Sunteți pe pagina 1din 50

:t ji, ' r:

1:, | ; il':r
".
:' I
:il
I -..

Marie Duval .Alain Jost

lh
iw
!4:ei
ffiKHH
urrlqadedby 9:tt:i i i.;
Celmaifrumos bratl de Crdciun (poveste) .. )
Steamobil.itrid,inensionalii(^ctiit^te\ . .2l
Podoabepentru bradul d,eCriiciun (activitate) 22
Bniduld,eciciun(acrivitare) . . .. . . . . .2j
Biscuilicu alune(rettetn).. . .. .. . .. 24
Riscu,itri
belgieni(retretn)..... . .. ..... 25
inga cu.surprize(activitare). .. . . .. .. . .. ..25
Sctiroareaspiridu€ilor(poveste) .. . .. .. .. 2Z
Mo€ Crdciun d,epus la letuastrd(acTitate).
Bis.uiti,Stelele
bunictt"(reteti) 44
O ghtrland,aminunatd (^cldvitate)
Coronildde Crritiun lacdvitare.l . .46
O, bradfrumoslcolind ). . .. 47

tiotT-i.;

-,,lal ,.-L
Man beau livrc de NoA
lMareDuva Alan Jost
copyright@2OOS Ed ons Hemma,Betgia
a BibloleciNalionate a Fomanei
DUVAL, MAFIE
Vne CracunuI pove$ii,cotnde
podoabe9i morinde / Maft€Duva
EditlraLt€ra wwwute
fa.Io Aain,Jost;lrad i DoinaMedrea
O.P 53 C P 212,s e c i o r4
Buclre$tirLt€raInierna!
onat,2Ojl
te : 03142516191 0 2311 96 3 9 0 i din imbafrancezaDona Medrea sBN973606-600 6255
at52 54A372
e-ma: con]enzl@ tera,ro rr Medrea,Doia (trad)
Co p y . ight O 20llLt e ra
penir!ve6!neain lmba ronrana Tehnoredactar€
I*ie drepturierezervaie $ prepress:
Tipart a G. Canae,Bucuregt
.t ".,,'--,:.&,
liti,:
I
r\
'l
I
' r{-$ iili
'- : q Iri
\ $
)

il riaraspinichrsihrr',
t:lrpiiir
sejoacii clledirnincati pini
sear:r" llar r:indl sc a.stclne z:ip;rcla,
.::- ei rLlrc;i,ciealiulLqi lLunccl'riute
1avalc crLrfrruinoascle
lol si-lnirrtcr]-,cnelnn.

A,
:riii l''

"t

il

suizi, Olg:rLsi Err-inr


r.ol ptrcc:r
inlpl-r'rrni cu llLlxriculOLafsarn
ln tal-:rspiricltrsikrr,in p;iclLurrca
cea nrare. Se apropic [,]':tcirln ril.
, r: l r ; i ; r t , . l i [ \tr-,n ::t \;i :rJ{ a .;.
bi'arllLrlr:a,rclc r,a irnpodLohicasa.

,t
';t,:::::: . . :a
N\, i:,,.
it

. o aiilliiircal:i rrroli:rrirtli,stLretxrlll
lnaintcaza t:rr m,uii:i,Lbiearl' rrtrcsearnJL,
caci sania c 91.-a,i:rrriilr''"irlril,alurt':os.
lDco{iatil, brrrricuil(llaf son :rucjLc ft rsnindl
ccir:l 10rin'r|e r-:lilrllt-i.
- Slr,nt slri r-i.eit rp t: ste ()lg^a.
Lrsii l ..sl
- lhlir:i ziual jii s:rlLrri.:i L-nnicnlL[]lalson
,l
nltl !11li1ltLl.
i":
" ':)l
"

[rL:i.]ut..
ii si-alr cornsiix.urlI
[]:1s,lcic
ue nistC

srribiir;,'rtr
lini; srtejariii
dlin ilirnirLpi.cilrtrii.lErilLr
..si

1 .*
-!i; ;
:---f
I
e ()fl a l i t cop l llucs(
In tl( l) :lt l,lr e-
Pllllll( D rA /1. r ) llCa lr \l;tl) :1.
Il rrn i r rrl Ol rl\r ' r r n- J ter n.lr itL llilliL.
C )p rc\l ( s:ln it intl.o lr '
' ir llil;.
la pepiniera de brazi. Acolo cresc
puictii, protcja! de rarnurile inalte
si stufoaseale pilin$lor- lor-.

