Sunteți pe pagina 1din 224

e

b
q
a
a
a
;
!
*#
n4I
Cupri ns
C; dt re
pdri nf i
9i
educat ori .
. . , . . . . . 4
Particularitdlile fiziolog ice
9i
prsi hol ogi ce
al e copi l ul ui de 5-7 ani .
. . . . . 5
i l / l at emat i c a
. r r r r r r r r r r r r r r r r r . r r r r r r r . r r r 9
dflifr.
.
, $*l $t l f ea
r r r r r r r r r ! r r r r r r r r r r r r r r r r r I r r r r r r -^.,rEGr
r l r r r r r r r ! r r r r r r r r l r r r r r r r r I r r r r r r r 35
Dezvol t ar ea gandi r i i
, , , , r , , , , , , , , , , r . 05
1 l _ l r _ _ , , ^ _ r
r r r
l l Fzvol t ar ea
vor bi r i i . . , . , , , ,
r , , r , , , , , .
85
I n t e n l i a g i me mo r i a . . r r r r r r . r r r r ' r r r
1 1 5
Ei xersarea
mai ni i pent ru
scri s . . . 159
Ell r
l f l t T l ] l L l f
, ' ' r , , r r ! i l r , . r r r r r r r r ' r r . r ! r : r r . . . 1 7 5
"f f i i h, gdi ul
Tnconj ur dt o
r . . , r , , . , . . , r , r . , 1 BT
F g n o me n e l g
n a t u r i i r r r r r . r . ' r ! r , , .
1 8 8
P l a n t e l e ' . r r r r r r r r r r r I r r r r r r r I r I r r . . 1 9 6
. : l r : ! i ' y' f i *i f t *r i * 1 i : E s ; , r r r E + 5 * ! : e s * d 3 s r i i r s -
"
- f f **
nll
l l l gur anl a
copi l ul ui . . . , r , . . , , , . , ,
. . . 217
Cdtre
pdrinli gi educatori!
Cu to{i i dori m ca mi cu{i i nogtri sd
poatd
ci ti , socoti gi scri e i ncd i nai nte de a
merge l a gcoal d,
9i
sa ai bd un bagaj de cunogti nl e destul de bogat.
Aceastd carte este conceputd pentru
copiii de vdrstd pregcolard
mare. Temele
vari ate adunate ?ntre cope(i l e ei vor permi te pregdti rea
si stemi cd a copi l ul ui pentru
gcoal a. El va depri nde socoti tul , ci ti rea
9i
scri erea, va ?nvdta sd observe, sd com-
pare,
sd memoreze, sd se expri me corect, sd-gi dezvol te gdndi rea gi i magi naJi a.
Cartea oferd un materi al teoreti c detal i at, precum gi di verse exerci l i i sau
probl eme,
sub formd de
j ocuri ,
care
permi t
di versi fi carea procesul ui
de i nvdfare gi pdstrarea
capaci tal i i de l ucru gi a puteri i
de concentrare al e copi l ul ui . Prescol arul va fi moti vat
sd se pregdteascd pentru
a fi admi s i n gcoal a,
Acest curs compl et de
pregdti re
a
pregcol arul ui
cupri nde noud capi tol e, i ar l a
sfArgi tul unora di ntre el e este
prezentat
un test,
pentru
a veri fi cai n ce mdsurd copi l ul
a asi mi l at noi l e cunosti nte.
Uti l i zarea carfi i presupune
conl ucrarea adul tul ui cu copi l ul . Organi zafi -vd acti -
vitatea in aga felincOt aceasta sd devind o
plScere
atAt pentru
copil, cdt
Si
pentru
dvs. Durata unei l ecfi i nu trebui e sa depageasca 20-30 de mi nute Dupd ce studi ai i
o temd noud, antrenafi -vd i n rezol varea exerci l i i l or de consol i dare a cunogti nl el or,
acol o unde este cazul . Expl i cal i -i copi l ul ui exerci l i ul , l asafi -i ti mp de gAndi re gi de
analizd, ?nainte de a-gi spune pdrerea. ln cazulin iare intdmpina dificultafiin rezol-
varea exerci fi ul ui , i ncercal i sa-l ghi dafi
cu i ntrebdri care sugereazd rdspunsul , dar nu
va grabi fi
sd rdspunde{i i n l ocul l ui . Pastrafi -vdi ntotdeauna cal mul gi buna di spozi {i e,
nu ui tal i s6-l i ncuraj al i pe
copi l , remarcAndu-i succesel e gi evol ufi a.
Parti ci pdnd acti v l a l ecfi i l e copi l ul ui gi mani festdnd mul td rdbdare, vefi obl i nefdra
i ndoi al a rezul tate bune. Copi l ul va fi bi ne pregdti t pentru
$coal d,
pdstrdndu-Si
totusi
i nteresul
pentru
studi ul vi i tor.
Va dorim succes!
F' a rtii c u la ritii{i le fi ziol og ice
gi i l
p$i f r ol ogi ce
al e copi l ul ui
de 5- ' I ani
La vdrsta de 5-7 ani , copi l ul i ncepe sd se dezvol te repede si sd creascd
i n
Sreutate.
Se dezvol td i ntens mai al es mugchi i corpul ui gi col oana vertebral d.
Maturi zarea organi smul ui este ?nsd i ncompl etd, si stemul neryos, de care depi nd
cornpoftamentul gi acti vi tatea psi hi cd,
nefi i nd i ncd depl i n format. Pregcol arul obo-
se{;te destul de repede gi se
pl i cti segte.
I ncl uderea copi I u l u i i n procesu
I gcol ari zdri i i nf I uenl eazd esenl i al l atu ra soci al d
a dezvol t dri i l ui . El t rebui e sd comuni ce nu doar cu un numdr mare de copi i oe ace-
eaqi vArstd, ci gi cu adul l i i , sa i ndepl i neascd ce i se spune si , mai al es, trebui e sd
devi nd membru al unui col ecti v al e cdrui funcfi i gi obi ecti ve sunt deosebi te de cel e
al e col ect i vul ui de l a gradi ni ! a.
Faptul cd
pregcolarul
nu este pregdtit pentru gcoald se manifestd adesea, mar
tdr,l i u, pri n
nereugi ta l a studi i , nevrozd gi o stare i ntensd de anxi etate. Mul l i pari nfi
consi derd cd un i ndi cator al pregati ri i
copi l ul ui pentru gcoal a
este ori zontul l arg
de cunogti nl e pe
care acesta l e-a obl i nut i n copi l ari e. Totugi , se poate
i ntAmpl a
ca, degi copi l ul sd fi i ntrat i n gcoal d
cu un i ntel ect bi ne dezvol tat, el sa fi e cu totul
nepregdti t pentru
a face fal a di versel or sol i ci tdri i mpuse de gcoal d
$i
sd i ntdmpi ne
anumi te di fi cul tal i :
'
sd nu poata
respecta programul ,
adi cd sd nu ?ndepl i neascd unel e el emente
al e acestui a, i n ti mpul stabi l i t; cel mai des astfel de di fi cul tafi apar l a copi i i care nu
au frecventat grddi ni l a;
'
sd nu poatd
comuni ca, adi ca sd nu mani feste dori nfa de a i ntra?n contact cu
cei rl i n j ur;
cel mai des aceste di fi cul tafi se observd l a copi i i care au
puti na
expenen-
!d
cl e comuni care cu al l i copi i , de aceeagi vArstd; pregcol arul
se adapteaz6.greul a
col .l cti vul cl asei gi nu-gi gdsegte l ocul i n acest col ecti v; asemenea copi i au di fi cul tal i
gi i n comuni carea cu i nvdl dtorul .
De reguld, nevrozele gcolare se manifestd printr-o
agresivitate nemotivatd,
tearna de a merge l a gcoal d, refuzul de a rdspunde l a tabl a. Deseori se observd
o stare nevroti cd care se expri md pri n
emol i e, nel i ni gte i n ti mpul l ecl i i l or, copi l ul
agtr' rptandu-se sd fi e tratat prost,
sd nu fi e apreci at de dascdl gi de col egi .
Pentru ca inceputul procesului
de invSlamOnt sd reprezinte startul unei noi
eta;:re de dezvol tare, copi l ul trebui e sd accepte noi l e forme de col aborare cu adul {i i
gi copi i i , noi l e ti puri de acti vi tate.
Ji nel i
ml nt e!
1 . Starea de sdndtate a copi l ul ui are un rol i mportant l a i nceputul procesul ui
de i;tudiu Ea reprezintd acea rezervdde fo(a care determind deseori atdt reugitain
pri nrul
an de gcoal d, cdt gi i n i ntregul ci cl u scol ar.
2:' Numeroase i nvesti gal i i au demonstrat cd el evi l or di n cl asel e pri mare
l e
place
sa invefe. La aceastd vArstd se pune
baza comportamentului sdu moral, sunt
i nsugi te regul i l e gi normel e moral e.
Totugi, un comportament incorect gi inadecvat al
pdrinlilor gi al ?nvdfatorilor
poate
duce l a scdderea sdrgui nl ei gi a responsabi l i tafi i . Sd nu ui tdm cd fi ecare copi l ,
cAnd merge l a gcoal d,
are ni vel ul sdu de dezvol tare moral d. De aceea, uni i copi i
i ncep sd respecte regul i l e de comportament stabi l i te, numai pentru
a evi ta
pedeap-
sa din
partea
adul{ilor. Un nivel mai inalt de dezvoltare morald se caracterizeazd
pri n faptul cd el evul di n cl asa i ntAi se conduce dupd pri nci pi i l e
si normel e stabi l i te,
pentru
a-gi pastra
demnitatea gi a evita remugcarile.
3. Comportamentul copi l ul ui depi nde i n mare mdsurd gi de temperamentul
sdu. Uni i copi i vorbesc mai repede, al l i i mai l ent; uni i se i ntegreazd, mai ugor i n
activitatea gcolard, allii sunt nehotarA{i; unii insistd asupra rezolvdrii unui exerci}iu
oompl i cat, al fi i renun{a, apoi se apucd di n nou sd-l rezol ve.
Este aproape i mposi bi l sd schi mbi temperamentul cui va, deoarece acesta
Jepi nde de parti cul ari tdl i l e
si stemul ui nervos al fi ecdrui i ndi vi d gi ar fi o gregeal d
sd
1'ncercdm sd facem acest lucru.
4. LavArsta de 6-7 ani , copi i i posedd
dej a capaci ta{i l e de comuni care. Pri ntre
i acestea se numdrd dori nl a de a i ntra i n contact cu adul fi i gi copi i i di n
j ur,
capaci ta-
tea de aorgani za o comuni care gi de a ascul ta i nterl ocutorul , precum
si necesi tatea
rJe a cunoagte normel e gi a regul i l e de comuni care.
La aceastd vdrstd, copilul dd dovadd de sinceritate, emotivitate, curiozitate,
ihcredere, bundtate. De exemplu, ?n timp ce explicd un exercitiu de aritmeticd
ih care se vorbegte despre ciuperci, elevul din clasa intAi poate
sd
povesteascd
despre faptul cd gi el a cul es ci uperci i n pddure.
Un asemenea compoftament nu
trebui e i nterpretat ca un gest
de neascul tare sau de neaten{i e. Pur gi si mpl u, copi l ul
este si nceri n comuni carea cu dumneavoastrd, degi capri ci i l e gi ?ndardtni ci a
rdmAn
caracteristici definitorii ale copiilor de aceastd vdrstd. O calitate importantd este
i mi tafi a, dar trebui e sa
{i nem
mi nte cd un copi l i mi td nu numai l ucruri l e bune, ci si
oe cel e rel e.
Asffel, pregdtirea
copilului pentru gcoala
depinde atdt de pregdtirea
sa fizicd,
c;dt gi de cea
psi hi cd,
fara de care el nu va putea
da un bun randament l a scoal d.
l=ormarea motivaliei pentru
Tnvdlare
Descoperirea unei bune motivalii pentru
?nvdfare este o sarcind foarle dificila.
l/aiintdi, pentru
cd nici elevul nu poate
spune intotdeauna ce ?i trezegte dorinfa de
er ?nvd!a, apoi , pentru
cd unel e moti ve
pot
fi ascunse.
Adeseori, unul dintre motivele de bazd fl constituie atributele exterioare ate
i nvdl dturi i , de exempl u dori nl a el evul ui de a avea o uni formd frumoasd, un ghi oz-
cl an, un l oc propri u pentru
studi u, de a merge l a gcoal d
aga cum adul {i i merg ra
l ucru. Tn acel agi ti mp, ni vel ul pregdti ri i pentru gcoata
al unui copi l
poate
sd scadd
cl i n cauza povesti ri l or,
auzi te de l a al Ji copi i , despre di fi cul tdl i l e pe
care l ei ntal nesc
l i a
scoal d.
Moti val i a se formeazd de obi cei i n pri mel e
2-3 saptamdni de gcoal d,
dupa
carr3 suryl ne un moment cri ti c. Este foarte i mportant ca dupd aceastd peri oadd
el etrul sd meargd l a gcoal a nu pentru
ca poarta
uni formd gi ghi ozdan,
m6ndri ndu-se
cu asta ci
pentru
cadoregtesai nvefe, sdfi e un om cul ti vat Al tfel , copi l ul poatesd
fi e decepfi onat, sa pi ardd
i nteresul pentru
studi i .
Pri ntre el ementel e pozi ti ve
care pot
susl i ne moti va{i a se numdrd ati tudi nea
po;zitivd
fala de gcoald, interesul pentru
studii, incredereain autoritateainvdtdtoru-
l ui , ouri ozi tatea, natural etea gi
deschi derea fatd de oameni .
I m portanta
autoeval udri i
Oameni i se compard permanent
cu semeni i l or gi i n urma acestei comparafi i
i si l trrmeazd, o pdrere
despre si ne, despre propri i l e posi bi l i tati gi capaci tdfi . Astfel ,
treptat ei se autoeval ueazd. Procesul Tncepe de l a cea mai fragedd vOrsta gi pari ni i i
trebui e sa
l i na
cont de acest l ucrul
Autoevaluarea poate
fi exageratd, prea
modestd sau moderatd. Este impor-
tant ca ea sd coi nci dd cat mai mul t cu posi bi l i tafi l e
real e al e copi l ul ui .
Agadar, cum se mani festd autoeval uareai n comportamentul copi l ul ui ?
Spi ri tul
acti ' r, i ngeni ozi tatea, vi oi ci unea, si ml ul umorul ui , comuni cabi l i tatea
-
i atd cal i tdfi l e
cari?cteristice copiilor care s-au autoapreciat adecvat. Ei participd
cu pldcere
la
di ve;rse
j ocuri
gi nu se supdrd daca aj ung i n rol ul unor
perdanl i .
Copi i i care i gi sub-
eval ueazd capaci tafi l e sunt pasi vi ,
banui tori , prea
suscepti bi l i . Atunci cAnd cooi l ul
i gi exagereazd posi bi l i tdfi l e,
el ti nde sd se consi dere mai bun decAt al {i i :
,,Mi e
i mi
reul ;;egte totul ",
,,Eu
sunt cea mai frumoasd" etc.
Cum se autoeval ueazd copi l ul dumneavoastrd?
Desenal i pe
o foai e de hdrti e o scard cu 1O trepte gi aratafi -i -o copi l ul ui .
Expl i cafi -i ca pe
treapta de
j os
se afl d copi i i cei mai nepri etenosi , i nvi di ogi
-i ntr-un
cuvl i nt, copi i i rdi . Pe treapta a doua, copi i i ceva mai buni , pe
a trei a
-
gi mai buni
etc. Pe treapta cea mai de sus se afl S cei mai buni copi i : ci nsti fi gi degtepl i Apoi
i ntrebal i -l pe
ce treaptd crede cd ar sta el i nsugi . Rugafi -l sd deseneze o fi gurd pe
acea treaptd, care fl va reprezenta.
Dacd igi va plasa reprezentarea pe
una dintre primele
trel trepte, inseamnd cd
el se subevalueazd, dacd o va desena pe
treptele 4-7, inseamnd cd se auroeva-
l ueazd adecvat. Daca va desena fi gura pe
treptel e B-10, i nseamnd cd se suorae-
valut:azd.
Ti n r : t i mi ni ei
1 . Nu l audal i peste
mdsurd copi l ul , dar ni ci nu ui tafi sa-l sti mul ati , atunci cdnd
meri td.
2. Nu ui tai i sa l audafi gi al fi copi i , ?n prezenl a propri ul ui
copi l .
3. Demonstrafi , pri n
exempl ul propri u,
ati tudi nea adecvatd fafa de succes sl
I NSUCCES,
4. Nu vd comparafi copi l ul cu al {i i . Comparal i doar fel ul i n care s-a comportat
i eri , astdzi gi cum se va compofta, probabi l ,
mdi ne.
fi nel i
mi nte cd ni vel ul autoeval udri i nu este mereu acel agi . El se poate
schi m-
ba, mai al esi n peri oada pregcol ard.
Fi ecare adresare a pari nl i l or
cdtre copi l , fi ecare
apreci ere a acti vi tSl i l or acestui a, ati tudi nea fal d de reugi tel e gi nereugi tel e sal e
-
toate i nfl uenfeazd autoeval uarea.
Recomanddri generale privind pregetirea
copilului
pentru
gcoale
1 . ci ti ti i mpreund cu copi l ul i n fi ecare zi gi anal i zafi cel e ci ti te.
2. Sti mul ai i -i dori n{a de a pune
i ntrebdri .
3. l mbogat i t i -i vocabul arul .
4. Mergel i regul at l a bi bl i otecd, pentru
a-l fami l i ari zape copi l cu o mare di ver-
si tate de ca(i gi a-l i nvdl a cum sd sol i ci te o carte.
5. Compunel i povesti ri ,
i mpreund cu copi l ul , pe
baza unor desene. l ncepel i
dumneavoastrd, dupa care rugafi copi l ul sd conti nue povestea.
Putefi ci ti povesti ri
scurte, dupd care sd-l ruga{i sd redea confi nutul , sd reproducd i n expunerea sa
i deea esenfi al d di n
povesti re,
sd descri e detal i i l e secundare.
6. Tnvalali poezii pe
de rost. Citili mai intAi poezia,
dupd care invdlafi-o pe
fragmente. Copi l ul trebui e sd reproducd i ntegral textul , sd nu omi ta cuvi nte gi
sd nu
l e i nl ocui ascd.
7. l n di scuf i i l e cu copi l ul numi f i cAt mai mul t e obi ect e, caract eri st i ci l e gi dome-
ni i l e i n care acestea sunt fol osi te.
8. Fami l i ari zal i -l cu socoti tul , cu succesi unea numerel or. De fi ecare datd
urmarifi cum calculeazd
-
,,in
minte" sau in goapta.
Copilul trebuie sd treacd treptat
de l a socoti tul
,,pe
degete" l a cal cul ul fara uti l i zarea el ementel or motri ce, adi ca l a
cal cul ul , i n mi nt e",
9. l nva{ai i copi l ul sd compare, sd gdseasca
asemdndri gi deosebi ri i ntre
obi ecte:
,,ce
s-a schi mbat i n acest desen?",
,,Pri n
ce se aseamdnd aceste oese-
ne?" et c.
10. l ncuraj afi -l sa se
j oace
cu al fi copi i ,
j uca{i -va
gi dumneavoastrd cu et.
Bineinleles, aceste recomanddri au un caracter general. Activitatea ulterioard
,l epi nde
numai de dori nfa pari nl i l or
de a aj uta copi l ul sd se dezvorte.
La i ntrarea i n gcoal d, copi l ul trebui e sd ai bd dej a nol i uni el ementare de
matematicd. Un copil de vOrstd pregcolard
trebuie sd fie ?n stare sd se orienteze
' i n
spal i u, stabi l i nd o rel al i e ?ntre si ne gi obi ectul numi t, ca i n urmdtorul exempl u:
,Mi ngea se afl d i n dreapta mea, dar ?n stanga terevi zorul ui ." Este i mportant sa
l unoascd nol i uni l e de spal i u (departe,
aproape, sus,
j os
etc.).
Fami l i ari zal i copi l ul cu numerel e gi ci frel e. Nu este sufi ci ent sa gti e sd numere
pdnd
la zece. Copilul trebuie sd fie?n stare sd facd legdturaintre o cifrd gi cantita-
l ea desemnata de ea. Pentru i nceput, el
poate
sd numere obi ectel e ardtandu-l e
t:u degetul , mai apoi sd socoteascd
,,di n
ochi ". Pentru dezvol tarea depri nderi i de a
numdra, fol osi l i si tual i i l e de zi cu zi , de acasd gi de pe
stradd.
Este foarte important ca pregcolarul
sd inleleagd cum se obfine un numdr
nou, pri n
ce se deosebegte acest numdr de unul dej a cunoscut. Tnva{a{i copi l ul sd
descompund un numdri n doud mai mi ci gi
sd compund di n doud numere mai mi ci
unul mai mare (ci nci i nseamnd
doi pl us
trei ). Fol osi ti neapdrat materi al i l ustrati v.
lnvaia{i copilul sd compare intre ele numerele obiectelor. Explicafi-i noliunea
de comparal i e numeri cd, pentru
ai nl el ege, de exempl u, cd patru
e mai mare decdt
l rei , dar mai mi c dec0t ci nci , de aceea, l a numdrare, ordi nea este 3, apoi 4, apoi 5.
' i nval afi
copi l ul sd compare mai i nt6i numerel e apropi ate, apoi trecefi l a ori care al te
numere, ?n l i mi ta
pri mel or
zece.
Familiarizafi copilul cu semnele matematice ) (mai mare), < (mai
mic) si
=
(egal ),
expl i cafi -i cum l e poate fol osi . Cu aj utorul materi al ul ui i l ustrati v obi gnui l i -l cu
operal i i matemati ce cum sunt adunarea gi scdderea.
Copilul de vArsta pregcolard poate fiinvalat sd rezolve operalii de adunare gi
de scddere. Cel mai bine este sa incepeli cu exercilii in care la un numdr mat mare
s;e adaugd al tul mai mi c gi di ntr-un numdr mai mare se scade al tul mai mi c.
pentru
ilustrare se pot folosi beligoarele de calcul sau orice alte materiale.
