Sunteți pe pagina 1din 33

COLEGIUL DE REDACT= Ing. AUREL M A W U (Pregedlnte d e onoar!), lng.

ELISE1 TARTA

Revisti3 lunar5 de informare tehnicl $i vtiintificl, schimb de experient5 qi opinii editat5 de Asociatia CrescHtorilor de Albine din Romania EUGEN MARZA, editor coordonator

Anul LXXVl

Nr. 1 1

noiembrie 1992

(Redactor gef - Pregedinte exec u t l v ) , PETRE MIHAI BACANU, MIHAI BE$LIU (Republica Motd o v a ) , SORIN BODOLEA (Redactor d e rubrics), NICOLAE V . L L ~ $ I U , ~ n g . ION MILOIU ( s e cretar general d e redactle), prof. VICTOR NEAGU, prof. COSTACHE P A I U , b10l. MIHAELA $ERB A N , lng. S T E F A N SAVULESCU, lng. T R A I A N VOLCINSCHI (Redactor s e f a d l u n c t ) , ing. EUGEN ZORICI (Redactor $ef adjunct).
REDACTIA $1 A D h l I N l S T R A ~ A WOCLATIA CRESCATORILOR D B ALBINE DIN ROMANIA.

CUPRINS
1 Ion MILOIU : Ghemul d e iernare 3 Ilie CORNOIU, Liviu M A R G H I T A ~: Organizarea cuiburilor pentru iarnz 4 George MARIAN : Eficienta economic5 a unei noi tehnologii de crestere a mritcilor $i producerea l5ptigorului 6 Iulia AGACHE : Consideratii asupra veninului de albine 7 Aurel PAPADOPOL : C u n o a ~ t e r e a ecologiei $i comportamentului albinelor in sprijinul ocrotirii lor, a unei productii bogate ~i d e calitate 11 Elisei TARTA : A1 XII-lea Simpozion National de Istorie ~i Retrologie agrara a Romsniei 13 Costache PAIU : S e poate vorbi despre apiculturi in Basarabia Evului Mediu ? 14 Paul BUCATA : Remus Begnescu - promotor a1 stup5ritului rom2nesc modern
16 Traian

0 Str. Iullus Fuclk nr. 17, Ducuregtl, sect. 2 Cod. 70231 @ T e l . 11.47.80 Fax 13.80.34 0 Telex 11 205 npirorn-r Cont vlr. 4598014 B.A. S.A. sucursala m u n l -

clplulul Bucure$ti.

S O C I E T A T E A APlCOLA
Pentru ca citiiorii acestei reoiste, sci fie bine cunoscdtori, d e ceca ce u a f i societatea apicold, d a m o parte d i n statutele propuse, rejet'itoare la d f n s a , d i n care sii se vadd ldmurit scopul e i fl.zimos gi mare. ...se infiinteazd Zn RomBnia, c u Tcsedfnla i n B u c u r e ~ t i , o socief a t e ycnerald a apiculturlZ, s u b 7s7~mele d e ,,Societatea apicold". ...scopul societdtii este sd aducd la indeplinire intinderea apiculi7rrii i n Roindnia, acordind a v a n i n j e atit aplcultorilor formati c f t p i cclor ce vor v o i sd o i m b r d li~cze. ...o prisacd sistematicb, un atelier i n care. sd se lucreze tot f e lul d e stupi $i unelte trebuitoar e apicultorilor, o expozitie d e unelte, un depozit pe lingd e x pozitie, d i n care depozit sd sc vindd tuittror cele trebuitoare. ...misiti ai societdtit v o r m e r q p i n toate pdrtlle tdrii la m e m b r i i societdtii pentru c a sd strinqd mierea ce a r d m a s nedistribuitd. ...profesori ambulanti pldtiti d e societate v o r cutreiera taTa tinind conferinte $ i ardtind foloasele apiculturii moderne. ...congrese cft se v o r putea de dese, a u sd uneascd szlfletele apicultorilor. ...o scoald centrald pentl'u apiculture. .... m e m b r i i societdtii u o r f i t o f i Apicultorii c u dor d e pronres. ...p entru c a societatea sd se poatd tntrettne se v a punP in folosul sooietdtii o tax6 ne strlpi. Ziarul ~ t i i n t e l o r ponulare 8 1 a1 cAl5tnrulor, 1914

VOLCINSCHI : Fermentarea mierii 20 Emilia ~i Marin POPESCU-DICULESCU : Mierea in istorie . ~ literaturj i (I)

25

*** Statutul Fundatiei apicole Prof. dr. ing. V. Harnaj


Plante melifere, Experienta dar trecunu numai atit

29 Florentina NESTOR :

31 Traian' VOLCINSCHI : tului - temelia viitorului

32 Traian V. rSspunsuri

BUCOVINEANU :

fntreb5ri $i

COPERTA I : Calitatea superioar5 a mierii romine$ti d e piidure este atestat5 d e cantitS4ile mari cerute la export. (Diacolor : Constantin DINA) COPERTA IV : Noi produse apiterapice la dispozitia dumneavoastr5. (Macheta : arh. Florin 3TEFUREAC)
4

CE SE INTIMPLA ACUM

STUPI ?
Ing. Ion WILOIU

GHEMUL DE IERNARE
0 datA cu sciiderea temperaturii exterioare, Entre + 6 ' gi +EC se formead ghemd de iernare. Albinele se adun8 strins in jurul mitcii ocupind, de regulEi, spatid de pe fagurii din care a eclozionait dtimul puiet. Fats de conditiile de viam a l e . albinelor din timpul iernii, f o m a elipsoidala sau sfericii a ghemului este cea rnai avantajoasi . intruclt dintre taate formle gearnetrice sfera posed5 cea mai redus& suprafats raportat. la volusnul e i . In felul acesta, la un numir maxim de albine ghemul posedB o suprafats minim5 pentru pierderea ciildurii. Partea exterioar8 a ghemului, numiti coaja ghemului, este alci3tuit.i dintr-un strat foarte dens de albine, care ocup5 atEt intervalele dintre faguri cit $i interiorull celulelor libere. Aici albinele stau aiproape n e m i v t e , cu capul indreptat cstre interiorul ghemului, vfs;ft sub abdomenul altor albine gi cu aripile ridicate (pozitia este asem3nPtoare cu cea a tiglelor de pe acoperigul caselor). Straw exterior are rolul de a face ca pierderi1,e de chlduri din interiorul ghemului s5 _fie cit .mai mici, rkptezentind astfel o zon& izolatoare de mediul exterior. Grosimea cojii ghemului este de 27 cm gl variazti E n raport cu temperatura aerului din jurul ghemului. Miezul ghemulul, care cuprinde $i matca, este rnai affnat, albinele avfnd posibilitatea de micyorare a acestuia in functie de tanperatura mediului exterior. Alhinele din miezul ghemului sint active gi au rolul de a produce temperatura necesarh Intregii familii, precum $i rolul de a hr8ni matca. Csldura este produsti 'de albine prin- miwiiri caracteristice din aripi, picioare- qi abdomen, ceea ce duce la perceperea pe timpul iernii a unui z u w e t specific care poate fi sedzat de ciitre apicultor dac8 lipegte urechea de un perete a1 stupului. Ternperatura din zona interload a ghemului depinde de temperatura medidui exterior $i de stadiul de iernare. h prima fazii a repausului de iarnd, care Encepe o datg cu eclozionarea ultimului puiet, temperatura din interiorul ghen limimului este rnai $cHzutii., oscilfnd I tele citorva grade peste limita temperaturii critice. care este de circa +13.9C. Limita superioarii a temperaturii din Interiorul ghemului h aceastil faz8-de iernarc, nu de~Qe@te f250C. In pertoada a doua a ierndrii, care se caracterizeazg p r h morirea treptaa a activiutii albfnslor~ d.torit4 cregteril cle puiet, f n in*
riorul ghemului de iernare temperatura se stabilizead fn limitele a 34-36C $i r&mfm la acest nivel. Producerea csldurii in interiorul ghemului nu este con.tinu&. Din momentul in .care interiorul ghemului a atins temperatura critic& (circa 13,gC), albinele din xhiezul ghemului intri intr-o stare de excitare, devin active, se hrhesc abundent $i produc intens dldurii,, pln& in momentul cind temperatura din interiorul ghemului atinge limita superioarii ; din acest moment, activitatea albinelor scade treptat, ele se linigtesc gi intri in faza de digestie $i repaus, adicii de pastrare a dldurii produse. In legliturii cu mecanismul producerii ctildurii in ghem trebuie mentionat c?i albinele nu EncAlzesc interiorul stupului, ci numai interiorul ghemului. Radiatiile de cildur8 din ghem Sn stup sfnt insuficiente pentru fncuirea interiorului aces- tuia. Durata stgrii de repais 81 de piistrare a caldurii depinde de. temperatura mediului exterior $i d e puterea familiei, adic E i de m&rimea ghemului. Cu ctt este rnai frig afar5 gi familia este rnai slabs, cu set se pierde rnai multii cHlduri intr-un limp m d scurt. Albinele din stratul protector al ghemului trsiesc, la temperatura aerului din stup, care, chiar tn imediata apropiere a albinelor, se mentine cu cel mult 1-2C rnai ridicatil decit temperatura exterioarii. Ridicarea temperaturii ghemului nu are loc numai atunci cind temperatura interioarii a ghemului a ajuns la limita inferibari. Orice zgomot din afara sau dinguntrul stupului, provocat de om sau anirnale, precum gi umiditatea, mierea de calitate inferloar8, lipsa miitcil $1 altde contribuie la ridicarea temperaturii din interiorul ghemului. peste limitele normale gi, implicit, la sporirea consumului de .hang. De exemplu, o simpli ridicare a capacului stupului fn timpul iernii duce la ridicarea temperaturii din ghern cu 2-3OC. In cazul cind temperatura ghemului se ridicg cu citeva grade din cauza unei tulburgrf puternice a albinelor, pentru linigtire, familiei de &ine E i este hecesar un timp de 20-40 de ore. Ridicindu-se ternperatura ghemului este ~,-,~ibil ca matca & hceap& ponta prea de timpudu, hpt ce u z e d mult albinele $i contribuie la 0 morttlitate rldintii prlmivara.

fernarea familiilor puternice este- rnai Cantitatea de ~Consuiw medduFg & ; avantajoasd decft cea a familiilor slabe, albine i n familie albindlzi atft i n ceea ce privegte producerea g i (kg) grame O/o pcistrarea cdldurii necesare, cit g i a consumului d e hranii. Familiile de albine slabe produc ckldura necesarg supravietuirii lor P n perioa; da de iernare pe seama unui consum . mare de provizii. Prin aceasta, organisExperientele facute de Institrrtul de mu1 albinelor i n cauz5 se uzeazA mai reCercetare $i Productie pentru Apiculturh au ar5tat c5 familiile cu 1 k g albin3 au pede, li se scurteazg viata, iar i n primivar5 dezvoltarea lor evolueazi q a d e i l ~ consumat cite 7,5 k g miere pe t o a a durata iernii, iar familiile puternice, d e cet Encit n u pot valorifica economic c d e 3 kg albinti, au consumat cite 11,l k g surile intense timpurii. miere, adich 1 kg de albinh din familiile Cercetarile efectuate i n tara noastrs slabe a consumat 7,5 kg miere, iar 1 kg de ~ l b i n t idin familiile pnternice cite 3,7 ( I . Barac, N . . Fotii, Al. Popa, E. Sanddeac, k g miere, ceea ce duce la concluzia c5 la 1965) evidentiazg cregterea consumdui iernarea farniliilor puternice s-a fgcut 0 lunar de miere pe durata iernii i n cuibueconomie de 3,8 k g mlere la fiecare kilorile familiilor slabe, dup3 c u m ~ r m e a z g : gram d e ,albing

M-am nurndrat, la Tuleea, printre c d eare la 7 a u w t @ ~ dN d S h l ~ f i a l k i permanent VaZabile a lui Gheorghe Pufcagu de a adversa ztua dnd, In 1957, \' i n Deltd, s-a proiectat de cdtre citiva inimogi ( r e ) f n f i t n p r e aasqciatiei aptcultoribr \ : romdni - A C A de asidzi. Asemenea fntruniri, aparenl destindore pi mstalgice amintari, slnt de fapt exercitii de istorie. A v e m nevoie, m i mult ca OTidnd, sd ) eultiudm coonptiinta apartenentei la asociupa noastrd acest substantiv comun, \ concret insufletit, iubit, criticat, uneo7.i contestet, dar zilnic, sdptiiminal sad lunar ktilizat. Numai cunoscindu-i i s t o ~ i ase pot deslugi sensurlle dezvoltdrii ei, \ se dohlndegte legitimitateo pdrerilor personale e x p r i m t e in momente lmportante \ 1 ale ~estioniirii d. se dewind indatoririle fat6 d e Onaintagi, se asigurd, prin soli- \ ) daritate, progresul ei. La Bucuregti, ACA gi-a clddit piatrd peste piatrd, g i in aproape fiecare judet alte pietre peste pietre : pietre la a cdror odgine st& suflet, imagimtie, \ muncd, vointd, ddruire. pentru cei care le viziteazg, eel sint obiect de admiratie. \ Oupii 28 de ani noi cei care le folosim ne-am o b i ~ n u i t cu ele, cu_platforma I anicold - ccici ~ h t f o r r n dadcolci a AC.4 nu este numai .,Ficusului 42", c i toatd \ r;tea&. na&,nilci. ~ i f dintie i noi ne intrebhm care este valoarea ei sociald ? 1i ) fti.m isi%ria, ne intereseazd ea ? Cursul de inifiere care se tine iurnbc O n toate \ judetele, cuprinde lectie de ,,istoria organiz6ri.i apiculturii f n Romania ? " In acest octombrie a m participat la prima (pentru ttalieni) demonstratie de \ mijloace autohtone de transport in pastoral. Gfndul m-a d w inapoi, spre ruletele, cabamle, remorcile, remorcufele, platformele, vagoanele g i pavilioanele de ) acasri. $i, m i ales, a m privit cu alti ochi valoarea moral6 a emulafiei stimulatd \ f i SUStinuth de A C A O n domeniul mecanizd~ii transportului, a inlesnirii la fnce\ puluri ( f i mai apoi) a procurdrii qasiurilor, g i a insdgi existentei c o d s i e i de \ pastoral ! Tot prin.tre italieni a m participat b dezbaterile ZndOrjite pe tema calitdtif \ mierii. Mi-am refdcut atunci, in gfnd, lista comorilor de cunogtinte g i capacitdti adunute p n ani E n laboratoruz Combinatului ACA, in sectia de chimie-biochimie a rnsttlutului @e cercelare al A C A : capital p~ofesional gi moral, de nepretuit. \ Igtorie, oameni, fapte. \ Istoria apiculturii romdnegti este lungd gi frumoasd. Istoria A C A incepe CU u n Srup de oameni de inimd, de curaj yi de nddejde, care pe cel mai bun \ dintre 4 . 1 - a u ales presedinte. A fost u n lupthtor care k 7 noieybrie anul aces& \ ar f i impunit 75 de ani. Fie-i memoria respectatd.

( )

, , .PLATFORMA APICOLA-~~A+--;.

---

I I

'

\ \

\\

I I \ I \

\ \

' + i . c . 2 c . z z . c . c z c . c z . c z ~ C

J.

ORGANIZAREA CUIBURILOR PENTRU IARNA


Ing. Ilie CORNOIU, ing. Livin MARGEnTAq Universitatea Vtiinte Agrlcole Cia-Napoca, Frtcultatea de Zootehnie

de

Pornind de la cmportamentul familiilor de albine pe timpul iernii, organizarea culburilor presupune in fapt o CUnowtere profund6 a vietii albinelor, c&reia trebuie s3-i acordgm t o a a atentia pentru ~ 3 1 anotimp hotgritor speciei. Sfir~itult r 6 t a t a1 sezonului activ, aaracterizat succint prin lipsa culesurilor naturale gi scilderea temperaturii exterioare (practic sfirgit de t o h n 5 ) obligit familiile de albine s5 se adapteze la un m u mod de viatit bine cunoscut (,,ghemulU de form5 sfericit sau elipticg care asigurit o suprafa@ minimil la un volum maxim). Pe cite rame trebuie s& supravietuiasc~ ,ghemulu de iernke tn perioada unui ,,repaus'' activ biofizi6logic gi cum trebuie acestea aranjate in stup ? Legat de primul aspect a1 intrebarii (pe cite rame trebuie s5 se mivte ,,ghemu14' de iernare), putem afirma cit numgrul acestora este dictat de ins%$i puterea fiec5rei familii de albine in parte (practic, num5rul de rame trebuie sk. asigure ,,ghemului" de iernare o extindere optim5). Stabilirea cer% a numgrului de rame destinate iern5rii se realizeaz5 cu ugurintg f n diminetile rgcoroase de toamnil, prin ridicarea podigoarelor la fiecare familie de allvine fn ~ a r t e .cind in trecere pukm- observa pkcite'rame este extins ,,ghPmul". Observatiile fitcute $i notate vor sta in final la baza stabilirii numgrului optim de rame destinate k n f r i i pentru fiecare fami-lie din stupin&. Legat de a1 doilea aspect a1 intrebitril (cum trebuie aranjate h stup rarnele destinate iernkii), putem afirma c& operatiunea se realizeaz5 diferentiat, in functie de cantitatea de miere gi repartizarea acesteia in fi&re ram&. Pentru a da posibilitatea albinebr c~nstituite in &hemnl" de iernare sti dispung de spatiu ,,caldU g i hran5 suficiena cit mai aproape, practica oferg, in functie de situatii, citeva modalitilti de aranjare a rarnelor.

3 kg). Central se vor a$eza ramele cu

circa 55 kg miere, iar progresiv spre cele dou& margini, ramele cu cantitsti mai mari (pin8 la 3 kg miere, din care 213 cgpitcitg) (fig. 1). Acest mod de

' Metoda bilateral& se aplicg h situatii norrnale, cind ramele destinate iernitrii mnpn cantitgv optime de +miere (I,+

(continuom in pag.

19)

It

Ing. George MARIAN

Nova tehnologie asigurd estragerea din fagurtl de ponM szd[ s m la*e de 1 aceeagi virstci in numdr de 60 sau 120 agezate in Co~uletedispuse pe o phcll mo- Q bild cuplatci la rama de pontii. Fagurii sint crescuti pe 0 plac& din matwit31 plastic, de &men~tu+-~e.eduse 130/140 mm, imprimatii cu inceputurile celulelor df? albind luc7&fow~:a Unele celule au fundul perforat in dreptul unde, Iprin cuplarea cu nio\ $ bilci, coguletele devin funduri de celule. Ramele cu faguri, in numdr d e patru, echipeazd rame-cadru cu &ni6tra acestma ctse doud pe o fatd. In scazul cregterli mdtcilor in stupul donator de oard sau larve se ageazd o ramd-cadm $i de asemenea $a in stupul cresciitos. Pentmprodvctia de lapti~orse a$eazd patru rame-cadru in stupul donator care sa a s & . , guru Eoraele\necesm mi multor familii trecute in productia de Idiptigor. Placa c z cogulete face naveta intre Jfamilia donatoare gi familia crescbtotwqcele doud familii fiind selectionate $i pregdtite dupd tehnologiile cunoscute. Crzteriile de eficientd economicci, de mat jos, completeazd lista avantajelor metodei evidentiate ,par?iul in revista Romiinia apicolii nr. 511992 la care oc adaugd, in extenso, posibilitdtile de creqtere a mcitcilor, inaintea sezonului activ.

