus pe buze rniere/$i grai ddce-a1 @rii wle''. Despre Emilia Iercown se pot spune multe pentru c i multe s e pot spune despre o vht& de om, iar dumneaei $i-a adunat trecutul $i 1-a agternut pe hirtia zecilorde caiete care aqteapt5, a$teaptA... La plecare am primit c a o arnintire o poezie ineditg, pe care am considerat-o un oadm frumos pentru revista noastri. Am pornit la vale prin satui strgjuit de dealuri $i pgduri. D q i era aproape de amulg, ziua se indlrjea sSi ofere ochilor o priveli$te ntinunatil. Spre r5s5rit $i spre miazcinaaipte se Greau doui fire de curcubeu. Privindu-le mi-a venit in minte o intrebare : oum se paate b d d dmeva de faptul c5 ,,ve$nicia s-a ngscut la sat" ?

LEGENDA ALBINEI
I

I . Pe chnd umbla prin lume

8. Sfdntul Petru zise : ,,- Doamne,

i i
-

Prea Sfhntul Dumnezeu, $i bunul Sfhntul Petru. 1 1 insotea mereu.

Eu i n fa@ Ta md-nchin, L u m acesta mi se pare Pentru dcinsa prea putin.

I: !
,!
1

2. In. callea lor apare 0 pajiqte cu flori Ce imfloreau ca-n basme

9. Dd-i dard sci culleagli La lumina zorilor

In sute de culori.

Tot parfumul ce riisare f n gradim florilor.


10. In polenul-acesta sfbnt,

! 3.
! !4.

0 micd albinufli

Cu dorul la inimd Oprindu-se smeritli f n fafa lor se-n'chind

Doamne dd-i a ta putere Ca din el sd f w d faguri Din mre sd curgd miere.


11. $i sli fie-n astd lume

! 5.

,,- Ce vrei, copblii micd ? Ii zice Dumnezeu, De ai vre-o dorintd Spune, sci $tiu qi eu"

Izvor plin de scindtute, Luminoasa rugiiciune A celor ce trag pe , m r t e U .


12.

! ! 1 i

,,- Doamne, zise albinuw. A$ dori ca a t e fbri ~)e acuma pe vecie Sci fmi fie dulci surori.
Eu nu doresc mi mult Deccit pe fiecare Zburhnd, sci le scirut".

6. Sd zbor d i n floure-n floare,

,,- Amin ! Sfinte Petre, fie, Zise Du.mnezeu eel Sfbnt, Se-mplineascli pe vecie Preadulcele tiiu cuvcint".
Mierea-i leacul cel m i sfint, Cdci ea curge din cuvcintul Domnulut pe-acest pcimcint.
Emilis IERCOSAN

!
1 j

13. $i de-atunci $i p&nd astdzi

1
I

7.

..- Implzneascd-ti-.se dorul, Zise Dumnezeu cel Sfdnt A flmilw suricrarci S d f ~ve$nzc i pe plimcint"

!
I
1

; l 1 1 1 1 1 1 m 1 I 1 1 1 m ~ 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I I m I I I I I I I I I I I I I I I I I m I I I ~ I I I I I I y I I L ~

COMUNICAR'EA f NTRE ALBINE PRIN ANTENELE LOR


Marc BEAUDET , I = I = I = I = I = I = I ~ I ~ I ~ I Doctorul BEAUDET ne prezintd u n f m r t e interesant studiu, cu ajutcrml W &sene, pe trm mmunicdrii intre albine p i n antenele lor ; el ne erplicd 1 cum, weest5 comunhoare duce la transferul de I ~ m n dEntre albinele lucriitoare $i i intre albinele i m d t o a r e ' , ~ trlin~tori. i 1

!U M I

) ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m

C I ~ I ~ I ~ I ~ I = I ~ I ~ I ~ I = ~ = ~ I

i -

mn-n=~=~mnm~=nm~m~-n~T

Care apicultor nu s-a rninunat $i nu s-a intrebat atunci cAnd a asistat in stupii s5i la spectarold oferit d e dous albine care striteau fat5 in fats, una dAnd hran5 celeilalte ? (fig. 1). Fiecare a putut observa c2 oferirea acestei cantit.5ti de rniere este precedat.5, gi apoi insotitii, de nurneroase $i rapide atingeri ale antenelor intre albina solicitatpare $i cea donatoare de miere. Privindu-le cum i$i agit.5 antenele, ne putem pune intrebarea : ,,Ce pot s5-$i spun5 in momentul acela ?" Putem constata c5 albina solicitatoare este adeseori o albinri lucritoare tSn5r5, cu aripile complet noi $i c5, prin aaiunea pe care o exercit.5 cu antenele sale asupra celei mai in vArst5, ea reu$e$te s 5 obtin5 ceea ce cere... Cu exceptia cazului in care aceasta se adresea25 unei lucr5toare tot acja de tinere ca $i ea cji l a fel de lipsit5 de hranri ! Aceastri comunicare intre albine prin antenele lor duce la transferul de hran5 de la albina donatoare la cea solicitatoare : donatoarea se a ~ e a z i iin pozitia de a regurgita (readucerea in cavitatea b u d 5 a continutului din g u s ) $i de a oferi, intra mandibulele intredeschise. pic5tura aurie a mierii p e limba albinei solicitatoare care o suge cu aviditate. Acest tramfer de hran5 de la o dbin5 l a alta, actiune esential5 pentru viata socia15 a albindor, se numecjte trofdaxie. Dar cum pot albinele s 5 comunice intre ele prin antenele lor ? Chiar cu ajutorul lupei, ochii novtri sunt prea slabi pentru a vedea l a suprafata antenei unei albine foarte numeroasele ei organe senzoriale, d e n m i t e sensile sau receptmi, pe care le pune in evidenp studierea lor la un microscop fin. Fiecare din aceste organe senzoriale de lLa suprafa@ anrtenei este legat de uma sau mai multe celule nervoase, situate sub peretele antenei, care se prelungqte printr-o fibrii a n e ~ u l u i senzitiv al antenei pdng la lobul antenal, l a baza creierului albinei. Organele senzoriale de pe antenele albinelm au forme $i s t r u c t ~ r idiferite conform functiilor lor.

Chimioreceptorii sunt adaptati pentru a recepta mesajele chimice : mirosul specific al stupului n a t l , al feromonului (regal) de rnatc5 r5spSndit de regina-marnB, a1 parfumului florilor.. . Mecanoreceptorii antenelor sunt adaptati pentm a recepta stimul5rile tactile. A c g tia sunt dotati cu un cil lung plin, a$ezat pe suprafata antenei $i montat pe o bazci sup& $i elastic5 care ii permite sii vibreze la fiecare impuls mecanic. Aceastii vibratie i m p r e s i o n e d celula nervoas5 subiacent.3, la contactul cu baza sup15 a cilului. Astfel, fiecare imguls asupra cilululvi mecanorecepbmlui declan$eazS emiterea de c5tre celula nervoas5 subiacentri a unui influx nervos care pitrunde rapid in fibra care prelungevte celula in nervul antenal, pSn5 la glomerulul antenal, d e unde este transmis centrilor nervcqi ai crei e ~ d ' u ipri'n care albina ia c.uno$tin@ d e ceea ce atinge fiecare antens, in relatie cu ansamblul mesajelor pe care le prim e ~ t e de la ceilalti receptori senzoriali ai s5i de pe toat5 suprafata corpului s5u. Dintre toate insectele, fat5 de dimensiumea lor m i d , atbiade pe care le cre~tem 'noi au pe suprafata antenelor lor cel mai mare n u d r de mecanoreceptori. Aceask5 abunden@ senzorial5 este legat5 de cantitatea foarte mare de comunic5ri pe care albinele le stabilesc intre ele prin contactul pe care il realizea75 antenele lor. Aceste comunidri f o r m e a s ceea ce a puh i t fi den,umit ,,l;mbajui a n t e n d a1 dbinelof'. Contactele dintre albine, prin antenele lor, smnt adeseori observate de apiculbri $i de alte persoane curioase care vin sS priveasc5 prin stupii n g t r i transparenti. Numai c i , ,,limbajul antenal" care are loc se prodauce cu o vitez5 care scap5 perceptie, oamenilor; $i anume aceea pus5 d e acord cu bioritmul albinelor noastre. Pentru a intelege aceste comunic5ri prim antene, ele trebuie inregistrate in ritm accelerat, reproduse a w i cu incetinitorul, ima@ne cu imagine, p e n h a p u h ti sesizate secventele semnificative. Comunicarea pain antene intre albine a fricut obiectul in Franta a unui foarte in-

Mesujul trece de la albina solicitatoare Z a albinu donatoare (dupd lucrdrile publicate de G. Arnold ~i C. Masson precum $i Peter G. Mobbs). Stimuldrile exercitate pe antenele albinei solicitutoare mecanoreceptorilor antenelor albinei solicitate d e c b n ~ e a z d o emisie de influx nervos care trece prin nervul senzitiv a1 antenei 3a bbwl anterior,

apoi la a e n t ~ i in e r u o ~ iai
creierului prim care albina receptioneazd mesajul $t reactioneazci oferind mierea sa. (fig. 1 )

t e r w n t $i rBbdAtor studiu realizat de HUBERT MONTAGNER $i echipa sa. Textul d e rnai jos reia ptirtile esentiale ale tezei de doctorat a lui GERARD GALLIOT, preg5tit5 in cadml echipei proEesorului H. Montagner in laboratorul de psiho-fiziologie a1 Universitgtii din Besancon.

