Sunteți pe pagina 1din 33

COLEGIUL DE REDACTIIE

Revisti5 lunar& de informare tehnich pi qtiintifica, schimb de experientii $i opinii editat5 de Asociatia Cresciltorilor de Albine din Rominia Presedlnte -- Eugen MARZA - - .~ ~~

Ing. AUREL M A W U (Prcgedfnte de onoare), h g . ELISE1 TARTA (Redactor get - Pregedlnte m e CUtiv), PETRE MIHAI BACANU. M I H M BESLIU (Republlca Moldova), SORIN BODOLEA (Redactor de rubrlcll). NICOLAE V . ILZESIU, Ing. ION M U O I U (Secretar general de redactle), VICTOR NEAGU, COSTACHE PATU. MIHAELA SERBAN, ing. STEFAN SAVUI,ESCU. lng. TRAIAN VOLCINSCHI (Redactor gef a d junct), In<. EUGEN Z O R l C I (Re-

Anul LXXVll
CUPRINS

Nr. 9

septembrie 1993
j

dactor

$el

adjunct).

1 Elena CnROSU, Grjgore FOTA : Importanta re-

5
6 8

10 13
14
18
19

21
22

23
24

25
27

28
29

31
32
I .

surselor melifere din Delta Dunlirid pentru apicultura R o m h i e l Corneliu POP : Meleorolog~c toamna va trece pe neobservate Nicolae V. I L I q I U : Calendalul apicultorului pentru luna octombrie m r c e a ATANASIU : Semnificatia stimul5rii de toamn5 Liviu MARGHITA$ : Date experimentale privind efectul germimtiv a1 propolisului Victor NEAGU : Spatii co~merciale avem, g s tiomri ~i vinzstori .... q i jderea Sorin BODOLEA : Schltli in stilou pentru portretul unei apioultoare ~ c ~ t o g e n a r e Ortansa PAPARA : Singuru1 prieten este revista noastrk Ilie CORNOIU. Li~viu MARGHITAQ : Test de verif icarea ~ulno~tintelor Octav VITCU : Padurea $i Delta Dunkrii , , m i d albinclor " Gheorghe Dan TUCUDEAN : Astlizi despre i'eri Ilie CORNOIU, Teofil OROIAN : Oglinda $i foaia d e control a stupului Vasile N. OFILEANU : Dispozitiv pentru tratarea varroomi Nicolae VASILESCU : Cu privire la l i t e r a t u ~ a apicola din secolele XVIII-XIX *** Amdemia Universitars .,,Athenaeumfi Facultatea d e Tehnoolgita ~i Economda AplculLurii Traian VOLCINSCHI : Opera dli nemurire omului Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : In num.ele dreptgtii $i a1 legiii... ! Documen'ar apicol : Experimentarea propo3suIui iunpotriva rnalariei $i holerei *** Inteligentli - instinct L a viespi $i albine
.

dplulul Bucurestl.

REDACTIA $1 ADMTNISTRATIA EDITURII ..ALBIIZA R O M ~ A S cAM 9 Str Tomas Masaryk nr. 17. Eucure$tl, sect. 2 9 Cod. 70231 Tel. 611.47.50 50 Fax 613.80.34 9 Telex 11 205 aplrom-r 9 Cont v l r . 45960102 l3.A.S A. Sucursala Munl-

..CINE NU ARE -CITEASCAU

BATRANI.

SA-I

...

MEMENTO : ACOLO UNDE AJ U N G E MIEREA. NU P O A T E SALATLUI FIEREA, dar multd, mul-

td atenfie pentru cd tot u n proverb romdnesc spune : ,.P~rtfnd ficre strtcd multd miere".
. , M m R E . 4 ARE 0 MARE VALOARE DE NUTRIRE $1 VINDECARE"

.-

C o p e r t a I : Ravilionul sectiilor d e produse cosmetice $i faguri artihciali din incinta Combinatului A ~ i c o la1 Asociatiei c!.resc&toniLor de AlLlbine (~iacolok : Ioan NEGREA) --

APicultorii trebuie sd protejeze calitatea mterii ccnfectionate de albtnd. Dar calitatea se realizeazd odatd cu produsul, ea nu se poate obtine prin inspectie $t control (chtar ...de calitate). De$i momentan $1 ttanzitortu echfvalentul munclt $t strddantilor stuparului n u se intrsvede t n prelul obtlnut pe kg de mtere, nu a t trcbui sa uitdm cd este unanim acceplat $i recunoscut ofictal t n toate tdrtle avansate cd albinele sunt coloana vertebrald a agrlculturii. Dacd vtata n u are farmec fdrd muzicd, atunci aptcultura este muzica, fatmecul $i bel~ugul agriculturii. Dar sd sperdm cd va sosi momcntt!l adevdrului cdnd vom intelege cd mterea este 8 i trebzrie sd rdmdnd u n veritabil brevet de viatd lungd. Din ,.Cursul de stupilrlt national" (Giurgiu, 1899) scris dc invatSt0rul Remus N. CEGNESCU (18571922).

C o p e i.,t a

- un prieten statclrnic a1 apiculhorilor (Macheta : arh. Florin STEFUREAC)


I V : Banca Agricol5 S.A.

LET 50

REZULTATE ALE CERCETARII $TIINTIFICE

lrnportanta resurselor melifere din Delta Dunarii pentru apicultura liominiei


Biol. Elera GROSU, ing. Grigore FOTA Institutu1 de Cercetare $i Productie pentru Apiculturj condifii deosebite pentru tot ,parcursul anului qi In ,special Ja sfdrgitul in mnjorilatea eonelor bio-apicole ale tdrii IMareb avantaj a1 practicdrii apiculturii .in ccceastd zon6 4 1 reprezintci bum pregdtzre a ,familiilor de albtne pentru iernare .$i fin ~ w i ifavorabili, cobtinerea u n o ~fnsemwte productii d e miere rmarfd de b ,butoia$ {Oenanthe aquatica), tepuh (Stachis ,plustris), rdchitan (Lithrum salicaria) @ mentd ( M e n t h aqua$ tioa). 2 Pentm rvalorificarea integra.Z& a lresurselor melifere este important6 $i opwtund ofectuarea unar atudii privind potentialul molifer a1 Deltei, )inand . seama & faptwl cd .in ultimii 10 nni p-a Enregistrat o diminuare a recoltelor & miere b famihile deplasate i n pustoral, iin aceastii mn&. f n acest context, lperioada 1992-1994 ne-am popus s6 facent u n * ' studiu i n vederea reevrulukrii potentialdui nectaroqaknifer a1 Deltei , DuncZrii $i stubilirea celor mi bune amplasamente pentm stwine. Evaluurea potentialului necturo-polenifer se p a realiza p i n analiza rpolinicii (pcvlinulogicd) a probelor lszlccesive de polen qi miere. $tiin@ polenului palinologia este o $tiinti tbwlogicd destul de recent&. Bazele palinologiei a u fost m e d e B r d f m n (1952) Zundet (1935-1951), 3. Iversen (1964) $i altii. f n ceea ce priveste plinologia apicolh, o contributie esentiald gi-au udus cercetdtmi ca : Percival {1947), Maurizio {1949), Lauveaux (1954) care s u pus *La punct metode d e undiza polemlui din miere $i d e stubilirea originii botanice a sorturilor d e pniere. Un nume d e nteferintii O n ceea rce priveqte studiuz glwmotoacelo.r de polen sste acela a Zui Dorothy Hoges (1955) cure a publicat vi u n ghid d e identificarea ghemotoacelor d e polen. $ Utilizarea pelinologiei inlr-un domeniu aplicaiv ~ c aacela a1 stabilirii c d ~ r h i bune metre d e Gupind este o noutate pentru $ara ~loastrd.