Deprindeli copilul cu structura exerci{iului (condi[ie,
intrebare, rezolvare,
rdspuns). l nval afi -l sd al cdtui ascd de unul si ngur probl eme gi
sd noteze rezol vdri l e
lrrr. Pentru inceput, acest lucru se poate
face pe
baza unor imagini. Este foarte
important ca pregcolarul
sd poata formula intrebarea problemei,
sd in{eleaga ce
i ntrebare anume poate
sd consti tui e i nchei erea l ogi cd a condi Ji ei unui exerci fi u.
Familiarizali copilul cu numerele care urmeazd dupa zece. Folosili neapdrat
rnateri al i l ustrati v gi i magi ni l e di n carte, i ntrucOt copi i i i ntAl nesc deseori di fi cul tal i i n
erpreci erea mari mi i numerel or si memorarea l or.
Expl i cal i copi l ul ui ce sunt fi guri l e gi corpuri l e geometri ce.
Pentru a
fi ne
mi nte
rnai bi ne denumi ri l e l or, face{i uz de
j ocuri ,
de exempl u
,,Mozai cul
geometri c".
puteti
sa facel i un asemenea mozai c, decupAnd di n carton col orat di feri te fi guri geome-
tri ce. Propunel i copi l ul ui sd i ncerce sd asambl eze di n aceste fi guri di feri te obi ecte
(c casd, o magi nd, o cordbi oard etc.).
Depri nz0nd copi l ul cu nofi uni l e el ementare al e matemati ci i , nu ui taJi cd l ucrul
c:el mai imporlant este sd-i dezvoltali dorinla gi obignuinfa de a gAndi,
at6t de
necesare in procesul
de instruire
$colard.
.f
UNU
C; i f rel e dre l a 1 l a 10
doi
nr * t * !
' :
* t l u +t +*
r ' i l i l t *
, r r l r t s + { * $
, } a+t & ' r l l * i
+l * *
a a +*
+t +
t r f 3
, u l
!
a+&
s v a , i
t 5 ' a t
* g a i !
l i r a, ,
'
a r a , s
l y a *
t r a f
5 l t *
1
t v a *
9 v l } 9
" "
_ v , ' E
g v i *
a r a "
3 :
f i
-'7"ffi
sapteK9
I l l t:t.
+
ts
opt
a t t s t
* i t ' l
c +t * t Fl
$ t * t t O
$ a * g o + l t ; o
t ' +
. t i s c
* i t * o
-{:
.T
l * : f ; *
$ t * X+ * l ; r g t
Numegte ci frel e care seamana cu aceste obi ecte.
l
5
9.
$
L$
5
Unegte cifrele in ordine crescdtoare.
(t
6
O
@
cum se compune numdrul
' 10?
Numegte toate vari antere. Scri e
i n cercul e[e numerel e care corespund obi ectel or di n desen.
JOOOOOOOOOOO
I,l ********oo
* * * r t t t t t t o o
Laaaf f f t f aoo
66666, C, C6, 6600
l i t t t t t ccc; oo
YTTYYYYYTI I TJT@
L, bbt t t t i i t *oo
or uooooooo*oo
a' ccocgceocoo
Semnel e mat emat i ce
-
-
mar mare mai mi c
egal
GIF
Doud al une i nseamnd mai mul t decAt o al una.
Deci doi este mai mare decAt unu.
d d d
Un con este mai pu{i n
decAt trei conuri .
Deci unu este mai mi c decdt trei .
-
-
Trei ci uperci sunt egal e cu trei ci uperci .
Deci trei este egal cu trei.
$i
numerel e pot
f i comparat e:
rI
il -s -..,
I]
ffI
E ! g
f l f l - f l J
@
sr
1{!
w-w
N?
tl
(l)
@ E
+
pt us
-
-
egal mi nus
Semnul
, , pl us"
se
pune
at unci cAnd t rebui e sd addugam (adunam)
Semnul
,,mi nus"
se
pune
atunci cAnd trebui e sd scoatem (scadem,l .
Semnul
,,egal "
se
pune
l a sfdrgi tul operaJi ei , i nai ntea rdspunsul ui
Operal i a cu semnul
,,
*
"
se numeste adunare.
f l t t +
t t t -
t t t
3 + 3 - 6
Operafi a cu semnul
,,
-
"
se numegte scadere,
t t t
t t t t
t - - - t
4 - 3 = 1
5
I
-r
2 7 7 2 5
Tabfa
adundri i
0 + 1 - 1 1 * 1 =
O + 2 - 2 1 + 2 -
O + 3 - 3 1 + 3 =
0 + 4 - 4 1 + 4 -
O + 5 - 5 i + 5 =
O + 6 - 6 1 + 6 =
0 + 7 - 7 1 + T -
O + B - B 1 + B =
O + 9 - I
' 1
+ 9 =
0
+
1 0
= 1 0
2
3
4
5
6
7
B
9
1 0
2 + 1 - 3
2 + 2 - 4
2 + 3 -
5
2 + 4 -
6
2 + 5 - 7
2 + 6 -
B
2 + 7
-
9
2 + B = 1 0
7 + 1 - B
7
+ 2 -
g
7
+
3
= 1 0
3 + 1 = 4
3 + 2 - 5
3 + 3 = 6
3 + 4 - 7
3 + 5 = B
3 + 6 - I
3 + 7 = 1 0
B + 1 = I
B
+
2
=. 10
4 + 1 - 5
4 + 2 -
6
4 + 3 = 7
4 + 4 -
B
4 + 5 =
9
4 + 6 = 1 0
9
+
1
= 1 0
5 + - 1 - 6
5 + 2 - 7
5 + 3 - B
5 + 4 - I
5
+
5
= 1 0
6 + 1 - 7
6 + 2 - 8
6 + 3 = I
6
+
4
= 1 0
4*
4#3
6
-l-
2
B
6 3 3
4
+
3 7
5 2 3
Rezol varea
probl em
el or
Fiecare problemd
are conditie, intrebare, rezolvare si rdspuns.
Pr obl emd:
O caracatila are 3 caracatile-fetife
9i
3 caracatile-baiefei. CA{i
pui
are,
in total, caracatita?
f - nnr ] i f i a
V U I I U I L I U
O caracatifa are 3 caracatile-fetife
9i
3 caracatiJe-baieJei
Tn |
"n
|-r a
"n | | r U U u c l t u CAli
pui
are, in total, caracati{a?
Rezol vare 3 + 3 = 6
RaspunsCaracatifa are 6
pui.
o \
o o
o
o
o
o
o
Probl el ma:
Oana avea B crei oane, l -a dat 2l ui Vl ad.
Oanei ?
Cdte crei oane i -au rdmas
@8N
?
Este important sa invalaJi copilul sa rezolve problemele
de unul singur gi sa-gi
noteze rdspunsurile Pentru inceput, acest lucru se poate
face dupa imaginea
propusa,
apoi se caute in mediul inconjurdtor
subiecte pentru
alte
probleme.
i ' i : )r ; , , , i : ,
i
Cdt e crei oane i -au rdmas
Oanei ?
-
I
Oanei i -au rdmas
6 crei oane.
#
Propunel i copi l ul ui sd al cdt ui ascd o probl emd
i n baza acest ei i maorni
Incd zece
Copi i i i nt Ampi nd adeseori di f i cul t d{i i n i n}el egerea si memorarea numerel or de
la 1 1 la 20. Explica{i copilului cd imbinarea
,,sprezece" este alcdtuitd din doud
cuvint,e gi se folosegte pentru compunerea unor numere noi: unsprezece, doi-
cnr ozr r no ot ^
Propunel i -i un exerci {i u concret. De exempl u, sd i ngi re zece be{i goare de o
cul oare, i ar peste el e sd pund i ncd trei de al td cul oare Dupd aceea, ruga{i -l sd
numere toate beti soarel e.
1 1
U NSOTEZECE
e r r i . o
+ r { a t '
* t ' ' ; + ' } f
l ) }
f
r f &a - a r + t a
. * l i 3 a r * ; * r + * a . * r + * a .
* a + s a r
+ t + ' o ' t t + l o " $ r + , , o . * r r
1 2
1 0
+
2 12
1 0
+
1 11
doi sp rezece
1 ?
l g
trei sprezece
6
r t f * *
r ' o l a l t
t ' " + :
1 0
+
3 1 3
Y t a f r - , a r } *
v a r + l
7 a r + l
7 a a +t
v t l * l
v t l a l
v f t t l
v t ' +: v " r l
t ' r t
1 0
+
4 1 4
pat sprezece
r 5 f
r
"
t ' v ' -
3 1 v l *
| | " ] '
l a r a .
t o ' a ,
t a v a ,
t a v a a
g l v t f
l " ' l
l t v t t
r o v o ' l ' v l t
t l r o r
1 0
+
5 1 5
cincis;p rezece
</,
( 1. f ,
t q i l t - f : ' 7, a
^p
\ r \ r l u l ! / r v r _ J J v
: , aol esp' ezece
, .
1 ' : l : t
n r r l o r \ r - A - ' a \ r ' \ ^
I t L l t \ L t t - / F J l
v f - r . v l ! / r v L _ v \ / v
1 0
+
6 1 6
1 0
+
B 1B
1 0
.T-
7 1 7
1t9)
n n l l i o n r a \ - 7 r - \ / \ t / \
I f f f f f - \ t t t - / + l
I r v v " . v v t v L v \ _ / v
i l
1 0
-T-
I 1 9
1 0
+
1 0
20
r,zv^lr0)
do; d; r eci
Scrie cifrele in patrafele.
I
1
1
1
2
- _ \
I
I
L - \
\ - t
t - - 7
l l
I
_ L
I
-' r
- l
I
I
I
I
I
_ L
I
I
- L
- t - l
t l
t l
t l
- L . - L .
I
- - \
- l
I
l /
l - ,
t '
_ L .
- - - /
t
t \
t l
. - ! .
1 ' l t l
l I
t . t
l r
_ ; .
t
' l /
\
l r l
|
\ - - ' l
l l
- L .
L
3
:j
.7
;)
I
I
I
I
I
2
+
6
E
0
I
' , - - r
t )
l /
- i
- - . 1
i , '
_' f
,r1,
-),
,<,' _r
- i i r - i i _ _ i _
i ' - - i - i
-i
','J '"
"'
'
:i
''",J'
i
i - - r i i - - r
l \ , ' t i - l
-i
,>=,,
ri
;)=1
i - , i x
= L .
' ' - /
- L ,
' - - z
- - t ,
, - - \
/ - \ ; \
, )
i
j
)
i j
. / 1 , / / \ l
{ , : . :
: . , \ - . . 1.
. . . - { =. . - , , - . t . =, / .
Geometri a
Acesta este
un
punct .
Aceasta este o linie. Ea este alcdtuita dintr-o
mul Ji me de
punct e
uni t e.
l-inia poate
fi prelungita
in dreapta gi in stOnga, la nesfArgit.
l l xi std mai mul te fel uri de l i ni i .
Acestea sunt l i ni i drepte.
Acestea sunt l i ni i curbe.
l -i ni i l e drepte
pot
fi trase cu aj utorul ri gl ei .
|||||||l||l||lu|l|||||l||l||l||||l|||l||||||||l||l||l|l|l|lllll|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 I 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
l -i ni i l e drepte
pot
fi prel ungi te
i n di rec{i i di feri te.
lilill
Acestea sunt l i ni i ori zontal e.
Ele sunt trase de la stdnga la dreapta.
Acestea sunt l i ni i verti cal e.
El e sunt trase de sus i n
i os.
Acest ea sunt l i ni i obl i ce.
Pri vegte desenul gi spune care obi ecte seamdnd cu l i ni i l e dreo-
te. Dar cu cel e curbe?
Contureazd l i ni i l e verl i cal e cu un crei on ro$u, cel e ori zontal e, cu
unul al bast ru, i ar cel e obl i ce, cu unul verde.
I I I I T I I I I I
I I I I I I I I
a
\
\
I
a
I
I
I \
I
\
\
a'
a
a
a
Dacd l i mi tam o l i ni e l a capete, obl i nem un
segment. Segmentul are o anumi ta l ungi -
me, care poate
fi mdsuratd cu ajutorul riglei.
Dacd uni m cdteva segmente,
ob{i nem o l i ni e frdnt5.
Aceasta este
o raz[.
Raza poate
fi prelungita
numaiintr-o direclie.
CAnd di ntr-un punct
i es doud raze, se formeazd
un unghi .
Unghi ul este al cdtui t di n vdrf
Si
doud l aturi .
Punctul deasupra cdrui a e desenat bradul este vdrful unghi ul ui ;
drumuri l e pe
care merg cami oanel e sunt l aturi re unghi utui .
Exi st d di f eri t e unghi uri Pent ru a af l a ce unghi avem, f ol osi m
echerul .
A a a ^ + ^ ^ ^ + ^
^ UUDLd UbLU
un unghi drept .
Unghi ul drept est e medi u ca mel me.
A n n a * n n ^ * ^
^ U( ' DL d U) L U
un unghi ascul i t .
Unghi ul ascut i t est e cel mai mi c,
A n n n * n n ^ * ^
AUUDL d UJ I - U
un unghi obt uz.
Unghi ul obt uz est e cel mai mare
Aceasta este o linie frdnta deschisa,
Aceasta este o linie frOntd inchisd.
Ea formeazd un
pol i gon.
Pol i gonul are unghi uri , l aturi gi
vArfuri .
Varf
Unghi
Exista diverse poligoane.
Numele pe
care fl au este in func{ie de
numdrul de unghi uri sau de l at uri .
Triunghi
Patrulater
Pentagon
Hexagon
Pal rul aterul care are toate unghi uri l e drepte se numegte dreptunghi .
Drerptunghiul care are toate laturile egale se numegte pdtrat.
Exi s;ta fi guri care nu au unghi uri .
Oval
Numegte fi guri l e geometri ce
care seamdnd cu obi ectel e
prezentate mai
jos.
Fi guri l e geometri ce
care au vol um se numesc corpuri geometri ce.
Cub
Ci l i ndr u
Paral el i pi ped
Numegte corpuri l e geometri ce
care seamdnd cu obi ectel e
prezentate
mai
jos.
NXl dsuri l e de
greutate
Grerut at ea unui obi ect
poat e f i af l at a cu un aparat speci al
nurni t cAntar. Cu aj utorul cdntarul ui , de exempl u, se
poate
cAntdri
un ki l ooram de mere.
1 ki l ogr am
( kg)
-
1000
gr ame ( g)
Greutateel obi ectel or foarte mari se mdsoard i n chi ntal e si i n tone.
1 chi rrt al
-
100 ki l ograme
1 t onei
=
10 chi nt al e
-
1000 ki l ogr ame
Gi ri afa cAntdregte, i n medi e, 750 de ki l ograme, hi popotamul
-
3 tone,
i ar el efantul afri can
-
5 tone.
Test:
cdte obiecte se afla in fiecare dreptunghi? calculeazd gi
scrie
numdrul i n cercul et.
-D
$8[o
o
Punei ntre numere semnel e corecte
,,(", ,,)"
s?u
,,="
o@
@o@
@o@
1,,i ,:
Punei n cercul e{e semnel e corecte,,+" sau,,-"
@
@
o
o
@
@
o
o
@
@
@
@
o
o
o
@
@
@
@
o
o
3 O 2 - 1
6 O 4 : 2
b O 5 - 1 0
4 0 2 : 6
I
1 0
6 = 3
B = 2
iffo
**&
t*F
Rezol vd
probl ema:
Pri n curte se
pl i mba 5 rafugte gi B
pui gori . Cdte
pdsari
sunti n
total?
B
*5i&
ErF
Rezol vd exerci Ji i l e:
20 1
{l F
Gdsegte i n fi guri l e de mai
j os pol i goanel e gi col orea zd-l e.
L>
1 0
I
-T-
2 1 9 1
1 5 5 1 6
+
4
1 7
-T-
1
$df eat* nn aticm
/
Raspunde l a i nt r ebar l
si scr i e i n cer cul et numdr ul cor ect
*r
7
Vtl
/
lir'
3Ate bra{e are
st eaua- de- mar e?
CAt e capet e are dragonul ?
Cat e, i ar-i pi are
pasarea?
COt e cozi ar e cOi nel e?
Cat e r ol i ar e cal eagca?
\-__---/
=-(!<tr
a)
CAt e
pi ci oar e
ar e
gOndacel ul ?
V
t:.F
i ; i
.:.::.::
.,g' $r" S
',.1-, :-i*:,.*
,5i'
' : r t ; 5
il,
;
,
L:' . l.l
a+'
* ;
iF'
Fi
+,
'4:+r.
'{],f
_F:\
Pri ma etapd i n depri nderea copi l ul ui cu ci ti rea este fami l i ari zarea cu sunete-
l e. Copi l ul trebui e sd i nve{e sa di sti ngd sunetel e di n care se compun cuvi ntel e pe
care le aude. Familiarizafi-l cu vocalele gi consoanele, explicafi-i particularita{ile
pronunldrii
acestora, invdlafi copilul sd facd diferen{a intre consoanele sonore si
cel e surde.
Copi l ul trebui e sd poatd
determi na unde se afl d un anumi t suneti n cuvdnt (l a
inceput, la mijloc sau la sfdrgit) gi sa fie in stare sd-l arliculeze cu voce tare.
Stradui fi -vd sd i nvdfal i copi l ul cu aj utorul unor
j ocuri .
Pronun{area unora di n-
tre sunete poate
fi asociatd cu zgomote din naturd (j-j-j
-
vdjditul vdntului, z-z-z
-
bAzdi tul al bi nei , g-$-$
-
fognetul frunzel or) Propune{i copi i l or sd spund cdt mai
mul te cuvi nte care conl i n un anumi t sunet. tnvafafi -i sd arti cul eze sunetul ates cu
i ntonafi e.
Cdnd fl ?nval al i sunetel e cuvOntul ui , desenafi scheme. Pentru un copi l de
v0rstd pregcolard
este foarte important ca lucrurile noi pe
care le invald sd fie clare,
pal pabi l e,
concrete.
Este foarte important, de asemenea, sd
poata
citi corect pe
silabe. AtenJiona{i
pregcol arul
sd nu numeascd l i terel e separat, apoi sd compund si l aba. Corect e sd
ci teascd di ntr-odatd si l aba, fl uent gi prel ungi t.
Atunci cAnd copilul va incepe sd citeascd silabele, se
poate
trece la citirea
unor cuvi nt e si mpl e, compuse di n una, doud sau t rei si l abe. Expl i caf i -i copi l ul ui cd
sunetel e trebui e ci ti tei mpreunS, l a fel cai n cazul ci ti ri i si l abel or.
Treptat, puteii
trece la asimilarea propozifiilor,
apoi la texte scurte. Uneori,
dupa ce a citit un text, copilul nu este in stare sd spund cu exactitate mesajul aces-
tui a.l n astfel de cazuri , rugal i -l sd povesteascd,
cu propri i l e
cuvi nte, ceea ce a ci ti t.
Aceasta fl va ajuta sa ?nfeleagd sensul celor citite.
Nu uitali cd, invdldnd sd citeascd, copilul deocamdatd, nu este interesat sd
ci teascd pentru
si ne. Conti nual i sa-i ci ti fi cd(i , i ar pentru l ecturi l e i ndependente,
propunefi -i
texte scurte, cu mul te i l ustral i i . Putel i gi ci ti i mpreund cu el ,
pe rdnd:
copilul citegte o
propozifie,
dumneavoastrd
-
urmdtoarea. Pentru copil este
important sd vd arate cum citegte de unul singur, de aceea susfine{i-i neapdrat
aceastd tendi nl d gi l audal i -l pentru
succese.
Nu ui ta{i cd, de l a bun i nceput, ci ti tul trebui e sd se asoci eze cu senti mentul de
pl dcere. Nu-l si l i fi pe
copi l sd ci teascd, ci i ncercal i sa facefi i n aga fel i ncAt el i nsugi
sd vrea acest lucru
Cu' ,rintele din vorbirea noastrd
sunt alcdtuite din sunete. Noi auzim
si
pronunl :dm
sunete. Atunci cAnd pronunfdm
sunetul
[a],
aerul rese
l i be
I
gura
e l arg deschi sa, di nJi i gi l i mba nu parti ci pa
l a rosti re, vocea
nu 1' ntOl negte ni ci un obstacol . Asffel de sunete se numesc vocate.
Sunet ul
[ er]
est e o vocal d,
el
poat e
f i
prel ungi t
si cOnt at . Li mba romdnd
are 7 vocal e:
Vocal el e 19i A se
pronunt d
l a f el ,
numai cd
pri ma
se fol osegte l a
inceputul gi sfArsitul cuvintelor.
A A A E I I O U Y
l ncearcd sd
pronunl i
toate vocal el e.
La pronuni area
unor sunete, l i mba se spri j i na de cerul guri i ,
i n spatel e
di nfi l or. E greu
sa cdnl i gi sa
prel ungegti
asemenea sunete, cdci aerul
i ntOl negte un obstacol i n gurd,
l i mba. Astfel de sunere se numesc
consoane. l n l i mba romAnd exi std 22 de consoane.
B C D F G H J K L M N
P Q R S g T T V Wx z
Pri vegte desenul gi spune ci ne gi ce sunet pronuntd.
A O I
Consoanel e
pot
fi sonore sau surde.
Unel e di ntre el e sund asemdndtor gi de aceea formeazd perechi .
{F;t
v
U
sonore
tbl
Iv]
tgl
tdl
lzl
til
surde
tpl
tfl
Ik]
ttl
Is]
tEl
o o o o o a o a a o a o a o o o o o a o o a a o o o o
o o Y o
o - o l V o
o \ - ( o 1
i AqAhna
: Ad
Ar a
:
Citirea
ALFABETUL
Li tera este un semn pentru
scri erea sunetel or. l n l i mba romdnd sunr
31 de l i tere. El e al cdtui esc al fabetul .
vocal el e sunt transcri se cu l i tere de curoare rogi e, rar consoanel e
-
cu l i tere de cul oare al bastrS.
c { . - 2 a l . o
-
-
- - t
.
