Sunteți pe pagina 1din 37

----------------------~------------~------------------~~------------~---------

- -curiozitatl

~~

. - .

am recreste

riscu I de aslrn

J!)acii~ti femeie fii talia ta este mai mare de 88 de ~ntimetri. ai un rise crescut, de a dezvolta astra, po. uiVitunui ampIn srndin yea.liz.at de cerretatorii de hi. Urdversitatea Bemcley mm. CaIifijmia. Este cuaoscnt &ptul di o~ ~ la astm, dar ge pare d nu atilt greuratea co~ este importanta. cat mai ales grMimm din jonn mliei.

Potidemolta areasti~~ried!lar&d ai Q greutare noitlnala" dar ai siiuetain fonna de miI:. ~ oameWide ~ Cerceratorii au cal-

cuJar m iiSrnl est@ in ~ cazuri (U 0 treime mai mare decit Ia teifieil~ en tafie mid. Grasi· mea dinjurul taliei este ~ li1#i!i peri~ decat ees ilepo:ritata In ahe paIti ale corpulni,

..F.a este mul:t mal acfiv5. metaboliC ~ produce subst:ante cbimice care ~teaza apan. pac astmW.ui". a §ljpJiGi[ coordonamrul ~JWie Voo BebTen.. La aeest studio au p;m:icipaT 88.3041i?n1ei

Mirosul de tarba stiIna

un etement Chimic eliber:atde liarOalProaspin casita are,efect relaxailt~i ,este benefIC pentnJI memorie, au descopern ren::etiitorii ,8 nJl5tralieni de la UmwerSrt:atea dll1lQueetiSlal'id. Brls"Oame.lDlJrp:i $3pte ani ,de ael1Cetari. ilI~a au com;~utthiali un J;larfUm care rnlroase ca larba prroaspal tao iata. EI se nL!lm~eSerenasoeli1t$i va fl produ5 din aceasti!i luna. Mirosul lUi aqioneaza asupra a doua zone din oreier. numfte amigdala $!I hipo'

.survenibl co !5.!500 de ani in urma, es'Ie moti'lUI pen'tru 'aue pielea unor pojillIlalii s.a deschis fa culbare. pobMt cercettitoolor OOlWgir eni.. lEi au observat di tmlilSfOil1il1ared popllatulor europerte din var&tori·a:Jfegamri fn-wsmieri a dU5 Ia 1TDlIific:area wlon1pieilii acestota Nilmer/teJ:e' oIJtjnul:e in tenne S\iII1ts:irace Tn 'V1t311l1ina D. PeRtru a prevenii o ~ iii ~€i Wa-' I'T1ine. teg1Ji1lMlili!W15-a de:id1iis Ia culoo:re. pen

ca pieIea alba poate smtetiza Vitamina D mai bime deeAt,eea inchlsa

Dllrec.tor publlcltate; Mlrela Dumi~ru

telefotl 0372.130,021 . .

Dir'edorel(@(:utlv: Rfizvan lonsscu

Supllrnent graluil distribuit lmpl'I!umi til iiilrlll.Adeviirur

RfOACllA AOEVARUL SANA-TATE Dlr,ector editorial: Carmen Eberhat R:edootor·~ef: PIns-Maria NI~:a

Director decreafie: Nicoleta lea.::s Editor coordonator:

Andra(!a FIQria

Redlictcrb Oana Antonesctl.

Alina Boglhiceanu. Clabldia Georg:evici:

Lian-a !fain-ar~ie. Liliana '(van.

Adina Radu. ca:t<'\~rna Rafalla:. Livia RQ~o:<l U,y(ll,I'h Alina Siw. Aurelian Costadne;

Emilia Lapa, Alina Mladen,

Arnlle Marie Ol::inescli. Adriana Popescu. Cristiarn Simioll. Alexamlru ~ielan Edi~or fiOto; Rodica Creiu

Gorector: Flomn~a [)ragnleeseu Areli!l!lrare imagine., C-atillna Grosu DirectQ!" marketi!19' Mirc:ea oleru telefon 0:312.130.372

Adresa reda.ctlei: ~Qsealua FaMed, de Glucm:il, n r. 21, sect 2. Bucur~tl; (l-mail: saoatate@;ldevarl!Jl.ro SupUment tlp'a~u !1'IINFOPRESS SA.