8 B

dinainte cunoscut4i 3 1 pregatitg dupi tehnologiile folosite curent in 'cre$terea milt. .:,;-? :' : : : : j; cilor. In aceasu ram& vor exista, etfel, . .;. -... , 2 / ! larve in v i r s a de c i r d 10 zile $i -ouh de N O U ~ tehnoloeie asiaurg, cresterea mgtcirca 2-3 zile. Rama va -fi imediat acocilor inaintea &zonulG activ ifebruarieperitA de albinele tinere, doici, atrase de prezenb puietului. Cum din larvele mai cgtorilor (trintoriij. ,qy<<.?p-$-;\F;.-7; = .-. . -; . : . * , *1 , in virst8 nu pot c r q t e d t c i , atentia doiI . cl'lor se va Endrepta spre ouhle did cosu1.1. Metodd 62 mijloace de realizare lete depunfnd 1Stptivor d e matc5. i. . . . : . ? ? . + ;,. ,.iit.<Ap~ Frezen+a lipti$orului de matc5 se conSe formeazti ,,pama . incud;tter~~. 'care st& prin vizionare direct8 sau prin deDoate fl oricara ram5 din cele care au cuplarea suportului coguletelor. Cu aceasiagurii crescuti pe sudortul din material ti4 ocazie se stabilqte $i n u m b 1 de phtic. miltci dorit, in functie $i d e capacitatea Rama, necuplaa cu suportul coguletede crestere a farniliei de albine. eliminind lor, se introduce In cuibul farniliei mam5 ougle ' $i eventual larvele supranumerar (donatoare de ou5 $i larve) dinainte de la care lilntisorul existent se transfer5 cunoscutti $i preg3tit.S - pe care se izoc q u l e ~ l o ruidevvor ecluziona ouUe pen-lea25 matca atit cit este necesarl ocupatru viitoarele d t c i . Prin acea5t.S operatic rea integral, cu ou& (circa 48 ore). Dupa eliberarea mgtcii rama se a$eaz% de supraalimentare albinele doici vor 11 ! n rama-cadru unde va sta 7-8 zile. La atrase $i mai mult pentru luarea in c w tere $i h r h i r e a larvelor tinere. sfir$itul intervalului se aweaz8 ramei suportul cu co$ule@ punind din nou matFaptul c5 mgtcile s h t crescute in faguca sub izolator atit cft este necesarg dere regimul de supraalimentare este perpunerea o d o r in celulele cu co$ulete manent urmare cantitiltii mari de Iilpti$or (circa 24 ore). Dupg 2-3 2ile se ridicil care se depune sub larva pentru ca rarna gi se introduce In cuibul unei alte aceasta s5 fie riclicat8 k fa@ fagurelui familii, doic5 (cresciitoare) de asemenea unde se construiqte botca. Rama incubator asigurh" clildura nece* Prezentul articol esta o continuare a sarB eclozion&rii puietuld prin prezenta pe suprafata fagurelui, a unui numar celui apirut fn nr. 511992
- I

--

Snaintea sezonuluf activ ,


> &

. . b

"

.L.

..,L~..:..

- larva nu se ridicl d e pe stratul de l&pti$or acesta fiind extras prin spatele botcii, dupl decuplarea suportului cu coqulete $i filtrarea printr-o pin25 de naylon ; este eliminat inconvenientul & impurificare cu resturi d e cear3. i ~ Alte . aspecte generule gi efecte cuantifificabile comune 4.1. Rama-cadru are prin constructie posibilitatea folosirli fn mai multe scopuri : hranitor pentru stimulare, siropul n faguri care inConjoari rafiind turnat t ma cu larve ; - ram5 cltiditoare pentru productia de cearg ; - crescgtoare de lanre p h t r u produsul apilarnil ; - ram5 de magazie sau rezerv5 de hranl pentru fernare. 4.2. h productia de lilptigor i i la cr&terea m5tcilor nu se folosesc botci ;a$ificiale confectionate din cear5 albinele construiesc singure botcile deasupra larvelor. 4.3. Tehnologia este simplii, tqor d e 11. Cu privire la create7ea miitcQo7 in aplicat chiar d e d t r e apicultorii cu mai sezonul activ putin5 expetienfl. 4.4. Riscuriie datoritg fenomenelor mePornind de la faptul c5 in sezDnul acteorologice sint reduse $i pot fi evitate. tiv alMn&le mjnstruiesc botcile pe pirule 4.5. Productivitatea muncii cre$te d e laterale, ale ramei normale cu predilec2-3. ori. tie la virful fagurelui, fiind isigurate 4.6. Materialele folosite sfnt deveurile conditiile de clidurti. noua tehnologie din material plastic u$or ae procurat $i prevede fntroducerea In familia doicA a la prewri avantajoase. unei rarne care contine numai ou5 de 4.7. PIHcile suport a v h d imprimat in2-3 zile. Suportul co~uletelor se cupleaceputurile celulei de albine prezins rezii la-ram& avind fagurele crescut vi nu zistentl maxim& ~i fiabilitate mare (pot la o ram& port botci. f i folisite timp indelungat). Conditiile de luare in crgtere $1 h r l 4.8: Consum redus de materiale pentru nire a lawelor fiind acelewi ca $i la capBci (circa 50 gr./buc.). pitolul cregterii mstcilor inaintea sezonu4.9. Noua tehnologie se poate aplica inlui activ. dustrial & stupinele mari. De remarcat faptul cii mgtcile crescute 4.10 Recuperam investitiei pe tipuri pe fagure beneficiazii de supraalimentaplgci suport ~i destinatie in productie: de re ; aga se explic5 cum fn botcile din care - pentru productia -de I s p t i p r circa au eclozionat mltcile se ggse~teo canti15 zile (5 cicluri de productie) ; tate mare de lilptigor. pentru crevterea mhtcilor timpul de recuperare nu prezintii nici o semnifica111. Cu ptivire la producerea liipbi~orului tie (din punct de vedere practic) dar se d e matcll poate evidentia ci~tigulnet in conditii d e , 3.1. Randamentul -cre$te cu 12-15/0 dacompetitivitate care este de circa 9.000 lei toritii posibilitlltii d e a alege l a v a care, pe o singur5 familie cresc5toue intr-o in totalitate, 'au aceeagi virsta (pPnti fn lyn5 (s-a inclus-timpul de maturare, im. 12 ore) $i In poziva natural5 a$a cum au perechere $I fnceperea depunerii ou5lor ; eclozionat. - anual ci~Mgulnet poate fi de 45.000 ' 3.2. Extragerea Igpti$orului se poate face $ luna marlei de l a o farnilie (incluzind . 4 prin centrifugare care asigura : tie).

mare de albine doici gi prin cgldka kdiat.5 de cele w e larve, surori mai mari, care fnconjoarii celula. 1.2. Avantaje : Crgterea mgtcii se face din stadiul de ou $i sub control. Asigurarea hranei tn regim de supdimentare. Devansarea sezonului activ cu circa 30 de zile aslgurii crevterea anualh a numHrului de mstci cu circa 25%. Obtinerd d e roiuri timpurii pentru csegterea etectivului familiilor de albine, farnilii ajutgtoare pentru sporirea productfei de miere $i valorificarea culesurilor timpurii, valorificarea ca atare .prin vinzare. Obtinerea de mgtci fnaintea sezonului activ eliminii cheltuielile materiale $i irosirea de, materlal biologic in cazul iernHrii mgtcilor in afara ghemului. Punerea c5p5celelor de protectie a botciloc se face cu o zi dup5 ievirea al. binelor din celule (in a 22-a zi de la ponta pentru albine sau in a 14-a zi de la ponta f n co$uleb pentru match) astfel c5 este eliminat pericolul de a deteriora pu: ietul albinelor care inconjoarl botca.

a d a m e n t de extracve* maxim ; -r conditii de perfectii igieng ; -

'

t. ,3; ' ,
c ,

NOTA :
mlculele

zizote.

olnt . lnformatfve acestea filn r d fnjluentate de preturile la- produsele rea-

CONSTDERATII ASUPRA VENTNULUI'DE . ALBlNE


,

Chim. IuHa AGACHE Institutull de Cercetare $1 Productie p e n h Apiculturil


3 n ~ n ~ n Toti apicultorii $tiu cd albinele f o a ~ t etinwe tru tnteapd, glanda lor de vein nedevenind funcfionald decit dupd rnai multe sdptdmtnt de viafci in stup. Jeninul lor nu capgtd intreaga tozicitate dect dupd prtmele zboruri fcicute pentru apdrarea stupului. Lichidul care ftece 3n canalul din centrut glands-ce venfn are o lcompozitie asenacincitoare (comparabild) cu eceea din haolimfd. El confine mici molecule de glucozd $1 fructozd, de aminoaefif ,'gt de fosfoli?ide tnsd cu cit se apropie de centrul glandei de venin el se concen6reazd Z n mo 'ecule active p~odusede celulele secsetatoare : - I - mici molecule de amine ca histamina; - molecule mari de poltpepticle toxice ca meliffm, a p a m h ; Bnorme molecvle de enzime ca fosfolipaza A2 ~t hfalu+onCd~z&. Moleculele active din veninul de albine au aeiune conjugdtd * # s i n e w wtindu-se spune cci d e re completeazd , q i se conrolideazd unele pc altole provo: clnd durerea intensd imediatd $t irltafia violentd $i prelungitd care c~nferdOnleGturilor de albinii eficacitatea defensivb. A..anno e r n n . e r y =

0 0
0

Venlnul lfchid Compozitia lui este : - 4 pPn5 la 8% componente volatile care dau veninului mirosul s5u excitant $i provocator pentru albine ; - 1% iso-amil, compus care fn aceeagi m b u r 5 se afl5 in feromonul de alarm%, recrutare $1 atac; apg ; 6 pin5 la 8% componente organice ei s5ruri minerale care dup5 waporare dau veninul cristalizat (uscat). Veninul uscat (cristalizat) Compozitia pondera15 a veninului crlstalizat sau uscat a fost precizata prin lucr5ri publicate Intre anii 1970 $i 1990 de Bousquet $i colab., Habermann, Kreil, Connor $i alp cercet5tori. Micilor molecule provenind din hemolimf5 li se anexeazl cele de a n i n e toxice ca histamina (1 ping la 2% din veninul uscat). Ele sint responsabile de reactia inflamatorie local5 din urma intepgturili. Veninul de albine uscat contine 50 pin5 la 60% polipeptide toxice, melitina fiind polipeptida cea mai abundentg. Ea reprezint5 jum5tate din veninul uscat. Actiunea sa biochimic5 este puternic5 : ea atacti peretele celulei, dezorganizeaz5 structura chimic5 prdectoare, prea5tind de asemenea actiunea fosfolipazei A? care vine s5 des5vir$easci procesul de deschidere a membranei celulare $i in final de a omor! celulele atinse. Melitina este livratg de glanda ge venin sub form5 de promelitin8, unde, atita

--

timp cit albina nu inteapg, f u n c ~ i l echimice responsabile de efectul toxic, situate la cele 2 extremitgti ale moleculei de melitin& sPnt acoperite iar restul blocat $i inactiv. Apamina este un neuritoxic foarte puternic capabil de a t r e e barisra hematomeningeal&, sau altfel spus de a e i o n a direct pe celula nervoas5 a persoanei fntepate. Ea este din fericire produs5 in cantitgti foarte mici $i nu reprezint5 decit 2% din masa de venin. Veninul de albine contine mai mult de 30 de enzime identificate, ceie mai importante fiind fosfolipaza $i hialuroniFosfolipaza 6 completead actiunea me1,itinei provocind ruptura membranelor celulare -$i moartea celulelor atinse. Hialuronidaza se comport& ca un factor de difuzie a moleculelor toxice de venln. Toxicitatea venbnulu( de albine Veninul de albin5 este o arm5 defensiv5, cu efecte toxice $1 dureroase ; la cantitgti egale el este de 20 de ori mai putin toxic decit veninul de cob&. (doza mortal5 pentru un voarece este de 0,4 mg venin de cobr&/kg goarece, iar pentru veninul de albini4 de 2 mg venin de albln5Fg soarece). Componentele veninului de albini4 se potenteazl, se intensificg $i f$i completeazil actiunea feciproc (la lcantiati egale melitina sau apamina utilizate izoht sint pe jum5tate mai putin toxice ca in venin).
daza.
\

'

APICULTURA

- ECOLOGIE

Cunoaqtetea ecologiei ~icom~ortantentului albinelor fn sprijinul ocrotirii lor, a1 unei producfb bogate
Biolog Aarel PAPADOPOL

I n numerele precedente ale revistei 'Romania Apicold (nr. 8-9/1992, a m f&cut uncle considetatii privitoare la mnoa$terea co?uEitiilor ecologice, $ m ia i ales a relafiilor foarte complicate $i dariate de la o zonZ la aZta) n albinelor c u f a c t d i ecologici (adicd a tuturor influenfelor ce se manifestd asupra albinelor f n ffew?e.&c Zn care.trdiesc, precum $i ~ 0 1 qi ~ 1influenta albinelor lasupra diferite& elemente ale nediului 107 d e v*). Pentru a face o apiculturci profitabild, care sd aducd satisfactii sub toate aspectele ,atit ca ptoductie apicold (miere, cearii, %polen,propolis etc., chiar $i wenin de albine), dar $i realizarect - unm- Wtonii (familii) puternice d e albine fin fiecdre stup, paralel Cu Onmultirea acestora, lcerintele sfnt multiple. I n general laceste ,cerinte istnt bine cunoscute de apicultori, m a i ales de cdtre ce.i experimentafi, dupd un gir de lani d e practice, dar rdmtn tncd destule aspecte )care trebwie avute fn vedere pentru a lajunge )la cdle m i lbune rezultate. I n cele ce urmeazd v o m incerca 82 prezentdim o primti parte dintre aceste aspecte, d e fapt relatii $i intelrelatfi dintre albihe ~i factorii ,de mediu pe cit de numeroase +i de interesante, pe atit d e utile i n prncticarea apicuZturtl.

Alblnele actuale (w me!lifica L.) din Europa, n-au existat de la imeput E n toate zonele conbinentuluz. A$a c u m se consider&, aceste albfne sknt otiginure d i n ~sudul Asiei (India), unde qi f n prezent triiiesc specii siilbatice, d e unde s-au extins - i n ~ e c u r s u la multor mti de ani r $i 'fn iEuropa. La inceput n vt.emurile oamenilor preistorici (Paleolitic, in zonele ei s d i c e , Unde >sea f h u B care le-au descoperit $i nu jolosit mierea lor dulce, scoasd din scorburile arborilor - aga c u m dovedesc unele ,picturi irupestre ( d i n pegteri), gdsite E n Spaniu, ~ e p r e z e n t f n d adunarea mlerii ; ca $i rnumeroasele figuri, de m i tirziu, giisite E n Egiptul antic. De atunci, d i n wremurile oamenilor preistoriei pin6 astiizi s-au petrecut smulte schimbdri pe suprafafa Pdmintului $i a Eurwei, d e climii, d e vegetatie ,de configuratie a apelor: Ne referim la perioada Cuaternard, cu ,multe schimbiiri de climci, in apecia1 dataritii glaciatiilor, a c l i m t u l u i rece, intervale Z n care mare parte a Europei a jost acoperitd de Qheturi $i ziipezi, lalternind ,cu pwfoade m a i calde (interglaciare), dupd care au dispdrut multe plante ~i anirnale de climii rzce, sau unele s-au setras spre zolaele polare actuale. TTepiW c-a stabilizat flora _$i vegetatia (totalitatea plantelor) ca $i fauna (totalitate6 animalelm-) actuale, "zntre care $i albinele, owpiad noi zone d z trai, tot m i nordice, tn stare sdlbattcii, viefuind fn scorburi $i alte goluri (nQe), de unde a u fost culese da inceput produsele l o r ; 6ar apoi, treptat aduse ZEngii locuintele Oamenilo~,fnfiripindu-se primele crescdtorii de albine primitive. C u timpul ete s-au adaptat conditiilor de rviatii d i n diferite zone, conzlitii care variau d e ,la an loc Ia altul (climat, vegetatie, hranii etc.), ceea ce a dus desigut $i la aparitia u?tor modificiiri in aspectul, strwtura gi comportamentul blzferitelor populafli de albine (popullatia este alciituitd din fntregul efectiv de colonii sau familii, de pe o anumitd fntindere, dintr-o zon6 geograficd cu o a n u F t d caracterkticii, dupd ctimd, altitudine, vegetatie etc.) Aceasta a dm la diverszficares atbinelor, ,haParitiu unor subspecii, rase geogtafice gi tkpuri ecologice (= ecotipuri), acestea din urm6 determinate tocmui de conditiile ecologice f n care s-au succedat de ntilenai nenumiiratele ' generatii !ale acestei specii. Dar asupra acestui f o a r t ~ complicat $i vast subiect din evolutia albinelor in timp, pZnd E n ailele nmstre, v o m reveni nuai pe k r g intr-un numdr viitar.

AceasM strdveche ffzdetetntet7e a stup&+ftuluj ( @ a , t e t ~ e t tae bins de Ip g e n n l n n Apis, deci eultura atbinelor), moptemitd pi lo mi din *trtl$ mogr, de mii de nmi, a acumulat o bogatdl expefientd. ExpepienM acewta ins&,-% Q s-a transnis Hndl in Itfmpuri aprophte prin viu grai gi prin practlurrea stltpd- 3 Q ritului de cdtre 9nerii crescdtori aldturi de cunoscdtori, incluzfnd #i realizaree>& $ stupilor, a uneltelor ipi accesoriilor mcesare. Demult cdrtile erau rare, tncft a b b $ Q in ultimele secole 3-au dspindit m i mult cunovtintele scrlse, de +in prac$ tic. In prlvinta mnoa$terii amcinungte a ~ i e f i ialbinetor, a capacitafat Eor de Q oricnlcre, a rolului diferitelor orgcsne, a compozitlei produselor lor, a aspectelor ecologice etc., acesten sint de data n v l t mi recentd; cercetdrile cele n a f a v o - $ $ fundate $f COmplexe, cu rezultate unewC uimltoare descoperite C n comportumen$ tul albinelor, apartinhd acestui recol XX, &torit& Ji evolutief tehnicilor corn- # plexe, optice, electronice etc., folasits in aceste ,cercetiiri. Nu insbtcim asupra Q lor, multe asemeneu aspecte deosebit de interesante ~i instructive, aZ&turi de a evo~ufiai3toricd a ~Wpbritului, de foarte mutts Sndmdri practice, utile & $ C moderne, a u apdnrt tfn revistdl gi In diferite manuale #i bro,wri editate de Asoclafia C7escdtorilor de Albine din Rodniu. Revedm decj la unele probleme #t \ , 3 aspecte ecologice ale albinelor mastre. - ~mrun1111rn~Ib!!* ,wllll~~l~l~lllllllfll~lml~

'

