Sunteți pe pagina 1din 111

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI ,CERCETRII I INOVRII UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU EDUCAIE

CONTINU, NVMNT LA DISTAN I FRECVEN REDUS Str. Mntur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, Romnia tel. 40-2!4-5"!.3#4$ %a& 40-2!4-5"3.7"2

CURS BOTANIC HORTICOL 2 HORTICULTUR ANUL I SEMESTRUL II

PROF. DR. DOINA STANA

INTRODUCERE Si'tematica (e)etal 'au *otanica 'i'tematic +e'crie, +enumete i cla'i%ic ,n cate)orii +e +i%erite (alori 'i'tematice -ta&oni. cele pe'te 400.000 +e or)ani'me (e)etale care ,n +ecur'ul (remurilor au +e(enit cuno'cute omenirii. /oate cate)oriile 'i'tematice, ae0ate ,n mo+ ierar1ic i )rupate +up le)turile lor naturale -%ilo)enetice, a+ic +up ,nru+irea real a )rupelor +e plante., repre0int un 'i'tem tiin2i%ic, numit 'i'temul %ilo)enetic al re)nului (e)etal. 3ce't 'i'tem re%lect e(olu2ia i'toric, +e'cen+en2a natural a plantelor, ,ncepn+ +e la )rupele cele mai in%erioare i mai primiti(e, pn la cele mai e(oluate, mai 'uperioare. Si'tematica (e)etal ,n ca+rul *otanicii a)ricole i 'il(ice 'e limitea0 la pre0entarea numai a unor a'pecte +in materialul *o)at +e cunotin2e care au %o't acumulate a'upra or)ani'melor (e)etale. 4a in'i't mai ale' a'upra plantelor i a )rupelor +e plante a)ricole i 'il(ice cu +eo'e*it importan2 practic, pe care le tratea0 mai amnun2it 'u* raport ta&onomic, %ilo)enetic i practic. Cur'ul +e 5otanic 'i'tematic 'e a+re'ea0 'tu+en2ilor +e la %acult2ile +e 3)ricultur, 3)romontanolo)ie, Sil(icultur, 6tiin2a 'olului, 7n)ineria i protec2ia me+iului i cole)iului +e 8rotec2ia plantelor, crora ,ncearc ' la pun la +i'po0i2ie ,n mo+ 'uccint no2iunile +e *a0 pri(in+ cla'i%icarea, +e'crierea i criterii +e recunoatere a unor plante. SISTEMATICA PLANTELOR Si !"#$!i%$ plantelor 'au ta&onomia -)r. ta&i' - or+ine, nomo' 9 le)e. (e)etal 'tu+ia0 a'emnrile i +eo'e*irile +intre plante, pe *a0a crora 'ta*ilete )ra+ul +e ,nru+ire +intre ace'tea, pre'upune i e(i+en2ia0 ori)inea i etapele lor +e e(olu2ie i le cla'i%ic ,ntr-un 'i'tem natural care are ca unitate %un+amental 'pecia. U&i!'(i)" !$*+&+#i%" S,"%i$ e'te unitatea *iolo)ic +e *a0 ,n cla'i%icarea or)ani'melor (ii. 4a repre0int o comunitate +e in+i(i0i cu un %on+ )enetic +i'tinct care reali0ea0 un 'c1im* )enetic pe cale 'e&uat i care 'unt i0ola2i repro+ucti( +e in+i(i0ii altor comunit2i. Specia repre0int un )rup +e popula2ii -+e plante. care pro(in +intr-un 'trmo comun, au acelai )enotip i %enotipuri -,n%2iri. a'emntoare, aceleai pre%erin2e ecolo)ice -,n )eneral., ocup un anumit 'pa2iu )eo)ra%ic i 'unt inter%ertile. S-. ,"%i$ repre0int un )rup +e popula2ii ale unei 'pecii %enotipic pu2in +eo'e*ite +e celelalte popula2ii ale aceleiai 'pecii i care ocup un anumit 'u*1a*itat ,n ca+rul 1a*itatului -lat. 1a*ito 9 a locui. 'peciei. Numite i ra'e )eo)ra%ice -i ecolo)ice., 'u*'peciilor le 'unt caracteri'tice, +eci, alte 'pa2ii )eo)ra%ice i ecolo)ice, +eo'e*ite +e cele ale 'peciei tipice. V$/i"!$!"$ e'te o unitate ta&onomic 'u*or+onat 'u*'peciei +i%eren2iat %enotipic +e celelalte (ariet2i ale -'u*. 'peciei i anume prin mor%olo)ia i +imen'iunile %run0elor, %lorilor, %ructelor, prin pro0itate etc. Caracterele (ariet2ilor 'unt con'tante i ere+itare. F+/#$ e'te cea mai mic unitate ta&onomic, 'u*or+onat (ariet2ii. Se +eo'e*ete +e celelalte %orme ale (ariet2ii prin caractere mrunte cum ar %i %orma i mrimea +in2ilor %run0ei, culoarea petalelor, ,nl2imea -lun)imea. tulpinii .a. :n concep2ia e(olu2ioni't %ormele, (ariet2ile i 'u*'peciile repre0int 'pecii incipiente, 'ur'e +e apari2ie +e noi 'pecii. 3ceti in%rata&oni 'unt unit2i cu rol +eo'e*it ,n cla'i%icarea plantelor, ca i -,/$!$*+&ii, )enul, %amilia, or+inul, cla'a, ,ncren)tura 'au %ilumul. G"&-) cuprin+e mai multe 'pecii -rareori una 'in)ur. ,nru+ite ,ntre ele, pro(enite +intr-un 'trmo comun -)r. )enea 9 natere.. F$#i)i$ e'te un con)lomerat +e )enuri mai mult 'au mai pu2in a'emntoare, +ar cu un nucleu +e caractere comune. Numele %amiliilor +e plante au la *a0 un ra+ical

pro(enit +e la numele unui )en -tipic pentru %amilia re'pecti(. i un 'u%i&, acelai la toate %amiliile, care e'te -aceae -e&. Ro'aceae, +e la Ro'a 9 mce, tran+a%ir.. O/0i&-) ,n)lo*ea0 mai multe %amilii ,nru+ite. ;r+inele poart ra+icalul unei %amilii -tipice., ,n' cu 'u%i&ul -ale' -e&. Ro'ale'.. C)$ $ cuprin+e or+ine cu caractere )enerale a'emntoare. <a cormo%ite i *rio%ite -muc1i. cla'ele au 'u%i&ul -atae -5r=atae, <=copo+iatae, Ma)noliatae 'au >icot=le+onatae.. <a talo%ite 'u%i&ul e'te +i%erit +e la o ,ncren)tur la alta? la al)e -p1=ceae -)r. p1=@o' 9 al). -e&. Clorop1=ceae., la ciuperci -m=cete' -)r. m=ce' 9 ciuperc. -e&. 3'com=cete'., la lic1eni -lic1ene' -e&. 3'colic1ene'.. &%/"&1'!-/$ 'au 2i)-#-) inclu+e cla'ele +e plante cu cte(a caractere comune i 'e recunoate +up 'u%i&ul -p1=ta -)r. p1=ton 9 plant. -e&. 8teri+op1=ta.. ,ncren)turile ,nru+ite 'e )rupea0 ,n -./"1&-/i cu 'u%i&ul -*ionta, iar 'u*re)nurile ,n /"1&-) 3"1"!$). C)$ i2i%$/"$ /"1&-)-i 3"1"!$) 8rimele ,ncercri +e cla'i%icare a plantelor le ,ntlnim la naturalitii )reci i romani +in antic1itate, /1eop1ra't -3#2 - 2#7 ,.C1r.., 8liniu' cel 5trn -23 - 7" +.C1r.. i >io'cori+e' -'ec. 7 +.C1r.. care )rupea0 plantele +up con'i'ten2a lor -ar*ori, ar*uti, ier*uri. 'au utili0rile lor -me+icinale, alimentare, etc... 3't%el +e 'i'teme arti%iciale au %o't concepute i ,n e(ul me+iu +e ctre 3n+rea Ce'alpino -A5A!-A!03., Ba'par 5au1in -A5!0A!24., Co1n Ra= -A!2#-A705., C. /ourne%ort -A!5!-A70#., 'i'teme *a0ate pe caracterele unor or)ane -%ruct, corol, em*rion, cotile+oane.. :n A735 'ue+e0ul Carol <inne -A707 A77#. intro+uce ,n *otanic un nou 'i'tem +e cla'i%icare, tot arti%icial, *a0at pe caracterele an+roceului i )ineceului. /oate ace'te 'i'teme 'unt arti%iciale +eoarece n-au 2inut 'eama +e ,nru+irea +intre 'pecii, pu' ,n e(i+en2 +oar +e cercetarea comple&. 3*ia ,n A75" e'te reali0at o prim cla'i%icare natural +e ctre 5ernar+ Cu''ieu -A!""-A77!., %cut cuno'cut ,n A7#" +e ctre nepotul ace'tuia 3nttoine <aurent Cu''ieu -A74#-A#3!.. 4a a %o't ,m*unt2it i completat prin i cu re0ultatele multor 0eci +e *otaniti +in 'ecolul trecut i mai ale' ace't 'ecol. 3ctualul 'i'tem +e cla'i%icare %olo'it ,n ta&onomia (e)etal are la *a0 'tu+iul comparati( al plantelor 'u* a'pect mor%olo)ic, anatomic, em*riolo)ic, *ioc1imic, )enetic, areolo)ic etc. :n (i0iunea ace'tui 'i'tem re)nul (e)etal cuprin+e a'e 'u*re)nuri cu A" ,ncren)turi, 0eci +e cla'e, 'ute +e or+ine i +e %amilii, mii +e )enuri i circa 500.000 +e 'pecii +e plante. /a&oni i 'u%i&uri >enumirea ta&onului -ta&a. ,n l*. romn i latin Re)nul -Re)num. Su*re)nul -Su*re)num. :ncren)tura -81=lum. Su*,ncren)tura -Su*p1=lum. Cla'a -Cla''i'. 8re'curtarea :ncren). -81=l.. Su*,ncren). -Su*p1=l.. Cl. Su%i&ul -etalia -eta*ile -*ionta -p1=ta -p1=tina -atae -'permato%ite. -p1=ceae -al)e. -m=cetae -ciuperci. -i+ea -op'i+a -ale' -aceae -i+eae -eae

Su*cla'a -Su*cla''i'. ;r+inul -;r+o. Damilia Su*%amilia /ri*ul -/ri*u'.

Su*cl. ;r+. Dam. Su*%am. /ri*.

Benul -Benu'. S84C73 -S84C74S. Su*'pecia -Su*'pecie'. Earietatea -Earieta'. Dorma N+#"&%)$!-/$ .i&$/'

Su*'p. Ear. %.

8entru a putea +eo'e*i plantele ,ntre ele omul le-a +at nume +i'tincte care re%lect ce(a +in mor%olo)ia, cromatica, ecolo)ia, %i0iolo)ia 'au utili0area lor. 3 aprut a't%el o (a't nomenclatur popular a plantelor, +i%erit +e la un popor la altul. 3't%el romnii au *ote0at cele apro&imati( 2A00 'pecii cuno'cute +e ei cu pe'te A3000 nume care +e care mai 'u)e'ti(. 7ncon(enientele nomenclaturii populare con'tau ,n %aptul c nu toate 'peciile 'unt numite, pe +e o parte i c alte 'pecii au mai multe -uneori 0eci. +e nume, pe +e alt parte. :n plu' e&i't mai multe 'pecii cu acelai nume, +eterminn+ con%u0ii. 8entru a ,nltura ace'te con%u0ii i )reut2i +e ,n2ele)ere ,ntre +i(er'ele etnii, acelai *otani't Carol <inne, care a conceput un 'i'tem arti%icial +e cla'r%icare al plantelor, a intro+u' ,n A753 &+#"&%)$!-/$ 4!ii&(i2i%' 'au .i&$/', cu (ala*ilitate i circula2ie interna2ional. Numele %iecrei 'pecii e'te %ormat +in +oi termeni -lat. *i 9 cte +oi. latini 'au )receti, +in care primul e'te +e o*icei un 'u*'tanti( i in+ic )enul, iar al +oilea un a+jecti( care caracteri0ea0 'pecia, +eo'e*in+-o +e celelalte 'pecii ale )enului -e&. 8opulu' 9 plop, cu 'peciile 8opulu' al*a 9 plop al*, 8opulu' ni)ra 9 plop ne)ru, 8opulu' tremula 9 plop tremurtor.. 8entru romni nomenclatura tiin2i%ic e'te +e un real %olo' i ajutor ,n i+enti%icarea plantelor, mul2i termeni latini %iin+ i+entici cu cei romneti. Furin2a i+enti%icrii re0i+ i +in %aptul c +enumirile tiin2i%ice au nu numai ro'tul +e a +eo'e*i 'peciile ,ntre ele, ci i ' preci0e0e anumite caracteri'tici ale ace'tora -e&. 3cer tataricum artar ttre'c, 3llium montanum - ai +e munte, Campanula romanica - clopo2ei romneti, Campanula alpina - clopo2ei alpini, Campanula rotun+i%olia - clopo2ei cu %run0 rotun+, <inum au'triacum - in au'triac, <inum perenne - inul peren, Ment1a aGuatica - ment ac(atic, Ment1a lon)i%olia - menta cu %run0e lun)i, Ment1a (iri+i' - menta (er+e, 8lanta)o maritima - ptla)ina maritim, 8lanta)o lanceolata - ptla)ina cu %run0e lanceolate, 8runu' 'pino'a - prunul 'pino' 'au porum*arul, 8runu' cera'i%era - prunul pro+uctor +e cear 'au corco+uul, Sali& al*a - 'alcia al*, Sali& %ra)ili' - 'alcia %ra)il, Sali& purpurea - 'alcia 'au rc1ita purpurie ori roie, /ilia cor+ata - teiul cu %run0e cor+ate, /itia tomento'a H teiul cu %run0e tomentoa'e, /ri%olium pannonicum - tri%oiul panonic, /ri%olium campe'tre - tri%oiul +e cmp etc... Fn *otani't care +e'coper o plant nou o +enumete con%orm unui co+ interna2ional +e nomenclatur, 'u)ern+ prin numele +at crui )en apar2ine 'pecia re'pecti( -,n primul +intre termeni. i o caracteri'tic a ei -,n cel +e-al +oilea. -uneori el repre0int un nume +e per'oan, +e 2ar 'au +e localitate.. >up numele 'au +enumirea *inar a 'peciei e'te 'cri' -a+e'ea pre'curtat. numele *otani'tului care a +enumit-o a't%el -e&. 3marant1u' 1=*ri+u' < -a+ic <inne., 8inu' mu)o /urra, Ranunculu' %luitan' <am. -+e la <amarc@., 3lopecuru' le)uri%ormi' Sc1ur.. ,n ca0ul ,n care planta a %o't +eja +e'coperit, ,nainte, +e alt *otani't, +enumirea +at +e un *otani't ulterior, aceleai 'pecii, intr ,n 'inonimie, 'criin+u-'e ,n parante0 -e&. C1enopo+ium al*um <. -C1. 'triati%orme C. Murr.... ;rice 'pecie nou tre*uie nu numai +enumit ci i +e'cri', pentru a putea %i i+enti%icat. 3cea't +e'criere 'e %ace ,n lim*a latin i poart numele +e 0i$1&+5' -)r. +ia 9 prin, )no'i' 9 cunoatere.. >ia)no0ele tuturor 'peciilor (e)etale care cre'c ,ntr-o anumit 0on )eo)ra%ic 'e )'e'c -,mpreun cu ilu'tra2iile 'peciilor. ,n lucrri +e 'pecialitate numite %lore -e&. Dlora Mun2ilor 5uce)i, Dlora Romniei, Dlora 4uropei.. 4'en2a ace'tor +ia)no0e e'te re+at ,n lucrri mai mici, I+e *u0unarJ, numite 0"!"/#i&$!+$/" cu ajutorul crora 'e pot i+enti%ica plantele ,n teren. I0"&!i2i%$/"$ ,"%ii)+/ 3"1"!$)"

8entru i+enti%icarea 'au +eterminarea unei plante necuno'cute 'e pornete +e la unitatea ta&onomic -ta&onul. +e cel mai ,nalt ni(el, re'pecti( 'u*re)n 'au ,ncren)tur, trecn+u-'e apoi la unit2ile in%erioare -cla', or+in, %amilie, )en, 'pecie, e(entual 'u*'pecie, (arietate i %orm.. 7+enti%icarea 'e %ace cu ajutorul +eterminatoarelor, pe principiul %6"i)+/ 0i%6+!+#i%" -)r. +ic1a 9 ,n +ou, tome 9 tiere.. 3ce'tea 'unt enun2uri, +e'crieri 'uccinte ale ta&onilor pre0entate cte +ou, ,n antite0, +eci care 'e e&clu+ reciproc. >in cele +ou enun2uri 'e ale)e tot+eauna cel care core'pun+e caracterelor plantei pe care (rem ' o i+enti%icm. 3ce'ta ne (a con+uce 'pre alte +ou enun2uri antite0ice +in care - iar - (om ale)e pe cel (ala*il i aa mai +eparte pn a%lm numele plantei. 4&actitatea +eterminrii o putem (eri%ica pri(in+ ilu'tra2ia plantei. 8entru a putea i+enti%ica o 'pecie tre*uie ,n'uite *ine cunotin2ele +e mor%olo)ia plantelor -+e aceea am +e0(oltat ace't capitol ,n cur'. i ' a(em la ,n+emn o lup pentru o*'er(area i anali0area caracterelor -uneori e'te ne(oie +e un *inocular 'au c1iar micro'cop.. >eterminarea 'e %ace - recoman+a*il - pe mai multe e&emplare cci 'e poate ,ntmpla ca 'in)urul e&emplar -in+i(i+. pe care ,l a(em ' nu %ie tipic pentru 'pecia re'pecti(, ' %ie incomplet, ne+e0(oltat 'au atacat +e *oli. 4'te i+eal ca in+i(i0ii 'au e&emplarele pe care (rem ' le +eterminm ' ai* toate or)anele -r+cin, tulpin, %run0e, %lori, %ructe cu 'emin2e. pentru a ne %acilita munca. >e un real %olo' ne (or %i i +atele +e cule)ere ale plantelor, localitatea i locul recoltrii cu altitu+inea i e&po0i2ia, tipul +e 'ol i +e (e)eta2ie -a'ocia2ia.. >e aceea e'te a*'olut nece'ar ca orice coal cu plante ' poarte etic1eta cu ace'te in%orma2ii care ne pot con%irma 'au in%irma corectitu+inea +eterminrii. Si !"#$!i%$ ,)$&!")+/ 0i& 2)+/$ R+#7&i"i C)$ i2i%$/"$ +/1$&i #")+/ 3"1"!$)" >ac pn ,n urm cu cte(a +ecenii lumea (ie era cla'i%icat ,n +ou mari re)nuri? re)nul animal i re)nul (e)etal, ,n pre0ent acea't cla'i%icare nu mai core'pun+e +in punct +e (e+ere tiin2i%ic. Numrul mare +e +ate tiin2i%ice %urni0ate +e te1nici mo+erne +e in(e'ti)a2ie, au +eterminat o re,nca+rare a or)ani'melor (ii. 3't%el, 'unt propu'e 'i'teme +e cla'i%icare cu numr +i%erit +e re)nuri. Fnul +intre ace'tea, acceptat +e mai mul2i 'peciali2ti e'te cel cu cinci re)nuri? #+&"/$, ,/+!i !$, 2-&1i, ,)$&!$" i $&i#$)i$. 5otanica 'i'tematic 'tu+ia0 )rupele +e (ie2uitoare care 'e 1rne'c autotro%, e&cep2ie %cn+ %un)ii, a cror cunoatere e'te important pentru pentru unele +i'cipline +e 'pecialitate +in +omeniul a)ricol. REGNUL MONERA 3ce't re)n ,nca+rea0 un )rup (a't i etero)en +e or)ani'me +i%erite ca mor%olo)ie, acti(itate *iolo)ic i po0i2ie 'i'tematic. 8e ln) +imen'iunile micro'copice -care le %ac in(i0i*ile cu oc1iul li*er. i or)ani0area ,n )eneral unicelular, ace'tea pre0int i o 'tructur intern relati( 'impl. :n celul 'e a%l un nucleu primiti(, %r mem*ran nuclear proprie, numit &-%)"+i0. <ip'e'c or)anitele celulare -mitocon+riile, pla'ti+ele, aparatul Bol)i, reticulul en+oplamic .a.., iar cito'olul 'e a%l ,ntr-o 'tare permanent +e )el, ceea ce %ace impo'i*il e&i'ten2a curen2ilor citopla'matici. Materialul nuclear e'te alctuit +intr-un 'in)ur cromo0om, %ormat +intr-o 'in)ur macromolecul circular +e 3>N, necomple&at cu 1i'tone i cu replicare continu. :n plu' %a2 +e cromo0omul circular, la multe 'pecii +e *acterii e&i't un plu' +e material )enetic 'u* %orm +e ,)$ #i0", alctuite +in molecule circulare +e 3>N, +e +imen'iuni mai mici +ect ale nucleoi+ului. :nmul2irea 'e %ace prin %i'iune *inar -+i(i0iune +irect 'au 'ci0iparitate., iar la unele *acterii au %o't e(i+en2iate i proce'e +e para'e&ualitate. 4tapa Protothallophytae -Protocaryotae. Cuprin+e plante acelulare 'au unicelulare, a+e'ea )rupate ,n colonii 'au ceno*ii,

lip'ite +e pla'ti+e i nucleu. :ncren)tura -81=lum. Bacteriophyta -53C/4R77. 5acteriile 'unt procariote unicelulare, 'olitare 'au )rupate ,n colonii ,n )eneral %ilamentoa'e, care trie'c ,n toate me+iile? ,n aer, ap, 'ol, pe plante i animale i ,n corpul ace'tora etc. 3lctuirea, +imen'iunile i %orma *acteriilor. Mrimea *acteriilor e'te cuprin' ,ntre 0,A-2K. Dorma lor e'te (ariat? '%eric - coci, *a'tonae - *acterii -nu %ormea0 'pori., *a'tonae cu cili - *acili -%ormea0 'pori., +e (ir)ul - (i*rioni, r'ucite ,n 'piral - 'pirili. Brupa2i cte +oi, cocii %ormea0 +iplococi, ,nln2ui2i ,n %orm +e 'al* - 'treptococi, iar +i'pui ,n %orma unui ciorc1ine +e 'tru)ure - 'ta%ilococi. Celula *acterian pre0int o mem*ran %ormat +in 'u*'tan2e celulo0o-pectice care, a+e'ea, 'e )eli%ic la e&terior %ormn+ un ,n(eli numit cap'ul ce 'e poate impre)na uneori cu o&i0i +e %ier -%ero*acterii.. :n protopla'tul celulei nu 'e e(i+en2ia0 un nucleu in+i(i+uali0at, ci numai %orma2iuni cromatice core'pun0toare aparatului nuclear, +i'per'ate ,n citopla'm ,mpreun cu (acuolele i cu 'u*'tan2ele +e re0er( -)r'imi, (olutin, )lico)en i )ranulo0.. :nmul2irea *acteriilor. Se reali0ea0 ,n mo+ o*inuit prin 'ci0iparitate. :n con+i2ii neprielnice (ie2ii unele *acterii 'porulea0, iar 'porii )erminea0 cn+ ajun) ,n con+i2ii optime +e (ia2. Lrnirea. Nutri2ia *acteriilor e'te comple& i +i%erit. >up mo+ul +e 1rnire 'e cuno'c +ou tipuri principale +e *acterii$ autotro%e i 1eterotro%e -la care 'e a+au) cele 'im*iotro%e.. 5acteriile autotro%e 'unt? t1io*acteriile -*acterii 'ul%uroa'e., care trie'c ,n ape *o)ate ,n 1i+ro)en 'ul%urat, %ero*acteriile -*acterii %eru)inoa'e., ce trie'c ,n ape cu compui %eroi i nitro*acteriile, +e'coperite +e Eino)ra+'@i, ,n anul A#"0. 3ce'tea, la rn+ul lor, 'e +i%eren2ia0 ,n nitroa'e, care tran'%orm 'rurile amoniacale in nitri2i -Nitro'omona', Nitro'ococcu'. i nitrice, care o&i+ea0 nitri2ii ,n nitra2i -Nitro*acter.. 5acteriile 'im*iotro%e 'unt cele %i&atoare +e a0ot, +e pe no+o0it2ile le)uminoa'elor -Rhizobium leguminosarum.. 5acteriile 1eterotro%e pot %i 'apro%ite i para0ite. Cele 'apro%ite pro+uc unele %ermenta2ii cu ,n'emntate practic -%ermenta2ia lactic - 5acterium lactici, %ermenta2ia *utiric - Clo'tri+ium pa'teurianum, %ermenta2ia acetic - 5acterium aceticum .a... 5acteriile para0ite 'unt pato)ene i pro+uc *oli numite *acterio0e la plante, animale i la om. Cla'i%icare. Dilo)enetic, *acteriile 'unt )rupate ,n mai multe or+ine. ;r+inul Eubacteriales Cuprin+e *acteriile propriu-0i'e, monocelulare, 'olitare 'au )rupate ,n colonii, %r ,n(eli comun, reparti0ate ,n +i%erite %amilii. Damilia Coccaceae. 5acterii '%erice, a'poro)ene, i0olate 'au )rupate 'u* %orm +e 'ta%ilococi, 'treptococi etc. Nitrosococcus nitrosus triete aero* pe me+ii minerale, tran'%ormn+ amoniacul ,n aci+ a0oto'. Damilia Pseudornonadaceae. Cuprin+e *acterii +e %orma unor *a'tonae cu %la)eli polari, ne'porulate, Bram ne)ati(e. Benul Pseudomonas cuprin+e circa A00 'pecii pato)ene i nepato)ene ce %ormea0 colonii mucila)inoa'e al*a'tre, )al*ene, portocaiii. 30otomona' %i&ea0 a0otul atmo'%eric 'u* %orm +e amoniac, iar, Nitro'omona' o&i+ea0 amoniacul pn la aci+ a0oto'.

Damilia Bacteriaceae. 5acterii Bram-ne)ati(e, ne'porulate, 'u* %orm +e *a'tonae. Bacterium aceticum tran'%orm alcoolul ,n aci+ acetic, iar B. acidilactici pro+uce %ermentatia lactic. Azotobacter croococcum %i&ea0 cantit2i mari +e a0ot atmo'%eric. Damilia Bacillaceae. 5acterii 'porulate 'u* %orm +e *a'tona, uneori cu cili. Bacillus subtilis pro+uce putre0irea %nului, are celulele alun)ite, peritric1e. B. putrificus contri*uie la putre0irea ca+a(relor animale$ B. calfactor pro(oac %ermentarea )unoiului +e )raj+$ B. amylobacter pro+uce %ermenta2ia *utiric, iar B. pectinovorus ItopireaJ cnepii i inului. Rhizobium leguminosarum triete ,n 'im*io0 cu plante +in %amilia Fabaceae i %i&ea0 a0otul atmo'%eric ,n no+o0it2ile r+cinii ace'tora. Clostridium pasteurianum e'te o *acterie anaero* %i&atoare +e a0ot etc. ;r+inul richobacteriales Cuprin+e *acterii ceno*ionte +e %orm %ilamentoa', o*inuit cu o teac )elatinoa' *ine +e0(oltat -!eptothri" crassa.. ;r+inul Actynomycetales -#ycobacteriales. Cuprin+e *acterii ,n %orm +e %ilamente 'u*2iri, rami%icate, a'emntoare cu miceliul ciuperciior. Damilia Actynomycetaceae. 5acterii lun)i, %ilamentoa'e ce 'e pot %ra)menta ,n *a'tonae. Actynomyces bovis pro(oac actinomico0e la om i animale. $treptomyces griseus 'e %olo'ete la e&tra)erea anti*ioticului 'treptomicina. Proactinomyces alni %ormea0 no+o0it2i pe r+cinile +e arin cu care triete ,n 'im*io0. ;r+inul #y"obacteriales 5acterii reunite ,n colonii ,n)lo*ate ,ntr-o 'u*'tan2 mucila)inoa' cu a'pect +e pla'mo+iu ,n care in+i(i0ii 'e pot mica. 8la'mo+iile 'e pot tran'%orma ,n c1i'turi cu 'pori. Sunt *acterii 'apro%ite a'emntoare mi&omicetelor. Polyangium furanum triete pe lemn putre+. 7mportan2a *acteriilor. 5acteriile particip, ,mpreun cu ciupercile, la proce'ele +e +e'compunere a re'turilor or)anice, a'i)urn+ circuitul materiei ,n natur. 3lte *acterii contri*uie la %ertili0area 'olului prin acti(itatea lor *iolo)ic, %i&n+ a0ot atmo'%eric i +e'compunn+ 'au 'inteti0n+ +i%erite 'u*'tan2e minerate 'au or)anice etc. Fnele *acterii trie'c ,n 'im*io0 cu plantele 'uperioare, a'i)urn+u-le o mai *un apro(i0ionare cu 'u*'tan2e nutriti(e. 4&i't *acterii care, pro(ocn+ %ermenta2ii utile, 'unt %olo'ite pe 'car in+u'trial la %a*ricarea *rn0eturilor, pinii, o2etului, topitul cnepii etc. Fn mare numr +e *acterii pro(oac ,n' numeroa'e i p)u*itoare *oli -*acterio0e. la plante, animale i om, %apt care impune cunoaterea i com*aterea lor. :ncren)tura C8$&+,68!$ -81=lum. Cyanobacteria 93<B4 3<53S/R4. 3l)ele al*a'tre 'unt talo%ite unicelulare, a+e'ea )rupate ,n ceno*ii +e %orm %ilamentoa' 'au lamelar i, mai rar, ,n taluri. /alul pre0int +ou %eluri +e celule? 1oloci'te, celule o*inuite, mici, pi)mentate, cu mem*rane 'u*2iri i 1eteroci'te, mai mari, lip'ite +e nucleu i pi)men2i, cu mem*rana ,n)roat.

3l)ele al*a'tre 'unt autotro%e. Cloro%ila e'te ma'cat +e %icocianin. 8ro+u'ul +e a'imila2ie ,l %ormea0 )lico)enul i )licoprotei+ele, nu ami+onul. :nmul2irea lor 'e %ace %rec(ent prin +i(i0iunea +irect a celulelor i prin %ra)mentarea ceno*iilor, ,n +reptul 1eteroci'telor, ,n %ra)mente numite 1ormo)onii. :n con+i2ii (itre)e +e (ia2 %ormea0 artro'pori -'pori +e re0i'ten2. +in celule ceno*iale ce 'e ,nconjur cu o mem*ran )roa' i acumulea0 'u*'tan2e +e re0er(. >up trecerea perioa+ei neprielnice (ie2ii, acetia 'e +i(i+ i re%ac ceno*iul. 3l)ele al*a'tre 'unt %oarte r'pn+ite ,n natur? ,n ape +ulci 'au 'rate, pe 'oluri u'cate 'au ume+e etc. /rie'c pe 'rturi - Nostoc halophylum., ,n ape termale %ier*in2i -Phragmidium limosa. 'au ,n 'im*io0 cu 'pecii +e ciuperci alctuin+ lic1enii -)enul Collema.. ;r+inul Chroococcales 3l)e al*a'tre cu in+i(i0i unicelulari, li*eri 'au ,n)lo*a2i ,ntr-o ma' )elatinoa' -%laeocapsa minor, Chroococcus turgidus .a... ;r+inul Nostocales 3l)e cu ceno*ii %ilamentoa'e, cu artro'pori i 1ormo)onii. Damilia Nostocaceae pre0int ceno*iile ,n %orm +e 'al*, alctuite +in celule o(ale 'au '%erice, care pre0int +in loc ,n loc 1eteroci'te. Nostoc commune -cleiul pmntului M %i). A. 'e pre0int 'u* %orma unei ma'e )elatinoa'e care, ,n con+i2ii +e u'cciune, ia a'pectul unei cru'te. 8e 'rturi triete N. halophylum care, pe timp u'cat, ia %orma +e cru'te ne)ricioa'e. 3l)ele al*a'tre 'unt con'i+erate +rept IpionieriJ ,n proce'ul +e 'oli%icare a 'coarteii tere'tre, ,mpreun cu *acteriile. 5acteriile i aa-numitele al)e al*a'tre-(er0i -care 'unt tot un tip +e *acterii M ciano*acterii. nu 'unt plante, iar 'tu+iul lor tre*uie %cut in+epen+ent +e Si'tematicaplantelor, ,n ca+rul unei +i'cipline +e 'ine 'tttoare M 5acteriolo)ia. REGNUL PROTISTA ;r)ani'mele (e)etale +in ace't re)n 1eteromor% ,l repre0int al)ele. 3ce'tea 'unt unicelulare i pluricelulare, "-%$/i+!", %oto'inteti0ante, cu cromato%ori -pla'ti+ele. +i%erit colorat. 8rin caracterele lor mor%olo)ice i %i0iolo)ice 'e con'i+er c ace'tea repre0int un centru )enetic pentru e(olu2ia al)elor eucariote -(er0i, *rune, roii., +ar i a altor )rupe +e talo%ite apla'ti+e -mi&omicete, mico%ite.. ; +irec2ie +e e(olu2ie +e o e&cep2ional importan2 'i'tematic i %ilo)enetic o repre0int )rupul al)elor (er0i -:ncren)t. C6)+/+,68!$.. 3ce'tea au +eri(at +in 'trmoi comuni cu %la)elatele primiti(e i repre0int +irec2ia +e e(olu2ie pentru plantele tere'tre? *rio%ite pe +e o parte i pteri+o%ite pe +e alt parte. 3cea't a +oua +irec2ie +e e(olu2ie a +u' la apari2ia celor mai e(oluate plante +e pe /erra i anume 'permato%itele -)imno'permele i an)io'permele.. 3l)ele 'unt ,nca+rate ,n mai multe ,ncren)turi, ,n %unc2ie +e mor%olo)ia talului, comple&itatea ace'tuia, pi)men2ii con2inu2i ,n pla'ti+e, alternan2a +e )enera2ii etc. :ncren)turile? C6/8 +,6i!$ -al)e aurii., :$&!6+,68!$ -al)e )l*ui., B$%i))$/i+,68!$ -+iatomee., Di&+,68!$ -+ino%ite., C/8,!+,68!$ -cripto%ite., E-1)"&+,68!$ -eu)lenele. i unele )rupe +in C6)+/+,68!$ cuprin+ al)e unicelulare, ceno*iale 'au coloniale. :ncren)turile? R6+0+,68!$ -al)e roii., P6$"+,68!$ -al)e *rune. precum i unele )rupe +in C6)+/+,68!$ cuprin+ al)e pluricelulare, macro'copice. 3l)ele, proti'te autotro%e, au o importan2 +eo'e*it ,n natur. :n eco'i'temele ac(atice 'unt pro+uctorii primari aproape ,n e&clu'i(itate. Repre0int *a0a tro%ic pentru

(eri)ile +e con'umatori, pro+ucn+ ,n acelai timp o&i)enul nece'ar re'pira2iei ace'tora. 3l)ele au o mare (aloare nutriti( +atorit con2inutului ,n ,ompui or)anici i 'ruri minerale, %iin+ %olo'ite ,n 1rana animanelor i ,n alimenta2ie. Fnele al)e 'unt %olo'ite ca ,n)rminte ,n a)ricultur, altele ,n in+u'tria %armaceutic 'au ,n +i%erite +omenii te1nice. 4tapa Euthallophytae -Eucaryotae. ;r)ani'me cu talul unicelular 'au pluricelular, uneori +i%eren2iat ,n ri0oi+, cauloi+ i %iloi+. Celulele pre0int unul 'au mai mul2i nuclei *ine +i%eren2ia2i. :ncren)atura Euglenophyta -D<3B4<<3/3. 8lante unicelulare, %la)elate, cu nucleu e(i+ent. Fneori mem*rana celular poate lip'i, %iin+ ,nlocuit cu o pelicul citopla'matic. Cuprin+e un 'in)ur or+in - Euglenales cu +ou %amilii, mai important %iin+ Euglenaceae. Cuprin+e plante unicelulare cu corp alun)it i cu un 'in)ur %la)el anterior. Euglena viridis are corpul o*inuit +e %orm o(al, a'cu2it la am*ele capete, acoperit la e&terior numai +e o mem*ran %in, ela*orat +e protopla't. :n interiorul protopla'tului 'e )'e'c numeroi cromato%ori (er0i, lenticulari, (acuola pul'atil 'ituat ,n partea interioar, ,n partea anterioar, nucleul cu nucleoli, 'ti)ma, or)an 'en0orial 'en'i*il la lumin, +e culoare roie-portocalie, 'ituat la *a0a %la)elului i un *le%aropla't -corpu'cul '%eric. le)at +e nucleu printr-un %ir citopla'matic 'u*2ire, pro*a*il cu rol ,n micare. Dla)elatele trie'c ,n *l2i i ,n locuri ume+e. 4le con'tituie un )rup i0olat, primiti(, +in care pro*a*il au +eri(at re'tul al)elor %la)elate. :ncren)tura Rodophyta -3<B4 R;677. 3l)ele roii 'unt plante marine -rar apare ,n apele 'tttoare 'pecia Batrachospermum moniliforme.. Culoarea lor 'e +atorete pi)mentului rou numit %icoeritrin. /alul are o %orm %ilamentoa', lamelar 'au tri+imen'ional, atin)n+ cel mult 50 cm i pre0int o or)ani0are i o 'peciali0are mai pronun2at. Se ,nmul2e'c att a'e&uat, prin %ormarea +e mono'pori 'au tetra'pori imo*ili, ct i 'e&uat, prin oo)amie. Ceramium rubrum +in %am. Ceramiaceae e'te o 'pecie %oarte r'pn+it ,n Marea Nea)r 'u* %orma unor tu%e %i&ate +e pietre. /alul %ilamento', rami%icat +ic1otomic, e'te %ormat +intr-o 'ucce'iune +e celule roii i 1ialine. >in unele al)e roii -%ehdium carneum, %. cartilagineum .a.. 'e o*2ine o 'u*'tan2 )elatinoa' numit Ia)ar-a)arJ, %olo'it ca me+iu +e cultur ,n micro*iolo)ie. :ncren)tura Phaeophyta -3<B4 5RFN4. Sunt talo%ite pluricelulare, ,n )eneral +e +imen'iuni mari -#acrocystis pyrifera atin)e 400 m lun)ime. care populea0 mrile i oceanele. Culoarea lor 'e +atorea0 pi)mentului *run %uco&antina, care ma'c1ea0 culoarea (er+e. Ca pro+ui +e a'imila2ie 'e pot e(i+en2ia laminarina, manita, ulei, %uco'an. Se ,nmul2e'c att a'e&uat, prin 0oo'pori, ct i 'e&uat, prin i0o)amie, 1etero)amie i oo)amie. :n %unc2ie +e ni(elul +e or)ani0are a talului i +e treapta +e e(olu2ie pe care 'e 'ituea0, al)ele *rune 'e ,mpart ,n trei cla'e? &sogeneratae - plante al cror )ameto%it 'e a'eamn cu 'poro%itul -+e e&emplu, >ictiota., 'eterogeneratae - plante la care )ameto%itul e'te mult mai re+u' %a2 +e 'poro%it -<aminaria. i Cyclosporeae - care cuprin+e plante numai +iploi+e -Ducu', C='to'eira, Sar)a''um.. :ncren)tura Chlorophyta -3<B4 E4RN7. Cuprin+e or)ani'me unicelulare, i0olate 'au )rupate ,n colonii, 'au pluricelulare,

%ilamentoa'e, %oliacee ori cu a'pect +e cormo%ite. Celulele pre0int mem*ran celulo0ic, citopla'm, cu unul 'au mai mul2i nuclei, (acuole i cromato%ori +e %orm lamelar -#ougeotia., 'piralat -$pirogyra., 'telat -(ygnema., +e clopot -Chlorella., pe care 'unt %i&a2i pirenoi0i. 3l)ele (er0i 'inteti0ea0 ami+on, ulei i 'u*'tan2e proteice. :nmul2irea 'e %ace a'e&uat, (e)etati( prin +i(i0iunea celulelor 'au %ra)mentarea talului, prin 0oo'pori i aplano'pori i 'e&uat prin i0o)amie, 1etero)amie, oo)amie i conju)are. Majoritatea cloro%itelor trie'c ,n ape +ulci alctuin+ cea mai mare parte a planctonului ace'tora. Fnele '-au a+aptat la (ia2a tere'tr putn+ ' 'uporte u'cciunea, iar altele intr ,n alctuirea talului lic1enilor. Se cuno'c trei cla'e? Con)ugatophyceae -(ygophyceae, Acontae. Euchlorophyceae -&socontae. i Charophyceae. Cla'a Con)ugatophyceae -(ygophyceae, Acontae. 3l)e (er0i, unicelulare 'au pluricelulare %ilamentoa'e, care nu au %la)eli ,n nici un 'ta+iu al ciclu *iolo)ic -Acontae. :nmul2irea a'e&uat 'e %ace prin %ra)mentarea ceno*iilor i prin +i(i0iune$ 0oo'pori nu e&i't. Se&uat 'e ,nmul2e'c prin conju)are, copularea a +oi )ame2i e)ali -i0o)ame2i., necilia2i, lip'i2i +e micare proprie cu %ormarea 0i)otului +iploi+ care, prin +i(i0iune re+uc2ional, (a +a natere la plante 1aploi+e. >in acea't cla' %ace parte or+inul N=)nemale' cu %amilia (ygnemataceae. Damilia (ygnemataceae. Cuprin+e )enul $pirogyra cu +i%erite 'pecii -$p. rivularis* $p. crassa - mta'ea *roatei M %i).2. r'pn+ite ,n ape 'tttoare, *l2i, lacuri, ape lin cur)toare, un+e 'e ,nmul2e'c %oarte repe+e, acoperin+ 'upra%a2a apei cu un 'trat (e)etati( 'u* %orma unei pn0e. 4'te pre0ent ,n ore0rii i eletee un+e pro+uc pa)u*e. /alul %ilamento', nerami%icat, e'te alctuit +in celule alun)ite, acoperite +e o ma' )elatinoa', +i'pu'e cap la cap, cu un nucleu i A - 2 croma2o%ori (er0i, ,n %orm +e 'piral i cu numeroi pirenoi0i. 8lantele 'e ,nmul2e'c (e)etati( i 'e&uat prin conju)are. Dilamentele ceno*iale 'e altur i ,ntre celulele (ecine 'e %ormea0 nite ieituri -e(a)ina2ii. care 'e une'c, iar mem*ranele 'e +i0ol(, %ormn+u-'e un canal +e copula2ie prin care ,ntre) con2inutul unei celule - +e(enit )amet ma'cul - trece ,n cealalt, unin+u-'e cu con2inutul ace'teia - +e(enit )amet %emel. >in unirea )ame2ilor re0ult un 0i)ot +iploi+ care 'e ,nconjoar cu o mem*ran )roa', re0i'tent, apoi )erminea0 i %ormea0 prin +i(i0iune re+uc2ional 4 celule 1aploi+e, +in care 'e +e0(olt una repre0entn+ un nou in+i(i+. Cla'a Euchlorophyceae -&socontae. 3l)e unicelulare, i0olate 'au ,n colonii la&e, precum i pluricelulare cu tal %oarte (ariat, imitn+ a+e'ea %orma plantelor 'uperioare. Se ,nmul2e'c a'e&uat prin %ra)mentarea talului 'au prin 0oo'pori cu %la)eli e)ali i 'e&uat prin i0o)amie, 1etero)amie i oo)amie. :n ultimul ca0 )ametul %emel -oo'%era. e'te mare i imo*il iar cel ma'cul -antero0oi+ul. e'te mic i pre(0ut cu %la)eli. >up %ecun+are, 0i)otul 'e +i(i+e re+uc2ional, planta nou a(n+ un numr 1apioi+ +e cromo0omi -plante 1aplonte.. Se cuno'c mai multe or+ine ,n ca+rul ace'tei cla'e. ;r+inul +olvocales +olvo" globator -%am. +olvocaceae. e'te o colonie '%eric, %ormat +intr-un numr mare +e in+i(i0i le)a2i ,ntre ei prin pia'mo+e'me$ cei )rupa2i la e&terior 'unt pre(0u2i cu %la)eli cu ajutorul crora colonia 'e mic. 8lanta e'te %rec(ent ,n apele 'tttoare. ;r+inul Chlorococcales Pleurococcus viridis -%am. Pleurococcaceae. - (er+ea2a 0i+urilor M %i). 3. /riete

10

pe 0i+uri i copaci 'u* %orma unui pra% (er+e-)l*ui. 4'te o plant unicelular, '%eric, +ar a+e'ea 'e )rupea0 cte 2 - 4 celule la un loc. Chlorella vulgaris triete pe 'u*'trat ume+ i are o mare capacitate +e %oto'inte0. ;r+inul ,lotrichales ,lotri" zonata -%am. ,lotrichaceae. e'te o plant pluricelular, %ilamentoa', r'pn+it ,n apele +ulci, cur)toare, un+e acoper pietrele cu o p'l (er+e. ,lva lactuca -%am. ,lvaceae., numit popular I'alata mrilorJ, are %orma unei pan)lici +e culoare (er+e cu mar)inile ,ncre2ite. /riete ,n apele marine ln) 2rm, %iin+ %rec(ent i ,n Marea Nea)r. ;r+inul $iphonocladiales Cladophora glomerata -%am. Cladophoraceae. are talul %ilamento', rami%icat, %i&at +e 'u*'trat. 4'te r'pn+it ,n ore0rii, att pe canale ct i ,n parcele. ;r+inul $iphonales Caulerpa prolifera -%am. Caulerpaceae. e'te o al) (er+e, unicelular, multinu+eat, cu talul +i%eren2iat ,n ri0oi+, cauloi+ i %iloi+. /riete ,n mrile tropicale. Cla'a Charophyceae 3l)e (er0i, e(oluate, ce %ormea0 pajiti +en'e pe %un+ul *l2ilor, pn la a+ncimea +e A m. /alul e'te pluricelular, +i%eren2iat ,ntr-un a& (ertical, pn la 0,5 m ,nl2ime i cu ramuri ae0ate ,n (erticile, %ormate +in no+uri i interno+uri. 7nterno+urile 'unt %ormate +intr-o celul alun)it central, pre(0ut cu mai mul2i nuclei i cu o (acuol mare. 3cea't celul e'te ,nconjurat +e un 'trat +e celule lun)i i ,n)u'te ce atctuie'c un %el +e 'coar2, no+urile %iin+ %ormate +in celule 'curte. 8lanta are ,n%2iarea 'peciilor +e 4Gui'etum 'au a unui *r+ior. Ri)i+itatea i %orma 'a 'e +atorea0 impre)nrii mem*ranelor celulare cu car*onat +e calciu. 8lantele 'e ,nmul2e'c 'e&uat prin oo)amie tipic. Se cunoate o 'in)ur %amilie - Characeae - cu cte(a )enuri, mai %rec(ente %iin+ Nitetia i Chara -Chara foetida* C. fragilis.. Fnele 'pecii ale )enului Chara -Chara vulgaris etc.. 'unt r'pn+ite ,n ore0rii. 7mportan2a al)elor. Majoritatea al)elor particip la %ormarea planctonului ce repre0int 1rana %aunei ac(atice, ,n+eo'e*i a petilor. 8rin %oto'inte0 ,mpro'ptea0 me+iul ac(atic cu o&i)en i p'trea0 ca+rul *iotic normal. Fnele al)e in(a+ea0 ore0riile a+ucn+ pa)u*e culturilor. >in unele al)e 'e o*2in +i%erite 'u*'tan2e -a)ar - a)ar, (itamine etc.., iar ,n ultima (reme tot mai multe 'pecii +e al)e 'unt %olo'ite ca %uraje 'au ,n alimenta2ia omului -,lva lactuca* !aminaria succharina.. I3l)oculturaJ 'e pre(e+e a %i ,n (iitor un mijloc e%icace +e acoperire a nece'arul +e 1ran. REGNUL FUNGI :ncren)tura #y"ophyta -#y"omycetae. Cuprin+e plante 'apro%ite, cu corpul (e)etati( +e tip pla'mo+iu, multinucleat, cu a'pect mucila)ino'. /rie'c ,n )eneral ,n locuri ume+e, pe 'coarta copacilor i pe trunc1iuri ,n 'tare +e putre%ac2ie. Mai %rec(ent e'te Fuligo septica -%am. Physaraceae.%loarea ar)'elii. 8la'mo+iile 'ale )al*ene pot atin)e 30 cm ,n +iametru. Dilo)enetic, mi&omicetele 'e apropie att +e %la)elatele 1eterotro%e ct i +e ar1imicete. :ncren)tura #ycophyta -Eumycota -DFNB7, C7F84RC7. -)r. M=@e'9 ciuperc.

11

Ciupercile 'unt talo%ite cu mor%olo)ie %oarte (ariat, lip'ite +e pi)ment a'imilator i prin urmare, o*li)at 1eterotro%e. /alul, numit la ciuperci miceliu, 'e pre0int la cele primiti(e -Archimycetes. 'u* %orma unei ceOule lip'it +e mem*ran - )imnopla't$ la altele -$accharomycetaceae., talul unicelular are i mem*ran - +ermatopla't$ la Phycomycetes talul e'te alctuit +intr-o celul rami%icat cu un numr mare +e nuclei - 'i%onopla't. <a cele mai e(oluate ciuperci -Ascomycetes i Basidiomycetes. %ilamentele miceliului, alctuite +in celule uni- 'au *inucleate 'eparate prin pere2i tran'(er'ali, 'e nume'c 1i%e i pot alctui prin ,mpletirea lor 2e'uturi %al'e caracteri'tice - plectenc1imuri. Mem*rana celular e'te %ormat +in micocelulo0 'au mico0in i impre)nat a+e'ea cu c1itin i calo0. :n citopla'm nu 'e +epo0itea0 ami+onul ca 'u*'tan2 +e re0er( ci )lico)en i ulei. Nucleii, unul 'au mai mul2i, 'unt ,n )eneral mici. Lrnirea. Ciupercile pot %i 'apro%ite i para0ite -o*li)atoriu 'au %acultati(-. 4&i't i ciuperci -Ascomycetes i Basidiomycetes. ce trie'c ,n 'im*io0 cu alte plante, alctuin+ cu al)ele, lic1enii i cu r+cinile plantelor 'uperioare micori0e. 3*'or*2ia 1ranei 'e %ace la cele mai multe ciuperci cu ajutorul unor prelun)iri 'peciali0ate ale talului numite 1au'tori. :nmul2irea. Ciupercile 'e ,nmul2e'c pe cale (e)etati(, a'e&uat i 'e&uat. :nmul2irea (e)etati( 'e %ace prin ,nmu)urire -$accharomyces., ruperea ,ntmpltoare a miceliului 'au prin %orma2iuni miceliene 'peciale +e tipul 'clero2ilor -Claviceps. 'au ri0omor%elor -Clytocibe.. :nmul2irea a'e&uat 'e %ace prin 'pori, care pot 'er(i att ca celule +e propa)are ct i ca celule +e re0i'ten2. <a ciupercile primiti(e, ,nc le)ate +e me+iul ac(atic, cel pu2in ,n unele %a0e ale ciclului *iolo)ic -Archimycetes, unele .omicetes 'porii 'e mic acti( cu ajutorul a A - 2 %la)eli i 'e nume'c 0oo'pori. <a cele mai multe ciuperci 'porii 'unt imo*ili - aplano'pori - i 'e %ormea0 ,n interiorul unor celule +e(enite 'poran)i -'poran)io'pori. la #ucor mucedo, 'au la captul unor %ilamente miceliene numite coni+io%ori -coni+io'pori 'au coni+ii. la Plasmopara viticola. Cn+ 'porii 'e %ormea0 ,n nite a+ncituri cuno'cute 'u* numele +e picni+ii 'e nume'c picno'pori -la Puccinia graminis.. <a ,stilaginale ,nmul2irea a'e&uat 'e %ace prin clami+o'pori, or)ane +e re0i'ten2 care, prin )erminare, +au un promiceliu. Repro+ucerea 'e&uat 'e poate pre0enta 'u* %orm +e )ameto)amie -i0o- 'au 1etero)ameto)amie., cn+ %ecun+a2ia are loc ,ntre )ame2i li*eri, mai mult 'au mai pu2in mo*ili -Archimycetes., 'au )ametan)io)amie, cn+ 'e une'c capete +e 1i%e tran'%ormate ,n )ametan)ii, i+entici 'au nu, +ar cu poten2ialit2i 'e&uale +i%erite, ca la ciupercile e(oluate. >up natura )ame2ilor i mo+ul +e +e'%urare a proce'ului +e 'e&ualitate 'e +eo'e*e'c urmtoarele tipuri +e repro+ucere 'e&uat la ciuperci? - amp1imi&ia - 'e&ualitatea are loc ,ntre )ame2i ne,nru+i2i$ - automi&ia - 'e %ecun+ea0 +ou celule 'au nuclei ,nru+i2i$ - p'eu+o&imia - %ecun+a2ia are loc ,ntre +ou celule (e)etati(e$ - apomi&ia - celulele 'e&uale 'e +e0(olt ,n noi micelii, %r a %i a(ut loc ,ntre ele proce'ul +e 'e&ualitate. Decun+a2ia are loc ,n +ou %a0e +i'tincte? una +e contopire a pla'melor -pla'mo)amia i alta +e contopire a nucleilor - cario)amia. Fneori pla'mo)amia e'te urmat ime+iat +e cario)amie, alteori ,ntre cele +ou proce'e e&i't o %a0 ,n care celula %ecun+at pre0int +oi nuclei - +icario%a0. :ncren)tura #ycophyta cuprin+e urmtoarele cla'e? Archimycetes, Phycomycetes, Ascomycetes i Basidiomycetes, la care 'e a+au) )rupul 1etero)en al %un)ilor imper%ec2i - /euteromycetes. Cla'a Archimycetes 3cea't cla' cuprin+e ciupercile cele mai primiti(e, cu or)ani0area cea mai 'impl, lip'ite +e miceliu %ilamento', cu aparatul (e)etati( alctuit +intr-un )imnopla't -'au pla'mo+iu.. Se ,nmul2e'c a'e&uat prin 0oo'pori 'au 'pori imo*ili, pro(eni2i +in tran'%ormarea ,ntre)ii celule, iar 'e&uat prin i0o)amie. Sunt ciuperci en+opara0ite care pro+uc ,n'emnate pa)u*e culturilor +e carto%,

12

(ar0, plante %urajere etc. $ynchytrium endobioticum -%am. $ynchytriaceae. pro+uce Iria nea)rJ -'au cancerul carto%ului., pro(ocn+ pe tu*erculi i 'toloni tumori ce pot +epi ca mrime tu*erculii. Ciuperca 'e ,nmul2ete prin 0oo'pori i iernea0 prin 'poran)i +e re0i'ten2 -a@ineto'poran)i., care prim(ara pro+uc prin )erminare 0oo'pori ce in%ectea0 tu*erculii tineri. Cla'a Phycomicetes Ciuperci 'apro%ite i para0ite cu tal unicelular, rami%icat i multinucleat -'i%onopla't.. 3'e&uat 'e ,nmul2e'c prin 0oo'pori 'au 'pori en+o)eni -%orma2i ,n 'poran)i. i prin coni+ii, care prin )erminare pro+uc, ,n con+i2ii +e umi+itate, 0oo'pori. Se&uat 'e repro+uc prin i0o)ametan)io)amie -(ygomycetales. 'au prin 1etero)ametan)io)amie numit i oo)amie -.omycetales.. ;r+inul (ygomycetales Ciuperci cu miceliu %oarte rami%icat, +e re)ul 'apro%ite, cu ,nmul2ire 'e&uat prin )ametan)io)amie. #ucor mucedo - muce)aiul al* M %i). 4 -%am. #ucoraceae. triete pe re'turi alimentare acoperin+u-le cu un miceliu al*-cenuiu i pro(ocn+ +e'compunerea lor. ;r+inul .omycetales Ciuperci ,n majoritate para0ite cu tal %ilamento' i repro+ucere 'e&uat prin oo)amie +in care re0ult un 0i)ot +e re0i'ten2, oo'porul. Plasmopara viticola - mana (i2ei-+e-(ie -%am. Peronosporaceae. atac or)anele tinere, %run0ele, ciorc1inii, *oa*ele, l'tarii i crceii pro+ucn+ pa)u*e mari +ac nu 'e com*ate la timp. Ciuperca 'e +e0(olt ,n 'pa2iile intercelulare ale 2e'uturilor, pro+ucn+ pe %run0e pete care 'e ,ntin+ i +etermin necro0area lor. Se r'pn+ete prin 0oo'pori *icilia2i care 'e %ormea0 ,n coni+ii pe coni+io%ori. 7ernea0 'u* %orm +e oo'pori re0ulta2i prin oo)amie -pla'mo)amie ,ntre anteri+ii i oo)oane.. Cla'a Ascomycetes 3cea't cla' cuprin+e in )eneral ciuperci cu tal *ine +e0(oltat, %ormat +in 1i%e pluricelulare ce alctuie'c uneori plectenc1imuri +e con'i'ten2 (ariat. Miceliul a'comicetelor e'te +e re)ul 1aploi+, cu e&cep2ia celor +in or+inul /ap1rinale'. 3'e&uat 'e ,nmul2e'c prin a'co'pori, coni+io'pori, picno'pori, ce repre0int i or)ane +e re0i'ten2. Se&uat 'e ,nmul2e'c prin oo)amie. 8e miceliul primar, 1aploi+ i +e lun) +urat, re0ultat +in )erminarea a'co'porului, 'e %ormea0 anteri+ii +e %orm cilin+ric i a'co)oane -oo)oane. +ilatate. Decun+area a'co)onului con't +intr-o pla'mo)amie, nucleii rmnn+ 'u* %orm +e perec1i +e 'e& opu'. 3'co)onul %ecun+at )erminea0 +n+ 1i%e a'co)ene cu celute 1aploi+e *inucleate. Celulele +e la (r%ul 1i%elor 'e +ilat tran'%ormn+u-'e ,n a'ce ,n care are loc i cario)amia. Celula-ou -+iploi+. 'e +i(i+e ime+iat re+uc2ional +n+ natere la 4 nuclei 1aploi0i, care 'e ,nconjur cu citopla'm i mem*ran +e(enin+ a'co'pori. ;r+inul Protoascales Cuprin+e ciuperci unicelulare ce 'e ,nmul2e'c prin ,nmu)urire iar 'e&uat prin 1olo)amie, 0i)otul +e(enin+ a'c. $accharomyces cerevisiae - +roj+ia +e *ere M %i). 5 -%am. $accharomycetaceae. pro+uce %ermenta2ia alcoolic ,n proce'ul +e %a*ricare a *erii, la prepararea pinii etc. $.

13

ellipsoideus -+roj+ia (inului. pro+uce %ermentarea alcoolic a mu'tului i tran'%ormarea lui ,n (in. ;r+inul Plectascales Cuprin+e ciuperci ,n )eneral 'apro%ite, cu 1i%e ,mpletite$ 'e ,nmul2e'c prin coni+ii. Aspergillus niger - muce)aiul ne)ru -%am. Aspergillaceae. 'e +e0(olt pe re'turi or)anice (e)etale. Coni+io%orii pre0int o rami%ica2ie )lo*ular. Penicillium -muce)aiul (er+e. are coni+io%ori cu ramuri 'u* %orm +e pen'ul i e'te 'apro%it. >in unele 'pecii -P. notatum* P. chrysogenes. 'e e&tra)e anti*ioticul penicilina, primul +in 'eria +e anti*iotice inau)urat +e Dlemin) -A"2".. ;r+inul 'ypocreales Ciuperci cu peritecii (ariate, i0olate 'au )rupate pe nite plectenc1imuri numite 'trome. Claviceps purpurea - cornul 'ecrii M %i). ! -%am. 'ypocreaceae. atac 'ecara i alte )raminee +e0(oltn+u-i miceliul ,n o(arul %lorilor ace'tora i %ormn+ la 'upra%a2a o(arului coni+io%ori i coni+ii care, r'pn+in+u-'e prin interme+iul in'ectelor, ajun) ' in%e'te0e alte plante. >up con'umarea o(arului ciuperca 'e tran'%orm ,ntr-o ,mpletitur tare +e 1i%e - 'clerot - prin care re0i't pe'te iarn. 8rim(ara 'clero2ii )erminea0 +n+ 'trome ca nite proeminen2e roii-purpurii ,n care, +up %ecun+are, 'e %ormea0 peritecii cu a'ce i a'co'pori. Sclero2ii con2in alcaloi0i ca er)otina, '%acelina .a. ce pro(oac into&ica2ii la animale, +ar care 'unt %olo'i2i ,n me+icin pentru tratarea 1emora)iilor. ;r+inul Pezizales Ciuperci +e %orme +i%erite, pre(0ute cu picior. #orchella esculenta +in %am. 'elvellaceae crete ,n p+urile +e %oioa'e, %ormn+ prim(ara a'co%ructe mari +e %orma unei cciuli, concre'cut cu un pe+icel %i'tulo'. :nru+it cu ace'ta e'te '*rcio)ul )ra' -%yromitra esculenta. care crete ,n p+urile +e coni%ere. 3m*ele 'pecii 'unt come'ti*ile. ;r+inul uberales Cuprin+e ciuperci come'ti*ile ce cre'c prin p+uri, cuno'cute 'u* numele +e tru%e$ unele %ormea0 micori0e. Cla'a Basidiomycetes Ciuperci e(oluate cu miceliu *ine +e0(oltat, pluricelular, anual 'au peren, cu cretere continu prin celulele +in (r%ul 1i%elor. :nmul2irea a'e&uat 'e %ace prin *a0i+io'pori, coni+io'pori i clami+o'pori. 5a0i+io'porii 'e %ormea0 e&o)en pe %ilamente miceliene numite *a0i+ii, 'imilare a'celor. Dormarea *a0i+iilor e'te prece+at +e cario)amie prin care 'e re,ntre)ete 'etul cromo0omial al ciupercii. 5a0i+io'porii )ermina2i +au un miceliu primar 1aploi+, +e 'curt +urat, +e o*icei 'apro%it, ce 'e poate propa)a prin %ormarea +e coni+ii. Spre +eo'e*ire +e a'comicete, la *a0i+iomicete ace't miceliu e'te 'la* +e0(oltat i nu %ormea0 or)ane +e repro+ucere. Decun+area are loc ,ntre +ou celule +e pe micelii +i%erite i con't +in pla'mo)amia ,n+eprtat ,n timp +e cario)amie. Ca urmare a pla'mo)amiei apare un miceliu +icariot +e lun) +urat, *ine +e0(oltat, numit i miceliu 'ecun+ar, pe care 'e %ormea0 *a0i+ii? ,n *a0i+ie are loc cario)amia urmat +e +i(i0iunea re+uc2ional, care are ca urmare %ormarea *a0i+io'porilor cu )arnitur 1aploi+ +e cromo0omi. <a multe *a0i+iomicete miceliul 'ecun+ar, 'u%erin+ mo+i%icri, trece ,ntr-un miceliu tertiar, care poate %orma corpuri +e %ructi%ica2ie *ine +e0(oltate, ,n care 'e pot +i'tin)e celule cu 'u*'tan2e +e re0er(, e%emente +e con+ucere, mecanice, 'ecretorii etc. 5a0i+iile apar ,n 'traturi 1imeniale +i'pu'e pe *a0i+io%ructe care

14

au %orme (ariate? 'upra%e2e plane -#erulius lacrymans., +e plrie -Agaricus., +e copit -Fomes., +e *ur+u% -!ycoperdon. etc. >up %orma i 'tructura *a0i+iilor, *a0i+iomicetele 'e )rupea0 ,n +ou 'u*cla'e? 'olobasidiomycetidae i Phragmobasidiomycetidae. Su*cla'a 'olobasidiomycetidae Cuprin+e ciuperci anuale 'au perene, 'apro%ite 'au para0ite, cu *a0i+io%ructe mari i *a0i+ii ne'eptate. Cuprin+e +ou or+ine? 'ymenomycetales i %asteromycetales. ;r+inul 'ymenomycetales Ciuperci cu corpuri +e %ructi%ica2ie +e %orm (ariat cu 1imeniul li*er -Clavaria.. Damilia 'ydnaceae. Corpul +e %ructi%icare e'te +i%eren2iat ,n picior i plrie pe partea in%erioar, cu 2epi cptui2i +e 1imeniu. Speciile 'ydnum imbricatum -porcan. i '. repandum -*ure2i 2epoi. cre'c prin p+uri i 'unt come'ti*ile. Damilia Polyporaceae. Ciuperci ale cror corpuri +e %ructi%ica2ie pot %i anuale -moi i crnoa'e. 'au perene -u'cate, li)ni%icate., am*ele tipuri cu 'tratul 1imenial +i'pu' ,n a+ncituri tu*ulare. #erulius lacrymans -ciuperca +e ca' 'au +e pi(ni2. are o ac2iune +i'tru)toare a'upra materialului lemno' pe care triete, putn+ pro(oca 'urparea con'truc2iei. Ciuperca are la ,nceput culoarea al*-cenuie, apoi *run-ru)inie. Polyporus sulphureus are *a0i+io%ructul ,n %orm +e e(antai, +e culoarea 'ul%ului i pro(oac putre0irea lemnului +e nuc, ca'tan *un, mr, pr, iar P. betulinus crete pe lemn +e me'teacn. Fomes fomentarius -(clie, ia'c. e'te o ciuperc comun pe trunc1iuri +e %a) i me'teacn. 3re corpul +e %ructi%icare al*-cenuiu, *om*at ,n partea 'uperioar. Boletus edulis -1ri*, mntarc, pitarc.$ crete a+e'ea ,n p+uri. 3re o plrie crnoa', *run pe partea 'uperioar i )al*en-al*urie pe partea in%erioar, e'te come'ti*il. B. satanas -1ri*ul 2i)ne'c. pre0int plectenc1im ce +e(ine roiatic ,n contact cu aerul, apoi al*a'tru$ +atorit unor alcaloi0i e'te otr(itor. Damilia Agaricaceae. Ciuperci cu *a0i+io%ructe pre(0ute cu o plrie 'u'2inut +e un picior. 8e %a2a in%erioar a plriei 'e )'e'c lame ra+iare pe care 'e +i'pune 1imeniul. <a unele 'pecii, ,n %a0ele tinere, *a0i+io%ructele 'unt ,n(elite complet +e o mem*ran -(elum uni(er'ale- care 'e rupe l'n+ re'turi pe 'upra%a2a plriei i la *a0a piciorului -(ol(a.$ la altele mem*rana ,n(elete numai plria -(elum partiale. i, prin rupere, rmne 'u* %orma unui inel pe picior, 'au %ranjuri pe mar)inea plriei -cortina.. Multe a)aricacee %ormea0 micori0e. Psalliota -Agaricus. campestris -ciuperca +e cmp M %i). 7. are plria al* i lame la ,nceput ro0e, apoi ne)ricioa'e. 4'te come'ti*il i uneori 'e i culti(. Russula vesca i R. virescerns -pinioare, roioare., prima +e culoarea crnii, a +oua (er0uie, 'unt ciuperci come'ti*ile +in p+urile +e %oioa'e. R. emetica -pinioara piperat., +e culoare ro0-purpurie, e'te otr(itoare. !actarius piperatus -*ure2i iu2i. i !. deliciosus -rco(, lptuc. 'ecret, primul un 'uc al*, piperat, al +oilea un 'uc portocaliu, +ulce$ 'unt come'ti*ili. Cantharellus cibarius -*ure2i )al*eni, )l*iori. e'te comun ,n p+urile +e +eal, cu plria matur +e %orma unei plnii i culoarea )l*enuului +e ou$ 'unt come'ti*ili. Amanita caesarea -cri2a. are plria roie-portocalie. 4'te come'ti*il$ 'e poate con%un+a cu A. muscaria -mu'cri2a., +e culoare roie-'tacojie cu 'ol0i al*i, %oarte otr(itoare. A. phaloides +e culoare al*-(er0uie, %oarte to&ic. ;r+inul %asteromycetales

15

Ciuperci cu *a0i+io%ructe mai mult 'au mai pu2in )lo*uloa'e ,n %orm +e *ur+u%, a cror ma' central pre0int ca(it2i cptuite cu 1imeniu. !ycoperdon pyriforme -pu%aiul comun. -%amilia !ycoperdaceae. are corpul +e %ructi%icare la ,nceput )al*en, apoi cenuiu, piri%orm. %lobaria bovista are *a0i+io%ructul +e mrimea unei pini. Su*cla'a Phragmobasidiomycetidae Ciuperci a+e'ea %r *a0i+io%ructe, ca re0ultat al a+aptrii la (ia2a para0itar. 5a0i+iile 'unt 'eptate, tran'(er'al 'au lon)itu+inal, pe %iecare celul %ormn+u-'e cte un *a0i+io'por. Cuprin+e mai multe or+ine i numeroa'e %amilii. ;r+inul ,stilaginales Ciuperci o*li)at para0ite, care ,i +e0(olt miceliul in 'pa2iile intercelulare +in 2e'uturile )a0+ei. Fneori miceliul 'e %ra)mentea0 ,n celule care 'e ,nconjur cu mem*rane )roa'e +e culoare nea)r, +e(enin+ 'pori +e re0i'ten2 - clami+o'pori. 8ro+uc *oli la plante, cuno'cute 'u* numele +e tciuni i mluri. Damilia ,stilaginaceae. Ciuperci ce pro(oac tciunele la cereale i alte plante. ,stilago tritici -tciunele 0*urtor al )rului. para0itea0 pe )ru, ,. nuda - pe or0, ,. avenae - pe o(0, ,. maydis - pe porum*. Fltimul pro(oac la locul in%ec2iei tumori pline cu ma'e +e clami+o'pori ne)ricioi. ,n )eneral, tciunii 0*urtori pro+uc in%ec2ii %lorale i 'e com*at mult mai )reu ca tciunii I,m*rca2iJ care pro+uc in%ec2ii )erminale. Damilia illetiaceae. Ciuperci ce pro(oac mlura la cereale i alte )raminee, %ormn+ ,n cariop'e, ,n locul en+o'permului, clami+o'pori. ;r+inul ,redinales Ciuperci en+opara0ite o*li)ate cu miceliul rami%icat, %ormn+ cor+oane mai mult 'au mai pu2in compacte ,n 2e'uturile )a0+ei. Fnele ,i +e0(olt ,ntre)ul ciclu *iolo)ic pe o 'in)ur plant - ciuperci autoice - altele pe mai multe plante-)a0+ - ciuperci 1eteroice. Damilia Pucciniaceae. Ciuperci ce pro+uc ru)ini la )raminee. Puccinia graminis -ru)ina nea)r a )rului M %i). #. e'te 1eteroic? pro+uce pe )ru, ,n ure+opu'tule i teleutopu'tule, ure+o'pori i teleuto'pori re0ulta2i +in miceliul 'ecun+ar, iar pe +racil eci+io'pori i picno'pori re0ulta2i +in miceliul primar, %ormat +up )erminarea *a0i+io'porului. ,romyces pisi -ru)ina ma0rii. e'te o ciuperc 1eteroic? pro+uce picno'pori i eci+io'pori pe Euphorbia, iar ure+o'pori i teleuto'pori pe Pisum -ma0re.. Cla'a /euteromycetes -DFNB7 7M84RD4CP7. Cuprin+e ciuperci la care %orma +e ,nmul2ire 'e&uat nu e'te ,nc cuno'cut, 'au la unele 'e cunoate numai %orma +e miceliu. ;r+inul #elanconiales Ciuperci care %ormea0 coni+ii ,n la)re lar) +e'c1i'e -acer(uli.. Colletotrichum lindemuthianum pro+uce pe %run0ele i p'tile +e %a'ole pete circulare, )al*ene-*rune. ;r+inul 'yphales

16

8re0int coni+io%ori aerieni. Cercospora beticola pro(oac ptarea %run0elor +e '%ecl. 7mportan2a ciupercilor. 8articip, ,mpreun cu *acteriile, la proce'ul +e minerati0are a re'turilor or)anice. Ciupercile para0ite pro+uc *oli )ra(e la plante, animale i om -mico0e.. Multe ciuperci 'apro%ite pro+uc alterarea alimentelor, ,n+eo'e*i a celor con'er(ate? pine, %ructe, compoturi .a. Fnele ciuperci 'unt otr(itoare, altele trie'c ,n 'im*io0 pe r+cinile plantelor 'uperioare, alctuin+ micori0e ce %acilitea0 1rnirea ace'tora. >in unele ciuperci 'e e&tra) 'u*'tan2e anti*iotice, iar altele 'unt %olo'ite ,n %ermenta2iile utile M acetic, lactic, *utiric -in+u'tria (inului, *erii, pani%ica2ie .a... Multe ciuperci 'unt come'ti*ile.

