Sunteți pe pagina 1din 34

EMILIA BODEA

EMILIANA CHIRA
COORDONATORI:
LOLICA rnrAnU
MIHAIELA GADAIENM
$rrrJ,
Qor,
wlrywc!!!
GRUPA MIJLOCIE
Nume
Prenume ....
Grddinita ....
,
Grupa
Localitatea
Editura Diamant
Data
,,FAMILIA'
.
Coloreazi numai membrii familiei tale.
.
Deseneazi deasupra ta un balon.
.
Decoreazi rama tabloului.
Sarcind formulatd de educatoare:
,,FAMILIA
MEA'
.
Denume$te inciperile gi spune ce poli si faci in fiecare dintre acestea.
.
Coloreazi conturul fiecirei inciperi in culorile urmitoare:
-
domitor: verde;
- bucitlrie: galben;
-
baie: albastru;
-
sufragerie: rogu.
.
Denume$te obiectele desenate mai
jos gi gisegte camera potriviti pentru ele, colorAndu-le in
culoarea inciperii respective.
.
Deseneazl,pe casi un horn,lAngi casi un pom.
4
'//
6
Data
,,GRADINITA'
.Coloreazi pe semafor culoarea potrivitipentru cabiiatul sitreaci stradain sigurangS.
.
Coloreazi castanele mari gi doui frunze care au aceeagi formi.
.
Enumeri cAteva din regulile pe care este bine si le respecli la gridinifi.
n*
s
&
N
Og
I'ot
aO
\J,',\-,
lYlj,,-i
{,r1i:i
/
NrV
-+,<
.#
4R
1)'
onnorrurrA
Sarcind formulati de educatoare:
,,GRADINITA'
.
Gasegte locul fiecirei
jucirii
trasAnd cAte o linie la raftul potrivit.
.
Coloreazi
juciriile preferate de pe covor,
.
Taie cu o linie
juciria
nepotriviti pentru sala de grup5.
.
Decoreazl acoperigul raftului de
jucirii
la care igi place si te
joci
cel mai mult.
JOC DE ROL BIBLIOTECA CONSTRUCTI
*
Ar+
)*
904
ib
s----9
Sarcini formulatd de educatoare:
,,CORPUL
MEU'
.
Completeazi ce lipsegte la chipul copilului.
.
Deseneazl trei nasturi pe haini.
.
Deseneazi doui buzunare pitrate pe pantaloni.
.
Traseazi cAte o linie de la imbriclminte la
partea
corpului
pe
care o acoperi.
Sarcind formulatd de educatoare:
9
Data
,,CORPUL
MEU"
.
Recunoagte gi denumegte formele geometrice din desen.
.
Coloreazi triunghiurile cu verde, pitratele c.u ro$u gi cercurile cu galben.
.
Descoperi ce
line
robogelul in mAni trasAnd pe linia punctati.
.
Deseneazi inci doul baloane mai mici.
Sarcind formulatd de educatoare:
AA
n
L0
Data
,,ALIMENTELE
$I
SANATATEA'
.
Coloreazi ce minAnci la micul dejun.
.
incercuiegte alirnentele pe care le putem consuma la masa de prAnz.
.
Alege trei fructe pentru o salati de fructe. Du fructele in bol.
.
Taie bomboanele gi spune de ce sunt trigti dinligorii.
.@{
Yg
aa
formulati de educatoare:
A
UNT
L1
Data
,,ALIMENTELE
$I
SANATATEA'
.
Denume$te produsele alimentare desenate.
.
Alege pentru fetili produsele din lapte gi pentru biiat produsele din carne.
.
incercuiegte produsele dulci.
.
Taie alimentele nesinitoase.
.
Deseneazi in pitratul de sus un fruct sau o legumd care ili place
lie
cel mai mult.
Sarcind formulatd de educatoare:
li
II\
itr
I
L2
Data
,,TOAMNA
PE STRADA MEA'
.
Descrie imaginea.
.
Coloreazl frunzele mici din copac.
.
Realizeazi un covor de toamni, desenAnd frunze uscate, sub copac.
.
Traseazi cu creionul stropii de ploaie.
