Sunteți pe pagina 1din 240

|

'

,/.1.'\

,r-':;

''4t\

-

ir tml e

{at

utte

nn@

LIPE9TE

Arcl

UN PLIC!

,TlrE?*l,'

JW".Wi

Activitdlilegiexerciliiledinaceastdcartetrebuiefdcutede cdtrecopildoar in prezenlagi sub supraveghereaunui adult, pentru a preveniposibilele accidenteprovocatede obiectelenecesarein procesul educalional.

1ncarte,indreptul fiecaruiexercijiusuntplasatenigtesrmboluri

r-rrt El^

',X vo.

drdLd. ^.^+X

uu ^^

^ uu ^

avetinevoieOentrurezolvareaacestuia.

8<

- Ioarreua

@

- creioanecororare @ @J

-creionsimpru

-,,sandeere-te!,,

D

i&rr

"zvcl

,

t

.

*t?f

i9lgl,

,

.

II]?tt)of'Jgl

a

.ll

I

J

a

l

l

lIIlg!,tJIfl*Ll*

J

r

.CC}

Aolvtiil siexercrtrispecralecarecontribue a cezvolareaatentrer

a percept-orv/lale s

aldrlve a memoriera gAndrrrrvizlal-

naqir,atves ogce Exerct

grafcc caredezvoltdmusohitmAn

S ilrl(lrcrOflarca m SCarOrCi

:

E

i. ?

.n

fe\\

\$,/l \"/

fA.\\

f

t lLI

.l-

a+

-.,

\--t

-

lt

t

PrivegtedesenuI 9i ajut-o pe veveritdsa gdseascddrurnulspreciuperciUndearduce-o celelaltedrumuri?

Coloreazdtraseelein culoridiferite,

I

Privegtecu atenlieimagineaCe vezi? lncercuiegtedesenelegicoloreazd-ledupa

model,

t#!-l*

Numegteobiecteledesenate.Coloreazd,trase-

ele punctatein

pdtrdfel,deseneazdinelobiectulde

oornit.

culoridiferiteCOndajungila

lacareai

n

-- - - --.

-.'1

.t't,."|

,',/ll

|

I

|

6

.Qa-

/ll

)"1

,,

\-

.,,'i

|-l

x"ill

tr.

L.-1

|

,u'--X.

//rtrirr'

!

{ tr

i

i

',"0"/'

I

,., /

--\.---\;

)"',,1

'---- t

i_?rr_

? '/

iial-

-a

'x'

,'i

-.rL

.#--

-

/'---f-

-/'./'

,'

//\/,7\

r

/

I

i

r

I

.u,/

/l/l

tlt/ ;l/l

!

tt'

ttl

/

e u/

\.4t

----t,/

/

./\

|

\

Ruga{i-lpe copilsdcomentezeceeaceface

fif

'#/j

t

il|

_

|

,

t

f6Erl

I

LW /

\

'-----

,t

-t

.?

t

I

\

j

t

,

Descoperdin imagineade mai jos frunzele

identice 9i unegte-leprinlinii

-rvv

ur

ur

rvuLv

'v

Yr

rr I

rrr rrr,

a ;

J t

Artar

Frunzade

adar

clt

Lcll

:

Stejar

Frunzdde

stejar

a

SalcAm

Frunzdde

salcAm

Mesteacdn

Frunzdde

mnn*nnnXn

ruJLuctud.l

r

I

Castan

Frunzdde

castan

Aratdfrunzelefardpereche

DeseneazdsialteIrunzesrcoloreazd-leasa

cur-narald,eletoar-nna.

@r Prrvegtecu atenliedesenulDescoperain ima-

gineade sus detaliiasemdndtoarecelordin

chenareledinpartea de jos

Rugati-lpe copilsdcomentezeexercitiul.

fA\\

Dupdmodeluldindesenulcomplet,coloreazdsi

ILI"'

frrtt.

V/

fragmenteledinchenarelededeasupra

PrivegteanimaleledinchenarApoi privegte imaginilede mai jos gispunece le lipsegte iepuragilor,pisicilorgipegtigorilor

./^\,

f A)\

I

tl

t

VJ

,

X

u

ntryt G

^

Deseneaz6,ariptoarepegtigorilor, cozi

iepuragilorgimustdJi

- pisicilor

lncercuJegte

rAndulin careanimalelesunt

desenatein

desus.

aceeasiordinecain chenarul

Privegtecuatenlieimagineaursulefuluidinprimul

rdndSpuneprincesedeosebegtedecelelalte

Coloreazdobiectelede acela$ifel, conform desenuluimodel.

t fl J, Coloreazdrestulobiectelorasacumdorestitu

1

,

PrivegtedesenulAjuta-lpeMotanullncal{at

sa-gigdseascaperecheacizmeiUnegte

cizmagasitaculabadescul{a

./^\\^rv

f A\\

\yJ

Coloreazdcizmeleperechein albastru,iar pecelelalte,cualtaculoare

/a\\

a

\

\Vl

r

Gase$tetoti $oriceii din imaginegi spune

v

calrsunl

Privegteatentdesenelede pefiecarerAndCe s-aschimbatin rdndulal doilea,in cornparalie cu primul?Darin altreilea,in comparaJiecu al doilea?Darin al patrulea,in cornparatiecu al treilea?lncercuiegteobiectelefdraperecne

0d&!

&0

0@d ! @d!

@)

Privegtedesenul.Descoperapegtigorulpe

caremotanull-aprinsinundila

Explicali-icopiluluicdtrebuiesdurmdreascdfirul,de laplutdpAnd

lape$telerespectiv,cuajutorulunuicreion.

t-11

IEII

til/J

\-_Jt

/a\\

t

\

F.

f

rr*.'r,t,

\-J,/

^/

/r

\

\

!

t

I

z--.-.-

T*

NumaracO]ipegtigorisunt

F\^^,

uescopera 9l

ir.l^nj-ini

luul

lLlt-/1.

incercuieste oestisorii

fiffi\\

I

lrAr

tl

PrivegtecuatenliecaseledinimagineDescoperd

t

,

Lw Jt deosebirile dintreelesiarata-le

L-

.-,7.t,

t

t

vvvL

./^\\

/A\\

Uoloreazacasa de jos dupamodelulceleide

r

v

YJ

SUS.