:ncren)tura !ichenophyta -<7CL4N7. Li%6"&ii 'unt or)ani'me re0ultate ,n urma 'im*io0ei +intre o al) autotro% unicelular, (er+e 'au al*a'tr i o ciuperc 'apro%it -+e o*icei a'comicet, rareori *a0i+iomicet.. >atorit ace'tui %apt, lic1enii nu pot %i con'i+era2i unit2i %ilo)enetice e(oluti(e, ci numai entit2i *iolo)ice. :n 'i'temele +e cla'i%icare recente acetia 'unt ataa2i la P68)-# M8%+,68!$. R' ,7&0i/"$. >atorit particularit2ilor lor meta*olice, lic1enii 'unt %oarte r'pn+i2i ,n natur, ,n toate 0onele climatice. 4i re0i't la temperaturi ri+icate - A00C. 'au 'c0ute --75C., ca i ,n con+i2ii +e 'ecet ,n+elun)at -pn la 3 ani., %r a-i pier+e (italitatea. F+/#$ 4i !/-%!-/$ !$)-)-i. /alul lic1enilor, care 'e mai numete %+& +/!i-#, are %orme i +imen'iuni (ariate, +up cum i con+i2iile +e (ia2 ale lic1enilor 'unt %oarte +i(er'e. F+/#" 0" !$) A. T$) 1")$!i&+ la Collema. <a ume0eal e'te )ro' i )elatino', iar la u'cciune pielor. :n alctuirea lui intr o ciano*acterie. 2. T$) %/- !+ . 3re %orma unei cru'te, 'trn' alipite +e 'u*'trat, +e care 'e prin+e ,n numeroa'e puncte prin ri0ine. Nu 'e poate +e'prin+e +ect cu o por2iune +e 'tnc -Graphis 'p... 3. T$) 2+)i$%"- la Xantharia parietina -lic1enul )al*en.. 4'te mai 'la* %i&at +e 'u*'trat i ,n mai pu2ine puncte, ,nct 'e +e'prin+e mai uor. 4. !$) 2/-!i%-)+ 'au !-2+ . 3re %orma unei tu%e ,n miniatur, puternic rami%icat i %i&at +e 'u*'trat printr-un +i'c a+e0i(. 4&.? Cetraria 'p., Cladonia 'p. i altele. A&$!+#i$ !$)-)-i 2+)i$%"-. :n 'ec2iune tran'(er'al ace't tal pre0int urmtoarele pr2i? %+$/($ "*!"/&', alctuit +in 1i%ele ciupercii 'trn' ,mpletite, %r celule +e al)$ 5+&$ 1+&i0i$)', un+e 'e a%l a)lomerate celulele al)ei (er0i, printre pu2ine 1i%e miceliene. S-a cre0ut c celulele al)ei ar a(ea rol +e ,nmul2ire i, +e aceea, acea't 0on '-a +enumit !/$! 1+&i0i$) -+e la )r. )oneo M 0mi'lire.$ 5+&$ #"0-)$/', alctuit numai +in 1i%e miceliene, la& ,mpletite, %r celule +e al)$ 5+&$ i&!"/&', %ormat +intr-o ,mpletire 'trn' +e 1i%e miceliene. >e pe 'coar2a intern porne'c i /i5i&")", care au rol +e %i&are i +e a*'or*2ie. >atorit pre0en2ei unor aci0i lic1enici -cetraric, orcelic etc.., ri0inele pot +i0ol(a cele mai +i%erite 'u*'traturi pe care 'e in'talea0 lic1enii. &#-)(i/"$. V"1"!$!i3, lic1enii 'e ,nmul2e'c prin +/"0ii, care 'unt )1eme alctuite +in celule +e al) ,nconjurate +e 1i%ele ciupercii. Sore+iile 'e %ormea0 ,n interiorul talului, 'u* 'coar2a e&tern i prin ruperea ace'teia 'unt pu'e ,n li*ertate i )enerea0 un nou lic1en. I i0ii)" 'unt e&cre'cen2e ale talului, cu aceeai alctuire ca i 'ore+iile i cu acelai rol +e ,nmul2ire (e)etati(. >e a'emenea, lic1enii 'e mai pot ,nmul2i prin 2/$1#"&!$/"$ !$)-)-i 'au prin $ %+ ,+/i, care, ,ntlnin+ o anumit ciuperc pot re)enera un nou lic1en. C)$ i2i%$/"$. Cele circa 20.000 'pecii +e lic1eni 'e cla'i%ic +up natura ciupercii 'im*ionte ,n +ou cla'e? A %+)i%6"&" i B$ i0i+)i%6"&" .

17

C)$ $ A % + ) i % 6 " & " :nca+rea0 majoritatea lic1enilor. >up natura ciupercii 'im*ionte acea't cal' cuprin+e +ou or+ine? Di %+)i%6"&" i P8/"&+)i%6"&" . O/0. Di %+)i%6"&" Cuprin+e majoritatea lic1enilor, cu toate tipurile +e tal, r'pn+i2i ,n toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie. Ciuperca 'im*iont apar2ine +i'comicetelor, iar corpurile +e %ructi%icare 'unt apotecii. Cladonia rangiferina -lic1enul renilor.. Se ,ntlnete i ,n 2ara noa'tr, ,n pajitile 'u*alpine i alpine. 3re tal %ruticulo' +e culoare cenuie. 4'te %oarte r'pn+it ,n tun+r, pe 'ol 'au pe coaja ar*orilor, repre0entn+ 1rana renilor, care ,l +e0)ropa +e 'u* 0pa+ cu ajutorul copitelor. Cetraria islandica -lic1enul +e 7'lan+a.. 4'te %oarte r'pn+it ,n re)iunile nor+ice, iar ,n 7'lan+a e'te utili0at i ,n 1rana omului. /alul e'te %ruticulo', erect. :n Romnia 'e a%l ,n pajitile 'u*alpine i alpine. Evernia prunastri -lic1enul prunilor.. 3re tal %ruticulo', pen+ul, pe %a2a in%erioar +e culoare al*. 4'te %rec(ent ,ntlnit pe tulpina i ramurile pomilor %ructi%eri, pe %a), 'tejar etc., %iin+ +untor ace'tora. Usnea barbata -mtrea2a *ra+ului.. 3re tal %ruticulo', pen+ul, cu rami%ica2ii lun)i i 'u*2iri, +e culoare (er+e cenuie. Crete pe tulpinile i ramurile moli0ilor, *ra0ilor, pe care ,i 'u%oc prin a*un+en2a 'a. Lecanora esculenta -lic1enul manei. e'te r'pn+it ,n 3%rica +e Nor+, Siria, 7ran etc., ,n locuri +eertice. 8e timp +e 'ecet 'e rupe ,n *uc2i i e'te +u' +e (nt, con'tituin+ ploaia +e man. Con2ine ami+on i mucila)ii i e'te come'ti*il. Xanthoria parietina -)r. &ant1o' M )al*en$ lat. parie' M perete, 0i+. M lic1enul )al*en. 4'te %oarte comun pe 'coar2a copacilor, 0i+uri, )ar+uri, 'tnci i are tal %oliaceu +e culoare )al*en. Rocella tinctoria e'te lic1en %ruticulo', +e culoare roie, care triete pe 'tncile marine i 'er(ete la e&tra)erea unor coloran2i -orcina.. O/0. P8/"&+)i%6"&" Ciuperca apar2ine pirenomicetalelor, iar corpurile +e %ructi%icare 'unt peritecii. Benul errucaria M un lic1en cu tal cru'to', care crete pe 'tnci. C)$ $ B $ i 0 i + ) i % 6 " & " <ic1eni r'pn+i2i ,n re)iunile cal+e ale )lo*ului -3merica +e Su+, 3%rica., la care ciuperca 'im*iont e'te o *a0i+iomicet. Cora pavonia e'te lic1en corticol, cu tal lamelar, +i'ci%orm, on+ulat pe mar)ini. Crete ,n 5ra0ilia. I#,+/!$&($ )i%6"&i)+/. >in punct +e (e+ere ecolo)ic, lic1enii en+olitici i 'a&icoli contri*uie la +e)ra+raea rocilor, att prin ac2iunea lor mecanic ct i pe cale c1imic, +atorit aci0ilor lic1enici. 4i 'unt primii coloniti, alturi +e muc1i, pe terenurile lip'ite +e (e)eta2ie? 'tnci, )ar+uri, 0i+uri etc., )r*in+ proce'ul +e 'oli%icare i cren+ con+i2ii pentru in'talarea altor plante preten2ioa'e la 'ol. Fnii lic1eni au importan2 alimentar i %urajer. <ic1enul +e 7'lan+a -Cetraria islandica. + o %in alimentar, la care 2 @) ec1i(alea0 cu A @) %in +e )ru. Cer*ii i cprioarele 'e 1rne'c ,n timpul iernii cu u'neaceele ce cre'c pe tulpinile i ramurile +e coni%ere +in re)iunea *oreal. <ic1enii au i (ariate utili0ri me+icinale. :nc +in antic1itate, lic1enii erau %olo'i2i ca reme+ii pentru anumite *oli, pornin+ mai mult +e la 'uper'ti2ii +ect +e la o *a0 tiin2i%ic. Dolo'irea lor 'e *a0a mai ale' pe a'emnarea ,ntre talul lor i or)anul *olna(. Specii +e Usnea 'e utili0au pentru creterea prului$ Xanthoria parietina pentru tratarea 1epatitei$ Lobaria pulmonaria ,n *olile +e plmni. :ncepn+ cu A"44, lic1enii au ,nceput ' %ie te'ta2i pentru pro+ucerea +e anti*iotice contra *acteriilor pato)ene. Fnele 'u*'tan2e e&tra'e +in lic1eni au %o't utili0ate i ,n terapia unor *oli la plante. :n unele 2ri 'can+ina(e, lic1enii con'tituie materie prim pentru in+u'tria +e coloran2i naturali -Evernia! Parmelia etc... REGNUL PLANTAE

18

SUBREGNUL BR;OBIONTA :n re)nul 8lantae 'unt cuprin'e or)ani'me %oto'inteti0atoare care 'e ,nmul2e'c 'e&uat prin oo)amie i +in 0i)ot 'e %ormea0 em*rionul. 4tapa Archegoniatae :ncren)tura Bryophyta -MF6CL7. 5rio%itele 'unt plante mici, +e locuri ume+e. 3u corpul (e)etati( a'emntor cu un tal %oliaceu, cele in%erioare -'epaticopsida., 'au cu un corm 'implu, cele 'uperioare -Bryopsida.. >ei 'e a'eamn mor%olo)ic cu plantele 'uperioare, mu1ii 'e +eo'e*e'c e'en2ial +e ace'tea. Li'tolo)ic, muc1ii 'unt 'la* +i%eren2ia2i$ nu 'e +i'tin) (a'e con+uctoare 'au cilin+ru central, ace'te elemente %iin+ repre0entate cel mult prin celule alun)ite cu rol con+uctor i mecanic. :nmul2irea 'e %ace prin *rio'pori$ la unele 'pecii -#archantia polymorpha. e&i't i elemente +e ,nmul2ire (e)etati( numite propa)ule. 8e plant, ce repre0int )ameto%itul -1aploi+., 'e +e0(olt ar1e)oane cu oo'%ere i anteri+ii cu antero0oi0i. >in 0i)otul %ormat +up %ecun+are 'e +e0(olt un 'poro%it -+iploi+. ce continu ' tria'c 1eterotro% pe )ameto%it i care (a +a natere, ,n urma +i(i0iunii re+uc2ionale, *rio'porilor 1aploi0i. >in *rio'pori 'e +e0(olt un %ilament a'emntor al)elor (er0i %ilamentoa'e - protonema - pe care apar mu)uri ce +au o nou plant. Dilo)enetic, *rio%itele au +eri(at pro*a*il +in al)ele (er0i printr-o e(olu2ie ,n +irec2ia +e0(oltrii )ameto%itului i, ca urmare, %r po'i*ilitatea +e a e(olua ulterior 'pre %ormarea unor )rupe 'uperioare +e plante. Muc1ii 'unt plante a cror pre0en2 e'te ate'tat +in car*oni%er$ a't0i 'unt repre0enta2i printr-un mare numr +e 'pecii. Cla'a 'epatocopsida 0'epaticatae1 Muc1ii 1epatici au corpul ,n %orm +e tal %oliaceu. 8rotonema ru+imentar + natere unei 'in)ure plante. Cla'a cuprin+e mai multe or+ine +intre care cel mai important e'te #archantiales, cu 'pecia #archantia polymorpha - %ierea pmntului -%am. #archantiaceae., r'pn+it ,n locuri ume+e montane. 3ici apar2ine i Bucegia romanica, )en i 'pecie +e'coperite +e ctre S. Ra+ian ,n Mun2ii 5uce)i. Cla'a Bryopsida 0Bryatae1 Muc1ii %run0oi au aparat (e)etati( +i%eren2iat ,n ri0oi+, cauloi+ i %iloi+. ;r)anele +e repro+ucere -ar1e)oane i anteri+ii. 'e %ormea0 ,n (r%ul cauloi+ului. 3ce'ta are 'tructur 'impl i pre0int la e&terior epi+erm, apoi o 'coart %ormat +in mai multe 'traturi +e celule, iar ,n interior un ,nceput +e cilin+ru central, %ormat +in celule alun)ite, pro0enc1imatice, cu rol +e con+ucere a 'u*'tan2elor nutriti(e. Drun0ele au o alctuire 'impl, %iin+ %ormate a+e'ea +intr-un 'in)ur 'trat +e celule. 8rotonema, rami%icat, %ormea0 mu)uri i + natere mai multor plante. ;r+inul $phagnales Cuprin+e %amilia $phagnaceae, cu )enul $phagnum -muc1iul +e tur*. ce triete cu +eo'e*ire ,n re)iunile ,nalte i ume+e, %iin+ repre0entat ,n 2ara noa'tr prin numeroa'e 'pecii? $phagnum palustre* $. recurvum* $. acutifolium i altele. /ur*a +e muc1i e'te %olo'it +rept com*u'ti*il, la prepararea I)1i(ecelor nutriti(eJ .a. ;r+inul Bryales Cuprin+e mai multe %amilii? Damilia Polytrichaceae. Muc1i pereni cu tulpini erecte i %run0e lat-lanceolate,

19

pre(0ute pe %a2a 'uperioar cu *en0i a'imilatoare. Polytrichum commune -muc1iul +e pmnt M %i). A0. are cap'ula 'poro)onului pri'matic i 'cu%ia proa'. 4'te r'pn+it ,n p+uri i pajiti ume+e. Damilia Bryaceae. Muc1i cu %run0e 'uperioare mai mari ca cele in%erioare, ner(ate. Cap'ula e'te piri%orm 'au o(at i ,n+oit +atorit 'etei cur*ate ,n partea 'uperioar. Bryum cernum* B. pendulum trie'c pe pietre ume+e, iar B. elegans* B. pallescens pe pmnt u'cat i pietre. Damilia #niaceae. 8lante me0o%ile, %rec(ente pe 'oluri ume+e, +e o*icei cu mai multe 'poro)oane la un loc. Caliptra ca+e +e timpuriu. Specii mai %rec(ente 'unt? #nium stellare* #. undulatum. 7mportan2a muc1ilor. Muc1ii au rol important ,n proce'ul +e'compunerii rocilor i %ormrii 'olului. 4i au in%luen2 ne)ati( a'upra pajitilor +eoarece 'tin)1ere'c proce'ul +e nutri2ie al plantelor %urajere (aloroa'e, locul acetora %iin+ luat +e plante 'la* %urajere. Muc1ii %ormea0 ,n pajitile ,n2elenite un 'trat ce acoper 'olul i ,mpie+ic aeri'irea ace'tuia, inten'i%icn+ ac2iunea *acteriilor anaero*e. Denomenul are loc mai cu 'eam cn+ 'tratul +e muc1i 'e ,m*i* cu ap i +uce la aci+i%ierea 'olului SUBREGNUL CORMOBIONTA P/i&%i,$)")" %+/#+2i!" 0i& 2)+/$ R+#7&i"i Cormo%itele -)r. @ormo' 9 trunc1i, tulpin. 'unt plante cu corpul alctuit +in r+cin, tulpin i %run0e, corp numit %+/#. /ulpina pre0int un cilin+ru central ,n care 'e a%l (a'ele lemnoa'e -tra1ee 'au tra1ei+e. i li*eriene. Nutri2ia e'te autotro% -%oarte rar 1eterotro%., pro+u'ul +e a'imila2ie %iin+ ami+onul. :nmul2irea 'e&uat 'e reali0ea0 prin or)ane 'e&uale pluricelulare, ar1e)oane -Q. i anteri+ii -R.. Cormo%itele 'unt cele mai numeroa'e plante +e pe /erra, ci%rn+u-'e la 300.000 'pecii, +in care ,n Romnia 345A. :ncren)tura Pteridophyta 8teri+o%itele, numite i cripto)ame (a'culare, a+ic plante cu )ame2ii )reu +e o*'er(at ca i talo%itele, +ar cu tulpinile pre(0ute cu (a'e lemnoa'e i li*eriene. 4le pro(in +intr-un )rup 'tr(ec1i +e al)e (er0i +e tipul F7otric1alelor, cu 'poro%itul +ominant. 8teri+o%itele pre0int +ou )enera2ii 1eteromor%e in+epen+ente ce 'e 'ucce+ una alteia? 'poro%itul 'au planta propriu-0i' i )ameto%itul 'au protalul. Sporo%itul are +imen'iuni (aria*ile, +e la c2i(a centimetri la c2i(a metri, %iin+ ier*o', ar*u'ti( ori ar*oricol. 4l 'e %ormea0 +intr-un 0i)ot care prin )erminare + natere em*rionului -+e aceea pteri+o%itele i toate celelalte cormo%ite 'e mai nume'c i em*rio%ite.. 8rin cretere em*rionul )enerea0 r+cina, tulpina i %run0ele. <a maturitate r+cina principal lip'ete, %iin+ ,nlocuit +e r+cinile a+(enti(e %ormate pe tulpinile 'u*terane -ri0omi.. /ulpinile aeriene -'upraterane. au rami%ica2ie +ic1otomic, p'eu+o+ic1otomic i monopo+ial. Pe'utul con+uctor lemno' e'te alctuit +in tra1ei+e, ,n'o2ite uneori +e tra1ee. Drun0ele au %orme (ariate -'ol0i%orme, cunei%orme, lanceolate, o(ate. putn+ %i ,ntre)i, inci0ate, 'imple 'au compu'e. <a unele +intre ele %run0ele 'unt +i%eren2iate, +up mrime, ,n micro%ile i macro%ile, iar +up %unc2ie, ,n tro%o%ile, 'poro%ile i tro%o'poro%ile. Sporan)ii ,n care 'e %ormea0 'porii 'unt +e natur caulinar i 'pre +eo'e*ire +e talo%ite 'unt pluricelulari. 4i 'unt +i'pui ,n 'pice 'pori%ere 'au ,n 'ori, mai rar i0olat. Sporii +in 'poran)i 'unt i+entici -i0o'pori., la pteri+o%itele primiti(e i +i%eri2i -1etero'pori., la cele mai e(oluate, la care e&i't micro'pori -con'i+era2i +e 'e& ma'cul. i macro'pori -con'i+era2i +e 'e& %emel.. Micro'porii 'unt pro+ui +e ctre un micro'poran)e 'ituat pe %run0uli2 metamor%o0at numit micro'poro%il, iar macro'porii +e ctre un macro'poran)e a%lat pe macro'poro%il. 8rin )erminarea 'porului 'e %ormea0 protalul care repre0int )ameto%itul. 8rotalul are +oar c2i(a mi1metrii 'au centimetrii i a'pect +e tal lamelar, %ilamento' 'au tu*erculi%or, a+e'ea (er+e i autotro%, monoic 'au +ioic. ;r)anele 'e&uale, ar1e)oanele i anteri+iile 'e +e0(olt ,n epi+erma protalului. 4le pro+uc oo'%erele i antero0oi0ii care, ,n urma

20

%ecun+a2iei, (or +a natere 0i)otului i apoi em*rionului. 4ra +e ma&im +e0(oltare a pteri+o%itelor a %o't cea paleo0oic, er ,n care ele %ormau a+e(rate p+uri pe terenurile mltinoa'e. Car*oni0ate ele au +at natere 0cmintelor +e 1uil +in perioa+a car*oni%er. 3't0i e&i't circa A2.000 'pecii +e pteri+o%ite -+intre care ,n %lora Romniei 73 +e 'pecii.. >up %orma i e(olu2ia or)anelor (e)etati(e i 'tructura i po0i2ia 'poran)ilor pteri+o%itele au %o't ,mprtite ,n patru cla'e? 8'ilop1=tatae, <=copo+iatae, 4Gui'etate, Dilicatae. ,n %lora 2rii noa'tre 'nt pre0en2i +oar repre0enta2ii ultimelor trei cla'e. Cla'a !ycopodiatae 7nclu+e pteri+o%ite ier*oa'e -,ntre cele %o'ile au e&i'tat i 'pecii ar*u'ti(e i ar*oricole. cu tulpinile rami%icate +ic1otomic 'au p'eu+o+ic1otomic. Drun0ele 'unt mici, uniner(ate, ,ntre)i, mai rar +in2ate, +i'pu'e 'piralat 'au opu', cu rol ,n a'imila2ia cloro%ilian -tro%o%ite.. 4le 'unt pu2in +i%eren2iate +e 'poro%ite +i'per'ate +e-a lun)ul tulpinii ori )rupate ,n 'pice 'pori%ere terminale. Sporan)ii 'unt 'itua2i pe 'poro%ile, rareori +irect pe tulpin. <icopo+iatele primiti(e 'unt i0o'pore, cele e(oluate 1etero'pore. 8rotalul e'te cel mai a+e'ea %oliaceu 'au ma'i(, (er+e, monoic ori +ioic. Cla'a cuprin+e cinci or+ine? Protolepidodendrales, !epidodendrales, !ycopodiales, $elaginellales i &soetales, +intre care primele +ou au numai repre0enta2i ,n %lora %o'il, iar pre0en2a ,n %lora Romniei a repre0entan2ilor ultimului or+in e'te pu' 'u* 'emnul ,ntre*rii. Se (or 'tu+ia or+inele !ycopodiales i $elaginellales, cu %amiliile !ycopodiaceae i $elaginellaceae. ;r+inul !ycopodiales Damilia !ycopodiaceae Brupea0 pteri+o%ite ier*acee cu tulpini repente -culcate. 'au a'cen+ente acoperite cu %run0e %oarte +e'e, mici i ,ntre)i, 'ol0i%orme, +i'pu'e 'piralat. Sporo%ilele, pu2in +eo'e*ite +e tro%o%ilele +e'cri'e anterior, 'unt )rupate ,n 'pice terminale mai mult 'au mai pu2in e(i+ente. Sporan)ii 'unt reni%ormi ae0a2i cte unul la *a0a 'poro%ilelor. Damilia cuprin+e apro&imati( 400 'pecii, +in care apte cre'c i ,n 2ara noa'tr, mai r'pn+ite %iin+ !ycopodium clavatum i 'uperzia selago -!ycopodium selago.. !ycopodium clavatum -pe+icu2, *r+ior, *rnca ur'ului, cornior M %i). AA. e'te o plant 'emper(ire'cent cu tulpina repent, lun) +e 30 - A00 cm prin' +e 'ol cu r+cini a+(enti(e i acoperit cu %run0e +e'e, mai mult 'au mai pu2in ,ntre)i, liniare, a'cu2ite, terminate la (r% cu o ari't -lat. ari'ta 9 prelun)irea 2epoa' a 'picelor cerealelor. incolor. Ramurile tulpinii lun)i +e 5-A5 cm 'unt a'cen+ente -lat a'cen+en' 9 ,n+reptat ,n 'u'. i terminate cu -+e o*icei. +ou 'pice 'pori%ere alctuite +in 'poro%ile o(ate, +enticulate i ari'tate cu 'poran)i reni%ormi la *a0. >enumirea tiin2i%ic i cele romneti 'u)erea0 +i(er'e caractere mor%olo)ice? a'pectul +e *r+ior, +e la* +e %up 'au ur', +e %rn)1ie ,ntin' pe pmnt ,n care te ,mpie+ici, +e mciuc ori +e corn -ultimele cu re%erire la 'pice.. Specie me+icinal i tinctorial. 'uperzia selago -!ycopodium selago. 'eamn cu prece+enta +ar are tulpini lun)i +e pn la 30 cm, rami%icate +ic1otomic -i nu p'eu+omonopo+ial ca la L. clavatum.. Drun0ele -tro%o%ilele. 'unt i+entice cu 'poro%ilele, ri)i+e, acuminate, ,ntre)i -rar +enticulate.. Sporan)ii -tot reni%ormi. 'e a%l ,n a&ila 'poro%ilelor, +e-a lun)ul ramurilor i nu ,n 'pice terminale. Specie came%it i co'mopolit, me0o%il -F 3,5., microterm -/2. i aci+o%il -R2., oli)otro%, 'cia%il 'pre 1elio'cia%il +e'tul +e +e' ,ntlnit ,n p+uri, tu%iuri, tur*rii i 'tncrii +in etajul montan i 'u*alpin. 8lant me+icinal. ;r+inul $elaginellales Damilia $elaginellaceae 4'te repre0entat ,n %lora Romniei printr-un 'in)ur )en - $elaginella cu +ou 'pecii -pe )lo* e&i'tn+ circa !00 +e 'pecii +e 'ela)inelacee.. Sunt inclu'e aici plante ier*acee, perene, cu tulpini -la noi. repente, %run0e mici, moi, li)ulate, +i%eren2iate ,n

21

tro%o%ile i 'poro%ile. Sporan)ii 'itua2i ,n a&ila 'poro%ilelor 'unt i ei +i%eren2ia2i ,n macro'poran)i -cu 3-4 macro'pori tetrae+rici. i micro'poran)i -cu numeroi 'pori mici.. 8rin )erminare macro'porii %ormea0 protale %emele cu ar1e)oane, iar micro'porii protale ma'cule cu anteri+ii. $elaginella helvetica -'tru2ior. e'te o plant mic, 4 - A2 cm lun)ime, cu tulpina repent, )la*r comprimat +or'o(entral i rami%icat +ic1otomic. Drun0ele +i'pu'e pe patru rn+uri -+ou laterale cu %run0e mai mari i +ou +or'o(entrale cu %run0e mai mici. au lim*ul ,ntre) 'au %in +in2at. Sporo%ilele 'unt mai mici +ect tro%o%ilele i )rupate ,n 'pice 'pori%ere, au li)ul i cte un macro'poran)e -cele +e la *a0a 'picului. 'au micro'poran)e -cele +in'pre (r%.. Came%it -C1. eura'iatic -4ua., me0o1i)ro%il -F4., microme0oterm -/3,5., neutro-*a0i%il i calco%il r'pn+it pe 'tncriile montane. Cla'a E2uisetatae Se mai numete i cla'a Articulatae +eoarece tulpinile i ramurile 'unt alctuite +in articole -%ra)mente., re'pecti( +in interno+uri i no+uri. Drun0ele 'unt re+u'e la nite 'c(ame, +i'pu'e ,n (erticil i concre'cute a+e'ea ,ntr-un manon 'au teac -%run0ele i-au pier+ut %unc2ia +e a'imilare, ea %iin+ preluat +e tulpina (er+e.. Cla'a inclu+e patru or+ine? L=eniale', Sp1enop1=llale', Calamitale' i 4Gui'etale', primele trei cuprin0n+ +oar plante %o'ile -ar*ori, ar*uti i liane. i +oar uitimul or+in a(n+ repre0entan2i ,n %lora actual, )rupa2i to2i ,n %amilia 4Gui'etaceae. Damilia E2uisetaceae -;r+inul E2uisetales. 8lante cu ri0omi 'u*terani i tulpini aeriene -'upraterane. articulate, cu interno+ii *r0+ate lon)itu+inal, a+e'ea rami%icate, cu ramurile +i'pu'e (erticil. Drun0e 'c(ami%orme, (erticilate, concre'cute ,ntr-o teac +in2at -numrul +in2ilor tecii core'pun0n+ cu cel al *ra0+elor tulpinii.. /ulpinile au epi+erma impre)nat cu 'iliciu i pot %i con%orme -+e acelai %el. 'au +i%eren2iate ,n tulpin %ertil cu 'poran)ii )rupa2i ,n 'pic terminal 'au tulpin 'teril, cu rol a'imilator. Sporan)ii 'unt prini +e 'poro%ile peltate -,n %orm +e 'cut. cu 'porii ,n%ura2i ,n elatere -+ou prelun)iri 'piralate cu rol ,n r'pn+irea 'porilor.. Damilia e'te ,n +eclin perpetun+u-'e +in >e(onian i Car*oni%er -cn+ era repre0entat prin mai multe )enuri. +oar printr-un 'in)ur )en i anume 4Gui'etum cu 32 'pecii -+in care la noi cre'c " 'pecii.. E2uisetum arvense -coa+a calului, co+ie, prul porcului, *ar*a ur'ului M %i). A2. e'te cea mai r'pn+it 'pecie +e 4Gui'etum +e la noi. :n 'ol are un ri0om *run-ne)ricio', uneori tu*erculat. /ulpinile 'upraterane 'unt +e +ou %eluri. Cea %ertil apare prim(ara ,n aprilie - mai, e'te *run-roiatic, 'uculent, ,nalt +e A5 - 30 cm. Spicul +in (r%ul tulpinii e'te o(at-alun)it 'au cilin+ric, la (r% o*tu0, lun) +e pn la 3,5 cm. /ulpina 'teril r'are mai tr0iu, e'te (er+e, ,nalt +e 20 - !0 cm, rami%icat, co'tat -cu !-A" coa'te.. 8lant )eo%it i co'mopolit, me0o%il -F3., microme0otemn -/3., euriionic -R0. i euritro%, 1elio'cia%ii r'pn+it ,n lunci i pe o)oare -ca *uruian. ,n etajul campe'tru i colinar. 8lant me+icinal. 3'emntoare cu E. arvense e'te E. telmateia -E. ma"imum. cu talie mai mare -30 - A00 cm. i tecile tulpinilor %ertile cu cte 20 - 30 +e +in2i, iar 'picul lun) +e 4 - # cm. >intre 'peciile cu tulpini ne+i%eren2iate amintim pe E. palustre care 'pre +eo'e*ire +e E. arvense are ,n (r%ul tulpinii (er0i, rami%icate un 'pic +e A5 - 30 mm lun)ime. Cla'a Filicatae -Polypodiatae. :n)lo*ea0 'pecii %o'ile i actuale, cu %run0e - ,n )eneral - mari i a+e'ea 'ectate 'au compu'e. <a cele mai multe +intre ele %run0ele 'unt repre0entate prin tro%o'poro%ile, a+ic %run0e (er0i a'imilatoare pe mar)inea 'au +o'ul crora 'e a%l 'poran)ii )rupa2i ,n 'ori. >in cele A2.000 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n p+urile ecuatoriale la noi cre'c 54 'pecii. Cla'a cuprin+e mai multe or+ine cu plante actuale, +in care trei or+ine au

22

repre0entan2i i ,n %lora Romniei? ;p1io)lo''ale', Dilicale' i L=+ropteri+ale'. ;r+inul .phioglossales Cuprin+e o 'in)ur %amilie .phioglossaceae care cuprin+e plante cu ri0om 'curt, (ertical 'au ori0ontal +in care r'are ,n %iecare an cte una 'au mai multe %run0e +repte %ormate +intr-un 'e)ment in%erior 'teril, (er+e -a'imilator. i altul 'uperior %ertil, )al*en*run -'pori%er. ,n %orm +e ament 'au panicul. Sporan)ii 'unt 'e'ili, aproape )lo*uloi, la maturitate 'e +e'c1i+ printr-o crptur tran'(er'al. >in cele #0 'pecii la noi cre'c 5 'pecii apartinn+ la +ou )enuri? .phioglossum i Botrichium. Botrychium lunaria -lim*a cucului, iar*a +ra)o'tei. are un ri0om 'curt +in care r'are o 'in)ur %run0 cu 'e)mentul 'teril penat lo*at, lo*ii 'emilunari 'au rom*oi+ali, iar cel %ertil racemi%orm. Sporan)ii )al*eni-*runii cu 'pori )l*ui. Specie )eo%it, co'mopolit, 'erome0o%il -F2., microterm -/2., euriionic -R0., oli)otro% care (e)etea0 ,n pajii montane i 'u*alpine. .phyoglossum vulgatum -lim*a arpelui. 'e +eo'e*ete +e prece+enta prin 'e)mentul 'teril ,ntre), ne+i(i0at, lanceolat i %ertil 'implu, nerami%icat cu 'poran)ii )rupa2i pe +ou rn+uri. ;r+inul Filicales -Poypodiales. 4'te cel mai *o)at or+in +e pteri+o%ite -".000 'pecii. inclu0n+ plante perene, la noi ier*acee -,n 0ona ecuatorial i ar*ore'cente., cu ri0omi i %run0e mari -macro%ile., rar +i%eren2iate ,n tro%o%ile i 'poro%ile -5lec1num, Matteuc1ia.. Sporan)ii 'e %ormea0 pe +o'ul %run0elor %iin+ )rupa2i ,n +/i acoperi2i +e o mem*ran protectoare numit in+u0ie. ;r+inul e'te ,mprtit ,n A3 %amilii, iar mai recent ,n 22 +e %amilii, %amilia Polypodiaceae pre0ent i ,n %lora noa'tr %iin+ +i(i0at ,n A0 %amilii mai mici. Damilia Polypodiaceae 4'te %amilia care ,n'umea0 apro&imati( 7.000 'pecii. <a noi cre'c 43 +intre ace'tea caracteri0ate prin tulpini 'u*terane -ri0omi. +in mu)urii crora %eri)ile re)enerea0 ,n %iecare an i %run0e r'ucite la (r% ,n 'ta+iul tnr, a+e'ea penat-'ectate -mai rar ,ntre)i., uni%orme -%oarte rar +i%eren2iate ,n tro%o%ile i 'poro%ile.. >intre cele mai r'pn+ite 'pecii men2ionm? /ryopteris fili"-mas -%eri), %ere) M %i). A3. are un ri0om )ro' i lun) pn la 25 cm i %run0e +i'pu'e ,n *uc1et -cele tinere r'ucite ,n %orm +e crje., lun)i pn la A40 cm cu un pe2iol +e pn la 30 cm acoperit cu 'ol0i *runi. <im*ul %run0ei e'te +u*lu penat'ectat pn la penat partit. Sorii 'unt +i'pui +e-a lun)ul ner(urii me+iane cu in+u0ie per'i'tent reni%orm, )la*r -%i). 42.. Lemicripto%it co'mopolit, me0o1i)ro%il -F 4., microme0oterm -/3., euriionic -R0., 'cia%il, comun ,n p+urile +e %oioa'e +in etajul colinar i montan. Specie me+icinal. Athyrium fili"-femina -'pinarea lupului, %ere). 'e +eo'e*ete +e prece+enta prin ri0omul mai 'curt i %run0ele a+e'ea tri-penat-'ectate. Se)mentele 'ecun+are eliptice 'au lanceolate +entate 'au penat-+i(i0ate. Sorii 'unt +i'pui pe +ou rn+uri, +e-o parte i +e alta a ner(urii me+iane a 'e)mentelor 'ecun+are i au %orm rotunjit -cei in%eriori. i alun)it -cei 'uperiori.. 8lant cu cerin2e ecolo)ice a'emntoare 'peciei prece+ente, +ar +e altitu+ine mai mare -crete ,n p+uri +e %a) i moli+.. Pteridium a2uilinum -%eri) +e cmp, 2olul lupului. e'te cea mai mare %eri) +e la noi, cu %run0e pn la 2 m lun)ime, penat-'ectate, cu %oliolele r'%rnte cu mar)inile 'pre %a2a in%erioar, protejn+ a't%el 'orii +e %orm liniar i lim*ul %oliar pielo'. Beo%it co'mopolit, me0o%il -F3., microme0oterm -/3., euriionic -R0., oli)otro%, 1elio-'cia%il r'pn+it la mar)ini i ,n tieturi +e p+uri +in etajul colinar i montan. 8lant to&ic. Polypodium vulgare -%eri)u2, iar* 'au r+cin +ulce. are un ri0om ori0ontal cu )u't +ulce +in care cre'c %run0ele perene lun)i +e A0 - 30 cm, )la*re o*lon)-lanceolate, 'implu penat-'ectate cu A0-25 perec1i +e 'e)mente lanceolate. Sorii 'unt rotun0i, %r

23

in+u0ie, +i'pui +e o parte i +e alta a ner(urii me+iane. Specie )eo%it, circumpolar -*oreal., me0o%it -F3,5., microme0oterm -/3., neutro*a0i%il -R4., 'a&icol, 1elio-'cia%il 'pre 'cia%il. 8lant me+icinal. Asplenium trichomanes -'tranic, prul Maicii >omnului. are %run0ele tot 'implu penat-'ectate +ar mai ,n)u'te i a+e'ea mai mici ca la %eri)u2, cu pe2iolul i ra1i'ul -ner(ura principal a %run0ei. *runi ne)ricioi. Se)mentele 'unt mici +e ! - # mm, cte A540 perec1i la %iecare %run0. Sorii 'unt liniari. Lemicripto%it co'mopolit, me0o%il -F3., euriterm -/0., neutro-*a0i%il -R4., 'a&icol, 1elio'cia%il ,ntlnit pe 'tncile +in etajul colinar i montan. Phyllitis sclolopendrium -lim*a cer*ului, n(alnic. e'te 'in)ura %eri) +e la noi cu %run0ele ,ntre)i -%i). A4.. 3ce'tea 'unt lanceolate, lun)i +e 20 -!0 cm, pe +o' cu 'ori liniari i paraleli ,ntre ei. Beo%it circumpolar -*oreal., me0o%il -F3,5., microme0oterm -/3., *a0i%il -R5. i re'pecti( calco%il, 'a&icol, 'cia%il care (e)etea0 ,n p+uri ,n+eo'e*i montane -%)ete.. 8lant me+icinal. #ateuccia struthiopteris -'pata +racului, pana 0*urtorului. e'te, alturi +e Blechnum spicant -'cri2a muntelui. %eri)a cu %run0ele +i%eren2iate ,n tro%o%ile (er0i -a'imilatoare. +i'pu'e ,n %orm +e plnie, lun)i +e 30-A50 cm, +u*lu-penat 'ectat i 'poro%ile *rune-Sinc1i', liniar lanceolate lun)i pn la !0 cm cu 'orii mai mult 'au mai pu2in con%luen2i, acoperi2i +e in+u0ia %im*riat. Specie 1emicripto%it, circumpolar -*oreal., me0o1i)ro%il -F4., microterm -/2., euriionic -R0., 1elio'cia%il r'pn+it +ea lun)ul praielor i a rurilor +e munte. ;r+inul 'ydropteridales 7nclu+e 'pecii ac(atice i palu'tre, pteri+o%ite +eo'e*ite mult %a2 +e cele tere'tre prin %run0ele %oarte mici ,ntre)i 'au patru%oliolate. Diin+ pteri+o%ite 1etero'pore +i'tin)em la ele macro'poran)i cu cte un macro'por i micro'poran)i cu !4 micro'pori. Speciile cu cele +ou tipuri +e 'poran)i +i'pui ,n acelai 'porocarp %ac parte +in %amilia #arsileaceae iar cele cu 'poran)ii 'itua2i 'eparat, apar2in %amiliilor $alviniaceae i Azollaceae. >in cele circa A00 'pecii ale or+inului ,n %lora Romniei cre'c cinci, cu e&cep2ia petioarei -$alvinia natans. toate celelalte 'unt rare, pre0ente ,n pu2ine localit2i. Damilia $alvinaceae Cuprin+e plante natante -ac(atice., %r r+cini -rolul lor %iin+ luat +e %run0e metamor%o0ate., 1etero'pore, cu 'porocarpii +i'pui cte 2 'au mai mul2i la 'u*'ioara %run0elor 'u*mer'e -metamor%o0ate.. Fnii con2in macro'poran)i, al2ii micro'poran)i. >in cele A3 'pecii +e $alvinia la noi crete +oar $. natans. $alvinia natans -petioar. are o tulpin mic +e pn la 20 cm cu %run0ele aeriene natante, o(al-eliptice, proa'e, iar cele 'u*mer'e %ili%orme. <a *a0a ultimelor 'e a%l 3-# 'porocarpi care +up putre0irea plantei ca+ la %un+ul apei, +n+ natere -+up %ecun+are. unei noi plante care 'e ri+ic la 'upra%a2. Specie 1elo-1i+ro%it, eura'iatic, 1i+ro%il -F!., microme0oterm -/3., aci+o-neutro%il -R3., %rec(ent ,n >elta i *l2ile >unrii i alte ruri mari, lacuri i *l2i +in etajul campe'tru. :ncren)tura Pinophyta -%ymnospermatophyta. 7nclu+e un )rup +e plante +e0(oltate +in pteri+o%itele 'tr(ec1i. /oate 'unt 'pecii lemnoa'e -ar*ori i ar*uti. cu %run0ele cel mai a+e'ea mici, aciculare 'au 'ol0i%orme, mai rar mari, ,ntre)i ori penat 'ectate. 8entru prima oar la )imno'perme apare 2)+$/"$. Cea %emel repre0entat prin +3-) alctuit +in inte)ument -%o'ta macro'poro%il a pteri+o%itelor., nucel 'au )imno'poran)e -%o'tul macro'poran)e. i celula mam a en+o'permului primar 'au )imno'porul -%o'tul macro'por.. 8rotalul -macroprotalul. nu mai pr'ete planta -'poro%itul. i +e(ine en+o'permul primar +up )erminarea )imno'porului -macro'porului.. Dloarea ma'cul e'te repre0entat +e !$#i&". Cn+ polenul ajun)e la o(ul, prin )erminare eli*erea0 +oi antero0oi0i +in care unul %ecun+ea0

24

oo'%era +in ar1e)on, re0ultn+ a't%el 0i)otul i apoi em*rionul. ;(ulul +e(ine '#7&(' -i ea apare la pino%ite pentru prima oar. care ne%iin+ ,nc1i' ,ntr-un %ruct, plantele apar2in )imno'permatelor. >eci 'e remarc i la pino%ite o alternan2 +e )enera2ii, +ar ca o a+aptare a lor la me+iul u'cat -pteri+o%itele +in care '-au +e'prin' erau plante +e mlatini., )ameto%itul '-a re+u' %oarte mult, e'te +e 'curt +urat i total 'u*or+onat 'poro%itului -i-a pier+ut in+epen+en2a.. 8rin %orma %run0elor, antero0oi0ii cilia2i i %ecun+a2ia 'impl pino%itele 'e a'eamn cu pteri+o%itele, iar prin %loare i 'emin2e cu ma)noliatele -an)io'permele.. >in cele aproape !00 +e 'pecii +e pino%ite 500 cre'c ,n 0ona temperat, ,n 2ara noa'tr e&i'tn+ ,n %lora 'pontan AA 'pecii. 8ino%itele actuale apar2in la trei cla'e Cycadatae, Pinatae i %netatae ,n Romnia %iin+ pre0en2i +oar repre0entan2ii ultimelor +ou cla'e. Cla'a Pinatae Cuprin+e plante lemnoa'e cu tulpini rami%icate cel mai a+e'ea monopoi+al, cu %run0e mici, ,ntre)i, 'imple i %lori uni'e&uate %r ,n(eli %loral, )rupate la cele mai multe ,n in%lore'cen2e ,n %orm +e con, moti( pentru care cla'a 'e mai numete i Coniferopsida. Cla'a are +ou or+ine Cordaitales -cu 'pecii %o'ile. i Pinales 'au Coniferales -cu 'pecii actuale.. ;r+inul Pinales -Coniferales. Brupea0 plante ar*ore'cente i ar*u'ti(e cu rami%ica2ia tulpinii monopo+ial, rar -la /a&aceae. 'impo+ial. Drun0ele 'unt aciculare -cetin., uneori 'ol0i%orme, acoperite cu o cuticul )roa' pentru a le mri re0i'ten2a la u'cciune. Drun0ele trie'c 2 - A5 ani +n+ plantelor a'pectul (er+e -'pecii 'emper(ire'cente., cu e&cep2ia laricei - !ari" decidua. i c1iparo'ului +e *alt - a"odium. crora le ca+ anual %run0ele. 3ce'te )imno'perme 'unt plante uni'e&uate monoice 'au +ioice. Dlorile %iin+ +i'pu'e ,n conuri, plantele numin+u-'e i coni%ere. Dloarea ma'cul e %ormat +in numeroa'e 'tamine %i&ate 'piralat pe un a& comun, iar cea %emel +in numeroa'e carpele 'ol0oa'e, roiatice ,n tinere2e i *rune la maturitate, purtn+ %iecare +ou o(ule. Conurile %emele 'unt mult mai mari -+e circa A0 ori. +ect cele ma'cule. Majoritatea coni%erelor po'e+ canale re0ini%ere -cu rin., +e aici +eri(n+ i numele +e rinoa'e. Cele aproape 550 'pecii 'unt )rupate ,n a'e %amilii Araucariaceae, Podocarpaceae, a"odiaceae, Pinaceae, a"aceae i Cupressaceae, +in care +oar ultimele trei 'unt pre0ente i ,n %lora 2rii noa'tre. Damilia Pinaceae 4'te cea mai *o)at %amilie +e )imno'perme, inclu0n+ 'pecii ar*oricole, rinoa'e, cu tulpina +reapt i coroana - +e o*icei - pirami+al. Drun0ele 'unt aciculare, per'i'tente -'emper(ire'cente., cu e&cep2ia 'peciilor )enului <ari& -lari2., +i'pu'e pe ramuri 'olitar -8icea, 3*ie'. 'au )rupate ,n %a'cicule -<ari&, 8inu'.. 8inaceele 'unt plante uni'e&uate monoice, rar +ioice, conuri %emele mari, care - +up %ecun+area oo'%erelor poart %iecare 'ol0 cte +ou 'emin2e, a+e'ea aripate. Damilia cuprin+e pe'te 200 'pecii )rupate ,n nou )enuri, +intre care la noi 'unt pre0ente !ari", Pinus, Picea i Abies. !ari" decidua -lari2, 0a+. e'te 'in)urul coni%er +e la noi cruia ,i ca+ %run0ele iarna. 3r*orele ,nalt pn la 50 m, cu riti+omul -)r. r1=ti+oma 9 0*rcitur, 'coarta ar*orilor. )ro', *run roietic i cu crpturi. 3ce moi +e A - 3 cm lun)ime, (er0i-+e'c1i' cte 30 - 40 ,ntr-o teac -%a'cicul.. Conuri o(oi+e +e circa 2 cm lun)ime . Me)a%anero%it carpato-'u+etic -la noi crete +oar 'pecia polonica., &erome0o%il -F2,5., euriterm -/0. i euriionic -R0., me0otro%. 4 r'pn+it 'pora+ic ,n p+urile +e moli+. 8lant pro+uctoare +e lemn, rin i tanin. Pinus silvestris -pin, pin 'il(e'tru M %i). A5. e'te un ar*ore ,nalt pn la 40 m, cu riti+omul rou-crmi0iu ce 'e e&%olia0 ,n %oi2e. 3ce cte +ou ,ntr-o teac, lun)i +e 4 - ! cm ri)i+e. Conuri o(ate 'pre conice, *rune-cenuii, lun)i +e 3 - ! cm. Specie me)a%anero%it, eura'iatic, euri1i+r -F0., euriterm -/0. i euriionic -R0., oli)otro%,

25

1elio%il r'pn+it pe 'oluri 'race, 'tncrii i ,n tur*rii +in etajul colinar i montan. 8lant in+u'trial -pro+uctoare +e lemn i rin., me+icinal, meli%er i ornamental. Pinus cembra -0m*ru. 'eamn cu P. silvestris +ar e'te mai mic -pn la 25 m ,nl2ime., cu riti+omul *run-cenuiu, *r0+at. 3ce cte cinci ,ntr-o teac, +e 5 - " cm lun)ime i conuri lun)i +e 5 - # cm. Me)a%anero%it european -alpin., me0o%il -F3., 1ec1i'toterm -/A,5., aci+o%il -R2., oli)otro%, 1elio%il ,ntlnit +oar ,n cl+rile )laciare +in Carpa2ii ;rientali i Meri+ionali. Monument al naturii Pinus mugo -jneapn, jep, jip. e'te un pin pitic, ,nalt pn la 3 m cu tulpinile culcate la *a0. 3ce cte +ou ,ntr-o teac, lun)i +e 3-7 cm i conuri aproape '%erice, +e 25 cm lun)ime. Me0o%anero%it, european -alpin., euri1i+ric -F0., microterm -/2., euriionic -R0., 1elio%il care %ormea0 tu%iuri ,ntin'e ,n etajul 'u*alpin al Carpa2ilor. 8lant me+icinal. Picea abies -moli+, *ra+ rou M %i). A!. e'te un ar*ore ,nalt pn la 50 m cu tulpin cilin+ric i riti+om *run rocat pn la cenuiu. Coroana a+e'ea pirami+al. Drun0e liniare +e A - A,5 cm lun)ime, ,n patru muc1ii acute, (er0i-,nc1i', +i'pu'e 'piralat. Conuri cilin+rice lun)i +e A0 - A# cm la maturitate pen+ente -atrnn+e.. Me)a%anero%it european am%itolerant 1i+ric -F0., termic -/0. ionic -R0., oli)otro%-me0otro%, 1e1o'cia%il care %ormea0 p+uri ma'i(e ,ntre A200 m i A#00 m altitu+ine. Specie in+u'trial -lemn, celulo0, tanin, rin. i ornamental. Abies alba -*ra+ al*, *ra+, *ra+ neme. 'eamn cu moli+ul +ar are riti+omul cenuiu, %run0ele +i'pu'e pe +ou iruri laterale -pectinat., lun)i A,5-3 cm i late +e 2-3 mm, (er0i-,nc1i' i pe +o' cu +ou +un)i al*e-al*'trui. Conurile la maturitate erecte. Specie me)a%anero%it central-european, me0o1i)ro%il, microme0oterm, euriionic -F4, /3, R0., me0otro% 'pre eutro%, 1elio-'cia%il. 8lant in+u'trial i ornamental. Damilia a"aceae Cuprin+e plante lemnoa'e +ioice -e&cep2ional monoice. cu %run0e per'i'tente, ae0ate 'piralat. Dlori %emele 'olitare. Smn2 acoperit partial +e un ,n(eii crno' -aril.. <a noi crete o 'in)ur 'pecie? a"us baccata -ti'. e'te un ar*ore -'au ar*u't. ,nalt pn la A5 m cu 'coar2a *runroiatic i riti+omul *run-cenuiu care 'e e&%olia0 ,n plci. Drun0ele 'unt liniare, plane, moi a'emntoare cu cele ale *ra+ului +ar pe +o' (er0i-)l*ui. Smn2a e'te o(oi+ +e 7#-A0. mm, cu aril rou, +ulcea) i mucila)ino'. 8lant to&ic -e&ceptn+ arilul. r'pn+it 'pora+ic prin p+urile +e ame'tec -%oioa'e cu rinoa'e.. Me0o%anero%it central-european, me0o%il -F3., microme0oterm -/3,5., neutro*a0i%il -R4., calco%il, 'a&icol, eutro%, 'cia%il. Specie ocrotit +e le)e -monument al naturii.. Damilia Cupressaceae Brupea0 ar*ori i ar*uti -la noi +oar ar*uti. cu %run0e 'ol0i%orme ori aciculare, per'i'tente, cu %lori monoice 'au +ioice. Carpele la *a0 cu A-20 o(ule, iar 'taminele cu 3-5 'aci polinici. >in cele pe'te A00 'pecii la noi cre'c +ou, apar2inn+ )enului 3uniperus. 3uniperus communis -ienupr, cetin. e'te un ar*u't +e pn la ! m cu %run0e aciculare lun)i +e A0 -A5 mm, ri)i+e, ae0ate cte trei ,n (erticil. Dlorile %emele 'unt '%erice cu 'ol0ii maturi crnoi, la ,nceput (er0i, apoi +e culoare nea)r-al*'truie, +e !-" mm +iametru cu -A.-3 'emin2e -%i). A7.. Me0o%anero%it circumpolar -*oreal., &ero-me0o%il -F 2., euriterm -/0. i euriionic -R0., oli)o-me0otro%-1elio%il r'pn+it ,n etajul colinar i montan ,n rariti +e p+uri i la mar)inea p+urilor. :n etajul 'u*alpin crete 'u*'pecia nana, plant mai mic -0,5 m. cu tulpini trtoare, %run0e lun)i +e 4 - # mm ,nco(oiate 'pre l'tar, 'pecie 1ec1i'toterm -/A,5. i oli)otro%. Cla'a %netatae Cuprin+e un )rup mic +e )imno'perme lemnoa'e ,n al cror lemn 'ecun+ar 'e )'e'c pe ln) tra1ei+ele ,ntlnite i la 8inatae i tra1ee. Drun0ele 'unt +e o*icei opu'e i re+u'e la teci concre'cute. Dlorile 'unt uni'e&uate, )rupate ,n in%lore'cen2e, cu ,n(eliul %loral re+u'. ;(ulele 'unt protejate +e 2 - 3 perec1i +e *ractee. >in cele trei or+ine la noi

26

e'te repre0entat +oar or+inul Ephedrales cu %amilia Ephedraceae cu un 'in)ur )en Ephedra i 30 +e 'pecii, +in care la noi crete una, E. distachya i care con2ine un alcaloi+, e%e+rina. &%/"&1'!-/$ #agnoliophyta 9Angiospermatophyta< Caractere )enerale. Ma)nolio%itele, re'pecti( an)io'permele, 'unt cele mai tinere +in punct +e (e+ere e(oluti(, aprute ,n Cura'ic i Cretacic. Corpul e'te un crom tipic a+aptat ,n cel mai ,nalt )ra+ la (ia2a tere'tr. >i%eren2ierea celular cu cele pe'te #0 %eluri +e celule, e'te cea mai pronun2at +in ,ntre) re)nul (e)etal, %iin+ +epit numai +e cele mai e(oluate mami%ere, -cu pe'te A00 tipuri +e celule.. :n momentul +e %a2 an)io'permele mani%e't o +eo'e*it (i)oare a+aptati( %iin+ r'pn+ite pe ,ntrea)a 'upra%a2 a /errei cu e&cep2ia re)iunilor polare. 4le au +eri(at +in )imno'perme la mijlocul Me0o%iticului lun+u-le treptat locul att ca numr +e 'pecii ct i ca arie +e r'pn+ire. Da2 +e )imno'permele +in care au pro(enit, an)io'permele pre0int unele caractere +e 'uperioritate ca +e e&emplu?. 3pari2ia unui or)an calitati( nou - o(arul - care ,n(elete unul 'au mai multe o(ule. :n urma %ecun+a2iei, o(arul 'e tran'%orm ,n %ruct. >eci, an)io'permele au %ruct i 'mn2, pe cn+ )imno'permele numai 'mn2. >u*la %ecun+a2ie +e la an)io'perme ,n raport cu 'impla %ecun+a2ie a )imno'permelor. Re+ucerea pro)re'i( a )ameto%itului, concomitent cu +i(er'i%icarea e&trem a 'poro%itului, atin)e apo)eul la an)io'perme. >i(er'i%icarea e&trem a an)io'permelor pri(in+ nutri2ia. Earietatea e&trem a %ormelor +e (ia2 la an)io'perme. :n compara2ie cu )imno'permele care 'unt numai lemnoa'e. ;r)anul cel mai caracteri'tic al an)io'permelor e'te %loarea, 'uprema reali0are mor%o-%unc2ional a re)nului (e)etal. Cele mai numeroa'e an)io'perme au %lori *i'e&uate -72 T. +ar i uni'e&uate -AA T. +intre care +i'pu'e +ioic -4 T. i monoic -7 T., re'tul +e plante repre0entn+ plante trioice i poli)ame. Bimno'permele au numai %lori uni'e&uate, +i'pu'e monoic, rareori +ioic. :ncren)tura #agnoliophyta -Angiospermatophyta. 'e +i(i+e ,n +ou cla'e? Cla'a #agnoliatae -/icotyledonatae. cu 7 'u*cla'e? #agnoliidae, 'amamelidae, Rosidae, /illeniidae -#alvidae., Caryophyllidae, !amiidae, Asteridae, i Cla'a !iliatae -#onocotyledonatae. cu trei 'u*cla'e? Alismidae, !iliidae, Arecidae. Cla'a #agnoliatae -/icotyledonatae. Brupea0 circa A70.000 'pecii lemnoa'e i ier*oa'e r'pn+ite pe ,ntre) )lo*ul pmnte'c. 4le con'tituie componentele +e *a0 ale principalelor eco'i'teme +in 0onele tropicale, 'u*tropicale i temperate. C$/$%!"/")" 1"&"/$)" A. R+cina principal pro(ine +in ra+icula em*rionului, per'i't toat (ia2a i %ormea0 un 'i'tem pi(otant 'au rmuro' +e r+cini. <a unele %amilii -Ranunculaceae, Nymheaceae a.. r+cina principal +i'pare +e timpuriu i e'te ,nlocuit cu r+cini a+(enti(e. 2. /ulpina cu 'tructur primar a ace'tor plante pre0int %a'cicule mi&te %loemo&ilematice +i'pu'e pe un 'in)ur cerc alctuin+ eu'telul -'telul a+e(rat., rareori un atacto'tel -'tel ,mprtiat. ca la Piperaceae. /ulpinile lemnoa'e, precum i unele ier*oa'e pre0int o 'tructur 'ecun+ar +atorit %unc2ionrii meri'temelor 'ecun+are -cam*iu i %elo)en.. 3. Drun0ele, %oarte (ariate ca %orm i +i'po0i2ie pe tulpin, pre0int ner(a2iune

27

rami%icat +e tip penat 'au palmat, uneori arcuat -Gentianaceae, Plantaginaceae a... 4. Dlorile, %oarte +i(er'e ,n ceea ce pri(ete numrul i +i'po0i2ia componentelor lor, pre0int tipul 5 'au 4 +e or)ani0are, rareori 3 -la "erberidaceae, Lauraceae a.. 5. 4m*rionul pre0int +ou cotile+oane, rareori un 'in)ur cotile+on *ilo*at pro(enit +in concreterea celor +ou ini2iale -'incotilie. ca la Nymphaeaceae. Speciile para0ite -Cuscuta! #robanche a.. 'au 'emipara0ite - iscum, Loranthus. 'unt lip'ite +e cotile+oane. Sta+iile ini2iale ale +e0(oltrii em*rionului 'unt a'emntoare la +icotile+onate i monocotile+onate. Cei mai mul2i autori con'i+er tipul +icotile+onat +e em*rion ca tip primiti(, mai 'implu, iar caracterul +e monocotile+onat ca tip +eri(at. 3ce'ta +in urm 'e poate +e+uce +in cel +icotile+onat %ie prin 'incotilie -concreterea celor +ou cotile+oane. 'au prin 1eterocotilie -a+ic re+ucerea pn la +i'pari2ie a unui cotile+on.. Su*cla'a #agnoliidae -Polycarpicae. Sunt plante lemnoa'e i ier*oa'e, ,ntre care numeroa'e )enuri i 'pecii cu or)ani0are mai pu2in e(oluat a %lorii, ,nca+rate ,n %amilii i or+ine con'i+erate cu o po0i2ie in%erioar ,n +i%eritele mo+ele +e 'i'teme %ilo)enetice *a0ate pe ipote0a euantic. Caracterele %lorale apreciate +rept ance'trale 'e re%er la periantul %ormat +in elemente li*ere, a+e'ea ,n numr ne'ta*ili0at i ne+i%eren2iate ,n caliciu i corol, la pluralitatea 'taminelor i la carpelele +e a'emenea ,n numr mare, li*ere -apocarpe. la cele mai multe ma)nolii+ae$ ,n %lori, o*inuit actinomor%e i *i'e&uate, elementele %lorale 'unt +i'pu'e %oarte a+e'ea 'pirociclic. >e remarcat totui apari2ia ,n +ecur'ul timpului a unor repre0entan2i cu +i%erite caractere e(oluate ,n or)ani0area %lorii? periant +i%eren2iat ,n caliciu i corol, elemente %lorale ,n numr re+u', +i'pu'e ,n cicluri a+e'ea trimere, %lori uni'e&uate, 0i)omor%ie, 'incarpie, o(ar in%erior. ;r+inul #agnoliales Brupea0 %amilii +e plante lemnoa'e, cele mai multe cu celule 'ecretoare +e uleiuri eterice. Drun0ele lor 'unt alterne, 'tipelate 'au ne'tipelate. Se ,ntlne'c mai ale' ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale, unele a+e(rate %o'ile (ii, 'upra(ie2uitoare ,n 2inuturi *o)ate ,n plante relictare, altele cu ,n'uiri e(oluate. 8rintre caracterele ar1aice ale unora +intre repre0entan2ii or+inului, e(i+en2iem? (a'e lemnoa'e e&clu'i( tra1ei+e -la $interaceae., celule ane&e pro(enite +in celule ini2iale +i%erite +e cele ale tu*urilor ciuruite -la %ustrobaileya., men2inerea +e'c1i' a carpelei pn ,n perioa+a ,n%loririi -la &egeneria. i pre0en2a ,n %loare a carpelelor numeroa'e, care (or )enera un %ruct multiplu cu a'pect +e con -la 'agnoliaceae(. ;r+inul cuprin+e mai multe %amilii, +intre care mai cuno'cute la noi 'unt +ou, 'agnoliaceae i Lauraceae, prin 'peciile e&otice culti(ate pentru ornament. Damilia #agnoliaceae Se caracteri0ea0 prin repre0entan2i lemnoi cu %run0e 'imple, alterne, per'i'tente 'au c0toare -a+e'ea %run0ele au +imen'iuni mari - 0,4-0,# m la 'agnolia macrophylla., pre(0ute cu 'tipele ca+uce. Dlorile, mari, *i'e&uate, au periantul colorat, iar 'taminele i carpelele 'unt +i'pu'e 'piralat pe a&ul %loral alun)it. Dructul, multiplu, e'te %ormat +in numeroa'e %olicule, +i'pu'e 'piralat pe a&ul %loral, an'am*lul a(n+ a'pect +e con. Ma)noliaceele au cuno'cut o mai lar) r'pn+ire ,n ter2iar$ ,n pre0ent 'e men2in mai ale' ,n 'u+-e'tul 3'iei i ,n 3merica +e Nor+. U8!-A# 3V BV 8rincipalele )enuri 'unt? #agnolia i !iriodendron. Benul #agnolia 'e caracteri0ea0 prin %run0e ,ntre)i i %ructul o poli%olicul, %iecare %olicul cu A-2 'emin2e pre(0ute cu un aril mare, portocaliu-roiatic. Speciile +e Ma)nolia 'unt r'pn+ite ,n Limalaia, Caponia, 7n+one0ia, 7n+ia, Eene0uele i e'tul 3mericii +e Nor+.