Ca!1tiga-p un metabolism mai bun!

A avea .. arden DllIle este ,eonsiderntlm:!llaJ:e lllOIOCin timplilriJ:e noastte, cl.!ld at.ita lU:t:n~ <3!fe proll;ille:me Clil greutatea, en toate acestea, ceocetiiQm ~ ,dl, IilU e verba die noree in majoritatea eazurilor, ci mai deg;taba de un stil de viava· oo.rect. Mai ~«, polrlvit: 10& ~ ~ m~tea. cu care' au lac in o~ mmn toate p!!'OCeSeIe nwni'te ~eri( meraboUsm. fill! SUDt 0 partirolaritate cu care ne ~tetfi~ aruprn·careia nu putern mterv:enifunidun ret ~. daca 1Il--<ml msll:~rul cl¢.gator atl!1nci cind ne-a ~ lMaJlila NaWfi, ma:i .ily;em. o ~.:sa mdreptUn sima:pa.1d'la din ~e dcrsaruJ.1Ili oosttu.la ce artffi:cii PQP ~a peatru .~twnici metabofumul. Fe ~ viiroaTcl

Am", .... 11'l~

Decemse

i:nfIameaza gangJionii AWl1d r:Jjmi sim/i miri,!)'mfljturi ta palpareagiitrJ!uf, axileJ.5au davir;q/eL mgrglla medic, deoareceefle pOSibilsi}.ai" infeqi(~ 111 corp.

Anal-Marial Nita Redactor~f

MEDIONi ClASICA.

8 .Adevar:at seu fa Is dlespre

osteO:POrl)Z!'!'

'iO Ce I1IU ~ral despre vOIiSectDmie 12 De ce liiti se hlilfla;mea;;:~ ganglionii 14 I!,a 'Ii! ,ajuUi bronhos!!;Qpia

DOSAR

15 Metabollsmul, uzlna ta de ene~rgie

MEOICINA ALT,ERNATIVA 24 Ciilre 5\!1nt prop!ie~Ule carounelui medicinal

AUMENTAnE SANA;r:OASA. 2i6 Metoda de edlilibra re

<Ii PIf,I-utw

28 Benefidile COfi\SllJ mllll!li de pepene

srn, DE VIATA

30 Exert:Jltii la perete I)entru !!\pate 32 Truruni ca ~-ti paslrezi cal'mul [n oli.ce situa\ie

34 A$a po~ ob~lne I) ,ooafurf.i perlec:t:i;!

FAMllIE ARMONIOASA

36 NUlnlocuil dragostea Ol!l vJolen~a! 38 Cum pot! modeJa p€ircSon!l'~il!atea oopilului

40 FORUM R:lspunsuri aMizate·la intn:!barile dtitorilor

CURIOZ'TAT

42 lalla mare c~e ~seuJ deastm

Desthisa ssu inchisa la euloore. mierea pDat:e fI ~or falsifie:ata. De aceea, aJege·() fie eea eiYJfogic~;

'~;:;::;~I[J!m.;Pl24 ~::e suot ~~prie!iii

'!! _ _ .. bunelulmecUcnflal

De la InGfigesfle'/a depl3r1tieflta tJe alcool $i [uJbu,-arj respirator/I, carbuneJe v~gela~ est» lndicaf intr~gii1mt1 variatade 0011..

and £"?fi oho:sif.. e grrusa fiU te pierzi a1 firea: Spedali!jll7 splfn ai' W'I stifde vIat<'! ~teaJ~'#ifJ~probIemA

DilKklnJl $ruinl;ifie al lnstitul'ului de~ri Allmerliare 5ucure$o

Lena r":::;3;i;::BusH.

psll"'dcg pSihoter'apetJt MoErtarex Consult tel omA95.3BO

Prot. dI'.Peb'i~or Ceavlete

..-<

medic primar urologie Spitalul de Urgen~ . "Sf 'Ia"m", 8u(:ure~ti tel. 021.33450.70

