Sunteți pe pagina 1din 34

crnWrvL om NDACT~D

R T-TA (S8d.otOt #a.


P
m UBII SSACAX4U. SeRIN
B O W l d A (redactor da rubrld).
fa#. AURH. xALAm. lag. SPGUI MAR=. vxma NTAOU.

W. M

BovisM lumarg & Informare t h i d &ti 18flfSeC


rehhb de experientg $1 epbii editat4 &
Aaeciatia CrescHkrilor do Aibinr dln Romlnl.

M W L A $ERBAN.
V O ~ C X L

mai 1991

LIC

ADXXMS37UYZA

NDAqlA

Nr.5

Anul LXXV

bid.
-AN

c m m

m c m

AL

AIBCIATIEI
CRESCATORILOR
DL
DIN ROMANIA.
Str. Iullua Tudk nr. 11. Bucurqti. see@. Cod. TCn31 Tcl.
11.41.5(
Cont vlr. 436014 B . A . U .
llW8

munlelpiulul PueumH.

E. T W A : Congrcsul national a1 apicaltorilor din Romania


28 tebmsrie l W l
p
Rlezolutia Congrcsului Asociatiei Crssdterilor de Ubine din Rombia
V. NEAGU : Nwoia de infonnatie exactP
Tr. VOLCINSCHI : Problrma roitului tn apleultura modern5
Maria DRAGAN : Despre introducer.
gi
condiwe do acceptare a miteil In tamilia
da albine
N. NICOLAIDE: Extracfla $I ~ ~ ~ d i t i e r ~ u a a
midi

N. NICOXAESCU, G. 8TOINEOCU : w t e rea mHtcilor de m@rv&


cu ajatorul Lotatlor
din stupii roitori

0.VITCU : Ranin&

- nu mah&!

Ernilia gi M. FOPESGU-BICUWIeU :
xir de viaw lung4
DOCUMEMTAR APIWL
* ' Prognoza tnfloririi rdcfmului
-

a-

C e p e r t a I : De ce topitorul solar nu trmbuir a&


lipse8~dS din nid o stupinP 7 Iati e hhban la
crtre wteptgm s i ne rbpundi ma1 ales eititoaii
care gi-au montat pe vatri acest utilaj gi 11 utfliz e d cu succst.
(fob : Ionel STOXAN)
C o p a r t a IV ; Statomicrrl

+i taltalrntatul
nastru
colabarator arh. Florin Stefureac eontin& aerialul
,,Din htoria apiculturiiu iluatrhd o suit& do aspeete ale apiculturii practicatii In trecuti h unele
zone ale Europei alt4datg acoperitm de piduri
bogate.

binelor ert. o mamud a a&


culturci ur a ocupcs#une a
culttuut~trluicimpului, trebre a cornaa@e 4nci .cb aptcultura are sttQRse te&tw# tw
wmai tn rceastii ep6C$4k w
ag+icultura, ti m@ mit&s
folos inatred ec BZMnde
fa autimltUP& Qf mw@e QI
important ~ 6 1 b tde Cawmidurn a *lad
im fiieeonda@ma PkEWtelur.
D a d m t m @ra mmtrd
&spn
de atitea wi o-a
Eid c& este ,,mtnamente o
@+dl crgriaoMa, mn putw spun+? d w eats qi o p r a ,,&
nameUte apkoliW,multe
liacrne s-at profita de pe ~B%U
extinderif d t mi mars a cqQ'
tiwa#unei acestor insecte B-

lasftoare

".

Florin BEGNESCU, ,,Culhq


elbinelor
Notiuni de atpi:
eulturi rational&*, B u e ,

1928.

Nu numai c& mu e r e i&ti dar


nici agreati de n.c gi e.c, care waiM
au wice chip etatizarea apiculWi
sau d~tfels p u i trecerea Pntregului
,(mu a p m p e intregului). paixiimd
national apicul - d i c 2 850/@din to+
bald efwtivelor-dc8fam&ide albine . - h. posesia hE.menMirr unitZiti
agricole cooperahiste vi de stat arganimte $i mnduse conform principiilor
socidiste care s-au dovedirt ~ciu prisosin@ er6mate in teorie &,aa&i ales:
h ' pmcik2, in toate $&pile fm.tului
1 e . .
1 .
. .',
-.,,

anii rtrecuti, de t&t5 'midia.e,

nu a f a t posibil ca apiadtcrii rornhni


mernbri ai amiatiei noastre din Intreaga tar2 s5 se reuneasc5 periodic
a.ya cplrn car f i f a t nomud, a$a ,cum
s-a i n t i p l a t qi se fntimplii in alte
@ri.
Din 1976-1978, in fiecare em, se
f 5 c m d a w u r i la cel mi'inalt niv d , aprobawa fostaIm cabinete 1 gi 2
nu vmea, m t d a l e l e modifimk $i
rbmodifioate se Wcmu dndeva sus $i,
Pn%+wz~Lkk&w, se ffeirPbarceau iln s f b
$it cu ax& megativ f&& nici o expli-'
ea$k-.m
,,indiwtieC'. .
-.
,

, Foto 1

I .

Dl: 'ing,
M&zd ptedntd ~apcwttitasoctatid. 'In dnapta dl. fng. 1
Aurel Mlilaiu, fn:bttnod d-n+i. proc Costache Paiu Qi Ittlian Ordog.
@fato: Adtiatt GaMel CRISQEA)
F'

'

[Au- fc&-innpme cu htalikitea gi


gi programe de dezvoltae cu b5taie lung&,
absurde,. necmf orme. ou wwcesiEtile
gi. poslbiirtii$iIe .obi&ve., Cr-rile
masive $i accelerate de dective nu se
jnsltifioau dacii o simp15 privi~e pe
balanta meliferg a t&+i ar,fi fost accephtii de faebrii polithi de condu-eere.
: W t 5 t i l t $ muale de nectar, man5
$i polen d e &utulrur p h t e l o r melifere spontxihe $i cultivate ,nu ar,fi
f ~ s sufident'e
t
p m b celd pest@2 milioane de famiIii albine inswise in
pyqWne. Cr-e
a n d e h sect&rele -coopemkiste $i de stat nu puteau
f f p c t i c rBailimk aemaitiaind cont
cll ancual (pe far5 aT fi fost mevoie de
7-800 de apiculbri calificati care s5
MgrijascCi $i ,sii exploateze eficient

a
y
o
iw
@
csnosmk&plamrci

"&.b

- Aspect

mfi $i h f l i i i 2 e ; a r r u . - f o W fn
nele t
x umau-a-se~f~@,~.-

-.-

fin smit pentxu a pWra i n w t a )tea$i functimditatea asociatiei noast e efcxlmrde, fc5rnlrvtgrile qi d u t i i l e
tn stme a consem un echilibru ,mereu mai fragil au fost m d t e $i grele.
Despre awAst5 suf&ntEi, situatie perp e t u d pe parcunsul' a mai bine de
15 ani s-a mai axis-fn revietii (vezi
artimlele din nr. 12/1989 ) 2 $i 611990
$i 311991.

*pi&

mpa
~rn-~k-,
a
$i im dte & c W e de activitatai ,gf in
apicuhrg poblemCle au inceput s5
fie puse la run dt mod, profund
scTiiinht. D&enfr&, -dezvoMarea s h p5fihu.lui. national u m u sP se pebreacii b oonditiiie democra$iei autentiice, a economiei de piat& a libemf
m c m n t e , a inivativei particular12

din saki .c In ,dnchul 1 (centnr) dl. p ~ o f .dr. Eugen Murefan (Clufl


q i dl. Ion Ardeledn Pruncu (Baia Mare).
(joto :Adrian Gabriel CRISTEA)

, '

care, de-acltm-gbesc un cfmp 1.g de

t i m d e& a h b t l i dwre$tei%e-'de
afimam. Desigur conceptele noi, aa- efectiFve bregistmte frr trecu+ an. ds
drul nou social-wnomic ca $i cel po- a n ca $i de rezulrtatele ecommice de
litic nu a u fost de la imcepzlt fnplese alnuld treout pe care le -p.tkm,dide toat5 lumea la adev5rakle (lor di- Eica ca bune $i f m t e h e . Dwtltfel
mmsimi, la importan@ lor -15.
fn- rezdltoltele m o m i c e au fost .bun&.?in
d r w sti . a f i m h cg nici asthzi toti acevti mi.lLceslte priazoipii.de.baW e ccynjunaturile m0anico-sociaS.e
zg. au fast srub'limiate #,;in +mpwdxd
nu sint perfect 2nsqit.e de boG apiod- ( k e a de seam5) pe prioada 1 9 3 4 1
torii. Trebuie s5 fim c q t i e n t i cZi dm- 1990 prezemtat de dl. Eugen ,Mi%rza
mu1 pe care am pornit nu esk $i nu ssoretard general ail asckciatiei ,$I-.---'.
va fi qor, d d e m m t i a se invat5 $i drul Congxesdui desfQumt In ,aula
ma5 ales se practki3 greu dupg mai Lnstitutului de (%rc&am $i-.Piroductie
bine- de 45 de mi de I t o t d i ~ m$i pen4x-u A p h l b i 3 . La .reuniune +I
economie exlcesiv de cenbdzatli. .padicipartrt 270 de delegati (din . 296
adkg 91,2%) ai filialelor judepne-din
Ceea ce mi se pare important pentru
noi apicultwii &e cil tpuhem- invqa inbreaga tar5, delegati care au fost
multe de la albine, m t e &unarte
a l q i in cadnul mferimtelor jude ne.
v i e t u i m e are-$i a r n a z g neabiitut Din partea Ministemhi AgriArii
d e mnte de
de d memima lor de au participat d-mii ing. Eremia $erd i m t o r general a1 Directiei
,m&nbm d e . a c e l d q i cdectivititi nat
unite kmksbruot2bil $i asMd capabile Productiei Animde $i dr. Ion Didg,
sii &e
$i $5 r&@IndZi a d m a t la director in oadirul Di-iei
Generale
Sarliirtar-Veterinare.
tow f a M i pnimc~bartoridin interionil-sau din afo~rastupullui. Caa dintii
LuoriSrile s a u desf~u%kemform '
regLil5 de baz5 a s t ~ ~ p u este
l d pgstra- programdui . dislribuit Cutwar par@rea integritgjii sistemului (familii de cipantilor cu o zi inainte. C u ~ t u de
l
albirn) ~i a doua : asigurarea fun4io-' deschidere a fost t h u t de dJ...Z aharia
nalitgjii cu eel mai h a l t mndammt a1 Voiculescu, reputat apicdtm gi staacesltui sistem, a a e t e i colectivi.t5tic tonic colabmator al ,.ret;i&d,
,demn.ul
superrim organimte,
de vimt5 a1 Stnrparilor numnim.- lXlpZi,
Conikidwiim d,
du@ mvdutie qi in a m a r e a ordrinii de,el,qi prez&am
c a d d &a$iei
noastre prima g i j 8 , d5rii de seam$ dl?,Mariru Bu@i,pre- .
, pl5mul oM&iv fiza ' tommi p5srt~area qedinkle Comisiei h cenztxi ~ 2 3 0 c i a inte@ifEtii s l m c h r i i asaciatiei noas- +iei a k t cibire ~ a p r t u l u,acestei
i
cob e &ea ee s a reu$t iar asigurarea midi pe perimch 1974-1990. Au.Wfualc$ioditAtii s k t e r n ~ ~ u
apiml
i
na- mat disoutii asupira d&%
- d e .seam&$i
e

W
CI'

1.
I

.L

.
.
.

,. .,.
.

. ...

.
~

. ,..

......

c.

&

.,

. .. . .. .
_...
"

..

8 , '

.i

.-

.
. .
. :.

" .

, ., . .
Foto 3
.Un eZt aspect dii'.'.
, -:
'trmpui.&sf&&rbrtC . . . . . . . . .
...
Cong9.&?u[&E . . .;;.
-:
. .
(foto: ~ d r i a nGabriel,

>

. ...

CRISTEA)

.*-

'
I

I'

I..-

<

-- -

* _%

>-__

d-

-_ --. . _

_-

a:r a p d d u i - eom5dei d e .cemmi. k* ata f& c5tiva , p a n t k i m (e drept-

& ap+oba~E+Zid o c u m m r

pneaentate-gi a rapwtdui mrrrisiei de cenzori


piivind des&rmrea de gestiune a
Cansiliului asociatiei, dL Nicolae Alexandru a prezenbt p m i d noului
Stab&_ al Psotiatiei Cresc&tdos de
f U b e din Rwniinia. 5-a subliniak cg
re&proiectului bt,r-o prima
f i z z s-a fgcwt ge baza Platfomeiprogram a a800iatiei ,(document Paspindik in 20 000 de exemplare h toate
fflid& @&$me ~i publieat 3n nr. 1
pe 1990 a revistei). Pe baza propslnerdor, sugestiilw qi cornpl&kiJor rem l M e din dezktei-ea prevederilor
plldfonnei-program s-a elarborat o
prim5 f m g a pmiectului Sltatutului
care a f a t dSwat5 in teritordu de
W e s-au primit abserva~i,propum r i qi sugetii. fn sfiqit, v&nta ulW a statutului a foslt W r i b u i t l
cu o fi inainrte de congres tutumr delegatilor
,.Penhi a smmt-a timpul de dezbateri, dup5 mai multe luW de cuvint,
s-au v o b t . priawipalele prevederi ale
statutrului, u m b d ba k tirnp tilt, m i
scud o comisie aleasg. ,de oongms s5
redadeze h f-l
definitivz citeva
fol~mul51-ik c e t m articule. Era vorba de redmtari care privesc mai mult
forma decirt continurtul respectivelor
&imle. Ekte de natat cii au 1aait cuVWla dezbateri 40 de delegati care, werne de 480 de minube, deci 8
q . , mavut pc&biXbka &-qi eqx5me punctul de wdere pemod fiind
totadat8 p&%erii
de mvint ai ddega@Uor judetene. Dumb Wii a
~~chgresulrui
a depggiit 10 om.Nu are
mst s3 xlu3m pe brg jalkmen@iIe
ddegatilor p e n ! Icg a m & iuylmirea
numelor gi judetelar at- o m s t m a un
spatiu prea m r e . O b s e m h ins& cil