28

Repre0entan2i? #. ) soulageana$ #. denudata$ #. liliiflora$ #. acuminata$ #. obovata$ #. 4obus. Benul !iriodendron -ar*orele +e lalele. pre0int %run0e caracteri'tic lo*ate cu (r%ul emar)inat. Dructul e'te u'cat, %r aril, poli'amaroi+ cu 'amarele unilateral aripate. Repre0entan2i? !. tulipifera M pre0int %lori mari campanulate, a'emntoare cu ale lalelelor, )al*ene-(er0ui 'au )al*ene-'ul%urii cu +un)i portocalii. 4'te ori)inar +in 3merica +e Nor+. Damilia !auraceae <auraceele 'unt ar*ori i ar*uti cu %run0e 'imple, ,ntre)i, ne'tipelate, +i'pu'e altern, pre(0ute, ca i 'coarta, cu celule 'ecretoare +e uleiuri eterice. 4lementele %lorale 'e +i'pun cte trei, ,n cicluri. Dructul e'te *ac 'au +rup. <auraceele 'e ,n+eprtea0 +e ma)noliacee i prin or)ani0area lacunelor i urmelor %oliare, a't%el c unii autori le 'epar ,ntr-un or+in in+epen+ent, Laurales. U W3 C3 33 3 3 3 B-3. Repre0entan2i? !aurus nobilis -+a%in. e'te r'pn+it ,n re)iunea Mrii Me+iterane$ %run0ele, per'i'tente, 'e recoltea0 ,n 'copuri con+imentare i pentru e&tra)erea unor uleiuri. Cinnamomum! care, cretea ,n tertiar i pe teritoriul 2rii noa'tre, e'te )enul +in care %ac parte ar*orele +e 'cortioar -C. zeylanicum. i ar*orele +e cam%or -C. camphora.. ;r+inul Piperales Damilia Piperaceae 8lante tropicale 'i 'u*tropicale, circa 3.A00 'pecii apar2inn+ la # )enuri. Sunt 'pecii ier*oa'e, 'u*ar*uti 'au liane, rareori ar*ori, cu %run0e a+e'eori 'uculente, alterne, opu'e 'au (eiticilate, 'imple, ,ntre)i. Dlorile 'unt mici, *i'e&uate, )rupate ,n 'pice +en'e. 8eriantul lip'ete. Staminele 'unt ,n numr +e A-A0, )ineceul +in A-5 carpele unite, unilocular, cu un o(ul ortotrop. Dructul e'te o +rup mic. Semin2ele cu peri'perm. ;r+in cu po0i2ie 'i'tematic contro(er'at, pre0int unele caractere +e monocotile+onate, ca +e e&emplu +i'po0i2ia ,mprtiat a %a'ciculelor con+uctoare ,n tulpin, +ar prin mai multe caractere 'e apropie +e policarpi)enele primiti(e +intre +icotile+onate, +up care 'e aea0. Repre0entan2i? 7mportan2 economic pre0int 'pecia Piper nigrum -8iperul. - culti(at ,n re)iunile +in 'u+-e'tul 3'iei pentru +rupele mici ne)re comerciali0ate +rept con+iment. P. befel -5etelul. ale crui %run0e mari intr ,n alctuirea *etelului %olo'it ca 'timulent al +i)e'tiei ,n 2rile orientale. :n 'ere i apartamente 'e culti( pentru ornament 'pecii ale )enului Peperomia -P. incana * ori)inar +in 5ra0ilia., la care epi+erma e'te pluri'trati%icat. ;r+inul Aristolochiales 8rin 'tructura anatomic, %lorile trimere i pre0en2a 2e'uturilor 'ecretoare, ari'toloc1ialele 'e a'eamn cu ma)nolialele, %a2 +e care 'e pre0int mai e(oluate prin concreterea elementelor ,n(eliului %loral i prin po0i2ia in%erioar a )ineceului alctuit +in carpele unite. ;r+inul cuprin+e o 'in)ur %amilie. Damilia Aristolochiaceae Brupea0 plante ier*oa'e, cu %run0e alterne, 'imple, intre)i, ne'tipelate. Dlorile 'unt actinomor%e 'au 0i)omor%e cu peri)on petaloi+. <a ari'toloc1iaceele care cre'c 'pontan 'au culti(ate ,n cuprin'ul 2rii noa'tre, %ructul e'te o cap'ul. Repre0entan2i? Asarum europaeum -poc1i(nic, piperul lupului. e'te %rec(ent +in re)iunea +e cmpie pn ,n cea montan, prin p+uri +e leau, %a)ete i %)eto-)orunete, pe 'oluri re(ene, *o)ate ,n 1umu' +e tip mull. Aristolochia pallida crete 'pora+ic prin p+uri termo%ile i tu%riuri. ;r+inul Nymphaeales

29

;r+in +e plante ac(atice, care prin unele caractere -'pre e&emplu, %lori 1emiciclice. 'e apropie +e ranunculale, pe cn+ 'tructura anatomic a ri0omului, tipul +e polen i %lorile trimere ale unora +intre repre0entan2i arat i ,nru+iri cu or+inul Alismatales +in monocotile+onate. Damilia Nymphaeaceae 8lante +e ap 'tttoare 'au lin cur)toare, %i&ate ,n ml prin ri0omi cu r+cini a+(enti(e. Dlorile 'unt mari, *i'e&uate, cu o(arul 'uperior. UW3-5 C3-V 3!-V B3-V Repre0entan2i? nu%rul al*, nu%rul )al*en -Nuphar luteum. i renumitul nu%r +in apele termale +e ln) ;ra+ea -Nymphaea lotus (ar. thermalis. +e'pre care 'e pre'upune c a 'upra(ie2uit +in perioa+a ter2iar. Damilia Ceratophyllaceae 8lante ier*oa'e ac(atice, 'u*mer'e, ne%i&ate +e 'u*'trat, lip'ite +e r+cini. Drun0ele 'unt (erticilate, penat-'ectate cu 'e)mente ,n)u'te. Dlori uni'e&uate, +i'pu'e monoic. :n%lorirea i poleni0area are loc ,n ap. Dructul e'te o ac1en %oarte pu2in al*uminat. >e a'emenea, pre0int caractere +e monocotile+onate. Repre0entan2i? Ceratophyllum demersum -Co'orul., C. submersum -2 n 9 24, 40, 70. 'unt %rec(ente ,n ape 'ta)nante 'au 'la* mo*ile. Su*cla'a Ranunculidae -Ranales. Repre0int o unitate 'i'tematic *ine in+i(i+uali0at, con'i+erat mono%iletic, totui pn nu +e mult a'ociat ma)nolii+elor prin %lorile cu or)ani0are a'emntoare. Cercetri recente, mor%olo)ice i mai ale' +e )enetic molecular -,n primul rn+ 'ec(en2e ale )enelor cloropla'tice., au e(i+en2iat +eo'e*iri %a2 +e ma)nolii+e. 3't%el, ranunculi+ele 'unt ,n cea mai mare parte plante ier*oa'e, cu %run0e +in2ate, lo*ate 'au c1iar compu'e$ le lip'e'c celulele 'ecretoare +e uleiuri eterice, ,n' au con2inut +e alcaloi0i. ;r+inul Ranunculales Se caracteri0ea0 mai ale' prin )ineceu apocarp i %ructe mai a+e'ea multiple. Damilia Ranunculaceae Damilie *otanic cu 50 )enuri i A"00 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile temperate, +intre care 25 )enuri cu pe'te A00 'pecii 'e )'e'c i ,n Dlora Romniei. Majoritatea 'unt plante ier*acee perene, rareori anuale, cu r+cini uneori tu*eri0ate, rareori plante lemnoa'e M liane -Clematis.. Drun0e, (ariat +i(i0ate 'unt alterne, rareori opu'e -Clematis., ne'tipelate 'au 'tipelate la? Caltha, +halictrum, +rollius, Ranunculus. Dlorile 'unt *i'e&uate, )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e, rareori 'olitare -Erantis, %nemone., nein(olucrate 'au in(olucrate la %nemone, Nigella. Mare (aria*ilitate pre0int periantul care poate %i 1omeoc1lami+eu -petaloi+ 'au 'epaloi+. 'au 1eteroc1lami+eu +i%eren2iat ,n caliciu i corol. 3n+roceul i )ineceul 'unt polimere +i'pu'e 'pirociclic pe un receptacul conic 'au alun)it cilin+ric. Staminele au anterele e&tror'e. Carpelele 'unt li*ere, neconcre'cute cu o(ule anatrope. Fneori carpelele 'unt unite - Nigella. 'au numrul lor 'e re+uce la una -%ctaea.. >i'punerea elementelor %lorii poate %i 'pirociclic -la cele mai numeroa'e., 1emiciclic -W i C ciclice, 3 i B 'pirociclice. la Ranunculus 'au ciclic la %,uilegia. Fneori (erticilele interne +e tepale ale peri)onului 'e tran'%orm ,n nectarii --elleborus. 'au 'e re+uce la mici 'c(ame nectari%ere. <a alte ranunculaceae, )lan+ele cu nectar 'e a%l la *a0a petalelor -Ranunculus.. 8oleni0area e'te ,n majoritate entomo%il, rareori anemo%il. >atorit con'i+era*ilei (aria*ilit2i a 'peciilor ace'tei %amilii pri(in+ +i'po0i2ia %run0elor, or)ani0area %loral, numrul +e o(ule +in carpele, %ructul, %amilia 'e +i(i+e ,n +ou 'u*%amilii, iar ace'tea ,n tri*uri.

30

a. Su*%amilia 'elleboroideae. Specii ier*oa'e la care carpelele au mai mult +e un o(ul, iar %ructele 'unt poli%olicule 'au *ace. 7. /ri*ul 'elleboreae 'e caracteri0ea0 prin %lori actinomor%e. Benul A2uilegia pre0int %lori cu toate tepalele pintenate, %run0e compu'e i %ructe poli%olicule. A. vulgaris -cl+rua 2n9A4.. Culti(at pentru ornament, cu %lori (ariat colorate, +ar i 'u*'pontan. A. transilvanica e'te en+emit al Carpa2ilor. Benul Caltha are %lori )al*ene nepintenate, %run0e 'imple, %ructe poli%olicule. C. palustris -calcea calului 2n924-72., ,ntlnit ,n terenuri mltinoa'e pn ,n etajul jneapnului. Benul rollius pre0int peri)on petaloi+ )al*en cu tepale cur*ate 'pre interior, cu cornete nectari%ere i %run0e palmate. . europaeus -*ul*uci M %i). A# 2n9A!. e'te 'pecie ocrotit ,n Romnia. Crete ,n tu%riuri i poieni ume+e +in Carpa2i. Benul Nigella pre0int %run0e penat-+i(i0ate cu 'e)mente liniare. Dlorile 'unt in(olucrate i pre0int carpele unite pe cel pu2in jumtate +in lun)imea lor. Druct cap'ul. N. arvensis -ne)ruc 2n9A2. e'te *uruian 'e)etal i ru+eral ,n re)iuni +e cmpie i coline. N. sativa -ne)rilica 2n9A2. e'te culti(at pentru 'emin2ele 'ale aromatice. 77. /ri*ul /elphinieae 'e caracteri0ea0 prin %lori 0i)omor%ice. Benul /elphinium pre0int %lori pintenate, (ariat colorate. Consolida regalis -/elphinium consolida. M nem2iorul +e cmp -2n9A!.. Drec(ent ,n locuri culti(ate i ,n lun)ul cilor +e comunica2ie. 8re0int o 'in)ur carpel ,n %loare -BA.. /elphinium fissum crete pe 'tncrii calcaroa'e ,n'orite +in Carpa2i i 5alcani. Benul Aconitum -oma)ul.. 3re %lori nepintenate, 0i)omor%e, la care tepala 'uperioar are %orma unui coi%. Speciile 'unt r'pn+ite ,n re)iuni 'u*montane i montane. A. anthora -oma) )al*en M %i). A" 2n932. 'a a%l pe 'tncrii ,nier*ate. A. paniculatum -2n9A!, 32. are %lori al*a'tre, mari, ,n in%lore'cen2 paniculat. Se a%l ,* *uruieniurile ,nalte +in lun)ul praielor montane. Speciile +e Aconitum 'unt me+icinale +ar i to&ice +atorit alcaloi+ului aconitin. *. Su*%amilia Ranunculoidaea. Carpelele cu un 'in)ur o(ul. Dructele poliac1ene 'au *ace. 7. /ri*ul Ranunculaceae. Drun0e alterne, %lorile nein(olucrate, caliciul +e o*icei ca+uc. Benul Ranunculus -piciorul cocoului.. Dlori 1emiciclice pe tipul 5 cu )lan+e nectari%ere la *a0a petalelor. Caliciul per'i'tent. Dructe poliac1ene, 'curt ro'trate. Sunt pe'te 400 'pecii pe )lo*, +intre care ,n Dlora Romniei 45 'pecii, -inclu'i( Batrachium. i 1i*ri0i, r'pn+ite ,n toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie. R. repens -%loare +e leac 2n932.. Doarte comun ,n locuri mltinoa'e. R. arvensis -cornicei 2n932. 'in)ura 'pecie anual cu 'pini pe 'upra%a2a ac1enelor. 4'te *uruian 'e)etat -+e o)oare.. R. ficaria -)ruor, untior 2n932.. 4'te 'pecie (ernal, 'il(icol, comun. R. a2uatilis -piciorul cocoului +e ap 2n94#.. 8re0int +imor%i'm %oliar i petale al*e. UW5C53VBV Benul halictrum pre0int %lori cu patru tepale ca+uce i %run0e penat-'ectate 'au penat-compu'e cu numeroa'e %oliole, %ructele 'unt ac1ene aripate. 8oleni0area anemo%il. h. a2uilegiifolium -rutior 2n9A4. ,n pajiti, tu%riuri, +e la cmpie pn la munte. h. minus M 'pecie (aria*il cu lar) r'pn+ire. 3re (aloare me+icinal. 77. /ri*ul Anemoneae. 8re0int %run0e alterne, %lori cu in(olucru +e %run0e. Benul Anemonae pre0int tepale )al*ene 'au al*e, 'tilele carpelelor nu 'e alun)e'c la %ructi%icare. A. nemorosa -%loarea patilor 2n92#, 32.. 4'te 'pontan ,n p+uri +e %oioa'e. 3re %lori al*e 'au ro0-liliac1ii la e&terior. A. ranunculoides -pati2 2n932.. 3re %lori )al*ene. 4'te %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e. Sunt i 'pecii culti(ate pentru ornament? A. )aponica -2n9A!., A. coronaria -2n9A!.. Benul Pulsatilla pre0int tepale al*a'tre-liliac1ii, 'tilele 'e alun)e'c mult la %ructi%icare i 'unt proa'e. P. pratensis -+e+i2ei 2n9A!., P. montana -2n9A!. 'unt 'pora+ice ,n locuri 'tncoa'e +in p+uri +e %oioa'e. Benul Adonis are %run0e penat-'ectate, cu 'e)mente %ili%orme, ro'trul ac1enelor 'curt. A. vernalis -ru'cu2 prim(ratic 2n9A!.. Specie +e 'il(o'tep cu %lori mari

31

)al*ene. 4'te me+icinal, to&ic i ornamental. A. aestivalis -cocoei +e cmp 2n932.. 4'te *uruian %rec(ent ,n culturi, mai ale' +e pioa'e. Benul 'epatica pre0int %run0e 3-5 lo*ate, cu lo*ii la2i. '. nobilis -trei-ri 2n9A4.. :n%lorete prim(ara +e(reme prin p+uri +e %oioa'e +in re)iunea +e +ealuri. 3re %lori al*a'tre i %run0e trilo*ate. '. transsilvanica -crucea (oinicului 2n92#.. 4'te en+emit al Carpa2ilor +e 4't i Su+ i 'e a%l prin locuri 'tncoa'e +in p+uri +e %oioa'e. 777. /ri*ul Clematideae. Specii lemnoa'e -liane. 'au ier*oa'e cu %run0e opu'e. Ro'trul ac1enelor 'e alun)ete mult la %ructi%icare i e'te lanat-pro'. Clematis vitalba -curpenul +e p+ure M %i). 20 2n9A!.. 4'te lian +e pn la A5 -A#. m lun)ime cu %run0e 'implu compu'e i %lori al*e. C. alpina -curpen +e munte 2n9A!.. 3re %run0e +u*lu compu'e i %lori mari al*a'tre. C. )ac4mannii -clematit. e'te 'pecie ornamental cu %lori mari al*a'tre-(iolacee. ;r+inul Berberidales Damilia Berberidaceae 3r*uti 'au ier*uri perene cu %run0e alterne, 'imple 'au compu'e, 'pinoa'e, per'i'tente 'au ce+uce iarna, ne'tipelate. Dlorile 'unt numeroa'e, +i'pu'e ,n raceme 'au cime. ; %loare e'te *i'e&uat, actinomor%, pe tipul 3 'au 4, cercul intern +e petale cu nectarii la *a0, 'tamine +i'tincte, pe +ou (erticile +e cte 3 cu antere intror'e i 'e +e'c1i+ prin +ou (al(e. Bineceul e'te unicarpelar, 'uperior cu unul 'au mai multe o(ule anatrope. Dructul e'te o *ac 'au cap'ul. Semin2ele pre0int en+o'perm a*un+ent. UW3 3 C3 3 33 3 BA Fnele 'pecii au (aloare ornamental, altele culti(ate ca plante in+u'triale. Benul Berberis -+racila. 'e pre0int ca ar*uti 'pinoi cu %run0e 'imple 'pinoa'e pe mar)ini, 'pinii +e pe tulpin 'unt %run0e metamor%o0ate. >intre cele mai comune 'pecii 'e aminte'c Berberis vulgaris -2n92#.. 4'te 'pora+ic pe tu%riuri ,n'orite. 4'te )a0+ interme+iar pentru ciuperca para0it Puccinia graminis, +ar 'e culti( i ca plant ornamental prin %run0e. B. thunbergii -+racila japone0. .a., pre0int *ace roii. 8lante me+icinale, %ructe *o)ate ,n (itamina C. Benul #ahonia M ar*uti ne'pinoi cu %run0e imparipenat-compu'e, per'i'tente. #ahonia a2uifolium -ma1onie 2n92#., 'e culti( pentru ornament. 3re *ace al*'triine)ricioa'e. 3lte )enuri culti(ate? Nandina, +ancouveria .a. ;r+inul Papaverales ;r+in cu po0i2ie contro(er'at ,n 'i'temul an)io'permelor. 8rin placenta2ia parietal a %o't alturat Campanulalelor, %steralelor i Cucurbitalelor. 8rin pre0en2a alcaloi0ilor 'peci%ici ,n or)anele lor i or)ani0area %loral 'e apropie +e Ranunculales. /ot pe *a0a criteriului *ioc1imic, %am. Cruciferae M "rassicaceae., lip'it total +e alcaloi0i a %o't 'coa' +in or+. Papaverales i ,nca+rat ,n or+. Capparales. ;r+. Papaverales cuprin+e +ou %amilii? Papaveraceae i Fumariaceae. Damilia Papaveraceae 8apa(eraceele 'unt plante ier*oa'e anuale 'au perene, rareori lemnoa'e -Bocconia arborea +in 3merica central.. Drun0ele 'unt 'imple 'au compu'e, +i'pu'e altern. /oate or)anele con2in late& otr(itor. Dlorile, a+e'ea protan+re, *i'e&uate, actinomor%e, 'unt 'olitare 'au ,n raceme ori panicule. Caliciul e'te %ormat +e o*icei +in +ou 'epale li*ere 'au unite -la Eschscholt.ia. rareori 3 'au 4, +e timpuriu ca+uce. Corola pre0int 4 petale li*ere -rareori !. e)ale, r'ucite 'au ,ncre2ite ,n mu)ur. Stamine numeroa'e, li*ere. Bineceul e'te alctuit +in +ou pn la numeroa'e carpele concre'cute. >ei nu au nectar, poleni0area e'te %cut +e in'ecte care caut polenul pentru 1rana lor. Dructul e'te o cap'ul porici+ 'au 'eptici+. UW2, 3, 4 C2 2$ 3 3 3V B-2-V. >in cele 2#0 'pecii care apar2in la 2! )enuri, cte(a 'unt pre0ente i la noi,

32

'pontane 'au culti(ate. Benul Papaver -macul. pre0int 'ti)mat +i'ci%orm, remane'cent pe %ruct, care e'te o cap'ul porici+. 8re0int late& al*. Papaver rhoeas -macul rou +e cmp M %i). 2A 2n9A4. e'te comun i a*un+ent mai ale' ,n culturile +e pioa'e, +ar i ru+eral. Nu pre0int late&. P. somniferum -macul +e )r+in 2n922. 'e culti( ca plant me+icinal, alimentar -'emin2ele., ornamental. P. corona sancti-stephani e'te o 'pecie rar ce (e)etea0 ,n pajiti alpine i 'u*alpine +in Carpa2ii +e 4'te i Su+. Benul Chelidonium cu 'pecia Ch. ma)us -ro'topa'c, iar* +e ne)i 2n9A2., care crete ,n locuri um*roa'e +in re)iunea +e cmpie i +eal. 3re late& )al*en-portocaliu i %ructul o cap'ul 'ilic(i%orm. 4'te 'pecie me+icinal i to&ic cu %lori )al*ene, )rupate. Benul %laucium -mac cornut. pre0int %lori 'olitare i cap'ul *ilocular. %. corniculatum -mac cornut rou 2n9A2., e'te 'pontan ,n locuri culti(ate i ru+erale +in re)iunea +e cmpie i +eal. Eschsholzia californica -mac cali%ornian 2n9A2.. 8re0int %run0e penat-+i(i0ate cu 'e)mente ,n)u'te i %lori 'olitare )al*ene. Se culti( pentru ornament. 3lte )enuri +in acea't %amilie? Agremone, #acleaya, /endromecon .a. Damilia Fumariaceae Specii ier*oa'e %r late&, +ar cu uleiuri eterice. Dlorile 'olitare 'au ,n in%lore'cen2e racemoa'e, 'unt mono'imetrice 'au *i'imetrice, pe tipul 4. Caliciul %ormat +in +ou 'epale li*ere ca+uce. Corola +in patru petale ine)ale 'au pintenate, an+roceul +in 4 'au ! 'tamine re0ultate +in +e+u*larea celor ini2iale. Bineceul pre0int +ou carpele unite, 'uperior. Dructul e'te o ac1en 'au cap'ul poli'perm. XYX, W2 C2 2 32 2$ 3 3 B-2. Benul Fumaria -%umari2a. pre0int %lori mici, numeroa'e, )rupate ,n raceme, cu petala 'uperioar pintenat. Dructul ac1en mono'perm in+e1i'cent. :n %lora Romniei 'unt " 'pecii, +intre care mai comune 'unt? Fumaria schleicheri, F. vaillanti -2n932., F. officinalis -2n92#, 32. %rec(ente prin locuri culti(ate i ru+erale. Benul Corydalis -*re*enei. cuprin+e 'pecii ier*oa'e perene, cu *ul*otu*erculi i %ructul o cap'ul 'ilic(i%orm, ce ,n%lore'c prim(ara prin p+uri. Corydalis cava -2n9A!.. 5ul*-tu*erculul e'te )ol la mijloc, tulpina %r %run0 *racteant la *a0, iar %lorile, +i(er' colorate, au *racteele +e la *a0a lor ,ntre)i. :n p+uri +e %oioa'e e'te comun i a*un+ent. C. solida -2n9A!, 24, 32. are *ul*-tu*erculul compact, tulpina cu *ractee la *a0, iar %lorile pre0int *ractei +i(i0ate. 8re0int aceeai r'pn+ire ca i prece+enta 'pecie. 3lte 'pecii? C. intermedia -2n9A!Z20., C. pumila -2n9A!. .a. Benul /icentra cu 'pecia /. spectabilis -cerceii +oamnei 2n9A!.. Specie ier*oa', ornamental, cu %lori turtite lateral i petalele e)ale +ou cte +ou, ,nct accept +ou planuri 'imetrice. 4'te 'in)ura 'pecie cu %loare *i'imetric -*ilateral 'imetric.. Su*cla'a 'amamelidae -Amentiferae. :n'umea0 or+ine cu plante lemnoa'e cu %lori uni'e&uate -rareori *i'e&uate., monoc1lami+eice 'au cu ,n(eliuri %lorale ru+imentare. <a majoritatea 'peciilor, %lorile 'unt )rupate ,n amen2i +e un+e +eri( numele +e %mentiferae. 8rin pre0en2a trac1ei+elor ,n &ilemul lor i prin +ecalarea %ecun+a2iei %a2 +e poleni0are 'e apropie +e )imno'perme. 8rin or)ani0area %loral 'impli%icat, uni'e&uat, cu ,n(eliuri %lorale re+u'e i numrul mic al pie'elor %lorale, 'e con'i+er +eri(ate +e la #agnoliidae. Cele mai numeroa'e caractere ale amenti%erelor 'e con'i+er +eri(ate i nu primiti(e, ca re0ultat al a+aptrii la anumite con+i2ii +e (ia2. Su*cla'a ,nca+rea0 7 or+ine, cu un numr mic +e %amilii i 'pecii? rochodendrales, 'amamelidales, ,rticales -#orales., Cassuarinales, Fagales, #yricales, 3uglandales. ;r+inul 'amamelidales Se con'i+er c au +eri(at +in rochodendrales +e care 'e +eo'e*e'c prin

33

re+ucerea %lorilor +e la *i'e&uate la uni'e&uate, %ormarea amen2ilor 'au a capitulelor %lori%ere, ,n le)tur cu trecerea +e la entomo%ilie la anemo%ilie. ;r+inul cuprin+e +ou %amilii? 'amamelidaceae i Platanaceae. Damilia 'amamelidaceae Sunt circa #0 'pecii, care apar2in la 22 )enuri, r'pn+ite mai ale' ,n 0onele 'u*tropicale +in 3merica, 3'ia pn ,n 3u'tralia. Sunt ar*ori 'au ar*uti cu %run0e 'imple 'au palmat +i(i0ate, +i'pu'e altern, cu peri 'tela2i. 7n%lore'cen2ele 'unt 'pice 'au capitule cu in(olucru +in *ractee colorate. Dlorile 'unt *i'e&uate 'au uni'e&uate pe tipul 4 'au 5, +ialipetale, 'tamine 2-#, )ineceu +in +ou carpele unite, *iloculare cu cte un o(ul anatrop ,n %iecare locul, cu placenta2ie a&ilar. Dructul e'te o cap'ul. 7mportan2 economic pre0int? 'amamelis virginiana, care con2ine uleiuri me+icinale$ !i2uidambar styraciflua +in care 'e e&tra) rini i c1ere'tea +e (aloare comercial +eo'e*it. Se mai culti(, ,n a%ar +e primele +ou 'pecii, prin )r+ini *otanice i la noi ,n 2ar 'pecii ale )enurilor Parotia, Corylopsis .a., la care %lorile apar ,naintea %run0elor. Drun0ele, toamna tr0iu, 'unt (ariat colorate. Damilia Platanaceae Cuprin+e un 'in)ur )en M Platanus cu trei 'pecii? P. occidentalis -platan nor+ american. la care capitulele %lori%ere 'unt cte unul pe un pe+uncul lun). P. orientalis cu cte 3-! capitule pe un pe+uncul lun). P. hybrida -P. acerifolia. cu cte +ou capitule pe un pe+uncul -rareori unul 'au trei.. /oate 'peciile 'unt ar*ori cu riti+om al*icio', nete+, ce 'e e&%olia0 ,n plci. Drun0ele 'unt palmat-lo*ate cu periori pe +o'ul lor, care pot pro+uce aler)ii. Dlorile 'unt uni'e&uate, +i'pu'e monoic i )rupate ,n capitule '%erice. 8eri)onul e'te +ialipetal, 'tamine 4-!, carpele 3-!, li*ere. 8oleni0area e'te anemo%il, iar %ructele 'unt poliac1ene. :n parcuri i )r+ini 'e culti( mai ale' P. hybrida -P. hispanica 2n942.. ;r+inul ,rticales -#orales. Frticalele 'unt plante lemnoa'e, rareori ier*oa'e, cu %lori o*inuit uni'e&uate, )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e amenti%orme, +i'pu'e monoic, rareori +ioic. 8oleni0area e'te anemo%il. :n 'coar2a lor 'e )'e'c latici%ere 'au %i*re li*eriene lun)i cu utili0ri in+u'triale. ;r+inul cuprin+e patru %amilii? ,lmaceae, #oraceae, Cannabaceae i ,rticaceae. Damilia ,lmaceae 8lante lemnoa'e care 'e recuno'c prin %run0ele lor 'imple cu *a0a e(i+ent a'imetric. Sunt circa 200 'pecii care apar2in la A5 )enuri r'pn+ite ,n re)iuni temperate i tropicale. /ulpina lor pre0int rami%ica2ie 'impo+ial. Dlorile 'unt *i'e&uate 'au uni'e&uate, )rupate ,n cime )lomerulate. 8eri)onul e'te alctuit +in !-4 tepale (er0i -o*inuit 5., li*ere 'au concre'cute, 'taminele 'unt 4-#, ,n +ou (erticile opu'e peri)onului. Bineceul e'te alctuit +in +ou carpele unite, *ilocular, +ar numai un o(ul e'te %ertil, un locul i un o(ul a(ortea0. Dructul e'te o 'amar 'au +rup, iar en+o'permul 'emin2ei, +e o*icei, lip'ete. a. Su*%amilia ,lmoideae. Fn 'in)ur )en M ,lmus -ulmul. M la care %lorile 'e %ormea0 pe l'tarii +in anii prece+en2i i apar ,nainte +e %run0e, ,n %e*ruarie-martie. 8oleni0area e'te %cut +e in'ecte, atra'e +e peri)onul colorat, antenele roii i nectarul %lorilor. Dructul e'te o mono'amar, care 'e %ormea0 ,n mai-iunie. U 84-5 34-5 B-2. ,lmus laevis -(elni - %i). 23 2n92#. e'te ar*ore ,ntlnit ,n p+uri +e %oioa'e, lunci .a. Samarele 'unt emar)inate i ciliate pe mar)ini, lun) pe+unculate. ,. glabra -ulmul +e munte 2n92#.. Smn2a e'te ae0at central ,n 'mn2, care e'te 'u*'e'il, ,n)u'tat 'pre am*ele capete. :n p+uri +e %oioa'e, +ar i culti(at pentru ornament. ,. procera -ulm en)le0e'c, ulm +e cmp 2n92#.. Samara e'te or*icular. 4'te 'pontan ,n p+urile +e 'il(o'tep, +ar i culti(at pentru ornament. ,. minor -ulm +e cmp 2n92#.. Spora+ic ,n

34

p+urile +e 'il(o'tep. Samara e'te o*o(at. 3m*ele 'pecii au %run0ele mult mai mari cu *a0a e(i+ent a'imetric i 'mn2a ae0at e&centric ,n mono'amar. ,. pumila -ulm +e /urc1e'tan 2n92#.. Se culti( pentru ornament. Drun0ele 'unt mici i cu *a0a mai mult 'au mai pu2in 'imetric. O. "/3$(ii? Flmii +in 4uropa Central au %o't aproape +ecima2i +e o ciperc -.phiostoma. (e1iculat +e un 'cara*eu -)n+ac.. F'carea ,ncepe +e la (r%ul ramurilor 'pre *a0. *. Su*%amilia Celtidioideae. Dlorile 'e %ormea0 pe l'tarii +in anii ,n cur' o+at cu %run0ele, iar %ructul e'te o +rup. ; %loare e'te *i'e&uat 'au uni'e&uat, pre0int peri)onul +ialipetal i anterele )al*ene. 3ici 'e ,nca+rea0 )enurile Celtis! (el4ova .a. Benul Celtis -'m*o(in. pre0int #0 'pecii r'pn+ite ,n 4mi'%era Nor+ic i 3%rica +e Su+. :n Romnia 'unt 'pontane +ou 'pecii? Celtis glabrata ,n >o*ro)ea pe (er'an2i ,n'ori2i cu 'oluri 'c1eletice$ C. australis -2n940. ,n mar)ini +e p+ure. C. occidentalis -'m*o(ina nor+ american 2n920. e'te %rec(ent culti(at pentru ornament. Fnele 'pecii e&otice au %ructe +ulci come'ti*ile. (el4ova serrata e'te 'pecie ornamental +e ori)ine me+iteranean. Damilia #oraceae 3r*ori 'au ar*uti cu late&, r'pn+i2i mai ale' ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale i mai pu2in ,n cele temperate. Drun0ele 'unt 'imple, 'erate 'au lo*ate, alterne i pre(0ute cu 'tipele ca+uce. Dlorile 'unt uni'e&uate, )rupate ,n in%lore'cen2e amenti%orme, +i'pu'e monoic 'au +ioic. 8eri)onul e'te 'epaloi+ i e'te alctuit +in 4 tepale li*ere 'au concre'cute, per'i'tent i acre'cent pe %ruct. Staminele 'unt 4, opu'e tepalelor. :n %lorile %emele, )ineceul e'te alctuit +in +ou carpele concre'cute, +ar numai una 'e +e0(olt, unilocular i cu un 'in)ur o(ul pen+ul. /oat in%lorecen2a, +up poleni0area %cut +e (nt, 'e tran'%orm ,ntr-un %ruct compu'. Dructul 'implu e'te o ac1en -Ficus. 'au compu' la care partea come'ti*il e'te peri)onul crno' -#orus.. Benul #orus -+u+ul. 'e caracteri0ea0 prin %lori uni'e&uate, )rupate ,n in%lore'cen2e amenti%orme i %ructe compu'e, cilin+ric-o(oi+e, numite 'oro0e. #orus alba -+u+ al* M %i). 24 2n92#.. 3r*ore pn la la A5 m, ori)inar +in C1ina, culti(at i 'u*'pontan. Drun0ele 'unt nete+e pe %a2a 'uperioar i )la*re pe cea in%erioar. Soro0a, +e (ariate culori ,ntre al*-ne)ru, e'te pe+unculat i ca+e la maturitate. 4'te culti(at ca ar*ore in+u'trial, alimentar 'au pentru %run0ele 'ale utili0ate ca 1ran pentru lar(ele %luturelui +e mta'e -Bomby" mori.. #. nigra -+u+ul ne)ru 2n9"0-A0!., e'te mai rar ,ntlnit ,n cultur +ect #. alba. Soro0a e'te mai mare, acrioar, aproape 'e'il i nu ca+e la maturitate. Drun0ele 'unt mai )roa'e, a'pre pe %a2a 'uperioar i pu*e'cente pe cea in%erioar. Dlori ma'cule? U 8-4. 34 Dlori %emele? U 8-4. B-2. Benul Ficus pre0int %lorile uni'e&uate, ,nc1i'e ,ntr-un receptacul piri%orm, 'pre ori%iciul receptaculului 'e a%l %lorile ma'cule, iar 'pre *a0 cele %emele. <a maturitate, %ructul e'te %ormat +in numeroa'e ac1ene ,n receptaculul care 'e mrete i +e(ine crno'. Ficus carica -'moc1inul 2n92!. e'te ar*u't me+iteranean cu %run0e palmat-+i(i0ate i %ructul compu', o 'icon la care partea come'ti*il e'te receptaculul. 4'te culti(at i 'u*'pontan ,n re)iunile cl+uroa'e 'u+ice. Ca 'pecii +e apartament 'au 'ere, ornamentale, 'unt? F. elastica, F. lyrata, F. pumila .a. F. gengalensis e'te un ar*ore +e man)ro(e, cu r+cini a+(enti(e ca nite catali)e, ,ntlnit pe coa'ta e'tic a ;ceanului 7n+ian. #aclura pomifera -maclura. e'te ar*ore ori)inar +in 3merica +e Nor+, cu %run0e ,ntre)i i ramuri cu 'pini, putn+ %i culti(at pentru )ar+uri (ii. Dructul compu' e'te '%eric, mare -A0-A4 cm ,n +iametru.. :n acea't %amilie 'e ,nca+rea0 i cte(a plante e&otice +e mare importan2 economic? Arctocarpus incisa -ar*orele +e pine. ori)inar +in 7n+o-Malaie0ia, la care %ructele 'unt %inoa'e i au (aloare alimentar$ Castiloa elastica -ar*orele +e cauciuc. 'pecie ori)inar +in 3merica tropical -8anama.$ Borssimum galactodendron -ar*orele (ac., la care late&ul a*un+ent are utili0ri alimentare. 4'te ori)inar +in 3merica +e Su+$

35

Broussonetia papyrifera -ar*orele +e 1rtie., crete ,n C1ina. Damilia Cannabaceae 8lante ier*oa'e, anuale 'au perene, cu %run0e 'imple 'au compu'e, cu 'tipele ca+uce. Dlorile 'unt uni'e&uate, pe tipul 5, cu peri)on 'epaloi+, +i'pu'e +ioic. Dlorile ma'cule 'unt pe+icelate ,n in%lore'cen2, iar cele %emele 'e'ile. 8oleni0area e'te anemo%il, iar %ructul e'te o ac1en. 4n+o'permul e'te pu2in +e0(oltat, iar 'u*'tan2a +e re0er( 'e +epune ,n cotile+oane. Dlorile ma'cule?U 85 35 Dlorile %emele? U 85 B-2. Benul Cannabis -cnepa.. 8lante anuale cu tulpini erecte i %run0e palmat-'ectate 'au palmat-compu'e. 7n%lore'cen2ele %emele 'u* %orm +e )lomerule a&ilare. Se culti( att ca plant te&til, ct i ca olea)inoa'. Se pre0int ca in+i(i0i +e (ar -cu %lori ma'cule. care 'e u'uc +up poleni0are, i ca in+i(i0i +e toamn -cu %lori %emele. ce pro+uc ac1enele, +in care 'e e&tra)e un ulei 'icati(, %olo'it la %a*ricarea (op'elei, +ar pot %i %olo'ite i ,n 1rana p'rilor. >in tulpinile cnepii 'e e&tra) %i*rele te&tile care +in punct +e (e+ere 1i'tolo)ic 'unt %i*re periciclice. C. stiva 'u*'p. sativa -cnepa culti(at 2n920.$ C. sativa 'u*'p. spontanea -cnepa 'l*atic.$ C. sativa 'u*'p. indica -cnepa in+ian. la care +in in%lore'cenele %emele 'e prepar 1aiul, un 'tupe%iant care + o 'tare +e eu%orie, +ar +uce treptat la +i'tru)erea moral i %i0ic a celui ce-l %olo'ete. 'umulus lupulus -1ameiul M %i). 25 2n9!0.. 4'te plant peren cu tulpina (olu*il i %run0e palmat-+i(i0ate, +i'pu'e opu'. 7n%lore'cen2ele %emele 'unt 'u* %orm +e conuri. 5racteele ace'tor conuri po'e+ pe partea lor intern )lan+e cu o 'u*'tan2 aromatic, amar, numit lupulin care 'e %olo'ete pentru aromati0area *erii. 4'te 'pontan ,n 0(oaie, lunci, locuri um*roa'e, +ar e&emplarele %emele 'e culti( pentru in+u'tria *erii. Damilia ,rticaceae 8lante ier*oa'e %r late&, cu %run0e 'imple cu mar)inea inci0at. Dlorile 'unt uni'e&uate +i'pu'e monoic 'au +ioic, rareori 'unt i %lori *i'e&uate. 8eri)onul e'te 'epaloi+ pe tipul 4 'au 5, li*er 'au concre'cut, 'taminele 4 'au 5. Semin2ele pre0int en+o'perm olea)ino' *o)at. Dructul e'te o ac1en ,nc1i' ,n peri)on. Benul ,rtica -ur0ica. pre0int %run0e opu'e cu peri urtican2i. ,. dioica -ur0ica mare 2n94#, 52. e'te o 'pecie peren, ru+eral i +e locuri trlite, comun +e la cmpie pn ,n etajul 'u*alpin. 3re utili0ri alimentare 'au me+icinale. ,. urens -ur0ica mic 2n924, 2!, 52. e'te o 'pecie anual la care ,n raceme 'e )'e'c am*ele %lori, +eci, e'te monoic. 4'te %rec(ent ,n lun)ul cilor +e comunica2ie, terenuri nitro%ile. Benul Parietaria 'e caracteri0ea0 prin %run0e 'imple, alterne, %r peri urtican2i. >intre cele trei 'pecii, mai comun e'te P. officinalis -parac1erni2 2n9A4. e'te %rec(ent i a*un+ent ,n locuri ru+erale, planta2ii +e 'alcm, +e la cmpie pn ,n re)iunea montan. >intre plantele e&otice 'e aminte'c? Boehmeria cu pe'te A00 'pecii tropicale i 'u*tropicale, +in tulpinile unora -B. nivea. 'e e&tra) %i*re te&tile +e %oarte *un calitate$ Pilea cu pe'te 400 'pecii tropicale, unele culti(ate i prin 'ere i apartamente$ ,rera, !aportea .a. ;r+inul Fagales ;r+in cu repre0entan2i (ec1i, cuno'cu2i ca %o'ili +in Cretacicul in%erior. Sunt numai plante lemnoa'e, ar*ori i ar*uti, cu %run0e 'imple, alterne, 'tipelate. Dlorile 'unt o*inuit uni'e&uate, +i'pu'e monoic, rareori *i'e&uate. 4le 'unt mici, numeroa'e, )rupate ,n +ic1a'ii pe un a& comun, alctuin+ amen2ii caracteri'tici. 8eriantul e'te ne+i%eren2iat 'au lip'ete, 'tamine epitepale, rareori mai multe, iar )ineceul in%erior. 8oleni0area e'te anemo%il, iar %ecun+a2ia e'te +ecalat %a2 +e poleni0are printr-o lun) perioa+ +e timp, ceea ce are ca re0ultat maturarea tar+i( a %ructelor. ;r+inul cuprin+e trei %amilii? Fagaceae, Betulaceae i Corylaceae.

36

Damilia Fagaceae Damilia cuprin+e # )enuri cu "30 'pecii co'mopolite, r'pn+ite ,n am*ele emi'%ere, cu e&cep2ia 3mericii +e Su+ tropicale i 3%ricii tropicale i +e Su+. Se pre0int ca ar*ori monoici cu %run0e 'imple, alterne, rareori (erticilate. Dlorile 'unt uni'e&uate, anemo%ile 'au entomo%ile. Dlorile ma'cule 'unt )rupate ,n +ica0ii i ace'tea aranjate ,n in%lore'cen2e amenti%orme pen+ule i la&e la 5uercus, erecte i la&e la Castanea 'au capituli%orme la Fagus. Dlorile %emele 'unt 'olitare 'au ,n mnunc1iuri 2-! -#., ,nconjurate +e 1ip'o%ile mici 'c(ami%orme. Dlorile ma'cule?U 8-!. -4-7. 34-7$ #-A4 Dlorile %emele? U 8-!. B-3. Dlorile ma'cule pot pre0enta un ru+iment +e o(ar, iar cele %emele 'unt lip'ite +e ru+imentul celui +e-al +oilea 'e&. 8lacenta2ia e'te a&ilar i o(ulele 'unt anatrope. Dructul e'te o ac1en cu o 'in)ur 'mn2, lip'it +e en+o'perm. 3c1ena e'te ,nconjurat par2ial -5uercus., total -Fagus, Castanea. +e o cup +e ori)ine caulinar -Castanea, 5uercus. 'au 1ip'o%ilar -Fagus.. 8oleni0area e'te anemo%il i ca a+aptare pentru ace'ta, %lorile apar ,nainte +e %run0e 'au o+at cu ace'tea. Benul Fagus -%a)ul. cuprin+e A0 'pecii +in re)iunea temperat nor+ic i Me&ic. Se caracteri0ea0 prin amen2i ma'culi, aproape '%erici, lun) pe+uncula2i, pen+uli. Cte +ou %lori %emele 'unt ,nconjurate la *a0 +e numeroa'e 1ip'o%ile ce %ormea0 cupa ce ,nc1i+e cte +ou ac1ene trimuc1iate -jirul.. :n 2ara noa'tr, comun e'te F. sylvatica -%a)ul central european M %i). 2! 2n924., care %ormea0 p+uri ,ntin'e ,n re)iunea +e +eal i montan. F. moesiaca -F. sylvatica 'u*'p. moesiaca 2n924. M %a)ul *alcanic, 'pora+ic ,n p+uri +e %oioa'e +in 'u+ul 2rii. F. orientalis -%a)ul +e Crimea. e'te 'pora+ic mai ale' ,n p+urile +in Carpa2ii ;rientali. Benul 5uercus -'tejarul. care cuprin+e circa 450 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i 'u*tropicale ale 4ura'iei, nor+ul 3%ricii, 3merica +e Nor+ i (e'tul tropical al 3mericii +e Su+. 3men2ii ma'culi 'unt la&i, pen+uli. Diecare %loare %emel e'te ,nconjurat +e 1ip'o%ile ce 'e tran'%orm ,n cup, acoperin+ par2ial o ac1en elip'oi+al numit )1in+. :n Romnia 'e a%l " 'pecii, +intre care mai %rec(ent 'unt? 5. robur -'tejarul pe+unculat M %i). 27 2n924. e'te %rec(ent +in 0ona +e 'il(o'tep pn ,n etajul )orunului, ,n 'ta2iuni um*roa'e, ume+e. Drun0ele au pe2iolii +e 4-# mm, 'unt auriculate la *a0, iar )1in+ele, mai mult 'au mai pu2in 'e'ile, 'unt ae0ate pe un pe+uncul lun). 5. frainetto -)rni2a. e'te 'pecia cu %run0ele cele mai mari, a+nc lo*ate, aproape 'e'ile, pu*e'cente, pe +o' cu periori *runi 'au )l*ui, ca i lujerii anuali. Dormea0 p+uri ,n re)iunea +e cmpie ,nalt i colinar ,mpreun cu cerul 5. cerris -cerul 2n924.. Drun0e cu lo*i acu2i, 'uper%iciali, lun) pe2iolate. Mu)uri ,nconjura2i cu 'tipele lun)i, %ilamentoa'e, per'i'tente. Sol0ii cupei 'unt lun)i, 'u*ula2i, +i(er)en2i. Dormea0 p+uri pure 'au +e ame'tec, mai ale' cu )rni2a. 5. polycarpa -)orunul ar+elene'c 2n924. pre0int %run0e )roa'e, pieloa'e, lun) pe2iolate -cu pe2ioli +e A,5-3 cm.. Sol0ii cupei 'unt )1e*oi, *runi, )1in+e mai mult 'au mai pu2in 'e'ile, cte 3-! -A0. pe un pe+uncul. 4'te %rec(ent ,n re)iunea colinar i +e +ealuri 'u*carpatice, ,n p+uri +e ame'tec cu? )rni2a, carpenul, cerul .a. 4'te 'pecia cea mai comun +e )orun +in ;ltenia. 5. dalechampii -)orunul +e >alma2ia 2n924. e'te +i'eminat prin p+urile +in 'u+ul 2rii. 5. borealis -5. rubra. M 'tejarul rou american -2n924. M 'e culti( pentru ornament +ar i ca ar*ore %ore'tier. Specii me+iteraneene? 5. suber -'tejarul +e plut.$ 5. ile" -'tejarul +e 'tnc.$ 5. coccifera -'tejarul crm0.. Benul Castanea pre0int amen2i ma'culi erec2i, iar %lorile %emele 'unt )rupate cte trei i ,nconjurate +e un in(olucru ce %ormea0 o cup 'pinoa' ce ,nconjoar complet ac1enele. C. sativa -ca'tanul *un. e'te 'pecie +e ori)ine me+iteranean, culti(at i 'u*'pontan ,n re)iunile 'u*carpatice, mai ale' ,n jurul mn'tirilor. >atorit ac1enelor come'ti*ile, ,n unele re)iuni '-au %cut planta2ii ,ntin'e. -/i'mana, Maramure.. Se ,ntlnete 'pontan ,n apropiere +e 5aia Mare i 5ile Lerculane. Damilia Betulaceae Damilie cu +ou )enuri i "5 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat nor+ic, +ar i ,n re)iuni montane tropicale +in emi'%era 'u+ic -3r)entina..

37

3r*ori 'au ar*uti cu micori0e ectotro%e. Drun0ele 'unt 'imple, alterne, cu 'tipele ca+uce. Dlorile 'unt anemo%ile, uni'e&uate, att cele ma'cule ct i cele %emele, )rupate ,n +ica0ii tri%lore ce %ormea0 o cim protejat +e o *ractee i 2-4 *racteole, iar mai multe cime 'unt )rupate ,n amen2i terminali. Dlorile ma'cule au periant re+u', +in 4 tepale unite i pre0int 2-4 'tamine. Dlorile %emele 'unt lip'ite +e periant, au un )ineceu *icarpelar 'incarp. Dructul e'te o ac1en aripat cu o *ractee la *a0, re0ultat +in concreterea *racteei cu *racteolele. Smn2a nu pre0int en+o'perm. Damilia cuprin+e +ou )enuri? Betula i Alnus. Benul Betula -me'teacnul. pre0int +ou 'tamine cu %ilamente *i%i+ate. 5racteea, care protejea0 ac1ena, e'te trilo*at i ca+e +e pe a& o+at cu %ructele mature. B. pendula -me'teacnul comun 2n92#, 42.. 4'te ar*ore +e pn la 20m ,nl2ime, cu riti+omul al* ce 'e e&%olia0 circular, cu %run0e o(at-rom*ice. <'tarii pre0int (eruco0it2i care repre0int lenticelele. Crete ,n locuri ,n'orite pe (er'an2i 'au ,n tieturi +e p+ure +in etajul )orunului pn ,n etajul moli+ului. B. nana -me'teacnul pitic 2n92#. 'pecie rar +e tur*rii oli)otro%e. B. humilis -me'tecna 2n92#, 5!., B. pubescens -me'teacn pu%o' 2n95!. 'unt 'pecii rare +e tur*rii eutro%e. Benul Alnus -arin, anin. pre0int 4 'tamine cu %ilamente nerami%icate. 5racteea 5lo*at, nu ca+e o+at cu %ructele mature. A. glutinosa -aninul ne)ru 2n92#. pre0int %run0e emar)inate, )la*re 'au cu periori )l*ui ,n a&ilele ner(urilor. <'tarii tineri lipicioi. 3men2ii %ructi%eri pe+uncula2i. Dormea0 aniniuri ,n re)iunea +e cmpie i +e +eal. A. incana -aninul al* 2n92#.. 3r*ore cu %run0e acuminate la (r%. <'tarii i %run0ele tinere +en' pu*e'cente +ar nelipicioa'e. 3men2i mai mult 'au mai pu2in 'e'ili. Dormea0 aniniuri ,n lun)ul praielor montane -etajul %a)ului i al p+urilor +e ame'tec +e %a) cu rinoa'e.. A. viridis -aninul (er+e, aninul +e munte 2n92#.. 3r*u't +e 4 -!.m ,nl2ime, cu %run0e acute 'au acuminate, (iu (er0i i pe %a2 i pe +o'. Dormea0 aniniuri 'in)ur 'au cu 'lcii +e munte ,n lun)ul i0(oarelor +in etajul moli+iurilor i al jneapnului. 7mportan2 economic. <emnul, +e e'en2 moale, are (ariate utili0ri. Drun0ele +e me'teacn au ac2iune +iuretic a(n+ utili0ri me+icinale. Coaja +e anin 'e utili0ea0 ,n (op'itoria ca'nic. Damilia Corylaceae Damilie cu 4 )enuri i !4 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+. 3r*ori 'au ar*uti monoici cu %run0e c0toare. Dru0ele 'unt 'imple, alterne cu 'tipele ca+uce. Dlorile anemo%ile 'unt )rupate ,n amen2i? cele ma'cule ,n amen2i 'impli pen+uli, cte una ,n a&ila unei *ractei, lip'it +e peri)on i pre0int 2-20 'tamine$ %lorile %emele 'unt )rupate ,n amen2i compui -amen2i cu +ic1a'ii., %iecare %loare cu peri)on mic, nere)ulat lo*at, cu *ractee i *racteole$ o(arul e'te in%erior. Dructul e'te o ac1en ,n'o2it +e un in(olucu re0ultat +in concreterea i +e0(oltarea *racteei cu *ractolele. Dructul con2ine o 'in)ur 'mn2 %r en+o'perm *o)at ,n ulei i proteine. Cele patru )enuri 'unt? Corylus, Carpinus -cu 'pecii i ,n Dlora Romniei. .strya 'i .striopsis. Benul Corylus 'e caracteri0ea0 prin %ructe a)lomerate, cte A-4, cu in(olucru %ructi%er ,n %orm +e cup i ,n%lorirea ,nainte +e ,n%run0ire. C. avellana -alunul M %i). 2", 2n922.. 3r*u't %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e ume+e, um*roa'e. Dructele 'unt come'ti*ile i au in(olucrul mai mult 'au mai pu2in +e lun)imea ac1enelor, +i(i0at ,n 'e)mente nere)ulat-laciniate. C. colurna -alunul turce'c 2n9 2#.. 3r*ore +e pn la 20m ,nl2ime, cu %ructe come'ti*ile, cu peri)onul mult mai lun) +ect %ructul, +i(i0at pn la *a0 ,n lacinii mai mult 'au mai pu2in ri)i+e. :n locuri 'tncoa'e, ,n 'u+-(e'tul 2rii ,ntlnim C. ma"ima -alunul cu %run0a mare 2n922.. Se culti( ca ar*ore %ructi%er. Benul Carpinus pre0int numeroa'e %ructe pe un a& lun), pen+ul. 7n(olucrul %ructi%er plan, ,n%lorirea are loc mai mult 'au mai pu2in ,n acelai timp cu ,n%run0irea. C. betulus -carpenul M %i). 30, 2n922.. 3r*ore +e pn la 25 m ,nl2ime, comun ,n p+uri +e %oioa'e. 5racteea +e la *a0a ac1enei e'te trilo*at. C. orientalis -crpini2a 2n9A!. e'te ar*u't 'au ar*ore +e pn la 7m ,nl2ime, +e ori)ine 'u*me+iteranean, 'pora+ic ,n 'ta2iuni ,n'orite +in re)iunea +e cmpie i +e +ealuri. 5racteea +e la *a0a ac1enei e'te ,ntrea).

38

Benul .strya cuprin+e A0 'pecii +in re)iunea temperat i 'u+ul 3mericii Centrale. Benul .stryopsis cuprin+e +ou 'pecii r'pn+ite ,n Mon)olia i C1ina. ;r+inul 3uglandales ;r+in cu po0i2ie 'i'tematic contro(er'at. Fnii autori -Lutc1in'on. +eri( /uglandalele +in -amamelidale i le aea0 +up Rutales pe *a0a unor criterii *ioc1imice. Cei mai mul2i autori ,nca+rea0 /uglandalele ,ntre %mentriferele e(oluate, pe *a0a in%lore'cen2ei, alctuirii %lorii, a c1ala0o)amiei .a. Se +eo'e*e'c +e 0agale, +up care 'e aea0, prin %run0ele compu'e i 'ecre2ia +e 'u*'tan2e aromatice. Damilia 3uglandaceae Damilia cuprin+e 7 )enuri cu !4 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile 'u*tropicale i temperate +e nor+. Sunt ar*ori monoici cu %run0e alterne, ne'tipelate, penat-compu'e. Dlorile 'unt uni'e&uate cu *ractee i +ou *racteole pre0ente. Cele ma'cule 'unt )rupate ,n in%lore'cen2e amenti%orme pen+ule ce 'e %ormea0 pe ramuri +in anii prece+en2i. 4le pre0int un peri)on 'epaloi+ i 3-40 'tamine -mai multe la %lorile in%erioare.. Dlorile %emele 'unt 'olitare 'au ,n )rupe mici, 2-5 -7., 'ituate terminal pe lujerii +in anul ,n cur'. 4le pre0int un peri)on, +in 4-2 tepale (er0ui, un o(ar in%erior alctuit +in +ou carpele unite. Stilul e'te 'curt i 'e termin cu +ou 'ti)mate papiloa'e pentru re2inerea polenului. 8oleni0area e'te anemo%il, iar %ructul e'te o +rup par2ial +e1i'cent - 3uglans. 'au o ac1en aripat -Pterocarya, Carya.. Semin2ele 'unt lip'ite +e en+o'perm. Dlori ma'cule? U 84 33-40 Dlori %emele? U 84 B-2. Benul 3uglans pre0int cte(a 'pecii? 3. regia -nucul 2n932.. 8re0int %run0e imparipenat-compu'e cu 5-" %oliole ,ntre)i, )la*re. Crete 'pontan ,n 'u+-e'tul 4uropei, pn ,n 3'ia Central i C1ina. :n Romnia, e'te 'u*'pontan, +ar i %rec(ent culti(at pentru 'emin2ele 'ale come'ti*ile -cotile+oanele ace'tora., +ar i pentru lemnul 'u cu +uramenul ne)ru cu utili0ri ,n in+u'tria mo*ilei. 3. nigra -nucul american 2n932., ar*ore +e pn la 50 m, ori)inar +in 3merica +e Nor+, culti(at ca 'pecie %ore'tier i ornamental. Drun0ele pre0int %oliole mai mici, numeroa'e, cu mar)inea 'erat. Mai rar 'e culti( pentru ornament 3. cinerea -nucul cenuiu.. Benul Pterocarya cuprin+e A0 'pecii lemnoa'e r'pn+ite +in Cauca0 pn ,n Caponia. Mai cuno'cut e'te 'pecia Pterocarya fra"inifolia -nucul cauca0ian. cu ac1ene come'ti*ile. Benul Carya cu 25 +e 'pecii r'pn+ite ,n e'tul 3'iei i e'tul 3mericii +e Nor+. SF5C<3S3 R.$&/AE 8lante lemnoa'e i ier*oa'e cu %lori *i'e&uate, +ialipetale. Se con'i+er c au +eri(at +in 'agnoliales 'au Ranales, +eo'e*in+u-'e +e ace'tea prin +i'punerea ciclic a elementelor %lorale i numrul con'tant al ace'tora -la cele mai e(oluate., con'i+erate caractere +e 'uperioritate, ,n raport cu numrul mare i incon'tant i +i'po0i2ia 'pirociclic 'au 1emiciclic a ace'tora +e la 'agnoliales i Ranales. Su*cla'a ,nca+rea0 or+inele? $a"ifragales, $arraceniales, Rosales, !eguminosales, #yrtales, Rutales, $apindales, %eraniales, Cornales, Araliales, Celastrales, Rhamnales, $antalales, Rafflesiales, Euphorbiales, hymelaeales. ;r+inul $a"ifragales :nca+rea0 plante lemnoa'e 'au ier*oa'e cu %lori +e o*icei *i'e&uate, pentamere. 8rin caractere mor%olo)ice i *ioc1imice, 'a&i%ra)alele 'unt ,n+eaproape ,nru+ite cu ro0alele. 7ni2ial a %o't o 'in)ur %amilie $a"ifragaceae +i(i0at ,n trei 'u*%amilii?

39

Ribesoideae -%rossularioidaea., 'ydrangeoidaea i $a"ifragoidaea. 3ce'tea 'unt tratate +e'eori ca atare 'au ri+icate la ran) +e %amilie cum (or %i pre0entate ,n continuare. Damilia Ribesoideae Specii ar*u'ti(e cu %run0e 'imple, cu ner(a2iune palmat, +i'pu'e altern. Dlorile 'unt pe tipul 5, )amo'epale, +ar +ialipetale, cu 5 -A0. 'tamine, )ineceu in%erior i %ructul *ac. U W-5. C5 35 B-2. Damilia cuprin+e un 'in)ur )en? Ribes cu 'pecii ar*u'ti(e att 'pontane ct i culti(ate. R. uva-crispa -%rossularia reclinata. M a)riul -2n9A!.. Specie (aria*il cu 'u*'pecii 'pontane i culti(ate pentru *acele lor. 8re0int %lori a&ilare cte A-3 i 'pini la no+urile tulpinii. R. nigrum -coac0ul ne)ru 2n9A!., e'te 'pontan i culti(at pentru *acele ne)re, come'ti*ile, *o)ate ,n (itamina C i taninuri. R. sanguineum -cuiorul rou 2n9A!., e'te 'pecie ori)inar +in 3merica +e Nor+ i 'e culti( pentru ornament -prin %lorile roii. ca i R. aureum -coac0 auriu 2n9A!. cu %lori i %ructe )al*ene-aurii. Damilia 'ydrangeaceae 3r*uti cu %run0e opu'e, cu ner(a2iune penat. Dructul e'te cap'ul. Benul 'ydrangea -'ortensia. pre0int o in%lore'cen2 terminal, mare, )lo*uloa' cu +ou %eluri +e %lori? mar)inale 'terile i centrale %ertile. '. macrophylla -'. opuloides 2n93!. ori)inar +in C1ina i Caponia i 'e culti( %rec(ent pentru ornament. '. arborescens -2n93!. e'te ori)inar +in 3merica +e Nor+. Benul /eutzia pre0int %lori pe tipul 5, )rupate ,n in%lore'cen2e racemi%lore i %run0e 'telat-pu*e'cente. /. scabra -2n9A30. e'te un ar*u't ornamental cu %lori al*e 'au ro0e, ori)inar +in C1ina i Caponia. Benul Philadelphus -lmi2a, ia'omnia.. Dlori a&ilare 'au ,n raceme, pe tipul 4, %run0e %r peri 'tela2i. Ph. coronarius -lmi2a miro'itoare 2n92!. e'te ar*u't ornamental i me+icinal, cu %lori al*e-)l*ui, r'pn+it ,n 7talia, 3u'tria, Cauca0. Ph. inodorus -lmi2 nemiro'itoare 2n92!. e'te ori)inar +in 3merica +e Nor+. Damilia $a"ifragaceae 8lante e&clu'i( ier*oa'e, cu %run0e 'imple 'au compu'e, +i'pu'e altern 'au ,n ro0et. Dlorile 'unt pe tipul 5, 1eteroc1lami+eice cu an+roceu o*+iplo'temon -5 5. i )ineceu +in +ou carpele unite ,n partea in%erioar, cu 'tilele li*ere -mai multe +ect carpelele., in%erior 'au 'uperior. Dlorile 'unt protan+re, iar %ructul e'te o cap'ul +e1i'cent. Sa&i%ra)aceele con2in taninuri 'au )lico0i+e. U W-5. C5 35 5 B-2. Benul $a"ifraga -+e la lat. 1a)um-'tnc, frango-a 'par)e, cu alu0ie la r+cinile plantelor care 'e ,n%i) ,n crpturile 'tncilor.. Dlorile 'unt mici, numeroa'e, )rupate ,n raceme, corim*e 'au panicule. $. stolonifera -$. sarmentosa 2n93!, 54. e'te 'pecie ornamental, ori)inal +in C1ina i Caponia, 'e culti( prin 'ere i apartamente. :n %lora Romniei 'unt circa 25 'pecii 'pontane ,n re)iunea montan i alpin ,n (ariate *iotopuri. $. rotundifolia -2n922., $. cuneifolia -iar*a cunturii 2n92#., $. paniculata -iar*a 'ur0ilor 2n92#. 'e ,ntlne'c pe 'tncrii montane i alpine. Parnassia palustris -oprli2 al* 2n9A#., pre0int o %loare 'olitar i %run0e cor+ate ,ntre)i. Se a%l ,n lun)ul praielor montane. Bergenia crassifolia -*a+an, curec1i 2n934. e'te ori)inar +in 3'ia Central. 3re %run0e )roa'e, crnoa'e i tulpina 'capi%orm cu %lori roii-(iolacee ce apar prim(ara timpuriu. Se culti( prin parcuri i )r+ini ca 'pecie ornamental. Benul 'euchera cu 50 'pecii nor+-americane. '. sanguinea -2n9A4. 'e culti( pentru ornament. 3re %lori roii ca 'n)ele. Benul Astilbe cu 25 'pecii e't-a'iatice i nor+-americane. A. laponica -2n9A4. are %lori mici, al*e. Se culti( pentru ornament. Benul Chrysosplenium cu 55 'pecii temperate i arctice. :n %lora Romniei, 'e a%l Ch. alternifolium -2n94#. i Ch. alpinum, ,n locuri mltinoa'e, ume+e.