>
5

~~~~u

sI
~

Metoda de lucru
Cercetfirile se vor desfbsura in amplasamente diferite ale Deltei Dunfirii fluviale $i maritime. fn a n d 1992, care reprezints un an de tatongri s-au stabilit dou5 puncte de a n p b sare a stupinelor : Ostrovul Titarului pe bratul Chilia $i Canalul Dranov pe bralul Sf. Gheorghe. Familiile de albine amplasate, au fost de p u k e medie, prevrizute c : l . cclectoare de polen la u r d i n i ~$i c5ntar de control. Ghemotoacele de polen recoltate zilnic cu ajutorul colectoarelor a u fost triate dup5 culoare. Din ghemotoacele dc culori diicrite s-au executat preparate cu poleil enre au fost analizate microscopic. Rezultatele analizei polinice fac posibilA identificarea plantelor utilizate de albine ca sursi de polen $i exprimarea in procente a participarii acestora. Succesiunea recoltelor .de rniere se poate realiza prin fotografierea siiptimhal8 a fetelor (A + B) f i d r e i rame. Suprafetele cu miere dpAcft5 sunt decupate, notindu-se

totodatii data recoItArii $i pBstrate pang la analizarea mierii. Eqantioanele d e miere sunt tratate dug9 tehnici r e c o l m d a t e de L o u v e a ~$i ~ analizate microscopic stabilindu-se originea bot a n k 5 a mierii. Precizim, c5 in anul 1992 succesiunen recoltelor de polen $i miere s-a urmirit numai pentru perioada 1 august - 1 octombrie cea mai importaqtii pentru obtinerea productiilor d e miere. P e perioada analizati s-a urm5rit totodat5 $i mersul c5ntarului de control $ i s-au inregistrat zilnic datele meteorologice cu ajutorul unai termohigrograf $i a unui barograf. i n paralel, s-au identificat plantele din zona luatA in studiu de la care s-a recoltat polen pentru efectuarea preparatelor fixe, care au servit ca etalon in munca de identificare a originii florale a ghemotoacelor d e polen, recoltate de albine.
,

Rezultate ~i discutii

Inainte de a prezenta rezultatele obti; nute trebuie J &r&tZim c5 anul 1992 a f a t

Tabelul 1 Contribufia plantelor melifere la reeoltele de polen aduse In stup de Jbine In luna august
~- -~

Nr. Familia de plante crt.

P l a n k recenzate in august la Ostrov,ul Tatarului $i Dranov

Plante care s e regLesc Valoarea necin recoltele de polen (OJ0) tariferg (n) poOstrovul Dranov lenifed (p) a plantelor Tltamlui 63,3 8,9 10,O 4,6 5,5 3,4 2,3 2,o 60,5 10,9 10,2 3,o 6,5 4.0 1,3 38

1. Lythraceae Lythrum salicaria 2. Labiatae Mentha aqutica Helianthus annuus 3. Compositae 4 . Convolvulaceae Calystegia sepium Aster panonicus 5. Compositae 6 . Compositae Crepis paludosa tip, Leguminosae 7 . Leguminosae 8. Compositae Cirsium cannum --

n.p. n.p. n.p. n.p. P. P. n.p. P.

mcorespunziitor din punct de vedere api@I, negnregistrsndu-se culesuri. Flora meliferii a fost saraca datoritti inundatiilor din 1991, care au tinut acoperite cu ap5 suprafete intinse, din iunie pin8 in septembrie. Speciile mdifere a'u fost asfixiate sau in orice caz s-a dereglat ritmu1 normal de vegetatie. Cele care au sezistat au inflorit mult prea tiirziu, sernintele nemaiajungsnd la maturitate fiziologics, rezerva de seminte necesare pentru perpebuarea speciei P n anul urmEitor (1992) fiind mica, fapt deosebit de negativ mai ales pentru speciile anuale. In aceste conditii contributia plantelor melifere la recoltele de polen aduse in stup de albine in luna august 1992, a fost urmstoarea : rlchitanul (Lithrum salicaria) contribuie cu 60,5 - 63,3Oh, celelalte specii de plante cu un procent de numai 2,O -10,20/0. A,cestea wnt : Motha aquatioa nu 8,8--10,8/,,, HeM~nithus anmnaus cu 10.0 - 20,2/o, Aster sp. ou 5,5 6,50J0, Calistegia sepium cu 3,0--4,60Jn, Leguminoasele cu 1,3-2,30/~, Crepis paludoss

cu 3,4--4,O0l0 $$ Cirsium cu 2,0-3,6/0. Intre ce!e d m 5 puncte de observatie (Ostrovucl Tatarului $i Dranov) nu a existat, deosebiri semnificative, in ceea ce priveste sumrsele de polen utilizate d e albine c i t $i procentul de participare la recolta d e polen (tabel l ) . Rezulta cfi in cursul lunii august, familiile de albine au recoltat ,polen de la opt gmuri de plante apaeinsnd la 5 fam'ilii : Lythraceae. Labiateae, Compmitae, Convolvulaceae, Leguminoasae. Familia Lythraceae este prezentat5 cu un singur gen Lythrum, care reprezintii prin procentul d e 60-63,3/o principals sursa de cules. Urmeazs familia Compositae care prin prezenta a patru genuri : Heliantiius, Aster, Crepis $i Cirsium are o participare d e 20,9--24,3O/o, rumat8 de Labiatae cu 8,9-10,9/,:. C o n v d v u h e a e cu 3,0-4,6/0 $i Legurninosae cu 1,3-2.3/0. Toate sumele de polen la care au apelat albinele sunt plank ierbacee, dintre care o singurfi specie cultivat5 - Helianthus annuus.

Tabelul 2 Contributia plantelor melifere la recoltele de polen aduse in stop de albine in luna septembrie PJr. Familia de pkante Plante recenzate in Plante care se reglsesc Valoarea sepkmbrie la Ostrovul in recoltele de polen (010) nectarifera (n) crt. mtarului $i Dranov ~ ~ D~~~~~ t ~ polenifea ~ (p) ~ Tfitarului (1)
2. 3. 4. 5.

I. Labiatae Compositae Compositae Labiatae Compositae

6 . Compositae 7 . Legurninasae 8. Umbeliferae .9 Compositae 10. ~ e g h n o s a e 11. G r m n e a e

Mentha aguatica Aster panonicus Cirsium cannum Stachys palustris Chrysanthemum vulgare Inula britanica Melilothus sp. tip. Umbeliferae MaWcaria inodora Astragalus sp.. tip. Gram' lneae

59,O 6,o 12 2,8 1,o 1,0 1,o 19,7 1.2 3,l 4,O

60,O 4,o 32 1.8 2,o 2,O 2,7 15,O 1,s %o . 3B

n.p. Pn.p. n-p. P.

P. n.p. nJp.

B .
n.p.

P .

regim alimentar care este indispensabjl In ceca ce p r i v q k plantele recoltate $i pentru s5n5tatea lor. identificate in luna august,, in zona de amplasare a stupinelor, acestea au fost in Observatiile $i analizele efectuate in luna num5r de 13 genuri apartinlind 12 8 f : ~ septembrie la cele dous amplasamente, Osmilii d e plante : Composltae, Lsbltie, Lytrovul Titarului $i ~rano;, a u ar5tat ca thraceae, Scrophulariceae, Leguminosae, rwoitele d e po1en surnt furnizate in procenl. Polygonaceae, C m i f e r a e , Butomsceae. de 59,G-60,0jo de Mentha aquatics, de ComparAnd lista plantelor re-enzate in asemenea cu un procent ri&cat de 15teren, in cursul lunii august, cu plantele 19,5/n de Umbeliferae. Celelalte plante au contribuit cu un procent d e sub 101O.Acare au contribuit la recoltele de polen, aduse de albine in stup, se constati c5 cestea sunt : Aster panonicus cu 4,O-6,0/,, plantele inflorite in aceastj perioad5 au Gramineae cu 3,O-4,0Ulo, Astragalus sp. cu 3,1-4OiO, Stachys palustris cu 1,8-2,8O/" constituit in m j o r i t a t e a lor surse de CUles pentru albine $i se reg5sesc in recoltele Cirsium cannum cu 1,2-3,2/0, Chrysanthemum cu 1,O-2,0%, Inula cu 1,0-2,0/0, Made polen. Dar, putine genuri de p l a t e contribuie tricaria sp. cu 1,2-3,20/n, Melilothus cu la aportul cantitativ major al recoltelor de 1,O-2,7A. polen, majoritaka genurilor de plante conSwsele d e p d e n utilizate de albine suni tribuie cu o mic5 fractiune la recolta de reprezentate de 11 genuri de plante aparpolen. In acest sans Louxeaux (1958) sustinAnd unui numar de 5 familii : Labiatae, tine c5 albinele au nevoie d e un astfel de

Tabelul 3 Date privind evoluti dntarului de control, umidillfii relative a aerului qi temperaturilor atmosferice in perioada 6 sept. 30 sept. 1992 in punctul de observatie Dranov

Nr. Data crt. observatiei

Cintar control

Umiditatea relativ5 a aerului diurn5 nocturn5

O I O

'In

Temperaturile atmosferice diurns nocturnb 0C 0C

Compositae, Leguminosae, Umbelliferae $i Cmpositae care prin cele cinci genuri wprezint5 10,+11,5%, Leguminosae cu doun Grarnineae. Familia Labiatae prezent.5 cu 2 genuri, genuri Un procent de 4,1-6,7O/,-, $i Gram,Mentha ~i Stachys, reprezintR prin proneae cu 3 , 0 - 4 , 0 ~ / ~ . c-nm de 61,8% principals sursa de POPlantele recoltate h teren, in luna seplen pentm albine in luna septembrie. Urtembrie, in nu& de 11 genuri, apartinand m d fadlia Umbelliferae cu 15--19,4~/0, l a cinci familii, se reg&ec in recoltelk

d e polen utilizate de albine (tabel 2) in acea5t.A perioad5. Plantele identificate in term, in perioad a august-septernbrie in afara valorii DOlenifere, pr&intS $i o deosebitg valoire nectarifer5. Unele dintre acestea, singure sau alatmuri de celelalte specii melifere asigurh insemnate culesuri de productie. Sktchys palustris, denumita de apicultori tepuh, inflore$te in luna iulie, august $i este intilnitg pBn5 la cjderea brumei. Capacitatea melifer5 a fost evaluats la 0,l-0,2 mglfloare iar productia de miere este de 100-180 kg,'ha. Lythrum szlicaria (rgchitan sau lemnie) este o plants apreciata pentr,u perioada lung$ de inflorire (iulie-septembrie) $i pentru culesurile valoroase de nectar $i polen. Productia de miere, in fu!lctic de an, variaz5 de la 50 la 200 !cg/ha. Lyecpus cnroy,aol.us (cervann s3u urzica b5ltii) are de asemenea o periods lung5 de inflcrire (mai-nctombrie) ~i furnizeaz5 i;np,.c:rilii cu alte specii melifere din zons, productii de 50-200 kg miere la ha. X%cntha aqllatica este cea mi valoroasj planti meliferb, ofer5 in anii favorabili recoke de miere ce dep5yesc 15-20 Icg/ familia de all.?ilnc isy in ani'i e x ~ p t i o n a l i cfn.1 izma SP ,asoei13zB $i CU d t e culesuri valoroase d,in aceastj zms, se realizeaz5 productii dn miere record, d e aproxirnativ 40-.50 kg! farnilin de albine. Productia de miere la acest9 specie a fast e v - , l ~ ~ a t jin medie la 220 kg!ha.. Datoris conditiilor nefavorabile in anul 1992 nu s-au inregistrat culesuri, ceea ce a facut imposibila studieres surselor SuCcesive de miere. fn acest sens sunt elocvente datele prezentate in tabelul 3 care se refer5 la evolutia ciintarului de control, 2 umiditritii relative a a e ~ u l u i~i temperaturilor atmosfence In perioada 6-30 septembrie in pun'ctul de observatie Dranov, pe bratul Sf. Gheorghe. Datele prezentate arat5 cg c5ntarul d e control a sc;izut in mod constant in acenst5 perioad5 cu mici cantitgti, ceea ce inseamn5 c5 familiile de albine consumau maimult deciit culegeau din natur5. De asemenea, se observg unele perioade ~ 2 n dconsumul a fost egal cu cantiWile de nectar $i POlen aduse in stup $i chiar un spor l a cBntam1 de control. Astfel, in perioada 1417 septembrie crintanll de co7trol s-a stabilizat la 45,4. Analizfind facbrii meteorologici din aceastg perioad5 se constat5 c5 spre deosebire de perioada anterionrd acurn. se iegisCreazS temperawri diurne $i nocturne cele mai ridicate. 24-26C ai resW i v 14--14"C, cu 3-4OC mai ridiiate ca fn zilele precedente. De asemenea, in perioada 23-30 septembrie, dupg o p r i o a d 5 de stagnare a cBntarului de control la 45,2 kg in intervalul

23-28 s~ptembrie, w e a d o M i r e a temperaturilor diurne cu 3-5C (de la 17 -19C l a 21-22'C) $i a celor nocturne cu 4-9C (de la 5-7OC la 11-14C). Ca urmare a evolutiei favorabile a ternperaturilor, se inregistreaz5 un spor de 100 gr, 200 gr/zi la ciintarul d e control. Ceilalti factori meteorologici fiind relativ constanti putem c ~ n c ~ u z i o n a existent unei corelatii pozitive intre temperaturile diurne $i nocturne $i evolutia culesului.

Concluzii
Din punct de vedere melifer, asociatiile vegetale esistente in Ostrovul Tgtarului $i Dranov, nu se remarc5 printr-un num5r mare d e specii, totu$i acestea pot asigura, in anii favorabili insemnate cantitsti de nectar $i polen care ofera un cules bognt in perioada de sf$r$it de i-ar5tr;am:?%. - f n conditiile nefavorabile ale anului 1992 flora melifer5 existent2 nu a asigurat familiilor de albine decst un cules de intretinere. Aportul major la recoltele de polen este dat in luna august de Lythrum salicaria cu un procent de 63,S0/,, $i in luna septembrie de Mentha aquatica cu 59yi'. - fn anii in care apele se retrag trirziu $i vegetatia apare cu intArziere, culesul de var& poate fi intsrziat, diminuat sau compromis, ceea ce necesits organizarea unor actiuni de urmgrire $i prognozare a culesurilor, pentru evitarea cheltuielilor imutile legate d e deplasarea familiilor de fn Delt5. BIBLIOGRAFIE

ERDTMAN, G. PolLen and Morphology and Plant Taxonomy Angiosperms Uppsala (1952) HODGES, *D. Pollen loads, the way the worker bee gathers, packs and stores them f o t use, Am. B e e J. 95, (1955) Etudes sur la rkcolte du LOUVEAUX J. polen pa7 les abeilles XV Int. Beekeep. Congr. Copenhagen (1954) LOUVEAUX, J. Rechefches SUT la 76colte du pollen par les abeilles (Apis mellifica) An. AM& 1, (1958) LOUVEAUX J., A. MAURIZIO. G. VORWOH Mktods of ~ e l i s s o ~ p a l i n o l o ~ y Bee Wonld (1978). MAURIZTO. A. Biembotanic, In :Biene und Bienenzuch Ehrenwirth Verlag, Miinchen (1960) PARENT, J. Les sources de polen et de nectar d a m le region de 'Rimouski, Quebec, Camcla, Apiidologie 21 (1990) TARNAVSCHI I., D. W A N Scurtd y e zentare a f,lorei $i vegetutiei din Delta Duncirii. Consf5tuim d e geobobnics, 1985. TODD F. E. The composition of p ~ l k t ~ . ~ , J. Ekon. Elntmalog, 35 (1947)

: ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I ~ I I I ~ I ~ I I I ~ I I I ~ I ~ I

'

1 . m !)untp uzp 8 2 s 723 ~ ~ J V L ~ V C ~aU2L a G~ ~ ! !p u ~ ?.ma! ! a z w d vauq~~su a!z a d y q m ps a2 zoaqn ZWZLYI ! p a m p o . d vaqv? I! !-y!qvqwci pts!sa ! ! w q i n ~ ! * ~ ; la s d s .3.01q n s p p m s ps ! r n $ o ~ z d ~ ! a? I a u . alas oa p t d o a t f ~ as f p p j InpJou !S Z r q u a 3 ul .p/uanaad i iatpoqoa ) rn 9 a3a;l. , ' n $ v ? ! d p a ~ dU ' ! p m Z ) S pun: 0 'Du!uJ,a?ap DCL ' ~ a d 3 o~ i i -n3 v d n , s v a p n p m d z u y qqw Jon as a3 s u a p 19 a 3 a ~ J ~ W zqp A q a m m JWJ - - o ? q 'pqwa3pp a u n ! s a ~ d ap uLzBa~! n m aa.LvJjonzaa ' 3 1 x 8 ~ ~ 3 1 0 ~ ! '?@?$ Znysan u z p ?!rn ad a ~ ? r m ! $ 2 n m alyo2wn aysad u i I LO^ zS z p p j zngsa !S znpns uz ~ q ! ~ ! { a!4 p u n 3p:auo?nn2d 27zu~ztja;y ! 0 I .aa!?san-pns q ! u n ! 6 a ~puzlj 3 i a t v ~ a a J ouzjnd ! w 'VZ!~W.LXL~~ m a as a p m n d a 'z?;unI 'D a ~ m d m o p w u; 3 i s a p ~ U p?)jw?sar L ax$ v n as ' p ~ q o d ~U?B!.LO i)p 'pa& JXJ ~ S D U LL a n i i v$uacza~d '3,0& adds p u ~ d a w ! x m a j u q p z s vauz)Izt2aa~azzJ i - -onv$ don adwa a$!.~osu; a2a2Tz m~ui3pa.i.d J o n ! ~ , g j2 n p s ul 'pnop2oM 2w i !I S l+uvn2?suxuj 2npJo-u ' ~ h * a ~ m wa v m~ & doon al$daax3 - ! p ~v j all& ahmu )mu v a u; ~ 3 , s ~q s a d ' p r o n J p a u l ! m ! ~ n p . m d w a t a232 J m n i I vadvzyoaA o u w q a p m a p ~ v a ap ! ~ a p u n y p d ! * q ! z s a p ~ n U: ! s n p a ~ !mu. 2~ a % v d tsa-pns u ; JV! ??A?? 2np10u q i i 01 l f p d a p atwal ?dwqd!2a.d iw a p z ap p q . u n N .afot!xJap ! ! m a !?jwt!d i -pa& ap a p j o t ~ w r n ! ! ~ p ji n t s a !S p p n s u!p ?ym a d .!yp$ p l s a n !S Z n p ~ o u I u: d u r / o ~-sad ?$y?t-l ozgwqot don ' o s ~ a n oa p mum n a !Old .?zun2 ?r a?v?pum( i I [ mop o uz )aumq m a . m n p w i ?S ?muvn2?ncmJ 1 w s a u; q n s 4up ; !-!ul r o l y n t o ~ a d t u a tv w p p x mm-a$ap tod JJDJ !!zwnu~ 'psu; 'apqzs I !-od tuns .~,cJ& zq a6unlwi t o d a u r ! m ~ 4atv?p?* ?mu a2aa a i m u; 'al/.& [ !-US aztz n a ' g ~ v n a p ! q ~ q . t a p m r n w q d ~a m n q . ~ I ~ ~ ! ~ . ~ w p z $ a p& ! wo q q s a - p n s i a2!un!6& u; n!$ot!luou J? ' ! ! j w ~ @ ~ a u na l alp ! - ap snpah q z u n u , u n - q u p d m p q w v a vn as +.qauolnn2d lmuq6a8 ! ! 'apqwzqd08 mpq u p ~ q y m 3 o z qaun u z .pu@aYq ! ! ~ n d ! -tug m w q r m z v l a t a p J o n asn, ' a ~ v o t p ~ pa" a ~u a p w n p p d $4 p$dnaqSo ! I as ' a ~ r q u l o t m wwn2 u; !S ~ q y '!!.nan 3 a + ) s p q q m u a bzupxnu Gn?v~acluLa~ ! i m a s u m r o n as z.4aa -~!+~dw3a p gtzsd!~ v a !a!-u ?$ wn nu WULWOJ I .uozo ap ~ o t a a t o ~ z n d 2 [ i i -nitnqs wawnu!unp urn agwa&!mzqtq q q q n m t p qujmpm f a - 3 ~ 2 3 ! i q p p a ~ g a s a p t8 qn2aC!n .' a j a J W n s ! . m q ad ptnza3 m p u 6 f p ~ a a a s ! i :azcnt6o.d ?atuaza.uJ v a v m q q a a p atu!m: tsn6nm !n2 a i s a2zz a l r n p d I - uz 3 0 ~ Z* g ayn? u g ~ , O P '+un! u z 3,6& a p m a - q x a w at=p.u, alp,ng~.t i saqs ap ! ! m ~ m aq ~u p wltu!tuy I - -adma? :!!Jan m ~ t 6 o l o ~ o qsm ' ( a d n o ~ p z o ' p ~ ~ q d VWUL ) p u nvs ~ (azuslu i I p!tu ! m !lw.mtnd ~ A02 ! ! u m 9 n p rn ~ ~ V A ~ U ZWJ L i O ~ ap ! ! . w u o ? m J ! j g ! 2 q v ~ d q 1!~ m n q !mu, B?z~otlzlrp t v ~ a J ~ ~ oi. u L

i - v ~ . L ~ o . L'&u!n) ~~uL

! n D 'rmpuz6 ?S a t s r q q ' ? s a d ul q q w n v-s a ~ v aa p a p a s u ? l o g o a a z u i ! - a m ~ ' a l a u ~ q l v.Lb61 pLomd !n~nuq a p t 0 3 q ' p n q ~ ~ . L D O$SO$ J w1uv tsa3w i -

- -n?m s s a q s

! u?p aJagu ap q $ m p o & Fa1 p z n v wn p q u o & o ! p v ~alunzqua, 0 - ~ t u y I I m111111111m1m111m111II .-I=I=I=I=III=I=III~IM


dOd n!lauJ'J3

CALENDARUL APICULTORULUI PENTRU LUNA


Nicolae V. Majoritatea apicultorilor practicieni considers luna octombrie (denumiti datorits trqnditiilor meteorologice .,BrurnarU), pe 11un5 dreptate, ca lwna sfir$itului de an wicol $i inceputul vietii familiei de albh*e pentru viitorul an apicol. Aceast5 remarc5 calendaristic5 este importanti pentru activitatea stuparului. 'Degi suntem in miez de to,amn5, t o t u ~ i vegetatia mai ofer5 putine surse de cules, cum a r fi ochiul boului care m i p o a k nferi mici cantit5ti poleno-melifere, in zi!ole mai c5lduroase. Faptul c5 $i stuparul a terminat .operafiunea hrsnirilor stirqul3ative $i de completare a hranei de ierm t , determim5 c . 3 m t m s 5 i n c e k ourrtul $i constatsm o &acere continag a .iupmf@elor de spuiet. Astfel in general,h sF3,qitu.l aunii, I2 dezvoltarea faimiliilor de rvlbine se observti miqorarea $i c h i a ~ incetmea M1d5 a ouatului mstcii $i deci .?xistenta .mar suprafete mici d e puiet ~i cLbeias.ta d m r la ,fami,liiie cu m 5 k i tinere. In edlele rn soare, la&imele tinere mai ,.baar5 $i c h k r ad.uc polen. Munca apicultorului se reduce la terminarea 0rgani-i cuibului in vederea ierntirii, opepati'une inceputg inc5 d e la sfSx-$itul lunii septembrie : se procede& la definitivarea impachet5rii familiilor d e albine prin asigurarea conditiilor nutritive :ji tennice de aerisire corespundtoax-e. Nu trebuie s5 ne Fngrijoreze c2i in zilele insorite $i cglduroase din octombrie ob:iei-vim albine zbur3nd. Acestea sunt z b ruri de scurt5 durat5 $i la mi& disbanw, cunoscute c a ,,zboruri de cur5tire", feat-te bind5ctitoax-e pentnu lunga perioadA de iernare. inainte d e constituirea lor in ghemu1 de far^. Lucrtirile apicultorului in stupins, in general se refer5 la urmltoarele clbligatiuni : 1. Prevenirea furti$agului intre albine, prin str$mtorarea urdini$urilor $i printr-o ntentiune deosebits c3nd se a c t i o n e d in interiorul stupului. 2. Stimularea ,,zborurilor de cur5tire", iprin amplasarea unor repere de orientare. 3. Terminarea operatiei de aqezare pe Eundul stupilor a cartona$elor speciale, de preferat de culoare alb5, care s5 ne ajute L a conhrold d e 1ilam5. 4. Se efecbueaz5 ulkima operatime d e echili,bnare aproviziilor d e h m n 5 $i se pocedeaz5 la unificarea familiilor d e albine $i a nucl&r ~([roklor) care nu a u puterea de a ierna independent, precum gi la ultima operatiune de strimtorare a cuiburilor la nivelul fagurilor ocupati d e albine. Stu(nepopdati) din stupin5 se vor 4np ~ goi i chide c6t mai bine. 5. Se $tie c5 in general la sfir$itul lunii octombrie, in toste zonele din tara noastr5, albinele s e string pe fagurii din dreptul urdini~urilor, unde i$i formeaz5 gi ghemul de iernare. Deci s5 se respecte aceastS tendintti biologic3. 6. Se efectueazi ultimele tratamente impuse d e combateres parazitului Varroa, ele fiind eficiente pentru distrugerea acestui parazit, intrucit puietul a eclozionat $i deci substanta medicamentoas5 este mult rnai ef icient.5. 7. Se instalead la rurdiniv gr5tare speciale pentru combaterea ~oarecilor $i se continu5 f i s u r i l e d e combatem a pjsririlor (cio&nitori, sticleti etc.) conform recomnd5rilor cuprinse in calendarul lunii precedenk. 8. Pentru stupii care nu se afl5 in pavilioane sau in stupine special construite, se vor lua m3suri de protejaw a stupilor cu albine contra vintului $i curentilor reci de a a prin a d 5 p t u r i improvizate (imbgAcarea stupilor in carton gudronat. arnenajarea in jurul stupinelor a unor perdele de proteetie confectionate din nuiele, tulpini de floarea-soarelui, s W etc.). 9 . In stupin5 se menfine starea d e curhtenie (igien5), se claseaz5 $i, y protqjeaz5 inventarul apicol d i s p m l b ~ l ( S ~ U P I , faguri, unelte, hrsnitoare, ad5pAtoare etc.) in general inventarul d e care n u ne folosim in timpul iernii, dar pe care trebuie sg-1 reconditionam in vederea a c t i v i ~ t i i a ~ i c o l e din anul urmstor. Stupii utilizabili $i de rezerv& se vor vorpsi in diverse culori : alb, verde, galben. Nu s e vor vopsi in ro$u - culoare pe care albinele n-o sesizeaz5. 10. S e c a n t i i u i operafiunea de sortare $i reformare a fagurilor deformati $i inutilizabili, exeeutind extractia $i conditionarea cerii obunute din reformarea fagurilor vechi $i defectuqi precum $i topirea separat5 a cerii rezultate din desc5p5cirea fagurilor supu$i extractiei de miere, in vederea obtinerii unei ceri d i t a t i v superioare (ceara din desc5p5citurA utilizat5 in special in cosmetic& se v d o ~ E c 5la gre$wi superioare). 11. Ce urmare a .knnh&ii organidrii cuiburilor pentru iernat, apicultorului ii

revine o altg $i important5 sarcin5 de indeplinit : completarea fi$ei de evident& a fieGrei familii de albine. fn aceasti f i g individual5 se va nota rezumativ starea real5 a familiei intrat5 L a iernat cu referire la : n u m l de faguri acoperiti de albin5 , prezenta $i vPrsta nGtcii. evaluarea cantitgtii de hran5 exi$tenG, starea de s g ~ t a t e ,rezultatul batamentelor aplicate, indicaui $i cmcluzii privind productivitatea (realizat-5 oantitativ in acest an : miere, polen, venin de albine, 15ptipr de mat&, apila.mil, cear5, mi, inclusiv unele sGri exceptionale etc.) precurn $i stadiul vegetatiei poleno-nectarifere in lulnctie de datele meteomlogice principle, din zonele in care s-a aflat stupina. Aceste date consemate in fiva individua15 a fiedrei familii de albine vor permite apicultomlui s5 d c i t u i a s d planul organizatoric de produetie diversificatP a stupinei pentru anul viitor, E n vederea asigurgrii unei rentabi1izih-i a stupinei sale. Pe baza datelor continute in aceste five individuale alc5tuite cPt mai sincer $i realist stuparul va avea posibilitatea ca in p e r i d a de iernare noiembriedecembrie (cPnd interventiile in inkriorul stupului sunt obligatoriu reduse doar pentru unele cazuri exceptionale anormale constatate cu prilejul vizitelor $i observatiilor din exterior), utilizeze datele consemnate in vederea alc5tuirii unei analize strict necesare p r o g r m r i i .$i evalu5rii activit5tii apicole-din anul viitor - analiz5 bazat5 pe crikrii biologice, tehnice $i econcrmice, - documentatie de care ne vom ocupa in calendarul apicultorului pentru lunile noiembrie $i decembrie. 12. Apiculhml trebuie s . 5 fie preocupat - $i timpul indiaat este t o c m i perioada de iernare de organizarea viitoare a muncii in stupins, wganizare oare, in principal, se baz~azri pe urm5toarele canacteristici $i elemente : a) Imbunitgtirea cunogfinfelor apicultorului. Ele contrihie in primul rPnd la selectionarea m&urilor adecvate pentru al&tuirea organidrii muncii in-tr-o stupin5, dup5 ce in prealabil s-a procedat la stabilirea uaui plan de orgnizare a stupinei i 9 i . Cunwtintele in d o m i u l apiculturii pentru incep5tori bebuie s& se hazeze pe insusirea cAt mai complet.5 a tehnologiilor qi normelm apicole manim recunoscute $i c u ~ r i n s ein manualele de a~icultur5.Din punct de vedere stup&ii se diferena-t tim& in : apicultori incep5tori $i apicultori cu experient5, care acumuleaza pe l a n e cunqtintele apicole teoretice $i o anurnitii practid. At& pentru incepiitori cPt $i penttw apicultcuii prdesionigti, cu practic5, perioada

lunii octombrie coincide cu inceputul cursurilor de apiculbux-5 wganizate de cercurile $i filialele Asociatiei Crescitarilor de Albine din RotnAnia pe care le recomnd5m (spre folosul lor) s5 fie frecventate iar articolde d e mpaciaLiitate din revida apicol5 ca $i din diversele publicatii cu subiecte apicole s5 constituie obiect de cercetare $i imbun5tAtire a cungtintelor pe care trebuie s5 $i le insupasc5 fiecare apicultor. b) Organizarea viitoare a muncii in s h pin5 este determinaa $i de m p u l practic5rii apicultulrii : shparii se impart in dou5 categorii : apicultori ,,hoby-ivti" ~i apiculbri profasioni~ti, pentru care apicultura este o fndeletnicire profesionalai, ou m p economic. C) 0rgcmiaare.a qi aplicmea dfferentiatg a muncii in stupin5 depinde in mare misur5 $i de structura bazei materiale a stupinei pe care o avem sau inetntion5m s-o realidm : m5rimea stupinei (ca numiir de colonii), tipul de stup utilizat. zona de amplasare a stujpinei, din punct de vedere gexlirnatic $i vegetal precum $i rural sau urban, planul anual $i de perspectivri privind activitatea $i dezvoltarea stupinei, legat de obtinerea p r o d w e i apicole destin a t i consumului familiar pmpriu $i pentru vgnmre ebc. h funeve d e practdcarea apiculturii de tip static sau/$i pastoral. Am indioat nurnai d t w a din obiectivele pe care trebuie sg le 1umikssc5 un apicultor in a c e a t 5 p e r i d a anlului.

RELATARI DE LA APICULTORI

SEMNIFICATIA

STIMULARII DE TOAMNA
Mircea ATANASIU
argumentatie logic5 $i general admiss. In lunlina acestui rationament se va urm5ri 15murirea lucrurilor pe intelesul t u t u o r , procedcind sistematic. 1. Cadrul general al stimulgrii d e toam1 1 5 . Este bine cunmcut faptul d durata vietii unei albine este deferits, de l a o perioadii la alta a anului. $i i n G faarte bine diferiti ! Bungoal-8, in sezmul activ, c9nd albinele depun o muncri enomii, int r a t i ca zicalci in intelepciunea paporului, viata lor, foarte scurth. a t e de numai aproximativ o lung d e zile. Ea se poate pwlungi uneooi, dar nesernnificativ, in perioadele rnai pufin agitate $i cu cules redus. Albinele eclozionate spre sf3rvitul toamnei, care nu smt supuse l a munci grele, a u o viat5 mult mai lungs. Ele trriiesc 5-6 luni de zile, astfel ca in anul u r d t o r , l a hceputul p r i d v e r i i s5 poat5 contribui la dezvoltarea coloniei in vederea sezonului activ. De aici se desprinde cmcluzia cii 13 familiile unde numrirul d e albine eclozlonate la s f i q i t u l toamnei a t e lnai mare, dezvoltarea cuibului va fi rnai puternics in priMvar5. Ca urmare este foarte normal sli se aplice o tehnicii de stimullare a mstcii, in acest scop. Asupra acestui aspect vom reveni in cele ce urmeaz5. 2. Stabilirea momentului inceperii stimulririi de toarnn5. Tara noastrii are un relief geografic variat $f cu diferentieri terinice insemnate, mai aleS intre nord $i sud. Uneori chiar $i pe plan local, in unele regiuni. Ca urmare, stabilirea momentului inceperii acestei operatii va apartine stuparului, care cunaa$te bine caracteristicile zonei in care se aflri amplasat5 stupina. In c a d d acestui articol, vom considera a doua jumatate a lunii august ca moment potrivit pentru inceperea stimul5rii. fn functie d e conditiile atmosferice sau 7 a nale. aceastii dat5 poate fi devansatli sau amsnatil, In conformitate cu necesiatile. Dar $i in functie d e starea cuibului sau eonditiile de cules. Mentionez ins& c5 inainte d e aceast5 dat5 va trebui f5cut.2 evaluarea proviziei de iernare $i completare fgrri ezitare. Completarea hranei fScut5 simultan este total neindicat5. De ce, vom vedea in cele ce unneazli. 3. Starea cuibului. 0 bun5 apreciere a stArii cuibului reprezint5 calea cea mai sigur5 d e stabilire a momentului declan$&rii s t i m d i r i i de toamn5. Elementele esentiale sunt nurngrul de rame ocupate, cantitatea

In genere, la executarea unei lucriiri, preznkj rnai mare importanta inwlegerea semnificafiei acesteia, decht deprinderea sau insuvirea tipicului. De ce ? Foarte sim~pulu. St5pinind bine rostul, dar mzii ales injeIesul lucrurilor, se avanseazii rnai q o r $i se obtin rezultate rnai bune, a t i t in ceea C e privgte procedmura ccit mai ales in atingerea scopului urmiirit, la un nivd care d satisfac5 deplin. Aceastg afirmabie isi va m i explicatia in cele ce urmeazli. Prin stirnulare se intelege o actiune menit5 s5 creascii energia, sii dea un avlint; un imbold, in realizarea unui' scop. In cazUl nostru. ca s3. trecem de la general la particular, a t e ' vorba de aplicarea unei irmetodologii menit5 E& influente7~ pozitiv randamentul familii'lor de albine, m,si ales i'n creqterea puietului. Acest deziderat este de fapt valabil, de-a lungul Lntregului sezon .activ $i se aplic5 dup8 necesibate. Sunt ins5 unele perioade cPnd importanta stimul5rii este deosebit5, datoritj efectelor pe care le are in ceea ce priveste d e m d tarea cuibului de albine in vedei-eg unui cules. In practica apical5 s e rmnosc dou5 astfel de perioade importante. Una L sfbr$itul sezonului agicol, toamna, iar a doua la Enceputul sezonului, prim5vara. In terminologia apicol2 ele sunt denumite s-Ggestiv, ,,stimularea d e toamnii" $i ,,stirnularea de prim5varP. Ca operativitate, sunt aceh~i practic asemiinlitoare $i vizeaz5 swp. Ca semnificatie sunt totu$i decsebite $i nu pot fi tratate laolaltii, in acela$i articol, avlind un cadru de apLicare specific anotimpului c5ruia apafiine fiecare. Am inceput cu toamna fiindc5 acesta este momentul clind se hot&%i$te calitates familiilor d e albine. in raport cu sezonul activ a1 anului u r d t o r . In acest articol ne vom ocupq, n5acurn arat5 $i titlul, nurnai de stimulares d o to'amn5 c5utAnd s5-i intelegem menirea gi astfel s5 o executiim la t i m p d potrivit, par mai ales corect. P a t e c5 cineva se intreabri, de ce este nevoie de aceastl stirnulare. Albinele abia au Encheiat culesul, ramele sunt inc5rcat.e cu miere $i calitatea familiilor poate fi uqor evaluatg. Iar dac5 a n d a fost bun, multumirea este deplin5. Se pune intrebarea dac5 in asemenea situatie i$i mai are r m t stimularea. Rgspunsul este ,mu1 singur $i se numevte : DA ! Dar 0 afirmafie este cu a H t rnai conv i n g g t m , cu clit este sustinut.5 $i de o

d e hranA $i suprafata

ocupaa d e puiet

Am cum am mai spus, chiar $i In cazul in WTe .EamdBila a d u n a t s~~f,ieciient?I hmn5

pentru iarn5, stimularea tot va avea loc. Momentul potrivit va fi canditionat de reducerea culesului $i a activittitii m5tcii. De fapt, intre cules $i activitatea matcii cle depunere a ourilelor, este o leg5tur5 strl&. Cu c l t culesul scade in intensitate, cu a t l t $i matca i$i reduce activitatea. P e a c e s t 5 observatie se bazeazi in fond $i principiul stimul6rii. Introduclnd la anumite intervale de timp cantitsti mici de sirop in cuib, s-a observat d matca incepe automat g - ~ i fac2 datoria, insgm8ntlnd fagurii. Este drept, pe partiuni rnici, dar de cert.2 important5 pentru sflr$it de %on. $i in cazul in care in n a t d mai exist5 un d e s slab de intrainere, iar cuibul nd are suficiente provizii pentru i d . este recmandabil s5 se p m e d e z e hotihit la completarea hwnei. Aceasta se va face utilizlndu-se ufl simp de zah& mncentrat, 2 p 5 e i z a h k o parte ap5, care se va administra in pofiii m i , de 1,2 sau chiar 3 litri odat.5, dup5 caz. Conditiile atestea au fost judicios stabilite : - Obligarea albinelor s5 care siropul in cuib $i S - 1 depun5 in faguri, f51-5 a avea posibi11i;tataa s5.l prducreze 9 n miere, ceea ce rn constihi o m u m 5 g r e ~$i d e m e umr5, cu urm5ri lesne de inteles. Completarea hranei de iernare inaintea inceperli stimul&-ii, rnai umGre$te $i angajarea albinelor b l t r l n e la aceas% munc5. Ele $i q a nu vor rnai t 1 5 p5nS in prim?Iv&. Completarea hranei cu cantititi mici de simp date zilnic, a r diminua $i for@ cuibului, prin antrenarea albinelor tinere la o mun& inutil5. Astfel, in p r i d v a r g , acestea vor fi rnai putin vigumase $i apte de munci grele. Ccnnpletarea r a e r v e i de hran5 p e n h iernare inaintea inceperii stimul%-ii, are gi un alt rost d m b i t de important. Dac5 la m i j l d toamnei exist5 in ouib suficienta hran5. albinele s e vor hrsni normal reu~ i n dastfel &-$i constituie in organism o insernnat5 rezervi d e substante proteice. E s k vorba d e a$a numitul ,,corp gras", cum tl denumesc stuparii. Acest ooap gns, este singura s u r d d e proteine netxias& crgtetii puietului la inceputzll p r i d v e r i i , clnd albinele nu pot p5r5si cuibul. Dar nu nvmai rezerva proteic5 este important?~. $i vigoarea albinelor joac5 un rol i n k m n a t In calitatea muncii lor. 0 rezerv5 insuficient5 de hran5 ca ~i administrarea e i prea tarzid, va avea ca urm a r e klibirea "mganisdului albin'elor $i reducerea puterii lor de munc5.

4. Procedvra de stimulare. operatiai aceasta este bine cunoscutii de catre s t u pari gi constri in introducerea in cuib a unor poeii mici de sirop, format din cantitAti egale de a@ $i zahBr. Cantitatea administrat5 oda% este de ordinul a 150300 ml sirop la 4-5 zile, in functie d e puterea farniliilar. Aceast5 lucrare se face spre sears, pentru evitarea furtiqagului, care la acest timp este foarte pericufos. Modul cum se introduce in stup, este con.. form obiceiului stupinei. Prepararea siropului se face respecend anumite reguli. fn primul rAnd zahiirul se introduce E n aM la clocot. Dar trebuiq evitat5 fierberea soluGei, deoarece se for+ meaz5 o substant% cu anumita toxicitate: denumit.5 hidroximetilfurfurol. Acesta spore$te volumul feealelor E n c w u l albinelon Siropul de zahiir pentru stimulare 1 : 1 se realizeaz5 destul de u$or prin mnestecarea m timp scurt a zahsrului introdus in apa clocotit5. In cazul siropului d e comi pletare a hranei de iernace, dizolvarea ~ f e rnai anevoioasi $i necesit5 $i o uyoar5 indlzire, in timpul amestecgrii. Ljsarea s i r ~ p u l u is5 clocoteasd, din neatentie este d5unatoare din motivul ariitat mai sm. 5. Efectele stimul5rii. Se spune d pentru sezonvi &tor, calitatea unei fami-' lii d e albine se stabilgte inc5 din tmmnl. Acesta este lun mare adev5r ! De aceea gi scopul declamt a1 stimulsrii de tttamn3, d e a m5ri pe d t posibil num5rul albinelor tinere eclozimate Ia s f l r ~ i t u ltoamnei, deoarece, a$a cum s-a arstat, acestea vor ajunge p i n 5 in prim5var5. Ciudiat este ins5 cti o evaluare cantit'ativH, nu prababil, ci sigur c5 nu ar5ta cifre spectaculoase. sat^ altfel spus, lotut de albine tinere, rezdtat in urma stimu151% de toamn5, va fi destul de redus. Sj admitem cifra d e 1000 lucr5tmre. D g i a t l t de putine, aportul lor v a fi foarte insenanat in prim5var5. Nu prin ele in$ile. c i prin urmasii lor. Efectul. oarecum indirect, poate fi explicat astfel. Dac5 priM v a r a timpuriu, 3 sau 4 albine contribuie la ingrijirea unei Iarve, la inflorirea pomilos fructiferi, o singur-5 albin5 poate ingriji 2, 3 sau chiar 4 lame. IaG d e ~ c i u m stddania din toamn5 conduce l a efecte neagteptat de bune in prim5var5, justif i&nd practicarea $i buna organizare a stimul5rii de toamn5. Cmcludent, cdculul d e rnai sus nu este deloc savant $i nu necesifi nici un efort de Intelegere. Este necesar5 ins5 o repreL zentare m e n W corect5 a modului de aC-' tiurn $i d e intelegere aefectelor. Aceasta cu a t l t r n a i mrult cu cat efecbele vor api?irea abia in anul urrn8tor fn prindvar5.

