Sunteți pe pagina 1din 33

Revistii lunar5 de informare tehnicii $1 gtiintifich, schimb de experientti $i opinii editat5 de Asociatia Cresciltorilor de Albine din Romania Pregedinte

- Eugen MARZA
~

Anul LXXVll
CUPRINS

Nr. 6

iunie

1993

COLEGIUL DE REDACTIK rng. AURZL MKLAIU (Pregedlnte d e Onoare). lng. ELISE1 TARTA (Redactor gef Pregedinte executlv). PETRE MIHAI BACANU. M I H A I BESLIU (Rapublim Moldova). SORIN BODOLEA (Redactor de rubricfi). NICOLAE V ILESIU. Ing. ION MILOIU (See r e t a r general d e redactle), VICTOR NEAGU. COSTACHE PAIU. MIHAELA SERBAN, ine. STEFAN SAVULESCU, ing. TRAIAN VOLCTNSCHI (Redrctor sef n d l ~ n c 0 .i n 4 EUGEN ZORICI ( R e dactor gei adjunct).

1 Victor NEAGU : Strategia pretului mierii 3 Ion MILOIU : Mierea - recoltare $i extractie 5 Ilie CORNOIU, Liviu MARGHITAS : Metoda eficientg de inmultire a familiilor de albine
6 Liviu MARGHITAS, llie CORNOIU : fntreli-

nerea familiilor de d b i n e in perioada deroire


7 Octav VITCU : De ce este necesars apa in stupins ? . 8 Corneliu POP : Prognoza meteo 9 Nicolae NICOLAIDE : Procedeu simplu pen11

REDACTU S I ADYZNISTRATIA EDITURII ..ALBINA ROMANEASCA" S t r Tornas Masaryk nr 17. Iiucureqtl, sect 2 @ Cod. 70231 Tel. 611.47.58 Fax 613.80.34 Telex 11 203 aplrom-r Cont vtr 45960102 B A.S A. Sucursnla Munlciplul~rl Bucuregtl.

13 16 17
18

72

23 24

26
30

31

tru cre~terea unor m5tci de calibte Nicolae V. ILImIU : Calendarul apicultorutui pentru luna iulie Gheorghe JULA : Recoltarea roiului natural George VULCANESCU : Apicultura p a t e face viata mai dulce Beatrice CUSURSUZ, Ana-Maria ROMAN : Prognoza Lnfloririi teiului i n 1993 Aurel PAPADOPOL : Cunoqtei-ea ecologiei . ~ i comportamentului albinelor in sprijinul ocrotirii lor, a1 unei productii bogute $i de calitate (IV) * * Congresul XXXIII a1 Apimondia Beijing 20-26 septembrie 1993 - I n v i t a t i n Pre~edintelui Apimondia Petru NEAC$U : Trintorii nu sint trintori Traian VOLCINSCHI : Premiul Nobel $i apicultura Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : Gastronomie *** Pacultatea d e tehnologia $i economia apiculturii DOCUMENTAR APICOL : Apiterapia constipatiei

POLENUL U N U L DINTRE DRACILE D A R NECUNOSCUTELE NOASTRE PRODUSE

Institutu1 International de Tehologie gi Economie Apicold a1 APIMONDIA mag6 producdtorii de polen din toatd tara sd furnizeze cantititi mici ( 1 kg) de polen monofloral, sau preponderent monofloral, din productfa anului
1993.
1011,

Pretul : negociat prin telecorespondent6 sau personal ; plata : pe loc sau ramburs ; conditii de livrare : produs curat, uscat sau nu, dar S n orice caz nu trataf chimic, ambalat la interior in pinzd. Pentru ldmuriri suplimentare, coordonatele noastre : Bucuregti Bd. Ficusului nr. 4 2 A Telefon : 633.00.18

C o p e r t a I : Dnpg incheierea infloririi pomilor fructiferi - ping cind florile de salcim se vor deschide - p5pFidia (Taraxacum officinale) ofera cu generozitate albinelor nectar dar mai ales polenul sau
-

Coeerta

IV : Banca Amicolg S.A. - un 13riete:l statornic a1 a~icultorilcrr. (Nacheta : arh. Florin STEFUREAC)

Vd dorim un sezon bun ~i 06 multumim anticipat pentru colaborare.


I I T E.A. APIIIIONDIA 22 martle 1993

LEI 50

--

--

EXIGENW --

ALEECONOMIEI DE PIATA -

i.,,,,,,,,,,,,,,,,,,I,I,,,,I,,,,,,~,,,~ Prof. Victor NEAGU c / r / ~ / ~ ~ ~ / ~ / ~ ~ / ~ / ~ / De circa lrei ani decalajul dintre productie $i consum se constituie ca un % $ dezeehilrbru p e r u apicultoni, cu efecte paralizante, d e falirnent in acest pro- 8
\

$ $

ces d e tranzltle. Inslapa, costull vietii din ce i n ce rnai ridicat, pe care acest decalaj 11 genereazii, completiat de lipsa disciplinei munciii, a educatiei consumat o r d u i comun d t $i alte cauze. nu pot fi combfitute numai p ~ i nmgsuri organi- $ zatorice, tehnologice. Azi, se cer m k u r i noi cum a r fi : evaluarea cagacittitii $i 3 competentelor c,api,tdului uman, actiuni menite lansiiril pxwclusul~ui ,.publicia $ tate", $i 0 s w ~ t e g i c adecv,at5 a pretului, pentru a va!orifica opttm avantajele 3 \ ce rezultii din aiceste actiuni. P Acest articol se ad~resezzB speci.a!irjti!or din ap:cuhlurii, f3clo:.ilor de cieci- 2 zio din structurile de conducere a filialelor, forurilos superioa're d'in agriculQ turg. S h t prezentate ~r~ientriri privind conceptiile, mecanisniele formiiri, unei 3 8 8 straiegii a pretului mierii de albine. P Veti spune c5 preturile se f O ~ m 8 ~ pe 5 pis'$-? liberk, prin efectul dintre cerere 3 8 5 i ofert5. DA $i TOTUSI... DA cind intr-o econom'ie s5n5toas5, elementul de echi8 libru din,t,re cerere ~i ofertri il constituie pretul produsu:lui. $1 TOTUS1..., ce nu $ r"~cemcind pu,terea d e cump5rai-e a leului e sc&ut&, populatia a sS,r&cit, iar 2 p llpsa de educatie a consumatorului romin e la p h , i n ' t ?... fn acest caz pretul nu rnai exprim5 adevhmta valoare a produsu~lui. 0 bun5 strategie de pret, $ 3 poate s5 devin5 un2 dintre eficientele pfrghii de influentare a product,iei. 8 In ace$%i trei ani, preturi'ls s-au format de la sine, fiirii a acaperi chel?: tui8lik de p d u c t i e . In situatia noastrii, preturille nu ar f i trebuit sii se irnpm~5: : de la sine. 8 t h cri pis@ nu ti s e oferi. Piata se ~i cucergte, preturi!~ ce rnai 3 $i comlriesc p*n acti,unile pu.blici.tare, printr-o bun5 strategie. \

*
B

$ $ p %
%

*
%

PMII~~~IIIIKIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIA

S5 ne arnintim c5 ping-n 1989, pretul miesii amperea mrespunz5tor valaric cheltuielile d e productie rjminind si un plus de valonre, beneficiu. E numai drept s5 fie a$a. Atunci, pe piat8, dac5 brinza d e oaie se vindea cu 50 lei kg, mierea valora 60-70 lei, cind brinza a urcat la 70 lei kg, mierea a s5ltat la 80-90 lei kg. In permanen@ valoarea unui kg de miere a fast peste cea a bsnzei. Azi se implinesc aprmpe . t r e i ani de cind mierea a fost in permanen* sub pretul briiw~i. SB rnai amintesc $i cite kg de zahiir s.2 puteau oumpiira atunci $i cite acum din valoarea unui kg de miere ? Exernple ar rnai fi multe, cert e ci relatia valoricli este mpt.5 azi in defavmrea n~astrii.Printre alte cauze, cgderea pretului mierii de albine se poate explica ~i pi-in penetrarea pietii r o m l n q t i cu produse din import de tot felul. A w t e produse generale, inainte de 1989 nu erau cunoscute de majoritatea populatiei. Curiozitatea, pofta ochi'ului $i a limbii, moda, insotite d e implinirea lor, a fiicut ca populatia sri-$i rnacine banii, nemaifiind loc ~i pentru miere. f n articolul ,,Comequl pentru papagali", comentatorul Marcel Giurea descrie aceste aspecte astfel : Lipsit ani E n ~ i r de o serie de bunuri, indeoscbi alimenbre, ce ajunseserg veritabile simbo-

luri ale lumii dezvoltate, bietul consumator romlin s-a repezit, f&ii prea mare discerngmint, asupra a tot ce-i oferea comertul ,,buticar". prima mare cucerire a privatiziirii. Mult rnai tirziu, a descoperit necesitatea mnsultHrii termenului de valabi!itate, a solicitat certificate de garantie, a privit cu atentie etichetele cel rnai adesea f&r& nici un rezultal, ca necunoscfitor a1 limbii arabe, turce, maghiare A cumpsrat astfel bere V i sucuri expirate, dar la cutii, pantofi de carton yi mu$ama (pentru morti) la prefuri de pantofi de piele, produse cosmetice ce doar cu numele amintcau de cele veritabile, ,,whiskyN-uri $i ,,palinkas' din petrol, zahsr infestat, dulciuri cu termenc dc valabilitate depg~itesau... necunoscute, concentrate ,,naturaleG' dintre cele rnai exotice, produse de livezile chimiei, haine cu sclipici, pufoaice cu puf de pinguin, care, i n cel rnai fericit cax, proveneau de la jumulitul unor.....6~i$te $i multe alte asemenea ,,minuniitu , care in lumea civilizatg se aruncii la gunoi, se vind in magazine ,,specialeC' pentru emigranti sau Vomeri, sau pur $i simplu nu se vind deloc, inchei citatul. Iatii cii dup5 implinirea poftelor, dar $ a i deceptiilor privind cele de mai sus, cump&ritorii treptat. treptat a u revenit in matca realitgfii, in-

...

...

...

dreptindu-$i din nou atentia spre a cumpHra produsele naturale ale stupului. I n acest fel, in parte, se poate explica revenirea ineeatg gi treptata a valorii de vinzare a mierii pe piata liberg. A w t i 2-3 ani de grea incercare pentru apioultur5 ($i citi vor rnai f i ?), s-au materializat prin abandon5ri din lips5 de rentabilitate, din lipsa de profit. Nu cumva scaderea productiei a contribuit l a ridicarea u$oar5 a pretului ? $i in prezent politica formsrii pretului e neglijatii. iVIanagerii monopolu'ui de stat, a celor E n locatie de gestiune, s-au d e n t a t , au fost pe faz5 l a formarea preturilar la achizitie 8i vinzare a produselor lactate, practicind preturi sensibil egale fat5 de cele de pe piata liberri. Cind t%x-anul a vindut brinza de oaie cu 500 lei kg, marile rnagazine au vindut-o cu 470-490 lei kg, cind taranul a siltat pretul la 900 lei kg, din nou ei s-au orientat $i au vindut-o cu un pret sensibil egal cu cel de pe piata libera. Strategia forrnarii pretului la produrele lactate a incurajat pe crescatorii de animale. Reyrenind l a oile noastre ,,albineleU, filialele nu au simtit pulsul managerial a1 comertului, ne mai vorbind de sensul cuviiltului marketing E n apicultur5. Nu au lansat o strategic corespunz8toare pretului, achizitionind $i in continuare mierea la 240 lei kg ?..., cind pe piata libers aceeaqi miere se vn vinde intre 900-10001rg. Nu e de mirare ca in presa central5,a ap&rut un articol intitulat ,,Albinele au inceput s5 produc5 tuic5". Semnatarul, un satean spicultor d a c r i e cu umor, cum el cit ~i alti apicultoii au g5sit un procedeu de rentabilitate transformind mierea d e albine in tuici. Faptele se petrec in judetul Vilcea. Filiala local5 achizitioneazii ~i in prezent mierea cu numai 240 lei kg ?... Aceasti politicri, dac5 o putem numi politics a pretului, va 10vi azi, tocmai pe cei care au cele rnai multe posibilitiiti de mentinere $i dezvoltare a apiculturii, apicultorii din mediul s5tesc. Este stiut cii populatia din mediul s i tesc, cu mici esceptii, nu este consumatoare de miere. Unde sB desfacri acegti apicultori produsele ? La filiale cu 240 lei kg ? !S5 profite filialele de acest aspect ? ! Azi, p r e u l oferit de 240 lei i ~ pierde i tot rnai mult capacitatea de a transmite sarcinile cu privire la eficienta economicB pentru fundamentarea deciziilor. Incertitudinile privind evolutia viitoare, inhib5 formlrea noilor apiculf.osi, descurajind y i pe cei existenti in mediul rural, ceea ce afecteaz5 potentialul de creqtere economics apicoli, implicit pe cea agrarli. 0 politic5 comuna de preturi, trebuie s5 se bazcze pe criterii comune $i metode de calcul uniforme, ceea ce nu trebuie s2 conduc: in mod forfat la M n pret egal

pentu toate filialele, ci la un pref de apreciere cu apmximatie la achizitie $i vin7-e. Diferenfele de pref se pot stabili i n functie de formarea lor natural5 astfel : distan@ proiectate in pastoral, zone melifere, calamit5ti naturale, culesuri compromise, intoxidri, epidemii, ani buni $i r5i etc Actualul regim d e preturi instituit, este un regim de pref dmpus, jocul cererii $i a1 ofertei devenind astfel conservator. Pretul actual are un caracter obligatoriu $i unic. Este adevarat c5 apicultorul nu este obligat sti predea marfa, dar neavind piat5 de desfacere este constrins d o f a d , i a r pretul este fixat corneflului en gros, f k 8 a fi negociat. Ava C L I ~ am amintit, la 240 lei kg, pretul de achizifie fixat, nu rnai acoperg cheltuielile de praductie, pentru cea rnai mare p a r k a apicultorilor. Acesta este motivul pentru care rnulti apicultori au abandonat activitatea, iar stupinele I.A.S., ocoale silvice $i ale altos organizatii au devenit nerentabile. 0 stupina cu un efectiv de 100 de stupi, azi dac% e vindut8 valoreaz5 cel putin 1 milion de lei. Acevti bani d e p u ~ i la C.E.C., pe termen, ofera un civtig anual de 500 mii lei, E5r5 a se depune nici un efort. Mai merit5 sS-fi rupi oasele in apic.ulturri ? Iat5 cum actualul stil d e preturi nu se incadreazfi in curentul managerial actual a1 strategiei lui. Strategia pretului, 13 produsele apicole, a r tirebui s5 aib5 un caracter economic privind prin prisma beneficiului adus agricdturii POLENIZAREA -, in acest caz txansformindu-se la nevoie chiar ink-un Wl politic, de naturi emnomic5, d e aceasG form5 beneficiincl $i productibrii apicoli. E de preferat c a desfacerea rnierii, a produselor apicole in magazinele proprii sau c5tre agentii comerciali sri se fac5 la preturi egale cu cele practicate pe piafa liberri. Este strategia noastr5, de a sustine preturile pradicate de apicultori pe piata liberg. Aceasta, vizeazg o rnai bun5 adaptare a ofertei la c a m m a r e (achizitii) cit $i la vlnzare, cu efecte d e incurajare Si s a t i n e r e pe termen lung a apiculturii. MLuri corective, de interventii protectioniste din p a r k a statului (guvernului) nu sint $i nici nu se btrev5d. Trebuie s5 ne descurc5im singuri, altfel num5ml stupilor cu albine va fi in continu5 &idere, iar cea mai p5gubit5 va fi in final AGRICULTURA ROMWNIEI. In aceast5 etap5 birourile executive ale filialelor, trebuie sB formeze o mai bun5 articulare intre n15surile d e sustinere generale a pietii prin mecanismele d e preWri, pe de o parte, gi de sustinere a venitului apicultorilor, pe d e alt5 parte. Pot e n t i a l ~ ! actual a1 apicultorilor romini, reclam5 elahorarea unei srategii pe termen mediu de dezvoltare, sub fonna unei

...

(eontinuare in pug. I?)

IN AJUTORUL APICULTORILOR INCEPATORI

MIEREA-RECOLTARE
Ing. Ion MIJXIU

$1 EXTRACTIE

nlierej esfe p.odusu1 elaborat de c i tatea intens5 a albinelor culegiitoa-e, de zumzetul caracteristic produs d e albinele tre albine din nectar sau man& d u p i o prelucrare special2 in interiorul sau in care ventileaze stupul cit $i prin mirosul afara organismului lor, imbog5fit cu subde mime $i w a r 5 de la urdiniq in timpul stante praprii $i depozitat in celulele faserii. fnceputul culesului rnai este marcat gurilor. $i de inflorirea in mas5 a speciei meliDupi s w s a d e cules mierea de albine fere, care ofer5 respcctivul cules de procluctie. se poate clasifica aslfel : a) miere floral5 (mierea provenit; din Concomiient cu aparitin culesului de productie, apicultol-ul va trebui sa asigure nectar) ; b) miere de man6 sau miere de psechipamentul de faguri necosnl'i pantru dure (provenit5 din secrefiile unoldepozitarea mierii. pureci d e arburi.) La stupii verticali acest 1ucl.u se realizeazj Mierea floral5 la ~ i n d u lei se diferenWill adaugwea magazinelor sau a corput i a d dupg compozitia botanic& a floririlor suplimentare iar la stupii orizontali lor in miere monoflora atunci cind predo13rin completarea intregului spatiu liber m i n i ca surs5 de cules o singu-8 pl)sntz din stup cu faguri goi. melifer5, purtind denumirea acestei plan. Momentul optim de avezare a magazite : miere de salcim, d c zmeul-iq, de tei, nelor de recola Peste s t u p coincide CLI floarea-scarelui etc. $i miere poliflor5 cind data la care fagurii, in partea superioars, la cules a u concurat in proportie insem. se albesc ca urmare a lungirii de cgtre alna% mai multe plante nectaro-polenifere. bine a celulelor cu cearj n o u j iar specia Mierea d e mans rezultii, in general, din care furnizeaz5 culesul de productie a culegerea $i prelucrarea manei d e cStre inflorit. albine diferentiindu-se calitativ in funcSpre deosebire d e cuib in catwi se fie de planta gazd5 ce furnizeazi culea$eazl un numrir mai redus d e rame astsul d e man5 (bradul, molidul, stejarul, fel incit intre mijlocul a doui rame sli fagul etc.) $i d e specia producjtonre de se realizeze un spatiu de 42-46 mm. Albinele n u vor permite ca intre suprafata man5 (lecanide sau lechnide). Mierea d e man5 (mierea de p5dwe) fagurilor sS existe u n spatiu mai mare se obtine in amestec in pmporlii cliferite d e 12 mm $i vor alungi in mod corespunz5tor peretii celulelor. (30-80/0) cu miere d e flori, deoarece paralel la culesul d e man5 din zona foresIn ace$ti faguri, c.u celule alungite, tier5 exist& frsJellt $i C d e ~ u l d e neCnmtca nu v a avea posibilitaka sg d e p m s tar f m i z a t d e plalltele I l e C t ~ o - p o l e ~ i - o G , deoarece nu ajunge cu. abdomenul fere din aceastii zoni. pin5 la fundul celulei, fapt ce constituie Mierea pate fi incolor5 (mierea monoun mare avantaj, intrucit mi-ea rezulf l m i d e salcim) sau d e diferite culori, de tats din fagurii in care n,u s-a crescut pubrun-rovat iet s t e d e calitate superioarfi. la galben deschis pEni la (mierea de man5). P e toat5 durata culesurilor, se vot- lua esk influentats de pigCuloarea m 5 s u ~ id e folosirea la maximum a I-amevegetali (clordila, carotenul, tanilor cliditoare in scopul producerii cerii nurile), substantelec2minerale de etc. se ce v a servi ca materie priml. caracterizeag prin culcrri inchise, in timp i florafi prin d o r i mai deschise. ce m AceasE insti nu exclude exceptiile. ~ ~ t f mi-a ~ l , florala obiinutj de la hriScg (polygonum fagopymm) sau de 13 iarba ( C d u n a v ~ 1 g ~ l - iprezinta ~) culoare b-2 inch is^ ; in schimb mierea de -5 proveni6 c!e la l a r i p (Larix e u r ~ p e a )e s k de culoare galben aurie. Gustul $i aroma sfnt asem5nritoare C U nectaml plantei de la care a lost culeass.

