Sunteți pe pagina 1din 60

.

BOGDANBOB1RNAC
SORINCOPAESCU

FLUTLJRI
DIN ROMANIA

EDITURA

SCRISUL ROMANESC,

CRAIOVA

19,79

fuzo critsiului eoto;fi


&zifuot o necesilot d
bibliogrofiirr-coreal
p6te2mqpecll rcrra
ture lo b,iologiog eb
ealogic. ln ocestsens,ir
cmdiliile &-<Iinfrtq
Deosebttde wloru
negrugi col$. L@
l
rpostre. Priviti st$ ocer
determirnre,otitfrliwu
profesuii de biotagleq
;i publiculuilorg din gut
privid obordaru oq
Efortul ourrib ;i
ucrorffi intr-o grdidA
public din gora trcstd.
Fotografiicolor : I. Stdnoiu,At. Gdton,G. Stoica
Phn;ealb-negru
: CiocilteuAngeto:1-4, 11-15, 17-21, 23_25,28_31
ConcuAdriono
: 5, 9, 10, 16,.22,26, 27, 32--44
Brotu Tationo: 7, g, 45_58

PREFATA

I
I

Lumeafluturilora exercitoto permonentd


atroclieatit pentruspecio/itticit ;i pentru
publicullorg. Acestfopt estedemonstratde
numeraasele
lucrdri,sttinflfice
saucu corlcter
de populorizare
apdrutein iltimete deceniiin yaro noastrd.
Autorilorle revinemorelemeritdea prezentaprimalucroredesintezdasupro
cestui
importantd$tiinlificd gi practicd. Elaboratdpe
Erup de insecte,care ere o deosebird
bozo criteriuluiecologic,lucrareosotlsfocecerinpele
impusede biologiomodernd.Acest
deziderato necesitotdin porteaautorilorun efort deosebit,pentruprelucroreavastei
bibliografiipe care o prezintd. Autoriis-oustrdduitsd elaboreze
diognozesuccintela
peste2 000 speciice trdiescla noi, prezentind
gi celemai semnificotive
e/ementereferitoore la biologia;i eto/ogiofluturilor. O deosebitd
otenlieo fost xordatd ospectului
ecologic,
in ocestsens,inointede prezentorea
speciilordin fiecarezond,ou fost expuse
condiliilepedo-climatice
edafice
in
care
trdiesc
;i
fluturii.
Deosebitde valoroasd
estei/ustrofiolucrdrii,reprezentatd
prin cele90 plonSe
ol|
negru;i color.Acesteoredoucei msi importonlireprezentqnli
gdrii
din lepidopterofouno
noostre.Privitdsubocestospect,lucrareareprezintdun instrument
util in activitateo
de
determinore,
otit pentruspecio/i;tii
din agriculturd,
silviculturd
si cercetore
, cit ;i pentru
profesoriide biologie-ogriculturd,
Lucrareose adreseazd
cu precdderetinerei generolii
gi publicului
lorgdinloranoostrd,
iubitoral noturii,carevabeneficio
de utilerecomonddri
F,rivindobordareoocestuiinteresontgrup de insecte.
Efortuloutorilorti iniliativa EdituriiScrisulromdnesc
din Craiovsde o prezento
ucroreointr-o graficdireprogobild,
meritdpe deplinaprecierilespecioli;tilor;i marelui
publicdin laro noostrd.
Prof. dr. Matic Zochiu
UniversitateoBobep-Bo/loydin CluiNopoca

Introducere
D i v e r s i t a t e ao r g a n i s m e l o rc a r e t r 5 i e s c p e p l a n e t a n o a s t r i
: a t r a sa t e n t i ao m u l u i d i n c e l e m a i i n d e p i r t a t e t l m p u r i . A c e s tf a p t e s t e j u s t i f i c a td e
r e c e s i t i t i l e s a l e v i t a l e , h r a n a g i i m b r d c d m i n t e ac, a r e i - a q i m p u s c u n o a g t e r e al u m i i
' n c c n j u r i t o a r e . D i n t r e a n i m a l e l ei n t i l n i t e d e e l , f l u t u r i i a u e x e r c i t a t o d e o s e b i t i
a t r a c l i e , p r i n f r u m u s e l e ag i g l n g i g i a l o r . I n t e r e s u lo m u l u i p e n t r u a c e s t ei n s e c t ea
s p e c i id e f l u t u r i
f c s t s t i m u l a t ; i d e i m p o r t a n l al o r e c o n o m i c dd, e o a r e c en u m e r o a s e
p r c d u ca n u a lp a g u b ei m p o r t a n t ei n a g r i c u l t u r i ,s i l v i c u l t u r 9
Si d e p o z i t e .
A c e s t i n t e r e s e s t e d e m o n s t r a td e f r e s c e l eE g i p t u l u ia n t i c , c u m s i n t c e l e d i n
T h e b a ,r e a l i z a t ec u 3 5 0 0a n i i , e . n . , P r e c u mg i c e l e a l e v e c h i l o rP o p o a r ed i n C h i n a ,
l a p o n i a ,A m e r i c a; i E u r o p a .
P r i m e l ei n f o r m a l i ia s u p r af l u t u r i l o r d i n l a r a n o a s t r ea u f o s t p u b l i c a t ei n ' 18 5 0
c e C . F u s s ,c a r e a p r e l u c r a tm a t e r i a l u cl o l e c t a td e J . F r o n z e n o iun T r a n s i l v a n i a ,
) cercetatfluturii
. o n n( 1 8 5 6 a
, n t o m o l o g u l JM
i n a i n t e ap r i m u l u ir d z b o im o n d i a l e
d
i
n
m
a
s
i
v
u
l
R
e
t
e
zat;i unele loca: , n D o b r o g e a ,D . C z e k e l i u s( 1 8 7 9 - 1 9 2 2 )f l u t u r i i
l i U i i d i n T r a n s i l v a n i aA, , L , M o n t o n d o(n1 8 3 0 )f l u t u r i i d i n M u n t e n i a ,i a r V . H e d e m a n n
{':897) fluturii din Banat.
C e l e m a i i m p o r t a n t ec e r c e t d r pi r i v i n d ' s i s t e m a t i cl eap i d o p t e r e l odr i n R o m A n i a
ar fost efer:tuatede A. Coradjo(1BB9-1 934), carea intocmit;i cea mai vasti coleclie
d e l e p i d o p t e r ee x i s t e n t di n t a r a n o a s t r e .T o t i n a c e a s t ip e r i o a d i s e r e m a r c i c e r c e gi cele
d e C . H u r m u z o c h i ( 1 9 0 6 - 1 9 1a0s) u p r af l u t u r i l o rd i n B u c o v i n a
tirile efectuate
aleentomologiloA
r . A i g e r ,N . N , U h r y k ,E . U l b r i c h ,T . U n r y k ,J . V o n g eal s u p r al e p i d o p t e r e l o r d i n B a n a t9 i T r a n s l l v a n i ac, e r c e t d r ic o n t i n u a t ed e H . R e b e lg i C , R o t s c h i / idn
a:eleasp
i rovincii,
D u p d p r i m u l r l z b o i m o n d i a l ,s t u d i u l l e p i d o p t e r e l osre c o n c r e t i z e a zi ni c o n t i n : a r e p r i n l u c r i r i l e e l a b o r a t ed e L , D i l o s z e g h yD, . C z e k e l l u sA, , C o r o d p , A , O s t r o g o
v i c l i i a l l i i . S e i m p u n c e r c e t d r i l ep a s i o n a t u l uei n t o m o l o gA . A / e x i n s c h ie, f e c t u a t ei n

96 mii hectare,ce asig


gi animale.

humeroaseprovincii ile 1irii, mai ales ln Moldova, Bucovina;i Dobrogea. in colab o r a r e c u e n t o m o l o g u lM . P e i u ,A . A l e x i n s c h ia p u b l i c a t n u m e r o a s es t u d i i a s u p r a


celor mai importante familii de fluturi din lara noastra.
Dupi al doilea rizboi mondial s-au impus cercetirile efectuatede E. V. Nicu/escu,J. Stdnoiu,L Cdpu;e,L Neme;, V. Oloru,l. Drdghio,C. Nodolschiiiahii, care aL&
continuat catalogarealepidopterelorromdne,stigi au efectuatcerceteri privind r,nor*
fologia, biologia, ecologia ;i sistematicalepidopterelor. Remarcabilesint [r"rcririle'
elaboratede entomologul E. V. Nicu/escu,dintre care menlionim pe cele publicate.
in Fauno R.5. Rorndnio.

l.

in aceasti perioadi, cercetarea lepidoptereior diunitoare in agriculturd a


fost efectuati de M. Peiu, 8, Bobirnoc,A. Sdvescu,P. Monoloche,Gh. Boguleanugi al1ii,
A. Sirnionescu,
iar cele privind diunitorii silvici de G. E/iescu,D. Pirvescu,A. Dissescu,
M . B u d ; i a l 1 i i .i n u l t i m u l d e c e n i us e r e m a r c da c t i v i t a t e at i n e r e i g e n e r a l i ir e p r e z e n tatS prin R. Fotescu,R. Avram,M. Sass,R. Popa,M. Moldoveanu,l.Lungoci,A4, Voicu,
M. Brdtdyanu, I' Rusescu9i a11ii.
Fluturii joaci un rol important in naturi, deoarecetoate speciilecare se hrdnesc
cu nectar contribuie la procesul de polenizare,asigurind prin acest fenomen perpetuareaplantelor cu flori. Numeroasespecii de flutrri impreuni cu ouile, larvele
gi crisalidelelor sint consumatein mari cantiteli de diverse animale, reprezenttnd
o verigi importanta a numeroaselanluri trofice din naturd. Trebuie linut seama,de
asemenea,de faptul cd excrementele larvelor de lepidoptere contribuie la imbunitilirea calitativi a solului, prin introducereacomponentelororganice ;i anorganice
in circuitul materiei din naturi. Din aceste motive se impune protejarea acestui
grup important de insecte,a cirui existenli este grav periclitati astizi',prin folosirea
neralionali a pesticidelor.
E x p e r i e n l au l t i m i l o r a n i a d e m o n s t r a tc d f o l o s i r e as u b s t a n l e l o cr h i m i c ep e n t r u
combatereainsectelordiundtoare aducegrave prejudicii, deoareceodati cu distrugerea speciilor ddunitoare, sint distruse;i numeroaseinsectefolositoare, care in
mod normal frineazi dezvoltarea celor ddunitoare. Din acest motiv, se impune
'inlocuirea
ei prin
l u a r e au n o r m d s u r i g r a b n i c ed e ? n l i t u r a r ea P r a c t i c i ic h i m i c e ; l
gi
prezinti
avantaje.
care
evidente
Specialigtii
din
agriculturi
biologici,
combaterea
p
e
l
i
n
g
i
i
n
v
e
d
e
r
e
c
i
c
r
i
t
e
r
i
u
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
i
f
a
p
t
u
l
t
r
e
b
u
ie
aibi
s i l v i c u l t u r dt r e b u i e
l u a t e i n c o n s i d e r a r e; i c r i t e r i i l e d e n a t u r i e c o l o g i c dg i s o c i a l i , c a r e d e ; i n u p o t f i
e x p r i m a t ev a l o r i c , p r e z i n t i t o t u g i i m p o r t a n l am a r e d i n p u n c t d e v e d e r e b i o c e n o t i c
9i al siniti!ii omului.
ln acestcontext, trebuie aretat ce problemaprotectiei mediului ambiant gi
o c r o t i r e a n a t u r i i a u s t a t p e r m a n e n ti n a t e n l i a c o n d u c e r i in o a s t r e d e p a r t i d s i d e
s t a t , i n c a d r u l C o n f e r i n l e in a l i o n a l ed i n 1 9 7 2 ; i a C o n g r e s u l u la l ' X l - l e a a l P . C . R .
au fost trasate bazele legislalieiprivind ocrotirea naturii. Legeaelaborati pe baza
a c e s t o ri n d i c a l i ip r e v e d eP r o t e c l i au n u i n u m i r i m P o r t a n td e p a n c u r in a l i o n a l e ,r e zervalii naturale sau monumente ale nrturii, care insumeazi o suprafali.de peste

Lucrarea de fa$
noastre, cu speranF c
tatd prin cele 90 pl
prelios pentru specia
terele morfologice ale
lor posterioare, care
pilor ;i perioadade zbr
spec.ii. Au fost, de i
tablou I faunistic. Pent
va u9ura munca num
llustralia gi texur
dar prezente in $rile
pentru ca ulterror cer
gi si le semnalezepne
Lucrarea se adre
biologilor ;i profeso
?nvildmint.
Pe capitole ea a
I n t r o d u c e r e: l . I
C a p i t o l e l el , l l . '
C a p i t o l e l el l l , l V
CapitolulXl : l,
CapitolulXll : 5
'
Desenelegi fotol
autorilor, precum1i r
lescu g.a. Fotografiile
Pentru sprijinul i
noastre Claudiei Stin
G. Stoica.

Craiovo, iunie 1979

i e plante
9 5 m i i h e c t a r ec, e a s i g u r ic o n d i l i i o p t i m ed e c o n s e r v a rae n u i ' n e r o a ssep e c i d
a
n
i
m
a
l
e
.
5i
L u c r a r e ad e f a l i s e m n a l e a zp; r e z e n l aa P e s t e2 3 0 0 s p e c i i d e f l u t u r i d i n t a r a
n o a s t r e ,c u s p e r a n l ac d e l e g i m e d i u ll o r d e v i a l i v o r f i o c r o t i t e l l u s t r a l i a r e P r e z e n t a t e p r i n c e l e 9 0 p l a n g er e d i h a b i t u s u ls p e c i i l o rd e s c r i s e ,c o n s t i t u i n du n g h i d
t i i n e s p e c i a l i ; t iA. u f o s t d a t e e l e m e n t ei n l e g i t u r d c u c a r a c p r e l i o sp e n t r u s p e c i a l i g q
t e r e l e m o r f o l o g i c ea l e a r i p i l o r a n t e r i o a r e; i u n d e a f o s t n e c e s a r 5 ; id e s c r i e r e a r i p i a n v e r g u r aa r i , enlionindu-se
l o r p o s t e r i o a r e ,c a r e f a c e p o s i b i l i o d i a g n o z iu g o a r d m
p
r
o
b
l
e
m
e
l
e
b
i
o
l
o
g i ea l e f i e c d r e i ,
de
p i l o r g ip e r i o a d a d e z b o rS
. u c c i n ta u f o s t t r a t a t e ; i
s p e c i i . A u f o s t , d e a s e m e n e a s, t a b i l i t e i n t e r f e r e n l e l ez o n a l e , c a r e c o m p l e t e a z i
t a b l o u l f a u n i s t i cP
. e n t r u s p e c i i l ed d u n d t o a r ea f o s t e l a b o r a tu n c a p i t o l s p e c i a l ,c a r e
v a u $ u r am u n c an u m e r o ; i l o rs p e c i a l i ; tdi i n a g r i c u l t u i ; i s i l v i c u l t u r i '
l l u s t r a l i ag i t e x t u l c u p r i n d 9 i u n e l e s p e c i i n e s e m n a l a t ien c i i n l a r a n o a s t r d ,
d a r p r e z e n t ei n l i r i l e v e c i n e ,d a r c a r e p r o b a b i l t r i i e s c g i l a n o i . E l e a u f o s t r e d a t e .
p e n t r u c a u l t e r r o r c e r c e t i t o r i i t i n e r e i g e n e r a l i is i a i b i p o s i b i l i t a t e as i l e i d e n t i f i c e
g i s d l e s e m n a l e z ep r e z e n ' [ a ,
L u c r a r e as e a d r e s e a zidu b i t o r i l o rn a t u r i ld i n l a r a n o a s t r e e, l e v i l o r ,s t u d e n l i l o r ,
b i o l o g i l o rg i p r o f e s o r i l o r ,p r e c u m s l s p e c i a l i ; t i l o dr i n a g r i c u l t u r i , s i l v i c u l t u r d ; ! ,
l n v a t a mIn t .
Pe caoitole ea a fost realizati astfel :
l n t r o d u c e r e: l . S t d n o i u;
C a p i t o l e l le, l l , V l , V l l , V l l l , l X ; i X : / . S t d n o i u ;
C a p i t o l e l el l l , l V , V ' . B , B o b i r n a c :
C a p i t o l u l X l : / , S t o n o i ug i B . B o b i r n a c;
CapitolulXll : 5, CoPdcescu.
D e s e n e l e ; i f o t o g r a f i i l ea u f o s t r e a l i z a t ed u p i m a t e r i a l u lo r l g i n a l d i n c o l e c l i i l e
, . V' Nicua u t o r i l o r , p r e c u m ; i d u p i l u c r i r i l e l u i H . H a n n e m a n nL, , G o s z m a n yE
l e s c u ; . a .F o t o g r a f i i lceo l o r a u f o s t r e a l i z a t ed e L S t i n o i u ; i A , G i l a n .
P e n t r u s p r i j i n uI a c o r d a t ? n e l a b o r a r e ap r e z e n t e il u c r i r i , a d r e s i m m u l l u m i r i l e
n o a s t r eC l a u d i e iS t i n o i u , p r e c u mg i c o l e g i l o rV e r a D a n - C S l i n e s cdur,. J . F e h e r 5 !
G. Stoica.
Autorii

Croiova,iunie1979

Abrevleri
A.a. :
A.p. :
Anv. :
Alex, :
Bob. :
Car. :
:
:
:
urag. :
:
F .i .
F.s. :
Nad. :
Nem. :
l\ rc. :
ot, :
Ostr. :
P ei u :
Prv. :
:
St.
:
Web. :
:
o
?
V-lX :
Lap'
CoP.
A

aripile anterioare
aripile posterioare
a n v e r g u r aa r i p i l o r a n t e r i o a r e
A, Alexinschi
B. Bob?rnac
A. Caradja
(
L Cipute
S. Copicescu
dorsal
l, Drighia
fala inferioard
f:f:

plScutd. Viteza rnare c


. a t e n t i e; i a b i l i a t e c r r
zeazd,cu ajutorul i e-l
metrul de 30-rO cn c
.atd este sirma rcoa-d

<trnprin:ri

V. Nadolschi
l, Neme$
E. Niculescu
V, Olaru
A. Ostrogovicr
M, Peiu
D. Pirvescu
L Stdnoiu
ventfal
W. Weber
m a s c uI
femeld
l u n i l ed e z b o r

Fig. 1
Fileul entomolcg,c

Colectarea,prepararea
gi conservareafluturilor
fluturiloresteln generalo operaliedificili' dar
Colectarea
specii5i gingd;iaaripilorsoliciti multi
pldcutd.Vitezamarecu carezboari]unele
fluturilorde zi se realiColectarea
aten1iegi abilitatedin parteaentomologului.
(fig, 1). El estealcituitdintr-uncerccu diazeazd
cu ajutorulfileuluientomologic
din
metrulde 30-40 cm confeclionat sirmi de olel, groaside 3 mm. Foarteindi.eatdeste sirmafolositi la legareasobelorde teracoti saufabricareaarcurilorde

ntt nerAuci
TU8 PLAST|C

Fig. 1
Fileul entomologi,c,

1t

s o m i e r e ,A c e s t c e r c s e p r i n d e d e m i n e r u l f r , l e u l u i p r i n d i f e r i t e s i s t e m e .U r m e a z i c o n f e c l i pturA
onarea pungii fileului din lesdturd de nylon,
u g o a r e$ i r e z i s t e n t e S
, a c uI f i l e ul ui t r e b u i e s i a i b l
TAIIPON
o f o r m i t r o n c o n i c d ,c u o l u n g i m ed e 7 0 c m 9 i
veri Cu
CLOROFORM
s d s e t e r m i n e p r i n t r - u n f u n d c i r c u l a r . E s t eg r e _
g i t p r o c e d e u ld e a f o l o s i f i l e u l c o n i c , d e a o r e c e
f l u t u r i i c a p t u r a t is e i n g h e s u i eg i s e d e t e r i o r e a z f ,
vari
u ; o r , D e o b i c e i c u l o a r e aa l b d s p e r i e f l u t u r i i . .
Pentru a evita acest fenomen nedorit se recom
a n d i c u l o a r e aa l b a s t r i s a uv e r z u i e .S a c u fl i l e u Fig. 2
Borcon pentru copturo.reo9i ucidereo fluturilor.
l u i e s t ec u s u ti n j u r u l c e r c u l u m
i e t a l i c ; ip r o t e j a t
p r i n t r - o f i g i e d e p l a s t i cc a r e i m p i e d i c i d e t e r i o *
rarea lui.
l Y i n e r u l f i l e u i u ip o a t ef i c o n f e c l i o n a dt i n l e m n s a u t u b d e p l a s t i c ,
l u n-g i m e al u l
n e d e p f u i n d9 0 - 1 0 0 c m , p e n t r u a a s i g u r ap r e c i z i a ; i u ; u r i n t a
in minuire.
. l n ? t T 3 t i c u a c e s tf i i e u , v o m c t r r i t al o c u r i l ec u f l o r i i n c a r e t r a i e s cn u m e r o a s e
s p e c i id e f l u t u r i . P e n t r u
1 e - v i t a d e p l a s i r i l eo b o s i t o a r e ,p u t e m - o r g a n i z a , , i n t i l n i r i " '
d_:
i n l o c u r i , t a d a t e ; i o r e p r e c i ' s eA. c e s t t u c r u d e v i n e p o _
j
l
"
1
ri,
:slr"D
d 'i ll :, .d. u
: "p a a m c d p{ ldr tt u
a
t
o
o
a r e c a r ee x p e r i e n t i , Q r i h o b s e r v a r e aa t e n t e a m o d u l u i
-ce
r o r d e v l a t a ' v o m c o n s t a t ac d i n g e n e r a lf l u t u r i i d i u r n i i ; i
c a u t i h r a n am a i a l e sd i m i n e a l a i n t r e o r e l e 9 - 1 2 s i p r e f e r En e c t a r u la n u m i t o rf l o r i ,
C i n d s i n t i n f o m e t a l i ,v i DOP DE

p?l,fi iapturaJicu u;urin1i. A;a se intimpia-cuftuturii_tamii1a,


il:1i1,::
o c n rd e p a.t_..,0-"
u nd e _ii
z i , n d r b a r uar ,r b i l i l a
g i a r 1 i ip, e c a l e - !p u t e mc a p t u r a
cu u;urintd;i
i n n u m i r m a r ep e v d i l em u n l i l o .n o i t r i , 'i n i r e 1 5 _ 3 0 i u t i e .
Existi numeroase
speciifrumoasede fruturi din genurireApaturo
gi vonesso,
carese hrdnesc
cu sucurile
fermentate
din rdnile.opu.iio..Eipoi fi capiuraiigi cu
ajutorulunor momelidulcifabricate
din marmeladd'gi
ue.e,il;;
ajutorul6.inr"turilor fermentate.
Acestemomelisintfixatede trunchiut.op.iltorji in cur?ndele
atragun marenumir de insecte,printre care fluturii aminti{i,
9i
in zilelefoartecilduroase,
fluturiiinsetalipot fi capturalicu u5urinldla prinz,
in jurul micilorbalii undese aduni in numd.rmare.
cu ajutorulfileuluisint strin;i u;or de toracepentrua fi
5apturali
"_^-i,lltTl,
amortrtt.
5e deschide
apoifileu,l5i printr-omanevriatenia,fdrda-l atingecu mina,.
prizonieruleste
trecut
borcincu vaporidecloroform(fig.2). Boic.nuliololarSa;i se in,l-.r.n
inchideprin-tr-un
dop de plutdin care'sE
gise;teun tampon
:,::i:=8.rji
oe
vataimbibatecu cloroform.Pefundulborcanului
segdse$te
un-stratde vati care
amortizeazi
mi;cirileinsectei.
?ypeg perioadiae timplfluiurelemort estepreluat
cu o penseta
si trecut,intr-unplic
triunghiular
confeclionat
din pergament
iublire
(pergamind)
(fig. 3). Pe plic notem locuT9i datacolectirii.Acesiep"licurisint apoi.
afezate?ntr-ocutiede cartontare, in carese g5se;tevate naftalind.
fi
de noaptesint atra;i de ruminabecurirorerectrice,
Dupi ce zboari,
-""..^
ll:l!.1'
c r t v at r m ps ea ; a z dp e z i d u l s a ug a r d u l d i nj u r u l l u m i n i i E
. i p o t f i c a p t u r a lci u a j u torul borcanului
cu vaporide cloroform.pentruaceasta
a;ezimborcanu
I cu gura
deschisd
deasupra
lor ;i dupdpEtrunderea
lor in borcanil astupdm
cu dopul.Dupi
prinderea
a 5-5 exemplare,
agezdm
pesteele un strat sublirede vati careimpie-

t2

d i c i m i ; c a r e as i d e l e este umplut cu strai,Ji n l o c u r i l eu n 3 e r


pe care il putem rnstae
ecran alb (fig. a).
F l u t u r i id e n o a ; : :
A c e s t e as i n t a m e s : e : ;
d e b e r e . P a s t ao b t n - :
p r i n d e r e af l u t u r i l o - : .urtunile.

F,g

Fig, 3 - Confecfion.oreo plicurilor entornologice.

d i c i m i s c a r e as i d e t e r i o r a r e am a t e r i a l u l u i .P r o c e d i n di n a c e a s t im a n i e r i , b o r c a n u l
e s t e u m p l u t c u s t r a t u r i a l t e r n a t i v ed e f l u t u r i g i v a t 6 .
i n l o c u r i l e u n d e n u e x i s t ec u r e n t e l e c t r i cp u t e m f o l o s i c u s u c c e su n P e t r o m a x
p e c a r e i l p u t e m i n s t a l al a s t r e a g i n au n e i c a s e ,s a u l a l i z i e r au n e i p i d u r i , i n f a l a u n u i
ecran alb (fig, a).
F l u t u r i id e n o a p t es i n t a t r a ; i ; i d e s u c u r i l ed u l c i p e c a r el e f o l o s i mc a m o m e a l d .
A c e s t e as i n t a m e s t e c u r fi e r m e n t a t eo b ! i n u t e d i n m i e r e s a u m a r m e l a d d. : i d r o j d i e
d e b e r " e .P a s t ao b l i n u t i s e p e n s u l e a zpde s c o a r l ac o p a c i i o rd i n p d d u r e . I n g e n e r a l
p r i n d e r e af l u t u r i l o r c u m o m e l i e s t e f a v o r i z a t i d e c o n d i l i i l ea t m o s f e r i c ec a r e p r e c e d
u r t u ni l e ,

,-

EcRAN
piuzA etBa
FETROMAX 5AU
8EC ELECTRIC
BETE LEI1N

S U P O R TL U H I N A

Fig. 4 - (g,pccn6 luminoosdpentru teren (orig.)

13

F l u t u r i in o c t u r n ip o t f i c a p t u r a t ;i i z i u a c u f i l e u l ,a g i t i n d r a m u r i l es a uf r u n z e i e
u n d e s t a u a s c u n S iO
. m e t o d i d e s f o l o s i t i e s t e c o s i r e a .i n " a c e a s tadc l i u n es e t r e c e
fi-.
l e u l c u m i ; c 6 r ir i t m i c ep r i n f i n u l s a u i a r b ac a r ea d i - p o s t e ; tf el u t u r i i a u p i
3_4 mi;_
;i
, c i r i s e c o l e c t e a z i? n b o r c a n u lc u v a p o r i d e c l o r o f o r m f l u t u r i i c o i e c t a l i .
. D u p i c e m a t e r i a l u la f o s t c o l e c t a ts i t r a n s p o r t a ta c a s i u r m e a z 6o p e r a l i a d e .
e t a l a r e s a u p r e P a r a r e .i n c o l e c l i i l ed e f l u i u r i m a t e r i a l u le s t e p r e z e n t a tc u
aripile,
a . P u t e a u r m d r i c a r a c t e r e l ea r i p i l o r " a n t e r i o a r e p o s t e r i o a r e .p e .
;i
lDl la, lzt _
.
'
l
e
n
t
r
u
aa c e s t o rc a r a c t e r es e p o a t e r e a l i z ao d e t e r m i n a r ec o r e c t da s p e c i i l o r ,
P r e p a r a r e fal u t u r i l o r g s j e ; i e a o o p e r a . t i e
d e l i c a t i ,c a r es o l i c i t i a t e n T i e ,r 6 b d a r e
; i i n d e m i n a r e . P e n t r u a - ; i f o r m a a c e a s t ad e p r i n d e r e ,t i n i r u l n a t u r a l i s tp r e p a r i l a
i n c e p u tf l u t u r i m a r i d e - z l ; i a p o i t r e c e l a c e i d e n o a p t e ; i c e v am a i
tirziu la micro_
l e p i d o p t e r eD' e o b i c e i f l u t u r i ip r o a s p e }si e i n t i n d m u l t m a i u ; o r g i f r u m o s
d e c i tf l u t u r i i u s c a l i .D e o a r e c ei n s i t i m p u l n u n e p e r m i t e e t a l a r e ai n t e g r a l ia
materialului
p r o a s p e t 'e s t e n e c e s a r fdi x a r e a . p ea c e g i e t i c h e t a r e af l u t u r i l o r .
i; agteptarea
perioao e i d e p r e p a r a r ea, c e s tm a t e r i atlr e b u i ep e s t r a ti n c u t i i b i n e i n c h i s ef,e r i t e
d e ' a t a cju
d i u n d t o r i l o r ,l a r n a ,c i n d n u p u t e mm e r g ep e t e r e n ,n e d e d i c d mm u n c i i
de laborator,
a d i c i p r e p a r a r e ad, e t e r m i n a r e a ; ic l a s i i l c a r ef a
l u t u r i i o r , i n a c e s ts c o pf l u t u r i i s i n i
r e i n m u i a i ii n t r - u n c r i s t a l i z o p
r e _ f u n d ucl i r u i a s e g i s e 5 t eu n s t r a t d e n i s i p u r . . t u i
c u s c l u l i e d i l u a t dd e f e n o l ( f i g . 5 ) , O p e r a l i a d e i r r m u i e r ed u r e a z dc i t e v a
ore la flut u r i i m i c i s a u2 - 3 z i l e l a f i u t u r i i m a r i , P r o c e s u l d e . i n m u i e rpeo a t el i u . . . t . i " i p i ,
a s e z a r e ca r i s t a l i z o rl ui i n a p r o p i e r e as o b e i s a u c a l o r i f e rluui . N e c o n v r n g e m
daci
m a t e r l a l usl - a i n m u i a t ,a t i n g i n da b d o m e n u l c uu n a c s i c o n s t a t i n dd a c d
e s i em o a l e .
T r e b u i ea c o r d a t io d e o s e b i t a
d t e n ! i ea c e s t e i o p e r a ldi ie o a r e c em a t e r i a l uiln s u f i c i e n t
i n m u i a tp o a t ef i r u p t p r i n i n t i n d e r e ,i a r d a c de s t e p r e a u m e z i ta r i p i l es e
l i p e s cs i s e
p o t d e t e r i o r a? n t i m p u l p r e s d r i i .
s e t r e c e a p o i l a i n l e p a r e am a t e r i a r u r urie a r i z a t ci o n f o r mf i g , 6 , p e n t r u
inleparea
f l u t u r i l o rd e z i s e f o l o s e s a
c c e l ee n t o m o l o g i cneu m e r e l e2 - 4 , l a c e i m a r i d e n o a o t e
n r . 3 - 5 , i a r p e n t r um i c r o l e p i d o p t e rneu m e r e l e0 0 0 , 0 0 , 0 s a u . i ,i n
f u n c l i ed e g r o s i _
m e at o r a c e l u i A
, c e l ee n t o m o l o g i c pe o t f i p r o c u r a t ed i n c o m e r { s a u p o t f i i n l o c u i t e

GAPACDE
I-IiRflE
FILTRU
N/5/P U/1,IE:TATLu
SOLUT/ED |ENOL
fig. 5 - Cristslizotorpentru reinmuiereoflu_
turilor.

14

Fig.6

Inleporec corectd.

A-corect;B-qresit.
(D. Cdpuse)-

o/N
sclNouRl
LE-\"/N MOAI
SANT

F i g , 7 - P r e s dp e n t r ue t o l o r e of l u t u r i l o r .