ANALIZA LOR

MI~CARILOR ANTENE-

- intre dous albine lucrstoare, una solicitatme, alta solicitats, apoi donatoare ; - intre un trsntor solicitatm $i o albini lucritoare solicitatii, apoi donatoare, a fost .efectuatS pc documente cinematografice realizate in 1971 de HUBERT MONTAGNER $i JANINE PAIN, cu vitefi accelerati mergSnd p5n5 la ,500 cle imagini pe secund5 $i pe filme facute cu vite7e de 64 $i 24 imagini pe secundg, de cstre GERARD GALLIOT in 1976.
COMUNICAREA PRIN ANTENE fNTRE ALBINELE LUCRATOARE f N CURSUL TROFALAXIEI
Albina foarte tsn5r5, care are stomacul gol, la 21 de ore dup5 iesirea ei din celula natal5, isi intinde trompa inspre fata unei albinc lucr5toare rnai vgrstnic5. D a d aceastii lucr5toare n-are provizie suficientri pentru a o regurgita, ea se intoarce rapid din fata tinerei solicitatoare, indepSirtdndu-se. DacS lucrstoarea rnai in virstii (b5t r i n i ) dispune de hrani, ea se intoarce spre .solicitatoare, luind pozitia care favo-

rizeazs trofalaxia. Prin cPteva vibratii ale antenelor, ea indreapt.5 trompa tinerei solicitatoare spre spatiul dintre mandibulele sale unde aduce prin regurgitare piGtura de miere. Studi'ul contactelor prin antene intre albine tinere lucratoare $i doicile rnai b5trsne ne demonstreazg & tiin5x-a lucrstoare n u 3i-a ad,apbat inc5 vibrava antandor la st,i,mularea organelor bucale ale domtoarei $i nu declan~eaziritualul ,,stirnulLri-reactii" observat cu ocaza comunic5rii antenale intre albinele lucrstoare rnai bAtrine. Albina lucrgtoare de o zi sau dous refuzs contactul antenal cu o solicitatoare de aceewi vPrst5 sau rnai in vilrstb, prin intinderea antenelor sale pe capul solicitatozrei pe care incearci s5 o indepsrtem. Spre dewebire de ceea ce se poate obszrva la viespi, acest refuz d e contsct nu antreneazi nici o manifestare agresivs, nici din par-tea tinerelor lucr5toare, nici a celor mai vsrstnice. La lucribarele care dep55esc 5 zile- b5t5ile antenelor este deja ,,~.itualiza%". Lucritoarele de peste 6 zile, cu guga hine umulut5. se com~ortiiin mod suontan ccl tlorlatonre 'fat5 de cele rnai tinere': chiar $1 far5 a fi solicitate, ele sunt gata pentru trof~hxie. H. MONTAGNER $i J. PAIN sunt de piirere c5 : / ,,Relatiile spontane dintre lucr5bwele foarte tinere $i donatoare favorizeaz2 incontestabil dobsndirea de catre primele a ritualului ,,stimuliri-reactii" necesar stabilirii $i mentinerii contactului trofalactic intre 1ucr;ltoarele mature".

CONTACTUL TROFALACTIC INTRELUCRATOARE


Trofalaxia inceae in momentul in care albina lucratoare care are gu$a plin5 accepts contactul antenal cu albin,s solicitatoare, i$i ridic5 $i i$i indep5rteaz5 a n k nele $i se plaseazri drept in fata solicitatoarei. Aceasba Qi ioldreap5 c w u l penizu a-$i lungi trompa in directia spatiului dintre mandibulele donatoarei unde apare pic& tura de hran5. Durata stimul5rilor antenelor solicitatoarei asupra org'aneior bucale ale donatoarei variaz5 in functie de felul in care decurge contactul trofalactic. Cele douA antene ale albinei solicitatoare nu vibreaz5 impreung cu a c e q i vitez5. In contact direct cu organeie bucale ale don,atoarei, antena activii are mi$ctiri mai rapide. Inceputul cmtactului se caracterizeaz5 prin succesiunea rapid5 a atingerilor celor dou5 antene. Adesea, numai antena activ5 este in contact cu organele bucale ale domtoarei. La sf5r$it,ul conrtactuilui trofakctic, stimulririle solicitatoa'rei scad in reactie in functie de 'mic$orarea, cantit5tii de hran5 regurgitat5 de donatoare. In tilnpul trofalaxiei, antenele donatoarei execut5 vibratii rapide, de o amplitudine msi slabs, cu deplas5ri lente ale virfurilor antenelor donatoarei de-a lungul trompei solicitatoarei. La incheierea regurgitgrii, cele dou5 a n tene ale donatoarei se agit.5 cu impingeri lente $i 1-eveniri rapide la pozitia initial5,

COMUNICAREA PRIN ANTENE fNTRE TRANTOR SOLICITATOR $1 LUCRATOARE DONATOARE


In zilele care u m e a z 5 eclozion5rii lor din celulele natale. trgntorii tiner~ sunt hrsniti spontan de ciitre lucriltoare, care solicitate prin atragerea antenelor. Spre deosebire de lucr5tosrele solicitatoare, trantorii folosesc intregul flagel antenal in momentul in care solicit5 $i ,,pefiie" cu c d e dou5 antene, nu organele bucale, ci partile laterale ale capului donatoare (,,obrajiid') sau m ,,obraz" $i partea de sus a capului. f n t i n s n d trompa sa s c N pan5 la contactul cu organele bucale ale lucr5tmsei, tgnarul trsntor deschide mandibulele, apoi declan$eaz5 emiterea picgturii regurgitate de donatoare. Antenele trSntorului solicitator adesea n u sunt in contact cu cele ale albinei danatoare. Aceste baterii de antene, regulate in fornza lor, r%msn stereotipe. La sf5r$itul contachlui trofalactic, antenele trgntorului se agitS $i exercit.5 o presiune ma1 mare asupra donatoarei care incearc5 sa-1 retin5 cu ajutorul picioru$elor. Apoi. trsntorii vor merge s5 se hr5neasc2 direct din celulele pline cu miere si nu vor mai avea decit foarte rare cont a c k trofalactice cu albinele lucr5toare. N e m a n i f e s t h intreaga gratitudine fat5 d e profesorul HUBERT MONTAGNER .$i d e doctorul GERARD GALLIOT, care ne-au perrnis cu generozitate s5 reproducem textkle $i desenele lor. Traducere de Marcel GHIBERNEA din : . Revue Franpaise d'Apiculture. mai, 1993

Propolis falsificat care a cauzat moarte in Argentina


Totul s-a petrecut in v x a trecut5. Cecilia Marcela Vega a aflat de la familia s a din Argentina despre pericolul ce o a$tepta. Fetita, in vacant5 in Italia, a fost c5utat.5 d e politia din Farragosto prin emisiunea radio ,,Onda verde" pentru c5 exists temerea c5 va folosi un flacon d e tinctur5 de propolis otr5vit din cauza unei erori de preparare : in lac de glicol etilenic, utilizat in mod normal, o $arj5 intreag5 de tinctur5 de propolis a fost obtinut5 folosind un alcool foarte toxic dietilenglicol. iEraare fatal5 ce a fost la originea, h timpul verii, unui adev5rat masacru. Dourisprezece persoane, toate consurnatoare de produse naturale, au m w i t la Buenos Aires. Altele sint intoxicate la Rosaria. Rudele fetitei cind au aflat c5 la originea acestei morti era propolisul falsificat, au incercat s5 intre in leg5tur5 cu fetita, care fdcsea in mod obivnuit tinctura de propolis. Fetita, dup5 o extenbuantci curs5 contra cronometru, a auzit un ape1 prin radio $i s-a prezentat la amibasada Argentinei, unde printr-o convorbire teldonic5 cu familia sa, a inkles 6 a sc5pat ca prin minune de o moarte sigus5.
din revista APlTALIA nr. 1911992