Recoltarea mierii
Recoltarea ramelor in vederea extractiei rnierii se face atunci cind fagurii sint plini iar albinele au .c5plcit 2:'3 din celule Encepind din partea superioarfi (acest fapt i n d i d maturai-ea complet2 amierii). S e recomandti ca recoltarea s i se fac2 inainte d e incetarea culesului pentru a preveni furti$agul. Sfirsitul culesului se slabileqte dup5 terminarea infloritului plantelor melifere, dup5 scjderea activitstii albinelor. Albinele devin irascibile, dau tircoale low-

Lucrgrile din preajma culesului


Aparitia cu]esu]ui d e productie ne este indicat de c ~ t a r u ld e control, de activi-

rilor unde s e simte m i m d e miere, i a r cercetarea stupilor este dificilii din ca~uza ,,albinelor hoaw Ramele cu miere se scot din s t u p dupSb prealabila lor scuturare $i apoi m i t ' u r a r e c u peria, pentr- indepartarea tuturor a l binelm, avind grij5 ca acestea s 5 cad5 deas u p r a ramelos rSrnase, pentru a n u s e pierde matca. Recoltarea fagurilor se face cu m l t j grijj. pentru a n u s t m p i stupul c u miere, f a p t c e a r produce declangarea f u r t i ~ a gului. Pe m5sur5 c e se recolteaz5, fagurii s e introduc in 15ditele d e transport (sau in ccrcuri cle stup). Acestea s? i i c ~ p ~ r ci u cap"c~11sau cu pocii$-orul $-i s e Iransporti In incriperea unde s e efectueaza exbactia. I n inciperea amenajatf~ pentru extractia mierii n u trebuie sB pritrund5 albine, iar temip?ratura s5 fie d e minimum 18"C, deoarece l a o temperatur5 m a i sc5zutrl miereu devine viscoss5, s e e s t r a g e greu, fagurii se l u p , r i m i n e mult5 miere pe peretii celulelor. In conditii d e stup5rit pastoral extractia se face in cabana apicolii. pentru a obtine miere d2 oalitate SUperiwt-8, inainte d e extractie fagurii s e SOYteaza dupa culoare in d o u i categorii. f n prima categorie intrri toti fagurii d e culoare deschisii in care n u s-a crescut puiet sau i n care s-all crescut nurllai citeva generatii. I n a doua categorie intrii toti ceilalti h g u r i . Mierea provenit.5 din n doun categorie este totdeauna d e culoare mai inchis5 din cauza pigmenlilor proveni!i din materiile existente i n fagurii respectivi (invelivuri tegumentare, h ' v a r e $.i nimf ale). lnainte d e a se introduce in extractor, fagurii se desc5pscesc. Operatiunea de descip5cire s e executii cu ajutorul unui cutit desccipicitor, incglzit in prealabil in ap5 fierbinte. Cu acesta s e reteazl partea superiovrri a celulelor impreunii cu cgpgcelele d e cear;. Aceste resturi se adung in tava d e descapficit unde, prin intermediul unei site, s e separg miere3 de ceara. Descaplcirea fagurilor s e mqi paate face $i la reee cu ajutorul furculitei d c descrlpgcit, a i c8rei dinti se introduc pe Sub cspricele $i printr-o ridicare brusc2 SC r .'all/$ ?,.5 r l ~ ~ s t 3 p S ccel~,lelor. i~~~~ Fagurii descipiiciti pe ,ambele f e t e vor f i sortati dup5 greutate, (pentru bun:, echilibrare a rc~t'oruluiestxactorului), apoi i n t r o d u ~ i in extractor $i ayezati in suporturile existente pe rotorul acestuirl. La i,nceput invirtirea extrnctorului se v a face incet $i uniform, viteza mririndu-se progresiv pin5 s e a u d e fiqiitul caracteristic a1 mierii proiectate p e peretii

rezervorului exh-actarului. Pentnr a preveni rupererea fagurilor, m i e r e a d e p e p r i m a f a t 5 n u s e extrage complet, c i nunmi nproximativ jumstate dupii care fagurii s e in'torc p e cealalt5 parte, d i n c a r e mierea s e poate e x k a g e complet. I n medie s e consider5 c5 s i n t necesare 210 turatii p e minut, ceea ce corespunde c u 70-80 invirtituri d e manivel5. Dm* terminarea estragerii complete a mierii d e pe aceast5 f a t s , fagurii s e intorc din nou CLI partea din care mierea a fost extras5 doar partial, pentru a fi co,mplet extras5. S u b actiunea fortei centrifuge mierea cste e::ti.nj; di;: celule $i so colecteaz8 pe fundul c x t r a c t o r ~ d u i d e unde, prin intermecliul unui robinet este evacuat5. P e m5surii ce fagurii s i n t d a t i l a extractor, sint depozitati i n corpuri d e s t u p t'erite d e accesul albinelor $i reintnxiusi in familiile cl? albine, p e cit posibil seara sau noa'ptea. Dup5 extractie urmeaz5 procesul d e filt r a r e prin site care re\in impuritltile grosiere, d:lr edev51.ata m a t u r a r e $i limpezire a mierii se produce in maturatoare unde are loc piercleren surplusului d e apri $-i o stratificnre a corpurilor strgine i n raport cu g r e u t ~ t e a lor specificrl. Tlrnpul necesar pentru limpezirea rnierii este in functie d e viscozitatea ei, d e in5ltimea maturatomlui $i d e temepratur5. Astfel, limpezirea unui s t r a t d e miere d e 1 n1 in5ltime la diferite t e m p e r a m i dureazrl : l a 10'-15 zile la 15 6,5 zile l a 20'3 zile la 25'1,5 zile la 30"-18 ore l a 35"-10 ore In stupinele mici unde mierea se trece direct in bidoane, dup5 extractia qi filtrarea ei. ~ m p u r i t a t i l ecare se r i d i e 13 SUprafata s e pot lua cu o lingurg d e lemn di~prlciteva zile. Mlerea s e p3streaz5 la temperatura d e 14'C in clepo7ite cu umiditate sc5zut5 $i in vase b ~ n e inchise. Valoarea biologic5 a produsului depinde in mare m 5 ~ ~ 1 .d5 e respeclarea unor reguli d e igienrl. S e r e ~ o m a n d ~cia vasele d e p 5 s t n r e srl fie curate, emailate, din otel inoxidabil, tabla alba cositwit5, din aluminiu s a u material plastic. P a t s a r e a mierii se face i n camere special amenajate in acest scop, care trebuie s 5 fie curate, uscate, c u ventilatie bun5 $i ~SI-irgmir& specifice.

n3 g u e ~ o v v!~px-eg nrp m a s u e q PA as d n p $mm u~ '!@!~!JFIJE !msq m l a q y a a d q s un gab as v ~!I!ILE~ Inaq a d

'~!nlsarre rn,l?S.r~gs e l gn;raxa as -eanj~nrnu! ( ~ 3 ~ nsp n ) d m g s a p s un na a p u m u! p j l s v '!ley!r!q~soct !S1 4 1 q ~ o pa p a!$sunj u! ~~!lmlag!p g q B a as. aria au'tqw ap aol!!~ -!we3 a BIT?!3!$!$lFt aa!i~nmu~ ap !!80~0uqa~ a l e q a a p a a 3 a!ngqsum as apoqam qsasv 'P.xnpu Iln,ypJ gu!~aJd gs a ~ m apolaur ap a p a s o Inpndw!? In8unI e-ap leJoqeIa gospda as!33md '3!8010!q1 @!~qeur ap ~alapJa!d ~!q!sod $jo ad qTAa a na$uad
(7.'U"+
I

: -:olau nws ~.LWOI!OD ?azapoul 'a*~oztoJ a316olo~q zjyzun Joun va.cmozjsa2as, gl?qzsod : 313~a3 ?3!gaua~!.~o~awj ap szJ3szunDrza gjsajpwuu a s InuauLouaj azrzqyv ap f f l z u t ~ j : : a$;wnuvl v2' 'g~wpo?oj~ .t+wln?sapup zna6od~ un sunCv D auzqzv a p ~ ~ U L V pup E : : !Dun:w 'az~!s u; a6vdo~dia s D a p zapads D zonau !aun ?dvj u3 apundsa~o3VaLto~ : : : .!apadS aa~a~zua~acil ! S V ~ D Z Nu! J O Q L ~ J O ?UBZUOZUI Y u n VY BunduLt as ~ Z W S alzjv?!.t~1 :
- n q . ~ w duz~ct 'a~ajzlam Lolau?qlv 11 a~zl~nuLu4 a p pow: v3 z?.~zoi Inuau~ouag

.
I

AU INCEPUT FRIGURILE ROITULUI -

~NTRET~NEREA FAMILITLOR DE ALBINE


Liviu MBRGHITAS, Ilie CORNOIU Univcrsitatea de Vtiinte Agricole Cluj-Napoca Facultatea de Zootehnie

IN

Instinctul de lroire se declan~eaz5in mod obi~nubt intre 25 mai $i 1 iulie cind familiile d e albine ajung la dezvoltarea maaim5 $i nalura ofer5 cules la zmeur, fineat5 $i tei. fn lacest a n e s k posibll ca declatqarea acestuli fenomen s5 f i e infirzl1at5 datorit5 conditiillor mateo. E n aceaustii perioad& d e preg5tire a hniliilor pentru roire, Elllbinele devin inactive, har pe timpd culesului in urma roitulul, populatia scade simtitor $i secolta d e rniere este mmp1urmis5. lkmillia de aalbine care se pregritqte pentru roire iyi reduce celxntitor activibatea de zbor, de cdleobare a n e c k u l u i $i polenu' lui, nu tmai construigte fagun, aLblnele r1Fide-x n u n w m 2 e celule d e trintor gi batci, iar matca incetez5 owtul. urmere, supzprzfetele cu puiet necfLpkit e reduc %reptat ping la dispanitia complet5 a lui, iar aparitis in acest moment a ou5lor in botci rqprezintg ,,somnalul" declrln$5rii roitului. Pentru a mentine kniliiile de albine in &re activ5 se pot apl'ica u~mfitoarelem5suri : dotarea famil4ilor de dbine cu m M tinere provenib din f d l i i cu instinot d e roire diminuat ; memtinerea unei tempeinaturi optime E n interiorul stupului ; p5strarea e c ~ i r b m l u ibiologic n d . f n mod obisnuit, atit mgtcile tiaere cit $i cele care ~ r a v i n din familii neroitoare, au capaci~htemult mai mare de producere a ,,~ubsbn@ide matcl", Snsuqire ce contribuie la Pnhibarea dezvolt&rii ovarelor allbinelor lurr&toare $i la prevenirea mitului. Acwst5 subsbant5 de mcLtc5 este recoltat5 de albiae d e ,pemate5 prin lins $i difuvatg in intreaga familie prin schimbul de hranl. Temperatura optim8 din interiorul stupului se obtine prin : folosirea atupilor de mare volum ; deschiderea rnaxkm3 a urdini~urilor ; 15rgirea cuiburilm cu faguri ; ataqarea de magazii sau goi sau a ~ i f i c i a l i corpuri suplimentare ; recoltarea ramelor cu miere gi inlocuirea Lor cu faguri goi in cazul cuibu81ui ,,blocat" ; Bnversara corpurilor l a stupii multietajati pentru a muta corpul cu botci ,,ins&min@te" pe fundul stupului ; intercalarea cu faguri goi intre ramele cu puiet ; qezarea stupilor la umbr5.

,Echil'ibrul biologic ce trebuie mentinut Sn.tre ahbinele doid $i mntitatea d e puiet tin* este normal atmci cind unei iarve P i revin 3-44 tatbibine doici. Cind nu1m5rul doioilor d e p w t e aceasti5 ltimit5, a w e un surplus de l5pti$or care este cons w t de albine deteminind o hipertrofie ovarian5 vi anadificari d e mmportament, iar in find imtiaotd d e roire. fn aceast2 sitmue, pentru a b,pied.ica eclozionara unm noi gene-ii de d b i n e tinere, se ridic5 sSptiminal dte rn fagur e cu puiet gata d e eclaiune $i se introduce .in ~familiile slabe, l u i n d u e de la acestea in schimb name cu oug $i puiet tin5r pmtru hr5nire. Din cauza numeroamlor interventii, acest pmedeu s e poate mlica numai in stupinele cu un efecti,v redus de m i i d e albine, a d d in ac-i timp $i deuavantajul cri nu permi.te efectwrea salectiei famiJiilor valoroase. 111 stupiltele cu efective mmi, unde nu 8-a reugit mentinerea ac1tiv5 a familiibr de albine, e s & necesar a se f o m in q u l superior d stupului multietajat un roi d e allbine tinere, care in timpul culesului se undfic5 cu familia din cal-e a ,provenit sau se mentine ca famif fie ajut8toare. Dc mentionat gi retinut a t e faptul c5 supri?m^nd w r i d i c botclle cu Lm nu impidicm i b l ci din a>ntrg, m ~ m moada de ilbactiviMe a de lalbiae.

CITE UN ADAPATOR PE FIECARE VATRA

DE CE ESTE

NECESARA

A P A I N STUPINA?

Prof. Ing. Octav VITCU

7 "
= ' ilr stupink

Aceastd intrebare am. auzit-o de la mai mulfi apicultori, dar mai ales de

5 ce s-o c~sigurdm moi i n stupind. Eu consider cd aceasld pirere a unor apicq~l4 t o ~ i ,mi .ales incepcitori este com.plet qregitd $i neintemeiatd. Apa este necesard $

Irr, .cei incepcitori. Unii spun cd a l b i m gciseqfe apa, a$a cum gcise~te hram, dc

'

din primivarii tlmpuriu, chiar ilnediat dupd ce s-a topit edpnda $i Vremea incepe sd se incdlzeascd. AEbinele au nevoie de apd din momentul ice in.cep .sd creascd puietul, jntrucit folosesc a p a la pregdtirea hranei puietului, ori subtiazci mierea zaharisitd in faguri. In lip% apei din stupind, pus6 ,la dispozitie die cdtre apicultor, albinele pot consuma ape poluate, ape uzate, rasnice sau industriale, sau ape in care s-au dizolvat resturi de ingrci$6minte chirnice, ori substante chimice d e combatern !bolilor ~i ddundtorilor plantelor agricole. ;De asemenea rnai pot consuma 5 apa provenitd din scurgerile de pe drumuriJe publice, care p t eontine substanfe radioactive, resturi d e ulei, petrol,, ,motorin& ori d e pesticide cdzute accidental Pe drum d i n : mijloacele d e transport cum ar (i autocamioanele .$i remorcile sau dsternele .eu defectiuni 6n etanvare. Am rudzut de lmulte ori albine adunate la aceste bdltoace, consumhd aceastd up& nepotabild care pe ling6 cele expuse 2 mai sus m i pot contine :chiar $i agenti patogeni, unii foarte contagio~i $i pen- ' : tru albme, care ma determinu rscdderea rezistentei fat& d e Embolndviri sau aparitiu bolilor .2n stupind. $i $ocul a u lost considerate d e antici ca cele patru er~~lu pentru i cd nu se pmte concepe existenfo unei vegetal6 f6rd apd.

: :

. :

> 5

$ 5

Necwirul de ap5 pe amilia de allbine este in functie d e ,multimea a~Lbinelor, a puietului ,la un moment dat. Nevoia de ap5- e s t e mai mare in lunli'le de prim% vara k t 5 d e Junile de m r 5 , pentr'u c5 in lunile d e y i m 5 v a r 5 incepind cu luniae martie, apnilie $i mai, cind crevterea puietului este mai mare, in ace& lunj $i necesarul de ap5 pe familia de albine va fi rnai mare. Am observat B stvpina mea c5 in anii cu cules bogat (culesul mare) aproape cB nu vine la ad5p5torul din stupin5 nid-o al'bi'n5. La hceputul practic5rii apic'uLturii mi-am pus de mei muate ori aceast5 Entrebare, ins5 r5spwnsul I-am g5sit muM rnai tf,rziu cu ocania controalelor periodice pe care le faceam E n stupin5. Am putut s5 constat c5 in perioada culesdui mare, necbaruR flor-lor pe care-l recolteazg alibinele a t e foante subtire, adicH este bogat in ap5, iar cea rnai mica Incl'inare a rame1o.r aceast5 alp5 indulcitg curge din faguri. fn areast5 perioad5 de ,.fabricare" a mierii a1,binele se folosesc d e acemtl ap5 pmtru nevoile stupului, rnai ales la c r e ~ t e r e a puietului far5 a rnai fi nevoie s5 se deplaseze l'a ad5p5torul pe care I-am instalat noi E n stupin&. Dac5 albinele se E~mputineaz8 la xd5pStor inseamng c5 a sosit culesul cel mare, i,ar

noi trebuie s5 ne ingrijim ca s5 q e z h caturile la stupii verticali ori s5 m i .punem rame pentru prdsucra~ea necbarului si depozitarea mierii l a stupii orizontdi. DacR nu v m asigura apa in stupin5, al'bi~nelevor c e r c h locurile unde g k s c a22 dar m,ai putin igienic2, la Enceputul prirnsverii le vam EnhEln~i pe ling5 pLtformele d e gunoi, pentru c3 x e s t must de baegar, incins tine aceste scurgeri de la platforme, IEI o temperaturl mai mare at5 d e cea din ad5p5tor $i albinele o folosesc f5r5 frica de a amorti de frig. Este bine ca primgvara apa s5 o punem in adSp5tor c5ldut5 in care vom dizolva putin5 sare, iar pentru a ,,dtresa" albinele s5 vin5 la ad5pBtor vom pune la inceput o bucgticg de fagure cu mliere, intmcit mirosul de cear5 $i miere atrag albinele la ad5:p5tur. Dacl timpul este fr'iguros cu ploi reci, ninsori prilmgvara tirziu iar albinele nu mcii ies din stupi, vom asigvra apa chiar in stupi punind-o intr-un hrjnitolul,uc, sau fn liplsa acestuia vom Embiba cite un burete pe care-l a$ez5m Entr-un c d t a1 stuputui. Dac5 nu vom asigura apa rnai a l e pe t,im,p nefavorabid, albinele se v3d obligate a strfibate distnnte foarte mari. de cele ma,i rnulte ori cu riscul mofiii.

Apicult.orii care au s t u p h e mari, vor asigura apa in mai multe ad@&tosre insta'late la locuri insorlte din stupina sa, iar pentru apiculbrii incepgtori care de regul5 au la inceput putini stupi, vor folosi cu succes un ad5pStor s ~ m p l u$i la indamina fieclruia. Se poate folosi un b r can de 3-5 litri care se umple cu ap5 cPldut5 in care s-a dizolvat putin5 sare, va fi intors cu gura in jos intr-o ferfuxde corespmnz5tor de mare, in case am ayeuat dou5 cercevele subtiri. Apa va cobori d.n borcan pe m h n a consulm&rii acesteia d cltre albine, iar pentru a preveni in-, -.are3 albinelor in farfuric, in aceasta se poate pune nisip, balas.t, sau chiar un burete. (Deci ad&p&torul nu trebuie sl lipseasc5 din stupina noastr5, indiferent cit de mare o avem, chiar $i cei care au 1-2 familii

de albi.ne s5-$i aibli insCalat un adb&tm. DacEi vom obsema dbime la a * neigienice, ape uzate, murdare, la platforme de gunoi, le v a n i ~ d e p b b ade afci folosind substank urit mi'm~itoareca : acidul fenic, n~aftalinaarj, oreo1i.m care se gkesc in comofl, i.ar albinelor nu le place mirasurile acestor substante chimice. Consider c5 pentru apicdbrii care practic3 stup5ritul pastoral n u se pune problema adgp5toarellor cu ap5, initmc,it albinele i$i asigurl apa necesar5 din nec~+arul dulce a1 flc)i:i!or, care la i n c e p t contine o oantiljate mare de apl, iar in u r n prelucrikii acestuila apa este fdosit5 in interiorul stupului la crqterea puietului. Ap3 nu va lipsi din stupin5 prirngvara de timpuriu $i in perioada de t o m 5 cind s-a incheiat culesurile din naturii.