'
- -
r F-
- - - - ^ .
a e a - a
o o o a a a a o a a o o o o o a a a o a a a a o
o a o
o a a
i Cccarl e
1Dd, DraPe' |
:
3
,r----r o tY o
o t { - \ \ ' ' 4 : + o J t a
o
. : r - - - / : - 7 1 ) 1 7 . r o
o
. N i | o f o
o - a t a
a o a o a o a a a o a o o a o a o o o o o o a o o a o
o o o
: Cg^' ou' : Hf unu' ' "' a
i
repure
- f t . - * - .
E =-
o
-T'
I r
a o o o o o a o o a
A
O
Romon
o o a o a a o o o o
Q
El i cooter
o o o o o o a o o o
a o a a o a a o a a a a o o o a a o o a a a o a a a a
a a a o o o a o a o o
a o a o o a
fii
t f a o a o a o a o o o o a a o o o o o o o a o a
O 1
o a a o o a o a a a o o o o a a o o a o
o
a a a
Kiwi
lngheiata
o o o o o o a' o a o lr a a a a o a o o o o a o o o a o o o o o o o o o a o o o o o o o o a o a a o a o o o
O
o
o
a
o
o
O
a
a
o
o
a
a
o
a
a
o
a
o
a
O
O
o
o
o
o
a
o
a
a
o
a
a
O
a
a
a
O
o
SS
sanie
5s--L=;-
O
I
Jucdri e
k
o
o
a
o
a
O
o
a
o
a
a
a
o
o
a
O
a
O
o
a
o
o
a
a
o
a
o
o
a
Lebada
Pi si cd
Nucd
a a a a a a o a o a a a o a a o a a a o a o a
: odcherari
!
o
a
o
O
o
a
o
O
o
a
a
a
O
a
a
a
a
O
a
o
o
a
o
o
a
a
o
o
a
a
o
a
a
a
a
o
a
O
o
o
o
a
o
o
o
a
o
O
o
o
o
o
O
a
a
a
O
o
o o o a a a a o a a o a a a a a o a a a o o o o a o a a o
O 3
Yal a
i7J
zmeurd
XX
Xiroron
o
o
a
O
o
o
o
a
O
Qq
\
Quetzal
a a a a o a o a a a a a
Tt
risaiel
o o o o o o o a o o o o o o a o a o a a o o o o o o o a o a o o o o o a o a a o a
o 3 a
tAlWw,n
F o
a
Rac
o a o o a o a o a o a o a o a a a o a o a o o a o o o a o a a a a a a a a a o
o j o
lAniar
U rcior
Vioard
o a a o o o o a o o o o
a
a o a o a a a o a o a a o o a o o a o a o a a a a a a a a o o a o a a a a o o o o o a a a o a a a a a o o
Consoanel e pot
fi sonore sau surde.
Memoreazel
Noi auzi m gi pronunfdm
sunetul .
Li tera o vedem
$i
o scnem.
,Al fabetul are 31 de l i tere.
lK,
Q,
W gi
Y nu form
eazd
sunete
gi
sunt fol osi te l a scri -
(3rea
cuvi ntel or i mprumutate
rJi n
al t e l i mbi
Numegte obi ectel e desenate. spune unde se afl a sunetul
l ml
i n f i ecare cuvAnt. Daca sunetul se afl a l ai nceputul
cuvdntul ui ,
cotoreaza pri mul patraJel ,
dacd este l a mi j l oc, col oreaza-l
pe
al
doi l ea, i ar dacd se afl a l a sfArsi t,
pe
ul ti mul .
Unde se afl d sunetul
l pl
i n aceste cuvi nte?
Uncle se afld sunetul
Ir]
in aceste cuvinte?
Unde se afld sunetul
[t]
?n aceste cuvinte?
Unde se afl a sunetul
[b]
i n aceste cuvi nte?
Unde se afl 5 sunetul
l nl
i n aceste cuvi nte?
:
Gtisegte literele identice
din cuvintele scrise sub cdsule gi
din
interiorul lor. Unegte-re
cu o linie. care literd este in olus in
fiecare cdsuld?
mare
turn
Iron
horn
a
S
t
o
n
d
ramii
J
Daca uni m vocal el e cu consoanel e, obf i nem si l abe
Vocal el e sund f l uent , prel ung
El e pot
f i cAnt at e. a-a-a, o-cr-o.
/ ' - i * n r . * n r r r m2 i l - n n . n l ^ ^ i l ^ t ' - ^
v i l . r r . - ) LU ut | | dt . udt ut u >| duu,
I I n n c t n ^ n n o . \ - n - ^ r ' r , n a a l n l n / - i f a n * n n i l a l - . ^ l ^ .
L - / I I U- ' L U UUI I ) L ] d I I d UU VUUd I UI U. UI I - U5 L U 5 I I d UUI U.
//
-+
\\
/
/27
ckt'
$ilr
t f
:qpt
,tY,"g
tn7
tp
F't
e,{
I'qp/
,tY,"g
tn7
tp
F't
e,{
V't'
(}itirea
.z
\
SL
Unegte
jumatafile
de imagini,
citegte cuvintele care au rezuttat:
Este foarte important sd invdlali copilul sd citeascd silabele corect, Atenfionafi-l
sd nu citeascd literele separat, apoi sd compund silabe. corect e sd rosteascd
silaba dintr-odatd, fluent gi prelungit.
G
cuvi nt el e pot
f i compuse di n una, doud sau mai mul t e si l abe.
cuvi ntel e de mai
j os
sunt compuse di ntr-o si l aba. ci tegte-l e
mdr
pat
nor pom
nai
AC
SUC
pul
Urmdtoarel e cuvi nte sunt compuse di n doud si l abe. ci tegte-l e
9i
rostegte prima gi
a doua silaba:
pe$-te
cea-
pi a
rna- re
l u- nd
roa-te
gi- rag
vul - pe
ba- l on
Aceste cuvi nte sunt compuse di n trei si l abe.
gr rostegte pri ma,
a doua si a trei a si l aba:
Ci tegte-l e
flu-tu-re
se-ma-f or
pan
-ta-
lon i
ciu
-
per-ca
CU T-CU. bCU
ma-si-na
,
f ie- rd-strdu
buf -ni -t a
ti-ti-rez
ci tegte cuvrntel e. Al ege desenul care corespunde fi ecdrui cuvant.
r: hi -f l i i
\ r ^ - F \
\ , / d-
Lc7
na - r A
l J q
r u
1'u l-g el r
ra- m u
-re
r \ r t I n x
l - / r
u- r o
i , - r t ^
I rf.
-
LCt
t o- por
va-gon
co-cog
g
ean
-ta
sd-pun
CA-SE
hai
-
na
ca- na-
pea
pan-tof
i
A}
$
fl
T
rlr
w
tl
rymp
F
3
De regulS, intr-un cuvdnt sunt tot atdtea silabe cdte vocale conline
acesta. Pentru a determi na numdrul de si l abe di ntr-un cuvanr,
punem
pal ma
sub bdrbi e, dupd care pronunl dm
rdspi cat cuvOntul gi numdrdm
de cdte ori s-a deschi s gura.
Ardtafi copilului cum se face asta pronun!6nd
cuvantul
,,arbore". Apoi pronun{ati
cuvAnt ul i mpreund cu cooi l ul .
AR- BO- RE
Acest cuvAnt conl i ne trei vocal e. PronunfAndu-| , deschi dem gura
de trei
ori . Pri n urmare, cuvAntul
,,arbore" este compus di n trei si l abe.
Ci tegte cuvi ntel e gi determi na cdte si l abe conti ne fi ecare di ntre el e.
I\4ASI\IA MI NGE PAPUSA
MAR
e ^G,,>
= + L
PE ENI E PIX TITIS=Z FRU NZA
Pri vegte cum se al cdtui esc schemel e cuvi ntel or cu un numdr di feri t
de si l abe
U/ \ L
( 1
si l aba)
Cl \PR;\
tz
si rabe)
M, \ l M UTA (3
si t abe)
| |
H I POFCTAM
t +
si t abe)
Nurnegte obi ectel e prezentate
mai
j os gi
al catui este schemel e
cuvi ntel or.
Fi ecare cuyAnt confi ne o si l abd
pe
care cade accentul . Si l aba accen-
tuatd se
prpnunl a mai tare
9i
mai
prel ung.
Accentul sE marcheazd cu semnul (' ), care se
pune
deasupra vocal ei
accentuatd.
i CEAS
FOARFECA
v v l
PALARIE
/
-Yx
:=:
: - i :
Uneori , accent ul
poat e
schi mba sensul cuvAnt ul ui .
COPI I
VESE
Ci teste cuvi ntel e si oune accentul .
SOATE
st el e
I
COPI I
LA
I
VESELA
c:u [c u be u
lu nd
nouras
pl oi l a
Ci ti reA
propozi l i i l or
Vorbirea nqastra este alcdtuita din
propozilii.
Propozilia este alcatuita
di n unul sap mai mul te cuvi nte. Pri mul cuvAnt di n
propozi {i e
se scri e
intotdeaunfl cu litera mare.
t,
I
"f"
I
Pl oud
Aceste pr
E i ar na
l
Cad f ul gi
na.
zi l i i sunt al cdtui te di ntr-un si ngur cuvdnt.
Aceste propozi l i i
sunt al cdtui te di n doud cuvi nte.
I
I
I
n
, '
I
A veni t
pri rndvara
Afard este cal d
I
I
Aceste propoziJii
sunt alcdtuite din trei cuvinte.
I
I
I
.::. .11' I
..- n.-, I
iF'
Priv$te desenele giincearcd
sd alcatuiegti singur propozi{ii
din
cel
Qulin
patru
cuvinte,
Pri vegte cum se
poate
al cdtui schema unor
propozi ti i .
Pl oud.
L-
Soarel e l umi neazd.
A venit primdvara.
t__
Dupa intonalie, propoziJiile pot
fi enunfiative, exclamative
gi interogative.
La sfdrgi tul fi ecdrei propozi l i i
se
pune punct,
semnul excl amdri i sau
sernnul intrebdrii, lncerca{i sa citiJi aceeagi
propozifie
schimbAnd
i ntonal i a.
Vom vedea desene ani mat e
Propozilie en unf iativd.
Vcrm vedea desene ani m al e?
Propozi{ie i nterogativd.
Vom vedea desene ani mat e!
Propozi{ie exclamativd.
Ordoneazd cuvi nt el e i n aga f el i ncdt sd rezul t e propozi {i i .
l a bai atul tel efon
vorbe$te
cal feti l a un
cdl dreste
magi nul a a
pri mi t
noud o bei et el ul
gustoasd
a sal atd
fdcut mama o
Ci tegte
propozi fi i l e gi compl eteaza-l e:
Noi avem acase , . .
Pe cer t rec , . .
l arna me dau
Prin case
port
t n
padure
cresc . . .
Am vdzutin lac ..
Mama a f dcut , , ,
f v l
I n
padure
am i nt Ol ni t
Ci ti rea textel or
Mai multe propozi{ii
legate intre ele alcdtuiesc un text.
A veni t toamna, Frunzde cad
di n copaci Pl oud Pdsari l e
pl eacd
i n
l ari l e
cal de
Dacd propozi fi i l e
nu sunt l egate i ntre el e, atu
un text.
Copi i i deseneazd cu crei oane
gi
acuarel e. l n
gradi na
cresc
fl ori Pi si ca bea l apte. Afard
pl oua.
nci acestea nu constituie
w
ff
Numarul propozi{iilor
dintr-un text
poate
fi diferit. ln acest text sunr
doud
propozi l i i :
1 Andra are cul ori
gi pensul e.
2. Ea a desenat o fl oare.
Acest text con{ine trei propozi}ii.
1. Astdzi e zi ua de na$tere a l ui
Victor
2, Au venitin viziI6, musafiri care
i -au adus cadouri .
3 Toat d l umea s-a si mt i t bi ne.
Ci tegte
propozi Ji i l e
de mai
j os gi
spune care di ntre el e al cdtui esc un
text.
Noi avem o
pi si cd. Pi si ca se numegt e Puf i , Ea e
f oart e f rumoase. Puf i se
j oace
cu
ghemel e
buni ci i
gi i ncAl cegt e f i rel e. Buni ca nu se supdrd.
l n
poi and
cresc
l epurel e al eargd
fl ori Veveri Jei
repede. Vaca
i i
pl ac
ci uperci l e
pagte
i arbd
rrea
Ci tegte cuvi ntel e gi compune
propozi Ji i
cu el e.
Ccr r pJne
er c) poz
l i i pent r u i magt ni l e de nr ai
j os
t
\
*-d
\
e
\
\n,
\ ?
?o(,,,
r
j>.^_il"-l
a
@
7Tt
%=
\
G O
o
(1-Y
, J '
\
( .
77Na4
\
e
\
Test
Ci te$te cuvi ntel e de sub desene
fi ecare cuvAnt. Scri e numerel e i n
Numara cAte si l abe are
pdtratele.
SCAU N
excavator
Ci tegte
perechi l e
de cuvi nte. Pri n ce sunete se deosebesc?
$*
ff-w
ACVATI U
umbr el d
---r
Alcatuiegte scheme pentru
urmdtoarele propozi[ii:
Ni nge.
Afard
pl oua
Ci obanul
pagt e
oi l e.
Ce semne trebuie sd
punem
la sfOrgitul acestor propozilii?
l n
poi and
cresc mul te fl ori
Vom
pl eca
oare i n drume[i e
Cezi frumoasd
[]
Ci tegte
propozi fi i l e gi compl eteazd-l e:
Tata ci te$te ...
Bai e[el ul a agal ati n copac ..
L]
E
l n
gradi nd
s-au copt , , ,
Ci ti rea
f - i f n o f n o i r ] n z l n - 1
n i n h i n i t n r i l o
UTL UJ L U J l UUZl Ua v o
v l | t u t L \ _ / t
i l ( t .
Ar e coame
$i
nu- i l eu,
l l conduc unoe vreau eu;
Cu capdst ru gi
cu
ga,
l ar na- mi
pl i mbe
sani a
Are coarne, dar nu-i t aur,
$i -a
facut-o un megter faur' .
Doud roat e-n l anf l egat e,
Duc i ut e un om i n spat e,
f l i t pqt p nr nnnzi t i i l p e nmnr r no r ^l i n ol o n nnvoqt i r a
( - , - t r a
l r nl - r r r i n
\ J T L UOL g
V r UV \ ] Z | L i l r V .
\ _ , / \ J I t V U| ( f L l t r r L , t L , \ _ . i
v \ J v \ / o Ut U.
Ud l U L I UUUI U
si f i e or di nea nr onozi t i i l or ? Nr r mer ot eazd- l e
Y r v v v L r L r r r v r ,
r \ u r l
Cat de al b e t ot ul i mprej ur!
A veni t i arna.
Noaot ea a ni ns.
o
o
uf'
ft'll
r 5
5
{ F I I I I
l'{,"
I
/
/
TG
( )
git
f:,jo
--E
3,,1
L - /
f f i l l f f i x K n r n I ?
La preqcol ari , facul tdl i l e mi ntal e evol ueazd foarl e repede, de aceea trebui e
sd acorddm, o atenl i e deosebi ta dezvol tari i gOndi ri i
copi l ul ui : sa-l i nvafdm sa
gAndeasca,
$a
ral i oneze, sd anal i zeze, sd compare obi ecte gi fenomene.
1n di ve$e si tual i i di n vi al d, pari nfi i
trebui e sa-i sti mul eze copi l ul ui necesi tatea
de a obl i ne i Fformal i i noi despre fenomene gi
obi ecte, atrdgdndu-i aten{i a asupra
cal i tal i l or i mportante al e acestora. Deseori , copi i i compard obi ectel e gi fenome-
nel e, bazdn(u-se numai pe
caracteri sti ci l e exteri oare. De exempl u, atunci cdnd
compard o f$ti l e cu o pdpugd,
ei zi c cd, el e se deosebesc doar pri n faptul ca feti ta
este mare, i {r papuga
-
mi cd. Expl i cafi -i copi l ul ui cd exi std
parti cul ari tdfi
esen{i al e,
fard de care
pbi ectul
nu poate fi defi ni t. l n acest exempl u, di ferenfa esenfi al d este
faptul ca feti p este o fi i nfd vi e, i ar pdpuga,
doar o
j ucdri e.
Pentru pa
pre$col arul
sd ?nvefe sd compare de unul si ngur, expl i cal i -i ce tre-
bui e sd facd:l sd pri veascd
atent obi ectel e, sd stabi l eascd pri n
ce se deosebesc, sd
scoatd in eviflenla trdsdturile generale Abilitatea de a compara obiectele fl va ajuta
pe
copi l sa l p poata
i mpa(i i n grupuri ,
dupd o anumi td caracteri sti cd, adi cd sd l e
cl asi fi ce,
Clasificprea se
poate
efectua pe
baza unor particularitdfi
esenliale sau
neesenl i al e.
l mportant
este sa fi e stabi l i t corect pri nci pi ul
cl asi fi cdri i Ori ce cl asi fi care
trebui e sa ai ha o si ngurd bazd,.
Exista
Qiverse
exercilii pentru a deprinde realizarea unei clasificdri:
o sd i mpartd obi ectel e i n grupuri ,
expl i cdnd care este
pri nci pi ul
dupacare a o sa rmpafta obtectel e In grupL
fdcut-o (moQi l i er, vesel S,
j ucari i
etc.);
o sd nufneascd obi ectel e care c o sd nufneascd obi ectel e care corespund unui anumi t grup (l egume: morcov
varzd, castraveli, mazdre etc.);
o sd el i rl ni ne obi ectul
,,i n
pl us"
di ntr-un grup gi sd expl i ce al egerea facuta.
Fami l i a(i za{i copi l ul cu anal i za gi si nteza, care reprezi ntd operafi i l e de baz6, al e
gAndi ri i .l nvefi l i copi l ul
sd descopere l egi tatea aranj ari i unorfi guri , sd determi ne, pe
baza unor dQsene, ce a fost l a i nceput gi ce a urmat. Expl i cal i -i cum sd compund
povesti ri
OupF desene, menl i ondnd cd mai i ntOi trebui e sd determi ne succesi unea
desenel or, i al apoi sd compund povesti rea.
RezolvQnd diverse probleme
9i
exercilii, copilul de vArstd pregcolard
este in
stare sd-gi ?npugeascdbazel e anal i zei gi si ntezei , precum gi sa traga concl uzi i si m-
pl e
\
Obi ect el e
bes; c.
au car act er i st i ci
pr i n
car e se aseamand sau se deose-
Sa compardm ac; est e doua obi ect e:
I
e
ambel e obi ect e sunt rot unde.
mdrul est e un f ruct comest i bi l Mi ngea est e o
l ucari e
Mar-ul est e gal ben, i ar mi ngea est e rosi e
Cor par a obi ect el e de mai
j os
Spune pr i n
ce se aseamanA si
pri n
ce se drt osebesc
\'.
\
f
\\
\5
\5
t
\
i
\/
Cl asi fi carea
Hai ne
Cbi ect e de cul oare verde
v or +a v a5+l v aa+r
Cbi ecte i n formd de sferd
Obi ectel e
pot fi adunate i n grupuri ,
dupd di feri te cri teri i , De exempl u:
l a v a t l a v a a I a v a a l a v o r l a v a a l a v a f
v Or +l v a r +l v f r l l v a a +l v a a +l v i | t +l v a r +
o
o
-{,
^
-{
5::
!3
\
Sl
\**
\
f
\
\ r
\Y
\5
J
\
\>
, l
\/
r \ x ^ ^ ^ + ^ ^ L - ^ ^ , f ,
f l i n n l r t q ' ,
q i
A V n l i n X
a l n n a r n n
\ r d > Ub L U UU UUL Ur
, , r
r
V r u o
o r v n ; u l l Ud d l UUUl Ud
Anal i za
9i
si nteza
Analiza este procesql de descompunere a unuiintreg in elementele lui com-
ponente (fiecare dintfe ele fiind un intreg separat gi determinat) precum
si de
stabilire a relatiilor dir{tre elemente.
Sinteza este proce$ul
de reunire a elementelor sau a caracteristicilor unui
obiect, dupd ce acestea au fost stabilite prin
analiza.
Analiza gi sinteza repnezintd unele dintre operaliile mintale de bazd. copilul de
vArsta pregcolard
trebuie sd le posede gi sd le aplice, rezolvdnd probleme
$i
exercitii.
l n acest tapel , i n fi ecare col oand, de
pe verti cal d sau de
pe
ori zontal d,
trebui e sa fi e ampl asate cate trei obi ecte di feri te. l n patra[el ul
l i ber di n
cea de a doua col oane l i pse$te fl ori ci ca.
\ \
t
I
-
/
/
-
\
\ \
t
I
-
/
1
-
-
\
\ \
t
I
t
/
,
t \
0
l n rAndul de sus, trebui e sa stabi l i m
al egem, i n l ocul semnul ui i nt rebdri i ,
puse
mai
j os.
regul a ampl asdri i fi guri l or, apoi sd
fi gura potri vi ta
di n vari antel e pro-
# t
Determi nd, i n fi ecare exerci fi u,
l ocul semnul ui i nt rebdri i .
ln ultimul
patrafel
trebuie sd se afle
fl ori ci ca cu
patru petal e.
ce figurd trebuie sd se afle in
?
t
{
2
I
o
ilL.
o
? {
?
I
ill
o
fl\
o
2
T
?
tr
A
o
o
tr
A
2
T @
tr
Pri vegte cu atenl i e desenel e.
fost nnai apoi . Expl i cai n ce fel
Spune ce a fost l a i nceput gi ce a
ai aj uns l a aceastd concl uzi e.
t Oa +l
r ' ' t +I
v o ' +' v . ' f l
t t ' t l
? a r f r
v a a +a
v a r +l
v r l l l
v t l +l
v " +l
v " +l v t ' r l
t a a t
Pune i n patraJel ul
l i ber desenul numerotat care se
potri vegte.
Expl i ca al egerea facutS,
/
. 1
v
Pri vegte cu atenl i e i magi ni l e. Numeroreazd-l ei n ordi nea
potri vi td
cornpune o
povest i re.
a
a
. a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a o a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a o a a a a a
4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
Concl l uzi i l e formul ate pri n
anal ogi e
Obi ectel e
pot
consti tui
perechi i n
baza unui cri teri u.l n exerci {i i l e cu
o
perechel de
i magi ni se determi nd mai i ntdi ce
parti cul ari tate
unegte
cel e doua
l i magi ni ,
dupd care, i n baza acel ui agi cri teri u, se al ege
pere-
chea pent f u
al t d i magi ne, De exempl u, i epuragul ui i i pl ac
morcovi i .