: - : . : : s u b i i r i d e c u s u t ,s a u p o t f i c o n f e c t i o n a t d
e i n s ? r m ds u b t i r e d e o l e l , P e n t r u a
'-:::r.naterialul,
s e a p u c dc u a j u t o r u l p e n s e t efil u t u r e l e ; i s e t r e c e i n t r e d e g e t u l
* r ' : s a i ' i t i t o r a l m i i n i i s t i n g i .C u a j u t o r u lm i i n i i d r e p t e e l i b e r a t ed e p e n s e t di n , : - u f l a c e n t o m o l o g i ci n c e n t r u l t o r a c e l u i ,p e r f e c tv e r t i c a l , l i s i n d d e a s u p r a1 i 3
: - - r : g ; m e aa c u l u l ,A c e a s t do p e r a ! i et r e b u i e r e a l i z a t dc u m a r e p r e c i z i ed e o a r e c e a
- ' - e n : e a z i m a it i r z i u p o z i J i a
f l u t u r e l u i .D u p i i n l e p a r ef l u t u r e l ee s t ei n f i p t i n g a n l u l
: ' = s r , D e n t r ue t a l a r e ,i n p o z i { i ep e r f e c tv e r t i c a l d ,t o r a c e l eg i a b d o m e n u p
l itrunzind
- s:.::, iar aripile rdmininddeasupra.
, n : i n d e r e a r i p i l o r l a f l u t u r i e s t er e a l i z a t p
d e n i ; t e p r e s es p e c i a l ec,o n f e c 1 i o n a t e
: - e n n m o a l ed e t e i , s a l c i es a up l o p ; i p l d c id e p o l i s t i r e ne x p a n d a(tf i g . 7 ) . P e n t r u
'--.-',;Cezipotaveadimensiunile40xl5x5cm,pentruceidenoapte30xl0x5cm,
- : - : e n t r u m i c r o l e p i d o p t e r2e0 x 5 x 5 c m , P r i m ad i m e n s i u n er e p r e z i n t dl u n g i m e a ,
i : 3 - a l i t l m e a i a r u l t i m a i n d l l i m e ap r e s e i ,$ a n { u ld i n t r e c e l e d o u d a r i p i a l e p r e s e i
: - : : - e s i a i b ao l d l i m ed e 1 c m p e n t r uf l u t u r i i d e z i , 5 i n o a p t e5 i 2 - 5 m m p e n t r u
- : ' : , e p , d o p t e r e . P e n t r ua g a r a n t as t a b i l i t a t e ian t i m p u l l u c r u l u is e r e c o m a n d cd a

: - . s e ; e s i f i e I u c r a t es o l i d . S i n t t I i a t e a p o i f ? ; i i d e c e l o f a nd e l u n g i r n e ap r e s e i; i l i l i -=:
- - :-r,: ,nri l n r r l c f.l,r*f r, r-r.' I P e c a r e i l P r e p a r a m .
C p e r a t i a d e e t a l a r ee s t e r e d a t d i n f i g . B 5 i 9 . E t a l a r e ai n c e p e c u a r r p i l e d i n
: : ' j ' i i a ,s u b b a n d ad e c e l o f a nc, u a j u t o r u l u n u i a cs p e c i a lS, i n t e t a l a t ei n t i i a r i p i l ea n : : ' c a r e s i a p o i c e l e p o s t e r i o a r ef ,i x i n d u - s eb i n e c e l o f a n upl r i n a c e c u g d m d l i ad e
: : : l i . S u b f l u t u r e l ee t a l a t ,l a o d i s t a n l dc o n v e n a b i l ie, s t e e t a l a ta l d o i l e ae x e m p l a r
. a ; a m a i d e p a r t e , p i n d a j u n g e m l a p a r t e a i n f e r i o a r da p r e s e i . M u n c a d e v i n e m a i
: : - c c i d a c i s e i n c e p ee t a l a r e ad e l a m i j l o c u lp r e s e ii n j o s ; i a p o i s e r e i a c e a l a l t a
- -:iate de la mijloc,
i"1u
l t m a i d i f i c i l i e s t e o p e r a l i ad e e t a l a r ea m i c r o l e p i d o p t e r e l o rc u a n v e r g u r a
- . ' ) . , c r s u b 1 0 m m . P e n t r ui n l e p a r e a ; i e t a l a r e al o r
a v e m n e v o i ed e o l u p ds a u u n
: : : ' e c m i c r o s c o p ; i p r e s e s p e c i a l e .P r e p a r a r e am i c r o l e p i d o p t e r e l ocre r e f o a r t e
- - : : a t e n l i e ,f i n e t e ,m i n i s i g u r i o c h i b u n i .
;i
U n p r o c e d e u r a p i d ; i c o m o d d e p r e p a r a r ea m i c r o l e p i d o p t e r e l o p
r roaspete
: r - : r i a r i n m u i a t e ,s e r e a l i z e a zpi r i n m e t o d aS t i n o i u , f i r d a j u t o r u l s t e r e o m i c r o , - : : - : l , i i . D u p i i n l e p a r e ac o r e c t da e x e m p l a r u l u(i s u b l u p d ) ,f l u t u r e l e e s t e f i x a t
- : - e s a d e e t a l a r e ,S e s u f l i a p o i d i n s p a t e l ee x e m p l a r u l u p
i i n i c i n d a r i p i l e s a l er i - - - ^ r i n s e .S e a p l i c i d e a s u p r a
l o r b e n z i l ed e c e l o f a nc a r es e f i x e a z dp r i n a c e .A c e s t
. - : : . : e u d i r e z u l t a t ef o a r t e b u n e m a i a l e sa t u n c ic i n d u t i l i z i m e t e r u l a c e t i cD e n t r u
:-: - 'ea fluturilor,

15

BANDA
CELOFAN
FAZA

6:

Fig. I-

Etoloreoflu,turilor.
(D. Wilioms).

FAZA

FAZA
ll

tv
: ==:3sar

:2"i

Fig.9 - Eto,loreofluturilor.
(D. Herrero)

D u p i c e f l u t u r i i a u f o s t e t a l a l i ,s i n t e t i c h e t a t ic u i o c u l d a t ac o l e c t i r i i . U s c a r e a
.,
9i
' l . l e t a l a 1 ie s t e .i n f l u e n l a t i ' d e m a i m u r l i i a c t o r i . o p e r a t ' ; d u r e a z er n a i
mult
1l al r : , r f
l l u t u r i l _ p _ r o a s p ;ei ! im a i p u l i n l a c e i i n m u i a t i , p e n t r u e x e m p l a r e l em a r i s i n t
neces a r e 1 0 - 1 5 z i l e , P e n t r u c e i m i c i c i t e v a z i l e . ' P r o c e s udl e u s c a r ep o a t e
fi accelerat
d a c a . p r e s e lse? n tl i n u t e i n l o c u r i c d l d u r o a s eN. u s e r e c o m a n d 6i n s d s c o a t e r e a
mater t a l u l u t d i n p r e s ei n a i n t e d e u s c a r e ac o m p l e t i d e o a r e c ea r i p i l e s e p o t l i s a j o s
in
sau
se pot ridica.
Determinarea
f l u t u , r i l o rp o a t ef i r e a l i z a t ip r i n c o m p a r a t i ac u s p e c i i l ed i n c o l e c l i i l e s t i i n l i f i c es a u c u a j u t o r u l d e t e r m i n a t o a r e i o rd, e f e l u l i e l u i p r e z e n t . N u m i r i l e
; t i i n t r f i c e - s i ndt a t e i n l i m b ag r e a c dv e c h es a u i n c e a l a t i n d ,e * p . i m i n d a n u m i t ec a r a c biologice,
lI:ni :c_eTpi fu. ltougl ci caer ,i e r e i
, e t o l o g i c es a u n u m e l e u n o r p e r s o n a j em i t o l o g i c e . L a
s a l e t, i n d r u l e n t o m o l o g
t r e b u i es d a p e l e z el a a j u t o r u l s p e c i i l i ; t i l o r ,
P e n t r u a e v i t a i n a c e s tf e l s t r e c u r a r e au n o r e r o r i d e d e t e r m i n a i e .P e n t r u o r i e n t a r e
d t r m n u m e l e 5 i a d r e s e l es p e c i a l i ; t i l o rd i n
lara noastri :
- P r o f . d r . E . V . N i c u / e s c uB
: u c u r e s t is, t r . D r . S i o n 6 :
- P r o f . d r . d o c . M . P e i u : l a 9 i ,I n s t i t u t u l
agronomic;
- P r o f . / . N e r n e g :S u c e a v as, t r . l l i e p i n t i l i e 4 0 ;
- Dr. L Cdpu;e; Bucure;ti,Institutul de
S p e o l o g i e;
- D r . L D r d g h i o : B u c u r e ; t i ,M u z e u l G r . A n t i p a
;
- Conf. dr. V. Oloru: Galali, Institutul pedagogic
;
- F a r m . W . W e b e r : S i g h i ; o a r a s, t r . T i m p l a r i t o i
36;
- P r o f .d r . / . S t r i n o i u
; C r a i o v a ,I n s t i t u t u l d eP e r f e c l i o n a r eC, a l e aB u c u r e g t1i d 5 ;
- Prof. dr. doc, V. Nadolschi..com. Ardeoani, jud.
Bacdu.
D i f i c u l t e l im a i m a r i , s i n t . ? n t ? m p i n ac tueo c a z i ad e t e r m i n t r r im
i icrolepidopterelor,
s a u c h i a r a u n o r m a c r o l e p i d o p t e r el a c a r ed e s e n e l es i n t n e c l a r es a up r e z i n i i o m a r e
v a r i a ! i e . P e n t r u a c e s t ec a z u r is e r e c o m a n d id e t e r m i n a r e ac u a j u t o r u l a r m d t u r i i g e n i t a l e ( a p a r a t u l udi e i m p e r e c h e r e )c, a r e a s i g u r dp r i n c a r a c t e r e l es a l eo d e t e r m i n a ' r e

-1:= : :-:-::
{
i'::
c:-::
i :: ::iftl-*
:I
a::-::
:-:::*:
:Jt1
p-::- : :: :-:i::ige;i.
I
-=
---='_i"e
ftrZ- I :-:,eit:lrt
llld
:= :::=:eEi
LS-::=
Ed

.- =-=-_-::= :* Fn fI[,!
c: . - =nmnmnanl
s: -: =. 1-E- FffiC
c- i::rpr- &adldlti*i
u
F'-::Ar?rrrE $ g@]l]tdnun

S---a ae- ffirrfi3-.lrfir I$.


i gruEsr xr@ E:
;.:s:ia::
;. e5&. 3-= ss-: r
"3- .
g:=j.

"J-

m:rr tf; !il'e


g_*,!.
a-a:
5-:
-;;" E?lllrs::-p:ir
f:-=-:a
i_-,::-*-_
Fls;5

')C'

aitti
a ete.a

':!a

<:

i::

J:-.a-

,=-i
-:

:g
=

S_::-::,i-

t E r ; - . "n ; : : ' : : : - : : * i
obt n,.lte s: :s: si s,:
nJ'ne'ciai3

::1,::::

--:-a = -*-. _
:_:
P_
=.rlut'.::Z:.:
: :
-:-1 5 s:eit
::
:

r^cr-l

(-

^3
_"

r . 'Z . " ) . J n e - s - - =
fixe'-!. o pia:. ce :': .
rnta-nl-1or-o

l6
2

F:'Jiun

ciia R:=i:i

STATIVCUEPRUBETE
sTEREOMTRO-

PREPARATULUI
. '.
"??'REA
ScLUr/r. KOH

ABDOMEN CU ARMi.URA 6EN/TALA

PENTRU DEgFA.
CREA ARIV,ATUR//
GEN/7-ALE

Fig. 10 - Prepororeoormdturilorgenitole (orig.).

armeturig
i e n i t a l el a m a s c u;l i f e m e l i s i n t r e d a t ei n p l . 5 , C a ; i
:'..:.-. :'ernentele
c = . - = - .a d e e t a l a r e ,o p e r a l i ad e p r e p a r a r ea a r m d t u r i l o r g e n i t a l es o l i c i t d r i b d a r e ,
a - - : - : : . c r e c i z i eg i c u n o g t i n l e l ne e c e s a r eO. p e r a l i i l es i n t r e d a t ei n f i g . 1 0 . l n m o d
; - r : - : s e p r o c e d e a zai s t f e l :
C - a j u t o r u l u n e i f o a r f e c es e t a i e t r e l m e at e r m i n a l da a b d o m e n u l ulia f l u t u r ' i i
-1^+,,^--+:
-^
,^
= :- ^y-r^u- -d^ ^)+p; c L rFu. f d- - Lx d5
r r L u 5 ( d L5
r u ^p. u
r lr-d i. n m u i a t , l n c a z u lm i c r o l e p i d o p t e r e l o r
- : . - : : : , s e d e t a ; e a z is u b l u p i i n t r e g a b d o m e n u l ,p r i n t r - o a p i s a r eu g o a r da a c e s t u i a
: - l : r 5 : t a , d e j o s i n s u s . P i e s ao b l i n u t d e s t e t r e c u t i i n t r - o e p r u b e t ec u s o l u { i e
: : ' . J : J , c o n c e n t r a l i e1 0 l / o .S e i n c d l z e g t e
c u a t e n fi e s o l u ! i a l a f l a c d r au n e i l d r . n pdi e
s : ' : s ? j a r a g a zp, i n i c i n d p i e s as e d e c o l o r e a zdde v e n i n dg a l b e n dO
. p e r a l i as e e x e c u t i
( - s : 3 p J l d e a d i z o l v ap a r ! i a lc h i t i n a ,c a r e d e v e n i n ds u b l i r e 9 i ' e l a s t i c ip e r m i t e o
D - : l a i ' a . e ; i s t u d i e r e u ; o a r e , S e t r e c e a p o i p i e s ai n t r - o c a p s u l i c u a p d i n c a r e s e
s - ' : 3 e : p r i n t r - u n p a i d e p l t s t i c , p e n t r u a i n d e p l r t a K O H 5 i p e n t r u a s p d l ab i n e
; : s : . S e g o l e ; t ea p a ; i c u a j u t o r u lu n e i p e n s e t es a ua u n u i a c e n t o m o l o g i cg r o s s e
s : : a ' . ep i e s ac a r ee s t ea s e : a t .p e c o l l u l u n e i l a m ed e s t i c l 6 .S e t r a g e a p o i u p o r p i e s a
c . : ; i : f u l a c u l u i s p r e c e n t r l Ir l a m e iu n d e a m a ; e z a td o u i p i c d t u r id e s o l u l i eg l i c e r o z - : " : 5 ( g u m i a r a b i c if g l i c e r i n lf a c i d l a c t i c ) . I n t r o d u c e m l a m a c u p r e p a r a tl, ,
- - ) : o 5 s a us t e r e o m i c r o s c o p c; iu a j u t o r u l a d o u i a c e i n d e p i r t a ms e g m e n t e lcea r e
::'-tezzd abdomenulL
. a m a s c u l si e e x t r a g ea p o i c u a j u t o r u l a c u l u i p i e s a n u m i t a
r ^ ' r - - v uar lv vu reu l, e .n e n t nu r oa ur rr rs r l r ao b s e r v a r e ac e l o r l a l t ee l e m e n t e .S e
utr)14\ v
::-:lxu5
5l )c
FrLrrLr
- . : - z zai .p o i o l a m ds u b l i r e p e s t ep r e p a r a tg i s e p r e s e a z iu ; o r c u v t r f u i a c u l u i ,p e n t r u
: : t a i a m a i b i n e p r e p a r a t u lS. e n o t e a z dp e e t i c h e t al a m e is p e c i a l, o c u l ; i d a t ac o l e c e e n i t a l ea s t f e l
: 1 r , i s i n u m e l ec e l u i c a r ea e x e c u t a pt r e p a r a t u lL. a m e l ec u p r e p a r a t e l g
: b l , n u t e s e l a s ds d s e u s u c ec i t e v a s d p t i m i n i i n p o z i l i e o r i z o n t a l dd u p d c a r e s i n t
- r ' n e i ' o t a t e d e p o z i t a t ei n c u t i i s p e c i a l eN. u m e r o t a r e al o r c o r e s p u n d e
cu nume5l
' : : a r e a d e p e e t i c h e t af l u t u r e l ui g e n i t a l i z a t .
F l u t u r i i e t a l a J i; i d e t e r m i n a ! is i n t d e p o z i t a ! i? n i n s e c t a r es p e c i a lc o n f e c ! i o n a t e
i n s e c t e l o dr d u n d t o a r e
: - . l n s i s t e md e ? n c h i d e r e t a n g i ,c e i m p i e d i c i p S t r u n d e r e a
, ' a . ' 1 ) , D i m e n s i u n i l ea c e s t o cr u t i i s i n t d e o b i c e i4 5 x 3 5 x 5 c m . P e f u n d u l l o r s e
1 . r . : : . : io p l a c dd e p o l i s t i r e ne x p a n d a t ,c a r e p e r m i t e i n f i g e r e ac e l o r m a i s u b l i r i a c e
e - : : - r c l o g i c e . C u t i i l e a s t f e l p r e g e t i t e p o t f i d e p o z i t a t ei n d u l a p u r i e n t o m o l o g i c e
:

5iuturi

din R.ornania -

cd, 151

17

(fi9. 12). ln cutiile-nse


<a!'e line lrama ce --,
noastr: astfel:

//E
/*!

kf

t
6

A Subord. Hornon
Suprcforn lticropt
i . F a r r , .X : - c : : r - .

Fig. l1 - Cutie entsmdogicd (orig.).

ll. SuFrsfonu Eriocrn


2. Fa:r. i: ::---

;:

lll. Sryrcrforrr.lleid
l. Far" [-:e:e :at

B. Subord. Heteror
o. Dlviziq Hqnrrni
lY. $+rcfa
hqrr

L" lar
:': -r?L-i trn
5" =a-- l,:e ;ne

Y. Sr+no$n- lltpltla

*g;*6nr@
{. :e:"
:. =a* melcmcrln|!t
! :a:*. l-tnWrrmrulld

9 ;arnr"OmoruUn
b. ffinq.r

YLSffr.ry
':.

F&rlnrfub

v|.furhrH

']"'ir
- fanmr-lfllnniidhc
nL Farmrlr_
Tahmnid

13- Fflrlq- furqrqldoe


i,+. Fam_ Attefr dftE
15- Farn. Oryser$em
1 5' Far:r" Tltt - '; iae
",7. Ftn" l-rsne: rar
Fig. 12 - Dulop ontomologic (orig.).

Ylll. Suprclur- Ffuletl

18" Farn. E..ccc:: :a,


"? . F a m . A c r c i e : . c a
20. Far"n.Onrc:ae c

'1.
Fg
i r ' c u t , i i e - i n s e c t a rm, a t c r i a l u l e s t ea r a n j a t i n o r d i n e a c l a s i f i c a t i eni a t u r a l e ,
3 * e : t r e - ' e a m ai e i n r u d i r e a f l u t u r i l o r . $ t i i n l a m o d e r n d c l a s i f i c if l u t u n f r d i n
fara
rms-.:i as:-e. :

ORDINI,'LLEPIDOPTERA
A. Subord. Hornoneuro
lrprof om. M icropterygoideo
'

:a;:. Y rcropterygidae

illLSuprqfom. Eriocrqnioideq
- :a^:. ir-iocraniidae
illilLSuprofom. Hepioloideo
: :a-:.Hepialidae
B. Subord. l-'lete!,oneuno
: Diviziq Monotrysio
[Y. Suprofom. IncurvqroideE
r rain.Incurvariidae
:

E a - n .A d e l i d a e

V. Suprofom. Nepficuloideq
:am, ischeriidae
-: : a i , ' ' rT
. eliozelidae
H
:
a
:
r
.
:
Nepticulidae
: iarr. Opostegidae
:

Diviziq Ditrysio

Vl. Suprofom.Cossoideq
iam, Cossidae

vil. Suprcfom.Tineoideq

--.
'
-'.
:.
- .

F a m .T i n e i d a e
iam. Talaeporiidae
:am. Psychidae
lam. Atychidae
F a m .O c h s e n h e i m e r i i d a e
F a m .T h y r i di d a e
Fam.Lyonetiidae

Ylll. Suprefsm. Plutelloideq


'
: iam, Eriocottidae
; - a m. A c r ol e p i d a e
:; iarn, Orthotaelidae

21. Fam.Plutellidae
22. Fam.Argyresthiidae
23. Fam.Bucculatricidae
24. Fam. Leucooteridae
25. Fam. Phyllocnistidae
25, Fam. Lithocolletidae
27. Fam. Gracilariidae
? . 8 .F a m . C o l e o p h o r i d a e
29. lam. tpermeniidae

lX. Suprofom.Flyponomeutoideq
3 1.
32.
33.
34.
35.
35.
37.

F a m . El a c hi s t i d a e
Fam. Douglasiidae
F a m .H y p o n o m e u t i d a e
Fam, Ethmiidae
F a m ,S c y t h r i d i d a e
F a m .H o l c o p o g o n i d a e
Fam,Pterolonchidae

X. Suprofom.Glyphipterygoideo
38,
39.
40.
4 1.

Fam.Aegerid,ae
F a m .H e l i o d i n i d a e
F a m ,S c h r e c k e n s t e i n i i d a e
F a m . G l y p hi p t e r y g i d a e

Xl. Supro{om.Copromorphoideo
42, Fam.Orneodidae

Xll. Suprcfom.Gelechioidee
,{3.
44.
45.
45.
17.
'f8.

Fam. Cosmopterygidae
Fam. Blastobasidae
Fam. Xyloryctidae
Fam.Oecophoridae
F a m ,T i m y i i d a e
Fam. Symmocidae
4 9 . F a m ,G e l e c h i i d a e

)fl!1. Suprafqm.Tortricoideer
50, Fam.Tortricidae
5 1 . F a m .C o c h y l i d a e
52. Fam. Carposinidae

?9

XlVi Supraforn. Zygoenoideq


5 3 . ' F a m ,C o c h l i d i i d a e
54. Fam. Heterogynidae
55. Fam. Tvcaenidae

XV. Suprofom.Pyrolidoideo
55. Fam.Pterophoridae
5 7 , F a m .G a l l e r i i d a e
5 8 . F a m .C r a m b i d a " e
5 9 , F a m .A c e n t r o p i d a e
60. Fam. Phycitidae
5 1. F a m . P y r a l i d a e
62. Fam.Pyraustidae
XVl. Suprofqm. Geomeiroides
5 3 . F a m , D r e p a ni c i a e
51, Fam,Geometridae
65. Fam. Cymatophorid::re
XVll. Supro{om. Noctuoideq
55, Fam.Ncctuidae
6 7 , F a m .N o t o d o n t i C a e
58. Fam. Lymantriidae

69. F a m. A r c ti i d a e
7A; F a m . C t e n L r c h i d a e

xvilt.Suprofonr.Bombycoideo
71.Fam.Lemoniidae
.7). F a m . E n d r o m i d i d a e
73. Fam. Attacidae
Fam.Lasiocampidae

X!X. Suprufanr. Sphingoideo


7 5 . F a m .S o h i n g i d a e
XX. Suprcforn.[4esperioideq
7 6 . F a m .H e s p e r i d a e
XXl. Suprc{om.Popilionoideq
77, Fam.Lycaenidae
7 8 . F a m .R i o d i n i < J a e
7 9 . F a m .P a p r l i o n i d a e
8 0 . F a m .P i eird a e
8 1. F a r n N
, ymphalidae
8 2 . F a m .L y b i t h e i d a e
8 3 . F a m .S a t y r i d a e

F o l o s i n da c e a s t c; l a s i f i c a t i se e, p o a t et r e c e l a o p e r a { i ad e o r C o n a r ea f l u t u r i l o r
i n c o l e c l i e ,P e n t r ua c e a s tsae f i x e a z di n c u t i e c u a j u t o r u lu n o r a c e ,e t i c h e t ec o l o r a t e
c i l e r i t , . ? r e r e p . r e z i n toi r d i n u l , s u b o r d i n u ld, i v i z i a ,s u p r a f a m i l i faa, m i l i a ,g e n u l ,
s p e c i a5 i f c r ^ m a A
e i n h i r t i e g r o a s Sp
, c e s t ee t i c , h e t es i n t c o n f e c ! i o n a t d
, e c a r es e - s c r i e
i n t u s , c u p : n i t i t o p o g r a f i c as a u r e d i s ( f i g . 1 3 ) . S r - r be t i c h J t as p e c i e si e a r a n j e a z E
e x e m p l a r e l ue n u l s u b a l t u l . D u p i i u n m a s c u u
l r m e a z do f e r n e l i ,a p o i i a r u n m a s c u l
)t

c:d

Lltit

!cudt

Lc.

P e n t r ue s t e t l c ac o l e c t i e ir, i n d u r i l ed e f l u t u r i p o t f i s e p a r a t ep r i n ; n u r s u b t i r e ,
n e g r u ,p e c a : ^ ei l i i x a m p r i n a c e . l n c o l i u l d r e p t , i n f e r i o r ,s e f i x e a z do c a p s u l dc u
n a f t a l i n l ,D : n i r . r p r e v e ni r e a a t a c ul ui d i v e r ; i l o r d d u n d t o r i .
P e r i c c: , c e 2 - 3 o r i p e a n , v e r i f i c i mc u a t e n t i ef i e c a r ec u t i e , p e n t r ua d e p i s t a
e v e n t u a i e laei a : l r l c e P o t d i s t r u g ec o l e c l r a P
, iesele
a t a c a t es i n t i z o l a t ei n c u t i i e r m e t i c ec u v a r c l d e s u l f u r dd e c a r b o n ,c a r e d i s t r u g ei n s e c t e l e
diundtoare.
L a r v e l ei l : : . r i - : l c r ,c o l e c t a t ei n n a t u r d , p o t f i p r e p a r a t e " ; ic o n s e r v a Tpen n p r o c e d e eu s c a t es a r u m e d e ,I n p r i m u l c a z ,d u p d c e a m o m o r i t l a r v ac u c l o r o f o r m ,e s t e
e v a c u act o n l i n u t ; l s I r p r i n o r i f i c i u l a n a lp, r i n p r e s a r ep r o g r e s i vad c o r p u l u ci u a j u t o r u l u n e ib a g h e t :c : s t , c l d i.n c e p i n dd e l a c a p a t upl o s t e r i o i .L a a c e s ct a p d ts ef i x e j z d
a p o iu n p a i d e g r i ; sj s e i n t r o d u c ei n d i s p o z i t i v udl i n f i g , 1 4 . p e m d s u 1 c6 e a e r u ld i n

g:;:;';::"'::1;:'j;j
3ilili
;;:;,:i,",::i:il.1:
;:;"1'.$;;;ff'Jii,'1"il;,:''l:
a l c o o l3 0 o / o I, a f e i o u a i e s i p u p e l e .
M u n c i n dc u P e r s e v e r e n tsi i p a s i u n et,i n d r u l n a t u r a l i s p
t o a t e r e a l i z ai n c i l i v a
a n i o f r u m o a s d ; vi a l o r o a sci o l e c t i ed e f l u t u r i . D u p dc. e s - af a m i l i a r i z actu d i v e r s i t a t e a
s p e c i i l o r s, e P o a t et r e c e l a c o n c r e t i z a r em
a u n c i i s a l e ,p r i n c o m u n i c d r ;i t i i n t i f i c e .
L a i n c e p u ta c e s t ec o m u n i c i r i p o t c u p r i n d eo b s e r v a l i i l ep e r s o n a l e f e c t u a t ei n n a t u r d ,
a s u P r ac o m P o r t a m e n t u l su ai u b i o l o g i e ui n o r s p e c i id e f l u t u r i m a i c o m u n i .C o m u n i -

2A

iY - lr-:

-e':::ma"nrrdLmuE
*!*:

;i,-:'-t

,ttlfTttttg
1ffil|l ,' i

:i.*na n& :llr:uru,:ni e;nt


ia * :-:,,:Ediihmdi'lr mmq
r:;me w l@hrlrmmf,m
-tnmrffi rgnrqde @
;rtf**lr

pr@lfd;upiis

trrmq

Fom. Nymphelidae

Gen Apatura
OMIDA UMFLAf,;

A.iris L.

OEAM
r s T r c LD
AE -.

PA!

LAfiPA}

CRAIOVA
t.s ! 1979
Fig. 13 -

lModele de etichete

SUPORT
PE N T R U
ROTIR EA
PAIULUI

9 LIPORiURI
NETALICE
5UPORT
DItI LEMN

Fig, 14 - Apgro't de preporot lorve.


(D, Popodopol)

c i - e p o t f i p r e z e n t a t ei n $ e d i n l e l ec e r c u l u it i n e r i l o r z o o l o g i ,p u t i n d f i i l u s t r a t ec u
a r - : c - u i m a t e r i a l u l uci o l e c t a t ,s a u p r i n p r o i e c t a r e au n o r i i a p o z i t i v e , C u t i m p u l ,
t ' - i ' r l e n t o m o l o g p o a t e d e v e n i m e m b r u l s o c i e t d ! i id e o c r o t i r e a n a t u r i i , i n c a d r u l
c i ' e ' - a r e o c a z i as d e x p u n d r e z u i t a t e l ep r i v i n d r d s p i n d i r e af l u t u r i l o r d i n t r - u n b i o ' : : : s a uc e r c e t a r i l ep r i v i n d b i o l o g i a ,
e c o l o g i as i e t o l o g i ad i f e r i t e l o rs p e c i id e f l u t u r i .
5 e - e : o m a n d i c a i n . a c e l l t i t e t a p i t i n d r u l J n t o m o l o g ' i a - r i l i m l t e z ec i m p u l d e a c t i v i 1 = : : a s d p r au n e i f a m i l i i d b f l u t u r i n e c e r c e t a t a
i n l a r J n o a s t r ds i c a r e s A - id e a D o s i b i l i r z : : ' m a i t i r z i u , s d e l a b o r e z eg i s d p u b l i c ei n c a r t e aF a u n aR . S . R ,r e z u l t a t e l em u n c i i
s a : . r : ' o c e d i n di n a c e s tf e l , t i n 6 r u l v a d e v e n i u n a d e v d r a ts p e c i a l i s tc, a r e s e o o a t e
i r - : - " e p e p l a n n a l i o n a ls i i n t e r n a t i o n a l ,
- - m i n d a c e a s t dc a l e ; s e p o t o b l i n e r e z u l t a t e v a l o r o a s ei n m u n c a
;tiin,tificd,
p e , . . : ' - p r o t e j a r e aa c e s t o r c o m o r i n a t u r a l e ,
t

fl
Morfologia
{luturilor
turarea
|orinmediu,
r,rtiJ,.tJi,.i
""Ttlt='"':#[:i,ITil::",:,'"?]'.""'l',1.'H-

y T s i t l t : i n c e e ac . e , p r i v e gftoer m a g i c o r o r i t u ra r i p i r o r( e r a n 9 " r rei - r o ; . c o r p u t t o r


e s t e a l c d t u i tc a ; i l a c e l e l a l t ei n s e c t ed i n c a p , t o r a c e i i
a b d o m e n .C a p u l f l u i u r i i o r
e s t e a c o p e r i ,ct u p e r i p i s o r z i ,a g ad u p d c u m s e o b s e r v di n
p r a n g ar 6 i l . T - t 1 . 1 ;
;"g i u n e a c a p u l usie o b s e r v dd o i o c h i m a r i , c o m p u s i d, o u d
u n i . n . ' ; i t r o m p ac u a j u t o r u l
c d r e i af l u t u r e l e s e a l i m e n t e a z eD
. e torace rint'p.inr" aori p....t,i i" ;;ti;;;_
b r a n o a s ei n t d r i t e d e n e r v u r i $ . 1 . t r epi e r e c h id e p i c i o a r e
formatedrn mai murteseg_
lllt"
9 a r i p i r e p r e z i n t i r a m i f i c a ! i i l e t r a h e e n e c a r e p o r n e s c d i n t o r al nc ei n. t e r i o r u l
g i s e s cn e r v i s i v a s es a n g u i n ec a r e ? n t r e l i n f u n c l i i l e v i t a l e
ale acestor
:Tl -r eu rmv u
o rarsl oer;.u
rstel l e o r P a n e .N e r v u r i l e . a r i p i l osri n t ^ c a r a c t e r i s t i c e
p e n t r uf i e c a r es p e c i e
d e f l u t u r i ; i p o z i l i a l * o re s l e r e d a t i a . gr i g . ' l - s t ? n g a
a i , p r : i . i . - r . F i e c a r ea r i p d p r e _
z i n t d o m a r g i n ea n t e r i o a r is a u c o s t a l i ,o " m a r g i n ep o s t e r i o a r d
s a u i n t e r n a ,o m a r g i n e
externe ;i un v'irf sauapex.
A r i p i l e s i n t a c o p e r i t ec u s o l z ic h i t i n o gdi e d i f e r i t ec u l o r i ,
c a r ea l c i t u i e s d
c esene
d i f e r " i t e ,c a r a c t e r i s r i cfei e c i r e i s p e c i i( p l . 1 ' ,f i g r - J r " " p , " ) ' .
i n i " r u . e e x i s t dn u _
m e r o a s ec a z u r id e f l u t u r i f i r i a r i p l s a u c u r u ] d i m e n t d
e e ' a r i p i ,f e n o m e ni n t i l n i t l a
f e m e l e l e s p e c i i l o rd i n g e n u r i r e E i a n n i s ,A p o c h e i m oG, n o p h o s ,
o p e r o p h t e r oo, r g y i a 1 i
diversePsychidoe.
C o r p u l u n u i f l u t u r e e s t e p r o t e j a td e u n s c h e r e et x t e r n s a u
e x o s c h e r e(tp i . 1 ,
fig. 10).
O u i l e f l u t u r i l o r ( p l ' 2 ) p r e z i n t do s t r u c t u r d r e l a t i v c o m p l i c a t dp r i n
incrustaliile
m e m b r a n e iF
. o r m a l o r p o a t ef i f u s i f o r m i ,s f e r i c d e
, r i p s o i d a i dr e
, n t i c u r a r dc,o n o i d d ,
c i l i n d r o i d dd, r e p t u n g h ilua r d ,e m i s f e r i c gi i d i s c o i d a l dD. i m e n s i u n e a
l o r v a r i a z ii n t r e
0 , 2 m m l a N e p t i c u l i c o5ei 3 m m r a D e n d r o r i m uC
s .u i o a r e al o r p o a t e f i a l b i , g a l b e n d ,
p o r t o c a l i e c, e n u s i es a u v e r z u i e ,
L a r v e l ef l u t u r i l o r ,n u m i t e p o p ul a r o : - n
j u : ,a , c o r p u tm o a l e
; i c a p u l p r o t e j adt e o
c a p s u l i p u t e r n i c d c, h i t i n o a s i .p e l i n g d c e l e t r e i p e r e c h i
d e p i c i o a r et o r a c i c e ,e l e
p r e z i n t dg i z e c e p e r e c h id e p i c i o a r ea b d o m i n a t en u m i t ep e d e s
s p u r i i( p 1 . 3 ,f i g . 1 ) ,

p,

;l

PLANFA L Hc-fo :.
c:holio Rott. is!e::-g r a n e l l u sL . 4 . f i r : c I
o n k e r e l l a l . ' ln . 7 . ! i e b r
c u l e l o H . S . ' 10 . E x i : : !

$A NOI I''EOIANA,INTERNA

.suaco5TAr;

, aenoAntontta E\\ERN;

I. I RADNJS
\DtgtAL
\,\

HARaITEA

Ca,TALA

i i,,gwa?!!.

,,

/#olAAtA EX'
'HEDIAITAN/ERTTd

tfr7eaeilA
aNrEIvAR6t^tti
x7RNA
"..\ au.e1tqaatuati
\
TNTEENA

MXRaII'IEA NTERTTi

cua/raLE

'4Nnzi

#WW,W
fCRdGILE

sedENretoa

JnErEh4c4uE
\-7-eoradrcn

Pk@De.C
a&frtNAae

tsb6HfG@

6!4!!u

qvw

ot'\rronr..r,
l t, z.qaroueTl

PLAN$A l. Morfologia fluturilor. 1. Nervagia gi desenul aripilor Ia llelitoec


otho,io Rott. Aspectu/capului Io: 2. Hoplotinea ditella P. et Diak. 3. Nernopogor
granellus L, 4, Tinea pollescentellaStt. 5. fineo coorticelloZag. 6. Neurothournosic
onkerelloMn. 7, NeptrculaloronthelloKlem. 8. Dyspessoululo Bkh. 9. A{eessicrin:
culelo H.S. 10. Exoscheletrrl
la HersecoavolvuliL, vizut fater:al.

f t.aoo,.ap;
zofti

"
f'ieli;ii
SUPER/OARA

Nt.RoptLARA

l'I

J.

5'N'

\' ciArea
H/rLoc/e
' I
f ,^irea

INTEFCO'tAL

...{

$
I
5

lNFRtoaRA

.:

...

