Sunteți pe pagina 1din 240

,r-':; ' ''4t\

- |
,/.1.'\
e
ir tml

{at
utte nn@
,TlrE?*l,'
LIPE9TE
Arcl
UN PLIC!
JW".Wil

Activitdlilegi exerciliiledin aceastdcarte trebuie fdcute de cdtre copil doar


in prezenla gi sub supraveghereaunui adult, pentru a preveni posibilele
accidente provocate de obiectele necesarein procesul educalional.

1ncarte,in dreptul fiecarui suntplasate


exercijiu nigtesrmboluri
r - r r t v o . d r d L d . u u u u aveti
nevoieOentrurezolvarea
El^ ',X ^.^+X ^^ ^^
acestuia.

- Ioarreua -creionsimpru
8<
@

- creioane
cororare -,,sandeere-te!,,
@ @J
D i&rr
"zvcl
*t?f
,

i9lgl,
t

,
.

II]?tt)of'Jgl
a J a l l

.ll lIIlg!,tJIf l*Ll*


I J r :
E
i.
?

.CC}

Ao lv t i i l s i e xe rcrtri
sp e cra l eca reco n tr ibue a cezvolar eaatentr er
a p e r c e p-to rv / l a l e s a l d r l v e a m e m o r i e ra g A n d r r vr ri z l a l -
naqir,atve s o g c e E x e r ct g r a fc c c a r ed e z v o l tm
d usohm i t An
S i l r l ( l r c r Ol af r c a m S C a r O r C i
.n
fe\\ PrivegtedesenuI 9i ajut-o pe veveritdsa
\$,/l gdseascd drurnul
spreciuperciUndear duce-o
\"/ celelalte
drumuri?

fA.\\
f a + l t I

t lLI
.l-
-., t
Coloreazd
traseele
in culoridiferite,
\ - - t
-
Privegte
cu atenlieimagineaCe vezi?
lncercuiegte
desenelegi coloreazd-le
dupa
model,

t # ! - l *
Numegte obiectele
desenate. Colore
azd,trase-
ele punctatein culoridiferiteCOndajungila
pdtrdfel,
deseneazdin el obiectul
de la careai
oornit.

n )"1
/
,
. t
--- - --.
'

l
'
t ,
,
.

l
"
-.'1
|
/ l
I|
|
l

6
,, \-____ .,,'i |-l
xt r . " i l l
/
, u/ ' -r - tX .r i r
Lr . -' 1 |
{!t r 'I , ", .0, /" / '
ii
.Qa- )"',,1
--\.---\;

'---- t i_?rr_

€ iial-
-/'./'
-a
, '
.#--
i
-..
'x'
/ / \ / , 7 \
.u,/ i r

?
'/ / -.rL I
,'
r I
/ l // ' - - - f -l
; l / l
t l t /

e
! tt' /
t t l
\ . 4 t
- - - - t , /

/ |
. / \
u / \

pe copilsd comenteze
Ruga{i-l ceeace face
fif , Descoperd de maijos frunzele
in imaginea
'#/j
t il| |I
identice prinlinii
_ , 9iunegte-le
-rvv ur ur rvuLv 'v
Yr
rr I rrrrrr,

Jt

Artar
Frunza
de
adar
clt Lcll
:
Stejar
Frunzdde
stejar
a

SalcAm
Frunzd
de
salcAm
Mesteacdn
Frunzd
de
m n n * n n n X n
r ruJLuctud.l I

a; Castan
Frunzd
de
castan

t f6Erl I \

L W / j Aratdfrunzele
\
- t
'-----
fardpereche
,t
t
t
.?

Deseneazd si alteIrunzesrcoloreazd-le
asa
cur-narald,
eletoar-nna.
@r
Prrvegte cu atenliedesenulDescopera in ima-
g i n e ad e s u s d e t a l i a i s e m d n d t o a cr ee l o r d i n
c h e n a r e ldei np a r t e ad e j o s
p e co p i lsd comenteze
R u g a ti -l exer citiul.

fA\\
I
D u p dm o d e l udl i nd e s e n uclo m p l e tc,o l o r e a zsdi
L I " '

fragmentele
f r r t t .

V/ dinchenarele
dedeasupra
P r i v e g taen i m a l e d l ei nc h e n a rA p o iprivegte
i m a g i n idl ee m a ij o s g i s p u n ec e l e lipsegte
i e p u r a g i l opri s, i c i l ogri p e g t i g o r i l o r

X u
ntrytG

. / ^ \ , ^
f A)\ Deseneaz6, pegtigorilor,
ariptoare cozi
i e p u r a g i lgoirm u s t d -J ip i s i c i l o r
I t l t ,

VJ

lncercuJegterAndul
in careanimalelesunt
desenate in aceeasi
ordineca in chenarul
d es u s .
P r i v e g ct eua t e n l i iem a g i n euar s u l e f u dl ui ni p r i m u l
rdnd Spuneprince se deosebegte de celelalte

C o l or e a z do b i e c t e l ed e a c e l a $fi e l , c o n f o r m
d e s e n u lm u io d e l .

t fl J, Coloreazd
restul
obiectelor
asacumdoresti
tu 1 ,
Privegte pe Motanullncal{at
desenulAjuta-l
sa-gigdseasca perecheacizmeiUnegte
cizmagasita
cu labadescul{a

. /

f A\\
^ \

Coloreazd
\ ^

cizmele
r v

pereche
in albastru,
iar
\yJ pecelelalte,
cu altaculoare
a \ r v

/a\\ G a s e $ t teo t i $ o r i c e idi i n i m a g i n eg i s p u n e


\Vl calrsunl
Privegteatentdesenele de pe fiecarerAnd Ce
s-a schimbatin rdndulal doilea,in cornparalie
cu primul?D a ri n a l t r e i l e ai n, c o m p a r a Jci eu a l
doilea?Darin al patrulea, in cornparatie cu al
treilea?
lncercuiegte obiectele fdraperecne

0d&!
&0
0 @d !
@d!
Privegte Descopera
desenul. pegtigorul
pe
@) l-aprinsin undila
caremotanul
E x p l i ca l ico
-i p i l u l ucd
l a p e $ t e l ere sp e cti v,
i tre b u i esd ur m dr eascd
cu a j u to ruunui
l cr eion.
fir ul,de la plutdpAnd

z--.-.-

T*
t - 1 1

cO]ipegtigori
Numara
I E I I

til/J
\-_Jt
sunt

/t^ /aF./ \r \\ f \I Fu\ ^e^ , s c o p e r a9 l incercuieste oestiso


rii
\ rr*.'r,t, i r . l^ n j - i n i
\-J,/ luul lLlt-/1.
! t
fiffi\\ Privegte
I
cuatenlie
lrAr
dinimagineDescoperd
casele tl t ,

Lw J t deosebirile
L -. dintreelesi arata-le
t t- vvvL
, 7 . t ,

U o l o r e a zcaa s a d e j o s d u p a m o d e l ucl e l e id e
. / ^ \ \ r v

/A\\
YJ SUS.

/--\ \
tL wIEr
'rt
I I tNr'
'rnipapasariledin desenulde sus.
\uill
Y r
&il,,
Drirrr-rc-l-r-r r-r r .rtr-rn*in irvrnrrirrn.-, r.i in/1/\-
I llvUJL\t UU OLUllLltt llllo'Lllllttd )l ttlt Udfca Sa

nrern'orezt
toateobiect6te desenatein ea L--

Sounec A t es u n st ic e c u l o a raeu E

*
t
3:

\..-

L
?z
?
ut

\...-

i
3 \:
1,
t

\:

c
E
B \_:
i
A c um i n t o a r c ep a gi n a!

\=-
C e d e o s e b i r ee s t e i n t r e a c e a s t di m a o i n es, i
dinpagina
desenul precedenta?
l n ca zu li n ca re copilulnu m emor eazd toatedetaliile,il putefiajut ac u
i n tre b a ri d e o ri e n tar eDupace r dspundecer eti-sa
i com par eimag i ni l e
g i sa g a se a scdsi ngurdeosebir ile. Apoi tot singur va
, tr ebuisa in di c e
d e t a l i i lm
e odificate
f,m\t Privegte de maijos lncearca
obiectele
. L

sa
\ry/ le memorezi

^
I n c h i d cea r l e as i a m i n t e s t ed- tei s e n e l e
Copilul
trebuiesdincercesd-siaminteascd
totce avdzul.Dacd
nu
z u u L e $ LAuene npr iiml ar r i j u
izl-rrrina+n -.]^+X
a r a ,.r, u, ng^ +ai l t |- s^tx a ?I^n c e r c ed t n n o u .
6-D i [ ] i ' i r i e $ctuea) t e n t i iem a g i n eian c e a r csaan r e m c -
wJ re:zt Ioal.eCetalii e

| -*!

--- I

J.-l
l i i

r*;

...___t

, i
i l
- t . i

.,:--*,"i

wJ Ac ur :l uo ami rneacrheicCdcencrnaisiSaapr iucni uecl ui nDi 2easrtrAol cahmi at avseav?Ce er i -


u:)\

Ce se aflasubnrasS?
t-or?
I L'
Privegte
cuatenlie
deseneleNumegte
toate
obiecteleSimemoreazd,-le
.

pagina!
Acum?ntoarce
Examineazd de maijos Caredintre
desenele
obiecteeraugi pe paginaprecedenta?Care
obiectesuntnoi?lncercuiegte-le
apoi cu un
creioncolorat

/a\\
t r f t
Revinola paginaprecedenta
9i verifica
dacaai
YJ gasittoatediferentele
,
Privegte
cuatenJie
imagineaSpune cevezi.
a
lncearca
sa mernorez|
cu u u L / r J l U t - / L t t S e
a\n nhinr.*n

j o a c af i e c a r ec o p i l ,

Acumintoarcepaginal
Privegte c u a t e n l i eg i i m a g i n e ad e m a i j o s
t ic e o b i e cst ej u c af i e c a r e
A m i n t e g t ec- u c o p iiln
p a gi n ap r e c e d e n t d

D a c5 mrc-,rtu
n lu r eusegtes d - g ra m r n t e a s c dp,e r m i t e t i s- ia r e v i n ai a
n :nin:
Y - I J " ' "
nror-or-lanti
Privegte
cu atenfiedesenul,Memoreazd
pefiecareAcopera
gicifrainscrisa
obiectele
cu o foaiede hArtie
desenul

Acumnumegte gi spunece cifra


obiectele
@J aveaf iecare,

- Z r \ \ a

f A\\ Scriein dreptulfiecaruiobiectcifracores-


\ffi/l
. Y I
nrrnzdtoare.
Y U I
r L
f6\t Privegte
imagineaMemoreazd in care
ordinea
animalele
agteapta
i [ - a a ,

W# sacumpere
inghelata

a
4O
rD
t

!ryrr;

@r lnchideochiisaucarleaC i n ee r ap r i m ul la r O n d ?
D a ru l t i m u lC
se aflainaintea
C o n ti n u asi
? i n eu r m ad u p ah i p o p o t a mC?i n e
strulu lui?
ti ruiln trebdr ilor .
\5b- / t
P r i v e g td e e s e n u ll n c e a r c ds a r e l i in u n r e l e
uJl ^ ' \ ^ i i r ^^-' ^ t l e at luedal n| t ir m
r J L / p I t u r) t u u t u d l l da l e l o
Tri n er - n i n ct eu
c e )a n i m asl e l o a c af i e c a r ed i n t r ec o p i i
'
S i i l r r , i - .-1 | t a l t l rti lt!i't .l,e.ri|ai p,. -u[r .) iu I . 1l l t e A U : ] l r -
iIile i.r i)l-

Gipr

-[arcL-is

i n t o a r c ep a g i n a l

u
I
\
\
-___.*_r'_//

An, 'm ?nnn^r/jX


NUUI I I IIIUUdIUd
r\X +i
)d-LI integtice animalavea
ar-n
f i e c a r ec o n i l C u n ni i rrl-.'^nrnX ^.\ COnii? DL Jaaf' t O
rrvvur v vvl\Jrl tJlludllld l.JU UUVII: F e
o .nt ii rl |n ot d
d l o. tl u
n t u lt ru-l r r 2

t'i.i!t 'g

#r 7,i4
/zi:;-'
a.r!, 1".

{tu0

'Wal
'-.;1y';--j'
'it.t-- -

ffit , Trase az| cOteo liniede la fiecarecopltla ani-


m a l usl a u
V
: w
. w
j
c '

_a =) ' .
cu.
. c .
l .

re
ffit, Examineaza dernaijos Spune
imal;inile ce
'+l/l greseli
a facutpir:torul

- 1 a

/A\i
I I I
I n c e r c u i e s tdee s e n e l ei n c o r e c t ec u u n
I I '
1 - - r t
\u -l
\-----t
I
^f
a r .vtl \ n
\Jt Jl
n |
rnQt I
| \./\](J.
,

1- -;'fit-
r
sil4'{4
Privegte deseneled e p e p a g i n al m a g i n e a z d - t i
ce s-arfi intAmplat
dacaar fi existatcu adevdrat
astfelde obiecte

t t a
i
? l l .

j ?
t o .
t tt
t t t t 'l
-
l a '
. I

-".., ll-
r a..ta
.t

J I

' G \ \

LW
\ ' ,)]
Alcdtuiegte pentrufiecaredesen
o istorioard
.-!