40

Benul #itella cu A5 'pecii 'i*eriene, japone0e i nor+-americane. ;r+inul $arraceniales :nca+rea0 cte(a %amilii +e plante cu nutri2ie mi&t att %otoautotro% ct i 1eterotro% prin +e'compunerea corpului unor (ie2uitoare mici -in'ecte. +e un+e a'imilea0 a0otul. Sunt, +eci, plante in'ecti(ore, ier*acee la care %run0ele 'unt a+e'ea, par2ial 'au total, tran'%ormate ,n capcane pentru prin+erea in'ectelor. Nutri2ia ace'tor plante ,m*in un mo+ +e 1rnire %otoautotro% -tipic plantelor (er0i. cu o 1rnire in)e'ti( -caracteri'tic animalelor.. ;r+inul ,nca+rea0 %amiliile? $arraceniaceae, Nepenthaceae, /roseraceae. Damilia Nepenthaceae Cuprin+e )enul Nephentes cu circa !0 'pecii e&otice. 8e2iolul %run0elor e'te lun) i tran'%ormat ,ntr-o urn caracteri'tic, acoperit +e un cpcel re0ultat +in metamor%o0area lim*ului %run0ei. :n urn 'e a%l )lan+e ce 'ecret %ermen2i proteolitici care +i)er in'ectele capti(e. Damilia /roseraceae Specii in'ecti(ore perene cu repre0entan2i i ,n %lora Romniei. Sunt plante ac(atice 'au tere'tre +e mlatini oli)otro%e 'au eutro%e, %r r+cini, re'pecti( cu r+cini. Drun0ele pre0int mo+i%icri pro%un+e ,n (e+erea captrii i +i)errii in'ectelor. Dlorile 'unt actinomor%e, *i'e&uate, pe tipul 5. 'epalele 'unt unite la *a0, petalele li*ere. Dructul e'te o cap'ul. :n %lora Romniei 'e a%l +ou )enuri? /rosera i Aldrovanda. Benul /rosera -roua cerului. 'e caracteri0ea0 prin %run0e ,n ro0et *a0al cu peri )lan+ulari mari, ce 'ecret lic1i+ul proteolitic 'u* %orma unor picturi lucitoare ca roua, care atra) in'ectele. 7n%lore'cen2a e'te cimoa', terminal. Sunt trei 'pecii care cre'c ,n mlatini i pre0int r+cini i %run0e (er0i. /. rotundifolia -2n920. e'te 'pora+ic ,n mlatini cu 1phagnum ,n ju+e2ul Borj i ju+e2ul Elcea, precum i ,n alte locuri +in 2ar. /. intermedia -2n920. i /. angelica -2n940. 'unt 'pecii mai rare +ect prece+enta. Benul Aldrovanda cu 'pecia A. vesiculosa -2n94#.. Se caracteri0ea0 prin %lori 'olitare, a&ilare. 8lantele 'unt ac(atice, natant-'u*mer'e, %r r+cini. Drun0ele 'unt (erticilate, ,n lun)ul tulpinii i au unii lo*i tran'%orma2i ,n capcane. Se ,ntlnete 'pora+ic ,n ape 'ta)nante, pu2in a+nci, cu %un+ul mlo'. 3lte )enuri? Benul /ionea cuprin+e 'pecii in'ecti(ore nor+-americane. ;r+inul Rosales Damilii cu 'pecii lemnoa'e 'au ier*oa'e caracteri0ate prin %lori *i'e&uate, actinomor%e, entomo%ile, rareori anemo%ile. Dlorile 'unt ciclice, pentamere, +iali'epale i +ialipetale. Bineceul e'te polimer, iar la cele mai e(oluate oli)omer 'au c1iar monomer. Numrul mare +e 'tamine i carpele -+ar multiplu al numrului 5., amintete +e policarpi)ene cu care 'unt ,n rela2ie +irect +e +e'cen+en2. ;r+inul cuprin+e +ou %amilii? Crassulaceae i Rosaceae. Damilia Crassulaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e 'imple, )roa'e, crnoa'e, care ,nma)a0inea0 apa. Sunt +e o*icei 'pecii perene ,ntlnite ,n locuri u'cate, ,n 'pecial terenuri 'tncoa'e. Caracterele &eromor%ice 'e e(i+en2ia0 la tulpini i %run0e care 'unt cu creterea 'u* %orm +e tu%e i 'tomate 'cu%un+ate ,n me0o%il. :nmul2irea (e)etati( e'te %rec(ent i 'e reali0ea0 prin ri0omi 'au mu)uri. Fnele 'pecii +e Crassula %ormea0 mu)uri a+(enti(i ,n in%lore'cen2$ la 6alanchoe unele 'pecii pro+uc plantule pe mar)inea %run0elor. Dlorile 'unt +e o*icei *i'e&uate, rareori uni'e&uate, actinomor%e, )rupate ,n cincine. Numrul pei'elor %lorale

41

(aria0 ,ntre 3 i 30. Sepalele 'unt li*ere 'au unite, per'i'tente. 8etalele li*ere, rareori unite. 3n+roceul e'te %rec(ent o*+iplo'temon, iar carpelele pu2in unite la *a0. Blan+ele nectari%ere 'e a%l la *a0a carpelelor. ;(ulele 'unt numeroa'e, cu placenta2ie mar)inal. Dructul e'te o poli%olicul cu 'emin2e %oarte mici. :n %lora Romniei, 'e a%l patru )enuri? $empervivum, 3ovibarba, Rhodiola i $edum. Benul $empervivum pre0int %run0e *a0ale ce %ormea0 o ro0et +en'. Dlorile 'unt pe tipul #-A!, cu petale ,ntre)i, li*ere 'au unite numai la *a0. $. montanum -(er0ioar +e munte 2n942.. are %lori roii-(iolacee i 'e ,ntlnete pe 'tncrii montane i 'u*alpine. $. tectorum -urec1elni2a 2n93!, 72. e'te culti(at pentru ornament i 'u*'pontan. 3re %lori ro0e. Benul 3ovibarba 'e caracteri0ea0 prin %lori pe tipul !, cu petale )al*ene, %im*riate, erecte. 3. heuffelii -2n93#. crete pe 'tncrii calcaroa'e ,n etajul montan i 'u*alpin. Benul $edum nu pre0int ro0et *a0al, iar %lorile 'unt *i'e&uate pe tipul 5 -rareori 4 'au !.. $. ma"imum -iar* )ra' 2n924., $. acre -iar*a +e 'oal+in 2n940, 4#, #0. crete pe 0i+uri, ni'ipuri, pietriuri. 3re %lori )al*ene pe tipul 5. $. purpureum -$. telephium. iar* )ra' -2n94#.. Crete ,n pajiti, *uruieniuri, pe 'oluri pietroa'e. Rhodiola rosea -ruj 2n922., crete pe 'tncrii, )ro1otiuri, ,n 0ona montan i 'u*alpin. 3re %lori uni'e&uate, +i'pu'e +ioic, pe tipul 4. >intre )enurile e&otice 'e aminte'c? Escheveria cu A50 'pecii +in 'u+ul SF3 pn ,n 3r)entina$ 6alanchoe cu pe'te 200 'pecii tropicale +in 'u+ul 3%ricii pn ,n C1ina i Ca[a$ Aeonium cu 40 'pecii me+iteraneene i a%ricane -3ra*ia i 4tipoia.$ Cotyledon cu 40 'pecii 'u+-a%ricane$ Crassula cu pe'te 300 'pecii co'mopolite, ,n 'pecial 'u+-a%ricane. 7mportan2a. Cele 35 )enuri cu pe'te A500 'pecii au, mai ale', (aloare ornamental culti(ate ,n 'pa2ii (er0i, 'tncrii, 'au ,n 'ere i apartamente. Damilia Rosaceae Damilie cu A00 )enuri i pe'te 3000 'pecii. Sunt ar*ori, ar*uti, 'u*ar*uti 'au ier*uri, +e o*icei perene. Drun0ele 'unt alterne, 'imple 'au compu'e, 'tipelate, 'tipelele +e o*icei concre'cute cu pe2iolul. Fneori 'tipelele 'unt ca+uce. :nmul2irea (e)etati( 'e poate reali0a prin 'toloni aerieni -Fragaria. 'au mu)uri +e pe r+cin -Rubus idaeus.. Dlorile rareori 'unt 'olitare, +e o*icei )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e 'au racemoa'e. ; %loare e'te actinomor%, *i'e&uat. Receptaculul pre0int mare (aria*ilitate, putn+ %i +i'ci%orm, conic, plan 'au ,n %orm +e cup. >e o*icei, receptaculul are %orma unei protu*eran2e centrale pe care 'e a%l carpelele 'au ,n pu2ine ca0uri carpelele 'unt unite cu 1ipan2iul. Caliciul pre0int 5 'epale li*ere 'au unite. <a )enurile Fragaria, Potentilla, %eum e'te pre0ent i epicaliciul -caliculul.. Corola e'te %ormat +in 5 petale li*ere. Fneori numrul petalelor crete prin metamor%o0area 'taminelor. 3n+roceul e'te alctuit +in unul 'au mai multe (erticile +e 'tamine, pe tipul 5 'au numr ne+eterminat. Bineceul poate %i policarpelar apocarp -ct numrul petalelor 'au multiplul ace'tora., ajun)n+u-'e la 5 carpele 'au c1iar una. 8o0i2ia )ineceului ,n %loare (aria0 +e la 1ipo)in -'uperior. 'pre peri)in 'au epi)in -in%erior. a%un+at ,n receptaculul cu care concrete 'au nu. Dructul pre0int mare (aria*ilitate? poliac1en, poli%olicul, +rup, poli+rup 'au *aci%orm -poam.. 8e *a0a (aria*ilit2ii receptaculului, a )ineceului i a %ructului, %amilia 'e +i(i+e ,n patru 'u*%amilii? $piraeoideae, Rosoideae, Pyroideae -Pomoideae. i Prunoideae. a. Su*%amilia $piraeoideae. 3r*ori, ar*uti i plante ier*oa'e la care %lorile pre0int receptaculul plan 'au uor conca(, )ineceul cu 2-5 carpele li*ere 'au concre'cute la *a0. Dructul e'te alctuit +in A-5 %olicule. U W5 C5 3A0 A0 A0 B5-2 Drun0ele 'unt 'imple 'au compu'e, +i'pu'e altern. Su*%amilia ,nca+rea0 )enurile? $piraea, $orbaria, Physocarpus, E"ochorda, Aruncus, Filipendula .a. Benul $piraea -cununi2, taul. are cte(a 'pecii 'pontane i mai multe culti(ate

42

pentru ornament, prin %run0ele i %lorile lor. 8re0int %run0e ne'tipelate. Carpelele 'unt li*ere, iar %ructele nu 'unt um%late i 'e +e'c1i+ numai +e-a lun)ul 'uturii (entrale. $. " vanhouttei e'te un ar*u't 1i*ri+ cu %lori al*e, mici, )rupate ,n corim*e. S e culti( pentru ornament prin parcuri i )r+ini. $. )aponica -2n9A#., $. ) bumalda 'unt, +e a'emenea, 'pecii ornamentale, +ar cu %lori roietice. Spontane ,n re)iuni montane ,n'orite 'unt? $. ulmifolia -2n93!., $. media -2n9A0, A#., $. crenata -2n93!.. $. hypericifolia e'te culti(at pentru ornament. Benul Physocarpus pre0int +e a'emenea, %run0e 'imple 3-5 lo*ate cu 'tipele mari, c0toare. Carpelele 'unt unite la *a0, iar %ructele 'unt um%late, +e1i'cente prin +ou (al(e. Ph. opulifolius -ta(al) 2n9A#. e'te 'pecie nor+-american cu %lori al*e, culti(at pentru ornament. Benul $orbaria pre0int %run0e imparipenat-compu'e, 'tipelate. Dlori *i'e&uate cu 5 carpele unite la *a0. $. sorbifolia, ar*u't a'iatic, +e circa 2m, culti(at pentru ornament. Aruncus sylvestris -*ar*a popii 2n9A4, A#.. 4'te plant ier*acee, cu %run0e +u*lu penat-compu'e, ne'tipelate. Dlorile 'unt uni'e&uat-+ioice. Carpele, trei, li*ere. Crete ,n re)iunile montane prin p+uri, 0(oaie. Benul Filipendula pre0int %lori pe tipul 5 'au !, cu 20-40 'tamine, carpele !-A2 ,ntr-un (erticil. Dructul o poli%olicul. F. vulgaris -a)lic 2n9A4, A!.. Specie ier*oa', peren, %rec(ent ,n pajiti ,n'orite +in lun)ul praielor montane. Fneori )enul Filipendula e'te ,nca+rat la 'u*%amilia Rosoideae. *. Su*%amilia Rosoideae. 8lante ier*oa'e 'au lemnoa'e cu %run0e 'imple 'au compu'e, 'tipelate, 'tipelele +e o*icei per'i'tente. Dlorile pre0int receptaculul plan, conic 'au conca( i %lorile 1ipo)ine i re'pecti( epi)ine i 'unt pe tipul 4 'au 5. 4picaliciul -caliculul. uneori e'te pre0ent. Staminele 'unt numeroa'e ca i carpelele, +e'eori inclu'e ,n 1ipan2iu. Dructul e'te multiplu, poliac1en 'au poli+rup. U W5$ 5 5 C5 3V BV BV Benul Rosa cuprin+e 250 'pecii lar) r'pn+ite, 'pontane i culti(ate. Sunt ar*uti cu 'pini -emer)en2e. pe tulpin i %run0e imparipenat-compu'e. Receptaculul e'te e&ca(at -1ipan2iu. +e(ine crno' la maturitate i inclu+e ac1enele. >intre numeroa'ele 'pecii 'pontane 'e aminte'c? R. canina -mceul M %i). 33, 2n935.. 4'te ar*u't +e 2-3m, cu %lori ro0e i ramuri 'pinoa'e, comun prin tu%riuri, mar)ini +e p+ure. Receptaculul +e(ine crno', *o)at ,n (itamina C i inclu+e mai multe ac1ene. 3re (aloare me+icinal i alimentar, +ar 'er(ete i ca portaltoi pentru tran+a%irii +e talie mic. >intre 'peciile culti(ate 'e aminte'c? R. centifolia -tran+a%irul +e +ulcea2., R. damascena -tran+a%irul +e >ama'c. i R. alba 'e culti( mult ,n unele 2ri pentru petalele lor %olo'ite ,n in+u'tria par%umurilor. Benul Rubus cu pe'te 250 'pecii lar) r'pn+ite. 3r*uti i 'u*ar*uti 'pinoi cu %run0e penat-compu'e 'au palmat-compu'e. Receptaculul e'te con(e& 'au plan, iar %ructele 'unt poli+rupe come'ti*ile, cel mai a+e'ea R. caesius -murul +e mirite M %i). 34. e'te %rec(ent ,n 0(oaie, pe ln) praie, +ar a+e'ea ,n culturi ca *uruian. R. idaeus -0meurul 2n9A4, 2A, 2#, 42. 'e a%l ,n re)iunea montan, mai ale' ,n tieturi +e p+ure. Se i culti( pentru poli+rupele roii, come'ti*ile. Spontane 'unt i alte numeroa'e 'pecii cu mare (aria*ilitate? R. hirtus -2n92#., R. canescens -2n9A4.. Benul Fragaria cuprin+e 'pecii ier*oa'e perene cu tulpini 'capi%orme i %run0e tri%oliate. Dlorile al*e pre0int receptacul con(e&, caliciu +u*lu. <a %ructi%icare receptaculul +e(ine mare, crno', come'ti*il, ,n care 'e )'e'c numeroa'e nucule mici. F. ) ananassa -cpunul culti(at 2n95!.. Spontane 'unt circa A5 'pecii r'pn+ite ,n 4ura'ia, 3merica +e Nor+, C1ile. :n Romnia, 'e a%l F. vesca -%ra)ii +e p+ure 2n9A4., F. viridis -pomi2e, %ra)i +e cmp 2n9A4., F. moschata -cpuni +e cmp 2n942.. /oate au %ructele mai mici, come'ti*ile. Benul Potentilla cu 500 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+. 8lante ier*oa'e perene, cu %run0e penate 'au palmate. Caliciul +u*lu, iar receptaculul, aproape plan, la maturita'te 'e u'uc. Dlorile pot %i al*e, )al*ene, roii. Cele pe'te 30 'pecii 'pontane +in Romnia 'unt r'pn+ite ,n toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie ,n cele mai (ariate *iotopuri. P. argentea -'crntitoare 2n9A4. e'te %oarte comun ,n pajitile +e

43

cmpie i +eal. P. reptans -cinci +e)ete 2n92#.. 4'te %rec(ent ,n locuri inun+a*ile, mocirloa'e. P. ternata -'cnteiu2 +e munte. e'te %rec(ent ,n pajitile 'u*alpine i alpine. Benul %eum cuprin+e 'pecii ier*oa'e cu receptacul conic, caliciu +u*lu, corol (ariat colorat i 'tilele carpelelor lun)i, per'i'tente. %. urbanum -ceren2el 2n942.. 4'te %rec(ent ,n re)iunea +e cmpie i +eal, prin tu%riuri, mar)ini +e p+ure .a. %. montanum -mr2ior, %i). 35, 2n92#. e'te 'pecie comun ,n re)iunea montan i alpin prin pajiti, jnepeniuri .a. 6erria )aponica -tran+a%irul japone0 2n9A#. e'te ar*u't ornamental cu %lori )al*ene. /ryas octopetala -ar)in2ic 2n9A#, 3!. e'te 'u*ar*u't pitic ,ntlnit pe 'tncrii montane i alpine. Benul Agrimonia 'e caracteri0ea0 prin %lori )al*ene, numeroa'e, )rupate ,n 'pice racemi%orme lun)i. A. eupatoria -turi2a mare 2n92#.. Crete 'pontan prin tu%riuri, pajiti i are (aloare me+icinal. c. Su*%amilia Pyroideae -Pomoideae.. Specii lemnoa'e cu %run0e 'imple, alterne, cu 'tipele ca+uce. Dlorile pre0int un receptacul conca(. Bineceul e'te alctuit +in 5 -A. carpele li*ere ale cror o(are concre'c la %ructi%icare cu receptaculul alctuin+ %ructul numit poam -poli%olicul %al'.. 8artea come'ti*il o repre0int receptaculul mult +e0(oltat i +e(enin+ crno'. U W5 C5 3A5-50$ A0 A0 A0$ A0 5 5 B-5-A. Benurile care 'e ,nca+rea0 la acea't 'u*%amilie 'unt? #alus, Pyrus, Crataegus, $orbus, Cydonia, #espilus, Cotoneaster, Chaenomeles .a. Benul Pyrus cuprin+e 30 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat a 4ura'iei. 8lante lemnoa'e cu %lori )rupate ,n corim*e 'imple. Dlorile, neplcut miro'itoare, pre0int A5-30 'tamine cu antere roii i 'ilele carpelelor li*ere. Dructul e'te piri%orm, cu 'clerei+e i %r ca(itate pe+icelar. P. " communis -prul culti(at 2n934, 5A, !#. e'te culti(at ,n mai multe culti(aruri pentru %ructele 'ale. P. pyraster -pr p+ure2 2n934. e'te 'pontan ,n p+uri +e %oioa'e. Benul #alus cuprin+e 35 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+. Dlorile 'unt mari, plcut miro'itoare, au antere )al*ene i 'unt )rupate ,n cime. 3u A5-50 'tamine, 5 carpele li*ere cu 'tilele unite la *a0. Dructul nu pre0int 'clerei+e i pre0int +ou ca(it2i? caliceal i pe+uncular. #. " domestica -mrul culti(at 2n934.. Li*ri+ culti(at ,n mai multe culti(aruri pentru %ructele 'ale. Benul Cydonia pre0int %lori 'olitare cu petale mari, al*e i 'epale per'i'tente. C. oblonga -)utuiul M %i). 3!, 2n934., e'te 'u*'pontan +ar i culti(at ca ar*ore %ructi%er ne'pino'. Benul Chaenomeles pre0int 'pini pe tulpin i %lori roii cu 'epale c0toare. Stilele 'unt unite la *a0. Ch. )aponica -)utui japone0. 'e culti( ca ar*u't ornamental. Benul Crataegus cuprin+e circa 200 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+. Dlorile 'unt )rupate ,n corim*e compu'e. Dructul are a'pect +rupaceu +atorit pr2ii interne a carpelei, care la %ructi%icare +e(ine tare, pietroa'. Se pre0int ca ar*ori i ar*uti 'pinoi. C. monogyna -p+ucel cu %ructe roii 2n934., C. pentagyna -p+ucel cu %ructe ne)re. 'unt 'pecii 'pontane ,n p+uri +e %oioa'e. Benul $orbus ,nca+rea0 A00 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+. Specii ne'pinoa'e cu corim*e compu'e. $. domestica -'coruul 2n934.. Spora+ic ,n p+uri +e %oioa'e, uneori i culti(at pentru %ructele come'ti*ile. $. aucuparia -'coru +e munte 2n934.. :n moli+iuri, jepeniuri 'au tieturi +e p+ure ,n re)iunile +e munte. 8lante me+icinale. +. Su*%amilia Prunoideae. 3r*ori 'au ar*uti cu %run0e 'imple i %lori 'olitare 'au ,n in%lore'cen2e. Dlorile pre0int unele caractere +e 'uperioritate? receptaculul conca(, care nu particip la %ormarea %ructului, 'tamine mai pu2ine -30-20., o carpel. Dructul e'te o +rup. U W5 C5 3A0 A0 A0$ A0 5 5 BA 'au BA Benurile +in acea't 'u*%amilie 'unt? Prunus, Cerasus, Persica, Armeniaca,

44

Amygdalus, Padus. Benul Prunus cuprin+e numeroa'e 'pecii 'pontane i culti(ate cu %run0e 'imple i A-! %lori pe+icelate, ne*racteate. P. " domestica -prunul 2n94#. 'e culti( ,n numeroa'e 'oiuri pentru %ructele 'ale. P. cerasifera -corco+uul 2n9A!. e'te culti(at pentru %ructele 'ale +ar 'e a%l i 'u*'pontan. P. spinosa -porum*arul 2n932. e'te 'pontan pe la mar)ini +e p+uri, tu%riuri. Dructele au (aloare me+icinal. 8e tulpin pre0int 'pini care pro(in +in metamor%o0area ramurilor. Benul Cerasus 'e caracteri0ea0 prin %lori mai mari +ect la Prunus, lun) pe+icelate, )rupate ,n um*ele 'au corim*e, pre(0ute cu 1ip'o%ile *a0ale. C. avium -cireul 2n9A!, 24, 32. (ar. avium -cireul 'l*atic. cu %ructe mai mici, +ulci-amrui, repre0int (arietatea +e la care '-au 'elec2ionat (ariet2ile culti(ate pentru %ructele lor come'ti*ile. C. vulgaris -(iinul 2n932. e'te culti(at ,n cte(a 'u*'pecii i (ariet2i pomicole pentru %ructele lor. Persica vulgaris -pier'icul 2n9A!, 24. culti(at ,n numeroa'e (ariet2i %ructi%ere i ornamentale. Armeniaca vulgaris -cai'ul M %i). 3#, 2n9A!, 24. culti(at ca ar*ore %ructi%er. Benul Amygdalus pre0int %lori 'u*'e'ile, 'olitare 'au ,n perec1i. Dructul e'te comprimat i pre0int me0ocarp 'u*2ire i u'cat la maturitate, care crap. A. communis -mi)+alul 2n9A!. 'e culti( ,n mai multe con(ariet2i pentru 'emin2e 'au ornament. 7mportan2a ro0aceelor. :ntre ro0acee 'unt numeroa'e )enuri ale cror %ructe au +eo'e*it (aloare economic? 'alus, Pyrus, Prunus, Rosa, Rubus, Persica, %mygdalus, Cerasus .a. 0ragaria ) ananasa, Cydonia oblonga, 'espilus germanica .a. Multe 'pecii ale )enurilor Chaenomeles, Rosa, Pyracantha, 2erria, 1piraea, 1orbus, Crataegus, 1orbaria, Potentilla, Geum, Cotoneaster .a. 'unt %rec(ent culti(ate prin parcuri i )r+ini pentru (aloarea lor ornamental. Fnele 'pecii ier*oa'e 'au lemnoa'e au utili0ri me+icinale? %grimonia eupatoria, Prunus spinosa, Geum urbanum, Potentilla arenaria, Carasus, 1anguisorba officinalis .a. Sunt i unele 'pecii %urajere +intre )enuri +e ro0acee? %lchemilla, Potentilla .a., precum i numeroa'e )enuri i 'pecii cu (aloare meli%er. ;r+inul !eguminosales -Fabales. 8lante ier*oa'e 'au lemnoa'e cu %run0e +i%erite, %lori caracteri'tice i cu )ineceu monocarpelar care + natere la %ruct, o p'taie +e +i%erite %orme i +imen'iuni. >atorit pre0en2ei 'taminelor i carpelelor numeroa'e precum i a 'imetriei ra+iare a %lorilor unor %a*ale primiti(e -'imosaceae., 'e con'i+er c ace'tea au pro(enit +in unele ro'aceae primiti(e. Damilia #imosaceae 8lante lemnoa'e cu r'pn+ire 'pontan ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale. :n 0onele temperate 'e culti( ,n 'cop ornamental. :n majoritate 'unt ar*ori i ar*uti, rareori plante ier*oa'e cu %run0e +u*lu penat-compu'e, +i'pu'e altern. Dlorile 'unt pe tipul 4-5, cu 'imetrie ra+iar, )rupate ,n in%lore'cen2e )lo*uloa'e. 8re%olia2ia e'te (al(at. Staminele 'unt ,n numr (aria*il, cu %ilamentele lun)i, colorate. Dructul e'te o p'taie -le)um., uneori lun) pn la Am. U W5, 4 C5, 4 3V, 5, 4 BA Benurile mai comune, care %ac parte +in ace't, 'unt? #imosa cu 450-500 'pecii r'pn+ite ,n+eo'e*i ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale +in 3merica. Albizzia cu A00-A50 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cl+uroa'e ale 4ura'iei. Acacia cu 750-#00 'pecii tropicale i 'u*tropicale, +intre care 300 'pecii ,n 3u'tralia. Calliandra cu A00 'pecii r'pn+ite ,n Ma+a)a'car, re)iunile cal+e ale 3'iei i 3mericii. #imosa pudica -mimo0, 'en0iti(. e'te ori)inar +in 5ra0ilia, iar ,n re)iunile

45

temperate 'e culti( ,n 'ere. 3re %run0e +u*lu paripenat-compu'e, 'en'i*ile la atin)ere. Dlorile 'unt ro0-(iolete, pe tipul 4 cu 4-A0 'tamine. 3tin)e ,nl2imea +e 30-A00 cm. Damilia Caesalpiniaceae 3r*ori tropicali i 'u*tropicali, ,n re)iunile temperate culti(ate ,n 'cop +ecorati(. Drun0ele 'unt +e o*icei penate, rareori *ipenate 'au 'imple. Dlorile 'unt *i'e&uate 1eteroc1lami+eice, mai mult 'au mai pu2in 0i)omor%e. 8etalele 'unt ine)ale? (e&ilul corolei e'te mai mic, intern i e'te acoperit +e aripioare i ace'tea +e caren care e'te cea mai mare petal a %lorii. >eci, pre%olia2ia e'te carenal -coc1lear a'cen+ent.. Staminele 'unt A3 'au mai pu2ine, rareori numeroa'e. U, XYX, W5-4 C5-4 3A0-2 BA Su*%amilia cuprin+e urmtoarele )enuri mai comune? Benul Caesalpinia cu A00 'pecii tropicale i 'u*tropicale, +e la care 'e %olo'ete lemnul %rumo' colorat. C. gilliesii 'e a%l culti(at la noi prin )r+ini *otanice. Benul %leditsia cu AA 'pecii tropicale i 'u*tropicale. %. triacanthos -)l+i2, tecar M %i). 3", 2n92#.. 3r*ore cu 'pini 'impli 'au rami%ica2i i %run0e +e +ou %eluri? 'implu i +u*lu paripenat-compu'e. 8'taia e'te in+e1i'cent, +e 30-50 cm lun)ime i 3-4 cm l2ime. 4'te ori)inar +in 3merica +e Nor+ i e'te %rec(ent culti(at pentru )ar+uri (ii, 'cop %ore'tier 'au ornamental. Benul Cercis cuprin+e 7 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+. C. sili2uastrum -ar*orele lui Cu+a 2n9A4. e'te 'pecie me+iteranean culti(at pentru ornament. C. canadensis ori)inar +in 3merica +e Nor+, 'e culti(, +e a'emenea, pentru ornament. 8re0int %enomenul +e cauli%lorie, a+ic %lorile purpurii 'au al*e 'unt +i'pu'e +irect pe ramurile )roa'e ale tulpinii. Benul Cassia cu 500-!00 'pecii tropicale i +in 0one cal+e ale re)iunii temperate. Drun0ele unor 'pecii au (aloare me+icinal ca pur)ati( 'au 'unt %olo'ite ca 'timulator al +i)e'tiei. Dlorile i %run0ele 'unt mari. Damilia Fabaceae -Papilionaceae, Leguminosae. :nca+rea0 le)uminoa'ele propriu-0i'e +in re)iunile temperate, +ar i +in re)iunile cal+e, tropicale i 'u*tropicale, culti(ate i 'pontane. Sunt ,n numr +e circa A2000 'pecii care apar2in la 4"0 )enuri. 4le apar2in la toate %ormele *iolo)ice? ar*ori, ar*uti i liane, ier*oa'e anuale i perene -mai ale' cele +in mun2i i re)iunile reci.. <a ace'tea 'e poate e(i+en2ia un pro)re' att al or)anelor (e)etati(e -prin +i(er'i%icarea e&tern a lor i al ciclului +e +e0(oltare., +ar i a %lorii, ,n raport cu mimo0aceele i ce'alpiniaceele. R+cinile pre0int no+o0it2i cu *acterii %i&atoare +e a0ot -Rhi.obium.. Drun0ele 'unt +e o*icei compu'e, +e tip tri%oliolat, penat i palmat, rareori 'imple -Genista., pre(0ute cu 'tipele per'i'tente, uneori tran'%ormate ,n 'pini -Robinia.. Dlorile 'unt *i'e&uate i ,n mo+ o*inuit 'unt )rupate ,n in%lore'cen2e racemoa'e. ; %loare e'te 0i)omor% i pre0int o or)ani0are +eo'e*it. :n mu)ur, 'epalele, ,n numr +e 5, 'unt im*ricate. Corola e'te alctuit +in 5 petale ine)ale? petala cea mai mare e'te (e&ilul -ve)illum-'tin+ar+, 'tea). care acoper ,n %a0 +e *o*oc +ou petale laterale e)ale numite aripioare i ace'tea la rn+ul lor acoper carena 'au luntri2a pro(enit +in concreterea a +ou petale in%erioare. 3n+roceul e'te alctuit +in A0 'tamine? cu %ilamentele li*ere i 'e numete +iali'temon$ cu %ilamente unite ,n +ou mnunc1iuri -".A numit +ia+el% 'au toate %ilamentele 'taminale 'unt unite ,ntr-un 'in)ur mnunc1i-mona+el%. Bineceul e'te unicarpelar i unilocular. Dructul e'te o p'taie (ariat ca %orm, +imen'iuni, +e1i'cent, iar 'emin2ele 'unt e&al*uminate. XYX, W-5.$ 5 C5 'au A 2 -2. 35 5$ -5 5.$ -".A BA 8oleni0area e'te auto)am 'au alo)am prin in'ecte -entomo)am.. Da*aceele +in punct +e (e+ere *ioc1imic 'e caracteri0ea0 prin pre0en2a taninunilor, alcaloi0ilor, 'aponinelor .a. Damilia %iin+ +i(er' prin or)ani0area %loral -mai ale' a an+roceului., a %run0elor

46

-penate, palmate, tri%oliate 'au 'imple. .a., 'e +i(i+e ,n 'u*%amilii 'au tri*uri ,n +i%erite 'i'teme +e cla'i%icare. Se (a a+opta o )rupare a )enurilor pe *a0a an+roceului ,n trei +i(i0iuni? a. Da*aceae cu an+roceu +iali'temon. 3ce'tea 'unt con'i+erate mai primiti(e, %cn+ le)tura cu ce'alpiniaceele. Benul $ophora pre0int 25 'pecii lemnoa'e -ar*ori i ar*uti. 'au ier*oa'e -$. alopecuroides, $. )auberti. r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile cu climat cal+. $. )aponica -'alcm japone0 M %i). 40, 2n92#.. 3r*ore +e pn la 25m, culti(at pentru ornament, %ore'tier i meli%er. :n%lorete ,n luna iulie. 3re %run0e imparipenat compu'e, %ructul e'te o loment crnoa' -p'taie tran)ulat ,ntre 'emin2e.. Nu pre0int 'pini pe tulpin, iar +in mu)urii %lorali 'e e&tra)e o 'u*'tan2 cu propriet2i cito'tatice. $. )auberti e'te o 'pecie peren -50-75 cm. 'ponatan ,n p+urile +e la 5a*a+a) -/ulcea. i Lro(a -Con'tan2a.. #yro"ylon balsamum -ar*orele +e *al'am.. Crete ,n 3merica tropical i 'ecret o rin plcut miro'itoare. *. Da*aceae cu an+roceu mona+el%. Benul !upinus -lupin, ca%elu2. cuprin+e 200 'pecii nor+-americane i me+iteraneene. 8re0int %run0e palmat-compu'e, %lori +i(er' colorate )rupate ,n raceme lun)i. :n re)iunile noa'tre 'e culti( pentru ornament, %uraj 'au ca ,n)rmnt (er+e. >in 'emin2ele lor mari -*o)ate ,n proteine i lipi+e. 'e prepar un 'uro)at +e ca%ea, mar)arin, lecitin (e)etal, pine pentru +ia*etici .a. !. perennis -2n94#.. !. polyphyllus -2n94#. 'unt 'pecii nor+-americane. !. albus -2n930, 40, 50., !. luteus -2n952. 'unt 'pecii me+iteraneene. %lycine ma" -'oia 2n940.. Specie culti(at, +eri(at +in 'pecia montan ,n 3'ia +e 4't, %. so)a -%. ussuriensis.. Drun0ele 'unt tri%oliate i %lorile mici, a&ilare. :ntrea)a plant -%run0ele, tulpina i p'tile. 'unt acoprite cu peri a'pri -1ir'ut proa'.. Se culti( ,n toate 2rile lumii ca plant in+u'trial, olea)inoa' i %urajer. Arachys hypogaea -alune +e pmnt, ara1i+e, alune americane 2n940.. Specie anual cu %run0e paripenat *iju)ate -+ou perec1i +e %oliole. i %lori )al*ene, ori)inar +in 3merica +e Su+. 8'tile 'e %ormea0 ,n 'ol, iar 'emin2ele con2in 25-50T ulei i 30T proteine. Se culti( mai ale' pe 'oluri uoare, ni'ipoa'e ca plant alimentar i olea)inoa'. Benul Cytisus cuprin+e 25-30 'pecii europene i me+iteraneene, 'u*ar*u'ti(e, r'pn+ite prin p+uri i poieni. 8re0int %run0e trilo*ate i %lori )al*ene 'au al*e. C. abus -+ro* M %i). 4A, 2n924. ,n pajiti, tu%riuri. C. nigricans -lemnul *o*ului 2n94#, "!., C. austriacus -+ro* 2n924, 4#, "!. cu %lori )al*ene. !aburnum anagryoides -'alcmul )al*en 2n94#.. Spontan ,n ju+e2ul Me1e+in2i -rar., +ar %rec(ent culti(at pentru ornament. Benul %enista cuprin+e 75 'pecii r'pn+ite ,n 4uropa, 3%rica +e Nor+, 3'ia +e Ee't. :n Romnia, mai comune 'unt 'peciile 'u*ar*u'ti(e? %. tinctoria -+ro*i2a 2n94#., %. sagittalis cu %lori )al*ene, %run0e 'imple i tulpini aripate. c. Da*aceae cu an+roceu +ia+el%. Sunt cele mai numeroa'e %a*aceae auto1tone i e&otice. Benul Pisum 'e caracteri0ea0 prin %run0e paripenat-compu'e cu 2-3 perec1i +e %oliole i 'tipele, +in2ate 'pre *a0, mai mari +ect %oliolele. P. sativum 'u*'p. sativum -ma0rea 2n9A4. 'e culti( 'u* %orma ctor(a con(ariet2i ca plant alimentar i %urajer. Benul #edicago -lucerna. pre0int A00 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat a 4ura'iei, re)iunea me+iteranean i 'u+ul 3%ricii. Sunt plante ier*acee cu %run0e tri%oliolate, %lori ,n in%lore'cen2e, racem? #. sativa -lucerna cu %lori al*a'tre-(iolacee 2n932.. Se culti( ca plant %urajer i meli%er, +ar 'e a%l i 'u*'ponatan. 8'taia e'te r'ucit ,n 'piral. #. falcata -lucern )al*en 2n9A!, 32., p'taia uor cur*at ca o coa'. #. lupulina -tri%oi mrunt 2n9A!, 32.. Dlorile 'unt )al*ene, iar p'taia e'te reni%orm, mono'perm. Cu p'ti 'pinoa'e i %lori )al*ene? #. marina, #. rigidula -2n9A4, A!., #. minima -2n9A!., #. arabica -2n9A!., #. polymorpha -2n9A4, A!.. Benul rifolium -tri%oiul. cu 300 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i 'u*tropicale +intre care ,n %lora Romniei, 'pontane i culti(ate 'unt 4A +e 'pecii. Sunt a'emntoare cu 'peciile +e #edicago, +ar 'e +eo'e*e'c prin %run0e i in%lore'cen2a

47

capituli%orm, p'tile pi&i+i%orme. . pratense -tri%oi rou 2n9A4.. Se culti( pentru %uraj, +ar e'te i 'pontan prin pajiti +e la cmpie pn la etajul alpin. 8re0int mare (aria*ilitate. . repens -tri%oi al* M %i). 42, 2n932. lar) r'pn+it +e la cmpie pn la etajul alpin prin pajiti, locuri ru+erale. Se ,nmul2ete i pe cale (e)etati( prin 'toloni aerieni. Specii cu %lori )al*ene? . patens, . aureum -2n9A4., . campestre -2n9A4.. Mai cuno'cute 'unt? . hybridum, . incarnatum -cu %lori roii purpurii., . montanum -cu %lori al* mur+ar i %oliole 'erale.. Benul Astragalus cu cele circa 2000 'pecii co'mopolite -cu e&cep2ia 3u'traliei. e'te unul +intre cele mai mari )enuri +e plante. :n %lora Romniei, 'e a%l circa 35 'pecii r'pn+ite +e la cmpie pn la munte. A. onobrychis -co'aci 2n9!4, 72., A. glycyphyllos -un)1ia )ii 2n9A!., A. cicer -co'aci 2n9!4. .a. Benul +icia cu A50 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+ i 3merica +e Su+. Drun0ele 'unt paripenat-compu'e cu crcei, %lori +i(er' colorate, iar tu*ul 'taminelor 'e termin o*lic. +. sativa -m0ric1e +e prim(ar 2n9A0, A2. cu %lori roii i +. pannonica -*orcea) 2n9A2. 'e culti( ,mpre0n cu o(0ul alctuin+ *orcea)urile. +. faba -*o*ul 2n9A2, A4. 'e culti( pentru 'emin2ele mari cu utili0ri alimentare, me+icinale i %urajere. Spontane 'unt numeroa'e 'pecii +e pajiti, p+uri, locuri ru+erale, +. villosa, +. cracca, +. tetrasperma, .a. Benul !athyrus cuprin+e A30 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+, mun2ii +in 3%rica tropical i 3merica +e Su+. Drun0ele 'unt paripenat-compu'e cu 'tipele i cu crcei. !. vernus -pupe0ele 2n9A4.. !. venetus -2n9A4. 'unt %rec(ente ,n p+uri +e %oioa'e. !. tuberosus -'n)ele (oinicului 2n9A4. e'te *uruian peren prin culturi. Se culti(? !. odoratus -2n9A4. ca plant ornamental, !. sativus -m0roi 2n9A4. pentru %uraj. !ens culinaris -lintea 2n9A4. 'e culti( pentru 'emin2ele 'ale cu (aloare alimentar. Phaseolus vulgaris -%a'olea 2n922. 'e culti( ca plant alimentar i me+icinal. %lycyrrhiza glabra -lemnul +ulce 2n9A!. 'e culti( ca plant me+icinal i in+u'trial. Specii lemnoa'e mai +e' culti(ate? Robinia pseudacacia -'alcmul al* 2n920, 22., 'e culti( -+ar crete i 'u*'pontan. ca 'pecie in+u'trial, meli%er, antiero0ional i %i&atoare a terenurilor ,n pant. R. hispida -'alcmul rou 2n920. e'te ori)inar +in 3merica +e Nor+ i 'e culti( pentru ornament prin %run0e i %lori roii. Amorpha fruticosa -'alcm pitic 2n940.. Culti(at pentru ornament, per+ele +e protec2ie, +ar i 'u*'pontan. /ot cu 'cop ornamental 'e culti( i 'pecii +in )enul Colutea -cu p'ti (e0iculo' um%late. i Caragana -cu %run0e paripenate.. 7mportan2a %a*aceelor. :n pajiti multe %a*acee ier*oa'e 'pore'c (aloarea %urajer a ace'tora -+rifolium, Lotus, 'edicago, #nobrychis .a... Multe 'pecii 'unt alimentare? Pisum, Phaseolus, Cicer, Lens, %rachys .a. Fnele 'unt 'pecii in+u'triale +e mare (aloare? Glycine, cele mai numeroa'e 'unt meli%ere, me+icinale, ornamentale +ar i to&ice prin pajiti -Galega officinalis, Coronilla varia .a... ;r+inul #yrtales 8lante lemnoa'e 'au ier*o'e cu %run0e ,ntre)i, alterne 'au opu'e, ne'tipelate. Dlorile 'unt *i'e&uate, rareori uni'e&uate, actinomor%e, rareori 0i)omor%e, 1eteroc1lami+eice, tetramere cu an+roceu +iplo'temon 'au poli'temon. Bineceul e'te 'incarp 'uperior 'au in%erior. Dructul e'te cap'ul, *ac, +rup 'au ac1en. Speciile actuale au r'pn+ire )eneral tropical i 'u*tropical, mai pu2ine ,n re)iunile temperate. Se pre'upune c au +eri(at +in ro0alele primiti(e. :n ace't or+in 'e ,nca+rea0 %amiliile Rhizophoraceae, #yrtaceae, .nagraceae, !ythraceae, rapaceae, Punicaceae, 'ippuridaceae i 'aloragaceae. Damilia #yrtaceae

48

3r*ori 'au ar*uti cu )lan+e cu uleiuri eterice ,n %run0e. Drun0ele 'unt +e o*icei opu'e, ne'tipelate, tot+eauna (er0i, +e o*icei ,ntre)i. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, peri)ine 'au epi)ine, +e o*icei cu +ou *ractei la *a0. Caliciul i corola +in 4 'au 5 elemente, li*ere 'au unite. Staminele 'unt numeroa'e. Bineceul e'te in%erior. Dructele 'unt *ace, +rupe, cap'ule 'au ac1ene. Cele pe'te 3500 'pecii au r'pn+ire tropical i 'u*tropical ,n 3merica Central, 3u'tralia i 'u+ul 4uropei i 3'iei. Benul #yrtus cuprin+e A00 'pecii cu r'pn+ire mai ale' ,n 3merica Central. #. communis -mirtul. e'te ar*u't me+iteranean cu %run0e o(at-lanceolate 'emper(ire'cente i %ructul o *ac come'ti*il. 7ntr ,n alctuirea tu%riurilor 'emper(ire'cente, +en'e, numite Imacc1iaJ. Benul $yzygium cu 500 'pecii ,n re)iunile tropicale +in 4ura'ia. $. aromaticum -Eugenia caryophyllata. ar*orele +e cuioare, e'te ori)inar +in 7n+o-Malae0ia, +ar 'e culti( i ,n alte 2ri pentru *o*ocii %lorali care +up u'care 'e comerciali0ea0 'u* numele +e cuioare -con+iment.. Benul Eucalyptus cu 500 'pecii r'pn+ite ,n 3u'tralia. Drun0ele 'unt alterne, iar %ructul e'te o cap'ul loculici+. Sunt ar*ori, uneori atin) ,nl2imi +e A55 m i circum%erin2a tulpinii pn la 30 m. Fnele 'pecii con2in uleiul eteric eucaliptolul, cu utili0ri me+icinale. E. amygdalina, E. viminalis .a. 3lte )enuri? Eugenia cu A000 'pecii tropicale i 'u*tropicale$ #yrcia cu 500 'pecii 'u+-americane i ,n (e'tul 7n+iei$ Psidium cu A40 'pecii ,n 3merica +e Su+ i 7n+ia +e (e't$ #elaleuca cu A00 'pecii ,n 3u'tralia i in'ulele +in 8aci%ic$ /ar7inia cu 35 'pecii en+emite ale 3u'taliei .a. Damilia .nagraceae -.enotheraceae. 8lante ier*oa'e perene, pu2ini ar*uti 'au ar*ori, cu %run0e alterne, opu'e 'au (erticilate, 'imple, ne'tipelate. Dlori 'olitare, a&ilare 'au ,n 'pice, raceme 'au panicule, *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, +e o*icei pe tipul 4. Caliciul e'te %ormat +in patru 'epale li*ere 'au unite, corola cu 4 petale li*ere. Stamine 4 4, )ineceul +in 4 carpele unite. Dlorile 'unt protan+re, poleni0ate mai ale' +e lepi+optere. Dructul e'te o cap'ul, uneori ac1en -%aura. 'au *ac -Fuchsia.. Benul .enothera cuprin+e #0 'pecii +in 3merica i 7n+ia +e (e't. :n Romnia, mai comun e'te .. biennis -lumini2 2n9A4. ori)inar +in 3merica +e Nor+ i r'pn+it ,n 1a*itate +e'c1i'e +e la cmpie pn la munte. 3re %lori mari )al*ene. Benul Epilobium -pu%uli2. cu 2A5 'pecii ier*oa'e r'pn+ite ,n re)iunile temperate i arctice +e nor+ i 'u+. 8re0int %lori roii 'au ro0ee, 'tamine pe +ou (erticile -4 4., iar 'emin2ele pre0int ,n 0ona c1ala0ei un 'moc +e periori. >in cele A5 'pecii +in %lora Romniei 'e aminte'c? E. parviflorum -2n93!. i E. hirsutum -2n9A#, 3!, 54. ,n terenuri mltinoa'e +in re)iunea +e cmpie pn ,n cea montan$ E. montanum -2n93!. ,n p+uri, tieturi +e p+ure +in re)iunea +e +eal i munte$ E. alsinifolium -2n93!. ,n lun)ul praielor cu ap rece +in etajul 'u*alpin. Chamaerion angustifolium -0*urtoare 2n93!.. 4'te %rec(ent i a*un+ent ,n tieturi +e p+ure +in re)iunea montan. Dlorile, ro0e-(iolacee, 'unt a'imetrice i %run0ele alterne. Benul Fuchsia cu A00 'pecii ar*u'ti(e r'pn+ite ,n 3merica central i +e Su+ i ,n 'pecial ,n /a1iti i Noua Neelan+. F. magellanica -cercelu 2n922. i F. fulgens 'unt 'u*ar*uti ornamentali culti(a2i prin 'ere. Damilia !ythraceae Specii ier*oa'e cu %run0e opu'e 'au (erticilate, 'tipelate. Dlorile 'unt !-4 mere, actinomor%e 'au 0i)omor%e cu )ineceu 'uperior 'au in%erior. Dructul o cap'ul. :n re)iunile temperate 'unt mai pu2ine 'pecii care apar2in la trei )enuri? !ythrum, Peplis, Ammannia. Benul !ythrum )rupea0 'pecii perene 'au anuale cu receptaculul mare, tu*ulo', care a+po'tete o(arul i apoi %ructul. !. salicaria -rc1itanul 2n950, !0. e'te o plant

49

ro*u't cu %lori (iolacee, %rec(ent ,n locuri ume+e-,nmltinate. Benul Peplis cu 'pecia P. portula -mtra2 2n9A0.. 8lant ier*acee, mic, 'pora+ic ,n locuri inun+ate, *l2i. Damilia Punicaceae 8lante lemnoa'e cu %run0e opu'e %r 'tipele. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, pe tipul 5-7. Staminele 'unt numeroa'e, )ineceu in%erior %ormat +in " carpele. Dructul e'te o *ac. Punica granatum -ro+iu. e'te un ar*u't 'pino' +e A-5m, cu %lori i %ructe roii, mari +e 4-5 cm ,n +iametru. Se culti( pentru %ructele 'ale i ornament, mai ale' ,n 'u+ul 2rii. 4'te ori)inar +in 3'ia +e 'u+-(e't. ;r+inul Elaeagnales Damilia Elaeagnaceae 8lante lemnoa'e, ar*ori 'au ar*uti, acoperite cu peri 'tela2i caracteri'tici 'au 'ol0oi. Drun0ele 'unt ,ntre)i, lanceolate. Dlorile 'unt a&ilare, *i'e&uate 'au uni'e&uate, cu peri)on. Receptaculul e'te tu*ulo', ,nc1i+e o(arul, i particip la %ormarea %ructului, a'emntor cu +rupa. Damilia cuprin+e +ou )enuri? Elaeagnus i 'ippophae. Elaeagnus angustifolia -'alcie miro'itoare 2n92#.. 3r*u't 'au ar*ore 'e 3-7m, ori)inar +in 3'ia i %rec(ent culti(at ,n per+ele +e protec2ie 'au pentru ornament. Dlorile )l*ui 'unt puternic miro'itoare. E. umbellata are aceleai utili0ri. 'ippophae rhamnoides 'up'p. carpatica -ctina al* M %i). 44, 2n924.. 3r*u't 'pino', +e A-4m, crete 'pontan ,n lun)ul rurilor montane pe coa'te pitroa'e. Se i culti( ca plant me+icinal, (aloroa' prin %ructele 'ale, 'au pentru %i&area talu0elor. ;r+inul Rutales - erebinthales. 8lante lemnoa'e 'au ier*oa'e cu %run0e 'imple 'au compu'e. :n or)anele lor pre0int alcaloi0i, uleiuri eterice, )lico0i0i, rini, *al'amuri. Dlorile 'unt pentamere, cu +i'curi nectari%ere la *a0a 'taminelor. Se ,nru+e'c prin caractere mor%olo)ice i *ioc1imice cu )eranialele. ;r+inul ,nca+rea0 +ou %amilii? Anacardiaceae i Rutaceae.

Damilia Anacardiaceae 3r*ori 'au ar*uti, rareori liane, r'pn+i2i ,n re)iunile tropicale +ar i ,n 0ona me+iteranean, e'tul 3'iei i 3mericii. Sunt circa !0 )enuri cu !00 'pecii. Drun0ele 'unt alterne, ne'tipelate. Dlorile, *i'e&uate 'au uni'e&uate, 'unt )rupate ,n panicule. :n or)anele lor 'e a%l canale re0ini%ere, +ar n-au )lan+e cu uleiuri aromatice -cum apar la Rutaceae.. Dlorile pre0int receptacul con(e&, plan 'au conca(, 'unt pe tipul 5, 1ipo)ine 'au epi)ine. Staminele 'unt 5 'au A0, )ineceul +in trei carpele unite. Dructul e'te o +rup cu me0ocarp rino'. >intre )enurile e&otice 'e aminte'c? Benul Anacardium cu A5 'pecii r'pn+ite ,n 3merica tropical. A. occidentale -aca)iu. 'e culti( pentru lemnul i %ructele 'ale come'ti*ile. Benul #angifera cu 40 'pecii r'pn+ite ,n 'u+-e'tul 3'iei. #. indica -man)o. 'e culti(, +e a'emenea, pentru lemnul i %ructele 'ale come'ti*ile. Benul Pistacia cu A0 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea me+iteranean pn ,n 3%)ani'tan, 'u+-e'tul i e'tul 3'iei. Benul /obinea cu +ou 'pecii 'pontane ,n e'tul Limalaiei i ,n 'u+ul C1inei. Benul Rhus cu 250 'pecii 'u*tropicale i ,n re)iunile temperate. Drec(ent 'e culti( pentru ornament. Rh. typhina -o2etar. ori)inar +in 3merica +e Nor+.

50

:n %lora Romniei, crete 'pontan Cotinus coggygria -'cumpie. ,n re)iunile montane pe 'tncrii calcaroa'e. Se i culti( pentru ornament prin parcuri i )r+ini. Damilia Rutaceae Cuprin+e A50 )enuri cu "00 'pecii, ar*ori 'au ar*uti, rareori plante ier*oa'e, r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i temperate, mai ale' ,n 'u+ul 3%ricii i 3u'tralia. Drun0ele 'unt compu'e 'au 'imple, ne'tipelate, cu )lan+e cu uleiuri aromatice, (i0i*ile prin tran'paren2 ca nite puncte. Dlorile 'unt *i'e&uate, rareori uni'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e. /ipul +e or)ani0are a %lorii e'te 4-5, cu 'epalele li*ere 'au unite, petalele li*ere, 'taminele #-A0 cu antere intor'e. Bineceul e'te alctuit +in 4-5 carpele, li*ere la *a0, +ar unite prin 'tile, multilocular. <a *a0a o(arului 'e a%l +e0(oltat un +i'c nectari%er. Dructul e'te *ac, +rup, 'amar, 1e'peri+, cap'ul 'au mericarpiu. U, XYX, W5$ -5. C5 3A0 B-3-5. Damilia e'te 1etero)en i e'te +i(i0at ,n cinci 'u*%amilii? a. Su*%amilia Rutoideae. Carpele +e o*icei 4-5, unite numai prin 'tile i mai mult 'au mai pu2in 'eparate prin an2uri. Dructul e'te o cap'ul loculici+, iar 'emin2ele 'unt al*uminate. Cuprin+e cele mai numeroa'e )enuri r'pn+ite ,n 3'ia, 3merica +e Nor+, 3merica +e Su+, 3%rica +e Su+, 3u'tralia, Noua Cale+onie .a. Benul Ruta cu 7 'pecii rpn+ite ,n re)iunea me+iteranean, in'ulele Canare i 'u+-(e'tul 3'iei. Sunt 'pecii ier*oa'e 'au 'u*ar*u'ti(e cu %run0e 2-3 penat-'ectate i %lori )al*ene. R. graveolens -(irnant 2n972, #A.. :n Romnia 'e culti( ca plant ornamental, me+icinal i aromatic. Crete i 'u*'pontan. Benul /ictamnus cu ! 'pecii central i 'u+ europene pn ,n e'tul 3'iei. :n Romnia crete 'pontan prin p+uri +e cer i )rni2, tu%riuri, 'tncrii ,nier*ate, 'pecia /. albus -%r'inelul 2n93!.. 4'te to&ic prin %run0ele 'ale$ pre0int uleiuri eterice ,n cantitate mare. Benul 'aplaphyllum pre0int %run0e 'imple, ,ntre)i, %lori )al*ene. :n %lora Romniei 'e a%l +ou 'pecii? '. suaveolens i '. patavinum pe coa'te ,n'orite, pietroa'e ,n re)iunea +e cmpie. Benul (antho"ylum cu 20-30 'pecii ,n re)iunea temperat i 'u*-tropical +in e'tul 3'iei i 3mericii +e Nor+. *. Su*%amilia Aurantioideae. 8lante lemnoa'e cu %run0e 'imple, %ructul o *ac numit 1e'peri+ la care partea come'ti*il -pulpa. pro(ine +in peretele intern al carpelei i 'e tran'%orm ,n en+ocarp. Semin2ele 'unt e&al*uminate cu +oi 'au mai mul2i em*rioni. Blan+ele cu uleiuri 'unt pre0ente. Drun0ele 'unt per'i'tente, iar an+roceul polia+el%. Benul Citrus cu A2 'pecii r'pn+ite ,n 'u+-e'tul 3'iei, 'u+ul C1inei i numeroa'e culti(aruri lar) culti(ate ,n numeroa'e 2ri me+iteraneene. C. limon -lmiul., C. aurantium -portocalul +e Se(illa., C. sinensis -portocalul +e C1ina., C. reticulata -man+arinul., C. decumana -)rape%ruit., C. medica -c1itra.. c. Su*%amilia oddalioideae. Carpelele 'unt -A-. 2-5, %iecare cu A-2 o(ule. Dructul +rup 'au u'cat i aripat -mono'amar.. 4n+o'permul e'te pre0ent 'au lip'ete. Blan+ele cu uleiuri 'unt pre0ente ,n 'coar2a tulpinii 'au ,n %run0e. Benul Ptelea cu trei 'pecii ar*ore'cente r'pn+ite ,n SF3 i Me&ic. P. trifoliata e'te ar*ore +e pn la # m, culti(at prin parcuri i )r+ini pentru ornament. Dructul e'te o mono'amar. Phelodendron amurense -ar*orele +e plut. 'e culti( pentru ornament. +. Su*%amilia $pathelioideae. Carpele trei, unite, %ecare cu cte +ou o(ule anatrope. Dructul e'te o +rup aripat. Blan+ele cu uleiuri 'e a%l pe mar)inea %run0elor. Benul $pathelia cu 20 'pecii r'pn+ite ,n nor+ul 3mericii +e Su+ i (e'tul 7n+iei. e. Su*%amilia /ictyolomatoideae. Carpele 5, unite numai la *a0, cu numr (ariat +e o(ule. Dructul cu 3-4 'emin2e.

51

Benul /ictyoloma cu +ou 'pecii +in 8eru i 5ra0ilia. ;r+inul $apindales -Acerales. 8lante lemnoa'e cu 'au %r 2e'uturi 'ecretoare. Sunt apropiate +e Rutales prin or)ani0a2ia lor %loral, ,n' +i'cul nectari%er e'te +e o*icei e&tra'taminal i nu intra'taminal -ca la Rutales.. Dlorile 'unt actinomor%e 'au 0i)omor%e. Damilia 'ippocastanaceae 8lante lemnoa'e, ar*ori 'au ar*uti, cu mu)uri +e prim(ar mari, acoperi2i cu cata%ile rinoa'e, alturi +e l'tari anuali i in%lore'cen2 ,n 'ta+ii a(an'ate +e +e0(oltare. Mu)urii 'e +e0(olt rapi+ prim(ara. Drun0ele 'unt palmate, ne'tipelate, +i'pu'e opu'. 7n%lore'cen2ele 'unt mi&te? racemoa'e pe l'tarii principali i cimoa'e -cincine. pe ramurile laterale. Dlorile 'uperioare 'unt ma'cule cu o(ar ru+imentar, celelalte *i'e&uate proto)ine. Caliciul +in 4-5 'epale concre'cute la *a0, corola cu 4-5 petale li*ere, 0i)omor%e. Stamine 5-# li*ere cu +i'cul nectari%er ,n a%ara lor. Bineceul tricarpelar, 'uperior. Dructul e'te mare, cap'ul (al(ici+ +e1i'cent prin trei (al(e 'pinoa'e, cu o 'mn2 mare %r en+o'perm. XYX, W-5. C4-5 35-# B-3. Damilia cuprin+e +ou )enuri? Benul Aesculus cu o 'pecie ,n 'u+-e'tul 4uropei -A. hippocastanum M ca'tan ornamental, ca'tan porce'c M %i). 45, 2n940., 5 'pecii ,n 7n+ia i e'tul 3'iei, +intre care mai cuno'cut A. turbinata -ca'tan japone0.$ 7 'pecii ,n 3merica +e Nor+, +intre care mai comune 'unt? A. octandra -ca'tanul )al*en 2n940., A. pavia -ca'tanul rou 2n940.$ A parviflora -ca'tanul pitic 2n940., A. " carnea -A. hippocastanum ) A. pavia. toate culti(ate pentru ornament i lemn +e con'truc2ie. Benul Billia cu +ou 'pecii 'pontane ,n partea central i +e nor+ a 3mericii +e Su+. Damilia Aceraceae 3r*ori 'au ar*uti cu %run0e opu'e, ne'tipelate, cu ner(a2ie palmat 'au penat, 'imple 'au compu'e. Cele 'imple 'unt penat 'au palmat-lo*ate, cele compu'e 'unt imparipenat-compu'e. Dlorile 'unt )rupate ,n corim*e 'au panicule. :n or)anele lor pre0int late&. Dlorile 'unt *i'e&uate 'au uni'e&uate, actinomor%e. Sepalele 'unt 4-5, li*ere, petalele 5 li*ere -rareori 4.. Fneori ,n(eliul %loral e'te peri)on 'epaloi+. Staminele +e o*icei ,n numr +e #, pe +ou (ericile cu un +i'c nectari%er la *a0a lor. Bineceul alctuit +in +ou carpele concre'cute, %iecare locul cu cte +ou o(ule ortotrope 'au anatrope, cu placenta2ie a&ilar. Dructul e'te mericarpic u'cat, o +i'amar caracteri'tic %amiliei. Semin2ele 'unt lip'ite +e en+o'perm. Damilia cuprin+e +ou )enuri cu 202 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+ i ,n mun2ii +in 0onele tropicale. Benul Acer, la care aripile +i'amarelor 'unt alun)ite, cuprin+e 200 'pecii. a. Cu %lori uni'e&uate +i'pu'e +ioic? A. negundo -3r2ar american 2n92!. M %run0ele imparipenat compu'e. Mai nou, ace'ta e'te con'i+erat un )en +i'tinct? Negundo. *. Cu %lori *i'e&uate, cu urmtoarea %ormul %loral? U W5 C5 34 4 B-2. 'unt 'peciile? A. tataricum -ar2ar ttre'c, )l+i. i A. ginnala -ar2ar +e Manciuria 2n92!. pre0int %run0e cu ner(a2iune penat$ A. platanoides -ar2ar M %i). 4!, 2n92!, 3".$ A. campestre -ju)a'trul 2n92!.$ A. pseudoplatanus -paltinul 2n952.$ A. monspessulanum -ju)a'trul +e 5anat.. Sunt 'pontane +ar i culti(ate ,n 'copuri ornamentale 'au %ore'tiere i pre0int %run0e cu ner(a2iune palmat. A. saccharinum -paltin ar)intiu 2n952. e'te ori)inar +in 3merica +e Nor+, 'e culti( pentru ornament. :n 2ara +e ori)ine 'e culti( pentru e&tra)erea 'iropului 'au a 0a1rului. Benul /ipteromia, cu +ou 'pecii ,n 'u+ul C1inei, 'e +eo'e*ete +e Acer prin

52

aripile +i'amarei care 'unt rotun+e. Damilia $apindaceae 6oelreuteria paniculata -2n922, 30.. 3r*ore +e pn la A0 m, ori)inar +in C1ina, cu %run0e imparipenat-compu'e, alterne. Dlorile 'unt )al*ene, pe tipul 4, iar %ructul e'te o cap'ul (e'iculoa', +e 4-5 cm lun)ime, cu trei 'emin2e ne)re, rotun+e. Se culti( pentru ornament. ;r+inul %eraniales ;r+in cu cte(a %amilii *otanice +e plante ier*oa'e, cu %lori *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, pentamere. 8rin unele caractere 'e apropie +e #alvales, iar prin +ate anatomice i em*riolo)ice 'unt mai apropiate +e $apindales. Dructul pre0int a+aptri pentru +i'eminarea la +i'tan2. Se (or pre0enta %amiliile? !inaceae, ."alidaceae, %eraniaceae, ropaeolaceae, (ygophyllaceae, Balsaminaceae. Damilia !inaceae 8lante ,n majoritate ier*acee, rareori ar*uti, cu %run0e alterne 'au opu'e, rareori (erticilate, 'imple, ,ntre)i, ne'tipelate. 7n%lore'cen2ele 'unt cimoa'e, +ic1a'ii 'au cincine, uneori cu a'pect +e racem. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, pe tipul 5. Sepalele 'unt 5 -rareori 4. li*ere 'au cu *a0a concre'cut, per'i'tente pe %ruct. Corola +in 5 -4. petale li*ere -rareori concre'cute., im*ricate 'au con(olute ,n %a0a +e *o*oc, ca+uce. Stamine 5-A0 'au mai multe, unite la *a0 ,ntr-un inel, care pre0int i )lan+e nectari%ere. Fneori unele (erticile +e 'tamine 'e tran'%orm ,n 'tamino+ii. Bineceul e'te alctuit +in 3-5 carpele unite. <a %ructi%icare, )ineceul, re'pecti( %ructul, apare A0 locular +atorit compartimentrii %iecrui locul ,n +ou pr2i printr-un perete %al' -'eptum.. Dructul e'te o cap'ul cu #-A0 'emin2e cu en+o'perm. U W5 C5$ -5. 35 5$ 5 0 B-3-5. :n %lora Romniei, 'e a%l +ou )enuri? !inum i Rhadiola. Benul !inum cu 230 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i 'u*tropicale, ,n 'pecial me+iteraneene. :n %lora Romniei, 'unt 'pontane i culti(ate circa A5 'pecii. !. catharticum -inea2 2n9A!. cu %lori al*e i %run0e opu'e, %rec(ent ,n pajitile +e po+i i +ealurile 'u*carpatice$ !. flavum -in )al*en 2n930. cu %lori )al*ene, numeroa'e. Crete ,n pajiti i tu%riuri ,n re)iunea +e po+i i +ealuri 'u*carpatice$ !. uninerve -in )al*en +e 5anat. 'e a%l pe 'tncrii ,n'orite +in re)iunea +e +eal i montan$ !. austriacum -inea2 2n9A#, 27., are %lori al*a'tre. Spora+ic ,n pajiti, tu%riuri, +in re)iunea +e cmpie pn la munte. Culti(ate 'unt? !. usitatissimum -inul, %i). 47, 2n930, 32. 'pecie anual cu %lori al*a'tre. Se culti( att pentru %i*re -con(ar. elongatum., pentru ulei -con(ar. mediteraneum. ct i inuri mi&te -con(ar. usitatissimum.$ !. campanulatum M o 'pecie ornamental cu %lori roii, )amopetale. Rhadiola linoides -2n9A#. 'pecie ier*oa' anual cu %lori al*e. Rar pe locuri ru+erale, ni'ipoa'e. Damilia ."alidaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e palmat-compu'e, lun) pe2iolate. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, pentamere, cu an+roceul +in A0 'tamine, unite prin *a0a %ilamentelor. Bineceul are 5 carpele, li*ere 'au unite, cu 'tilele li*ere, 5-locular, ,n %iecare locul cu A-2 o(ule anatrope. Dructul e'te cap'ul. Benul ."alis cuprin+e #00 'pecii co'mopolite mai ale' +in 3merica Central i +e Su+ i ,n 'u+ul 3%ricii. :n %lora Romniei 'e a%l 4 'pecii? .. acetosella -mcriul iepurelui 2n922.. Comun i a*un+ent mai ale' ,n p+urile +e moli+ i %a) cu rinoa'e. 8lant o&ali%er -con2ine aci+ ocalic i o&ala2i +e Na i W. cu %lori al*e, roietice 'au (iolacee.

53

4'te to&ic, ,n 'pecial pentru oi prim(ara, pro(ocn+ )a'troenterit )ra(, mortal. .. corniculata, cu %lori )al*ene, e'te comun prin locuri ru+erale. .. tuberosa -oca. e'te culti(at ,n 2rile 3mericii +e Su+ pentru tu*erculi, %run0e i l'tarii tineri cu (aloare alimentar. Benul Biophytum cu 70 'pecii tropicale. Damilia %eraniaceae 8lante ier*oa'e, +e o*icei proa'e. Drun0e alterne 'au opu'e, +i(er' +i(i0ate, +e o*icei 'tipelate. 8erii )lan+ulari +e pe tulpin i %run0e 'ecret 'u*'tan2e (olatile -)eraniol, menton .a... Dlorile 'unt pe tipul 5, *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, 1ipo)ine. Caliciul e'te %ormat +in 5 'epale li*ere, per'i'tente pe %ruct, corola +in 5 petale li*ere. Staminele +e 2-3 ori mai multe +ect petalele, mai mult 'au mai pu2in unite la *a0, unele uneori re+u'e la 'tamino+ii -Erodium.. Bineceul e'te alctuit +in 5 carpele unite, cu A-2 o(ule anatrope ,n %iecare o(ar. ;(arul 'e continu cu un 'in)ur 'til lun) i 5 'ti)mate li*ere. Dlorile, ,n )eneral, 'unt protan+re. Dructul e'te mericarpic cu un ro'tru alun)it -'tilul per'i'tent.. Diecare %ructule2 -mericarpiu. pre0int ,n (r% un ro'tru, ce re0ult +in 2e'uturile 'tilului, care 'e r'ucete ,n cerc -%eranium. 'au 'piral -Erodium.. :n ace't mo+, %ructule2ele pot %i aruncate la o anumit +i'tan2 +e planta care le-a pro+u'. C0n+ pe 'ol, +atorit umi+it2ii, ro'trul 'e +erulea0, %ructule2ele ptrun+ ,n 'ol un+e 'emin2ele )erminea0. Cla'i%icare? a. Cu %lori 0i)omor%e e'te )enul Pelargonium cu 250 'pecii r'pn+ite ,n 'pecial ,n 'u+ul 3%ricii. :n re)iunile temperate 'unt numai 'pecii culti(ate ,n 'ere, apartamente 'au ,n parcuri, ca plante ornamentale. P. zonale -mucata 2n9A#, 3!., P. grandiflorum -mucata mare., P. peltatum -2n93!. la care pe2iolul are in'er2ie peltat pe +o'ul lim*ului. P. radula -2n9#A. cu %run0e penat-'ectate cu 'e)mente ,n)u'te. *. Cu %lori actinomor%e )enurile %eranium i Erodium. U W5 C5 35 5$ 5 0 B-5-3. Damilia ropaeolaceae ropaeolum ma)us -cl2unai, con+urai, lo*i+ra)i 2n92#.. Specie anual, ori)inar +in 8eru, cu tulpini trtoare. Drun0ele 'unt peltate. Dlorile 'unt portocalii, 'olitare, a&ilare, 0i)omor%e, pintenate. Damilia (ygophyllaceae cu genurile (ygophyllum cuprin+e plante ier*oa'e cu %run0e opu'e cu o 'in)ur perec1e +e %oliole. Dlorile 'unt )l*ui, a&ilare. Dructul o cap'ul cilin+ric, (. fabago -ca'tra(ete +e mare 2n922.. Se a%l ,n >o*ro)ea, pe ni'ipuri. Nitraria schoberi -)r+urari2a. M plante ar*u'ti(e 'pinoa'e cu %ructul o +rup. Se a%l la Eulcanii Noroioi M 5u0u, ,n pajiti puternic 'alini0ate. Specie ocrotit. ribulus terrestris -col2ii *a*ei 2n9A2, 24, 3!, 4#.. Drec(ent ,n locuri culti(ate i ru+erale. Damilia Balsaminaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e 'imple, ne'tipelate. Dlori pintenate, 0i)omor%e, %ruct cap'ul. Cuprin+e un 'in)ur )en, &mpatiens, cu cte(a 'pecii ornamentale culti(ate? &. balsamita -copcei, rc1i2ele 2n9A4. ori)inar +in 7n+ia +e e't$ &. glandulifera -2n9A#, 20. ori)inar +in Limalaia$ &. parviflora -2n920, 24, 2!. ori)inar +in 3'ia Central. Spontan e'te 'pecia &. noli-tangere -'l*no)-%i). 4", 2n920, 40. ,n p+uri, locuri ume+e, um*roa'e, +e la cmpie pn la munte. 8re0int %lori )al*ene i %ructe autoc1ore. ;r+inul Celastrales

54

Damilia A2uifoliaceae &le" a2uifolium -laur - %i). 50.. 3r*u't +ioic, +e 2-2,5 m cu %run0e per'i'tente cu mar)ini 'pinoa'e. Dlori mici al*e, %ructul o +rup roie. Specie ocrotit. Damilia Celastraceae 8lante lemnoa'e cu %run0e 'imple, %lori pe tipul 4-5 i %ructul cap'ul. Semin2ele 'unt acoperite +e arilul crno'. Evonymus europaea -'al* moale 2n9!4., E. verrucosa -'al* rioa'., E. nana -'al* pitic. .a. ar*uti r'pn+i2i prin p+urile +e %oioa'e, tu%riuri. ;r+inul Rhamnales 8lante lemnoa'e i ier*oa'e cu %lori pe tipul 5 -4., *i'e&uate actinomor%e, cu +i'c nectari%er intra'taminal -la *a0a o(arului.. Sunt lip'ite +e )lan+e re0ini%ere, 'aponine 'au )lico0i+e. 8rin 'tructura %lorii, caracterele *ioc1imice, Rhamnales 'e lea) +e Celastrales, Rutales i 1apindales. ;r+inul cuprin+e +ou %amilii? Rhamnaceae i +itaceae. Damilia Rhamnales 3r*ori, ar*uti 'pinoi, plante ier*oa'e 'au liane a'emntoare cu (itaceele. Dlorile 'unt pe tipul 5 'au 4 cu )ineceu in%erior. Dructul e'te o +rup 'au ac1en. Benul Rhamnus cu circa A!0 'pecii co'mopolite. :n %lora Romniei 'unt +ou 'pecii? Rhamnus catharticus -'pinul cer*ului, (eri)ariu 2n924.. 3r*u't +e 4-! m, %rec(ent la mar)inea p+urilor +e %oioa'e, tu%riuri. Rh. sa"atilis M pe 'tncrii, tu%riuri, mai ale' ,n re)iunea montan. Frangula alnus -cruin.. 3r*u't me+icinal i tinctorial +e A-5 m, %rec(ent ,n mar)inea p+urilor +e lunc, 0(oaie, aniniuri .a. Benul Paliurus cu # 'pecii r'pn+ite +in 'u+ul 4uropei pn ,n Caponia. :n Romnia 'e a%l 'pecia me+iteranean P. spina-christi -'pinul lui C1ri'to' 2n924.. 3r*u't 'pino' cu %lori )al*ene i %ructul aripat caracteri'tic. Crete ,n 'tep ->o*ro)ea. i 'il(o'tep pe 'oluri 'c1eletice, u'cate. (izyphus )u)uba -m'lin +o*ro)ean.. 3r*u't cu %ructul o +rup roie come'ti*il. Damilia +itaceae Damilie cu A2 )enuri i circa 700 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale. Ca %orme *iolo)ice ace'tea 'unt liane, rareori ar*uti erec2i 'au plante ier*oa'e -Cissus.. Fneori pre0int crcei, care 'unt tulpini metamor%o0ate. Drun0ele 'unt alterne, 'imple 'au compu'e cu ner(a2iune palmat, 'tipelate. Dlorile 'unt mici, numeroa'e i 'e +e0(olt pe o in%lore'cen2 mare, cimoa', opu' %run0elor. Dlorile 'unt actinomor%e, *i'e&uate 'au uni'e&uate, pe tipul 5 'au 4. Sepalele 'unt mici, ca nite +in2iori, unite prin *a0a lor. Corola are 5 'au 4 petale, li*ere 'au unite prin (r%ul lor -+itis.. Staminele, 5 'au 4, pre0int ,ntre *a0ele lor )lan+e nectari%ere -+i'c intra'taminal.. Bineceul e'te %ormat +in 2 -rareori 3-!. carpele unite, cu +oi loculi, ,n %iecare locul cu cte +ou o(ule anatrope. Stilul e'te lun) 'au 'curt, 'ti)matul ne,n'emnat, rareori 4-lo*at - etrastigma M cu %lori pe tipul 4.. Dructul e'te o *ac, iar 'mn2a pre0int en+o'perm olea)ino'. Benurile mai importante +in acea't %amilie 'unt? Benul +itis cu !0-70 'pecii r'pn+ite ,n emi'%era nor+ic. Se caracteri0ea0 prin %run0e palmat +i(i0ate i crcei rami%ica2i, opui %run0elor, uneori i cu %lori pe acetia -ramuri metamor%o0ate.. Dlorile pre0int petalele unite prin (r%ul lor i la ,n%lorire ca+ ,mpreun ca un %el +e capion. +. vinifera -(i2a +e (ie, %i). 5A, 2n93#, 57, 7!. 'u*'p. vinifera cu numeroa'e culti(aruri r'pn+ite ,n toat lumea. 4'te una +intre cele mai (ec1i plante +e cultur. +. sylvestris -(i2a 'l*atic 2n93#. e'te 'pora+ic ,n p+uri +e %oioa'e. 3re %lori uni'e&uate +i'pu'e +ioic. 5acele 'unt al*'trui-(iolacee i au +iametrul 'u* A cm.