putini) a c&or m b i m era cam -pie de


IBburi 8au &el q u s mu erau fn ches- \,
timc.hc2i este adevgrat c& deaukcratia inseaam&libmbtea de exprimere
a aphiilar &Mar a d m divergente,
,t
ot at% de ssdev%Itate&e
majopitatea poate $i trebde.s8 saixtimeze
prompt pe cel"w e h t a h B pizlZi gi
emsum& n e j w i m t t h p u l ~i mergia mei colectivitlgti. ASsahctionare s-a ~i fBcut in a l e &+eva camri de a r e pomenm;
S-a hotarlt - in
mai spre inceputul cm4~resului ca
vokrea sg se fw5 dieschis prial ridiearea de rniinri. In a& nred s-eu v a l i ~
dlat toate documerutele oon@esul\ui(inclusiv Remlutia) $i s a procedat l a
degerea organelor de conducere ale
Asociatiei. Dl. dr. Ioan Alexmchu
Luca, liderul delegatiei aplculbPilor
iqemi in numeile lcx qi ail delegatiilor
altm dteva jrudete din Moldova $i
M e a l a pro*
ca In functia de prevedinte a1 Asociatiei Ckesc&toW de
Aibiine din ~ R a a n W &Be da dl. E-Ugen Mkza fostul seeretar g e n d al
asaciatiei. TrecPndu-se k vot p p n . .
nerea a f& dopt.at.5 in .wmwdate,
aplacud"mdu-se- indelung dupg vcrtere.
Au u m t propunmile $i votArile
peMtrru cei 41 de memM ai Consiliului National a1 asociatiei. Au fost
alqi urmi!tori?i : Ion Albu, Cornel
Alexandru, Gheorghe Bulgaru, Gelu
Burlam, Ciprian Buta, Mircea Buzatu, Virgiliu Caragiani, Gheorghe Cat r k i u , Adrian Cernitoiu, Gheorghe
Chitu, Emil Cioacg Vasilica Cioca,
Iosif Corb, Ion Cotet, Mihai Covaci,
Mihai Cucu, Gheorghe Daea, Virgil
Danciu, M i h i Decusearg, Stelian Dinescu, Virgil Dobrotg, Costachi Enachi, Aurelian Enciu, Ion Fetea, Miron

~~~ b

tj
I

I1
,

Ghita, Geza Hegyi, NicdWLBn% Alexandru Luca, Victor -Maeila, Aurel


Miilaiu, Ewes YEkza,'Costinel h i h a lescu, Come1 M i i , Mlrcea Marin, Ion
Mitrea, Gavrilfi Molnar, Petru Moru,
Eugen-Mmqan, $tefan Nlistac, Victor
Neagu, Vasile Nicula, Claudiu Ocrain,
Iosit Oms, Marin Omtii, Mircea Ott,
Iuliu Ordag, Costache Paiu, Cornel
Petrescu, Nimlae Platon, Gabriela
Popa, Ion Popa, $tefan Popovici, Eulescu, Cornel M b i . Mireea Marin, Ian
Siiliijan, $tefan S5vulescu, Iancu = i ~ te, Garmen Lia Spstaru, F d S h g ,
Ion $erban, Mihaeb !$erban, Mrhai
Stefan, ~ m i l i a nTelegariu, Dan Tilici,
Ilie Tudoran, Ioan Varltwtm, Florian
Viifreanu, Zaharia Voieufkscu, A m
Ursei, Eugen Zegrea, Eugen Zorici. ,
In Comisda de, revide au -fast ale$
d-nii : Marin Bud, Gheorghe Clmciu, Ien Mitreat&, I b Pienaru qi d-na
Silvia Sanicii. .
M m b r i i ~ ~ e ide . revizie
1-au
des pe dl. Marin Buci %n aditate de
pire&iimte.
-5
fncheiema &&or
anembrii
Consilidui Natiatxi4- au desemmd pe
c o m p e n t i i BiroulUi Executiv a1
Comilidui National in permma ur-.

"

rn5itoril;or : Eugen MSlrza


prqb
dilrvte, Costache Paiu, Eugen Mufgah
~i Au-1 Mllaiu
vicepre~&din@
Virgiliu Canagiani, Vasilica Cioca,
Stelian Dinescu, Virgil D o b d , A&
relian Enciu, Ioan Fetea, Ion Mi@&,
Victor Neagu, Claudiu Omaim,, Iulia
W i g , Nicolae Platon, Gheorghe Pnqc . , $tefan Sfivule-scu, Carmen-Lia
Spshru, Eugen Zorici
membri.
P u b l i c h in acest nvmk Riezoll#a
C m w u i Asociatiei Cres&ilmUar
de Albine din Rmfinia.

-.

PA Jnainte de fmeperea progriu-zfd a

Ium&rilor Congresulni participanm au


as'istat la un moment solemn. A iost evocat& personalitatea de exceptle a m e 1 S
apicultor'$l patriot prof. dr. ing. Q. HARNAJ $i s-a cinstit in clivinte fruinoase $
mai ales adevihte memoria &or dD1 erai
ai revola$iei din tkembrie, .tirrerii apiCultori CRISTIA~J
BOCA gi GEORGE BOGDAN TOMA!jESCU ca $i a 'altor p&sonaliUti apicole care au decedat in) peqioada
1974-1990.
,A h s t denrelitit o plaegl -8
dedicatil prof. dr. ing. V, RARNAJ, placi4
din m a n n u d albii Pmastratil in zidyl
corpului B a1 Institutului de Cercetare si
Produewe @ntru- Apicuituri4.
TextuE cuvlntiirii d-lai pre@ing ing.
Eugen M h a , ocazionatil ' de aceastg evdcare, a apiirut In nr. 2 a1 reviltei.

:37

;- -

Congresd ~3BicnltOdrn care.a &t loo la Bacn)e$ti On ziua de 28 februarie


-&&-a ascultat d a m de s e w & a Comitetului executiv a1 Asociatiei Cresaiitorilor :
:-&-Albine qi raportul Comisiei de cenzori precum #i discuvile ce s-au purtat .gi :
: s hasat COnsilfului ASociatiei urmstoarele sarcid :
:.
1. SK respecte intocmai prevederile noului s t a t a t a1 Aaociatiei gi t
d ia ma:. a ~ ~ L f e r mpentru
e
ca acesta ,a& se adaptme in Qmp' util-la noile structuri w n e - :
: mice ale thii, in conditiile economiei de piafl.
I..
2. Biroul executiv va u r m ~ r iintiitires permaientg a.ieg&turilor cu mmitetde filialelor judetcne ~i pe cele dintre filiale Pn vederea' organizLrPi de activitati :
: emnomice pentru realizarea Veniturilor necesare dezvoltilrii ,lor.
w
:. , . 3 . So v a urm5ri propagarea de tehnologii hoi de .produelie apicolg; in a$a :
':xei incit fiecare apicultor s& realizeze productii .mmi de miere $1 c a r & gi alte :
:. produse, astfel ca filialele s5 fie in mssurh s5 achizitioneze l a greQri convenitd
:,in relatiile dintre cerere gi oferta.
4. Combinatul apicol va trebui s& realize= utilaJe gi unelts de foart8 b u d
ealitate gi la preturi convenabfle pcnlru ca aniculhrif sg rhmink permanenti cum- :
:
, pgr5tori ai acestuia.
I
I
5. Filialele judbtene i g i vor eonantra actlvltatea avid as obieMv princi- :
: pal crqterea productiei d e miere marfh pe familla de albine, f n acest scop se va :
2- Intensilica producerea de m & M seleefionate de calitate supedoad. De 'asemenea. :
: se vor produce cele mai bun0 medicamente pen- a ?mentine.,lab-an. nivel inalt
:starea de s5nHtate a albineIor.
6. Combinah1 apicol va intensiiica producerea de bdn-ari ; b ~ e de
n ~
consum : nuga, turtg dplce gi a l b produse rte yatiserie pebazH d e miere e8re
:
: Iie valorificate prin magasinele filialelor judeene.
7. h perioada de tranzitie catre cmnomia de piaw va trebui intcnbiiicat
: contactul cu factorii economici &e decizie pentm procurarea unor materiale defi: citare dar necesare dezvoltjrii apiculturii precum : zah&r, cherestea, tabl5, cuie, :
sirmi%, vopsea Se vor identifica, nrin filiale, noi surse de materii p r h a nece- i
sare apiculturii.
: . . . 8. Institutul de cercetare productie p e h h aptculturg Pgi va IntensIfica
:cer&Hrile Pn toate domeniile gi va Dune l a dispozitia filialelor Pn condifiile :
.
E.8ebnomiel de p i a e A rezultatele cercetilrilor cu aplicabilitate -tic91
imediat&
9. O'atentie deosebitg se va acorda conie;ction&ril gl livr&tfi $a timp a fagu- . . ~ Q artifbiali,
wschimbarea fagurilor in stupi fiind o conditie a msntinsii sLBrii
\
: de s5nPtate a familiilor de albine
* ,5 ,--- 10. Filialele judefene gi unltiiflle cu -personalit8te m i d i & d h ~h
Am-: w,trebuic s& ia cele mai potrhite m5suri pentra, autoiinanti~1;eprecum $1
2 .pantru asigurarea . mljloacelor materiale necesare finanvrii activitiltilor de ill- :
E teres Wmun prevshte in statuhl Asociatiei.
..
- 11. Revista ,,Romania apiml5" care nu a putut face ,:a$& CondiWor noi det
: imprimare, trebuie sprijinitil prin asigurarea hirtiei necesare gi Pniiintarea unei :
+:#~ogral'ii.preprile
I
:Z
12. fnviif&m?ntul apical d e ma& este un mijloc de adnnare a apioultorlhm )
jurul filialei ; este un prilej de ridicsre a nivelului tehnic 81 acestora de in- :
: formare tehnic5 $1 de cqmunicare brieteneasd in vederea 3naririi relatlilor re- :
: ciproce $1 a atagamentului fat5 de Asociatie, I n etapa urmgtoare se impune revi- :,
: zuirea Structnrii procesului de invHWmint $i a tematicii acestuia.
w

'9

'

.-

I
I

..3.

I
.

3
3

:
=

--

~111111111m11.1~11,111lmlm1111111m1~1.I1m11131~1~lr;il11m1ml1111m,~~

13. 1n noile e~nditliale a g r i c a l ~

~ c r i m l u rintaxica~i~or
tamilifloi' de
albiue a cmcut. Pilialele lude@ne hebuie .
ic r t e prin mntactol cu prim&iite I ,
$1 cu uniuflle t e r l l a h l e care apU& ha-nte
fitrsanibre. mijlcuwele de p a i venire, apieulhii fiind cei dintii fnteresati in apararea propriilor lor familif gi i
i ca unnare trebuie sii tie antrenati in aceaata actlune organizats pe fiecare co- i
i m u d in parte.
i
14. Blroul executiw vb acceha intrsrea in functiune a idheprlnderii de i
m m q exterior a 8socia$lei In v e d e r a valoriftc&di la export a p~aduselorapicoo* romiine@i ei a parlicipirii la beneficiik realllate a produc&torilor apicoli.
I
15. Filialele jud&ene vor fine ont tact ptnnanbnt cu apicultorii pria mZt;;'
i locirea contractelor, astfel oa activltatea de mhizitii a produsetor apbole sil se , I
i ddHgoare cu maximum de eficientit.
:i
16. Biroul executlv 81 consili~lul national f a actions ca p r h fondd ;'de i
fnvestltii constituit in d r u l Asocia$iei sil fie dotats $filialele
i
can mr.dispun
I
1 de sediu gi magazine proprii.
17.
Biroul
exeoutiv
a1
-consiliu#l
Aaociaiei
va
P
n
M
telatiile
eale:
&
Fede'ii rafla Internafional& a Asodfs$iilor de ~ p i c u l t u r a APMONDIA $1 va faEilito (
apicultorilor la manifestsrile internaflonale ale acesbds.
i
i participarea
18. Biroul executiv 81 ebnsiliului Asociatiel va face demersuA la forurlle;
i competente ca tn eel ma1 scmt timp s3 se poati%trece la lnscrierea pentru pensii:
i a apicultorilor la una $in krmele de pensionare existente in tar&.
:
1
%
.
Comebpl
Asociatlei
Cresdtorilor
de
Albine
a
aprobat
P
~
O
P
U
~
W
U
prid
~
i vind structura $1 atributiile organelor de conducere ale unitstilor de c e m b r e - $ i Ii
.roduc$ie ale hodatlei, conform prevederllor din Roh5rirea ~Onsiliului. ~ e d & .
in .ml s e w '$1 imputernicqte Blroul executis si3 wit& decidi p e n h numirea: i
I 'eonducerilor unitHtilor respective.
. i_

AL XI-LEA SIMPOZIONt NATIONAL DE ISTORE


$I RETROLOGIE AGRARA A ROMANIEI
12-15 IUNIE 1991

.............

,.
.,
..
I

..............
""' .
..
.
-'

Anul acesta, tntre 12 81 15 Cunie se Wor desfd$ir+a la %rgdvQte W M l e


celui de-a1 XI-lea Simpozion mtioncrl de istorie g i retrologie agrardi a
lntre organizato~iiacestei editii se nurndrdi Academia Rom&nX; . inistencl
1
Agrimlturii g i Alimentatiei, Direcdia General6 a Arhivebor Statului, Direcea geheram pentru agriculturii g i alimentatie a judetului Di.lnbov&~, Inspectoratul penha
culturdi a1 judetului Dtmbovita, Muzeul de istorie Tirgovlgte, lnspectordtul silvic
a1 judefului Dimbovfta, Statiunea de cercetiri &&ole Nucet $i Asociatia C?resc6tovilor de Albine din RomRnia.
: w
I
Comtrnlciirile vor fi prezentate i n cadrul um6toarelor sectii : Agrtculturii
g e t m a l l ; Cultura plantelor ; Cregterea antmalelor ; Apiculturd g i .-sericiacltur6 ;
Economfe forestierd; Relatii gi ideologii agrare ; I m f f t u t i i agrare; V i a f a -ntwld.
In prima zi, manifestarea va prilejui cercetdtorilor $4 specialigtilor prezeM ocazia I
de a partidpa la prima Conferintii National6 a So&tcitii de Istorie @ Retrologie
Agrarii din Romania, constituitd i n ianuarie 199b.
Inscrterea la simporion ca g i la Conferin@ Natfonalif se face On sc~&~.~pbd
la data de 1 mi 1991, pe adresa : Cornisia de tstorie $1 retrologie agrarcE, MinkI terul Agriculturii $
Alimentatiei,
i
Bd. Republicii nr. 24, camera 48, 70040 Bumregti
1 3. Costul t m m p o m l u i , caziirii gi mesei se suportd de cdtre partidpanti.
,
, .#
D ~ p 6incheierea primelor doudi rile ale lucrdrilw va fi organizatd o pWt6
9 de documentare la obiective agricole, istorice, arheologice gi etmgrafiee din zon& a
I
.

.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

f?

a
.m
. ..

'

-.

NEVOIA 'DE INFORMTIE EXACTA-,:


grot, vie&
_
fn~
Consilinlui Nattonal A.C.A:
'

NEAGU

membrn

Biroul Executiv a1
qi in Colegiul de redacbie

= ,

.:

,.

a1

-.

I-

C e k 41 de jude#e air trhhis kr Bucurwti


DBcli "fiecare partMpunt 'la- t&erdrik
pe cet mat bunt apieUItor4 m e .au repre- C'ongrslrtriuf M. fi sc& m'-s*f
articol
zentat fillalele locale la lucriirile Cowre- %nanul 1990, ad am'avsa mai bhe-de 300
sil.ki_nafional a1 apicultmilor din28.11.1991
de matcriale bune de pxbticat, n M r sudesfdgurat t n skla de gedinte a lnstitutului ficient pentw aparitia revistei, srkb aspect
d e Cercetare g i Producf5e pentru Apicultehnico-profesional- pe k t r e g anul 1991.
turd. In ford a~icultorilor S-au dezbcitut
Revista
me
c o n p n u t d e ptl@
probleme care frdmtntau pe mem- ,,qe&Ei*tetc,
unde n ~ ti~ e b u i es& s w i m
brii m a n i z a t i e f , noastre, a fast supus spre* - pentru nd, ml.c s l w doi redactmi fiid
.aprobare, statutul asociafiei pi d t e docu- mai m l t . de n a M & administrdivii. Rcmente, s a u ales mganele de conducere. t n vista este smisc de _ a ~ c u l t o y pi e n t m apiziua de 23 februarie lucrdrile S-au d e r ~ l a t c u l t o ~ iea- 4efledin.d cantitativ ~i calitativ
Pe parmmul a mai bine de 10 ore7 3f cum nivelul projestom1 $t tehnic a celor care
e $ifiresc nu au lip& nfci ctiticile.
vor $i pot sd scrie. Acest nivel este deterPrintre atesterr a m +etintbt nemlklpmtm f n a t gi d e nbsenta semdtarllor din re+53@ a daS vorbttori dtn cei care au lUnt
vistd
eelor c a ~ e61 trebui d scee d m
cuvfntul privitm la Ontfrzimeir awritiei re- nu 0 jac.
-vistei ,,Rom&nia ap4coliiu, vmbitora nomiTot acegtZ
[pra anul .trenalizind ca principal vinovat pe redactorul cut unul singtlr) sh
de vb~umele de
$ef a1 r b i s t e i . Eu cred cd i n s ~ a t e l eacesspecialitate ,care apar sub e g m redam&.
tor critici se afld nevoia de infosmcrtie, In f9(W
fast
<trt -m9 dau&
ins& de data aceasta n u de 0 i n f o m a f i e f,,rniticTe
prcrcticd gn aPicultuTdiu $i
sttict aplcold.
,Hr6nirea familitlor de albine"). Alte d m 6
&mle de
D a d dom7EiCle lor ar fi
&rti trebu@u s& apardzan@l t r W , manularga audtentd c t m a t fl ,,Ma,
,,Addscrisele au fost predate de-mult fnsd tipdrula, ,,Romdnfe liberdSi cEt $i alte ziare $i r i ~ e af a t r z ~ .
- , *.
reviste ar fi mstcrtbt cd aceste p u b l h t i i
EJte
d e suBlinMt-.ed ' + ~ & ~ j i y r un
au infoimat la t l m p cititorfi d e s ~ ~greue
carp de condde?.i tcrt&
.,
mecialtgti antdtile prin care trece presa fn actuala pega*atS
itrIu
gi
publdcd
Sn fiecare numiZr
tfoadd atit sub a s ~ e c t u l imp?tmdrft d t
1-2
matetiale, ceca ce este mai mult dedin punct de vedere al difuzdrit.
c f t sarcintle lor publidstice. Aceasta ,mi
-ales dacd finem cont cd tot ei se.ocup6 de
fn principal aceste gractdti a+ fi :
btne Procurarea - h f ~ t i e i ,materfulukri ilustrativ,
1. micarea
w w h i h ~ w&
i
a
numdr : stilizare, colade 7-9 o d , -mNre
emrim&& prin vin- , ~ r e g g t i ~ efiecdrui
tiomre, tehnoredactare, crnacturii, bun de
~ 7 1 2 6 5 Am d e la 0,50 lei b 5 lab cu
tipar, bun de difuzare, centralizarea abotendiNe de meltere C continuur~.
namelltelor, relatiile cu Dtrectia de expe2. S u ~ a s o l i c i t a r e a tipografilor ~i a utidiere a pf"se4 cu alti colaboratgf $i benelafew d e tipdrit ca zlrmare a
a ficta~i.,
Mat menfiondm cd i n redactb unet
*este 500 d e pztblicatit in tlmp .ce 1989 reviste
Iunare ctcm este ,,Revista vindtorlerau dear 300 d e publicatii in ,Entreaga lor g i pescarilor
sportiviu stnt incadrati 9
farti..
specialiyti la acela$i volum lunar de,te&
3- --ra
-QTe0a& a pr@d datmatdi
publicat (52 de paging.
mqwi imense
~ a n a t & t i d e publtcatii
Sapt;mfnalul independent ,,bmeaw
ziz*ce, sdpfam%nalema l u ~ r e a, graelor u n colectiv
redactie compmdin u n e k Regfonale C.F.R.
#
pre$edinte, u n director,, ud secrttar geneIn revista nr. 1 , a n 1991 de la pdglnfle ral de redactie, u n secretat d e redacfle, u n
12 la 29, d e d circa' 213 din mprinsul revis- colectiv redactional f o ~ a dt i n 11 (unspretet reprezintd articole cu tentd de culturd
zece) persoane, flus doi chresponclentt te- WRSrald apicbld, de informare, altfel ne- ritoriali din Bkgov, Timigoara ~i citiva i n
ceslrre; Ins6 m a i puNn tehnico-profesionastrdindtate, toti a c w i a fiind foarte bine
l e . Cine se face rlispunziiter de acest ultlm salartzaft, far pe deasupra o serie de co~ e c !...t Fiir6 CndoZald no4 g t numai nol
I
apicultotii.
(mtinuore'fn pug. 11)

\'
I

1;

+.

.
I

*-

md

existenw
'

,-_

m.nr$m V~LGINSCHI
'

- _ ..-

-.

'

.,

_ ____ _ .I, _ --._


>

=ab-

-A.v.<*

7.

t 7

o
$tiin$a si r a c t i c a agit01& gu , deihans- festarea instinetului de r
numa fr-e
.fn
b a t f a p t ~ Lc& roitul este un f a & & B i d Bw, wtindu-se an&&