DIN ANTICHITATEA APICULTURII


ing. Ion MILOIU Exist5 dovezi c5 omul primitiv a cunoscut $i a apreciat gustul d e r i i pe care $i-a procumt-o din scorburile arborilor unde albinele i$i aveau cuibul. La eglpteni, apicultura era dezvoltat5 ~i pentru crevterea albinelor se foloseau metode perfect valabile $i astAzi. Astfel, pentru a obtine recolte bogate de miere, stupii erau deplasati dup5 anobimp $i flor5 meliferki. Cit de apreciatj era aceast5 indeletnicire se vede $i din fapt u l c5 una din cele rnai importante decoratii militare era ordinul ,,Aurul curajului", reprezentat prin trei albine de a u r dispuse in form5 de triunghi. Mierea era folositg ,atit ca aliment, cit $i pentru tratarea plggilor, mumifierea cadavrelor $i in cosmetic&, arnestecat5 cu ulei d e m5sline $i parfumat2 cu petale d e trandafiri Grecii din antichitate considerau c5 penh prima dat5 apicultura a fost practicaa de c5tre Aristeu, fiul lui Apolo $i a1 nimfei Cirene, p m n a j adorat Tn toati Grecia antics. In muzeul arheologic din Atena se afl5 un vas din sewlul a1 VI-lea f.e.n. care-1 reprezint5 p e Aristeu sub forma unei fiinte supranaturale, avfnd aripi de albing, ceea ce denot2 d apicultura era larg rispindit5 chiar inainte de aceastg dat5. In insula Creta au fmt descopriti stupi de albine confectionati din argilg, a c5mr veclhime este de cel putin 5 000 de mi. Tot a d o s a u g k i t m e d e , bijuteriii $i vaselg decomte cu aJI1Mme de aur, o dovadg in plus c5 apicdtum in antiohiktea greacg s e bucura de apreciere. Pe timpul lui Solon (640-558 i.e.n.) apicultura era bine orgarzizatg $i reglementatj prin legi speciale. Primele tratate de apiculturl au fost scrise de Hecateu din Milet (540-479 E.e.n), Democrit (460-370 i.e.n.) $i altii. Cel mai documentat tratat a fost scris d e filozoful grec Aristdtel ( 3 8 4 4 2 2 i.e.n.), lucrare d e c5p&ti^i pentru crescStorii de albine din Europa antic5 $i chiar a evului mediu, pin5 in secolul al XVIII-lea. In vremea lui Aristotel stupul era sub form5 de cilindru, impletit din nuiele flexibile de salcie, corn etc., spoit pe din5untr-u $i pe dinafar5 cu un amestec f5cut din baleg5 $i cenwj5 de lemn. Considerat ca s t r i m q al stupului cu rame mobile de astkzi, stupul grecesc era previzut la partea superioar5 cu 10-12 bare de lemn, pe care albinele i$i cEdeau fagurii cu miere. Romanii practicau pe scar5 1argB stup5ritu1, mqtequg pe care, la rindul lor, 1-au transmis la toate popoarele cucerite. In tara noastri, albinlrituI s-a dezvoltat din cele rnai vechi timpuri datorit& pe de o parte, p5durilor de tei $i a plantelor melifere rkpindite pe fntreg cuprinsul t5rii, iar pe de alt5 partte indemEn5rii de care au d a t dovadh apicultorii tinuturilor noastre. Acest lucru este pamenit de i.storicu1 grec Herodot, care a trait in secolul V i.e.n. $i care, S n operele safle, afirrng c5 aceste tinuturi erau de neinvins pentm c& erau apipline cu albine. Despre m5iestria cultonlor geto-daci $i despre bog5tia lor in miere $i cear5 d e albine $tiau prea bine $i colonivtii greci de pe coasta dobrogeans, care incepind cu secolul a1 VI-lea i.e.n. au p 5 h n s pe Dunlre in sus, ba chiar $i pe marile riuri afluente pentru comequl cu diferite produse. Dintre acestea cele rnai apreciate au fast mierea ~i e r a de albine. Un alt scriitor al anlichititii, Polibiu (203-120 i.e.n.), arat5 c5 negustorii greci au impinzit toate rilurile interioare ale geto-dacilor cu cor5biile lor, d e unde-$i procurau articolele de lux din acea vrerne (tears, miere $i pe$e a @ a ) t . DupS ce Dacia a fmt cucerita de Traian in mu1 106 e.n, mmanii au d a t o atentie mare Engrijirii albinelor, fiind considerati ca cei rnai vestiti apicultari ai antichitgtii. Localnicii a u inceput s5 practice $i ei albinaitul du@ metode inv5tate d e la romani, deprinderi care apoi s-au transmis din generatie in generatie pin5 E n timpurile noastre. Dovezile cele rnai preioase $i concludente privitoare l a practicarea neintrerupE a albinaritului in tara noastr5 ni le of& limba, fenomen social $i istoric prin excelent5, care n e d5 informatii m i o a s e $i in acest 'caz, terminologia apicolg fiind in cea rnai mare parte de origine Jatin5.

PRO RATRIA

- PRO APICULTURA

STUPII f~ ISTORIE
Prof. Costache PAIU Vicepre~edinte a1 Asociatiei Cresc5torilor de Alhine din Romania I n legdturd cu stupii se pun dou6 prob1evue : prima dacd atunci cPnd cuvDntul apare E n documente trebuie sd fntelegem cd sint stupi c u albine sau fdrd albine $i a doua problem6 m i impmtantd este aceea de #a qti cine erau posesori de stupi $i cine lucra efectiv c u aceqtia. Documentele, cind mentioneazii stupi, Bnteleg cd a c e ~ t i a sint c u albine. Wumai strdinii care treceau prin Primipate pi n u cuno$teau prea bine situatia d i n Tdrile Romdne scriu en amintirile 'lor ,,stupi cu albine". Astfel, V i t o Piluzzi scria En 1670 despre preotii de la bisericlle catolice d i n Moldova $i despre slaba l w preocupare misionarii dind ca exemplu un (preot !care are ,,cam 7 aii, 20 iepe cu .minji, 200 d e stupi cu albine" (,,Ctildtori strdini , E n Tdrile Romdne" vol. V I I , p. 97). D o c m e n t e k ' & h n i e , de cumpiirdturd sau d e ,scutiri inteleg prin stupi 'cd a u albind. Pentru o dreapt6 interpretare a acestor documente privind pe posesorii de atupi $i tcine se ocupa efectiv de stupdrit trebuie sd determindm stdrile scrciale & la inceputul domniilor d i n cele trei Tdri Romdne : Tara Romdneascd. Moldova si Transilvania. Despre Tara Rmn8neascd gtim d i n Diploma cavaierilor ,&mnifi (1247) ck existau incii de la aceatti &t6 boieri (majores terrae), cneji, vecini mu r u m h i . I n M o k b v a afldrn dncii d i n grimele documente d e dupd dntemeiere despre boierii d i n Qtvan dar $i d i n afara lui. Boierii $i cnejii erau posesori de piimint, de m o ~ i i . Unii idintre cneji m u judeti s-au boierit iar altii a u rdmas O n ?-indud tdranilor liberi (mosneni sau rdzeqi). I n Transilvania documentele mentioneazd nobilimea romdn6 $i iobagii care erau fie legati d e o cetate care aparfinea regeEui, fie ,legafi de mn nobil. Tdranii liberi puteau deveni oriclnd proprietari fie prin m o ~ t e n i r e ,fie prin cumpdrare, iar tdranii dependenti puteau deveni proprietari pe viile pe 'care le plantau, pe morile pe care Ie construiau, pe livezi $i beneficiau de pddurea care era colectivd ca g i de islaz. A c u m putem r6spun.de la 4ntrebarea cine poseda stupi : toti cei ice aveau pdmint sau stdteau pe mo$ia: unui std@n : boieri, mindstiri, cneji, juzi, m e g i e ~ i ,iobagi, t6rani Jiberi, vecini, biserici. 0 probd evident6 cd toti cei care rhcrau sub o f o r m i sau alta pcimintul posedeau stupi o formeazd slobozii~le (atestate in Tara Romaneascd pentru prima datd O n f505 iur in Moldova i n 1415). ,Toate aceste slobozii date pentru infiintdri de sate boierilor $i mindstirilor erau scutite de ddrile cdtre visteria domneascd pentru u n timp limitat, tntre 3-7 sau 10 ani. I n rindul acestor ddri intra $i dijma d i n stupi care se Encasa dupd ce termenul de scutire se epuiza. U n asemenea document em* O n 1602 de Simion Movild (1601-1602 Tara Romdneascd) scuteqte . satul Ciiline~ti- Prahova de toate ,,mtncdturile care se cuvin domne$tz" printre care este prevdzutd $i dijma de albine. Scutirea era lvalabild p n t m 10 tani (D.H.R. B sac. XVII, document 53). U n alt document provenind de la Radu Mihnea (1611-1617 Tara Romaneascii) pent r u satul Negoie$tii ,,sd fie in pace... $i de dijmd d e albine ... gi (pentru miere" (D.H.R. B sec. XVII, vol. 11, documentul 225). Num6rul documentelor este deosebit de mare E n aceastd [privintii ~i este clar cd fiind scutiti de darea d i n albine fnseamnri cd posedeau stupi $i cei care n u posedau pdmint. Pentru ceilalti tdrani documentele moldovene ca $i cele d i n Transilvania prevdid la transmiterea proprktqii mentiunea ,,sd le fie uric cu tot venitul" (Moldova) iar i n Transilvania ,,sii le fie toate folosintele". Dacd determindm d n ce const6 oenitul @i folosintele ne d d m s e a m c6 stupii fdceau parte dintre acestea. Uricul insemnu a t t ~ c r kde intdrire a unei proprietdti iar ueniturile le Bntflnim z^n A!Ioldova de-abia in 1409 tntr-o interdictie privind atribuirea unor bdlti Miniistirii Pobrata ,,a mimeni s2i mu cuteze s6 pescuiascd". fn 1443 un document care atribuze unui cdlugdr o vie plantatd de acesta interzice o r i c d ~ u i alt cdlugdr sau ,,pfrcdlabii noqtri $i nici deseatnicii sii aibd amestec sd ia deseatina d i n vin". Deci, deseatina din v i n ,era u n venit. Dintr-un lalt document f n 1439 prin care se atribuia, Mindstirii Pobrata ,,o prisacdi la Botne anume prisaca lui Visoca... g i de la oamenii d i n satele lor s6-$i ia deseatina de la dzwii,,, iar deseatnicii nostti s6 n u fndrdzneascd is6 se amestece 3 n aceasta" ~ e z u l t dcd $i deseatina d i n stupi fdcea parte din venituri. T i Miniistirea Neamt