. / ^ \ . n

/A\\
t t l t ,
Oompleteaza deseneleastfelincdtsa creezto
t m a g t nnee o b i g n u i t a
L r I t t

VJ
E;<amineazddesenul
oe caren r r r q n rr lrn r a
YL/lLi\-/lL.rl
llLl

rerusit
sa-ltermineCe creziu^ Xd ?i li li il ^p^b^u^ +b -l tu?.
t

C o m p l e t e a z ga i-c| o l or e a z a - l

P o r n i n dd e l a nr.nc.i
d.tJttJL
r] nc'nn
UU)Ul lJ
.rlnXtr rinc-fn
dltJdLUlU>LU

o povestroard
P r i v e g tceu a t e n l i e
f i g u r i ldei np a g i n i lgeo r i c e i l o r
Cu ce seamdnd fiecare? Completeazd,desenele
astfel incdtsd obtiiimaginea unorobiecte

E steb i n eca mi cu lulsd numeascd m aim ulteobiectepe car er e- arpu tea


nhtino d i n f i n r r r i l-o r especttve.
/f\l Privegtecu atenliedesenul Coloreazd
t l r t t
VJ papagaliiastfelincOtsd se deosebeascd
\"-/ unulde altul

Dii cAteun numefiecdruip a p a g aglic o m p u -


ne;desprefiecarecAteo istorioard
fAf Peaceastd pagina
egtilibersdcreezi f ransformd
\u/J
- , in diverse
cercurile obiecte

o
, t l l l t a ??
a. !I
ltt I
.l
) r 0
lfl
tl e
r
t{
_0
t-\_
(J
I
-Y-

're
1r
)r t,'rt ,)^€l
- t
,

\,

o o
o

spunece obiectede formd


F'rivegte desenul ginumegte figurile dinstAn-
g a S p u n ep e c a r ed i n t r ee l el e - af o l o s ipt i c -
t o r u cl A n da d e s e n acta m i o n udli nd r e a p t a .
pe copilcuintrebdri
Ajutali-l sugestive

QT
A ltp'
l_\
r [lr\
rl__l
r
,z-..-\
( )

e-o
\--./

\az .)

p-^*-l:

@r
lncearcd9i tu sa construiesti
figuriobiectediferite.
oriun brad
din aceste
Deexemplu,
o barcuta
PrivegtedesenulCumse numescfigurile pe
carelevezi?GAndegte-tegicompleteaza
patra-
teleastfel
incAtsdobtiidiverse
obiecte

E o

spune ce obiectede formd


E;<amineazd imaginilelncearcasa stabilegti
cui ii apa(inobiecteledin fiecarechenar
D,3seneazd in fiecaregrup cAteun obiect
potrivit

Compune o scurlapovestire
desprepersoa-
nelecdrorale apa(inacesteobiecteApoi,
numdrdcO]igoricei
suntin toateimaginile
Ce figuriveziin desenulde mai jos? Ce alte
o b i e c t ed e f o r m d t r i u n g h i u l a rmda i c u n o S t i ?
Deseneazd-le, folosind ca punctde plecaretri-
u n g h i u r illieb e r e

' a \

''
*t.F
E - t\
-+.+ i!,

A
D a cde xe rci fi upl r ezintddificultali,
ajutaJi-pe
l copil punAndu-intr
i ebar i
sugestive.
Privegte
cu atenlieimagineagiincearcd
sa
dr;scoperi
insectele Completeazadesenul
de pecorpullorsicoloreazd-le.

'.i -r

fnn\\ Cclmpunecdte o scurtdpovestire


despre
\YJ fiecareinsectd
Cumse numesc figurile pagina?
dinaceasta Ce
obrectede formddreptunghiulara
maicunogti?
Creeazao imaginenoudfolosind
dreptunghiurile
de maiios

t:E' l

E E

D a cae xe rci l i uplrezinta


dificulta{ghidali-
i pe
l copiladr esdndu- iintr ebar i
sugeslrve.
Privegteatentcontururile
desenelor
dincen-
trulpaginiiDescoperd
legatura
dintreobiec-
te gi acestecontururi
gi unegte-le
printr-o
sageata pe celeasemdndtoare,

Pe bazacontururilor, i se propune
copilului sd deseneze
obiecte
asemdndtoare
cu celede oe maroine.
Privegte Ce povesteeste ilustrata
imaginea. in
ea? NumegtepersonajelepovegtiiCaredintre
de jos nu fac parle din aceastd
personajele
ooveste?

fl
ICe s-ar fi intAmplatdacdin povestea,,Punguta
cu doi bant"ar fi pafticipat
gi c a p r ac u l u p u l ?

@J
Termina
decolorat
desenul
Doe.sai-rirr) a
cLtJelija J .)
ha

fll-lc,Ifll,el e) .J
a

Ex e r c i Jr si i p e rci apie n trud e zvo l ta recunogtintelor


a despr eculor si j
nu a n l e l el o r d e zvo l ta reaate n l i esir a per cepfieivizuale.Exer citii
gr a f r c ec a ' e d e zvo l ta mu g ch ima
i i n rig i coor donar ea
m iscdr ir or
ei
(o-ul 1
hllornrl
(r1l J l v l C r r u rt .vr -ar L
=4 r^rrlnriln oi nrr.)ntnln
a uuturilu )t l|udt tLUtu

:l

(\\
-n-l
J
-)n

-.i F:l r:t Rol Po,-toca,-r


.i
.-i
j<

,lJ

./ -J

.r- J
t ' l

-_i C l , , rO i l : l VCTOC /\ OASI[-


_)
t \
J

rJ
.tJ

r)
,'t\
-J

rl
,'i\
-:J
E ,, l L l tt/
t'- )
o -ol It,tlarc

\,i:llr Gr Fr i)
Examineazd desenul9tspunece veziin el
Pictorul
n-a terminatde colorat,Numegte
pecarele-afolosit
toateculorile

Mai numegte
o d a t ac u l o r i l ed i n d e s e nS i
bifeaza- le 0e p a gi n a p r e c e d e n t dC
. are
d i n t r ee l e n u a u fostfolosite?

Termina
decotorat
desenul
@
Aratapensula
,F- \,

fio\t Privegteimaginea cu carea fost


Lryl
.-.,
fiecare
colorat desen
\nl

o
,'?
i-L

C o l or e a z d d e s e n e l en e t e r m i n a t eo, o t r i v i n d
c ul o r i l e .
tAr P r i v e g tdee s e n uC l o l or e a z dv o p s e l e lcea r e
ffiJ'ie,s;din tuburiin culorilecoresounzdloare
-{; a
\-
*
*
G E r s e sot eb i e c t e l ceo l o r a t ec u v o p s e ad i n E

a r : e s tteu b u r iU n e s t e - lceu l r n ici o l o r a t e


\
?
\
L

t€ -

t
1

\

t \-

t I
*

ilDuD...# \

'-{i\\s---i\\\\>\is

-\\\\st-\\s
Privegte cu atenliedesenul. Numegte obiectele
o e c a r e l e v e z i ,N u m a r a - lgei a p o i s p u n ec e
culoara e r ef i e c a r e .

("4 -rn) r
\ \ t
, t t rtr
L \ l
^f--

it6il\
'V t Pnvegte atentimagineacoloreazdfluturiiin
cr-llorile pe cares-auasezat
florilor

,.ti+..s
..:yrt..":i.
'.:':..,

Es t r :b i n e ca mi cu l u ls5 -si co mentezeacJiunile. De exemplu


, c o l o r e zfl u tu ra g u l igna l b e np e n tr uca stape o floar eqalbena."
Prrvegte desenulAfladinfirelecdruighemeste
imoletitfiecareobrectColoreazd-le in culorile
ghemelor dincaresuntimpletite
Colore
azdbaloanele astfelincOtsd se potri-
veascdfiecarecu pasdreacareil line

Numiiiincd gicereJi
o datdculorile sd le repete
copilului
deseneleSpune ce gregeli a facut
Priveste
pictorulcdnd le-a colorat Care sunt culorile
naturaleale obiectelorreprezentate? Repard
color0ndcorectpatralelele
gregelile prinsede
fiecare
desen.
fn\t Coloreazd
detaliile
desenutuide maijos
\!J/l punctelor
conform colorate
dinfiecare
ele-
\*s
ment.

-J ,----O
'.,
);'

6*
_{P

l n t r e b a tip-le co p i lce cu l o rrva fo losi.Am intiti-ca


i tr ebuiesd colo-
r e z ea t e nt.a vd n dg ri j asa n u i a sddincontur uldesenelor
& r l

4*\r
r t w t t ,
obiectelegrupatein chenare.In tiecare
Privegte
-- ,J
grupului
LHryJ dintreeleseaflacAteunobiectstrain

A f
t [L f t
o b i e c t udl e p r i s o sg i t a i e - lc u o l i n i e
G a s e' $ t e
VJ patralelele
Coloreazd, grupului
in culoarea
Acest exe'ciJiu
este s i nirl a r c u a c e l adi n
paginaprecedenta L

:V u

\--

\_

\_

\_

sn)
, E x p l i cadl e g e r efaa c u t a l
-\.
,-

f,*\\
t l E a l
Prive$te
,
|

desenul
|

Spune
| a\
fetilenugi-a
caredintre -l :.^I.,^ I^t:f ^

Lryl asorlat cuimbracamintea


fundita

Coloreazdincallamintea fetelor astfeI incOt


9i pantofii
rochilele sa fie d e a c e e a gci u l o a r e .
Coloreaz6,-le
cioraoii
cumvreitu!
.Prirrtala
| . . . J I
(lctLJUfJJc\?
'II)cI ,
I
- l-.r J
L?'tt)c,ItJgC

Ca p i t o l ui n
l c l u d ea cti vi tdgl ii e xe rci !ispeciale,
i car econtr jbuie
lainvdlar ea
cifrelorgi a numdratoriiin ordinecrescdtoare si descrescdtoare, la fixarea
c u n c g t t n { e lde
o r sp remd ri me asi fo rmaobiectelorla dezvoltar ea atentiei
g i a g y A n d li o
r igi i c e
deseneleCu ce figurigeometrice
sea-
F 7

fnt\
t w
Prive$te
r t r t

\wJ
\ ,
t mandacesteobiecte?

r-l
Dreptunghi

Trapez

.lV
Cerc

O Oval
n
Triunghi

n
t
Pdtrat
l

A ( )

V
Romb

n i " + ^ +r;^ ^ ^ ^ ^ ; rJ^Ci r e z o l v ee x e r c i t i u\S


/-IJULCILI-I l.J(' Uupll lJ .vnL r u
r r \n
J l re
- r t i -\c
i/ Lrf rr rm sLe/ rnr uur t m
t o r L , oe
L /s cfr V
i Uor ri l cr' r i lJsel i
,

r u g a ! r -sr a r e p e [ e9 r e r , a p o r e x p i l o a [ | -uru u u u u r u u L U tSue a s e a m a n aC U


r"aali laX rnnn{n oi nl nnni n',nlinn+i irln nn nl-'inn+nln

acestefiguri
Privegte
desenulAlegedintrefigurile libere
podoabe pentrupomulde Craciun gi con-
tinuaghirlanda in ordinea
indicata,
trasAnd
sage{ide la elespreghirlandaPo}idesena
gicolora
chiartu podoabele!

Otr
ol
cNit

IFA,T
A I ol
pe copilsdstabileascd
Ajutali-l pefir
figurilor
ordinea
Privegte cu atenliedesenelein fiecarechenar
se aflafiguride dimensiuni diferiteTraseazlprin
s a g e ldi r u m udl e l a f i g u r ac e a m a im i c al a c e a
m a im a r ea, $ ac u ma f d c u ta r i c i uclu c i u p e r c i l e

f f trE
OII trLt | .l : 'l. I

oo
O
foln Frinn no min' 't' rl oi_oi nnmantaua r nutLi rr runr iil lor u
LJIU UlllU l-d llllUULUl Jd-)l t Ulllul ILUZU u
Deseneazd pe fiecarerOndfigurile indicate,
d e l ac e am a im i c al ac e am a ir n a r erespec-
,
t A n dm o d e l u l

| F' ;J '
J
^4. t i t

o t i t

tr t i t

/A\\ Observd ceculoareauumbrelele


Coloreazd
\VJ
. -
fiqurile
/
talein aceeasi
r v
ordine
l
Deaceasta dataproced
eazdinvers:
desene azd
in ordinea
figurile a m a r i mlioi r ,
descrescdtoare
cain model.

ry
g
^nrl

I t i t

I t t t

I t t t

fA\\
t |It f l
Observdce culoria u f l o r i l eC o l o r e a zfdi g u r i l e
\Vj d u p am o d e l ullo r
Studiazd d e s e n u l9 i a j u t - o pe fetiia sa
g d s e a s c df o r m a d e c u p a t dd i n f i e c a r e
patrat

tOo_tro
i l $
fA\\ Traseazalinii
de lafiecarefiguradinceletrer
L IK ''

\Y/ de jos la loculde undea fostdecu-


rOnduri
0ala
Privegteformelegeometrice din fiecarerOnd
Descoper-o pe ceanepotrivita
giruluigiincercu-
iegte-ocu un creionExplica
alegerea facuta

AI\V
Cerceteazd de maij o s S p u n e
desenele ce
formdau lopelile
omulelilor
de zapaddgi
de pecapetele
tichiile lor

/ \ r /-\v

frAa\\ Gasegte
' omul de zapad1, care are tichie
turf ,
\Y/ dreptunghiulard
maregi lopalicd
ovald
pand la identificarea
Repetatiexercitiul tuturoromuletilor
de
zd,oadd
Privegte din chenarUnelesuntmari,
figurile
miciln interiorul
altele, seaflacdteun
fiecareia
s e m n .D e s e n e a zsde m n eS ii n c e l e l a l tfei g u r i ,
d u p aa c e l a $mi o d e l

OoltrAa
troAOlal
OaOAlro
otrAlooa
I aoAOr

C o p i l u l v!ai n ec o n td e f o r m ag id e d i m e n s i u n ef iag u r i l ogr i,n ud e c u l o a r e a


lor.
C o m p l e t e a ztaa b e l u li,n s c r i i n di n f i e c a r e
patralel, pe fiecarerAnd,figuraindicata pe
coloanadinstAngaColoreazd,figurile dupa
model

q1
-.,
r313 13 r3
o
A
r
o
A
E
n
qsf,P*sap
Privegteimaginea, Deseneazd in fiecarecasd
diferiteca formd(instAnga)
ferestre, saudiferite
ca dirnensiune(indreapta).