logic natutal c&re Co~spuhdednei tiGc6pact0 $i sintatim core1atia.-fare
..-exist3
--+,
s i t q i biologi~e fienfte sti contribiciS., .,fi Tntm ele.
.,
La---sonriervareii $1 ~ j e r p B u ' ~Speciei.
~a
B
W
~
&
.
6
a
(
r
p
&
W
;
.
n
m
.
W$ t% se a&fgmMI gripn'ril rind f M i r 6 6
In apiedtam modem13 roitd-nattrrdnf
&e dorit iar coneepbia , unor -apiodterl de m p i Si$te#ratici at1 un SpatiU :-cor@s;
care a+t.eap% .mires naturals $a uni@
puiizibr a c8rW :$ol&n poate-fi msfit,
mijloc de inmdtire 6- reppufare- - a studupa nevEsie astfci str mateile stl -aim .ps-,
fi bine s& fie revizuit5 .$i tnlocu-1 s i b i W t a neLimitatA de a depane oug
pilor
itZt
metodele flifntiflce de E n m ~ i r e 'artfndu-se blmarea ctiibU1ul, In ftfflctitr dS
tificialh care au nutnerb'se avantaje aid cules se. face lsrgicea pWfddiF5 a CcutPluz
executaa cu q u r l n w la dorinfa $i interlui .cu n61 ram $ i fagmi m-tifictafi. 1 3 ~ 5 ~ ~ e n t i aconralata a 'apicultorulhi.
primti\tara nu ave fagur1 suficienv --sd
Rrrtifici*
dfe menirea d mtk- lirnilefizil wnfa .&kii ,$i aceart5 ,lips&
tw toate majunsurile roirii natursik. l
b duce $i Ia dil'niniarea culdlilui. dele
se &&tw&i la timpul- potrivit $
neiperau qriit8t c5 la .uh sMr, zilnic de 1. kg a
mite s& efectulm o sewtie a makri&hlui
capacitatii de grelucrare qi depozitare 3
Holugic, evitfnd riscul unor pierderI &
nectardui sint neckare 18 800 de ceIule
roi pe a r e nu-i putem supraveghea 9- adicii 2-3 faguri iar la un spof z m c - d e
Yecupex%
8 kg vm ti m&sare eirca 150000 Mdlt!
. '
adica 15-20,
'. Se poate afirrna c& evitarea complet5 a
~rn-ea
~tuDf%r.
G"'?hdf&t
ca
hirii esk destul de dificil5, b s & k%sfil
shpfi sii fie amph*i
la - u m M ifi w7f!
o intreagl seriie de. oper@iuni peeventive care pot evita s8u reduce mdt rooarla Be maxii-d ifisolatie 'fbr@_l%+rY) de-ire& naturalti, Pent3u a&asta e s k &cemrece sapr&ncdEirea fdv&z&z$ indin&
sar &icunoa$tern t&m&nic cauzele CaH tul de roiye. Este. bine e a ,stupii sl fie
determid roirea $i miisurile a p e urmea- vopsip fn nvatrte M i ? 3 2 f& culoa-re
zh a fi luate pentru prevenirea .roituIui. Wu a' fru
atra'ge &ld$fa razelor . -de
In practicarea unei apicaturi Moderne s d r e .
se recomandri sii intretinem numai fami&leM he-ui
$f. po1blihR:
&re ac4iticln&d - q stirnuhiti,
~
lii putcfinfce ra M t c 5 tinere $5 de mare , el-b
productlWtate. Pm@u E[ evltzi .fOlttll na- d&&mir~*md o m i - buhl m n i f e a a t ;
tural trebuie. s8 retinem faptul cti este cii, o W bt&
depodhm! a nec&ul$
mai u$or de prefre~it d&it de ,co~%Sut $i polenulid care ptoduc &lduFA in stup,
acest -instinct aNnci cind familia de'-,alR csntribuind. ja emgterea putern fathiiiei;
binc btr5 in f r i g d l e taItnlui.
Un cules bteaoiv de ~rztpit3 .timpurie
P&Icipa~&Ccame ca'fe d ~ & & +bipeak emstitui caum principdlii a roirii
Tea stnti: suprapopularea supiIor, d&i
dsc& api~rPltprulnu internine la ;r;tiwDd
.
aglomerarea cuibului, ventilafia neCUreS- ase-eai
In perioadele lipsite de d e s
punHtoare
acestata, expuneG l*
la este- bine s5 praaticBm s t ~ ~ t pastou l
soare $i su&&n&lairea aeestora mn6'in- ral.
,I.
solatie,
apwftia unei
rrecorespondtwW
&lemsr+a- 'ae a l b t%&_E~is
intre cantitaka cPe albine W r e care pot
tenta u ~ a inu&r emesiv &I a l b ' l tihrfini puietul gi cantitah de pdet' pe nere Endeamnl familia s& PneeaM g r m -.
care . & trebtfie $3-1 hSne;rscil; glanckie gfrtirile.,de roire prin clMhya de botci pa
saIivd e acestei ttlbine
s&Ma 15p.p. fag& In care matca depuneon5 difl,care ,
or, dar no au suficienfe l a m pe care vor erbziona-viitmrek m & t c l . F a ~ i l irae 5
sP fe piswtil cregbe, fagnri instlfidenti san m i v t i trece prin . frigurile 'roitului - mal
nacmspundteri pentru dwunerea &or,
' ales Pn c x u l unei perioade4rnai lungi. de
lipsa ds spatiu ,pentru ,cltidirea fagurilor, timp nefavombil.
predispozitie oreditaril $i alti faatori care
Lima de sp@kLqi. ve;ptfiilfiaI
constituie tot atffia eXcifanti exerni sau meratis $i, &Mufit cuibulwf- fac ch actw
interni care fairorizeazl roitut
vitatea albinelor mRt'iaMare sri-@
fke
A stabfli m e diriwe ,acest.&-'6Mlze' a r e
intotdewna ~ i * e .$r' suficientz de efi:
mai mare i m W m penkq ham9 cace predispunind familia de albine. la
&

kc.-

/"

'

'

- - .- -.A*-

'

dS58B 9
:

-- 8atinfaeana instinotulni de cMhire.


i mr.-btimpul culesului se r e m a n d 5
Este recomandat s5 se foloseasc5 din plin
~Meschiderea mare a urdinigurilor gi asiguproductia de cearii prin utilizarea Tameqmrea ventilatiei.
lor cliiditoare gi introducerea de faguri
2
Blooatea cuibului *cu miere gi pitsartif'iciali fncepfnd cu primele cu-uri
gi
:hi%.
23v-m cules intensiv de nectar gi
apoi periudic f n funcfle de emluqa culepolen- dnd* cuibnk nu ate corespunzhtor
sului gi de dezvoltarea hmiliei de albine.
ndrifz:-'.acesta se blocheazii iar matca nu
rnai are celule goale pentru a depune ou& Prin stimularea instinctului de c&dim a
albindor lucfitoare acestea E$i epuizeazil
dimiMPn6u-se activitatea albinelor gi faenergia de cliidire .fir& a trebui sii revoriZmnU ,roirea.
-curgii la roire. Iqtfrziind cu clteva zile
B~C&'T de IB~tigor >&matca Prointroducerea f agurilof artif iclali (15rgirea
dkcerea- l&&orului de mat&
destinat
cuibului) "Iseamnii a stimula roirea. De
hranirii' lai-yelor de albine In primele
asemenea, introducerea unui fagure artiP e i zile de via*& dac5 . estp tulburat de ficial intr-o perioadg nefavorabila s a u h
ptezenta unui nun& mare de albine lupozitie grqitg atrage cliidirea lui netocrgtoar2l c a r g nu pot sh transmit.&produrespun2gtoare
neperrnitind
depunerea
sul lor larvelor, acestea ajung s5 cl5oulilor. Se mcenlandii witarea folosirii farleascii bdci in care depaziteazi hrana gurilor necorespunzi4tori.
I
glandular&-stimulfnd roirea. Menvmrea
Predlspozipa ereditars. . ~ a n i f e s ~ h r e a
unor familif. puternice cu multe rame ce
mai mult sau rnai putin prcmuntatil a
cantin puiet:meciip&cit reprezina o meinstinctului de roira constituie gi un ,catal& efidenlil +tie prewnire a roitului.
racter de ~ i gi ichiar in interiorul raVim& d t c i i . 5-a constatat c& ,mi%sei existind linii mai p u m roitoare cu
cile .MWne: .au o tendinw mai mare de tendinte de schimbare linigtik.5 a d t c i roire de unde concluzia. de a detine cit lor, fapt de p r e este bine sti tinemcont
rnai multe.mltci tinere selectionate din
in ameliorarea materialului nostru bio1~-.
cele mai. :b'une farnilii de albine.
gic prin selectie. Am enuntat o serie de
Carenb de feromoni a mgfcii. Se factori externi gi interni care actioneazii
mmoa$te,,fap$ul, c5 glandele rnandibulare intr-o strlnsii interdependent& gi care
constituie tot atftia excitanti care fayoriale mgtcii ppduc o secretie denumitii
,sub~tantii_~
de, mat& (feromoni)
dupii zeaz8 roitul natural. Acegti factor1 pot fi
controlati de apicultor putlnd fi inlsturati
fare albinele percep ei recunosc rnatca
sau diminuati penttu 'a evfta sau limita
Gtufilui. Cit thnp albinele prinlesc o cantitatxi d&rmmaffi din aceastii substanw, roitul natural gi a aplica metodele moderne
totul este normak cind weastg cantitate de formare a roilor artifrciali.
insti se reduce, alMnele hot;ir&sc inlocuiyea. m&tcii Acest fenomen se produce fie
I L o t M a ~ c ~
'
ain +cau%"finbiitrinirii mtitcii cind se diifiiftiieaz&'qi secretia d e feromoni fie $i la
Roirea artificial&, aga cum am'mai al%.unek m&k tinere din cauza suprapopua r i i . . stupului care determinh reducerea tiit, inltituril toate neajunsurile roirii naeantisvi de -feromwi primiti. Rezultatul turale care este rnai complex5 gi cere
un volum rnai mare de munca. Roirea
estqS,,acelaqi,;, cliidirea de botci.
artificial8 ugureazii 'munca gi contribuie
.,,$otrerupenea roitulai. .Aparitia bot- Ua sporirea productiei de miere. In literadlor fntr-un n u d r mare este un semn tura de specialitate s h t descrise detaliat
wgur a -roirii gi numai prin distrugerea
to& metodele de formare a roilor artilor~&tematic5 se p a t e impiedica roirea.
ficiali.
Aceaktii operave este grea gi anevoioas5
Procedeul cel rnai simplu dd formarea
cerlnd -un.control atent a tuturor rameunui
artificial este spirea prin diuilor $i o._p?are atentie in depistarea $i zare" roi
in divizarea unei sibgure
distrugeea -botcilor deoarece da& r5mine familiigideconstA
albine puternice. .Se va csuta
. o b o t d ascan& neobservat5 toafg ope- in care diviziune
este matca iar divizilrratia dewIna:inutila.
Operatla se repetA nea orfang va primi
o n w & mat& imla 10 zile $i apoi din' nou la 7 zile pensau o bat&, L u m e a se retru distrdger& noilor botci cl5dit.e intre perecheatg
a se efectua irnediat du* culetimp. Gina aceasta operafie se efectueszii comandii
sul
de
sdcim
gi apicultoml poate realiza
, in ajunnl 2 recolt.6rfi produeia de miere o dublare, a d&vulni,
Metoda este Tesea& .mu.ltj;.fiindcil familia de albine este
comandatg apicultorilor cu shrpil?e mici
in Prigurile roitului iar m&&a de intrerupere a "~oitului prin distrtlgerea botqi care dOresc s5-gi inmnlteasc& efectivul
cilor dbnfrfbuie la prelungirea s W u l u i famililor de albine.
de roire .de:unde concluzia cB este m i
La dhizive se va m r i ca puietul,
u$or sti m e n i m dedt sii combatern acest
)mme @ afbinek L fSe in Mrti ctt mai
instfnct puternic.

5.1

egde. A~ezarea celor dou5 divi=itani> ie


face la dreapta $i la stinga fostului ur*
dinis a1 familiei de baz5 care a fost divizatg astfel ca populatia albinelor culeg5toare sA se intoarc& in propartii 8prw
ximativ egalb la ambii m i $tupi).
In cazul apicoltorilor cu un numlir mai
mare de stupi care nu- doresc s5 slgbeasc5 prea mult famifiile de baz5 se
recomandri metoda
de roire artificial5
prin ,,stolonare colectiv5". . In acest caz
se kcot cEte una sad doul fame cu puiet cgplcit, bine ' acoperite ,cu albine, din
familiile d e albine puternice, ' f iind atenti
sH nu se ridice $i matca din stupul dona:

'tor.
ads pline crr ' e &a&
intr-un stup g d 'cu urdi#i$nb ini!U?W la
Pnceput pentru a nu se d e p b p i l l a f ~ ~ l u l
se formeaizri apoi din patru rame qtilffne
acoperite cu albine dintre : w ~ r d o & i cn
puiet $i doug CU +miere $i :p5st~ri;D13p&
clteva ore 9n roiul nou format. se introduce o mat& tinhii. impe~eoheata intr-o
colivk inchis5 $i d u g 24 We .se aplics la
gura coliviei un dop de $erbet:+ s a.o f o i e
subvre de fagure artificiiad.+erforatA cu
0
un mi sabqre pentru ca albjinnelesg
elibereze singure dup5 un7,tfmp. In lipsa
cul&ului se recomandri st&alar*' aefului
cu shop de zahEir.
--- ":;.
--.-. '
'

'

'

,,,

respondenti voluntari. Revista de specia- de. Cntrebate 1 Din costul- 3 d i u t i l a de


litate ,,Tribunu E c o n o m i ~ ~
are
~ , u n mlec- 1 kg miwe de albine se #iTat%QX@&ripretiv de reda@e format din 20 de'persoane tul unui abonument -pe u G M 118 zile, SQ
remunerate
iar pe pagina Ida din fte v ~ b ade rea .od7sfrll,~~;ze,
t?kindontlktlktl
numdirul 4011990 scrie : ,;Datmitd u n m p%en@ ..., refttz sd cred qtu-ceva, dar daconditii obiective (nu cumva sOnt cele ez- tele rdmtn ckzte p e i s e . -; dr;srs?
- puse mai sus ? )persist6 fncdi Cnttrzii?ri in
Pteluarea $
di
i z a r e a &@n~uttrf
~
difuzarea revistei . noastre. TotodatQ, unele
ndmere ale revistei noastre sint difuzate b i titlu ,,nevda de infoI%&tie+?i?h&d-" necesitdi u n consum de ene>~ieA&te2ecfuafii
fir6 supliment. Rugdim cititorii nogtri sd
ne sesizeze asemenea sftuati2.., iar t n alt iar pe de altdi parte pe olan,njhternafi~.nal
chenar scrie : ,,Redactiu agteaptb de la co- tn cadrul raportuloci spa#*
pe garZaboratmi~$dtitori
i
opinii g i propuneri
clrtsk~l-social a1 cunocsgtmdt: scassajuw b
bine argumentate, concise, ryeritor Ea di- o explozie infornaa~onal~.~-,
C=7
verse' aspecte ..." fnchei citatzll .$i nu mai
Astfel receptarl de inf&@&!ar#~hte
fac comentarii, las & apreclerea cititorului fiecare apicultor se aft6
mnmatb
concluzifie ce se cuvin.
cafruntate cu a$a numitu flemmie-ratmcef n .sportul de perfmmantd existdi arbi- 'sului rapid'@ eficient la &~@3ta"-jnf&hcare $i-o dore$t& iu ardo&.":-'
tri buni dar care mi gTe$esc thsd fQr6 tie
fntentie $1 arbitti tot atit de buni dar care
Acest aspect nepliicut esye' szlpli%? ~i
gregesc cu intentie. M& 4ntreb din care ca- tnlittuvat de revista hoast~&"&FdA? Ilumai
tegwie aa f d i h -parbe cei dai vorbitmi ? C 1990 s-au publicat l a . rz~bricd
M s k d la o parke nuanta de Jnterpretare, mentar apicolU 22 de mateti&! ~ & : ; p d i se par6 d lipsa de informatii este la modti rerea mea foarte interesaae $5 ~fiZkyX%tre
$i SQt are rblul ei, argumentfnd cu urmiicit timp g i bani ar f i costa$~eeef_ieca?i;~?pitoarele &e; clin circa 85 000 de membri cultor abonat lq revistd n$if@i,ciutarea
apicultm1 activi, f a anul 1990 nu erau abo- acestol- i n f o r m i t n c d w M 4
; reviste,
m$i la re2,W && aproximativ 20 000, fiaducerea @ daCtitografiermhmFp
' c9nd revista costa 5 lei pe lunii, azi pretul
A~ez~Ztmb~,
SpeciatiStfi, ~C.t$ii&@, d e -onrevistei e de 10 .lei Zar abonamentele s-au ducere din fillalele jcrdetqe EfeI;iikd doredus sahfito+, oilid & nunzai 'aproximatdv btndeascb convingerea Oril~baea: tehnico2500 la mtj16czll Zuni5 ;ma7tte.
profe.dm& ie conspane & ~ - t ~ - ~ x p e r i m .' k?ki'tem&tic, -In 1991; dour (171 apicultor
fl tnsufltd p h a n e n t , cd-,-''b
Y$6igire con:'>T
2in 20-30 ax f i ' i n f e a t de ceea ce se tinudi de acumul&ri i n f a p . M d e w o w intimpla in t a d . gi Sn lumscr largii in do- Pete, ,fort r&td
noastr&~oferci
~mmtir-de
mminl de .sp~?Wita$e.IIbM u6 atare O m n
nu7hdr W w ~ l ~ i r*vstds
i
i
.,
. .. cevinfe.

es-

.'"'

ah-

'>

i)espre introducere tji conditiile de acceptare


. . .

A'!:'
mi::

Bialw Wwia BRAWN


co~eaivulaida genetics a ameliorara albiaelor tlh I.W.A.

'tn&ducerea unei mil@ In


familia dwalbine pcit $i despre reuaita sau
nere~ita--zl;otiunii,precum $i cauzele ce
deter&&.'-a~st fenwen, s-a consumat
multi frii%W-S-au prezentat metode care
mai de- cat?g:rnai sigure, una mai ingenioasB d&it -Slta; care ins5, S-au dovedit
intr-Q anun%%&
Situatie, in anurnite condltii date existente, nereueite cu toate Precautiunile $i asfgur&rile date de apicultori,
chiar @ In.zazul acelora care i$i cunosc
meseria,
*'
U r m a ~ ~ ~ ~bPebfdtrat
u l u i reactia apicultoruluf~p&$it
este s& contcste rnateriald
achizitiorlft (m special cel furnizat de
pepinierele I.C.P.A.). Totul se e t i c h e t a ~ d
ca ,,mat& rtefmserecheatg", sau in cel mai
bun oaz, ,,matcB .de proasti4 calitate". Far5
a mga w procent de a d e v a in afirrnatia
sus amintit5 din motive care nu fac oblectul .articoiului prezentat, a$ vrea fdi evideeiez ,In aMst articol cg actiunea de
.Introdurnre+-a. unei tinere mgki intp-0 familie.de albhk-este complex5 gi detmriinata de .o aerie ,de factori Pn care asPectul de ,,fmperecheat&" sau ,,neim~erecheat2iu,tit gi griceperea apicultorului, ar OcuPa
pxintre ultimele locurl.
Wci este vorba de n b t e conditii Cafe
aaigut.8, ugdkeaz5.sau E n ~ m ~ n e aEuXeptad
rea d t c i i , conditii ge care este necesar
sa -& cunoqtem, s5 le gtim, sg le
in ~ l n p l Lcazuri
e
sau sli le venim in ] n t h pikare Cn alte cazuni, sau chiar 65 le imbunht53im pentru a avea rezultatwl dorit.
Comportarea albinelor fat& de matcile
introduse in stup, este influentat& de un
e v a p u de facgri foarte larg, din care vg
voi expun?:. 0,: parte din cei observati $i
anarizati ca iogici $gitiintifici.
i
Un prim ?actor defavorabil acceptiirii
mlitcii $i-cuxare se confruntg apicultorul
far& sB-$i dea seama, este reprezentat de
condi$44le;de-,ttansport. UR transport de
durata facut d e mate& $i Insotitoarele sale,
constituie o,'pi2tdicg mare pentru accepttare. Un transport care mate atinge 5-7
zile, de multe ori necorespunzBtor (transport .C.F.R, ,p - stocare la oficiile P.T.T.R.
sau mtigazine far& regim de proteetie corespunzator), .face ca matca sB sufere un
ioc fiziolagic - t a r e se concreti~eazg prin

fntraperea ouatului o perioad&mi lung&


sau rnai smu% de timp, fapt oe-i produce
'bn dbzechilibru, motiv pentru -care albinele, sesizind fenmenu4 nemuljumite de
ea, o elimina din start sau uneori dupa