/--\

t

\

IErI I Nr''rnipa pasarile dindesenulde sus.

t\uill

Lw'rt

Y r

&il,,

Drirrr-rc-l-r-r r-r r

I llvUJL\t

.rtr-rn*in

OLUllLltt llllo'Lllllttd

irvrnrrirrn.-,

)l r.i

in/1/\- ttlt Udfca

UU

S a

nrern'orezttoateobiect6tedesenatein ea

SounecAtesuntsiceculoareau

Acumintoarcepagina!

E

*

t

3:

L--

 

\

-

L

?

z ? ut

 

\

-

i 3

\:

1, t

 

\ :

c

E

B

\_:

i

 

\=-

Ce deosebireesteintreaceastdimaoinesi

desenuldinpaginaprecedenta?

,

ln cazulin carecopilulnu memoreazdtoatedetaliile,il putefiajutacu intrebaride orientareDupace rdspundecereti-isacompareimaginile gi sa gaseascd singurdeosebirile.Apoi tot singur,va trebuisa indice detaliilemodificate

.

L

f,m\t

\ry/

Privegteobiecteledemai jos lncearcasa lememorezi

^ Inchidecarleasiaminteste-tidesenele

Copilultrebuiesdincercesd-siaminteascdtotce avdzul.Dacdnu

zuuLe$Leue pilrrijuara,rugalt-tsa Incercedtnnou.

izl-rrrina+n

An

nrima

-.]^+X

.,

,n^+i

|

^x

? ^

|

-*!

I

--- I

J.-l

li i

r*;

t

i

l

-t.i

i

,

.,:--*,"i

wJ []i'irie$te)cuatentieimagineaincearcasanremc- re:ztIoal.eCetaliie

6-D

i

u:)\

wJ

Ar:uminchiCeccniiSpunecinestAlamasa?Ce

culoarearecdnrasaariciului2Darrochitaveveri-

t-or? Cese aflasubnrasS?

I L '

PrivegtecuatenliedeseneleNumegtetoate

obiectele Si memoreazd,-le.

Acum?ntoarcepagina!

Examineazddesenelede mai jos Caredintre

obiecteeraugi pe paginaprecedenta? Care

obiectesuntnoi?lncercuiegte-leapoicu un creioncolorat

/a\\

t

r

YJ

f

t

Revinola paginaprecedenta 9i verificadacaai

gasittoatediferentele

,

PrivegtecuatenJieimaginea Spunecevezi. a lncearcasa mernorez|cu

joaca fiecarecopil,

a\n

uu

nhinr.*n

L/rJlUt-/Ltt

Se

Acumintoarcepaginal

Privegtecu atenliegi imagineade mai jos Amintegte-ticuceobiectse juca fiecarecopilin paginaprecedentd

Dac5 mrc-,rtulnu reusegte sd-gramrnteascd,permiteti-isa revinaia

n:nin:

Y-IJ"'"

nror-or-lanti

Privegtecu atenfiedesenul,Memoreazd obiectelegicifrainscrisapefiecareAcopera desenulcuofoaiedehArtie

@J

Acumnumegteobiectelegispunece cifra

aveafiecare,

-Zr\\

f A\\

\ffi/l

.Y

I

Scriein dreptulfiecaruiobiectcifracores-

a

nrrnzdtoare.

YUI

r L

f6\t

i[-aa,

W#

PrivegteimagineaMemoreazdordineain care

animaleleagteaptasacumpereinghelata

!ryrr;

a

4O

rD

t

@r lnchideochiisaucarlea CineeraprimullarOnd?

Darultimul?Cineurma dupahipopotam?Cine

seaflainainteastrulului?

Continuatisirulintrebdrilor.

\5b-

/

t

uJl

Privegtedesenullncearcdsa reliinunrele ^'\^iir^-^'^tle

rJL/pItur)t uutu

aleanimalelorTiner-nintecu

dtu dl|trlld

ce)animalse loaca fiecaredintrecopii

Siilrr,i-.1 -

iIile

i.r i)l-

|taltl

rti lt!i't

'

.l,e.ri|ai p,. -u[r

Gipr

-[arcL-is

intoarcepaginal

.)

iu

I .1llte

AU :]lr -

u

ffit

V

I

\

\

-

NUUI An,

'm I

I

?nnn^r/jX II IUUdIUd

)d-LI r\X + i

fiecarerrvvur

v

conilvvl\Jrl

Cunnii

onirnololn

d.t il|

td.tutu

lr-rr2 tul

t'i.i!t

#r

a.r!, 1".

{tu0

*_r'_//

ar-nintegtice animalavea

rrl-.'^nrnX ^.\

tJl ludllld

l.JU

COnii?

UUVII:

Daf

LJa't

Oe

F

'g

7,i4

/zi:;-'

'Wal

'-.;1y';--j'

'it.t--

-

, Traseaz| cOteo liniede lafiecarecopltlaani- malulsau

j

:

.

w

w

c

'

a)'

_=.

cu.

.c.

l

.

re

ffit, '+l/l

Examineazaimal;iniledernai jos Spunece greseliafacutpir:torul

-1a

/A\i

Incercuiestedeseneleincorectecu un

IIIII'

1--rt

\u-l

\-----t

I

^f

ar.tnn

\Jt

vl\Jl

|

rnQt I

|

\./\](J.

,

1-

sil4'{4

-;'fit- r

Privegtedesenele de pe paginalmagineazd-ti

ces-arfiintAmplat dacaarfiexistatcuadevdrat astfeldeobiecte

J

I

'G\\

LW )]

\',

.-!

