Sunteți pe pagina 1din 85

Ili.

ctor
il//r ,'' :\

tftimi *;f Tkui'-it'-a'

i1-'I [ -4/

t
\

tI

r{

*f/

/,/.,

rhF- I l\ *ll

-4
bl
IF

i Intr-un sot tr6io odotd un bdiot fdrd pdrinli ll linuse o bdirin6 pind ii crescurd dinti,

lor cind o murit bdtrino l-o luot pe lingd el Un mogneog ce-i puse nume Tudoricd. Tudorel... Ero vrednic bdielelul, muncitor 9i bun, istet, Oomenii il botezord ,,Pui-de-oml 9i ,,Omulef". Cind ojunse Tudoricd de vreo gose-9opie oni, Uite'c-o murit gi mogul !... Moi sdrmon intre sdrmoni,

rdmos pe lume Pui-de-om. Intr6 orgot Cind lo unul, cfnd lo oltul. N,u-nceto din olergot: Cdro opd din fintind gi lemne cdro pe brote, Moi duceo lo boltd coii sd-i odope prinire rote, Cu cdciulo pe-o ureche si cu bdtul de olun Mino oile sd poscd unde-i p6gunotul bun, lgi vedeo voios de treob6, lumeo tootd-l indrdgeo Pe bdtrini cu sirguin!d i-osculto, i-n!elegeo. Nu gtio ce e minciuno, nu ero fricos, flecor; Cind s-o dus din soi vdcorul.l-ou f6cut pe el v6cor. Zece oni oveo bdiotul, voinicel cit un fldc6u, El ptio s6 ldmureoscd ce e bine, ce e rdu, Judeco dintr-o privire, cintdreo de lo-ncepuf $i pe cel deschis lo suflet, pi pe omul prefdcui. Toi trdind, de mic, bdiotul, printre blinde dobitooce, lnvdfose cu duldii, cu berbecii sd se iooce, Se luo cu ei lo trintd gi cu iepurii lo fugd, Presimfeo ce-oduce norul, gtio vintul cite-ndrugd, lnvdJo povegti cu zine, 16mose de lo bunici, Cerceio prisdci 9i cuiburi, mugurooie de furnici, Pricepeo, plecind urecheo, murmurul odinc de girle, Sto de vorbd cu bdtrinii, cu ciobonii de lo tirle, Ajunsese Tudoricd tuturor s6 fie drog, Voinicel cit trei co dinsul, inielept co un mofneog.. 'lntr-o zi, pe inserote. sto cu turmo Omulet, Cu Tomit6 m6gdrugul cel zburdolnic ai istet, Cu Osmon 9i Dolofono, cu Ldbug, cei trei duldi Ce pdzeou cu vrednicie oile. de lupii rdi. I9i puneo lo incercore fluierul din lemn de soc, Tot suflo in el. Degeobo I Nu puteo cinto de lor ! - Am s-oiung de risul lurmei cu un prostdnoc.co tine, Allii cint6 doine, hore, numoi eu sint de ru;ine... ln zodor de-otito vreme md tot rog 9i te indemn, Mult og vreo sd om un fluier de nddejde, nu un lemn,

Singur

Usc6tur6 f6r6 vio1d, creong6 moortd, cum egti tu $i, strivindu-l cu piciorul, in f6rime il fdcu.

N,

trec, o clipd-doud de cind fluierul

$i-ouzi gemind o bobd 9i Bobd slobd, cocototd, cu un cop uscoi de hircd, lndoitd de povoro lemnelor purtote-n circ6.
Bobo ' Aoleo, s6 roc de mine, Nu moi pot de-otito bine ! Voi de mine, ooleu, Nu moi pot ! Tore mi-e greu

spdrsese necozu-i infelese...

Omulef : Le-r, molu9o, ce te doore I


Bobo : Voi de bietele-mi oscioore Rdu m6 doore spotele, Bote-m-or pdcoiele !

Omule!:
Cum poli duce-opo povord
?

Bobo : Bobo singu16 o cor6, Cd pe lurire-i singu ricd.

Omule!: Stoi deporte, b6bulic6

rll \

.f,
/

\.,_roa

ir
l\

Bobo

Do' de ce md-ntrebi, nepoote Ai vreo s6 m-oiuli ? Do ?


Omulef
:

Poote Bobo
,

Eu stou com depdrtitor, Sus, in toino codrilor !

Omulef : Am sd viu lo urmo urmei


Bobo
,

Dor ce foci cu pozo turmei

Omule!: Asto md gindesc 9i eu... 56-mi los'turmo-mi vine greu, Trebuie sd stou in vole. Cd lupii ne dou tircoqle. Sd te los pe dumneolo Nu md losd inimo. lo si m6 gindesc nitel ! Bobo: Drogul bobei voinicel

Omulef : Mdtu96, fie ce-o fi, Cred cd lupii n-or veni Tocmoi ostdzi, sd m6 fure. Hoi, m6icul6. in pddure I

Mdi duldi, L6bu9, Osmon, Stofi cu ochii lo dugmon, Stoli de poz6, rind pe rinc, . Eu m6-ntorc cu rind-curind !
Bobo : S6-mi tr6ietti, b6iete drogd, N-om s6 uit .o viold-ntreogd...

Omulej io in spinore legdturo de surcele $i se duce dupd bobd. Lemnele erou com grele, Greu urcugul spre pddure, greo gi inimiooro lui Lo gindul cd-9i losd turmo in voio norocului. Ce dreptote-oveo bdiotul inimo sd i se stringd ! Cd de-or fi gtiut sfirgitul s-or fi pus, n6uc, s6 plingd

t\
i. \-

t..i

{:i
,l

."--))

aat..

r *94,

*x

.I
(j

t
,

.l

lr

n'

\ [., \

K "s^
Presimlind cd nu-i ciobonul oile s6 le pdzeoscd, O hoit6 de lupi din codru ou pornit sd n6vdleoscd Unii se lupiou cu ciinii, ior ceilolti, venind.puhoi, Repezindu-se in turmd in9f6co16 gopte oi. $opte oi - ofit puturd - c-ou sdrii cifivo sdteni Cu topoore, furci gi coose, olungindu-i pe vicleni. To!i se minunou de lipso pdstorelului cuminte. lor un boci bdtrin,. piieten, nu puieo g6si cuvinte

56-9i orote lot omorul dsiei negre intimpldri... Tocmoi ostdzi sd lipseoscd 9i s-oiungd de ocdri

Bociul : Tudorele, Tudorele, Te lovird zile grele... Hei, m6tu9d, vqi de voi, C-ou introt lupii in oi. Unde-o fi pierit bdiotul ? Buno, ce-o sd zicd sotul ?

Buno:
Tudorele, Tudorele, Unde-mi umbli, nepotele ? Bociul , Peste tot il cdutoi.
I

Buno: Voi de copul nostru, voi


Bociul
:

I s-o fl-nnmptot
Buno:

cevo,

De-o ldsoi .lurmo ogo.

Cine o sd le ol6ieosc6

$opte

oi sd ne lipseoscd !
?

Bociul : Losd, buno. n u moi plinge ! Oomeni sintem I Ne-om moi stringe $i cu tofi te-om oiuto Sd vd iosd pogubo.
'10

lot6 cd din codru vine olergind intr-o, suflore Pui-de-om - grdbit pi vesel c6 fdcuse'o foptd more.
Omulef : Buniculo, bode, spune : Cu ce ireobd lo Pdgune

Buno: Unde.oi fost, rndi nePolele

Omule!: Am cdrot nigte surcele. Aiutoi o biotd bob6,


Preo ero uscot6, slobd
I

Buno: Ndv6lird f iorele $i fi-ou dus mioorele

Omulef : Voi de mine I Nu se poote

Buno: Bo s-o preo putut, nepoote |i-ou dus lupii gopte oi. Omulef : Voi, bunico, voi de noi
Bociul
:

Losd, Tudorele, los6,

Ai fdcut o foptd-oleosd,
Fopto bun6 niciodotd N-o rdmos fdr-de r6splot6
!

ll

Drp6 trei sou potru zile ou venit in zori de zi


Doi strdini b6tind in iobe. Tootd lumeo se trezi $i-olergd sd vod6 ce e. Nu se dumireou de fel Ce ero. Erou doi croinici, cdutou oe Tudorel. Cei doi croinici : Pui-de-oni ! Hei I Omule! Unde egti, b6iot istet ? Ziuo bund luturor !

Buno: Mullumim, drumelilor


Croinicul : Cdutdm pe Tuciorel. Buno: Ce treobd ovefi cu el

Croinicul l: Ni s-o spus cd gode-oici, Lo coso unei bunici !


Buno: Eu sint buno. Tudorel, Pui-de-om, mi-e nepotel I $i... com ce vreli, oomeni buni

Croinicul ll ' Am oflot de el minuni


tt

Buno: Do, e un bdiot cuminte, Sdritor, cinstit. Nu minte. De bdtrini glie s-osculte $i nici nu preo cere multe. El cu munco lui se !ine, Bo m-oiutd 9i Pe mine, Drogul bunei !

Croinicul l: 56-ti trdiosc6,


$i viofo sd-!i fericeosc6.

Buno: 56 trditi 9i dumneovoost16...

'

Croinicul ll

Ne-o trimis stdPino noostr6, Zino Codrului mdiostr6, Sd-l ducem degrob' lo eo, 56-i deo doruri cite vreo !..

Buno:
Bine, moic6, s6 Pornim $i in cole sd-i iegim !

