Sunteți pe pagina 1din 84

Redactori: Dr.

Isabelle COMBROUX (Conferen iar Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg, Fran a) Christian SCHWOERER (Pre edintele Rezerva iilor Naturale din Fran a) Traducere din limba francez : Ruxandra CORNICI Alte contribu ii: Crina B N EAN, (OI POS Mediu Timi oara) Mirela PANTILIE, Elena GIUREA, Roxana MIHAI i Gabriel NI U (Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului Romnia), Ramona CHERA CU ( Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile) Teodora OIA (Compartimentul de Biodiversitate, ARPM Timi oara Regiunea V Romnia) Pentru completarea tabelului :Lista factorilor de influen utiliza i pentru a descrie amenin rile i presiunile au contribuit: Dragoliub PAITICI A.N.P.A. Filiala Timi Delia TRNC D.A.D.R. Timi Corina LUPU - A.N.A.R. D.A. Banat Alina FORA APM Timi Teodora OIA ARPM Timi oara Ileana PRJE - ARPM Timi oara Ovidiu PRV - Parcul Natural Lunca Mure ului

EVALUAREA STATULUI DE CONSERVARE AL HABITATELOR SI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR DIN ROMANIA - GHID METODOLOGIC-

Acest document trebuie citat astfel : COMBROUX, I., SCHWOERER C., 2007, Evaluarea statului de conservare al habitatelor si speciilor de interes comunitar din Romania - ghid metodologic, Editura Balcanic, Timi oara, Romnia, 56p plus anexe. Traducere i coordonare de redactare: Ruxandra CORNICI (Proiectul de nfr ire PHARE 2004/IB/EN-03 - Romnia)

AVERTISMENT
Cititorului

Tematica de evaluare este fixat prin diferite documente comunitare reglementare sau explicative: - Directiva Habitate fixeaz parametrii de evaluare (art. 1) i defini iile speciilor i habitatelor prioritare, statutului de conservare, habitatul speciei i siturile de importan comunitar . Nota Comitetului Habitate care face referire la DocHab04-03-03-rev3 descrie metoda de interpretare a acestor parametri, lista datelor care trebuie raportate la Comisia European la fiecare 6 ani i fixeaz definirea valorilor de referin favorabile. - CTE/PNB (Centrul Tematic European pentru Protec ia Naturii i Biodiversit ii) este pe cale de a finaliza un ghid de interpretare. El prevede utilizarea diferitelor metode i precizeaz defini iile/sensul pentru anumi i termeni. Acest document i propune s reia aceste reguli, s le precizeze, s modalit ile de implementare ale acestora la nivelul Romniei. le completeze i s sublinieze

Informa iile i interpret rile con inute n acest ghid in cont de metodele de avansare i de interpretare ale Grupului de Lucru tiin ific al Comitetului Habitate la data redact rii acestui document. Discu iile Grupului i documentele explicative din CTE/PNB vis-a-vis de acest subiect nefiind ntocmite n totalitate la aceast dat , se pot aduce preciz ri ulterioare la acest document. La data elabor rii documentului orient rile de evaluare se raporteaz la versiunea oficial a documentului comunitar DocHab04-03-03-rev3 i la interpretarea acestuia difuzat de CTE/PNB (Explenatory notes and guidelines ianuarie 2006, discu ii ale Scientific Working Group din data de 13 februarie 2006). Acest document constituie o propunere c tre Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile pentru realizarea evalu rii. Se bazeaz n mare parte pe documentul francez: Combroux, I., Bensettiti, F. Daszkiewicz, P. & Moret, J. (2006) Evaluation de lEtat de conservation des Habitats et Espces dintrt communautaire 2006-2007, Document 2, version 2 Guide Mthodologique, Musum national dhistoire naturelle, Dpartement Ecologie et gestion de la biodiversit, UMS 2699 Inventaire et suivi de la biodiversit, document ce poate fi desc rcat de pe site- ul INPN http://inpn.mnhn.fr,149 p. Pentru a u ura lecturarea documentului n partea a 4-a (habitate) i partea a 5-a (specii) s-au repetat anumite lucruri. Cititorul va binevoi s ne scuze pentru aceast redundan care poate fi uneori greoaie.

3
PREFA
De la integrarea n Uniunea European n 2007, Romnia s-a impus ca fiind una dintre na iunile care de ine un adev rat patrimoniu natural. Romnia de ine numeroase arii protejate care cuprind multe specii din Anexele Directivelor Habitate i P s ri. De asemenea, speciile i habitatele de importan comunitar se g sesc i n afara ariilor protejate. n baza Directivelor Europene, Directiva Consiliului European 92/43 EEC refeitoare la conservarea habitatelor naturale i a florei i faunei s lbatice adoptat la 21 mai 1992 i Directiva P s ri Directiva Consiliului European 79/409 EEC privind conservarea p s rilor s lbatice adoptat la 2 aprilie 1979, cele 27 de ri din Uniunea European (UE) trebuie s asigure men inerea sau refacerea habitatelor naturale i speciilor de faun i flor s lbatic de interes comunitar ntr-un statut de conservare favorabil pentru a contribui la men inerea biodiversit ii. Articolul 17.1 din Directiva Habitate prevede ca statele membre s ntocmeasc odat la 6 ani un raport asupra aplic rii dispozi iilor luate n cadrul acestei Directive. Acest raport cuprinde, n particular, informa ii privind m surile de conservare prev zute n Articolul 6 (1), ct i evalu rile impactului acestor m suri asupra st rii de conservare a tipurilor de habitate din Anexa I i a speciilor din Anexa II i principalele rezultate ale supravegherii prev zute n Articolul 11. Pentru a putea ntocmi acest raport este important s se construiasc un sistem care s dispun de un document de referin i de un vocabular comun pentru to i factorii implica i care s fie compatibil att cu sistemul european ct i cu sistemele care func ioneaz n celelalte state membre. Unul din obiectivele Proiectului de nfr ire PHARE 2004/IB/EN-03 este i acela de a propune instrumente utile pentru implementarea re elei Natura 2000, iar acest ghid metodologic pentru evaluarea statutului de conservare al habitatelor i speciilor la nivel na ional este unul dintre acestea. Acest ghid se bazeaz pe trei documente de referin de la nivel european: Directiva Habitate care fixeaz parametrii de evaluare (art. 1) i defini iile speciilor i habitatelor prioritare, statutului de conservare, habitatul speciei i siturile de importan comunitar . Nota Comitetului Habitate care face referire la DocHab04-03-03-rev3 descrie metoda de interpretare a acestor parametri, lista datelor care trebuie raportate la Comisia European la fiecare 6 ani i fixeaz definirea valorilor de referin favorabile. CTE/PNB (Centrul Tematic European pentru Protec ia Naturii i Biodiversit ii) care este pe cale de a finaliza un ghid de interpretare. El prevede utilizarea diferitelor metode i precizeaz defini iile/sensul pentru anumi i termeni. El precizeaz care sunt aceste documente i prevede implementarea acestora n Romnia. Acest document va permite tuturor factorilor implica i n procesul de evaluare i de implementare a re elei Natura 2000 din Romnia s aib acces la o baz de date solid legat de evaluarea la nivel na ional a statutului de conservare a speciilor naturale i a habitatelor naturale de interes comunitar prezente n Romnia.

Silviu MEGAN Directorul Direc iei Biodiversitate, Biosecuritate i Protec ia Naturii

5
CUPRINS
AVERTISMENT ......................................................................................................................................... 2 PREFA ...................................................................................................................................................3

1. CONTEXTUL SI OBIECTIVELE ............................................................................................................7 1.1 - CONTEXTUL EVALU RII .................................................................................................................... 7 1.2 - DATELE NECESARE .......................................................................................................................... 8 1.3 - ORGANIZAREA NA IONAL PRECONIZAT .......................................................................................... 9 1.4 - OBIECTIVELE DOCUMENTULUI ......................................................................................................... 11 2. NO IUNI GENERALE..........................................................................................................................12 2.1 - ABORDAREA BIOGEOGRAFIC A DIRECTIVEI .................................................................................... 12 2.2 NO IUNEA DE HABITAT .................................................................................................................. 16 3. HABITATELE I SPECIILE VIZATE ...................................................................................................17 3.1 - HABITATELE DIN ANEXA I I SPECIILE DIN ANEXA II........................................................................... 17 3.2 - SPECII DIN ANEXELE IV I V ........................................................................................................... 17 4. NO IUNI PENTRU EVALUAREA STATULUI DE CONSERVARE ....................................................19 4.1 NO IUNEA DE SEMAFOR .............................................................................................................. 19 4.2 - VALORI DE REFERIN ................................................................................................................... 22 4.3 - TENDIN E ...................................................................................................................................... 24 4.4 - ALTELE ......................................................................................................................................... 25 5. EVALUAREA HABITATELOR DIN ANEXA I .....................................................................................31 5.1 - NIVELUL NA IONAL ........................................................................................................................ 31 5.2 - NIVELUL BIOGEOGRAFIC ................................................................................................................. 32 5.2.1 - Aria de reparti ie ...................................................................................................................32 5.2.2 - Suprafa a acoperit de habitat .............................................................................................33 5.2.3 - Structuri i func ionalit i ale habitatului ...............................................................................35 5.2.4 - Perspective viitoare ..............................................................................................................38 5.2.5 - Evaluarea statutului de conservare ......................................................................................38 6. EVALUAREA SPECIILOR DIN ANEXA II, IV, I V ............................................................................39 6.1- NIVELUL NA IONAL ........................................................................................................................ 39 6.1.1 - Aria de reparti ie Cartografierea: .......................................................................................39 6.2 - NIVELUL BIOGEOGRAFIC ................................................................................................................ 41 6.2.1 - Aria de reparti ie ...................................................................................................................41 6.2.2 - Popula ia...............................................................................................................................42 6.2.3 - Habitatul speciei ...................................................................................................................43 6.2.4 - Perspective viitoare ..............................................................................................................44 6.2.5 - Evaluarea statutului de conservare ......................................................................................45 7. ABECEDAR AL EVALU RII...............................................................................................................46 8. BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................................53 9. LISTA ACRONIMELOR .......................................................................................................................55 10. ANEXE ...............................................................................................................................................57

7
1. CONTEXTUL SI OBIECTIVELE
1.1 - Contextul evalu rii
Conform Directivei Europene Habitate, fiecare stat membru i-a luat angajamentul s asigure men inerea sau refacerea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor s lbatic de interes comunitar, ntr-un statut de conservare favorabil, pentru a contribui la men inerea biodiversit ii. Implementarea diferitelor cerin e ale Directivei are scopul de a atinge obiectivul reprezentat de men inerea statutului favorabil de conservare: Desemnarea siturilor de interes comunitar (SCI) n interiorul c rora se realizeaz m suri de management pentru a asigura un statut favorabil de conservare pentru habitatele amintite n Anexa I i speciile prezente n Anexa II din Directiva Habitate (art. 3 i urm toarele). mpreun cu zonele de protec ie special , desemnate n cadrul Directivei P s ri, aceste situri formeaz re eaua Natura 2000. Implementarea m surilor de strict protec ie pentru speciile din Anexa IV din Directiv (art.12 i urm toarele). Managementul elementelor de peisaj care permit mbun t irea coeren ei ecologice a re elei Natura 2000 (art.10). Articolul 11 din aceast Directiv prevede c Statele Membre asigur supravegherea st rii de conservare a habitatelor naturale i speciilor prev zute n Articolul 2 innd cont n mod particular de tipurile de habitate naturale prioritare i de speciile prioritare . Articolul 17.1 din Directiva Habitate prevede ca statele membre s ntocmeasc un raport asupra aplic rii dispozi iilor luate n cadrul acestei Directive. Acest raport cuprinde, n particular, informa ii privind m surile de conservare prev zute n Articolul 6 (1), ct i evalu rile impactului acestor m suri asupra st rii de conservare a tipurilor de habitate din Anexa I i a speciilor din Anexa II i principalele rezultate ale supravegherii prev zute n Articolul 11. Tematica de evaluare cuprinde trei capitole: 1. Monitorizarea, mai precis evaluarea statutului de conservare a habitatelor din Anexa I i speciilor din Anexele II, IV i V la nivel na ional i biogeografic. 2. Informa ii cu privire la activit ile de conservare realizate la nivelul re elei Natura 2000. 3. Evaluarea impactului acestor m suri asupra statutului de conservare a habitatelor din Anexa I i speciilor din Anexa II la nivel de re ea Natura 2000. Raportul periodic naintat Comisiei Europene de c tre cele 25 state din anul 2007 prive te perioada 2001-2006. Evaluarea statutului de conservare la nivel de situri nu a fost cerut obligatoriu n acest raport. Aceast evaluare va ncepe n perioada 2007-2012. Aspectul monitorizare abordat aici prive te habitatele naturale din Anexa I i speciile din Anexa II, IV, V din Directiva Habitate. El trebuie realizat la nivelul fiec rei regiuni biogeografice vizate de habitatul sau specia considerat i trebuie s cuprind ansamblul teritoriului (nu trebuie s se limiteze doar la re eaua Natura 2000). Speciile din Directiva P s ri fac obiectul unei evalu ri specifice care se realizeaz la un interval de 3 ani i nu sunt luate n considerare.

ncadrarea nr.1: Anexele din DHFF i evaluarea Habitatele i speciile de interes comunitar vizate n DHFF sunt repartizate n 4 anexe. Anexele I i II regrupeaz tipurile de habitate naturale (Anexa I) i lista speciilor de animale i plante (Anexa II) de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea de zone speciale de conservare. Anexa IV prezint lista speciilor de animale i plante de interes comunitar care necesit o protec ie strict iar Anexa V lista speciilor de animale i plante de interes comunitar a c ror prelevare din natur i a c ror exploatare pot face obiectul unor m suri de management. Pentru a aminti, Anexa III detaliaz criteriile de selectare a siturilor care pot fi identificate ca fiind situri de importan comunitar i sunt desemnate ca fiind zone speciale de conservare.

8
1.2 - Datele necesare
Prima evaluare a st rii ini iale odat realizat (care trebuie transmis la Comisia European n 2013) va trebui s serveasc ca baz pentru urm toarele evalu ri (la 6 ani) pentru statutul de conservare al habitatelor i speciilor de interes comunitar. Fiind dat metodologia de evaluare re inut la nivelul Uniunii Europene, evalu rile naintate n timpul rapoartelor periodice vor trebui s se bazeze pe datele istorice (adic raportate la una sau mai multe decade) i pe datele recente care reies din implementarea unui sistem de monitorizare al habitatelor i speciilor de interes comunitar (figura 1). n eventualitatea n care, o prim evaluare, s-ar realiza naintea implement rii unui sistem de monitorizare permanent a a cum este recomandat n art. 11, acest prim stadiu va permite s se construiasc un sistem de e antionare coerent la scar na ional i biogeografic . Un astfel de sistem de e antionare va trebui s permit s ia n considerare statutul habitatelor i popula iilor att n interiorul ct i n exteriorul re elei Natura 2000.

Raport

Raport

2007

Raport

timp

date istorice

Date de monitorizare

Figura 1: Schematizarea datelor necesare la realizarea evalu rii de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar.

9
1.3 - Organizarea na ional preconizat
Diversitatea datelor i cuno tin elor necesare la realizarea acestui proiect necesit mobilizarea a numero i exper i, structuri i asocia ii, ct i a un organism care s asigure coordonarea partenerilor implica i i coordonarea tiin ific a acestui program: realizarea evalu rii, validarea, sinteza i transmiterea pentru raportul din 2013. El ar asigura i stocarea datelor inerente acestei opera iuni. Organizarea propus aici se bazeaz pe ipoteza cre rii unei Agen ii Na ionale a Ariilor Protejate din Romnia (ANAP). Sistemul de implementare va trebui s r spund pentru termenul de 2013 i va utiliza datele existente construind sistemul permanent de monitorizare. Aceast organizare se bazeaz pe realizarea termenilor de referin care au fost stabili i mpreun de c tre cele 2 nfr iri de la Timi oara i Sibiu avnd ca punct focal Natura 2000, n cadrul unei ntlniri comune de la Bucure ti n perioada 18-19 ianuarie 2007.

ncadrarea nr. 2: Termenii de referin pentru dezvoltarea cadrului de monitorizare (dezvoltare mpreun cu paricipan ii la din perioada 18-19/01/2007 ntlnirea celor 2 nfr iri avnd ca punct focal Natura 2000, Timi oara i Sibiu) Context Dup aderarea la UE, Romnia are obliga ia de a implementa toate prevederile Directivei P s ri i Habitate. Conform Art. 2 din Directiva P s ri, este obligatorie men inerea nivelului popula iei de specii de p s ri din Anexa I (s adapteze nivelurile popula iei la o anumit etap ). Conform Art. 2 din Directiva Habitate, exist o obliga ie asem n toare de a men ine sau de a restaura, la un statut favorabil de conservare, popula iile de specii din Anexa II, IV i V, percum i tipurile de habitate din Anexa I. Toate rile membre au obliga ia de a raporta o dat la 3/6 ani aceste sarcini sub forma unui raport agreat. Prima sarcin de raportare pentru p s ri va fi pentru Romnia n 2008, pentru alte tipuri de specii n 2013. Pentru a fi capabil s comunice rapoartele, Romnia trebuie s realizeze monitorizarea statutului popula iilor de p s ri, precum i statutul de conservare al altor tipuri de specii i habitate conform Art. 12 din DP i Art. 11 din DH. Pentru a putea ndeplini aceast cerin , pare a fi necesar stabilirea responsabilit ilor n acest sens precum i dezvoltarea termenilor de referin pentru ac iunile imediate i continue. Se recomand ca implementarea s nceap ct mai curnd posibil. Obiectiv Cerarea unei strategii de dezvoltare a unui sistem na ional unificat de monitorizare realizabil i eficient, capabil s ofere toate datele necesare pentru raport ri.

10
Propunere de organizare institu ional /responsabilit i Responsabil general MMDD (politic) ANAP (tehnic) Responsabil pentru colectarea i predarea informa iilor: - pentru peisaj deschis din afara ariilor protejate: subcontractori? 42 APM-uri 8 ARPM-uri - pentru ariile protejate: ANAP ( i custozi ai ariilor protejate f r un manager Responsabilitatea pentru dezvoltarea monitoriz rii protocoalelor ANAP Institu ii de cercetare, muzee, universit i, gr dini botanice, etc. ca subcontractori Metodologie/abordare Stabilirea listei de specii din Anexele IV i V ( i sinonimele acestora) care se g sesc n fiecare regiune biogeografic din Romnia Sub ANAP, stabilirea unei structuri de garan i pentru grupurile de specii i tipuri de habitate de baz (de exemplu mu chi i licheni, plante vasculare, insecte, alte nevertebrate, pe ti i chi cari, amfibieni i reptile, p s ri, mamifere, habitate acvatice, habitate forestiere, habitate marine, alte habitate care nu apar in domeniului forestier, pe teri ... ) Propunerea institu iei care va fi responsabil pentru stocarea informa iilor, prelucrarea i publicarea la nivel na ional, inclusiv colectarea i realizarea unei compatibilit i ntre datele care exist deja i utilizarea acestora pentru asigurarea compatibilit ii bazei de date cu instrumentele IT de raportare ale UE. G sirea institu iilor tiin ifice i de cercetare care s fie dornice ( i capabile) de a dezvolta protocoale de monitorizare pentru fiecare specie i tip de habitat. G sirea institu iilor pentru peer review al protocoalelor propuse i pentru a stabili regulile oficiale pentru acest peer review. Timp Stabilirea unui program concret privind pa ii men iona i mai sus pn la raport rile din 2008/2013 Resurse a) Estimarea costurilor anuale ale lucr rilor de preg tire b) Propunerea unor resurse posibile (eligible) pentru finan area acestor lucr ri

NB: Comisia European propune o interfa de monitorizare pentru statele membre care s nu con in un sistem de stocare i de structurare a datelor. Se recomand totu i s se dezvolte un sistem na ional relativ independent (dar care s fie compatibil) cu al programului european.

11
1.4 - Obiectivele documentului
Documentul prezent se refer la evaluarea din anul 2013 a statutului de conservare al habitatelor i speciilor din anexele mai sus citate la nivel na ional i biogeografic. Aceast evaluare nu prive te doar ariile/siturile din re ea (situri desemnate pentru re eaua Natura 2000) ci i ntreg teritoriul Romniei. El va reflecta statutul de conservare al acestor habitate i specii pe NTREG teritoriul Romniei n perioada [2007-2012]. Acest document prezint concepte i no iuni care prezint tematica din Directiva Habitate (partea 2); precizeaz habitatele i speciile vizate (partea 3) prin tematica de evaluare a statutului de conservare ct i concepte i criterii re inute care sunt proprii tematicii de evaluare i metodelor de luat n calcul pentru fiecare parametru necesar evalu rii pentru statutul de conservare al habitatelor naturale (partea 4) i speciilor (partea 5) de interes comunitar. Acest document este completat de un abecedar care prezint cadrul evalu rii. defini iile i accept rile utilizate n

No iunile prezentate sunt cele re inute i utilizate pentru cele 25 de state mai vechi pentru a realiza evaluarea din 2007. Cteva ajust ri (date raportate, unit i utilizate etc.) pot interveni n urma analizei europene a rapoartelor transmise de statele membre (EUR 25) n iunie 2007. Acest document nu are ca scop prezicerea acestor modific ri. n cele din urm , pentru a atinge un nivel ridicat de cunostin e tiin ifice i pentru a avea elemente de management pentru fiecare habitat (Anexa I) i pentru fiecare specie (Anexa II) se vor realiza, n cadrul nfr irii Phare RO04/IB/EN03, n cursul anului 2007, 25 de fi e care se vor afla sub numele de Manual de interpretare i gestionare a speciilor i habitatelor vor fi editate n paralel cu procesul de inventariere i de desemnare. Aceste documente pot constitui una dintre sursele de informa ii necesare pentru a completa grila de evaluare. De altfel, con inutul acestor documente aduce informa ii suplimentare necesare pentru o sintez ecologic a diferitelor medii i specii (aria de reparti ie, dinamica, tendin e evolutive, amenin ri, cf. ncadr rii 3). ncadrarea nr. 3: Manualul de interpretare i gestionare a speciilor i habitatelor Manualul de interpretare i gestionare a speciilor i habitatelor -Caiet de habitate i specii are ca obiectiv stabilirea nivelului de cuno tin e tiin ifice i de a elabora elemente de management pentru fiecare habitat (Anexa I) i fiecare specie (Anexa II) pentru care un stat membru trebuie s ntocmeasc o sintez urm rind o dubl abordare tiin ific (identificarea, sinteza ecologic ) i tehnic (cadrul de management). Ini iate n Fran a, aceste documente au fost reluate cu succes i n Polonia. Pentru o mai bun cunoa tere tiin ific legat de planul de management al marilor tipuri de habitate, s-a dovedit faptul c este necesar s se realizeze, n cele mai multe cazuri, nu doar o fi pentru fiecare habitat generic ci mai multe fi e, adic s se mpart habitatul generic n diferite habitate elementare. Aceste manuale sunt documente na ionale care cuprind habitatele din Anexa I i speciile din Anexa II din Directiva Habitate. Aceste documente con in elemente pentru recunoa terea habitatului, func ionarea lui, condi iile ecologice necesare, evolu ia acestuia c tre alte tipuri de habitate. Ele cuprind, de asemenea, i orient ri pozitive de management, care sunt sub forma unor propuneri care nu constrng, cu caracter pur indicativ i care depind de statutul actual de cuno tinte. Mai sunt precizate i practici nefavorabile de management, care sunt recomandate a fi evitate pentru a putea ndeplini obliga iile Directivei.