./^\.

/A\\

t

tl

t

LrItt

VJ

,

tta

i

?ll.

j

?

to.

t

ttt

t

-

tt

'l

.

-"

.t

ra

I

,

ta

la

ll-

'

Alcdtuiegteo istorioardpentrufiecaredesen

Oompleteazadeseneleastfelincdtsa creezto tmagtneneobignuita

n

E;<amineazddesenuloecare

rerusitsa-ltermineCecrezi

nrrrqnrrrl nr a

YL/lLi\-/lL.rl

llLl

^X

ud

?i

li^^^^+-t?

il ilpbublu.

t

Completeaza-|gicoloreaza-l

Pornindde la o povestroard

d.tJttJL nr.nc.i

r] UU)Ul nc'nn

lJ

.rlnXtr

dltJdLUlU>LU

rinc-fn

Privegtecuatenliefiguriledinpaginilegoriceilor

Cuceseamdndfiecare?Completeazd,desenele

astfelincdtsdobtiiimagineaunorobiecte

Estebinecamicululsdnumeascdmaimulteobiectepecarere-arputea

nhtino

din

finrrrilo r

-

especttve.

/f\l

t

lr

t

t

VJ \"-/

Privegtecu atenliedesenulColoreazd papagaliiastfelincOtsd se deosebeascd unuldealtul

DiicAteunnumefiecdrui

ne;desprefiecarecAteo

papagalgicompu-

istorioard

fAf

\u/J

-

,

Peaceastdpaginaegtilibersdcreezif ransformd cercurileindiverseobiecte

o

o

,

t

lll

ltt

lfl

t

l

ta?

? ! I

r e

I

.

l

a .

t{

_0

)r0

t-\_

(J

-Y-

I

're

)r

t,'rt

,)

^€l - t

,

1r

o

\,

o

o

spunece obiectede formd

F'rivegtedesenulginumegtefiguriledinstAn-

ga Spunepe caredintreelele-afolositpic- torulcAnda desenatcamionuldindreapta.

Ajutali-lpecopilcuintrebdrisugestive

Q T

A

l_\

,z-

(

\--./

-\

)

\az

r

.)

p-^*-l:

ltp'

[lr\

rl

lr

e-o

@r lncearcd 9i tu sa construiestidin aceste

figuriobiectediferite.Deexemplu,o barcuta

oriunbrad

PrivegtedesenulCumse numescfigurilepe

carelevezi?GAndegte-tegicompleteazapatra-

teleastfelincAtsdobtiidiverseobiecte

E

o

J

spune ce obiectede formd

E;<amineazdimaginilelncearcasastabilegti cuiii apa(inobiecteledinfiecarechenar D,3seneazdin fiecaregrupcAteun obiect potrivit

Compuneoscurlapovestire desprepersoa-

nelecdroraleapa(inacesteobiecteApoi,

numdrdcO]igoriceisuntintoateimaginile

Ce figuriveziin desenulde mai jos? Ce alte obiectede formdtriunghiulardmai cunoSti? Deseneazd-le,folosindca punctde plecaretri- unghiurilelibere

D

'a\

''

E

*t.F

-

t \

-+.+

i!,

A

Dacdexercifiulprezintddificultali,ajutaJi-lpe copilpunAndu-iintrebari sugestive.

Privegtecuatenlieimagineagiincearcdsa

dr;scoperiinsecteleCompleteazadesenul

depecorpullorsicoloreazd-le.

fnn\\

\YJ

'.i -r

Cclmpunecdteo scurtdpovestire despre fiecareinsectd

Cumsenumescfiguriledinaceastapagina?Ce obrectedeformddreptunghiularamaicunogti? Creeazao imaginenoudfolosinddreptunghiurile demaiios

E

t:E'

l

E

Dacaexerciliulprezintadificulta{ighidali-lpecopiladresdndu-iintrebari

sugeslrve.

Privegteatentcontururiledesenelordincen-

trulpaginiiDescoperdlegaturadintreobiec-

te gi acestecontururigi unegte-leprintr-o

sageatape celeasemdndtoare,

Pebazacontururilor,copiluluii sepropune sddesenezeobiecte asemdndtoarecuceledeoemaroine.

Privegteimaginea.Ce povesteesteilustratain ea?NumegtepersonajelepovegtiiCaredintre personajelede jos nu fac parledin aceastd ooveste?

fl

I Ce s-arfi intAmplatdacdin cu doibant"arfi pafticipatgi

povestea ,, Punguta capraculupul?

@J

Terminadecoloratdesenul

Doe.sai-rirr)

cLtJelija

fll-lc,Ifll,el

a

ha

.)

l

a

J

.J e)

ExerciJiirsperciaiepentrudezvoltareacunogtintelordespreculorjsi nuanlelelor dezvoltareaatenliersi a percepfieivizuale.Exercitii grafrceca'edezvoltamugchiimainrigicoordonareamiscdrirorei

(\

\

-n-l

J

-)n

t

:l

f

(o-ul

1

(r1l J

hll ornrl

lvlCr rutvaLa

r.r-r=4

-.i

.

i

F:lr:t

.-i

j<

,lJ

./

-J

.r- J

t'l

-_i

Cl,,rOil:l

_)

t

\

J

rJ

.tJ

r )

,'t \

-J

r

l

,'i \

-:J

t'-

)

E,,lLl

\,i:llr

r^r rlnriln

uuturilu )t

oi

Rol

VCTOC

tt/ o

Gr

-ol

nrr.)ntnln

l|udt tLUtu

Po,-toca,-r

/\ OASI[-

It,tlarc

Fr i)

Examineazddesenul 9t spunece veziin el

Pictoruln-aterminat de colorat, Numegte

toateculorilepecare le-afolosit

Mainumegteo

bifeaza-le 0e dintreelenuau

dataculoriledindesen Si pagina precedentd. Care fostfolosite?