G
-

OIA olo

O+ o+
A+ A+
r' l +

r A l l
' \
I l l

t n J J C o l o r e a zf idg u r i lneo il af e lc a a c e l e ad i nm o d e l
t,:-,t t
t l

fm\t
I I T I '
D e s c o p e rfdi g u r i l ed i f e r i t ec a d i m e n s i u n e ,
\Vl culoare
siformd

I
-_]

I
L I
lJ
(
'l
\
-=-/

Es t eo a cti 'vi tadtei fi ci l ad e a ce e atr ebuiesa ajutaticopilulSe vor


compara t o a t ef i g u r i l de i nd e s e n .
Descooerd chenarul in caresuntdesenate un
mi a r eg iu nd r e p t u n gmh i c ,p e c e lc u u n
triungh
cercmicgiunpatratmareetc.

pdnale identificafi
C o n ti n u aetixe rcitiul pe toate.
Privegtedesenul,Numaraobiectele de pe
fiecarerOndgi spunecdte sunt,Verificd-ti
rdspunsulcu cifraindicatd
in cerculet.

ot
@ @
@e@e
@a\@qq
@aaaaa
@ 6 6 6 6 6 6
o o o o o o o

@*********
R e v e nii fla a ce a stdp a g i n ai n ca zulincar ecopilulva aveapr oble-
me la rezolvarea exercitiilor urmdtoare.
e i s p u n ec O l ic o p i i s e a fl a
P r i v e g t iem a g i n i l g
in fiecaregrup,Coloreazd Pentruf r e c a r eg r u p
c e r c u l e Jcuul n u m d r uplo t t v i t .

@o

Eo+n l-.inn ^- mi^, 'ir rl o.i rn,nl',n n-nrnitirrl {Xri oirrtnr


[:)LU Uil tU t d | ilL,ULUt 5d tUZU|VU U UItrtLlUt tdtd dtutut .
P r i v e g t ier n a g i n i l eN u m a r af e r e s t r e lfei e -
cdreic;aseAlegecifracorespunzdtoare gi
contureazd, f iourade subea

,l/\

W l l N u m e q ;ftieg u r i lpee c a r el e - a ci o n t u r a t
I ,3

4 2 5 6 5 4
g Privegtedesenelegi numdrdcAteflorisuntin
fiecarechenar

Alegecifrapotrivitd dintreceleinscrise dedesubt


@; g ic o l o r e a zddr e p t u n g h e
i ui l af e lc a f l o r i l e

Btrtr trtr8

EBtr E t r E
9 d i nd e s e n udle m a ij o s
N u m d r cda s e l e
CAte sunt? CAte ferestreare f iecare casd?
D a ru $ i ?
Privegte gispunecumsenumesc
desenele
f r u c t e l ce d z u t ed i n p o m i N u m d r a - l e
a ,l e g e
cifrapotrivita gi coloreaz6, figurarespectivd,

ooo Cr* q c
oo.
oo
%ryt z
o
AtrE AA E
@ o @
R u g a tci op i l usd
l e xp l i cea l e g e rea
facuta.
care!inunmorcov1n
N umdrdiepuragii cercureste t

de subdesen
cifra coresounzdtoare

N uma r a i e p u r a gci ia r el i n u n m d r 1nU U I U U I U ) ,L U


V ' 'inn*n

cifr coresounzdloare
u de subdesen .

s 6 ? I

/ ' 6 9

t - \ .

t W J J S u nm
t a im u l t em e r es a um a im u l tm
i orcovi?
Y/
Privesite cu atentiedesenul. CAtespeciide
pegtist:afldin acvariu?lncercuiegte rdspun-
s u r i l ec o r e c t ien p a r l e ad e j o sa d e s e n u l u i .

)
I

IF: 5

: 5 j 5 : z 6
d o m e s t i cvee z i n i m a g i n e a
S p u n ec e a n i m a l e
r l n rI lnl dnl i i ^ o /\ -a- ,A
UU
* nn X i nl l i D^ u n t ? c a t i v i t e i ? D a r o i ?
dLU ldll
JU). , ,

C o l or e a z \f i g u r ac e c o n t i n en u m d r uclo r e s p u n -
zdlorfrecdrui rdsouns corect

v
AG]
q; q$? F
trG)troitr@tro
P e n t r uc a n u e x i s t an i c i u nc o c o g s. u g e r a J ci -oi p i l u l us id a l e a g ap e n t r ue l
ctl raze ro .
,-.

fO\\ Privegtecu atenlieimaginea9i numegte


\=# pemingiNumdra
inscrise
cifrele mingile
din
=*J
chenare.

(9J Unegtecifracu n u m d r udle m i n g d


i i nc h e -
nar.Cdtemingiau rdmasin p l u s ?l d e n t i f i c a
cifrelenotatepe e l e

ooo o o ooo ooo


ooo o o o o o
ooo o o oo ooo
- \ \
fT lc\\ celegasemingidin chenarla fel
Coloreazd
II JI
VJ cu aceeacarearescrisape eacifra6 etc.
\/
PrivegtedeseneleCite$tecifra de pe fiecare
casd9i c o n t u r e a zudn n u m d re g a ld e f i g u rdi i n
dreaptaei Numegte figurileconturate

t . - r l

LnJl Numdra
figurile
de lAngd
fiecare
casd,
Privegte gispunedincefiguri
desenele sunt
alcdtuiteobiecteled i n c e n t r u Ip a g i n i iC e
culoarearefiecare?

, t ^ t \ ^

f A\\ Coloreazdin fel 9i figurilepunctate


acelagi
dinjosuldesenelorNumdra
t r I t i t t , .

\ryJ 'rrr7
figurile
rdmase
gi coloreaz6,-le.
uneledupdalteleTntr-oordinestrictd.
Cifreleurmeazd
Fiecarecifrd e mai mare ca precedenta cu o unitate.

trtrAtrtrtrtrtrtrtr
Privegte desenulgi ajuta-lpe vilelsa ajungala
m a m al u i .t n a c e s st c o p ,n u m e g tcel a r9 ii n o r d i -
e i n$ i r t, r a s A nldi n idi e l a o
n e c r e s c d t o acr ei f r e l d
cifrala alta.

8trAtrtrtrtrZtrtr

Acumn , u m d r idn o r d i n ei n v e r s9ai a j u t ap u i g o r u l


. / ^ \ t n

f A\\
l m t l
l

\ryl
w t l
gaseasca
sa-91 mama,
Privegte desenulPuiulde vrabietrebuiesa
zboarepAnala stejar. Ajuta-1, urmdndcu un
c r e i o nl i n i ap u n c t a t g
d i n u m d r A ncdu v o c e
tareetapeleprincaretreci

\y
:
!
I

\y

Acum ajutagi papagalulsd zboarepAna


la palmier,Pentruaceasta, trebuiesa treci
cu creionulprin toate cifrele,consecutiv,
n u m i n d -ooe f i e c a r e .

l n C a Z U Ii n C a f e Cvovnl ui lrr t l n q l r^^rnti i oi rn"inx n n


o u g \ t t d U - t > d t u v i l t d It d p dounl il n
l i tn
v rr\e/ rs\ e
/ . s) ri e
e,
anterioard
si sa-siaminteasca
ordinea
cifrelor.
De dataaceasta, trebuiesa-i ajutipe copiisa
p u n am i n g i lien o r d i n e car e s c d t o aar ec i f r e l opre
c a r el e i n d i c aM i n g i lcea r el i p s e sscu n tl a c o p i i i
d i n c e n t r udl e s e n u l uTi r e b u i es d l e r e a g e zl ia
l o c u l o r ,c u a j u t o r usla g e f i l o r ,
Examineazd imaginea gi indicaprinsage{i
loculfiecarui
animalcarea coborOt de pe
postamentullui Numdrul de pe zgarddtre-
buiesdcoincida cu celde pepostament
ln aceastdimagine, fetelese pregatesc pentru
expozilia de flori,darincdnu au fostagezate pe
policioare toateghivecele cu flori Conlureazd
c u c r e i o n uslu p o r t u r igl eo a l eg i p u n ei n e l eg h i -
vecelecu cifracoresounzdtoare,

C eg h i v e clei p s e sdce p e p o l i c i o a r eD?e s en e a z d


florilelipsagi noleazdpe ghivecelelor cifra
resoectiva
Ajuta-lpe baielelsd construiascd un turn
din cuburile numerotate de la j l a 9 i n
acestscop,coloreazd cuburile dinturnule!
c u a c e l e a cgui l o rci a g ic u b u r i ldei nj u r ullu i
fine contde faptulca fiecarecub colorat
a r eu nn u m d r

- a

t m I I Nr"r-drd
t\uill cuburile
in ordinedescrescdtoare
\lg'^rt
\-_ -t t
desenulNumdratreptele pecarecoPiii
@r
Privegte
lam a m e lleo r ,
vorputeasaajungd

fm\\
t m l ,
C i n ea a v u td e p a r c u r so c a l em a i l u n g ag i d e
\ \-_-tw ^ / / t
oo):
\Jv
, t

t r\ \\
lafeltreptele
t\ n t t,|JColoreazd careau aceeagi
cifra
Privegte cu atentieirnaginea Citegte cifrele
d e p e c a s u { es i t r a s e a zlai n i di e l a e l es p r e
a n i m a l e lceu a c e l a gni u n r d rU n e l ec a s u l e
nuau nurnereNurnerote azd-le tu sigasegte
anlr-l-ralele careaunurnere identiceTraseazd
l i n idi e l a a c e s t e sap r ec d s u t e lree s p e c t i v e .

:ftl i{',:
Privegte cu atenliecopaciidin imagineCAte
cuiburise aflain fiecarecopac?Caredintreele
s u n to c u p a t eC ? en u m e r e a rt r e b usi as c r i e mp e
cuiburile libere? Traseazd liniide laacestea spre
n z b o rc a r ed u cn u m e r ei d e n t i c e ,
o d s a r i li e
Aflecareestetraseulcorectpentruavion,
@r
pentruautomobilgi pentrufetilape tricicle-
te Restabilegte
ordineatraseelor
incurcateColoreazd
cerculelele
cu cifre
cu cifrele
incurcate.

@@@

@o@@@@@o@@
Privegte
desenul pe iepuragi
giajuta-i sa ajunga
pAnalacogurile
cu morcovi,Pentru
aceasta,Ira-
seazdliniide la cifra1 pAnala cifra9 Siinvers-
dela9lal
Dragiadulli!
Taiafipaginile
doarpe liniile
n ae rc- a
nrlnnnor
' . v , , v L u L vvc i, rvl ovt fi , nJlU
nt tnf-tato ' r t|in r u o n a g ec u p o z e ;
lorputeJi
cu ajutorul
interesant,
propune
careleva consolida
geometrice
desprefigurile
unjoc
copiilor
cunostintele
si desprecifre.
1

(,

db
Dali-icopiluluicarlonagelecu cifre.PropuneJi-i
sd alcdtuiascd dinelegirulde cifrede la 1 la
10.Pute{i gidumneavoastrd
alcdtui ungirde
cifre,darface{i,intenlionat,
anumite gregeli;
copiiitrebuiesd le descopere 9isd a$eze
cifrele potrivite.
in locurile
Dali-icopilului
carlonagele mari,cu oesene.
Propuneli-i
maiintdisa le numere,apol
sa gdseascdintrecartonagele micicifra
corespunzaloare si s-o agezeinpatratelul
din
interior,

O
8

4)ffi
l,l
ffiffi
l/l/
,dl,\,
,tytut
ffiffiffi 9
Peparcursul joc,copilul
acestui sepoateautoveriftca,
uitAndu-se
la figurade pe parleaopusda carlonaquluicu crfrd.Acoloeste
de pe cartonagul
desenatdaceeagifiguraca giin patralelul mare.

10 ry€
u€
#ryru€€
2
O v r
E
h
\7
-
Jocuridistractive pentruconsolidarea cuno$tintelor
despre
geometrice
figurile gidespregirulde cifre.Examinaliimpreund
desenul. cere{i-icopilului
sd numeascd figurile
din$irulde sus,
iarapoisd deseneze figurile
lipsa?nlocurire
goaledinfiecare
coloand. ln loculfigurilor,
poatedesenaobiectecu forme
asemdndtoare.

0 ffi I r A I a
O I A Or I
OOI
A OI A
O I
I I
a
I A O I OI
I @ I I A a
f a O O
ni I r A O O
g a
impreuna
ExamrnaJi cu coprlul de figurinumerotate
srrurile
sa numeasca
Propuneii-i pe rAndtoatecifrelegisa spunacare
r {i n * r n n l n - r r r f n o t n l n o o t n n r n o i t ^ ^ ^ i ^ x : , i ^ ^ + ; + i ^ . - r
u l l l t r e u l e d u l u S L p l d 5 d L U 9 l u ) l L i d p u l b d l u u l l l - l l l u \St .i )frri rAvrur frirl ret i,rnr r C
\ ,Ac fre

dinurmaDupace va identlfica
se aflaacestea toatecifrele
9i
figurile, gre$ite
va scriein loculcifrelor
copilul solu{iile
corecte.
-1\

jr, ,ri,Jtirrr
:ir
rJ-=J
gartc,lirrt
a

lc,,
rJJg
J

A c e s tc a p i t oco
l n ti n ea cti vi L agfii e xe rcitii
car eajuldla dezvoltar ea
ate n ! i e ra, p e rce p fi evii zu a l eg i a u d i tive,a m emor ieia gdndir ii
v izu a l - i m a g rn a g
ti ive
a ce l e il o g i cep, re cumgi exer cifii
gr afr cecar e
de z v o l t am u g ch imA g i
i i n i i co o rd o n a rea miscdr ilor
ei
Privegte
cu atenJie celordouacutii
interiorul
AmOndoua sdconlina
trebuie cdteunsetidentic
de obiecteCbiectele liosase aflaorintrecele
de aldturiSpunece obiecte lipsescdinfiecare
cutie.

f A\\ Coloreazd delOnga


obiectele cutiidupamodelul
. Z ^ \ \ I

\YJ celordininterior
Examineazd giciupercuJele
bradulii delOnga
@i7 acegtia,
Spunece culoare
arefiecare

Deseneazd
t ^ \ . \ ^

f A\\ ldngabradulii
dindreapta
cOteo
rv',rl - r t t 'u-t iu"v^\ ? r c u i ad, u p am o d e l ucl e l o rd i ns t d n g a ,
A u t aa n i m a l e ldeo m e s t i csea g a s e a s cddr u m u l
s p r ec a s d ,M a ii n t O ia, l e g e - l ed i n t r ea n i m a l e l e
sdlbatice de padure,apoitraseazd liniide la ele
s aa j u n g a ,
s p r ec a s au n d et r e b u i e