55

Ca portaltoi 'e culti(? +. rupestris -(i2a +e munte 2n93#., +. vulpina -2n93!. ori)inare +in 3merica +e Nor+. U W-5. C-5. 35 B-2. Benul Parthenocissus cu A5 'pecii ,n re)iunea temperat a 3'iei i 3mericii. :n Romnia 'e culti( trei 'pecii? P. inserta -(i2a +e Cana+a., P. 2uin2uefolia -(i2a +e Cana+a 2n940. am*ele cu %run0e palmat-compu'e, ori)inare +in 3merica +e Nor+. P. tricuspidata -(i2a japone0 2n940.. /oate 'peciile 'e culti( pentru ornarea 0i+urilor, )ar+urilor .a. 8re0int crcei cu +i'curi a+e0i(e, %i&atoare. Benul Cissus cu 350 'pecii tropicale uneori i cu a'pect cacti%orm. Se culti( prin )r+ini *otanice. Benul Ampelopsis cu 20 'pecii +in re)iunea temperat i 'u*tropical a 3'iei i 3mericii. Benul etrastigma cu "0 'pecii r'pn+ite ,n 'u+-e'tul 3'iei i 3u'tralia. ;r+inul Euphorbiales - ricoccae. Euforbialele 'unt plante %oarte (ariate ca 1a*itu'? ier*oa'e 'au 'uculente, lemnoa'e, +e'eori cu latici%ere. ;r+inul cuprin+e +ou %amilii? Euphorbiaceae i Bu"aceae. Damilia Euphorbiaceae 8lante lemnoa'e, ar*ori 'au ar*uti, uneori i 'pecii ier*oa'e, monoice 'au +ioice, cu late& ,n or)anele lor. La*itu'ul lor e'te %oarte (ariat, +e la lemno' i ier*o', pn la ericoi+, +e cactu' 'au tulpini cu %ilocla+ii, toate ace'tea +in urm ca urmare a &ero%iti'mului lor. Drun0e alterne 'au opu'e, 'tipelate. Dlorile 'unt mici, uni'e&uate, cu peri)on 'epaloi+ 'au nu+e, )rupate ,n in%lore'cen2e comple&e i (ariate, uneori )reu +e +e%init. Dloarea ma'cul e'te alctuit +in numeroa'e 'tamine, li*ere 'au unite ,n mo+uri +i%erite. Fneori %loarea ma'cul 'e re+uce la o 'in)ur 'tamin -Euphorbia.. Dlorile %emele 'unt re+u'e la un )ineceu tricarpelar, trilocular, 'incarp 'uperior, cu trei 'tile, iar %iecare pre0int cte un 'ti)mat *ilo*at. ;(ulele 'unt cte A -2. ,n %iecare locul, anatrope cu placenta2ie a&ilar. 8oleni0area e'te anemo%il 'au entomo%il, uneori mirmeco%il. Dructul e'te o cap'ul 'eptici+, uneori +rup. Semin2ele pre0int en+o'perm a*un+ent i pe te)ument caruncul. Damilia cuprin+e 300 )enuri cu pe'te 5000 'pecii, r'pn+ite ,n toate continentele, mai ale' ,n terenuri ari+e, +eertice i cu a+aptri intere'ante la ace't me+iu +e (ia2. :n %lora Romniei 'e a%l trei )enuri? Euphorbia, Ricinus i #ercurialis. Benul Euphorbia -laptele cinelui. cuprin+e pe'te 200 'pecii co'mopolite, mai ale' ,n re)iunile 'u*tropicale i cal+e temperate. Sunt ier*oa'e, cacti%orme 'au lemnoa'e, r'pn+ite pe toate continentele. 8re0int latici%ere nearticulate cu late& al*. Dlorile 'unt uni'e&uate, )rupate ,ntr-o in%lore'cen2 caracteri'tic elementar numit cia2iu, care 'imulea0 o %loare. :n centrul cia2iului 'e a%l %loarea %emel nu+, re+u' la un )ineceu tricarpelar, cu trei 'tile i 'ti)mate *ilo*ate, ,n (r%ul unui pe+uncul lun). >e jurul ,mprejurul %lorii %emele 'e a%l mai multe %lori ma'cule, %iecare re+u' la o 'in)ur 'tamin cu un re't +e ,n(eli %loral la *a0a %ilamentului. Dlori ma'cule? 80 3A Dlori %emele? 80 B-3. 3cea't )rupare 'e a%l ,ntr-o cup numit cia2iu -cyathium. pro(enit +in concreterea a 5 *ractei, cu patru )lan+e nectari%ere pe mar)inea ei 'uperioar. Cia2iile 'unt )rupate ,n in%lore'cen2e +ic1a'iale ,n (r%ul rami%ica2iilor, iar ace'tea %ormea0 in%lore'cen2e compu'e, +e'eori )reu +e interpretat. >in cele pe'te 30 'pecii 'pontane ,n %lora Romniei, mai comune 'unt? E. amygdaloides -2n9A#, 20. ,n p+uri +e %oioa'e$ E. cyparissias -2n920, 40. ,n pajiti ru+erali0ate$ E. helioscopia -2n942. ,n terenuri culti(ate i ru+erale$ E. virgata -2n920. ,n locuri culti(ate, pajiti, tu%riuri. Culti(at ,n 'ere pentru ornament e'te E. pulcherrima -Poinsettia pulcherrima 2n92#, 5!.. >intre 'peciile cu a'pect cacti%orm, r'pn+ite ,n 0one +eertice, 'e aminte'c? E. lactea, E. splendens, E.

56

resinifera, E. tirrucali .a. Fnele 'unt culti(ate ,n 'ere. Ricinus communis -Ricinul, %i). 52, 2n920, 40.. Se culti( ca plant anual olea)inoa', me+icinal, ornamental. Crete 'pontan ,n 3%rica i 3'ia tropical, 'u* %orm +e ar*uti 'au ar*ori mici %r late&. Dlorile 'unt uni'e&uate, +i'pu'e pe acelai a&. Benul #ercurialis cuprin+e cte(a 'pecii ier*oa'e, %r late&, %run0e opu'e i %lori uni'e&uate +i'pu'e +ioic. #. perennis -*rei 2n942, 4#, !4 M%emele$ !! M ma'cule. ,n p+uri +e %oioa'e. #. annua -trep+toare 2n9A! i poliploi0i. ,n locuri culti(a i ru+erale. >intre )enurile e&otice 'e aminte'c? Benul Croton cu 750 'pecii tropicale i 'u*tropicale. Fnele 'pecii 'e culti( prin 'ere ca plante ornamentale prin %run0e. Benul &atropha cu A75 'pecii tropicale i 'u*tropicale. Benul 'evea cu A2 'pecii ,n 3merica tropical. '. braziliensis -ar*orele +e cauciuc. e'te ori)inar +in 2inuturile 3ma0onului i 'e culti( ,n numeroa'e 2ri +in 3merica +e Su+ i 3%rica pentru e&tra)erea cauciucului natural +e cea mai *un calitate. Benul #anihot cu A70 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea tropical i 'u*tropical a 3mericii. #. utilissima -tapioca, maniocul. pre0int r+cini tu*eri0ate +e pn la A5 @) +in care 'e prepar %ina alimentar ItapiocaJ. 4'te ori)inar +in 5ra0ilia. 'ura crepitans e'te ar*ore +in 3merica tropical la care %ructele crap *ru'c la maturitate i arunc 'emin2ele la o oarecare +i'tan2 +e planta care le-a pro+u'. Damilia Bu"aceae Damiliie cu patru )enuri i A00 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i temperate. Mai comun, culti(at pentru )ar+uri (ii, e'te Bu"us sempervirens -cimiir 2n92#.. 3r*u't monoic cu %run0e opu'e, 'emper(ire'cente, 'pontan ,n nor+ul 3%ricii, (e'tul 3'iei i ,n re)iunea me+iteranean. 4'te to&ic. ;r+inul $antalales 8lante lemnoa'e 'au ier*oa'e, uneori 'emipara0ite. ;r+inul cuprin+e +ou %amilii? $antalaceae i !oranthaceae. Damilia $antalaceae cu genul $antalum care cuprin+e 20 'pecii lemnoa'e, r'pn+ite ,n 'u+ul 3'iei. $. album +in 7n+ia i Malae0ia, + (e'titul Ilemn +e SantalJ cu miro' plcut +in care 'e e&tra) 'u*'tan2e cu (aloare me+icinal. :n %lora Romniei, 'e a%l )enurile? hesium i Comandra. Damilia !oranthaceae Cuprin+e 3! )enuri cu A300 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i temperate. Sunt ar*uti mici, 'emipara0i2i, care 'e 1rne'c prin interme+iul 1au'torilor care repre0int r+cini a+(enti(e puternic mo+i%icate. 3cetia e&tra) 'e(a *rut +in 2e'uturile plantei )a0+, +i%eri2i ar*ori %oioi 'au rinoi. Drun0ele 'unt 'emper(ire'cente -+iscum. 'au c0toare -!oranthus., pieloa'e, ,ntre)i, ne'tipelate, uneori re+u'e la 'c(ame, +i'pu'e opu'. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, ,n )rupe +e 3 -'au 2 prin a(ortarea %lorii centrale. )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e. 8eri)onul +in 4-! tepale, li*ere 'au unite, re+u'e, 'ituate pe mar)inea cupei receptaculului. Staminele, +e o*icei mai multe +ect tepalele peri)onului. Bineceul +in 3-5 carpele unite ,ntre ele i cu receptaculul 'u* %orm +e cup, in%erior, unilocular, cu o(ulele %oarte pu2in +i%eren2iate pe placent. Dructul o *ac 'au +rup, partea crnoa' pro(enin+ +in receptacul. Semin2ele, %r cotile+oane, 'unt ,nconjurate +e o 'u*'tan2 ('coa' ce ajut la +i'eminare. :n %lora Romniei, 'unt +ou )enuri? !oranthus i +iscum. Benul !oranthus pre0int %run0e c0toare, %lori pe+icelate ,n in%lore'cen2e racemi%orme, la&e. 5aca e'te )al*en. !. europaeus -('cul +e 'tejar, %i). 53, 2n9A#.. Semipara0it pe 'pecii +e 3uercus, uneori 0agus sylvatica, Castanea sativa 'au "etula

57

pentula. Benul +iscum la care %run0ele 'unt per'i'tente, %lorile, mai mult 'au mai pu2in 'e'ile, ,n in%lore'cen2e +ic1a'iale +en'e. 5aca e'te al*. +. album -('cul +e %oioa'e 2n920.. Semipara0it pe numeroi ar*ori %oioi. +. la"um -('c +e coni%ere.. Dlori ma'cule? U 84 34 Dlori %emele? U 84 B-4. ;r+inul Cornales Damilia Cornaceae 8lante lemnoa'e, ar*uti 'au ar*ori, +in re)iunile temperate +e nor+ i 'u+, cu %run0e 'imple, ,ntre)i, ne'tipelate, +i'pu' opu'. Sunt A2 )enuri cu circa A00 'pecii. Dlorile 'unt *i'e&uate, +e o*icei )rupate ,n in%lore'cen2e con+en'ate, +e tipul corim*ului 'au um*elei, cu in(olucrul la *a0. ; %loare pre0int caliciu i corol pe tipul 4 'au 5, +iali'epal i +ialipetal, uneori a*'ente. Staminele pre0int +e1i'cen2 lateral. Bineceul e'te alctuit +in +ou carpele unite cu cte un o(ul anatrop i placenta2ie a&ilar. Dructul e'te o +rup, +e o*icei *ilocular. Smn2a pre0int en+o'perm. :n %lora Romniei, 'e a%l un 'in)ur )en? Cornus cu +ou 'pecii 'pontane, +in cele circa !0 'pecii r'pn+ite pe )lo*. C. mas -cornul-%i). 54, 2n9A#, 27. %lorile 'unt )al*ene, )rupate ,n in%lore'cen2e a&ilare, in(olucrate, apar ,naintea %run0elor. >rupa e'te roie, come'ti*il. 4'te %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e. C. sanguinea -'n)erul 2n922.. 7n%lore'cen2ele 'unt terminale -corim*e., nein(olucrate. Dlori al*e, apar +up ,n%run0ire. >rupele 'unt ne)ricioa'e, mici, necome'ti*ile. Culti(ate pentru ornament 'unt? C. stolonifera -'n)er american 2n922., C. alba -'n)er ttre'c 2n922.. ;r+inul Araliales -,mbelliflores. Specii lemnoa'e 'au ier*oa'e cu %run0e ,ntre)i 'au (ariat +i(i0ate, +i'pu'e altern. Dlorile 'unt mici, numeroa'e, )rupate ,n um*ele compu'e 'au 'imple. >in punct +e (e+ere *ioc1imic, aralialele 'e caracteri0ea0 prin pre0en2a )lico0i+elor, 'aponinelor, alcaloi0ilor, uleiurilor e'en2iale .a. >i'cul nectari%er e'te *ine +e0(oltat i e'te 'ituat ,n (r%ul o(arului, cu po0i2ie in%erioar. ;(ulul pre0int un 'in)ur inte)ument. 3ralialele 'unt ,nru+ite cu Cornales i am*ele au +eri(at +in Rosales. ;r+inul cuprin+e +ou %amilii? Araliaceae i Apiaceae -,mbelliferae.. Damilia Araliaceae 8lante lemnoa'e, ar*ori, ar*uti 'au liane, cu %run0e 'imple 'au compu'e +i'pu'e altern, cu 'tipele mici. Dlorile 'unt mici, *i'e&uate 'au uni'e&uate, )rupate ,n um*ele )lo*uloa'e 'au capitule, epi)ine, pe tipul 5. Sepalele i petalele 'unt 5 -rareori 4-A0., li*ere, rareori concre'cute. Stamine 5 -rareori 3 'au mai multe.. Bineceul e'te alctuit +in 5 carpele unite, in%erior, ,n %iecare carpel cu cte un o(ul anatrop ,n placenta2ie a&ilar. Dructul e'te +rup 'au *ac cu mai multe 'emin2e. Semin2ele con2in en+o'perm a*un+ent care ,nconjoar em*rionul mic. Benul 'edera cu A5 'pecii, mai ale' a'iatice. 'edera heli" -ie+er-%i). 55, 2n94#. e'te o lian %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e, +ar culti(at pentru ornament prin parcuri, )r+ini .a. 8re0int r+cini a+(enti(e, %i&atoare, ca nite crampoane. Dru0nele 'unt per'i'tente, +imor%e? o(ate -,ntre)i. pe ramurile %lori%ere i pentalo*ate pe ramurile 'terile. 5aca e'te '%eric, ne)ricioa'. Benul Aralia cu 35 'pecii +in 3'ia +e e't, 3merica +e Nor+, 7n+o-Malae0ia. Fnele 'pecii 'e culti( prin )r+ini *otanice. Benul Pana" cu # 'pecii tropicale +in e'tul 3'iei, nor+ul 3mericii. P. ginseng -)in'en). crete 'pontan ,n C1ina i Coreea. 3cea'ta pre0int ,n pmnt r+cina tu*eri0at care imit un om ,n miniatur. Me+icamentele preparate +in acea't r+cin 'unt con'i+erate reme+iu uni(er'al ,mpotri(a tuturor *olilor, inclu'i( a *trne2ii.

58

Damilia Apiaceae -,mbelliferae. 3piaceele 'unt circa 275 )enuri cu 2#50 'pecii co'mopolite, r'pn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+. Sunt plante ier*oa'e 'au cu tulpina )roa' -%rute'cente. i r+cini pi(otante. 7nterno+urile tulpinii 'unt +e o*icei )oale -%i'tuloa'e., lon)itu+inal co'tale. Drun0ele 'unt alterne 'au -i. ro0ulare (ariat +i(i0ate, penat 'au palmat, cu teaca -(a)ina. *ine +e0(oltat. Dlorile 'unt mici, *i'e&uate, rareori uni'e&uate, nicio+at 'olitare, ci )rupate ,n in%lore'cen2e caracteri'tice +e tipul um*elei compu'e -rareori um*ele 'imple. 'au capituli%orme -Eryngium.. <a *a0a um*elei compu'e 'e a%l in(olucrul, iar la *a0a um*elulei 'e a%l in(olucelul. 3tt in(olucrul ct i in(olucelul pot ' lip'ea'c. Dlorile 'unt pe tipul 5, actinomor%e -cele %ertile. 'au 0i)omor%e -cele 'terile.. U, XYX, W5 C5 35 B-2. Caliciul pre0int 5 'epale %oarte mici ca nite +in2iori. Benurile %amiliei? 'ydrocotyle cu A00 'pecii +in re)iunile tropicale i temperate. Nu crete ,n Romnia. $anicula cu 37 'pecii co'mopolite Specia $. europaea -'nioar. e'te %rec(ent ,n p+urile +e %oioa'e. Astrantia cu A0 'pecii. 7n%lore'cen2a, o um*el 'impl, cu in(olucru i 1ip'o%ile mari, colorate. A. ma)or -te(ia +e munte. ,n re)iunile montane prin *uruieniuri, p+uri. Eryngium pre0int %run0e cu mar)ini 'pinoa'e i %lori mai mult 'au mai pu2in 'e'ile, )rupate ,n um*ele capituli%orme. Sunt circa 230 'pecii ,n re)iuni temperate i tropicale. E. campestre -'caiul +racului., crete ,n pajiti, locuri ru+erale, iar E. maritimum 'e a%l pe ni'ipuri litorale. /aucus pre0int !0 'pecii r'pn+ite ,n toate continentele, cu e&cep2ia 3u'traliei. Se recunoate prin in(olucrul ale crui 1ip'o%ile 'unt penat-+i(i0ate, iar coa'tele 'ecun+are ale mericarpiilor pre0int 'pini. /. carota 'u*'p. carota -morco(ul 'l*atic, %i). 5!, 2n9A#.. 4'te 'pontan prin pajiti, locuri ru+erale. 8lant anual 1i*ernant ale crei r+cini pi(otante 'unt 'u*2iri, al*icioa'e. /. c. 'u*'p. sativus -morco(ul culti(at. are r+cini tu*eri0ate, )roa'e, *o)ate ,n 0a1r i caroten -pro(itamina 3.. Coriandrum are %run0ele in%erioare lo*ate, celelalte A-3 ori penate. 8etale al*e, cele ale um*elulelor e&terne, mai mari, a+nc *ilo*ate. Mericarpiile nu 'e 'epar la maturitate. C. sativum -corian+ru 2n922.. Se culti( ca plant aromatic i con+imentar. Pimpinella are %run0ele *a0ale ,ntre)i 'au tri'ectate, uneori A-3 penate, celelalte +e +ou ori penate cu 'e)mente ,n)u'te. 8etale al*e 'au )al*ene, rareori purpurii 'au roii, nee(i+ent emar)inate. P. anisum -ana'onul 2n9A#, 20.. Culti(at ca plant aromatic, me+icinal. Spontane 'unt cte(a 'pecii +intre care? P. ma)or -petrijei mari +e cmp 2n9A#, 20., ,n pajiti, *uruieniuri +e munte. P. sa"ifraga -petrijei +e cmp 2n93!, 40., ,n pajiti +in re)iunea +e cmpie i +eal. Apium cu o 'pecie 'pontan -A. nodiflorum 2n922. ,n 4uropa, 3%rica i 7n+ia. A. graveolens -2elina 2n922.. 3limentar i con+imentar prin r+cini i %run0e. Petroselinum cu 5 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea me+iteranean, 4uropa. :n cultur, ca 'pecie con+imentar, aromatic e'te P. crispum -ptrujel 2n922.. Drun0e A-3 ori penate, r+cina ,n)roat, petale al*e 'au )l*ui, emar)inate. Carum cu %run0e 2-4 ori penate i %lori al*icioa'e. C. carvi -c1imenul, %i). 57, 2n920, 22.. Specie con+imentar, aromatic, me+icinal, 'pora+ic ,n pajiti +in re)iunea +e +eal i +e munte. Angelica pre0int %run0e 2-3 ori penate cu lo*ii %oarte mari. Dructele 'unt o(ale 'au o*lon)i comprimate +or'al. 8etale al*e. A. sylvestris -2n922. 'e a%l ,n re)iunea montan, tu%riuri, aniniuri, malul apelor. A. archangelica -an)elica 2n922. pre0int pe+unculul um*elei (ilo' pu*e'cent. Spora+ic ,n re)iunea montan ,n locuri um*roa'e, ume+e. Se culti( ca plant me+icinal. !evisticum officinale -leutean 2n922.. Se culti( ca plant aromatic i con+imentar, uneori me+icinal prin r+cini.

59

Pastinaca pre0int %run0e 'imple 'au penate cu 'e)mente lar)i, a+nc lo*ate. 8etale )al*ene. P. sativa -p'trnacul 2n922.. 4'te 'pontan, +ar i culti(at +rept con+iment. Foeniculum vulgare -molur, %enicul 2n922.. Culti(at ca plant con+imentar, aromatic, me+icinal, le)umicol. Drun0e penate cu lo*ii %ili%ormi. 8etale )al*ene. Druct o(oi+, o*lon), aproape necompre'at. Anethum graveolens -mrarul 2n922.. >e a'emenea, %run0ele 3-4 ori penate cu lo*i %ili%ormi. 8etale )al*ene, %ructul puternic compre'at +or'al. >intre 'peciile 'pontane, %oarte numeroa'e i ,n %lora Romniei, enumerm cte(a? Bifora radians -iar* puturoa' 2n922. %rec(ent ca *uruian pe ln) culturi i ,n culturi +e pioa'e, mai ale'$ Conium maculatum -cucuta 2n9A!, 22. ,n re)iunile +e cmpie i +eal, ,n locuri ru+erale, )unoite. Specie to&ic prin %ructele ei$ Cicuta virosa -cucuta +e ap 2n922, 44. e'te una +intre cele mai to&ice plante, att pentru animale ct i pentru oameni, prin toate pr2ile ei, (e)etati(e i repro+uctoare. Anthriscus trichosperma -a'm2ui 'l*atic 2n9A#., comun i a*un+ent ,n locuri ru+erale, planta2ii +e 'alcmi .a. 'eracleum sphondylium -*rnca ur'ului 2n922., e'te me+icinal, +ar i to&ic, mai ale' prin %ructele ei. Crete prin pajiti, tu%riuri, 0(oaie, %rec(ent ,n re)iunea +e +eal i munte. '. palmatum -talpa ur'ului., en+emit carpatic. 7mportan2a. 3piaceele repre0int o %amilie *otanic mare, cu numeroa'e )enuri i 'pecii, lar) r'pn+ite ,n toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie i ,n toate *iotopurile. Cele mai multe 'unt in'u%icient cuno'cute 'u* a'pectul utilit2ii lor. 8entru numeroa'e +intre ele 'e cunoate (aloarea lor ca plante alimentare, con+imentare, aromatice, me+icinale, meli%ere .a. Sunt i 'pecii to&ice pentru animalele +ome'tice 'au oameni, precum i unele +intre ele ne%olo'itoare ;r+inul Rafflesiales 8lante tropicale para0ite pe r+cinile ar*orilor. Sunt lip'ite +e cloro%il i +e 'i'tem ra+icular. Damilia Rafflesiaceae Damilia cuprin+e " )enuri cu 55 'pecii, toate para0ite, ,n re)iunile tropicale. Mai cuno'cut i cercetat e'te Rafflesia arnoldi +in 7n'ula Sumatera. Corpul (e)etati( e'te re+u', ne+i%eren2iat, a'emntor unui miceliu ca un cor+on 'ituat 'u* 'coar2a i ,n &ilemul r+cinii plantei )a0+ -Cissus.. Se 1rnete prin interme+iul 1au'torilor. 8e 'upra%a2a r+cinii plantei para0itate 'e +e0(olt %lorile uriae -pn la A m +iametru.. Dlorile ma'cule au numeroa'e 'tamine, cu anterele concre'cute ,n jurul unui )ineceu ru+imentar, iar cele %emele cu )ineceu #-A0 carpelar 'incarp, in%erior. Dlorile au miro' puternic, neplcut, pentru a atra)e mutele, %actori ai poleni0rii. Su*cla'a /illeniidae -#alvidae. Su*cla'a cuprin+e mai multe or+ine cu repre0entan2i lemnoi 'au ier*oi, cu %run0e 'imple i %lori 1eteroc1lami+eice, +ialipetale 'au )amopetale. 3n+roceul e'te +iplo'temon, uneori 1aplo'temon 'au prin +e+u*lri 'ucce'i(e +e(ine poli'temon. Bineceul e'te 'incarp cu o(ule numeroa'e +i'pu'e parietal -placenta2ie parietal.. Se (or pre0enta or+inele? /illeniales, heales, +iolales, Capparales, $alicales, Begoniales, Cucurbitales, #alvales, Ericales, Ebenales, Primulales. ;r+inul /illeniales Damilia /illeniaceae Damilie polimor%, cu multe )enuri i 'pecii r'pn+ite ,n toate 2rile tropicale. Damilia Paeoniaceae 8lante ier*oa'e ro*u'te, perene, uneori 'u*ar*uti cu unele caractere +e primiti(itate cum ar %i trac1ei+ele 'calari%orme +in 'tructura &ilemului lor. Drun0ele 'unt

60

(ariat +i(i0ate, iar %lorile mari *i'e&uate, 1eteroc1lami+eice cu +i'c nectari%er intra'taminal. Stamine numeroa'e. Carpelele 'unt li*ere, iar ,n o(are 'e a%l numeroa'e o(ule +i'pu'e *i'erial. Dructele 'unt poli%olicule 'emicrnoa'e cu numeroa'e 'emin2e pre(0ute cu aril. U W5 C5-A0 3V B5-2 Damilie monotipic? )enul Paeonia -*ujorul. cuprin+e 'pecii perene cu r+cini tu*eri0ate, %run0e alterne ne'tipelate, %lori 'olitare mari pe tipul 5. >intre 'peciile 'pontane? P. peregrina 2n920. :n p+uri, tu%riuri, luminiuri +e p+ure +in 'u+ul Mol+o(ei, >o*ro)ei. :n ;ltenia, 'e a%l ,n p+urea Eer*i2a i Eer*icioara, +ar mai ale' ,n p+urile +e cer i )rni2 +e la 8leni2a, ju+. >olj$ P. tenuifolia -2n9A0. cu %run0e +e mai multe ori penat-'ectate cu 'e)mente %ili%orme. Spora+ic +in 0ona +e 'tep pn ,n etajul p+urilor +e 'tejar, ,n pajiti ,n'orite. P. daurica i P. mascula -2n9A0, 20.. Sunt 'pecii rare, ,n etajul )orunului, pe pante ,n'orite. Specii culti(ate? P. officinalis -2n920. cu %lori roii$ P. lactiflora -2n9A0. cu %lori al*e$ P. suffruticosa -2n9A0. cu tulpina li)ni%icat, +e A-A,# cm i %lori ,n +i%erite nuan2e +e rou. ;r+inul heales Cuprin+e plante ier*oa'e 'au lemnoa'e -ar*ori, ar*uti, liane. cu %run0e opu'e. Dlorile 'unt pe tipul 5, cu an+roceu polimer, a+e'ea polia+el%, iar )ineceul apocarp 'au 'incarp. Damilia heaceae 3r*ori 'au ar*uti 'emper(ire'cen2i, tropicali i 'u*tropicali, ,n numr +e 550 'pecii ce apar2in la A# )enuri. Drun0ele 'unt 'imple, alterne, pieloa'e, ne'tipelate. Dlorile 'unt, +e o*icei, 'olitare, actinomor%e, *i'e&uate cu petale li*ere 'au unite la *a0. Staminele 'unt numeroa'e, li*ere 'au unite ,ntr-un tu*. Bineceul +in 2-A0 carpele unite, cu 'tile li*ere 'au unite ,ntr-un tu*. Bineceul +in 2-A0 carpele unite, cu 'tile li*ere 'au unite. Dructul e'te o cap'ul 'au +rup u'cat. Benul Camellia -incl. +hea. cu #2 'pecii r'pn+ite ,n 7n+o-Malae0ia, C1ina, Caponia. Camellia sinensis - hea sinensis M ceaiul c1ine0e'c.. Se culti( ,n C1ina i alte 2ri +in 'u+-e'tul 3'iei. 4'te un ar*u't erect cu %run0e o(ate cu mar)inea +in2at i %lori al*e par%umate. >in %run0e i l'tari tineri, ,n urma unui proce' +e %ermentare 'e prepar ceaiul c1ine0e'c -ceaiul ne)ru.. Semin2ele +e Camellia )aponica i alte 'pecii 'er(e'c la e&tra)erea unor uleiuri. 8rin %lorile 'ale are o +eo'e*it (aloare ornamental. C. * 7illiamsii e'te un 1i*ri+ o*2inut ,n A"30 i pre0int numeroa'e culti(aruri +e o +eo'e*it (aloare +ecorati( prin 'ere i apartamente. 3lte )enuri +in acea't %amilie? %ordonia cu 40 'pecii +in C1ina, 7n+o-Malae0ia$ Eurya cu A30 'pecii ,n e'tul 3'iei$ emstroemia cu A00 'pecii tropicale$ Adinandra cu #0 'pecii ,n e'tul i 'u+-e'tul 3'iei. Damilia 'ypericaceae -Clusiaceae. Damilia cuprin+e "0 )enuri cu A300 'pecii, mai ale' tropicale. Sunt ar*ori, ar*uti 'au plante ier*oa'e cu %run0e 'imple, ,ntre)i, opu'e, ne'tipelate. :n %run0e 'e )'e'c )lan+e i canale cu uleiuri eterice (i0i*ile prin tran'paren2 -+e la ace'rea a +eri(at +enumirea mai (ec1e a %amiliei, %uttiferae Cu''. +e la gutti-pre(0ut cu pete +e ulei, fero-a purta.. Dlorile 'unt mari, actinomor%e, *i'e&uate, pe tipul 5, cu caliciul +iali'epal i )amopetal, corola +ialipetal. Stamine numeroa'e, li*ere 'au unite ,n mnunc1iuri -tria+el% 'au polia+el%. o parte +intre ele tran'%ormate ,n 'tamino+ii. Bineceul pre0int 3-5 carpele unite, uni 'au multilocular, cu unul 'au mai multe o(ule ,n placenta2ie a&ilar 'au parietal. Stilele, mai multe +ect loculii, li*ere 'au unite, uneori lip'e'. Dructul e'te o cap'ul 'eptici+, uneori *ac 'au +rup. Semin2e %r en+o'perm. Benul 'ypericum cu 400 'pecii +in re)iunea temperat i ,n mun2ii +in re)iunea tropical. :n %lora Romniei, 'e a%l A0 -AA. 'pecii 'pontane. '. perforatum -'untoare, pojarni2..

61

U W-5. C5 3V B-3. 8lant )la*r, rami%icat ,n partea 'uperioar. :n %run0e, 'e o*'er( prin tran'paren2 )lan+ele cu uleiuri ca nite puncte -per%ora2ii.. :ntlnit ,n pajiti i tu%riuri. 3re +eo'e*it (aloare me+icinal prin pr2ile aeriene. '. hirsutum -2n9A#., '. maculatum -2n9A!., '. montanum -2n9A!. 'unt %rec(ente +e la cmpie pn ,n re)iunea montan, prin pajiti, tu%riuri. Culti(at pentru ornament e'te '. calycinum cu %lori 'olitare, mari, )al*ene, i %run0e 'emper(ire'cente. 3lte )enuri? Clusia cu A45 'pecii tropicale i 'u*tropicale +in 3merica$ %arcinia cu 400 'pecii tropicale$ #ammea cu 50 'pecii +in Ma+a)a'car i 'u+-e'tul 3'iei. ;r+inul +iolales -Parietales. 8lante lemnoa'e 'au ier*oa'e, cu %run0e a+e'ea 'tipelate, alterne 'au opu'e. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, pentamere cu an+roceu i )ineceu (aria*il. ;r+inul cuprin+e %amiliile? +iolaceae, Cistaceae, Passifloraceae, Caricaceae. Damilia +iolaceae.Damilie cu 22 )enuri cu circa A000 'pecii co'mopolite. 7er*uri anuale 'au perene, rareori ar*uti e&otici. Drun0ele +e o*icei, alterne, 'tipelate. Dlori *i'e&uate, 1ipo)ine, 0i)omor%e -rareori actinomor%e., 'olitare 'au ,n (ariate in%lore'cen2e. Caliciul e'te %ormat +in 5 'epale li*ere, per'i'tente pe %ruct. Corola cu 5 petale li*ere, 0i)omor% +atorit petalei anterioare care 'e prelun)ete cu un pinten. Stamine 5, cu %ilamentele %oarte 'curte. Cele +ou 'tamine in%erioare pre0int pinteni nectari%eri ce ptrun+ ,n pintenul petalei. Bineceul e'te alctuit +in 3-5 carpele unite, cu un 'in)ur locul, cu numeroa'e o(ule anatrope ce 'e in'er pe pere2ii o(ulului -placenta2ie parietal.. Stilul e'te 'curt, +ar 'ti)matul e'te %oarte (ariat i caracteri'tic ca o a+aptare la poleni0area entomo%il. Dructul e'te o cap'ul (al(ici+. Smn2a al*uminat, cu r'pn+ire mirmecoc1or -prin interme+iul %urnicilor.. XYX, W5 C5 35 B-2.$ -5-2. Benul +iola cu circa 500 'pecii ,n re)iunea temperat +e nor+. Sunt 'pecii entomo%ile +ar i clei'to)ame. :n %lora Romniei 'e a%l 30 'pecii cu mai mul2i 1i*ri0i. +. odorata -topora, tmioar. are %lori al*a'tre ce apar ,n lunile martie-aprilie, prin tu%riuri, mar)inea p+urilor. +. alba -(iorele al*e. apare ,n aceleai locuri cu prece+enta. +. tricolor -trei-%ra2i-pta2i. prin pajiti, prloa)e. +. arvensis -(iorele +e o)oare.. +. biflora -(iorele )al*ene. ,n etajul 'u*alpin pe 'tncrii ume+e, um*roa'e. +. " 7itroc4iana -pan'ele. e'te o 'pecie 1i*ri+ culti(at pentru ornament. Benul Rinorea cu 340 'pecii tropicale la care %lorile 'unt actinomor%e, petala anterioar nu pre0int pinten. Damilia Cistaceae Specii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+ i pu2ine ,n 3merica +e Su+. Sunt # )enuri cu circa 200 'pecii. 3r*uti 'au plante ier*oa'e cu %run0e opu'e, rareori alterne. Dlori *i'e&uate, actinomor%e, 'olitare 'au ,n cime, (ariat colorate, pe tipul 5, +iali'epale i +ialipetale. Dructul e'te o cap'ul loculici+. Benul Cistus cu 20 'pecii ar*u'ti(e r'pn+ite ,n 7n'ulele Canare, re)iunea me+iteranean pn ,n /ran'cauca0ia. 8re0int intere' ornamental, +ar i ,n par%umerie, +atorit 'u*'tan2elor rinoa'e pe care le con2in -C. ladaniferus.. Benul 'elianthemum cu A00 'pecii r'pn+ite ,n (e'tul 4uropei, 3'ia Central i nor+ul 3%ricii. :n %lora Romniei 'e a%l cte(a 'pecii 'pontane? '. nummularium -iar*a o'ului 2n920.$ '. alpestre -mloaie 2n922.$ '. hirsutum -cu %run0e proa'e. .a. Damilia Passifloraceae Specii tropicale i +in re)iunile temperate cal+e, ,n numr +e circa !00. Benul Passiflora cu circa 500 'pecii r'pn+ite ,n 3merica, 3'ia i 3u'tralia. P. caerulea e'te 'pontan ,n 5ra0ilia, +ar intro+u' ,n cultur ca plant ornamental +e

62

apartament. Damilia Caricaceae 3r*uti cu trunc1iul 'uculent r'pn+i2i ,n re)iunile cal+e ale 3mericii i 3%ricii tropicale. Sunt circa 50 'pecii +intre care mai cuno'cut e'te Carica papaya, ori)inar +in 7n'ulele 3ntile +ar culti(at mult ,n re)iunile tropicale pentru %ructele come'ti*ile care con2in un %erment proteolitic numit papain ce uurea0 +i)e'tia, ;r+inul Capparales 8lante ier*oa'e 'au ar*u'ti(e, cu %run0e alterne, %lori *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, 1eteroc1lami+eice, cu numr (aria*il al pie'elor %lorale. 3n+roceul e'te +iali'temon, iar )ineceul 'incarp 'uperior i placenta2ie parietal. 8rin unele caractere ale %lorii 'e apropie +e ci'tacee, iar prin ,n'uiri *ioc1imice i em*riolo)ice 'e apropie +e %a*acee. ;r+inul cuprin+e trei %amilii? Capparaceae, Brassicaceae i Resedaceae. Damilia Capparaceae -Capparidaceae. Specii ier*oa'e i ar*u'ti(e tropicale i me+iteraneene - Capparis spinosa, C. ovata.. Drun0e 'imple 'au ternate pn la palmate, alterne, uneori cu 'tipele 'pinoa'e. Dlori *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e pe tipul 4, cu ! 'au mai multe 'tamine. Bineceul *icarpelar 'incarp, %ructul o cap'ul +e1i'cent, 'au *ac. Bino%orul, re'pecti( carpo%orul, 'unt e(i+ente. Benul Capparis pre0int %lori 'olitare, 'tamine numeroa'e. Dructul e'te o *ac come'ti*il. Benul Cleome pre0int %lori ,n raceme cu ! 'tamine, iar %ructul e'te o cap'ul. Damilia Brassicaceae -Cruciferae. Damilie *otanic mare, cu 375 )enuri i circa 3500 'pecii co'mopolite, mai ale' ,n re)iunea temperat cal+ i ,n 'pecial me+iteranean. 3ce'tea 'unt unitare ,n ceea ce pri(ete or)ani0area %loral i %ructul. 8lante ier*oa'e, anuale 'au perene, rareori 'u*ar*uti, cu r+cini pi(otante i %run0e alterne, ne'tipelate, +e +i%erite %orme i +imen'iuni. 8e %run0e 'e a%l peri unicelulari, 'impli 'au rami%ica2i. Dlorile 'unt )rupate ,n in%lore'cen2e racemoa'e 'au corim*e, aproape ,ntot+eauna %r *ractei i *racteole. ; %loare e'te *i'e&uat, *i'imetric -*ilateral 'imetric. ,n aparen2 actinomor%, pe tipul 4, +iali'epal i +ialipetal. Sepalele i petalele 'unt )rupate cte +ou, %a2 ,n %a2 -,n %orm +e cruce., petalele alternn+ cu 'epalele. 3n+roceul pre0int +ou (erticile +e 'tamine? +ou e&terne 'au mai 'curte i patru interne mai lun)i -tetra+inam., cu anterele intor'e, rareori 'unt numai patru 'tamine. <a *a0a %ilamentelor 'e a%l )lan+e nectari%ere. Bineceul e'te tetracarpelar 'incarp, cu o(arul *ilocular prin apari2ia unui replum %ormat prin unirea pere2ilor e&terni ai placentei. ;(ulele 'unt numeroa'e, campilotrope, iar placenta2ia e'te parietal. Stilul e'te +e o*icei 'curt, iar 'ti)matul capitat 'au *ilo*at. 8oleni0area e'te entomo%il, iar %ructul e'te 'ilic( -cu lun)imea +e cel pu2in trei ori mai mare +ect l2imea. 'au 'ilicul cu +imen'iunile mai mult 'au mai pu2in e)ale. Dructele 'ilicul 'au 'ilic(, 'unt +e1i'cente +e o parte i alta a replumului pe care 'e a%l prin'e 'emin2ele. Fneori %ructele 'unt tran)ulate ,ntre 'emin2e lun+ a'pectul +e loment. U W2 2 C4 32 4 B-2. Semin2ele 'unt e&al*uminate -lip'ite +e en+o'perm. cu te'ta mucila)inoa' i em*rionul cur*at. :n or)anele *ra'icaceelor 'e a%l celule 'ecretoare +e mio0in, o en0im ce +e'compune )lico0i+ele 'ul%uroa'e cu %ormarea +e )luco0 i +i(er'e uleiuri eterice cu )u't picant -mutar, 1rean., +n+ ace'tora (aloare con+imentar. a. Brassicaceae cu %ruct 'ilic(? Brassica oleracea -2n9A#. 'u*'p. oleracea -(er0a 'l*atic. +e la care '-au o*2inut

63

con(ariet2i cu (ariet2i %urajere i alimentare? con(ar. acephala (ar. acephala -(ar0a %urajer.$ con(ar. gemmifera -(ar0a +e 5ru&elle'. la care pe tulpin 'e a%l mu)uri a&ilari ,n)roa2i ce %ormea0 (er0ioare$ con(ar. capitata -(ar0a pentru cp2n.? cu (ar. capitata %. alba -(a0a al*. i %. rubra -(ar0a roie. i (ar. sabauda -(ar0a crea2.$ con(ar. botrytis -conopi+a. alimentar prin mu)urii in%lore'cen2ei puternic ,n)roa2i care %ormea0 o cp2n +en', 1emi'%eric$ con(ar. gongylodes -)ulia. alimentar prin *a0a tulpinii, cu cte(a interno+uri i no+uri, cu %run0e, )lo*ulo' tu*eri0at. B. nigra -mutarul ne)ru 2n9A!. cu 'emin2ele %olo'ite +rept con+iment. B. rapa -rapi2a 2n920. cu cte(a (ariet2i 'pontane i culti(ate ca %urajere -con(ar. rapa M napii +e mirite., olei%ere -rapi2a na(et +e (ar i toamn. i meli%ere. Benul Raphanus pre0int o 'ilic( tran'(er'al articulat -loment. cu partea *a0al 'pon)ioa', iar (r%ul articulat 'au 'pon)io' cu 'emin2e. R. sativus -ri+ic1ea culti(at 2n9A#., R. raphanistrum -ri+ic1ea 'l*atic 2n9A#.. Benul $inapis pre0int %run0e penat-%i+ate 'au penat-'ectate. Silic(a are ro'trul lun). $. alba -mutarul al*, %i). , 2n924. e'te culti(at +rept con+iment prin 'emin2ele 'ale. $. arvensis -mutarul 'l*atic 2n9A#. e'te 'pecie 'e)etal i ru+eral, comun. $. nigra -mutarul ne)ru.. Cheiranthus cheiri -micunele 2n9A4. e'te culti(at pentru ornament prin %lorile )al*en-aurii. #atthiola incana -mic'an+re 2n9A4. are %lori al*e, ro0e 'au purpurii. Se culti( pentru ornament. 3m*ele ,n%lore'c -ca +e alt%el mai toate cruci%erele. prim(ara +e(reme. Benul $isymbrium are %run0e (ariat +i(i0ate, iar 'ilic(a e'te %r ro'tru 'au cu ro'tru %oarte 'curt. Cuprin+e cte(a 'pecii 'pontane? $. orientale -2n9A4. e'te ru+eral i 'e)etal$ $. officinale -*rncu2a 2n9A4. ,n locuri ru+erale. 3ce'tea pre0int %lori )al*ene, mici, numeroa'e. /escurainia sophia -(oinicic 2n92#. e'te 'pecie ru+eral i 'e)etal comun i a*un+ent ,n re)iunea +e cmpie i +eal. Alliaria officinalis -u'turoi2 2n93!, 42. .a. M plant ro*u't cu %lori al*e, %run0e mari, +in2ate, care 'tri(ite eman miro' +e u'turoi. Drec(ent ,n locuri um*roa'e, tu%riuri, p+uri, comun. *. Brassicaceae cu %ruct 'ilicul? Armoracia lapathifolia 'au rusticana -1reanul culti(at 2n932. e'te con+imentar prin r+cinile 'ale tu*eri0ate. Benul hlaspi pre0int o 'ilicul cu (al(e aripate. h. arvense -pun)uli2 2n9A4. e'te %rec(ent ca *uruian 'e)etal 'au ru+eral. h. dacicum, h. 4ovatsii -2n9A4. 'unt 'pecii 'u*alpine i alpine. Benul !epidium pre0int lojile 'iliculei mono'perme. !. sativum -cre'onul 2n9A!, 24. 'e culti( ca plant le)umicol i con+imentar. !. campestre -1reni2 2n9A!. e'te comun ,m locuri culti(ate i ru+erale. Cardaria draba -!epidium draba. M ur+a (acii -2n9!4., are %lori al*e mici i e'te comun i a*un+ent ,n locuri ru+erale +ar i culti(ate -'e)etal.. Siliculele 'unt mici, in+e1i'cente. !unaria rediviva -pana 0*urtorului 2n930. e'te plant montan, ro*u't, cu %lori (iolacee, rareori al*e i 'ilicula mare, lun) +e 2-7 cm. 3lte )enuri? /raba cu circa 300 'pecii +in re)iunile temperate i arctice$ Alyssum cu A50 'pecii mai ale' me+iteraneene$ Rorippa cu 70 'pecii co'mopolite$ Capsella cu +ou 'pecii, +intre care cea mai comun e'te C. bursa-pastoris -trai'ta cio*anului 2n932., .a. 7mportan2a *ra'icaceelor. :ntre *ra'icacee 'unt numeroa'e plante alimentare -(ar0a cu cp2n, )ulia, conopi+a, ri+ic1ea., altele in+u'triale -rapi2a, mutarul., %urajere -napii +e mirite, (ar0a %urajer., con+imentare -1reanul, mutarul al* i ne)ru., ornamentale -micunelele, mic'an+rele.. Multe 'unt rpn+ite ,n culturi ca *uruieni p)u*itoare -pun)uli2a, trai'ta cio*anului.. Fnele au (aloare meli%er -mutarul.. Damilia Resedaceae

64

; %amilie *otanic mic, ! )enuri cu #A 'pecii, rpn+ite mai ale' ,n re)iunile me+iteraneene, +ar cu repre0entan2i i ,n 3'ia, 'u+ul 3%ricii i Cali%ornia. 3u %lori mici, 0i)omor%e, )rupate ,n raceme 'au 'pice, pe tipul 4-!. Dructul e'te cap'ul +e'c1i' la (r%. Benul Reseda cu cte(a 'pecii 'pontane? R. luteola e'te o 'ur' important +e (op'ea )al*en ,n unele 2ri. R. lutea e'te %rec(ent ,n culturi, pajiti ru+erali0ate. ;r+inul $alicales Damilia $alicaceae 8lante lemnoa'e, ar*uti 'au 'u*ar*uti pitici, cu %run0e 'imple, 'tipelate, +i'pu'e altern. Dlorile 'unt )rupate ,n amen2i, lip'ite +e periant, +i'pu'e la 'u*'uoara unei *ractei, 'unt uni'e&uate i +i'pu'e +ioic. 8oleni0area e'te anemo%il -Populus. 'au entomo%il -$ali".. Dructul e'te o cap'ul +e1i'cent prin 2-4 (al(e, iar 'emin2ele e&al*uminate, pre0int 'mocuri +e periori pe %unicul cu rol ,n +i'eminare. >ioecia, a'i)ur poleni0area ,ncruciat ,ntre +i%erite 'pecii ale aceluiai )en i +e aici e&plica2ia numeroilor 1i*ri0i. Q 80 B-2-4. R 80 32-3 Damilia cuprin+e trei )enuri? $ali" cu circa 500 'pecii rpn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+$ Populus cu circa 30 'pecii tot ,n re)iunea temperat +e nor+$ Chosenia cu o 'pecie -Ch. arbutifolia. r'pn+it ,n nor+-e'tul 3'iei. Benul Populus 'e caracteri0ea0 prin amen2i pen+uli, %lori ma'cule cu 4-30 'tamine, iar *racteile +e la *a0a %lorilor %emele 'unt a+nc +i(i0ate. Mu)urii au cel pu2in trei 'ol0i, li*eri, neconcre'cu2i. P. tremula -plop tremurtor., +rajonea0 puternic i la mare +i'tan2 +e planta mam, ,nct e'te %oarte r'pn+it ,n re)iunile +e +eal i +e munte. P. nigra -plopul ne)ru. are %run0e rom*ic-o(ate, )la*re. 4'te 'pontan prin lunci, 0(oaie, +epre'iuni. P. n. c(. italica -P. n. 'u*'p. pyramidalis. M plop pirami+al. 4'te repre0entat numai prin in+i(i0i ma'culi care nu pro+uc Ipu%ulJ poluant. 3re coroan columnar i 'e pretea0 a %i culti(at ca ar*ore +e aliniament ce poate atin)e (r'ta +e 200 ani. P. " canadensis -plop ne)ru 1i*ri+, plop +e Cana+a.. Sunt repre0enta2i prin in+i(i0i %emeli care pro+uc Ipu%ulJ -'mn2a cu periorii. care poluea0 oraele ,n a +oua jumtate a lunii mai. Se recuno'c prin %run0e +eltoi+e -cu *a0a rete0at., *run-roietice la ieirea +in mu)ur, prim(ara. P. canescens -pluta, plop cenuiu.. Drun0ele 'unt cenuiu-tomentoa'e pe +o', 'la* lo*ate pe mar)ini. Drec(ent ,n re)iunea +e +eal i cmpie. P. alba -plop al*. 'e recunoate prin %run0ele palmat-lo*ate, al*-tomentoa'e pe +o'. Benul $ali" -'alcie. 'e caracteri0ea0 prin mu)uri cu un 'in)ur 'ol0, amen2ii +e o*icei erec2i, iar *racteile +e la *a0a %lorilor 'unt ,ntre)i i pre0int A-2 )lan+e nectari%ere, ceea ce %ace ca 'peciile +e $ali" ' %ie entomo%ile. Dlorile ma'cule au 2-5 'tamine, iar cele %emele 'unt re+u'e la un o(ar *icarpelar 'incarp. Speciile +e $ali" +in Romnia 'unt r'pn+ite +in >elta >unrii pn pe (r%urile cele mai ,nalte ale mun2ilor, a(n+ 1a*itu'uri (ariate. Drun0ele 'unt lanceolate, pn la eliptic-o(oi+e, )la*re 'au proa'e. $. alba e'te ar*ore +e pn la 20 m cu %run0e lanceolate, proa'e pe +o'. 4'te comun ,n lunci, 0(oaie, locuri ume+e. $. fragilis -rc1it. pre0int l'tari %ra)ili, 'e rup uor, cu o pocnitur, +e la locul +e in'er2ie. 4'te 'pontan ,n locuri ume+e. Spontane +ar i culti(ate ,n rc1itrii, ca ar*uti pentru in+u'tria mic, 'unt? $. purpurea -rc1ita roie.$ $. viminalis -mlaje.$ $. cinerea -0lo).$ $. triandra i mai ale' $. rigida -rc1ita american.. :n re)iunea montan, ,n etajul %a)ului 'e a%l $. caprea -'alcia cprea'c. recuno'cut ca o e&celent plant meli%er. $. silesiaca -io(a. 'e a%l ca ar*u't, +in etajul %a)ului pn ,n cel 'u*alpin. :n pajitile alpine -la pe'te 2000 m altitu+ine. cre'c cte(a 'pecii +e 'lcii pitice cu tulpini trtoare? $. alpina$ $. reticulata$ $. retusa i $. herbacea. 7mportan2. Salicaceele %ac parte +intre e'en2ele cu lemn moale, cu utili0ri ,n in+u'tria celulo0ei, la %a*ricarea c1i*riturilor, jucriilor, ,mpletituri pentru in+u'tria mic, o*iecte +e menaj cioplite -al*ii, lin)uri .a.. +ar i ca lemn +e %oc. Fnele 'pecii 'unt meli%ere, iar altele au (aloare ornamental. ;r+inul Begoniales

65

Damilia Begoniaceae 8lante ier*oa'e perene, monoice, cu tulpini 'uculente i ri0omi )roi 'au tu*erculi. Drun0ele ra+icale, 'au alterne pe +ou rn+uri, a'imetrice, cu 'tipele mari, mem*ranoa'e. Dlorile 'unt uni'e&uate, 0i)omor%e, +i'pu'e ,n in%lore'cen2e a&ilare. 8eri)onul e'te petaloi+, %rumo' i +i(er' colorat, cu tepale ine)ale. Stamine numeroa'e, o(ar in%erior, tricarpelar, trilocular i triaripat. Dructul e'te cap'ul aripat. Semin2ele 'unt numeroa'e, mici e&al*uminate. Benul Begonia cuprin+e circa "00 +e 'pecii tropicale i 'u*tropicale, ,n 'pecial ,n 3merica, numeroi 1i*ri0i i culti(aruri +e o +eo'e*it (aloare ornamental, att ca plante +e interior, +ar i ,n parcuri i )r+ini. Mai comune, culti(ate i la noi, 'unt? B. semperflorens -*e)onie, )1ea2.. Se culti( i ,n cmp ca plant anual care ,n%lorete continuu. 4'te ori)inar +in 5ra0ilia. B. tuberhybrida -*e)onie cu tu*ercul. M pre0int %lori mari, 'imple 'au in(olte, (ariat colorate, %oarte %rumoa'e. Se culti( ,n 'ere i apartamente? B. maculata -*e)onie pe'tri2.$ B. re" ori)inar +in 7n+ia$ B. featsii$ B. ricinifolia$ B. imperialis .a. ;r+inul Cucurbitales Damilia Cucurbitaceae Damilie *otanic mare, AA0 )enuri i !40 'pecii 'pontane i culti(ate, ,n majoritate cu r'pn+ire tropical. Sunt plante ier*oa'e cu tulpini trtoare 'au a)2toare cu crcei, rareori liane. :n 'tructura tulpinii 'e remarc pre0en2a %a'ciculelor *icolaterale +e'c1i'e. Drun0ele 'unt alterne, 'imple cu mici 'au mari inci0ii, penat 'au palmat-lo*ate, ne'tipelate. Dlorile 'unt +e o*icei uni'e&uate, +i'pu'e monoic, rareori +ioic, actinomor%e, )amo'epale i )amopetale, pe tipul 5. Staminele 'unt 5, +e o*icei concre'cute ,n perec1i, a't%el c apar trei mnunc1iuri -an+roceu tria+el%., %oarte rar li*ere. Bineceul e'te %ormat +in 3-5 carpele unite, iar o(arul e'te unilocular, in%erior, cu unul 'au numeroa'e o(ule anatrope, cu placenta2ie parietal. Sti)matul %iecrei carpele e'te *i%urcat. 8oleni0area e'te entomo%il, iar %ructul e'te *aci%orm -meloni+ 'au peponi+. +e %orme i +imen'iuni (ariate cu partea e&tern li)ni%icat la maturitate -+o(leac, pepene .a... Rareori %ructul e'te o *ac -Bryonia.. Dlori ma'cule? U W-5. \C-5. 3-2. -2. A] Dlori %emele? U W-5. C-5. B-3. Semin2ele 'unt e&al*uminate, iar 'u*'tan2a +e re0er( care 'e +epune ,n cotile+oane poate %i +e natur )ra' -lipi+e. 'au aleuron -protein.. :n re)iunile temperate, +intre )enurile i 'peciile culti(ate cu +eo'e*it importan2 economic 'e aminte'c? Benul Cucurbita cu A5 'pecii americane. 8re0int crcei mari, rami%ica2i i %lori )al*ene %oarte mari i %ructe )la*re. C. pepo -*o'tan, +o(leac 2n940, 42, #0.. Se culti( pentru %ructele 'ale cu (aloare %urajer, alimentar, olea)inoa', ornamental. C. ma"ima -+o(leac turce'c 2n924, 40.. 4'te culti(at ca plant alimentar i olea)inoa'. 4'te ori)inar +in 3merica central. Benul Cucumis cu 25 'pecii mai ale' a%ricane, mai pu2ine ,n 3'ia. C. sativus -ca'tra(etele, 2n9A4, 2#., C. melo -pepene )al*en 2n924, 4#.. Benul Citrulus pre0int %run0e penat-'ectate i crcei rami%ica2i. C. lanatus -lu*eni2, pepene (er+e 2n922. e'te ori)inar +in 3%rica +e Nor+-(e't i 'e culti( mai ale' pe ni'ipuri ca plant alimentar. !uffa cylindrica -*uretele (e)etal. e'te 'pecie ornamental, +ar culti(at i pentru interiorul %i*ro' al %ructului, care +up macerare, 'plare i u'care, poate %i %olo'it ca *urete (e)etal. ;ri)inar +in 7n+ia +e e't. Benuri cu 'pecii 'pontane? Ecbalium i "ryonia. Ecbalium elaterium -ple'nitoare 2n924. e'te 'pontan pe ni'ipurile maritime. Repre0int o e&cep2ie ,ntre cucur*itacee prin %ructul 'u cu +e'c1i+ere e&plo0i( aruncn+ 'emin2ele la o anumit +i'tan2 +e planta mam. Bryonia alba -muttoare 2n920. e'te 'pecie ier*oa' peren cu r+cini tu*eri0ate,

66

%lori al*e-(er0ui-)l*ui i *ace ne)re. ;r+inul #alvales -Columniferales. 8lante lemnoa'e 'au ier*oa'e cu %lori *i'e&uate, ra+iar 'imetrice, r'pn+ite mai ale' ,n 2inuturile tropicale i 'u*tropicale. 3n+roceul e'te alctuit +in +ou cicluri +e 'tamine, +intre care cel e&tern 'e tran'%orm ,n 'tamino+ii 'au 'e re+uce complet, iar cel intern 'e multiplic prin +e+u*lare %ormn+ un an+roceu polimer. Staminele pot %i )rupate ,n mnunc1iuri 'au 'e une'c prin %ilamentele lor alctuin+ o coloan -column. ,n centrul %lorii, ,n jurul 'tilului +e un+e i +enumirea mai (ec1e a or+inului. :n 'coar2a tulpinii 'e a%l li*er 'ecun+ar 'trati%icat care poate %i e&tra' i %olo'it ca %i*re te&tile 'au pentru alte utili0ri. >up unii autori ace'te plante '-ar +eri(a +in Rosales primiti(e, iar al2ii le altur +e iolales pe *a0a unor caractere *ioc1imice i %i0iolo)ice. ;r+inul cuprin+e urmtoarele %amilii? iliaceae, Bombacaceae, $terculiaceae i #alvaceae. Damilia iliaceae 8lante lemnoa'e, rareori ier*oa'e -Corchorus. cu %run0e 'imple, +in2ate 'au lo*ate, pre(0ute cu 'tipele ca+uce. Drun0ele 'unt uneori a'imetrice. Dlorile 'unt *i'e&uate, pentamere, )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e +e tipul +ic1a'iu cu monoc1a'ii - ilia.. 8e+unculul in%lore'cen2ei e'te concre'cut, pe o por2iune, cu o 1ip'o%il -*ractee. cu rol ,n +i'eminare. ; %loare e'te pe tipul 5, +iali'epal i +ialipetal. Staminele 'unt numeroa'e, unite prin *a0a %ilamentelor ,n 5 %a'cicule -an+roceu penta+el%., uneori i cu cerc e&tern +e 'tamino+ii. Bineceul e'te pentacarpelar 'uperior, uneori numrul carpelelor (aria0 -V-2.. Stilul e'te 'implu, iar 'ti)matul capitat 'au lo*at. U W5 C5 30 V B-5. <a *a0a petalelor 'e a%l )lan+ele nectari%ere. 8oleni0area e'te entomo%il, iar %ructul e'te o ac1en - ilia. 'au cap'ul -Corchorus.. Damilia cuprin+e 50 )enuri cu 550 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i tropicale. >intre cele mai r'pn+ite )enuri? ilia cu 50 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+$ Corchorus cu A00 'pecii +in re)iunile cal+e$ $parmannia cu 7 'pecii +in 3%rica i Ma+a)a'car$ %re7ia cu A50 'pecii r'pn+ite ,n 3%rica, 3'ia i 3u'tralia, unele au %ructe come'ti*ile$ riumfetta cu A50 'pecii tropicale. :n %lora Romniei 'e a%l cte(a 'pecii ale )enului ilia? . tomentosa -teiul al*, %i). !5, 2n9#2.. 4'te 'pontan prin p+uri +e %oioa'e la cmpie i +eal, +ar i culti(at ca e&celent plant meli%er, me+icinal -prin %lori. i ornamental. . platyphyllos -tei cu %run0a mare 2n9#2., 'e a%l ,n p+uri +e %oioa'e i pre0int (aria*ilitate. 3re (aloare meli%er, me+icinal i ornamental. . cordata -tei pucio' 2n9#2. prin p+uri +e %oioa'e ,n re)iunea +e +eal i 'u*montan. Speciile +e tei 'e recuno'c pe *a0a %run0elor i a %ructelor. Specii e&otice culti(ate pentru ornament 'unt? . americana -2n9#2., . euchora -2n9#2., . rubra -tei rou.. 7mportan2 economic pre0int i +ou 'pecii ale )enului Corchorus? C. capsularis i C. olitorius, 'pecii ier*acee anuale ori)inale +in 7n+ia, +ar culti(ate ,n numeroa'e 2ri pentru %i*rele te&tile ale tulpinii, cuno'cute 'u* numele +e IiutJ i %olo'ite la con%ec2ionarea 'acilor, %rn)1iilor .a. Damilia Bombacaceae Specii lemnoa'e ar*ore'cente tropicale, 22 )enuri cu circa A50 'pecii. Mai cuno'cut e'te Adansonia digitata -*ao*a*ul, pinea maimu2elor., ar*ore +in 'a(ana a%rican, ,nalt +e circa 40 m, cu un trunc1i 'curt cu circum%erin2a tulpinii +e circa 20 m, +in (r%ul cruia porne'c +i)itat mai multe ramuri )roa'e, ct )ro'imea celor mai impuntori ar*ori +e la noi -%a)ul, 'tejarul.. Damilia mai cuprin+e i alte numeroa'e 'pecii ale )enurilor? Bomba", Ceiba, Camptostemon .a.