Terminadecotoratdesenul

@

fio\t

Lryl

,F-

.-.,

\,

\nl

PrivegteimagineaAratapensulacucarea fost coloratfiecaredesen

o

,'?

i-L

Coloreazd deseneleneterminate,ootrivind culorile.

tAr

ffiJ'

-{;

PrivegtedesenulColoreazdvopselelecare ie,s;dintuburiin culorilecoresounzdloare GErsesteobiectelecoloratecu vopseadin ar:estetuburiUneste-leculrniicolorate

ilDuD

-\\\\st-\\s

'-{i\\s---i\\\\>\is

#

 

\-

*

a *

E

\ ?

 

\

L

t

-

t

1

 

\

G t t

\-

*

I

\

Privegtecu atenliedesenul. Numegteobiectele

oe carele vezi,Numara-le gi apoispunece culoarearefiecare.

("4

,tt

-rn)

rtr

\

L

\

r

l

\

t

^f--

it6il\ 'V t Pnvegteatentimagineacoloreazdfluturiiin cr-llorileflorilorpe cares-auasezat

,.ti+

s

:yrt

'.:':

":i.

,

Estr:bine ca micululs5-sicomentezeacJiunile.De exemplu ,colorezfluturagulingalbenpentru castape o floareqalbena."

PrrvegtedesenulAfladinfirelecdrui

ghemeste

imoletitfiecareobrectColoreazd-le

in culorile

ghemelordincaresuntimpletite

ColoreazdbaloaneleastfelincOtsdsepotri-

veascdfiecarecupasdrea careil line

Numiiiincdo datdculorilegicereJicopiluluisdlerepete

PrivestedeseneleSpune ce gregeli

a facut

pictorulcdnd le-a coloratCaresuntculorile naturaleale obiectelorreprezentate?Repard

gregelilecolor0ndcorectpatraleleleprinsede

fiecaredesen.

fn\t Coloreazddetaliiledesenutuide maijos \!J/l conformpunctelor coloratedinfiecareele-

\*s

ment.

-J

);'

,----O

'.,

6*

_{P

lntrebati-lpecopilce culorrvafolosi.Amintiti-icatrebuiesdcolo- rezeatent.avdndgrija sanuiasddinconturuldesenelor

&rl

4*\r

Privegteobiectelegrupatein chenare.Intiecare

rtwtt,

LHryJdintreeleseaflacAteunobiectstraingrupului

--

,J

Af

t

[L

VJ

f

t

Gase$teobiectulde prisosgitaie-lcu o linie

'

Coloreazd,patraleleleinculoareagrupului

Acestexe'ciJiueste sinrilarcu aceladin paginaprecedenta

:V

sn) ,

Explicdalegereafacutal

L

u

\--

\_

\_

\_

-\.

f,*\\

,-

tlEal

Lryl

Prive$tedesenulSpunecaredintrefetilenugi-a

,

|

|

|

a\

-l

:.^I.,^

I^t:f

^

asorlatfunditacuimbracamintea

Coloreazdincallamintea rochilele 9i pantofiisafie

fetelor astfeI incOt de aceeagiculoare. vreitu!

Coloreaz6,-lecioraoiicum

.Prirrtala

(lctLJUfJJ c\?

|

J

I

'II)cI L?'tt)c,ItJgC

,

I

-

l-.r

J

Capitolulincludeactivitdligiexerci!iispeciale,carecontrjbuielainvdlarea cifrelorgia numdratoriiinordinecrescdtoaresidescrescdtoare,lafixarea cuncgttn{elordespremdrimeasiformaobiectelorladezvoltareaatentiei gia gyAndiriilogice

fnt\

F

7

Prive$tedeseneleCucefigurigeometricesea-

twrtrt

\wJ t mandacesteobiecte?

\

,

r-l

Dreptunghi

Trapez

.l V

Cerc

O

Oval

n

Triunghi

n

t

l

Pdtrat

A

(

)

V

Romb

ni"+^+;r ^^

/-IJULCILI-I

l.J('

^^^;r^i rezolveexercitiul. Snuneti-icrrmse numescfiorrrilesi

Uupll

JC

\JvLrrr\Jlr-r

\/Lf rrt

oL/

rrurtrL,oL/

rVUrilc'

J l

,

ruga!r-rsa repe[e 9r er,aporexpiloa[|-ruu uu uuruuLUtuSeaseamanaCU

r"aali

laX

rnnn{n

oi

nl

nnni

n',nlinn+i

irln

nn

nl-'inn+nln

acestefiguri

PrivegtedesenulAlegedintrefigurilelibere

podoabepentrupomuldeCraciungicon-

tinuaghirlandain ordineaindicata,trasAnd sage{idelaelespreghirlandaPo}idesena gicolorachiartupodoabele!

Otr

ol

cNit

#

IFA,T

A I

ol

Ajutali-lpecopilsdstabileascdordineafigurilorpefir

Privegtecu atenliedesenelein fiecarechenar seaflafiguridedimensiunidiferiteTraseazlprin sagelidrumulde lafiguraceamaimicalacea maimare,a$acumafdcutariciulcuciupercile

LJIU foln

f f

OII

o o

O

trE

trLt

| .l: 'l.

I

UlllU Frinn

l-d no

min'

llllUULUl

't'

rl oi_oi

Jd-)l

nnmantaua

t

Ulllul

ILUZU uuLrurilru

rntirrnilo

DeseneazdpefiecarerOndfigurile indicate, delaceamaimicalaceamairnare, respec- tAndmodelul

|F;

J

'J

^4.

t

o t

tr

t

'

i

t

i

t

i

t

/A\\

\VJ

ObservdceculoareauumbreleleColoreazd fiquriletalein aceeasiordine

.-/rvl

Deaceastadataprocedeazdinvers: deseneazd

figurilein ordineadescrescdtoarea marimiilor,

fA\\

t

|It

\Vj

f

l

cainmodel.