~~~~~~~~~~~~~~e

REZULTATE ALE CERCETARILOR fjTIIWIFICE

Date experimentale privind efectul gerrnindtiv


Dr. ing. Liviu MARGHITAV Universitatea de Stiinte Agricole Cluj-Napoca

-7 Se cunosc substante natu~&le de origine oegetald $i nnimald cu roZ fito- \ i \ inhibitor. Se gtrie cd @numite fracfiuni extrme din produse& stupului inhibd

c . c z z C I c .

rCZICC.CZZZ

\ \ \

germinatia @mintelor u r n plante. Gonnet . $ Stvie i (1960) au ardtat mlul mtigeminativ o l s x f ~ u l u apos i de propolis asupra m i n t e l o r de me=, iar Dore-vici (1064) a remawat o inhibare a germindrii la Chmabis sativa in urma utiltziirii unor ,medii de lcrrlturd Zn comipozitia ciirom se giiseau pi extrmte alcodice de ~ ~ ~ Gmmet'(1975) l i s . aratd cd mate substan@& extmrc din stup posed6 fn gr$e difwite, facultcltea de a inhiba sau Ometini crqterea pkntelor de Lactuca
8 a t l m .

\. mupm germjnatiei semin$dor urwr plante.


~ Z Z z z I C c -

h meastr ~lucrareprezentdm efectul diferitelar ~olufiia-e

de propolis

;C.~ZCZ.CZ-EZIC(

\ \ \ \ \ \ \

Material $i metod6

'

S-a obtinut pe baie maring la 100C 1 or& un extract apos de propolis 1O0/0 din care s-au fgcut dilu$ii sucW v e d e 5,O ; 1.0 ; 0,5 ; 0,1 ; 0,5 $i O,O1/o. I n solutiile obtintrte s-au pgstrat timp d q - 24 de ore cdte 50 seminb de Allium cePa (soi tardiv). Linum usitatissimum, Triticum sp. $i Avena satlva, dupS care au fost irigate cu ap5 pdna la germinare (experienta A). Paralel (experienp B), au fost mentinnte timp de 1,12 are in solutiile mentionate de propolis $i a h i irigate cu apg tot cdte 50 seminte. Martorii ambelor esperiente au fost irigati nurnai cu ap5. Citirea rezultatelor s-a f5cut la intervale diferite de timp pentru soiurile de se-

timp de

minte, dar in m a l e 1 'in c a d d soiului, exprirnarea germinatiei fsdndu-se P n procente.

Rezultate obtinute
Semintele de ceap5, atdt de rele din experienta A, cat $i cele din experienta B (tabel 1) au avut un procent mai mare de gennina.re comparativ cu martoml, aCunci cdnd au fost tratate ou solutii apease de propolis cu concentratia de 0,05 $i O,OIO/o. Pmcentul de germinatie s-a redus pe mgsura c r g t ~ i iconcentratiei de prolpolis, iar la pr&a c u cancentratie de 5% g e d n a t i a nu a avut loc nici du@ 18 216. Menthema in peniloade mai lungi a sernintelor I n solutie intdrzie sau chiar scade procentul de gerrninatie.

Influenta diferitelor concenfratil apoase de propolis asupra germinatiei semintelor de ceapil (O/o)

SPECIFICARE Exp. A Exp. B Exp. A Exp. B Exp. A Exp. B Exp. A Exp. B

PROBA Martor
14 8
66

5,0/o

I,OO/~

O,~O/LI

0,l0/0
24 6 86 73
92 84

0,05O/0 40 16
84 82
90 92

0,01%
SO 20

La 6 zile La 12 zile La 15 . zjle

82

16 26 -

38 4 86 12 66 36.

72 58

92 88

' 88
@

88
'

90 76

96
94

La-18
zile

88 90

50

90
86

92
88

90 96

96 94

Semintele d e in evolueazii asemfinitor celor d e ceapii, astfel in primele zile concentratiile d e 1,O ; 0, 5 $i O,lOh intrirzie germiminatia, i a r l a sfrir$it,ul experimentului, cele care a u fost mentinute 112 ore i n solutie d e lo',, germineaz5 numai in procent d e 56Ojo. Concentratia de Sol0 a r e elect fitoinhibitor m a x i m a t i t d u p c 24 c8t s i dup5 112 ore. Si in acest caz concentra!iile d e 0,05 $i O,O1/o stimuleaz5 germinatiea, valorile obtinute fiind mai nlnri comparativ cu martorul. (tabel 2).

Asupra germinatiei semintelor d e g r P y solutia c u 0,05/o propolis detenninri cel mai ridicat procent d e germinatie in primele 4 zile (tabel 3), fiind urmat.5 d e concentrntiile d e 0,5 ; 0,l $i O,Oln/o. Solutia d e 5(!!" timp d e 24 ore intrirzie ~i scade procentul d e germinare fat5 d e martor cu 28"/", iar dup5 0 pBstrare de 112 ore germina.rea n u se produce. 0 sc.5dere a procentului d e germinare cu 38% se inregistreaz5 ~i i n c=ul pastririi timp mai indelungat a setnintelor d e gr5u in solutie CU concentratia d e l.OO/O.

Influenta diferitelor concentratii apoase de propolis asupra germinatiei semintelor de in (Oi")

PROBA
SPECIFICARE
,

Martor

5.O0I0

1,0/"

0,5O/o

O,lO/o 50 84

0,05O/o

O,OlO/o 96 82 100 98

La 2 z~le

Exp. A Exp. B

98 80
100 100

34

12

42

98 88
100 100

La 4 21 le La 6 z~le La 9 zile La 12 ~ile La 18 zile

Exp. A Exp. B

24

76 12
92

86 98
96

Exp. A Exp. B
Exp. A Em. B

8 54 17
84 34

90 100 100

100 100

Exp. A EXD.B

Exp. A Exp. B

98 56

Influenta dlferitetor concentratii apoase de proporis asupra germinatiei seminfelor de grau (Ofo)
SPECIFICARE

PROBA
Martor
5,O0l0 l,OO;b 0,5OjO 0,l0/0 0,05'/0 0,0l0/0

rienta A), iar semintele @strate in solutii . de p,polis timp de 112 ore a,u un prorioada, rezultate superioare fat5 d e martor dau concentratiile de 0,05 Si O , O 1 ~ , n cent de germinare inferior, concentratia $i mai slabe concentratia de 50lo (expede sol0 inhiband complet fenomenul.

In cazul semintelor de ov2z (tabel 4). atat in primele 2.zile cat $i ~e t o a ~ pe-

Influenta diferitelor concentratii apoase de propolis asupra germinatiei semintelor de ovaz (OlO) Nr. zile PROBA 0,5%

Experienta

Martor

5,0/o

l.OO/O

O;lO/~

0,05/o

O,O1/o

Concluzii
Solutiile apoase de propolis influenteaz5 in mod diferit procentul de germinatie. Cele cu concentratie de 0,05 $i O,O1/o au un efect stimulator, cele cu concentratie d e 0 , l ; 0,5 $i l,OO/oinhiba germinatia in mod progresiv, iar concentratia de 5,O0J0 inhibri complet germinatia semintelor. Durata d e p k t r a r e a semintelor in solufii apoase d e propolis pmte influenb a t i t procentul cht $i timpul de germinare.

BRlAN P. (1965) An inhibitor of plant growth, produced by AspergiLlus wentii wehmer, Nature, 207, 998-999. DEREVICI, A. 8i col. (1964) Proprietdtile biologice ale propolisului. Rev. Apicultura, mr. 12, p. 14-15, Bucure~ti. GONNET, M. (1975) Insu~irilefitoinhibitoare ale unor substante produse fn colonia de albine. Propolisul, Ed. APIMONDIA. p. 84-89, Bucureqti. MILICA, C. I., Sabina STAN (1968) Substante bioactive Z n cultura plantelor, Ed. Agro-SiLvicii, Bucure~ti.

OPINII

Spatii comerciale avem, - - - gestionari si vinz8tori


Ce ne ma1 trebuie pentru cresterea profltului ?
. .