beneficiazd d e o m e m e m a scutire pentru stupii d i n satele e i ,,$i d e asemenea oricine v a lua pentru noi (ad&& pentru clomn i e ) deseatina d e stupi, ace$ti deseatnici ai no$tri sd nu aibd a lua deseatina d i n stupi d i n prisdcile mdndstirii" (D.H.R. A , veac XIV-XV, vol. I, documentele 50, 44, 40, 193, 396). Situatia este la fel $i 2 n Tara RomiLneascb. V o m cita lnumai un document de scutire dat de Matei Basarab %n1633 pentru satul Turcine$ti. judetul Arge$ a1 Mdndstirii Topologu scutit de ,,miere cu ceard, de dijmli de stupi ..." $i boierii aveau stupi. P e b u voievod 21~ldregte,.hi Pan Cernat, ploscar $i fratelui sdu Stefan" 18 sate (care desigur dd.deau dijmd $i d i n stupi) ,ji E n dreptul Birzotei o prisacd, la finttna u n d e a fost cdlugiirul ~i pir%ul ?n dreptul C o j e ~ t i l o r u n d e a fost prisaca l u i Rogca". ;Ace&i voievod dd ,,hi Pan %$tea $i fratelui sdu Cojea mai lmulte sate $i Iseli$ti" $i prisaca ltii M ; 4 ~ ~ Astfel ~ ~ " .d e documente mui Ent i l n i m $i nu putine pentru Mihai Logofdt care primevte m i mullte sate d e la Alexandru Voievod (Alexdndrel 1452-1454) , , ~ i cu prilscicile care a u ascultat $i ascultd de aceste sate". $i Petru A r o n v a d a acaluiasi Mihni L o g o f i t alte sate precum $i pris@i l a .Nistru (este vorba d e faimosul logofdt Mihu neimpdcatul idusman a1 lui S t e f a n eel Mare). (D.H.R. A , sec. XIVXV, uol.. I , documante 273. 274, 278, 317, 335. 466 si ool. 11. docume.nt 44). $i in Tara Romcineascd i n t i l n i m pe boierul S t a n Ardei care a fost priidat ,,de bucatele l u i miere $i griu $i vin". U n alt boier Crriciun d i n ClipdtEnegti a cumpiirat un sat g i 1-a pldtit cu bani, oi $i ceard ; deci avea stupi (.D.H.R. B 901. X X I I I , documentul 202). f n 1632 Udrea Logofdtul d ~ t i g r iun proces ca 'satxl Rdddcine$ti care ti stricase, E n vremea lui Leon Vodri ,.$use cai bun;. d e cii76rie ... $i s4zrpi optzeci". C u m i s-au stricat, ancheta nu spune, destul cd ~ a t u l se angajeazri sd-i pldteascd paguba ( i d e m d o c u m m t 443). Si p r ~ o t i i ~i s l u j b a ~ i i d o m n q t i p o s ~ d n u stupi p e ~ t r 7 ~ carp pldteau dare. Aflrim aceastn dintr-un document d i n porioada l u i Leon Tlorld ,prin care powii $i slujbr*$ii domneqti ..sri lfie tn pace d e d'jmii" ( i d e m documentul 258). Intr-nn alt document d e l a acela$i v o ievod se prevede cd ,,.la fel datoria da dijmd a ze'cea .cum a fost legea mcicar f i e cdldra$, hricar Yo$, mricar tdran, m d car oro$an. v e r i slug6 domneascd" (iclem document 396). $i miindstirile posedeau stupi. In 1407 Tosif, primtil m i t r q w l i t a1 Moldovei Zncredinteazd conducerea Mdndstirii Neumt lnoluthului ,,Chi,? Domentian" qi trimite acolo pe un boier, jupan P e h Ureacleu,

...

ca sd dea in primire, deci sh fach un inventar ,,sau cdrti sau oddjdii sau vase l o a t e d e la mare ,pin6 la m i c , mori, v i i , oile $i boii $i caii yi stupii ca sd le pdzeascii #i s d . a i b d grijd de ele" (D.H.R. A, veac XIV-XV, vol. I , document 19) S u b voievozii urmcitori asemenea danii m6nGstiri; sint pin6 la de prisdci cdtre S t e f a n cel Mare deosebit d e numeroase : Mdniistirea Neamt primeqte d e la Alexand r u cel B u n mentiunea ,.din aserea noastrd" deci d i n averea personald a voiecodului, baltii la Nistru ,,$i prhaca de la Zagorna" ( i d e m document 96 $i 102). h 1588 Petru $chimu1 hotdrii$te un i n ventar la Mdniistirea Gablata, inventar care cuprin.de E n cele 16 sate peste 1000 de stupi d i n care 300 a p r t i n e a u mdndstirii (D.H.R. A see. X V I , wol. 111, document 499). A c e l e a ~ idanii vor fi fdcute $i d e S t e f a n cel Mar? care cumpdrd d i n banii siii sate pe care le ddruieqte Mdniistirii Moldovita sau Putnei (D.H.R. A, veac XIV-V, vol. I, document 17, vol. 11, document 88, 107, 127). Din analiza acestor documente rezultb clar cd $i voievozii i$i aveau averea lor Personalii d i n care nu l i p e a u stupii. Cdlcitorii .*trciini in Tdrile Romhne atestd $i ei acest lucru. Cezare Da.ponte vorbinrl despre bogdtia lui Constantin Brc%ncoveanu (1688-1714) noteazd $i stupii. chiar Enainl-ea o'lor sau cailor. t n z i n t e de Daponte Pau! Sfr:tssbourg carp ora consilier secret a1 regelui Gustaf a1 11-lea Adolf al Suediel constata fn 1632 c i 9% Tara RomiLneascd se aZ?cnau 300 d e mil d e galbeni ,.din dijm a d e pe$te, sare, miere $i cearii" (..Cd1d:ori stra'ini" vol. I1 p. 5). Oameni debo, fati misiunii lor y t :deosebit d e cult;, i ~ z u i t i i a u desfiisurat la sfir$iful secolului a1 XVI-lea o vie activitate miqionard e n Tdrile Romane $i a u constatat cd u n i i preoti c n m ~ r a cel de la Cntnari ,.nu stia 9nc6 romcineste" relateazd S t e f a n Atanasie Ru?zin,cl:i ,,si se ocupa dour d e v i n $i d e sfupiirit". Situatia nu rliferea nici E n Trnnsilvania u n d e dup6 rZ.uma w a r e d i n 1.585 ina?iitii 'reorganizeazci viata .ratc,lm catolice $i z^n procesul ,lor de renrcanizare includ si reorrianizarm stt~sinelor tiranilor ca si ale hinericilor. (,.Ciiliitori striiini" vol. I l l , p. 145-146. V O ~ . V I I , p. 151-153). Stupii a u jucat un rol deosebit f n viata societcitii romhne$ti d i n Evul Mediu. C u niutorul lor s-at& putut tcumpdra proariet6ti : Mircea A r m $ dii de zestre fiicei s a l e : 3 boi, 2 vaci cu Iapte ... $i 1 s t u p (D.T.R. B. sec. X V I I , document 311). In 1645 un boier m i bogat, pitarul I v a n d i n Motdieni intocmeSte foaia d e zestre pentru fiico. lui. A"lexandr/z. foaie %nrare figu?eazd ~i 30 de st@. {ApimZtura Z n Romhnia, nr. 1211984, pug. 18).

Stupii se l6sau -tenire prin testament e : Dumitru v w n i c u l d i n Mogo~egti iasd mostenire (,,a1 m e u zapis") sotiei sale Maria $i fiul siiu Bunea logofiit m o ~ t e n i r e mo$ia $i inventarul ,,$i stupii &ti s e vor alege toti" (D.R.H. B vol. X X I I I , document
265).