Relavile ecologice ale albinelor pot f l considemte, in Xniii mad, sub dous aspeck. Pentru crescitorii care au stupi mai putimi $i, mai ales dacs acgti stupi sint statiomri, deci mentinuti In acelwi loc permanent( sau deplasati foarte aproape In a c e q i zoni), in cuei cu vegetatie $1 flori, in livada casei etc., relatiile ecologice ale albiaelor vor ti mai restrfase, limitate la swtoarele in a r e zboar5 pentru hrani4, devenite bine cunoscute, conditiile schimbfndu-se mai ales din punct de vedere sezonier (in sucsium% anotimpurilor) $i intr-o m k u r i mei m e sau mai mi&, h functie de conditiile olimatice $ meteomlogice anwale, dlferite. de la um an l~aa I t d (socatit p e n m o peribadB de m i multi mi). Pentru stupilritul pasbral, care se practicg pe scars destul de largi, situaticr este m d t m i complicat&. In acest caz apar rnai multe aspecte $i o serie de modificgri a relatiilor ecologice, legate de wnele gi sectoarele In stupii in decursul care sint arnplasati slstemului pastonal. Am mentionat In articdele a n t e l i m e despre ecosisteme, despre biocenoze $1 despre niqele ecologice. Curtea $i grBdfna unei gmpod5ril i n care exist5 gi m grup de stupi stationari, reprezintB un ecosistem mtropic (amenajat gi locuit de oameni), iar stupii repreziats nigele ecologice ale familiilor de albine. Ele cunosc sau Pnvati In scurt timp configuratia tntregii zone, deplsteazi toate sursele de hrang, se adapteazB la toate celelalte conditii ale biocenozei respective (in care aspectele nu au variatii f&e importante, sau dac3 apar sint de wurti durats); $i i$i desfagoetri activitatea m intervale relativ constante, care se modificg odatg cu modific3nile sezcmfere $1 influenwti de conditiile climato-meteorologice anude. Desigur, ca pesk tot, albinele intr5 In relatii chiar fn 1 stupilor stationad ou foarG m l @ Paet013

ecologici (mi medi.ulul hicotnjurlbor), ale& tuiti din elemante abiotice (f&r& via@) ~i biulogice (tobhtaba florei gi vegetatiei, deci a plantelor $1 totalitatea faunei domestice $i sPbatlce, deci a ~ ~ l e l o r ) din intregul sector En care-gi d&Qoar& activitatea $i i$i advni hrana. Referjndu-se acum la stupliritd pastoral, indiferent de num&rtnl sturdor care s k t deplasati in diferite seetoare, spar o r&e de aspecte deosebite. Prirnul a t e manipularea $i tramportul t stupibr tn noul 10% care, i n toate cawrile difexi m a 3 mult sau rnai putin din punct de vedere ecobgk (oa ecosisteon $1 biocenoze) de locul initial. Alt peisaj, alte asocieri de plmte, alte conditii abmwfeflite, alte campmente ale faunei (mimalelor), m i ales sfilbatice. Acestea, dupB cum sint noile sectoare : de liveai, de cu~lturiagricole mai unif o m e sau mai heteragene, de zone viticole sau mixte, de p&duri diferite tau, de zone acvatice (luad de riuri, sedoare lacustre etc.) ; in multe cazuri loourile de \ a m w a r e se pot Invedna cu mai multe categarii de astfel de ecosisteme $i biocenoze. Un alt aspect e-ste 'pi mudificarea dc altitmline h unele cazwi. In toate aceste sectoare exist6 gi o w i e de alemente comme (plante ~i mimale) dar pi -multe diferite. I~mporttmt este s i cunoa$tern ~i s3 intalegem dt mai bine, pe l i n e camcteristicile emloglee ale diferitelor sectoare (ecosisteme gi Mocenoze), care urmeazs s& d g u r e mnditiile de viatti temporari (pentru intervalul clt dureazl mentinema stupilor fn locul respeotiv), starea sf comportamentul dbinelor In aceste faze. Manipdarea $i t m s p ~ r b u l stupilor detenming cu certbtudine o stme momal3, un gen de sbess, care made d a t g cu amplasarea stupilor l~nn o d loc stabillit. Umeaz5 o fazg, cu o durht5 ceva mai lb@, de adwtare la noile c o n d i ~ : i dmruri de r m o q t e r e $i acamodare CU

noul peisaj, depistarsea surselor de hranh (nectar, palen), de substante acwsorii (ccringonente ale propodisuliui, dim surse foarte &Yerite ; $i mma vegetalh $i cea anirnaalh), care necesitg - dup5 faza de transport - zboruri multe $i vardate, uneori rnai lumgi pentru areast5 adwtme. Probbil c5 majoritatea apidtorilor experilmentati au remarcat aceste aspecte $i conupartamentuil albinelor, poate $i d u m b dB adapbre la noile c d i t i i ecolo&ce. De accennenea, au putut constab, dupii dte zile de la ~ 1 ~ r stupi,lor e a a inceput un cules intens, deci eu fost depishte de 'c5tre albine s u m l e d e r n a i bogate. Poate .dad s-au f5ru.t observatii m d m 5 nuhite, s-a putut.,co~~bata $i.distanl@ maxim& la &re se' dmlas8a~5albinele. urmind d k e c m e lor de zbor. S h t l m r i foarte importante, c5ci, dm& sursele cele mi bune de k a n & s h t la distante ma^ mari, numkul de drumwi f k u t pe fiecare Iucrhtmre cdeghtoare va fi mai rnic pentnu unitxitea de timp '@? or& de ex.) deci $i pmducti~de miere, polan etc. De aici se desprind dteva d t i i esentide : 1). cercetarea prealabillg a termului In vederea m p l a 5 r i i stupilor, pentov ca gutsele de hrand s& fie cit mi apropiate ; 2). de asemenea, aceste surse sti Pndeplin m & conditiile necesare de calitate (s& nu fie pduate, tratate cu insecto-fungidde ; sii nu fie apmape de trasee rutiere foarte frecventate, circdatia intens& fiind $i ea poiluant5 (waif, gaze ek.) ; sil nu fie a~praupede instaltii industriale ce emma gaze, p u l M etc., care au efecte aswra vegetatiei gi indirect asupra hrmei albinelor &i a produsdor lor ; 3). s& se evite locurile fn care eventudii d&un&tori,de diferite categorii ' unele insecte, b r w t e , rwtile, unele calonii de pSrsgri (mai ales progorii) gi mamifer6-roziltoare, sint mai nmero$i $1 a r p u b afecta stupii cu alBine (a se vedea $i articolele aphute E n revktil legate de acqti factori ecologici). Am rnai subltniat anterior c5, fn situatia stup5rituaui pastonal, albinele 6i nQele lor ecologire (=sbupii), nu fac din biocenozele En care sfryt m a t e . In cometin@, ele trebuie, nu numei s& se adapteze aoilor conditii c m m argtat - reprezentind un consum de energie h p&, ' dar trebuie s& &c& fats unor noi factori ecdogid, vegewli $1 mi ail- animali, care le pot aduce daune. Deci, pentru munca lor ImigftloasH, pentru d t g t i l e deosebite de orientare, de selectionare a hranei, de acumulare a greti&or produse apicde, cu abitea fo1osimt.e T n prezent, dac& dorim sii le obtinem h cantitsti d t mai mari, cu arome $i cditA@ superioare, trebuie sg asigwilm conditiile n e P n mhuri maxim&. Aceste cmditii sint reprezentate de factorii ecologici pozitdvi, favorabidi,

care impun i$np r h u l , r l n d o bung cunoqtere a lor din part- 8picultmilor. Tirebu~e s A ajutsm, de fiecare dat5, integrarea albimdor in noile biocmoze i,n care le plas&m, ceea ce se &izeaz5 prin c&utarea locurilor celor mai favorabile cu cerintele lor, pentru a f i r&qd&tit&din plin gi munoa n m r 5 . Pmtru lnai buna btelegere a unor aspwte $i conditii h care lalbin d e asigurh proourarea hrmei gi a celorl d t e substm+ ce Qlc&tuiescproductiile lor vom ~ r e z m t aciteva exemple. Se a u n m gi din ManWhl apiurultorului, c5 agaratul b d a1 akbinelor (lucrAtoare), format din mai mdte piese, se cwMtuie Pntr-o ,,tromp5" de cca. f 3 7 n u n lungime, cu care suge nectarul din oupele filorilor. Deci pentru a putea prelua nectanil trebuie s5 ajmgh la el ceea ce nu e s k poslbil la toate florile. La aceash se rnai adaugs $i fapbul c5, milte flori eman5 n e c t a d la anumite we, iar albinde le viziteazg la acele ore din zi. Se $tie, de a s m e m a c5, dulbi'nele pot r e c m ~ t e nectarul 18 un nuan& de sptxii de pMte cu flori, ins& exist5 o serie de plamte cu flori caracteristice, numite ,,florile albindor" mu ,,floriile (plantelor) melifere" mai ales dim W l e Labtate, intre care sahda, m e n h 8.a., apoi Scrofularicrcee, intre care lumtn5rica, gura leului, degebml, $.a,ca $i alte g m w de plmte, la multe dli'ntre de, odat& cu absorbirea nectarului preicau gi polenul. Un e x e ~ l u tipic este dsut de salvia m m 5 , in timp ce introduc trompa h cypa floralti, ankrele care poartli pulerml, le ating w u l $i-$i s ~ u t u ~ polenul. ti T W n d din floare in flvare, akhinele asigurii $i pohizarea acestora, actiwitate CQTe este d-ebit de importantg, nu numai pentm plantele din p&$umi, din cdtunle furajere,xci $i pentru mulk alte plaate utile, inclusiv din llvezi etc. Locwide de 1 aprovlzjiomre ale albindor sint foarte numroase. Prineipalul aspect, de fapt o conditie esentiali3 ~ e n t r uasigunarea unei h m e abundente a albindor $i implidit a we. p r d c t i i mari de miere, polen, propolis $i ceerlk, este mai ales in sttupilritul m o r a l - aceea de a amplcsa stupii E n locurile c d e mai bme, precusm $i la timpul potaivit a1 hfloridi plantelor respective. Mia1 pot intervemt o sexie de factori ecologici abiotici, fiaici, cKmici, chiar oind stadiul inflorirblor este fsa4rk favorabil : vfnturi, chiar furtuni $i ploi intense, sau tmperaturi riidicate $i seceth, care pot 'dirninua gi deteriora surwle de hranh. Apoi unij fwtori polluanti : pral, caTe fmbicseyte florile, unele noxe a b e de vint etc., unele trakamente contra unor d&uh&tori,la fel nefavorabiile. Ceam arlbbinelor este un produs deosebit de important, fir5 de care n-ar putea clmi fagurii. Ceam, m i bine

zis cemnile ( c h i dnt de nmi m u l k catego&) skit simtetizrute din mharunile din

miere, duph urm5toarea formul& simplificat& : mharmi cearh f O2 ( a d i d 2 atomi de oxigen). Se consider8 c& oxigenu1 demjat ar contdbui la metabolism1 insectelor, a fernelelor, care ingreuiate de cearii ar avea S n acest fel wurat5 respiratia. Producfla de cear& este foarte intens& la lucrstoarde tinere. Dac& avem in vedere c& pentru 1 kg c a r 5 a t e necesar mh5rul din cca. 6 kg miere, este q o r de Snww efortul albimelor, precum gi economia de ceara pe care o fac in constructia fagurilor, o ,,imventiem a lor, cl5dind cu cei 6 pereti a umei celule, cite un perete (comun) la inc& 6 celule. $i propolisul este colectat de pe p l a t e , elcgtuit din subutante - r&inoase, hpicioase, diferite de l t a , $i producerea lui este la o mnZi la a legatii de perioadele aparitiei acestor substante (pe muguri, la baza unor inflorescente, pe mmuri etc.) c a gi de um fel de specidizare a unor albine, mai virstnice, de a-1 culege $i a-1 prduwa. Revenind la miere, priacipalul produs, cel putin ca volum, cum se $tie este de dou5 feluri dup& surse : vegetal5 $i animal&. Cea vegetal5 este din nectar; $i, drln mund vegetal6 ; mierea de man& poate fi $i din man5 animals, sursa de baz5 fiind alc8tuith din excretiile unor insecte m5runte, cu foarte numermse specii, numite in general pureci $i pMuchi de plante. Sint imecte d&un&bare, combiitute prin dferite metode ; ele absorb mari cantit5ti de sucuri din plank pentru a-$i asigura proteinele necesare, sucuri bogate in zaharuri. Sucurile aaharate excedentare sint eliminate, fiind mult cgutate de furnici, care le preiau adesea direct. Dar acest suc este depus $i pe frunze gi r m u r l , unde insule lucioase, acea se usuc5 formind ,,rot15 de miere" culeasa de albine. Asemenea pgduchi de frunze tr5iesc des pe conifere, farmind barn productiei de miere de man& de pin $i brad, cu calit5ti foarte bune. Asupra acestui subiwt vom mai reveni cu amsnunte in alt articol. Din cele prezentate se poate remarcn multitudinea de aspecte $i conditii ecologice, de relatii gi intemelatii ale albindor cu factorii ecologici (de mediu), atlt de variati de la o zonB la alta, d m care pot avea variatii $i datoritg conditiilor climato-meteordogice muale, ba chiar $i variauilor datoritii scMmbirii feluritelor cwltu:.i agricde Gn aceeavi zong. Toate acestea impun o bun& documentare din partea m c h t o r i l o r de albine. Este bine s& aib& un m l e n k a1 Enflorinii diferitelor plank c&vtate de albine, cel guvn diln zonde $1 sectoarele h care slnt

tillhuti bi itinerati stupii cu ocaalh stup&ritdui p a s t o ~ d . Gunoegterea coriditiilor, antiupat, dm lacurile in care vor fi emplasap s h p i i in timpul pastoFaldud, lucru ce se poate realiza $i prin isnfoxvn&I? reclproce Entre apicultori. Pe ling5 toate aceste aspecte este necesarii protejarea albinelor prin lngrijirea corespmz&toa~e a stupilor, fiind luate m h r i pentrv integritatea lor (repararea, ourhtirea) ; protejarea $i controlarea pe tiunp nefavorabil (vinfmri puternice, p h i torentic.de etc.) ; evitarea locurilor In care s-au f&cut tratamente fitosanitwe (comhteri de d5un&tori feluriti), cu insecticide, fungicide $1 in general cu pesticide, care pot avea repercursiuni - toate acestea asigurind cantitativ gi calitativ productiile apimle scontate.

BIBLIQGRAFIE
BLAISE (J.), BLANC (M.), CHERBONNIER (G.), DORST ( J , RENOM DE FRANCE, ,DE LAPPARENT r(A.F.), PAULIAN (P.), VILLIERS (A,), 1970 Le grand livre des animaux. Paria : p. 8 A. GRASSE (P.P.), 1951 Trait& de Zoologie. tom 10, fasc. 2. Paris : p. 1228. PAPADOPOL (A.), 1992 fn sprijfnul pzevenirif p i combaterii unor ddundtori la stupil cu albine, pe baza cunoa$terit relatiilor ecologice. I gt 11. Romania aplcold, Bucuhqti : 8, p. 10-12; st Q p. 13-17 $1 20. WIGGLESWORTH (V.B.), 1973 La grande enciclopedia della natura. 8 La vita degli Insetti. Garzanti : p. 9324.

* ** Manualul apicultotulnci,
VI, Bucuregtl p. 9 ; 155-159 212-214 ; 255-257 ; 281-315.

1986 ed. ; 1193-194 ;

'

PRO APICULTURA

- PRO PATRIA

AL XII-LEA SIMPOZlON NATIONAL DE ISTORIE SI RETROLOGIE AGRARA A ROMANIEI


Ing. Eliaei TARTA

h t r e cele 9 secvi ale simpozioaului, Sectia de 3storie a qicultunii $1-a desfitgurat lucr3rile mperat in sala de conferink pe parcumul a d o ~ & ~ e d i n k ,moderetori fiind la inceput dl. ptof. Costache Patu viceprqedinte al A.CA, g r q e dintele sectiei $i ulterior dl. prof. dr. l o w Cfuta din Bacgu. Partioipanti k lucrgrile sectfei 'gi comunicgrile prezentate au f a t : ,$e poate vorbi despre agicultura din ,Basarabia evului mediuN $i respectiv ,,Epilog. la studid isltoriei apicurlturii din Moldova a l u i niediu" avfnd drept autarl ~pe cei d o i citati painte ; d-na Mihaela Setban, director a 1 1.I.TJE.A. APIMON-DIA gi Pregelinte ale Comisiei pezrllmnente de fflorh melifer&~i polenime a APIMONDIA ; d-nii : ing. Aurel Mdlaiu, director aJ I.C.P.A., viceprqedinte a1 A C A . gi prqedimte d e onoare a k Colegiului de -rd&cve a revistei noastre, ing. Eugen Zorid, searetar a 1 A.C.A. ; Ntcolae V. Ilie@u, membru in Cons'liril Nation& al A.cA. cu o ev-re: m&eului dr, Alexandtu Chplea Sn utilizarea $1 valoritkarea apiterapeuticil a prbduselor &picole" ; ing. Valer Lupdan (Tg,Mure.$ ,,Forwe naturii $i albinele" ; Vastbe Popescu, vicepreqdfnte a1 filial& Bamt a S.IR.A,R. - ,,Starea apiculturii btinatene la f l q i t d epocii feudale'' ; prof. Ing. Oc-

'

,,Lporw

tau Vttcu (Bac&u) ,,Stupina ckkinarului Gheorghe M n o v i c i de la Ipotevti, sure& de inspiratie pentru poetul national" ; prof. Emilra fi Marin Popescu-Dimlesw (Bhlcqti, Vflcea) - ,,Repere ale istoriei apiculturii vflcene" ; Mihai Befliu (Chi~ingu) ; Ion Arion (ChlginBu) - .,Apicvltura in Republics Moldova" ; biol. Paul Bucatd, s6cmtar gtiinpfdc a1 1,CP.A. - ,,Reanus Begnescu - precumck a1 stuparitului rcunPn& mdaera" ; TibMu Corb, secretar a1 Filialei jude$ene A.C.A. ' H u e doara ; dr. Aurelian Enciu, prqedinte a1 FilideI judewne A.C.A. IQi, $ d u l statiei zonale a p b l e Moldova,, In pri,ma zi In slectia d e istorie a 'apiculturii au fost prezentate doU* cohuniciiri iar in ziua urntitoare alte opt. D h u tii~leau relevat ,hmjoritatea vorbitorilor un spirit deschis, franc $ comprehensiv hsistindu-se aswra seriozitgtii decumentHrii gi rigurozitgtii elabartirii' comunicirilor. fhca o data din referatele gi m u n i cgrile prezentate, din interventlile participantilor s-a vgdit ci4 dintotdeauna istoria Romhiei s-a imemilnat organic cu istoria apiculturii. Stup&ritul - a~e86t5frurnoasA gi milenarii fndeletnicire a locuitoriaor spatiului Canpato-Pontico-Dunarean, un teritoriu generos dhruit de burnnezeu cu o florg bogat& E n nectar $i polen - a

11

reprezentat o component8 m n f A 'a precrc~~killor unor harnici $i priwputi gospohr,i, iubitori ai ,&binelor. i 0 problem21 sau o problematic21 -&re twneaz21 de mai mudti ani este aceea a elabor5ii ISTORIEII API.CULTURI1 proiect diseutat $i rasdiscutat cu prilejul slmpozimnelor ,mterioare. Din p&cate nici cu aceast21 ocazie nu s-a aj'wns a a o solutie urrmhn acceptat21: Poate cB t i 1 un bun sf5tuitor - s 2 1 aduc5 din partea actual'ilor $i viitorilor autori date noi $i intermante. Dar a .tllmiTua sline die o 1qcrare asupra c21reia toti sfnt d e acord c 2 1 este aportm& $i necesm& nu ni se palre o conduit21 oonfom5 cu menirea Sectiei de istorie ,a apiculturii a c21rei vocatie rezid21 din EmQi denumirea ei. In sflrgit, a w ca $i cu dte prfejuri r e d m t i ~ a reti,nut ,pentru publicare cele mai interesank $i reuqite comunicki, ecestea u r d n d s21 vads treptat lumina tiparului. &a cum cititorul aten% m a t e constata chiar E n n m e r e l e trecute am pu.blicat unele dintre ele ~i se-ntelege c 2 1 vom con-

Mnua.
'

Legat de excmii*le ttenmatice aferite de organizatoni se cuvin amintite m b a r dteva diatre traseele celor Wei zile. M e l , fn prima zi druunetiiile au cuprim Parcul dendroIogic din Sirmeria, Bisericib d'in SWei $i D e w Ononumente Istorice dahate rsec. X'IJ), Statiunea d e cercetare $i p r a u c t i e pomicol21 G e ~ g i uiar in ur~n21toareledou& zile : Muzeul Aurului din Brad, Biserica $i mormintul lui Avram Imcu d'i'n Tebea, cklstelul amine$ti'lor, satvll de n q t e r e a lui Cr,i$an, Ulpia Traban a &,rmizegdusa m p i m a Daciei Remane

. P e t e 'tot garticlpantii la viziteile de documentare au primit explicatii aun21nuntite de la angajatii ,MuzeuZui judetean din Deva sau de la muzeografii din localit%tile amintile. I n h b a r i l e qi discutiile au i n w e i t efortul. d e infomare. Fiecare gopas a p e m i s lmbog21tirea cmo$tintelor de istmie national& din aceasti% vatr21 str21bun21 de oivilizatie mullti,milenar21 care se ccmstituie astiizi ca o adev21rat21 cc~noar21 a trecutului. Vestigible arheologice $i istorice din traseul excursitlor ilustreazg elocvent perenitatea samOnilor i w cunoagterea la f a t . locului a trecutului nostru a detmmiaat fn sufletd $i cugetul fiec5ruia h5lt5toare momente de autentic p a : trotism, de iubire d e neam, d e veneratie pentru strhrnwii n q t r i . Ca o concluzie dm21 fncheierea lucr& .rillor Sectiei de istorie a a p i d ~ t u d i se poate spune c5 restructurarea pe toate planu~~ille a societ5tii rom$ne$ti, survenit21 dupg anul 1989, presupune cu necesitate $i din partea celor care se apleac21 cu . r&bdare ~i talent asupra t'recutului apiculturii o abordalre ~iiguroa621 $1 o interpretsre cinstit& $i r e s p o ~ b i l 2 1 a faptelor gi fenomenelor, abordare care, in primul rdnd trebde s 2 1 raspecte adevgrul istoric. DispLrfnd constrhgeriie unei Ideologii totalitare ca $i teama de cenzurti, exist5 acum t0a.k mnaivi,le e l a b g r i i +i pmmovgrii mr a aucrari vaoroase gi chiar a mult m ~ t a t e i I S T a I d A APIc'uLTUROR/IANIEI$TI. *ram ca k viitoml s.i,mpaion de la Constants din 1993 aceste dezi,,-JeDate ~ 2 1se matenializeze pentru ~ 2 1darintn exist5 $i iputinw de , ase-

de IStorfe gi Retrologie AQrarii a Romaniei. fn centru, rindul al doilea : dl. GHEORGHE IVAN, Prefectul judetului Hunedoara.