LiviaNeu.a

.-~~- """"

biolog rlwWtionist 810 Nutrmv tel. om.E421""26

DE. GBeor:ghe PQ~ me:dJc prtrra'" ortOpsde .$pfIati de Urgentil FIoreasca

medic spedalJst diabet~! boti de nutrWe

leaza

A

a

Tratament noupentru cardlacl

Fi::lriatia aInala. cea mal fiOCventa tulbuJrare a t1m.tli @diac. ce ~ aprCl.1CirTew uru Iia 5I.r ~ dill ~ ta!aIa :!iii 2E!Ce Ia sum din paderII;i OJ v.lrSle 00 PESte OOdeani.~1 ~OJun rnJ ~ I""U'Q- ~

~ care SJUfem de aceasta af~5UI1t~ urUiri9c1T8E! de formare a IJ'().('Tticr (d'leacpi de siInge care I::b.:heaza vaseJel CI'Sld U1 lrise de deces OJ 20 Ii! SL/ta mai mae rata de restuI cardBCiJr. n csz de aa:J::Iert \'<lSCl.S- carebaI (AVO

Dezvoltarea Q~ndlrl~ are de suferit din csuze 'Iipse! de vitOlmln:a C, al<i,ta un studiu recent realizat 121 Uri IVers;· tatea din Copenl1aga Potrivit cercet:lrii. nou-rJ~5Cutil cu deficit de vitamina C au cu 30 le5I.Jta mal putini'

neuroni responsabUi cu memoria pe terrren I LIng ~i CI!J orienitarea spatiala, Copiii cu. deHcit de vitamina C la

nastere vor aves mal Wrzill dlflcultati la lIlv~tar@, dar ~i in pl'ivinta orienlari:i in s[Ja~ilJ, spun specla- 1~n1i Aces[e prob1eme pot fi prevenite prntr-o dieta bog-alfl. in fructe Si legu me a femeilor ins.'lrclnate,

Gripa porcl mal rlscanta pentru obezi

v b -.. -b-I-I

_. ar atn, sensu una

lrumusetea ~ e eilor

,

BarbaUl care' staueateva minute ill IJUtil1ta pentru ,a-si tJ:ansmite rnaj campanial unel femei frul'fll:!OOe: se deperte ~enele. De eceea se conCOI1Centmaza mai pLitin. iar acest centreaz<ifoorte mult asupra ntus-

lucru a fast dovecit stiin~iI'ic de ca· lulu; de cucenre a femeMor $1 le ra-

rre ceicet~torii olsndezl de la Uni- mane putinafolVt de concentrate

versitatea Radboud. Potrivit aces" psntru a 1ndep!ini alte sarcnt

tora ~rb8tii au rezultate mai slabe Ia [este\e de memorie

mart 1noomparatJe au persoanelecu greutate norma!a, daca se i,rrfeet!1!a.zi3 cu vlrusu~ gripei porcine HiN1. arata InslitulJul Franoez de sa~-

~ PubliC.! PooMtex:perti1or fral"'lCeZi care au analizat 574 de' cazen de deces de,terminat de 'g ripa pord na. sarcina crests rlscW de moarts du~ iril'ectareOi (U vlrusul H1Nl cu 10 la suta, tn timp ce obezitatea S{JOre$l.e rscun-

Ie OJ 25 la' suti:i

seu aniiit in OOffIp<mla

IJnOf femei ,atrclgatoare- - Expltcatia acestul fe- ~ nomen est@,spun cercetatoril. ell, barbatil sere deoseblre de femei. sunt prograll'liE!~ sa fac~ tot ce Ie .stain

FlIAPROAPE FII'DREPT

FII SOL,IDAR FIlIMPlICAT'

FU DARNIC

FI_tRUN ... ,

.SUS. TI·N·1=8IDICAA.nrrAS,ALVEAZA .•. ... .... ·:-:SPRIJ.INA. ALl.'INAFII ... ~A .. RE, SAlVE~FII BUNOCR~TE~T~

FII L.M.A .. R. E .. F'I ... I. D ... R.I:.Pl::.... .... ... . Sll. S. TIN. GS .. I . S;J" N· .