$i, pe cind porneou s6-l ofle, iot6-mi-l in olt6. porte Cu Tomil6 9i cu turmo ce-o purtose h6t, deporte' Omulef : Goto l Munco s-o sfirgii, Hoi, plecoli I N-ofi ouzit ? Hoi, Osmone,' odu lobo ! Hoi 9i Dolofono, slobo !

t3

Hoi, L6bu9, vino gi tu ! Vreii sd moi rdminefi, nu ? Hoi si tu, Tomifd, hoi, Noopie bun6 hoi sd-mi doi Auziti-l cum sughild l Adu lobo, mdi Tomild !

Mdgdrugul 9i dule ii, porcd presimfind cevo, Nu pleco16, se pitird incepind o cerceto Cu privirile. lo dreopto gi lo siingo, rind pe rind, Mirosind porcd o fiord si Io pindd osteptind. Nu trecu o clip6-doud si ioid cd se ivegte Nomi16 de om, fdptu16 imbrdcotd ciobdnegte. Rdsdreou sub zegheo lungd doud lobe potcovite, Nu ero curot6 treobo 1... Un bolour, posdmite !
Bo lou ru

Omulet

lel Cine md strigd


(Jm
u
:

Bo lo uru

,
I

Dd-mi un bot de m6mdligd

Omule!: Mdmdligd, dumneoto ? N-om vdzut o9o cevo


I

Dumneoto, nene bolour, Ai puteo minco un iour.

Bolourul : Pdi, otunci, d6-mi un berbece


14

i3;
--./a 1t':;. o ' .a>
a'

P r: . ..irb
a

a?

r\r
\.\
tt

I -Si,,lt

Omule!: Cum sd nu ? lli .dou 9i zece

1..

'

Bolourul : Losd glumele, bdiete, Cd mi-e foome gi mi-e sete Omule! r Poftd bund !... Du-ie-n sof, S6-1i deo cine fi-o mqi dot

'

Bolourul : Te-nghit co pe-un brotdcel

Omule!: Ce zici de ciomogul meu ? lo inghite-l 9i pe el.


Do', vezi, sd nu-!i codd greu Bolourul : Fugi de-ocolo, Tudoric6, Am glumit. nu-ti fie fricd
!

Omule!:
Spune-odot6 : ce poftegti
?

Bolourul , Miine-n zori pe unde egti

Omule!:
Nu pricep
!

Bolourul , ln core porte Pleci cu turmo ? E deporte ?


16

Omulet:
Unde-o

fi

pdguneo bund

Bolourul , M6i, ce hol ! Nu vreo sd sPund ! Un-te duci cind Pleci de-ocosd ?

Omule!: Unde-o {i iorbo moi grosd.


Bolourul
,

Vreou s6 gliu: in core loc

Omulel:
P6i, griu eu ? DuPd noroc
I

Bolourul Asto nu-i rdsPuns

:
l.

Omulef : Dor ce
Bolourul ' Spune-mi , locul unde e

Omule!: Co so vii cu olfii ? Losd Umbli duPd oi I


Bolourul
,

Ce-1i posd

Oile nu-s ole tole, Miine om sd-!i ies in cole;


17

De vreo lund te Pindesc, Nu pot urmo s6-fi gdsesc ! Co z6noiicii te plimbi Si pdguneo o iot schimbi. Omulef : Moi o;teoptd-m6 o lun6, Pin-otunceo, poft6 bun6 ! lourut : Md, oso-mi vorbegti tu mie line, om s6-!i trog o mie.'.
Bo

S5-l plesneoscd vru, cu lobo, greo 9i lung6 9i p6roosd' Dor ciobonu nostru-i sprinten, nici o clipd nu se losd' Se feregie, sore'n l6turi, cind in sus, cind mototol, lor bolourul, cu polmo tot mereu loveo in gol' Omule!, sucindu-9i bito, il pocne;te cind in cop, Cind in glezne, cind in umdr. Cellolt sore co un lop"' Ametise blestemotul, dor nu se ldso de fel ; Cum se poote s6 se pund un biet ciobdnog cu el ? lncordindu-9i tootd vlogo puse mino pe bdiot, il trinti, tinindu-l bine 9i strigind invergunot. Dor Ldbug gi Dolofono se reped din umbro lor, Sore 9i Osmon 9i loir6 lighioono s-o sfigie, Scopd Qmule! din gheore $i dul6ii i9i imbie.

Omule!: So pe el l A9o ! L6bu9 Hoi, Osmone, tu ocugi

$i Tomil6 cu copito pe bolour il pocnegte; Cind in fofd, cind in frunte, 9i lovind, minio-i
'18

cregle.

Bolourul : Ce mdgor cu minteo guie, Mi-o fdcut cooul cucuie I

Il

$i pe cind loveo Tomild pe bolour, Tudorel, Pologul de opt ocole 9i de doud ori cit el,

smulgeo din cingdtooreo spurcdciunii, voinicegie, Si cu dou6 miini deosupro copului il rdsucegte.

Omulef : Piei, tilhor ofurisit ! Bolourul : Ho, md ! Sto1i, md, c-om glumit Uite. plec. N-om s6 moi viu I

Omule!: Alt6dotd nu scopi viu


Bolourul
:

Adu sobio, mdi vere, Cd r6min f6rd puiere !


Omule! r Ne I Ne ! Ne I C6 nu sint prosr Fost-oi, lele, cind oi fost. Bolourul : Adu sobio, hoiduce, $i ne tocem frofi de cruce
,*.

Omule!:
Ce spui ? Frote eu cu tine
'19 ?

i$k
-{,/.4

ht( r.a'

'(/r^t
r(\a\

Bolourul : Fd-te 9i-o sd'ti meorgd bine

Omule! Nu md foc, m6, nu m6 foc


:

20

Bolo uru |

Vreou cu tine sd m6-mPoc,

'

Omule!: Docd vrei sd focem Poce, Sd nu te moi prind incooce Sobio o fin z6log.

i,l \!,
t"
i

;A
(

.;.r. '

i,.

lr
::.:-i

l"

'1:;i:

-'l:

.l::

,.:, .:!i..t-

':..t

!t\'tr
\lr
t

Bolourul : D6-mi-o, md I Vrei sd te rog

Omule!: Roog6-te cit vei pofti, Nu fi-o dou, fie ce-o fi

Bolourul : Vor:bo meo-i vorbd de or.rr, Jur pe cinsteo-mi de bolour

Omulef : Nu moi vii docd !i-o dou

?...

Bolourul : Nici pe g?nduri nu moi stou

Omule!: Vorbo-i vorbd ?


Bolourul
'

Nu moi viu. Sd nu ies de-oiceo viu I Omule!:


Eu md-ncred in origicine, Fiindc6-i cred pe toli co mine, Eu nu merg pe necrezute, Jine-fi pologul pi du+e I

Bolourul : Mullumesc de bundtoie, Ce pdcot cd nu-mi egii f rote


z2

tpoindu-gi frunteo plin6 de sudori 9i de cucuie, hpdditul de bolour slovo cerului o suie.
Buno: Pui-de-om ! Hei !Tudorel Drogul momei, voinicel !

Omule!: Aici. Buno, sint oici

Croinicul l: Voinicel intre voinici, Auzit-om 9i-om vdzut De deporte ce-oi fdcut Croinicul ll : Viteoz ol viteiilor, Hoi lo Zino Codrilor
Omulef
:

1...

56 nu fie vreo iscoodd, Mdi Ldbug. ce doi din coodd ? Vrei sd plec. mdi ndzdrdvone,
M6.indemni gi tu, Osmone
?

Buno,
Du-te. f616 grii6 pleocd...

Omule!:
As

fi vrut sd dorm oleocd !


Croinicul

l:

Los6

23

Omule!: N-ouzili cuiT iund Ce sd cout pe furtun6 ?

Croinicul ll : Zino noostrd cind ie cheomd Du-te-n codru fdrd teomd...

t, I'l,t \
I

t,.-

--

2<

.4 I

--/2
s1_)

Uite, vezi venind o bobd ? Du-mi-ie cu eo, degrobd, Nu fe teme de furtund, Cd se duce. Cole bund !

Torind mereu s-oiungd pe urmo bobei sure,


Urcind pe-o greo furtund, tdiord deol, pddure, Si iotd-mi-i ocumo, pe Omulet 9i bobo, Lo coso mindrei zine oiungi in tootd grobo. O cosd ? Nu lColibd prin core plooio, vintul $i viscolele iernii cutremurind pdmintul, Porniie s-o ddrime pdtrund prin crdp6turi Cu urleie de fiord !i crunte lovituri. Se minuno bdiotul de-otiio sdrdcie, De-otlt pustiu de codru... Moi r6u puteo sd fie Si nu^i veneo s6 creodd cd tot ce ouzise De strdlucireo zinei, erou pove;ti 9i vise.
Bobo : Am oiuns. Aici std zino

Omulef

: !

M-o com pdc6lit b6trino Cosd-i osto ? Un polot, Sou bordei ddrdp6not ?

Bobo: Omulet, io uite bine... Nu m6 moi cunogti pe mine ? Ne-om vdzut in clipe grele, Eu sint bobo cu surcele...
25

Mi le-oi dus, m-oi oiutol, De povord m-oi sc6pot.