AL XII-lea SIMPBZION DE ISTORIE $1 RETROLOGIE AGRARA A ROMANIEI

SE P O A T E VORBl DESPRE APICU~TURA' ?N BASARABIA EVULUI MEDIU ?


Prof. Co;stsche PAIU Vkepreqedinte a1 Asocfatiei Cresc&torilorde Atbine dm RomBaia
htrebarea este simplti gi tbpunsul istonic tot set de simph. Nu a exiietat -@ti fn fiecolul XIX o problem& a Bassk rabiei. &east5 problem5 s-a referit Inceputul secolului XIV la stilpfmirea &samlbillor rnzlrrteni ,,de l a m m t e pPni la Marea cea Mareu, $t&piirea lor refenind u e nu numai ba tinutwile lui Dobrotici d gi Ba Q fi$ie de p&nAmtfsncepind de la cetatea Cr3ciuna d 5 t o a r e probabil pe 1 5 Odobqtii $i mwgind pe la sud de T m c i , la nord de Tirgu Bujor $i p a t e lsuouride sudice spre cettitile genoveze Licovtoma (Gum lupulwi =Vllco~) $i , Mauromstron (Cetata Allb5). Sub Vlad Dram aceste cetgti ajung P n st&pini,realud lamu de Hmedoara iar dup5 moartea acestda revin din nou Mmteniei. 1 r 1 1462 cfnd Mahomed a1 11-lea Cuceritorul Comtantmorpolului (1453) atacti Muntenia Stefan c d Mare se gr&be+tea& ia p e n b she waste p-huri PmpiagSnd h o t a m Moldovei pfnti lia mare $i pin5 la apa Mibovului (W zic pfn5 h apa Rm. Ssrat). Cu aceasta prctblema stgpfnirii Basarabiior peste cele doug cet5ti kceteciza. Stefan le va pielde b p s 1476 d w g lupta de la Rfizboieni $i de la C3tlsbuga in f a v m e a turcillor care vor collstrsli o nouti cetate pe locd satului Smil cgmia ti V c w zice dups obiceiutl limhii lor cu un I prefkx (Ismail ca gi Isaccea, Ibrail). Ei var s t k i n i numai cet5tile flrti nfci o @ah15 de p5mTnt In jur. Pnima piedere de plmint romhesc dup8 Turnu, Giurgfu (sub Radu eel Frurnos) $i Brgila transfamate En raiale (Radu Paisie) $i Dobrwea ~iencEut4fn 1416 'sub Mircea, din. M o l d o ~se piende h 1538 Tighina deventtil rain sub Salimm cel Mare ceil care il Pertejpsise pe Petru Rareg pentru cB. indr-se s5 atace Pdlonia - devenit5 reCent pietenti cu turcii. Problema st5enih i t t i i basarabilor se Wampxa5 de cltre Stefan eel Mare h favMoldovei. , 0 proibk'ng ,,basarabeetniiU - cU extindere a temenului pentru tot teritoriul Moldovei dhntre Prut $i Nistm se nagte o data c U ryraritia noului vecin la r5s5rib, 1792 Pmea de la 1tq.i $1 1793 a daua im~5rth-e a Pfflmiei. Este o creatie artificia- , 15 a d i @ m t i e i Mdste p e n b a reduce ca i~po*nt?l valoarea acestui teritoriu d ~ ce a I-a O C U p t h 1812 Srqelind diplo-

- -

ma* greoaie $i mereu d & r u f o ~ l ~ ~a t& . twillor. A$adar P n Evd Mediu nu se poab vonbi $i doeunnente;le nici nu vo&esc despre danii sau curnpgrtiri de prisgci w locuri de p r i m & de& & p&rrthW Mddovei. Brani$ea domneascti de h Bohotin de care s a ocupat partial Rgdu Rosetti cuprhd.ea nu n m a i Bohotinul de pe dreapta Pmtului ci $i o bung pmte din codrii Tighecidui. Doomentele dlnahnte de 1812 pomenesc de danii in f ~ ~ 0 m ' a M h b t i r i i Nearntullud, a Sucevipi, a Pobratei dincolo de Prut. Iezerde Nistrului, V~~1e.a B f ~ d d B0tm , sint pomenite cu locuri de stutpinii $i prisPlci. Tot ce se refer& fn scrierile ccgltitorilor str5ini : Reicevici, Peysonel, Andrea WOE (1780-96), Abatele de la Bocca ca $i altii (a se vedea ,,C&l&tori strsni prin tgrile rom!3neu, v d . IdIV) la M~ldo\na, trebuie fntdese c2a ilncluzind Baaarabia care nu exista atunci ca notime ge~gmfica. Moldova de p a t e Pmt era r e m c a t s p i n stupin& mnhtirillor P q k a Orhei, Csl5rqi-L&pu$na, Saba (dar $i prim vin&), CZlpriana, h a t e agezate S n pilduri ale c5ror u ~ m e se vgd $i azi. Tinutul Sorooa e das pomenit fn ddocllmmtsle Mfnhtirilor Voronet $i Moldovit a ;, i,n dn-1 @re Chillia & ~ s i l e din Muntii Moldovei emu scutik, de V pentru miwe ~i cearti (MhEnbtirea Nearnt! pobrab 1471). Stefan eel Mare $i apol Pebu R a r q le x u t g t e de d c e ' plea. $i alti voie~ovivor unna aceewi traditie. Dmslpre ~ W E t u r a Wii dintre Prut ,$i Nistru intre 1812-1918 oind #nutus se va gisi sub,st&plnire ruseaseil nu se g i b ~ ~ dmummte. Ruaii au d i m tot (dup5 cey de r5zboi mondial au instituit comisii formate din ofiwri r m a i - care sub s m 5 t u r 5 , ~i ou rkpmderi g d e . w t din d ~ r e l e arhivelor de Stat r0m$nq.ti ~n 9pdd a cdor militare, tat ce se r e f e r a la ruqi). Aipicdtuna Moldovei de r&&it (a marabiei) n-a d k p h r ~ 8 chiar dac3 nu-i pornenits b docuyente.; era 0 bog5tie pe care o apreciau $1 Rusiei $i care, de bun5 seams au fncupajlat-o. Domd5 o comti~tutuie m t u l cg, h-preajma anutlui 1900 &d se intraduce statistics apicudtura b r a b e a n 3 apare ca 0 preocurpare de bat5 activiibatea minbtirirlor, a boierilm $i a @Panilor.

Remus Begnescu-promotor a1 stupiiritului romZinesc modern*)


biolog Paul BUCATA
Din pleiada inaintqilor a@cul$urii acestei actiuni 6-a bdreptat h epecial romAae$i moderne se distinge figuna lul catre invhMtori, care prh ~laturaprofeRemus Begnescu, cfiruia ii revin merite siei lor au avut $1 mai au hcii gi In ziiaele incontestabile in r5spTrdrea stupSritului noastre un r e 1 important in rilsplndlrea scstematic. In familia BEGNESCU, origicmqtintelor h sate inclusiv a celor de nara din Mwtii Apuseni, iubirea de pal3 apbulturk. Printre c&bo~i~t.Cu'i a t dfl-14 ~i tradltia apicolh sint constante Ingem&invgtatori din tot atftea judek, dar $i nate ale generatiilor, iar trecerea Invat&- penwndithti aile iiimpului dihh care dtorului Remus N. Begnescu l din Transik tgm pe dootord Maxidlian Popovici, vanla in MuIltenia la 1881 avea sh isernchimist agronom. ne cu siigurant8 un moment de semnificaun ,,Curs de stuNrit m t w l U gris tie $i in stup&ritul rmbnesc. Fiul a ~ e ~ t ~ i a . de Begnescu, &picultor $1 fnvhtgbrmedicull vetexirtar Florin Begnescu, Persodirigink a1 p l i i din m u m Piekele, nalibte Care se I m P ~ e s e atentiel euroPeplasa Margiaea, judewl Vlqoa. Este ua ne, a pus la noi bazele cercet&rii $tiintimanml qlprobat de M i d k r u l A g r i d t u r i i fice v i d e institutionalizate (1930, f n ca$1 Dmeniilor prin ordinul 1977 din 12 d r ~ lImtitvtului de Ctmetikd zootehnice) ianuarie 1899 gi tiip&fit in a & q i $i a demon@tmt h p t u l ch genHa* tingrs Giuagiu de tmcgpafia ,,Comercid&" N. cam SmbrSti$-& $i t m t e mai w r t e &mdelescu. Pmtru avizam, cumul a fost meqtqugul stupi%PitUlui r0pR?Zintg ternelfa e m fns&mimra Mi~t-lui permi t&$i acsstei indelebniciri traditionsAgriculhrii de cgtre direcbrul gcoLii le. Este aici lwul sh m e n t i o n h $i sti rec m t n a ~de m-turh, V. ~unteanu. tinam un h p t : finele veacului XIX se Aceasta Iucrare ,,Curs de m p m t mtios u p w a e peste s $ q i t d d o m i e i mpidsm i u se intinde pe m nuim& de 184 panlului in toate d a m d c l e , ~ ~ I C ~in US s ~~ UV gini, cuprimind a figmi text. Aflt prep8rit. fata cit $i cuvintul de k h e i e r e d n t ediPersondibatoa lui Remus Begnescu este ficatoare in privinta motimtiei $i atitdinii legat5 de InfiinBrea unef asocbtii de apiautorului hw de a c t d elaborhil LucrSrii culturh in camma Pietrek, fostul judet in she. Vlagca, de organizarw- de cursuri ibpimle Remus m w u considag stup&ritui ca $i alte actiuni pubucktke f n X Q P ~ rhfiind una dintre cede m i pl&cute r m u r i pindirii cuno$Minplm de apicultur8 sisteale wiaulturfi gi e s k oarecd i i a t pe matich, de aparifia unui =tolog de unelte guvernmvi vremii ,,de a y i !&sat aplcul$i atcesorii n~CeSLWe practicarii ~ t u @ d t ~ - tufa in pift&sire intr-0 #ard pwr agrai-6 lui, de scrierea unor lucrki privi~nd istoa fiord bogat& gi oarhbtld # care pmte ricul apiculitultiil in mumite judete (Vasadme joloase @ imedkte". lui, M~uscel)$i multe aM9le. Pentru a putea interprets corect $i a Fiind un excelent pmctician 2n dornen'iu, intelege in p r o f m i m e relath &bin&ca un bun romhn, cu iubi<re de neam $i agrIcuJtur5, a.ya cum este prezentath de de @ I & , public& in aceasth idee imepind autor intr-un capitol distinct trebuie s E i de la 1890 en diferite reviste $i ziare arface un m r t rapd. ticole pe m e de apicultura r e u ~ i n d s5 Judetul Vhwa, cu reqdinta in orwul gkeasc& o mulltime de aderenti $i m a t o r i . Giurgfu de@nm la ~ j l s-ldui d XIX Pe hv5tBtori $i preoti C ~ O E I se adreun num5r de 19470 stupi (conform lusea25 I n mod deosebit ii m i d e r g ,.aPoScririi ,& nati-85" de p.S. Auretoli a t Eunatnii $i civilizatlei, factorii prtnlian), fiind u n d din prhci,pa>alfiexm*c i w i rnenfti a rapfndi fln6 E n cele mai b p i de miere ~i -r&. Plasa Wrgbea depiirtate ciitune ale tdiril ~ t u p d ~ i t u nul ,te din c d e trei p l ~ y i& g t u i w r e tionulu. ale judetului Vlagca. In partea de sud a h 1898, cu ocazia cursurdlor de apicul- juidetului, favoriz;ath de zone inundabilg a tur5 organizate de Remus Begnscu in Lmii Dm5rii $i a bUtilor, exista un nuiocalitatea Pietrele se pun bazele unei mar considerabil de familii de albine, in societdti de apicultutd. Apelull initiatorului locallitatea Pietrde fliind peste 300. Me-

*) ~0muntca;e prerentatd in sectia d s istofie a aptculturli din cadrul celu6 & al XII-lea stfflpozton Naflonal de Istorie st Ret~ologteAgrard a Romdniei, Deva, 1 - 4 sept. a.c. Ntcolae Begnescu a fost unul din trtbunit lut Awam lancu.

dia pe w k l e dtn plaa8 A!I&hsr eat8 dt circa 170 fbnllii. De la jumiitatea secolului trecut efectiv a e de hmilii de a h W heap s l smdi4, regretek fiind evident exprimate nu numai fn publieatiile Lui Remus Begnexu. A d e v h l fundamental de o clarii tenti4 ecologic5 care reiese h evident% p r h pareurgetea ,,Cursuluiu a t e c& albina cantribuie prin acvunea de palenimre la m u 1 de semiink $1 fructe. Citikn : ...,, rodlrea mijlocitg prin elbfne, Incurcumtg Intotderauna de succes este de un folos neoalculabil, dnd grildinlle, m e w e $i tarinile n w r e vor fi pline de albine". Dupg ce amtti cii pb.e@l albinei cregte fntructt ,,mierea are o mare mloare de nutrire $1 vindemreu, Remus Begnescu continuti: ,,apicuMura este In stdnsil le-_ glturil cu a g r i m ~ l t w ,trebuie privitii CCI o m h sau ca o fiicii a acesteiau. Cu alte cuvinte, inci de la sfirgitul secoldui $recut era acceptat3 ideea cii apicdtura este $i va f . i coloana vertebral& a agriculturi'i a t i h tiimp cit exist5 flori. lCeea ce coderti consistenw publicatlei este toomai m m i e d fn care autorul pune cu o decxsebita carnpettmth proiesionalii problema foIwsdar pe a r e a m i d t u r a le are de la nlbine. ,,Cum111 de stuipkrft rational9 se h c h e ie cu ua calendar & 10 pglni al k o r l rilor 1 w e h stt1gin5, B bung miburti val~bfbPe$1 a&id.' Pe pagina f i n d & a armhi, (w.184) slutorua a b r l s ca d h e litere initfdele cuvintdor din aforismd ,+Nihiil sine Deoa, (deviza W e 1 Regale Rornhne) fiind pltrum de convingerea cil fncredinwnd biparulvi gfntlurile $i experienta aa va contrlbuf la rhplnxlirea $1 dezvobarea apiculturii ; ib r a noastrg. Sub acelgsi tipar $1 tn areeeyi perimtla , Remw Begnescu scoate ,,Prfmul Catalog roman Olustrat a1 tuturor apatalelar cle apiculturd gi a celor mat raternatid stupi rationali". Degi pe o lntindere de h m a i 12 pagini mmak de alte 7 pagini cu dgmi, ne putem h c e o imagine dacg nu exh~ustivti, eel putin i n f o m t i v l din punctul de vedere a1 dottirii tehnice din apiculltura vremii sfirgitului de secol XIX. Catalogltl de~~diiptiv, primul de acest fel I n tara noastr3 este redactat de Reanus Begnescu p o m M de la conlviingerea cii ,,pa fi Mositsr p u b l i d d m h n h tuate carcurb de rtctivilate tntruoit doritorii d n t astfel fndmmafl s&-$i procure orice utiLaj de 6are au trebuinp h m a M e de a p i d t u r l cu wle mai M u s e prebrl posiMleU. Nu lipsea d d interewl m e r cial. Nu cunoagtem dte comenzi se vor fi onorat prin g m a B3neam de Giurgiu, cum se qxxificti fn condi#iile de vtnzare,

sata d htekut sttmit de catalog a contrims la revigoralbln5ritdu;i gi mai d e s F a modernizarea 1111. Prhoipiile ecmmiei de pie*, ale pietii libere, concuren@ a c t f ~ a ula aces vreme (drjltul vmcului a1 XIX4ea). Citlm : ,,stupid se construiex exact, solid $i e s M c sub prlvegherea mea la ferma mea, VOW sii concurez astfd pe toti cei ce var s& exploateze publicd cu stupi ragon& r & t ~ construiti $1 scumpi". Oatailogul cuprdnde ui 8 liste de preturi dupti cum u m e d : 1 sfapi rat3oqali ce se lucread f n ferma mea de &picultur&; 2. stud. striiini adqi ; 3. m e necesare ; 4. aparate diverse ; 5. stup1 gi roi de albine strsline $i Hxrnhe ; 6. p d u a e l e femei : Spicuim cfteva prefuni pentru exemplificare :

- .

- stupul Dadant 13latt modiilrat, d t f s international (2 rorpuri cu


20 rame) 32 1 d 15 lei
,

- stupull B~@USCLI (2 C O W U ~18 , name) - atupul Beenesc?u (2 cwmuini, 16 r m e ei alt carp cu 8 semi-rame

17 lei

- miere extra&

- miere fluid& e & m h

1 , l~a /kg cu -atul centrifugal limpede.$i Igmuritii, calitatea I-a garantatti 1.5 ieiFg
primMv
-5 lei

- @eartipmti, kg
- vin
1000 foarte fdositor celor ce

de miere

recdta anulud

suferii de insomnie, irnciigestie $1 nevralgie butelia de 1 kg 3 1ef ,butdie de 2 kg 5 lei butella de 3 kg 7,50 lei Prin acest catalog 8 1 prln toate publicatille, a r t i d e l e din swistdle de spegiditate, prin acfiunifle fntraprinse cu pasiu' ne in stupgrit, Reanus Be@escu ~i contimmtorii ski au determiltat ca apieulOura ramfineascg 85 treacii intr-o h z l noul : intraducerea pe scar5 largi a stupilor slistmatid $i a tehnologiilor aferente oferind posibilitgti noi $i mult mai renbabile de intrevnere a familiilor de atlbine. L a ccump&na dintre veacuri Remus Begnescu r&&ne un militant pantru progresul stup&ritului rorhBnesc $i meritil cu prisosint3 s l m fie uitat de generatiile de apicultori, care trebuie s&-i mentin& in galeria !ainta$ilor apicuiltudi moderne.