...

prof. Victor NEAGU membru i n Comitetul Executiv a1 A.C.A.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 ~

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I ~ ~ -

1 A m conving&ea ~6 an asemenea :subiect de reflectie este necesar gentru I noastre, deoarete ei ,trebuie 86 (cunoascd dealitatea conducerii ! - cititorii !manageriale. Apicultorii cht gi rintregul (personal A.C.A., trebuie sd se implice !
toate problemele legate @e uiata apicola,, sd i a wrte l a gestiomrea m g a z i - 1 1 ?relor gi filialelor, c a k r &cd .pceastd partzcipare e indirectii. I n noile conditii i

democratice apicultorul ttrebuie sd d i e actor icowtient, responsabil, i.nteresat !toate problemele %legate& activitatea organizatoricd, managerialci a filialelor

! lnagazinelor specializute. U I Azi, activitatea unei filiale se rezumd In '.principal la probleme de ordin 1, i economic, achizitii de produse apicole g i comert prin magazinele noastre. Poate cd niciodatd apicdtura n u a trecut lprintr-o crizii atht de profundd, I, 1 care sd afecteze s t ~ u c t u r a e i ; asociatia mamd, Combinatul ~apicol. Institutul de I a Cercetare g i Productie pentru ~ p i c u l t u r d , revista ,,Romdnia apicolii" marii $i i.

de $i

-I micii apicultori, Entr-un cuvdnt apicultura somhneascii. Se noate demonstra cd -. absolut toti factorii economici g i .flirituali, d e ,la a p i c w l t m l incepMor Bmpovd: !

3 rat de cre$terea preturilor $i imposibi'litatea unor investitii, la cel profesionist, & i toti sunt pared intr-un vulcan eco?wmic ingrijorati profund de torentul cregte~iii i preturilor m t e r i i h gi materiaklor ca $i a1 smiciilor. Ca urmare a scestor Qrdmdntdri d e ordin economic, apicdtorii n u m i a n t ! ! dispwi, ca fin trecut, sii ofere cu b g h e t e produse,Le lor filialelor. Pe d e altb !
I parte activitatsa d e productie a sciizwt ssimtitcrr.

! tcind pl6ti ~pteturi stimulative nu pot turniza mtateria prim6 Combinatului api- I , I col qi I.C.P.A. iar acestea Ea rdndwl lor mu pot o f e r i p o d u s e finite w g u z i n e l o r I. i n o a s h mu dacci le oferd c u preturi ridicate vanzarea .este bentii, deoarece pute' Tea de mmpiirare a ~consumatoruluia scdzut drastic. Lanwl civcuitului economic, I !viteza d e rotatie a capitalului sunt grav perturbate. Ce qwate sd facd psociatin I mamii ?..., sd imhidii acele filia'le prin care se pr0duc valorile monomice a l e 9 i asociatiei? E ~ t eu n mn-sens $i tdwi existd, azi, filiale a r e w o d w w g u b e mi i m w i sau ( W i m k i in bugetul asociafiei. 5
i I l l l l l l l l l l l l l l l l ~ l l I 1

Filialele neavdnd o :bazii mare gi puternicd .in achizitii, ca altiidatii, nepu-

k'

.l-11111111111111111~'..

DatA fiind situapa economic5 care se contura, d e u n an de zile factorii de conducere au propus : .Comitetului Executiv, acordaxea permnalit5t.ii juridice filialelor. Credinciw convingerilor sale, executivul speriat de sernnalele venite dinspre siskmu1 economic a reactionat intr-un mod oarecum previzibil, prin neaccentuarea interventiei A.CJA. @i descentxalliaarea actul'ui decizioruail, a c o r d h d filialelor personalikatea juridic&. M h u r a acord5rii a avut ca scop m5rirea respcmSabilit5tii individuale a unui simf a1 pmprietiitii, gansa d e a csgtiga prin munc5 cinstit5, neSngr5dit5, deprin. ~ 2 n dgustul risc~ilui, libertatea adaptZirii rapide gi dastice 'la cerintele pietii, a consumatmilor, toate acestea a d u c b d celor

harnici, i n i m g i gi priceputi satisfactia muncii $i a recompensei materiale. Cunoagtern cu totii faptul c5 i n conditiile constrsngerii birotratice n-a fost posibil5 dezvoltarea spiritului individual d e initiative a fntreprinz5torukui. Aceast5 situafie a defavorizat evident progresul real economic gi nivelul d e trai social, 1 5 s b d urme adsnci in sfera de gsndire. in mentalitatea individului. Iat5 de ce, d h d u - s e mSn5 libera sabriatilor filialelor, s-a permis cedarea intereselor de t i p ,privat, care au ca obiectiv progresul filialelor, prin imbun5Etirea m b u r i l o r organo-administrative. Intr-adev5r acolo unde atributele actului managerial = organizare, risc. motivare. marl ---donare, previziune, . control, evalume..,
-7

(continuere in pug.

20)

CONVORBIRI ESEWIALE

SCHITA- i~ STILOU PENTRU PORTRETUL UNEl A~ICUFTOARE OCTOGENARE


V~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~J

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA

P $
)
$ ,$

** $ 3

Primdvara anuLui acestu m-a purtat tntr-un om$ pe care 51 iubesc mult. Zbuciumul unor zille megre, haine. iin care runii ,oameni uittwrd cd sunt $i n u d m r se numesc oamzni, nu izbutise sd-mi clinteascci simtdmdntul de trainic $i frumos, de pace $i o ~ h n d u i a l i ardeleneascci i n toate (cek ~cuueluite.Regcisearn Tirgu M u r q minunat de frumos ji drept. Ca Intotdeauna. Deci, revenin& t n uleeastci ,urbe, mi-am adus aminte de u n interviu dht pe pastul local de radio t n ,toamna ,lui 1991 $i consemnut pe band& lnagneticd de confrat& Liviu Podeanu. M-a incitat de cand J-am ,auzit g i aeum m-am grdbit sci .o gcisaw pe doamna, intervievatci atunci $i sd-mi i m m c nor-1; pmte, poate imi dii, gi nnie cateva din m i n u t e k domnki [sale. Ajutcrt & domnul Aurel M A N DRU & a ? g i cu putin nmoe, a m Intalnit 0 j e W de o oitolitato d o b a dantd, o personaUtate captivantd. 0 apkw2toare Qnlvarstd de rcproape 80 de ani !

~ , I M I I , , " , , , I , , , I , , , , ~ , , " , , , , ~ ~

fIIIIf~II,lIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIfIIII

Am avut o via45 bog&& sufletgte a m lnc5 s t e m~aifrumos : o v h t 5 plin5 de tot ce e gasi~unea pernitnu dbin5. P&anea pentnu @ceastH insect5 deosebitg, de la care omul are iinc5 m u i k de inv&$at. - Da...Omi m d m aminte cci i n urmd cu

- Doumnfi Natalia dripw a$ rvrea sd vd prezint, prin im.tmmedhl revistei ,,Romania apicold" tuturor apimltorirla din turd. Sper cd nu avefi nici u n jel d e ~ e t i n e r ? i - Ft@ineni ? Ni*i nu poate ti vo+.

doan- atgt c&t se d e ca s5 nu stnici rostul hnifiei. Vedei, eu am avut $i realiz5ri de 80-90 kg rniere pe fixnillie, f e n anul 1982, d a m tot ti-d c i t $i cum s5 lias familiei pntm mtunile ei. N u am luat totul, p e n h ca mai apoi s5 hr5nesc arlbin.de mele cu simp de z a h k , s 5 le imbalmrivesc sau s5 le slBbesc puterea. $ I incH ceva : vedeti, acum primgvara, eu nu dau ap5 allainelor, eu le prepar cea'iuri m d c i n e l e $i acestea, f k 5 alte medicamate, ml-au f e n i t albinde de boll.

- Polen qi ~prolpolb. $ i s5 $titi c H sunt foarte md@mit5 de c i t reoaltez. E a d n tales, suuat ani rnai bumi $i ani m i slabi. - Da, eu spmeam pretioasl, irni aduc de nici slim ne j w 5 mereu nigte f , mnte perfect, deci ati axultat acea disnu mai $tiu albimde mele de e pnimbvm5 +tie. EX Mne, v H ma1 pun o dat5 caseta sau toamn5. Ba eu chiw g&desc cg a r fi au iaterv~ul.Ca un gest d.e curtoazie, mi putut s l fie EmdraptZitille in unele pri'm5l a trn q p r i m ~ t rapoxterul de la posveri s5 cre=adA c5 se intoarce i l a m ... tul nostru de radio. - Cred cd putine femei se apropie cu Reascultcim caseta, dupb care revin la o asernenea pzsiune de via@ stupului. C e Intrebiirik mele spuneti ? Am dregtote P hpkneti-mi, ca sd te - Dmmnci T~.ip$a, - Psi dumneata chiar pui intrebgri apropii cle apiculturd este absolut necesar sL ,,mo$tene$ti" din Jamilie aceastii ~ t i i n t d s5-ti dau drcp~tate. Dar c h d D m n e , s5 $i artd totodatii, sau este nevoie de o se mai aiisrapw de tainecle acestea minun2t3 cznd so@J cere fngrijit iar cspiii o chemure $i este $i suficient. Ort poate intrclg de fust5 ? Monirea f m e i i , desigur, tampbrea... (z&mbe$te $i bate cu degetul ET e s5 f ~ e mama $1 sotie Apoi vin celeO n casetofon). laO~epasiuni. Fiecase ins5 cu destinull s5u. - Ei, dar v&l c5 ~liu uibati deloc...S5 Uu'e, eu mi-am fnceput $ c m h la maicl. vri $pun, eu c r d c l este nevoie de chela CpsnHuti $i la un moment dat chiarsnare. Tnebuie s5 simti c H iabepti aceast5 credeam c5 uoi intm in rlndull maicilor fun@, c5 o iubgti cu putere $i s5 o i m Nu a fmt s5 fie am. M a sf5Ltuit bine o je+h bine. Atunci ea iti rkpunde cu toate coleg5 de a mea, cam dup5 ce a termifortde e i . Iti d5 dm mdul strlns cu mare nat curasurkle c a m l a Lwow, a fosl trud5. 'k.ebuie ins5 s&'fii chibzuit, sg iei

doi ani spuneati cam aga unui alt reporder ... ,,noi oamenii incd nu a m putut .intetege pe deplin cat de minunate este aceas+ insectci, i cat face. ea pentru sdndtatea yastrci, a oamenilor,."

4.

il.cvlkie silikil de soart& s ! 4 hire & ' prewldisase el. $1 aim sc&pat. Am b c k t veci la nraici. Ei, eu a m =&pat, dPlr -S . 65 m k A W m l , ooliba nu m a mi sumi* &t dte lo^^^. L e a t r a u t pe p h t , a m -prim putere $i chiw m-am intoate $i ha, sunt o femeie cane se ocup5 @-t. Nlu aan 6ii uit iarna aceea. Am cu paailune ou mare Qragoste,d e apiaultm5. emtinuat ~~1 gi, din prim&mrii C d c5 azi, dacil a@ intreba albimele m a n apucat de ahbinhit. Er;a $i un mod rnele -5 au o ppietenil, a r zbura toate de a mulpUmi Abimlor nu ? I spre mine. Sat absolvt c o n v M c5 m5 1 C&fi stapi Pngrijecru pdrintii dumnea: simt ca pe o prieten5 a lor. $i ele sunt voastrii atunci c$nd incd m i wati E n Bu/ prietenele mele me mai bume. M6rgam covina ? I chiar $i k pMure Drrnpreun5. Asta s e ch d ; . A !... psi cenn 120. Aveau, stwind v& spun pentru cEi .@id Asta se cheamd icd e u rvoi tnt'reba 'mare. Eu una nu am Nuns I$ acum : Faceti ~i pastoral, doamnd Tnipga ?. c5 o s5 mEi inrtrebati asemenea perfonman@ niciodat5. Am avut - D m u l e ! A$a cum m5 vezi rEuanneaN $i mai multi, $i mai p u t i ... We,, acum crezi c5 e u q p u b s5 nu fac gastard,? Ea prn d m r 18 st@ mdtietajati cu ras s-unt plin5 de energie. Allria wtapt sB gkq, bun5 carpatih8 $ i d m 5 vrei s i wrii awl cu stupii la o a b a n 5 ce o a m pe Vale& ' - SP a p l w 5 $i amt5 spTe carneklul meu Irdulul, la R k t d n i t a , h Muntii Gurghiuin care u i h m din c l a d ijn c h d s5 mai lui. Sigur, a c w t p h l este mai &reu penlnotez, vr5jit de cuvintele ce curgeau ca t. u stuwri. Totul cost5 m d t , fmrte mult. Intr-o poveste - atunci a$a s5 stii c5 cel i l l rnaterie de d q h s a r e . Dar vedeti, a t l t mlai muit tin la 'fannilii~lepornilte de mine san5tatea lor e s t e in joc, c l t $i a mea. Mi,a cu ni$e m5tci negre, subtin ~i tare neospus mie, ui-tc, tot u n zianiut oa dumneata, bos,te, aduse toomai de la Moldovifa. Das c;i at% ttimp c5t mi fi preacupat5 de mjq s5 revin la pgninti. Sigur c i da, Aveau care, de nou, voi fi in putere, lucid5 $i cu stupin5 mare $i la loc bogat. Ce s5 $tie dorint5 de viat5. atunri albinele de boli ? Nimic. P,roduceau Md prive~te cu o urmd de ras i n mult. Doug c5rute inc5rca h t a cu butoaie ochi. Nu md pmte impiedka sii m6 g&ndesc la m i $ c a w a nmstrd, a majoritdtii orciyenilol care chbr gi pentru cateva sute m sumtern gata sd gdsim o de met1-i pe j scuzci, dour 66 nu-i facem. $i a s h la jumdtate d i n v&sba venembilei d a ~ sprintenei doamne. Dw ce fac eu? Pama am vehit sd icru un interuiu - Doamci Tripga, pdrififii dumneavostr& s-au ocupat de stupdrit ? V-au hfJuentat cumva O n acest sens ? P%n@i m i txebuie sil $titi x m i intli c5 mnt de arigine b u ~ i n e a n c 5 &n Berhome pe Siret-, luonau in inv5t5mlnt amhdai. % t a , direotor d e $ c d i . Mama, inv5t6toaxe. 11lliLint-e vreme, cei ce-$i alegeau acest qmstolat aveau m d t e indatoriri. Printre acestea era $i st~~p&riitul.Ei i$i i m t i m devii diar Si pe procprii cogii in Itahde vie$ii albinelor. A$a am d q r i n s $i eu s m d e din* ale acestud abecedar apirol. De l i a tat3 $i marma m. W... $titi cum a fost cu Bucov~aa Au lwart-o altii ou dla. Noi am devemik fugari sau refugiat~,cum ni s e spunea. BineTnteles c& s-a tmmhmt au stuptiritul ca $i cu multe allte bucudi din via@ noastr5. PMn$ii mei au g&it semi~ci h Oradea, apoi la Anxi $i, Pn ind, dci la Tirgu M . De, p e w g r i m $i noi oa t a i cei scwi de napast5, de ici, colo. Sigu~~'. ei nu s-au mai a ~ m dte rupicWur3. Eru Inti& &. Dar s5 v e d e i am. Timp d e VIW 20 de ami m-ean chinuit . ~ ~ cu 4 o c:d i t 5 rebelti. . Apoi, la 1989, ,,reglndU la ~ 6 1 crptcultotilur, ~ 1 aldtur! I a s b d mui 6qpkuLtor. xu135 de-a mea d e ds p-dfntele Cercului. Apicol an T g . Mum?&' domnul Edmund Baratmi. dW, aun $Icean& ou polen, aiya cum h i

...

...

1 5

..

cu miere $i cu cearA $i lua b u m u l Cearniufilar. Firma ,,Schmdit $i Fontimu a d z i $ma .tot. El ~i mai rZimlnea cam pe d t . pentru noi pentm ~lrltiim i s h m a n i pentru toat3 lumea. Iar dbinelor portia lor. -W p5rintii mei respectau $i iubeau albina. Eu c o n t i u i pasiunea lor $i cred cu t5nie h ceea ce fac. ' Revin b intfebarea mea de la incep u t : deci este nevoie de chenta~e, este nevoie de traditie, ,vi d e ce anume mi p t e nevoie ? P5i L a mine - rWe din nou vedeti ctin ce v-am istorisit : pgnintii, chemarea pe care am simtict-o, intAmphea m palenul ... au fast n m multe conditii create penitru a deyeni o apicultoare fmp2,titlmitZi. Dar s5 qtifi. c3 m i p r e u s de orlce este- aceasti5 & t e ce se preface mereu in uimire in f a @ mei viewtoare at% de hine organimt5 s m i d , atdt de pregStit5 s5 fiac5 fa@ unor s i t M i i deosebite. Dac5 simti acest l m , a t m i apuc5-te de arpicultur5. Dac3 nu, nu ! Decst s5 faci un lucm daar pentru un venit, fSr5 s5 iubwti cu pasime ace1 lucru, mai blne te l q i .p&gui* ; merge un an, merge do^, apoi dbinele @ a . S h t $i ele c5 nu le iubejti $i, a p r e n t f k 5 o wuzg anume, mor. D5m vina pe un an ploios, p e nencnrac, pe boli sau pe & vtiu eu ce... Dar v i m mare este E n m i , aici - $i arat5 spre inim5 I n sufletul nostru. Dl nu tramxnite dragoste. $i oarmenii. din p3cate sunt din ce in ce m i m'ult lipsiti de acenevoie elemenbar3 a fiin@i rationale de a iubi $i a fi iuhiti. R3u. Foante r3u ! $i albhele nu mport5 ulna ca ash. Dar, v d fog, puteti sduni spuneti de @ & albine se a ? r r W C n special per9mne kecute de 50 de mi ? nu are r3bYezi tikmneata, '

in special rezultate. Palpabile. Stupii s5 ~ w d u c 5 .Ei, asta nu s e poate a$a, csl una cu dm5. m i sunt prea grgbiti. Poatt asbe gi fir= a$a. Cu toate c5 via@ nu este d m r un tren amelenat. Ea m i are $i scli$.uri $i c a b o r w r i . Mai tn-ebde pus5 f r k , mai trebuie cugetat. Vine $i r5b@. Itwepi s5 E n w e g i albina $i neVOIL ei. Dar etunci vezi c5 hc5runtit phul. $i mi, s5-ti mai spun ceva, inainte, acum 50-60 de anzi elevii, La @r8 $i chmr la $cdile de meserii de la era$ primeau foarte muilte noti~uni tearekice p m O c e asupra acestei Endeletniciri. Au u m t al7i de schimb5ri. In foputine locuni hv5t5borii s-au mai preocupat de a insufia aceast5 pasiune. Acum nlci atst. Iar copiii nu m i $tiu dec5t de r5zboaie stelae, mboti buni $i roboti r5.i $i m5 rog, multe dtele, dar tc&e daparte de natur5, care este annbientul albina. Crit despre dbin5... poate c m la ora de biol@e - dm3 nu este pmfesorul in grev5 - $i mai mult despre f w u l c3 alblna bteap5. $ i ei se tam de Inteptittma de albin%, cu toate c5 vor s5 c&l&toreasc3 spre lm3. Uitgm din ce in ce m i multe des-

va

Gf m,. n

m =
1

,.-

EM.

si

Cgbana de vard a doamnef Tripfa din satuL A n d t a e a s a . conauna Rdstolntta.