67

Damilia $terculiaceae Specii lemnoa'e, ar*ori i ar*uti, +in re)iunile tropicale i 'u*tropicale. heobroma cacao -ar*orele +e cacao. e'te ori)inar +in 3merica tropical. 3re circa # m ,nl2ime, %run0e ,ntre)i i %lori mici +i'pu'e +irect pe trunc1i i ramurile )roa'e -cauli%lorie.. Dructele 'unt *ace roii, mari, cu numeroa'e 'emin2e e&al*uminate, care mcinate +au %ina +e cacao, %olo'it la %a*ricarea ciocolatei, Cola nitida, C. acuminata M nucile +e cola, ar*orii lui Colatier, 'unt 'pecii lemnoa'e +in 3%rica tropical ale cror %ructe 'unt tonice, cu e%ect +e calmare a %oamei i 'etei. Fnele 'terculiacee con2in %i*re te&tile. Damilia #alvaceae Damilia cuprin+e 75 )enuri cu circa A000 'pecii +in re)iunile temperate i tropicale. Sunt plante ier*oa'e, ar*uti 'au ar*ori, cu %run0e alterne, +e o*icei palmat lo*ate, 'tipelate. Dlorile 'unt 'olitare 'au ,n in%lore'cen2e cimoa'e compu'e, *i'e&uate, actinomor%e pe tipul 5. Caliciul e'te a+e'ea +u*lu, pre0entn+ un ciclu e&tern -calicul. +in 2-AA epi'epale. Caliciul e'te %ormat +in 5 'epale li*ere 'au unite prin *a0a lor, a+e'ea rmne pe %ruct. Corola pre0int 5 petale con(olute ,n %a0a +e *o*oc, li*ere 'au unite prin *a0a lor cu tu*ul 'taminelor. Staminele 'unt +e o*icei numeroa'e, cu %ilamentele concre'cute %ormn+ ,n centrul %lorii o column -coloan., caracter care a +at +enumirea mai (ec1e a or+inului. 3nterele pre0int o 'in)ur teac, iar polenul e'te 'pino'. Bineceul pre0int una pn la numeroa'e carpele -+e o*icei 5. unite, o(arul e'te multilocular. 8oleni0area e'te entomo%il, +atorit )lan+elor cu nectar +e la *a0a petalelor, iar %ructul e'te cap'ul (al(ici+ -%ossypium, 'ibiscus. 'au apocarpoi+ cn+ + natere la numeroa'e %ructule2e numite maricarpii -#alva, Althaea, Abutilon .a... U W2-AA C5 3-V. B-V-5. Benul Abutilon 'e caracteri0ea0 prin lip'a caliciului. Cuprin+e circa A00 'pecii tropicale i 'u*tropicale +intre care mai cuno'cut e'te A. theophrasti -pri'tolnic, %loarea pinii 2n942.. 8lant ro*u't, cu %lori )al*ene cu petale mici, 'pontan. :n unele 2ri %i*rele tulpinale 'e %olo'e'c ,n in+u'tria te&til. Benul #alva pre0int caliculul +in trei epi'epale mici, li*ere ,ntre ele. >intre cele 40 'pecii +in re)iunea temperat +e nor+, ,n Romnia mai comune 'unt? #. sylvestris -nal* +e cmp 2n942., #. pusilla -2n942, 7!. ,n locuri ru+erale .a. Benul Althaea are caliculul alctuit +in !-" epi'epale unite la *a0. A. officinalis -nal* mare 2n942. e'te plant ro*u't cu %run0e palmat-lo*ate. 3re (aloare me+icinal. A. rosea -nal*a +e )r+in 2n942.. 8lant ornamental cu %lori mari, (ariat colorate, 'imple 'au in(olte, ,nalte 'au pitice. Benul 'ibiscus 'e recunoate prin caliculul cu !-A3 epi'epale, li*ere, liniare. 8re0int 300 'pecii tropicale i 'u*tropicale. '. trionum -0moi2, 2n92#, 5!. e'te *uruian anual +e o)oare i terenuri neculti(ate ,n re)iunea +e cmpie i colinar. 8re0int %lori )al*en-mur+ar. '. syriacus. 4'te 'pecie ar*u'ti(, cu %lori (ariat colorate, culti(at pentru ornament. '. esculentus -*ame 2n972, A20, A32. e'te 'pecie alimentar prin %ructele ei. '. rosa-sinensis -tran+a%irul +e C1ina. 'e culti( prin 'ere i apartamente. Benul %ossypium are caliculul alctuit +in trei epi'epale lun)i, a+nc +in2ate. %. hirsutum -*um*acul 2n952. e'te 'pecia cea mai culti(at pentru perii 'eminali care alctuie'c (ata *rut i prin prelucrare (ata cu (ariatele utili0ri. 3re %lori mari )al*ene. Se mai culti( %. herbaceum, %. arboreum .a., ,n total circa 20 'pecii. 3lte )enuri? !avathera cu 25 'pecii me+iteraneene$ Pavonia cu 200 'pecii tropicale i 'u*tropicale$ ,rena cu ! 'pecii tropicale i 'u*tropicale. 7mportan2a. Mal(aceele au importan2 ca plante in+u'triale -%ossypium., alimentar -'ibiscus esculentus., ornamental -'ibiscus, Althaea, #alope., me+icinal -Althaea officinalis .a... ;r+inul Ericales -Bicornes. ;r+in )amopetal cu cte(a %amilii +e plante ier*oa'e i lemnoa'e cu micori0e

68

en+otro%e. Dlorile 'unt actinomor%e, 4-5 mere. 3nterele 'taminelor 'unt porici+e i pre(0ute cu +ou coarne laterale, moti( pentru care li '-a +at i +enumirea +e Bicornes. >in punct +e (e+ere *ioc1imic, ericalele cuprin+ )lico0i+e 'peci%ice? ericinol, an+rome+ato&in, monotropo0i+ .a. Se con'i+er c au +eri(at +in heales, %iin+ mai e(oluate +ect ace'tea +atorit )amopetaliei i numrul mic i con'tant +e 'tamine. Damiliile inclu'e ,n ace't or+in 'unt? Pyrolaceae, Ericaceae, Empetraceae. Damilia Pyrolaceae Specii ier*oa'e montane, %rec(ente prin p+uri cu 'oluri aci+e, 'tncrii ,nier*ate .a. Benuri? Pyrola*.rthilia* #oneses* #onotropa. Damilia Ericaceae Su*ar*uti mici, rareori ar*ori -Arbutus. cu %run0e 'imple, ,ntre)i, ne'tipelate, +e o*icei per'i'tente, +i'pu'e altern, opu' 'au (erticilat. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, rareori 0i)omor%e -Rhododendron., pe tipul 4 'au 5, cu 'epalele li*ere, iar petalele unite alctuin+ corole urceolate, campanulate 'au 1ipocrateri%orme. Staminele +e o*icei # 'au A0 -rareori 5 la !oiseleuria., li*ere. Bineceul 4-5 carpelar 'incarp cu o(ar +e o*icei 'uperior -rareori in%erior la +accinium., cu unul 'au mai multe o(ule ,n %iecare locul. Dructul e'te o cap'ul, +rup 'au *ac. Ericaceele, ca i Pirolaceele, 'e ,ntlne'c ,n etajul )orunului pn ,n cel al pajitilor 'u*alpine 'u* %orm +e 'u*ar*uti, care +atorit micori0elor en+otro%e au putere +e competi2ie i prin numrul mare +e in+i(i0i %ormea0, 'in)ure 'au ,n com*ina2ie cu alte 'pecii ier*oa'e 'au lemnoa'e, %itoceno0e caracteri'tice. Damilia 'e +i(i+e ,n patru 'u*%amilii? Su*%amilia Rhododendroideae Su*ar*uti cu corola c0toare, anterele 'taminelor +e o*icei %r apen+ice, )ineceul 'uperior, iar %ructul o cap'ul 'eptici+, 'emin2ele +e o*icei aripate. Cuprin+e +ou )enuri? Rhododendron i !oiseleuria. Benul Rhododendron 'e caracteri0ea0 prin %run0e alterne, %lori ro0 purpurii 0i)omor%e, mari, 'tamine A0. Rh. 4otschyi -'mir+arul, *ujorul +e munte. e'te o a+e(rat po+oa* a mun2ilor notri, ,n etajul 'u*alpin i alpin, pe 'oluri 'c1eletice, a*un+ent. 3re %lori roii, aprin'e? Rh. indicum -2n92!. i Rh. simsii 'e culti( ,n 'ere reci, 'u* +enumirea +e Ia0aleeJ, pentru ornament. !oiseleuria procumbens -a0alee trtoare +e munte 2n924. 'e a%l ,n etajul 'u*alpin i alpin, ,n 'ta2iuni (ntuite, cu %lori al*-ro0. Su*%amilia +accinioideae Su*ar*uti cu corola )amopetal ca+uc, in%lore'cen2a %r %run0e, 'taminele +e o*icei cu apen+ici, )ineceul in%erior, iar %ructul o *ac. Benul +accinium cuprin+e 300 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+, 'u+ul 3%ricii, Ma+a)a'car i mun2ii tropicali. :n %lora Romniei, 'e a%l cte(a 'pecii r'pn+ite +in re)iunea montan pn ,n cea alpin. +. myrtillus -a%in ne)ru, 2n924. e'te o 'pecie oli)otro% +e 'oluri aci+e, r'pn+it ,n p+uri +e %a) i moli+, rariti i pajiti +in re)iunea montan i 'u*alpin. Dructele au (aloare alimentar i me+icinal. +. vitis-idaea -merior 2n924. 'e a%l ,n acelai locuri cu prece+enta 'pecie. Dructele au mai 'la* (aloare me+icinal i alimentar. +. o"ycoccos -rc1i2ele 2n94#. 'e a%l ,n tur*rii oli)otro%e montane. Benul %aultheria cu 200 'pecii circumpaci%ice. Benul Arctostaphyllos. :n %lora Romniei 'e a%l A. uva-ursi -'tru)urii ur'ului 2n952.. 4'te relict rar ,n %lora 2rii noa'tre. Se a%l pe 'tncrii ,nier*ate i e'te ocrotit ca Monument al Naturii. Su*%amilia Ericoideae Drun0e mici aciculare, +e o*icei (erticilate, corol )amopetal +e o*icei per'i'tent, 'taminele cu apen+ici, )ineceu 'uperior. Druct cap'ul loculici+ 'au ac1en. Benul Erica cu 500 'pecii. E. carnea ornamental, cu %lori purpurii -culoarea crnii.. Benul Bruc4enthalia cu o 'pecie? B. spiculifolia -coac0 2n93!. e'te %rec(ent i

69

+e'eori a*un+ent ,n pajiti, rariti +e p+ure, 'tncrii, +in etajul )orunului pn ,n cel 'u*alpin. >eprecia0 calitati( pajitile ,n care 'e a%l. Benul Calluna cu o 'pecie? C. vulgaris -iar* nea)r 2n9A!.. Specie oli)otro% +e pajiti, tu%riuri, mlatini, +in etajul )orunului pn ,n cel al moli+ului. Se culti( uneori ornamental. Damilia Empetraceae Su*ar*utii pitici cu %run0e per'i'tente, alterne, +en'e, %ormn+ (erticile aparente. Dlori mici, actinomor%e, pe tipul 3, +iali'epale i +ialipetale, roietice, rareori al*e. Dructul o +rup nea)r, '%eric, mic. Empetrum nigrum -(uietoare 2n92!. e'te rar ,ntlnit ,n tur*rii, pajiti ume+e +in etajul alpin i 'u*alpin. 3r*u't ornamental pe 'tncrii. ;r+inul Ebenales Damilia Ebenaceae 3r*ori 'au ar*uti tropicali cu %run0e alterne 'au opu'e. Dlorile 'unt uni'e&uate +i'pu'e +ioic, rareori *i'e&uate. Dructul e'te o *ac, uneori come'ti*il. <emnul ace'tor plante e'te %oarte compact i colorat ,n rou, ne)ru, (er+e .a., i e'te %olo'it la con%ec2ionarea mo*ilelor 'cumpe. Benul /iospyros cuprin+e cte(a 'pecii e&otice? /. ebenum -a*ano'ul. e'te ar*ore +in 7n+ia cu lemnul +e culoare nea)r -lemnul +e a*ano'. +in care 'e con%ec2ionea0 mo*ile )rele i 'cumpe. /. rubra cu lemnul +e culoare roie. /. chloro"ylon cu lemnul +e culoare (er+e. 8rin )r+ini *otanice 'e culti(? /. lotus -1urm cauca0ian. i /. 4a4i -1urm japone0., la care %ructele, -mai ale' ale celei +in urm., au +eo'e*it (aloare alimentar. ;r+inul Primulales Damilia Primulaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e 'imple, +i'pu'e altern, opu' 'au ro0ulare. Sunt plante anuale 'au perene cu ri0omi 'au tu*erculi. Dlorile 'unt +e o*icei )rupate um*eli%orm ,n (r%ul tulpinii 'capi%orme 'au 'unt +i'pu'e a&ilar, rareori 'olitare -Cyclamen.. ; %loare e'te pe tipul 5, )amo'epal i )amopetal, cu 5 'tamine i uneori cu 5 'tamino+ii. Bineceul e'te %ormat +in 5 carpele unite, 'uperior 'au 'emiin%erior -$amolus.. U W-5. \C-5. 30 5] B-5. Mare (aria*ilitate pre0int corola care poate %i cu tu* lun) - Primula., tu* 'curt -Anagallis. 'au plnie -$oldanella.. >e a'emenea, la unele 'pecii -Primula., 1etero'tilia e'te pronun2at a'i)urn+ poleni0area ,ncruciat. Dructul e'te o cap'ul (al(ici+ +enticulat 'au pi&i+ -cap'ul operculat.. Caliciul +e o*icei rmne pe %ruct. Damilia ,n'umea0 20 )enuri cu circa A000 'pecii co'mopolite, r'pn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+. Benul Primula cuprin+e 500 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea +e +eal i montan a emi'%erei nor+ice. Sunt plante cu ri0om, 1etero'tile cu tu*ul corolei cilin+ric, lun). /ulpina %lori%er +e o*icei e'te 'capi%orm. P. veris -P. officinalis. M ciu*o2ica cucului, -2n922. M e'te plant +e prim(ar cu ,n%lorirea ,n lunile aprilie-mai, cu %lori )al*ene inten'. 4'te %rec(ent ,n re)iunea +e +ealuri i montan prin pajiti, mar)inea p+urilor .a. P. vulgaris -)riciorei 2n922. M e'te 'pecie (ernal cu %lori 'olitare )al*ene pe pe+iceli +e circa A0 cm, ce porne'c +in mijlocul ro0etei +e %run0e. Scapul lip'ete. P. minima -oc1iul )inii 2n9!4, !!, !7, !#, !", 70, 73. e'te 'pecie oli)otro% %rec(ent ,n etajul 'u*alpin i alpin. Ca plante +ecorati(e +e interior 'e culti(? P. sinensis -2n924, 4#. cu %lori al*e$ P. obconica -2n924,4#. cu %lori roii 'au ro0ee$ P. malacoides -2n9A#,3!. cu %lori mai mici, ro0ee, +i'pu'e ,n um*ele etajate. /oate cele trei 'pecii 'unt ori)inare +in C1ina. Specii en+emice? P. leucophylla, P. baumgarteniana. Benul $oldanella cuprin+e AA 'pecii r'pn+ite ,n mun2ii +in centrul i 'u+ul

70

4uropei. 3u corol al*a'tr (iolacee i %run0ele ,ntre)i 'au 'la* 'inuat-crenat. $. montana -+e)etrele 2n940., $. pusolla -2n93!, 40.. 'otonia palustris o plant ac(atic cu %run0e 'u*mer'e penat-'ectate cu 'e)mente %ili%orme. Benul Anagallis pre0int %lori a&ilare 'olitare cu corola roie la A. arvensis -'cnteiu2 2n940. i al*a'tr la A. foemina -2n940., am*ele %rec(ente ,n locuri culti(ate i ru+erale. Dructul e'te pi&i+. Benul !ysimachia pre0int %lori a&ilare )rupate ,n in%lore'cen2e, corola )al*en, iar %ructul o cap'ul (al(ici+. !. vulgaris -)l*enele 2n9#, 5!, #4. e'te %rec(ent ,n locuri mltinoa'e. !. nummularia -)l*joar 2n932-45. pre0int tulpin trtoare. 4'te comun ,n locuri ume+e, mltinoa'e Cortusa mathioli -2n924. e'te o 'pecie montan +e 'tncrii ume+e, um*roa'e, cu %lori ro0ee. Benul Cyclamen cu 20 'pecii mai ale' me+iteraneenepre0int tu*erculi, %lori +e o*icei 'olitare, mari, pe un pe+uncul lun), cu laciniile re%lecte. C. persicum -ciclamen 2n94#, "!. e'te ornamental i 'e culti( la )1i(ece ,n 'pa2ii protejate. 3re %lori ro0ee, roii, al*e. Su*cla'a Caryophyllidae :nca+rea0 mai multe or+ine care cuprin+ 'pecii ier*oa'e, rareori lemnoa'e, +in 0onele tropicale i temperate. 8re0int %lori actinomor%e, cu pie'e li*ere 'au la cele e(oluate ace'tea 'unt concre'cute. 3n+roceul e'te +iali'temon, ,n' ,n urma multiplicrii 'taminelor prin +e+u*lare 'e ajun)e la polian+rie 'ecun+ar. Bineceul, apocarp 'au 'incarp, pre0int numeroa'e o(ule. ;r+inul Caryophyllales -Centrospermales. 8lante ier*oa'e cu %run0e 'imple i %lori *i'e&uate 'au uni'e&uate, actinomor%e. 8lacenta2ia e'te central. Semin2ele 'unt pre(0ute cu peri'perm, cu e&cep2ia cactaceelor. ;r+inul ,nca+rea0 urmtoarele %amilii *otanice? Phytolaccaceae, Nyctaginaceae, #olluginaceae, Portulacaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae. Damilia Phytolaccaceae Damilie cu un 'in)ur )en, Phytolacca, cu 'pecii 1olarctice, lemnoa'e 'au ier*oa'e, cu %run0e 'imple, ,ntre)i. Dlorile 'unt )rupate ,n raceme lun)i i pre0int peri)on +in 5 tepale, 'tamine i carpele (aria*ile. Dructul e'te o *ac roie-,ntunecat. Ph. americana -crm0 2n93!. ori)inar +in 3merica +e Nor+. 4'te 'u*'pontan i culti(at i are utili0ri tinctoriale -%ructul.. Ph. esculenta -2n93!. e'te ori)inar +in 4&tremul ;rient. Damilia Nyctaginaceae #irabilis )alapa -*ar*a ,mpratului.. 4'te 'pecie ornamental ier*acee cu petale (ariat colorate, ori)inar +in 3merica tropical. Drun0ele 'unt o(ate-opu'e, iar %lorile ,n cime a&ilare, %iecare %loare ,nconjurat +e un in(olucru ce 'imulea0 un al +oilea ,n(eli %loral. 8eri)onul e'te )amopetal in%un+i*uli%orm, 'tamine 3-5, )ineceu 'uperior cu un o(ul. Dructul ac1en. Damilia #olluginaceae 8lante ier*oa'e mici, anuale-#ollugo cerviana Damilia Portulacaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e 'imple, opu'e, ,ntre)i, crnoa'e, )la*re. Dlorile *i'e&uate au +ou 'epale i 4-! petale li*ere, 'tamine 3-numeroa'e, o(ar unilocular cu mai multe o(ule. Dructul cap'ul. Portulaca oleracea -)rai2 2n9A#, 54. crete pe 'oluri ni'ipoa'e,

71

pietroa'e, alu(iale, ru+eral i 'e)etal$ P. grandiflora -a)urijoar 2n9A#. pre0int %lori mai mari cu petale (ariat colorate. 4'te ori)inar +in 3merica +e Su+ i 'e culti( pentru ornament. 3lte )enuri? Calandrinia cu A50 'pecii americane i au'traliene$ Claytonia cu 35 'pecii e't-'i*eriene i nor+-americane$ Anacampseros cu 70 'pecii 'u+-a%ricane i o 'pecie au'tralian$ !e7isia cu 20 'pecii ,n (e'tul 3mericii +e Nor+$ alinum cu 50 'pecii ,n re)iunile cal+e. Damilia Caryophyllaceae 8lante ier*oa'e cu tulpina cilin+ric 'au 'la* muc1iat i %run0e 'imple ,ntre)i, cu 'au %r 'tipele, +i'pu'e opu'. Dlorile 'unt +e o*icei *i'e&uate, actinomor%e, )rupate ,n +ic1a'ii caracteri'tice 'au (ariante ale ace'tora. ; %loare e'te e'te pe tipul 4-5 cu caliciu i corol -uneori corola lip'ete., 'taminele 5,# 'au A0, )ineceu cu o(ar 'uperior, unilocular cu placenta2ie central i numeroa'e o(ule campilotrope. Dructul e'te o cap'ul +enticulat, *ac 'au ac1en. 8oleni0area e'te entomo%il +atorit )lan+elor nectari%ere 'ituate la *a0a 'taminelor. UW5-4$ -5-4. C5-4$ A0$ 0 35 5$ 5-2 B-5-2. Damilie 1etero)en cu 70 +e )enuri i A750 'pecii, +i(i0at ,n trei 'u*%amilii? a. Su*%amilia Alsinoideae Drun0e opu'e ne'tipelate. Sepale li*ere 'au unite numai la *a0, petale +e o*icei lun)i, 'tile li*ere. Benul $tellaria 'e caracteri0ea0 prin cap'ula cu numrul +e +in2i +u*lu %a2 +e 'tile -3., iar petalele +e'picate cel pu2in pn la mijlocul lor. $. media -rocoina, 2n940, 42, 44. e'te comun prin locuri culti(ate. Se %olo'ete ,n 1rana p'rilor +e curte i +e coli(ie. $. holostea -iar* moale 2n92!. crete mai ale' ,n crpinete. $. nemorum -'telu2 2n92!.. Benul Cerastium -cornu2. pre0in0 5 'tile, iar petalele 'unt +e'picate cel mult pn la AZ3 +in lamin. Speciile 'unt a'emntoare celor +e 1tellaria i au r'pn+ire lar) pn pe (r%ul mun2ilor. -C. alpinum, C. lanatum 2n972.. C. tomentosum. Benul $cleranthus 'e caracteri0ea0 prin lip'a corolei- $. annuus -*uruiana 'urpturii., $. perennis -'inceric. $i )enurile S$1i&$, A/"&$/i$. *. Su*%amilia Pronychioideae Drun0e opu'e, alterne 'au (erticilate, 'tipelate, 'epalele 'unt li*ere, iar petalele %oarte mici 'au a*'ente. Sunt ,nca+rate cte(a )enuri cu 'pecii co'mopolite 'au +in re)iunile temperate ale )lo*ului. Benurile? Paronychia, 'emiaria -%ecioric., $pergula -1rana (acii., $perularia cu repre0entan2i i ,n %lora Romniei. c. Su*%amilia $ilenoideae Drun0e opu'e ne'tipelate. Sepalele 'unt unite i %ormea0 caliciul tu*ular 'au campanulat, petalele *ine +e0(oltate i ,mpreun cu 'taminele i o(arul 'e in'er pe un receptacul columnar. Benul $ilene cu $. alba -opai2. ,$. vulgaris -)ua porum*elului.. $. pendulaornamental. Benul /ianthus cu %run0e 'e'ile, cuprin+e circa 30 'pecii 'pontane i culti(ate cu +eo'e*it importan2 ornamental. /. caryophyllus -)aroa%a., /. barbatus -cuioare., /. chinensis, 'unt culti(ate ca 'pecii ornamentale. Cele 'pontane 'e )'e'c ,n toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie. /. armeria -2n930., /. carthusianorum, %i). 72, -2n930., /. giganteus -2n930., /. giganteiformis -2n930. .a., 'unt %rec(ente ,n pajiti ,n re)iunea +e cmpie i +ealuri. /. spiculifolia, /. henteri 'e a%l pe 'tncrii montane ,nier*ate. /. glacialis -2n930. 'e a%l pe pajiti alpine. Benul %ypsophila cu %. muralis -(lul mire'ei 2n934., %. paniculata -ipcri)e 2n934, 2#. crete pe locuri ni'ipoa'e i pre0int o r+cin pi(otant %oarte a+nc -A-2 m. i )roa' pn la 4 cm cu (aloare me+icinal +eo'e*it. Benul !ychnis cu !. coronaria -%locoel. e'te %rec(ent prin p+uri +e cer i

72

)rni2, !. flos-cuculi -%loarea cucului.,%rec(ent ,n pajiti ume+e. 8entru ornament 'e culti(? !. chalcedonica. Agrostemma githago -ne)1ina 2n94#. 'pecie 'pora+ic prin culturi +e pioa'e. 5uruian +e carantin cu %lori roii. Cucubalus baccifer -plecari2 2n924. e'te 'in)ura cario%ilacee cu %ruct *ac. Drec(ent ,n 0(oiae, locuri ume+e. Damilia Chenopodiaceae 8lante ier*oa'e, rareori lemnoa'e -ar*uti 'au ar*ori. cu %run0e +e o*icei alterne, ne'tipelate, uneori re+u'e la 'c(ame. >e o*icei, 'unt 'pecii 1alo%ile 'au ru+erale cu a'pect crno', 'uculent, uneori cu tulpini articulate. Dlorile 'unt mici, *i'e&uate 'au uni'e&uate, )rupate ,n cime +en'e. :n(eliul %loral e'te un peri)on 'epaloi+ alctuit +in A-5 tepale, mai mult 'au mai pu2in unite la *a0, 'au lip'ete cu totul. Staminele, A-5, li*ere 'au ae0ate pe un +i'c nectari%er caracteri'tic -Beta, Chenopodium.. ;(arul e'te 'uperior -'au 'emiin%erior la Beta., alctuit +in 2-3 carpele unite, unilocular, cu +ou 'ti)mate i un o(ul *a0al, campilotrop. 8oleni0area e'te entomo%il 'au anemo%il, iar %ructul e'te o nucul, cap'ul operculat 'au %ruct compu' -)lomerul. la Beta. 8eri)onul e'te +e'eori per'i'tent pe %ruct 'au c1iar acre'cent. U85$ 3-2-0 35$ 5-A B-2-3. Damilia cuprin+e A02 )enuri cu A400 'pecii co'mopolite, ,n 'pecial ,n locuri +eertice, 1alo%ile 'au ru+erale. 4'te o %amilie 1etero)en, +i(i0at ,n mai multe 'u*%amilii? a. Su*%amilia Betoideae. Sti)mat 'curt, lo*at, papilo'. Dructul e'te o cap'ul operculat, 3-5 %ructe concre'c, ,mpreun i cu peri)onul, %ormn+ )lomerulul. Benul Beta cu ! 'pecii europene i ,n re)iunea me+iteranean. B. vulgaris 'u*'p. maritima -'%ecl 'pontan.. Nu crete ,n Romnia. B.v. 'u*'p. vulgaris -'%ecl culti(at.. R+cina pre0int o 'tructur 'ecun+ar anormal prin policam*ie. Se culti( ,n cte(a (ariet2i cu utili0ri in+u'triale? (ar. altissima M '%ecla +e 0a1r$ (ar. crassa - '%ecla %urajer$ (ar. conditiva M '%ecl roie +e ma'$ (ar. lutea M '%ecla )al*en +e ma'. *. Su*%amilia Chenopodioideae. Dlori )lomerulate ,n in%lore'cen2e 'pici%orme rare. Dructul rmne ,nc1i' i ,nconjurat la maturitate +e peri)on 'au *racteole. :nca+rea0 )enurile? Chenopodium, Atriple", $pinacia, 6ochia. Benul Chenopodium pre0int peri)on cu tepale e)ale, o(ar 'uperior, %ructul nucul. Sunt A00-A50 'pecii ru+erale i 'e)etale +in re)iunea temperat. >in cele circa 20 +e 'pecii +in %lora Romniei, mai comune 'unt? Ch. album -lo*o+, 'panac 'l*atic., 'pecie ru+eral i 'e)etal, nitro%il, %oarte (aria*il i comun ,n re)iunea +e cmpie, +eal i 'u*montan, Ch. hybridum -talpa )tei., Ch. polyspermum 'unt 'pecii comune ,n re)iunea +e cmpie i +eal. Ch. bonus-henricus -'panacul cio*anilor. 'pecie comun ,n locuri trlite +in re)iunea montan. Benul Atriple" pre0int %lori uni'e&uate, cele %emele %r peri)on +ar cu +ou *racteole per'i'tente pe %ruct, ,ntre)i 'au +in2ate, li*ere 'au concre'cute pn la mijloc. A. hortensis -lo*o+a +e )r+in 2n9A#. e'te culti(at i 'u*'pontan. Drun0ele au (aloare alimentar. A. tatarica -lo*o+a ttrea'c 2n9A#. 'pecie ru+eral i +e locuri 'rturate. Benul $pinacia cu trei 'pecii e't-me+iteraneene pn ,n centrul 3'iei. Culti(at ca le)um e'te $. oleracea -'panacul 2n9A2.. Dlorile 'unt uni'e&uate, +i'pu'e +ioic, peri)onul %lorilor %emele e'te per'i'tent i acoper nucula. 5racteolele +e la *a0a %lorilor 'unt concre'cute pn la (r%. Drun0ele 'unt *o)ate ,n (itamine, %ier .a. Benul 6ochia cu "0 'pecii central-europene, ,n 3'ia temperat, 3%rica i 3u'tralia?6. scoparia, 6. laniflora, 6. prostrata. c. Su*%amilia $alicornioideae-cu %run0e ru+imentare. Benul $alicornia cuprin+e 35 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i tropicale. $. europaea -*rnc. e'te %rec(ent pe 'oluri ume+e 'rturate. +. Su*%amilia $uaedoideae - )enul $uaeda cu AA0 'pecii co'mopolite- $. maritima -)1irin. crete pe 'oluri ni'ipoa'e 'rturate. e. Su*%amilia $alsoloideae. Drun0ele acoperite cu peri %ili%ormi. Benul $alsola

73

cuprin+e A50 'pecii co'mopolite- $. 4ali -ciurlan. - pe 'oluri uoare, uneori 'rturate, +e la cmpie pn la munte, mai ale' ,n lun)ul cilor +e comunica2ie. $. soda -'ricic. e'te 'pora+ic pe ni'ipurile 'rturate maritime 'au continentale. %. Su*%amilia Corispermoideae. Benul Corispermum cu !0 'pecii +in re)iunea temperat +e nor+, mai ale' +e ni'ipuri, alu(iuni ni'ipoa'e. C. nitidum, C. marschalii .a. ). Su*%amilia Polycnemoideae-Polycnemum arvense e'te 'pora+ic pe locuri ni'ipoa'e. Damilia Amaranthaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e 'imple, ,ntre)i 'au cu mici inci0ii, ne'tipelate, +i'pu'e altern. Dlorile 'unt *i'e&uate 'au uni'e&uate, ,n'o2ite +e +ou *ractei e(i+ente, per'i'tente. 8eri)onul e'te 'epaloi+, alctuit +in 3-5 tepale li*ere. Staminele ,n numr e)al cu tepalele, iar )ineceul 'uperior, o(arul unilocular cu unul 'au numeroa'e o(ule. Dructul e'te u'cat, +e1icent -cap'ul operculat. 'au in+e1i'cent. U83-5 35-3 B-3-2. Benul Amaranthus -tirul. cuprin+e " 'pecii 'pontane, *uruieni ru+erale i 'e)etale. 8re0int %lori uni'e&uate, %ructul cap'ul operculat cu o 'mn2. A. albus -tir al*.$ A. retrofle"us -tir.$ A. crispus -tir cre2. .a. Culti(ate pentru ornament 'unt 'peciile? A. caudatus -mo2ul curcanului.$ A. paniculatus -tir rou.. Benul Celosia pre0int %lori *i'e&uate, o(arul cu numeroa'e o(ule, %ructul cu mai multe 'emin2e. C. argentea -celo'ie., C. cristata -crea'ta cocoului. 'unt 'pecii ornamentale. :n 'cop +ecorati( 'e mai culti(? %omphrena globosa, Alternanthera amoena, &resine herbstii, &. lindeni. ;r+inul Cactales Damilia Cactaceae 8lante perene cu ,n%2iare caracteri'tic, 'uculente, cu %run0e ru+imentare 'au *ine +e0(oltate -Peres4ia., per'i'tente, ca+uce 'au tran'%ormate ,n 'pini. ;r)anul caracteri'tic e'te IareolaJ i care +in punct +e (e+ere anatomic e'te core'pon+entul mu)urilor a&ilari +e la tulpinile normale. 3ce'tea 'unt acoperite cu peri caracteri'tici i +in ele 'e pot %orma 'pinii, l'tarii 'au %lorile. /ulpinile cactaceelor pre0int o mare (aria*ilitate, +e la c2i(a cm - Blossfeldia liliputana. pn la 20 m -Cereus, .puntia.. :n 2rile +e ori)ine, cactuii pot a(ea utili0ri in+u'triale, %urajere 'au c1iar alimentare prin %ructele lor. Dlorile 'unt *i'e&uate, 'olitare, 'e'ile, cu 'epale, petale i 'tamine numeroa'e, %oarte (ariat i %rumo' colorate, actinomor%e 'au 0i)omor%e. Bineceul e'te in%erior alctuit +in +ou 'au mai multe carpele unite. Dructul e'te o *ac a crei pulp +e'eori +eri( +in %unicul. Semin2ele 'unt e&al*uminate. U, ^_^ WV CV 3V B-#-4. Cactaceele 'unt ,n numr +e circa 2000 'pecii, 'unt &ero%ite r'pn+ite ,n re)iuni 'emi+eertice ale 3mericii tropicale i 'u*tropicale, (e'tul 7n+iei .a. 8atria cactaceelor e'te con'i+erat Me&icul. :n Romnia ace'tea 'e culti( ,n 'pa2ii a+po'tite, apartamente, 'ere .a., cu 'cop +ecorati(. (ygocactus truncatus -crciunic.. 8re0int ramuri articulate, turtite, %lori roii, *ila*iate, 0i)omor%e. ;ri)inar +in Me&ic, 7n+ia. .puntia vulgaris -lim*a 'oacrei.. Ramurile 'unt articulate, turtite i pre0int 'pini puternici. Dlorile 'unt mari, )al*ene. Cereus flagelliformis are ramuri lun)i, cilin+rice, nearticulate i cu numeroi 'pini mici. 4'te ori)inar +in 'u+ul 3mericii, (e'tul 7n+iei. 3lte )enuri? Echinocereus cu 75 'pecii r'pn+ite ,n 'u+ul SF3, Me&ic$ Rhipsalis cu !0 'pecii *ra0iliene i ar)entiniene$ Cephalocereus cu 50 'pecii r'pn+ite

74

+in Dlori+a pn ,n 'u+ul 5ra0iliei$ Echinopsis cu 35 'pecii 'u+-americane$ #amillaria cu 200-300 'pecii r'pn+ite +in 'u+-(e'tul SF3 pn ,n nor+ul 3mericii +e Su+$ $chlumbergera cu 5 'pecii *ra0iliene$ Peres4ia cu 20 'pecii +in Me&ic, 3merica +e Su+ i (e'tul 7n+iei$ #aihuenia cu 5 'pecii +in C1ile i 3r)entina. Numai ultimele +ou )enuri pre0int %run0e late, plane, per'i'tente. Dlorile 'unt +e o*icei pe+unculate. ;r+inul Plumbaginales Damilia Plumbaginaceae 8lante ier*oa'e 'au ar*uti, uneori liane, cu %run0e 'imple, ,ntre)i, alterne, ne'tipelate. 7n%lore'cen2ele 'unt (ariate, racemoa'e 'au cimoa'e. Dlorile 'unt actinomor%e, *i'e&uate pe tipul 5. Dructul e'te o ac1en, cu o 'in)ur 'mn2, ,nconjurat +e caliciul per'i'tent. :n %lora Romniei, 'e a%l, mai ale' pe terenuri 'rturate, 'pecii ale )enurilor !imonium, %oniolimorr, ,n tur*rii, 'rturi, pajiti, pe locuri 'tncoa'e -Armeria.. Plumbago europaea 'e )'ete numai ,n ju+e2ul Con'tan2a, pe locuri pietroa'e. ;r+inul Polygonales Damilia Polygonaceae 8lante ier*oa'e, ar*uti 'au c1iar ar*ori - riplaris. cu %run0e 'imple, ,ntre)i 'au cu mici inci0ii, +i'pu'e altern. Caracterul +e recunoatere al poli)onaceelor ,l repre0int oc1rea, o ane& %oliar neperec1e 'ituat la *a0a pe2iolului, ,nconjurn+ ca o teac tulpina. ;c1rea pro(ine +in concreterea 'tipelelor. Dlorile 'unt mici, numeroa'e, )rupate ,n in%lore'cen2e primare, racemoa'e 'au cimoa'e. ; %loare e'te +e o*icei *i'e&uat, actinomor%. 8eri)onul la %lorile ciclice e'te alctuit +in ! tepale, pe +ou cicluri +e cte trei, rareori 4 pe +ou cicluri -la %lorile aciclice 'unt numai 5 tepale., 'tamine !-". Bineceul e'te 'uperior, +in trei carpele concre'cute. Dructul e'te o ac1en trimuc1iat, nete+ 'au ,n'o2it +e peri)onul per'i'tent 'u* %orm +e aripi mem*ranoa'e -Rheum.. Damilia cuprin+e 40 )enuri cu circa A000 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+. :n %lora Romniei 'e a%l 'pecii ale )enurilor? Polygonum, Fagopyrum, Rume", Rheum, ."yria. Benul Polygonum cuprin+e circa 300 'pecii co'moplite. :n %lora Romniei, 'e a%l circa 25 'pecii, +intre care mai comune 'unt? P. aviculare -tro'cotul. P. lapathifolium -iar* roie. P. alpinum -tro'cot +e munte., P. viviparum -iar*a oprlelor.$ P. orientale -mo2ul curcanului.- culti(at pentru ornament $ P. persicaria -ar+eiul *roatei.. Benul Fagopyrum cuprin+e A5 'pecii eura'iatice temperate. F. esculentum -F. sagittatum. 1ric. Se culti( ca plant alimentar, meli%er, %urajer. Benul Rume" cuprin+e 200 'pecii co'mopolite$ R. acetosella -mcriul mrunt., R. acetose -mcri., R. alpinus -te(ia 'tnelor.. Benul Rheum cu 50 'pecii r'pn+ite ,n 3'ia 'u*tropical i temperat? Rh. palmatum -re(ent me+icinal.$ Rh. rhabarbarum -re(ent, ra*ar*er. Rh. rhaponticum -re(ent 'i*erian. culti(ate ca plante le)umicole i me+icinale. 3lte )enuri? Calligonum, riplaris,Coccoloba,#uehlenbec4ia. Su*cla'a !amiidae Cuprin+e or+ine +e plante lemnoa'e i ier*oa'e cu caractere +e 'uperioritate ,n ceea ce pri(ete or)ani0area %loral. Dlorile 'unt tetraciclice pentamere, )amo'epale i )amopetale cu an+roceu (aria*il -5, 4, 2 'tamine., iar numrul carpelelor 'e re+uce la +ou. ;r+inele %entianales, /ipsacales, .leales, Polemoniales i Plantaginales pre0int %lori actinomor%e, rareori 'la* 0i)omor%e cu 'tamine al cror numr e'te e)al cu numrul petalelor. <a or+inele +eri(ate, $crophulariales i !amiales, %lorile 'unt 0i)omor%e, *ila*iate, 'taminele ,n numr mai mic +ect petalele, +e'eori cu 'tamino+ii ,n %loare. <a toate ace'te or+ine, mai 'u' enumerate, anterele 'taminelor 'unt li*ere,

75

neconcre'cute. 8rin mai multe caractere mor%olo)ice i anatomice ale aparatului (e)etati( i repro+uctor, 'unt con'i+erate printre cele mai e(oluate #agnoliatae. Su*cla'a ,nca+rea0 or+inele? %entianales, /ipsacales, .leales, Polemoniales, $crophulariales, Plantaginales, !amiales. ;r+inul %entianales ;r+in cu cte(a %amilii *otanice ce cuprin+e 'pecii ier*oa'e 'au lemnoa'e r'pn+ite pe tot )lo*ul. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, cu petalele, ,n *o*oc, r'ucite i 'e acoper par2ial unele pe altele -pre%lora2ie contort. +e un+e +eri( +enumirea mai (ec1e a or+inului -Contortae.. 8lacenta2ia e'te parietal i a&ilar. 8oleni0area e'te entomo%il 'au ornito%il, iar %ructele 'unt cap'ule 'au %olicule. >in punct +e (e+ere *ioc1imic, )entianalele pre0int ,n or)anele lor alcaloi0i, )lico0i+e i taninuri. ;r+inul cuprin+e urmtoarele %amilii? !oganiaceae, %entianaceae, #enyanthaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae i Rubiaceae. Damilia !oganiaceae 3r*ori, ar*uti, liane 'au plante ier*oa'e +in re)iunile tropicale, cu %run0e 'imple 'tipelate, +i'pu'e opu'.Damilia cuprin+e 30 )enuri cu circa 700 'pecii. Benul $trychnos cuprin+e 200 'pecii tropicale cu mare importan2 economic. $. nu"-vomica M e'te o lian *ra0ilian +in 'emin2ele creia 'e e&tra) alcaloi0ii, 'tricnina i *rucina, cu utili0ri me+icinale, +ei acetia 'e a%l ,n toate or)anele plantei. $. to"ifera e'te ar*u't +in 3merica +e Su+ +in care 'e e&tra)e curara, un alcaloi+ %oarte to&ic cu care in+i)enii un) (r%ul ')e2ilor uci)ae. $. spinosa are %ructe come'ti*ile. Benul !ogania ,nca+rea0 25 'pecii au'traliene. Benurile %elsemium i $pigelia au unele utili0ri ca plante culti(ate pentru ornament. Damilia %entianaceae Specii ier*oa'e cu ri0omi, rareori ar*uti, cu %run0e 'imple, ,ntre)i, 'e'ile, +i'pu'e opu' i a+e'ea concre'cute la *a0. Dlorile 'unt )rupate ,n cime +ic1a'iale, cele +e pe ramurile laterale ,n monoc1a'ii. ; %loare e'te *i'e&uat, actinomor%, pe tipul 4 'au 5, )amo'epal i )amopetal. Staminele 'unt epipetale i alternea0 cu lo*ii corolei. 3nterele intror'e. Bineceul e'te *icarpelar 'uperior cu +i'c nectari%er la *a0a o(arului. Dructul e'te cap'ul cu numeroa'e 'emin2e, rareori *ac -Chironia.. Bu'tul amar al celor mai numeroa'e )entianaceae e'te +at +e )lico0i+ele? )enti0ina, )entiin, )entiopicrin. 8e ln) ace'tea con2in i alcaloi0i anti1elmintici. Damilia Gentianaceae ,n'umea0 #0 )enuri cu circa A000 'pecii co'mpolite. Benul %entiana cuprin+e 400 'pecii co'mopolite. :n %lora Romniei 'unt A4 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile montane i alpine. Cu %lori )al*ene? %. lutea -)1in2ur )al*en. e'te o e&celent plant me+icinal prin r+cinile 'ale tu*eri0ate. Se ,ntlnete pe (er'an2ii a*rup2i, ,n'ori2i, ,n etajul moli+ului i 'u*alpin$ %. punctata ,n tu%riuri ,n etajul 'u*alpin. Cu %lori al*a'tre? %. asclepiadea -lumnrica pmntului., ,n locuri ume+e, um*roa'e, +in re)iunea montan$ %. acaulis$ %. verna -oc1incele. .a. Benul Centaurium cu 40-50 'pecii co'mopolite +in care C. arythraea -%ierea pmntului. e'te o (aloroa' plant me+icinal. Benul %entianella e'te a'emntor )enului %entiana. Speciile %. austriaca au corola purpurie 'au al*'trie iar %. ciliata al*a'tr. Damilia #enyanthaceae >up unii autori 'e con'i+er 'u*%amilie la %amilia %entianaceae -plante ac(atice

76

'au palu'tre. Benul #enyanthes cu %run0e tri%oliolate, corola al*-ro0. #. trifoliata -tri%oite. 'e a%l ,n mlatini, tur*rii +in re)iunea +e +ealuri i montan. Benul Nymphoides cu %run0e 'imple, natante i corola )al*en. N. peltata -plutic. pe 'upra%a2a apelor 'ta)nante, ,n re)iunea +e cmpie. Damilia Apocynaceae 8lante cu 1a*itu' %oarte +i%erit? ar*uti (olu*ili, rareori erec2i, cele mai multe 'unt liane tropicale cu late& ,n or)anele lor. Drun0ele 'unt 'imple, opu'e, alterne 'au (erticilate cte trei, +e o*icei cu ner(uri paralele. 7n%lore'cen2a e'te cim, panicul 'au racem, uneori %lori 'olitare, ,n'o2ite +e *ractei i *racteole. Dlorile 'unt actinomor%e, *i'e&uate. Caliciul e'te a+nc lo*at, corola cu petale unite, tu*uloa' 'au in%un+i*uli%orm, pe tu* cu peri al*i, mari. Stamine 5, alternea0 cu lo*ii corolei, cu %ilamente 'curte. 3nterele 'unt alipite +e (r%ul 'tilului, ceea ce repre0int o a+aptare pentru poleni0area prin interme+iul in'ectelor. Bineceu *icarpelar 'incarp. Blan+ele nectari%ere 'unt 'ituate la *a0a o(arului. Dloarea pre0int a+aptri intere'ante pentru poleni0area prin interme+iul in'ectelor. Dructul e'te alctuit +in +ou %olicule, cap'ul, *ac 'au +ou mericarpii in+e1i'cente. U W -5-4. \C-5-4. 35-4] B-2. Damilia cuprin+e A#0 )enuri cu circa A500 'pecii, mai ale' tropicale i mai pu2ine ,n re)iunile temperate. Se +i(i+e ,n 2 'u*%amilii? a) Su*%amilia Plumerioideae cu )enurile? Plumeria -7 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e ale 3mericii cu (aloare ornamental. , Carissa -35 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e +in 3%rica i 3'ia- C. macrocarpa, C. carandas au %ructe come'ti*ile.$ 'ancania speciosa -ma)a*eira. are, +e a'emenea, %ructe come'ti*ile$ Funtunia elastica 'e culti(, pentru e&tra)erea cauciucului, ,n unele 2ri +in 3%rica, .chrosia cu 30 'pecii, Amsonia cu 25 'pecii japone0e i nor+-americane$ !andolphia cu 55 'pecii, )enul +inca -'a'c1iul. cu 5 'pecii r'pn+ite ,n 4uropa, nor+ul 3%ricii i (e'tul 3'iei. :n %lora Romniei, 'e a%l +ou 'pecii 'pontane? +. herbacea e'te %rec(ent pe locuri ni'ipoa'e, ,n'orite$ +. minor, prin tu%riuri, mar)ini +e p+ure. 8lante me+icinale.Culti(at pentru ornament e'te +. ma)or. *. Su*%amilia Apocynoideae cu )enurile? Nerium -N. oleander -lean+rul. cu %run0e (erticilate, per'i'tente e'te culti(at pentru ornament, Benul Apocynum cu 7 'pecii nor+-americane, Benul $trophanthus cu !0 'pecii r'pn+ite ,n 3%rica tropical, Ma+a)a'car i 7n+o-Malae0ia. >in 'emin2ele unor 'pecii 'e prepar otra( pentru ')e2ile uci)ae. Recent, acea't 'u*'tan2, ,n anumite +o0e, are i utili0ri me+icinale. $. hispidus. 3lte )enuri? #andevilla cu AA4 'pecii 'u+-americane$ Parsonia cu A00 'pecii r'pn+ite ,n 'u+-e'tul 3'iei, 3u'tralia i 8oline0ia$ Forsteronia cu 50 'pecii r'pn+ite ,n 3merica +e Su+ i (e'tul 7n+iei. Damilia Asclepiadaceae Damilie numeroa', cu pe'te 2000 'pecii ce apar2in la A30 )enuri. Sunt %oarte (ariate ca 1a*itu'? ier*oa'e perene, ar*uti erec2i, liane 'au 'uculente, r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale. Drun0ele 'unt 'imple, opu'e, uneori re+u'e i ne%unc2ionale 'au +i'par complet. :n or)anele lor pre0int latici%ere nearticulate. 7n%lore'cen2ele 'unt cimoa'e, um*eli%orme, uneori racemoa'e. Dlorile *i'e&uate, actinomor%e. Caliciul are 5 'epale li*ere 'au unite la *a0. Corola cu 5 petale unite, ,n *o*oc im*ricate 'au (al(ate. <a )tul corolei 'e a%l o coronul 'impl 'au +u*l. Stamine 5, unite ,ntr-un inel i alipite +e 'ti)mat alctuin+ )ino'temiul. <a *a0a %ilamentelor 'curte 'e a%l )lan+e nectari%ere. 8olenul la maturitate 'e a)lutinea0 i %ormea0 polinii -ca la #rchidaceae.. Bineceul e'te *icarpelar, apocarp, 'uperior. 8oleni0area e'te entomo%il, iar %ructul e'te alctuit +in +ou -'au unul prin a(ortare. %olicule. Semin2ele pre0int terminal peri plumoi lun)i. UW -5. \C-5. 35] B-2.

77

>in punct +e (e+ere *ioc1imic, a'clepia+aceele 'e caracteri0ea0 prin pre0en2a alcaloi0ilor i )lico0i+elor, uneori to&ice. a. Su*%amilia Periplocoideae. 8lante lemnoa'e, (olu*ile -liane.. Benul Periploca cuprin+e -A0 'pecii. +in care P. graeca e'te 'pecie rar ,n %lora Romniei ->elta >unrii, ju+. Biur)iu.. *. Su*%amilia Asclepiadoideae. 8lante lemnoa'e i ier*oa'e cu anterele concre'cute cu 'ti)matul alctuin+ )ino'temiul. >e1i'cen2a anterelor e'te apical, iar polenul 'e eli*erea0 'u* %orm +e polinii. Benul Asclepias -A20 'pecii. $A. syriaca -ceara al*inei. 'e culti( pentru ornament, +ar e'te i 'u*'pontan. Benul +inceto"icum- +. hirundinaria -iar*a %iarelor., %rec(ent +e la cmpie pn la munte. 3lte )enuri? 'oya -200 'pecii.. :n Romnia 'e culti( pentru ormament '. carnosa.$ Calotropis cu 'pecii +in tulpinile crora 'e e&tra) %i*re te&tile$ #arsdenia tinctoria 'e %olo'ete la e&tra)erea unor coloran2i$ Cryptostegia grandiflora 'e culti( pentru e&tra)erea cauciucului +in tulpinile 'ale. Specii ale )enurilor? Ceropegia, Caralluma, 'uernia, $tapelia, $tephanotis, ."ypetalum 'e culti( pentru ornament. Damilia Rubiaceae 3r*ori, ar*uti 'au plante ier*oa'e, anuale 'au perene, cu *a0a tulpinii li)ni%icat. Drun0ele 'unt 'imple, +ecu'at opu'e, cu mar)inea ,ntrea) 'au +in2at, 'tipelate. Stipelele ,m*rac o mare (arietate +e %orme, 'e une'c i prin pe2iolul lor, i +e(in %oliacee a'emntoare %run0elor, ,nct plantele apar ca a(n+ %run0e (erticilate. Drun0ele a+e(rate 'e +i'tin) prin pre0en2a mu)urilor a&ilari. 7n%lore'cen2ele 'unt cimoa'e 'u* %orm +e panicule mult rami%icate. Dlorile *i'e&uate, actinomor%e, au caliciul pe tipul 4 'au 5, cu 'epalele li*ere 'au unite i uneori %rumo' colorate. >in punct +e (e+ere anatomic, ru*iaceele 'e caracteri0ea0 prin pre0en2a latici%erelor articulate, celule tanini%ere, pun)i 'ecretoare i ra%i+e +e o&alat +e calciu. 5ioc1imic, unele ru*iacee e&otice lemnoa'e pro+uc alcaloi0ii? c1inina, co%eina, cinc1onin, emetina, iar altele )lico0i+e, 'aponine, taninuri i 'u*'tan2e tinctoriale. Damilia cuprin+e 500 )enuri cu !000 'pecii, mai ale' tropicale +ar i ,n re)iunile temperate 'au c1iar arctice. :n Romnia 'e a%l ! )enuri cu 50 +e 'pecii, toate ier*oa'e anuale 'au perene, uneori cu *a0a tulpinii 'emilemnaoa'. >ei %oarte (ariate ca 1a*itu' i r'pn+ire, pe *a0a numrului +e o(ule ,n loculii o(arului, ru*iaceele 'e )rupea0 ,n +ou 'u*%amilii? a. Su*%amilia Cinchonoideae. ;(ar cu pu2ine 'au numeroa'e o(ule ,n %iecare locul. Dructul e'te cap'ul cu mai multe 'emin2e. Benul Cinchona cu circa 40 'pecii lemnoa'e 'u+-americane, +ar culti(ate i ,n alte re)iuni cu clim tropical. C. succirubra -c1inina roie., C. officinalis -c1inina )ri. .a. >in 'coar2a ace'tor plante 'e e&tra)e c1inina cu utili0ri me+icinale ,n com*aterea malariei .a. Benul %ardenia cu A00 'pecii, +intre care unele culti(ate ca plante ornamentale. Benul !adenbergia cu cte(a 'pecii +in 3merica +e Su+. Scoar2a cuprin+e alcaloi0i +in )rupa c1ininei -cupreina. i 1etero0i+e -c1ino(ina.. Benul 'ymenodictyon cu 'pecii r'pn+ite ,n 3%rica i 3'ia tropical. *. Su*%amilia Coffeoideae. ;(arul cu cte un 'in)ur o(ul ,n %iecare locul. Druct (ariat, +rup, *ac 'au mericarpic -+icariop'.. Benul Coffea cu !0 'pecii, numeroa'e (ariet2i i 1i*ri0i, r'pn+ite pe'te tot ,n 3%rica tropical. 7mportan2 economic +eo'e*it pre0int C. arabica -ar*uorul +e ca%ea. ori)inar +in 3*i'inia, +ar culti(at mult ,n 3%rica tropical, 3merica central i +e 'u+ .a. Dructul e'te o +rup cu +ou 'emin2e cu al*umenul corno', +in care +up prjire 'e prepar o *utur 'timulatoare i recon%ortant, ca%eaua, care con2ine ca%ein, materii a0otate )ra'e .a. Benul Cuviera cu cte(a 'pecii r'pn+ite ,n 3%rica tropical i )enul ,ragoga cu 200 'pecii intertropicale.

78

:n acea't 'u*%amilie 'e ,nca+rea0 i 'peciile ier*oa'e +in %lora Romniei care apar2in )enurilor? Rubia cu 30 M 45 'pecii +in re)iunile temperate i cal+e. R. tinctorum -roi*. e'te culti(at +ar i 'u*'pontan i utili0at ca plant tinctorial. %alium cu circa 400 'pecii co'mopolite -,n a%ar +e 3u'tralia.. :n %lora Romniei cre'c 'pontan 27 +e 'pecii? %. aparine -turi2a. cu %lori al*e, *uruian, %. verum -'n0iene )al*ene., %. vernum, %. cruciata, %. silvaticum, %. palustre, .a. Asperula cu A00 'pecii co'mopolite. A. taurina -'telu2e. plant +e p+ure cu %lori al*e, A. odorata -(inari2.. ;r+inul /ipsacales Specii lemnoa'e i ier*oa'e, cu %run0e a+e'ea opu'e i conate -concre'cute prin *a0ele lim*ului lor.. Dlorile 'unt actinomor%e 'au 0i)omor%e, pentamere, cu )ineceu in%erior. 7n%lore'cen2ele 'unt cimoa'e, uneori capituli%orme. /ipsacalele 'e pot +eri(a +e la %entianales prin unele caractere mor%olo)ice, +ar mai ale' prin in%lore'cen2a capituli%orm i re+ucerea caliciului. 3l2i autori +eri( or+inul +e la ,mbelliflorales pe *a0a 'tructurii a'emntoare a %lorii i )ineceului in%erior. ;r+inul cuprin+e %amiliile? Caprifoliaceae, Ado"aceae, +alerianaceae, /ipsacaceae. Damilia Caprifoliaceae 3r*orai, liane 'au ar*ori mici, rareori plante ier*oa'e, perene, cu %run0e 'imple 'au +i(i0ate +e tip penat-lo*ate 'au penat-'ectate, uneori 'tipelate. 7n%lore'cen2e cimoa'e %ormate +in %lori mici, numeroa'e, *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e pe tipul 4 'au 5. Caliciul +in 'epale li*ere 'au unite, corola tot+eauna )amopetal, cu petalele ,n *o*oc im*ricate. Stamine 4 'au 5. Bineceul 3-5 carpelar, 'incarp cu unul 'au mai multe o(ule ,n %iecare locul. 8lacenta2ia a&ilar. 8re0int i )lan+e nectari%ere e&tra%lorale pe pe2iol la $ambucus, +iburnum. U, ^_^ W-5. \C-5. 35 ] B-2-5. Dructele 'unt *ace, +rupe, cap'ule 'au ac1ene, iar 'emin2ele con2in en+o'perm a*un+ent. >in punct +e (e+ere *ioc1imic, capri%oliaceele con2in alcaloi0i, pro*a*il neto&ici -$ambucus ebulus, $. nigra., 1etero0i+e ciano)ene -'am*uni)rin. i 'u*'tan2e rinoa'e -(i*urnin.. Damilia cuprin+e A3 )enuri cu 530 'pecii, mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+ i mun2ii tropicali. :n %lora Romniei, 'e a%l ! )enuri cu circa 20 'pecii 'pontane i culti(ate. Benul $ambucus cu 40 'pecii co'mopolite, cu %ructul *ac. :n Romnia 'e a%l? $. nigra -'ocul., cu *ace ne)re i %lori al*e numeroa'e, ,n in%lore'cen2e cimoa'e e&tin'e, cu utili0ri me+icinale$ $. racemosa -'ocul rou. e'te %rec(ent ,n tieturile +e p+ure, p+uri montane$ $. ebulus -*o0ul. e'te 'pecie ier*oa' +e locuri ru+erale, culturi. Benul +iburnum cu 200 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat i 'u*tropical. Dructul e'te +rup. +. opulus -clinul., ar*u't %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e. +. lantana -+rmo0ul. ,n rariti i mar)ini +e p+uri +e %oioa'e. Benul !onicera -capri%oi. cu 200 'pecii r'pn+ite ,n 4ura'ia i 3merica +e Nor+. :n %lora Romniei 'e a%l trei 'pecii ar*u'ti(e 'pontane ,n re)iunea montan? !. "ylosteum cu %lori al*e-)l*ui i *ace roii$ !. nigra cu *ace ne)re$ !. coerulea cu *ace al*'truine)ricioa'e. Specii culti(ate pentru ornament? !. caprifolium$ !. )aponica am*ele 'e pre0int ca liane$ !. tatarica -capri%oi ttre'c. e'te ar*u't erect. Benul $ymphoricarpus cu A# 'pecii nor+-americane. Culti(ate pentru ornament 'unt? $. rivularis i $. orbiculatus ar*uti cu %ructe al*e, re'pecti( roii. Benul /iervilla cu 'pecii ornamentale. /. florida e'te ori)inar +in C1ina +e nor+.

79

!innea borealis e'te un ar*u't trtor ce (e)etea0 ,n moli+iurile circum*oreale. Damilia +alerianaceae 8lante ier*acee, rareori ar*u'ti(e 'au liane, cu %run0e 'imple 'au penat-'ectate, ne'tipelate, +i'pu'e opu'. Dlorile 'unt mici, numeroa'e, +i'pu'e ,n in%lore'cen2e cimoa'e. Caliciul e'te re+u', ,n' la maturitate + natere unor prelun)iri cu periori care %a(ori0ea0 +i'eminarea. Corola +e'eori e'te *ila*iat, iar an+roceul cu ma&imum patru 'tamine li*ere, in'erate pe %un+ul corolei. Bineceul in%erior, +in 3-A carpele, trilocular. Dructul e'te ac1eni%orm. 8oleni0area entomo%il. ^_^, U W5 \C-5-3. 34-A ] B-3-A. :n or)anele (e)etati(e 'e a%l uleiuri e'en2iale cu utili0ri me+icinale, alcaloi0i, aci0i or)anici i en0ime. Ealerianaceele 'unt circa 400 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n emi'%era nor+ic, mai pu2ine ,n 3merica Central. :n %lora Romniei 'unt +ou )enuri? +aleriana i +alerianella. Benul +aleriana -o+olean. cu 200 'pecii 1olarctice i ,n 3merica Central -2rile an+ine.. 8lante ier*oa'e perene la care caliciul acre'cent i plumo', ,n'o2ete %ructul. +. officinalis e'te o 'pecie polimor%, ro*u't, cu %run0e imparipenat-'ectate. Se a%l +e la cmpie la munte, ,n locuri ume+e, mocirloa'e. Ftili0ri me+icinale au ri0omii i r+cinile. +. montana i +. tripteris 'unt 'pecii montane. Benul +alerianella cuprin+e !0 'pecii. Sunt plante anuale cu tulpina rami%icat +ic1otomic. Caliciul nu e'te plumo' la %ructi%icare. +. locusta -%etic., +. dentata .a. 'unt %rec(ent ,ntlnite ,n re)iunea +e cmpie i +eal. 3lte )enuri? Patrinia cu A5 'pecii a'iatice, cu patru 'tamine, unele in+icatoare ale petrolului +in 'u*'ol$ Nordstachys cu cte(a 'pecii ,n Limalaia i C1ina$ Fedia cu A0 'pecii me+iteraneene, cu +ou 'tamine$ Centranthus cu A2 'pecii me+iteraneene, an+roceul cu o 'tamin i corola alun)it. Damilia /ipsacaceae 8lante ier*oa'e cu %run0e opu'e, 'imple 'au lo*ate pn la 'ectate. Dlorile 'unt +i'pu'e ,n in%lore'cen2e cimoa'e 'au capitule in(olucrate. Damilia cuprin+e A0 )enuri cu 200 'pecii mai ale' me+iteraneene. :n %lora Romniei 'e a%l ! )enuri cu circa 25 'pecii. Benul /ipsacus cu A2 'pecii me+iteraneene ,n 'en' lar). :n %lora Romniei 'e a%l 5 'pecii ro*u'te cu )1impi pe tulpin, in%lore'cen2e )lo*uloa'e, pre(0ute cu *ractei ri)i+e, 'pino' ari'tate. /. fullonum -/. sylvestris. M (ar)a cio*anului. 4'te 'pecie ro*u't, %rec(ent ,n tu%riuri, *uruieniuri. /. laciniatus -'caiete. .a. Benul 6nautia -mucatu +racului. cu 5" 'pecii +intre care ,n Romnia 'e a%l 5. Sunt ier*oa'e, %r 'pini pe tulpin i caliciul repre0entat prin numeroi +in2i ari'ti%ormi. 6. arvensis e'te 'pecie polimor% i poliploi+ %rec(ent ,n pajiti, tu%riuri, mar)ini +e p+uri +e la cmpie pn la munte. 6. macedonica, 6. dipsacifolia .a. Benul Cephalaria. :n Romnia 'unt patru 'pecii 'pontane, +in cele !5 'pecii r'pn+ite +in re)iunea me+iteranean pn ,n 3'ia central i 'u+ul 3%ricii. C. transylvanica -'ipic. e'te %rec(ent ,n re)iunea +e cmpie i pajiti. 4'te una +in pu2inele 'pecii +eterminate pe teritoriul Romniei, +e ctre C. <ine` i +enumit ini2ial $cabiosa transsilvanica <. ;r+inul .leales -!igustrales. Damilia .leaceae 8rin unele caractere *ioc1imice, !igustralele pre0int le)turi %ilo)enetice cu Celastrales, Rubiales 'au %entianales, ,nct e'te +i%icil +e ,nca+rat corect ,n 'i'temul plantelor 'uperioare. 8articularit2ile ace'tui or+in 'unt repre0entate +e +imeria con'tant a an+roceului i )ineceului.

80

8lante e&clu'i( lemnoa'e, ar*ori, ar*uti 'au liane, r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile temperate i tropicale ale )lo*ului. Drun0ele 'unt 'imple 'au penat-compu'e, ne'tipelate, +i'pu'e opu'. 7n%lore'cen2ele 'unt racemoa'e 'au cimoa'e, paniculate. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, +e'eori polipetale 'au apetale -Fra"inus.. Caliciul, +e o*icei +in patru 'epale unite. Corola +in patru petale unite, (al(ate 'au im*ricate, rareori con(olute. Corola are +i%erite %orme? campanulat 'au 1ipocratei%orm, uneori lip'ete -'pecii +e Fra"inus.. Stamine +e o*icei +ou -rareori 3-5 in'erate pe tu*ul corolei. 'au cn+ ace'ta lip'ete pe receptacul. Bineceul e'te *icarpelar. 8lacenta2ia e'te a&ilar. 8oleni0area e'te entomo%il, iar %ructul e'te (ariat ,n %unc2ie +e )en -cap'ul, *ac, +rup, mono'amar.. Semin2ele cu 'au %r en+o'perm. Fnele )enuri con2in ,n or)anele lor )lico0i+e? li)u'tri+, 'irin)o'i+ .a. U W-4. \C-4. 32 ] B-2. Damilia cuprin+e 2" )enuri cu !00 'pecii. >up 4n)ler, %amilia 'e +i(i+e ,n +ou 'u*%amilii? a. Su*%amilia 3asminoideae. ;(ule erecte. Benul 3asminum -ia'omnie. cu circa 300 'pecii ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale. Drun0ele 'unt imparipenat-compu'e cu trei 'au 5-7-". %oliole. 3. officinale e'te culti(at pentru ornament. 3. fruticans e'te 'pontan pe 'oluri pietroa'e ,n ju+e2ul Con'tan2a. Benul Forsythia -ploaie +e aur. cu ! 'pecii e't-a'iatice i una european. 8re0int %lori )al*ene, a&ilare, care apar ,nainte +e ,n%run0ire. Dructul e'te cap'ul. Se pre0int ca ar*uti %rec(ent culti(a2i pentru ornament. ;ri)inare +in C1ina 'unt? F. suspensa, F. viridissima. Sin)ura 'pecie european e'te F. europaea cu %run0e mai mult 'au mai pu2in ,ntre)i, ori)inar +in 7u)o'la(ia i 3l*ania. *. Su*%amilia .leoideae. ;(ule pen+ule. .lea europaea (ar. sativa -m'linul., +e la care +eri( +enumirea %amiliei, e'te ar*ora me+iteranean cu %run0e mici, 'emper(ire'cente i %ructul o +rup come'ti*il +up 'aramurare. >in +rupele proa'pete 'e e&tra)e uleiul come'ti*il. <emnul e'te %oarte +ur i are +i(er'e utili0ri. Spontane 'unt 20 'pecii, r'pn+ite ,n 0onele cal+e ale )lo*ului. !igustrum cu 40-50 'pecii. !. vulgare -lemn cine'c. e'te 'in)ura 'pecie 'pontan +in %lora Romniei, %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e. 3re %run0e 'imple i %ructul *ac. Fra"inus cu 70 'pecii r'pn+ite ,n emi'%era nor+ic. Se recunoate prin %run0ele mari, imparipenat-compu'e i %ructul mono'amar. :n %lora Romniei 'e a%l 5 'pecii 'pontane, +intre care cele mai %rec(ente 'unt? F. ornus -moj+rean. 'in)ura 'pecie cu corol oc1roleuc. Dlorile apar +up ,n%run0ire. 3r*ore 'au ar*u't %rec(ent ,n re)iunea +e cmpie i coline$ F. e"celsior -%ra'inul. cu %lori %r corol, apar ,nainte +e %run0e, mu)uri ne)ri. 3r*ore cu numeroa'e utili0ri ale lemnului 'u care e'te )l*ui, %oarte ela'tic i +ura*il, %rec(ent ,n 0(oaie, lunci .a., +in re)iunea +e +ealuri i montan. 3lte 'pecii +e %ra'in ce cre'c pe la noi? F. angustifolia, F. o"ycarpa, F. pallisae, F. americana i F. pennsylvanica 'e culti( pentru ornament. Benul $yringa cu 30 'pecii 'u+-e't europene i e't-a'iatice. 8re0int %run0e 'imple cu mar)inea ,ntrea) i %ructul o cap'ul. $. vulgaris -liliacul.. 4'te culti(at pentru ornament +ar i 'pontan prin tu%riuri, locuri 'tncoa'e ,n re)iuni colinare i montane. $. )osi4aea -liliacul tran'il(nean. crete 'pontan ,n cte(a locuri +in mun2ii 3pu'eni i Carpa2ii N4. 3lte )enuri.smanthus cu A5 'pecii a'iatice$ !inociera cu A00 'pecii tropicale i 'u*tropicale, Fontanesia, Phillyrea -'e culti( ornamental.. ;r+inul Polemoniales Damilii cu 'pecii ier*oa'e, rareori lemnoa'e, cu %run0e alterne, %lori actinomor%e )amopetale tetra M 'au pentamere. Cuprin+e %amiliile? Polemoniaceae, Convolvulaceae, 'ydrophyllaceae i Boraginaceae.