Dar ce-i
pl pce gori cel ul ui ? Pri ntre i magi ni l e propuse
este gi o bucatd
de cagcavf,l . Copi l ul trebui e s-o al eagd gi s-o
pund
i n l ocul semnul ui
intrebdrii. r
Analogia inseamnd psemdnarea
obiectelor printr-o particularitate.
Concluzia
prin
analogie inseanf nd transferul parlicularitdtilor
unui obiect studiat asupra
t, dar cu
particularita{i
asemdnatoare.
medi e sunt capabi l i sd tragd concl uzi i si mpl e bazal e
pe anal ogi e, ca de e{empl u: ral d
-
rdfugcd, caprd
-
i ed.
Pregcolarii de varstd rtrare trebuie sd poatd
alege rdspunsul corect din mai multe
variante. De
injec{ie). Ra{i
. gcoald
-
invdfdtor, spital
-
... (pacient, salon, medic,
posi bi l :
,,l nvdfdtorul l ucreazd l a gcoal d, deci , trebui e sd-l
numim pe cel care lupreazd la spital. Acesta este medicul. celelalte cuvinte nu
Perechi l e pot fi consti tui te dupd aspectul exteri or. De exempl u, cAi nel e
are bl and
pufoasd,
i ar
pegtel e
este acoperi t cu sol zi netezi .
Se
pot
forma perechi
dupd senza{i i opuse de
gust.
De exempl u, l dmA-
i a este acrd, i ar bomboana e dul ce.
ln aceste imagini sunt
prezentate
obiecte care
pot forma perechi
dupa
anumi te parti cul ari tafi qi obi ecte care nu pot
forma perechi .
Cui el e gi ci ocanul sunt doud obi ecte care se potri vesc,
deoarece cu
ci ocanul batem cui e. Mi ngea gi pi eptenel e
nu pot forma ni ci cum o
pereche.
Pe 15 sep bri e, tofi el evi i merg l a gcoal d,
Dorel gi Veronica sunt
ei l a
$coal d.
el evi , aga pe 15 septembri e vor merge gi
Cri sti na si ctavi an au cumpdrati nghel ata gi bomboane. Cri sti na n-a
cumpdrat i
cd Octavia
he[atd, i ar Octavi an n-a cumpdrat bomboane. l nseamnd
a cumpdrati nghe{atd, i ar Cri sti na bomboane.
Ana, Di ana gi Doi ni fa au desenat cu acuarel e, crei oane
gi
cari oci .
Di ana n-a desenat ni ci cu acuarel e, ni ci cu crei oane. Ana n-a desena!
ni ci cu acuarel e, ni ci cu cari oci ,l nseamnd cd Di ana a desenat cu
cari oci , Ana, cu crei oane, i ar Doi ni ta, cu acuarel e,
r e s
Pi si ci l or l e pl ace l aptel e. Puful e{ este
pi si cd,
ceea ce i nseamnd cd
gi
ei
i i pl ace l aptel e.
Afl a
pupa
care cri teri u au format o
pereche pri mel e
doud i ma-
gi ni .l Dupa
acel agi cri teri u, al ege di ntre cel e trei vari ante date
i magi nea potri vi ta pentru
a fi pusd
i n l ocul semnul ui i ntrebdri i .
Expl i ca al egerea ta.
B
1 ) 2) p
'
GasQgte doui obiecte care
pot
forma o
pereche.
Explicd de ce
se
pptrivesc
aceste doua obiecte.
,i Gdsegte cuvAntul
potrivit pentru
a completa propozi{ia.
Explica
fel ul i n care ai aj uns l a aceastd concl uzi e.
Morcovul cregte i n
gradi nd,
i ar mdrul
Soarel e apare
pe
cer zi ua, i ar l una . . .
Ce se afl a i n numdr mai mare i n aceastd i magi ne: pi si ci
sau al te
an i male? Arg u men teazl,-li rdspu nsu | .
Tofi
pe
bi ban u
pleteazd propoziti
i le :
ti i
pot
i nota
gi
cum
este
pegte,
pant al oni i
sunt
i decdt gorl uri l e,
tel e e mai mare decdt
at unci suri oara est e. , ,
ragul ui gri nu-i pl ace
varza, i ar cel ui al b nu-i
pl ace
morco-
ratd prin
sageli ce va mdnca iepuragul alb gi ce va mdnca
ragul gri .
nlo
rt
I
r{u
r?,
I
; d
l u
UT rl
Dacd
su ri oa
I C
l i
rtr
) al
t a
or
D
m
S(
;,11,,i:
lep
VUI .
i ep
Fl or i n. Dor i r r si Luci an se
j oaca
de- a v- ai i ascunsel ea, Fl or i n
nu s- a ascLr ns ni ci sub masd si ni cl dupa f ot ol i u Dor i n nu s- a
ascuns rrcr suf l masd si ni ci i n cut re Unde s-a ascuns f i ecare
di nt re bai el i r
Q
\
\
\
f
t
\ r
\5
,C
\r
q
V
Cosmi na Cabi gi Ot i l i a au pr i mi t
cadour i Cosmi na n- a
poset d
si nar gel e Ga[ r i n- a pr i mi t mar gel e gi ogl i nda
pri mi t
f i ecare di nt re f et e?
nr i mr t
U U d
)
l
f>, | /\
-3
I
-7j
L1
A- . )
/
f
i
v
Test:
ConfOara obi ectel e, Spune pri n
ce se aseamana gi pri n
ce se
deofebesc.
obiectul nepotrivit. Explicd de ce ai fdcut aceastd alegere.
urd ar trebui sd fi e i n l ocul semnul ui i ntrebari i ?
L
A A
A
2
t
L
A L
A
2
I
- t -
j ue sunt l n numdr mai mare ?n aceastd i magi ne. ursul el i sau al te
i ucari i ?
i Compl eteazd propozi fi i l e:
Carlea este mai
groase
decdt cai et ul , deci cai et ul . . .
Dacd avi onul zboare mai repede
decAt el i copt erul , at unci el i cop-
t er ul . . ,
Toli goriceii preferd
cagcavalul,
i ar Mi ckey Mouse est e
gori cel ,
asa ce . . .
6
tr
De;zvol tarea gandi ri i
--'tZ
trAra
^VH
Y \
.,,o\
t ' )
\ i
\ l
\ {
. \
t \
( , \
, / \ a )
\-*
V
\,
/
/
/
(\
V\
\t
@Mp
, D
Vorbi rea copi l ul ui se dezvol t di n procesul
comuni cdri i cu oameni i di n
j urul
sdu.
La vdrsta preEcol ara
se pun
bazel e dezvol tdri i vorbi ri i , de aceea este i moortant sd-i
acorddm o atenfi e deosebi ta
Copi l ul de vdrsta pregcol ara
mare trebui e sd poata pronun{a
cl ar toate
sunet el e, sd l e deosebeascd l aauz, sd recunoascd l ocul sunet ul ui i n cuvAnt gi sd
deosebeascd sunetel e asemdndtoare (z
-
s,
j
-
g, b
-
p
etc.) Trebui e sa fi m aten{i
l a ri tmul vorbi ri i copi l ul ui , l a di cl i a gi expresi vi tatea cu care rostegte cuvi ntel e.
At unci cOnd i nt ra l a gcoal a,
copi l ul t rebui e sd cunoasca no{i uni l e el ement are
al e gramati ci i l i mbi i romAne. Aceasta i nseamnd cd el poate
sa formul eze propozi {i i ,
sd l e fol oseascd i n mod corect gi sd acorde cuvi ntel e, sd formeze cuvi nte
pri n
com-
punere, precum gi sd deri ve cuvi nte noi .
Copi l ul t rebui e sd di spuna de un vocabul ar dest ul de mare, care sd con{i nd i n
pri mul rdnd cuvi nt el e necesare comuni cdri i .
Ar fi bi ne dacd vocabul arul acti v al copi l ul ui (cuvi ntel e fol osi te i n mod curent)
ar corespunde cel ui pasi v (cuvi ntel e pe
care l e i nfel ege). Este i mporl ant ca pregco-
l arul sd-gi i nsugeascd i n mod congti ent cuvi nte gi expresi i accesi bi l e ni vel ul ui sdu
de percepl i e,
sd i nl el eaga pol i semi a
cuvi ntel or, sa fol oseascd i n vorbi re si noni me
gi ant oni me.
Acordafi atenfi e fol osi ri i unor cuvi nte noi i n vorbi re: pentru
copi l nu este sufi -
ci ent doar sd l e numeascd, ci trebui e sa l e
Si
repete i n di verse contexte. Numai i n
f el ul acest a copi l ul l e va memora.
Una di ntre cel e mai i mportante sarci ni i n procesul
de i nvafare a l i mbi i mater-
ne de cdtre pregcol ar
este dezvol tarea expri mdri i l ogi ce. La aceasta v0rst6, copi -
l ul t rebui e sd
poat a
descri e de unul si ngur o
j ucdri e,
un obi ect sau un desen, sd
povesteascd
ceea ce reprezi ntd o i magi ne, dar gi sd descri e eveni mente care ar fi
put ut
sa ai ba l oc pAnd l a sau dupd cel e reprezent at e. Copi l ul t rebui e sa gt i e sd pund
i ntrebdri gi sa raspunda l a el e, sd redea coerent un text, expresi v gi fara repetari .
Pentru dezvol tarea gAndi ri i
creati ve gi perfecl i onarea
vorbi ri i l ogi ce, este uti l sa
compunel i i mpreuna cu copi l ul povest i ri gi povegt i .
$i ,
desi gur, t rebui e sd di scut al i
cu el cdt mai des, sa-i ci ti !i ca(i gi sa-l i nva{afi poezi i
Aspectul foneti c al vorbi ri i
Numegte obi ectel e
\ l
pronunfa
di sti nct sunetul evi denti at.
mt nge
: r o t a a
; 1 v l i g a v a t
: - a r l ,
Y
' r t
t !
i
v Or +l
" Or t l
g
v c f * l
- a r
"
cdruci or
l " o v r !
: r l r l l
f t " ' 6
* a r a *
curea
t o r t l r a r t l
I a o i l
r f l 1 l f
v t a 4 l
t t ' I l
" c r l l t ' t
af I
hArci og
' : s " "
* a Y i a
a r a a i t a r a t
E ' v i *
cdl dare
ghi nda
Rostegte den umi ri l e i magi n i l or.
prsrca
papu$a
vurpe
, ' a.
a a{ t
Qt a
i t +l
oe
+t +l I I t oi l
' 7
"lf
' t
'
r ir
a r *,
.. a
?
+ a +l a
v
.}
, {
a
y t '
+l
t
r } t +l c
r' t t +l t '
f t tl
' P
trt
pensul a
veveritd COCOS
,
chi pi u
Cuvi ntel e se pot
deosebi
cuvi ntel e. Pri n ce sunete
pri nt r-un
si ngur sunet . PronunJd
se deosebesc unul de cel al al t?
*
t c t + i
t a "
' * ' t ' c
lF|t
R-ff
casd
-
masd
v a f l l
v a a r l v a r f l
'
t t r r * , a r f r
v a r + r
v a r + l
cAi ne
-
pdi ne
a O r a a
l O v a r .
l a v a c
l i r a r
l a v a ,
r o v o a l o r a r
sare
-
mare
v e r * l
r t f * t
! " +l
v " +l v o ' l l
r t . .
rac
-
mac
l a v a t
l o r "
l l v . } l l ' v t '
a l r a r
coade
-
coasa
f ai na
-
gai na
Rost egt e denumi ri l e i magi ni l or. l n care denumi re sunet ul
[ m]
se afl a l a i nceput, l a mi j l oc sau l a sfargi t? Hagureaza patra{el ul
coresounzdlor.
l n care denumi re sunetul
[r]
sfArgit? Hagureaza patraJelu
I
se afl a l a i nceput, l a mi j l oc sau
cores0unzdlor.
t ct
l n care denumi re sunetul
| l
se afl a l a i nceput,
sfArgit? Hagureaza patrafelul
corespunzdtor.
l a mi j l oc sau l a
Dearo
Vocabul arul
Vorbi rea noastrd consta di ntr-o mul {i me de cuvi nte.
$i
toate au di feri te
sensun.
Cuvi nt el e care i ndi ca denumi ri l e obi ect el or rdsound l a i nt rebdri l e:
r.i no2"
^.o2"
i l v r r r v . ! i l v v . .
Carle
Cuvi nt el e car e i ndi cd
, , car e?", , , cum?".
Banca
propri etdl i l e
obi ectel or rdspu nd
El ef ant
l a i nt rebdri l e:
! uf _/ uD
Acru
Rece
Cuvi ntel e care i ndi ca acl i uni l e obi ectel or raspund l a i ntrebari l e:
,,ce
f ace?",
, , cum
f ace?".
Sare Zboar6,
Se tAraste
Obi ectel e pot fi Tnsufl eti te gi
nei nsufl el i te. Cuvi ntel e care expri ma
f i i nl e r aspund l a i nt r ebar ea, , ci ne?"
Fl uture
i l * t + ! $ , r r l
Taur
r i
*
r i a { l r
* i . { t +
g
Bai eJel
a i + . *
' i l i + : *
$ f
G
* s t

. ' t +
{ r
Cuvi ntel e care i ndi caobiecte neinsufletite rdspu nd
Crab
l a i ntrebarea
,,ce?".
* , ' f
I
But oi
* ! ' a +
. * F a ! i r o J
Urci or
6 v i $
{ 5 r t * i * v a F
a r a n
Papagal
r \ hi +t x
\ / t i l i l a
r f Y l } .
. } r l r ;
Ceai ni c
UASUTA
Acvariu
Dezuo
f,60
vo
Cuvi ntel e
pot
avea sensuri opuse.
Noapte
+ 3 t + ' r . i + . a , + ?
Gros Subti re
{-rA
1-4
:.l
*

+
*
* *
6
+
+ d+i..:
*
l arnd
J. + * ; t + : ,
Vara
3 + * r . J l * . l a + * . . i l
*
*
*
1
Bdi et el
Fetita
i , . , 4 , - t ' , 4 ' : . , t : O t t | * r a , j * e a r , a s a
Mi c
; j + ! e . r + ' - - : S" + : : : * t l i a + ? +
Fi erbi nte
t r O = , l | t O r 4 " 4 . :
. i
r f
. : 9 + .,.
t+
" : 9 +
a e I $ . : * , ? - " +
Mare
Rece
,
( /
e
*
t*
:
*
+
:
*
.l
*
+
C
*

I
;
*
;-1,;j]
f
Lung
Scurt
l nal t Scund
Exi std cuvi nte care sund l a fel , dar au sensuri di feri te,
Para
: ] t + : : :
' t e + ;
* t f *
Sornn
, p u l f
1 ; r o i
* - , ) :
l l n . r _ .
O *
O . .
l . , o
a !
a : t , a q a
Broascd
Exi sta cuvi nte care sund di feri t, dar au sens asemdndtor.
+
a
a
'1
a
*
*
a
'i
G
4
+
5
vesel , bucuros
: a * t l * 6
- . t . t + * a
i ; r a e t ' + t + p t . f I * $
j
* r + l X O
trist, amdrAt
+, +l t C
. +a +i a
' . +, +:
a s r I * a . ' +, +* l ' - * I +! a t a t +
mi c, mdrunt
? a r + * 1 l } t + * . a a t r F Y r ' r + X t a t + : G ; a a + G : a r +
' , * i
I
!'
i--l
mare,
t r +n ! , +S
t i
r +5 f t + * . t r + B . ? t + *
t
a
e
s r * a
{
*
*
a
t
e
a
:t
+

a
s
+
*
;
c
::,
+
*
t
+
s
a
:l
+r *
a
1
+
t
b
*
*
a
:
+
+
-
a
+
e
i
+
+
a
f
+
.$
a
*
UTi AS
e:ffi
al eargd, fuge zboar5,, pl aneazd
\
l V' r r t ' 3 c; u, i r l i er [ ] r - , nt i ni . l di r e
' or nr And
f ami l i i de cuvr nt e
P, i r . Lr e
5, , i , t : . l l r l ' ; r ddur ce
i nr pAdur t padur os paCur ean padur et
--At7T"z
\ l
r \ ,
\
' . 2 - '
.,/7,7' :,1
t' =
,#:t
(-,
",/'
. ' J
-(tr
(i
-*'.
i'11';,
,tt
l,
(],
1.. ;,,
f f i w
7 ' , 1 r
I
1,
)-
#M. o
,4
y'd'v"\
*\
a1-a- t
I r4t
\6r
i : ; : i l r O&i ' i C; ; l SOSt e CaSOr CaSI r C aCaSd CaSni Ct e
\@
tnva{a sa folosegti corect
prepoziJiile.
Pi ti cul sta
pe
ci upercd.
Pi ti cul std sub ci upercd.
Pi ti cul sta dupd ci upercd.
Pi ti cul sta Tn fata ci uoerci i .
, l
Pi t i cul st d l dngd
ci uper cd. Pi ti cul std deasupra ci uperci i .
Rdspunzdnd l a i nt rebdri , t rebui e
prepozi f i i l e.
sd folosegti intotdeauna corect
Unde std oi ti cul ?
Pi ti cul std sub frunzd.
l o ! a r
l a r
"
1 3 ' r o l
r o v a r
t ' P a ,
r a r o ,
l a v a a
Unde st d
pi t i cul ?
De unde se i l egte pi ti cul ?
Piticul se ilegte
de dupd frunz6,.
l o v a , l o v a ,
l o v t r
l ' v ' ;
l o v o ' l o v "
1 l r r l i
Peste ce sare oiticul?
Pi t i cul st d dupd
garrd.
Pi ti cul sare
peste gard.
Cuvi ntel e
ppt
avea forma de si ngul ar
gi
de
pl ural . De exempl u.
*o
I a r * a + l a '
l a { * . a f l O r
Y Q ' + - V
l ,
un
PUrcel
I
i ! a r l l v * a r r 3 v + a + r * v
i
mul te rosi i
+ a+l a v * f l l
g r . 3
r +l I
v +, +l I
v *, +l a
v + a+l a v o r f l o
"
+ r +l a
i
* r +l a
"
ai
mr r l f i nr r r noi
I I t L t t L t u u r u u l
* r +l Qv $ f l l 3 v +r +a e
"
s r +I e r * a +l a
y
t t l o { ' a +l e f c r +l o r $ r +I 3 f * a +
ee
e;iE
mul te bal oane
v + a + E v 3 r + a v a a + i E v * a + E v a r + I v t r I I v c r + t v a r + E v t r +
o r o
* a + l a v * Ot { a . a + l t r
l on
un
l randafi r
mul l i trandafi ri
Unel l e cuvi nt e nu- gi schi mba ni ci odat d f or ma l a
pl ur al .
De exemol u:
w
B
B
un ochi
ar
Il
:f
doi ochi
' r , t *
'
. l
doi crai
j i "
* a
mulfi pui un
pul
t | Q r ! '
s 3
a a
a
un crar
un ancl
doi ar i ci
Cuvi nt el e di nt r-o
propozi Ji e
trebui e sd se acorde corecti ntre el e.
VCSCI
l a
scamatori i
ci rc
a face
cl ovn
F 3 * : a * : a f * " 4 . r * " 4
cer
noapte
a aperea
mul l i me
pe
o
stea
de
* ? a t . . 4 . * . 4 , f , , a : a r a . : | . r f . f F a . C ? a
Noaptea
t v o
d +
- , : , : a + . . . ' , - a + . ! " + i , r i . t + , : . a * t + s ! e a i +
pe
cer apar o mul Ji me de st el e.
r ' ; r I *
j e : r l . : :
: ! , , + . ;
j + r I : : . Yt ' 0 + : : ' q ; 6 1 . - . : , + t +
ped
u re
a trdi
des
l up
in
SUT
Cl ovnul vesel face scamatori i l a ci rc.
Lupul sur trdi egte i n pddurea
deas5.
l ncearcd sd
ci ocdn i toare
ascuti t
in
i l ci ocdn i
sdu
copac
ci ocu I
CU
a merge
cami l a
degerl
p
r i n
vaza
f l ori
masd
CU
pe
a sta
compui
propozi Ji l l ogi ce di n cuvi nt el e dat e:
t +, , I e{ , ; i . . . 1
rt {) 8 l } * ' a
Exl runerea
l ogi cd
Privegte
atent desenele. Ascultd
aaza acestora.
propozi {i i l e
care pot
fi formul ate pe
o
' a
I
a
I
I
t
:
I
I
r
t -
1 Y
4
I
:
+
. a a
I
I
I
I
+
:
:
+
I
+
I
I
I
I
.G3
Jrr
Bai ef el ul bea ceai .
a a : o . a . t ) , o a . a
, o , a
FetiJa patineazd pe gheata
s a a a a a c a a a r a a o
Bucdtarul prerpard
ci orba
Vaca pa$te
iarbd.
latii ce povestioard
se poate
compune despre un fluture:
Ac;esta este un fl uture, El are ari pi mari , mul ti co-
l ore, antene, cap
$i
corp. Fl uturel e poate
fi vdzul
vara i n
poi eni l e
cu fl ori l i
pl ace
se se ageze
pe
f l ori l e mi rosi t oare gi
se l e soarba nect arul . Fl ut uri i
sunt foarte frumoSi !
EF
5' Ll i i
t l
c
pr-rvr. : s; t j re
s: : poat e
compune prrvi nd
at ent desenul sr descri rnd ceea
ce e st(3 reprezentat
l at r r: e,
oovest rre poat e
f r compusd pe
baza acest ui desen
//
"$-'
r .
\ . w
//
//
{F
tt<
is
B
i l
I
i
I
(8 a/
*. ' . ! l r' zzz-
( \
V
li ;1\
E- di n' r i neal a A r dsar i t
soar el e
oocogul cant a
pe
gar r )
( Sai n
r - sel e
au i egi t i n cur l e sa ci ugui easca
gr-rrl r' f e
V' i i rl arul
a scos l a
pdscut
ci reada
de vaci
Pe n' r i : r l ul
acul ui ,
bdi el i i pr i nd pegt e
Manr a va
[)r)cyi i
i i c ci orbd gustcasa
Ce oi ne e l a t ar S!