.t

@ffi
ffi,ffi8

e,

,ffi,m,,m,,
,ntr'l

t{.$tq

ji
t., 5

ffiffi,"W
@*
@-{rffi

ffi
\F7

ffi

,r-t& ' F : i
1t
flEt
!rFll t9

@n$Fr

Pf4N.fA
_ 2 .T i p u r i l e d e o u i l a f l u t u r i . 1 . s t r u c t u r a o u l u i l a f l u t u r i L . 2 . M i , o p t e r y x
c o l t h e l l o . 3 . C o l e . o p h o r oh . e m e r o b i e i l os c o p . 4 . A c r o l e p i a o s s e c t e / / o Z .
5. Nemcp o g o n c l o a c e l l u s H b n . 6 . A r c h i p s x y l o s t e o n a L . 7 , p r o c r ' i ss r d t i c e s
L. B. HoD/itjs milphegea
10. Arctia cojo L. 11. pieris nopi L. 12. poitio dopti\ ?r :c:e" i Li . 1
.,lmgto
,L.
d
1 .5".9 A
p o r i o c r o t o e g i t . 1 4 . G o n e p t e r y xr h o m n i L . 1 5 . M e l i t o e a d i d v m o L . ' 1 6 .
d r e n t h i s h e c o t e L . 1 7 . A r g y n n i sp a p h i a L . 1 9 . A r o s c h n i ol e v a n o L . 1 9 .
L e o t i d e as i n a Pls L. 20. lnachis io L. 21. Nympholis ontiopa L. 22. Agtois urticoe l.

*t

{'!

_*il
4,

{u--.'i
[-:--]r

ru^-k

*i&*p#

h/:

l+rr

W"

F-l*'j.
.*>iJ
-:-.
PLANSA l.
culo lcrct-e : .
5 . A c r c ! e t: : : : : : :
iis Car. !. r-:::'
11. Nvrnpr: s :-::
v i n u l oL . 1 5 . . r : : : -

a'/
a/!'.'
;.c.rc'ao.

,.o/c

icc.,c./
lo/-o c/ ae

I
ct3^
-_\
{!

{r(

<,''l
4rl')

\'_'/
t'- )
fat"'12

PLAN$A 3. Tipuri de larve la fiuturi. 1. Structura larvei la fluturi. 2, NeptiTischerio goundcello DUP'
c u l o l i r a n t h e l l o ' K I i m . 3 . L i t h o c o l l e t i sp o s t o r e l l a 2 . 4 .
5 . A c r o l e p i oo s e c t e l l o 7 . 6 . A l e i m m o l o e f t i n g i o n o L . 7 . E p o s c e s t r - i op u s t u l o l i s o t i e n t a L'
/ i s C a r . 8 . A n t o p h i l o p o r i o n o C l . 9 ' S p o d o p i e r a e x i g u a H b n ' 1 0 ' O r g . y i , oo n t i q . u o
1 1 . N y m p h o l i s o n t i o p o ' L . 1 2 , B t o s t o d a i n ao t r o H a w . 1 3 . S t o u r o p u sf o g i L . 1 4 . C e r u r o
v i n u l a L . 1 5 . A P o t u r ai l i a L .

h
\

\jr tz

//ft

,,H

ffi,ffi
ffi@ru:

PLANSA 5' cisute ouoale ra repidoptere.


1. cor.eophoro
orenoriera2.2.
horovicineroz. i.

coreof
cotlopnoro
iitprriii i'. +'.lit",;en"r";;;;;;;i;ii"z.i.
horasquatoretto
2.6. coieophoro-[ri.r"llr'rigJ,i:.f.erjr2p,,;rTi,iri.iiiirrocor"ops.op.
8..C.oteophoro
nigrice,ostfr,. l..Zoru;;i;r!";;;;ernnerroZ. 10. CoreoDhor

o,!::ll^"^,?\l;,,t-1.:if-:iftf.;;i.ii^"i,ti,,ii""iii'i,ii
ir, coreophoro
0,o,,0,.^.rl
,,{ltll

PLANSA 5- Tipun
crisalidei h NTnpf
giona L. 5. fEtGri
8. Hersc conYofrrlf
todacna otro t|rr.

PROCE,E CEFALICE
lvERfEl

Lt'cae

-.:-PRONOTUH

6BA:EF

DROCESE ALARE -BAZ ALE


PROCESE ALAR -ttEOtt

--.TER6ITUL

HES'NAI,

SEEHENTULUI

FROCESE ELARE _. APlCALE


ANT.ERIOARE-.
ARIPI
.
AR\PI POSTERIOARE '
vV --' ''
sfERNlruL
SORASflqUATALE_
PKnESE
<
PA OC ESe t UA Srl 6fi ATA LE
CAR'T.IAE SUSTENTOEEs
caRtNAE

VENIRAL|S--

)r

eaocese suaNRsALE

- .ER6/7UL SEGI.|EMULU| V
'-

--reR6trut

--=.CAPINAE

sEGneurtJtut

t*

'ORSALlS

/'&@\
fl
i'i t

T4

H
a

Y2l

V+

t0

4l

4'2

cetvicelloH.s. 2. Structura
PLAN$A 5. Tipuri crisalidela flu,turi. 1._Depressorio
crisafid'eifa NvrnoholisboiichlorosL' 3. Lithoc;tletispdsto1elldZ' 4' Aleimmoloeflin'
Esp.7. Colios crocers Fourc'
i. llegirio op'ifoimisL.6. Loesoopis_roboris
iiiiil.
L-.11. Blos'
molinell.o
10. Hypono'meuto
t.g. iiiienitt;"rtt;t;i.
8. Herse convotvuti
todocnoorro Haw. 12. Aniophilaporiono Cl. 13. Petolographisofientello Ft.

ffi
f(-ll
"{-l'J
\
['t

\-y' r

]L

s\
\W
n{+o, il

irsl,un
bu,50e

Burso
copulqlrrx

P L A N S A 6 . T i p u r i d e a r m i t u r i g e n i t a l e . A r m d t u r i g e n i t o l ed : | . N e p t i c u l o l o r o n t h e / / o K f i m . 2 . S t r u c t u r a a r m d t u r i i g e n i t a l e j l a t o r r r i c i d e . 3 . S y n c o p o c m oa l b i p a ! pe/lo Hbn. 4. Zichonia tinctello Hbn. 5. Corposino orientello St. et Nem. 6. Tubulif e r o l a f l a v i f r o n t e l l o H b n . 7 . A l e i m m o t o e ft i n g i o n o L . 8 . S c h i f f e r m u l l e r i o b r u a n d e l l o R a g .
A r m d t u r i g e n i t o / e 9 : 9 . T i n e o p e l i o n e l l aL . 1 0 . F i l o t i m a t e p h r i d i t e l l aD u p . 1 1 . s t r u i t u r a a r m i t u r i i g e n i t a l e ! l a t o r t r i c i d e . 1 2 . A c l e r i sr o s c i d a n aH b n . 1 3 . c o l e o D h o r a
adjunctelloHodgk.

t - , : . e s i e a c o p e r i tc u n u m e r o ; i P e r i , c a r a c t e r l s t i cPi e n t r u I i e c a r es p e c i e
:.:,
:
-, :
: - ' . 7 ) . L a r v e l ep o t a v e ad i f e r i t i c u l o r i , i n s i p r e d o m i n a n t ee s t ec u l o a r e a
' * - : * : : 1 e : c a m u lfe a z i i n m e di uI d e v i a 1 d .
t rei i e s c i n c d s u l ep e
: - r i ? , , ; n o rf l u t u r i d i n f a m i l i i l eP s y c h i d a1e\ C o l e o p h o r i d o
c
a
r a c t e r i s t i c eP e n t r u
s
i
n
t
c
d
s
u
!
e
A
c
e
s
t
e
v
e
g
e
t
a
l
e
.
d
i
n
r
c
s
t
u
r
i
:are : ::-.-:::,cneazi
;ie--: :::: e (pl. 4, fig. 1-21).
l - l . : e l e ' f l u t u r i i o r c a r e r e p r e z i n t i a l t r e i l e a s t a d i U ,p r e z i n t do s t r u c t u r a
- = , = - s : : a ( p l . 5 , f i g . 2 ) . E l e p o i a v e af o r m e , d i m e n s i u n is, t r u c l u r i; i c r - r l o rdi i f e -:= ::-::::rsticefieciruigen
d e f i u t u r i( p l . 5 . f i g . 3 - 1 3 ) . L a f l u t u r ip o t f i i n t i l n i t e
(lncomplete),;p
i u p e o b t e c t es a u i m o b i l e '
; r - : * : = ' e ( : o m p l e t e ) ,p u " p es e m i l i b e r e
p
r
e v d z u t eP e s e g m e n t e laeb s
i
n
t
c
r
i
s
a
l
i
d
e
l
e
m
i
n
i
e
r
e
,
i !::: : ci! fluiuri cu'larve
:
:
c
u
n
u
m
e
r
o
a
s teu b e r c u l e '
s
p
e
c
i
i
i
a
r
l
a
a
l
t
e
s
p
i
n
i
n
u
m
e
r
o
;
i
:
.
.
:
i:r-

o (IahrM
o (l6h ui
c'
!r
-

ilr

5PE CIA

DEa(I_n$E ill@
Uroryo
ffifr

Biologiasi ecologiafluturilor
1. Bioiooiafluturilor

DEA'Ui0IRFrf,ntr

Reproducereo
fluturilor
Fluturii sfnt insecte caracterizate printr-o metamorfozi
c o m p l e t d( h o l o m e t a b o l d )a, d i c d d e z v o l t a r e au n e i g e n e r a l i i p a r c u r g e4 s t a d i i ; o u ,
l a r v i ( o m i d 6 ) , p u p e ( c r i s a l i d d9) i a d u l t .
S t a d i i l em a i i n s e m n a t e? n v i a l af l u t u r i l o r s i n t s t a d i u l d e l a r v i g i d e a d u l t . O u l
r e p r e z i n t t rs t a d i u l d e e m b r i o g e n e z ic a r e s e c o n t i n u i c u c e l l a r v a r ,i a r c e l d e p u p i ,
r e p r e z i n t ds t a d i u ld e f o r m a r e a l e s u t u r i l o rg i o r g a n e l o rs p e c i f i c a
e d u l t u l u i .S t a d i u l
l a r v a r a p a r ec a u n s t a d i u c o m p l e x ,d i f e r e n l i a t i n v i r s t e d e d i f e r i t e d u r a t e p r i n n d p i r l i r i l e ( e x u v i e r i l e )c e s e p a r t a
r c e s t ev i r s t e . i n u r m a a c e s t o re x u v i e r i , a s p e c t u le x t e r n a l o m i d e i s e m o d i f i c i , d a r s t r u c t u r a g e n e r a l 6a o r g a f i i s m u l u ri d m i n e a c e e a g i ,
p i n i l a t r e c e r e as p r e s t a d i u lp u p a l .S e c u n o s c ; i c a z u r id e h i p e r m e t a b o l i e .
S t a d i u l d ea d u l t l a l e p i d o p t e r e- f l u t u r i i p r e z i n t dc a r a c t e r i s t i sc p
i e c i f i c el o r ,
p e c a r e l e v o m d e s c r i e .A s t f e l a m b e l es e x e , m a s c u l ip i f e m e l e , a u o r g a n e s p e c i a l e
e m i l i t o a r e d e s u b s t a n ! eo d o r a n t e , u t i l i z a t e i n a d e m e n i r e as e x u l u i o p u s . E l e s i n t
i n t i l n i t e l a t o a t e s p e c i i l en o c t u r n e; i m u l t m a i p u l i n l a c e l e d i u r n e , l a c a r ef a c t o r u l
v i z u a l a r e u n r o l i m p o r t a n t i n g d s i r e ap a r t e n e r u l u i .C o p u l a r e al a l e p i d o p t e r ee s t e
e f e c t u a t ii n g e n e r a lo s i n g u r dd a t i , c a z u r id e a c u p l i r i r e p e t a t eo b s e r v i n d u - s n
eumai
l a s p e c i i l ec a r e z b o a r d? n m a s i ,
A c t i v i t a t e as e x u a 1a6f l u t u r i l o rp r e z i n t dv a r i a l i u n i d e - al u n g u lu n e i z i l e .S p e c i i l e
d i u r n e s e c o p u l e a z ii n z i l e i n s o r i t e , d e o b i c e i i n t r e o r e l e 9 - 1 1 . L a c e l e n o c t u r n e ,
o r e l e z b o r u r i l o r n u p l i a l ed i f e r d i n r a p o r t d e s p e c i e ,i n c e p i n d l a o r e i e 2 2 g i t e r m i n i n d u - s el a o r a 5 - 8 . A s t f e l S o t u r n i p
o y r i s e c o p u l e a z i n t r e 2 3 ; i l , S m e r l n t h u so c e l l a t a
i n t r e 1 ; i 3 , i a r s p e c i i l eg e n u l u iH y p o n o m e u tian t r e 5 ; i B . D u r a t a a c u p l d r i iv a r i a z S ,
; i e a f o a r t e m u l t , d e l a 1 5 - 2 0 m i n u t e l a c i t e v ao r e . S p e c i i l ed e L o s i o c o m psoe c o p u , m e r i n t h ugs , a . l i n 2 - 5 o r e , i a r l a z i g e n i d e
l e a z d2 0 - 3 0 m i n u t e , c e l e d e S o t u r n i qS
; i u n e l e n o c t u i d ea c u p l a r e ap o a t e a v e ao d u r a t i d e 3 5 - 4 8 o r e ,
O f e c u n d a r er e u ; i t i e s t e a s i g u r a t dp r i n t r - o m a t u r i z a r ep r e a l a b i l da o u i l o r c h i a r
i n c o r p u l f e m e l e l o r ,m a t u r i z a r ea l e c i r e i p e r i o a d ev a r i a z ld, e l a s p e c i el a s p e c i e .D u p i
c e r c e t i r i l e l u i K o c h ( 1 9 6 8 ) ,u n r o l i n s e m n a ti n p r o c e s u l d e m a t u r i z a r ea o u d l o r
d e l e p i d o p t e r ei l e r e v i t a m i n a E ( t o c o f e r o l u l ) ,c e s e g i s e ; t e l n n e c t a r u lf l o r i l o r .

popt*r

Itrgvrr*

EO

Os qr enb:iul
t-an3 h.IEnrut
t-a\[ oatnd

Etreb

rnebs

t-rner*b popdi
Aprb

crotmgi

ll .qrccTlp(I

q.Eru.6

ffi/U-TARE

ffi

lrmff

DARII{.JZA
PREnlre

EZVITARE lvlSht0
t Dtqfmpholsor*opo

DE ,ot-TARE[,{Ohn
l
I

fi i{c,tuo pronubo

Ear&TARE

I pir''

lraNn

rCIpcre

PLANSA7. (

TT".&TARE
*:eir:::nDo

hifolii

o o o r\

&rc*-'ris pnphio

a -l-

a
r

'l

ra

+lo 0

o e o

ra a

:f,,arARE [/oNoGoNEUT[A
crJDAB\uzA
unvnnA
--13CI r-tnelos

*r*e|^||s pcputl

+
o

* *l':l.,"J CrcfOegi

rrrc,:3lnPq quencus

+++ +o -

a a c

& a

3 a

+o

-r

ri

a a a ra a

+o +

:E].'CLTARE MoNo,GoNEurcA
cu DtApAr.JzA
cRrsnlronlA
:-f3Ll

Orf'r'OnlO

rlilllll:Flfi-Cq

CIJCnCUS

: 'iA,JZA PREIMAGINALA
-,r'lttr :OnOnlO

:ET',CLTAREMONOGONEUTICA
CU DIAPAUZAIMAGINALA
'r{I**:r

I rs ontiOpo

]F-TICLTARE MONOGONEUTCA
CU DIAPAUZATMAGNALA LARVARA
",l:C'!J

DfOnUbO

@
6

]EIVO_TAREMONCGOf'UT}CA
CUDIAPAUZA
Ir/NG|NNiASI CNSru-IDALA
XZVOLTARE POLIGCNEUTICA

P L A N $ A 7 . C i c l u l e v o l u t i v l a r n e l e s p e c i id c f l u t u r i d i n ] R o m i n i a .

/ur/e

/a//e

Fupa
Hu/t
:

- :;-

. ffi=-E

_____
_ i.

: _ __ _ E : ,

--.1

. : -- t_--

.;

:_-

_ _ -_ _

4au,tt/

ldM

fne4

&m;svaba
met/re e
"(
cen.t/u

-rs63

- --

/96+

t
il
i

ougus/

<)) /crc/Pogo
i_; nz>/a
- /qryo

t
e& ./Ctryd neec/ozold
<, Vton/o
df: odu/l

PLAN5A 9. Dusrl'r' t
rilii, suprparezilii ii I
zilor produsi dr Acc
4. Larvi de flu,r,lre cl
tef ct cinereo A{d r.-. 6.
A,mb Iy ptel es yidotor i ur
ioa Erfo yiridir. 10

P . L A N t A 8 . I n f l u e n l a f a c t o r i l o r d e m e d i u a s u p r ad e z v o l t i r i i u n o r s p e c i i d e f l u t u r i . 1 . C o m p o r t a m e n t u l o r a r
a l a d u l l i l o r d e L o b e s i ob o t o n a D e n . e t S c h i f f .( d . G o t z ) . 2 . I n f l u e n t a t e m p e r a t u r i i a s u p r a d e z v o l t i r i i s p e c i e i
P l u t e l l o . m o c u l . i p e n n iCs u r t . ( d . E l i o t H r r l y ) . 3 . C i c l u l e v o l u t i v a l s p e c i e i E t i e t l az i n k e n e l l oT r . ( d . M . P e l u ) .
4 . C u r b a . d e l o n g e v i t a t e a a d u l g i l o r l a H y p o n o m e u t am o l i n e l l u s L . 5 . F r e c v e n t a z b o r u l u i l a A . A . d o x o p h y ers;
ticulano.fbn.;
B . A r c h i p s r o s o n u s L . ; C . A r c h i p sp o d a n u s S c o p . ; D . A r c h i p s x f l o s r e o n u s L . ;
E. Poirdemis
r i b e o n o H b n . s i F . P a n d e m i sh e p a r o n o D e n . e t S c h i f f . ( d . F l u i t e r ) . 5 . C i c l u l a n u a l e v o l u t i v , b i v o l t i n s i t r : i v o l t i n
a L c s p e y r e s i ap o m o n e l l a L . ( d . B a l a c h o w s k i ) .
3

Fluturi

d:r

llo+r-

: -

lll

P L N S A 9 . D u ; m a n i i n a t u r a l ia i f l u t u r i l o r . 1 . S c h e m a r a p o r t u r i l o r d i n t r e p a r a zigii, superparazigii
sticticolisL. 2. Bacteriozaomi9i priditorii specieiPhiyctenodes
zilor produsi de Bocillus thuringiensis. 3, Colosomasycophontoatacind o omidi.
4. Larvi de fluture cu coconii pirazitului Apantelesglomerdtus,5. Tachinidul 6entercr cinereo Aldr. 6. Braconidul Apcntelesmelanoscelus
Ratz. 7. lchneumonidul
Arnb,ypte,esvidatorius lll. 8. Dipterul SistoechusctenopterusMikn. 9, Broasca rlioasii Bufo viridis. 10. Pigigoiul.11 Liliacul.
3 -

Fluturl

din RomAnle -

cd. 151

Depunerea
ouzlor de cdtrefemerere
de fruturi se poatefaceimediatdupi acuplare.laLosiocomp.a
triforii
Hepiorus
humuriL. cale
ourl"," mature,dar la
.Esp-.,
majoritatea
speciilor
pontele-iintdepusedupi o perioadi",
J" ."turir.re, oudlefiind
fixatecu o substantiviscoase,
pontejepoiii".op.rit"
."rn iti"t pror..ror de perr
de la virful abdomenurui
ferel.i ta lfiir,tyio dispar L., Euproctischrysorrhoea
L.
Ritmuidepuneriiouiior variazd
de ra'specie
r" siecie,uilj;;;;r"
cite
un
ou
pe
secundi(Hepiolus),
sauin citevaz.ire(Ephestio)
9i chiar ;"i ;;ri: sdptdmini(fam.
s:'!:,!:?,) Distanlele
la carefemerere'phs"ute
ouire,sint diferite,fiind mai reduse
la specllre
apteresau.curudimentede aripi (Hy,pogymna
morioL.,).Femerere
d; F,*
ride, sfingide
gi majoritateanectuidelor
poi strebateuneorichiarsute de kilometri.
Locul;i pozil.ia
ponteisint caracteristice
fiecrreispecii,Astfer,erepot fi depuse
partea
inferioaria frunze.i
Pe
(pieris,.tphicrides)..;
p" pu.t"" superioara
a frrnz"i cni}rii,
Neptis); pe orice parteaerianra pranteigurae
pe turpinire
leitiorirt,E"iriieryx);
;i frunzelede graminee(Soty.rus,'
Erebioi;pe ramurisubliri(Matacosomo,
Thecla)
groasegi trunchiulcopacilor(Saiurnia,
Lymantrio,);'in''co.ot"
:3r.:..1Fi
sau
ovarul
f lorilor (Hodeno,
Lospeyresio)
saupe orice'substrardi;,p;"t;rea'prantei gidi
ri"i_
nossius,
Losiocompa).
Formaponteiesteo arti caracterirlici
a spJciiror
de repidop_
te11. potfidepusesubformaunuistratsimpru,,oglindd,,(preris,
!l,e
Aporia,
Arctia,
unele.
Noctulde);instrat dubru(Mamestra,
woJtuo),r,?.ipi, 1ilo"stero.l,
Numeroase
specii.de.fluturi
depunourle izolat,unulcitu unul'ltfiiiti[r,r,t"rri"r, Erebia,
diverse
s::I:ide)in
pe pruni;,sau?nioturiae io_:o bucdli(Lemonio,
F.up..0.3:l!::rti
?
Endromis),
in ;iruri curbatesau simple(uneleGeorn
rtriar!.
N u m d r u l t o t adl e o u dc e . p o a tfei d e p u sd e f e m e r e rIee p i d o p t e r e r o r
v a r i a zd
i e

putind
fi diferii.ni"r i".r.irr'"i"Li5iispecii,

in raport
l"^r:.::9j1":'"'_lneori
ce
hranaconsumatd
in timpulstadiului
larvarsaude adult.Astfel,iemelele
a. Sioiio
hrdnitcunectardin abundenfe,
llgetumDen,et schiff.cares-au
Je'pun
600_10@oud
(Peiu,19_64),
iar dacdnu s-arrhrinit, nrrui ,10-4+ oue. nu.Jfrvele
de chloridea
F. s au hrinit d_in
obsoleta
abundenli,
femerere
depun500-1 000oudgi chiar2000*
3000 bucili, artferponraror sc rsrg6eta zoo-:h.rile.irj.-p?zentam
in conti_
nuare.c?teva
exemplede v-ariabilitate
in cazulpontelor,speciilor
de fluturi. Astfel

pvriDen.et schifr,
sqturnio
(1s0-220
;ril, ii;;;'"'^{rZiil'r, -iml,
ior_
1,so_:oo;,
peyresio
pomoneilo
L, (100-3200u1),.Lym-oniio^airpi,
t, iioo
pro_
Noctua
zeuzera
pyrina
L.'(1:ioo-zooo1,'irpiZti;;;;;l, lzooo-lboo
::'*)it*-e00),
Dezvoltoreostodiilor
urmire;tefn generatcelepatrufaze
I*",:r^:::^:l"t?^:11] ].p'dop.teretor

il;; ;j";r.i*ij,';::
:l[?'J?::J!.1'?j",-t]Lln:Tl?lil::^':!ji
i1s'"'151i;1i;
(s;i;rl;
cu
cete
3
foiJe,
:jTlij,"IT1ii-lo_ilergr.embrionaie

tlf:I
".ro!3r#l"ll,i3;.?i.n
;;""i;;;J;;".,.,a)
eiperioada
l,',#i.,"_1".1,T);
l_:l-9:
",si;;i;;;ii;;
*
h
iito
log
ice.
Du
rara
.
;t;
;;"r;;;;,
;
l',
*i
Jr"riJ'
illi',i";iJ'j"f:,?;:;
! [.I:i]

ontogenetice
a frururi.ror.,

estevariabirS,
riinar"g"ilJ"."nJi1iir"
- o. medru;icere
e r e d i t a r e . a l es p e c i e i ,d e l a c i t e v a o r e z i l e ,
i a c l t e v as e p t ; m i n i .
;i
s t a d i u l l a r v a r s e c a r a c t e r i z e a zi in s p e c i a lp r i r
s rrseurrrdrtaq r p
t . . - .*rt!l""in'uot*
isr i S
n ninirliri
r l r r r : + . 'a_variind
.- \,^-;i-r f- .-,
',':Ir,,jLll:p.l:,',:,,-l:11*i
in
..p#-j.'r;ji'f".i;;;:;rJ;ri;i',;r"lfr?::l'i::
r
"
;
;
.
;
"
.;;:;:::::"'r
'
i ' r r r r e r r rcr u' v a l o r i l a b i l ed e l a s p e c i e
m a l g r i t a t e as p . e c i i l oer a e s t e c u p r i n s i i. n t r e 1 0
4 \ z i t c1 n t 7 \ A " + f ^ , ^ , , - 1 , ? . 1 1 .f^r l
;i

i;i*;;";;;;5;lxii
iide;5i?5{;3,
i:.,,""j
;J,:,11"j:h::r:,!
i,;!,i";-t
000
oriijungind
dera3*' rui:orn*
tfti;; r;i. i;'i';";i"ild'';il;;:1,:1"'j
Tr"'r',il::

ihnmilhrfla

rdgry5 e mrir6u
tm*,lllt, llll,,,Druraffr@
GShG @n*ueul

firl m-ffi

slr* mr

lill&pfi]r.Jilu 0 mnmd
I--,*r,q.e
J! rigl
@
rnultttffiGul'iingmnctl{lurlllrifuLlu
n
t-r--,c -;-j
rfr,,-:iil

lplh rugrmuu,u:rur.,r

J.tf-uia. mr@tjlUnfi""m
nilffi.
e rmrr
mi. :rmr miuu
ifte @unfl .rl,tflrci: rtr sn n.
;**,Sa; TE
c,:r ru
flmsffi-

E=-G:=
ti ii-i:r
iE
fillt
3t1s;*t
rlA !T r I{I
*&.
lifit0E. *d/:.ItgTlri*
:l* tiE
uewr
:e |&-: :::13.*
fr
-i t -z:::irrr:-:a--:
:
-.t
:t-E
:
a a-; - .= ::g
Cfr|r':r- S:- *:,in
-f,:*
C e E ." - : :
e C.:-'l:
*-E

Siczdru"dpupall ;?i* ;
t-:8, =-: :,:a i:"a*r :ti
= - ----=
-:=:::-

-4::

*tti;
S: -:
-:i
-.:
l'::
:_ - :-Ji
-:
5:e: ,:-:,:
,::-ir
- -=-bV'Z
:_:::':.1
.-'== z' a :: : :: 3.L
trr-

- - -::: '-' .z.z cepindede valoarea


nutritivSa hranei,de conditiilede temperaturS
: -- : -,3::,ce particularitdlile
ereditareale speciei$i.stadiul'(numarul
dL
' :::
-a'veiefilofagece se hrdnesc
cu orgin-eveizi ;i sucurente
";p?_
ate ptant,itor
----:: s:
;ezvoiti murtmairapiddecitcelexllofage..Astiel,
oriril.
rir"r.f"i.-j.r- ::-50 zile,
iar cerexirofage
"' ri
(Zeuzero,
coslus)tn l+-.re- uni, respectiv
in
+ - u - - j , _ r -; . .
' e a . . c ap a r t i c u l a r i t a t ed e b a z i a s t a d i u l u i l a r v a r ,
are o durati variabild
r - - -":i::.' :' ' : e c i f e r i l i f a c t o r ie x t e r n i ,d e
o b i c e i 6 - 2 4 o r e , a " r p a r t i n os t a d i u li n m a i
''::e.
r " r -: : '
N u m i r u r . n d p ? r r i r i r oers t e $ i e l d , i f e r . i t,,. ; o i i i . i . ' u i u ' r v " t o 1 de repidop-r'. .,"-:
4 - 5 n i p i r l i r i , n u m i r c a r e d e p i n d ed . t " m p . r u i u r a ,
u m i o i t a t e ; ic o n d i - : -:. -_,,r
i trofic.
- - : - ' ? ' . r a t u 1 6c a r e s e p r e g d t e ; t ep e n t r u i m p u p a r e
( c r i s a r i d a r en) u s e m a i h r i 1 * : - : : - ' n i c o n l i n r r t u tl u b u l u i
d i g e s t i v ,i n c l u ' s i dv e l e i l i i l e , J e v i n e n e l i n i ; t i t i ; i

: :.:-:. -ir ioc linigtit,.


maiintunec6s,

deplasindu-r"
i".i i" meiriralaJ"'pr"rit
r i - : : 1 r ' : : i t i r e a l o c u r u i d e . i m p u p sa er fea c ec u a j u t o r u l f i r e l o r
* e t a r o u r s" p e c i f i c e ,
: * : - : : : : : : e g l a n d e l see r i c i g i e n e ' p ri innd o i r e aj n e i
f r u n z e( A b r i x a s n, o i r o | , o i i )
:E- ::-s:'ijireaunuinod de mdtase
de carese,fixeazd
ce Nympntitiii,-iity!
' :: -.::ertcie).
lspecrit'e
Majoritatea
speciilorigi facacelcoconirisalid,mdtdsos,
specific
lar_
,'. :- :: :eDrdoptere,,d_.1!ri-f
,,gogoa;e,'r
Faza
de
pregetire
a
loculuide
* : - : : ' - e s ef i n a l i z e a z i
.popular

..-=
._-za 60./,,
;JJ:il[:?'ii?il:1J:?:.::ff,iTlii;::
#il::i::::.i:::;
:
:: - .:

s c ni m b d r i m o _ r f oi-zf i o r o g i c ec a r e s i n t g r u p a t e i n f
a z a p r e p u p a r dc e d u r e a z 6

: =-:

zile,la6-10 zireraspiciire
vorumin5ati
lsotirniipfri5*. et schiff.
B_

constein eliminarea
cuticuleiultimeivirste larvare
- Stadiulpupalsaucrisalidal
' : i : = - ' t p u p aa p a r ec u c o r p u ra r b i c i o sh,i a r i nm
. , o a r e ; i. u r u p r u r u l am a i u m e d i .
:::'. e trompa'antenere
gi ariprresint ra incep.ut
separate"
dispusein pozilia
- :-.-:,:ieristic5,,
Treptat,spre a 3-4 zt, se deiinitiveaza
chitini)zarea
coroului.

: -,,-.. rnu.
io,rrl'p;pii
?:?i::;1'&.:l
il;?,:.3"Ti#'i:
: ::EE:: : '' : oolri vi vool t li tnienf eiiiinnddm
m a"""i.11".ni*1"'.;0,.",
ai icc hhi it ti zi zaat etd
deeecc??tc
cteel leed
d
eev
v aarrdd. D
b
. ""1a. .r- " m
I u ,. i . r e
r rir.runteor u
a rrn"n"a + o
'
'z'!

:azul.pupelor
de vari la.papitia
mochaon
L,,

fo.i"

t. cuioarea
;ipreris,op=o"
este
, - ' , a c e r ed e i a r n d ,b r u n i - i n c h r s .
D u r a t as t a d i u l u ip u p a l p r e z i n t i v a l o r i f o a r t e
3 ra speciire
d i n z o n at e m p e r a t ep e n t r u c a r e p u p a n u n e c e s i t d i a p a u z i ,
ea
:: :: ::::. .: .:: i : i i nn '1100- ?
O 0 tz'i l :c , , d
. r
-3
, da r1 lf" ll -e^ pr r i^d^ +o^p- ^t re^r ec- l.ue
:-::
:-::

d - i a p i u zhdi e m a l ds,t a d i upl u p a sl e


li
(_tery'oni,o
dim,i L.,)sau2sb-280 zite-(iaturniopyri Den.
::,--:'--.'.t:
',) P"l
]s9:110_1.i\ perioadelor
Prin,prelungirea

:. :.,
..:reazi

de diaparri-1.rti*la;iAil;;;;Ji ;ff;;

c h i a r m a i m u l l i a n i ( E r i o g o s t eiro n e s t r i ss e n e c t aG o e z e . ) .