12
Principalele rubrici sunt: 1. Identificarea habitatelor Descrierea habitatelor din Anexa I este detaliat n aceste manuale prin faptul c fiecare habitat generic este detaliat prin descrierea diferitelor habitate elementare care i corespund. Aceste habitate elementare sunt entit i care pot fi recunoscute pe teren. Manualele ofer o descriere a habitatului tip i indic i factorii de variabilitate (variabilitatea intrinsec ). Analiza ecologic (exigen ele ecologice, statutul de conservare, vulnerabilitatea etc.) cu rubricile caracteristici sta ionare, fizionomie, structura, statutul habitatului, alegerea statutului care trebuie privilegiat, tendin e evolutive, poten iale amenin ri, sunt cteva informa ii care permit realizarea sintezei ecologice prev zute n planul de management. 2. Recomand rile de management Manualele cuprind un capitol cadrul de management. Adesea, acesta doar valideaz managementul actual. Cadrul de management propus n manuale nu are valoare reglementar , el reprezint exigen e minime pentru a men ine habitatul ntr-un statut favorabil. Recomand rile sunt stabilite n func ie de elementele furnizate de rubricile tiin ifice, n practicile actuale de management i de ce prevede Directiva. Ele privesc managementul habitatelor care se afl ntr-un statut favorabil de conservare (numit fi e statut privilegiat) i presupune men inerea acestuia. Recomand rile sunt rezultatul unor propuneri care reies din discu iile grupului de lucru unde se ntlnesc diferi i gestionari/custozi i oameni de tiin . Recomand rile sunt generale. Aceste manuale sunt n mod voit deconectate de problemele de management legate de situri pentru c ele nu pot s realizeze sinteza unor multitudini de cazuri diferite. M surile de management vor trebui, a adar, s fie adaptate la nivelul fiec rui sit pentru a ine cont de toate particularit ile locale. Manualele franceze se pot descarc de pe site- ul www.mnhn.fr/inpn, rubrica ressources tlchargeables / publications.

2. NO IUNI GENERALE
2.1 - Abordarea biogeografic a Directivei

No iunea de zone/regiuni biogeografice Clasificarea marilor regiuni biogeografice permite distingerea unit ilor care corespund unor entit i de suprafa cresc toare: districte, sectoare, domenii, provincii. Limitele acestor entit i coincid adesea cu numeroase unit i taxonomice, fitocenotice sau biocenotice. Flora care se reg se te n numeroase peisaje constituie un dublu indicator, ecologic i istoric. Alternan a perioadelor glaciare i interglaciare a marcat profund istoria vegeta iei. Altitudinea, relieful i latitudinea determin marile forme de peisaje. Acestea posed tr s turi caracteristice, impuse pe de-o parte de un proces evolutiv, iar pe de alt parte de condi iile ecologice actuale.

13

Figura 2: Harta zonelor biogeografice din Europa (sursa: Agen ia European pentru Mediu AEM)
Re eaua Natura 2000 se bazeaz pe o mp r ire a Uniunii Europene n mai multe zone (sau regiuni) biogeografice (Fig. 2). O zon /regiune biogeografic se ntinde pe teritoriul mai multor state membre i prezint condi ii ecologice relativ omogene avnd caracteristici comune. O zon /regiune biogeografic este un spa iu geografic definit avnd un num r de caracteristici specifice (care se traduce printr-un anumit nivel de omogenitate): existen a speciilor animale sau vegetale, habitatelor i peisajelor care i sunt proprii; condi ii climatice i geomorfologice care o diferen iaz de alte teritorii; o istorie postglaciar la nivelul migra iilor speciilor, care are la origine fauna i flora actual (Rameau et al., 2000).

14
Delimitarea zonelor biogeografice na ionale Romnia are 5 regiuni biogeografice din totalul de 9 regiuni ale celor 25(+2) state membre europene: 1. alpin 2. continental 3. panonic 4. stepic 5. pontic

Figura 3: Harta zonelor/regiunilor biogeografice na ionale din Romnia Delimitarea unit ilor biogeografice nu este un lucru simplu. Demersul este acela i att pentru delimitarea marilor biomi tere tri ct i pentru definirea tipurilor de habitate ntr- o anumit regiune. Se delimiteaz zonele cele mai omogene, adesea examinnd distribu ia speciilor de plante sau animale. Dintr-un num r important de taxoni se selecteaz specii care sunt caracteristice. Prezen a acestora va defini delimitarea unei regiuni sau apartenen a ei la o unitate biogeografic .

15
Recomand ri: Este important s se noteze faptul c marea majoritate a datelor de evaluare trebuie s fie n strns leg tur cu regiunile biogeografice. Datele de baz trebuie s poat s se raporteze unei zone/regiuni biogeografice. Va fi necesar s se suprapun datele georeferen iate (aria de reparti ie, suprafa a, efectivele etc.) cu un strat tematic cu distribu ia habitatelor i speciilor la nivelul celor 5 regiuni biogeografice. Pentru realizarea acestor suprapuneri, trebuie utilizate limitele precise ale regiunilor biogeografice. Pentru realizarea acestor confrunt ri, trebuie utilizate limitele precise ale regiunilor biogeografice. Consider m c este util s se poat dispune de limitele regiunilor biogeografice ct i de un fi ier na ional care precizeaz apartenen a comunelor fa de o regiune biogeografic pentru realizarea fi ierelor GIS. Aceast mp ri ire biogeografic utilizat i adoptat de Agen ia European de Mediu nu este acceptat n toate cazurile de c tre comunitatea tiin ific . Pentru a p stra un minim de coeren a rezultatelor procesului de desemnare i de conservare pentru procesul evalu rii dimensiunii comunitare, trebuie s se in cont de mp r irea actual care prive te regiunile biogeografice i s nu se pun la ndoial mp r irea efectuat de Comisie.

n cazul speciilor i habitatelor marine, raportarea va trebui s se efectueze pe zona marin , adic , n zonele acoperite n permanen de mare unde se exerseaz suveranitate na ional . Raportul care va fi naintat n anul 2007 de c tre statele mai vechi se va face pentru speciile i habitatele urm toare n func ie de zonele marine precizate (atlantic , baltic , macaronezian , mediteranean ): 1110 Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time 1170 Reefs 1180 Submarine structures made by leaking gases 8330 Submerged or partially submerged sea caves toate speciile Phocidae toate speciile de Cetacea toate speciile de Cheloniidae i de Dermochelyidae 1095 Petromyzon marinus 1099 Lampetra fluviatilis 1101 Acipenser sturio 1102 Alosa alosa 1103 Alosa fallax 1113 Coregonus oxyrhinchus 1152 Aphanius fasciatus Dup rezultatul primului raport european vor trebui determinate i pentru Romnia limitele zonelor marine i speciile i habitatele vizate.

16
2.2 No iunea de habitat
Directiva Habitate define te habitatul: Habitatul speciei este descris ca fiind mediul definit prin factori abiotici i biotici specifici unde tr ie te specia ntr-unul din stadiile ciclului s u biologic". Ea define te n egal m sur habitatele naturale ca fiind zone terestre sau acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice i biotice, fie c sunt n ntregime naturale sau seminaturale. Se poate considera c un habitat este un ansamblu indisociabil constituit din: un compartiment sta ionar (condi ii climatice regionale i locale, material parental al solului i propriet i fizico- chimice); o comunitate de organisme vii (faun i flor ) sau biocenoz . Rameau (2001) restabile te n mod util leg tura dintre habitat i vegeta ie: Ce n elegem noi prin habitat? Este vorba despre un spa iu omogen prin condi iile sale ecologice (compartiment sta ionar cu condi iile sale climatice, solul cu materialul parental i cu propriet ile fizico-chimice ale acestuia), prin vegeta ia sa (erbacee, arbustiv ), care ad poste te o anumit faun , cu specii care au o parte din diversele lor activit i vitale pe acest teritoriu. Un habitat nu se reduce la un singur tip de vegeta ie. Dar aceasta, prin caracterul ei integrator (sintetiznd condi iile mediului i func ionarea sistemului) este considerat ca fiind un bun indicator care permite determinarea habitatului (prin unit i de vegeta ie din sistemul fitosociologic). Clasificarea european a tipurilor de habitate naturale, EUR 25 (27) uneori nu costituie principala clasificare utilizat la nivel na ional de c tre statele membre. Astfel, n Fran a, persoanele responsabile cu biodiversitatea obi nuiesc s utilizeze no iunile de habitate franceze dup cum urmeaz : Habitat generic Habitatele se numesc "generice" atunci cnd corespund nomenclaturii Manualului de interpretare a Habitatelor din Uniunea European (versiunea EUR 15, 1999, actuala versiune EUR 25, 2003 i n curnd EUR 27). Subtip de habitat Repartizarea unui anumit num r de habitate generice utilizat n Fran a este motivat n mod esen ial prin eviden ierea unei mari diversit i a habitatelor prezente n Fran a. Habitatele elementare reprezint subunit i (ex. 41.131, 41.132 i 41.133) din codul Corine care definesc tipul de habitat (41.13: Fagete cu Asperulo-Fagetum) din Anexa I din Directiv . Aceste habitate sunt dovada unei variabilit i ecologice (corologic 1, climatic , edafic ), a influen ei antropice (mod de management) al habitatului a a-zis generic. Pe lng aspectele fundamentale ale cuno tin elor tiin ifice, mp r irile sunt motivate esen ial de considerente practice de identificare a habitatului pe teren i de modul de conservare. n acela i timp, clasificarea utilizat n momentul de fa n Romnia, apropiat de clasificarea palearctic este adesea mai diversificat dect clasificarea EUR 25. De exemplu, habitatul comunitar prioritar 91E0 - P duri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior este reprezentat n Romnia prin habitatele R4401 - P duri i tuf ri uri de lunc i de mla tin , R4402 P duri daco-getice de lunci colinare de anin negru cu Stellaria nemorum i R4405 - P duri daco-getice de plop negru cu Rubus caesius. Chiar dac alegerea unei tipologii fitosociologice pare s corespund pentru a defini aceast entitate ecologic care poate fi evaluat , unitatea de referin (asocia ia) nu este luat n considerare n mod sistematic pentru toate habitatele din Directiv . Anumite habitate din Directiv corespund unei unit i de clasificare superioare, cum ar fi turb riile, paji tile sau mla tinile. Este vorba despre sisteme complexe care pot regrupa mai multe asocia ii vegetale diferite cu mare variabilitate pe teren. Luarea n considerare a acestei biodiversit i mascate nu poate fi efectiv dect printr-o mai bun cunoa tere sintaxonomic la o scara spa ial relativ restrns (regional i interregional ). O evaluare a siturilor la o scar geografic mai vast ar condamna metoda de a terge aceste ansambluri patrimoniale de referin . Aceasta este probabil una dintre dificult ile majore cu care se va confrunta Uniunea European dac evaluarea la acest nivel suprana ional nu

Corologie = studiu al distribu iei n spa iu a obiectelor, a organismelor.

17
se bazeaz ar . n prealabil pe o metod care s integreze variabilitatea intern a habitatelor n fiecare Nu vom putea nainta Comisiei Europene dect o evaluare care se va face la nivel de habitat generic, acest lucru nu va mpiedica s se lucreze la niveluri de habitate elementare care integreaz astfel variabilitatea la scar de domeniu/regiuni biogeografice sau na ionale atunci cnd va fi nevoie.

3. HABITATELE

I SPECIILE VIZATE

Evaluarea statutului de conservare prive te habitatele naturale din Anexa I i speciile din Anexa II, IV i V din Directiva Habitate. n Romnia, evaluarea statutului de conservare prive te un num r de mai multe sute de specii i habitate din 5 regiuni biogeografice. Speciile din Directiva P s ri nu sunt incluse n evaluare n cadrul raportului comunitar pe Directiva Habitate; implementarea Directivei P s ri face obiectul unui bilan specific aparte care se face la un interval de 3 ani.

3.1 - Habitatele din Anexa I i speciile din Anexa II


Habitatele i speciile care trebuie s fac obiectul unui raport ct i zonele biogeografice vizate sunt fixate prin liste de referin (pentru desemnarea SCI-urilor) pentru Romnia. Ele vor permite autorilor din fiecare stat membru s aib o viziune global pentru fiecare specie i habitat (care include i habitate i specii transfrontaliere cu Romnia). Aceste liste cuprind n momentul de fa 90 de tipuri de habitate naturale i 168 de specii de interes comunitar.

3.2 - Specii din Anexele IV i V


Nu exist liste de referin pentru speciile din Anexele IV i V (liste oficiale furnizate de CTE). Pentru anumite specii din Anexele IV i V este recomandat s se confirme sau infirme prezen a speciei n regiunea biogeografic romn . Aceast munc va trebui condus de un grup, consiliu tiin ific. N.B.: n func ie de data public rii listelor de referin pentru Anexele IV i V de c tre CTE/PNB, aceast verificare poate interveni chiar nainte de faza de redactare a fi elor. Va trebui atunci s se intervin n faza de liste propuse. Observa ie: Specii marine i habitate Informarea vis-a-vis de majoritatea speciilor i habitatelor marine este pu in detaliat n compara ie cu cea disponibil despre speciile i habitatele terestre. Acolo unde datele sunt insuficiente pentru utilizarea unei grile de 10 x 10 km pentru a determina suprafa a, o alt alternativ ar putea fi consultarea Consiliului Interna ional pentru Exploatarea Regiunilor Marine. Toate aceste aspecte ar trebui s fie revizuite n func ie de rezultatul ob inut n urma Grupului de Lucru Marin de la Direc ia General de Mediu de la Comisia European . Cteva reguli de determinare a speciilor i regiunile biogeografice vizate: Este vorba despre luarea n considerare a speciilor n interiorul ariei de reparti ie natural . Se pot eviden ia cteva cazuri recurente dup cum urmeaz n tabelul de mai jos.

18
Tabelul 1: Reguli de determinare a speciilor i regiunile biogeografice vizate Caz Specii extincte Specii noi descrise Colonizare natural recent Introducerea antropic (n afara ariei de reparti ie natural , cf. Doc Hab.) Reintroducerea antropic (n interiorul ariei de reparti ie natural , cf. Doc Hab.)* Specii marine, despre care avem cteva informa ii (exemplu - cetacee) Specii semnalate n special pentru cele care exist pu ine date (exemplu: Sphagnum sp.), sintez la nivel de gen ? R spuns Specii vizate Elaborarea unei fi e pare s fie adecvat , chiar dac trebuie doar s not m prezen a speciei pn n anul X (sursa CTE, 2004) Specii vizate (sursa CTE, 2004) Specii vizate = extensia ariei naturale de reparti ie (sursa CTE, 2004) Specii nevizate Nu trebuie fi , dar trebuie notat n raport (sursa CTE, 2004) Specii vizate (sursa CTE, 2004) Specii vizate n fi trebuie men ionate cteva date cu privire la frecven a i num rul speciilor, precum i alte informa ii. (sursa CTE, 2004) Specii vizate De realizat o fi la nivelul genului pentru Sphagnum cu excluderea lui Sphagnum pylaisii care este o specie din Anexa II.

* Este vorba despre reintroducerea n interiorul ariei de reparti ie natural . De exemplu, Hucho hucho (lostri a, vizat n Anexa II i V) este prezent n mod natural n Dun re. Aceast specie va fi amintit n evaluarea statutului de conservare n Romnia, pe cnd ea nu va fi amintit n raportul Bazinului Rinului unde a fost introdus artificial.

19
4. NO IUNI PENTRU EVALUAREA STATULUI DE CONSERVARE
4.1 No iunea de semafor
Utilizarea no iunii de semafor este fixat prin metoda comunitar i este descris n DocHab 04-0303-rev3 (a se vedea Anexa I a acestui ghid). Statutul de conservare al speciilor i habitatelor de interes comunitar este evaluat la nivel na ional i biogeografic raportat la o scar pe 3 niveluri dup cum urmeaz : Statut de conservare favorabil: indicator verde Statut de conservare nefavorabil neadecvat: indicator portocaliu Statut de conservare nefavorabil total neadecvat: indicator ro u n momentul n care datele existente sunt insuficiente pentru a stabili statutul de conservare al unui habitat sau a unei specii, statutul de conservare este notat ca fiind necunoscut (nicio culoare pentru acest indicator). Parametrii utiliza i pentru calculul statutului de conservare a unui habitat sunt: aria de reparti ie natural , suprafa a acoperit de habitat, structura i func ionalitatea specific a habitatului, perspective viitoare care i sunt asociate. Pentru o specie: aria ei natural de reparti ie, statutul popula iei, statutul habitatului (habitatul speciei), perspective viitoare care i sunt asociate.

Pentru fiecare dintre ace ti parametri se stabile te un statut (favorabil/indicator verde; nefavorabil neadecvat/indicator portocaliu; nefavorabil total neadecvat/indicator ro u, sau necunoscut n momentul n care datele existente nu permit ob inerea concluziilor) care este stabilit pentru fiecare zon biogeografic n func ie de datele i de cuno tin ele disponibile. Acest statut este stabilit pentru fiecare zon biogeografic n func ie de regulile descrise n tabelul 2 pentru habitate i n tabelul 3 pentru specii. Aceste reguli implic , pentru anumi i parametri (aria de reparti ie, suprafa a acoperit de habitat, popula ia), cunoa terea tendin elor i a valorilor de referin legate de ace ti parametri (cf. 3.2). Statutul de conservare global este estimat n func ie de statutul celor 4 parametrii folosind urm toarele reguli: Indicator verde pentru to i parametrii sau trei indicatori verzi i unul necunoscut : Statut de conservare favorabil indicator verde Cel pu in un indicator portocaliu dau niciun indicator ro u: statut de conservare nefavorabil neadecvat- indicator portocaliu Cel pu in un indicator ro u: statut de conservare nefavorabil total neadecvat-indicator ro u Doi sau mai mul i indicatori necunoscut asocia i cu indicatori verzi sau to i indicatorii necunoscut : statut de conservare necunoscut.

20
Tabelul 2: Reguli de evaluare ale statutului de conservare a unui habitat de interes comunitar Parametrii Codul habitatului Aria de reparti ie Favorabil (verde) - Stabil (exist un echilibru ntre mic orarea i extinderea suprafe ei habitatului) I cre tere mai mare dect aria de reparti ie luat drept referin favorabil Statut de conservare Nefavorabil neadecvat (portocaliu) Orice alt combina ie Nefavorabil total neadecvat (ro u) Diminuare considerabil : Echivalent cu o pierdere mai mare de 1% pe an pe o anumit perioad SAU cu 10% mai pu in fa de aria de reparti ie de referin favorabil Diminuare considerabil a suprafe ei, echivalent cu o pierdere mai mare de 1 % pe an pe o perioad considerat (un alt prag poate fi propus) SAU pierderi considerabile pentru distribu ia spa ial a habitatului n interiorul ariei de reparti ie SAU cu 10% mai pu in fa de suprafa a de referin favorabil . Statutul structural sau func ional al habitatului (inclusiv statutul de conservare al speciilor tipice) este defavorabil n mai mult de 25% din suprafa a acoperit de habitat. Perspective viitoare proaste, habitatul se afl sub influen a unor amenin ri mari, viabilitate pe termen lung neasigurat . Necunoscut (informa ii insuficiente) Date fiabile insuficiente sau inexistente

Suprafa a acoperit de tipul de habitat

Stabil (pierdere sau extindere n echilibru) sau cre tere i mai mare dect suprafa a Orice alt combina ie favorabil de referin i f r nicio schimbare semnificativ n distribu ia spa ial n interiorul ariei de reparti ie (n cazul n care exist date disponibile)

Date fiabile insuficiente sau inexistente

Structur i func ionalitate specifice (specii tipice)

Structuri i func ii (specii tipice) aflate ntr-un statut bun de conservare, f r degrad ri sau presiuni semnificative.

Orice alt combina ie

Date fiabile insuficiente sau inexistente

Perspective viitoare (n special inndu-se cont de parametrii preceden i)

Perspective viitoare excelente/ bune, nicio amenin are semnificativ , viabilitate pe termen lung asigurat

Orice alt combina ie

Date fiabile insuficiente sau inexistente

Evaluarea statutului de conservare

Toate verzi SAU trei verzi i unul necunoscut

Unul sau mai multe Unul sau mai portocaliu multe ro ii dar niciunul ro u

Dou necunoscute sau mai multe combinate cu verzi SAU toate necunoscute

21
Tabelul 3: Reguli de evaluare a statutului de conservare pentru o specie de interes comunitar Parametrii Codul speciei Aria de reparti ie Favorabil (verde) Stabil (pierdere i extensie n echilibru) sau cre tere i mai mare dect aria de reparti ie favorabil luat drept referin . Efectiv al popula iei (popula iilor) mai mare de valoarea popula iei de referin favorabil i (dac exist date disponibile) procent de reproducere i de mortalitate i structura pe vrste care asigur men inerea popula iei. Statut de conservare Nefavorabil Nefavorabil total neadecvat neadecvat (ro u) (portocaliu) Diminuare consideabil : Echivalent Orice alt cu o pierdere mai mare de combina ie 1% pe an pe o anumit perioad SAU cu 10% mai pu in fa de aria de reparti ie de referin favorabil . Orice alt combina ie Diminuare nsemnat a m rimii popula iei, echivalent cu o pierdere de mai mult de 1% pe an pe o perioad considerat (un alt prag poate fi propus) I efectivul popula iei (popula iilor) inferior valorii popula iei de referin SAU mai mult de 25% sub valoarea popula iei de referin favorabil SAU procentul de reproducere i de mortalitate i structura pe vrste nu asigur men inerea popula iei Habitatul este prea pu in ntins pentru a asigura supravie uirea pe termen lung a speciei SAU calitatea habitatului este prea proast pentru a men ine supravie uirea pe termen lung a speciei Specia se afl sub influen a major de presiuni sau amenin ri. Proaste perspective pentru viitorul ei: viabilitatea pe termen lung este n pericol. Necunoscu i (informa ii insuficiente) Date fiabile insuficiente sau inexistente

Popula ia

Date fiabile insuficiente sau inexistente

Habitatul speciei

Habitatul este suficient de ntins ( i stabil sau n cre tere) I calitatea habitatului permite supravie uirea pe termen lung a speciei. Specia nu se afl sub influen a semnificativ din punct de vedere al presiunilor i amenin rilor. Supravie uirea sa pe termen lung este asigurat . Toate verzi SAU trei verzi i unul necunoscut

Orice alt combina ie

Date fiabile insuficiente sau inexistente

Perspective viitoare (n special inndu-se cont de parametrii preceden i)

Orice alt combina ie

Date fiabile insuficiente sau inexistente

Evaluarea statutului de conservare

Unul sau mai multe portocaliu dar niciunul ro u

Unul sau mai multe ro ii

2 necunoscute sau mai multe combinate cu verzi SAU toate necunoscute

22
Calculul Comisiei Europene pentru un habitat Parametrii Aria de reparti ie natural Suprafa a acoperit Structura i func ionalitatea Perspective viitoare STATUT DE CONSERVARE Indicatori Calculul Comisiei Europene pentru o specie Parametrii Aria de reparti ie natural Popula ia Habitatul speciei Perspective viitoare STATUT DE CONSERVARE Indicatori necunoscut

Figura 4: Exemple de estimare a statutului de conservare pentru un habitat sau pentru o specie. Observa ie: Nedispunnd de date reale pentru anumi i parametri (suprafa a acoperit la scar na ional pentru a simula o completare corect a grilei de evaluare pentru un habitat, ne-am ab inut s prezent m exemple de habitate, un exemplu par ial specie este prev zut n Anexa I.