I

I

I

t

i

t

t

t

t

ry

^nrl

g

t

t

t

t

Observdce culori au florileColoreazdfigurile

dupamodelullor

Studiazd desenul 9i ajut-o

gdseascd forma decupatd patrat

pe fetiiasa

din fiecare

tOo_tro

il$

fA\\

L

IK

'

'

\Y/

Traseazaliniidelafiecarefiguradinceletrer

rOnduride jos laloculde undea fostdecu-

0ala

Privegteformelegeometricedin fiecarerOnd

Descoper-opeceanepotrivitagiruluigiincercu-

iegte-ocuuncreionExplicaalegereafacuta

AI\V

Cerceteazddeseneledemai jos Spunece

formdau lopelileomulelilor de zapaddgi tichiiledepecapetelelor

frAa\\ Gasegteomulde zapad1,careare tichie

turf \Y/

/

\

r

/-\v

'

dreptunghiulardmaregilopalicdovald ,

Repetatiexercitiulpandla identificareatuturoromuletilorde zd,oadd

PrivegtefiguriledinchenarUnelesuntmari,

altele,micilninteriorulfiecareiaseaflacdteun

semn.Deseneazdsemne Si in celelaltefiguri, dupaacela$imodel

OoltrAa

troAOlal

OaOAlro

otrAlooa

I aoAO r

Copilulva

lor.

!ine contdeformagidedimensiuneafigurilor,ginudeculoarea

Completeazatabelul,inscriindin fiecare patralel,pefiecarerAnd,figuraindicatape coloanadinstAngaColoreazd,figuriledupa model

q1

-.,

o

A

r

o

A

r313

13r3

E

n

qsf,P*sap

Privegteimaginea,Deseneazdin fiecarecasd

ferestre,diferitecaformd(instAnga)saudiferite

cadirnensiune

(in dreapta).

G

-

OIA

olo

O +

A +

r'

o +

A +

l

+

rAll

'\

I

t n

t,:-,t

JJ Coloreazdfigurilenoilafelcaaceleadinmodel

t

l

l

t

l

fm\t

IITI'

\Vl

Descoperdfigurilediferiteca dimensiune,

culoaresiformd

(

\

I

-_]

I

L

lJ

'l

-=-/

I

Esteo acti'vitatedificilade aceeatrebuiesaajutaticopilulSevor comparatoatefiguriledindesen.

Descooerdchenarulin caresunt triunghimaregiundreptunghimic, cercmicgiunpatratmareetc.

desenateun

pecelcuun

Continuatiexercitiulpdnaleidentificafipetoate.

Privegtedesenul,Numaraobiectelede pe fiecarerOndgi spunecdtesunt,Verificd-ti rdspunsulcucifraindicatdin cerculet.

o t

@

@

@e@e

@a\@qq

@aaaaa

@666666

ooooooo

@*********

Revenifi laaceastdpaginain cazulincarecopilulvaaveaproble- me larezolvareaexercitiilorurmdtoare.

Privegteimaginilegi spunecOli copiise afla

in fiecaregrup,Coloreazd Pentru frecaregrup cerculeJulcunumdrulpotttvit.

Eo+n

[:)LU

l-.inn

Uil

tU

^-

t

d

mi^,

|

'ir

rl

ilL,ULUt

o.i

5d

rn,nl',n

tUZU|VU

n-nrnitirrl

U

UItrtLlUt

{Xri tdtd

oirrtnr

dtutut

.

@o

PrivegteirnaginileNumaraferestrelefie-

cdreic;aseAlegecifracorespunzdtoaregi

contureazd,fiouradesubea

,l/\

I Wll

,3

Numeq;tefigurilepecarele-aiconturat

4

2

5

6

5

4

g Privegtedesenelegi numdrdcAteflorisuntin fiecarechenar

@;

Alegecifrapotrivitddintreceleinscrisededesubt

gicoloreazddreptunghiuleilafelcaflorile

Btrtr

trtr8

EBtr

EtrE

9 Numdrdcaseledin desenuldemai jos CAtesunt?CAte ferestreare fiecarecasd? Daru$i?

Privegtedesenelegispunecumsenumesc

fructelecdzutedinpomi Numdra-le,alege

cifrapotrivitagicoloreaz6,figurarespectivd,

ooo

o o

o

Atr

@

c

Cr* q

oo.

t z

%ry

E

A

o

A

@

E

Rugaticopilulsdexplicealegereafacuta.

Nu

cifr a coresounzdtoaredesubdese

drdiepuragiicare !in unmorcov

n

1n

m

cercureste

t

Nu m araiepuragiicare lin un mdr

1n

UUIUUIU)LU

V

'

'inn*n

,

cifr

u

coresounzdloaredesubdese n .

s6?

/'6

I

9

t-\.

tWJJ Suntmaimultemeresaumaimultimorcovi?

Y/

Privesitecu atentiedesenul.CAtespeciide

pegtist:afldinacvariu?lncercuiegterdspun-

surilecorectein parleade jos a desenului.

IF:

:5j

5

5

:

z

6

)

I

Spunece animaledomesticeveziin imaginea

rln rnni i^o

UU

I l ldl

JU).

/aA*nnXini^unt? cati vitei? Dar oi?

\--,dLU ldll

ll

D

,

,

Coloreaz\figurace continenumdrulcorespun- zdlorfrecdruirdsounscorect

v q;

q$? F

AG]

trG)

troitr@tro

Pentruca nuexistaniciuncocog.sugeraJi-icopiluluisdaleagapentruel ctlrazero.

,-.

fO\\

\=#

=*J

Privegtecu atenlieimaginea 9i numegte cifreleinscrisepemingiNumdramingiledin

chenare.

mingidinche-

plus?ldentifica

(9J

Unegtecifracu numdrulde

nar.Cdtemingi aurdmasin

cifrelenotatepe ele

ooo o o ooo ooo

ooo

ooo o o

ooo o

oo o

o

oo

-

\

\

f lc\\

T II

J I

VJ

\/

Coloreazdcelegasemingidinchenarlafel

cuaceeacarearescrisapeeacifra6 etc.