8
.':::

:i ,
1 ( \C C r PlCslc ca lcf te{ i
irr fata unui copac f,oafte stufos.
- 6unt c ulc . r i l l o i t ) r o a r e , i l c l r clln i t.l.
Liite cc hracl fnlrnos! f{ai si-l tiient!
f ill r r { u l r r d tca tl 'l )o l l tl . g :I:l sA l{ ) \eas( .it...
f,E
4tl :
i' " rt d;
t.\ t#,
',it
-.:,

'.
; .,.tai! se arde dcodati un slas supirat.
I-n .,lriridrrst;\neste,litrrrr.tanrrrrisi
se repede la topor', cu Siindul siri-l smulgi.
Un altul se an.Lnciasupracopiilor, iar aceqtia,
Iuati prin stLrprinclclc,cad in zipadi, pe spate.
- Nu !i-e msine, buniculc Olafson?
intreabi spiridu;ul cel mai rn:rre.

i0
" n&t'

t'if|',,,"'

ii .r"
,,,..ustnei
,1.. repeta nedumerit bunicul. De ce?
- Nu poli si tai aceqticopaci,ii doare, lc faci
riu!

11
"tia,i|._.

i,t' "

-''r'l,lu

'i -
, ';i(";:
, .'pe1a:r r;t.rnutaaccasLasi fie
d.estuldc rezistcrlti incit si ne tindl :.1a.' ' .
Apoi, in fhta lor-aparerr:gina spiridu;ilor,
ial bunicul Olaf'sonrirnirre mnt clc uirnire.
;.
- I t C l c In a I !r-. {tl a q a l )rxeielt( ..
ii spune regina. trticl:imiescacestbrddut.
in glirdina tia.
Szicleste-l
Ciopaculcstc atet de mic si dc fi.av,
incit bunicul C)lafsorrtrcbuie si-i ia
cu multi sriji, dc teanli si. nu-l n.Lpi.
tl,
. .
/
,r 1ij9

'
,.; :i'' '
' .\. ? .r"

,?

..jl'
.

,,. ,,, tt

:.t
Bmi..,l Olafson 1epromite spiridugilor ci. nu va mai
tiia niciodati weun brad. Cind sania iqi reia drumul
spre casi, din cer incepe si cearni zdpadd.
Olga line cu grljd bradrrlsi nu-simai poare
lua ochii de la el. Lui Erik insi, i se stringe
inima: oare ii va revedea vreodati oe soiridusi?
- Drag'ii mei, n-am trecut niciodati
printr-o asemeneapitanie !
O si-mi aduc multi. vreme aminte
de ea, le mirturiseqte bitrinul.
. !i::E'tf1 F,i t,
l
:.
,"

:' t'

II ii,,.
i i -., - .i
1I
t:-
:'i".' .
.i t:t:*i1 :
ir ' , , "
I 'i, ,'
't_rti{l ,
. ;,ott*
.ii;i;l''.r:;,:,f -i
!'?,i-
2t-
-..,,
-
l
r

l. r ,. , ,,ii;+;u'.r''r

,.. !
'.,,:
.i'
i'l
'ri
))
riff
ii, ::J,I
i' ' :'r:
l .,:- .:
i'::
. "'#;*
,,i:
.:,:,; l'r
";'',

i:,1
'' '
B' .,..';'
.,.,i
'ril
'i.." .i{'', -1ll
=ili,l :i
'li -

clati ajunsi acasi, copiii sar dlin s:uricsi se gritrcsc


si trcpovesrtcasci celorlalqincm:rip,omenit;r intilnplarc.
- Spcl si crcasci r-epcde"spune Er-inr, cu ochii tintir ia hr.ac1.
l5
..:
.:

seala aceea,
r gridina familiei
on s-apcrecut
'i ceva ciudat. Zeci de
spiriduqi micuti au dansat
-" in jurul bradului I-arrac,,-
'i
Xi p".ii .., o mulfme de stelute.
u n u t o t n t r c c l a s la t ( le pa l a .
cu o ch ii la [r r ca str aca m e r el
,ftt' l.,i Erik si a olgii.
- Gribig-r'i, in curind
selumineazi,iar copiii sevor trezi!
- Priviqi,nu-i a;a ci-i frumos?
se minuncazi piticii in cor. Si plecim,
misiunea noastri s-aincheiat.