SI?~piise foloseau pentru cumpiiriiri $i vinzdri. Aceasta era o truditie veche movtenitii inc6 d e la latini care utiliza vitele in relatiile de schimb (pecus - oris P n semna la origine turmii de vite $i n u m i m a i tirziu a insemnat bani). U n oarecare Criiciun d i n Cdipiit.ime$ti cumpiirii in 1631 v i i .yi seli$ti cu .,ZOO d e aspri gata $i 6 stupi mmci" iar i n 1609 Pave1 d i n Mezin a cumpiirat o parte dintr-o moarii cu un stup (D.1.R. B, veac X V I I , d o w m e n t 371). ..fnfriifirile" care se fiiceau la inceput intre rude $i prieteni cu scopul d e a face f a t i robiei ce venea peste capul oricui de la tiituri $i turci, se tntemeiau $i pe ni$te schimburi de diverse proprietiiti pentru echivalarea b u n u r i l m puse ca garantie a .,infriitirii". ,,Apd acest Stunciu (1612) .... a infriitit pe cumnatul siiu Stan ... $i la aceastu S t u n incii a m i diiruit pe cumnatul sdu Stanciu cu 1 bou $i cu. 5 porci g 7 q i $i EU 2 oi F i 1 stup" (D.I.R. B , veac X V I I , v d . 11. b c u m e n t 62). S i doi boieri se infriitesc intre ei pentru cii tiitarii ~i turcii pe ei ii l w u in robie m i re~uede $tiind cii vor obtine bani d e riiscumpiirare. ,Jar Preda postelnic i-a d6ruit lui Pirvu pahurni,c $i sotiei sale Maria 6 matce d e albine". Dar ,,Neagu pentru frcitia lui a adus O n casa lui Stiinilii 4 boi $i I mci pi 2 m i ~i '13 o i ,$i 3 sttipi'' ( i d e m documente 290 $i 336). FVnd bunuri de pret, stupii a u constitui t adeseori obiect d e furt, iar furtul d e stupi se pedepsea ,,cu pierderea capului". I n 161.5 ,,Mihail $i c-u fratii lui" @i pierd m ~ i pentru a cd ,,Mihail $i cu fratii lui ei a u fost furat niyte stupi ai lui Urmenis $i a i lui Dragomir ... si i a u prins furi v e fat6 $i-au v r u t sii-i spinzure". ( i d e m document
,

titei fdri (Moldova) s& fie scoase de d o " . A f l d m astfel cd stupii se $i deplasau dar nu ne spune c u m (,,Relatide romhno-otomane", autor V a l m i u Velimun, documente 135 $i 136). Care era n u m i i r d d e stupi pe care fl putea tine un boier, o miiniistire sau un jdran ? Dimitrie Cantemir in ,,Descrierea Moldovei", (Bucureqti, 1943, p. 33) precizeazii pentru Moldova cdi ,,prin legile tiirii era totu$i oprit sii tie cineva m i multi stupi dec-it ingciduie l o a d pe care i l are pentru ca multimea 707 sii nu aducd supdrare vecinului". Din documentele publicate pin6 a c u m privind Moldova nu rezultii aceastii restrictie degi Cantemir era in deplinii miisurii sii cunoascii acest lucru $i afirmatia lui nu poate f i pus6 la indoiald. f n t i l n i m in Moldova doud catagrafii : u n a d i n 7 ian. 1407 privind Miiniistirile Neamt $i Bistrita prin care afliim despre existenfa siwpilor dar nu $i deslpre numiirul lor, $i a doua privind averea Mdniistirii Galatu g i in m e se precizeazii cd d i n dijmiirit a u rezultat c u un a n inainte 100 de stupi care intr-un singur a n s-au dublat. N u li s-a i n t e r z b deci crefterea numiimlui. Dacii comi&eriim cd la dijmii se filua w n 'stup d i n 10 a$a c u m prevdid unele documente rezultii c6 mdniistirea a d i j m u i t 1000 d e stzupi d i n satele ei iar dacii consideriim cii dijrna a fost 1 d i n 30, a$a c u m mentioneazii alte documente, rezultii cii s a M e miiniistirii pcrsedau 3000 de stwpi (D.I.R. A, sec. XIV-V, nol. I. document 19 $i sec. X V I , val. 111, document
499).

335).

Puterea otomznii stiipindi pe cele 3 Tdri R m 8 n e n avut tot interesul sd protejeze stupdritul, m a i ales 4 n Moldova u n d e acea.stii Indeleinicire e7.a m z i dezvoltalii pnntru cii turcii e m u mari con.?um.n!ori d e iniere .yi aveau nevoie de mult& ceard p?ntru luminiirl si pentru marinii. I n 1758 szrltnnzrl Murad a1 111-lea dd dispozitie sd se f o c i o anchetii privind niivala ftitorilor in MoTdova care n u distrus zaherelele (cerealele), a u fdcut robi, au ~ i i p i t v i f e $i , o i nu s t r k a t viile ,,dupii c u m a u d'strus $i au stricnt $i stupii care se v4nd m e r r u cu acea sum5 d e aspri". . C u alt prilej sultanul intervine pentru a fi diirimate ,,odiiile . ~ id$leleU ale turcilor d i n Tighina si Brdila ,,$i stupii $i animu-Isle lor... pe c a r e le' a u pe cuprinsul amin-

I n 1652 Zocuitorii satului Toporduti d i n tinutul Cernduti erau scutiti d e dijmd pent r u 1000 d e stupi iar mdndstisea Golia E n 1660 era scutitii de 1000 de stupi tiiriine$ti ( A l e x a Gonta, ,,Legciturile economice dintre Moldova $i Transilvaniu", B u c u r e ~ t i , 1989, p. 49). Ciiltitorul Paul d e Alep vorbind despre averea lui Preda Brilncoveanu bunicul domnitorului C. Brhncoveanu mentioneazii printre altele $i 800 de stupi (Nicolue loraa .,lstoria romcinilor prin c d l ~ t o r i " ,Bucure$ti, 1931, p. 243). Cine se ocupa in mod direct de albine 7 tdranii o cdror stupine erau foarte mici intre 4 $i 10 stupi. Ei ingriieau si stupii boierilor ca $i stupii bisericilor. Ciilugdrii r r ? ~ a v u t dreptul sii fie stupari pin6 sub Constantin Mavrocordaf care le interzice prin A ~ e z d m i n t u l sdu d i n 1741 .,sG fie v&cari sau prisdcari". f n t i l n i m astfel ciiluaiiri care isi aveau prisaca lor (..prisaca lui Chiprian"). A f l d m tot d e la iezuiti c ~ ?,,preotii n u se ocupau d e misiune ci se obosesc neste miisurii cu viile, c u caii $i c u stupii". Zrnul dintre acesti preoti avea ,,200 d e stupi cu albine" iar preotul d i n Cotnari ,,are un frate laic care vorbegte r o m h n e ~ t e

$i care vede de prisdci $6 de vii" (,,C&ldtori strliini-', vol. V I I , p. 97 gi 151). Del Chiaro fostul secretar al lui Conatantin B T ~ L ~ c o vo ~ bs ~e ~ rw u e cii de albine se ocupa ,,Ongrijitorul lor" (idem, vol. VIII, p. 370). Iar un document din 1632 vorbind despre vinzarea unei mo$ii cu rumani cu tot, printre acestea se afld y i ,,Lupul stupariul cu feciorii lui" (D.H.R. B vol. XXZII, document 387). Fireyte, o conditie primordial6 era gf alunci ca $i acum ca cel care ingrijea slupii sii aibli dorin#a de a invliw aceastd meserie $i sci tolereze fimtepiiturile. f n 1749 prisaca de 60 de stupi a contelui Ladislau Szeke81yde Boroyineu $i care stdpinea satul Allimor din comitatul Alba a fost distrwd F n primcivarli prin furti~ag. Toti martorii din sat $i iobagi y i mici nobili romcini Z-au invinuit pe lon Mocanu, vdtaf la curtea contelui care, la controlul de primlivarii a

tdiat prea adinc fdgurif, ceea ce a provocat furti+agul (L. Moldovan ,,Audieri d e martori la u n furtivg de miere" i n ,,ApiCU~~UT nT. U "11/1969). , Documentele vremii aratd pretul pe care E l aveau stupii i n economza mo$iilor $i a satelor : erau izvor de boglifie, cel putin pin& la aparttia zahiirului, dar vi dupli aceea pin6 rind lumincirile au Onceput sli fie fabricate din seu $i parafind. Toti cet care erau la conducerea statelor s-au ocupat de ridicarea nivelului economic $i cultural a1 tiranilor y i au 1ua.t i n m s i d e r a ~ e incurujarea stupciritului. V o m exemplifica numai cu mlisurile salutare ale Mariei Tereza (1740-1780) care cerea $i ofiterilor de grliniceri sli se ocupe de stupi $i a determinut investitii de stat i n cunvpcirarea stupi107 care erau apoi dati i n grija tiiran~lor care puteau $i aveau dreptul sli tetinli u n stup din 10 anual, plus o jumdtate din productie.