Privegte deseneleCite$tecifrade pe fiecare casd 9i contureazdunnumdregaldefiguridin dreapta ei Numegtefigurileconturate

t.-rl

LnJl

NumdrafiguriledelAngdfiecarecasd,

Privegtedesenelegi spunedincefigurisunt

alcdtuiteobiectele din centruIpaginiiCe culoarearefiecare?

,t^t\^

f A\\

trItitt,.

\ryJ

'rrr7

Coloreazdinacelagifel 9i figurilepunctate din josul desenelorNumdrafigurilerdmase

gicoloreaz6,-le.

CifreleurmeazduneledupdalteleTntr-oordinestrictd.

Fiecarecifrd e mai mare ca precedentacu o unitate.

trtrAtrtrtrtrtrtrtr

Privegtedesenulgiajuta-lpevilelsa ajungala mamalui.tnacestscop,numegteclar 9i in ordi- necrescdtoarecifreledin $ir, trasAndliniidelao cifralaalta.

8trAtrtrtrtrZtrtr

./^\tn

f A\\

lmtl

lwtl

\ryl

Acum,numdrdin ordineinversa

sa-91gaseascamama,

9i ajutapuigorul

PrivegtedesenulPuiuldevrabietrebuiesa

zboarepAnalastejar.Ajuta-1,urmdndcuun

creionliniapunctatdgi numdrAndcu voce tareetapeleprin caretreci

\y

:

!

I

\y

Acumajutagi papagalul sd zboarepAna la palmier,Pentruaceasta,trebuiesatreci cu creionulprintoatecifrele,consecutiv, numind-ooefiecare.

ln

CaZUIin

Cafe Conilrtl

vvlur

nresesie

vr\/r\/.)re,

ql r^^rnti i

oug\ttdU-t

oi

>d

rn"inx

tuviltd

In noninn

td

pdulllit

anterioardsisa-siaminteascaordineacifrelor.

De dataaceasta,trebuiesa-iajutipe copiisa punamingileinordineacrescdtoarea cifrelorpe careleindicaMingilecarelipsescsuntlacopiii dincentruldesenuluiTrebuiesd le reagezila locullor,cuajutorulsagefilor,

Examineazdimagineagi indicaprinsage{i loculfiecaruianimalcarea coborOtde pe postamentullui Numdruldepezgarddtre- buiesdcoincidacuceldepepostament

ln aceastdimagine,fetelese pregatescpentru expoziliadeflori,darincdnuaufostagezatepe policioaretoateghivecelecu flori Conlureazd cucreionulsuporturilegoalegipunein eleghi- vecelecucifracoresounzdtoare,

Ceghivecelipsescdepepolicioare?Deseneazd florilelipsagi noleazdpe ghivecelelor cifra resoectiva

-

a

t m

\lg'^rt

\-_

-t

I

t

I

Ajuta-lpe baielelsd construiascd unturn

dincuburilenumerotatede la j

turnule!

cuaceleagiculoricagicuburiledin jurul lui

acestscop,coloreazdcuburiledin

la9

i n

fine contdefaptulcafiecarecub areunnumdr

colorat

Nr"r-drd cuburilein ordinedescrescdtoare

t\uill

@r

PrivegtedesenulNum dratreptelepecarecoPiii

vorputeasaajungdla mamelelor,

fm\\

tml,

\ w^//

\-_-t

,

t

t

Cinea avutde parcurso calemailungagide

oo)

\Jv

:

t

r\

t n

\

t

\ \

,|J Coloreazdlafeltreptelecareauaceeagicifra

t

PrivegtecuatentieirnagineaCitegtecifrele de pecasu{esitraseazaliniide laelespre animalelecu acelaginunrdrUnelecasule nuaunurnereNurneroteazd-letusigasegte anlr-l-ralelecareaunurnereidenticeTraseazd liniidelaacesteasprecdsutelerespective.

:ftl

i{',:

Privegtecu atenliecopaciidin imagineCAte cuiburiseaflain fiecarecopac?Caredintreele suntocupate?Cenumereartrebuisascriempe cuiburilelibere?Traseazdliniidelaacesteaspre odsarileinzborcareducnumereidentice,

@r Aflecareestetraseulcorect pentru avion,

pentruautomobilgipentrufetilape tricicle-

te

incurcateColoreazdcerculelelecu cifrele

incurcate.

Restabilegteordineatraseelorcu cifre

@@@

@o@@@@@o@@

Privegtedesenulgiajuta-ipeiepuragisaajunga

pAnalacogurilecumorcovi,Pentruaceasta,Ira-

seazdliniide lacifra1 pAnalacifra9 Si invers -

dela9lal

Dragiadulli!Taiafipaginile doarpeliniile

( ,

db

nt tnf-tato

'.v,,vLuLv v,

ci rloti

vvf,JU|ne caruonagecu poze;

nl'rtina

r-nrlnnnor

cuajutorullorputeJipropunecopiilorun joc interesant,carelevaconsolidacunostintele desprefigurilegeometricesi desprecifre.

I

1

Dali-icopiluluicarlonagelecucifre.PropuneJi-i

sdalcdtuiascddinelegiruldecifredela1la

10.Pute{ialcdtuigidumneavoastrdungirde

cifre,darface{i,intenlionat,anumitegregeli; copiiitrebuiesdledescopere 9i sda$eze cifrelein locurilepotrivite.

l,l

l/l/

,dl,\,

,tytut

Dali-icopiluluicarlonagelemari,cuoesene.

Propuneli-imaiintdisalenumere,apol

sagdseascdintrecartonagelemicicifra

corespunzaloaresis-oagezeinpatratelul din interior,

O

4)ffi

ffiffi ffiffi ffi

8

9

Pe parcursulacestui joc, copilulsepoateautoveriftca,uitAndu-se

lafigurade pe parleaopusda carlonaquluicu crfrd.Acoloeste desenatdaceeagifiguraca giinpatralelulde pe cartonagulmare.