N u m e g t ea n i m a l e ldei n i m a ign e Care dintre


e l e s u n td o m e s t i c eD?a rsalbatice? Marche azd
a n i m a l e ldeo m e s t i cceu cerculefe, iar pe cele
sdlbatice - cu patra{ele

q.
@ €o
D .ry,
Privegte ciuperca din mAnafetilei,carear
vreasdmaiadune9ialteciuperci deacelasi
f e l { u t - o ,u n i n d
a c e s t cei u p e r c u
i o linie

ffit printr-o
Unegte liniegia l t ec i u p e r cdi e a c e -
'V ) lasifel

. / r \

{ A\ t lJescopera
i'nacestgirciuperciidentice
cu
"VJ celede sussiincercuieste-le,
,_*/
' i
'^' ' Y -Y-lteledinstOnga,Numegteani
/*\\
T E I I
txamtneazacasl ,
ele Spune
carelocuiescin
LryJ malele au
ceculoare
\"'ir acesteanimale,

@
Q
fA\\ Coloreazd,obloanele dreaptaAigrija
caselordin
I r r t f
V/l ca ele sd aibaaceeasiculoareca Si locatarii
, t

caselor
Privegtecu atenliece a desenatbaie{e-
lul Ce animaledescoperiin desenele
lui?
Cdruiadintreceledouadeseneii apa(in
(
de susgi de jos?
lragmentele

Coloreazd,f ragmentele
d e s e n e l oarS ac u m
a fdcut-osi baietelu
I
P r i v e g tdee s e n udl e m a i j o s A j u t a - p l e baie-
t e l s a g d s e a s c do b i e c t e l en e c e s a r ep e n t r u
c o n s t r u i r euan e ic o l i v i ip, e f e t i l a s a a l e a g a
j u c a r ipi e n t r uf r a t e l e i m a im i c ,p e b u n i c a- s a
g d s e a s c dv a s e l ed e b u c a t a r i el n . cercuiegte,
f o l o s i n ad c e e a gciu l o a r eo,b r e c t e lcea r ea p a r l i n
a c e l ui a s rgr up

ryMn 8t JA
8 g ry"s\ U
Privegtedesenuldin parteade sus. Ce
t r a n s p o r t fai e c a r em a g i n u Jlaa m a ga z i n ?
Coloreazd maginulele din parleade jos la
fel ca obiectele transportate de masinile de
SUS.

Traseazd, urmOndliniilepunctate,drumul
pe caretrebuiesa-lparcurgd fiecaremasi-
nufa Liniatrasatatrebuiesa aibaculoarea
maginii
/ \ ExamineazA , desenulCe culoareare
cu atentie
\$,/l fiecarepegtigor
dinlac?

t fr tl
f l o r i l ed e m a i j o s f o l o s i n da c e l e a g i
\r r^t, ,^t iln rl
\.Jl \-zUl\JI t.

t t t

In
ll uI t I t t
I I To.rr1ina
t
de colorat$i desenulcu pegtigori.
r v r r l
,
v---:--.t
- t
t
\

A \ Priveste c u a t e n t i ei n r a g i n e aG a s e s t eg i
W /') , p e n t r u f e t i t a j u c a r i i i d e n t i C e C u a | e f r a t e l u i e i *
si crtloreazd-le lafel

\...-

\_

Q)?g \:

\.-
Privegte desenul,Memoreazd jucariile carese
aflain cufar,Acoperaparleade susa desenului
g i c a u t ai n d e s e n e ldee j o sj u c a r idi e a c e l a gf ei l
. . \ .
lncercuteste-le
t

D e sco p e riatip o idesenulde sus,pentr uca m icuJul


sd se autover ifi c e.

a\-q
\J
\_/
@dry
/t ftrrf t l
C o l or e a z d j u c d r d l ej o sd u p am o d e l ucle l o rd i n
i ie
I f - , | . v

Vl CUTAT
, z : i lllt. ) ; j,l) : t , l i ii-| ts i ( rc)n r u l e tcra r ea v e a u: u l c r i
: i f c ' r , t : i : : ' o l jV
r -c. tr C eG a l D e n sVrr o l e it ' n t r ' - c r
,)' , ':.t|

\'6 d- /
'i
[ - ; < a ' n i n e r ri ri zn iai g i n i l eC e n r d r f u rsi e v d n d
i-,t
v//
t
'r''-l
€t(:tes;lo rrergaztae? Nunregte-le cu un sln-
:-,JUCrt , r / ; i 1 1D1e S C O p e r rdn d r f u r i l eC a r e 1 U S e
:)Otrivel,;C

( ) (-' ( ,
.;)
501 )2c

'1:*w:re
Omuleliisunttare suparalilMagazinele lor au
fostjefuitede nigteholi Acegtiagi-aufacutde
cap!Au impragtiat 9i au incurcattotul,au sparl
au ruptbatiste9i cizme
cegti9ifarfurioare,
Ajuta-ipe omule{isd facaordineAlegepentru
peticulpotrivit
fiecarecizmd, prlntr-o
gi unegte-le
l i ni e

Iv .
a
r
>

I
gervelelele
giincercuiegte
tv tl rl Descoperd identice

ffi ff
ffi
m
:
I

. { A \
t , / \ l Adund
c r o b u r i llvlir
e rertea/_a [\ /l .'r rr-hr-..r
0u ce rcuteTeo e -X nr I An.n, ,l n*n ,

[T l; r\/'\nn
o u u u d^ f)\ tr u
nt rl-
urJafe n nral\ranifn n
v i, nv hv ru , r, r, iul o 5 ln l.r
r'-VUlllLUUU la Un
\_
Y-t vassaualtuI
tE
f, \_

fri
\_
€*
,.
s
F

. rrn*innln ^^tfiyitO
,r1 \ UeLfJpU p U L l t - , U l U p U L r r v r l r - n
nATl O Ontft lfrn*ic.tn I Innr-f6
V \ , r r L ru l J d L l S L U . U l l U 5 L U
frf I

l b a t i s t e lsei p e t i c e lleo rp r i n t r - loi n i e


W-".--""
a a i l a a a a a a o r t
a
a a a a i t a r f a l - a
a, *
. O O a a a a , l O
o a a l a a a a a E

a i . ra i l a a a O a
l ' a it r D a a o t t a a o

O r t a a 1 ' a a a a r l t
a a a f O r ) O a o . ) o

o r a a a \--
i D r t t t a
t a i a o a a

t-rf- 4

:F:r-i- -li-
_ l l l l i l
\_
pornesc
Acum,omuleJii pe urmele
holilor

:t T
-
t rt
LJ
-

T I
I

or t-l
g Examineazl,imaginea de sus,Reprezintd
relecelorpatruomulelicolora{i.
Dedesubt
came-
sunt
desenateplanurileacestorincdperi Gasegte
pentrufiecaredintreeleplanulpotrivit
C m u l e ta{ iui trecL,tprrntoatei n c a p e r r ldea r
n-auintrat irrn i c i u ndae d o u aoft

\...-

Lrl oo ?
T

c
\.--

i
t
.r:
*-
{

*r
:i

C u n ra u i z b u t iot r n u l e lsr a
i n u i n t r ed e d o u a
l t ) l i
'*:11 or in aceeagi car.n er\? Aratdtraseul pe care
au r^ners
\J
n i n n x n n r n l l unL ltl i i ca. ur r udl Ji q
l.)lll l._/dtrd.LU, h v n d f u tf l f d U f m a ! C U n na f

? p a s e r el e - av e n iitn a j u t o rc, a c i
p u t e af i g a s i t i C
d e s u ss e v e d ef o a r t eb i n et o t u l P a s d r e lae - a
soustot ce a vAzul,
- Cinevaa iegitin fugadincasd9i s-aindreptat
sprenresteacdn Apoia luat-ola dreapta, spre
b r a d u Jd u p ac a r es - ai n d r e p t astp r er o n d udl e
f l o r ia, p o i a rl a d r e a p t as,p r es c r A n c i oab t, r e c u t
r e p e d ep e s t ep o d, a a ) u n lsal a d ac u n i s i pa, c o t t t
s p r ef o i g ogr ia d i s p a r u t

5* *^*
'*^*,
6
*i^X.

6
ffr^X-
6
sfit^
# 1?
eb^sK
6

'tilr^aK

l-J
,,
'i{r
o,;x . ,
k +b^$K"
'+:fit^'lK'
*
Qf>
*"*
''\
{t,.'6
-.:

*
*#,r fr *:;is]^*u'#-#
\16
- ) T
Jr *^%" ^':l'

f. ffi" $^$,4;l
Ut'i,Aw+a t$,.'4-
K 6 ,6'
l-'aseilzdcaleaindicatade pasare \..-

C t i i - c , r r rl l L l f a ' a O r a b ac e a p o v e s t tp a s A r e a

" . A ' .
; \ \
itl' l
D e s c o p e r uAm b r af o i g o r u l ug i u n e s t e - o
,l),/
p r i r t r - cl i n i ectu a c e s t aD e s c o p e r9ai r n a r -
c : f u : a zcAr n a m e n t ui dl e n t i cc u a c e l ap r c t a t
r ) r fl Ua' 'r iuqv rn r .
F/!/

'{,' Y:
;'\ii\'n t6ib,8' -4r
i;l:ltlA> '4''
L

e@lc.s
li\
. \n u' t { , j
'
,.'Q'il. 4r
._:,.iVV, -{r i( '{t
6

ooo 6\901
Vul,,)\r, -{r i(
-$. ,
.tl"lj'/'o +l .*<:<
) , r
It, -t

U
'/t".'"-r. '=1.-1

*lf----r'J,.l-l
LJ,^'
' I
,t'4
" + . . )Ilf=l I ,....,t i
-{,: K
I
-<i. i . .
.l .

u
ffi
-dr i( -$r:;
'i1:-
-{') Y.\
'V"-X
-\-
'{i +.
at
?1i'
F

-.i\.r; 'd,,
'{' v'l
'4.:\ . U'
,it- { t{ --V",{

-4
I
'{r v: . [.
\,'l 4 -11- a

\_
Cmulefii coloraliau aruncato privire in foigorgi
au inlelesindataca gi pe acoloau trecutholii,
p e n t r uc dt o a t eg h i r l a n d e g
l ei r, a g u r idl ee m d r g e -
le au fostrupte,impragtiate giincurcate

rshocotoe?$%

Ioe"s"q'bq.66"&?

tuS:"too?"oo ?

i?"38"&:"#f
A u t a - ip e o r n u l esl iaf a c ao r d i n e
i n f o i g o ra, d u n d
@J
mdrgelele imprdstiate, ln acest scop, unegte
m d r g e l e cl eu o l i n i ec, a s i c u ml e - aiin g i r ap e u n
f i rd e a l a N u l a s as a - ! si c a p en i c r u n a !
\

i A 1
, / \ I D e s c o p ecr au mc o n t i n ugeh i r l a n ddae s t e -
tTTl | ,
L ) _ Lr :
'-.*/,r. g u l e t eU n e s t e -por i n t r -l oi n i e --r

\-

\--

\-=

a
A r a t ap r i n t r -soA g e a t A
r-\ \
l
un, d et r e b u i e
asezati
M)*1.solddJeii cAzuJi de pe polita
\--

\-...rEr-="-=--

\=**rr="g"r*"*-=r:

\._
fAt printr-o
Indica, caredintremingiva fi
sdgeatd,
tfjl
, Y /
in loculliber
asezatd

se va dovedipreacomplicat
Dacaacesttip de exercifii pentrucopilul
dvs.,indrumati-
| punAndu-i
intrebari
aiutdtoare
\

S u Cf,o i s o re x i s t ici g a i e r i es u b t e r a n al a t a
c , i e c[l) eu r t J ea L id t s p a r uht c t i i G! a l e r rd
au c e \---

s p r e l n l a L _ r r r n iti r n gs i i n c u r c a t a s a c a
o nr L t l e ai rLr lj ;e s i tc i l n rE r e uC i ne l

C u n ra u i z b u t o
i t n n u l esf idi i a s ad i n l a b i r i n t ?
Traseazd p e d e s e nd r u r n upl e c a r e l - a u
urnrat
C ) A l rai i r a i i -tls l a i e s r r eC m u l e tai iu v a z u to
!sa frl.;'^r'.tos irnpoCccita, darincuiataPentru
; o c e s c h r cter e b u i e p u s el a l o c u r i llec rf i g u -
r ' i ec A z . r i ce i l nc r n a r - n e n t

\..-
t ; \ \
C a r es u n te l e g i i n c e l o c u r li e v o n np u n e
n!),, pentruca uga s a s e d e s c ihd A ?Coloreazd
d e s e n udle p e u - d .
L
L ai e g i r edai nl a b i r i n(nrtrr nl l tur llrot fLi ri dc .r ur r v1a6.-LzUr tLrl lnl do li nnulte
case in care dintred . r / u r r u a v r w Z l C a a f l.Ju LUd
^nnn*^.-r r^rr-\ n r ' { n n

l o c uhi o t i i r
t-_t
l - l
_A. lE:- |
,/ \ t-l
t - t t : t | |
l - l l : l I E E E I
l n I It n I l a n
rr I r L'l
*=l l

A
l E l E E E
r L[-] E I I E

',
€t

J.€
lt
E E E
E N E

E E E I
EI II E

P r i v e g tceu a t e ni fe d e s e n usl i c o l o r e a zcl a s e l e


c o n f o r nrrn o d e l e l odri n d r e a p t as, u s P e c a r e
r ' |i n f r n
nnln lrr:i r -\r\/'\ rnnrlnl n nl.'rnzr-i in nXtrX*nl',1
u i l r L ru r . r u t u L tu t t / d ) u I luuut u l . - / t d ) u z t i l | f _ J d ldt l u t u l
I r b e rE
? x a ci tn a c e a s t cda s al o c u i e sSc ih o t i i !
'l r
Insfargit, omulelii au patruns in casagi ,. ce
au aflat?HoJiierau,de fapt,nigtegoriceisi
un pui de elefantlDacaai privitcu aten{ie
d e s e n e l ea n t e r i o a r ea,i o b s e r v agt o r i c e i i
c a r es e a s c u n d e abua i c i ,b a c o l o ,

fA\\
Ia I
r E- f t
t l
Mai uita-teo datata paginite
precedentel
YJ Descoperd
goriceii
9iincercuiegte-i

l n t r et i m p ,h o l o m a nsi i- a uj u c a tc u f i g u r i l e
g i a p o il e - a ua s c u n isn d u l a p u rP i e unele
l e - a up u si n d u l a p uclu d o u ar a f t u rpi :e r a f t u l
d ej o sa u p u st o a t ef i g u r i lm
e i c i i,a rp e c e ld e
s u s- f i o u r i lm
e ari.
fI A\\
l l f l
Privegte
' desenulgi
' coloreazd
figurilede pe
VJ rafturiin ro9u,galben,
t
albastru
si verde t