Omulef : Dumneoto ? Holol sd-!i fie $opte oi I O-mp6r6!ie Am pierdut in oceo zi ! F6rd plot6 voi sluii Sotu lu i un on intreg, 56 md ierte.
Bobo ' Nu-nleleg

Omule|:
Mi-om ldsot intreogo turm6 $i-om pornit s6-ti colc pe urmd, $i lupii ou ndv6lit, $opte oi mi-ou pr6p6dir I
Bobo , Los6, n-o sd-fi pord rdu, Asto e norocul tdu, Ciobdnelule pribeog, Mult egii bun 9i mult mi-egti drog

$i. deodoid, intr-un tunet, intr-un fulger luminos Se ivi, st16lucitoore, in stroiul cel ,ti frrrno.. O domnild din poveste, cu cositele pe spote, Aveo pdrul lung, de our, impletit cu nestemote. Ave-o ochii mori, olbogtri, zimbetul frumos 9i blind Pe frunte o coronitd 9i-un luceofdr, scdp6rind Mii de roze, focuri olbe, riuri de mdrgdritore, Luminind pddureo tootd. pind hAt, in deod*ore...
26

i'nuio

,or sveo gi-o nuielugd de orgint, cu gopte stele,

ligneou intr-uno roiuri-roiuri de mdrgele: icrii. golbene, olbostre,.olbe, verzi 9i viorii -cirici, umplind vdzduhul, sute, sute, mii gi mii. Omulef : Voi, ce zind minunotd ! lo sd te moi vdd o dotd

Zino:
Poote nici colibo meo, Cum v6zui, nu !i-or pldceo I?

Omule!: Asto-i cosd de bdtrind, De bdbugcd, nu de zin6

Zino: Atunci, uite: co s6-li plocd, ln polot sd se prefocd !

-: un semn f6cut de zind cu vrdiito-i nuielug6, --t.-un

fulger. intr-un tunel code zid gi code u96, A cierit bordeiul bobei 9i in locul lui, minune ! i'e5te un polot din bosme... S-oud cintece din strune. ''etutindeni lumineozd policondre de clegtor, te columne de porfiie ozvirlind mdrgdritor. : cri de crin imbdlsdmeozd. ln furtuno core-o stot Z:,ro Codrului i9i poortd ciobdnelul prin polot.
Omulef : lo uite minundfie !... Ce lumini, ce bog6lie...
27

Porcd nu-mi vine sd crez, Drogd zind, nu visez ? Nu se poote I Nu se poote

Zino : Toote sint oieveo, toote $i ioote sini ole tole... Omule!:

Ale mele ? Moi ogole, Glume ! Voi de copul meu


Cum sd cred oceosto eu ? Ce isprovd om f6cut s-oiung ce n-om crezut

l?

Zino

Nu te cheomd Tudorel, Ciobdnogul voinicel, Poreclit cel fdrd fricd ?

Omule!:
Do ! Md cheomd Tudoricd
I

Zino : Pui-de-om porc6-fi moi zice

?!

Omule!:
Pui-de-om
I

Zino

Bine, voinice I Ag vreo sd te-ntreb cevo. Omulef : lntreobd gi vei oflo


28

4lno:
Moi ddundzi, drogul meu, lntilnigi un fel de zmeu; Te-o-ntrebot, unde'oi sd Pleci ' '2 Lo pdscut ? re ce Polecl
Omule! : M-o-ntrebot, dor nu fui Prost Sd-i rdspund cum or fi fost.

Zino : $i de ce n-oi vrut s6-i sPui


Ornule! : Fiindcd nu e lreobo lul
!

Zino:
Acel zmeu s-o rePezit $i cu polmo te-o Plesnit Omulet : Aoleo, ce mi-o moi tros, Dor co mutul om rdmos I

Zino: Nu i-oi spus : merg in Pddure


Omule! : Do' de ce ? Co sd le fure Oile nu-s ole mele, M-o pus sotul Peste ele, Sd le posc, sd le Pdzesc, lor nu s6 le Prdpddesc !
29

Zino : Foorte bine, Tudoricd I Pui-de-om sd nu-|i moi zic6, Egti un om 9i iumdtote I Te-om chemot sd-!i foc dreptote... Pe cei rdi ii pedepsesc, Pe cei buni ii rdspldtesc I

Omule!: Zin6 drogd, minunotd, Nu mi-e gindul lo rdsplotd;.. Cd rdsploto ce-oi vedeo Este insdgi fopto meo !
Zino : ]i-oi ldiot turmd gi ireobd Co s-oiufi o biot6 bobd Doboritd de povord, Asio e o foptd rord I Uite-oici : om bogdlii : Pietre scumpe, mii 9i mii, lor in f iecore lodd Golbeni str6lucesc, g16modd, Vir6 mino, io cili vrei ! Omulef : Dor ce vrei sd foc cu ei

Zino:
Ce ? S-oiungi un om bogof,

56 trdietti intr-un polot Fdrd griid 9i nevoi I Omulef : Fdrd turmd 9i zdvoi
?n

?...

Oile sd mi le-mport, De Ldbug sd md desPort, De Osmon 9i de Tomild ? Asto nu si nu, domnil6 ! Zino : Uite colo pe perefi Arcuri, ghiooge 9i sdgeli, Sdbii multe ingirote,
Bdtute cu nestemote ! $i s6gefi 9i buzdugone, Pistoole gi iotogone,

Arme vechi, impdrdtetti, Sd-!i olegi cite poftegti !


Un semn moi foce zino gi iotd, se ivesc Impodobifi cu pene - oloi imp6r6tesc Cinci cdigori ce zburd6, necheozd gi-l imbie Pe core sd-l oleogd, sd-l io lo c6l6rie.

Tino:
lo te uit6 ce cdluli Sprinteni, lo picioore iufi
Alege pe core-l vrei, Poli luo pi doi.9i trei
I !

Omule!: . Eu sint bun de Pdsiorit, N-om vreme de c6ldrit. Docd vreou sd sui urcugul, lmi oiunge m6gdrugul !
Si ior ridicd zino toiogul instelot, Pdtrund in incdpere, cu posul mdsurot,

3l

Zimbind prietenegte, o ceotd de bdieti De seomo lui, vreo gose ori gopte omuleti Ce-9i fluturd-n lumind bogotele hdinule: M6t6suri, cotifele, conduri 9i tichiute.
Zino
:

lo te uitd ce vegminte Stropite cu mdrgdrinte, Numoi our gi fireturi, Pentru nunli gi zoiofeturi Alege-fi 9i tu un rind ! Hoide, spune moi cu rind Core-li ploce, bdielele I
Omule!: Unde s6 md duc cu ele ? Prin pdduri gi prin vilcele $i prin ripele potecii ? Pdi m-or ride gi berbecii...

Zino : Foorle bine ! Foorte bine lo moi uitd-te lo mine ! Vezi bugteonul de coleo ? Foc din el tot ce voi vrec. Bulurqgo o prefoc Tn tufd de lilioc...
!

Lo porunco ei, deodotd, bugteonul se prefdcu lntr-o tufd uriogd... Pind in tovon crescu, Legdnind pdduri de frunze 9i de flori imbdlsdmote Pdmdtufuri olbe, rogii, vinete, imbuiorote...
JI

l.rr +F3 F*+

.{/ {

\,

-f
trr*

t!t-rl

'-1.,

Zino

Door o vorb6 docd soun Dintr-o buh6 foc p6un !


Cucuveo, cucuveo, Schimbd-te lo vorbo meo
!

Cucuvoio igi intinse oripile de cenugd, Un pdun crescu dintr-inso, lo un semn de nuielugd, R6sfirind o cood6 lung6, inviriind-o co o root6, Potrivind-o in lumind sd se vodd plin6, tootd, Cu mullimi de ochi de our linfuifi in coodo lui Gugo-i unduio in ope c?nd olbostre, cind verzui. Poleit de-un snop de roze, p resch imbind u-se mereu. Se-mbrdco intreg pdunul in vopseli de curcubeu. Pe c6pgoru-i coronilo tremuro neincetoi, De credeoi cd-i ol pddurii mindru, folnic impdrot.

Zino : Ai v6zut ce oot s6 foc ? ln ce vrei s6 te orefoc ? Vrei s6 fii un leu cumplii, Sou un pom ie-o inflorit

Omule!: Nici pdun, nici leu, nici pom Sint moi mult co ei : sint om
Zino
:

86ietele, s6-mi trdietti, Co un inlelepi vorbegti. Nu egti locom. hrdp6re!, Pe mdrire nu pui pre!. Dor o9 vreo, dup6-nvoio16, Sd nu pleci cu mino goold
34

Omulef

Docd vrei gi vrei s6-mi doi O rdsplotd mie, hoi ! Dd-mi' o sobie s-o-ncing $i vr6imogii s6-i inving ! Vdd colo un fluierog L-og luo gi duce-m-og Sd tot cint cu el ;i-otit, Sd-mi moi f reocd de urit !

Zino : Jine sobio oceosid. Core biruie ndposto ! Fluierul ol tdu sd fie; Ai oles o ovutie F6rd pre!, fd16 per,eche. De demult, din vremeo veche L-o vrdiit un megter more 56-mblinzeoscd oomeni, fio re... Chior cetdlile ddrimd, Foce pietrele fdrimd... More e putereo lui, Dor nu cintd origicui ! ll vrdiegte numoi cel Core ooort6 viu in el Cugetul de-o pururi treoz, Inimioord de viteoz. Pentru omul slob din fire Nu-i decit un lemn sublire, Pentru omul cu pdcot Nu-i decit un lemn uscot. Uno-i omul, lernnul, olto ' Totu-i omul, nu uneolto I
35

Tu sd fii mereu voios, F6rd fric6, inimos, Cum oi fost 9i pin-ocum. Sd pornegti pe-ol vieJii drum

Cu incredere in tine, Cu nddeideo in moi bine. Fluierul ce fi l-om dot Sd te-oiute ne-ncetol ! ,lo-l gi du-te sdndtos !

