Sunteți pe pagina 1din 34

COLEGIUL DE RCDACTIE

Revist5 lunar5 dc informare tehnicii $1 qtiintificii, schimb de experient2 gi opinii editat2 de Asociatia Crescfitorilor de Albine din Romfinia Pregedink Eugen MARZA

Anul LXXVll
CUPRINS

Nr. 10 octombrie

1993

Ing. AUREL MALAIU (Pre$cdlnte de onoare), tng. ELISEI T M T A (Redactor vef Pregedinte executlv), PETRE hIIHA1 BACANU. MIHAI RESLIU (Republlca Moldova). SORlN BODOLEA (Redactor de rubric&). NICOLAE V. ILIESIU, lng. ION MIMIU (Secretar general de redactie), VICTOR NEAGU, COSTACHE PAIU. MIHAELA SERBAN, ing. STEFAN SAVULESCU, ing. TRAIAN VOLCINSCHI (Redactor 6ef adj w c t ) , lng. EUGEN ZORICI (Redactor 6ef adjunct).

1. Victor NEAGU : Acum e timpul s.5 trat5m Varooza


3. Nicolae V. ILIESIU : Calendarul apicultorului pe luna noiembrie

REDACTIA $I ADMINISTRATIA EDITURII ,,ALgINA ROMANYEASCA" Str. Tomaa Maaaryk nr. 17. Bucuregtl, sect. 2 Cod. 70231 0 Tel. 611.47.50 Fax 613.80.34 e Telex 11 205 aplrom-r Cant vlr 45960102 R.A.S.A. Sucumala Munlc i p ~ u l u lBucuretl.

5. llie CORNOIU : Trusa d e lucru in stupin5 6. Mircea ATANASIU : Familia puternic5 de albine Vasile OFILEANU : Secrete mici fapte mari
~

10. Vladirnir HUMENI : Iernarea a dou5 colonii intr-un s t u p 11 Traian VOLCINSCHI : Intrebari $i riispunsuri
1 2 Nicolae V. ILIESIU : Utilizarea produselor apicole in sc'opul mentinerii stiirii d e siiniitate a omului 16. Aurel PAPADOPOL : Comportamentul (Etiologia) albhnelor, u n capitol pasionant din viata $i activitatea complex2 a acestor pretiaase iasecte (11) 20. Eugen MARZA : Mesaj ciitre apicultorii din
Republics Slovac5

DIN REZOLUTIILE CONGRESULUI 33 a1 APIMONDIA, BETJING, 1993

21. Costache PAIU : S-a TSrile Ram5ne ?

practicat

pastoralul

in

23 Florin STEFUREAC : ,,Stupul" lui mo$ Toader 24 Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : POlenul, painea noastr.5 ( ~ i a albinelor) cea de toate zilele 28. Yvcs DONADIEU : Apiterapia in astcnii SO. V, M. FROLOV, N. A. PERESADIN: Si ingrijirn rnai bine hepatitele 32. Willy DUITAMEAU : Mierea, aliment a1 vechilor civilizatii

1. S e v a elabora u n document referitor h lnevoia d e s w i j i n rl apiculturii, destinat 'buturor g u v e r n d o r $i agentiilm internationale ; 2. Infiintarea la 1.I.T.EA. a1 APIMONDIA l a B u c u r q t i a unui sistem computerizat de informatie capabil s5 acopere toate aspectele pietii W n d i a le a mierii productii, com e 3 $i p r e t w i - accesibile tuturor membri,lor fie e i asociatii, intreprinderi sau pers o m e fiizice ; (Prin aceste d o u s actiuni se u r m g r e ~ t eameliorarea sbtuatiei pietii $i i a s Q i redresarea profesiei ca atare).

C D p e r t a I : In toamnele lungi vegetatia de baltfi poate oferi albinelor un cules de intretinere (Diacolor : Constantin DINA)
---- - ----

3. Promovarea studiului mieril07 monof lorale cf. reglemenit5rilor propus.e d e grupul de lucru APIMONDIA - COPAI COGECA ; 4. Standardizarea metodelor de anali.zci fizico-chimicd a tutur o r .produselor stupului ; 5. fncuraj'area studiului~noilor patologii c a r e a p a r , m vederea p m e r i i La punct a m o t metode de control biotehnic

C o p e r t a IV : Banca Agricolri S.A. - un prieten statornic a1 apicultorilor Macheta : arh. Florin STEFUREAC . -'
I -

$i biologic ;
(continuare i n nr. viitor)

PE AGENDA PRIORITATILOR FIECAREI STUPINE

ACUM E TIMPUL SA TRATAM VAROOZA


Ul,llllm,ll,llllmlllll~ll~l~~
I

Prof. Victor NEAGU

I I I ~ I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ~ I I I I ~ ~ U ~
I

I
I I

rn FiecGrei e k p e socio-politico-economic& trebuie s6-i corespundii o awmitd : : strategie i n practtcarea stuphritului. Aga se face cdi dn u r n & cu Citm 15 ani : f practicam u n stupirat pastoral elastic, rapid $i pe distane mi mult scurte. C u b : gi cele trei : tmile de rapif6 de siimci.ntd sau furajmci, mugtar, facelia, c&ndnr f mari mlesuri te Sndemnau la stupciritul ~ s W 1 . Pe de alt& p a ~ ecarburantii, piesele de schincb, tramportul $i dtele con- : : tribuiau la rentubilitatea apiculturii. M-am numarat printre primii apicultmi a r e s-au W t cu o s e m i r e m d : platformir tractat& de h c z a 1300, cu cure p t e a m a6 transport p&& kr 20 de stupi : : multietapti pe trei corpuri. Stupzz erau t~ansportufi cu urdtnt+urile tnchise $i : : fCr& site de ,aemisire. L a nouil loc de vat&, atunci c&nd deschideam urdin%uril.e, : : albinele ze$eau puhoi, i n valuri de 5ti era mai mare d ~ a g u ls& le privegti. Peretele : : frontal cat gi cei doi laterali ai stupului ae linnegreau de albine, iur &upii & : : excepfie mau inconjurati de jos p h d sus & a n furnicar de albine. Nu mreori : : apicultorul care m& 2nsotea Qi fiica cruce minundndu-se de puterea sturpib. Este f : adevdrat cd gi selectia era la loc de cinste, o parte din miitci provenind din stu: pinele cumscufilor apicultori ing. C e z a ~Culitd, Zaharia Voic21Lescu p i regretutzol f : apicultm ring. Nicolae Foti. A p se prezeniOau $ n acei an.i familiik d e albine. : Amintiri, ccici o datci cu aparitia varroozei vechile imagini au devenit amintiri. : Au trecut mai bine de zece ani tehnica de intretinere a frrmililot de albine s-a : perfectionat prin i n f m r e g i experienw anilor, 5ns& puterea familiilor de albine : de astdzi nu o egaleazci pe cea de otunci. Varroa $ i d fiicut simfiti prezenta, a : : dtjmuit ~i dijmuiegte i w i i putwea fnuliilor de albine. fn principal bdtcilia Im- : : potriva parazitului a fost lansatii de ciitre laboratorul de patobgie apkolci I.C.P.A. : : tar noi cvpiczLlWi a m cciutut c e k nuti bune formule de administrare a m e d i a - : : w n t u l u i varachet. Este gtiwt cci u n medicament poate deveni ~alvudoratunci : : cdnd este luat conform. wospectului, ins& p a t e acfwna $i ca otravd cand Mi- : : cafiile de fdosire sunt desconsiderate. Dar ce w f m e m c a d w a r forme clinice : : de munifestme neb6nuite ?
I I

I I

Ln maWa!lul 'de Tat5 voi d & e lacesbe aspecte. Totul a ponni~tde la h t P m ~ p h r e : al&tux-d d e a p i d t m u l ing. G. Meat51 a m transpowat stupii l h 'un b a n kle floarea-soarelui. Drqp5 tra-rt rum se lumina de ziaB iar timpul ne penmitea, la sugestia apioultarului G h a t & a i m hothht s 5 trat5Im cu vamchet stupinele. Z l s $i fhcut, tratimentuJ efedtu4n~lu-se imediilat dupe trmqxsrt. In mcB*aa?rera zi c%nd hm venit l a atwpinii, am fost sunprimqi de n u m ~ l mcllne de elibine rrnrolrte $i de existen@ pe p&lcBxdile de a r e s - s o a r e l u i $i cbiar pe frumze, de UITI n m 8 r mare d e dbim f n imtiv&bate. Trebuie BA mentione2 c5 aceste farme de mift\sbare erau m i evidente la stupinla apicul~tmului G h a t & , decit ba mine. Ulterior am af~Ia$ c c B e l a folosit o dozh nmari mare do varachet per stup. Am dnc!em& s c B d h o explioatie acastei intArmpl5ri. Medicmentul a fmt scos din bilumieli, deaarece d h w i serie mai f5mm-n urn 2ir&twwit b h l l a avee efeote secmdare. Lanud de floarsa-9oarelui la cam e r m se prezemh aa qrn model sub wspectul ducrhilor lagricale de lir~trretinere.S i n g u ~ a

conduzile l a care a m ajum a f a t a a o u z a r e a felduli i n caxe adhum a f& trakti3 w ingr5$hinte &imice $i lienbicide, desigur in mod abuzirv. A fost s i w n e m c a t . i e , sus~iut& si de zvonurile a r e cinwuku inkre wicu1h-i b sensul UITIW bt%mpl&ni aisemhcBtoare. In am1 urmhbr situaGa se repet&. Singum d i f m t 5 I teoslt c c B datoritll unei plai mhrunte, stulpii au fost transportati ziua la lanul de flaarea-soarelui. Cum vremea intre timp s-a ameliorat $i nu se inserase, am aplicat un katament impotriva d8un5W u i . A doua zi acee+i privelivte, albine moarte $i albine inactive. Pe unele p515rii de floarea-soarelui st?lkau $I c&te 10-12 albine. Aceas% f o d partiall de inaictivitate a fost vizibila $i dupA d0u.i zile. dupA care a disphmt. De data aceasta am gEisit expllcatia, dav ca d o verific inc& 0 dath, c&nd am mutat stupii pe vatra de iernare, am pus mar deoparte doi stupi pe care i-am $i tratat la mire. Rezultatul a fost identic ou cele artitate mai sm.

Cancluziile la care am ajuns inv5tk minte : 1. dupA efectuarea unui transport, sB nu se facB nici un tratament medicamentus in urn15toarele 5--6 zile ; 2. cu cel putin 7 zile inainte de a muta stupii de asemenl sri nu se aplice tratamen te medicameotoase.

.II. Timpul de contact medicamentalbin5 .$i numsrul tratamentelor :


0 deosebita. atentie acord timpuiui de contmt a1 albinel cu substants activ5. Este $tiut ca timpul rnririt de expunere a albinei la medicament, afecteazri longevitatea albinei. De asemenea prea multe tratamente c r e e d obivnuinth acarianului la medicament. Acest medicament v a fi folosit in& multi ani de acum inainte. 0 observare atentii a efectelor in urma aplidrii tratamentului ne ?tat5 c5 de la aprinderea fitilului cu mbstanta activ5, in prima jum5tate de 01% numsrul parazitilor c5zuti e nesemnificativ. fn urmstoarele douii ore csderile de paraziti sunt masive, efect maxim astfel : A = p i n & la 100 paraziti - familii putin infestate ; B =p5n5 la 500 paraziti - familii mediu infestate ; C = p b 5 la 900 paraziti - familii tare infestate ; D = peste 900 paraziti - familii puternic infestate. DupS aceste douk ore schimband foile ' in urm5toasea de contrd a m conStatat 5 jumiitate de or5 numsrul d e paraziti cBzuti devine nesemnificativ. fnlocuind din nou foile de control $i 15sSndu-le circa 10 ore, numikul de paraziti c5zuti e f5r5 insemngtate. Cred c5 ace$ti paraziti care mai apar nu reprezints efectul medicamentului in timp. Parazitii au fost om or fit^ de sulbstanta activ5 - amitraza - in timpul optim de actionare a substantei adtive, a d i d in primele trei ore de la aplic a m tratamentului. Cred c5 datoritii ventilatiei in stup, substanta necesarri pentru a ataca parazitul este eliminaG, iar cea r&masA in stup i$i pierde eficienta asupra parazitului dar nu $i asupra albinei. Ace$ti paraziti care apar pe ultima foaie de control au fost omorbti in timp util, adice in primele trei ore, ins& sunt eliminati cu intikziere, deoarece au ramas undeva pe spetezele ramelor, prin celulele fagurilor.

2. ~Zratarnenitul este fiicut dimineata c M gheanul de & h e e desfhut qi mt sigur c5 a~inele vor zbura. 3. Dup5 circa 3 r x r ~ de h tratamenl; ridic ~ ~ epentru l cgteva e minute i n sloocpul elminkii subistarntei active ~din stup, caw oriam devine i n e f i w . Nu se semnaleaz5 semne de fu+g. 4. Nu efectuez amst trakment p i tmAvara. Logic la o a l b M slabit5 in u r n i m 5 r i i a5 mai vin $i cu un m e n e a $oc ? 5. Nu efwtuez traltaunent .sear&. 6. doilea tratament fl arpilic d m 4 putirn 7 d e sau mai mults f n raport de cy)(nidi$iile atmmferice. 7. D x g mai exists puiet, elim.imaea 1uli tokll5. Dup5 a d doilea bratament numiml de px-Qmuti c&zu$iipe foile de control e &, m d t e foi r h ~ curate. M Totuyi e f & a @ a1 doilea tmtaunent mai mult din puden@, Cu toate c5 a p d firtiilul la amble cap&?, & h ducfhdu-1 p e ul-din&, liber, p 5 . n bpingere se mi h ~ p l Z ca i m l e s5 s e shgZi. Nu am de unde sii qlbiu. Pentru siigurant5 execut $i & I doilea tr a t a m a t .

1. Nu mai efactuez dw2t d m 8 tratatamm@ hpotriva d5un5brului v m a $i n u m i toamna tarziru iin octombrie.

- tratament cu eficienF maxi'& in lip^ puietului ; - eoonomie ~desubstant5 wtLv5 m d m e n t - dmarme s p a m l e redus, cu%bul de i e m e f i h d preg5i6t ; - 1daitonit5 xeducerii volumului stulpului prin preggtirea cuibului de iernare, p h d e r d e de su~btianga~ctiv5 sunt minime cu avantaje maxime ; - munck putin5 cu cheltuidi mil-Linle ; - ( p n h tratam-ente putine evit5 adaptarea parazitului (objsnuinw) la suibstanta activ5. Practioa 4mi anatZi cii nu @e$esc s5 afimn c5 ir! a w t B lung e mamentul cel rnai bun de a k a t a famiiliile de albine impotriva d5un5todui varroa si in felul ar5tat m i sue.

Calendarul apicultorului pe luna noiembrie


Nicolae V. ILIESIU

'

'

'

L m a noiembrie este caracterizat5 prin secint5 un surplus de consde hrarkc'irea timpului. 0 datA cu primele geruri, nSi $i ca atare o mai mare incsrcare a ven fain special cele din timpul noptii, P ziculei cu fecale $i prin aceasta o afecmiliile de ,albine se inregistreazg. o nouii tare a albinelw, care vor cidea din ghem formA d e convietuire : albinele i$i formeazg $i vor inghek rnai inainte de a avea ghemul de iernare. Prin aceasta ni se timp s l se intoarc5 in ghemiul c5lduros. semnaleazg o nou5 fa& in viata familiei Supravegherea urdini~urilor $i in genede albine : asisk3m l a perioada de supraral a mentinerii situatiei norrnale in stuvietuire printr-o neintrerupt2 activitate in pins, se va Completa $i cu executarea unor interiorul stupului; datoritg formgrii ghe- . controale periodice, din exterior, prin ur-, mului de iernare, cind pentm. albine indiniv, a familiilor de albine, cu ajutorul cepe a$a numitul ,,repaus de iarn5". unui furtun sau stetoscop. D a d prin acest Ghemul de iernare este de form6 sfericg sistem de control, se aude on biziit uni$i in interiorul lui se realizeazs schimform, insearnni c5 to,tul este in regull.. bul, de cSldur5 de la o albing la alta. Zgomote iritante $i neuniforme indicri, Fanna sfericg a ghemu1,ui este pentru asidimpotriv5, o stare anornaalii, de necesitate. gurarea vietii albinelor - cea rnai bung Aceastri familie de albine trebuie imesolutie termo-tehnic5, intmcit sfera prediat s5 se ,afle in centrul atentiei $i prezint.5 raportul ideal intre volum $i suocupgrii stuparului. pr,afa@ exterioar5, avind pentru volum Cu aj.utorul unui hrsnitor cu hran5 pen&a rnai micg suprafa@ extenoar5 dintre tru pL3ri ( p m i a l acoperit $i plasat intoate corpurile $i formele gemnetrice. Altr-o p a t e a stupinei) se pot inl5tura efecbinele activeazk $i s e mi$cSi continau in tele dgungtoare ale c'iochitorilor $i in interiorul ghemului, prelevind din faguri special a pit igoilor care se h r b e s c cu alhrana pentm intretinmea proceselor vibine. Acest hrgnitor se qentine $i se tale $i pentru asigurarea ,,combustibilului" aprovizioneaz5 cu hrang pe 'coat5 durata (mierea) necesar inc5lzirii ghemului. In ierngrii, inclusiv c h d albinele fac ,,zborul interioml ghemului. albinele intretin o temde cw5tire". peraturg d e circa 25C. Datorit5 permaDeosebit d e aceste indatoriri a l e stunentei schimb5ri d e loc, albinele ajung parului, pentru asigurarea tuturar condiperiodic, .pe rind, in zona dald5 a interiotiilor de iernare, rnai trebuie avut in verului ghemului, dar tree $i lpe la perifedere c5 fiecare apicultm trebuie sii curia sferei unde temperatura este mai rece, noasc5 c i t m i real informapile legate de circa 10C. d e intretinerea diferentiatii a familiilor Acest fenomen trebuie s5 fie bine cud e albine dup5 tipul de stup ( o r i m t a l , noscut $i apreciat de catre apicultur, invertical etc.) dar $i in funcpune de zonele trucAt el este legat de o 'anurnit5 obligatie geografice $i climatice de amplasare a a stuparului : aceea de a a s i w a , pe inu referire special5 la perioadi stupinelor, c treaga perioadii de iernare - care incepe d e iernare. cu luna noiembrie o aprovizionare sufnbretinerea diferentiatii a familiilor de. fictentll nu numai out hran5-rniere dar si albine pe m e caracteristic'e s e refers, pencu aer. De aceea, in timp de iarn5, urditru tara noastr5, ,mai cu seam5 l a urmlni~urile trebuie s l fie com'plet deschise, toarele regiuni : Cimpia DlunBrii $i a . Dopentru ca albinele s5 ,primeas5 suficient brogei, Podiqul Moldovei,. Cirnpia din Vest oxigen. $i Podi$~U Transilvaniei. Este necesar ca albinele moaste, d p a d a fn toate regiunile din Romhia, indisau gheata s5 nu a s urdiniguaile $i prin aceast2i neglijent5 s5 se Empiedice ferent d e diferenferea zonal5 $i a tipului normala c i r c ' a t i e a a e d u i in interiorul d e stup in aceast.5 perioadg, familiile de fagurii din drepstupului. Impiedicama norrnalei circdatii albine s-au ,.a$ezatl' Oul urdinigurilor (in care puietul a ecloa aerului duce chiar la pierderea familiilor de albine, prin sufocmea lor. zionat). In acest mad ,,onganizataricU au format $i convietuiesc in g h m u l d e iarn5 Activitatea stuparului in lunile d e iarnii p i n 5 la inceputul p r i d ~ v e r i iv i i h r e . Nu const5 in a controla cu regularitate starea shpinei astfel ca repausul de iarnill esk exclus ca in zilele c5ldmute qi insorite albinele rnai pot efectua zboruri de curssl r5min5 netulburat: orice deranjanaent, tire. datorate unor p5s5ri (pitigoi, in special), phtrunderea $oara'ilor, 1witw-i in stupi Lucr5rile in stupin5 s e r d e r 5 in prindpal la mentinerea stsrii de liniqte in stuetc. au drept urmare - ca prim5 con-