*.

r.

pre Phiink, pe camretot@ il mai locuim nu ? - Dar sfaturi dati celar m i tineri ? - B h e f n w e s . Cu mare bucurie. Despre absolut tot ce cumosc in leg5tur5 cu apioultuw. Dar v i sepet nu prea sunt tineri c d cu care conversez pe aceastg Bm5. Adici n u iprea tlheri. Oricum, consider5nd tineretea doar o e h p 5 trecstoare, eu agtept s5 treaci acest ,hop $i fi invst tot ce $tiu despre aflbini. $i $tiu multe, daz v5 spun din nou, nu cunosc t o t d despre aceasti min,umati vietuitoare. - Doamn.6 Tripga, pur $i simplu eu nu mai conduc u n interviu cu o venerabild apicultoare, u n interviu wmiltte $i sfdtos, ci m a m pus series - obligat de dumaeavoastrd - p e filosofie. Filosofeazd oare toti apicurltor.ii ? Au o astfel de inclinatie ? - &gur ! Ei vin in contact cu na1tu.m nesrrijbci,t, cea m i mare pmk a timpului. S m t n6te Bni absa7ratcn-i ai natumii. $i apoi, v5 ,reget, au & fat3 cea m i m e t 5 organiaaxe a unei f a m n i l i i cu foar-

perfect3 ? Toatit suflarea stupului ascult5 de un c o m d a n t - m t a a - $i c%nd el n u mai este, se bezmeticgte. Ei ce spui, noi nu suntan acum putin cam bezmetici ? Gata cu pdlitica ! Sim4 v o i n b de fier a gazdei male $i ii respect ,optirllllea. fh definitiv, eel rnai bu lucru este s5 ai optiuni clare, s5 poti f i respectal pentru ele $i s i respecti la randul t5u. - Doamnd- vedefi, a m sd inchei cu pol i t i c ~ ,cu filosofia $i chiar cu albinele despre care a m venit sd-mi vorbiti azi. 0 sli vci spun cii m-ati cucerit $i cii vrenu sci amintesc cititwilor revistei mastre gi despre o altd pasiune a dumneavoast rci...

- Da ... $i acum a m sd sd mdrturisesc de ce m-a incitat i n k v k l dunnneavoastrd, din toamna lui 1991. Spuneati La u n moment dat, a m reascultat adineaori pe casetii, spunenti deci cii ,,dupd modelul albinelor a m putea sci crelim socialismu1 adeviirat, o societate i n care fiecare $tie ce are de fdcrit $i nu wteaptri sd facd cellilalt, o sclcietate unde fiscare hgi face datoria". Vd menfineti pdrerea pe care o aueafi c a d abia scdpasem de u n a n +i ceva, de ,.minundtiile" s&lismului multilateral 'gi etc. pe care wi-l tot fluturuu cei din vh?.ful pimmidei opresoare ? - Domnule, laicea f a m doar politlka a l b h d m de azi $i din~totdeama. Eu asta inteleg c5 ai venih s5 d i w u t h . C%t despre ce ixm q m s atumi, eu cred cu toat5 tAria c5 h ace3s;tg societate ce lunec5 parc5 spre haos, a r fi nevoie s5 l u h un model. $ i nu neaphat de peste m5ri $i t5ri. Exemplul este sub ochii no$tni. Fmilia de albine, stupul. Ce spui dunmeah, cum ar r e m familia aceasha, chiw &ac5 este at&t d e nsmneroas5, nenam&talor atacuri

- Da, vi iar vM cum i se -rind lumini in ogJinzile su,fletdd. Eu pictez de mult, am aid, E n atelier, ciiteva p'inze. Vd mlirturkesc ed sunt pus fa@ in fate cu o a>icturd -or dualbtd: pe de o parte acuareld, involltd, fernininti $i gratimci, f.lor,i $i peisaj, iar pe de altd p a r k incerciiri de a exprima E n ulei pe pdnzii, intr-o manierii foam mode~~ndi, gcindtcti $i friimdntdri d i t r e cele mai i d i m e . Sunt cvici, deopotrivd insu'kle de lini~te ccit $i apele negre ale multelor frdm8ntdri ce au traversat viafa doamnei TrLpga. Din atelierul de'picturd trecem din nou in camerii lunde &miaratii cciteva fotGrafii $i mai deapiind amintiri. Cu bucurie multd imi dd explicatii l a o fotografie mre o fnfdti$eazli la Balul a.picu1torilor din Tirgu Mure~ul anului 1989. Aleasii regin6 a' balului. Z&mbe$te obiectivului tinhnd bratut pregedintelui . Cercu.lui W c o l ord$enescEdmund Baratosi. $i cu asfa punot. Voi incheia aici interviul cu h a m n a Natalia T r i p ~ a , a r e in iarna care vine va fmplini 80 de ani. $2 vii spun eu, are m i multci via@ .in suflet dec&t multi de-alde mine. $ i multii dragoste pentru a,lbine. De ! A s h e ! Stimatli doamnii Tripga tnchei acest interviu - $i-mi cer scuze pentru redactaTea lui oarecum i n afara tiparelor clasice - urhndu-vii viati k n g d , siiniitate, putere de muncd' $i sd ne dati $i m u d ceva din dragostea pe m e o ddruiti tuturor fiintelor din jurul dumneavoastrd. P a t e ne vom invrednici $i m i . SdrU v n & m!
A

A cansemnat : Sorin BQDOLEA


. ,

1 7

SlNGURUL PRIETEN ESTE REVISTA


r l I ~ ~ l I I I I I I I I m l I I l l m

NOASTRA
! ru- i i
I

I n ~ e a s t dperioadd a foarte rputine bucU& g i satisfactii p $ t a ne-a adus 1 0 sc7isoare de suflet a&resatd r e w i e i +i destimtd d 4 v i prof. Vladimir Hulmeni I din Pkira Neamt. De La incepat trebuie sd spunem c d dil. prof. Humeni este u n

p l l l l l m l l l l l ( l l l l l l I I I 1 ~

dzn materialele trimise &-a lungul timpuluz, materule dintre a r e multe au vdzut ~lumina tiparului. Pe autoarea scrisorii - d-na Ortansa Pclrpard - n-o cunoa$tem nici at& 1 i dar Xcurta & epistolci datatd 26 riunie ne-a impreswnat p l h t $i ne p e r m i t m - s-0 publlcdm ctrammitand Mneinples originalul adresantului. latd dar cd o penszonard ($tim cu totii cd pceastd ,categori.e 6ocialii este una dintre cele m z I afectute de necrufcitorul torent a1 cresterii prewrilor) care +i nu i s l i prea strcilucit manifest6 o mare dragoste ipemtrm albine qz scne sci*etv hotarata ,,nu - mci las deloc". Stzmatd doamnci Papard od felicitdm pentru wsfirgita labnegatie apicold & ! 1 care dati dovedd $i vd urdm $6 ftti adncitoasd iar dragzle dvs. albine sd vci udwd 3 ccit mat multe bucurii. S p w d m sci fiti de lacord c u publicarea scrisorii care, ch:a.r &cci aceastu @re u n caracte~personal o facem ,pentru cdi apreciem since!rztatea afzrmutzilw i c u p n s e i n ea +i ccmsidercim icd iexernpl&cra gi comecventa dvs. devotiune pentru albine meritd cunoscutd $i urmatd de alti apicultori ZnceI ~ i ! o r sau i consacrati. (E.T.)

- n o a ~ k m .11 +tim numat

I mhi

9% statornic colabmator a1 vewistei noastre p e care dmd personal nu-1

i i

3 ! I i -

~ l l l l l l l l l m l l l l l l l l l l l *
8

m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m n = t m m m l n J

Mult s%mate profesor Humeni, Mci numsc Paprd OTtansa, sunt din Ba 6 ~ Acum . 5 ani a m ievit la pensie $i a m cumipcimt 4 fam51id de albzne, acuma am 14 ,amblii am f-t ca&w celm ce a u manifestat dorin@ de a Z e fngriji. Am 'mewjut stupin' la Tg. Ocna unde Primdrta mi-a inchiriat o bucatd de p d d n t , aici am construit o cdbdnutd $i ca gospodhrie anexd, u n c e t & pdsiiri. Am aici in ova$ o fikd ciisdtoritd. Anii ce au trecut au fost grei din punct de vedere meteorologic, nefavorabil albinebr, eu incepcitcmre, d m dragostea pentru dbine a Pnvim. In acest timp nu &-a murit niei o familze, mzlncesc mwI.t, sunt tare bolnavd, opera.tci de hernie de disc, &r nu md las deloc. Do farpt eu vd scriu ca sd vci mulfumesc pentru a~*ticolul ,,Rama cliiditoare" apdrut O n revista m t r d . Foloseam rama cldditoare pe otiwntal &r ceea ce ati descoperit dumneavmtrd este minunat. Nicwdatd n-am &rhm atdta cearii E n ega scurt timp. Cea m i gTea pt0b~e?7Zd O n st~pi?uEera lip= de foi de faguri, de aici plecau toate necazurile, acuma tot& s-a rezolvut. Vd multumesc din wf.let c6 ne-ati Empcirt&it g i noud ceea ce ati descoperit. Sunt sigurii cd veti primi multe scnisori de multumire pentru mest lucru. In 1988 ~i 1989 arm f a la cut-rile 07ganimte de Filiale A.C.A. Bacdu g i tot in w t i . . d o i ani a m fost In pcrstwal, unde a m Dnntdmt multe. La cursuri a m a w i t

pe unul dim apicultari c i Z spre primdvard a fost nevoit sd spargd fagurii cu u n bdt, ca albinu sd pout6 trece sd-$i ia miere. Eu gadit ca luclll sd-l toamna $i am plantat O n faoud niSte furtuna$e lwngi cat g m i n w a fagurelui $i largi ciut sd f m p d o albind la 10 cm i n jos & speteaza faguraZui, ~wrrula fost albinele au sudat fuTtunaSul iar eu am scdpat de grija ierndrii. lmnez familiile d &pe Si aeriskea deschisd ambek pdrti kr capac. Pe sau mLtsagrosutd din podigmdiSor pun bine inf-td, ziar iwdtudt panii la I d lui a prM condeml tima & a penh unde nu crcope7d bine saltduta. pe7nutd 1, Stup, dupd dwragmd pun din paie de ovdz sau o pernutd de papurd, luna nurrtie nu umblu in cuib pdeloc, prim turtd tot la imlnctul Eui martie o dau. De cand am orgmizat stupiM sunt fwrk singuTd, nu legdtud cu alti apinoascultoTi, singuml prieten este r e v ~ a trd, cand o primesc o citesc pe nerdsuflate, revista din m i a %nit la timp g i a am p ~ t u tpune f n wacticci r ~ n a clcid8oare CZL despdrtitura pe veldical, sd-i dea Dumnezeu sdniitate c e h i ce a ndiscocit-o Sd mii iertati Domnule Profasort cd v-am luut din t i m p cu scrismea mea da7 sunt bucuroasd $i vreau sd $titi cd dumneav m r d ati f h t mta. V & rnzultumesc incd 0 datif Cu stimi p i respect, O+trrasscr P q r d

Test de verif icarea - cunostintelor


Ing. Ilie C(YRNOIU, Liviu MARGHITAS Universitatea de Stiinte Agricole Cluj-Napoca Giisiti varianrta potrivit5 : penrtru a wifta pe c5t posibil u z u dbinelm ce vor i w m , completarea -rezerv&r de h m & ou simp -de zah5r se face inn mod n o r m 1 : a. Cel thrziu panii la mijlocul lunii august. b. Cel tiurziu pan& la mijbcul lun'i wptembrie. c. Atdta timp c&t temperatura exterioar6 permite zborul a l b i n e h . 2. D J n c e e trei rllretode d e a m p l a w e a hmnei f n cuib @mmjanwa mdor cu hranB p t r u iwmbre), in cazd m o r rezerve mai putin c o r e s p u m z 5 ~ ecantitahiv, alegeti : a. Metoda unilaterald. b. Meto&a bilatem,ld. c. Metoda centmld. 3. Danajwl Vmachetul'ui sub form5 de fumigatii i n t m m l t A 1 8 v m z e i se raportea25 la : a. Puterea fiecdl.ei ~ ~&e albine i in l
1. Toam-.
' I Y I ~ D

7. Prim5vam devseme, reducerea obligatosrie a ou~~burilor L a un numgr de r m e pe care albhele sunt capabile s5 le ampere in ~ L i w e~drept ~ soqp , : . a. Prevenirea g i combaterea eficientd a parazitz~lluiV a r m J . b. Prevenirea bezmeticirii fqmiliilor d e albine i n cazul i n care gi-au pierdut mtca. c. Mentinerea tempemturii optime necesare cregterii puietului.

8. La apmiula E n stupim5 a unei infesrLatii grave cu puiet v k o s , micocidinul se admh:srtrreaz5 : a. Sub form6 de sirop 250 mll familie ( 1 kg micocidin la 1 1 protofil). b. Sub formd de simp 250 ml/familie ( 1 kg micocidin La 1 1 a,pd). c. Prin prdfuire - 250 glfamilie (1 kg micocidin amestecat cu 2,5 g teramicimi).

b. Volumul fiecdrui tip de stup in care sunt adcipostite familiile de albine. c. Suprafetele cu puiet cdpdcit g i necdpdcit existente i n fiecare familie de albine. 4. Perceperea zu~rnzetuluiasemh5tor ,,fo$netului de frunze ~ t e ' ' . la un control auI3it~ivpe tiunpu1 iemii, exprimii : a. Lipsa hranei. b. Spatiu intsuficient ghemului t n care s-a constituit familia. c. Neliraigtea caumtd de lipsa mdtcii. 5. h vederea a r q k r i i extmtimpunii a puietului in familiile de dbine, ,hr5niriie suplimentare cu furaje energo-phtice (dup5 e f e c t u x " zborurilor de cur2tire) pot inc7pe : a. La imeputul lunii decembrie. , b. La sfdr$ituil Zunii i a m r i e . c. La imeiputul lunii februarie. 6. PentT4u a obtine un fasgure corect clldilt $i rezistenit la lnaani~pu-l&ri, ancorarea namelor %n:s%unlatese efecbueaz5 : a. fmcep&nd din partea inferioard a m i . b) fncephnd din partea superioard a ramei. diantetrul firului de C. f n f u c t i e de ' s h 5 fdlasit.

-. -.

9. Sbi~mulareadezvoltibi~i familiilor de albine prirnBmm se rm1izeaz5 $i prin 15r~ girea ou~lbuailor: a. Cdnd toti fagurii de cuib, cu exceptia celor doi de la margine, sunt complet ocupati cu puiet. b. Chnd se practicci completciri m s i v e de hrand a sirop de zahdr. c. Crind albinele, neavhnd faguri suficienti, se aglomereazci pe $i dupd diafragm6.
10. Pentru a avea eficient5 i.n cornbnberea biologic5 a vormozei. recoltarea fzguri.lor cl2diti $i FnsFimgntati de pe r a m .c.lklitoare se face : a. 0 datci pe lunci. b. Din 23 i n 23 de zile. c. 0 h t d la doud sdptdmgni.
11. 0 famidie de albine se p w g 8 w t e d e roire (intr5 in frigurile ro~tului) a'f.unci c5nd : a. Stupul nu asigurd o sufiekntd aerisire pe timpul zilelor caniculare, i a r i n naturci a apdrut u n go2 de a l e s . b. Crevterea de puiet nu este proportionald cu numdrzd tot mai mare de albine tinere care ecolozioneazd, iar .in cuib sunt suficiente rezerve de hrand. c. Fagurii laterdi de amperire a puietului sunt plini cu pcisturdi jii miere, iar supmfetek cu puiet h v a r svnt m i mari &cht cele cu puiet cepdicit.

12. Intocmirea $i c u m melifere imtr-o zon5 aarecare s e r v e ~ t eL a: a. Stabilirea efectivulut w t i m de farnilii de albink ce pot fi-intretinute in ~espectivazonb. b. Fu?ulamentarea gtiinfificb a princi.oiiloT de omanizare si practicare a

bhm

c. Prevenireu roitcluf natural gi menfinerea familiiLw de d b i n e in stare activb pdmi la sfdrgitul verii.

Raspunswi la testull de vm.ificare a ouno$bin@lor : 1-a ; 2-a ; 3-b ; 4-a ; 5-b ; ; 7-c ; 8-b ; 9-a ; , c ; 1-c ; 11-b ; 12-

SPAT11 COMERCIALE AVEM, GESTIONARI $1 VINZATORI A$I!$DEREA

...

(continuare din pag. 1 3 )

si-au facut prezenla, rezultatele au fost pe m5sura aytepMrilor. Salariatii multor filiale au inteles c5 pentru a sup~avietuipe o piati dinamic5, intr-o economie in tranzitie au nevoic de o nou5 form5 de pozitiona,re, nu .se pot oprii numai la promovarea produselcr lor speciEce traditicnale. Au inwles pe deplin struct.ura pietii, a u stnbi;l.it rel.atii strategice cu al.te societriti ~i agenti comerciali. $i-au interneiat relatii cu furnizorii vi distribuitorii, cu investitorii $i clientii. Aceste relatii sunt mai importante dec5t chiar un pret competitiv. $i-au imbunSt5tit vGnz5rile tin5nd cont de reactiile $i sugestiile clientilor. fn afara nomenclatorului traditional a u comercializat $i alte produse IHrgind paleta de m5rCu1-i oferite consumatorilor. Diversificarea la prezentare $i vBnzare a produselor face parte azi din strategie. Da, perspectivi inseamn5 diversificare de ex. ponate nespecifice economiei apicole destinate comercializ5rii. Avem in mutle orwe ale t5rii magazine moderne, centrale, cu vad comercial, magazine pe care un adevsrat m a n a g e r le-ar face de nota zece. Unele filiale au reuvit. Cinste lm. Cu regret constat5m c5 exist5 inn5 n mare diferent5 intre magazinele noastre $i cele ale ,,privatizatilor". Este posibil ca o filial5 sau mai multe s5 dispuni d e personal, magazine, fonduri b5neqti importante sau posibilitsti de atragere a unor credite, $i s5 inchid5 bilantul anului cu pagube sau un c$$tig de 1000 lei ? Incredibil, ins5 in unele cazuri a$a stau lucrurile. Ne aflgm intr-o etap5 in care unele filiale ignor5 qi nu pun in practic5 ofertarea. serviciilor. Cultu,l rnmaiii nu s-a impus ca o necesitate in conditiile economiei d e piat5, care presupune agenti economici activi, bine mobilizati intelectual, informati. ,gats s5 restructureze $i reorienteze activitatea comercia15 dup5 exigentele mereu cresciinde ale pieii.

Se constat5 diferente mari intre manageri privind ritmul integr5rii $i atingerii volumului de cunostinte qi deprinderi cerute de posh1 mupat. Durata de timp rezervatg acomodarii prea prelungite a .condus $i inc5 mai conduce la pierderi economicesau oricum la nerealizsri. F i r 5 indoial5 bunele intentii exist5, dar nu este de ajuns, fiecare este convins $i dorevte sri fie ofertant de produse ~i servicii de calitate, dar ... realitatea economicri evidentisz5 carente foarte mari, un deealaj impresionant, reminiscente ale uuor motivatii depS$ite. Fondul problematicii, calitate, estetica magazinelor, aprovizianarea cu diverse prociuse, sunt aspccte care uneori clevin extrem de com;?lexe iar dac5 vor persist3 in continuare aceste probleme abardate sectorial, limitat, c'onsecintele vor fi nefavorabile. AdicH din r i u se va merge spre mai r5u. Trebuie s5 devenim buni manageri din mers, timpul ne presead. E necesar s5 fim plini d e initiativ5, inspirati, competenti. cu viziune de amp15 perspectiv5 pentru c5 scopul esenfial este creqterea sigurg gi constank3 a profitului. 0 wlutie judicioas5, cu rezultate, adaptata acum nu va fi suficient5 pentru a rezolva problemele d e msine. Fenomenul de respingere la valul informational, asociat inc5 in subcon~tientcu racilele vm'hi ale sistemdui comunist, trebuie tratat cu mare atentie, evidentiindu-se $i reconsiderhdu-se cinstit gregelile inerente ale unui asememea proces macroeconomic. Schimbarea mentalit5tii este proces de lung8 durata $i uneori dureros. Numai o exploatare corect5, al5turi d e un flux informational deschis va determina participarea celor interesati. Partic'iparea inseamn5 succese, un loc de munc5 asigurat, un statut morabil in societate. Trebuie s5 tinem seama d e faptul c5 in practica internationals, sel-ia managerilor se face d e societatea de cmsultant5 specializatg in testarea $i selectia managerilor, pentru identificarea valorii aptitudinilor. In acest sens se acord5 o perioad5 de maxim 6 luni, perioad5 considerat5 suficient pentru a dezvolta ~i aplica o strategie. Solicitanbul, d x 5 o confirms, e angajat. Dacg nu, nu. P e d n d la noi 7 ?