PROGNOZA METE0

DUPA 0 ~ A R N DIF~CTLA ~ URMEAZA 0 V A R ~CU PROBLEME


Corneliu PQP

C h x r dacci v i o ~ u lde iurnri a fost blbnd, debutul timpuriu a1 sezonului rece gi apoi prelungirea lui Zn Zuna mtartie a ridicat probleme apicultorilor. Vara se anuntd destul de capricioasd, atat prin intdrzierea momentelor n o r m l e de znlocuiTe a ~ r e m i iinstabile, caracteristicd pentru inceputul de vard, cu zilele de argifii $i secetd proprii verii trirzii $i inceputului de toamnd ,crit gi prin alternurea de episoade cu vreme rlicoroasii $i ploioasii cu zilele de caniculd. Aceste anomalzi climatice din vari vor a p j r w drept consecintd a declan$drii unui mu episod El N i k Snc6 i n C U T S U ~ lunii uprilie 1993. f n asemenea situatii, altermrea curentilor nordici gi sudici se face la intensitdti sporite fat6 de obiqnuitul climatic. In ~ l u m iunie se a~teaptdu n numdr m i r i d h t de zile cu ploaie decat O n mod obi~nuit.Aceste ploi vor avea uneori caracter twenfial $i v w f i Dnsotite de ccideri de grindind, mai ales In Muntenia $i Moldova. Din punct de vedere termic se vor semnala va~iatiim i diind pmibile maxime prind w r e 35C dur $i minime coborbte pan6 la 5OC. Luna iulie oa f i m i secetoasd, pe teritoriu numiirul zilelm cu ploaie va fi cuprins fntre 8 $f 14. Drminetile vor f i adesea rcicoroase iar zilele de aniculii war f i pufine g i vor apiirea cu intarziere. In august seceta se s a amplifica, cu deosebire in regiunile din nord-vest. Sub Tawrt termic m i degrabii august 3n acest a n ar putea sii primeascii numele de lurid a lui cuptor decit Euna iulie. Fdri sd se aqtepte valori termice foarte ridicute ziua, luna va avea u n regim termic peste normti deoarece nopfile vor f i adesea cu zlipugealii. Revenind la aspectul apicol a1 interesului fat6 de vremea din aceastii vard atragem atentiu asupra a douii probleme. Chiar dacii u n decalaj O n intirziere va aduce ceva din erupfiile florab ale h i Florar O n C i r e ~ aexist6 ~ riscul, datoritii vremii instabile cu ritcirf bru$ia gt ploi abundente, ca sd aparii d i f h l t d f i Ia cules. Seceta ce se contureazci spre fimlul verii va afecta vegetafia k z special f a z0nel-e de ges uncle resursele alzmenture ale stupilor v w f i mult limitate.

1N AJUTORUL APICULTORULUI INCEPATOR

PROCEDEU SIMPLU PENTRU CREFTEREA UNOR MATCI DE CALITATE


Ing. Nicolae NICOLAIDE

~nnnnuun~

P r ~ ncregterea albinelor, ava cum se practicd azi de cdtre apiculori, vmfa

~nnnnnuu 1

I I I 1 1 1
'

familiei de albtne din slupind nu se deosebegte de viufa familiilor care i r i esc in stare srilbaticd, i n zone favorabile vietii lor. La albine omul n u a izbutit kncd sd producd nici o rchimbare i n i n s ~ i r i l ebiologice, in modvl lor de via@, datorit z in primul rind japtului cd rnodalitatea de h ~ d n i r ea albinelor a rimas neschimbata ~i prin aceasto ole au r d m s in permamentd legate, dependente de conditiile mediului extern. Albinele, ago (Mum k cuoagtem astdzi sfnt rezultatul acfiunii acestor conditii de mediu asimilate de-a lungul generafiibr. Ceea ce m u 1 a rc?U$it sd facd reprezintd numai o imbundtdfire a (nstrpirilor productive, fdrd sd Je poatd domstici. hteresul mare pe care omul $1 p m n d albinelor este legat de insugtrea acestora de a acumula rezerve mari de hmnd pentru a suporta asprima iernii. CU eit aceastd insugire instinctivd este m i pronuntotti, cu atft m i ualoroasd este familin respectivd. tmbundtdfirea acestei fnstrpiri poate fi obfinutd i n cad m l iwrdrilor de ameliorare a raselor gi populofiilor de albine. Pentru apicultorul ameliorator este ins& necesar a fi refinut faptul cd matca se km~e~echeozd intr-o anumitd perioadd a uietii ei, Emintea 5neeprr;i depunerii de 0116; imperecherea avind loc i n unul sau mai multe zboruri succerive, cu unul sou m i m u l f i trintori. Tofi a m t i foetori ingreuneazd munca o n e Ltoratorului a v i d totugi avantajul de a elimina efectele nedorite ale consangvinitdtii. Indicii princiwli ce se urmdresc f n munea de selecfie i n aplculturd sint u r m d t m n : o p r o d ~ f i ed t mai mare de miore, producfie sporitd de ceard, blinfamiliei, !Prolifkitatea mdtcii $i prin aceasto puterea familiei, inrxirtenfo ~nsanctului do roire naiurald, rerbtentd la iernare ji u n cornurn echilibrot de ~ T O I L L I in aceasta perioadd, u n bun instinct de apdrare a1 cuibului, refutenfa lo boli etc. I 0 Preoc'upare de bazd a apCc2cltorilor este aceecr de a obfine mdtci tinwe prolzfzce $i de o cit m i bun6 calitate rpentru nevoile stupinei proprii.

[ [ [

I 1

1 I I I I

~ 0 . n O . n . Y
In general necerarul an'ud de rn&M m a t e fi astfel schematizat : - rezervd 10/,, pentru inlocuirea diferiteloz pierderi din stupi~ui ; - pentru formarea de roi f n proportie de Zoo/,-, ; - pentru inlocuirea anuald a 50/0 din mcitcile vErstnice gi neproductive. Tn mod natuml, crqterea m5tcilor de c&bre familiile de albine se face !n urrnstoarele situatii : - cPnd fam~lia a r k a s orfan5 prin pierderea m k k i i din diferite cauze ; - cind diatorit5 uzurii sau a unei accidentsri oapacitatea de ouat a m5tcii se reduce la un nivel care nu mai asigur5 puietul necesar mentinerii puterii normale a familiei ; - cind familia de albine a ajuns la u n nivel de maxim5 dezvoltam $i iatr5 In friguaile roitulul.

I I O~D..D.-~E

Pentru crqterea m5tcilor exist5 o multitudine de metode dar care in mare parte nu sint a w i b i l e apioultordui incepstor posesor a unui n m 5 r restrfns de farnilii de albine. n continuare o De aceea vom descrie E metodd simp16 & crevtere artificial6 a mdtcilor prin care se pot obtine m5tci de calilmte. f n primul r?nd trebuie avut In vedere c5 perimda optim5 pentru orqterea artifioialg a m5tcilor corespvnde perioadei de roire natural5 a albinelor, ce se caracterb zeaz5 prin dezvoltarea la maximum a acestora cft $i de existents in cuib a unui n u m k mare de albine tinere doici $i tnhtori precurn $i a unor rezerve abundente de miere $i polen. h @ L E I n w t r l penioada optim5 pentru c w t e r e a m5tcilor este de regull P a lunile nmi-iulie. DatoTit5 conditiilos climtice din m& an pe-

r i d aonilnbit2 ate a ~ t u a ~ In,tJniat& ~ t e cu cel p u t h 20-25 zisle. &te cuncxscut faptul c5 h general m5tci.le obtinute de la famiJ.iile ce se preg8besc sii roiascli sint de oalitate, f&rla l k a aceslt fenomen la voia inth@iBri~i, intreaga acti'une putind f i dirijati de cstre apicultor in sensul dorit. Astfel, in vederea obtinerii mstcilor de roire numai din farnilii de aibine cu indici valoro$i famili11e recordiste brebuiesc inc5 din primsva1-5 de ti(mpuriu hrgnite st,ilmuilent pent'ru a provwa la termenul dopit, frigurile roitului. Pentru aceasta, f a m i ~ ~ lrecordiste e alese in acest scop $i care urmeazs s5 produci mstci, pe lings hrsnirea stimulent5 se . $ im.putmicesc periodic (s&pt&ininal) cu ?k.gIl~icu puiet chp5cit (f5ii-5 albinele emperitmure) faguri luati de la alte Pemiilil puternice din stupins. In scurt timp d w i i rtcesite opemtiuai, familiile de albine W v e vor i,ntra h frigurile roi t d u i $i vor ,incepe s5 cil&deasc5 b o t ~ . Pe m h r 5 ce botcile sint cgp%te $i ajung la maturibte se 21% cele mi mmi $i far2 defecte se de.ta$eazs cu grijg $i se folasesc P n nucleele formate din timp i n acest xap. De asemenea, EamiUa respectiv5 poate fi divizats in nuolee, p5strind in~tr-unui din

b&Mni4 a familief respectinre. S g u r c i prin kceast5 metodl unele d i n mateile tinere obtinute pot dobfndi ~i u n Instinct ma1 pronuntat de roire naturali. In acest caz, aceste m&tci vor trebui inlwuite in anii urmstori cu alte mhtci valwrome. In cazul fwlosirii botcilor c5pscite decupate cu o porpune din fagure in nualte fatmilli din stupins, clce realizate d ~ n acestea vor trebui supuse anterior unei orPaniz5ri totale spre a prirni dup5 un interval de 8-12 ore botcile respective ce se fixeaz5 pe fagurele centrd a1 nucleului in partea sa superioars f ~ i n dfixat cu ajutorul unei agrafe din slrm5 de insirmat fagurii. Sigur c5 metoda descris5 mai sus nu este ideals, dar are avantajul c5 a t e simpls, u$or de eplicat chiar de catre incepstori $i cmtribuie la irnbunststirea instqirilor prodwtive ale fam~JiiJor d e albine din stupins. Unitiitile biologice nou fwmate (roii) VOT f i atent ingrijite, urmiirindu-se dezvoltarea lor la nivel maxim artfez ca puterea atinsii i n toamnii, la s f i r ~ i t u l sezonului activ, sii confere garantia traversii~iiO n bune conditiuni a perioadei de iartui.
aceste nualee m&a

Creyterea unor mitci cu inalte .calitiiti productive presupune o m u m & d e selectie riguroasd yi constantii. 0 matcii viguroasii $i prolific6 garanteazii productii s p ~ - . ~ite.

Calendarul apiceltorului pentru luna iulie


Nicole V.
Pentm conditiile clirnatice nonnale din qara noastrg, luna iulie (Cuptor) reprezint5 - din punct de vedere vegetal $i al stadiului dezvolt5rii caloniilor de albine o perioads care oblig5 pe apicultor s i acord e o &'r.jJ d e x e b t l u prexup8riior $i obliigatiilor sale legate de ti,mpul calendaristic in care ne g h i m : In primul ,rind v a trebuti s s veridice rezultatul tuturor iaterventiimlar sale prev5zute in recomandBrile cuprinse in calendarul lunii precedente (iumie). h aJ doilea r i d va actiona ca event ualele deficiente c o ~ t i a t e(de producge glanificat5 nerealizats sau d e n a t u r l fizialogics) s5 fie inlgturate prin operatiuni d e remediere imediate &el ca starea de mmditt.ate p r e v h t . 5 . pentru aceastk lu1.15 sB corespundB integral mlendarului apical a a t u n a r e a ins%$ apontullui direct al sblpanrlui. h .aceastii lun5, vagetatia polenomdiferk mai of-5 surse imiporhpinte -dupS speciiicu~l ~anal- fiind posibisle in continuare inflori~ide : t e i ,mure, amem-5, epilobium, c w i n , sofora (saloim japonez), trifoi alb $i hibrid, sulfin5 alb& floareasoardui, evodie etc. Dezvoltkea coloniiilor de albine este condititanats de culesul existent f n zmele i n care ne afl5m cu stupina static5 sau cu aceea deplasats in pastoral (La cullturi vegetale speciale, in zone cu p*uni, Imgk pgduri de conifere, i n zona Deltei Dunkrii etc.). Stugarul nu Dmbuie sk aite c3 pe mgs u r s ce nectarul si g a l e n d s e Irnputineazs, a u f o v ? t cede $i este negativ influentat $i procesul de dezvoltare a 1 coloniei de albine. Dack regimmul vegetal existent In na%urk nu asiun cules suficient, este in sc5dere $i tendinta de constmire a fagurilar. De asemenea, m&ca f$i reduce ouatul iar dbinele au m i putin puiet de Sngnijit, semn cB a d@Brut gi perioada ,,friguni~lorroitului Cind acwt praces de stagnare a dezvolti%-i; coloniilor de albine se observ5 (fenomen care de obicei collgpunde cu penioada de terninare a nilesurilor principale cind se efectueazk $i posibilele recolte de miere). stuparul trebuie s s Fie atent la obligafia de a executa unele munci specilice p e n t n ~aceast5 ,,periou.dE de dupd cuZes" si care se refer5 la urm5toarele probleme $i preocugHri de cea mai mare important5 : 1. 0 dat5 cu sfirqitul culesului, coloniile de albine nu trebuie 15sat.e $5 se descurce singure" : In realitate, se $tie, Ingrijirea de ,,dupH cules" incepe din ultima zi de cules $i se continu5 f 8 r i intrerupere pin5 In finele lunii august, cind incepe h r h i r e a pentru aslgurarea necesarului de iernare (10-12 kg miere pentru iernarea a 10000 albine). Acest prlnclpal oblectiv s e asigur5 prin : a) Studiarea ($i realizarea) posibilitktii de d q l a s a r e a stupipinci la un nou eventual cules (~pmtoralIn m e l e zone cu vegetatii swcifice care o f d inflorid rnai Entirzia-

te).

b) Administriama de biostirnulatori pen-

tm hrsnirile de stirnulare ~i de completare a h m e i d e iernat, prim aplicarea $1 arganiaarea unui p k n de m m c 3 in stupins. f n a& m p stupawl i n t e r e a t sc pmte semi de umnBtorul exemplu (valabfl atit pentru l m iulie cit $i pe?atru lunile august $i septembrie) : - h p k extragerea m i d i obtinute d e h ~ 1 & , o@tar, tei etc., o datk cu retunzarea in cuib a faguriior centrifugatl, se m o n W k ha-5nitmrele u l u e (dug3 diafragrn5) calculhdu-se pentru fieoare stup ( a r i m t a l m u vertical STAS) o capacitaie d e 1,5 1 sirap respectiv 3 buc. hr5nitoax-e uluc sau echivalentd acastora. P e @&or va fi marcat lmul unde se alB m o n b t ~ , sub el, hrsnitoarele. - Prepararea Si~apulIli: coneenbratie 1 : 1 (1 1 apB 1 kg zah& sau apidirn), cu irtfuzie de plant@ (fllori de soc, mugetel sau tei), clu adaos de 112 g acid citric (sare de l M i e ) la 1 1 $ 3 50 g triturat de lame de t&n:tor - mikrnirl congelat sau 50 g polen pdvis. Dizoivaia blwtimdatorului zaharos (apistim) se face P n apg Encslzit5. M e l prepauat qi rBcit se pune & m t E n sticle cu wpacibtea de 1 litru $i se astupg. - Ptegdtirea siropului, pentru Intreg efedivul de d m i i afld In stupink, se face dimineata (In caban& h bucgtkie etc.). - Administmrea siropulul se face num i seam, dup5 ora 19, E n Fiecare zi, timp de 10-15 zile, cite 1-1,5 1 odat5. f n aEesk conditii, in d t e v a ore de la administrare in stup, intreaga cantitate de 1,s 1 sirop este ,,tras5" din hrinitmre, astfel c5 dimineaw dacs timpul esk prielnic $i dac5 in natur5 mai exists cules - albinde lucrgtoare zboa.!rs pentru ckutare de nectar floral $i polen, activitatea lor ziJnic5 obiqnuit5 nef~ind stingherits din cauza acestor hrkniri administrate seam cind toate albinela se a f l i f n oUib

"...

$i prin activhtea lor arganic5 de invertire, transpmt5 s i r a p d din h r b i t o a r e P. n celullele fagurilor dim cuib. Acest sistem $i modul de hr&ni,re organimti, determim5 o predisipozitie sporit5 pentru w t e r e a $i Pngrijirea puietului iar pentm apicultor reduce ti'mpul de lucru in stupins. Prin folosixea doz5rii prealabile a siropului in sticle de 1 1 $i adrninistrarea lui in h r & n i , W e cu amp-rea lor cunoscut5 (aflatii sub podisor $i imediat dup5 diafragmii) operatia zi~lnic5 de h r i nire dureazi foarte putin. A c w t 5 lucrare este u$oai-5 $i inl5tw5 fuatipgul care in mod obi$nuit se dechrqeaz5 atunci cind u m b l b in stup $i turnrim siropul direot in fAguri sau cfnd a p l i c h alte ,,metode" complicate $i nerecomandabile de administ w r e prin dawhiderea intregul'ui s b u ~ , alegerea ikgurilor etc. 2. Luna iulie este perioada de terminare a operatiunilor de i d m u i r e a m3,tulor mecorespunz5kom-e (nepmlifice, bitrine, accidentate etc.) sau a uaific8rii wloniilor de albine mai &atbe (aa mpulatie $i activitate) dar ou m8ki d e bun5 &itate. 8. Se va prooxla la desfiintarea coloniilor lipsite de matcii sau cele bezmetice eare crew puiet de trintor, in aceste situatii aplichdu-se tehnologiile apicole cunoscute.

4. 0 atentie deosebit5 se va acorda organiziirii $i dezvolt5rii nuoleelor $i roiurilor (bwtqi) realiizati in luna iunie $i eventual la inceputud lunii iulie, retidmdu-se faptul c5 numai aceia care s h t puternici vor rezisba ierngrii. In acest scop se va u r m b i : asilgurarea dezvol'tkii mrespunz5toere a cuibullui aprovizionarea cu hran8, grij5 la deschiderea cit mai mica a ui-dini$ului cici este pericol de f u r t i p g (din cauza lipsei d e cules etc.). 5. S e contilnui operatiunea periodic5 d e tratare cu pudchasi a rezme1or de faguni, avindu-se in vedere c5 temperatura ridicat5 a lu~niiiudie favorizeazi dezvoltarea moliiior de cear5. 6. Se w utxun5ri ca in adlipgtoarele special montate in apropierea vetrei stupinei s5 se griseasc5 ziLnic ap5 curat5 $i colreslpunz8toare, astfel ca albinele s5 nu duc5 lips% de ap5. 7. Preocuparea apicultorului de stabi,lire (alegere) gi aranjare din timp a locului de iemare a caloniilor de albine, dulp5 readucerea lor din ultimul pastoral pe vatra de i e r m e . 8. Verifimrea st5rii de shingtiate a coloniillor de albine $i continuama tratamentclor. recomanda,te de organale veterina~e de specialitate, este de asemenea o problems permanent5 care trebuie s5 stea i n atentia stuparul,ui.

STRATEGIA PRETULUI MIERII


politici apicole gi de ce nu $i o strategie Z i pretwilor produselor apicole. P e m n a l d angajat din filiale a r trebui sil reprezinte nn spirit novator in lupta m&$terii achiziwi $i vinz5rii (strategiei pretdui) de oucerirea $i mentinema pietelor. Tehnologia cea mai perfomant5 a apicultorilor devine in parte inutilii, in lipsa m u i personal performant din filiale, prin aceasta tntelegind un personal bine calificat in sensul cerintelor manageriale $i ale marketingului d e azi iar pe de alti parte efortul novator a1 fiechruia s5 fie $i puternic motivat. Aceia dintre membrii p e r ~ n a l u l u i care nu-$i leag5 zi de zi soarta de cea a filialelm, a apimltorilor, care n u - ~ i manifestli dispmibilitatea, creativitatea, care r m oonsimt a i la sacrificii $i care nu actionead in sensul sprijinirii apiculturii, mai devreme sau mai tirziu se vor elimina e i ins5$i, dar vor aduce mari pagube apicultorilor $i economiei agrare. Revenind la strategia pretului a prcduselm a p i d e , cele anitate rnai sus sint suple, strategia preului p a t e fi mociificats $i chiar este de dorit in mport cu situatiile ivite. Domeniul strategiei pretului este atit d e vast, incit nu poate fi trat ~t d-c it ir carle cu resp nsabilitatea u n l ~ i ringul ren.na40r 71 dc :e numai unul ? !...