81

Damilia Polemoniaceae 8lante ier*oa'e anuale 'au perene, rareori ar*uti, cu %run0e alterne 'au opu'e, ne'tipelate. Mai comune, cu (aloare ornamental, 'unt 'pecii ale )enurilor Polemonium, Phlo" -Ph. drummondii., 'pecie anual$ Ph. paniculata -'pecie peren$ Cobaea scandens 'e culti( ,n 'ere. 8e )lo* 'unt A! )enuri cu circa 300 'pecii. Damilia Convolvulaceae 8lante ier*oa'e cu tulpini (olu*ile 'au trtoare, rareori ar*uti, uneori cu a+aptri &ero%itice i cu 'pini pe tulpin. Fnele 'pecii pre0int ri0omi, r+cini tu*eri0ate. <ate&ul e'te uneori pre0ent. Drun0ele 'unt 'imple, (ariat +i(i0ate, +i'pu'e altern. Dlorile 'unt *i'e&uate. Dructul e'te cap'ul 'au *aci%orm. UW -5. \C-5. 35] B-2. Damilia cuprin+e 55 )enuri cu A!50 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i tropicale, )rupate ,n +ou 'u*%amilii? a. Su*%amilia Cuscutoideae -Dam. Cuscutaceae.. 8e *a0a nutri2iei 1olopara0ite, +e'eori ace'tea 'unt tratate ca %amilie +i'tinct. Cuprin+e +ou )enuri? Cuscuta i 'umbertia. Benul Cuscuta -tor2el, *eteal, *oran)ic. cu A70 'pecii +in re)iunile tropicale i temperate. Sunt 1olopara0ite pe tulpini +e 'pecii ier*oa'e 'au ar*u'ti(e, 'pontane i culti(ate. R+cinile 'unt pre0ente numai ,n primele %a0e +e (e)eta2ie, apoi +i'par. /ulpinile 'unt (olu*ile, al*icioa'e, )l*ui, (iolacee, +ar nu (er0i. Lrnirea 'e reali0ea0 prin interme+iul 1au'torilor +in (a'ele li*eriene ale plantei )a0+. Drun0ele 'unt mici, ru+imentare, ne%unc2ionale, iar %lorile numeroa'e, )rupate ,n )lomerule.Speciile +e Cuscuta intr ,n cate)oria *uruienilor +e carantin, %iin+ %oarte p)u*itoare mai ale' culturilor +e tri%oi i lucern -C. trifolii.. >in cele circa A0 'pecii +in Romnia, mai comune 'unt? C. campestris ,n +i%erite culturi le)umicole, C. europaea, C. epitlinum ,n culturi +e in, cnep, 1amei, C. lupuliformis, C. monogyna -apare ,n pepiniere. etc. *. Su*%amilia Convolvuloideae. 8lante ier*oa'e cu %run0e (er0i, %otoautotro%e i cu %lori mari, cu corole (ariat i (i0i*il colorate. Benul Convolvulus cu 250 'pecii co'mopolite, r'pn+ite mai ale' ,n re)iunile temperate. 8re0int lo*ii 'ti)matului %ili%orm alun)i2i. :n Romnia 'unt 5 'pecii 'pontane, +intre care 'e aminte'c? C. arvensis -(ol*ur. e'te comun i a*un+ent ,n locuri culti(ate i ru+erale$ C. persicus e'te plant +en' lanat-tomentoa', ,ntlnit pe ni'ipurile maritime$ C. tricolor -%rumoa'a 0ilei. e'te 'in)ura 'pecie culti(at pentru ornament. Benul &pomoea cu circa 500 'pecii tropicale i +in re)iunile temperate. :n Romnia 'unt culti(ate pentru ornament? &. purpurea -0orele, *un +iminea2a.$ &. tricolor, am*ele ori)inare +in 3merica tropical$ &. batatas -carto%ul +ulce, *atatul. e'te 'pecie ori)inar +in 3merica Central, la care r+cinile 'unt mari, tu*eri0ate i %olo'ite ,n alimenta2ia oamenilor i ,n in+u'trie. Benul Calystegia cu 25 'pecii +in re)iunile temperate i tropicale. :n %lora Romniei 'e a%l? C. sepium -cupa (acii. ,n locuri ume+e, 0(oaie, pe )ar+uri$ C. sylvatica -cupa (acii +e p+ure. ,n tu%riuri, locuri 'tncoa'e. Dlorile 'unt mari, al*e i ,n'o2ite +e +ou *ractei mari, o(ate. Benul 5uamoclit cu +ou 'pecii culti(ate pentru ornament? 5. coccinea, 5. lobata. Damilia 'ydrophyllaceae Specii ier*oa'e 'au 'u*%rute'cente r'pn+ite mai ale' ,n 3merica +e Nor+. :n Romnia 'e culti(, mai ale' ca plant meli%er, Phacelia tanacetifolia. Speciile )enului 'ydrophyllum 'unt r'pn+ite ,n *a0ine ac(atice. Damilia Boraginaceae 8lante ier*oa'e, rareori ar*uti 'au liane, acoperite +e peri a'pri, ri)i0i, uneori ,n2eptori, rareori plante )la*re -Cerinthe.. Drun0ele 'unt 'imple, alterne, rareori

82

opu'e, ne'tipelate. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e, rareori 0i)omor%e -Echium., pe tipul 5, )amo'epale i )amopetale. 3ce'te nu 'unt nicio+at 'olitare ci )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e caracteri'tice numite cincine -cime 'corpioi+e., 'imple 'au compu'e. 3lturi +e perii a'prii, ri)i0i, +e pe pr2ile aeriene ale plantei, in%lore'cen2a caracteri'tic repre0int al +oilea criteriu +e +i%eren2iere i recunoatere a *ora)inaceelor. Corola e'te tu*uloa' 'au rotat, uneori plnie i are )tul ,nc1i' prin 'mocuri +e periori 'au %orma2iuni 'ol0oa'e. Stamine-5. Bineceul *icarpelar 'uperior.Dructul e'te tetraac1en. UW -5. \C-5. 35] B-2. Damilia cuprin+e A00 )enuri cu 2000 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i temperate, ,n 'pecial ,n 0ona me+iteranean, )rupate ,n +ou 'u*%amilii? a. Su*%amilia 'eliotropioideae ,nca+rea0 +ou )enuri? 'eliotropium cu 250 'pecii +in re)iunile temperate i tropicale$ ournefortia cu A50 'pecii tropicale i 'u*tropicale. :n Romnia 'unt 5 'pecii 'pontane +e 'eliotropium, +intre care 'e aminte'c? '. europaea -(anilie 'l*atic. ,n locuri culti(ate i ru+erale$ '. supinum, 'pecie mai rar$ '. arborescens e'te plant ori)inar +in 8eru, culti(at ,n 'ere i ,n apartamente. *. Su*%amilia Boraginoideae ,nca+rea0 cele mai numeroa'e )enuri? Cerinthe -pi+o'nic. cu A0 'pecii mai ale' me+iteraneene. 3u %run0e 'imple mai mult 'au mai pu2in ample&icaule i ac1ene )rupate cte +ou, ,n +ou perec1i. C. minor -'omnoroa'. la mar)ini +e p+uri, culturi. !ithospermum cu !0 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat. 3c1enele 'unt o(oi+ale, %oarte +ure -lithos9piatr$ sperma9'mn2.. :n Romnia 'unt trei 'pecii 'pontane? !. arvense -mr)elue. %rec(ent ,n locuri culti(ate$ !. purpureo M caeruleum ,n p+uri +e cuercinee, comun$ !. officinale la mar)ini +e p+uri, tu%riuri. $ymphytum -ttnea'. cu 25 'pecii r'pn+ite +in 4uropa pn ,n Cauca0. Corola are tu* lun), iar 'tilul e'te e&ert, +epeete corola. >intre cele 5 'pecii 'pontane +in %lora Romniei, 'e aminte'c? $. officinale, %rec(ent ,n pajiti ume+e, mltinoa'e$ $. tuberosum ,n p+uri +e %oioa'e$ $. cordatum -*ru'ture ne)ru. e'te en+emit carpatic al p+urilor +e %a). Pulmonaria -mierea ur'ului. cu A0 'pecii ,n re)iunea temperat a 4ura'iei. 52ul corolei pre0int 5 'mocuri +e peri. Stilul nu +epete corola. P. officinalis 'pecie (ernal %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e cu utili0ri me+icinale. Corola ,i 'c1im* culoarea +e la rou la al*a'tru. P. rubra e'te 'pecie caracteri'tic %)etelor carpato-*alcanice, la care culoarea corolei e'te con'tant roie. Cynoglossum -lim*a cinelului. cu 50-!0 'pecii +in re)iunea temperat i 'u*tropical. C. officinale e'te 'pecie me+icinal, %rec(ent ,ntlnit ,n tu%riuri. Al4anna cu 25-30 'pecii +in 4uropa +e Su+ i re)iunea me+iteranean. A. tinctoria e'te 'pecie cu r+cini a+nci, pi(otante cu utili0ri tinctoriale. 4'te %rec(ent pe ni'ipurile continentale. Echium cu 40 'pecii 'u+-a%ricane, europene i +in (e'tul 3'iei. Stilul e'te mai lun) +ect corola care e'te 0i)omor%. E. vulgare -iar*a arpelui. e'te plant meli%er. Eritrichium cu !5 'pecii ,n re)iunea temperat. E. nanum -oc1iul arpelui. 'e a%l pe 'tncrii alpine 'u* %orm +e perni2e. #yosotis -nu-m-uita. cu 50 'pecii -#. palustris ,n pajiti ume+e, mlatini. #. stricta ,n locuri ,n'orite, u'cate .a. Borago M B. officinalis -lim*a mielului. 'pecie anual ornamental i meli%er cu %run0e pe2iolate i proa'e. 7mportan2a. Fnele 'pecii ale )enurilor? -eliotropium, 'yosotis, %nchusa, "orago .a. au (aloare ornamental. 3ltele 'unt me+icinale -Pulmonaria off.! 1ymphytum off. .a., tinctoriale -%l4anna, meli%ere -Echium, *uruieni -C=noglossum, Echium etc. ;r+inul $olanales -$crophulariales.

83

8lante lemnoa'e 'au ier*oa'e cu r'pn+irea )eneral ,n 0ona temperat. Se pot +eri(a +e la Polemoniales cu care au urmtoarele caractere comune? %lori actinomor%e 'au uor 0i)omor%e, an+roceul cel mai a+e'ea alctuit +in 5 'tamine, en+o'perm celular .a. ;r+inul ,nca+rea0 urmtoarele %amilii? $olanaceae, Buddle)aceae, $crophulariaceae, %lobulariaceae, Bignoniaceae, Acanthaceae, Pedaliaceae, %esneriaceae, .robanchaceae, !entibulariaceae. Damilia $olanaceae 8lante ier*oa'e, ar*uti 'au ar*ori mici. Drun0ele 'unt alterne, +ar ,n partea 'uperioar a plantei pot %i opu'e. 3ce'te pot %i 'imple 'au compu'e +e tip penat. Dlorile, ,n in%lore'cen2e cimoa'e 'au 'olitare, 'unt *i'e&uate, actinomor%e 'au cu ten+in2 +e 0i)omor%ie -e&. -yosciamus .a.., pe tipul 5, )amo'epale i )amopetale. Corolele )amopetale pot a(ea %orme +i%erite? rotate, campanulate, in%un+i*uli%orme 'au tu*uloa'e. Staminele, +e o*icei ,n numr +e 5, 'unt toate %ertile 'au unele mai 'curte, 'terile. 8re0int +i'c nectari%er intra'taminal. >e1i'cen2a anterelor prin pori 'au an2uri lon)itu+inale. Bineceul, +e o*icei, *icarpelar 'incarp, 'uperior. 8oleni0area entomo%il 'au %lorile 'unt auto)ame. Dructul e'te *ac 'au cap'ul. <a unele 'olanacee, caliciul e'te remane'cent pe %ruct i c1iar acre'cent -Physalis.. Cele mai numeroa'e 'olanacee con2in ,n or)anele lor alcaloi0i to&ici +ar i cu (aloare me+icinal cum ar %i? atropina, 'olanina, 1io'ciamina, nicotina .a. UW -5. \C-5. 35] B-2-5. Damilia cuprin+e "0 )enuri cu 2.300 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i temperate, mai ale' ,n 3merica Central i +e Su+. Bruparea )enurilor i 'peciilor pe *a0a %ructului are, mai ale', caracter +i+actic. a. Solanacee cu %ructul *ac Benul !ycium cu #0-"0 'pecii +in re)iunile temperate i tropicale ale )lo*ului. Se pre0int ca ar*uti, a+e'ea 'pinoi. !. barbarum -ctina +e )ar+uri.. 4'te ori)inar +in C1ina i 'e a%l culti(at i 'u*'pontan. Benul $olanum cu A700 'pecii +in re)iuni tropicale i temperate. Drun0e 'imple 'au penat-compu'e, antere cu +e1i'cen2 porici+. $. tuberosum -carto%ul 2n94#. pre0int tulpini aeriene ier*acee cu %run0e ,ntrerupt penat-'ectate i tulpini 'u*terane, tu*erculi come'ti*ili, +ar i utili0ri in+u'triale. Dructele 'unt *ace to&ice. $. melongena -ptl)ele (inete. 'e culti( pentru %ructele mari, nematurate, utili0ate ,n alimenta2ie. $. nigrum -0rn, tur*area cinelui., au %lori al*e, *ace ne)re. Spontan ,n tu%riuri, 0(oaie, culturi .a. $. dulcamara -l'nicior., are %lori (iolacee i *ace roii. Crete ,n locuri ume+e, um*roa'e, pe ln) )ar+uri. Benul !ycopersicon cu 7 'pecii 'u+-americane. >e1i'cen2a anterelor prin an2uri lon)itu+inale. !. esculentum -ptl)ele roii, tomate.. Dlori )al*ene i %run0e ,ntrerupt-'ectate. 5acele, +e +i%erite %orme i culori, 'unt come'ti*ile. Benul Atropa cu 4 'pecii r'pn+ite +in 4uropa pn ,n 3'ia Central i Limalaia. A. belladonna -mtr)una, +oamna co+rului. crete ,n p+uri ume+e, um*roa'e, ,n lun)ul praielor montane. 8re0int %lori a&ilare -A-3., %run0e 'imple ,ntre)i, *ace '%erice ne)ricioa'e ,n'o2ite +e caliciu remane'cent. /oate pr2ile plantei 'unt otr(itoare prin alcaloi+ul 1io'ciamin, care, +up u'care, 'e tran'%orm ,n atropin. 3re utili0ri me+icinale prin r+cina i %run0ele 'ale. 5acele 'unt to&ice, c1iar mortale, pentru om, ,n +o0e mari. Benul Capsicum cu 50 'pecii +in 3merica Central i +e Su+. C. annuum -ar+eiul 2n924. e'te culti(at ca plant alimentar i con+imentar. Benul Physalis cu A00 'pecii co'mopolite, ,n 'pecial americane. Ph. al4e4engi -pplu., e'te 'pecie ier*oa' cu *aca portocalie ,nconjurat +e caliciul acre'cent, (e0iculo' um%alt. :ntlnit ,n re)iunea +e cmpie i +ealuri prin tu%riuri, mar)ini +e p+uri.

84

*. Solanaceae cu %ructul cap'ul. Benul Nicotiana cu circa !0 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e ale 3mericii, 3u'traliei i 8oline0iei. 8re0int %run0e 'imple i %lori mari +i'pu'e ,n in%lore'cen2e terminale. Cap'ula 'e +e'c1i+e prin 2-4 (al(e. N. tabacum -tutunul., ori)inar +in 3merica tropical, 'e culti( pe 'car ,ntin' pentru %run0ele 'ale %olo'ite la %a*ricare 2i)aretelor. N. alata -re)ina nop2ii, nopti2a., 'e culti( pentru %lorile 'ale al*e-)l*ui 'au roietice, plcut miro'itoare, care 'e +e'c1i+ 'eara. Benul Petunia cu 40 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e ale 3mericii. 8re0int %run0e 'imple i %lori pe+icelate, a&ilare. P. & at4insiana -P. hybrida., a pro(enit +in ,ncruciarea unor 'pecii 'u+-americane i 'e culti( pentru %lorile (ariat colorate, mari i plcut miro'itoare. Benul 'yoscyamus cu AA 'pecii eura'iatice. Dlorile 'unt a&ilare, aproape 'e'ile, iar %ructul e'te cap'ul operculat -pi&i+.. '. niger -m'elari2.. 3re corola )al*en mur+ar cu (ine reticulate roietice. Crete ,n locuri ru+erale. Benul /atura cu A0 'pecii +in re)iunile temperate i tropicale. /. stramonium -cium%aie.. Drun0e mari, nere)ulat +i(i0ate, %lori mari al*e i cap'ul mare, (al(ici+, 'pinoa'. /. arborea e'te ar*u't cu %lori mari al*e, culti(at prin 'ere. 3lte )enuri? $chizanthus cu A5 'pecii r'pn+ite ,n C1ile$ $alpiglossis cu A# 'pecii 'u+-americane$ #andragora cu 4 'pecii me+iteraneene$ Cestrum cu A50 'pecii +in 3merica tropical$ /uboisia cu +ou 'pecii au'traliene. 7mportan2a economic. Solanaceele au mare importan2 ca plante alimentare -'peci ale )enurilor 1olanum, Lycopersicon, Capsicum .a.., me+icinale -%tropa, &atura, -yoscyamus .a.., in+u'triale -Nicotiana tabacum., ornamentale -Petunia, Nicotiana alata .a.., to&ice 'au *uruieni p)u*itoare culturilor - 1olanum nigrum.. Damilia $crophulariaceae 8lante ier*oa'e 'au ar*u'ti(e, rareori ar*uti 'au ar*ori -e&. Paulo7nia., (ariate ca 1a*itu' i nutri2ie? %otoautotro%e, 'emipara0ite 'au 1olopara0ite. Drun0ele 'unt 'imple, +i(i0ate 'au ne+i(i0ate, +i'pu'e altern, opu' 'au (erticilat, ne'tipelate. 7n%lore'cen2ele racemoa'e 'au cimoa'e, uneori %lori a&ilare 'olitare. Dlorile pre0int mare (aria*ilitate a corolei i an+roceului, ,n' )ineceul i %ructul 'unt unitare. Simetria e'te +e o*icei 0i)omor% 'au aproape actinomor% -e&. +erbascum.. Caliciul +in 5 'epale concre'cute, corola +in 5 petale unite, +e'eori *ila*iat, uneori pintenat -!inaria.. Stamine 4 -rareori +ou la )enul +eronica., +i+iname, epipetale, 'taminele in%erioare +e'eori tran'%ormate ,n 'tamino+ii -e&. la $crophulariaceae i Penstemon.. Benul +erbascum pre0int 5 'tamine. Bineceul e'te tot+eauna alctuit +in +ou carpele unite -ca la $olanaceae., o(arul *ilocular, +e o*icei, cu numeroa'e o(ule anatrope cu placenta2ie a&ilar. <a *a0a o(arului 'e a%l +i'cul nectari%er. Dlorile +e'eori pre0int a+aptri intere'ante pentru poleni0area prin interme+iul in'ectelor. Dructul e'te cap'ul, cu numeroa'e 'emin2e al*uminate, ,n'o2it +e caliciul remane'cent. ^_^ W-5-4. \C-5-4. 34$ 5$ 2] B-2. >in punct +e (e+ere 'i'tematic, 'cro%ulariaceele 'unt 1etero)ene prin numrul 'taminelor, %orma corolei, +e1i'cen2a cap'ulei i nutri2ia. >e a'emenea, la toate )enurile 'e a%l i 1i*ri0i. Cele 220 )enuri cu 3500 'pecii, ,n majoritate co'mopolite, 'unt )rupate ,n trei 'u*%amilii? a. Su*%amilia +erbascoideae. /oate %run0ele +e o*icei alterne, an+roceul +in 5 'tamine, la corol cei +oi lo*i po'teriori acoper lo*ii laterali ,n 'ta+iul +e *o*oc. /u*ul corolei 'curt. Benul +erbascum cu 3!0 'pecii +in 4ura'ia temperat. :n %lora Romniei 'unt A! 'pecii. +. phoeniceum -coa+a mielului. cu %lori (iolacee. +. phlomoides -coa+a (acii. cu %lori )al*ene. 3m*ele 'pecii 'e a%l prin pajiti, locuri ,n'orite, u'cate. +. nigrum -'omnoroa'..

85

*. Su*%a*ilia $crophularioideae. 8lante la care cel pu2in %run0ele in%erioare 'unt opu'e, au numai 4 'tamine %ertile, a cincea lip'ete 'au tran'%ormat ,n 'tamino+ie. Benul Calceolaria cu 300-400 'pecii ,n me&ic i 3merica +e Su+. Corola e'te *ila*iat. C. hybrida e'te %rec(ent culti(at ,n 'ere. Benul !inaria cu A50 'pecii 1olarctice. Corola pre0int ,n partea anterioar un pinten e(i+ent. Cap'ula 'e +e'c1i+e, ,ncepn+ +e la (r% prin 2-! (al(e. !. vulgaris -linari2., crete ,n locuri culti(ate i ru+erale. 3re %lori )al*ene. Benul Antirrhinum cu 40 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea me+iteranean i 3merica +e Nor+. A. ma)us -)ura leului.. Corola per'onat, cap'ula +e1i'cent prin trei pori apicali. Se culti( pentru ornament. Benul $crophularia cu circa 300 'pecii mai ale' ,n re)iunea temperat a 4ura'iei. /u*ul corolei um%lat, alun)it i lo*i 'cur2i rotunji2i, %ructul cap'ul (al(ici+. $. nodosa -*u*eric. M pre0int ,n pmnt ri0omi tu*eri0a2i. Drec(ent ,n p+uri, prin locuri ume+e. Benul Paulo7nia cu A7 'pecii r'pn+ite ,n e'tul 3'iei. 3r*ori cu %run0e opu'e, mari, o(ate. Dlorile mari, (iolacee, apar ,naintea %run0elor. P. tomentosa, 'e culti( pentru ornament. Benurile? Penstemon cu 250 'pecii nor+-americane$ #imulus cu A00 'pecii co'mopolite, mai ale' americane, pre0int cte(a 'pecii culti(ate pentru ornament. c. Su*%amilia Rhinanthoideae. 8lante %otoautotro%e, 'emipara0ite 'au 1olopara0ite, la care cei +oi lo*i po'teriori ai corolei 'unt acoperi2i, ,n %a0a +e *o*oc, +e ctre unul 'au +oi lo*i laterali. Drun0ele 'unt (ariat +i'pu'e pe tulpin. Benuri cu 'pecii %otoautotro%e? /igitalis cu 20-30 'pecii europene i me+iteraneene. Corola pre0int tu*ul cilin+ric, um%lat i 'la* *ila*iat. /. purpurea -+e)e2el rou., 'e culti( ca plant me+icinal i ornamental. Spontane ,n Romnia 'unt trei 'pecii? /. gradiflora -+e)e2el )al*en., /. lanata, /. ferruginea ,n tu%riuri, mar)ini +e p+uri. Benul +eronica cu 300 'pecii, mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+. Dlori pe tipul 4, cu +ou 'tamine %ertile, 'tamino+iile lip'e'c. /u*ul corolei 'curt. :n Romnia 'unt circa 40 'pecii ier*acee, r'pn+ite +e la cmpie pn ,n re)iunea 'u*alpin, ,n cele mai (ariate *iotopuri. +. persica -(entrilic., ,n locuri culti(ate i ru+erale. +. spicata -*ie2ei. ,n pajiti ,n'orite, u'cate. +. montana -oprli2 +e munte. ,n p+uri montane. +. beccabunga -*o*ornic. ,n mlatini, an2uri, +. officinalis, .a. Benuri cu 'pecii 1olopara0ite i 'emipara0ite? !athraea, Pedicularis, Rhinanthus, #elampyrum. Benurile Euphrasia i .dontites pre0int i +imor%i'm 'e0onier. Benul !athraea cu 5 'pecii +intre care ,n Romnia 'e a%l o 'pecie? !. s2uamaria -muma p+urii. 'pecie crnoa', 1olopara0it pe r+cini +e %lnus, Carpinus, Corylus .a. Fneori )enul, pe *a0a nutri2iei, e'te ,nca+rat la %am. .robanchaceae. Benul Pedicularis -+arie. cu 500 'pecii ,n emi'%era nor+ic. :n Romnia 'unt A0 'pecii cu mare amplitu+ine ecolo)ic i altitu+inal +in re)iuni 'u*montane pn ,n cele alpine. Cu %lori )al*ene? P. oederi , P. comosa, P. sceptum-carolinum .a. Cu %lori roii? P. verticillata -(rtejul pmntului., P. palustris .a. Drun0ele 'unt alterne 'au (erticilate, penat-'ectate. Benul Rhinanthus cu 50 'pecii ,n 4ura'ia i 3merica +e Nor+. Caliciul pre0int 4 -5. +in2i e(i+en2i, la maturitate um%lat, acre'cent. <a*iul 'uperior al corolei cu +oi +in2i mici 'u* (r%. :n %lora Romniei 'unt ! 'pecii r'pn+ite +in re)iunea +e cmpie pn ,n cea 'u*alpin. Rh. minor, Rh. rumelicus, Rh. alpinus, Rh. angustifolius 'unt %rec(ente ,n pajiti. Benul #elampyrum cu 35 'pecii ,n re)iunea temperat +e nor+. Drun0ele mai mult 'au mai pu2in ,ntre)i. Caliciul e'te cilin+ric, nu 'e um%l i nu 'e mrete la %ructi%icare. :n Romnia 'unt # 'pecii 'pontane? #. arvense -)rul prepeli2ei., #. barbatum, #. sylvaticum -ciormoia). .a. Benul Euphrasia cu 200 'pecii mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+.

86

8lante cu %run0e pronun2at uni%orm a'cu2it-+in2ate. E. stricta, E. rost4oviana .a. Benul .donites cu 300 'pecii mai ale' me+iteraneene. .. lutea, .. verna -iar*a +intelui. .a. 7mportan2a economic. Fnele 'pecii ale )enului &igitalis -&. purpurea .a.. prin 1etero0i+ele %oarte puternice au importan2 me+icinal. Dlorile -corolele. +e erbascum, Gratiola off., eronica off. au utili0ri ,n me+icina popular. Multe 'cro%ulariacee ier*oa'e au (aloare ornamental? Calceolaria, %ntirrhinum, 'imulus, Pentstemon, Linaria .a. >e a'emenea, Paulo5nia tomentosa M ar*ore ornamental. Damilia Bignoniaceae 8lante lemnoa'e, ar*ori 'au ar*uti, uneori liane, cu %run0e 'imple 'au compu'e, opu'e, ne'tipelate. Cele lemnoa'e c2rtoare, pre0int +i'curi a+e0i(e ca la Parthenocissus - itaceae.. 7n%lore'cen2a e'te cimoa'. Dlorile *i'e&uate, 0i)omor%e, pe tipul 5, )amo'epale i )amopetale. Stamine 4, li*ere, uneori numai +ou -e&. la Catalpa.. Bineceul *icarpelar 'incarp, 'uperior. Dructul e'te o cap'ul alun)it cu numeroa'e 'emin2e aripate, uneori crno' i in+e1i'cent. Damilia cuprin+e A20 )enuri cu !50 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i 'u*tropicale i mai pu2ine ,n cele temperate. Benul Bignonia cu +ou 'pecii +in 3merica Central. Benul Catalpa cu AA 'pecii +in 3merica i 3'ia +e 4't. 3r*ori cu port erect, %run0e 'imple i %lori mari, al*e, cu 5 'tamine, +intre care ele trei 'uperioare 'terile. Se culti( pentru ornament? C. bignonioides -catalp., C. speciosa .a. Benul Campsis cu +ou 'pecii +in 3merica +e Nor+ i Caponia. C. radicans - ecoma radicans. M trompet e'te %rec(ent culti(at pentru ornament. 3lte )enuri? 3acaranda cu 50 'pecii +in 3merica Central i +e Su+$ &ncarvillea cu circa A0 'pecii central i e't a'iatice$ Crescentia cu 5 'pecii +in 3merica tropical$ Parmenteira cu # 'pecii +in Me&ic i Colum*ia$ abebuia cu A00 'pecii +in Me&ic pn ,n 3r)entina. Damilia Acanthaceae 8lante ar*u'ti(e i ier*oa'e, mai rar ar*ori 'au liane, r'pn+ite ,n locuri ume+e +in p+urile tropicale. Damilia cuprin+e 250 )enuri cu 2500 'pecii, mai ale' tropicale +ar i ,n re)iunea me+iteranean. 4'te *o)at ,n 'pecii ornamentale -mai ale' ale )enului %canthus. +ar i altele cum ar %i? Pachystachys lutea, 1anche.ia nobilis, +hunbergia alata, precum i 'pecii ale )enurilor? %phelandra, Ruelia, Crossandra i 0ittonia. :n %lora Romniei 'e a%l numai )enul %canthus. >in cele 50 'pecii r'pn+ite ,n 'u+ul 4uropei, re)iuni tropicale i 'u*tropicale ale 3'iei i 3%ricii, ,n %lora 2rii noa'tre 'e a%l Acanthus balcanicus -talpa ur'ului., plant ier*oa' ro*u't, peren, cu %lori *i'e&uate roietice, )rupate ,n 'pice lun)i, cilin+rice. Se ,ntlnete ,n ju+e2ele +in 'u+-(e'tul 2rii, mai ale' ,n p+uri +e cer i )rni2. Damilia Pedaliaceae Damilie cu circa 50 'pecii ier*oa'e tropicale, 'u*tropicale i me+iteraneene. :n Romnia 'e culti( un 'in)ur )en? $esamum cu o 'in)ur 'pecie, $. indicum -'u'anul. ori)inar +in 'u+-e'tul 3'iei. 4'te plant ier*oa' anual, cu %lori 'olitare, 0i)omor%e i %ructul o cap'ul (al(ici+ ale crei 'emin2e au (aloare alimentar prin uleiul e&tra' +in ele. Damilia %esneriaceae Damilie cu A20 )enuri i circa 2000 'pecii, mai ale', tropicale i 'u*tropicale, ier*oa'e 'au, mai pu2ine, lemnoa'e. Drun0ele 'unt +e o*icei opu'e, 'imple, ,ntre)i 'au +in2ate, ne'tipelate, proa'e. Dlorile, *i'e&uate, 0i)omor%e, +i'pu'e ,n cime, 'unt pe tipul 5, )amo'epale i )amopetale, cu corola *ila*it. ;(arul 'uperior 'au in%erior,

87

*icarpelar, %ructul cap'ul. Speciile mai cuno'cute la noi, culti(ate pentru ornament ,n 'ere i apartamente, 'unt? $aintpaulia )onantha -(iolete a%ricane. ori)inar +in 3%rica +e 4't$ $inningia speciosa -Glo)inia hybrida. M )lo&ine, ori)inar +in 5ra0ilia. 3lte )enuri? %esneria cu 50 'pecii +in 3merica tropical i (e'tul 7n+iei$ Achimenes cu 50 'pecii +in 3merica tropical$ $treptocarpus cu A30 'pecii +in 'u+ul 3%ricii i Ma+a)a'car$ Cyrtanda cu 350 'pecii +in Malae0ia i 8oline0ia$ Columnea cu 200 'pecii +in 3merica tropical. Damilia .robanchaceae Specii ier*acee, 1olopara0ite pe r+cini +e +icotile+onate ier*oa'e 'au lemnoa'e. /ulpinile 'unt 'imple, rareori rami%icate, al*e, )l*ui, (iolacee +ar nu (er0i. 8e acea'tea 'e a%l %run0e re+u'e, 'c(ami%orme, *rune 'au )l*ui. Dlorile 'unt *i'e&uate, 0i)omor%e, )rupate ,n raceme 'au 'pice terminale. Caliciul e'te per'i'tent, tu*ulo'-campanulat, 4 +in2at 'au a+nc +i(i0at ,n +oi lo*i laterali. Corola e'te *ila*iat, iar an+roceul +i+inam. Bineceu 'uperior cu o(ar unilocular, cu numeroa'e o(ule anatrope. Dructl e'te cap'ul loculici+, cu numeroa'e 'emin2e %oarte mici. :n %lora Romniei 'e a%l un 'in)ur )en, .robanche -lupoaie. cu 22 'pecii para0ite pe plante ier*oa'e 'pontane 'au culti(ate. .. cernua (ar. cumana e'te para0it pe r+cini +e %loarea-'oarelui i alte compo0ite 'l*atice. .. ramosa pe cnep, tutun, tomate .a., . minor i .. lutea pe tri%oiuri 'pontane, .. mutelii -.. brassicae. pe (ariet2i +e "rassica oleracea. Celelalte 'pecii -.. alba, %i). "2 i .. teucrii., 'pora+ice +e la cmpie pn la munte, para0itea0 numeroa'e 'pecii 'pontane i plante +in %amilia Lamiaceae. /oate 'unt *uruieni +e carantin. 3lte )enuri? Cistanche, Phelypaea, Bloschnia4ia. Damilia !entibulariaceae Damilie cu 5 )enuri i 300 'pecii co'mopolite cu r'pn+ire intertropical. Sunt plante ier*oa'e, carni(ore. Drun0ele 'unt ne'tipelate. Dlori pe tipul 5, *i'e&uate, 0i)omor%e, cu corola pintenat.:n %lora Romniei 'unt +ou )enuri? Pinguicula i ,tricularia. Benul Pinguicula -%oaie )ra'.-plante tere'tre cu %run0e ,ntre)i +i'pu'e ,n ro0et *a0al. P. vulgaris -prin pajiti ume+e, mltinoa'e, ,n etajul moli+ului i al jneapnului. 3re %lori al*a'tre-(iolacee. P. alpina are corola al* i 'e a%l ,n tur*rii 'u*alpine i alpine. Benul ,tricularia -otr2el. cuprin+e 'peci ac(atice 'au +e mlatini, cu %run0e a+nc +i(i0ate cu 'e)mente %ili%orme. ,. vulgaris are %lori )al*ene i e'te 'pora+ic prin ape 'ta)nante +in re)iunea +e cmpie pn ,n cea montan. ,. australis .a. ;r+inul Plantaginales Damilia Plantaginaceae 8lante ier*oa'e, anuale 'au perene, cu tulpini 'capi%orme. Drun0ele, toate *a0ale, ,n ro0et, ,n)u'te, cu ner(uri paralele 'au arcuate, ne'tipelate. Dlorile 'unt )rupate ,n capitule 'au 'pice terminale. ; %loare e'te *i'e&uat, actinomor% pe tipul 4, )amo'epal i )amopetal. Staminele au %ilamente lun)i i antere o'cilante. Bineceu *icarpelar 'incarp. Dructul e'te cap'ul operculat 'au uneori o ac1en ,nconjurat +e caliciul per'i'tent. Damilia cuprin+e +ou )enuri? Plantago i !itorella cu circa 270 'pecii. Benul Plantago -ptla)ina. pre0int %lori *i'e&uate, ,n 'pice mai mult 'au mai pu2in alun)ite, %ructul e'te pi&i+ cu numeroa'e 'emin2e. :n %lora Romniei 'e a%l A5 'pecii tere'tre 'au +e locuri ume+e, mltinoa'e, +in cele circa 2!5 'pecii r'pn+ite pe tot )lo*ul. P. arenaria -oc1iul lulpului. i P. coronopus 'e a%l pe ni'ipuri. 8e terenuri 'rturoa'e 'e a%l? P. maritima, P. tenuiflora, P. cornuti .a. :n pajiti ume+e 'u*alpine 'e a%l? P. gentianoides .a. Ealoare me+icinal pre0int %run0ele +e la 'peciile comune? P. lanceolata, P. altissima $ P. media $ P. ma)or, care cre'c ,n pajiti, locuri *ttorite .a.

88

!itorella uniflora -c1enarul *l2ilor. e'te 'pecie rar ,n >elta >unrii. ;r+inul !aminales Damilii *otanice cu repre0entan2i ier*oi i lemnoi la care, %run0ele 'unt opu'e. Staminele 4, +ou mai lun)i, +ou mai 'curte -an+roceu +i+inam.. Dlorile 'unt tot+eauna 0i)omor%e, *ila*iate. 8rin numeroa'e caractere 'e ,nru+e'c cu or+inul Polemoniales +ar i cu pun2i +e le)tur 'pre $crophulariales. ;r+inul cuprin+e trei %amilii? +erbenaceae, !amiaceae i Callitrichaceae. Damilia +erbenaceae 3r*ori, ar*uti 'au plante ier*oa'e, uneori liane. Damilia cuprin+e 75 )enuri cu 3000 'pecii, mai ale' tropicale i 'u*tropicale. :n %lora Romniei 'e a%l numai )enul +erbena -'porici, (er*en. cu +ou 'pecii 'pontane? +. officinalis i +. supina, +in cele 250 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n 3merica. Ca 'pecii ornamentale 'e culti(? +. hybrida -(er*en., +. rigida .a. 3lte )enuri? !antana$ +ite". -la noi, 'e culti( pentru ornament mai ale' +. agnus-castus1 $Clerodendron$ !ippia$ Callicarpa$ Avicennia cu 'pecii intertropicale ce intr ,n alctuirea man)ro(elor i pre0int pneumato%ori$ ectona - . grandis e'te 'pecie 7n+o-Malae0ian, ar*ore care %urni0ea0 cele*rul lemn +e /ec@, %oarte +ur, utili0at ,n con'truc2ii nautice. Cele mai numeroa'e (er*enacee au (aloare ornamental prin %lori, %ructe, %run0e, %iin+ culti(ate att ,n cmp ct i la a+po'tul 'erelor -Callicarpa, Clerodendron, Lantana camara, Petrea volubilis .a... Damilia !amiaceae -!abiatae. 8lante ier*oa'e, 'u*ar*uti, rareori liane, cu tulpina teramuc1iat. Drun0ele 'unt 'imple, cu mici 'au mari inci0ii, ne'tipelate, +ecu'at-opu'e. 8e epi+erm 'e a%l )lan+e 'ecretoare +e uleiuri (olatile. Celule 'ecretoare interne 'e )'e'c la pu2ine 'pecii. 7n%lore'cen2ele 'unt racemoa'e 'au cimoa'e, cimele +e la no+uri 'unt con+en'ate i %lorile apar ,n (erticile. Dlorile, +e o*icei, 'unt *i'e&uate, 0i)omor%e, pe tipul 5, )amo'epale i )amopetale. Caliciul e'te campanulat 'au ,n %orm +e plnie, uneori *ila*iat, per'i'tent pe %ruct. Corola +e o*icei *ila*iat, uneori, prin re+ucerea la*iului 'uperior +e(ine unila*iat -%6uga, +eucrium.. Stamine +e o*icei 4, +i+iname, uneori, prin re+ucere, numai +ou -1alvia.. Bineceu *icarpelar 'incarp, cu +i'c nectari%er la *a0a o(arului. >atorit a +oi pere2i %ali ,n %iecare locul, o(arul apare la maturitate 4-locular. 8oleni0area e'te entomo%il 'au ornito%il, iar %ructul e'te mericarpic, tetranucul. ^_^ W-5. \C-5. 32 2] B-2. Damilia cuprin+e A#0 )enuri cu 3500 'pecii co'mopolite, mai ale' ,n re)iunea me+iteranean. :n %lora Romniei 'e a%l circa A30 'pecii care apar2in la 32 )enuri, lar) r'pn+ite +e la cmpie la munte -'u*alpin.. Benul !amium 'e recunoate prin la*iul in%erior al corolei %r lo*i laterali 'au acetia 'unt mici, +enti%ormi. !. purpureum -'u)el puturo'., !. ample"icaule -'u)el. 'unt comune ,n locuri culti(ate i ru+erale. !. album, !. maculatum 'unt %rec(ente ,n tu%riuri, mar)ini +e p+uri. 3u %lori roii, 'au al*e - !. album., !. galeobdolon -)l*ini2. e'te plant +e p+uri +e %oioa'e, cu %lori )al*ene. Benul Prunella are caliciul e(i+ent *ila*iat, iar 'taminele anterioare cu cte un +inte 'u* (r%. P. vulgaris -*u'uioc +e cmp. are %lori al*a'tre-roietice i 'e ,ntlnete prin pajiti. Benul $alvia -jale. 'e caracteri0ea0 prin an+roceul re+u' la +ou 'tamine. $. splendens -jale +e )r+in. are caliciul i corola +e culoare roie-inten'. Se culti( pentru ornament, mai ale' +atorit caliciului per'i'tent. $. pratensis -'alcie +e cmp. e'te 'pontan prin pajiti, tu%riuri. $. officinalis, $. sclarea -iar*a S%. 7on. i $.

89

aethiopus -erlai. 'unt (aloroa'e plante me+icinale. 8e )lo* 'unt circa 700 'pecii r'pn+ite ,n re)iuni temperate i tropicale. Benul hymus -cim*rior. are 'taminele i 'tilul e&erte +in tu*ul corolei. >in cele 300-400 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +in 4ura'ia, ,n Romnia 'e a%l circa A5 'pecii, cu lar) r'pn+ire +e la cmpie pn ,n re)iunea alpin, +intre care, unele cu (aloare con+imentar? h. pannonicus , h. glabrescens .a. Benul .cimum cu A50 'pecii +in re)iuni temperate i tropicale. <a noi 'e culti(? .. basilicum -*u'uiocul. ca plant me+icinal, aromatic. Coleus blumei -mirea'. e'te 'pecie +e ori)ine 1i*ri+, culti(at pentru ornament. #elittis melisophyllum -+um*ra(nic. e'te o %rumoa' 'pecie 'il(icol. Rosmarinus officinalis -ro'marinul. 'e culti( mai ale' prin cimitire i )r+ini ca plant me+icinal, ornamental i aromatic. #a)orana hortensis -m)1eran. 'e culti( ca plant me+icinal, aromatic i ornamental. !avandula angustifolia i !. latifolia -le(n2ica. 'e culti( ca plante me+icinale i in+u'triale. Benul #entha -i0ma. are corola aproape actinomor%, cu tu*ul, mai mult 'au mai pu2in e)al, cu caliciul i 'taminele e&erte. 8re0int cte(a 'pecii i mai mul2i 1i*ri0i. #. spicata -i0ma *un. 'e culti( ca 'pecie me+icinal i aromatic. Benurile A)uga i eucrium au corola unila*iat +atorit +i'pari2iei la*iului 'uperior. A. reptans -(ine2ic. are corola al*a'tr i e'te %rec(ent prin p+uri, tu%riuiri. A. la"mannii -*ar*a *oierului. are corola )al*en i 'e a%l prin pajiti. eucrium chamaedrys -+um*2. 'e a%l prin tu%iuri ,n'orite. 7mportan2a economic. Cele mai numeroa'e lamiacee au importan2 ca pro+uctoare +e e'en2e (ariate? *orneol, cineol, citral, car(acrol, mentol, e'tra)ol, .a. i ca atare utili0rile ace'tora ,n in+u'tria par%umurilor, ca plante me+icinale, con+imentare, aromatice .a. Multe 'pecii au importan2 +eo'e*it ca plante ornamentale prin %run0ele i %lorile lor -1alvia, Physostegia, Phlomis, #cimum, Coleus .a... Cele mai numeroa'e 'pecii 'unt *uruieni ru+erale i 'e)etale -Galeopsis, 'entha, 'arrubium, Lamium .a... Su*cla'a Asteridae 8lante ier*oa'e, rareori lemnoa'e cu %lori tetraciclice pentamere, )amo'epale i )amopetale, actinomor%e 'au 0i)omor%e. Staminele au %ilamente li*ere, +ar, +e o*icei, au anterele concre'cute -'inanterie., caracter care le +eo'e*ete +e celelalte 1ympetalae tetraciclicae. Su*cla'a ,nca+rea0 +ou or+ine? Campanulales i Asterales -Compositales.. 8e *a0a em*rio)ene0ei i a alctuirii %lorilor, ace'tea 'e pot +eri(a +e la or+inul %entianales +ar pre0int i unele ,nru+iri cu Rosales i /illeniales. 8rin numeroa'e caractere ale aparatului repro+uctor, ele 'unt con'i+erate cele mai e(oluate #agnoliatae. ;r+inul Campanulales Damilia Campanulaceae 8lante, +e o*icei, ier*oa'e perene, cu %run0e alterne ne'tipelate i cu late& ,n or)anele lor. 7n%lore'cen2a e'te racemoa', uneori cimoa'. Dlori *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, epi)ine, rareori 1ipo)ine -e&. Cyananthus., pe tipul 5. Caliciul e'te %ormat +in 5 'epale, +e o*icei li*ere, per'i'tente pe %ruct. Corola +in 5 petale (al(ate, unite, ,n %orm +e clopo2el +e un+e +eri( +enumirea %amiliei. Stamine 5, cu %ilamente li*ere 'au unite la *a0 -!obelia. i in'erate pe receptacul -nu pe tu*ul corolei.. 3nterele pot %i li*ere 'au concre'cute ,ntr-un tu* -e&. la 1ymphyandra., )ineceul in%erior, +in 2-5 carpele -+e o*icei 3. concre'cute. 3uto)amia, uneori i clei'to)amia, 'unt %rec(ente. Dructul e'te cap'ul cu +e'c1i+ere porici+, (al(ici+ 'au +i(er'. Semin2e numeroa'e cu en+o'perm

90

a*un+ent. Damilia 'e +i(i+e ,n trei 'u*%amilii? Campanuloideae, Cyphioideae, !obelioideae i cuprin+e circa 2000 'pecii, ,nca+rate la !0-70 )enuri, mai ale' ,n re)iunile temperate i 'u*tropicale. a. Su*%amilia Campanuloideae Dlori actinomor%e W-5. C-5. 35 B-3. Benul Campanula -clopo2ei. pre0int corol campanulat -clopo2el. i cap'ul porici+. >in cele 300 'pecii r'pn+ite mai ale' ,n re)iunea temperat +e nor+, ,n %lora Romniei 'e a%l 30 'pecii ,ntlnite ,n toate 1a*itatele tere'tre +e la cmpie pn ,n alpin. C. persicifolia ,n p+uri i rariti +e p+ure. C. patula ,n pajiti, mar)ini +e p+ure. C. alpina ,n pajiti i tu%riuri 'u*alpine i alpine. C. medium -clopo2ei +e )r+in. e'te culti(at pentru ornament +ar i alte 'pecii 'pontane pot %i luate ,n con'i+erare ca plante ornamentale. C. rotundifolia pe 'tncrii ,n re)iunea montan i alpin. $ymphyandra 7anneri crete pe 'tncrii mai mult 'au mai pu2in um*roa'e. Platycodon grandiflorum 'e culti( pentru ornament. :n %lora Romniei mai 'unt 'pontane 'pecii ale )enurilor? Phyteuma, Adenophora, !egousia .a. *. Su*%amilia Cyphioideae-%- %lori 0i)omor%e Benul Cyphia cu 50 'pecii 'u+-a%ricane. Benul Nemacladus cu A0 'pecii ,n SF3 i Me&ic. c. Su*%amilia !obelioideae a %o't con'i+erat +e'eori ca %amilie +i'tinct -!obeliaceae.. Dlori 0i)omor%e, rareori aproape actinomor%e, cu anterele unite. Benul !obelia cu 200-300 'pecii mai ale' tropicale i 'u*tropicale. !. erinus -lo*elie. e'te 'pecie anual cu %lori al*a'tre. Se culti( pentru ornament. 3lte )enuri? Centropogon, $iphocampylus .a. ;r+inul Asterales -Compositales. Damilia Asteraceae -Compositae. 8lante ier*oa'e 'au perene, rareori ar*ori, ar*uti 'au cu a'pect cacti%orm. >in punct +e (e+ere anatomic 'e caracteri0ea0 prin pre0en2a %a'ciculelor con+uctoare *icolaterale i, uneori, a latici%erelor articulate. >e a'emenea, o(ulele pre0int un 'in)ur inte)ument. >in punct +e (e+ere *ioc1imic, a'teraceele pre0int ca 'u*'tan2 +e re0er( poli0a1ari+ul inulina, ami+onul %iin+ rar ,ntlnit. Si'temul ra+icular e'te *ine +e0(oltat cu mu)uri pe r+cini, precum i r+cini tu*eri0ate -/ahlia.. Drun0ele, +e o*icei, 'unt alterne, rareori opu'e 'au ,n ro0et *a0al, precum i com*ina2ii ale ace'tor. 7n%lore'cen2ele 'unt racemoa'e, iar %lorile mici, )rupate ,n calati+ii -anto+ii. care alctuie'c com*ina2ii e&tin'e. 3nto+iile 'unt alctuite +in numeroa'e %lori, rareori una 'in)ur -Echinops.. Receptaculul e'te (ariat ca %orm i +imen'iuni? plan, con(e&, )lo*ulo', conic, compact 'au )ol. 7n%lorecen2ele elementare -anto+iile. 'unt ,nconjurate +e 1ip'o%ile in(olucrale care alctuie'c in(olucrul calati+ial. 3ce'tea 'unt %oarte (ariate ca %orm i +imen'iuni, con'i'ten2 .a., li*ere, rareori concre'cute - agetes.. Dlorile, ae0ate +e' unele ln) altele, pot %i *i'e&uate 'au uni'e&uate ,n acelai anto+iu -anto+ii 1omo)ame., alteori att uni'e&uate ct i *i'e&uate -anto+ii 1etero)ame.. Dlorile 'unt epi)ine, +e o*icei pe tipul 5. Caliciul e'te repre0entat prin peri care 'e men2in i pe %ruct i alctuie'c papu'ul, 'c(ame 'au 'ete, uneori lip'ete -e&. Ambrosia.. Corola e'te alctuit +in 5 petale unite, (al(ate ,n mu)ur. 4a 'e poate pre0enta ca un tu* lun), terminat cu 5 +in2i 'au lacinii -corol actinomor%., 'au ca un tu* prelun)it lateral cu o lim* -li)ul. cu 4-5 +in2iori -0i)omor%.. :ntre cele +ou tipuri +e corole,

91

tu*uloa'e i li)ulate, e&i't i %orme interme+iare cum ar %i corolele *ila*iate 'au plniate. :ntr-un anto+iu 'e pot )'i numai un tip +e %lori -tu*uloa'e 'au li)ulate. 'au am*ele tipuri centrale tu*uloa'e, mar)inale li)ulate. Stamine 5, 'inantere, cu %ilamente 'curte, numai ,n mo+ e&cep2ional anterele 'unt li*ere -8anthium.. Bineceul e'te *icarpelar in%erior, unilocular, cu un 'in)ur o(ul anatrop. Stilul e'te 'implu, lun) i terminat cu un 'ti)mat *i%i+at pre(0ut cu periori colectori +e polen. Dormula %loral )eneral? ^_^, U W-V.$ -5.$ 0 \ C-5. 35 ] B-2. Dructul e'te ac1en. 3'teraceele repre0int o %amilie *otanic mare, cu "00 )enuri i circa 20000 'pecii co'mpopolite, 1etero)en prin caractere mor%olo)ice i 1i'tolo)ice, +in care cau0 'e +i(i+e ,n +ou 'u*%amilii, prelucrate ,n aproape +ou (olume -7a i a. +in Dlora Romniei -circa A500 pa)ini.. a. Su*%amilia Asteroideae - ubuliflorae. 8lante %r late&. Calati+ii numai cu %lori tu*uloa'e -inclu'i( *ila*iate. 'au cu am*ele tipuri +e %lori? centrale tu*uloa'e, mar)inale li)ulate. :n or)anele plantelor 'e pot a%la celule 'ecretoare +e uleiuri eterice. :n acea't 'u*%amilie 'unt ,nca+rate cele mai numeroa'e )enuri i 'pecii +e a'teracee. Benul Aster -'teli2. pre0int %run0e liniare 'au ,n)u't lanceolate. Corola 'e termin la toate %lorile cu 5 +in2i. A. alpinus -oc1iul *oului. ,n re)iunea montan i 'u*alpin pe 'tncrii ,n'orite. :n re)iunea +e cmpie i +eal, ,n pajiti ,n'orite, mar)ini +e p+uri, 'e a%l? A. linosyris -coam +e aur.$ A. amellus -'teli2 (nt.. Culti(ate pentru ornament? A. novae-angliae$ A. novi-belgii .a. 8e )lo* 'unt circa 500 'pecii. Benul Centaurea cu multe 'pecii i numeroi 1i*ri0i. 8re0int %lori mar)inale cu corola +i%erit colorat, mai mare +ect la %lorile centrale. >in cele !00 'pecii ale )enului, ,n Romnia 'e a%l circa 5! r'pn+ite ,n toate 1a*itatele tere'tre +e la cmpie pn ,n etajul alpin. C. cyanus -al*'tri2. e'te %rec(ent ,n pioa'e ca *uruian, +ar i ,n locuri ru+erale. Speciile +e pajiti? C. scabiosa, C. orientalis au (aloare %urajer 'c0ut, +eoarece tulpina 'e li)ni%ic, iar %run0ele 'e %rmi2ea0 uor. Benul 'elianthus pre0int calati+ii mari, +i'ci%orme. '. annuus -%loarea 'oarelui., '. tuberosus -napi porceti, topinam*ur.. Benul !eontopodium pre0int mai multe calati+ii )rupate ,ntr-o cim terminal in(olucrat. !. alpinum -%loare +e col2i, %loarea re)inei.. Crete ,n locuri 'tncoa'e, )reu acce'i*ile +in 'u*alpin i alpin. Specie ocrotit ca monument al naturii. Benul Bellis are ac1ene %r papu'. B. perennis -*nu2i, prlu2e.. 4'te 'pontan prin pajiti, +ar i culti(at -(ar. hortensis. pentru ornament. Benul &nula pre0int %run0e lanceolat-eliptice cu mici inci0ii, iar corola %lorilor mar)inale 'e termin cu 2-3 +in2i. >in cele 200 'pecii r'pn+ite ,n 4ura'ia i 3%rica, " 'e a%l i ,n Romnia. &. helenium -iar* mare. e'te 'pecie 'pontan, ro*u't, 'pora+ic ,n pajiti ume+e, uneori culti(at ca plant me+icinal. &. germanica -cioroi. .a. Benul 8anthium 'e caracteri0ea0 prin anto+ii uni'e&uate, iar 1ip'o%ilele in(olucrale 'e termin cu )1impi uncina2i. 8. spinosum -1oler. 'e a%l ,n locuri ru+erale i 'e)etale. Benul Calendula cu 30 'pecii me+iteraneene. C. officinalis -)l*enele. 'e culti( ca plant anual, me+icinal i ornamental. Benul Achillea -coa+a oricelului. pre0int corim* cu calati+ii. :n %lora Romniei 'e a%l circa 30 'pecii +intre care unele au (aloare me+icinal -e&. A. millefolium.. Benul #atricaria pre0int %run0e penat-'ectate cu 'e)mente ,n)u'te i %lori ra+iare al*e. #. recutita -mue2elul.. Crete ,n locuri ru+erale i culti(ate. 3re +eo'e*it (aloare me+icinal. #. perforata -romanul, romani2 nemiro'itoare. e'te %rec(ent i a*un+ent ,n culturi, mai ale' +e pioa'e. Benul Artemisia -pelinul. pre0int anto+ii mici, mai mult 'au mai pu2in pen+ule, )rupate racemi%orm 'au paniculi%orm. 3c1enele nu au papu'. :n %lora Romniei

92

'unt A5 'pecii? A. dracunculus -tar1onul. e'te culti(at ca plant con+imentar i me+icinal$ A. absinthium -pelinul., A. austriaca -pelini2. 'unt 'pecii 'pontane cu (aloare aromatic i me+icinal. Benul Carduus 'e recunoate prin %run0ele i 1ip'o%ilele in(olucrale terminate cu 'pini. 8apu'ul ac1enelor e'te 'implu, neplumo'. C. nutans -ciulinul. e'te 'pecie ro*u't cu %lori roii, 'pora+ic ,n pajiti ru+erali0ate. 8e )lo* 'unt A00 'pecii, mai ale' eura'iatice i nor+-americane. Benul Cirsium cuprin+e 'pecii cu %lori roii i )al*ene, r'pn+ite ,n toate 1a*itatele, +e la cmpie pn ,n 'u*alpin. 8apu'ul e'te ,n ,ntre)ime plumo'. >in cele A50 'pecii, r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+, ,n %lora Romniei 'e a%l 2! 'pecii. C. arvense -plmi+a. e'te %oarte comun ,n locuri culti(ate i ru+erale. C. candelabrum are %lori )al*ene, ,n anto+ii, mijlocii ca mrime, )rupate ,ntr-o in%lore'cen2 caracteri'tic. 4'te %rec(ent ,n lun)ul cilor +e comunica2ie montane. Benul !eucanthemum are anto+ii, 'olitare 'au pu2ine, lun) pe+unculate. !. vulgare -mar)areta.. 4'te comun ,n pajiti +e la cmpie pn la munte. Benul Cynara cuprin+e 'pecii ro*u'te, cu receptacul crno' i %lori al*a'tre. C. scolymus -an)1inare. 'e culti( ca plant me+icinal. C. cardunculus -car+on. e'te plant le)umicol i ornamental. Callistephus chinensis -oc1iul *oului. e'te 'pecie ornamental, ori)inar +in 3'ia. ussilago farfara -pot*alul. e'te comun ,n 1a*itate ume+e, +e'c1i'e. 3re i utili0ri me+icinale i alimentare. Benul agetes -cri2e, (0+oa)e. pre0int %run0e penat-'ectate i 1ip'o%ile in(olucrale uni'eriate, concre'cute pn aproape +e (r%. . patula , . erecta, . tenuifolia 'unt 'pecii ornamentale. (innia elegans -crciumre'e. e'te ori)inar +in Me&ic. /ahlia pinnata, /. coccinea numite popular? )1er)1ine, +alii, 'unt ori)inare +in 3merica Central. *. Su*%amilia Cichorioideae -!iguliflorae. Brupea0 a'teraceele la care calati+iile au toate %lorile li)ulate. ;r)anele (e)etati(e pre0int late&, +ar 'unt lip'ite +e )lan+e 'ecretoare +e uleiuri eterice. Sunt mai pu2ine ca )enuri, +ar cu numeroa'e 'pecii. Benul Cichorium pre0int %lori al*a'tre, iar papu'ul e'te alctuit +in 'c(ame mici. C. intybus 'u*'p. intybus -cicoare 'l*atic$ 'u*'p. sativum -cicoare culti(at. ca plant alimentar. Benul ara"acum -pp+ie. are tulpina un 'cap %i'tulo' cu un 'in)ur anto+iu ,n (r%. . officinale. 4'te %oarte comun ,n locuri ru+erale i culti(ate. 3re i utili0ri me+icinale. Benul !actuca are tulpina rami%icat, plin, cu numeroa'e anto+ii. !. sativa -'alat. Sunt ,n Romnia i 'pecii 'pontane? !. perennis cu %lori li)ulate al*a'tre$ !. serriola cu %lori )al*ene .a. Benul $onchus pre0int %lori )al*ene i ac1ene comprimate %r ro'tru. $. arvensis -'u'ai. e'te comun ,n locuri culti(ate i ru+erale. Benul 'ieracium -(ulturic. e'te 'ocotit cel mai critic i (arita*il )en +in %lora 4uropei Centrale cu pe'te A000 'pecii, ,n )eneral apomictice, i numeroi 1i*ri0i care 'unt recon'i+era2i ca 'pecii +e 'ine 'tttoare 'au ca nee&i'tn+. :n %lora Romniei 'unt 3! 'pecii cu mare (aria*ilitate, +e'eori )reu +e +eterminat, r'pn+ite +e la cmpie pn ,n alpin. '. murorum 'e a%l ,n pajiti ,n'orite +e la +eal i munte. '. muronum 'e a%l ,n p+uri +e %oioa'e i rinoa'e. '. aurantiacum -ruuli2. are %lori purpurii i crete ,n pajiti montane i 'u*alpine. '. alpinum 'e a%l ,n pajiti 'u*alpine i alpine. 7mportan2a economic a acteraceelor. Numeroa'e 'pecii in+i)ene au utili0ri ca plante me+icinale (aloroa'e? 'atricaria recutita, +ussilago farfara, %chillea millefolium, %rnica montana, +ara)acum officinale, Cnicus benedictus -'c1inelul., Cynara scolymus, 7nula helenium .a. Ca plante alimentare mai importanre 'e aminte'c? Lactuca sativa, Cichorium intybus 'u*'p. sativum, C. endivia -cicoare crea2., %run0ele +e

93

+ussilago farfara .a. ; plant in+u'trial +e o +eo'e*it (aloare e'te -elianthus annuus. Ca plante con+imentare 'e %olo'e'c? %rtemisia dracunculus, %. absinthium .a. Specii ale )enurilor? +agetes, 8innia, Calendula, Callistephus, "ellis, Chrysanthemum, Leucanthemum, Cosmos, &ahlia, Gaillardia, -elichrysum, 1enecio au +eo'e*it (aloare ornamental ,n toate 'e0oanele +e (e)eta2ie. >e a'emenea, pentru ornament 'e culti( una +intre pu2inele 'pecii lemnoa'e +in 4uropa? Paccharis halimifolia. Ca plante tinctoriale 'e %olo'e'c? Carthamnus tinctorius -o%rnelul., 1erratula 5olfii .a. Numeroa'e a'teracee ,n 'ta+iul tnr i ,n 'tare proa'pt pot %i con'umate +e ier*i(ore +e nutre2. Multe 'pecii au (aloare ca plantre meli%ere, precum i ca *uruieni +in culturi ce tre*uie'c cuno'cute i com*tute. Cla'a !iliatae -#onocotyledonatae. >in punct +e (e+ere %ilo)enetic 'e con'i+er c liliatele au pro(enit +in unele ma)noliate ar1aice ,nc ,n %a0ele timpurii +e +i%eren2iere ale an)io'permelor, cele +ou cla'e e(olun+ apoi paralel. Caractere care +eo'e*e'c liliatele +e ma)noliate. A. <iliatele 'unt prepon+erent ier*oa'e -e&ceptn+ unele liliaceae e&otice lemnoa'e, palmierii, *am*uii +intre poacee.. 2. Si'temul ra+icular e'te %a'ciculat. R+cina em*rionar e'te re+u' 'au +i'pare +e timpuriu, locul ei lun+u-l mai multe r+cin a+(enti(e, cam +e aceeai lun)ime i )ro'ime, care %ormea0 'i'temul %a'ciculat 'au %iro' +e r+cini. <a unele poacee 'e men2ine toat (ia2a i r+cina -r+cinile. em*rionare printre r+cinile a+(enti(e. 3. /ulpinile 'unt +e re)ul ier*oa'e, nerami%icate 'au rami%icate monopoi+al i %r 'tructur 'ecun+ar. Da'ciculele con+uctoare 'unt +e tip colateral ,nc1i'e, +i'pu'e ,mprtiat ,n parenc1im cn+ alctuie'c atacto'telul -e&. 8ea. 'au pe +ou cercuri concentrice -e&. +riticum. 4. Drun0ele 'unt +e o*icei 'imple, ne'tipelate, ne+i(i0ate i cu ner(a2iune paralel 'au arcuat. 5. Dlorile 'unt pre+ominant pe tipul 3 +e or)ani0are, tetraciclice 'au pentaciclice trimere, rareori pe tipul 4 -Paris ,uadrifolia +intre liliacee.. :n(eliul %loral e'te pre+ominant 1omeoc1lami+eu -peri)on., %oarte (aria*il, +e o*icei +ialitepal, rareori )amotepal -e&. Polygonatum, Convallaria .a... 6. 4m*rionul pre0int un 'in)ur cotile+on cu po0i2ie apical, uneori i al +oilea 'u* %orma unui re't numit epi*la't -la Poaceae.. Cla'a 'e +i(i+e ,n trei 'u*cla'e? Alismidae, !iliidae i Arecidae. Su*cla'a Alismidae Sunt cele mai primiti(e liliate prin or)ani0area lor %loral? periant +u*lu %ormat +in caliciu i corol, an+roceu i )ineceu polimer 'pirociclic, uneori re+u'e pn la 3. Su*cla'a cuprin+e or+inele? Alismatales, 'ydrocharitales i Na)adales. ;r+inul Alismatales Damilia Alismataceae 8lante ier*oa'e ac(atice 'au +e mlatini. Drun0ele 'unt alterne 'au ro0ulare cu *a0a mult +e0(oltat 'u* %orm +e teac. Dlorile 'unt *i'e&uate 'au uni'e&uate +i'pu'e ,n um*ele (erticilate, raceme 'au panicule. ; %loare are caliciul i corola ciclice pe tipul 3, Benul Alisma -lim*ari2. cu 'pecia mai comun? A. plantago-a2uatica cu %lori al*e i %run0e o(at-eliptice. Se a%l prin *l2i +e la cmpie pn la munte.

94

Benul $agittaria cu 'pecia mai comun prin *l2i ,n re)iunea +e cmpie i +eal? $. sagittifolia -')eata apei. cu trimor%i'm %oliar accentuat. 3lte )enuri? Echinodorus, /amasonium .a. Damilia Butomaceae Butomus umbellatus -crin +e *alt.. /ulpina e'te 'capi%orm, cu %run0e *a0ale i ,n (r% cu %lori roietice, )rupate ,n pleioca'ii. Druct-poli%olicul. Drec(ent ,n re)iunea +e cmpie i +eal. ;r+inul 'ydrocharitales Damilia 'ydrocharitaceae 8lante ac(atice, natante 'au 'u*mer'e, +e ape +ulci, cu %run0e opu'e 'au (erticilate. Dlorile 'unt uni'e&uate, +i'pu'e +ioic, 1emiciclice. 3n+roceul e'te +iali'temon, iar )ineceul polimer 'incarp, in%erior. Druct cu +e1i'cen2 nere)ulat 'au (al(ici+. Semin2e %r en+o'perm. Benul 'ydrocharis pre0int %run0e or*icular-reni%orme ,ntre)i, natante. 8etale al*e cu *a0a )al*en. '. morsus-ranae -iar*a *roatelor., ,n ape 'ta)nante 'au lin cur)toare, ,n re)iunea +e cmpie i po+i. Benul $tratiotes are %run0e liniar-lanceolate, 'pino'-'erate, 'u*mer'e i %lori al*e, mari. $. aloides -%oar%eca *l2ii. e'te 'pora+ic ,n ape 'ta)nante +in re)iunea +e cmpie. Benul +allisneria are %run0e moi, 'u*mer'e, ca nite pan)lici pn la A cm l2ime. +. $piralis -'rmuli2a. e'te 'pora+ic ,n *l2i +in 'u+ul 2rii. 8re0int a+aptri intere'ante pentru poleni0area la 'upra%a2a apei -1i+ro%ilie.. Elodea canadensis -ciuma apelor.. 4'te %rec(ent, uneori a*un+ent, ,n ape 'tttoare 'au lin cur)toare +in 'u+ul 2rii. Se a%l numai e&emplare %emele care 'e ,nmul2e'c e&clu'i( pe cale (e)etati(. 3 %o't intro+u' ,n 4uropa ,n prima jumtate a 'ec. a7a. :n Romnia a %o't o*'er(at mai ,nti ,n >elta >unrii -A#70., +e un+e '-a r'pn+it ,n apele lin cur)toare 'au 'ta)nante +in 'u+ i e't. ;r+inul Na)adales :nca+rea0 cte(a %amilii +e plante ac(atice 'au +e mlatini r'pn+ite +e la cmpie pn ,n 'u*alpin. Damilia Potamogetonaceae 8lante ac(atice cu ri0om multicapitat, %i&ate +e 'u*'trat. /ulpina +e'eori e'te mult alun)it, cu %run0e natante 'au 'u*mer'e, alterne, opu'e 'au rareori, ,n (erticile +e 3, cu teac i ner(uri e(i+ente. Dlori *i'e&uate, pe tipul 4, )rupate ,n 'pice pe+unculate. 8eri)on 'epaloi+. Benul Potamogeton -*ro'cari2. 'e caracteri0ea0 prin %run0e alterne i %ruct +rupaceu. Cuprin+e A5 'pecii ,n %lora Romniei, %rec(ente ,n ape 'ta)nante 'au lin cur)toare, +e'eori ,n ore0rii ca *uruieni )reu +e com*tut. P. natans -2n952., P. crispus -2n952., P. nodosus -2n952. .a. %roenlandia densa are %run0e opu'e 'au (erticilate. Damilia Na)adaceae Na)as marina -inari2 mare. e'te 'pora+ic ,n ape 'ta)nante 'au lin cur)toare, +ulci i mai mult 'au mai pu2in 'rate. Su*cla'a !iliidae 8lante ier*oa'e, rareori lemnoa'e, cu %lori actinomor%e 'au 0i)omor%e, trimere. 8o0i2ia central ,n ca+rul 'u*cla'ei o ocup or+inul Liliiales prin %lorile pentaciclice trimere, cu peri)on, )ineceu 'incarp i poleni0are entomo%il. 8rin re+ucere

95

%loral -tetraciclia. i 'peciali0are la poleni0area anemo%il 'au entomo%il pot %i +e+u'e or+inele Cyperales, Poales re'pecti( .rchidales. Se pre0int urmtoarele or+ine? !iliales, (ingiberales, .rchidales, Bromeliales, Commellinales, 3uncales, Cyperales, Poales. ;r+inul !iliales 4'te or+in omo)en prin alctuirea %loral trimer. 8oleni0area e'te entomo%il 'au anemo%il. Semin2ele pre0int en+o'perm. ;r+inul cuprin+e %amiliile? !iliaceae, Agavaceae, Amaryllidaceae, &ridaceae, /ioscoreaceae, Pontederiaceae. Damilia !iliaceae 8lante ier*oa'e perene cu *ul*i, ri0omi 'au *ul*otu*erculi, rareori anuale 'au ar*u'ti(e -Ruscus., ar*ori -&racaena. 'ai liane -1mila)., uneori 'uculente -%lo9, Gasteria.. /ulpinile aeriene 'unt +e o*icei erecte, rareori a)2toare i pot pre0enta unele metamor%o0e ca %ilocla+iile -Ruscus. 'au cla+o+iile -%sparagus.. Drun0ele 'unt alterne, ,n ro0ete *a0ale 'au com*ina2ii ale ace'tora, cu mar)inea ,ntrea) i ner(a2iune arcuat 'au paralel. Dlorile 'unt *i'e&uate, rareori uni'e&uate -e&. %sparagus., 'olitare 'au )rupate ,n raceme, panicule, um*ele 'au cime. ; %loare e'te +e o*icei actinomor%, pe tipul 3, cu peri)on petaloi+ 'au 'epaloi+, +ialitepal, rareori )amotepal -e&. Convallaria, %sparagus.. Stamine !, pe +ou cicluri core'pun0toare celor +ou cicluri +e tepale. Bineceu tricarpelar. 8oleni0area e'te +e o*icei entomo%il, iar %ructul cap'ul, rareori *ac. U 83 3$ -3 3. 33 3 B-3. >eci, %lorile 'unt pentaciclice trimere, rareori tetramere -e&. Paris ,uadrifolia.. Damilia cuprin+e 250 )enuri cu 3700 'pecii lar) r'pn+ite pe tot )lo*ul. >i(er'itatea caracterelor aparatului (e)etati(, a in%lore'cen2ei, a %ructului .a., a +u' la +i(i0area ace'tei %amilii ,n A2 'u*%amilii -la Wrau'e. 'au AA -la 4n)ler. +intre care unele ulterior au %o't ri+icate la ni(el +e %amilie -%gavaceae.. >intre ace'tea 'e (or pre0enta 'u*%amiliile cu repre0entan2i i ,n %lora Romniei. a. Su*%amilia #elanthoideae 8lante cu ri0omi 'au *ul*i-tu*erculi. 7n%lore'cen2a terminal. Druct cap'ul. Benul Colchicum cu !5 'pecii r'pn+ite ,n 4uropa, re)iunea me+iteranean pn ,n 3'ia Central. 8re0int %run0e pe tulpini 'u*terane. Dlori 'olitare cu tepalele concre'cute ,ntr-un 'in)ur tu* lun), 'tile 3, li*ere. C. autumnale -*rn+ua +e toamn, %i). A00, 2n9A!. cea mai comun 'pecie +in %lora Romniei. 8re0int %lori liliac1iu-+e'c1i' care apar toamna, iar tulpinile aeriene cu %run0e i cap'ule prim(ara. Semin2ele con2in alcaloi+ul colc1icin, %olo'it ,n cito)enetic pentru o*2inerea +e poliploi0i. 8lanta e'te to&ic prin toate or)anele ei, care nu-i pier+ to&icitatea prin u'care. 4'te %rec(ent ,n pajitile +in re)iunea +e cmpie pn la munte. Benul +eratrum -tiri)oaie. cu 25 'pecii ,n re)iunea temperat +e nor+. 8re0int o tulpin aerian ro*u't, 'impl, cu %run0e lar)-o(ate 'au eliptice. Dlori numeroa'e, +ialipetale, )rupate ,n panicule 'au raceme. +. album -2n9A!. e'te %rec(ent ,n locuri trlite, *uruieniuiri, pajiti ,n re)iunea montan i 'u*alpin. 3re %lori al*e-)l*ui 'au (er0ui. /oate or)anele plantei con2in numeroi alcaloi0i to&ici pentru animale +ome'tice. Benul %loriosa cu 5-A0 'pecii ornamentale ori)inare +in 3%rica i 3'ia tropical. *. Su*%amilia Asphodeloideae 8lante cu ri0om, %run0e ro0ulare, rareori i %run0e tulpinale. Dructul cap'ul. Benul Asphodelus cu A2 'pecii +in re)iunea me+iteranean pn ,n

96

Limalaia. Benul 'osta cu A0 'pecii r'pn+ite ,n 3c1ina i Caponia. '. plantaginea -crin +e toamn, crin japone0 2n9!0. 'e culti( pentru ornament. 3re %lori al*e, mari, o+orante. Benul 'emerocallis cu 20 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat a 4ura'iei. '. lilio-asphodelus -crinul )al*en 2n922. are %lori )al*ene miro'itoare. '. fulva -crin roietic 2n922, 33. are %lori portocalii-roietice, nemiro'itoare. Se culti( pentru ornament. Benul Alo9 cu 300 'pecii r'pn+ite ,n 3%rica tropical i +e 'u+, Ma+a)a'car i 3ra*ia. A. arborescens -2n9A4. 'e culti( %rec(ent ,n 'ere i apartamente. :n%lorete iarna. 3re i (aloare me+icinal. c. Su*%amilia Alloideae 8lante cu *ul* 'au ri0om 'curt. 7n%lore'cen2a e'te um*el, ,nconjurat +e +ou 1ip'o%ile. Druct cap'ul. :nca+rea0 trei )enuri? Allium, %agea, Agapanthus. Benul Allium pre0int *ul*i tunica2i i in%lore'cen2e cime um*eli%orme, protejate +e A-2 1ip'o%ile concre'cute 'au li*ere. Dructul e'te cap'ul loculici+. >in cele 450 'pecii +in emi'%era nor+ic, ,n Romnia 'e a%l circa 30 'pecii, +intre care culti(ate ca 'pecii alimentare 'unt? A. cepa -ceap, %i). A0A, 2n9A!, 32.$ A. porum -pra0ul 2n932.$ A. sativum -u'turoiul.$ A. ampeloprasum -ceap +e (ar, u'turoi +e 3l*ania 2n9A!-#0.$ A. ascalonicum -alot 2n9A!.. >intre 'peciile 'pontane 'e aminte'c? A. ursinum -leur+a 2n9A4. e'te %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e$ A. rotundum -pur 2n9A!-4#. ,n pajiti ari+e. Benul %agea cu 70 'pecii ,n re)iunea temperat a 4ura'iei. 8re0int *ul*i tunica2i cu %run0e ro0ulare +ar i tulpinale, nepe2iolate. Dlori pu2ine, )al*ene-(er0ui. :n Romnia 'e a%l A2 'pecii ier*acee mici, %rec(ente +e la cmpie pn la munte. %. lutea -laptele p'rii 2n972. e'te %rec(ent ,n p+uri +e %oioa'e, tu%riuri. Benul Agapanthus cu 5 'pecii 'u+-a%ricane. +. Su*%amilia $cilloideae 8lante perene cu *ul*i, tulpin %r %run0e i %ructul o cap'ul loculici+. Cuprin+e )enurile? $cilla, .rnithogalum, #uscari, 'yacinthus, Endymion, Erythronium. Benul $cilla cu #0 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat a 4ura'iei i 3%rica +e Su+. :n Romnia, 'pontane 'unt +ou 'pecii? $. bifolia -(ioreaua. cu %lori al*a'tre. Comun i a*un+ent ,n p+uri +e %oioa'e. $. autumnalis ,n pajiti mai mult 'au mai pu2in 'rturate. Benul .rnithogalum cu A50 'pecii ,n re)iunea temperat +e nor+. 3re %lori al*e, al*e-)l*ui, al*e-(er0ui, e(i+ent *racteate, ,n corim*e 'au raceme alun)ite. Sunt 'pecii 'pontane lar) r'pn+ite. .. pyramidale -*luc 2n924. cu %lori al*-lptoa'e ,n raceme lun)i. Se a%l la mar)ini +e p+uri, locuri ru+erale 'au culti(ate. .. pyrenaicum -2n9A!-A#. are %lori )l*ui-(er0ui ,n raceme lun)i. .. umbellatum -2n9A#-A0#. are %lori al*e ,n corim*e. Drec(ent ,n planta2ii +e 'alcm. Benul 'yacinthus cu 30 'pecii me+iteraneene. :n Romnia, mult culti(at pentru ornament, e'te '. orientalis -0am*ila 2n9A!, 24, 32.. Benul #uscari cu !0 'pecii europene i (e't a'iatice. 8re0int raceme lun)i, +in %lori cu peri)on )amotepal +e culoare al*a'tr. :n Romnia 'e a%l cte(a 'pecii 'pontane? #. neglectum -porum*ei 2n9A#-72., #. comosum -ceapa ciorii 2n9A#, 27., %rec(ent ,n pajiti, locuri culti(ate. Benul Endymion cu A0 'pecii me+iteraneene. Erythronium dens-canis -cocri, m'eaua ciutei 2n924. pre0int %run0e o(at-lanceolate, ptate cu rou i %lori (iolacee 'au al*. Se a%l ,n luminiuri +e p+uri +in re)iunea +e +ealuri i montan. e. Su*%amilia !ilioideae 8lante perene cu *ul*i i tulpin aerian %run0oa'. 7n%lore'cen2a racem terminal, iar %ructul o cap'ul loculici+. :nca+rea0 )enurile? ulipa, !ilium, Fritillaria.