Un sirop de coada soricelului vi miere pentru combaterea gripei


Din timpuri str5vechi tgranii ru$i foloseau Pmgotriva gripei u n sir* simplu $i ef icace. S e face intr-o can5 c u ap5 fierbinte o infuzie din 4 g d e f m n z e uscate de coada ~ o r i c e l d u i(Achilles millefolium), o plant5 compozit5 cu flari unici regdate d e culoare m,foarte obivnuik5 ge terenurile aride $i pe marginea drumurilor, care potrivlt legendei i$i trage numele de la eroul grec Achille, intrucit acesta i-a descoperit primu1 calit5tile farmaceutice ; se lass totul timp de 2 ore, apoi se adaug5 20 g d e miere brut:. Sq ia din sirop d e trei ori pe zi in dozli de o treime d e pahar. Actiunea medicamentoas5 a acestui sim p , dabrat5 calit5tii sudorifice a plmtei de coada $oricelului, are $i prop]-iet;+i energimnte, sedative Si laxative datoritii mierii, acemta din u r n 8 foarte util5 pentru m b a t e r e a st5rii de epuilare si a tulbursrilor intestinale provucate de atacul gripei. Acest simp este indicat $i pentm favor i F e a secretiei lactice la femeile care allpteaz5, contribuind & acelavi timp si la restabilirea proceselor inflamatoare uterine, mai ales i n caz d e rnetroragie, pentru c5 siropul i n t i r g t e musculatura uted u i , dar acfioneaza $i ca .vasodilator a1 intrejgdui sistem nervos utelin. Din aceste motive, se foloseste in vindecarea dismenoreei $i ammoreei, care sint determinate de o contractie m,ucular5 $i contractie vascdar5 datomth frigului sau unei spaime puternice. Se recornand5 ca din infuziile antihemoragice f5cute din flori de coada ~oricelului $i m-tel, SS n u lipseascs mierea, element ce are proprietfiti $tiute ca cicatrizante $i dainfectante. Aceast5 infuzie se mai folosqte pentru a opri picrderea de singe abundentj din r k i , varice perforate $i hemaragie de origine hemoroidal8. 0 infuzie de coada $oTicelului amestec a B cu miere este indicat5 pentru cei ce sufer5 d e tulbur5ri sp3stice ale ixi-rc~ului tub digestiv, gastrice, ulcere gastro-du?denale, enterite, colite etc., oferind 7.l plus, prin calitfitile sale tonice, d n beneficiu intregului organism. Aceast5 infuzie simp& este utilg pentru combaterea viermilar intestinali, ca antispas,modic i n vindecarea cefaleei, I-PLWtismdor $i p a i t r u a ~ a ~ l m a s p a s m e l calicei e renale. Remediu vechi care trebuie incercat pentru a-1 crede.
Din revista A P I T A L l A nr. 2111992

Traclucere : Li-

BRETOTEAN

Nouttiti f n programul australian de ameliorare a albinelor melifere


Lee F . Allan qi Rob Manning
multiplicare in fiecare an pentru a w t e m5tci d e vsnzare industriei apicole. Programul de Ameliorare a MBtcilor a fost r u l Agriculturii din statul Australia de descris pe larg in revista ,,Apicultorul AusVest (WADA) in 1980 cu a s b t e n b finantralian", ,.Revista apiml5 australian8" $i c i a d a Consiliului de Dezvoltsre $i Cerin rwista international5 ,,Apidologie". cetare Apicol5. Programul d e c r e ~ t e r ea m5tcilor WADA Au f w t create d t c i de inalt.5 p r d u c t i a produs aproximativ 4000 d e m5tci a n w l vitate in industria apicoli pentru a alcfi(media 1986-1990 = 4132). Cererea pentui un nucleu necesar programului de ametru aceste mgtci dep$I$e$te oferta de priliorare. In 1985-1986, i n s g d n t a r e a artifimBvarri p3n5 la hceputul verii $i in unii cia15 a m,5tcilo1- intrebuinthd sperm5 omodep$I$it de asemenea oferta ani cererea genizatii (mixatB) a f ~ s tfolosiL5 pentru toamna. MAtcile au fost vAndute in b a t e prima chat5 in cadrul Programului de Ame.;tat.de $i teritoriile Australiei. Aproximaliorare a Mritcilor $i aceast5 tehnic5 a fost tiv 47% dintre apicultorii care $i-au proutilizata d e atunci in fieoare an. Tehnicurat m5tci au fost din Australia d e Vest. aa spermei omogmizate a fost pus5 b punct Un numar mic de m5tci au fost exportate, in colaborare cu domni$oar~a T. Kuhnert in principal in t5ri din regiunea Oceade la lnstitutul d e Apicultur5 din Germanului Pacific, Oceanului Indian iadusiv nia ~i este probabil primul grogram inNoua Caledonie. Canada, Indonezia, Iordustrial de ameliorare a albinei in iume d?n;a, Malta, Tonga, Malaezia de V a t , care i n t r e b u i n t w 5 CLJ succes tehnjca. Malaezia de Est, Insulele Solomon. FinProgramul , d e : Ameliorare a Mcitcilpr a Ianda, Insulele Cocoe (Keeling), Tailanda fost pus la punct,,intrebuintind un pr?~i Noua ZeelandB. gram de amelio~a're conceput de geneti: Reteaua Programului de Amelioiare a cianul dr. Me. .Cai-rick . ~: d i e catre api-ulMgtcilor a fast gSndit5 astfel inc5t fietorul specialist,:dl: -L;i Allan: Are 20 de linii care linie d e m$Itci poate fi urmk'itl prin amelionate in .s.W~ina central5 de ameliop r o g r a m succesive de ameliorare. Datele rare (CBA) $i patru apicultori au dona't $anualep m t r u prrrductia d e miere. bimbi de (industria) stupi d i n ' c a r e a u fost crescute cear5, rezistenta la boli, populatia fami~apte mBtci fiice care au fost i n s $ I d n t a t e liei, viabilitatea puietului, tempemmentul artificial cu sperm5 d e l a stupina censi culoarea a u fost toate Enregistcak pentral$~de ameliorare. In interioml fieclrei tru fiecare matc5 d e cAnd a inceput prolinii cinci m$Itci fiice au fost evaluate in gramul. Analiza renrltatelor de d t r e dr. fiecare an $i a fost selectat5 cea msi bun5 M. Carrick s u g e r e a g o creytere teoretic5 matc$I pentru generatia urmiltax-e in funcd e 6-12.8% a productiei d e miere pe an die de productia d e miere realizat5. ~ c o l o pentru albinele din programul d e amelio.ulade nivdele de productie h inkrioml faComparatii initiale intre albinde rare. mieiei a u fost similare selectia final5 s-a WADA $i m5tci neselectionate au ar5tat c5 facut pe baza ViabiliEtii puietului, temprimele a u p d u s 17-22/0 mai multi peramentului, rezistentei la boli, existentei miere pe familie. limbilor d e e a r 5 (crex5tux-i) $i culorii I n august 1991 WADA $i Consiliul au albinelor. Fiecare din cele 168 de mBtci (20 d z u t d e acord s 5 transmit5 acest program reuvit apiculturii industriale pentru a fi d e la 'stupina central5 de ameliorare Si 4 pus in aplicare. Aceasta a inclus vsnzarea de la stupinele de productie X 7 m5tci fiice crewute) au f m t mloniile parentale liniilor ameliorate superioare in d e m brie 1991 c5tre cresc5torii d e m5tci exc u cele mtai bune performante i'ntmbuimperimentati $i apicultorii din Australia care t5nd aceleaqi criterii de selectie. DupH o perioad5 de aproximstiv o lun5, cinci dinlau avut capaciltatea de a selecta in contitre cele $apte m5tci fiice au fost selectate w a r e $i d e a multiplica materialul genetic pentru beneficiul viitor al industriei mierii in functie de capacitatea lor de depunere 0 intrunire special5 a Comitetului de a ouslor. Acest.ea au fost apoi evaluate pentru productia de miere in cadrul ProAmeliorare a M5tcilor a ajurls l a concluzia gramelor. Primele 10 linii d e m5tci din c5 implicarea marilor cresdtori de m5tci program au fost intrebuintate in faza de $i intrebuintarea linsulei Rottnest au fost Prorgramul de Ameliorare a M5tcilor (QBBP) a f& s t a b l i t de c 5 k e Ministe,
'