4.2 - Valori de referin


Aceast no iune nu a fost introdus n Directiva n sine ci n documentul de aplicare (DocHab04-0303-rev3). Ea se aplic n mod special pentru patru no iuni: (i) aria de reparti ie a unui habitat, (ii) aria de reparti ie a unei specii, (iii) suprafa a efectiv acoperit de un habitat, (iv) efectivul global al popula iei unei specii. Aceste no iuni constituie primele dou criterii pentru evaluarea statutului de conservare al unui habitat (i & iii) sau al unei specii (ii & iv). Pentru fiecare dintre criterii, evaluarea const , printre altele, n a diagnostica dac valoarea actual corespunde unui statut favorabil sau nu. Este deci vorba despre pozi ionarea valorii actuale n raport cu o valoare teoretic de prag care corespunde unui minim necesar pentru atingerea unui statut de conservare favorabil. Acest prag minim poart aici numele de valoare de referin .
Valoarea unui criteriu Exemplu: Suprafa a ariei de reparti ie

Statut favorabil Valoare de referin Statut nefavorabil

Figura 5: Reprezentarea schematic a unei valori de referin O valoare de referin poate, a adar, s fie definit ca o valoare de prag peste care habitatul sau specia sunt considerate ca fiind ntr-un statut de conservare favorabil n raport cu parametrul considerat. Se disting: O arie de reparti ie de referin favorabil (ce poate fi aplicat att pentru specii ct i pentru habitate): Aria de reparti ie n interiorul c reia toate varia iile ecologice semnificative ale habitatului (exemplu: subtipuri regionale ale aceluia i habitat) sau ale speciei sunt prezente ntr-o regiune biogeografic dat , care este suficient de ntins pentru a permite supravie uirea speciei sau protejarea pe termen lung a habitatului. O popula ie de referin favorabil : efectivul popula iei ntr-o regiune biogeografic dat considerat ca fiind minimul necesar pentru a asigura supravie uirea pe termen lung a speciei.

23
O suprafa de referin favorabil : valoarea minim a suprafe ei totale ocupate de habitat ntr-o regiune biogeografic dat care s permit p strarea pe termen lung a habitatului. Stabilirea acestor valori de referin poate s se bazeze pe diverse informa ii: valori istorice (care nu mai corespund n totalitate situa iei actuale), valoarea poten ial (de evitat deoarece ea se apropie mai mult de o valoare maxim dect de referin ), modelarea, studiul dinamicii popula iilor etc. n absen a unor date suficiente aceste valori se pot stabili n func ie de spusele unui expert. n momentul n care exist studii pentru modelele de monitorizare ale speciilor sau legate de viabilitatea habitatului, acestea sunt privilegiate, datele istorice putnd fi considerate doar ntr-un al doilea timp. Exemplu de stabilire a ariei de reparti ie de referin favorabil a turb riilor nalte active (UE: 7110) n Austria (sursa : discu ie Scientific Working Group, Habitat committee) Dat fiind faptul c aria de reparti ie actual regrupeaz toate zonele geografice necesare ct i toate varia iile tipurilor de habitat, aria de reparti ie actual a habitatului UE: 7110 i a habitatului UE: 7120 este identic cu aria de reparti ie de referin favorabil (figura 6).

Figura 6: Exemplu pentru stabilirea ariei de reparti ie de referin favorabil a turb riilor nalte active (UE: 7110) n Austria care se bazeaz pe repartizarea actual a turb riilor (c su e colorate cu maro nchis) i reparti ia turb riilor degradate care nc mai pot fi regenerate (UE: 7120 - c su e de culoare galben ). No iunea de valoare de referin se distinge n mod clar de no iunea int , definit ca fiind un obiectiv opera ional sau un obiectiv de atins pe termen mai mult sau mai pu in lung. Se poate ca o valoare int opera ional s fie la nceput inferioar valorii de referin . Pe de alta parte, obiectivul Directivei este, s men in sau s restaureze habitatele i speciile de interes comunitar ntr-un statut de conservare favorabil, iar valorile de referin nu pot fi din punct de vedere juridic, inferioare valorilor m surate/ estimate pentru data la care a intrat n vigoare Directiva, adic 1 ianuarie 2007 pentru cazul Romniei (Figura 7).

O valoare de referin trebuie s fie a adar definit ca fiind o valoare de prag, superioar sau egal cu valoare din 2007, peste care habitatul sau specia sunt considerate ca fiind ntr-un statut de conservare favorabil n raport cu perimetrul considerat.

24
a)
Valoarea unui criteriu Exemplu: Suprafa a ariei de reparti ie Valoarea unui criteriu Exemplu: Suprafa a ariei de reparti ie Statut favorabil Valoare din 2007 Valoare prag Statut nefavorabil Statut nefavorabil Statut favorabil Valoare de referin Valoare prag

b)

Valoarea unui criteriu Exemplu: Suprafata ariei de reparti ie

Valoarea unui criteriu Exemplu: Suprafata ariei de reparti ie

Statut favorabil Valoare prag Statut nefavorabil Valoare din 2007

Statut favorabil Valoare de referin Statut nefavorabil Valoare din 2007

Figura 7: Reprezentarea schematic pentru stabilirea unei valori de referin , innd cont de valoarea din 2007; (a) valoarea din 2007 superioar valorii de prag, (b) valoarea din 2007 inferioar valorii de prag. n momentul n care valoarea de referin este imposibil de determinat n stadiul actual de cuno tin e, dar stadiul actual al parametrului permite afirmarea faptului c specia sau habitatul se vor putea men ine pe termen lung n regiunea biogeografic vizat , este posibil s se descrie valoarea de referin ca fiind inferioar valorii actuale . Acest lucru se poate spune chiar i cnd stadiul actual al parametrului permite declararea faptului c specia sau habitatul nu vor putea s se p streze pe termen lung n regiunea biogeografic vizat , este posibil s se descrie valoarea de referin ca fiind superioar valorii actuale .

4.3 - Tendin e
Pentru anumi i parametri, evaluarea se bazeaz nu numai pe valorile de referin , dar estimarea tendin elor (aria de reparti ie, suprafa a acoperit , vezi tabelul 2 i 3). i pe

Tendin ele estimate trebuie s declan eze adev rate traiectorii. Trebuie, a adar, s fie bine diferen iate de fluctua ii (Fig. 8). Perioada pentru care se estimeaz tendin a depinde, deci, de biologia i ecologia speciei sau habitatului vizat. Trebuie ales un interval de timp suficient de mare care s fie independent de cel consacrat pentru nregistrarea fluctua iilor (n limitele datelor disponibile). Valoarea acestei perioade ar trebui propus de c tre persoana responsabil cu redactarea, specialist al speciei sau habitatului n cauz .

25
Parametri

Tendin a

Fluctua ii
Timp

Figura 8: Schematizarea unei tendin e i a fluctua iilor n func ie de natura i de cantitatea de date disponibile, se pot observa mai multe situa ii: - tendin ele sunt estimate pe spusele expertului, nicio surs de date nefiind suficient de complet , - tendin ele sunt calculate plecnd de la 2 valori (valoarea parametrului la nceputul i la sfar itul perioadei). Trebuie asigurat (1) diferen a static a celor 2 valori i (2) tendin a fondat astfel estimat . O p rere a unui expert este i ea necesar n astfel de cazuri. - tendin ele sunt calculate plecnd de la datele rezultate din monitorizare. Sunt disponibile date sub forma unor serii temporale. n acest caz, trebuie furnizate preciz ri despre modele, natura regresiei eventual utilizate, etc., care trebuie furnizate de persoana responsabil cu redactarea. Trebuie prev zut i un cmp n baza de date pentru instrumentul de monitorizare al evalu rii. Observa ie: rezultatele evalu rii din 2013 pentru statutul de conservare vor fi integrate n raportul naintat Comisiei n ceea ce prive te implementarea Directivei n perioada 2007-2012. Pentru a ine cont de realitatea ecologic a fiec rui habitat i specie ( i de disponibilitatea datelor), perioada n care se calculeaz tendin a nu este aceia i cu perioada raportului.

4.4 - Altele
Calitatea datelor n momentul n care datele sunt furnizate, formatul de raport european cere o estimare a calit ii acestor date. Sunt propuse trei niveluri : calitate slab , moderat sau bun . Pentru a asigura o eterogenitate pentru interpretarea acestor calificative ntre diferite persoane care redacteaz evaluarea n 2013 i ntre dou evalu ri (2013 i 2020 de exemplu) recomand m autorit ilor romne s dispun de justific ri (sub forma unui text) pentru calificativul atribuit datelor. Presiuni i amenin ri

Cel care redacteaz trebuie s precizeze natura presiunilor i amenin rilor care se aplic unei specii sau unui habitat. O presiune este definit ca fiind o influen natural sau uman trecut sau actual , care afecteaz ntr-un mod cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului (exemplu: practici de management, amenajarea teritoriului, practici agricole, silvice, modific ri naturale ntmpl toare). O amenin are este definit ca fiind o influen natural sau uman , viitoare sau previzibil , care ar putea afecta ntr-un mod cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau mediu specia sau habitatul (exemplu: practici de management, amenajarea teritoriului, practici agricole, silvice, modific ri naturale ntmpl toare etc). Aceste dou no iuni regrupeaz factorii de influen care au o inciden asupra viabilit ii pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului, fie c este vorba despre prezen a habitatului sau a speciei din punct de vedere al func ionalit ii sale. Iat lista principalelor presiuni i amenin ri care figureaz n nota explicativ din Formularul Standard de Date (FSD) pentru Natura 2000 (Tabelul 4). Anumite modific ri vor fi aduse cu siguran acestei liste dup evaluarea din 2007 pentru statele membre mai vechi.

26
Tabelul 4: Lista factorilor de influen Cod franais Activits agricoles, forestires et levage 100 101 102 110 120 130 140 141 150 151 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 180 190 Mise en culture Modification des pratiques culturales Fauche/coupe Epandage de pesticides Fertilisation Irrigation Pturage Abandon de systmes pastoraux Remembrement Elimination des haies et boquetaux Gestion forestire Plantation forestire Artificialisation des peuplements Replantation forestire Eclaircissage Elimination des sous-tages Elimination des arbres morts ou dprissants Dboisement Elevage du btail Stock feeding(alimentation du betail) Brlage Autres activits agricoles et forestires utiliza i pentru a descrie amenin rile i presiunile anglais Agriculture, Forestry and animal breeding Cultivation Modification of cultivation practices Mowing / Cutting Use of pesticides Fertilisation Irrigation Grazing Abandonment of pastoral systems Restructuring agricultural land holding Removal of hedges and copses General Forestry management Planting Artificial planting Replanting Forestry clearance Removal of undergrowth Removal of dead and dying trees Exploitation without replanting Animal breeding Stock feeding Burning Agriculture and forestry activities not referred to above Fishing, hunting and collecting Fish and Shellfish Aquaculture Professional fishing Fixed location fishing Trawling Drift-net fishing Leisure fishing Bait digging Hunting Taking / Removal of fauna, general Collection (insects, reptiles, amphibians.....) Taking from nest (falcons) Trapping, poisoning, romn (traducere*) Activit i agricole, silvice i cre terea animalelor Cultivarea Modificarea practicilor agricole Cositul Folosirea pesticidelor Fertilizarea Irigarea P unatul Abandonarea sistemelor pastorale Restructurare/ regrupare de parcele Eliminarea tuf ri urilor i arbu tilor Managementul silvic Plantarea Plantarea artificial Replantarea T ierea controlat nl turarea etajelor inferioare Eliminarea copacilor mor i (T iere de igienizare) Desp durirea f r replantare Cre terea animalelor Stock feeding (hr nirea animalelor) Arderea controlat Alte activit i agricole i silvice

200 210 211 212 213 220 221 230 240 241 242 243

Activits de pche, chasse et cueillette Pche, pisciculture, aquaculture Pche professionnelle Pche poste Pche hauturire Pche aux arts tranants Pche de loisirs Bchage pour appts Chasse Prlvements sur la faune Collecte (insecte, reptiles, amphibiens) Dsairage Pigeage, empoisonnement,

Activit i de pescuit, vn toare i cules Pescuitul, acvacultura Pescuitul comercial Pescuitul n locuri amenajate Pescuitul n larg Pescuitul cu plase Pescuitul recreativ sportiv Procurarea momelii din zona riveran Vn toarea Capturarea din faun Capturarea (insecte, reptile, amfibieni) Capturarea din cuib Braconajul, otr virea,

27
244 250 251 290 braconnage Autres prlvements dans la faune Prlvements sur la flore Pillage de stations floristiques Autres activits de pche, chasse et cueillette poaching Other forms of taking fauna Taking / Removal of flora, general Pillaging of floristic stations Hunting, fishing or collecting activities not referred to above Mining and extraction of materials Sand and gravel extraction Quarries Removal of beach materials Peat extraction Hand cutting of peat Mechanical removal of peat Exploration and extraction of oil or gas Mines Open cast mining Salt works Mining and extraction activities not referred to above Urbanisation, industrialisation and similar activities Urbanised areas, human habitation Continuous urbanisation Discontinuous urbanisation Dispersed habitation Other patterns of habitation Industrial or commercial areas Factory Industrial stockage Other industrial / commercial areas Discharges Disposal of household waste Disposal of industrial waste Disposal of inert materials Other discharges Agricultural structures Storage of materials Other urbanisation, industrial and similar activities capcane Alte captur ri din faun Recoltarea din flor Recoltarea ilegal de specii floristice Alte activit i de pescuit, vn toare i cules

300 301 302 310 311 312 320 330 331 340 390

Activits minires et dextraction extractions de granulats Ecarrire enlvement de matriaux de plage Extraction de la tourbe Extraction manuelle de la tourbe Extraction mcanique de la tourbe Recherche et exploitation ptrolire Mines Activits minires ciel ouvert Salines Autres activits minires et dextraction

Activit i miniere i extragere de minerale Extragerea de balast Cariere Prelevare de materiale din plaj Exploatarea turb riilor Exploatarea manual a turb riilor Exploatarea mecanic a turb riilor Prospec iuni, exploat ri, explor ri Mine Activit i miniere i exploatare de suprafa Saline Alte activit i miniere i de extrac ie

Activits durbanisation industrielle ou similaire 400 401 402 403 409 410 411 412 419 420 421 422 423 424 430 440 490 Urbanisation, industrialisation et activits similaires Zones urbanises, habitat humain Urbanisation discontinue Habitat dispers Autres formes dhabitats Zones industrielles ou commerciales Usine Stockage industriel Autres zones industrielles/commerciales Dcharges Dpose de dchets mnagers Dpose de dchets industriels Dpose de matriaux inertes Autres dcharges Equipements agricoles Entreposage de matriaux Autres activits durbanisation industrielle ou similaire

Activit i de urbanism, industrializare sau activit i similare Urbanizare, industrializare i alte activit i similare Zone urbanizate continuu, zone reziden iale Urbanizarea discontinu Locuin e/ a ez ri mpr tiate Alte forme de a ez ri Zone industriale sau comerciale Fabrici i uzine Depozite industriale Alte zone industriale/ comerciale Depozite de de euri Depozit de de euri menajere Depozit de de euri industriale Depozit de materiale inerte Alte tipuri de depozite de de euri Construc ii agricole Depozitare de materiale Alte activit i de urbanism, industriale sau activit i similare

28
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 520 530 590 Formes de transport et de communication Rseau de communication Sentier, chemin, piste cyclable Route, autoroute Voie ferre, TGV Zones portuaires Aroport Arodrome, hliport Pont, viaduc Tunnel Autres rseaux de communication Transport dnergie Ligne lectrique pipe line Autres formes de transport dnergie Navigation Amlioration de laccs du site Autres formes de transport et de communication Transportation and communication Communication networks Paths, tracks, cycling tracks Routes, autoroutes Railway lines, TGV Port areas Airport Aerodrome, heliport Bridge, viaduct Tunnel Other communication networks Energy transport electricity lines Pipe lines Other forms of energy transport Shipping Improved access to site Other forms of transportation and communication Leisure and tourism Sport and leisure structures Golf course Skiing complex Stadium Circuit, track Hippodrome Attraction park Sports pitch Camping and caravans Other sport / leisure complexes Interpretative centres Outdoor sports and leisure activities Nautical sports Walking, horseriding and non-motorised vehicles Motorised vehicles Mountaineering, rock climbing, speliology Gliding, delta plane, paragliding, balooning Skiing, off-piste Other outdoor sports and leisure activities Other leisure and tourism Transport i comunica ie Re ea de comunica ie Alei, poteci, drumuri, piste de biciclete Str zi, autostr zi Cale ferat , TGV Zone portuare Aeroport Aerodrom, heliport Poduri, viaducte Tunel Alte re ele de comunica ie Transport de energie Linii electrice evi, conducte Alte forme de transport de energie Naviga ie mbun t irea accesului n sit Alte forme de transport i de comunica ie

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 620 621 622 623 624 625 626 629 690

Loisirs et activits de tourisme Equipements sportifs et de loisirs Golf Complexe de ski Stade Circuit, piste Hippodrome Parc dattraction Terrain de sport Camping, caravane Autres complexes de sports et de loisirs Centres dinterprtation Sports et loisirs de nature Sports nautiques Randonne, quitation et vhicules non motoriss Vhicules motoriss Escalade, varape, splologie Vol--voile, delta plane, parapente, ballon Ski, ski hors piste Autres sports de plein air et activits de loisirs Autres loisirs et activits de

Timpul liber i turismul Sportul i structurile amenajate de petrecerea timpului liber Terenuri de golf Complex de schi Stadion n aer liber Circuit, piste Hipodrom Parc de atrac ii Teren de sport Camping, caravane Alte complexe pentru sport i petrecerea timpului liber Centre/ scene/ expozi ii/ itinerarii Sporturi de exterior i activit i de petrecerea timpului liber n natur Sporturi nautice Plimb ri, echita ie i vehicule nemotorizate Vehicule motorizate Alpinism, turism montan, speologie Planor, deltaplan, parapant , balon Schi, schi pe prtii neamenajate Alte sporturi n aer liber i alte activit i de petrecerea timpului liber Activit i de petrecerea

29
tourisme impacts not referred to above Pollution and other human impacts/activities Pollution Water pollution Air pollution Soil pollution Other forms or mixed forms of pollution Noise nuisance Trampling, overuse Military manouvres Vandalism Other pollution or human impacts/activities timpului liber i de turism 700 701 702 703 709 710 720 730 740 790 Pollutions ou impacts des activits humaines Pollutions Pollution de leau Pollution de lair Pollution du sol Autres formes ou formes associes de pollution Nuisances sonores Pitinement, surfrquentation Manuvres militaires Vandalisme Autres pollutions ou impacts des activits humaines Poluare i alte impacturi ale activit ilor umane Poluarea Poluarea apei Poluarea aerului Poluarea solului Alte forme de poluare sau alte forme asociate de poluare Poluare sonor Tasarea, frecventarea n exces Manevre militare Vandalism Alte tipuri de poluare sau impacturi ale activit ii umane Schimb ri ale condi iilor hidraulice provocate de om Acoperirea, asanarea Ad ugarea de sol i roc pentru a m ri suprafa a terestr Modificarea profilului fundului marin, a estuarelor i a zonelor umede Acoperirea foselor, diguri, mla tini, iazuri, b lti sau gropi Drenarea Managementul vegeta iei acvatice i a malurilor n scopuri de drenare Extragerea sedimentelor (ml,) Canalizarea Inundarea Modificarea func ion rii hidrografice Modificarea curen ilor marini Modificarea structural a cursurilor de ap interioar Managementul nivelului de ap Haldarea, depozite nepermanente de dragare ndiguirea, consolidarea malurilor, plaje artificiale Lucr ri de ap rare i protec ie costier Alte schimb ri ale condi iilor hidraulice provocate de om

800 801 802

Changements des conditions hydrauliques induits par lhomme Comblement et asschement Poldrisation Modification du profil des fonds marins, des estuaires et des zones humides Comblement des fosss, digues, mares, tangs, marais ou trous Drainage Gestion de la vgtation aquatique et des rives des fins de drainage Extraction de sdiments (lave, ) Recalibrage Mise en eau Modification du fonctionnement hydrographique Modification des courants marins Modification des structures Gestion des niveaux deau Dumping, dpt de dragage Endigages, remblais, plages artificielles Dfense contre la mer, ouvrages de protection ctiers Autres changements des conditions hydrauliques induits par lhomme

Human induced changes n hydraulic conditions Landfill, land reclamation and drying out, general Polderisation Reclamation of land from sea, estuary or marsh Infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits Drainage Management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes Removal of sediments (mud...) Canalisation Flooding Modification of hydrographic functioning, general Modification of marine currents Modifying structures of inland water courses Management of water levels Dumping, depositing of dredged deposits Dykes, embankments, artificial beaches, general Sea defense or coast protection works Other human induced changes n hydraulic conditions

803 810 811 820 830 840 850 851 852 853 860 870 871 890

30
Processus naturels 900 910 920 930 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 960 961 962 963 964 965 966 967 969 970 971 972 973 974 975 976 979 990 Erosion Envasement Asschement Submersion Catastrophes naturelles Inondation Avalanche Eboulement, glissement de terrain Tempte, cyclone Volcanisme Tremblement de terre Raz de mare Incendie naturel Autres catastrophes naturelles Evolution biocnotique Accumulation de matires organiques Eutrophisation Acidification Envahissement dune espce Relations interspcifiques la faune Comptition (ex: goland/sterne) Parasitisme Apport de maladie Pollution gntique Prdation Antagonisme avec des espces introduites Antagonisme avec des animaux domestiques Autres formes ou formes associes de comptition la faune Relations interspcifiques la flore Comptition Parasitisme Apport de maladie Pollution gntique Manque dagents pollinisateurs Dgats de gibier Autres formes ou formes associes de comptition la flore Autres processus naturels Natural processes (biotic and abiotic) Erosion Silting up Drying out Submersion Natural catastrophes Inundation Avalanche Collapse of terrain, landslide Storm, cyclone Volcanic activity Earthquake Tidal wave Fire Other natural catastrophes Biocenotic evolution Drying out / accumulation of organic material Eutrophication Acidification Invasion by a species Interspecific faunal relations Competition (example: gull/tern) Parasitism Introduction of disease Genetic pollution Predation Antagonism arising from introduction of species Antagonism with domestic animals Other forms or mixed formsof interspecific faunal competition Interspecific floral relations Competition Parasitism Introduction of disease Genetic pollution Lack of pollinating agents Damage by game species Other forms or mixed formsof interspecific floral competition Other natural processes Procese naturale (biotice i abiotice) Eroziunea nn molirea Asanarea Scufundarea Catastrofe naturale Inunda ii Avalan Surparea, alunec ri de teren Furtun , ciclon Activitate vulcanic Cutremur Valuri de flux Incendiu Alte catastrofe naturale Evolu ia biocenotic Acumulare de materii organice Eutrofizare Acidifiere Invazie de specii Rela ii ntre specii faunistice Competi ie (ex: goeland/ sterna) Parazitism Introducerea de boli Poluare genetic Pr dare Antagonism cu speciile introduse Antagonism cu animalele domestice Alte forme sau forme asociate de competi ie n faun Rela ii ntre specii floristice Competi ie Parazitism Introducerea de boli Poluare genetic Lipsa de agen i de polenizare Daune datorate vnatului Alte forme sau forme asociate de competi ie de flor Alte procese naturale

Acest tabel a fost realizat cu ajutorul persoanelor: 1. Paitici Dragoliub A.N.P.A. Filiala Timi 2. Trnc Delia D.A.D.R. Timi 3. Lupu Corina - A.N.A.R. D.A. Banat 4. Fora Alina APM Timi 5. oia Teodora ARPM Timi oara 6. Prje Ileana - ARPM Timi oara 7. Prv Ovidiu - Parcul Natural Lunca Mure ului 8. Combroux Isabelle Universit Louis Pasteur, Strasbourg, France 9. Cornici Ruxandra Proiect de nfra ire Timi oara

31
5. EVALUAREA HABITATELOR DIN ANEXA I
5.1 - Nivelul Na ional
Pentru a putea permite o lectur transversal a raportului final de evaluare, se recomand s se prevad : poten iale leg turi cu alte habitate din Directiv (apartenen a la o aceea i serie dinamic , habitate n contact i deci supuse acelora i presiuni); poten iale leg turi cu specii din Directiv (Habitatul speciei). 5.1.1 Aria de reparti ie - Cartografierea La nivel na ional, vor fi cerute i dou informa ii privitoare la aria de reparti ie: o descriere a ariei de reparti ie la nivel na ional care s permit explicarea valorilor i h r ilor furnizate ulterior; un fi ier (GIS) pentru harta na ional a ariei de reparti ie. Defini ii Mai multe tipuri de arii de reparti ie pot fi descrise (istoric , actual , poten ial , etc.). Ne ndrept m aici aten ia c tre aria de reparti ie actual , adic aria de reparti ie este definit ca fiind sectorul global n care un habitat se gase te n momentul de fa . Este un teritoriu care cuprinde totalitatea loca iilor unde este ntlnit habitatul respectiv. Aria de reparti ie a habitatului poate fi disjunct /ntrerupt n momentul n care diferite zone din care ea este compus sunt separate. Statutul actual al sintezelor cartografice la nivel na ional: Este indicat s se realizeze, la nivel na ional, o astfel de sintez nainte de a realiza exerci iul de evaluare al statutului de conservare. Cu titlu informativ, n Fran a, nu s-a realizat nicio cartografiere a habitatelor la nivel na ional. n cadrul publica iilor pentru manualele de interpretare a speciilor i habitatelor, aria de reparti ie a habitatelor s-a efectuat pe baza spuselor exper ilor pentru ntreg teritoriul na ional i / sau regional. Datele erau adesea transmise de oameni de tiin sau gestionari/custozi i proveneau din inventarieri, studii universitare (teze de doctorat i altele) sau din expertize. Nivelul de cuno tinte n ceea ce prive te reparti ia habitatelor ne-a condus, n momentul redact rii acestor manuale pentru interpretarea speciilor i habitatelor, la utilizarea a trei niveluri de reprezentare: un prim nivel pentru habitate prezente n mod normal n interiorul ariei lor (presupus ); un al doilea nivel pentru cele rare sau dispersate n mod fundamental; i un al treilea nivel pentru cele unde mai trebuie precizat aria.