OC~OTEST1sW~~r.N'A1trA . 0

1M.,. PLIClk,TE.·.·.F ... ,II BUNOCRO_T.£S'[E .... FII BUNFlrr~OCROTESTEALATURI

AJUTAs"RIJ'~lj APROAPE -

FII DREPT

FII SOLIDAR ,FIIIMPlICAT

II CARNIC

FII CREPT

Fii solidar.

FU Crucea Rosie!

!I

www.b-red.ro

~

." V"

sa a

r

Ministerul Sanataltit .~ lnauqurat Registrul National al··DonatorHor VtC)lun·t'arl··

de Celule Stem. Acesta Ie va fi de tolos padentllor cUagnosticati cu teucerrue.

5:\:1deVeni

Pentrn. a devmi donator. se eemp!e:tem. do~ fannulaR de pe site-w MiHiswwui saoota\ii (WWW..l11lS.nD). tin chestionar medka.I sf alml privind consim~· m3nrul ()d;jt"[ mdep6nite aQ!'Ste fonnalitap. voloot3i.f'ii VOl n apoi COQ:t:actati, ~$ £i.'1!zy3. d€ Ill. ~~ ~i var putea: eona ~e in 0entre din Bu~ti.. TI-rni'§lMra. T'arguM~. CoJ:!$IDta ~ Ollj. POtrivit unci HotiJ:<ifi de Gnvem, MIDisterul S~in~W":este C\..U 0limre.a responsabilii in a(lljvjn:atell.. de aonare de cclule litMl. m registnY va fi £inantat ~ de Ja bugerul de stat. dOllarom nefiiuli reoompensap d<n Pun!#. de veaere peeuniar.

HPami aeum, in lRomaID:a.mm. I'lltin. de 3£1%.din pa.grotn diagnos'dcap ca bolihemamlogice ~ ne cu. evow:pe severn, care DQ pot face <lutolr:m.sJ:!lai1t ~ c nu au nid dOllatol'inman. aVttan ~e de a gas! un donator co:mgpatib.iI. tnfiinl;2rea ~ va ofefi ~ansereale de Inltament W de vintib!~ pa@!:"ntJ1i1r di~g;;nosti.cap cu boli hematoIogice maUgtie. I:a~ smutia. care se bazeaz:ii pe-e ool\e,a de 0l1~ ~ ~ trawpJant. are oohU de a populariza idm: de doruwe. de a i"nscrie danatpm 'Volun~ tan. precmn si * a ~m dGuamri compadbili pemtrn pacieIttii care au nevoie de un lliInSpLam::medulax~ .• afinoa. Biroill de PFesa al Mi,. nisten.dul ~arnru Publi e.

N.P~ ~Q Remediu -pentru reumatism

o caJe et'ideIIiJtllde acoper;ir;e

a loo:;esarulW zilnk: ~seleniu ESte oferita de su~llme!"!tul nutritiv IEiio·Seleniu+Zinc. Ac.esta prot·ejeaza impo.mvlI ink\xil;a~leI w metale grele, i"ml!lun.ala~e fertflilatea ';'j previne an!!lfflite~ ale caoceruJltf Pretmmmmdla't:

26· lei, cutfa OJ ;3:Otablete.

-" l~ --: /'

---------=_ I

..---- .~ ..... ""

Testatl-va gratuit auzull

Bucurestel1ii i$i pot testa gratuit auzulllntre 17 $1' 19 septembrie. Tn ·cadrul unei campanii ce eoucsre CU Iitiul .Porti descnise ta 50NOROM". Tsst2lre21 va con-

sta in realizarea unel 8iU· diogram.e, cu Interpreta~ea pe roc i;I ~eZl.llt.atetor. Si se va des1~$ura la sooiul companlei SONOROM din sectorul 4. StatistiCile arat:t ca in