inceperea firava a pontei.
Un alt factor care influeneazg accep-Qrea m&ilor
este anotimpul. ~ o t iapicultorii ,$tiu ci4 primBvara $i toamna matcile sint acceptate foarte u$or, motiv pentrU care actioneazg cu mai multg lejeritate in aceste perioade fn actiuni de inlocuire a celor necorespunzBtoape sau pentru unificarea unor familii. Dar care este
explicatia gtiiatifid? fn aceste perioade,
dispozitia aibinelw esbe total diferitl de
cea din sezonul foqrte actiu fvara). Astfel
primhva~aadusul apei, a polenului, p r w m
$i cantitaka evolutivS a puietului Creazi
o predispozitie de acceptare a tinerei mBtci
pe care dorim s-o introducem. Aqeptarea
se mentine pJ@&Ea apariua gi stingem
(consumarea) fenomenului de roire natural& Comparind cele 2 mgtd, cea fin&&
$i cea pe care vrem s-o Enlocutm, vcgn observa .c5 din punct de vedere a1 depunerii
Pontei, ele se aflti cam pe aceeaqi treap* ,
TinLLra matcii, ce se introduce iq familie;
porneste la inceput de activitate cu pontg
redusii. Matca ce urmeaa5 sii fie schimbatii, trebuie sB se gibeascti in aceeqi stare
fiziologicti cu matca care o schimbi4. Or[
acest lucru, se poate IntImpla in 2 perioade
pttmii-lrara c h d matea familiei se
gBse$te la inceput' de activitate sezonalB
$i toamw .cind se g&se$te la sfiqit de
activitate sezonalti. Acestor 2 perioade, li
se mai adaug5 o a treia, cea a unor culesuri de mare intensitate, ctnd activitatea
mlitcii este automat dirninurttg de a w
numitul fe~ornen de blocare a cuibului.
Un alt factor de impwtantg fn accepfarea unei mgtci tinere, este stares familiei
de atbine care prime$& matca. La stabilirea acestui factor un rol important il are
gi priceperea apicultorului. Astfel o familie de albine dezarganizata, arfanP de mult
timp (dep5vqte 8 zile) cu procent ddicat
de albin5 btitrinti sau cu albinii outoare,
fhr& puiet total, far& trint~ri,primeSte
faarte greu tingra mat&. Rapom1 .dintre
albina bhtrhil %i cea tingrl prin meda-

n3ineree =lei de a doua cabgo& la .stace scMmbe dupP wrt


be Xa *$t
se adaugii existen@ puietului de toaw . pontei ; mu sgre necazul apiwlkxului+?e
vhcstele, asigurl lejer acceptarea mskii. o achi2itfoneazH prin filial& gi o etichetezg
ca ,,neEmperecheat&".
0 c o m ~ cu
e puiet la eclozion&re, alM M foa?b ttdiWi, ma%!?
facilita actitutea
%tru
a l5mrvf gi prima 3i-eea <tr
de primire.
I
.clotxi cak&rie de. inp1catoi.P;" b & W k ti&
. D k p o z i ~familid d e at-,
constituie spunem c5 albinele au c a p i t a t e a
distingfi aceastg v a a r e interioarg a
un factor care nu trebuie neglijat tn *ctiunea de introducere a tinerei m5tci. Sa mstcii, care nu epte de matux% genetic&
m s t a t a t c5 o familie agresid cu albin3 ci este .dbtemin&&tle b m a ei ingrfjfie
dip porioada lami%. M g t e l l ~adulte, cacare se iritg pelmahent c o n s W ltn molitative din pumt de ved@@ sexual, au
tiv senios a1 schimtdrIi rnatcii, epara$ia
asupm albinelor,
care se soldehd de md#, mi ~u-~e$ecuri. o putere do gtractie
,,substan@ ,. de . ,matcgU
De aceea se recornand8 totdeauna schim- exarcitat5 prin
emanata calitaEiJ. Sigur c5i ,Wul.de ere$barea s5 fie efectuatg de regul5 toamma tirziu prin unificarea cu o familie a j ~ t o a ~&re,
, _ ~c&ditiile &re stat asfgtw&te.'in timcare posed8 matcii tEn&& mi calitgti deo- pul acesteia, pot conferi miitcii-.Cn?ScUk
sebite, dar mai ales care d&na$tere la dew artificial calitatea ,,miitciL. idede", cum
cendenw neagresivh acesta fiind scopul este matca Be schimbm .Ji&titll . ( v a i
articohl ,,Desprc conditiile d e a t 9 t e r e $i
schimbirii. Dar o %hilie po'dte fi,&sith
calitatea materialului reproduc%br,femel"
Pntr-o proas& di-iw
de a primi o nouii
mate%prin contlitiile care f. se tread la un din Apicultura nr. 8 g.i 9/1985&.~1;:~
0 matt5 de bulllt calitilb oaPe fa 'M
moment dat. Astfel lipsa cuksului, conditii
ouat (in nucleq), care se - a m p o m demeteorologiae nefavorabile (ploi, vint, nor
puternic, etc.f:care tin albinele in cuib pe zinvc,lt in uqca de introdus sad Cart?;
uscat (lips5 hfan5 polen) eRmin5 orice po- bind a fast eliberath fn noua -famike. do-.
mi& albinele prin modul- de;l~ompertareq
I
sibilitate de a t t e p b t e a tinerei mgtci.
place acestora facilitind acceptarea
ei
- srtatqia atmosferieii ,&t g i s W & corlesuW ,sint fartori deloc de neglijat Eh aecepta- totalh.
Trebuie in& sii nu neglifIrIrw@ practid
- l?ea tinerei miitci Astfel seceta pre~ungit%
destul &e extins& $i anume cEl .in cre$kL
lipsa culesului, mai ales a polendui din
rca artificlall, ca buni gsspodari'. fdosim
naturh, impresia albinelor cli nu rhai trebuie sg se inmulteajc5, iar fndperea iz- toate 'botcile a r e hi se pmsfrumatlse. In
gonirii trintbrilor din acClsOI$i cauze, lr! conditii favorabile, se obtia :. barn 30%
indreptg@sc gi mai mult s& crcadg acest .rnCtci de calitate medie. D i n rest majoritatea nu slnt aabptate - sau. se .pied la
lucru (a mt se co&fnda. izgonifw de imperechere, sau incep f o a r b l ' t i r z i t i w h
toamng
fenomen normal
cu cea din fn nucleu sau roi, cetsi'.& ne -0blQk
pe~ioadelesecetoase din sezoilul a s v ) . in le elimin8m noi.
- - -..-.,I<,.aceste condivi, albinele sPnX duqmgnoase
Deci
rsmine
problema
&$.,
dill da;
la orice interventie, mai ales la introducer8a unei m5tci noi (cea mai nefavorabil5 litate medie. W o s sste fa@h8;'(c~r&d
acceptare la noi in tar& se ~nregistreazg rile au demonstrat*), .c!kptinh~t&q.~dein peribrada lunfi iulie).
vreme seu tmmna tlrzid (cfnd -&@mnam
Dip coritr5, existents culesuluf favorizeade , multe miitqi de aceas& cziIttkte "tne.
.zg acceptarea, albinele' d n t ocupate, preo- , die), comportamentul fat6 derdiit'ciifknetugate de prelucrarea nectarului, in con-.
cluzie Bctive, dornice de viaH, dispuse ti5 dii este favoragl, a d i d lk pcept$i,., ,ele
accepte diverse actiuni in stup, deci chiar fiind Ins& schimbate imdid:,oe Ie-.tsste
$i delimta schimbare a unei m8tci (cazul
permis prin miitci obtinute din ,,boW~de
culesutilor din b a l a san delta Dungrii).
schimbwe liniatitp (aceask ate exijlikiaCalttatepa -Wtcii este h s g factorul printia aparitiei botcilor de' schjmb&e h i $ cipal care'asigurB aceptarea m8tcii. Prin
titg h a l h , perfqde detftTth .& specicalitatea mi m5W, se inwlege valoarea
f l d pentru f d i i l e @are :.&~zde drept
ei interba~i%--gi
nu cea aparehtg datli de ackastii inswire
luna iMEe)l9x
forms, mhimk, r2uibare. De cele rnai multe , Nu aceeasi comportare a' u;inJB dlbiori, aceste calitliti se suprapun, dar de rlele. En perioM&le n e f & v o r a h ; S l e ~ d m ~ ~ ~
multe ori nu s h t ebmpatibile, fapt ce deomarlntlu-le i m e d i s ~
. . ,..-.terming n&aCceptarea ei spre stupoarea
Wat& m a h acecptat&,.+.na;;e&e /fd
apirmltorului care @-a crescut singur miituh rnobtiv cle bumtie, uqntce'mnef JfCci gi are sufpriza bo_'bmoare din start,
torii sigurti, N u , s-a realitat
&*
precaufiik foI&8llte sad sli o niunea
cu
dilehe 31 - fioUa $or,

..

"mi&

1 -

0 --we

-~&it!A "paate determina prgbugI


M ) b y l u i precar instalat. $i aici
tr&c
3 - vorbim de. a$a nurnitele
,.m5&i indriiznete" $i .,m5tci timide".
Primele odat.5 diberate i$i iau domeniul
In primire activ, dezinvolt, formindu-gi
o suit5 ce le insotegte peste tot. Cea de a
doua cafZBbfie, iqi formeazg suita, incep
chiar -.$-p~hta; dar permanent manifestg
o spaims, fug, se ascund, stau pe leaturile laterale,. trezind suspiciunea albinelor
virstnioe carezenervbte de aceast.5 cornportare;'-&e~c
permanent momentul s-o
atace. .
De a:??,
recomandgm mai ales pentrh apincltarii mai curio$ $i mai gr5biti
tie a-$i *ed&'-reu$ita
actiunii' sg nu des.. ....chidg mer&:.cuibul, ci s5 procedeze chib.... . ....
.bine ca dup5 cca 3-4
zuit. htfer-'esk
zile s5 ae -saatroleze acceptarea, evitin.du-se fumul. Se scoate numai rama pe
care a fosk;SnplantatZi cu$ca pentru a se
constata W'%ei%rea $i inceperea depunerii
pontei.-~@a.cg:~$Feasta
a inceput, se mai
intervine.,d~$-- o sZptZmin5 pentru introducerea.,unei.:noi rame de ouat $i apoj
se intervine-%Was in cuib dup5 21 de
zile, rind:'prjpria-i descendent5 eclozion6t5 esE-'in 'Stal-e d apere tingra regin5
s%pi,ng. . . ..,,-.,.
Spuneam..mai sus . c 5 priceperea $i experienta ' ~ i c u l t o r u l u i a r ocupa printre
ultimele houri in complexul de factori
ce(i.ntePvin--in reuvita unei rngtci, dar nu
ce;<!mai ~ b t i .'important,
h
el fiind cel care
discernq+-toate situatiile ivite $i poate lua
m%orile adecvate.
~'pFC/u,Ptdrul$tie c5 o match este introdu&'!fnb.-o unitate b i o l o e 5 din 2 rationay4te :
qii,@entru salvarea unei familii r5mase
od~fi'e; . . .
1

pentru . formarea unei noi


unit5ti
biologics,(r.$;.' familie ajuGtoare).
Cind apich.E'forul $i-a mescut sau $i-a
procurat:..b lmatc5 de bun5 calitate singura utilizaie ] logid, ~ational5 a acesteia
este formarea. .de unitiiti biologice noi.
Dacii prhrifn :Eli .perspectiv5, aceastZi nou5
familie d-w-int! mai puternicl in sezonul
urm5tor comparativ, cu o familie de baz5,
$-I care se incearc5 schimbarea unei

e t c i cu cdftilv genetlee prochi&&


slabe m 0' nouit matcit-care v a th31 tot
SezonuL Fenomenul ard o explioatie log i d . T i n h makit provine dink-o mitate biologic& redusit (nucleul d e bp5rechere), in care gi-a fnceput activitetea In
conditii optime. In roiul nou format, g8sind aceleqi conditii, activitaka s a va
fi , ascendent3 cu conditia ca apicdtorul
sh-i asigure fngrijirile d e rigoare. In familia d e bazit care a r e o activitateproastg,
dar oricum pe un fgga$ normal, schimbarea mgtcii in sezon va produce un dezechilibru, care se va repercuta mai ales
asupra tinerei miitci.,
Dac5 ins&, se va l5sa in anul respectiv
aceast5 familie necorespunz5toare
s&-gi.
desf5voare activitatea, $i in timp util se
va forma o familie ajutZitoare cu matcs
valoroash care va fi unificath toarnna cu
familia de bazH la care matca nu este
corespunz&toare, apicultorul va avea
un dublu ciatig $i anume va' introduce
o matcg f5rB a s e schimba ritimul familiei, PntArind familia de albine v'iguroase
de la matca tingrri pe de-o parte iar Pe
de alt5 parte va d a posibilitatea noii
mgtci s&$i desfgqoare activitatea maxim5
inca de la inceputul sezonului Urm5t0r,
perioada inceputului (de roodaj) fiind
consumatA in familia ajutiitoare.

Pe agenda f ieciirui apicultor

,3Jrn'C

EXTRACTIA $1 CONDITIONAREA MIERIP-n


.

ing, Nimlae NICOLAIDE

Cel rnai important D ~ O ~ Uobtinut


S
da om
de la albine -urmare- intretineiii acestora,
este mierea. Recoltarea fagurilor cu miere
din stup, se face atunci cind mierea a
ajuns la completg maturare. Cea rnai timpurie recoltare se poate face atunci cind
albinele au cgpgcit treimea pgrtii superioare a fagurilor. Din acest moment, nurnai rareori continutul in apg a1 mierii depagegte limita de 18--20/0. Continutul in
apii poate fi ins& rnai ridicat, dacg in perioada culesului timpul a fost umed.
Extractia mierii se face inainte de inCetarea total3 a culesului. Duph deschiderea stupului se folosegte afumgtorul apicol,
cu ajutorul c3ruia se imprgStie fumul deasupra ramelor. Pentru scoaterqa ramelor.
din stup se utilizeazh dalta apicolg sau
scgrarul. Fagurele scos din Stup se va tine
tot timpul deasupra stupufui, pentnt c8 albinele tinere $i in special matca ce eventual s-ar ghsi pe rama respectivk dacg se
desprinde accidental de pe aceasta, sg cad%
in stup gi nu pe jos.
9.e scuturg If1
Albinele aflate ,pe- r-6
interiorul stupului in apatiul rgmas go1 ,tit
$1 deasupra stupului peste celelalte rame,
.prin doua sau trei migc3rl brugte executate cu ambele miini. Pentru a elibera rama de restul albinelor, aceasta se prinde
cu o ming de umerag, 'iar cu cealaltg ming
se aplicii o lovitur3 energich peste mina
care tine rama, urmare cgrui fapt majoritatea sau chiar toate albinele cad in stup.
h cazul in care pe ram3 au rnai rgmas
citeva albine, acestea se mgturg ugor cu
peria apicolg sau cu ajutorul unei pem
de glsca.
Pe mhurg ce se v9r scoate ramele din
stup $i elibera de albine acestea se introdoc in ladi@ pentru transportat rame sau
in lip$& Pntr-un nucleu go1 spre a evita
expunerea indelvngatg a ramelor accesului
albinelor ,din stupinl. In stupinele mari
unde extractia mierii este centrdizatg, in
scopul sporirii productivith@i muncii, pentru eliberarea de albine a corpurilor de
strinsur3 sau a magazinelor se poate folosi acidul fenic, in concentratie de 507O0lO sau anMdrida propionic3 prewm gi
benzaldehida. Pentru primul preparat se
utilizeazi podigoare obignuite, cgptugite pe
partea interioar?iAcu.past5 in care se imbib3 substan@ insectifug3. In cgzU celodalte substante se fo1oseqt.w o pin& intin%

.. ,+..,, .
..

..,

.+;..c

-., . . ...... . ,
.
.
...... --.-. -... . . . .
. ..
pe o ram5 de lemn dud& dimensiunea podigorului; Pinza se imbibg cu i ,s.ubs~ntele
respective gi se agazg deasupra ramelor.
Vaporii ,rezultati au , un efed'-i-nsectifug
rapid ugurind astfel munca::der:cecoltare
a fagurilor, Trebuie avut grijg-aa .substanta insectifugg s5 nu picure pq,fa@ri, deoarece in acest caz mierea poate prinde
miros .gi astfel se depr'eciazi.
' fnainte de extractie fagurii, sg36rtea&i
pe doua categorii,: fagurii & m d a ~ ~ e . . d e s chis3 gi fagurii Pnchigi din !czqe.au.eclo?...
zionat rnai multe generatii depUj,e,tt:,Mierea
provenits din acegtia este toQeauna de cud
loare mai inchid din cat&?. cdwkthtilor
proveniti din ciimii$ile. nimfel*; ee se dizolv5 in rnasa ei.
-.
., , , . . ..; , ,
In cazul stupinelor mici:r$ag&iii recoltati se transport% ping la incberea de extracpe $i se efectueazg extractia tit-fagurii
, sint inc3 calzi. .In stupinele 'mafi'corpurile
de stup sau magazinele cu faguScd' trans-port& pin3 la centrul de extrawe GU camionul. In timpul transpor.tului..fagurii se
ricesc, filnd necesarii - la xentlful. de extraeie
preinazirea lor: i n -*mere ~.
:q
curent de aer, cald de 35OC;--Extraeia propriu-zisg a mierii hupriri&e'
douh faze : a) descgphcirea f&gurfIdi.,$iC@
extragerea propriu-zisii a mierii.din fagmi.
In stupinele mici, echiparnentul penth.
extractia mierii cuprinde : un .yas,&cb&citor cu sit5 pentru separarea,,mierii, de
c3piceleIe de cear5, doug cutite' d@.desc&pgcit, incHlzite ,in baie de apa, ~l~ct?ft''Biu
cu abur. Un extractor tangenpai-. de :W
rame, un vas pentru captarea @ i e r $ L , w e
din extractor, un zgchtor cu ~trecur~toare
pentru depoeitarea mierii extrase. "
Camera de extractie trebuie bine?jd&$rat& impotriva accesului albinelor .ta~r#tipg
descgpacire ramele se intraduc in extFactor.
1; procesul desctip&ciriicj.(&ulul'&'.tihe in
tnferfmarg- a
pozive orizontalg, cu parlamei h unghi de circa 3S9,&43;.de suprafa@ fagurelui fn afar&, fn,.a$a rfel .ca suprafaw muchiei tegite a .cutitului' s5..fie
paialelh cu suprafap fagurei&:-DescHpSLi..
phcirea se realizeaz3 prin tnigdri-scurte @,
rapide ale.cutitului, la nivelul spe(ezei superioare $i gipca inferioarh a , ~ e i . Des-.
c2lpacirea .se face .& obicki,.de..sus in j08'
dar poatel:fi .fticutg gi- de,.~&Tii~.Su&
-L .

'

'

'

'

%%-ituplnele mari cu extractia centrali' zatkee folosese utilaje de mare Wpacitate


care s5 asigure mecanizarea intregului pro;
. * ces
produqie.
',
'- L
a extractia mierii b stupinele tnici m
:extractoare de tip tangential, nereversibile,
se iau urmgtoarele precautii pentnr a nu
se degrada fagurii : turatia se m3regte
treptat pin3 se aude fi$iitul caracteristic a1
m-ierii groiectate pe pqret.ii extractorului,
manivela
Din acest moment se Invirte*
fBr5 h se maf m5ri turatia cel mult 10-20
secunde, dup5 care sq, opregte co$t~lgi se
intarc fagurii. In etapa a doua, turapa extractorului se m6re$te l d t pin5 se ajunge
la 220-250 ture pe minut $i se mentine
Ia aceastii vitezq de invirtire pin5 pu se
mat aude f g n e t u l mierii aruncafe pe wretii vasului. Dup5 aceastS operatiune, fagurii se intooc din m u gi s e extrage mierea fn totalitate $i.de pe'aceast.5 parte a
fagulurerui. fn acest mod se evit5 ruperea
fagurilor Patoritii foQei centrifuge din extractor.
Spre deosebire d e extractoarele tangengale, la iAe radiale ramde nu mai trebuie
intoarse, in ackst caz extractia efectuindh-se simultan d e pe alrrbele fete ale fagure1ui;Separarea cerii $i mierii provenite