Reprezentarea cartografic

recomandat

Situa ia ideal ar consta n stabilirea unei h r i de reparti ie sub forma de poligoane georeferen iate. Cu toate acestea, n compara ie cu cuno tintele vis-a-vis de reparti ia habitatelor la nivel na ional, se preconizeaz tehnica unei reprezent ri cartografice na ionale de tip griduri. Gridul re inut este cel de tipul 10 x 10 km. (s se verifice dac harta european este disponibil ). Ca un exemplu, atlasul florei europene este constituit dintr-un grid de 50 x 50 km. In momentul de fa , numeroase lucr ri floristice se fac cu ajutorul GIS-ului la scara locului determinat. Datele sunt ulterior adunate i pot fi exploatate pe baza unor griduri. Este indicat s se dispun de persoane responsabile cu redactarea h r ilor na ionale, care s prezinte aceste griduri cu (1) zonele biogeografice, (2) regiunile forestiere (pentru habitatele forestiere), (3) localit ile/a ez rile umane (n cazul datelor comunelor). n cazul datelor care corespund unui grid la scar mai mare, se recomand utilizarea cuno tin elor actuale referitoare la condi iile ecologice prezente n teren i exigen ele ecologice ale habitatului pentru a detalia cartografia.

32
Managementul discontinuit ilor n reprezentarea ariei de reparti ie n cazul n care se constat o absen a unui habitat n 4 pn la 5 c su e consecutive, adic 50 km x 50 km, aceasta s fie considerat ca fiind o discontinuitate n aria de reparti ie i s fie reprezentat ca atare pe hart . n func ie de habitatul n cauz , m rimea discontinuit ii poate fi m rit sau mic orat . Aceast regul trebuie s fie, dup aceea, adaptat n func ie de nevoile ecologice ale habitatului. CF. Exemplu pentru evaluarea habitatului 3270 Ruri cu bancuri n moloase cu vegeta ie de Chenopodion rubri i Bidention p.p n Germania. Aceast regul trebuie adaptat ulterior la nevoile ecologice ale habitatului (Anexa I).

5.2 - Nivelul biogeografic


5.2.1 - Aria de reparti ie La nivelul fiec rei regiuni biogeografice, se vor cere informa ii privitoare la aria de reparti ie: o estimare a suprafe ei actuale a ariei de reparti ie; o apreciere a calit ii datelor pe care se va baza diagnosticul de evaluare (cf. 3.4); o estimare a dinamicii recente legat de suprafa a ariei de reparti ie; o estimare a procesului care explic dinamica observat ; o estimare a suprafe ei ariei de reparti ie de referin favorabil (cf. 3.2). Este indicat s se dispun de o descriere a teritoriilor acoperite de aria de reparti ie la nivel biogeografic care s permit explicarea valorilor i h r ilor furnizate ulterior. Suprafa a actual a ariei de reparti ie

Se poate calcula suprafa a ariei de reparti ie plecnd de la num rul de c su e ocupate de aria de reparti ie pe grila 10 x 10 km. Cu toate acestea este posibil s ne baz m pe date mai precise dect grila 10 x 10 km (calcul GIS de exemplu). Dac avem aria de reparti ie sub form de poligon n format GIS, putem utiliza suprafa a GIS n loc de c su e ocupate pe gril . Valorile furnizate de persoana care este responsabil cu redactarea (ajutat de diferi i participan i) nu vor fi dect o estimare a realit ilor. Aceast valoare poate fi dat sub form de intervale [min;max] i/sau de o valoare de estimare nso it de o marj de eroare. Pe de alt parte, datele din teren pe care se bazeaz o astfel de estimare pot fi adunate pe mai mul i ani. Se cere, a adar, s se precizeze cnd a nceput i cnd a luat sfr it perioada de colectare a datelor utilizate pentru estimarea suprafe ei actuale a ariei de reparti ie.

Dinamica legat

de aria de reparti ie (tendin e)

A a cum a fost men ionat i n paragraful 3.3, ultima tendin a a ariei de reparti ie poate fi estimat n mai multe feluri n func ie de cantitatea ( i calitatea) datelor disponibile: avizul expertului, o simpl diferen ntre dou valori considerate ca fiind reprezentative sau care se bazeaz pe analiza unei serii temporale. Aceast tendin astfel estimat , nu prevede i o eventual schimbare calitativ , sau modific ri n localizare/deplasarea ariei far modificarea semnificativ a suprafe ei acesteia de exemplu. Astfel de informa ii vor fi furnizate de c tre persoana care redacteaz sub forma unui text liber i vor trebui s fie luate n considerare n evaluarea final .

33
Procesul care explic dinamica observat n momentul n care se cunoa te motivul sau motivele pentru care se m re te sau se mic oreaz aparent aria de reparti ie, se cere persoanei care redacteaz s precizeze aceste lucruri. Aceste informa ii sunt regrupate n mari categorii cum ar fi: Necunoscut Imbun ta irea cuno tin elor/cre tere a preciziei datelor Schimbare climatic Influen e umane directe (exemplu: restaurare/distrugere a habitatului vizat) Proces natural (exemplu: desf urarea procesului dinamic) Influen e umane indirecte (exemplu: ac iune asupra habitatelor n contact sau n rela ie) Altele Pentru fiecare motiv invocat, se recomand (sau s se indice referin ele bibliografice). s se furnizeze i explica ii sub forma unor texte scurte

Aria de reparti ie de referin favorabil Se cere s se furnizeze o hart a acestei arii de reparti ie de referin zonei reprezentate de aceasta pe hart cf. 3.2. 5.2.2 - Suprafa a acoperit de habitat

favorabil ct i suprafa a

Vor fi cerute informa ii care privesc suprafa a acoperit de habitat la nivelul fiec rei regiuni biogeografice: o hart a distribu iei habitatului; o estimare a suprafe ei actuale ocupat de habitat; o apreciere a calit ii datelor pe care se va baza diagnosticul de evaluare (cf. 3.4.); o estimare a dinamicii recente legate de suprafa a ocupat de habitat; o estimare a procesului care explic dinamica observat ; o estimare a suprafe ei acoperite de referin a favorabil (cf. 3.2.) Harta distribu iei habitatului Aceast hart are ca unic scop vizualizarea prezen ei habitatului. Nu se vor opera date pe marginea acesteia. Se poate imagina sub forma unei grile 10 km x10 km. n acest caz este recomandat s se indice densitatea ocup rii fiec rei c su e. Estimarea suprafe ei n momentul n care suprafa a acoperit de un habitat ntr-o regiune biogeografic poate fi estimat cu o valoare precis , este util s se indice aceast valoare. Cu toate acestea, n majoritatea cazurilor, cel care redacteaz va da o estimare a preciziei valorii re inute. Aceast valoare se va putea da sub forma unor intervale, [min; max] sau sub form de valoare de estimare nso it de o marj de eroare. Pe de alt parte, datele de pe teren pe care se bazeaz o astfel de estimare, pot fi prelevate pe parcursul a mai multor ani. Persoana responsabil cu redactarea va preciza valorile de nceput i de sfar it ale perioadei de culegere a datelor utilizate pentru estimarea suprafe ei acoperite de habitat. Cazul habitatelor liniare : n cazul habitatelor liniare (cursuri de ap , habitate de coast ), este posibil s liniare n locul celor de suprafa . se raporteze valorile

Cu toate acestea, aceast solu ie este de evitat pe ct posibil, de exemplu n momentul n care este posibil utilizarea unei grile. n anumite cazuri utilizarea valorilor liniare poate fi chiar dificil de pus n aplicare: linii de coast foarte decupate, mp durire dens a rurilor mici. n acest caz se recomand utilizarea c su elor 10x10 ca valoare de suprafa (figura 9). n acest caz se recomand s se utilizeze ca substitut la valoarea real a suprafe ei acoperite de habitat suprafa a total a c su elor 10 x 10 km traversat de habitatul liniar (cf. 4.2.1).

34

Figura 9: Exemplu de reprezentare i de calcul a suprafe ei (exprimat n numar de c su e) pentru un habitat de ru/curs de ap Cazul habitatelor punctuale (tip grote): Se propune ca, pentru aceste habitate, raportul s frecven ei apari iilor. Dinamica legat de suprafa a acoperit nu fie f cut pe baza suprafe elor ci pe baza

de habitat (tendin a)

A a cum s-a men ionat i n paragraful 3.3, ultima tendin a suprafe ei acoperite de habitat poate fi estimat n mai multe feluri n func ie de cantitatea ( i calitatea) datelor disponibile: avizul expertului, simple diferen e ntre cele dou valori considerate ca fiind reprezentative sau care se bazeaz pe analiza unei serii temporale. Aceast tendin , astfel estimat , nu prevede eventualele modific ri n localizarea geografic a habitatului. Astfel de informa ii vor fi furnizate de persoana care redacteaz , sub form de texte libere care vor trebui s fie luate n considerare n evaluarea final . Procesul care explic dinamica observat

Se cere precizarea motivului sau motivelor pentru care cre te sau scade suprafa a acoperit pentru un anumit habitat dac acestea sunt cunoscute. Aceast informa ie este apoi raportat n func ie de marile categorii utilizate pentru aria de reparti ie. Tot a a, pentru fiecare motiv invocat, se recomand s se redacteze o explica ie sub forma unor scurte texte libere (sau s se indice referin ele bibliografice). Pragul de 1% Regulile comunitare prev d c , n momentul n care diminuarea suprafe ei habitatului este considerabil , echivalent cu o pierdere mai mare de 1% pe an n perioada considerat , statutul de conservare s fie considerat ca fiind nefavorabil total neadecvat pentru acest parametru. Acest prag de 1%, poate totu i s fie modificat n momentul n care caracteristicile habitatului l justific (biologice, ecologice, fenologice etc.). Suprafa a acoperit Cf. 3.2. favorabil luat drept referint

35
5.2.3 - Structuri i func ionalit i ale habitatului n aceast parte se cere raportarea unei sinteze a statutului structurii i a func ion rii habitatului la nivelul unei regiuni biogeografice. Se va c uta, astfel, realizarea unui diagnostic pe ecosisteme al habitatului bazat pe criterii i indici adapta i fiec rui habitat innd cont de recomand rile din fi e i din viitoarele manuale pentru interpretarea speciilor i habitatelor din Romnia. Se va ine seama, pe de-o parte, de structura habitatului. Pentru un habitat forestier, se va nota de exemplu, organizarea taxonilor n spa iu. Ea va descrie rela iile de nvecinare ntre indivizi i ia n considerare att dimensiunea indivizilor ct i rela iile spa iale dintre ace tia. Spre exemplu structura vertical (stratificarea) este dispunerea vegeta iei pe etaje, de la sol pn la vrful copacilor n mediul forestier. Pe de alt parte, se va lua n considerare func ionarea (func ionalitatea) ecosistemului. Acesta este organizat n jurul fluxurilor interne i externe (fluxul de carbon, azot, ape i elemente minerale, elemente care reies din descompunerea mineralelor, de exemplu datorate drenajului, circula iei animalelor, activit ile oamenilor, ...) i diverse procese de transformare ai compu ilor elementari, biogeochimici, organici, fiziologici, etc. Aceast no iune de func ie sau func ionare trebuie diferen iat de func ia cu rol special ndeplinit de habitat n cadrul unui peisaj, sau de societatea uman care nu este inclus aici. n absen a unui sistem de monitorizare al habitatelor la nivel na ional sau biogeografic, informa iile transmise la acest nivel nu vor fi dect parcelare i provin din date eterogene care reies din diverse studii. Diagnosticul statutului de conservare care prive te ace ti parametrii se bazeaz pe dou tipuri de informa ii: parametrii sau indicii care permit calificarea statutului i func ionalit ile specifice ale habitatului i statutul de conservare al speciilor tipice. Observa ie: statutul diverselor specii poate fi utilizat ca indicator (vezi ncadrarea indicatori) al structurilor i func ionalit ilor: specii care indic caracteristica habitatului (specii tipice); specii care, prin statutul lor favorabil bun n care se afl , indic statutul bun al habitatului (specii tipice); specii care indic stadiul de degradare al habitatului (specii indicatoare).

Indicatorii -de ce trebuie utiliza i Este vorba despre specii sau grupe de specii (animale sau plante) utilizate ca substitut pentru descrierea func iei sau structurilor habitatului. Acesta este adesea utilizat ca o completare a metodei precedente i utilizeaz acelea i date de baz (acoperirea sau prezen a speciilor de animale sau plante). Numeroase publica ii propun utilizarea bioindicatorilor, adic organisme sau grupe de organisme caracteristice condi iilor ecologice precise, i care reac ioneaz rapid (prin prezen sau dispari ie) la modific rile acestor condi ii. Principalii indicatori se bazeaz pe grupe de plante, de coleoptere, nevertebrate bentonice, fluturi, amfibieni, p s ri i mamifere. Cteva reguli pentru selectarea indicatorilor: ace tia trebuie s fie: pertinen i din punct de vedere biologic: care reflect schimb ri ale biodiversit ii pentru habitate sau comunit i care trebuie evaluate; previzibili: r spunsul lor la schimb ri ar trebui s reflecte tendin ele; u or de identificat i de m surat i s aib un r spuns u or perceptibil; lega i prin mecanisme identificate la stadiul de criteriu considerat; suficient de sensibili pentru a furniza o informa ie anticipat a schimb rii; aplicabili la scara regiunii biogeografice. n cazul evalu rii trebuie utilizat o categorie special de indicatori: specii tipice (vezi paragraf specii tipice). Speciile indicatori sunt stabilite la nivelul fiec rui stat membru la nceputul perioadei de 6 ani, pe zone biogeografice, i transmise la Uniunea Europaean n cadrul raportului o dat la 6 ani.

36
Sunt impuse foarte pu ine restric ii parametrilor utiliza i, cu toate acestea, ei trebuie s fie aplicabili pe toat zona n care se situeaz habitatul n cadrul regiunii biogeografice. Drept exemplu, putem utiliza stratificarea vertical sau orizontal a habitatului, procentul de lemn mort n picioare sau la sol n p dure, indici ai capacit ii de regenerare a habitatului, lan ul trofic al conectivit ii ntre habitate. Scopul este de a c uta la nivelul diverselor elemente care in de structur , de func ionalitatea ecosistemelor sau de dinamica popula iei, indicatori de tendin e care s permit controlarea statutului de conservare al sistemelor sub supraveghere. Parametrii utiliza i pot fi i cantitativi (valoare sau clase de valori) i calitativi (exemplu: puternic, mediu, total neadecvat). Acestea presupun o cunoa tere prealabil suficient a ecosistemelor (habitate) considerate, att descriptiv ct i func ional (rela ii biotice i biogeochimice). Se vor distinge atribute, definite ca fiind caracteristici sau propriet i ale unui habitat care pot fi considerate ca reflectarea interesului de conservare (liste cu specii tipice), i criterii care corespund expresiei exploatabile ale atributului. Spre exemplu, atributului lista speciilor i pot corespunde urm toarele criterii: bog ie specific , diversitate (indici), raritate (specii rare din list ). Fiec rui criteriu trebuie sa-i fie asociat o valoare prag, specific habitatului sau regiunii biogeografice vizate, peste care acest criteriu indic un statut favorabil al structurilor sau func iilor habitatului. Specii tipice Defini ia statutului de conservare favorabil, precizat n Articolul 1 al Directivei face referire la speciile tipice dar acest concept nu este definit n Directiv . Manualul pentru interpretarea habitatelor de interes comunitar listeaz specii de plante (uneori specii animale) n descrierea habitatelor dar putem presupune c acestea sunt date pentru a aduce un ajutor n identificare i nu sunt numai specii tipice. Comisia a cerut ca fiecare stat membru s - i aleag un num r restrns de specii proprii al c ror statut de conservare favorabil s indice un statut de conservare favorabil pentru habitat, n special la nivel de structur i de func ionalitate a acestuia. Recomand m ca persoana responsabil s realizeze lista speciilor tipice a c ror utilizare este cea mai adecvat pentru a diagnostica stadiul structurilor i func ionalit ilor habitatului, s comenteze scurt cum a fost estimat statutul lor de conservare i s defineasc statutul lor de conservare innd cont de cele 3 niveluri (favorabil, nefavorabil neadecvat, nefavorabil total neadecvat). Chiar dac Directiva declar c speciile tipice trebuie s se afle ntr-un bun statut de conservare (a a cum este definit i n articolul 1 al Directivei) pentru ca i habitatul s fie ntr-un bun statut de conservare, Comitetul pentru Habitate a ajuns la concluzia c o evaluare a statutului de conservare la fel ca i cea pentru speciile enumerate n anexele II, IV i V din Directiva ar necesita prea multe resurse. Astfel, s-a convenit c statutul de conservare poate fi estimat n func ie de metodele cele mai simple. Observa ii n ceea ce prive te speciile tipice Se pot utiliza specii animale i de plante Se pot alege mai multe grup ri de diferite specii n cadrul acelea i regiuni biogeografice pentru a putea ine cont de varia iile regionale, Se preconizeaz utilizarea pe ct posibil a speciilor care sunt prezente n Anexele II, IV sau V din Directiv (atunci cnd utilizarea lor este adecvata), statutul lor de conservare fiind evaluat la o specie de interes comunitar. De exemplu, numeroase insecte din Directiva tr iesc doar n copacii b trni sau n lemnul mort i prezen a lor este un indicator ca p durea respectiv se afl ntr-un bun statut ecologic. Aceste specii tipice trebuie sa fie reprezentative pentru structura i func ionalitatea habitatului. Listele ar trebui s fie relativ scurte (5-10 specii) i ar trebui s se concentreze pe speciile care au o mare probabilitate de a exista n majoritatea siturilor.

37
Speciile tipice pot da indica ii n ceea ce prive te tipicitatea , dar i indica ii n ceea ce prive te gradul de reprezentativitate a habitatului. Urm toarele grupe de specii se pot identifica n momentul definirii listelor de specii tipice pentru un habitat (astfel de specii sunt i principalele specii caracteristice enumerate din manualul de interpretare al habitatelor de interes comunitar): 1. Specii caracteristice: pentru speciile de plante, specii caracteristice sau specii diferen iale n fitosociologie, pentru speciile animale, specii al c ror optim sinecologic se situeaz n habitat ntr-un sens absolut sau ntr-un grup de habitate relative; 2. Specii dominante: fiind specia (animal sau de plante) cea mai ntlnit n comunitate, i este, din aceast cauz , esen ial pentru habitat; 3. Specie frecvent : alte specii care se reproduc cu o asemenea frecven nct constituie o parte integrant a comunit ii tipice de plante/animale din habitat.

Am considerat c abordarea fitosociologic se justific prin simplul fapt c descrierea majorit ii habitatelor de interes comunitar se bazeaz pe acest tip de clasificare. Ea nu trebuie s fie considerat ca unic abordare. Primul obiectiv al acestei faze de lucru este de a determina speciile tipice pentru fiecare regiune biogeografic pe baza unei analize a ansamblului de date (releveu fitosociologic, ecologic, faunistic, floristic). Lista astfel stabilit va lua n considerare diferitele varia ii (variante) ale habitatului n aria sa de reparti ie. Tabelul 5: Exemplu teoretic de list de specii tipice n Fran a bazat pe abordarea fitosociologic , stabilit pentru habitatul de fagete Asperulo-fagetum (UE 9130), pentru fiecare regiune biogeografic vizat . Exist un lot de specii comune pentru 3 regiuni biogeografice, altele sunt specifice pentru 2 regiuni i altele sunt specifice pentru o singur regiune. Atlantic Continental Alpin

Hyacinthoides non-scripta Ruscus aculeatus Conopodium majus Ilex aquifolium Lonicera periclymenum Carex flacca Fagus sylvatica Galium odoratum Melica uniflora Anemone nemerosa

Fagus sylvatica Galium odoratum Melica uniflora Milium effusum Anemone nemerosa Abies alba Tilia platyphyllos Hordelymus europaeus Cardamine heptaphylla Festuca altissima Poa chaixii Actea spicata

Fagus sylvatica Galium odoratum Melica uniflora Milium effusum Abies alba Tilia platyphyllos Hordelymus europaeus Cardamine heptaphylla

Lonicera alpigena

38
5.2.4 - Perspective viitoare Pornind de la parametrii enumera i n sec iunile precedente, se cere proiectarea evolu iei habitatului pe termen mediu care s nu dep easc o perioad de 30 de ani. Expertiza a teptat din partea autorului const n a r spunde la ntrebarea este habitatul viabil pe termen mediu/termen lung ? bazndu-se pe datele descrise mai nainte i pe propria experien i cuno tin e. R spunsul este dat n func ie de o scar stabilit pe trei niveluri: 1 = perspective bune viabilitatea habitatului este asigurat 2 = perspective slabe - este probabil ca specia s ntlneasc dificult i dac condi iile de existen nu sunt modificate 3 = perspective proaste habitatul se afl sub influen a unor mari amenin ri, viabilitatea sa pe termen lung nu este asigurat .

5.2.5 - Evaluarea statutului de conservare Evaluarea statutului de conservare a habitatului la nivelul regiunii biogeografice este calculat n func ie de regulile descrise n tabelul 2. n cazul n care aceste reguli nu permit tragerea concluziilor, sau dac statutul de conservare este notat ca fiind necunoscut. datele sunt insuficiente,

Este de dorit ca persoana care redacteaz s motiveze pe scurt punctul de vedere.