fost selectate l a intAmplare din 7 botci esentiale pentru a se da asigurarea cZi crescu~ted e la fiecare mat& de catre ace, s-a mentinut nucleul efectivelor d e ameliola$i creschtor d e m5tci $i in conditii sir a r e organizate de c5tre WADA. milare. Miitcile virgine crescute au fost Sapte amelioratori $i a p i d t p r i din Ausreturnate la stupina din care provenea tralia de Vest au reu$it c u succes s5-$i mat- mam5 pentrtr i%?wmectrPre. 1n';grapa p~wcure material ameliorat din cincisprezece 3 m5tcile neimperecbeat9- au fost imperelinii dintre cele dm5zeci. Tfintorii $i matcheate in Insula Rottnest cu trPntori secile fiice a u fost crescute din ele $i imlectionati l a inttimplare din fiecare din perecheate in Insula Rotttnest in luna fecadrul celor 20 de linii. bruarie 1992 sub supravegherea MinisteStupina d e evaluare cu toti stupii stanrului Agriculturii a l A'ustraliei de Vest. Do& dardizati a fost organizatA l a inceputul lui sute $i cincizeci $i V s e d e M t c i a u fost ianuarie 1992. S-a liisat o perioada d e Pmperecheate cu suoces din cadnrul tutuSase & p t a d n i inainte d e a incepe evaluaror liniilor care in mod curent se gasesc rea pentru a fi siguri ca albinele de chmp in urmkrire (evalu..lre) in s,tupinele apiculhrilor pentru selectia ulterioar5. din f ~ e c a r estup au fost clcclea provenind f n septembrie acest an procesul va fi redin mstca mam5. petat pentru a evalua stocul superior de fncercarea v a continua de la s f i r ~ i t ului l ameliorare aditional, selectionst din stupii februarie pPn5 la finele lunii octolnbrie d e produeie pentru a fi incluse in s,tudin acest an. Rezultatele initiale arat5 c 5 p b centrada de m d i o r a r e . Se apreci-5 c5 aceastA stupin5 s e va m k i in praductia d e miere P n Prograrnul d e AmeurmBtorii ani @nil 1 3 20 d e linii $i se va liorare al albinei din cadrul WADA (grumentine oa un nudde ameliorare ,,despa 3) a fost rnai mare d e 5 t aceea a apichis". cultcrrilor din Australia de Vest (grupa 11). Cei $apte apicultori $i amelioratorii d e P e n t m acei apicultori care in mod regum t c i imlplicati in acest program a u forlat a u procurat m5l;ci d e la WADA. remat u n cornitet de c m d o n a r e a pmgramului cu expertiza asigumt5 d e Ministerul zultatele ar avea tendinta sil indice c5 ei Agriculturii din Australia d e Vest. Sunt a u ;beneficiat $i b e n e f i c i d $i in prezent convins c5 cu entuziasmul $i nivelul rid e productie sport& Praiectab pentru un dicat a l expertizei in practica apicol5 prosezon intreg $i exprimat in termeni mo. a r m 1 v a continua spre profitul viitcvr a1 industriei apicale. Din cauza cnstului netari venitul sporit a1 acestor apicultori ridicat a1 punerii in aplicare a unui proarat5 a fi considerabil. gram de ameliorare d e asemenea milrime si a resurselor initiale limitate disponibile Traducere : biolog Paul BUCATA din la declanvares lui nu a fost posibil s5 s e revista ,,The Australasian Beekeeper" nr. includ5 un control pentxu a m i s u r a rata 93(12) V I 1992 s p ~ r u l v iin productia de miere $i alte caracteristici dorite. Aczrm pentru c5 programu1 a luat sfPr$it Ministerul Agriculturii a1 Australiei d e Vest $i Co-nsiliul de Dezvoltare $i Cercetare A p i b E i au stabilit in colaborare un proiect d e cercetare pentru n evalua avantajele genetice realizate prin program in ultimii 10 m i . In evaluaren stupinei formate din 120 d e stu~pi au fost intrebuinfate trei g m p e din chte 40 d e stupi. Grupa 1. MBtcile de l a marii apicultori (industriali) care niciodag sau rareori au intrebuintat material genetic din cadrul programului. Grupa 2. MBtci de la marii apicultori care a u intrebuintat in m d regulat material din cadrui programului. Grupa 3. M5tci din programul de ameliorare a albinei d e la Ministerul Agriculturii a1 Australiei d e Vest. f n fiecare din cele trei grupe, m5tcile au fost selectate la i n a m p l a r e d e l a stupinele apicultorilor $i d e la stupina centraL5 de ameliorare. Trei G t c i fiice au

APICULTURA

- LITERATURA

COMPARATII (11)
Prof, Emilia g i Marin POPESCU-DICULESCU mergea prin far2 si-$i ci$tige vitejii $i ,,Sub hargnl luminis de s e a ~ i , / p e kctul cu prietenii in vederea bgtiiliilor de neat5rpalmi de ~ e a r 5 " ~ " o) dragoste se va intrunare pe care le avea in minte. chipa intre o Tincut5 $i-un Mihai, mai ceva ca-n .,Via@ la tars'' scris c.u atata Aici ni-i dat s-avem $i prieteni $i du$har de Duiliu Zamfirescu. Vor fi privemani ; vatra ne hrgnevte, de$i ,,durerile gheati ,,de stele moi ca pic5turi de miere":"'), s-au adunat ca-n stup/Nectar, polen, $i ceatkcerile dintre ei colind5nd ,,ca zborul de r5, dar $i miere". 4O albine".:!) Pe-a ~Brnbetului lor de dulce ,,Tezaur ... de candoare" " 9 aflim E n stu,plutind u$or pe raze d e lumina,/Se lass pul plin, simbol a1 trainiciei noastre. Nu Cupidon ca o albinii:". ,,Un singur glas in van se spune de o gospod5rie de roing5n5 cuvintele de miere" 3:') : glasul ium5n harnic ci e ,.plink ca stupii" '"9 de dabirii de care se face vinovat sirutul dinruri $i de roade. ,,Pntre floare $i izvor/ tai $i pofta de pe urm5. Am fi tentati Peste ani pomu-a rodit/$i din fructele-i s5-i spunem c5 ,,Zilele ei s5 f i e lumina,/ ca rniereamulti copii s-au indulcit" . ") Mierii de salcSm'.. :") DBr - vai ! - amarFructele au ficut deliciul poftelor cunic5 durere va ckdea pe sufletul ei de rate. b t e p t i n d un fecior, o impirSteas5 a floare, durere neagri - ,.ca mierea d e chihcerut, pe ling6 flarile dorite $i fmctele limbar". 3:) Ingalbenit ,,ca turta de ceadup5 care se pr5pfidea : ,,caise parfumate r5", I*) chi,pul T i ' n c u p i se va stinge incst $i dulci ca mierea, vivine..., mere ro$ii ca ca o floare la fereastra tigmul'ui Tknase bujorul, piersici catifelate $i rumene ca Scatiu care, negru $i l a suflet, ii va scurta obrajii unei fetite frumoase.") zilele P5mhCul se-mbraci in straie de aur Sarabanda comparatiilor o in%lnim cu o toamna, c5nd in viile sfitenilor ,,dulci sunt nonsalants dezannanti ~ i pe , c5t de difestrugurii. Dulci cum e mierea"."') La Toritii,' pe a t i t de incitant5 in texte de tot praisar, oameni veseli pregitesc teascbrlle Peld. Cineva, de prea mult5 bucurie, ,,ar din care va curge ,.mustul dulce ca miefi impodobit tot paradisul numai cu stele rea, negru, deios." 50) De pe plminturile galbem, m b n t e $i sprintene ca albinele doljene porneau d t r e or* cele dintii ludin prisficile verii". 3) Ar fi gutut asculta b e n i b ,,mari &t bfiniciorul $i cu miez abunci .,ni$te cuvinte duioase ca primiivara dulce ca mierea $i inrniresmat". j') De for$i dulci ca mierea albinelor" 3') S-ar fi fota muncii, ,, satul. fierbea ca un stup intrernat ca mg Corneagii Hurul la urfi@nfi t i n i u tolamna".52) Intr-o povestire de rile Mkiei-sale : ,,S5 fie viata voastx% ~i V. Voiculescu, ,,Lostritagl se petrec intAma tgrii, curat5 c a griul, dulce $i cinstitii plfiri sinistre : ,,Satul b l z l i a d e zvonuri ca mierea, bumroas8 $i plin5 de fndemn ca un roi intArStat. P r e m c i fata ar suge c a vinulU.3') ssngele fliciului ca o strigoaicii". %) ,,Cuvintele sporind ca roiul d e albine" %), ,,F&ota obi~nuitka unui stupi d e albia h ' w m in preajma cronicii , , v i ~ l u i l u i ne" %) o intilnim incfi d e la ora 5 dimiStefan-Vodi" : ,,Dar precurn y n roi de-alneafa l a casa omului gospodar. S ~ d a n i a bine,lAbStute de furtun5/Imprejurul -ti$i cere tribubul d e timp $i transpiratie. cei vine/Iar $i, zumz5ind. s-adun5,iTot q a de p ~ i npoiene,/Din piduri ad5nci coboaLa auml .,tulnicelor Inaaului tlrgul foia & / h p f i Stefan moldovenii/$i cu drag il ca un stup fn ctilduri : d e cu sear5 se i m p m a r 5 !" 39) imbulziserii w i , c o b r i n d de prin sate". 55) ,,Toat5 mierea CI-onicii lui Ureche" <O) s-a Pentru romAnii de atunci, soarele r5s5rea i - de la Bucurevti, ,,ca de la cear5" %), dar sours in opera sadovenianfi ,,ca-ntr-o u a $ i $i rninunati prisac5". unde slujesc ,.micu speranta unei impliniri. Fuseseri vremi de ristrivte, in care alte pofte tiib5rlseri lioane $i milioane de albine", care aduc ..clip5 de clip5 picituri de miere, culese la noi ca 1Zcustele nes5tule. Aflaseri aici p i n 5 $i ,,iarba dulce ca mierea" "'), pe care, din felurite flwi si felurite locuri" 4 ' ) romanele sale istorice se f n c d r e a z S epocii dac5 n-o pLytenru caii lor, o c5loau in pizugrfiaite, izulpli arhaic permanent, f l c h cioare, ca $i peste demnitatea noastri. du-ne s-o d u t 5 m intre legend5 $i adev5r. N-am fost cuceritori de alte spatii $-am ,,Cind mdria s s a intors fruntea, codorit linistea cgminului $i t5rii. De aceea misul Onu era plin ca un fagure ; mila ni s-a piirut CS pacea e ca o miere galai d r a g a k a ii covir$eau sufletul"") Se b e n i eternfi/$i dulce, cu arome parfuintinapla a$a minune c i n d d o m u l Stefan mate" %)

..