care se aplicg P n a,picultura $tiinmc&, satis-And atdt cercetarea teoretic5 cdt gi c'ea experimental8, avdnd ca obiect : respectarea conditiilar instincbuale $i de comportarnent ale albinelor ; organizarea stupinelor ; organizarea interventiilor in stupin3 $i in stupi ; metodele de organizare a stup&ritului oastanal : a~licareametodelor de intretiiere $i hrlinire stimulatorie si de completare : inmdtirea coloniilor de dbine ; adicarea 'tratam&telor de uz veterinar ; perfectionarea $i reconditionarea utilajului $i uneltelor apicole ; inclusiv a materialelor de protectie; tehnologia de realizare a produselor stupului ; tehnologia de consemare $i prelucrare a produselor apicole ; tehnologia $i metodele de iernare a coloniilor de albine ; tehnologia de amelimare $i selmtie apico15 etc. 111. Documentatia economic5 stabilgte gradul pe care trebuie s5-1 atin'& diver-

pin5 $i la operatiile de supraveghere din exterior a vietii de cuib. In atelienu1 stupinei apicultorul se ocupa de : reconditionarea stupilor $i a celorlalte' utilaje dispanibile ; extractia cerii din fagurii r e f m a t i ; aprovizionarea stupinei cu materiale $i utilaje necesare pentru viitorul sezon apicol. A n m a detaliatii a rezultatelor obtinute in acest an este obligatorie in vederea sldtuirii planului de productie $i rentabilizare a stupinei p n t r u anul viitor (1994) $i necesit5 o atentiune $i o preocupare deosebitii pen& fiec'aw apicultor. UtilizZrrea timpului dispnibil dill xilele de iarn5, pentru a a l d t u i cu grija bilantul anului apicol activ din 1993, care expir5 In aceast5 1m&, va fi deosebit de utilci pentru aldtuirea unei analize dcxumentate pe elemente verificate care s& constituie suportul planului de e v a l w $i valorificare a viitoarei prcduc$ii apicole pe Care fiecare apicultor intentian& a o realiza. AcestZi analizg se va baza pe o documentatie biologic&,tehnica $i economic&, avdnd In vedere u r d t o a r e l e considerente : I. Documentatia biologic& ne dernonstreazil c5 o colonie de aLblne poate f i dirijati pe toat5 dumta a n d ~ i , atdta timp c&t cerintele ei principale ii sunt asigurate $i respecti unifatea ei biologic&, format5 din matc5, albinci lucritoare $i trdntori ; necesarul de brad complex&: hidrcxarburi, proteine, d r u r i minerale, a# ; habitatul protector ; stupi, rame, faguri, ventilatie, linivte, cSldur5 ; starea de s5d t a t e : far5 infectii, f&r& v i m u r i , f&r& paraziti $i asigurarea condipilor de autoap5rare fat6 de eventuale polu*i etc. In apieultura sistematicg aceste cerinte biologice sunt asigurate ~i satisfiicute, in general de naturg $i om, respectiv de stupar. In situatiile in care natura nu este darnid din diverse motive (clim,atice, vegetale, pduare etc.), stuparul w a t e SUplini deficientele naturii. in ceea ce prive$k sursele alimentare (poleno-melifere) prin hr&,nii-i de completare $i stimulative, a$a precum poate interveni fM g r q .ji in mtabilirea unit5tii biologice a coloniei de albine sau in asigurarea h,abitatul,ui protector, precum $i pentru mentinerea st5rii d e s8n8ta'te prin instituil-ea de tratamente medicamentease W e potenteaz5 factorii proprii de ap5rare existenti f n organismul albinei, prin deplassri p a s t o d e antipohante, etc. 11. Documentafia tehnicti priveste in exclusivitate pe stupar $i ea oblig5 la cunaqterea t,uturor mdodelar $i tehnologiilor

acestor produse $i de Capacitatea de satisfacere a solicit5rilar de materii prime biostimulatori, medicamen* $i materiale de fabricare 'a stupilor $i .utilajelar apicole - necesare realizgrii prograrmului de dezvoltare a apiculturii, a rentabiliSirii ei prin diversificarea produselor apicole $i de participare la actiunea de polenizare a culturilar entomofile. Este deci nevoie ca incepdnd din aceast5 lung d ne gdndim temeinir' - utilizdnd rezultate $i cunqtinte reale - la intocmirea acestor trei documentatii care ne vor servi util la alc5tuirea viitorului plan de prductie $i trialorificare a stu'pinei n w t r e , in anul viitor.
,

Trusa de lucrra in stupin5


Ing. Ilie CORNOIU

- Universitatea de vtiinte Agricole Oluj-Napoca


Faeultatea de Zootehnie

teaza LUI miner pentru transport $i d m 5 cuie care, fmpreuna cu dou5 carlige montate ,pe c~~pacull I, a s i w inchiderea trusei. Pe fetele inberimre ale capmklar se montea25 in cuie b u d u din curele de elastic, piele sau material plastic, dimensionate corespunz5tor f i d r e i piese de inventar care wup3 loc in truss. 1ntix-e d e dou5 capace ale trusei se mai p a t e introduce masca apicolg, halatul, un prosop, carnatnil stupind, r a m Netz, etc. Gmutatea trusei irnp~eunicu inventarul minim de lucru in stupins, nu depS$e$te obi~nuit78 kg.

'

Munca in stupin5 este de regul5 meticuloasi, impus5 d e i n q i d u l des5vir$it in care albinele melifere i$i desf5~oar5 v i a b $i adivitAtile. Cum de obicei lucr5rile de indreptare a unor situatii se executS diferentiat de la o familie la alta, pe timpul lumriui in stupin5 se pot ivi ~i d a t u l e situatii neprevhute. Astfel, pu6em avea nevoie de o cl~vie pentru protecpa mitcii. de un sc5rar pentru ridicarea unei rame propolizate mai puternic, de un pinten cu ajutmul W a 1 r e f i x h c o r d un fagure aflficial dezlipit de pe o portiltne de sirm5, de o furculit5 de desd@icit, un cui, un cioan, un cle$te etc. P m i n d de l a aceste swcinte motivatii $i de la vorba ,,ce poti face azi, nu 15sa pe d i n e " , pentru a nu pierde din timpul de 1 Gutcele necesare, v5 supun atentiei o modest5 t h compartirnenkt?t pentru minimlul cEe inventar curent in mca f n stmpid. Sub f m a unei valize (fig. 1) confectionate din lemn de esent5 moale, cu dimensimd 60X40X30 cm, tmsa @nt5 dous capace mobile (I - superior, I1 inferior, cu ingltimea de 5, mpectiv 10 cm). fixate intre ele prin intermedid a dou5 b a h n a l e mici. P e capacul I1 se mon-

Pentnu protectia trusei, cele dm15 capace se vor vopsi at& l a exterior c l t $i la interior cu vopsea de ulei. Canfeeionarea unei asemenea h e st3 la i n d d n a fiednui ~ a p i a u l k , iar folosirea ti in stupin5 duce treptat la formarea m e i cbnduite de l u m organizate (indiferent de f m a s ~ r i ~ : ustationar i sau pastoral) care elifin5 pierderea de timp, cgutdnd diferite unelte. Dup5 terminarea l u d u i , inventarul folosit se cur5t.5, sau. dup5 caz, se dezinfectead $i se a g W in truss fn ordinea stabilits.

I - mpae superhot I I - p a p bnfeltlol. 1 - m&nar ;2 - cllie psnru jhmrei~ cdrligurlui de (inchidere ; 3 - c&rlige k k &hidere ;, 4 - balam.de ; - 5 rdaltdi ;6 pinten apkol ; 1 7 rrciE7ar ; 8 - cEegte ; 9 &can; 10 - . p e r k aphid ; 11 firculit6 p e m h desciirpiicit ; 12 afmdtor apicd ; $ 3 1colisii pmtru @rotec$ia miikilor [(tip ,Miller) ; 14 wit mre pentru de&&p⁢ 115 7 cutCt mic pentm desc6pcicit ; 16 m t i e metallic6 pentru cuie, hl+urwburi, etc.).

Fig. 1

- Trusu de r l w u Qnsticpited
5

DIN EXPERIEVA UNOR APICULTORI

FAMILIA P U T E R N I C ~ DE ALBINE
Ing. Mircea ATANASIU

Iatd o simtagmd, adkd o orupare de cuvinte cu 5nples miw, deseori dobsitd E n limbajul apicol & t m t e zilele. I n t e r e m t qi totodatd ciudait, se pare faptul, cd mod101 de reprezentane, a ceea ce se inplege prin aceastd sintagmci, ,,familie puternicd", diferd &stul de mult de la u n stupalr luL wbtul. Este o constatare f h u t d intn-o peticradd mai lungd & timp g i indrdzwsc sd ?firm cd, acest mod dzferentiat de Cntelegere, este intrwcitva explicabil. Cei m i multi, privesc aceastd problemd, dint?.-un punct & vedere personal g i o a m m subiectiv, cu gdndul la propriile lor familii de albine $i E n mod special la cele rmai bune dintze acestea. Cred cd n u aceash este calea cea m i bumi de a defini o familie puternicd de allbine. La t i m p l ei, fiecare familie po& fi camcterizatci ca putanicd, degi ocupii u n numdr mi mic de rame. Sustin afirmafia fdcutii, prin c&teva argumente, intae care gi ~cadrulg e m 1 de activitate a2 albinelor. 1. f n primul r&nd, n u trabuie sd uitkm cd albinele sunt cele care mleg necturul gi il prelucreazd h miere. Deci unde este multd labbinti, se va adunu gi multd miere. Predzez i m d , a.p cum vom vedea in cele ce u ~ m e a z d , cii numai prin multd albind nu se pocllte defini o famQie puternicd. 2. Prin nutura ei, abbina este obi,snwitd de sute de mii de ani, sd activeze i n spatii restrhse, sau abbfel spus, 3 n v r e inghesubld. Este suficknt sd amintim cd distun@ intre tloud fete de fagure este de aproximutiv 10 mm, iar dtametrul corpului albinei de apnox. 5 mm. Aceastd distant6 este mentinut6 riguros de &re culbiw $i este mereu aceeagi. Dacd dintr-o negLijentd, buparul va crea o distam$d mai mare imtre doud m e , albinele o vor completu imediut cu fdgura$i sau construetii intermedbre. DistcLnta de care rvorbeam, mentindndu-se ccmstantd. Observ&nd aoest E u m , stuparii au con~truit r a m l e sub form~pe care o cunoagtem, avdnd umeri de 5 mm.,.pe ambele .pitrti. In acest mod, la alipireu a doud rame, distanfa Qntre cele doud fep?, ale fagurelui m $i @e 10 b m . Cu timpul, umerii mmelor se incarcd cu propolis qi impuritiiti mecunice, d r i n d distanw dintre faguri. In aceste conditti at-

binele Jungesc celulele. Addncirea 107, poate fmpiedica m a t m sd depzundi m 6 , c'eea ce e s k u n mare dezavantuj. O b s m d n d aces comportument, stuparii i-au gdsit gi o aplicatiq practicd. Prin mdrhea distantei Ontre ramele de cat, 6-uu creat doud impcrrtamte avantaje. Unut, cd mutca n u qmute o w D n celulele preu adanci ale catuki. A1 doileu avantuj, constd O n faptul cd prin acest artirficiu se realizeazd o sporire a capacitdtii de depozitare a mierii i n cat. Pmtru a n u se crea perturbatii i n activitatea din cuib (defmmareafagurilor), conform celar amintite m i sus, este bine ca din chnd i n cbnd, sd fie cwrdtate depunerile de pe umerii ramelor. 3. Climzatul din stup a t e foarte pretentios. Prin climat se intellege allsamblul creat de temperatura, umiditiztea g i calitatea atmosferei din int&l ocupat de cdtre albine. Fdrd a i n t m i n m d n u n t e , amintim cii itemperaturn din cuCb, E n zona puietului, este de aprox. 3SC, umiditatea optima de 75-80/0, k ~ ~ m ~ O 7 d a cu n t dtm2peratura. La fel, aerisirea joacd u n TOZ foarte important, in rcvport cu conditiile din afara stupului. Abaterile de la valorile cibte, au urmdri foarte grave. La 34-35OC puietul eclozioneazd normal, adicd exact la 21 de zile. La 30C, albinele apar L a 25 de zile, iar la 20C, se n m c fdrd adpi. Dacd tem7 ' C alperatura este depdgitd, la fel. La 3 binele apar la 19-20 de zile, cu aripile insuficient_dezvoltate. Aceste, abateri de la mm.E, au $i alte urmciri. f n primul rbnd reduc vigoarea albinelor eclozwmte. Apoi obligd albinele ingrijitoare sci facd munci suplimntare foarte grele. Ele abandoneazd culesul pentru a cdra apd, pin a c h e i evaporare reduc temperatuna, sau , consumd miere pentru a fncd.lzi puietul. Spatiile mici dintre rame, a+a cum le-am ardtat m i sus, sunt f o c l r k conuemzbUe pentru activitatea nonnald a c o W i . Mi$carea i n ,,inghesuiald" produce cdldura atbt de neoesard cuibwhi. Acolo unde albinele sunt rare i n spatifile dintre rame, ele sunt obligate sd consume miere $i sd incdZzeascd z o m de creFtere a puietului. Rdcirea se face prin di.spersa~ea albinelor, din zonele prea oalde. Din tablowl schitat mai sus, reiese alar de ce este necesar ca albin.de sd activeze i n inghesuialri. A ldrgi cuibul peste ~ S U