39
6. EVALUAREA SPECIILOR DIN ANEXA II, IV, IV
6.1- Nivelul Na ional
Pentru a permite o lectur transversal a raportului de evaluare final, se recomand s se prevad : leg turi poten iale cu alte specii din Directiv (exemplu: rela ii prad /pr d tor, competi ie, utilizarea aceluia i habitat); leg turi poten iale cu habitate din Directiv (exemplu: habitatul speciei). 6.1.1 - Aria de reparti ie Cartografierea La nivel na ional sunt cerute dou informa ii referitoare la aria de reparti ie: o descriere a ariei de reparti ie la nivel na ional care s permit explicarea valorilor i h r ilor furnizate ulterior; un fi ier GIS al h r ii na ionale a ariei de reparti ie. Gestionarea discontinuit ilor n reprezentarea ariei de reparti ie. S-a propus ca, n cazul n care este absent o specie n 4 pn la 5 c su e consecutive, adic 50 km x 50 km s fie considerat ca fiind o discontinuitate n aria de reparti ie i s fie reprezentat ca atare pe hart . n func ie de specia n cauz , m rimea discontinuit ii poate binen eles s fie redus sau m rit . Aceast regul trebuie apoi s fie adaptat n func ie de nevoile ecologice ale speciei. Exemplu: Bombina variegata nu colonizeaz ecosistemele muntoase. Discontinuit ile care corespund mun ilor Vosges din Fran a sau P durii Negre din Germania sunt gestionate ca fiind discontinuit i. (Fig.10 i 11).

A
B

Prezen non indigen , nu face parte di n aria de reparti ie natural

Bundesamt fr Naturschutz

Discontinuitate care corespunde zonei de munte

40
B
Figura 10: Exemplu de reprezentare a ariei de reparti ie pentru Bombina variegata: A: n Germania. Managementul discontinuit ii i localit ile unde specia a fost introdus sunt identificate pe hart (sursa Bundesamt fr Naturschutz) B: n Fran a: Un p trat din grila 10 x10 km este colorat n momentul n care centroidul sitului Natura 2000 care con ine aceast specie este situat n mbinarea corespunz toare sau dac o prezen a speciei din mbinare este notat n inventarul amfibienilor i reptilelor din Fran a.

Figura 11: Exemplu de distribu ie pentru Alytes obstetricans n Fran a i stabilirea discontinuit ii cu regula comunitar . Un p trat din grila 10 x 10 km este colorat n momentul n care centroidul sitului Natura 2000 care con ine specia este situat n gridul corespunz tor sau cnd o prezen a speciei n grid este notat n inventarul amfibienilor i reptilelor din Fran a.

discontinuitate Aria de reparti ie

41
6.2 - Nivelul Biogeografic
6.2.1 - Aria de reparti ie La nivelul fiec rei zone biogeografice se cer urm toarele informa ii referitoare la aria de reparti ie: o estimare a suprafe ei actuale a ariei de reparti ie; o apreciere a calit ii datelor pe care se va baza diagnosticul evalu rii (cf. 3.4.); o estimare a dinamicii recente a popula iei legat de suprafa a ariei de reparti ie; o estimare a proceselor care explic dinamica observat ; o estimare a suprafe ei ariei de reparti ie favorabil luate drept referin (cf. 3.2.).

Se recomand realizarea unei descrieri a teritoriilor acoperite de aria de reparti ie la nivel biogeografic care s permit explicarea valorilor i h r ilor furnizate ulterior. Suprafa a actual a ariei de reparti ie natural

Suprafa a ariei de reparti ie poate fi calculat plecnd de la num rul de c su e ocupate de aria de reparti ie pe grila 10 x 10 km. Cu toate acestea, ne putem baza i pe date mai precise dect grila 10 x 10 km (calcul GIS de exemplu). Valorile furnizate de persoana care redacteaz /autorul (cu ajutorul diferi ilor participan i) nu vor fi dect estim ri ale realit ilor. Aceste valori pot fi date sub form de intervale, [min; max] sau sub form de valoare de estimare nso it de o marj de eroare. Pe de alt parte, datele din teren pe care se bazeaz o astfel de estimare pot fi adunate de-a lungul mai multor ani. Se cere s se precizeze valorile la nceputul i la sfr itul perioadei de culegere a datelor utilizate pentru estimarea suprafe ei actuale a ariei de reparti ie. Dinamica popula iei legat de aria de reparti ie (tendin e)

A a cum a fost men ionat i n paragraful 3.3, ultima tendin a ariei de reparti ie poate fi estimat n mai multe feluri n func ie de cantitatea ( i calitatea) datelor disponibile: avizul expertului, simpla diferen ntre dou valori luate ca fiind reprezentative sau care se bazeaz pe analiza unor serii temporale. De exemplu, aceast tendin astfel estimat , nu prevede eventuale schimb ri calitative sau modificarea localiz rii ariei f r schimb ri semnificative ale suprafe ei . Procesul care explic dinamica observat

n momentul n care motivul sau motivele unei cre teri sau diminu ri aparente ale ariei de reparti ie sunt cunoscute, se cere s se precizeze acest lucru. Aceste informa ii se pot raporta sub forma unor mari categorii dup cum urmeaz : Necunoscut mbun t irea cuno tin elor/cre terea preciziei datelor Schimbare climatic Influen a uman direct (exemplu: reconstruc ie/distrugere a habitatului vizat) Procese naturale (exemplu: desf urarea procesului dinamic) Influen a uman indirect (exemplu: ac iune asupra habitatele n contact sau n rela ie) Altele Pentru fiecare motiv invocat, se recomand ca autorul s adauge o explica ie sub forma unui scurt text liber (sau s indice referin e bibliografice). Aria de reparti ie favorabil luat ca referin Cf. 3.2. Se cere s se furnizeze o hart a ariei de reparti ie luat ca referin ct i suprafa a zonei reprezentate pe aceast hart . n momentul n care aceast hart este realizat numai dup spusele expertului, scara recomandat este cea de 1:7 000 000.

42
6.2.2 - Popula ia La nivelul fiec rei regiuni biogeografice se cer urm toarele informa ii privind statutul popula iei speciei: o hart de distribu ie a speciei; o estimare a m rimii popula iei; o apreciere a calit ii datelor pe care se va baza diagnosticul de evaluare (cf. 3.4.); o estimare a dinamicii recente a m rimii popula iei; atunci cnd exist date, preciz ri privind parametrii dinamicii i structurii popula iei (procentul de reproducere i mortalitatea, structura pe vrste care asigur men inerea popula iei etc.); o estimare a procesului care s explice dinamica observat ; o estimare a m rimii popula iei favorabil luat ca referin (cf. 3.2.). Harta distribu iei speciei Aceast hart are ca unic scop vizualizarea distribu iei geografice a speciei. n general, nu se va face interpretarea ulterioar a datelor operate. Este posibil prezentarea sub form de gril de 10 x 10 km. n acest caz este recomandat s se indice densitatea ocup rii fiec rei c su e. M rimea popula iei Popula iile nu pot fi estimate ntotdeauna n num r de indivizi cum ar fi, spre exemplu, atunci cnd no iunea de individ nu este aplicabil speciei considerate, sau cnd metodologiile utilizate n mod curent nu permit detectarea num rului de indivizi. Trebuie s se foloseasc substitute cum ar fi num rul coloniilor, locurilor unde exist , num rul cuplurilor, vizuinilor sau cuiburilor, comunele, localit ile sau orice alte unit i justificate de persoana care redacteaz . n momentul n care se pot utiliza mai mul i parametri pentru o aceea i specie, se recomand s se utilizeze cei mai preci i dintre ace tia n vederea estim rii m rimii popula iei. n cazul speciilor care prezint diferen e mari (biologice, ecologice, fiziologie etc.) ntre juvenili i adul i, efectivul cerut este acela pentru popula ii adulte (fiziologic capabile s se reproduc ). Atunci cnd m rimea popula iei poate fi estimat de un num r precis, este important s se indice acest num r. Cu toate acestea, n cea mai mare parte a cazurilor este indicat s se fac o estimare a preciziei valorii re inute. Aceast valoare va putea fi dat sub form de intervale [min; max] i/sau sub form de valoare de estimare nso it de o marj de eroare. Pe de alt parte, datele din inventarieri pe care se bazeaz o astfel de estimare au putut fi adunate n cursul mai multor ani. Se cere, a adar, s se precizeze valorile de la nceputul i de la sfr itul perioadei de culegere a datelor utilizate pentru estimarea m rimii popula iei. Dinamica popula iei (tendin e) A a cum s-a men ionat i n paragraful 3.3, dinamica popula iei poate fi estimat n mai multe feluri n func ie de cantitatea ( i calitatea) datelor disponibile: avizul expertului, simpla diferen ntre dou valori luate ca fiind reprezentative sau care se bazeaz pe analiza unei serii temporale. n acest ultim caz se cere persoanei care redacteaz s furnizeze nu numai o descriere a dinamicii m rimii popula iei (cre tere, descre tere, stabilitate i valoare relativ ) dar i date despre seria (seriile) temporale utilizate ct i indicatori despre tehnicile utilizate pentru studiul acestei dinamici (analiza model rii sau analiza static utilizat , tipul de regresie). Aceast tendin astfel estimat nu sufer o eventual modificare n distribu ia spa ial a speciei. Astfel de informa ii vor fi furnizate de c tre persoana care redacteaz sub form de text liber i vor trebui s fie luate n calcul n momentul evalu rii finale. Procesul care explic dinamica observat

n momentul n care motivul sau motivele unei eventuale cre teri sau diminu ri aparente a m rimii popula iei sunt cunoscute, se cere s se precizeze aceste lucruri. Aceast informa ie este raportat n func ie de marile categorii utilizate pentru aria de reparti ie. Pentru fiecare motiv invocat, este

43
indicat s se p streze o explica ie sub forma unor texte libere scurte (sau s bibliografice). Pragul de 1% Regulile comunitare prev d ca, n momentul n care se constat diminu ri considerabile ale m rimii popula iei, echivalente cu o pierdere mai mare de 1% pe an pe un anumit interval, statutul de conservare s fie considerat ca fiind nefavorabil total neadecvat (indicator ro u) pentru acest parametru. Cu toate acestea, pragul de 1% poate fi modificat n momentul n care caracteristicile (biologice, ecologice, fenologice) ale speciei se justific . se indice referin e

Popula ia de referin

favorabil

Efectivul popula iei de referin favorabil poate reie i din studiul dinamicii sau viabilit ii popula iei. Se poate stabili, de exemplu, pornind de la efectivele estimate ale popula iei minim viabile. 6.2.3 - Habitatul speciei No iunea de habitat al speciei poate corespunde diferitelor regiuni biogeografice. Se disting urm toarele: - habitatul real ocupat la ora actual de indivizii speciei; - habitatul actual disponibil pentru indivizii speciei, fie c este sau nu ocupat (n caz de neocupare, acest habitat a fost ocupat recent sau se afl n conexiune permanent sau ocazional cu habitatele ocupate); - habitatul (ntindere, diversitate etc.) necesar pentru supravie uirea pe termen lung a speciei. Ne vom interesa de aceste ultime dou no iuni pentru nivelul evalu rii statutului de conservare a speciei.

Trecut apropiat

Actual

: Patch/loc unde poate exista : Patch unde specia este prezent

: Conexiune care exist ntre dou patch-uri : Patch considerat aici ca fiind habitat al speciei

Figura12: Schematizarea habitatului speciei (habitat disponibil actual pentru indivizii din specie, fie ca este ocupat sau nu - n caz de neocupare, acest habitat a fost recent ocupat sau este n conexiune permanent sau ocazional cu habitate ocupate). La nivelul fiec rei regiuni biogeografice se cer informa ii referitoare la habitatul speciei:

44
o descriere a acestui habitat (descriere sumar a biotopului utilizat de specie, diferite zone de reproducere sau de hr nire utilizate de c tre speciile animale etc.); o estimare a suprafe ei reprezentate de habitatul disponibil n momentul de fa pentru specie, fie c este sau nu ocupat de specie (figura 12). o apreciere a calit ii datelor pe care se va baza ulterior diagnosticul de evaluare (cf. 3.4.); o estimare a dinamicii recente legate de ntinderea acestui habitat al speciei; o estimare a procesului care explic dinamica observat ; o estimare a ntinderii (n termeni de suprafa ) a zonelor necesare pentru supravie uirea speciei (ocupate sau nu la ora actual ): habitatul necesar. a habitatului speciei

Suprafa a actual

Este vorba despre estimarea, n momentul n care exist date suficiente, suprafe ei habitatului speciei disponibile la nivel biogeografic. A a cum este i n cazul estim rii m rimii popula iei, n majoritatea cazurilor trebuie furnizat o estimare a precizei valorii re inute. Aceast valoare va putea fi dat sub form de intervale [min; max] sau de valori de estimare nso ite de marje de eroare. Pe de alt parte, datele de inventariere pe care se bazeaz o astfel de estimare pot fi adunate n cursul mai multor ani. Se cere a adar sa se precizeze valorile de la nceputul i de la sfr itul perioadei de colectare de date pentru estimarea suprafe ei habitatului speciei. Dinamica habitatului speciei (tendin e) A a cum a fost men ionat n paragraful 3.3, dinamica acestui habitat al speciei poate fi estimat n

mai multe feluri n func ie de cantitatea ( i calitatea) datelor disponibile: avizul expertului, simpla diferen ntre dou valori luate ca fiind reprezentative sau care se bazeaz pe analiza unei serii temporale. n acest ultim caz, se cere persoanei care redacteaz s furnizeze nu numai o descriere a dinamicii m rimii popula iei (cre tere, descre tere, stabilitate i valoare relativ ) dar i datele seriilor temporale utilizate. n momentul acestei tendin e astfel estimate, nu nseamn c nu vor exista eventuale modific ri n distribu ia spa ial a habitatului disponibil. Astfel de informa ii vor fi furnizate de persoana care redacteaz sub forma unui text liber i vor trebui luate n considerare n evaluarea final . Procesul care explic dinamica observat

n momentul n care motivul sau motivele unei eventuale cre teri sau diminu ri aparente a suprafe ei habitatului disponibil sunt cunoscute, se cere s se precizeze aceste lucruri. Aceast informa ie este raportat n func ie de marile categorii utilizate pentru aria de reparti ie. Pentru fiecare motiv invocat, este indicat s se p streze o explica ie sub forma unor texte libere scurte (sau s se indice referin ele bibliografice). Suprafa a habitatului necesar pentru supravie uirea speciei Cnd aceast informa ie este cunoscut se cere persoanei care redacteaz explice metoda utilizat pentru determinare. 6.2.4 - Perspective viitoare Plecnd de la parametrii enumera i n sec iunile precedente, se cere s se proiecteze evolu ia popula iei biogeografice a speciei pe termen mediu nedep indu-se o perioad de 30 de ani. Expertiza cerut celui care redacteaz const n a r spunde la ntrebarea este specia viabil termen mediu sau lung ? bazndu-se pe datele descrise mai nainte i pe propria experien cuno tin e. R spunsul este dat inndu-se cont de scara cu trei niveluri : 1= 2= 3= perspective bune - viabilitatea i prosperitatea speciei este asigurat ; perspective slabe - este probabil ca specia s ntlneasc dificult i dac condi iile de existen nu sunt modificate; perspective proaste - specia se afl sub influen a unor amenin ri grave, pe i s men ioneze i s

45
viabilitatea ei nu este asigurat . Se recomand , n acest stadiu, s se in cont de existen a popula iilor transfrontaliere care permit modificarea m rimii func ionale a popula iei ct i ntinderea habitatului disponibil. Evaluarea statutului care vizeaz viitoarele perspective poate fi formulat n felul urm tor: statut favorabil (verde): orice presiune sau amenin are care influen eaz specia nu este semnificativ . Specia va continua s existe i este viabil pe termen lung (de la 100 ani n sus) n aceast regiune biogeografic . statut nefavorabil neadecvat (portocaliu). statut nefavorabil total neadecvat (ro u): amenin ri grave i presiuni influen eaz supravie uirea speciei. Este probabil ca efectivele s se diminueze considerabil, sau ca specia s nu mai existe n regiunea biogeografic . 6.2.5 - Evaluarea statutului de conservare Evaluarea statutului de conservare al speciei la nivel de regiune biogeografic este calculat n func ie de regulile descrise n tabelul 3. n acest caz n care regulile nu permit tragerea unor concluzii, sau dac datele nu sunt suficiente, statutul de conservare se noteaz ca fiind necunoscut . n orice caz, se cere persoanei care redacteaz s motiveze scurt acest punct de vedere.

46
7. ABECEDAR AL EVALU RII
Alian a: unitate sintaxonomic care regrupeaz mai multe asocia ii vegetale nrudite. Amenin ri: threat influen natural sau uman (exemplu: practici de management, de amenajare a teritoriului, practici agricole, silvice, modific ri naturale ntmpl toare (ca rezultat al hazardului), viitoare sau previzibile care afecteaz ntr-o manier cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau mediu a habitatului sau speciei. Anexa I* (DH): lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea zonelor de conservare speciale . Anexa I (DP): lista speciilor men ionate n Anexa I care fac obiectul unor m suri de conservare speciale n ceea ce prive te habitatul acestora pentru a asigura supravie uirea i reproducerea lor n aria de distribu ie. Anexa II (DH): lista speciilor animale i vegetale de interes comunitar a c ror conservare necesit desemnarea zonelor speciale de conservare . Anexa II (DP): lista speciilor men ionate n Anexa II partea 1 care pot fi vnate n regiunea biogeografic maritim i terestr unde se aplic prezenta Directiv 3. Speciile enumerate n Anexa II partea 2 care pot fi vnate doar n statele membre pentru care au fost men ionate . Anexa III (DHFF): aceast Anex precizeaz criteriile de selectare a siturilor care pot fi identificate ca situri de importan comunitar i pot fi desemnate ca zone speciale de conservare Anexa III (DP): F r a prejudicia paragrafele 2 i 3, Statele Membre interzic, pentru toate speciile de p s ri vizate n articolul 1, vnzarea, transportul pentru vnzare ct i punerea n vnzare a p s rilor vii i a p s rilor moarte ct i a oric rei p r i sau produs ob inut de la pas re, u or de identificat . Pentru speciile vizate n anexa III partea a1 - activit ile vizate n paragraful 1 nu sunt interzise, ct i pentru p s rile care au fost ilicit ucise sau capturate sau dobndite altfel n mod ilicit. Anexa IV (DHFF): lista speciilor animale i plante de interes comunitar care necesit strict . o protec ie

Anexa V (DHFF): lista speciilor animale i vegetale de interes comunitar a c ror prelevare din natur i exploatare pot face obiectul unor m suri de management . Aria de reparti ie: range teritoriu bine delimitat din punct de vedere geografic n interiorul c ruia exist o unitate taxonomic sau un habitat vizat. Ea poate fi continu sau discontinu . Aria de distribu ie geografic , aria de extindere. Aria de reparti ie de referin favorabil : favourable reference range Aria n care toate varia iile (variantele) ecologice semnificative ale habitatului/speciei sunt incluse ntr-o regiune biogeografic dat i care este suficient de ntins pentru a permite supravie uirea pe termen lung a habitatului/speciei; aceast arie de referin trebuie s corespund cel pu in suprafe ei acoperite n momentul intr rii n vigoare a Directivei (Doc Hab 04-03/03-rev.3). Aria de reparti ie natural : natural range aria de reparti ie a unui habitat sau a unei specii n interiorul c reia habitatul sau specia este prezent n mod natural ( i nu este introdus ). Aria poten ial de reparti ie: potential range aria de reparti ie (maxim ) pe care o poate ocupa o specie sau un habitat n condi ii de mediu favorabile. Asocia ii vegetale: plant association concept i unitate de baz a clasific rii fitosociologice sigmatiste, rezultat al statisticilor unui ansamblu floristic omogen de relevee fitosociologie realizate intr-o regiune. Aceste relevee au n comun un num r de specii ridicat n raport cu num rul total de specii inventariate. O asocia ie vegetal are o arie geografic delimitat , cu condi ii ecologice relativ precise (definite prin amplitudine ecologic , pentru diferi i factori, a tuturor speciilor care constituie un ansamblu specific normal) i se nscrie ntr-o dinamic definit a grup rilor de plante. Avizul expertului/Spusele expertului: concluzii ale unui expert pe baza unor cuno tin e empirice din teren acumulate de-a lungul unei lungi experien e. Clasificarea palearctic : Palaearctic Classification clasificarea habitatelor care reia clasificarea CORINE Biotopes, dar care o extinde la totalitatea regiunii palearctice (cu gradul de mp r ire variabil), unde sunt luate n calcul habitatele din Europa de Nord i Europa Central . Habitatele marine i pe terile au fost (sau ar trebui s fie) detaliate n raport cu CORINE. Clasificarea

47
palearctic a f cut obiectul unei publica ii n anul 1996; aceast denumirile habitatelor. publica ie nu reia dect codurile i Codul UE: codul Uniunii Europene (numit i codul Natura 2000) cod format din 4 cifre, atribuit fiec rui habitat sau fiec rei specii (taxon) de interes comunitar i indicat n anexele B (habitate din Anexa I) i C (speciile din Anexa II) din formularele standard de date. Codurile Uniunii Europene pentru habitatele din Anexa I se reg sesc i n Manualul pentru interpretarea habitatelor din Uniunea Europeana dar i n textul consolidat din Directiva Habitate. Comitetul Habitate : Habitats Committe comitet care reune te reprezentan ii diferitelor state membre din Uniunea Europeana mpreun cu alte institu ii sau organiza ii, care are ca misiune implementarea Directivei Habitate. Comitetul Ornis : Ornis Committee comitet similar cu comitetul Habitate care se refer Directiva P s ri. la

Comunitate: community desemneaz totalul popula iei speciilor care apar in adesea unui aceluia i grup taxonomic i care prezint o ecologie asem n toare i ocup acela i habitat. CORINE Biotop: proiectul CORINE Biotop a fost lansat n 1985 pentru a furniza informa ii fiabile i accesibile despre ecosisteme, habitate i specii vulnerabile importante ca fiind surs de date pentru evaluarea pe mediu n cadrul Comunit ii. Proiectul viza alegerea n fiecare ar , innd cont de mediile naturale, ale celor mai importante situri pentru conservarea naturii, utiliznd o metodologie comun , i viza de asemenea colectarea de date legate de aceste situri. Baza de date CORINE biotop este un inventar de situri naturale majore. n cadrul acestui proiect s-a elaborat un manual care prezint fitocenoze i care a culminat cu editarea unui manual n anul 1991 care prezint habitatele din 12 state membre ale Uniunii Europene din acea perioad . S-a realizat o traducere neoficial pentru Fran a de c tre ENGREF din Nancy (M. Bissardon, L. Guibal et J.-C. Rameau, 1997). CORINE Landcover: programul a fost lansat n 1985 n Uniunea European . Corine nseamn coordonarea informa iilor despre mediu i era un prototip de func ionare a proiectului referitor la numeroase probleme legate de mediu. Bazele de date din Corine i programul sau au fost asigurate de c tre AEE. Unul dintre acestea din urm este un inventar al acoperirii terestre n 44 de clase, i se prezint ca un produs cartografic, la scara de 1:100 000. Aceast baz de date este, din punctul de vedere al func ion rii, disponibil pentru majoritatea regiunilor din Europa. Baza de date european de referin este de inut de c tre GISCO, sistemul de informa ii geografic al Comisiei Europene, care face parte din Agen ia European de Statistic , Eurostat. ETC/PNB controleaz baza de date Corine (baza de date de produc ie) n numele AEE- ului i furnizeaz baza de date actualizat c tre GISCO n fiecare an. Criterii IUCN: Criteriile determin nscrierea unei specii n Lista Ro ie i explic acest lucru. Criteriul A indic faptul c specia a cunoscut o sc dere n efectiv. Criteriul B indic faptul c aria ocupat de specie este redus . Criteriile C i D se bazeaz pe efective n cifre ale popula iilor speciei. Se ntmpl ca nscrierea unei specii n Lista Ro ie s rezulte din mai multe criterii. Categoriile indic gradele de amenin are conform recomand rilor IUCN. Categoriile i Criteriile IUCN pentru Lista Ro ie au mai multe scopuri precise: s ofere un sistem care s poat fi utilizat coerent de diferite grupuri de utilizatori; s imbun t easc obiectivitatea furniznd utilizatorilor orient ri clare vis-a-vis de mijloacele de evaluare a diferi ilor factori care influen eaz riscul de extic ie. s ofere un sistem care s permit compara ii ntre doi taxoni foarte diferi i; s permit utilizatorilor din lista de specii amenin ate s clasifica fiecare specie. n eleag mai bine demersul pentru a