Stadiulde adult.
f9r,1a,rea
corpului,llchidulsituat in ,puliut dintre
!una a d u r t u r u i
;l.organismu
l
s e r e s o a r . bC
eo
. r p u rf r u t u r e r ui e
i agrome-.'.:'_
.
:
_
f
:
r
l
: . - = l:artea
a r t e aa
anterioard,a
n t e . o a r a ,iinveli;uiui
a
n v e i i ; u l up
iu p a le
pupal,
, x u v i accrapd
exuvia
r a p diin
n zzona
o n affrontard,
r o n t a l dd
, e r allunde_a
un- i - : - ' r i t o r a c a ld
eo r s a r e
s d i a s dc u c a p u r - ; i - p i . i o " r "?r n
" ainte.
i
i
.
?
d
,
y
r
]
i
y
n
l
g
e
p
e
i5iit,dinpupd.e.l.im.ind
fecaroid
denumit,,'meconi'um",
dimensiunire
---^,-,
- : : ' : i e a l e i.m a g _ o - u t u i f i i nJichidur
d e fdi n i t i v ei n, a f a r dd e c e t e
i
"
r
i"a"...
'
L
a
: ' : - r e a z d5 - 5 0 m i n u t e i, n r a p o r td e m d r i m e ca o r p" io; r "a;ri i;.i i ; ; :
" ri ic i
s p e c i i rm
e aim
'i::
- :sie

mai
scurtd.
E;.;;i;;,;'.,;r.; 1;1;,';:#;:iJ
li;l""r'ff; :1#ii,[i:

: . - ' r ' i , l a c a r ed u r a t ad e i n t i n d e r ea a r i p i l o re s t ed e . i t " u "


o i " , ' i i e r i p h a n e sd e l _

- , ' s a uc h i a r d e 2 4 o r(eG o s t r o p o c h o q u e r cLi.f)o.D


t ieoz v o l i a r "r .t u o i r r u i d ae d u l t
-::::aonarein
r a p o r t d e s p e jci iae. c o n a i l i i ' l e d e m e d i ul a, dcei t e v a z i(lEe p h e s t i o ) ,
siptimini pentrumajoritatea
fruturiror;i de citevatuni6eierrs,
Autogropio
: _--

35

i n d e z v o l t a r e ao n t o g e n e t i c da l e p i d o p t e r e l o r ,m a i i n t e r v i n ; i a l t e p a r t i c u l a r i t i ! i b i o l o g i c ed, i n t r e c a r e m a i i n s e m n a t es i n t : d i a p a u z an, u m i r u l g e n e i a l i i l o r ,r a portul dintre sexe9i polimorflsmul,


, atorite conditiilor de mediu
- D i a p a u z a _ r e p r e z i n itndt r e r u p e r e ao n t o g e n e z e i d
n e f a v o r a b i l eS
, e d i s t i n g eo d i a p a u z de s t i v a l a ,d a t o r i t 6 t e m p e r a t u r i l o r r i d i c a t e 5 i o
d i a p a u z dh i e m a l d ,s u b i n f l u e n t at e m p e r a t u r i l o r s c i z u t e , d a r e x i s t d s i d i a p a u z es t a d i a l e ,d e t e r m i n a t ed e i n f l u e n l ah o r m o n i l o r ,O a l t a c l a s i f i c a rae p e r i o a d e l odr e d i a p a u z ds e f a c e i n r a p o r t c u s t a d i u ld e d e z v o l t a r ea s p e c i e i ,d i f e r e n t i i n d u - s ed i a p a u z a
e m b r i o n a r i , l a r v a r i , p u p a l i p r a a d u l t u l u i .D i o p o u z oe m b r i o n a r da p a r ec a u n p r o c e s
a P a r e n td e o a r e c eo u l l e p i d o p t e r e l o a
r r e u n c h o r i o n r i g i d . l n r e a l i i a t ee m b r i o g e n e z a
c a P r o c e sc a r a c t e r i s t i sc t a d i u l u id e o u , a r e o d e s f d g u r a rneo r m a l dd e c i t e v a z i l e s a u
s d p t i m i n i . S i n t i n s d ; i s p e c i il a c a r e d e z v o l t a r e ae m b r i o n u l u is e i n t r e r u p e l a f a z ad e
b l a s t o d e r mq i u r m e a z do d i a p a u z du, n e o r i e m b r i o g e n o z a
s e t e ! . m i n ed a r e m b r i o n u l
n u e c l o z e a zci a l a r v i n e o n a t i .c i a r e l o c o d i a p a u z ii n a c e a s t if o r m i . L a u n e l e s p e c i i
q L y m . o n t rdi oi s p o r L . , A r g y n n i p
s a p h i oL . ) d i a p a u z aa r e o d u r a t d d e 7 - 9 l u n i ( i u l i e a p r i l i e ) , d i a p a u z ae s t i v a l ec o n t i n u i n d u - s ec u c e a h i e m a l d .D i a D o u z ol a r v a r de s t e c e a
m a i f r e c v e n t di n d e z v o i t a t ' e o
a n t o g e n e t i c aa i n s e c t e l o rg i d e c i 5 i a l e p i d o p t e r e l o r .
i n t r e r u p e r i l ea u l o c i n d i f e r i t e v ? r i t e , i n r a p o r t d e s p e c i e .M a i i r e c v e n t e a e s t e i n t i l n i t i i n p e r i o a d ad e h i b e r n a r e( d i a p a u z ah i e m a l i ) l a m a j o r i t a t e as a t i r i d e l o r ,n u m e r o a s en o c t u i d e ,t o r t r i c i d e ; i l a s i o c a m p i d D
e .i a p o u z ap u p o l oe s t ed e a s e m e n efar e c v e n t i
d e o a r e c en u m e r o a s es p e c i id e f l u t u r i p e t r e c d i a p a u z ah i e m a l i c a p u p i s a u c o c o nc r i s a l i d a l .c,a. r e i n g e n e r a le s t e m a i c h i t i n i z a tg i g r o s d e c i t c e l d e v a r d , D i a p a u z ap u p a l d
s e i n t i l n e ; t e q l v a r a l a l p h i c l i d eps o d o l i r u sL , , d a r l a u n e l e s p e c i i( g e n u l o r t h o s i o , ' E u d i a s p i n iD e n . e t s c h i f f . ,E . p a v o n i oL . ) e a p o a t e a v e ao d u r a t d d J B - 9 l u n i , d a r i n
condilii nefavorabile
d e m e d i u, d i a p a u z ap u p a l i s e p o a t e p r e l u n g i l a 5 a n i ('ln
Thoumatopoeoprocessioneo
L.), sau chiar 11 ani (Eriogoster/onestrlssen.cia Gosse).
gener a l s t a d i u l d e a d u l t l a l e p i d o p t e r en u p r e z i n t i f e n o m e n u ld e d i a p a u z id e c i t r a r ; i
a t u n c in u m a ii n p e r i o a d ad e v a r i ( N o c t u of i m b r i a t oS c h . ,N . p r o n u b aL , ) , 9 i e x c e p l i o n a l
in diapauzahiemali (Autogrophagamma L., Nympholisontiopa L.), care au astfel o
d i a p a u z i d e 7 - 9 l u n i ( p l a n ; a B ) . D i n a n a l i z ag e n e r a l dp f e n o m e n u l u id e d i a p a u z i
h i e m a l i a s p e c i i l o rd e l e p i d o p t e r ep a l e a r c t i c es, e p o a t e c o n s i d e r ac d c e l e4 f o r m e d e
d i a p a u z is t a d i a l is e d i f e r e n f i a z ec a n t i t a t i va s t f e l: d i a p a u z i e m b r i o n a r d4 o / o ,d i a p a u z i
larvari 66"/o, diapauzdpupal5 2tr/" gi diapauza adultului 2o/o.
G e n e r a f i a e s t eo n o l i u n e b i o l o g i c i c a r e r e p r e z i n t i c i c l u l d e d e z v o l t a r ea n t o g e n e t i c eP e c a r eo i n s e c t i? l p a r c u r g ed i n s t a d i u l d eo u p i n i l a a d u l t u l c a p a b si l i d e p u n d d i n n o u o u i . E a a r e o d u r a t i v a r i a b i l al a n i v e i u l f i e c d r e is p e c i i ,i n r a p o r t d e
i n f l u e n f ac o n d i l i i l o r d e m e d i u . S e p o t d e o s e b ia s t f e l ,d o u i g r u p e d e s p e c i i: h o m o d i n a m i c e ,l a c a r e t e n e r a l i i l e e v o l u e a z in o r m a l , c i t t i m p c o n d i l i i l ed e m e d i u s i n t f a vorabile 9i specii heterodinamice,
la care cre;terea sau dezvoltareastadiilor poate fi
i n t r e r u p t i p e n t r u o p e r i o a d i d e t i m p , i n d i f e r e n td e c o n d i l i i l e d e m e d i u . l n c a z u l
s p e c i i l o rc u S e n e r a l i ia n u a l e ,s e p o t d i f e r e n l i as p e c i im o n o v o l t l nsea u m o n o g o n e u t i c e ,
c u 1 g e n e r a ! i e( s p e c i i l eg e n u r i l o r H e p i o l u s ,C o t o c o l o ,S o t u r n i oP
, c r n o s s i u sE, r e b i o ,
Aporio),specii blvoltlnesau digoneutice,cu 2 generalii pe an (genurile Drepana,cerura, Acherontia,smerinthus,Popilio, Iphiclides,Pteris,Colios),specii polivoltine sau
poligoneutice, cu peste doui generalii anuale (Scoplo ipsilon Hbn., Autogropha
gammo L., Nemopogon
g r o n e l l u sL . ) ; i s p e c i i m u l t i a n u a l e a
, c d r o r d e z v o l t a r eo n t o geneticddureazi doi sau mai mulli ani (CossuscossusL. Zeuzeropyrina L.). Alter-

36

Grg{[ttEyr:ffi]ilmr

ry.

tilrilWcm]stura. urmuti,mu,.
!ruilfi|l]lm

3j rd[r : |.IlrE qp]r lil


&$f idl
fumuujes'n'g::,r
ma-nna I ggr,ny-sr
ontnqnE
g1s,,l,1ga;i lrF
|lhm-,5 j-:
tlltNfr rcare :J-'y-m
ry:ur
wmtr, -:
ar,|gri: $}!$m
'lr*
ll-:11,a gm
rycriE 3:-*
flfirr:rrurrre
-r r : TE :
fl95fl
lr :,e- :a:a '" nu
ge-e-?:ia
115 * e:
fi

fryclnd
q&rsli-

dlmrr

: 1- -':I r*
i-

il'egg

llr-,fls:- r:]a:
Ea.r"e
- .:]n -;,:=:*i. :;-

- -{:
Fofimnnfrsrmndl s
ra- t :Ee:f, . -3:*t:,*:_l
Z'.== e --:t ::e: :+
:- a' :e " :-: --- tyi
I r,: r;";- - s| -a ie :
ff;--E

:e

::

E-rE-

,a

'-!i

E2

s'nt :n maj.oritate

:+:g

- : ^ t a g e n e r a t i i l o re s t e d i r i j a t i f o a r t e m u l t d e c o n d i l i i l em e d i u l u ie x t e r n ( h r a n i ,
-=-np12trrr;

rmidit:te)

din

r:rc

rarrzi

rrnelc

sncrii

de

lcnidnnicrc

nnt

fi

mnnn-

. : : i n e , b i v o l t i n es a u c h i a r p o l i v o l t i n e ,i n r a p o r t d e c o n d i t i i l ee c o l o g i c ea l e b i o - : : i l u i r e s p e c t i v .A s t f e l i n c o n d i l i i l e d i n
l a r a n o a s t r e ,A u t o g r a p hgoa m m o L , p r e : - : i n o r m a l3 g e n e r a l i i n s u d g i 2 g e n e r a l i i n n o r d i a r i n a n i f a v o r a b i l is, p e c i ae v o - : a u i 3 - 5 g e n e r a t i i( M a n o l a c h e1,9 5 5 ) .I n c o n d i l i i l e O l t e n i e i , O s t r i n i on u b i l o l i s
- : . p o a t e p r e z e n t ad o u d g e n e r a l i i p e a n ( B o b i r n a c ,1 9 6 0 ) ,g e n e r a t i aI i n p e r i o a d a
-: -nai-5augustsigeneratiaail-a(par1iale,5-B
i nop/ o
e )r i o a d a l 0 a u g u s t - 2 5m a i ,
: : : : i e c a r e i n E u r o p aa p a r ec a m o n o v o l t i n d .D e a s e m e n e La o s p e y r e sfl u
anebrana
Tr.
'i c a m n e l u n g i9 i m a i c a l d e ,p o a t es d a i b i q i a l l l - a g e n e r a . l iien O l t e n i a( B o b i r n a c
'
5 3 ) , i n p e r i o a d a1 1 s e p t e m b r i e- ' l 5 m a i , g e n e r a l i aI e v o l u i n di n t r e 2 0 m a i 'j
; l i e ; i g e n e r a ! i lal d e l a 1 5 i u l i e I a 1 0 s e p t e m b r i e ,
R a p o r t u l d i n t r e s e x e i n l u m e a l e p i d o p t e r e l o ra r e v a i o a r e am e d i e i n t i l n i t b
: : s n u i t i n r e g i m u l v e g e t a; li a n i m a l ,d e 1 0 5 ; ' 10 0 i n f a v o a r e am a s c u l i l oirn m o m e n : - c o p u l d r i il.n d e c u r s u l a n t o g e n e zeel is e d e p l a s e a zt ri e p t a t ; l m a i m u l t i n f a v o a r e a
- a s c u l i i o r ,C a g i l a a l t e g r u p e d e a n i m a l e ,l a f l u t u r i a p a r c a z u r id e i n t e r s e x u a l i t a t e
': r r a j o r i t a t ecaa z u r i l o rd e t i p g i n o n d r o m o r f i c ,c a r a c t e r e l ed e m a s c u l; i f e m e l Sf i i n d
: : r a r a t e d e o b i c e is i m e t r i cp r i n a x a l o n g i t u d i n a lai c o r p u l u i ,
P o l i m o r f i s m u l s e x u a l e s t e e v i d e n tc a u n c a r a c t e rd e s t a d i u ,n u n u m a i l a a d u l t ,
: : . ' e l p o a t ef i r e c u n o s c ugt i i n a l t e s t a d i i ,i n r a p o r t d e s p e c i e A
. s t f e l ,i n s t a d i u l d e
. : " ' v i , l a u n e l e s p e c i id e l e p i d o p t e r e ,l a r v e l ec e v o r g e n e r af e m e l e l es i n t m a i m a r i
: r i a r d e 1 , 5 - 2 o r i ) d e c i t l a r v e l em a s c u l e( L o i o c o m p aq u e r c u sL . , E u d i sp a v o n i aL . ) ,
I m o r f i s m u ls e x u a ls e c o n s t a t i ; i i n s t a d i u l d e p u p d , c e v a m a i p r o n u n l a t d e c i t i n
: : : l a r v a r , P e l i n g dd e o s e b i r i l em o r f o l o g i c e s, e o b s e r v i d i f e r e n t i e r id e f o r m i ; i m i ' n e , a b d o m e n upl u p e l o rm a s c u l fei i n d m a i a s c u ! i t m a i m o b i l , D e s l g u rc i a s p e c t e l e
;i
: e r e m a i e v i d e n t ed e d i m o r f i s ms e x u a ls e ? n t i l n e s cl a a d u l t , a v i n d v a l o a r ed e p a r t i : , l a r i t a t e s t a d i a l d .D i n t r e s p e c l i l ed e l e p i d o p t e r ep a l e a r c t i c ec u u n p r o n u n l a t d i - c f i s m s e x u a l ,p o t f i m e n l i o n a t ec e l e d i n f a m i l i i l eA d e l i d o eL, o s i o c a m p i d oLey, c a e ' i a e , L y m o n t r i i d a eP,i e r i d o e S
, o t y r i d o ei.n g e n e r a l ,f e m e l a a r e u n , c o r p m a i r o b u s t
: e : i t m a s c u l u ld, a r e x i s t d ; i c a z u r ic i n d f e m e l e l es i n t m a i m i c i d e c ? tm a s c u l i(i P o r o r g e
' : x . e l o n oS r . , P r o c r l sg l o b u l o r i a e
H b n . ) . E x i s t i ; i s p e c i i l a c a r e f e m e l ae s t e a p t e r as a u
: - r u d i m e n t e d e a r i p i d a r m a s c u l u le s t e a r i p a t ( O p e r o p h t e rbor u m o t o L . , E r o n n i s
: = f o l i a r i oL . , H y p o g y m nm
a o r i oL . ) . D i m o r f i s m u ls e x u a li n l u m e af l u t u r i l o r s e e v i d e n : : : d p r i n d i f e r e n l e l ec e e x i s t di n p r i v i n l ac u l o r i l o r ; i d e s e n e l odre p e a r i p i ,g r u p a t e
': i c r i n i s m e( p o l i c r o n i s m e ) ; i d i g r i f i s m
( peo l i g r i f i s m el)n, c a z u l d i c r o n i s m u l uau
i nele
: : e c i i i n t i l n i m d e o s e b i r ci r o m a t i c el a n i v e l d e s e x , d a r e l e m e n t e l ed e d e s e ns i n t
: : : i ' ] u n e ,A s t f e l l a G o n e p t e r yrxh a m o i L , m a s c u l i is i n t g a l b e n i; i f e m e l e l ea l b i c i o a s e
: - p u n c t e p o r t o c a l i ic e n t r a l ec o m u n e , i a r l a C y o n i r i ss e r n i o r g u R
s o t t . m a s c u l i is i n t
a : 3 ; t r i ; i f e m e l e l eb r u n e , D i g r i f i s m u pl r e z i n t i d e o s e b i r di e d e s e ni n t r e c e l e d o u d
: = r < ec,u l o a r e d
a e f o n df i i n d c o m u n d A
. s t f e ll a s p e c i i l g
e e n u l u i P l e r li sn d i g e n ef ,e m e l e l e
z - d e o b i c e i o p a t d n e a g r i s u p l i m e n t a r ip e a r i p i l e a l b e a n t e r i o a r e .L a n u m e r o a s e
: ; e c i i d e l e p i d o p t e r eb i v o l t i n e s a u p o l i v o l t i n es e o b s e r v d l a t u r i a l e d i r n o r f i s m u l u i
s : z c n i e ri n t r e g e n e r a t i ad e p r i m 5 v a r S ; ic e a d e v a r d p r i v i n da n v e r g u r ac, u l o a r e a ; i
: e s e n u l a r i p i l o r: f o r m a d e p r i m d v a r tdr e E y e r e o
s r g i o d e oP a l l .s a uL y t h r i ap u r p u r a r l oL .
: s : e m a i m i c i d e c i t c e aa g e n e r a t i eei s t i v a l ei a r l a M i m a st i / i o e L . i n d i v i z i i t e n e r a l i e iI
s l n t i n m a j o r i t a t ev e r z i i a r c e i a i g e n e r a l i e il l , b r u n - r o g c a 1 i .

gi etologia{luturilor
2. Ecologia
Din variatelelaturi ale ecologiei,vom prezentain special:
regimu.ltrofic,.influenlafactorilorexterni asupradJzvolt;rii, caracteristice
etologice ale larvelorgi dinamismulde rdsp?ndire.
. .Regimulde nutrilie influenleazidirect stadiulde larvd?nspecialgi mai pulin
cela.ladullilor,
fluturiiav?ndo activitate
trofici redusd.Larveledi lepidoptereconsumdcantitili apreciabile
de substanle
nutritive(hidra!ide carbon,proteine,vitamine,substante
minerale)
caresint aproapeexcluide originevegetald,
la omiziobservindu-se
mairar cazuride specificitate
hutritivd.ln declrsulerLlull"i,s-auformat
legituri-trofice
caracteristice
la diferiteniveletaxonomice
ce pe.mit o stabilirea
virstei
a unor sp_ecii
de lepidoptere.
'cele'ale De exempluomizilegenurilor
.filogenetice
Prerisgi Anthocoris
triiesc_pe Crucifere,
genurilor Catocola,
pe
Amph'ipyro,
Fagacee,
larvelede Sytlrldepe Graminee,genulPapitiope Umbelifere
etc.'o aita
clasificare
a larvelorde lepidoptere
estedLipdregimultioficin raportde numdrul
de plantegazdd,
diferenliindu-se
: speciimonofagetare
se hrdnesc
cu o singurdspecie
de-plantd.,
intr-un anumit biotop Lospeyresio
pyri-voro
la pere, Hyponomeuto-evonymetto
la frunzeled-ecire; ; speciioligofage
careataci plantele
din aieea;ifamilie
boianici,
de ob-icei.
(Celerio
euphorbia
pe speciiale genuluiEuphorbia,
omizilede pierispe
Crucifere); speciipolifagecare nu aleg giupul de pl'antegazddt
(Hyphantriacuni,ea
atacd134genurigi 51 familiibotanice,
b'itte clasificare
frJfer?ndfamlliaRosicee).
trofici a omizilorestedupdparteaplanieipe careo ataci, maloritatea
afectindplantele de faexterior,in special
frunzele,v?rfulldstarilor,florile,'numiteexofoge
(A,porio
crataegiL., Hyphantriacunea)sauendofoge,
careatacdinteriorulflorilor,irucielor
pomonellaL., Lospeyresio
Laspeyresio
sptindanoHb.),
lnfluenfa
factor:ilorexterni asupradezvoltlrii laomizilede lepidoptere,ca
^
in generalla insecte
caanimale
poikiloterme,
estemaredeoarece
fiecarespeciecere
anumitecondi,tii.de
temperaturigi de umiditatepentrubntogeneza
ei (plan;aB),
In sPecial
conditiilede temperaturidirijeazidezvoltarea
ontogenetice,
temperatura
aclioninddirect asupradurateistadiilor: astfelomizilede pierrl roloeL, se dezvolti
varain 12--14zile, iar toamnastadiullarvarse prelungeltela 20-30 zile. Tempe.
raturilescdzutemdrescduratanipirlirii : larvelede PierisroDoendoirlescvarain'48
ore, iar in noiembrie
se e;aloneazd
in 5-5 zile,chiar7-B zile.$i stadiulpupaleste
influenlatde condiliilede temperaturd
gi umiditate:pupelede vari suporti mai
greu.temperaturile
scdzutedecit celede iarni ce pot rezistapini la -40o'iar in generalpupelede lepidoptere*din
zonatemperaterizistd pind ia 45-50., ln raport-gi
de umiditateaatmosfericd.
Diapauzele
estivali;i hiemalisint determinatefn' general direct de temperaturi.
Caracteristicileetologice-alelarvelor defluturi sereferi maialesladeplasare,
la ecloziune
gi comportament,
Deplasarea
omizilorsefaceatlt prin picioarele
adevirate.darmai alesprin pseudopicioarele
abdominale,
cu aspecte
particulare
la geometride.prin
mersullor in ansi.Migcirileomizilorsint in general'lente,
ln cdutirea
hraneiefe instrpot fi mai activecum este cazul laThoumot6poeo
processionm
L. care
PoateParcurge5-20 m seara,iar spre dimineall revinetn cuib. Larveleeclozato
din po.nte.depuse.la
suprafali,slnt la ?nceputheliofile,forml de comportament
cG
se,schimb6-rapid
la speciileendofage
caree datdce ptrtrundln plantagazdtr,
devin
heliofobe,lnsu;ireetologicice o,?nt?lnimla o mare partedin omizileixofago,h+.
fiofobiececaracterizeazl
speciileGostopachoquerclfottiL.,Lasloampa
guper.,lil. otc.
38

bc
ht
hor

m
rnh$
dbrmtml{
r;rfl on o ganr-$b c{
h prtml
fficcrpr
fhm5
l@@!f

pnnmgJhrcl

fio@"c-: tDcjj

FEF'tu dc @hdltrG @
Ot d-lare""n qg6frinsliu
m!!'ri' {D@dr tcrniillllL

- : - r s u l d e z v o l t d r i i l a r v a r e s e c o n s t a t eu n e l e f o r m e d e c o m p o r t a m e n t e , P r i n t r e
: 3 - e n s t i n c t u lg r e g a ri n p r i m e l ev i r s t e , o m i z i l et r ; i n d i n c o l o n i i9 i a p o i , s ei m p r d ; t i e '
r , r ; : . c - c o m on e l s t r ] o L . i : t c . ; i n s c h i m b l a H y p o n o m e u tmo a l i n e l l aZ e l l . , c a r a c t e r u l
-/ ' t ?-' - : s e m e n l i n e p i n i l a u l t i m a n i p i r l i r e .
Dinamismul d'e rispindire al lipidopterelor se datore;te in specialsta.diului
: : : c . . r l t , f l u t u r i i f i i n d i n g e n e r a li n s e c t eb u n e z b u r 6 t - o a r eu,n e l e s p e c i ip u t i n d s t r d , r . , . r . . i g i s u t e d e k i l o m i t r i , m a i a l e sc e l e d i u r n e . l n c a d r u ls t a d i u l udi e a d u l t , s e
" - : ' r e s c d l f e r e n l i e r if o a r t e m a r i i n c e e ac e p r i v e l t e _d i n a m i c al o r - d e r i s p i n d i r e p e
: - - : n : a l i , d e o a r e c es i n t g r u p e d e l e p i d o p t e r ec u f e m e l e v i e r m i f o r m e s a u - a P t e r e
. - ' . p r i e n l a s a r eeas r e i n e i i s t e n t i . A s i f e l i a s p e c i i l ed e O r g y o ,H y p o g y m n oE, r o n n i s , .
un areal
: - - . r i c a l o r d e r d s p i n d i r ee s t e a s -i g
nu
u rmaat iip r i n s t a d i u l l a r v a r .A l l i f l u t u r i a u
i n h a b i t a t u lu n d e s - a u d e z v o l t a t p r o p r i i l e
::::cr
foarte restrinsde obicei
! ' . . ; P o r n a s s i umsn e r n o s y nLe. , C o l i o sf u l a e n oL . , E r e b i a s P . S i n t i n s i 9 i s p e c i id e
: : : 3 D t e r e l a c a r e s e o b s e r v di n s t i n c t u id e m i g r a l i e9 i P e n t r uf a u n ad i n l a r a n o a s t r A
: : - : : d e o s e bpi a t r ug r u P e: s p e c i si u d i c ec e v i n l a n o i a n u a l ; iu n d es e d e z v o l t di n t r - o
: : - : . 3 , i i e e s t i v a l di a r - d e s c e n d e n !si ie i n t o r c s p r e s u d . s a ud i s p a r , d a t o r i t ec o n d i l i i l o r
l::. elnicedin toamnd-iarni(Vonesso
otropos.L');
cardui L'.,V. otolontoL', Acherontia
::::
c u o g e n e r a l i ee s t i v a l i g i c a r e h i b e r n e a z i n c o n d i l i i l ec l i m a t i c ed e l a n o i d a r
- = , . z i i c . J p " . i n ' p r i m l v a r i s i n t i n n u m e rf o a r t e r e d u s i a r p o p u l a l i as . p e c i et .i ej 9 m 'exemPlare
i olias
c e m i g r e a z dd i n z o n e m a i c l a d e ,c u m e s t e c a z u l s p e c i eC
: : - - = a z ic u
: - : : e - s F o u r c . ; s p e c i i a u t o h i o n e c e r i m i n c o n s t a n t ei n c a d r u l l i m i t e l o r a r e a l u l u i
: - . : - . t ) d e r i s p i n d i r e ( P l e r i sb r o s s i c o eL . ; G o n e p t e r yrxh a m n -i L ' ) ; s p e c i ia d v e n t i v e '
: : - : c , n c a u z ac o n d i l i i l o r n e p r i e l n i c ed e l a n o i , n u r e z j s t i d e c i t o p e r i o a d i d e t l m p
s'--'.i (Dophnis neri'i L,, Hi$tion ce/erio L.).

@lu
fmportanfaeconomicia speciilor diundtoare

organismere
,,,0",.10J"'li:1iiil:iir:,T:T:{:E
3:"fi1",.1;.li
il"iil.;i,:.#:
",,,,.

speciifolositoare,
diunitoaregi speciiiiJiferente.priviteain
aiestpunctde vedere,
lepidopterele
s?ntgrupatemai ales la categoriaspeciilor
ddundtoare
pi indiferente
(majoritatea)
9i numaio mici partepot fi ionsiderateca forme utire pentru
om.
ln generalfauna.derepidoptere
are un regimde hran6fitofag,majoritatea
omi"
zilor atacindnumerodse
spicii de pranteJin,ftoraspontand;inum'ai
o parteafecteazi
culturileagricole'
o bund'parte
dintrelarvele
rrutriiiorlu rori'i"'in."pr, indiferente,
deoarece
sehrinesccu_prante
din froraspontanddar
o"-" tungrtiimpuritor,
?npararel
cu dezvortarea
agricurturii,cu amerioiarea
olr"iir"[. ;;i;i ;; prantecurtivate.
cu luareain culturi a,unorsuprafele
maride paligtinaturi,JJJprodus migraliuni
;i schimbiri?narearur
geografic;ide atac ipi.lir"., *jt.l?u"nind
diundtoare,
se pot mentionanumeroase
"r
cazuri,astfer:'Scoiro;.;.;;'6;r.
.,
s.,.,,ir.,
s, exc/o-_
mationis
L, au trecutde ragramineere
spontanuh ..rJ.ulfi""t."',r,itog,ophagommo
L.
de la ieguminoase
spontanela trifoi,'epoiiocrotaegi
L.;i Matocosoma
neustrio
L"
d e l a p o r u m b a r ; ip l d u c e l a p o m i if r u c t i f e r re, t c .
Diferenlierea
Iepidoptereror
din punctde vedereeconomic
in ceretrei grupo
(folositoare,ddundtoare
sl indiferentui,-.onar.ula o clasificare
cantitativi
care in
generarprezint6urmitoarelevalori,relativedesigur.
M;Lt;;i; speciire
indiferente
pot deveniddunitoare
?nanumite
condiliidemediri,astfei: ,pufii ,tir. ?nsens
strict,.
cca10; speciidiunitoarepe pranmondiarug.iiuii;ii,-rii"ilrir"rii,
depoziteror
de
produseagroalimentare
;i in alte sectoar.iint
gb, din care numal
cca2@ de speciiprovoacdpagubeinsemnateiar reitur
"p.o*ir"ti"
pini'la rJoooo de speciicite
se considericd se gisescpe Terra,sint indiferente.
Desigurra primavedere,acest
raport de 1 000de specii (utile ;i ddunitoare): 130
000siecii, parefoarteneinsem__
nat, dar in rearitate
pagubere
cauzate
de omizipe pranmondiai;i chertuierire
ce se.
fac pentrucombaterea
lor, reprezinte
sumede ordinulmiliardelorde unitS|imonetare in bugetuI statelgr mai dezvoltate.
o alti laturda importanleiesteaceeacd lepidopterele,
in toate stadiireror de
dezvoltare,
constituie
materialexperimental
in cercetSrile
de laborator;i biologice"
40

ti

PLANSA 10. Atacrri


frunze de prur. 2. fl
nello Hbn. in frunr i
5. Pyroosto ellrildir I
fruruc dc vztd.7. I*i
in p5staie dcmerir-ecdotella Bo7d. pc d
rddla Oiv. pe boL
1,+. Lr6car Dotrlrr D

PLAN$A't0. Atacuri produse de la'rvelefluturilor. 1. Lyonetio cJerkclla L. in


frunze de prun. 2. Phyllocnistis
salygnaZ. in frunze de salcie,3. Tischerto comptanello Hbn. in frunze de stelar. 4, ScotiosegetumDen. et Schiff.in tulpini dc cereale.
5. Pyroustonubilalis.,Hbn.in tulpini de porumb. 6. Plutellomoculipennis
Curt. pe
frunze de varz6.7. HyphantriocuneaDry, pe frunzi de mir. 8. GrobholithadotsoncF,
in p5etaiedemazire.-9. Lospeyresio
pomoaelloL. ln fructe dc mlr. 10. Serobipotpo
ocelatella.Boyd. pe sfccll. 11. Corcugcorsur L. in tulpina ponr{or. 12. Sitorogo cc.
r-calellgOf iv. pc boabeledc porumb. 13. GrapholithafuaebranaTr. ln fru,ete d,+p,run.
14. (obcsiobotronaDcn. ct Schlff. pc ciorchlnl dr rtrugurl.

r
Astfel numeroase
laturi..privind
procesele.biochimice
de generarea pigmenlilor
<oloranli,a tranimiterii'caracteielorereditare,a modifilarilor.
determinatede,
<ondiliilede mediugi altele,au fost studiatepe speciica Ephestiokuehniello,Anthe,roea pernyi, Nympholisspp, etc,
de lepidoptere
considerate
folositoare
pentrueconomia
socie, .. Dintre speciile
tdlii umane,cea mai insemnatdeste fh.rtuielede mdtase
lbornayxmori,L.)care a
fost domesticit
in Chinaacumaproximativ
5000de ani, apbifluturetede metaseal
stejarului
pernyiGudr.). 9i unelespeciidin f#itia Attacidae,
ale ciror
-(Antheroeo
omizi confeclioneaztr
gogogimitdsoase
cu fir mult folositin industriatextild,crefte.
rea lor reprezent?nd
o laturi specialia zootehniei,
gi anumesericicultura,
mult dezvoltati in
apoi ltalia,Rominia,Franlaetc.
9i Japonia,
_China
o altd laturda importanleieconomice
pentrugi-upullepidopterelor,
ca de
-altfelpe.ntr.u.
?ntreagalumevastda insectelor,o .onsiitui" cea;tiihlificd,inci din
.secofulXVlll,oameniide.gtiinldincepsd intocmeasci
colecliide fluturi, unelede
mareimPortanld
pentrubiologie5i entomologle,
colecliiintocmitela inceputnumai
iar-in-ultimul
"dupicriteriulsistematic
timp gidupi cel'ecologic.
Organizarea
acestor
colecliid-efluturi nu;i-a pdstratnumaiviloarea;tiinlifici
[entru"r,rr"", ci coleclarea de fluturi,acesteexpresiipolicrome
ale lumiivii, a.devenit
o oasiune
a mii de
amatoridin numeroase
tiri ale Terrei.
Toateacestelaturipozitiv.e
ale lepidopterologiei,
inclusivsericicultura,
nu pot
echilibrani!i.e3..a"pu1te
pagubele
pe'.carele carizeazi
celecitevasute de specii,
'datoritdactiviteliitrofice ddundtoare
ale larvelorlor. Voracitatea
omizilor,cairtiteJile enormede hrani Pe care.leconsumiin"scurttimp pentrucregterea
stadiali,
'conducla provocarea,unglplggbe
cantitativegicalitative
careatingprocentede 5-10
;i uneorichiarde 15-2e/o din recolti. ln anumite.on"g.ogiuficegi in condilii
:favorabile
de climi;i hrani,apar?nmulliriin masice deteimii'eformarede focaie
;i chiar fteralii, resPectivinvaziiterminatecu pagubecatastrofale,
cum sint cele
produse de Loxostege
stici/o/is,Hyphantriocuneoetc.
Daunele.Provocate larvelelepidopterelor
sint modificiriexterneasupra
,
.de
plantelorcultivate,omizile
avindun puteriricaparatbuca.l
de rupt gi mesticat.Ele
atacdtoateorganele
plantei,existindo diferenliere
in raportde specie,
uneleomizi
afectindorganelesubterane
(rddicini,tuberculi,rizomietc.), iar'altelepe celeaer.iene
,(tulpina,frunze.le,organelede fructificalie).Indiferentde organulatacat,
daunelesint mari si duc la mic;orarea
produclieiprin: roaderea
orgJnelorsubterane.tulburi-nutriliaminerald
gitreceieaapei.diniol in planti; vtrtdirarea
tulpinei
la ?ntreruperea
circula!ieilubstanlelornutritive; distrugereaparli;li a
lrunzelor
"._on-dr:"determind
micgorarea
suprafelelor
de asimilalie
a planteiiar ataiulasupra
organelorde fructificalieale plantelorcultivateimpied'ica
reproducerea
gi cauzeazi
pagubecalitativemai alesla fructelede pomi saulegume,lacerealeetc.
atace,dauneleprodusede omizise pot clasifica
.. ,Dr?e:rganulvegetalpe.care-l
asttel,:
vdtdmdrios-upra
orgonelorsubterone
(Phtorymanspp. la sfecldgi cartof,Scoplo
sgn' fa p_orumb,
sfecll.etc-.): vdtdmdrtosupratutptniilOitrtnta rt'nbilat'is
la porumdgi
cine.pd,
cossuscossusla.pomiifructiferi,scofio_spp.la bazatulpinei etc.)';vdtdmari
speciilordefoliatoarre
i Malocosomo,'
Aporto,Hyponomeuta,
4lodysefrunzelor.(omizl.leHyphontrioetc-' la pomii fructiferi, Pieris,Mamestra,Plutettalav'arzd,Osirtntola porumb etc')-;vdtdmdrlole orgonelor
de fructlftcolte
(Aprto la florile pomilor,Lospeyresla.spp.lafructelede mir, prun, plr,'Polychrosts
li inflorescenltr
iistruturi,sttbtioga
la boabelede cereale).
O altl clasiflcare
a speciilorde.lepidopteredlunltoarecsteceacareurm'lregte
ji silvicole
eectoarele
marlaleactivitllliagrlcole
a omuluigl ln lara noastrd,
numll1l
412

-rilt
ffi:l@

[- (hnm
fuuprfrm
fl" SdiftCIs' L (mmunl
f pnlun ' llb!'iliih"mpc
leillilt
frunrfto Jilitume@ltfo
1-. (lt
4hcrmreg@