'

rd, E n nwmente nepotrivite, este o mare eroare. 0 bun6 p r t e din albiw, ua riitdci pe mmele supranumetice $i nu vor cantribui la extinderea cuibului, mai ales la inceput de sezon, cand acest lucru este' esential. 4. 0 familie de aLbine actwneazli ca u n organism viu, cu evolutie ciclicii. Albina ca fiintd unitad, ca individ, nu este semnificativd. Numui viapa intregii colonii este reprezentativd. S-ar putea face o comparatie, fccand o analogie m i for@tci, cu viata plantelm perene. Adicii acele plante care, gktrdnd i n ptimant o rciddcinii, timp de m i muLti ani, renasc i n fiecare primiivarii, relucind ciclul existentei speciei. La fel $i albinele. Incep E n primdvarii un czclu activ $i trec toamna tarziu la u n ciclu pasiv. Pentru tema acestui articol ne interesazii numai ciolul activ, adicd a$a cum se spune i n limbaj apicol, sezonul activ. 5. Evolutia ciclicd, a$a cum bine se cu~zoq$te,are o dimmicd precisii. Familia fiind i n continu6 tramformme, va ardta altfel de la o lunii la alta. Ca urmare, o definire precisti, bazatd pe cifre, sau alte elememte exacte, este practic nerealizabiId. Mii refer la exprimarea prin numdr de r a m , kg de albind, suptafatii de puiet, etc. Aceastd sitwrtie complicd intrucatva posibilitdtile de a defini i n putine cuvinte, notiunea de familie putemicii. ' 6. Omul ca fiintii rationalii, gdsevte intotdeauna solutii de apreci&e pentru oricare floblemii, micat ar f i aceasta de complexd. In acest scop se remrge la u n criteriu de definire, sii-i zicem, m i abstract. Altfel sjms la u n criteriu bazat pe f h s i r e a u m r particularitiiti speciflce problemei. Aceeavi tehnicii se poate aplica $i i n cam1 temei noastre. In locul numdrullui de rame, a cantitiitii de albinii, etc, sd recurgem la stabilirea acelor caracteristice capabile sii ne clarifice notiunea de familie putemticd. Pdrivit celor spuse mai sus, reiese cd o familie putenrticd, poate exista pe 6-8-10 rame sau m i mult, i n functie de timpul calendaristic la care se face aprecierea. $i intradevdr, m a $i este. Apeland ins5 la acele pa~ticularitii$icaraderktice, specifice familiilor puternice, notiunea capdtdt un fntcles $i o valoare mutt mai apropiatii de adeviir. 7. Dupii pdrerea mea, o familie de albine, puternicd, s-ar pwtea macteriza astfel : o albinii bine agezatd pe rame, ocupdnd compact spatiul care fi st6 la dispozitie $i cu a-ctivibate caracterizatd ca bund. Prin activitata bunii, se intelege o capacitate d e dezvoltare viguroasd, o bun6 reprezentare w i n wuiet. zbor ectiv si a l e s swmnic. ~ a $i r o b u d propolisaie $i la fei de bun6 curiifiare a fundwlui de siup, factmi

deioc de neglijat i n aprecierea unei familii de albiw. Aspectul' pwietului este deosebit de important. Ramele trebuie sii apard :la vedere uniform Ens&m&ntate, pa@ la speteaza inferioard, b i d n t e l e s excepthnd z o w coroanei de miere.. Pe suprafa@- ocupat.6 de puiet, nu. trebuie sd existe, ici $i cob, p e a multe celule goale. Frecventa lor mare reprezintii o stare negatiuii g i este foarte sugestiv denumitci de stupari ,,puiet pestrit". Cand pe fagure exist& multe calule din care l i p s e ~ t epuietwl, nu se poate varbi despre o jamilie puternicii, chiar dacii 2 n momentul aprecierii exist6 .in stwp . u n numdr mare de Tame acopedte cu albinri. Astfel de famimlii sunt in regTes $i de obicei suspecte de boald. . . 8. L a - reailizarea u n u i . astfel ,de ,cuib, exemplar organizat, u n mare me'rit revi.ne s~tuparului,Acesta, p r h priceperea sa $i cu ochiul siiu ,atent va interveni corespunziitor, soutind albina ,de muMi inutile, precum aerishea fortatti, c&atul apei t n acela$i scop, evitarea perioadebr de: stagnare, capcana .roitulzci $i alte,le. Insumicnd caracteristicile enwnwte . &xi SUS,este Lesne de schitat i h g i n e a stupului put.ernic. Acceptarea $i con$tientizarea mentald a acestei imugini,. chiar. $i la stuparii cu mai putin6 experientd, poate conduce la modificurea nwdwlui de gandire. $i actionare i n favoa~ea . unui, stup6rit.modern. Dacii aprec.ieri1e sunt m i ane6&&e . l a tnceput de sezon, ele devin foarte simple ciitre finalwl sezomlui,. can& pot fi exprimate foarte u,$or 'prin' numiirul de r a m acoperite cu al'binii. . ' L & $i q a , cem ce este dificil de exprimut f n cifre exacte, .este desLul de u$or de. f n ~ k prhtr-o s singur6 privire atuncatd asupra unui cuiB de albine deschk. f n c m l u z i e . este bine sii d spunem, cii definirea mentali a 'ceea ce repl.ezintG.*o fa,miQli, de albine puternicii, poate veni f n ajutorul folosirii unei tehnicb' de cea m i bun&. calitate E n Engrijirea stupilor. Cere in.76'0 bun6 stiipanire a cun&z'ittelor aptcole, demrece stupit puternici pun g i probleme seriwse acolo unde aceste a . m $ t i n t e , sunt mai .sciizute. Este suficient sii ne gandim .rtumai l a fenomemlogin -stdrii de roire, constand E n .principal i n stagnare $i divizaae; fenomne &twit& cdrora nu toate familiik-dintr-o stupinii sunt la fel de,pu:ernice. . . . ,. -. . Ca multe rcifirmatti fdcute dn"acest"artic01 sci capite $i' 1 L n SUPOI%, sii recurgem la un exemplu' practic. Vorba sagilor. d!n zona noastrii : ,,Teoria f&rd - prasii, e (M. roata fiird axii !". Trebuie sdi. spun, eii exemplul pe care I-am ,ales, reprezintii o 'tristii experientii
<.

personal&. L C din Wrd in lunile de iamb, la reintoamere, in luna martie, am giisit stupii prddati, ou cupacele qezate crwig. Prdpiid ! Re8trcri de albine, murddrie de goareci Qi g o b h n i , saltelute rouse $i altak. Cuibiul a r d m deschis tout6 iurnu, dar cumea amperit. Voi i n h fh ni@e & & m i detaliate, corusidar&ndu+k fmrte sugestive. Stupii mei au podi.$oare fonnate din 5-6 scandu~eLe,din cure unu este cu sit6 metollicd. Aceastu. ocupd in tinnpul a m l u i diferite pozitii, deampra ouibuLui, dupd necesitute. Situ aceasta prezintd doud m r i avantaje. Primd, fiimkd fac+liteazd stimulccreu a dewhide cuibwl. A1 de primdvard, fllrd ddlea, fiindcd permite Entretinerea unei venttiatii, putemice c&mi memea este cdlduroasd $i foarte slabd, atat cat sd e W formurea codensulwi $i a mucegaiului, peste i a d . Foafie consttent cd sdstrarea cmldurii t n stup este deosebit demimporCantd, e t a w z scdndwelele de podipr, at& f n t ~ e e k , c&t p i cu manginile stupului. Utilizez pentru acmta ba&d gumtd d e ,ylofan (a adeZiv p b n e n t !), k t & & 4 n fowit i n mod a n e n t la anvbalajele din w h . Este 0 o m t i e w e scute~te albimle de ProPol W r e in vederea amtimipului rece. A c d d procedlvrd a ccmtribuit C n m r e mdsurd la ~ ~ albimlor. ~ mre au t ~ u t u tguoya~ vietui pe& h n d i n s t u p 1 deschts. ~ r d ddtorii am desfilcurt ban& de e t a w r e atat cat a fost nevoie sd ex&ragd ramak cu meiewe. Spre norcrcul m u , m d t d e m u t n viatd, dar albinde decimate de $oared. In murtie a fost destzll de reoe, f m & t n-am putut &sface cuibul pentru control. A m dat ~ e r b e tpe sitd, dQlf n-a fost consumat. Am dat apoi sirde mh&r cdldut, cu hrdnitoml liptt de ultimu r m d . A fost imediut dus fn cuib. Acest fapt a trezit speranwe de mlvare g i a m procedut m t fel : La cek tzei m m rdmuse t n stup, este drept, bine acoperite, am mat adcugat unu g i o 4iafragmd mobild. Aceasi'u a fost etangatd ou band& g u m t d , atat de podi.$or cat si de peretii stupului,, p&nd aproape de fund. Scopul moestei loperutif a fast acela de a m r v a c&Wura i n cuib Stiind cd a m 1 mld, m i myor decdt cel rece, st6 sus. De aceea este important cu la partea ruperloarci sd n u existe nid u n orificiu care sd permitd pierderea aerului cald gi r&eirea cuCbuluC. A m continuat hrdnirea cu sirop citldut, cu h r h i t m u l agezat dupd dtafragmd, dewrace timpul s-a m i tncdlzit. -1Lttatel.e au apdrut imediat. Cuibul s-a dezvaZtat c o w t , silit de faptul cd a fost redus la putereu ga de acoperire, desi a

pmnit de la n u m i trei m e . Umbirind de avoape evohtiu alblnelot g i interoenind dupci caz, a m reaL5mt familii puternice pdnci b culewl de wZc&m, de$i numai pe 6 m e . Din acemtii pmwn.tare inecUtd, s-iw despriude o anume coneluzi~, la care, de bun& seam6 cd fiecare cititor s-an & w e au g&nd u l : B h e , b i m , este c W d imaginea unei famblii puternice, dur S-W impurn g i schi@rea cdilor de atingere a acestui obiectiv. Este foarte adevCrat, d m nu este m i putin adevdmt cd acest lu~crunu este realimbil in mdrul unui singur articol. AT fi neoesard o suit6 de articde, abord&nd principalek opevatii ale muncii apicde. Astfel ar fi stimuldrile de primdvard qi toamnd, m w i n e r e a unui o l i m t optim i n stup, atdt in sezond activ cat g i i n ce~l reoe, orhnduirea cuibului, struteaia tn vederea ozllesurilor gi ailbek. La aceasta se d u g 6 $i #tiinfa evitdrii roitdui, cu urmllrile SUkd e s t m r e gi diuizme. Trebuk? f-6 sd l'Wnoagte??3 cd g i simp2a realizare a inwginii mentcele, a ceea ce numim ;,fmilie p t e m k d u , este in mdsurd sd ajuk foarte muu la folosbea unei tehnici de~ cea m i ~ bum? d i k h ~ t e in aceastd frumoasd $i captivantd incleletnicire, cane este stupdritul. Ca sd reiau o idee amintitd gi m i inai n k , c o d e r cd p i o familie de d b i n e a v & d dimensiuni m i reduse, bine ingrijit6, poate prezenta caracteristicik familiei putemice, dezvolt&ndu-se exploziv, la fmeput de sezon. Trebuie subliniat ins6 cd b e a s t 6 procedurd este faarte valabild Tn stupinele mici. In stupinele mari, nimeni nu pierde vremea cu stupii slabi. Acegtia se in'tdresc prin unire Qntre ei.

SECRETE MICI FAPTE MAR1


-I

CAPAT MAT~SAT

Prof. Vasile OFILEANU Dragoste f a v d e nainusculile $i minunatele insecte fl face pe apiaultor s5 fie receptiv la orice noutate in dorneniu, sri remedieze orice neajuns ce tine d e disconfartul familiei d e albine. Cumulul de observatii, aplicarea unor solutii aparent banale, unele incerc5ri care nu pun in pericol s b 5 t a t e a sau viata acestor rnici vietAti, duc la adevsrate inovatii care realizeazii satisfacerea unor trebuinte care sporesc eficienta productiei stupului $i auxiliarelar acestiuia fat5 de intmperii. Aceste secrete, d e obicei camune, multor albinari nu sint popularizate tocmai fiind considerate ca obi~nuite $i nepopularizarea lor nu tine de dorneniul egoismului pmfesional. Eu, personal v5d in apicultor cel r n a i evoluat profesionist, eradicat de tarele sau schemele umane, d e genul ,,s5 moar5 capra vecinului", tocmai c5 el (apicultorul-urma$ a 1 Sfintului Ambrozie) opereaz5 cu rnici regate, unde ordinea $i disc'iplina. puterea de sacrificiu sunk ce. leste, s a n e $i ancestrale. Aceste modele vii il fac pe adevgratul apicultor rnai intelept, rnai apropiat f a g de semeni, fat5 de necazwile $i bucuriile lor. A In cele ce urmeazri voi c5uta s5 prspun cititorilor revistei ciiteva probleme care ne pot uqura munca, sau spari eficienta interventiilor noastre in nobila $i pasionata preocupare de prisilcar.

Fig. f

capatul distal, in terminarea insirdtrii (Fig. 1 B). Avantajele aceski operatii sint : Eliminarea cuielm (o cheltuiala in plus), o economie d e timp in cazul unei reinshm5ri $i negrgit o prelungire a vietii mmelor avantaje care nu sint neglijabile pentru un apicultor care lucreazg cu suta de rame.

Majoritatea staparilor, strunesc s k m a ramelor prin intermediul a dou5 cuie b5tute in grosimea spetezelor laterale. Aceste cuie trebuie sH aibri anumite calit5ti sB fie subtiri si potrivit de lungi. De obicei asemenea 'cuie nu se prea gkesc u t i l i m e a lor este restrins5 -, in plus in eventuditatea ruperii siinrnei mu a unei r e i n s i d r , trebuiesc scoase (operatie anevoioas5 datoritri ruginei), moment cind pot face rama inutil5. Am avut norocul de a invata practica apiculturii de la un om d-bit de inventiv, $i remarcabil prin calitgtile sale morale. Andrei Chira (fie-i wrina uqoar5) om de la care am invatat multe inclusiv aceast5 metod5 de insirmare a famelor far5 cuie. Fixarea sirmei se face prin trecerea cap5tului prin orificiul spetezei, inconjurind junGtate din speteazg, reintroducind prin a c e l a ~ iorificiu $i inconjurind cealala jumritate de speteaz5, apoi capstul rsmas liber (cam de 1-2 cm.) se matiseazil pe sirma intins5. (Fig. 1A). La fel se procedead cu cealaltg speteaz5 cu

Datorit5 inteIfiperiilaf $1 nu rarmri din c a m matefialului lernnos de o calitate discutabilti pot ap3rea fisuri atit pe peretii externi cit gi pe peretii interni sau chiar cr5pHtux-i in grosirnea peretelui. Acest inconvenient, dupti literatura clasics, se remediaz5 prin chituire cu chit clasic care prin invechire se fiineaz5 ltisind b r q e ce pat deveni ascmz5tori pentru germeni d e infectie $i ciuperci. Vulnerabilitatea chitului clasic fat5 de internperii m-a dedeterminat sii folosesc un chit format din rurnegug fin de lernn gi aracet (aracetin). Aceste doua componente se arnestec5 bine in proportii care s5 determine consistenta dorig. Avantajul unui asemenea chit este c H acoper5 perfect fisura, se u s d repede, leag5 p5qile fisurate ca un clei veritabil, nu se degradeaz& la u l m d 5 $i este foarte rezistent in timp ; este deci

net superior chitului clasic (praf de cret5 $i , d e i sicativ).

I11
Literahrra de specialitate reccrmandi folosirea frunzelor de plante ammatice, frunzele de ceapii, atunci cind se fac reunific5ri d e familii, cind s e execua inmultirea prin stolonare sau alte manipul5ri ce pun in contact doui sau mai multe rame ce pmvin din surse diferite. Folosirea acestor aiwme joa& un rol distractor (distrag atentia) in manipulkile impuse d e tehnologia d e cre$tere a albinelor. I n practica mea i n asemenea s i h t i i am f o h i t spray-d (cu deodorant, ap5 de colonie, panum). Am constatat o eficient5 deosebit.5 in dezorientarea acuitgtii olfactive, $ocul produs d e mirosul sintetic destul d e violent, puterea de rbpindire a aerosolilor foarte mare, elirnin5 pur $i simplu orice recunoqtere a elementelor intruse (albine, rame, etc.). Acestea sint integrate imediat f m nici o rezistent5 de c5tre farnilia primitowe. Atit intrusele cit $i gazdele nu-gi mai manifesti exclusivismu1 $i-$i reiau activitatea.

In Iupta contra g5selniW Galleria mellonella $i Achroea grisella am folosit in depozitul de faguri cu rezultate bune, produsul care se g&e$te in rnagazinele de chimicale sub denumirea de didorant de baie $i care se livreaz5 i n cutii de mase plastice rotunde prevlzute cu fante radiale. A.m incercat acest produs chimic datorit5 lipsei d e naftalina d e pe piat5 $i am remarcat exceptionala pmtectie ce o confer& fagurilor impotriva d5un5toItului mai sus amintit. Acest produs aeioneaz5 prin sublimarea lui $i prin patmnderea sub stare gazoas5 in mediul imediat a1 d5uGt d v i producindu-i rnoartea. Probabil c5 am introdus in mod accidental $i rame ataca.te de &elnit5 in depozit $i a m constatat dupi citva timp, nimfe moarte in coconul lor (~tiindd nimfa se manifest& ca o form5 de rezistent5 la substantele volatilizante datoriti protectiei pe care i-o confer5 cocmul ( C h u g a gogo$ii). Am verificat dacg acest m p u s chimic nu are actiune nociv5 asupra larvelor de aibixG - nu am constatat nimic care &-mi confirme aceast.5 supozitie, fapt ce m-a deterrninat s5 folosesc ani de-a rindul acest p m e d e u . A$ fi bucuros dacH vii veti convinge de eficienb $i avantajele celor utilitatea, prezentate In prezentul articol. fncercati !

Iernarea a doug colonii intr-un stup


Prof. Vladimir HUMENI In literatltra apicol5 se recornand5 iernarea intr-un stup a d o 1 . 1 5 colonii separate printr-o diafragmri subtire, motivsnd c5 c'ele douti colonii i$i imprumuti recimproc c5ldura $i astfel iernarea decurge in conc1]tii mai hunt Am iernat $i eu cPte dou5 colonii intr-un stup, dar trebuie s5 mrturisesc 1 5 de multe ori a m avut pierderi importante. Cercetiind cauzele care au provocat pierderile, am ajuns la urmgtoarele constatfiri. Simtind ciildura in vecinstatea diafragmei, albinele se adunii in spatiul dintre diafragm5 $i prima ram5 formAnd un ghem comun, iar d a c i colonia este mic5, aici toate albinele, celelalte se ingr5rn5dese r5m2nhnd f S d albine. Cum ins5 cantitatea de miere d e pe o singurfi r d este insuficientA, intruc5t rama standard nu permite depozitarea unei fi$ii mai late de miere, inatimea ei fiind prea mi&, albinele mor d e foame, cu toate c5 ramele vecine au miere, dar din cauza frigului ghemul nu se deplaseaz5 pe ramele vecine. De mai multe ori m-am pomenit cu colonii moarte in februarie sau chiar P n ianuarie, cu toate 1 3 al5turi erau ramele cu miere. Intr-un stup orizontal se pot ierna mai rnulte nuclee (4--6) c5ci in acest caz albinele au c5ldur5 din ambele p5rfi $i !lu se ingrAm5desc pe diafragme, dar coloniile m5rginqe trebuie s5 fie puternice acoperind bine 4--5 faguri. Prim5vara c5nd albinele incep s5 ias3 la cules. se produce o depopulare a coloniilor rnai slabe oare p2n5 la urm5 r5m5n ciu un pumn de albine deoarece albinele lor treptat se mut5 al5turi la coloniile mai puternice unde gaesc' conditii de v l a v 11mi bune. Se pot ierna cste dou5 colonii in&-un stup, cu conditia ca ambele .s5 fie puternice av2nd fiecare m8car c2te trei kilogpame d e albine, dar in acest caz este preferabil s5 se ierneze c2te o singurg colonie in stup, lntretinerea lor fiind astfel gi rnai simpl5.

gazinul din Tdrgovi$te nu are in prezent se poate aprwiziona de la Cornbinatul Apicol Bucurqti. 0 alt5 solutie ar fi s5-ti eonfectionezi ou ajutorul unui tamplar un topitar solar dup5 un model sau dup5 nurneroasde schite publicate in literatura de specialitate. Vezi cartea ,,Ceara", pag. 183 sau revista ,.RomAnia apico-lP nr. 4 d i x anul 1987.