Omulef : Muliumesc, zino, f rumos

lpi incinse sdbiooro gi cu fluierul lo gurd, Omulef porni spre cos6 in noopteo mdruntd, surd. lor in urmo lui, deodot6, n-o moi fosi nici un polot, A r6mos door o colib6, un bordei ddrdpdnot, lor in progul ei, o bobd pirpirie, cocogotd, li zimbeo duios spunindu-i : ,,Sd poftepti 9i oltddotd !"

Mor"-i

fuse bucurio cind se v6zu prinire oi, Clnd L6bug, Osmon veni16 sd se bucure-omindo,, lor Tomi16, mdgdrugul, roge, sore 9i sughild, Dovedind cd numoi unul e pirdqlnicul Tomitd I Omule; porni din fluier doine, hore sd doineosc6. Turmo incepu sd iooce co lo nunto t6r6neqscd : Dolofono 9i dule ii, invirtindu-se pe loc, |op6iou in doud lobe, nu se sdturou de ioc' Plnd cind vdzind cd trece soorele spre scdpdtot, Ciobdnosul Tudoricd le strigd com supdrot:

Omulet: boto ! Lhetul v-om TocuT, Acum hoideli lo pdscut


I

37

3'

Cd docd s6lioti mereu Vo fi voi de copur meu. O s-ojungeti pe to cose Nemincote, numoi oose, $i-o sd zicd sotul toi: ,,Pui-de-om e un netof, Oile ne-o fermecot, Le-o jucot ce le-o iucoi, gi f l0minde le-o ldsot...,,

Oile s.e risipird, incepind, cuminti s6 posc6... loid insd, c6 in umbrd o pornit sd se zdreoscd . Hoito lupilor. vicleon6, strecurindu-se ugor. lot-o I Vine lingd turm6, in t6cere, binisor. Ciinii se reped lo dingii, lotrd, insd ce folos ? Ceoto fiorelor sporegte, ochii le lucesc fioros. Vin mereu. incep s6 urle, igi orotd colfii lungi.

56 te vdd, mdi Tudorele, sd te vdd: cum ii olunqi ? Troge sobio bdiotul, ii omeninfd... Nici gind I Au oiuns, gi fiecore. o mioo16 olegind, Goto-goto-i sd inhofe prodo intr-o-mbucdturd I Omulef nu std pe ginduri, duce fluierul lo gurd $i pornegte ior sd-i zicd... Lupii se opresc miroti, Porc6 fermecoli de vroid 9i se uitd nemigcofi. Apoi, ridicind piciorul, legdnindu-se pe loc, lmblinzili co prin minune o pornesc ai ei lo ioc. Se ridic6-n doud lobe, se opropie de oi, Lo-ncepul, tot cite unul, opoi doi 9i cite doi ; Se inchind, co boierii, gi lo hord le poftesc... Joocd oile cu lupii porcd intr-un donf frdfesc... N-o moi fost ogo minune de cind este lumeo lume, Doc-or povesti-o oltul og crede cd-i pus pe glume. Un lup io pe Dolofono, o lupooic6 pe Osmon, Pe Ldbug il prinde olto 9i mi-l soltd n6zdrdvon,
38

',/y't'
a

,,\r

*nl'

rl
*r br
.I
,

7lt
tt.
t

$t-t, rt

'

t:f ,

poftegte uno surd, moi b6trin6, $i-omindoi se fin co mirii, bro! lo brof gi mind-n min6. Omule! ii zice-ntr-uno, sufld-n fluierul de soc, Uluit de ce vdzuse: lupi cu oile lo ioc I Bucuros de-o9o minune scoose fluierul din gu16. Donful oilor se sporge. Lupii pe gezut gezurd. Dor obio-ncetose vroio cintecului minunot, Cd, deodotd, hoito tootd collii lungi ;i_o ordtoi. Fiecore lup inhold ooio core o lucose, S-o rdpeosc6, s-o m6nince, numoi oosele sd-i lose. - lo te uitd I lo te uii6 ! zice Omulet. Ce-o fost ? Ai crezut in lupi, bdiete, Tudorele, egti un prost !

Pe Tomild

il

Minios, ridicd iordgi fluierogul 9i pornegte. Cintec crunt de bdtdlie pui-de.om ocum horegte. - $o pe ei I Ldbug I Osmone I Dolofono, 9o pe ei I se imblinzi16 lupii ior. co nigte miei. ^Spdimintofi lncepurd sd se trog6 d-o-ndoroteleo-n pddure... Nu le moi ordeo ocumo nici sd jooce, nici sd fure. Tootd vlogo le-omorlise, nu gtiou cum s6 moi scope: Le pdreo deporte codrul ce-l credeou otit de-oproope. Ciinii ii muScou, rupindu-i. Tootd hoito singero, lor Tomifd, cu copito, lestele le sfdrimo. Omule! cinto gonindu-i - 9i din cint nu s-o oorit Pind cind intreogo ceotd in p6dure o pierit. - lo poftili 9i oltd dotd, cd vd vin lo toti de rosi ...$i, de-otunci, rrici o ndvold de dih6nii n_o moi fost.
!

.
Am

Omule!:
I

scdpot de ei I Acu m Sd ne pregdtim de drum


40

Dor moi potteli nitelug, Stoi de veghe, mdi Ldbug !

Cc spun eu:,,nici o ndvold ?" Cd hoito obio pieri $i'oltd pocoste s-orotd in ocel sfirgit de zi. Omulef s-o-ntins pe iorbd, lo poolo unui copoc. Sooro curge linigtitd. Nici un zgomot. Ciinii toc. $i pe cind dormeo b6iotul, ior mioorele pdgteou, Din vdzduhul inserdrii trei bolouri se ldsou

9i iiptil s-opropio16, furigindu-se ogole, Sd r6pund ciobdnopul olipit pe iorbo moole.


Un bolour : Am sd-l leg incetigor, Doc6 migcd, il omor. Eu cu el, voi, omindoi, Repezi!i-vd lo oi. Sfigioli-le pe toote, Sd mincdm pe sdturote ! Sfigiofi-le pe rind, Cit moi multe, moi curind, Ooie tin6rd, bdtrind, Sd mincdm o sdotdmind !

Cailolli doi se strecuro16 printre ei, sd le sfigie, Clinii ou pornit sd lotre primindu-i cu vrdjm6gie. Omulol deschise ochii 9i ce-i fuse dot sd vodd ? Vada.o nomi16 cumplitd 9i pe el se vede prodd Nomilci, Jineo in lobe o fringhie goto-goio 36.l Incingd 9i sd-i lege cootele gi beregoto.
Omulet : lor venipi, m6i spurc6ciune ? | Cum ne fuse vorbo, spune
!

41

.Sr.i

iil' r

.'\f1 ,t' t4

..",rrrt

\(

'/
\

?.<

r\ ...'J,.,
,\gJ
\
t

A9o gtii o te purto ? Md-ncrezui in vorbo to, More ndtdr6u om fost, Dor ocum nu moi sinl prost r
r'

'l).r)otul, co gopirlo, lunecd din gheoro lui, I r, rr lrolourul i9i trose pologul. $i ce vdzui ? I r, r:r' sobio bdiotul, incepurd sd se toie :

t trrrulcl, pdzindu-gi copul, se trintegte, se-ncovooie. Ir lrrr1,'tr inlre picioore, hop in circd ii sdreo,

indu-l pe bolour, fluierul igi poiriveo ir ,lo rrcolo, dintre umeri, cind scdpo, intr-o clipit6 { ) lr)fnoo sd-i zicd ior6gi din uneolto lui vr6iitd. A1,,,r irrld-i pe bolouri incepind, pe sus, sd jooce, lr,lrrlrrrtl co opucofi, cind incolo, cind incooce.
irl,-rr

,(

i,-rlF

Omulet Ali iucot destul. Acum Vd prefoc in foc ai scrum


:

Lo porunco lui, vrdimogii, ometiti de-otito ioc, Porc6 fulgeroti de-un trdsnet in vdzduh luord foc. lntr-un bubuii de tunet ou plesnit ei citegitrei $i s-ou prdbr-rsit: cenug6, scrum, gi fldc6ri, 9i scintei.

Omule!: Ago piere cu ru gine Cel ce vorbo nu gi-o tine, Cel ce vreo sd focd rdu. Nu moi sint eu ndidrdu 1...
Cine credefi c6 vdzuse nevdzuto iniimplore, $i rdmose gur6-coscd, oricit or fi fost de more ? Logofdtu-mpd rdtiei ce umblo din sot in sot, Alte biruri sd moi pund pe norodul opdsot. Moi ero cu el 9i ceoto string6torilor de ddri. Oomeni oprigi din oceio ce scot omul din r6bdAri Slujitori oi stdpinirii locome gi nesdiule, Oricit odunou lo biruri toi nu le pdreou desiule. Moi ero cu logof6tul un pit;c, zis Gidilici, Ce lo curteo-mpd rdteoscd se tocmise mdsc6rici. Gidilo lo idlpi pe Vodd - 9i cu glumele-i neroode, Il inveseleo spunindu-gi : ,,Cine poote oose roode,' Voi de pieleo lui, netotul, c6 minco bdtdi cu biciul Cind i9i supdro stdpinul cu snoovo 9i gidiliciul. Logofdtul ' M6i. m6i, mdi ce groz6vie Repede lo-mpdrdtie,
44

56-l veslim pe impdrot De-o9o lucru minunol !