//
/'
.:ltl
i i I
i l l l
s$
o provesti re
se
poate
compune gi di n desene separate, l egate de un
subri ect comun.
Pri vi nd aceste desene, i ata ce povesti oard
s-ar
putea
compune
Di mi neaJa, mama a t rezi t -o
pe
Oana Et i mpul sd
se
pregdt eascd
pent ru
a merge l a gcoal e.
l n f i ecare
di mi neaJa,
Oana f ace
gi rnnast i ca
gi
se spal a
Apl oi , Oana
i -er
pregeti t
i a mi cul dej un Mama
ceai
$i
tarti ne
Dupa mi cul dej un,
rdrnas-bun
de l a
pl crcat
l a scoal d.
r l
Oana si - a l uat
t
mama
ei
Si
a
\,G\
Obi ectel e pot
se aseamdnd
lata cum pot
I' i
fi comparate intre ele, deoarece au trasaturi prin
care
9i
trdsaturi prrn
care se deosebesc
comparate
doud obi ecte:
Aceste doua obi ecte se aseamana i ntre el e pri n
faptul cd se numesc
l a f el : c; eai ni c.
$i
unul gi cel al art au maner gi capac. l n ambel e se
toarnd apd. sunt fol osi te pentru
a prepara
ceai . Aceste ceai ni ce se
deosebesc pri n
faptul cd unul este el ectri c, i ar cel dl al t
-
nu. Unul este
di n
po(el an,
i i l r cel al al t di n materi al pl asti c.
l n ceai ni cul de pl asti c
se
fi erbe apa, i ari n cel de
po(el an
se prepard
ceai ul .
l at d cum pot
f i comparat e doud ani mal e:
*
Acest ea sunt aLni mal e. Au corpul acoperi t cu bl and, au l abe, urechi ,
coadd, must al i , ochi si nas. Se numesc di f eri t : i epure gi pi si ca.
l epurel e are urechi l e l ungi , i ar pi si ca,
scuf t e; i epurel e are coada
scurl d, i ar pi si c;a
are o coadd l unga. l epurel e
este un ani mal sal bati c,
i ar pi si ca
-
ani ^nal domest i c.
Compi l r a cel e doua obi ect e di n i magr ne
aseamdna gi pr i n
ce se deosebesc
S n r r n o n r i n n a c o
v Y v | v
v r
r r I v v u v
Com
per a
c, el e doua ani mal e Spune
pr i n
ce se aseamand
Si
pri n
ce se deosebesc
t\li r
\tfu
:.\ /r.-.,
-\t.ttJt{,
t l ) ompune
pr opozi t i i
dupA acest e i magi ni
1/
//'
/t
//
/f
/'
t'
tilla;li m!il
/f
d
A'.\
1/ f \
/ l i t
ri/l
f l
i L J
Itf;ilr, /'
'l:
:lt
&
/'
Pri vegt e cu at enl i e desenul Raspunde l ai nt rebari . Compune o
povesti re
dupa acest desen
T{::;1<'"yjz
r CAnd are l oc eveni ment ul ?
. l n ce l una se i mpodobegt e bradul de Crdci un?
r C)i ne i mpodobegte pomul ?
o C;e
j ucari i
sunt fol osi te?
r Pe ci ne agteapta toJi copi i i i n seara de Craci un?
r LJnde t i ne Mo$ Crdci un cadouri l e?
t
r r i ve- qt e
at ent i magi nr i e
sr
povest est e
ce s- a i nt Or npl at
cu vu/ pea
1/'
//'
//
//
{
/n
\ t r
\
,\
, f :
,;!
I
\
,
f -.-u-.-
/' ti*Ht
irfri illt
---
1
),..
. --{-+=.--
---:-
t
, r \ \
' ,
l l
"',)'/
/r/
o A
/'
\ 6r
\
\
\
\
\
\
\
\
\},
I .\.
( \ t r *. i
*. . .
u
^)
l -a--*
A;.,-J!5*
.trLt ,7t'
'-
''--':'
Pwr L
^^"{Fli
\@
Dezvoftarea
vorbi ri i
1l'/
,/
*
1F
)/
tl
Fl ost egt e
denumi ri l e
obi ect el or di n i magi ni Spune cOt e sunet e
sunt i n fj ecare cuvant gi desene azaror atotea cercul ete i n rama
cl e sub desen
Pr i vegt e desenel e si r dspunde l a i nt r ebdr i
Qiwl
tl
tr
l e- r ; nde s- a
l i t abi l egt e
l egat e pr i n
i vi t pi si ca?
De unde
l ecr i t r t r a di nt r p r - r r vi nl o
qi
docono r v \ J s L U ' u v I r L r v v u v I t L \ , ! ) t \ l \ _ \ ) u l l q / ,
sens si unegt e-l e cu saget i
u h n r " X - i ^ ^ ^ ^ a
L U W A T d | | | g U d 1
Rosteste cuvi ntel e
tl
//
,*.-t4-''-:'z-',
//
5
=
Formeazd cuvinte noi care sd exprime o actiune.
j oc
-
aj uca
tu net
SU NCt
Formeazd cuvinte
gl uma
soare
l umi nd
f l u i er
copi l
secete
AUZ
rAs
piatra
zdpadd
noi care sd arate caracteri sti ci l e obi ectel or.
mi nt e
-
mi nt os
.gb
@,
*
,/2
Indi cd desenul care se potri vegte pentru
fi ecare gi r
de cuvi nte:
verde,
{epos
metal i c, ascufi t, de cusut
verde, l unecoasd, de bal ta
sur, cu coadd, mi c
compard acegti arbori . Spune pri n
ce se aseamdnd si
pri n
ce
se deosebesc.
Dt,l zvor lta rea vorbi ri i
l ncearc; a
sa f ormui ezi i nt rebari
despre i magi ni l e
de mai
i os
)/
,/
'tr|,.tt
W
-5t.l,r,
t\tr.l;r,
'43rr,
\r.,J
-_"<.:.131k-)
)
/{
//
. l
//
r{il
{
{
{
1'
I
' ' J
ffi
t f f i 4
sffiq
{
O trasaturd comund a copi i l or de vArstd pregcol ard
este capaci tatea l i mi tatd de
concentrare asupra unui l ucru pe peri oade
mari de ti mp: copi l ul i gi i ndreaptd atenl i a
asupra acel ui l ucru doar atdt ti mp cAtfi trezegte i nteresul .
Totugi , avAndi n vedere caracterul spontan al atenl i ei , speci fi c acestei vdrste, trebui e
sd-i dezvol tdm copi l ul ui atenl i a vol untard, care se formeazd sub i nfl uenl a unui scop bi ne
stabi l i t Copi l ul trebui e sd i nvel e sd se concentreze di n propri e
voi nfa.
La formarea atenl i ei vol untare contri bui e exerci l i i l e de gdsi re
a deosebi ri l or i ntre
desene, de stabi l i re a obi ectel or asemdndtoare, precum gi exerci fi i l e de oroonare a
obi ectel or conform unor model e. l n pl us,
dezvol tarea atenl i ei vol untare e l egata gi
de
vorbi rea acti vd, de refl ecl i a cu voce tare. Facefi i mpreuna cu copi l ul exerci fi i meni te sd
dezvolte atenlia vizuald'. comparali diverse obiecte, cautafi modificdrile intervenite in
aran1area gi aspectul obi ectel or.
Nu ui tal i cd atenfi a copi l ul ui depi nde di rect de i nteresul l ui pentru
anumi te acti vi tati .
Straduiti-va sd le facefi cAt mai captivantel
La vdrsta pregcol ard,
capaci tatea l i mi tatd de concentrare pentru
vreme i ndel ungatd
i nfl uenl eazd gi memori a. Memorarea se
produce
spontan, fdrd parti ci parea
voi nl ei :
copi l ul pur gi si mpl u memoreaza tot ceea ce este expresi v neobi gnui t, atrdgdtor. Cu toate
acestea, desfSgurarea corectd a acti vi tdl i l or contri bui e l a dezvol tarea memori ei .
Copi l ul trebui e aj utat nu doar sd memoreze, ci gi sa veri fi ce corecti tudi nea cel or
memorate, Un rol i mportant i n acest context fl are caracterul sugesti v al materi al el or
prezentate,
de aceea strdduifi-va ca ele sa fie cAt mai bine ilustrate gi mai atrdgdtoare
La fel de i mportant este ca i nformal i a sa fi e memoratd i n mod congti ent. Expl i cal i -i
copi l ul ui cd i i va fi mul t mai ugor sd memoreze obi ectel e dacd i gi va i magi na cum sunt
acestea l a pi pai t
sau dacd va face asoci al i i care fl vor aj uta sd-gi ami nteascd ul teri or ceea
ce e necesar. Atunci cAnd i nvafa{i poezi i i mpreund,
formul afi mai i ntAi i ntrebdri l egate de
mesaj ul versuri l or gi apoi rugal i copi l ul sd rdspundd l a el e.
Nu ui tal i sd control al i vol umul materi al ul ui propus pentru
memorare. Avefi gri j a
ca
mi cul ul sd nu se surmeneze, acordafi -i posi bi l i tatea
sd se rel axeze i nai nte de a i ncepe o
noud acti vi tate.
Dr:zvol tarea
abi I i teti l or vi zual e
,
si audi t i ve
,
Pri vt:gte! l n acest desen sunt reprezentate crei oane care au l ungi mi
di f eri t e; doua crei oane, i nsd, au aceeagi l ungi me: crei oanere cu
nunrerel e 2 si 4.
1
2
3
4
5
, , - t +
! * r + '
] +
ln ac;est desen sunt
prezentate
de c; ul ori di f eri t e, el e sunt uni t e
, i c l . . ; , . ; a + r , . ; . r ,
1 4 . : ,
' ' + ' t + ' : :
' ' ; * t i * * | r :
? * ' t : "
perechi
de f i guri i dent i ce ca f ormd, dar
pr i n
l i ni i .
ln acest desen sunt prezentate
figuri de aceeagi culoare, dar diferite
ca f ormd; el e sunt uni t e
pri n
l i ni i .
Mai
j os
sunt prezentate papugi
de di mensi uni
ordi nea i n care trebui e aranj ate, de l a cea mai
di feri te SageJi l e i ndi cd
mare l a cea mai mi c5.
/
ln centrul acestei pagini
este desenat un
pegte,
in collul din dreap-
ta sus
-
un urcior, in collul din stanga sus
-
un vapor, in collul din
dreapta
jos
-
un om de zripadd, in corlur din stdnga
jos
-
un melc.
Memoreazdin ce loc se afla fiecare obiect si rdspunde la intrebarile
legate de
pozifia
lor.
,/
,{
$'ji'*
il*
ifli} {} f $#
Pri vest e
cu at ent i e oesenur Acest a reprezi nt a
un urci or. i n
: . pat el e 1. -l i se af l a of arJuri e i n f at a
-
of urcul j t a i n dreapt a
-
l n paha'
i n st anga o ceasca Arat a t oat e acest e obi ect e si
nt et t c)rei aza l ocul i n care sunt anrpl asat e
q)
,,
,/
tl
,l{
Pp n t f f f f i e n : 6 6 6 l
i n f r n ^ n \ / n r - ^ n l ^
f ^ J e m: i i n q t r Oh r
r i a n l a o n Af n r r n
I f i t t L t u i l g u s t u ! - , i i l r l r u u u v u t c l g u t u _ _ J l u d l u b u d L U u l l
peti c.
Pri vegte cAt de bi ne se
potri vesc!
C)
/\
Privegte
cu atenJie desenul gi
spune ce acvariu se potrivegte
pentru
fiecare pe$te.
6F
Aratd ramura cea mai l unga gi cea mai scurta di n i magi ne.
Gasegte i n aceasta pagi na fi guri i denti ce ca formd.
()
f)
/l
Pri vegl er
cu atenfi e frunzel e
di n i magl nea
0e mal
t or corespund ordi ni i i n care pot
f i arani at e: de l a
verde-i nchi s.
j os.
Ci f rel e di n drept ul
verde-deschi s
l a
l n i magri nea
di n dreapt a sunt mai mul t e
f i guri al bast re decdt cel e roz: ci nci f i ouri
sunt al bastre si
patru
-
roz.
l n i magi nea
di n st Anga numdr ul f i gur i l or
n l l - r a n * . ^ ^ i ^ l ^ ^ l
aroasrre st at cetor roz este egal : patru
fi guri sunt al bastre
$i
patru
-
roz.
I n aceas' t a t magt ne
r a - A a a A l n l L - . ^ ^ +
r uL uecat at uast r e:
qi
t r oi
-
: r l h: ct r o
Y '
. ' " ' \ / r v u u L r v .
sunt mai mul t e f i guri
patru fi guri sunt roz
C: r l f - l nf i r r pqt i 26no* n
nn" nnhi ^
f i nr r r i t i
v c r r \ _ r
v r r v s . ) L r
a u t t DL U p u l u \ . 1 l l u u | v u t t t L l
di f : l ri t e l n real i t at e, f i guri l e sunt absol ut
^ ^ " x n n * a n a n ^ r
r : i r t n r r r l r r n o i r i n l a
Ud L u d UJ L U d J d , Uu o J u L \ _ / r u r u r u r r , v , v .
n X ^ l ^ ^ " . ] ; - ^ ^
UA E I E i l U UI I I I E I I S I UNI
n n m X r i m n \ l a " i l
u o . r r o . r r r r r v . v u r r r l C?
- n n ^ r
i r ] n n * i n n
I I J c ; I I L I UU
[ - ) n o n n n o - 4 ] n n X * . n * a l n ^ ; ^ ' - l r n n n * n ; ^ ^
L / UJ Ur t y AL d I r p d L t d L Ut u u i l | u t u d p t d ,
J U5 .
r r z n n * n * n i n n X t r - l ^ l ^ n l i n n + A '
r epr er er Li l Le i l r pi l Lt aLet e ut r l sLan9a.
f i guri i dent i ce cu cel e
copi i i fac gi mnasti cd,
Arege pentru
fi ecare exerci l i u fi gura
corespunzdroare
schemati ca gi
uneste-l e
cu o l i ni e.
9 l v
/l'
| /\
F
n i
n
\
Un=st e : u o l i ni e covor asul de
pet i cul
car e i se
pot r i vegt e
1'
I
\
- \
t '
I
@ilv#t*
WW
\ ?
Pri vegte
cu atenJi e desenul .
pentru
fi ecare di ntre cul ori l e
curcubeul ui , al ege un obi ect de aceeagi cul oare.
Gdsegte, i n desen, stegul el e
cu crei on col orat di feri t.
i denti ce si i ncercui egte perechi l e
Fi guri l e de ce cul oare sunt mai mul t e i n f i ecare di nt re desenel e
de mai
j os,
verde sau gal ben?
Raspunde f ara sd re numeri aooi
numara-l e gi
vezi dacd ai rdspuns corect.
I
+ ;
J b
\ A O
O
. i l : ' =.
..i.:
Privegte atent desenele. Numdrd cate sdgefi arata inspre
dreapta, cAte inspre stdnga, cdte in sus si cdte in
jos,
, ,.,,. Care dintre cercuri pare
mai mare
Si
care mai mic?
Spune ce se afl a i n col Jul di n dreapta sus, i n cel di n stAnga
j os,
i n cel di n dreapta
j os,
i n cel di n stAnga sus
gi i n
centru.
Care di ntre cercuri l e
Sa r r
q r
r n t o n e l o ?
r L v v q r v
i n * n r i n a r a a a * a *
i l t LU| uar e esr e r r t at mar e si car e mai mi c?
Care di nt re cel e t rei f Agi i e mai l at a? Sau sunt el e egal e?
Spune cum sunt di spuse f i guri l e una f at d de al t a
C)Affi
AffiO
O
Atentia
si memoria
, ,
11
,/'
,/'
1,'
,a
r/'
,/'
i
I
irt
-
,
1/'
1/'
1/'
At enJr a se dezvl r t ai n acor d cu par l i cul ar i t aJi l e
i ndi vr dual e al e copr l ul ui cu t i pu
si st emu u sau nervos, cu st area sa de sanat at e De aceea. sunt necesare
act vt t at t sp, 3ci t l e
pent ru
dezvol t area at ent i ei .
Acest e doud i magi ni conJrn zece deosebi ri Gasegt e-l e (l n pri ma
i ma-
gi ne, rorul n-a acoperi t soarel e, spre deosebi re de cea de-a doua, i n
care l -a acoperi t (1); zboard o pasare
-zl : oardt rei
pasari (2); cregt e
un brad
-
cregte un mesteacdn (3); cregte doar i arba
-
cresc gi fl ori
(4); pe
mal st a o f et i l a
-
pe
mat st au o f et i Ja gi un bai eJet (5); f et i -
Ja
f l ut ura bat i st a
-
f et i t a f ace semn cu mdna (6);
corabi a are st eag
dr ept unghi ul ar
-
cor abi a ar e st eag t r i unghi ul ar ( 7) ;
cor abi a ar e doua
hubl or.,tri
-
corabi a are trei hubl ourr (B);
corabi a are o
pl aza
-
corabi a
are doud panze (9); panza
est e de cul oare arbast rd-panza est e de
cul oar e; r osi e
( 10)
^(^'^\
( "
\_._
.-
) \ -
- /
\ - /
i / -
-
/
\\r,/
\
\
:
.---..r--! _
.
\ \ -
1
\ i
: , a l
- - ! 97
-
-urF,r/
\
'
l r ' ( , , 1C( , SI . i i nl n, r i
or i c - : Q e' , f o6911t e
GaSeSI e- e
i
' - i
---l-
(-^-*
')
; l
,
I
r os r ' xi s' a7 di f er er t e
GaSeSt e- e
J " " ' ' ,
/' \/
-\
l t '
Acesta este un l abi ri nt.
pi si ca poate
aj unge l a
Urmdregte firul portocaliu.
pegte,
Numai ur mAndu- 1,
Urmaregte l i ni i l e care aratd cum vor aj unge fl uturi i l a fl ori . Fl uturere
al bastru va zbura l a fl ori ci ca rogi e, cel rosu
-
ra frori ci ca portocal i e,
i ar
cel
portocal i u
-
l a fl ori ci ca al bastrd.
Muta fi guri l e di n partea
stdngd i n patral el el e
di n dreapta,
urmAnd fi rul fi ecarei a. Deseneazd aceste fi guri i n patrdtel el e
ooal e.
Afl a ce catel
pl i mba
fi ecare di ntre copi i .
Atenti a
si memori a
, ,
t'
r{
^
l n pi art era
de
j os
a pagi ni i
sunt desenat e f ragment e
a e i magi ni i
de
sus Urrnari nd sage{i l e, put e{i
af l a rocul f j ecarui f ragment i n
i magrnea
intre actiii
rl
1)
t'
r/
tl
t/
tl
E;-:l \
G
v-
rJ-.-]
\+/
(B--
ffi
ll
o o 7
o o 7 o o 7
o 7 0
o o 7 c -
- | t
o o 7
Figurile desenate in chenare se regdsesc, in aceeasi ordine, de
patru
ori
printre
celelalte.
Fiecare dintre figuri este coloratd conform modelului. Vedficd dacd
totul este corect.
?* ol
?* ot ?* oi
* o * ? * o ? ?
Fi ecare di ntre cdsul el e de mai
j os
se deosebegte
de cel el al te
prrn
CEVA.
1) aceasta
cdsutd are doud feres-
tre;
2) aceaste
casu!5 nu are acoperi s
t ri u ng h i u l ar;
3) aceasta
casu{d are o fereastrd
in
acoperi g;
4) aceastd
cdsu{d are horn;
5) aceast d
cdsut e are acoperi g
verde;
6) aceastd
cdsute are al t fel de
fereastrd.
l n ti abel ul mare di n stdnga sunt desenate di feri te obi ecte l n tabel ul di n
dreapta este i ndi cat numdrul fi ecdrui obi ect. Veri fi ca dacd totul este
coreci.
DeseneazFti n patratel e
di n dreapta fi guri i denti ce cu cel e
desenate i n patratel e
di n stAnga.
Q-**-.
E
!
i
i
3.**-?
!
c
5
1
a
c-**=l
@
5
.
4
#
7
6
3
/
I
t
B
S'
5
# 6
/ G
@r
*
6
* # /
Ir
/
6 *
(
/
j'
*
# / *
&
/' *
@
/
5
/
/
i
ffi
rw
6
6
Mutd desenele din tabelul de sus in cel de
jos
astfel incat sd fie
aranj ate l a fel .
Prrvest e cu at e; nt i e t magi nea Ce ani mal e sunt desenat e?
\ Lrnerl re- ) rumarS-l e
Qe
f i ecare gi scri e nurnarul i n pat rat el ul
de d, 3. l SUprra ani nral u ui respect i v
t l L]
.^r-s -
( ' o , ) i - , ' i
t--(=J!
- - t l (
- z - \
, , . . ' : ?Y^ ) J{ ' ,
- - . ,
* r - ?
\ @ 6
1 l
Y
;\r
(.'-\"..,
i/-
t.l. \--;t-
,
I
\r
' 1
,
- . / * \ -
\ - - - - '
L 1
\__-/,
\
Ateri ti a
$' i
rnern*ri a
F 5
n2)
,,
,{
Gases; t e i n i magi ne f r agment ei e
nunr er ot at e
di n
l osul
pagi ni i
[ : )une i acr: st e
nurr. ] ere i n pat rat ul
respect i v
di n i nragi nea
i nt reaga
t
('t
, j f f
(.
t.
(,
?f
Pri vegt e cu at enJi e desenel e de mai
j os.
Unest e cu o l i ni e
obi ect el e i dent i ce.
Ate;nti a
si
memori a
, ,
,/'
,/'
1,)
,r
r/'
Pri n ce se deosebegte fi ecare di ntre aLceste masi ni
Ce cel el al t e?
F)rrn c, 3 se deosebegt e f i ecare drnt re aoest e rochi i de cel el al t e?
1/'
tl
tl
j,/
.
--_-.a
*\-,r'-J
-*;i-*"
q ! 3
arff
Privegte cu atenfie modelul. Pune sub fiecare cifrd semnul
corespunzdl or,l a fel ca i n model ul de mai i os.