...

~n~nnnnnnn~nEIEIn~I:r=1u

0 0 I] V J N D pavilion b . 0 ~ 70 Irtupi nefolositi (1.000.000 lei), Stamate, Tg. Ocna,


1] MlCA PUBLICITATE
s h . Costache N e g ~ i104, Telefon : 0933,41375

CU GRIJA !$I ATENTIE

Recoltarea roiului natural


Gheorghe JULA
~~1~~fff~1l~~f~~f1~/~1lff~~f~~fff11 8 7~ ~ ~ ~ ~f/ ~1

s
%

$ $

8 2

8 Q
3

$
3

$ $ $ 2 $
3

$
3

Cre~terea albinelor (albindritul) este o ocupatie foark frumoasii g i suficient de rentabild. Aduce satinfUtii suflete$ti $1, dteodatd, pentru a m t o r i , $i satisfactii pecuniare. \ Cu toate aceste3, i n activitatea din cadrul stupinei exist6 +imomente $ care .impletesc pldcerea cu deceptia. U n astfel de nunnent este acela al prinderii roiului natural (primor sau secundar), mi dificil fiind momentul pentru $ apiculiorii incepdtmi, la care apare teama de Ctepiilurl, nesiguranta migcdrilor, a reu~itei, teama pentru pierderea roiului, etc. Q M6 ad rest.^ acum, i n primul rind, fncepdtorilor $i, se poate da o sugestie $ ~t celor cu experientd, cd, dacd se respect6 unele etupe, lucrdri, temerik vor fi Q Dnldturate pfnd O n finalul actiunii. b Mentionez cd i n literatura apicold este eproape inldturatd i n practica =picol6 ideea inmultirii naturale a familiilor de nlbine, sau dacd nu, se recomandd s roiz~l arti.ficial. Aceasta ca urmare ,,a timpului gierdut", a pierderii unui numdr % insemnat de albine prin scdparea roiului, precum ~i alte inconveniente. Eu sDnt $ de pdrere cd roiul natural adum fast $i culoare B n stupind, iar bucuria apicul~ O ~ U Leste U ~ totali. 0 datd cu el se bucurd f a d l i a , wecinii, copiii din ulitd. De ce nu am admite atunci $i u n roi natural, doi sau mai muilti in fiecare stupind ? $ Recomand fiecdrui stupar rezervarea unei familii de albine care sd-f dea satis- \ factie prin realizarea unui roi natural, chiar dacd vecinul ne tntreabd de ce ldsdm stupii sd roiascd .Cunoa$tem ce este modernul, dar ne desfdtdm cu ceea ce $ estz natural pentru cd avantajele roiului natural n u sint fixate de noi azi, ele dour sint observate $i comentate.

~ g $

$ e

-/IIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIFI~IIIIIII~I~

$ ,,,,,,,,,,,,,, I ,, 7 , " ,

lat5 citeva din aceste avanbaje : In vederea roiutului famiLia de allzine construie$te o multime de ,batci pe care le i m M n t e a z 5 $i wqte zeci de m5tci. Face acest lucru pentru a-$i asigura cmtinuitatea rspeciei, aga cum un pom fructifer, E n ultima p e r i d 5 de crqtere - dH nagtere unui vlfistar nou. Iat5 deci cg se asigurs o r&mprosp8tare a m5tcilor pentru stupillla, pentnu farnilia de albine. Ca $i E n cazul returnsrii, de w e voi vorbi mai departe, se asigur5 s w b r e a timpului de qteptare pin5 la eclozlionarea noii m5tci $1, deci o obtinere de puiet E n tarmen limits. Roiul natural aduce h stupinl fast $i culmre. Dup5 p5rerea mea ,o matcl iqittg o da15 cu roiul natu~lalla imperechwe, la zbor, este mai viguroasg, va avea u m w i adaptati mai rezistenti. Imperecherea cu trintori indqpsrtati sanguini va aduce noi caractere indivizilor ce vor ecloziona. Un roi piwdut, $i care se va q e z a In p%dure, nu va aduce ,pagube grozave apicultorilor, dar va reda naturii ce-i lips q t e , albina care trtiia in scorburg $i care va pnimi, prohbil, noi caractere benefice pentru albhe, p m t m toate stupinele.

Avem de-a face cu dbine, e natural ss f i m EndreptStiti s H o p i n h c5 ~ v o mg5si $i rateuri En ceea ce privqte mitul natural, pentaw ca intr-un astfel de moment nu le p u ' t m prevedea pe toate. Uneori se r2iabunl pe om. Cei mai rnuati roi n a W i nu au fost observati de stupat- a f i i q i t din stup, aceasta fiind pnindtpda cauzil a pierderii lor. Roii secuintlari se a$azH la o distant5 mai mare fat5 de stupin5 (100-200 metri) $i chiar mai mullt. Am vilzut mi grirnar ie$it dintr-o stupins in pasted, care a strl~biStut eitiva Iuiloanetri penhu a se weza inbr-un t g m abrupt al m u i $ant. Se $tie c5 oni de ctfe ori stuparul nu ridicii roiul secundar, acesta, dup5 c E t m ore, pleacSi ghindu-$i siMq Pntr-o scorbur5, la o streafjing, sub u n pod. Roiul primaT, cu matt5 de 1-2 ani, uncle s-a a$ezat acolo E$i $i Encape activitatea chiar din ziua din care a roit. Un roi secundar nu are maitca fecundat%, de cele rnai multe ori. Este f&e bine ca atunci dnd este turnat in stup, i n I&Li@,buduroi, s5 i se ip-idii u n colt de fagure cu puiet diferit sau un fagure intreg. G k i n d puietd, albinele n u se MILI'SL s3-d p5rheasc5. Am avut roi recaltat care, la 3 zile a plecat

necg pe ling5 oog $i h%r5 in orice deschiin pgdure, pgrbind locuinta confortabilg, ziiturg a h a i n e l o ~la cow unde p l d u c nefiind c h e m t de reguli anc-le, neprp l 5 c e ~ .Cu &na Liberg stuparul va pune cepute de noi. peste gura copitei p b z a pus5 l a hdemiLUi-a spus k prieten c5 a v k u t umdeva n5, apoi bucata de carton. Va cobori de sub un pod peste Oriqul k l b ma. multi roi pe scar5 cu atentie $i va inversa pozitia de albine (familii) care s-au ad5pxti.t acow$nitei cu gura in jos, ca la o nurn5r5lo din pricina neg5sirii unei scmburi. Alvi toare nepripit5. Se va pune vasul pe p5mi-au vorbit de albine q e z a t e E n podulri, mint avind grij5 s5 se ltase un loc des-. sub strsa$ina casei. Am v k u ' t o familie chis pe unde vor p5trunde albinele r5made albiae adkpostit5 E n lwa$ul ru;loului de se a f a ~ 5 .Dac5 operatia a reuvit, albinele la fereastra unei case, 0 alta states a g j ce inc8 mai stau pe (afbar5)crac5 vor obtat5 sub o punte de beton. Le plmace foarte seiva lilpsa m5tcii ~i o vor ccivta deplasinmult adgpostul sub mlklitele aglomerate du-se in cerc pin5 la aflmea acesteia. ale vifei de vie. Neurrna~eaacestui d'rum de c5bi-e albine Ploile ce vin pe negindite, vh'turile pudanot5 L i p m5tcii din covnit5. Operatia ternice pun pe fug5 roiurile secundare. trebuie apoi repetat5 pin5 cind albine!e vor R5rnine acum s 5 relev cfteva aspecte ale cobori la co~nit5. Uneori se .intimpl5 ca activit5tii de recoltare a roiului natural, roiul s 5 se impart5 chiar in trei ciorchini. admivmd multe altele pe care le cunosc In acest caz tratamentul va t i acelasi. Aldiver@ apicultori cu experientg $i mentiobinele culese se vor turna in apropierea nind ceea ce scriu nu este d d u s nurnai c e h de jos, far5 grab5 $i ,f5r5 bruscare. dkn activitatea mea. Ar trebui s5 tr5i'm Cei 2-3 roi Psi vor alege in timpul noptii sute de ani pentam a le observa pe toate, doar o singur5 ,matc5. Cind stuparul dod e aces remarc un l u a u ipe care 1-am vgr q t e un n m 5 r spont de m5tci $i de famizut la un stupar cu practic5 h d d u n g a t 5 : lii, in c a z d desnis, el va ad5posti fiecare atunci cInd se preg5tea s5 recolteze un roi intr-o alt5 15dit5, dar cu o conditie : roi natural, avea pwg5tit5 $i o pin25 alb5, s5 $tie precis c5 roitul are mat&. un mic m e a f pe care il a$eza imediat Coqni@le uvoare din lemn sint recomanpeste gura coqnitei h care scuturase roiul, dabile in astfel de cazwi. Perefii de lemn aspoi o sclndur5, un carton, schimba cu .2-3 site, prinse sub form5 etajat5 aduc Encet pozitia q n i t e i , fmit albinele s5 aisatisfactii prin uqurin9 manevrarii lor. b l posibiJibtea s5 se agate far5 probleUn prieten Emi m5rturisea c5 $tie un me de p e m i i roinitei. Pin5 inspre sear5 apiculltor care q e z a c g n i t e la locurile a$eza c g n i w la urnbr5, a mu m l manem a de w m r e a albinelor 1,a looul defiunde de obicei roiau stupii lui astfel c5, far5 probleme, seam cerceta dac5 in co$nitiv i n stup. n i b se afla adspostit vreun roi, deci s e Iat5 cum trebuie pmcedat pentxu prinfnl5tuna astfel unul din motivele ca.ro .dederea roiului natura'l. Se curSt5 (se taie) termin5 metoda roirii artificiale. u$or cu foarfeca de vie, cu atentie in juf n c q n i k e bine s5 se prind5 un fitiI ml ~ i u l u iciorchine, crengutde care as imbibat in cear5 sam chiar o frintur5 d e Smpiedica introducerea covnitei sub roi. fagure pentru atragerea albinelor. Co~nitasau co$ul se va introduce sub ciorS 5 nu u i t h dou5 lucruri importante : chinele mi astfel i n d t s5 ai sigoi-anta cQ co$nit-a sau vasul in care scutur5.m roiul la p r i m scu~tura~re toate albinele vor c5s5 fiefrecate pe dinsuntru cu o plant8 numidea in cqrmit5. Lovitura care se d5 crent5 rointri - Melissa officinalis L.; plnntS migii s8 fie sigur5 ~i destul de puternic5. Se ~ositoarecare se pare c5 este foarte agrepoate s c u t u n qi de jos de c5tre o all2 at5 de c5tre albine, si s5 controlSim imepersoznri ce ne ~ 6 ~ 1 si 8care e bine s5 se deprirteze de la locul cu prici,na in gra1b5. diat stvpul d e unde a ie7it roiul p e n t ~ ua stalbili puterea lui ~i a face aranjamentele Stup;?.rul va avea fata protejat5 de masc5, necesare pentru o posibil5 returnare sau iar rnine.de crim5sii s5 fie bine inchise nu. In cazul c5 nu repopul5m stupul vom pe mink fn cgderea lor unele albine alu-

lua de aici faguri goi un fagum cu puiet, c u miere $i ,@en p t r s l a int5ri dt de cit noua Pamilie. Nu stri& sP-i administr5m acesteia $i citiva stropi de ,sups.

Reumplerea stupului din care a i e ~ i t roiul


Exist5 ani cin'd fiecare familie de aJbine roie~te, reali,tate constatat5 nu numai de mine. Aceasta s e Entimpl5 cu toa4e interventiile facute de stu~par in familia respectiv5. Se ajunge astfel l'a momentul i n care apicultorul nu $tie unde s5 mai ad5posleascri roiul. Nevoia 1-a invritat pe om : pentru a nu slribi in exces farnilia de n!bine, s-a apellat la returnarea roiului pest e f'amil'ia de unde a ie$it. Acest lucru nu i.npiet.eaz8 cu nimic noua situatie. In monientul scutur5rii roiului se observri parc4 o senzatie de bun5 revenire a albinelc-r plecate. B5taia aripilor ilncepe imediat. mi.rosu1 caracteristic .spare, insecltde se linistesc. peste noapte i$i vor alege matca pe care o doresc $i totul reintrri in normal. Avantajele return5sii roiului in familia d e baza' sint evidente. Familia va r5mine i n continuare bogat5 E n indivizi, p m t e porni a doua zi la culles, la un cules bogat (depinde de zon5). Familia va intra in

cu un numk a c c ~ ' b i de 3 &bine $i cu m t c g t3nM. N u u n h l de J g d i f e , ad&postulriride pentru familii, va fi redus, reducindu-se in acelavi tismp $i m j i l e apicultorutlui. Exist5 $i revers. Matca tea vliguroas5 iese invinggtoare fn lupta cu o potrivnic:. De obicei cele tinere l e inving pe wle virstnice. In cazul prezentat d e mi.ne, nu se $tie care martci .va ie$i biruitoare pentru faptul c5 in timipul roimtului, matca veche nu mai are acelavi gabarit, deci, fiind ajutat5 $i de albine, poate i e ~ iinviagritoare. Acesta e un dezavanbj a1 return5,ri)i roiului, dar dac5 stupaml E$i ma~rcheazri mtitcide, poate fi sigur ce fel de mate5 a r e in familia de albine. Se in'timpl5 ca, a doua sau a treia zi. fami'lia sri reintre in frigusiie roitului daca stu.pxlru1 nu a d!istrus toate botcik din farnil'ia in evident5, sa'u dac5 familiile de albisne nu sint controlate la timp. Crirtile de specialitate descriu pe larg procedeele de prindere a roilor naturali ~i operatiile ce urmeazg dup5 aceea, dar, c'um nu toat5 lumea are la disgozitie un asemenea mamual, am considel-at c5 relat%rile pe care l e a r n f5cut vor fi de bun augur pentru incep5tori $i nu numai. Dac5 vor fi niscaiva noutlti, acestea vor prinde biae vi celui m o experient5 mai mare.
i 5

Bdiatul din imagine este nepotitl apimltorului Vasile Cantea din judetul Ia$i. Dup6 cum observnti copilud aptcultor tine f n mina dreaptd o gdleatd f n care se afld un rot destul de puternic. Bunfcul core a fotograftat fnttmplarea v a gdst un nou addpost pentru aceste albtne far nepotul I1 v a asistcs la insfnlnvea albinelor in stupul prcgdtit cu grijd.

APlCULTURA POATE FACE VlATA MAI DULCE Pornind cu trei stupi, in $use ani se poate ajunge la cincizeci
0 activitate milenar5, apicultura, constituie ast5zi o afacere, posibil consistent5
Aceasta presupune h s 5 o activitate relativ indelungat.5 $i sustinut5. Racordarea mentalit5~ilor la sisternul economiei d e piat&, concurential, cunoqte $i in acest dorneniu diferentieri. A rnai afirma c5 apicultura este o adivitate pentru pensianari reprezint.5 o grav5 eroare. Stupliritul, ca meserie, nu mai p a t e f i practicat as&i decit de oameni tineri cu aptitudini de intreprinGtor, dispuqi s5 investease5 nu doar bani ci $i propria energie fizicii $i psihicii. Evolutia preturilm dup5 liberalizare, in special a carburantilor, (a dekrrninat $i modific5ri ale strategiei apicultorilor in rentabilizarea ocupatiei lor. Dac5 inainte de '89, cu prem unui kilogram d e miere vindut clientilor particulari se puteau c u m p a a 6-9 kg de z a h a , in functie d e calitatea mierii, acum, cind preg5tirea biostimulatorilar (in care zah5rul are un r01 prepondewit) pentru alimentatia albinelor s-a scumpit, echivalentul unui kilogram de miere a ajuns l a maximuim 5 kg de zahrir. In actualele conditii nu se mai poate vmbi d e o activitate rentabl5 in apicultur5 decit in cazul detinerii unei stupine de cel putin 40 de stupi, dup5 cum a f i m din experienb Praprie dl. Victor Neagu, un PrnHtimit practician a l acestei indeletniciri bun cunoscitor al capitolului economic pe cam E l presupzne albiniiriml. Apicultarii aflati la primele linguri d e miere $i care au inceput activitatea cu 3-4 stupi nu pot s5 ajung5 in mai puvn de cmci ani la o inmultire masiv5 a num5d u i de farnilii de albine. Exceptind preg5tirea de specialitate, stuph-itul presupune, in primii ani, investitii serioase, dac5 luiim in calcul numai pretul unui stup o r i z ~ t a l (exist5 $i B t ~ p i verticali), care c o s t i in prezent 10.000 lei. Apicultura nu poate fi practicat5 ins5 f5rg o sum5 intreag5 de investitii care completeaz5 inventarul apicol ; rame pentru stupi, platforme rernorcabile pent& albi115~tul-pastoral, centrifuga electric5 reversibil5, nepztiarg la recoltatul mierii din faguri, unelte specifice pentru descsp5cit sint strict necesare in aceast5 activitate.

Pentru a fi rentabile, stupinele trebuie s5 ajung5 la 150 de familii d e albine. Cheltuielile pentru intretinerea lor sint ins5 foarte mari. La toate dificult5tilc materiale ce trebuie asurnate atunci cind v-ati hotiirit s5 v5 lansati intr-o asemenea intreprindere, trebuie s5 tinet i cont: ca in orice afacere, de factorul risc. Avem in vedere calamitatea productiei de mier'e din cauza conditiilor de mediu, poluirii,. perturbatiilor vremii, degrad5rii ecosistemvlui prin intementii nefaste ale omului (cum a r fi, de exemplu, modificarea soiului autohton de floarea soarelui prin cultivarea unui hibrid neadaptat conditiiloi pedoclimatice din RomBnia, floarea sonrelui constituind o s W important5 dematerie prim5 pentru albine). La toate aceste necazuri datorate civilizatiei urbane, se mai adaug5 un factor de riscamplifioat in ultimul timp - jafmul. Acest a este practicat, culmea, in majoritate. de oameni din aceeqi bran$. 0 evident5 riguroas5 a fiecgrei stupine este necesar5 pentl-u a avea in permanent5 sub obsematie evolutia productiei $i s5n5tGtii farniliilor d e albine. Un apicultor serios nu cumpfu-5 d t c i , ci le cregte singur, ~prewl pe piat5 a unei ,,regin?' fiind d e 1.000 lei. Performantele se pot realiza in ti'mp numai prin inregistrarea productiilor diferitelor familii de albine,. productiile record fiind urmririte pe rnai multe culesuri. E s t e urmSrit5 indeaprolpe rezistenta albinelor la boli, notarea tuturar observatiilor ce tin de viitoarea selectie, cuprinzind $i rubrici aparte privind rezistenta la iernare, dezvoltarea tim-. purie gi intensli $i tot ceea ce tine de calitatea materialului biologic supraveghen! (m5rimea $i culoarea mlitcilm, uniformitatea culorii albinelor, blindetea lor etc.). Printre criteriile de selectie care trebuie. u r M r i t e se numar5 ~i schimbare3 linistit.5 a d t c i l o r , care constituie o p1nb3 de calitate a cornportamentului familiilorde albine neroitasre, atunci cind mat::.^ virstnic5 i$i continu5 un timp activitaten alritut-i d e fiicii. Revizia de primlivarii are un rol foarte. important, evidenfiind capacitatea de dez-

v d t a r e qi productie a fiecarei farnilii de albine $i, implicit, ce anume txebuie intreprins p e n h creqtmea randamentului stupinei. Apicultura este insu$i% indeobqte de cei care a u avut un contact direct c u acewst.5 activitate, fie cii provin din mediul rural, fie d a u avut exemple in familie. Aspectele pur tehnice ce tin d e qtiinta crgterii albinelor se pot i n s q i $i prin consultarea c 2 t i l o r d e profil (exist s $i o revista lunar& intitulat.5 ,,Rom$ni,a apicoI5'') sau prin contactarea speciali~tilor d e la Asociatia Cresciltorilor de Alhine din Romsnia. De cusind a fost inaugurat5 ~i o se-tie d e ,spicu!t,ur:i in rsdrul L! liversitstii particulare ,,AthenaeumN. Deptinderile negotului s~ dobindesc odat.5 cu avnnsarea in experientn atuniiritului. Mieres. ca psodus de hazil in alimentstie, ceara, progolisul, 15ptiyorul d e matcii, apilarnilul, veninul de alhine sin: produse ce pot aduce apicultorului venituri substm~iale.Pentru accasta exist5 fie posihilitatea cresrii unei clientele proprii, fie vinzarea citre Combinatul Apicol. fn

cazul comercializEirii garticulare, s e consbab cri in ora$ele rnari pretulrile slnt mai ridicate ldecit in cele de prnvincie, intr-un mport ce tinde spre 211. In amste conditii, $i pretentiile ors~enilor au crescut. Neincrederea in originalitatea produselor expuse spre vinzare in pietele bucurevtene este foarte mare. S e pare c k apicultorii s e r i o ~ i sint recomandati precum doctorii cei mai buni, din pacient in pacient.
George VULGAMESCU N. R. Acest articol ,a aplrut in s5pt5minalul economic si financiar ,,CAPITAL1' nr. 39 din 12 martie 1997, qi el estn reyrodus intocmai pe considerent~l c2 tsxtill confine informati utile ntit pentrv a g i cultorii consacrafi sau incepztori ra gi Zentru cci care vor s s - ~ iincropea-cii o stupin&. Chiar dacZ in actualele conditii, o investitie personal& presupune un efart destul dc dificil merit5 a gindi $i a acfionn. in perspectivg cu negtirbita co:~vixgere c l vor veni vremuri mai bnnc D m tru tati ceatenii 'Romsniei ca gi peiitr~r apicultorii harnici, priceputi $i curajovi.