71-
L'r fi..u." dimineaqi, Erik qtergecu rnina geamul
Dar astizi, nu stratul gros de zipadi cstece1carc
ii atrage atenlia! Descoperind minunea care s-aintimplat
in timpul noptii, biiatul incepc si str.igede bucurie.
Bridulul crescusemare, foarte mare.. . qi era impodobit
cu o mic de stelu{c.
- E ccl mai fiumos brad de Criciun, cel mai
frumos, repcti O1ga,inchipuindu-qi bradul impodobit
cu ghirlande sclipitoareqi cu globuri de toate culorile. ..
Y
Iar sufletelelor s-auumplur pe data de lericire!
In ziua de 24 decembrie, cei doi copii au pd.rruns
in lumea magici a Criciunului.
- Ce bucurie si impodobim un brad aqade frumos!
exclami Erik.
- Da, e o adevirati plicere, incuviintreazi
Olga, cu chipul luminat de un suris radios.
Mulgumim frumos, spiridugilor!

l9
ru"ii6-.i ; de Criciun. Bunut Mo; Criciun a adus
daruri minunate. Lingi ieslea micului Iisus a pus
un bridu(, si.l ocroteasci cu ramurile sale...

,o
Steamobild
tridimensionald,
Deseneazdo steacu
contururi simple.Dejur
imprejurul ei traseazd,alte
doud stelemai mari.
Copiazdde d,oud.ori la rdnd
desmul tdu pe un cafion
auriu, folosind hiltic de calc.
Apoi pliaai foile de htutie
in doud' dccupeaz-odefiecare
datri pe ceatnai micd,dintre
stuleSiprindeJe impreuruli
cu o agrafd,
Decupeazd, forma exte-
rioarri,a unei stelemari.
in sfarsit,asambleazd.
totul - ata cumfacefeti[a
rlin imagine -, trecd,ndun
fir dea(dprin udrfulfi.ecdrei
stele,5i... gata!
pentru bradul de Crd,ciun:
Podoabe
Lund,, brad Si tnger de agd,tat
FoloseSteo hd,rtied,ecalc
pentru.a rcpia modelele de maijos.
Apoi recopiazci-lepe un carton,folosind,
o coal.ci
dc indigo (hfutie-carbon).
Nu-[i mai rdmd,ned,ecd,t sd,cobrezi
Si sd decupeziformele; apoi gdure;te-le
in partea de susgi aga[d,-lein bradul tdu.

dh
YEKETI
uploed€d
byStef3o
Brd,dut de Crdciun
Ai neaoiede:
o conuri de brad uscate
nlre
. lipici
. muqchi de pidure
. carton maro
Traseaztipe un c(nton grosconturul
unui brddu{ Si decupeazd forma obtrinutii;
h.pe;temu;chiul pe.t'zrmarespectiltd,apoi conurik de brad.
La sfd,rSit,fixea,zrio bucatd,depanglicd,sau cd,tna
Jire de rafie pe spatelebrridulului Si agald,Junde-{iplace.

Y
ffi
^i

e
a

"ffitlr.,.F,,"o.
,P{r,r *-ffir,e#...
ffi R
r-1
@
Retrete

ff\L
1. Biscui{i cu alune
Ai neaoiede:
.25 0 g d e fd inii de gr au
w
z
. o linguriti de drojdie dJ
. 150 g de zahdr pudri

e
o un plicule( de zahir vanilat
. cdtevapicituri de esentride migdale
. 4 linguri de lapte
. 10 0g d e un t sau m ar gar ind
. 200 g de alune mdcinate fin

Amestecd, tot, apoifni,md,ntd5


pentru a obtrineo cocrinetedd,.
@
Pe o masridelumt presardfd,i,na,intinde aluatul cufdcd-
letrul,subtriindulp6,nd,la grosirneadn 1 on. Decupea,zd d,in
cociifiguri (tn fotmd destea,delund,,defructe.. .) Siunge-le
cu grilbenu; de ou. Dupd,aceea,coacebiscuitii la 2200 C,
timp rle10-15 minute.Pofidbund!

&
2. Biscui[i.belgieni
Ai nevoied,e:
500 g de f6ind, 2linguritre de drojdie,
250 g de zahdr,un pliculetrde zahdrvanilar,
2 vdrfuri de lingurila de nucgoari, 2 cuiqoare,
o lingurili de scorgiqoari,un flacon mic
de esenli de migdale, 2 ortd,200g de unt,
100 g de migdale mdcinate (pudri).