Care este ultimul culea a1 albinelor ? Ultimul cules al albinelor difer5 de la regiune la regime in f u n ~ t i ed e zona unde a t e amplasat5 stupina. Astfel exist5 zone cu un cules intlrziat de la diferite lanuri t A ~ i ide floarea-soarelui de la lum n 5 sau trifoi de s5m5ntB d e la b m i oc d e mirivte, flnete a r z i i etc. Este cunoscut faptul c5 o dat.5 cu fncetarea culcsului bogat inc&azA $i anul apicol. In tars noastrg ultimiul culea se realizeazfi d e obicei in zona inundabil5 a Dunilrii, in Delta Dun5rii sau in alte lucuri mE$tinrrase sau b5lti d e la a k s u l de mmtB (izmg) 0 plant6 erbacee peren5 din familia labietelor. Numerqi apicultori dep1aseazi-I stupii in pastoral in l m i l e august ~i septembrie la acest cules. In anii favarabili aceste culesuri t k i i asigura importante cantitsti d e nectar $i palen.

RHspundem in acest num5r intrebgrilor puse de un apicultar t A m Istrate N. Daniel din satul Decindeni, comuna Dragomirevti, judeml DPmbovita. Ca tln5r apicultor ~i cititor a1 revistei noastre te felicit5m pentru faptul c5 te prmcupi gi indrggevti aceasti3 ocupatie folositoare. Este fmbuEurltor fapOul c5 ai r e q i t s5-ti dezvolti cei doi stupi cu albine .cump?irati in acest an. Referitor la dorink ta de a-i inmulti tot in acest an dar familiile tale nu w botci este necesar s5 cunqti urrni3barele : Albinele cl5desc botci nurnai in anumite perioade $i in anumite i m p r e j d r i . Constmctia botcilor este supus5 uriui control hormonal, a prezentei substantei de matc'5 Si a ,unor feromoni seeretati de matc5, care actioneaz5 asupra albinelor printr-un cod chimic. Bokile s e west in stup numai fn perioade clnd familia de albine crevte d t c i tinere. In prezent perioada o p t i d d e inmultire a familiilor d e albine a trecut, timplul fiind intarziat, te sfBtuim s5 a d n i inmultires lor pentru anul viitor $i s5 nu-ti ~ 1 % b e ~ t ifamiliile existente. Este d e dorit ca inmultirea lor sg o faci primi3vara imediat dup5 culevul de salclm (mai-hnie) folosind metoda roirii artificiale ,prin divizare. Este bine A studiezi bm$ura ,,fnmultirea familiilor de albind d e ing. I. Barac editatil d e AAsociatia Cresdtorilor de Albine din Romsnia in 1980 sau orice alt manual de epiculturi3 unde sunt descrise d i f d t e metode d e inmultire prin mire artificial&

Ce sunt botcile de salvare? Botcile de salvare s e clgdesc atunci clnd familia de albine a pierdsut matca. Ele s e cbnstruiesc d e albine fn nurrEir mare pe suprafata d e mijloc a fagurelui, prin modificarea celulelor de lucriitoare, in care se afl5 ou5 sau lame tinere. In ~lcestecelule speciale cu sectiune circular5 de forma unei ghinde ingrovate cu cearti se cresc viitoarele m5tci.

'

De unde ag putea cumpiIra un topitor solar ? I n 1mod normal de la magazinul Asociatiei Cresctitorilor de Albine. Da,d ma-

Pot inlooui in totalitate mierea pentru IarnH cu sirop de zshilr ? Albinele ierneazil cel mai bine pe miere de bun5 calitate. In situatia cind cantitaka d e miere nu este suficientii penh-u asigmarea iernsrii lor in bune cmdit i m i se recornand& &&@area hrlngilar de completare $i stimnulaw cu sirop de zah5r. Aceste hriiniri d e completare se recornand5 a se efectw din timp la fncep u h l luqii august rentru a .vita uzura albinelor d e iernare. De asemenea in oonditii exceptionale cPnd in stup existti mime de man5 s e recomand5 ca aceasta s5 fie extras5 nefiind indicau pentru iernarea albinelor $i inlocuitZi cu sirop d e zahHr.

T.V.

NECESITATEA DIVERSIF'ICARII $1 RENTABILIZARII APICULTURII

Utilizarea produselor apicole in scopul menfinerii* starii de sanatate a omului


Nicolae V.

Dim n~umematwae c c S i r t i prezentate la,, d,jverse siuqpxziqme dim b r 8 dim strgin&4af.e, inclusi~v_"in artiaolale $1 documentarele publicate in revistele de specialitate, voi retine, in rezumat, principalele uti1izh-i ale produselor apicole in scopul mentinerii s s r i i de s5nBtate a omului. Produsele coloniei de albine s-eu inscris - d e la i n w u t u r i l e preistoriei - in rindul alimentelor naturale falosite pentru completarea $i imbuniit5tirea hranei $i apoi pentru combaterea $i prevenirea unor suferinte ale omului. In cadrul relatiei : plank%-albing-om s-a constatat c5 principiile active ale diferitelor plante se reg8sesc in pxodusele apicole, la care se adaugA $i cmtributia unor anumite glande cu secretiuni proprii cmganismului albinei. Pentru majofitatea produselor stupului nu se poate face o distinctie net5 intre efectul lor ca aliment $1 ca remediu - medicament. Dup5 provenienta $i compzitia lor, produsele apicole se impart in produse apicole naturale directe $i produse apicole derivate. - Mierea, ceara, propolisul, pslenul. pilstura, veninul d e albine, E p t i p r u l de mat&, bituratul larvar ,,apilamil" $i concentratul apicol liofilizat ,,apitotal N.V.I." sunt produse apicole naturale directe. Hidromelul, socata de miere, otetul din miere. turtele $i prsjiturile cu miere, cremele cosmetice continand ca substante biologic active l&pti$or de mat&, apilarnil, polen $i propolis, pomezile cmmetice pe baz% de produse apicole, preparatele vitalizante in compozitia cgrora intr5 produsele stulpului ca . $ spray-urile cu propolis $i milamil sau preparatele medicmentoase cantinand praduse apicole biologic-active etc. sunt numai cfiteva din produsele derivate, d h t r e care unele se folosesc in tratamente medicale, de care n special, apiterapia se om@, E Tinfind seam6 de complexul compozitional a1 fieciiruia din cele noug produse

apicole directe, utilizarea lor in scop alimentar, profilactic $i terapeutic este strict legat5 de cunoaqterea structurii $i actiunii specifice ge care o exercit8 in anumite dov.enii de aplicabilitate, fapt pentru care se impune o sumar8 informare despre fiecare din cele 9 produse ale : 1. Mierea este o substant5 zaharoas5 pe care o prodm albinele prin colectarea nectarului f,loral $i extrafloral sau a altui suc cules de pe plantele vii. prin transformare cu a j u b r u l unei diastaze denum i s invertink, continut.& in gu$a lor. Mierea este in primul rand un aliment q o r de digerat, cuprinzand un amestec de fructoz5 $i glwmzA, intr-o f0n-d direct asimilabil8 de c5tre organismul uman fiind in prealabil invertit% d e c8tre glandele albinei. Ca s u n 2 d e energie, mierea are un spatiu larg de actiune, constituind o ratie a l i m n t a r 5 echilibraa. Consurnat5 chiar in doze zilnice mici (circa 30 g) ea previne $i inlaturii anurnite carente provocate de 0 alimentatie dezechilibrat5 ca $i de suprasolicitarea eforturilor fizice ~i psihice sau de influenta negativ8 a mediului ambiant. $i s5 nu uit5m substantele bactericide pe care le contine mierea $i efectul lor supra unor micro-organisme d5m8toare, prin cunoscuta actiune de inhibare pe care o exexvita. In cadrul interdependentei dintre plant&-albini-produs apicol gi om, rnierea constituie unul din exemplele caracteristice in demnstrarea transmiterii prin albin5 a diferite principiilor active continute in necbaruri d e flori. Cu alte cuvinte, deosebit d e a p o r h l alimmtar, ca surs5 de energie, efectele terapeutice ale mie:ii sunt determinate de plantele vizitate de catre albine respec'tiv de principiile a:tive ale acestora. A$a se obtine : mierca de tei, mierea de men%, mierea de salcim, rnierea de conifere, de floarea-so?-relui sau mierea poliflor8. fiecare avdnd scfiuni gi efecte specif'ce, determinate de

'Comunicare prezentatd L a Simpozionul , , O W MedicalsU Edttia a XVI-a (c,u rema : ,,Isto+la $t fil0Zofia stiintet ; Actualttatea medlcinet naturtste'), Craiova, A-5 iunte ID93 Organtat de : Universttatea d i n Craiova. Centrul de Medictnd Naturtstd, Societatea Romdnd de Medicind Natutlstd ,,Natura Sanatn. Universitatea ,,Mihat Viteazul", Facultatea do Meaicind. Catedra d e ,Istorte a Medicinel. Societatea Rorndnd d e Isto+le a Medicinet, Fundatia ,,Victor G o ~ o t u ,Muzezil ~, cie Istoria Medlcinet g l Farmacte, ,,Victor Gomoiu".

originea nectarului plantei de la care provine. 2. Polenul reprezint5 partea b5rb5teasc5 a regnului vegetal. In toate speciile de polen sunt prezente : proteine, aminoacizi, zahsr, substante minerale, vitamine, substante hormonale, grgsimi, arome $i desigur apa. Consumul de polen are o bun5 influent5 asupra functiilor digestive int s t i n a l e $i hepatice ; red5 pofta de miincare, combate sGrile de sl5biciune rebele $i refractare altor tratamente, poate contribui la combaterea nevrozelor $i depresiunilor psihice, a afectiunilor prostatei etc. In ultima vreme se intrebuinteazg polenul f k 5 exin5, realizat printr-o tehnologie de laborator original5. 3. Pgstura. Polenul proasp5t recoltat din anterele florilor este depozitat in fagurii cuibului. unde este transformat in p5sturri sub influenta substantelor ad5ugate de albine, a microorganismelor, a temperaturii $i umiditjtii ridicate existente E n cuib, p m u m $i datorit5 modului de conservare in celulele fagurilor, realiziindu-se transform5ri biochimice, o modificare structural& care situeaz5 p5stura pe o treapt5 calitativ superioar.5 fat5 de polen, datorit5 biodisponibilit5tii determinatj de spargerm exinei. Acest produs se bucur5 in prezent de o atentie sporit5 din partea consumatorilor $i in special a consumatorilor cu afectiuni hepatice, pentru efectele obtinute in diverse maladii, in general utilizat ca preparat dieto-alimentar asociat cu miere $i apilarnil (Apivitas-Forte), produs in compozitia c5ruia se folose$te poleaul f5r5 exinfi. 4. L5ptiqorul de matcg. Este produs de albinele doici pentru hrana larvelor, determinlnd crevterea $i dezvoltarea diferentia& a indivizilor care compun colonia de albine. Prin continutul de proteine, gr5simi, z a h a . vitamine $i sztbstante minerale intr-o proportie solicitat5 de organismul uman, 15pti~orulde rnatc5 este un aliment deosebit de activ $i pentru om, LBpti$orul de nu numai pentru larve. mate5 singur sau asociat cu alte produse apicole, in doze corespunz5toare, se folos g t e in terapeutica preventiv5 $i curativ5 (amestecat cu miere, cu polen, cu apilarnil) realizlndu-se variate preparate menite a fi utilizate in : ocrotirea mamei $i copilului ; ocrotirea s5n5t5tii adultului ; in st5ri carentiale (lipsa unor vitamine, s5ruri minerale etc.) ; in afectiuni ale stornacului ; In sGri de convalescent5 ; in eforturi fizice deosebite ; in afectiuni ale c5ilor respiratorii etc. De asemenea a r e o larg5 utilizare E n preparatele cosmetice. 5. Trituratul larvar apilarnil. Este un nau produs apicol natural, biologic-activ. obtinut din operatiunea de ornogenizare $i filtrare a lamelor de trlntor recoltate din celule, intr-un anumit stadiu Jarvar, cu

intreg continutul lor nutritiv aflat in icest e celulle la data recoltiirii _Lamelor. I n acest contfnut nutnitiv se g s s q t e aportul mierii. al polenului, a1 W t u r i i , a 1 propolisului $i a1 secretiilor glandulare ale albinelor ddci. In corpul larvei de trlntor ce se recoltead pentru apilarnil se afl5 c important8 cantitate de hemolimfl, incomparabil mai bogat4 in substante nutritive $i energetice decit cea a altor insecte sau chiar a animalelor, inclusiv slngele omului. De pild5, s-a stabilit c5 in larvelede triintor recoltate se afl5 de nou5 ori mai mult magneziu deciit in siingele uman, iar fosforul este de asemenea superior canti. tativ. Ca makrie prim5 pentru producerea de diverse preparate, trituratul filtrat se supune operatiunii de liofilizare, pentru obtinerea apilarnilului sub o m 8 d e pulviS (materie p r i d ) . Tinlnd seam5 d e rezultatele experimentelor $i a test5rilor pe animale ca $i de rezultatele constatate in clinici, apilarnilul are multe posibiliGti de folosire in alimentatia uman5 $i animal5 precum $i in industria farmaceutic5, in apiterapievi ccrsmetic5. Astfel, in concordant5 cu rezultatul cercetiirilor $i testiirilor clinice s-a stabilit c5 apilarnilul este un complex de substante naturale cu praprietgti biostimulente asupra metabolismului general. Se folosgte in scop terapeutic $i pentru stimularea factorilor naturali de ap5rare ai organismului uman. Factorii biostimulatori naturali continuti in apilarnil sunt bogati in precursori hormonali sexuali (androgeni). 6. Propolisul este o substan@ elaborat: de un grup de albine specializate din colonia de albine. Acestea, adun5 diferiti prodwi (substante) existenti pe muguri; $i ramurile tinere ale arborilor precum $1 pe coditele frunzelor. Compozitia chimica a propolisului este complex5, ingloblnd substante ammate, balsamuri, flavone, substante rninerale e t ~ .Multi constituenti din compozitia chimicil a propolisului sunt incl neindentificati. Propolisul este unul dintre produsele apicole cele mai eficiente sub raportul principiilor active transmise de la plant5 la om prin albin5. P l n 5 in prezent se mnosc , 19 substante de structur5 chimic5 diferiG, din care cele din gmpele a$a numitelor flavonoide. betulen $i betulenol, izovanilins, r5$ini, acizi aromatici nesahrati, cafeic $i feluric etc. se caracterizeaz5 prin activitatea lor biologicil. Propriet5tile farmaco-dinamice ale propolisului se adreseaz5 unor variate d m e n i i de utilizare : dermatoze $i dermatite, infectii ale c5ilor urinare, afecti,uni ale prostatei, tratarea unor riini, a f e c t i ~ n i endocrine, afectiuni dentare precum $i E n scopusi anestezice. Prin insu~irile antibacteriene, antibiotice $i cicatrizante ca $i prin efedele