1 0

2

ry€

#ryru€ u

O

v r

E

h

-

\7

Jocuridistractivepentru consolidareacuno$tintelordespre figurilegeometricegidespregiruldecifre.Examinaliimpreund

desenul.cere{i-icopiluluisdnumeascdfiguriledin

$iruldesus,

iarapoisddesenezefigurilelipsa?nlocuriregoaledinfiecare

coloand.ln loculfigurilor,poate desenaobiectecuforme asemdndtoare.

0

O

O

A

ffi I

I

O

O

A

I

I

I

A

O

I

@

f

a

ni

I

r A a I

O r

I

a O

A

I

O

r

I

a

O

A

I

O

I

a

O

I

I

I

A

g

O

ExamrnaJiimpreunacucoprlulsrruriledefigurinumerotate

Propuneii-isanumeascaperAndtoatecifrelegisaspunacare

ullltre r{in*rn

nln

ule du

-rrr fnot

luSLpld5dLU 9lu)lLi dpul

nlnootn

nrnoit

^^^i

bd ^x

:,i^^+;+i^.-r Si fiArrfile in

luul

ll-lllu\t.)rrrvurrrt,rrr\,cr

CAfe

seaflaacesteadinurmaDupacevaidentlficatoatecifrele 9i figurile,copilulvascrieinloculcifrelorgre$itesolu{iilecorecte.

-1\

jr, ,ri,Jtirrr

:ir

rJ-=J

gartc,lirrt

lc,,

a

rJJg

J

AcestcapitolcontineactiviLafigiexercitiicareajuldladezvoltarea aten!ier,a percepfieivizualegi auditive,a memorieia gdndirii vizual-imagrnativegia celeilogice,precumgiexercifiigrafrce care dezvoltamugchiimAiniigicoordonareamiscdrilorei

Privegtecu atenJieinteriorulcelordouacutii AmOndouatrebuiesdconlinacdteunsetidentic de obiecteCbiecteleliosaseaflaorintrecele dealdturiSpuneceobiectelipsescdinfiecare cutie.

.Z^\\

f A\\

\YJ

ColoreazdobiecteledelOngacutiidupamodelul

celordininterior

I

ExamineazdbraduliigiciupercuJeledelOnga

@i7

acegtia,Spunececuloarearefiecare

*

*

t^\.\^

f A\\

DeseneazdldngabraduliidindreaptacOteo

dupamodelulcelordinstdnga,

r'r-rt t '-i"^?rcuia,

v,l

utuv\

Auta animaleledomesticesagaseascddrumul sprecasd,MaiintOi,alege-ledintreanimalele sdlbaticede padure,apoitraseazdliniidelaele sprecasaundetrebuiesaajunga,

Numegteanimaleledin elesuntdomestice?Dar animaleledomesticecu sdlbatice - cupatra{ele

imagine Caredintre

salbatice? Marcheazd

cerculefe, iarpe cele

@

D

q.

€ o

.ry,

PrivegteciupercadinmAnafetilei,carear vreasdmaiadune 9i alteciupercideacelasi fel {ut-o, unindacesteciupercicuo linie

ffit

'V

./r\

{ A\

"VJ

,_*/

)

Unegteprintr-oliniegi

lasifel

alteciupercideace-

t lJescoperai'nacestgirciuperciidenticecu celedesussiincercuieste-le,

'

i

'^'

/*\\

T

E

I

LryJ

\"'ir

fA\\

I

rr

V/l

I

t f

txamtneazacasl ' Y -Y-lteledinstOnga,Numegteani

,

malelecarelocuiescineleSpunececuloareau

acesteanimale,

@

Q

Coloreazd,obloanelecaselordindreaptaAigrija ca ele sd aibaaceeasiculoareca Si locatarii caselor

,

t

Privegtecu atenliece a desenatbaie{e- lul Ceanimaledescoperiin desenelelui? Cdruiadintreceledouadeseneii apa(in

(

lragmenteledesusgide jos?

a

Coloreazd, fragmentele deseneloraSacum afdcut-osi baieteluI

Privegtedesenulde mai jos Ajuta-lpe baie- tel sa gdseascdobiectelenecesarepentru

construireauneicolivii, pe fetila

sa aleaga

jucariipentrufrateleeimaimic,pebunica - sa gdseascdvaselede bucatarie.lncercuiegte, folosindaceeagiculoare,obrectelecareaparlin aceluiasrgrup

ry

8

Mn 8t

ry"s\ g

J A

U

Privegtedesenuldin partea de sus. Ce transportafiecaremaginuJala magazin? Coloreazdmaginuleledinparlea de jos la felcaobiecteletransportatedemasinilede

SUS.

Traseazd,urmOndliniilepunctate, drumul

pecaretrebuiesa-lparcurgdfiecaremasi-

nufa Liniatrasatatrebuiesaaibaculoarea maginii

/ \ ExamineazAcuatentiedesenulCeculoareare

\$,/l

t

fr

\r \.Jl

t l

r^t,

ttt

I

n

lIItt

lut

v---:--.t

-

t

I

t

t

I

,

fiecarepegtigordinlac?

florilede mai jos folosindaceleagi

,^t iln

\-zUl\JI t.

r l

To.rr1ina de colorat $i desenulcu pegtigori.

rvrrl

,

A

\

\

Privestecu atentieinragineaGasestegi

W),pentrufetitajucariiidentiCeCua|efrateluiei /' sicrtloreazd-lelafel

Q)?g

L

\

\_

\:

\.-

-

Privegtedesenul,Memoreazd jucariile carese

aflain cufar,Acoperaparleadesusa desenului gicautain desenelede josjucarii deacelagifel

\.

lncercuteste-le

t

Descoperitiapoidesenulde sus,pentrucamicuJulsdseautoverifice.