CALITATEA INALTA = PRET MARE

--

FERMENTAKEA MIERII
'
Ing. Traian VOLCINSCHI

In cele naai multe oazuri mierea ajunge tn sbare de f e r m a t a r e a t m i cind nu este coaptii, adica nu a fast sufhkmt maturatg, filind extras& pma curind, far& ca albinele s& fi eilhminat swiplusul d e ap&, din ea, ping la un psocent normal de urniditate, de 18OlO. In acelcqi timp, mierea f i i m higroscapicB, respectiv absorbind Wor vapori~i de ap5. din atmosfer5, ea m i poate fermenta atunci oind extractia s e facut pe timp ploios sau aind a f a t depozitatg htr-un loc cu un procent ma% de umiditiate. Cauza principal6 a fermat8rii m i d l o constituie ins& prezenb unor femnenti naturahi sau levuri ck m u 1 drojdiei de bere, a* numita Saeharomyces cerevisiae, rbpunz5toare de f e m e n h r e a berii, a vinului, a hidmePului $i c h i a ~ a aluatului. de d i n e . @rice mime m t i p l e i n mod nonmal divense feluri de levuri (drojdii), m i mult sau m i putin r h s p W t e , aflate in stare latentti, dar care pot produce fermentatia stunci d n d g b e x un mediu favmabil de dezvoltare, r e w v conditii optime de umidibate $i kmpemturl. La aceasta rnai contribuie gi infimele granule de polan in suspemie m e se d B in mime. Numbamar din Elveva, In mu1 1910, a fost priimul care a stabilit c& drojdiile din miem sint principdii agenti activi care au cwatritbtea, de a alltera produsul, prin fermentatie. Drojdiile r3spunz&toare de fenmatarea mieiii nu sint toate de acelqi tip ; au fost izolate numeroase astral de d r o m i provenind din diferite w s e . m i l A. Caillas, in miere se fntilnesc Wei tipuri de drojdii : 1. Drojdii normale sau o b m d t e , care nu pot intra in acttune $i provoac5 fernlentatia dmit in prezenw unei solutii induloite, relativ putin concentratg. Ele=nu actioneaz8 d d t asupra unei mieri gre$it recoltate, cu un procent de peste 2O0I0 apl. 2. Drojdit tole~ante sau rezistente la glucide, care exist& dteoQatii In numlr impresionant de mare $i au o conrpdrtare diferlta fat3 de miere. In unele sitiuatii, intx-un singur gram de miere se pot g&si 6ute de m i l i m e de astfel de fmmenti, ceea ck reprezintg un considerabil focar de infectie. A w t i fermenti rezistenti la miere au puterea de a se dezvoltaf'Pn-

tr-un mediu fnwlcit extrah de concentrat, ins& la o tempewtUr5 optima. 3. D~ojdiireztstente care exist8 i n cantitlti mazi, dar nu au o influent8 n a a t i v5 asupra m i d i nosanocle, m e nu le permite s& evulueze. h p~mtul & M d ne vom referi numai l a fermentarea nedoritH m u d&un&toare din miere, spre deosebire d e fermentarea control&& care se foluse$te diriJ!at in oazul praducerii hidrmelului sau a altor b5uturi pe bazii de miere. fn cazul femnenarii n d o r i t e s-a conslatat c H mieraa crisbalizat5 f e m n t e a z 5 mi q o r d&t cea lichidg. CSind fn rniere se fomeazg primele airsbale de dextroza, ea incepe s& se separe : de o pa* se alege glucoza, care se deipune la fundul vasdui, iar frwtoza se ridica l a suprafat&, ffind mullt rnai apoasil. In aceast Z I situatie la swrafata mierii, pentnu inceput, iar rnai Birziu in toatg masa se dezvolt3 levurile sau fementii. Acqti fermenti folmex oxigenul din aer, se hmultest pe cale aerobg i n d e r e a de l a suprafat5, fEirZI s5 prod.uc5 adcool, ci nuimai bioxid de carbon. Odatl p&trun$i fn masa prodmuhi ei se M o r n & in fermenti anaerobi, d e g r d n d mierea prin fennentare, care devine acrg $i neplhutfi la gust $i contine acid acetic $i alte substcmte d&unltuare organknului uman. Pentru a prelntimpisla a u r i l e de fermentare, mierea trebuie pbtmtB ig inc5peri mate, ourate gi riicwase. Temperatunile olptiune pentru fernentare sint intre 13-21C. La peste 27C mierea nematurnti% fermenteazg lent. Pentru prevenirea acestui fenamen exist5 numai douii metode, k m t e pe frig $i cgldur5, singurde in m L m 3 sg evite, s l redue& sau s& miqoreze xtlvitatea fermenta'tivii. Pentm o miere jwweptiWl3 de a fermenta, a r fi de dorit ca ea sB fie mentinut& La OC, dar aceasta "nu Enseamna d. a d u d la o tcmpemtur& obimuit&, ea nu va m i ferment&. ~olosirea'unei temperaturi ridicate, care a&ur& distmgerea fermeafiilor, degradaaz& $i mierea, diatruginldu-i diolstazele. Pasteurizmea ar fi o solutie, dar este un procedeu complioat $i costisitor, inaccesibil aipicdtorilor. Tratarea cu diferite substante chimice nu a t e acceptat5 deoarece denatureazh mierea. In ateast5 situatie a~picultcrriiriZImEn conmplet demcmati.

Acest subiect a devenit, totodatg un subieat de preocugare $i neliniqte pentru cei anga jati fn comervarea $i mrnercializarea mierii care m r i , a t e depzitatg in magazine s u antrepozite o perioadg x m i indclungiat8. b e s t fenolaen devine $i mai neplgcut atuncf d n d se produce chlar la o miere penfect recoltat&, perfect extra&, conaervatg in bune oonditiunf g i a1 c h i procent de urniditate nu dep-te 18O/,~. Caiuza este .cunoscut#i, vdnovate fiind drojdiile care exlstg in miere, cm $i grgunciorii de polen. Sursele pmibille de infestare a mierii cu drojdii sint, de asemenea, ourmscute. Vfntd w a r t & ac-ti ferrnenti intr-o a n t i t a t e considerabilg qi-1 depun pe filoriae vizitate de alb-ine, infecC

tind nettand adus in stup. Ascmenea drojdii, care au fost izohte dinmiere fermenbtii, au fost izdlate qi din flwile, nectard $i chires d e \ p e c o r p ~ lalbinelor care-1 vehiculeaz8, dbinele repreambind veriga dintre floare-nectar-mlen-fagure $i stup. Cind infectarea s a produs este greu, da& nu chiar impmibil de prevmit. S e recommdg, totuqi, ca in regiunle unde mierea n o m a l h are tendinte de fermentare, fagurii sill fie dainfectav prin I'umigatii cu sulf (fn spatii .bine m e t i zale, folosiad 50 g sulf la m3), fiind asgel d e k a s a t i de e v e n t d e l e drojdid (levuri osmofile) prezente, care a r putea contamina v i i t m r p recolt&.

Creqterea alarmant6 a costurilor hirtiei, a eheltuielilor de fabricatie $i a taxelor de expediere au determinat sdderea ingrijorgtoare a tirajului revistei $i ca urmare a aplrut necesitatea subventiontirii activiatii de editare a unicei publicatii apicole care apare f n Romania d e peste Gratie intelegerii de cltre factorii de decizie a importantei continugrii *aparifiei, a conjuglrii eforturilor de finantare, revista .gi-a urmat neschimbatl existents ritmicl in conditiile in care in alte tgri foste socialiste, aparitiile revistelor-apicole au fost sporadice gi precara Pentru anul 1993 costul unui exemplar va fi de 50 lei, sum5 care nu acopers integral manopera $i materialele consumate. In atari conditii un abonament anual va fi de 600 lei. Pacem un cillduros ape1 de suflet la toti apicultorii, la toti salariatii filialelor noastre judetene, la membrii birourilor filialelor $i ~ercufilor apicole,, la toti prietenii $i colaboratorii novtri pentru a sprijini realizarea unui numiir cit mai Mare d e abonamente. Este destul sli mentionjld c l valoarea unui abonarnent anual reprezintH mai putin decit pretul unui kg de miere. Or nu credem s i existe un apicultor care s5 aibii refinere in a cheltui un kg de miere peiltru informarea sa din surse interne $i externe asupra a tot ce inseamnii tmrie yiepraetici apicol5. Situatia revistei se va hofiiri deci de cHtre cititorii ei fideli de la care aqteptiim sg fie mai mult decit pin5 acum aliituri de noi, aliituri de toti cei care practicii aceastg nobilii $i milenarii indeletnicire. Ahnamentele se pot face-la filialele judetene, magazinele apicole, cercurile apicde cu gestiune $i la oficiile po~taleurmind ca revista s5 apar5 in Catalogul presei romine pe 1993. Desigur a m f i bucuro~isii aparii $i sponsori (persoane particulare sau firme) prin ale caror contributii b5negti situafia financiars a revistei s-ar putea imbunltiiti. Pe toti ii avteptim cu speranta c l apelul nostru va gisi ecou la aetualii cititori cit $i la viitori prieteni ai publicatiei

COLEGIUE DE REDACTIE

Detin 6n satul Borden cornurn Scarteni jtttl. Ptahova 20 frbmilli de albine care, p7intr-o ingrljire atentd g i Ia ttmp %n p~'ioddd de ward-tomlbd, mi-au &t satfsjaeii Zegak de dezvoltare wecum gd de .productlile de miere gi cearli $ q ob$inute i n sezonul activ a1 acestui pn. Necazul naeu se clatoreazd %nut, dlEulrZbtor joarte perkuloe care, $n perloada 8 28 august - 6 septembrie, deci tntr-o sdpt8Wnd e atacat sf decfmat stupina. Stobri imense de prigorli de ordind sutelor se ladpusteau tn p h j demupra 6 i printre stupi k special dimineafa lntre orele 8-11 .gi dupd4mtazd fntre orele $ 15-18. $ perioada de vard stacul accstora s-a stmflt mi pufin )n, perJocrda D a d amintttd ,am constatat o adevdratd calarnitate Qgupra familitlor de albine a r e erau aduse la tdcere. De$i aceastiZ paadze ~esteocrottM prin lege consider cd Qnntultirsa sb peste mlEmrd poate produce un dezechilfbm ecologic. Dacd fmpotrtua unor ddundtori 96 parazit6 at albimlor s-au gdsit mij- $ loace de combatere, Cmpotriva acestui ddumitor ocrottt prim Zege este mcesar 8 sd se 'mdsuri de limitarea dezvoltdrii, pentru care solicit spttjtn la organele d e drept care au competenta prd ne dea uprobare pentru combatetea prigoriflor. \ Vd r0g sd Ine comunkati 'la cine ne p t e m adresa penttu obtfnerea a apl'obdrii respective. Ce mQloace $b he substante 8s pot foIo8i pentru limitarea dezvollddi , prigoridbr. De uMe se pot p r o m xubatan#ek respective, Petioada optimd. de combatere. Vd rnulfunsac anticipat, Stsfan Constanth~

1 e
h

I8
$

I YIN~~~N~IIIIIII~IIIUAH~
2
bi dupi amiazli EnWe orele 15-18", rezultA in p i mu4 rind c& cei 20 de s t w i nu erau supravegheati, dMel cum ss zboare liber prigoriile ~i printre st@ ? # b m apicul-tor, ati fi putut s& luati' m e l e mLuri, cel putin pentru diminuarea pagubelor, de exemplu, inchiderea urdini$urdor seara, pentru a nu porni albinele la cules de dimineat&. Phgrile, ne mai g&ind albine, ar f i zburat in altg parte dup5 hrang. m i , se puteau aplica +i alte mhuri, de exernplu de f k u t fum I n jurul stupilor, la oarecare distant& (cum se face E n livezi contra brumei), care ar fi tinut pk5rille la d i s k m ~ poate , ohiar le-ar fi fndep%*t. Dumneavoasbrli nu argtati dacg exist& c~li.buride prigorii fn apropiere, $tiut cii ele cuib&resc E n lnaluri abrupte de lut. -Probabil vara veneau uneori din zonele vecine. Lucrul eel mai impo-t pe care trebuie s&-1 a~&tiimeste q e l a c& fiind vorba de 28.VLI,I. - 6JX, pqgoriile erau in migratie. Cum toamna rnigmtia este

A m soltcitat unui reputat specialist tn domeniu, colaborator a1 revdstet nmatre ldnauriri pentru semnatdrul scrbsorii. f i blfccim textul prlmit.
In rhpuns la mriwarea Domnului $befan C-bantin, care detine 20 de familii de albine fn satul Borden, comuna Scortent, stupi ai cliror albine au fost ataeate de prigorii numerase in intema~lul28 august - 6 septembrie, Ei adwarn la cunoqtint5 tele ce urmeaza. In R o m h i a apico1 8 nr. 5 (!mi) 1990, am publicat un articol mai anyplu s u p r a acsftei specii. De asemenea, 3n nr. 10 din oct. 1990, apaTe un alt articol, semnat de ing. Octav Vitcu, ambele oferind nmeroase date biologice $i pareri despre aceasti4 specie, Merops apfaster L., pentru care nu mai este cazul sii revenim, ele putind fi aflate din numerele respective ale revistef. Legat de situatia pe care o prezentati, c& ,,Mtr-o si%pt&mfnii au fost &cat. $1 dkirnate de :tolu~i h e m e de prigorii, ce se nftpusteau In picaj dedsupra $i printre stupi, in spe-

cia1 dilmLnea@ intre orele 8-11

rnai lent&, cu popasurl de h r h i r e gi refacere a energiei consumate, sau chi= de sporire a rezervelor energetice, ati avut negansa ca pbiirile FA facti o asemenea haltti de b 5 n i r e P n seotarul Borden. Rfigratia lor are loc P n sbluri, variate ca n u m b de p2ls5ri, in zona comunei Scorteni putind fi ~i o cale de migratie din-

spn zone cowt * m i nordfcs. Cert e&e cd nu putem &&ma o spede tnsectlvorll, care c o m n a d gt foarte multe tnsecte dbudtoare. c h b 85 stupilor, mat ales c& este # Orumoasil, fnteresantg gi pe cale de rgrire. Alte date le $HsiV in articolele menmate. Biolog Aurel PAPADOPOL

ORGANIZAREA CUIBURILOR PENTRU -IARNA


(continuare din paglna 3)
.
a

aranjare a ramelor asiguti simultan b p timul de hranh $1 spatful ,,caldN reprezentat ~ r i ncelulels male. Metada central3 se aplid f n situatii mai putin dorite, cfnd ramele destinate ierngrii contin cantitilt1 de hrana necorespundtor repartizate (0,5-2 kg). Cmtral se vor ageza ramde cu cea rnai mare cantitate de hranH, iar progresiv spre cele douH margini, ramele cu rnai putinti- hranB, f i g . 2. D q i na asigurh un spatiu,,caldu optim, prin concentrepea unei cantitlIti mai mari de hranH in centrul &hemulul", aceastJ4 metodti asigud supravietuirea albinelor peste iarng.

Fig. 4

Metoda unilateraZd se aplicg fn situaw deosebite (fn fapt nedoribe), c h d ramele destinate iernkii cu ~ r e u sau foarte greu fac fa@ necssamlui de hrang In timpul i'ernii. Este cazul ramelor care contin putin& hranH (0,3-1,s kg). In asemenea situatii, pentru a rezolva ln extremis problems, ramele (chiar Cum slnt) se pot aranja In dou& mmoduri. Fie cii pornim progresiv de la m g i n e a exGrioarg spre cea interiotira cu ramele care contin to-i mai multg miere (fig. 3). sau invers (fig. 4). Odatg definitivaa aranjarea ramelm in asemenea situatii nedorite, sgezarea unei turte ,,unbase" de gerbet de z a h h (0,5 kg) deasupm ramelor cu hrang putinil se va dovedi salvatoare pentru famiIia de albine. .. Pe llngii cele dentlonate, legate ds nuI S mgrul de rame nocesar ,,ghemuluiN gi moaului de aranjare a acestorti, - demn este de r e t i u t cti organizarea cuiburilor pentru imnH obligstoriu se va bee ! n dreptul urdinigului, dimensimat proportional cu puterea fiecgrei familii d e albine P n parte (1 cm/l interval albine).