Rolul diferitelor criterii permite nscrierea n categoria n pericol de extinc ie (CR), n pericol (EN) sau Vulnerabil (VU); de fiecare dat cnd un taxon ndepline te unul dintre aceste criterii, poate fi clasificat n categoria de amenin are corespunz toare. CTE/PNB: ETC/NPB [European Topic Center for Nature Protection and Biodiversity] Centrul Tematic European pentru Protec ia Naturii i Biodiversit ii. El constituie unul dintre cele 5 centre tematice ale Agen iei Europene pentru Protec ia Mediului pe care le asist n munca de colectare, analiz , evaluare i de sintez a informa iei legate de politicile na ionale i interna ionale pentru mediu i dezvoltare durabil . Are rolul de sus inere pentru Directivele P s ri i Habitate. Directiva Habitate : Directiva 92/43 a Cosiliului din 21 mai 1992 pentru conservarea habitatelor naturale a faunei i florei s lbatice. Obiectivul acestei Directive este de a contribui la

48
p strarea biodiversit ii, prin intermediul conserv rii habitatelor naturale a faunei i florei s lbatice, pe teritoriile europene ale statelor membre pentru care se aplic conven ia pentru diversitatea biologic . Directiva P s ri : Directiva 79/49 a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea pas rilor s lbatice. Obiectivul acestei directive este de a proteja toate speciile de p s ri s lbatice i habitatele speciilor listate, n special prin intermediul desemn rii zonelor speciale de conservare. Dinamica popula ei: population dynamics proces care caracterizeaz fluctua iile referitoare n efective i structura unei popula ii n func ie de timp sau de reparti ia ei n spa iu. Plan de management: document de orientare stabilit pentru fiecare sit Natura 2000 care define te n special orient rile de management i de conservare, modalit ile de implementare i dispozitivele financiare de nso ire a acestora. Documentul de obiectiv trebuie s con in 1. O analiz care descrie stadiul ini ial de conservare i localizarea habitatelor naturale i a speciilor pentru care au justificat desemnarea sitului []. Procedurile de monitorizare i de evaluare a m surilor propuse i statutul de conservare a habitatelor naturale i a speciilor decretul nr. 2001-1216 din 20 decembrie 2001 legat de managementul siturilor Natura 2000 i care modific codul rural, sec iunea 3, art. R.214-24. E antionarea: sampling tehnic destinat pentru efectuarea de prelevare de material biologic sau mineral (sau un simplu releveu), n special n cadrul cercet rilor ecologice. E antionarea necesit , pe de o parte, recurgerea la o metod i, pe de alt parte, la un material conceput convenabil i standardizarea lor. Procedura trebuie s fie stabilit n a a fel nct prelevarea s conduc la un maxim de reprezentativitate statistic i s evite orice experimentare, pentru ca rezultatele ob inute s poat conduce la concluzii semnificative. EUNIS: (European Nature Information System) sistem paneuropean de clasificare ierarhic a habitatelor care se dore te compatibil cu alte sisteme de clasificare europene existente. EUNIS nu abordeaz dect trei niveluri ierarhice ( i n mod excep ional 4). Pentru nivelurile inferioare, EUNIS este completat prin unit i de clasificare palearctice, completate sau nlocuite pe baza informa iilor care reies din programul BioMar n ceea ce prive te habitatele marine. Construc iile clasific rii habitatelor EUNIS se bazeaz pe ini iative precedente (Corine-biotop nso ite de clasific ri palearctice) dar prezint i criterii pentru identificarea fiec rui habitat i furnizeaz o coresponden pentru alte clasific ri tip. EUR 15, EUR 25: sub aceast denumire reg sim i termenul Manualul de interpretare al habitatelor Uniunii Europene editat de c tre Comisia European . Toate habitatele din Anexa I din Directiva Habitate sunt reluate i definite mai mult sau mai pu in detaliat. Pentru fiecare habitat se indic coduri UE i palearctic corespondent, se propune o defini ie care este completat de o list de specii ghid. Defini iile propuse sunt o parte originale i o parte reies din baza de date PHYSIS, care la rndul ei reiese din manualul CORINE-Biotop. Versiunea EUR 15 a acestui manual dateaz din anul 1999 i prive te cele 15 state membre ale Uniunii Europene din acea perioad . O versiune EUR 25 a fost realizat n anul 2003 i cuprinde habitatele din Anexa I, n contextul l rgirii Uniunii Europene la 25 de membri. Aceast versiune, disponibil doar n englez , se poate desc rc de pe adresa urm toare: http://europa.eu.int/ Evaluarea impactului m surilor de management: evaluation of management measures impacts evaluarea impacturilor m surilor de management implementate n siturile Natura 2000 n aplicare cu articolul 6 paragraful 1 din Directiva Habitate n ceea ce prive te statutul de conservare a tipurilor de habitate din Anexa I i a speciilor din Anexa II. Evaluarea: assessment (1) Examen sistematic ( i pe ct de obiectiv posibil) a unui proiect prev zut, n curs sau finalizat. Evaluarea are ca obiectiv sa aduc un r spuns la ntreb ri specifice, dar i s aduc o viziune de ansamblu asupra unei opera ii i s trag concluzii care s mbun t easc ac iunile, planificarea i viitoarele decizii. Formularul Standard de Date (FSD): document care nso e te decizia de transmitere a unor propuneri de sit sau hot rre care desemneaz un sit, elaborat pentru fiecare sit Natura 2000 i transmis la Comisia European de fiecare stat membru. El con ine date care identific habitatele naturale i speciile care justific alegerea sitului Circulara DNP/SDEN nr. 2004-1, fi a 5. Grup de lucru tiin ific (Groupe de Travail Scientifique) (GTS): SWG (Scientific Working Group) grup de lucru constituit de membrii DG protec ia mediului din Comisia European , oameni de tiin care reprezint fiecare stat membru (plus reprezentan i ai Bulgariei i Romniei), membri din CTE/PNB i reprezentan i ai ONG-urilor (ELO, EHF, English Nature, Consiliul Europei, Agen ia European pentru Protec ia Mediului, Birdlife International, RSPB), care se ntlnesc la invita ia Comisiei pentru a dezbate chestiuni tiin ifice referitoare la Directiva Habitate.

49

49
Guildes/Ni ecologic : totalitatea speciilor care exploateaz acelea i resurse pe acela i loc. Habitatul speciei: habitat of species mediul definit de c tre factorii abiotici i biotici specifici unde tr ie te specia ntr-unul dintre stadiile din ciclul s u biologic (DHFF art 1). Pentru speciile de animale, habitatul trebuie s ia n considerare n special aria de reproducere, locul de hr nire i de sta ionare a speciei. No iunea de habitat al speciei poate corespunde diferitelor zone. Se disting urm toarele: habitatul ocupat de specie n realitate habitatul actual disponibil pentru indivizii speciei, fie c este sau nu ocupat (n caz de neocupare, acest habitat a fost recent ocupat sau este nc n conexiune permanent sau ocazional cu habitatele ocupate) habitatul (ntindere, diversitate etc.) necesar pentru supravie uirea pe termen lung a speciei. no iuni n ceea ce prive te evaluarea statutului de n

Se pune accentul pe aceste ultime dou conservare a speciei.

Habitat de interes comunitar: habitat of Community interest habitat natural care figureaz Anexa I din Directiva Habitate.

Habitat elementar: legat de manualul de interpretare a speciilor i habitatelor, mp r irea unui habitat generic corespunde n general totalit ii asocia iilor vegetale, sau uneori mai multor alian e. Pentru unii exper i, habitatul elementar corespunde unei asocia ii vegetale. Habitat generic: Habitatele numite generice prezente n Fran a, dup nomenclatura din Manualul de interpretare a speciilor i habitatelor din Uniunea European . Acest habitat generic r mne defini ia oficial asupra c reia se face mp r irea. Habitat natural prioritar: priority natural habitat tip de habitat natural amenin at cu dispari ia, prezent pe teritoriul vizat n articolul 2 [teritoriu european al statelor membre unde se aplic tratatul] i pentru a c rui conservare Comunitatea are o responsabilitate special , innd cont de importan a vis-a-vis de aria de reparti ie natural inclus n teritoriul vizat n articolul 2. Aceste tipuri de habitate naturale prioritare sunt indicate cu un asterix (*) n Anexa I , DHFF, art. 1. Habitat natural: natural habitat habitat legat de Anexa I. Termenul natural nu trebuie luat n sens propriu, a a cum arat defini ia dat de DHFF (art 1): habitate naturale: zone terestre sau acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice i biotice, fie c sunt naturale n ntregime sau sunt semi naturale . Habitat poten ial: corespunde unui habitat care are caracteristici ecologice i biologice care pot ad posti un taxon, n general n aria de reparti ie cunoscut de acesta sau la marginile lui. Indicator biologic: Specii vegetale sau animale care, n urma particularit ilor lor ecologice, sunt indicele precoce de modificare biotic sau abiotic pentru protec ia mediului. Ramade 1993. Indicator: indicator: Mijloc de evaluare, criteriu de apreciere a unei situa ii la un moment dat (dic ionarul Academiei Franceze, edi ia a 9-a). Valorile observate sunt reprezentative pentru un fenomen studiat. n general, indicatorii cuantific informa ia prin regruparea mai multor date. Indicatorii sintetizeaz informa ia i pot ajuta la ilustrarea fenomenelor complexe. Management: management ansamblu de practici voluntare care au ca obiectiv men inerea sau modificarea condi iilor abiotice i biotice ale unui habitat sau evolu ia sa n condi ii controlate. Manuale pentru interpretarea speciilor i habitatelor (Cahiers dhabitats): serie de lucr ri care propun un stadiu ini ial al cuno tin elor legate de habitate i de specii de interes comunitar din anexele I i II din Directiva Habitate prezente n Fran a; fiecare habitat/ specie face obiectul unor fi e de sintez care cuprind un capitol tiin ific i un capitol management . n acest cadru, habitatele din Anexa I calificate generice au fost trecute la habitate elementare . Aceste mp r iri au fost motivate n mod esen ial prin considerente practice de identificare ale habitatului pe teren, dintr-o dorin de a transpune ct mai bine diversitatea ecologic a habitatelor generice i prin moduri de management de conservare adaptate fiec rui tip elementar. M rimea unei popula ii: populations size n sensul strict, num rul de indivizi dintr-o specie care apar in unui aceluia i dem (individ n situa ie panmictic ): n cadrul evalu rii, acest lucru s-ar traduce prin m surarea parametrilor indicatori ai m rimii popula iei la nivel de regiune biogeografic . Material parental: material dup care se formeaz solul. Materialul parental poate fi un substrat stncos, materii organice (de exemplu Sphaigne fibrique), o veche suprafa de sol sau un depozit creat de ap , vnt, ghe ari, erup ie vulcanic sau alunec ri de teren.

50
Monitorizare Monitoring: serie de colectare a datelor repetate n timp, implementat pentru a verifica nivelul de conformitate cu o norm sau o pozi ie predeterminat , legat de un standard predeterminat sau un statut studiat. (Hellawell, 1991; Goldsmith, 1991; Finlayson, 1996). Obiectiv: cf. int . Panmictic: termen n genetic care desemneaz o popula ie a c rei indivizi i schimb liber genele. (Ramade 1993 - cf. m rimea popula iei de referin ). PHYSIS: baza de date implementat legat de clasificarea palearctic , care con ine o descriere a habitatelor din regiunea palearctic , unit ile fitosociologice corespondente i referin e bibliografice. Poligon convex minim: cel mai mic poligon n care niciun unghi nu dep con ine toate siturile unde apar acestea. IUCN 2000 e te 180 de grade i

Popula ia de referin : (corespunde unui statut favorabil) favourable reference population popula ia dintr-o regiune biogeografic dat considerat ca fiind minimul necesar pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a speciei . DocHab 04-03/03-rev.3. Popula ia minim viabil (PM): Minimum Viable Population (MVP) popula ia care are un anumit procent de anse (n general se ia n considerare de la 95 la 99%) de supravie uire n urm torii 100 de ani (sau 1000) n ciuda varia iilor mediului nconjur tor, derivei genetice sau modific rilor cauzate de om. Pentru mamiferele mari popula ia minim viabil este cuprins ntre 50 i 500. Cnd masa corporal cre te, popula ia minim viabil se diminueaz . Aria minim necesar (MAR: Minimum Area Required) pentru a ad posti aceast popula ie este cu att mai mare cu ct speciile au o mas mai mare i un teritoriu individual mai ntins [...]. O popula ie al c rei efectiv este inferior popula iei minime viabile nu este condamnat , cu toate acestea, la dispari ie. Dajoz, 1996 cf. Viabilitatea pe termen lung a unei specii . Popula ia: ansamblul popula iei de indivizi care apar in unei aceea i specii i care ocup frac iune de biotop i care i poate schimba liber genele n procesul reproductiv. aceea i

Presiune: pressure influen a natural sau uman (de exemplu: practici de management, de amenaj ri ale teritoriului, practici agricole, silvice, modific ri naturale ntmpl toare) trecut sau actual care afecteaz ntr-o manier cumulat sau separat viabilitatea pe termen mediu sau lung a speciei sau a habitatului. Regiune biogeografic : biogeographical region Regiune care se ntinde pe teritoriul mai multor state membre i care prezint o faun , flor i un mediu biologic condi ionat de factori ecologici cum ar fi climatul (precipita ii, temperatura etc.) i de geomorfologie (geologie, relief, altitudine). Delimitarea regiunilor biogeografice de Comisia European s-a bazat pe diferite h r i ale vegeta iei prezente n Europa (Noirfalise 1987, Bohn 1994). n cele 25 de state membre ale Uniunii Europene, se disting 9 regiuni biogeografice: alpin , atlantic , pontic , boreal , continental , macaronezian , mediteranean , panonic i stepic . Re eaua Natura 20000: Natura 2000 network re ea ecologic european care cuprinde toate siturile de importan comunitar desemnate n Directiva Habitate i P s ri . Sit de importan comunitar (SIC): site of Community importance un sit care, n regiunea sau regiunile biogeografice din care face parte, contribuie semnificativ la men inerea sau la restabilirea unui tip de habitat natural din Anexa I sau a unei specii din Anexa II ntr-un statut de conservare favorabil i care poate contribui semnificativ la coeren a re elei Natura 2000 amintit n articolul 3, i/sau contribuie semnificativ la men inerea diversit ii biologice n regiunea sau regiunile biogeografice vizate. Pentru speciile animale care ocup teritorii ntinse, siturile de importan comunitar corespund locurilor, n cadrul ariei de reparti ie natural a acestor specii, care prezint elemente fizice sau biologice esen iale supravie uirii lor sau reproducerii acestora ... , DHFF, art. 1. Specii caracteristice: character (characteristic) species n fitosociologie, specie vegetal a c rei prezen este mai frecvent (dar nu obligatorie) ntr-o grupare vegetal (unde contribuie n caracterizare) dect n alte grup ri de acela i nivel ierarhic. n sens mai larg: specie legat de un habitat sau de ansamblul de habitate i care poate participa la defini ia lui (compunere). Speciile caracteristice se mpart n exclusive, elective i preferen iale. Specii cheie sau cheie de bolt : n interiorul unei comunit ti vegetale, unele specii f r abundente influen eaz compunerea ecologic , structura sau func ionarea comunit ii. ca s fie

Specie comun : specie a c rei reparti ie nu corespunde niciunui criteriu de raritate. No iune relativ dependent de efortul de e antionare, etc.

51
Specie de interes comunitar: specie care figureaz Habitate (II,IV,V). Specie dominant : specie vegetal nivelul stratului vegetal. n cel pu in una dintre anexele Directivei (foarte important ) la a c rei indivizi au o acoperire global Specie eratic : se spune despre un individ dintr-o specie care se ntlne te n mod neregulat, aleatoriu (n exteriorul ariei sale de distribu ie). Specie indicatoare: specie a carei prezen la stadiul spontan ne d cantitative despre anumi i parametrii ecologici. informa ii calitative i/sau

Specie tipic : (a unui habitat): typical species (of an habitat) statele membre sunt invitate s aleag un num r restrns de specii proprii, cele care reflect structura i func ia fiec rui habitat. n anumite cazuri specia animal poate fi i ea aleas . Listele ar trebui s fie relativ scurte (5-10 specii) i ar trebui s reflecte toate varia iile (variante) ale habitatului pe ntreg teritoriul pe care l ocup . Specii prioritare: priority species specii [] care, n teritoriu, sunt: n pericol, cu excep ia celor a c ror arie de reparti ie natural se ntinde spre marginea teritoriului i care nu sunt nici n pericol nici vulnerabile n aria palearctic occidental i pentru a c ror conservare Comunitatea are o responsabilitate special in nd cont de importan a ariei de reparti ie natural inclus n teritoriul vizat n articolul 2 DHFF art. 1. Statut de conservare favorabil: Favourable Conservation Status (FCS) situa ia unde habitatul/specia prosper (extindere/popula ie) cu bune perspective pentru a se afla n acelea i bune condi ii i n viitor. Faptul c un habitat sau o specie nu este amenin at (adic nu se afl n fa a riscului direct de dispari ie) nu nseamn c se afl ntr-un statut favorabil de conservare. Obiectivul Directivei este s defineasc n termeni pozitivi, orienta i c tre o situa ie favorabil , care trebuie definit , atins i men inut . Statut de conservare: Conservation Status (CS) pentru un habitat, efectul tuturor influen elor care actioneaz asupra unui habitat natural ct i asupra speciilor tipice pe care l ad poste te, care pot afecta pe termen lung reparti ia sa natural , structura i func iile ct i supravie uirea pe termen lung a speciilor tipice pe teritoriul vizat n articolul 2 (DHFF art 1). Pentru o specie, efectul tuturor influen elor care ac ioneaz / interac ioneaz asupra speciei care poate afecta pe termen lung reparti ia i importan a popula iilor pe teritoriul vizat n articolul 2 , DHFF art. 1. Stadiul zero: stadiu men ionat n primul raport de evaluare 2007, n m sura n care pentru sfr itul anului 2006 se va face un prim bilan pentru ansamblul habitatelor i speciilor de interes comunitar, pe care se va baza prima evaluare real prev zut pentru anul 2012. Suprafa a de referin acoperit de un habitat: (corespondent unui statut de conservare favorabil al habitatului) favourable reference area totalitatea suprafe ei acoperite ntr-o regiune biogeografic dat care este considerat ca fiind un minim necesar pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a unui tip de habitat; aceasta trebuie s cuprind suprafe ele necesare pentru restaurarea sau dezvoltarea acestor tipuri de habitate pentru care prezenta acoperire nu este suficient pentru a asigura viabilitatea pe termen lung; suprafa a de referin trebuie s corespund cel pu in suprafe ei acoperite n momentul n care Directiva Habitate a intrat n vigoare . DocHab 04-03/03-rev.1 Suprafa a acoperita de habitat: surface area suprafa a ocupat ariei de reparti ie. n realitate de habitat n cadrul

Supraveghere/ observare/ urm rire - analizarea: surveillance, (long-term systematic observation) Activitate de cercetare i (sau de control a c rui scop este de a urm ri n timp eventualele schimb ri ale principalelor caracteristici de mediu nconjur tor, biologici i n special ecologici proprii unei zone geografice sau unui tip de habitate determinate (Ramade1993)). Aceast analizare se poate traduce printr-un program ntins de inventarieri sistematice pus n aplicare pentru a furniza serii temporale de observa ie i de m suri (Hellawell, 1991). Tendin a: orientare, direc ie, evolu ie durabil care trebuie distins de fluctua ii. inta: target obiectiv sau scop de atins pe un termen mai mult sau mai pu in lung. UTM: Universal Transverse Mercator. Este un sistem de proiec ie cartografic care se folose te pentru transpunerea suprafe ei rotunde a P mntului pe un plan sau o hart cu ct mai pu ine distorsiuni posibile. Sistemul UTM reprezint globul p mntesc mpar it n 60 de zone numerotate de la 1 la 60. Fiecare zon acoper 6 grade longitudine.

52
Zona de ocupare: extent of occupation suprafa a ocupat de un taxon n interiorul zonei de apari ie excluznd indivizii intlni i ntmplator. M sura reflect faptul c un taxon nu este ntlnit n orice zon care poate cuprinde habitate neocupate sau mai pu in specifice. Suprafa a zonei de ocupare este n func ie de scara utilizat pentru a fi m surat . Trebuie aleas scara n func ie de caracteristicile biologice pertinente ale taxonului, ale naturii amenin rilor i a datelor disponibile. IUCN, 2000. Zona de prezen / apari ie : extent of occurrence suprafa a delimitat de linia imaginar continu cea mai scurt posibil care poate cuprinde toate siturile cunoscute, deduse sau prev zute de prezen a actual a unui taxon, excluznd indivizii eratici. Zona de ocuren poate fi adesea m surat printr-un poligon convex minim. UICN 2000. Zona/loc de hr nire: regiune a domeniului vital din aria unei specii care este esen ial consacrat pentru hr nire. Sin: zon de hr nire, vezi:habitatul speciei. Zona de protec ie special : (ZPS): SPA (Special Protection Area) sit de importan desemnat prin Directiva Pas ri. (art. 4). comunitar

Zona de repaos/ odihn : zon care corespunde trecerii speciei n migrare, diferite zone de hr nire vezi habitatul speciei . Zona de reproducere: zona unde se ntlnesc caracteristicile ecologice care permit reproducerea unei specii. Vezi habitatul speciei . Zona Special de Conservare (ZSC): SAC (Special Area of Conservation) sit de importan comunitar desemnat de statele membre n numele Directivei Habitate printr-un act reglementar, administrativ i/sau contractual unde sunt aplicate m surile de conservare necesare pentru men inerea sau restabilirea, ntr-un statut de conservare favorabil a habitatelor naturale i/sau a popula iilor speciilor pentru care a fost desemnat situl, Directiva Habitate, art. 1.