/frf

t

tr

I

f

Vl

-

t

,

l

|

a\-q

\_/

\J

@dry

Coloreazdjucdriilede jos dupamodelulcelordin

.

v

CUTAT

\'6

/

d-

i-,t

v//

'i

t

,z:illlt

:ifc'

.);jl ,):t,lii-ti|si(r)cnruletrcareaveau:ulcri r,t: i::'oljr-.tVcrCeGalDensrVroleti'ntr'-cr

,)'

,

':.t|

[-;<a'ninerriziiirnaginileCe

nrdrfurise vdnd

'r''-l €t(:tes;lorrergaztae?Nunregte-lecu unsln-

:-,JUrCt,r/;i111DeSCOperdrndrfurileCare1USe

:)Otrivel,;C

(

501

)

(-'

)2c

.;)

(

,

'1:*w:re

OmuleliisunttaresuparalilMagazinelelorau fost jefuite de nigteholi Acegtiagi-aufacutde cap!Auimpragtiat 9i auincurcattotul,au sparl cegti 9i farfurioare,auruptbatiste 9i cizme

Ajuta-ipe omule{isdfacaordineAlegepentru fiecarecizmd, peticulpotrivitgiunegte-le prlntr-o linie

t

l

vt

I v

I

.

r

a

>

rl Descoperdgiincercuiegtegerveleleleidentice

ffi

ffi

m

ff

t

.{A\

[Tl;

Y-t

,/\

l

I

:

Adundcroburile

lvlirrertea/_a0u cercuteTeoe

[\ /l .'r rr-hr-

r

-X

nr

I

An.n,

,l n*n

,

ouuud)r

r\/'\nn

^f\t

nt

uurJafe

rl-

vassaualtuI

ninhr

v,vvu,,,u

rrilo

5r'-VUlllLU nral\ranifn

nln UU

la l.r

U n

f,

fri

. ,r1

frf

\

I

Wl

-".--""

AlOef

nTULJUpULlt-,UlUpULr rvrlr- V\,r

p

rrn*innln

^^tfiyitO

nOntft

rLru

lfrn*ic.tn

I Innr-f6

lJdLlSLU.UllU5LU

batistelesipeticelelorprintr-olinie

a

a

ilaaaaaaort

a

a

aaitarfal-a

.

O

O

aaaa,lO

o

a

a

laaaaa

ai.

ra

ilaaaOa

l'a

it

rDaaottaao

Ort

a

a1'aaaarlt

a

a

a

fOr)Oao.)o

oraaa

iDrttta

taiaoaa

t-rf-

:F:r-i-

_ll

llil

-li-

t E

*

,.

s

F

r

a

a,

E

\_

\_

\_

*

\--

4

\_

Acum,omuleJiipornescpeurmeleholilor

g

LJ

-

I

T I

Ttr

:

t-t

or

t-l

Examineazl,imagineadesus,Reprezintdcame-

relecelorpatruomulelicolora{i.Dedesubtsunt

desenateplanurileacestorincdperiGasegte

pentrufiecaredintreeleplanulpotrivit

Cmulet{iiau trecL,tprrntoate incaperrledar

n-auintratirr niciunadedoua

oft

Lrl

o o

*r

lt)li

'*:11

Cunrauizbutitornulelrisanuintrededoua or inaceeagicar.ner\?Aratdtraseulpecare aur^ners

i t

?

T

c

*-

.r:

{ :i

\

L

4

-

\.--

nin nxnnrn

l.)lll

l

/dtrd.LU,

\ J

hntiiarr

lluLll

c.u

diqndfut flfd

ulJv

Ufma!CUnnaf

puteafigasiti?C paserele-avenitinajutor,caci de sussevedefoartebinetotul Pasdreale-a soustotceavAzul,

- Cinevaa iegitin fugadincasd 9i s-aindreptat sprenresteacdnApoia luat-oladreapta,spre braduJdupacares-aindreptatsprerondulde flori,apoiiarladreapta,sprescrAnciob,atrecut repedepestepod , aa)unslaladacunisip,acottt sprefoigorgia disparut

sfit^

#

K

5*

*^*

6

ffr^X-

6

1?

'*^*,

6

*i^X.

eb^sK

6

'tilr^aK

l-J

,,

'i{r k

o,;

x.,

+b^$K"

'+:fit^'lK'

Qf>

-.:

* Jr

f.

*#,r

*^%"

fr

^':l'

ffi

"

$^$,4;l

6

Ut'i,Aw+a

*

*"*

{t,.'6

''\

*:;is]^*u'#-

\16

-)T

t$,.'4-

,6'

l-'aseilzdcaleaindicatade pasare

C tii - c,rrrllLl fa'a Oraba ce a povesttpasArea

".A'.

;\\

itl'

l

,l),/

DescoperAumbrafoigoruluigi uneste-o

prirtr-clinietcu acestaDescopera 9i rnar-

c:fu:azAcrnamentulidenticcu acelaprctat

r)r

F/!/

fa'iqnr

lU'ruvr

.

;'\ii\'n

i;l:ltlA>

'4''

.

\n

li\

,.'Q'il.

:,.iVV,

4 r

Vul,,)\r, ooo

.tl"lj'/'o +l

),r

'/t".'"-r.

'=1.-1

f----r'J,.l-l

*l

LJ,^'

If=l

)l

,

t

" ,t'4

+

,

I

i

'

I

-<i.

.l

.

\,'l

-4

I

'{'

U I

i

v'l

ffi

'{i

-.i\.r;

,it-{

-{')

+.

Y.\

'd,,

t6ib,8'

e@lc.s

-{r

6\901

at

-{r

-\-

?1i'

i(

i(

'{,'

-4r

Y:

u{,j

't

'

'{t

6

X

-$.

.*<:<

,

It, -t

-{,:

-dr

'4.:

\

t{

i(

K

-$r:;

'i1:-

'V"-X

F

. U'

--V",{

'{r

4