MICA PUBLICITATE

TARIF PER CUmNT = 20 lei


~~~~'pavjr ipilcol l i o n f5rirg albine, Ap&rei N d a i , corn. Rlid3$eni, ju&p l Sweava, cod 5773, telefon : 101 A, dupii om 18 - (11)

VIND pavilion apicol ,pentru 52 f d i i de albine, telefon : 98/13 77 91 sau 98/11 39 81 (12)

Nu a t e pe lumea asta mva m i frurnos fntre frunze l a t e de Ifpan, ca 85 aibe ce ei mai delicios decit ilePtuirea m i e r i i . F s i m h b c e mai t h i u " . Lucrul acesta I-au bwes voievozii $1 , Venind prin istorie, pe la 1075, un dod m n i i cu dragate de tar3 $i popor. ,,Pocument arata ,,obligatiile llacuitarilor unui vestea neamiului r o m ~ n e s " , scrisi sau sat din marginea cetitii Bihor, anume de a de anual m h b t i r i i Sf. Benedict ... douitransmki doar prin viu grai, este dovadg de netZgWuit cii albinele au fost darmice sprezece m&uri de miere, m h u m fiind cu inaintafjii no@xd. trei vedre". Un d t document de la 1181 Datele seci $i exacte ale documentelor enumeri obligatiitle anuale ale unui sat il fac pe Constantin C. Giurescu s A noteze de pe Some cgtn-e o alta miinktire ,,o in ,,Istoria rum5nilor" : ,,incB din vremea gBleati de miere" $i d t e altde. aceea (a -1ui Herdot) D s i a a fost m a Fiind la partile Europei, ,&ti n-au rSvmierii". Preotii clacilor ,,nu d n c a u oarnit L a mierea p&nhtu~d meu s f h t ? ne $i nid un fel de vietate, d numai Aici, ugnde mierea ne cudnt5 gustul iubirii ~i a1 urii ne-am dmat lim&~$i v q lapte, b d n z l $i uniere". OorHbierii $i avenhrierii din lumea larmcia, a , e p ~ n d jugul, ,,c5 nu e dulce g& s-au oprit in p-uri m a d 1 mu biciul cu miere chiar de-i uns" durpi cum mai scurte s i se m o w 5 $i s53i ofere sung cuvint.de proverbiiale ale lud M. tot ce aveau In s c h h b u l ,,mierii cum e Constantih.7 ~ M M i r n b a r d " ~gi ) a ai1.tor daruci de pe Dh ,,Ilw&t5tulritle lui Neagoe Baarab...u pitmhturile mastre. Dar oind ne-au poib e s p r h d a n pa=fagmdlw de dbine, tit, roadele cButind sll ne mbeasc& pins $1 uncle de fapt gWun gi prima explicacatie ,pgzboinica miere a piektllrii " a fdst de romheafkh, h ordine cronologich, a partea naastn5. dulcelui rod strfns cu atita trudll ; Peste Intirtderile unde st&pinea o&jnioa- ,,fagurii albinid n-w f i duilci, d e ar fi 1.9 ,,umbra lui Z m o l x e... mierea gi ceara strlnm man2 din toate florile, $i din cele dulci gi din cele amar5 d de cele ade albine" au curs din belgug ca $i riurile lor de munte". Din dlim~icia acestor marl m ss ferqte, iar din cei buni gi dulci locuri, darii g h u memu prilejuri de a-gi se ia. Pentr-aceia sint f m i a$a de aspita pr6etenii $i musefirid cu ce aveau dulcil'. m i bun In c3eut.de l m : ,,0 t i n k i daci Profetk r W n e $i ri%pund vdevoidului aduse pe o W i de l m n un burduf de muntean, Basarab c d Mare, dat ha 1320, brjnzs t!liatg S n douh $i oiteva &ele cu la o n u t & de la Curtea din Munte : ,;Eu miere de albiae" una $tiu $i bung: cB m d u l Dungrid apiIrnp&rt&ind soaTta tristg a Daciei o w - r i strqnic tara nmstrii de nivPitori, pate un t a m b t e s cowEinmi4 c i , dtalceata c k i e tam mierii $i atunci m t e l e de m i d i cu parfmn de floare o gust5 impsalbine X i inbimpina au o winding de siratul R m e i in fiemre dimineat& Inainte gev de se intunec5 cerul".? de a-$i face plimbarea ..." Pe tirnpul dui Mircea cal B&h%n,os dom, p r & p b t i i k f&ri fuuld d e IIllpeI'i~l~i" nest din stinpea -billor, fntemeietori cu ,ParoIlltln nu ~ u t w u fi urnpllute de Bra, ,,mierea $i c a fiind articale de m l de aur $i de miere", Cuvintul de ornecdhk mult solicitate aut dine era , , I m i u l are nevoie de mierea p , intermi, d t gi Dovezile cea mai bung". in acest sens se &Xi S n privilegiile domCu toate greutiitile a d o r timpuri de n d u i pentru bnaSoveni '0) na$tere a poponului nostru, gesturile de ~ e n i n,u e au f a t alkmte, &* de-a fast flLa curnu' 1448" voievOd m l a in hdsoave dmpre ,,gusm mievot.rba de semeni sau de Se rii de =1cfmU $i deapre ,;dd*ata P W ~ . nub, dwa datini, ca\ama care le-a cglcat pxtagd SB fie oaspete ales $1 prieten tu'ui'c 'l lui Un cSitor gi ca atam k b u i a cinstit ,,cu o stmehiDracd se Pndestuleazll ell bucate alase $i n5 pliina de iaguri". Mierea o pracurau fie din budur&& ,imiere de a~ar". Bra doar S n ,,tars f 4 i n care c u x e4 h p t e gi miede pe l i m mse, fie din vtngtoare de A- duintei. Tara i bine", a$a m procedeazi un roman re".'' pnip4it pe la nof : ,,Desccrperi un roi. de Spre l m i t o r i i ,,cethtii lui Bucut"' curalibine salbatice intr-o mrbur8. Diales il g a u ,,izvoare de miere gi lepte" ne asiscurse. Stdnse fagurii dulci $i aromati gurii R d u Boureainu, r d n d i n @ & $

'

qenb dulcelui cintat

' ,,mierea... e amrele verid de la-nbi". '$ Acest elixir ne-a f a t rSvnit $i furat de-atitea pofte strgine, aa fn p o v d i r e a lui D. Alrnag intitulat5 ,,a povesk? cu un ' stqp de albiae". Relevant in acest sens este diailogul dintre f m M e hanuIul $i Bogdan voievod : ,,- Supune-i-te, f k a cirtire, $i d&-i tot ce-ti cere : harabaile de griu; turme de oil c i r d de vite, sute de robi, mii de putini cu miwe $i cear5. A i c a t s5 v5 d h $i miere 7 Da, am cerut 1 a rgcnit t5taaxll. Dar voi gtiti c h e adung mierea din flori 7 Cum s& nu $tim 7.. . Dar nou& nu ne place s& muncim, sB f w ~ i j i mstupii ; ne place n m i mierea, cl-i duke -Albinele nu gtiu numad sB a d h e miere din flori, ci $tiu sB+i apere gi s t u p l de tnintori $i prW5tori". 13) Ca l a Vasluii lui Stefan cel Mare ,pic&ieri pe lume nu s-a aflat ai+a ceva. Sil gwte Majca Domnsdui acea miere S n gr5dinile 'miului". ?\rupd gi mfletul celui care s-a i n f q t a t din a w u l p r i s M o r tinjesc cft vor ti pentru ad1 avea. Dintre atiti viteji $i gmpodari, interneietori de sate $i priski, pe m e - i avea m r e l e $Man, n m a i ,,durrmealui Iatco Hudici" se fnalestula $i oferea spre dnzare ,@ulceata mienii de la cele paw pris5d ale a l e j4) ,,Cu c a p d descaperit, In port str&ino$ e x 4 ' ,b&trSnul Canerag5 S l prianegte pe M5lrh-sa Ion cel V i e ou ,,o tar& pe care 5e afla o farfurioarh au griu, o c&nit& cu miere de albine,. galbenil l U mgindu-l sii ,,g;uste din mierea abinelor fecioare, s m n a l vietii lor dmtite". 15) In e p m de dec&didere a Maldovei din strlilucbrea la care o adusese Stefan cel Mare, Paicoarg Potcoav6 se plinge m o r crqtini buni : ,,In tam asta unde curge miere gi lapte, dlupii slova Scriptusii, m i shrmanii, n-avem rfnd la o ~ p & t ~ ' . ~ ~ Un c515tor prin Romheasc5 gi Ardealul primei jumSt5ti a seco~ului a3 XVII-lea este sumprim c5 miierea nu lipsea de l a n i ~ io mash, eelor bogati, desiwr. ,,In toate mdcilmrile se pun- miere". $i wte $i n m d , c h i thanii emu obllgati s& le dea dijm& ,,de pqte, sare c e d , miere". Pe la 1684 pe tirrupul lui Dujmitra~cuvod& Chntacuzino ,,mienea era smmp8..., bani ie$ir& multi. h Wr5, dar buaate nlu era ". '8) Un sew1 msi tbniu, un nabmalist german ciUiltorea prin Axdeal $1 Bucovina $i nota c& ,,anierea din ~ u d u l Basarablei ... e tot aga de aleasil ca aceea din Franta d e lings Nart>anne1I.19) Neidentifieat cu. mierea ~i cu alb h d q p3mfntul nostmu s-a numit a1 mie-

...

".

rii, omenia l ~ ~ t s t ra g trecut prin mime, tot ea ne-a fnddciit zirlele isbriei multimilenare, pin& $i copiii n q t r i s i n t ,,mai de unt $i de miere" lg) $i de aceea ni-i iubim cu patim5 $i-i crgtem cu cintec $i-n vmbe firumoase. Pin5 $i ,,limb noastr& poart5-n faguri/toatB mierea gliei sfinte" 20) de aceea vorbele ne sint , ~ e r o a s e U $i au'd&ea@ mimii, &d nu sint de lingugilre hi pline de venin. A v i d un suflet de miere, a trebuit sli &van $i o gazetB care sii ni-1 moddeze, ,,Adbiina romheatic&" p r i m f.n limba nationalti, ap8rutB la 1829 sub obliiduirea $i Sngrijirea lui Gh. Asachi. P ' r h e l e cMpe din viata conjugalil se adun& f n fericita ,,iunB de miere". Degetele pline de iubire $i mfngfiere, Eloriie $i sfirutd se cuvin piexlute ,;in mierea tubure a p5nului6' iubitei. Neica ar f i trrut ca iubirea sa-i fie tot din miere. La horele c k prin partea lacului se striga ping mai acum dteva decenii ,,MEndrutH, buzele tele/Le-a fricut m&-ta din miere". De acee-i ggrere sint gi nuntaeii care spun in st~igtituri: ,,%ndafir cu filoari deasB/ Dulci-i gura de mir&/C)a mierea taguril u i / C m ii place miri&uiU. 21 Mteori se mai strig6 $i4n contnadictoriu : ,,Dragcxstele tinerele/EUe nu se iac chin miere/Numai din whi, din sprincene" . n) h obiceidile tinerillor din Iv-tii Vaslui, st& la loc de cinste* curtarea t e k i la Anul Nou, cSad fl&c&ii jucgu capra la cat% ei. M u i ininii fi em &t , , . coy lac cu miere" s m n al m n t i ~ i imitoare. h ziuw m r i i s&rb&%ri,la care lua pmte toatii suflarea satului, celor tineri li se cinta : ,,Haide mergeti annindoi/$i d n cati miere de roi/S& v& iubiG amhdoi"2*) De cind ne w t e m & I chip de biiiew sau ,,fetit& de unt $i de miere" pin& ne stbnigem ! n padud IuminLildr din c e x a de albine, mierea ne bsotqte. Sg r e t i n m vorbele profetice spuse fn ultimele clipe de viat& de c d care a fost sB fie c d mi mare romancier at nostru Liviu Rebreanu : ,,Dati-a rnai Wne miere, de la albi11.le mele !U 23) C d u z i a o desprfndm din vereusile Magdei I a n q ,,Aur era $i miere-n toate cde". %) ,,Tezaur de nectar gi c a h d ~ a r e " ~ s)h bol d 'd&huifi,i sufletuZui nosku ales, mia Sndnbat imaginatia capiilor in z b u d h i c i a lor molipsitaare $i nevinovata. Betrigor $1 MCU@ se t m e a u h fiecare p r h & w B c& salcfnli de ling5 curtea lor se w u i i . norile alto!- pami se scuturaser& de m d t , d e cum a dat ckldura tofi s e frnk6cau fn h n z e , numai salctmii emu golqi ca iarm, de parch fi arsese vreo Scanpie au mlimbile ei de foc. Ei nu tpveau de unde s& gtie cii d d m i i dau. fn fl6ax-e eind de f ~ le t diau 8 1 frunzele, mult , m i

tfrziu d d t altbr aop3aci. De aceea bursu- ,,Musca c h d Qi virti cwul h miere acolo r i a lor e imensh d n d ii gBsese dianinea$i+l las8". 31) @ &bind zarea gi gl.ini de perfurn. ,,MieTot miesea este pramisti $1 de-o mzlanii, rea cea mai miresmata din floriie A c l care-n cEntecuJ. ei de ieagkn se mirh ce milor" ae varsa in ,,ape plhe" spre fes8-i ofere fiului ei din fa@ : ,,O sti-i dau nlcirea cdor m ~ d . eind gi-o deschide/Ciocul, ziahhr $i stafi,,Dulcea Licoare" le d& sbhbate '$i-i q- de,/Si ca 'sti prindH putere;/ Turte mici te mi.9 u r n cu mie r e . . . "3') ,,Auzind cti miere de bondari e ,,mai Gospodar des&vfrgif poetul noteazg sabung ca cea dd albine" doi btiieti pleacti tisfkut in versuri : ,,Nici vechea prisac&/ h taring I n c&utarea lor,'das nimerex la Nu-mi wte sllrac&/$i am f n charaj$i c d h l unui vieryrer, care-i sanctioneaz& miere aanarh" a2) prompt cu acele lor punfdu-i pe fugti In , , a t e poeme", T . Awhezi fm&ileaz& p h h acau&, unul dintre ei bolqte zile infantezista sa poveste despre o prisach net r a cu capul u&t de venin. Ohd m q vbutk din cafe a c k u t un stup, ~tlubeiul Toader ii aduce un bocu miere, b&- apuoSnd ,,pe druunul viizduhului, unde a latul 4 1 rePuzH c r e W cii e ,,de bondarl" Prmghetat in miere de aur sleit&". Era o r $i doac ( 3 ~ &mu se 1888 convim C& e ,,de ,,miere de rnllrgikdta~6 1 siclef 'I. 9 albine". n, D i n rnariJor sadtori 81 apicttZtori Dm rrderea se g8sqte nu n u m i ,,in s H nu-1 u i t h p e inegaJaWJul povestitor \arintiu, ci $i-n , + n u 3 cu faguriw pe care a fost M. Saitoveanu. Sfiituindu-se care n > W bmmnieri U tgiaserh. Bunfcd cu fratele sau, hnginerull agmnom Vasile, $i cei doi capii Bfnt m M i unei trage,,BWiau igi fnteaeiaz6 la FQticeni o gosdil de proporvi. Mbinele ascunse in scscorpod&rfe modal din care s& nu llpseasc& bum ainullui doborSt inghetasera de frialbioele, din dublul motiv : ,&lbinele ar gul iemii. Ca-n ,,Moartea cilprioarei", buaduce... miere pentmu cash gi mAriree cadcul spune : ,,S-a termnmt cu dlnsele. paciitgvi de fecundare a pmilor l n timpul Nu le mai putean h c e nirnic. Q s& avern fnfloritului ". 34) Povestitorul le-a &tat ori lns4 boatg iarna miere". ") de cite ori a avut oomh in monuanenbala Dwigur cti ,,albinele fac rniersa bun&,/ sa opera. I n hmea albinelor gi a prieteniDar de l6 W e r i se r&zbuniiu w asigurA - -4Or ,,toate erau alcAtuite c a sti-mf plac&". I h Y n e w gi Rogcovanul, doi prichindei ,,Mu$tele Bistri@ndui" Etn num& de 50 dink-o carte de c a r a t . familii, dsu ,,miere ca de la dau& sute de Neascultfnd de sfaCulrile celar apmpiao stupi" Enfft ,,can%ittitLle -1 de rniere 8 1 mai rnari, Voiaicica, Voinicd $i chteincs crud& erau copte artificial in w e marl de sticlti incinse de soarele veriiU.*) lwul lor dau atacul ,,la stupin&./- Miere, Azorele lWte,/Vm mPnca pe s&tllcate./MieMai mi, invibt 8ilnd la un prieten, re dulce, delicioash,/Vom mai lua $i penscriitoml are prilejul s6 savureze ,,miere granulatii, cu lop8tde de prun In loc de tru-acastiu. Siantind prirnejdia, a i n e l e - i alungA. I w & o datti soeoteala de a ~ a s t i ' ' ~linguri de m i n t . 3j nu s-a potrivit cu cea de la lwul faptei. ,,I$i mai indulce$te ornurl sufletd din clnd in cind gi c-un dram de miere" a$a . Cel care a iradruit @n& l a pahlm8 alcwn fusese odinioar5 $i ,,Voinea, om blnele @ @-a infrumuse@t g~r&dina din NIgrtigor cu stupi MdesWndu-$1 casa cu al phdurii". 3 9 Din Emda dainecuvintat& a &binelm au dulcde lor f k t i egal, cal care le-a dedicat un Pntreg volum sub Ufflu simplu $i prim putere Genoveva, regina alung.mtil semnifloativ ,,Pnisaca6',T. Arghezi, s-a en- dinb-un castel a1 a ~ u d u igi Iht.a!rUl ei tuziasmat .$i minunat l a vederea twdei de-o vchioaph, ,,m&ria sa, puidl phdurli". ,,Clipe gi pace" $i lini$te sufleteasc8. au rnioutei g'lze, Fetica, pe cane a Intr-t-o aimlit guatind ,,pichtuna de miere ... Avea htr-un dialog de o rarh gingQie : ,,Ce a d m $i gust de flogre de tei, t$i era duh a i $i ce putere/S&-m@etqti cear& cu p miere,/& la floarea din grildinil/Ostenitti cildut& : avea fnc& h ea soare". A doua de albinfi ? ! T u aduni de pe maleagwi/ zi dupti acest Put?., hrgniti cu ddceata Jwninii $i a florilor, st!!irteau, ea $i copiPentru s t r t p f $i pentru fagwi,/Pulberi, rolul, i n miindierea W u i au*, Avea In uh, st$i lescuri,/Poate c& de mii de t q o odihnll depliah, un echilibru pe veacuri.1 Ca din linti, ca din ace,/Tqi recare nu-l mai sirntise p h h atunciu. CfndW u a de ghioaceJDin c W e - n care pui/ Mlerea duke i un pui .../$i, cum $tii, va, d n d k @at em ling5 sotul mult iua lurpte cu vecidi, mumilld 68 taer,hu t e lami cu ce fad".m bit, plecat fntre timp l ,,Stloru e @in cu ,$lord de miere d m a Genoveva fusese sanritb cu ,,pandi$patnud de miere" gi cfte alte bunatgbunhu. Lucriltaarele" din ,,stup1 impliti". 3 3 nit .I de pe vi1cea6', au alergat cu spor. In cea bun& tradltie rom&neascii, ,,Paxa bunHi' a ahm$gt de la urdini$ ,,shguraticiiu lui W o m u ofex& celor gurile n-ftite ale ,,muscailor $i bondarUor1', w e ,,umWu m i e r a s3 10-0 fu- sositi a$te~lut c d d peste ncuxpte 81 tot ce-i nisi ales pentru ale guril, fiictndu-le re", 30) necgilguzindu-se dqp& proverbul

rhdu