Deocomdoid sd plec6m, Sotul dsto sd-l crul6m. Cu dtri noi nu-l vom certo, Co sd nu pdlim cevo: De-ou oulut cu voie bund Trei bolouri sd r6oun6, Apoi vezi ce-or fi de noi, De le-om pune biruri noi I

Vrrl r0 ploce logofdtul, dor curind se rdzgindegte,


( filra Prri de-om se-ndreoptd vorbindu-i prietenegte. Logofdtul : Sd trdie$ti, mdi ciobdnog, Sd-i tot zici din fluierog. lo inceorcd gi cu mine, Cd grozov sd joc imi vine

Omule!: Vrei sd-!i cint iupine ? Bine Hoide, joocd dupd mine
I

llrrro llrrnrul lo gurd 9i incepe ior sd cinte, lngllnlul pi v6tofii prind in hor6 sd s-ovinte, lrr rrr alul rrgor, in urmd iot moi lore, co nuntogii, StllR rrlr rrnrr, cind pe vine, cind impleticindu-9i po9ii. Itllvrlr rlo rrlil<r ho16 se rugo16 de bdiot 56 nrrrr rlno nilel drn cinfec, c6 sint leoorcd de iucot. t:llitrrrl, ltorltindu-9i ceofo, ochii, frunleo cu-o bosmo, lnrrrll,rrr rlrrr urcu, Jupinul ii vorbegie com oto:
45

Logof6tul : Hoi, fldcdule, oscult6, Vdd c6 oi pulere mult6, Cum te cheom6 ? Omulef
:

Tudorel.

Logofdtul : Cili golbeni imi ceri pe el

Omule!: Nu, , jupine, nici prin gind, Eu n-om fluierog sd-l vind ! Ce sd foci cu creongo oslo ?
Logof6tul : Vreou s6 cint, s6-mi ioc nevosto,

lor opoi s6-l ddruiesc

Croiului impdr6tesc... Tore o sd-i pord bine De dorul odus de mine Vo cinto intreogo zi, Curtenii vor ddnlui $i vor m6turo din cole Griiile Mdriei Sole.
Omulef : Altd treob6 in tot sotul Nu moi ore impdroful ? Logofdtul : Asto nu e treobo to, Fluierul li-oi cumpdro.
46

Irl

i\

I $1,
tt/
,\ |{

ft:

\t
tt1y11llllll

lr,
,{ r

/tt',(tt,

lrr te uitd ce moi pung6, Vrof o tootd sd-ti oiungd

Omule!: N run ncvoie de porole,


Nr<

rlr-.

pungo dumitole

Moi bine sd-ti vezi de drum


LUm rmt voo $t eu ocum...

Logof6tul , Nu md duc f6r-de-r6spuns, Docd pungo nu-i de-oiuns, Am sd-!i dqu tot ce doregti : Stroie noi, popuci domnegti, Un cdluf sd c6ldregti, Chivdrd cu clopofei, Turtd dulce citd vrei.

Omule!: Los6, nu te moi tocmi

Gidilici

Nu fi prost, md ! Nu moi Logofdtul ' Te voi duce lo polot, Lo sldvitul imp6rot. Din !dron, din ciob6nog, Sd te focd boiernog.

fi

Omulef : Mdi jupini, nu-mi orde mie De polot 9i boierie, Nici de stroi imp6r6tesc, Nici de turto ce-mi vorbegti. Toote osteo, de le vreom, De lo zin6 le orimeom !

Gidilici

Hoide sd plecdm, iupine, C6 prostul tol prost rdmine


48

Logofdtul , M6i ciobone de lo oi, De nu giii, ili spunem noi : Cimpul, holdo, sotu l. bolto, Munco omului, uneolto. Chior 9i viof o-i p6minteoscd Sint mogie-m pd rdteoscd ! Necum fluierogul t6 u, Mdi ciobone ndtdrdu !

Omule|: O fi vrind Mdrio So Fluierogul s6 mi-l io... Apdi sd pofteoscd - n cooce, Docd ore chef sd iooce !

')upirrl din cole-oford de cite-i spusese f6tul, A pllr rrl, cu tot oloiul. spre cetote, logofdtul,
Irrlr'lrrrrclu-se de-i bine de-ocel f luier sd vorbeosc6. ',rrrr rdr loCd, sd nu-nfrunte sobio imp6rdteosc6. 'rr'r ltn(rrn, ocum, o vreme, pe bdiot cu turmo lui, 'rr1 rrllr-rm ce se peirece lo coso-mpdrotului. ( r rrr r rr vreti sd se petreoc6 ? De cind lumeo, impdrofii 'rr r lrrlof 6 gi mdnincd , le duc grijo nemincotii !... l'l rrlu t u imp6rolul din |oro lui Tudorel , ljr ,1,,,,.rr in fihnd violo in petreceri fel-de-fel. l, rtrr l, lruhriit, lo mos6, tot mugcind dintr-un copon, Hrrrnorrrl in mirodenii ! Pulpo grosd de curcon I ) lrrr!o irr nrino dreoptd, ior cu stingo ridico llrr lolrr rlr: crrqint din core beo virlos. M6rio So. Irrrgrrnlrir ul soLr curfenii il priveou lingugitori, lottr rf r t tr lrrrninotul vo pelrece pind-n zori. /r',.' r,r,rlrr, sl<ru in jurul impdrotului, pe rind lr.rrrrr' :r, rrpklrr<:d lo urecheo lui cinlind...
|
,, ,,'
49

Jg\ 1 ''l' I '...r'\.

sN$i
,l

{#ffi
_

-' l-^-,

(%

l-/

\tr

YZN---'-tii''
,"/.

-*^\-

r.i\ F"'d
r _

o1tffi*I
aL .'Alkrr

{ie
-

#su

Y. , / --

\_/@.

Nrif,,',s:

.r1

-l|>
\IT7,.

@t

g'"e

rC

sra,
.:

Ardpooice poortd-n virful unor bele pene mori, Co sd-l opere de mugte, de gindoci pi je lintori.

$opte fete imbrdcote-n borongicuri sirdvezii D6nfuiesc co nigte zine. Pdsdri cinid-n colivii. Din cddelnile se-nol1d odieri imb6lsdmote, Ccr sd-fi fie cii moi dulce viglo trindovd,-mp6rote Logofdtul : Pofid bund, impdroie, Sd mdninci pe sdtu rote, Sd bei vin pe infundote, $i noi ne vom s6turo... 56 tr6ietti, M6rio To !

1...

lmpdrotul : Mullumesc, boieri iubili, De binele ce-mi dori1i... Am mincot 9i om bdut $i de somn mi s-o fdcut !...
Logof6iul : Logdnofi-l binigor, lmpdrote, somn ugor

lmpdrotul : Nu mi-e somn ! Sd dorm nu pot... Am mincot curconul tot, Prin stomoc mi se toi plimbd, Bo md troge yi de limbd.
Logof6tul ' Sd chemdm pe Gidilici

Impdrotul : Lollofoto, bine zici. ( henrrrf i-l po mdscdrici, 5l

)potele sd_mi scorpine

Tdlpile sd-mi gidile,

$i,.deodotd, lo porunc6, il oduc pe mdscdrici, Cel ce scorpind pe Vodo, renumitul Gidilici. Are stroiele bAlyote, chivdrd cu zurgdldi ; picioore-n spore, ei sudolrne, l.l: li 9., ii posd cd Fi bdtdi. rnso tur pufrn pe toli ii pdcdlegte _ Pe cine moi mult il bote pe-oceto_t tingri"gt". Foce ostdzi pe nebunul, ior miine p" ;;;i1"... Dd dreptoie tuturoro, numoi co sd_l lose-n 0o.". Foce tumbe, ride, plinge, prinde broogie si qrroon; )r r ptoce viofo osto cd odund gologoni.
Logofdtul : locdid-l pe Gidilici

Gidilici

Mogulicd, sint oici

lmpdrotul : Le-or spus, m6 ? Nu_mi gtii de fricd, LUm tmt spur tu,,,mogulicd,,? Doti-mi biciul sd-l plesnesc
r

Gidilici : lortd-md I Md pocdiesc lort6-m6 ! lmi pore rdu, Am uiror cd egti fldcdu,
Tocmoi bun de ginericd
lmpd rotu |
:

Ago sd vorbegti, de fric6


52

t\
\\ \\ \

I \

a
a

.l

rrF
il\ t\
t

Z:(',V; .,19
"i',7

i"tft T',:'r-v
1'l

Gidilici
I

",'r

tri picioorele incooce, lr. rliclil cum ili ploce


53

lmp6rotul : Stoi, md, nu md gidilo


Logofdtul : Sd irdiegti, Mdrio To, Hoi sd ridem I Curtenii
r

HolHo!Ho
\Jlorlrcr : Preosl6vite impd rote, Vreou ocumo gi pe spote Sd tb scorpin ni1elu9, Co voco pe vitelug !

impdrotul se intoorce, spotele grdsun ;i-orotd, Mepter Gidilici i-olind pieleo moole, sc6rpinotd. Cele gopte ordpooice migcd penele u9or, lor curtenii tofi de-o-rindul, in virful picioorelor lnceieozd cintec, donfuri... preo sldvitul tdrii domn Doorme, sfordie, viseozd, vorbeple rizind in somn.
Logofdtul : Stdpinul o odormit $i s-o pus pe sfor6it.
les curtenii cile unul, s6 nu li s-oud6 posul ; Nu iugesc 9i nu strdnutd. nici unul nu-5i sufld nosu Gidilici gi el se culcd dedesubtul potului, Sd vegheze cu credinld somnul ?mpdrotului. lotd insd c6 mogneogul se trezegte sp6imintot I Ce sd fie ? Glos de bucium... trimbite ou rdsunot.
54

Z6ngdnit de sdbii... tobe... strigdte de oiutor, Tropote de coi... n6vol6 de potop cotropitor. 5r lrczegte imp6rotul 9i lo ochi nduc se freocd. Vlrd degeiu-n ureche. Porc6 o-ncetot oleocd." Vuictul se depdrieozd... Do'de unde I I se pore Froom6tul de batAlie cregte, cregte tot moi iore
Tmp6rotul : Ce sd fie ? Nu visez ? rorco nu-mr vrne so crez... Unde egti, mdi Gidilici ?
(rlOl llCl
:

!
!