Nou tratament pe . tac I cereblral

Persoone[e afectate de un a~c.cerebral ar purea gl1lbl recupernfffi cu ajutarlJ~ unei SOlutii il1jeaCJlotl'e de IIp hidrogel j'E ba~de celu!e stem. CercetatlOl1i dela Uhiversita;tea Clemson din Caro~na de Sud au testat solutia P€ $OOc red ~i alii dernonslrat ca aceasta este bine toIeratZi [mum· logic. Tratamentul este irJd! Tn taza de experiment Sldatorita ~tiIOr ~ ge1uM p:etefi il1di~ OJ diver!jli fadorj r1JIJ'itiVj' care ai putea sa gr:abeasca reaJpera:rea La Cflt ~ni dl.Dpd j~ ~I uatirnent, ~rool care Sl.IferiSera un traulNltism cerebral se.e- au r::-ezentat 0 refa:ere ~ La ora oct:ua!A 00. ~ teapt3, ~ ~r11or pe oarnenl pentru a verIica remltat!efe dJtil'1Ute De arJi"'rla1e(e de L:ltX)lCltor.

oameni pe glob cu e detrdenr.. auaitivii. lOr jumatate (j in aO'$!,ia su ....-ar·

Cancer p lrn nar ~~= sta sub 65 de ani.

nrwJi!i dintie ei ffind eopli ~i!iineri Se esti-

poatefi depL- m ~ ~ devrerne: mee~lcAparniil2015.numaFUlaresto-

ra va ajIJroe ja. 700 de milioane.

i C~torli de ta Unwe.'SI\:atea Nottinghan'l{rtn LondlQ all descoperit! .-- ~~~~~~~ ___..:

, di tlpSa unei g~~denumi~ L1MOl este r~ pentru d~7Vd- J -I tarea canceruh.n pufmonar Ia fu~tori. Aceasta ~ est:e efimlnat:i '

- ~ in procestJl de muli:lpHcare €I oeIuleior C<lnc~ din cauza

, toxinelar din t~lDatotlt!i acestor desooPet'l1 se vor pute;J dezvo/trl , tehnid de ~ in veaerea deplstar1i $i tratarit ~ a canoe-

rului de plart"iM. care de cele mal murre or! esre descOperit door in fa, ZEl Clvcmsa.te. S-J.at€>tidle arat-a c:a noua din 7ECe camli de cancer la pia. man sunt cauza1:e de fumatul exeesiv.

SENlkA.

4-

edicamen bu e

a e, ar Iii - entru ·

Oamenii de 1?tllnttl de 1<;1 UIl1v:ersita~a Duke diir1 Carolina de Nord au descoJJer~t c~ Uri medicament utHlzst in trata· rnennn osteoporozel are $1 elte efecte benefice. Astle!. .aGidlJj wleMl'Onlc ecate reduce cu 28 la 5Ut~ rlscul decesu ~ui la femeile in varst:!'!. Injectat la peste 2.000 de ternel, Olcesti a dimlnuat atat riscul unei fraduri,c:&t ~i ce eel 81 unor maladii cardiovasculare. Una dlntre expl~catii ar fi ca acldul zolendrone poate a jlJt~ it1im@. prin dlminuarea nscurncr de a dezvolta aritmii $i posts str· mula slsternul imunitar.

(pl'I!piirllllcl!~t tensiomelf!l III un pref extrQQrdinlJf ltutnrJi.in "'mlQcii'e Sens/blu, if! p2rJQada 1 S lulf.: 15 Septemb,/c.

SesR.tme" acesea

ca osteoporoza este 0 problema

.. "ifi -:-.'

spec. carnal

" ale§temeilQr careaumtret la rnenopauza Descopera catadevar

se iat§cund® m spatele ac:estei afirmatlliafelca ~i mcazul altar rmtun d@~pre aceasta D@alcL

(iftDerUaufaclJoaJa» FAJ.S.Ostoopoo:oza ·este () ,afeq:iune caractreri::r.ati pm sdW:erea p~ a, m.a:sei 'OSMSe. ,ceeaCE: detel:miDa fmgiIizarE:a oa.seloF :~ ~term risrnlui de' ftacmri. ~ slmpoomeleoo. ill se m~ mal iles diu:p;i W:rsta. de 510 de ,ani" esteoporoaa poate apirea lei once ~ AsE::thl. hala. Ii ~e afeaa ~ pe copii. ~ Fe l:ineri,fi:ind. ca:urzati de unele pntibleme lmrmollilJIe. lllrecum ~ aleliro:idei san ale glandrlor ,:ru~e. 0 alta cauza ,a ostroporoze.i este medicapa lUI omrtiC(lSterQizi_