Iror-to
R e s t uf il g u r i l oaruf o s ta s c u n sien a l d o i l e ad u l a p
pe primulraft- cercurile, pe al doilea- patra-
- t r i u n g h i u r i laer,p e u l t i m u- l
t e l e ,p e a l t r e i l e a
dreptunghiurile
Figurile r d m a s eg i - a ua f l a tl o c u li n d u l a p ual l
t r e i l e ap e p r i m url a f ta u p u sf i g u r i l e r o g i ip, e a l
d o i l e a- p e c e l ea l b a s t r ep,e a l t r e i l e a - pecele
galbene, gi pe al patrulea - pe celeverzi

Deseneazd f i g u r i l e ind icate p e rafturile


dulapurilor
Explicafi-i copiluluicd fiecareraftare cAteun semn carearaI6.
culoareasi
fo rmafi g u rica
i retrebuiedesenatd.
P r t r i i ] e e I e f a nsl l s c r - i c eLl L- a l\ii a zti i c e c a s -
ilot.si s-;iu-Li-aial, fcarte[rr_tC:urCSi Ceven]lea -
ioi' Aj a. o ils:adr: oe ir cauta s-au fAstAcit
'il-
:,ri,ji; _rcit..ri Sa Gxilitceoai-emaL,Jecare
l - i r ' r ^ ,i - --ii a i i . - , i t Sh t C l - i l a r ' a v / O i & O f
i,.l.,Li,l,,l.''lS-:-l IiliA til i.,t,itliCli Ui
- r , . , , . ; i, . , : t : . ; i t i i . i ' t . - 1 . i l [ , ] [ : ] l n V i Z l t a i i a S C t i -
.i-; \'.'i..lit-ii.t- :jOfilei il--li Siurlli Sl :j-a..j

,- ,: : - . , . r , , -, i , - , . ' i - l l , e l , i , , -S ; - 3 J l , , r - 1i,,-l ,e l s l e -

\.-

$tu$F
Ui
-

rD)
Prrvest,:irnaginile! Reconstituie povestea
p u i u l uCi ee l e f a n a t goriceilo g ri a o r n u l e t i -
l o rc o l o r a JUi n e g t ep,r i ns a g e t i n r a g i n iilne
c r din e ai n t A m pl a rlio ri s t o r i s i t e
$ o r i c e igi i p u i u ld e e l e f a nst - a uo f e r i ts d p u n d
l a l o c ,i n o r d i n et,o t c e a ui m p r d g t t ai at ,ro m u l e -
tii colorafii-auierlatln sernnde impdcare, au
decissd organizeze o sarbatoare a ghicitorilor!

/$f patratul
Deseneaz6,in dindreaptacOteva
dintre
\yj obiecteledin modelulde alSturi

fAf desenulColoreazdcelelalte
Priveste cincitur-
TIfI'I , '
VJ incOtfiecare
nuleleastfel safiediferit

povestea
Agas-aincheiat omule{ilor
colorali
f
I
.i
ii

?
g t

:t
tt
E
i
rl
i:
4
t

:
i
.d

-ii
i!

J
i .

f
,&
l3
'q
.#
tl '
'lp

$ .
. *

. 1 "
. 1

. E
. E
E

i E
7'E
:
:

e
zE
Aro F
E
a;
't

' L
. E
. } :
D
"zvc]i&rr
VorbiT'ac
.ii ganc,lir'ac

A
o
r
Ac e s tc a p i t o il n cl u d ea cti vi tdgJii e xe rc ifii
speciale,
car econtr ibuie
In
r d rul nu: rl rvnul t ot L
rnn
i l r e i lngAi nl Ir lui rli ii l t , a
o rrnrhirii
v o r o t I t so it a
n '
m e m o n e t , p r e c u m ^gi t ^e, x, ^ e. ^ri +ci it l l l
grafice
caredezvolta
muschii
mainii
si coordonarea
miscdrilor
ei.
\
\ , /
\ \\----l
, /

desenulgi descopere
Priveste in el obiectele
g i p e c e l ed ife rite
identice

l d e n t i cl ,af e l ,
diferit,altfel

ffr\ \ Unegte cu o linieobiectele


identicePecelelalte
le policoloracumdoregti
V
Privegte r e a z dp e l e r i n a ,
d e s e n u lC o l o
umbrela9i cizmulilele
udein verde,iar pe
celeuscate,
in albastru.

tU/, u n d eg ic u ms ep o a t eu d ac i n e v a
Spune

d
d
d
I

Ii,toN

Ud,umed,uscat,
e umed,e uscat

Aratacalelugu
I uscat,apoi pe c e l u d
Colore
azdzgarda calelului
uscatin g a l b e n ,
iarpeceaa calelului
ud,in rogu.
t t
\ t
\ , /
-__**_-/

1 ni m a g i n edae m a ij o sc o l o r e a zcdu r o g uc i u p e r -
c a d e s u bc o p a c u l i n acl tu, m a r op e c e ad e s u b
c o p a c um l a is c u n dc; u a l b a s t rful o a r e a
cutulpi-
n di n a l t dc, u g a l b e np e c e ac u t u l p i n jao a s ac; u
v e r d eg a r p e l leu n g c, u m a r op e c e lm a is c u r l

/A\
I I I I
r D e s e n e a z hn i e t r i c e l pn p m a r g i n edar u m u l ugii
I
Jt tvvLv
F/lvLl
l\J\Jl\-/
l\JV
t x r t t
v/ l a r o ap e m a r g t n ecaa r a n t .
==-r'-
I
Privegte desenul9i araldferestrele, ugile,
@; t o n n b e r o a n egl ea ,l e J i l eu,m b r e l e l eS,p u n e
c a r es u n td e s c h i sgeic a r ei n c h i s e ,
\\,
L

\\.
*

ffiffiffiffiffi
mm \
\_

t? /-ft'
hff,
\)- \y -_e\
6"iEJ

t/
l n a l t s, c u n ds; c u 1 1l u, n g ;larg,lat;ingust,
strAmt; deschis, inchis
\
\_

fA\
|' - ] | | l t l r
Coloreazdobiectele
deschisein
albastru
,iar
Jl ll t t'
vl p e c e llne?l ^l ^l hc | il^s^ e ,?I,n r o s u .

\
\_
Examineazd desenele.
Gasegte
obiectele
tarisi
o e c e l em o i ,

Tare,moale,maitare,maimoale,
primul,
ultimul,
inceputul,
sfdrgitul

t - \

1A\ t Uoloreazd,
TITI'J
r'nverderar-nele
tablourilor
cu obiecte
V/ .t
t a r i ,i a rp e c e l em o i , i ng a l b e n
Aratape d e s e np r i m uvl a g o nS, I coloreazd-l
in verde ArataultimuvagonS I coloreazd-l
in rosu.

C i n ee p r i m u l a c o a d ac a r e s - a f o r m a t ?
C o l or e a z d i-m
i b r d c d m i n tienav e r d eC, i n ee
ultima?Coloreazd-i imbrdcamintea in oal-
0en

gi sfOrSitul
Aratainceputul cozii
Privegtermaginea,Arataautomobilul gi vase-
9i vaselemurdare,
le curate,automobilul Arata
caredintrecopriestecurat,Cineestemurdar?

. \
\
r l
\ 6{
T
}\
\{ I \'
,t U
\r

t l

.fI l i
lit
,11r

Curat,murdar,maicurat,maimurdar,
a spdla,a curala,
a spdlabine,a curafabine

fA\t lncercuie$te murdare


obiectele cu albastru,
iar
\ry pecelecurate,
curogu,
/o\t
I E I I
Privegte desenulGasegte 9i aratarecipien-
€4 t e l eg o a l eg ic e l ep l i n e
\r-. --.t

G o l ,p l i n

Coloreazd gervefelele
@) pline,in roz.
de sub recipientele
g o a l e i nb l e ui,a rp e c e l ed e s u brecipiente
le
16\ pozele
ln caredintre demaijoscopiiisuntveseli?
Y $iin caresunttristi?

thi
:$ti

Trist,vesel

@r Coloreazd in albastru florilede l0ngdpozelecu


c o p i itir i g ,t i a rp e c e l ed e l A n g dp o z e l ec u c o p i i i
v e s e l in, r o $ u ,
o povestire
Alcatuiegte dupaacesteimagini
Privegtea t e n t i n n a g i n i lQel q n r I n A
@r
vYvr rv .v a
\ se
Y'

plain ele Caredintren n n i i f a r o


intAm vvyll l(rv\_/
n fenti
\J lL,tVLL-{

buna? Darrea?

g
B u n r, d u b
, i n er, d u

fA\
r
I I
r
T
I
' T
I r C o l o r e a z d cvue r d ec e r c u l e t e ldei ni m a n i n i r e
i
v r v v v v r v v r v l v t v v t t I t t t t u v t t t l

\' r ' t t ^' {^nto rU\ U


^ lloUl loal lt La U .
V , / -- UU ldpL\r h
r Jt U
t ntA
t ( t ) ti n
d r. t vr -ut I r, n
vue \r r rI n
y va
i

fgel P r i v e g tdee s e n u Nl u n r e g tpee r s o n a 1 epleec a r e


\d/ ,/ ,l l e r e c u n o gst i s p u n ed i n c e p o v e g tsiu n t C a r e
Y d i n t r e l es u n tb u n e ?D a rr e l e ?

( yI

r\t
rl
)*)

M
- . J

t,
?'i

r ( i
ve-?4,
a*)

I
i'.

' l
I $tt
!tll
*tl
t*J
$ta
r) ;ir\
'l:J
l* J
()

ra
I

:d

I
rJ 1
r\i
-J

E steb n c ca m cu tuls5- str eam r nteasca povestLle r espectve intr ebat-


d e c e a n u [ Tt -] op r l r s o n a sl eu n tb u n e t a ra l t ee s l n t r eie
Examineaza desenele Descopera
obiecte-
le recigiobiectele
fierbinli
Traseazd,linii
de
la obiectelerecila fulgulde zlpadagi de la
c e l ef i e r b i n tlia, f o c .

,A-

fq\\ Acumprivegte in jur Numegte


lucrurite
reci
Vl-
\ -
si lucrurile
t t
fierbinti
t
dincasd.
Privegte cu atenlie imaginile ln caredintreelee
vremerece?Darvremecalda?
S u b c a r e b r a d u !v a s t a i e p u r e l ec e n u g i u ?
Darcelalb?

F
a
U n e g t ec u o l i n i eh a i n e l ep o t r i v i tpee n t r ut i m p
@
calduros 9i pe celecarese poartaa t u n cci O n d
afardestefrio.
Privegte desenul gigasegte jucariile pufoase
g ip e c e l en e t e d eT r a g eo l i n i ed e l aj u c a r i i l e
pufoase la raflulgalbensi de la celenetede,
la raftulrogu,

tF#!
It nf.\*
l
I Klt
I \ r l
I rrl
I [ l ! l
II lrrl
lt.r I
I l-t I
a t . t I

r!t{t r I
)e - I
iid

E cald,e frig,rece,fierbinte,
pufos,neted

m \'I1 A c u md e s c o p e r djiunr u l t ajuu c a r i i lpeu f o a s e


fLrK3'
VJ gipecelenetede
n i r n a g i n idl ee m a ij o so b i e c t e lger e l eg i
G a s e g ti e
pe celeugoare, Coloreazd, cu rogurarnele dese-
nelorincaresuntreprezentate obiectegrele,iar
cu
o ec e l e l a l t e , verde.

Greu,ugor,maigreu,maiugor

@r
A c um d e s c o p e r d
ugoard ei nj ur uI t a u
o b i e c t e l egr e l e g i o b i e c t e l e

J u c a J i - vdae - a , , G r e u - u g ocro' ,n s o l i d 6 nadc e s t en o { i u n S


i i n ch i d do chiigi dati- ipe r dndsa tinaobiectem aigr elegi obi ec te
l u l u sd
i . p u n e t i -cio p i -

u g o a reV. a sta b i lintuitiv


i car eobiecte gr eusi car ee ugor .
g Privegte
desenulCine se m i s c ac e l m a i
repede?Darcelmaiincet?