@om'u sl ail'bofir{ f@fiGdi

L (pord f,ruuctriff
|w
Dnrry (potm
urfu aru
[J
rfiberas grossd@rfrdffim
Tr. (
C/rfiis sparrur
grru Den- et Schrffi-(u
5p
Viticrilart:
r
et Sdriff, Eupoectililil@
E
Silvirrdbri:
Wryociottio hroltorn D
da nwncirr L. (nrclit
Ag:iepis aurontioria H
Ihoumetopoeo Process
Es:iss chlorom, E. v'e
Leucomasolicis L. 1P
Gc
Apicrdtrrii:
l',len
DePozite:
Pldia interpunctellc I
{orinolis L. (feid), 5r
nwachella Hbn. (blii
Comfutela

la'vt

1. SPeciileddLiln
stlctlco/is g.a.) se con
care se prifuiesc cu i'

provoaciaProximativ
insemnate
lrEr.:.:,i::iie cifra de 100 dintre care pagubele
Lymantrio
sticticalis,
spp., Loxostege
-j :: ::":::i, majoritateafiind polifagelScogio
spp.,
Lospeyresio
Cossus
sPp.,
(Hyponomeutd
sau
oligofag!
cunea)
sir;fc.. niphontrio
Prezentimin continuarePe ramuri
neustrio,
Sitotrogalereolella).
::xr-: ,',rs'ocosomo
frecventein
specii-ddunitoaredintre lepidopterele
:* :-::-:;ie, principalele
i':ri- a :
L., 5., ypsi
Agriculturi: Scopiosegetum,Den. et schiff,,s. exclomotionis
Loxostege
,irr _ Ie:eale,sfeclide zahi-r,legum
gomma(leguminoase),
e), Autographa
(porumb,.cinepi)'
Hbn.
nubitolis
Ostrinia.
plante
tehnice),
:-:'-.: s L, (cereale,
-r:.-: :csi/ineoF. (cereale),Hypogyrino
morioL. (gramineede nutrel); Nomo.phila
furajere)'
graminee
Hfn. (cereale,
fuiajere)
r:::-: : L. (leguminoase
,Apaneosordens
-:r-,:e:::.?o,ibrtettaHb. (floarea
(soia;i alte leguEtiellazinckenelloTr.
soarelul),
- -::::., Scrobipatpo
Boyd. (sfeclade zahir),.(hlorideoarmigeraHbn'
ocell'otela
(cinepi).
delineona
Grapholitha
: -*:.::, ( ochillsepilinona,
Legumiculturi: MomestrobrossicoeL._(varzd,conopiddetc.), Pterisspp'
Curt.. (varzd, conopidi), Gropholitha
:- -'-'=ie legumicole),Plutettomoculipensis
Haw (mor.
nervosa
nigricona
F, (mazire),Depressorio
Laspeyresio
::-::-: F, (m"azdre),
:: Pomiculturi: CossuscossusL. (lemnulpomilor;i unor arboriforestieri),
Zell'.(mir)'
malinellus
-:-::-c pyrtnoL. (ramurilepomilorfruttiferi),Hyponomeuto
- :::eiius L. (prLin),H. evonymellus
L, (mer.e)Lospeyresio-pomonello
Zell. (cires),
roscipen.ella'
(prune),
Tr.
Giropholitho
- :"- ia.o O.nii. 1p6r4,
funebrano
-Gracillario
r,-j-i i itneotello
H.b.(fructelepomilor),Argy'
reticulona
Zell. (pierslc),Adoxophyes
-:: ::? voriegono
brumotoL'
L., Ope.ropthera
ocellono
L, (muguriifomilor)i Spilonoto
c.h.rys.orr'
Euproctis
ar.bori)(pomi
L.
defoliorio
;i
::- sr arbiri foreitier-i),Eionnis
-,:*: L. (pomifructiferi),'Malocosoma
L. (pomi5i arboriforestieri),H.yphon'
neustrio
L' (pomi)'
crotegii
Apor.io
--, ,-n.o Drury (pomi'giarbori;i chiarplanteierboase),
compt'anoFrol',
:,:':,lsgrossuta'riita
Fiber,Ancylls
Aphetiaviburntono
L. (agri;,coaciz),
Aclerisvorierubiella_Bjerk.,
i::s s {prrt oro Tr. (toa1eataceceP;unul),Incurvorio
agri;).
pt Srhifffambelelazmeur),Syno'nthedontipuliformis
Clark,(coacdz;i
:--Dpn
:- "."'
pillerionaDen. et Schiff.,LobesiabotronoDen.
Viticulturi: Sparganothis
Hbn,
ombiguello
:: S:riff., Eupoecilia
Silviculturi z EuDistoloricella Hbn' (larice), Bupoluspiniaria L' (pin)'
:-,::ionio buoliqna
murinonoHb. (brad)'LymonDen, et Schiff.(pin), choristoneura
--.. ,onorio L. (molid),Dendrotimui'pi;i
(quercinee),
L. -(molid,pin),fortrix v.iridono
pudibundo.
L. (esenlefoioase),
'f ,pi, ou,iontiirioH6n, (esenlefoioase),Dtosychiro
-::-netopoeo
(que-rcinee),
Diymonioruficornis,Hbn'
L. (quercinee),
processioneofoioase)'
(esenle
L.
osiotico
L.,
Nycteolo
Photinabucephato
E. vernona,
_:- cs chioronol
etc.
(PloP)
L.
-.-:..mosolicis
L', Achroiagrise//oF'
Apiculturi t Galleriomellonello
(cereale),
Depozite: NemopogongranellusL. ;i _sitotrogo
. cereole,lor_o!1v,
(fi'int),.Pyrali.s
7'
Ephestio-ktiehniel,l.o
gi
legume),
i :rc;o iitirpunctelloHUn."itruite
L. 9i Monopis
ScIop.(herbare),finec pelionello
ar.initit L.'(fdind),Sterrho'inquinoia
-snachelloHbn. (bldnuri,stofe)etc.
lorvelorde fluturi
Comboterea
gamnn,Loxosteg:
culturilude cirtp(scotiosp., Autographa
1. Speciileddundtoore
atacate'dupl
ve.trelor
in
unor ;an!uri iurul
se combatprin sdparea
s:'ciicolis';,a,)
infestate
puternic
terenurile
ln
(Lindatoi-3).
pulbere
ca.ese prifri"r.., inr".ttide
/|j}

,i:::1:.1{."-"rqan_c_lro11rate^(Lindatox_3,
Duprrtox
s+3)
::,":Tij,ji"".?:1,f3;i:j,g
in 8o,a
aers_io'r<;in"-r;"'u;,;?J

n#

:H;:'J

:i,,,;Tll"j::f::l::_!t:ll!
fj*d.i)

$
#f
ffitri

,oli;"t0#i;,-s,llilLj;"_.1
:1,,,::;j*.,:?i:,^..^0.::11"X.r
1!1"1"ing,"..aln
s-l o;i;;;;,;i;;;."1 r:;'J.;;l'H';'ffi
1ay
.J
e a c ul t u r i l o r a t a c a i el a i n c e p u t u
i n f e s t d r i i ,c u i n s d c t i c i d ee m u l s i o n a h i l en r o " ,

t,t-.-.

2 lJha, Smeratox-35in dozd de 1.5 ))ha

I
int Carbatox-37in dozi de

2' Speciile
ddundtoare
in legumicul.turo
ptutetta
brassicoe,
moculipennis,
.(Momestro
r. combat,prin
aduna"rea
cuiburirtr.cu
omizi
gi
arderearor. La inceputul
fftl:
:p
l
atacului
se recomandd
tratamente
cu insecticide_organice
emulsionabile
lCarbat6x-:)
?ndozdde0,4o/",
sineratox-35
in dozi de0,2\, parJ'tron-50,
s"i"r", in dozdde0,07"/")
saupulbere(Lindatox-3,.
dozdJo
dar
ig iu): carese repetdra infestariputernice,
tratamentele
vor f i sistatecu 30 zile
inaintearecortiriileeumeror.
3' speciileddundtoore
in pomicurtuni
pot f i combatutJdiferenlrat.
a ' s p e c i i l e f i l o f a g e ( H y p o n o m e ustpa. , M o r o c o s o m o
n e u s t r i oo, p e r o phtero.brumoto-;'a.)
se combafprin adunarea
cuiburilorcu omizi la inceputulatal!-]s,v);i a-rderea
ror sauprin tratamente
de iarni obrigatorii
cu oreo_
:i1:ij20
carbatox,
dozd'2,5o/o(februarie);i cu -l4etox
4o/o1a"c"rl.i";, Tratamentere
, dozFt
de primdvaricu carbatox,sineratox,parationp.a.in'io'r.t",.nlionate
pot fi repetatein cazulatacurilorputernice,
b' S p e c i i I e f_r t o fa g e
1c
.(rcspeyresla pomoneilo,Grophorithofunebrona;'a,) se combatprin,stringeiea
fiucterorut..ui" 1ui..rninoar";
de doudori
p e s i p t i m i n i ; i a r u n c a r el a
o r i n - g r o p .ciu v a r , - p r e c u m ;pi r i n t r a t a m e n tceh i m i c e
de primivaricu Carbatox,sinerat6x,'in
trei etipe, primLtirui",.n"nt
seapricd
dupi
cidereapetalelor,
al 2-leala 15 ziregi al 3-reara'incepuiur
rri-irii".
Specil/e
ddundtoore_,in
depozite
(Sitotrogqcerealello,
Ptodiainterpunctella,
Ephesio
kt)hniello
g.a.)se combatcu ajutorur'tabret'eror
de Fosfoxinin doia de 30 g/m.c.,in
camereermeticinchisegi la o temperaturide 2.1
_23"C,
i n u l t i m u ld e c e n i u
s - a ui m p u sd i n c e i n c e m a i m u r tm i j r o a c edr ee c o m b a t e r e
biologicd,
deoarece
^armachimicdaduceprejudicii,..,o"iE lirrllrrii biocenozeror
in careac!ioneazi.ln;c1,st sens,s,peciile'ae
tepiaopi.r-",r',:rmr"arein agriculturi
;i silviculturipot fi reduseca popul'a1ii
in anumitezonealeri.l, p.i" folosirea
diferitelor microgi macroorganisme,
caie reprezintiun factor impJrtantin ruptain_
tegrate.
rl. grup insemnatir reprezintivrrusurire,
. . Dint19m.icroorganisr.,.
bacteriire
gi ciupercile,
dintre caremai eficieniesint ;
* viroza omizilor de Lymantria
dispar,L. monacho,care ?n focareredin
r e d u c p o p u l a l i i l ed e o m i z i c u a 0 - 9 0 " / . ;

- bacteriire
sub.ilrmede,biopreparate
industriare
(insecticide
biorogice)
cum
esteTurrnginulgi,Bactospeinur
(au liabize Bocullus
irrriirli.rr"';-i"arte specii),ce se
folosesc
in dozede 0,2-0,5"/ocontralarverorde L. disfoi,-M.'neustria
;.a.;
- ciupercile
entomofage
din genulpenicillium
q. ;.
Un maregrup de.importanl;
bioterapeutici
?l reprezintd
insectete
-oi"ti. entomofage
care distru-gsau paraziteazi,
numeroaselepidoptered;unatoir".
pr];;;;i;
ce consu,m.a
cantitili_maride omizi amintimspeciire
genului srosoma;imai ares
alegenuluicorobus.Dintrespeciile
paraziter"'."rur.E n-"roft.., t oir^g lricno_
grammoevonescens
caredistruge30-6tr/o din pontelea peste50 d" specii'd"
i;;l_
doptere d6unitoare(scotio,Momestro,Lymontriag.a.),apoi
viespireentomofage
Pteromolus
larvorumI p. puporumla genul plerls.

!l

g e

e r

sat B l E-

E$ssEt
E*-ry

s
NNZNffittr
.9

c
.o
E

o
e
at
o,
o
o

'a

0
q)

(9
)
f

o
c,

o
E

(,
q)

o
)o
E
o
N

o
o
N

6o
E,
I
lo
d|
IL

u
r.u

knm
rh

Considerafii
zeogeografice
asuprs lepidopterelor
din Rom6nia

G[Ul@r

ir ffidiuocuumn
ml.fiirld'ti

46

Pe vtruuarfi

vt+nricc- h
milh iw.br
,& fi'':.lri. !n rnpm't dc i
ftruma cesertrrilo[' sl fGil
dlA rc :,n renrZev'fYflrliil
al*ic sau 3!'rf. ins*rsr'
lrntl nes-te cea lrr Dcial
il@-E grupa sPecl ar a-:
*rtr:3r asociaiir este s:'
5 - : . a ' c t ; c ef ' - r : c c - :
,a' -:leie se intiinesc r".4
-is;.nc,re
geogralt(a a- n e i e s p e c i id e i e P ' c c : :
a-e o insemnati ccn:-.:,
:.-,eriteforme cie t:ats)
:'e.ogic'
D u p i o r i g i n e a, c ' .
-l
se Pot gruPa in pes:e
arg rispindite ?nt'e 3t
S:op., RhyPorioPu'P-.ci
p n o l i so n t i o P oL . , F c P :
i a . < a:
, n z o n al a c u l u B
S e i e n i ob t l u n a r i aE s ; , . SotyrusdrYosScoP.: a i e r e g i u n ip a l e a r c: :
mente euro-endeir':: :l
c ji n s p r er e f u g i i l er n e : : :
Coltosmyrmidone:s:
:? a
mente ponto-sorn6,:
limita de rispinci::e '-es
s i o c o s t oB k h . , C c : : e
r o n e e n es i b o l c o r . . : e :
a l e si n s u d u l

grarie
?n
speciar
,,",,,.i1??i:t5",*
,Hr":::':["r$,:;'iilf"''J.',?'i,01?,1?!ti?;

i n s e m n a t ea p a r : l i m i t e l e .d e r d s p ? n d i r eg e o g r a f i c i ,r e p a r t i z a r e as p e c i i l o r p e z o n e
g e o g r a f i c e; i c a r a c t e r u l l e p i d o p t e r o - f a u n edii n , R o m A n i a ,
L i m i t e l e d e r i s p i n d i r e g e o g r a f i c i a l ef l u t u r i l o r s ? n td e t e r m i n a t ed e n u m e r o s i
f a c t o r i d e m e d i u , c u m a r ,f i c e i . d e o r i g i n e .p a l e o g e o g r a f i cgi ,e o m o r f o l o g i c dd,a r m a l
a l e s f a c t o r u l e c o l o g i cg i b i o l o g i c .F a c t o r u lp a l e o g e o - g r a a
f i -ci n f l u e n l a tT n t i m p d e - a
l u n g u l e v o l u - ! i esi p e c i i l o r ,s e P a r a r e a
s a u r e c o n t o p i r e ad i f e r i t e l o r p o p u l a ! i i d e l e p i d o p t e r ed i n f a u n ac o n t i n e n t e l o rv e c h i .A s t f e l s - a uf o r m a t p e p a r c u r sc e n t r ed e c r e a r e
a s p e c i i l o rg, e n u r i l o r ; i f a m i l i i l o r ,c e n t r ec e a u f o s t i n f l u e n l a t e
d i r e c t i n e v o l u l i al o r
d e c d t r ec o n d l t i i l ed e m e d i u l o c a l e ; i a u c o n d u ss p r e a p a r i l i ad e f o r m e n o i , F a c t o r u $
g e o m o r f o l o g i cp r e z i n t i a c t u a l m e n t eo m a r e i n s e m n d t a t ei n o i o . ! r l d e r i s o ? n d i r e
z o o g e o g r a f i cad s p e c i i l o r ,u n e l ef o r m e d e r e l i e f ( l a n l u r i d e m u n ! i i n a l l i , d e ; e r t u r i l e ,
c a l o t e l ed e . g h e a 1e6t c , ) ,c o n s t i t u i n do b s t a c o l em a j o r ei n c a l e am d r i r i i a i e a l u l u i p e n t r u
m a j o r i r e al e p i d o p t e r e l o r .
F a c t o r u le c o l o g i cr e p r e z i n t di n g e n e r a ic e l m a i i n s e m n a tf a c t o r e x t e r n c e d i r i j e a z i r d s l i n d i r e as p e c i i l o r p
, r i n c e l e t r e i l a t u r i a l e s a l e : c l i m a ,h r a n a ; i c o n d i ! i i l e
e d a f i c eC, l i m a t u l u n e zi o n eg e o g r : a f i ca ec l l o n e a zpdu t e r n i ca s u p r an u m i r u i u i d e s p e c i i
a o p u l a l i i l o ra c e s t o r al a n i v e l u lu n u i a n u m i t b i o t o p i a r m i c r o c l i m a t u l
;i densitatep
a r e g i e l u n r o l i m p o r t a n t .S e c o n s t a t da s t f e l o a p r o p i e r ei n t r e f a u n e l ed e l e p i d o p t e r e
d i n r e g i u n im u l t d e p d r t a t ei n t r e e l e , a p r o p i e r e a
d e t e r m i n a t id e f a p t u l c i ' i n i e g i u n i l e m o n t a n ea P a rp e v e r t i c a l i t a t ec o n d i l i i c l i m a t i c ea s e m d n i t o a r ec u a l t e l e d i n z i n e
m a i j o a s ed a r s i t u a t em a i l a n o r d ? n e m i s f e r an o r d i c d . A c e s t e a c t i u n i a l e c l i m a t u l u !
n u c o n d u ct o t u ; i l a f o r m a r e d e . a s o c i a l iiid e n t i c ed e f a u n d z o n a l dp.e a r e a l ed i s j u n c t e ,
a c e a s t ad i n c a u z aa l t o r f a c t o r i d e m e d i u . S e c u n o s cd e a s e m e n e n
a u m e r o a s ee x e m o l e
p r i v i n da c t i u n e ac l i m e ig i a t e m p e r a t u r i i i,n s p e c i ailn m i r i r e a s a u m r c s o r a r eaar e a l u l u i , m a i a l e s? n r e g i u n e ap a l e a r c t i c dD, u p i c l i m dr e g i m u l t r o f i cd e t e r m i n do i n t e r d e p e n d e n l di n t r e s p e c i i l ed e l e p i d o p t e r em
, a i a l e s l a c e i e m o n o - ; i o l i g o f a g es i i n
f i t o c e n o z e l ed i n z o n eg e o g r a f i c e
c a r a c t e r i s t i c ec,a r ei n s d n u e s t ea b s o l u t i .S e o b s e r v 6 .
a s t f e lc d n u m e r o a s es p e c i im o n o f a g ep o t d e v e n i o l i g o f a g e
i n c o n d i l i i v i t r e g ed e h r a n d

*fc

lcrylridcmmrna

rasele
; astfel arealurilede atac pot depigi granilele arealului lor geografic,.apirind
; e o g r a f i c ec a r e d e s i g u rc t ri e c r e e a z in u n u m a is u b a c l i u n e a f a c t o r u l uhi r a n i 9 i a c e l u i
i c o i o g i c i n g e n e r a l - c ig i p r i n t r - o c o m p l e x i a s o c i e r ea f a c t o r i l o r d e m e d i u z o n a l i .
I emJntul eiafic se coreleazi cu cel trofic, deoareceflora-plantele,e constituie
- - a n a d e b a z da. l a r v e l o rd e l e p i d o p t e r e ,d e p i n d ed i r e c t d e s t r u c t u r a ; i c o m p o z i l i a
, : : c - c h i m i c i a s o l u l u i u n d e e a s e d e z v o l t e ,O a l t e l a t u r i a f a c t o r u l u ie c o l o g i cc a r e
a f l u t u r i l o r o r e p r e z i n t i b o l i l e 9 i d u ; m a n i in a t u : : r t r i b u i e l a r d s p i n d i r e ag e o g r a f i c S
- z , , c a r e r e d u c ' i n m o d i a r i a b i l p o p u l a l i i l eu n o r s p e c i i ,d e t e r m i n i n do l i m i t a r ea
a - e a l u l u i d ea t a c g i d e c i a c e l u i d e r i s p i n d i r e s a u z o o g e o g r a f i(cA p o n t e l egsl o m e r o t u s
o di spar)'
:?ntru Plerisbrossicoe, viroza caracteristici la Lymantri
-F".torul
mai aleslaformarea-c-aractec
o
n
d
u
c
e
e
t
o
l
o
g
i
c
d
e
c
e
l
b i o l o g i cs u s l i n u t
- - , i i e u r i t o p a l d i f 6 r i t e l o i s p e c i id e l e p i d o p t e r e ,r e s p e c t i vc e l e p e s t e1 3 0 0 0 0 s p e c i i
i n c e l eB r e g i u n i z o o : e p e T e r r a ' n u s i n t r d s p i n d i t ei n m o d e g a l ,a t i t p e o r i z o n t a 1 6
s
e
n
s
i
n
o
r
i
z
o
n
t a l ,n u m d r u l l o r s c a d e
A
s
t
f
e
l
g : o g r a f i c ea l e g l o b u l u i i i t 9 i p e v e r t i c a l i ,
s
P
r ec e _ r c upl o l a r , . s p e b
o
r
e
a
l
e
i
a
r
i
n
c
o
n
d
i
l
i
i
l
e
t
e
m
p
e
r
a
t
e
z
o
n
e
l
e
i
p
r
e
l e i " ae c u a t o r
: i i e d e l e p i d o p t e r ef i i n d e x t r e m d e r a r e g i c a r a c t e r i s t i cceu m s i n t : C o l l o sh e c l oL e f' ,
3 c l o r i op o , l o r i s ' B s dcve. d e p d g e ; t ep a r a l e l aB 2 oi n G r o e n l a n d a .F a u n ad e f l u t u r i e s t e
- ; s p i n d i t i p e v e r t i c a l dd e l a m a l u l m i r i i l a e t a j e l es u p e . r i o a rdee . v e g e t a l i ed.i n r e g , i u a .l e .s p e c i i l o r
i orfo-biologice
I i i e z d p e z i i o rv e ; n i c e ,S e c o n s t a t i u n e l e p a r t i c u l a r i t d ! m
. ePidoPteroa l e z o n e i g e o g r a f i c eL
: e f l u t u r i , i n r a p o r t d e c o n d i ! i i l ep e d o c l i m a t i c e
' a u n ad e g e r t u r i l o r ; is t e p e l o rp r e z i n t 5s p e c i d
i e d i m e n s i u nri e d u s e c, u z b o r a P r o a P e
c e s o l d i n c a u z av i n t u r i i o r , i a r f e m e l e l el o r ' s i n t i n g e n e r a ln u m a i c u r u d i m e n t ed e
a r i p i s a u a p t e r e ,i n s u ; i r ec o m u n i ; i l a s p e c i i l ed i n . i n s u l e .l n r e g i u n i l ec o l i n a r es e
, n t i l n e q t ec e a m a i b o g a t i f a u n i d e l e p i d o p t e r e ,c a n t i t a t i v 9 i c a l i t a t i v . l n t e r e s a n t l
a p a r eg r u p a s p e c i i l o rJ r c t i c e; i a c e l o r i . l p i n ed i n z o n ae x t r e m da v e g e t a l i e i 'E v o l u t i a
a c e s t o fa s o c i a l i ie s t e s t r i n s l e g a t dd e g l a c i a ! i u n i l ec u a t e r n a r ed i n e m i s f e r ab o r e a l i ,
s p e c i i l ea r c t i c ef i i n d c i r c u m p o l a r eg i r i s p i n d i t e i n z o n e l e b o r e a l ea l e c o n t i n e n t e l o r
. o a t e l i m i t e l ed e
, a r u n e l e s e i n t i l n e s c n u m a i i n A m e r i c a ' d e N o r d s a u i n E u r a s i aT
r i s p i n d i f e g e o g r a f i c da u o v a l o a r et e m p o r a r S ,s p e c i i l e . d e p l a s i n d u -isner i t m v a r i a t .
. mul
U n e l es p e c i id J l e p i d o p t e r es i n t i n e x p a n s i u n ei a r a l t e l e i n f a z ad e . r e t r a g e r e O
l
e
p
i
d
o
p
t
e
r
e ,p r i n
s
p
e
c
i
i
l
o
r
'
d
e
r
i
s
p
i
n
d
i
r
i
i
i
c
a
r
e
a
l
a
m
o
d
i
f
c
o
n
t
r
i
b
u
l
i
e
i
n
s
e
m
n
a
t
i
are o
c i i f e r i t ef o r m e d e t r a n s p o r t t e r e s t r u m a r i n s a u a e r i a nd e m d r f u r i c e c o n J i nm a t e r i a l
biologic.
D u p i o r i g i n e al o r , e l e m e n t e l ec e c o m p u nf a u n ad e l e p i d o p t e r ed i n l a r a n o a s t r e
s e p o t g r u p a i i p e s t e1 0 c a t e g o r i i( p l a n ; aB ) , a s t f e l : - e l e m e n t ee u r o - o s i o t i ccee s i n t
lar! raipiriaite intre Oceanul Pacific;i cel Atlantic,.printre car.e: Archips.podona
S c j p . , A l y p o r i a p u r p u r a t aL , , E u d i ap a v a n i oL L . , l n o c h i si o L , , A g / o i su r t i c q eL . , N y m rlspindite pini
pho'tisontiopaL.', PopiliomachoonL. etc. ; - e/ementeeurosiberiene
g
i
c
o
n
i f e r e ,c u m s i n t ;
d
e
f
o
i
o
a
s
e
p
6
d
u
r
i
l
e
d
e
g
i
o
b
i
c
e
i
l
e
g
a
t
e
d
e
i n t o n a l a c u l u iB a i k a l
S e / e n i ob i l u n o r i oE s p , ,L i m E n i t i sp o p u l iL . , P s r n o s s i uosp o l l oL , , N e p t i sr i v u l o r l sS c o p . ,
rdspindite Ia ambele extremite!i
Sotyrusdryos Scop. ; - elemente euro-estosiotice.
s 6n, etc. ; - eleA
r
y
t
h
u r um
s u s c u / / uM
S
c
o
p
.
,
o
c
h
i
n
e
: Pororge
ale regiunipalearctice
mentJ euro-endemice provin din elementeautohtone sau remigralii succesive
d i n s p r er e f u g i i l em e d i t e r a n e e n9ei p o n t i c e; i m a i c o m u n ei n z o n am o n , t a n i ; ci i m p i e ;
- elec o l i a sm y r m i d o n eE s p . ,D y s o u x essn c r l l aL . , G n o p h ofsu r v o t aD e n . e t s c h i f f , ;
n
u
m
e
r
o
a
s
es p e c i i
m e n t ep o n t o - s a r m a t i lcaei a r e t e r i t o r i u l R o m A n i e i ( o n s t i t u i e
Pentru
l i m i t ad e r i s p i n d i r ev e s t i c i ; i n o r d i c d ,c u m a r f i : O c h r o p l e u r am e l o n u r oK o l l . , C a l o p h a '
s l o c o s t o B k h , , C o l i o se r o t o E s p , , C u c u l l i ob i o r n a t oF . d . W . ; - e l e m e n t ee s t - m e d i t e i net i n t i l n i t e m a i
r o n e e n e5 i b o l c o n i c ed, e n u m i t e ; i e l e m e n t e p o n t o - m e d i t e r o n e es n
L
e
m
o
n
io
c
a
r
p
a
t
i
n
:
l
a
n
l
u
l
b a l c a n i c oH - 5 , ,
n
e
d
e
p
d
;
i
n
d
a l e si n s u d u l ; i v e s t u l R o m A n i e i ,

Cucullioce/sioeH_S

om
ed.
::.i:'^ii
ifi F;,i;iffi ;fffir: ;;L;.,:'un,eho,
;:iy:u;#3.",,1#

firry'g'!3ffi
3ii,:!,;*;"3#:tdi*;''i;iJiff
ix,il*"??:firni'fi1iff#rr\*,

f!:lttift!-.ffi*ffi

:;*#id:r,rir,':ffi
;'-a[**ry,r*n{*ftinl*;li;f
jrilff?:;
j#f:r,;,ii;,i':{=,i"T,ti*,r;r
ffi:f
ill;isl:fu#1i::i;,

rf*ffii:azii_fj#:ka:r""rtr,:H
;*",''";*#Hfi":1;."ffi
f#i'!H?:uii'i,ii"illt;'#i#';,;,'?,","rk,i5;y;!;;;i;;;{
:##
:i{-$,ti;,#fr
f,,ff
,*"1'ff
Hli#il?i:;#lr"*'i,:fi
j,l";:'#::;:'[':l-Tqfri{riilii:,
;rji;J,1r",::::::,iii.;:fil;:,",;ii,'
cuvaroare
o"fo,m.il*j'J:p;;

tt,

d: fl rn, cupnni
lr,:". i
drafiir rE solul de *p tdrrLarn
rltsr r:i adnginC * 38"ff.
.
[w ete:s-j zcri. preCo*r r,i
l
l
:
e
ll.t = zons ris..:ca:=
degeralia esle rprJi
tn'cfi s" Cotjnss, E'ecgnis c
n g ' l s ro s e r i ec e p o m i f r - :
&!nrr,cj. 5. otites, f,tc j srl m
!' rr.n'l mcritirnum, Cer*r
ltt.='cium n'sio orencr c. !
Faunacuprinde ele-r
' r g , : s o , r { m e / e sd e c o " , c r .
D.:
Acest meiiu relai i ,
e = - n ! e c a r a c t e r i s t i c e:
Redim in conainua-e
K. Hruby, L. Gozmany :.
Sorrsin si C. Herbi.llor.

y4.#8n
,. .,n*.,; ;;i:?ji1,
tir'i$ilj
i,,"
ffi
1d,,
:
4
#::Fi
tr#i'"b;5#{:i:."#1n"i,[1if
T',tgf
,X*',:'';;;lii"i:!X,1ifff:,i
ix"'lifriii
J"ilitrjrijn
_.i:.:f
i'li?l
I
fri!ti,:",,0!{i^[::i[:"#:li,T::".,r5::#il:itiiTf
.fi";#'.1,{#5

'1.

K o r s c h e l t e l / u sd n r c i r
linii transve*tle.5-

2. NemophorofcrcieJtrct
o dungi rransvcrsa
este mici. Vl. Lerre
4

fh.*urt

'tti

RohrEb

w!
Fluturidin zonalitoralului
gi a nislpur!lor
L i t o r a l u l r o m i n e s c e s t e r e p r e z e n t a tp r i n t r - o f i g i e d e ! 5 r m l u n g i
l r i l k m , c u p r i n s i i n t r e M a n g a l i a9 i C o n s t a n l a A
. l t i t u d i n e al u i n u d e p i g e ; t e6 - 2 0 m . P r e 1 : - r f s o l u l d e t i p b i l a n - n i s i p o - a r g i l oM
s .e d i a t e m p e r a t u r i ia n u a l ee s t e d e 1 1, } o C , m a x i m a
* : s r 1 ; r i a t i n g i n d+ 3 8 , 5 " C ,i a r m i n i m aa b s o l u t i- ? 5 o C . M e d i ap r e c i p i t a t i i l oer s t ed e 3 7 7 , 8m m .
r a c e a s r zi o n i p r e d o m i n i v i n t u r i l e d i n d i r e c l i a N E - N - N V
$2o/")9i cele din SE-E-SV
: 4 : - ) . A l t e z o n e n i s i p o a s em a i b i n e r e p r e z e n t a t es e g i s e s ci n s u d u l M o l d o v e ig i O l t e n i e i ,
Vegetaliaeste reprezentati,prin arbori gi arbugti ca Robiniopseudocacid,
Populuspyrolr lriis, Cotinus,E/eognusdngustifolium,Tomorix galico, Poliurusspino-cristi,lvlorusalba, M,
r ; ' : s i o s e r i e d e p o m i f r u c t i f e r i .D i n t r e p l a n t e l ei e r b o a s es e r e m a r c dE, p h e d rdoi s t o c h y o , s i / e n e ,
i":': co, 5. otites, Tholicrumn:inus,A/yssumborzoeorum,Cokile moritimd, Crambe maritimo.
:''ztum moritimum, Convulvulus
persicus,Sideritesmontona,Stochyssideritoides,
S. maritima,
:,:..itchum misioorenorio,Echinopsruthenicus,Corexligerico, Iris pumi!agi.altele.
Faunacuprinde elemente caracteristiceca: festudo groeco iberico,Soga pedo, Montis
': ;iosc, Amelesdecolor,Dendroleon
pontetinus,
Micronemurus
bilineotus,Cicodaplebejo9i altele.
A c e s t m e d i u r e l a t i v v a r i a t a i n f l u e n l a t ; i i m b o g i g i tf a u n al e p i d o p t e r e l o r ,c a r e p r e z i n t i
: : l . ^ i e n t ec a r a c t e r i s t i c9ei i m p o r t a n t es u b a s p e c tz o o e o g r a f i c .
R e d i m i n c o n t i n u a r ea c e a s t lf a u n i , r e s p e c t i n dc r i t e r i u l s i s t e m a t i cm o d e r n e l a b o r a td e
( . H r u b y , L . G o z m a n yg i J . B o u r g o g n eH
, . ' J , H a n n e m a n 9n i n o m e n c l a t u rf ao l o s i t i d e C h .
icu rsin;i C. Herbulot.

Fcrnilio l-lepiolidae
1 . K o r s c h e l t e l loum
s o t i u sd o b r o g e n sCi sa r . ( p 1 . 1 1 - 7 ,c o l . C a r . ) , A . a , b r u n e - c e n u ; ici u d o u t r
l i n i i t r a n s v e r s a l eS. u b s p e c i e n d e m i c i d e s c r i s i d e A . C a r a d l a .l X .

Fomiliq Adelidoe
7 . N e m o p h o r o f a s c i eFl l .o( p l . 1 2 - ' t 8 .c o l . S t . ) . 1 4 - 1 6 m m . A . a . c u r l d t r c i n ar o g i e - a u r i e5 i
o dungi transversali neagrA-vlolacee,
cu contur clar. Pata neagri de pc ncrvura or"
este mlcl. Vl. Larve trliettc pc Balota nigra.
,1 -

Flrlhrrt

a+a RomllDla

cd- llf

49

Fomiliqt,leptlculidue
(Stigrnelidoe)
3. Nepticulo(stigmello)onomalelloGoeze (col. Drig.). 5-6 mm. A.a. verzi-maronii, cu
r i d i c i n a v i o l a c e eg i a p e x u lc a s t a n i u - i n c h icsu, s t r - A l u c i rvei o l a c e e V
. I l l . L a r v ai n f r u n z e
de Rosa.
4 ' N . . h i i b . n e r e lHl ob n . . ( c o l .D l i g . ) . 5 - 5 , 5 m m . A . a , a u r i i - m a r o n i ic, u o s p u z e a l iv i o l a c e e ,
o bandi transversalialbi, lati gi apex cu strElucire puter:nici,violacee.Vlll. Lar:vain
frunze de Crataegus.