PROGNOZA fNFLBRIRI1 TELULUI IN 1993

fn pcidurile tcirii noastre sunt rapbndite urMtoarele specii de tei : teiub cu frunza mare, teizrl cu frunza mic& g i leiul argintiu care de obicei se gtisesc i n ameslec $i furnizeazci u n cules prelungit cle circa 30 zile. Urntare a extinderii c o n d i t i i h de iarnci g i in luna mnrtie, potentialul terlnic al acestei primciveri s-a remarcat sensibil mai redus comparativ cu ultimii 4 ani. Aceasta s-a reflectat i n interzierea relucirii vegetatiei ,yi a desfci~ z i r i i ~primelor ii fenofaze la f lord lemnoasci. Din analiza indicilm termici caracteristici celor 3 specii de tei prec u m ~i din realizarea lor in aceastci primiivarci $i din timpul probabil, se apreciazd cci declan~area fazei de inflorire la teiul argintiu g i la celelalte douci specii m i t i m p r i i se v a produce la date apopiate de normal i n zonele sudice gi estice g i cu abateri negative de pinti la 10 zile fat6 de mediile multianuale $n vestul teritoriului .yi 5 zile fn zonele centmle. Teiul argintiu z>afnflori e n extremitatea sudicci a fcirii intre 17-21 VI, i n majoritatea zonelor sudice g i NV judetului Tubcea intre 22-26 VI. Pe litoral, zona Carpatilor estici g i de curbur;, in zona colin~rcisudicii, Banatul $i Cbmpia de V e s t inflorirea se v a produce intre 27 VI2 VII. In restul tcirii primele flori vor apare k intervalul 3-20 V I I . Teiul cu frzinzii latci inflore~tec u 21-23 de zile tnaintea teiului argintiu iar teiul cu frunza micci cu circa 1 4 zile inainte, asigurTrLd u n cules apicol prelungit. Tintnd cont de precipitatiile ccizute i n aceastci primivarci gi i n fztnctie de evolufia probabilii a regimului hidric, pentru sezonul de cules la tei este de agteptat o secretie de nectar apropiatd de normal.

It

ECOLOGIE

APICULTURA

Cunoasterea ecologiei ~i comportarnentului albinelor i n sprijinul ocrotirii lor, a1 unei producfii bogate si de calitate (IV)
) * *

.\
,

.\

) Biolog Aurel PAPADOPOL

' 2 2 2 2 "

\ \

1
\ '\
1

\ '\
'

\ '\ \

Tn incheierea cidului d e r i t o r :la cunoagterea ecologiei $i c o m p o ~ ~ m e n t u l u i albinelor (Romdnia apicold, nr. 8 ; 9 ; 1111992 $i 211993), f i n care a u fost prezentate succint principalele aspecte $i relafii e~ologlce,se i m p u n eiteva date dp amdnunt > i s?lblinien, cu exemplijicdri legate de albine. I n nenumdratele articole gl lucrdri \ &a?>re viata gi activitatea albinelor s-a scris - fdrd a avea titlul de ecalogie TiL~ltq i d e s ~ r e majoritatea aspectelor ecologice. Poate o lucrare m i ampld asupra esziayiei albinelor (Apis mellli,fiioa) ar fi joarte ulild, m i c u seamd c i , ecolopia c(;e o laturd teoreticd, dar care, cunoscutd gi aplicatd, capdtd u n important caract e r practic, oferind $i surse de inspiratie penlru noi cercetdri $i aplicafii mai perjeC$iowte, iitclusiv in oeroiiren olbinelor $i sporirii productiilor acestwa. Intr-un nritco! anterior a,nt dejinit termenul de ecologie, in context lexical. A m amintit ( si d? E. Haeckel, care la IS66 a definit aceastd ramwrd a $tiintei biologice ca : -:ud~uI re!~tiilorcornplexe directe l i indlrecte, a vie~uifoarelor, cuprinse i n noliuPea 2~j..j.iz:a?~d c luptei pentlu existenti. Se eunoagte cd. lo gcoala lui Haeckel ( de la I e m a studiat $i Grigore Antipu, marcle savant romdn, devenit el i n s u ~ i C71u1 d i n ~ n a ~ ecologi, ii care arcita - intre mzilte alte aspecte - cd, bwcenozele r~i"~iiiiiZ j o ~ m uni~ersali( de orgmizare a vietuitoarelor g i , cd nici u n orga??:ini a i i i o i ~ is a l vegetal n u poatr duce o viafd inolatd $i trebuie sd facd parte, ( eu altc o r g a n i s m cu care convieluiegte, dintr-o osocia~ie bioloyicd a mai m u l t m ( specii, care este biocenom. Nu m a i insistdm asupra termenilor d e biotop, ,biocenoz5, ecosistem, nig5 ecolog;c5 etc., explicati anterior .

\ \

\ \ \ \

\
\

\
\

Subliniem i n schirnb citeva aspecte $i categorii de relatii interspecifice (dintre diferitele specii de plante $i anirnale), tinind seama d e rolul lor in viata populaqiilor. Rel4iile interspecifice legate de reprodneere, la albnie se pot lua i n consideratie numai la cele ~Eilbatice, care folosesc ca ad5post o specie de plant6 (arbore scorburos), s2u cele s5lbiiticit.e. Rellatiile interspeclfice legate de ribpindire :sint E n leg5tu-5 mai ales cu noi sectoare $i zone in care se introduce stuNritul, fn care albinele intra i n relatie cu noi plante icu fbri $i noi surse de propolis), cit $i 'in legitur5 c u stupilritul pastoral, cind, stupii eventual paraziti sau infestati de d i v e q i d5un;itori pot produce gi rsspindirea lor la acele sectoare $i zone. Cele :mai importante pentru albine sint rela-$iile trofice ( d e hriinire), avind cea mcti mare important5 pentru legbturile din't1-e speciile (vegetale $i animale) dintr-o biocenoz5. Aceste relatii asigurri transfelrul d e materie gi energie in cadrul lan9urilor $i retelelor trofice, in fiecare biocenozh si, in totalitate, reprezintb strucAura troficg a biocenozei respective, asu-

pra d r e i a v o m reveni fiind una dintre cele mai importante. Dar, studiind relatiile trofice trebuie s5 remarciim $i faptul c5 acestea detennin5 gi alte relatii, c u m sint relatiile de aplirare (care l a albine pot f i atit individuale ut gi mlective), dar $i o serie de interrelatii intre albine $i plante (flori), respectiv polenizarea incruci$at5 la diferite specii d e plante. Mentionrim doar faptul ca la nici o specie mijloacele d e apsrare nu sint perf&, c u m se constat5, intrucit nici o specie - i n relatia @&tor-pradri prada n u r5rnine i n v u l n e r a b s ; atlfel priidbtorii, care sint $i ei elemente ale biocenozei, ar pieri. In astfel de relatii ripitor-prad5 - cu cit prada i$i perfectione& mijloacele d e aparare, $i prbdritorul i$i admapteaz5mijloacele d e atac $i de depistare a prbzii. De fapt, c u m a m ma1 arritat, pr5dbtorii fac $i o selectie in cadrul populatiilor care reprezint5 prada lor. Albinele se ap5r5 prin zborul rapid, iar in anumite cazuri prin intepritura acului veninos, dar care le este fatal5 (deci nu este o adaptare foarte perfectionatii). Din acest motiv, cunoscindu-se cd un

num2r de albine cad prad5 diferitilor priidiitori $i u n m canditii nefavorabile difeiite, este indreptiititi recornandarm d e a avea sbupi pu~ternici,bine hgrijiti, cu efective man, care sB supravietuiasc5 acestor reduceri d e efective, care sint normale in natur5. De altfel, la albine (ca $i la alte specii coloniale), supravietuirea $i perpeturea speciei se realizeazs prin numirul mare de indivizi (lucrgtoare, in cazul albinelor), care sint diminuate numeric, dar ramin destul oa s5 apere colonia, s2 asigure toate functiile ei in stup $i in exterior, precum $i continuitatea speciei. Revenind la structusa troficg a unei
STRUCTUSA TROPICA

biocenoze, se e v i d e n t i d in primul rind: marea complexitate de reletii $i interrelatii intre speciile din bioceno72, privind nutritia legate intre ele prin lanturi $i retele trofice. Acestea s h t criile prin care se realizeazij transferul de substanle gi de energie in orice ecosistem. Lanturile $i m i ales retelele trofice pot aveia un aum5r variabil de verigi, care situoaz5 speciile respective pe diferitele nivele ale piramidei Bofice. SBgetile prin care sint legate verigile =at5 directia in care se face transferul de substanle $5 energie, cum rezultri din cxftnplele care m5a72.

1. In timpul culegerii nectarului, polenului sau manei vegetale : P l a n k cu flori Albine (lucr5toare) Om (sau viespi, piigorii, ur51) 3. @ (nectar polen etc.) (miere, polen $.a,) consumator (sau prlid8tori)

EANTURI

91 XETELE TROFICE

fn acest lant trofic plantele sint produciitorii primari, albinele sint consu~natoriiprimari ; iar omul sau diferitii pr6dktori sint consumatorii secundari.
2. In situatia culegerii manei d e origine animals; Plante (arbori) Afide (pureci d e plante) , Albine

(sev8)

( s u m i d d c i secretate)

(mans)

Om (sau priidgtori) -

(ermsumatori)

In acest lank trofic apare o verig5 in plus : plantele (produc5t~riprimari) : afidele (consumatori prirnari) ; albinele (cansumtori secundail) ; omul (ca 9 e v m tualii pr5d5tori) consumind rnierea de man&, d e origine a n i m l 8 ~sint consumatori tertiari (pr5dgtorii cind consulmfi $i albine kcarcate cu sucuri dulci produse de afide). Cele dollli exemple (1 $i 2), reprezintii lanfuri trofice principale, cu tramfer de substante $i energie d e baz5, asigurind $i hrana zilnics.
3. fn situatia culegerii subsbntele ce alc5tuiesc propolisul (este o reactie d e apgrare in relatiile de biocenoG (micelii, microbi, a p k a r e a contra frigului). Albine Diferite depuneri in stup P l a n k (muguri, frunze) H (r5$ini, cleiuri etc.) (P~OPO~~S) (propolis prelucrat)
4. Situapi in care relatiile trofice reprezinti o retea trofic5 ; Felurite plante cercetate Albine lucrgtoare Om (sau prSd5tm-i) (nectar $i polen diferit) (miere poliflor5 consumatori $i polen)

Feluritele flori, d e la specii .diferi,k d e plante cercetate concomitent, ca $i specii diferite de prid5bri care mnsumhl albine m u produsele lor, formeaz5 o intreag5 retea intre diferitele specii de biocenozci, foarte adesea. Trebuie & subliniem citeva aspecte. Astfel, cum se constat5 gi din putinele exemple mentionate mai Enainte (lanpri $i rqele h f i c e ) , unele sint principale alc5tuite din speciile dominante (plantele daminante in biocenoz5, ca $i prjdgtorii cei rnai numerqi), ca num5r $i ca biomas5 (msrirne, greutate) ; $i, speciile rnai rare, sau accidentale, care forme& lanturi secundare. De asemenea se c u n w t e c5, albinele sint rnai r a r monofage (culegind hrana de la o singwii specie d e plan-

t i , ex. salcim, sau tei etc.), $i n u m i urr timp limitat, deci cind este vorba de u n lant trofic. Obisnuit ele culeg nectar, polen etc., de l a un numar rnai mare sau rnai mic de plante, la fel $i consumntorii albinelor (pr5d5torii) $i a produselor lor sint msi multi - situatie in care lanlurile trofice sint legate (interconectate) i n t r e ele (intre toate aceste specii), forinil~d o retea trofic5 ; aceastii components f iind cea rnai frecventi, in timpul culesurilor intense. Tot din exemplele structuril tro-

fice rezultg $i nivelele trofice (prezentate ~i in piramida t r o f i d din articolul precedent). Aceste nivele trofice evdentiatcpe diferitele trepte ale piramidei trofice (de la produc5torii primari pin5 la consumatorii de diferite ordine, I ; 11 etc), reprezint5 f unctiile trof ice ale f iecsrei specii din piramid& $i nu o clasificare a

speciilor respective. In f u n e i e de speciile care apar in lantul sau reteaua troCic5, cum rezultg $i din prirnele dou5 exemple (1 $i 2 = lanturi trofice), albinele se pot situa, fie pe a doua treapt5, fie pe a M a - deci in functie de hrana consumat$ (vegetal5 sau de origine animal:), pot face parte din 2 (sau mai multe

c u factorii de mediu (= ecologici) : factorii abiotici (tle biofip) $i factorii bologici (plante 3i ani1l:ale) din biocenozd. Celelalte specii ( 2 ) reprzintb : surse de hranb ( 3 ) ; speciile prB<!&toare ( 4 ) care pot ataca albinele p i productiile lor ; parazitii (5) ddundtort sub diferite .lorme ; dif&iti agent1 patogeni ( 6 ) ca bacterii ~i v i r u ~ i efc.. producdtori de boli (bacte) . L c ) ~ E . v1roze.). De asemenea factorii poluanti (7), ce pot afecta afit sdndtaica $ capncitatea de i n m u l ~ t r enormalb a albfnelor, cit $i cnlitalea produselor apicole. Factorii abiotici (alcbZtlind biotopul), i$i exercitd influenfa permanent, sub diferite fornle $ f intensitdtt ; $i. impretiird c u biocenoza a1cdtufe.s~tin sisdem ecologlc (= ecosistem), c u functii determinate qt czc 7 ~ nechilfbrt~relativ batat pe functia de autoreglare. Sdgetile c u o singurd dfrecfie nratd relaliile M L factorii abiotici ; cole n l dubzd directie ( c u 2 v f r f u r ~ ) aratd anterrelati~le dintre elementele bfocenozei, cuprinzind p i factorii poluanti, dintre care 7mii pot f t anthilapi (cpurati) prin intermediul apei (prin spalare) si a unor plante, i n tliferite i n t ~ ~ a l e de limp. Original. 1993

( A p i s mellifica) Sn cadrul unui ecosistem i n care este incadrafd. f n centru ( I ) , o populatic do ,albine (sttipind), dintr-un ecosistem, in care se rcmarcd multiple relatii $1 fnterrelalii

Fig. 1 . Schemd sfnteticd prezentind

principalele relatii fcologice ale zlnei populaflt de albine

nivele uneori), avind un caracter polifunctional. Este important de rejinut faptul cii, raporturile intre nivelele trofice ale speciilor din b i e n o z e pot fi reprezentate prin piramidele (trofice) energetice, f iecare ni vel fiind exprimat prin productia s2 in Kcal (Kilocalorii), care necesitii ins5 calcule com~plicate. Alte criterii in alcgtuirea unor pirarnide trofice se bszeaz5 : a) piramida biomase!or, ssu substantelor consumate (nectar, polen etc.) de albine ti apoi a productiei lor de miere, cear5, polen etc., pe a dou.3 trea,p? ; b) piramida numerelor, care a r ncces~ts cunoa$teren nutn3rului de flori cercetste ($i productia unei flori), ca $i num5rul de albine din stup, iar pe treapta urnxitoare .pro.ductia realizat5, tinind seama vi de faptul c5, albinele se $i hrsnesc concomitent. Asemenea piramide ,.e!ta~~.iene", dup5 numete ecologului Ch. Elton, care a conceput acest sistem de reprelentare a transfelvlui d e substante si energie, deci piramidele b.i.omaseloi- sau a numerelor, sint fcarte greu de reslizat la albine, chisr intr-o form5 rnai simplificat5. 0 siuffuri form5 a r fi posibils, aceea de a se calcula productia total5 de miere, cear5, p3len, piolpolis, raportat5 la n h r u l total de albine existente in stup initial (prim5vara) $i a sporului de albine la sfirtjitul sezonului cSduros' (considerind $i roiurile apiirute, care au consumat o parte din produsele ammulate). Din punct de vedere practic. mlculul product.iei totale l a o stuping, raportat l a n u ~ d r u lde stupi $i numgrul estimativ d e albine $i roiuri ( m u ale), ne pot d a o imagine asupra bonitstii zonei de cules a albinelor w t r u interval u l calculat, aspect valabil rnai ales pent1.u stup8ritul stationar. Desigur c5 sint operatii abordabile rnai ales de &re speciali$ti sau d e catre apicultoi cu 0 bogat5 experient:. Pentru asemenea calcule pot adcnpta felurite sisteme, pe perioade scurte, pentru culesul in diferite zone in caaul stupiritului pastoral etc., folosindu-se chiar $i c r i W i originale. Asemenea date. insofite de observatii $i exlplicatii amlnuntite qi publicate, ;pot sprijini irnbogstirea cunoa~teriiecologiei albinelor Si pot oferi noi d'ate comparative in acest domeniu, chiar metodologice. In incheiere, rezult.5 c5 structura fiec5rui ecosistem este o structurii functiomlg care se r e a l i z e d din actiunile reciproce (interactiuni) ale populatiilor d e plante $i BIBLIOGRAFIE UOTNARIUC (N.), VdDINEANU (A*), 1982 Ecologie. Edit. Didacticd $i Pedagogic& Bucure$ti : 7 ; 15-18 ; 145-180. GRASSE (P.P.), 1951 Trait6 de Zoologie, tom. 10, fesc. 2. Paris : 1228. VICTORIA), 1967 Marea simIUGA (G. biozii dintre flori gi insecte. Rev. Natura, ser. biologie. Nr. 3. Bucurevti : 81-

a n i m d e care-1 compun $i, din interactiunea cu factorii abiotici (a s e vedea schema nr. 1). Fiecare populatie este o verig5 E n lanturile sau retelele trofice, care, pentru a swpravietui are nevoie de o cantitate d e substant5 $i de energie. Albinele $i-o asigurii prin hran5, dar ~i prin ciildurn solar5 (temperatur5 potrivit5 activiGti.i), oxigen etc., ap5. Prin mentinerea acestor functii este necesari 0 anumitj: stabilitate (relativs) a ecosistemului i n timp $i spafiu, conditie care permite respectivelor populatii ce compun biocenoza d se adapteze reciproc, cit gi cu factorii abiotici respectivi, prin actiunea selectiei naturale. Stabilitatea ecosistemelor se realizeazl printr-o altii functie, aceea a autoreglgrii. Aceasti autoseglare se asigur5, pe baza circuitului substantelor prin lanturile $i retelele trofice, ca principa! sistem prin care se realizeazii autocontrolul ecosistemelor. In acest context speciile 130lifage (in a c5ror hran5 sint cuprinse un nunGr rnai mare de specii sau sul-se d e brans), au un rol mai important ir. asigurarea stabilitiitii echilibrului. Fieczre specie a r e o hranri preferat& dar cind aceasta se imputineaz5, deci nu o rnai p a t e cmsuma intens, trece la o a143 hranii (sursg d e hranri in cam1 albinelor), ljsind d se r e f a d ~peciilecare constltuiau sursele de hranh preferat5, care nu mai este supus5 unei presiuni mari. O singurri remarcri se rnai impune, pe care am rnai fiicut-o, aceea cri albinele txceptlnd stupinele stabile in a c e l a ~ i loc l i m p sint elemente mai ales d e multi ani temporare in diferite ecosisteme, cu pred d e r e in cazurile stup5ritului pastoral. Deci el4 h-ebuie $ i se adapkve $i s l se integreze, de fiecare dat5 in respectivele ecosisteme. De aici $i unele neajunsuri legate de produetie, de consecintele unor driunritori etc., fat3 de care apicultorii trebuie s i ia diferite mssuri. Cuno~tintele d e ecologie, domeniu vast, care. deriv5 din atit de nwneroasele aspecte, relatii $i interrelatii, in care comportamentul are $i el un rol d w e b i t , constituie un ajutor substantial in practica apicols. Aceste considerente ne-au indernnat sii prezent5rn de altfel f m r t e pe SCUrt seria de articole privind o schiG orientativa in ecologia albinelor, care nu fat exceptie d e l a legile generale $i particulare care g u v e r n e d natura cu toate fen m e n e l e sale.