Repede,
incet,mairepede,maiincet

Coloreazd avionul in verde,imbracamintea


@) baielelulu i ni ,a l b a s t r ua,u t o m o b i l iunl ,r o g u ,
i a rb i c i c l e t ian, g a l b e n .
Privegte desenele Gasegte
drnchenare. in fieca-

@J
re chenardoudobiecteidentice
c u a c e e a gciu l o a r e ,
9i coloreazd-le

@ffiffi@
/-q
WY
NMZ
@
^$t
f f i
NMz

ffiffiffiffi

pffipffi
:

l . l

l.t

:
ffi ffi
m ffi
o o

o
0 d d
d 6 o

iii;.ix,
illr$
'ii
i
Ad':
KG

/ / / / /'/ / / / / / / / / / f / a / / / / / / / / / / / / /l

/ / / / // / / / / / / / / / )rz z / / / / / / / / / t t z zi
;\ Privegtedesenul de rnaijos Coloreazdin
rul' portocaliu
pisoiulcarestape gard, tarpecel L
car(la saritde pe gard,innegru

--

'ir,,, a)
1a!])
-,;...,4
L

,1 't e :n t e t r o g T i i n g a l b e n f l U t U r e l e C a r e S _ a
fllllI c)uz.da
---:::-;pe floare,iar pe cel care a zburatde
"n,,/
pe floarein rosu Coloreazd cu rnaropasd-
r e ac a r es t ap e a c o p e r i si a, rp e c e ac a r ea
zl.>tratde pe acoperisin gri
u
fAi Prrvegte cu atenliedesenulColoreazd,galeata
Lff/l
e
, iarpe ceardsturnatd,
plinain albastru in verde

ir . .v,,
,rrrrrrrrrj{Lr,/r*
r'i

n\ t'Yjr"'

fA i Coloreazd maiintOiveverita
' carese atlaTnscor-
t f r l l , v , , . , v
VJ burd,apoiveverila
carea sdritdin scorburd

fA\1 Alcdtuiegte
o istori
oard,desprepuiide pasdre,
pornind
de laaceasta imagine
V
W 1
P r i v e g t ier n a g i n egai s p u n ei n c o t r om e r g
rnasinile Aratdcaselem a r i9 i p e c e l en n i c i ,
a p o ic o p a c i i

\ \-
-

DD
tffi\ \
\_

\ \-
L

\
\_

\\-
L
Coloreazd in albastru
nnagina
carernergela
stAnga,in rogu,pe ceacareo ia la dreap-
ta, i,arpe ceacarernerge Tnainte,
in verde
\
\__

L
!

t
I
\
\ /

irnaginea
Privegte gi aratapegtigorii
careinoata
fa stdnga Coloreazd-iin rogu Aratapegtigorit
in galben
careinoatala dreaptasi coloreazd,-i

- 7ar
..3-*

(JO
o o
* l I
\-/
< o
oDo

. = j - = * -

€t

oo
o

ooO
-'oa a3_
f L
/,,'::---\' N
ft It o - u l
J l
r r

o. n
l \ lur lrlrtno6. rt X U6dtLi l pegtigori
inoatala stdnga9i cAfi la
.V/ \ A t t

t
dreapta

l n c e r c u i e sct eu u n c r e r o nv e r d eo e s i i s o r ucal re
i n o a t dm a i s u s d e c Oct e i l a l 9f ii c u , n r l a l b a s t r u
pe celcareinoatamai jos
Privegte desenul.Coloreazdin
roguavioane-
le gi elicopterelecarezboardpe deasupra
norilor, iar pe celecarezboarddedesubt,
in verde,

no o o o o o o
U (--\-

lncercuiegtecu un creiongalbenavionul
carezboard,cel mai sus, iarcu unulalbas-
carezboardcel mai jos
tru,elicopterul
fffi\i desenulNumegte
Privegte florilede dupdgard
p/ gardului
gipeceledinaintea

Coloreazdin por[ocaliu pisoiulcarealeargdTn


@J fala gardului
spatelegardului.
giin negrupe cel carealeargd
Coloreaz6, maiintOiscOndure-
in

l e l el a t ea l eg a r d u l uai ,p o ip e c e l ei n g u s t e ,
'"JlJfi,;
Privegte gi spunece obrectese
desenul
iafldpe raftulcel r-nai de susgi pe cel maide
j o s C e s e g a s e g t de e a s u p r ar n a s i n i D
i ?a r
z
I

e
l l 0 n t Jm
d i n g e ?C e e s t es u b e l i c o p t e rDr ar t
5

ialdturide ratuSCA? !:

\...-

\_
?
:
E
?

\...-

E
'*

E
+
F
?

\-=-

i.
/ , / / 7'
t
,' .r"'

1 I
\...-

C r , r n t r n usar trruu n o ra s t f edl e i n t r e b d rR


i u g a fci o p i l um
l a ii n t a is a
n , a r e a l s ca
o b re cte l ea p o sa L ecolor eze

L
L
@r Examineazd desenulSpunecine se afla Tn
TnstOnga
barca,sub barcd,deasuprabarcii,
barciigiTndreaptaei

rermina imaginea
decolorat
@J
Privegte
desenulAratdcareestelabastAn-
IJe a ursuleluluiDeseneazd-iun stegule{
in stAnga Acum aratd laba d reapte
Deseneazdin dreaptaluio floare
5
i
a:
h
F
V,
::

tf
:l
:
t
s
F

Ar a t a J i -cio p i fu l uiima g i n e aa j u tatoar e


din colluldr ept de los al
d r : s e n u l uui :rsu l e l uel sted e se n atcu spatelespr e noi. Explicaii- i
c i l , a t u n crca n du rsu l e l use
l a fl acu falaspr enoi pozitialabelorlui
se inverseazd.

Coloreazd cu albastru mingeadin stdnga


u r s u l e f u lcuui ,r o $ u . c o r d b i odairnad r e a p t a ;
coloreazd tabloulde deasupracordbioarei
c uv e r d ei,a rc e a s udl e d e a s u p r am i n g ici ,u
oalben,
\ i
\ \--------/'/ ,/'

ffif eazd,desenulCe este desenatmai


, Examin
aproapedetine?DarmaideParte?
V

W * * *

l n i m a g i n edae m a is u sc o l o r e a zcdu r o $ uc d s u -
Jacarese aflamai aproapegi cu rnarope cea
carese afldmai departe;cu albastru cdmagile
c o p i i l ocra r es e a f l am a i a p r o a p e i,a rc u g a l b e n
p e a l ec e l o rc a r es e a f l am a i d e p a r t e ;c u v e r -
d e - i n c h icso p a c ucl a r es e a f l am a i a p r o a p e i,a r
pe celcarese aflamai departe,cu verde-des-
c hi s
F ' ] r i v : gitm
e a g i n egai s p u n ec e a n i n r a l see
[-l
\!-li'
a f l ai n i n t e r i o r ucl u s t i iD a ri n a f a r ae i ? L

\.

q1 C i n eor m a i d e p a r t eg i c i n ee m a i a p r o a -
) p e , o n e s e a f l ad i n c o l od e f A n t O ngai c i n e
se erflildincoace de fAntAndcine sta in
c l r e a p t as i , r e s p e c t i vi n, s t A n g a f A n t A n i i ? 4
C n e ,e rl n t r e f a n t A n $
a i c u s c al e u l u i ?
,,\
- 1 1\ T t l r r - r r idrer ac o l o r adt e s e n u l
/
-'.,,,,
Gase$te triunghiul desenat Tncerc9icoloreazd,-l
c u v e r d e .F r g u r ad e d e a s u p r ac e r c u l uci o l o -
r e a z - oc u a l b a s t r up,e c e ad i n s t A n g ac e r c u l u i ,
c u r o g uf,i g u r ad i n s t 6 n g ap a t r a t u l uc iu, g a l b e n ,
p e c e d e d e a s u p r ap d t r a t u l uciu, m a r o f, i g u r a
, r o z ,i a rp e c e ad e s u b
d i n d r e a p t ac e r c u l ucr u
c e r c ,c u a l b a s t r u

A
o
r
@r
Deseneazd in chenar,sub cerculportocaliu,
u n o v a l ,d e a s u p r ac e r c u l uui ,n d r e p t u n g hTin,
i , n p d t r a tT, n d r e a p t al u i ,u n
s t A n g ac e r c u l u u
triunohi
sg8
EG
q:\
aKPN
tuZK'
'rrr*ffi*{
:rJf
rJ:#

g ,C
) foj
v
)
s_
/ail]nll
zduffi

A c e s t ea c t i v i ta {ivo
i l r d e p ri n d ep e co p i lse- gistr uctur eze
cor ectgi
log i cv o r b i r e ase co mp u n ap o ve sti si ri mple,por njndde la ilustr atii
gi d e l a o b i e c te l ed i n p re a l mdvo ; r co ntr ibuila for m ar eavocabu-
lar u l u i l v o r a j u tasa -g id e zvo l te g d n d i r ea
si atentia
Examineazd, desenulgi spunece vezi,Pentru
c e a u v e n i tc o p r iai c o l o c, u ms u n ti m b r a c a lci ,e
crestein livadasiin orddinade zarzavaturi?

1$1 TraseazAcdrdride la baiatsprepomiifructiferi


9i
de lafetilasprestraturile
de legume
V

t G s l l t

LWJJ
\- -tt
Cese poatepregati
dinfructegidinlegume?
F ) r i v e gitme a g i n e da e n r a ij o s C e d r i l r r d l u .')nrrn^l^

r,,ez?Cunraraldele?Caredintree l e s u n t
s ; abla t i c e ?
D a rd o n r e s t i c e ? t:

!r.
t

.t
L
?

T r a s e a l zc d t c r e i o n uclA r a rdi e l a a n l r n a t e t e
s i , l l b a t iscper ep a d u r ge id el ac e l ed o n r e s t i c e
sllrecdsuta
A l ; t r l - r a r - ). 1 e s O l . - rc - , l i a . r :el d i t h i r t r e s Lp ; o p ; l r ! - t i - c 1 1 . 11 L , jsra m : 1
t t t . ' l - r . i t i - t i I- i tl a . : t i _ : "l ' - t 3e c s i : tb a i L c es p e c - j a l i , i o n r e s t c - .

:
- - t l

( e ) I Nume$te
t -
de prtmdvard
hainele
siincercuieste ' t " '
L "

fAt
t r-I tl
lnlrig
Numestesi incercuie$te
, t
de tAmplarie
uneltele '

VJ Spunelace suntfolosite

AM*
ft Arc \ \ f t
U n e g t ep r i n l i n i i o b i e c t e l ed i n a c e l a g g
i rup
>,-/)/ r\urIregtegrupurile
de obiecte.
\EErt Nl,,m

l n c e r c u i e gftleo r i l ec u r o g uc, i u p e r c i cl eu g a l b e n
gifructele arbugtilor cu verde,
_---.-.
\-6}I,
\-d'I
rl
1
ll
Priveste
desen uI Desprece anotirn p este
brr(/,,r1'
vorba?Ce fac copiii,cunnsuntinrbracalt? -

CeseintOmplaprinrdvarain nalura?

\__

\_.-

\..-

D t eesn e a z du n s o a r e p
, a s a r if l u t u rsi i a p o i
c;olcrreaza-le

C ; o r - r p apr dr i m d v a rcau i a r n a d
, escriindu-le
p e f i e c a r er np a r t e

4
fftf cu verde,iarfructele
legumele
lncercuiegte cu
v1l
dupecumti place
tE/J roquColoreaz|-le,

ryo@6offi
lAngdanimalele
salbatice
/frf
t L-L tl
Deseneazd,triunghiuri
Vry si patrate
, - E
lAngdceledomestice

W&VeD#w
/frf pe liniilepunctate9i
Contureazd,frunzulilele
L[l/l
f..-1,/
:'.
r-nlnrss
trulul zd-leasaCurnaratdeletoamna,
'

(.r
'i:--- -
,')? - -3:
! ./ 'r'- - - -<
.,'
' \-\+- f\
t / ) , \
-,;
,, .X---,t
i F -_1.,
%.r,^.
,r.r.l:/

f$\ Alegejucdriapotrivita
pentrufiecarepapugaDe
ce ai alesa$a?
V

#ffi$ods
fel i Privegte
imaginea
C e f a cc o p i igi i c u r ns u n t
eiirnbracati?
Y

1
.\rt trrrrl4r,...s\rl "t7,.

Deseneazd sicoloreazdcAteo rningepentru


@l I gifetifacarestautrrgtipe buturugi
baierlelu
curnse vorjucaei cu mingile
lma,Jineazd-ti
fRr
r ----.l ll
animalele
Nume$te
'
gi incercuie$te-le
salbatice ' '

\JfJi- t
colorate,
cu creioane

rrffi&p1*
/A\ , obiectelecu care te joci iarna
lncercuie$te
\yJ cumte jocicu ele
lmagineaz6,-|i

3 Pv#G
fs\\ ln desenul de maijos,unegte cu o liniefiecare
dintrp
e u idi ea n i m aclu m a m al u i
V

ffiWwpffire
fAf Descoperd
obiectele careauo legaturdintre
ele
\ry prinliniiDece aialesaga?
giunegte-le

ler#$*fi
P r i v e g tdee s e n e l eD e s c o p e rdau p ai m b r a -
c d n r i n t ecao p i i l ocre a n o t i r - en sp t eA l e g ed i n
p a r l e ad e j o sa p a g i n o i i b i e c t e ldee c a r ea u
n e v o i ep e n t r uj o c u r i l el o r g i u n e g t e - lper i n
l i n ici u f i e c a r ceo o i l

,,'Q'l

{'V/ jucariile
61'\ r Nurnegte g rs p u n ec u r nl e p o f fi o l o s i
pentru
loaca
de maijos Spunecefacacegti
imaginile
Privegte
cooii.

froe
{ l
@r
D e s c o p e ri na j o s u lp a g i n tobiectele
nevoieTraseazd,linii
c e a i a l e sa g a ?
i de careau
s p r ec o p i iD e
de lao b i e c t e
{g} U tL tJ cl tfoL nUttitaL l U rU- U
IP rrlrtvi ov cu fLov n
h6 iotnlr rl f ntit,-tr)
U d I U L U I U I . I U L I L dI
'lnonnnln
)UI lUlU. ue lac rnarna,

{01
l n c e r c u i e g tceu u n c r e i o nr o g u o b i e c t e -
le folositein bucatdrieir.nbrdcdnnintea,
v e r d ei,a rj u c d r i i l ce u, a l b a s t r u
cu
S p u n el a c e
folos;esc acesteobiecte
imaginea
Privegte gispunece anotimp este Ce
modobignuitin
seintAmplain perioada?
aceasta
Cefacacegticopii, cum suntimbracati?