AffF.olfu
blp-

cW
hdri

L[dr.ar_

(. drs:

jqr

Crr- tL

Fomiliq Cossidoe
5.
6.
_
7,

Parohypopto
coesrrumHbn. (pl- 14-5,col..st.).30-45 mm. A.a. albe, cu trei cirlige ngre
gi o pati mare oblici neagri,in zona apicali. vt. Larva in ridicini de Asparagus.
zeuzero.pyrinoL. (pl. 1,f'4,^col.st.)..30-90 mm- A.a. albe-strivezii, cu pet; albastre;
legre. Vl, Larva in tulpinile arborilor, arbugtilor:9i pomilor fructiferi.
Phrogmotaecio
cdstoneoHbn. (pl. 1/-7, col. si.). 30-'60 mm. A.a.galbene-maronii,cu
d e s e nc a s t a n i u - n e t r uV. l . L a r v a i n t u l p i n i d e P h r a g m i t e s ,

ff-

n|pro-lr
ir:6r
trnit. Yl- trra !il
L H.loddtc LtE
rssc p{rrE tan|
tt. Sroemcrd*
h
Hstrui 9i pre
ql

FqmiliorTineidqe
8. Nemopogoaquerci.colello.Hf:(pl. 116, col. eip.). i1-i3
mm. A.a, maronii-inchise,
c u o p a t i u n g h i u l a r i .V l - V l l . L a r v a i n t u m o r i l e $ i i a s c as t e i a r u l u i .
9. Neurothoumasia
ankere.llo.
11n.(pl. 15-9, col. st.). Anv. i5-lB mm. A.a. albe ca zipada,
c u d e s e nn e g r u . V l - V l l . L a r v at r i i e g t e i n g a l e r i i l ed e C e r a m b y xc e r d o .
10. Trichophago
tapetzellot. (pJ.
J.111:-col. cip.) Anv. I,f23 mm. A.a. maronii-negrespre
bazi' sprS apex.albeca osul. Vl-lX. Larva triiegte pe substraturi de origine inimita.
11. lllonopi-s
-imello.Hbn..(col.Cip.). Anv, 11-16 mm. A.a. cenugii-maronii,-custrilucire
u$otlviolaceegi firi desene.Vlll. Larvatriie;te pe cadavre9i materii de origine animali.

Fomiliq Erlocottidoe
12. Deuterotinea
casanellaEv. (pl, 148, cof. Dr;g.). A.a. spre margineainterni slnt impir:
l i t e d e l i n i i m a i i n t u n e c a t e , ' s p rien t e r i o r :m a i f n c h i s e i.n z o n aJ p e x u l u ia r e o d u n g i m a ronie. X,

Fomi!io Plutellidoe
13. cerostomo(Ypsolophus)
vitellum L. (pl. 17-14,col. car.). Anv. 17-20 mm. A.a. gri, cu
nuangefoarte diferite, citeodati aproape negre. Vll,'Larva triiegte pe euercils sp.,
F a g u ss p . , U l m u s s p .
14. Plutello maculipennis
curt, (pl. 17-18, col, st.). Anv. 11-16 mm. A.a. cu desenfoarte
variat, citeodati cas.taniid.eschis
sau.spre negru. Uneori intreaga aripE este unicolori,
de culoare inchisi ;i firi desen.Vlll, Larva t-riiegtepe cruciferJ.

FonnilioGrociloriidse
15, colo.ptiliastigm.atello
F. (pl..19-14, col. st.). Anv. 12-14 mm. A.a. rogii sau maronli,
c u d e s e na l b u r i ug i o s p u z e a l gi r i . v l l . L a r v at r d i e g t ep e s a l i x s p . p o p u l u ss p .
9i

50

ZL Ertmio pusielto L. (pl.

are puncre 9i linii neg

23. E. bipundella F. (pt. I

neagri-maronie ;i cC:
YUltare.

24. Chamespheciooaodlltrr
reflexe arimii, la hea
inelat cu.dungi ingost
Eatota ntgra.
25. Ch., muscadormisFrcl
aurii gi dungi late, Jbc
cini de Armeria vulge
26. Ch. ostotiFormisH.S- (
pete galbene.Abdoroc
Vl. Larva in ridicini
27. Ch, bibioniformis Esp.
reflexe al bist rgi ;i roihi
Larva alb6-gilbuie, tri
28. Ch. empiforrnisEsp_(p
Abdomenul negru-alti
E u p h o r b i as p . i i L i n e
29, Microsphaeciorrocifrn
violacee,cu pete mic
inel alburlu. Vlll. t r
TO. ,f,1, myrmosodormis Hnegru-albistrui-vezri

FornilioColeophorldce
16' Coleophora-clypeiferello..Hofm.
(col, Nem.). Anv. 14-15 mm. A.a. galbene-ocru-estom-

5i,1;'lrl"'"'e

maronii,
o dunga
finela rideciniri u;-p;;;;.'vii."i;;"" pe chenofo-

1 7 . C , f r i s c h e l t oL . ( c o l . N e m - ) . A n v . . l 7 - 1 9 m m .
4 : 1 . v e r z u i : g a l b e n ec,u p u t e r n i c es t r i :
luciri metatice apexur
de

9i

curoarea
.uprriui.vii' ;;';T'il="iiii,iu',

18' c' colio*oe car. (pr' 20-23,col. ostr.). specie endemici,


descrisi de A, "rurr.
caradia,

Fqmilio Hyponomeurtidoe
1 9 . H y p o n o m e u ti o
r r o r c i l u s . H b n(.c o r . S t . ) . A n v . 2 3 - 2 5
g i r u i t e . V l . L a r v at r i i e g t e i n ' c o l o n i i , p e p r u n u s m m . A . a . a r b e , c u p e t e n e g r e , i n sp.
20' H' padellusL' (molfnell.us.z.)
(pl. 21-12, cor.Bob.). Anv. 1&21 mm. A.a. arbe,
cu nume"roase puncte negre. Vlll, Larva pe pomi fructiferi.
21, SwommedamiolutareoHaw..(cof. Car.). Anv, .t2_13
mm. A.a. albe, 'cu nuangegri-al:
bistrui gi puncte negre. Vlfl.' Larva pJ SoiUu, sp.
9i Crataeg;; ;:-'

Fom. Ethmiidse
n'

(pt.21-1.8,.co1--st.).
Anv. 19-20 mm.
l:l^-'!,pyt"lt?.!:
costariarbi,
puncte;i linii negre.Vlll-lX. Larvape frunzeae A.a,.cu marginea
iym;;i;ili?.
_- lt"
23' E' bipunctelro
F. (pr.,21-.19,
col-st.). Anv. 21--:6.nn. A.a.'au
ium;tateasuperioari
neagri-maronie
pirli arbe-gri.v, vili. t"r""'p" irlii'ii'ilrnru
9i cererarte
de Echium
vutgare.

Fomilio Sesildse(Aegeridoe)
24' chomesphecio
anneilo-to.
z. (cot,Arex.).
_Anv.13.-20mm. Aripirebrune-negricioase,
cu
reftexearrmii, ra bazacu b pati a.rblgirbuie..
AbJ;;;;;i i"!i"-"ioar..ui, este dubru
ineratcu dunsi
- ingustearterne,garberie;i
vl_v'ii.' i;;;?;#:9,"
in ridicini de
Balota nigra.
"iu".
7 5 ' C h ' . . m u s c o d o r mF
i sr e y . ( c o l . O s t r . ) . A n v . 1 2 - 1 6 m m .
A . a . n e g r e - b r u n e c, u r e f l e x e
aurii gi cungi tate, albe-gitbene,ta marginuu
il;;;;;fi;",
trdie;te in ridi_
cini de Armeria vulgaris.
"*.urna.'vi:
2 6 ' c h . o s t o t i f o r m iH
s . s ' ( c o l . , A l e x . ) .A n v . . 1 0 - 1 5 m m , A r i p i r e
b r u n e - n e g r e - v i o r a c eceu,
pete galbene.Abdom.en.ul
brun-negru_albastru,
cu l_+ ir.rrl" Ju'Uji'n:
Vl. Larvain ridicini de EuphorbTa
"lO*rtrilucitoare.
27. ch. bibioniformisEsp. (p.t. 22-1'r, cor. Arex.). 10-1g
mm. A.a. brune_negricioase
cu
r e f l e x ea l b r s t r u si i s o i z j . i i bsi a ug a l b e n p
i " r " r g i n " " c o s t a l i ,r " u " i a . u p a t i a l b i .
Vl-Vll.
L a r v aa t b i - g i l b u i e ,t r i i e g t e i n k J a . i n i l " l u p h o r b i a s p .
"
2 a ' c h ' e m p i f o r m iE
s s p ' . ( P I .2 2 - 2 1, c o l . A l e x . ) ' 1 o - 1 8 . m m . A r i p i l e
brune-negre-albistrui.
A b d o m e n u ln e t r u - a ; 6 ; t , t u i ,c u 3 - 4 i n e l e s u b l i r i
in ridicini de
E u p h o r b i as p ,! i L i n a r i as p ,
"tu"-*iirli"vt]'iu.""
79' Microsphoecio
tineiformisbrosiformisHbn. (col. st). 1o--i5 mm. Aripile
,oraceu,
v i o l a c e e , p e ! 9 m i c i g a r b e n e - a u r i iA. b d d m " n r l ' n " g r u - u r u n - " i ' i " r i . u - " brune_negre!u
cu un
i n e l a l b u r i u .V l t l . L a r v i i n t u l p i n i d e E c h i u ms p .
To',v'
myrmo-soeforH
m.i 'sS . ( c o l . . A l e x . ) .1 8 - 2 0 m m . A r i p i l e - n e g r e - a l b i s t r u i .
bdomenul
negru-albistrui-verzu
i un inel ro;u. Larvaln trunchiul pl'n,il.ifructifA
cu
eri.

5l

FarniliqGlyphipterygldce
31. clroreutisblerkandrello
Thnbg. (col. st.). 13-14 mm. A.a, de culoare casranie-uleios,
c u P u n c t e . a r g i n t i iM
. a r . g i n e cao s t a l i _ a r ep u n c . a l b e , d i n c a r e p o r n e s cd u n g i a r g i n t i i
c e s e p i e r : dt r e p t a t . v l l l . L a r v a p e f r u n z e d e c a r l i n a , c a r d u u s , ' l n u l a E r y i ' g i u r ; .
;i

FornilioOrneodidqe(Alucitidoe)

.!:-n
ffi
-qh.

3 2 . O r n e o d egsr o m m o . d o c t y l a T . G t . 2 3 - 1c0o, l . S t . ) . 1 3 - 1 7 m m . A r i p i l e c u f o n d u l g r i - i n c h i s
sint divizatein cite trei figii, care pe lingi nervuri se desfacin numeroasep"n".-V. L",:""
gri triie;te pe Scabiosasp.

FqmiliECosrnopterygidoe
(Momphidoe)
33. Stogmotophora
nickerli Nick..(pl. 24-.16,col. St.). 10 mm. A.a. maronii-aurii-gilbui,cu
d e s e na l b u r i u 9 i - r o 9 u - a r g i n t i up,r e z i n t i t r e i s o l z i m a r i a r g i n t i i - r c g i i d, e l i m i t i g i d e c u loare deschisi.V. Larva pe Achilleasp.
3 4 . S t . t r . i r i v e l l o . s t g r . . ( p l . . ] 4 1 .c4o,l . s t . ) . 1 2 - 1 6
_ m m .A . a . c a s t a n i r - n e g rceu, n u a n g ea r g i n t i i t i d u n g i a u r i i . V l l l . L a r : v ap r o b a b i lp e . L y c h n i s
35. L-imn.oecia
phrogmitellastt. (pl. 24-2'|,
, col. ostr.). 15-22 mm. A.a. de culoareastuf l l l i ' . : y . m a r g i n e ac o s t a l i m a i d e s c h i s ig i o p a t i c a s t a n i ei n c h i s i , c l e l i m i t a t id e s o l z i
albi. Vll. Larva pe Typha sp.

Fomilio Xyloryctidoe(Cryptophosidae)
i

36. odjtes.lutreeD
l ou p . ( R 1 . 2 3 - 1 4 , - - c sott..) . 1 1 - 1 3 m m . A . a . g i l b u i - p a i ,c u d e s e nc a s r a n i u .
V l l - V l l l . L a r v a p e S a l v i ao f f .

Hi:ttulr+.il

rqi. cr a-rit
Ti[r. lrtG,
fllrrr 1
eFioilr
tb*
c dori ftai
rh
jl|bdc,
r5-p
tui
rc
;i ehdr:C- rcafeoor
H.S- (1
anl-n

IL

53t4-

Fqmiliq Oecopl'ronidoe
55.

1 7 . A g o n o , p t e raylxs t r o e m e r i o ncol . ( p 1 . 2 5 - 2 2 ,c o l . S t . ) . 2 0 m m . A . a . a l b e n u m a i l a b a z i
9i
m a r g i n e a - c o s t a l i n' r e s t s i n t a . c o p e r i t ec u u n _ n o r r o z a l i u g i c a s t a n i u - g i l b u i ; ic u o
p
a
t
i
i
n
c
h
i
s
i
,
c
a
s
t
a
n
i
e
n
e
a
g
r
i
.
Vlll. Larva pe Conium macuiatum.
-TET Eotio lunaris Haw'
-(col. St,). 8-10 mm. A.a. galbene-ocru,cu desen castaniu-rotcat
e s t o m p a t ,; i o p a t i s e m i l u n a r i n e a g r i . V l l . L a r v a p r o b a b i l p e L y c h n i s .

Fomiliq Symmocidce
39. oego.conio
quadripunctoHaw. (pl. 28-5, col. st,). 16-20 mm. A.a. maron inchis, cu
d o u i b e n z it r a n s v e r s a lgei p e t e ' g a l b e n ep, u t e r n i c e .V l l . L a r v ap r o b a b i lp e r e s t u r i v e g e :
tale.
40. BrachmiotrlonuleH
l l o. s . ( p l , 2 8 - 8 ,c o l . S t . ) . 1 8 - 1 9 m m . A . a . m a r o n i i ,d e c u l o a r e as c o r ligoarei' cu desen de culoarc inchisi. Vlll. Larvr pe Convolvulusarvensisgi Calystegia
s e p i um .

52

g5gi

Sl

b'"Uet

pc FragarirI. C- ofcscroro Dup- {


tit:clete usor cu brur
riolecee, pe Ugusrr
tt- Fpcgoge graiaaa f- 1
Beze aripii, banda ot

56.

jese. hrinia<ilFie <1


|li$ajonides
Ptodromd
le gri, cu ridicira.
I
Baucus, Poreniilia,
CrePlrasiello abr osatc
bru*gri,
fErd ci.;enc
Trodrysmio rigcea 9a
diani gi pata anterio
gi Clematis.
Icleris voriegcno Der
zali albe, in cea dis
mai deschise. Vl-Vl
;i altele.
iospeyresio porooodlo
brunii pini la brua-t
lucioase. Vlll- Lerve

57. Pommene albagim


cu ruginiu ryr galbc
delCynips, "pe Quc
58. Thiodio citrono Hbroblice brunemidinil
Artemisia si dtdc59. Eucosmo coatcrrriror
mai inchis, cu o ld
pe frunze 9i idlcc

FamllicGelechiidse
f , c o n t h o p h i l aa l a c e l l o D u p . ( p l , 2 8 - 2 1, c o l . N e m . ) . 1 3 - 1 4 m m . A . a . m a r o n i i - n e g r e , c u
: a i r u p u n c t e m a r i , n e g r e , d e l i m i t a t e d e a l b 9 i o p a t i a l b - g i l b u i e , t r i u n g h i u l a r d .V I l l .
-arYa pe lichenii de stejar.
- . t o c a i i a c r a e C a r . ( c o l , O l . ) . 1 8 - 1 9 n n m . A . a . a l b e - c e n u g i i ,c u u n P u n c t n e g r u ' V l l .
2 r n i t i v o l v o p l u t e l l i f o r m i sS t g r . ( p l . 2 9 - 5 , c o l . C a r . ) . 1 5 - 1 7 m m . A . a . g r i - r o g c a t e c u
Larva
nian!e roz, la rnargineacostali cu pete negre 9i doui dungi negre. Vll-Vlll.
>robabil pe resturi vegetale.
2 i o t y e d r ov i l e l l o Z , ( c o l . S t . ) . 1 4 - 2 1 m m . A . a . g r i - g i l b u i , c u p e t e n e g r e d e l i m i t a t e d e
c e r c u r i d e s c h i s e .V l l - V l l l .
R e c u r v o r i on a n e l l a H b n . ( p l . 2 9 - 1 E , c o l . S t . ) . 1 1 - 1 ? m m . A . a . g r i - a l b i c i o a s e ,c u d e s e n
negru. Vll-Vlll.
Larva in rnugurii pomilor fructiferi.
M i t z n e r i o m e t z n e r i e l l oS t t . ( c o l . O s t r . ) . 1 5 - ' 1 7 r n n r . A . a . g a l b e n e - o c l ' u d e s c h i s e ,c u d e s e n r n a r o n i u - r u g i n i u .V I l . L a r v a i n s e m i n l e d e C e n t a u r e a '

FsmrilisTortriaidae
c c o p .( p 1 . 3 2 - 1 6c,o l . S t . ) .1 8 - 2 4 m m . A . a . g a l b e n e - b r u npi i!n i I a b r u n e '
A r c h i ppso d o n S
. I l l . L a r v av e r d es e h r i n e g t ec u f r u n z eg i f r u c t ed e Q u e r c u s ,
r o 9 i i ,c u d e s e nm a i i n a h i s V
T i i i a , R u b u s ,P y r u s9 i c o i r i f e r e .
C / e p s isst r i g o n oH b n . ' ( p l . 3 2 - 3 2 ,c c l . P e i u ) .1 6 - 2 0 n r m . A . a . g a l b e n e - a u r i i - s t r d l u c i t o a r e '
c u d o u l d u - n goi b l i c e b r u n i i 9 i o p a t i e x t e r n dd e a c e e a ;ci u l o a r e .V l - V l l . L a r v av e r d e , y p e r i c u m L, a c g i l b u i e ,t r i i J g t ei n t r e f r u n z e ; i l i s t a r id e E r i c a ,E u p h o r b i aA, r t e m i s i a H
tuca;i altele.
r e, t i C . n e l l e c t a n aH . S . ( p l . 3 2 - 3 1 ,c o l . P e i u ) . 1 2 - 1 5 m n r . A . a . g a l b e n e - o c r u - b r u n e
c u l a t e " u g ocru b r u n - r o ; i e t i cB. a n d ao b l i c i g i p a t ae x t e r n ds i n i b r u n i i .V l l - V I l l . L a r v a
pe Fragaria.
5 " r . C . u n f o s c i o n o D u p . ( p 1 . 3 2 - 3 0 , c o l . P e i u ) . ' 1 4 - 1 9 r n m . A . a . g a l b e n e - o c r u - r o 9 c a t er e, ticulaie usor cu biun-'rofietlc. Bandaoblici 9i pata externi sint brunii. Vl. Larva verde
violacee, pe Ligustrum gi Syringa.
5 1 . E p o g o g eg i o t i a n i F . { p I . 3 2 - 4 1 , c o l . S t . ) . 1 7 r n m . A . a . g a l b e n e - b . r u n i i ,r e t i c u l a t e r o g i e t i c "
a a z l i r i i i i , i r a n d a o b l i c e ; i p a t a e x t e r n d b r u n i e - n e g r i c i o a s e .V . L a r v a v e r d e p e p l a n t e
i o a s e , h r i n i n d u - s ec u f r u n z e , f r u c t e .
5 7 . ' P h i l e d a n i d e sp r a d r o m o n u sH b n . ( p l . 3 2 - - 4 5 , c o l . P e i u ) . 1 2 - 1 4 m m . { . . a . a l b i c i o a s e p i n i
l a g r i , c u r l d i c i n a , b a n d a m e d i a n i 9 i p a t a a n t e r i o a r i b r u n e - n e g r i c i o a s e .V l . l - a r v a p e
Daucus, Potentilla, Myrica, Mentha.
5 3 . C n e p h o s i e l l oo b r a s o n oD d p . ( p l . 3 3 - 15 , c o l . P e i u ) . 1 7 - 1 9 m m , A . . 3 .g r i - d e s c h i s e9 i c a d r i l a t e
b r u n - g r i , f i r i d e s e n e ,u n e o r ! . u o u m b r i d i a g o n a l i i n c e r t i . . . v - v l . ! y 1 a p e A c h i l l e a .
5 4 . T r a c h i s n i a r i g a t a S o d , ( p 1 . 3 3 - 2 6 c, o l . s t . ) . 1 4 - 1 8 m r n . A . a . a l b e , c u r i d a c i n a ,b a n d a m e diani 9i pata'anterioarJ brune-gri, mirginite cu puncte negre. Vl. l-arva pe Pulsatilla
gi Clematis.
5 5 . h c l e r i s v a r i e g o n oD e n . e r S c h i f f . ( p l . 3 3 - 4 1, . c o l . S t . ) . 1 4 - 1 8 m m . A . a . i n i u m i t a t e a b a z a l i a l b e , i n ' c e a d i s t a l i b r u n e - r o g i i , p i n i l a b r u n e - n e g r i c i o a s e ,c u b e n z i p r o e r n i n e n t e
m a i d e s c i r i s eV. l - V I l l . L a r v a 9 6 l b u i e l n t r e f r u n z e d e C r a t a e g u s ,P r u n u s , M a l u s , U l m u s
gi altele.
5 6 . i o s p e y r e s i op o m o n e l l aL . ( p l . 3 4 - 1 9 c o l . S t . ) . 1 4 - 2 0 m r n . A . a . c e n u ; i i , c u o n d u l a l i i o b l i c e
b r u n i i p i n a ' l a b r u n - n e g r e .C i m p u l b a z a l i n t u n e c a t 9 i o g l . i n d i l a . i n c a d r a tdl e l i n i i a r i m i i '
l u c i o a s e . V l l l . L a r v a a l b i c i o a s 6a r a c i m e r e l e , p r o d u c i n d p a g u b e i m p o r t a n t e .
5 7 . P a m m e n eo l b u g i n o n a G u e n . ( c o l . P e i u ) . 1 0 - 1 2 m m . A . a ' b r u n e - i n t u n e c a t e ' a m e s t e c a t
cu ruginiu sau'galben-rog."t. Putu interni albi este neclari. Vl. Larva triiegte in gale
delCynips, pe Quercus'
5 8 , T h i o d i oc i t r c n o H b n . ( p l . 3 5 - a , c o l . S t . ) . 1 6 - 2 0 m m . A . a . g a l b e n e - v e r z u i ,c u d o u i b e n z i
oblice brune-mislinii'ii oglindip slab'conturati. Vl, Larva triie;te in flori de Achillea'
Artemisia 9i altele.
5 9 . E u c o s m o c o n t e r m i n o n oH . S . ( p l . 3 5 - 1 1 , c o l . S t . ) . 1 6 - 2 0 m m ' A . a ' c a s t a n i i d e s c h i s s a u
mai inchis, cu o pate interni'gilbuie 9i o oglindigi delimitati prin linii argintii' Vll. Larva
pe frunze gi inflorescenle de Lactuca sativa.

53

coecimaculono
Hbn. (pl. 35-13, col. Peiu). 14-20 mm. A.a. ocru-cas:
60. Pseudeucosma
tanii, cu nuanlegri, au c?mpulbazalondulat 9i oglindili lat6, delimitati lirg spre bazi
printr-o nuanfi mai intunecati. Cirligele costalesint inguste gi gelbui. Vl. fariva !n ri:
d i c i n i d e C e n t a u r e a ,E p i l o b i u mg i A r t e m i s i a .
61. EpiblenascutelanaDen. et Schiff.(pl. 35-20,col. St.). 18-22 mm. A.a. brunddeschise
sau inchisecu ondulalii negricioase,o pati inter:ni albi, bine conturat;, spre r.idicini.
Oglindi_taalbi, cu contur fin rogu-brun. VI. Larva bruni-ro;ieticE, triiegte in listari
floriferi, tulpini ;i ridicini de Cirsium, Carduus;i Carlina.
r " a d i c u l a rtei
6 2 . E , g r o p h a n oT r . ( c o l . P e i u ) .A . a . c e n u g i i - b r u n i ic, u o n d u l a l i i n e g r i c i o a s e
o g l i n d i 1 i m i c i . V l - V l l l . L a r v aa l b i - g d l b u i et,r i i e g t e i n r i d i c i n i g i t u l p i n i d e A c h i l l e a
millefoliu
m.
6 3 . N o t o c e J iuad d a m a n n i a nLa. ( p I . 3 5 - 2 3 ,c o l , S t , ) . 1 2 - 2 0 r n r n .A . a . c e n u g i i - b r u n i ci ,u o n d u l a l i i f i n e i n t u n e c a t e ; i c i m p b a z a ld e l i m i t a t d e o b a n d i i n c h i s i . P o s t e r i o r :o b a n d i
o b l i c i f r i n t d d e a c e i a gci u l o a r e .P a t ai n t e r n i t r i u n g h i u l a r i , r o g i e - b r u n i - i n t u n e c a tidn,:
c o n i u r a t Ed e o l i n i e b r u n i - r o ; i e t i c i . V l . L a r v a p r i n t r e l i s t a r i d e R u b u s .
6 4 . N . r o b o r o n ol l i g . ( p | . 3 5 - 2 4 ,c o l . S t . ) . 1 6 - 2 0 m m . A . a . a l b e , c u s o l z i c e n u g i 9i i c i m p b a z a l d e l i m i t a td r : e p t .O g l i n d i E ai n g u s t i , a l b i c i o a s Sc ,u c h e n a rc e n u g i uf i n . V l , L a r v ab r u n :
r o g i e t i c i , i n t r e f r u n z e l e s u t e d e Q u e r c u s ,P r u n u s ,C r a t a e g u s9 i R u b u s .
6 5 . C r o c i d o s e mpdl e b d j d n oZ . ( p | . 3 5 - 3 5 , c o l . S t . ) . 1 2 - 1 8 m m . A . a . c e n u g i i - g i l b upi i n i l a
c e n u g i i - b r u n i ic,u d e s e nb r u n . V I l l . L a r v a i n s e m i n l e d e M a l v a ,A l t h a e a .
u ,c i m p
T r . ( p 1 . 3 6 - 4 ,c o l , S t . ) . 1 4 - 2 0 m m . A . a . b r u n e - c e n u g i i - i n c h i sc e
6 6 . A n c y l i su p u p a n a
b a z a lm a i i n c h i s ,a p e x b r u n - r o ; i e t i c ; i o d u n g i l n g u s t i , p l u m b u r i e ,l u c i o a s il a m a r g i n e .
V . L a r v ac e n u g i e - v e r z u iter ,i i e ; t e i n m a r g i n e af r u n z e l o rl e s u t e d e U l m u s , Q u e r c u s; i
B e tu l a .
67. HedyanubiferonoHaw. (pl. 36-'16,col. St.). 14-20 mm. A.a. spre exterior brune-negricioase,cu amesteccenugiu-albastru
9i bandi mediani slab conturati. Suprafaladistali
e s t a a l b i . V l . L a r v av e r d e - c e n u ; i ei,n t r e f l o r i , f r u n z u l i g e l em u g u r i l o r s: a u f r u n z e l e d e
P y r u s , M a l u s ,S o r b u s , B e t u l a ; i S a l i x .
quadrimaculana
Haw. (p|.36-25, col. St.). 18-24 mrn, A.a. brune'ceffit,
58. Endothaenio
cu pati br,uni-negricioasila miiloc. Vlll. L,arvaalbi-gilbuie, in ridicini de Stachys9i
S y mp h y t um .
69, BoctrofurfuranoHaw. (pl. 36-28,col. St.). 12-20 mm. A.a. gilbui-inchisesau deschise,
cu solzi cenugig
i i d e s e nb r u n i u . V l l . L a r : v av e r d e p e J u n c u sg i S c i r p u s .
7 0 . l o b e s i oe u P h o r b i a nFar e y . ( c o l . P e i u ) .8 - 1 2 m m . A . a . c a s t a n idi e s c h i s a ui n c h i s ,c u c i m p
, l . L a r v ai n m u r a d i c u l a ro:n d u l a t ,g r i c a o l e l u l 9 i d o u i b e n z id i a g o n a l ge i l b u i , m e d i a n eV
g u r i 1 e s u 1di e E u p h o r b i a
o u p . ( p l . 3 6 - 3 0 ,c o l . S t . ) . 1 2 - 1 4 m m . A . a . c u c i m p r n e d i a nn e g r i c i o s ' m a r o :
7 ' 1 ,L . b i c i n c t o nD
n i u , o b a n d dt r a n s i e r s a l ig i l b u i e ; 1 u n a m a r g i n a l ie x t p r n i , c u d u n g i p l u m b u r i i . V l l l .
Larva pe Allium.

FqrnilioCochylidoe
cilielloHbn. (pl. 37-3, col. Peiu).11-14 mm. A.a. gri-albicioasepini la gri72. Falseuncorio
g i l b u i , c u c i m p m a r g i n a lr o g c a ts a u g r i - b r u n _ g i ' d e s e n - c a s t a n i u - rsoaguu. . E r i - r o g u . . V l l .
L a r v a g i l b u i e - a l b i , i n f r u c t e ; i s e m i n g ed e P r i m u l a , L i n a r i a ,A s t e r , B e l l i s ,G e n t i a n a .
D u p . ( p l ' 3 7 - a , c o l . P e i u ) . ' t 4 - 1 6 m m . A ' a ' g a l b e n - l u t o s - p a l i d9ei r e l a t i v
73, F. epitinano
p u d ' r a t ec u g r i , ' l a ' m i ; ! o cc u o b a n d i d i a g o n a l ig r i - b r u n i 9 i o p a t i t r i u n g h i u l a r i m i c d i n
c o l g u li n t e r n . V l l - V l l l . L a r v ai n c a p s u l ed e L i n u m ; i S o l i d a g o .
7 4 . P h a l o n i d ivae c t i s o nW
o e s t . ( c o l . P e i u ) .8 - 1 1 m m . A . a . o c r u - m a r o n idi e s c h i s ep, e m a r g i n e ai n f e r i o a r ig i l a t i v p u n i t a t ed e l i c a tc u b r u n . B a n d am e d i a n ii n g u s t i , n e c l a r ig i f o a r t e
p a l i d i . V l l . L a r v ai n t u l p i n i 9 i s p i c ed e P l a n t a g o '
7 5 . A g a p e t oz o e g o n oL . ( p l , 3 7 - 1 2 , c o l 5 t . ) . 1 8 - 2 4 m m , A . a . g a l b e j e c a l i m i i a ' c u d e s e n
rogu-brun, lX. Lar:vi albi-gilbuie' in r:idicini de Scabiosa;i Centaurea.
v 6 . A . h a m o n aL . ( p l . 3 7 - 1 3 ,c o l . S t . ) . 1 8 - 2 4 m m . A . a . g a l b e - ncea l i m i i a , c u d e s e n r u g i n i u .
V l . L a r : v ai n f i u n z e r 6 s u c i t ed e O n o n i s , C i r s i u m 9 i T r l f o l i u m '
stamineoHaw. (pl. 37-14, col. Peiu). 15-17 mt: A,.a. galb.ene-deschis.e
77, Euxonthoides
a l b e . V l l - V l l l . L a r v ag i l :
s a ug a l b e n e - r u g i n ici ,u d e s e n ' o c r u - b r u 9n i d o u i l i n i i I u c i o a s e
ai Centaurea.
b u i J s a u a l b i - g r i , i n l i s t a r i , f l o r i ; i s e m i n g ed e S c a b i o s 9

54

5fr
G{frre
thFl

n"ftdnft

Ca;rfurrrtq
dr !E|L- ;i *r

I-

trri3
fri
3ru
dguftr)cdlrl
acgrc lucilr*.
c
Vlaltc rotrr&t6- Z f'octr
O- (pl
g pr;ir $riwaiii
rurrdii
in cd*

3fr

S- tgdriuis doaytro I
pc narginer utt
trl- Eracrnidoflrl
i
dungi dbe. Yl. I
t8- Emmelioo merrdr
culere. Yll. Lrr
plex, ;.a.
89. SteaoPtirio ptcrod
spre marginca it
9lJ. Aciptilio Pcrtodor
pugini solzi bruri
Rosa, Salix g F
91. fVlreelerio spilodc
pe margine: pct

i2. Lamoria oreffo f,


cu desen lrtcnc
'viespilor
socielc,

tt- A t t h e s f r o n c i l l o 4Fo. ( p | . 3 7 - 1 6 ,c o l . P e i u ) .1 2 - 1 6 m m . A . a . p a l - g a l b e n e - o c rcuu, d e s e n

r o g c a t - b r u nV. l l l . L a r v ag i l b u i e - a l b i ,i n t r e f l o r i g i s e m i n g ei m p i i e n i e n i t ed e u m b e l i f e r e .
S:igncto lathonionoHbn.'(pl, 37-27, eol. St.). 24-25 mm. A.a. "galbene-ocrupini la
b:une'ocru, cu trei pete mari lucioaseargintii gi citeva pete de ac-ia;i culoare la mar-:
g ; n e .V l - V l l l .
s - toagicornutiaphaleratanoH.S. (col, Peiu). 13-15 mm. A.a. galbene-ocru-albicioase,
l u c i o a s ec, u i u m : t a t e ae x t e r n i p u t e r n i cp u d r a t i m a r o n i u ,l a m i i l o cc u o b a n d dd i a g o n a l i
b r u n - m i s l i n i e .P e m a r g i n e ai n i e r n i s e a f l i o p a t i p r e t o r n a l i - n e g r i c i o a s V
i.lll.-Larva
t r i i e ; t e i n m i e z u lf r u c t e l o r d e A s t e r ; i i n t u l p i n i d e E u p a t o r i u mg i S o l i d a g o ,
't3-14
11. Cochylisposterono
Z. (pl.37-29, col. Peiu).
mm. A.a. albicioase,str:opitecu gri
1 i d e s e ng r i a m e s t e c act u n e g ( u . V l l . L a r v aa l b i - m a r o n i e i, n f l o r i 9 i s e m i n l ed e C e n t a _ urea,Arctium 9i Cirsium.

t.

FqEnillsCurposinidoe
? 1 . .C o r p o s i nsoc i r r h o s e l lHa. S . ( p l . 3 7 - 5 3 , c o l . S t . ) . 1 6 - 1 7 m m , A . a . a l b i c i o a s ec,u u g o r l u :
ciu gilbui 9i desen negricios.Vll. Larva rogie-portocalie,in ftuctele de Rosa,

Fsmilis Zygoenidoe
83. Procrisgroeco lord, (col. Ostr.). 20-21 mm. A.a. verzi sau verzi-albastre.V-Vll,
9 + . Z l g o e n of i l i p e n d u l a eL . ( p l . 3 & 1 , c o l , S t . ) . 3 1 - 3 6 m m . A . a . a l b a s t r e - n e g rsea u v e r z i negre lucioase,cu gasepete rotu-carmin, cele doui de la ridicini lunguiele, iar: celel a l t e r o t u n d e . V - V l l . L a r v a p e T r i f o l i u m , P l a n t a g oi i H i e r a c i u m .
? 5 . Z . P u n c t u mO . ( p l . 3 8 - 1 5 ,c o l , O s t r . ) . 2 3 - 2 6 m m . A . a . g r i - n e g r i c ! o a s e - a l b i sst rai u
i verzi
g i p u g i ns t r i v e z i i ,c u t r e i p e t e l u n g u i e l e ,n e g r e ,d e s p i r t i t e p r i n n e r v u r i t i o p a t e m a r e
rotundi in celulamediani.VI. Larva pe Eryngium.