...:n- .... 'fi~"'~") ~~e __ ... 'liiiw""""'"

~'EDin fericlre. osteoponxz:.a poate

fi prevenita adoptindun still de Yia(ii smatoo, din care n,u trebni,e sa tipseasa activitatea fizidL regul;Hli. care spo~te rezistenta sistemullui 0800, ~i aiimentapa. bogata. in surSe de calciu (mal ales, l<!>cto!:te), La: recomandsrea medicului, pop. Ina. su:pmnente de caldu ~ de vitamina D,cll.U)e ajuti .absorblia aoestuffi mineral. Renun\i. la fumat, C'lci acest vid~ este ua facrnoI' ImlJor derise tn .apariifia, iboliL

<dftunallemeUe suataleclate»

EAIS. Cu. toate ca mddenra osteeporosei este mai mare ln randul :feme:ilor. boala ii ]lOate afecta ~i Plil barba~i. fotrMt statistlcilor. inddental fracturilor causate de osreoporoz,a la barba}i este lajumatate comparanv cu cea in randul femeiler, insi consecintele bolii sunt mat sew:re 1a sexul masculin .. Astfel. mortalitatea prin firacrura de $old esre dubla la bar. batt. Osteoporoza este mai ra.ra la Nrba~. deoarece e1 pieLa mal pu:p.n din mass osoasa,

Dr_ GbeorgllePopesc:n. medic prirnar ortcoecle

SpitaJul de Urgent<'! Flore~sca ""~.;.

OstMpp.mza. afeq,'ufl12 ;:l-SJ;he!etului ce determirRparitia racturi/or ~"'StJC-. o-n"'t8"TfCl=5~a=r-u-~ fa tRlumatisme w:art@ mitti, €iSte 9r€$it cOrJ$iderat~ caractetist;c~ nJjmai vfJ~tei Inilinrnte. Poate fiiHMltiilfif 78 eopJi (fQrmiHdiopafjclJ JIJ venjflJ). precl)m ~j In prezenta W"ICif l1fec/:iuni sat! facrori de roc (Ji2lrm~ s~r;:und8re); M8i frfJcventll este osteoporoza PQStmenopauz~, dit:J pr!icars depistar-J ts.rrI.tv. aUfJW ?J{!J?1rltia tracttlrllor. Este ~re~it~ icieea ~~ aceast~ problema S8 $ Z0lrtJ 'Win af7Jl3rt aeseu: de eetctu iA al/menl:atie, rtJr#§ s;J 58 recurg#J fa tfi!Jtamentl)! Cl3ifflpf.e1; Cii'f€Iii$t€i c1i? ItJi7fjti dutat~ $/ nocesita supraveghere ml3dicsl~ riguroas~. Trataffrentl,J/ al'e aQUa wmj:Jor.rente" QrDfi!-qxfE,$i tratamentul CI.:Jr;ativ. Profllaxla 1'ncepe din copiftirit;, prin identificarea fi cbmbaterep f:xtlJritor de risc. prin igienit a!lmenta~ iJ.Isigurorea c~ nu Ilp5.est: din dietfJ firrotelh!i!le, vitaltlinele, mio/i?raleJe, ,:trio actlllltate llzic~ rn aer fiber. pstn evitarea fidmat(Jfu~ ronsumvlul $@gerat de aJ,"-ool $i sedentafJSrtlului , C::;.