1 i 4 3 2 1 7 1 0 9 4 2 1
5 3 t 4 7 9 8 4 5 6 4 1 9 2
4 8 7 5 1 2 4 6 9 3 5 2 7
3 1 4 7 2 5 6 8 1 0
1 4 7 1
=*;F
Deseneazd un cerc in
jurul
literelor gi un patrafelin jurul
cifrelor.
4
7
N
D
J
IN
2
IR
tvl
,7
o
D
S
4
I
Y
4
6
I
I
8
9
1
2
S
5
M
I
5
B
7
2
z
G
I
c
6
o
7
M
I
2
D
1
S
M
7
I
3
D
4
A
J
z
9
1 2 3 4 5 6 7 I 9 1 0
o l + V : \ - , ,
1 1
n O
Deevol tarea
memori ei
Pri vegte cu atenl i e obi ectel e desenate. Numegte-l e gi numara-l e.
Pentru a l e memora, pri vegte-l e
ti mp de so-50 de secunde.
l magi neaza-l i
ca l e ati ngi . Apoi , cdnd vei i nchi de
carl ea, i fi va fi
mai ugor sa
!i
l e ami ntegti . l ncearcd!
l nai nte de a memora di feri te fi guri , gOndegte-te
cu ce seamdnd ere.
UneL gi aceeagi fi gurd poate
sd semene cu obi ecte di feri te.
Dupd ce vei compara fi guri l e cu obi ecte pe
care l e cunosti , l e vei
mernora mul t mai ugor
o
Aceast e f i gure
seamene cu un mdr
(o
mi nge, un bal on, o f ar Jur i e) .
I
Aceaste fi gure seamdna cu o
pare
(o papu$e,
ci fra opt, un om d e zepade)
/\
Aceaste fi gure
seamend cu un acoperi s
( o pal dr i e,
vAr f ul
unui deal ) .
Aceaste fi gurA
seamdnd cu soarel e
(o
f l oare,
un cadran).
(3
(}
t/'
t{
'
. O3r l i dr t s3n l st e r epr ezent at a
o oamer ai i n car e se gasesc
mai
' - r l i l l e( - l l l ect e
l r l l aLgneaza- t r
cat eei f l i i naceast aoor ner r dsi
al ngi i i e-
[ : i i l - 3 r . f , | e c[ , \ st ] ei l i va
' i
l r l ul t , l - ai usot ' sa mem, t , ezl enpl asar ea l or
/ r c i i l f t , , cr l pr r ' 3 cj esen ; l
t{
t/'
/ .:'
. {
t *
:1"
f
S- i , t : i ( ) r i r bat : ; eva' i n mal r . . ] r ne' ) Pr i vest e desenl l
pr ecer j ent
si ver r f i cA
dar : a: : r descr t S- , r : ' i t r t at e s; cI i nbdr i l e Spune ce sch mbar i s- au f acut
i n r r - nar : ; i l , 3a cl ; r ni , i j : s; f at a i l e cea di n
pagl na
r l er al at ur

x
o
i)
.;r
Pri vest e at ent i rnagi nea Tncearca sa
i _rrezent at
Apor acoperd t magi nea gi
memorezt tot ce este
rAspunde l a i nt rebdri
f \ /
---->"
z \ ' \
' v\
td
\
s l "
n l
I
..a
-.*l
,r'
\ +. -
,l1')
a
, t - * J '
\ , , ,
n \ I
';;
/
1/'
*.. .t,l)
l-
-:ir
r ,i r \.
r)^ *t{
t)
$il
;.,r-i": ;+
t
Y"t U\R
'.-':.U C>tr t
C) r : i a' r mr al e sLt nt i n i magi ne?
Cdl . e
r ' or i
sl Li nl pr g
cAmp?
C) ur n i : ; e numest e copacul di n f at dr
Ve; zt v' eo oi up( l r ca sub el ?
Se' , , el e so, ar e. : l e?
C; 01e casut e sl nt i n i r nagi ne?
C, : i l
rt gl ' i ?
S:
r , ' ei : j e
S CUl . Ct JbeUl ?
,r/
o0tro
o
tr
o
e
tr
@
Semnel e di n fi guri sunt toate conform model ul ui ?
Deseneaz6,in tabelele libere din dreapta acelagi semn,
pl asdndu-l
exact ca i n tabel el e di n stAnga.
Privegte cu atenlie desenul.
toate,
Cdte umbrele sunt? Aratd-le oe
@ot r
F
F
F
F
F
F F
P
F F
Deseneazd el ementel e care l i psesc, astfel i ncOt toate fi guri l e
di n
gi r
sd fi e i denti ce cu
pri ma
de
pe fi ecare rAnd
Privegte cu aten{ie figurile de
pe fiecare rOnd.
el e una i dent i ca acel ei a di n chenar.
Gdsegte
printre
o
'ii*
.'.t
i$l$
. : ' ]
' a
: : ! :
$if$i
lii
.*.....,:l
:i
{
t
. , i ' :
' , . . . : .
T
\
\
t-
r
T
-":
t
-r.
".,
,-j ",
\ / t |
|
t / l
bC Q,
-rsfF
brl'--
Unul di ntre obi ecti vel e
pregdti ri i
copi l ul ui
pentru gcoal a este exersarea mdi ni i
pentru
scris. Aceastd activitate presupune insugirea unei serii de deprinderi gi tre-
bui e sa i nceapd cu mul t i nai nte de momentul Tn care copi l ul va l ua sti l oul i n mAna.
Dezvoltarea degetelor trebuie sd inceapd odatd cu
participarea
copilului
l a acti vi tal i
precum model area, desenul , construi rea unor mi ci obi ecte. Aceste
ocupa{i i dezvol td di feri te mi gcdri al e mAi ni l or, coordonarea acfi uni i mdi ni i gi a
ochi l or. Desenul are un rol deosebi t gi pentru
cd i mpl i cd uti l i zarea unor obi ecte
asemdndtoare sti l oul ui , obi gnui nd i n acel agi ti mp copi l ul sd stea i n pozi l i e
corectd.
Cdnd deseneazd, aveli grija
sa
lind
corect creionul sau
pensula,
sd stea drept, sd
nu se aplece prea mult deasupra foii de hdrtie. Este foarte important ca masa gi
scaunul sd corespundd staturi i copi l ul ui , i ar l umi na sd vi nd di n stOnga. tn cazul i n
care copilul este st6ngaci, amplasa{i astfel masa, incdt lumina sd vind din dreapta.
l n ti mpul exersdri i
pentru
scri s copi l ul trebui e sa obl i na depri nderi l e grafi ce
de
bazd'. sd invele sd tragd linii drepte verticale, orizontale gi oblice. Dupd ce va invd{a
sd tragd linii drepte in diferite direclii, se
poate
trece la trasarea liniilor ondulate
gi
frAnte. Aceste exerciliiil vor pregdti pentru
executarea unor sarcini mai complicate,
precum
conturarea, hagurarea, copierea desenelor, desenarea ?n pdtrdfele gi scri-
erea oe l i ni i .
Hagurarea este un exercifiu foarte util,
pentru
cd dezvoltd deprinderea de a
trasa l i ni i paral el e,
una di ntre condi fi i l e scri sul ui ci te!. Pentru hagurare se
pot fol osi
gabl oane, uti l i zate de copi i pentru
conturarea fi guri l or. Expl i ca{i -i copi l ul ui ca l i ni i l e
de haqurare se traseazdl a di stanl e egal e una de al ta, adi cd paral el .l n
ti mpul hagu-
rdrii in diferite direclii, liniile se
pot
trage de sus in
jos,
de
jos
in sus, de la dreapta la
stAnga gi de l a stanga l a dreapta.
Observali ritmul executdrii exerciliilor de insugire a deprinderilor grafice.
Nu grabi {i
copi l ul , l asal i -l sdTndepl i neascd exerci fi i l ei ntr-un ri tm accesi bi l pentru
el .
Nu uitali cd scrierea este o activitate destul de complicatd
pentru
copii.
Ti';oS?real i ni i l or
ln primer
etapa de insugire a deprinderilor grafice, copilul trebuie sa invele sa
traseze inii drepte, de diferite lungimi, orizontale, vefticale gi oblice.
r Liniile se traseazd dintr-o singurd miscare, fdrd a se ridica creionul de
pe
hartie.
o Li ni i l e se traseazd i n di recfi a i ndi catd de sdgeatd.
o Mai i nr:Ai se traseazd l i ni i dupa contur, apoi
-
i ndependent.
\ . ' : : & . i i
I I J
OO
-
-
\
La desenarea diferitor obiecte, se traseazE,loarle multe linii drepte.
Privegte aceste desene q;i le vei vedea. Traseazd linii drepte dupd
CONTUT,
?
F
A
,
i l
(
t t \
l J - - - - :
l n afard de l i ni i drepte, mai exi sta l i ni i ondul ate
gi
frdnte, mai greu
de
trasat decOt cele drepte.
r. Traseazd, dupd contur, l i ni i l e ondul ate
gi frAnte gi observd cum
se oot transforma liniile in diverse obiecte.
/ \
z _ \
'
, z r \
'
I
i r r t t
I
\ - z
2
I
\ - - '
, '
\ z
\
I
I
,
I
1
v c Oa l
v e f s
v . ' + l v l ' + I
var +a
vaa+t
v ' t { l
l
t } l #
I
t
, - - r \
a :
v a r + l v o t l l
y -
- t t
v l } r t f , t r f l
v a r+l l
/ \
/ \
/ \
a-
- - - - - - - - -
r
- - - \
r a r t a + t o v t t + l ' v t ' + l ' v + ' . . ' v t r l r a , ' r ] a a v + r + r o v a a + l o v , r + l a , l j a l o v + ' + l ' v + ' + l o v ] t t r o r ; r *
t l
(
I
I
I
\ \
I
I
Trage l i ni i , i n i nteri orul cdrari l or, de l a ani mal e
pdnd
l a mdncare.
Stradui egte-te sd tragi l i ni a pri n mi j l ocul cdrdri i ,
Contu rarea
Conturarea fi guri l or se va face stri ct
pe
l i ni e, tdrd a depagi desenul ,
De obi cei , l ocul di n care va i ncepe conturarea este i ndi cat
pri ntr-un
punct, iar direc{ia in care aceasta trebuie
pornitd, printr-o
sdgeatd.
Contureaza cdsu{a, uni nd toate
punctel e pri ntr-o l i ni e.
.a
.t
t.,
^/
t . .
^.t
r.
. > \
r - - . r
r o a t
r o t "
l o v "
r ' " t '
l o " "
a a r a ,
l a v a a
r a y a a t a . ' a r
t " ' r
l o v "
; l v f l l o v "
l o t l , ,
Mai compl i cat este sd trasdm conturul
pe
l i ni i ondul ate.
Contureazd aceastd floare. Straduiegte-te sd respecli conturul
desenul ui .
z - - - \ - :
/
/ - l
\
I
/ t -
t t
\
- (
\
t l
, l
' t
/ = - - -
t ,
i \
\ / f ' - - '
\ z l
: t - t t I
I
\
\
\
t
I
I
\
r . f
La c;onturarea desenul ui , trebui e sa trasdm l i ni i l e
marcajului, f6,r5, a trece peste
margini.
exact
prin
centrul
Hasurarea
Hagurarea desenel or se
poate
face cu l i ni i ori zontal e, verti cal e
si obl i ce.
Li ni i ori zontal e
Li ni i verti cal e
Li ni i obl i ce
Li ni i l e ori zontal e sau verti cal e
9i
cel e obl i ce
pot
fi trasate i n di recl i i di fe-
ri te: de sus ?n
j os,
de
j os
i n sus, de l a dreapta l a stAnga, de l a stdnga l a
dreapta.
Ha$urarea se
poate
face l dsAnd unel e el emente al e desenul ui al be.
T T
T I
Fi guri l e
pot
f i hagurat e nu numai cu l i ni i drept e, ci
gi
cu l i ni i ondul at e
sau frAnte.
Cont i nua hagurarea conf orm model ul ui .
Hagureaza el ementel e desenul ui fol osi nd di feri te ti puri de hagu-
rare, cum sunt , de exempl u, cel e di n cercul et e.
ffio@
Copierea desenelor ajutd copilul la dezuoltarea atenliei gi a percep{iei vizuale, la
insusirea unor deorinderi
qrafice.
Copilul poate copia desene din diferite cd(i. Dacd nu-i reugegte dintr-odatd, ajutali-l:
desenafi linii punctate gi ldsa{i-l sd copieze desenul orientAndu-se dupd ele.
Copi erea desenel or
l n dreapta sunt desenate i n l i ni i punctate fi guri i denti ce cu cel e di n
stdnga. Contureazd,-le, orientAndu-te dupd linia punctatd.
\
I
I
I
L
-l
/
\
Desenele din dreapta au fost copiate pe patrafele.
Verifica dacd totul a
fost copi at corect, conturOnd dupd l i ni i l e punctate.
I
\
\ l
- - l
I
\
l
I
I
t
I
,
I
I
I
,/
/
,-
\
\
\ /
/
d
,/ 1 D\
L
(
\
I
Y-
\
(
/
I
I
I
I \
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
r l
I
\
I
I
Desenea zdin chenaru I de
partea
de sus.
un desen i dent i c acel ui a di n
I
\
\\
\
t \
t l
I
\
r r l
t , t
I r
1 l
t l
I
I
\
\ ,
, . 1
I
t
l r
t
, \ r
'
r l
t .
\ l
- J
Deseneazd el ementel e care
i denti ce.
l i psesc, asffel i ncOt sa obti i desene
I
D
a Y a t : o v ' e
ZffiS
zilN
ztN
+ a { A . , + r f l f a :
* , } l I
a v a 5
3 r + a a . . e a + l a ' + t + l t
+ t + l ' - f + t t
* ' + " ' t ' | t ' ' '
' ' t t
,ra
a r , . , ,
; . a !
f *
' : t Y "
r ' v ' *
l " t *
r . j a r a ,
o l l t G
e t r l C
a + t + l C
I
I
I
l ) l
? a S
a r a ,
a t
a 9
- - e " i *
o t ' $
- '
Q14
i ' 9\
i
@ @
lnainte de a face exerciliile, dali-i copilului o foaie in pdtrdlele
9i
propunefi-i
sd le contureze cu creionul lnvd{afi copilul sd gdseascd
centrul, unghiurile gi
laturile pdtrdtelului. Aceste deprinderiir vor fi de folos la desenarea unor modele
si el ement e.
Desenarea
scri erea?n
pdtrSlele
SI
,
l n ti mpul efectudri i acestui exerci Ji u trebui e sd vede{i toate unghi uri l e
patral el ul ui gi satrasal i l i ni i obl i ce di n col l ul afl ati n dreapta sus l a cel
di n stdnga
j os
Pe baza
pdtrafelelor
se
pot
desena
pdtrate
mai mari, de diverse
di mensi uni . Deseneazd. patrate
care sd fi e compuse di n
patru
patrafele.
Tot pe
baza
patra{elelor
se
pot
desena diverse obiecte. Deseneazd
o cdsutS, ori entdndu-te dupa model .
/ / /
/
\ / \
Pentru a invdla sd faci exercifii grafice, gi sa trasezi linii dupa dictare,
trebuie sa fii foarle atent gi sa execufi totul conform indicafiilor, fdrd sd
ri di ci crei onul de
pe
hArti e.
O l i ni e i n sus, o l i ni e l a dreapt a, o l i ni e i n
j os,
o l i ni e l a dreapt a, o l i ni e
i n sus, o l i ni e l a dreapt a, o l i ni ei n
j os,
o l i ni e l a dreapt a. . . l ncearcd sd
cont i nui conf orm model ul ui .
I
O l i ni e i n sus, o l i ni e l a dreapt a, o l i ni e i n sus,
i n
j os,
o l i ni e l a dreapt a, o l i ni e i n
j os,
t rei l i ni i
o l i ni e l a dreapt a, o l i ni e
l a stAnga.
i
lncearcd sd faci o dictare
graficd
de
i ndi caf i i l e
unul si ngur, urmAnd
Doud l i ni i i n sus, o l i ni e l a dreapt a, o l i ni e i n
j os,
o
l i ni e l a dreapt a, o l i ni e i n
j os,
doud l i ni i l a st dnga.
Desenarea gi scri erea
pe
l i ni i
ReproduOerea unor el emente, desenarea model el or pe hdrti e l i ni atd este foarte
i mportantd pentru i nsugi rea depri nderi i de a scri e. Mai i nt6i , copi l ul trebui e
sd execul e desene mari , pe l i ni i l ate. Apoi va trece l a desenarea
pe
l i ni i mai
i nguste.
l ncearcd sd reproduci fi gura dupa contur, fdrl a depasi l i ni i re
desenul ui .
I
I
, ' t
t a ,
1 l \
. / - - l - - - \ - -
, ' t
t .
t l \
.
/ - - l - - - \ - -
t .
t
I .
, \
, -
- - - - r
I
I
- ,
l t
, \
, -
- - - - r
I
I
1 / r
' a ' a
l t l t
, \ , \
, - - - - - \ , - - - - - r
t t
I
f \ / \
1 f \
\ - f t
/ - - a / - 9 a l - 9 ,
1
I
1
1 1 I
1 / 1 / 1 /
I
I
I
Reprodu pe
l i ni i l e punctate
el ementel e de desen si l i terel e,
exact dupa model , Scri e i n conti nuare, tot i ncl i nat.
a
4
Reprodu el ementel e desenul ui gi l i terel e exact dupa model .
Li ni i l e obl i ce t e vor ai ut a sd scri i i ncl i nat .
,{rl,,i.l'.n
I
t / l
I
JI)1L/i
,'i ,
I
I
l Y ,Y t' t' l ,'
I
I
I
I
I I
r
tr il
,11,1
I
I
afX
l :'.:'
Test:
(
- -
t q \
l r
l \
t \
t \
t \
t
t
Aratd-i fl uturel ui drumul de l a o fl oare l a al ta,
),$$
I
I
I
\
Traseazd, dupd contur, linii drepte in direcfii diferite.
I
I
I
t
I
I
I
I
t t
1 l
t l
t t
I
I
I
I
,
;,$
contureazd omi da dupa l i ni i l e punctate,
i n di recl i a i ndi cata de
sdgeatd, i ncepdnd de l a
punct.
, ' ) -
' J,
. - - f
t - )
z - \
t l
r
t /
I .
l .
.
- 1{'
\
-.\. I
t--
I
\ ,
;
I
t /
, ,
I
, -
- _-
- . ,
( _ ,
, - - l - r - - \
, '
( ' '
;
t . -
\
\ , ,
- t -
t
\
' : ^
v t - r . \
t :
- - ' i - / \ - - , - t -
, l
; .
l t -
t - - - ( -
"
- - l - , .
,
/ \
^ '
l .
\
. t
Hagureazd f i guri l e cu l i ni i obl i ce.
Hagureaza fi guri l e conform model el or di n cercul ete.
Deseneazlin casetele libere din
acel ea di n stdnga.
dreapta i magi ni i denti ce cu
Deseneazd
pe patralelele
din dreapta o figurd identicd aceleia
din stdnga. lncepe de la punct, in direcfia indicatd de sdgeatd.
_ l t _
- t t -
t_l t_
I l-l t-
a
-
- t -
a ' \
/ l \
/ 1 1
l l
I
a
z - t t -
a
/
, '
\
2
/
' l
\
- (- .,.L
rrz : I
/ 1
?
I
I
{-Y
-)..
,'-)Y(-,,'
I
,.
:o(
I
',
)rt .,
' \r.
,l '
M
, l
i l l
f
'
il
't.
{
{
/
{
J I
- 1 1
{
{
Lm
Anul are 12 l uni , sau 365 de zi l e, t i mp i n care Pamdnt ul f ace o rot al i e
compl eta i n
j urul
Soarel ui . l n ti mp ce se roteste, PamAntul este mereu
i ncl i nat. Di n aceastd cauzd, razel e sol are l umi neaza di feri t emi sfera
nordi ca gi emi sfera sudi cd. Atunci cAnd razel e sol are cad
perpendi -
cul ar
pe
PamAnt, el e i l i ncdl zesc mai tare gi i n acea emi sferd este vard.
Acol o unde Pamdntul sei ncdl zegte mai puti n,
este i arnd. Daca ambel e
emi sfere sunt l umi nate l a fel , este toamnd sau
pri mdvard.
o a
@ffi8
-:'
.1
-
\-
i 7
o
t
o
o
o
O
I
0
t
i
a
O
o
I
a
o
I
L -
_
L-- _
t
a
a
I
o
a
o
a
O
o
o
a
l .
o
%
O j
. i '
7 , '
.,$
a
Acest a est e cel rnai rece anot i mp al anul ui , Zi l el e sunt scurl e, se i nt u-
ne: ; d devreme Pl ant el e nu mai cresc Copaci i sunt desf runzi Ji Doar
arbori t ragi nogi ramAn i n cont i naareverzi Bl ana ani mal el or devi ne mai
de: rsd, ca sd l e f i e mai c; al d l vul t e di nt re ere i nt ra i n hi bernare.
a)
4J
L l
o ^
O o
O
a
e a
o o
e
e4..+==
O Z
o u
< >
s
, , . . . ,
t"/:
U
Ghi ci despre ce anot i mp est e vorba:
=
?:.-*.:
,.-.)
