Sunteți pe pagina 1din 34

,11 f *] 'l

{{ r
r""}'
i, /
''u.
'u;
y',^
n
q-*#
o#/:
w
W
ffi
ffi
ffi
.
#
a
czu 373.21
c49
Aceastd lucrare a fost elaboratd in conformitate cu noul curriculum
pregcolar
Rubrici
gi
simboluri
Descrierea CIP a Camerei Na[ionale a Car[ii
Comunicare: 3-4 ani / Valentina Cimpoieg; pict.: Aliona Timula.
-
Gh.: Bons
Offices, 2010 (tipogr. "Bons Offices").
-
32
p.: il.
rsBN 978-9975-80-U2-7
@ Valentina Cimpoieg, 2A10
@ lmagini: Aliona Timufa, 2010
-
confine sarcini de colorare
gi desenare a unor obiecte
prevede sarcini de ob-
servare, infelegere, alcdtu-
ire a propozaliilor
sau a unei
povestiri, descrierea unui
obiect
prevede sarcini de se-
parare, Tncercuire gi unire
printr-o linie
-
propune modaliteil de re-
zolvare ingenioasd a unor
sarcini
prin intermediul
jo-
cului
I S B N 978-9975-8 0-342-7
-4rx
/{i(
tl
,
A
;)
)t
lr
\
t
\....-
\R
\-
O
O
J
t\\
{r\
);
'l/
-$
$
:G'')*J
;ffi
t{ )e
r;x
?
rnf-
|
Mj
,41 \
r'
w
S-)
/
4n rt\
:
fi
*
sf +
O Numegte culorile pe care le-ai folosit. Ce culori mai cunogti?
O Oe care
jucdrii
sunt mai multe? Dar mai
pufine? Tncercuiegte
jucdria
care ifi
place mai mult. Care este
jucdria
ta preferatd? Cum este ea?
oso
,*ts
O incercuiegte
ariciul care duce mai multe mere
sunt mai multe ciuperci.
gi copacul sub care
loc actiunea.
*
**i$
tS
@ Numegte fructele gi culoarea lor. Formule azdpropozifii despre ele. Ce furcte mai
cunogti? Descrie fructul tdu
preferat.
*
l},De
Dar gutuile? Tn-
@ Numegte locul fafd de cog unde a aranjat Veverel fructele. Coloreazd merele
astfelincdt ele sd fie de diferite culori.
@ Denumegte fructele de mai sus gispune ce gust gi culoare are fiecare. incer-
i
cuiegte fructul tdu preferat gi alcdtuiegte cu el o propozifie.
r,'{
t
,
}
))
,)
:
\
\
,il,
t
{
,r,
,l
\
(
farfurie castravetii.
O incercuiegte obiectul de prisos din fiecare grup. Numegte grupul cu un cuvdnt.
Alcdtuiegte doud propozifii despre legume gi fructe.
-\f*tk
'ii"ff=
rutrf
o Elefdnlelul vrea sd ude legumele din grddind.
incercuiegte fiecare grup de legume.
*
Care sunt ele?
Observd imaginile
9i
formuleazd intrebdri despre acfiunile copiilor.
O nmintegte-ti povestea.
"u_n.ment
Formuleazi Tntrebdri pe baza ei. Povestegte un
*
li;:;:l:ril';lg
o Observd imaginile.
apoi?
Amintegte-ti povegtile.
Ce a fost mai
Tntrebdri in baza povegtilor
date.
&
lile
Tnainte? Dar
O Observd imaginea gi spune ce heinufe are fetila.
aceste cuvinte. Povestegte ce heinule ai tu.
O Denut vrea sd plece la sdniug. AjutS-l sd-gi
incercuiegte-le. Pronunfd corect: scufte, bluji,
Alcdtuiegte
aleagd hainele potrivite.
pulover, maiou.
*
propozilii
*tf
este mumu
@ Observa imaginile gi
spune ce fac copiii. Alcatuiegte propozifii gi
spune cdte
O incercuiegte bdiatul
dar? lepuragul vrea
trebuie sd fii curat?
curat.CepotiSpunedeSpreel?Dardesprebdiatulmur-
se-l spele. De ce obiecte are nevoie? Cum crezi, de ce ',
t
l}to
rj::ri,:i: ir:iii r:rilirr'r1::::iit.rrn:riilrnnr. ']rirri.liir!.n:!iitil{r.:iii:.
@ Obserud imaginile gi spune cdnd au loc acfiunile. Alcdtuiegte o
povesti-
re dupe imaginile de mai sus.
L;A'giildihlild
3j
O Observd imaginea gi spune ce vezi. Unde sunt copiii? Ce fac ei? Po-
vestegte ce facitu la grddinifi.
/7:, CtfrC,i
&
jt
I i:l
'ii ,ri
i i:i
.il
: il;
't I:1
':i!
r:i
;i,,
ti
.ir
]*
i.l
ili
j ;ii
ii
ti
ri
,i
:jI
;l
Iil
,:i
,i
,,;
ii
il
r :il
;l;
ffi
.i\
rI
il-t
o
ln
^4. Privegte imaginea.
lui? Ce le dd Mog
de Crdciun.