BIBLIOGWF'IE SELECTIVA invlwtia de a fi vlzvti gi ,,la varh, ca s5 guste un fagure cu miere, l h g & fhtlda de ling5 merteceni ''. 1) C-tin Ciurescu, M n u C. Giurescu, U t o d a romanilor, w l . I, Editura gtiintljicd, BUCUreatt AJtii g b e s ~ de cuviinth a v h d e m u 1974, p. 94, 231-232 ; 2 ) . Iolanda NtcQord, DUO m l albinelor, a p cum a procedat Bubuc, $1 lul, Editura Ion C r e a q d , 191, p. dug5 ce a prhdat munca unui ,,roi sM- 23,.feoiorii 3). Gheorghe TOtnoZei, 0 or8 d e iubire, batic de d b e ... A intrat 'fn priivglie cu Edttura Emineacu,- 1978, p. 195, 194 ; 4). Paul Tdmag, Umbra lul Z a m d x e . Edituro Tlneretucopoiul s&u ; negut&tox-ul a gustat rnierea lui, vol. I , p. 42, 10.2 ; 5). Tralan cojouei, din scoartl, i-a p l h t $i a primit-o. CSnd Trophaeum Traiant, Editura Eminescu, 1082, p. a gustat, o pichturti s-a prelim din fa(19, 134 ; Bogdun Sttht, Acvll.a $1 leuli Edttura Militard. 1983, p. I S , , 23 ; 7 ) . Marin C6nstantin, guri gi a c b u t jos". 34 C b d cerne b l h d l u n l n a , Editura Ion Crean,,Nic5ierJ pe plmfnt n-a fost rai al algB, 1978. p. 68, 73 ; 8 ) . InvA@turlle lui Neagoe binelm mai b b d gi m i tihnit pentru noi Baaarab Edttura Minerva, 1970, p. 322-323 ; Drume$, Povestea neamulul mm8nese. deoit L n poienile codrilor vechiu. Acolo D). MihaU 'Mdacticd @i Pedagoglcd, 1978 p. 62 ; p e n t ~ u alesele lor oferite, ,,lumtnhr*bril Edttura 1 0 ) . S ~ U C U vilcene nr. rv 1980, p.' 38 . 1 1 ) . chutau ceara cu prea pl3cutl mireasm5, Radu Theodoru, ~Mrnw, ' ~ d t t u r a~ l b a t r ~ h p., iar iubitarii de dullciurl mierea". 40) $1 517, 327, 999 ; 12). Radu Boureanu, Clntare cetAlui Bucur, Edttura p e n h u Literaturd, p. 113 ; veneau de peste mtiri ti thiri ~i tocmai din ti1 1 3 ) . Dumttru Alma$, Povestiri istorlce, vol. I, apusuil Europei ori din %ndepbtatele gnuEditnra Mdacttcd ri Pedagogtcd, p. I ; 1 4 ) . Mihail Sadaveanu, F r a w Jderl, vol. II, p. 38, turi miatice". vol. 111, p. 87-88 : 1 5 ) . George Chiper DlnoAvid de d~LI~iuri gi de p l k u t e clipe de erancea, Fulgerul, Ebitum Junimaa, Iagi 10?S, odihnh sufleteasd, priehice cr&rii map. 201-202 ; 1 6 ) . Mihail Sadoveanu, ~ i c o a r iPothior epopei nationale, ,,BWia MihaiU h- coava,Edftura nneretului, p. 17, 189 ; 17). N. Iorga, Istoria romanllor prln cAIAtori, Edttura su$i este servit de fnatele s&u, Vasile, tnEmincscu, p. a10 ' 1 8 ) . Ion Neculce. LstapLsetul tr-o dilmineata. cu ..ceai fierblnte cu tartiTar11 Moldovel, E)dituva pantrv Ltteratwd, 1969, ne din pfne he oasi'cu unt $1 miere praas- p. 02, 433 ; 19). Cdtdltn CtOle&, Verauri pentru Ala. Editura Juntmea, p. 12 ; 20). Cornoltu p5tii1'. 9 Stotca, Cetatea prfmhverli. Edltura Ion Creangd, Prefapindu-i ,,Rdanande 81 pweettrPs N B d , p. 2 ; n). loan Msitoiu, Spectacokt1 m u n tilor,p. 76, 97, 103 ; 82). Folclor dln Oltenla $1 istorice ", G. C l l i n e u se e n t u h i m - g Edilura pentru Literaturd, IOBI, 001. de-atlta patrimhalitate evictentiind una din IMuntenia, I , p. 453 ; 2 3 ) . Pula Florica Rebreanu, Zfle consbantele sarbului siiu paaiunea de care nu plccat, p. 335 ; 24). Magda Isanog, Versuri, Edttura p e n t w L'ltemturd. 1984, p. 3 40 ; albinB gi prdusele ei ,,... mierea este 25). George Demeter Pan, Iublrea iublrllor. Erlto esentB a ceea ce e mai suav In f l ~ r & " . ~ l )turn Tineretulul, p. IS1 ; 26). Ion Agdrbtcoanu, \ Oaspete drag ELI pikiisltiilor celai care a File din cartea naturil, Editura Ion Creangd, p. 183-188 ; 27). Ion Puha, Creanga d e ctntec, Edif a t N. Lab&, la Mglini, neobositul nostru tura Junimea, p. 37-41, 71-74 ; 2 8 ) . Horfa Cdrep-, Geo Bogm mSrturise$te c l a ciulesw, Adrian Pop, Brunetel 61 Rogcovanul. primit-in dalr ,,un strap din mierea odor Editura Ion Creangd, p. 8-8 ; 88). Daniel Tei, Voinioioa. V o b l c e l 01 Azorel, Editura Ion zece stupi pe care fi afi h l i v ~ 3 5 ~Duph . p. 40-43 ; S O ) . Tudor Arghezt. Creangd, 1987, p5reea scriitomlui amintit, ,,hptele gi Versurl, vol. I, Editurn Carte@ RomQneascd, p. mierea au fost visd celor ce n-au con- 4 4 5 4 4 6 , 442, 443444, VOZ. II, p. 198, 153 ; 31). Apa trece, pletrele rAmln, Edttura pentru Litetenit s&-@ imagineze panadisuri teresraturd, 1960, p. 22l. 31). T . Arghefl, C u ebastotre". 49 prtn Bucuresti, Editura Minerva, p. 34 ; 98). Ne$nchiguit de frumoasl trebuie s& ti nu1 T . ArghBer#, Poeme In proz8,Editum M f n e w a , fost gi capillria marelui nostru Emines- 1985, p.4157 ; 34). Vastle Sadoveanu, BEdls Micu, petrecuth la Ipote$ti. Famecul zidelor hat, Edttura pentru Literaturd, 1988, p. 38, 172 ; de atmci i-a umplut sufletul avid de cu- 35). M. Sadoveanu, Opere 18, Xditura de Stat noa$tere. Olipele i-au fost indulite de e n t w Literaturd g i Attd, p: 9E4. 821 : 98). M. lungile seri petrecute h t r e batrinii Inte- p Sadoveanu, ClnOlzecl de povestiri, E d l t u m N t legti ai satului $i de ,,bsmnele de miere" n e w , BtbCUtegtO, 1984, p. 90 ; 5 7 ) . Mthail Sode prin cotloande casei. Mama lui, cin- doveaenu. Opere 11, Editura d e Stat p e n t m Ljtat5 mai tirziu cu Wa patian&,se va fi teraturd (i Artd, p. 131, 58 ; 38). 'M.S a d o w a n u Sngrijit s&-i fie casa fndestulatti. Sii ne Opere 7 , Editura d s Stat penrtru Literaturd @i mai .mintinn ca iubixea lui de rnai Eirziu, Aflcl, p. 373 ; 39). Y. S a d w e a n u , apere 15, EdG Veronica avea ,+ptir de miere arshU $1 ,cu- t u f a d e Stat pentnr LitBraturd ( i Artd, p. 461 ; vlnte de miere". 43 ( 0 ) . M. Sadmeanu, Opera 18, Editura ds Stat ,,Flloarea din m e curge miereu e Ungg pentru Literaturd 01 'Artd, p. 273 ; 41). M. Sanoi, dm- achi pmku ea n-au d e d t albinedoveanu,' Romane .$l poveatirl istorlce, vol. I , le, de. m a t e , ori. Noi o pretuim penkru Editura pentru Literaturd, 1081, prefatatd d o farmecul culorilor $1 parfumurilor ei, al- G. Cdltnescu, p. 5 4 4 ; 48). Geo Bogza, pabina pentru d U l e ei nectar. Sti d&m vellqtl $i sentlrnente, Edltura Albatros, I97#, p. ,,din frumuseka noastrii" p&mlntului, live- 124 ; 43). Gh. Tomozei, Mlradoniz, Edttura Ion zilor, v g P d u h u l u i ca generozibatea lor sH Creangd, 1970, p. 81-83, 825 ; 44). Eliaaveta None riisplhterascti investitia de sudoaxe $1 su- Uac, Lemn de stiali, Edttura Albatros, 1982, p flet. Atuncl ,,mierea florilor va f i ca-ntr18 ; 4 5 ) . Ion Horea, Flori de plpPcUe, Editura un $neeput de omenl~e ". 4'i) Ttncrctului, p. 12. ,

...,

--

T-T'F -1pu1 'arplm y a m !am s w q q auflqo as .!a!4e;pun$ @ n\rqmm ap B~)~w+!w ~ ~ a ~ y w nes x l I q s ap l u l u q l e ~ u ! ' a ~ e ~ a a ~ap a a !lg!un 'u!esls IS uolqqne qe~!zd m ! d a ~ n3 a p ! ~ ~ a u r o s !li?%a!sw '~x!ur nes ~ q s ap Ig!dsa n3 a@!sJauoj 11~;a!ms 'a~euo!.;a~o~d nm qmSqo !!$ez!ue~o : tu!s urrw s l w ~ u n ~ ~ 1 S qs yak?$ mp a%!na;l!$suoa1e%a1a~!p!*F a~aueowad !S ?a!lepun$ rt3 !lquraur a~a.133q !tr&ap add e a u a w m a a '!np-tln$m a~!.xspaAaJd apadml gs lur!suo3 !S y.rnl~na!dw u~ p.?aA!?J.e nes r/g~JeJd'aieu!q~v 3sa2y.rpu1 aJm la3 !S u m a ~ d a!a!IaJ n w xas 'a3!2!1od pa2 -U!AUO~ 'n!~~a!uop'alel!jeuo!leu ap lu;a.mppu! '!ue 81 ap q s a y l ! u x d ~ na am3 ~u!gqs !S !ugmw !ruajpla3 110~ '!a!$wpunj [la !.squaur !uaaap ~ o d t - 3 - 1 ~

'!.Io;T?puoJ aov3qureur ITjtreg -uamJda aqe3 ap !ngva m3inmuas p2epo """.................................. ""........ aP alEP e1 r;$elu!nui 1 6 0 ~ I3 la 'ylw!qIau e w n p a n e!lepu.w g . g r v 'ayqu!yqr ! 6 u!P !llez!ueSJo allu q !S w n w d aled!a!unux IS !1SawEJ;Sg~o 'apunuro3 alo3:da ar!.rn;rra~ BT '!a!le!aosv a p aualapnC a1e@!1!3 y9u,!1 ad .mp~ol~n~!cle ale a ~ l ~ e ~ d !h a!g!$ur!~S-oa!rrqa$ Iaelsa$!uwuI ap ~a~!u!F!~ds !S w.mzy.u~%~o 'es.ra;j!q (p ! ~m!de d e ~ e r ns , ale,p.Iauro3 ! S aa!uIouoJa ' ~ ~ ~ $ u ! g * - o 3 ! u q~un!@e a 30un !!aezposuods =JVfE~naui '!!.m$[na!de le qurouoaa 's!%o~ox m p ~ a~Seourwe~ . as a ~ m u!xl lolyapena~d a a a g ~ ~ s ! % alalse ~ !S @!m !C a p p a u r w p u! apnpuy as - a ap 8e~e$!31losu!ad 103!dv !nln!uourq~)rd P a ~ d n ~ -arlu?au !ppods maperl ul aopufqp m!laa)o.~d IS JoI!~cqln3!do ea.rl;l!lcum (3 ! a~e?. wu!%$~~s !S ~ J E $ UJ am!v!3adS !S a ~ ~ u o ! l x ? p a ap d ~dqs w u a d !.!$uaaqns ! S ~ V ~ V 'A asmq H ap eaaepxoJ.e ! a~anz!~-o!pnr?aJeofl!ux alIe I$ o a p y q a s m ' a u r ~ j 'a~!&!zode!p ap eemz!,p.~ ! ! Q ~ J '!m$o~q 'a$ua![d 'a$!je ap D J E ~ ! ~ ! nlepaur !S auxo~lcrlp a p ea~l3pzlwe ! a1suo!lmuatu! IS a@uo!lerr !un!unaJ ap ee.~ez!ueg~o: 133 aa!$!Ms !un!las u!~d a p q j a l q u!p ~op~ol;lna!dv aIe pez!lt?al lurea as ap !em a p 3 pu!o!p.~ore~ !S p$uap!ha u~ pupnd apuo!leu aIoJ!de du!!lSuo~ !sun 8aJal -Sam IS a a ~ e ~ o u r o'earnarj ~d w u a d JOp!JolFn3!de !!lp~v!p= eaepw!ls (q ! glm!de m!lse~d ! S epoat u j qnv!lqo a$slrnzaJ a + w o d u r ! !sw aIaJ e ~ ~ e s u o o ap ~ ~?.XO~SBJBe!wpy.rls !B aulp.qs ~b !lSaueuroa !rsn)ln3!de ale !lgl!1euosrad aI!mu '!!~nlln3!de E a m 1 e n qe3gAape 'aum.1 e%ea~lu! u!p !S 8!u~urog u!p au!qp ap ~ J O I ! J O $ ~ S ~ . I J alurza~dgs q!uau~ apuo!sa3osd 10 axj!lul~b pppa&!ueu ! S !un!l~~ ap eaJBz!ue%~o (a : d o 3 PJ 3 3 e!$epuw ~ ' j ~ v -m ir!lwpwne !a!uguros j U !al$lmp !nmwP!u!m uatmd u!p ~nu!lqo u-s !a!lspund ea~elrr!!$u~ nJluad ' V I ( I N O N I ~ ~ errqlns!W ap ~ o p ! l e p s vo aI.euo!leU -.ra$u~!a!$a~apad a p !S pyeurox u!p aa!qIy ap s o ~ ! ~ o ~ p s!a!le!sosv a~c~ ar!!J!dsne qns gzeauo~lsunj!S gzea$u!!~~! as 'alqyu!e.r'ls ! ! I p ~ u arp !pol~na!dZ naluad PIEU -o!sajo~d yluals!su ap y3!/3-ead gmlIn3 ap y ~ e u o ~ ~ o u r 3Lle-m~ a ~ u ~ nJ lu!uryza48 ' r v N m AW[WWA ~eu18u: ~ o $ m p ~osajcud ylos!d~ erlepuw r '$ry

-,

'

F&@a pate w e a aneaBbri de onuare qi dc~natori~ &litatea.de m e m h de onse acordg de camitetul d i m t o r pe baza acceptului personalitiltilor respective. Membru donator dev'lne orice persoan8 fizicg sau juridic5 care a filmt o dodatie, chiar dac5 nu este i m y i s ca membm a1 F d a t i e i . - Art. 5 Pierderea calitgtii de membru poate avea Soc h urmhtoarele &rejur&i : a) retragere ; b) nep1at.a fnddunmff pe M v e nainltemeiate a cotinatiei de - m&bru ; C) piexlerea dreptunSlor civirle prin h o t w r e )udee%toreasc& ; d) exdudere pentru activitilti contrare scopuiui Fundatiei.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A FUNDATIEI


~ $ t 6. - Serliul central d Fundatiei V. IWFWAJ e s t e Rcmtinia, rnunic!piul Bucure~ti,B-dul Ficusului nr. 42, sector 1. Art.7 - Fundatia &i desf*oarg attivitatea in taril pe Ung& filialele judeb n e @ cercurie apicole .cbmunale, or&$%nejti $i municigale ale Asociatiei, h r peste hotare acolo unde are membri. Art. 8 findatia mate avea la centru precum $i P n profil teritorial institutii praprii.

FAPITOLUL IV
I " ,

'ORGANELE DE CONDUCERE ALE FUNDATIEI

- Forul suprem de conducere a1 ~ u n d a t i e i este conferinw pe b r a care 6e intrunegte o dat5 la 4 ani. ( A r t . 10 - ~ , b b u t i i l coMerintei e pe +ur&sint urmiharele : 'a) aprobil Statuta~l Fundaoei gi modific5rile acestuia ; b) alege din rinldurile sale u?n consiliv de a b i n i s t r a t i e fmmat din 11 .persoane $i comisia de cenzori format5 din 3 persoane ; , c ) consiliul de a+3miaistratie d e g e d,i'n rindui membrillor s5i un prqedinte e x s q i v . $i un viceprqedink ; d) mdezbate r2pourtele de activi1tat.e' ale comitiului d e adminLstraiie i i ale cornisiei de cenzori $i descarc5 de gestiuae consiliul de administratie pentru exerci'tiul incheiat ;. )!. adopt5 prog~ramuilde dezvolbre in perspeotivil a Funldatiei ; Art. 11 - Comisia de cenzori &e organui care asiguri4 controlh financiar $i gestionar a1 Fulldatiei qi rapo&az& anaal cmferintei. pe prB rezulhtele 0bt.inute. Art.12 - Consiliul de xdministratie este f o r d principal de conducere el Fmdatiei. Cmsiliul se intrunevte o diatg pe an, pnidej cu care este evocatg memoria profesorului doctor inginer Veceslav HARNAJ. Art. 13 - Atributiile consiliului de . aduninistratie sint urrnirtmrele : a) alege din rindul membrilor s5i colegiul director f o m t din 5 mernbri din care : ,pe$edintele executiv, virepreqedintele, secretarul tehnic $i doi membri ; b) aprob8 structura organizatoric8 $i regulamentul de functionare a1 Fundatiei ; C) taprob5, in conditiile legii, inf:iintarea $i reguhmentele $ d e functionare ale institutiillor Fundatiei ; d) aprob5 bugetul de veillituri ~i chelmieli a l Fundatiei, asigurtnd conditiile maieriale $i dinanciare necesare Pndeplinirii programdui de activitate ; e) aprob5 l ~ ~ r de' e a liste de su'bscriptii precujm $ i p r i d r e a de donatii $i subventii ; f ) Convoac5 in timp util conferimp pe @rA a F ~ d t i e i .
;-Art.9

Art. 2 7 - Colegiul directar con&Ltufe 0r@nul meativ de c o n b u a e a1 Fundatiei, se bintrun* lunar sau mi de cite ori este nevoie. La pedinwe culegiului director participil ca obsenvatori : delegatul Bitmulul executiv a l Asociatiei CresdHtmilor de Albine din Ramfirria precum delegatul Consiliului executiv Fedenaqef Internationale a Asociatiilor de Atpiculturil APIMONDIA, Art. 15 Atributiile colegiuilui director sint uibniltoahele : a) rezoiv5 opemtiv toate probleimde de o d n organizaboric, tehnic $i economic ce se i v w in activitatea hradafiei ; b) angajeazg persondd Fundatiei qi conducerille Wtitutiilor din subordine cu respectarea grevederilor l a l e ; C ) reprezin~tilFunciatila P n relatiile cu statul $i cu organimtiile o h t q t i din tar6 gi str5inMat.e ; d) elaboreazil progr-e de activitate muale ~i 86igurti conditiile tehnice $i financkre necesare realizbii acestora ; e) rkpunde de fnbreg patrianonillll Fundavei gi de imtegrihtea acestvia In i n k ~ a l u ldintre gedinple muale ale consiliului de adiministratie ; 9) convoacg i n @ink anuale sau, dupH caz, extraoFdime consiliul de admhietratie.

CAPITOLUL V

a) tiaxe de iscriere care sint : penku pemxnele fizice cu 'domiciliul fn Romhia 25 lei iar pentru &e cu domiailiul in &a hotarelw @rii 25s SUA.
Taxa de inscriere pentru persoane juridice este de 500 lei dacH sedid lor este q i de 500s SUA dacil sediul este in &ra hotarelor R d n i e i ; in tar& r b) cotizatii, care se p35tesc anual c a subvenw, dwpH posibilitilti, de ciltre persaane fizice mu jvnidice care tdiesc P n tar& sau str8inEibte ; C) venituri raalizate din actitvitatea institutiilor proprii ale Fundatlei ; d) venituri reaiizate din subventii publice din tar& $i strGn5bte ; e) ven'tturi realizate din donatii oferite de membri din m i l $i. din strilinilbate ; ' f) fonduri oferite de Asociatia Cresciltorilm -de Mbine gi de Federati International5 a Asociafiilor de Apicultura Apimondia ; g) dte venituri.

Art. 16

- Veni'turfle Fundavei se reaJizeasH din :

CAPITOLUL V I

'

CHELTUIELILE F U N D A W
Art. 17

- ahelWelile Fundatiki sint destinate pentru :

a) fiimtarea programelor de aotivitate tehnico-$tiinti&& gi de preggtire profesionalil aprobate de consiliul de administrave ; 'b) cornmararea personalitstii profesor doctor inginer Veceshv- H A R N ~ J ; c) stimularea cemetiirillor ~tiintifiicein dmenilul a p i d t u r i i ; d) tiphir& de cirti, bropwi, pliante, afiw $i alte materiale de propag d i l wic015 ; e) wardarea de b u m $i su'bventii pentm apecidizare in apiculturil h imtitutii de profil din tar5 $ s t r ~ n B t a b ~ p e n k apipirulltori u din=Rrrmgnia sau din dte @ri ; f) activitgti proksianale, ecanoanice $i administrative ((salari, chirii, taxe, bmpezik, r e & ) .

GAPITOLUL mi
LICHIDAREA SAW DIZOLVdRM F'UmAnEI
Art. 18

grlja generatiilar ce, vor urma va fi vqnich. Dae& mohve independente de v o i n p mennbrflor stii vor determi- lichidarea sau dizolvarea F u n w e i se va pnzceda confonm legitor $ b i t

- Funma

fast !nfiinwt& In ideea cli

date 4n vigoare.

CAPITOLUL VIII
D I S P W W FINALE

Art. 19 Locurile devenite vacante In conslliul de rsdPALnMra$ie, In cornisia de oenzori, In colegiul dtrectm p r e m gi in ~3ndul mmbriilm organelor organismelor respective reunite In .plenul lor precum $i prim hot&rSren Biroului executiv a1 Asooiatiei Gresciltorilor de Albine $i a Consiliului exffutiv al Federavei Inkrnafionale a Asociatiilor de hpicultmh APIMONDIA. Art. 20 - Fundatig $i institutiile sale vor avea gtmnpide conec#ionate potrivit preveclerilor 4egatle in vigoare. Art. 21 h oaz de desfiinwre, patrirnoniul Fundatiei va ti preluat de Asocktia CresctitoItilor d e Mbine din Romhia. Art. 22 - Statutul Fundatlei- va 8 publicat ! n Monitoml oficial a1 RomA-

RECENZIE

CRESTEREA ALBINELOR
~.(~I~~I-I-IUI-IIIIIIII
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a m 1 4 1 1 1 ) 1 , '

i DIA

din Bucuregti. Cwtea este intitulatd ,,Cregterea albinelorw gi este semnatd de &of dtstingi apicultwi din Republica Moldpva: Mihai Begliu $ #lexandtu i NiStOr. Aceastd aparitie editodald reprezintd p r i m c h c r a r e de specialitate 8n 1 limba roman& a r e urncdire~te s& ridice rolul apiculturif 'In economiq conaplexu- 1 lui agroindustriial i n c d u l milor conditii din Republics Moldma. I Lttcrarea cuprinde 158 pagini cu u n continut interesant g i util t n lipsa unet i I Iucriiri mai ample gi comptele. Azcturif au sintetizat pentw eititori cunogtin@le ,de bazci din domeniul apicultuzii sdstematizindu-le Z n gapte capitole. privtnd : I bblogia familtei de albine ; inventam1 apicol (in care se preztntli tipurile de I g i polenizarea plantelor i i stupi folosftt 4n Republics Moldova) ; baza meltferdbolile g i dbundtorii albinei cultivate; munca de selec$ie g i cre~teread t c i l o r ; lor; produsele s t v p u l ~ i $i calendarul apicultorulut. 0 atentie deosebitd se a) cord6 iucrcirilo~apicolB de sezon, tare sint prezentcrte fn mod cronologtc pe Zuni t n ultimul qapitol care este & cel mi exttns. I Tot aici se prezintd numeroase cuno$tin@ trlteresante teoretice g i practice? sistematizate fntr-un subcapttol pe iuni calendariatice intitulnt ,,Este bine ?titi", ,precum $i numerouse credinte gi oemne adatnate din popor eu prtvire kr-1 I prevederea timpului pentru ziua uMnLitoqre redate i n alt subcapitol, tot pe Zuni i ' i.calendaristice, lntitulat ,,Cum va fi vremea a doua zi".

0 nouif mrte de apiculturd a apdrut recent prin grija editurii APIMON-

Ing. Trnish VOLCXNSCHI