I
I
I
t
l
I
I
I
I
J
L*
(---
(
(--
)
_r
Sarcind formulati de educatoare:
13
Data
,,TOAMNA
PE STRADA MEA'
.
Povestegte despre muncile specifice anotimpului toamna.
.
incercuiegte cu maro unealta cu coadi lungi gi grlmada mare de frunze uscate.
.
incercuiette cu rotu unealta cu coadi scurtl gi grimada mici de frunze uscate.
.
Coloreazl imasinea.
du
K;
r
/,/'-1,/\
f
4
I
\
-.-'.l
,F
{
\-
n"
----/u
(*
Sarcini formulati de educatoare:
L4
,,co$ul
cu FRUCTE'
.
Ana doregte si culeagi fructe de toamn5; ajut-o prin sigeli sd le a$eze in cog.
.
Spuneli ce trebuie si faci Ana cu fructele inainte de a le m6nca. De ce?
.
Coloreazi fructul preferat.
,{
.f
rt$
Sarcind formulata de educatoare:
15
Data
,,co$ul
cu FRUCTE"
.
Recunoagte gi denumegte fructele.
.
Traseazi cu creionul peste puncte gi spune ce ai descoperit.
.
A$eazl in cog trasAnd cAte o linie, fructele mari gi coloreazi-le pe cele mici.
Sarcind formulati de educatoare:
ffi
L6
Data
,,iN
oGRAUA Le BUNICI"
.
incercuiegte gi
descrie cAinele.
.
Coloreazi hrana preferati a cAinelui.
.
Dalmalianul gi-a pierdut petele. Deseneazi-le tu!
.
Une$te linia intreruptd gi spune ce ai descoperit.
'.-Irt&
'!r,
*\:
S
f\ N Jr'-
Sarcind formulatd de educatoare:
L9
Data
,,iN
ocRAnA ra BUNICI"
.
incercuiegte grupa cAinilor. Coloreazi grupa pisicilor.
.
Coloreazi cifra care iti arati cati caini sunt.
.
incercuiegte cifra care igi arati cite pisici sunt.
.
Dd fieclrui animal hrana preferati. Deseneazi uga de la intrare in cugci.
r\--,'a
I----*J
f< r<
r-,/'
{---
6 5
.
Descrie situaliile in care cAinele ajuti omul.
t, i /,1-
' ci'2
-;:7.:-
7;:;V
',2?
/il/te
"tthnr,UU*
6,
afrl
/t4,{a
Sarcind formulatd de educatoare:
20
,,IN
OGRADA LA BUNICI"
.
Denumette gi coloreazi animalele domestice.
.
Unette cu linii de culori diferite animalele gi foloasele pe care le aduc omului.
.
Traseazi acoperigul grajdului gi unegte punctele de la ugi gi ferestre.
I
I
I
t
I
I
l
I
I
I
t
tt
tl
tg
I
I
t
I
I
t
t
I
t
I
t
I
t
I
\
trlLAPTt
ti.d&
Sarcini formulatd de educatoare:
21
,,LOCUITORII
PADURII"
.
Ajut-o pe veverili si grupeze formele geometrice gi denumegte grupele formate.
.
Recunoagte gi denumeste formele geometrice care alcltuiesc corpul pislrii.
.
Vino in ajutorul pislrii gi construiegte-i clsufa.
.
Coloreazi ce-fi place din tablou
lgl
Sarcind formulatd de educatoare:
I
I
I
I
I
i
i
1
.t
o
ff
4
22
Data
,,ROMANIA,
TARA
MEA'
.
Coloreazi triunghiurile cu maro, pitratele cu verde gi cercurile cu galben.
.
Marcheazl,pe harti printr-o steluli locul unde se afli oragul tiu. (opfional)
.
Une$te punctele cu albastru.
.
Deseneazi un steag tricolor.
Sarcind formulatd de educatoare:
25
Data
.
Deseneazi in mAna biiatului steagul RomAniei.
.
Decoreazl catrinla fetei cu flori.
.
Deseneazi
pe giragul feti;ei mlrgele mari gi mici alternativ.
.