PAPADOPOL (A.), 1992-1993 Cunoa$terea ecologiei g i compoTtamentului albinelor fn sprijinul ocrotirii lor, a1 unei productii bogate $i de calitate. Romcinia apicold. Bucure~ti, nr. 1111992 ; 211993 ;511993. (inclztsiv bibliografia aferentli la articolele mentionate 1992-1993).

21

Invitafia Pregedintelui APIMONDIA


Dragi apicultori, dragi prieteni, pldcerea deosebitii ~6 v i adresez invitatia de a participa la urn dintre cela m i 7Rari mnnifestdri organizate de Federatia Internafionald a ~ s o c i z f i i l o r de Apiculf.urd. Din cauza dificultcifilor pe care Z e cunoa$teti $i care au dus la a?lularea congresului care trebuia s6 aibd loc la Split P n 1991, ne-am giisit i n imposibilitatea d c 4 organiza marea noastrci tntrunire bienald. Simpozioanelc tinute ilL diferite p i i ~ t i ale lumii, de$i excelente, n u pot inlocui uni~eTsalifatea congrcsului APIMONDIA. China a fost aleasii, cu o mare majoritate, gazdd a celei d e a 33-a Entruniri a noastrd, $i n u fiirii motive. Trebuie sii tinem s e a m d - f a p t a cci i n ultimii 10 ani China a devenit eel m i mare p70duciitor d lumii i n Ceca Ce Priye$;e mierea, $i incd alte csteva produse ale stupului, depQind fosta Uniune Sovie!ici7. Ea este, de USemenea, cel m i mare exportator de miere, depii$ind i n ultimii 12 ani Mexicul, moperind 22q!,, d i n comequl mondial apicol. In ultimii 10 ani China a realizat cu succes indeplinirea mui multor programe & dezvoltare a apicwlturii, aproape toate implCcincl g i impwtante imbundtcitiri ale resurselor nectarifere. Dar i n special i n China s-au inregistrat succese mari prin introducerea $i rdspfndirea albinei Apis ligustica. Dezvoltiirii, cregterii, intretinerii $i exploatiirii acestei a l b i w se datoresc succesele - deja cunoscute obtinute i n producfia de miere, IliiptQor de matcii $i ,polen. C u c o m r s u z competent a1 Imtitutului d e cercetare pentru apkulturli de la Beijing, apicultura Chinei este astiizi moderni profittnd totodatd gi a v i d m r i posibilitciti ca prin intermediul unor institutii farmuceutice care folosesc medicina tradifionalii sc comercializeze numeroase preparute bazate pe produsele slupulzri. Importul acestora pe p i a h i n t e ~ n i i ,precum $i ge alte piete Sud-Est Asiatlce e s k b continu6 creqtere. Practicatd i n diferie .climate, apimltura Chinel n u este uniformii, iar printre elementele diversitcitii sale sii nu .uitdm prezenp albinei Apis cerana care ajutii la aceustd diversitate. Car China mai este yi fara care a inventat tiparul, cu multe secole inainte ile Gi~temberg.1stor.h este prezentci ,la fiecare pas $t ori Qncotm t e tntorci t e ccfli i n fata unui monument im,presionant fir6 sci mai vorbim d e cei 6000 d e ani ai rvlarelui id. En 'este $i tars mcitcisii, iur apicultura $i swicicultura s-au practicut $i dezvoltat simultan ca i n multe fdri 3 n lume. Filozofiz vorbind aceste doud domenii sint $i azi ccliituri $i ~e~prezintii asockrea curioasd Zntre o m $i insecte dind posibilitatea realiziirii a doud produse la fel de admirabile. Dacd mierea este adesea prezentii in lumea chinezii, miitusea este, & asemenea, prezentci m i ales la Beijing care este locul d e predilectie pentru c m e r @ l ei. DWrznelor, n u v e f i regreta O n ,mod sincer vizita pe care o veti face in capitala celei m i mari tiiii d i n lume amintirea ei vd v a insofi pentru multii vrem. Comitetul national de organizare a colaborat cu Comiliul Executiv pentru a vci oferi o idee asupra progresului tehnic a1 apiculturii chineze, fir6 a vita ins6 anteresul turistic. Sint glanificate numeroase excursii in c e k mat renumite locuri ale Chinei. I n timpul congresului, numeroasek cornuniciiri vor satisface dorin* & informatie a apicultorilor iar v a ~ i a t e ~ l mese e rotunde vor oferi oarnenilor de $tiinti ocazia de a-i intilni pe colegii lor chinezi poate ,pentru prima oard. Multe dintre reuniunile (,intrunirile) mganizate de cdbte diferitele comisii permanente ale APIMONDIA vor f i consemnate problemelor actuale. Majoritatea s%nta n u n p t e prin a doua circularii. Intr-un moment i n care sintem confruntati c u tot felul de dificultiiti care lovesc i n apiculturd pretutindeni .in l u m , iar in unele tdri oamenii fac din nationaliem u n mod de a actiona egoist, este foarte util ~i constructiv sd intilneyti oameni interesati de albine. de produsele lor, de prietenie, precum $i de a riimine Fntr-un strim contact umun. China ;ste o @re mare, China este o tar& foarte frumoasii. Apicultorii chinezi vii qteaptii cu Pntreaga l m prietenie, n u ii dezamdgiti. Pe curind la Beijing !

...

Raymond Borneck Preqedintele APIMONDIA

Petru NEACQU

i i
Nu ~ t i u cine $i cind a dat numele d e albine, trintori gi mdtci, acestor fiinte care produc mierea, ceara $i alte produse apicole. Au apdrut probabil i n vrma obrervatiilor omului asupra activitdtii acestora cu multi ani 'in urmd. Duck numele de albine $i mdtci corespunde cu activitatea lor, nu acela$ lucrzi se intimpld cu trintoriz, care d e fagt nu sint trintori, i n adevdratul sens a1 # c u v i ~ ~ t ~ deoarece lui pe ltngci rolul lor principal de a ~contribui la perpeluarea spcocini, p r t i c i p d la realizarea reproductbi, c h k r dacd nu contribuie In culesul nectarului, a1 polenului g i a productiei de ceard. B ! $tiu ins6 cii un mare numdr d e aptcultori, fn mod permanent, duc o actidistrugere a tr:ntorzlor, sub m t i v cd acegtia consumd multii miere, fdrd s e a m cci prin inldturarea lor contribuie le reducerea numdrului d e lufamilia este i n suferintd, iur consecinta imediatd a t e o produefie de miere % mai redusci, in comparatie cu familiile de albine Care au mulfi trintori $i aceea$i %

' :

g
: :

8 r

FBcind observatii personale a m urmiirit activitatea trintorilor incepind d e dimlneat&, cind albinele ies $uvoi din stup, plecind la cules, iar in urma lor apar trintorii care l e a eondus sau le-au stimulat la plecare, asxSn&torcu ciobanii care duc oile la g5sczl$ a M d e pe s c i n d m d e zbor, se reintorc in stup. Mai tirziu intre o r d e 11-15 fac zboruri inupreun5 cu albinele foarte tinere pentru cunoavterea zonei de activitate, iar in timpul zilei cind temperatura nu esie favorabil5 $i albinele nu ies la zbor $i cules ei fac individual sondaje in teren. Tot intre orele 11-15 ei fac zboruri la locul d e adunare a1 Wntorilor, pentru imperecherea nGtcilor, aceasta h zile frumoase, insorite, la temperatura de peste 25 grade. Dup5 ce am v5zut activitatea trintorilor in afara stupilor, a m deschis de mai multe ori stupii t n timpul marilor culesuri $i urm5rind activitatea lor am constatat c5 in fagurii cu nectar proasp5t cules, atit albinele cit $i trintorii, in num5r mare fac aceleasi operatii, de parc5 lpasc nectarul d e pe faguri, a$a cum fac animalele duse la g s u n a t , activitate care nu se asearnan5 deloc cu aceea cind se hr5nesc cu miere $i in acest caz a m apreciat cSi f5cind aceleaqi operatiuni ca $i albinele prelucreaz5 nectarul reducindu-i umiditatea. DovadH d ei lucreaz5 este $i faptul c5 in timpul culesurilor mari nu fac nici un fel de zboruri in timpul zilei $i q a cum am v5zut ei lucreaz5 E n stup. Faptul c5 stimuleaz5 albinele la cules 1-am dedus d~n urm5torul caz : Fiind in pastoral, la cules d e floarea soarelui, trifoi, $i alte flori in comuna LMiron Costin, cu m i multi ani in u r n $

intr-o frumoas5 zi de iulie, pe la ara 10,OO cind zbarul albinelor era in toi, am observat la stupina unui vecin care era la mica distantti, c5 albinele parcs dormeau, $i aveau activitate moderat5 mmparativ cu albinele de la stupii mei, care erau foarte active. In dupti amiaza aceleiqi zile, p e la orele 18, impreun5 cu vecinul am deschis doi din stupii lui gi ridicind rnai multe rame, cu polen $i nectar cules proaspat, am constatat lipsa aproape totali a trintorilor. El t5iase toate larvele $i omorise aproape toti trintorii vii pentru a n u consuma prea multri miere. $i in acest fel nu a mai avut cine s5 stimuleze albinele la cules. Rezultatul a fost c5 cl a recoltnt cu cel putin 25% rniere mai putinli i a f s de ce am recoltat eu. fn acest caz am apreciat c5 prin t5ierea larvelor $i omorirea trintorilor nu facem altceva decit s5 ne aducem dou5 pagube, intii c5 dezorganizh familia d e albine, deoarece albinele 6 t h mai bine ca noi citi trintori s5 creasc5 $i in a1 doilea rind albinele vor creste imediat alti trintori $i dac5 socotim c5 pentru o ram5 cu puiet albinele consum5 o ram5 plinri cu8 miere putem fi foarte siguri c5 metoda t5ierii larvelar $i omorirea trintolrilor nu a t e avantajoas5 $i trebuie s5 acceptrim principiul apicultorilor virstnici, c5 stupii cu albine multe au $i trintori multi $i miere mult5, deoarece num5rul trintorilor il reglementeaz5 albinele. Atunci cind culesurile s-au terminat P i dung5 din slup, iar pe cei care nu vor s5 plece ii ingr5d d e s c intr-un anumit loc in stup, nu-i 1 x 5 sri mknince $i dup5 ce s-au debilitat ii scot afar5 din stup. fti este mai mare mila s5-i vezi cum ii car5 albinele
(continuare in paq. 3 2 )

Premiul Nobel ~i apicultura


,,,, ( ,,
r,ll 1 ,, 1 , = Ing- Traian VOLCINSCHI ,=,-,=,,,,,,I,,,,,,. Premiul Nobel este cel mai prestigios premiu imternational care se decer! neazd anual, Pncepind din 1901 pentru cele mai rinsemnate lucrciri din domeniile fizicii, chimiei, medicinei sau fizwlogiei, literaturii gi pentru rpromovarea plicii 1E n Lume, iar din 1969 .yi pentru ~tiinteleeconomice. Acest premiu a fost fondat de Alfred Nobel (1833-1896) chimist $i indus! t t i q suede2 sntemeietorul industriei explozibilelor, inventatorul dinamitei ~i a attor circa 60 inventii importante. Venitul anual pl enormei s l l e averi pe 1 at?:nci circa 35 milioane lei aur 6 1 lasd prin testament i n ~bunci parte pentru scopuri culturak ~i pentru cele 5 premii anuale, fiecare de cite 150 000 lei aur. [ In porioado celor 92 de ant s-au wordat mai rmulte sute d e premir Nobel celor 1 mai reprezentative personalitciti din lumea 5ntreagci. Dintre laureatii premiului Nobel intenFwncim sri m r c d m i n revista noastrri patru personalitciti care pe i:?~g.?pwxupcirile lor de bazri a u avut a dowl ;mare pasiune apicultura. lcisind !En :~rtnr~ lor valo~oase lucrriri sau descoperiri qtiintifice care a u contribuit l u Progrenul apiculturii mondiale $i care reprezintci o mindrie a tutur0.r apicultob r~lor.Deci sd-i cunoa.ytem :

?'

! -

! ! I I

i !
I

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 : .

Maurice Maeterlinck (1862-1949) Laureat a1 premiului Nobel 1912


Scriitor belgian de limb5 francezi cu numele adevgrat Polydore Bernard este cel mai de s e a d dramaturg a1 simbolismdui. A scris poezii, eseuri filozofice, lucr5ri vtiintifice. Cunoscut $i pretuit prin nemuritoarea s a ,,Pas5re albastrg" este cansiderat de istoricil literaturii ca poet magician a1 misterului. In lucr5rile sale 5tiintifice a reuvit s5 dezv5luie cu talent, d5ruire $i sensibilitate minun5tiile lumii vegetale $i s5 prezinte cu mult talent :?ilduitoarea $i surprinz5toarea lume a insectelor (Viata albinelor, 1901 ; Inteligenta florilor, 1907 : Viata termitelor. 1927 : Viata f k i c i l o r , ' 1930).'Cartea ,,Vista albinelor" este considerat5 ca cea rnai fermecgtoare dintre operele sale. Autorul dedic5 in aceast5 lucrare un adevsrat irnn solidarit5tii albinelor in fata misterelor naturii. Ea a fost tradus5 in numeroase tgri inclusiv in Rom3nia prima dat5 in anul 1906 (Editura Socec) $i apoi E n 1976 (Editura Apimondia). Maeterlinck a fost un talentat poet $i scriitor dar in acelavi timp un ilustm apicultor practician, foarte bine documentat in acest domeniu. Referindu-se la creqterea albinelor scriitorul apreciaz5 : ,,Omul devenit intr-adev5r st5pinul albinelor, va r5mine totu$i stZipinu1 ascuns $i neqtiut, care actioneaz5 pe furiv, fiind ,,ascultat" far5 a fi cunoscut. El obtine de la ele tot ce l e eere, cu conditia de a se supune legilor lor". Apoi referindu-se la constructia fagurilor d e c5tre albine care repre-

zinG o adev5rat5 capodoper5 d e arhitectur5 gi geometric Maeterlinch mention-z5 : ,,De mii d e ani albinele cl5dasc fagurii ace$tiia uirnitori d r o r a n-ai putea s5 le adaugi nirnic $i nici s5 le iei ceva $i in care se unesc, intr-o des5viqit5 m i su1-5,. vtiinta chimistului cu cea a geomet r u l u ~ , ingeniozitatea arhitectului cu cea a inginerului". Cu toate c5 au trecut nou5 decenii de cind a ap5rut aceast5 minunat5 carte, nimic din farmecul ei nu s-a epuizat, fondul ei educativ fiind perfect valabil $i azi. Pentru a v5 convinge personal v5 invit5m s5 v5 procurati cartea pentru a v5 completa bibliotwa $i cunoqtintele cu frumoasele pagini ale unui mare scriitor $i ilustru apicultor.

Karl von Frisch (1886-1982) Laureat a1 premiului Nobel 1973


S e Emplinesc 20 de ani de la a m d a r e a premiului Nobel distinsului om de vtiint5 Karl von Frisch fiziolog $i naturalist german care s-a remarcat prin lu.cr5ri deosebite de ecologie privind semnificatia ,,dansuluiN in orientarea spre sursa de hran5 a familiilor d e albine. N5scut la 20 noiembrie 1886 in Austria Karl von Frisch a av,u>t de mic copil o mare pasiune pentru animaie a c5ror viat5 o urm 5 e a cu atentie. In memoriile sale ,,Amintiri ale unui biologic el insusi m5rturisea : ,,aceste fiinte erau pentru mine un izvor de bucurii $i far5 s5-mi dau seama era o minunat5 $coal5 de observatie". Acest modest biolog a studiat timp de peste 40 de ani viata albinelor prin geamul stu-

'wq!.rep upd g8EaJlUj awn1 o ~ e u o p -ed na alnu!$qo aseo~~nnaqsads JoIalelInz -aJ e p!zeds uj ! S ~ o l F 8 p l ePour uj a l q - u a z a ~ d a1es al!!$as!lqnd !S al~g3!unuro3 .eyueursaD - uaysunm u ~ p !!jg!s~aa!un e a!8o-[ooz ap e ~ p a l e a !ue ap !3az TeJouo e qssp,g UOA [EX ~ o s a j o l dap ale)!Im u~ '!aolgaJJaa !ire ap s a -ans genu!luo3 $so$ e a J m ?Lado 'JOI -au!qF !!lap ea~aqSeoun3 ug !.xnmrup a p .xol~z!qssap JsJeAape un urpap!suos 1-5s $!UI.Iad au aJes aIalF ;S Jo[au!qle 1nCes -alp ! S e!Jouraur '!!So~e~ju! mlazed e IS alezyqod !!u!urnI eaJadlahlad 'a~ouos a3g -snae aFuuras Joun e a m l w a a ~ d s a p 'aur - o x Jo[a$uaj!p E ~ s a d a 3 ~ a d ug JoIauJqIe Irqsn8 !B Inso.x!ur '~01!rnp ! u a u ~ a 3 s p ea)e$paej IS JoIau!qp-? w l a p a a a3 au!qle BI a.rqua!m a p ! S a.re3!unuro3 a p a 1 a 3 q f p a1 a q a p d m ! ~ y a d w s a p pga3Ja3 ! '! j -emasqo a s m m p a a p ~ 8 . q e l a m o an? lrreaes a m qsaae ~s 1n7de3 q s a luqmc% -WI 'g?~lseou els!AaJ alezyqndod $so3 ~ u ne r ano~~8u!auoa ap 3Iqasoap !nI a l p -n,lauos ! S a[ajua!~adxx 'e$uqs{p !S e!j3a~ -!p ' s a p a p esms qIeIJop3 l!ursmg aim rr!~d Ccqur!~ laleaape un p u y e !Jp!unur -0s zej !SJ aIau!qIe ! S aJqua!m !S suep upd .rolau!qIe e a . ~ ~ ! m u r o ap ~ Inpour .ro$e9u!nuos pour ug qe.qsuourap e IS ?!.rgd -0ssap e a n 3 Inm!.xd alsa 13 '!.x!.~adcssap aseo!?a.rd Faex es s ~ r a d ne-1 Jolelwasqo unq ap sa$el!p3 IS q u a ~ a a a s r a d 'au!qp t q u a d mun!sed 'aIqIe a3p-m ! S JoIau!qle eaJe?ua!.xo !S ~nfequr!?'' I (!!$!pa aide u! elnlede) ,,au!q-(e p u n e j e ! ~ " ! ,,.xoIau!qp aI!m!as!qo !S e $ a ! ~: 83 a~j!$u!!lS !.q.xanI aseruoIeil q ~ !ode d alm!lansuoa up!u'nur -oa al!Jaj!p p u p y !~riyaa.~aa !S ajuauad -xa apsaIaqut?saralu! u!~d 'au!q~e a p ! ! u r ! S ! ! u e e a ~ ~ ~ 3 nu!~d - w '!!je~.rasqo a p J O I ! ~ y3szl.j uon p v ~