din desciiplpacirea fagurilor se poate face
cel Mi simplu 15sfnd mierea d se scurgii
pria siM5 Dupg extractie, fagurii goliti de miem,
in aazul in d r e culesul coatinus, se reintroduc 1ti familiiLe de albine de la care au
provenit spre a fi lingi gi cercetati de cstre
,

'

'+

'

ac'estea, , or%enizfndu-&': tot&&': @- -miiba.


rile respective.
Limpezirea mierii, Be. face. fn vase de-,
I
mimite ziicHtod du~.'maturab&re (pent=
Saptul SA mierea .$wde qf .o ' $ a r k din:
aps). Maturatoarele sint vase cu o .capacitate: m a i ~;mare, la care caneaua de s c u . gere este plasata cu citiva centimetri deasupra fundului. In procksul de limpezire,
corpurile c u . gl?eetea
specifics, mai p a r e ,
caij I q iudd,: iar cele mai w a r e se ridicz
13 .sqprgfa$ii: Viteza:, de separare.a acestor
impuriati depinde &c .vhcozitatea mierii. ,
care la rindul ei. m e determinatii de tempedturs. I n medie, aura+ ,.de limpezire
a pnui volum mare db miere: cu. o PnSfime
d e 1 m e t r u este . urdtoarea, l a diferite *
temperaturi. :
, . - .
. .
. . .
'la:,flO0C'. .
.
. . . . . . ,: .. ia'+ 1 5 " ~ - 6,s zUe
. .
la+'20C.-3zik::,
. . .. . . . .. ..
la 25'C.? .l,5zile
la+ 30C
18we.
DupH limpezire, se decmteazii stratul de
miere cu impurittiti d e deasupra $i de la
.,
fund.
Este cunpscgt' faptul c5 b a t e sorturile
de miere ~9ntinrlevuri6smofile (ce tolere@ zahqrurile) fn proporfie mqi mare
spau mai midi, $1 c3 ele ferme'nteaz5 dac3
continutul de qp5 din miere este suficient
de ricticat gi temperatura corespunzZitoare,
Urmare cercetilrilor efectuate, s-a putut
stabili relatia existent& Enwe continutul de
a@ $i fermentarea mietii. ,Astfel :

'~ou$i&tulde apd'

sub 17,1/0
-.
. . 17,1-18/0
.,..
''....."-18,1-19%'
. ..
... .-.
;.: - . 19,1-200/~
.
.
:.;+.q: :-.paste
:

:. ...

'

'

'

- ,

.,....

Tendlnta de fermentare
.,
.

3:

'

. .
'

lipsegte, indiferemt d @numgrul' levu,rilor -.


...
lipseqte dacs n u m k r ~ ld e l e i r i ' e d e mai inic de 10001g
. lipse$te dacg nurnarul de, levuri este niai mic de 10/g'
,
.
lipsegte dac5 n u ~ r u l ' d elepuri,:este mai m i c h e l/g
pericol permanent de fermentare

,:

!3

'

,.

.. . .~
.
.. .
.>-..-'i(,
. -:. ,. .

, .

.
;*tinutul
ridic* de apii din .miere,
~ 6 s t elimitele normale, atrage dup& sine
declangarea cu intirziere a cristalizsrii.
Bra constatat c5 mierea cu un continut de
sub 18010 ap5 se phtreazii fluids un timp
fnddungat. Sedimentarea clistalelor formate se daEorea.5 diferentei de densitate.
Acest fenomen are drept urmare createrea
in straturile inferioare a concentratiei de
glucide $i .o sciidere a acestora in straturile superioare. In acest - fdl. mierea devine apoas&,la suprafat5 formind astfel un
mediu optim de.d.avoltare a drojdiilor care
vor produce fermentarea. Rezultii di~:cele

>.

. .

'

.
,

. . .

,.

de mei s u s importanta ce o prezlntg o cit


mai b u d . maturare a mierii . i n vederea
preintimpiakii fermentkii g i ' deci a degrad5,rii acesteia.
.
. .. ,. . ,..

N.R. .

.
.

..

. ... .

Citeua sfatud utile cu p t i v i ~ ela pdstrarea mierii- in gospodii+ta. stuparului sint


publicate in revista noastra. nr. 1/1991 la
pag. 11. fncrinte de a, 8epozita mierea sf&tuim pe toti cititofii mgt.ri sci revadd atent
acest text pentm a nu avea surprize ne-.
pldcude l q ~ ~ bdes Mitatea produsului :obttnut eu atidea Bfm&rt. ..
.
.
...,. ..

-. .

..?:

;
;
I

.
,

VARA

. . . .
. . .d~ Florin BWNESCU
.
.>
. .
trhtorilor e bine d Le ajutgm fn aceas%
La sfiqiul lui iunie in unde phrti $i
lucrare aplicind cursele descriw $i prmemai ttniu, dub& seceratul griului in genedind dupfi modul %&tat. Tot aga vem duta
ral, urmeazg incetarea marii recolte $i
a feri koloniile de fluturele de cew6 .(gHaceasta prin hputinarea florilor ce nasc
selnitg) care in acest timp se inmu&te
$i uscarea celor existente. Nectgnd pe care
afarg din cale apiirind mai cu seam5
albinele Inca pot s5-1 rnai gheascg este
stupii ce nu se g5sesc in conditii optime
abia suficient - ia_rB cazuri rare .- penin ceea ce privegte numsrul populavei.
tru trebuinele zilnice ale coloniei, ,
Reunirea coloniilor atit a celor slabe
Primele indicii in stupi sink : vingbarea
cit gi a celor orfane ve fi binevemtg in
trintorilor, inactivitatea albinelor ce stau
aceastii epocH fie pentru ca aceasta sEi
In pragul stupilor ; diminuarea vFidit5 a
profite rnai bine de ultimele resurse de
puilor in celule.
nectar, fie pentru a fi scutit de EngrijiIn aceasEi e m i t este n w e r i t sit- nu in&iem a recolt+ ceea ce mai, &sim fn rile rnai mari ce cer coloniile slabe pe~ltru
a le apgra de inamici etc. Apicultorul apoi
compartimentele de mjere extf&gind tit
va avea h acest caz rnai p N n de lucru
fagurii cu miere.& $i aceia go$ In stupii
pentru o bung iernare a coloniilor ce va
sistematici americani cti compart~mentulde
ggsi cu cale s5 le consem%.
miere mabil gi $ n ' ' W i descomponibili se
Stupilor rustici le vom da cam acelewiva lua de-a dreptut fntreg catul cu miere,
ingrijiri ce le - diim stupilor sistematici
puntnd acoperi~uldeasupra cornpartimentrrlai lmediat inferior. Aceagi operaflune 'apririndu-i de inamidi, liberindu-i de trlntori cu obiqnuitele curse sau plHci de zinc
o vcfni face 1q stupii cu faguri ficgi prevtiprin care nu trec decit albinele lucr5toare.
cu calotg, va fi h s 5 prudent a infn var5 vom tine cont c5 albinde au
- t k i a operaJiunea ping in epoca revizuirii
- de tdamn5 a stupilor in care
rnai bine
rnai mult5 nevoie de aer deci le vom pro'-goate fi precizatB cantitatea de miere de mra veritilatia necesarg. Vom avea de a%?prisos. In stupii cu faguri ficvi care din metIea- grijti de a le procura apa trebuicauza constructiunilor vechi sau din alte toare $i vom veghea rnai cu seam5 la tercauze sint destinati a disptirea e bine a
minarea recoltei de pe cPmp, sg nu se
iveasc5 furtul intre colonii,.
face numai decit transpunerea lor, reunindu-i cu alte colonii, recoltind apoi In
Nomod complet mierea $i ceara continut& in Din volumul : ,,Wtura albinelor
tiuml de apioulttir5~ rs~onals", Budmqfi
ei.
In =east& ultimii recoltg de rniere e 1926.
nevoie
dacti nu am fgcut-o h recolta
antmioarti - sg conservgm cea rnai mare
p a r k ilin faguri, fie total fie in p a r k umpluv cu miere pentru a ajuta farnlliile
ce le vorn gtisi In l i p d la epoca revizuirii
de toamn5.
Se intimplg citeodatA la s f i i t u l recoltei In anii slabi
vreun stup gkindu-se
orfan sau 13ipsit de provizii fuge, lkind
stupuf complet gol. Albinele pierd in asemenea cazuri afeeiunea ce au de obicei
f a p de locuinta lor $i o *Lest
din eauza foamei gi,dkpergrii, c5utipd alt ad&
post intr-o localitate chiar depktata dar
cu o florg mai 'intirziatg pentru a-gi putea
procura cele necesare pentru iarn8. In general cauzP aeestef fapte este Insugi apicultorul care a sgracit prea mult de miere
coloniile sale. Pentru - acest cuvint este
nevoie de precautiune fri recoltarea mierii,
in asemenea cazuri restituind-o coloniilor
de- la care .s-a extras o prea mare cantitate.
Cind albinek ^mep .siniitoarea. contra

'

'
"-

C U - .JUTORUL BOTCILOR DIN STUPII R OITORI


F,i

CinU albinele igi pun in gind s5 roiasci4,


i$i tl&de#. botci $i lir5nesc din belgug,
puii de d t c 5 din ele. Atunci vedem pe
marginile gi in partea de jos a fagurilor
botci mari $is frumoase, atirnhd ca nigte
turwri.
2: i
De asemenea c h d simt nevoia 85-$i
primeneascii mtca PmbiitriniM sau sleia
de ouat, clidesc botci de matcil. Pare cH
ele presimt c5 matca va muri sau c2 trebuie ajutat5 la ouat, gi h s n e s c puii d e
matc5 cu aceeagi arnicie, ca $i pe cei
crescm sub imboldul roirii. NiciodatA nu
ies m5tci mai mari vi rnai woiniye, ca in
timpul roitului $i d n d albinele i$i primenesc matca.
a n d ' in urma vremei fntimpl5ri nenorocite, m t c a pigre pe ndgteptate, dbid
nele prefac citeva celule de lucritoare fn
botci de s d p a r e $i crew: matci dintr-o
larva rnai tin5r5 de trei zile.
In t o a s cazurile acestea, &pard va
folosi o parte din botCi, ca s5-$i facgi
d t c i de r e z e d , cu care sg-gi primen e a s d mtitcile imbiitrfnite, sleite de puteri sau betejik, etc. Se va servi fnsti numai de botcile din tdloniile cele mai b ~ %
care i-au dat strfnsura aea rnai bogat5
de miere, fiindc5 el trebuie i and2 necurmat a-gi PmbunHt5teascg neamul albinelor.
De$i botcile din vremea roitului dail
mZitcile cele rnai bune, nu e bine s5 primenim cu ele mhtcile, tocmai in timpul
culesului mare, fiindcg intrerupem ouatul gi pri4sirea albinelor gi unele colonii
igi sl5besc hilrnicia gi iliil5c5rarea la cules, cind sint beemetice.
De aceea, vom forma cu aoeste botci,
stupugori in care m&Lle se vor imperechea gi vor f i date stupilor, care au trebuintil de m5tci tinere, fn luna iulie sau
august, dupg trecerea culesului mare.
:
Pentru ca sEi formhn stupwori (nudei)
l&im din stupid eei 'mai pubrnici c*: un
fagure cu puiet gi cu albinele de pe ei,
dar &I-5 matci $i punem cPte unul din
acegti faguri, in&-un stupu$ar, intre alti
doi h g w i ; und go1 gi a W cu miere gi
piis~rti, Ca d dgRl rnusc3 mai m l t 5 ,
rnai scuk&m in5,untru afbinele $e pe un
fagure diq acelei stup. F e w m astfel
atitia stupqoni & c& .hnei rame, cu puiet g i cu albine, dar bezmetici, cite mitci
de r e a i d voim s5 facem. Inchidem stu-

pworii in pivnitti $i-i tinern la intuneric,


ca a-$iuite albinele locul ceJ vechi. DupEi
d& zile, ii scoatem $i, dupg ce-i wed m In locul unde vor s t . de aici hcolo,
deschidem urdinigurile numai at3t cft pot
avea loc de iegire dou5 albine.
Retedm acum cu b&are de seam3, de
jur imprejur, botcile c5pgcit.e din stupi
rodit~ri,avind grij5 s& nu vitgm5m puii
din ele. Botcile lipib una de alta se taie
impreun5, fiindci nu pot f i desp5rtit.e
f i r 8 a atinge miitcile., Ca s5 retezgm botcile din faguri ne servim de un cutitag,
cu limba subfire, lungs, ingustg $1 foarte
t5ioas5 sau de foarfeci. fnainte de a Gia,
incglzim limba la o lamp5 cU spirt.
Botcile retezate stnt aqezate cu'v i r f d
in jos, intr-o cutioar5, pe vat&, ferindu-le
de rSceal5 gi de soare, minuindu-le cu
mult5 grij5 gi f5r5 zguduituri.
Ne vom feri s5 alegem $i s& retezsm
botcile mici, turtite sau r5u formate, pe
cele prea lungi gi subtiri sau gituite spre
virf, fiindc5 nu dau m5tci voinice ~i bine
dezvoltate.
Tgiem apoi in mijlocul fagurelui cu
puiet din stupugori, . o gauri cit incape
botca, A g e m (altoim) boka fn tilietux-2,
tot cu virful fn jos, pentru ca albinele,
cind vor repara &ic&ciunile f 5 c a e de cutitag sii nu road5 $1 ad, g5ureascti fund&
botcii, unde se mai g5sqte ceva din h m a
puiului. Indat5 ce dau de aceastii hranH, '
o sug cu Ecomie $i nimicex gi. rnatca.
Albinele vor lipi botca de faguri givm
ingriji de puiul din ea. Dac5 ne temem
c2 botclle astfel aftoite In faguri, pot f i
nimicite d e albine, le punem in colivie
unde vdr s t . ping la iegirea miittilor.
Unii stupari sustin c5 cre$brea cu ajutsrul bettilor din stupii roitori dH m5tcile cele rnai bune, fiindc5, sub imboldul
instinctului de roire, albinele simt rnai
mult Indemn de a hrgni gi ingriji puiide
matc5, cind, 15sindu-i bezmetici, se grgbesc sH-ei refacti matca gi, ca s-o obtln5
cit rnai repede, aleg adesori larve rnai
virstnice, care au prins chiar sii m2nince
hran5 pentru IucrHtoare.
Roi naturali $i botci de l a . stupii roitori
nu putem avea ins5 cfnd voim noi, ci
dnd ni le dau albinele. De ace- cre$terea d t c i l o r de rezervi se face rnai d t
cu ajutorul . stupilor bezrnetich
.

2 r.

SPnt stupari care fac incerclri sthuitoare de a imbunlati neamul Qbinelor.


El tgi dau toat5 silinta ca s i capete miltci
mai ouHbare gi lucritoare mi virstnice
$rnai
i
desbinice si5 infrunte greuMtile
Pentru a c r q t e astfel de miitci, aiegem
p r i d v a r a , - de timpuriu, un stup .din cei
nrai puternici, cu matca cea rnai mare gi
mai'ou3toare gi 1ucrHtoarele cele mai harnice, care au adungt sMnsurH mai mare
decEt ceilalti stupi. Pentru ca ciegterea
d t c i l o r sli ,se faci in cele mai bune conditii, trebuie ca stupul sH fie bogatl in
hrani nedpiciti4 gi s i aibii albine tinere,
care sint cele rnai destoinice pentru Ingrijit puietul. Atttgm matca la ouat, desci@dnd citiva faguri cu miere sau h d nind cu sirop, tndatg ce vremea ne ingiduie aceasta. Ouatul se intinde peste mils~%. Cind puietul a atins 8-10 faguri
s-a inmultit, ciludin stup gi, dacg e*
tiniri5 :

Stupul rimes bezmetic, igi clgddb n$maidecit botci, a1 d r o r numir


poate
ridica de la 4 la 20.
La 9 sau 10 zile de la luaha d t c i i ,
retezlm botcile gi le punem in stupugori,
in care miitcile igi isprivesc ~cregterea In
botci, se fecundeazi gi se PZistreazi, pbli
ce vor f i 4ntrebuitltak.
Pentru formarea stupu$or.ilor (nuckilor)
lulim albine din alti stupi puternici gi
facem cu ele atftia stupugori de trei rame, cite botci ciipHcite avem, rnai putin
una. Tfiem apoi botcile din faguri $i agezHm in fiecare stupugor cite una, cum
am rnai argtat mai inaink. Ca sH s p l ~ H m
puii de matci de a fi ucigi de albine, puI&

(mnttnuure tfi pag.

21)

a) o dilm altui stup cu matca fmbitrf-,


nit3 sau sleitii de puteri ;
b) o H s t r i m intr-un cat (stupugor) cu
citeva rame gi albine ; sau ,

C) formim un roi &ficial,


&tor :

in felul ur-

Dup& ce am glsit rnatca, o scoatem din


fdgurele pe 'care se glse$te gi cu toate albinele acestea, k e r n un nou stup, pud n d L l e W - u n stup, in care se gilsegte un fagme cu miere gi ptisturg gi
8-10
f a q r i goi. Acest stup e q a a t in
locul alfuia put&tiic, : card e stdmut;ht
aiurea.
Daci voim ca dbinele ;&-gi faci multe
botci, scobim putin din lec in lot, stricind
2--3 celule, sub celulele cu -lawe rnai tinere de trei .zile, pentru ca albinele sZi
poatg lungi, in locul scobiturilor, botcile
oe Vor face. Vom scobi gi strica celule
din mijlocul cuibului, lmde d l d u r a e rnai

D i n botcile md& +Iffumoase vor ectoztotur


curtnd mdtcile vlguroase st proliflce pe care $4
le doregte fn stupind fiecare aplMIltw (fat0 :
( E . T.)
I

19

"PIGORIILE
.

ing. Tralan VOWINSCHI

h lff&aWa apical* din taril- $idin


stt%lintitate s* scris f w r t e m d t despre
aceast4 frumoas8 pasare. lharea majoritate a cititorilor apreciazl c5 dintre toate
p l d r i l e eel rnai mare dugman a1 albinelor e$te progmia. Omitologul P. Prinski
in urma cermti%rli stomacului 18 181 prigorii a shbilit c& acestea contineau 54%
albine, viespi $i bondari. Frofesorul I.
Poltev sustine cg h jurul stupinelor 8 b
90% dh, hrana prigoriilor o constituie albinele. Prigoriile i$i adunti hrana $i de
la. 7-8 km dhtant8 de cuib. 0 pereche
din aces'te frumbase zbur5toare pot consuma intr-un sezon 20000 albine. Un st01
de 100 prigorii fac ca o stupin& de 50 famiili de albine sB devinh neproductivil
nefiind In stare s&-$i adune nici rezerva
de
necesara ierngrii. Cind prigoriile sint numeroase gi se innldesc pe ling&
marile stupine sau pepiniere de crqtere
a m&tcilor acestea produc pagube mari
prin vinarea albinelor c-toare
$1 cu o
deosebita predilectie a mgtcilor ieete la
zborul de fmperechere.
NU Yntlmplgtar denwi-~iiea popk&
a
acestei pgstiri insectivore a t e de albiMre1 -.viniitor d e albine
denurnire generalizatA $i In multe alte limbi. Astfel in
Umha german& se numegte Bienenfreser
adicH mincatm de albine, in engleza beeeater,-fn pork&hez& abelharnco $i in alte
limlji au a t e denumiri cu acelzqi sens de
viniitDr de albine.
Nu a$ f i scris acbtr? r'hduri d a d nu a~
fi avut ocazia s B asist la un spectaco1
intermant. Cu multi ani in urm5 aflfn* du-ml ink-o delegatie la Staiunea zootehnid din judetul Slabozia vizitam stupina din incinta unitZitii impreung cu dir e c t a l unitatii. Era o zi frurnoasl de
iulie in jurul ox& 11 iar in stupin5 asistam la un zbor infess insotit de un pigcut zumzet de albine.
La un moment daf stupina a fogt ataca% da un s t 4 mare farmat d i n rnai
multe sute de prigorii care au intunecat
cerul dtn fata sWpl:iei efectuhd zboruri
in picaj iute ca &geata In toate directiile
$i, ernitfnd cfriielile lor specifice, vfnau
din zbor albinele culeggtoare. Era un
spectacol vizual gi auditiv care semiba