~~~~~I~~~I~I=I~I~~~IIIII~II~IIIIIIIIIIIIIII~IIIIII~IIIHI~NIRH~*

--

In uz extern, ' ca emolient, cahplasmele de ftiinl de in se folosesc de secole. AceastH . fains, peste care se barnil ap8 clocotiti? Cntr-o cantitate potrivitil pentru a forma o past5 groasg, se a-. . plicH direct pe fumncule sau buboaie. In,! prezent, se recornand5 folosirea apei de ploaie, sau $fi mai bine distilate, care, tiart5 in prealabil, servqte la prepa'rarea Oastei, care se pune intre f e e ste-

r i l i z a t e sau fierte. Apa ce unneaza s& fie foIositg la prepararea pastei se poate fierbe cu o leg8turil de cimbrigor sau coada goricelului, care . sint antiseptice. FHina de. in trebuie s& fie proaspht5, cHci daca ' e rfncedg poate irita pielen.

-.
@tipa

E l

FlarenHaa NESTOB

Diosc6rides Benovado)

FRANZ de HRUSCHKA
ajuns accrsd, a avut surptiza sli constate cd mterda a curs din celulele fagurilot O n farfurie. P o r n i d de h acecutll Cnttntplare, Franz Hruschka, a realiaat un model primitiv a1 centrifugii, pe care I-a prezentat fn a n d

M a i W ~i.art% de Hnuchka, s-a ndscut pe 12 Martie 1819 h V i e w $i a lmurit pe 9 Ma4 1888. Dupd terminarea studiilor la Gmz, cr u m t o prestigtoasd curierd miItturd, din a n d 1836 ptnd fn 1865 cind ' s - ~ ietrar din armatci, deventnd cornandant a1 ora$ului Legnano. h istoria apiculturit, numele tbi .Franz Hrwchka a' rdmas legat de conceperea pi realfzarea p+itnului extractor ' centrifugal de miere, realizate h care hazardul a ftcz cut un rol.btapwt&nt. Puntnd tntr-un co$ o farfurie cu bzsciiti de f m r e , Franz Hruschka #-a trim fiul d-l ducd mmef sale. Atacat de alMne, ~ o p i h ls-a apdrat lnvfrtind c w l dearupre - capului. Odafai

PLANTE MELIFERE, DAR RU WUMAl A T ~ T


ASTAZI, PLAN-TE TEHMCE
TRlFOIWL (TrifoIfom pratense L.) Proprie6gti : In ultima vreme, 8-a insistat asupra valorii farmacologice a floCornpozitia ehimic5 : Florile aceshi tririlor $i tulpinii de floarea-soarelui, care, boi contin glucosidul trifolinti, care dg folosite s u b formi de tincturg alcoolici, ramnozl gi trifoliting, un alt glucosidi se recornand5 pentru ,combaterea febrei cvercitinic, acid salicilic, acid p-cumaripaludice, chiar in cazul in care nu dau nic $i diver$i compwi fenolici, inruditi rezultate doze mari de chinini. De asecu rnatex-iide colorante din grupul flavomenea, sint utile contra inflarnatiilor nelor, o esentg dextrogirh cu ceva furpleurei gi sechelelor acestora. furol etc. In frunze s-a g k i t asparaging Tinctura de floarea-soarelui se pre, $i, se pare, tirozini, hipoxantink xanpar& din flori proaspat culese (numai tinti, guanin5, proteine, cornpuei sulfufloarea). S e cfnffiresc 50 g d e flori , amti etc. poi portiunile c e k mai suculente ale tulProprieati : In tatrile din Centrul Eupinei (in partea de sus a plantelor inc5 ropei, trifoiul se folosqte pentru reglaneinflorite), s e taie buctitele gi se cfnthrea functiilor digestiwe, h p o t r i v a conresc alte 50 g. Florile qi bucatelele de stiipavei cronice, lipsei poftei de mincare, *-in& se introduc htr-o sticl5 cu 1 Ytru durerilor de ficat $i, in plus, impotriva de alcool. Dupl o s5ptamin5, se filtreazs. rgcelii ctiilor respiratorii $i pentru stiSe iau pichturi in putin vin sau f n ap& mularea urin2lrii. dupti masa de prinz gi dup& cin5. Pentru ca acestea sti aib5 efect, se ia De citiva ani, fiina din serninte de un pumn de plank inflorite gi se pune la fiert. Biutura rezultats se bea cu- floarea-soarelui se folosqte in alimentstia sugarului, constatindu-se cti acesta o1 ceagca. prefer& celei de soia. In Spania se folosegte fmpotriva cataractei. LUCERNA (Medicago sativa L.) ~ompozitie : Sitminta de in contine fnAceastH plant5 are o compozitie tre 30 $i 40/0 ulei, mult mucilagiu $1 un foarte complex&, dar prezintg interes Inglucosid cianagen linamarina, nu mai deosebi pentru bogatul s&u continut de mult de 1,50jo. vitamine. Principalele sale propxietilti sint emoPropridgti : Cste o plant3 ' furajerg liente $i laxative. cu mari calit3ti nutritive. care in multe t5ri s e folose& ~i pehtru alimentatia uUtilisare : Optirite cu apa clocogit5, semanti, cind planta este tinirg, inlocuind mintele se folosesc contra inflamatiflor spanacul. Din punct de vedere medical, cgilor respiratorii, digestive ,$i urinare 0 datoritg vitaminelor sale, este un exceuncie de seminte ajunge pentl-u un litnt lent antiscorbutic, rezistind la fierbere d e ap6. Din aceasti3 infuzie se iau 2 sau Este recomandabil sg se foloseasci 3 c g t i pe zi, indulcite cu miere. DacA planta proasp8%, strivitti, pentru a-i iritatia este insotiti3 d e dureri, se 010scoate sucul. Este suficient sg se ia zilnic s q t e lithidpl mucilaginos rezultat din 1-2 uncii * din acest suc pentru vindemacerarea semintelor in apii rece, pencarea bolii. Se recornandti $i pentru comtru d in fellul acesta nu se distruge baterea rahitimului. un anurnit ferment capabil sti descomFLOAREA-SOARELUI CRelianalls anpunti linamarina, gi se produc foarte nuua L . ) mici cantitgti de acid cianhidric, care Compozitie : Florile de 'floarea-soarelui favorizeaei propriet3tile sale calmante. contin cvercimeritrin&, un mmoglucosid Se poate prepara din parti egale de in a1 cvercitinei, antocianlnk, 0 consideragi ap5, adicg 0 uncie la un litru. bilH cantitate de colina gi betains, acid In ambele cazuri, nu se bea decit apa. solantic, probabil sub forrni de solantat , , Dar cind se administreazg ca laxativ se de calciu etc. Materia colorant6 a floriia o lingurith de seminte lnainte d e cullor pare sti fie xantofila. !#j altg lingurita intr-o jumatate care Semintele sint bogate In trlei. In a c e de pahar d e aph, pe stomacul gol, inpredoming Hnoleina (57O[0) gi oleina, exisghitind semintele, f g d a l e mesteca, tind 91 mici cantitgti de palmitins, steaspa $i ligndcerinti. f n afar& $i dn ring, aracving cazul iritatiei ultimului tronson a1 de ulei, seminwe contin gi leciting, cointestinului, infuzia de seminte de in se lesterin5, diver$i acizi organici, fitinti etc. dg sub form& de laxativ, care calmeazg gi durerile hemoroidale. o uncie a 28,4 gram0

ANIVERSARI - COMEMORARI

Experienla trecutulu~ temelia viitorlilui

.I.

Continutnd traditia cinstirii nnemoriei imintagilor din apicultur& gtndurile noastre ue indreaptii cu secunogtinfd $i respect la pltf promotori ai dpiculturii rom&ne$ti pe care ii evocdm 2 n pni rotuwi [decenii) dupd cum urmeazd :

20 de ani de la moartea lui GRIGORE AL. GIOSSANU (1886-1972)


Militant de seam8 d a p i d t u r i i rom5n@i care a Ituptat neobosit pentru gruparea apicultorilor intr-o unic5 organizatie profesionalfi. N k u t la R o m n , urmeazi studiile econmpwe f n face cursuri d e specializare in striinfitate, llumiind m i aproape jum8tate de s e d 4n dsbamul nostru ~bancar. Apicultumra a oanstituit e doua lui pasiune. A detinut o stupin5 model ~i a p-acticat principii moderne d e ducru, garticipind la au'meroase expozivi apicale din par8 gi striiin8tate unde a obtinut lnuuneroase distinhctii. Face m t e dintre primii fondatori a i d s t e i ,,Romhnia apicol5" unde a indeglinilt functia de seoretar general d e redactie. h 1928 a fost ales i n tunctia de p r e w i n t e d ,,,Soci&ttitii Centrale de apiculturg din'Rumlnia" fmctie b p e care o lndeplineste timp de aproape 20 cle ani. Desfggoar5 o rodnics acwitate publid&ticH edithd mai multe brosuri ipubliclnd numeroase articole $ t i a i d lnumeroase conlerinte apicole. Panticips da rnai multe congrese internationale de apicultur5 reprezenrtincl cu einste apicultura romsneasc5. Conftrmind meritele sale qi aprecierea de a t r e s-a lbucurat, in 1970 iprimqte Diploma de moare a hsociatiei Cresciltorilor de ALbine din RumBnia. A decedat ,pe 1 1 3 ianuarie iar duimiaic8 1 1 6 i a n u a ~ i e1972, .la cimitirul Belu a avut loc inhuunarea. Au partici'pt numero$i apiculmtori. Cuvintul funemr a ,fast rosti't de V. IHARNAJ care a evocat memoria celui ee a fost GFigore Ad. Qfassanu.

cu munca i.n clasg, el Bndnumii statornic


pe elevi $i pe t & m i in pomitulturs dar mai des {n- q t e r e a eilbinelor, una d i n tre lmarile pasiuni ale vietit sale. In aceas-

m&

tg directie a prapaggr'ii- avantajelor apicuitusii lmderne, el ~riim$ne~u.na ukiintre cele mai ,luminoase figuri din Bucovina qi, evident, din tar&. fncg d,in 1907 el iaduce Sn sat srimii stupi sistmatici ,Dadant organizeazg h e diat mai ~ m d t c stupice &el, ~pmtruca in ,1908 s5-i runeascFi pe apicultorii .din zon8 Sn Sotietatea pris5carilm din Rgdiiuti $i ,imprejurimi a11 cfirei pregd'inte a f&t peste 40 de m i . Actlv d&@r $i conferenJiar gpicd, r a u t a t publicist in revistele apicole romhnqti ,,EuletinQl apicdtoruluiu, ,,Via@ albinelof', ,,RomBnia apicol8" Iprwum $i In alte numefoase reviste apicole d'in Austria, ~ e d a n i a , Eklgia, alvetia, Fran@, Olanda, Anglia, 'Egipt; Aftica de 6uld, Nouci Zeelandg, Japonia, China unde a u apsrut fotografii, stiri rji informatii tilmise d e J. Vicoveanu. Ell a fost ntimit ca instructor wit01 (VOlunbar) pe judet, apoi pen,lru Bucovina ei mai .Oirziu consiiier apicol vpentru Moldova. A organizat 'nunn'eroase cursuri apicole, exgozitii $i whimburi de experient5. A detinut o valoroasfi bibliotec5 cu peste 2 000 tmnufi' (c&qi, .brquri, reviste, periodice $i inedite tpartituri muzide). Prin mwnca sa, diversitate? preocupfirilor $1 realliz5rile obtinute . a fost piad5 vie de intelectual devotat aamenilor in. mdjlocul carom a tr&it.
':
,

'

80 de ani be 'la nagterea ltti CONSTANTIN ANTONESCU (1912-1984)


Pmionat apicultar, perseverent ,publicist $i activ,,propagandist constanti in Antonescu v i a (dedioat ICU pasiune $i d5ruire intreaga viaw apiculturii. A d ggurat o intens8 activitate ob$teasc& fn cadru fostei Societiiv Centrale d e w i picultux-5, apoi ca responsabil a1 sectiei apicole din tadrul fostei Societ5ti de'qtiinte Agricole ,,I. V. Miiiurin". Este -unul din'tre membrii _fqndatori ai Asociatiei drew:&-

20 de ani de la moartea lui IOAN VICOVEANU (1879-1972)


Remarcant5 gersonhliiake bucovineani, ctitor $i popdarizator a l apicu'lturii n o v tre moderne, imnv5tltoml , I a n Vicoveanu sa nkut P n decernbrie 11879 h camuna Vicovul de Jos, judetul LSuceava. Initial s e numea Bolocan, dar din d~agostepentau mtuf natal "vi-a schimbat numele. Paralel

"f

t d o r de Mbine din RamAnia unde a de$innt un tiUunctia de secretar general fiinui apoi ales Sn wmiliul de conducere
ACA. A fast- an calabomitor acliv gi devotat a1 mvistei ,,Apicultura In ~Rorn&niaU unde

a bdeplinit gi fmctia de seeretar de redactiq $i p e care a slujit-o cu credhtii ping & ultimele dipe ale vievi. A gubliat sute de articole b difwite reviste si In prasa central& $i a , difwat numeraase &tulrl practice grrin ~ i o d i f ~ u n e Roa m%nit. A fost un mtiv lector qi conferentian' iprezent In toatit @rvt A prezentat co-

n d e 61 camms&r @Cole i a i t e a n W d e . Are numeroase cgrtl tipkite : ,,Lumea albhnelor", 1947 ; "Ingrijkea M i l o r de albine", 1866 ; ,,Aibinele $1 noiu, douii editii 1979 $i 1984. De asemenea, este Coautor la ,,Cartea atuparduiu, 1956-1957 ; ,,Ageqda Aplcultorului ", l.067-1988 ; ,,atalog apical, 1975 ; ,,MmualuI apicultoruhi". 1979. Pentru cantributia adwit $i merite deosebite tn ectidtatea apicola a prismit gi distinctii ( , , W i n d Muncii" diploma de memit A.CA.). In =tivitatea sa a fost ejutat murl;t de sotia sa Elisabeta, o harnicii $i iscusit5 apicultoare, membrl fandataare a Agoctatid Creeclitorflor de Albine din Rornilnta.

INTREBARI $1 RASPUNSURI
Talpa &tit pt Dradla slnt- plante medicinale valoroase $ pentru i albine ? Talpa @$tiid ( L e o n w cardiaa) este o valoroasg plwtit medicinailit gi melifer5. Contine u e unei sapnine gi ale m u i ulei &ric, sfbrur3 9 acizi organici CU potasiu $i fosfor, o substant& anmarit, un a l d o i d gi substante tanante. Ca planti3 medicinalil este folowiti5 in reglareaafectluniior cadiace de arigine nervoasit $I a dezechilibrului nervos. a t e o p M t & peren& din famild W i a k l o r , cu tulpin8 5x1 patm muchii, halt.& de 50-100 cm, frunze petiolate palmatsectate $i flori roz dispu6e pe p e u r i in verbicfle multifhre. fntIor q t e In lunile iunie-ide, d g u r i n d un cules bun de nectar $i polen. Potent.ialul melifer e s k evaluat la o productie de 230-400 kg d e r e la ha D m i l a (Berberis vu!lgaris) este o plant& mecttcinal5 gi malifer8 care c r g t e sub fomit de tuig hailtit de 1-3 m. cu spini lungi de 1-2 cm avind'ciorchini de flod snici cu petdele gi sepalde de culoare gcllben intens. Fructde de t o m uwr b a b e rogii d n t acre @i f o a h bogate Pn vita3nina C . Pmioada .de Inflorire este in luna m i - i d e . Csegb spmbn i n paiene, lunci, m&r&cini$uri, cl3ngw-i $i la mnrgrinea piidmilop In zona de dmpie qi pre;alpin8, asigurind un cules de @en @ nectar. Potenthlul melifer este evaluat h circa 30 kP &re la ha.

~s ce o sup;atncl~lzits a nsicwii do albine este consfderatii diiunbtwre ? S-a dovedit daptul cli anierea supahcZil&t&m i rnullt t i p la o ~ ~ t u r L 1de .g peste 50C ee degradeazh. Pr&n aceasta, mierea fgi pieide & I mare rnhurg gustul, b i madiLich ouloarea, ae empor& substan/ele aromatice $i uleiurile etenice volatile, se distrug vitamin&, ae degmdeaz8 o park din r h r i l e minerale gi se distrug toti fermenpi adick tocmai cele mai valorease substan@., active din miere. D e aceea, conkrolul caliatii M i y face 5n labomtor si orin determimrea diastazei $i a i n v d k o n t i ~ ~in t e miere sau ~ r r i n determillarea hidroximetilfurfurolului- (HMF) u u produs ce ia w t e r e din z a h m i pnin suprainc&lzire. Se recoanarndg ca miarea s& fie folositii numai in starea ei natunalg hhiaxl in intsegime gi -0din. punct de ml calitlitite ei weti-e wdere nuwitiv gi ter@peutic.

'

Ce se Sntelege ptln bocetul albineior t Bocetul ahbinelor este semn&lul sonor pe care Ll ernik o familie de & h e orfang sslu S n suferinw de f m . Acest s e p n d acustlc poaCe fi .perceput de apioulbr sub fonna u n d sun& prelung 91 pJ;ing&tor. In aceasti4. sitliatie d b i n d e bat tiin ariioi si emit acest sunet caractexWic, c u n o f i t &pkulbwilor gi care impune tluare brmedfatik a unor m P l u d de eanediena eouzdor.

Prodtrc dbfnele pogube cultudlot dr ai$d die vie ? Dh p h t e rdai exist& vitkuatod care cod&rii In mod -it c& d"bine1e a d w daune bobuW de strugure la macere. S-a stabidit cit albinele nu degmleazi tegu~~ bobului de 8trumre gi se falosesc de c&pAturile gats facute de d t e insecte (vdespi, gitrg8W) mu de pasgri. Se $tie c& boabele crilpate servesc ca mediu nutritiv bun penrtru hmultirea dupemilor care pmvoacii hbolnadrea strugurilar. AlMnele yiziWnd baa,bele orilpate de pe strugurii de vifi de vie .adw numd foloase deoarece ele culleg sucul din bmbe, e v f W dezvdlkrea ciupxsilor. Mbinele au apamtd b w d specidzat nmrnai p e n h Jins $i supt d e d nu pot sparge tegumentul boboului de

stnrgwe.