'

in scocpd obtinerii unui produs standard imunologice gi antiseptice, propolisul are stub f o d de pulvis. Acest produs condeosebite caliati terapeutice. Este folosit ca adjuvant in vindecarea de rani $i plsgi, tine un armanios r w r t de elemente specifice compozitiei c~rpului albinei luc1-5In unele afeqiuni ale ctiilor respiratmii $i toare, reprezentat in principal de : subsale cavit5Vi bucale, precurn $i ale achit a n k nutritive organice (Ipr~teine, grgsimi, lor, in tratamentele preventirve $i curative substante extractive neazotate, celzlloz5 ale bolilor prostatei. in cambatere3 pabrutA, aminoacizi, vitamine, secretii glanrazifilor intestinali etc. 7. Veninul de albine. Acest prpdus biodulare, hormoni, f e r m o n i gi hepazine, s3logic activ aste propnu al albinei, c5ci ruri minerale, microelemento etc'.) pwprincipiile active pe care le contine nu sunt cum $i unele principii medicamentoase $i transrnise sau provenite din regnul veimunologice. Tindnd seam3 de complexul compozitiogetal. El este o secretie glandulafi (produs de punga cu venin), recoltatA $i conal ca $i de actiunea declangatA in ormercializata sub diverse forme farmaceuganismul uman $i animal produsul ,,Apitice. Componentele veninului de albine total N.V.I." poate fi utilizat ca materie (aparnina, melitina, cflte zece grupuri de prim5 deosebit de activ5 din punct de vefosfoLirpaze gi hialurodinaze) actioneazs, pe dere biologic, in domeniul terapeutic uman de 0 parbe, ca inhibibare ale sisteinului gi veterinar, in industria farmaceutics $i nervos, iar pe de alt5 parte m stimulente cosmetic5, inclusiv in c m b t e r e a afeeiuale inimii $i ale glandelor cortico-supranilor reurnatismale, in alergologie $i, in renale. P n n stimularea producerii de corspecial. in imunologie, participdnd direct tizan, veninul de albine i$i g%x$te aplila f m a r e a unor anticorpi datorit5 sinercare h tratarea afectiunilor reumatisgismului veninului de albine pe w e i1 male. mai cu seam5 in artrite. ca si in contine cu celelalte substante, elemente $i stim&rea sisteumlui imunitar. ' Sunt ' preprincipii active din structura sa comrpoconizate si utilizate rnai multe ~rocedee zitionali. de tratarknt : a) direct prin intep5turile Tindnd seami3 de mmplexul compozitioalbinelor ; b) prin injectii intradermice cu nal al fieciiruia din cele 9 produse apisolutii sterile pe baz5 de venin de albine ; cole directe, utilizarea lor, in x o p alimenc) prin i o n i w apitoxinei ink-un cirtar, profilactic $i terapeutic este strict legati de cunoa$terea structurii $i actiunii cuit de curenti galvanici sau prin altrasonofom5 ; d) prin aplicatii locale $i maspeciflce pe care o exereit5 in anumite dosaje manuale pe baz5 de venin de almenii de aplicabilitate, fapt pentru. care bine (,,Apireven") ; inhalatii sau adminisse impun urm5toarele concluzii privind tmma sublingual5 ; e) prin microinjecproductia, protejarea, extinderea $i aplitare pe punctele de acwpunctur5 (unguencabilitatea acestor valoroase surse alimentul antirematic ,.ApitotalU). tare $i apiterapsutice : 8. Ceara. Este un produs glandular a1 a. Majoritatea produselor apicole (mierea, polenul, psstura, 15pti$orul de matalbinei, dar care mai contine $i elemente pre1emt.e din plantele vizitate de albine. c5 $i apilarnilul) sunt, pxin cornpozitia lor biochimi&, surse valoroase alimentarc, Se m w u n e c 5 pe lflng5 a4iunea alcoprofilactice $i medicamentoase pentru toate olilor gra$i, a ceroleinei, vitaminei A, $i categoriile de vdrsG ale omului. a substantelor bacteriostatice cu insuqiri b. Toate produsele apicole exercit5 o acemdiente, cicatrizante $i antiinflarnatorii, a substantelor colorante $i alte substanje tiune profilactic5 $i curativ5 de care beneEiciaz3 starea de s5n5tate a populatiei. preluate de la plank, toate acestea se asociaz5 $i act.ionea& terapeutic impreuna Deci pot f i utilizate, ca materii prime, in industria de medicamente $i cosmetice. c u componentele glandei cerifere a albinei. c. Produsele apicole alimentare ca $i Din cele mai vechi timpuri ceara a fost folositA in tra-ntul plkj$lor infectate produsele apicole cu specific accentuat medicarnenbs. cooltin Intr-un raport arm* $i a 1 bolilor de piele iar in farrnacologie se intrebzLinteaz5 ca emplastru. In asociere nics toate gmpele de substante caracteristice alimentelor solicitate de organism : cu alte produse apicole se utilizeazri la pmteine, lipide, glucide, druri minerale, realizarea unor creme $i unguente de tip vitamine $i ap5, dispunsnd astfel de toft cosmetic. 0 folosire special3 se va da in factorii nutritivi energogeni, inclusiv de viitoml apropiat cerii provenite din dcssubstantele componente indeplinind functia c5p5citurZi. 9. Apitotal N . V . I . Noul produs natural de catalizatori ai proceselor biochimice $i de desf5gurare a vietii celulare. In plus, a p i m ,,Apitotal N.V.I." (brevetat ca inventie rom&neasc5) constituind eel de-a1 contin $i unele principii terapeutice $i medicale care obligl - dup5 caz - Is con9-lea produs al stupului, a fost realizat sultarea medicului de specialitate. prin liofilizarea integral5 a tuturor comd. Natura biochimica a produselor apiponentelur care constituie structura anacole implic5 o tehnologie de preparare (gospod5reasc8 saw industrial51 care s5 nu

tomid a albinei mature, in stare vie con-

gelata inclusiv punga cu venin de albine

~AIDAIPA\~~QR REZERVOR CU APP;


DESTINATA ALBINELOR

~ A wF MATORI
r

UNEALTA A P I C O L ~ FOLOSITA L A INDEPARTA ALEINELOR CU AJUTORUL FUMULUl


i

altereze sau & L distrugi aaiunea biologic activi a structurii naturale a produselor apicole. e. Produsele apicole sunt utile $i necesare atst pentru prcductia de preparate profilactice sdicitate de a n d s k 5 t o s c5t $i pentru m u 1 bolnav P n m p terapeutic. f. Pentru generalizarea utilizirii p d u selor apicole in mod gtiintific, se impun urmitoarele m l u r i : Res~ectareacu d m r o z i W e a m k u d lox de protectie a albXelor h t . 5 de actia'naa de 1 w 1 1 w a r determinahg e de utilinacrea neoarespkz5toare a pesticidelor, insecticidelor si altar subsbank dciuncitoare albinelor. bplicarea tehnologiilor apicole, inclusiv a m5surilor zoo-veterinare, care s i ne pemit.5 s i avem colanii sin5toase, puternice $i productive. Organizarea unei actiuni de popularizare a cunugtintelor $i datelor justificate ~tiintific, legate de compozitia $i utilizarea diferentiaa a produselor apicole in scop alimentar, profilactic $i terapmtic astfel ca sZi se inteleag5 mai corect relatiile : alimentatie &8tate $i poluare - in cadrul problemei prioritare a alimentatiei corecte $i a medicinei preventive, inlciturindu-se erorile $i exageririle in acest domeniu. Aceasti5 actiune a r permite atragerea spre apiculh-3 a unui mai mare numcir de tineri, adulti $i vsrstnici, astfel ca sl-$i ocupe timpul liber cu cunoa~tereatainelor vietii cdlondei de albirne $i s l se ~bucure ide lilwntajde unei @ski f n mijlocul mturii. g. Studierea posibiliGtilor de valorificare a produselor apicole $i a preparatelor contin5nd ca substante active produse apicole naturale, ca produse bio garantate. provenite din zone nepoluate.

OAIIB!MAWEL

PASARE MIGRATOARE,CU PENE VIU SI PESTRIT COLORA-

~ALIBITQR lDE CEARA


*

UTllAJ APICOL FOLOSlT L A ALBIREA CERll G U R A4EEULM3 ERF

M n r n R

Stadiul actual critic in care se g5sgte apicultura r o d n e a s c i : sc3derea alarmanti a edectivului coloniilor d e albine, reducerea cu peste 3o0lO a stupilor $i dezinteresul mnifestat, greutitile survenite in practicarea surplritului pAstoral $i rnai ales dezorientarea existent5 in piata liberi a produselor apicole $i a posibilit5tilor inindustrial-economice de aprovizionare cu utilaje apicole impune de urgenw~ cr reexaminare constructivl a unui plan tehnico-mganizatoric de redresare a intregului sector a p i d . Necesitatea diversifidrii $i rentabilizsrii apiculturii (avbdu-se in vedere considerentele compozi@onale tji de utilizare a produselor apicole in scopul sHnitAtii omului, amintite in acest articol, inclusiv valorificarea materialului biologic roi ~i mlmii pentru refacerea efectivului apicol) ne oblig5 s l acord5m o atentie coordonatA la care s l participe toti factorii interesati $i competenti. Dar despre aceasti problem5 intr-un articol viitor.

- - RECI~SE

ETOLOGIE

- APICULTURA

Compottamentul (Etologia) albinelor, un capitol .pasionant diz viafa p i activitatea complexa' a acestor prefioase insecte ([I)
Biolog AUREL PAPADOPOL CITEVA DATE INTRODUCTIVE. Am mentionat anterior (nr. 811993 a 1 revistei), etologia este o disciplin5 ,biologic5 tAn5r5 ; putem s m e cil este cea rnai taM T ~ dac5 ne referim la m a c r a r e a unei metodalogii d e cercetare proprii $i a tehnicilm specifice (foarte variate $i complia t e ) . $i aceasti5 sibuatie in ciuda faptdui c5 oamenii - din cele rnai vechi timpuri - au manifestat a n viu interes $i au c.%uta.t s5-$i explice, $i s5 r5spund5 la intreb&rile in leggturil cu diferitele manlfe6tAri ale animalelm cu care veneau in contact, sau, le puteau observa mai indelung in conditii naturale. Intre acestea se aflau $i albinele, oare initial, f51-A a fi crescute d e om, ii ofereau mierea dulce din scorburile arborilm sau alte niqe, dar punbndu-i la i n c e r m e curajul $i abilitatea prin manifestiirile lor d e ap5rare bine cunos&. I n d din antichitate, reprezentantii diferitelor $ d i filozofice s-au referit in diferite forrne, adesea foarte realiste $i corecte, chiar d a d nu aveau mijloace perfectimate d e cem&are. la camportamentul animalelor, m l t e fiind descrise am5nuntit. Asemenea descrieri apar la ARISTOTEL (384--322 inainte de Christos) ; apoi la CHRYSIPOS (280-208 i.d. Christos), care, in afar5 de Msild $i Mianjeni 6-a ocupat $i de adbine, aratand c5 aceste animale a~tioneaz3 P n urma vnor imbolduri cu care sunt inzestrate w i n d s5 deo s e b e W faatorii favorabili d e cei nefavorabili sau dfiun?l!xwi ; ele ,,$tiindC' de la nastere (fir5 a inv5ta) ce le este necesar. Exernplele nurneroase a r putea continua. E s t e cazul sil subliniem c5 o serie de observatii (ex. p5&ri, care a u cniburile $i puii pe sol, executil mi$c&ri ce le infatiqeazil ca dnite, vchioape, spre a ah-age pr5d5torii c%t rnai departe de cuiburi), considerate ca actiuni ,,inteligente6' de filozofi ca PLUTARCH (50-125 en.) $i AELIANUS ( ), iar ImpZieirea hranei fiecarui pui (sau larv5 in cazul albinelor) o ,.$ooal5" a justitiei. Mai aproape de timpurile noastre, interesul pentru $tiin@le natuhii 6-a amplificat in epaca renayterii (secolele XV-XVI), cbnd au fost preluste $i aprofundate multe c u n q t i n k ale antichikltii. In leggtwg cu problemtic'a etoologiei, a comportarnentului, apar a serie de speculatii rnai mult filomfice, la inceput decAt abservatii obiecltive, analitice, privind notiunile de instinct $i inteligenjs, la autori cum au' fost : MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE (1533-1592), care, f i r 5 un fundament vtiintific. nu clarific5 diferenta dintre cele d o ~ % notiulni ; iar RENE DESCARTES (1596-1650), ajungind la o concluzie opus5 fa% d e Mmtaigne, a avut to%i rolul de a contribui la dezvoltarea d e mai tArziu a psihologiei $i fiziologiei animale (gi u m e ) . Este perioada in care a p a x o larg5 dezbatere, 'un $ir de dispute care trebuiau s5 duc5 la clarificarea celor d & notiuni. considerate o w e , respectiv instinctul gi inteligenta. Astfel, marele naturalist francez GEORGES LOUIS BUFFON (1707-1788) nu admitea nici un fel de inteligenta la animale, cornportamentul acestora Z cbnsidera bazat pe imbolduri, de acceptare (apetenv) sau de respingere a diferitilor factori (din mediul de v i a p , din biocenoz5). RENG ANTOINE DE REAUMUR (1683-1757), prin minutioasele sale cercet5ri a pus bazele studiului comportamentului la nevertebrate, intre care $i la albine. Trebuie si menpon5m aici $i pe renumitul entomolog HENRI FABRE (18231915), care la-fel de fin observator $i experimentator ca $i R6aumur a c5utat s% demonstreze importanta pe primul plan a instinctului in viata insectelor. Dar, unul dintre prec'ursorii importanti ai etiologiei, rnai ales in urma aparitiei lucrSrii sale din anul 1762 ,,Scrisori filozofice asupra inteligentei gi perfectibilit&fii animalelor" a fost CHARLES GEORGES LEROY (1723 -1789). El accentua fapbul c5. stutiiuli $i experimentele privind aeiunile inkligente ale animalelor trebuie executate pe teren, in natur5, observAnd animalele in libertate, nu in laborator in conditii artificiale. Fiziologul francez PIEXbRE FLOURENS (1794--1867), public5 in 1841 lucrarea ,,Despre instinctele gi inteligenfa animalelor" (prima editie), in a r e consider5 cbmportamentul ca fiind d&eTmLnat de dm& forte primare : instinctul $i inteligenta, diferite una fat5 de alta. In instinct totul este inn%crut, necesar $i specific (particular), invariabil ; pe cAnd in inteligenw este rnai general, nespecific, modificabil, rezultgnd

- de l a hfiintarea Institutului perltru 'fiziologie comportamentalg Max Planck, l a Seewiesten in Germania etologia este recunoscut3 pe plan mondial, un alt moment marcheaza u n Gsunet chiar mai m a r e ; este vorba d e acordarea premiului NOBEL pentru medicin5 $i fiziologie, in 1973, cia rewoqtere a activitAtilor $tiintifice a celor trei pionieri in acest domeniu. savaintilor KARL von FRISCH, KONRAD LORENZ $i NIKO TINBERGEN. Se $tie c& v. Frisch este cel care $i-a consacrat studiile $i asupra albinelor in mod deosebit. Aceste cdteva date introd'uctive prezentate c5t se poate de x u r t , nu le-ain mentionat pentru a umple ni$te pagini, ci pentru ca cititorii s5 cbnstate cdte observatii, cer&ri, f o r m u , i r i de opinii in vederea stabilirii aspectelor reale, a unei nomenclaturi vtiintifice corespunz5taal-e $i c5t mai larg acceptate au fost necesare pentru cbnsacrarea etdogiei ca $tiin@ a comportamenbului. Concomitent, trebuie subliniat faptul c5, $i in Romdnia a u fost facute n m e r o a s e cercetAri $i asupra laturei etologice a diferitelor specii - intre ele $i multe date privind albinele. Poate cd ele nu au atras atentia sub acest titlu, c&ci a u fost incluse in lucrsri $i articole generale ; dar, consider5m c i i este bine $i necesar s& fie abordate r k r c e t a i d e etologie asupra albinelor care au oferit $i m3i ofer5 nenum5rate aspecte comportamentale. De asemenea in diferitele manuale de apicultur5, este cazul - in perioada actual& a dezvolt5rii $tii.ntifice - s5 apar5 $i c5te .m capitol, a t i t de ecologie, c5t ~i d e etologie, domenii care s e Entrepcitrund $i se intregesc, c&c'i toate vietuitoarelc i$i a u viata $i comportamentele legate de mediul inconjur&tor, de nenurnsratii factori, pe care-i percep, cu care comuni& sub tliverse forme $i mijloace, in fwnctie de care r k p u n d prin manifestgrile lor com. port ame? tale
DEFINIREA COMPORTAMENTULUI, DOMENII DE CERCETARE $I METODOLOGII SPECIFICE, EVOLUTIA $I IMPORTANTA COMPORTAMENTELOR PENTRU INDIVIZI $1 VIATA COLONIALA. C~m~portamentul, considerat global, canstituie ansamblul rnanifestFirilor $i ac'tivitgtilor - declanvate de factari interni (endogeni) sau externi (exogeni), adesea de ambele categorii - observate obiectiv, desfsvurate d e indivizi normali, care r5spund astfel corespunz&tor conditiilor d e mediu ; incdt, comportamentul constituie o adaptare permanent5 la conditiile respective $i, in park adaptind mediul nevoilor speciei, pentru perpetuare $i supravietuire. Pentru a explica pe scurt adaptabilitatw

din b v & t a r e $ experient5. i CHARLES DARconsidera c5 evolutia WIN (1809-1882) comportamentului urmeaza ac'eleagi legi Cam1 modifidrilor care activeaz& $i in morfologice deci $i comportamentele s-au format $i dezvoltat de-a lungul a milioane d e ani, pornind de la forme d e animale simple spre cele din ce in ce mai complexe, '&in& la om - atingdnd aceasts complexitate printr-un p m ' e s d e selectie natural5. Astfel. asupra diferitelor spccii, in permanentS competitie (lupt5 pentr1.i existent&), s-au fixat caaacteristicile cele mai utile pentru adaptarea lor la media. S e poate spune c5 Darwin a adoptat o perspediv5 $i o metodologie foart? apropiate de a l e etologiei actuale. Inca la inceputul acestui sccol doi cercetstori au marcat, prin lucT5rile lor, aparitia ca $tiint& biologic5 o comportamentului, a etologiei. CH. 0. WHITMAN, in c u ~ s u r i l e sale cu titlul ,,Comportamentul animal" $-a prezentat rezultatele observatiilor sale. D,ar studiile lui Whitman, comparative, foarte a m h u n t i t e , au f m t publicate in 1918 (du* moartea lui) de Oskar Riddle, fostul s5u student ; respectivele studii biologice comparate, privind comportamentul animal, situdndu-1 ~pe Whitman ,printre fondatorii etologiei. A1 doilea esk WALLACE cercearile CRAIG, care a p r o f u n d h d ajunge l a concluzia c&, oric'e activitate compmtamental5 cuprinde dou5 elemente componente: unul fix. i n n a c u t , numit de el act consumator ; $i altul variabil, carese manifest5 printr-o stare agitat5, de e f ~ t u r i orientate spre realizarea actului cmsumator, pe care 1-a numit comportament apetitiv, care declanseaz5 orice ac'tivitate comporta,mmtal5. Cu toate acestea a mai trecut timp p i n & la consacrarea definitiv5 a etologiei ca ramur& apaparte a biologiei, timp in care s-au r e a l i ~ a tnoi $i F m a r c a bile cercet5ri. Astfel, OSKAR HEINROTH (1,871-1945), public5 ample contributii, mai ales privind etologia $i psihologia unor p&&t-i. rntre anii 1925-1933 apare monumentala lucrare a sotilor Heinroth, privind com,portament,ul ontogenetic' (deci de la ou p i n s la adult) cu fotografii numeroase l a toate stadiile d e virstii. KON,RAD LORENZ (n. 1903), pornind de l a lucr5ri!e lui Heinroth, a realizat de-a lungul m'ultor mi studii minutioase, de mare valoare, care au s t i r n i t un interes deosebit i n lumea stiintific5, inc1,usiv a celor ce lucrau in. domeniul resvediv. ra 1937 apare ~i o publicatie ,.Revista de psihologie animal%" a v i n d ca redactori pe K. Lorenz $i 0 . Koehler, u ~ u r i n d comuniczma largB intre etologi. A m , in m u 1 1951, alt c'reator a1 etologiei, NICO ,FINBERGEN (n. 1907), publics tratatul c u titlul , , ~ t u d i u linstinctului", care a consacrat pe plan mondial termenul d e efologie. Dac5 din 1956