97

Benul !ilium -crinul. pre0int *ul*i 'ol0oi %r cata%ile comune. /ulpinile aeriene au numeroa'e %run0e alterne 'au (erticilate. Dlori cu peri)on +ialitepal, ,n raceme 'au 'olitare, 'ti)matul trilo*at. >in cele #0 'pecii ale )enului, ,n %lora Romniei 'unt trei 'pecii 'pontane? !. martagon -crin +e p+ure 2n924. cu %lori ro0e cu puncte purpurii$ !. carniolicum 'u*'p. )an4ae -2n924. e'te plant +e pajiti montane cu %lori )al*ene-'ul%urii$ !. bulbiferum -2n924. ,n tu%riuri. Culti(ate pentru ornament? !. candidum -crin al* 2n924.$ !. regale -crin re)al 2n924. i !. lancifolium -cu %lori portocalii-roietice.. Benul ulipa cu A00 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate ale 4ura'iei. Se caracteri0ea0 prin *ul*i tunica2i, %run0e tulpinale pu2ine, alterne. Dlori 'olitare, +e o*icei, cu peri)on petaloi+, (ariat colorat. . gesneriana -laleaua culti(at 2n924., ,n numeroa'e culti(aruri (ariat i %rumo' colorate. . suaveolens -2n924. .a. Specii 'pontane ,n %lora Romniei? . sylvestris -2n924. 'pora+ic prin p+uri$ . hungarica -laleaua )al*en 2n924. 'e a%l numai ,n +e%ileul >unrii. Benul Fritillaria cu #5 'pecii r'pn+ite ,n re)iunea temperat +e nor+. 8re0int *ul*i tunica2i, %run0e alterne, opu'e 'au (erticilate. Dlori 'olitare 'au ,n raceme pauci%lore, cu tepalele li*ere. F. imperialis -2n924. e'te culti(at pentru ornament. 3re %lori )al*en-*rune. Spontane 'unt +ou 'pecii? F. meleagris -*i*ilica 2n924. plant rar, ocrotit ca monument al naturii. 3re toate %run0ele alterne, %lori mari cu tepale roietice 'au al*e, ptate cu purpuriu ,nct iau %orma unei ta*le +e a1. F. orientalis -laleaua pe'tri2 2n9A#. are %lori mici i cel pu2in %run0ele 'uperioare opu'e. %. Su*%amilia /racaenoideae <iliaceele ar*ore'cente cu ,n)rori 'ecun+are e&tra%a'ciculare, cu %run0e ,n ro0et 'au ,n %orm +e coam ,n (r%ul a&elor tulpinale. Druct *ac 'au cap'ul. Benul /racaena cu A40 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e. Fnele 'pecii con2in ,n trunc1iul lor o rin roietic, a'trin)ent numit I'n)e +e +ra)oJ. /. draco, /. cinnabari .a. Fnele 'pecii 'e culti( ,n 'ere. Benul Cordyline cu 20 'pecii ,n re)iunile cal+e ale )lo*ului. 3lte )enuri? Nolina, /asylirion .a. ). Su*%amilia Asparagoideae Ri0om 'u*teran, 'impo+ial rami%icat. Cla+o+ii %rec(ente. 7n%lore'cen2a a&ilar, %lori uni'e&uate prin a(ortarea celuilalt 'e&. Druct *ac. Benul Asparagus cu 300 'pecii eura'iatice. 8re0int ri0omi, iar pe tulpina aerian %run0ele re+u'e, 'c(ami%orme, mem*ranoa'e. <ocul %run0elor e'te luat +e or)ane mai mult 'au mai pu2in aciculare, (er0i, numite cla+o+ii. Cu %lori *i'e&uate? A. sprengeri -2n9!0.$ A. plumosus -2n920., plante ornamentale +e 'ere i apartamente. Cu %lori uni'e&uate +i'pu'e +ioic? A. officinalis -'paran)1el. e'te 'pontan ,n locuri u'cate, ,n'orite, +ar, i culti(at ca le)um. A. tenuifolius -um*ra iepurelui 2n920. e'te plant +e p+ure, cu cla+o+iile ,n)u'te, alun)ite. Benul Ruscus cuprin+e 7 'pecii 'u*ar*u'ti(e, r'pn+ite ,n (e'tul i (entru 4uropei pn ,n 7ran. 8re0int %ilocla+ii %olii%orme, +e 'eori cu (r% 'pino'. Dructul *ac, :n Romnia 'unt +ou 'pecii? R. aculeatus -)1impele. crete ,n p+uri +e c(ercinee, mai ale' +e cer i )rni2, +in 'u+ul 2rii$ R. hypoglossum -cornior 2n940., 'pecie mai rar +ect prece+enta. Dilocla+iile nu 'unt ri)i+e i lip'ite +e 'pin ,n (r%. Se a%l ,n aceleai locuri ca i prece+enta. 3ce'tea 'unt printre pu2inele 'pecii me+iteraneene +in %lora Romnei, ocrotite ca monumente ale naturii. Benul Polygonatum -pecetea lui Solomon. pre0int numeroa'e %run0e pe tulpin, iar %lorile i in%lore'cen2ele 'unt a&ilare, peri)onul )amotepal i %ructul *ac. >in cele 50 'pecii r'pn+ite ,n emi'%era temperat +e nor+, patru 'e a%l i ,n Romnia. P. latifolium -2n920. cu %run0e eliptice, mai mult 'au mai pu2in pe2iolate, %in pu*e'cente pe +o'. 5aca e'te al*a'tr ne)ricioa'. Drec(ent ,n p+uri +e %oioa'e. P. verticillatum -2n92#. pre0int %run0e liniar-lanceolate +i'pu'e (erticilat. 5ac roie. 4'te %rec(ent ,n p+uri montane. Benul Convallaria cu o 'pecie C. ma)alis -lcrimioar, mr)ritar 2n93#.. 8re0int 2-3 %run0e *a0ale. Dlori cu peri)on al*, )amotepal, )rupate ,n raceme terminale.

98

5ac al*'trie. 4'te 'pontan ,n p+uri +e c(ercinee +ar i culti(at pentru ornament. Paris 2uadrifolia -+alac. pre0int un 'in)ur (erticil +e %run0e i o %loare terminal 'olitar pe tipul 4. Se a%l ,n tu%riuri i p+uri 'u*montane i montane. Damilia Agavaceae 3r*ori, ar*uti 'au 'pecii ier*oa'e cu tulpin 'capi%orm i %run0e en'i%orme, coriacee, %i*roa'e, +e'eori )rupate ,n ro0ete *a0ale +en'e. 7n%lore'cen2ele 'unt panicule e&tin'e, terminale. Dlorile 'unt *i'e&uate, pe tipul 3, cu )ineceu 'uperior 'au in%erior, trilocular. Druct cap'ul loculici+ 'au *ac. Damilie cu po0i2ie i cuprin+ere contro(er'at creat mai ale' pe con'i+erente citolo)ice i anatomice i mai pu2in pe caractere mor%olo)ice ale aparatului (e)etati( i repro+uctor. Bineceu in%erior pre0int )enurile Agave i Polyanthes. Benul Agave cu 300 'pecii r'pn+ite ,n me&ic i 3merica Central. A. americana -a)a(., plant ori)inar +in Me&ic, un+e ,n%lorete i %ructi%ic o +at la #-20 ani, iar ,n climatul temperat ,ntre !0-A00 ani. 3re %run0e mari +e pe'te A m lum)ime cu 'pini ,n (r%, ,n+e'uite ,n ro0ete *a0ale. Se culti( ,n 'ere. Benul Polianthes cu 3 'pecii +in 3merica Central. Drec(ent culti(at pentru %lori tiate, puternic o+orante, e'te P. tuberosa -tu*ero0e 2n9!0.. 8re0int *ul*tu*ercul i %lori 0i)omor%e. Bineceu 'uperior pre0int )enurile? :ucca, $ansevieria, Alstroemeria. Benul :ucca cu 40 'pecii r'pn+ite ,n 'u+ul SF3, Me&ic. <a noi 'unt culti(ate? :. filamentosa, :. gloriosa. Benul $ansevieria cu !0 'pecii r'pn+ite ,n 3%rica tropical i 7n+ia. Multe 'pecii pro+uc %i*re te&tile in+u'triale. Benul Alstroemeria cu 50-!0 'pecii ori)inare +in 3merica +e Su+. Damilia Amaryllidaceae 8lante ier*oa'e perene, +e o*icei cu *ul*i, rareori cu ri0omi, cu a+aptri &ero%itice, care ,n%run0e'c numai prim(ara 'au ,n 'e0onul ploio'. Drun0ele +e o*icei *a0ale, liniare. /ulpina 'capi%orm 'e termin cu in%lore'cen2e cimoa'e, uneori con+en'ate ,n um*ele 'au capitule. Fneori, %lorile 'unt 'olitare. 7n%lore'cen2ele 'au %lorile 'unt ,n'o2ite +e A-2 1ip'o%ile, li*ere 'au concre'cute ,ntr-o 'pat, rareori ace'tea lip'e'c. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e pe tipul 3. 8eri)onul +e o*icei petaloi+, alctuit +in 3 3 tepale, li*ere 'au unite. 3ce'ta pre0int, uneori, la interior, o coronul -paracorol.. Stamine 3 3, cu antere intor'e, o'cilante 'au uneori *a0i%i&e. Bineceul tricarpelar in%erior, o(arul trilocular, cu numeroa'e o(ule anatrope ,n placenta2ie a&ilar. Dructul e'te cap'ul 'au cu +e'c1i+ere nere)ulat, rareori *ac. U, ^_^ 83 3$ -3 3. 33 3 B-3. Damilia cuprin+e circa "0 )enuri cu A500 'pecii, ma'i ale' tropicale i 'u*tropicale. :n Romnia 'e a%l )enurile? %maryllis, Galanthus, Narcissus, 1ternbergia. Benul Amaryllis -crin +e )la'tr. pre0int %lori 0i)omor%e, )amotepale, campanulate, ro0-roietice, %r coronul. A. bella-donna -2n922. e'te ori)inar +in 3%rica +e Su+. :n%lorete toamna-iarna. A. vittata -2n944. ,n%lorete prim(ara i e'te ori)inar +in 8eru. Benul %alanthus -)1iocei. cu 20 'pecii r'pn+ite +in re)iunea me+iteranean pn ,n Cauca0. :n Romnia 'unt trei 'pecii? %. nivalis e'te 'pontan prin p+uri, tu%riuri, +in re)iunea +e cmpie pn ,n cea montan 'uperioar$ %. plicatus -2n924. ,n /ulcea$ %. el7esii -2n924, 4#. 'pora+ic ,n 0ona +e 'il(o'tep. Se caracteri0ea0 prin %lori actinomor%e, al*e, cu +ou (erticile +e tepale ine)ale, cele interne mai 'curte i emar)inate. Benul !euco)um -)1iocei *o)a2i. cu A2 'pecii europene. 8eri)onul e'te +ialitepal, al*, +ar tepalele 'unt e)ale, uni%orme. :n Romnia 'unt +ou 'pecii? !. vernum 'pecie comun i a*un+ent ,n aniniuri, 0(oaie, locuri mocirloa'e +in lun)ul praielor montane. Scapul pre0int, +e o*icei, o 'in)ur %loare, iar tepalele au ,n (r% o pat )al*en-

99

(er0uie$ !. aestivum -)1iocei +e *alt 2n922, 24.. Scapul pre0int 2-# %lori mai mici, al*e. Se a%l ,n re)iunea +e cmpie ,n pajiti mocirloa'e. Benul Narcissus cu !0 'pecii r'pn+ite ,n 4uropa i (e'tul 3'iei. Dlorile pre0int o paracorol e(i+ent. :n Romnia 'e a%l o 'in)ur 'pecie 'pontan? N. poeticus 'u*'p. radiiflorus -N. angustifolius., coprine, un)uroici -2n9A4. ,n pajiti +in re)iunea +e +ealuri i 'u*montan. 3re %lori al*e, 'olitare, o+orante. Culti(ate pentru ornament 'unt? N. poeticus 'u*'p. poeticus -2n9A4. narci'a cu %lori al*e$ N. pseudonarcissus -narci'a cu %lori )al*ene 2n9A4, 2A, 2#. cu paracorol )al*en care uneori +epete ,n lun)ime peri)onul$ N. tazetta cu 3-A5 %lori ,n (r%ul 'capului .a. Benul $ternbergia cu # 'pecii e't-me+iteraneene i cauca0iene. 3u %lori )al*ene care apar toamna. $. colchiciflora e'te 'pontan ,n pajiti ari+e. $. lutea e'te 'pecie culti(at. 3lte )enuri? Crinum cu A00 'pecii tropicale i 'u*tropicale$ Cyrtanthus cu 47 'pecii tropicale i +in 3%rica +e Su+$ (ephyranthes cu 40 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e +in 3merica$ 'aemanthus cu 50 'pecii tropicale i ,n 3%rica +e Su+$ 'ymenocallis cu 50 'pecii +in re)iunile cal+e ale 3mericii$ Pancratium cu A5 'pecii me+iteraneene i tropicale$ 'ippeastrum cu 75 'pecii +in re)iunile tropicale i 'u*tropicale ale 3mericii. Damilia &ridaceae 8lante ier*oa'e perene, cu ri0omi 'au *ul*o-tu*erculi, rareori *ul*i. Drun0ele 'unt liniare 'au en'i%orme cu ner(a2iune paralel +i'pu'e altern 'au ,n ro0et *a0al. 7n%lore'cen2a e'te terminal, cimoa', 'au %lorile 'unt 'olitare. Dlorile 'unt *i'e&uate, actinomor%e 'au 0i)omor%e, cu 'pat. 8eri)onul e'te petaloi+, 3 3, +ialitepal 'au )amopetal. Staminele 'unt 3, 'ituate ,n %a2a (erticilului e&tern +e tepale. 3ntere e&tor'e cu +e1i'cen2 prin crpturi (erticilate. Bineceu in%erior, tricarpelar. 8oleni0area e'te entomo%il, iar %ructul o cap'ul +e1i'cent prin trei (al(e. Semin2e al*uminate. U, ^_^ 8-3 3.$ 3 3 33 B-3. >eci, %loarea iri+aceelor e'te tetraciclic +atorit +i'pari2iei ciclului intern +e 'tamine. Damilia cuprin+e 70 )enuri cu A500 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile tropicale i temperate. :n %lora Romniei 'e a%l 4 )enuri cu 'pecii 'pontane i culti(ate? 7ris, Gladiolus, Crocus, 1isyrinchium. Benul &ris -'tnjenel, 'petea0. pre0int ri0om repent cu numeroa'e r+cini a+(enti(e. 8e tulpina aerian 'e a%l %run0e en'i%orme cu muc1iile orientate 'pre tulpin. Dlorile 'unt actinomor%e )rupate ,n cime caracteri'tice numite ripi+ii -cime e(antai.. Cele trei 'ti)mate 'unt mari, petaloi+e, %iecare lo* acoper cte o 'tamin. Mai comune 'unt? &. pseudacorus -'tnjenei )al*eni.e'te %rec(ent ,n mlatini, *l2i ,n re)iunea +e cmpie i +eal$ &. germanica. 3re %lori al*a'tre, 'e culti( pentru ornament +ar e'te i 'u*'pontan$ &. germanica (ar. florentina are %lori al*urii miro'itoare. Se culti( pentru ornament. Ri0omul are utili0ri ,n par%umerie. Benul %ladiolus -)la+iole. pre0int *ul*o-tu*ercul i tulpina aerian %oliat. Dlorile 'unt 0i)omor%e i )rupate ,ntr-o in%lore'cen2 caracteri'tic M *o'tri& -cim 1elicoi+al.. >in cele circa 300 'pecii ale )enului, lar) r'pn+ite ,n 4ura'ia temperat i 'u+ul 3%ricii, trei 'pecii 'unt 'pontane ,n Romnia? %. imbricatus -'*iu2 2n9!0. pre0int %lori roietice, cu tu*ul peri)onului puternic cur*at. 4'te 'pora+ic ,n pajiti ume+e +in re)iunea +e +eal i montan$ %. illyricus -2n9!0, "0. are %lori roii-inten', cu tu*ul peri)onului 'la* cur*at. 7n%lore'cen2a e'te +en', multi%lor. %. palustris -2n9!0. e'te 'pecie rar. %. " gandavensis 'pecie 1i*ri+, cu %lori mari +e circa A0 cm, (ariat colorate. Se culti( ,n numeroa'e culti(aruri. Benul Crocus 'e caracteri0ea0 prin *ul*o-tu*erculi, %lori 'olitare i %run0ele cu o ner(ur me+ian al*. Benul cuprin+e 75 'pecii r'pn+ite +in 4uropa pn ,n 3'ia central. :n Romnia, ! 'pecii 'pontane i una culti(at? C. sativus -o%ran. are %lori (iolacee miro'itoare cu 'ti)mate +e lun)imea peri)onului. :n Spania, mai ale', 'ti)matele

100

ace'tei plante au utili0ri ,n par%umerie. Specii 'pontane? C. flavus -*rn+ue )al*en 2n9#. %lorile apar prim(ara +e(reme. 4'te %rec(ent ,n rariti i p+uri +e c(ercinee. C. banaticus -*rn+ue +e toamn 2n93!.. Dlorile 'unt tot )al*ene +ar apar toamna$ C. vernus -*rn+ue +e prim(ar 2n9#-22. are %lori al*a'tre care apar prim(ara +e(reme. Drec(ent +e la cmpie pn la munte -'u*alpin.. Benul Fresia pre0int a&ul in%lore'cen2ei cur*at ,n 0i)0a) i 'ti)matul *i%i+. Se culti( ,n 'ere pentru %lori tiate? F. refracta -2n922. cu %lori )al*ene$ F. armstrongii cu %lori roii, liliac1ii 'au mo(. Sunt ori)inare +in 3%rica +e Su+. Damilia /ioscoreaceae Sin)ura 'pecie +in %lora Romniei e'te pmntului..4'te %rec(ent ,n tu%riuri +in re)iunea +e +eal. ;r+inul (ingiberales 8lante tropicale ier*acee cu tulpini ,nalte, %al'e, ,n)roate prin 'uprapunerea tecilor %run0elor, mari, ,ntre)i. Dlorile 'unt trimere, 0i)omor%e 'au a'imetrice. Bineceul in%erior 'incarp. Semin2ele au aril. 5ioc1imic 'e caracteri0ea0 prin uleiuri eterice -e&. 0in)i*eronul. i %la(one -e&. )alan)ina.. Damilia #usaceae 8lante ier*oa'e, a'emntoare cu ar*orii, +atorit unei tulpini aeriene +e 5A0m, nerami%icate, %ormat prin 'uprapunerea tecilor %run0elor. Drun0ele 'unt mari, cu pe2iol lun) i lamin ,ntrea), cu ner(a2iunea penat. Dlorile 'unt ,n raceme, *i'e&uate 'au uni'e&uate, 0i)omor%e, pre(0ute cu 'pat. 8eri)onul e'te petaloi+, 3 3, li*ere 'au ,n mo+uri (ariate concre'cute. Stamine !, +ar una e'te 'tamino+ie. Bineceu tricarpelar, 'incarp, cu o(ar trilocular cu unul 'au mai multe o(ule ,n %iecare locul. Druct cap'ul 'au *ac alun)it. Benul #usa cu 30 'pecii ,n re)iunile tropicale. #. " paradisiaca i #. sapiendum -*ananierul. 'e culti( pe 'car lar) pentru %ructele lor come'ti*ile. :n parcuri 'e culti( #. ensete. Benul $trelitzia cu 5 'pecii ,n 'u+ul 3%ricii. $. reginae -pa'rea para+i'ului., $. parviflora 'e culti( ,n 'ere i apartamente. Ravenala madagascariensis -ar*orele cltorului. e'te mai ,nalt +ect *ananierul i acumulea0 ,n tecile %run0elor *a0ale ap pota*il. Damilia Cannaceae Damilie monotipic, cu un )en, Canna, cu 55 'pecii r'pn+ite ,n 3merica. 8lante ier*acee cu ri0omi i %run0e mari, +i'tinct pe2iolate i lamina ,ntrea), cu ner(a2iune penat. 7n%lore'cen2a e'te terminal, racemoa', compu' +in +ou cincine. Dlori mari *i'e&uate, a'imetrice, caliciul cu trei 'epale li*ere, corola cu trei petale unite. 3n+roceul pre0int 2-5 'tamine petaloi+e -'tamino+ii. i o 'in)ur 'tamin la care, numai o jumtate +e anter e'te %ertil. Bineceu tricarpelar in%erior, trilocular cu +ou rn+uri +e o(ule anatrope ,n %iecare locul. Dructul e'te cap'ul cu numeroa'e 'emin2e. Canna " generalis -2n9A#, 27. e'te 1i*ri+ul cel mai +e' culti(at prin parcuri i )r+ini pentru ornament. 3re %lori mai, (ariat colorate. C. edulis, C. coccinea, 'e culti( pentru ri0omii come'ti*ili. Damilia (ingiberaceae Damilie cu 4" )enuri i A000 'pecii tropicale, mai ale', in+o-malae0iene. 8lante ier*oa'e perene, aromatice, cu ri0om )ro' i r+cini a+e'ea tu*eri0ate. Dlori *i'e&uate, 0i)omor%e cu caliciu i corol. 3n+roceul are o 'tamin %ertil, re'tul pn la ! 'unt 'tamino+ii. Dructul cap'ul. (ingiber officinale -0in)i*erul. 'e culti( ,n 3'ia pentru ri0omii 'i cu amus communis -untul

101

utili0ri me+icinale i alimentare. :n Romnia 'unt unele 'pecii culti(ate ,n 'ere i apartamente. ;r+inul .rchidales Damilia .rchidaceae 8lante ier*oa'e perene, cu ri0omi 'au r+cini tu*eri0ate, ,n )eneral tere'tre -,n 0ona temperat., epi%ite 'au liane -e&. anilla., mai ale' ,n re)iunea tropical. 8re0int micori0e en+otro%e. 8ot %i %otoautotro%e 'au 'apro%ite. /ulpina aerian e'te 'impl, nerami%icat, cu %run0e 'imple, ,ntre)i, alterne, rareori opu'e, 'au re+u'e la 'c(ame. Speciile 'apro%ite, 'unt lip'ite +e r+cini, iar cele epi%ite au r+cini aeriene cu (elamen ra+icum, cu rol ,n a*'or*2ia apei 'u* %orm +e (apori. 4pi%itele pre0int un p'eu+o*ul* %ormat prin ,n)roarea unuia 'au ctor(a 'e)mente ale tulpinii aeriene -e&. Coelogyne, &endrobium .a... Dlorile 'unt 'olitare, ,n 'pice 'au raceme. ;r)ani0area %loral a 'u%erit tran'%ormri e&treme pentru poleni0area entomo%il. ; %loare e'te *i'e&uat, rareori uni'e&uat, 0i)omor%. 8eri)onul e'te petaloi+, +ialitepal, 3 3. /epala interioar me+ian e'te mai mare, +e %orme +i%erite i 'e numete la*el. <a ,n%lorire, acea'ta, prin r'ucire, +e(ine in%erioar i 'e prelun)ete ,ntr-un pinten nectari%er. 7ni2ial, an+roceul pre0int ! 'tamine, +ar prin a(ortare 'e ajun)e la o 'in)ur 'tamin %ertil -+in ciclul e&tern. ,n'o2it +e +ou 'tamino+ii laterale, 'au +ou 'tamine %ertile -+in ciclul intern. ,n'o2ite +e o 'tamino+ie -cea me+ian +in ciclul e&tern.. Stamina e'te 'e'il, re+u' la o anter *ilocular care concrete cu 'tiul 'au 'ti)matul alctuin+ o coloan numit )ino'temiu. Bruncioarele +e polen 'e eli*erea0 i0olat, ,n tetra+e, +ar cel mai a+e'ea 'unt unite printro 'u*'tan2 cleioa', ,ntr-o %orma2iune cla(i%orm numit polinie. Diecare polinie are un pe+icel propriu numit cau+icul terminat cu o parte ('coa' numit retinacul. :n timpul (i0itrii %lorilor +e ctre in'ecte, poliniile 'e %i&ea0 cu retinacului pe capul ace'tora, %iin+ a't%el tran'portate la alte %lori pe 'ti)mat, reali0n+u-'e poleni0area ,ncruciat. Bineceul e'te tricarpelar, 'incarp, in%erior. Dructul e'te cap'ul cu numeroa'e 'emin2e mici cu en+o'perm ru+imentar. ^_^ 83 3 3A 0$ 0 2$ 5-2 B-3. ;rc1i+aceele cuprin+ 735 )enuri cu pe'te A7000 'pecii r'pn+ite pe ,ntre) )lo*ul, mai ale' ,n re)iunile tropicale. :n Romnia 'unt 25 )enuri cu 54 'pecii r'pn+ite ,n 1a*itate (ariate? pajiti, p+uri, mlatini .a. -+e la cmpie pn ,n 'u*alpin.. 8e *a0a caracterelor aparatului repro+uctor, %amilia 'e +i(i+e ,n +ou 'u*%amilii? Cypripedioideae i #rchidoideae. a. Su*%amilia Cypripedioideae -&iandrae. Dlori 0i)omor%e, cu +ou 'tamine %ertile, ,n'o2ite +e o 'tamino+ie. Su*%amilia cuprin+e +ou )enuri? Cypripedium i Paphiopedilum. Benul Cypripedium cu 50 'pecii r'pn+ite ,n emi'%era temperat +e nor+. C. calceolus -papucul +oamnei 2n920. e'te 'in)ura 'pecie +in Romnia, %oarte %rumoa', ocrotit ca monument al naturii. 4'te rar ,ntlnit ,n p+uri ume+e, um*roa'e, +e c(ercinee. Benul Paphiopedium cu 50 'pecii +in 3'ia tropical. *. Su*%amilia .rchidoideae -'onandrae. Cuprin+e cele mai numeroa'e orc1i+ee cu %lori 0i)omor%e, o 'tamin %ertil, 'tamino+iile a*'ente. Benul .rchis -poroinic. pre0int ,n pmnt 2 tu*eri ,ntre)i, )lo*uloio(oi0i, %lori mari cu la*elul 3-5 lo*at. >in cele 35 'pecii r'pn+ite ,n 4ura'ia, A2 'pecii 'e )'e'c ,n Romnia. .. elegans -*ujori 2n942., e'te %rec(ent ,n terenuri mltinoa'e, .. purpurea -2n940, 42. e'te 'pora+ic ,n p+uri +e c(ercinee, tu%riuri, .. morio -untul (acii.. Benul /actylorhiza a %o't +e'prin' +in )enul #rchis, i caracteri0at prin tu*eri palmat-+i(i0a2i. /. maculata -poroinic ptat, mna Maicii >omnului 2n940, !0, #0. 'e a%l ,n pajiti mltinoa'e +in re)iunea +e +eal i +e munte.

102

Benul .phrys cu 30 'pecii ,n 4uropa, (e'tul 3'iei i 'u+ul 3%ricii. 3re %lorile a'emntoare cu o in'ect. .. insectifera -2n93!., .. apifera -2n93!. 'unt 'pora+ice prin p+uri, tu%riuri. Benul Neottia cu " 'pecii. :n Romnia 'e a%l 'pecia 'apro%it N. nidusavis -trnji, cui*uor 2n93!.. :n p+uri ume+e, um*roa'e, cu mult 1umu' 'e a%l? Epipactic heleborine, Cephalanthera longifolia -*uruian +e jun)1iuri 2n932., !istera ovata -*u1ai. .a. Specii ocrotite ca monumente ale naturii? Nigritella nigra -2n9!4. i N. rubra -2n9!4. numite popular 'n)ele (oinicului, ,n pajiti montane i 'u*alpine. :n p+urile tropicale ume+e +in 3merica, 'e a%l )enul +anilla cu "0 'pecii +intre care mai cuno'cut e'te +. planifolia -(anilia., lian a)2toare prin r+cini aeriene, ale crei %ructe, nite cap'ule crnoa'e, ,n urma unei %ermenta2ii 'peciale, 'e comerciali0ea0 'u* %orm +e co+iment. 3lte )enuri e&otice? /endrobium cu A400 'pecii +in 3'ia, 3u'tralia i 8oline0ia$ Cattle)a cu !0 +e 'pecii ,n 3merica Cantral i +e Su+$ +anda cu !0 'pecii ,n 3c1ina i 7n+omalae0ia$ .dontoglossum cu 200 'pecii +in Me&ic i 3merica +e Su+ tropical .a. Cele mai numeroa'e orc1i+acee au o +eo'e*it (aloare ornamental, %cn+u-'e c1iar tra%ic cu 'pecii rare +in p+urile tropicale, ceea ce le periclitea0 e&i'ten2a. Fnele au importan2 alimentar 'au con+imentar. ;r+inul Bromeliales Damilia Bromeliaceae Specii ier*oa'e perene i epi%ite. Drun0e alterne 'au ro0ulare, liniare 'au lanceolate, pe mar)ini 'pino' +in2ate, cu periori a*'or*an2i pentru (aporii +e ap +in atmo'%er. Dlori *i'e&uate ,n 'pice, raceme 'au capitule, ,n'o2ite +e *ractei colorate. Caliciul e'te per'i'tent, +in 3 'epale li*ere, corola +in 3 petale li*ere 'au unite. Stamine !, intror'e. Bineceu tricarpelar 'incarp, in%erior 'au 'uperior. 8oleni0are ornito%il 'au entomo%il, iar %ructul *ac 'au cap'ul. Damilia cuprin+e 45 )enuri cu 2000 'pecii, mai ale' ,n 3merica tropical$ +ou 'pecii ,n 3%rica +e Ee't. :n Romnia, unele +intre ace'tea 'e culti( ,n 'ere. Benul Bromelia cu 40 'pecii r'pn+ite ,n 3merica tropical$ Bilbergia cu 50 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e ale 3mericii$ Aechmea cu A50 'pecii r'pn+ite ,n 7n+ia +e Ee't, 3merica +e Su+$ Ananas cu 50 'pecii ,n 3merica tropical. A. sativus -anana'ul. culti(at ,n 'ere pentru %ructele compu'e come'ti*ile$ Pitcaimia cu 250 'pecii tropicale tropicale -3merica i 7n+ia. i o 'pecie ,n (e'tul 3%ricii$ illandsia cu 500 'pecii ,n re)iunile cal+e ale 3mericii, o 'pecie ,n (e'tul 3%ricii$ +riesea cu A"0 'pecii ,n 3merica tropical .a. ;r+inul Commelinales Damilia Commelinaceae 8lante ier*oa'e, anuale 'au perene, cu tulpini a+e'ea um%late la no+uri. Drun0e, mai mult 'au mai pu2in, 'uculente, contra'e ,ntr-o teac. 7n%lore'cen2a e'te cincin. Dlori *i'e&uate, +e o*icei actinomor%e, a+e'ea al*a'tre, ,n'o2ite +e o 'pat 'au *ractee %oliacee. Caliciul +in 3 'epale li*ere, corola +in 3 petale li*ere, rareori unite. Stamine 3 3 'au re+u'e la 'tamino+ii, cu %ilamentele proa'e. 3ntere cu +e1i'cen2 lon)itu+inal 'au por apical. Bineceu tricarpelar. Dructul e'te o cap'ul, 'mn2a cu en+o'perm %ino' i em*rion lateral. Damilia cuprin+e 40 )enuri cu 500 'pecii, mai ale' tropicale i 'u*tropicale. :n Romnia 'unt culti(ate ca plante ornamentale +e 'ere 'au apartamente? Commelina communis -2n9"0., +in 3'ia$ (ebrina pendula -2n924, 4#., ori)inar +in

103

Me&ic$ randescan;ia virginiana -2n924. ori)inar +in 3merica +e Nor+. ;r+inul 3uncales Damilia 3uncaceae 8lante ier*oa'e perene cu ri0om 'impo+ial +e pe care 'e %ormea0 ,n %iecare an l'tari cu %run0e. Drun0ele 'unt ,n)u'te, plane 'au muc1iate, +i'pu'e altern. 4le 'unt %ormate +in teac i lim*, uneori numai +in teac. Dlorile 'unt )rupate ,n in%lore'cen2e cimoa'e +e +i%erite tipuri. ; %loare e'te actinomor%, *i'e&uat, pe tipul 3. 8eri)onul e'te 'epaloi+, 3 3, 'tamine 3 3 'au numai 3 prin tran'%ormarea (erticilului intern ,n 'tamino+ii. Bineceu tricarpelar 'incarp, 'uperior. 8oleni0area e'te anemo%il, iar %ructul o cap'ul, 'emin2e cu en+o'perm. U 83 3 33 3$ 0 3 B-3. Damilia cuprin+e " )enuri cu 400 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile temperate i arctice. :n Romnia 'unt 2 )enuri? !uzula cu :: specii i 3uncus cu 25 'pecii. Benul 3uncus -pipiri). .Sunt 'pecii perene cu ri0om, rareori anuale, r'pn+ite +e la cmpie pn ,n etajul alpin, ,n toate 1a*itatele. 3. effusus -'petea0., 3. conglomeratus, 3. infle"us 'unt 'pecii comune ,n pajiti ,nmltinate, an2uri .a., 3. trifidus crete ,n 'u*alpin i alpin pe 'tncrii ,nier*ate, 'oluri 'c1eletice. Benul !uzula -1orti. pre0int %run0e ciliate cu tecile ,nc1i'e, cap'ula cu trei 'emin2e. !. sylvatica -2n9A2. e'te caracteri'tic moli+iurilor. !. luzuloides -mlaiul cucului 2n9A2., are areal lar) pe altitu+ine, ,n p+uri +e %oioa'e i rinoa'e, comun i +e'eori a*un+ent. :n pajiti +in etajul 'u*alpin 'e a%l? !. spicata $ !. sudetica .a. ;r+inul Cyperales Damilia Cyperaceae 8lante ier*oa'e anuale 'au perene cu ri0omi. /ulpina e'te plin cu m+u(, triun)1iular i poart numele +e calamu'. Drun0ele 'unt liniare. 4le pre0int lim* cu li)ul i teac ,nc1i', uneori li)ula 'au lim*ul lip'e'c. Dlorile, *i'e&uate 'au uni'e&uate, 'unt )rupate ,n in%lore'cen2e compu'e, (ariate. :n(eliul %loral lip'ete 'au e'te repre0entat prin 'ete peri)onale 'au 'c(ame. Stamine +e o*icei A-3, cu antere *a0i%i&e. Bineceu anatrop *a0al. Stilul +i(i0at ,n attea ramuri cte carpele 'unt.Dructul e'te o ac1en trimuc1iat, +e %orme +i%erite. Semin2e al*uminate. Damilia cuprin+e "0 )enuri cu 4000 'pecii co'mopolite. 4le 'unt r'pn+ite ,n toate %orma2iunile +e (e)eta2ie, mai ale' ,n mlatini, locuri ume+e, p+uri, +ar i ,n plin 'oare pe 'tnci mai mult 'au mai pu2in ,nier*ate. Cele 22 )enuri +in %lora Romniei ,n'umea0 A35 'pecii. Benul Cyperus, cu %lori *i'e&uate, cuprin+e circa !00 'pecii r'pn+ite ,n 0one tropicale +ar i 0one mai cal+e ale re)iunii temperate. C. papyrus -papiru'ul. crete ,n *l2ile Nilului. >in m+u(a ace'tuia, (ec1ii e)ipteni au preparat cele*ra 1rtie +e 'cri' -papiru'ul.. C. fuscus -cprior oac1e 2n972., C. glaber .a. 'unt %rec(ente ,n mlatini. Benul Care" -ro)o0ul. cu A500-2000 'pecii r'pn+ite pe tot )lo*ul. 8re0int %lori uni'e&uate, monoice 'au +ioice, %r ,n(eli %loral, iar %ructul e'te ,nc1i' ,ntrun %el +e 'cule2 numit utricul. :n Romnia 'e a%l circa "0 'pecii r'pn+ite ,n toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie, imprimn+ +e'eori, prin numrul mare +e in+i(i0i, caracterul %itocenolo)ic al ace'tora. :n 'tep i 'il(o'tep 'e a%l? C. caryophyllea$ C. depauperata$ C. hirta .a. :n p+uri montane? C. pendula , C. brizoides, C. digitata. :n mlatini +in re)iunea +e cmpie i colinar? C. vulpina$ C. spicata $ C. acutiformis $ C. riparia . :n mlatini montane i 'u*alpine? C. stellulata $ C. canascens$ C. ovalis .a. :n tur*rii oli)otro%e? C. pauciflora .a. :n pajiti alpine? C. curvula -coarna. .a. >ei %oarte numeroa'e i cu in+i(i0i %oarte numeroi, 'peciile +e Care) au (aloare %urajer %oarte 'c0ut 'au 'unt lip'ite +e (aloare %urajer. Benul Eriophorum cu 20 'pecii temperate i arctice. 8re0int 'ete peri)onale, moi, al*e, lun)i, cu a'pect +e *um*ac. E. vaginatum -*um*cri2. 'e a%l prin

104

mlatini i tur*rii montane. Benul Eleocharis -pipiri)u2. cu 200 'pecii co'mopolite. E. palustris %ormea0 a'ocia2ii ,n locuri mltinoa'e. 3lte )enuri < 'oloschoenus= Rhynchospora, $cirpus, Cladium, $choenus etc ;r+inul Poales -%raminales. Damilia Poaceae -%ramineae. 8lante ier*oa'e cu a'pect caracteri'tic, anuale 'au perene, cu r+cini %i*roa'e, uneori 'pecii lemnoa'e -*am*u'ul.. 3. 3paratul (e)etati( al )ramineelor. Bramineele au +ou %eluri +e r+cini? em*rionare i a+(enti(e. Cele em*rionare, +e o*icei ,n numr caracteri'tic pentru %iecare )en, +i'par +e timpuriu, rolul +e %i&are i +e a*'or*2ie %iin+ ,n+eplinit +e r+cinile a+(enti(e, cam +e aceeai lun)ime i )ro'ime, ce alctuie'c 'i'temul %a'ciculat 'au %i*ro' +e r+cini. /ulpina aerian e'te %ormat +in no+uri pline i interno+uri, +e o*icei, cilin+rice, %r m+u(, i 'e numete culm -pai.. 3ce't tulpin 'e rami%ic +e o*icei la e&tremit2i? la *a0 rami%icarea 'e numete ,n%r2ire, iar la (r% 'e %ormea0 in%lore'cen2ele. <a 'ilium, Cynodon, .a. tulpina 'e rami%ic i la mijlocul ei. :n%r2irea )ramineelor e'te +e +ou %eluri? coronar, cn+ %ra2ii porne'c +e la 'u*'uoara coleoptilului$ tulpinal, cn+ %ra2ii porne'c +e la no+urile *a0ale ale tulpinii. Dra2ii +e or+inul 7 pre0int i ei no+uri +e ,n%r2ire .a.m.+., ,nct, +intr-un *o* 'e %ormea0 mai multe tulpini care, %ructi%ic toate ,n acelai ani la )ramineele culti(ate -)ru, or0, 'ecar .a... <a cele perene, ,n primul an 'e +e0(olt i %ructi%ic numai tulpina principal, iar ,n anii urmtori i %ra2ii. Bramineele pre0int i tulpini 'u*terane? ri0omi i 'toloni 'u*terani. 8rima %run0 a )ramineelor 'e numete coleoptil i ,n(elete (r%ul tulpinii aeriene, iar *racteea care protejea0 (r%ul r+cinii 'e numete coleori0. 8re%olia2ia la )raminee e'te +e +ou %eluri? con+uplicat i con(olut, ce ,n(elete interno+ul pe o +i'tan2 mai mult 'au mai pu2in aprecia*il, i lim*ul, +e %orm liniar, cu ner(uri paralele. <a *a0a lim*ului 'e a%l ane&e %oliare, ca urec1iuele i li)ula, care pot con'titui caractere +e recunoatere a unor )enuri i 'pecii. Su* epi+erma lim*ului 'e a%l %a'cicule +e 'clerenc1im +i'continue 'au *en0i continue, care 'er(e'c la +eterminarea unor 'pecii. 5. 3paratul repro+uctor. Dloarea i in%lore'cen2a. Dlorile )ramineelor 'unt *i'e&uate, rareori uni'e&uate -e&. 8ea., )rupate ,n in%lore'cen2e elementare numite 'picule2e. 3ce'tea 'e )rupea0 ,n mo+uri +i%erite pe un a& comun numit ra1i' i alctuie'c in%lore'cen2ele compu'e. 3ce'tea 'unt? A M Spicul compu'. 3lctuit +in 'picule2e, uni- 'au multi%lore, in'erate 'e'il pe ra1i'. 4&. +riticum, -ordeum distichum, 1ecale cereale. 2 M 8aniculul cu 'picule2e. Ra1i'ul pre0int rami%ica2ii lun)i, care 'e rami%ic +in nou, iar (r%ul ultimelor rami%ica2ii 'e a%l 'picule2ele. 4&. %vena sativa, #ry.a .a. 3 M Racem cu 'picule2e -'pic %al', panicul 'pici%orm.. Spicule2ele 'e in'er pe ra1i' recemi%orm prin interme+iul unor pe+iceli 'cur2i, mai mult 'au mai pu2ini e)ali. 4&. Phleum, 1etaria, .a. 4 M Fm*el cu 'picule2e -'pic +i)itat.. Spicule2ele, mai mult 'au mai pu2in 'e'ile, 'e in'er pe a&e +e or+inul 7 care porne'c um*eli%orm +in (r%ul tulpinii principale. 4&. Cynodon, %ndropogon .a. Spicule2ul e'te in%lore'cen2a elementar care 'e repet +e mai multe ori ,n alctuirea in%lore'cen2elor compu'e. 4l e'te alctuit +intr-o a&, la no+urilor creia 'e in'er %lorile. <a *a0 'picule2ului 'e a%l, +e o*icei, +ou *ractei numite )lume, care

105

acoper par2ial 'au total 'picule2ul. Dloarea pre0int o or)ani0are )eneral pe tipul 3, caracteri'tic liliatelor. 4a e'te protejat +e +ou *ractei? palea in%erioar numit lem, +e o*icei mai mare i ari'tat, i paleea 'uperioar, +e o*icei mem*ranoa' i nea'ri'tat, numit palee. <ema i palea ,nc1i+ ,ntre ele an+roceul i )ineceul. Staminele, la majoritatea poaceelor 'unt 3, mai rar ! -e&. #ry.a., 4 -e&. +etrarhena., 2 -e&. %ntho)anthum. 'au A -e&. ulpia.. Bineceul e'te *icarpelar, p'eu+omonomer, unilocular i unio(ulat. 4'te %ormat +in o(ar cu un 'til 'curt i +ou 'ti)mate plumoa'e. <a *a0a o(arului 'e a%l 2-3 %orma2iuni mici numite lo+icule, interpretate ca repre0entn+ un re't al peri)onului, cu rol ,n +e'c1i+erea %lorii. 8oleni0area e'te anemo%il 'au %lorile 'unt auto)ame, iar %ructul e'te o cariop'. Cariop'a poate %i )ola 'au ,m*rcat ,n palee cu care concrete - #ry.a, -ordeum.. 4m*rionul e'te 'ituat lateral, iar en+o'permul e'te ami+ono', +ar i cu 'u*'tan2e proteice -aleuron.. >in punct +e (e+ere *ioc1imic, poaceele pre0int c2i(a alcaloi0i? temulin la Lolium temulentum -'l*2ie., )licoi0i, 'aponine, uleiuri eterice -cumarin, )eraniol.. 8oaceele repre0int o %amilie *otanic (a't, cu !20 )enuri ce cuprin+ A0000 'pecii lar) r'pn+ite pe tot )lo*ul. Cla'i%icarea %amiliei Poaceae e'te +eparte +e a %i unitar interpretat. :n unele tratate 'e con'i+er 50-!0 tri*uri i cte(a 'u*%amilii. Su*%am. Bambusoideae. Cuprin+e plante perene cu ri0omi, cu tulpinile aeriene li)ni%icate, nalte -pn la 25-30m. i )roa'e -A5-25 cm +iametru., cu %run0e pe2iolate. Spicule2ele au una 'au mai multe %lori, protejate +e +ou )lume ine)ale. Dlorile au 3-! 'tamine -uneori c1iar mai multe., +e re)ul 3 lo+icule, iar )ineceul are 2-4 'ti)mate. Dructul e'te o cariop', iar uneori e'te +rupaceu 'au *aci%orm. <a noi ,n 2ar 'e culti( ca plante +ecorati(e unele 'pecii ale )enului Bambusa, precum i Phyllostachys viridiglaucescens i Ph. aurea. Su*%am. Festucoideae -Pooideae. /ri*ul riticeae cuprin+e plante cu in%lore'cen2a 'pic compu', 'picule2ele +i'pu'e cte unul 'au mai multe la un clci, alternati(, +e o parte i +e alta a ra1i'ului muc1iat. Spicule2ele au A-2 'au mai multe %lori. Blume +e o*icei 2, uneori A 'au lip'e'c aproape complet. Cuprin+e 'pecii 'pontane i culti(ate. Benul riticum cu 20 'pecii . aestivum -)rul comun., . durum -)rul tare 2n92#., . monococum -alacul 2n9A4. .a. Benul 'ordeum -'. vulgare -or0ul 2n9A4., '. distichum -or0oaic 2n9A4.. Specii 'pontane? '. murinum -or0ul oarecelui 2n92#.$ '. hystri" -2n9A4, 2#.. Benul S"%$)"- $ecale cereale -'ecara 2n9A4. Benul Agropyron cu A00-A50 'pecii A. reptans -pirul trtor 2n942., e'te 'pecie %rec(ent ,n luminiuri +e p+uri, locuri ru+erale. Ri0omul are utili0ri me+icinale. A. cristatum -pir cre'tat., Agropyron repensM pir- *uruian comun. Benul !olium cu A2 'pecii -!. perenne -rai)ra', iar* +e )a0on 2n9A4... !olium multiflorum - rai)r' ari'tat, rai)ra' italiene'c. /ri*ul Nardeae cuprin+e plante cu in%lore'cen2a 'pic, cu 'picule2e uni%lore, prin'e unilateral. Nardus stricta <. - prul porcului$ 2poic. 8lant peren cu tu% +ea',pre0ent prin pajiti u'cate, +e)ra+ate, pe 'oluri 'race, aci+e. 8lant calci%u), %r (aloare %urajer. /ri*ul Festuceae cuprin+e 'pecii cu in%lore'cen2a panicul -rar panicul 'pici%orm.. Benul F" !-%$ ,)enul P+$, )enul B/+#- ,)enul D$%!8)i , )enul B/i5$ etc /ri*ul Arundineae cuprine plante cu in%lore'cen2a panicul cu 'picule2e multi%lore. Phragmites australis M tre'tie$ 'tu%. /ri*ul Aveneae )rupea0 'peciile cu in%lore'cen2a panicul, cu 'picule2e *i%lore, cu )lumele +e mrimea 'picule2elor.Benuri? Avena* Arrhenatherum* 'olcus* risetum "!%

106

/ri*ul Agrostideae inclu+e 'pecii cu in%lore'cen2a panicul 'au panicul 'pici%orm, cu 'picule2e uni%lore.Benuri? Agrostis* Phleum* Alopecurus* Apera. /ri*ul $tipeae cuprin+e 'pecii ne(aloroa'e +in )enurile Calamagrostis etc $tipa ;coliliile(*

/ri*ul Chlorideae cuprine plante cu in%lore'cen2a panicul +i)iti%orm. Benul? Cynodon Su*%amilia Panicoideae. Cuprin+e plante cu 'picule2ele uni%lore, cu 3-4 )lume ce ca+ ,mpreun cu %ructul. :n jurul %a'ciculelor con+uctoare +in me0o%il 'e a%l un 'in)ur 'trat +e celule +e parenc1im a'imilator. /ri*ul .ryzeae )rupea0 plante cu in%lore'cen2a panicul, cu 'picule2e uni%lore, cu 4 )lume. Benul .ryza cu 2# 'pecii -.. sativa -ore0ul. e'te a +oua cereal alimentar +e pe )lo*. /ri*ul Phalarideae -%nto)nthum odoratum* 8lant peren cu miro' caracteri'tic +e cumarin. /ri*ul Paniceae cuprin+e plante cu cu 'picule2e uni%lore ,nconjurate +e 3 )lume. Benul Panicum cu circa 400 'pecii. P. miliaceum -mei, p'at. e'te un +intre cele mai (ec1i cereale, culti(at i a0i ca plant alimentar i %urajer. Benul $etaria -mo1or. cu A0 'pecii.- $. pumila -$. glauca., $. verticillata -mo1or a)2tor., $. viridis -mo1or (er+e. - locuri culti(ate i ru+erale. $. italica -+u)1ia. 'e culti( ca plant %urajer. %lte genuri< #illium* Echinochloa* /ri*ul Andropogoneae cu )enul $orghum< $. halepense- iarba de 1udan! $. bicolor M 'or)$ ttarc- 'pecii culti(ate. /ri*ul #aydeae - (ea mays -prum*ul.cu %lori uni'e&uate +i'pu'e monoic. 7mportan2a economic a poaceelor. Sunt plante +e o +eo'e*it (aloare alimentar i in+u'trial? +riticum, #ry.a, -ordeum, 1ecale, 1orghum, Panicum, .a. 8rin numrul mare +e 'pecimene, cele mai multe 'pecii +au %i0ionomia multor )rupri (e)etale +in toate 0onele i etajele +e (e)eta2ie -Poa, 0estuca, "romus, %grostis, %ndropogon .a... Cele mai numeroa'e au o +eo'e*it (aloare %urajer, precum i multe altele %r acea't importan2 'au *uruieni p)u*itoare culturilor, ca? 1orghum halepense, Echinochloa crus*gali, 1etaria, Cynodon dactylon .a. Su*cla'a Arecidae -$padiciflore. 8lante lemnoa'e 'au ier*oa'e cu in%lore'cen2a 'pa+i& -'pa+ice., cu %lori mici, +e o*icei numeroa'e, protejate +e o 1ip'o%il numit 'pat. Cele mai primiti(e areci+e, or+inul Arecales 'e pot +eri(a +in !iliales. >e la palmierii lemnoi -Arecales. au +eri(at %ormele ier*oa'e monopo+iale -Arales.. ;r+inul Arecales -Palmales. Damilia Arecaceae -Palmae. Damilie cu pe'te A500 'pecii rpn+ite ,n re)iunile cu climat tropical. 3r*ori cu tulpina un 'tip, %ormat prin 'uprapunerea tecilor %run0elor c0ute. Drun0ele 'unt

107

mari, palmat 'au penat-+i(i0ate, cu teci +e0(oltate. 3ce'tea 'unt +i'pu'e ,n (r%ul tulpinii +n+ plantelor un a'pect caracteri'itic +e IpalmierJ. Dlorile 'unt mici, uni'e&uate 'au *i'e&uate, )rupate ,n raceme 'au panicule lun)i, nutante, cu peri)onul re+u'. 3n+roceul e'te alctuit +in ! 'tamine, )ineceul 'uperior, alctuit +in trei carpele unite, uneori mai multe li*ere, apocarpe. Dructul e'te crno', +rupaceu. Dlori ma'cule? U 83 3$ -3 3. 33 3$ V Dlori %emele? U 83 3 B-3.$ 3 Phoeni" dactylifera -curmalul. 'e culti( ,n 3%rica +e Nor+ i 3'ia +e Su+-4't pentru %ructele 'ale, +rupe come'ti*ile. 3re %run0e penat-'ectate mari, iar ,nl2imea tulpinii poate atin)e 20m. 3lte 'pecii 'e culti( ,n 'ere, 'pa2ii ,ncl0ite. Cocos nucifera -cocotierul. 'e culti( ,n re)iunile tropicale, +ar poate crete i pe in'ulele +e corali, +atorit +rupelor a+u'e +e (aluri. 4'te ar*ore ,nalt, cu %run0e penate i %ructe +rupe, la care 'emin2ele au en+o'permul lpto'-uleio' nutriti( -lapte +e coco'.. 3lte 'pecii? Arenga saccharifera -palmierul +e 0a1r.. Elaeis guineensis -palmierul +e ulei. cu +rupele utili0ate pentru uleiul come'ti*il 'au %olo'it la %a*ricarea 'punurilor. Calamus rotang e'te palmier-lian +in 'u+ul 3'iei, care poate atin)e ,nl2imea +e 300m. Chamaerops humilis -palmierul pitic. e'te 'in)urul palmier 'pontan +in 4uropa +e Ee't. 4'te 'cun+, cu %run0e palmat-%i+ate i pe2iolul 'pino'. Se culti( ,n 'ere i apartamente. ;r+inul Arales Damilia Araceae 8lante ier*oa'e cu tu*erculi 'au ri0omi, ar*uti, liane 'au epi%ite, cu r+cini aeriene. Drun0e 'imple 'au +i(i0ate +e tip penat 'au palmat cu ner(a2iune reticulat, mai rar paralel. Dlori uni'e&uate )rupate ,n 'pa+i& protejat +e un 'pat al*-(er0ui, (er0uiroiatic 'au %rumo' colorat$ al* imaculat, rou .a. Dructele 'unt *ace roii, uneori come'ti*ile, care per'i't, +e'eori, mult timp pe a&ul )ro' al 'pa+i&ului. Damilia cuprin+e )enuri cu 'pecii 'pontane +ar i culti(ate ,n 'pa2ii a+po'tite 'au ,n cmp. Benul Arum pre0int %run0e mari, triun)1iular 1a'tate, pe2iolate. 8artea terminal a a&ei 'pa+i&ului e'te %r %lori. A. maculatum -ro+ul pmntului 2n95!., e'te 'pecie 'pontan ,n p+uri +e %oioa'e. :n pmnt pre0int un tu*er cilin+ric, iar pe %run0e, cel mai a+e'ea are pete ne)re -ne)ru-maculat.. Spa+i&ul, lun) +e 7-A0cm, e'te ,n(elit +e un 'pat pali+ (er+e-)l*ui. Dlorile %emele 'e a%l la *a0a 'pa+i&ului, cele ma'cule la (r%, ,ntre ace'tea 'unt %lori 'terile. A. orientale -2n9A#. pre0int tu*er )lo*ulo'. Acorus calamus -o*li)ean 2n924, 3!. e'te 'pecie rar ,n mlatini, 'tu%riuri. 3re %run0e liniare, lun)i pn la !0 cm, 'pa+i& erect-patent, iar 'pata plan, %oliacee, ,n continuarea tulpinii. Calla palustris -coa+a 0meului 2n93!, 72. e'te 'pora+ic ,n mlatini, ariniuri, ,n re)iunea +e cmpie i +eal. 8lante culti(ate pentru ornament? #onstera deliciosa -numit impropriu 0ilodendron. e'te ori)inar +in Me&ic. Colocasia esculentum -coloca0ie, taro. e'te ori)inar +in 3'ia tropical, un+e 'e culti( pentru tu*erii cu (aloare alimentar. Anthurium -%loarea %lamin)o. cu cte(a 'pecii +e 'er i apartamente. (antedeschia aethiopica -%loarea mire'ii, cal. cu 'pata mare al*, imaculat. Pistia stratiotes e'te comun ,n ape 'ta)nante +in re)iunile tropicale i 'u*tropicale. :n mo+ e&perimental, ,n Romnia, '-a ,ncercat epurarea apelor re0iuale prin cultura ace'tei plante. Pothos aureus -tele%onul. 'e culti( ,n 'ere i apartamente. Benul Philodendron cu numeroa'e 'pecii r'pn+ite ,n re)iunile cal+e +in 3merica.

108

Damilia !emnaceae 8lante natante 'au 'u*mer'e, %rec(ent ,ntlnite ,n ape 'tttoare 'au lin cur)toare. Sunt cele mai mici plante cu %lori. /ulpina e'te %oarte mic, A-A5mm, l2it, %oliacee, numit %ron+. 8e %a2a in%erioar poart una 'au mai multe r+cini, iar pe %a2a 'uperioar in%lore'cen2a -'pa+i&.. Dlorile 'unt nu+e, uni'e&uate, +i'pu'e monoic, Damilia cuprin+e trei )enuri? !emna, $pirodela, >olfia ->olfia arrhiza e'te cea mai mic plant cu %lori +in 4uropa.. Se a%l la 'upra%a2a apelor 'ta)nante. ;r+inul yphales -Pandanales. Damilia hyphaceae 8lante ier*oa'e cu ri0om )ro' i tulpina erect. Drun0e +i'tic1e, liniare, cu ner(uri paralele, cu teac *ine +e0(oltat. Dlori uni'e&uate, +i'pu'e monoic, )rupate ,n 'pice +en'e, Damilie monotipic, un 'in)ur )en, ypha, cu A5 'pecii 'emiac(atice. :n Romnia 'unt 5 'pecii? . latifolia -papura cu %run0a lat 2n930., . angustifolia -2n930., . minima, . la"mannii, . shuttle7orthi. Drun0ele lor 'e %olo'e'c la con%ec2ionarea ro)ojinilor. Damilia $parganiaceae 8lante perene cu ri0omi trtori. /ulpin 'impl 'au rami%icat, cu %run0e liniare, alterne. Dlori uni'e&uate )rupate ,n capitule )lo*uloa'e. Damilie cu un 'in)ur )en, $parganium -*u0+u)an., cu 5 'pecii ,n Romnia. Mai comun e'te $. erectum -2n930., %rec(ent pe mar)inea apelor 'ta)nante 'au lin cur)toare.

109

BIBLIOGRAFIE A. 3NBL4< BL. i cola*. - 5uruienile +in culturile a)ricole i com*aterea lor, 4+. Cere', 5ucureti, A"72 2. 3NBL4< BL. i cola*. - 5otanica, 4+. >i+. i 8e+., 5ucureti, A"7" 3. 54<>74 7.7. - Dlora Romniei. >eterminator ilu'trat al plantelor (a'culare, (ol.A2, 4+. 3ca+., 5ucureti, A"77, A"7" 4. 5;C;R ;., 3<4a3N M., - 8lantele me+icinale - i0(or +e 'ntate. 4+. Cere', 5ucureti, A"#A 5. 5F73 3l. i cola*. - 5otanica a)ricol, (ol. 2, Si'tematica plantelor, A"!5 !. C438;7F N. - 4(olu2ia 'peciilor, 4+. 3ca+., 5ucureti, A"#0 7. C7;CbR<3N E. - Si'temul %ilo)enetic al principalelor )rupe +e plante, Cule)ere +e 't. i articole +e *iolo)ie, Br.5ot. +in lai, A"#2 #. C7;CbR<3N E. - Dlora ilu'trat a Romniei, (ol.7-77, 4+.Cere', 5ucureti, A"##, A""0 ". C;S/4 7. - Cur' +e 5otanic, 8artea 7, /imioara, A""3 A0. CR7S/43 E. - 8racticum +e 5otanic 'i'tematic, Fni(. +in Cluj-Napoca, A"## AA. CR7S/FR43N 7. - 5otanic 'i'tematic 77, Cormop1=ta. Fni(. 5ucureti, A"7" A2. CR7S/FR43N 7. - Concep2ii actuale pri(in+ 'i'tematica i %ilo)enia an)io'permelor -Ma)noliop1=ta.. Natura, A-4, 5ucureti, A""3 A3. >7L;RF BL., 8bREF C. - 8lante en+emice ,n %lora Romniei, 4+. Cere', 5ucureti, A"#7 A4. 4<73>4 4., /;M3 M. - Ciuperci, 4+. a 77-a, 4+.>i+. i 8e+., 5ucureti, A"77 A5. BL763 4. - Cur' +e plante 'uperioare, Da'c.l, <ito, Cluj, A"53 A!. BL763 4. - 5otanica 'i'tematic -plante in%erioare., 4+.>i+. i 8e+., 5ucureti, A"!! A7. BR7B;R4 6/. - Cur' +e 5otanic 'i'tematic i )eo*otanic, /imioara, A"70 A#. BR7NP4SCF 7. - 5otanic, 4+. a 77-a, 4+.6t. i 4nciclope+ic, 5ucureti, A"#5 A". L;>763N 7., 8;8 7. - 5otanica 'i'tematic, 4+.>i+. i pe+. 5ucureti 20. 7;N4SCF E. - 8rincipalele tipuri +e cicluri +e +e0(oltare i importan2a lor pentru e&plicarea e(olu2iei plantelor. 5iolo)ie )eneral. Materiale pentru per%ec2ionarea pro%e'orilor. 4+. >i+. i 8e+. 5ucureti, A"#3 2A. 7E3N >. - Ditocenolo)ie i (e)eta2ia Romniei, 4+. >i+. i 8e+. 5ucureti, A"7" 22. M7/7/4<F >. - 5otanica 'i'tematic, 7ai, A"7" 23. M;<>;E3N 7., 83NM3Nc >., CL7RCd 4. - 8racticum +e *otanic, /ipo 3)ronomia Cluj-Napoca, A"## 24. M;8R3R7F 7. - 5otanica )eneral i 'i'tematic - cu no2iuni +e )eo*otanic, 4+. a 77-a. 4+. 3)ro-Sil(ic, 5ucureti, A"!5 25. M;R3R7F 7., /;>;R 7. - 5otanica 'i'tematic, 4+. a 77-a, 4+. >i+. i 8e+. 5ucureti, A"72 2!. M;RFN7 C., /;M3 N. - <ic1eni, 4+. >i+. i 8e+. 5ucureti, A"7A 27. 8dFN M. i cola*. - 5otanica, 4+. >i+. i 8e+. 5ucureti, A"#0 2#. 84/4RD7 6/., 7;N4SCF 3<. -4+it.. - /ratat +e al)olo)ie, (ol.7, 4+.3ca+. Rom., 5ucureti, A"7! 2". 8;84SCF BL. H Caracterele )enerale, ori)inea i cla'i%icarea an)io'permelor. Natura A-4, 5ucureti, A""A 30. 8;84SCF BL. - 5otanica 'i'tematic 77, Cormo*ionta, Repro)r. Fni(. +in Craio(a, A""5 3A. RdEdRFP M. i cola*. - 5otanica, 4+.>i+.i 8e+. 5ucureti, A"!7 32. RbEbRF/ M., /FR4NSCL7 4. - 5otanica, 4+.>i+.i 8e+. 5ucureti, A"77 33. Sd<dB43NF BL., Sb<bB43NF 3. - >eterminator pentru recunoaterea ciupercilor come'ti*ile, necome'ti*ile i otr(toare +in Romnia, 4+.Cere', 5ucureti, A"#5 34. S;; R. - >ie mo+ernen S='teme +er 3n)io'permen. 3cta 5ot. 3@a+. Scient. Lun). A3, 5u+ape't, A"!7

110

35. 6/4DFR43C 7./. - 4(olu2ia plantelor o)lin+it ,n opere recente +e 5otanic %ilo)enetic, 4+. >i+. i 8e+. 5ucureti, A"73 3!. /L;RN4 D. R;54R/ - propo'e+ ne[ reali)nement in t1e an)io'perm'. Nor+ic C.5ot., (ol.3, no.l, Copen1a)en, A"#3 37. N7MM4RM3NN e. - >ie p1=lo)enie +er 8%lan0en. B./1ieme Eerla), Stutt)ar, A"5"

111