...

VALOR1 INESTIMABILE

PADUREA $I DELTA DUNARIIRAlUL ALBINELOR"


7)

Prof. ing. Octav VITCU

'$bra noastrii, cu u n relief deosebit de variat, cu o climii blandii, cu piiduri g i fhnete, cu chmpii m i i m s e g i dealuri inconjurate de livezi g i podgorii renumite, cu o Deltci a Duniirii, unicat in lume, s-a dovedit de milenii oa u n piimhnt generos dciruit de Dumnezeu cu conditii prielnke vietii a1binelor. Piidurea gi Delta Dundrii, au constituit g i ccmstituie g i i n prezent -1 prefer@ de albine, ca wn adeviimt ,,mi1' pentru aceste insecte, i n t r d t initial omul led, adus pe ldngd cam sa din piidure o&t& cu scorburile cckpecilor fncerchnd sd le domesticeascci. Piidurea p i Detta- cu mulfimea siilciilor scorburoase care sunt ocupate g i astiizi de roiurile de albine sccipate din stupine ca urmare a mglijentei noastre. Scorburik copacilw, dar O n special a1 riichifelor g i siilciilor, din pciduri, precum gi din Delta Dundrii au atras atentia oamenilor, incd din cele mai indepiirtate timpuri. Chiar gi astdzi Zn unele zone ole tcirii m t r e se m i practicci a aga nuntitii ,,apiculturii de pcidure" unde vhniitoarea de olbine cat gi recoltarea mierii dar g i a cerii stau i n atentia multur locuitori d i n acele l m r i . l ~ m i n t ede a trece la domestici7ea albinelor, omul le ingrijea cum se pricepea in permietrul E n care acestea e m u n scorburile copacilor. descoperite, adicii E Ulterior omul w i n imaginatia sa cioplea scorburi artificiale in arbori de esentd w l e c a : pinwl, molidul, bradzcl, riichitu g i salcm, l a o fniiltime care-i convenes acestuia adicci sd ii fie m i ugor de umbht l a cuibul cu albine, scorburi care le ?mchidea intrarea cu o schndurii, llisdndu-i u n orificiu mic drept urdinQ. Aeeste swrburi erau supravegheate de om din primiivarci pan6 toamna thrziu, astfel cd a Enceput sii se statorniceascd o .,simbioziil' fntre o m gi albine, ajutcindu-ne reciproc. Omul, viizcind cii aceste insecte aurii O i aduceau muri foloase prin mierea gi ceara pe care i-o diiruiuu, a adus scorburile cu albine din piidure ori din deltd pe lhngii casa sa, oferindu-le u n loc mai sigur $i o supraveghere mai atentci i n cursul anului. Treptat lea, tmbuiniitiitit conditiile de ,,traiU iar locul scorburilor au f m t luate de cogniple de nuiele g i buduroaie ajunghndu-se astiizi la stupii sist e m t i c i , perfectionuti Ontalniti pe tot CUprinszll tdrii.

Pddurea gi Delta Duncirii au constituit drept loc de adcipost nu numai pentru albinele scilbatice, ci g i pentru celelalte vietzcitoare ale piidurii cdt g i omului i n vremuri grele, vremuri de rdzboi, sau de bejenie. lntdlnim astiizi adevcirate piiduri de tei gi salchmi plantate cu zeci de m i i n urmd de harnicii silvicultori, m e asigurd albinelor surse importante de nectar gi polen, dezvoltdndu-se stupiiritul pastotal unde apicultorul, albinele g i silvicultorul se simt n z i n u m i n marea naturii, i n marea piidure rom8nemcci. Piidw5l.e cht g i Delta Duniirii au oferit l m i n t e naturak familiilor de albine, iar flora bogatii a acestma a constituit o bszd sigurii de hranii din primcivard gi phnd toamna thrziu. Piiclurea a mai oferit acestor gingqe imecte pajigti gi lunci, poieni g i ape nealterate de insecticide gi ierbicide, adicci singurul loc de refugiu pe care-l m i giisesc gi astcizi albinele, constituind totodutii u n mijloc sigur de protectie. Chimizarea agriculturii, ierbicidiirile ~i insecticidele, monoculturile agricole pe spatii mari ca gi folosirea in agriczllturii a semintelor sekctionate a dus la o sii76cire a florei de camp gi a afectat foarte mult albin&ritul, fnregistrhndu-se i n un# ani importante pierderi de famdii de a1bine. Ca urmare a acestui aspect relatat m i sus, apicuJtura pastoraldi a luat o mare dezvoltare, iar piidurile gi Delta Duniirii au devenit unele dintre putinele locuri curate nepolwte, locuri de refugiu $i refacere a familiilor de albine. Astfel Delta Duririi a fost denumitii ,,raiul albinelor". $i astiizi inthlnim multe roiuri naturnle plecate din stupinele noastre E n piidurc, zinele dintre acestea se mi pot ,,prinder' adicd recupera altele nu, din m i multe mn.otive. Consider cii apicultorul g i silvicultorul trebuie sii fie buni prieteni, iar silvicultorul trebuie sii Endrcigeascci albinele, sii le creascci pe lhngii cantoanele silvice. Trebuie amintit cii piidurile, Delta Duniirii, iurba $i florik sunt v e g d n t u l pZnzdntului, sunt .,un produs a1 frumusefii naturcole", ,,o oazd a linigtii fdrci egal".

INSEMNARI

Gheorghe Dan TUCUDEAN


DIMJTRIE CANTEXUIR. Tot pldngdndu-ne cii nu mai ajungem i n Europa uitcim cci au exzstat $i mai existci $i in prezent, dar nu bigcim de seam6 - oameni care s-au ridzcat deasupra v a W l o r europene contemporane lor. In domeniul atdt de cuprintiilor $i generos a1 culturii, Dimitrie Cantemir strciluce$te i n cmstelatia valori! 3 r universale ale sfdr$itului de secol X V l l $2 inceputului de secol XVIII. A fost o persowlitale cu multiple posibilitdti analltice i n domenii c a : istoria, geografia, fiZozof ia. DIMITRIE CANTEMIR m i este pretuit de ciike apicvltori $i pemtru faptul cd cea m i important6 operd a sa - Descrierea NIoldovei - contine numerouse $i valoroase informutii i n Zegciturd cu fenomenul apicol prezent pe teritoriul tdrii mastre, mai ales i n vremea autorului. Avoape cd nu exist6 c a l k de apiculturll generald 70mcineascd i n care autorii sd nu apeleze i n jragmene din Descriereu Moldovei pen: tru a ilzrstra stduatia apiculturii rom&ne$tz in Evul Mediu. In a n d 1993 se Zmplinesc 320 de an2 de 270 de ani la nqterea murelui cdrturar $i de la moa+tea sa. A p i c u l W i romani, fi cimtesc memorm $tiind cd astfel fac u n gest mmd $i patriotic. INDEMll LA LUCFDITATE. Se $tie $i se accept6 cii m e a deosebire dintre om ~i animal este acew cd primul a dobdndit o mure putere de discerndmdnt, el gdndefle, il preocupri origineu sa ca specie bfulogicd precum $i uniuersul m e t a f W . In zim de 9 m d i e a.c. Televiziunea de la ChiSinciu a avut o rubric6 de edzccatie $i moral6 cre~tinii.S-a vorbit $f despre pdrtile negative ale comcportumentului umun generatoare de pdcate. Ldcomia omului a fost cmparat5 cu ceu a urn+ albine care. descoperind u n vas cu miere sorb cu nesat din aceastd pldcutci hrand, iar phnii la unnd cad gi se inneacd i n ea. Dar omul este fiintci rationald, nu se conduce dupd instincte genetice ca animalele. El t,rebuie s i persevereze i n ingrijirea spiritului fie dour $i pentru faptul cii, odatd, va da socoteal6 pentru faptele sale. VISATI... MIERE ? Stau uneori in clipele de rdgaz $i rlisfoiesc cu multd pldcere scrieri de altcidatd, cdrti, calendure, ziare. reviste. Astfel, ,,Calendarul Bumlui Romdn" a profesorului Nicolae lliegiu din

Timi$oara apiirut prin 1947 oferd spre IPc~uraresubiecte diverse bgate intr-o m i suri m i mar? sau mai micd de lumea satuluz romdnesc din prima jumcitate a secolului nostru. La pagina 59 se Oncearcd ,,Explicarea visurilor". Printre multe alte ,,motiveu iatii $i doud apicole : - albinci (ddruind) cdscitorie fericitd ; - miwe - v e ~ t irele. CAPRICI~ILEV E R I I I . Anul 1992 a fost foarte secetos, aproape i n intregimea sa. Problemelor diverse generate de acest fenomen l i s a adhgat $i cea a incendiilor. Viipaia pustiihre a pornit de cele m i multe ori de pe terenuri necultivate sau neagricole $i s a extins asupra mirQtilor. der m i ales asupra pcidurilw. Multi apicultori $i-au salvat stupii in ultimu clipif din calm f m l u i . In comuna Bhrsa, judetul A d , apimltorul ALi,mn Teodor a avut parte de o mare deceptie. Stupina sa pavtlionarli m b i l d eta amplasatd la m g l n e u comunei l&ngci cimitir, aproape de pse&wr Arad-Moneasa (D.N. 79 A). Ioctr-o noapte, oamenf (care m i merit6 sii fie numiti aameni ?) Irespomabili au incendiat pauilionul. Au w s i n acest dezastu 20 familii de albfne, inrentarul apicol existent in pcrvbliun precum ,vi cele 8 roti din cauciuc ale pvilionultld. Nu exist6 duMi asupra faptmlui cd incendinrl a fost intentwnut d e w e c e in p r e a j m cimitinulvi respectiu Catba nu era amci decat pe vatra stupbwi, propvietaw1 szrstine cd nu a avut mrsd de c u r a t in pavSlion. Lhmnealui nici mCcar nu b d m ie$te cine i-ar fi putut face o asmnenea pagubd $tiindude u n om core&, fdrd duqmuni. P a p b a rdmane, fdptuqii rdmdn neidentificati, cel putin p&nZ in mest moment. Plimt ! SFATUIRI PESTE VEACURI. ,,Mijlocul fbnetelm a r e in tot anul se cosesc, se i de fotine a f i locul cel mui bun $i m 10s pentru stupi, mui ales de vor f i pomi printr-insul sdditi, pentru cd de aproape cu mult mai lesne i$i strang albinele hranii. decat de departeu. Rdndurile de m i sus relevd valabilitutea afirmatiilor respective $i in zilele noastre. Autorul lor a$eazd sfaturile i n slove pline de parfum $i culoare st&rnind &titorului bucuria de a le fi desmperit. (continuare 2n pug. 26)

DE CE SUNT IMPORTANTE

Oglinda s i foaia de control a stupului


9

Ing. Ilie CORNOIU, Ing. Teofil OROIAN Universitatea de Stiinfe Agricole Cluj-Napoca Facultaka de Zootehnie M e t i c u l w $i adepte a unei cur5tenii des5vbqite. o bun5 parte din via@ albinele $i-o dedicfi igieniz5rii permanente a cuibului. Prin neobosita lor munc5, ele ofer5 - f 5 d a )e deranja prea mult o p a r k din grijile $i preocupgrile in interionul stupului. Aceste informatii utile in practica apicola albinde l e ofer5 vizibil, pe o suprafaw d e 1 X 1 m care se amenajeaz5 in fiecare ~prim5var5 in faM f i e c h i stup (familii de atbine) incepPnd de sub sc'Pnd m de zbor. Plivit5 de iarb5 $i buruieni, bine b5tAtorit5, aceast5 suprafat5 se constituie ca o oglindg a stupului, lpe care s e pot citi $i interprets : - prezenta albinelm moarte in num5r obivnuit d e 1015 explic5 un fenomen de epuizare biolog i d . Un numtir mare de albine moarte (de ordinul zecilor sau sutelor) pe oglinda stupului indiG declanqarea unui eventual furti=, o intoxicatie masiv5, cauzati de tratamentie fitosanitare, sme de a @ sau hran5 poluate etc. - aparitia puietulzli mort de albine lucrhtoare sau de trhntori (inainte d e ecloziune) in plin sezon activ explici o stare patologid ce va trebui obligatoriu stabiliti $i tratatA Prezenb unui num5r mare d e t r b h i m o e i sau muribunzi pe oglinda stupului i n d i e incetarea culesurilor. Situatia se intilnwte de regul5 incep5nd cu 20-25 iulie $i n u d5 motive de hgrijorare. Prezenta a 2-3 mBtci moarte pe oglinda stupului constituie un indiciu d familia $i-a schimbat linivtit matca sau s-a divizat (a roit) natural. S i w i a im,pune un control in cuib, pentru identificarea noii m?itci (sernnul sigur a1 prezentei m5tcii il constituie prezenta oualor in c'elulele fagurilor). Prezenta albinelor muribunde, f5.1-B aripi, subponderale sau cu &pi rudi.mentare, explic5 o indestatie puternid c u ,parazitul varroa jacobsoni. Situatia impune efecbuarea tratamentelor cu produsul varachet. A d n a r e a tra,tamentului duce uneori la depopularea complet8 a farniliilor In cauz5. Prez~~lm unor gfiunciori piefrificati pe oglimla s t w u i i n d i d existan@ puietului v5ms (ascosferoza), ca o c'onsecint5 a excesulmui de umiditate. Se impune o restrhngere (dup5 caz), a cuibului $i aplicarea tratamentului medicamentos cu produsul Micacidim. Aliitua-i de oglinda stupului, foaia d e control oferri posibilitatea apreuerii st5rii fiec5rei familii de albine. indeosebi pe timpul i a i i sau cu prilejul unor tratamente de deparazitare. Foaia de control ss constituie dintr-o bucat5 de hPrtie savl carton subtire impregnat5 c(u parafins sau cear5. S e a $ w 5 pe fundul stupului in dimensiunea spatiului mupat d e fagurii .din ~cuib, la ultima revizie de preggtire a stupinei p m t r u i m e mu ori- d e c h onbse: dmtueazti tratamentele de depasazitare. RidimtA prin dwptul ardini$ului (la stupii verticali) sau tras5 lateral (la .stupii orizontali), cititi $i interpretati periodic, foaia de control evidentiaz5 : albine moarte, care in num5r mare exprim5 o aerisire insuficienti a cuibului sau chiar o stare patologicii determinatii de calitatea hranei sau a altor agenti patogeni, prezenb in familie a unui num5r mare d e albine vPrstnice etc. m 5 t u r i de cearS, albine f5r5 cap, excremente d e voareci. Se impun masuri de eliminare a d5un5torilor care irit.4 $i nelini~tesc albinele. Dac5 starea. timpului permite efectunui control sumar a1 familiilor in m z 5 , este binevenit. parazitii (indeosebi de varroa jacobsoni) cazuti in urrna aplidrii tratamentelor de deparazitare. Exprim5 gradul de infestatie cu paraziti a1 fiec5rei Lamilii d e albine din stupins. Ca o concluze la c'ele prezentate se pwte aprecia c5 folosirea prin o b i ~ n u i n g a oglinzii $i foii de control a stupului la fiecare familie d e albine din stupin5 scutevte volumul mare de munc5 (prin prelmgite c e r c e W uneori numai de dragul Jbinelor). Legat de aceasta, cele dous elemene oferg pmibilitatea aprecierii stiirii stupinei $i identificarea momentelor critice in viam albinelar, f l r 5 a le deranja cuibul $i activitaatile spec'ifice.

DIN EXPERIENTA UNUI APICULTOR

Dispozitiv pen tru tratarea varoozei


Prof. Vasile N. OFILEANU
Este indiscutabil cj. varrooza reprezini5 una din cele mai acute probleme ale apicultorilor acum la sfSr$it de mileniu. Toate bolile cunoscute pan5 in prezent au antidotul lor, antidot care a ap5rut in concordant% cu g s t r a r e a unei igiene deosebite in stupinic$i vi cu explozia de diversificare a antibioticilor. Varrcxna, in schimb, datori% rezistentei ievite din cbmun a acarianului. a adaptGrilor exceptionale la ciclul biologic a1 albinei, la posibilitatile de infestare a t i t in interiorul stupului c i t $i in exteriorul lui, reprezinta o boa15 greu de comb5tut. Atacul insidios asupra colonici d e albine, spolierea lamelor de substan@ nutritive $i a adullilor d e h e m e limf5, dismnfortul pricinuit familiei de albine, precum $i incadrarea parazitului in famllia vectorilar d e transmitere a diferitelm boli vimtice (paralizia m t i i V.PA, $.a.) fac mai de temut acest acarim. La noi in tar5 r'ombaterea acestui acarian se face in prezent cu ,,VARACHE?"', un produs amitrazic care prin ardere, degaj% s u b t a n t a activti ce actioneaz5 selectiv asupra acarianului (nocivitatea produsului fa@ de albin5 este mutt mai redus5). De obicei pentru preint5mpinarea palutirii stupului se limiteaz5 tratamentul cu varachet la sezoanele cu puiet foarte putin - d e regul% pr1m;ivara $i toarnna dar se simte nevoia de tr2tament $i vara In sezoane active in special dup5 extragerea mierii, ciind d e fapt se observ5 o dezvoltare a parazitului. Tratamentul LI.I varachet, in mod clzsic, nu este complicat dar implic5 $i unele dificult5ti care apar inerente la prima ve. dere.