Am.estecd,
tot, apoifrdmanfi,,pentrua obtrine un aluat.
Intind,eJcufdcdletrul,subtriindulpAnd Ia o grositnefu
3-4 cm.Decupeazd, flgurine cuformediuerse,pune-lela
copttimp dc 10 minute, la 2200 C. Lasd,-lesd.serd.ceascd
inainte de a Iegusta. Pofid bunidl
Inger cu surprize!

Pe un carton tare, deseneazd,


un inger,
coloreazd-L,
apoi decupeazdJcu grijd..
Dupd,aceea,
fd, 0 cutiu(d,pe a
cdrei margine t6i aei lipi ingerasul.
Nu-{t mai rd,mdnedecd,t
sriumpli cuti'utra
cu biscuitri
mtct
sau cu bomboane
pentru prietenii,td,i.
:.

tt'r
,fif
, 4-

'-tI
r.,..,
t:
': ' i:.i

. tr- in raraspiridusilor.Acestemici
"
creaturi, inaltc de-o qchioapi, tr:iicsc intr-un sat bine
ascunsprivirilor. Nimeni nu l-a dcscopcrit vrcodatil
La spiriduqi, toara lumea poarti cAciL i.
Daci birbatii sc mul_tumesccu haine cildur.oasc de 1Ani,
fcmeile sunt mult mai cochetc.Ele isi impodcibesc
imbricimintea cu motivc minunate, brodate cu miiestr rc.
Astizi, pe stradamare e o forfoti grozavi...

9Jt
S" up.opi. Criciunul! Ca in tiecare an, totricopiii
s-au str6.nsin pia1i. Trebuie neapirat si-i scrie lui
Moq Criciun ce jucirii vor, ca si nu fie prea tirziu...
Un pitic in virsti, care scrie frumos, se oferi si-i ajute.
El noteazi totul pe un pergament lung, cu un stilou uriaq.
Se zice ci un om l-ar fi pierdut in pidure, iar doi spiridugi
tiietori de lemne l-au cirat pini in sat. Acest stilou e cdt
se poate de potrivit, cdci ochii lui Mog Criciun sunt pugin
bositri.N-ar putea sAdescilrezecele scrisedaca spiridusii
losi un stilou mic, aqa,ca pentru ei!
t:::

'- t":7

,."j

i..i.
'i.r:.i,
'.,?.,

iLndllListae eab., spit'iclLnsii fiacsu]L


rLrn
Pcl'gax]xcr,l ll cu gli j i.,A.cnin firebuic
s a i -[ o].rc ;rL i [[r
f;\ ' lr ' ( . r ' ,
.i7 ,ds ;rd.l r p.tr t q r . r r , r ! : r . q ; . " ri rcr rrsr-
jinalLt.N{ersul pnin zipacJli
si i.u-cepc rLrrlriicalL
.l,n;l*, este ca r ancloios, cllanspiricilu.siisunt olbiqnuili.
v:
''l'
30
f)
I- ostasullor ii asteaprain varlul dealului.
E o lebddi mare qi misterioasi, care triieqte
in garaspiriduqilor.
In fiecare an duce in cer scrisoareacopiilor
si i-o dii lur Mos Lraciun.i.Isi indeplineste
cu sfintenie misiunea. Niciodati nu s-apierdut
vreo scrisoare.Copiii au toati increderea in ea,
aqaci iqi reiaujoaca firn grijd...
L"OdO, \ric foarr( bine ce rrebuicsa [aca.
Plindc in cioc panglica cu carc e legat
'
-:J:.
suhrl si, dupi citeva bitii purernice din
aripi, se desprinde dc pimdnt. Se inal@
repedc si der,inein curind un minuscul
punct alb, cale abia se mai zireste
pc cerul albastm.