(cEsledmeroasa)) ADEVAIm'i''iJFAl.S.1!n stadii mdpiellJ£e, 05- reoporoza nu pI;ezium simptome (lied ruG duren"), Dm'erile S'I.n1Vfu.ntnmi du:pa ce, mmrna fiacturilOF san <I. tasariivertebJiclm:; apar onele modlli'om care sl;:JiIesc sistem:ul! eses, In ooooporoza.. 1i:asarea. vettebreIor se poote ~rodure chiar ~ dopa mlel'e gesmri. simple, ]preCWIl.ridicarea. lmui obiect user; ceIe mai li'recft:nl>!~: limen asodate ostE:OpOmzel snnt rel'e de spate. FracttIrile pol!' SUI"Vemm ~ da.cele de .$Old fumlprintre rue mal grnve..

<-precoce ~'boaIaSDbcollb'o . )

ADI:vAlm~,~ osoosa .RW semai )!:101Iile reface odata ce osteeporoza se ins1raleaza fps§. 00 dE boola este diagilJl.osti~ mai repede, eu am I~ jprobablli.t;:;l!.tea de prevenire a meturu(llr. Cea mal indicata metod:i Ill.e di.ag!:losti-

care este absolbtiomet:ri<!l ~ a en~ cu raze X (DEXAl'. invest:ig;lpie pm care se deEelitiI'lini demitafea ~ mwlOOiD3.. io.rncieturi ~. in ~ld. ooIllele cele :m.ali afertatede osreoporwi..E'oom:!I.enlll :anti dad ,~ !!]I sca-. dele a masei esoase, respoMabila de: apati1iac osteoPOrmi.ei. p.recwn ~. sl:adiul 1OOlli.

(cEsIe"batatl.lIUd1ai CDllleciicallleate))

I'AL5:. Ortroporoza m~ tliatament nnedia:i!,penuu a pre'iieni ~ easelor :ji pemru opIirea piuderti ID;Lo;.eji esease, ~ lhI.gi medic.amente ii suplimem.t€ de ca:Idu, 11l31e Ia recommd.area mediwlui. osteoporoza benefidaza ~i de 1l:a!ameJ!J.te mode:rne. Unul dintte acestea este vertebroplasDa. ee s.e·poate efectua. ~. in &om3niai. Operapa mn· st& in injectarea nnw cimeat specialjn oorpul verteibRl. pentru a;·ci reda il'ezjs~ta-

----------"·------~19

vasectorma este cea maislgura metoda de a prevent 0 sarcina nedonta ell rezultatem peste 99l1.a suta din cazun In Inme.peste 500 de rmhoane de barbati all. apelat deja la ea Dam vrei sa faci ~ tu acest pas, ana ce tmpltcatn are.

V <lSOO:i. -.ill.mEa este 0 PIlXt:d.....· um chlrurgicata de sL\etilizare

adresatli birbadlor. Fotriviit staI:istirifor. Ja ~mie a,pel~ Mrbatii care suntcisitonp.

de pest-e: 10 ani ~ care. impre1..!.fLi

ell partenera, ho~ ~ nu mai "or Sa. alba oopii Dar Ia aceas- .. rnmetodiide coarracepde extrema SI! mai poare apela ~i atunci dl.nd partenera are 0 problerua de sfu1..i.tlte, iar 0 eventuala sarcina i-ar pune "iara fu p~riooL

25 de ~ ~ care au liIJduI de a 1l3IlSpOIU ~Wide la nWelwtesdirulel.or; tiIlde rum pmd~ pana la .se;gmentllll.pli'IlS"-

tam at IllI'8trei C3ndaJUlilg Ia acest tiWd, spennaseoom· fuina ru Ikbi-

provenit din cele dona. vezicule seminale ~ ,0!1 Iichidul jpl'OOUS

de prestata, rezultand sperma, Vaseetomia se [ea·l!izeazaprin taierea

canruelor deferenre, extirpa.:rea unel mid pOl:(iuni din acestea ~i ligatura capetelor .. Prin illIn-are, 'in momenrul inchiderii caru!lclo!;, spermato'OO.izii. nu se mal combina eu lkhlduill seminal, jar barbatul devine steril, Opern.pa dm'eaza maximum 0 ora

Cumse:reaHzeazA Barbapi au la nivel'ul! apai:aru1ui gen:iw dow canale a~a-numite deferenre care millloar-.l, fiec<lre

• •

la

,