'OLE1 U ! P T '.ru ',,ma13 la sall!aq.vC' p a a u c q g w -!de qs!AaJ a p ! S leuo!+uaur lde3 'au!qp el ex$aua8 g~!ls!lqs ap adoasap asap alu'el -mdur! ~ E gs J s!ur~ad ns-! ! v l p o ! d e !S !!3!1sgels '!pgewqmu In!uaurop u!p a j u ! ~ - S o w alss a[aap!aura& '~olpa!de q!sn3s! un ea le!aa~Qe pu!y !ue ~9 a p a.xn?pIs!de e s g a e ~ d! S !ue p~ eaae punqv .em~pa!d -e yS quxouom : run!xd FEU enop p u y e OFO mlnSe~o eau!8mu g e!naol q 3 s ~ J e u 8 ~ X[aqoN InInyura~d:!.IF~.JO~E ~ n u e t q 'aIqIe ! S ,,~ur!u!ui IS a u ! x - e ~ " ! ,,asnu - o u o x !!1e~!1de !S a!~oa&~' : ,,!a!jsnpoJd ale asyu~ouwa !S aa!uya$ a1!8a7" : y y a -nI alue$.rodur! le3!1qnd V 'raulaurouwa !!Jqmm u!p Inun le.1aprsuo3 alsa 13 'a!w -0u03a u[ as!qmaleur !!je3![de ales a I q -uel-rodur! ruluad a!$au!~syp BlIeur elsew -e $v!.xd e 3x3 JeuZeX y3s!.1g pu1?!8a~ 1~33 e as!urouoaa ala$u~!$Snnluad Iaq
-JOU

-ON !nIn!rua.xd !c !jea.rne-[ !w!~d aJ)u!Jd

.uaq3unN pSe.xo UJ 2861 a!un! 91 o r 301 bnat, ne a[!!Ie.xau - n a -!UE 96 a p BJSJJA ur a!unr ZI a p sn!z u! e l w u!p 7 ~ 3 v ~ 1 '~961 U E m I e a aycrio!$m.xqu~ p!j~?pun,g In!ura~d u r ! ~ -u!ure a n a u!p !!$su!lqp ! S !!$e~osap aseol -aurnu a l F !S lpurpd e q s s ! ~ UOA ~ IJEW ' [ a q o ~ p!ura.id a p F e j e UI .r,.rnlln3!de a?su!s aae3 '!!.ryuawo !npsarsord astw!8!1 -sa.ld !!lnq!.quoa snpe e 'azeol!urm In1 aI!J -vadossap u y d aJrm )ut?~es a m m s a m B

Prof. Emilia qi Marin POPESCU-DICULESCU

Riisfoind, ca nigte copii cuminti, u n dictionur obignuit a1 limbii romtine, la termenu1 ,,gastronomic" v o m giisi urm6toruZ rcispuns : art6 de a prepara mincdruri alese sau priceperea de a le aprecia calitateta, gustul. fndatii n e v a duce gindul la buncilcitile pregcitice d e piirinti sau bunici, care sint de fiecare datd de vis. Noi n u ne-am propus sii diim refete, sd intocntim meniuri sau sd iscodim buccitarii spre a le fura ceva d i n alchimiu darurilor de neprefuit. Tehnicile acestea, cantitdtile y i ,,secreteleu minunatelor mfncdruri le g6sim in cdrti de tot felul. De mare folos si la indemimi a v e m : .,Mierea O n buciit&ie6' in Editura APIMONDIA, apdrutd i n 1986. ,,Produsele albinelor i n svrijinu1 siiniitc#ii omulwi" de Constuntin ~ r i s tea $i M. lalomiteanu, ,,Biiuturi gi preparate din miere" d e Mmia Teodorescu sau ,,Produsele stupului - hranii, scindtate frumwete Noi v o m urmdri prin Ziteraturd, pldcerea ce-o s t i r n e ~ t eacest dar a1 albinelor g i permunenta dnjire dup6 asemenea delicatese. ,,Curat6 hrami piinea cu miere. Piinea o fac oamenii, mierea o fac albinele. f n vechime oamenii mtncau m i multd piine $i m i multd miere decit a ~ t i i z i " .Acum, ~ doar la zile muri $i la putine case. De lucrul acesta ne asigurii Zahuria Stancu in ,,Ce mult te-am iubit". Se afla acasd, in cimpie, in locurile in care gi-a amdr9t copiliiria. 11 chemase strigdtul d e disperare $i de moarte ce-i cuprinsese sufletul la aflarea vegtii cd m a m lui s-a petrecut dintre cei vii. Dupd obiceiul din bdtrini ,,s-au uns colacii cu miere". Constandina 3i indeamnd pe pitici, dfndu-le colaci : ,,- Mincati, maicd, sint dulci, u w i cu miere". Printre lacrimi $ f durere, necdjitii de soartd m i gdsesc puterea de-a ,,entinge in miere cu u n colt de piine". Mierea o adusese scrru-sa Anghelina intr-o strachind yi-i imbia pe toti sii-i simtd gustul. Cd pe$tele nostru e dulce, c6 ,,vinul e blind, dar bdrbiitos" se convinsese g i Lisimah cel de demult ; adresindu-i-se lui Dromichuites a1 nostru i-ar f i zis : ,,PBinea voastrd e grozavd, rege... Fagurii de miere t e Sntinerescu. Aga se tinea pe timpuri ,,sufletul poporului nostru... Z n sdndtatew $i tiirie. Avea dreptate regele cind n-asea altd vorbd m i aleasd $i m i la tndemind decit ,,sd n u uitdm albin6ritulu. 3 Pentru darurile cu care ,,am fost binecuv%ntafide Domnul pre pdmint", dupd

".

spusa lui B6Icescu toatd ,,glia Romtinieil e dulce ca o azimii dospitd-n miere".4 fnainte de a trece la rostul unei aduniiri ,,fiii vinturilor" sint invitati ,,cu trufie" de u n agalirs sii-$i ,,indulceascd cerul gurii cu miere ... fndatci s-au i n f d t i ~ a tpe talgere de aur faguri proaspeti. PribegiS au mugcat din faguri yi de pldcere au plesnit din limbic'.j Conduyi spre casa wnui membru d i n sfatul dac, cuceritorii $i stdpinii romanL .sint Entimpinati $i ,,imbiati cu Iapte proaspiit ... g i o strachind cu faguri de miere. Soldatii mincau cu pliicere mierea parfumatii, uitfnd o clipci grija care-i mEnase aici ". fyi mai ostoiau, desigur, dorul de casd $i de alesele bundtdtziri pregdtite in bucdtiiriile romane. Dulciurile le pregiiteau femeile romane folosind - ca elemente principale $i i n cele mai neobi~nuitecombinatii - mierea, brinza, vinul, griisimea de porc anusonul $i chimionul. La mare cinste $i cciutare se afla omleta pregiititk cu lapte $i acoperitd cu miere gi cu piper sau nuci, migdale $i curmale fierte i n miere $i la urmii aromatizate cu felurite condimente picante. Adeviirati gurmunzi se dovedeau $i cind la mas6 erau servite ciuperc,ile niicldite-n miere dupd u n anumit tipic g i ritual. $i carnea de porumbel era pregdtitii cu miere, curmale, piper, otet, undelemn gi mu$tar. Petrecerile se tineau lant g i durau pin8 tirziu i n noapte. Spre deosebire de omul modern, principala mas6 a romanului era cina. Diminea*, ei luau o micd gustare : !>fine, brinzii, miisline $i nelipsita miere. Cind se iveau ocaziile s& pregdteascii f i catii de giscii ,,ii puneau in lapte indulcit cu miere, pentru cii se credeu cii prin aceasta volumul lor cregte $i m i mult. Evident, acwstii mincare aleasd, foarte cliutatii pentru mesele celor bogati era consideratii u n l u x pentru bdcdtdriu romund. Mincdrurile pregdtite cu ingrediente dulci indeosebi mierea dddeau o not6 aparte gustului roman. Mierea se punea aproape O n toate felurile da m?ncdruri $i de legume. 7 I n evul mediu moldovenesc, scrie l o n Neculce in a sa cronicd ,,despre Petru I , tarul de ,la Moscova care s-a intimplat sii cake" $i pe la mi ca oaspete a1 lui Dimitrie Cantemir. cd musafirul a fost servit cu ,,minciirut-i piimintene", intre care ,,ni+te cwrbd de porc, pipote de gii-

m e , fierte i n miere $i aromate c u ghimber" .yi cite alte bundtiiti. Obiceiul de a se pregiiti ctirnuri i n miere, deci avea o Eargii riispindire, nerezumindu-sz dour la buciitciria romunii. ,,Mult liiuda impdratul" toate cele gustate $i ,,obiceele moldovenilor ... dezicind cii-s frumoasd". Nu numaz de vista d e pe pdmEnt se E n grijeau romanii. c i $i pentru drumul cel ve$nic sau de imblinzirea unor divinitiiti protectoarc ale casei $i ale familiei i n general. Se credea despre lari cd erau mai curind spiritele striimo$ilor decit divinitdti propriu-zise. Ei alungau demonii T ~ U fiiciitori $i asigurau $i fertilitatea piimintului. Pentru aceste servicii li se aduceau ofrande i n fiecare lund din tot ce-aveau m a i de pret : turte de fdind indulcitd cu miere, lapte. v i n $i flori. ,.Rituals turtd cu miere $i susan" era ltelipsitii $ i la casele grece~ti, unde era savuratii ca u n deliciu. M i r ~ a s aera primitii la noua ei cmii cu traditionala turtd cu miere ; cei dwyi la mormEnt e m u Onsotiti i n sicriu tot & o turtd de miere datd defunctului spre a-1 domoli pe ctinelemonstru Cerber. care piizea palatul zeilor In fernului, Hacles $i Persefona. Sdrbiitorirea zeitei A t h a a , Care avea loc i n fi~care a n Iua o amploare cu totul deosebitii. Dupii o noapte pe caTe atenienii o petreceau cu dansuri, cintece, muzicd etc., i n z w i i zilei urmditoare pormau din cartierul olarilor. procesiunea solemnii. Cortegiul e descris pe larg de Aristofan O n ..Brongteh". Mergeau $i delegafii strdinilor rezidenti i n ma$, ale cdror sofit aduceau tot ce se considera m i ales $3 mai b u n pe pdminf in zilele acelea Ontre care miere $2 a l t ~ ofrande, puse i n oale frumos impdobite. 9 ,,Anii in floare se cer fdrd zdbavd cule$i1' $i indulciti ..a turta cu miere $i lapte de-aplecdtoare cdpriteu. f n vremea d e trudd a verii, dnd oboseala se-ncearcd O n trup e bine ,g6 ai I&-ndemtnda bundtdtile amintite $i d n t a t e $t de Hesiod E n ,,Munct $i zile". 9 Ca sd creascii m r e $d frumos $i sd prindd puferi neatinse f w d n k f zeii cei m r i , nimfele 2-au hrdnit pe Zeus cu laptele caprei Amalteea $i ,,cu miere parfumatd c u m n u fdceau albinele d e d t tn- stupii de pe Ida". 10 ,$?I, miere dulce" $i vriiiita de Circe, Afrodita le-a hrdnit pe fetele lud Pandareu, cdci zeii le uciseserd pdrintii ; Hero le-a 2nzestrat cu frumusete $i istetime, ATtemis le-a dat statutd mtndrd, Atena le-a deprins cu miiiestria mtinii. 9 Cu ..hranri de zei" adorat8 $2 ..pldcutambroz;arl fusese Bmbdat legendarul Ahile, ,,ca sd nu-i in tdrda genunchilw foomeal N e s u f w it a . . . " Drdgdla$a ,,paharnicda $i ocrotitoare a viteazului se dovedise a f i

Palas Atena. Cd-i urn fi d e folos ingrijirile alese se v a vedea t n bdtiiliu ce v a urma, i n care eroul, de unul singur, incline balanw victoriei de partea asediatorilor ahei. 11 Toatci binecuvfntarea pornise gi de la fruda rodnicd a albinei, u n dulce mult poftit. La venerabila virstii de peste 3 000 de ani colorata, parfumata $i ademenitoarea fnghetatd Psi piistreazii nealteratd prospetimea. ,,Se pare cii inventatorii dulciurilor fnghewte sEnt orientalii. T o t u ~ i ,prima inghewtd a fost semarcatd la curtea lui Alexandru cel Mare ; ea se prezenta sub f m m a unei @alate d e lfructe cu garniturd de miere de albine gi suc inghept". l 2 Drumu1 ei prin istorie a fost lung $i tonifia n t pentru cei ce se infruptau din deliciile sale. Pliicutd la gust trebuie sd fi fost aceastd ,,naramzii Onghetatii de miere", pe care , , O m r a primit-o d i n genunchi $i a micat-o", dar $i m i ademenitoare g i dulci trebuie sci fi fost cuvintele celui ce i-o oferise : ,,Mdn.tnc-o aici E n fa@ mea $i s6-ti aduci aminte de minea. Mila naiiritului std.pin n u v a fi uitatii ,,pEnd la sffrgitul vietii, sale". 31 U n ciildtor suedez de -win vremea lui Vasile Lupu, cdldtm pe la not se ardta pliicut surprim de alesele felurf ,,de-ale gurii" ce erau servite la mesele de la castelul domnitorului din Ia$i, ardtOnd cd ,,in toate minciirurile se punea miere dupd obiceiul turcesc, $I din aceastd cauzd mierea noastrci era foarte cerutd la Constantinopol". l4 Pentru unii ,,mierea ,,ti doftorie gf nu se giiseqte i n orice casiie. Maldovenilor le-a fost hiirdzit sd aibe buduroaie doldora d e dulcele auriu. Cdldtor fiind, in vremuzile de demult, la ciisutele lor gdseau addpost $i odihnd, o vorbii bun6 $i intremare. Cine trecea poarta m d t w e i Ruxundra g i mop1u.i Grdmadd le intekgea pe toate : ,,Ea intrd i n casd $i aduse pe tavd o biLcatii de f a g w e de miere, unt $i felii de pEine proaspdtd. - Acu, mdi m u l e , du-te g t scoate o cinturii cu apd neinceputd. POnd atunci dumnealui v a gusta d i n bundtdtile noastre. Mierea $i untul potdesc setea $t n-o lasd sd-$i facd mendrele". 15 La palatul fesmecat el unui print, unobe Genoveva p d ~ i s e ca nor6 $i mireasd se aduceau ..pe tdvi m a d de aramd multe din bundtiitile" care fEeeau cu ochiul $f te trdgeau de h i n d . La loc de cimte erau nelipsitele ,,pandi$panuri cu miere". Mai tirziu. cind codrul i2 era casd st singuru sperantd u n copil de-o $chioapd, reginu alungatd de la palatU a furat de la u n soi u n fagure. ,,A douu zi dupd acest

furt, hrdniti cu dulceafa luminii Qi a flor i b , stdteau ea $i copilul O n mingiierea soarelui auriu. Avea D n trup o odihnd depliid, u n echilibru pe care parcii nu-1 mai simtise pin6 atunci". Dorinta cea rnai mare a unei fete cz cunoscuse ,,mierea cu mireasmd de tei $i gust de cireayd sdlbatecii" e de-a se afla ,,intr-o prisacii din Siili$teU. ,,Savancasele de miere" o incEntau g i cind Dgi aducea aminte. U n vecin de-a1 ei se Ondeletnicea cu negustoria, avind pentru muyterii ,,baclavale dulci cu miere". Oamenii se dau i n vint dupd a$a delicatese. Unii indriiznesc chiar yi ,,umbl& cu degetele prin tdvile cu baclavale : aleg pe cele rnai inciircate cu miere, le pun pe talere de aramii yi P $ i ling buricele degetelor, chefdind". Pentru ,,baclauaua bine zcicutii-n miere" s-a dus vestea-n toate zdrile $i clienti-1 cunosc pe negustor de ,,baclavagiu", uitindu-i numele. l7 ,,Miroznd de aluat dospit, de vanilie $i miere din floate de tei, aburindd deasupra tdvilor" S-a rliSpindit i n toatd camera cind cadina Cdtiilina, cu doud roabe au adus ,,$use tdvi cu baclavale". Poftele s-au atifat ntit de mdt, cd oameni in toaId firea $i a k $ i pe sprinceand au uitat de protocol y i bunele maniere pe care trebuiuu sli le respecte la o curte otomand si-au tdbdrit servindu-se in Enghesuialii $i Zingindu-yi apoi degotele. j7 Nicdieri pe lume n u e mai bine decit acasd la bunica g i bunicul. Am simtit-o toti la rfndul nostru, a$a c u m s-a intimplat cu Vliidut gi Andreea din istorioara ,,Aurul dulce" a Jut Mihail Arcadie Comiinici. Bunica le-a pus in fat6 o tavd plind cu pldcinte cu nucd Stratul de miere turnat peste pldcinte ,,pdrea de aur". Mincindu-le cu poftd au putut abia spune, Qntre doud inghitituri hulpavi, cd ,,sint tare bune", lucru ce-a bucurat-o nespus pe bdtrtnd. In prisacd se afla o ,,mind de aur", pe ea stdteau Qnfipti statornic bunicul cu priceperea de-a fngriji albinele prietene $i bunica, neintrecutii in bundtdtile ce-i ieseau din mind". la Cit t i m p pe pdmintul acesta vor exista copii, vor fi $i pofte. Pentru gurile lor ca fraga $i deschise ca docurile de vrdbiute i ndstrwfdrii pene s-au incercat cele m nice refete. 0 doicd ,,a fiert griu in lapte de iapd albd, 1-a frecat cu unt de bivoli$6 $i a pus iniiuntru a l u m turceyti, stafide, smochine, rahat din petale de trandafir, miere de albine de salcim y i de tei, nucd, foarte multd nucii. A u mincat copiii, cd le-a pldcut, ba ar rnai fi mincat, dar ardpoaica n u le-a m i dat".lg ,,Plated u n parfum de fericire in oddita" Olgutei, dupd ce s-a Qndestulat in repetate rinduri ,,dintr-o bucatd de fagur strlilucitor ca o zalo de s o ~ r e ' ' .I~ n suflet i se

infiripase o dragoste nefireascd pentru a d o k s c e n b ei, purtatd vfrstnicului aventurler Vania. 0 altd codand este poftitd de-o bdtrinii sd-i guste roadele pomdor, iar la plecare i se dh intr-o hfrtie ,,o bucatd de fagure ..." A m luat cu mine bucata de fagure gi d e cite ori mci opream, muycam din ea. Mierea m i se scurgea pe biirbie, pe degete, cleioasii yi dulce. Ltngii un izvoray a m isprdvit cu suptul fagurelui yi m - a m spcilat". Uni: simt ,,o adeviiratii mu1tum;re sd se Entoarcd la tabieturile obi~nuite".In fata unei mese pe care stau intinse ,,o can2 cu apli proaspcitii, cheseaua cu miere de albine $i o cea$cd cu cafea fierbinte" nu rezistci decit pustnicii. Sufletele se lasci mingiiale yi de poftim la masd ,,totul i n jurul nostru e cintec, mireasmd $i culoa22

...