FomiliEtsterophoridue
I

8 6 . A g d i s t i sa d o c t y l aH b n , ( p l . 3 9 - 1, c o l . S t . ) . 2 1- 2 4 m m . A . a . b r u n e , n e d i v i z a t ei n p e n e ,
pe margineaanterioari cu patru puncte negre, V, Vlll. Larva pe Artemisia.
87. Eucnemidophorus
rhododactylus
F. (p1.39-7, col. Ostr.). 25-29 mm, A.a. rogcate, cu
dungi albe. Vl. Larva in boboci sau tiie florale de Rosa.
8 8 . E m m e l i n am o n o d a c t y l L
o , ( p 1 . 3 9 - 1 8 ,c o l . S t . ) . 2 7 - 3 1 m m . A . a . v a r i a b i l ec a d e s e ng i
c u l o a r e .V l l . L a r v a p e f r u n z e t i f l o r i d e C o n v o l v u l u sC
, a l y s t e g i aC, h e n o p o d i u mA
, tri:
plex,9.a,
89, StenoptiiioptetodoctylaL. (col. Alex,). 27-11 mm. A.a. brune-rotcate, mai deschise
s p r e m a r g i n e ai n f e r i o a r i . V l . L a r v ai n b o b o c if l o r a l i , f r u c t e 9 i f r u n z e d e V e r o n i c a .
90. AciptiliapentadactyloL. (pl. 40-14, col. St.). 26-32 mm. Aripile albe, presirate cu
p u t i n i s o l z i b r u n i - n e g r i .V l - V l l . L a r v ap o l i f a g i ,p e C a l y s t e g i aC, o n v o l v u l u sT, r i f o l i u m ,
R o s a ,S a l i x g i P r u n u s .
91. WheeleriaspilodactilaCurt. (pl. 40-18, col. St.). 20-22 mm. A.a. de culoare deschisi,
p e m a r g i n e ap e n e l o t c u p e t e i n c h i s e .V l . L a r v a p e M a r r u b i u m 9 i B a l o t a .

Fsmilis Gsilerildqe
9 2 . L o m o r i oo n e l l o D e n . e t S c h i f f .( p l . a 1 - a , c o l . A l e x . ) . 3 4 - 4 5 m m . A . a . g r i - a l b i c i o a s e '
c u d e s e n l n t u n e c a t , m a r o n i u p i n i l a n e g r u . V I - V l l . L a r v a g r i - g a l b e n i ,i n c u i b u r i l e
v i e s p i l o rs:o c i a l e d, a r :h r i n i n d u - s ec u f r u n z e d e A s t e r t i I n u l a .

55

9 3 . A p h o m i sa o c i e l l cL . ( p l . a 1 - 1 , c o l . B o b . ) . 2 6 - 3 8 m m . A . a . l a d a l b i c i o a s Sd,e c u l o a r e a
c i r n i i , c u d e s e nb r u n . L a Q m u l t c e n u g i ip i n i l a r o g c a t e - g r i - v e r zg i d e s e n i n r u n e c a t .
V l . L a r v ag i l b u i e , t r i i e g t e a s o c i a t ii n c u i b u r i l ed e v i e s p i i9 i b o n d a r i ,d e v o r i n d c e l u l e l e
vechi, rezidurile, puietul 9i fagurii.
9 4 . M e l i s s o b l a p tzeesl l e r di e J u a n( p l , a 1 - 2 ,c o l . S t . ) .2 0 - 4 5 m m . A . a . c e n u ; i i , c u l i n i i t r a n s v e r s a l en e c l a r eg i i n t u n e c a t e V
. l l l - l X . L a r v ag r i - m a r o n i et r i i e g t e i n t r - u n t u b m i t i s o s
p e s o l , h r i n i n d u - s ec u r e s t u r i d e p l a n t eg i a n i m a l e .

1".

".:.
"3.

."r-

Fom. Crombidqe
9 5 . E u c h r o m i u sV o c e l l e u sH a w . ( c o l . S t . ) . 2 0 - 2 4
mrn. A.a. galbene-maronii, ugor pudrate
negricios,cu o bandi rnedianiaurie, care in mijloc este argintie. Apexul este alb, tiiat
in doui de o bandi aurie. V, lX.
9 6 . E . b e l l u sH b n . ( p 1 . 4 1 - 5 3 , c o l . S t . ) . 1 7 - 2 0 m m . A . a . i n j u m i t a t e a b a z a l i a u r i i , c u a m e s r e c
a r g i n t i u 9 i d o u i i b e n z i d i a g o n a l ea r g i n t i i . V l l - V l l l .
Larva albd-murdari, se hrine;te cu
frunze descompuse de Picris 9i Hieracium.
9 7 . E . s u p e r b e l l u sZ . ( c o l . O s t r . ) . 1 6 - ' 1 9 r n m . A . a . a s e m i n d t o a r e c u s p e c i a a n t e r i o a r i . V l l ;
9 8 . C h i l o r u t e e l u sM o t s c h . ( c o l . O s t r , ) . 2 4 - 2 6 m m , A . a . g a l b e n e - c i r i m i z i i , c u d e s e n b r u n .
V l l , L a r v a a l b i c i o a s St .r i i e g t e i i r t u b u r i m i t d s o a s e , p r i n t r e r l d i c i n i d e F e s t u c as a u P o a .
9 9 . T o l i s q u e r c e l l aD e n . e t S c h i f f . ( p | . 4 1 - 5 0 , c o l . A l e x . ) . 2 8 - 3 2 m m . A . a . g r i - m a r o n i i , c u
d o t t i d u n g i t r a n s v e r s a l em a i c i e s c h i s es i p u t e r n i c d i n l a t e . V l l l , L a r v a g i l b u i e t r i i e g t e p e
Quercus.
1 0 0 . C r o m b u s h o r t u e l l u s H b n . ( p ! . 4 1 - ' 1 ? ,c o l . S t . ) , 2 2 - 2 4
mm. A.a. palid-galben-ocru, cu
d e s e n b r u n - g r i . V l . L a r v a a l b i c i o a s ic u n u a n ! e v e r z u i , t r i i e t t e p e r S d i c i n i l e g r a m i n e e l o r ,
d e v o r i n d t u l p i n i l e p i n i l a s u p r a f a g as o l u l u i .
1 0 1. C . p e r l e l / u sS c o p . ( p l . 4 1 - 1 1 , c o l , S t . ) . 2 4 - 2 6 m m . A . a . l u c i o a s e , a l b e , c u d u n g i g r i . V l ,
Larva gilbuie-vercie, trdie;te intr-un tub rnitisos pe graminee spontane, in regiunea
c o l e t u lu i .
1 4 2 . A g r i p h i l o d e l i e l l o H b n . ( p l . a 1 - 2 a , c o l . A l e x . ) . 2 0 - 2 6 r n m . A . a . p a l - g a l b e n e - o c r u ,c u
o d u n g i l o n g i t u d i n a l Sa l b i , i n g u s t i , X ,
J03. Pediosis squoli4olis Krul. (col. Alex.), 22*24 rnm. A.a. inguste, brune-gri-gilbui,
cu doui dungi transversaie maronii gi o dungi negricioasi peste r"rargineaanter i o a r S . V l l . L a r v a g r i - g 5 l b u i e , i n t r - o l e s i t u r i t u b u l a r i a c o p e r i t i c u r e s t u r i v e g e t a l e ,t r 5 i e ; t e l a b a z a t u l p i n i i d e P u c c i n e l i a ,g i a l t e i e r b u r i , a t a c i n d b a z a t u l p i n i i .
1 Q 4 . T h i s a n o t i oc h r y s o n u c h e l l S
o cop. (pl,41-44, col, Alex.). 24-26 mm. A.a. gri-alburii, int e n s p u d r a t e c u n e g r u g i d e s e n m a r o n i u . V . L a r v a b r u n S - p " i m i n t i e ,t r i i e g t e i n t r - u n t u b
mitisos, la baza listarllor de Festuca,cu care se hrEnesre.
1 0 5 . C h r y s o t d m b u s c o s s e n t i n i e t t u7s. ( p l . 4 1 - 4 6 , c o l . S t . ) . 2 3 - 2 5 m m . A . a . g i l b u i c u d u n g i
longitudinale brune-negre, intretliate de doui dungi transversalemaronii. Vl. Apexul
c u o l i n i e l o n g i t u d i n a l Sg r o a s i , b r u n i , V l - V l l .
1 0 6 . X o n t h o c r o m b u ss o x o n e l / u sG . e t Z . ( p ! , 4 1 - 1 8 , c o l . A i e x . ) . 2 4 * 2 6 r n r n . A . a . g a l b e n e ocru, cu doui linii transversale9i doui puncte mai inrunecate, Vl,
1 0 7 , C o l a m o t r o p h op a l u d e l l a H b n . ( p l . 4 1 - 4 8 , c o l . S t . ) . 2 6 - 3 4 m m . A . a , g a l b e n i - o c r u - g r i ,
c u d o u i r i n d u r i t r a n s v e r s a l ed e p u n c t e n e c l a r e . V l l - V l l l .
L a r v a a l b i c i o a s f ,s a p i g a l e r i i
in frunze de Typha.

Fqmilia Phycitidce
rosellaScop. (pl. 42-42, col. St.), 17-19 mrir. A.a. roze ca trandafirul, cu o
108. Eurhodope
d u n g i l a t i , a l b i , l a m a r g i n e ai n t e r n d ,V l l . L a r v ar o t c a t i , t r i i e ; t e i n f l o r i g i s e m i n g ed e
Scabiosa.
1 0 9 . E . a d v e n e l l 7o . ( p l . 4 2 - 3 9 , c o l . A l e x . ) . 1 8 - 2 0 m m . A . a . b r u n e - r o t c a t ec u a m e s t e cg r i .
d o u i l i n i i t r a n s v e r s a lael b e 9 i o p a t i b r u n i - r o ; i e , u r m a t i d e o l i n i e d e s c h i s d V
. ll-Vlll
L a r v av e r d e , t r i i e ; t e i n t r e f r u n z e l e ,f l o r i l e g i m u g u r i i d e C r a t a e g u sg i S o r b u s .
110. SolebriosemirubellaScop. (pl. 42-24, col. Bob.). 26-30 mm. A.a. ro;ii ca trandafirul,
c u m a r g i n e ai n t e r n i l a t i g i g i l b e n i c a o u l . V l . L a n v av e r d e , t r i i e g t e i n t u b u r i m i t i s o a s e
p e l e g u m i n o a s eh,r i n i n d u - s ec u f r u n z es i f l o r i d e L o t u s , M e d i c a g eT, r i f o l i u m ,g iO n e n i s ,

56

"!.

i\eniloptcrYx derPfrne'lll
:ea miiloc':lui. CirrPl
[--arva pe f ru nt: oc
1 . , i .g r e g e i l o 9 v _ r c a
-'
!: ello zincke'e :
s
l s
a
r
;
c
u
an:erioari
ro;ie. Vl, Vlll-iX. t

E D ; s c i n i o P l ' c < r e r f l e!
benzi transvgnsie r
Fterotrixrdic rlFei I l
I
e : : i s ,c u i o : 1 c - " 9

irch!s.Yl" V!li.
" " ! . . , 1 ! e g : s ; sr r p p e r : : : l
P e n i a r g i n e ae x : : - - i
n=egri si ne:l:
" ' 1 . l t f e l o i s c r j b r e ; , ' g- r ; *
l , n d t r a n s v e ; s : . 1 -I '
;csite, hrir:i::c--::
" i. ?znPeiioorna:e : )=
cat 9i doui l!nc:: I
scrsa, la scl" Pe
A n c y l o s i ss 4 r e P t e : "i.
versale,albi:tors:
si alleie.
' l ) . C y n n c n c Y l oc c t e t : ' : '
a l b i c i o s . c r . rd o - i P .
=uriari. lriie;:e
ni:;i Atri.olex.
'1' . Hetel'ogroPl;o
s : ::
: r a n s v e i s s l ei r . : . : ' 1ii. N;'ctegretis och6iiqe
doui benzi ir!Lt::
i:rtunecati' trlielte
;i GnaPhaliurn.
'.l-i. iuzoPherc bigeilc 3
spre miiloc mai;rl
':4. E. pinguisHaw. tcc

in zig-zag,nai ::r:
< a t a .V l l t . L a r ' : :
i i 5 . E P h e s t i dk u e l n i e ' - c .
s u P r a p u s e5 l c o : a I
dusele alirnentare
" ,) t . Pl o d io i n t e r P u n c : e Ir:
i e m i i l o c ,i n r e s l ;
V l l l . L a r v aa l b i - g :
s3cle Ir1Oalt;'
' 7 i . H o m o e o s o m os i n u :
iesen br'.Ln-.'nis!
1 i 8 . H . b i n o e v e l l oH b n '
verzuie triiegte
1i9. H. nimbello7- tsl
verzuie, triies::
1 3 0 . H . n e b u i e l l oH b '
verzuia' triies::
s o a r e lu i .

1 3 ' t . E m o t h e u c e sP u n c i
cu nervuri rin

F,v.R. (col. Peiu). A.a. gri-intune.cate,cu o bandi interni inainadetphella


. ' .!.
1f
" NeDhoDteryx
r n e d i a nr o g . . " t ,p u n c t " f e n e r v u r i l o r c r a n s v e r s a lnee c l a r e .V l l l '
;;;iil;l"rri.-6irprr
Larva'pe frunze de Salix yi Populus'
, r ? . N . g r e g e l l oE v . ( c o l . o s t r . ) . 2 8 - 3 4 m m . A . a . m a r o - g r i ,c u d e s e np r e c i s .v l l .
. . 3- - E t i e i l oz i n c k e n e l lTor . ( p l . 4 2 - 2 9 ,c o l . B o b . ) . 2 4 - 2 8 I n m . A . a . g r i - b r u n e '. p e m a r g i n e a
a i t e r i o a r i c u a l b ; i o l l n i e l a t i t r a n s v e r s a lg6a l b e n i .i n i n t e r i o r s i n t d e c u l o a r eb r u n i L a r v av e r z u i e ,i n p i s t i i l e l e g u m i n o a s e l o rp, r o d u c i n dP a g u b e .
;;;i;. ti; Vlll-l*.
cu doui
. . . t . l p i s c h n i oD r o d r o m e l H
l ob n . ( p l , 4 2 - 2 ,1 c o l . S t . ) . 2 3 - 2 5 m . t " A ' 1 ' . b r u n e - g r i ,
U ' " n . i i r " r i s u e r s u l ui n g u s t e j i a l b e . V l . L a r v a t r i i e $ t e i n b o b o c i d e A c a c i a .
f i5. PterotrixidiorufellaDup. (pl, 42-27,col. Peiu). 22-26 mm...A'a' ^maro-ro;ieticedes, p u l m e d i a nm a r o
c h i s , c u d o u i d u n g i l o n g i t u d i n a l eg i l i n i i o b l i c eg a l b e n e - d e s c h i scei m
i n c h i s .V l , V l l l .
. . 6 . r t l e g o s i sr i p p e r t e l l Z
a . ( c o l . A l e x . ) . A . a . g r i - b r u n e , c t r m a r g i n e aa n t e r i o a r i g r i - n e a r i .
m a i d e s c h i sg i o b a n d i d i a g o n a l il a t i '
p e " m a r g i n eeax t e r n i n L r v u r i n " g i i . ! o " s e - b o r d a t e
. lll' Larvairdie;te pe Onobrychis'
n e a g r i - ; i n e c l a 1 6V
l ' 7 .- A l v e l o i su i b r e l l oH b n . ( p l . 4 2 - 3 2 ,c o l .S t . ) . 2 6 - 3 2 n r m . A ' r . a l b e ,c u P - u n c t ne e g r e . i n t r - u n
; i ; ; ; ; " ; ; ; L r i a t . v t l - V l l l . L a r v am a r o n i es a uv e r z u i e 't r r i e ; t e i n i n f l o r e s c e n gdee c o m p o s i t e , h r i n i n d u - s ei n t i i c u s e m i n l e 9 i a p o i c u r n d d u v at t t l p i n i i '
o e n . e t S c h i f f . . ( p 1 . 4 2 - 1c5o' l . P e i u ) .A - . a .b r u n e - g r i ,c u d e s e ni n t u n e " ; 3 . P e m p e l i oa r n o t e l l D
p
r
"
"
t
"
n u g r u l a m i i l i c . V , L a r v ag r i - m a r o n i e , t r d i e S t ei n i n v e l i g u r im i t i cat 9i dou6
s o a s e ,I a s o l , P e T h Y t n u s .
. e n z it r a n s . < ? . A n c y / o s isso r e p t e l lFdl . s . ( c o l . - P e i u ) A
, . a . d e c u l o a r e as c o r t i - 9 o a r eciu, d o u d b
a l b i c i o a s eV.- V l , V l l l . L a r v ag i l b u i et r d i e ; t e p e f r u n z ed e S e d u m 'A r t e m i s i a
"ea
riale,
9i ltele.
H b n . ( p l . 4 2 - 1 ,1 c o l . P e i u ) .1 9 - 2 1 * r . 4 . " . . b r u n e - d e s c " hpi sued r a t e
" , i J . G y m n a n c y lcoa n e l l a
L a r v av e r d e cu doui pu,r.r"
9 i d o u i d u n g i t r a n s v - e r s aai el b e . V l ! - V l l l '
"r fnbui .r idoar r, 5 t, r d i e t t e i n i . - u n . , l b t e t e t o o , p e f - r u n z el,i s t a r i ; i s e m i n f ed e S a l s o l aS, a l i c o r "iug."
nia ;i Atriplex'
. 1 1. H e t e r o g r a p hoi sb l i t e l l o
z . ( p I . 4 2 - 1 3 ;c o l . S t . ) . 2 3 - 2 5 m m . A . a . b r u n e - g r i ,c u d o u i b e n z i
t . " n s " E r s i l " i n g u s t e9 i a l ' b e .V l . L a r v a t r i i e g t e i n b o b o c i d e A c a c i a .
' 1 i ? . N y c t e g r e t i sa c h a t i n e l lH
a b n ' ( p l . 4 ? - 8 , . c o l 'S t ' ) ' 1 6 - 1 8 - T t ' . . f ' " ' . g a l b e n e - b r u n ec'u
L a r v ag r i d o u i b e n z ii n g u r t " ' " i U " , i r a n l v e r s a l e; i o p a t i ' i n t u n e c a t al a m i i l o c . V l - V l l '
i n t u n e c a t i ,r r e l e g t ei n t u b u r i r n i t i s o i s e i u n i s i p , p e A n t h e n n a r i a ,S e d u m , A r t e m i s i a
gi Gnaphalium
a r n e s t e c act u c a s t a n l u - g r l '
" ^ 7 3 .E u z o p h e rbai g e l l oD u p . ( c o l . P e i u ) .1 8 - 2 0 m m . A . a ' a l b e - g r i
e p r o p i a t e ,a l b e - r m u r d a r eV-l l ' .
i f r e ' m i ; l o c ? n " i i n . f i r " ' 1 c u d o u i b e n z it r a n s v e r s a la
d u n g id i a g o n a l e
' " 1 . 4E
. . p i n g u i sH a w . ( c o l . S t . ) . 2 3 - 2 6 m m . A . a . g r i - b r u n e 'l u c i o a - s e '
1 . d , o u 1 p u n c t ei n t u n e i n z i g 3 ' x g ,r n a i d e s c h i s e ' 9bi o r d a t e i n t u n e c a l .M a r g i n e ac o . s t a lcSt t 3 - 5
. u t " . " V t i i . L a r v at r i i e g t e s u b r e s t u r i d e l e m n e 9 i v e g e t a l e '
1-1- 5
' . E p h e s t ikou e h n i e l l a z . ( p l . a 7 - 2 , c o l . B o b .B) .-.2' !8 m r y . A ' a . g r i - d e s c h i s e , c u d o u i ppur on-c t e
. l l l . L a r v a r o z i - g E l b u i et ,r i i e g t e i n
iifruprre;i doui drtili,..nru"rsale deichiseV
d u s e l ea l i m e n t a r e( f n i i i , f r u c t e u s c a t e ,s e m i n ! e ) p r o d u c i n d p a g u b ei m p o r t a n t e '
inainte
p l o d i oi n t e r p u n c t e lHl ab n . ( p 1 . 4 2 - ,1 c o l . B o b . . ) 1. 4 - 1 6 T t . A . " : g a l b e n ed e s c h i s e
" ,-i-6- .
e " , " i i i r . , i n , " r . U r u n " - i . 1 i . " . " ,c u d o u i l i n i i t r a n s v e r s a llea t e ; i c i r e v aP . t . l : : : t l i i l t i i '
u s c a t e l' n V l l l . L a r v aa l b i - g d l b u i er," h . A n " ; t uc u p r o d u s e l ed e p o z i t a t e( c e r e a l ef,r u c t e
secre moartel.
lutului' ctr
1 7 7 . H o m o e o s o msoi n u e l l aF , ( p l . 4 2 - a , c o l . s t . ) . 1 8 - 2 2 r n m ' A . a . d e c u l o a r e a
d e s e n b r u n - m ; s l i n i u .V l i i . L a r v a a l b i c i o a i S t, r i i e g t e i n r i d l c i n i d e P l a n t a g o '
brun. vlll' Larva
1 2 8 . H . b i n o e v e l lHa b n . ( p l . 4 2 - 6 , c o l B o b . ) . A . a . g r i - a l b i c i o a s ec,u d e s e n
verzuie triiegte in capitulelecompositelor'
vll' Larva
, 1 7 9 .H . n i m b e l l o
z , ( p l ' . 4 2 - 7 ,c o l . B o b . ) . A . a . b r u n e - g i l b t r i c, u d e s e ni n t u n e c a t '
verzuie, triiegte in capitule de compcsite'
desen brun. Vll. Larva
130. H. nebule|ldHbn. (pl. 42.5, co|. Bob.). A.a. gri-a|bicioase,cu
p
r
o
d
u
c
i n d p a g u b el a f l o a r e a c
o
m
p
o
s
i
t
e
,
d
e
g
i
s
e
m
i
n
l
e
i
i
c
a
p
i
t
u
l
e
v e r z u i e ,t r i i e ; t e
soarelu i.
't31. Emotheudes
punctel,dTr. (pl. 4?-43, col' St')' 22-24 mm' A'a' galbene-pai-muradare'
p e g r a m i n e e l es p o n t a n e '
c
c u n e r v u r i i r i m i z i i , f o a r t e s u b g i r i .V l - V l l l . L a r v a p r o b a b i l

g,

Fsrnilis pyrolidoe

"'i{?:i':t#f,{#i'Liifh{1i*"{
jrii,"**+1,,,r,i;irrrTr;,1:i",ffi
,ff"::,::

'a"
gi insecte uscate.
.... liui
t 5 5 ' s y n o p h eo"rir"i"
n g u s t o r iDs e n . e t s c h i f f . ( p r .

egetale'hrinindu-se gi cu produ-se
"i;;;;;;;:
4 3 - g ,c o r . S t . ) , 2 0 _ 2 4 m m . A . a , .
b r u n e _ r : o g ci iu,

cudungi
i'ii"ilii"oi*::,::"1;";fliffii:-,lffTii,l",##;#*,'"..iT#;
arbicioase.
,..
134.Cledeobia
motrioiico
ilfr6;;;,t
"Erp,..?ii.-

st.,y.Jd_le mm.

A.a. maronii_spiticite
sau
l,i-r
j"#X',',,lJlX,,f{;
a,ili!i'i"-i,li-iil
.."
fiil::TJ.LT"t;il1"'T;:,iifX'5ff;
1 3 5 ' p y r o r ifso r i n a i i st .
1 p r .+ ' l - + ,. i i . ' e ; L ' ) . - z o - 2 6

m m . A . a . . c ur i d i c i n a
restug
l a l b e np' u d r i t . c u
. r j l i r i i . t r a n s v e r s a raer ,b i c i o a s e . v. vi or .r e t i _ b r u ns i
t r ' i e s t e i n t u E u r im i t i s "oi ao sr "etf,i i' , a
L a r v aa r b i - g r i ,
l
"
p
.
i
i
r
.
r
"
136' Hvp.sopigio
pagube.
costolisr. fpi. +-ii,"."i. tiij,,re-zi" r i r " r i " r " , " ; ; : ; ; .
,r.;.Ii;;i,;r*maronii,
cu doui

r-"'"o
uile-'n'i'au[',=,*i";.u
i, .,lu,ri"
il,i!'115.',".""fi1:i:1*;.f1l"rX;Jt-i'rrt'
'..'^',!li,',''i+:ifi'J"i;',?ll;,{i:i;i:,i,')i,'1;}.^
",.
r'trm'
A.a.arbe
amesrecar

t tsrf*

cugri-maroniu,

r
!r*
p
lln
lqr
e:r*
Ldffirhtr:d.

138' Endotricho
ftomiedtiso"r.
ii'rtirr.iJ.'it-rr,
St.).22_25 mm. A.a. garben_ocru,
p u d r a t er o g c alta r i d i c i n i ;"i
i , i i . u i ! u ; ' f i n i i a.cor.
i " g l r " i , ,U
, . r a " L ' , 1 ,m a r o ,t a m i l l o cc u
u n p u n c ri n t u n e c a tV. I l l , L " r " a ' p u
f i u n i " d e L o t u s ,e u e r c u s S
, aiix;i Vaccinium.

Fqffiiliq Fyroustidce
'139.Hypertois
du!cinatis
Frr. (cot.peiu).15_17
portocatii,cu mijlocul
',.,,ir",..*'r""exrerni griiviorete'Ji'i-b,
3T;l::l:_fd":ini
i; partea
anterioari,cu trer puncteinchise.
1 4 0 .N y m p h u lsdt a s n o t a . D o( p
n |. . . 4 3 - 2 5
, l .S , . ) . ? ? .
co
? + . m . mA. . a .a l b e _ l u c i o acsueo, b a n d i

girbuie
triieete
f;lnl';iTLJ,iiii,'JJ.l:il*f ;i riniiauiie.'.i.'il;;
in
4f af'4' ii#i::
'\ousfnoenvmbhoea.ta
t--.ip.t.
+r-zei col.
22-26-mm, A.a. albe pudrate cu maroniu
s i d e s e nb i u n f o r m " t a i r i ' r i n i i - i n i r * ' i o ,st.).
l,"ingurr." o bandi
g a r b e n d _ a u rr:ai em a r g i n e .
9i

Hyarocrraiii'in..^
t + 2 . i;Y':rYl1!,?"11,::.t"'1"'a"'irr'ii"",'r'rv'pt",i",-r;;;;-";;;;;';i
c a t o c t y s t loe m n o r c

( p l . 4 3 _ 2 9c, o l . S t . ) . 2 2 - 2 6 m m .
A . a . .l a J a l b e , c u c i t e v al i n i i p e
m a r g i n e aa n t e r i o a!r.i g i u n p u _ n cpt "
n . / " u i " t r a n s v e r s a r ir,a p u d r a t e
$
m u r cc u b r u n .
v ' L a r v a b r u n i ' i n t u n e c a t ii r r i e g t e
i n . i r u g " ^ . o n s _ t r u i t ed i n i i i , i l i i i
743. poropoynxstrotiototo.L.(pt.
b u c i g id e t r e s t i e .
fiii-,-.;i.l;;:
re._zz
n,''rn-.
;:;..;;:;
cu desenru.on'u*ui.,:_!_1i1
iuarate rin cu brun,
u;;." i..;ur;:.

:l:il:l.r"''"i

v. r".r"
subsuprafasa
apei,printr"r.unr"li ,;,riiriiJ'ill""riotes.
""ii"_.riiiil"ra, triiesteintr_o
Respiripr:in

1 4 4 . P . n i v o l i sD e n . e t S c h i f f .( p l .
4 3 - 2 g c, o l . p e i u ) . 1 B _ 2 2 m m . A . a . a ! b e ,
v e r s a l eb r u n e ' p e n e r v u r a . t r a n s v e r s a r i
.
s e . g i s e _ sd_ocu i p u n c t e r " r i l . r f , i d u n g i t r a n s 145'Scirpophosd
prdetoto
s."p.
il,r]i;r. qc--+i ,1."e.".'"j.r"-.,.erucitoare,
pe
m a r g i n e aa n r e r i o a r dn e g r erpi.-fi-iz,
,'ia; pe fala inferiir3rin r.onii.'vt]vii.
r-"."" pe Scirpus.

'*''

il',*-1":sl1l",n*sii
;'ioTJ,""o'i'".11ff:':',:'rL:;;i**fld;;:i-tt
"i'lii.'is-+i
L a r v ag a l b e nci a l u t u l ,t i 5 in rari"ii'i" tresrie,

coborind
, .4- 7 ' i " ; , "
1
s c h ' f o r f i c e t lTuhsn b g . . i l i l , . " l l s lo. j*.t ' l " l ? ; r u . | l - . v l l l '
1
p
r
.
z l - i z p m . . A . ag. a r b e n e - m u r d ac rueo,d u n s i
transversa
b lriu n id i n ' i p e r ; iu n p u n . i ' i n *
m i i l o c v' l l l ' L a r v av e r d e - a l b i c i o a s ? ,
t
r
i
i
e
;
t
e
r
r
r
.
r
r
i
"
t" cry.*i"'il'"iii ili'ililtant.ia
, .4^ 8 '
1
D o n a c o u lm
o ucrondo
t o" i .
a , c o r . . p e i u )A. . a . g a r b e n e - m a r o n
ii,
m a r g i n e a n t e r i o a r lSa.t i , g"ar -l bs e
cu
' .n
n ii -?ai -"irpi iii]igl r' 9
io, ^ d u n g it r a n s v e r s a l E
brunr-intunecati.
v' Larva bruni-mi.srinie,
,iei"r.,"-ri-iri'piri.'a"crr"i, cit;;;i;
1 4 9 .E v e r g e sftri u
s n e n r o , its. ' r p i . ' i i : j z , " . . i . t s l ' . t .
li'ir,.,g,.,.,i,"r.
,cu
'!;iori",-i.aiJir!'inrr-o
n . " . b r u n e _ g i r b u i , a u n g it r a n s v e r s a r e
V. Larva
matisoas;
,tesiturf
pe Sisyrnbrium,
Slll;u;''t""'

58

1|Atrr

il.

tIl-

l-cqilLlh.
rd t' lG-i

OlrrrfffiI

tmm

En p -rilnl
Yt-yltIrr
I
hitrr
t' fql

nqrtra-

ErdG
cisrf

ccf
dc &ra

lctituli

t{dn-

ryrurngri
t'c. Uhrd

ci
I

td

rc_ f-c.fffiD:rr
Egriclnsc o ot
ir tubcri ridrc
ffi- ,- lticr-cdb L {p
transversele ncder
risie, Bete. Chcr
t35- f- verticofis L- {pl
drngi trensverrelc
crium, Atriplcx.

l(tr.

Ciliz gr6ucdr{ Scof


cul a.a. o peti or
cu o pati luegril
Lreraegus.