6a
Coloreazd,frunzele cdzutela fel cu celeasemd-
n d t o a r leo r ,d i nc o p a c i ,

o scurlapovestire
Compune despretoamnd
F'rivegte
desenul
Cetinfeti{ele gicu
in nrAini
'
C ' eS e O C U Q A ? L

\...-

\_

C o l o r e a zpdA p u s i al eg ac u r nt i p l a c e
\..-

S p u n ep r i nc e s e a s e a r n a n9ai p r i nc e s e
d r 3 o r s e b epsAcp u g i l e
PrivegteimagineaDescoperd ce anotimpeste,
cumsuntimbracali copiiigi ce fac ei Auta-ipe
copii sa faca un om de zapaddt, completAnd
desenul.

i r i

r / - \ l l

gifulgide zdpadFt
t\ n t t/J Deseneazd carecad
- - J

t tffi lt

t W / I Spunecumse distreazd,
- t
copiiiiarna
-----
f6'\\
l , - l a
Privegte cdleii9i pisiculele
iepuragii, din
V/J desenSpunecefacefiecaredinele

March e a z 6 ,c u u n c e r c r o g u a n i m a l e -
l e c a r e a l e a r g dc, u g a l b e n p
, e c e l ea g e -
zaIe,cu albastru,pe cele culcate , iar cu
verde,pe celecarestauin patrulabe,
Privegte
imaginea Ce fac acegticopii?Ce sdr-
este,pe cineagteapta
batoare copiii,ce costu-
meauimbrdcat?

h
*l:--*-
-

C o l or e a z d o o d o a b e l ef o l o s i t el a d e c or a r e a
p o m u l udi i nm A i n i lceo p i i l o rD e s e n e a zpdo d o a -
b e g i p e n t r uc e ic a r en u a u .

@ de la podoabela crengile
Traseazd,linii de brad
-./\

jr,'ri:rirrr
t

:ir
rJ-*J

a l J

SJ'JTJ)

A c e s t c a p i t o li n cl u d ea cti vi ta tig i e xer ci{ iispecialecar e, intr - o


formddistractivd si accesibila, iivor famtltariza pe copiicu vocatete
g l c o n s o a n e lecu , b a ze l ea n a l i zesu
i n etelor gi r iter er or
ii vor aluta
s a - g if o r m e z ei n te re supl e n trul e ctu ra.De asem enea,cupr inde
9i e x e r c i f igi r a fi ceca re d e zvo l tdmu s chiim ainiisi coor donar ea
m r s c d r i leo ir.
S p u n el i t e r e l a
e l f a b e t u l ui ni ,o r d i n e .
Dacamicu{ul
omiteo litera,
amintili-i-o
dvs

DeseneazAin
@)
rnrt ut m
cerculete
,

copilului
obiectealecdrordenu-
miriincepcu literele
Propunefi-i
respective,
r r ii fl O
ru
pozecu obiecte
dinreviste
sddecupeze
iinl rnuA\ n
- vOu
a cdrorde-
\6,.u1I d
2 .nunrot D
* nL ( ' liinrn
ilt-utu
oi oX
Jt Jd
In
tu
linnnoni
ilpucl)ud
in nnrnr rlotala
I|| uutuulul,ulu
nnoln
gudlu.
ffi
rjtr

-\i
- 3- r
/ n r
{ f l J I C o n t i n uedx e r c i l iduilnp a g i n a
precedentd
Y

\
\_

.L

E x p l r c a{ico
-i p rl u l uca
i i te re l eca rer epr ezinta
vocalesuntcolor ate
i n r o s u r a rco n so a n e l ei n a l b a str u.

t
R . ,

r , / \ l l
t n,l C o n t i n ut edm ad i np a g i n i p
l er e c e d e n t e
, - t

rrr€

TnlimbaromOna
nuexistd cuvinte
careincep
cu litera*A"!

pe copilsd deseneze
AjutaJi-l in cerculeJelegoaleobiecteale cdror
denumiriincep
cu literele
reprezentate
(sausa le lipeascd
pe celedecu-
patedinreviste).
t
In acestepozeau fostascunsenigtelitere,
Unegteliniilepunctate
gi numegteliterele
Spunec0tevacuvinte careincepcu aceste
litere

azd.pozele
I Z-\ tl I

t\-,-ttl ,,t Colore


- t
- t
t t - \ l t

cain pagina
t n I l Continud
l ' r l t t
precedenta
\-,-t t

\7 v
\z =--

P ro p u n ei -if co p i l u lur
sd numeascd liter ele in am belep a g r n r 9 l
descoper ite
sd observediferenlele intrerostireavocalelorsi a consoanelor.Vocal el e
p o tfi cd n ta teco , n s oanele, nu
Priveste atentdeseneleCu ce literesea-
rnanaobiectele? Gasegte in r A n d udle s u s
literelepotrivite
Si uneste-lecu obiectele
r)r\^rnXnXfnn
oour ror roLuale.

s &B
-7\
- o:---r

.c $-)
[-

T e r m i ndae c o l o r aot b i e c t e l e
- a !

r ./ \ lt
I r H t l f
cai'npagtna
t [l rJ r/uIirnua
' / 1
precedenta. r ' \ ' l

- t

// 6
-\
\\ \ ^x^,
U a S e, s TSeI a l t eo b i e c t e
t
c a r es e a m d n cdu u n e l e
\w ,///
V,t
rr l iLtLo/ l r \o/ .

Dacd micululintOmpina dificultati


In realizarea
acesteiteme,ajutafi-lcu
intrebarrsugestive.
Tntrebali-l
care dintreacestelrterepot fj cdntate$i
c a r en u .
Privegte
desenele gi spunece reprezintd
ele,GOndegte-tecu ce literaincepefiecare
apoiinscrieliterarespectivd
cuvAnt, in cer-
cule!Gasegtegi altecuvinte careincepcu
aceeasi
litera,

Termina
decotorat
desenete
@
Privegtedesenelede rnaijos$ispunece repre-
zinId,apoistabilegte
cu ce literaincepefiecare
cuvAntUnegteprintr-olinieobiectulcu litera
corespunzdtoaredincerculet

Termina
decotorat
desenete
@)
/mp\\ Gaseste
t \ / ^ v

t l
si altecuvintecareincepcu literele
f f i det t , t
A

\YJ pe aceastdpagina
\Ef;jl/ t f
Privegte si numegte
cu atenliedesenele lite-
reledincerculeleAlegepozapotrivita pen-
trufiecareliteraTraseazdlinii
intreele

T T\ \\
I Z---: lI -
t f | I I T e r m i ndae c o l o r adt e s e n e l e
\_ft
t

Gasegte gialtecuvintecareincepcu aceste


litere.
Examineaz6, desenele gispunece reprezinta ele
D e s c o p e rodb i e c t e l a
e l e c d r o rd e n u m i irni c e o
cu aceeagiliterd.Coloreazd rameleacestora cu
albastru

'ee,

t- t ll
t
rJ Coloreazd
celelalte
ramecumdoresti
' tu
Privegte
desenele
dinfiecare
chenarSpune
ce estereprezentatin
ele.
Citili-i
copilului
cuvintele
scrisesubdesene

c & tl t : ATr A)*


O N E B I P A N M R
A C A D I C V O

D S A C A C N A O B
E B M R E B A O F M
Subfiecaredesenestescriscuvdntul
@)
denumegto
cuvOnt
e b i e c t ud
veigasiliterele
care
l i n d e s e n ,i a r s u b
dincareestecornpus.
Unegte-lecorect,prinsage{i.lncercuiegte
literele
rdmase
T e r m i ndae c o l o r adt e s e n e l e
f,re\t Examineazddesenele
9i spunece reprezinta.
\ry1 Numegte
literele in partea
inscrise desusa che-
---/
nareror.

5zE1 & €/

,/1 ,4 I A

Alaturide literesunt notatenigtecifre Agaza


@ literelein patraJelele
c i f r e l oirn d i c a t S
/ai*^^*^ l^
de sub Dozeconform
e iv e i oblinecuvintele
corecte
UILU)LU-IU.
Privegte desenelegi spunece reprezintd
fiecareCitegte silabeleCu ce silabeincep
**
n u r n e laen i m a l e ldoirnp o z e ?A l e g ed e s e n u l
potrivit pentrufiecaresilabagi une$te-le prin
l i ni i

FT

*h

cs
F*

VE
a F
gi altecuvinte
fea\\ Gasegte < E
careincepcu ace-
t l t t ,

\ v\ - -? t I lI vos url q i S i l a b e .
,l

pe copilsa citeasca
Ajutati-l silabele
corectExplicati-i
cd orice
^, ,,,4n+ ^^+^ ^l^x+, ,;+ ,'.l;^ ^it^t-^
U U V d I I I .U J I U dIUo.IUIL L/III JIIdUU,
,Af primele
Lipegte doudcuburi
dinfiecare
sir,
! astfel
t tifi-iu tt
\ffiJJ incAtsa formezesilabe
L
-
. -
t

[t

r vo l o ln o .. . a
/ - \ r a
{ A \ \f l A
t f-n
" " - c u m c i t et s-t es
- i' ul v:vh 'Jv - re le-ai alcdtuit,

\ryJ Gasegte
, obiectele
a cdrordenumire
incepecu
a c e s t es i l a b eF i ia t e n tl a c u l o a r e cau b u r i l oOrE
lAngafiecareimagineColoreazd gi rama C U
a c e e a gciul o a r e ,
\

\-"/ I
Citegtr: cuvintele si alegepentrufiecare
Y,' I n r a g i nUen e g t e -pl er i nl i n i i
A l u t a l Lp-e1c o p r li a c t r t ucl u vn t eo r

ffiil@w
\-.-

L.-

-S:s

J
J - r

1
l
//
I

,/
4

\_
., J , /A \ \ \
ftr=d
l { r
I
l
F i ia t e n tl a c u l o a r enao r i g o r i l o rc' ianr es u n t
I- . t t [ /
' .---/ ,,. ' i n s c r i s cr :u v i n t e l e
C o l or e a z er a n r e l ien r a g i -
nI r e s p e c t i vceu a c e e a sciul o a r e
L
N u m d r da i nc O t el i t e r e
s u n ta l c a t u i tceu v i n t e d
l ei n
aceastapagina9idinceaprecedentd Subliniazd
v o c a l e lceu r o g u, i a rc o n s o a n e lceu, a l b a s t r u ,

Termind
decotorat
desenete
@
. \ ,

TAiRA
CUiGA
LUiZI
c n
\,

rJFI i{[

SU
i :
FA iPO i : :

: :

: :
\ , : :

TA :COi
l
.
:
:
:
:
: :

B U, Z O
- v
!
-
:
:
\ , :

LAiRE
- t
:
:

I elioE
: :
: \ , ;
\,

i R A i TA
: :

: :

AL
t :
: \ ,

PO iZA
. - :

t * -

PI iUA :
:
-

EMIZA
; t /

U R: C A
:
:

MI iTV :

IN :SO :
:i

aI

a.'.?'I',.liII) II)an*
l- t-

!
?

, a

e?fitr'!-l .lgJ'J.:i
I
.:
E
{

L
t:
F

&
E

>>
A c t r v r t act s r exe rct e L n cu se i n a cest capr tolvor contlbu a
. l e z \ , ,t o
a r c a mu schor r ma n i vo r fo rm aab tatiiepr mar e pentr u
: .i e s e lc e e ace va co n sttL tb a zap re gdtr l pentr uscrs
/-\ P r i v e gitm
e a g i n ecao, n r u r e aczedr c u r ipl eel i n i i r e
punctate si numdrd cdtesunt
V
Urmari{ica micu{ul
sd conturezecu
atenJie,
farasa ridicecreionul
de pe
hArlie.
Exersati
oe caiet.

/ _\_

/ n \\
I f - fI I I 'A\ vcL t/ tr rrr n vC\ Jor \ Jl rO
I a--A lt

v Lr
l ze
_ La
/ tz d
\C
J \ /e
I Ur\ c
Jlu
ll\r
/ ile
\C Ul l lmil tL li n
-/U lar:e
VIA.UU.
\f, I I
\- ,tt
{'it',1t;:,ii
'*:::* '
,r..Ei - *
;1 t
P r i v e g t ed e s e n u l S p u n e c e v e z i i n e l "ifl:.:;
! ;,:'4

Contu r e a z \c u c r e i o a n ce o l o r a t ep, e l i n i i l e
punctategi coloreaze obiectele in aceeagi
c ul o a r e

U r m a r i Jica mi cu l u lsd co n tu rezecu atentie iar atunci cAnd


c o l o r e azdsd n u d e p d se a sca
l i n iade contur .
Privegte desenulgi contureazd patratelepe
l i n i i l eo u n c t a t eNumegtetoate obiectele O E
formaoatrata,

Acur-n
cotoreazdpatratete
@J
Privegte
imaginea,
numegtetoateobiectele
gi contu
de forrnddreptunghiulara reazd-le
n
vv
e ,l rirnr ir ir rl\e, /n rI n c t a t e ,
v\Jrl

\ \ \ tL /

,{
.-*--?;z\
Y*
/.t\
-
/ /
s
rae j
E=
r rir
a
a
EI
I
sir
I

i a
fl r
E] ET
I
f=l

EH

@r
Acum coloreazddesen
c e c u l o a ra
uI in ?l lnrt Lr nlungi ri nl nr u . \v/ nv rLi l
e u a c o p e r i g u rci a
reazdcaselelafel
l es e l osri c o l o -
Privegte
irnaginea,
nurnegte
toaten h i a n t o l o \-/t-/lUt-/LttlU
r\ l]Ec '
ir rlo ri oi nnntr
frn\ Jr rrn J rhl l U l d l d . D l L , U l l L Ur rl a
r r\c , rtLr rirt ut rnr. \' 1 U dc Zz d4 - l-U
la rrrrY'\AnA
v 1
u r r d r r u li iln|it^d
^r r^n*.r{X Nl"rnXrX lr.
u u r r u L o L d . .t \ u t I t d . td . - t u ,

4-r,
i.n I j Ternnina
decolorat
desenul
Y
--*1

fn\,
I t l t t I
P r i v e g t ei m a g i n e ad, e s c o p e r dt r a p e z e l e
V; gi contu
reaza-le liniapunctata
urnnOnd
-J /-n'l^ ra.t-4 ln
UUIUI YA,LA,'IY,

,
{d'\^i^, ,
,#
' !!'\.a.,\
ffi,

G a s i ljio c u l. G n i c e s t [eo r m a D e c u p a tdi i v e r s e


t r g u rgi e o n r e t r c e
d i n c a r to n C e re Ji -i i p r iveascd
co p i l u l usd atentfigur iler espective,
s d l e p r p a i ep e n t r uc a a p o is d s p u n d c u o c h i i n c h i s rc, e f o r m d
g e o m e tri ca ti n ei n mA n d
Privegtecu atenfiedesenul Arata calelugu-
l u i , r a J u g t e9ii i e p u r a g u lduri u m u ls p r e c a s d .
Traseazd cdrdride la animalecdtrecasulelelor
Contureazdsi coloreazdfigurile geornetrice

n
l.J
t\

mffi
dil
Decupafi figuridin cartongi propuneli-i
copiluluisa gaseascdfig ur a
introdusdde dvs.intr-unsdculetnumaicu ajutor ulpipaitului,
cu oc hi i
inchisi.
Contureazdcu creioane pe liniile
colorate,
punctate, ghirlandei
toatedetaliile desena-
te maijos Apoitermindde hagurat,la fel
Hasureazd albeasacumiti olace.
detaliile

- ' I
I
- z ' I
-i -'. I
,' t-.
; ,r... ,,

\''. .:'i
l.i''l.j "r
i l-(l - i i:'-i
l'.
' )..'. l-<'
'*'-,--:._.j !
I
r I
l - ' \ l

I
\ r l
\ r l
I
\l
I

t
, l

Explicafi-i
copilului
cumtrebuie
sdhagureze.
Toatehagurile
trebuie
safieuniforme.
Urmari{i
ca micutul nu
sd depageasca liniade con-
tur
Privegtedesenul.
Dupacurnvezi,casele gi min-
geaseaflape malullacului,
iarpictorul
a uitatsa
le desenezeimagineareflectata
in apd.lncearcd
s d o f a c it u ,f d r da i u t o rIuni m d nui .