mrnportamentului, rnentionZim d t e v a situatii legate de cbndivile de rnediu d a t e : in cazul unui roi care i$i amQlaseaz8 cuibul Pntr-o s c o r b W (mai putin intr-un stup similar cu cel din care a plecat). se va adapta nailor conditii, ca spatiu, ca amplasare eetc. ; dar va cguta sl-$i adapteze acest n w loc nevoilor specifice. Dac5 roiul va fi amplasat intr-m alt loc decit stupina d e vrigine, va trebui si se adapteze cu noile canditii ale zond, vegetatiei, cu noile surse de hran5, eventual $i cu conditii diferite climatice (de la cdmpie sau deal, la m m t e etc.). Conditiile de h r m 5 anuale, in f u n e i e d e starea florei $i a vcgetatiei, implicii o adaptare fat5 de act-tea, m e 0 1 3 in m d i t i i optime d e h r a n ~ - sporind $i prolificitatea (num5rul indivizilor) ; sau in conditii slabe de hran5 s W aceasE prolificitate. $i exemplele ar putea continua. In c e r c e b e a comportamentelor se includ rnai multe discipline bialogice : un rol foarte important il are fiziologia, care analizeazj. diferitele functii organice legate de c'omportamente (etof iziologia) ; leg5turile cu mediul, cufactorii ecologici a u de asemenea un rol deosebit (ecoetologia), a$a cum am a e t a t rnai sus. in special pentru adapt5rile comportamenklor ; dezvoltarea indivizilor de I s qu pdn5 la faza de adult (imago), deci dazvoltarea ontogenetic& (ontogeneza comportamentului), in care fiecare fa25 de dezvoltare (ou, embrim, larvri, nimf5 $i in s f d r ~ i timago), a u caracteristicile lor comportamentale ; $i, cea rnai m p l i c a t . 5 latur5 de studiu, cea a evolutiei. filogenetice a compwtamentului (care, de fapt reprezint.5 un studiu complicat, adesea greu de realizat, f5cSnd ape1 la taxonomie, a prabelor evolutiei speciilor $i a conditiilor ecologice de-a Lungua tirnpului. de mii $i milioane de m i ) , irnplicg $i studiul unm resturi fosile, care la albinele coloniale, cum este Apis mellifica, nu sunt cunoscute. In strucWa coloniilor (familiilor) actuale ale acestora, matca are ovipozitor, iar lucr5toarele au acul veninos, ca mijloc' d e a e a r e , ceea ce n-a existat de la in&put (la strSmo$ii indepsrtati ai albinelor, inainte d e aparitia castelor), in timp, ovipozitoarele fernelelor devenite lucrritoare s-au transformat in acele , , m e 4 $ actuale de ap5rare (ca ac venincs). $tim c5, felul hrmei administrate de l u c f i t w e lnrvelar, duce fie la aparitia d e & k i . fie da alte lucr5tuare, aspect atdt d e natur5 fiziologie5, c2t $i de natur5 genetic& inc5 prea pvtin cercetat $i explicat, atSt din punct de vedere morfo-fiziologic (adic5 a structurii $i a funaiilor), cdt $i genetic (la nivelul structurii genelor). Metodologiile c'erc e M l o r etologice, deci a feluritelor comportamente, ca $i do,tiirile tehnjce $i ~ t i i n tifice, simple in tirnpurile vechi (bazate in

principal pe observatii), au dwenit t3t m i complicate $i sofisticate in zilele noastre. In afar5 de studiile morfologice yi iiziologice, inclusirv cu microscaape aptice $i electronice (ultramicroscoape), cu instalatii de micrdiziologie ; observaGile directe $i cu diferite aparate aptice (binoclu, lunet5 biologicii etc.), pentru mmprinderea unor a m u n t e . greu de observat cu aceste mijloace, s e fdosesc' aparaturi fotografice $i de filmarb, intre care $i pentru infraro$u etc. ; i t s pmtru stirnulii olfactivi $i acustici (substank aromate $i semnale sonore), se folosesc de asemenea aparatede detectare chirnic5 ultra-fin5 $i diferite tipuri de inregishatoare d e sunete $i de ultrasunete. Toate acestea, pentru c & , la baza comportamentelor stau diferite categorii de infmmatii, percepute de organele specializate ale albinelor, respectiv odorante (mirsitoare), sonore, vizuale (pentru Care s e plosesc . ~ i malize spectragrafice), tactile, d e temperatur5 etc., umiditate, i.1 general rfispunsurile, manifestate prin diferite acte de compartament, avdnd 2n stimul de baz5, principal $i o sene de stimuli secundari, in functie de tipul d e comportament. Analidnd viata $i comportamentele und specii, in cazul nosh-u a1 albinelcr (Apis mellifica), dup5 indelungi $i atente observatii $i inregistrFiri, putem alc5tui ceea C e am numit anterior (prima parte a acestei teme), etograma speciei respective, exemplificat.5 (model de etogram5 general5). Dar cum fiecare stadiu ontogenetic (de la ou la adult) are manifest5rile sale c o ~ t a m e n t a l e , apoi stadiile adulte (lwr5toare, m5tci, tr2nbri) la fel, fiind diferite in functie d e v&-sta acestora, intregirea cunoa$krii etologiei se realizeaz5 g e baza unui $ir de etograme partiale (secvente de etograms), care apoi insumate intr-o anumit5 ordine, pe orizontaEi $i pe vertic'a15. vor putea oferi o etosram6 mai mult sau rnai putin comp l e k Aceasta, desigur pentru comportamentele actuale ale albinelor ( d e ale str5moqilor lor, rnai putin evolwte, le-am putea doar deduce in parte, rnai ales dac5 am avea documente concrete din cercet5rile filogeniei speciei, aspecte la care vom rweni ulterior). ALbinele colmiale, din care fac'e parte $i specia Apis mellifica, isi desf5$0%-5 activitatea, atdt de complicaE, pe baza unei muititudini de relatii intraspecifice (dintre indivizii aceleiqi specii), constituind comportamente biosociale. Activif5tile vitale ale calmiilor implic,? cooperare, care n u se p t e realiza decdt prin felurite sisteme de comunicare. CerceGkile de biocomunicare (sau zoosemiotic3l.). constituie partea de etologie care studiaz5 comportamentul biosocial (biosociologia animal5). In cazul albinelor activit5tile m i ale $i comportamentele care determin5 participarea unui mare numsr de indivizi la

diferite forme de coqperare sunt numeBIBLIOGRAFIE roase : cvlesul hranei (nectar, polen. mans) a, pmrpolisului ; hrsnirea larvdor; ventilaC W I U (M.), COCIU (MARIA), 1982 tia stupului ; unele aspecte de apirare a TaineEe com@crrbamentului animal. Ed. stupului : roirea etc.. fiecare din aceste cuAlbatrm. Bucuresti. 1-170. , , vao. tegorii 'de activitgti desfg$urindu-se in rONESCU' (M.A.), L ~ (MAT~Lc urma unor informatii din mediul exterior DA), 1971 Entomrulogie. Ed. D&ctkiS $i a unor stimuli interni (neuro-homoSi pemogicd, Bucuwti. nali). Informatiile reamtionate. constituind de fept stimuli declanGtori ai m p o n e n LOREN2 (K.), J965 Essais wr 1 k comtelor sau stimuli-semnal. De obicei, un pwte?nsltt qnimull et humain. Ed. du adic5 un rispuns L a stiSe,uil, Park, 1970. comportament muli-semnal nu se declan~eaz5 numai la PAPADOPOL {(A.), 1990 ,Mijloace W e coun singur stimul, ci la o mmbinatie de multicclre yi de orientme Ila mlbine ; 6mstimuli, del putin doi sau mai mrulti. Treportam@ '107. Partea I qi I1 : lsemnu~le buie si preciz5m aici d, mice activitate chimice {feromoni). Rom&nba larpicolii, nr. comportamental5 - cum s-a remarcat $i din (partea introductivl se compune din doul elemente, simultane sau wccesive ; PAPADOPOL ,(A.), J991 M i j l m de coprimul este un element fix, numit de mwnbcure &id e ~ o r i e n h ~ la e albine ; imTinbergen (1951; 1963) tipar fix de actiune, sau d ~ @ L o r e n z (1965), coorporttan@ lor. Semnale amstice (sonore). , Romlinia lapicold, mr. 11, B u o u w ~ pug. donare ereditars (deci elementul inniscut) ; $i, un element diretianal sau de wien10-14. tare. dirijeaz5 r5spunsul spl-e obiecAlbina g i SERBAN ((MIHAELA), ,1986 tul respectiv (de la care a venit stimuc o l a i a de aLbine. Maltwlul apkultmului, lul), numit components taxicii ( h r e n z ) ed. VI-u, Bucurqti, rpag. 5-32. sau taxie (Tinbergen), despre care am mai TINBERGEN ,(N.), 1951 L9&ude & B'inamintit. Aceste d m 5 elemente. unul instinct. Payot, Paris J960. niscut (mgtenit), $i altul (axel' taxis) corectiv, venit din exterior, din mediul de 0,n \ a i m and TINBERGEN (N.), ,1963 trai, reprezintl o descoperire foarte imm t h o d s ~j ethology. Zeit. V. Tierpsychol. acpartant5 a etolwiei, pentru expli-a 20, 4, w. telor d e cornportament. De la aceste precizgri privind com~ponentelecbmportamenWIGGLESWORTH (V. B. Ide), 1973 g r a d e encicbpedia deQla NaWu. 6 La telor. mentionim $i faptul c5, in general vita degli Insetti. G o n m t i , rpag. 9-' dar diferit d e la o specie la alta $i de 324. la un grup de animale l a altul, forma definitiv; (perfectionaa) sub care se manifest& comportsmentul r a d G din eon)binarea (asocierea) comportamentului innlscut (genetic, mgtenit), $i cel dobindit in urma unei experiente individuale (pri? inv&@re), care se realizead E n timp ; la albine durata este scurt.5. Avdnd in vedere durata vietii indivizilor in general, intii aceast5 ,,inv&tareU $i perfeclicmare este legat5, rnai ales, de rnai buna onentare in teritoriul in care trsiesc, pentru asigurarea nevdlor de existen@, w o i de viata din stup. In articolele urmitoare vom prezenta m i multe aspecte concrete d e comportament, de stimuli-semnal, de r d u l diferit al acesb r a in functie de situatie. de ~ a r a c t e ~ t i c ~ l e comportamentale ale fie&ei caste etc Pentru intregirea doc'umentatiei celor interesati recornandam consdtarea lucrgrilor $i artimlelor mentionate la bibliogra-

fia anexat.5.

MESAJ CATRE APlCULTORll DIN REPUBLICA SLOVACA *


L l i # B l l l B l 1 B l B B l l l l m B B B l l l l l l I
I I

1 1 1 1 l 1 1 B l l B 1 l l B l l B B B B l B l l l B l I ~

I I

I
I

I I

Imi este deosebzt de pldcut oa i n numele Asociatiei Cretxdtorilor de Albine : din Romania, al celor 100.000 de membri ai a s d t i e i noastre sd vd t+ansmit w l u : tul nostru $ 1 sd vd adresez urarea de succes deplin manifestdrii dumneavoastrd. f Intrate i n tradipe, z ~ l e l e apicwltwilor slovaci sunt menite p m t e m i w l t : : ca altd datd accentudrii importantei pe care apicultum o dobande~te pe zi ce : : trece mai ales En societdtile aflate in tranzitie spre economia de piatd. Este de : : observat cd .in cazul nostru, al fostelor tdri socialiste, factorii politici d e decizie, : : pukrea leguhtivci $i executivd, coplesitd de multitudinea problemelor evenimen- : : tiale mi, in multe cazuri marginalizeazd apicuLtura. Ori, rolul asociutiilm api- : : Cole nationale, zonale $i intermtionale este & m i de a atrage atentia, de a tine : : mereu treaz znteresul pentru apiculturd, de a afirma locul p i ~ o l u l ei intr-o : : societate nouci, modernd. Credem cd una dintre ratiunile care stau la baza organizdrii ,,Zilebr api: cultorilor slovaci" este tocmai aceastci atentionare a factorilor de decizie asupra : : multiplelor robh he cu care se confruntd apicultura $i Qnprimwl r&nd, acei ce : : crest albinele. Dowdd En acest s e m este participarea prestigioasd national6 $i : : i n t e r n a t i m l d la manifestarea dumneavoastrd, caracterul ei de dezbatere sttznti- : : ficci, economacd $i organizatoricd. Vci rog sci fiti de acord cd in actualele conditii rolul economic, social $i : ecologic a1 apiculturii dobande* pe zi ce trece dimensiuni mi iar O n Romania : : suntem atenti $i facem demersuri sustinute O n Parlament, la Guvern la liderii : : formatiunllor politice $i in alte organisme ale puterii pemtru a evidentia ace& : : rol, aceastd important6 a cregterii albinelor. De cafe ori avem ocaziu afirmcim rdspicat cd albina este aliatul cel mi : statormic $i leal a1 agricwlturii $i cd rolul de agent polenizator a1 culturilor agro- : : Pomicale, rolul d e factof d e echilibru ecologic este chiar mai important decat : = aspcctul economtc a1 producfiilm apicole directe. A sprijini apicultura, a proteja : Pe a~icultori, a ocroti albinele devine astfel o obligatie d e prim ordin pontru
I

I I

I I

: orice mrci civilizatd. Ne b w d cd delegatii n o ~ t r isunt aldturi de dumneavmstrd $i trebuie sd : vd fw cunoscut regretul meu cd problemele actuale in curs de solutionare nu : mi-au permis sd fiu i n mijlocul dumneavoastrd. Succesul i n strddaniile noastre este conditionat de unitatea de vederi ,vi : actiune a tuturor apicultortlor, de gdsirea cciilor pi mijloacelor celor m i eficiente : de rezolvare a problemelor actuale $i de perspectivd $i cred cd fmpreund v o m :reu~i.
I
I

$i

v d rw sd-mi permiteti sd vci urez tutunor sdndtate deplind, energie sporitd putere de m u m 6 in m b 5 h activitate de ocrotire a albinelor $i protejare a

I I

-- a p i c u l t o r i h pentru dezvoltarea acestei mitenare indeletniciri a omului care sste : apicu1tura. V d multumesc p e n t ~ u atentie $i i m i exprim speranta cd apicultura slovacd
I

$i in viitor succese deosebite E n concordantd cu bunele traditii exis-

; : : : : : : : :
I I

: va cumagte : tente.

Cu deosebitg prietenie $i consideratie, EUGEN MARZA Prevedinte a1 Asociatiei Crescitorilor de Albine din RomLnia

: -

: :

* A d s t mesaj a fost transmis cu ocazia zilelor apicultosilor slovaci desf5$upate h perioada 21-22 ,august a.c. la Kralova pri Senci (Sloivacia), , m a W hare h care au participlat din partea asociatiei noastre domnii Eugen Zorici, secretar a1 A.C.A. ; Elisei T'arta, redlactor $d a.l revistei ,,ROMANIA APICOLA" $i .Ion Mi'loiw. secretar general de redattie. (0 relaitcare mai amp15 vom publdca intr-'un nsumiir vi.itor a1 revistei).

PRO PATRIA

- PRO APICULTURA

S-a practicat ,,pastoralulbL in pTiirile Romcine *?