Operatia de tratare trebuie f5cutri cu precizie vi rapiditate amlo unde st. pune problema unor stupine cu familii numeroase. Rapiditatea este ceruti din mai rnulte motive, dintre care enumerfim : - evitarea aubintoxicfirii prin stationare in stupin5 pe timp indelung4t (in pofida etan$iettitii relative ale stupilor se simt anumite simptome nedorite pricinuite de amitraz) criza de timp, etc ... Demne de luat in s e a rnai sunt $i alte necazuri care tin de introduc'erea benzii de hPrtie aprinse $i care deseori. din diferite cauze, se stinge sau poate s5 pun5 in p e r i d viata albinelor a caror iritare este pricinuita d e interventia apicultomlui la urdinivul stupului, albine care intt-5 in contact direct cu banda aprinsti $i furnigantul respectiv. Pent~ reducerea la maximum a celor ar5tate mai sus am realizat la fiecare stup pe care il am un dispozitiv foarte simplu $i pe care-1 folmescl numai la tratarnentul cu f umigatii. AceastA simp15 inovatie nu modific5 bkuotura de seaistent5 a lgzii d e stup $i este foarte ugor de realizat, reducand in totalitate deficientele rnai sus amintite. In peretele lateral cel orientat spre sud (atunci c b d peretele frontal este orientat spre est), in partea distal& chiar in rama h d d u i d e stup se practic5 un orificiu cu d i m t m de 20 rnrn, in a$a fel inc5t circumferinta adatuia s5 fie inscrisg in unghiul format de planul fundullui d e stup $i peret.de vestic a1 l5zii d e stup (fig. 1). Acest orificiu poate fi inchis cu un dop de cauciuc, plutj sau d e lernn. P e v5rful dopului (partea mai subtire) se ru-

Cu privire la literatura apicola din secolele XVIII -XIX


Prof. Dr. Nicolae VASILESCU Universitatea agronomic&Iagi
Motto : A teaminti oamenilor scrierile inseamnd a-i Indrepta spre virtute.
Monteqieu

din vechime,

Este cunoscut faptul c 5 albinGrih1 a constituit o mupatie de baz5 a locuitorilor de pe aceste mleaguri inc2 de pe vremea tracilor. Sunt numeroase documente (sat rom5ngti c5t $i striiine) care dovedesc aceastii afirmatie $i care sunt destul d e bine cunoscute. Actele interne $i izvoarele narative ale timpului ne oferii informatii destul de am&nuntite asupra acestei importante ramuri a vietii economic'e. Cu ajutarul mentiunilor documentare, la care se pot ad5uga $i observatiile etnografice, putem rmonstitui toate lumirile d e ingrijirea albinelor in perioadele trearte. Astfel. Gh. Barto$, in articolul ,,Tehnica a1binsritului in tiirile mmiine in epoca feudalGU (Terra nostra, vol. 11, 1971) aratA cB ?,din izvoarele vremii vorn constata cri r e a l i M l e pris5carilor din tsrile romine au fast remarcabile. Sulzer, care i-a cunosr'ut de apraape pe cei din Tasa Romaneasc2, ii n u m q t e .,mari maevtrii ai albinriritului", stiipiini p e vaste cunqtinte apicole, acumulate de-a lungul veacurilor". Aceste veste cunqtinte sunt ilustrate d e scrierile a p a u t e in acele vremuri, t i m i t e in limba romini. Lucrh-i de tehnicl $i economie practicl in limba rom&n& avdnd mai adesea caracterul unor prelucriiri, compil5ri sau chiar simple traduceri, incep sri awrR $i s5 ciroule incii la sfiqitul secolului 18 $i inceputul celui de a1 19-lea. Astfel. in 1785, Ion Molnar a tipririt la Viena in rom5ngte, prima carte in domeniul aviculturii, intitulati ,,Iconomia stupilor". Tot in aceastii perioadli apar $i alte clrti, in limba ronan5, care evidentiaz5 primele premtup5ri tehnice $i vtiintifice in agricultura rodneascii ~i c a w trateadi problemele cele mai felurite. h aceste lucrsri sc glsesc si referiri la rnodul d e crestere a albineloi, ele fiind de regull prezent5ri ale situatiei existente sau a anor ~ r e v e d e r i juridice privind c w t e r e a albinefor. Rernarciim ins5 $i aparitia unor carti care cuprind indrumiri $i sfaturi privind cresterea albinelor. Astfel, aaum 170 de ani, in 1823, Ioan Tomici, protopresviterul Caransebgului, tipiirevte la Pesta, in limba romgnii, cartea intitulatii .,Cultura albinelor sau inviit;itura despre tinerea stupilor in magazi-

nun" (stupi sistematici - n.n.). Cartea este o traduckre prelucratii $i adaptat5 conditiilor locale pentru a servi crescfitorilor de albine, a$a cum precizeazii insfivi autorul pe wperta c k t i i : ,,tradusii $i prin iscusinta de mai multi ani cercatil $i pentru folosul comun intocmitii" . Aceastii carte, la care n e vom referi in contiiuare cu preddere, nu se limiteaz.5 la 0 simp15 prezentare a unei situatii existente, sau la simple apredieri privind me$terea albinelor, ci contine probleme d e tehnologie a cxqterii albinelor. Prin tinuta sa $tiintifie&, amtea se comtituie intr-un a d w s r a t tratat d e a p i d t u r i , fapt ce reiese cu prisosintii din multiplele probleme tratate pe paroursul celor 180 pagini, pe care le ~rezent5.m succint in continuare. 1ntroducere.a constituie o pledoarie pen& ~ 5 r 5 s i r e asistemului de crestere a albineior in stupi primitivi (,,~d$nite'') $i obiceiul de a distruge familiile puternice cu ocazia recoltiirii mierii, $i trecerea la sistemul d e c r q t e r e in stupi sisternatici (,,magazinwi". numiti de autm), ariitAnd totodatii avantajele pe care le ofex-3 totodatl avantajele pe care le ofefi acqtia. fntregul material, ouprins in cele 180 pagini, este sistematizat pe cinci capitole, defalcate in 48 teme, in Care s e prezintii : I. descrierea morfologicii $i fiziologi& a albinelor, trhtorilor $i reginei ; rolul si importanb lor in familia de albine ; 11. - alegerea $i amenajarea vetrei stup h d ; descrierea stupului sistematic (magazinului), a uneltelor $i sculelor, necesare ~ ~ $i l o oe mn-eaa lor (de precizat c5 stupul prezentat s e d n i i perfect cu stupul multietajat folosit in prezent) ; III. lucrlrile d e ingrijire a familiilor de albine in perioada de primlvarii $i var5 : mutarea familiilm de albine din ,,c~$nite" in ,,magazinuriu, a$ezarea stupilor in stupinl, hriinirea in primlvarl (stimularea). recoltarea mierii, schimbarea refiinei, prevenirea $i cbmbaterea furti~agului, roirea natural5 $i cea a~-tificial5 etc. IV. l u d r i l e d e ingrijire in perioada d e toarnn5 $i iarnl : recoltarea mierii $i cerii, pregltirea stupilor pentru iernat, tratamente contra bolilor $i dZun&torilor, etc. V. extragerea mierii, $i a cerii, piistrarea lor, inlocuirea fagurilor, inabirea ce-

rii, pregiltirea verbetului pentm hr5nirea albinelar, a otetului din miere $i a miedului (hidromelului) etc. La sfAr$itul c8rtii se prezinc o schitii a stupilor sistematici, a m u i pavilion apicol, a unar unelte $i soule. Fx'em precizarea cfi toate indrumilrile cuprinse in aceasti carte sunt valabile $i s & z i $i in deplinh concordant5 au rezultatele cercet&ilor vtiintifice actuale. hparitia acestei cilrti demonstreaza vechimea literaturii ~tiintifice a p i d e din tara noastr5, fapul cii apicultura noastr5 s-a dezvoltat in& din vremcuri str5vec'hi bazsndu-se ratiuni vtiintifice. Deosebit de interesante $i practice sunt mAsurile recomandate pentru a impiedica apariva cehui de a1 doilea $i al treilea roi natural de la ac-i familie, p ~ n t r u recuperarea familiilor bezrnetice. lmpiedicarea roirii naturale, combaterea bolilor $i diluniltorilor, modd de constmire a stupilor $i a diferitelor unelte necesare etc. Pentru combaterea bolilor se recomandii tratamente naturale simple $i eficac'e. Astfel, este interesant tratarnentul recomandat de aum, contra diareei sau ca stirnulent. Cita din carte : ,,du@ ce au ie$it albinele prima datj. in primilvarl la aer curat ~i au jucat douil-trei zile inaintea stupului

$i s-au dgteptat de s m zisa cufureal2, ia intr-un vas cwat miere bun5 gi curata, amestecil-o in loc de apii cu a p s e a parte de vin biltfin $i bun $i de cu sear% sau de dimineaw, stropgte fagurii cu vreo patru sau cinci linguri de meditina ackasta $i vei vedea cum se vor veseli $1 insfinsto$i albinele ; sau $i dupa retezarea stupilor se poate da nxlrsa aceasta" (pag. 81). Cartea este scrisii intr-un limbaj accesibil t u t u o r apicultorilor, indiferent de nivelul lor cultural mu profesional, p5strAnd t0todat.A tinuta vtiintificg. Pe parcursul ei se observil dragostea de albine pe care autom1 o insuflii tuturor creschtorilor $i necresciitorilor de albine, $i indemnul de a extinde crgterea lor $i de a avea o comportare blAnd5 $i umanii fa@ de albine (,,mergi la albine $i vei vedea cat este de lucfitoare. $i cdt de curat lurm face ... M c a r cii iaste $i slab5 de putere, $i pentru En~lepciwea ei cinstindu-o..."). Cartea este in acela~it i n p $i un bogat $i frumos material propagandistic in sprijinul dezvoltZirii $i extinderii apiculturii. In Pncheierea introducerii autorul spune : ,,Poftesc ca iubitorii de albine cu CArtic'ica aiasta, a$a sil se foloseam5, dup5 cum eu pre dAn$ii cu t o a a inima iubesc, $i nwoc la tinerea sbupilor le poftesc". \

ASTAZI DESPRE IERI


(continuare din pug.
22)

ADEVm. La 84 de ani o mdtqz6 de-a rnea a ajum gi j6r6 s6 $tie carte. Nu s-ar plirnge de altd boalii dm6 n-ar f i reumatismul ... 0 h t 6 i-am dus un b e a n cu miere, h r la vizita um6t-e mi-a spus nQte lucruri inwesank. l-a p h t bine mi ales pentru j a p k l c6 d u y ~ i l e s-u mi imbl&nzit (nu este ezclus n* ejectu1 autosugestiei). S-a tot gandit de unde a r putea avea mierea o asemenea tdrie. A ajum la concluzia logkd g i f i r w c d de altfel, cd mieTea are calit6ti medicmnentoase datoritd sdrguinpi albinelor de a adu7l.U nectarul flwilor. I-am dat & q t a t e $ i-am i promis cd o sd-i .mai aduc miere. Mi-a multumzt ~i s-a rugat lui Dumnezeu pentru ingdduirl-ea pe pdmirnt gi binecuv&ntmea albineh. CA-N FILME. Filmul fmncez VIVA MARIA are un fragment hazliu (depinde din care tabdrd se anulizeaz6 situatb) in care mexicanii rewesc s6 fure un tren a2 englez6lor asupritori. Pe l h i a femtd doi stupari . , y t i " au agezat un stup primitiv din pate. Trenul a wecut peste stup, i y albinele foarte Mtute, au ahcat toti mzlitarii englezi din t.rlgaane. Acegtia au p i -

riisiit t r e m jdc&nd nigte gesturi manuale joarte specifice g i plimi de sdrguintd, s-au aruncat z"n rbul care Pntcimpldtar avea albia pe lhngci linia feratd. A$u incercau s6 Scape de albinele f u r w e . Militarii mexicani, care pcindem de prin tujQuri, atirt au agteptat... S-au urcat in tren gi au pornit spre independenti. Dupd vizionurea filmului m-am tot intrebat, ca omul : care de C e albinele nu au intepat pe twt6 lumea? HAI IS ME APICOLE. Tmmino:ogia apicold a e v o l ~ t l u m l timpului, &Wemind mt&i destul & stabil6 $i E n general accephtci. In continuare urmeazd rdteva exemple a a v i n t e jolosite tot mai putin in limbajul ap~colgi aliihrat jiecdruia cozespondentul actual. desaperculure - desciipiicire - ldp%or de malcd pap6 regal6 ulei - stup a-Lbinii - mwc6 - cdtei - larve -m m e oarnite - 7mvtcii re* claul abbinelor pymlls treapd dtanee roi prima7 roi phtvac

CHARLES ROBERT DARWIN (1809-1882)


aialog englez, fondatoml teoeiei care-i puarta numele cu privire la evolutia speciilor $i a variabil~titii lor iar la plante $i animale prin seleeie natunalzi. El a pus bazele teoriei evolutionisk care atest$i profunzimea s p i r i t ~ l u i s&u de cercetstor gi soliditatea rationamentelor sale vtiintifice publicdndu-$i lncr5rile in 12 volume. Referindu-se la monumentalele sale lucrsri amintim : ,,Originea speciilor, 1859 ; ,,Variabilitatea la animale $i plante sub influenta domesticirii", 1869 ; .,Fecundarea orhideelor", 1862 ; ,,Plank insectivore", 1875 ; ,,Efectele fecundgrii incrucivate $i ale autdecundirii", 1876 $i multe altele care au contribuit la formarea u n d adev5rat curent pentru cercetarea biologiei $i o nous $coal5 care a inclus o multime de botanivti, biologi, embriologi, arnelioratori $i apicultori. f n lucr&ile marelui savant g5sim numeroase observatii $i referiri importante cu privire la polenizare $i apicultwzi. In experientele $i observatiile lui atente cu privire la fecundarea incrucigati a florilor cu ajutorul insectelor el arat5 intr-o experients facut5 pe lariw rolul albinelor care viziteaza far5 intrerupere florile acestei culturi $i transports polend de pe o f l w e pe alta, jar d m 5 insectele sunt imp:edicate atunci florile produc foarte putine seminte precizdnd cu clarviziune rolul albinei in economia national5 pnn polenizarea intinselor culturi agricole. In sprijinul teoriilor sale, el dB fapte din viafa albinelor iar observatiile $i cercetArile facute in domeniul biologiei api-

cole prezint5 un interes deasebit constituind baza teoretid a selectiei moderne a albinelor. Astfel, Darwin a tratat despre variatia obiceiurilor la albine, dap1.e instinctul arhitectonic a1 acestora, a facut consideratii asupra aparitiei albinei lucrstoare, despre activitatea selectiei naturale $i adaptabilitatea albinelor, aparitin bi necesitatea aculd, antagonismele dintre miitci, simtul olfactiv a1 triintorilor $i multe altele. Spatiul nu ne permite sii dezvoittirn toate aceste p r ~ u p 5 r idar rderindu-mP numai la instinctul de constmire a celuleler fagurilor la albine rnarele nt~turalist prezint5 $i examineaza aceasth admirabils stmotur5 a fagurilor arWdnd czi un asemenea instinct complex ca cel arhitectonic este rezultatul procesului de evolutie mentionand ch e s k imposibil s j nu fi p5truns de o profund5 admiratie ~ 2 n d examinezi atent structura fagurelui at5t de perfect adaptat5 scopului in carp albinele au rezolvat practic o problem5 grea, construind,u-$i celdele fagurilor in forma care poate contine cea mai mare cantitate d e miere, cu cel mai mic consurn d e cear5. Marele savant a studiat unitatea bidngic5 a familiei de albine, selectia, ereditatea $i variabilitatea raselor. Darwin a pretuit mult apicultura, a$ez h d - o alzituri de celelalte qtiinte aplicate, atribuindu-i un mare rol in agriculturri. Ideile, concluziile ca $i intreaga teorie darlvinist5 au limitele ei. dar reprezint5 chintesenta g5ndirii evolutioniste a secnlului a1 XIX-lea cu o mare disponibili-tate spre perfectionare.

Stupind In pastoral la culesul de baltd din Delta Dunbrit.

28

RPICULTURA - LITEBATURA

hl NUMELE

DREPTATII $1 . AL LEGII !
Eui carpaio-danubiam-pontic". Herodot credea cd, 2 n regiunea de la nordul Duniirii, din pricina numiirului mare de albine, vk#a oamenilor era i n pericol. ,,Ccit despre cilb~ne, ele sunt aqa ak multe pe tdrmul sthng a1 DuniLrii, fncht impiedicci chiar gi pe oameni s6 treacd fluviul". 9/ ,,La poarta Ewropei" multi a u bdtut prin vremz. ,.Noi n-am cerut la altii nici paine nici sareJDar cdti n u ne c6lmrii bucatele-n piczoare,/Cdti n-au rhvnit la mierea pdmcintului m e u sfhnt, / Cdti n u au vrut S-o fure $ i s-au fdcut pdmcint ? !" lo/ Tulburat pesie m6surd de n e w o c i r e a din stupinci, regele m s t r u Dromichetes are adreseazii prietenilm i n cuvinte dintre cele mai vitriolate la adresa laqului Lisimah : ,,Mi-a onaordt dour albinele, dobitocul. Da, pericul~asele albine ... ele sunt harnice, curate, dar gtiu sii intepe, ca sci ne apere. Dar a venit noaptea ca un bandit, pe furig, ocolind orice luptd". Ccind soarta-i pune-n faJ6, Dromichetes mdrturiseqte dezarmant de u$or : ,,Tocmai mii rugam de albine"."/ Sunt voci in cerceturea istoricii r o d neascci $i strdindi alttiicci, d i n fericire n u singulare, ce sustin cd pe Columna lui Traian de la Roma sunt reprezentate siEuete umane ce aruncii peste &uri u n fel de ,,co$nite6' sau c-uri, posibile a fi cu albine qi faptul nu ese exclus, din moment ce sunt comsemmte gi in smis athtea mdrturii de-a lungul tintpurilw. ,,Aici, unde mierea ne cuvcintd glasul iubirii $ d i urii" timpul a prim ,,riidicini solrvre" gi-a aruncat venin i n ochii cdw ce ne-au vrut riiul, ccici ,,nu e d u k e briciul cu miere c h k r d e i uns". /I0 R i i s p u m l voievodului muntean, Basarub cel Mare &t la o nuntii de la Curtea d i n Munte, O n 1320, vine sd completeze spir i b 1 de apiimre sciidit in sufletul striimoqilor c e a v e a u incredere O n tiiria cod.rului, v a l ~ i l efluviului gi-n albinri7itu.l atat de riispdndit la noi : ,,Eu fliu una p i b u d ; cd malul Duncirii apcird strawic @ra noastrd de niivdlitori, ccici e fara mierii qi atunci, armatele & albine ti inthmpinb cu o grindind de siigeti & se-ntunecd ceru 1 121 D q m n i i .,s-au b e c a t O n dukes noastrd rnierelca vdrcolacii inotand prin fiere !"'31 ,,Cat timp pe acest pcim&nt vol. existafaguri gi albine, credinta ... n u v a mu+iu spun e un bdtr&n binecuhvantdnd ,,pe cei ce iubesc albiiieIe 8i copiii". f4/
'I.

...

Prof. Emilia gi Marin POPESCU-DICULESCU Vorbind despre ,,paitrie g i patriotism", Earbu Stefdnescu-Delavrancea nota : ,,Furia cu care albinele mor pentru apiirarea slupului este imaginea cea mai vie a oamenilor in riizboaiele dezlcintuite".' $i ele clue, la fel ca qz omul- adevcirate mcicele, fie apiircindu-gi ,,lumina qi munca, qi bels u g u l " ~ pentru ,,cii-n qtiubeie-i o lege ca cn vinf6lAlbinele fac mierea g i trcintorii o sug.', lze organizcind aventuri de genul jzirtiqagurilor. (Dupci umila noastrci pdrere, cele mai frumoase pugini iniilwte unei nstfel de epopei - cu nimic ma prejos decdt cea umanci din ,,lliadaU lui Homer - le-a scris V . Voiculescu i n ,,Schitul de ceard'.). Acestor calamitdti ,,lcincile muncii le pun u n zid i n fatti". ,,Da ... Gr6dinB cea frumoasci/Toti o apdr6.. N-o IcscilO multime - ca pe uliti/Vin albinele cu suliti" J. Cine $tie sii citeasc6-n st:[?) ca-n sufletul sdu v a descifra tainu cea mare a cetcitii : .,Piistrim pentru d u ~ m a n venin i $i ac.'. $i n u cunoagtem granitd f n veaciNici i n intinsul zdrilor albast~e". De ne-am face ochii roatii prin i s b i e , przntre alte lucruri minunate a m afla cii egiptenii vremmilor demult apuse foloseau ulbinele ,,in scop d e f e m i v penhu a interzice accesul intr-un teritoriu dat... ele putcind f i dresate sd vimi la un fluierat a1 creeciitmului... N u gtim exact ca +aport e i n k e albinii ~i regele Egiptului dar unul din titlurile regelui egipteun era ,cal ce cupafline albinei". Intr-un ,,desen pe un vas histtian", Ghewghe Tomczei desdifreazii ,,o rdzboinzcci miere - a pimziirii". ,,Mhune fiirii nume/$i mdere cknmnzldl Ucigdtoa~emiere" le-a oferit E n anul 401 1.e.n. regele petgilor Artaxerxes I 1 dugmanilor veniti la hotcure in numiil de peste 10.000 de eleni. Aioi toti acegtia ,,consumhnd miere d i n stupii aflati acolo s-au imbolndvit gi unii gi-au pierdut g i cum$tinta". Abia dupe p a t ~ u zile gi-au putut reveni, timp in care regele amenintat a avut norocul sci-~i organizeze @ra pentru apiirare. ..Un general mawdonean, voind sii lreach fluviul Ontr-o i n C u ~ s h n e in Dacia, a motivat retragerea spuncind cd a fost mipddit de roiuri de albine. Pcimknturile ce mcirginesc fluvitbl capdtd, 2 n tmditia greceased, p r h fertilitatea g i opulenw lor, propoflii m i t d l o ~ k e i ' . AJbinele au fost dintotdeauna ,,o aamctwisticd a p d m h t u -

...