,ou un adeviirat atac, aerian, un masacru
pe care 1-am vizut pentru prima d a t g ~ i

nu-1 voi uita niefod&. Directorul unitktii


s-a dus fn gmb5 sa-# ia a m a de .vin&toare $i trggind apoi .citetra focuri a impugcat mai mu*
prfgarii fir& a& impresioneze pe ceheldte '&ire $1-au conti. nuat &I aceeqi intensitate BtacU1 pin&
s-au shturat. D U N +ce 5i-au facut Blind
aceste .curajoase $i frumoase piis5rl s a u
retras pe o lizierri de salcirhi din apropiere. In stupinii a riimas un aspeet dezolant; nu mai era nici un zbor. D i r e c b
rul unitiitii a disecat prigwiile uciae la
care a m asistat cu interes n m m d intre
45-76
albine ih fiecare
In revista
,Apiculturaw nr. 3 din 1965 apicultortll
C. Tutelea descrie un atac asem&n5torin
timpul culesului la un lan de floarea-soarelui. La tr'ei zile dup8 inflorirea acestuia
stupul de control ar2t.a un spor zilnic la
cules 5 kg. A patra z, 18 ora 9, audedeasupra stupinei ciriitul prigoriilor care se
apropiau din ce In ce mai mult, $i in dele
din urmg au coborft in laqul de floareasoarelui. N-qtiind ee s3 f a d a p r o h s
zgomote cu ajutorul unor buctiti de fier;
dar pBdrile nu s-au speriat, vifigtaarea de
albine a continuat. fn aceastk situa$ie q
rugat un pamic. difi apropere sti vinit XI
arma, cu gindul d goate prin egomotul
ce il produce arma de foc prigoriile se
vor speria $i vor pleca, dar in zadar. Masacrul a continuat. iar cintarul de control a Inregistrat in ziua urm&toare (a
constatat) o s d d e r e a culesului de peste
3, kg iar En gu$a unei prigorii Empqcate
apicultorul inentioneazii cti a numarat 150
albine.
Scum citiva ani stupinele unbr unftgfl
sflvice d e stat fiind atacate de prigorii
apicultorii au solicitat Ministerului Silviculturii arme de m i t o a r e $i sprijin
pentr'u a fi ajutati in protejarea stupilor.
Atacurile rhasive de .prigorii au fost semnalate mi mult in sudul Vrii In special
fn lunca DunZrii $1 Cimpia Roman5 En
apropierea rfurilor cu maluri Ralte, nefiind semnificative in nordul tgrii.
Frumusetea gi drfitul lor muzical pl3-1
cut pentru cei ce n u a u albine fac sg,
salte de minie pe stuparii care s-au om-.
fruntat cu acest mPndtor de albine lacorn gi $n&enet care ne oblfgiI & pKitim ca -tribut decimarea propriilor .'sttr;

I.

pine. Acegti stupari gi 'multi altii au o


rezervii faw de cancluzia general5 a ing.
Octav Vitcu apgrut.5 in revista noast.x-3
nr. 10 din 1990, concluzie conform cgreia
prigoriile sint musdiri scumpi stupinelor
noastre avind in vedere marile foloasepe
care le aduc. Tinind cont de specificul
revistei noastre care apB,r5 cu prioritate
interesele apiculturii nationale am considerat c5 este n e & w sg informilm corect
apicultorii care trebuie s5 cunoascg bine
oaspetii doriti gi cei ned&ti in stupinele
personale pentru a-gi ap&ra mai bine stupii. Toate p i s b i l e insectivore sint in general fologitokre agricultuiii gi silviqulturii deci q t e necesar sEi fie grotejate pentru mentinerh echilibrului biologic natural. Deci nu se pune problema ca ele
sB fie distrwe Pn mas& D q acest. p$shri
insectivore $i In special prigoriile
vwa
$i cioc5nitorile gi pitigoii p iarna nu sint
deloc dorite In stupinele noastre deoarece
produc h multe cazuri importante pagube:
Pngoriile s-au impupnat restringindu-qi zona de, activitate in tara noastrii
gt sint protejate de mult prin acte normative (vezi OrcHnul 2611976 I\'ZE.FM.C
gnexii j i Buletinul Oficial nr. 85 din 1979
care ~e refer5 ,la organizarea vinatului)
fiind considerate has5ri folositoare agriculturii $i silviculturii. Cu toate acestea, in
conditiile atacirii in rpasPi a unor stupine
mari se poate cere aprobarea organelof'

;.h

silvice pentm v^wB~


1~ gi
stupinelw. Tot astf'el in unele caeuri l ~ o late in ~ o n e l epremontane gi montane gi
urgii care sint ocrotiti de lege, atuncEcPnd
produc pagube mari ataclnd vitele $1
chiar stupinele pot f i .lmpugcati cp aprobare special&

(conilnuara dln pag.

t e n r _ - p w boteib fn d t e i o colivie micii


de 8 6 6 fncalgcit5 En c h ~ p u lunui - dege-

i'
s

&a& A k i mHtciIe igi iqirivesc. cregterea in


botci. Win eercetiiri dese, trebuie - s i ne
incredm@m da&
primite. C&d ' le
g5sim spa+ intr.0 laturii, e o dovada cii
albinele a n ucis @i. Trebuis -s& le inlocuim botca: cu alta. h t r e a doua zi gi a
patra' zi, mi4tciIe i*-din M i . Dup5 8-10
zile, eLe 'incep a o u a Atuncf putem sii le
IntrebuinHm,, fie ca SX p r i m i m o match
b&trhi, fie ca sPt intlreptgm un ~ t u ebez:

19)'

metic ; de asemenea, putem sPi le d8m un


roi artificial, ori s5, le vindem
Cwn se vede, l u c ~ i k pe
, care le cere
cregterea d t c i i o y de rezervll dln botci,
sint migzloase gi fnsotite de inulte neajunsuri, fgr5 a mal gune la sbcatealB furtigagul, care se pmte stfrrti prin nume'roasele cercet?iri ale Stuljilor.

Din solmnul : ',,C%l&uzaStnpsruluP' de N.

NICOLAESCU gi (2. S!i'OINESCU,


Bucuregti, 1948.

<if.:

'3;. .
'

Q!.

REGINA - nu matca !
I

Prof. ing. Ochv MTCU

'

~ o n t l n kopiniu mea, d t $
aialtor apiculori $
Wlegi,
i
din partea Moldovei de
Nwd, pent)lu reptmerea en drepturi a reginei, care
ost pus& m d mult la index,
probabil cdlfot h ,,indica#iileu premase
a ,,bechemlui Lel mareu.
La albhe, cd,gi la alte a n h i e , c m v tamentul soda1 bsigurd organtzarea ,,socialdu in famflii nmri, c o h i i , s t d u t i pi cirduri ca la : p i n g h i , elefanfi, delfinl, maimute, pelieani, furnici, vtespi etc.
Fiecare specie avind u n conducdtor, astfel cd a m r e la nivelul grupalui o ,,ieParhie sadald" in care rolul principal il are
regina C cazut famffiei de albine, fntrud t ea este ,,sufletulm stupului.
Atunci c9nd ,,strajau s t u p l u i veste*
vreo prirnejdie In stup, regina Irrsd ouatul
g i se ascunde Qnlocurile cele mai dgure
ale stupului, oti intrd Entr-o g r d d d de
albine pentru a sciipa nevdtdmatd, pentru
a salva specta ale la disparifie.
Regina une& este nevoitd 9 4 asctrlte
$C sd se supund vointei obgtegti, dect sd
execute ordinele majoritdtii pentru ca treburile interne ale stupului sd se desfdgoark nomaul, fdrd vwlentd.
Modul minunat de organizare JC viemire
a albinelor, a atras Oncd din secolele trecute atentia oamenilo~. de gtiintd, care
le-au cercetat cu atentie. Cu toate acestea
sexul reginei g i rolul ei t n stup a rdmas
multd vreme o taind pentru cercetdtori gi
apicultqri.
La Onceput s-a &ezut cd este o a l b i d
de parte b~%~bdteasc&
Qf cd este ,,regeLeU
albinelor, care conduce stupul. A b h cu
circa trei secole On urmd, s-a dovedit cd
este o albinii de parte femeiascd $
numai
i
ea singurd din stup este capabild sd asigure Enmultirea neamului deci perpetuarea speciei.
Abia dupd ce s-au 12Smurit Itrmrile i
s-a schimbat nqmele din rege f n regind;
astfel o numesc toti stuparii strani i n
toate lucriirile de specialttate $1 i n ztua
de astdzi.
Consider ca neptrt22ft uttlizatea termenului de matcd, En loc Be regind. A m constatat cd i n vorbfrea curenti, apiculto~-ii
mai i n virstti, utilizeazd numai tetmenu1 de reginii JC nu de mat& Atunci dnd
a m participat la cel de a1 IX-lea Simpozfon national de istorie g i retrologfe agraTulcea, 1986 (unde a m sustinut o c m u n i care) i n timpul unef vbite la ~ d n d s t i r e a

Cucog din acela@ judet, a m corntatat cd


Cn vorbirea curentd a monuhului care Zngrijea de stupina mdndstirii era uttlizat
termenul de regind g i nu de matcd, cu
toate cd monahul prisdcar era t f n i i ~ .
Ca $i alti apicultori, a m mai constatat
cd regina nu suporti ca tntr-un stup, sd
aibd potttvnice, deci sd fie doud ,,con&cdtoareu pentru cd lucwrile s-ar incurca.
Marele agromm Ion Ionescu de la Brad,
in lucrarea sa ,Opere agticole vol. IU dnd
se referd la albine, utilizeazii numai te7menu1 de r e g i d , iar viermii de m6itase Ot
numegte ,,gindad de mdtase", iar lucrdtoarele din stup le numegte ,,uvriereU ado'cd
sEnt ,,gospodihelew stupuhri care ddund,
prepard $f constrtiiesc fagurif Zn &re se
va depozita mievea $ f pbstiwa, at se va
prksi neamul.
Regina oud din dnuarie @niS t n actombrte de la 40.000 pin6 la 70.000 de ou6.
Atunci dnd ~ g i n aIipsegte, albinele Enceteazd de a lucra iar i n lipsa reginei din
stup se instaleazd anarhia.
A m observat la o familie de albine din
stupina mea, lipsa reginei, tar fn stup nu.
am gdsit nid o ramd cu oud, od pufet;
ci dour putind miere g i pdsturii. Dupd cfteva zlle la alt control spre surprinderea
rnea a m constatat existents unei singure
botci, E
n care se gdsea deja u n ou ce. va

1
";

i
!
t

i
I

1
I

~ I I ~ U ~ I I I U I I I I I I I I I ~ I ~ I ~ ~ I I I I D I D I D I H ~ ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I D ~ ~ I D I ~

Din viaja 'APIMONDIEI

I
.I
,
I

1 ,

i\
I

I
I
I

Cu a d h c respect, a d t e a m acest ape1

-d"

-.

'1

jI
It

firm'

aceasta d i i ' p r a d c a mea &. tipicultor de 'pe vremea cind eram incepdtor.
Deci regina, este ,,conduc&tortrl iubit" a2
familiei de alblne ea trebuie- p r e u i t d de
ciitre mi toti apfcultorii, trebuie sii f i e
scoasd uigent de l a ,,indexu. Md fntreb
ce-ar f i oqre dacd a m schimba numele
celor doud pzese care troneazd tabla de
$ah, regele $i regina ce fel d& joc as mi
f i acesta ? Cum s-ar mai chema ?
Cancluzid mea cit $i a ,ficolegilor mei,
s p e c i a l i ~ t igi apicultori : silttern Zntru totul
de acord cu domnul Zaharia Voiculescu,
reputat apicultor, de a schimba urgent numele d i n match En REGINA, pentru &
a$a a fost numitd de cdtre savanti $i apicultori cu cca 'trei sewle i n u r d . Ded .
REGINA sd f i e REGINA.

da nagtere l a o r e g i d . Am ajuns l a concluzia cd oul a fost ,,furat" de cdtre o a1bind hoatd dintr-un stup d i n apropiere,
' pentru a-gi salva specia de l a pieire.
Deci i n conclvzie propun ca c h h r d i n
acest a n sd utilizdm On vorbirea curentd,
tit $i in lucrdrile apicole de specialitate
numai termenul de regin6 gi nu de mdtcd.
M a i mentionez cd regina f i i n d unica
,,productivd" dintr-o familie de albine, caae
asigurd perpetuarea speciei, ahcnci @nd se
face operatiunea de marcare n u trebuie
sd f i e tinut& mai m u l t t i m p i n afara stupului, pentru cd Cgi pierde mirosul de regind. Introdusd On stup, ea n u mai este
recunoscutd de c i t r e albinele cu care a
vietuit Ompreului. Poate f i astfel o m d t o i
famiMa de albine rdmtnind fdrd r e g i d .

1
I

'
I

tutnror oamenilor de qtiintg gi creatori


in apicultura penhu a participa la a1
XXXIII-lea Congres International d e apicnlturii a1 APIMONDIEI care va avea loc
l a Spliti Iugoslavia, intre 29 septembrie gi
4 oetombrie 1991.
Istoria natural& precurn gi ample dezbateri gtiintifice Brat4 cii habitatul
foarte vechi a1 u n e b dintre cele
mai
renumite rase d e albine, albina carnio- '
lianh (Apis melliiica carnica, Pollmann,
1897, se lntinde in nord-vestul Iugoslaviei
(Slovenia) cunoscutg sub denumirea de
Kranj (sau Carintia, in ?lustria)r VEi yeti
aminti, de asemenes, d Anton JanGa
(1134-I713)
a fost probabil unul dintre
precurs6rii eel mai importanti ai apicnlturii &erne.
Credem & Iagoslavia
$f Congreshl d e la Split sint locul nimerit pentrn a analiza progresul Inregistrat din aeele timpuri precum gi cele
pentru cregterea
rnai moderne metode
albinelor incluzind sel-a,
in toata lumeal cu rase d e albine diferite @i in
cumate f oarte diverse.

In afara temei principale a aceatni


Congres, veti lua cunogtintil
cu pllcere sper
de programul speficifia a1
diferitelor comisii d e lucru ale
APIMONDIEI : economic, bioiogie, patolwie,
florg meliftril gi polenizare, tehnologie,
apiterapie gi apiculturl in w i l e in curs
d e dezvelbre. P r q e d i m i scestor diferite comisii au fost ins8rcinati sB fie severi in selectionarea lucrilrilor. Selectis
lor ar ~ p u t e a
asigure'congresalui
de
gtiintific ridicat.
la Split un nivel
Consiliul Executiv face
de asemenea
eiorturi ca, f n timpul Congresului, s& fie
realizau o lucrare d e ngdejde avind ca
subiect albinele gi mediul - fnaonjurltor.
Pentru aceasta este binevenfa contributb cit rnai multor autori. Cel rnai
bun v a fi premiat, du5Ei deliberarea 'Consiliului Executiv, cn o vacanfg d e o s&tiiming pentru do& persoane, pe insula
Hvar, in cadrul programului de dezvoltare
a Iarnlei Hvar ca zed ecologic& cur&.

Prqedintele APIMONDIEI
R. Borneck

ELIXIR RE 'VIATA LUNGA

B
L

~c.

prof. EmWa 91 Marin POPESCU-DICULESCO

crimci sugrumid Falernorl pur, / Ctnd amNu f d d k e i in dreptul produselm


stupului s-a *is o inapiratd triplet6 : hratarului %a adaugi vinul veninos #i dar..."
Iwi, sdniitate, ftpmusep.
$i-atunci se , pune intrebarea : ,,Ce nevde
ai s-amesteci u n F a l m bdbrin, vestit, / Cu
S-tub scris m J t e cdrff pe aceastii tem6,
u n must greoi ca plztntbul ... ? "
s-au publicat tECa lungul anilm tot felul
& retete de b a u b i gi preparate cu M e Din sdtirele lui Hwatizc d e w i n d m t?il
re, care mai de 4are mai ineitante prin
,,la inceputul mesei" se servea d e obicei
simplitatea gi valoarea nWitivd g i medi- ,mzlfsrcm", adfcai vln amestecad cu mtae.
Apes se aduceau vtnurile de Alba, de Socanaentoasii.
'.
Noi nu ne vom o&i ,la partea teh.hicd a rent $i Falernul atft de mult cintat g i slBobfinerii de ,,bduturi g i prepamte din mie- vit de poetul amintit.
,,Rom&Pii &qwe$uiau- baea
b W d
re", pe care o putem afla i n cartea f a m a cistei Maria Teodorescu. Periplul nostru curentd En Spanb, regiunile dundrene, i n
sufletesc il vom face prfn istorie $i Zite- Calia (unde se bea amestecatd cu miere).
raturd g i vom urmdri pMcerea pind la ~ i -Tdranii romani preparau vinuri din fructe,
bduturi fermentate din mere, pere gi gutuaZ a u n w astfel de fndeletnictri.
Hidromelul este cunoscut gncd din inde- t u i ; , iar amesteetnd o parte d e miere $f
pdrtata antichitate. Vechi scrieri antice douii pdrji de apii de ploaie fiartd, obtibabiloniene, egiptene, romane g i elene neau o bduhrd pe ,care o consumau dupd
consemneazci prepararea hidromelului ca o perioadii de fermentatie de citeva luni.
Ca apmitiv, se bea must fermentat timp
bdtutr6 fermentatd
alcoolrcd. Aldbri d a
vin g i alte sucuri fermentate, nectar si de 20 de zile, addugindu-l-se o parte de
bduturi Endulcite, hidromelul s-a i m p w g i miere la tret garti de must. Alte tipuri de
f n consumatiile celor mai alese festine, vtn - aperitiv erau aromatizate cu pelin
dar $i-n bordeiele celw mai necdjifi de sazr cu u n ameetec Be tranmiri, levdnticd
SQU cu miere 3m cbre-be macefeazii frunze
soartd.
.
de
trandafir, .de vwlete sazr de c e h . .
In periplul' lo+ prin alte timpuri g i truCato ne-a transmis redeta vinalui pe cUpuri, eternii mid, Adam ' $ I Eva primesc
i dddea, sclavilo~sdi : .w ameste6-&3
,,biwcuvbtarea flzhinulztiu, dupd ce ,,gus- re E
tar& din aluatul sacru, bifurd din aceeagi 52 1 vin, cu 52 1 otet, 260 1 de must, 35 2
apd de mare g i I300 Z a#
cup6 vin indulcit cu 71Piereu.2
Todvl era fdmt ca sii placd. ~ 1 i 1 t & eel
,,Din ambroqiu dfvind _ s-azr infruptat"
Tindr repro$eazii +nut prieten refurtcl motimpienii $i ,am bdut n&tarul turnat in
cvpe din belgicg de Hebe, dr&gdlayd pahar- uttatiei. la mas& ti O i tmgi~uielista bucatenica a zeiLor" 3. Wdritcs aeitd a tineretii, lor ce i s-ar f i o j d t . Ca biiuturd
jiica lui Z e u ~g l a Hwei, Oi ,*tea
cu ,,vin 8ndulcit cu miere gi tinut la rece
nectar ... bduturd mieroasii", pe cZnd aceg- zdpadii".
tia. se sfiituiav c% privire la m r t a cettitii
Locuitorit d e ta nord de D u d r e fl addTroia. Pzotejatul dHebei este vestitut Ahile, postesc noaptea $-1 cinstesc cu mi&, flu
cdruia Ei ,,toarnci in piepb-picdturi de nec- , cu vin pe Priscus panites, solul -bizalctin
tar g i pliicut-ambrozie, / Hranii & mi, ca la mrtea lui Attila 2n anul 448
sa nu-f ia tdria genunchilor nesuferita foaLa 6 avgust 1413 Mircea cel %t*
AmbroztQ era un aliment faliulos
dii negustwt201- brasoveni Onlesniri de eacare constituiu hrana zeilor ; ea era de md pentru ,,vim1 qi miedul in butaaie,
novii ori mai duke decit mierea ~i diruia pldtind vamd 6, respectiv 12 ducdfi", ad*nemurire celor care w t a a dinhcinsca. ciZ tot atfta cft "ceara, drlWritdS cu maNectarul m a bdtutvaa zeilor, Ca odiniaard ja"+10
Pmmetars cu focul, Tantalus, regele mif a ,,pUngwea" sa, Vlad F w tgi &uce