167. ODruo|htcro brsmo


ondulate ncrrc 9i
brune, cu l-2 d
fructiferi.

cu doui linii transversale


i50. E. exrimolisScop. (pl. 43-35,col. St.). A.a. galbene-albicioase,
rnaronii;i o paia ientrali, semilunaii, intu-necati.V_ll. Lar:vagalbeni' triiegte lntr-un
oiienienis pe crucifere, hrinindu-se cu seminlel'elor'
'6s. L. dei.rtilii Hbn. (col. St.). Vll-Vlll.
. 5- "7. .i ' Z
" .v* n, Lo.r a od e n t o l i sO " ' r . ' " i i l f i f f , ( p l . a 3 - 4 1, c o l . S t . ) ' 2 4 - 3 0 m m . A . a . b r u n e ' m i s l i n i i
g i l b r i - " l b 9 i o l i n i e p i r t e r n i cd i n g a t i , b r u n - i n t u n e c a t dV. l - X ' L a r v aa l b i r i l b u i e t r i i i s t e i n t e a i a f r u n z e t b r d e E c h i u m ,i n t u l p i n i ; i f r u n z e '
cu o dungi
t=t.'Oit:,iiiriiii
-lunctotisDen. et Schiff.(pl. 43-52,.co|.St.).L.:r.. rogii-maronii,
. . " n r " " . r " l i ' b r u n i i - d e s c h i s i .V - V l . ' L a r v a t r i i e ; t e i n ' i i d i c i n i d e g r a m i n e ef i p l a n t e
i oase.
a ocutellaEv. (col. Peiu).25-28 mm. A.a. rogietice,cu dungi fine 9i solzi albi
153. Sclerocom
ca zipada. V-Vl.
brune-intun99.11e-i!r;+.
Nornoirriii noctuellaDen. et Schiff. (pl. 43-46, col. Bob.)...A.a..
U " i , c ' ud o u el i n i i i n g u s t et r a n s v e r s a l e i i m l a t ei n, t r e c a r es ea f l i t r e i p e t eb r u n e .V l l l - X l .
triiegte pe Tri{olium, Polygonumti graminee sPontan-e...
Larva
- U i " i f lsalbeni-ocrulverzuie
tirlit-HU".
,SS.
( p t . a + 5 , c o l . S t . ) . A ' a . g a l b e n e - o c i up u d r a t e m a r o , c u d o u i l i n i i
t r a n s v e r s a lger " r r " j i c i o u i p e t e b r u n e b o r d a G m a i i n t u n e c a t .L a r v at r i i e ; t e i n t r e f l o r i
s i f r u n z e d e S a l v i a ,B a l o t a ; i a l t e l e '
p.udrate..llrl:.j.n
r 5 6 . i . l . ' i r r i i i " t i i i b n - ( a a - 6 ,c o l i A l e x . ) , 1 9 - 2 2 m m . A . a . g a l b e n e - o c r u
s p a t e l ei r i l l o c u l u ic i r o l i n i e t r a n s v e r s a lgi r i g i d o u i p e t e d e a c e e a gci u l o a r e .V l l - Y l l l .
' ragaria'
L a r v a p e S t a c h Y sF
cu dungi
sulfurolisHbnl (pl. 43-50, col. st.). A.a. galbeneca pucioasa-verzui,.
157.
- ' ' Loxostege
; ; ; ; . ; ; " ; " t o ' U , r r n " . V l l l . ' L a r v a t r i i e ; t e i n t i - u n t u b -m i t i s o s p r i n t r e f l o r i d e A r t e m i s i a '
;sa. i. ;i"thi"iir nun. lcoi- !t.). A.a. galbine-verzui-gricu nervurile ;i, doSa dulqi diagonale
L a r : v at r i i e ; t e i n t r e f r u n z e 9 l l l o r i d e A r t e m l s l a .
m e d i a n em a r o n i i . v l - v l l l .
ver$ ? . [ . - i e i / g i n o l i s H b n . ( c o l . p e i u ) .A . a . a l b - g ; l b u i , . c u , p e tber u n e - m i s l i n ici u s t r i l u c i r i
e e a c e e a gci u l o a r e .V l , L a r v at r i i e ; t e _ . p eA r t e m i s i a .
z u i s i S e n z it r a n s v d r s a l d
. t o . o s t i i n i i - nJ l t o t i r H b n . ( p l . 4 + 2 2 , c b l . a o u . 1 . A . a . l a j b r u n e ' g i l b u i , . l a$ c a l i m i i a ' c u . o
i;i; f" nur"u." transiersali 9i douE linii zimgate,,care la.S.sint galbene,la $ maro-nii.
V l - V l l l . L u r v or o l i e , t r i i e ; t e p e f r u n z e ,f l o r i ; i i n t u l p i n i d e Z e a m a y s , H u m u l u s '
P a n i c u m; i S o r g u m .
s b n . ( p l . 4 4 - 3 ,c o l . A l e x . ) . A . a . . g a l b e n ce a l i m i i , ac u t r e i l i n i i t r a n s !' 6
- 1'. / U i c r o s t e gpao n d a l i H
u m b r i ' i a n e r v u r at r a n s v e r l a l dV. l . L a r v ab r u n - g i l b u i et r i i e ; t e i n t r - o
;;;;i;
r";i;;i.
c i s u l i d e f r u n z e p e B a l o t a ,T h y m u s ,- M e n t h a9 i U r t i c a '
rottZ.
- iiiiirtisanguinoliJ L. (pl. aa-35,col..St.). A.a.. galb.ene,cu o bandi lati, mediani'
L a r v ag r i - v e r z u i e ' t r i i e g t e i n
Vll-Vlll.
; i " , U i f u . c a & i n a i n t " " r n a r g i n i ia n t e r i o a i e .
a l i n u s. S
, ; ai l v i a ' .
i L t i t r r i t u b u l a r e , p e s o l s i u . i n t r e f l o r i . d e T h y m u s , , ^ R o sAm- a
p ni la.griml m
) .ei 6p-e1t8e . V
- 4i s4d,c .ogl .i S
l f .i ;c;er s" *D" iat or "l iDsaet rna. n l ' v e ri cf ta- tl p
i df.e 4
s4
ch
d to. u
- V. l l l . . . . g r i - m i s l i n i i
1' :6' ;3; .i P
Larvabruni,triiegte
"[i.f
I
] e d o s u lf r u n z e l o r d i P l a n t a g o '
i n - t u b u r i m a t i s o a s eP
nuanqe,gri,-d3ui^lj1.i
cu
brune--deschise,
p.
A.a.
eotr.;.
+i-!f
,-iof.
1ol,. sticticdlisf. tpi.
Artei i u n s " " r s u l u n e . ! " r " g i d o u i p e t e m e d i a n e .V l l - V l l l . L a r v ac e n u ; i e ' t r ' i e ; t e P e
m i s i a ,B e t a , C h e n o P o d i u m
9i altele.
cu trei
t g s . i . - l . i t i . o l i r ' r . t p r . - ' + g - + a ; ' . l i . t i . l . 2 6 - 2 9 m m . A . . a .g a l b e n e - o c r u - d e s c h i s e ,
pe Teui u n g i t r " n r " " r r i i " i n t u n e c a t e9 i d b u e p e t e . V l - V l l l . L a r v a v e r d e , t r i i e g t e
criuh, Atriplex, Cirsium, Urtica' 9.a'

FqrnillqDreponidoe
't6.5.Citix glaucotoScop. (col. St.). 20-21 m m . A r i p i l e a l b e c u t i v m a r o n i u . L a m i i l o interni
cut a-.a.o pati ovald,gri-deschisi,cu d e s e n a r g i n t i u , r a m i f i c l t , p e m a r g i n e a
V l l . L a r v a b r u n i - r o g c a t i ,l r a i e ; t e P e f r u n u s ; l
cu o Pati lunguiagi, neagrd-castanie.
Crataegus.

Fqmiliq Geometridse
cu linii
1-5 7 . o P e | o p h t e rbo| u m o t . aL . ( p I . 4 6 . 6 , c o t . B o b . ) . - 2 6 - 2 8 m m ' A . a . l a d . g r i - g a ! b e n e ' g . r i de aripi
o i r a u l ' " i " g t e r s eg i i n i r t i l . " t u . F e m e l ae s t " f o a r t e m i c i ; i a r e r u d i m e n t e
i n t u n e c a t e .l X . L a r v a f o a r : t ed i u n i t o a r e p o m i l o t :
brune, cu f -Z a"ngiir;;r;";t;i;
ctife
ri.
fru

59

-'

I
168. Horisme
a g u d t oH b n . ( c o r .B o b . ) .2 2 - 2 4 m m . A
. . a . a r b e ,c u l i n i i t r a n s v e r s a rber u n e ; i g i r _
b u i , o I i n i e o n d u r a t i ' a r b i e i . p i . n c i en g g i ; r " t i ; :
vii'i;.;;';;
ii"ratis vitarba.
169. Eupitheciaorbi|unctotoHaw. (ior. Arex.)l rg-ri ,n,n.'a.;.';;r
mudi"ni neasri,
b e n z i d u b l e n e c l a r e; i l i n i i o n d u l a , " . 6 , " . r a r g e s c . s p r . e . m i ;I t o o"'pati
ct iuv lr i i J i
ii.J'i"l"iri".i
p r i n p e t e a l b e . N e r v u r i r ep u n c t a t ed e s n e g r u l i
ato.'vltt. L"r"" trii"gru pe Angerica.
1 7 0 . E - c e n t o u r e a tD
a e n . _ e ts c n i r t .
1:ourong;.i (pia6-31,:;i.
t u n d i ' m a r e , n e a g r i ; . i o p a t i g r i - i n t t n e c a t i ^p e m a r g i n e ial . ; : , i ' . i . u r u " c u o p a t i r o _
anierioari. cimpur median
d e l i r n i t a td e d o u i r i n i i t r a n s v e r i a r en e g r e , c i r i p u r t i i u i u i ; ; ; ; ; i l
z i m E a t i ' a l b i . v i l r - r X . L a r v a a r b i - g d r E u i sea u v e r z u i e p e p r a n t e 9 i o r i n i e o n d u r a t i
cu ciorchini.
t
171. E. extremotaF. (cot. car.). 15-f 6'*t.. n.i.
i",n'".ginu, anterioard gi
r i d i c i n a g r i . o r i n i e m e d i a n is c u r t i , n e a g r i ,i u r r u"r-b"-gliuti,
, n i ; r 3 . ' "u " . a a l " r p a r g i t i i n d o u i p r i n t r - o d u n g dd u b l i , a l b j . V l .
172. Gymnoscel.is
, r u n e _ r o g c a t ceu, o p a t i m e - p u m i l , o t aH b n . ( c o l . S r . ) . A . a . a s c u g i t e b
d i a n i n e . c l a r,is io l i n i e t r a n s v e r s a l ad l b i c i o a s ir ; r ! i n i i i
a"- ri"ii-ir,rrecate. vll. Larva
p e G e n i s t a ,C r a t a e g u s C
, lernatis.
173' cothorhoe
r u b i d o t aD e n . e t s c h i f f .( p r . 4 7 - 1 2 ; . c o or .s t r . ) , ' r 9 - 2 1
n r m . A . a .r o g i i - m a r o n i i ,
c u . c i m p u lr a d i c u l a r9 i m e c i i a ng r i - n e g r ed, e l i m i t a t eJ " ' j . ; ;
t i - n i ir " n r " " r r a l e a l b i c i o a s e .
V l l . . L a r v a p e G a l i u ms i A s p * e r u l a . "
1 7 4 . E p i . r r h ogeo l i o t oD e n . . e tS c t r i f f . ' ( p t . 4 7 - c8o, l . N a c . ) . 2 ? - 2 4
m m . A . a . a l b i c i o a s e , coun d u l a l i i m a r o n i i .c i m p u l m e d i a n9 i o b a n d ai n g u s r di a r n d r c i n i
fri ."li"rut, tivite pe marg
i
n
e
c
u
m
a
r
o
.
V
l
l
l
.
L
a
r
v
a
p
e
trIIe;te
Gaiium.
__g r y . g r . a m meat tna. . ( c . o l .
1 7 5 ' p v s 7 s 7 6 ,pE. o
r u a a . ; .1 e - z o m m . A . a . a r b e - m a r o n i i ,
c u m u l t e l i n i i d r e p t e n r a r o n i i ' gdi o u b b e n z it r a n s v e r r u t ui n, g u r t " , ' I r u n e , r a t i v g r i ; i
L i n i i l eo n d u l a t e s i n t a l b i c i o a sgei .c u u n p r n . r n e g r ur a r n i ; r o cv. i - v l i . t i " r " "
1 7 6 . A n a i t i sp r a g i o t oL . ( i r . 4 6 - 7 , c ; r . s t . ) . 3 t - 3 ' n ' i i . , . i . ; . g r i - " i u i . i " " r ., r i i e g r ep e G a r i u m .
p u d r a t ei n t u n e c a t ,
c u b e n z i m a r i d e s c . h i s9ei r i n i i o n d u r a t ea r o e , s p r e a p e x c u
o u $ o a r i u r n b r Em a r o n i e .
V - V I l . L a r v ap e H y p e r i c u m .
177. Lithostege
forinota Uifn. 1cot. St.). 27*29 mm_.Aripile la
complet albe, firi desen,
c e l e a n t e r i o a r ec u . o u s o a r i .n u a n i i c e g r i . L a g r i - l b i c i o a.,.
i.,-V]vr.
9
1 7 8 . L y t h r i op u r p u t a r i aL . ( i o r s t . ) .
f i m . A r i p i r " eg u r b " n " - o i r u - " e r z u ;u, n e o r ig r i _ m i s _
i i n i i - i n t u n e c a t ec, u d o u i b e n z. 2it r0a' -n2s4v e r s a l er o
, g i i - p u - r p u r ici a
, i e u n e o r i s e l i r g e s cf o a r t e
mult. Vlll- lX. Larva pe Rumexsi polygonum.
_
1 7 9 - R h o d o m e t so o c r o r i oL . ( i o r . s c . ) . 2 - -12 3 m i n ' .A . a . d e s c h i s e ,
g a l b e n ec a p u c i o a s ad, e r a
a p e x p i n d l a r n i j r o cc u o d u n g 5p u r p u r i e .M a r g i n e aa n t e r i o a i i " e s t e
ro9ie.'v1r.L;;;p;
P o l y g o unm .
1 8 0 ' S t e r r h . rou f o r i o 1 4 6 n(.c o l . . A l e x . )2. J - 2 3 m m . A r i p i l e g a l b e n e
c a p i e l e a c, u t r e i l i n i i t r a n s v e r s a l ei n t u n e c a t e ,l .a m i j l o c E u u n p u r i n e g r u . V i . L a r v a p i
Srlllaria.
1 8 1 . S t . v u l p i n o r i oF l . S .( : r u s r i c a t e D e n . e t S c 6 i { f . ) " ( p +
l . a _ Z i ,. o - 1 . - S r . i , ' i S - - l gr n m . A r i p i l e
a l b e - r n a r o n i ci ,u m i j r o c u r; i r i d i c i n a m a r o - i n - r u n e c a t i ;ui n p u n c r g r e r s
r a r n i i r o c .B a n d a
t i v u l u i e s t e u r n b r i t i c u n e g r u . v i l . L a r v at r . d . ! e g tpe" ' * u r . t i
ur.uru.
iii*n."
1 8 2 ' s t . d i m i d i o t al - l u f n (. c o l . . s t . ) " . ' 1 5 - 1 m
7 m . A r i p i l e l i i j " r u i i i ; r r " - $ r ' o u i ' , . , r . j np u n c r n e g r u
m
i
i
l
o
c
. l _ V I l . L a r v ap e p t a n r ei o a s e .
9 i u m b r e n e c l a r eV
_^^ L"
r u J ' s t . d e g e n e r o r iH
a b n . ( p - r . . . 4 8 - 2c1o, r . s r . ) . 2 1- 2 3 m m . A r i p i r e g a r b e n e - g r i
cu cimpul
m e d i a nr n a r o n i u9 i d o r r i l i n i i t r a n s v e r s a l e
i n g u s t em a r o n i i ,d i n c a " r eu n a t r e c e p e a r i p a
p o s t e r i o a r i .P u n c t u lm e d i a ne s t e n e g r u i a r t ' i v u l i n t u n e c a f .
V . L a r v at r i i e g t e p ! p l a n t e
i oase.
184.
( c o t ,S. t . . ) 1
. 3 - 1 4 m m . A r i p i t e g r i - r o s c a t ec, u c i m p m e d i a nm a i d e s c h i s
: : . .t ,r_e1l .l i. n
r ii{i_t r" a, ,n. os -vl e
: or fs: a l e ,
b r u n e ,p a r t i a lm a i g t e r s e i, a r l i n i a t-i' v u' l-u- 'i ' p u n c t a t iV. l l . L a r v a
9i
r
t r 5 ! e g t ei n f r u n z i go f i l i t , p e m u g c h i - ; ir e s t u ' r id e p l a n t e 185' colothysano
i sm a t oL . ( p r . 4 & 2 5 , c o r . s t . ) . 2 2 - 2 5 m m . A . a . g a r b e n ec a p i e l e a ,p u d r a t e
m a r o n i u ,c u d u n s i d i a g o n a l e . b r u ncea s c o r g i g o a r ao , p a t i r o t i n d i s i
o linie transversali,
o n d u l a t db r u n i ; i g r i . - V I l l . L a r v at r a i e g r _ e n u r n u r ' , i A , ; i p l ; ; : '
l"
1 8 6 , s c o p u l o m o r os c o p . ( p t . a s - 3 5 ,c o r . s t . ) . 2 1- 2 3 m m . A . a . a i b p ,
cu o Iinietransversari
iniurecati int.rerupti, pe tiv cu o banii formati arn pete ,d;;rii ingirate.
V1. Larva
pe lhymus, Achillea,
1 8 7 .s c . r u b i g i n a t o
H u f n .{ c o r . s t . ) . 1 5 - 1 7 m m . A y i p i r eg a r b e n e - g r ci ,u r u c i u r o g u - v i o r e tc, e r e
a n t e r i o a r ec u t r e i d u n g i t r a n s v e r s a l en n a i n t u n e c i t e , V l l : V I l l . L a r v a p e
Ttrymui 9.a.
1 8 8 . 5 c . m o t g i n e p u n c t oG
t oi e z e ( c o r . S t . ) . 1 9 - 2 i m m . A . a . g r i - a i ' b i c i l l s e p
, ud.ate des
g r i i n t u n e c a t ,c u
, o u i b e n ; i r ; " ; ; v ; ; ; a r e ' g c e r s e t i v"uul
i ... 1 i d i a n i n e g r i c i o a s i d
9i
p u n c t a ti n r u n e c a t1.V, gl la- ltX
L a r v ap e S e d u m ,S t e l l a r i a ,H y p o c r e p i sg i T e u c r i u m .
.
1
9
2
1
1 8 9 . S c .i m i t a r i aH b n . ( c o l .S t . ) .
m m . A . a . a l b e - m a r o n i ic,u o l i n i et r a n s v e r s a lm
i aronie
s l a l t a l l n a s p r e m a r g i n e .T i v u l e s t e b r u n - i n t u n e c a tV
. . L a r v a p e R u b u s; i A r t e m i s i a .

60

190. Norrogo fasciolario


benzi transversde g
191. Semiothisonotota Lanterioare sub ape.
mici gi mari,gilbui,
1 9 2 , S . o l t e r n a r i aH b n . ( o
albe-gri punctatetri
S a l i x , Q u e r c u s; i P
193. S. clothroto L. (pl- r
cu patru, cele post
intre intre ele. Ylll
194. S, glarearioBrahm.I
cele anterioare <u
195, Eilicrinio cordiorio I
g i l b u i , p u d r a t en e g
u g o r z i m g a t i .A . e - :
196, T ephrinaarenocear
pale, stropite fin br
este Pudrat cu neg
197, T. murinoriaF- lcC
mediani inrune<d
deschise.V-lX- l,.
198, Crocollistuscior c t!
ro;cate. Cimpol r
cuite, negre Si cn 1
199. Lycia hinorio Cl- 1o
<irate der tri-lr;n
foioase ;i pociHd
200. Biston strcric
doui durgi dr4on
deschis- lY. Lerve
201. Agriopisbojcio Dcr
brurruginiu, doui
P r u n u ss p i n o s a ,L
202. Erannisd{olioria (
cu doui dungi tre
tind un cimpmed
pe foioase;i pomi
sociorio l'll
203. SynoPsid
r i o a r ec u d o u i l i n i
Larva pe Genistr
rfiombo
204. Peribotodes
tecate cu cenugl
205. Boormio robororia
a n t e r i o a r ec u t r e i
gtearsi 9i cu o sc
206. AscotisselenorioD
b r u n - r u g i n i ug i p r
negre 9i o pati rcr
bia 9i Melilotus.
207. Ectropis bistortott
cu o pudrare rma
negrugi liniile or
208. Dyscio conspetso
nie ;i doui ;irrri
Artemisia.
209, Theridia smarogd
rioari ingusti, d
Vl-Vlll. Lrve I
210. Chlorissa virklol
dungi transvcrre
Larva pe Creteq

,t4ttoQd
f o s c i o l o r i oH u f n . ( c o l , S t . ) . 1 6 - 1 8 m m , A r i p i l e b r u n e ' v i o l e t e ,c u d o u i
b e n z i - t r a n s v e r s ag
l ea l b e n e - p a l eV' l l l . L a r v a p e A r t e m i s i a ' - .
1 9 . . S a m i o t h i s on o t a t dL . - ( c o l . s r . ) . 2 5 - 2 7 m m . A r i p i l e a l b e - g i l b u i ,c u s p u z e a l ig r i . c e l e
a n t e r i o a r es u b a p e x i r g o r r i s c r o i t e , c u t r e i d u n g i t r a . n s v e r s a l e ; t e r s9ei c i t e v a p u n c t e
. l l - V l l l . L a r v ap e S a l i x9 i - B e t u l a . . .
m i c i ; i m a r i , g e l 6 u i ,p 6 m a r g i n e aa n t e r i o a r d V
.?i. 5. oltirnorio'H-bn.
sint
da.r_ari.pile
1cot.St.;.iS-27 mm. Foarte aseminitoare cu nototd
L a r v ap e
a l b + . g r ip u n c t a t eg r i , i a r i e s c r o i a l ad e s u b a p e x e s t e b r u n i - n e a g r i .v l - v l l l .
5 a l i x , Q u e r c u s; i P r u n u s .
. i 3 . i - c t o t h i o t oL . ( ; t . 4 6 - 2 2 , c o l . N a d . ) - 2 0 - 2 2 m m . A . r i p . i l a
el b e , p r i f u i t e 5 u g i l b u i . A . a .
< u p a t r u , c e l e p o s t e r i o a r ec u t r e i _ d u n g ti r a n s v e r s a l lea t e , i n t u n e c a t e9 i l e g a t e p a r g i a t
i n t i e i n t r e e l e . V l l l . L a r v ap e T r i f o l i u m .
. i r . S . g l o r e d r i oB r a h m .( c o l . A l e i . ) . 1 7 - 2 0 m m . . A r i p i l eg a l ! e . 1 e . d . e s c h si st reo, p i t ec u b r u n ,
c e l i a n t e r i o a r ec u ' t r e i b e n z i t r a n s v e r s a lber u n e - m d s l i n iVi ' l l l '
' , ' : ' : . E i l i c r i n i ac o r d i o r i aH b n . ( c o l . P e i u ) . 2 5 - 2 7 m m . A r i p i l e g e n e r a t i e id e v a r i s i n t a l b e s i l b u i , o u d r a t en e g r i c i o sl,a g e n e r a g i da e p r i m i v a r i g r i - a l b i i i o a s ec,u o l i n i e t r a n s v e r s a l i
i' l'
i S o r z i m g a t i . A . a . - a u o p a t i c o r d i f o r m i , b r u n i - n e g r i c i o - a s^ V
' 1 5 . T e p h t i n o ' a r e n o c e aDrei on . e r s c h i f f .( p l . 4 6 - 2 ,1 c o l .S t . ) . 2 0 - 2 2 ml lm
' Aripilegri-galbenel i r u n i , i n i n t e r i o rg a l b e n e l.l Y u l
p a i e ,s t r o p i t ef i n b r u n ' r u g i n i uc, u o l i n i e t r a n s v e r s a b
L s t e p u d r a t c u n e g r u . V . - L a r v a t r i i e ; t e p e C o r o n i l l av a r i a '
.i7. T. nirinario F. (co"lS
. t . ) . 1 9 - 2 1 m m . A i i p i l u c e n u $ i i - r o g c ast et r o p i t e m a r o ' c u o P a t i
m e d i a n i i n t u n e i a t i . A . a . c u c i t e d o u i b e n z i t r a n s v e r s a l ei n t u n e c a t e ,i n i n t e r i o r m a i
d e s c h i s eV. - l X . L a r v ap e T r i f o l i u m9 i V i c i a .
' l E . C r o c a l l i tsu s c i o r i aB k h . ( i : o l .s t . ) . 3 0 - 3 2 m m . A . a . g a l b e n ec a p i e l e al a d , l a $ g a l b e n e r o t c a t e . C i m p u l m e d i a i rm a i i n t u n e c a t ,g r i - g 5 l b u i , - d e l i r n i t adte _ d u n g ti r a n s v e r s a l ae r . ' - L a r v .pae P r u n u ss p i n o s a '
. u i t " , n " g t " i i c u u n P u n c ln e g r ul a m i i l o c u la r i p - i i X
1 9 9 .L y c i o h i r t ' a r i o ' C l(.c o l . S t . ) . 3 + - - 3 6 m m . F e m e l af i r i a r i p . i .L a J a . a . s i n t a l b i c i o a s ep' u i a t e , b r u n e - n e g r e l. l l - l V ' L a r v a p e
i r a t e d e s g r i - n e g r ug i c u t r e i b e n z i t r a n s v e r s a l e
f o i o a s e9 i p o m i .
2 0 C . B i s t o ns i r a i d r i oH u f n . ( c o l . S t . ) . 3 8 - 4 1 m m . A . a . a l b e - v e r z u is t r o p i t e c u n e g r u ' u
d o u i d u n g i d i a g o n a l en e g r e ,p u t e r n i c _ z i m g a ct ea,r e d e l i m i t e a zudn c i m p m e d i a nm a l
d e s c h i s .f V . L i r v a p e P o p u l u ss i T i l i a .
2 0 1" A g r i o p ibso j o r i aD e n , e t S c h i f f .( c o l . . S r . ) . 2 4 - 2 5m m . A . a . l a d g r i - i n t u n e c a t ce u a m e s t e c
. l . L a r v ap e
b ? u n l r u g i n i u d, o u i l i n i i t r a n s v l r s a l en e c l a r e ; i o l i n i e o n d u l a t i a l b i c i o a s i X
P r u n u ss p i n o s a L, i g u s t r u m9 i C r a t a "eBgoubs..) .
3 a - 3 6 m m . A . r i p i l el a J s i n t .g . a l b e n e - p a l '
2 a 2 . E r o n n i sd l e f o t i o r ci oi . 1 f r . 4 4 1 3 5 ,c o l .
c u d o u i j u n g i t r a n s " L ' r s a lnee g r e , p u t e r n ' i ca r c u i t e 9 i u m b r i t e . b r u n - r u g . i n i u , , , d ? l f T j :
. a i am e d i a n ie s t en e a g r i . F e m e l cf i r l a r i p i . X l . L a r v a
t i n d u n c i m p " m e d i a nm a i d e s c h i sP
p e f o i o a s e1 i p o m i f r u c t i f e r i , p r o d u c i n d P a Y . biem p o r t a n t e '
i m e s t e c act u a l b , c e l e a n t e 2 0 3 . t y n o p s i ot o i i o r i oH b n . ( c o l . S t . ) . i O - l l . A r i - p l l eg r i - m a r o n i a
e ea . P ' V - V l l l '
e xa t e r n i c o n t i n u i n d u - s P
r i o a r ec u d o u i l i n i i t r u l 1 r " " r s " l ln e g r i c i o a s e , ' cE
L a r v a p e G e n i s t a ,A r t e m i s i a ; i a l t e l e .
^ ieon . e t S c h i f f .( p | . 4 6 - 1 8 ,c o l ' N a d ' ) ' A r i p i l e g r i - m a r o n i i 'a m e s 2 0 4 . P e r i b o t o d er hs o m b o i d o t D
t e c a t e c u c e n u g i u .V l l l .
cele
Aripile c.en.uf.ii,
205. BoarmiorobororiaDen. et Schiff.(pl. 46-19,col. St.). 44-46 m_m..
i e c l a r e9 i m a i i n t u n e c a t e l,i n i a o n d u l a t i a l b i c i o a s S '
a n t e r i o a r ec u t r e i l i n i i t r a n s v e r s a l n
g t e a r s i9 i c u o s e m i l u n i g r i - m a r o l a m i j l o c . V I I ' L a r v a p e Q u e r c u s '
. r i - a l b i c i o a sceu a m e s t e c
o e n . e t S c h i f f .( c o l . S t . ) . 3 6 - 4 0 m m . A r i P i l e S
2 0 6 . A s c o t i s e l e n o r iD
b r u n - r u g i n i ug i p u d r a t e i n t u n e i a t , c e l e a n t e r i o a r ec u d o u i l i n i i t r a n s v e r s a l ze i m g a t e '
negregi'opatirotundialbi,bordatiintunecat.V,Vll-Vlll.LarvapeArtemisia,Euphorbia 9i Melilotus.
207. EctropisbistortdtoGoeze (- crepuscularia)(col_.St.). 30-33 mm...Aripilegri-alb-icioase'
c u o ' p u d r a r e m a r o n i e9 i i l o u i b i n z i t r a n s i e r s a l ez, i m g a t e ,m a r o n i i .N e r v u r i l e p i t a t e c u
n e g r r .9i i l i n i i l e o n d u l a i ez i m l a t e . V l l - l X . L a r v a p e L a r i x 9 i B e t u l a '
. ( c o l . S t ' ) . 3 0 - 3 3 m m . A . a . g r i - d e s c h i s e ' , c u s. ,pou z e a l ib t : n ; | . : g i ;
2 0 8 . D y s c i cc o n s p e r s o rFi o
n i e g i d o u i g i r u r i d e p u n c t et r a n s v e r s a lber u n e - i n t u n e c a t eV.- V l . L a r v a P e 5 a l v l at l
Artemisia.
-209, TheridiosmorogdarioF. (pl. a8-30, col. st.). 24-26.mm, A.a..verzi, cu margilleaa.nte'
d ,o u i d u n g i t r a n s v e r s a l ae l b e , z i m l a t e ; i o p a t i l a m i l l o c '
rioari Ingusti,'alb6-marl'nie
Vl-Vlll. Larva pe flori de Achilea'
2 1 0 . C h l o r i s s ov i r i d o t o L . ( c o l . S t . ) , 1 8 - 2 0 m m , A . a . v e r z i - g a l b e n e ' m u r d a r ce u, d o u e
u ; o r 6 n d u l a t e ,c e a e x t e r n i c o n t i n I l n d u - s eP c a . P . V l - V l l l .
dungi transverr"t"
"tUi,
Larva pe Crataegus.

:1!

6t

ff3'Ll

Fomilio Cymotophoridqe

h.lnl

rht'tulr
he-ildr

2 1 1 ' T e t h e ao r D e n . e t s c h i f f .
- ( p r . a 5 - 2,1 c o r . s t . ) . . 4 0 - 4 1 m m , A . a . c e n u g i i - m a r o n ici ,u o
dungi diagonaliintunecati','tormata
iin p"aru linii negre, intre care se afli pati
o
inelari
albi ;i una reniformi cu miez n"g.u. Vi,,.
L a r v ap e p o p u l u s .

daHlrmm
ffiirh
ctta-

2 1 2 .E x a e r e rt a
r r , D : . T : : ! , S c h i f(f p. t . 5 4 _ . 1 6 ,
8 m . A . a .g r i _ i n t u n e c a tceu,
d o u i d u n s ir r a n s v e r s a l e . n eggi ur em b r ejceo-ls. ,^pcrhvi.s)e. .,3 6 _ 3m
l V _ V . L a r v ap e U l m u s .
213' Pterostomi
potpino.
t-..1p1.
5+7,'c"i.1,.1. 39-44 mm-.__A.a.
gar6eneca rutur, cu desen
maroniusi doui du.ngi'in
zig-z"gbrune-in,u-n"..,".
214' ctostera
iurturoL. 1pi.s+rol ..T.l;:i::;-3.{ mm. vilr.'t"ri"'i"'poputus 9i sarix.
cu virfur rosu_
maro,delimitatde'o dungi atbi, rra,nsversale A.a. cenugii-'maronii,
il;;'#.ij;;;,i:Jrjir::
"";;;;;:.Vll;.

'rnt!.i"ii", firi dise'ne.


Vli:-L;"

triieetein cimpii

so/icis L. (pl. at16, col. Prv.). 4g


mm. Ar:ipile albe-lucioase,fEri desene
_ - _ 9 i c u s o l z i f i n i . V i . L a r v a p " p o p r i r J s i S ._44
tir.
217. Euproctischrysorrhoea
t. (i:;iio:-i.i.'q"u.;.
30_35 mm. Ambele perechi de aripi
arbe'
cete
anierioa.re
rad iir citeva;';;,"il+!"ii" p".Jill,rilll?r.
ur. Larva
triieste
_pe pomi fructiferi, pr:oducindp"g,ib"'ilrrte ,".i.
218.Lvmaitrio

dispor
L. tir. +iis,.il"ri"i.i.-is:ii-ri.

cu o dungi
transversaliputernic zim;ati, Urune_tniuneclti. g n.". raJ brune-gri
atbe. Vll_Vlll,
!-a to"t"
Larva foarte diunitoare pe arbori
"rip"it"''rin,
li porni fructiferi.

I
Fomilio Arctiidoe
279' Pelosio
obtusoH.S.(cor.ostr.).
cu amestecmaro;i o bandi
?.9:zzmm. A.a.garbene-par
_ -- t r a n s v e r s aal ir c u i t i ,n e c t a r i .V' l l l _ t X .

'o

f;1;3;

,o!"fJ,!^i,ir.':1cor.
ostri. zi-zs

".

Aripitegatbene-deschis.
vlt. Larva
pe

227' Lithosio
qua<lroL. (pr.
'.j;39-49-mm. A.a. ra J.gri-girbui, cu margineacostari
15-9,cor. st.).
albastri'cao1erur."La,.e."iijil"
;;
o pati arbastrr-ogetie
ii mijrocurmarginii anteri_
o a r e . V l l l . L a r v ap e l i c h e n id e g u " r . u r , E g u ,
;i pori riu.,ii;;i.r'-

Fomilio Noctuidoe
222' Euxoatritici L' (col' Bob')' 33-37 mm'
culoarea a.a. foarte variabili, Ia forma tipici
zimfate. Semnul in"l"r
p;;;;"
si."r i"rir.i,
f'^:,.^i
llrgit_e
_dubte
cu atb, cet conic
^ ^ ^ D o r d a t c u n e g r u . l X . L a r v ap e A r t e m i s i a .
tzr' rcottdvestisio/isnot1. (p.!.49-6,col. Atex.).
34-36 mm. A,a. gri-brune, cu rinii transver_
s a l ec e v a r i a i d e s c h i s e l ' s e m n u
i ;i; i ; ; ' li i; (; -; ;. "- ' - - m i c , c e r r e n i f o r m m a r e , b r u n - i n t u n e c a t .
S
e
m
n
u
l
c
o
n
i
c
a
l
u
n
g
i
t
^^ .
9i negricios.
224' sc' segerumDen. et"schiff (;l.i;;;,..1.
eou.). 40-44-mm. A.a. gri-gdlbui pini ra gri_
maronii, la g foarte fntunefate. Dungile
transversalezimgate,neg,re adeseaneclare,
,l
lar petete bordate cu negru. vr-vrii: i";;; pe
*a;ciniie!r";;;:;;".
spontane,cereatetor, verzel gi cartofitir, p.oau.ini
ir-p"*"i,"."'o"',"sEr
llliid

62

hr b fl

hnr-s5
b
'l;loc,c
j -qtrd
q rGtrl-

tar
ge

lltN
nmdo
cr, tnr:ll
V- brqr

frmnu
dc off,rl

t- 1
ildl

lcmmiu l,
krdrnc
*
r
$ irordd
Lrrre p: phrmt F
lrdtr
c $gnrr I
8.
l-rmatc ircrn i l:
Sgdhria- Fi*rf
fagw
!f
ffi
cl gri* lil
frdrrc
Frrrrr ry*DE]l
Dimcrys trftr
[&
rri Imlrc-+rIir
irtuncc:.
crNGi:
io$..
llcrc*ru
}gdc
I*.
ioqcate. Lirfrlc or,
gi plenre lesr.
W- n- tholcrim Hri{n
cioase, dclimitind
rsic. V-Vl. Larra
gfi- ofcroceo L. (cof
rele neclare. !-iniil
riformi galbeni-m
Yll-Ylll- Larvr tr
23 . ,il- dytdeo Den. c
albicioase, cu cinr
tnnsYersaletri, dt
V!-Vlll. Larva s1
I{fNl" XTlomigesccp:cl r
cu gri.gilbui, rnei
conjurate cu negf
1,41" Onfiocio incerta lirl
cu bru*.ro-scat. U,
neclarem
, ari;i bo

8-

215, Laeltocoenoso
Hbn. (col. St,), 30_34 mm. A.a.-la.g
gri-ro;c_1te,
cu citeva pete lntuns:

;H:J:,'i: li.:r;iite.aripile
--.
/'16' Leucomo

3md
tlod.

f ffiudh*6r
Orrymr,fhrrn
pLritu
c,r*
f fhror
Drn r
rulnr.ip
rpcml

Fsmilio Notodontidoe

FomilioLymontridoe

ataci alte larvc.


?{2. O. gothico L. (cofi.
linii ondulate de*
Tilia, Quercus" P
243. rtl;ttrirnno tsrc6 L.
giniu, cu doui lini
pati reniforn
ell
711. lt+. olbipuncto Der.
versale late, Intur
forrnl meronic. V