Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Directia Generala de Asistenta Sociala


si Protectia Copilului sector 3
Centrul de Primire in Regim de
Urgenta pentru Copiii Straii
Str. Marin Pazon Nr 2 b
Tel: 031.432.64.60/ Fax: 031.432.64.61
E-mail:cr!.coiii"trazii#$mail.com
%on&i'ential. (ate c! caracter er"onal rel!crate in con&ormitate c! re)e'erile le$ii nr.6**/2001.oerator 'e 'ate nr.133+,

RAPORT DE E!ALUARE PSI"OLOGICA
N!me "i ren!me coil: GRUIA DANIEL#$LORIN
(ata na"terii: %&'()'%(()
Sc!rt i"toric:
%oil!l (aniel-Florin e"te &i!l l!i -r!ia (i'el "i Stan$a %ri"tina. mai
are o "ora -r!ia /na-Maria.
(oamna Stan$a %ri"tina "i 'omn!l -r!ia (i'el a! intretin!t o relatie 'e
conc!bina0 in erioa'a 2001-200*.
(!a 'e"artirea 'e 'omn!l -r!ia (i'el. 'oamna Stan$a %ri"tina "-a
rezentat la "e'i!l (-/SP% "olicitan' in"tit!irea !nei ma"!ri 'e rotectie
"eciala entr! coiii "ai 'eoarece n! are !n )enit "tabil "i nici "ati! 'e
loc!it.
(omn!l -r!ia (i'el a 'eclarat )erbal ca intretine o relatie 'e
conc!bina0 c! 'oamna 1)an Mirela. iar 'in 'eclaratiile "cri"e "i )erbale 'in
'ata 'e 0*.01.200,. inre$i"trate la (-/SP%. Sector 3. a rez!ltat &at!l ca
acea"ta 'ore"te "a "e oc!e 'e cre"terea "i in$ri0irea coiilor imre!na c!
conc!bina.
1n !rma "olicitarii mamei 'in 'ata 'e 0*.0,.2010 ri)in' incl!'erea
coiilor "ai intr-!n centr! ana la clari&icarea "it!atiei materiale "i locati)e.
coiii -r!ia (aniel-Florin "i -r!ia /na-Maria a! &o"t $az'!iti in ca'r!l
/'ao"t!l!i 'e 2i "i Noate entr! %oiii Strazii 3%a"a Noa"tra4. 'in ca'r!l
(-/SP%. Sector 3.
1n !rma "olicitarii mamei 'in 'ata 'e 31.01.2011. ri)in' reinte$rarea
coiilor "ai (aniel-Florin "i -r!ia /na-Maria. ace"tia a! &o"t reinte$rati
con&orm 'i"ozitiilor 'e an!lare 242/0*.02.2011. re"ecti) 243/0*.02.2011.
5a 'ata 'e 11.0*.2011 'oamna Stan$a %ri"tina a "olicitat in"tit!irea !nei
ma"!ri "eciale 'e rotectie entr! coiii "ai 'eoarece n! a re!"it "a
i'enti&ice o loc!inta "tabila. !n loc 'e m!nca "tabil entr! a"i$!rarea
con'itiilor minime 'e trai celor 'oi coii.
Toto'ata a mentionat ca 'e 'o!a "atamani loc!ie"te c! coiii in "tra'a.
ca n! e"te "ri0inita 'e &amilia extin"a e linie materna. iar tatal coiilor n!
"e imlica in cre"terea "i in$ri0irea ace"tora. re&!zan' "a-"i a"!me
re"on"abilitatile arentale.
1n rezent coil!l -r!ia (aniel-Florin bene&icieaza imre!na c! "ora "a.
-r!ia /na-Maria. 'e la"ament in re$im 'e !r$enta in ca'r!l %entr!l!i 'e
Primire in 6e$im 'e 7r$enta entr! %oiii Strazii. con&orm (i"ozitiei Nr.
,66/12.0*.2011.
Meto'e &olo"ite: Inter*iul si o+ser*atia
1n moment!l examinarii coil!l rezenta:
%ometente co$niti)-mnezice:
- 'ez)oltat normal 'in !nct 'e )e'ere co$niti)
- caacitatea 'e intele$ere in limitele )ar"tei cronolo$ice
- carente in"tr!cti)-e'!cati)e
- ercee corect an!mite in"!"iri ale obiectelor. l!n$ime. marime.
c!loare
- n! acor'a atentie 'etaliilor
- re'omina memoria )iz!ala "i cea incarcata 'e elemente a&ecto$ene
5imba0:
- )ocab!lar bo$at. "e exrima corect 'in !nct 'e )e'ere $ramatical
%omortament:
- imat!ritate a&ecti)-comortamentala
- extro)ert
- "ociabil
- com!nicati)
- e"te !"or 'e 'i"tra"
- neran'ator. are 'i&ic!ltati in a-"i a"teta ran'!l
- ii intrer!e "a! 'eran0eaza ceilalti coii
- are 'i&ic!ltati in a ramane a"ezat
- 'i&ic!ltati in a "e con&orma cererilor "i a re"ecta re$!lile
- are in"!"ite 'erin'erile 'e a!tonomie 8"e imbraca "i 'ezbraca "in$!r9
"i i$ienico-"anitare core"!nzatoare )ar"tei cronolo$ice
/tentia:
- "e concentreaza c! 'i&ic!ltate e "arcina. e termen "c!rt
- are ne)oie 'e "ri0in "i in'r!mare entr! &inalizarea "arcinii
/&ecti)itatea:
- imat!ritate a&ecti)-comortamentala
- carente a&ecti)e
- nelini"te
- a$itatie
- 'ore"te "a &ie in centr!l atentiei. "a &ie )alorizat
- 'ornic "a o&ere "i "a rimea"ca a&ecti)itatea
- are ne)oie 'e "tabilitate "i "ec!rizare emotionala
- li"a incre'erii in "ine
- "tima 'e "ine "caz!ta
P"i:omotricitate:
- caracter 'retaci al man!alitatii. "e orienteaza c! !"!"rinta in "c:ema
cororala
- !"oara a$itatie "i:omotorie
/"ect!l &izic "i )e"timentatia:
- ten alb. oc:i )erzi. ar "aten 'e"c:i"
- )e"timentatie a'ec)ata )ar"tei "i anotim!l!i
%oncl!zii:
- imat!ritate a&ecti)-comortamentala
- 'ez)oltat core"!nzator 'in !nct 'e )e'ere co$niti)
- mari carente in"tr!cti)e-e'!cati)e
- re'omina memoria )iz!ala "i cea incarcata 'e elemente a&ecto$ene
- extro)ert
- "ociabil
- com!nicati)
- e"te !"or 'e 'i"tra"
- neran'ator. are 'i&ic!ltati in a-"i a"teta ran'!l
- 'i&ic!ltati in a "e con&orma cererilor "i a re"ecta re$!lile
- carente a&ecti)e
- a$itatie
- nelini"te
- li"a incre'erii in "ine
- "tima 'e "ine "caz!ta
- are in"!"ite 'erin'erile 'e a!tonomie 8"e imbraca "i 'ezbraca "in$!r9
"i i$ienico-"anitare core"!nzatoare )ar"tei cronolo$ice
- are ne)oie 'e "tabilitate "i "ec!rizare emotionala
6ecoman'ari:
- Teraie "!orti)a in )e'erea 'ea"irii e)eniment!l!i tra!matizant
- 1'enti&icarea !n!i me'i! "ec!rizant entr! 'ez)oltarea "a !lterioara
- Teraie oc!ationala
(ata: Semnat!ra:
2;.0*.2011 /lice 7r"!