53
8. BIBLIOGRAFIE
Agen a European pentru Mediu, 1993-2004. Multilingual environmental glossary. Bardat J., Bensettiti F., et Hindermeyer X., 1997 - Approche mthodologique dvaluation despaces naturels. - Exemple de lapplication de la Directive Habitats en France. Ecologie. Paris. T. 28 (1): 4559. Bardat J., Bioret F., Botineau M., Boullet V., Delpech R., Ghu J.-M., Haury J., Lacoste A., Rameau J.-C., Royer J.-M., Roux G., Touffet J., 2004 Prodrome des vgtations de France. Patrimoines naturels, 61, Musum National dHistoire naturelle, Paris, 171 p. Bensettiti F., Bioret F., Roland J., 2005 . Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Habitats ctiers. MED/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris. Vol. 2., 399 p. + CD ROM. Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C., Deniaud J., 2005. Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Habitats agropastoraux. MED/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris. Vol. 4., volumele 1 si 2: 445 p. et 487 p.+ CD ROM. Bensettiti F., Gaudillat V., 2004. Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Tome 7 - Espces animales. MED/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris, 1 volum:353 p. + CD ROM. Bensettiti F., Gaudillat V., Haury J., 2002. Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Habitats humides. MATE/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris. Vol. 3., 457 p.+ CD ROM. Bensettiti F., Gaudillat V., Qur E., 2002. Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Espces vgtales. MATE/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris. Vol. 6., 271 p. + CD ROM. Bensettiti F., Logereau K., Van Es J., Balmain C., 2004. Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Tome 5 - Habitats rocheux. MED/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris, 1 volum: 381 p. + CD ROM. Bensettiti F., Rameau J.-C., Chevallier H., 2001. Cahiers dhabitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espces dintrt communautaire. Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. d. La Documentation franaise, Paris. Vol 1, volumele 1 si 2: 339 p. et 423 p. + CD ROM. Bissardon M. et Guibal L., 1997. CORINE biotopes. Versiunea originala. Tipuri de habitate franceze. ENGREF, MNHN, 217 p. Bohn, U. 1994. International project for the construction of a map of the natural vegetation of Europe at a scale of 1:2.5 million - its concept, problems of harmonization and application for nature protection. Colloques Phytosociologiques 23: 23-45. Comisia Europeana, 1999. Manuel d'interprtation des habitats de l'Union europenne. EUR 15/2. Commission europenne, DG Environnement, Nature et biodiversit, 132 p. Comisia Europeana, 2003. Interpretation manual of European Union habitats. EUR 25. Commission europenne, DG Environnement, Nature et biodiversit, 127 p. Dajoz R., 1996. Prcis dcologie. 6e d., Dunod, Paris, 551 p. Delpech R., 1996. Vocabulaire de phytosociologie et de syncologie vgtale. La banque des mots, 51. Conseil international de la langue franaise, Paris. Delpech R., Dum G., Galmiche P. et Timbal J., 1985. Typologie des stations forestires. Vocabulaire. Ministre de lagriculture/direction des forts, Institut pour le dveloppement forestier, 243 p. Devillers P. et Devillers-Terschuren J., 1996. A classification of Palaearctic habitats. Coll. Nature and Environment, n78. Council of Europe, Strasbourg, 194 p.

54
Devillers P., Devillers-Terschuren J., Ledant J.-P. et coll., 1991. CORINE biotopes manual. Habitats of the European Community. Data specifications - Part 2. EUR 12587/3 en. Comisia Europeana, Luxembourg, 300 p. Donita N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I-A., 2005. Biblioteca Nationala a Romaniei, Habitatele din Romania, Bucuresti, 496p. Dupont P., 1990. Atlas partiel de la flore de France. Paris, Secrtariat de la faune et de la flore Musum National dHistoire Naturelle, 442 p. Finlayson, C.M. 1996. Cadre de conception d'un programme de suivi. En Toms Vives, P. (ed.) 1996. Suivi des zones humides mditerranennes: Guide mthodologique. Publication MedWet. Wetlands International, Slimbridge, RU, & ICN, Lisbonne, Portugal. 150 pp. Goldsmith, F.B., 1983 (ed), 1991. Monitoring for conservation and ecology. Chapman et Hall, London, 275 p. Hellawell, J. M. 1991, Development of a rationale for monitoring: Pages 1-14 n Monitoring for conservation and ecology (F. B. Goldsmith, Ed.). Chapman and Hall, London. Leme G., 1978. Prcis dcologie vgtale, Masson, 289 p. Noirfalise, A. 1987. Map of Natural Vegetation of the member countries of the European Community and of the Council of Europe. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Oficiul Publicatiilor Oficiale al Comunitatii Europene. Text consolidat elaborat de catre sistemul CONSLEG 1992L0043 01/05/2004, 57p. Directiva Habitate Oficiul Publicatiilor Oficiale al Comunitatii Europene. Text consolidat elaborat de catre sistemul CONSLEG 1979L0409 01/05/2004, 25 p. Directiva Pasari Parent S., 1991. Dictionnaire des sciences de lenvironnement. Terminologie bilingue FranaisAnglais. Hatier-Rageot, Paris, 748 p. Ramade F., 1993. Dictionnaire encyclopdique de lcologie et des sciences de lenvironnement. Ediscience international, Paris, 822 p. Rameau J.-C., 2001. De la typologie CORINE Biotopes aux habitats viss par la Directive Europenne 92/43. Le rseau Natura 2000 en France et dans les pays de lUnion Europenne et ses objectifs, Coll.Inter., Metz, 5 si 6 decembrie 2000: 57-63. Rameau J.-C., Gauberville C., Drapier N., 2000. Gestion forestire et diversit biologique. Identification et gestion intgre des habitats et espces dintrt communautaire. France Domaine continental et atlantique. ENGREF, ONF, IDF. UICN, 2000. Categorii si criterii IUCN pentru lista rosie. Versiunea 3.1. UICN, Gland (Elvetia).

55
9. LISTA ACRONIMELOR
AEE - Agence Europenne pour l'Environnement (Agen ia European de Mediu) ANPA Agen ia Na ional pentru Pescuit i Acvacultur ANAP - Agen ia Na ional a Ariilor Protejate n Romn ANAR D.A. Banat - Administra ia Na ional Apele Romne - Direc ia Apelor Banat APM Agen ia pentru Protec ia Mediului ARPM Agen ia Regional pentru Protec ia Mediului CS - Conservation Status (Statut de conservare) CTE/PNB Centrul Tematic European pentru Protec ia Naturii i Biodiversit ii DG - Direc ia General DH Directiva Habitate DHFF Directiva Habitate, Flor i Faun DP Directiva P s ri EEC European Economic Community (Comunitatea Economic European ) ENGREF Ecole Nationale de Gnie Rural des Eaux et des Frets ( coala Na ional de Ingineri Agronomi i Silvici) EUNIS - European Nature Information System (Siestemul European de Informare asupra Naturii) FCS -Favourable Conservation Status (Statut de conservare favorabil) FSD - Formularul Standard de Date GIS - Geographic Information System (Sistem Informa ional Geografic) GISCO - Sistemul Informa ional Geografic al Comisiei Europene INPN Inventarul Na ional al Patrimoniului Natural IUCN - International Union for Conservation of Nature (Uniunea Interna ional pentru Conservarea Naturii) MAR - Minimum Area Required (Aria minim necesar ) MMDD Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile NB - Nota Bene ONG - Organiza ie Non-Guvernamental PM - Popula ia minim viabil RSPB - Royal Society for the Protection of Birds (Societatea Regal pentru Protec ia P s rilor) SCI - Sit de Importan Comunitar TGV Train Grande Vitese (Tren de Mare Vitez ) UE Uniunea European UTM - Universal Transverse Mercator (Proiec ia Transversal Mercator)

56

57
10. ANEXE
ANEXA I: DocHab 04-03-03-rev3 Este vorba despre documentul Comisie Europene care fixeaz cadrul raportului de implementare pentru Directiva Habitate Faun i Flor pentru 2006-2007, ct i metodologia evalu rii statutului de conservare a habitatelor i speciilor de interes comunitar. Acest document este compus dintr-un text i 6 anexe care fixeaz : planul raportului statelor membre, parametrii care trebuie raporta i pentru specii, matricea de evaluare a speciilor, parametrii care trebuie raporta i pentru habitate, matricea de evaluare a habitatelor i definirea ariei de reparti ie natural .

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT Directorate B - Quality of Life, Health, Nature & Biodiversity ENV.B2 - Nature and Bio-diversity

Brussels, 15 March 2005


DG Env. B2/AR D(2004)

NOTE TO THE HABITATS COMMITTEE

Subject:

Assessment, monitoring and reporting of conservation status Preparing the 2001-2007 report under Article 17 of the Habitats Directive (DocHab-04-03/03 rev.3)

This paper summarises the discussion on the above mentioned topic in the Scientific Working Group (Habitats), the Habitats Committee and Workshops with Member States representatives. The paper proposes a reporting format, evaluation matrices, definitions of key terms and a process between Member States and the Commission to accompany that challenging process. General context Monitoring, indicators and reporting on state, trends and pressures on the components of biological diversity and related issues are required under EU policy and legislation, panEuropean agreements and the UN Convention on biological diversity. A wide range of initiatives are being undertaken in this context. The Habitats directive is one of the EUs most significant contributions to the aim of halting the loss of biodiversity by 2010 as set out by the EU Heads of State at the Gothenburg Summit in 2001. In the frame of the 2010 target and beyond the European Environmental Agency (EEA) is currently developing and implementing a set of biodiversity indicators in order to form a picture of overall biodiversity trends at EU level. Information gathered under the reporting requirements of the Habitats and Birds Directive will be important data sources for that work. It is therefore to be kept in mind that the work on monitoring, assessment and reporting of conservation status under the Habitats Directive is not only of importance in relation to the implementation of the directive itself but is a crucial building block for an overall biodiversity trends assessment in Europe and will consequently influence the strategic considerations which follow. Close coordination and mutual support of the various processes is therefore of importance and shall be guaranteed via the EEA and its Topic Centre on Biological Diversity (ETC-BD).

Commission europenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Telephone: direct line (32-2) 2962234. Fax: (32-2) 2990895.

DocHab 04-03/03-rev.3

The legal framework under the Habitats Directive: Monitoring of conservation status is an obligation arising from Article 11 of the Habitats Directive for all habitats (as listed in Annex I) and species (as listed in Annex II, IV and V) of Community interest. Consequently this provision is not restricted to Natura 2000 sites and data need to be collected both in and outside the Natura 2000 network to achieve a full appreciation of conservation status.
Article 11 Member States shall undertake surveillance of the conservation status of the natural habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural habitat types and priority species.

The main results of this monitoring have to be reported to the Commission every six years according to Article 17 of the directive.
Article 17 1. Every six years from the date of expiry of the period laid down in Article 23, Member States shall draw up a report on the implementation of the measures taken under this Directive. This report shall include in particular information concerning the conservation measures referred to in Article 6 (1) as well as evaluation of the impact of those measures on the conservation status of the natural habitat types of Annex I and the species in Annex II and the main results of the surveillance referred to in Article 11. The report, in accordance with the format established by the committee, shall be forwarded to the Commission and made accessible to the public. 2. The Commission shall prepare a composite report based on the reports referred to in paragraph 1. This report shall include an appropriate evaluation of the progress achieved and, in particular, of the contribution of Natura 2000 to the achievement of the objectives set out in Article 3. A draft of the part of the report covering the information supplied by a Member State shall be forwarded to the Member State in question for verification. After submission to the committee, the final version of the report shall be published by the Commission, not later than two years after receipt of the reports referred to in paragraph 1, and shall be forwarded to the Member States, the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee. 3. Member States may mark areas designated under this Directive by means of Community notices designed for that purpose by the committee.

The purpose of monitoring conservation status and reporting: The overall objective of the directive is to achieve and maintain favourable conservation status (FCS) for all habitats and species of Community interest and to contribute towards maintaining biodiversity of natural habitats and of wild fauna and flora in the European territory of the Member States. Monitoring must therefore lead to a clear picture of the actual conservation status and its trends on various levels and indicate the effectiveness of the directive in terms of approaching and reaching this objective. By doing so, monitoring, assessment and the reporting of results should: help assessing the effectiveness of management measures in Natura 2000 sites as well as other provisions of the directive assess the contribution of the directive to the broader biodiversity conservation policy (2010 target, biodiversity indicator work, etc.) provide background/guidance for setting priorities in conservation policy (on national and EU level) help setting priorities for further monitoring (on national and EU level)
2

DocHab 04-03/03-rev.3

support the assessments made on the impact of plans and projects, which could have negative impacts on species, habitats and the Natura 2000 network. support the assessment of correct use of derogation schemes give indication in how far the annexes of the directive need adaptation (e.g. upgrading of species to priority status, deletion of species/downgrading, inclusion of a listed species in an additional annex) Timing & character of the different reports The Habitats directive defines a six-year cycle for reporting, with the second report covering the period between 2001 and 2006. This second report will have to include, on the best available information, a first assessment of conservation status for all species and habitats of Community interest. To allow preparation of an EU wide report DG Environment has proposed that the 10 new Member States follow the same reporting timetable as the older Member States with a first report submitted in 2007. As for old Member States, new Member States should use all the available information on status and trends of species without regard to the 2004 accession date. The Commission recognises that the reports of new Member States may be less comprehensive although we would recommend that they participate as fully as possible in the conservation status assessments. Reporting period 1994 2000 National report (EU synthesis report) 2001 (2003/4) Main focus Progress in legal transposition and implementation of the directive; progress in establishing the Natura 2000 network, administrative aspects. First assessment of conservation status based on best available data (based among others on trends and ideally in comparison with favourable reference values) Renewed assessment of conservation status, based on established monitoring system. Assessment of effectiveness of measures taken under the directive.

1.

2.

2001 2006

2007 (2008/9)

3.

2007 2012

2013 (2014/15)

DocHab 04-03/03-rev.3

A process between Member States and the Commission To accompany the work until national reports are due, it is proposed that the Scientific Working Group (SWG) under the Habitats Committee should play the role of a support mechanism in relation to all questions regarding conservation status assessment, monitoring and reporting. Obviously there will be need for further clarification and a further development of common understanding of certain concepts and definitions. Please find at the end of this paper a provisional list of tasks for the SWG and the ETCBD. It is intended that this issue be a fixed item on the agenda of the group permitting discussions of progress, issues and questions on a regular basis. In view of the next (third) report the group should also start considering how the effectiveness of measures taken under the directive could be assessed. Once MS have reported in 2007 to the Commission (for details see below), the Commission will compile the information and assess the situation from an EU perspective, which will include assessments at a biogeographical level. In order to provide a synthesis report, which will be as informative, scientifically sound and as clear as possible, it should be considered whether the consultation of MS about the draft report should take the form of a new biogeographic process, i.e. a round of seminars which would bring MS experts, independent experts, ETC-BD and Commission together to debate the draft conclusions of the EU-analysis, to correct/fine-tune results where necessary and discuss priorities for future actions. Such a process would also help to recheck quality of data, discuss transboundary issues where monitoring results from neighbouring regions seem not to match, favourable reference values, etc. In order to avoid a fairly resource and time demanding process, a streamlined approach by a single evaluation committee which could be special meetings of an extended scientific working group might be considered as an option. It will certainly be important that there is a broad debate of the results and their policy implications involving all Member States and all interested stakeholders. Conservation status The concept of favourable conservation status (FCS) constitutes the overall objective to be reached for all habitat types and species of community interest. In simple words it can be described as a situation where a habitat type or species is prospering (in both quality and extent/population) and with good prospects to do so in future as well. The fact that a habitat or species is not threatened (i.e. not faced by any direct extinction risk) does not mean that it is in favourable conservation status. The target of the directive is defined in positive terms, oriented towards a favourable situation, which needs to be defined, reached and maintained. It is therefore more than avoiding extinctions. Member States are expected to take all requisite measures to reach and maintain the objective of FCS.

DocHab 04-03/03-rev.3

Favourable Conservation Status is defined in general terms in Article 1e) (habitats) and 1.i) (species) of the Habitats Directive.
Article 1 (e) conservation status of a natural habitat means the sum of the influences acting on a natural habitat and its typical species that may affect its long-term natural distribution, structure and functions as well as the long-term survival of its typical species within the territory referred to in Article 2. The conservation status of a natural habitat will be taken as favourable when: its natural range and areas it covers within that range are stable or increasing, and the specific structure and functions which are necessary for its long-term maintenance exist and are likely to continue to exist for the foreseeable future, and the conservation status of its typical species is favourable as defined in (i); (i) conservation status of a species means the sum of the influences acting on the species concerned that may affect the long-term distribution and abundance of its populations within the territory referred to in Article 2; The conservation status will be taken as favourable when: population dynamics data on the species concerned indicate that it is maintaining itself on a long-term basis as a viable component of its natural habitats, and the natural range of the species is neither being reduced nor is likely to be reduced for the foreseeable future, and there is, and will probably continue to be, a sufficiently large habitat to maintain its populations on a long-term basis;

These definitions give a general orientation about which parameters are to be used (range, area occupied, etc.) when defining and assessing the status, and set the frame for more specific definitions on a species and habitat type level. It is important to note that the assessment of conservation status not only includes an element of diagnosis based on current condition, but that there is also an important element of prognosis (foreseeable future) based on known threats. Such foreseeable future influences could be specific or general threats, positive or negative middle to long-term impacts (e.g. by trends in certain policies), etc. The prognosis element forms an integral part of the assessment result. The concept of FCS is not limited to the Natura 2000 network. The definition of FCS for habitats and species in Article 1 indicates clearly that the overall situation of species and habitats needs to be assessed and monitored (see Article 11) in order to judge if it is favourable or not. To assess and evaluate the conservation status of habitats and species within the Natura 2000 network is not sufficient, especially when considering that the occurrences of most habitats and Annex II species are only partly covered by the network, and Annex IV and V species might not be covered at all. There has been debate on whether the Natura 2000 network contributes to FCS for Annex I and II interests or is sufficient on its own. From the viewpoint of DG Environment, and confirmed by legal advice, the Habitats directive as a whole with all the instruments it provides for has the objective to reach favourable status (FCS) for all habitats and species listed in the annexes of the directive. This is spelled out in its Article 2.2. However for Annex I habitats and for species only listed on Annex II the Natura 2000 network is the only mechanism required by the directive. Results from monitoring & surveillance and from the periodical review of the contribution of Natura 2000 to the
5

DocHab 04-03/03-rev.3

objectives set out in Article 2 and 3 as foreseen in Article 9 of the Directive may show a need to adapt the network. Also such results may suggest the need to amend the annexes of the directive. Defining favourable conservation status working with favourable reference values & targets It would be misleading to limit the criteria for determining favourable conservation status to recent (e.g. 6 year) trends & developments only. This would in some cases not give the correct picture. For example, if a species has steadily but slowly declined over a long time period and seems to have stabilised on a low level, this could not be considered as a species in favourable status. To look only at the time-window of a 6-year reporting period would in such (and other) cases not reflect correctly the situation of that species. Trends within the reporting period, in order to be interpreted correctly, should therefore be assessed in the context of clear, measurable reference values for favourable conservation status. In addition to the information on trends, the assessment of conservation status will need to be done in relationship to favourable reference values which should be defined for each species and habitat type depending on its specific situation. Favourable reference values (e.g. for range, area covered, population size) should be established on technical basis based on the best available conservation knowledge in a transparent way. 'Best expert judgement' may be used to define it in absence of other data. Establishing favourable reference values must be distinguished from establishing concrete targets: setting targets would mean the translation of such reference values into operational, practical and feasible short-, middle- & long-term targets/milestones. This obviously would not only involve technical questions but be related to resources and other factors. Member States are therefore encouraged to include favourable reference values in the 2007 report. The establishment of such values will support the discussions on status evaluation and priority setting on biogeographical level.
A common approach on targets was recommended by the Thayatal/Austria workshop in October 2003 at both EU and member state level. The debate revealed that several member states have already embarked on the exercise on setting national targets and first lessons might be learned from that. From the presentations and discussions at this workshop following recommendations on how to set targets for favourable conservation status (on whatever level) could be distilled: Targets shall be based on the definitions given in the Habitats Directive be biologically meaningful (address the needs of species and habitats) and contribute to the required conservation of species and habitats in the EU be widely/easily understood be practical, quantifiable, measurable be realistic and accompanied by a plan (setting time lines for measures, milestones, etc.). be adjustable and take account of different conditions in different regions of the EU and of natural dynamic processes

Following the discussion above, it is clear that the situation at the moment when the directive came into force (1994) does not necessarily equal FCS. It is even unlikely that this is the case considering that the directive was established in order to react adequately to the decline and threat status of habitats and species in the EU (for example because of
6

DocHab 04-03/03-rev.3

adverse influences, or because of too small population sizes for long-term survival). The time of 1994 might however be a practical reference point in time when evaluating trends in case data from around 1994 are available. Monitoring Monitoring (long-term systematic observation) is needed to track conservation status and its trends. Monitoring and assessments can be based on representative sampling or other data collection methods, the results of which can then be aggregated and evaluated at various spatial scales. It will probably be necessary for MS to design systems, which are based on existing practices and monitoring schemes accepting that different species groups and different habitat types will require fundamentally different approaches. Intensity of monitoring may depend on various factors: for example on management intensity (e.g. untouched forest => low frequency monitoring, regularly managed habitats => high frequency monitoring, e.g. integrated in management system), the extent/abundance of habitats/species in different regions, differences in typical species of habitat types across the EU, etc. Monitoring at different intensities might be a way of keeping costs and resource-use reasonably low: a rather crude baseline monitoring if species and habitats are in a good, stable situation, but once signs of problems show up (early warning approach), more intense monitoring should be applied in order to understand the extent of the problem and to react adequately. The establishment of monitoring systems should take account of the favourable reference values to be reached for each species and habitat i.e. to monitor against the objectives a MS has set him. This might need the adaptation of ongoing monitoring schemes or the setting up of new structures. While MS are free to choose their means and methods of gathering data and to adapt monitoring methods to regional differences, it must be stressed that a) monitoring of habitats and species as such is an obligation under the directive and b) that the data finally reported to the Commission need to be comparable and compatible in order to allow for analysis at an EU scale. Initiatives on harmonisation of monitoring methods (incl. research projects like EU-Mon) and exchange of practices might however be discussed with the Habitats Committee and the Scientific Working Group. Information to be reported to the Commission General information Annex A outlines the reporting format regarding general information. Information on conservation status Annex B and D outline the reporting format for conservation status of habitats (Annex I) and species (Annex II, IV, V). Data reported to the Commission on conservation status of habitats and species have to include general context information such as range, area occupied, population size (or best available equivalent data) as well as information related to the results of the assessment of conservation status at a biogeographic level for each habitat and species of
7

DocHab 04-03/03-rev.3

Community interest within the Member States concerned. They shall be reported to the Commission as a database (format to be agreed). This will allow the Commission to analyse the data in a meaningful way and produce a database and report that will be a valuable data-source for a wide range of nature conservation and biodiversity issues. Being aware of the limitation of having all the requested information available the reporting format allows the option of unknown, however MS are asked to report as far as possible complete data sets, even if the data are not very reliable. The assumed quality of data can be indicated in the report. The spatial scale of assessment should be the biogeographic region. However Member States are free to use more detailed assessment units if they wish. More detailed assessments could also be reported to the Commission under the condition that the joint reporting format is respected and an aggregation of data to the biogeographic level is possible (i.e. more detailed units should be sub-units of biogeographic regions). As the objective of the upcoming 2007 report is a first assessment of conservation status, MS should focus their attention to give the best possible assessment of the situation as it is in 2006 i.e. at the time of producing the report.

The assessment matrix (per biogeographic region) Annex C and E outline the assessment matrix for species and habitats. To support and harmonise the MS assessment of conservation status per biogeographic region an evaluation matrix has been developed. The matrix lists the main criteria to be evaluated (as foreseen by the directive) and is based on a three grades system (favourable, inadequate and bad conservation status) or unknown (expressing a very severe lack of data). The first assessment of conservation status should be based on the best information available at the moment of assessment and give a picture on the overall situation for the species or habitat. As for the trends, data close to the time of when the directive came into force (1994) might be used as reference situation if available but where this is not the case and trends over longer or shorter periods are available or make more sense to describe the status of a species or habitat, these should be reported on in this first assessment. For the sake of comparability, new Member States should also use as far as possible data from 1994 when estimating trends. Populations should be seen as biological populations irrespective of political borders, so that e.g. marginal populations in one country/region should not be assessed as small/isolated if they mix genes with populations in neighbouring political areas. In such cases it is suggested that the two (or more) countries concerned undertake the assessment together although the results should be presented, in the context of the transboundary situation, by both. Updated Standard Data Forms / Natura 2000 data-base More or less regular updates of the SDF (Natura 2000 database) will be needed in future. .in order to ascertain that they hold relevant up to date information for various purposes.
8

DocHab 04-03/03-rev.3

Concrete procedures on when and how such updates should be made are to be agreed in the Habitats Committee. Clarification of terms used Natural range: see Annex F Favourable reference range: Range within which all significant ecological variations of the habitat/species are included for a given biogeographical region and which is sufficiently large to allow the long term survival of the habitat/species; favourable reference value must be at least the range (in size and configuration) when the Directive came into force; if the range was insufficient to support a favourable status the reference for favourable range should take account of that and should be larger (in such a case information on historic distribution may be found useful when defining the favourable reference range); 'best expert judgement' may be used to define it in absence of other data. Favourable reference population (species): Population in a given biogeographical region considered the minimum necessary to ensure the long-term viability of the species; favourable reference value must be at least the size of the population when the Directive came into force; information on historic distribution/population may be found useful when defining the favourable reference population; 'best expert judgement' may be used to define it in absence of other data. Favourable reference area (habitat): Total surface area in a given biogeographical region considered the minimum necessary to ensure the long-term viability of the habitat type; this should include necessary areas for restoration or development for those habitat types for which the present coverage is not sufficient to ensure long-term viability; favourable reference value must be at least the surface area when the Directive came into force; information on historic distribution may be found useful when defining the favourable reference area; 'best expert judgement' may be used to define it in absence of other data.