Prof. Costache PAIU

menea dare (Doc'. A veac X1V-XV doc. D m e rutpestre dia Egipt atest5 ou cer103, p. 192). titbudme deplasarea pe bgrci, de-a lungul Cum cele rnai vechi documente romiiN~idul~u~i a stupilor cu avlbime dintr-o w n 5 n g t i vorbesc de satele care diideau d5ri in alta, in c5utare de terenuri propice cufar5 a indica satele f2r2 aceste obljgatii,, lasului de nectar. Este cert cd s t q 5 r i t u l p m u p u n e m c5 avezarea stupilor in anueste o veche indeletnicire tracic5 $i este mite locwi prielnice era veche. tinsnd de posibil ca ace$ti arieni sositi .pe- meleavechile dave geto-dacice bazate pe comuguri dun5rene din zona Indiei gi a Asiei nitatea d e limb&, obiceiusi, avere $i cremici s5 fi cunoscut Egiptul gi obiceimurile dint2 $i ctare $i-a insugit - in indelung5 lui, iar influentele g r e c q t i gi desigur cl-evreme pe fossatum latinesc $i p e pagus de tane au ajuns gi ele la Dungre. Geto-dacii practicau stupiiritul pastoral ? Nic'i o mr- a c e e q i origin5 $i care $i-au pLstrat libertatea, n u aveau st5pBn, latinul plecase. turie traditional5 sau arheologic5 $i cu AceasG libertate $i-au p k t r a t - o $i dup5 a t s t mai putin scris5 nu atest.5 acest luconstituirea ,,tPrilor6' $i dupA intemeierea cru. TBrziu, c5nd apar documente scrise statelor. Acele ohabe (Ohaba Strei,uiui, din ele pare c.5 t o t u ~ i deplasarea stupilor d e pe un loc pe altul era cunoscut.5 f&r5 Ohaba Ponor, Hobita) sunt numai in limba $i traditiile romfinevti ca pwesiuni ,,lis5 putem spune c2 este vorba d e pastoral. bere, scutite", apoi sate libere $i numai Deplasgrile se f5ceau in c5utarea unui lod in Transilvania, Banat $i Oltenia. Ele aveau favorabil unui stupsrit stationar, ink-o fat5 de damnie. Avadar, unele obligatii prisac5, loc cunoscut prin productia de necsatele care au stiip5n - fie manastire sau tar, a$a cum erau cunoscute, in Moldova boier a u obligatii f a v d e acestia d a r Bohotinul, Botna, Zagorna sau Iezerele Nisgi fat5 d e domnie. Mai citez d t e v a docutrului. Astfel m h i l s t i r e a Pobrata (din men% vechi gomenind de prisiki far5 poian5) dobfindegte de l a Stefan voievod stupi - dw'i unde trebuiau transportati fiul nelegitim a1 lui Alexandru cel Bm stupi. Pan Van5 vornic p r i m q t e de la in 10 mai 1439 ,,o prisacg l a Botne anume Alexandru eel Bun In aprilie 1420. 12 sate prisaca de l a Visoca c a s g - ~ iWeze albi,,uric cu tot venitul" c a r e nefiind ,,ocini" nele in aceastP prisach". Deci urma sS-$i deci din vechime li s e precizeaz5 ho.,a$eze" stupii, nu-i avea acolo. De unde t a d ,,$i in acest hotar s5-$i intemeieze aveau stupii ? Doc'umentul precizeaz5 deprisgci, c5te va putea s5 intemeieze" (Doc. seatina pentru prima data In documentele A veac XIV-XV vol. I doc. 48 p. 41scrise ale Moldovei. ,,$i d e la oamenii din satele lor s2-$i ia deseatina d e la d5n$iii'. 42). Loful e r a bun pentru pris5c'i stabile - era ,,pe Bficovfit". Tot a$a de prielnic ,,D2m - zice documentul in continuare -, e r a Zagorna unde Alexandru cel Bun i$i precum i-au dat $i s f h t rilposatii n w t r i avea averea personal5, din care va &xyi pfirinti'r (Doc. A veac XIV-XV vol. I doc. mSn5stirii de la Neamt ,,din averea noas193 p. 161). Deseatina nu-i precizatG d a d t r j balt5 la Nistru care s e n u m e ~ t eiezerul este din miere, cear5 sau stupi. PresuZagorna ... $i psisac; la Zagorna". (Doc. A punem c.5 din stupi si este veche ; nu rillvol. I doc. 9.5 p. 85). mai cg vine de la ,,cfintii r5posati p5rinfi2' sec. XIV-XV Pomenirea in documente n unor pris5ci dar pentru c5 documentul pomeneste de (a lui Ciprian, a lui Detelea - Doc. A a-aratul s5u fiscal ,,deseatnicii noctri". veac XIV-XV vol. I 142/11G ; a lui Ocibco Ne intemeiem afirmatia e . 5 desestinncra - idem 48/41-42. a lui Brievici - idem din stupi pe un document datind din 1 4 2 1 04/84, a lui Negrea idem 111.'97 ; n lui S5printre ultimele documente e q i s e de dor idem 1761146 nem2i amintind numeAlexandru cel Bun - care d R m5nRst;rii roasele pris5ci din rezervatin domneasc5 Bistrita 2 pris5ci , , m a pe Lopntnn ~ , ialtn tle la Bohotin) este o dovad5 sigur5 c5 stupe Itchil ~i din aceste pris5ci s5 nu SF, i n p5ritul e r a stationar iar ciind stupii se deseatina din stupii mAn5stirii". Ceez cc transportau - transportul era fnrtuit fie inseamn5 GI din stupii altora sc lua a:-.ci era vorba de un stup dat zestre (Doc. B Tara .Rom5neascR sec. XVIIl 1601-1610 doc. 3111342-43) fie de cump5r5tur8 (idem doc. 371/476) sau furt. Astfel, i? 1615 aprilie 27 documentele (Doc. B sec. XVII3351385) mentioneazs c5 Mihail a lui
* Comunicara sustinutd in Sectia de 'storie a nnLcu?tu~iirlin cqdrul cclirt d e a1 XJIJ-lea Slmpozion Nqfion.12 d~ Istorie s t Retrolooie Aqrnrd Constanla J 1 august - 3 septcmn Romhniei. brie 1991.

...

Stoica din Mrititei (Sud S l a m - m i c ) ,,au fost furat ni$te stupi ai lui Urmgi $i ai lui Dragemir Plesoe din Dr&hie$ti1<. D u H aceea ,,I-au prins fur pe fat5 s-au vrut s5-l spinzure... Ce-au dat aspri 700 de argint $i 12 capre ou lapte de I-au scos de la $treang". Ca s5-i fure trebuia s5-i transporte. Tot transpo&ri inGmpl5toare erau cele legate de a g e m a unui boier, nGn5stiri sau voievod in a l t i parte sau obtinerea unei danii de ,,lw de prisa&" care era apoi dotat cu stupi. Despre Duca VQd5, Miron Costin pomengte in W o p i seti (vol. LU p. 22) c A ,,&-a stabilit rged i n k la Nemirov pe Bug (fusese numit hatman a1 Ucrainei dup5 pacea de la Radzim dintre rug $i turci din 1681 $i a functionat ca atare p b 5 in 1683) unde au inc'eput a-$i face stupi, vaci, oi, pluguri de boi pe la toate Eirgurile de pe cea p a r k a Nistrului pe ling5 velnik de holirc5. de bere $i d e altele". Stupii voievodului puteau proveni din dijme sau transportati din Moldova. $i stupii din ibalt.5 pomeniti intr-un document din 1404 (D.H. B vol. I p. 64) prin care Mircea cel B5trin diruievte m i n b tirii Nucet ,,toate b5ltile de la Dunire incepind de la Sapatul (o girl8 ce apartinuse lui Timpa care a driruit-o M 5 s tirii el angajindu-se poslu~nic) pin8 la gura lalomitei, m8n5stirea avind dreptul s5 ia din aceste b5lti venitul adic5 ,,vama din pegte" ; ea va lua $i dijrna din mierea $i ceara pris5cilor din aceste loc'uri $i glaabele ce se vor aplica celor nesupqi. Fste d e s i w vorba de stupine stationare, afl5toare in balt.5. To-i N. Iorga analmnd in lucrarea sa ,,Situafia agrar5, economic5 $i scxiaEi a Olteniei in vremea lui Tudor Vladimiresou" Bucure$ti 1915 - problerna stup5ritu11ui practicat de sarbi veniti de peste DunLXre in judetul Mehedinti, scoate la lumin5 ,,o socoteal5 a banilor ce au riimas a se da pe la taxi1 d5rii judetelor ck vor fi avbnd sirbii cu vite, rinGtori $i stupi $i nu se vor supune a pl5ti dijmBritul 48.000 de taleri". Acevti sirbi fugeau peste Dunke f i r 5 a plriti d i j m . Veneau deci cu vitele, rSm5torii $i stupii $i cind era vorba de plata dijmelor fugeau cu avutul lor. Dac5 avutul ar fi r g m s peloc s-ar fi confiscat - pentru achitarea datoriilm, ori datoriile erau destul de mari : in plasa Blahnita de jos satele .,Banmila, Presblu, Gruia, Gogqi, Izvoarele total 1333 ,,letre sbrbegti" pe 1812 ; in plasa Ocolu de sus ,,care nu s-au supus a pl5ti dijnG dup5 poruncii" 482 letre s-au &it la d r b i " ; in plasa Blahnita de sus (satele HoGrani, Vbnjul, Bucura, Pgtulele) 904 letre ,,ale sirbilor care nu s-au supus s5 pl5teasc5 dijm5riIpl c'i au trecut dinmlo peste Dun5re in Tars Turceascii". In 1812 datoria dijrnmt a sElrbilor in plasa Blahnita de sus era de 2427 letre". (Iorga op.

- din

cit. g. 28-37). Agadar, sfirbii veneau sezonier , cu stupii in judepud Mehedinti deci faceau a n transport pastoral. Documente otornane de dup5 1711 (fuga lui Dimitrie Cantemir dup5 infrbingerea de la Stiinilegti) mentione& stupkitul cu caracter pastoral. Sultanul Ahmed I11 se adresa nazirului (supraveghetor) din Moldova ,,Dijma pentm stupi gi impozitul pentru oi gi boi $i vaci obpn,ute de principatu~l Moldovei a i n d parte dintre vechile venituri ale amintitei tari se n W 5 printre adaosurile la gizie (tribut) $i sunt incluse printre veniturile voievodului". .,Dar cet5tile Hotin, Tighina $i Briiila (erau raiale turce$ti), locuitorii lor ,,apgr&nd cu cgte o samg de stupi gi oi gi boi qi vaci vin zi de zi- peste s8rmanii supu$i, ocupri cu f o q a $i &5 voie gi iau in skiphire acele 1ocu1-i deosebite (din Moldova) unde se obtine cea mai bun& miere gi cand cer dijmele $i i'mpozitele se opun... ba se mai impotrivesc ca acgtia (lacuitorii Moldovei) si-$i plgteasd dijmele". Sultanul porunce$te ca ,,toti ackia dintre g t e n i $i civili care au stupi $i ovinele ,pep m n t u l Moldovei s5 .yi le d,ueB in tinutwile gi locurile lor" (Valeriu Veliman ,,Relatiile r o d n o otornane 1711-1821 Documente' twcegti doc. 41/p/37/138). Nu csed c5 trebuie afirmat c5 e vorba de un s t u p k i t sezonier de$i expresia ,,zi de zii' ar indica acest lucru, ci de o Gutare de locuri d e stupin5 c'u produaie de nectar. In sprijinul acestei afirmatii vine o porunc5 a sultanul.ui Osman IIl dat.5 domnitorului Matei Ghica (1753-56) cerinduri d reglementeze accesul in Moldova a1 locuitorilor din Hotin, Isrnail gi Br5ila (raiale turcegti) ,.precum $i t5tarii gi cei din neamul lazilor" care ,,au p 5 t m s $i S-au stabilit iar5$i in Principatul Moldovei impreun5 cu animalele $i cu stupii lor". ,,Cei ce mai pgtrund iar5gi in Principatul Moldovei" d fie ,,in arice caz scQi $i indep-ti cu animalele $i cu stupii lor". (idem doc. 128/336-337). Un alt document din 1760 in timpul d o m i e i I d Scarlat Ghica in Tara Rom5neasc5 arat5 rezultatul investigatiilm facute de &re trimivii gi fmputernicitii domnitmului $i prezentate in fata boierilor, egumenilor $i ispravaicilor celw cinci judete din Oltenia privind posesiunile detinute de c5tre g t e n i $i s u p q i atomani : w i i , cl5diri cb$le $i care au fost demolate. S-au g h i t in Craiova 131 de case c ' u p r i d n d od5i gi hambare $i chicqCCU'i $i grajduri $i pivnite ei alte incsperi anexe gi 7 dughene $i d o ~ Ahanuri mari ... precurn $i 3 cherhanale (abatoare) dezalhanalii $i 3 balhanali (a$ez%mintepentru preluwe midi) $i trei brut&ii iar in satele tin,utului 700 ciflicuri (gaped5rii la w i i ) $i c i ~ l e(adgposturi pentru oi) c u p r i n z W odgi $i hambare $i chioscuri $i grajduri $i bordeie $i covare $i chi-

lere (depozite) $i teascuri $i crame $i... 112 mori". Toate au fost dgrsrnate. De$i sunt pomenite locuri pentru preluctarea mierii - nu sunt pomenite lpris5ci ; &cum turcii ml&au miere produs5 de prisgci stationare. (V. Beliman op. cit. doc. 141 p. 375-78). In concluzie : nu putem emite - pe b& de d ~ u m e n t e~ o s c u t e p h 5 acum id&' se p r a c t i ~ 'stup&ritul ~ pastoral sezoniea. dar putem afirma c5 se cunqtea transportul stupilor spre locurile de pri-

sac2 din zone pducfitoare de nectar. Pan& in sec. X I X - prima parte, ocupatia de baz2 in T&rile Romkne era crqterea vitelor. P5$unile erau bogate iar p5durile de tei numeroase; aici se a w a u stupinele. DaG s-ar fi practicat un sbpgrit pastoral nu i-ar f i sc5pat atentului observator a 1 vietii emomic'e $i politice din Tara Romgneasd - fostul secretar a1 lui Constantin Brkncoveanu $i a lui Niwlae Mavrocordat - Del Chiaro - m e nu pomene$te despre a w t lucru ...

INSEMNARI

JI

STUPUL" lui mop Toader

--

larul satzclui. N U ~ ~ k t me$te$ugul , prelucriirii Eemsingut. Nici mu este de mirare, pentru u n om care 8-a ndi,scut a transformat-o in atelier. Are o tejghea gi o mulcuie'le de pe pereti : dirizuri, coarbe, dreptare,. zg&rieci $i multe altele, & a ciizor intrebuintare numai dhnsul are gtiintii. Dar m i are Toader u n me+te$ug, este apicultor. Zumziiie albinele cebr patruzeci de stupi din fundwl igriidinii, a d u d n d neobosite miere, iar mo$ul .le fngrije~tecu dmgoste, fiichndu-$i ,par~kdin priwsul agonisirii lor. Stupi ca ai dhtLsului rar poti cedea. .Croiti din blanii geluitii de brad, fdird nici u n nodule$ gi Zmbinute $n coadd de rhndunicii. V i n apicultori de peste zece sate sdi cumpere stupi de (la dins&. Ca lsci (nu liasii (vorbe de ~ocarii,yi-a pcos ~ u t o r i m t i e gi are cot6 dk c h restea de la ocolul silvic. Numai cii .in ultimul an i-au dispdirut mugterii. Ori s-a Idsat .lwmea de apiculturd, ori a uitat de el. Nu $i-a m i luat nici cota de cherestea 4ncBt cei de .la silvic i l cam &u Sn der&dere : ,,Ce faci ,mo$ Toadere, ai dat fa,liment ? " Mare ,mirare, chnd fntr-o bun6 zi, a venit m q u l cu o cerere de cinci Ori mai mare dec&t phnii atunci, pentru scdndurii de brad, calitatea ant&. Ba mai mult, $i-a luat gi douii cctlfe, [pentru a-i fi de ajutor. $i cum cererile m $ u l u i deveneau tot m i n u m e m e , i s-a cerut o jwtificare. Mo$ Toader a a d w u n mtemoriu 8crk cu creion chimic, i n care explica amdnuntit, cii $i-a diversificat productia cu u n nou tip de &up. Se cheamdi, ,,STUP ORIZONTAL CU U N SINGUR CAT $I CAPAC, PENTRU 42 DE RAME". Dintensiuni, 12000 m m X 700 lmm X 500 tmm. Este.ticii ~leosebitii#i wcesorii guplimentare, la cererea apicultorului. ,,$i cine-ti cumpdrii ;mo~ule, a$a o trdznuie ? " ,$he ! Voi sii fiti sci~uito$igi sii-mi &ti scCLndur6, cii dinspre partea mea s d nu aveti grije !" Despre stupul 'mo$~lui au aflat $i cei de la filiah apicolii ,lwalii. C.ur@i, au ! v ~ ulsii t vad6 1,cu ochii lor iminunea, a$a cii s-a drezit cu dhwii la poantii. 1 C e putea face ? Le-a rcispuns (la binete, poftindu-i Dupci ,un lmoment de uluialii ou prins ut zicmbi, iar dupii ce-au zhmbit, s-au *,pustpe rhs. Stupii /mo$uh i (nu erau stupi, erau sicrie, iar accesoriile erau mQte \manere traimice idin ~bronzpatinat.
. -