Coloreazl
Sarcind formulatd de educatoare:
.
Deseneazl o floare in plldrilbliatului.
numai brAurile lungi.
26
Data
,,ROMANIA,
TARA
MEA'
o
Denume$te obiectele din imagine.
.
Traseazl franjuri la gtergar.
.
Decoreazi farfuria.
.
incercuiegte obiectul din care se poate bea api.
.
Coloreazi cu rogu dungile inguste din gtergar.
o
Sarcind formulatl de educatoare:
27
Data
,,IN
A$TEPTAREA tUI MO$ NICOLAE"
.
Alege pentru fiecare cadoul potrivit.
.
Une$te fiecare cadou cu o cutie potrivitd.
.
Decoreazi prima cutie de cadouri cu bulihe, a doua in dungi gi ultima cu stelufe.
h<
ffiffi
Sarcind formulatd de educatoare:
{
.N
h
4
28
Data
,,iN
A9TEPTAREA tul Mo$ NICoLAE"
.
Traseazi
jumitatea
care lipsegte.
.
Coloreazi-i pe cei care se bucuri de sinii, cadouri gi brazi.
.
Deseneazi
pe sanie un sac,lAngi cadou o bomboand gi sub brad o minge.
---T--------s
,F-a
=Dr>t,
Sarcind formulati de educatoare:
29
Data
,,iN
A;TEPTAREA LUI Mo$ NICoLAE"
.
Formeazi grupe de obiecte de acelagi fel.
.
Coloreazi grupele cu 3 elemente.
.
Cum te-ai simli daci ai primi bomboane?
.
Cum te-ai simli dacl ai primi o nuielugS?
lr,{
r);]
\r
),
Sarcini formulati de educatoare:
30
Data
,,iN
JURUL
BRADULUI,
.
Une$te punctele gi spune ce forme geometrice ai descoperit.
.
Coloreazl
- maro, - rogii,
-
verzi.
.
incercuiegte cel mai mare cadou.
.
Deseneazi doui lumAnlri groase gi una subgire in triunghiul mijlociu gi o stea in vArful bradului.
rYz
!
:
Sarcind formulatd de educatoare:
31
Data
,,iN
1URUL
BRADULUI"
Uneori chiar gi un desen poate fi oferit cadou celor dragi.
.
Deseneazi respectAnd indicaliile de mai
jos:
-
om de zipad5 cu doi ochi, trei nasturi gi o mituri;
-
fum deasupra hornului;
-
furluri
lungi
-
scurli la acoperig;
- fulgi de nea mici gi mari.
.
Coloreazi cum ili place.
l-l
i
Sarcind formulati de educatoare:
Data
,,iN;URUL
BRADULUI"
.Traseazd
ace crengulelor de brad.
.
Deseneazl pe crengule atAtea globuri cAtili arati cifra.
.
Copiii merg la colindat. Cum se simt ei cAnd primesc mere gi covrigi?
.
Bliatul colindi Steaua sus risare! Deseneazi-i in mAnI ce-i lipsegte; deseneazi in mAna fetei ce-i
lipsegte pentru a aduna darurile ce le primegte.
,;n
o
-o
Sarcind formulatd de educatoare:
33
Data
,,IARNA
iTV UETUR^A"
.
incercuiegte siniula mici; coloreaz-o pe cea mijlocie gi ageazi un bulgire de zipadi pe cea mare.
.
Deseneazl gi tu un om de zipadi unind punctele, dar incepAnd cu bulgirele cel mai mic.
.
Deseneazi chipul omului de z5rpadi aritAnd ci este fericit. Di-i o cdciul5 gi o mituri.
sarcind torilrrta de educatoare:
34
Data
,,IARNA
iU UETURA'
.
Identifici gi marcheazd, cu o bulinl albastri elementele specifice anotimpului iarna.
.
Taie cu o linie imaginea care nu se potrivegte in peisaj.
.
Ajuti norii sI cearni zdpadi, desenAnd fulgi ce cad ugor.
.
Coloreazl ciciula gi fularul omului de zipadl.
I
G*
v
J
\,Y
1(,
--\-.,'--_
35
Data
,,IARNA
iTrI UETURA"
.