tic a1 Lydiet, nciscut din Zeus gt o nlmf& aminte cum tats voievodsrlut 'gtefan ceL
a furat nectarul gi ambrozia de la naasa- Mare, Bowlan-Vodri ,&-a ,,a& in z>otete
z&or ,,ca sd gzlste din ele muritorii". vin cu W e d , cum se & .numai la c z c d Osinda zeilor n-a inttrziat : regele a fost
triik ddci, ds neamuri apmpiclCc, cZnd r&pedepsit cu supliciul f oamei. 5
m9n cei mai de suftet mi+m al*,.""
MaGW 24 reprogtb tui Tucee, despre
Ctt de bun ~i d e Mnecuvintat este accrt
cnnestecul vinurilm : ,,Dupd mine, faci o produs apicol? Ne-o spune SacPoveaw Z'R

,,Fratif Jderi" : ,,$-am se vede


-&g es
fel de miere wc vasluienii, ce fel de c a r &
g i ce fel de mied ... Niciiieri pe lume ?tu
s-a aflat a$a ceva. 56 guste Mafca*Domnulul acea miere in grddinile raiului. $isdb d e ace1 mied sfintu Pahonk". l2
In obiceiurile moldovenilor bf Stefan
sta la mare otnste ospdtarea musafimlui
.eu ,tot ce era mai ales in casd. Grigare
Ursu gi sou@ sa stnt buCtrrogi ,,cW le
treci pragul pmtiiu g i imediat aduc ,,cete
de trebuintd... gi fagure gi u n pahar de
vin... ostenit Zn polobocu. ,,- E u n vin
vechi, amdrui, n u lcrsd dureri i n urma hi.
Te dbboard g i atita tot. Cind te trezesti,
eatt mi limpede la minte ca orkind, 26murt,Grigore pe musafiml lUi despre feligagd vinului h i u . i3
,,Itcu Voievod de strajd Pe albine gi
poieneu, prisdcar la apa Sucevei, bun gmpodar $i zupthtor sub domnul Stefan, Qf
servebte 'musafirii tot cu ,,un piihiZle1 de
mied fi
Martm a1 acelor vremuri de aducere
aminte p i primul nostru cronicar gi-ncepdtor de Slav& r d n e a s c i i este Grigore Ureche. Citim tn a1 sdu ,,Letopisefic : ,,Ieste
T a m Ardealului plind d e toatd hrana citd
trebsiegte vierti- mnene$ti..., vin pretutindenea n i a n u i nu lipse~te,miere multd $8
.bund, de care fdcu mied, &$a de bun, cit
sd potriveyte ?harmaziuluiU. 1s
$i la curtea sdracului se aduc i,cdnufe
cu mied" g i se ospdteazd dupd posibilaczfl,
dar cu voie b u d $i din tot .sufletul. ,,0
bute umplutd ... .cu hidtomel" era u n fapt
obignuit la casele ' moldoventlm. Ei n-au
fhcut u n obicei din golirea ,,ulcimrel or...
cu mCedu, ci u n ritual pe care-1 respectd
cu sfintenie : ,,Unche$ul Petrea -a inchis o
$lip& ochii; apoi a apucat pocalul, umplfndu-1 cu mied. A swbit j u d t a t e $i i-n inchfnat lui mog Elisei cealaltd jumhtateu. la
Mare bucurie $i reettn.u$tintd e ,,vederea
h~tmatmttltzi~
Nkoardi la curtea prZetWului
Iacob. D U N . o mas6 cu ,,gtiucd umpluta
cu pbat, smsc ine pi miere.., hatmanului
3 p l m vin a$ru; 1ui Lubig Filosof, vin
dulce. Ftecare bea $i partea celuilalt : Labig de dm6 mi mfed gi hatntenul, de dmtd
ori via aspru de Pthne$ti6'.' 6
Degi uflaB ta vreme de cumpllnd &-is, torte, m o l d o ~ i -mai
i
au t i q q p~i ~sffn,tul
drept de a-gi ineea duraile. Duph ,,an $5
har de miedu $I ,an talger de ddtite",
frat& mezin a1 lui Nicoarit, ,p strigat :
Bcurd-mi-se dtsfletzrl !" ,,fn~fultllulchiEferului se mai aflau / d o a u k i w r e mar2
pecetluite, pZine cu mied vechi de -culoarea
., soarelui". 16
Avind On- m3niE Q, &upsie de purcel de
gase sELptdmZni yi-n M a .mZd u n pocal, pe
care il tot urnplea eu miedu' a inchinat
,,penEnc izbpcla lnZlrZel sate gt pentru li-

?ti.#,&~&wuc
i~ammp

'I.

adposaitdut&rnn
al Mol&nwL Ion-Vadii". Id-,
,
- ,.
Luptdtorul Gsiga dia ,Zedia ' ~ a t ~ ~ ~ i u
' m u V ~ e m e aDucdi-Vod& M~turise$tedOMnului sku" ,Timofte prisdlcaral mi+ dat s6
cinstesc mied". Abatele de Ma~enne +i
Alecu Ruset petrec clipe dB neuitat &
compctnia unui $iitrar ,,pdtruns de puterea
miedului" g i se minuneazd de. Unde acesta
$tie atitea- lucruri de neexpticat. 17
,,Din r&cint de legencld gi b@ludd" 5gi
trage oblr$ia $i Gru& lui Novae, ,an voinice1 tinetel gi jmmugel", care intrd Ea un
han pi se ospdteazd palttagrUelic cu ,,trei
vaci fripte, trei bzltoale .cu brEnz6, - tra
cuptoare de pitd, alte trei cu pldclnte gi-a
bdut de trei ori dtte trei vedre de vin ro$u, i n t d i t cu rachiu $i .Mulcit Cu miere.
Liiuttcrii 4-au', ccntht, Jetele le-a jucat, le-a
jucat $i le-a; hbit". *
,Un .inte&ezto de Renagtere alhseaml
'in Moldova" pfnd la jumatatea veacului ul
XVII-lea consemneazd cE Jinuturile noastre erau pline de d a m i ,,a u n stup",
Moldova era una din $&rileclasice ate aptculturii. ,,ACci se bea foarte mult mied,
ca unii ce a* miere muftd". 19
$i ,,infomWorii catolfci" de pimi la
domnia l u i Brincoveanu vorbesc ,,de bduturf, ~i de bragd ,amestec de miete g i
meiu. l9
De nurlte ori culoarea lncitd la pofta cea
mare, ca-n cazul pastmului Putnei, car'e
cintd-despre ,,tars lui" ?iziipezitd de ierni
lungi... cu ztocea .gatu sd spulbere En cioburi pavrele cu vin mieriu"."
,,Putere& metufmeiu 31 face pe Grivare
Vieru sd admire ,,mireasa / Inflor4tului tei
$i sd bea miedul soarelui I Din cupa de
aur". a
,,Mare semn de bdtrinete" se abdtuse
peste Livics Rebreanu la 6 ianuarie 1938,
aflat la Valea Mare, ltngii ,Pite$ti, cfnd o ,
boaM de pldmini ii mdruntea vtgoarea. .
Iatd ee notase Zn ,,Jurnalul" ~ 6 %
in dreptul dated amtntite: ,,M-am~sczslat parcd
mai infundat $i mai Cndisws.,. A m incerCat sd beau vin fiert cu mtere. Dar m-au
scirbit rduu.
- U n alt scrfitor, Ion Minlllescu, ,,intr-un
bazar sentimentalu pune pe note g i cuvinte ,,ramante pentru mai ttrziu", rugZnduigi
clipa treccitoare i n cbip de muzd sii-i tourne ,,On suflet infinitul unui pahar de hidromelR.m
,,Craii de curte ve.cheu, fie ei ai lui Mateiu Caragiale 8au Lucian Avramexec, se
simt feridti cii Je std t n ' w t e r e a sckimba
ziua cu noaptea &-a &lei 0ch.i inchtdu.
,,Toti bdutwii de nectar ce-ado& j gropi-'
tele fubirii din obraztu &s in m a ) , , f a d
hartag" .$ altd patim6, >decit a u i t M i de
sine. ,,Ambrozia OmbutelicrM i n Olimp,
bduturile fine" stnt singurele lor feficiri,
fdrd alternativd.

"

,Gust de- dettnll, de-albindj fehecate


tremurind / De, o zLd-n vis bdlafe" simte
$Cleopatra
i
Lorintiu ,,la sttm?", unde se
,,rdsfatd CIL z m m i coapte g i cu lapte g i cu
mied". Trebuie sd-i ddm dreptate din moment ce ea ne spune ,,ultima poveste bun6
g i crezutd pe cuvint':. 25
Pentru noi nu va fi ultima, cdci gustul
de poveste it prfndem de cfnd deschtdem
ochii gi, ca-ntr-o simetrie existential&, ne
despdrtim de el dtnd 21 inchidem. Sd fim
atenti g i sd-1 savurdm : ,,fntr-o poiam?,
unde era locul de sfat a1 urgiloru era 0spdt mare, ,,cu tot felul de mure gi dulcetuzi din codm, faguri de miere toate intinse pe frunze. La mas& era g i regina albinelor, cdre nu prea 21 tnghitea pe urs.
Discursuf mdtdhdlosului g i bdtrinuluf urs
incepe tocmai cind se servea m i e d ~ l * . ~
Din acest elixir a1 puterii se fnfruptase
g i zina cea bund. Copacina, care a prins
curaj a-i spune tinerei regine ce trebuie
s6 facd pentru biruintd, numai dupd ce
,,b&u din miedul f e ~ m e c a t " . f~n~ lupta cu
aprigul Pdianjen, instalat stiipin prin forfd
in stupul lor din margint de grddini, ,,Albfna de aur deschtde cdpficelul chiliutei In
care se afla tdinuit bine miedul fermecat,
ddtdtor de putere, numai de ea gtiut, sorbi din el, gi zumudind fioros, ca o coardd
fntinsd, se burzului gata de rdfuiald ' cu
gingania rdului". Zzbfnda va f i de partea
iubirii g i dreptdtii.
f n d o datd se confirm6 regula cd ,,fermecatul mied" n u (este altceva Gecft ,,apa
vie" care ne-a tinut tari g i dtrji 2n lupta
cu stihiile istoriei. ,
Concluzia : cit timp vom avea mied gi
hidromel, nectar g i ambrozie, vin g i miere
povestea vfetii ndastre va avea u n sens.

1. Maria TEODORESCU, ,,Bduturi qi preparate 'din miere", Editura Tehnicg ; 2. Liviu REBREANU, ,,Adam g i Eva", Editura
Eminescu, 1970, p. 136 ; 3. Anca BALACI,
,,Urechile lui Midas", Editura I. Creangs,
Bucure~ti, 1979, p. 100, 104 ; 4. HOMER,
,,IEiadaU, vol. 11, ~ d i t u i aTineretului, p. 80,
167, 140 ; 5. LUCRETIU, in ,,Satirici $i
epigramigti latini", Editura pentru Literatura Universal%, Bucuregti, 1967, p. 32,
136 ; 6. Album literar gastronomic, g. 104108 ; 7. Ovidiu DRIMBA, Istoria culturii g i
civilizatlei, Editura Stiintifics $i Eneiclopedic5: Bucurqti, 1985, p. 733 ; 8. Nicolae
LASCU, ,,Cum trdiau romanii", Editura
Stiintificg, 1965, p. 352, 226 ; 9. Magazin
istoric ; 10. C-tin C. GIURESCU Dinu C.
GIURESCU, ,,Istorla romdnilor", vol. 11,

Ed. Stiintlfici $i Enciclopedicii, Bucuregti,


1976, p. 53 ; 11. Corneliu LEU, ,,PlOngerea
lui Dracula", Editura Cartea Romheasc&,
1977, p.' 108 ; 12. Mihail SADOVEANU,
Fratii Jderi, vol. 111, Editura Tineretului,
p. 87-88 ; 13. C-tin NONEA, Movila lzci
Faur, Editura Junimea, p. 67 ; 14. Valeriu
ANANIA, Greul gdmfntului, Editura Tineretului, Bucurqti, 1982, p. 430, 444 ; 15.
Grigore URECHE, Letopisetul Tdrii Moldovei, Editura Minerva, 1978, p. 84 ; kS.
M. SADOVEANU, Nicoard Potcoavd, Editura Tineretului, p. 282, 253, 291, 354, 336 ;
17. M. SADOVEANU, , W b Cancerului ...",
Editura Militara, Bueuregti, 1986, p. 43, 47 ;
18. Al, MITU, Din rddlictni de legendd gi
bdadd, Editura Junimea, p. 44,; 19. Nicolae IORGA,r Istorfa romdnilor prin cdildtori, Editura Eminescu, p. 148, p., 263 ;
20. Gheorghe TOMOZEI, ~ i r a d d n i z ,Edi- tura I. Creangg, 1970, p. 211 ; 21.' G'egore
VIERU, Steaua de Vinert, Editura Junimea, Iagi, 1978, p. 67 ; 22. Liviu REBREANU, Ju;mal, vol. 11, Editura Minema,
Bucuregti, 1984, insemnarea de la 6 august
1938 ; 23. Ion M I N U L W ~ U , Intr-un bazar
sentimental, Editura Dacia, 1977, p. 52 ;
24. Lucian AVRAMESCU, Nu cer iertarei
11, Editura Eminescu, Bucuregti, 1983,
3. 173, 224 ; Cleopatra LORINTIU, Ora culorilor, Editura Ion Crean*, 1979, p. 17 ;
26. Dorel DRAGUESCU, Ostrovul sirenei,
Editura Facla, 1976, p. 43-54 ; 27. Iulia
MURNU, Floarea mhii, Editura I
;Crean@, Bucurqti, 1974, p. 77-80.

Documentar aplcol

*-.-.
I

Anecbalia, ,,mutafiea tn comportamentul


albinelor domestice ,
.

Dr. Hector L. J. WALLON

' Doctorul Wallon a


fost primul 'care a
evidentirrt acest fenomen (Analele Societ?itii regale de zoologie din Belgia, 1950).
0 colonie de albine este constituit5 in
intregime din descendentii mhtcii sale.
Dac&, intr-o colonie normals, lucrstodrele adopt5 o matcii strSiin&, dup5 'cftew
s&pt&mini,limita duratei de via$& a lucr5toarelor initiale, populatia va proveni
exclusiv din ponta miltcii noi. Rezult5 c5.
se poate modifica aspectul gi caracterele
unui stup prin introducerea unei m&tci
fecundate de a16 provenientg.
Iata urI exemplu : albinele sint intotdeauna infri-ate
de fum. Datorit.5 acestui fapt se pot vizita stupii gi manevra
o M o n k , ,l)oar albina din Cipru face exceptie de , l a aceast5 regulfi. Fumul din
contrH o excia gi o face de netratat.
Dac5 se introduce intr-o colonie de albine
din tara noastrg o matc5 cipriotg~dupa
citeva s5p%mini, este imposibil sg seprocede= la afumare, toate albinele fiind
de descendents cipriota.
La fel se intimplg pentru rn5tcile apartihind raselor strsine, care sint, in fiecare
an introduse in stupinele noastre. Matca
fecundat5 aduce cornportamentele albinelor din tara de origine : italiene, carnioliene, caucaziene, siriene etc.
Astfel, lucr5toarele provenite
dintr-o
mat.& din oazele sahariene culeg in timp
di? ploaie, ceea ce nu fac albinele*din regiunile noastre.
Se cunosc bine micile variante ale caracte~elorcare apar subit in unii stupi din
stupins. Aceste lariatii Entotdeauna ereditare sint transmise de matca fecupdatg.
Astfel coloniile pot avea o activitate crescut&, incepind s& l u c r a e mai devreme dim i n w $i coritinuind seara rnai tirziu.
DacH #1 stupi rnai putin productivi se
inlocuiegte matca cu una fecundat5 provenind dintr-o colonie rnai activil, se indue in acelagi timp la alblne cele rnai bune dispozitii de muncg. Este o manierg de
a selections eel rnai bine randamentul.
Bineinteles, trebuie , t a matca introdus&
sg fie fecundatA de Wntori din stupul
sgu de origine.. Vom reveni rnai incolo
asupra acestui subiect.
Modalitgfile de roire sint influentate de
circumstante de loc, de timp ; dar ele sint

lllai ales conditionate de predispozitiile ereditare ale su$ei csreia Pi apartine colonia.
Se Pntelege prin sug5 ansamblul coloniilor
rezultate din aceeagi matt& qi'alq caror
mgtci fiice au fost fecundate de tflntori
frati.
Cind o colonie obi$nui6 va roi, matca
fncetixtegte san chiar suprim&ponta. Lucrgtoarele c~nstruiescrnai multe celule materne (botci), a1 ciiror numilr variazg in
funclie de dispozitiile su$ei.
Diversele celule materne nu eclozioneazg
toate deodat.5. Apropierea primei na$t&ri
regale determing plecarea mgtcii bgtrine
in fruntea roiului'primar.
Urmind predispozitiile
suqei, prima
mat& ecloaionat& distruge celelalte larve
regale sau respect& in totalitate sau Pn
parte botcile. In acest caz, exist& un roi
secunaar. Astfel se pot produce un numilt
considerabil de roi : $ase $i rnai multe.
Aceasta inseamng ruinarea coloniei $i orice
recolt5 este imposibilil. Nu mexist.5 nioiodatH douH sau rnai multe miltci fntr-un
stup dac5 mgtcile nu se omoar5 Teciproc.
0 matcH nilscutg invat3 idtii sg iasH din
stup gi efectueazg Ca o 1ucrHtoare o serie
de zboruri de invgtare sau de orientare.
Cind este gata sil primeascg masculul, se
produce zborul nuptial.
In timpul acestor iqiri diferite, matca
tin&rg scap5 de sub protecti stupului $i
destul de des dispare. Cauzele cele mai
frecvente, ale pierderii m&tcii sint :
a) revenirea m&tcii tinere ink-o -colonic
vecin5 unde este masacrat5 ;
b) pierderea oridnt?lhi ;
C) paianjenii, pgsilrile.
Fecundarea se produce in general din
ziua a 7-a ping in a 12-a dupH eclozionare gi ,se poate face pin5 in a 21-a.
Din acest moment, matca tEnil~&nu rnai '
e s k fecyndabilg, ea nu rnai d5 decit ou&
de trintor prin partenogenezs : ea- este
arenotixil.
In crescHtoria noastfg media mgtcilor
pierdute atinge 113 din totalul nucleelor
d e imperechere.
Deci prin roire se disemineazh a colonie de albine $i igi innoievte matm s_a
Roirea apartine comportamentului natu~ a $i
l normal a1 stupului. Pin3 -fn 1937,
dat.5 la care am fnceput sh-mi . f a cunos-

cute observatiile asupra anecbtafiei de care


FECUNDAREA (!MPEBBGHEREW - va fi vorba, metoda de cregtere se baza
Nu poate fi B a t 4 la intfmplare 1n
pe roire; aceasta prezint5 totu$i incontimpul zborului nuptial. Deja in 1937, am
veniente marl : ea suprim5 adesea toath
senmakt ch a mat& -virgin5 dintr+sug&
recolta de miere
In stup rhmine numai o match tin&& anecbalicg fecundata in mijlocul colonicare se poate pierde 1% timpul -zborului ilor r o d i m e producea Intotdeauna o Colonie roitoare..
nuptiaL Colonia care 6i-a pierdut matca
Este deci absolut necesar s& se asigure
o
virgin& nu mai poate sg-$i creeze
fecunarea mhtcilor din su$a anecbalich
match, cgci nu mai are botci, nici larve
Zborul
de lucrhtoare mai tinere de 3 zile. NU cu trintori din. aceewi colonie.
nuptial trebuie sh se inf5ptuiasch h con, rnai exist& ou8 nici larve susceptibile s5
ditii deosebite care au Post stabilite de
fie wnvertite in larve regale (de mat&).
d t r e GillerCroix din Neufchswu, AnIntr-o stupin& se intimpE ca un stup
din Virton $i eu Wsumi.
P incetne sB miascti. Am &ri sB de- selme
Primul izoleazh stupina sa. cornpush
monstr5m, bazindu-ne ge observb$ii de
din stupi ,de a-i
su$& in&-0 poi%&;
peste 25 de ani, G3 aceastg particularitate
acob trebuie s5 se p r o h d fecundarea
de care .eu m-am interesat pentru prima
m&tcflor, Anselme a excltat o colonic
'oar& este o muta$ie a obiceiurilor pe
bun& dupi4 ora obiqnuitg a iqirii mascucare am nurnit-o ,,anecbalieu, cil aceastA
doar masculii din -eceastA
lilor 5 i-u
muta#e este transmisg de matca fecun- ,.colonic, e l dibera atunci mhtcile - ce urdat5 prin trfntori de su$5 anecbaiid ; CB mau s5 fie fecundate.
este posibil sB se creeze o su$a (linie) de
Am aplicat aceste doug procedee 71,
colonii anecbalice.
mai mult, am filcut creqterf proprti duph
" Observatiile n o a t r e dabsazg din 1924.
dlstiugerea nwsculilor in =on
prelunDin 24 de colonii cUmPgrate, 23 roiau
git : in acest moment nurrtai coloniile
normal, una singurii nu roia $i i$i men- orf m e Mstreazh trintorii.
tinea timp de 10 ani comportamentuldin
Combinarea celor trei procede
@-a
an in an. Longevitatea unei m h i nu dedat 1000/,, colonii anecbalice : o intreagh