,,Dulceata mierii din faguri ... impacd sufletele" a doi copii certati de piirinti pentru ndzdriiviiniile fdcute. A ,,ris printre lacrimi, tinind i n sus fagurii de miere" 2 1 bucurindu-se de parcd ai f i zis cd sint alti copii. Nu de putine ari ne este dat sd mai auzim de la albinari cind sintem poftiti E n prisacd : ,,gust5 din miere sd t e mai $ndulceyti". Bundtdtile scoase din budu~ o a i e , vorbele frumoase $i p k i ~ t ? ~ e de-a a savuTa din dulcele az~riu,,ii fac pe oameni sd-$i rnai uite de ~ t e c a z u r i " . ~ ~ ,,O linguritd de miere de tei" oferitd drumetului ne face m i bunt, mi ,,cumpdtati ... nicidecum sdraci". Prietenul ci$tigat iti va mwlfurni pentru cele ce i-ai oferit n u n u m i tie ; el se v a ruga $i lui Dumnezeu pentru binele tdu $i a 1 albinelor tale, punind in vmba-i dulce gindul pios de aducere aminte, cerind ca milostivenia ce i s-a fdcut Eui sii fie primitii pentru cei dragi d w i dintre m i . ,,fntremat cu ce piine de casd rnai r6miisese $i cu nQte miere albd & s a l d m i n care a inmuiat-o yi c-o can6 de Iapte proaspit", autorul savuroaselor cuvinte d i n ,,De-ale gurii din biitrini", Octavian Stoica mdrturisegte : ,,Aveam o primdvard-n gurd... Asta m-a-nzdrdvenit, nu-mi rnai trebuia nimic, $i chiar de-a$ m i fi poftit ceva. ce-ar rnai f i Pncdput ?" ,,Toamna singuriitdtilor" sale s-a ris;pit, ,,beteag de suflet" n u s-a mai simtit, imbogdtindu-se ,,Entr-o noapte neuitatd cu u n snop de cintece. romante priifuite pentru unii care le clevetesc c-ar fi bdtrine$tid', dar care lui ,,i-au priit atunci1'.a $i totul pornise dour d e la banald, dar ademenitoare lingurd de miere. Se poate a d w e rnai mare prinos de cuvinte alese pentru a$a minune datci szouii ? ! A f k t cu prietenii prin ,,Tara de jos a n!oldovei, oaspoti la piidurari fiind, ne-au

Jost Pmeputul cu miere de albine in fagure strciveziu ca u n geam de ccrtedrald, mirosind a floare albd de s a k i m scuturatci peste-o dragoste noud, ptine frdmOntat6 d e fdinii de griu arndut de f e t e muri $i-mpletitci-n colaci $i cu-n v i n zurbagiu, o zghiharci rdtcicitci-n lume fiird Cntoarcere, cdci iubitd de toti ca o orfand, c u m zic hu~iinzi, zghihara nu face limba oase g i nici capul doage". fntr-o z i de vardi cu cdlduri de cuptor, Puia Florica Rebreanu reface drumurile tatdlui sciu, fiind fmbiatd, de-o fetitci pe care de fapt nici n-o cunoqtea ,,s& bea lapde cu piane d e mcilai $i o bucatd de fagui de micre". '' Pldcerca de-a scoate ,,din desagd o bucctd de brinzd proaspdtci, niqte unt Ompachetat cu grzjd de miinile harnzce ale b u n m i , u n borccinel de miere $i u n sfert de pline coaptd i n test" este de data aceas! a de partea unui bunic ce pleacci cu nepolti1 sciu sd mai ia ,,nitcilu$ aer O n plBmint". Cu ,,o lcicomie nemazpomenitd inc e p u a minca brinzci, piine, miere $i unt", care aczt?n z se pdreau ,,de o mie de ori nzzL bun6 decit a ~ a s c i " . ~ ~ ,,iMzerea e pe gratis, ccici e de la lucrdlorul lui Dumnezeu, albinele. Restul vine d i n pldcere qi din omenia cu care a m fost ,ialzestrati de Dumnezeu. Scuzindu-se cd m a i mult n-au ,,ca ni$te pustiiti ce se afla", niqte gospodari fac oficiul de gazde d i n miere, e u primitoare : ,$it gustafi v-aduc s-o leacci de pfne, cu oud fierte $i izoslru punind u n hotur trainic Ontre sdszdtute $i voie bunci, prietenie gi pldcere. I n cintecul sciu ,,de leagdn", mama promit e puiului ,,Turte mici unse cu mierel$i smintinci cu migdulel$i zeamd de portocaleu, O n speranfa c-o ,,sd prindd putere", bundtate $i frumusete cit Fdt-Frumos din poveqti". 2H Mierea este ,,condimentul de cdpetenie a1 t w t e i d u k i , fncrustatd cu migdule", n e spune Tudor Arghezi, un cunoscdtor a 2 deliciilor apicole. yJ Cfnd lipsesc condimentele n u f w e m din aceasta o dramci. Servirea ei curatci $i proaspcitd compenseazd toate adaosurile. Primind fagurii furati cu lricomie $i barbarie de la un roi salbatic d e albine de la u n hapsin cu gfnd de O m bogitire, ,,negustorul a gustat mierea din scoartci $i... i-a pldcut. Cind a gustat, o ;)icciturci s-a prelim din faguri $i a cdzu josI'. :a Ne place sli credem cci n u numni O n lum z a aoastrci savcrrzle sint cciutate $i aprec ate Urmirind ,,concertul O n luncd", V a srle Alecsandri s-a convins cd viata netuvintcitoarelor e m a i complicatd decft o credem $i trciitci m i intens. ,,$optind fbbrinrri". In fel qi chip, mierea intrii O n trupul

rilor Qnt a M bltnde $oapte de iubirelzburdtorii gustd-n grab2 dulcele rod cu pldcerelApoi sorb.'limpidea roud d e a florilor potire". 31 Pin6 la poar.Ca buduroizclui m i este dec E t distanfu m e i priviri. ,,Picciturile de soare" au u n labmator a1 lor O n care frarnintd esentele din f k r i , culmile $i miresme,le, patima zeiascii $i plciceri dupd retete numai de ele $tiute $i peste care au coborit d u h $i puteri necunoscute. Curioqi din fire $i cu putin noroc a m putut ajunge sci rcisfoim Onsemndrile unei viespi pe-o scoartci de copac ccizutd, d i n neglijentd, de linga cuibul lor. Iatd-i textul de recunoaqtere a calitdtilor divine ale rudei sale : ,,Drept cd vard-moa a l b i ~ ~ d /vestitci E gospodinril$i, nici asta ,nu-i minciund,lMierea ei e tare b ~ n c i " . ; ~
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
J. Dictionarul explicativ a1 linlbii roinane, Editura Academiei 1973, pag. 364 ; 2 . Zaharia Stancu, Ce mult te-am aubrt, Editura Albatros, pag. 77 ; 3 . Dumitru Radu Popescu, Muntele, pag. 161. 205-206. 214 : 4 . Emil Botta. Poezii. Editur a Emitnesk, 1979, Bucureqti, pag. l22-123 ; 5. Eusebiu Camilar, Povestirt istorice, Editura Tineretului, pag. 7 ; 6. Bogdan Stihi, Acvila $i leul, Editura MilitarB. pag. 37 ; 7. Nicolae Lascu, Cum trdiau romdnii, Editura $tiintifie& 1955, pag. 241, 251, 298, 733 ; 8. Octavian Stoica, De-ale gurii din bdtrini, Editura Sport Turism. Bucuresti. 1978. Dae. 32. 56-97. 61. 65 : 9. Ovidiu ~ r i i n b a , lst&e cu1iurii $i' c~vilizaiiei,Editura Stiintifica $1 EnciclopedicB, 1905, BucureSti. pag. 532, 590, 592, 600 ; 10. Alexandru Mitru, Legendele Olimpului, Editura Ion Creanga, Bucuresti. Dae. 19 : ll. Homer. Iliada. Editura Tineretului; iiol. I; pag. 110 ; '62. ~ i o b r a f i aSnghetatei, h n ,,Lumea" '86. Caiet de vacant& pag. 104 ; 13. Mihail Sadoveanu. Roxelana. in ,,Nuvela romhina contemporan5, Editura pentru Literatura 1964. pag. 14 ; 14. Nicolae Iorga, Istoria rdmdnilor prin c d ~ t o r i ,Editura Eminescu, pag. 210 ; 15. Constantin Nonea, Movila lui Faur, Editura Junimea, peg. 98 ; 16. Mihail Sadoveanu. Opere 11, Editura de stat pentru liter a t w a $1 art& pag. 129-131 ; 17. Dumitru Alma$, Fratit BuzeSti, Editura Eminescu, pag. 46, 106-107, 130 ; 18. Mihdil Arcadie ComBnici, Auru1 dulce, Editura Tineretului. pag. 6 ; 19. Oana CBlina, Cltesarina, Editura Ion CreangA, Bucure$ti ,1984, pag. 14 ; 20. Ionel Teodoreanu, La Medeleni, Editura pentru Literatura, 1937, volumui IV. pag. 382 ; ?A. CaUn Gruia, Peretele de lut, Editura Cartea RomPneascB, pag. 5& 57 ; 22. Tudor Soimaru, Cintece $I fldcdri, Editura Tineretului, pag. 55-56 ; 23. Gica IUteS, Cei de la Crisanta, Editura Tineretului, pag. 8283 ; 24. Ioana Petrescu, Lusitanii, Editura Tineretului pag. 104 ; 25. Puia Florica Rebreanu. ~ d m i n i u l bdtdtorit de pdrintele meu, 'Eclitura Sport-Turism. Bucurgti. pag. 89 ; 26. Gabriel IvBnicB, in Antologie de p o ~ z i e $I prozd a copiilor pag. 24 ; 27 Tudor Arghezi, Versuri. ~ d i t u r a 'Cartea RomPneascB. 1980, vol. 11, Paq. 196 ; 28. Mihail Sadoveanu, Clntecul mioarez. Editura Cartea RomBncascA, pag. 54 ; 29. Tudor Bucure~ti. ~ d i t u r a Arghezi, Cu bastonul prin Minerva pag. 34 ; 30. Mihail Sadoveanu. Opere 15, ~ d i t h ade Stat pentru Literaturti si pra. pap. 461 : 31. Vastle Alemandri, Poezii, Editura Ion Creanga, 1085, pag. 116 ; 32. Otilia Cazimir, Baba iarna intrd-n sat, pag. 109-U3.

DOCUMENTAR APICOL

APITERAPIA CONSTIPATIEI
Doctorul Donudiea aborcleazd terapeutica natural6 a constipatiei functionale, sindrom in care u m l e produse ale stupului pot interveni cu rezultate execelente, i n special polenul de flori. I n FranM u n biirbat din patru $i o femeie din douii suferii de constipatie. Cincizeci $i douii de milioane de cutii de laxative (fiird a considera celelalte tratamente para-farmaceutice) sint vindute O n fiecare a n ! Aceste cifre vorbesc de la sine. In plus, francezii sint ,,blocati" pe plan intrstinal. Consecinte : ten alterat, gurii cleioasci, abdo,men balonat, ctureri de cap, oboscalci exagerat8... $i ceea ce decurge de oici : iritabl!itate, proasfii dispozitie, etc. Mni intii, trebule stiut cii aceastd constipatie n u cstz o mnladie i n sine ci u n simptom pe care vi-1 voi defini succint. CE E S T E CONSTIPATIA Consiipcr(ia corespunde unei intirzieri mari a e~acucirii scaunului, care este de constitz~tie durii adesea datoritii deshidmtcirii exageratz. Dar n u trebuie sci se facii o ,,fizatie.' abuzivii : u n adult care n u are scaun o zi sau doud n u este u n bolnav. Ea se clatoreazii u m ' i deregliiri a mecanisv,u!ui normal a1 defecatiei, adicii expul~ i i r i ifecalelor la nivelul extremitiitii inferioare a rectumului, ~i cauzele sale sint numerouse : bolul fecal cu volum foarte mic, legat in general de o alimentatie siiracii i n reziduuri celulozice ; 0 leziune organicii a intestinului gros, rectumului sau a unui organ vecin susceptibilii sti provoace o compresie ; dezechilibru neuro-vegetativ sau psil~i; c 8 condifii de viatk dificile sau' obiceiuri igienice defectuoase m e determinii nerespectarea necesitiitii de a ie$i afarii. Aceastti ultimii mztzii, care este urn dintre cele mai frecvente, se gdse$te in raport direct cu modul de viatd a1 societiitilor nwstrc! ntoderne care n u m i respectd necesitiitile fi..ziologi.ce ale intestinului nostru. Starea de lucruri este confirmat6 de faptul cii la popoarele primitive ~i la animnlc n u este cunoscutii constipatia. Dupii ce s-a e7iminat formal o leziune oi~ganici. c a r e cqnstituie o exceptie, se ajunge Tn gen?ral la diagnosticul de constipatie functionalii, form6 care este, de deparie, cea mai rcispinditii.

CUM S E TRATEAZA CONSTZPATZA FUNCTZONALA ?


Fiirii Ondoiuk?, solutia pe care o propun esle ceva m i simp16 decit luarea unei ,pilule" la cerere - $i, i n plus, se va dovedi, ea prezintd u n avantaj decisiv: a c e h de a rezolva p r o b l e m definitiv $i fdrii nici u n inconvenient, cu beneficii asupra stiirii de sinitate generalii. Trebuie ~ t i u tde asemenu cii, O n functie de vechimea constipatiei, este necesar u n anumit interval de timp pentru ca tractul intestinal sii se restabileascii normal, adicd zilnic sau la douii zile (,,o zi fdrri", de fapt, n u Onseamnii a fi u n corntipat). Iatii deci miisurile ce trebuie l w t e pentru a rezolva constipatia obi$nuitd.

I . Reguli d e igienii
Ele sint de importantii primordialii $i constii mai ales i n a se prezenta pe ,,scaun" de fiecare datii cind exist5 senzatia $i de asemenea o clatii pe zi, la a c e e q i orii, dupci cum vii stabiliti (chiur fiirii senzatie $i de a riimine acolo cel putin cinci minute, pentm a reeduca reflexul pierdut. Exercitiul trebuie reluat cdci ,,lenea intestinulii" este partiail legat& de musculatura abdominalii sldbitii. Deci, faceti gimnasticii abdominal6 d t m a minute i n fiecare dimineatii cind vii s d t i sau, m i simplu, n u ratuti nici o ocazie de a merge pe jos eviCEnd wins pentru un traseu redus, urcind pe smrd $i nu cu ascensorul u n etaj sau do& e k . In acela~itimp, trebuie suprimat complet orice laxativ iritant pe care obignuifi 96-1 luati. Este necesarii o alimentcctie echilibratd $i bogatii i n celulozd cure v a comporta deci : cereale complete ( , m i ales orez eomplet) inlocuind piinea albd, aceastd mtastrofii dietetkii a timpului M r u , eu piine coltuplet6 sau cu td+ite, sau pesmeti cu tiirite, fcmrte practici ducd s5nteti obligat sd mincati E n afara casei ; @ legume bogate E n fibre c u m Snt m r covii, telina, varza $i mai ales salata verde la fiecare masti ; fiucte proaspete $i i n special : portocale, mere, prune, struguri, tomute, fdrii a tiita prunele uscate care se consumii dimineata pe nemincate Zmpreunii cu apa i n care au fost puse seara la Znmuiat. Atentie, n u este vorba de un supliment a1 ratiei alimentare, c i de o inlocuire ce

trebuie facut6 progresiv cdci mganismul are oroare de schimbiiri brutale. Cind exist6 yi o colit6, aceste recomandhri alimentare trebuie adaptate astfel : wreale bine coapte, piine uscatii sau priijitd g i suprimarea piinii sau a pesmetilor cu tiirite, legume iniibuyite sau piure yi fructe coapte sau i n compot (intotdeauna curdfate de coajii yi simburi). @ Trebuie de asemenea biiutii apd multii, cel putin u n litru $i jumcitak pe zi (vara mi mult), din care un paha,. mare dirninea@ la sculure. a, tn fine, polenu,l de flori consumt in fiecare dimineatii la fnceperea micului dejun : lingur8 de supci cu viTf de ghenlotoace (15-20 Q ) Q n m u k t e intr-un pabar de apci sau sue de fructe, t i m p de eel putin trei luni de zile, dar este bine s6 se prclungeascci uneori aceast6 perioadc dinainuind progresiv doza. Acest preparat, ce poate i i i d u k i t cu putin6 miere lichidd al C C , . Uefect ~ laxativ va identifica polenului, este foarte de lwt yi lizeaz6 in a c e h S i tim?, $i conrumarea unui pahur de apii deja recomandut. Polenul, care n u cre un efect dependent, nici u n efect secundar (chiar pe termen lung), repezintii la aceastci wci unul din
..
--

cele mai bune tratamenle -naturale ale acestei forme de constipatie, pentru care Pnc6 multi recurg la laxative, care se gcisesc la originea efectelor secundure (adesea foarte grave y i grupate sub numele de ,,maladiu laxatfvelor") pe termen mai lung sau mai redus.

CONCLUZIE
I n definitiv, dacd vd gzndifi bine, ceea Ce Se PrOPUW n u este u n tratament tit o reordonure a regimului alimentar yi igienic indispensabil unei stiiri de sciniitcitate bunk. Dace se urmeazii aceste sfaturi, se poate riispunde cu toatci sinceritatea : ,,M6 simt bine, multumesc" la traditionala intrebare ,,Cum le simti" (Comment allezV O U S ) cici, ~ c . c C n u Se $tie, aceastci exPresie este in realitate abreviererea celei ,,Cum v(i duceti afar6 ?" (Comment allez?)OUS a la selle 7) - bunul simt popular a intelees deztult cii din moment ce se ,,ieseU bine nu poti f i decit siincitos. Aceasta n u vci impiedicii sii continuati sd-i Entrcbofi pe prietenii dvs. despre scincitate... Cu wturalete a1 dvs. Y v e s Donadieu. Prelucrare $i traducere din AbeilIes et fleurs sep.--act. 1991 d e Liliana BRETOTEAN
-

TRlNTORPI NU SlNT TRINTORI


(continuare d i n pay. 2 3 )

afarii, $i cum cad neputinciovi in fata stupului. Albinele au ins5 8 i j S sri pristreze pentru iernare 2-3 trintori, ca sigul-ant8 pentru fecundarea mritcilor la stupii cu mritci prea b5h-ine m e vor 4i schimbate imediat i n primrivarri. Sint $i cazuri cind apar mgtcile trintorite, care pin2 la inlocuirw lor este 3bsolut necesar sii t5iem toak larvele de trintori $i s i omon^m toti trintorii d e la aceste farnilii, deoarece a c g t i trintori genereazp m5tci t*ntorite in anul urmgtor. De asemenea las u n numar mare de
- .-.+

trintori, deoarece trintol-ii prea tineri, prcc u m si cei bgtrlni nu sint buni w t n t fecundare, iar cei d e virstii mijlocie numai 5(t60/0 sint apfi pentru irnpereche1.eIn general las sii cre:1~?5 n~njoritaten trintorilor cu scopul bine definit de a lucra, stimula $i asigura~ra~erpcturirii speciei de albine productive, precum gi pentru imbunjtcitirea caliatii albinelor d e prin vecini. A c u m cind a m vrizut cite ceva din .,tivitatea tdntorilor, mai este nevoie G-i tratgm cu duSmrinie, motivind cri ei consumri mult5 miere ? Sau este absolut necesar sri-i pratejZrn ?
-.

-.--..

. 4

..

-..-

Pnvitatia Pre~edinteluiComitetutului Executiv a1 celui de a1 XXXIII-lea Congres a1 APIMONDIA


Pentru apicultorii chinezi este o mare onoare decizia APIMONDIA de a organiza eel de a1 XXXIII-lea Congres International de Apiculturci $i APIEXPO '93 i n China, la Beijing. Ei sint onorati $i mindri i n acela$i timp. Apicultura este o indeletnicire atriigiitoare $i totodatii nobilii. Cu glorioasa sa civilizatie de peste 5000 de ani gi cu o tar6 plinii de farmec gi frumuscte, Chinu a$teaptii cu pliicere y i cu interes colegii apicultori d i n toate colturile lumii. Adresez cu toatii c d l d u ~ ao prieteneascci invitatie colegilor mei din toate W i l e sci vinci la Beijing, i n China pentru a contribui la promovarea dezvoltcirii apiculturii mondiale $i la consolidarea Iegiiturilor de prietenie.

Yaochun Chen Pre~edintele Comitetului Executiv a1 Congresului

I 1