Bietele albine $i-au recunoscut infrknge,,Toat6 albina igi apdrd c a r m acele gi veninul sdu" ne asigurd Grigore U're- rea i n lUptu inegadd- cu domnii hrcipdreti $i legile nedrepte. "1 che O n ,,fnvcifdtura celor mari $i puterI-au u m t boierii cu poftele lor mari. nici" din ,,Let&etul Tdrii Moldovei". $i fiindcci boierii au fast d f i peste aceste ,,0 poveste cu u n stup de albine" poate mcidula~e . obosite de romkni.. boierul nosfi o parabold, dacd este rostitd de Bogdan tru nici n-are nume. S-a bunmluit ndprazvoievod ccitv-e u n sol venit din vhnturile nic aswpra bdtranului Buburuz g i prisdcii pustiei : ,,Afld cd noi a m invdwt & la alsole sub pretextul cd albinele m g u l u i bine sd ne apdrcim pzra de hoti". Asemei-au luut muna ,stiubeielor sale. De grija nea rdspullsuLui dat de Mircea lwi Baiazid - ,.de-o f i unu, de-o fi alta, Ce e scrisqi neccijitului s-au Endwrat aLbinele cme i-au siirit b ajutm : ,,I1 viid t v k a , Ql viid inpen~ru wi/ Bucurogi le-om d w e toate de tre gtiubeie, $1 vcid liingd boier, - qi nue pace, de-i rdzboi" - domnul romhn i se .adreseazd tngcimfatului mzlsafir : ,,Spyy rnai zdresc prin soare fdrdmindu-se o puzaceasa. $i decd va mai avea poftd sa vzna derie iute, u n v h t e j , - $i parcd prisaca asuprd-ne, sci vimri. ll vom imbrdca i n a inceput sd bhzhie a roi. Vdd pe boim cd pune mciinile la ochi $i prinde sd se apegiulgiu, ca pe goarecele din stup". l'i/ re, aud u n f e h boieresc s u h i n d - $i-nVitregiti de soartd gi & istmie, romhnii au fost netmiti ,,sd ia pildd de la aLbine : cep sd se f r c i d n t e , Zncep sci fugd intoate pdrfile, &u ndvald la cai, caii wind sd sd lase. adicd d u p w n u l sd se apropie zv(ir16... au umplut p i ei cdriirile pcidurii, bine, gi abia dupd aceea sd-1 inconjwre cu g-apoi i-am intdlnit pe t@i inb-un thrziu, roiurile, gi sd-i intepe cu ascuti$urilem. 17/ cu obrajii umflati $i puhavi, $i cu ochii U n fldcdu de-a1 nostru, & prin timplul subtiri aa nipte vdrfuri de cutit".z/ lui Mihai Viteazul, Roman Grue GrozovaCu mhnie grozavd s-uu arumat asupra nu1 cdnd este i n mare primejdie ,,se remamei vitrege $i albinele din p r i s m butrage i n prisacd", dknd ordine scurte g i nicului din ,,Dumbrava minunrrtd". ,,S-a precise luptcitorilm sdi : ,,Trece'$i fiecare apropiat prea tare de gtiubeie $i albinele ldngci gtiubei gi aruncati-1 repede, O n cas-au repezit la ea... A u s d ~ e t a t - o " . Mult ~~/ pul urmfiritorilor !$i tu, Iliutd, hai ! $i s-a m i b u m a t fetip cd i-a luat g i ei cicht ai zice una, patru ptiubee-buduroaie neva apdrarea. ,,Ce,tele de pitici cu ,,sulite izbird i n atacatori. Mii g i mii de albine fu$i arcuri... fermecate i n miLini"z/ veneau rioase se niipustirci, nfipddindu-le fetele, mhinile. buzele, ochii, silindu-i s-o ia la tncd o datd i n ajutorul celor s,labi gi nevinovati. f n numele dreptdtii $i a1 legii bifugii, numai ca sd scape de ,potopul ghzenelui, albinele se hotdrdserd sd-$i dea vialor bzvrzuluite g i Onfeptitoare. Fa. Rdspunsul ve,nit dir ,,prisacdl' este fdrci Poftim ! rcise Grue. Luptati-vd cu ghnechivoc: , , - P6striim pentru du$%ni vegiiniile pdmhntului ... nin $ i ac -/$i nu cunoa$tem granitii i n Bonzdirea albinelor burzuluite se amesveac'hrici in S..ntimul zarilor albas:re". teca hazliu, vaietele celor cwe grozdviserd Ne-a r c i w in suflet ca u s tciciune cu cateva cli,pe mai inuinte ... - Vdleu !... MB arbesc !... Mugte,le dra- npirns parabola din ,,Balada eroului necunoscut" sorisci de Ion Crbnguleanu. Floacului !... Ce usturime !... rea ce se rupe e t i n a r e a $i frumusetea Cele m i mwlte parcd se ndpusteau asuunui flckciu ce se jertfegte,.,albina e o iupra celui cu pana de coccx, si'lindu-1 s6se bire pierdutci ,cu a~ipile-nluminci". .iar rovaite gi sd fugd, ddnd din mdini ca u n iul fericirii lor. ar putea f i o grcidinii. RBzturbat, pierzdndu-~i c u ~ m a , cu pan6 cu tot. boiul a secerat floarea, a fdcut c n albina fn rnai putin de doud minute gatopau sci se plilnbe .intre ,,lacrimd $i m i e ~ e " .Din cdlciri, lcisbnd slujitorii agiei in seama albinelor, sd-i pedepseascd ele, cu am1 lor 'adcincul pcimhntului udat cu s b g e la .Mhrci$e$ti,' ...urcci-n lume u n czlvcint :/ Nu mai mciut, dar plin de venini u s t ~ r d t o r " . ' ~ / pldnge razci linci,/ Surioarci $i albincillasci r n t ~ edoud aventuri haiduce~ti, ,,Busuioc floarea-moa' s& vine,/ Sd-mi aducd o ludoarme-n stupind,/cu durduUta pe d n d " ,mi&,/ Cd-s erou necunoscut,/Dorm cu pabdgcirrd ,potera-n izind" j9/. Ace,lqi addpost sigur $1 gcisegte intre a6bine $i-urn. confrate tria pe scut :/ Nici u n glmt nu mia dude-1 sku, Botea, care .,dmme/La stupin&/ rut/Cdnd prin trup m-a ciuruit/ Gloantele veneau o mie,/ Eu iubeam o Romcinie ;/ Cu palo+ul/ Pus pe man&". Refugiul ii asiGloantele i n lut, au arsiRomcinia a rcimas.1 gurd o bund protectie : ,,Cine-1 vede, nu-i Tdncird ca-albi,na,/Numai miere g i lumid-a bunci,/Fuge potera mebund". 20 trigca plhnge" Albine,le sunt da felul lor ,,pucinice6' ; nci !"2; I ,,Moartea chntd. peste chmpul plin de scinge printre ,,bdde sunt supdrate ,,se inarmeazd de ghimp zhirile de a,lbind ale gloantelor".2fi/ Toti numa i n , contra celui ce le atucd". 2'/ a.u p l m t E n moarte ,tdinuiti de vorbek U n ,,Antihrktn a venit lu&ndu-le roadele ,,Nu plkweti eroii !" Ei au albit cimpiile $i omor&& otbimrii ce i se impotdveau. tiirii cu oassle lor $i l-au illgrQat dormind Se numaa Duca-Vodd. Rd.zb.boiu1 declarat a E aldturi de flori $i albine, de sperante $ i ,,$iubeielor" a sec&it tara de dulcele &urnin&: . . .. .. . 107, a ruinat amamic ecolwmia Moldovei.

- m y wnz+mwd W W d u I ! S EaJBuqm upld ' s n ~ d u! '!S !!.rt?ly$ - ~ s d a p qq ~ o d o ~ le~a8u! d nv a a a m I a m s -Jad' ~!lea!dsue.I$ 1 3 3 InldVj U & d l 'A!')u~A~J~ : apa!u q o p el '!a!mur p.zm u j 'g?auo!$ -3v p s ! ~ o d o ~ d qeamsqo e m!~!ze~q In? - s ! @ ~ q e xa3.1.l ~ a m ug a ~ e 3 a ~ a.rq!ues d -03!ua!8! ar!!l!puo3 pur!$ !ged!~uud m e 3 'a~!urapua !un!bap q!uaaap n e eJaIoy !S dw!? -pur!?p ur ! S ,,Wuap" 'e!nqmu ( m e a p M e l n p ) ,,soqadur!~@'' aqu!Jd ' o m g olem !r; eruozcrury u!p !jcqqns ea!$p ad (3erp.1~3!np!@nuI e ezqymml) ,,an3 -trap" 1-3 !araIoq '!a!nqmu e1de.w uj !nI -ns!~odo~dea.x!so1o$ ?quaux!mdxa e k e g e s o q n g ueaI!g 'ui?!~!ze~q $sp.mqeu u n

'mm)

-=

'9% 'd '11 on ' ~ 9 6 1 'eam$rntzqq n'.quad m$!m 'zuqapap~ g ' n l u m ~ o p o e ~ p w 'EE ~ : P% ~ c 'i e l w ! k gsn?ara$n na.yuab $qs a p tmq~p3 '6 'pa % r a m 'nweeaop r~sylm.z& f 901 'd 'nxa~m!u13 eunpT.m ')a2al07 ' t l l U ~ J O p O a , L . 10un>p ' I C f 82 '6 '08, JEdqg p q . O m " ' 2 / W J 3 q WVL3 ' E ~ J O H u o '01 ~ ! Z P 'd ' 2 % ~ ' p s e e u e u r o s e e p w '3 'pqdmu arzqnI 'nJsa[nrr!oA a ~ .6z w f OPZ ' d ' ' v 'q '61 'd ' p + ~ '& a m d o 'nluve~op p ~ q ' ! ~~ !z s-ZE ' a ~ w n z ?zS . zrn2od ' n , u e a [ n l q ~ DUOI ' L Z ! x 'd ' ~ 8 6 1 '!$a~na -ng: 'n~mu!urg 'm '6olma '~n,!uag pey!m ' 9 ~ ! E P Z 'd ' ~ ~ ' 6 g1h n o n ~"eBu-ea~3 u o ~ 'p3 ' ~ u ~ u c a ~ ?.Lw!~J~s u o ~ u?p ?)zo.L~ .CZ ! PLZ 'd ' ~ 8 6 ' 1e u a u q u . p + ~'z~gsanodap zaaz - p u ) 3 ' n a e a a o p g tjey!m ' p ! ~g g ~' d '8061 'zraop )9 ?ua.uLDo ' n u m a o p g !qy,u ' C Z f ~ Z I - P Z I 'd ' 6 ~ 6 1 '!$b~rwng ' m ~ a u v m' p 3 ' ! ~ $ K Y U ~ - ~ ~ U ~ ?' H ~'UWAO! P E T $ ~ ! J U ' Z Z f 98 .d '11 'lea 'asalw 21a)r3s ' ! ~ z w v a q a o a y g ! 999 '& 'ppumpm.tr ' ~ x 'azora azda

-=

''

"[z

'6L6r '!$hInXlg ' ~ % D 3 A l 3 U O ~ I 't?JTlllyW 'DU)W -nz WPIQ mim p u g 3 ' " l m s w 3 VJWU'01 f P E ' T I 'd ' P L ~' I ! $ M n a 'ea!g!lrm!%$ mna -!m '1 'IOA ' m ~ p p u ~ mo ro ~j s ~*n35aan!3 . 3 n n u 'n'aramlpf) u!$uqsuq) .6 ! ~ $ 3'd '9.~61 'EAO!~J~ 'mqw r n y q e r n l l ! m 'I '[OA ' 2 ~ 1 1 '?.ONL 'Z E 8 1 3 3 a U ! $ U E $ q $!SO1 '8 ! ~9 'cf ' ~ ~ '!$blnong 6 1 ' m e w c q pepos ~ ~ n t m'a?zl/zz.a??d ???ZWUI' ~ F x L f , 8 m = ' L ! 261 .d '6L6I '!JkkIn~nQ ' I ~ % ~ U ! W Z Wnl -~m 'a~aqnzap ?LO 0 '~XOZUOJ, a @ ~ o a q a 'g ! 8EI 'd ' 9 ~ ' 6!~ $ b J ~ ''a ~ ; ~ el771 -!m '3ffuv !nlntd$Jg m f m g ? n l 3 ' p ! u~ q -ueps~~o-j ' p f 91: 'd ' ~ ~ '!$&amsng 6 1 'nosau -!w~ e u n y m 'f3olvqza ' m ! u a ~ ! ~w q ! ~ .p i L P I ' d ' ~ 9 6 1' y ~ ' n $ e i [ qq ~u ~ a d ~ml!p+~ 'z!u,nl vaatod 'nasampay& auoJaa!-j .F: : ~ & 1 - - p 1 'd ' m $ ~ m $ e ~ q p l nqlued r?&n%!pZ ?ou m a o d ' n u e a ~ n mnlpeH 'Z ! g 1 'd ' c r - 1 1 ~r-: m q ~ 'guewos a p p p m u m m .u! ' z u s ~ ~ ~ ~ ~ 1.9 @ypJd' t 3 s m a ~ q a a - n 3 ~ s ; , ~ j an ~q $- r ~ g'1

'12$r~jsp.q# i n ,,apanod : ap tndaw! u n a" Zngot g3 ?.S I,, , , p r w u @vln 1.S zou XJ zznap?azun nn-s m~ @ma fS alau -?qlwl' p3 pjmu; au ,,zu~vsd 1 n w ~ 3 " .vmq.bd :/,,,??zuod ~u xampju! nu arw3 ap p ~ p j varzqn~" u ~ p auzn au $ w u % r a d 83 nmiS )a p p 3 'tazua7 grgj nN /,.,,mo ?m pu?$nd o tppqul Inplmj q pmasun:, -sv aldod ffSmpr3s pug3 ap ) r q q z u ~ gzuert - q d pnu ,!nlnun.wS VU!VJ" ',,~upzu.p~d.ps a p ?zul apu r q zf~unzurqtropns qapDo.t IS LW ')6mqp .top3 a n i n d m l tS ?v$ulpan -213 pa*? t!UPW I* VqW! Y l n $ U p D d

Inteligenta -instinct la viespi


Com~pontamentui albinelor nuastre $i ceea ce inv515rn de la celelalte albine, viespi $i bondari, ne determinj. intrebarea : (Zit5 inteligents $i c5t instinctt exist5 in actiunile acestor animale ? Pentru a clarifica propunerea mea, voi lua un exemplu simplu. 0 albin5 solitar5 are pentru modul de reproducere urm5toarea metod5 : scobevte o mica galerie, amenajeaza ni$te camere, d e fapt $i construiqte mici ulcioare, cu un amestec facut din p i m i n t $i saliva f r5mintate. h fiecare amfor5 ea depune 3 sau 4 provizii d e miere (aceasta este pooia), lash un ou $i inchide ulciorul. Munca odat5 terminatii, intrarea galeriei este meticulos astupat5. Pri-vara u h t o a r e adultii le vor p5r5si iar ciclul va re5ncepe. Deci. f k f i s&$i fi v5zut vreodat5 parintii, f5rk s 5 fi invatat nirnic, albina $tie ce trebuie s5 fa& : adsncimea galeriei, vdumul ulcimrelor, cantitatea de miere, m e s i t a k a d e a Snchide m i n u t i a intrarea, totul este impecabil. FABRE pweste$te in amintirile sale entmologice cum a dereglat acest frumos mecanism : dup5 ck a a$ezat o galerie in mod normal, cu ajutarul unui $&n@let fhcut pe o latur5, a a ~ t e p t a tca albina d vin5 cu o prim5 inc5rc5tur5 de miere, apoi a facut o mica gaurzi in amfor5, permiGnd mierii s3 se scurg5. La inapoiere, albina intrsnd cu c a p 1 in recipient pentru a regurgita mierea sa, a v5zut prin fo@a lucrurilor c5 aceas@- era. goal5 $i fundul giurit, ea $i-a golit totuvi provizia $i a plecat din nou pentru a cguta a1 doLlea $i a1 treiles drum obi$nuit far5 a inc'erca s2I repare sp5rturn.

si

albine

In s f s q i t oul a fost depus, ulciwul inchis c a $i cum nirnic nu s-ar fi intiimplat $i albina a t r e a t la urm5torul. Pe scurt. tohl..se desf5~oar5 ca $i cum albina a r fi prograrnatd pentru o suit5 precis5 de munci, f8r5 posibilitatea de revenire in executia sa : galeiia, camerele, ulcioarele, 3 drumuri, 1 ou $i in final inchiderea galeriei. $i trebuie s5 precizez c5 toate himenopterele solitare se comport6 in ac'est fel, fie c5 este vorba de viespi, fie de albine. Concluzie : Pent1-u aceast8 mic5 parte a problemei putem spune cS nu exist2 inteligenta, vcrbind in exclusivitate despre comportamentul acestor insecte. dac5 se admite aici d inteligenta ar fi facultatea de a se adapta la o situatie neprev5zutA neproduc~ndu-se nici in mod obivnuit, nici in mod natural. Dar cum s e m a t e explica acest instinct care pennite runui animal s 5 c u n m fa5 s5 fi invatat procesul uneori complex care ii permite s5 asigure supravietuirea speciei sale ? (sfi spunem referitor la acest subiect c i animalcle sunt dominante d e douzi imperative : a se hx5ni $i a asbgu~.u perenitatea speciei, ultimul fiind de departe cel mai important). S S fie amintirea timpurilor in care absenta anotimpurilor reci pe Terra permitea rqroducerea tot timpul a n d u i $i dec'i o educare a puietului ? Pentru a termina, voi citi aceasta frazS a lui FABRE : ,,instinctul $tie tobul in c5ile inva.riabi?e cra.re i a u fost tramte".

Traducer& de 3 d r i a n a BUCATA, Liceui de Informaticg Bucnregti, dupg Paul MOING din ,,La SanM de 1'Abeille" nr. 130.

pa;: 188.

DISPOZITIV PENTRU TRATAREA VAROOZEI


(continuare din pag. 24)

l e d un decupaj dmptunghiular d e sit5 sau tabla perfarat5 cu dimensiunile d e 120 mm X 60 m m ~Dup5 operati3 de rulare acesta p a t e fi asem5nat cu un bigudiu. La capgtul distal a1 tubului astfel obtinut s e practic5 o semiobturare prin care se p a t e introduce bsnda de hsrtie tratat2I cu varachet (fig. 2). D U N prinderea benzii de hirtie care a fost introdus5 in tub, intreg dispozitivul se introduce in stup prin orificiul respectiv, iar acesta este ermetizat cu ajutorul dopului. U r d i n i ~ l se inchide cu un burete sau cu o bucatii de $ipcA spec'ial confectionatfi. Cu aceast5 metodti un singxr om poate trata un numfir d e stupi mai mare intr-un timp relativ redus, eliminsndu-se p m n a l u l ajutiitor $i in acela$i timp se wit.3 situatiile nepEcute cre-

ate de albinele ce str5juiese urdiniyd. Reu$ita tratamentului este sigur8, s t i n g ~ rea accidents15 a benzii d e hgstie a t ? practic nu& iar controlul reusitei tratamentului este lesnicios. Desigur c5 olificiul practicat m a t e avea $i alte sectiuni : pstratii, dreptunghiular3, etc ... Ideea rti~niineadka-,i usurarea muncii $i r e u ~ i t adeplinj a actiuqii. 1 1 acwt sens a r fi bine ca atelierele Combinatului apical s5 preia aceastj. idee ~i imbunSL5tirile propuse in prezentul articol s5 fie materializate in eonsiruclia Kizilor de stup puse la dispozitia apicultorilor spre cilmpirare. In acest fel lupta impotriva varroo7Ri ar fi usurat8 iar r e u ~ i t atratamentului ar fi asigurat.3 mai ales pentru. apicultorii .incep&bri., . .~,; ,;!, , , .