Aici, puiule, oici

lmpdrotul Tu oi ouzit cevo ?

Gidilici Auzit, Mdrio To I

lmp6rotul , Ce-ouzi9i, mdi Gidilici

Gidilici

Lormd more de voinici, Surle, tobe, tdrdboi... Ni se oore c6-i rdzboi !

lmpdrolul : Aoleo ! Do'nu se poote, Nu se poote, m6i netoote Uite vine logofdtul, Porcd umbl6 d-o-nddr6tul
55

Ce-i cu tine, mdi bdiete, r-e e, m6re logofete ? Logofdtul


, I

Prooste vegti, Mdrio To

lmpdroiuf : Aoleo, nu md sperio, C-o s6 fie voi de tine

Logofdtul : Cete mori dugmonul vine Ne-ou cdlcot hoiorele, Ne prodd ogoorele, Viile, livezile, Ne furd cirezile, Vin mereu, co un polop, rot drn pot, stdpine I Hop

lmpdrsrul : locd sdr I Md frec lo ochi.

Giditici : Sd nu-fi fie de deochi

lmpdrolul : Stoi nifel. A9 strdnuto...


Logofdrul
:

5d plecdm lo bdtdlie
56

Sd trdietti, Mdrio To

!
I

lmp6rotul : De osto imi orde mie ?! Eu sint more impdrot,


Trebuie sd stou culcol ! Numoi cind m6ninc md scol Nu m-omestec in piriol I Unde-i morele spdior ? Sd-l trimitem lo hotor.

Logof6tul : Morele spdtor, st6pine, Are oosele b6trine, E rdcit co voi de el $i beo ceoi de mugefel...

lmp6rotul : C6pitonii ce foc, frote


Logofdtul
:

Stou cu f6lcile legote... Viieiio nu le ploce I

lmp6rotul

Dor ogtireo meo ce foce Logofdtul


Sd

roco, e nemincot6,

'

A rdmos 9i dezbrdcotd, Armele i-ou ruginit,


Nu e chip de r6zboit, Cd ne focem ciuciulete
!

lmp6rotul

Cum o-ntoorcem, logofete


57

Logofdtul : De I gtiu eu, Mdrio To O minune ne-or sc6po.

Tmpdrotul : O minune ? Ce minune ? Spune, logofete, sy'une !

Logofdrul : Am oflot de-un ciobdnel, Dupd nume, Tudorel... Core cintd 9i descint6 Lupii, urgii inspdiminrd, li sucegte cum ii ploce, Oile incep sd jooce, Chior bolourii cumplili Cind l-oud rdmin rrdsnili !

lmpdrolul : lo te uitd, Gidilici I Auzigi, md ? Tu ce zici

Gidilici : S-olergdm lo el in soi

$i sd-l focem imp6rot, lor iu sd te trogi de nos !


lmp6rotul : Tot obroznic oi r6mos

G?dilici : Eu md dou cu cine-i iore, Cui nu-i ploce, soluiore !


58

a
i ---), v

L,'
a

,affi
t_

- -r
I
I

It I
I

!l
rt

64 \: \r aqE ',

&\r'

'rii
\\\

I
I I

o.

f t

l,/l

\t 'l

Et;

Sint sou nu co voi, curteon Md bog slug6 lo ciobon, Astdzi el e cel moi tore, Cui nu-i ploce, solutore I

lmpdrotul

: !

legi ofo16, mdscdrice

Logofdtul : lmpdroie, bine zice : Fluierul i-l vom luo, Co sd pleci Mdrio To, Din hotor pind-n hotor, C6lore pe ormdsor, Pe dugmonii nesdtui Sd-i descinfi 9i sd-i rdpui Preosl6vite imp6 rote, Clipele sint num6rote, De-oceeo s6 ne grdbim Pe ciobon s6-l folosim !

lmodrotul

Bine, omule, se poote

?
:

Noi ovem oici de ioote Avem ooste din belgug,

Cdpitoni cu megtegug, Arcuri, sulife gi goorne, Tot pdmintul s6-l rdstoorne. Buzdugone mii 9i mii, Sd tot focem bdt6lii. Am secot vistierio Co sd-mi inzestrez ormio, $i-ocumo, nddeideo tootd Sd ne-o punem dintr-o dotd,
60

lntr-un f luier de ciobon, Sd ne scope de dugmon

Logofdtul , Asto e, M6rio To ! ]i-om spus: nu putem lupto. Oosteo noostrd, deocomdot6, Nu e-n store sd se bot6. lns6 f luierul-minune, Cind lo gurd il vei pune, Puhoiul vo conleni, Pe dugmoni vei nimici $i otunceo toot6 slovo lmpdrotul oduno-vo !

lmpdrotul

A9o do. Moi merge. Bine. Du-te. M6 incred in tine.


Pe ciobon sd-l isPitegti,

Oricit cere sd-i Pldtelti


Logofdtul : Pdi sd vezi, lumindfie, Nu vreo nici o ovufie'

lmpdrotul
Cum se poote
?!

Logofdtul

loc-ogo
lm pd rotu Cu
I

silo i-l vei luo


6',I

c,4

3\
t

rt

Logofdtul : Nici cu silo nu se poote

lmpdrotul : lsprdvegte, mdi, netoote Du-te I Adu-mi-l I


62

Logofdtul : E greu

lmpdrotul : Nu cumvo sd-l cout eu ?


Logofdtul ' Chior opo ziceom, stdPine, Numoi osto ne r6mine I Pe-mpdrot cind vo vedeo. lntr-o clip6 o sd-l deo.
lncrezind u -se-m pd rotu I n-o moi stot preo mult pe ginduri,

$i trezindu-9i cdpitonii 9i curtenii, rinduri-rinduri, lmbrdcot in cotifele, o plecot cu more-oloi, Tobe, trimbile gi surle, freomdt, nechezoi de coi' $i-o ojuns in sotul unde Tudoricd pdstoreo.
L-o gdsit plecind cu turmo pi l-o-ntimpinot o9o:

lmpdroiul Stoi pe loc


!

Tudorel : locd, om stoi


lmpd rotu I
:

Nu te-nchini lo imPdrot ?! Nu-l sl6ve;ti ? Nu-i doi binele


Tudorel : Bun6 ziuo, mdi drumete

lmp6rotul : Nu ,,drumele", ,,imPdrote"


63

Tudorel : Ce-o fi oio, mdi {irtote ?l Eu te vdd c6 egti drumef.

lmpdrotul : Md, s6 nu fi indrdznel, Ai un fluier fdrd pre1, M-om gindii ;i-om hotdrit Sd mi-l doi numoidecit ! Altminteri f i-oi ordto Cine e Mdrio So I Ago ptiu s6 foc dreptote I
Tudorel , Se preo poote, imp6rote

lmpdrotul : Am venit ocurno eu Cole lungd, drumul greu, Sd-mi doi f luierul. Hoi, cere !
Tudorel , Do' nu-fi cer nimic, mdi vere

lmpdrotul
Tudorel

Vdr cu tine, mocofone


:

Ce tot mirii, mdi Osmone

lmpdrotul : N-om vdzut de cind md gtiu Moi obroznic zurbogiu ! Pune-li mino 9i-l legof i, Fluierul sd i-l luofi l
64

$i-n oceeogi clipd, iot6: doi ogteni pe el cdzurd. Omule! se dd deoporte, duce fluierul lo gur6 $i pornegte ior o hord. Armdsoru-mpdrdiesc Solt6, o simlit in spote oripile cum ii cresc. Nechezind de bucurie, el pornegte lin s6 looce Cu pogi mdsurofi, osemeni coilor din iormorooce. Ceilolli ormdsori, ogiideri, se ridicd oruncind De pe spote c6ldrelii, pi iotd-i pe toli lo rind

Tropdind co opucofii gi ldsindu-se pe vine. .Jooc6 sirbo, cdzdceosco, fiecore cum ii vine. Aoleo, ce hdrmdloie ! 56 te strici de ris, mdi vere lmpdrotul porcd prinde o n6struSnicd putere $i pornepte, co fldc6ii ; dd sd chiuie, sd sord, De rideou de el berbecii. N-om vdzut o9o ocord
lmp6 rotul : Ho, bdiete, ho ! Destul

Tudorel , lmp6rote, egti sdtul


Tmpdrotul
:

Sioi, md, nu moi fluiero

'

Tudorel

Moi ioocd, Mdrio To !