Spune unde se afle copiii. Ce fac copiii Tn
jurul
bradu-
Crdciun? Povestegte cum doregti se-ti petreci tu seara
*'
sol
o
---
Observd imaginea. Ce anotimp este reprezentat pe
iarna? Ce
jocuri
orga nizeazd ei?
imagine? Ce fac copiii
O Ce vezi pe imagine? Ce au fdcut copiii? Descrie cum este omul de zdpadd.
Povestegte dacd ai fdcut vreodatd un om de zdpadd. Cum
!i
s-a pdrut el?
De ce?
&
l,'+
Wn0;;'pO,ieita o'!!
:: ' .':i'
vtn
@ Rmintegte-li povestea din imagine. Ce a fost maiinainte? Dar mai apoi? De-
,j
scrie cum este Gogoaga. Ce spune Gogoaga?
O incercuiegte personajele
din povestea "Cdsu[a
din oald". Povestegte
de ce s-a spart oala. Descrie-l pe goricel.
*
**t
o
t
Privegte imaginea. Numegte
incercuiegte animalele care
animalele domestice. Ce folos ne
ne dau lapte. Ajutd mamele s5-gi
aduc ele?
gdseascd
lie
.. i.l
EE
:';t
bd
\s
%
ffi
O Tncercuiegte cel mai
giret animal. Descrie
fricos animal. Formuleazd o propozi\te
animalul cdruia ii place mierea.
despre cel mai ii
lF
@ ruumegte animalele din imagine.lncercuiegte animalele sdlbatice.
O Observd imaginea. CAnd are loc actiunea.
@ Alcatuiegte o povestire dupd imaginea de mai sus. Descrie-o pe broscu!5.
*
l}te
w
:i:..:. i rri:-l
j:
ih'dCFl
,. hd'"iii$ilfr
@ OOserva imaginile gi spune
cd copiii? Povestegte cum
ce vezi. Cand are loc acfiunea? Ce
jocuri practi-
te
joci
tu cu prietenii tdi.
I
*rl
@ rucdtuiegte o povestire
dupe imagine.
:: : v
muncu
O Numegte meseriile persoanelor din imagine. Ce meserii mai cunogti? Poves-
tegte despre meseria pdrinlilor tdi.
4'->
c dq
b
O Numegte uneltele de mai sus. Spune cu care
cdtarul, gradinarul. Pronunte corect: seringe,
din ele lucreazd medicul, bu-
cratite, stropitoare.
*
*st$
*
l':.i::,:fl+';]
;;'e"d'
ii;'{{+
ffiF
Un";"'ri iEEtE
o
t
al
--z
;
:
a,
Numegte obiectele din imagine cu un cuvant.
despre obiectele de mai sus.
@ incercuiegte-le pe cele care T[i plac mai mult.
Alcdtuiegte cdte o
aii
propozilie i
i i,:
;i
ii;
tii
il
i rii
liiitliirit !!!ir:.ir:iiil;ffiii.!ilrif:riiri+riir.li]:j****.,.lttjs
@ Numegte corect obiectele din imagine. Povestegte in ce
perioadd a anulu
purtdm fiecare incdl{dminte. Bifeazd incdlfSmintea care ili place mai mult
*
s*t}
@ Observd imaginea. Spune ce anotimp este reprezentat
pe imagine. Ce fac bd-
iefii? Care sunt semnele
primdverii? Ce
poezii, cdntece despre
primdvard gtii?
I
I
ilo
propozilii despre florile de mai sus. Ce poezii
@ Numegte florile. Spune ce floriifi
plac. De ce? Tncercuiegte ce flori i-ai ddrui
mameide ziua ei? Pronuntd corect: brebenei, toporagi, narcigi, bujori, lalele.
*
** |
s*su$,N$
' : 1n,- 9... lt
, r .'.il {ic,lr
Sd ocrotim pdsdrilA!
@ Observd imaginea. Unde au venit copiii? Ce fac ei? Ce putem spune despre
acegti copii? Ce poezii
despre pdsdri gtiitu?
@ Numegte pdsdrile din imagine. Alcdtuiegte propoziliidespre ele.
ffi
. '..: i,,r
tit
..,*i
,
r#
,
I'i.
l,'ll.lt
ff
s
\b
lne
@ Observd imaginea. Spune din ce
poveste este. Care
purcelug este
mai bun? De ce? Ce povegti despre animale mai cunogti?
ilfiU'",,"i"
iffi,E
@ Observa imaginea gi spune ce fac copiii. Formuleazd propozifii dupd imagini.
Wid
O OOservd imaginea.
copiii? Alcdtuiegte
Spune ce anotimp este reprezentat pe imagine. Ce
o povestire din 2-3 propozilii dupd imagine.
*'
** I