{ )
Tot r - - i i l l b i n
j ur
cAt vezi ;
Noi
podoabe po' t i i - nca. cd
S, i v' i bret aza sub zdpezi
Sat el e-ad orrn i t e
parcd
(Nicctlae Labrg)
n
o
IJ
{
\*
t
'lf
zt l r >e: cj er r i n nr ai l ungi si mai cal de Pe ar bor i apar mugur i gi se desf ac
pr mel e f r wt z- l i ; e l ncepe sa cr easca i ar ba Revi n di n t Ar i l e cal de
pasal l e
cal at r: : ei re l Vul t e ani mal e nasc
pui
_ i.!
t 3l
i cr dr : s, pr e ce anot i mp est e vor ba
l:
v
r
v
\
4
lr
ln
/n
4 g
i ' - -
.*
\ l
Dupi -a1Ot i -i f ri g; s ceat d
i ar s; - ar a[ i i SOi . , r 0 e
De- a. r : r r n' nu l 3 r r a i ngheat a
N arsur l s; i
pri ci oi . i ' 0l e
(G
Topirceanu)
\ \
+<
J /
At \ . *
n\
*.+
c ) :
E_st e c; ea mer i cal da vr er n) a anul ui Zt l el e sunt l ungr
Se cl ezvol ta toate p,l ante
e l nfl oresc fl ori l e i ncep sd
S; r 1r"; 16{sl 6: Pi i sari l e ?si f ac cu buri si scot
pui
, : r n n n t i l o < r - r r r t o
r u r r v v t r v J v u t t u .
qp
ao2a2 <i " r r nr , p1
u v v v q u u u L u v u
J
$
'
\--'-r
C: r t r t 1
( ; ,
cobul
3r Al l ut
F t ,
. ,
, : ; / , J O L , ; i
Dr - l : e- f l r t ar ea t ei ul u
G' dul r al b nut ei
(()ri t , 1are
Vreru)
s/
t'#t^Jr
ffilrll
i;
t,!;,!i!i;!,
N,' 1' rl"
,[],tia
( Y
lt
,,
l$L
'
l',',,'1)
i''-.'ru
u'v{
Gl r i ci
' j esL) r e
ce er not i nt p est e vor b, a
\
\ r ' ' o ^ W
,"E"tj
?ffi
t]
t
Zt ) e: e ci evt n r nai scur t e si nr ai pl oi oase,
i ar nopt i l e mai l ungi si r nai r eci
Fr wt ze e ar bc; t i l r t r Si al e ar bust i l or se i ngal benesc si cad, se vegt ej e$t e
i ar ba [ i - i ' u cop st r ugur i i f r uct el e si l egur nel e est e t i mpul r ecol t el or
PasAr i i , l c; Al i - Lt r : t aLr e
pl eacai n
t ar i l e cal de Ani r nal el e se
pr egat esc
Ot ' l I l -. -; el ' na
+ a ^ Y
Y 1 - v v 1 a
t ' , 1_, r l
. i r. i i '
Gf - ci : -1cs; 6: re ce anot i mp est e vorba
Az e
i r i g r , ; i not ' : i t vOnt .
Vrw' z' e e .l &r,i ar
::dnrAnt
Fl or l e s; t i rLt sJ[ -)a, , [ at e
Ves; i e e sc dc l . r , r mA t oat e
r Gr t , - , r r r a Cnqht t r - ] j
I v f v ' \ y ' \ v u J u t l w
t ,
ml.
4r.
j {
*,J:\\
\\:;xr
7r\: 0
I
'{
rQ
)
t'
\\'i
l : r
,t
+.;
;./'
f
,i'.i
$hrr
r ' ( \
(r
{r
' (
l , )
I r-{
1..)
)
7
0
/'
Numegt e l uni l e l i psS:
(Jecem
bri e f ebruari e
apr i l i e mai
runre iu lie
rsi ept embri e
noi em br i e
Numegte arborii
pe
care cresc aceste frunze. Coloreaz6,frunze-
l e i n cul ori l e t oamnei ,
m,
?t\
l/
,,rr/
/'
7, J; a i ' , . re ?4 c: k: ore Ea se i mpart e i n di rni neat d dupd-, l mi azd
seard
i - l oi l t e
S; ap, e, r zl =f ac o sapt anr and
Di mr neat a es' t :
' r ' ceput ul
zi l ei Dupa- a r nt aza dur eaza
l r 6na
sear a
Sear a
r ", i l t
i naLi n e de a se l nt uneca Noapt ea dt r eaza pAnr i
di mi neat a
j
9 ,
\
\ ..t
c)
t'/
%
f--g-l
i
".1
*1, l
f " 4 f
' . - . I ' r
P- r ' est e r j esenel r : s; i s; pune i r ce
par t e
azi l ei al l oc act i uni l e
Or
6. ) t r : - i
r 1g' g, r ^
f f i et Qt . - | .
rg,i
\
! r
l r i l
I
\),.
J
t X X l
,,\''
"
\ / v ) . '
I
\ r t l
l l
Ceasuri l e au un ac mare (mi nutarul ) gi al tul mi c (orarul ).
Eu sunt acul cel mare gi
ardt mi nutel e.
Md mai numesc
$i
mi nutar.
Eu sunt acul cel mi c gi ardt orel e.
Ma mai numesc
$i
orar.
Distanla parcursd
de acul cel mic intre o cifrd gi alta este egald cu o
ord. tn decurs de o ord, acul cel mare face un cerc, care este egal cu
60 de mi nute.
oro
60 de minute
I
Ji ne
mi nte!
Ztua are 24 de ore.
O ord are 60 de minute.
Un mi nut are 60 de secunde.
\
Pri vest e cu at enf i e desenel e
5 mi nut e Dar ?nt r - o or a?
gr spune ce se
poate
face i n
Ghi ci
ghi ci t oar ea
r l ea:
Anr ai ci o
j ucar i e
Carr; cAt e vremea gt i e
Dar nu f ace ni ci un pas
Dacd n-o i nvArl de nas
\ / n n , r n n a n " X i n * r X n ^ ^ l
v o u c l I r u d t j r d I r i l d - t | 5 d L ,
Toatd l urnea s-a cul cat
Vaca a ba cAnd sosegte
' T n . r f
X l ' , m n a n n l . n - ^ ^ l ^
r u( f L( a r ur r ud ) u t - t uz ubLt i .
!
Sunt sapt e surori ,
'
Si t nat p r ^l omnesc
a Y '
L v u L v v v r I
I Tn l umea mare,
a A ,
.
$r
nu au nt ci o schi mbar e
i
l ol sp rezecefrafi al earga,
!
Anul cAt est e de I ung;
'
Fl r n r l o z a r a r i n l r r r n o o - n t r n o
I
' u V v v a \ J r p l l l l l u l l l u d - l t t t U a Q ? .
o
^ ' '
o l \ l Cl OOal a nU Se- aj Ung
i .
(tnl nue
e1run1)
\
{
#
#F#
R.
+. - J
a
(
t n. ' l t t I l osP; _a )
'
I Dt t Dt r r ot r l or ' . I
\ t ,
t v , v / v r v \ J v / /
o
( o u V U J a + ' , L > /
a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a r t a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a
(eoldeou
s enz)
eF6qa
Ti nrpul
F
.a
.]E=
#*F
* ' ^ * '
Ce ord arald ceasurile?
Ri q n f r n f - l O l -
' , " mX * ^ ^ . n l n ? n f 7 6 [ - 1 i 1 - i .
I r u r v ( r r r \ J \ / r d . Ut l t t Ct L Ud t Ut U l l l L I UUd l L
Cat e anot i mpuri sunt ?
CAt e l uni are anul ?
CAt e t i l e are saot amAna?
f r A+n n r n - r a - i , , a D
\ J q L \ i UI U d I Y L I U1 . !
CAte mi nute are ora?
CAt e secunde are un mi nut ?
a
a
a
a
a
o
O
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a o
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
7
* ;**
* x F
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o o a a a a a a
a a a o a a a a o a a a a a a a a a a a o a o a a a
#
,gu:il
=
**1
ry
=L#
#
; 3=
*f
=
S.:: Gtg
(' rl
1 0 2
I
I
C
/ , ] -\ t \ .
+-
i
o \ - - )
", . ' l
) ' o
" ]
o - 0 , - r " A o
o o o o - . - o , A " o
{r','
i
',,'/,//
v4"/i/'/,'l/k
M edi u I Tnconj u rf,tor. Fenonrenere
Natura este unul di ntre cel e mai i mportante mi j l oace de educaJi e gi de dez-
vol tare a pregcol ari l or.
Copi i i i ncep de ti mpuri u sa-gi mani feste i nteresul pentru
fenomenel e naturi i . La aceastd vdrstd, procesul
de cunoagtere este de ti p emo{i o-
nal. Fiecare copil de vArstd pregcolard
este un micu! cercetdtor care descoperd cu
ui mi re l umea. De aceea este foarte i mporl ant ca, i mpreund cu el , sd facefi regul at
observal i i asupra naturi i , sd-l i nvdl al i sa observe gi sa numeascd di verse fenomene
al e nat uri i .
Plimbdrile sunt un
prilej
excelent pentru
a familiariza copilul cu o intreagd
seri e de fenomene al e naturi i . El trai egte un senti ment de sati sfacfi e atunci cdnd
relafioneazd cu natura gi afla lucruri noi gi interesante. Famrliarizali-l cu momente
precum topi rea zdpezi i , ?nmuguri rea arbori l or, i ngdl beni rea frunzel or ori cresterea
i erbi i . Atragefi -i aten{i a asupra fel ul ui i n care se formeazd ceal a, ni nsoarea, roua
sau pol ei ul , fenomene natural e pe
care copi l ul trebui e sd l e cunoascd. Vorbi ti -i
despre el e i n momentul i n care acestea chi ar se desfdgoard, asffel ?ncdt copi l ul sa
le ooata observa direct.
Totugi , observarea i n real i tate a unor fenomene poate fi di fi ci l a sau chi ar peri -
cul oasd, de aceea trebui e sd-i povesti m
copi l ul ui despre el e, sd-i ardtam desene
di n carte. Copi l ul trebui e sa fi e i n stare sd recunoascd fenomenel e naturi i dupd
desene gi descri eri oral e. Povesti fi -i copi l ul ui despre schi mbdri l e sezoni ere care se
produc i n naturd, despre succesi unea l or. l nval afi -l sd deosebeascd gi sd numeas-
cd fenomene natural e (ger, argi ta, vAnt etc.).
Interesul pentru cunoagterea obi ectel or gi a fenomenel or naturi i , perceperea
si stemati cd a acestora, capaci tatea de a fol osi cunogti nfel e pentru
un comporta-
ment congti ent?n medi ul natural reprezi ntd bazel e educal i ei ecol ogi ce. De aceea,
stradui {i -va sd dezvol tal i spi ri tul de observafi e al copi l ul ui , depri ndefi -l sa vadd fru-
mosul di n
j ur,
forma{i -i o ati tudi ne emol i onal 5i n rel afi a cu natura. Demonstra{i -i , pri n
exempl ul
propri u,
cum trebui e sd i nteracti oneze omul cu natura, ce fel de ati tudi ne
trebui e sd avem fafa de tot ceea ce este vi u, cum sd
protej dm gi sa i ngri j i m natura.
Stradui l i -vi i s5-i ci ti ti cat mai mul t gi sa-i
povesti ti
copi l ul ui despre
pl ante gi
ani mal e. Fami l i ari zafi -l cu denumi ri l e gi cu aspectul pl antel or
di n preaj md, i nval An-
du-l sa deosebeascd foi oasel e de rdsi noase, sd i denti fi ce c6teva fel uri de
pl ante
erbacee de
pddure,
de cAmp, de grddi nd,
cAteva speci i de cereal e, de l egume si
de fructe.
Atragel i -i copi l ul ui atenfi a asupra pl antel or
de i nteri or. Povesti {i -i despre
structura pl antei gi despre funcl i i l e unora di ntre pa(i l e
componente. Expl i cati -i ca
radaci ni l e absorb apa gi substanl el e nutri ti ve, care se transmi t pri n tul pi na gi ramuri
spre frunze, fl ori gi fructe, i ar frunzel e absorb si l umi na.
Dacd avel i acasa pl ante de i nteri or, depri ndel i copi l ul sa l e i ngri j eascd. El tre-
bui e sd gti e ca
pentru
cregterea unei pl ante
e nevoi e de l umi nd, apd, de cal dura gi
de un sol ferti l . l ngri j i nd pl antel e,
observAnd cregterea l ot copi l ul i gi dezvol td curi o-
zilatea gi interesul pentru
naturd, invafd sd aiba o atitudine grijulie fa{a de
plante.
Povesti l i -i copi l ul ui cdt mai mul t despre ani mal e. Aratafi -i cAt de di versd este
fauna, ducel i -va cu el l a gradi na zool ogi cd, cul ti val i -i dragostea fa{a de ani mal e.
O condi fi e necesard pentru
a cul ti va ati tudi nea atentd fa[a de naturd a copi l u-
l ui este ca el sd conqti enti zeze faptul cd face el i nsu$i
parte
di n natura vi e.
Ft' l nomenel e
naturi i
Fenomenel e natural e sunt acel e schi mbdri di n naturd care, i n
gene-
ral , se
produc
i ndi ferent de voi nta sau de acti unea omul ui .
Pl oi l e sunt preci pi tal i i
care cad sub forma de pi cdturi
de apd.
Pi caturi l e de apd di n nori devi n
prea grel e gi i ncep
sa cada
pe pamant.
Dacd pi caturi l e
sunt mi ci , pl oud
mdrunt, i ar dacd
pi cdturi l e
sunt mari ,
pl oud
torenJi al . Cdnd pl oua
foarte
puterni c,
se spune de obi cei ca
,,pl oud
cu gdl eata".
Grirrdina reprezinta bucafi de gheala
mai mari sau mai mici care cao,
de obi cei , i n t i mpul f urt uni l or di n
peri oada
cal da a anul ui . Gri ndi na
aduce mari daune oameni l or. Ea sparge acoperi guri l e casel or, rupe
crengi l e pomi l or,
bate fructel e, di struge cul turi l e.
ffi
{
'ir//,
/A
i(
/,
(
':r-
r
,{,
4lit,
,4lr
I
d
J
i'*i
q:''i.:
! -c i
Ni nscr r i l e sur nl
pr eci pi t at i i
car e cad i ar na sub f or ma de
f ul gi
de zapa-
di r La o i nSl t i me f oar f e mar e vapor i i de apd cl i n nor i i de zdpada i ncep
sa i rghet e t ' ansf ormanou-se i n mi ci cri st al e de
gheal d Di n acest e
crst a e se l ormeazaf ul gl de zapada i n zi l el e cu
ger zapada sca(Ai e
sub
pi ci oar e
sunt f ul gi i car e se f ar Ami l eazi t sub
pi ci oar el e
noast r e
Gheal a est e apa sol i di f i cat a pr i n f r i g Apa se t r ansf or md i n gheat a
at unci cAnd i emper at ur a scade sub zer o gr ace
11'
0
c C )
o
C l c
O
0 ^
r\
\J
e)
o
r1
c
c
o
'f
r-\
-
c
a)
\J
0
t , )
( t
1)
a\
\ )
,'a
o
' o
rl-')
a)
o
c ( )
O C
a\ o a
\ . . . --. r'
' -
o
o
7/'
\
);,
/'
C, i - i i i . )' -, l l
rl i : : )
i : l S. , . rcl ' i ' . l i . . t i . :
i -ri i mi i nt ul Lt i
se i ncel l zest e el devi l e nreri
r ; ! l [ r s] : , e r . l ci i l aci n: . ; l o: a: : t . , ) ur r er ce ca e cobcar a si
i i
La l oc-
r\ i . Os, l a, : -l ] f . i i ri ! , t ai I a e aL| ' -] l L; Oau nasi ere vAnt ul ui
__/-
\ \
\
.-- -qg-:.
-t\\
vl
, \S-
\+
--*---s"
L,\
t , *
\h
. St . . S-
>\SSS
\ \ ,
----4. Y .1
-'-*- /-.
\t'tlsfl
--->--4-/-
>E<%'ar4-:",/ 'F'i?"--'i%L2
-<-
s
,::,_-1,
- ,,\
/
F :
,a
-=
(,. \r
;^\.
. {1'\^'
-( ,^ |
' - l ) ,
---
,_
---
- 1 ^
^
) . - -
, , , r
t
i
J y
'
r r \ \ \ i r l i " '
.
.
$,\\\\l' ,
1
U/
ti_/
/)
))\,' '
\(
7,
-
, - ' r )
. - . . -
-t
-.-i
' - -
i
.
r ) ,
r l r r r i o i l n n i o r r 4 , , ^ A - f A - - ^ r l t .
J l L r L 1 d 5 l d p U l 5 t l d r U U U ) L U S U d r C l U .
Ar - o c t e 2 a a ( a . t 1 r r ' r ^ n ' l n r l r , - : z r : l r -
, - 1v\ - \ ) l c l c. l l . r c ) , c o. t l l U Udl l U l dZUl U
n l f l r l t o
F ? r ' ,
q r v
| --*i , i i
t---ta
l,t \
t*==-:n
114.,
/''
$)I[,q1t\i
/l'
/{
/f
At - n: i cand
cLl r cu beul
pi cSl ur i l e
de
r-^;6'
t:* -41,
i ,
E:1,]
F - r ' l
fe*?s:ir\s
Cl r c- , bel l a13 si apt e cul or i r ogu, por t ocal i u ( or anl ) . ga
ben, ver de,
al [ ri ast ru i ndi r; o. vi ol et Pent ru a l e nrenrora e suf i ci ent sA ret i nern
r ni t i al : e l uvi nt ei or ROGVAI V
pe
cer se vede uneor i
Soarel ui t rec pri n
/''
//
Gal ben Albastru
\
[ ) r' r r t , : , -ri . i r r: : )l rr. ;
cr3r-r : ] st e scl nn pe
l l ant e
oe sol
: s pe
oci ec. e e
at i t l r ' : I eel . 03r sr 3
f o' r - t ea, : a
r oua Ea apar e doar var a cand cer u
; ! t ( , r [ ] . : : l f t i l t
r ( , . ,
Vl . C[ r ] e i ) CSOl ^f t C) r af A nu l Se f Or nt e: azd r OuA
i i l r.l
!,
;
) r
< l t , ,
\
'
( 1 ,
$I'r{ft,
,'dl
#$
9,1
ii
\9
f
',i,l,\
;,
.{,i\t/l'
I
i
i , l )
' . t
! r
<',
ilfl
: , l
r i r l
\'\
(,,,
!i
\ 1
\
a./
7 f
'
'1f.1
w ,
T
' f i -
n /
/ /
i ,/i
/ v
t l r ,
lY
J
'''{'
,".' i
/ / ' ) ,
iU
. \
_i\
-.=-F
,_/.
,
\_
__/
, >r ' : . i r : . i
: , t i , ! t i t - t {. r : i f ) r r ae SCr ar el ej
Oest e
v: i i _sl r Aur r Se
i r l - . ( - r i : t S. i . i
[ ] i : r : - , ceat a Ea
Sr cai e
f r ObSer vl l l a i n t oat e
r . l ; r i
' , / , ' i
i , r i
l as; a un va f unr ur i u
anL) I r mpur i l e cAnd
dli{
)
l-
{
v
\
v,
\W-
\r1+./
\<1/
sZ rr./
v,
a:
illt
)(\'
f )\
t , l
i i
iril
,kin
ffiitr:f#t*Kelffi I . * \ d \ . -
\
I nur r d; al t i i l e s. , r
Lr l - i t : - i - . t , . . r , . r - r - ; i
: And apai di r - r Al . s i _. r r n- r ar se r or ( t a
' ' t ' : j
! 1. - r : l d( . ) i - i l
' l ' , ' 3l L, l l
f r l el - t ' l r l ' Sou
i l l : a. l - t i _, !
r OV! f sat dU- Se
pl
- r : , i : i i t L. l . r [ i i : : i : ] i r r i l Sl f t l r cvL) [ , at e ce : _t ] r t i p! , er r t r ce
si
' ncl el ! ngai e
sau
: ' .
' - t r l '
t 1 , '
n , . j ,
- c l I i l - l t r l ) Q , . t , , c 1
t\
ll-i\gi,
,{':/,
:i*s;P{q
Arbori i
Exi sta arbori foi ogi gi arbori ragi nogi (sau coni fere).
Arbori i ragi nogi se deosebesc de cei foi ogi
pri n frunzel e l ori n formd
0e ace.
Toamna, f runzel e arbori l or f oi ogi cad, i ar al e cel or rdgi nogi , nu.
Pri mdvara, al dturi de frunzel e vechi , l a arbori i r5gi nogi apar gi ace noi .
Arbori i rdgi nogi nu rdmAn ni ci odatd fdrdl runze, de aceea se spune cd
sunt vegni c verzi .
Arbori foiosi
C,rrreal el e
Cen:al el e sunt pl ante
di n semi n{el e cdrora se maci na fai na, Cereal el e
cres;c in cAmp.
GrAu
Secard
Porumb
Atunci cdnd cereal el e se coc, spi cel e l or sunt secerate gi trei erate
cu aj utorul combi nel or. Semi nl el e cereal el or se numesc grdunJe.
Dupa
ce sr:nt mdci nate, di n
grdunJe
se obi i ne fai na.
Di n fdi na de grau
se coace pai ne,
se prepard produse
de
pati seri e
gi mul te al te dul ci urr, rar di n fai na de secard se face pAi ne
neagrd.
Fl ori l e
Fl ori l e cresc peste
tot. pe
camp, i n poi eni ,
i n gradi ni gi i n spal i i l e
verzi di n orage, Fl ori l e de cdmp cresc spontan, i ar cel e de
gradi nd
sunt
cultivate special de oameni, care le planteazdin
straturi, le stropesc gi
l e i ngri j esc.
Fl or i de cOmp
Albdstrea Papadi e
Cl opol ei Mugefel
Fl or i de
gr adi na
Trandafir Buj or
Garoafe Gherghi ne
Lregumel e
Cartof
Castravete
Fruct el e
Ananas
Strugure
Pi ersi ca
Banand
Ci uper ci l e
Mul ta vreme, oameni i de gti i nl a au di scutat ce sunt ci uperci l e:
animale sau
plante? Aceasta
pentru cd ele intrunesc atAt caracteristici
al e
l rl antel or,
cdt
gi al e ani mal el or. l n cel e di n urmd, ci uperci l e au fost
catalogate ca o categorie apafte de organisme.
Ciupercile
pot fi comestibile sau otrdvitoare.
Ci
r-roerci comesti bi l e
Mdndtarcd Pitarcu{a
Burete-gal ben Ghebe
Ci uperci otravi toare
Burete-pestri! Ci upercd-al ba Ghebe-mi nci noase
Vi ne!i ca
Pe pl aneta
noastra trdi esc mi l i oane de speci i de ani mal e. Acestea
sunt i nsecte
9i
pai anj eni ,
repti l e gi amfi bi eni , pdsdri gi pegti gi , desi gur,
mami fere.
l nsectel e
Exista foarte multe insecte, mai multe decdt
pdsdri
si mamifere. Toate
i nsectel e au corpul al cdtui t di n trei pa(i (cap,
torace, abdomen) si au
gase picioruge.
ln rest, ele sunt foarte diferite.