Dor, pe cind suflo b6iotul, ticdlosul Gidilici, Tot iucind 9i ocolindu-|, co un ho!, cu pogii mici, Se repede pe lo spote 9i ii smulge fluierogul, ln botjocurd strigindu-i : ,,Ji-oi gdsit, bdiete, nogul !" A-ncetot intreogd vroio romurei de soc, subfire... Horo tootd se oprette. Om 9i col igi vin in fire.

lmp6rotul : Hei, ocum, ogteni, pe el,

i-l frumugel I Sd-l stringeli de coote bine 56 md iooce el pe mine


legof

lo

De picioore sd-l legoli, Temnilei sd-l oruncoli,


66

Co sd-nvefe blestemotul .l Sd se poorte cu-mPdrotul

Omule! : Sd-fi inghefe intre de;te, Sd-li focd Cin buze clegte, Rdzbunore ! Rdzbunore I

Gidilici

: !

Hoi lo temnifd, tilhore

Lo porunco-mp6 rdteoscd, iotd-mi-l pe Tudorel Prins de potru ingi deodotd 9i trintit, co voi de el, Dus pe sus, legot de coote 9i zvirlit in inchisoore, Temnild odincd, neogrd, unde rozele de soore Nu pdtrund, nu lumineozd 9i n'ou incdlzit cindvo... Tocmoi el, ce de lumino soorelui se bucuro !
Tudorel : lo te uitd ce-om oiuns, Uite unde m-ou oscuns Din lumino soorelui, Din rdcooreo cod ru lu i, Din desipul foilor, Din miilbcul oilor, U ite-n ce ihilie Neogrd 9i pustie M-o intemnifot Cruntul impdrot
!

Umbld cinevo lo ugd, iot6, u9o s-d deschis $i-o introt, co o stofie, Gidilici. Sd fie vis ? Mdscdriciul poortd-n mind un fonor oprins. Cu el, Tot iucind, el dd tircoole, luminind pe Tudorel

6/

Hoi noroc, firtote, Mult6 sdndtote !...


Tudor, Tudorog, Mindru ciobdnog, Tridor, Tudorel, Tros co pr'in inel, Fluierog de soc, Hoi noroc, noroc

Gidilici '

#:iti
1*r

?,ffii

iiLj

Tudorel : l1i orde de ioocd l

Gidilici : Sd moi joc oleocd


Pui-de-om ce zici,
E bine

oici ? Nu ero moi bine 56 m-osculli pe mine Azi te r6sfd1oi, Cdldreoi pe coi, Stoi pe 9o ?nfipt $i mincoi pui fript !

Omule!: gterge-o, Gidilici, Hoi, pleocd de-oici,


Losd-md

in poce !
:

Gidilici

Chipul meu nu-!i ploce A9 vreo sd m-ogez Sd m6 ospdtez. Md logi? Omulef : Treobo io

Gidilici : Voi beo, voi minco, lor lu vei r6bdo I lo te uit6 pit6 Alb6, rumenitd.
69

Uite gi-o gdin6, Ce grosd. ce plin6 l li-e foome, bddita ? lnghite ! Sughild l lo sd-i trog puf in O dugcd de vin ! $i-om s6-fi spun indotd Fopto-fi blestemold ! Afld odevdrul, Plingi gi smulge-li pdrul Tot cuprinsul z6rii E prodd pierzdrii l Vin dugmoni gr6mod6 $i votro ne-o prod6. Cu fluierul tdu, Ciobon ndtdrdu, l-or fi olungot Bunul impdrot !

Omule!:
Doc-og fi ptiut Pe noi ce-o c6zut,

N-og fi pregetot, M-og fi ovintot, Din f luier cintom Vrdimogii goneom... De unde sd stiu ?

LrlOlllCl: Acum e tirziu !... Stoi 9i te c6ie9te, Robdd 9i postegte

Mosconcrul rese lopotno votos. Cd mincose bine, bduse virtos.


70

Omulef

l1^r-nr {i ncn Mult m-o9 intristo. Sd vie dugmonul, Sd ne prode lonul ; Din munf i, din cimpie Sd focd pustie, $i s6 stou hopsin Cu miinile-n sin ?..
Se culcd bdiotul pe piotro-ng hefotd, Binigor odoorme gi-n vis i s-orot6 Turmo lui : mioore, duldii, Tomild, $i se moi orotd buno lui domnifd -

Zino din pddure... polotul vrdiii... Dulci cintdri odie... Doorme, fericit, Mingiiot de glosul preo frumoosei zine, Rdsunind din fundul bosmelor bdtrine...

Zino:
Nu, voinice Tudorele, Nu pofi foce fopte rele
I

Vinoeolor,?ntreogd,
Somn ugor, b6iete drogd, Visele sd te-mpresoore, N-oveo griid de mioore Nu sint ele-n codrul meu. Nu le duc de griid eu ? lotd, vin 9i ele-n vis Zino bund le-o trimis I Singurel mi te-ou l6soi, Fldminzit gi insetot... Dor o to e lumeo-ntreogd, Somn u9or, bdiete drogd I
!

7l

ln zodor mi ie-ou legot,


Fluierogul !i-ou furat ; Pentr-un suflet vepteiit. Fluierogul t6u vrdiif N-ore glos ! Putere-i olto: Omu-i totul. nu uneoho I

$i pe cind b6iotul doorme fericit in visul lui, Oore ce se moi intimpld lo curteo-mpd rotului Rele vegti sosesc din lumeo tirgurilor, sotelor,

Tot moi mult sporesc dugmonii 9i dou foc polotelor. Ce sd zicd impdrotul cd r6mos-o tot fudul. Vesel isi ridicd nosul :,,|-om ldsot !Acum, destul I Am un leoc, om fluierogul !Door o dotd s6 le cinf, $i-o sd vdd pe toli dugmonii cum stou smirno, lo p6mint" Megter more vreo s6-9i pund fluierul lo incercore; Le-o iegit in drum o turmd cu vreo goptezeci de oi Un ciobon b6trin le cintd oilor dintr-un cimpoi. lmp6rotul : Stoli ! Sd ne oprim oici I Dd-te-ncooce, Gidilici I Logofeli, curteni, soldof i, Lo mine sd vd uitoli !
Logofdtul : Ascultdm 9i ne uitdm $i grozov ne minundm ! Md ciobone de lo oi, lo moi toci, md. din cimpoi
lsprdvegte cu cintotu l, C-o sd cinte impdrotul
72
!

lmpdrotul

Din f luier eu om sd cint, Oile sd le descint, Sd vedem cum or sd iooce, Veniti, oilor, incooce !
Duce fluierul lo gur6... degetele gi le poortd Peste cele popte gduri. Do'de unde I Creongd moort6 Nici un cintec nu pornette - door sughiluri de netot,

Scirliit, bolboroseold, biziit 9i-otito tot ! Oile privesc lo dinsul cu mirore, nemigcote, Nu ridicd lobo uno, necum sd porneoscd toote ! De minie, impdrotul ro9 lo fold s-o f6cut, Turmo spotele-i intoorce gi-o pornegte lo pdscut ! lmpdrotul : Ce e osto ? Eu le cint, Le vrdiesc Ai le descint 5r ele mr-orolo coodo g
Logofdtul
:

Ce gtie ooio, neroodo

lmpdrotul

$tie ooio sou nu gtie, Sd mi-o focd osto mie


Logofdtul
,

!?

Oilor neruginote ! lo moi cint6, impdrote !


lmpdrotul : Logofete, m-oi minf ii, Fluierul nu e vrdiit !
73

M-oi fdcut de ris, Poloie, lo stilcili-l in bdtoi l


Chemoli rePede cosoPul, Hei, cosop, io toie-i coPul
Logofdtul
: I

lndurore I lndurore I Sd moi focem o-ncercore I Oile rdmin tot oi, lo inceorcd-ne Pe noi, $i-o s6 vezi cum om iuco I lnceorcd, Mdrio To !'
Logofdtul, din sprinceon6, foce semn lui Gidilici' Ciiiri.i, lo rindu-i foce semne oltoro, moi mici'

Si cum'duce impdrotul fluietul lo gur6-goto ! ioti curtenii prind s6 solte"' li se umfld beregoto' Iii o min6 peste ceof6 9i cdciulo pe-o ureche'
Logofdtul , Aoleo, ne-oi fermecot I Nu moi oot de-otit iucot

6or, si chiuie, gi-oleorg6 porc6 opucoli de streche'

Gidilici : Ne-oi dot goto, leule More poroleule I

lmPdrotul : Ce more Putere om ! li mdninc pe toli ! Hom ! Hom Aduceli-mi buzdugonul, Pulbere sd-mi foc dugmonul' 56 oofteoscd mii 9i mii, S6-i mdninc Pe foli de vii I
74

It

/!!

I
Sl;
(i
r1

*u

J
\

I
!,!'t

t\
o\

\\ fi-] \ ;;

I
\

\,,

l',

/{

Doti-mi sobio r'o.ncing, $i vrdimogii r6'i lnving' lmi odun putcrilc, S6-mi p6zesc ovcrilc, Pungile, motiilc, Polotul ri viile'
Logofdtul : sd stringem puterile, sd scdpdm overile I Un curteon : Pungile... mogiile.'.