F;.,'t
-&NF

-s .€
T)
L) upd,ce-opetreccu privirea.spiridusiilac
cale-intoarsi:ei qtiu ci Moq Criciun va primi
scrisoarealor, iar inima le ride de bucurie.
Acolo, sus,in nori, Moq Criciun iqi citeste
coresponden(a.A primit o mul$me de scrisori
gi de cdrtripo$tale, din toate colturile lumii. ]l
Dar Moguliqi facegriji...
- Nu gisescpergamentul spiriduqilor,

Atr
s

#E
YH{E{
upload€d
bySfef3o
t\/I
IvIo$ Uraclun e loarte grUuliu $i nu s-ar putea
impica cu gindul si fie uitat nici mdcar
un singur copil. Trebuie sa geseascd
scrisoareadispdrutd!
A,,5aci sare iute in sanie gi, impreuni
cu renii sii de nidejde, o porneqte spre
{a^raspiriduqilor...
In timp ce sania trece in zbor pe deasupra
unei cabane singuratice, aflati mai departe
de sat, aude deodati ni$te sunete ciudate.
Parcd ar striga cineva dupi {utor!
T:.t
F, lebada-po$tas. carea nimerir in prinsoarel
In timp ce se iniltra spre cer, panglica s-a
dezlegat qi pergamentul a c5;zLlt. Lebida a coborit
repede gi l-a gisit in apropierea unei cabane izolate,
dar spiriduqul care locuie$te acolo a prins pasdrea
qi a inchis-o intr-o colivie. El este un riuticios,
care le poarti pici tuturor, qi qi-apus in gdnd
si lejoace o festi copiilor din sat!
Spiriduq.rl aude un zgomorputernrc aproape
de cabana sa. Se repede la fereastri, sd vadi
ce se intimpli. E sania lui Moq Criciun
care tocmai s-aoprit! Pe spiridugul cel riuticios
il cuprinde frica. Se strecoari afari qi se duce
repede si se ascundi. in spatele stivei de
lemne pentru foc. Tremurd ca o frunzi in
bdtaia vdntului cdnd il vede pe Moq Crdciun
indreptdndu-se spre uQacabanei.. .
't\
/f
IVIosul o gesestepe nefericita
lebidi inchisi in colivie
qi se gribeqte s-o elibereze.
i,
- lntoarce-tepe dealul tiu:
ii spune Moq Crdciun pdsdLrii
inainte de a porni iar la drum.
Pergamentulil iau cu mine.
Nu mai trebuie sd-til-acigriji.
Un biiat care sejuca lange
cabani" a urmirit toati scena.
Apoi pleaci in grabi spre sat,
sApovesteascece-avezut.
o$ CrAciun nu mai are timp si se intrebe
:ipe a inchis pasirea in colivie. Sunt foarte
ie cadouride pregalil!Revinein rara
' sa qi se pune pe cirit pergamenrul.
e bucuros
capoatesd
D
-
. Yot,gru.trrr
indeplineascitoatecererilespiriduqilor.
E de {uns doar si cautejuciriile in depozit
gi si le impacheteze. Asta e insi treaba
ingeraqilor, ajutoarele de nidejde ale Mogului.

38
T
r ...
In wemea acea\ta.copiii s-auadunat
in hambar, si discute despre ce s-aintimplat.
Nu-i poarti pici spiridugului riuticios.
Arr inleles ci, de fapt, el este tarc nefericit.
E pus mereu pe har@ si de acecaqi-apierdut
prietenii.Si. cu cdt se sjmte mai singur.
cu atit devine mai riuticios!
Copiii hotirisc sd faci ceva ca si-l ajute,
mai ales acum, cind se apropie sirbitorile.

'l

,",
"|.
.. n dimineatrade Criciun - ca in frccarean -,
copiii spiridu;ilor gisescla poalele bradului
cadourile. Sc gribesc si 1edesfaci, sub ochii
induioqagiai pirinlilor 1or.
Nici nu le-au spus ci spiridusul sirrguratic
prinseselebida albi. Au prefcrat si pistrezc
secretul,pcntru a facc o fapt;iibuni...
[l r.u.ul.""u, riuticiosul spiriduqsinguratic
zAreQteun cortegiu de luminiqe care se
indreapti sprc cabana sa. Incepe si tremure,
deoarece crede ci locuitorii satului vin
si-l pedepseasci pentru gestul lui urit.
Dar, spre marea lui surprizi, curand,
fiumoasele colinde dc Criciun risuni
in fala caseisale.Tof copiii sunt acolo
qi gin o lumdnare aprinsi in mini.
Ei cantapenrrrra-i ropi inima impierrir:il
Tn slarsit.inainteazisprc u\d...
a't
)piridusuiui s i nslr a r ic n u - i vin e
si-qi creadi ochilor. Copiii i-au adus cadouri
frumoase: un pulover foarte gros qi un fular minunat,
o cutie cu dulciuri.. . $i, mai ales,un scaunsuperb, sculptat!
Nimeni n-a mai fost vreodati aqade drigu-t cu el.
Foarte emogionat,e1le promite copiilor ci, la urmitoarea
lor r.iziti, le va pregiti ciocolati caldi qi prijituri!
MoS Crd,ciun
depus la fereastrd,

Pe o bucatd de calton, fuseneaz(i


un Mo; C,rriciundupd,modelul di,n carte.