Petri$or privegte pe fereastrd gi igi amintegte un cAntec de iarni. Haidegi si cAntim impreuni cu el.
.
El
ti-a
pregdtit pe pat hiinule de iegit la
joacl
afard. Taie cu o linie hlinulele nepotrivite.
.
Ajuti-l si aleagl din dulap hainele de care mai are nevoie
funind
punctele gi colorAnd).
Sarcind formulatd de educatoare:
36
r*-
i
i'
i
i
i
a
i
i.
It
i
,
i
Data
,,BUCURIE
MARE CAND OMATUL CADE"
.
Une$te obiectul cu sportivul ciruia ii aparline.
.
Coloreazi cupa care reprezinti Premiul I.
.
Urmire$te cu creionul
jocul
liniilor lisate de patine pe gheali.
.
Coloreazi cu rogu spafiile marcate pentru a descoperi surpriza de pe emblemi.
,tt'-
tt
t,
*l
I
t
\
)
I
I
\
\
\
--*\
\/
37
Data
,,BUCURIE
MARE CAND OMATUL CADE'
.
incercuiegte schiurile scurte, coloreazi schiurile lungi.
.
Denume$te gi coloreazi obiectul de incillSminte specific schiorului.
.
Descoperl gi denumegte obiectul de pe raftul de sus (unind punctele). Spune la ce se folosegte.
Sarcind formulati de educatoare:
Data
,,BUCURIE
MARE CAND OMATUL CADE"
.
Une$te linia punctatl gi ajuti-l pe Azorel s5-l giseasci pe omul de zipad5.
.
Ce a uitat pictorul sI deseneze pe fala omului de zlpadl pentru a se vedea ci acesta este vesel?
.
inveselette-l pe omul de zipadi colorAndu-i ciciula, fularul gi minugile.
.
Ajuti norigorii si ningi ca cei doi prieteni si se
joace
in voie. (buline dupi model)
t
I
l,
It
lt.
lr
\
-.-t"'/^---:-
3
\rso
t
t
I
I
t
I
,l
,l
it
2l
,l
I
I
,
,
l
I
I
\
t
T
----<-:-"
oo
\--l
\
Sarcini tormulaE de educatoare:
39
irv
Unul din obiectivele majore ale educaliei este imbunitilirea puterii
de
inlelegere a copilului gi cultivarea dorinlei acestuia de a inv51a.
in acest sens,
putem
spune ci existi multe metode prin care copiii potinvSla
ori exersa concepte sau deprinderi. DaL dintre toate,
jocurile,
activitSlile
practice gi
experimentele ii inlesnesc cel mai bine copilului contactul cu
lumea inconjuritoare gi,
la vArstele mici, acestea produc
acliuni gi reaclii
imediat observabile.
De aceea, demersul pe
care educatoarea sau pirintele il poate
inilia in
direclia stimulSrii interesului copilului pentru
cunoa$tere, al interesului
pentru a ciuta informafia necesari gi pentru a o utiliza in contexte variate, al
interesului pentru
rezolvarea de probleme etc., prin planificarea gi
organizarea unor activititi/jocuri cu acest scop este foarte important.
lnvestigdnd gi
explordnd mediul imediat apropiat lor, copiii igi dezvolti
deprinderi in domeniul limbajului, matematicii, gtiinlei, artei gi,
desigur,
deprinderi sociale.
Setul de c54i "$tiu, pot reugesc" prezinti
o coleclie de fige de lucru
interdisciplinare, organizate pe grupe
de v6rsti, in care copiii pregcolari,
alSturi de adullii din
jurul
lor; sunt chemali si schimbe plreri gi idei, si
asculte puncte
de vedere diferite, si igi construiasci sau si igi refac5
rispunsurile cu privire la obiecte, fenomene, concepte care le trezesc
interesul.
Privim cu bucurie aceastd noui coleclie de lucrdri pentru
copiii cu v6rste
intre 3
gi5/7
anigi ne exprimim speranla ci ea va sprijini pagiiacestora
citre
o buni
gieficienti
integrare gcolarS.
Viorica Preda