List of tasks to follow up in 2005/2006 with SWG and ETC-BD Develop a common understanding on how favourable reference values should be established and testing of this common understanding with practical examples (include principles in an ETC-BD guidance document to be elaborated together with SWG). Further clarification and guidance on how to work with the matrices and the reporting formats (Annex B, C, D, E), further elaboration of definitions (e.g. reference lists for threats and pressures, typical species for habitats) and examples (include in ETCBD guidance document). Establishment of an electronic reporting format for conservation status (ETC & DG ENV)
9

DocHab 04-03/03-rev.3

Accompany the progress made with the work in MS, testing of the method Investigate further synergies with other reporting obligations (eg. Birds Directive, Water Framework Directive)

Annexes

Annex A: General reporting format for the 2001-2006 report Annex B: Reporting format for the conservation status of a species Annex C: Evaluation matrix for the conservation status of a species Annex D: Reporting format for the conservation status of a habitat type Annex E: Evaluation matrix for the conservation status of a habitat type Annex F: Definition of key terms: Natural range

10

DocHab.04-03/03-rev.3 Annex A

Annex A

General reporting format for the 2001-2006 report


This second report will focus on a first assessment of conservation status of all habitats and species of Community interest. A full-scale reporting on active management measures and their impact on conservation status would therefore be premature and should start with the third implementation report. However, the reporting obligation in Article 17.1 covers more than just the conservation status of habitats and species of Community interest or the results of the surveillance (art.11). As Member States have already started putting in place the necessary management tools, including management plans, for a large number of sites as well as other measures, the report should include concise and brief information on the progress made on this issue. There should be one national report per Member State, eventually consolidating the information contained in regional-level reports. The table enclosed defines, which type of information the second implementation report should provide, in addition to the information related to the conservation status of habitats and species of Community interest. Some of the information is marked as optional, i.e. Member States are free to decide if they wish to include information there or not. In addition, and although the information is available to the Commission through other instruments (legal transposition database, Natura 2000 database), the national reports should include, for the use by the general public, information on the legal framework and the implementation of Natura 2000. Proposal of a data format: 1. Legal framework Legal texts

list of legal texts that transpose Can be replaced by Internet the Directive at national and/or address where this information is available, if that regional level is the case 2. State of designation of Natura 2000 Site designation biogeographic region number of sites of Community Where appropriate give importance figures for both marine & terrestrial sites separately total area of sites of Community Where appropriate give importance figures for both marine & terrestrial sites separately number of sites designated as Where appropriate give special areas of conservation figures for both marine & terrestrial sites separately total area of special areas of Where appropriate give conservation figures for both marine & terrestrial sites separately 3. Management tools (Art. 6(1)) Management plans number of sites for which comprehensive management plans have been adopted (with list of sites)

DocHab.04-03/03-rev.3 Annex A

optional Number of sites for which comprehensive management plans are in preparation Management bodies number of sites for which management bodies have been created (with list of sites and type of management bodies created) these may include land-use Other planning instruments number of sites which do not have a dedicated management plans, forestry or agricultural plans, general territorial plan but for which nature plans, etc. conservation objectives have been included in the relevant territorial planning instruments (with list of sites and type of planning instruments used) number of sites for which Non-planning instruments nature conservation objectives (e.g. management are not defined in a territorial agreements) planning instrument (dedicated management plan or other) but where other management instruments have been put in place (with list of sites and description of the types of instruments used) 4. Conservation measures (Art. 6(1)) and evaluation of their impact on the conservation status (Art. 17(1)) general description of the main conservation measures taken (overview at national level, not detailed descriptions site by site) optional impact of those measures on conservation status (general overview at national level, indicating species or habitats affected by the measures, impact on conservation status and area concerned) 5. Measures to avoid deterioration of habitats /habitats of species & disturbance of species (Art. 6(2)) general description of the main measures taken (overview at national level, not detailed descriptions site by site) 6. Measures taken in relation to approval of plans & projects (Art. 6(3, 4)) number of projects/plans for which compensation measures were necessary (with list of sites and types of projects concerned) number of projects/plans for which a Commission opinion

DocHab.04-03/03-rev.3 Annex A

was requested (with list of sites and types of projects concerned) optional impact of projects in need of compensation measures on conservation status (general overview at national level indicating species or habitats affected by the projects, impact of the projects and of the compensations measures, separately if possible, area concerned and whether a follow-up of the compensation measures was carried out) 7. Financing (Art. 8) estimated total annual costs for optional managing Natura 2000 sites optional measures essential for the maintenance or reestablishment at a favourable conservation status of the priority natural habitat types and priority species (overview at national level) Art. 8(2) estimated annual costs for optional measures covered by Art. 8(2) optional co-financing provided by the EU for measures covered by Art. 8(2) (may be listed per habitat and species) 8. Measures taken to ensure coherence of the Network (Art. 10) general description of the main optional measures taken (overview at national level, not detailed descriptions site by site) 9. Measures taken to establish a surveillance system (Art.11) what are the main measures undertaken to establish a system to monitor the conservation status of natural habitats and species referred to in Art.2 of the directive? 10. Measures taken to ensure the protection of species (Arts. 12 to 16) what are the requisite Measures taken for the measures taken to establish a strict protection of species system of strict protection of (Articles 12, 13) Annex IV species? List them by group of species or by species if appropriate. does a control system exist for the incidental capture and killing of species (Article 12(4)), which species are concerned

DocHab.04-03/03-rev.3 Annex A

and how is it ensured that there will not be a significant negative impact on those species? Takings/exploitation what are the general main (Articles 14, 15) measures established to deal with the taking/exploitation in the wild of specimens of wild species of Annex V? Which species are concerned (please list them)? what type of control exists to ensure that indiscriminate means (see Article 15) of capture and killing of the species of Annex IVa) and Va) are not used? 11. Supporting Measures and additional provisions Research (Art. 18) general description of the main efforts and results obtained (identify major projects) (Re-)introduction of species Species name, EU-code (Art 22.a,) logical field (Yes/no) for successful reintroduction

optional

optional optional, indicating if natural reproduction has already taken place and/or population is growing optional, indication if reintroduced species is already at FCS optional

logical field for FCS

Deliberate introduction of non-native species (art 22.b):

species introduced (Latin name)

Education & information (Art. 22 c)

list of species and/or habitats of optional Annex I,II or IV concerned regulation measures taken to optional avoid threats/ damages general description of the main optional measures taken

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex B

Reporting format on the 'main results of the surveillance under Article 11' for Annex II, IV and V SPECIES
Detailed technical specifications will be developed after agreement by the Habitats Committee in the frame of a guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG. Data Comments/Guidelines for reporting data National Level Species code as used in as in Standard Data Forms, e.g. 1061 The MS for which the reported data apply; use 2 digit ISO code Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON), Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC), Pannonian (PAN) Range within the country concerned Attach a map as a GIS file vector format or grid map together with relevant metadata Biogeographic level (complete for each biogeographic region concerned) Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON), Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC) or Pannonian (PAN) If data given below is from published sources give bibliographic references or link to Internet site(s) Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further specifications on how to measure range will be developed in the frame of the guidance document of ETC-BD) Total surface area of the range within biogeographical region concerned in km Date (or period) when range surface area was determined 3 = good 2 = moderate 1 = poor 0 = stable + xx% = net increase by xx% xx%= net loss by xx% If known provide magnitude of change in km Give dates of beginning & end of the period for which the trend has been reported (e.g. 1981 to 1991) Assumed main reasons for change of range where known 0 = unknown 1 = improved knowledge/more accurate data 2 = climate change 3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction) 4 = indirect anthropo(zoo)genic influence 5 = natural processes 6 = other (specify) Presence/absence, use GIS based map vector format or grid map Total population in biogeographic region of the country concerned (data or best estimate) - number of individuals or other relevant surrogate (e.g. pairs, breeding males, number of colonies or localities) Date (or period) when population size was determined 3 = from complete inventory 2 = extrapolation from surveys of part of the population, sampling 1 = based on expert opinion

Species code Member State Biogeographic regions concerned within the MS Range Map

Biogeographic region Published sources Range

Surface area Date Quality of data

Trend

Trend-Period Reasons for reported trend

Population Distribution map Population size estimation

Date of estimation Method used

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex B

Quality of data

Trend

Trend-Period Reasons for reported trend

Justification of % thresholds for trends Main pressures

Threats

3 = good 2 = moderate 1 = poor 0 = stable + xx% = net increase by xx% xx% = net loss by xx% If known provide magnitude of change in number of individuals or other relevant surrogate in the biogeographic region Give dates of beginning & end of the period for which the trend has been reported Assumed main reasons for change of populations where known 0 = unknown 1 = improved knowledge/more accurate data 2 = climate change 3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction) 4 = indirect anthropo(zoo)genic influence 5 = natural processes 6 = other (specify) In case a MS is not using the indicative suggested value of 1% per year when assessing trends, this should be duly justified in this free text field List main pressures impacting on the species and/or its habitat(s) in the past or at the moment (past/present impacts) Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd or 3rd level (these may need to be revised in the near future) E.g. 160 General Forestry management, 167 Exploitation without replanting List threats affecting long term viability of the species and/or its habitat(s) (future/foreseeable impacts) Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd or 3rd level (these may need to be revised in the near future) Estimate of area in km Date (or period) when habitat area surface was determined 3 = good 2 = moderate 1 = poor 0 = stable + = net increase = net loss Give dates of beginning & end of the period for which the trend has been reported Assumed main reasons for change of species habitat where known 0 = unknown 1 = improved knowledge/more accurate data 2 = climate change 3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction) 4 = indirect anthropo(zoo)genic influence 5 = natural processes 6 = other (specify) Is the species viable in the long term? 1 = good prospects 2 = poor prospects 3 = bad prospects

Habitat for the species Area estimation Date of estimation Quality of data

Trend

Trend-Period Reasons for reported trend

Future prospects

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex B

Complementary information Favourable reference range Favourable reference population Suitable Habitat for the species Other relevant information In km (+vector or grid map if feasible); See definition in DocHab-04-03/03 rev.3 Number of individuals or other relevant surrogate (e.g. pairs, breeding males, number of colonies or localities), see definition in DocHab-04-03/03 rev.3 Give area of suitable habitat in km - area of habitat which the species could potentially occupy (if available):

Conclusions (assessment of conservation status at end of reporting period) Range Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Population Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Habitat for the species Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Future prospects Favourable (FV) / Inadequate (U1)/ Bad (U2) / Unknown (XX) 1 Overall assessment of CS Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering populations

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex C

Assessing conservation status of a SPECIES


General evaluation matrix (per biogeographic region within a MS) Parameter Favourable ('green') Range 1
Stable (loss and expansion in balance) or increasing AND not smaller than the 'favourable reference range'

Conservation Status Unfavourable Inadequate ('amber')


Any other combination

Unknown Unfavourable - Bad ('red')


Large decline: Equivalent to a loss of more than 1% per year within period specified by MS OR more than 10% below favourable reference range Large decline: Equivalent to a loss of more than 1% per year (indicative value MS may deviate from if duly justified) within period specified by MS AND below 'favourable reference population' OR More than 25% below favourable reference population OR Reproduction, mortality and age structure strongly deviating from normal (if data available) Area of habitat is clearly not sufficiently large to ensure the long term survival of the species OR Habitat quality is bad, clearly not allowing long term survival of the species Severe influence of pressures and threats to the species; very bad prospects for its future, long-term viability at risk. (insufficient information to make an assessment) No or insufficient reliable information available

Population

Population(s) not lower than favourable reference population AND reproduction, mortality and age structure not deviating from normal (if data available)

Any other combination

No or insufficient reliable information available

Habitat for the species

Area of habitat is sufficiently large (and stable or increasing) AND habitat quality is suitable for the long term survival of the species

Any other combination

No or insufficient reliable information available

Future prospects (as regards to population, range and habitat availability)

Main pressures and threats to the species not significant; species will remain viable on the long-term

Any other combination

No or insufficient reliable information available

Overall assessment of CS 2

All 'green' OR three 'green' and one 'unknown'

One or more 'amber' but no 'red'

One or more 'red'

Two or more 'unknown' combined with green or all unknown

Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale and method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG. 2 A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering populations
1

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex D

Reporting format on the 'main results of the surveillance under Article 11' for Annex I Habitats Types
Detailed technical specifications will be developed after agreement by the Habitats Committee in the frame of a guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG. Data Comments/Guidelines for reporting data National level From Annex I of the Habitats Directive, e.g. 1110 (do not use subtypes) The MS for which the reported data apply; use 2 digit ISO code Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON), Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC), Pannonian (PAN) Range within the country concerned Attach a map as a GIS file vector format or grid map together with relevant metadata; Biogeographic level (complete for each biogeographic region concerned) Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON), Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC) or Pannonian (PAN) If data given below is from published sources give bibliographic references or link to Internet site(s) Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further specifications on how to measure range will be developed in the frame of the guidance document of ETC-BD) Total surface area of the range within biogeographical region concerned in km Date (or period) when range was determined 3 = good 2 = moderate 1 = poor 0 = stable + xx% = net increase by xx% xx% = net loss by xx% If known provide magnitude of change in km Give dates of beginning & end of the period for which the trend has been reported (e.g. 1981 to 1991) Assumed main reasons for change of range where known 0 = unknown 1 = improved knowledge/more accurate data 2 = climate change 3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction) 4 = natural processes 5 = indirect anthropo(zoo)genic influence 6 = other (specify) Area covered by habitat within the range in the biogeographic region concerned (km2) Presence/absence, use GIS based map vector format or grid map In km Date (or period) when area surface was determined 3 = ground based survey 2 = based on remote sensing data 1 = based on expert opinion

Habitat Code Member State Biogeographic region concerned within the MS Range Map

Biogeographic region Published sources Range

Surface area Date Quality of data

Trend

Trend-Period Reasons for reported trend

Area covered by habitat Distribution map Surface area Date Method used

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex D

Quality of data

Trend

Trend-Period Reasons for reported trend

Justification of % thresholds for trends Main pressures

Threats

3 = good 2 = moderate 1 = poor 0 = stable + xx% = net increase by xx% xx% = net loss by xx% If known provide magnitude of change in km Give dates of beginning & end of the period for which the trend has been reported Assumed main reasons for change of area covered where known 0 = unknown 1 = improved knowledge/more accurate data 2 = climate change 3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction) 4 = natural processes 5 = indirect anthropo(zoo)genic influence 6 = other (specify) In case a MS is not using the indicative suggested value of 1% per year when assessing trends, this should be duly justified in this free text field List main pressures impacting on the habitat in the past or at the moment (past/present impacts) Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd or 3rd level (these may need to be revised in the near future) E.g. 160 General Forestry management, 167 Exploitation without replanting List threats affecting long term viability of the habitat (future/foreseeable impacts) Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd or 3rd level (these may need to be revised in the near future) Complementary information

Favourable reference range Favourable reference area Typical species Other relevant information

In km + map (vector or grid map); See definition in DocHab-04-03/03 rev.3 In km ; See definition in DocHab-04-03/03 rev.3 List the typical species used and describe method used to assess their status.

Range Area Specific structures and functions (incl. typical species) Future prospects Overall assessment of CS 1

Conclusions (assessment of conservation status at end of reporting period) Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX) Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex E

Assessing conservation status of a HABITAT type


General evaluation matrix (per biogeographic region within a MS) Parameter Favourable ('green') Range 1
Stable (loss and expansion in balance) or increasing AND not smaller than the 'favourable reference range'

Conservation Status Unfavourable Inadequate ('amber')


Any other combination

Unknown Unfavourable - Bad ('red')


Large decrease: Equivalent to a loss of more than 1% per year within period specified by MS OR More than 10% below favourable reference range Large decrease in surface area: Equivalent to a loss of more than 1% per year (indicative value MS may deviate from if duly justified) within period specified by MS OR With major losses in distribution pattern within range OR More than 10% below favourable reference area More than 25% of the area is unfavourable as regards its specific structures and functions (including typical species) 4 The habitats prospects are bad, severe impact from threats expected; long-term viability not assured. (insufficient information to make an assessment) No or insufficient reliable information available

Area covered by habitat type within range 2

Stable (loss and expansion in balance) or increasing AND not smaller than the 'favourable reference area' AND without significant changes in distribution pattern within range (if data available)

Any other combination

No or insufficient reliable information available

Specific structures and functions (including typical species 3 ) Future prospects (as regards range, area covered and specific structures and functions) Overall assessment of CS 5

Structures and functions (including typical species) in good condition and no significant deteriorations / pressures. The habitats prospects for its future are excellent / good, no significant impact from threats expected; longterm viability assured.

Any other combination

No or insufficient reliable information available

Any other combination

No or insufficient reliable information available

All 'green' OR three 'green' and one 'unknown'

One or more 'amber' but no 'red'

One or more 'red'

Two or more 'unknown' combined with green or all unknown

1 Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale and method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG.

2 There may be situations where the habitat area, although above the 'Favourable Reference Area', has decreased as a result of management measures to restore

another Annex I habitat or habitat of an Annex II species. The habitat could still be considered to be at 'Favourable Conservation Status' but in such cases please give details in the Complementary Information section (Other relevant information) of Annex D. 3 A definition of typical species will be elaborated in the frame of the guidance document by ETC-BD in cooperation with the SWG. 4 E.g. by discontinuation of former management, or is under pressure from significant adverse influences, e.g. critical loads of pollution exceeded. 5 A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex F

ANNEX F: THE NATURAL RANGE OF SPECIES AND HABITATS UNDER THE HABITATS DIRECTIVE elaborated in the frame of the Scientific Working Group under the Habitats Committee, based on a version dealing with animal species from the article 12 working group The term "natural range" appears in various places in the text of the Directive and in different contexts. A definition of the term must therefore take account of the directive as a whole. 1. Context Many species and habitats of Community interest listed in the annexes of the Habitats Directive have historically suffered decreases and fragmentation of their natural range and some continue to do so. Today's natural range of some species and habitats of Community interest may in a good number of cases be insufficient to guarantee their maintenance on a long term basis. This was among other reasons one important factor in their identification as species of Community interest. The natural range and its trends is therefore one element that needs to be considered when judging the conservation status of a species or habitat. It also should be considered when elaborating conservation measures and restoration strategies and objectives. The achievement of favourable conservation status as described in art.1(i) of the directive for species and art. 1(e) for habitats should be kept in mind. 2. Definition - a dynamic concept The natural range describes roughly the spatial limits within which the habitat or species occurs. It is not identical to the precise localities or territory where a habitat, species or subspecies permanently occurs. Such actual localities or territories might for many habitats and species be patchy or disjointed (i.e. habitats and species might not occur evenly spread) within their natural range. If the reason for disjunction proves to be natural i.e. caused by ecological factors, the isolated localities should no be interpreted as continuous natural range, for example for an alpine species the range may be the Alps and the Pyrenees, but not the lower area between. The natural range includes however areas that are not permanently used: for example for migratory species "range" means all the areas of land or water that a migratory species inhabits, stays in temporarily, crosses or overflies at any time on its normal migration1 . Vagrant or occasional occurrences (in the meaning of accidental, erratic, unpredictable) would not be part of the natural range. Natural range as defined here is not static but dynamic: it can decrease and expand. Natural range can also be in an unfavourable condition for a habitat or a species ie. it might be insufficient to allow for the long-term existence of that habitat or species. When a species or habitat spreads naturally (on its own) to a new area/territory or when a reintroduction of a species consistent with the procedures foreseen under art. 22 2 of the Habitats
1 2

See also article 1 of the Bonn Convention The term native as used in Article 22 should be interpreted in a way that a species or habitat should be considered native, when it is within its natural range (as defined in this paper), or within the limits of any historical or potential (to where it spreads naturally) natural range.

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex F

Directive has taken place of a species into its former natural range, this territory has to be considered a part of the natural range. Similarly restoration/recreation or management of habitat areas, as well as certain agricultural and forestry practices can contribute to the expansion of a habitat or a species and therefore its range. However, individuals or feral populations of an animal species introduced on purpose or accidentally by man to places where they have not occurred naturally in historical times or where they would not have spread to naturally in foreseeable future, should be considered as being outside their natural range and consequently not covered by the directive. Example Hucho hucho (Danube salmon, covered by Annex II and V). This species naturally occurs in the Danube river basin. All occurrences (natural or re-introduced) within the Danube river basin, where it used to occur widely before its decline, are therefore part of the natural range of this species. Occurrences in other European river basins (eg. Rhine), where the species was introduced by man do not form part of the natural range of the species. In order to help with the practical work of defining range, one may refer to the IUCN definition (see IUCN red list categories and criteria, Version 3.1) of extent of occurrence: Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous imaginary boundary which can be drawn to encompass all the known, inferred or projected sites of present occurrence of a taxon, excluding cases of vagrancy. Further guidance on the practical application of the concept will be given in the guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with SWG. 3. Changes in natural range The Directive makes it clear that natural range is dynamic: it may increase or decrease over time. Natural range may alter for a number of reasons. Natural reasons include for example changing climatic conditions, the successions of habitats or the exploitation of a new food resource by an animal species. Some of these reasons may be considered as natural responses to environmental conditions or natural variation in the characteristics of species, over which we have no influence. But other range changes are and have been in the past clearly associated with human interventions (or discontinuation of former interventions) in the natural environment. These are likely to be the consequence of major modifications to the environment resulting from its management by human populations, for example changes in the extent and types of agricultural and forest land, modifications to water courses from barrages, fragmentation of habitats and natural areas by transport systems, or direct extermination. Such type of range changes, where they have detrimental effects (i.e. lead to regression of range) on habitats or species of Community interest are in contradiction to the aims of the directive ie. to maintain or restore habitats and species of Community interest at a favourable conservation status. But human intervention can also lead to positive range changes: as the directive is not only dealing with natural, but also with semi-natural habitat types like for example hay-meadows and certain semi-natural forests-types, human intervention (for example the expansion of certain agricultural or forestry practices) can contribute to an enlargement of the natural range of an Annex I habitat type.

DocHab 04-03/03-rev.3 Annex F

In order to evaluate range changes & trends (eg. for monitoring purposes or conservation management), reference points in time may be useful. One reference point to evaluate trends under the Habitats Directive (therefore also evaluating the effectiveness of the directive) might be the date of entry into force of the directive. This assumes however that member states have comprehensive quality data for this date, which unfortunately will not always be the case. In practical terms we will need to use the best quality data, which is available for the first assessment of conservation status. We must remember however that with regard to the overall objective of the directive we cannot assume that the actual natural range of 1994 or of any other date since then represents automatically a favourable condition. Natural range might be too small to allow for a long-term existence of its habitat or species.