T I
IG tffi
r4
Privegte
formeledinstAnga linieiDesen eaz6,
in dreaptaimaginealor reflectatdin oolinda
9i hagu
reazd,-le.

9Ha
oa

I n a r n t ec a mi cu {usd l i n ce a p de x er citiul,ar atati-cum


i se r eflectd
i n o g l i n d aa ce stefi g u riA
. ra ta {i c-ium se r eflectaliniilehasur ilor .
Privegtedesenul Contureazd figurileurmOnd
liniilepunctate9i hagu reaz\,cu liniide diferite
c u l o rai c o p e r i s u rci laes e l o r ,

\ \ l l
r/'

r/ /
\ \.'------. / . /
\--
------: \,, tr,
" /

\ \ I
\. \ \ t

W
I

l '

n
l !
r

ffi
Deseneazd fumulcare iese din hornuri
Coloreazdsoarele,
Propunefi-i sd fixezepe o foaiecuratdo moneddmare
copilului
sauo piesade dominogisatraseze liniile
de contur,
dupacaresd
le hasureze
cumdoreste.

-)

n__,

ffi[[
fAf Privegte Traseazd
desenul conturul geo-
figurilor
re/j metrice punctate
liniile
urmOnd

- - - - - - - - - t
|
I
r l
l l
l l
l l
l t
r l
____-___t I
I
- - - - - - _ - - l

l , r
f,-..----i\
-__ -J

r /-\ t1
t z_\, ll
t[|/J Acumcoloreazd,-le
dupemodel
t
jumatali
Peacestdesensuntreprezentate
d e f i gur i P un e p a r l i l eun a l 0 n g aa l t a 9 i
hagu reazd-le. Gasegtefigurilecare nu au
perecne

Or
V(
ny

- - l

t . - l \

tA
\- - t)
t )
CAtefiguri!i-auiegitdinacestejumatSli?
f R| l lrt t I P r i v e s t ed e s e n u l H a $ u r e a z fdi ,g u r i l ed u p a
T
I
A I I '

\trnll model
- t
.fr"ilt:'rl \
t i|*\al -
,[,:lE I Traseaze
'r:Iil'f
peliniile
cucreionul punctate.
xsTt
trebuie
Copilul sdtragdliniile
cu atenfie,
farasa ridicecreionul
de
pe hArtie

- - - - - -1
r-
l l
I

I
I
I
L - - - - - - l L _ _ _ _ _ _l L - - - - - r

- \ 7 \ , / \
/ 1
1 \ / \ / \
I I I
I l l r l l l I
I I
\ I
l l t l , l ,
I I \ 7 t l \ / \
t \ / \ - /
--.--\

\ 7 ' \ 7
\-----l \-----l
-
/-\ \ / - \ a
z _ - -
\ / \ /_...\ \ a
--
\/ \/
/. \/
/.
t
/
/r
r
\
,>( ,)(
/
/ , \
\
/ , \
t \
/ \ / \ / \ / \
t , I t , t , t , I
\_ _/

I I I I I I
I n ,t fl |l ,
I ,\ , t , l , \ I
/ \ / \
/ \ 7 \

\ - - -
\
-/-
\
-/- -
\ \ \
7- - - - - - - -
7 7 7
/ / / / / .
/ / / a / t

z - - - z _ - \ \
/ \ . \ a \

1 /
l/ / tt lt
I r I I I

(:-) (:-),,(:-) (:-) (:_),. (:-) (:-),,


^ .. ,, ,,(:-).,
t ' ' t ' ' t ' t t ' '
,' ,' ,' ,'
a _ , a _ . a _ , , _ . a _ , a _ , a _ ,
_ .
Privegte desenul, Deseneaza o plasade pescuit
gi prindepegtigorii MaiintOi,prelungegte toate
l i n i i l pe u n c t a tceu u nc r e i o nc o l o r a ?
t ,O otie r m i n a
s i n g udr e d e s e n apt l a s a

e-
a

al
e

{,n)l Colo pegtigorii


reazd
- -,J
fAt PdvegtedesenulAjutaalbinasa ajunga
V/j
- -
ei Trageliniide lao floarelaalta
stupul

m a nc u r o g u ,t a r p e c e l e
desenulAjutaralugtele
Privegte sa ajungain
stufarig
Contureazdliniile d ,e la rdtuste
ondulate
sprestufarig,

Y:^:fi::

-'r
t
, / \.
t

\\ -'l
l
- ttta
-"-
'i.. - ','_-;,
,
-.,. '-
.ll\
/; \ r,/ :j,

i), l'-i':l::;:'l

Dnnlrrr a i{nrmn nnnna+X


| \ t r r L ru o ' - r r t r r | | r d d u u d J t d deprindere, pe copilsd deseneze
ruga{i-l in
nnin* linii na^-X^X.
uGruL rr rr dJ\trlror ro[O?[e.
Privegte desenul, Ajutaanimalele sd ajun-
g a l a c a s u l e l el o r , u n i n dl i n i i l ep u n c t a t e ,
Straduiegte-te sa nu ridicicreionulde pe
hArtie

i----\

I
s?
r \\
r t)l bounu
e n o el o c u i e sice p u r a g ucld, t e l u g g
u il
Vl broscuta
,

/ r \\
t\"ttn rl Coloreaz1,
cdsutele
' lor
Privegte deseneleAnimalelor le estefoamegi
e l ev o rs da j u n g a
l am O n c a r Le a. i n c e p uut ,r m e a -
zdliniapunctatd, apoideseneazd,singur cdrarea,
pan6rla capat

, / - \ r n
/I zl \r \ \ l l S p u n ec e v o r m O n c aa n i m a l e l eT.e r m i n dd e
VJ\.. -..
coloratdesenele
PrivegtedeseneleCondufetifa gi pe
@l
prietenii
ei pe cararilemarcate,
liniile
cu creionul ounctate
Urmeazd,

v V
I I

') ') -'i --r


-_-t

i- i,' ( \

/
I t
I
l \
I t
l l
/ \

t
i

/ \ / \ r
/ \ / \ t
/ \ - t \ /

- ;":----.r.:--) t.-----<-----Y---,

tt.-r'G

e, - /
I I I l ,
/ \\ - , / \\ - , / \\ * , / ' \ - , / \
\ _ ,

C e - ip l a c ec e l m a im u l tf e t i f esi d m d n A n c e ?
'1.-,,,'
6F

D a r p r i e t e n i l oer i ? T e r m i n dd e c o l o r a t
desenele
fA r Prive$te
desenul,
Contu pe liniilepunctate
reazb,
{. Fn f l nnnn'
vl- t
din fructesi neryurile
t uurul.Jletele frunzelor,

@J Coloreazd
cerculetele
U rma ri lca
dinfructe
i mi cu Jul
sd nu tr eacddincolode contur ulcer culetelor .
Privegte imaginea
Termind
de desenatele-
arenagimingile,
fantul, cu grijd,
Contureazl,
pe liniile
punctate

{-'i-'Y'-

L.)li-\i -v--"i-__i,}:
['151,;,:;r1)TTtti-]
i-),, ! ),-)/x i
l\ l*ii._,:
I'\'rjJ':>"

fAt Coloreaz6, c o l o r a t el a, a l e g e r e ,
cu creioane
W)
- - t
patura
mingite,
v
de pe elefant
sitichia
Privegte
imaginea. de desenatgainagi
Termina
puigorii punctate
reazdliniile
Contu cu uncreion
galben
Urmarifica micufulsd conturezedesenulcu multdatenfie,fara sa
depdgeascd marginile
lui.

or \
I

I
{ 3I
I .ar--\-
tf -l \1
,i
7-/ t
1
I *r-
\ +..

.'a\ --r-1--
i' . ' - -,:''f,]i-.i
-/l '.--t, l l

't, ; =7+:r'
_r-r'
--,*--+
:- O

a n l l

\11/J u,otoreag
z a r n a9 rp u t 9 o n l .
I frlt Cnlr.

\ t
PrivestedesenulS, I contu pe liniile
reazd,,
punctate,ornamentele gi de pe
dinpatrate
urcior,

\. ^t
',
,r' ,' '- \-''

\.
\ ,'\ ,'\-z^\-'l ,/ \

(:-) (:_) (:-) (:-)

\
tt \'
\ , / \ , // \ \. / \
'\
,' zt \-'z^1-l I
\ - , \ / \ / \
t - /
/ - \ w. / \ v , / \ v , / \.
tr \.
/ \ ,' z'\-/^1-l -' \ r \ / \ / \
\ . / \ , 7 \ , / \
I v ! w !

'\r'\z'\-z^1- /\. / \ \ r
\ -
\ , / \ , / \ . / \ l \ / \

-'

/ A\ \ N
r \r=^:oceste
d)\ si desen
eazediferite
ornamen-
f A Il
VJ te pecani,cu creioane
colorate.
Exam ineazd, desenul. Coloreazd-lresoectAnd
c u l o r i l ei n d i c a t ed e p u n c t e l ed e p e d i f e r i t e l e

A i g r i j as a n u d e p a g e gctoi n t u r udle s e n u l u i !

i$

/^\ \ r-\; n
f E ll L)a.trUfp
f i ies i c igi i c O i n e l ug i c o m p u n eo p o v e s t e
L

VJ
- t t
pornindde la acestdesen
Privegte
deseneleTraseazd insec-
conturul
telor,urmAndliniapunctataDeseneazd,
d e t a l i i llei o s a ';-,--
'-=r?-:.
+.

,'"rrl - \\\
I
I
I
I \ ^
|' /,
t -rrt
(t I
I \
1 I
t I
/
!-)
I
I
\
,
t --\tt

;,:14:3:
-:!i.*
- il:i
' " - 1
,"..F.
I
I t
| , lI
---- l rrr,
.
---\-.
(
--\ : \ -^,
-/
I
( \:>
i t

r)

C o l or e a z \d e s e n e ldeuo a m o d e l
DesenaJiimpreund modelali,
cu copilul, construtli,
facelimozaicuri. interesante
Suntactivita{i careii vor
fi de marefolos.Astfel,
migcdrile luivordeveni
mAinii
maiprecise, maidinamice gi maiputernice,lucru
extremde importantin pregdtirea pentrugcoald.
\)${l-/L
<l^s_
Dezvoltdm
atenlia,
memoria
giimaginalia

3
Deosebim
c u l o r i lgei
nuantele

l+3
Primele
n o l i uni d e
matematica

5e
lnvalam
s ag A n d i m
l o gi c

r0l
. - -
Dezvoltam
lr^J^or/
l\D//
| \---l'i
-
?/
I vororrea
sl
- l
-
o . >
gAndirea
t-NI I
lo/lo I
tr il I t3l
lnvalam
sd povestim E@J}\-'/ '/
_L
/zilrnll
tdu@tj

169 n rfxTaa

f""b
\

lnvalam
sdcitim

l8s
Exersdm
pentru
mOna
scris drrrre
-*ervrnr-

Atr\^' \
zo7 ffiryut>>
Copyright@textgi ilustrafii
Rosman2007
A.S GalanovL.M.Klarina,
Textede S E Gavrina, lu.VKuzrmenko,
N.L.Kuteavina, K.V CetverlakovS V $cerbinina
I G Toporkova,
de E.A Karpovici,
llustraJii IV Korciomkina,O N Medvedeva, I H Mustafin
LV NovikovO V Orehova,SergiuSamsonovl.A.Savina,E.G.Serdotelkova,
N giA. SneghirevK.V.Ier-ZahaL:ianJ,
l.G.Tugaibei

,J't
EdituraLitera
O . P 5 3 ;C . P . 2 1 2s,e c t o r 4 B
, u c u r e g tRi ,o m A n i a
tel./fax(031) 42516I9; e-mail:comenzi@litera.ro
str.B.P Hasdeunr 2, Chiginau, MD-2005
t e l . / a x( 3 7 3 2 22) 9 2 9 3 2 , 2 9 41 1 0 ,
e-mail litera@litera ro

Copyright@ 2010,Litera
pentruversiuneainlimbaromAna
Toatedrepturilerezervate
Ne puteJivizitape

.,."-e^"
www.litera.bo
Traducere
de VictorGherman
Editor. Vidragcu gifiii
Copertagi macheta, V P Zmeev
Redactor coordonator: CorneliaMarinescu
Lectura:Valentina Tifin
Tehno redactare gi prepress: Anton VacuIovschi

Tiparrt
la Combinatul
Poligrafic
din Chiginau
C o m a n d an r . : 0 0 4 0 4

DescriereaCIP a Bibliotecii Nalionalea RomAniei


Lectii pentru pregcolari.4-5 ani -
Bucuregti-Chigindu :
Literalnternalional, 20 1O
r s B N9 7 8 - 9 7 3 - 6 7 5 - 5 2 9 - 3
371.3.373.24
087 5