- --

POLENUL, PWTNEA NOASTRA ($1 A ALBINELOR) CEA DE TOATE ZILELE


Prof. Emilia gi Marin POPESCU-DICULESCU

Cele dintdi date despre abbine, dulcele lm yi albimari apartin neoliticului $i au fost semnaht-e i n picturile din pestera Pdianjenului din Bicorp, Valencia, vechi de peste 10 la 12 mii de ani. Au u r m t documentele scrise i n cuneiform6 pe ,,tabkle de argild" ale culturii mesopotamiene, care datmzd cu 2 700 ani P.e.n. $i O n cure se mentioneurzd mierea ca medicament, despre polen $i polenizare. Acces la aceste ,,bib.lioteci sau alte surse de documentare va fi avut S t r a b n , marele Envdfat pet, trditor cu patru secole 2.e.n. De la acest istoric, geogmf $i etmgraf s-au pdstmt Ensemn6ri gi despre antichitatea sumeridmi ; ace~tia practicau polenizarea artificiald, O n special la curmali $i palmieri. Atunci se vorbea despre Mesopotamia ca despre o grddind ve.ynic infloritd ; astjel se pcrate explica de ce mitul ,,grcidinii raiului" $i ,,copacul vietii" figurau pe sigiliile sumero-akkadiene. Civilimtia Mesopotamiei, considei-utd indeob~te cea dintdi yi mai mare O n istoria omenirii, a avut misiunea de cizelare a omului, de cultivare a mintii, de experimentare a unor idei Ondrdznete p m t m acele timpuri i n care skigiitele sdlbdticiei m i sfayiau intinderile lumii vechi. 1 Creatorii celei dintdi etape ,,istorice", sumerienii a p h w w d O n sudul Mesapotamiei pe la inceputul mileniului al IV-lea ?.em., cel mai ticrziu. Veniserd de cine $tie u W cu me~tepugurile $i Plcdeletnicirik lor, f d candu-ne sd credem mtdzi cd practicareu cuceririlor mintii ar putea f i cu mult m i veche, i n cazul urmcirit de noi, cel al poleniziirii artificiule. Refdcdnd geneza universului, B. Fundoianu mediteazd pe marginea spwelor biblice, considerdnd cli stelele nu sunt altceva &cat ,,polenuri... zvdrltte cu pumnii in univem". 2 ,,Ca ziduri de l u m , ca piscuri de cantec... fosile de flori $i de fluturi d i n primdverile omului incd m i poartd polenuri, amintind ce g.rd&ni au gtiut". Acolo ,,unde cerul iyi cwce griidinile smtmd polenuri de stele pocnindu-$i stuminele ... miirirea-i muntie de ceard3 purtatd intr-o clip6 de iubire. ,,Marele murmur care t r e m r 6 2n amiezile verii, eter.nu1 psalm" a1 albinelor umplu vdzduhul, ,,ca $i cum mierea teilor n-ar fi Onceput i n faguri, ci i n cer", ldngii soare. In asemenea ambietare ,,respiratia avea polen ca albinele" cdci sufletele ti-

nere stau fate-n jatd cu iubirea. ,,C&au stel-ele", c6.deu.u florile. 0 alt6 dragoste se contura, apa cum numai in sufletele adolescentine ale eroilw lui Ionel Teodoreanu mai g&e$ti.: Lumea aceusta minumtd e akiituitd din culori $i W f u m u r i : verdele frunzelor e odzhni*, ,,f?iZe $i copacii, rochitek fetitelor d i n paralet, apa, lumina soarelui par o explozie de petule roz" c&nd sunt privite prin .,ochelari cu lmtile roz" ; o albind vede lumea awrie, ca pe miere, md 1-09, fiecure cum ii vine l a socoteala (dacd ar fi sci-1 parafrazdm purtial pe Creangli). Unitatea lumii ce ne Enconjoard o sesizeazii toti fiind pu$i in fa@ unui tablou ,,in care pictase o fetit d..., o albinitd cu picioruyele pudrate cu polen auriu ... Cat6 frumusete ! Ce culol.i minumte ! $i atunci i$i dtiduserd s e a m cd lumeu ,,ma inciintdtoare". ,,Polem de stele cdziitoare" troieneete tinutul sufletesc a1 lui Adrium Maniu. ,,Limanul de-noptare" vindecd ,,aprigi tinereti" $i doruri pururi nespuse. ,,Dulceab bucuriei de-a zbura sub soare" e m dat a1 albinei, cmre n a r e astampdr pan6 nu cade din imltu-i zbor. Lu&nd polen de la o f l o a ~ e " ,sltrut&ndu-pi ~ B n mare grabd prietenii, ascultdncE de cdntecul stupului, albina a fdcut din muncd singura ei pldcere de-o viati. Ca sd+i facd ,,miere $i ceard ...I Fetde, albinele/Au furat suZfinele,/ Tdr&nd de soare,jDe pe fiIo7i u+oare,/ Pulberea & lundl De pe miitrligund,/Scrumul de $ofran,/Nea de mdghiran,/De pe izma-creatd,/Broboane de ceatii,/L&nri de tdmdie/$i smirnii, moldie/Sloiuri de lumind/Fkutd fdind ..." Dupa cum se vede, nimic din ce e f r u m s nu le scapd lor. Neascultand de vdntul de la stupi", frumoasa albind s-a prdbu~it,,din drumd cel inult ...,I Cu aripa-n tdrdnd $i i n vis.../$i nu dormind Ontr-un polen de floare,/Invdluitd-n aur yi parfum". ,,Lumina lind" o ispitise pe ,,u,wara zburiitoare" $i, voind sd ducd la stup ,,tezaurul de cecrrii" a cdzut ucisd de ,,sarcim chemdrii". ,,-Mie Omi pare r&u c&nd vcid cum ?mare o albind" spune w Grdmadd unui musaflr poftit f n m a sa. ,,Aleargd sd CUleagd ,praful mirositor de pe flori, E $ i Oncarcd picicmqele cu poveri prea grele pentru puterile lor p i c&nd ajung la urdini$ cad de oboseald. MOT din cauza hiirniciei necumpdtate".

Binefacerile polenkdrii sunt sesizate gi ..Munceste mica a l b i ~ . / P o r n i t d d i n w r i t de Viniciu Gafifu tntr-o ,,poveste indigo", ~ d @dune' ' pola gi n e c b ~ / ~ prin e flori./$i nicbdatd./Absolut niciodatd. c o v i i . l A l b ~ unde-i repro$eazd imterlocutorului sciu ,,- Nu mai vapsi fibrile, domnule Indigo. n u se v d i t d l ~ de prea greu/&u p ~ e adeELe trebuie sd fie albe ca sd atmgd albiparte/Sd poarte prin vdzduhuri/Miresmelenele, sd-mi poarte polenu1 dintr-un loc O n adunuWt'. i t altul $i sd pwtd fvlGe mere f m m s e , pe-o ,,Harnice/$i fdrd preget .../1nc&cak/peste p a r k galbene, pe ceahltd verzi". l 9 p a t e / cu-a pdenuluilpovard / zburdtoarele Neavdnd putere $i t i m p sd viziteze toate aceste/dw acasd/(m-n poveste)/$i ageazd/bn florile poienifelm, o albinutd, se hotdrd$te cdmardlprada grea g i pretem$ioasd". ,,Alsd plece c-o rugdminte c&tre soare sd mai f a b d u l mirdrii" continud g i ,,Can& trece Onthrzie pe cer pawl c&nd t$i vor termina zodia-n c a l e ~ t i de aurJpi-ti m t u r d polen misiunea : ,,De atunci pan6 mtdzi mereu, de vis pe frunte". Totul este un prilej ,,de soarele, o datd cu primdvara, rdmane Z n somn $i v i m e " . Preasliivimd cdmtecul fieare zi mai mult pe cer, m sd aCbd muncii, nwdestd , , O ~ r e u m t d / C uatatea pulvreme albinele sd culeagd nectarul $i poberi ce-i i m b r h t d / S e - n t o a r c e albinu,/ Milenul de h toate floriLe..."20 ca mbbin&,/ Spre bcu1 qtiut/De Ea ~ t u p i n d " . ~ ~ Swb zikeziile Encci rrrezente. tn , , f e b ~ t ~ : r / ,,lmi plac aceste aripi cu polenlDe v b Florile-n - addnc Qi coc polenul anunfdnd ce ti& cdwe vegn5ci.e'' soria intr-un poem de v e acum .,zumz&ul albinelor,/LinQtea Mihui Beniw. i3 gr&hnilorU. 2t ,,Hard ce lor li s-a dat" e o poveste ,,Promis in tuna m i a Inmtii" - in ,,tie t e r d de dmgoste. Din w e r b w l COVOT a1 manul orei" binecuv&nbre - se amtci a natwi'i, ierburi gi flori se leag&nd in adief i ,,polenu1 orzului tn floare". ,,Cu sceptnwl rea vdntului, chemdndu-$i miresele in chip verde .../p lin de polen gi d u k e ca un rat" de albine $i alte gaze. ,,Cele cu n u m de primdvara se h s d iubitd g i ademenitoare. 2i flori invocd polenul," j 4 u n fruct a1 ispiti,,Tam i n m i ' ' e o ,,-erne de suflet", e toarei iwbiri. o ispitci incdntdtoare, ciZci ,,dragostea m i ,,Stupull" din ,,margini de grii&indU e cdnoud deschi.de alba floar,eu ce se sratii cu lduzit de ,$htecele lui ascunse". In mi,,polen pe fa@, ca o surpare-n lurid".* nunuta lui ,,h.pcirdtk" trudesc ,,fecioarele E timpul cand ,,ploaia polenului" se de aur". De pe ,,flori de pdpiidie ...I lucrdvarsd din potirele ginga$e, parfumate anutoarele. . . I S e intorc a- greoaie,/$i-n lumina m e E n wteptarea ,,lucrdtomelw". 24 zPlei zboard/cu praf gal& mbsuoard", A c u m ,,albinele-aduc miere, aduc colb oferindu-1 ca pe o ,,floare de mdrgdritar..I mdrunt de aur,/Ca cercei din el sd f w d C u miremmd $i cu har.../stdp&nei lor cea c a r h i , care-i me.$er faur". Lumea aceasta bund". minunat6 .,a popoarelor de m ~ $ t e " este ~~ intr-o permanentd slirbdtoare a muncii. Dupd o m u m 6 spornicd o a c b i d face bilanfuil trzcdei : ,,lncd putin polen pe piOrice ,,pas de prim6vardC' e o promisiucioruge, gi sunt multumitd ! Azi a m m n ne : ,,pu.rpura zglobie" cotrope~te totul gi cit bine, a m fost m n i c d !" C r e z & d cd al- ,.fluturd polenul primdverii blande ;/Flori binu are de gdnd ,,sd mdnance floarea", u n d e vis invoalute parfumeazli glastra-n/Care copil o alungd cu sdbiile u w . buruieni : Incolfird ndzuinti plii.pdndeU.28 ,.Of. ce copil ! ofteuzd albina, care s-a Intr-un dialog cu ,,albinutele surate', cu oprit din zbor pe floricica albastrd g i E$i flulurii $i cu Zanu Z o r i h , o adiere de incarcd picwrqale GU polenu. j0 v6nt se laud6 : ,,Md numesc Zefir z k r F&cind o vizitd la prisacu d i n Poiana daln+cjSunt vioi g i oam $dgalnCc,/Cu-ale Mieilor, u n bdietel de la u n Cerc de agrimele a r i p i w e / D w : polen din f l a r e - n floaculturd, ajuns acasd, O i poveste$te mamei re/$i m-ajutd-n munca mea/FLutura$ii din despre m nunile vdzute acolo gi despre osv& e a . . . /Ale mele surioare", care n u sunt pltalitatea gospodarului Pintilie : ,,Ne-a altele, desigur, decat albinutele. m i addugat cd albinele, umbland din ,,Povertle de pe pidome/c&nd ele se floare in f l a r e , ca sd adune n e c t m $i poscaldd-n polen" uor fi dururile f&iclste miZen, ajutd foarte mult la polenizarea plancutilor care avteaptd tdcuti $i ordonati i n telor, care i n acest mod fa& mi multe ,,ghwcwl" lor $i-al ,,proaspetilor fagurit'.% fructe $i seminte, mdriml astfel productia Prilei de lirism .rte oferd $i Vasile Anla hectar. De exemplu. douli, trei colonii & m h e intr-o integralli apicold : ,,Ard i n d? nlbine as;gurd din plin polenizarea o r a v l e lumii/Cum arde polenul in lojtd de rinub hectar de livadd, de vitd de vie sau purpurdlfn interiorul unei/Nopti de primdd : jloarea-soarelui". l7 sari./ Sbngele m e u e u n polen/Piistr&nd , Cu mires a d o m i t o r ori cu f o r m g i coamintirea copildrieilca-ntr-o memorie stelorit fermecdtw. florile" se oferd tuturor lard". 29 celor care le iubesc. De aceea ,,sunt vizitaVisdnd ,.frumoase maini", Lucian Blaga t e de albine pentru nectarul gi polenul mediteazd la tinapul cand v o m ,,fi ca n i ~ t e lor". flwi,/din care boarea-mprdgtie polenulU.30

Pretuind ,,clips amligitoareu a vietii pe piimbnt, o clipii ,,de dragoste, de credin$6". Angela Croitoru igi sclmie ,,testamentwl", fdrd sd-i renege ,,niciodatii dulceatd" : ,,Fii binecuvintatii, clip6 ce mii jefuie~til $i zboard ca o albinii cu cogurile pline de nectarul, de polenul, de p r f u m l l d e care md despoi". 31 Eterna poveste a trecerii in nefiintd, a ,,ccildbriei materieiu devine temii filozoficii $i O n creatia lui ,,George Meniuc : ,,Azi sord cu mierla, mdine palwlr de cristal,! Mdine albi-nele vor strange polenu-i florarl Ce-am iubit, servegte buzelw sd bea vim,/ Ce-am visat, rdmdne miere pentru cineva, striiin". 3a Cdnd toamnu a sosit ,,pe afar' gi-n co$nitele Ompletite din nuiele", albinele simt ardwrea verii ce-u trecut. ,,De n-ar fi jost zdddrnicit de-un crud brumar,/polenul ar mai fi putut sd fie incd-jar .../p rin cele de pe urmii", ciici ,,la noapte-i ceasul hotdrbtl cmoanelor sd cadd". 33 ,,Timpul putred" a1 destrdmdrii universale, infdtiqat i n ,,Poemele in prozd" ale unor vrciji fcicute de un ,,duh bleskmut" ; lui Tuclor Arghezi, ar f i consecinta puterii atmosfera e parcd l w t d dintr-un poem bac o v ~ a n :,,Am pus urechea la stupi $i a m ascultat, nefericit cd n u m i Ont&lnesc albinele din prtsacci i n cdmpwl fierbinte, cernut cu polenuri $i floare, cules pand-n ogrdzile noastre cele m i dinlduntru, de Zuwiitoarele uleelor strdine. Acest&a anos? dulceapz $i mdzga aromuticii a buruzmilor p&mhntului nostru, ndscdtor de daruri pierdute". 34 Rpropierea t o a m & e Onsotitd $i de b u m _ rii, dar ~i de regwte : ,,Vara trece i n toamnd prin fereestra cea mai de sus a lui august $i lumma se aqeazd pe prunduri, se depune ca u n polen de aur pe chipul fructelor, dd pigment g i culoare, dd aromd $i nesaf, rotunjegte $i dd swplete unui oval, desdvtir$e$te artistic truda de pdnd acum a anotimpului". 35 Amintirile lui Lucian Avramescu despre ,,un mare artist - Victor Vk$oreanu" sunt pline de detulii poetice : ,,Era ... intr-o primcivarci" cdnd ,,win spatele casei me$terului treceau i n sunet de talanad turme colbuite de polenul piipipaidiilo; dintdi". Depiinarea secventelor e msibild datoritd znui m s i v ,,transplant de albastru" ; sd ne adwcem a m i n k cd cerw1 este c o p k t pe peretii Voronefwlui qi-n apele miirii, cd de multe ori grduncioarele'de polen sunt zuyrdvite a i d o m $i ele. 35 .,Nectarele iubirilw" trecute au m i rdmas dour amnitiri din care dour gustul i este prezent. Binele se uitd, de a m r m rciul se tine minte. ,,Petale v e ~ t e d e cad craf/$i-adeseori polenu-i praf/i$-n loc de-o gurii de nectar/E doar u n strop de ploaieamar". 36

. , T a i k u cea mare a lui W v i a n Goga, iubirea e inchis6 ,,cu tninic ziivor", purbnd-o prin ,,a1 anilor $ir" cu mare grijd spre a n u i se pferde ,,temutul fior". 0 poartd ,,ca floarea polmu-n potir". 37 $i Idacci ,,tuinal' [mi este qi devastatd de-o ,,despdrtire" ea aduce cEe la noi bucuriile din suflet g i luminile speran@i intr-o zi m i bun&. La fel v a f i fost g i Beniuc i n pmgul unei mari decizii: ,,M-am despdrfit de ea ca de-un magnet,/Ca fluturele ole floare plin de polen,/Ca u n copil de juchia lmtd". a ,,Mirosuri tandere aduce de la flori" pentru ,,stupul din scdndurd de bradjVopsit i n calde culori de-culese scirbcitori". .,Printesa-Albina de Tom$ani6' a adunat ,,polen de-aur dulce" pentru ,,bundstarea noastrd" spre a ,,tr&i mai ~ n e r i m i mulle zeci de ~ n i ' ' . ~ ~ Fiind u n remediu universal, un leac a1 inzultor sechele t r u p e ~ t i $i sufletevti, polenul este pretuit ca atare. Degi este u n m e d b m e n t $i-un alzment ideal gt fdrd alte complicatii, praful ecesta galben nu-$t gdse$te ufilitatea gi marile virtuti 2ntr-o problemd concepticmald. Deznoddndu-$i viuw, u n mo$ retriiieqte timpurile iremediabil pierdute : ,,Se fdcea cd e u eram cel m i mare impdrat a1 lumii. Dar ce folos cd Smpdrdtema nu-mi ddruia copii. A biizlt ea din izvoare fermecate, a mdncat polen cules de regina albinelor, a copt pdine din boabe de grdu ce n-au viizut Zntunericul ... Dar degeaba". 40 .,Un.dulce care nu stricd dintii" este ,,o hranci-aZciituitdlDin polen g i hdrdcie/Ltmpede $i aurie". Ce sbmbure de dclev6.r o f i avand ghicikoarea? ,,Unde se afld polenul ? fn flori. Unde este mai multd hdrnicie decdt i n stupul c Z e albine ? Albinele harnice, cutreierdnd grddinile din zori pdnii-n noapte, adund polenul d i n flori, depuncindu-1 O n fagurele de cearii aflat i n stup". 4' Reludnd pasionanta temd a %nt&iethtii i d r e continut $i form6 intr-o creatie literard, Marcel Bresla$u jaloneazd calea pe care trebuie s-o urmeze condeierii, lubnd sub observatie $i ca e z m p l u stupul i n unitatea lui : ,,Te-nvatd vrednica albind .../ Nectar sorbind din addncime,/polen cules la su;prafatd/nu sunt cum crezi ,.materii primeu./ ci una singurii : ,,viat(i !"42 Din ,,praful de aur ce-1 aduc pe pkioare" albinele au .,fdurit u n lpcmadb intr-o lume otrdvitd" $i ,,deasupra stupului au apezat cerul imorit catcvpeteazmii". I n feilul acesta pldcut ele gi-au perpetuat fiinta pdnci, la noi, ddndu-ne sdndtutea de care avem nevoie, oferindu-ne pilde & hdrnicie gi crnitate, de cumpdtare $i tubire. De fapt ce este polenul ? Sd d d m citire pdrerilor autorizate ale paslonatilor cercetdtori apicoli : ,.htanci, sd-