Alt curleon
Cirezile... viile...

Bociul : Dor ce foce bioto tord

lmP6rotul : Treobo ei I Poote sd Piord, Numoi eu s6 scoP cu bine, Sd vd iou Pe toti cu mine' Logofdiul
:

)o lr6ietti, Mdrio

To, c6 gi noi gindim o9o

Gidilici:
lor e lore mogulicd, 56 md dou cu el nu stric6
76
|

Beli de-otito viteiie - li se duse viteiio Cind vdzur6 oosfe muh6 ndvdlind co viielio... Lormd... sdbii peste sculuri, vin dugmonii mii 9i mii lor in frunteo lor cumplitul, moimorele Hongerli. Drept lo impdrot se duce, sd-l infrunie, voinicegte, Pos' sd-l infeleogd insd, imp6rotul, ce vorbegte I Hongerli ' Az ghiordun, oz bocolun

lmpdrotul : Ce vreo 6sto, e nebun

Hongerli : Bog orom, bog zurdugun

lmp6rotul : v-om sous eu: curot neDun.


Hongerli : Bocolum ghiordez ghiordel
I

Gidilici : Zice s6 te lupti cu e1... Amindoi, in luptd dreoptd

lmpdrotul : Stoi, dutmone, moi ogteoptd


Hongerli : lotogon ghiordel ghiordum
I

lmpdrotul

:
I

Binigor, li-or6t ocum

Vodd sufl6 cu putere-n fluierul fdrd peroche, Mirot, Hongerli-l privegte co pe-un e6 intr-o ureche.
77

lmpdrotul Uite, md I Nu vreo sd iooce I Hei, geolot, io dd-te-ncooce, Toie-i copul lo iuteold, Cd eu nu stou lo focmeold I
:

Troge sobio geolotul, Hongerli std nemigcof, Colul sdu, lovind cu coodo, il rdstoorn6 pe geolot' Hongerli , Bildibic, ptiu moscoro

*fr
1l ia

,K Ir
'ile.,)

};'r'

!r

\.{ r.$ \,

)r
,l

':i
1.,

il

i'

,,'.,

Gidilici : L-oi rdpus, Mdrio To !


lmpdrotul : Ce rdpus, m6, ce rdPus, Nu.vedeli unde s-o dus ? Lo polotul meu se duce. Scounul vreo sd-mi oPuce

Pleoc6 Hongerli cu oosteo co sd prode clmpurl, cose, lmp6rotu-9i vorsd focul pe turmo ce nu iucose I

lmpdrotul : Voi sinteli de vind, oi, Oi neroode I Voi, do, voi ! Doc-oJi fi iucot chindio, Nu-mi pierdeom imPdrdfio I ln hord de'v6 prindeoli. De dugmon 9i voi sc6Poli.
Bociul
,

Sint ciobon, Mdrio To, Dor te rog o m-osculto, Fluierul din core cinfi Nu puteo-vei sd-l descinli ! Oricit egti de imPdroi, El rdmine lemn uscot... Lemnu-i uno, omul, olto ; Omu-i totul, nu uneolto ! Fluierogu I fermecot Zino oltuio l-o dot. Numoi mino ceo isteof d Poote vrdiii sd-i deo viofd.
79

"-it gr't. r/,


,.*t,7;I.'-r)

Altd mind docd-l Poort6,


El rdmine creongd moortd Cheomd-l deci Pe Tudorel, Sd ne mintuioscd el.

lmodrotul : Bine ! Unul dintre voi Sd io colul meu, bo doi, Sd vd focefi fulger, rootd, $i din temnild s6'l scootd

Pe ciobonul Tudorel 56 venili oici cu el,

lntr-un zbor s6 fili oici.'. Du-te 9i tu, Gidilici I

'

Gidilici

Lo porunc6, Preosldvite ! locd Plec, in trei cliPite Sint oici, cu vesteo bun6, Gidilici, f6-te furtund ! Eu de cind Plecoi de-ocos6 Ti-om fost slug6 credincioosd, Doc6 vrei,gi col m6 foc ! Cum sd nu-!i fiu eu Pe Ploc ?

M6scdriciul sd oruncd pe-o rm6so ru -mp6 rdtesc, Un ogteon il insofegte, in goond se n6pustesc Sd-l oducd pe bdiotul ozvirlit in pugcdrie' Std pe ginduri mogulicd cu gindul lo-mp6r6fie' Tot ogo 9i logof6tul, core-gi vede slovo dus6, Amdrit igi smulge p6rul in durereo lui nespusd' Cetele dugmone, toote, inir-o ooste se odund, Dou ndvolo ceo din urmd, spre cetote, s-o supund' Urc6 deolu-n more grobd, lo polotele domnegii, Le oprind 9i le d6rimd cit rdsufli, cit clipegti' Dor, deodot6, ce s-oude ? Tropote de col rdsun6' Scos din temnitd, sosegte Omule!, co o furtund' Mdsc6riciul se mindregte cum c6 el l-or fi odus ' - A venit cel ce ne scop6 !Sus cu el !... Voinice, sus I

Gidilici : L-om odus I E omul meu I Am de gind s6-l foc Vlddicd


I l,
ul.t

8l

Bo

ol

Logofdtul : meu e Tudoric6

lmpdrotul : Guro ! Ce strigoli mereu Tudorel e omul meu !

Omulef : Am sd cint ; nu. pentru tine, C-oi p6!it more rugine, Am s6 cint, dor pentru noi, Cei sdroci, plini de nevoi, Penlru oomenii din sote gi m u llim ile-op6sote, gi-ol norodului belgug, C6 destul om stot lo iug I

Cu privireo indreptotd spre puhooiele dugmone, Adunoie sus pe munte, de prin vdi si bdrdgone, Omule! porni sd cinte doind osprd, vitejeoscd, Din odincuri de genune vuietul porni sd creosc6. Fremdtou stejorii, codrul, p6sdrile, mii 9i mii, lntrecindu-se in freomdt, in ozur de bucurii. Tot vdzduhul se umpluse, din hotor pind-n hotor, Rdsunind co o tipsie de orgint 9i de clegtor... $i lo freomdtul ocesto s-odunou femei, bdrbofi, lnormoli cu furci gi coose, cu topoore inormoti. Alergou bdtrini, bdtrine, tot poporul s-oduno $i-n vrdimop dddeou ndvolo. Vrdjmogul se cldtino, Negtiind de unde vine ol norodului puhoi. Nu ogtire-mpdr6teosc6, ci un nesfirgit guvoi. Vin mereu, de pretutindeni, pe dugmon il impresoord, ll rdstoorn6, il sfdrimd, il olung6, il omoord...
82

K'i

I.

-ix
()l{il

"Ji\,,,

-_t\
*_=

1f)x
iih,,6

t3r-f
j

-=::-:--

!.

;?J

\.

lmpdrolul : lo uitofi-vd, minune I l-om rdpus I Bdiete, spun: Vrei sd-!i dou un ormdsor ? Vrei s6-mi fii more spdtor ? Omule|: Nu-i de mine spdt6rio, Nici de tine-mpdr6!io I
Du-te lo cdlugdrie, Los6-te de-mp6rdfie
I

lmpdrcitul : Dumneoto ce zici, firtoie


Bociul : Tudorel ore dreptote... Cotd-ti, omule, de treob6

Omule|: Hoidefi, ptergeti-o degrob6, Stdpinireo nu-i de voi, . Eu r6min ciobon lo oi I


lmpdrotul : Aoleo, voleu, voi mie, Md duc lo cdlugdrie, 56 lrdiesc printre dih6nii, Sd postesc, sd bot mdt6nii, C-om oiuns lo greo nevoie ; Sd md scope Sfint Sisoie, $i Noum din Avocum I Cu tdmiie s6 ofum
81

Potruzeci de mucenict, Hoi cu mine, Giditici l

Gidilici

Din scoun doc6 te-ou scos' Rdmii, neic6, sdndtos I Eu m6 dou cu cine-i tore"' Cui nu-i Ploce solutore I
Omulef : Nu f ugi, mdi, mdscdrice' Cd vreou sd te bot cu bice' Ai sd stoi in locul meu' Jos, in temnif d, mereu' Logofete, dumneoto Lingd m6scdrici vei sto' Sd oib6 cui gidilo TdlPile 9i sPotele, Tot Pe nemincotele'

lmPdrotul : Tootd lumeo m-o ldsot, Voleu, ce moi imPdrot I 'Sint moi gol decit un Prunc ! Hoi in girld sd m-orunc !

gi, trdgindu'se de plete 9i bocindu-se, oftind' 'Bl"rtutindr-9i m6relio 9i prostio, intr-un gind' lmpdrotul-mogulicd se zvirli de pe o stincd' Aruncindu-se-n viltoore, unde-i opo moi odincd " din plin. osindo' $i-n vreme ce ticdlogii i9i primeou Oomenii trudili o viof6 cunogteou ocum izbindo'
85

Au scdpot de op6sore, de curteni 9i de dugmoni, Vor trdi in bundvoie, loololtd, oni gi onL Primdvord dupd iornd, dupd geru greu, dezghe!, Mullum ind lui Tudoric6, Pui-de-om 9r LJmutet !
I

'-

,-t'.
I

'-<'

'i' ';.t ttj, I

'*

'.
\

..$
,,\

\ .'.. \\\
|
I

)\r,

ll
t

l-+'
.
$". r

.,)tl'\\