p&ge$te 4 ani ; a trebuit deci ca acest
sugh c,me se mentine din 1933.
stup sh-$i reinnoiasc5 m a k a f&5-s5 fi
Domnii Lietard $i Demeyer utilizead
recurs la roire. Roiuri de crevteri d e variant0
ale procedeelor descrise
mai
m5tci pohind de la puietul acestei cosas +i obtin rezultate bune.
lonii dar fecundate la intimplare in mijPrin ce mecanism s e face reinnoirea
locul coloniilo;. roitoare ne-au dat nurpai
m5tcii
Sntr-o colonie a n a b a l w ?4
colonii roitoare.
In vara &ului 1950 a m putat eludda
In 1933, luind toate premupile posibile,
ace-ffl probieml.
ge care le vom descrie mai departe. penDin mai 1950
&
oc&brk
i
350,
tru a a s i w a fecundarea rn5tciloc viram putut :observa rehnoirea dtcii, In
gine prin trintori din colonia anecbalicg,
doi stupi prezedtind
o anecbalie bine
am practicat o cregtere de d t c i pornind
constatat.5. Este vorba de dou3 m&tci,
de la puiet de lucr5toaPe .din numita colonie. De'atunci, din 10 colonii s-au ~ b - mama $i fiic5. Una era de 5 ani ~i malalt5 de 4 ani. Aces% douh m&td erau
servat douB cazM de mire ; probabil c5
b5trlne, uzate,
ajunse vizfiil la finele
in ciuda p~ecautiilor noastre matca stuexistentei d g i depuneau inc3 oh5 fn mod
, puIui neroditor a fost fecundaa de trinregulat.
tori strhlni. Cdelalte colonii gi-au rein1. Degi ponta rsrnhe abtmdmQ, l ~ d noit Intotdeauna miltclle f i l s roire.
tooarele au construit do& botct
Ele
roiuri
Cind recoltgm
la intfmplzk
preghtesc deci reinnoirea d t c i i bgtrlne.
pierdute, inlocuim matca cu Q mat& din
2. Aceste -celule sint prelevate pentru
su$a noastrg anecbalic5 ; colonia devine
a izola miltcile tinere in vederea crelirii
neroditoare. Anecbalia este deci eredide colonii noi. Imediat, sint construite
tarh,
prin matca fecundat& de kintori
botci noi. Conthu5m s5 p r e l e v h botd
din sdga neroditoare.
$i lucriitaarele nu inceteazil sii construDe c h d am semnalat aceastii mutatiea
iasc5 altele noi. Una din coloniile noasanecbaliei in 1937, numeroqi apicultori
tre a furnizat In acest mod 25 de botci.
au observat-o la r h d u l lor in cregterile
In concluzie : productia de botcl
fn
lor. Mai ales Domnii Delval, Demeyer,
fiecare stup fispunde, la o astfel de virst6 a mgtcii, unei necesiati imperioase.
Dehouse, DelpBrh, $i au aplicat-o avan3. D L 6 botcile sint lasate in stup, imetajos.
diat eclozloneazh o mat& tfnhrh. Aceas
EMe vorba d e o variafie spontanll,er&
ta distruge celelalte botci : dar, fapt
ditaril, care apare sporadic En, stupine qi
nou, respectti matca bhtrln5 care cofftinuh
CCIPeia bu i s-a acardat atenpe.
sg depunh o a , lucru imprninnant

- .

Alaturi de hatca tin&&, matca 'b&&-buli -dih colbnii mitod& 'cWXhqtere fnsubzistti Pn plin3 activitate $i va subzlsta'- totdeauna tinei d&cendehb roitoare, inprnl ce m t c a tinlrg s-a rdntors Smpe-, -.seamnil c$ gens anecbaliei este o gens
recheat3 din zborul nuptial. Cind matca
mendelianl recesiol. Genotipul d u este
tlngrl nu revine, matca b3trin3 i$i conatunci, un hcus considerat, aa,iMasculii
tinu3 funcfiunile Qi sint construite botd
$Ink A.A dominante. .Nunwti fernelele aa
fecundate de masculi a vor .avea deci
noi de d t r e lusrgtoare.
Numai la refntoarcerea uqei d t c i . Ufiice 88.
nere fecundate matca bltring va dis~are,
2) Meto& docrtorulul Wellon de a m ea wte eliminatg din stup: rnasacrat5,se
dare n a m g & &$b
mascdi ffati ar
re 6seqt.e uneori 2n fata urdinivului.
trebui s& antfeneze' pe tennen - redus o
fn coficluzie : intr-o colonie anecbelid,. p ~ k d c~ og n ~ a n ~ i ale
~ t &ei.
a ~ efbotcile
sint formate imediat ce matca nefaste Is albing (sciderea vitaliulii, pubhtrinh ajunge
la finele carieref . sale. iet lacunae le mowtern.
~ a t c a bltrinh - snbzisa activl p b g ce
~~da ~4~~ colonic in-19% s-a mentifecundata revine
stup la
nut anecbalid timp, de ~10 a d , int timp
htoarcerea din zborul nuptial.
ce Q3 de alte colonil \roitoare furnizau
cantit&@ de trtntori, inseamng c l modul
Concluzii generale
1) Anecbalia este (constituie) p l e r d e a
de - femdaPe la s*ele amcbalice este
d e e b i t : de
s-ar- putea realiza natu. instinctului roirii ln colonia .de albine.
ral in afara sezanului sau Pn afara oramutatie a obiceiurilor transmi&
E&
/
gului, deci In absen*
masculilor obi+de mat&.
Pntroducerea m e i mhtd
fecundate "niti.
-AceaAta pare 'poslbil c h i su$a SORanecbalice intr-o colonie roitoare o face
RIAUX- pe care- am Inmultit-o fn regiupe aceask neroditoare,
2) Aceastg mdificare
mmportamenLe Q u ~ n oeste
~ de asemenea sintul normal al coloniei vine & comprogura anecbalic3 cTe ani de zile in stupina
reinnojma
necesarg perenisa -de origine. La una din desccndentele
sale am asistat la o reinnoire prematurh
.t&tii coloriiei, , a mgtcii (in aprilie) $i colonia avea deja
3) D a r
.mutatie , se insote$te de
,t,d
-uq anwit numar
de masculi
msmblude variatii cmlative
maturL Aceasta ar puka implica 2 lucomwnsatorii : crearea de botci in mo"-..-: .
LlUL1
meniul cind matca a Pmbhtrinit, distmgeabsenta consangvinitgtii ar putea
rea lojelor regale (botcilor) de c l t r e m a t
ca eclozionatg ; dar /respectarea nx5tdi &tce ca susele anecbalice sh nu fie atPt
b5trPne care contind s5 depun3 oG, a$- de rare &I naturl ;
cH ele ar avea wee& comportare
teptfnd revenirea din zborul nuptial aL
de reinnoire a mltcilor ~i de producere
tinerei mtitci fecundate. ,
a masculilor in afara sezondui.
4) E s k vorba deci de o mwtatie -En irisExplicatia ar putea f i sltunci c5, gene
t i n c N social a1 unei sociemi animale,
anecbaliei ar avea un efect de pleiotro-*
astfel incit aceasta pierde mijloacele orpie (deci simultanh asupra mai multor
male de mentinere- a perenittitii sale.
caractere) impingind la m t e r i prematu5) Anecbalia suprim& cte fapt disemire, in orice caz in afara sezonului.
mitea naturalti a spavult~f,ea nu va fi
3) ,,Proeedeul Watson . de fecundare
- deci rPKpltinutfr h naturg.
artificial3 nu a dat pin& acum (1950) lieDsr ea poate ii. intrevnua p t h fngrizultate utilizabile fn apipicptux%" spune
jirile ~ p i c u l t o r u l ~ . .
autorul, de unde neincredere In privinta
6) Or, ea of& avantajele reale asiguprimelor incerclri de InsHrnfntare artilifind stupulut nerditor; d n randament &e
ciall.
miem mult rnai considerlabil-!
Inatnte .de a. termin%, tjooiesc $6 inulTraducere dd Liliana BR-N
din
p m e c ~ n u l u iprofesor Btien "care a
S A N ~ DE L,m,,
inevoit s3 se intereseze de',aceste oBservatii si a contribuit mult la redactarea
noq.-dec.
1998
a&sbi comunichri.
Dr. Hector L.J. WALLON

-.

,
,
,

Nota redactiei franceze :


Publicatia doctorului Wallon este foarte
interesanta. Datind din 1950, ea necesitg
unele observatii.
1) Da& h mod efectio o matcl virginl,
de sugH anecbaHcg, fetundatg de mas-

'

CUM SE EVITA . DERIVA ALBINELOR


\

Din lucrgrile iui Karl Von Frisch privind


Viata $i Obiceiurile albinelor avem informapi despre perceptia vizuali a albinelor,
foarte diferitg de a noastrii, ea fiind cauza
frecventelor erori din conceperea noastrii
a dispunerii stupilor' $i stupinelor.
Multi autori au semnalat posibilitatea
de riitiicire a miitoilor gi albinelor de la un
stup la altul. Trebuie spus cg omul singur
este cel care realizeaz* $i concentreazii
stupii, albinele ,,sillbatice" evit% in mod
natural tipul aglomerat pentru habitatul
lor.
K. Von Frisch a aritat c& m a r c h 3 citeva
sute de albine din acelaqi stup, dupi citeva
zile se putea constata 0 der-vg in stupii
vecini gi chiar mai indepiirtao. El citeazg
cahul c~luggrilor din abatis Sainte Qdile
in Bavaria, cind aa pierdut 16 mgtci din
21 la revenirea de la zborul nuptial, dar
dupl ce fats stupilor a fast vopsia in,
functie de moduI de perceptie vizualg a
albindor, pierPerea era dear de.
din 42.
Fresnaye a aritat de asemenea cii intr-o
stupinl unde stupii erau aranjati pe 2 rinduri, culegltoarele se riiticeau de preferintg in rindul intii gi in special la extremitgti. Aceasta constituie un inconvenient
grav c ~ n d se doreSte selectia celor mai
productive suge.
0 experimentare in curs la ITAPI, rearizatg de Dra Duranviue cu scopul, de a
cuantifica deriva Si consecinta sa in fenomenele de reinfestare a cdloniilor cu VaTroa jacobsoni a arktat deja c3 lucriltoarele
puteau S% se r%tliceasc% chiar de la o
stupini la alta la distanw de 1 km.
Pqin aceste citeva exemple putem constata patru tipuri de efecte nefaste datorate
dgivei :
pierderea mgtcilor ;
- eventuale Pndier%ri intre gardiene gi
culegiitoare rBt%oite;
- erori in selectie ;
- infevtiiri sau reinfestgri parazitare.
Inainte de a' conkidera aspectul practic
a1 lucr3rilor, s% revedem succint rezultatele minunatelor experiente ale lui K, Von
Frisch :

Jean VAILLANT

- Albinele v5b culorlle

distfng bine salbastrul dink-0 gamg


variatg de gri.
me v%d rogul ca un gri-negru.
Sfnt foarte sensibile 18 razele ultra-violete C a i u l uman nu le, vede cgfi el inceteaa sii vadii culorile cu o ldngin'ie de

und% sub 400 milimicroni), albina le vede


ping la 300 milimicroni, de un& ultravioletul.
Culorile de bazi v3zute de albin% sht
galbenul, albastrul, ultra-violetul (unele
amestecuri recompun albul din spectrul
solar).
,
E, distibge in plus cupluri de c"iori
complementare sau de culori extreme. Ex.
galben+,ultra-violet
purpuriu (al
albinelor). Ele diferenoazg
greu roSuloranj, galbenul $i verdele, de asemenea albastrul $i violetul. Ele disting culorile fiorilor in alt mod
decit noi. Astfel ~ e h l e l e~ ~ l peu care
i '
le vedem rogii reflect4 de asemsnea ultravioletul $ialbinele le v l d in ultra-violet.
Majoritatea florilor pe care noi le vedem
albe sint vszute colorate d e ciitre culegiitoarele noastre : un alb f % r i &r&-violet
va fi perceput de ele albastru-verde, culoare complementmii a ultra-violetului.
Florile galbene care-reflect%, in f u m e
de specie, rnai mult sau rnai putin ultravioletul apar mai mult sau rnai putin purpurii. In plus, semnul nectariilor, pe care
noi nu-1 vedem deloc, apare albinelor fn
contrast cu culoarea petalelor, $i fmpreuna
CU mir0sul i n v i a insects sii culeagg pretiosul nectar:
In privinta frunzelor, eie ieflectg in ganeral cele ,trei culori fundamentale care
apar astfel gri-ghlbui aproape incoldre in
timp ce petalele si nedariile sint evidente
pe
neutru'
2. Formele. Ochiul compus a1 albinelor
a t e format din omatidii, a c%ror putere
SeParatoare are un unghi dear de 1 grad
(in timp Ce pentru om este de .minu%
adicii de 60 de ori rnai ascutit, deci capabil '
sB distingii 2 puncte la o distant3 unghiulara de
minut).
Datoritg multiplelor exgeriente d e dresare, K. Von Frisch @ echipa sa au putut
s%-$i dea seama c% albina nu diferentia
f ~ r m e l egeometnice bline Cum d n t cercul,
triunghiul, piitratul,
dreptunghiul. Cele-.
brul savant ex~liciiaceasta p ~ faptul
n
c3
cele 8 la 10000 omatidii sint fixe $i orimtate in toate directiile. h tirqpul zborului,,
ochiul siiu este capabil sii primeasci 200
de ;imagini pe secundg (20 la om), compensind slaba a putere de separator in spatiu (cf. celor de rnai sus) printr-o mare
putere de rezolvare in timfi. Ea este deci
Putin sensibilii la formele pline inerte dar
este totugi rnai solicitat%, in timpul zborului, de formele dedupate.
- -

3. Sensul de orientare. Culeggtdarea - se


orienteazg In zbor datoria pozitiei &are--.
lu'i pe care il vede chiar ascuhs fiind, fie
prin nori, fie gratie luminii polarizate e1
unui colt de cer albastru. De asemenea
important5 este .$ vederea la sol din mOmentul cind ea a memorizat Pn jurul stupinei diferite semnale terestre (pciduri,
garduri, drumuri, riuri). Aceasta explicg'
zborurile de recunoaqtere ale culeggtoarelor tinere. Dar, sosind in fa@ unui ansamblu de stupi apropiati unii de ceilalti $i
, toti
asernhcitori, grEibite
sH-$i depung
ceea ce au cules, ele nu rnai Reneficiazg
de repere suficient de probante. Adesea.
,
se vor ingela. Gardienele le vor accepta
in peribada de cules cind Pntreagg aceastci
lume triiie~tein euforie. Dar atentie la o
matcg t i n k g care revine din zborul nupA
tial ! Cu exceptia cazului cind revine intr-0
colonie orfang, ea va fi imediat sacrificaa.

$tim cB :

1. Pereptia vizualh a culorilor este prideci pentru fa@


mordial& Sg alegem
stupilor culori de bazg ca : galbeh, albastru,
rogu (cafe va aphrea albinelor, hegru dar
va satisface simtul nostru estetic).
Albul nu se recomandg cgci, in functie
de natura pigmentului, absoarbe sau respinge U.V., fapt inregistrat in mod diferit
de albine. Totuvi, folosirea aceluiavi pig.ment in stupin5 poate permite ubilizarea
albului in alternantci cu cele trei culori
precedente.
R o ~ u Albastru Galben
...

forma pling
f o r d decupata

k
"

, I

E
i

Ii

1
8

7,
4

2. PeVcepVa .vizuqlci a formelor se faporteaz8 la distingerea formei pline decur


pats $i $om utiliza aceastg informatie Pentru a obtine mai multe combinatii in relaoe tu culozile. #
3. Reperele terestre trebdie sg consiste,
pe laturi $in
i stuping, din citeva elemente
care faeiliteaz6 reperarea (arbuvti, arbori,
pietre ...1. Stupii nu vor fi .prea apropiati,
nici aliniati (gi cu atit mai putin pe mai
multe rinduti). Nucleii de tmperecherd vor\
fi plasati pe suporturi la Sngltimi difqite
$i intrgrile lor orientate -in directii variind
cu cel putin 30' de la unul la celglalt.

Apicultorul are timp iarna s&$i refnoiasc6 materialul. Or, intemperiile nu facili-

,I

..,

. '3

2 '

Alb

,/
I .

op&ali~inilede VoDaire fn, exterior.


rnijlocr simplu const5 fn vopsirea de
p l k i ofset cu culmile indicate. SB setaleag6
vopsele care a d d .bine ~Apoi, c a d vopseaua este uscatg, e.ste suficient s5 se decupezo plgci drqptunghiulare de aproximativ 30 X 20 cm. Dreptunghiurile vopsite nu
vor rnai necesita nici ci operatiune. Formele
decupate pot fi realizate pornind de la
aceste dreptunghiuri.

\=&

Exemplu :
Tabelul dg: m i sus. Cifrele inficii locul
stupilor ftr 8tupin6. Ex. : 1 : rogu, f o r d '
plinii ; 2 : albastru, form6 decupaa, etc...
ceea ce ,permite alternanb culori/forme gi
evitg seriile similare:
Aceste .foi de tab16 fine $i ugoare pot fi
u$or prinse- in cu4e primgvara pe fata
stupilbr cu cuie mici sau pioneze dacg se
preggtesc ggurile. Aceasta nu lmpiedicg
evident vopsirea la momentul dorit a cor'pului de stup, dar aici existA un alt avantaj, o singurg culoare este deajuns. $i
magazinele ? Este inutil sg fie Pmpestriwte
cu diferite culori, cu atit rnai mult cu cft
vor fi reavezate la intimplare. Pot f i deci
lcisate de culoare uniforms, dacci se poate
neutrg, ex., culoarea lemnizlui, Bau verde
pe care albinele o v5Q gri.
In concluzie, vor uSura reintoarcerea albinebr noastrC, a mgtcilor noastre selecflonate, $i vom avea o stupin6 atrsggtoare
pe care vom 'fi mindri s5 q vizitgm.
fraducere de Liliana EUtETOTEAN din
revista ,,LA SANTE DE L'ABEILLF' ian.
-febr. 1991

Nr.
ert,

apropiata

Bgl@oaia
Turbatu
Groasa
Ileana
Moldoven1
Dridu
7. Perigoru
8. Stefan Vodg
9. Tgtaru
10. Mihai, B r a n
11. Ru$etu
12. Insuriltei
13. Ligcoteanca
14. Comorova
15. Negru Vadg
16. Basarabi
17. Ciuperrceni
18. Poiana Mare
19. Bgilegti
20. Sadova
5
21. Dgbuleni
22. Rojigtea
23. Celaru
24. Leu
25. Gruia
26. Deveselu
47- Cervenia
28. Viigoara
I
29. Putineiu
30. Hanu Conachi
31. Liegti
32. BSl33. Barcea
34. Blrlad
35. Carei
' 36. Valea lui Mihai
37. Silindru
38. Remetea Mich
39. Ceacova
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pata plurianualH de lnflorire

Statla qeteo

M~BIVJI

Inceputpl
fnflorirfl fn l@9l

Giurgiu
Giurgiu
Fundulea
Fundulea
Urziceni
Urzicenl
Mhrculqti
hl5rculegti
FSiuref
FBurei
Giurgiu
Viziru
Viziru
Mangalfa Adam Clisi
Adam Clisi
' Calafat
Calafat
B5ilegti
Corabia
Corabia
Caracal
. Caracal
,
Caracal
Turnu Severin
Turnu Severin
Alexandria
Alexandria
Alexandria
Galati
Maicanegti
MZticZtneqti
Tecuci
Bfl'lad
.
Satu Mare
Sgcufeni
Sgcuieni
Miniwrad
Oravita

a-

CULESUL H
1. Rfmnieu Vtlcea
2. Curtea de A r g q
3. Ilia

Rln. VPlcea
Curtea de Argeg
Deva

N R . Prognoia o tost. e14Wyixtd


rologie gt Hfclrologie.

17-20.05
21-23.05
17-20.05

16-18.05
10-18.05
13-15.05

nn colectiv de specialitate din Instttutrrl & MeteO1

S-ar putea să vă placă și