Insectel e trdi esc pe pdmant,
sub
pdmdnt gi
chi ar?n apd, Mul te di ntre
el e
pot
zbura.
Insectele sunt foarte importante in naturd
-
ele
polenizeaza plantele
gi servesc drept hrand pentru pdsari.
Multe insecte sunt de mare folos
omul ui . De exempl u, al bi nel e fac mi ere gustoasd
si faguri de ceard.
Fluture
Bondar
Al bi na
Vi espe
wffi
r t f \ \
\ \
\'
M uscd
Grei er
Li bel ul a
TOntar
Buburuzd
Pa:stii
,
Pegti i trdi esc i n mari , l acuri , bel ti gi i n ape curgdtoare.
i notdtoare, coadd
gi branhi i . Branhi a este organul cu
pegtele respird Toli
pegtii pot
sd inoate
To{i pegtii au
aj utorul cdrui a
Pegte-fluture
Peq;tii se dezvolta din icrele care sunt depuse de femela. lcrele se
transformdi n l arve, di n care mai apoi cresc
peqti gori . Pegti i
potfi
de
di verse di mensi uni , cul ori
$i
forme. Cel mai mare
pegte este rechi nul -
bal r=nd.
Pegte-scorpion
Rechi n- bal end
Medi
Somn
f ' .
$ti uca
La mari adAnci mi , i nsd, cul ori l e vi i
sunt de
pri sos.
Di mpotri vd, acol o
supravi eJui esc doar ani mal el e de
cul oare i nchi sa. Cei mai mul {i pegti
de mare adAnci me sunt de cul oare
neagrd, mul Ji di ntre ei avAnd
,,fel i na-
re". DacA vreun pegti gori
se apropi e
sa vada ce l umi neazdi ni ntuneri c,
i medi at se pomenegte
i n gura
unui
pe$te-pescar.
l n mdri l e cal de trdi esc
pegti
de o rard frumuse-
!e.
Printre recifii de coral
trdi esc pegti
deosebi t de
pi toregti .
Acol o nu se tem
cd vor fi observaJi de rapi -
tori , deoarece gi coral i i
sunt l a fel de di feri Ji gi de
m u l ti co l o ri .
Pegte-pescar
R,r.,' ptilele
Di n f ami l i a rept i l el or f ac
part e gopArl el e, gerpi i ,
Jest oasel e
gi crocodi l i i .
Toal :e aceste ani mal e trai esc
pe
uscat, degt unel e
pot vi e{ui gi i n apd,
aga cum se i nt Ompl d cu crocodi l i i . Pui i rept i l el or apar di n oud, numai
pe
uscat. Toate repti l el e respi rd
pri n pl amAni
9i
aproape toate sunt
rdoi toare. Cel e mai mari repti l e sunt crocodi l i i . Ei trai esc i n rAuri l e di n
tdri l e tropi cal e
gi pot ataca ani mal e gi oameni .
Carnel eonul este o gopArl a tropi cal d, care i gi poate
schi mba cul oarea.
Pri ntre frunze, camel eonul este verde, i ar cdnd sta
pe
o creangd, devi -
ne brun-cenugi u.
festoasel e
pot fi crescute gi ca ani mal e domesti ce,
dar numai cel e mai mi ci di nt re el e. Unel e
l est oase
au di mensi uni at dt
de rnari , i ncAt ar
putea
duce i n spate un om.
Crocodi l
Camel eon
Mul l i gerpi sunt veni nogi . Pri ntre gerpi i care trdi esci n
]ara
noastrd se
numdrd garpel e de casd, dar
9i
vi pera, care este veni noasa. l n
]ari -
le calde traiesc cobre gi alli gerpi a cdror mugcdtura este mortald. ln
canti ta{i foarte mi ci , i nsd, veni nul de garpe aj uta l a tratarea unor bol i .
De aceea gerpi i veni nogi sunti nmul fi l i chi ar si i n crescdtori i speci al e,
oentru a l i se col ecta veni nul .
$arpe-cu-cl opol ei
Pi toni i nu-gi omoard vi cti ma cu veni n. Ei o stri vesc, i ncol dci ndu-se
i n
j urul
ei .
Vi pera
Ar nf i bi eni i
Pentru amfi bi eni sunti n egal a mdsurd i mportante
9i
apa,
9i
uscatul .
Ei respi rd
pri n pl dmdni , l a f el ca oameni i , dar
gi pri n pi el ea umeda.
Cei mai cunoscuti amfi bi eni sunt broagtel e
9i
tri toni i .
Broi ascd
Cu foarte mul t ti mp i n urmd, strdmogi i broaqtel or au i egi t di n apa
pe
uscat. S-au adaptat treptat la viala
pe
uscat, fapt demonstrat de
i nfdl :i $area
pui l or l or, mormol oci i . Acegti a Se nasc i n apd, di n i cre,
9i
respri rd
pri n
branhi i . Nu au
pi ci oare, i noatd cu aj utorul cozi i , ca
pegti i .
Curi i nd, branhi i l e sunt i nl ocui t e de
pl dmdni , pui l or l e cresc l abul e,
iar c;oada
,,se
scurteazd". Dupa cAteva saptamAni, din apd iese o
bros;cutd.
Bro;asca-rOi oasd este de fol osi n
gradi ni gi l i vezi , deoarece di struge
daundtori i , Totugi , broagtel e-rdi oase
nu sunt atAt de i nofensi ve cum
pare la
prima vedere
-
ele gtiu sa Se apere, Au glande care secretd
veni n gi atunci cAnd un rapi tori nhaJd o broasca-rdi oasd, ea el i mi nd
un lichid rdu mirositor, careil dezarmeaz6,,
Broascd-
r0ioasd
Pdsdri l e
Toate pasari l e au doud ari pi ,
pene gi ci oc. Ci ocul , i nsd, nu este un nas,
ci gura
-
ce-i drept, fara di nl i . Aproape toate
pdsdri l e pot
zbura. Mul te
pdsari gtiu sa inoate. Acestea se numesc pdsdri
de apd.
Pui i pasari l or apar di n oud,
pe
care
pasdrea-mamd l e depune ?n cui b.
Apoi , ambi i
pari nt i ,
sau doar unul di nt re ei , l e cl ocesc, i ncal zi ndu-l e cu
corpul l or.
Lebada cu
pui
Col i bri
Unel e
pdsdri
nu zboara. Strul ul , de exempl u,
prefera
sd al erge foarte
repede. ln unele
!5ri
se organize azd chiar competilii intre struii, care
sunt conduSi de cdl dreti .
ln lume existd foarle multe pasdri.
Ele traiesc giin friguroasa Arctica,
9i ?rr
Afri ca dogori toare, dar gi i n paduri l e
noastre, Numai cd, i n fi ecare
regi une trdi esc doar anumi te speci i de pasdri .
cel,a mai multe pdsari
din
lara
noastrd sunt
pdsdri
migratoare.
Acestea vi n l a noi vara, ?gi fac cui buri gi
scot pui ,
i ar i arna
pl eacdi n
t ari l e
cal de
Ciraur
RAnduni ca
Privighetoare
Ci ocOrl i e
F' |dsdrile sedentare nu pleacd
toamna in
larile
calde, ci ierneazd
t ot l a noi ,
Pi Ji goi
Stancuta
Cintezd
Porumbel
Vrabie
Cioara
Med i u I Tnconj u rdtoF. Ani matete
J
7*f'
/'
:.
/'
9,
/'
/'
l',
Pe pl areta
noastra trai esc mul te mami fere, foarte di feri te i ntre el e
Tot usi rnarni f erel e au cevai n comun: nasc pui vi i si i i hrdnesc cu l apt e
Si omu est e t ot un mami f er,
Cel mrai mare rnami f er t erest ru est e el ef ant ul l n apel e rnari l or gi al e
oceanerl or t rdi est e un mami f er si mai mare decAt el ef ant ul
-
bal ena
El ef ant
D a l n n X
L J O t U t t d
Marniferele se imparl in erbivore
gi carnivore,
Carni vorel e vdneazd al te ani mal e, hrdni n-
du-rse cu carnea acestora. Ti gri i , de
exempl u, sunt carni vori . El efantul
este, i nsd, un ani mal erbi vor.
Tigri
Mul te ani mal e sal bati ce se hrdnesc atOt cu hrand vegetal d, cdt
9i
cu
hrand ani mal d. Ursul , de exempl u, se hrdnegt e cu zmeurd gi mi ere,
dar si cu oud de
pdsdri gi cu ani mal e mi ci ,
Ani rnal el e sal bati ce contri bui e l a pastrarea echi l i brul u i i n natu rd,
penrtru
cd se hrdnesc gi cu diverse rozdloare care dduneazd culturilor,
pre(l um
si cu ani mal e bol nave sau sl dbi te.
\ i | 9, , ' , 111, , ", t ,
Urs-brun
Ml ed i i tu | ?nconj u rdtof. Ani marere
J
A n i m n l n l n n n i m n r # f n
n r I r t d r t t u . u r r p d r L | |
* r X i n a n " ^ ^ X . l , , " ,
Lr at esc; I
FJauur e
st t sl
sal bat i ce gi domest i ce. Ani mal el e sdl bat i ce
obJi n si ngur e hr ana
/'
|#'
ITjii
' d 3' . 1"
) llu'r
/'
Vulpre
Fn
1 r
:
' 1 r
: l ( ^
. J
- ' '
, , r '
*
{*r&"e-o
l epur e
/'
\ / n' , n r i * X
V U V U I I L O .
El an
/'
;::.t'
,.'
iht::
/'
Ar i ci
M istret
/'
UTS
Hermi nd
Di hor
Bursuc
Acestea sunt ani mal e domesti ce. Oameni i au gri j a
de el e, l e hra-
nesc, l e construi esc addposturi si l e apdrd de ani mal el e sal bati ce.
Caprd
CAi ne
Pi si cd
La c; e-i sunt bune omul ui ani mal el e
si
pdsdri l e
domest i ce?
Oarneni i fol osesc,
pentru a se hrdni , Carnea vaci l or dar
9i
l aptel e,
di n oare se face unt, smdntdnd
$i
i aur1. Gai ni l e sunt crescute
pentru
carnea
$i
oudl e l or,
Carne
gustoasd au gi curci l e, ral el e,
gdgtel e, i epuri i
9i
porci i .
GOgte
ffih
l epuri
Porci
l n afara de carne, de l a porci fol osi m gi pi el ea,
di n care se confec{i o-
nea.zdincallaminte,
genli gi manugi,
Di n l Ona de oai e gi de caprd se fac stofe, i ar di n
pi el i cel el e
de mi el
9i
di n
pi ei l e
de oi
-
cdci ul i gi coj oace.
Med i ul ?nconj urdt or.
/
/'
A
I
/
Surs bat t obel e,
Jos; curg r0uri i e
I t si mt i si nu-l vr: zi ,
Te hat e si nr r f r r r t i r u r u v
UnlugA)
*'r{.
Am o
pasdre
rct at d,
St a cu coada- nvol bur at a
(1nueun3)
(eleold)
M anast r r e- nt r - un
pi ci or ,
Gh ci , ci uper cd, ce- i ?
(puodntc
)
f l aspunde l a urmdt oarel e i nt rebari :
Ce f enomene al e nat ur i i cunogt i ?
Ce spr un oameni i cdnd
pl oua
f oar t e put er ni c?
CAnd apar e cur cubeul pe
cer ?
Ce es; t e roua si cdnd se f ormeazd
ea?
Ce f el de ar bor i exi st a?
Cat e t i pur i de f l or i exi st a?
Dar de ani mal e?
Ghi ci ghi ci t oar ea
mea
'1{
tHV
tt
4
I
I
j f
i . t
l t ,
S : l
7t
rf
I
J f
f l ' 1
F N
n {
I
I
I
J T
l .
I
,&
a
I
11
I
t a
I
i l
^
\ l l t t t
I5
T
'r:1get
..;EF
Pdnd la vdrsta de 4-5 ani copilul se afld
-
sau ar trebui sd se afle
-
intotdeauna
sub supravegherea parinfilor,
fiind protejat
asffel de diverse
pericole
Vine insa gi
momentul cAnd trebui e neapdrat sa-i dam mai mul td i ndependenl a. l n acest scop,
pentru
a-i proteja viala gi sdndtatea, este foarte important sd-linvafdm sd respecte
mdsurile de securitate acasd gi pe strada.
Spunefi -i copi l ul ui cum trebui e sd se comporte, dacd a rdmas si ngur acasd.
Explica{i-i cd existd anumite reguli care trebuie respectate:
o sd nu deschi da ni ci odatd u$a unor oameni necunoscul i ;
o sd nu se
j oace
cu chi bri turi l e gi bri chetel e, sd nu apri nda l umAndri gi arti fi ci i ,
deoarece acestea
pot
cauza i ncendi i ;
o sd nu i a ni ci odatd vreun medi cament, deoarece un medi cament l uat gregi t
poate
deveni otravd;
o sd nu se
j oace
ni ci odatd cu detergenfi i gi sol ul i i l e pentru
spdl area vasel or.
Fami l i ari zal i copi l ul cu regul i l e de comportamenti n afara casei . Expl i cafi -i cd
nu trebuie sd plece
de acasd fdrd permisiunea parinfilor.
Ei trebuie sd gtie intot-
deauna unde se afl d copi l ul . Nu trebui e sd i ntre i n vorbd cu oameni strdi ni gi sd
urce i n magi na l or. Nu trebui e sd
pri meascd
bomboane, dul ci uri ,
j ucdri i
etc. de l a
persoane
necunoscute. Este foarte important sd-i explicali ca,,strdin" este orice om
pe
care nu fl cunoagte. Chi ar dacd o persoand
strdi nd fi spune pe
nume si zi ce cd a
veni t di n
partea pari nl i l or,
nu trebui e i n ni ci un caz sd stea cu el de vorbd.
Explicafi-i copilului ce trebuie sd facdin cazulin care a rdmasin urma pdrinlilor
sau s-a
pi erdut
de ei El trebui e sd rdmAna exactTn ul ti mul l oc unde au fosti mpre-
und. Dacd pari n{i i nu apar, atunci trebui e sd ceard aj utorul pol i fi stul ui ,
i n cazul cdnd
se afl d pe
stradd, sau al vdnzdtorul ui , cdnd se afl di ntr-un l oc
publ i c.
Fami l i ari zal i copi l ul cu
pri nci pal el e
semne de ci rcul al i e, expl i cal i -i regul i l e de
comportament pe
stradd. Este foarte important ca
pdrinliiingigi
sd fie un exemplu
pentru
copi i gi sd respecte regul i l e de ci rcul a{i e.
o Traversati strada numai pe
culoarea verde a semaforului. Nu se
poate
sd
traversal i strada
pe
cul ori l e gal ben sau rosu, chi ar dacd nu ci rcul d ma$i ni .
o Traversati strada numai pe
trecerea de
pietoni.
o CAnd traversali strada, privili
mai intAi in stdnga, apoiin dreapta, ca sd vd
asi gural i cd drumul e l i ber.
o Nu i egi l i i n stradd al ergAnd, fdrd sd vd asi gural i ca pe
ea nu ci rcul d magi ni .
o Nu sta de vorbd pe
carosabil.ln timpul traversdrii strdzii trebuie sd fii foarte
atent.
Povestifi-i copilului cum semnalizeazd maginile inainte de a vira.
CAnd fol osi {i transportul ?n comun, i nva}afi copi l ul sd se
!i nd
bi ne de bare,
pen-
tru a evita accidentarea, in cazul unei frdne. Explicali-i ca in mijloacele de transport
i n comun se
poate
urca gi cobori numai i n sta{i i .
Copilul trebuie gi poate
sd fie invalat sd se
protejeze.
lmportant este sd
avem rdbdare, sd fi m i nsi stenfi , sd ardtam pri n propri ul
exempl u cum trebui e sd ne
comoort5m.
\
\6
l n nri zn rl i n norat rr
I t
l ) t
t LO, \ _. r | | r
v9|
ut t ,
not r r ci r - i e Daci g
v v t
u v r v v , v u v u
^ n - ^ ^ r ' n r l { , , l n n
se asOu| u l ur ger e car e
a l i n n i n n l n X . i n n A n l n i l
d L | 1 9 r , p u L Dd r DUd r r L Ur :
t !
+
ri
iii,
tr-r.
-,
\I
-, 1
a
\
I t i
G I
ru
' G
\
$
.@
t t
mr nt e, medi ci l ment el e nu
n o n t r l t i o n r - k l F) 2 ^ + : l ^ l ^
^ , ,
Vr - t t Lr
u j \ Jct \ , c . r : t cr bLl l t i l t j l l U
bomboane!
Ti n: :
SUN I
SU Nt
f'
\J./' 1C/
Daca nu vrei sd umbl i bandaj at ,
nu f ol osi l a
j oaca
obi ect e ascul i t e!
Dar - i t r r t r r Ci no non/ 22 nol a. h c z z i nont r r r ni n1,
noi i
u . J wc L ( J L r u r
V U V Ut v c r l , V \ J L
o c _ l \ / c r z l ,
V t - t t L t
u u c { t t U UJ L I
avl on si l u
pasar e
sa zl : or i si ni ci par agut a
nu ai !
i#;lt*ill
' i 7
' S-
l l I
,rll\
r*: : -dL!
I
Hl3ir
Si gur ant a copi l ul ui
l :
F,
J
I
Nu Jeschi de ni ci oCat a uga unui om
pe
car e nu- l cunogt i !
\t
chi br i ' : ur l e, pent r u
ca
pot i pr ovoca Nu t e
j uca
cu
un i nc endi u!
\
$
G
\}
*---
\,-
*&
4 \
11 uu
1.
\
l l l
r
Regul i l e
de ci rcul at i e rut i erd
,
Pe strazile oragelor sunt foarle multe magini gi mulli oameni, care se
deplaseazdin diferite direclii. Pentru a nu provoca
accidente, oamenii
au stabilit reguli de circulafie. Aceste reguli trebuie cunoscute de toatd
t umea.
Pi etoni i se depl aseazd pe
trotuare, i ar magi ni l e
-
pe
carosabi l . Dacd
un
pieton
vrea sd traverseze strada, el trebuie sd
gdseascd
o trecere
de
pi etoni .
Trecerea de
pietoni
este marcatd cu un indicator de circulalie special
gi
cu ni gte dungi al be, l ate, care al terneazd pe
carosabi r, ra fer ca
dungi l e zebrel or.
indicator pentru
trecerea de
pietoni
lnainte de a traversa strada, trebuie sd
privim
semaforul. Travers area
este
permi sd
numai pe
cul oarea verde a semaforul ui , Este i nterzi s
sd traversdm strada in fugd, prin
fala unei magini care se apropie cu
vilezd, deoarece ea nu se
poate
opri in loc.
Pent ru magi ni :
Pentru pi etoni :
-
Deplasare interzisd
Stopl Traversare
interzisd!
-
Schi mbd cul oarea
O
O
K
-
-
Deplasare permisd
-
Traversare permisd
{iubterana
Stalie de
autobuz
Indi catoare
pentru pi etoni
9i
goferi
pi etoni
Stalie de
tramvai
Indi catoare de i nterdi cl i e
NI
Trecere de
l ndi catoare de i nformare
Trecere de
pi etoni
suoraterand
Telefon
Accesul oi etoni l or
este interzis
Accesul cu bi ci cl ete
este interzis
Drum pentru
bi ci cl ete
Pasaj pietonal
Cur s compl et . S' 7 ani
Copyri ght @ t ext gi i l ust ra{i i Rosman
Text e de S. E. Gavrrna, N. L Kut eavi na l . G. Toporkova, S. V
$cerbi ni na,
VG. Babenko,
A. V Ti honov L. l a. Gal pergt ei n, B N. Gol ovki n, A. A Mi ni n, M. A. Tol st i kova, R. N. Samare!
l l ust ra{i i de S. R. Adal ean, E A. Ant onenkov, A. l . Art i uh VV Bast i i ki n, K. R Bori sov, VA, Goreaceva,
M. O Dmi t ri ev, S. V Durnev, O. V Ji dkov E. P Zol ot usski i , A V Kazmi na, VD. Kal ganov E. A. Korakova,
L. V Korni l ova, S. G. Kurki na, A. N. Luki anov, l . V. Maxi mova, N. V Masberg S. S. Meri nov, A. A. Mosal ov,
M. G. Oboeva, A. M. Prosvet ova, O I Runovskai a, A. N. Savel i ev, M. M. Sal t kov, A. N. Si ci kari ,
M. N. Sergheeva, M. E. Spehova, K. V Ter-Zahari an! , E. G. Tregubova, Huan-Zi n-$u, A. V l abrova
+,,"*
ursl
O. P 53; C. P. 212, sect or 4, Bucur egt i , RomAni a
t el . 02l 319 63 90, 031425 16r 9, 0752 548372,
e-mai l : comenzi @l i t era, ro
st r. B. P Hasdeu nr. 2, Chi gi nau, MD-2005
tel. :fax (37 322) 292 932, 294 1 10,
e-mail: litera@litera ro
Copyr i ght @2011Li t er a
pentru versiunea in limba romAnd
Toate drepturile rezervate
Ne pute{i vizita pe
www.litera.ro
Traducere de Constantin Dragomir
Editor: Vidrascu si fiii
Lecturd: Valentina Tifin
Copert d: Vl adi mi r Zmeev
Teh noredactare gi prepress: Anton Vacu lovsch i
l i pdri t l a Combi natul Pol rgrafi c di n Chi gi ndu
c o ma n d a n r . 1 1 1 8 0
Descri erea CIP a Bi bl i oteci i Nafi onal e a Romdni ei
Pregitirea pregcolarului.
Curs complet. 5-7 ani
/
trad,: Constanti n Dragomi r.
-
Ed. a 2-a.
-
Bucuresti :
Li tera InternaJi onal , 201 1
rsBN 978-606-600-485-5
l . Dragomi r, Constanti n (trad.)
372 3