Copi,azdJ pe hdrtied,ecalc
Si apoi, cu ajutonr,luneifoi deindigo,
pune-lpe cafionuld,ed,esena,t.
Traseazd,conturul hainelor pe hkrtie lucioasd,
coloratd, apoi decupeazri-le ;i lipeSte-kpe carton.
Fd o gduricd,in criciuld,Si aga{d.-l
pe Mos C,rdciunla fereartrd,.
Biscui6i,,Stelele
bunicii"
Ai neaoierJe:
r 250 I de fiini
. o linguriti de drojdie
t 150 g de zahd.r
r un pliculet de zahir vanilat
o cS.tevapicituri de esenqi de migdale
. 4 linguri de lapte
o 100 g de unt
. 200 g de alune micinate fin
qi citeva alune intregi
.unou
Amestecd, fd.ina cu tlrojd,ia.Fti o adi,ncihnd tn aluat,
in caresii pui zahdrul, mirodeniile pi laptek; amestecd-lc treptat.
Apoi.arkrugd,untul (moak, d,arnu topit) tdiat bucdlele;i
alunele mdcinatefin. Amesteciibine,!)enhu a obtrineun aluat neted,
rotunrl, ca o ntinge.Dacd selipeStede degete,lasdJ putin in frigitler.,
Apoi, cu un f,iccil.etr,
tntinde cocapdnd,ajungeIa o grosime
rle 3 mm. Dupd, aceea,cu ajutorul unei forme, dncupeazd,
stelu[ele.Unge-lecu gd,lbenuSde ou Sipune cateojumdtate
de alund pefiecare stelutrii.Apoi coace-lein cuptor
ureo10-15 minute, la o tempnaturd.de 200oC.
O ghi,rlandd,minunatd,
Confec[ioneazd.
o ghirlaruId. superbd
din pastefdi.noase
(tnformd,depapi,on)!
Pentnt acea^sta, e d,e-ajunsdoar sd inSiri pastele
pe o atr(icoloratd, cu ajutorul unui ac dacd,e neaoie,
dupd cele-ai.pictat in auriu sau argintiu.
Coronitrd,
de Crd,ciun
itri t rbuit o coronilddepaieSiagrafepentnr,afixa ramurile
tle brad. Suprapune-lctn crc, prinzdnd,u-le foatte str6ns.
Dupcicea,iacoperit-o in intregime,potrisd cznryletui
decora,{iuneafixdnd pe ramuri ofunditrri.dintr-o
panglicri depd,nzd. sau deh6.riie(auritd sau coloratd,);
poti, deasemenea, sd,tmpodobeSti coronila
cuJructeuscate(ghind,e,nuci,
conuri debrad,etc.)sau cu un Siragdemdrgele:
imagina[ia.. .
foloseSte-{i
Auastd.coroni[ripoatef, agtitratd,
in brad
saupoatef, pusd,pe masd..
O, bradfrumos!
O. bradfrunos. o. bradfrumos.
Cu cetina tot uerde,
Tu eSt'icopaculcredi,nci,os,
Cefrunza nu si-opi.erde!
O, brad.frumos, o, bradftumos,
Cu cetina tot andc!
O. bradfrunos. o, bradfrunos.
Verrlea(ata,imi place.
Cdnrl,o reacid,sunt bucuros
S.iaeselea md,fctce.
O. bradfrumos, o. bradfrumos.
Verd,ealata tmi,place.
O. bradfrunos. o, bradfrunos,
Cu frunza neschimbatd,,
Md. m6,ngAisi rndfaci voios
$i mri-ntd,reStiin datri.
O. bradfrunos, o. bradfrunos.
Cu frunza neschimbatri!
O. bradfrunor o. bradfrunos.
Tu-nchipui Pomul Vi,e!i,i,
Cene-a adus din Rni Hristos,
Cum au uestitprlfelii.
O. bradfrumos, o. bradfrumos.