...

...

,.Inmiinat ca o albinti d e pavara mierii $i-a eiJS) neamul nostru a trecut cu demnitate prin istorie, n5schndu-$i $i eroii la timpul c h e m w i vremurilor, ,,M%tasea dulce ca mierea in auzm") f m t purtat.5 in drapelul neamului la Rovine, Vaslui, Rahova si aiurea, inmuindu-se in shngele vitejilor no$tri f a d numar $i maarte. Datorit.5 jertfei lor ne-a rgmas un cer senin $i noi ne putem intoarce la casa noask5 ,,ca albina spre stup,"") cas5 luminati in seara pove$tilor de o ,,lunA, ca un fagur" 9 plin de pofte. $i ,,de trei zile luna crevte ca un fagurelde miere intr-un ~ t u p " . ~Visul ) $i reveria merg phn5 in v5zduhul Enaltului cer, care e ca ,,un fagure inchis din care se revars5 mierea soarelui. Iar dedesubt plmintul piirguit rsde. .. RAde p5mAntul in zumzetele ghdilitoare ale albinelor" . "I) Cu ,,faguri strzvezii ca un geam d e catedral5, m i m i n d a floare alb5 de salchm scuturat.5 peste 0 dragoste nou5" 4 2 ) ne-am obivnuit s5 ne ,primim aaspetii ce ne calc5 pragul casei, imbiindu-i cu &ine fr5m5ntat5 din f5in5 de grhu d e fete m i $i-mpletite de neveste, dar rnai abitir a$ezhndu-i lhl~g5 o zghihar5 r5t5ciG d e p ~ polon boace, rumenie $i ,,gras5 ca mierea, de tei." " ) T o t de tei a r fi $i ceaiul servit in lumina diminetii pe masa din mijlocul grSidinii, ,,galben la culoare ca mierea de albine strhns5 in luna lui mai",62). $i-n aceast5 oaz5 a linivtii $i a prieteniel, ,.ca o pulbere de soare. roiul de albine" 63) se va in5lta cu cantecul s8u in fiecare dirnineati, p3n5 chnd natura-$i va domoli caii stilbatici de lurnin5 $i cGldur5. Curind, ,,toamna se va intinde dulce peste munte ca mierea".%) PBnG l a primgvar5, chnd albinutele ni se vor p 5 ~ a ,,r-nite ce-ncearcg s5 zboare", 45) copiilor l e vom spune povevti cu culeggtori de ciuperci $i mure dulci, ,,mai dulci ca mierea" 64) sau cu nizdriivani d n d r i de crai ce vor ,.roi in jurul fetei de i m p k a t , ca albinele pe ling5 stup, 4 era frumoasg, bat* norocul s-o bats, ca o floare d e rozmarin" . ") Alungati de frlgul de afar& noi cei mari vom trai lhng5 sobele cu t5ciuni ce se mistuie $i L a mesele cu de toate ,,ca nivte trhntori intr-un stup d e albine harnice" "") Ni se v a p k e a traiul dulce $i ,,str5limpede ca mierea proaspfit stoars5 din fagurem). De ger $i chiciur5 team5 nu vom avea, chiar dac5 la stresini vom at5rna turturi alungiti ca lacrimile sau ca ,,miere3 de salc3m curat5 si strsvezie ca o m5rgea de sticl&",. prelinss din fagurii desc5pAciti ai verii. Sg multumim mamelor $i Anelor noastre bune care ne-au scgldat in lumina vietii $i ne-au binecuvantat cu dorul lor nepieritor ,,ca un zumzet de albine"

29. Antologia poedei simboliste romanesti, Editura pentru Literaturd, 1968, p. 333, 515 ; 30. Alexandru Philippide, Visuri i n vuietul vremii. Editura pent% Literaturd, 1969, p. 45 ; 31. V a leriu Ciobanu, Fiul lunji, Editura pentru Literaturd, 1969, p. 6 1 ; 32. Mihail Codreanu, Cele rnai frumoase poezii, Editura Albatros, .p. . 119 ;. 33. Mihai Eminescu. Lnvierea; -in. z i a m l ..Adevarltl" d i n 25-26 aprilie, 1992, p. 1 ; 34. Dumitru R a d u Povescu. Cainele d o fosfor. Editura Cartea ~ o m a n e a s c d ,1982, p. 42 ; 35. iolanda Nicoard, Daiio $i feciorii lui, Editura Ion Creangd, 1933, p . 23 ; 36. Kadtr Ciobanu, Namuritorul albastru, Bucuresti, 1976, Editura Eminescu, p. 168, 180 ; 37. G e w g e Ckipor Dinograncea, Fulgerul, Editura Junimea, Zasi. 1973. p. 99. 202 ; 38. Marin Constantin, Cand cerne bland lumina, Editura Ion Creangii, 1979, p. 7 , 36 ; 39. S t e f a n 0. Iosif. Versuri, Gditura Albatros Lyceum, p; 188 ; 40. George Cdlinescu. Istoria Literaturii Rornfine, Efiitatd de Fundatla Regald pentru Literaturd $t Artd, 1941, p. 20-22 ; 41. Proftra Sadoveanu, Megterul w v e a n u , i n ,,Limbs $t Iiteratura romdnd", nr. 1/1981, p. 36 ; 42. Octavtan Stoics, De-ale gurii din batrani, EdUura SportTurlsm, BuCure$ti, 1978, p. 2 4 ; 96 ; 150 ; 43. Mihail Sadoveanu, Fratii Jderi. Editura Ttneretului, vol. IZ, p. 345 ; 44. Mihai Beniuc, Tara arninttrilor, Editura Eminescu, Bucure$ti, 1976, P. 35 ; 45. George Demetru Pan, Iubirea iubirilor. Edttura Tineretului, p. 75-131 ; 46. Constantin Prisnea, $i nozptea credcau E n lumkna, Editura pentru Literaturd, 1964, p. ,197 ; 47. Dumitru Crigora.9, Intre floare 8i izvor, Editura Junimea, p. 34 ; 48. Nestor Urechfa, ZAnele din Valea Cerbului. Edttura Zon Creangd, Bucure$ti, 1987, p. 147 ; 49. Zaharia Siclncu, Poezii; Editura Minerv a , Bucure$ti, 1987, p. 99 ; 50. Alecu Ivan Chil i ~ Asaltul , timpului, Editura pentru Lileralurd, 1961. p. 161 ; 51. Petre Stoenescu, Cearta, i n ,,Cltenia literard" nr. 2/1956, p. 618 ; 52. lon lAg8rbiceanu, Strigoiul. Fditura . pentru Literaturd, 1969, p. 618 ; 53. Vasile Voiculescu. Capul d e zimbru, Editura Cartea Romdneascd, 1982, p. 6 6 ; 54. Vasile. Sdldjan, Rodeo, Editura Dacia, ClujNapoca. p. 58, 264 ; 55. Dominic Stanca, Pentru un h o t d c impsrat, Editura penlru Literaturd, 1968, p. 94 ; 56. Dumitru R a d u Popescu, Somnu1 pAmbntului, Editura Tineretului, Bucure$li. 1965, p. 211 ; 57. Home*, Odissea. Editura TineretUlUi, vol. I , p. 109 : 58: Andreea Mirescu, Pacea,n ,.Mlddite litrrare", vol. III, BucUreSti. 1996. p. 49. 208 : 55. ~Mircea Dinescu, .,Aici" in ,,Rapsodii", BucureSti, l D i 5 , p. 49 ; 60. Lucian Blaga, Poienile lurninii, p. 190, 6 3 ; 61. Ionel Teodoreanu. 0 toamn2 i n Manualul d e Limba $ i literatura romhnd, clasa u V - a cle autorii Ana Dumitresczc $i Vasile Teodorescci, p. 72 ; 62. Vanicu Gafita, Curcubeu! poverj?;lor, Edttura I. Creangii, 1072, p. 23 ; 6 3 . Traian Copovei, Fnrmzcul genezei, Edttura Albatros, Buclrre~'i, 1979, p. 415 ; 64. Aiexandru Mitru, Alte povc$:i c u talc. Editura Tinlretzllui, p. 2 7 ; 65. Ztu Maria. Pove$ti nemu,Fltoare, Editura Ion Creangd, Bucurevti, 1982. p . 53 ; C6. ?Iarin Iancu Nicolae Flori d e pndure, Editura Ion CreangLi, BUcure$ti, 1982. p. 78 ; 67. Ionel Pop, Povegti v f i n 8 t o r e ~ t i .Editura I o n Creangd, Bucure$ti,. 1986. p. 96.

S-ar putea să vă placă și